P. 1
Predznaci Sudnjeg Dana

Predznaci Sudnjeg Dana

|Views: 498|Likes:
Published by s_mujakic

More info:

Published by: s_mujakic on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

Jusuf b. Abdullah b.

Jusuf el-Vabil

Predznaci sudnjeg dana:
mali - srednji - veliki

Sa arapskog preveli: Rasim Brković Senad Ćeman

2

Sarajevo, Bemust, 2000.

3

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!1 Uzvišeni Allah je rekao: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (Hadž; 1-2) “Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?” (Muhammed; 18)

1

Ovo je nelektorisana verzija prijevoda. Ova knjiga je magistarska disertacija odbranjena na Univerzitetu Ummu 'l-Qura (Mekka), Fakultet šerijatskog prava, Odsjek za akaid. Za ovu knjigu pisac dobija največu ocjenu «Odličan» i to u mjesecu Muharremu 1304.h.g.

4

Predgovor Zahvala pripada Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć tražimo, od Njega oprost išćemo, od Njega zaštitu tražimo od svakog zla kojem žude naše duše, i od svih naših hrđavih poslova. Koga Allah uputi, niko ga na stranputicu ne može navratiti; a koga Allah na stranputicu okrene, niko ga ne može na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog boga osim Jednog Allaha Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Njegov Poslanik. «O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!» (Ali 'Imran, 102) «O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.» (Nisa', 1) «O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postići će ono što bude želio.» (El-Ahzab, 70-71)2 Uzvišeni Allah je poslao Muhammeda, s.a.v.s., sa Istinom, te kao radosnu vijest i opomenu ljudima pred nastupanje Smaka svijeta. Nije ostavio ni jedno dobro djelo a da nije uputio svoj ummet (sljedbenike) da ga izvršava; a niti bilo koje hrđavo djelo a da nije upozorio svoj ummet na njega. Pošto je ovo zadnji ummet svih ummeta a Muhammed, s.a.v.s., posljednji Vjerovjesnik, Uzvišeni Allah odlikova njegov ummet predznacima nastupajućeg Smaka svijeta, koji će se dogoditi ovom ummetu. Uzvišeni ih u potpunosti obznani jezikom njihova Poslanika, s.a.v.s., dajući im do znanja da će se ti
2

Ovo je početak hutbe Allahova Poslanika, s.a.v.s., s kojom se počinje kada nam treba bilo koja pomoć od Uzvišenog Allaha.

5

predznaci pojaviti među njima u što nema nimalo sumnje. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., nema više poslanika koji bi objasnili ljudima ove predznake i o onome što će se desiti pred sami kraj ovoga svijeta, nagovještavajući njegovu propast, i početak novog života. Tada će svako biti nagrađen za ono što je uradio «onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjeće ga.» (Ez-Zilzal, 78) Svaka osoba, iz područja Akaida, je dužna vjerovati u sljedeće: Vjerovati u Sudnji dan i ono što će se tada dogoditi od nagrada i kazni. Pošto je današnji čovjek veoma zaokupljen ovodunjalučkim životom i uživanjima na njemu, često se desi da potpuno ili djelimično zaboravi na Smak svijeta i polaganje računa. To sve biva uzrokom slabog pripremanja za njega (radnjom dobrih djela). Ali Uzvišeni Allah želi nas posjetiti na njegov skori dolazak i ukazati nam na njegovu istinitost pojavljivanjem njegovih predznaka. Nema sumnje da sve ono na što nas je upozorio potvrdno istiniti poslanik Muhammed, s.a.v.s., i ono što su ljudi vidjeli i doživjeli neče rezultirati na svijest ljudsku da će Smak svijeta sigurno doći i da u to nema nimalo sumnje. To će biti razlogom njihovog zalaganja za dobra djela i pripremu njegovog dolaska, prije nego za to bude prekasno: «da čovjek ne bi uzviknuo: «Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!» ili da ne bi rekao: «Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao». Ili da ne bi rekao kad doživi patnju : «Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!» (Ez-Zumer, 56-58) U svojoj hutbi, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi rekao: «Ja i Smak svijeta smo poslani ovako». Kada bi spominjao Sudnji dan, njegovo mubarek lice bi pocrvenilo, njegov glas bi se povisio, njegova srdžba bi se

a on nam reče: «Šta vam je?» Rekli smo: O Allahov Poslaniče!. Kako da im se ne poveća vjerovanje kada su u stanju da vide skrivene stvari na koje upozori Poslanik Muhammed.s. Teško.a. saginjući se i ispravljajući. iz razloga što veliki broj današnjih pisaca sumnjaju u pojavljivanje svega na što nas upozorio Poslanik. a Allah će biti pomagač svakom muslimanu». u kojem se prenosi da je rekao: Jednog jutra je Allahov Poslanik. s. pa smo pohrlili njemu. sve dok sam ja među vama.s. s. r.: «Ja se ne bojim za vas Dedždžala. te najednom se sageo i ispravio. kao da je vojni moralista koji neprestano govori: Vašim jutrom i vašom večeri. Ako se pojavi a ja ne budem među vama. Na to im reče Poslanik. s.v. opisivao Dedždžala. s. s.s. s.. 3 4 Sahih Muslim. Ovo djelo je dans vrlo bitno.s. Sahih Muslim. .s.v. s. spominjao Dedždžala.. Među njima su svakako predznaci Smaka svijeta..v.a.a.s. ovog jutra si nam spomenuo Dedždžala. 18/63-65. Sem'ana.v. tako da smo pomislili da se on (Dedždžal) nalazi između palmi.a.v.a.. 6/153..a. s. jer ću vam ja biti zaštitnik.3 Ashabi su se bojali da će nad njima Smak svijeta nastupiti. dok sve to biva proizvodom još čvršćeg i privrženijeg odnosa prema našoj uzvišenoj i časnoj vjeri Islamu.v.6 povećala.s. Taj slučaj se spominje u hadisu En-Nevasa b..a.a. teško svakom poricatelju i svakom sumnjivcu u poslanstvo Muhammeda.v. što se primijetilo u trenutku kada im je Allahov Poslanik.4 Veliki broj predznaka Sudnjeg dana se već pojavio potvrđujući upozorenja Muhammeda. od skrivenih stvari u koje svaki vjernik mora vjerovati.s. sa tačnom preciznošću njihova pojavljivanja i nastajanja?! Svaki od njih predstavlja jednu od mnogobrojnih mu'džiza Poslanika ovog ummeta Muhammeda. svak će sebi biti zaštitnik. a svakodnevno povećavajući vjerovanje svakom muslimanu. sve dok nismo pomislili da se nalazi između palmi.a.v.

3. 2. Sve je to potkrijepljeno nepobitnim dokazima iz Kur'ana Plemenitog i Sunneta Besprijekornog. ali su sabrali veliki broj hadisa i u to uložili ogroman trud. dok ih drugi tumače sa veoma iskrivljenim tumačenjima i objašnjenjima.h.h.Allah mu se smilovao. . ali se ne zadovoljiše samo onima koji su potvrđeni u vjerodostojnim hadisima. Neki..g. sam imao želju da sakupim dokaze i objašnjenja svih malih i velikih predznaka Smaka svijeta.g.Allah mu se smilovao. Hammad el-Huzai. . «El-Iša'a li ešratis-sa'a» od Šerif Muhammed b. 4.s.h. -Allah im se smilovao . umro 1307. zbog traganja za vjerodostojnim hadisima između velikog broja raznoraznih prenosilaca. . . «El-Iza'a lima kane ve ma jekunu bejne jedejis-sa'a» od šejha Muhammed Siddik Hasen el-Kanudži. pak. Allah ga sačuvao.g.nisu dovoljno objasnili što se moralo pojasniti čitaocu. pak.v. poriču samo jedan dio tih predznaka. koji je još uvjek živ. Zbog tih i sličnih. Od tih knjiga izdvajamo: 1. umro 774.7 Neki. «En-Nihaje» ili «El-Fitenu vel-Melahim» od hafiza Ibn Kesira. I još mnogo drugih djela koja sadže veli broj hadisa o predznacima Smaka svijeta. umro 1103.g. . umro 228.Allah mu se smilovao. Resul elHusejni el-Berzendži. 5. već se poslužiše raznoraznim hadisima i prenosiocima. Ovo nije bilo nimalo lahko uraditi. «Itihaful-džema'a bima džae fil-fiteni vel-melahim ve ešratus-sa'a» od šejha Hamud b.Allah mu se smilovao.h. s. Neki od tih predanja su istinita a neka su neistinita i izmišljena na Poslanika. «Fiten» od hafiza Nu'ajm b. Neki od učenjaka napisaše djela o predznacima Smaka svijeta. Abdullah et-Tuvejdžeri en-Nedždi.a.

Na sve to sam dodao i nešto objašnjenja naših eminentnih učenjaka. uzimati kao znakove dobra ili zla ili ih iskrivljavati. da je on zaista jedan od predznaka . Spomenuo sam sve ono što je potrebno objašnjenju dotičnog predznaka. Ahad hadisi se dijele u tri vrste: mešhur. nisam koristio sve vjerodostojne hadise u svakom od predznaka.s. već sam se zadovoljavao sa nekima koji su potvrđivali da se taj predznak nalazi među predznacima Smaka svijeta. Pošto se veliki broj predznaka spominje u «Ahad»5 hadisima pocetak ove knjige je posvećen objašnjenjima i dokazima vezanim za tu vrstu hadisa. Ovo moje djelo služi kao poziv vjerovanju u Uzvišenog Allaha. Garib je onaj hadis što ga prenosi samo jedan prenosilac. hasen (dobar) i daif (slab) s tim što je garib pretežno slab. Nastojao sam da objasnim i obrazložim da predznaci Smaka svijeta spadaju među skrivene (gajb) stvari u koje moramo vjerovati. Aziz hadis je onaj hadis kojeg prenose dvojica od dvojice. Demantovao sam stavove svih koji ovu vrstu hadisa ne uzimaju u dokazivanju vjerskih stavova u Akaidu. aziz i garib. zbog čega se i zove tako. . Ove tri vrste Ahad hadisa mogu biti sahih (pouzdane). tako da odlučih ovo djelo napisati na sljedeći način: Nisam spomenuo ni jedan predznak Smaka svijeta kojeg nisam našao potvrđenog od Poslanika Muhammeda. Od hadisa sam koristio samo sahih (vjerodostojne) i hasen (dobre) hadise.s. s. ali nije dostigao stepen mutevatira. ili to netačno i pogrešno interpretiraju i objašnjavaju. koje su ocijenili poznavaoci hadiske znanosti. bilo da se radi o objašnjenju nepoznatih izraza ili pojašnjenju mjesta koja su navedena u hadisu.a. Sve što je govorio je bila 5 Ahad hadisi su sva predanja osim mutevatir predanja. Prema tome i mešhur hadis se ubraja u Ahad. s. Da skratim. Sudnji dan i istinitost svega na što nas je upozorio ili obavijestio naš Poslanik Muhammed.direktno ili indirektno. a znaći jedinstven..v.a. odbacivati. koje ne smijemo negirati. u odgovorima svima koji negiraju bilo šta od predznaka Smaka svijeta.8 Okoristio sam se od onih koji me pretekoše u pisanju ove teme.v. Mešhur je hadis koji prenose trojica ili više u svakoj generaciji.

.pored njegovih predznaka . «Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu. Pojavio se veliki broj njegovih predznaka. Gospodara Uzvišenog Prestolja (Arša) da nas učine sigurnima na tom iznenadnom danu i da nas uvrsti među one koje će smjestiti pod Svoj hlad kada ne bude drugog hlada osim Njegovog.te .Predgovor sam podijelio na nekoliko tema: . Ovo djelo može još poslužiti kao priprema za ono što nas čeka poslije smrti. na primjer. ako prije nije vjerovao ili ako nije. kao vjernik.Prva tema: Bitnost vjerovanja u budući svijet i njegov utjecaj na ljudsko ponašanje. zatvorit će se vrata pokajanja (tevbe) i prestati upisivati dobra djela. neka je Salavat i Selam na njega. . Način pisanja ovog djela: Ovo djelo sam podijelio na sljedeće skupine: Uvod. dolazit će takvom brzinom kao kada raskinemo lančić pa njegovi bobci brzo spadaju sa konca na kojem su nanizani.Druga tema: Spomenuo sam pridavanje posebne važnosti vjerovanju u Sudnji dan . predgovor.Uvod sadrži: Bitnost ove teme i njen način pisanja. pojavi i izađe Sunce sa Zapada. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio džehennem prebivalište postati sigurno. tako da više neće koristiti ni pokajanje a ni dobra djela. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtijeva uzdržao džennet će boravište biti sigurno. 158) A kada se to dogodi: «Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kad se džehennem svakome ko vidi bude ukazao. dvije cjeline i završnica. osim onima koji su prije tog čina bili mu'mini i pokajnici. Kada se.(En-Nazi'at. jer se Smak svijeta veoma približio.9 Objava. ali kada se počnu pojavljivati njegovi Veliki predznaci. . njegovu časnu porodicu i ashabe.» (El-En'am. 35-41) Molimo Uzvišenog Stvoritelja. kakvo dobro uradio.

a. kao i onima koji su izračunali dužinu i vijek trajanja ovog dunjaluka-svijeta.v. Za to sam naveo odgovarajuće argumente. Sve svoje stavove sam argumentirao Kur'anom i Sunnetom. s. To je mišljenje novotara u vjeri koji za to nemaju nikakva dokaza ni objašnjenja. Ova tema je posebno bitna samim tim što u njoj dajem repliku svima onima koji ne priznaju ovu vrstu hadisa koji govore o akaidskim stvarima..10 - - - - veliki broj ajeta u Kur'anu koji ga nazivaju raznim imenima. jer bi to značilo negiranje i odbacivanje na stotine tačnih hadisa. i veoma mali ostatak ovog prolaznog svijeta u odnosu na njegovu dužinu i postojanost. Potom sam dao repliku svima koji zastupaju mišljenje da je njegov početak (Sudnjeg dana) znao Allahov Poslanik. Peta tema: U ovoj temi sam se bazirao na znanje postojanja Sudnjeg dana.. sa donošenjem jasnih dokaza svakog zasebno.v.s. Treća tema: Dokaz vjerovanja u Ahad hadise koji se odnose na Akaidska pitanja.s. Pojasnio sam da smo dužni vjerovati sve ono što nam se nalaže u hadisu koji je ocijenjen kao tačan. obrazlažući čitaocu da ono spada u stvari koje je Allah. Na ovu temu postoji veoma veliki broj hadisa sa raznim predajama. dok sam ja se poslužio samo nekima od njih.š. ostavio samo za sebe. obavijestio o svemu što je bilo i što će biti do Sudnjeg dana. pa sam čak spomenuo replike i nekih učenjaka na takve i slične stavove. a tako i značenje «Sudnjeg dana». Četvrta tema: Objasnio sam veoma bitnu činjenicu da nas je naš Poslanik Muhammed.a. su predznaci Sudnjeg dana. dž.Prvo poglavlje: U ovom poglavlju sam objasnio značenje «Predznaka» jezički i stilistički. Šesta tema: U ovoj temi sam se bazirao na blizinu Sudnjeg dana. za ovu temu. Potom sam razjasnio da se Sudnji dan sastoji iz troje: . s. Prvu cjelinu sam podijelio na tri poglavlja: . Među tim stvarima i pojavama svakako.

Novčana korist i nepotrebnost dobrovovljnog davanjasadake. 9. 10. 4. 6.. Kuga Umvas. - mali predznaci Sudnjeg dana. 13. Rasprostranjenost kamate. Rasprostranjenost prostitucije. 7. 3. 11. Pojava hidžaske vatre. - . Pojava lažnih poslanika. navodeći dvije podjele: 1. s.. 2. srednji predznaci Sudnjeg dana. 2. Nestanak znanja i pojava neznanja. c) predznaci Sudnjeg dana koji se do dan danas nisu pojavili. Svaku podjelu sam objasnio sa činjenicom da ih veliki broj učenjaka svrstava i navodi onako kako su se pojavljivali. Drugo poglavlje: Ovdje sam govorio o podjelama predznaka Sudnjeg dana. 5. b) predznaci Sudnjeg dana koji su se pojavili. Treće poglavlje: Ovdje sam govorio o malim predznacima Sudnjeg dana. Poslanstvo Muhammeda. 2. Borba sa narodom Turk. 12.11 1. 8. 14.v. 15. Pojava fitneta-nereda. veliki predznaci Sudnjeg dana.v. Sigurnosna rasprostranjenost. odnosno kako će se pojavljivati. na tri načina: a) predznaci Sudnjeg dana koji su se pojavili i nestali. a to su: 1. mali predznaci Sudnjeg dana. 16.a. Osvajanje Bejtul-Makdisa. Smrt Poslanika Muhammeda.s.a. veliki predznaci Sudnjeg dana. Mnoštvo policije i saučesnika zulumčarima nepravednicima.s. s. Nestanak povjerenja. Borba sa nevjernicima. 3. neprestano se pojavljuju i dolaze jedan za drugim.

40. 22.12 17. Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje. 27. Pojava širka .trgovina. 34. 46. 36.istinskih vjernika.podrhtavanja tla. Velika škrtost. . 32. Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji. Podcjenjivanje Sunneta koji su bili islamskim podsticajem. Veliki broj iznenadnih smrti. Rađanje robinje sebi gospodara. Pojava izazovno obućenih osoba. 31. Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrdživanju vijesti. Pojava razvrata. Velika pojava lažnog i uskraćivanje istinskog svjedoćenja. 42. Podmlađivanje staraca. 24. istinitost snova mu'mina . 33. Mnoštvo pijenje alkohola i njegovo odobravanje. 26. Brzina protoka vremena. 18. 45. Mnoštvo ubistava. Povrat arapske zemlje u obliku pašnjaka i rijeka. 35. Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga. 19.nevjerstva u ovom ummetu. Mnoštvo potresa . 37. Mnoštvo žena a manjkavost muškaraca. 30. 28. izobličavanja i sklizanja zemlje (sjelina). 23. Međusobno nepoznavanje. 44. 38. 21. Pojava propadanja. Mnoštvo trgovine. 43. Povećan broj pokvarenjaka. 20. Traženje znanja kod mlađih osoba. Ogromnost mjeseca. 29. Nestanak pobožnih ljudi. prekidanje rodbinskih veza i loši međuljudsi odnosi. 39. Nadmetanje u gradnji visokih kuća. 41. Blizina pijaca . 25. Nazivanje pozdrava samo onima koje poznajemo.

49. Potom sam naveo hadise i mišljenja po pitanju da li je on živ sada ili nije. Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja). Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa). njegovom izgledu. 56. 53. Dolazak Kahtanca. bilo direktno ili indirektno. Borba protiv Židova. izgled.13 47. Druga studija: U njoj sam govorio o Dedžalu. i hadisima koji o njemu govore. Drugi: Neposredno smjenjivanje velikih predznaka jednih za drugim. Mnoštvo kiša a malo rastinja. ne spominjući njegovo ime. i mjesto pojavljivanja. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena. Studije sam podijelio na: Prva studija: Ovdje sam govorio o pojavljivanju Mehdija. 48. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana. Naveo sam hadise koje bilježe Buharija i Muslim dajući nam sliku i izgled Mehdija. Sve to sam argumentovao sa hadisima. 57. 50. Ova cjelina se sastoji od predgovora i devet studija: Predgovor sam podijelio na dva dijela: Prvi: Redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom. 55. njegovo ime. Na poslijetku sam komentarisao hadis: «Nema Mehdija osim Isa'a sina Merjemina. Zatim sam govorio o mjestu njegova pojavljivanja i posjećivanju . Drugu cjelinu sam posvetio Velikim predznacima Sudnjeg dana. Tumačeći hadis o Ibn Sajjadu i sve što je vezano za tajk slučaj. Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe.» objašnjavajući da on nemože poslužiti kao dokaz onima koji negiraju njegovo pojavljivanje. 51. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata. Nakon toga sam spomenuo mišljenja učenjaka o vjerodostojnim (mutevatir) predajama o dolasku Mehdija. 52. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika. 54. Potom sam spomenuo stavove i mišljenja onih koji negiraju njegovo pojavljivanje i uputio im svoju repliku.

s. blaženstva i bereketa. a. s.14 svih mjesta na zemlji osim Mekke i Medine.islamu. Zatim sam spomenuo broj njegovih pristalica. a.a.s. Spomenuo sam njihov izgled. Potom brojne mudrosti spuštanju njega kao poslanika od svih drugih poslanika.s. Zatim sam replicirao svima koji negiraju njegovo pojavljivanje.v. a zatim dokaze iz Sunneta našeg Poslanika Muhammeda. Sve to sam završio načinom njegove propasti i uništenja. ulegmuće na Zapadu i ulegnuće u arapskom poluostrvu. i njegov sud po šerijatu . potkrepljujući sve to nepobitnim dokazima iz Kur'ana i Sunneta. način zaštite od njega.s. . Treća studija: Ovdje sam obrazložio spuštanje Isa. Šesta studija: Ovdje sam govorio o Dimu. Kao što sam replicirao svima koji tako ne misle. Nakon toga sam objasnio da se prilikom njegova pojavljivanja sa Zapada neće primati niti jedna dova i niti jedno naknadno vjerovanje. a zatim sam naveo i hadise koji govore o tome. obraylažući da su oni od naroda Adema. Sve to sam potkrijepio nepobitnim dokazima iz Kur'ana i Sunneta. i to: Ulegnuće na Istoku. spominjući hadise koji govore o njegovom izgledu. već će poslovi biti zapečaćeni. Peta studija: Tri velika ulegnuća Zemlje.. Oni se još nisu dogodili. Sedma studija: Izlazak Sunca sa Zapada. To vrijeme će biti vrijeme mira. Prvo sam spomenuo dokaze iz Kur'ana navodeći i mišljenje učenjaka da li se to desilo do sada ili nije. način njihova pojavljivanja. Spomenuo sam kur'ansku mudrost ne spominjanja njega direktno. pred sami kraj ovoga svijeta. a. načinu njegova spuštanja i mjestu. Prvo sam naveo dokaze iz Kur'ana i neke mufesire koje su protumačili značenje tih ajeta. Objasnio sam značenje ulegnuća i njihov značaj kao predznaka Sudnjeg dana. Sve to sam završio dužinom njegova boravka na Zemlji po njegovu spuštanju i njegovu smrt. jer sve dosad su bila samo jedna mala ulegnuća koja sam spomenuo među malim predznacima Sudnjeg dana. Četvrta studija: Pojava naroda Je'džudž i Me'džudž.

15 Osma studija: Ovdje sam govorio o «Dabetul-erd» životinji koja će govoriti ljudskim jezikom. Ne tvrdim da sam ovu temu u potpunosti iscrpio i obradio. Objasnio sam da će ovo okupljanje biti još na dunjaluku.a. jer je On moj Pomagač i moj Oslonac. dok je nepotpunost svojstvena Njegovim stvorenjima. i neka je svaka zahvalnost Allahu. Uložio sam svoj trud. koliko god sam mogao. i neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu i ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjeg dana. vođe svih bogobojaznika. Naveo sam mišljenja o izgledu životinje i njen posao po pojavljivanju. javno i tajno. sa tačnom naznakom tjeranja i skupljanja ljudi ka jednom mjestu. navodeći dokaze. Neka je salavat i selam na Njegovog roba i posljednjeg poslanika Muhammeda. na Njegovom olakšavanju i pojednostavljivanju. Objasnio sam mjesto njena pojavljivanja. Naveo sam nepobitne dokaze iz Kur'ana i Sunneta.s. s. išteći od Njega Pomoć i Blagoslov. Neka je sva slava Uzvišenom Gospodaru i neka je visoko iznad onih koje Mu smatraju ravnim i neka je salavat i selam na Njegove poslanike.. kao i mjesto njegova pojavljivanja. Sve ono što sam pogodio to je uistinu od Allaha. Zahvaljujem se Uzvišenom Allahu na svakom početku i na svakom kraju. Deveta studija: Vatra koja će ljude tjerati na jedno mjesto. Gospodaru svih svjetova.v. dok u protivnom molim Ga da mi oprosti. . Zaključak: Ovdje sam naveo najvažnije stvari do kojih sam došao istraživanjem. prije Sudnjeg dana. jer potpunost pripada samo Uzvišenom Stvoritelju.

. .Šesta: Blizina Sudnjeg dana.a. a koja je u vezi sa našim ubjeđenjem. . o budučim skrivenim stvarima. . .Druga: Imena Sudnjeg dana.Treča: Dokaz za vijest koja nam dođe od pojedinca.Prva: Bitnost vjerovanja u onaj svijet I njegov uticaj na ljudsko ponašanje.Peta: Znanje o Sudnjem danu.v.16 ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ UVOD Obuhvata sljedeće teme: .četvrta: Nagovještavanje Poslanika s.s. .

177. Islamski gledano.š. nekome od Njegovih poslanika. ili vatre koja se širi za mnoge generacije koji su živjeli na zemljinoj površini mnogo godina: Allah dž. I u onaj svijet. t-Talaq. nije ovaj kratki. Vrlo malo puta se može desiti da pređemo neku stranicu u Kur’anu a da ne nađemo u njoj govor o onom svijetu. u jednom islamskom objektivu. kao na primjer u riječima Uzvišenog: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku I zapadu. na mnogo mjesta (u Kur’anu) spaja vjerovanje u Njega Jedinoga sa vjerovanjem u onaj svijet. Zbog velike važnosti ovog uzvišenog Dana nalazimo kako Allah dž. I onome što on sadržI od nagrada I kazni.š. I jedno od temeljnih islamskih ubjeđenjenja. čestiti su oni koji vjeruju u Allaha. počevšI od mjesta na onome svijetu I dženneta čije je prostranstvo nebesa I Zemlje. Nego je život. Tvrdnja proživljenja na onom svijetu jeste izgradnja svoga ubjeđenja nakon priznavanja Jednoče Uzvišenog Allaha. dugo pružanje u vremenu do beskonačnosti. onoga do ćega ljudski razum nemože dosegnuti.š. . osim putem Jasne potvrde koja je došla Objavom od strane Allaha dž.17 Prva tema BITNOST VJEROVANJA U ONAJ SVIJET I NJEGOV UTICAJ NA LJUDSKO PONAŠANJE Vjerovanje u onaj svijet je stub (rukn) od stubova imana. čivot. određeni dunjalički život. Vjerovanje u onaj svijet I njegove predznake spada u vjerovanje onoga što je nevidljivo. 2.”6 “To je savjet za onoga koji u Allaha I u onaj svijet vjeruje. I nije kratki I određeni ljudski život.”7 … I još mnogo drugih ajeta. I ne postoji način da se to sazna. kaže: 61 72 A Al-Baqara.

af. 30. nepokolebljivost u nedačama i strpljivost u nevoljama. Umejr ibn el-Hamam: Trčanje Allahu bez snabdijevanja za put Osim bogobojaznosti I sočnih djela I strpljivosti u ime Allaha na džihadu A svako spremanje za put je težnja I trošak Osim bogobojaznosti. jeste istinski I pravi usmjerivač ljudskog ponašanja ka pravom I dobrom putu. sve svoje poslove usresređuje nebeskom. uviđamo veliku razliku I ogroman kontrast između ponašanja onoga ko vjeruje u Allaha dž. kao što to pravi vjerovanje u onaj svijet. dobročinstva I darežljivosti.”8 “Na Dan kad upitamo džehennem: “Jesi li se napunio?” .. Uviđamo veliku razliku između one osobe koju smo malo prije spomenuli. On posjeduje jedinstveno ponašanje u svome životu.š. snagu vjerovanja. I onaj svijet. prostran koliko su nebo I Zemlja prostrani. Ne postoji ni jedan zakon od ljudskih zakona koji je u stanju da uravnotežI I uspravi ljudsko ponašanje.š. 94 Q . te one osobe koja ne vjeruje u Allaha dž.. Onaj koji istinski vjeruje u onaj svijet.. koji zna da je ovaj svijet (dunjaluk) ahiretska njiva I da su dobra djela ahiretska opskrba. kao što kaže Uzvišeni Allah: “I onim. I pripremljen za one koji u Allaha I poslanike Njegove vjeruju. snabdijte se. Zbog ovoga (gore navedenog). što vam je potrebno za put.”10 Rekao je Plemeniti ashab.on će odgovoriti: “Ima li još?”9 Vjerovanje u Allaha dž. radi na račun onog svijeta a ne nikako na račun ovoga prolaznog.š. širokogrugnost (široke vidike). A najbolja opskrba je bogobojaznost.š. 83 A l-Hadid. 105 Al-Baqara.18 “Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost I džennet. samo želećI za to dobro I nagradu od Allaha dž. onaj svijet I ono što s njim dolazi od nagrada I kazni. U njemu vidimo korektnost. a ne zemaljskom vaganju. 21. 197. u onaj svijet I ono što on nosi sa sobom od nagrađivanja I kažnjavanja.

sve je nabrojala!” .: “Ako bi potukla Mazga u Iraku.“kakva je ovo knjiga.š. bit će ti loše: “Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio I rđavo djelo koje je učinio .13 Što se pak tiće onoga koji ne vjeruju u Allaha dž. Ako ga zadesi ono što ga raduje.v.”11 Musliman ne ograničava svoju korist samo na ljudski rod.s. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti”. a ako ono bude loše. sa komentarom od Nevevija.a. a ako ga zadesi nešto loše. I onaj svijet. . ako ono bude dobro. on pokušava svim silama da ostvari svoje želje u ovome prolaznom životu na dunjaluku. bilo ono malo ili veliko polagati račun. kao što se to navodi u poznatoj izreci Omera ibn El-Hattaba r.a. on se strpi I to bude najbolje za njega. zzamislio bih se da će me Allah dž. Ponekada učine da dunjaluk 116 127 Sahih Muslim.19 On zna da je bolje I dugotrajnije ono što je za njega pripremio Allah dž. Zemlja I brda. 138 Al-Kahf. osječaj težine odgovornosti I prevelikog povjerenja koje je čovjek ponjeo a koje su odbila nebesa.I naćI će upisano ono što su radili. Imami Muslim prenosi od Suhejba r. nego je čak proširuje I prema životinjama.š. 30.poželjeće da se između njih I njega nalazi udaljenost velika”.. Ovaj osječaj dolazi od posljedice vjerovanja u Allaha dž.š.12 “I Knjiga će biti postavljena I vidjećete grešnike prestravljene zbog onog što je u njoj.. on zahvali Allahu dž. “Teško nama!” . bit će ti dobro.š. 18 / 125. 49. Ali-Imran. nemočan da ih sviha sabere. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. Zadihan iza svojih napora.š. žele da dobro stigne ljudima samo njegovim putem I njegovim zaslugama. a to nije nikome drugom do vjerniku. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.a. onaj svijet I ono što dolazi s njim od polaganja računa I nagrađivanja. I bude to najbolje za njega. pitati o njoj: zašto joj nisi izravnao put o Omere”.: “čudna li je stvar sa vjernikom! Svaka stvar je za njega dobro.govoriće . Oni su znali da će se za svako djelo. biti pitano zbog njega i biti nagrađivano zbog njega.

5-6.!. kao što se to dešava u otpadničkom komunističkom marksizmu. mjenjaju se njegova vaganja.š. I završavaju pogrešnim rezultatima. Svjedoci smo poricanja u potpunosti koje se krije iza onoga što je osječajno I opipljivo. Ova vrsta ljudi ulaže najveće napore I žrtvuje se za život. On se kreće. dolazi iznenađenje.20 postane njegova največa preokupacija I vrhunac njegova znanja.š. otpadnik (Marks) tvrdi da ne postoji Bog dž. Prolaze stolječa. onda je to samo zbog straha od ugnjetačkog režima. On ovaj život opisuje samo kao neku stvar. On se čak I ne okreće za onima koji su njegove vrste. . opisao njihova stanja riječima: “I rekli bi: “Nema života osim na ovom svijetu I mi nećemo biti oživljeni!”15… ili kako kaže jedan od njih: “To je samo maternica koja izbaci I zemlja koja proguta”. koje traju onoliko koliko traje njegov život. a nakon toga se mjenjaju njegovi računi. dešavaju se još veća poricanja od ovoga (gore spomenutog).š. jer je za njega proživljenje nevjerovatno: “Ali. zbog toga što nisu vjerovali u proživljenje I nagrađivanje. Neznabošci (predislamski arapi) su prolivali krv. Ako se ostvari njihovo jedinstvo. dok se ništa ne nalazi iza te osječajne I opipljive stvari. On stvari ocjenjuje samo prema svojim ličnim interesima. koji ne vjeruje u Allaha Uzvišenog I u onaj svijet. Al-An’am. kao što je Allah dž. kao što Allah dž. 29. Njihov zagovornik. osim u granicama koliko mu je to potrebno u ovome određenom I kratkom životu. ali sve njegove granice su zemaljske. stiješnjena I ograničena čovjeka. dok je život sam stvar! Oni su zbog ovoga kao životinje. nego su oni potpuno zaneseni I izgubljeni. Oni nisu u stanju da spoznaju pravo značenje života I onoga zbog čega su stvoreni. Njega niko drugi ne zanima I ne interesuje. kaže za mnogobošce (Jevreje I ostale): 149 15 10 Al-Qiyama. čovjek hoće dok je živ da griješI pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?”14 Ovo je razmišljanje neuka. pljačkali imovinu i presretali na putevima. zbog toga što ne vjeruju u proživljenje poslije smrti.

pa o onom što ste radili.a. izbacio svaku moguću sumnju iz njihovih srca..š.v. Gospodara mi moga. Isto tako je nevjernicima okrenuo poglede ka istinskim dokazima. doista. onda ih ništa ne bi sprečavalo da izvrše samoubistvo. Oni nisu u stanju da podnesu odgovornost u nekom drugom životu. Vidjet češ kako je među njima proširena: Pohlepa. njihovo podčinjavanje i prisvajanje njihovih bogastava. On voli dug život. pripremio bogobojaznima od nagrada. I to potvrđuje Kur’anom o bitnosti vjerovanja u onaj svijet. Zbog ovoga svega. Ponekad Jevrej zna ono što ga ćeka na onom svijetu od sramote I nevolje. Islam posvečuje pažnju. slijedečI Istinsku vjeru s kojom im je došao njihov Poslanik Muhammed s. biti obaviješteni!” . jer će se toga dana dešavati stvari od kojih se tjela koče. a neposlušnima I nevjernicima od kazni. Islam je neznabošcima negirao njihovo udaljavanje od toga.”17… da im saopšti neka stanja u kojima će ljudi biti tog Dana. potvrđivanje proživljenja. te onoga što je Allah dž. Vidiš ih požrtvovane u užicima I naslađivanjima ovog života na Zemlji. . At-Tagabun. ne bi od patnje udaljilo! -A Allah dobro vidi ono što oni rade”. 96. Ovo je sve utjecalo da oni usresrede svoja ponašanja u ovome životu. tako su ljudi ovaj Dan uzeli za svoju stalnu preokupaciju. užitak. pa tako ne nalaze nikakvu zapreku da se riješe ovoga života. mada ga to. 7. Ako bi uvidjeli da im život na ovome svijetu donosi poteškoće I neugodnosti. prema onome što im je dato od znanja u njihovim knjigama. svaki bi volio da poživi hiljadu godina.21 “I naćI ćeš ih. čak I od mnogobožaca.s. I kad bi toliko živio. polaganja računa I nagrađivanja. I naredio njihovu poslaniku da im se zakune da je on (onaj svijet) istina: “Reci: “Hoćete. ugnjetavanje naroda. sigurno. od onoga što očekuju u trenutačnim užitcima.a to je Allahu lako-. da više žude za životom od svih ostalih ljudi. Sada ćemo navesti I neke dokaze za to: 1611 1712 Al-Baqara. Zbog toga se među njima pojavljuje prirodna impotencija I životinjsko ponašanje.16 Mnogobožac ne želi proživljenje poslije smrti. Ova I slična vrsta ljudi su najgori. sigurno ćete biti oživljeni.

š. I što On sve može. zatim od kapi sjemena. čak šta više. Ya-sin. to je mnogo lakše od prvog puta.18 Ko je bio kadar (u mogučnosti) da stvori čovjeka u raznim oblicima. ona ustrepće I uzbuja. 5-7. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. osječajno I opipljivo. a zaboravlja kako je stvoren. c)Jasna I Uzvišena moč Allaha dž. ali kad na nju kišu spustimo. I po našim razonovanjima. . On dobro zna sve što je stvorio”. I što On sve može. a drugi duboku starost doživljavaju. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. u najuzvišenijem stvaranju: Rekao je Allah dž. I što će čas oživljenja.š. zatim činimo da se kao dojenčad rađate I da poslije do muževnog doba uzrastete. doćI I što će Allah one u grobovima oživjeti”. 5-7. I govori: “Ko će oživjeti kosti. pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo što hoćemo. do roka određenog. u to nema sumnje. I što je On kadar da mrtve oživi.22 a)Prvo stvaranje: Rekao je Uzvišeni: “O ljudi.19 b)Sve ovo. . doćI I što će Allah one u grobovima oživjeti”. kad budu trule?” Reci: “Oživjeće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. nema nikakvih poteškoća da to ponovo uradi. zato što Allah postoji. I što je On kadar da mrtve oživi. što nas okružuje. 78-79. ona ustrepće I uzbuja. zato što Allah postoji. nam jasno ukazuje I tvrdi u mogučnost proživljenja: Rekao je Uzvišeni: “I ti vidiš zemlju kako je zamrla. potom od ugruška. kao što kaže Uzvišeni: “I Nama navodi primjer. ali kad na nju kišu spustimo. pa začas zaboravljaju ono što saznaju.: 1813 1914 2015 Al-Hagg. kako možete sumnjati u oživljenje. Mi vas stvaramo od zemlje. u to nema sumnje. I što će čas oživljenja. I ti vidiš zemlju kako je zamrla. Al-Hagg.pa. jedni od vas umiru. zatim od grude mesa vidljivih I nevidljivih udova.20 Oživljavanje zemlje kišom I iznicanje raznovrsnog bilja je očit dokaz na moč Uzvišenog Stvoritelja da oživi mrtve I da nastane Sudnji dan.

ali većina ovih ne zna”. 81-82. On sve stvara I On je SveznajućI. kao što kaže Uzvišeni: “Stvaranje nebesa I Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog. Mi smo ih stvorili sa ciljem.21 Stvoritelj veličanstvenih nebesa I Zemlje je kadar (u mogučnosti) da ponovo povrati (stvori) ovo sičušno ljudsko stvorenje. Vladar istiniti. . odredio.23 “Zar Onaj koji je stvorio nebesa I Zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste. 57. I da ih neće nagraditi prema njihovim zaslugama: Allah dž. ali većina ljudi ne zna”. sve je stvoreno s mjerom. Njegovo opstojanje I djelovanje teče prema uputama I odredbama koje mu je Allah dž.I ono bude”. da im nije naređivano. vidjećemo . sve je stvoreno radi određenog cilja I dužine ostvarivanja tog cilja koji mu je zadan.24 Posve je jasno onome koji pogleda okolo sebe u raznovrsna I čudnovata stvorenja. Al-Mu’minun.š.Mu’min. razmisli o skladu I mudrosti u kojima se nalaze. I zaista On može. a nije mu pomučeno razmišljanje fanatizmom I praznovjerjem: Mudri nije ostavio ljude bez upute. Al. Nije ostavio ljude u stanju da jaki vršI nasilje nad slabim a da za to ne postoji zabrana I 2116 2217 2318 2419 Ya-sin.22 d)Njegova Uzvišena I vidljiva mudrost za one koji vide I istražuju u svemu onome što je stvoreno. 115-116.š. kaže: “Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili I da Nam se nećete povratiti?” I neka je Uzvišen Allah. svakome onome kome je data blagodat vida.stranom Njegovog Uzvišenog znanja I ogromne močI dalekosežnu Njegovu Mudrost. kada nešto hoće. Ad-Duhan. samo za to rekne: “Budi!” . a niti ih je stvorio uzaludno. Kada malo bolje pogledamo u ovaj prostrani svijet. nema drugog boga osim Njega. 38-39. Gospodara svemira veličanstvenog”!23 I kaže Uzvišeni: “Mi nismo stvorili nebesa I Zemlju I ono što je između njih da bismo se igrali. zabranjivao.

59. nego bi se ljudi međusobno potpomagali u dobročinstvu I bogobojaznosti. svako od njih ima svoje posebno značenje. Druga tema: Imena Sudnjeg dana Od manifestacija zabrinutosti za Sudnji dan . . od tih imena ćemo nabrojati sljedeča: 1-čas oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “DoćI će čas oživljenja. prema Allahovoj odredbi. spominje više od osamdeset imena. uho nije čulo a niti osobi naumpalo.jeste što se on mnogo spominje u Kur’anu. nije ostavio ni ove koji su skrenuli sa pravoga puta a da za njih nije spremio kaznu nakon ovoga prolaznoga života koji im je bio podesan.”27 3-Dan sudnji: Rekao je Uzvišeni Allah: “Vladara Dana sudnjeg. nije ostavio one koji su gomilali I sakupljali svoje napore. El-Fatiha. Isto tako. El-Mu’min. za Sudnji dan. u to nema sumnje. a niti pobješnjelosti u ovom životu na dunjaluku. sve do Dana oživljenja. Isto tako. Kada bi ljudi samo malo razmislili o Allahovom zakonu u svemu onome što nas okružuje. 3. 56. a da neće naćI od Allahovih darivanja I blagodati koja im je pripremio na onome svijetu. I to sa raznim imenima25. izvandredne I Uzvišene Njegove Mudrosti. Ogromne Njegove brige za čovjekom davajučI mu poštovanja I blagodati. u njemu se nalazi ono što oko nije vidjelo. I bili ponizniu poslovima sa kojima je zadovoljan njihov Gospodar. podnosili od poteškoća u životu na ovome svijetu je neznačajno u pogledu onoga što će dobiti za to od nagrada I blagodati u džennetu.”26 2-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “Vi ste ostali. . to bi ga podstreklo da vjeruje u onaj svijet.24 ograničenje. jer oni znaju da sve ono što su žrtvovali od užitaka. Er-Rum. Tada nebi bilo dugih jadikovanja sa mržnjom u licu.”28 4-Dan tuge: Rekao je Uzvišeni Allah: 2520 2621 2722 2823 Ibn Kesir.a ovo je Dan oživljenja.pored spominjanja njegovih predznaka .

El-Mu’min. ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!”33 9-Dan kada će se svi sakupiti: Rekao je Uzvišeni Allah: “I upozorio na Dan kada će se sakupiti .to će biti Dan oživljenja. Qaf.to je Dan kojim se prijeti.25 “I pomeni ih na Dan tuge. 53. 1.”34 10-Dan u kome će se račun polagati: Rekao je Uzvišeni Allah: “To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati. 39.”31 7-Kuća vječna: Rekao je Uzvišeni Allah: “A onaj svijet je. u miru.”38 14-Događaj: Rekao je Uzvišeni Allah: “Kada se Događaj dogodi.”29 5-Onaj svijet: Rekao je Uzvišeni Allah: “čivot na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava I igra. kad bi samo oni znali!”30 6-Dan kada jedni druge budu dozivali: Rekao je Uzvišeni Allah: “Plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali.”32 8-Dan strašnog suda: Rekao je Uzvišeni Allah: “Da.”35 11-Dan kojim se prijeti: Rekao je Uzvišeni Allah: “I u rog će se puhnuti . 42. 64. 39. El-Waqi’a. 7.”36 12-Dan vječni: Rekao je Uzvišeni Allah: “Uđite u nj. Eš-[ura.život. 20. Es-Saffat. . Sad.”39 15-čas neizbježni: Rekao je Uzvišeni Allah: 2924 3025 3126 3227 3328 3429 3530 3631 3732 3833 3934 Maryam.u koji nema nikakve sumnje. El-Ankebut. Qaf. 32. Kuća vječna. 34. El-Mu’min. 21. a samo onaj svijet je . ovo je Dan vječni!”37 13-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “Dan kada će oni čuti istinit glas . zaista. Qaf.

”41 17-Glas zaglušujućI: Rekao je Uzvišeni Allah: “A kada dođe glas zaglušujući. 34.”43 19-Smak svijeta: Rekao je Uzvišeni Allah: “Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?”44 4035 4136 4237 4338 4439 El-Haqqa.26 “čas neizbježni. 57. En-Naqm. . šta je čas neizbježni. I otkud ti znaš šta je čas neizbježni?”40 16-Nevolja najveća: Rekao je Uzvišeni Allah: “A kada dođe nevolja najveća. 1-3. Abese. El-Qari’a. En-Nazi’at.”42 18-Ono što se približava: Rekao je Uzvišeni Allah: “Smak svijeta se približava. 1-3. 33.

onda je to potvrdno znanje. bilo da se radi o Mutevatir ili Ahad hadisu.”48 Ibn Ebi el-Iz je rekao: “Vijest koja dođe od pojedinca. 4742 Ali Imran. Ako se potvdi tačnost hadisa koje prenose povjerljive osobe.”46 I riječI Uzvišenog: “Reci: “Pokoravajte se Allahu I Poslaniku!””47 Ibn Hadžer. se dijeli na dva dijela: Mutevatir I Ahad. I ovaj njihov stav se odbija. ako je ummet prihvati. To je 4540 Vijest. od njenog prvog do zadnjeg prenosioca u tom lancu (prenosilaca). počevšI od naređenja Uzvišenog Allaha koje je upučeno vjernicima.. 4641 El-Ahzab. u njegovu istinitost. Allah mu se smilovao. 32. nego su se međusobno složili na njegovo prihvačanje. riječima: “Kada Allah I Poslanik Njegov nešto odrede. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. nego da se ono potvrđuje sa jasnim I kategoričkim dokazima. je rekao: “Razglasio se I proširio rad ashaba I tabi’ina po vijesti koju se prenosili pojedinci. 4843 Fethul-Bari. onda mi moramo da vjerujemo u njega (tj.v. po mišljenju velike večine učenjaka. bilo da je u pitanju neki Kur’anski ajet ili hadis od Poslanika s. što je I stav svih naših ispravnih predhodnika. Ovaj ovakav hadis zahtjeva pouzdano I potvrdno znanje. običajno nemoguće da se u tu vijest uvuće laž. vjeruje da je ona istinita. te on dospije do nas tačnim I ispravnim putem. . 13/234. 36.27 Treća tema Dokaz za vijest koja nam dođe od pojedinca (pojedinačno) a koja je u vezi sa našim ubjeđenjem Ova tema je usko I potvrdno povezana sa samom tematikom predznaka Sudnjeg dana. u pogledu njenog stizanja do nas. Ahad: To je sve ono što se izuzima od Mutevatira. radi po njoj.s. Ovo mišljenje. Mutevatir: To je sve ono što nam prenosi grupa (prenosilaca) od grupe (prenosilaca). Da se vladamo po njegovim uputama). nisu ga negirali. samim tim što nam je večina predznaka došla hadisima koje prenose pojedinci.45 Neki orjentalisti I pravnici su zauzeli stav da se tim hadisima koje prenose pojedinci ne može potvrđavati naše vjerovanje.a.

a.a.” čovjek reče Šafiji: “Šta ti veliš na to?” On odgovori: “Slava Allahu! Zar me ti smatraš pogodnog za nagodbu?! Zar me ti smatraš I vidiš u središtu vatre?! Govorim ti: Allahov Poslanik s. o nekoj stvari. Ako se ne bi. .s. Allah mu se smilovao. je presudio. Allah mu se smilovao. onda se svi muslimani slažu da ga treba slijediti. tj. a on mu je odgovorio: “Allahov Poslanik s.v. ne bi rekao toj osobi: tvoja 4944 5045 5146 5247 Tumačenja Tahaviske Akide. : “Sve ono što je došlo od Poslanika s.. 399-400. El-Hašr.a. str.v. odgovara onima koji negiranju vijest koja dođe od pojedinca: Ashabi su međusobno prenosili vijesti jedan drugome. Rekao je Ibn Tejmije. v. rekao je Uzvišeni Allah: “Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite.a.s.s. 7. to odbacili ili odbili.s.v. a ja ga ne bih uzeo I radio po njemu. nego se sve potenciralo na ispravnost I tačnost hadisa. a ti kažeš: Šta veliš ti na to?!”50 Šafija.. bili su čvrsto uvjereni u ono što im je taj ashab prenosio od Allahova Poslanika s.” Nije pravio razliku od vijesti (hadisa) koja mu je dolazila preko pojedinaca I vijesti koja mu je dolazila od grupe ljudi. niti je pravio razliku od onoga na što se to odnosilo. složili smo se s tim.a.28 jedan od dijelova Mutevatira. isto tako kaže: “Ako bi mi došao tačan hadis od Allahova Poslanika s. od Alij ibn Ebi el-Iz el-Hanefi. Dali je bilo u vezi sa ubjeđenjem (akidom) ili nekom drugom radnjom. složili s onim Što nam je došlo od Poslanika s.š. Kada bi nekome od njih došla dotična vijest.”52 Ibn Kajjim. Allah mu se smilovao. kojim slučajem. 401.v. je po tom pitanju presudio tako I tako.a..”49 Jedan čovjek je pitao Imama Šafiju. uzimam vas za svjedoke da mi je nestalo pameti. str. Rekao je Imam Ahmed. dok se prijašnji učenjaci nisu sporili I razilazili oko toga. Allah mu se smilovao :”Kada se potvrdi neki sunnet. “Risala” od Imama [afije. Međmu’ el-Fetava. dobrom predajom. Allah mu se smilovao. a ono što vam zabrani ostavite.v.s.”51 Imam Ahmed nije uslovio ništa drugo do tačnost te vijesti. 19/85.s. to bi značilo odbijanje naređenja Allaha dž.

isto tako zastupaju: Malik. samim svojim slušanjem. da se On smije. kao što je bio ubjeđen da će vidjeti Allaha dž. da se On spušta svake noćI na zemaljsko nebo. njegovi sljedbenici. treba da bude ubjeđen u njihovo značenje.29 vijest je vijest pojedinca I ona kao takva nam ne značI neko znanje. da se On veseli. dok se po njihovom mišljenju ne mogu. nagađanje I slutnju.”53 Odgovor na ovu njihovu sumnju bi bio. u kojoj može biti pogreška. Na ovo mišljenje su se složili ashabi. Nasuprot ovih.š. kao na primjer Ebu Muhammed ibn Hazm. nego je to laž. da se ovaj I sličan njihov dokaz odbija I ne prihvata. Havaridž I neki od Islamskih fakiha I pravnika. potvora I odvratno nevjerstvo. u ovome ajetu. govorom kojeg će čuti oni koji su blizu I oni koji su daleko. Rafida. tabiini. Davud ibn Alijj. koji je iskren I pravedan. U svim propisima se mora raditi po ovakvim vijestima (tj. I da se u tome nimalo ne koleba. na Što oni aludiraju. nemarnost i zaborav.s. ko čuje ove hadise od onoga ko mu ih prenosi od Allahova Poslanika s. kao što su riječI Uzvišenog: “Slijede samo pretpostavke. (“Slijede 5348 En-Neđm. 28.a. Ovo mišljenje. koji govori o Allahovim svojstvima. Muatezile. jer. da će On razgovarati sa svojim robovima. sljedbenici Ebu Hanife.s. da će govoriti s Njim. kleveta. Onim koje nam stižu od pojedinca). sve dok nam ta vijest ne dođe od grupe ljudi… Kada bi neko od njih prenio neki hadis od Allahova Poslanika s. a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. te bio čvrsto I definitivno ubjeđen u to svojstvo.a.v.v. imamo I neke koji smatraju da vijest koja nam dolazi od pojedinca ima značenje moguće pretpostavke.. tumačećI ovaj ajet: “(A o tome ništa ne znaju)” tj. pretpostavka nema presudnu ulogu. Džehmije. laž. Uzimaju za dokaz neke ajete u kojima se zabranjuje slijeđenje predpostavki. nego se misli na sumnju. kao takvi.. Oni nemaju tačno znanje koje bi potvrdilo ono što oni govore. . Ibn Kesir. velika večina učenjaka. uzimati u stvarima koje su u vezi sa akidom (ubjeđenjem). ili svog prijatelja. Šafija. odmah bi ga prihvatio (kao takvo).

I oni samo neistinu govore)56. ima ih mnogo. uviđamo da ima mnogo više dokaza koji nam ukazuju na suprotno (tj. ih je opisao sa pretpostavkom I neistinitim govorom koji su apsolutno nagađanje I slutnja. Allah dž. to se odbacuje onim što se uslovljava za vijest koja nam dođe od pojedinca. rekao: (“čuvajte se pretpostavke. ali ćemo uzeti samo nekoliko: 1-Rekao je Uzvišeni: “Svi vjernici ne treba da idu u boj. Što se tiče onoga što je spomenuto u vezi sa nemarnošću prenosioca I njegova zaborava. Tefsir Ibn Kesir. onda bismo utvrdili da ona osoba koja je povjerljiva I precizna nemože biti nemarna I lažljiva.”)54. I iz Kur’ana. Da ih treba uzimati kao dokaze u našem ubjeđenju). Ako je neistinit govor I slutnja pretpostavka.s.v. . El-En’am. nema mjesta odbijanja njegove vijesti zbog eventualne razumske mogučnosti koju običaj negira. 7/434. I iz Sunneta. počev od garancije za svakog prenosioca da bude povjerljiv I precizan.š.”).30 samo pretpostavke. Dokazi za prihvatanje vijesti koja nam dođe od pojedinca: Kada se razjasni neispravnost onoga na čemu se zasniva odbijanje I neprihvatanje vijesti koja nam dolazi od pojedinca u našem ubjeđenju. Ne donosi ništa. Ako bi gledali I sa stanovišta običaja. jer je pretpostavka najlažniji govor. Ovo mišljenje ćemo potvrditi riječima Uzvišenog: (Oni se samo za pretpostavkama povode. a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Od njih: Što se tiče dokaza iz Kur’ana. Sa tačnošću hadisa nema mjesta za sumnju u eventualnu pogrešku prenosioca. prema tome. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se 5449 5550 5651 Sahih Muslim. Potvrđeno je tačnom predajom da je Allahov Poslanik s.”55 Sumnja I laž su pretpostavke koje je osudio Uzvišeni Allah I to pripisao mušricima. 116. onda se nedozvoljava njeno uzimanje I korištenje u propisima. tj. zbog toga što se propisi ne grade na simnji I slutnji. 16/118. niti ikada može da zauzme mjesto istine.a.

3-Rekao je Uzvišeni: “O vjernici. 2-Rekao je Uzvišeni: “O vjernici. obratite se Allahu I poslaniku. 5/60.31 upute u vjerske nauke I neka opominju narod svoj da mu se vrate. I da nam nije potrebno ponovno potvrđivanje. El-Hudžurat.”58.”57 Ovaj ajet podstiče mu’mine da se upute u vjerske nauke. A ako se u nečemu ne slažete. Rekao je Imami Buhari: “Jedan čovjek se naziva zajednicom. 9. ali je upučivanje u nauke akaida bitnije od upučivanja u nauke o vjerskim propisima I radnjama. 13/231. ne znače znanje I čvrsto 5752 5853 5954 6055 6156 6257 Et-Tewba. Upučivanje u vjerske nauke obuhvata propise I ubjeđenja (akaid).”60.”62 Rekao je Ibn Kajjim: “Složili su se muslimani da se pod “Obračanjem Poslaniku” misli na vračanje stvari njemu u toku njegova života. a u drugom kiraetu (načinu učenja Kur’ana) . bili od pojedinca ili grupe. El-Hudžurat. Tumačenje Kur’ana od [evkanije. ako nam dolazeče vijesti. samim tim što se naređuje opčenito potvrđivanje sve dok se ne postigne željweno znanje. U zajednicu ulazi pojedinac I više od toga. Isto tako su se složili da ova naredba “Vračanja” ne prestaje sa njegovom smrču.”59 Ako se od čovjeka prihvata ono što nas obavještava od vjerskih stvari.61 Ovo nas upučuje na konačno uvjerenje u prihvatanje vijesti koja nam dođe od povjerljivog pojedinca. a vračanje njegovu Sunnetu nakon njegove smrti. dobro je provjerite. da bi se Allaha pobojali.dobro je potvrdite. što značI. po riječima Uzvišenog: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe. ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest. 122. onda je to dovoljan dokaz da je njegova vijest dokaz. izmirite ih. Sahih el-Buhari. En-Nisa’. . 59. pa makar njegova vijest ne imala značenje znanja. jer se iz toga izuzima nepošten čovjek. podpali bi pod značenje ovog ajeta. pokoravajte se Allahu I pokoravajte se Poslaniku I predstavnicima vašim. 6. pa ako bi se dva čovjeka sukobila.

onda bi on prisustvovao. ako nebi mogao prisustvovati kod Božijeg poslanika s. 13/232. . njih ima vrlo mnogo. da je rekao: Bio je jedan čovjek od Ensarija (Medinelija) koji..a. je slao svoje izaslanike kraljevima. I prenio mi sve što je saznao od Allahova Poslanika s.a. 6661 Sahih el-Buhari. Allah bio s njima zadovoljan.v. kao I namjesnicima nekih pokrajina (gradova). a ako ja nisam to mogao uraditi. Pogledaj Sahih el-Buhari. Allah bio s njim zadovoljan. jer se radnja po ovoj odredi gradi na ubjeđenju u ispravnost te vijesti. 2-Buhari prenosi od Abdullaha ibn Omera. pa se I vi okrenite I usmjerite ka njoj. 3-Prenosi se od Omera.a.a. ali ćemo se mi ograničiti samo na par njih: 1-Poslanik s. izvršnih ili akideskih propisa pozivali na njih.s. I mnogo drugih ashaba.v.”65 Niko ne kaže: ovo je striktno vezano za izvršne propise. pa su se preusmjerili ka Kabi. a koja se ticala stvari 6358 6459 Pogledaj Sahih el-Buhari. Njihova lica su bila tada okrenuta ka Šamu. 13/232.s. Dihjetel Kelbija. a njemu prenio sve što sam saznao od Allahova Poslanika s.a..”66 Ovakav stav I ponašanje ashaba nam ukazuje da im je bilo dovoljno da čuju vijest od pojedinca.32 ubjeđenje.s. u kojem mu se naređuje da se okrene I usmjeri (u toku obavljanja namaza) ka Kabi (u Mekki).s.s. stanovnicima Jemena64. onda nema nikakve svrhe da se povračamo na Poslanikov Sunnet u eventualnim nesuglasicama. stanovnicima Nedžrana63. 13/232.v. došla je jedna osoba I rekla: Uistinu je Allahovu Poslaniku s. jednog po jednog.. u ovoj noćI sišao jedan ajet. Allah bio s njim zadovoljan. sa pismom velikanu Busre. 6560 Pogledaj Sahih el-Buhari. Muaza ibn Džebela. 13/241.v. da je rekao: “Dok su ljudi klanjali Sabah namaz u Kubau (mjesto u Medini). Tako je poslao Ebu Ubejdu Amira ibn Džerraha. Allah bio s njim zadovoljan. Ljudi su se prilikom bilo kojih.v. onda sam ja prisustvovao (umjesto njega).. Allah bio s njima zadovoljan. Allah bio s njim zadovoljan.” Što se tiče dokaza iz Sunneta.

jeste mišljenje novotara (tj.v. onda nebi imalo nikakvog smisla prenošenje hadisa od poslanika s. da bi potvrdili svoju akidu.a. .a. Ovo mišljenje novotara obuhvata I akidu. 6762 Musned Ahmeda ibn Hanbela.a. isto tako. samim tim što zahtijeva odbijanje na stotine tačnih I potvrđenih hadisa od Poslanika s. 2-Njegovo največe zagovorništvo na Sudnjem danu.š.s. nad ostalim Poslanicima. primorani su. takvo nešto. to im nije ni padalo na um.v. Allah dž. da odbiju mnoge hadise koji govore o akidi.v. a isto tako I oni koji su dolazili poslije njih. naušI ga napamet sve dok ga ne saopšti drugome.v. nije zastupao niko od naših dobrih prethodnika. onda bi to sigurno znali ashabi. Allah bio s njim zadovolja. Oni koji ne uzimaju hadise koji dolaze preko pojedinaca. Oni koji u vjeru ubacuju ono što joj ne pripada). 4-Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda. ne ograničava samo na hadise koji su vezani za izvršne poslove..a. 3-Njegovo zagovorništvo za teške griješnike iz svoga ummeta. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika s.”67 Ovo se. ne potvrđuje akida. isto tako. nagradi osobu koja čuje od nas hadis. što je u vezi sa našim ubjeđenjem. I ono kao takvo.a. a koji se potvrđuju tim hadisima.v. jasno se izjasnili. navest đemo neke od njih: 1-Prioritet našeg Poslanika Muhammeda s.. gdje kaže: “Neka Allah dž. Ovako nešto. Poslanik s.s.s.š. a došla nam je preko pojedinca. nego bi.s. Ovo. 6/96.33 njihove vjere. Kada nebi bila obaveza vjerovanja onoga što nam dolazi od Poslanika s. a ne na nešto drugo. Ako bi postojao kategoričan dokaz koji bi nam ukazivao da se sa hadisima. bio s njima zadovoljan. bilo da se radilo o izvršnim ili akidetskim poslovima.s. čak šta više. nema nikakve osnove u vjeri. koji nam dolaze preko pojedinaca. obznanio da se to ograničava I svodi samo na izvršne poslove. nego obuhvata I izvršne I akidetske poslove.a..v.s. a taj (izvještilac) ga bolje zapamti od samog njegovog slušaoca. se ne prenosi ni od jednog od njih. I mišljenje da se ne potvrđuje akida sa hadisima koji nam dolaze preko pojedinca. čak.

koje ih je navelo da odbiju sve ove tačne I pritvrđene hadise koji govore o akidi. I još mnogo toga drugog. posjeduju vrlo malo znanja. nego ih ima I koji su došli mutevatir predajom.v. 9-Vjerovanje da je Allah dž. silazak Isa a. koji to negiraju. sreču ili nesreču.. Isto tako. zapisao svakom čovjeku. 5-Početak stvaranja. vaga I dva njena tasa. njegovu nafaku I dužinu života. izlazak Sunca sa Zapada.š. izlazak Dedžala. I viđenje njegovih stanovnika. izvor. osim onoga što je spomenuto u Kur’anu Plemenitom. kojima je Poslanik s. te primanje islama njegova pratioca.s. dok je još bio u utrobi svoje majke.v.s. opis Meleka I Džina. koji govore o akidi. 14-Vjerovanje u cjelokupnost predznaka Sudnjeg dana. . došli hadisima koje prenose pojedinci.s. još na ovome svijetu obečao džennet. 10-Posebnosti Poslanika s. koji je od Džina. kao Što je izlazak Mehdija. koje je sakupio Sujuti u svojoj knjizi “Največe posebnosti”. 13-Vjerovanje u sve ono što se potvrđuje hadisima o opisu Sudnjeg dana i proživljenja koje nije spomenuto u Kur’anu Plemenitom. 12-Teški griješnici neče vječno ostati u džehennemu. osim Kur’ana. 6-Ispitivanje Munkira I Nekira u kaburu. Ali ćemo utvrditi. 7-Stiješnjenost kabura umrloj osobi. nisu svi dokazi. 11-Zaključak da će desetorica.. te onoga što je u njemu pripremljeno za bogobojazne. opis Dženneta I Džehennema.a.34 4-Sva Njegova nadnaravna djela (mu’adžize).a. kao Što je njegov ulazak u džennet u toku ovog ovozemaljskog života. da ovi. 8-Sirat. ućI u džennet. izlazak vatre. životinje koja će govoriti ljudskim jezikom.

o budučim skrivenim stvarima Obavijestio nas je Poslanik s. a nije ih poznavao onaj ko ih ne poznaje. a da ga nije spomenuo.”68 6863 Sahih el-Buhari.35 četvrta tema Nagovještavanje Poslanika s. 11/494. stepen tevatura.a.s. u kojoj nije ostavio ništa od predznaka Sudnjeg dana. Hadisa.a.š. Allah bio s njim zadovoljan. Ako ponekad pomislim da sam nešto od toga zaboravio.v. koji govore o ovom poglavlju ima vrlo mnogo. sjetit ću ga se. sretne se s njim I sjeti ga se.v. kao što se čovjek sjeti čovjeka koji je bio odsutan od njega.v. koji čak dostižu.a. I to prema onome što mu je od tih skrivenih tajni otkrio Allah dž. u kojem se prenosi da je rekao: “Držao nam je hutbu (govor) Poslanik s. .s... Naučio ih je onaj ko je naučio. Od njih je I hadis kojeg prenosi Huzejfe. u prenesenom smislu.s. o svemu što će se dogoditi do Sudnjeg dana.

Zbog svega ovoga je došlo vrlo mnogo hadisa koji govore o predznacima Sudnjeg dana. ono što je bilo. I onoga što predstoji. obavio namaz. 18/16.a. što ga ne upitah: Što će izvesti stanovnike Medine iz Medine?”69 To se nije odnosilo samo na Huzejfu. nego se čak navodi da je Poslanik s. kako bi obznanio ashabima. sišao je. jednom o tome govorio cijeli dan.s. I nastavio nam govoriti sve dok nije zašlo Sunce. I zbog mnoštva ashaba. Allah bio s njima zadovoljan. potom se ponovo popeo na mimber. Allah bio s njim zadovoljan. da je rekao: Klanjao nam je Poslanik s.v.v. I nastavio nam govoriti sve dok nije nastupilo Ikindisko vrijeme. popeo se na mimber. osim jedno. Allah bio s njima zadovoljan. najznaniji od nas je bio onaj ko je to najbolje zapamtio. potom se ponovo popeo na mimber. . od onoga što se nalazi između mene i Sudnjeg dana. Obavijestio nas je što je bilo I što predstoji. 6964 7065 Sahih Muslim. predznaci Sudnjeg dana. Sabah namaz. dali svoj neizmjerni doprinos o obavještavanju skrivenoga. I govorio nam sve do Podne namaza. Allah bio s njim zadovoljan: “Tako mi Allaha. koji su preneseni raznovrsnim izjavama. Ništa nije ostalo a da mi to Allahov Poslanik s. Allah bio s njim zadovoljan.a. Ništa od toga nije ostalo. koji ih prenose. Nema sumnje. ja sam najznaniji od ljudi o svakom fitnetu (iskušenju) koji će se dogoditi.a. I ono što će biti do Sudnjeg dana. a što je u vezi sa njima. ????? obavijestio svoj ummet (sljedbenike) o svemu što predstoji do Sudnjeg dana.a. o onome što će se dogoditi do Sudnjeg dana. Prenosi se od Ebu Zejda Amr ibn Ahtab el-Ensari.v.s. da nisu. Allah bio s njim zadovoljan : “Obavijestio me je Allahov Poslanik s. 18/16.v. a da ga za to nisam preupitao.s.36 I još kaže.”70 Rekao je Huzejfe ibn el-Jemani. Sahih Muslim.s. obavio namaz. sišao je.

El-Ahzab. En-Nazi’at.š. spada u skrivene stvari. nije odredio tako.s.s. koje ne zna niko drudi osim Uzvišenog Allaha. je mnogo govorio o Sudnjem danu I njegovim stanjima. ostavio samo za sebe. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. kada će nastupiti Sudnji dan.š. sem Uzvišenog Allaha. 187.”73 Konačno znanje o Smaku svijeta je jedino kod Allaha dž. I o tome nije ništa obznanio. reci: “To jedino Allah zna!” A ti ne znaš. Od toga ćemo navesti riječI Uzvišenog: “Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti.š. sasvim neočekivano će vam doćI”.s. Kur’anski ajeti su se spuštali. 63. o vremenu kada će nastupiti Smak 7167 7268 7369 El-E’araf. U Svom tajnom znanju.a. tako da su ga ljudi zapitkivali kada će se ono desiti.š. “Kada će se dogoditi?” Ti ne znaš. možda je Smak svijeta blizu!”72 I kaže Uzvišeni: “Pitaju te o Smaku svijeta. niti Svoga bliskog Meleka.37 Peta tema Znanje o Sudnjem danu Znanje. kao što kaže Uzvišeni: “Ljudi te pitaju o Smaku svijeta. nebi pitao Džibril a.v. kao Što nas na to upučuju razni Kur’anski ajeti I Poslanikovi hadisi. .v. Da Allah dž.71 Uzvišeni Allah naređuje Svome Poslaniku Muhammedu s.. da obavijesti ljude da je znanje o Smaku svijeta jedino kod Allaha dž. tj.š. a to nezna niko od stanovnika nebesa I Zemlje. obznanjujućI da je poznavanje vremena nastanka Sudnjeg dana.. On će ga u njegovo vrijeme otkriti.v.s. koju nezna niko do Allah dž. kada će nastupiti Sudnji dan. a težak će biti nebesima I Zemlji.š. a niti poslanog Poslanika. Znanje o tome je Allah dž. Reci: “To zna jedino Gospodar moj. od stvari koje je Allah dž. Allahova Poslanika s. tako da nezna niko. On Jedini zna njegovo pravo stanje i kada će se ono zbiti. o njemu samo Gospodar tvoj zna. pa kako da o njemu zboriš. Reci: “To samo Allah zna. ostavio samo za Sebe. Poslanik s.a. a on ih je obavještavao da je to tajna. 42-44.a. ali većina ljudi ne zna”.

poglavar svim poslanicima. nakon što ga je pitao Džibril a.: “ništa upitani nezna više od onoga koji ga pita.prema onome što nam je navedeno u podužem hadisu između Džibrila a. da je rekao: čuo sam Poslanika s. da je rekao: “U noći Isra sam se susreo sa Ibrahimom a.. o njemu.a. Musned Ahmed ibn Hanbela.a. ne zna kada će nastupiti Smak svijeta.s. kao što ćemo -inšaallah. Ovaj hadis negira mogućnost da je Poslanik s.s. a on je odgovorio: Što se tiće njegove neizbježnosti. zadnji Poslanik..v. pa kada me on vidi (Dedžal) topit će se.s. Rekao je: potom će ga uništiti Allah dž. Musa-om a. koji kaže da je tačna predaja. Ibn Madže i Hakim prenose od Abdullaha ibn Mes’uda.v. Sa komentarom Ahmeda [akira..a. od Poslanika s.s.s..s. nakon toga su upitali Musa a. 5/189.spomenuti. koji ne poznaju kada će nastupiti Smak svijeta. Allah bio s njim zadovoljan. to niko drugi nezna sem Allaha dž.v.Rekao je Poslanik s.”74 Džibril nije znao kada će nastupiti Smak svijeta. Imami Muslim prenosi od Džabira ibn Abdullaha r.š. upoznati da se pojavio Dedžal.. I Poslanika s. a on je odgovorio: Ja ništa od toga ne poznajem.s.š.a.s.v.š. kao što se Olovo topi (na vatri). kao i o tome kada će me Allah dž. kunem vam se Allahom nema danas ni jedne žive osobe koja će doživjeti sto godina”. i svoje misli i pitanja usmjerili Ibrahimu a.s.v.s. ..s.s. znao kada će nastupiti Sudnji dan. Isto tako. Allahov spas i mir bio na 7470 7571 Sahih Muslim. nakon toga su upitali Isa a..s.” rekao je: “Spominjali su ono što je u vezi sa Smakom svijeta. Isa a. jer je on jedan od velikih predznaka Smaka svijeta. i Isa-om a.38 svijeta. kako govori na jedan mjesec prije smrti: “Pitate me o Smaku svijeta? Uistinu je znanje o njemu samo kod Allaha.v. a isto tako ni Muhammed s. samim tim što će se on spustiti na Zemlju pred sami Smak svijeta. 1/114.a.a.s. Imami Ahmed..s.a. a on je rekao: Ja ništa od toga ne poznajem..”75 Ovo su najodabraniji poslanici. Rekao je: A sa mnom će biti dvije britke sablje. Ibn Kesir je rekao: “ Ovo je nepismeni Poslanik.

ali većina ljudi ne zna”. Na ovo će “Neznalica” odgovoriti kako je Poslanik s.a. ( El-E’araf 187 ) Onaj ko tvrdi da je Poslanik s. koji se smatraju učenjacima ovog vremena. Povrh svega ovoga što smo naveli od Poslanika s. Poslanik pokajanja. je znao kada će nastupiti Smak svijeta. prema njegovim riječima koje su navedene u “Sahihu” . otišli su ga potražiti.v.s.: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”. kada bude bio upitan o tome.s.a.š. 11/347. ali ga nisu našli. Ibn el. .a.s. i zar da odgovori onome za kojeg su mislili da je arap (Džibrilu): Ja i ti znamo kada će nastupiti Smak svijeta. mu naređuje da znanje o nastanku Smaka svijeta usmjeri samo Njemu.a. sakupljać. Allah dž. da iskrive i protumače: Ja i ti znamo kada će on nastupiti. povjerenik.) u nekom od oblika a da ga nisam poznao.a.v.s.v. je saznao da je njegov sagovornik bio Džibril a.s.s.s. u hadisu kojeg prenosi Enes i Sehl ibn Sead r. Musned Ahmed.v.v.v. govore: Allahov Poslanik s.: 7672 7773 Sahihu .a. posljednji Poslanik. kao što kaže Omer: Bio sam veoma nestrpljiv. nikada mi nije došao (Džibril a.v. Allahov Poslanik s.: “Upitani o njemu ništa bolje ne zna od onog koji ga pita”! Oni žele ovaj odgovor Poslanika s.. Poslanik herojstva.s.Kajjim je rekao: “ Neki od onih.39 njemu. znao kada će nastupiti Smak svijeta je veliki neznalica . kada kaže: “ Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša.s.š. osim u ovom (sadašnjem) obliku”.” Nakon izvjesnog vremena.s.kažiprst i onaj koji ga slijedi (srednjak). Poslanik milosti. otvoreno iznoseći laži i zasičavajući se onim što im nije dato.s.?. pa mi je rekao Allahov Poslanik s. Zar da Poslanik s. Odgovaramo im onim što je rečeno u hadisu Džibrila a.a. 1/314-315.džahil.77 U drugoj predaji stoji: “Nije mi se nikada prije ovo pričinilo”. govoreći mu: “Reci: “ To samo Allah zna. “ Pozovite mi i povratite arabljanina. je iskren u svom govoru. Poslanik s.v.76 uspoređujući svoje prste .l . znao da je njegov sagovornik Džibril.a.s.a. bude znaniji od Allaha dž. onaj koji sakuplja ljude ispred sebe.a.Buhari. Ovo je najveća zabluda i najgnusnije iskrivljenje. samim tim što Kur’anski ajeti i poslanikovi hadisi upučuju na suprotno.v.

Od tih hadisa je i ono što prenosi Et-Taberani u “ElKebiru” od Dahhaka ibn Zemela el_Džuhenija.: “Što se 7874 7975 Sahih Muslim 1/159.v. nebi imalo nikakve svrhe spominjati predznake Smaka svijeta i obavještavati upitanika. da je rekao: sanjao sam san. povrh toga što on ne pita o njegovim predznacima.a. Govor u hadisu: “Upitani o njemu ništa bolje ne zna od onog koji ga pita” uopštava svakog upitanika i njegova sagovornika. Nekim putevima (predanjima) se navodi da je vijek trajanja ovog svijeta sedam hiljada godina.a. Isto tako. navodeći hadise i predanja na koje se oslanja i to svoje mišljenje potvrđuje. dok ovo povečanje još nije dostiglo razdoblje od petsto godina. On kaže: “Ja dajem odgovor na taj hadis da je netačan i da nema nikakve osnove”. a da je Poslanik s.. Ti si bio na posljednjoj stepenici. navodeći hadis: Vidio sam sebe sa tobom o Allahov Poslaniče na minberu koji je imao sedam stepenica.hiljadite godine.a.a.79 Potom spominje neke proračune rezultirajući da u osnovi ne može da bude dužina vijeka hiljadu i petsto godina. u tom djelu je rekao: Prvo: Predanja nas upučuju da vijek ovog ummeta prelazi hiljadu godina.v. Što bi značilo da svaki onaj koji pita o Smaku svijeta i onaj koji odgovara imaju isti status.v. neće u svom kaburu ostati više od hiljadu godina.40 “O Omere! Da li znaš ko je onaj što je postavljao pitanja?”78 “Iskrivljenik” će možda reči: Poslanik s.a. ali to nije rekao svojim ashabima osim nakon izvjesnog vremena.s. ako je on upoznat o njima. u kojem obrazlaže među ljudima poznati hadis : Poslanik s. . poslan krajem šest . pa sam ga ispričao Allahovu Poslaniku s. je u vrijeme pitanja znao da je on Džibril.s. Još se spominje da je napisao (Sujuti) knjigu o tome.s. koju je nazvao: “Otkrovljenje prekoračivanja ovog ummeta hiljadu godina”.v.v. Još čudnije od svega ovoga je govor Sujutija u svom djelu “El-Havi” . El-Havi lil-fetava 2/86. Na to mu je odgovorio Poslanik s.s.s.

izlazak Sunca sa Zapada. a još se nije pojavio Dedždžal i nije sašao Isa a. ostati još sto dvadeset godina. kako bi se podudarilo s onim što slijedi. . Mi se nalazimo u petnaestom hidžretskom stoljeću. to znači da dužina ovog svijeta (dunjaluka) iznosi sedam hiljada godina a ja sam poslan u zadnjoj hiljaditoj godini”. te da će se potom pojaviti Isa a. nakon izlaska Sunca sa Zapada. ali da se on prenosi od Ibn Abbasa r. tačnim predajama. a mene na njegovoj zadnjoj stepenici. hadis 3013. Kada bismo tvrdili da je on poslan početkom sedme hiljadite godine.) poslan krajem šeste hiljadite godine. onda bi zasigurno znali kada će nastupiti Smak svijeta. Pogledaj u djelu “Daif el-Džami’ Es-Sagir” 3/160.a. trebali se već dogoditi-pojaviti prije više od sto godina.s. te da ga je Et-Taberi proglasio tačnim njegovu sadržinu i to potvrdio nekim od predaja. što bi nas dovelo da ostatak od sedam hiljada godina iznosi oko tri stotine godina.š.s. Isto tako. sadašnjost pobija tu činjenicu.41 mimbera tiče sa sedam stepenica. Suhejl spominje da je lanac prenosilaca slab (daif)81. Ljudi će. koji će ga ubiti. da je on (Poslanik a. tj.s. kako bi Smak svijeta nastupio navršetkom sedme hiljadite godine..s.. Sujuti navodi da se spominje pojava Dedždžala navršetkom stote godine. Kada bi mi znali dužinu ovoga svijeta. On će na Zemlji ostati još četrdeset godina. u kojima se navodi da dužinu ovoga svijeta (dunjaluka) ne zna niko drugi do Uzvišeni Allah dž.š. kojeg si vidio.. silazak Isa a. kao što je: Dedždžal.80 Još spominje (u ovoj svojoj knjizi) da ovaj hadis prenosi ElBejheki u svom djelu “Ed-Delail”. Sujuti dalje tumači i obrazlaže hadis “a ja sam poslan u zadnjoj hiljaditoj godini” riječima: Veliki dio ummeta se nalazi u sedmoj hiljaditoj godini. Između dva puhanja u “Rog” iznosi razdoblje 8076 8177 El-Havi lil-fetava Albani kaže da je ovaj hadis izmišljen. 8278 El-Havi 2/88. onda bi veliki predznaci Smaka svijeta. Ali još prije (u prijašnjem izlaganju) smo saznali da njegov nastanak niko nezna sem Jedinog Allaha dž.Allah mu se smilovao koji je u direktnoj suprotnosti jasnom Kur’anu i vjerodostojnim hadisima. Ali ništa se od toga još nije desilo.82 Ovo je rezime Sujutijinog govora .

U jednom od hadisa se kaže: “Dunjaluk je jedna sedmica od ahiretskih sedmica”.42 od četrdeset godina. a da se mi nalazimo u sedmoj hiljaditoj godini. Ibn Kesir kaže: “Sve što se nalazi u knjigama Israilijata i Ehli-Kitabija od preciziranja onoga što je proteklo hiljadama i stotinama godina. Ovaj hadis. Sve ono što nas upučuje da će se te godine dogoditi to i to a u toj godini će se desiti to i to je netačno i neosnovano.a. Sve ovo nam ukazuje netačnost svih hadisa u kojima se spominje dužina ovoga svijeta (dunjaluka). da je od tog vremena prošlo više od šesto pedeset i dvije godine.. pa kaže: “Među tima hadisima su oni koji su u direktnoj suprotnosti sa jasnim Kur’anom. onda bi svako od nas znao da do Smaka svijeta ostaje još samo dvjesto pedeset i jedna godina”.83 Po njegovim riječima. tako niko ne zna kada će nastupiti njegovi predznaci. . Ovo nam jasno ukazuje na njegovu neistinitost. veliki dio učenjaka se jednoglasno slaže da je to mišljenje neistinito i neosnovano. mora proći dvijesto godina. isto tako nije vjerodostojan.84 Ibn Kajjim je živio u osmom hidžretskom stoljeću. 8581 En-Nihaje / El-Fiten ve-l-melahim 1/15 . nego ga je odredio Omer ibn El-Hattab r.El-Menaru-l-munif str.v. To je bilo njegovom 8379 8480 El-Havi 2/87. kada je izgovorio ove riječi.”85 Kao što niko ne zna kada će nastupiti Smak svijeta. Kada bi on bio vjerodostojan. ako bi se sada pojavio Dedždžal. kao i svaki u kojem se precizira vrijeme nastanka Smaka svijeta. a još nije došao kraj ovome svijetu. U njemu se spominje njegova dužina sa sedam hiljada godina.s. kao što je hadis koji govori o dužini dunjaluka. Taj njihov stav je utemeljen i jasan. 80. To bi značilo da nastanak Smaka svijeta bude nakon hiljadu i šesto godina. Ibn Kajjim u svom djelu “El-Menaru-l-Munif” spominje cjelokupne stvari potrebne za razumjevanje lažnih i izmišljenih hadisa.a. što znači. što sve skupa iznosi neophodnih dvije stotine godine.jer početak računanja vremena (muslimansko) nije poćeto u vrijeme Poslanika s.

U to ulazi i određivanje nastanka Smaka svijeta.”86 8682 “Tezkiretu fi ehvali-l-mevta ve umuri-l-ahire” str.š. iz Mekke u Medinu. sigurno će se dogoditi.s. Isto tako. 628. onda bi nam bio potreban neki od vjerodostojnih hadisa.s. da će se dogoditi od događaja i iskušenja. Ako bi to htjeli da preciziramo sa godinom.a.s.v. Ali. samo Allah dž. niko ne zna tačno kada će se pojaviti veliki predznaci Smaka svijeta.v.43 dosjetljivošću. Koji nema sudruga i suparnika. Mišljenje da će ono nastati u krajem petak. to sve zna. koji petak? Tačan njegov dan ne zna niko sem Jedinog Allaha dž. . Zasigurno niko ne zna koje će godine ono nastati. počevši ga računati od preseljenja (hidžre) Muhammeda s.š. Kurtubi kaže: “Sve ono što nas je obavjestio Poslanik s.a. niti u kojem mjesecu će biti. stvorio Adema a.š. u vrijeme kada je Allah dž. kojim bi presjekli svako opravdanje.

”88 I rekao je s. Rekao je Poslanik s.a. Brdo u južnom djelu Mekke. bezbrižni..a. dolazak i nastanak Smaka svijeta.”91 8783 8884 8985 9086 9187 Sahihu-l-Buhari 11/347.v. poslije ikindije namaza.u vijeku onih koji su bili prije vas od prijašnjih naroda .a.s. se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Poslanika s..: “Poslan sam u neposrednoj blizini Smaka svijeta. a ako je bilo zlo. pa je rekao: “Vaš vijek . .je kao ono što je ostalo od ovog dana i onoga što je proteklo od njega.v. hadis broj 808. pokazujući sa svoja dva prsta koja je međusobno spojio. ne mare za to.a.” (El-Me’aridž 6-7) I kaže Uzvišeni: “Bliži se čas i Mjesec se raspolutio!” (ElKamer 1) .: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”.87 I rekao je s.44 Šesta tema Blizina Smaka svijeta Plemeniti Kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi ukazuju na blizinu. hadis broj 5966. a Mi znamo da sigurno hoće.”89 Od Ibn Omera r. bit će mu dobro. možda je Smak svijeta blizu!” (El-Ahzab 63) I kaže Uzvišeni: “Oni misle da se dogoditi neće. “Silsile ehadis es-Sahiha” 2/467.s. a oni. i preseljenja u ahiretsku kuću.je kao razdoblje između Ikindije namaza i zalaska sunca.s.v.” (El-Ebija’ 1) I kaže Uzvišeni: “A ti ne znaš. Pojava velikog broj predznaka Smaka svijeta ukazuje na njegovu blizinu i da se mi nalazimo na samom kraju ovoga svijeta: Uzvišeni Allah kaže: “Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova.: “Vaš vijek .I još mnogobrojni ajeti koji upučuju na blizinu završetka ovog dunjalučkog svijeta. a Sunce je bilo nagelo Kaikanu90.a. ako je bilo dobro. Tamo će svaki radnik zateći ono što je uradio. bit će mu zlo.u odnosu na vijek onih koji su bili prije vas .s.v. Sahihu-l-Buhari 6/495. Musned Ahmed 8/176.

zbog svoje blizine.”92 U pogledu blizine Smaka svijeta. u odnosu na ono što je proteklo iznosi vrlo malo. ne postoji niko rječitiji od Poslanika s. Musned Ahmed 5/348. i umalo me on nije pretekao.”93 Ovo nam je znak stvarne njegove blizine sa Poslanstvom s. dok stvarnu dužinu preostalog ne zna niko drugi sem Allaha dž.a.a. Potrebno je znati razlikovato ono što je prošlo u pogledu onoga što je preostalo. tako da se bojao da ga ono ne pretekne.s. Ono što nas ne upučuje na precizno određenje njegovog nastanka (Smaka svijeta) je dozvoljeno citirati i prenositi.s.š. a to je vrlo malo.v.45 Ovo nas upučuje na sljedeće: “Ono što je preostalo.. kada kaže: “Ja i Smak svijeta smo poslati zajedno. . 9288 9389 En-Nihaje / El-Fitenu ve-l-melahim 1/195.v.

Drugo poglavlje: Podjela predznaka Smaka svijeta.46 PRVI DIO PREDZNACI SMAKA SVIJETA Prvo poglavlje: Definicija predznaka Smaka svijeta. Treće poglavlje: Mali predznaci Smaka svijeta. .

.94 Jezičko značenje riječi Es-Sa’tu .47 Prvo poglavlje DEFINICIJA PREDZNAKA SMAKA SVIJETA Značenje predznaka: Predznak .želi se istaknuti tri značenja: 9490 9591 Lisanu-lArap 7/329-330. I noć i dan iznose 24 sata. Uslovljavanje nećega nekome.pravnim značenjem riječi Es-Sa’atu se žele sljedeće: Vrijeme u kojem će nastati Sudnji dan.šart: je znak.Smak svijeta ili Sudnji dana: To je dio dana ili noći. Predznaci nećega: Njegovi početci. množina predznaci .osobe koje su izabrane i odabrane nad ostalom stražom.pravno značenje riječi Es-Sa’atu: Šeriatsko . Uslov je znak za ono što je uslovljeno. Šeriatsko . To ime je dobilo zbog brzine obračuna koji će se voditi u njemu.Smak svijeta . Od ove riječi je i njegova upotreba: Tjelesna straža .95 Predznaci Smaka svijeta su: Znakovi Smaka svijeta koji ga predhode i upućuju na njegovu blizinu. Od ovoga je i izvedenica “El-Ištirat” uslovljavanje. “Nihaje fi garibi-l-hadis” 2/422. tako da će sva živa bića odjednom pomrijeti.ešrat. Množina: Sa’ati ili sati. Rečeno je: To su sve one sitne stvari koje negiraju ljudi sve dok ne nastupi Smak svijeta. Sa riječju Es-Sa’atu . I rečeno je: To su njegovi uzroci manji od njegovog najvećeg broja i njegovog nastanka. Ili zbog toga što će ono trenutaćno iznenaditi ljude.

da ne dočeka svoju starost. . ovo je veliki Smak svijeta.s. kao što je to slučaj sa surom El-Waki’a: Na početku sure spominje (Uzvišeni dž. 9692 9793 Sahihu-l-Buhari 11/361. To potvrđuje predaja Aiše r.” (El-Waki’a 83-85) Isto tako. Srednji Smak svijeta: To je smrt stanovnika jednog stoljeća.” (ElAhzab 63). njihova smrt. a to je smrt. onda se misli na Veliki Smak svijeta . kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe. pitali bi ga o Smaku svijeta: Kada će nastupiti Smak svijeta? Pogledao bi (Poslanik a.) vliki Smak svijeta. tj. riječima: “A zašto vi kad duša do guše dopre. Kada se riječ “Es-Sa’atu” spomene u Kur’anu. kad kaže: “Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi. a neke uzvisiti. mali i veliki.događanje njegovo niko neće poricati -.a. pa kaže: “Kada se događaj dogodi.a Mi smo mu bliži od vas. već je nastupio Smak svijeta.. I rekao je Uzvišeni: “Bliži se čas. i kad vi budete tada gledali. Za onoga ko umre. o Sudnjem danu. . Nalazimo da su obadva spomenuta u jednoj suri. približio se Sudnji dan. i rekao: “Da ova osoba živi toliko dugo. Uzvišeni Allah dž. i postanu prašina razasuta.) u najmlađu osobu među njima.a. neke će poniziti.” (El-Kamer 1). vas će tri vrste biti. dok se sa Smakom svijeta misli na sagovornike.š. Rekao je Uzvišeni: “Ljudi te pitaju o Smaku svijeta.97 Veliki Smak svijeta: To je proživljenje ljudi iz njihovih kaburova mezarova. u Kur’anu spominje dva Smaka svijeta. Potom na kraju sure spominje mali Smak svijeta. kako bi im se vršio obračun i obavilo zaslužno nagrađivanje. obadva Smaka svijeta spominje u suri El-Kijame.v. tj.s.” (El-Waki’a 1-7)..”96.” (ElKijame 1).Sudnji dan.š. ali vi ne vidite . kada kaže: Kada bi arabljani dolazili kod Allahova Poslanika s. Fethu-l-Bari 11/363. tada će nastupiti vaš Smak svijeta. zbog njegova ulaska u drugi svijet Ahiret.48 Mali Smak svijeta: To je čovjekova smrt. tj. tj. .

” (El-Kijame 26).49 Potom spominje smrt. i ovdje želimo da napomenemo i obznanimo njegove predznake koji su spomenuti u Kur’anu i Sunnetu. tj. mali Smak svijeta.98 9894 Pogledaj Medžme’ Fetava 4/263-265. ali mi nemamo dovoljno prostora da to sve nabrojimo i spomenemo. Ima još mnogo ovakvih primjera u surama plemenitog Kur’ana. . riječima: “Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti. U Veliki Smak svijeta smo ubijeđeni.

Sudnjeg dana se dijele na dvije grupe: Mali predznaci Sudnjeg dana: To su oni predznaci koji prednjaće Smak svijeta jednim dužim periodom. učenjaci ih dijele na tri grupe: Pojava predznaka i njegovo nestajanje. Biće vrlo neobićne i neuobičajene. . Veliki predznaci Sudnjeg dana: To su ogromne stvari koje će se pojaviti pred sami Smak svijeta..99 Prema pojavama i redosljedu pojavljivanja predznaka Smaka svijeta. one se ubrajaju u male predznake Sudnjeg dana. pijenje alkohola. Pojava predznaka i njegovo neprestano ponavljanje i povećavanje. Neki od njih će doći zajedno sa velikim predznacima ili poslije njih. spuštanje Isa a. kao što je pojava Dedždžala.. izlazak Sunca sa Zapada. dok u treču grupu ulaze veliki i nešto malih predznaka Sudnjeg dana . Što se prve dvije grupe tiče. pojava neznanja. te Fethu-l-Bari 13/485). nadmetanje u gradnji stanova-kuća. Bivaju u obićnom obliku. 624. 9995 Pogledaj djelo “Tezkireh” od Kurtubija. str. i tome slično.50 Drugo poglavlje PODJELA PREDZNAKA SMAKA SVIJETA Predznaci Smaka svijeta . izlazak Je’džudža i Me’džudža. kao što je povlaćenje znanja.s. Pojave koje se još nisu dogodile..

Ono što je vrlo bitno da se zna jeste da su se početci velikog broja predznaka Sudnjeg dana počeo pojavljivati još u doba ashaba r. Na primjer: Rušenje Ka’be od strane Habešiskog . .Abesinskog roba i pojava vjetra koji će uzeti sve duše vjernika. jer me na to navode predaje od Poslanika s. Potom sam dao prednost osvojenju Carigrada nad borbom sa Jevrejima u vrijeme Isa a.s.s. Neke od predznaka zauzimaju spomen na samom kraju. a ja nisam naišao na potvrdan hadis koji o njima govori.. u pogledu njihove vjerodostojnosti ili slabosti.s.v. Na primjer: Pojava nereda prednjaći nad povlaćenjem znanja... zbog toga što se neki neće pojaviti osim nakon pojave velikih predznaka Sudnjeg dana. Poslije sam dao prednost borbu sa Rimljanima nad osvojenje Carigrada ..a.v.a. To sam odredio nakon proučavanja hadisa i govora uleme-učenjaka. o njima. dok će spuštanje Isa a. Prvo sam spomenuo ono za što su učenjaci rekli da se pojavilo i da je već nestalo. vrlo mnogo. zbog toga što je njegovo osvojenje prije pojave Dedždžala.. dok sam ostavio one predznake za koje nisam našao potvrdu . Ove predznake sam navodio mimo nekog određenog redosljeda. Na primjer: Nasuprot povlačenju znanja je potpuno neznanje. koji imaju svoje utemeljenje u vjeri. Potom sam obradio ono što je ostalo od predznaka.u domenu mog ograničenog znanja.51 Treče poglavlje MALI PREDZNACI SUDNJEG DANA Učenjaci su pomenuli mnogo malih predznaka Sudnjeg dana. Moguće je da ima još malih predznaka. Ja sam ovdje spomenuo samo one za koje sam našao potvrdu u Poslaniku a. To će se završiti sa početkom Sudnjeg dana. biti poslije pojave Dedždžala.a.s.drugova Poslanika s. Još uvjek se oni pojavljuju. u nekim krajevima više a u nekim manje. zbog toga što nisam naišao na hadis ili hadise koji bi me upučivali na njihov redosljed.s.Konstantinijje. Samim tim što se nered pojavio već u doba ashaba . zbog toga što će oni u to doba biti prepljavljeni naznalcima. i tako redom. dajući prednost onome što samo po sebi prednjaći. Sunnetu. Ovo ne sprečava prisutnost nekog broja učenjaka.

Sahih Muslim 18/89-90.a.s. Poslanstvo Muhammeda s.101 Sada započinjemo spominjanje malih predznaka Sudnjeg dana.103 Prvi znak predznaka Sudnjem danu je. poslanstvo Muhammeda s.v. zabranjenim. iza kojeg neće doći više Poslanika (sa novom Objavom). pokazujući i sastavljajući svoja dva prsta.v. . To su samo znaci. Na to nas upuće predaja Tirmizija. Ili. sa onim što slijedi: 1. Ova definicija i mišljenje se ne priznaje.v.a. Allah najbolje zna.100 Vrlo je bitno napomenuti da ima ljudi koji smatraju predznake Sudnjeg dana takvim da se trebaju čuvati i da su oni zabranjeni.a. te da je on Poslanik Smaka svijeta. kao što srednji prst dolazi nakon kažiprsta. Nije sve ono.52 Prema ovome možete usporediti i sve ostale predznake Sudnjeg dana. rasipanje novca.: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje. zabranjeno ili pokuđeno.a.102 Od Enesa r. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.s. što je spomenuo Poslanik s. Sahihu-l-Buhari 11/347. svakako. u 10096 10197 10298 10399 Pogledaj Fethu-l-Bari 13/16. Nevevijevo tumačenje Sahihu-l-Muslima 1/159.Sudnjeg dana.v. On je posljednji Božiji Poslanik. dok oni sami po sebi ništa ne uslovljavaju od toga. U hadisu kojeg prenosi Sehl r. pedeset žena na jednog muškarca.a. kao predznake Sudnjeg dana.: Poslanik s.s.s.a. pa je dodao (Enes): Sastavio je svoj kažiprst i srednjak. Na primjer: Natjecanje čobana u gradnji kuća.a. zasigurno.v. samim tim što jedan od njih prednjaći nad drugim. sa zlim. i bez imalo sumnje nije haram. nego bivaju sa dobrom. nas je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Smaka svijeta . Između njih nema ni jednog prsta.s. već će iza njega doći Sudnji dan.”. obaveznim i tome slično..a. dozvoljenim.v. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.s: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje”.

v.v.v.v. je bila najveća nesreća koja je zadesila muslimane.”107 Smrt Poslanika s. Malik r. . .a.s.s.s.a.”106 Uzvišeni Allah je rekao: “Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi. Ne sječam se da li sam te riječi čuo od Enesa. od one kakva je izgledala u vrijeme života Poslanika s. “Tezkiretu fi ehvalil-mevta ve umuril-ahire” str. Enes b. kaže: “Na dan kada je Poslanik s.”108 Ibn Hadžer je rekao: “Ovdje se želi istaći kako su ashabi primjetili promjenu Medine.v.a.v. U hadisu kojeg prenosi Avf b.v. kažiprst i srednjak .prema važnosti i prednosti jednog nad drugim”.a. Poslan je.” (El-Ahzab 40) 2.a.a. ili ih je rekao Katade. Džami’ Tirmizi 10/87-88.s. Samim tim što je on Poslanik posljednjeg doba .vremena.a.a. Od predznaka Sudnjeg dana je i smrt Poslanika s.v. kada vidješe da je umro Poslanik s.s. a kada je došao dan u kojem je umro Poslanik s. Sahihu-l-Buhari 6/277.a.s: “Broj šestero pred sami nastanak Sudnjeg dana: Moja smrt. vedrine i 104100 105101 106102 107103 108104 Džami’ Tirmizi 6/459-460. nego je Allahov Poslanik i posljednji Vjerovjesnik. došao u Medinu.Ebu Davud je pokazao svoja dva prsta..104 U predaji Muslimovoj se kaže: “Rekao je Šu’be: čuo sam Katadu kada o tom slučaju kaže: Kao prednost jednog od njih nad drugim.s..v.53 kojoj se kaže: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje . 626. zamrači se pred ashabima r. ona se kompletna zamračila. ona se kompletna ozračila sjajem i ljepotom.a. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.a.ovaj svijet..s.s. Kompletan dunjaluk .”105 Kurtubi je rekao: “ Prvi od svih predznaka (Sudnjeg dana) je Poslanik s.kad ono dođe momenat da ga moramo zakopavati .pa smo onda svi nijekali i prezirali naša srca.. a nema između njega i Sudnjeg dana više poslanika. Još nismo svojim rukama dovoljno doticali Poslanika s. od međusobne ljubavi.s. Smrt Poslanika s.a.v. Malik r. Sahih Muslim 18/89.a..

s. Sa smrću Poslanika prekide se Objava i umre poslanstvo.š. kao što na kaže naš Uzvišeni Stvoritelj: “Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan.a. zar će oni dovijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.a.v. Ona na to reče: Ja ne plačem zbog toga što ne znam da. bolje je za Njegova Poslanika s.Osvanjanje mesdžidu-l-aksa 109105 110106 Fethu-l-Bari 8/149.. zbog gubitka onoga koji ih je spajajo .a. prekide se nebeska Objava. je rekla: Zadržavam se da ne plačem o Poslaniće zbog tvog gubitka ali se bojim anarhija.. ono što je kod Allaha dž.. Sahih Muslim 16/9-10. pa joj rekoše: “Šta te to rasplakalo?.”110 Kao što i svi ljudi umiru. pobuna i ubistava koje dolaze 3 . zatekli su je kako plaće. pa makar on bio najbolje stvorenje i vođa svih bogobojaznih. kako nam to saopštava Kurtubi: “Prva potresna stvar za Islam. To je bilo prvo presijecanje dobra i njegovo smanjivanje.a.54 blagosti.s. ako ti umreš. i da će svako živo biće okusiti smrt. nije odredio vjećni život nikome na ovome svijetu. već je to samo prolazna kuća. tako je umro i posljednji Poslanik a. Prva pojava zla je bila odmetanje arpa od vjere. . kao što to saopšti Ummu Ejmen Ebu Bekru i Omeru r.s.s.. Ebu Bekr es-Sidik r. potom smrt Omera.s. Kada su joj došli.š. da je bolje za Njegova Poslanika s.a.sjedinjavao. Abdu-l-Muttalib r.š.”109 Sa smrču Poslanika s. podučavao i odgajao.v. prikljućiše joj se u plaću. i ostadoše dugo vrijeme zajedno plačući. Na te njene riječi.v.a.a. samim tim što Allah dž.v. ono što je kod Allaha dž. Muhammed s... Njegova smrt je bila.” (ElEnbiya’ 34-35) Ima još izuzetno mnogo ajeta koji nam govore da je smrt istina. je rekao: Doći će do incidenata poslije Njega ćiju će gorčinu osjetiti i grudi i prsa Safija b.

a. . nakon osvojenja mesdžidu-l-aksa.(pa je od toga spomenuo) osvajanje mesdžidul-aksa. od kojih je Ebu Ubejde Amir b.”112 Osamnaeste godine po hidžri. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.v..Imvasova kolera U prijašnjem hadisu Avf b. (pa je od toga spomenuo) potom mnogo smrtnih slučajeva.a. Omer r. 111107 112108 Prenosi Buharije. je bilo osvojenje mesdžidu-laksa. ne.. i drgih ljudi. prema mišljenju velike većine istoričara. Imami Ahmed prenosi od Tarika Ubejd b.. Adema da je rekao: “čuo sam Omera b.s. el-džerrah .: črtvuješ se jevrejima.a. Među njima su bili veoma poznati ashabi.: “Broj šestero pred samo nastupanje Sudnjeg dana:. desila se kolera u predjelu Imvasa.a. Na to mu je rekao Omer r. Malika kaže Poslanik s. 4 . dok će kompletan Kuds biti ispred tebe..v.: “Broj šestero pred samo nastupanje Sudnjeg dana: .s. je lično išao tamo.a.” Ibn Hadžer je rekao: “Kažu: Ovaj znak se pojavio u Imvanskoj koleri za vrijeme hilafeta Omera r. U hadisu Avf b. otvorio ga.a.a. tako da umre veliki broj ashaba r.v. potom se prošila na Šam.s.a.000 muslimana. el-Hattaba r. pomirio njene stanovnike. el-Hattaba kako govori Ke’abu el-Ahbariju: Šta misliš gdje da klanjam? On je odgovorio: Ako od mene tražiš odgovor onda klanjaj iza stijenje. prije je spomenut ovaj hadis.”111 U vrijeme Omer b. Kaže se: Broj umrlih od te bolesti je iznosio oko 25..a. očistio ga od Jevreja i kršćana i gradi mesdžid u središtu mesdžidu-l-aksa.55 Od predznaka Sudnjeg dana je svakako i osvajanje mesdžidu-laksa. ali ću klanjati prema onome prema ćemu je klanjao Allahov Poslanik s. Fethu-l-Bari 6/278. uzimaće vas kao ovčije boginje.povjerenik ovog ummeta r. a potom to uradi i ostali svijet. Malika r.a. i to šesnaeste godine po hidžri. Potom dođe i prostru svoj ogrtač i namete prljavštinu u svoj ogrtač. pa se okrenu prema Kibli i klanja.

š. se prenosi da je rekao: “Doći će vrijeme kada će ćovjek ići sa svojim zlatom i tražiti nekoga kome će da ga da.v.” Rekao sam ono što sam krio u duši: Gdje su presretači na putevima?! “Ako ti Allah dž.s. a on će reći: Ja nemam nikakve potrebe za njim.v.v. ali neće naći nikoga tome potrebnog.Izobilje boogastva i neimanje kome dati sadaku pomoć Od Ebu Hurejre r.s.a. Poslanik s. rekao: “Allah mi je sakupio Zemlju.a.” Od Adijja b.a.s.v. Potom mu je došao drugi čovjek.s.s. Bit će pozvan čovjek u želji da mu se da nešto bogatstva. Na to reče Poslanik s. ali sam obaviješten o njemu.š. Date su mi dvije riznice: Crvena i bijela.a.v.a. Ako ti 113109 114110 115111 Sahihu-l-Buhari 13/81-82. Moj ummet će imati njene blagodati. od Poslanika s.”114 Obavijestio nas je Poslanik s.a. U hadisu Sevbana r.v.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a. se prenosi da je rekao: Kada sam bio kod Poslanika s.š.v.”115 Rekao je Poslanik s.” Rekao sam: Kisre b.s. .a. Hirmiza?! Odgovorio je a. Hirmiza. kao što je meni sabrano.s.a.56 5 . podari dug život vidjet ćeš otvranje riznica Kisre. ovom ummetu podariti zemaljske riznice. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali izobilje bogatstva i darežljivosti sve dok nebude bogataše okupili problemi kome da dadnu sadaku. jesi li vidjeo Hiru (grad u Iraku)?” Odgovorio sam: Nisam. reče: “O Adijj!. Vlast ovog ummeta će se rasprostirati cijelim istokom i zapadom. podari dug život vidjet ćeš ženu u nosiljci na devi koja će doći iz Hire da tavafi oko Ka’be i nikog se (na tom putu) neće bojati sem Uzvišenog Allaha.s. da će Allah dž.a.s. došao mu je jedan čovjek. žaleći se na neimaštinu.: “Ako ti Allah dž. Sahihu-l-Muslim 18/13.a. vidio sam njen istok i zapad. žaleći se na presretanje i obašćašćivanje na putu.v. Hatima r.: “Kisre b. se prenosi da je Allahov Poslanik s.”113 Od Ebu Musa’a r.: “Dati su mi ključevi zemaljskih riznica. Sahih Muslim 7/96. ili zemaljski kljućevi.

a.a... pa će doći kidać rodbinskih veza i reči: Ovdje sam prekinuo robinske veze.š. Poveća se bogastvo u vrijema ashaba zbog velikog broja osvajanja teritorija.117 od povečanja bogatstva i izbacivanja iz Zemlje njenih riznica.v.: “Zemlja će izbaciti dio svoje jetre u obliku predvorja od zlata i srebra.v. Bio sam među onima koji su otvorili riznice Kisre b.v.š. Potom se bogastvo još više uveća u vrijeme vladavine Omera b. ali neće naći nikoga ko bi mu to uzeo. Sahih Muslim 15/98. Pogledaj Fethu-l-Bari 13/87-88.a...116 Ostvari se velika većina onoga o ćemu nas je obavijestio Iskreni s. Pred sami Sudnji dan će se bogatstvo još više uvečati. potom će biti tuženi ali se od njih ništa neće uzimati.a.57 Allah dž. U hadisu Ebu Hurejre r. podari dug život vidjet ćete ono o čemu nas je obavijestio Poslanik. Razdijeliše bogastvo Fursa i Bizantije. Znači. Hirmiza. Allah najbolje zna.s.s.” Rekao je: “Doći će ubica i reči: Ovdje sam ubio. se prenosi da je rekao: rekao je Allahov Poslanik s. a nije se bojala nikoga sem Allaha dž. nego samo da sebi olakša koliko je to moguće. podari dug život vidjet ćeš čovjeka kako izdvaja pregršt zlata ili srebra tražeći nekoga da mu to dadne.”118 Ibn Hadžer navodi da se pod nepotrebnosti ljudi za bogatstvom i njegovim ostavljanjem želi istaći vrijeme u koje će doći. tako da će osoba nuditi i davati svoja materijalna sredstva drugome a on će odgovarati: Ja nemam potrebe za njim..-611.s. Tada se ni jedan od njih neće osvrtati na bogatstvo. pa ako vam Allah dž. kada se pojavi vatra i ljudi budu zaokupljeni sakupljanjem.Allah mu se smilovao. ovo nam je znak onoga što će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa a. 116112 117113 118114 Sahihihu-l-Buhari 6/61. pa će doći kradljivac i reči: ovdje mi je osječena ruka. o izdvajanju pregršta.š. ebul-Kasim s.” Rekao je Adijj: Vidjeo sam ženu u nosiljci na devi kako je došla iz Hire da tavafi oko Ka’be.s. Abdu-l-Aziza . . tako da je čovjek izdvajao iz svoje imovine sadaku ali nije imao kome dati.

Ibn Madže i Hakim u “Mustedreku”.a. Najviše se upotrebljava za nešto što nije lijepo. najbolje zna 6. ovo je.v.v.. od vas.58 Ovaj razlog koji je spomenuo Ibn Hadžer u vezi nezainteresovanosti ljudi za bogatstvo. kao što je: griješenje. Polomite vaša kamenja. ne negira da to bude radi nekog drugog razloga.makar među njima bilo i velike razlike . neki porok ili sve ono što vodi tim stvarima. ispitivanje i testiranje. Ebu Davud. Potom će se otkriti i pojaviti nešto drugo. posjecite pojedince među vama. nevjerstvo.s. udarajte svojim sabljama kamenje. neka bude kao najbolji Ademov potomak. kao što je veliki priliv materijalnih sredstava. da je Allahov Poslanik s. Imami Muslim prenosi od Ebu Hurejre r. dočeka to vrijeme.neredom se podrazumjeva: Iskušenje.s. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati . poljuljat će se vjerovanje.a. Poslanik s.v.a. nas je obavijestio da među predznake Sudnjeg dan spada i pojava velikih nereda.a. a Allah dž. U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. postoji mogučnost da nezainteresovanost ljudi za bgatstvom bude u dva različita vremenska perioda .: “Pred Sudnji dan će se pojaviti takvi neredi da će izgledati kao dio mrkle noći. ako neko. tako da će neistina prekriti istinu. Kada god se pojavi fitnet. ubistvo.š.s. rekao: “Pretecite svojim dobrim djelima fitnete koji će doći i biti kao dio mrkle noći. Znači.” (Ovaj hadis prenosi Ahmed. onaj koji stoji biti bolji od onoga koji ide. onaj koji ide biti bolji od onoga koji se vozi. To će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa a. Ovi neredi se neće prestati pojavljivati među ljudima sve do Sudnjeg dana. a on će govoriti: Ovo je. požar i još mnogo neugodnih i nepoželjnih stvari.s.nereda Pod fitnetom . Desit će se da čovjek osvane kao vjernik a omrkne kao nevjernik ili da osvane kao nevjernik a omrkne kao vjernik. Tada će onaj koji sjedi biti bolji od onoga koji stoji. vjernik će reči: Ovo je moja propast. Pojava fitneta .

a.a.š. . Nastupit će neredi koji će neke oslabiti. Amra b. nije propustio a da nije uputio svoj ummet na dobro koje je znao. vidljivog i nevidljivog. držanje zajednice . Asa se prenosi da je rekao: Glasnik je dozvao Allahova Poslanika s.s.š. neka mu se suprostavi sa svojim težnjama.v.pa onaj koji bude volio da se sačuva vatre i uđe u džennet.ehlu sunneta .a. Muslim 17/203. zaštitu od fitneta.: “Tražite od Allaha dž.s.”119 Od Ummi Seleme r.a.s.š.š.da obave namaz? Obućene na dunjaluku a gole na ahiretu. Rekao je s.v.v.a. i šta je spustio od fitneta? Ko prbudi stanovnike soba misleći na svoje žene .59 kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici. Sudnji dan. pa smo se okupili oko Allahova Poslanika s. a niti da ih upozori na zlo koje je znao.. se prenosi da je rekla: Jedne noći se Allahov Poslanik s.”121 Hadisa koji govore o fitni ima veoma mnogo.. Prvacima ovog ummeta je data sigurnost. zadesiti veliki problemi zbog kojih će sami sebe negirati.s. Muslim 12/232-233. Poslanik s. tražeći od njih da ih se čuvaju..s. spustio od Svojih riznica?.a. Obavijestio nas je da će pred sami Sudnji dan ovaj ummet zadesiti problemi i ogromni fitneti. a da će ga. koje su vjerovanje u Allaha dž.udaljavanje od fitneta i traženje utočišta kod Allaha dž.š. iznenada trgao iz sna govoreči: “Subhanallah! Šta je Allah dž.”120 Od Abdullaha b.v.a. od njih.v... je upozorio svoj ummet o tim fitnetima. pred sami Sudnji da.”122 a) Pojava fitneta sa Istoka 119115 120116 121117 122118 Muslim 2/133.v. Prodavat će svoju vjeru za nebitni stvari na ovom dunjaluku. a on je rekao: “Ni jedan poslanik. Buhari 13/20. od kojih neće biti druge zaštite sem vjera u Allaha dž. žene Poslanika s. i Sudnji dan. riječima: Zajednički namaz. ova.s. koji je došao prije mene. pa će nastupiti fitneti kada će vjernik reči: Ova.

. se prenosi da je čuo Allahova Poslanika s.komunista. novotarija. uistinu fitnet dalazi odande. I rusija i Kina se nalaze na Istoku. Prenosi Taberani. To je bilo u onome što voli i čemu se najviše raduje šejtan. Budisti i zadnji.125 Iz Iraka se pojaviše Havaridži.znači: Istok.a. raspirivać fitneta i istočna surovost. sa sjedištem u Rusiji i komunističkoj Kini. Od njih muslimani zadobiše mnogo: rušenja. Odatle potjeću i novotarije. Od Ibn Abbasa r. 123119 124120 125121 Buhari 13/45 i Muslim 18/31...” Reče jedan od slušalaca: O Allahov Poslaniče! i u našem Iraku. Rafidije. Manevijje.”123 U Muslimovoj predaji se kaže: “Glavnica nevjerstva je odande. je molio: “Allahu moj podari nam bereket u našim mjerama sa Sa’om i Muddom.a. ne i posljednji Kadjanije i Behauje.a.v. Šije. da nas sačuva vidljivog i nevidljivog fitneta. Batinije. ubistava i velikog zla koje osta zapisano u istorijskim knjigama. odakle potjeće šejtanski rog. Džehmije i Mu’atezile.s. Hindusi. Kaderije. okrenutog prema Istoku. Najviše izjava nevjerstva potjeće sa Istoka. odakle potjeće šejtanski rog. što bi uzrokom podjele među muslimanima. U hadisu Ibn Omera r. iskrivljenja i otpadništva. Do dana današnjeg.”124 Ibn Hadžer je rekao: Izvor prvog fitneta potjeće sa Istoka. od strane Perzije i Medžusija. zla.60 Najveći broj fitneta koji su se pojavili među muslimanima su bili upravo sa Istoka.s.” . u sedmom stoljeću.a. odakle potječe šejtanski rog. se prenosi da je rekao: Poslanik s. Molim Allaha dž. Pojava Tatara.. je bila sa Istoka.s. Fethu-l-Bari 13/47. kako govori: “Uistinu fitnet dolazi odande.a. Centar okorjelih otpadnika i neprijatelja islama .v. Muzdekije. Ovo se podudara sa onim o ćemu nas je obavijestio Poslanik s. Odgovorio je: U njemu se nalazi šejtanski rog. i podari nam bereket u našem Šamu i Jemenu.i još mnogo drugih razarajućih stranaka i grupacija.š.v. Pojava Dedždžala i Je’džudža i Me’džudža će biti sa Istoka. Istok nije prestao biti izvorom fitneta. od kojih su Zerdeštije.

.a Prva pojava fitneta se desila još u doba ashaba. Affana r.a. U Buhariji i Muslimu se nalazi hadis Huzejfe r. u kojem se prenosi da je Omer b. kao i veliki broj munafika licemjera . njegovu imetku i njegovu komšiji. pa smo naredili Mesruku. na koje nas je upozorio Poslanik s.” Omer reče: Nije ovo to što te pitam. ti se nemoj njih bojati. kao što se zna da će sutradan doći noć. sadaka i naređivanje dobra a odvraćanje od zla će biti iskup i čovjekovo čišćenje od raznih fitneta u njegovoj porodici.a.a.v.. ona će se razbiti. te ga je on upitao riječima: Ko su ta vrata? Huzejfe je odgovorio: Omer.s. o fitnetu? Na što je Huzejfe rekao: Ja pamtim onako kako je govorio. Rekli smo (slušaoci): Da li se zna kakva su to vrata? Huzejfe reče: Da. razbiše se vrata. El-Hattab rekao: Ko od vas pamti riječi Allahova Poslanika s. Bi onako kako nas obavijesti iskreni s.s.s.a. kao: Bitka na Siffinu i pojava Haridžija. bi ubijen.a.halife .koji su prd narodom pokazivali dobro. rukama nekih od . Omer reče: To znači da se više nikada neće zatvoriti. Omer reče: Iznesi. Nakon što bi ubijen r. Affana r. a skrivali zlo i radili o zlu ove naše vjere.: “Namaz. nego o fitnetima koji će nadolaziti kao veliki riječni valovi i talasi.a. b) Ubistvo Osman b.muslimana Omer b. Pojaviše se huškaši u čija srca još iman vjerovanje . pojavi se veliki nered. između tebe i svih tih fitneta su zatvorena vrata. dođe nesreća. pojaviše se fitneti.s.a. Omer reče:Da li će se ta vrata otvoriti ili će se razbiti? Huzejfe odgovori: Ne. On je predstavljao zatvorena vrata fitneta. Ovdje ću ukratko spomenute neke od fitneta koje biše uzrokom razilaženja među muslimanima i pojavom velikog zla. Huzejfe odgovori: O vođo pravovjernih!.61 Ja ovdje moram upozoriti da su neke od ovih fitneta predznaci Sudnjeg dana. ti si uistinu požrtvovan. Požurili smo da ga priupitamo o tim vratima. nakon ubitstva vođe . El-Hattaba r. vlasnika dva svjetla Osman b. Omer r. Prvi fetnet koji se desi među muslimanima bi ubistvo pravednog vladara. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.a.nije našlo pravo mjesto.v.v.

Siffin.s. je znao šta će se desiti. je nagovjestio Osmanu r.(navede hadis. muslimani se podijeliše.a. Sve ovo nas upućuje na mu’džize Allahova Poslanika s. u njihovom vremenu. . a ja rekoh: Sačekaj dok ne zatražim dozvolu za tebe.a. različita mišljenja i stavovi. zbog pripisivanja nepravde. Poslanik s. Uđoše u Medinu i ubuiše ga r.v. Fethul-Bari 13/51.a. se prenosi da je rekao: Poslanik s.a.. kao što je: Sukob kod deve.”126 Poslanik s. Nevevijevo objašnjenje Sahih Muslima 18/8. Sve to dovede do žestokih borbi među ashabima..a. bio ubijen. Hurre.v.. Nakon što ih je bio ubijedio (te koji su to zahtijevali od njega) ponovo su se vratili i ubili ga. koji će zaokupiti ljude i neće se ograničavati samo na jednu grupu. od fitneta. Nadzirući Medinska utvrđenja rekao je s. Muslim 18/7.s.a.a. povrh toga što je Omer r.62 zagovornika zla.v. Znači. posebno istače Osmanu r. nije bio na iskušenjima na kojima je bio Osman.a.127 Sa smrću Osmana r.a. kao što kapljice kiše padaju na njih. Omer r. Allahov Poslanik s.a.”128 Imam Nevevi je rekao: “Ovo poređenje sa kapljicom koja pada na njihove domove je znak veličine i uopštenosti. Narod ga je pritiskao i teretio razriješenju imameta .a.: “Vidite li ono što ja vidim? Odgovorili su: Ne. povećaše se razlike među njima.s. rasprostrani se fitnet i bezvlašće. Ovo je bio znak tekućih ratova među njima. u njegovoj kući.s.a.s. da će ga zadesiti nesreća. U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija r.nerede koji će zadesiti vaše domove. i drugo. reče: “Dozvoli mu i obećaj džennetom koji će zadoboti nesrećom koja će ga zadesiti.v. izbi rat između ashaba..v.. ubisto Osmana i Husejna r. koji se okupiše u Iraku i Egiptu s ciljem da ubiju Osmana r.s. Rekao je: Vidim fitnete . doći će veliki neredi. kako se nebi prolivala krv drugih ashaba samo radi njega.v.v.a.a.”129 126122 127123 128124 129125 Buhari 13/48.s. da će ga zadesiti velika nesreća.a. sve do riječi:) potom dođe Osman.hilafeta. je izašao u jedan od Medinskih vrtova.a. Zbog tih riječi se strpi i zabrani da se pobiju oni koji su došli protiv njega. Poslanik s.

. nego radi pomirenja među muslimanima . poslao pomirenje preko tebe.a. ne udovolji njihovim željama. Potom odoše u Mekku da obave umru.a.a. da će se nešto desiti između njega i Aiše r. Poslanik s.a.a.s. Rekla je: Mislim da se nalazimo među njima. da im izruči ubice Osmana r. odgovori: “Da”.v. Razmijeniše mišljenja o ubistvu Osmana r. priđimo bliže kako bi te ljudi vidjeli i Allah dž.”130 Sve ovo. Aiše r. čekajući da im presude nasljednici Osmana r.v. a poslije više niko ne bude htjeo da se osveti za njegovu krv. potom se uputiše put Basre.a. dođe do oružanog sukoba među tim dvijema grupacijama. je obavijestio Aliju r.a. nisu izašli iz Medine sa ciljem ratovanja. Poslanik s.” Alija r.a. ljudi dođoše Aliji r. Taj njegov stav bi uzrokom njihova razilaženja.a. ali kada se to desi. Neki od njih rekoše: Je li to želiš da se ubice Osmanove vrate svojim kućama. joj reče: Nismo još.s. Navaljivali su na Aliju r. što on na kraju i pristade. rekao Aliji b..s. bi poznati sukob oko deve između Alije r. Poslije smrti Osmana r. Ebi Talibu: “Između tebe i Aiše će se nešto dogoditi. reče: Zar ja o Allahov Poslaniče! Poslanik s. primijetili su je psi.a. Ovo bi znakom da ovaj ummet neće biti pošteđeni raskola i nereda.a..a. Talha i Zubejr r..v.kao što nam to prenosi Hakim od Kajsa b.a.a. .63 c) Sukob oko deve: Od fitneta koji nastupiše po smrti Osmana r.a.a.a.š. d prihvati njihovo davanje prisege.a. i rekoše mu: Pruži ruku da ti damo prisegu.a. Ebi Hazima. reče: “Ne. Aiša 130126 Musned Ahmed 6/393.a. dok je još bio u Medini.a. do sada rečeno. Zubejr r.s.a. Talhe i Zubejra r. te iz straha da se ne usaglase i poistovjete se ubicama. tražeći od Alije r. a ona je rekla: Koja je ovo voda? Prisutni su odgovorili: El-Hev’eb. povrati je na sigurno mjesto.. On reče: Sačekajte dok se ne posavjetujem sa narodom. nakon što se tačno utvrdi ko ga je od njih ubio.v.a.a. stigla do nekih kuća Beni Amira. Alija priuputa: Znači ja sam jedan nevaljalac o Allahov Poslaniče. pa tako u hadisu Ebi Rafi’a se prenosi da je Allahov Poslanik s.. Od onih koji mu dadoše svoju prisegu biše: Talha i Zubejr r. gdje ih srete Aiša r. kazuje nam da Aiša. Alija r. koji kaže: Kada je Aiša r.

s.a..v. i Zubejr i Alija r. koji bijaše izvorom fitneta. Mislila je da je u njenom izlasku korist muslimanima. Minhadžus-sunne 2/185. nego s ciljem pomirenja među muslimanima. Talha i Zubejr mišljaše da se Alija digao protiv njih.s. i počeše da se brane. Pošto su pregovarali Alija.a.a. izaći će iz Medine i na nju će upozoriti psi Hev’eba. nije učestvovala u borbi i nije naredila borbu.”132 Ibn Tejmije je rekao: “Aiša r. nije bio zadovoljan sa ubistvom Osmana r. bez njihova izbora. Zaklinjao se govoreći: Tako mi Allaha ja nisam ubio Osmana niti sam davao povoda za njegovo ubistvo. Ovako nas obavijestiše mnogi poznavaoci istorije. a niti je bilo kako pomogao oko njegova ubistva. čula sam Allahova Poslanika s. se prenosi da je Allahov Poslanik s. On je bio istinski čvrst i iskren u svojim zakletvama. Alija pomisli da su se oni digli u borbu protiv njega.a. kada kaže: “Kako će se osjećati jedna od vas kada na nju upozore psi Hev’eba. Ovo isti se dešavalo i ostalima koji izađoše i upustiše se u borbu. a spasit će se oni koji ostanu.64 r.v. je bila na devi. Aiša r. Zažališe i Talha. plakala bi toliko da bi pokvasila svoj prekrivač. Nakon što su se učvrstili tražiše izručenje ubica Osmanovih.a. Ubice se pobojaše da se Alija ne složi i ne izruči ih.”133 d) Sukob na Siffinu 131127 132128 133129 Hakim u svom Mustedreku 3/120. nije izašla iz Medine s ciljem borbe.a. dok se poslije ispostavi da je njen ostanak u Medini bio bolji. reče: Mislim da bi se trebala vratiti. te navališe na logor Talhe i Zubejra. dođe do velikog fitneta i nereda.a. Alija r. . već dođe do bitke bez njihovih želja.”131 U predaji Bezzara. Kada god bi se sjetila tog svog izlaska. S njene desne i lijeve strane bit će mnogo ubijenih.a. i poče da se brani. Sukob oko deve ne bi cilj za ratovanje. od Ibn Abbasa r.a.. rekao svojim ženama: “Koja od vas bude vlasnica deve “Edbeb”. Talha i Zubejr i imali za cilj da se usaglase na pomirenje. Fethul-Bari 13/55. Tako.

a. već u svojim skupinama imaše onih koji su slijedili praznovjera i podpirivali na borbu. osim bitke oko deve. Velid. su najviše tražili od boraca da se prestane prolijevati krv. Čvrsto je se držite.. Vehba da je rekao: Bili smo kod Huzejfe. bi ono na što nas upozori Poslanik s. godine po hidžri. . i Muslim 18/12-13.a. ni Alije ni Muavije r. ne bijaše pokorni ni Aliji ni Muaviji. 134130 135131 136132 Buhari 13/8. Iz obe skupine bi ubijeno oko 70. Ebu el-E’aver Es-Sulemi i drugi.”134 Hafiz Ibn Hadžer u svom Fethu objašnjava koje su ove dvije skupine. vladari ostaju nemoćni da ugase njegovu žestinu. Abdurrahman b.a. Bilo je tu onih koji su nesebično pomagali Osmana. Oba tabora imaše onih koji podstrekivaše na borbu.a.136 Ovo što se desilo između Alije i Muavije. i onih koji su bili s njim. i onih koji su bježali od njega. jer je ona zaista na istini. Hašim b. riječima: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobe dvije velike vojske. mjeseca Zul-hadždžeta 36. pa je rekao: Kako će te se osjećati kada vaši istomišljenici (oni koji su iste vjere kao i vi) budu udarali sabljama jedni druge? Odgovorili smo: Šta nam savjetuješ? Odgovori: Držite se skupine koja se poziva na naređenja Alije r. među njima će biti veliki pokolj.65 Od fitneta koji zadesiše ashabe r. Ove dvije vojske su okupljale preko sedamdeset velikih vojska. bilo je i onih koji su pomagali Aliju i onih koji su bježali od njega.a.v. kao što su: El-Ešter en-Nehai. ali nadjača ono što se desi. Šejhul-Islam Ibni Tejmije je rekao: “Najveći dio onih koji izabraše borbu.135 Rat između ove dvije velike skupine se desi na poznatom mjestu po imenu Siffin. Utbe el-Mirkal. Fethul-Bari 13/414.s. Sa dobrom predajom. Stvar koja bi uzrokom izbijanja tog ogorčenog rata ne bi u moći ni jednog od njih dvojice. Bezzar prenosi od Zejd b. iz obje skupine. Alija i Muavija r. Kada se fitnet uskovitla. Fethul-Bari 13/85. Halid b. a njihova molitva će biti jedna. zasigurno nije bila želja ni jednog od njih.a. i onih koji su bili s njim. pa kaže: Skupina Alije r.a. i skupina Muavije r.000 ljudi..

Alija r. e) Pojava Haridžija: Od fitneta koji zadesiše ovaj ummet bi pojava Haridžija.000.a. nego zbog drugih razloga. im reče: Vi kod nas imatre tri prava: Nećemo vam sprečavati ulazak u mesdžide. Nekolicina se vrati sa njim i podvrgnu poslušnosti Alije r.a.i nastaniše u mjesto koje se zove Harvera’. pokajao zbog svoje prijašnje odluke. Njihov broj je dostigao 8. Pri povratku Alije r.66 Borba protiv Muavijine vojske ne bi lično protiv Muavije.a. Alija r. Habbab b. što bi uzrokom povratka nekih njihovih pristalica.a. Haridžije razglasiše da se Alija r. niti ćemo vam zabranjivati plodove vaših usjeva i nećemo sa vama otpočinjati rat sve dok ne budete širili fesad. Početak njihova djelovanja se uvidje nakon završetka bitke na Siffinu. Kada to ću Alija r. a zapostavio si Allahovu Knjigu. Alija r. dok rasporiše stomak njegove supruge i izvadiše dijete iz njene materice. učinio si širk uzimajući ljudske presude.a. koji je trebao da vrši pregovore sa njima.koji bijaše u njegovoj vojsci . a neki navode i cifru od 16. u Kufu od njega se odvojiše Haridžije . koji bijaše van mesadžida. počeše uzvikivati: Nema druge presude osim Allahove.a. Ert sa svojom suprugom. kao što nam reče Ez-Zuhri: Kada nastupi fitnet ashabi Allahova Poslanika biše mnogobrojni.a. a niti sa njihovim ubjeđenjima. Oni se okupiše i pobiše sve one muslimane koji im se suprostaviše. i saglasnosti stanovnika Iraka i Šama oko arbitraže među obadvijema zaraćenim stranama. pa se složiše da svaka krv i imetak bi zadešen tumačenjem Kur’ana koje ih sroza i spusti na razinu džahilijetskog doba. im posla Ibn Abbasa r. upita ih za njihovog ubicu? Oni odgovoriše: Svi smo ga ubili. Borba u fitnetu je ista kao i borba u džahilijetu.a. Pored njih prođe Abdullah b. ne veže se sa željama boraca. koji istupiše protiv Alije r. Alija r. kojeg ubiše.. se pripremi za borbu i srete se sa njima na poznatom .a.a. im održa govor u jednom od Kufskih mesdžida.000 ljudi. Neki od njih.

U Buhariji i Muslimu se nalazi predaja Alije r. Ubijajte ih gdje god ih sretnete. Učit će Kur’an. r..s.v. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik.a.s. u nekoliko vjerodostojnih hadisa. Udaljivat će se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kad bude bačena.”137 Od njega se.v.a. o ocjepljenju jednog broja sljedbenika ovog ummeta. Ukinuše kamenovanje oženjena čovjeka ili udate žene za počinjen blud (razvrat). tako da se spasi samo mali njihov broj. blesavih maštanja. pa kaže: Pozabavili su se ajetima koji bijaše objavljeni nevjernicima. s. jer zaista na Sudnjem danu će biti nagrađen onaj ko ih ubije.v. kako govori: “Ocjepit će se u ovom ummetu . Porazi ih žestokim porazom. Njihovo vjerovanje neće prelaziti njihove grkljane.. pa ih preusmjeriše na vjernike. koju će ubijati grupa koja je na istini i koja je bolja od njih.a.v. s. nas obavijesti.a.”138 Allahov Poslanik. s.s. Buharija 12/282..a. ali sam čuo Allahova Poslanika.67 mjestu Nehrevan. s. prenosi da je odgovorio na postavljeno pitanje o “Hururijjetu”? riječima: Ja ne znam šta je to Hururijjet. Poslanik. . kada kaže: Čuo sam Allahova Poslanika. što je dovoljan dokaz o fesadu ove grupe.narod koji će prezirati vašu molitvu naspram svoje.nije rekao od njega . njene udaljenosti od vjere i njene ogromne štete za ovaj ummet u kojeg unosi fitnete i uznemirosti. Od njih je hadis kojeg prenosi Ebu Seid el-Hudri r. Buharija 12/283. 137133 138134 139135 140136 Muslim 7/168..v.a.: “Od muslimana će se odcjepiti jedna vrsta otpadnika vjere. Buharija 12/283..”139 Imam Buharija veli: “Ibn Omer ih je smatrao zlom svih Allahovih stvorenja. ali to njihovo učenje neće prelaziti njihove vratove ili njihova grla.s. je naredio borbu protiv njih. sa govorom koji neće biti tačan.a. udaljavat će se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kad bude bačena. s.a.. i nagovjestio nagradu onome ko ih ubije.s. kako govori: Pred Sudnji dan će se ocijepiti jedna grupa ljudi mlađih godina..”140 Hafiz Ibn Hadžer je rekao: “S njima se poveća nesreća i proširiše se njihova pokvarena ubjeđenja.

a.s.v. Potom dođoše drugi fitneti tako da ne osta niko od prisutnih na Hudejbijji. Musejjib je rekao: Prvi fitneti se uskovitlaše tako da ne osta ni jedan učesnik Bedra.a.68 Počeše sjeći ruke kradljivcu od mišice. U hadisu Ibn Omera. Počeše otvoreno napadi one koji sebe nazvaše muslimanima. po bilo kom osnovu. sa drugim sukob na Hurri. Proglasiše velikog griješnika nevjernikom..a. s.”143 141137 142138 143139 Fethul-Bari 12/285. Učiniše obaveznim klanjanje namaza za ženu dok se nalazi u hajdu (mjesečnom pranju).” Musejjib ponovo reče: “Bojim se ako dođu treći fitneti..a. . se prenosi da je Allahov Poslanik. A ako ne bude u mogućnosti da to učini onda ga smatraju velikim griješnikom.s. Odustaše uzimanje novca (dija) od ehlu-zimme i od potpunog suprostavljanja njima.” Ibn Omer je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.” Begavi je rekao: “Sa prvim fitnetom je želio istaći ubistvo Osmana r. Među njima je i poznati sukob na Hurri u vrijeme vladavine Jezid b. jedan za drugim.v. Raskidat će se i umanjivati svakog stoljeća.. neće prestati dok među ljudima ne nestane dobra i bilo kakve koristi. Muavije. [erhus-sunne 14/396.s. i pobi mnoge od njegovih ashaba r.a. zatvarati i proganjati. Sunen ibn Madže 1/61. Proglasiše nevjernikom onoga koji bude u mogučnosti da naređuje na dobro a odvraća od zla.a.. s. a to ne učini. gdje govori: “Raskidat će se i umanjivati svakog stoljeća (više od dvadeset puta) sve dok se među njima ne pojavi Dedždžal. rekao: “Pojavit će se osobe koje će učiti Kur’an ali njihovo učenje neće prelaziti njihova grla.”142 f) Sukob na Hurri Ne prestaše se pojavljivati fitneti. Se’id b.”141 Havaridži se neće prestati pojavljivati sve do pojave Dedždžala. r. koji učini dozvoljenim grad Allahova Poslanika. s. ubijati ih.v.

Neće kod nji ostati ni jedna vena i ni jedan zglob a da se neće u njega uvući ta mišljenja.”144 Od Ebu Amira Abdullaha b. se prenosi da je rekao: Rekao je allahov Poslanik.a.. rekao: “Sljedbenici Knjige su se podijelili u svom vjerovanju na sedamdeset i dva milleta. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre r. a to je zajedništvo (džema’at).. kao što je pas prisutan kod svoga gospodara. Zbog ovog. To bi povodom ubacivanja u vjerko ubjeđenje ono što mu ne pripada. Sve će u vatru osim jedne. i mnogih drugih fitneta. To ih zaokupi i održa tako jedan duži period. .v.v. Ebi Sufjanom.. zbog toga. Osim ovoga. još je bilo i mnogo drugih fitneta koji pogodiše muslimane. ustade i klanja.a. potom reče: Uistinu je Allahov Poslanik. Potpomogao je to svoje mišljenje njegovim širenjem. a moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe. muslimani se razjediniše na mnoge grupacije. a uistinu će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset i tri milleta znači: mišljenja. nas obavijesti o dijeljenju i cijepanju ovog ummeta kao što je to bilo i sa prijašnjim narodima. kršćani su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe. Na muslimane. s.: “Jevreji su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe. Lahja se prenosi da je rekao: Išli smo na hadždž sa Muavijom b.s.69 g) Fitnet govora o stvaranju Kur'ana U vrijeme Abbasija se pojavi mišljenje o stvaranju Kur’ana. s.” Tako mi Allaha o skupino arapa! ako se ne budete vladali prema onome s čim je 144140 Tirmizi 7/397-398. U tome mu se priključiše Džehmije i Mu’atezile tako da islamski učenjaci biše stacvljeni na jedno veliko iskušenje.a.a. U mom ummetu će se pojaviti narod u kojem će preovkladavati ta mišljenja.s. Ovo mišljenje je zastupao Abassijski halifa Me’mun. pošto stigosmo do Mekke u podnevsko vrijeme. Upučivać radosnih vijesti. s. Fitneti se ne prestaše pojavljivati i povečavati.v.s. pade velika nesreća.

drugi ljudi će biti prići da to ne urade. podlakticu po podlakticu.s. Naši ljudi se poistovječuju sa njihovim ljudima. s. Fethul-Bari 13/301. i to pedalj po pedalj. Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovječivali se s njima. odgovorio: “Pa ko drugi?!”147 Ibn Bettal148 kaže: “Znao je Poslanik.. a. Uzimali su njihova pravila ponašanja i bili fascinirani njima. naše žene se poistovječuju sa njihovim ženama.v.70 došao vaš Poslanik.. da će njegov ummet slijediti novotarije. Ibn Bettal je: Ebul–Hasen Alijj b. Bettal El-Kurtubi. a.v.. Buharija 13/300. kao što su radili i narodi prije njih.s. Svi ovi bivaju iskušavani sa nevjernicima idući toliko daleko da napuste i izađu iz Islama. dok će vjera ostati postojana samo kod pojedinih ljudi. s.a. U mnogim hadisima je upozoravao na loš i poguban završetak.v.”150 U ovo vrijeme svjedoci smo sve više muslimana.a.s.s.”146 U predaji od Ebi Seida se kaže: Rekli smo: O Allahov Poslaniče! Jevreja i Kršćana? na što je Poslanik. jer neće nastupiti Sudnji dan osim na najlošiji narod.. Oni su ubijeđeni da neće dostići današnju civilizaciju i ekonomski napredak osim 145141 146142 147143 148144 149145 150146 Musned Ahmed 4/102. u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre. Buharija 13/300 i Muslim 16/219-220.. r. kad kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne počne uzimati pravila ponašanja prijašnjih naroda.. s.v. s. .s. što je samo potvrda istinskih riječi Poslanika s. Abdul-Melik b. se već desila i pojavila.a. Halef b.a.”149 Ibn Hadžer kaže: “Većina stvari na koje je upozorio Poslanik.a. istoka i zapada.s..v. koji se poistovječuju sa nevjrnicima.. kao što će se desiti i pojaviti ostatak onoga na što nas je upozorio Poslanik. Fethul-Bari 13/301. odgovori: “Pa ko su ti ako ne oni.a.s.” Bi rečeno: O Allahov Poslaniče! Kao što su Faris i Rum? Poslanik.145 h) Slijeđenje običaja prijašnjih naroda Od velikih fitneta za ovaj ummet je svakako i dosljedno slijeđenje običaja Jevreja i Kršćana.

Ne postoji ništa jasnije opisano od riječi Poslanika. bi pojava lažaca koji sebe proglasiše poslanicima. s.a. podlakticom i gušterovim gnijezdom se želi dati primjer njihove (muslimanske) slijepog i žestokog poistovječivanja sa nevjernicima. ugled i veliki broj svojih pristalica.v. ostade samo ime. toliko bi ih slijepo slijedili da.a. od islama.. ljubav za strastima i požudama. oni bi pošli za njima (sljedeći ih). i svih onih koji pravilno razumiju vjeru Isklam. Molimo Allaha za spas i sigurnost od toga.s. . upravom i prestižom. Pogledaj Fethul-Bari 6/617.s.s.s. jer se desi sve ono na šta nas je upozorio. po hadisu njih trideset. Takvo stanje ih dovede do te mjere da među nekima od njih.v. jer je njihov broj preveliki. kada bi zašli u gušterovo leglo.v. Sunneta Njegova Poslanika Muhammeda..a. s. neki u vrijeme ashaba a neki se još uvjek pojavljuju. To poistovječivanje se ogleda u griješenju i iskrivljenju.s. Pod onima koji sebe proglasiše poslanicima. bogatstva. želja za vlašću. Ovim brojem se misli samo na one koji su dostigli veliku moć.v. a ne direktno u kufru. Upoznati smo sa onim što se desilo muslimanima u prijašnjim stolječima.a... u kojima je opisao muslimane i njihovo slijeđenje nevjernika i sudstvo njihovim zakonima. ne ubrajaju se svi. 7) Pojava lažnih poslanika Od predznaka Sudnjeg dana. Ovo je jasna i vidljiva mu’džiza Allahova Poslanika.” Nevevi kaže: “Sa pedljom.”151 Ovdje nismo u stanju navesti sve fitnete. a ostavili i zapostavili Allahov šerijat i zakon.a. Bilo ih je oko trideset. Sudili su po zakonima koje su ustrojili nevjernici. Sve su ovo fitneti koji mogu upropastiti čovjeka i strovaliti ga u bezdanu provaliju. Neki od njih se pojaviše u vrijeme Poslanika. s.152 151147 152148 Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 16/219-220. s. pa kaže: “Pedalj po pedalj.v.71 odbacivanje i udaljavvanjem od Allahove Knjige (Kur’ana).. koji nam se najaviše. sa njihovim udaljavanjem od Islama i iskrivljenja njihovih ubjeđenja. s. podlakticu po podlakticu. među kojima su: fitneti žena.

Potom se pojavi el-Muhtar b.a. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave varalice i lažovi. Nakon što bi ubijen ona se pokaja i vrati islamu.s. Svaki od njih će za sebe govorit da je Allahov Poslanik. s.a.. Broj njegovih pristalica se znatno povečao. Potom ga šejtan toliko zavede da se 153149 154150 Buharija 6/616. da je Poslanik. povrati islamu i uljepša svoja dobra djela.v.v.. Od onih koji se pojaviše.a. Ebi Ubejd Es-Sekafi. s.. u Jemenu se pojavi čovjek po imenu: ElEsved el-Anesi. On proglasi sebe poslanikom pred samu smrt Poslanika Muhammeda.. koji se prozva poslanikom. kao lažni poslanik. ali ga ashabi ubiše prije smrti Poslanika. Skoro u isto vrijeme.”153 Prenosi se od Sevbana. koji pokaza svoju neizmjernu ljubav prema Ehli . r. među tridesetoricom.)..s.a. pojavi se Tulejha b.. Broj njegovih pristalica se ubrzo poveća. r. . s. s. s. koji ga nazva Musejleme .s. bi i Musejleme kezzab. Isto tako. ali se ubrzo pokaja.a. Muslim 18/45-46. kao što je to slučaj u hadisu Sevbana. Pojavi se i žena po imenu: Sedždžah.. Huvejlid el-Esedi.a. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. kao što je sa hadisom kojeg bilježe Buharija i Muslim. počnu obožavati kipove.a. Sunen Ebu Davud 18/45-46.Bejtu (porodici Poslanika.a.kezzaba.lažac. u nekim hadisima je njihov broj oko trideset.s. te zavladaše Kufom u prvom djelu vladavine Ibn Zubejra.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se plemena mog ummeta ne sustignu sa mušricima. pojavi se oko trideset lažaca od kojih će svaki za sebe tvrdoto da je poslanik.v. tražeći odmazdu za krv Husejnovu. r.v.s. koja se prozva poslanikom i udade se za Musejlemu .v. njih oko trideset. U nekim hadisima su oni ograničeni brojkom trideset.”154 Veliki broj hadisa govori o pojavi ovih lažnih poslanika. kao i veliko zlo naspram muslimana.kezzab ili Musejleme . sve dok mu ne dohakaše i neubiše ga ashabi u poznatoj bitci na Jermuku. a ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene.72 U Buhariji i Muslimu se navodi hadis Ebu Hurejre.

r.”158 Među ovim tridesetoricom lažnih poslanika nalaze se i četiri žene..vladavine Abdul-Melika b. koji se nalazi u Buhariji i Muslimu. rekao: “U mom ummetu će biti dvadeset i sedam lažaca i varalica. Sunen Ebu Davud 11/486. r. a da Isa nije živ na nebesima... Mervana.Abbas pojavi se grupa lažnih poslanika. Imami Ahmed prenosi od Huzejfe.”156 Od njih je i Haris .neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi trideset lažaca (oni koji će sebe smatrati poslanicima) posljednji od njih će biti čoravi Dedždžal..kezzab koji se proglasi lažnim poslanikom i bi ubijen u vrijeme hilafeta . da je Allahov Poslanik. Neće se prestati pojavljivati ove varalice (lažni poslanici) sve dok ne dođe posljednji od njih. s. s.s. on je jedan od njihovih vođa i predvodnika. Pogledaj Fethul-Bari 6/617. suprostavljajući se njegovim izjavama i obznanjujući ljudima da je on jedan od varalica. koji sebi pripisa poslanstvo. Veliki broj učenjaka poće govoriti i pisati o njemu.. r.. Džundeba.. nakon citiranja hadisa Ebu Hurejre. Ebi Ubejd EsSekafi) od njih? Reče: Na što Ubejde odgovori: Što se njega tiče. Prikljući mu se veliki broj pristalica i pomagaća.a. Musned Ahmed 5/16. Musned Ahmed 5/396. donosi objavu.”159 155151 156152 157153 158154 159155 Pogledaj Fethul-Bari 6/617.a. na dan pomračenja sunca.v. i da je on išćekivani Mesih. a.a.v. i još mnogo svih tih podlih i lažnih izjava. čoravi Dedždžal.tako mi Allaha . a koji govori o lašcima i lažnim poslanicima: “Od Ibrahima En-Nehaija se prenosi kako je rekao Ubejdu EsSelmaniju: Šta misliš da li je ovaj (el-Muhtar b. rekao: “Zaista . Ja sam zaista posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene.157 U današnje vrijeme se pojavi u Indiji: Mirza Ahmed el-Kadjani. da je Allahov Poslanik. .a.a. Imami Ahmd prenosi od Semureta b.s. od njih će biti četiri žene.s.73 proglasi poslanikom i izjavi kako mu Džibril. U vrijeme hilafeta Beni .155 Dokaz da i on među svim tim lažcima jeste predaja Ebu Davuda..

: “O Adijj!. i to kada se proširi Islam. Allah bio s njima zadovoljan. reče: “Ako ti se produži život vidjet ćeš ženu u nosiljci na Devi koja će sama doći iz grada Hijereta da tavafi obiđe oko Ka’be.”160 Ovo se desi u vrijeme ashaba. kada mu reče Allahov Poslanik. pravednost u gradovima koje osvojiše muslimani.a. 9) Pojava vatre u Hidžazu Od Ebu Hurejre.a.a.. Bila je to ogromna vatra. koju opisaše učenjaci koji je doživješe i vidješe.a. Nevevi kaže: “U naše vrijeme..” To će se isto desiti u vrijeme Mehdija i Isa.: Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se konjanik ne bude kretao od Iraka ka Mekki ne bojeći se ničega drugog osim da ne zaluta u putu.74 8) Opšta sigurnost Od Ebu Hurejre.a.s. kada pravda zauzme mjesto nasilju i nepravdi.s. .. Vijest o njoj se proširila u Šamu i ostalim gradovima.. Poslanik. s. 160156 161157 162158 Musned Ahmed 2/370-371. s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.v. koja će obasjavati vratove deva u Basri.v. i Sahih Muslim 18/30...... pojavi se vrlo velika vatra u istočnom djelu Medine pored pustinje Havran. r.s. u gradu Medini.”162 Ibn Kesir nam navodi nekoliko izjava svjedoka koji u Basri vidješe vratove deva osvjetljene tom hidžaskom vatrom. s. s. godine šesto pedeset i četvrte. da li si vidjeo grad Hijeret?” Odgovorio sam: Nisam ga vidio.a.v. r.v. neće se bojati nikoga drugog osim Allaha. Ovo sve nam potvrđuje hadis Adijja. šesto pedeset i četvrte godine. se prenosi da je Allahov Poslanik. Pogledaj Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 18/28. r. dok mene o njoj obavijestiše oni koji je vidješe od stanovnika Medine.s. Sahih Buhari 13/78. ali sam obaviješten o njemu.”161 Ova vatra se pojavi sredinom sedmog hidžretskog stoljeća.a. a. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi vatra na hidžaskoj zemlji.s.

. Sahih Buhari 6/604. i sve dok se ne sukobite sa narodom Turk..kostrijet. da je Poslanik.. u vrijeme Muavije. da je Allahov Poslanik.s. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se muslimani ne sukobe sa narodom turk. Ebi Sufjana kada mu dođe pismo od njegova izaslanika o borbi i pobjedi nad narodom Turk.a. kako govori: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se sukobite i borite protiv naroda Turk sa širokim licima... 10) Borba protiv naroda “Turk” Muslim prenosi od Ebu Hurejre.v.s.”166 U prvoj vladavini Beni Umejjeta. Tegalluba se prenosi da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.a..75 Ibn Hadžer kaže: “Što se tiće pomenute vatre (u hadisu Allahova Poslanika. r. ali da je Allah dao pa da sam bio upoznat s time ne bih ti dozvolio da ratuješ s njima bez mog 163159 164160 165161 166162 Fethul-Bari 13/79. muslimani se sukobiše sa narodom Turk. na što se složi Kurtubi i dr..a. narodom čija lica izgledaju kao kožni prekriveni štit.a. koja će tjerati ljude i sakupljati ih na jedno mjesto. Njihova lica sliče kožnom prekrivenom štitu...”165 Od Amr b. r. malih očiju. s. u kojoj se svakodnevno kreću.a. Musned Ahmed 5/70.s. o ćemu ćemo govoriti kada budemo spominjali velike predznake Sudnjeg dana. s.a. s. Hudejdža da je rekao: Bio sam kod Muavije b. crvenih lica i malih zaravnjenih noseva dok su im lica kao kožni prekriveni štit. Sahih Muslim 18/37. Ebu Je’ala prenosi od Muavije b.”164 U Buharijevom Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre. Još ga je obavijestio o njihovu velikom broju ubijenih i zarobljenih.a.v. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobite sa narodom čija odjeća je od kostrijeti.”163 Ovom vatrom se ne misli na vatru koja će se pojaviti pred sami Sudnji dan. Nizašto od toga nabrojenog ja nisam znao.s.v. na što se naljuti Muavija i naredi da mu se odgovori: Razumio sam tvoje pismo o broju ubijenih i zarobljenih. s.) to je ona što se pojavila u Medinskoj pokrajini. obućenih u dlakavu odjeću . r.v.

Sunen Ebu Davud 11/409. s. svezat ćete ih konopcima za ograde mesdžida. malih očiju. r. Narod turk se uzbuni protiv kralja i ubiše njegova sina Mutevekila. da je rekao: Sjedio sam kod Allahova Poslanika.” u drugoj predaji kaže: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. prenosi od svog oca. dalje dodaje i kaže: Od tad Burejde nikuda nije išao bez dvije ili tri deve i svega što je potrebno za put kako bi mogao blagovremeno pobjeći. Vojna jedinica vođe Mu’atesima bi skoro sva sastavljena od njih.s. Od njih nastaše mnogi vladari koji zavladaše stranim državama. s. kojeg će sustići. Veliki dio njih bi zarobljen dok su se vladari natjecali i uzdizali sa njima.a. Zubejr. sve dok ih ne sustignu na arapskom poluostrvu..a.a. r.v... dok će treća grupa biti potpuno uništena. samim tim što su opisivani sa ogromnom žestinom i gordošću. s. kako govori: “Pred arapima će se pojavit narod Turk.v. i čuli smo ga. da će zadesiti namjesnike naroda Turk.s.s.. a oni će biti kao biljke ugodnog mirisa i lijepog pelina”. bio je poznat hadis u kojem Allahov Poslanik. Abdullah b.v.a. čija se vladavina proširi na Irak.s.v. kaže: “Pustite i ne uznemiravajte narod Turk kao što su i oni vas pustili. s.” Abdullahov otac. Ostatak njihovih sljedbenika u Šamu je porodica Zenki. .. njihovi sljedbenici biše 167163 168164 Musned Ahmed 5/348-349. r.. nakon onoga što je čuo od Poslanika.167 U vrijeme ashaba.v. i niko se neće spasiti.a. Od prve njihove grupe spasit će se samo oni koji pobjegnu. U drugoj grupi će neki biti ubijeni a neki spašeni. s. Allah bio s njima zadovoljan.” Prisutni rekoše: O Allahov Poslaniče! ko su oni? Poslanik.”168 Ibn Hadžer kaže: “Između njih (naroda Turk) i muslimana je bila pregrada koja se otvarala i rušila malo po malo..s. potom porodica Seldžuk. a lica njihova će biti kao kožni štit (to je ponovio tri puta).a.a.v.s. Njih poraziše porodica Sebketkejn.a.a. s.” Rekao sam: Zašto o vladaru pravovjernih? On mi na to odgovori: čuo sam Allahova Poslanika. kako govori: “Moj ummet će pratiti narod širokih lica. Šam i Perziju.. reče: “Oni su narod Turk.76 odobrenja.. potom njegove sinove jednog po jednog. zbog toga ja prezirem da se borim protiv njih.

v. Potom potpuno spali Damask sve dok ne zavlada njime. oborenih noseva.s. a Allah.. riječima: “Benu Kantura će biti prvi koji će oteti i preuzeti vladavinu moga ummeta.”169 Prema ovome što smo iznijeli da se zaključiti da pojava Tatara u sedmom hidžretskom stoljeću potjeće od naroda Turk. s kojima se muslimani sukobiše nekoliko puta. a zatim osvoji Bizantiju i Indiju i sve što se nalazi između ova dva mjesta. Ne prestaše sijati zlo po zemlji sve dok se ne pojavi “Lenk” . s kojim se čitav dunjaluk zapali.š. najbolje zna. Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 18/37-39. Karakteristike kojima bijaše opisan narod Turk potpuno se poklapaju sa Tatarima. ga uze sebi a njegova djeca se podijeliše po gradovima. dž. Osnovaše jaku islamsku državu koja predstavlja snagu za islam.s. Potom dođoše Tatari. koji o njima reče sljedeće: “Dođe do sukoba sa ovim narodom Turk. Allah.v.: Malih očiju. kao da želi riječima: “moj ummet” ummet po porijeklu a ne ummet po vjeri.. . s.što je značilo šepavi.” . što bi značilo: arapi. Tako se desi sve ono o čemu nas obavijesti iskreni Poslanik. njihova lica su kao kožni štit. Njihova pojava je najviše bila izražena u vrijeme Imami Nevevija. dž. Allah mu se smilovao. Ali njegov vijek ne potraja dugo. Sa svim ovim svojstvima pojaviše se u našem vremenu. što 169165 170166 Fethul-Bari 6/609-610.77 sekta Bejt Ejjub. crvenih lica.. koji nastaše isto tako od naroda Turk..”170 Veliki dio naroda Turk pređe na Islam i od njih bi velika korist za islam i muslimane. Lično se postaraše i u Bagdadu ubiše zadnjeg svog halifu Muste’asima 656 godine. a naročiti Istok.a. obučenih u dlakavu odjeću.a..š. širokih lica. Kao da se zasitio svih tih događanja te ostavi na miru šamska naselja i nastani se u njima. koji se zvaše Temur. glavnog grada Perzije. Šamu i Hidžazu. koji ih poraziše u Egiptu.. sa svim svojstvima s kojima ih opisa Poslanik. pa čak i sada. i šest stote godine se pojavi Džinkis Kan. Ne osta ni jedan grad a da se njegovo zlo ne ugnijezdi u njemu. Petstote godine pojavi se porodica Seldžuk koja poče rušiti gradove i mučki ubijati njihove stanovnike. s. U njihovo doba dođe do ogromnih osvajanja: Osvojenje Istambula.

r. crvenih lica. 175171 Pod emanetom se ovdje misli na dvije stvari: vjera i poslovi.”174 Prema svemu ovome. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. U ovom hadisu bi spomenuta borba sa stanovnicima Huza i Kirman.a. se prenosi da je Allahov Poslanik. Ibn Hadžer kaže: “Na ovaj hadis možemo odgovoriti da on nema nikakve veze sa hadisom koji spominje borbu sa narodom Turk.”171 Sva ova njihova svojstva se podudariše sa svojstvima naroda Turk.nearapima Od Ebu Hurejre. lica kao da su im prekrivena kožnim štitom a odjeća im je od krzna.s.a.a.s. 174170 Prenosi Taberani. ubijajući vaše borce i jedući vaše opskrbe.a. kao lavovi koji ne uzmiču. Fethul-Bari 6/607. borba i sukob sa strancima spada u predznake Sudnjeg dana..v. kada kaže: Rekao je Allahov Poslanik. dvaju stranačkih nearapskih gradova.. s. Zbog toga njihov opis bi isti sa opisom naroda Turk.: “Bojim se da vas Allah ne zaokupi strancima koji će prerasti u lavove koji neće uzmicati.”172 Ovaj stav potvrđuje predaja Semureta.”173 Od Ebu Harejre. ali oba hadisa nas žele upozoriti na pojavu dvije različite grupacije. r.v.. malih očiju. s. Ubijat će vaše borce i jest će vašu opskrbu. s. 12) Nestanak emaneta . 11) Sukob sa strancima . opisanih u brojnim hadisima. spljoštenih noseva.s.. Znači ostavljanje emaneta kojeg smo prihvatili još dok smo bili u ezelu i gubitak povjerenja u . Medžme’ Zeva’id 7/311. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobite sa nearapskim narodom koji živi u dva grada: Huza i Kirman.povjerenja175 171167 172168 Sahih Buhari 6/604.a. r..v.: “Bojim se da će vas zaokupiti stranci. 173169 Musned Ahmed 5/11.78 prestavlja veliko ohrabrenja pred sami Sudnji dan i pojava Dedždžala. Tako Islam uđe u Evropu i u veliki dio gradova Istoka i Zapada.a..

tako da u njima neće ostati ništa drugo sem njegova traga.v.. potom će ponovo zaspati i ono će ponovo biti dignuto od njega.s. od njega. Što se današnjeg dana tiče.” Ebu Hurejre. Ovo će se desiti onoj osobi koja se ne bude bojala Allaha. kako se emanet ugnijezdio u samom korijenu ljudskog srca.š. riječima: “Jednoga dana će čovjek malo zaspati.a. očekujte Sudnji dan. neće naći ništa do njegov trag u obliku jedne bezbojne tačke.. r. nam je govorio dva hadisa.s. Govorio nam je o dizanju i nestanku emaneta. koji ga na nozi peče kao žeravica od kojeg nastade prišt. odgovori: “Kada se odgovorni poslovi budu davali neodgovornim ljudima. Govorio nam je. s. Ako je kršćanin brzo mi ga dovedite. što saznah iz Kur’ana. s.s. Vidjeće taj prišt kako je nabubrio a u njemu se ne nalazi ama baš ništa. s.v. dao sam prisegu samo toj i toj osobi. tako da će njegov trag osjetiti kao što žulj osjeća.. jer niko od njih neće biti u stanju izvršti emanet.vjerovanje i koja se bode družila obavljanju raznovrsnih poslova.a.s. Islam će ga vratiti. 176172 Sahih Buhari 11/333. Prenosi se od Huzejfe. Bit će rečeno: U toj porodici se nalazi povjerljiv čovjek. r. a potom i iz sunneta. očekuj Sudnji dan. kojoj oslabi Iman .v.a.a. r..”177 Ovaj hadis nam jasno ukazuje da će emanet biti podignut iz ljudskih srca. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. pa kada se probudi neće naći povjerenja u svome srcu. objašnjava gubitak i nestanak emaneta iz srca ljudi. s. Ako je musliman.a.. na što će se odgovoriti: Nepoznat je! Neuspješan je! Neizdržljiv je! U njegovu srcu se ne nalazi imana ni koliko jedno zrno gorušice..79 Od Ebu Hurejre.v.”176 Ovdje vidimo kako Poslanik. 177173 Sahih Buhari 11/333.. dok drugi išćekujem.: “Kada se izgubi povjerenje. . tako da će čovjek postati nepovjerljiv nakon što je bio povjerljiv. Došlo je vrijeme kada se više ne sjećam ko mi je od vas dao prisegu.a. reče: Kako će se ono izgubiti o Allahov Poslaniče? Poslanik. dž. jedan od njih sam vidio.a.. da je rekao: Allahov Poslanik. Tada će se ljudi udaljavati jedan od drugog. u svom srcu.

Davanje poslova onima koji ih nisu dosljedni je jasan znak ljudske slabosti u vjeri. Zdravost vođe je ujedno zdravost i vođenih. onda će se. 13) Povlačenje znanja i pojava neznanja Od predznaka Sudnjeg dana je i povlačenje znanja i širenje neznanja. taj emanet izgubiti i nestati i kod onih koji su mu potčinjenih.”179 178174 179175 Fethul-Bari 1/143. Zbog svega ovoga Imam Buhari ovaj hadis Ebu Hurejre. Muslim 16/222. s. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. samim tim što daju odgovorne funkcije onima koji se neće boriti za njihovu vjeru. a njegova propast je propast i onih koje on vodi. Od jasnih znakova gubitka emaneta jeste davanje vrlo odgovornih radnji i funkcija osobama koje to nisu u stanju obavljati.80 sa nepovjerljivim ljudima te i sama postane nepovjerljiva. Pa kada izgubi emanet osoba koja se bavi nadzorom i upravom nad ljudima. r..s..a. biva uzrokom nadvlađivanja neznanja i nestanka znanja. iskreni će se smatrati lažljivcem i lažljivac će se smatrati iskrenim.v. jer se drug uvijek povodi za drugom.a. O ovome ćemo nešto više govoriti o predznaku Sudnjeg dana povećavanjem loših ljudi. Malika. u kojima će se stvari izokrenuti. Povjerenik će se smatrati nepovjerenikom i nepovjerenik će se smatrati povjerenikom.v. navodi u poglavlju o znanju. Ibn Hadžer kaže: “Uzrok spominjanja ovog hadisa u poglavlju o znanju.. . Ovo će se dogodati kada zavlada neznanje i nestane znanja.: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste povlačenje znanja i potvrđivanja neznanja. nas obavijesti o dolasku varljivih godina..a. povjeravanja odgovornih stvari neodgovornim licima.”178 Allahov Poslanik. U Buhariji i Muslimu se navodi predaja Enes b. Sahih Buhari 1/178. što je sve cjelokupno od predznaka Sudnjeg dana. s.a. što biva proizvodom zapostavljanja ljudskih potreba i širenju nereda i fitneta među njima.s. r. uistinu.

: “Nekoliko dana pred nastupanje Sudnjeg dana pojavit će se neznanje a povući znanje.s.v.Asa. ali će povući znanje sa povlačenjem učenih ljudi. koje će pitati. Sahih Buhari 1/194.a. Umanji se znanje. a oni će im donositi odredbe (fetve) bez znanja. Povlačenje znanja će nastati nestankom učenih ljudi. Sa hadisom se želi istaći da će doći vrijeme kada će se pojaviti nešto od predznaka koji neće imati svoju suprotnost. što ne sprečava prisustvo veoma malog broja ljudi koji će biti učeni.”181 Ibn Bettal kaže: “Sve što obuhvata ovaj hadis. od predznaka Sudnjeg dana. Tada će ljudi uzimati za vođe neznalice.a. zavlada fitnet i povećanje ubistava...v. navodi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. pojavi se neznanje. pojave nereda. osim jedan mali dio. s. tako da neće ostati ni jedan učen čovjek.”182 Na kraju.a.”183 Neneni kaže: “Ovaj hadis nam jasno pokazuje da se. Kada se povuče (nestane) znanje.s... gdje govori: “Uistinu Allah neće povući znanje uzimajući ga od Svojih robova. s. s. sa povlačenjem znanja.v. ne misli njegovo nestajanje iz ljudskih srca. Tada će ljudi pitanja postavljati neukima koji će im davati 180176 181177 182178 183179 Sahih Buhari 13/13. Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Ono što se dalo vidjeti jeste veliki dio predznaka Sudnjeg dana koji imaše svoju suprotnost. : “Približilo se vrijeme povlačenja znanja. r. ali bivaju utopljeni u tu pojavu. neće ostati ništa drugo do neznanje. Amra b. u prijašnjim hadisima. Biće od onih koji su zalutali i kao takvi će voditi ljude u zabludu.”180 U Muslimovoj predaji se od Ebu Hurejre. Sahih Muslim 16/222-223. već smrću onih koji su ga imali kod sebe. Fethul – Bari 13/16.s. . pohlepe i prevelikog broja preljube. El . smo vidjeli svojim očima. koji kaže: čuo sam Allahova Poslanika.a.81 Buharija prenosi od Šekika da je rekao: Bio sam sa Abdullahom i Ebu Musaom.a. r. pa oni rekoše: Rekao je Poslanik. kao što nam je nagovješteno hadisom Abdullaha b. uvuče se pohlepa u srca..

kod jednog malog broja ljudi. Što se toga danas tiče. U hadisu se ne misli pod znanjem. Dovoljan nam je Allah i divan li je On pomagač.s. Znanje bez rada nema nikakve koristi. Umiranjem i nestankom sunneta našeg Poslanika.a.”186 Ako se ovo dešavalo u Zehebijevo vrijeme. tj. na ovo naše dunjalučko. kao što kaže Poslanik.v.v. Pod zabludom se misli samo na neznanje i nepoznavanje vjerskih propisa. Sahih Buhari 10/456. . Tezkiretu-l-Huffaz 3/1031.v. s.v. potom oni koji dođu poslije njih. oni će biti u zabludi i druge će voditi u zabludu”. nestankom učenjaka nestaje i znanje koje su posjedovali. Jedino se pravi učenjaci vladaju po svom znanju.”184 Pod znanjem se ovdje misli na šerijatsko znanje.s.: “Pitaće ih i oni će im odgovarati (davati fetve) bez potrebnog znanja. poznavanje Kur’ana i Sunneta. Nestankom nasljednika nestaje i naslijeđe. potom tabiini. koji živješe u najboljim stoljećima.s. tj. s. Mali je broj onih koji rade po svom znanju.Zehebi. gdje se kaže: “i smanjenog rada (nerad po svom znanju). pojavljuju se bid’ati . s. od malog broja znanja nije ostalo osim još manje. već samo zle posljedice za onoga koji zna a ne radi po svom znanju. pa šta je onda u današnje vrijeme? Kako god je odmicalo vrijeme od Poslanstva Muhammeda.a. znanje koje smo naslijedili od Allahovih Poslanika.: “Najbolji ljudi su oni koji se nalaze u ovom stolječu (misli se na ashabe muslimane). predvode vjernike i upućuju ih na Pravi i Istinski put.”185 Islamski istoričar Ez .. Sahih Muslim 16/86.novotarije i polako preovladava neznanje. prilikom spominjanja jedne grupe učenjaka kaže: “Nije im od znanja dato osim jedan mali dio. potom tabiu tabiini..82 pogrešna i nestručna mišljenja.a. što su nam dokaz i riječi Poslanika.s. s. Dokaz ovoga nalazimo u Buharijevoj predaji.”187 184180 185181 186182 187183 Nevevijevo tumačenje Muslima 16/223-224.a. Ashabi su bili najznaniji u ovom ummetu. tako se i znanje smanjivalo a neznanje pojavljivalo.. oni će biti u zabludi i druge će voditi u zabludu. jer su učenjaci nasljednici Božijih Poslanika. potom oni koji dođu poslije njih.

. niti šta je dobročinstvo. Neće se znati šta je to Post. Omera. a neznanje povećavati.s. On ponovi pitanje tri puta.Ebu Bekr. Medžme’a Zevaid 7/329-330.”189 Ibn Tejmije kaže: “Kur’an će biti podignut pred sami Sudnji dan. i mi ih izgovaramo. ni šta je hadž. a niti će na stranicama ostati bilo šta. kao što nam je rečeno u hadisu od Enesa. Allah. r. Fetava Ibn Tejmije 3/198-199. sve dok ljudi ne zaborave farzove islama. ni šta je dobročinstvo? Huzejfe. Huzejfe mu odgovori: O Sile! To će ih zaštititi od džehennemske vatre. povezujući to sa riječima spomenutim u hadisu: “Sve dok se ne prestane izgovarati: Allah.s.a. Tek na njegovo treće postavljanje pitanja. Prenosi se da je Huzejfe. s. ponavljajući to tri puta. iz unutrašnjosti ljudi. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne prestane na Zemlji izgovarati: Allah. da je govorio: Rekao je Allahov Poslanik. ne obrati pažnju na njegovo pitanje.sa stranica (na kojima je bio pisan) i iz prsa (ljudi koji su znali bilo što napamet).”191 Ibn Kesir kaže: “O značenju ovoga hadisa imamo dva mišljenja: Prvo: On znači da tada neće postojati niko da sprečava i odgovara ono što nevalja.. neće ostati ni jedan ajet. na to reče: Šta će im koristiti riječi (La ilahe illalah) a neznaju ni šta je namaz.” i hadisom Abdullaha b. Prenosi Taberani. neće biti nikoga ko bi napadao osobu koja se pokorava griješenju.v.a.a..: “Od njih će 188184 189185 190186 191187 Sunen Ibn Madže 2/1344-1345. niti šta je namaz. Allah. ni šta je post. s. r.” Sile .v.83 Znanje se ne presta smanjivati. da je Allahov Poslanik.a.. tako da na Zemlji neće od njega (Kur’ana) ostati ništa.188 Abdullah b. Ostaće samo jedna vrsta ljudi: Starije i iznemogle osobe.. r.Nema drugog boga osim Allaha). u prsima neće od njega ostati ništa.: “Islam će se izlizati kao što se izliže šav na košulji. r.a. na Zemlji.. Jedne noći će se Allahova Knjiga . noću. Muslim 2/178. koje će govoriti: Zatekli smo naše očeve da izgovaraju slijedeće riječi: (La ilahe illalah . Mes’ud kaže: “Kur’an će biti podignut između večernje i jutarnje molitve (Jacija i Sabah).”190 Najveće od ovoga svega jeste da se na Zemlji neće spominjati ime Uzvišenog Allaha. .a. niti šta je hadž.Kur’an uzdignuti te od nje.

.. s.”196 Allahov Poslanik..v.v.ili je rekao: Pojavit će se ljudi iz ovog ummeta pred sami Sudnji dan . kao kravlje repove. r.... s. En-Nihaje/El-Fitenu vel-Melahim 1/186.a. Allah mu se smilovao. ubrzo ćeš vidjeti narod koji će osvanjivati u Allahovoj ljutnji i omrkivati u Allahovom proklestvu.a. s.. “Itihaful-Džema’a 1/507-508.a.v..s. . da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. To će se desiti kod poremećaja vremena.koji će imati bičeve.v. Imami Muslim prenosi od Ebu Hurejre. reče Ebu Hurejri. u njihovim rukama će biti nešto nalik na kravlje repove. jer se desi ono na što nas upozori Poslanik.v. r. niti će se na njoj poznavati Njegovo ime.s. da je Allahov Poslanik. s. r.. s.a.84 ostati samo oblak prašine. rekao: “Pred sam kraj ovog ummeta (pred Sudnji dan) pojavit će se ljudi .” Nevevi.a.s. čuvaj se da im ne budeš društvo. razvrata i griješenja.a. Nevevijevo tumačenje Muslima 17/190.s. Musned Ahmed 5/250. osvanjivat će a Allah će biti ljut na njih i omrkavat će a Allah će biti srdit na njih.. kaže: “Ovaj hadis je jedan od mudžiza Poslanika. rušenja jedne vrste čovječanstva i mnoštvo nevjerstva (kufra). a niti će negirati ono što nevalja.192 Drugo: Sve dok se ne prestane spominjati Allah na Zemlji.”195 Žestoka prijetnja vatrom je došla ovoj vrsti ljudi koji se okome na muslimane i bespravno ih kažnjavaju.”193 14) Mnoštvo (Zalimima): policije i saučesnika nepravednicima Imami Ahmed prenosi od Ebu Umame.s.: “Ako ti život bude duži. neće poznavati dobročinstvo.: “Dvije vrste ljudi od stanovnika vatre neću vidjeti: Ljude koji imaju bičeve kao kravlji repovi s kojima udaraju svijet.”197 192188 193189 194190 195191 196192 197193 Musned Ahmed 11/182.a. Sahih Muslim 17/190.a. dok su vlasnici bičeva policijski službenici.”194 U svom “Kebiru” Taberani prenosi: “Pred sami Sudnji dan će biti policija koja će osvanjivati u Allahovoj srdžbi i osvanjivati u Allahovoj ljutnji.

. .s...v. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.”202 Od Ebu Hurejre.: “Upravljat će vam namjesnici koji će biti gori od Medžusija (Vatropoklonika).s.v..: “Ostat će samo najgori ljudi koji će vršti magareće spolno općenje.a. r. kao magarci)..85 Od Ibn Abbasa. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik..a..v. s. r.”198 15) Proširenost nemorala .prostitucije Od predznaka koji se pojaviše. ostat će samo nevaljali i zli ljudi koji će vršiti spolno općenje poput magaraca (tj. nas upozori da je to od predznaka Sudnjeg dana. Prenosi Ebu Je’ala. (pa spomenu hadi u kojem stoji) rasprostranit će se i raširiti nemoral. se prenosi da je Poslanik.: “Od predznaka Sudnjeg dana. ljudi će javno općiti sa ženama uz prisustvo drugih ljudi. s. Allahov Poslanik.a.s.”201 Pred sami Sudnji dan i nestanak mu’mina. Buhari 1/178 i Muslim 16/221.a. s.s. s.a.a. U “Sahihu” se nalazi predaja Ebu Malika El-Eš'arija da je čuo Poslanika..v.a. r.”199 Od Ebu Hurejre. Mustedrek Hakim 4/512. gdje govori: “U mom ummetu će biti ljudi koji će dozvoljavati (smatrati halalom) prostituciju i svilu.a.: “Ljudima će nastupiti prevrtljive i varljive godine.s. r.(pa od njih spomenu) pojava prostitucije..”200 Najgore od svega toga jeste da će se prostitucija dozvoljavati..a. i na njima će nastupiti Sudnji dan. proširiše i najviše bijaše među ljudima jeste prostitucija... Buhari 10/51. rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša ovaj ummet neće nestati sve dok se ljudi ne približe ženama i počnu imati spolni odnos po putevima. Najbolji od njih tada će biti oni koji kažu: Da si vršio spolni odnos barem iza zida!”203 198194 199195 200196 201197 202198 203199 Medžme’a Zevaid 5/235. U Buhariji i Muslimu se navodi od Enesa. kao Što se to jasno navodi u hadisu Nuvasa.a...a. s. r. Muslim 18/70.v.s. s.v.. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.

bezdušni zelenaši ne budite.. rekao: “Doći će vrijeme kada čovjeku neće biti bitno odakle i kako stiče zaradu. navodi u poglavlju riječi Uzvišenog Allaha: “O vjernici.. s.a.v. da li na dozvoljen ili nedozvoljen način. Buharija 4/313. se prenosi da je Poslanik.. da je Allahov Poslanik. 17) Pojava dozvoljavanje: muzičkih instrumenata i njihovo 204200 205 206 Fethul-Bari 1/179." (Ali .v. r. Bitno je da imaju podosta sredstava. i zaboravlja pravi cilj sticanja imovine. r. a uopšte nije bitno da li je to na haram ili halal način."206 Ovi hadisi se odnose na veliki broj muslimana u ovom vremenu. s. Zbog nadvladavanja neznanja i raširenosti nereda među ljudima.a. 16) Proširenost kamate Od predznaka Sudnjeg dana. jer nas obavještava o stvarima koje će se desiti i desiti se posebno u ovim našim vremenima. Od veoma velike pronicljivosti Imami Buharije jeste i to da je ovaj hadis Ebu Hurejre.. i Allaha se bojte. Broj banaka. što se sve više širi među ljudima.a. kako bi objasnio da jedenje “duplih” zarada spada u kamatu. postao je sve veći. svakako spada i raširenost kamate među ljudima. r. koje rade s kamatom. Ovo se najviše očituje zbog prisustva kamate u međusobnim poslovima. rekao: “Pred sami Sudnji dan proširit će se kamata. gledamo ih kako im nije glavna preokupacija kako će steći svoju zaradu.86 Kurtubi u svom djelu “El-Mufhim” kaže na prijašnji hadis Enesa: “U ovom hadisu se nalazi znak od poslanikovih znakova (mudžiza)."205 U “Sahihu” od Ebu Hurejre. Prenosi Taberani u Tergibu i Terhibu od Munzirija. a i broj korisnika sve viši. .a. onda se taj porok još više proširio u ovom našem vremenu.s. jer ćete tako postići što želite. U hadisu Ibn Mes’uda. 3/9.. Došlo je vrijeme kada ljudi više ne vode računa da li će im opskrba biti na halal (dozvoljen) način ili neće.'Imran 130).”204 Ako je ovakvo stanje bilo u vrijeme Kurtubija.s.a.

a oni će odgovarati : Dođi nam sutra. Ammar : Pričao nam je Sadeka b. što nam je predkazano.s. Ismail u svome “Sahihu” kaže: Obavijestio me je 207 208 Ibn Madže. na koje se odnosi malo prijašnji hadis. klevete i vrijeđanje. Suprostavljajući se ovim riječima Ibnul-Kajjim mu odgovori na šest načina : 1. što je danas uveliko više izraženo.. Buharija i živio i čuo od njega hadis.87 Od Sehl b. s. nema svoju vezu između Buharije i Sadeke b. Ammarom i od njeg čuo spomenuti hadis."208 Ibn Hazm tvrdi da je. gdje govori) : "Od mog ummeta će biti ljudi koji će dozvoljavati liberalizam. 2/1350.Sve potvrdno povjerljive osobe prenose direktno od Hišama.. U skorašnje vrijeme pojavi se veliki broj muzičkih instrumenata. Dolazit će im siromah i tražiti pomoć. Se’ada se prenosi da je Allahov Poslanik. je odgovorio: “Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice.. koji se rasprostraniše po čitavom svijetu. Buharija 10/51. jer je.a.a. U Buharijevom Sahihu se prenosi da je Buharija rekao: Rekao je Hišam b.v. ovog hadisa prekinut. svilu.v. Halida.v. halid (potom navede lanac prenosilaca sve do Ebu Malika el-Eš'arija.. klevetom i vrijeđanjem.s. tj. . lanac prenosilaca. Pa kada kaže (Buharija): “Rekao je Hišam”. rekao : "Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja. ne dirajući brdo. 2. tako što će ih pretvotiti u svinje i majmune do Sudnjeg dana. r.a."207 Veliki broj ovoga. Ovo je dokaz neprekidnosti u lancu prenosilaca. sa poniženjem. Uveća se broj pjevača i pjevačica.a. s.s. Još gore od svega ovoga jeste da većina ljudi ovo sve odobrava. povrh žestoke prijetnje onom ko ovo odobrava. Narod će se spuštati u podnožja brda s stokom koja će sama ići na pašu. da je čuo Poslanika. onda nema nikakve razlike sa riječima: “Prenosi se od Hišama”.Buharija se sastao sa Hišamom b. Takve će Allah uništiti. znači. opojna pića i muzičke instrumente. s. uveliko se desilo i dešava još od prije nekoliko godina.” Prisutni su upitali: Kada će to biti o Allahov Poslaniče? Poslanik.

Ovaj hadis je vjerodostojan i osim predaje Hišama.Ako Buharija. isnadom (lancem prenosilaca) i metnom (sadržajem hadisa). spominjajući gore navedene dokaze. muzičkih instrumenata i dr. 209 Za šire objašnjenje pogledati djelo: Mukaddime Ibn Sallah fi ulumil-hadis. Ammar”. Hazma Ez-Zahirija i njegovu repliku na Buharijevu predaju dotičnog hadisa od Ebu Amira ili Ebu Malika. dokazujući njime dozvoljenost muzike i muzičkih instrumenata. ili što ima mnogo takvih hadisa. Vidjeli smo da su navedeni hadisi po tom pitanju (zabrani muzike. . 6. r. 5.”209 Oduljio sam sa objašnjavanjem ovog hadisa iz prostog razloga što se veliki dio ljudi uporno i čvrsto drži mišljenja Ibn Hazma.. preko dva različita lanca penosilaca." Potom reče: “Hadis je vjerodostojan. 32. u svome “Sahihu” kaže: “Rekao je taj i taj”.Ako bi pristali na činjenicu da Buharija nije živio u vrijeme Hišama. str. od Ebu Malika el-Eš'arija.) vjerodostojni. jer isto prenose: Ismail i Osman b. a koji su poznati od Hošama. i nije od njega lično čuo spomenuti hadis. Ebi Šejbe. misli se da je taj hadis kod njega vjerodostojan.88 Hasan: Obavijestio nas je Hišam b. 4.Buharija ovaj hadis navodi dokazujući svoj šerijatski stav po toj tematici. Ibn Sallah kaže: “Nema potrebe osvrtati se na Muhammeda b.. ima sve uslove vjerodostojnosti. koja je spomenuta u hadisu..a. a Allah najbolje zna. Ovo nam sve ukazuje da je hadis vjerodostojan i da u tome nema nikakve sumnje. nam daje do znanja da je on kod njega potvrđen od Hišama. makar se i ne spomenulo posredništvo između njega i Hišaama. onda samo njegovo uvrštavanje u svoj “Sahih”. Buharija radi po tome da je hadis poznat od strane povjerljivih osoba koji prenose od osobe za koju se vežu. uvrštavajući ga u “Sahih” po osnovi a ne po dokazima. 3. poznatog lanca prenosilaca. te da se ovome ummetu prijeti žestokim kaznama zbog proširenosti mjesta za razonodu i sve većeg pristupa haramu. Bilo zbog toga što je hadis bio poznat.

Opojna sredstva se nenormalnom brzinom proširiše.”211 Alkohol nazvaše mnogim imenima. i Ibn Madže. . Samita. ali najgore od svega toga jeste što to većina dozvoljava. Madže od Ubadeta b.š. kao što se to dešava u stvarima koje su nam dozvoljene. pod drugim imenom. r. Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana. je ono što je bilo i što će biti. pa čak i u nekim islamskim zemljama. Navest ćemo hadis kojeg bilježi Ahmed b."210 Još prije smo spominjali ovaj porok u hadisima koji su govorili o muzičkim instrumentima. Ahmed. a kod Allaha.. s.ubjeđenost da je njegovo pijenje halal. 5/318.s.v. 16/221. tako da neki čak bijaše iskušani njegovim pijenjem..89 18) Raširenost pijenja opojnih pića (alkohola) i njihovog dozvoljavanja: Među ovim ummetom proširiše se alkoholan pića. . Imami Muslim prenosi od Enesa.. 2/1123. 19) Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji : 210 211 Muslim. javno pijenje i uživanje u alkoholu. pa čak mu dadoše i ime (duševno piće)!! i tome slično. Ljudi ih počeše nazivati raznim imenima.da se time misli na odanost i raspuštenost u njegovu pijenju. Ibn Arebi.(pa od njih spomenu) pit će se alkohol (opojna pića). svakako. tumačeći odobravanje alkohola. kaže: .v. što je.a. s. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana:. Najgore od svega toga jeste njegova javna prodaja.a. što nas upozorava na jednu veliku opasnost i veliki nered . Ibn Arebi nam spominje da je čuo i vidio osobe koje to rade. te kako će biti ljudi koji će odobravati i dozvoljavati pijenje alkohola.: “Jedna grupa iz mog ummeta će dozvoljavati (činiti halalom) alkohol..a. dž... da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika. u ovom našem vremenu još rasprostranjenije.s.

2/32.. Sunen Nesai.a. a neće ih posjećivati osim vrlo malo vjernika. rekao je : "Neka bude mjestom ljudi da se mogu sakriti od kiše.. Postoji strašna prijetnja o uništenju zbog takvih nakićenih mesdžida. 1/539. rekao : "Od predznaka Sudnjeg dana jeste da će se ljudi nadmetati u izgradnji mesdžida. Vladari i namjesnici se počeše nadmetati u gradnji mesdžida. Mesdžid je dovoljan kao mjesto gdje će se ljudi upoznavati. Kada je naredio obnovu Poslanikove.s. već ih ukrasiše kao što se ukrašava odjeća nekom od nas. Ibn Abbas je rekao : Ukrašavat će mesdžide kao što jevreji i kršćani ukrašavaju svoje bogomolje. Nema sumnje da je ukrašavanje mesdžida postalo pojmom raskoši i luksuza. džamije. sve do zastajanju daha i čuđenja kada ih vidimo.v."214 Omer. r. i time dovodili ljude u iskušenja."215 Allah se smilovao Omeru. Hakim Et-Tirmizi prenosi od Ebu Ed-Derda’a.90 Od predznaka Sudnjeg dana spada i ukrašavanje. r.a. da je rekao : "Kada se počnu dekorirati i ukrašavati vaši mesdžidi a 212 213 214 215 Ahmed.a.v. 3/134.s. r. da je Allahov Poslanik. Buharija. nalaziti svoj mir i blagostanje. ne zadovoljiše se samo bojenjem mesdžida u žuto i crveno.. a. jer ono zaokuplja misli klanjaća. a nemojte nipošto da bi mesdžid bojili u crvenu ili žutu boju. ljudi (ovdje se ne misli na ashabe) ne uradiše po njegovu savjetu. Buharija. r. .."213 Buharija kaže : "Rekao je Enes : Nadmetat će se u gradnji mesdžida.. 1/539. Ovakvi mesdžidi se i dan danas nalaze. s... s. je zabranio ukrašavanje mesdžida.a. a izgrađuju se radi pokornosti i ibadeta u njima.a. a muslimani se ne prestadoše natjecati u njihovu nadmetanju. Nadmetanje je pažnja na izgled i ukrašavanje mesdžida. njihovu dotjerivanju. Imami Ahmed prenosi od Enesa. .a."212 U Nesaijevoj i Ibn Huzejminoj predaji se prenosi da je Poslanik. rekao : "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi nebudu počeli nadmetati u gradnji mesdžida.s. kićenje i nadmetanje mesdžida.

. dž. s. Seljacima i njima sličnima od siromaha. zbog toga što zaokupljaju srce. Buharija.š.v. odvraćaju od skrušenosti. 1/158.. i znatno se proširio sve dok se ljudi nisu počeli uveliko nadmetati u gradnji kuća..(pa od njih spomenu) kada se stočari budu nadmetali u gradnji kuća. odgovorio Džibrilu na njegovo pitanje o vremenu nastanka Smaka svijeta : "Ali reći ću ti nešto o njegovim predznacima. harame je (zabranjeno) ukrašavanje mesdžida zlatom i srebrom. Sve ovo. s. r. da je Poslanik. to je predznak Sudnjeg dana. je odgovorio: “Arapi. bosi i gladni stočari ? Poslanik. 4/332-334. ukrašavanju kuća."218 U Ahmedovoj predaji se prenosi da je Ibn Abbas rekao : " O Allahov Poslaniče !."217 U Muslijevom Sahihu se dodaje : "Kada vidiš gole i bose stočare kako se nadmeću u gradnji kuća.”219 216 217 218 219 Sahih Džami’a Es-Sagir 1/220. U oba "Sahiha" se prenosi hadis od Ebu Hurejre..a.a."216 Munavi kaže : "Ukrašavanje mesdžida i odobravanje muzičkih instrumenata je zabranjeno. pa makar se i o Kabi radilo. što bijaše bolest prijašnjih naroda.a. Ta bolest se najviše izražavaoa u velikom imetku i njegovu trošenju na ono što šerijatski nije opravdano. se dogodi. tako da.s. sticanjem velikih količina imovine počeše sa gradnjom visokih građevina i njihovu nadmetanju.v.... Zemlju prostro i potčinio muslimanima. Ne prođe mnogo vremena a mnogi od njih se počeše pouzdavati samo u dunjaluk." 20) Nadmetanje u gradnji visokih kuća : Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana koji se pojavio u skoroj prošlosti Poslanikova života. Musned Ahmed. Ovo sve biva uzrokom što je Allah. . a. 1/114. ko su to goli. na što nas uputi potvrdno iskreni.s.s. Po Šafijskom mezhebu. razmišljanja i prisutnosti sa Uzvišenim Allahom. Muslim. te uvećane imovine u njihovim rukama zbog velikog broja osvojenih teritorija.91 ostavljati i zapostavljati vaši mushafi (Kur’an) onda vam ništa ne predstoji drugo do uništenje. ukaza se prilika za ovim porokom.

s. Ovo navedeno u hadisu nam govori o stvarima koje će se desiti pred sami Sudnji dan. Došle se dotle da su počeli graditi poznate nebodere (u Americi) u raznim dijelovima svijeta.v. Fethul-Bari. njihovo porobljavanje. .”221 Ovo se očigledno primječuje u ovom našem vremenu . samim tim što je ono dijete njena upravitelja. spominje se da je Allahov Poslanik."223 Ulema se razišla po pitanju ovih hadisa na nekoliko mišljenja.a.Hattabi kaže : "To znači širenje islama. Ibn Hadžer kaže : "Njegovo (Hattabijeva) mišljenje je diskutabilno. rasprostranjenost stanovnika u istočnim gradovima. širina i ukrašenosti njihovih kuća. od toga Hafiz Ibn Hadžer spominje četiri : 1. Može da znači i da se želi prednjačiti sa kićenjem i ukrašavanjem. s.. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan. s. 21) Kada robinja rodi sebi gospodara U podužem hadisu Džibrila. 1/163. Veliki dio ovoga je već prisutan. 13/88.sve dok se ljudi ne budu natjecali u gradnji kuća. Muslim. ljudi se nadmeću u gradnji." Nevevi spominje da je ovo mišljenje velikog broja učenjaka. r.. Kada čovjek bude imao u vlasništvu robinju koja rodi dijete. da je Allahov Poslanik. jer je porod robinja bio prisutan u vrijeme kada je izrečen ovaj hadis.”220 Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Nadmetanje u gradnji kuća ima za cilj da svaki onaj ko gradi kuću želi da njegova kuća bude višlja od njegovog komšije. 1/114. onda to njeno dijete dolazi na stepen njena gospodara.92 Buharija prenosi od Ebu Hurejre.. Buharija. a zauzimanje istočnih gradova i uzimanja ih u roblje se desilo u vrijeme širenja islama.a..v. rekao : "Obavijestit ću te o predznacima Sudnjeg dana : Kada robinja rodi sebi gospodara. a još se više proširuje.s."222 U Muslimovoj predaji se navodi : "Kada robinja rodi svoga gospodara. 13/81-82. hvalisanju visina." 220 221 222 223 Buharija..a.

a ono glasi : "Pred sami Sudnji dan roblje će postati predmetom posluge." Prisutni upitaše: Šta je to Heredž o Allahov Poslaniče? Poslanik. Kada dođe vrijeme da se normalne pojave počnu javljati u suprotnim (nenormalnim) pojavama. r. Sve ovo metaforički bi nazvano robovanjem.da dođe do neposlušnosti djece prema svojim roditeljima. 18/13. mimo slobodnih žena". . sve dok je ne kupi njen sin (ne znajući da mu je mati) ili njena kći... koja se kreće od vlasnika do vlasnika. odgovori: “Ubistva. poniženi postane uzvišenim.a. se prenosi da je Allahov Poslanik. zbog same svoje sadržine." 22) Mnoštvo ubistava Od Ebu Hurejre. ubistva. To će se toliko proširiti da će doći vrijeme da će ih kupovati njihova vlastita djeca a neće znati ništa o tome. Muslim. 1/122-123. zbog raznih vrsta prezira. rekao : ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne uveća Heredž. Kao na primjer : kada odgajani postane odgajitelj.93 2.. 4."224 5.navest ćemo i peto mišljenje koje zastupa Ibn Kesir.da robinja rodi dijete sa slobodnim čovjekom (tj. Ibn Hadžer kaže: “Ovo mišljenje je kod mene najbliže stvarnosti. Allah mu se smilovao.s. Ovo se svodi na metodologiju malo prijašnjeg izlaganja. potom vlasnik proda robinju.”225 224 225 Fethul-Bari.a. zlostavljanja. a. 3.s. znajmo da je Sudnji dan blizu. udaranja.da vlasnici robinja prodavaju robinje koje su im rodile djecu. osobom koja nije rob) ili u prostituciji. Rab (upravitelj) je ustvari istinski odgajatelj. tako će robinja podpasti pod upravom velikog čovjeka.v. tako da se počnu ponašati prema njima kao da su njihovi vlasnici a da su im roditelji roblje . upoređujući sa mišljenjem : "Kada vidiš gole i bose i siromašne kako se nadmeću u gradnji kuća. što odgovara jednom od predznaka Sudnjeg dana : Kada goli i bosi postanu kraljevi (vladari) na Zemlji. koja nas upućuje na neobična i čudna stanja u kojima se nalazi ovaj ummet. s. iskorištavanja.

13/14..”228 Ono o čemu nas obavijesti Poslanik. Biva zaklan kao što se bravče kolje. a. Došlo je vrijeme kada ljudsko tijelo ničemu ne vrijedi. a.” Bi rečeno: Kako će tada biti? Poslanik.. iz vremena u vremenu. biva uzrokom velikog broja ratova i ubistava. od Abdullaha b. Većina će misliti da je na nečem pametnom. 4/414.: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. velikim dijelom se dogodi.s. Muslim." Prisutni upitaše : Šta je to Heredž ? Poslanik. a ni ubijeni zbog čega je ubijen. a neće biti ni na čemu pametnom.. Ovih zadnjih godina dođe do velikih ratova koji sa sobom odnesoše veliki broj žrtava. već na vaša međusobna ubijanja.s. s. a. dođe da jedna osoba ubija drugu ne imajući pravog motiva za to. u hadisima. u njima će nestati znanja a pojavit će se neznanje..v.000 osoba. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.s. tako da se bitke povećavaše iz mjesta u mjesto. a. jer mi u jednoj godini ubijemo preko 70. pa će se to nadomjestiti sa glupostima tih savremenika. i ubica i ubijeni će u vatru. rekao : ”Pred sami Sudnji dan pojavit će se Heredž.. . Isto tako. što bi uzrokom raširenosti nereda među ljudima. nakon smrti Osmana... neće nestati dunjaluka sve dok ne dođe dan kada ubica neće znati zbog čega je ubio.s. Mes’uda se navodi sljedeće: “Pred sam Sudnji dan doći će dani Heredža..a.a. odgovori: “To se ne odnosi na vaše ubijanje nevjernika.94 U Buharijevoj predaji. a. odgovori: “Heredž. 18/35."227 Od Ebu Hurejre. Prisutni upitaše: Dali to znaći više ubistava nego što mi činimo.s.v..” Prisutni ponovo upitaše: Pa hoćemo li tada biti pri pameti (imati razuma)? Poslanik.a. Poslanik. Ahmed.a.”226 Od Ebu Musa se prenosi da je Poslanik. odgovori: “Ubistva”.s.s. s. Dođe do borbe između muslimana još u vrijeme ashaba. r. proširenost smrtonosnog oružja koje može da uništi po čitave narode i zajednice.” Ebu Musa kaže: A Heredž znači ubistvo na abesinskom jeziku. tako da se kod velikog broja tih borbi nije čak ni znao pravi razlog. r. zbog raspuštenosti i 226 227 228 Buharija. odgovori: “Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum.

čiji roditelj bijaše jedan od ashaba Allahova Poslanika. a niti kazni. Buharija. .s..molimo Allaha. udario sam rukom o ruku u znak čuđenja. koji na Ahiretu neće imati polaganja računa. Ovaj ummet je umet samilosti. bilo sa neredima. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. U hadisu Sadeka b. Ahmed.. Svjedoci smo ubistava gdje osoba ubije drugu zbog beznačajnog razloga. ne dođe do blizine vremena (vrijeme veoma brzo prolazi). koji neće imati kazni na Ahiretu.. a neće znati zbog ćega je ubijen i zašto je ubijen. da nas spasi i sačuva svakojakog nereda. na što reče jedna osoba od Ensarija. s.čuo sam svoga oca koji me obavijestio da je čuo Allahova Poslanika. bilo vidljivog ili nevidljivog.v. jedna borba.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok .95 nepromišljenosti. Njegova kazna će biti u ubistvima.a. prenoseći od Ebu Berdeta. Haris. Prisutna osoba reče: Nemoj se čuditi! . oslonjen na ogradu Zijadovu. dž.v. 13/81-82.. a neki od njih dozvoljavaju ubijanje drugih.a. nego će biti kažnjen još na ovom svijetu sa ubistvima. obavljanje hadža jedno. “Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum. 4/410. 4/253-254. s. s. što svakako potvrđuje riječi Poslanika. koji neće na Ahiretu biti kažnjen. s..v.”229 U Predaji Ebu Musa se navodi sljedeće: “Ovaj moj ummet je ummet milosti. zemljotresima i neredima. Sve će se to dešavati zbog raznih uznemirenosti među ljudima.. r. tako da je Uzvišeni Allah dao da iskuse patnju da ovom svijetu.s. zemljotresima i ubistvima.š. Poslanik jedan..a.”230 23) Brzina protoka vremena Od Ebu Hurejre.”231 229 230 231 Mustedrek Hakim.a.a.: Čemu se čudiš o Ebu Burde? Rekao sam: čudim se narodu čija je vjera jedna.s. Musenna se prenosi da je rekao: Kazivao nam je Rebbah b. uznemirenošću i zemljotresima. koji kaže : Dok sam stajao na pijaci..” .s. gdje govori: “Ovaj moj ummet je ummet milosti.v. pozivanje u vjeru jedno. Kada dođe do nereda ubica će biti ubijen.

šta to u stvari znači. 3. izobilju sigurnosti i prednjačenju pravednosti. tako da.s.Pod brzinom protoka vremena se misli na manjkavost nafake u tom vremenu. s. sedmica će izgledati kao dan. Nadvladat će griješenje. 232 233 Ahmed. kao što kaže Uzvišeni: "a nad svakim znalcem ima još znaniji. od Ebu Hurejre. Sve to će biti uzrokom ostavljanja traženja znanja i zadovoljstvo sa neznanjem. koji se odlikuju velikom brzinom. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. U takvim okolnostima ljudima se dani užitaka čine vrlo brzim i kratkim. Fethul-Bari. koja će nastupiti pred Sudnji dan.Pod brzinom protoka vremena se misli na stanje naroda zbog pomanjkanja vjere..96 Isto tako. makar i kratki bili. što svakako. dan će izgledati kao sat.a. pojavit će se veliki broj griješnika i prestupnika. 4.Pod brzinom protoka vremena se misli na veliku rasprostranjenost prevoznih sredstava. Po pitanju znanja svi su ljudi različiti. tako da će godina izgledati kao mjesec.s. makar oni i dugi bili .Pod brzinom protoka vremena se misli na stvarnu njegovu brzinu. a sat će izgledati kao vrijeme koje je potrebno da sagori jedan palmin list. . a. Ibn Hadžer kaže : "Ovo smo osjetili još u našem vremenu. 13/16. među njima neće biti onih koji će upućivati na dobro a odvraćati od zla.”232 Oko stvarne činjenice. sve udaljene stvari čini bliskim. dok im se trenuci poteškoća čine veoma dugim. 76) Samo su ljudi isti po pitanju ako su neznalice." (Jusuf.Pod brzinom protoka vremena se misli na vrijeme u kojem će se pojaviti Mehdi i Isa. U tom vremenu će ljudi uživati u dunjalučkim ljepotama. r.a.. samim različitim stepenima znanja. mjesec će izgledati kao sedmica. 5. Svjedoci smo brzine prolaska vremena koje nismo zapamtili u doba onih koji su živjeli prije nas. 2/537-538..v. skoro. vazdušnih i kopnenih. učenjaci su se razišli na nekoliko mišljenja: 1.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok vrijeme ne bude veoma brzo prolazilo."233 2.

Što se imaginarnog tiče. 2/519. Isto kao što će se ovako produživati dani. ovo skraćenje može biti stvarno ili imaginarno (zamišljeno): Što se stvarnog tiče.v. u kojem se kaže da se misli na slabo tržište (stagnacija tržišta) i veoma 234 Ahmed. njeno tumačenje se navodi u jednom daif hadisu. Moguće je da se to događa zbog smanjenog imana (vjerovanja) i pojave raznih naopakih radnji. prema onome što nam je navedeno u hadisu: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok godina ne postane kao mjesec”. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave mnogi neredi.. Svi oni su svjedoci da nemogu uraditi i dostići onoliko koliko su nekada radili. To dobro poznaju vjerski i ovozemaljski učenjaci. . Dan će biti kao godina.” (Al-A’raf.a.. r. Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. što nam potvrđuje i činjenica stanja koje će biti sa pojavom Dedždžala. Prema tome. se prenosi da je Allahov Poslanik. To sve bi uzrokom da se na to ne obazire mnogo ljudi.97 Do ovoga još nije došlo.s. bez obzira koliko mogu učiniti na poboljšanju onoga što ih sviha zaokuplja. ono ima svoju dužinu od same svoje pojave. potom kao sedmica.a. Svaki od njih se žali na to s nepoznavanjem pravog razloga.trgovina: Od Ebu Hurejre. tako će se i smanjivati. izvršavanjem naredbi i čuvanjem od onoga što je zabranjeno. i to je jedno od pojava koje će se dogoditi pred sami Sudnji dan.”234 Šejh Hamud Tuvejdžeri kaže: “Što se blizine pijaca tiče. ono se još nije dogodilo. Nema sumnje da je nafaka u zemlji i na zemlji povezana sa snagom imana. Dokaz tome su riječi Uzvišenog Allaha: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili. potom kao mjesec. uveća se laž i bude veliki broj pijaca veoma blizu.Blizina pijaca .. Ibn Ebu Džemre kaže: “Postoji vjerovatnoća da se pod brzinom protoka vremena misli na njegovu kratkoću. To sve je uzrokom poremečaja svjetskih zakona i blizina nestanka ovoga svijeta. 96) 24. s..

b) brzina odlaska iz jedne pijace u drugu.98 mala zarada. ako je došlo do povećanja. u bilo kojem mjestu. dž.v. 11/322-324.trgovine su se zbližile na tri načina: a) brzina saznavanja visine cijena u njima..a.a.s. Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sevbana. poćeše im prinositi žrtve. r. pa makar među njima bila velika razdaljina. Površno gledajući. » 25. neće se ukloniti do Sudnjeg dana. a da za to odmah ne saznaju drugi trgovci.š. obožavati ih mimo Allaha. Sve ovo uzrokuje da nemože doći do promjene cijena nekog artikla. Sve to bi uzrokovano raznim prevoznim sredstvima i aparatima za prenošenje glasa. a Allah.š. uzeše ih mjestima za bereket. s.nevjerstva u ovom ummetu : Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana koji se već davno pojavio i koji je još uvjek u porastu. pa makar se trgovine nalazile na udaljenosti i do jednog dana.Pojava širka . Pijace . kao što je televizor koji približi i zbliži zemaljske pijace i trgovine. povećavajući svoju robu.. c) njihova blizina u visini cijena i procjenama njihovih međusobnih vlasnika. i vraćaju se odmah u toku ili sljedećeg dana. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. i neće nastupiti Sudnji dan sve dok se (muslimanska) plemena ne susretnu sa mušričkim i dok plemena iz mog ummeta nepočnu obožavati kipove. najbolje zna. Tirmizi. dž.. Uza. podizati nadgrobne spomenike."235 235 Ebu Davud. Menat ili još gore. Sa avionima odlaze u mjesta koja su udaljena na mjesec i više dana hoda. Velika većina je na stepenu prijašnjih božanstava : Lat. : "Kada se položi sablja u mom ummetu. učiti razne hvalospjeve.. Pojava širka u ovom ummetu bi rezultatom susretanja muslimana sa mušričkim plemenima.. ili je smanjuju ako je došlo do toga. 6/466. Trgovci po robu odlaze svojim automobilima. dž. to je znak blizine ljudi (gradova) čiji smo svjedoci.š. najbolje zna. Počeše obožavati kipove. a Allah. .

Desi se sve na što nas upiti Poslanik. .” Aiša.a.v. r.a. s. Po prestanku vladavine Al-Su’ud u arapskom poluostrvu. na to reče: O Allahov Poslaniče!.s. nam to jasno potvrdi riječima: “Neće nestati noći i dana sve dok se ne poće obožavati Lat i Uzza. Muhammed b.s. : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pomiješaju ženske stražnjice oko poznatog mjesta Devs i počnu obožavati božanstva Zu -Halese. a Poslanik. Sa dolaskom na vlast kralja Abdul-Aziza b. tako da će ostati samo oni kod kojih 236 Pogledaj Fethul-Bari. makar ne bilo pravo mnogobošcima. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik.. Allahov Poslanik.v.99 Buharija i Muslim prenose hadis od Ebu Hurejre.a..a. Još uvjek su slike neznaboštva prisutne u mnogim gradovima... Potom će Allah uputiti blagi povjetarac od kojeg će umrijeti svako ko je u svom srcu imao i koliko zrno gorušice Imana. Tako se poče s obožavanjem kipova a zapostavi Uzvišeni Stvoritelj. mislila sam. Abdul-Vehhaba i njegova pozivanja u Tevhid . Su’ud posla jednu grupu daija ka Zu-Halesetu.s. Porušiše božanstva i zgrade u kojima su se nalazili. s. »236 Zul-Halesa je božanstvo u mjestu Devs koji su obožavali u doba džahilijeta. povrati se neznanje po drugi put u svim tim mjestima.a. s. na to reče: “Od toga će biti ono što Allah bude htio. Abdurrahmana Al-Su’uda na arapskom poluostrvu.. u ovom hadisu. s. Stanovnici Devsa proširiše veliku fitnu svojim obožavanjem ZuHaleseta kada se povrati neznanje u ta mjesta. Sa Allahovom pomoći obnovi sve ono što se od vjere zapostavilo. r.Jedinstvo. nakon što je Uzvišeni Allah objavio sljedeće: “On po Poslaniku Svome šalje upustvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera.s. posla vojsku koja razruši sva mjesta u kojima se obožavaše kipovi mimo Uzvišenog Allaha i potpuno ukloniše sve što je imalo bilo kakvog uticaja na taj gnusni čin. 8/71..a. 9) da je to u potpunosti. Hvala Allahu na svim tim blagodatima. To potraja sve do pojave Muhammeda b.v.v. Abdul-Aziz b. Povrati Islam na arapsko poluostrvo.” (As-Saff.

a. kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi. da je Allahov Poslanik.. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. s.v.s.a. nacionalizam.. slijedeći neke nastrane pravce. besramnost. s.: “Od predznaka Sudnjeg dana spada: razvrat. već se ide dotle da se uzimaju vladari za božanstva zajedno sa Uzvišenim Allahom.v.”238 Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral.bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje. 31). Ti vladari počeše donositi ljudima zakone koje sami izmisliše obavezujući narod da se po njima sudi a da se ostavljaju i zanemaruju svi šerijatski zakoni i propisi.100 nema nikakvog dobra koji će se povratiti na vjeru svojih očeva..Pojava razvrata. pored Allaha. 5/333. rekao: “Pred sami Sudnji dan će se pojaviti.a. besramnost i prekidanje rodbinskih odnosa. Sebi zamisliše i usporediše za Uzvišenim Allahom. Ake je ovo vezano za ono što im naređuju i ono što im zabranjuju. socijalizam. Amra. r. s. kao što nas na to upozori Uzvišeni riječima: “Oni. koje se ne ograničavaju samo na obožavanje kamenja. 26. Musned Ahmed. komunizam. prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi: Imami Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b. pa šta je onda sa onima koji ostaviše i baciše Islam za svoja leđa..v. r.” Imami Ahmed prenosi od Ibn Mes’uda. . 10/26-31.a. da je Allahov Poslanik.. 33/18. Musned Ahmed. a povrh svega tvrde da su muslimani.a.s. od kojih su: laicizam. učinili su svoje učenjake i pobožnjake svojim božanstvima kojima se pokorajavu u svemu što im narede ili zabrane.”239 237 238 239 Muslim... tj. drva ili kaburova (mezarja).”237 Postoje mnoge pojave nevjerstva.s. r.a. kidanje rodbinskih odnosa.” (At-Tawba..

je zabranio da se komšiji čini nepravda i šteta.101 Sve ono na što nas upozori naš Poslanik.š.s.a. » 240 Što se međukomšijskih odnosa tiče. Prođu po mjeseci i godine a da se ne posjete. podsticao na uspostavljanje i čuvanje rodbinskih veza.v. reče: Ako želite proučite sljedeće ajete: “Zar i vi ne biste. nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. dž. Allahov Poslanik. je rekao : « U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose. 2/20. zaista je suvišno i govoriti.. a upozorio nas na opasnost njihovim kidanjem. već se među njima prekidoše sve veze i spojevi.s. rodbinska veza ustade i reče: Je li ovo mjesto utočišta onih koji prekidaju rodbinske odnose ? Allah. je naređivao da se prema komšijama dobročinstvo čini.. Muslim.”241 Allahov Poslanik.s. govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju. 16/176. je rekao: “Kada Allah stvori stvorenja. kad biste se vlasti dočepali. a niti se raspitaju za njihova stanja. govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka svome komšiji dobročinstvo čini..s..v. . mimo toga što žive u jednom mjestu. ne spominjujući šta sve rade od grijeha i šta ih čega zbog tog od kazni.. a. s. Koliko li samo ima komšija koji i ne poznaje svoje komšije. Poslanik. Uzvišeni Allah reče : To ti pripada. Kako oni ne razmisle o Kur’anu. a. a. Razvrat i nemoral se proširi među mnogim ljudima.s.a.a.” Potom Allahov Poslanik. Bližnji se ne pazi i ne obilazi sa svojim bližnjim. ili su im na srcima katanci!” (Muhammed. 16/114. odgovori : Da .. Muslim.s. ”242 240 241 242 Muslim. kako bi im pružio ruku pomoći ako im ona zatreba . s. a.. jer nas je Poslanik.v. s. desi se. da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske odnose a da rastavim one koji ih raskidaju ? Odgovori : Svakako. Sve ovo je produkt slabog imana. 22-24) Allahov Poslanik.s. već povrh toga ne prestaje da ih uznemirava.

102 I još Allahov Poslanik. Abdullaha.. obojite nekom drugom bojom) ali se klonite crne boje. 4/156..a Allah.. r.s. Musned Ahmed. koji neće osjetiti džennetski miris. »245 28. kaže : “Džibril mi nije prestajao oporučivati komšiju sve dok nisam pomislio da će ga moći naslijediti (u imetku poslije njegove smrti). r. Ibn Dževzi kaže : ”Pod pojmom da neće osjetiti džennetski miris se može uzeti zbog toga šta dolazi sa tim činom.s.. a. Vidimo kako neki od svojih brada prave takve oblike da zaista sliće pelikanima .s. u Buhariji i Muslimu se prenosi od Džabira b.a. s. kao što se za havaridže kaže da im je osobina čelavost i obrijanost. 4/156.a.v.s. ” Ja kažem : Poslanik. : « Kao pelikani » misli na poređenje stanja nekih muslimana u ovom našem vremenu. a ne zbog čina kao čina.”243 27-Podmlađivanje staraca : Od Ibn Abbasa. Među ljudima je rasprostranjeno bojenje i farbanje svojih brada i kosa crnom bojom. Meni se čini .a. Taj njihov čin biva njihovim obilježjem.: « Pred kraj ovoga svijeta bit će ljudi koji će se bojiti u crno.a. s. kao pelikani. najbolje zna ... da je rekao : Došlo se sa Ebu Kuhafom. s. . iako brijanje glave ne spada u zabranjene radnje. »244 Ovo što se spominje u hadisu je prisutno u ovom našem vremenu. briju kompletnu širinu brade ostavljajući dlake samo na bradi.. dž. se prenosi da je reakao: Rekao je Allahov Poslanik. prilikom osvojenja Mekke.v. a njegova brada i kosa je bila izrazito bijele boje. Muslim.Velika škrtost : 243 244 245 Musned Ahmed. pa je Allahov Poslanik. potom to boje crnom bojom. rekao : « Promijenite ovo sa nećim drugim (tj. je zabranio bojenje i farbanje kose i brade crnom bojom.v. a. 14/79. ili zbog njihiova ubjeđenja.da se pod riječima Poslanika.s..š. izgledajući kao pelikani.a.

u kojoj će žena zajedno obavljati trgovačke poslove sa svojim mužem. r. s. kao što kaže Uzvišeni : « A oni koji budu sačuvani gramzljivosti. » Škrtost spada u veoma pokuđena i ružna svojstva..: “Uistinu od predznaka Sudnjeg 246 247 Buharija. s. u koj već uveliko učestvuju i žene. biće ti koji će uspjeti. Muslim. Mes’uda. objašnjavajući da se zasigurno spasio onaj koji se sačuva škrtosti. samim tim njihovim krvoprolićima.a. s. 16/134. r. s. » (At-Taqabun.103 Od Ebu Hurejre. » 29-Mnoštvo trgovine : Od predznaka Sudnjeg dana spada trgovina i njena rasprostranjenost među ljudima. s.s. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.. 13/13. i proširenost trgovine.v. Imam Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b.” (Ahmed. gdje govori : « Stanja će postajati sve teža i teža.a.s. 5/333) Nesai prenosi od Amra b. a to ljudima neće povećati ništa drugo do škrtost.” Isto se prenosi da je rekao : Rekao je Allahov Poslanik. rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti razne pošiljke.. 16) Od Džabira se prenosi da je Allahov Poslanik.a.. da je Poslanik. A može značiti njihovo uništenje i na dunjaluku i na Ahiretu.a. Tegalluba.. smanjit će se posao i na sve to će doći velika škrtost..v.v. r. . Može da znači i njihovo uništenje na Ahiretu. koja je islam zabranio. Navela ih je na razna krvoprolića i činjenje dozvoljenim svoju rodbinu.a.a. i čuvajte se škrtosti jer ona uništila one koji su bili prije vas.v. se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste pojava velike škrtosti.a.: « Vrijeme će veoma brzo prolaziti. jer je nepravda veoma teška na Sudnjem danu. »247 Kadi Ijad kaže : « Ovo uništenje može da sadrži uništenje ovog dunjaluka . što je više moguće.a.. »246 Od Muavije se prenosi da je rekao : čuo sam Allahova Poslanika.. rekao : « čuvajte se nepravde.s.s.s.v.

uveća se broj trgovina. Allahov Poslanik.a.Mnoštvo potresa .š..v. (Muslim. kao što se desilo onima prije nas i što se nama samima upravo dešava.. kaže: “Kada omogući osvojanje Farisa i Ruma.a. a potom ćete se mrziti međusobno..”(Buharija. s. 30.s. nas je obavijestio kako se za ovaj ummet ne boji siromaštva. nego se bojim da vam se ne “otvori” dunjaluk kao što se otvorio onima koji bijaše prije vas.s.v.” (Muslim. s.. pa da se oko njega natječete kao što su se i oni natjecali i da vas on ne upropasti kao što je i njih upropastio.. : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi.s. s.. . što će uzrokovati proširenost trgovine. 7/244) Što nam se predkaza.a.a. ljudi biše stavljeni na kušnju kapitalom i natjecanjem u njegovu stjecanju..” Ili slično tome.v. (navodeći hadis u kojem. između ostalog stoji): “Pred Sudnji dan će se pojaviti .. 18/96) Poslanik. Avf odgovori: Govorit ćemo onako kako nam je Allah. nego od pristupačnosti i privlačnosti dunjeluka i međusobnog natjecanja u njegovu pridobijanju.s.” (Sunen Nesai.s. r. Nufejla Es-Sekunija se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Allahova Poslanika s. » (Buharija. u nju se uključiše žene..a.podrhtavanja tla Od Ebu Hurejre. propasti ummeta i razilaženju mišljenja.v.v. kakav ćete biti narod?” Abdurrahman b.104 dana jeste proširenost i veliki broj novčanih sredstava. dođe. Poslanik. a. rekao : « Tako mi Allaha ja se za vas ne bojim siromaštva. potom ćete okrenuti leđa jedni drugima.s. 13/81-82) Od Selemeta b. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.6/257-258) U Muslimovoj zbirci se dodaje: “Pa ćete biti upropašteni kao što su njihova božanstva upropaštena.. reče: “Ali nešto drugačije: “Međusobno ćete se natjecati. U jednom hadisu se prenosi da je Poslanik. potom ćete zavidjeti jedni drugima.a. naredio. 18/96) Natjecanje u pridobijanju i osvajanju dunjaluka vodi ka slabosti Imana. dž. s.

s. s. kada kaže: Allahov Poslanik je stavio svoje ruke na moju glavu . 6/418) Od Ibn Mes’uda. odgovori: “Da.s. nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa. s.” (Fethul-Bari. r. Omera.. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.a. istočnih i zapadnih gradova. r. tada će nastupanje Sudnjeg dana biti bliže ljudima nego što su moje ruke blizu tvoje glave. 9/1349) U Tirmizijevoj zbirci hadisa se dodaje: “U ovom ummetu . se prenosi da je rekla: Rekao je Allahov Poslanik. Imami Ahmed prenosi od Abdullaha b.” (Musned Ahmed. ali ono što se iz hadisa može vidjeti da se pod ovim misli na njihovu sveobuhvatnost i neprestanost. 6/367-368) . kada vidiš međusobna razmimoilaženja na Svetim mjestima.. r. deformacija i sklizavost zemlje.će se pojaviti propadanje.105 velika smrtnost.a.a. pojavit će se ulegnuće.ili na moje tjeme . se prenosi da je Allahov Poslanik.Pojava propadanja.ili u mome ummetu .a.” (Tirmizi.v. i to nad Zenadikama i Kaderijama. nesreće i ogromne poteškoće. r.v.a... izobličavanja i sklizavosti zemlje Od Aiše. : « Pred sami kraj ovog ummeta. » Aiša.” (Musned Ahmed.a.” (Sunen Tirmizi.s..a.s. deformacija i sklizavost zemlje. rekao : ” Pred sami Sudnji dan će se pojaviti propadanje. znaj da su se približili zemljotresi... 5/288) 31.v.” (Musned Ahmed. r. a.pa je rekao: “O sine Havvalov!.” (Sunen Ibn Madže.a. Kada se pojavi zloba kod ljudi. gdje govori: “U mom ummetu će se pojaviti propadanje i izobličavanje zemlje. upita: O Allahov Poslaniče!.. s. 7/306) Ibn Hadžer kaže: “Veliki potresi zadesiše većinu sjevernih. 2/1349) Spominje se da se to odnosi na pristalice pravaca Zenadika i Kaderija.. izobličavanje ili sklizavost zemlje nad pripadnicima kaderijskog pravca. zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova? Poslanik. Havale. 13/87) Ovo potvrđuje i predaja Abdullaha b.

dž..v.a. bit će rečeno : Ima li iko da je ostao od tih i tih osoba ? ” Reče (prenosilac hadisa) : Shvatio sam da se pod pojmom kabail (plemena) misli na arape . s. 6/378-379) Prije ovog našeg vremena desila su se neka ulegnuća zemlje na istoku i na zapadu.. potvrđujući to Kur’anskim ajetom gdje Allah. izobličenost i sklizavost zemlje. zastraživanje robova od Uzvišenog Allaha i skoro kažnjavanje pristalicama raznih novotarija u vjeri i velikih griješnika.a.” (Musned Ahmed.” Jedan čovjek od muslimana reče: O Allahov Poslaniče!.s. Husejna. alkoholičari. (Musned Ahmed. zbog toga što stranci svoja stanovišta nazivaju selima. dok je bio na mimberu. rekao: “U ovom ummetu će se pojaviti ulegnuće. ženu Ka’aka’a b. 65) Ovo mišljenje . kaže: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili. odgovori: “Kada se pojave muzički instrumenti. i dr. Ebi Hadreda gdje govori: čula sam Allahova Poslanika. kao i to da smo im Mi rekli: ”Budite majmuni prezreni. s. Ibrahima Et-Tejmija se prenosi da je rekao: čuo sam Bekiru. kada će se to dogoditi? Poslanik.” (Tirmizi. od kojih su muzičari. znajte da je Sudnji dan veoma blizu.v.a. 6/458) Izobličavanje će biti stvarno i sematičko: Hafiz Ibn Kesir u svome tefsiru (komentaru Kur’ana) tvrdi da će izobličavanje biti stvarno.!” (El-Bekara.. Sve to s ciljem da ljudi razmisle o svojim postupcima. koja nam dolaze kao opomena pred žestpku kaznu.s. Sahhar El-Abdi prenosi od svoga oca. shvate da se Sudnji dan veoma približio i da nema drugog spasa i pribježišta osim kod Uzvišenog Stvoritelja. 4/483) Od Muhammeda b.s. kako govori: “Kada čujete da je kompletna vojska nestala u zemlji (potonula).a. povrate se svome Stvoritelju.a.s. Tirmizi prenosi od Imrana b. s.v... U predajama nailazimo na žestoke prijetnje onima koji se oglušuju o Allahove zabrane. pjevačice i alkoholičari. dok se to danas dešava mnogo češće i u raznim dijelovima zemlje. : ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe propadanje zemlje pod nekim plemenima . s. da je Allahov Poslanik.š. r..v.106 Abdurrahman b. koji je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.

107

zastupa još Ibn Abbas i drugi mufessiri, što je najispravnije i najtačnije. Mudžahid, Ebu Alije i Katade zastupaju mišljenje da se to izobličavanje desilo sematički a ne istinski, jer se ono odnosilo samo na njihova srca, a nisu se izobličili u majmune. (Tefsir Ibn Kesir, 1/150-153) Ako uzmemo da izobličavanje podnosi činjenicu da se odnosi samo na sematičke pojave, onda imamo veoma mnogo primjera onih koji su ogrezli u griješenju i čija su srca izobličena; to sve bi rezultatom da više nisu u stanju razlikovati dozvoljene od nedozvoljenih stvari, niti između upućivanja na dobro i odvraćanja od zla. Njihov primjer je primjer majmuna i svinja, da nas Uzvišeni Allah sačuva takvih stanja, a sve na što nas upozori Poslanik, s.a.v.s., će se zasigurno desiti, bilo u jasnom ili sematičnom obliku. 32- Nestanak pobožnjaka Od predznaka Sudnjeg dana spadaju i sljedeće pojave: Nestanak pobožnih ljudi, mali broj uglednih i poštovanih i veliki broj nevaljalih tako da neće ostati osim nevaljalci, nad kojima će nastupiti Smak svijeta. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah, dž.š., ne uzme dobre vjernike, tako da ostanu samo oni u kojima nema nikakva dobra; koji neće poznavati dobročinstvo a niti će sprečavati bilo kakvo zlo.” (Musned Ahmed, 11/181-182) Što znači: Allah, dž.š., će Sebi uzeti vjernike, a ostaviti svjetinu i najgore ljude, u kojima nema ni koliko trun dobra; što će biti rezultatom povlačenja znanja, tako da će ljudi uzimati sebi za vođe neznalice koji će donositi odluke bez potrebnog znanja. Amr b. Šu’ajb prenosi od svoga oca, od svoga djeda, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će vladati samo klevetnici, ološ i pokvarenjaci koji se neće držati svojih ugovora

108

i povjerenja, koji će se razići u mišljenjima i biti će ovako (međusobno ispreplečući prste).” (Musned Ahmed, 12/12) Nestanak pobožnjaka će uslijediti sa povećanim griješenjem, ostavljanjem naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Kada pobožnjaci budu gledali neko od nevaljalih dijela a ne budu nastojali da ga uklone ili ukažu na njega, doći će do proširenja nereda na zemlji (fesada), tako da će se i na njih spustiti Allahova kazna, zajedno sa onima koji su činili taj prestup. Na ovakav stav nas upučuje i hadis u kojem je rečeno Allahovu Poslaniku, s.a.v.s.,: Zar ćemo biti uništeni a među nama ima pobožnih osoba? A Poslanik, a.s., odgovara: “Da, kada se uveća pokvarenjaštvo.” (Buharija, 13/11) 33- Povećan broj pokvarenjaka Od predznaka Sudnjeg dana spada i mnogo veći broj pokvarenaka u odnosu na pobožnjake, koji će preuzeti monopol po pitanju njihove vjere. Stvar ljudi je postala u rukama pokvarenjaka, prezrenjaka i onih kod kojih nema ni koliko trun dobra. Ovo stanje će biti sušta suprotnost realnosti i normalnosti, čiji se znaci vide još u ovom našem vremenu. Svjedoci smo naših predstavnika i vlastodržaca kod kojih ima najmanje dobra i najmanje znanja; povrh činjenice da bi oni trebali biti najbolji među ljudima po svojoj bogobojaznosti i prednjačiti nad svojim podređenim. Najbolji i najkvalitetniji ljudi su oni koji su najbolje vjere i koji su najbogobojazniji. Uzvišeni Allah kaže: “Najugledniji kod Allaha i Njegova Poslanika budete slušali.” (Hudžurat, 13) Allahov Poslanik, s.a.v.s., nebi davao vlast nikome drugom do onome ko je zaista zaslužuje, i ko je najbolji i najznaniji među ljudima. Tako su postupali i halife koje dođoše poslije njega, oko čega imamo veliki dio primjera. Jedan od tih je i predaja koja se navodi u Buharijevom Sahihu, od Huzejfe, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao stanovnicima Nedžrana: “Poslat ću vam istinski povjerljiva čovjeka”, počastvujući ih ashabom Poslanika, s.a.v.s., i to Ebu Ubejdu, r.a.,.” (Buharija, 13/232)

109

Ovo su neki od dokaza koji nas upućuju na povećan broj loših ljudi, što spada u predznake Sudnjeg dana, navest ćemo još samo neke od brojnih hadisa koji govore o tome: Imami Ahmed prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Nastupit će prevrtljive godine; lažov će se smatrati iskrenim, a iskreni lažovom; nepovjerljiv će se smatrati povjerljivim, a povjerljiv nepovjerljivim; govorit će samo Ruvejbidatu.” Bi rečeno: Šta je to Ruvejbidatu? Poslanik, a.s., odgovori: “Ogrezli griješnik koji će pričati o opštim stvarima.” (Sunen Ahmed, 15/37-38) U podugom hadisu Džibrila se kaže: ”Ali obavijestit ću te o njegovim predznacima (Sudnjeg dana)...kada goli i bosi budu predvodnici ljudi, to je predznak Sudnjeg dana. ” (Sahih Muslim, 1/163) Od Omera b. El-Hattaba, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : « Od predznaka Sudnjeg dana, da dunjalukom ovlada prostak sin prostaka ; tog dana će najbolja osoba biti vjernik koji se nalazi između dva darežljivca. » (Medžmea Ez-Zevaid, 7/325) U “Sahihu” se navodi sljedeće: “Kada se odgovorna stvar bude davala neodgovornim osobama, očekujte Sudnji dan.” (Buharija, 11/332) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana: ... da se uzvise najniži društveni slojevi nad istaknutim ličnostima ”, zar nisi ovako čuo od Hibija o Abdullah b. Mes’ud? On odgovori: Da; tako mi Gospodara Kabe. Rekli smo: Šta su to najniži društveni slojevi? Odgovorio je: Pokvarenjaci, stanovnici ogromnih zatvorenih kuća, koji se uzdižu iznad pobožnjaka i dobrih ljudi. Pod istaknutim ličnostima se misli na stanovnike pobožnih domova. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Neće nestati dunjaluka sve dok njen upravitelj ne postane prostak sin prostaka.” (Musned Ahmed, 16/284) To jest sve dok dunjalučke blagodati, užitci i autoriteti ne postanu samo njegovi.

110

U Ahmedovoj predaji od Huzejfe b. Jemanija, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne postane među ljudima najpriznatiji prostak sin prostaka.” (Musned Ahmed, 5/389) U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Huzejfe, r.a., oko povlačenja povjerenja, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sve dok čovjeku ne bude rečeno: Nema ga izglednijeg!, nema ga elegantnijeg!, nema ga pametnijeg!, a u njegovom srcu neće biti Imana - vjerovanja, ni koliko zrno gorušice.” (Buharija, 11/333) U ovom vremenu je ovo sve više primjetno i sve više prisutno među muslimanima. Danas kažu za čovjeka: Nema ga pametnijeg!, nema ga moralnijeg!, opisivajući ga najljepšim opisima, dok je on jedan od najpokvarenijih ljudi i najmanje od pobožan i povjerljiv, pa čak može biti i jedan od neprijatelja islama i muslimana; pa, nema snage niti moći bez Allahove Uzvišene pomoći. 34- Da se naziva poznajemo pozdrav samo onim osoba koje

Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek neće nazivati selam nikom drugom do onome koga poznaje. U hadisu Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao : Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : « Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek nazove selam drugom čovjeku, ali samo onome koga poznaje. » (Musned Ahmed, 5/326) U drugoj predaji stoji : « Pred Sudnji dan će doći do samo poznatih pozdravljanja. « (Musned Ahmed, 5/333) Ova stvar je itekako primjetna u ovom našem vremenu ; velika većina ljudi ne neziva selam i ne pozdravlja se osim sa onima koje poznaje, što je svakako oprečno Sunnetu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je podsticao na širenje selama onima koje poznajemo i onima koje ne poznajemo; što je opet, razlogom povećanja međusobne ljubavi među muslimanima, koja je uzrok za Iman, sa kojim biva ulazak u Džennet. U hadisu Ebu Hurejre,

111

r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : ”Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili ćete se međusobno zavoljeti ? Širite selama međusobno. ” (Muslim, 2/35) 35- Traženje znanja kod mlađih osoba Abdullah b. Mubarek prenosi od Ebu Umejje El-Džumehija, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao : « Od predznaka Sudnjeg dana je troje : Prvo : Da se znanje traži kod mlađih osoba... » (Fethul-Bari, 1/243) Abdullah b. Mubarek bi upitan o mlađima, pa je rekao: “Oni koji budu odgovarali po svom mišljenju, pa tako stariji prenose to od mlađih, a nije mlad.” Oko toga, isto tako bi rečeno: “Dolaziće im znanje od mlađih osoba; To jest: Novotara u vjeri.” Od Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao: “Ljudi neće prestajati biti u dobru sve dok im znanje bude dolazilo od ashaba Poslanika, s.a.v.s., i od njihovih starijih; pa kada im znanje bude dolazilo od mlađih, razići će se u mišljenjima i bit će uništeni.” 36-Pojava izazovno obučenih osoba Od predznaka Sudnjeg dana jeste izlazak žena iz šerijatskih okvira, oblačenjem odjeće koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega što je obavezno da se pokrije. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Pred kraj mog ummeta će se pojaviti ljudi koji će jahati u sedlima (na svojim jahalicama), slični devinim sedlima, silazit će pred džamijskim vratima. Njihove žene će biti veoma izazovno obučene, njihove kose će biti kao grbe vitkih, odvažnih horosanskih deva. One su proklete, iza vas će doći narodi, kod kojih će vaše žene služiti njihove, kao što vas služe žene prijašnjih naroda.” (Musned Ahmed, 12/36)

112

U Hakimovoj zbirci stoji: “Pred kraj ovog ummeta će ljudi jahati na svojim jahalicama u mekanim sedlima. Pred vrata njihovih džamija će dolaziti njihove žene, veoma izazovno obučene (tj. bit će obučene - odnosno gole). Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Dvije vrste džehenemlija neću nikako vidjeti: Narod koji će imati bičeve kao kravlje repove, kojima će udarati svijet, i žene prozirne odjeće, koje odstupaju od pokornosti Uzvišenom Allahu i čuvanju polnog organa, a na taj posao navraćaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod deva (svezivanjem kose na vrh glave). Takve osobe neće ući u džennet, a niti će osjetiti njegov miris, koji se širi na udaljenost toliku i toliku.” (Muslim, 17/190) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana:...da pokazuju odjeću koju će nositi žene što će ih činiti veoma izazovnim.” Ovi hadisi spadaju u mudžize Poslanika, s.a.v.s., koje se obistiniše onako kako nam je i predočio s.a.v.s., prije ovoga našeg vremena, što se to danas uveliko očituje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovu vrstu ljudi nazva (izazovnim obučene a gole); zbog njihova oblačenja, što ih čini golim, jer njihova odjeća ne pokriva ono što bi trebala, zbog svoje tankoće i providnosti. Ovakvu odjeću koristi velika većina žena. (Halal i haram u islamu, str. 83) Kaže se: Znači (izazovno obučene) ; tj. pokrivenih tijela, stegnutih pokrivača, tjesne odjeće, koja će ocrtavati njeno tijelo, isticati njene grudi i zadnjicu; ili će otkrivati pojedine dijelove tijela, zbog kojih će biti kažnjena na Ahiretu. Poslanik, s.a.v.s., sabra sve ove opise u jedno: “Izazovno i napasno obučene”, i isto tako: “Koje odstupaju od pokornosti Uzvišenom Allahu i čuvanju polnog organa, a na taj posao navraćaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod horosanskih deva (svezivanjem kose na vrh glave).” Ova pojava je veoma primjetna u ovom našem vremenu, kao da je Poslanik, s.a.v.s., navodeći hadis, gledao stanja u ovom našem vremenu, i opisivao nam ga. U ovom našem podneblju nailazimo na veliki broj frizerskih radnji samo za žene, radnje za sve pedikerske

s...a. 2/176) U tom vremenu će se umanjiti broj sagovornika i pomagača mu’minu.od poslanstva će jedino preostati da se vjernik neće služiti lažnim govorom. na nekoliko mišljenja : . velika većina žena se ne zadovoljava samo onim što im je odredio Uzvišeni Stvoritelj. pa se ne bi dešavalo onako kako su tumačili. r. Najistinitijih snova će biti oni koji su najistinitiji u govoru..” Ibn Ebi Džemre kaže: “Pojašnjenje hadisa u kojem se spominje da skoro ni jedan san mu’mina neće biti neistinit.: “Kada vrijeme bude veoma brzo prolazilo. blistavije i ljepše.” (Fethul-Bari. kako bi izgledala što privlačnije. njeni snovi će biti iskreni. 37 . Većina radnika u tim radnjama su muškarci koji za svoje usluge uzimaju povelike naknade.v. Dokle god je osoba iskrena u svom vjerovanju. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva. jeste da će se mu’min u tom vremenu osjećati usamljenikom. od prirodnih kosa. s. ali to nije sve. kao što je to spomenuto u hadisu: “Islam je pošao na pojedincima i završit će se na pojedincima. nježnije. što će joj pomoći da privuče pažnju ljudi.” (Muslim. već kupuje i presađuje sebi umjetnu kosu. skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit.113 usluge. za razliku od predhodnog.a.Istinitost snova mu’mina . a on će biti počašćen sa istinitim snovima. 12/406) Učenjaci su se razišli po pitanju tačnog određivanja vremena u kojem će snovi mu’mina biti istiniti.” Rekao je: “Mudrost u davanju posebnosti svega toga pred sam kraj ovoga svijeta.. čija tumačenja su skrivena. i tako spriječiti prisustvo laži u njima.istinskih vjernika Među predznake Sudnjeg dana spada istinitost snova mu’mina. koja su tumačili svakovrsne osobe. U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Ebu Hurejre. je sljedeće: Većina tih snova će se pokazivati u obliku kojeg neće biti potrebno objašnjavati. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. ” (Muslimova predaja) U Buharijinoj predaji stoji: “Skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit. što je omogućilo prisustvo laži na ovakav način.

Mu’min neće naći nikoga za sagovornika.. već. bi posljednji poslanik. vjerniku će ostati samo istiniti snovi. nakon doba poslanstva. rekao: ” Pred sami Sudnji dan će biti . Vjernici će klonuti duhom. zatvoriše se vrata dolasku novih poslanika.” (Muslim.” Pojavom pera se misli . po kojima se ne određuje tačan termin nastupanja istinitih snova. kao počast i veselje.s. s.s. Veliki dio znanja i šerijatskog podučavanja će biti podignut sa zemlje.a.Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga U hadisu Ibn Mes’uda. kako god se približava završetak ovoga svijeta.. a u njihovim snovima neće biti laži.š. 38.. neznanja i griješenja nad prisutnim osobama. Drugo: To će se dogoditi prilikom smanjenog broja mu’mina.: “Vrijeme će početi veoma brzo prolaziti. Merjem. 16/222) Ibn Hadžer smatra da je ovo mišljenje najispravnije i najbliže istini.v. najbolje zna. a. ali će. Bit će najistinitijeg govora. se prenosi da je Poslanik.s. u isto vrijeme.. Ovo mišljenje potvrđuje i hadis Ebu Hurejre. kako bi bili obradovani ili opomenuti. Pošto naš Poslanik Muhammed.. Ovo mišljenje je veoma blizu predhodnom mišljenju Ibn Ebi Džemreta.114 Prvo : To će se desiti pred samo nastupanje Sudnjeg dana. r. a od vjere se bude uzimalo samo jedan mali broj. Na taj način su i prijašnji narodi bili opominjani i podučavani od svojih poslanika. dž. a znanje će biti podignuto sa zemlje. ali im to bi zamijenjeno sa istinitim snovima. s.. Stanovnici njegova vremena će biti najbolji i najodabraniji od ljudi. potrebni onoga ko će obnoviti vjeru i podsjetiti ih na sve ono što su bili zaboravili od svoje vjere. r.a. Sve to zbog raznoraznih fitneta i mnoštva ubistava. . biti pomognut sa istinitim snovima. A Allah.a. Treće: To stanje je vezano posebno za vreme Isa b.a. a nadvladanosti nevjerstva. pojava pera (sredstava za pisanje). koji su jedan od dijelova poslanstva.a Allah najbolje zna .v.na mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga..

znak je čestita srca.a Allah najbolje zna . što je znak imana i bogobojaznosti. r.a.a. 2/283-284) U drugoj predaji se navodi: “ Da čovjek prođe kroz mesdžid a ne klanja u njemu.s. Sunnet.” (Sunen Nesai. gdje kaže: čuo sam Allahova Poslanika.. i rasprostranjena po svim dijelovima svijeta. kako nam kaže Uzvišeni Stvoritelj: Pa tko poštiva Allahove propise . a pojavi znanje. da se uveća i proširi trgovina. Sa svim ovim. i rad po njima. se isto tako prenosi. izobiljom sredstava za štampu (štamparija) i kopir aparata.pojava sredstava podučavanja. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek prođe pored mesdžida a ne klanja barem dva rekata namaza. što podrazumjeva Kur’an.” (Medžme’a Ez-Zeva’id. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana . gdje kaže : čuo sam Allahova Poslanika. s. ( El-Hadž. r. se prenosi da je Allahov Poslanik.Podcjenjivanje podsticajem sunneta koji su bili islamskim Od predznaka Sudnjeg dana spada i podcjenjivanje zakonitosti Uzvišenog Allaha..v. kao što nam je rečeno u hadisu Ibn Mes’uda. ” Od Ibn Mes’uda. 7/329) Od Enesa. Tegalluba. na drugoj strani uočavamo veliku zastupljenost neznanja među ljudima. r. rekao: ”Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se mesdžidi uzmu samo za prolaz kroz njih (tj kao putevi).a.. ” (Mustedrek Hakim.. s. U ovom našem vremenu je ova pojava uveliko izražena. 7/244) To znači ..v..115 U predaji Tajalisa i Nesaije se navodi hadis Amra b.. s.” (Sahih Ibn Huzejme. 39. a to su knjige. jer uzvišenost i hurmet mesdžida spada u uzvišenosti i hurmet Allahovih zakonitosti. dok im ništa neće koristiti veliki broj literature.v. 4/446) Ovakvo nešto nije dozvoljeno.a. da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se mesdžidi uzmu samo za put i prolazak kroz njih.a. 32) ..s. koji su u mnogome doprinjeli njegovo širenja.s. Skoro da nestade korisnog znanja.a.

116

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Kada neko od vas uđe u mesdžid, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata namaza.” (Muslim, 5/225-226) Od najvećih nesreća je to što mesdžidi postadoše predmetom eksukrzija, izleta i zadovoljstava nevjernika, nakon što su bili mjestom spominjanja i robovanja Uzvišenom Allahu. Ovo je primjetno u ovom našem vremenu, a naročito u nekim islamskim zemljama i zemljama kojima vladaju nevjernici; nema snage niti moći bez Allahove pomoći. 40- Ogromnost mjeseca Od Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Od predznaka blizine Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca.” (Medžme’a Ez-Zevaid, 3/146) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Od predznaka Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca; u noći će se vidjeti mjesec i bit će rečeno: U dvije noći.” Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Od predznaka Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca; u noći će se vidjeti mjesec i bit će rečeno: U dvije noći.” Tumačeći ova dva hadisa dolazimo do saznanja o ogromnosti mjeseca, prilikom njegova pojavljivanja; što nije obično početkom mjeseca. 41- Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrđivanju vijesti Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti ljudi koji će vam govoriti o stvarima za koje niste čuli ni vi a ni vaši očevi; pa teško vama i teško njima.” (Muslim, 1/78) U drugoj predaji stoji: “Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti varalice i lažljivci, koji će vam dolaziti sa pričama za koje niste

117

čuli ni vi ni očevi vaši; pa teško vama i teško njima. Neće vas odvoditi na stranputicu a niti će vam nešto korisno donositi.” Muslim prenosi od Amira b. Abde da je rekao: Rekao je Abdullah b. Mes’ud, r.a.,: “Šejtan će se prikazivati u ljudskom obliku, koji će dolaziti ljudima i govoriti im raznorazne laži, koje će ih razjediniti, tako da će neko od njih reći: čuo sam čovjeka kako govori to i to, čije mi je lice poznato, ali se ne sjećam njegova imena.” (Muslim, 1/79) Abdullah b. Amr b. El-As, r.a., je rekao: “Na moru se nalaze zatvoreni i svezani šejtani, koje sveza Sulejman, a.s.. Bojim se da se ne oslobode i ne dođu ljudima učiti Kur’an.” (Muslim, 1/79-80) Nevevi kaže : ”To znači: Učit će nešto što nije Kur’an, a vi ćete govoriti da je to Kur’an. To učenje će udaljiti običan svijet, koji neće biti dovoljno oprezni.” Danas smo svjedoci velikog broja garib hadisa, dok se ljudi ne ustručavaju prenositi raznih stavova i mnoštva laži, bez dodatne provjere ispravnosti i tačnosti govora. Ovo će biti rezultatom odvođenja ljudi na stranputicu i iskušenje. Poslanik, s.a.v.s., nas je upozorio o vjerovanju izjava takvih osoba. Hadiski učenjaci ove hadise uzimaju osnovom u potvrđivanju riječi osoba koja nam dolaze sa raznoraznim informacijama, pripisujući to Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., bez detaljne provjere prenosioca, kako bi se utvrdila ispravnost i istinitost govora. Uzrok velikih ljudskih laži u ovom našem vremenu, biva uzrokom da ljudi nisu u stanju razlikovati vijesti koje im dolaze, tako da se više ne može razlikovati ono što je istinito od onoga što je neistinito. 42-Velika svjedočenja pojava lažnog i uskraćivanje istinskog

U hadisu Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred Sudnji dan će se pojaviti ... lažno svjedočenje i uskraćivanje istinskog svjedočenja.” (Musned Ahmed, 5/333)

118

U lažno svjedočenje spada namjerna laž u iznošenju bilo kakvog svjedočenja. Lažno svjedočenje, kao i uskraćivanje istinskog svjedočenja je uzrok poništavanje istine. Uzvišeni Allah kaže: I ne uskratite svjedočenje ; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grešno. (El-Bekara, 283) Od Ebu Bekreta, r.a., se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima (to je ponovio tri puta)? činjenje širka (nevjerstva) prema Uzvišenom Allahu, neposlušnost prema roditeljima i lažno svjedočenje - ili lažni govor -, bio je naslonjen pa je sjeo; nije prestajao to ponavljati sve dok nismo rekli (u sebi) da hoće prestati.” (Buharija, 5/261) Imali danas ičega više od lažnog i uskraćenog svjedočenja?! Zbog svoje težine i opasnosti, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ovu pojavu usporedio sa činjenjem širka i neposlušnosti prema roditeljima. Lažno svjedočenje je uzrok zuluma (nepravde), nasilja, zanemarivanja ljudskih prava u novčanim i imovinskim stvarima. Ta pojava je dokaz slabosti imana i neprisutnosti bojazni od Milostivoga. 43- Mnoštvo žena a manjkavost muškaraca Od Enesa, r.a., se prenosi da je rekao: Ispričat ću vam hadis kojeg vam niko poslije mene neće ispričati; čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana je manjkavost znanja, pojava i prisutnost neznanja, pojava nemorala (bluda), povećan broj žena i manjkavost muškaraca, tako da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.” (Buharija, 1/178) Bi rečeno : Uzrok tome je zasigurno velika prisutnost nereda, koja će uzrokovati raznim ubistvima, u kojima če najviše stradati muškarci ; oni su borci, za razliku od žena. Hafiz Ibn Hadžer kaže : ”Predhodno mišljenje uzimam s rezervom; jer se u hadisu Ebu Musa’a jasno kaže: “Mali broj ljudi a veliki broj žena.” (Muslim, 7/96) Ovaj hadis nas upučuje na jasan i očit znak, a ne na bilo koji drugi razlog. Pred sami Sudnji dan Allah, dž.š., će učiniti da će

119

se manje rađati muška djeca a mnogo više ženska. Veliki broj ženske populacije biva odgovarajućim uzrokom pojave neznanja i podizanja znanja.” (Fethul-bari, 1/179) Rekao sam: Ništa ne sprečava da bude onako kako spominje Ibn Hadžer, a i zbog nekih drugih razloga koji će dovesti do smanjenja broja muškaraca a povećavanja broja žena; kao što su neredi koji prouzrokuju ratove. U muslimovoj predaji se navodi dokaz koji nas upućuje da smanjen broj ljudi a veliki broj žena biva uzrokom nestanka ljudi a ostajanje žena. Ono što, u većini slučajeva, uzrokuje smanjenju broja ljudi, jesu ratovi. U muslimovoj predaji se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Nestat će ljudi, a ostat će žene, tako da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.” (Muslim, 16/221) Ovdje se ne želi potencirati stvaran broj (pedeset), jer u hadisu Ebu Musa’a, r.a., se kaže: “čovjek će vidjeti iza sebe kako ga slijedi četredeset žena koje sa naslađuju gledajući u njega.” (Muslim, 7/96) Znači broj se uzima metaforički, a Allah, dž.š., najbolje zna. 44- Veliki broj iznenadnih smrti Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Od predznaka Sudnjeg dana ... pojava iznenadnih smrti.” Ova pojava je danas uveliko prisutna, velikim brojem iznenadnih smrti. Vidimo zdrava čovjeka koji iznenada umre. Ovakvo stanje se danas, u našem modernom svijetu, naziva srčanim udarom. Razuman treba malo da se zamisli, kajući se i vračajući Uzvišenom Stvoritelju, prije nego što mu dođe iznenadna smrt. Imam Buharija bi govorio: “U slobodno vrijeme iskoristi blagodati Ruku’a možda ti smrt neočekivano dođe Koliko si samo zdravih, bez bolesti vidio Kojeg duša iznenada napusti. ”

120

Ibn Hadžer kaže: “Najčudnija stvar je što se to (iznenadna smrt) desilo baš njemu - tj. Buhariji ili nekome od njegovih bližnjih. ” 45- Međusobno nepoznavanje Od Huzejfe, r.a., se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je upitan o Sudnjem danu?, pa je odgovorio: ”Znanje o tome je kod Moga Stvoritelja, o njegovom nastupanju nezna niko drugi sem Njega, ali ja ću vas obavijestiti o njegovim predznacima, i onome što će se dogoditi pred samo njegovo nastupanje. Pred njegovo nastupanje će biti velikih nereda i anarhije.” Prisutni upitaše: O Allahov Poslaniče!, o neredu smo već upoznati, a šta je to anarhija? Poslanik, a.s., reče: “Na habešijskom jeziku: ubistvo, međusobno nepoznavanje, tako da skoro ni jedna osoba neće poznavati drugu.” (Musned Ahmed, 5/389) Do međusobnog nepoznavanja i zapostavljanja će doći usljed velikih nereda, iskušenja i ubistava među ljudima, ovladavanju ljudi materijalizmom, kada svak bude radio samo radi sebe, ne osvrčući se na dobrobit drugih ljudi, niti na njihova prava. Sve to će biti uzrokom proširenosti bolne mržnje. Osobe će živjeti u domenu svojih mišljenja i svojih strasti. Neće postojati moralni upravitelji koji bi radili na ljudskom međusobnom upoznavanju. Neće biti imanskog bratstva koje bi ih sastavljalo na ljubavi prema Uzvišenom Allahu i pomaganju u dobročinstvu i čestitosti. Taberani prenosi od Muhammeda b. Sevketa da je rekao: “Došao sam Nu’ajmu b. Ebi Hindu, koji mi pokaza nekoliko stranica, u kojima je pisalo: Od Ebu Ubejde b. El-Džerraha i Mu’az b. Džebela Omeru b. El-Hattabu: Selamun alejke ... (spominjajući pismo, u kojem stoji:) Pričali smo o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada će vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji ... (potom spomenu odgovor Omera, r.a., njima, u kojem se kaže:) Vaše pisanje u kojem me upozoravate o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada će vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji. Vi niste

U tom vremenu će se pojaviti želja i bojazan. Ako poljoprivrednici prestanu zaljevati svoje usjeve i obrađivati ih. nije meritorno. i da će se ona ponovo povratiti na isti oblik na kojem je bila.a.v. od kojih izraste mnogo bilje.” 46. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne povrati arapska zemlja u oblik pašnjaka.a.” (Muslim.” (Nevevijevo tumačenje Muslima. nagomilavanja nereda. Imam Nevevi kaže.Povrat arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka U predznake Sudnjeg dana spada i povrat arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka.a. s. koji izvriše poput rijeka. 7/97) U ovom hadisu imamo jasne dokaze da je arapska zemlja bila u obliku pašnjaka i rijeka.. a niti je to ovo vrijeme. Bit će onako kako nas obavijesti iskreni Poslanik.a. od koje će nastati mnogo rastinje. a Allah to najbolje zna. Arapska zemlja je neplodna i sušna. s. r. tako da će ona ostati zapostavljena. blizinom Sudnjeg dana... r. Džebel. posjedi će zasigurno izumrijeti i neće se moći povratiti u pašnjake i rijeke.. po pitanju tumačenja hadisa.121 jedni od tih ljudi. Većina voda se crpi iz bunara ili nastaju spuštanjem kiše. i pretvoriti se u pašnjake i šume. želja će biti u smislu dobara njihova dunjaluka. Sve to biva uzrokom manjkavosti ljudi. Ovaj stav potvrđuje pojava velikog broja izvora.s. kojem nećete .. sa malim brojem rastinja. tumačeći značenje povratka arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka: “To znači . nedovoljno vremena za ostvarivanje žudnji i zainteresovanosti za to.s. da je Allahov poslanik.a. u hadisu Ebu Hurejre.v. rijeka. kako nam to prenosi Mu’az b.s. se prenosi da je Allahov Poslanik. 7/97) Mišljenja sam da mišljenje koje zastipa Imam Nevevi.v. velikim brojem ratova. s.a Allah najbolje zna arapi će ostaviti i udaljiti se od zemlje. koja će teći u obliku rijeka. Vanjština hadisa nas upučuje da će arapski gradovi obilovati vodom. u obliku pašnjaka i rijeka. rekao u bici na Tebuku: ”Sutra ćete doći na izvor u Tebuku. pomanjkanja žudnje. neposijana i nenavodnjavanja.

rekao: ”Bojim se o Mu’azu. ako ti Allah podari dug život. Izvor je protekao obilnom vodom.. Prenosi se od Ebu Hurejre r.248 Prenosi se od Enesa r. dok se sve osobe nisu napile. Rekao je: Potom su sa izvora zahvaćali malo po malo vode.Allahovo je da stvori (učini) ono što će onemogućiti ovaj uzrok zbog postojanja redoslijeda pokretanja uzroka jer je Allah taj koji stvara uzroke i prouzrokovano. ih je pitao: ”Jeste li išta uzimali od vode ?” Odgovorili su: da..v. 15/40-41) 47.s. s.. neka ne uzima ništa od vode dok ja ne dođem.v.a.a.a. je u toj vodi oprao svoje ruke i lice.122 uspjeti doći a već će se preobraziti u rijeku. ili je rekao obilnom rijekom .a.hadis br. s.249 Ako je kiša uzrok rasta biljaka.7554 Musned Ahmeda 3/140 250 Muslim. Rekao je: Allahov Poslanik. dok se nije sakupilo malo više vode. ” Kada smo došli do te rijeke zatekli smo dvije osobe.da je Resulullah savs rekao:Nije sušna godina da na vas ne padne kiša. Ko od vas dođe na tu rijeku. ih je iskritikovao i izgovorio im se onoliko koliko je Allah htio. s. s.s.. Izvor je bio u obliku remena na obući koji se sužavao. Rekao je: Allahov Poslanik.v.250 248 249 Musned Ahmeda 13/291.s.nego je sušna godina da vam pada i pada a iz zemlje ništa ne nikne. Kitabul fiten ve ešretu ssa’a 18/30 . a potom je Allahov Poslanik.. ” (Muslim. Izobilje kiše a manjak biljaka Prenosi se od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok zemlju ne zahvati kiša pred kojom neće izdržati kuće od ilovače.ništa Ga ne čini nemoćnim. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Kijametski dan dok ljude ne pogodi sveobuhvatna kiša od koje neće ništa iz zemlje niknuti.a.a.nego će izdržati samo kuće od drveta.v. i vodu ponovo vratio u istu posudu.s. Allahov Poslanik.. da ćeš ovdje vidjeti ono što će napuniti srca.

a. zna se da je zlato poznata ruda.Resulullah savs posebno ističe Eufrat od drugih mora i rijeka.13/78 Muslim. zbog slijedećeg: 1. el fiten vel melahim.U drugim rivajetima čak se zabranjuje onom ko prisustvuje ovom blagu da od njega uzme bilo šta.Nije se desilo da su se ljudi sukobili prilikom pronalaska nafte u Eufratu ili drugdje. a nafta se crpi mašinama iz duboke unutrašnjosti zemlje. 4.Resulullah savs je obavijestio o vodi koja će se povući sa brda zlata. a nafta se dobija iz mnogobrojnih mora i dijelova zemlje. brda koje će ljudi vidjeti. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok se Eufrat ne povuče sa brda zlata. svaki od njih će tada reći:»Da mi je da budem onaj koji će ostati živ. ko bude tome prisutan neka od njega ne uzme ništa.Resulullah savs je obavijestio o sukobu oko ovog blaga.252 Onaj ko smatra da se ovim hadisom misli na naftu obavezuje ga mišljenje da je zabranjeno uzeti bilo šta od nafte. a prenosi se tako od Ebu Ka'ba: Ljudi će se razilaziti u sticanju (traženju) dunjaluka. a to niko ne kaže. od stotine će biti ubijeno devedeset devet.U tekstu hadisa stoji: brdo od zlata. a nafta u stvarnosti nije zlato. 18/19 . brda zbog kojeg će se ljudi međusobno ubijati. 49. 3. Hafiz Ibn Hadžer smatra smutnju i međusobno ubijanje razlogom zabrane uzimanja bilo čega od tog brda.123 48.Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata Prenosi se od Ebu Hurejre r.»251 Brdom zlata se ne misli na naftu ili crni petrol kao što to smatra Ebu Ubejje u svom komentaru na Ibn Kasimovo djelo En Nihaje.Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom 251 252 Buhari .Čuo sam Resululllaha savs da je rekao: Još malo pa će se Eufrat povući sa brda zlata . 2.

3/83-84.koji vas je precizno obavijestio o onom što je bilo i što će biti poslije vas . razgovor predmeta sa čovjekom. sjeo na stražnje šape pa rekao: -Otrgnuo si mi nafaku kojom me Allah opskrbio. 15/202-203. grad Poslanika. Progovoriće pojedini dijelovi čovjeka. Čudniji od toga je dolazak čovjeka u palmovik između dva izgorjela kamenjara253.Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja) Prenosi Ebu Hurejre r. U hadisu Ebu Hurejre stoji : Napao je vuk stado i uzeo jednu ovcu. neće otići (nestati) dunjaluk sve dok čovjek prolazeći pored kabura ne zadrži se dugo pred 253 254 Misli se na Medinu. se spominje priča do riječi Resulullaha savs: Istinu je rekao.pr. nisam vidio vuka da govori do danas.a. Potom se vuk popeo na obližnje brdašce. tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša. Tako će butine obavijestiti čovjeka o djelima njegove porodice u toku njegovog odsustvovanja.255 50. dok krajevi biča i kaiši papuča i butine ne kažu čovjeku šta je radila njegova porodica. Čoban ga je slijedio i otrgnuo ovcu od njega.254 U Ahmedovoj predaji od Ebu Seida El Hudrija r. 13/81-82 .hadis br. 256 Buhari.a čovjek je bio jedan od židova-.256 Od njega se prenosi da je Resulullah savs rekao: Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. a Poslanik mu povjerova i reče: Doista je to predznak Sudnjeg dana. čovjek sav u čudu ode Poslaniku.124 Od predznaka Sudnjeg dana je i razgovor zvijeri sa čovjekom. Još malo pa čovjek neće izaći i vratiti se kući a da mu papuče i bič ne kažu šta je njegova porodica radila u njegovom odsustvu. kaza mu šta se dogodilo.Obavijestiće čovjeka o onome što se desilo u njegovom odsustvu. Musned Ahmeda.8049 255 Musned Ahmeda. op. neće nastupiti Sudnji dan dok zvijeri ne propričaju sa ljudima. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura čovjeka govoreći: Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu. Čovjek reče:-Tako mi Allaha.a.

13/75-76. Čovjek ne čezne za smrću. niti u svakom vremenu. Amr mu reče: Pazi šta pričaš. kao što je rečeno . niti kod svih ljudi.a.Ovo i ako se nije desilo. odgovori on.izmjenom šerijata.A neće biti dužan. Ibn Mes'ud r. Tako Huzejfe r. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana El Mustevrid el Kurešij kod Amr bin Asa r. Odgovori Resulullah savs. Samoća kabura i zabranjeno priželjkivanje smrti mu je prihvatljivije od žestine nesreće i iskušenja. 6/418 ili Feth. Pričam ono što sam čuo od Resulullaha. Dovoljno je da se to obistini u pojedinim djelovima u nekom vremenu.a. Ovaj hadis ima za cilj obavijestiti o onome što će biti a ne nametnuti šerijatski propis.Ovaj život u kojem nema dobra Kad bi se smrt prodavala kupi je. 259 Muslim.257 Nagovijestio je Božiji Poslanik savs ljudima žestinu i patnju zbog koje će priželjkivati dolazak Dedžala.258 51. Džabir upita: A zbog čega? Zbog siline patnje i tereta. 18/22 . prenosi hadis u kojem Resulullah savs kaže: Doći će vrijeme u kome će ljudi priželjkivati Dedžala. Samo će biti nesretan (i iskušan). reče: Čuo sam Resulullaha savs da je rekao: Nastupiće Sudnji dan a Rimljani će biti najmnogobrojniji. a priželjkivanje smrti pored kabura je znak o neredu toga doba koji se spustio na ljude. 7/284-285. Taberani u Evsetu. Njegova narav bježi od pomisli za žudnjom o smrti.a. bez sumnje će se desiti. Hafiz Iraki kaže: Ne mora to biti u svakom mjestu.kupio bi je. Priželjkivanje smrti će doći sa mnoštvom smutnje. Njegova priroda se uznemiri dok gleda mrtvace i kabure. vidi Medžmeu zzevaid.je rekao: Doći će vrijeme u kojem kad bi neko od vas našao smrt na prodaju .125 tim kaburom i ne kaže: Kamo sreće da sam ja na mjestu stanovnika ovog kabura. promjenom cjelokupnog stanja (hala).259 257 258 Fejdul Kadir.

Biće pobijeni u neviđenoj ili do tada nezapamćenoj bici. 11/347 262 Muslim. potom protiv Vizantije pa će je Allah otvorit.262 Opis borbe muslimana i Rimljana se bilježi u hadisu Jusejr bin Džabira: Uskovitlao se crveni vjetar Kufom. povratka bez pobjede nema. 261 Buhari.. poslaće deset konjanika u izvidnicu. Rimljani?-upita. Stotinu potomaka jednog oca će se prebrojavati a naći će samo jednog preživjelog. pa je spomenuo: Potom će nastupiti primirje između vas i Rimljana260. Četvrtog dana će im se priključiti ostatak muslimana. Muslimani će isturiti svoje jedinice smrti. ispod svakog bajraka dvanaest hiljada. Zatim će muslimani isturiti drugu jedinicu smrti. U tom sukobu će čak i ptice mrtve padati.pr. potom protiv Perzije pa će je Allah otvorit. krenuće. vidi Feth 6/678 op. Da. Boriće se dok se noć ne ispriječi između njih. Resulullah savs 260 U hadisu stoji “benu asfer”. došao je čovjek i neuobičajeno povikao: O Abdullah bin Mes'ude. 18/26 .”sinovi žutih” . potom protiv Dedždžala pa ćete ga svladat. Potom ruku usmjeri u pravcu Šama i reče: Neprijatelj se sakuplja protiv muslimana a i muslimani se skupljaju protiv njih. komentatori hadisa kažu da se misli na Rimljane.-odgovori. Povratka bez pobjede nema.. nećemo vidjeti Dedždžala prije nego li pokorimo Rimljane.pr.126 Avf bin Malik el Ešdže'i prenosi da mu je Resulullah rekao:Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana . zapamtio sam od njega četvero: Borićete se protiv Džezire (arapskog poluotoka op.. Borba bez Pobjednika i bez jedinice. Hoćeš reći. Boriće se do noći.) pa će je Allah otvorit. Kojem plijenu poslije toga će se radovati i kome će miraz podijeliti?Dok budu u takvom stanju čuće za veću nesreću od te.261 Džabir bin Semure prenosi od Nefi'a bin Utbeta: Bili smo sa Resulullahom savs . Zatim Nefi'a reče Džabiru: Džabire. a plijenu se ne bude imao ko radovati. doći će protiv vas pod osamdeset bajraka.. Glasnik donese vijest: Dedždžal vam je kod porodica! Pobacaće ono što je u njihovim rukama. Allah će učiniti nevjernike poraženim. ovo je Kijamet! Abdullah se ispravi iz naslona i reče: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne dođe vrijeme u kome se miraz neće dijeliti.Bez pobjednika i bez jedinice.pa će oni prekršiti taj dogovor.Biće to sukob žestokih razmjera.

Tako u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre Resul savs kaže: Neće nastupiti Sudnji dan dok Rimljani ne dođu u El E'amak i Dabik264. ne ostavljamo svoju braću. a to će biti dezinformacija. Upućuju na to hadisi. počeće namaz i sići će Isa sin Merjemin Ebu Derda r.263 Ovaj rat će se desiti u Šamu.) 265 Fethul Bari.265 52. među njima će šejtan povikati: Zaista je Mesih kod vaših porodica. 18/24-25 Gradovi u Siriji.127 reče: Doista znam njihova imena. Ibn Munir kaže: Priča o Rimljanima do danas nije upotpunjena. imena njihovih očeva i boju njihovih konja. vidi Muslim 18/21 (op. sablji obješenih na masline. blizu Halepa. a pred njih izađe vojska medinska od najboljih stanovnika zemlje toga vremena.Muslimani će pobijediti Rimljane i to će biti uvod u osvajanje Carigrada.pr. Ta priča je od događaja koji se još nisu dogodili. na kraju vremena. prenosi da je Resul savs rekao: Doista će zborno mjesto muslimana na dan pokolja biti u dolini El Guta u blizini grada zvanog Damask .-pa će se sukobiti. Dok se budu spremali za borbu popunjavajući redove. Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa) 263 264 Muslim. A trećina će pobijediti i nikad više neće biti iskušani. Kad se poredaju u redove Rimljani će reći: Ne miješajte se između nas i onih koje ste zarobili od nas (a sad su muslimani). U njoj je radosna vijest i opomena.a. upućuje na konačnu pobjedu mu'mina . Trećina će poginuti i biće najbolji šehidi kod Allaha. Trećina će biti poražena i njima Allah nikad neće oprostiti. ne znamo da su se borili na kopnu u tolikom broju. uprkos brojnosti neprijatelja. Dok budu dijelili plijen. raduje nagovještajem mnogobrojnosti muslimanske vojske. Biće to najbolji konjanici ili od najboljiih konjanika na zemlji toga dana. Kada dođu u Šam pojaviće se. prije pojave Dedždžala. jednog od najboljih gradova Šama. Osvojiće Carigrad. Muslimani će odgovoriti: Tako nam Allaha. 6/278 .

Dok budu dijelili plijen glasnik će povikati: Dedždžal se pojavio! Ostaviće sve i vratiće se. 18/43-44 Nevevijev komentar Muslima. Allah će im ga otvoriti bez borbe. njihovo oružje će biti tekbir (Allahu ekber) i tehlil (la ilahe illellah).Sevr.128 Od predznaka je i osvojenje grada Carigrada.spustiće se. Nejasnoća je u tome kako će Carigrad osvojiti oni?! Kadija 'Ijad smatra da u većini Muslimovih zbirki stoji .će osvojenje biti poslije sukoba sa Rimljanima u velikom pokolju i pobjede muslimana nad njima. . jedan od ravija kaže: Nisam siguran da li je to polovica koja je u moru.kad se zna da su Rimljani potomci Ishakovi.266 Javlja se nejasnoća u hadisu kod riječi: Krenuće na njega sedamdeset hiljada sinova Ishakovih .od strane muslimana.s. zatim kaže: Neki kažu poznato i zapamćeno je . Porijeklo vode od 'Ajsa sina Ishakova sina Allahovog prijatelja Ibrahima a. Amr bin As mu reče: Pazi šta 266 267 Muslim. Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah savs rekao: Jeste li čuli za grad čija je jedna polovina na kopnu a druga u moru? -Jesmo Božiji Poslaniče. Reći će: La ilahe illellahu Allahu ekber a polovica toga grada će pasti .od potomaka Ismailovih. kao što je rečeno u prethodnom hadisu: Krenuće sedamdeset hiljada sinova Ishakovih.. 18/43-44 . zatim će reći drugi put: La ilahe illellahu Allahu ekber pa će im se otvoriti . neće se boriti oružjem niti strijelu odapeti. ući će u njega.prije pojave Dedždžala.267Obrazlaže to pohvalom njima u hadisu Mustevrida el Kurešija koji kaže: Čuo sam Resulullaha savs koji kaže: Nastupiće Sudnji dan a Rimljani će biti najmnogobrojniji narod.na to upućuje smisao hadisa jer se misli na arape!!! Hafiz Ibn Kesir smatra da hadis upućuje na to kako će Rimljani primiti islam na kraju vremena pa će možda Carigrad osvojiti skupina njih. Kad stignu .od potomaka Ishakovih. Hadisi upućuju na to da . tada će muslimani krenuti prema Carigradu.Neće nastupiti Sudnji dan dok sedamdeset hiljada sinova Ishakovih ne krenu na njega.

270 Međutim. nikome ga ne ostavljamo. Carigrad je grad Rimljana. . dobri su prema siromašnim.129 pričaš. Takvih je u našem vremenu puno.Pričam ono što sam čuo od Resulullaha savs. Osvojenje Carigrada bez borbe se još nije desilo. Tirmizi od Enes bin Malika r. tačno je da Carigrad nije osvojen u doba ashaba. bilježi riječi: Osvojenje Carigrada je sa Sudnjim danom. a peta odlika je lijepa sve to ih štiti od nepravde vladara. siročadi i slabimma. a muslimani će reći: Tako nam Allaha mi ne napuštamo našu braću. brzi u osvješćivanju poslije nesreće. Amr reče: Možda to obrazlažeš time što posjeduju četiri odlike: blagi u smutnji. 6/498 . a Allah opet najbolje zna. je slao vojsku na Carigrad pod vodstvom 268 269 Nevevijev komentar Muslima. brzo se vraćaju nakon uzmicaja. U prilog tvrdnji da će potomci Ishaka osvojiti Carigrad je i podatak da će broj vojnika Rimljana dostići milion.a. a Carigrad je osvojen u vrijeme nekih od ashaba Resulullahovih savs. biće osvojen sa pojavom Dedždžala. Allahu hvala zarobljavaju nevjernike.269 Dakle Rimljani su tražili od muslimana da ih ostave da se bore protiv onih koji su ranije bili zarobljeni pa su primili islam. Neki će biti ubijeni. drugi će primiti islam i biti u sastavu muslimanskih snaga koje će osvojiti Carigrad. 18/22 Nevevijev komentar Muslima. Hvala Allahu na pojavi i veličini islama.a. na hiljade zarobljenih odjednom. a muslimani su to odbili obrazlažući to time da onaj ko prihvati islam biva našom braćom. čak većina islamskih vojnika u Šamu i Misiru su bivši zarobljenici koji danas. odgovori on. Muavija r. A sama činjenica da je većina muslimanske vojske od bivših nevjernika nije čudna. Potom Tirmizi kaže: Mahmud veli (misli se na Gejlana šejha Tirmizijinog)-: Ovaj hadis je garib (neobičan). Nevevi kaže: Ova praksa je prisutna u našem vremenu. 18/21 270 Džamiu Ttirmizi.268 Smatram dokazom da će Rimljani primiti islam na kraju vremena prethodni hadis Ebu Hurejre o sukobu sa Rimljanima kada Rimljani rekoše muslimanima: Pustite nas da se borimo protiv onih koje ste zarobili od nas.

ali ga nisu osvojili. njihovoj povodljivosti i slaganju sa njim.a. A vratiće se islamsko osvajanje ovog grada. Dolazak Kahtanca Na kraju vremena će se pojaviti čovjekiz plemena Kahtan. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne izađe čovjek iz plemena Kahtan. Ljudi će mu se pokorno odazvati.vodiće ljude svojim štapom. 18/36 . hadis br. nevjersku (laičku). 271 272 En Nihaje fil fiten vel melahim.je metafora o životu ljudi. Potom ga je opsjedao Mesleme bin Abdul Melik i također ga nije osvojio.272 53. 2/256 273 Musned Ahmeda. inšaallah. onako kako nas je o tome obradovao Resulullah savs. Muslim.273 Kurtubi veli: Riječi . nevjerničkim. vodiće ljude svojim štapom. To će nastupiti sa promjenom vremena. ali se uspio nagoditi sa stanovnicima Carigrada da u njemu sagrade mesdžid.271 Osvajanje Carigrada od strane turaka također je bilo sa borbom. Što se tiče osvajanja turaka koje je bilo prije našeg vremena ono je uvod velikog osvajanja. Danas je on u rukama nevjernika i biće osvojen zadnjim osvajanjem onako kako je o tome obavijesrio Iskreni savs. Bilježi Ahmed i dva šejha od Ebu Hurejre r. 13/76. 1/62 Hašijetu Umdetu ttefsir an ibn Kesir. 18/103. Allahovim neprijateljima i počela suditi turskim zakonom neznabožačkim. stoga ga Imam Buhari spominje u poglavlju promjena vremena.9395. vojsku u kojoj je bio i Ebu Ejjub el Ensari. Osvajanje Carigrada radošću nagoviještenoj u hadisu će se dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti koju zna samo Allah Uzvišeni i to će biti istinsko osvajanje kada se muslimani vrate vjeri od koje su se okrenuli.Buhari. Osim toga Carigrad je izašao iz ruku muslimana onog dana kad je turska vlada proglasila neislamsku vladu.130 njegovog sina Jezida. kada je ratifikovala ugovore sa nevjernicima.

277 274 275 Et Tezkire. Fethul bari. To potvrđuje predaja Ibn Hadžera od Nu'ajm binhamade da on jakom predajom prenosi od Abdullah bin Amra da je spomenuo halife a potom: i čovjek iz plemena Kahtan. naljutio se Muavija r. hadisbr..274 Smatram da je to tako. Sudi pravedno. Kahtanac je dobar čovjek. A El Džehdžah vodi porijeklo od roblja. Samo se riječi Kurtubija o njegovoj grubosti ne odnose na sve ljude.8346. Hemedan i drugi. Tako se i dogodilo. U tome im niko ravan nije. I tako će biti dok Kurejšije budu vjeri privrženi. 635str. vođenje ljudi štapom je metafora pokornosti njemu i njegovoj zapovijedi. 6/535 276 Buhari. govorio da će Kahtanac biti kralj. U hadisu Muavije stoji: . Oni su vaše neznalice. 18/36 . ustao je. U prilog tome je i predaja Ahmeda od Ebu Hurejre r. gube pravo vlasti.a. a ako je ne budu uspostavljali. 16/156. Kahtanac je slobodan iz plemena Kahtan kojem pripadaju stanovnici Jemena iz plemena Hamir. 6/532-533 277 Musned Ahmeda.a. Ko se usprotivi tome Allah će ga na lice oborit. zahvalio se Allahu onako kako Mu dolikuje i rekao: Obaviješten sam da neki od vas kazuju riječi kojih nema ni u Kur'anu niti u eseru Resulullaha savs. Ja sam čuo Resulullaha savs kako kaže: Doista vlast pripada Kurejšu. Muavija nije negirao dolazak Kahtanca.276 Negiranje Muavije je došlo iz bojazni od nečije pomisli o tome kako je hilafet dozvoljen drugima. Dobro se čuvajte želja koje zavode one koji ih govore. da je Resulullah savs rekao: Neće nestati noći ni dana dok ne zavlada jedan od robova.275 Kada je Abdullah bin Amr bin el As r. nego samo na griješnike. svi su dobri.131 Svakako da i samo spominjanje štapa upućuje na njegovu grubost i žestinu prema njima.a. pa je oslabila njihova vlast i prešla drugima.sve dok Kurejšije budu privrženi vjeri. mimo Kurejšija. zvaće ga Džehdžah. Muslim. Ljudi su se pokoravali Kurejšijama dok nije oslabila privrženost Kurejšija vjeri. Kende. Također i predaja dobrog seneda od Ibn Abbasa: I čovjek iz plemena Kahtan. Ovaj Kahtanac nije El Džehdžah.

muslimani. o Allahov robe. Božiji Poslanik je nagovijestio borbu muslimana protiv Židova kada se pojavi Dedždžal i siđe Isa a. Razlog borbe će biti to da će Židovi biti vojska Dedždžalova. Jedino 278 Muslim. o Allahov robe. Ovdje iza mene je Židov. Potrešće ih žestok potres. Židovi će se sakriti iza kamenja i drveća pa će kamen i drvo progovoriti: O muslimanu. bićete zatečeni zamršenošću tih stvari.s.. dođi i ubij ga. Zatim će Allah dž. Pobijedili su ih i protjerali sa arapskog poluotoka slijedeći riječi Resulullaha savs: Sigurno ću protjerati Židove i kršćane sa arapskog otoka i na njemu neće ostati niko osim muslimana. uništiti Dedždžala i njegovu vojsku.278 Međutim taj sukob nije bio od predznaka Sudnjeg dana o kojim govore hadisi. 12/92 . iza mene je Židov. Kaže: To će biti tako. dođi i ubij ga. Pitaćete se međusobno: Da li je vaš poslanik spomenuo nešto od toga? Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre r. ili je rekao: O muslimanu ovo je Židov.reći: O mu'mine..temelj zida. Imam Ahmed bilježi od Semure bin Džunduba dugačak hadis koji je izgovorio Resulullah savs na hutbi onoga dana kad je nastupilo pomračenje sunca. Muslimani su se borili protiv Židova još u doba Resulullaha savs. ili je rekao .. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne zarate sa Židovima i muslimani će ih poraziti. Dođi i ubij ga.(u njemu je spomenuo Dedždžala ) i rekao: Mumini će se okepiti u Bejtul Makdesu..š.s. Borba protiv Židova Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena.čak će korijen. .132 54. njima će se suprotstaviti vojska Isa a. ili je rekao . a Hasan el Ešjeb kaže: Korijen drveta. Sukob u kojem će drvo i kamen progovoriti: O muslimanu. dozivati. ili je rekao: Ovo je kafir.a.

zatim će se udaljiti bježeći. 4077 .1363. Upozorio nas je na njega. pa će ga stići kod Istočnih vrata (Babu Lludd eš Šerkij) i ubiti ga. spomenuo njegov dolazak./ Ali riječi Uzvišenog: I ne postoji ništa što Ga ne veliča. poraziti Židove. Tako će Allah dž. da ga ubije. Neće ostati ništa od onoga što je Allah stvorio za šta će se Židov sakriti a da ne progovori Allahovom dozvolom. 6/103.133 drvo el Garkad neće govoriti jer je to drvo Židova. ni zid. odgovoriće (kože.pr. nećeš me preteći u njemu. iza njih će biti Dedždžal a sa njim sedamdeset hiljada Židova.279 Ovako bilježi Muslim.). Bilježe se riječi Ebu Umame el Bahilija r. obdario je darom govora i nas. 44.s.:Održao je Resulullah savs hutbu. hadis br. (bilo bi beznačajno). 21.s. pa je rekao: Reći će Isa a. kao naprimjer u riječima Uzvišenog: Allah koji je dao sposobnost govora svakom biću. ni životinja. 2/1359. 18/44-45 Sunen Ibn Madže.š. Jedino će Garkad (gorušica)šutjeti jer je to njihovo drvo. će tada reći: Iman je udarac za tebe. 279 280 Buhari. Već sam o tome zasebno govorio jer je i to od predznaka Sudnjeg dana.s. hvaleći Ga.a.280 U hadisu se jasno ukazuje na govor predmeta. Doista ne postoji dokaz koji nas obavezuje da izraz posmatramo izvan njegove zbilje (pravog značenja). Govor predmeta se spominje i u Kur'anu./Sura Fussilet. jasno upućuje da je riječ o stvarnom govoru. ali vi ne razumijete veličanje njihovo.: Otvorite vrata! Pa će otvoriti. Ako će predmeti tada progovoriti onda nema potrebe govor kamena i drveta posmatrati u prenesenom značenju.op. Ni kamen. svi naoružani kratkim sabljama./. Također samo izuzimanje gorušice (garkad) iz predmeta koji obaviještavaju o Židovima./Sura Al Isra. ni drvo. kao što to tvrde neki učenjaci. Iz konteksta hadisa da se naslutiti da je govor kamena i drveta zbilja. jer da se htjela metafora onda ovo izuzimanje ne bi imalo značenje. zatim silazak Isa a. Muslim. Isa a. Kada ga Dedždžal pogleda počeće se topiti kao što se so topi u vodi. većina rečenog je bilo o Dedždžalu. To je stoga što je priča predmeta čvrsta u brojnim hadisima koji ne govore samo o borbi protiv Židova.

a o kojima se ne spominje ono što bi upućivalo na skrivanje i govor predmeta. da je Resulullah savs rekao: Doći će vrijeme kada će čovjek pozvati amidžiće i rođake govoreći: Dođite u izobilje.š. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena Podsticao je Božiji Poslanik savs stanovanje u Medini. Obavijestio je da će od predznaka Sudnjeg dana biti pročišćenje Medine od njenih pokvarenjaka.134 Ako bismo pak uzeli govor predmeta u prenesenom značenju onda borba protiv Židova ne bi bila čudo na kraju vramena. dođite u izobilje. tako da ne mogu računati ni na nagradu u tome. Sve to upućuje na stvarnost govora predmeta u borbi protiv Židova. a licemjeri i neznalice nisu mogli izdržati žestinu nedaće u njoj. Doista je Medina poput mjeha koji odvaja nečistoću. Bodrio je na to i obavijestio da niko neće napustiti Medinu zato što mu se u njoj ne sviđa a da ga Allah dž. o Židovskoj nemoći da se odbrane od muslimana. 281 Muslim. a Medina im je bolja kad bi samo znali. Bilježi Imam Muslim od Ebu Hurejre r. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša niko je neće napustiti prezirući je a da ga Allah neće zamijeniti boljim od njega. 55.281 Kadija 'Ijad ovo čišćenje posmatra u vremenu Resulullaha savs jer hidžru i boravak u Medini nije mogao učiniti niko osim čvrstog vjernika. Njihov poraz od muslimana bi bio kao poraz svih drugih nevjernika pred muslimanima. koji su najgori ljudi. a ne o metafori. neće u njoj zamijeniti sa boljim od njega. kao što kovački mijeh čisti jalovinu željeza. 9/153 . Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se Medina ne očisti od pokvarenjaka kao što mjeh čisti jalovinu od željeza. Ako pomno proučimo hadis uočićemo čuđenje koje će se dogoditi na kraju vremena i biti od predznaka Sudnjeg dana.a.

286 282 283 Buhari. Ibn Mes'ud. u kojem je Resulullah savs spomenuo Dedždžala i rekao: Potom će se Medina sa svojim stanovništvom tri puta zatresti pa će Allah dž. U hadisu Ebu Hurejre r.misli se na grabljivice. Hafiz Ibn Hadžer spominje mogućnost događanja u oba vremena: . U nju neće niko ulaziti osim zvijeri . odvaja prljavštinu a ostavlja ljepotu.Drugo vrijeme je vrijeme Dedždžala kao što Buharija bilježi hadis Enes ibn Malika r. 4/96 Buhari.a.135 Nevevi to smješta u vrijeme Dedždžala. 4/88 286 Buhari. Talha. Ići će u Medinu goneći ovce a u Medini će naći divljinu. Zubejr. pred sami početak Sudnjeg dana. dokazujući to riječima Uzvišenog: A ima ih i među stanovnicima Medine koji su u licemjerstvu spretni. Potom je došao sutradan i rekao: Istjeraj me iz Medine! Poslanik to odbi tri puta i reče: Medina je poput mjeha.282 . životinje i ptice. Sve to ukazuje da se hadisom željelo istaći određeno vrijeme i ljudi nad drugima.š. 4/95 284 Sura Et Tevba. 101. Zadnji će u njoj ostati dva čobana iz plemena Muzejna. Mnogo je vrijednih ashaba koji su napustili Medinu poslije smrti Resulullaha savs kao Muaz ibn Džebel. Ammar i druga najbolja stvorenja.a. te spominje mogućnost ovog događaja u različitim vremenskim razdobljima. Ebu Ubejde. iz nje izvesti svakog nevjernika i licemjera283 Što sa pak tiče perioda između ta dva vremena ovaj hadis se ne odnosi na njega. Alija. nevaljalac.Vrijeme Resulullaha savs potvrđujući to slučajem beduina zabilježenog u Buhariji od Džabira r. stoji: Čuo sam Božijeg Poslanika savs kad je rekao: Napustiće te Medinu u dobru u kojem je bila. Tu će pasti na lica. a izbor kadije 'Ijada mu se čini malo mogućim.284 a licemjer je bez sumnje. 285 Fethul Bari. Ići će dok ne stignu do posljednje padine. 5/89-90 .285 Što se tiče potpunog odlaska ljudi iz Medine to će se desiti na kraju vremena.a. :Došao je beduin Poslaniku savs i dao prisegu za islam.

sigurno će poniženi stanovnici Medinu ostaviti četrdeset godina grabljivicama. Upitaše: Allahov Poslaniče.a. hadis br. zatim će se srušiti poslije toga.. –Potom Ibn Hadžer kaže: Ovo se sigurno još nije dogodilo. 1/124.136 Imam Malik bilježi hadis Ebu Hurejre r. 4/90 291 Buhari.291 znači: napuštenom od ljudi ili nastenjenom zvijerima. ne umre i ne bude pokopan u njoj. da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Putovaće konjanik do obronaka Medine a zatim će reći: U ovom gradu je nekada bilo mnogo muslimana.124 290 Fethul Bari.a.:Posljednji koji će ostati u njoj su dva čobana iz Muzejne.opet.š. a naći će je divljom. Moguće je da se to dogodi sa pojavom vatre koja će tjerati ljude. ptica i grabljivica.s. čiji će biti plodovi toga vremena? Zvijeri. Potvrđuje to i hadis Ebu Hurejre r.a.: Prenio mi je Omer bin Hattab r. Nakon izlaska Dedždžala i spuštanja Isa sina Merjeminog a. i to će biti posljednji predznak Sudnjeg dana i prvi znak početka Smaka svijeta jer poslije ovog predznaka nema ništa osim Smaka. 2/888 En Nihaje. odgovori on.s.288 Zatim je spomenuo hadis Džabira r.289 Ibn Hadžer kaže: Prenosi Omer bin Šubbe sahih predaju od Avf bin Malika u kojoj stoji: Ušao je Resulullah savs u mesdžid pa nas je pogledao i rekao: Allaha mi. željeće Medinu. u kojem Resulullah savs kaže: Sigurno ćete ostaviti Medinu sa najljepšim što je u njoj pa će ući pas ili vuk i mokriti na zid mesdžida ili na minber.287 Ibn Kesir kaže: svrha hadisa je ukazati na to da će Medina ostati čitava u danima Dedždžala. 4/89-90 .a. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika 287 288 El Muveta.s. 1/158 289 Musned Ahmeda. zna najbolje. pticama i zvijerima. el fiten vel melahim.290 Sve ovo upućuje na to da će potpuno napuštanje Medine biti na kraju vremena. tjerajući ovce. a Allah dž. takva će biti i u vremenu Isa a. sve dok Isa a. 56.

U podužem hadisu Nevvas bin Sem'ana o Dedždžalu. ostaće samo zli ljudi koji će se uskomešati poput magaraca.a.s. Ostaće samo nevaljali ljudi.s. Možda je to Allahova počast prema njegovim robovima vjernicima u vremenu prepunom kušnje i zla. da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se Dedždžal (pa je spomenuo hadis i u njemu:)Allah dž. uzeće dušu svakog mu'mina i muslimana.137 Od predznaka Sudnjeg dana je i slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika pa neće na zemlji ostati niko ko će govoriti: Allah. U opisu ovog vjetra stoji kako je on mekši od svile. naći ga i uništiti. 6/417 295 Muslim. iz pravca Šama poslati hladan vjetar od kojeg niko na zemlji u čijem srcu bude trun imana neće preživjeti. Nad takvim će nastupiti Sudnji dan 292. ubistva Dedždžala i uništenja Je'džudža i Me'džudža.. Također će se dogoditi ovaj vjetar poslije izlaska sunca sa zapada. 18/75-76 294 Fejdul Kadir. neće im škoditi 292 293 Muslim.293 Hadisi upućuju na to da će se ovaj vjetar dogoditi poslije silaska Isa a.294 Stoga je njegova pojava vrlo blizu pojavi Sudnjeg dana.. poslije pojave životinje i ostalih velikih predznaka Sudnjeg dana. silasku Isa a. ili sa predajom: Jasni na Istini.će poslati Isaa sina Merjemina koji će biti isti Urve bin Mes'ud. Zatim će Allah dž. Allah. Ovaj hadis nije u suprotnosti sa hadisom: Skupina mog umeta se neće prestati boriti na istini i biti superiorna do Sudnjeg dana295. Potom će proći sedam godina a između dvojice neće biti zlobe. Čak i kad bi se neko od vas sakrio u pećinu vjetar bi u nju prodro i dušu mu uzeo. 2/193 .š. 18/70 Muslim.š. Je'džudžu i Me'džudžu stoji: Allah će poslati lijep vjetar. prihvatiće ih ispod pazuha. Bilježi Muslim od Abdullah bin Amra r. Nad takvim će nastupiti Kataklizma. tražiće Dedždžala.

a. 2. 2/132 298 Muslim.299 57. kao što smo spomenuli.3/462 .138 oni što ih napuste.To će se dogoditi na kraju vremena.a. 2/132 300 Fethul bari. Bilježi Imam Ahmed od Seid ibn Sem'ana da je čuo Ebu Hurejru r.kako o tome govore vjerodostojni hadisi.Kuću neće skrnaviti niko osim njen stanovnik.297 U hadisu Abdullah bin Amra stoji kako će se ovaj vjetar pojaviti iz Šama. najbolje zna.Zbog toga se nakon ovog rušenja Kaba nikad više neće sagraditi.kada na zemlji neće ostati niko ko će govoriti Allah.š.pokrasti njene nakite i zguliti njen ogrtač.Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe Neće oskrnaviti Zabranjenu kuću niko osim njen stanovnik.kako priča Ebu Katade r.kad je rekao:Daće prisegu islamu između Rukna i Mekamu Ibrahima.š.da je čuo Resulullaha savs.298 Odgovor je moguć na jedan od dva načina: 1. 13/65 Muslim.Allah. sve dok ne dođe Allahov emr a oni takvi. 2/132 299 Nevevijev komentar Muslima. A Allahov emr znači puhanje tog vjetra.296 Misli se na to kako će ostati na Istini sve dok ih ovaj blagi povjetarac ne usmrti pred sami Kijamet. A Allah dž. Neće ostaviti nikoga ko u srcu bude imao koliko trun imana a da ga ne usmrti.300Kada to učine snaći će ih propast. A u hadisu Ebu Hurejre r.Moguće je da će početak tog vjetra biti iz jednog od ova dva mjesta.razvaliće Kabu kamen po kamen.Potom će doći Abesinci i 296 297 Muslim. zatim će se sustići i tu se proširiti. poslati vjetar iz Jemena mekši od svile.Zatim će se pojaviti čovjek iz Habeša(Abesinije)zvani Zu Suvajkaten(Vlasnik dviju cjevančica).a.Moguće je da se radi o dva vjetra: iz Šama i iz Jemena.pa kad je oskrnave ne pitaj o uništenim arapima. se kaže kako je Resulullah savs rekao: Doista će Allah dž.a njeni stanovnici su muslimani.

12/14-15.hadis 9394 305 Musned Ahmeda.deminativ zato što je potkoljenica besinca oštra I duga 303 Musned ahmedov. 67.Oni su ti koji će odnijeti njeno blago. 307 Sura El Ankebut.139 potpuno je razrušiti i nikada više sagrađena neće biti.303 Bilježi Ahmed i Dva šejha(Buharija i Muslim) od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Srušiće Kabu zu Suvejkatejn iz Habeša. hadis 8080. Stoga u Ahmedovoj predaji od Seid bin Sem'ana stoji: nikad više nakon toga neće biti popravljena.hadis 7053 304 Musned Ahmedov.306 Ako bi se reklo da su ovi hadisi oprečni riječima Uzvišenog: Zar ne vidite da smo Harem svetim i bezbjednim učinili.a.Kao da gledam u njega:ćelav sprijeda.305 Bilježi Imam Ahmed od Ebu Hurejre r.18/103. hadis 2010.15/35 Suvejka je deminutiv za potkoljenicu ili cjevanicu. .udaraće po Kabi njegovim pojasom i krampom. 301 302 Musned Ahmedov.304 Također Imam Ahmed i Buharija bilježe od Ibn Abbasa r. da je Resulullah savs rekao: Na kraju vremena će se pojaviti Zu Suvejkatejn na Kabi prenosilac kaže: Smatram da je Resulullah savs rekao: i mislim da će je srušiti.301 Prenosi se od Abdullah ibn Omera da je čuo Resulullaha savs kad je rekao:Srušiće Kabu Zu Suvejkatejn. 15/227.opljačkaće njeno blago i strgnuti njen ogrtač.302iz Habeša. To je.307 da je Allah dž.iskrivljenih zglobova. a ona tada nije bila kibla.š. Kako će onda njome zavladati Habešije nakon što je postala kibla svih muslimana?! Odgovor na ovakve pretpostavke je: rušenje Kabe će se desiti na kraju vremena. ruši je kamen po kamen (misli se na Kabu) . kad na zemlji ne ostane niko ko govori Allah. Allah. zaštitio Meku od slonova i onemogućio njihove vlasnike da sruše Kabu. bezbijedan Harem dok ga ne oskrnave njegovi stanovnici. 3/315-316.a. uoči Sudnjeg dana. kako je Resulullah savs rekao: Kao da ga gledam: crn. dakle. 306 Musned Ahmeda. šepav.

odnijeli ga u njihovo mjesto prebivališta i nakon dugo vremena ga vratili. Najžešći se svakako dogodio u doba Karamita. onda kada na zemlji ne bude bilo nijednog muslimana. To je identično predaji Imam Ahmeda da zabranjeni Harem neće oskrnaviti niko osim sami muslimani.s. Pobili su mnogo muslimana. Četvrta studija: Je'džudž i Me'džudž Peta studija: Tri pomračenja Šesta studija: Duhan (dim) Sedma studija: Izlazak sunca sa zapada Osma studija: Dabbe (životinja) Deveta studija: Vatra koja tjera ljude 308 Fethul Bari. Uprkos svemu tome što se desilo nije bilo suprotno plemenitom ajetu jer su to učinili muslimani i oni koji pripadaju njima.140 U ajetu nema dokaza za trajnu sigurnost Harema koja se spominje u ajetu. iščupali Crni kamen (hadžerul esved). Rat u Meki se događao nekoliko puta. pa se desilo onako kako je to nagovijestio Resulullah savs i to će se sigurno desiti na kraju vremena. Nakon toga se Kaba neće ponovo osposobiti.308 DRUGI DIO VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA Predgovor Prva studija: Mehdija Druga studija: Dedždžal Prevarant Treća studija: Silazak Isa a. 3/461-462 . u četvrtom hidžretskom stoljeću.

Oni se spominju u hadisima zajedno bez redoslijeda. Vezani su veznikom vav (‫ )و‬a on ne obavezuje redoslijed. Njihovo spominjanje po redu ne obavezuje i njihovo događanje po spomenutom redoslijedu. .141 PREDGOVOR PRVO: Redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana Nisam našao jasan tekst koji bi precizirao redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Tekstovi u redoslijedu se razlikuju jedan od drugog.

18/87 sa Nevevijevim komentarom 313 Isti izvor. ili životinja ili ono što se tiče posebno vas311 ili ono što se tiče svih vas. Je'džudž i Me'džudž. pomračenje na Arapskom poluotoku. 18/27-28. 18/28-29.a. Rekao je: Doista neće nastupiti dok ne vidite prije njega deset znakova. . da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego se dogodi šestoro: izlazak sunca sa zapada. ili Dedždžal.312 Muslim bilježi ovaj hadis od Ebu Hurejre ali i sa drugim riječima: Požurite sa poslovima prije nego se dogodi šestoro: Dedždžal i duhan (dim) i životinja iz zemlje i izlazak sunca sa zapada i ono što se tiče svih vas i ono što se tiče isključivi svakog pojedinca. Je'džudž i Me'džudž. pomračenje sa zapada. Dim. 2.a. U drugoj predaji stoji: A deseti je silazak Isaa sina Merjeminog. Dedždžal. a ono što se tiče svih vas je Kijamet.pa je spomenuo: Dim. životinja iz zemlje. spuštanje Isaa sina Merjeminog. Vidi Muslim 18/87.) 312 Muslim. izlazak sunca sa zapada.Bilježi Imam Ahmed od Huzejfe bin Usejd el Gaffarija r. Dedždžala.309 Muslim bilježi ovaj hadis od Huzejfe bin Usejda sa drugom izjavom u kojoj stoji: Doista Sudnji dan neće nastupiti dok se ne desi deset znakova: pomračenje sa istoka. sa Nevevijevim komentarom 311 U komentaru Muslima stoji: … I kaže Hišam: ono što se tiče posebno vas je smrt.142 Kako bi to bilo jasnije navešću primjer nekih od tih hadisa koji spominju sve velike predznake Sudnjeg dana ili neke od njih: 1.Bilježi muslim od Ebu Hurejre r. pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku. a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom mahšeru ( okupljanju ). (op. sa Nevevijevim komentarom Muslim. Rekao je: Čega se sjećate? Odgovorili smo: Sudnjeg dana.313 309 310 Muslim..310 Ovo je jedan hadis od istog prenosioca ( ravije ) u kojem se redoslijed razlikuje. izlazak sunca sa zapada i vatra iz dubine Adena koja će goniti ljude. ili Dim. tri pomračenja: pomračenje sa istoka. da je rekao: Došao nam je Resulullah savs a mi smo se prisjećali. životinju.pr.

To će se završiti smrću Isa a. Također se spominje u pojedinim predajama da je prvi predznak taj i taj.s. zatim silazak Isa a. kao i sa različitim veznikom (‫-) او‬ili. a sve to će kulminirati 314 Musned Ahmeda. zatim pojava Je'džudža i Me'džudža u vremenu Isa a. pa i pored toga postoji oprečnost među ulemom koji je prvi i to još od vremena ashaba r. u tom hadisu se spominju neki znakovi po redoslijedu događanja. Koje god od ovo dvoje se prije dogodi.mislim da će se prvo desiti izlazak sunca sa zapada. 11/110-111. Ovo je Muslimova verzija. neposredno poslije toga će se dogoditi i drugo. Ono što je moguće je spoznaja nekih od predznaka putem događanja jednih neposredno nakon drugih kao što se spominje u nekim predajama. na osnovu ukupnih predaja. pa kaže: Ono što preovladava.s. spojio je Hafiz Ibn Hadžer između početka sa Dedždžalom i početka sa izlaskom sunca sa zapada.s. koji će ga ubiti.143 I ovaj hadis je također još jedan hadis od istog prenosioca sa različitm redoslijedom predznaka. Na to je Abdullah bin Omer r.A izlazak sunca sa zapada je prvi veliki znak koji će najaviti promjene u višem (nebeskom) svijetu. i spominjanje njegove dove za njihovo uništenje. Tako se prvo spominje izlazak Dedždžala pred ljude.a. u nekim da je posljednji taj i taj. Imam Ahmed dodaje u svojoj predaji: Rekao je Abdullah .314 Da. a ni jedan od njih ne upućuje na redoslijed.rekao: To što je rekao Mervan nije ništa. pa su ga čuli kako veli da je prvi znak pojava Dedždžala. Takav je i hadis Nevvas bin Sem'ana kojeg ćemo spomenuti kasnije inšaallah.a. je ta da je pojava Dedždžala prvi veliki znak koji će najaviti promjenu cjelokupnog stanja na većini zemlje. (‫-) و‬i. Tako Ahmed i Muslim bilježe od Ebu Zurre: Sjedili su kod Mervan bin Hakema trojica muslimana. Čuo sam Resulullaha savs da je rekao: Doista je prvi predznak izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje na ljude u jutarnjem vremenu.a čitao je knjige. hadis 6881 .

izlazak sunca sa zapada. Tibi kaže: Znakovi su predznaci Sudnjeg dana koji ukazuju na njegovu blizinu i dešavanje. Njihova vidljivost.Od prvih je: Dedždžal. silazak Isa a. Dedždžal je. 11/352-353 . izlaska sunca sa zapada koji su neuobičajeni.s. Od drugih je: dim. biće s kojim je toliko i toliko onoga što nije uobičajeno. pa će izaći životinja koja će raspoznavati vjernike od nevjernika upotpunjavajući tako zatvaranje vrata pokajanja.317 Ovo je globalan redoslijed uzet iz jedne od skupine ajeta koji govore o njima. sa neba. A što se tiče izlaska sunca sa zapada. nego je čudno stanje u kojem se on pojavljuje. pojava životinje i vatra koja tjera ljude. iako mi se čini da Tibi vidi redoslijed znakova shodno onome kako je spomenuo u svakoj skupini. Potom kaže: Mudrost je u tome da se sa izlaskom sunca sa zapada zatvaraju vrata pokajanja (tevbe). Doista ako izdvojimo 315 316 Fethul Bari. . Doista životinja koja razgovara sa ljudima. u stvari. doista oni iako će se pojaviti prije izlaska sunca sa zapada i prije životinje oni su ipak ljudi. prvi neuobičajeni znak zemlje.s. to je događaj vrlo očit. Je'džudž i Me'džudž i pomračenje. kao što će o tome biti riječi prilikom spominjanja Dedždžala.316 Komentar Ibn Hadžera je superiorniji stoga što pojava Dedždžala u smislu ljudskog bića nije znak. izlazak Je'džudža i Me'džudža. njihov primjer je normalna pojava za razliku od pojave životinje. silazak Isaa a. stoga je on prvi znak nebesa. Pojava Dedždžala.315 Hafiz Ibn Kesir smatra da je izlazak životinje prvi veliki neuobičajeni znak zemlje. razlikuje vjernika od nevjernika je događaj stran uobičajenim normama.144 Sudnjim danom. Ljudsko biće a pored toga moćno da naredi nebesima kišu od koje će zemlja izniknut. A prvi znak početka Smaka ja vatra koja će tjerati ljude. Ova njegova podjela je dobra i precizna. Možda se pojava životinje dogodi onog dana kada sunce izađe sa zapada. 11/353 En Nihaje. 1/164-168 317 Fethul Bari.

Prepoznaće nevjernike od vjernika. poput bisera na ogrlici.š. o čemu ćemo inšaallah govoriti. najbolje zna. nije desilo raspoznavanje vjernika od nevjernika. On je taj oko koga će se okupiti vjernici u borbi protiv Dedždžala. Prethodno sam spomenuo da predznaci iz prve skupine su poredani prema dešavanju. dakle. Dodao im je pomračenje što im svakako i odgovara. Ljudi će se jasno raspoznavati na vjernike i nevjernike.318 318 Medžme’a zzevaid. Taberani u Evsatu bilježi od Ebu Hurejre r. Nevjernicima tada njihov iman neće koristiti a ni pokajanje onima koji se budu kajali. Posljednja će biti vatra koja će ljude tjerati. da je Resulullah savs rekao: Dolaziće predznaci jedan za drugim kao biseri nanizani. ono bi sadržavalo u sebi buđenje ljudi da se pokaju i vrate svom Gospodaru. Potom će izaći sunce sa zapada i vrata pokajanja će se zaključati.145 predznake prve skupine o vrlo skorom Smaku vijeta. DRUGO: Neposredno smjenjivanje velikih predznaka jednih za drugim Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana odmah će ga slijediti drugi.a.a Allah dž. 7/331 .potom će sići Isa a. o čemu ćemo kasnije govoriti. Predznaci druge skupine upućuju na nastupanje Sudnjeg dana. biće blaga prema vjernicima a uništavaće nevjernike. kao što će sa pojavom dima vjernike zahvatiti oblik prehlade a nevjernici će napuhani biti.s. i klanjati za njim. U redoslijedu velikih predznaka Sudnjeg dana sam slijedio Tibijev redoslijed događanja jer mi se čini najtačnijim . Pojaviće se životinja koja će raspoznavati ljude. Prije spominjanja ovih deset velikih predznaka Sudnjeg dana govorio sam o Mehdiji jer će im on prethoditi. Još se.

š. dova protiv njih pa će ih Allah dž. njena porodica ne zna kad će biti iznenađeni njenim porodom. potpomoći svoju vjeru. uništiti a Isa a.ako tako bude.š. kad konac pukne raspu se jedan za drugim. i Sudnjeg dana će se dogoditi neki od velikih predznaka kao što su: izlazak sunca sa zapada.š.s. Našao sam potvrdu onom što sam rekao u riječima Ibn Hadžera: Utvrđeno je da su veliki predznaci poput niti konca. dima. najbolje zna.š. reći: Po onome što mi je Allah dž. noću ili danju. Ummet će živjeti u blagostanju kakvom nikad ranije nije živio. Hadis jasno ukazuje na jako veliku blizinu njihovog događanja. 5/189-190. kad nit pukne biseri se brzo raspu. najbolje zna. 13/77 . doista je sad Sudnji dan kao trudnica koja je prenijela preko roka. da ga ubije.s. Čini mi se. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. da je ovdje riječ o velikim predznacima Sudnjeg dana. pa silazak Isa a.s. vatre koja će tjerati ljude. Njihov primjer je primjer ogrlice prekinute niti.š. 319 320 Musned Ahmeda. obećao. Sve to će se dogoditi u vrlo kratkom periodu uoči samog Sudnjeg dana. a Allah dž.s. a Allah dž.146 Ahmed bilježi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah savs rekao: Predznaci su biseri nanizani na koncu. pojava životinje. Između smrti Isa a.319 Ovo je dokaz vrlo velike blizine Sudnjeg dana. a tako je i kod Ahmeda.320 Prva studija: Mehdija Na kraju vremena će se pojaviti čovjek iz Ehlul bejta (porodice Poslanikove savs) sa kojim će Allah dž. Vladaće sedam godina. hadis 3556 Fethul Bari. Plodovi zemlje će bujati a kiša padati. imaće se neograničeni imetak. Ovom u prilog je i već spomenuto o velikim predznacima Sudnjeg dana kako će se u vrlo kratkom vremenskom razdoblju smjenjivati pa će prvi od njih poslije Mehdije biti Dedždžal. pa pojava Je'džudža i Me'džudža i Isaova a.

323 Mjesto pojavljivanja Pojaviće se sa istoka. vladaće osvajač. Učinite to makar klizeći po snijegu.. neprijatelj ponižen a dobra u njegovom vremenu neprestana. potom neće pripasti nijednom od njih. imetka puno.321 Njegovo ime i opis Ovaj čovjek će se zvati kao i Resulullah savs. To će se dogoditi na kraju vremena prije pojave Mehdije. 1/290 324 Sunen ibn Madže. nagovor šejtana.147 Ibn Kesir kaže: Plodova u tom vremenu će biti mnogo. tvrdeći da je on sada tamo.a. dokaz velike zaostalosti. Za njega će se boriti sinovi trojice halifa. 1/29 323 En Nihaje fi garibil hadis. Doći će iz istočnih zemalja a ne iz Sevdab Samra kako to pretpostavljaju neupućene Šije.a. vjera će biti postojna. veli: Pomenuto blago u ovom kontekstu je blago Kabe. Ibn Kesir o Mehdiji kaže: Mehdija je Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Haseni r. Oni čekaju njegov dolazak na kraju vremena. Nikakvog 321 322 En Nihaje. povijena nosa.324 Ibn Kesir. Allah mu se smilovao. Bilježi se u hadisu Sevbana r. a i otac će mu se zvati kao i otac Poslanika savs tako da će mu biti ime Muhammed ili Ahmed sin Abdullahov. pa će vas nezapamćeno pobiti. kako je Resulullah savs rekao: Boriće se za vaše blago trojica. Zatim će se pojaviti crni bajraci iz pravca istoka. 1/13 Isti izvor. Doista će to biti Allahov halifa Mehdija. Porijeklo će voditi iz potomstva Fatime r.(potom je spomenuo nešto što nisam zapamtio.. pa je rekao:) pa kada ga vidite dajte mu prisegu. usjeva u izobilju.322 Spominje se u njegovom opisu: Proćelava čela.a. Doista je ovo vrsta buncanja. kćerke Resulullahove savs. svi sinovi halifini. 2/1367 . odnosno od sina Hasan bin Alija.

crni orao.Od Ebu Seid el Hudrija r. kao što na to upućuju određeni hadisi. Također od Ebu Seid el Hudrija se prenosi da je Resulullah savs rekao: Obradovaće vas Mehdija. Imetak će pravo dijeliti. umnožiće se stoka.Čuvar će mu reći: Požuri! Kad uzme čisto zlato pokajaće se i reći: Bio sam 325 326 En Nihaje. Njihovi bajraci će također biti crni. Ovdje ću spomenuti neke od tih hadisa kao dovoljnu potvrdu dolaska Mehdije na kraju vremena kao jednog od predznaka Sudnjeg dana: 1. 4/557-558 . 29/30 Mustedrekul Hakim. Čovjek upita: Kako pravo? Jednako među ljudima. ispravnom rezonu niti u analogiji.148 dokaza ili argumenta o ovakvim tvrdnjama ne nalazimo u Kur'anu. Neki od njih kao jasan tekst o Mehdiji a neki kao spomen njegovih određenih svojstava. Ispuniće Allah srca ummeta Muhammedovog savs bogatstvom. Uspostavljaće njegovu vladavinu.325 Dokazi iz Sunneta o njegovom dolasku Zabilježeni su vjerodostojni hadisi o njegovom dolasku. Do riječi: Želi se reći da će hvaljeni i obećani Mehdija na kraju vremena se pojaviti sa istoka. Sa njim će biti zadovoljni stanovnici i nebesa i zemlje. Ispuniće zemlju poštenjem i pravdom kao što je bila ispunjena zlom i nepravdom. pa će mu reći: Idi kod čuvara blaga! Reći će čuvaru: Mehdija ti naređuje da mi dadneš blaga. okružiti ih pravdom.a. Poznato je da je i zastava Resulullaha savs bila crna i zvala se El Ukab . Narediće glasniku da poviče: Treba li kome šta od imetka!? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka. da će mu pristupiti kod Kabe. živjeće sedam ili osam (misli se na godine). Allah će ga napojiti kišom. zemlja će dati plodove a imetak samo dobro. uzvisiće se ummet. odgovori. i jačati njegove temelje. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija.326 2. Sunnetu. Biće poslan u vremenu velikih raskola i zemljotresa. Dalje kaže: Podržavaće ga i pomagati ljudi istoka.

a. proćelava čela. Nakon toga u životu više neće biti dobra.329 4. Od Ebu Seid el Hudrija r. vi ste vođe jedni drugima. Zar meni nije dovoljno ono što i njima!? Vratiće blago ali ga niko neće htjeti i reći će mu se: Mi nikad ne uzimamo ono što smo dali.149 najpohlepniji iz ummeta Muhammeda savs. 1/29 330 Sunen Ebi Davud. A u drugoj predaji stoji : Njegovo ime će biti isto kao i moje a i ime njegovog oca će biti isto kao ime mog oca. hadis 4265 331 Sunen Ebi Davud.331 6. Sunen Ibn Madže. da je Resulullah savs rekao: Mehdija je od mene.a.327 U rečenom je dokaz da će se nakon smrti Mehdije pojaviti veliko zlo i iskušenje.334 327 328 Musned Ahmeda. 11/375. Tako će biti sedam ili osam ili devet godina.Od Alije r. pomoći ga. 6/17 334 Sunen Ebi Davud.328 Ibn Kesir kaže: Allah će mu oprostiti. 3/37 Musned Ahmeda. nakon što nije bio takvim. 11/370 .a se prenosi da je Resulullah savs rekao: Doći će Isa sin Merjemin. Ime će mu se podudarati sa mojim imenom. Od Džabira r.a. od djece Fatimine. nadahnuti i voditi. vladaće sedam godina. hadis 645 329 En Nihaje. 147-148 333 Fejdul Kadir. time je Allah počastio ovaj ummet. Abdullah ibn Mes'ud r. iskrivljenog nosa. 3. klanjaj nam! Isa a. Allah će mu dati boljitak u jednoj noći. se prenosi kako je Resulullah savs rekao: Mehdija je iz naše porodice. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Od nas je onaj za kojim će klanjati Isa sin Merjemin. 11/373. 2/1368 332 El Menarul Munif.s će reći: Ne. Od Ummu Seleme se prenosi da je čula Resulullaha savs kad je rekao: Mehdija je iz moje porodice. prenosi da je Resulullah savs rekao: Neće otići ili neće završiti dunjaluk dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog potomstva.333 8.330 5. Ispuniće zemlju dobrom i pravdom kao što je bila puna zla i nepravde. njihov vođa Mehdija će reći: De.a.332 7.Prenoi se od Ebu Seid el Hudrija r. 2/58.

. Od hadisa koji upućuju na to je i hadis koji bilježi Haris ibn Ebi Usame od Džabira r. klanjaj nam.337 Ovi hadisi. da je Resulullah savs rekao: Sići će Isa sin Merjemin i reći će mu njihov vođa Mehdija .. zvani Mehdija.. 2/193-194 337 Muslim.a. te njegov zahtjev Isau a. To je Allahova počast prema ovom ummetu. Džabir r. 6/491 Muslim.150 Neki od hadisa iz Dva sahiha (Buharija i Muslim) o Mehdiji 1. zabilježeni u Dva sahiha upućuju na slijedeće: PRVO: Prilikom silaska Isaa sina Merjemina na zemlju muslimanima će upravljati jedan od njih (muslimana). A sunet komentariše jedan drugog. hadisi ukazuju na svojstva dobrog čovjeka i imama muslimana toga vremena. Od Ebu Hurejre se bilježi da je Resulullah savs rekao: Kako li će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a predvodnik vaš bude jedan od vas. Iako se u hadisu ne imenuje Mehdija. da im kao imam klanja upućuje na ispravnost ovog vođe i njegovu upućenost. Od Džabira r.338 To upućuje da je spomenuti vođa u Muslimovom Sahihu koji traži od Isaa a. Pa će mu reći: Ne. se prenosi da je čuo Resulullaha savs: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Biće na kraju mog ummeta čovjek koji će dijeliti nebrojeno blago. Pa reče: Sići će Isa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi.s. . da im klanja kao imam. DRUGO: Prisustvo njihovog vođe na namazu i njegovo predvođenje tog namaza kao imam. 335 336 Buharija. zaista su jedni od vas vođe drugima.335 2.a.s. on je Mehdija. U Sunenima i Musnedima je komentar hadisa Dva sahiha i dokaz da se taj dobri čovjek zove: Muhammed sin Abdullahov.a. jedan od prenosilaca hadisa veli: Rekao sam Ubu Nedri i Ebu Alau : Šta mislite je li to Omer ibn Abdulaziz? Rekli su: Ne.336 3. Od Džabira r. 18/38-39 338 Spomenuli smo izvor ovog hadisa.a.

zaključio ga hadisom Džabira r. Potom kaže: Saznao si da hadisi o postojanju i dolasku Mehdije na kraju vremenu dostižu stepen prenesenog tevatura (neupitnosti). Negirati ga nema nikakvog značenja. uprkos razlikama u predajama.Muhammed el Berezendži u svom djelu El Iša'a li ešrati ssema' kaže: Treće poglavlje o velikim predznacima Sudnjeg dana i neposrednim nagovještajima Sudnjeg dana je opširno. ali ovaj i drugi hadisi se mogu odnositi jedino na Mehdiju Očekivanog. i na to upućuju mnogi spomenuti dokazi.151 Šejh Sadik Hasan u svom djelu El Iza'a je spomenuo veliki broj hadisa o Mehdiji. Učenjak Muhammed es Sefarini kaže: Brojne su predaje o Mehdijinom dolasku. Te predaje su dostigle stepen tevatura.) . a potom rekao: Ne spominje se u njemu Mehdija.s. sići će Isa a. raširile se među učenjacima suneta i ubrajaju se u jedno od ubjeđenja (akida). 3.a. vladaće sedam godina. tabi'ina. predvodiće ovaj umet u namazu a za njim će klanjati Isa a. gotovo ne možemo ni pobrojati. u Muslimovom Sahihu. Ovdje ću spomenuti neka od njihovih mišljenja: 1. Zapravo. pa kaže: Brojne su predaje od ashaba. Od njih je i Mehdija. ispuniće zemlju pravdom.s. onih poslije njih.pr. Znaj da spomenute hadise o njemu.339 Tevatur340 hadisa o Mehdiji Ono što sam prethodno spomenuo od hadisa o Mehdiji i ono što nisam spomenuo iz bojazni od preopširnosti upućuje na očitu neupitnost ovih hadisa o čemu jasno govore pojedini imami i ulema. 2. Biće potomak Poslanika savs i od djece Fatimine r. 175-176 Mutevatir hadisi su hadisi koje prenosi skupina prenosilaca od skupine prenosilaca u svakoj generaciji (op. i pomoći mu u ubistvu Dedždžala. on je prvi od njih. Vjerovati u dolazak Mehdije je obaveza 339 340 Akidetu Ehli Sunneti vel eseri fil Mehdil Muntazari. Hafiz Ebul Hasen el Abiri kaže: Izobilje vijesti su izrečene o Mehdiji od Resulullaha savs: potjecaće iz njegove porodice.a. i one zajedno čine nepobitnu znanstvenu cjelinu. Potom je spomenuo skupinu hadisa o Mehdiji kao i imena pojedinih ashaba koji ih bilježe.

Spominje Hafiz ibn Kesir u svom djelu En Nihaje el Fitenu vel Melahimu da je posebno djelo napisao o Mehdiji. Haris ibn Ebi Usame. Zabilježeni su u Sunenima. U tim djelima je spomenut veliki broj predaja o njemu. Sujuti je napisao djelo: El Urful Verdij fi Ahbaril Mehdi. kao što spominje Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi. 341 342 Levamiul envaril behijje. prenoseći to od Es Suhejlija. Učenjaci koji su napisali knjige o Mehdiji Pored poznatih hadiskih djela kao što su četiri Sunena. Bezzara.342 6.) A zna se da u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad(mišljenje)o ashaba o tome. 2. Ebu Ja'le. 113/114 .uprlos različitosti u predajama.341 4. Musannefa ibn Ebi Šejbe.Neki od njih su sahih ili hasen ili slabi ili izmišljeni. najpoznatija od njih su slijedeća: 1. koji je štampan u djelu El Hulva lil Fetava. grupa alima je napisala posebna djela o Mehdiji. Sahiha ibn Huzajme i drugih napisanih djela u kojima se spominju hadisi o Mehdiji. 5. hadisi o Mehdiji.A što se tiče predaja od ashaba o Mehdiji i njih je također mnogo i imaju propis ref'a(uzdizanje predaje do Poslanika savs. Mu'adžemima. Nema sumnje da se radi o tevaturu. Oni dostižu stepen tevatura. Mustedreka Hakimovog. 3.Sadik Hasan kaže:Hadisa o Mehdiji ima mnogo.Muhammed ibn Dža'fer el Kitabi kaže: Rezultat svega je u tome da su hadisi o Mehdiji Očekivanom mutevatir kao i predaje o Dedždžalu i silasku Isaa sina Merjeminog.Džemal Hafiz Ebu Bekr ibn Ebi Hejseme. Musneda Ahmeda. Musnedima.Stručnjaci su složni da se i za manji broj hadisa o nečemu kaže o tevaturu.152 (vadžib) kao što je to utvrđeno kod učenih i zapisano u ubjeđenju Ehli sunneta. 2/84 El Iza’a. Ševkani kaže:Hadisa o dolasku Mehdije Očekivanog ima pedeset.

Mehdije. nije ništa drugo do izmišljena Šijska legenda koja se kasnije uvukla u Sunijske knjige. Siddik Hasen kaže: Učenjak Muhammed ibn Ismail. kao i neka pisana djela o tome. El Mer'i ibn Jusuf el Hanbeli je napisao djelo: Fevaidul Fikr fi Zuhuril Muntazar. Mehdija.343 5. Ono što istinski žalosti je grupa pisaca koji su se pojavili u savremenom dobu a koji niječu dolazak Mehdije. 7. 121. Pojedini od ovih pisaca su pod uticajem onog što se pročulo od historičara Ibn Halduna o slabosti hadisa o Mehdiji. Ibn Hadžer el Mekki je napisao djelo koje je nazvao: El Kavlul Muhtesar fi Alamatil Mehdil Muntazar.153 4. Prenio sam riječi uleme koji kao potvrdu tevaturu hadisa o Mehdiji. 6. po njima. 9. Odbacio je mnoge predaje: Ovo je grupa hadisa koje su zabilježili imami Sunneta o Mehdiji i njegovom dolasku na kraju vremena a ti hadisi .344 343 344 Vidi djelo: El Iša’a li ešrati ssa’a. Mukaddimetut Tarih ibn Haldun.nisu čvrsti pred kritikom osim malo ili manje od malo njih.kao što si vidio . 8. jemenski emir (vladar) je sakupio neoborive hadise koji govore o dolasku Mehdije iz potomstva Muhammeda savs na kraju vremena.Mula Ali el Kari je napisao djelo: El Mešrebul Verdi fi Mezhebil Mehdi. Ševkani je napisao: Et Tevdihu fi Tevaturi ma dža'e fil Mehdil Muntazari ved Dedždžali vel Mesih. Iako Ibn Haldun nije kompetentan za ovu oblast u ocjeni slabosti ili jačine hadisa. Hadise o Mehdiji opisuju proturiječnošću i nepostojanošću. 1/574 .Ali el Mutteki el Hindi je napisao posebnu studiju o Mehdiji. Oni koji negiraju hadise o Mehdiji i odgovor njima Ranije sam spomenuo skupinu vjerodostojnih hadisa koji nepobitno upućuju na pojavu Mehdije na kraju vremena. vladara pravednog i imama pravičnog.

Očekivani. od djece Hasanove a po nekim predajama od djece Husejnove shodno 345 346 Iz komentara Ahmed Šakira na Musned Imam Ahmeda. Stoga Dva šejha nijednu predaju o njemu ne bilježe u Dva Sahiha. a time sumnja u njih očitija. U želji da bude kratko.345 Potom je pojasnio da su pisanja Ibn Halduna o Mehdiji prepuna grešaka o imenima ljudi i spominjanju mahana. Ti hadisi su bili najveći povod nereda i kušnje islamskih naroda. 9/501 . Allah mu se smilovao.. Postojan.najbolje zna. 9/499 347 Tefsirul Menar. jer da je to pročitao i razumio ne bi rekao to što je rekao. a Allah dž. ili ga korigovali. Pravdao ga je mogućim greškama onih koji su prepisivali njegovo djelo. ovdje ću spomenuti ono što je rekao Šejh Muhammed Rešid Rida o Mehdiji. šejh Ahmed eš Šakir kaže: Doista Ibn Haldun nije dobro proučio pravilo učenjaka hadisa: ravija je pouzdan dok se ne dokaže suprotno. pomirenje među predajama je lakše. da je živ i boravi na brdu Ridva . a kamo li ako se radi o hadisima tačnim i brojnim (tevatur).kao obrazac drugima koji također poriču hadise o Mehdiji: Kaže.. Možda je i pročitao i znao ali je htio oslabiti te hadise povodeći se za političkim mišljenjem svoga vremena.154 Kažemo: Kad bi samo jedan hadis bio vjerodostojan.347 Kaže: Poznatog je porijekla: od Alije. Odgovarajući Ibn Haldunu.. Kajsanije tvrde da je Mehdija ustvari Muhammed ibn el Hanefi.346 Potom je spomenuo po njegovim pretpostavkama.š. bio bi dovoljan neoboriv dokaz o Mehdiji..Što se tiče oprečnosti u hadisima o Mehdiji ona je jača i jasnija. 5/197-198 Tefsirul Menar. primjer kontradiktornosti hadisa o Mehdiji a od najpoznatijih su: Najpoznatije predaje kod Sunija o njegovom imenu i imenu njegovog oca kažu da se zove Muhammed ibn Abdullah a u predaji: Ahmed ibn Abdullah. mada je više onih koji je negiraju. od Fatime. Šije Imamije su jednoglasni da je riječ o Muhammed ibn Hasan el Askeriju a oni su jedanaesti i dvanaesti njihovi imami nepogrješivi kojima su dali nadimak: Nepobitan dokaz.

Naprotiv navode se brojni vjerodostojni hadisi u drugim djelima: Sunenima. imena njegovog oca. sačuvao Sunnet od igre podrugljivaca. kao što bilježi Tirmizija i drugi od Buharije da je rekao o vjerodostojnosti mnogih hadisa koji se ne nalaze kod njega. Musnedima.155 mišljenju Šija Imamija. Židovi i Perzijanci su plasirali ove predaje sa ciljem omamljivanja muslimana. spomenuo sam skupinu hadisa i učenjaka koji jasno kažu o njihovoj tačnosti i brojnosti. tako da čak nijedan inovator i lažac nije ostao a da na njeg nisu ukazali. nego u Sunenima i drugdje. Ako bi čovjek odredio ličnost za 348 349 Tefsirul Menar. Abbasu.348 Potom spominje mnoštvo Israilijata koji su ušli u hadiska djela: Dosita je pristrasnost Aliji. imena.š. 9/502 Tefsirul Menar. A što se tiče tvrdnje kako Dva šejha ne bilježe nijedan hadis o Mehdiji. postoje i brojni hadisi jasni da je od djece Abbasove. Tako je Allah dž.toga ima. odredili precizna pravila u sudu o ljudima. A što se tiče navodnih Israilijata i Šijskih izmišljotina i pristrasnosti u hadisima .349 Na ono što je rekao Šejh Rešid Rida se odgovara riječima: Predaje o pojavi Mehdije su vjerodostojne i mutevatir. odgovarako: Ne nalazi se sav Sunnet zapisan samo kod Dva šejha. iskrivljenja rušitelja. čuvanja ove vjere. Perziji dala veliki doprinos izmišljanju ovih hadisa.š. Pa kada bi i bilo tu i tamo izmišljenih predaja o Mehdiji pristrasnosti radi to nas doista ne obavezuje da ostavljamo ono što je vjerodostojno o tome: spominjanje njegovog opisa. pomoći vjeru i proširiti pravednost na sve svjetove.ali hadiski učenjaci su objasnili nevjerodostojno od drugog napisali djela o apokrifnim hadisima. pojasnili slabe ravije. To je od Allahovog dž. Verifikovali su hadise kojih nema u njihovim knjigama. Ibn Kesir kaže: Buharija i Muslim se nisu držali obaveze da sve što smatraju vjerodostojnim od Sunneta i zapišu. 9/501-504 . Svaka skupina tvrdi da će poticati od njih. kako bi se oni oslonili na leđa Mehdiji sa kojim će Allah dž. krivog prepisivanja besposličara.š. Mu'džemima.

to ne bi rezultiralo nijekanjem onog Mehdije nagoviještenog u vjerodostojnim hadisima. Allah dž. zapečatiće svemir.š. I oni ga svaki dan čekaju!! Na vratima Serdaba čeka osedlan konj. Potom Mehdiji ne treba niko da ga doziva. 152-152 . a vjerodostojni hadisi nemaju nikakve oprečnosti u sebi. Očekivani. o žalosti Vaš razum je prekrila prašina i doista ste Udvostručili vratove i obmanu. To su oni i njihov Mehdija! Dobro neko reče: Kolika je žalost za Serdab da je rodila onog Kome vi govorite svojim neznanjem. i odgovor na njega Neki od onih koji negiraju hadise o Mehdiji se brane hadisom koga bilježi Ibn Madže i Hakim od ibn Enesa da je 350 El Menarul Munif.350 Hadis: Nema Mehdije osim Isaa sina Merjeminog. će ga pokazati kad bude htio. Ovakvi su postali sramota i ruglo potomaka Ademovih. a to je: On je Muhammed bin Hasan el Askeri. A oprečnost predaja je rezultat patvorenih hadisa. Šijske izmišljotine i nebuloze ne smiju biti stub odbacivanja pomenutog i tačnog od Resulullaha savs. Naslijediće štap. Učenjak Ibnul Kajjim o Mehdiji kaže: Šije Imamije kažu četvrto mišljenje. Prisutan je u pojedinim oblastima. Ljudi će ga poznati po znakovima koji će upućivati na njega. Dozivajući ga viču da izađe: O Pomagaču! Izađi naš Pomagaču! Potom se vraćaju skrhanih želja. Allahu hvala. podsmijeh svih razumnih. Također. Nakon toga ga oko nije vidjelo i nema nikakve vijesti niti traga o njemu. Ušao je u brdo Serdab Samra prije više od pesto godina.156 Mehdiju a to bilo suprotno vjerodostojnim hadisima o tome. neispunjenih. razlike među Šijama nisu validne. potomak Husejna sina Alijinog a ne potomak Hasanov. Nevidljiv. Pravedni sud je Kur'an i Sahih hadis.

4/211 354 Takribut Tezhib. prije njegove pojave. nije to hadis od mene.hadis: Nema Mehdije osim Isaa sina Merjemina je nepriznat hadis. Ovaj hadis. a Junus od Šafije353 O njemu Hafiz Ibn Hadžer kaže: Nepoznat. 351 352 Sunen Ibn Madže. A Ebu Abdillah el Hakim kaže: Nepoznat.ne doseže do Resulullaha savs). Sponinje naš šejh u djelu Tehzib355 da su neki vidjeli Šafiju u snu kako im govori: Slagao je na mene Junus ibn Abdile'ala es Sudfi. O njemu Zehebi kaže: Kaže El Ezdi: Nepriznatog hadisa. na prvi pogled. Rekao sam .354 Ibn Kesir se razlikuje po ovom pitanju pa kaže: Ovo je poznati (mešhur ) hadis od Muhammed ibn Halida el Džundija es Sem'anija el Muezzina. 2/1340-1341 Mizanul I’atidal. Bilježi ga i Ibn Madže od Junusa a on od Šafije a ovaj od čovjeka iz Jemena zvanog Muhammed ibn Halid el Džundij a on od onoga od koga nije dozvoljeno prenositi. se čini oprečnim hadisima koje smo spomenuli kao potvrdu postojanja Mehdije mimo Isa a. Ali postoje prenosioci koji ovaj hadis prenose od njega a on od Eban ibn Ebi Ajaša a ovaj od Hasana Basrija (mursel hadis. 3/1193-1194 . a nije hadis koji bi trebalo uzimati. kojeg je uabilježio Ibn Madže.Zehebi. Koristili su ga Ebu Muhammed ibn Velid el Bagdadi i drugi. Nije on nepoznat kako to tvrdi Hakim. 2/157 355 Tehzibul Kemal fi esmair ridžal. škrtost kod ljudi.s. Smatram da je Junus ibn Abdile'ala povjerljiv i ne može se degradirati na onovu sna. 3/535 353 Minhadžus Sunnetin Nebevijeti. Sudnji dan će se dogoditi nad najgorim ljudima. Kaže se i da ga Šafija nije čuo od Džundija.157 Resulullah savs rekao: Neprestano će se povećavati žestina i odstupanje u dunjaluku. I to se ne nalazi u Šafijinom Musnedu.352 Šejhul islam Ibn Tejmije veli: Ovo je slab hadis. nego se od Ibn Me'ina bilježi da ga je ocijenio povjerljivim. što je izvjesnije a Allah zna najbolje ili poslije njegovog silaska. I nema Mehdije osim Isaa sina Merjemina.351 Odgovara im se da je ovaj hadis slab (daif) jer je riječ o Muhammed ibn Halid Džundiju. Šafijinog učitelja od koga hadise prenosi nekoliko prenosilaca.

s.š. Smatram: Pretpostavka njegove utemeljenosti ne umanjuje snagu hadisa o postojanju Mehdije. a to ne spriječava postojanje još jednog Mehdije.356 Ebu Abdillah el Kurtubi kaže: Moguće je da riječi: Nema Mehdije osim Isaa a. i time bi se pomirile predaje i uklonila kontradiktornost. a Allah dž. 356 En Nihaje. a Allah dž. nepogriješivog Mehdije osim Isaa.opet. najbolje zna. nema tu nikakve suprotnosti.158 Međutim. znače: Nema potpunog. najbolje zna. hadisa koji su tačnijeg seneda od ovog o kojem se ulema razišla u njegovoj utemeljenosti. kad dobro razmislimo.š. Želi se reći da je prvi istinski Mehdija Isa a.. 1/32 .s.

odnosno onaj ko puno laže i obmanjuje.U množini se kaže « dedždžalun».Allah ga prokleo. a Malik je rekao «dedžadžile». Tertibul Kamus. Mesih upute.159 DRUGA STUDIJA:Dedždžal Mesih Značenje riječi El Mesih Ebu Abdullah el Kurtubi spominje dvadesettri izvedenice ovog korjena riječi a autor El Kamusa pedest značenja. Iskušaće ljude onim što mu je dato od znakova kao što su: spuštanje kiše. oživljava mrtvog-Allahovom dž.rast rastinja i druge neprirodnosti. Prvo mišljenje je jače jer se u hadisu kaže: Doista je Dedždžal pobrisanog oka. 18/16 359 Et Tezkire. Allah dž.s. u obliku nepravilne množine. A osnova riječi je u značenju: Mješanje. Kaže se «dedžele» kada se pomiješa i prikazuje. Kurtubi spominje da riječ Dedždžal ima deset upotreba u jeziku. Tako Mesih Isa sin Merjemin je iskreni. kao i za lažljivog prevaranta. kada je katranom prekriju.š. smutljivac i nadnaravan. 4/239 Muslim. liječi slijepog i gubavog. A Dedždžal . ili zato što će zemlju pobrisati za četrdeset dana. jedan nasuprot drugom: Tako je Isa a. riječ u augmentativu na oblik « fe'aal «. 658 . 679. š.je Mesih stranputice. Je stvorio dva Mesiha. dok je Mesih Dedždžal pokvareni lažac. Dedžžal je: lažac. Nazvan je Dedždžal Mesihom jer mu je jedno oko «memsuhatun» pobrisano.357 Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog. dozvolom.359 357 358 Et Tezkire.358 Značenje riječi Dedždžal A riječ Dedždžal je izvedena od: katranom namazati devu.

A njegovo lijevo oko je prekriveno gustom koprenom. opisujući ga. i ko zna i ko ne zna čitati. Dedždžal je nazvan Dedždžalom jer on istinu prekriva neistinom. poput je bobe koja pluta po površini.š..160 Izraz Dedždžal je postao simbolom jednookog Mesiha lažljivca.Od Ibn Omera r. Molim od Allaha sigurnost za nas. Neće zavarati nikoga osim neznalicu (džahila) koji je još prije stradao. crven. hodaće primičući prste a odmičući pete. crven.a. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaspao sam obilazeći Kabu . širokog čela. Kada se pojavi prepoznaće ga istinski vjernici. oko mu je poput bobe koja pluta po površini. Između očiju će mu pisati «kaf. I oni su dokaz pojave Dedždžala: 1. potom Dedždžala. fa. najbolje zna. pa kad se izgovori Dedždžal isključivo se misli na to značenje. mlad. nizak. nego će ga znati po opisu koji nam je prenio Iskreni savs. ra. kad ono ogroman čovjek.rekao:) . širokih prsa. 13/90 . Spomenuću nekoliko vjerodostojnih hadisa u kojima se spominju neke od nabrojanih osobina. 11/236-237 Buhari. njemu najsličniji čovjek je Ibn Kutn.361 360 361 Lisanul Areb. ili zato što se pokriva brojnošću svoje skupine. čovjek iz plemena Huza'a. što znači kafir (nevjernik).. Od njegovih svojstava je i neplodnost. pobrisanog desnog oka.. Ima mnogo svojstava rečenih u hadisima kako bi se ljudi upoznali i upozorili na njegovo zlo. potomak Ademov. neće biti njime iskušani. rekoše: To je Dedždžal. Pročitaće ih svako od vjernika. Osobine Dedždžala i zabilježeni hadisi o njemu Dedždžal je čovjek. kovrdžave kose. prikazivanje i pretvaranje. pa je.kefere» nepovezanim slovima.(pa je spomenuo kako je vidio Isa a.ćorav. To oko nit je istureno nit je udubljeno. Ova svojstva ga razlikuju od drugih ljudi..360A Allah dž.s.. ili zato što ljudima prekriva svoje nevjerovanje. neće imati djece. Od tih svojstava je : čovjek. kovrčave kose.

161

2.Od Ibn Omera r.a. se prenosi da je Resulullah savs spomenuo Dedždžala pa rekao: Doista Allah nije ćorav. Nije li Mesih Dedždžal ćorav u desno oko koje je poput plutajuće bobe na površini.362 3. U hadisu Nevas bin Sem'ana stoji da je Resulullah savs opisao Dedždžala: On je mladić, jako kovrčave kose, ugašenog oka, kao da ga poredim sa Abdulizzom Ibn Kutnom.363 4.Ubade bin Samit prenosi da je Resulullah savs rekao: Doista je Mesih Dedždžal čovjek, nizak, proćelav, šepav, ćorav, pobrisanog oka koje niti je istureno niti udubljeno. Ako vam se pričini, znajte da vaš Gospodar nije ćorav.364 5.Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah savs rekao: A što se tiče Mesiha zablude on je ćorav u jedno oko, visokog čela, širokih prsa, gubav.365 6.Husejfe r.a. prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, nakostriješene kose.366 7.Enes r.a. prenosi da je Resulullah savs rekao: Između očiju će mu biti napisano kafir (nevjernik).367 A u drugoj predaji stoji: biće pravilno poredana slova: ke, fe, re, pročitaće ih svaki musliman.368 A u predaji Huzejfinoj stoji: pročitaće ih svaki mu'min, bio pismen ili nepismen. Ovaj natpis će biti stvaran i vidljiv. Nema nejasnoće u tome da ga neki ljudi vide a neki ne vide, niti da ga čita nepismen. To stoga što vizuelnu moć stvara Allah dž.š. kako hoće i kad hoće. Taj natpis će vidjeti vjernik svojim okom makar i ne znao čitat, a neće ga vidjeti nevjernik makar znao čitati, isto kao što vjernik vidi Allahove znakove koje nevjernik ne vidi. Tako će Allah dž.š. podariti mogućnost čovjeku bez učenja jer će to biti u vrijeme natprirodnosti.369
362 363

Buhari, 13/90 Muslim, 18/65 364 Sunen Ebi Davud, 11/443 365 Nihaje fi garibil hadis, 2/126 366 Muslim, 18/60-61 367 Buhari, 13/91 368 Muslim, 18/95 369 Fethul Bari, 13/100

162

Nevevi veli: Tačno je ono na čemu su učenjaci, a to je da će ovaj natpis biti stvaran i vidljiv. Allah ga je učinio znakom i jednim od nepobitnih dokaza o njegovom nevjerstvu, laži i pokvarenosti. Predočiće ga svakom muslimanu, pismenom ili nepismenom, a sakriće ga od onog kome je htio nesreću i kušnju, a u svemu tome nema oprečnosti.370 8.Od njegovih svojstava je i ono što se bilježi u hadisu Fatime bint Kajs r.a. u priči o Džesasi u kojoj Temim r.a. kaže: Brzo smo krenuli dok nismo ušli u kuću, kad u njoj najveći i najčvršći čovjek koga smo ikad vidjeli.371 9.Imran bin Husajn prenosi da je čuo Resulullaha savs da kaže: Između stvaranja Adema i Sudnjeg dana nije stvoren veći čovjek od Dedždžala.372 10.A što se tiče Dedždžalove neplodnosti, bilježi se od Ebu Seid el Hudrija da mu je rekao Ebu Sajjad: Zar nisi čuo Resulullaha savs kako kaže: Doista neće imati potomaka? Naravno da sam čuo - reče.373 Primjetno je da u spomenutim predajama nekad lijevo a nekad desno oko je opisano ćoravošću, a sve predaje su vjerodostojne, te tu postoji nejasnoća. Hafiz Ibn Hadžer smatra da je hadis Ibn Omera u Dva sahiha o ćoravosti desnog oka prioritetniji od predaje Muslima o ćoravosti lijevog oka, jer je usaglašenost o tačnosti jača od neusaglašenosti.374 Kadi 'Ijad smatra kako su mu oba oka oštećena. Sve predaje su vjerodostojne. Desno oko je slijepo i pobrisano kao što stoji u Hadisu Ibn Omera r.a. a na lijevom oku je gusta koprena, tj. I ono je oštećeno. Tako su oba oka ćorava, jedno je slijepo a drugo dobro oštećeno. O ovom sublimiranju predaja Nevevi kaže: Ovo je vrhunac ljepote.375
370 371

Nevevijev komentar na Muslimov Sahih, 18/60 Muslim, 18/81 372 Muslim, 18/86-87 373 Muslim, 18/50 374 Fethul Bari, 13/97 375 Nevevijev komentar Muslima, 2/235

163

I to je ono što Ebu Abdullah el Kurtubi smatra ispravnim.376 Da li je Dedždžal živ? I da li je postojao u doba Allahovog Poslanika savs? Prije nego odgovorimo na ova dva pitanja neophodno je poznavati Ibn Sajjada. Je li on Dedždžal ili je to neko drugi? A ako je neko drugi mimo njega Dedždžal hoće li se pojaviti prije iskušenja Dedždžala ili ne? Prije nego odgovorimo na ova pitanja upoznajmo se sa Ibn Sajjadom. Ibn Sajjad Zove se Safi, a kažu i Abdullah, sin Sajjadov ili Saidov. 377Bio je jedan od Židova Medine, neki pak kažu da je bio od Ensarija. Bio je mlad kad je Allahov Poslanik savs došao u Medinu. Ibn Kesir spominje da je primio islam i da je njegov sin Umara bio prvakom tabi'ina od kojeg su prenosili hadise Imam Malik i drugi.378 Njegovu biografiju bilježi Zehebi u djelu Tedžridu esma'is sahabe, u kojem kaže: Abdullah Ibn Sajjad, spominje ga Ibn Šahin i kaže: On je sin Saidov, otac mu je bio Židov, rodio mu se Abdullah ćorav i osunećen, za njega se kaže da je Dedždžal, potom je prihvatio islam i on je tabi'in, jedan od prenosilaca hadisa.379 Spominje ga i Hafiz Ibn Hadžer u djelu El Isabe, navodeći ono što je rekao Zehebi kaže: Od njegove djece je Umara ibn Abdullah ibn Sajjad. Bio je među najboljim muslimanima, iz društva Se'id ibn Musejjiba. Od njega su prenosili hadise Imam Malik i drugi. Zatim je spomenuo nekoliko hadisa o Ibn Sajjadu koje ćemo navesti kasnije. Potom veli: Općenito govoreći, neutemeljno ga je ubrajati u ashabe, jer da je ashab sigurno ne bi bio Dedždžal zato što će
376 377

Et Tezkire, 663 Fethul Bari, 3/220, 6/164 378 En Nihaje, 1/128 379 Tedridžu esma’is sahabe, 1/319, br.3366

164

Dedždžal umrijeti kao kafir. A ako je to neko drugi onda on nije bio musliman kad ga je Resulullah savs sreo.380 A ako je poslije toga primio islam, onda je on tabi'in prenosilac hadisa kako tvrdi Zehebi. Ibn Hadžer u djelu Tehzibut tehzib o Umaru ibn Sajjadu kaže: Umara ibn Abdullah ibn Sajjad el Ensari Ebu Ejjub el Medeni prenosio je hadise od Džabir ibn Abdullaha, Seid ibn Musejjiba i Ata' ibn Jesara, a od njega su prenosili hadise: Dahhak ibn Usman el Huzami, Malik ibn Enes i drugi. Ibn Me'in i Nesa'i kažu: povjerljiv. A Ebu Hatem: dobrog hadisa. Ibn Se'ad kaže: Bio je povjerljiv, malo je hadisa prenio. Imam Malik nikome nad njim nije davao prednost u hadisu. Govorili su: Mi smo potomci Ušejhab ibn Nedždžara pa su ih naslijedili Benu Nedždžar a danas su saveznici Benu Malik ibn Nedždžara, a nije poznato njihovo porijeklo.381 Stanje Ibn Sajjada Ibn Sajjad je bio varalica. Ponekad je gatao pa pogađao i lagao. O njemu se pričalo među ljudima, pričalo se da je Dedždžal o čemu ćemo govoriti kada bude riječ o tome kako ga je Resulullah savs iskušao. Poslanikov savs ispit za Ibn Sajjada Kad se među ljudima pročuo slučaj ibn Sajjada, kako je upravo on Dedždžal, Allahov Poslanik savs je htio da se pobliže upozna s tim, da objelodani njegovo stanje. Otišao je do njega sakriven kako ga Ibn Sajjad ne bi primjetio nadajući se da će čuti nešto od njega. Uputio mu je nekoliko pitanja koja su otkrila njegovu zbilju. U hadisu Ibn Omera r.a. stoji kako je Omer r.a. u društvu Poslanika savs i skupine sunarodnjaka se uputio Ibn Sajjadu. Našli su ga kako se igra sa djecom u blizini tvrđave Ibn Mugale. Bio je blizu punoljetnosti. Nije ih primjetio dok ga Resulullah
380 381

El Isabe fi temjizis sahabe, 3/133, br.6609 Tehzibut tehzib, 7/418, br.681

165

savs ne udari po ruci i reče mu: Svjedočiš li da sam ja Allahov Poslanik? Ibn Sajjad ga je gledao pa reče: Svjedočim da si Poslanik nepismenim. Onda Ibn Sajjad reče Poslaniku savs: Svjedočiš li ti da sam ja Allahov Poslanik? Pa je odbio to posvjedočiti i reče: Ja vjerujem u Allaha i Njegovog Poslanika. Upita ga : Šta vidiš? Ibn Sajjad reče: Dolazi mi iskren i lažac. Poslanik mu reče: Pomiješalo ti se. Potom mu Poslanik savs reče: Nešto sam sačuvao, sakrio za tebe!? Ibn Sajjad reče: To je dim. Poslanik reče: Odstupi, nećeš povratiti moć. Omer r.a. reče: Dopusti mi Allahov Poslaniče da ga udarim sabljom po vratu. Resulullah savs odgovori: Ako je on taj ti nad njim moći nemaš, a ako nije, čemu onda njegovo ubistvo.382 U predaji se bilježi kako ga je Resulullah savs upitao: Šta vidiš? Vidim prijestolje (arš) na vodi - reče. To je šejtanovo prijestolje na moru, reče mu Poslanik. Šta još vidiš? Vidim iskrene i lažljive ili lažljive i iskrene. Poslanik savs reče: Ostavite ga, pomiješalo mu se.383 Ibn Omer kaže: Potom je Resulullah savs otišao sa Ubej ibn Ka'bom do palmovika u kojem je boravio Ibn Sajjad. Želio je čuti nešto od Ibn Sajjada prije nego li ga on primijeti. Resulullah savs ga ugleda naslonjenog na pokrivač, majka vidje Poslanika naslonjenog na palmu pa reče: Sa'fe, a tako se zvao Ibn Sajjad, eno Muhammeda savs. Ibn Sajjad se uznemiri a Resulullah savs reče: Da sam ga ostavio, obznanio bi se.384 Ebu Zerr r.a. priča: Resulullah savs me poslao njegovoj majci da je pitam koliko ga je u trudnoći nosila? Pitao sam je i rekla je dvanaest mjeseci. Potom me poslao da je pitam o njegovom prvom plaču prilikom poroda. Pitao sam je i rekla je da je to bio plač kao plač djeteta od mjesec dana. Potom Resulullah savs reče: Nešto sam ti sklonuo, sakrio. Dio lobanje crvenkasto - bijele ovce i dim. Kaže: Htjede reći duhan ( dim) pa ne možede pa reče: Duh, duh (dim).385 Tako ga ispita Resulullah savs kako bi se upoznao sa stvernošću oko Ibn Sajjada.
382 383

Buhari, 3/318 Muslim, 18/49-50 384 Buhari, 3/318 385 Musned Ahmeda, 5/148

a.390 Da li je Ibn Sajjad Veliki Dadždžal? Spomenuli smo govoreći o stanju Ibn Sajjada i ispiti Resulullahovom savs ono što upućuje na suzdržanost Božijeg Poslanika po pitanju Ibn Sajjada. 13/328 . koji su se također zaklinjali kako je Ibn Sajjad Dedždžal. 10 Musned Ahmeda. se zaklinjao pred Poslanikom savs kako je Ibn Sajjad Dedždžal a Resulullah savs to nije nijekao.166 Ovdje se riječju duhan (dim) aludira na Kur'anske riječi: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. Tada je Resulullah savs otkrio istinu da je to šejtanskog posla pa mu reče: Propao si.388 Njegova smrt Prenosi se od Ibn Džabira da je rekao: Izgubili smo Ibn Sajjada na dan Harre. 9/139 hadis 6360 388 Ibn Kesirov tefsir. a sakrio mu je: dan kada će vidjeti prema nebu vidljiv dim. 7/234 389 Sunen Ebi Davud. Ibn Omera i Ebu Zerra. jezikom džina koji rasčlanjuju riječi zato je rekao: duh odnosno duhan. Bilo je još ashaba. Upitao sam ga: Allahom se kuneš?! Odgovorio je: 386 387 Sura Ed Duhan. Omer r. nećeš preći svoju granicu. 11/476 390 Fethul bari. a smatrao je slabim mišljenje kako je on umro u Medini. kako su mu otkrili lice i klanjali mu dženazu. Muhammed ibn el Munkadir prenosi hadis i kaže: Vidio sam Džabir ibn Abdullaha kako se Allahom kune da je Ibn Sajjad Dedždžal. Objava (vahj) nije potvrdila da se radi o Dedždžalu niti je to opovrgla.386 U predaji Ibn Omera kod Imam Ahmeda se spominje:Sakrio sam ti nešto.387 Ibn Kesir kaže: Doista se Ibn Sajjad služio metodom gatara.389 Ibn Hadžer je verifikovao ovu predaju. Kao što se bilježi od Džabira . neka je Allah njima zadovoljan.

Branio se govoreči kako on nije Dedždžal.167 Zaista sam čuo Omera kako se u isto kune pred Poslanikom a on mu to nije negirao. tako mi Allaha. Potom je zarevao kao nejžešći magarac kojeg sam čuo. Popričao je sa nama. Neki od mojih prijatelja tvrde kako sam ga udarao štapom dok ga nisam polomio ali se ja. tako mi Allaha da je Ibn Sajjad Dedždžal.393 Od Nafi'a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Sreo sam ga dva puta.draže mi je nego da se zakunem da nije. Rekao sam: Lažete mi tako mi Allaha neki od vas su mi rekli da on neće umrijeti dok ne bude imao najviše imetka i djece.391 Od Nafi'a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Ne sumnjam. a u tvojoj je glavi!? Da je Allah htio stvorio bi ga na ovom tvom štapu. potom smo se razišli. 391 392 Buhari.394 Ibn Sajjad je čuo ono što ljudi govore o njemu. Pravdao se time kako su osobine Dedždžala koje je spomenuo Resulullah savs ne slažu sa njegovim. Rekao sam mu: Ne znaš. Zatim sam ga sreo drugi puta a oko mu se već bilo pomjerilo. Upitao sam ga: Kada ti se desilo to sa okom? Ne znam. 18/57 394 Muslim. Otišao sam kod Majke pravovjernih (sestre Hafse r. Od Nafi'a se prenosi: Susreo se Ibn Omer sa Ibn Sajjadom na jednoj od medinskih ulica. tako nešto tvrdite i danas. To ga je jako uznemiravalo. reče. Dođe Ibn Omer kod Hafse koja je već čula vijest pa mu reče: Allah ti se smilovao! Šta si htio od Ibn Sajjada!? Zar ne znaš da je Resulullah savs rekao: Doista će se pojaviti iz srdžbe koja će ga naljutiti.) ispričati joj šta se dogodilo a ona mi reče: Šta si ti od njega htio? Zar ne znaš da je rečeno: Prvo sa čime će se pojaviti ljudima je srdžba koja će ga naljutiti. 18/57-58 . Prvi puta sam neke ljude upitao: Kažete da je ovo on? Rekoše: Ne tako nam Allaha. toga ne sjećam.a. 11/483 393 Muslim. 13/223 Sunen Ebi Davud. reče.392 Od Zejd ibn Vehaba se prenosi da je Ebu Zerr rekao: Deset puta da se zakunem kako je Ubn Sajjad Dedždžal. pa mu Ibn Omer reče riječi koje ga žestoko naljutiše te se u srdžbi napuha i napuni ulicu.

Došli smo u jednu kuću ljudi se raziđoše a ja ostah sam sa njim. kao što smo spomenuli digađaje Ibn Omera i Ebu Seida sa njim. ako neki ljudi ne poznaju hadis Resulullaha savs vi Ensarije ga sigurno znate. 1/128. i znam gdje je on sad. Ebu Seid reče: Umalo da mu nađem opravdanje. On to i učini. Fethul Bari. Ebu Seid! Velika je vrućina.397 Pojedina ulema je u nedoumici oko Ibn Sajjada.odgovori. A ustvari mrzio sam da pijem iz njegove ruke ili da uzmem iz njegove ruke. 18/51 397 En Nihaje. Prestrašio sam se od njega i od onog što ljudi govore o njemu. Zar ti nisi među najboljim poznavaocima hadisa Resulullaha savs? Zar Resulullah savs nije rekao: On je kafir? A ja sam musliman! Zar Resulullah savs nije rekao: On neće imati djece? A ja ostavih dijete u Medini! Zar Resulullah savs nije rekao: Neće ući ni u Meku ni u Medinu? A ja idem iz Medine prema Meki. kad bi svoje stvari stavio pod ono drvo. a mlijeko je toplo . 18/51-52 Muslim. Rekoh mu: Teško tebi ostatak dana!395 U drugoj predaji stoji da je Ibn Sajjad rekao: Tako mi Allaha znam gdje je Dedždžal sad. poželim da uzmem uže. Donese i stavi svoj prtljag pored mog. O Ebu Seide. plašeći se preopširnosti izostavio. koje sam. 13/326 . Potom mi reče: Tako mi Allaha ja znam ko je Dedždžal i poznato mi je njegovo rođenje. nejasan im je njegov slučaj.396 Spominju se i druge predaje o Ibn Sajjadu. Jedni kažu: On je Dedždžal. Znam mu oca i majku. a i pojedini učenjaci kao što je Ibn Kesir. 395 396 Muslim.rekoh. Potom pomuze ovcu donese mlijeko u velikom loncu i reče: Pij. Ibn Hadžer i drugi ih odbacuju zbog slabosti lanca prenosilaca. Potkrepljuju to zakletvama pojedinih ashaba. Pa mi reče: O Ebu Seide. Pitali su ga: Da li bi ti bilo drago da si ti taj čovjek(Dedždžal)? Kad bi mi se ponudilo na bih se bunio . Rekoh mu: Vrućine su velike.168 U hadisu kojeg prenosi Ebu Seid el Hudri se kaže: Krenuli smo na hadž ili umru a sa nama i Ibn Said. prebacim ga preko drveta i objesim se zbog onoga što ljudi govore o meni.

rekoše.Rekoše joj: . Od gustine njene dlake se nije znalo gdje joj je glava a gdje stražnji dio. Prije nego navedem mišljenja ovih dviju grupa spomenuću hadis Temima u njegovoj cjelosti: Muslim bilježi od Amir ibn Šerahil eš Šabija . U kojoj zatekosmo najvećeg čovjeka na svijetu. idite do one kuće u njoj je čovjek koji vam silno želi reći vijesti. ispričaj mi.reče. o boravku kod Ibn Um Mektuma a potom je rekla: Kad mi je istekao iddet čula sam Poslanikovog glasnika kako poziva: Okupite se na zajedničkom namazu! Otišla sam u mesdžid. Ako hoćeš učiniću to . potom su pristali na jednom ostrvu pred zalazak sunca. Okovanog u lance. i rekao joj: Ispričaj mi hadis koji si čula od Resulullaha savs i nemoj ga prenositi ni od kog drugog osim direktno od Resulullaha savs. Ispričao mi je potpuno isto ono što sam vam kazao o Dedždžalu. Požurili smo u kuću. . klanjala sa Resulullahom savs u safu žena neposredno iza leđa muškaraca. tu ih dočeka zvijer.A šta je to Džessasa? . Između stopala i koljena mu je bilo željezo. ali kažite vi meni ko ste vi? .Teško tebi! Šta si ti?! .Ša'ab ibn Hemedana da je on pitao Fatimu bint Kajs .Možete saznati o meni.Narode. Znate li zašto sam vas okupio? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Rekli smo mu: . Valovi su se poigravali sa njima mjesec dana. Tako mi Allaha nisam vas sakupio ni da vas obradujem ni da vas prepadnem.169 Drugi smatraju kako on nije Dedždžal. Kad je Resulullah savs završio namaz sjeo je na mimber i smiješeći se reče: Neka svako ostane na mjestu gdje je klanjao. zavezanih ruku na vratu. Pričao mi je da se ukrcao na brod sa trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzame. Potvrđuju to riječima Temim ed Darija. Ispričala je priču o rastanku sa svojim mužem.sestru Dahhak ibn Kajsa . Naravno. Kad nam je rekla čovjek otišli smo od nje misleći kako je ona šejtan.Teško tebi! Šta si ti ?! -Ja sam Džessasa. Okupio sam vas jer je Temim ed Dari bio kršćanin pa je dao prisegu (bej'at) i postao musliman.koja je bila od prvih muhadžira.

ukrcali smo se na lađu. Još malo pa će presušiti. iznenadilo nas je uzburkano.šta radi? Pojavio se u Mekki. Šta te o njemu zanima? Ima li vode na izvoru?Navodnjavaju li se biljke izvorskom vodom? Da. Još malo pa neće imati plodova. One su za mene zabranjene.Recite mi o izvoru Zuger. Pobjedio ih je i pokorni su mu. Obavjestite me o palmoviku? O čemu se ti raspituješ? Pitam vas za palme.požurili smo tebi.reče. Neće ostati nijedno selo a da ne stignem u njega za četrdeset noći osim u Mekku i Tajjibu.još malo pa će mi se dozvoliti da izađem pa ću se pojaviti. I tako je bilo.da li imaju plodove? Da. To je sigurno dobro za njih. Jesu li se Arapi borili protiv njega? Jesu.valovi se igraše sa nama mjesec dana. I šta je uradio sa njima.Kažite mi o jezeru taberijje? Štate o njemu zanima? Ima li u njemu vode? Mnogo je vode u njemu. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me .170 - - - Mi smo Arapi.pristadosmo na ovom ostrvu. Da.Rekosmo joj:Teško tebi!Šta si ti?Džasasa. Kažite mi o Poslaniku nepismenih.Upitasmo a šta je to Džasasa?Idite onom čovjeku u onoj kući on vas silno očekuje. znači.Neka ga slijede.nismo sigurni da ono nije bio šejtan.Reći ću vam o sebi:Doista sam ja Mesih. Ići ću zemljom. došao u Medinu.ima mnogo vode i navodnjavaju njome biljke.dočeka nas dlakava zvijer kojoj se ne zna gdje joj je glava a gdje rep.

ovo je Tajjiba . 702 . a među ashabima u drugom vremenu.400 A Nevevi veli: Učenjaci kažu kako je njegov slučaj diskutabilan. ne nego iz pravca istoka.a. Fatima reče: Ovo sam zapamtila od Resulullaha savs. Pored Fatime bint Kajs prenose ga još i Ebu Hurejre. Nije li on u morima Šama ili Jemena. Zar vam nisam ovo već ispričao? Jesi. Aiša i Džabir r. Ibn Sajjad je posjedovao moguće sličnosti. A što se tiče njegovih argumenata kako je on musliman a Dedždžal kafir.171 melek sa oštrom sabljom i otjerati. da li je on poznati Mesih Dedždžal ili nije. na osnovu spomenutog. 18/78-83 Fethul Bari.usamljen. Obaviješten je samo o njegovim osobinama. kako Dedždžal neće a on ima potomke.a. 13/328 400 Et Tezkire. Mekki i Medini.398 Ibn Hadžer kaže: Nekima se čini da je hadis Fatime bint Kajs garib .odnosno Medina. Ulema kaže: Iz hadisa je jasno da Resulullah savs nije dobio vahj (objavu) o tome da li je on Dedždžal ili neko drugi. a nije tako. stoga Resulullah savs nije kategorički tvrdio ili opovrgao Ibn Sajjada ili nekog drugog kao Dedždžala. Doista me iznenadilo kazivanje Temimovo koje je identično onome što sam vam govorio o Dedždžalu. kako Dedždžal neće ući u Mekku i Medinu a on ide iz Medine u pravcu 398 399 Muslim. iz pravca istoka.: Ako je on taj ti ga nećeš moći uništiti. Nije isključena mogućnost da bude na ostrvu u tom vremenu.399 Mišljenja učenjaka o Ibn Sajjadu Ebu Abdullah el Kurtubi kaže: Ispravno je da je Ibn Sajjad Dedždžal. rekoše ljudi. ali nema sumnje u to kako je on jedan od Dedždžala. Fatima kaže: Resulullah savs je rekao udarajući vrhom štapa: Ovo je Tajjiba. iz pravca istoka (pokazivao je rukom na istok). Na svakom prilazu će stajati meleki koji će ih čuvati. ovo je Tajjiba. Zato on kaže Omeru r.

Nejasan im je.402 Sličnu predaju smo već spomenuli kod Muslima. znam gdje će se roditi i gdje je on sad! Kao i njegova napuhanost kad je ispunio ulicu. da vidi prijestolje na vodi.to nije jasan dokaz kako on nije Dedždžal. džihada.172 Mekke. da on poznaje mjesto Dedždžalovog boravka govoreći: Znam ga . Kad sam ga ugledao rekao sam mu: Zaklinjem te Allahom kad ti je oko ugašeno? Ne znam Milostivog mi.401 Jasno je iz Nevevijevih riječi kako on Ibn Sajjada smatra Dedždžalom. A Ševkani kaže: Ljudi su se oko Ibn Sajjada žestoko podvojili. a kad je saznao nije zabranjivao Omeru r. DRUGI: Arapi ponekad prenesu govor u formi sumnje iako sam govor ne podrazumijeva sumnju. a sa njim je bio jedan Židov. Ono što također upućuje kako je upravo on Dedždžal je i ono što bilježi Abdurrezzak sahih predajom od Ibn Omera: Susreo sam se sa Ibn Sajjadom jednog dana. napuštanja onog što je bio . reče. tako da je o njemu svašta kazano. hadždža. Na to njegovo dvoumljenje se može odgovoriti na dva načina: PRVI: Dvoumio se prije nego ga je Allah dž. Njegove sličnosti sa jednim od Dedždžala je i u riječima upućenim Allahovom Poslaniku savs: Svjedočiš li ti da sam ja Allahov Poslanik? Njegove tvrdnje da mu dolazi iskreni i neiskreni. š. 401 402 Nevevijev komentar Muslima. jer Resulullah savs je naglasio njegova svojstva u vremenu njegove smutnje i pojave na zemlji. to sve nija validan dokaz. da mu ne bi bilo mrsko kad bi bio Dedždžal. A što se tiče njegovog islama. Potra ga i zareva tri puta. Lažeš. Ono što mi izgleda očitim je i to da je i Ševkani sa onima koji smatraju Ibn Sajjada Velikim Dedždžalom. 7/230-231 . obavijestio kako je on Dedždžal. Oko mu je već bilo pokrenuto kao u magarca. da se zaklinje. 18/46-47 Nejlul Evtar.a. u tvojo je glavi. Iz hadisa se vidi kako se i sam Resulullah savs dvoumio u tome je li ili nije on Dedždžal.

Čini se kako oni koji odlučno tvrde kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal nisu čuli Temimovu predaju.: Umro je Ibn Sajjad na dan Harre. 11/476 . Neka je i u Medinu ušao.a. i većina ih se već pojavila. Objediniti to dvoje je jako teško. Iako je primio islam.404 Džabir je uporan u tvrdnji kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal. pa je slijedio ono što je čuo od Omera r. A Omer r. Ibn Hadžer kaže: Zabilježio je Ebu Nuajm el Asbehani u djelu Tarihul Asbehan ono što podržava Ibn Sajjada kao Dedždžala. Rekao sam mu : On je umro. Džabir r. A Ibn Sajjad je samo jedan u nizu lažljivih Dedždžala o kojima je Resulullah savs obavijestio. rekao sam..a. moguće je da je to učinio prije nego je čuo Temimovu priču.a.403 Smatram: Džabir je jedan od prenosilaca Temimove predaje. je prisustvovao Omerovoj zakletvi kod Resulullaha savs. više se nije zaklinjao pomenutom zakletvom. Spomenuli smo vjerodostojnu predaju od Džabira r. ušao u Medinu i umro. u društvu Poslanika savs. Džabir je svjedočio kako je Dedždžal Ibn Sajjad. kao što to bilježi Ebu Davud u priči o Džessasi i Dedždžalu kao i Temim. a nakon što je čuo za nju. On je musliman. potom Ibn Ebi Seleme kaže: U ovom hadisu ima nešto što nisam zapamtio. On je ušao u Medinu. okovanog u lancima na ostrvu koji se raspituje o Poslaniku savs je li se ili nije pojavio?! Stoga je preče pretpostaviti kako ipak nisu čuli Temimovu predaju. Iako je umro. reče. Jer kako zamisliti dječaka pred punoljetstvom u doba Resulullaha savs sa kojim se Poslanik sreo i pitao ga. 13/326-327 Sunen Ebi Davud. Tako navodi od Šubejl ibn Urza a on od Hasan ibn Abdurrahmana a on od svog oca da je rekao: Kad smo osvojili Asbehan između naše vojske i Židova je bile razdaljina koju smo mi prelazili. Čak i nakon konstatacije kako je on primio islam. starca. Došao sam do Židova koji su se igrali i veselili.173 Bejheki spominjući Temimovu predaju kaže: U njoj se vidi da je Veliki Dedždžal koji će se pojaviti na kraju vremena neko drugi mimo Ibn Sajjada.a. 403 404 Fethul Bari.

i bitke na Harri je oko četrdeset godina.406 Šejhul islam Ibn Tejmije spominje kako je slučaj Ibn Sajjada bio nejasan pojedinim ashabima. 77 408 En Nihaje. Tako da odgovor: Kad smo osvojili Asbehan . Pogledao sam bolje i vidio Ibn Sajjada. kao što to bilježi Ebu Nuajm u svojoj Historiji. a kad se razvidnilo ugledah čovjeka kako tetura iz pravca vojnika. A Ibn 405 406 Fethul Bari. kao što vidiš. međusobno oprečna. odnosno: Bio sam i hodao po Asbehanu pa se desila priča o Ibn Sajjadu. kako je Resulullah savs bio suzdržan dok mu nije postalo jasno da on nije Dedždžal.a. Reče: Naš kralj sa kojim ćemo pobijediti Arape nam dolazi. Ušao je u Medinu i nije se pojavio do dana današnjeg.408 Ovo su neka od mišljenja učenih ljudi o Ibn Sajjadu. 3/327-328 Fethul Bari. i svako od njih je utemeljeno svojim dokazom. 13/328 407 El Furkanu bejne evlijaillahi ve bejne evlijaiššejtan. Stoga je Hafiz Ibn Hadžer trudeći se da pomiri različite hadise rekao: Najbliža mogućnost pomirenja između hadisa Temima i toga kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal je ta da je stvarni Dedždžal onaj koga je Temim vidio okovanog. 1/70 . sljedbenika šejtanovih. Ona su. Zato mu je otišao da ga iskuša. klanjao sabah. Moguće je sublimirati ove predaje time kako je Hasanov otac pričao o onome što je bilo poslije osvajanja Asbehana za ovaj vremenski period. Prespavao sam kod poznanika na krovu.405 Ibn Hadžer kaže: Ne može se uskladiti Džabirova predaja po kojoj je Ibn Sajjad umro na dan Harre sa predajom Hasan ibn Abdurrahmana zato što je osvajanje Asbehana bilo u doba Omera r. nego jedan od gatara.bude prešućen.a. Tako se osvajanje Asbehana i dolazak Ibn Sajjada nisu desili u isto vrijeme. a između ubistva Omera r. Čovjeka sa ukrasom na glavi oko kojeg Židovi igraju i vesele se.174 Upitao sam jednog poznanika među njima o razlogu veselja.407 Ibn Kesir kaže: Misli se na to kako Ibn Sajjad definitivno nije Dedždžal koji će se pojaviti na kraju vremena zbog hadisa Fatime bint Kajs koji je konačan sud o ovome.

U hadisima o Ibn Sajjadu nema onog što je suprotno duhu hadisa ili biti istine. diskutabilan među muslimanima. On je opaki gatar varalica.kao što je rečeno.svrhom i krajnjim ciljem. spomenuo samo Džabirov hadis od Ibn Omera o Ibn Sajjadu a prešutio je i nije zabilježio hadis Fatime bint Kajs u Temimovoj predaji.š.1/104 411 En Nihaje. bio je jedan od Dedždžala. je njegovu laž i neispravnost učinio jasnom Resulullahu savs i muslimanima.njegovim značenjem. Ništa nije mislio tom riječju. Ibn Sajjad je. Zbog velike zbrke oko toga Buharija je slijedio metod pretežnijeg mišljenja. Ebu Ubejje pobija sam sebe u govoru.sad je došlo vrijeme da se ozbiljno pozabavimo hadisom. priča živjela u pojedinim knjigama pripisana Poslaniku. Dva Sahiha i drugim.410 To je ono što šejh Ebu Ubejje kaže u komentaru na spomenute hadis o Ibn Sajjadu!! Odgovara mu se kako su spomenuti hadisi o Ibn Sajadu vjerodostojno zabilježeni u hadiskim zbirkama. 13/328 En Nihaje. 1/88 .409 Ibn Sajjad je istina a ne iluzija(legenda) Ebu Ubejje tvdi kako je: ličnost Ibn Sajjada iluzija nastala u pojedinim glavama. Allah dž. Ponekad u komentarima hadisa o Ibn Sajjadu kaže: Istina je da je Ibn Sajjad izgovarao riječi bez značenja kao što je običaj gatara.175 Sajjad je šejtan u liku Dedždžala toga vremena koji se uputio prema Asbehanu tu se pritajio sa sebi sličnim do vremena koje je Allah odredio da se u njemu pojavi.a Poslanik savs nije radio niti govorio osim ono što je najbolje i srž istine.Također moramo prenositi lanac prenosilaca kako bi se naše shvatanje islama spasilo nepravde i grešaka. 409 410 Fethul Bari.411 Ovdje priznaje kako je Ibn Sajjad opaki gatar varalica! Kako jednom može biti izmišljotina a drugi put gatar! Nema sumnje da Ebu Ubejje pobija sam sebe svojim govorom.

Medinom se pročulo kako je on Dedždžal na kojeg je upozorio Resulullah savs. a o Ibn Sajjadu mu nije došla objava pa je Resulullah savs smatrao da ono što otkriva njegovu dedžalštinu . slao djecu kao poslanike. je li on stvarni Dedždžal ili ne. Kao i druga pitanja koja mu je postavio Resulullah savs.bez dokaza ili nepobitnog stava o tačnosti. Osim toga. dok mu nije rekao: Ja sam nešto za tebe sakrio. Ako je to što smo spomenuli bila namjera onda ne čudi što je Resulullah stao da vidi njegov odgovor iz kojeg je postalo jasno kako je on jedan od Dedždžala.radilo se o dječaku koji je posjedovao moć raspoznavanja stvari . od Hafiza Ibn Kesira. Ebu Ubejje je potpuni sud prepustio svom dragom razumu o hadisima koje prenosi Ibn Kesir.su riječi: Svjedočiš li da sam ja Allahov poslanik .. 1/104 Buhari. Ono što on smatra ispravnim i prihvati to je istina. nema zapreke da Resulullah savs ponudi islam maloljetniku. Buharija bilježi priču Ibn Sajjada pod naslovom: Poglavlje kako ponuditi islam maloljetnoj osobi. Nije se ovim riječima željela dječakova odgovornost islamom nego stvarno stanje Ibn Sajjada.176 Onaj ko pomno prati komentare Ebu Ubejje na knjigu: En Nihaje. a sve drugo komentira suprotno hadisima ili sudi o vjerodostojnim hadisima kao apokrifnim . Ebu Ubejje o hadisima Ibn Sajjada kaže: Da li je dječak odgovoran (mukellef) za svoja djela? I da li bi Poslanik ovim tvrdnjama poklanjao toliko pažnje da stane kod njega i pita ga ovo pitanje? Je li razumno da čeka dok mu ovaj ne odgovori? Da li je prihvatljivo da mu dozvoli odgovor u kojem za sebe tvrdi poslanstvo i objavu? Je li to Allah slao djecu kao poslanike? Pitanja su koja navodimo onim kojima je razum blokiran pred razboritim i zdravim razmišljanjem. niti da je Allah dž.413 412 413 En Nihaje. Poslanik savs je samo želio provjeriti stanje Ibn Sajjada. el fitenu vel melahimu. uočiće čuda.412 Odgovara mu se na ove riječi: Niko nije rekao da je maloljetnik mukellef.. 6/181 .š.

ovaj odgovor jača predaja koju od Ibn Omera bilježi Buharija o odlasku Resulullaha savs Ibn Sajjadu u kojoj stoji: Dok ga ne nađe kako se igra sa djecom kod tvrđave Benu Megale.417 Mjesto pojavljivanja Dedždžala Doći će iz pravca isotka iz mjesta Horasan.177 A to što Poslanik nije kaznio Ibn Sajjada iako je tvrdio za sebe poslanstvo je ustvari sumnja prisutna kod Ebu Ubejje rezultirana nepoznavanjem mišljenja uleme koji su na nju odgovorili sa više odgovora od kojih spominjemo: 1. Allah dž. U prilog tome je i ono što bilježi Ahmed od Džabira u priči o dolasku Poslanika savs kod Ibn Sajjada i riječima Omera r. a on mu odgovori: Ako je on taj. od Židova Asbahana.Postoji treći odgovor koji je spomenuo Hafiz Ibn Hadžer: Ibn Sajjad nije jasno tvrdio da je on poslanik nego je zamislio kako tvrdi da ima objavu. ugovor u kojem je potpisano međusobno nenapadanje i da oni ostanu u svojoj vjeri.414 Ovako su odgovorili Hattabij i Begavij.kaže: Zar ne vidiš da mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju. nego Isa sin Merjemin a. potom će hodati zemljom. Allahov Poslaniče. a Ibn Sajjad je tada bio blizu punoljetstva. još uvijek maloljetan. Dozvoli mi da ga pogubim.416 Kadija 'Ijad je izabrao ovaj odgovor. 3. A Ibn Hadžer kaže: To je tako (muteajjin).s. 6/172 417 Sura Merjem. 6/174 416 Buhari. ti nisi njegov ubica (sahib). 24/64-65 Fethul Bari.š. 83 .Ibn Sajjad je tada bio mali.Ibn Sajjad je bio jedan od medinskih Židova ili jedan od njihovih saveznika.415 2. Tvrditi da imaš objavu ne znači tvrditi i da si poslanik. A između njih i Poslanika je postojao ugovor o primirju nakon što je Poslanik stigao u Medinu. A ako on nije taj nemaš pravo ubiti čovjeka sa kojim mi imamo ugovor. Neće ostaviti niti jedno 414 415 El fethur rebbanijj.a.

U hadisu Fatime bint Kajs stoji da je Dedždžal rekao: Izaći ću. osim Mekke i Tajjibe. U njih neće moći ući jer će ih meleki čuvati. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me melek sa oštrom sabljom i otjerati od njih. neće ostati nijedno mjesto a da u njega ne uđem u periodu od četrdeset noći. Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa. on je u pravcu istoka (i pokaza rukom prema istoku).418 Ebu Bekr es Siddik prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal će se pojaviti na istoku iz mjesta zvanog Horasan.419 Ibn Hadžer kaže: A što se tiče mjesta iz kojeg će se pojaviti to će sigurno biti sa istoka.421 Dedždžal neće ući u Mekku niti u Medinu Dedždžalu je zabranjen ulaz u Mekku i Medinu kad se pojavi na kraju vremena. Od Enesa r. 13/91 421 En Nihaje. Na svakom prilazu će stajati melek koji će ih čuvati. O tome postoje vjerodostojni hadisi. U spomenutom hadisu Fatime bint Kajs Resulullah savs o Dedždžalu kaže: Nije li on u moru Šama ili Jemena. 1/128 422 Tajjiba je Medina. A u ostala mjesta će jedno po jedno ulaziti. Bilježi Imam Ahmed od Džunade ibn Ebi Umejje el Ezdija: Otišli smo ja i jedan od ensarija kod jednog od Resulullahovih savs ashaba i rekli mu: Kaži nam šta si od Resulullaha savs čuo 418 419 Muslim. 422one su mi zabranjene. osim Mekke i Medine. Mesdžidun Nebavi u Medini.a. 24/73 420 Fethul Bari. ne nego je u pravcu istoka. Pouzdano se zna da Dedždžal neće ući u četiri mesdžida: Mesdžidul Haram u Mekki. 18/83 El fethur rebbanijj. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal će se pojaviti iz asbehanskih židova.178 mjesto a da u njega ne uđe. .420 A Ibn Kesir kaže: Početak pojavljivanja će biti iz Asbehana iz mjesta zvanog Jehudijje (Židovsko). sa njim će biti sedamdeset hiljada židova. hodaću zemljom.

24/73 427 En Nihaje. Fethul Bari.426 A u spomenutom hadisu Ebu Bekra r.179 o Dedždžalu .428 A što se tiče toga da će najveći broj njegovih sljedbenika biti od beduina (seljaka) to je stoga što je neznanje uglavnom sa njima. Mesdžidun Nebevi u Medini. Ibn Kesir kaže: Očito je. lica poput iskovanih štitova. 6/488 425 Muslim.425 A u Ahmedovoj predaji sedamdeset hiljada Tidžanaca. pa upita ko je on. (spomenuo je hadis i rekao): zaista će on boraviti na zemlji četrdeste sabaha. 18/85-86 426 El fethur rebbanijj.. 2/234. 6/604 . obuće od dlake. naslonjenog na čovjekovo rame kako tavafi oko Kabe. A Allah najbolje zna.427 Smatram da se to odnosi na nearape (e'adžem) opisane u hadisu Ebu Hurejre: Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite sa Havzom i Keramom od nearapa: Crvenih lica.423 Ašto se tiče predaje u Dva sahiha po kojoj je Resulullah savs vidio kovrdžavog.. mješavina rasa. 26/76 Nevevijev komentar Muslima. 1/117 428 Buhari. ćoravog desnog oka. Rekoše mu da je on Mesih Dedždžal. niskog čovjeka. Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa. Odgovor je kako se radi o zabrani ulaska Dedždžala u Meku i Medinu onda kad se pojavi ne kraju vremena. neće se približiti četirima mesdžidima: Mesdžidul Harem u Mekki.a.: Slijediće ga narod lica poput iskovanih štitova. krivih noseva. Bilježi Muslim od Enes ibn Malika r. Dedždžalove pomoćnike. a Allah najbolje zna. da je Resulullah savs rekao: Slijediće Dedždžala sedamdeset hiljada asbehanskih židova kao predvodnica.424 Dedždžalovi sljedbenici Većina Dedždžalovih sljedbenika su Židovi. Bilježi se u podužem hadisu Ebu Umame u kojem Resulullah savs kaže: Od smutnje Dedždžala će biti i njegove 423 424 El fethur rebbanijj. nearapi i tatari. da se misli na turke. sitnih očiju. doći će na svaki izvor.a. Najvećim dijelom pustinjaci (seljaci) i žene.

Dva šejtana će se pojaviti u liku njegovog oca i majke i reći: Sine. U hadisu Ibn Omera r.š. stvorio Adema a. neka se sagne. slijediće ga zemaljske riznice. hoćeš li posvjedočiti da sam ti ja Gospodar? Hoću. Njegov džennet je vatra a njegova vatra je džennet.2/1359-1363 Dolina između Medine i Taifa. majke. kovrdžave kose. sa njim je džennet i džehennem.. i druga neprirodna dešavanja. Ko ugleda jednu od njih neka uđe u onu koju vidi kao vatru. 431 Musned Ahmeda. reći će. 18/60-61 433 Muslim. njihovo stanje je gore od stanja beduina zbog brzine potpadanja pod razne uticaje i zbog neznanja. pa do dana Sudnjega.a.432 Također Muslim od Huzjfe bilježi da je Resulullah savs rekao: Znam ja šta će imati Dedždžal. kćerke.a. to je zaista hladna voda. zaista je on tvoj Gospodar. sestre. hadis 5353 432 Muslim. da je Resulullah savs rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko. brdo hljeba. njegova vatra je džennet a njegov džennet je vatra. putovaće zemljom strahovitom brzinom poput kišnog oblaka nošenog vjetrom.431 Dedždžalovo iskušenje (fitnet) Iskušenje zvano Dedždžal je najveće iskušenje od vremena kad je Allah dž. O svemu tome govore vjerodostojni hadisi od kojih je i onaj koji bilježi Muslim od Huzejfe r. Sa njim će biti rijeka vode. slijedi ga.180 riječi čobanima: Ako ti oživim oca i majku.429 A žene. prodrma glavom i napije se..s.18/61 .430Najviše će pred njega izaći žena. imaće dvije rijeke koje teku. Čak će čovjek otići kod supruge. jednu bijelu a drugu rasplamsanu. se kaže: Doći će Dedždžal u dolinu žabokračine zvanu Merkanat. narediće nebu kišu pa će pasti. Spominje se da će sa njim biti džennet i vatra.433 429 430 Sunen Ibn Madže. To stoga što će mu Allah dati veličanstvenu moć nadnaravnosti koja će zapanjiti i zateći razum. 7/190. a zemlji bilje pa će niknuti. tetke i svezati je konopcima plašeći se da ne izađu pred njega.

Doći će među narod. Onda će ga ponovo pozvati a on će doći ozarena i nasmijana lica.436 Molimo Allaha dž.a. reče. Dedždžal će reći: Kad bih ubio a potom oživio ovog čovjeka da li biste sumnjali u mene? Ne bismo. 13/101 436 Već smo spomenuli izvor. 18/65-66 Buhari. Medine i reći mu: Svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nas je obavijestio Resulullah savs. narediće zemlji i niknuće bilje. Dedždžal će htjeti da ga ponovo ubije. u kojoj Resulullah savs o Dedždžalu kaže: Od njegove smutnje je i to da će reći beduinima (seljacima): Kada bih oživio tvog oca i majku bi li posvjedočio da sam ti ja gospodar? Svakako da bih. a ostali dani poput naših dana. i utječemo mu se da nas sačuva od iskušenja. sad mi je još jasnije ko si ti. koliko će boraviti na zemlji? Četrdeset dana: dan kao godina. Pa će dva šejtana u liku oca i majke progovoriti: O sinko moj.434 U Buharijinoj predaji od Ebu Seid el Hudrija r. . 434 435 Muslim. udariće ga sabljom i prepoloviti na dva dijela. vratiće im se stoka sa ispaše na kraju dana nahranjena i sa mnogo mlijeka. pozvati ih i oni će mu povjerovati i odazvati mu se. stoji da je ovaj čovjek kojeg će Dedždžal pogubiti od najboljih ili najbolji čovjek. dan kao mjesec. zaista je on tvoj gospodar. Potom će pozvati mladića punog mladalačke snage. rekoše. odgovori. Doći će pred Dedždžala iz Poslanikovog grada. da nas pomogne.a. Pa ga ubi a potom oživi a čovjek mu reče: Tako mi Allaha.š. ali neće to moći učiniti. narediće nebesima i kiša će pasti. se prenosi da su ashabi rekli: Allahov Poslaniče. slijedi ga. Potom će doći narodu i pozvati ih a oni će odbiti njegov poziv pa će on otići od njih. dan kao sedmica. Postaće siromašni bez igdje ičega. Proći će pored ruševine pa će joj reći: Izbaci svoju riznicu blaga pa će ga blago slijediti kao pčele roj.435 Spomenuli smo predaju Ibn Madže od Ebu Umame el Bahilija r. Rekoše: Kojom brzinom će se kretati zemljom? Poput kišnog oblaka nošenog vjetrom.181 U hadisu Nevvas ibn Sem'ana u kojem se spominje Dedždžal.

3/317 Sura El Isra’.š. o tome da li je on Ibn Sajjad ili nije upućuju na to da se sa Dedždžalom željelo ukazati na rasprostranjenost i moć zla u mnogim mjestima na način koji je doprinijeo uspostavi i širenju smutnje u određenom vremenu. onda u predajama nema oprečnosti. U predajama nema razlika niti kontradiktornosti. Ne postoji dokaz kako je on simbol izmišljotine. zbunjenosti i gnusne laži .439 Odgovaramo na ove tvrdnje kako su hadisi jasni u tome da je Dedždžal čovjek tijelom i dušom. Allahovom riječju: Laž. On je stvarni čovjek. 1/115 .. a sve to je iz pravca istoka. Ipak Šejh Muhammed Abduhu Dedždžala smatra simbolom izmišljotine. Pogledaj šta Šejh Ebu Ubejje kaže u komentaru hadisa o Dedždžalu: Razlike u predajama o mjestu i vremenu pojave Dedždžala. Ako je to jasno. Ovakva tumačenja su odstupanja od jasnih hadisa bez bilo kakve utemeljenosti. Spomenuli smo vezu između tih predaja.. Spomenuo sam mišljenja učenjaka o tome. pojasnio sam šta je rečeno o Ibn Sajjadu i da li je on ili neko drugi Dedždžal. pojasnio sam kako će se Dedždžal pojaviti iz Asbehana iz pravca Horasana. obmane i sramote. zaista. nestaje. Nema ničega što bi zahtijevalo ono čemu su njih dvojica otišla posebno ne sa svim onim osobinama na koje su upozorili hadisi koji bez 437 438 Vidi Tefsirul Menar.182 Odgovor onima koji negiraju pojavu Dedždžala Ono što smo spomenuli nedvojbeno ukazuje na pojavu Dedždžala na kraju vremena. će mu dati šta bude htio od nesvakidašnjih velikih mogućnosti.438 On također veli: Nije li preče da se Dedždžal razumijeva kao simbol zla. To je trajalo sve dok njegova snaga ne prestane a njegova žeravica se ugasi snagom istine. 81 439 En Nihaje. ni o mjestu pojavljivanja niti o vremenu dolaska. Allah dž.437u tome ga je slijedio Šejh Ebu Ubejje smatrajući Dedždžala simbolom slabosti i neistine a ne stvarnim čovjekom. obmane i laži.

1/89 Musned Ahmeda.440 On ovdje smatra Dedždžala stvarnim čovjekom koji tvrdi kako je on božanstvo i priziva srdžbu i prokletstvo nad njim. što sve skupa nepobitno ukazuje kako je on stvarna ličnost. a na drugom mjestu negira mogućnost Dedždžala kao čovjeka. nego je on samo simbol zla i iskušenja!! Nema sumnje da je ovo njegovo negiranje samog sebe. 1/223 442 En Nihaje. kaburski azab i narod koji će izaći iz vatre nakon što odgori. niko od vas neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre .183 nepotrebnog izlaska iz okvira upućuju da se radi o čovjeku od krvi i mesa.442 440 441 En Nihaje. Allah ga groznim učinio i upotpunio sviju srdžbu i prokletstvo nad njim. Dedždžalove natprirodnosti su stvarnost Govoreći o njegovim iskušenjima. pročitaće ga svako ko prezire njegova djela ili pročitaće ga svaki mu'min. Pored toga Ebu Ubejje pobija sam sebe komentarišući u Ibn Kesirovom djelu El fitenu vel melahimu Poslanikove riječi: Između očiju će mu pisati kafir. 1/120 . Ili Poslanikove riječi: Zapamtite dobro. spomenuli smo neke od njegovih natprirodnosti. traženje zaštite od njegove smutnje i vijesti o njegovoj propasti. Dedždžala. šefa'at.Ebu Ubejje to komentira ovako: Ovo jasno ukazuje na Dedždžalovu laž u pripisivanju božanstva sebi. Također od učitelja mu'tezila Ebu Ali el Džubbaija prenosi riječi: Nije dozvoljeno da to bude stvarnost jer bi se time mu'džize čarobnjaka izjednačile sa mu'džizama poslanika.441 Spomenućemo natprirodnost Dedždžala. Ibn Kesir prenosi od Ibn Hazma i Tahavije kako su oni rekli da ono što je sa Dedždžalom nije stvarno. Volio bih da se na one koji negiraju pojavu Dedždžala ne odnose Resulullahove savs riječi: Zaista će poslije vas biti ljudi koji će negirati kamenovanje (redžm). One su stvarnost a nikako iluzija ili izmišljotina kao što to tvrde pojedini učenjaci.

Muslim. koja je suprotna predaji Dva sahiha od Mugire ibn Šu'abe: Niko nije pitao Resulullaha savs o Dedždžalu ono što sam ga ja pitao. Tvrdio je kako je to oprečno Allahovim dž.. Kur'an nedvojbeno kaže kako u Allahovim zakonitostima nema odstupanja niti promjena. bilo koji Dedždžal. džennet i džehennem . reče. javno pred ljudima. Ove oprečne i suprotstavljene predaje ne ograničavaju ove nepobitne Kur'anske tekstove.š. beznačajno.š. 18/74 . 13/89 . Pa kako će onda dati Dedždžalu veće mu'džize u zavođenju ogromne većine njegovih robova!? Od tih predaja je i to kako će on za samo četrdeset dana zavladati zemljom osim Mekke i Medine. Usmrti pa oživi.184 Poslije njih se pojavio Rešid Rida i negirao Dedždžalovu natprirodnost. Zaista je Dedždžal.se spominje brdo hljeba. 9/490 Buhari. rijeke vode i meda. Jasno je kako je Uzvišeni Allah dž.444 Od onih koji negiraju natprirodnost Dedždžala je i Ebu Ubejje koji u komentaru hadisa o tome kaže: Hoće li zastati pred ovim velikim iskušenjem velika većina ljudi. dao poslanicima ove mu'džize da bi uputili njegova stvorenja shodno prednosti oprosta nad srdžbom.kao što smo spomenuli . zakonitostima stvaranja. pa mi reče: Šta te muči kod njega? Rekao sam: Kažu da će imati brdo hljeba i rijeku vode? To je sve kod Allaha dž.443 Kao primjer kontradiktornosti hadisa o Dedždžalu navodi da u pojedinim predajama . nebitan kod Allaha da bi 443 444 Tefsirul menar.A da ih potom Allah baci u džehennem zbog toga što su njime iskušani?? Zaista je Allah dž. Tako govoreći o hadisima o Dedždžalu veli: Ono što je spomenuto od natprirodnosti potpuno sliči najvećim znakovima kojima je Allah pomogao najodabranije poslanike (ulul azm) ili ih čak i nadmašuje i time bacaju sumnju na njih kao što o tome kažu pojedini filozofi a muhaddisi to smatraju njihovom novotarijom..š.š. blaži i milostiviji prema svojim robovima i ne bi dozvolio ovakvu tiraniju iskušenja nad njima pred kojim ne bi odolio osim onoga ko je obdaren neograničenom čvrstinom vjerovanja i ubjeđenja. Do riječi: Zaista ono što mu je pripisano od natprirodnosti je suprotno Allahovim zakonitostima stvaranja.

Ako se složimo da je hadis onakav kako se čini onda su riječi Resulullaha savs izrečene prije nego je Poslaniku objavljeno o njegovim natprirodnostima.. Nemoguće je poistovijetiti stanje 445 446 En Nihaje.a. U njima nema kontradiktornosti i među njima nema oprečnosti. 3. nego se želi reći kako je to sve beznačajno da bi se zbog toga povjerovalo Dedždžalu..Zabilježeni hadisi o natprirodnosti Dedždžala su stabilni i vjerodostojni. posebno kad je dat jasan znak njegove prevare i kufra koji će pročitati svaki pismeni i nepismeni musliman. Potom je došla objava i pojasnila znakove Dedždžalove natprirodnosti. Ako se tome doda još mnoštvo toga što upućuje na njegovu ograničenost.445 Odgovor ovakvim je sažet u slijedećem: 1. A ono što je za primjer naveo Rešid Rida od Mugire u Dva sahiha i da je to navodno suprotno hadisima o Dedždžalu odgovaramo Poslanikovim savs riječima: To je sve kod Allaha beznačajno . 18/74.da ništa od toga neće biti sa njim. Nije dozvoljeno odbaciti ih ili ih komentirati nevedenim sumnjam.š. Tako da nema nikave oprečnosti između Mugirinog hadisa i hadisa o Dedždžalu.određenjem iskušenje i ispit za robove. Dokaz tome su Mugirine riječi Poslaniku: Kažu sa njim je .to znači: beznačajno je to što je Allah dž. Fethul Bari. To je poput riječi onog kojeg ubije Dedždžal: Nikad mi nije bilo jasnije ko si ti. Ne želi se riječima: To je sve kod Allaha beznačajno . Ove natprirodnosti su Allahovim dž. potresnim za vjerovanje i vjeru u srcima većine svijeta. dao Dedždžalu od natprirodnosti kojima odvodi u zabludu nevjernike ili sije sumnju u srca vjernika nego time povećava vjerovanje onih koji su vjernici a sumnju onih čija su srca bolesna.Natprirodnost Dedždžalova je stvarnost a nikako iluzija. A nije rekao: Ti si nam rekao tako i tako.185 mu On dao monopol nad stvorenjima i pojačao ga ovim zapanjujuće razornim oružjem. izmišljotina.446 kao što smo spomenuli govoreći o njegovim svojstvima.š. 2. 13/93 . 1/118 Nevevijev komentar na Muslima.

. 6. o tome da je on čovjek kojim je Allah iskušao svoje robove.š. On je najmilostiviji i najznaniji ali Njegovom mudrošću iskušava svoje robove nakon što ih je opmenuo i upozorio na njega. Allah mu se smilovao. kao Rešid Rida. kao kušnju i ispit svojim robovima: Kadija 'Ijad. podario mu stvari od Allahove moći kao: oživljavanje onog kojeg ubije pojava cvijeća i ljepote dunjaluka.186 Dedždžala sa stanjem poslanika. Nigdje se ne spominje kako će Dedždžal tvrditi za sebe da je poslanik. nestanak dunjaluka i neposrednu blizinu Smaka svijeta. jer su dokazi suprotni tome. 5.. smatram pogodnom prenijeti neka od mišljenja uvaženih učenjaka o utemeljenosti Dedždžalovih natprirodnosti. vrijeme nestanka uobičajenog.Ako bismo se pomirili kako su Dedždžalove natprirodnosti suprotstavljene Allahovim zakonitostima rekli bismo: Zaista je Dedždžalovo vrijeme. 13/105 .447 4.š. dvije rijeke.Doista ono što je dato Dedždžalu nije u suprotnosti sa Allahovim suprotnostima. Ako se njegov dolazak desi u vremenu iskušenja koje je htio Allah dž. Nakon ovoga. kaže: Hadisi koje je spomenuo Meslim i drugi o Dedždžalu su neoboriv dokaz sljedbenika istine o njegovom postojanju. kako smo to već spomimjali.Smatrati . Desiće se veličanstvene stvari kao uvod u kataklizmu svijeta. ispita i patnje. Ono što se kaže o mu'džizama poslanika i kako one nisu suprotstavljene Allahovim zakonitostima se potpuno isto odnosi i na natprirodnosti date Dedždžalu kao metod iskušenja. Kada bismo bukvalno shvatili riječi Rešid Rida osporili bismo mu'džize poslanika jer su i one suprotne Allahovim zakonitostima. koje su zbilja i koje je dao Allah dž. U Muslimovoj predaji se bilježi kako će neki Dedždžalovi dani biti poput godine. onda se ne kaže: Zaista je Allah milostiviji od toga da svoje robove iskuša Dedždžalovom nesvakidašnošću. naređenje nebesima kiše koja će 447 Vidi Fethul Bari. slijeđenje bogatstva zemlje. nego će tvrditi da je božanstvo. njegov džennet i vatra. drugi poput mjeseca ili sedmica . mogućim ovladavanje zemljom za četrdeset dana je neutemeljeno.

razum postane nemoćan. Ubiće ga Isa a.nemoć u otklanjanju bolesti oka.187 pasti ili zemlji koja će probujati . Upravo stoga svi poslanici su upozoravali na njegovo iskušenje. Iskušenje pred kojim zastaje pamet.plašeći se njegovog zlostavljanja.. A oni koji slijede uputu neće biti zadivljeni njime. On ne poziva poslanstvo kako bi te neprirodnosti bile dokaz njegove istinitosti. onima kojimu se odazovu pašće kiša.pojasnili su njegovu manjkavost i dokaze njegove neispravnosti.mu'atezila i drugih koji smatraju da postoji ali samo kao izmišljotina i iluzija koja nema stvarmosti. Zato što će prepoznati znakove njegove laži i onog što već znaju o njemu.džehmija. Dedždžalom iskušati svoje robove time što će mu dati od očitih natprirodnosti njegovog vremena.š.tragajući za zalogajem kruha.a u toj tvrdnji je očiti lažac. šerijatskog prava i diskutanata.nego tvrdi da je božanstvo. Dokazi njegovog postanka i manjkavosti.jer je njegovo iskušenje veliko. kao što smo spomenuli. Ovo je pravac (mezheb) svih učenjaka hadisa.niti prevareni onim što je kod njega. Stoka će im se vratiti uhranjena i 448 Nevevijev komentar Muslima.njegova brzina hodanja zemljom-sve to neće ostaviti prostora slabima da razmisle o njemu.sve to će se dogoditi Allahovom dž. Zbog toga i sličnog.Fethul Bari.povjerovaće mu samo slabići kako bi postigli ono što im treba.s.za razliku onih koji su ga zanijekali od haridžija. Povjerovaće mu onaj ko u ovakvoj situaciji povjeruje.Otuda će mu onaj što ga je ubio reći:Ovo mi je samo povećalo moje znanje o tebi.uklanjanje potvrde nevjerovanja između dva oka. Prestaće njegovo stanje. porašće žitarice kojima će se hraniti njihova stoka i oni.Uz to.njegovom postanku i manjkavostima.tvrdeći kako bi njegovo postojanje ukinulo mu'džize poslanika. Ovo je njihova zajednička greška.š. a Allah će učiniti postojnim one koji vjeruju.alejhimus selam. Potom će ga Allah učiniti nemoćnim pa neće moći ubiti onog čovjeka niti bilo koga drugog. moći i htijenjem.13/105 .448 Hafiz Ibn Kesir kaže: Zaista će Allah dž.18/58-59.

rijeke koje teku .450 A Ibn Arebi kaže: Ono što će se pojaviti od znakova Dedždžala: spuštanje kiše. Kad pozove ljude tvrdiće kako je on njihovo božanstvo. iskušati svoje robobe na kraju vremena.Ako budeš tvrdio kako Gospodar ne mijenja u sebi ništa. Uznevjerovaće sumnjičavi a povećati iman postojnim vjernicima.š. 449 450 En Nihaje. Najgore što može pomisliti razuman čovjek je kako božanstvo nije jednako ili bolje od drugih stvorenja. Sve to je zastrašujuće. i ispit na kojem će propasti sumnjičavi a spasiti se ubijeđeni.449 A Hafiz Ibn Hadžer kaže: U Dedždžalu je jasan dokaz za onog ko razumije njegovu laž jer je on vlasnik mahana i vidljiv je trag njegovog stvaranja kao što je ćoravost njegovog oka. A one koji mu se ne odazovu zadesiće ih suša. Ostavio je svom ummetu jasan i vidljiv put.sve to je kušnja od Allaha dž. pomanjkanje imetka. Sve to nije izmišljotina nego stvarnost sa kojom će Allah dž. put čija je noć jasna kao dan i sa kojeg ne skrene niko osim onog ko je propao. džennet i vatra. Zato je Resulullah savs rekao: Nema iskušenja većeg od onog zvanog Dedždžal. slijeđenje riznica zemlje. oskudica. davanje izobilja onom ko mu povjeruje i uskraćivanje onom ko ga u laž ugoni.š. Ubiće tog mladića a potom ga oživjeti. Ne može od sebe samog otkloniti manjkavost! Najmanje što se tada može reći je: O ti koji tvrdiš kako si stvorio nebesa i zemlju! Oblikuj sebe i otkloni bolest. uginuće stoke. Nije ostavio dobro a da nije na njega ukazao niti je ostavio zlo a da nas nije na njega upozorio. 13/103 . glad. pa de bar skloni to što ti piše među očima.451 Zaštita od Dedždžalovog iskušenja Poslanik savs je usmjerio ummet onom što će ih sačuvati od iskušenja Dedždžala Mesiha. 13/103 451 Fethul Bari. Odvešće u zabludu mnoge a njime će mnogi biti i upućeni. života i usjeva. Riznice zemlje će ići za njim kao pčele za rojem. 1/121 Fethul Bari.188 sa puno mlijeka.

neka kaže: Gospodaru. prouči šehadet neka traži zaštitu od četvero.š. učeći Ettehijatu. 2/317 Buhari. bez ikakve sumnje. On će se.454 Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. 11/179 . Svaki poslanik je upozoravao svoj ummet na ćoravog Dedždžala a Muhammed savs je posebno povećao opomenu i upozorenje. zaista kod Tebe 452 453 Buhari.š. Neka svako zna da je Dedždžal čovjek koji jede i pije a Allah je uzvišen od toga. i od Tebe tražim zaštitu od kušnje dunjaluka (misli se na kušnju Dedždžala).. 2. Dedždžal je ćorav a Allah dž. pojaviti baš u ovom ummetu jer je on posljednji ummet a Muhammed savs Pečat poslanika. oni koji su mu povjerovali i oni koji su ga zanijekali.š. 11/174 454 Fethul Bari.189 Od onoga na šta nas ja upozorio je i iskušenje Dedždžala Mesiha jer je to najveća smutnja sa kojom će se sresti njegov ummet do Sudnjeg dana.: Zaista je Resulullah savs učio dovu u namazu: Gospodaru moj.. utječem Ti se od kaburskih patnji i od iskušenja Dedždžala Mesiha ..Čvrsto pridržavanje islama. naoružavanje oružjem imana poznavanjem Njegovih imena i svojstava u kojim nema Njemu sličnih. Ovo su samo neke od smjernica Poslanikovih kojima je Mustafa savs usmjeravao svoj ummet kako bi se spasio od ovog strašnog iskušenja od kojeg i mi molimo Uzvišenog Allaha dž.. mu je pojasnio mnoga svojstva Dedždžala kako bi upozorio svoj ummet. od tih pet stvari je i .453 Reći «dunjaluk» a misliti na Dedždžala je jasan pokazatelj kako je Dedždžal najveće moguće iskušenje na dunjaluku.a.a. Allah dž. da nas sačuva i podari nam utočište: 1. da je Resulullah savs rekao: Kada neko od vas.Stalno tražiti utočište od Dedždžalovog fitneluka a posebno to činiti u namazu o čemu postoje brojni vjerodostojni hadisi: Hadis kojeg bilježe Dva šejha i Nesa'i od Resulullahove supruge r.452 Buhari bilježi od Mus'aba koji kaže da je Sa'ad naređivao pet stvari koje je čuo od Poslanika savs kako ih naređuje. nije i niko neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre a Dedždžala će vidjeti ljudi kad se pojavi.

žena..a.455 A imam Tavus je zahtijevao od svog sina da ponovi namaz ako ne bi proučio ovu dovu. Od zabilježenih hadisa o tome je i hadis Muslima od Nevvas ibn Sem'ana: . Muslim veli: Šu'abe kaže: Sa kraja sure Kehf a Hemam kaže: Sa početka sure Kehf.190 tražim utočište od džehennemske kazne.457 Do njegovih riječi: Posebno u ovom vremenu prepunom fitneluka. vremenu u kojem su iščezli znakovi sunneta. kaburske patnje. spominje se da će prethoditi njegovoj pojavi zaborav njegovog spominjanja sa mimbera. Riječi Uzvišenog: Zar nevjernici misle da pored Mene za bogove mogu uzimati robove moje.460 Nevevi kaže: Razlog tome je mnoštvo čuda i znakova na početku sure Kehf. odnosno prvih i zadnjih deset ajeta.. 5/89 457 Medžmeu zzevaid ve menbeul fevaid. a mi snage ni moći nemamo osim kod Allaha Uzvišenog. iskušenja. muškaraca .458 3. 5/87 Muslim.461 455 456 Muslim. 7/335 458 Levamiul envaril behijje.459 Muslim također bilježi od Derda'a r. pa ko dobro razmisli o njima neće biti zaveden Dedždžalom. da je Resulullah savs rekao: Ko napamet nauči prvih deset ajeta sure Kehf sačuvao se Dedždžalovog iskušenja... Sefarini kaže: Neophodno je da svaki alim usadi hadise o Dedždžalu u srca djece. sunnet je postao kao novotarija a novotarija šerijat koji se slijedi. ko od vas doživi njegov dolazak neka mu prouči početak sure Kehf.456 Ovo je dokaz velike želje prvih muslimana da svoju djecu nauče ovoj vrijednoj dovi. 6/92-93 461 Sura El Kehf. 18/65 460 Muslim. 2/106-107 459 Muslim. kušnje oživljenja i smrti i od zla iskušenja Dedždžala Mesiha.Učiti napamet ajete iz sure Kehf. a također i kraj sure Kehf kao npr. Božiji Poslanik savs je naredio učenje sure Kehf pred Dedždžalom a u nekim predajama kraj sure Kehf. 101 .

Mustedrekul Hakim. puhanje u sur. da je Resulullah savs rekao: Zaista onaj ko petkom prouči suru Kehf. 4. Sunen Ebi Davud.s. Doći će čovjeku koji će misliti o sebi kako je on velikog i čvrstog imana pa će ga prevariti i on će ga slijediti. Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će mu Allah dž.a. 11/242. da nas i sve muslimane sačuva njegovih spletki. Najbolje mjesto stanovanja su Mekka i Medina za koje smo rekli da Dedždžal neće u njih ući. za naredbu o 462 463 Mustedrekul Hakim. za upozoravanje svih poslanika na Dedždžala. Tako mi Allaha čovjek će misliti o sebi da je mu'min ali će početi slijediti Dedždžala zbog sumnji koje će on ubaciti.191 Svakako je ovo posebnost sure Kehf u kojoj su preneseni hadisi u kojima se podstiče na njeno učenje. 2/368 El fethu rrebanijj.u danu džume namaza. njenom pamćenju i ponavljanju a posebno u najboljem danu u kojem je sunce zasjalo. razgovoru Musa a. Molimo Uzvišenog Allaha dž. i Hidra. Hakim bilježi od Ebu Seid el Hudrija r. gradnji ogromnog zida u zaštiti od Je'džudža i Me'džudža potvrda proživljenja i mahšera. Ahmed. spomenu Zul Karnejna. ona mu osvijetli ono što je između dva petka.Bijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. objašnjenje o propalim djelima i onima koji su mislili da su na Uputi a ustvari su bili u zabludi i slijepilu.463 Kur'an spominje Dedždžala Ulema se interesovala o mudrosti (hikmetu) nespominjanja Dedždžala u Kur'anu kad se zna za njegovu veliku smutnju. Ebu Davud i Hakim bilježe od Ebu Dehma'a da je čuo Imran ibn Husajna kako kazuje hadis Resulullahov: Ko čuje za Dedždžala neka bježi od njega. Svaki musliman bi trebao se dobro potruditi u učenju ove sure. 4/531 . dati kako bi njima ljude iskušao.š.š. posebno petkom.462 Nema sumnje da je sura Kehf vrlo važna zbog veličanstvenih ajeta o stanovnicima pećine. 24/74.

15/325 468 Fethul Bari. kao vjernik. Spominje se u riječima Uzvišenog: Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog. 2/195 . životinja (dabbe) spomenuti u tefsirima ovog ajeta.š. 8/449 466 Sura Gafir.468 4. ako je utemeljeno. ako prije nije vjerovao. kakvo dobro uradio. 13/92 . ukazavši na njegovu opasnost i iskušenje kao što smo već spominjali.s. Ebul Alije kaže: Šta ima veće od stvaranja Dedždžala kojeg veličaju židovi. Dedždžal.s. Tvrdnjom kako je on božanstvo a ustvari je čovjek čije stanje je potpuno različito stanju Gospodara Savršenog. Muslim i Tirmizi bilježe od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Troje kad se pojavi nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 3.466Ljudskim rodom se misli na Dedždžala samo se općenitošću mislilo na djelimičnost. Veličanstvenog i Uzvišenog od bilo kakve manjkavosti.465 2.464 Ovi predznaci su: Dedždžal. 464 465 Sura El En’am.192 traženju zaštite od njega u namazu. a Isa a.467 Ibn Hadžer kaže: Ovo. ili ako nije. Džamiu Ttirmizi. će ubiti Dedždžala.Kur'an spominje silazak Isa a. je najbolji odgovor i dio je onog što je Resulullah savs uzeo u obavezu da pojasni.Spomenut je u kontekstu ajeta u kojima se kaže: Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu. kao vjernik kakvo dobro uradio . ali uz sve to poslanici su upozorili na njega. Zadovoljilo se spominjanjem Mesiha upute nad spominjanjem Mesiha zablude.. a običaj kod arapa je da se spomene jedna od suprotnosti a izostavi druga. izlazak sunca sa istoka. Ponudili su neke od mogućih odgovora: 1. ili ako nije.. životinja iz zemlje. a apsolutno znanje pripada samo Allahu dž.. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. izlazak sunca sa zapada. ako prije nije vjerovao. Zbog toga je njegov slučaj bezvrijedan da bi ga On spomenuo. 57 467 Kurtubijev Tefsir. 158 Muslim.Kur'an nije spomenuo Dedždžala omalovažavajući ga i potcjenjujući.

13/91-92 .š. a opet Allah dž. A Dedždžal će se dogoditi na kraju vremena.193 Ako bi se ovom neko suprotstavio tvrdnjom kako je Kur'an spomenuo Faraona koji je također tvrdio da je božanstvo. baš kao što će mladić kojeg Dedždžal ubije reći: Tako mi Allaha.O tome govore vjerodostojni hadisi. očita prezrenost.s.469 Ponekad se nešto izostavi zbog očite jasnoće baš kao što je Resulullah savs u samrtničkoj bolesti izostavio imenovati Ebu Bekra r. Tada će se pojaviti Isa a.š. najbolje zna. Nije spomenut zbog ispita ljudima a i samo prizivanje božanstva za sebe je očita i jasna obmana. Spomenut je kao opomena i pouka ljudima. kod Istočne munare u Damasku.. Dedždžal će zavladati cijelom zemljom osim Mekke i Medine. Stoga Allah dž. spomenuo Je'džudža i Me'džudža čije je iskušenje slično i srodno Dedždžalovom. Pogotovo zato što je Allah dž. Dedždžalova propast Dedždžalova smrt će biti u rukama Mesiha Isa'a sina Merjemina a. Dedždžal je jasna manjkavost. Za njim će ići 469 470 Buhari.s.470 Ibn Hadžer spominje kako je pitanje o nespominjanju Dedždžala u Kur'anu i dalje aktuelno. 13/101 Muslim.a. halifom zbog očite veličine i vrijednosti Ebu Bekra kod ashaba i zbog hadisa: Allah i vjernici odbijaju bilo koga osim Ebu Bekra.471 Toliko o tome. može mu se reći: Slučaj Faraona je bio i nestao. tako bi Dedždžal indirektno bio spomenut u kontekstu određenih predznaka Sudnjeg dana a tu indirektnost je pojasnio Resulullah savs. danas mi je još jasnije ko si ti. njegovo iskušenje će biti sveopće.š. Od njega se neće spasiti osim mala manjina vjernika. možda je prvi odgovor najbliži. izostavlja njegovo spominjanje jer zna da Njegovim vjernim robovima neće to promaći i da će ih samo pojačati imanom i predanošću Allahu i Njegovom Poslaniku. 15/155 471 Fethul Bari. manji i nebitan za mjesto koje poziva. Mnoštvo svjetine će ga slijediti.

reći će. osim drveta garkad.. Doći će do njega i ubiti ga. o Allahov robe.u kojem resulullah savs kaže:Svaki nevjernik koji osjeti miris Isaa a. poraziti njegove sljedbenike. Kad ga Dedždžal ugleda topiće se kao što se so topi a Isa a. o silasku Isaa a. 1/128-129 Muslim. Začuće se ikamet za namaz. potom će sići Isa sin Merjemin i u praskozorje pozvati ljude: O ljudi.18/67-68 . će ga susresti na ulazu u mjesto zvano Ludd. i ubistvu Dedždžala. dođi i ubij ga.472 Spomenuću nekoliko hadisa o propasti dedždžala i njegovih sljedbenika: Muslim bilježi od abdullah ibn Omera r. Muslim bilježi poduži hadis od Nevas ibn Sem'ana r. U vremenu silaska Isa a.s.a.. šta vas spriječava da izađete protiv poganog lašca? Reći će: Ovaj čovjek je džin. Dedždžal će ići prema Bejtul Makdesu.s.tražiće ga i uništiti. udariti ga kopljem.473 Ahmed i Tirmizi bilježe od Medžmea ibn Džarija el Ensarija: Čuo sam Resulullaha savs kad je rekao:Sin Merjemin će ubiti Dedždžala na ulazu u mjesto Ludd.s.18/75-76 474 Muslim. Vodiće ih prema lažljivcu Dedždžalu. Reći će mu: Naprijed! Neka prođe vaš imam i neka vam klanja. Pridružiće mu se vjernici i ubijati ih sve dok drvo i kamen ne progovore: O muslimanu. evo židova iza mene. će mu reći: Imam za tebe udarac koji neću propustiti.194 Allahovi robovi.s. Krenuće za njim pa će vidjeti da je to Isa a.s. će na mjestu umrijeti. Kad ih Lažov ugleda istopiće se poput soli u vodi. Isa a. Pratiće ga.474 Imam Ahmed bilježi od Džabir ibn Abdullaha da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se Dedždžal u vremenu odsutnosti vjere i odstupanja od znanja .tražiće Dedžddžala dok ga ne nađe na ulazu u mjesto Ludd paće ga tu i ubiti. mu'mini..pa će Allah poslati Isaa sina Merjeminog koji je poput Urvet ibn Mes'uda.. Čak će i drvo i kamen 472 473 En Nihaje.a.s. ono je doista drvo židova. Kad klanjaju sabah izaći će protiv Dedždžala. da je Resulullah savs rekao: U mom ummetu će se pojaviti Dedždžal.

475 Sa njegovim ubistvom . će one koje su vjerovali spasiti njegovog zla i zla njegovih sljedbenika uz pomoć Nadahnutog od Allaha dž.Allah ga prokleo.završit će se i njegov strašni fitneluk.š. evo židova! Niko od Dedždžalovih sljedbenika neće preživjeti. Allah dž.195 progovoriti: O dušo od Allaha.Isaa sina Merjemina i njegovih pomagača. A Allahu pripada svako dobro i hvala.š. i Njegove riječi . 24/85-86 . mu'mina. 475 El fethu rrebbanijj.

divne kose koja je skoro mu uši prekrila.s. srednjeg rasta. kovrdžave kose. Isa je crven. Kažu da se na njega misli u riječima Uzvišenog: Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen nekom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada. 6/477 478 Muslim.Prihvatio je islam nakon što je poslanik savs napustio Taif.. Bio je omiljen I poštovan među svojim narodom u Taifu.Kad ga je pogodila njihova strijela rečeno mu je:Šta ima u tvojoj krvi? Počast kojom me je počastio Uzvišeni Allah I šehadet kojim me je podario.Riječ je o uzoritom ashabu Ebu Mes’ud Urvet ibn Mes’ud ibn Mu’atad ibn Malik es Sekafiju.s.476 Buharija bilježi od Ibn Abbasa da je Resulullah savs rekao: Vidio sam Isaa.2/477-478 . lijepo bi bilo upoznati se sa njegovim osobinama spomenutim u tekstovima šerijata.. pala na pleća.mahnuo je njome kao da je tek oprana. širokih prsa. Musaa i Ibrahima.(sura Zuhruf..196 TREĆE POGLAVLJE Silazak Isa a. 6/476. valovita. crven.31) Vidi El Isabe fi temjizis sahabe.. O njemu je Resulullah savs rekao:Njegov primjer je kao primjer čovjeka iz sure Jasin:Pozivao je svoj narod Allahu pa su ga ubili.oslanjao se na 476 477 Buhari. kovrdžave kose. vidio sam Isaa sina Merjeminog kako stoji i klanja. crven. Prije nego počnemo govoriti o silasku Isaa sina Merjeminog a. Zabilježeni hadisi su slijedeći: Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre r. širokih prsa. Imao je značajnu ulogu u ugovoru na Hudejbiji.478 Dva sahiha bilježe od Abdullah ibn Omera da je resulullah savs rekao: Kod Kabe sam vidio najljepšeg crnomanjastog čovjeka kojeg možeš vidjeti. kosa mu skoro prekriva uši.2/237/238. kose vlažne kao da je iz vode izašao. Svojstva Isa alejhi sselam U predajama se kaže da je on čovjek srednjeg rasta. Kad ih je pozvao u islam-ubili su ga. ni visok ni nizak.a. najsličniji mu je Urvet ibn Mes'ud es Sekafi.s... I nije u meni ništa drugo nego je bilo u šehidima koji su poginuli sa Poslanikom prije nego je otišao od vas. Muslim. 2/232 Buhari. i sreo sam Isaa .477 A Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kurejšije su me pitali o . . da je Resulullah savs rekao: U noći Isra'a sam sreo Musa a.

480 Muslim također od Ibn Omera bilježi da je Resulullah savs rekao: Ugledah crnomanjastog čovjeka .š. 479 480 Buhari. je moguće na slijedeći način: crvenilo i crnilo ne isključuje jedno drugo. Svaki nevjernik koji samo osjeti miris njegovog udisaja će umrijeti. A što se tiče Ibn Omerovog negiranja crvenila Isaovog a. Dozvoljeno je da njegovo crnilo bude čisto. A što se tiče predaje o pravoj kosi.482 Posebnost njegovog silaska Nakon pojave Dedždžala i njegovog nereda na zemlji Allah dž. a u drugoj o kovrdžavoj kosi.s. Sići će u vrijeme početka namaza i klanjaće za vođom te skupine. stavljenih dlanova na krila dva meleka. 6/477. a zna se da je prava kosa suprotna kovrdžavoj moguće je te predaje objediniti na način da je njegova kosa prava a kovrdžavost je u tijelu. Upitao sam: Ko je to? Rečeno mi je Isa sin Merjemin. Sići će na zemlju kod Bijele munare u istočnom Damasku u Siriji.. Njegov udisaj završava tamo gdje završava njegov kraj.197 dvojicu ljudi dok je tavafio. 2/233 Buhari. ono je oprečno onome što su drugi zapamtili kao Ebu Hurejre i Ibn Abbas r.s. Poslanik nije rekao da je Isa crven. 6/486 .479 Buharija bilježi od Ibn Omera da je rekao: Tako mi Allaha. 6/477 481 Muslim. odnosno da je lijepo građen i popunjen.Muslim.(potom je spomenuo identičnu predaju prethodnoj).. kako je po jednim predajama prave kose a po drugima kovrdžave.a.s. 2/236 482 Fethul Bari. Njegov silazak će biti među spašenu grupu koja će se boriti za Istinu okupljena u namjeri da se bori protiv Dedždžala.s.481 Objediniti predaje po kojima se kaže kako je Isa a. crven a po drugim crn. kako je Isa a. crvene boje. začešljane kose. obučen u dva mirisna dijela odjeće. će poslati Isa a. Kad sagne glavu otisne se kapljica a kad je podigne zasija poput bisera.

do riječi: i doista je on predznak za Smak svijeta. 1/144-145 Muslim. potraće njihova lica i govoriti im o stepenima za njih pripremljenih u džennetu. silaska Silazak Isa a. a)Dokazi njegovog silaska iz Kur'ana: 1. U drugoj predaji stoji: Vi ste jedni drugima vođe. 2/193-194 .š.. To je najnormalnije i vrlo moguće jer će sići a čuće se ikamet za namaz. a na kraju ajeta se kaže: I doista je on predznak za Smak svijeta .Resulullah savs kaže: Kada Allah pošalje Isaa sina Merjemina sići će kod Bijele munare u istočnom Damasku.s. iz Allahove počasti prema ovom ummetu..s. kaže: A kad je narodu tvom kao primjer naveden sin Merjemin... Potom će Isa sin Merjemin doći kod naroda kojeg je Allah dž. Nema u Damasku munare poznate kao Istočna osim one koja se nalazi pored Emevijske džamije u Damasku sa istoka. čini se da je to ono upamćeno i preneseno . Vođa muslimana će mu reći: O Nadahnuti od Allaha. kad sagne glavu kapljica se otisne a kad je podigne zasija poput bisera. 57-61 .s. prođi naprijed! On će mu reći: Ti prođi.484 Dokaz njegovog..Uzvišeni Allah dž.s. sačuvao.198 Ibn Kesir kaže: Najčešće mišljenje o mjestu njegovog silaska je Bijela munara u istočnom Damasku. 18/67-68 485 Sura Zuhruf. 483 484 Muslim. odjednom su oni. alejhi sselam. En Nihaje.483 U hadisu Nevvas ibn Sem'ana se spominje pojava Dedždžala potom silazak Isa a. na kraju vremena je utemeljen Kur'anom i Sunnetom i to je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Tražiće Dedždžala da ga ubije.odnosno silazak Isa a.485 Ovi ajeti su objavljeni o Isa a. Tebi je proučen. zbog toga zagalamili . između dva mirišljava platna. dlanova stavljenih na krila dva meleka.š. Naći će ga na kapiji mjesta zvanog Ludd i ubiće ga. U nekim knjigama sam našao da je to Bijela munara istočno od damaske džamije. Svaki nevjernik koji osjeti njegov miris će umrijeti.

199 prije Kijameta je predznak Smaka svijeta.željeni ciljevi šerijata bez stvarnog pridržavanja naređenog. Šejhul islam Ibn Tejmije odgovarajući na postavljeno mu pitanje o smrti i uzdignuću Isa a. 2. ljubav.. Mudžahida i drugih učenjaka tefsira.s. A nisu ga ni ubili ni raspeli..489 Ovi ajeti pored toga što ukazuju na to kako židovi nisu ni ubili ni raspeli Isaa sina Merjemina nego ga je Allah sebi podigao na nebesa kao što je u Njegovim riječima: I kada Allah reče: O Isa. jer je o njemu riječ u ajetima. 55 491 Istinskim I stvarnim spuštanjem a ne kako neki misle metaforičkim spuštanjem I vladavinom kroz formu pobjede njegovog duha I tajne njegovog poziva ljudima u kojem će nadvladati praštanje. 157-159 490 Sura Alu Imran. 16/105. odnosno do njegovog silaska491a prije njegove smrti onako kako o tome govore brojni mutevatir hadisi.š. dušom I tijelom..488 Dalekim mu se činilo kako se ajetom mislilo na ono što je dato Isau a.s. kad bude umirao. dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti. neće u njega onako kako treba povjerovati. Allahova poslanoka .Sve to je potpuno suprotno brojnim mutevatir hadisima koji govore o silasku Isa a. 7/222 489 Sura En Nisa’. . A ovaj kirajet se prenosi od Ibn Abbasa.mir.Isa 486 487 Tefsirul Kurtubi.Riječi Uzvišenog Allaha: I zbog riječi njihovih: Mi smo ubili Isaa sina Merjemina. tj.s.486 Imam Ahmed bilježi od Ibn Abasa r.kao što je I uzdignut dušom I tijelom. da je komentirajući ovaj ajet rekao: To je pojavljivanje Isaa sina Merjemina prije Smaka svijeta. Tefsirut Taberi. A još dalje od toga je mišljenje pojedine uleme kako se zamjenica «ve innehu» vraća na Kur'ani Kerim. 2921 488 Tefsir Ibn Kesir.s.do riječi Uzvišenog: I nema nijednog sljedbenika knjige koji.. alejhis selam. a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.487 Hafiz Ibn Kesir kaže: Ispravno je to da se lična zamjenica trećeg lica jednine (damir) vraća na Isaa a. već im se pričinilo . 4/329. 25/90-91 Musned Ahmeda.s.490 Ovaj ajet dokazuje kako će među sljedbenicima knjige biti onih koji će do kraja vremena vjerovati u Isa a. hadis br. liječenja slijepih i gluhih i drugih bolesnika. kaže: Hvala Allahu dž. od oživljavanja mrtvih. znak i nagovještaj Smaka svijeta.a. Na to upućuje drugi kirajet « ve innehu le alemun li ssa'a» sa fethom na harfu ajn i harfu lam.

nego je umro . pravedan vladar i ispravan vođa.. Oni koji su se u mišljenju o njemu razilazili. a zna i šta ste preko dana griješili. a sigurno ga nisu ubili. samo su nagađali. u drugom ajetu kaže: A nisu ga ni ubili ni raspeli. ubiće Dedždžala. a kad bude proživljen ustaće iz kabura.znači . dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika .495A kada nekom od vas smrt dođe.s. jer da se htjela smrt Isa a. Allah dž.200 a.s. a i onih koji spavaju. oni su sami o tome u sumnji bili. 61 497 Medžmeul fetava. ubiće svinju i propisaće džizju 492(porez za nemuslimane) i bilježi se o njemu da će se spustiti kod Bijele munare u istočnom Damasku. Zabilježeno je u Sahihu da je Resulullah savs rekao: Sići će među vas Isa sin Merjamin. Da se željela njegova smrt bilo bi rečeno: Nisu ga ni ubili niti raspeli. zaista Allah uzima vaše duše i uzdiže ih na nebesa. Slomiće krst.496497 492 493 Vidi Tefsirul menar. Moguće je da se u ajetu misli na san kao u riječima Uzvišenog: Allah uzima duše u času njihove smrti.. izaslanici Naši mu bez oklijevanja dušu uzmu.one nisu dokaz kako se time nije željela smrt. Onaj čija se duša rastala od njegovog tijela neće sići njegovo tijelo sa nebesa.pojašnjavaju kako je on uzdignut tijelom i dušom kao što se bilježi u Sahihu da će biti spušten tijelom i dušom.494On vas noću uspavljuje. A što se tiče riječi Uzvišenog: O Isa.š.držaću je ili: uzeću ti dušu i tijelo. o tome nisu ništa pouzdano znali. Kaže se ščepao sam račun onda kad ga naplatim. 3/317 Sura En Nisa’. je živ. 157 494 Sura Ez Zumer. bi bio poput svih drugih vjernika. Stoga ulema kaže: Dušu ću ti uzeti .jer da je njegova duša napustila njegovo tijelo ono bi bilo poput tijela svih poslanika ili vjernika. Tada u tome ne bi bilo nikakve posebnosti. 42 495 Sura El En’am. 60 496 Sura El En’am.493 Pa riječi: Nego ga je Allah sebi uzdigao . već im se pričinilo. 4/322-323 . Također i riječi Uzvišenog: I spasiću te od nevjernika .

neće u njega onako kako treba povjerovati .s.6/21 501 Tefsirut Taberi. 498 499 Tefsirut Taberi.6/492 500 Tefsirut Taberi. nego smo to spomenuli kako bismo pojasnili da je uzdignuće bilo tijelom i dušom. da im se pričinilo. Ibn Džerir kaže: Pričao nam je Ibn Beššar kako mu je prenio Sufjan od Ibn Husajna a ovaj od Seid ibn Džubejra a on od Ibn Abbasa da je o ajetu: I nema nijednog sljedbenika knjige koji. da su ubili njemu sličnog a da toga nisu ni svjesni.:I nema nijednog sljedbenika knjige koji.s. Tako mi Allaha.s. Allah dž.s. sići će pred Sudnji dan i o tome govore brojni.1/131.500 Bilježi se od Hasan el Basrije da je rekao: Prije smrti Isaove. Potom je Isa a.6/18 En Nihaje. ih je obavijestio kako to nije istina. a to prihvatili neuki kršćani. hadisi.š.on je sada živ kod Allaha. 2/415 .1/18 502 Tefsir Ibn Kesir.kad bude umirao. uzdignut i ostao je živ.da je on sada živ na nebesima i da će sići na kraju vremena a u njega će vjerovati prisutni sljedbenici knjige kako o tome kaže Allah dž.498 Ibn Kesir kaže: Ovaj sened je ispravan i vjerodostojan.a kada se pojavi svi će u njega povjerovati. Ajetima se željelo negirati ono što su tvdrili židovi kako su oni ubili i raspeli Isaa a.s.502 Spominje se od Ibn Abbasa i drugih da se zamjenica «on» u riječima: prije njegove smrti (kable mevtihi) odnosi na sljedbenike knjige i rekli: Kad bi to bilo tačno ne bi bilo oprečno onom što smo rekli ali je po značenju i po predaji tačno ono što smo rekli.501 Ibn Kesir kaže: Nema sumnje da je ono što je Ibn Džerir rekao tačno.neće u njega onako kako treba povjerovati.š.rekao:Prije smrti Isaa sina Merjemina.201 Nije namjera ove studije govoriti o uzdignuću Isaa a.499 Potom Ibn Džerir navodi mišljenja uleme o ovom ajetu pa kaže: Najispravnije mišljenj je: I nema nijednog sljedbenika knjige a da neće povjerovati u Isaa a.kad bude umirao. prije smrti Isaa a.Fethul Bari. mutevatir.

6/490-491. da je Resulullah savs rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša.506 5. 2/189-191 Buhari. 2. Imetka će biti na pretek toliko da ga neće imati ko uzeti.s. Spomenuo sam neke od njih a ovdje ću spomenuti samo pojedine plašeći se preopširnosti: 1. ovog ajeta o sljedbenicima knjige koji će vjerovati u Isa a. 2/193-194 506 Muslim. kada bude umirao.a.Hadis kojeg bilježe Dva šejha od Ebu Hurejre r. a na Sudnjem danu će on protiv njih svjedočiti. Samo jedna sedžda će biti vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. Ja sam najpreči Isau sinu Merjeminom jer između mene i 503 504 Buhari. prije njegove smrti.505 4. vi ste jedni drugima vođe. 2/193 505 Muslim. Allahove milosti prema ovom ummetu radi. Muslim.a. prekinuti ratove.Imam Ahmed bilježi od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik savs rekao: Poslanici su braća. reći će.202 b)Dokazi iz sunneta o silasku Isa a. slomiće krst. još samo malo pa će među vas sići sin Merjemin. 6/491. pravedni vladar. majke su im različite a vjera jedna.s. kojem će njihov imam reći: Klanjaj nam kao imam! Ne.503 Ovo je komentar Ebu Hurejre r.s.504 3. 18/27-28 . Pa će sići Isa sin Merjemin a. o čemu smo već govorili.s. neće u njega onako kako treba povjerovati.Već smo spomenuli hadis Huzejfe ibn Usejda kada smo govorili o velikim predznacima Sudnjeg dana u kojem se kaže: I silazak Isaa sina Merjemina a. kako je čuo Resulullaha savs da je rekao: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti na istini i biće jasni do Sudnjeg dana.Također Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kako će vam biti kada sin Merjemin bude spušten među vas a vaš imam bude jedan od vas.a. su mnogobrojni i mutevatir. Muslim. Zatim Ebu Hurejre kaže: Ako hoćete učite: A nema nijednog sljedbenika knjige koji. Muslim bilježi od Džabira r. odnosno kada siđe na kraju vremena. ubiti svinju.

s. Bilo da tvrde kako su to ahad hadisi koji ne mogu biti neoboriv dokaz ili da kažu kako njegov silazak nije sastavni dio vjerovanja (akide) muslimana u koji se mora vjerovati. I nije nam dozvoljeno odbaciti njegove riječi zato jer su ahad. time bismo odbacili mnoge hadise Resulullaha savs i ono što je on rekao bi bila igra bez značenja. uzdignut tijelom. osmo izdanje Daruš šerka 1395. god. 3/291 . Zbog mnoštva (tevatura) hadisa o tome gdje Resulullah savs kaže: Sići će Isa sin Merjemin pa će ubiti Dedždžala. Kada bismo rekli: ahad hadis nije validan dokaz.s.509 Potom je naveo nekoliko hadisa o njegovom silasku.507 Hadisi o silasku Isa a. Oni koji to osporavaju nemaju validnog dokaza za to. 4/322-323. 2/406 Vidi djelo Fetava. negira one koji tvrde kako je Isa a.Ibn Kesira I dr. On će sigurno doći! Pa kad ga ugledate. 507 508 Musned Ahmeda. U poglavlju ove studije sam prethodno pojasnio kako smo dužni vjerovati u ahad vjerodostojan i utemeljen hadis. 3/291. na kraju vremena.s. Kurtubija. Ibn Tejmije. mutevatir?! Ovdje ću spomenuti neka od tih mišljenja: Ibn Džerir et Taberi nakon spominjanja razilaženja oko smrti Isa a. su mutevatir Prethodno sam spomenuo neke hadise o silasku Isa a. također negira njegov dolazak na kraju vremena. Tefsir Ibn Kesir. Allah mu se smilovao.Vidi: Tefsirut Taberi.s.s. Oni nedvojbeno i precizno upućuju na utemeljenost silaska Isa a. I ne prihvata hadise zabilježene o tome tvrdeći kako oni nisu validni jer je riječ o ahad hadisima. 509 Tefsirut Taberi. 4/100.s. Sunenima. 2/405. On.508zato što čvrsti hadisi obavezuju vjerovanje u njih i u ono o čemu nas je obavijestio Najiskreniji savs.s. Pitanje uzdignuća Isa a. Medžmeul fetava Ibn Tejmije. da li se desilo tijelom ili dušom je diskutabilno među muslimanima ali je istina kako je uzdignuće bilo I tijelom I dušom I to je mišljenje većine mufessira poput Taberija. prepoznajte ga. kaže: Najpreče mišljenje o tome za nas je ono koje kaže: Ja te uzimam sa zemlje i uzdižem te Sebi.58-82 od Šejh Muhammed Šeltuta. Kako bi mogli to reći kad je ulema jasno kazala da su hadisi o silasku Isa a. h. Musnedima i drugim pisanim zbirkama Sunneta. Tefsirul Kurtubi. str. Oni se nalaze u Sahihima. a iz bojazni od preopširnosti neću spomenuti sve hadise o tome.203 njega nije bilo poslanika.

uleme svih pravaca (mezheba) sve do našeg vremena. Musannefa.. je preneseno od mnoštva ashaba. Hakima. 12 512 Akidetu ehlil islam fi nuzuli Isa alejhis selam. Ahmed ibn Hanbela. ili o Sahihima poput: Buharije. Bilježe ih i autori Džami'a.204 Ibn Kesir kaže: Brojni su hadisi Resulullaha savs u kojima on nagovještava silazak Isa a.511 I veli: Nema nikakve sumnje u tevatur toga.s. i tako redom dok ih imami hadisa nisu zapisali u svoja djela bilo da se radi o Musnedima poput: Musned Tajalisija. Ibn Hibbana.s. Ismailija. Mu'džiza.s. Ishak ibn Rahivejha. generacija od generacije. hasen. 510 511 Tefsir Ibn Kesir. Potom je naveo te hadise i rekao: Sve što smo spomenuli dovodi do granice tevatura i to nije skriveno onima koji dobro poznaju ovu materiju. Muslima.510 Potom je spomenuo osamnaest hadisa koji govore o tome.. Edžza'a. Tu su i mišljenja ashaba koji imaju hukm ref'a (seneda do Poslanika) jer je poznato kako u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad ashaba. Gariba. imama. prije Kijameta kao pravednog imama i umjerenog vođu. Melahima. Ne može ga nijekati niko osim glupih neznalica poput Kadijanija i onih koji idu njihovim putem jer su hadisi preneseni na način grupa prenosilaca jedne generacije od grupe prenosilaca starije generacije (to je tevatur) sve dok nisu smješteni u hadiske zbirke prenesene do nas i usmenim putem. daif i mundžebir. Ibn Huzejme. 5 . El Gumari kaže: Mišljenje o silasku Isa a. Tabekata. Mu'adžema. Osman ibn Ebi Šejbe. Ebu Avane. Ševkani ih spominje dvadeset devet bilo da su sahih. Među njima su i hadisi o Dedždžalu . 7/223 Akidetu ehlil islam fi nuzuli Isa alejhis selam.. Siddik Hasan kaže: Mnogo je hadisa i silasku Isa a. Dvadeset pet ashaba od kojih više od trideset tabi'ina prenose te hadise a još veći broj ih prenosi od tabi'ina .512 Potom spominje ashabe koji prenose te hadise. u nekima se spominje Očekivani.. tabi'ina. Sunena. Bezzara. Daja'ul Makdesija i drugih. Ebu Ja'la. tradicionalnih tefsira.

prije kraja dunjalučkog života. U njih se mora vjerovati. posebno ako je riječ. 6/460 515 Hašijetul Musnedil Imam Ahmed. je i Šejh Muhammed Enver Šah el Kašmiri u djelu Et Tasrih bima tevatere fi nuzulil Mesih. Ti hadisi zajedno čine neoborivu činjenicu koja je nužnost vjerovanja.515 Šejh Muhammed Nasiruddin el Albani kaže: Znaj da su hadisi o Dedždžalu i silasku Isa a. mutevatir. I to je pravac(mezheb) Ehli sunneta. gdje je spomenuo više od sedamdeset hadisa. To su činili zato što-u suštini. 11/457 Hašijetu Tefsirit Taberi.ne vjeruju u gajb(nevidljivo) ili skoro da ne vjeruju.s.514 A u komentaru Ahmedovog Musneda kaže: Poigravali su se reformatori ili nadriučenjaci ovog vremena u kojem živimo sa ovim očitim i jasnim hadisima o silasku Isaa sina Merjeminog na kraju vremena.12/257 516 Hašijetu šerhil akidetit Tahavijeti. Nemoj da te zavedu oni koji tvrde kako su to ahad hadisi jer su takvi istinske neznalice ove nauke. 565 . o vjeri i ubjeđenju (akidi). To je nužnost vjerovanja.s. na kraju vremena nije sporan kod muslimana zbog vjerodostojnih predaja od Resulullaha savs o tome. Nema među njima onih koji znaju slijediti njihov put a kada bi to znali našli bi ih mutevatirom.513 Šejh Ahmed Šakir kaže: Silazak Isa a. Vrlo je žalosno što se oni koji nisu specijalizirali ovu nauku usuđuju govoriti o njoj.516 513 514 Avnul Me’abud. Ne vjeruje ko to zaniječe.205 Od onih koji su sakupili hadise o silasku Isa a. Ponekad su ih prekriveno i indirektno nijekali a ponekad jasno i otvoreno ih nijekali. kao ovdje.uoči samog Smaka svijeta. baš onako kako o njima svjedoče eksperti ove nauke poput Hafiz Ibn Hadžera.tako da njihovo nijekanje ili odstupanje u komentaru ne znači ništa.s. Komentator ebu Davudovog sunena u svom djelu Avnul Me'abud kaže: Nema nikakve sumnje u vijesti od Resulullaha savs o silasku Isaa sina Merjeminog sa neba u potpunom ljudskom liku.

564 520 Komentar Muslimovog sahiha. ubraja dio uleme e temelje ubjeđenja Ehli suneta.518 Tahavija kaže: I vjerujemo u predznake Sudnjeg dana. za razliku od drugih. Potom je spomenuo nekoliko temelja ubjeđenja sljedbenika Sunneta pa kaže: Vjerovati kako će se varalica Dedždžal pojaviti.s.š.517 Ebul Hasan el Eš'ari.520 Šejhul islam Ibn Tejmije kaže: Mesih alejhis selam između svih ostalih poslanika će sigurno sići na zemlju kao što o tome svjedoče brojni vjerodostojni hadisi. Ne postoji razumska niti šerijatska zapreka koja bi ih osporila pa je nužna njihova utemeljenost. i njegovo pogubljenje Dedždžala je istina i tačno kod sljedbenika Sunneta i vjerodostojnih hadisa o tome.s.519 Kadija 'Ijad veli: Silazak Isa a.s. ostavljanje novotarija jer je svaka novotarija zabluda. i vjerovati u dolazak Dedždžala i da će ga ubiti Isa a...s. . Na kraju kaže: O svemu što smo spomenuli kažemo: To je naš put. i ubiti ga na kapiji Ludda. 18/75 .. striktno slijeđenje njih. 1/241-243 Mekalatul islamijjine vehtilaful musalline. Idrisa i Haruna alejhimus selam jer on želi sići ne zemlju prije Sudnjeg dana. kako će on sići da bi ubio Dedždžala . poslanike. A 517 518 Tabekatul hanabile. Zato je on na drugom nebu iako je odabraniji od Jusufa. kaže: Temelji sljedbenika Sunneta kod nas su: čvrsto se držati onog na čemu su bili ashabi Allahovog Poslanika savs. o temeljima ubjeđenja sljedbenika hadisa i Sunneta kaže: Vjerovanje u Allaha. 1/345-348 519 Šerhul akidetit Tahavijje. u pojuvu Dedždžala i silazak sa neba Isaa sina Merjemina. ono što je objavljeno od Allaha dž. Imam Ahmed ibn Hanbel. knjige. vjerovati da će to biti i da će sići Isa a. i što su pouzdani prenijeli od Resulullaha savs ne odbacujući ništa od toga .Allah ga učinio ružnim..206 Silazak Isa a. meleke. Allah mu se smilovao. između očiju će mu pisati kafir. Allah mu se smilovao.

7/343 526 Tedžridu esmais sahabe. O tome Uzvišeni Allah dž.s. u svom djelu Tedžridu esmais sahabe.525 Imam Ez Zehebi opisujući Isa a. 29 524 Tefsir Ibn Kesir. kaže: A u Indžilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti. je u Indžilu nagovijestio vrijednost ummeta Muhameda savs. poselamio se sa njim i on će posljednji od ashaba umrijeti. je rekao: Doprla je do mene vijest kako su kršćani kad bi ugledali nekog od ashaba koji su osvojili Šam govorili: Tako nam Allaha oni su bolji od havarijuna (Isaovih a. Imam Malik.207 Adem a.s.521 Mudrost u silasku Isa a.s. je na prvom nebu jer se njemu pokazuju duše njegovih potomaka. a ne neko drugi od poslanika. Hafiz Ibn Hadžer ovo mišljenje smatra prečim od drugih. pomagača .š.s. O ovom oni imaju nekoliko mišljenja: 1. i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača.s.apostola) po onome što je došlo do nas. 1/432 . Allah mu se smilovao.s.524 Ibn Kesir kaže: Istinu su rekli o tome. je molio Allaha dž. Isa a. mimo drugih Pojedini učenjaci su pokušali shvatiti željenu mudrost silaska Isaa sina Merjaminog na kraju vremena.š.523Isa a. i on ojača. kaže: Isa sin Merjemin a.522 2. obistiniti njihovu laž i upravo on. je ashab i poslanik.. vidio je Resulullaha savs u noći Isra'a. da i njega učini od njih pa Allah primi njegovu dovu i ostavi ga dok ne siđe na kraju vremena kao obnovitelj islama.š. 4/329 Fethul Bari.s. 7/343 525 Tefsir Ibn Kesir. 4/329 523 Sura El Feth.s. I zašto baš on.Odgovor židovima na njihovu tvrdnju da su oni ubili Isaa sina Merjeminog.526 521 522 Medžmeul fetava. Ovim će Allah dž. što smo pojasnili govoreći o borbi protiv židova. će ih pobiti i ubiće njihovog vođu Dedždžala. Isa a. Zaista je ovaj ummet veličan u prijašnjim knjigama i prenesenim vijestima.

Pozivao je ljude da mu vjeruju i da povjeruju u njega. Tefsir Ibn Kesira. 529 Tehzibus sireti Ibn Hišam. Allah dž. 4/128 I 5/262 . Isa a. biti jedan od vladara ovog ummeta. po šerijatu Muhameda a. kaže: I da vam donese radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. U vrijeme silaska Isa a.a.Zaista će silazak Isa a. Ibn Ebi Zi'b je upitao: Znaš 527 528 Buhari. Zaista on neće doći sa novim šerijatom jer je Dini . Muslim. Musned Ahmeda.Njegova posebnost u spomenutim stvarima je zbog riječi Resulullaha savs: Ja sam preči Isau sinu Merjeminu jer između mene i njega nije bilo poslanika. je donio radosnu vijest o dolasku Resulullaha savs poslije njega.208 3.s.Pojaviće se kako bi u laž utjerao kršćane.s. sa nebesa biti kraj edžela (smrtnog časa) kako bi bio pokopan. Resulullah savs je njemu najpreči i najbliži. ja sam poziv Ibrahima i radosna vijest moga brata Isaa.s. Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre r.š. da je Resulullah savs rekao: Kako će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a džemat bude predvodio jedan od vas. obznaniće se njihova laž o neistinitom pozivu. ubiti svinju i odrediti im džizju (porez).s.s. 5. će uništiti sve pozive osim islama. 6/477-478. 25/119 Sura Es Saff. 6. 45. i biće jedan od njegovih sljedbenika savs.528 A u hadisu stoji: Rekli su: Allahov Poslaniče. 4.š. Neće biti dokinut (derogiran). obavijesti nas o sebi? Rekao je: Da.s. Slomiće krst.islam pečat vjera i trajan do Sudnjeg dana.s. 8/136. o tome Uzvišeni Allah dž. Stvorenju od prašine ne dolikuje ništa drugo nego prašina. jer nema poslanika poslije Muhameda savs. ubiti. Rekao sam (riječ je o Velid ibn Muslimu) Ibn Ebi Zi'bu: pričao nam je Evzai a on od Zuhrija a ovaj od Nafia a on od Ebu Hurejre: A imam bude jedan od vas.527 Da. Njegov silazak će se podudariti sa pojavom Dedždžala pa će ga Isa a. tako da će Isa a.529 Zakon po kojem će suditi Isa alejhis selam Sudiće Isa a. obnovitelj islama.

2/193-194 532 Sura Ahzab. 3/387.536 Ono što upućuje na ostanak šerijatskih obaveza je i namaz Isa a. 530 531 Muslim. Dokinuti sud po šerijatu nije dozvoljeno jer će dunjaluka biti dok bude šerijatskih obaveza (teklifa) i dok na zemlji ne bude onih koji će govoriti: Allah. Vijernici će se okupiti oko njega i tražiti da im presudi u sporovima.535Sići će a već će na nebesima biti podučen od Allaha dž. O njegovom namazu smo već govorili u hadisima o tome.530 Džabir ibn Abdullah prenosi kako je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Neće se prestati skupina iz mog umeta boriti na istini prepoznatljivi do Sudnjeg dana. potrebnom znanju za suđenje ljudima po ovom zakonu.s. Allah.š.š. njegov hadž i džihad protiv nevjernika. 533 Muslim. sa muslimanima. a to se ne prihvata zbog riječi Uzvišenog: I pečat poslanika532. 677-678 . Također smo govorili o njegovoj borbi protiv nevjernika i sljedbenika Dedždžala. pa će mu reći njihov vođa: Klanjaj nam. 2/193 Muslim. Ne.40. Sići će Isa sin Merjemin a. 10/313-314 536 Et Tezkire.534 Ako je to tako onda nije dozvoljeno pretpostavljati kako će Isa a. Zaista ste vi jedni drugim vođe iz Allahove počasti prema ovom ummetu.a: Kad bi Musa bio živ ne bi imao druge mogućnosti nego da me slijedi. pečat poslanika. 8/640-641 535 Musned Ahmeda. sići sa novim šerijatom različitim od šerijata Muhameda savs. Fethul Bari.531 Kurtubi kaže: Pojedini smatraju kako će sa silaskom Isa a. prestati šerijatske obaveze (teklif) jer bi u suprotnom Isa bio poslanik toga vremena koji bi im donosio naredbe od Allaha dž. nego onog momenta kad siđe biće jedan od sljedbenika Muhameda savs.209 li čime će vas voditi? Reci mi.s. onako kako je o tome Resulullah savs obavijestio Omera r. i zbog riječi Resulullaha savs: Poslije mene nema poslanika533 ili: Ja sam posljednji. Musannef Abdurrezaka.s. reći će.s. 15/104 534 Buhari. 13/334. reče! Vodiće vas Knjigom vašeg Gospodara Uzvišenog i Sunnetom Vašeg Resula savs.

s. zato što između mene i njega nije bilo poslanika. 8/234 Muslim.539 Ahmed bilježi od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Poslanici su braća po allatu (različitih majki a istog oca) majke su im različite a vjera im je jedna. Ljudi će jesti sa stabla jednog nara (šipka) i svi će sjesti u hlad tog drveta.538 Pojava sigurnosti i blagostanja u njegovo vrijeme. a mlijeko jedne ovce za jednu familiju. njegova dova protiv njih i njihovo uništenje Resulullah savs kaže: Zatim će Allah poslati kišu pred kojom će nestati kuće od drveta i gline. to nije dokidanje ranijeg zakona od strane Isa a. pa će Allah u njegovo vrijeme uništiti Mesiha Dedždžala. nestaće sporova. Zaista će on sići . Mlijeko će biti blagoslovljeno. alejhis selam Vrijeme Isa a. Allah dž. nego je džizju utemeljio naš Poslanik savs koji nam je to pojasnio riječima: Tako mi Allaha .s. vrati blagodatima. ubiti svinju i odrediti džizju. imetka će biti na pretek. Deva će dati dovoljno mlijeka za veliki broj ljudi.a. Opraće zemlju koja će biti poput ogledala... će poslati obilnu kišu. Slomiće krst. nakon njegovog silaska je vrijeme sigurnosti. pojava Je'džudža i Me'džudža. Potom će reći zemlji: Bujaj plodovima.. 537 538 Muslim.537 Što se tiče određivanja džizje (poreza po glavi nevjernika) iako je on utvrđen prije njegovog silaska. zemlja će iznjedriti bogatstvo plodova i raskoši. 18/63-70 .š. Mlijeko jedne krave će biti dovoljno za čitavo pleme. 2/292 539 Muslim.210 A kad je riječ o njegovom hadžu Muslim bilježi od Hanzale el Eslemija kako je čuo Ebu Hurejru r. mira i blagostanja. Ja sam najpreči Isa a.s. da prenosi hadis Resulullaha savs: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. silazak Isaa a. sin Merjemin će u mjestu Revha zanijetiti hadž ili umru ili oboje.s. U podužem hadisu Nevas ibn Sem'ana u kojem je spomenut Dedždžal. mržnje i zavidnosti. sići će Isa sin Merjemin i biće pravedan vladar.

A Nevevi negira ovo mišljenje. 4. vladar pravedni . Nestaće neprijateljstva među dvojicom ljudi. i zaista če odrediti džizju i sigurno ćete nezainteresovani ostaviti mladu devu bez čobana.. 2/192 545 Muslim.541 Nevevi kaže: To znači da ljudima neće trebati deva.544 Vrijeme koje će živjeti nakon silaska i njegove smrti Što se tiče vremena Isaa a. 543 Nevevijev komentar Muslima. stoji: Pa će Allah poslati Isaa sina Merjemina .543 A Kadija 'Ijad smatra kako je značenje ovih riječi: neće se tražiti zekat na njih jer neće biti onih koji bi primili zekat.. 2/406 Muslim. Ovdje je spomenut «kalas» mlada deva. zatim će ostati među ljudima sedam godina. Ovo je slično riječima Uzvišenog: I kad steone kamile bez pastira ostanu. međusobna mržnja i zavist. zaista će sići Isa sin Merjemin. U predaji Imam Muslima od Abdullah ibn Amra r.540 Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Tako mi Allaha. bilježi se u pojedinim predajama kako će boraviti sedam godina a u drugim četrdeset godina.211 Zemljom će zavladati mir. 2/192 542 Sura Et Tekvir. 2/192 544 Nevevijev komentar Muslima. Neće im trebati zbog velike svijesti o blizini Kijameta.542 Znači: niko ih neće tražiti i voditi računa o njima.s.545 540 541 Musned Ahmeda. na zemlji nakon silaska.a. vukovi sa ovcama a djeca će se igrati sa zmijama koje im neće nauditi. Čak će lavovi pasti sa devama.. neće željeti da je posjeduju jer je ionako imetka previše a jako malo želja. Zatim će Allah poslati hladan vjetar iz pravca Šama od kojeg na zemlji neće ostati živ niko u čijem srcu bude trun dobra ili imana. zato što je ona najvrijednija kod ljudi i najdragocjenija kod arapa.. I sigurno ćete biti pozivani da uzmete šta želite od imetka ali ga niko neće uzeti. tigrovi sa kravama. Sigurno će prestati pakost. 18/75-76 .

Potom će umrijeti i muslimani će mu dženazu klanjati.212 A u predaji Imam Ahmeda i Ebu Davuda: Boraviće na zemlji četrdeset godina.š. 1/146 . najbolje zna. 546 547 Musned Ahmeda. što se najčešće spominje kao njegova tadašnja starosna dob.547 A Allah dž. 2/406 En Nihaje. Tada bi to bio dodatak na vrijeme provedeno na zemlji prije njegovog uzdignuća na nebesa jer je on tada imao trideset tri godine. Osim ako se predaja od sedam godina ne odnosi na period nakon silaska. Tu postoji nejasnoća.546 Oba ova rivajeta su vjerodostojna.

A ako ih smatramo stranim izrazima onda one nemaju izvedenice jer se strani izrazi ne izvode iz arapskog jezika. 116-117. 99. Sve što smo spomenuli o njihovim izvedenicama odgovara njihovom stanju. Ili iz riječi « udžadž « voda žestokog saliniteta.550 Ibn Džerir kaže: Nisam vidio nikog od prvih muslimana da tako nešto tvrdi osim Ka'bul Ahbara. Fethul Bari. 13/107 550 En Nihaje. izgorjela od soli. Kažu: Me'džudž je izvedenica iz « madž» kad se poremeti.me'džudž ili na oblik «fa'ul». Neki pak smatraju iz « edž» brzina neprijatelja.š.548 A to će se desiti prilikom njihovog izlaska iz zida. 1/152-153 . Većina uleme (džumhur) je pročitala Jedžidž i Medžudž bez hemzeta tako da su dva elifa višak. Pojedini učenjaci kažu: Oni su potomstvo Ademovo a ne Havino 549.je'džudž i « mef'ul» . A u Asimovom kirajetu se nalazi hemze sa sakinom. Ovo se naravno odnosi na izvedenice iz arapskog jezika. stvori Je'džudža i Me'džudža. tako što je Adem imao poluciju u snu pa se njegovo sjeme pomiješalo sa zemljom od čega Allah dž.s. a osnova riječi je (jedžedže) i (medžedže). One su na oblik « jef'ul» . Njihovo porijeklo je ljudsko. I ovo je suprotno merfu 548 549 Sura El Kehf. Je'džudž i Me'džudž su dvije nearapske imenice. od Adema i Have a.213 ČETVRTA STUDIJA: JE'DŽUDŽ I ME'DŽUDŽ Njihovo porijeklo Prije nego počnemo govoriti o pojavi Je'džudža i Me'džudža smatram pogodnim ukazati na njihovo porijeklo i značenje riječi (Je'džudž) i (Me'džudž). O ovome ne postoji dokaz niti je preneseno od onoga od koga se mora uzeti mišljenje. Potvrda njihovom korijenu od madž u značenju poremećaj su riječi Uzvišenog: I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugim. A neki kažu: arapske. Fetava Imam En Nevevi. Po tome bi izvedenice bile iz « edždžetin naru edžidžen» kad se rasplamsa.

mongolske konstrukcije i boje. Medžmeuz zevaid. Od svake hiljade devetsto devedeset devet. lica poput iskovanih štitova.556 551 552 Fethul Bari. reče: O Ademe! Odgovori: Odazivam Ti se radostan. sitnih očiju. 2/219. da je Resulullah savs rekao: Allah dž. poput štitova iskovanih.s. A šta je to. misija vatre. riđokosi. Pa će mu reći: Pusti vojsku (misiju) vatre. Malo dijete će tada osijediti a svaka trudnica plod pobaciti. 4/490.553 Od Abdullah ibn Amra se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaista su Je'džudž i Me'džudž potomci Ademovi. I zaista kada budu poslani ljudima uništiće im živote. 1/154 553 Buhari. 5/271 .552 Ono što upućuje da su oni iz potomstva Adema a.s.554 Njihovo svojstvo Od njihovih svojstava shodno hadisima je sličnost njihovim precima gatamskim mongolima: sitnih očiju.551 Je'džudž i Me'džudž su potomci Jafis Ebu Turka. A vi nećete prestati boriti se protiv neprijatelja sve dok ne dođe Je'džudž i Me'džudž: širokih lica. 6/382 554 Minhatul me’abudi fi tertibi musnedi Tajalisi.a. dobro je u Tvojim rukama.š. crvene kose sa teških i visokih predjela zemlje. upitaće. malehnih očiju. 13/107 En Nihaje. Mustedrekul Hakim. širokih lica. je i ono što bilježi Buharija od Ebu Seid el Hudrija r.555 Imam Ahmed bilježi od Ibn Harmele a on od njegove tetke: Održao je Resulullah savs hutbu. 8/6 555 En Nihaje. A nema sumnje da je Nuh od potomstva Havinog. vidjećeš ljude kao pijane a pijani neće biti nego će Allahova kazna biti žestoka. 1/154 556 Musned Ahmeda. Upitaše: Ko je od nas taj jedan? Reče: Budite obradovani! Od vas je jedan a od Je'džudža i Me'džudža hiljada. pa je rekao: Vi govorite: Nema više neprijateljstva. a Jafis je iz potomstva Nuha a.214 hadisu: Zaista su oni iz potomstva Nuhova. Nijedan od njih neće umrijeti a da ne ostavi hiljadu i više potomaka iza sebe. prsta nateknutog od ujeda škorpije.

govoriti kada bude riječ o njihovom izlasku. Dokazi dolaska Je'džudža i Me'džudža Dolazak Je'džudža i Me'džudža na kraju vremena je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana.557 Ono na što upućuju vjerodostojne predaje je to da je riječ o jakim ljudima.Uzvišeni Allah dž. govoreći o Zul Karnejnu kaže: I on opet pođe. objavio Isau a.I kad se otvore Je'džudž i Me'džudž i kad se budu niz sve strmine žurno spuštali i približi se istinita prijetnja. Teško je povjerovati kako će biti visoki pedalj ili dva. tada će se pogledi nevjernika ukočiti.s. i ja ću između vas i njih zid 557 558 Fethul Bari.558 2. najviše tri pedlja. Nego.š.Vrsta visoka četiri lakta i široka četiri lakta. nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. O čemu ćemo. Bilježi se također da će biti visoki pedalj . Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao . U hadisu Nevas ibn Sem'ana se spominje kako je Allah dž. da nema načina ubiti jednog od njih.Je'džudži Me'džudž čine nered po zemlji. inšaallah. Ono što je došlo u tim vijestima jesu tri grupe njih: 1.215 Ibn Hadžer spominje neke vijesti o njihovim svojstvima ali su te predaje slabe. dolazak Je'džudža i Me'džudža.Vrsta poput vrlo visokog drveća. . 2. 13/107 Sura El Enbija’. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. Kad stiže između dvije planine. O Zul Karnejne . Nema snage da se ubije jedan od njih. 96-97. samo vi pomozite meni što više možete. Teško nama. mi ćemo te nagraditi.š. mi smo sami sebi nepravdu učinili. 3. mi smo prema ovome ravnodušni bili. Naredio mu je da skloni vjernike sa njegovog puta pa će im reći: Sklonite se u pećine.Vrsta omotanih prostrtih ušiju. a) Dokazi iz Kur'ani Kerima: 1. Na to upućuje Kur'an i Sunnet.rekoše oni .dva.reče on.

Zatalasaće ljudima šireći nered zemljom. reče. a prijetnja Gospodara mog će se sigurno ispuniti. zar ćemo biti uništeni a među nama bude dobrih? Da.a. da. Ovo je blagodat Gospodara moga! reče on. 92-99.Hadis zabilježen u Dva sahiha od Ummu Habibe bint Ebi Sufjan. Je'džudž i Me'džudž će izaći zapanjujućom brzinom. naroda pokvarenog na zemlji. b)Dokazi iz Sunneta Čistog: Mnogo je hadisa o Je'džudžu i Me'džudžu i dosežu stepen tevatura po značenju.Hadis Nevas ibn Sem'ana r. Tefsir Ibn Kesir. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu ni da ga prokopaju. pa ćemo ih sve sakupiti.216 podići.š. u ogromnom broju. od Zejneb bint Džahš da je Resulullah savs jednog dana došao uznemiren kod nje govoreći: Nema drugog božanstva osim Allaha. 11/341-342 561 Buhari. i ljudi. Donesite mi velike komade gvožđa! I kad on izravna dvije strane brda. potčinio Zul Karnejna. Zejneb bint Džahš kaže: Rekla sam: Allahov Poslaniče. skloni moje robove u goru (brdo)! Pa će Allah 559 560 Sura El Kehf.: Allah dž. 6/381 I 13/106 . 18/2-4 .: Zaista sam Ja izveo moje robove od kojih se niko od vas ne može odbraniti.š. rušenja dunjaluka i početka Kijameta560 kao što ćemo spomenuti u vjerodostojnim hadisima. On će ga sa zemljom sravniti. Ovo je znak skorog puhanja u sur. Tefsirul Kurtubi.s. reče: Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. kralja pravednog u gradnji veličanstvenog zida brane između Je'džudža i Me'džudža. Kad nastupi vrijeme određeno i Kijamet se primakne. I puhnuće se u rog. Niko ih od ljudi neće moći zaustaviti. Danas je Je'džudžu i Me'džudžu otvorena brana ovoliko ( zaokružio je palcem i kažiprstom). Muslim.559 Ovi ajeti ukazuju na to kako je Allah dž. Et Taberi. popustiće ovaj zid.561 2. Neke sam već spomenuo a neke ću ovdje spomenuti: 1. 16/15-27. I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. reče: Pušite! A kad ga usija. ako bude mnogo pokvarenosti. je objavio Isa a. 5/191-196 I 5/366-367. teško arapima od zla koje se približilo. A kada se prijetnja Gospodara mog ispuni.

hadis:3556.š.565 Ebu Hurejre r. pa će kišu s neba spustiti koja će ih odnijeti i pobacati njihova tijela u more. 4/189-190. 4/488-489.s. . 18/70-71 564 Muslim. Odapeće strijele u nebo pa će 562 563 Muslim.U hadisu Huzejfe ibn Usejda r. 18/68-69 Muslim. Albani za ovaj hadis kaže: Daif (slab) vidi Daifu džami’is sagir.a. potom su vratili priču Isau a. Musaom i Isaom a.. Potom će spustiti Allahovog poslanika Isa a.562Hadis bilježi Muslim a u drugoj predaji dodaje poslije riječi: Nekad je ovdje bila voda. pa će im poslati dugovrate ptice koje će ih odnijeti i baciti gdje Allah bude htio. hajde da pobijemo i one na nebesima! Odapeće svoje strijele prema nebu a Allah dž... Preklinjaće me pa ću zamoliti Allaha dž. i njegovi prijatelji će biti okruženi tako dugo dok glava jednog vola ne bude vrijedila koliko vaših stotinu dinara današnjih. pa će reći: Pobili smo sve što je na zemlji. Dočekaće ih Je'džudž i Me'džudž koji će sa svih strana ići žurno. i njegove prijatelje na zemlju. potom će ići dok ne dođu do brda Hamer. 5/20-21. Neće proći pored vode a da je ne popiju niti pored nečega a da nered ne učine.564 4.š. Neće naći ni koliko pedalj zemlje a da ne zaudara na njihovu masnoću i smrad.š. Isa a. Od Abdullah ibn Mes'uda se prenosi kako se Resulullah savs u noći Isra'a susreo sa Ibrahimom.563 3. Preklinjaće me pa ću zamoliti Allaha dž. (spomenuo je ubistvo Dedždžala) pa rekao: Zatim će se ljudi vratiti svojim mjestima. Allahov poslanik Isa i njegovi prijatelji će moliti Allaha dž.217 dž. će ih vratiti premazane krvlju. ..a. i oni će pomrijeti.s.š.š. Moliće Allaha dž. prenosi od Resulullaha savs: (pa je spomenuo hadis i u njemu): Izaći će pred ljude tražeći vodu od njih a oni će bježati pred njima.s. pa su se prisjećali Sudnjeg dana . u Bejtul Makdesu. Musned Ahmeda..š. Zemlja će se ušćutiti njihovim smradom. poslati Je'džudža i Me'džudža i oni će iz svih krajeva žurno dolaziti. Pa će proćo pored jezera zvanog Taberijje i popiće ono što bude u njemu. Posljednji među njima će reći: Nekad je ovdje bilo vode.s. pa će On poslati crve u vratove robova od kojih će svi kao jedan pomrijeti. 18/27 565 Mustedrekul Hakim. hadis:4712. o predznacima Sudnjeg dana se spominje: Je'džudž i Me'džudž.

Vidjeli su na njemu ogromna vrata zaključana velikim katancima. Pokušavali su pojedini vladari i historičari da tačno saznaju gdje je to mjesto. Tako mi Onog u čijoj je ruci duša Muhammeda. 5/191-192 . i ja ću između vas i njih zid podići. Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao. Tako je halifa Vasik poslao nekoliko vojskovođa sa vojskom da tragaju za zidom. uhranjene i pune od njihovog mesa.570 566 567 Sunenut Tirmizi. Nego. 568 Tefsir Ibn Kesir. Kur'an to spominje u riječima: O Zulkarnejne. Reći će: Našom snagom i veličinom savladasmo stanovnike zemlje i pobijedismo onog ko je na nebesima! Zatim će Allah dž. od kralja do kralja dok nisu stigli do zida. Zatim su se nakon odsustvovanja više od dvije godine vratili svojim kućama. Vidjeli su mnoge strahote i čuda. precizno otkriju njegovu lokaciju i o tome ga obavijeste kad se vrate. Ne može se ni njemu ni onome što je oko njega prići od brda. Išli su iz mjesta u mjesto. poslati crve u njihove vratove koji će ih uništiti.90. 568 Zbog riječi Uzvišenog: I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi.567 To je ono što je rečeno o gradnji zida.94. Čuvaju ga stražari kraljevski.š. reče on. Vidjeli su njegovu građevinu od gvožđa i čelika. zaista će životinje postati ugojene. A što se tiče mjesta njegove gradnje.566 Je'džudžov i Me'džudžov zid Zulkarnejn je sagradio zid kao branu od Je'džudža i Me'džudža i njihovih susjeda koji su od njega pomoć zatražili.Je'džudž i Me'džudž čine nered po zemlji. mi ćemo te nagraditi.5/191 569 Sura El Kehf.95. rekoše oni. 8/597-599 Sure El Kehf. 570 Tefsir Ibn Kesir.569 Precizno se ne zna gdje je to mjesto. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. Vidjeli su ostatke mlijeka i meda na tamošnjoj kuli.pouzdano se zna da je na istoku.218 im se vratiti umazane krvlju.samo vi pomozite meni što više možete. Visok je i istaknut.

moguće je kako je to zid koga je sagradio Zul Karnejn.219 Ovu priču je zabilježio Ibn Kesir. O tome Allah dž. A «seddan» su dvije planine. Allah mu se smilovao.. Prethodni ajeti upućuju na to da se ovaj zid nalazi između dva brda . Također ga spominje i španski historičar Klovingo u svom putovanju godine 1403. kaže: Kad stiže između dvije planine.. i nije spomenuo lanac prenosilaca tako da Allah zna kolika je njena tačnost.š. kaže: Ovo je blagodat Gospodara mog! reče on.572 Smatram: Moguće je kako je pomenuti zid ustvari zidina grada Tirmiz koju spominje Jakut el Hamevi u: Mu'adžemul buldani. To je učinio velikim komadima gvožđa koje je zalio vrelim čelikom i napravi postojan zid. A kad se prijetnja Gospodara mog ispuni On će ga sa zemljom sravniti. I puhnuće se u rog.6/381. i kaže: Zid u gradu Željezna kapija se nalazi na putu Semerkanda i Indije . pa ćemo ih sve sakupiti. vidi djelo: Ešratus sa’a ve esraruha od Muhammed Selame Džabira. Uzvišeni Allah dž. To će se desiti pred sami Smak svijeta. zid poznat kao: Željezna kapija. stoljeća prošao je pored njega njemački naučnik Sildberger i zapisao ga u svojoj knjizi. Poslanik reče: Baš si ga vidio!?571 Sejjid Kutub kaže: Otkriven je zid nedaleko od grada Tirmiz.jedna naspram drugoj. 98-99 . Dovoljno mi je ono o čemu nas je obavijestio Mudri Allah dž.Zatim kaže: I kad on izravna dvije strane brda. nije cilj ove studije precizno određivanje mjesta tog zida. a nije to Zul Karnejnov zid. 75 573 Sura El Kehf.573 Ono što ukazuje na to da ovaj zid postoji i kako nije sravnjen sa zemljom je predaja Ebu Hurejre od Resulullaha savs 571 572 Buhari.š.4/2293. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. Tefsir Zilal. Početkom 15. i ono što se nalazi u vjerodostojnim hadisima a to je: Zid Je'džudža i Me'džudža postoji dok ne dođe određeno vrijeme u kojem će popustiti pa će Je'džudž i Me'džudž izaći. Imam Buhari kaže: Rekao ječovjek Poslaniku savs: Vidio sam zid od hladnog čelika. Isto tako. a prijetnja Gospodara mog će se sigurno ispuniti.š.

Ibn Madže i Hakim a već smo spominjali izvore ovog hadisa.š. Ali ono što je od velikih predznaka Sudnjeg dana . sutra ćete ga prokopat! Pa ga Allah vrati čvršćeg nego što je bio. sutra ćete ga prokopati inšaallah . 11/58 . koji će moliti Allaha dž. Reći će jedan od njih: Vratite se. I sve tako dok ne dođe njihovo vrijeme i Allah dž. te ih je na osnovu toga smatrao Je'džudžom i Me'džudžom ili njihovom prethodnicom. o čemu smo već govorili.Tada jedan od njih kaže:Vratite se. posmatrano sa pozicije vjerovatnoće a ne čvrstog ubjeđenja.tatara . njihovim iskušenjima i ubistvima. ih htjedne poslati na ljude. u dovi.575 O tim Tatarima Kurtubi kaže: Od njih . da ih uništi.a to je pojava Je'džudža i Me'džudža na kraju vremena.220 o tome zidu: Kopaju ga svaki dan sve dok ga gotovo ne prokopaju.š.i uništiti a potom ih baciti u more tako da će ljudi i naselja odahnuti od njih. Doći će sutradan i naći ga onakvim kakvim su ga ostavili. Sejjid Kutub smatra. pa će ga prokopati i izaći na ljude. Od muslimana ih ne može odvratiti niko osim Allaha dž. još se nije dogodilo jer vjerodostojni hadisi upućuju na njihov dolazak poslije Isa a.inšaallah. 574 575 Bilježi ga Tirmizi.š.574 Bilježi se u Dva sahiha.su u današnjem vremenu nastali narodi (ummeti) koje ne može pobrojati niko osim Allaha dž. pa će ih Allah dž.i zatraži pomoć riječima . Kao da su oni Je'džudž i Me'džudž ili njihova prethodnica. Tražiće vode a ljudi će bježati pred njima. da se Allahovo obećanje o sravnjivanju sa zemljom tog zida već ostvarilo i da se Je'džudž i Me'džudž već pojavio. 4/2293-2294 576 Tefsirul Kurtubi.s.š. uništili islamske državice i sijali svakojaki nered zemljom. kako je mali dio toga zida otvoren i kako se Resulullah savs od toga uznemirio.576 Pojava Tatara se dogodila u doba Kurtubija koji je čuo o njima.š. da su oni Tatari koji su se pojavili u sedmom hidžretskom stoljeću. Fi zilalil Kur'an.

zar će se zemlja pomračiti a na njoj bude dobrih ljudi? Poslanik savs joj reče: Kada većina njenog stanovništva bude pokvarena. Lisanul areb. 18/27-28 580 Bilježi ga Taberani u Evsatu.Ummu Selame kaže: Čula sam Resulullaha savs kako kaže: Poslije mene će biti pomračenje na istoku. 81.579 2. 2/55..pomračenje Kaže se (hasefel mekan. Rekla sam: Allahov Poslaniče.. jahsifu husufen) kada nešto ode u zemlju i nestane u njoj. 49 . 579 Muslim. Iako pojedini učenjaci smatraju kako su se oni već dogodili poput Šerif el Berzendžija581ipak je tačno kako se ništa od njih još nije dogodilo nego su se desila određena pomračenja u različitim mjestima sa različitim vremenskim periodima a to je dio malih predznaka Sudnjeg dana. 577 578 Vidi:Tertibul kamusil muhit. kao što to prenosi El Hejsemi u Medžmeuz zevaid.578 Tri pomračenja koja su predznaci Sudnjeg dana se spominju u kontekstu hadisa o velikim predznacima Sudnjeg dana.Od Huzejfe ibn Usejda se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaista Sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite deset predznaka . i tri pomračenja: pomračenje na istoku.577U tom značenju su i riječi Uzvišenog: I Mi smo i njega i dvorce njegove u zemlju utjerali.221 PETA STUDIJA: TRI POMRAČENJA Značenje riječi (hasef) . Dokazi iz Sunneta Čistog o pojavi pomračenja: 1.580 Jesu li se već desila ova pomračenja? Ova tri pomračenja se još nisu dogodila kao ni ostali veliki predznaci Sudnjeg dana. 9/67 Sura El Kasas. 8/11 581 Vidi El Iša'a. pomračenje na zapadu i pomračenje na Arapskom poluotoku. pomračenje na zapadu i pomračenje na Arapskom poluotoku.

A Allah najbolje zna. Moguće je da se sa tri pomračenja mislilo na pomračenje prostorno većeg obima od uobičajenog. 582 Fethul Bari.222 A što se tiče ova tri pomračenja ona će biti velika i sveopća za mnoga mjesta istoka.š.582 U prilog rečenom je i ono što je zabilježeno u hadisima o tome kako će se tri pomračenja dogoditi onda kada se poveća pokvarenost među ljudima i kada se među ljudima proširi nepokornost prema Allahu dž. Ibn Hadžer kaže: Već su se dogodila određena pomračenja u pojedinim mjestima. 13/84 . zapada i Arapskog poluotoka.

584 O značenju ovog dima.583 Znači: Sačekaj Muhammede sa ovim nevjernicima dan kad će se nebom pojaviti vidljiv i jasan dim koji će ljude prekriti. Rimljani. 7/235-236 585 Tefsiru Taberi. reče: KO nešto zna nek to kaže.o tome postoje dva mišljenja uleme: PRVO: Ovaj dim je pogodio Kurejšije u vremenu teškoće i gladi kad je Resulullah savs uputio dovu Allahu dž. Muslim. 17/143 . Zaista Allah dž. nasilje. 7/233 586 Luzum je ono što je kazano u riječima Uzvišenog: A pošto ste vi poricali. Ili će oni to reći jedni drugima. Nevevijev komentar Muslima. protiv njih nakon što su odbili da mu se odazovu pa su nebo vidjeli poput dima. radijallahu anhu: Petero se već dogodilo: luzum586. Ovo je mišljenje Abdullah ibn Mes'uda koga je slijedila grupa prvih muslimana. neminovno vas čeka patnja (Sura El Furkan.š. 15/111-113.585 Kaže.š.a. 16/130.223 ŠESTA STUDIJA: DIM (DUHAN) Pojava dima na kraju vremena je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojem govori Kur'an i Sunnet. kaže svom Poslaniku: 583 584 Sura Ed Duhan. Vidi: Tefsir Ibn Kesir. 17/143. 6/143 i 5/305. Tefsir Ibn Kesir. Tefsirul Kurtubi.Ibn Mes'ud r. 10-11 Tefsirul Kurtubi. Tefsir Ibn Kesir. da li je on jedan od znakova koje očekujemo . 8/571. 16/131. a ko ne zna neka kaže: Allah najbolje zna. Dokazi njegove pojave a)dokazi iz Kur'ani Kerima: Riječi Uzvišenog Allaha dž.: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti: »Ovo je neizdrživa patnja». To je ono što se dogodilo nevjernicima na dan Bedra od pogibije ili zarobljeništva. mjesec i dim. Zaista je od učenosti kada ne znaš reći: Ne znam.š.587 Kada je čovjek iz plemena Kende govoreći o dimu rekao: Zaista će se pojaviti dim na dan Kijameta i uzeti sluh i vid munafika . 77) znači: Biće neminovna kazna koja će ih uništiti kao posljedica njihovog poricanja Istine. Tada će im se reći: «Ovo je neizdrživa patnja» glasom punim prezira i ruganja. o tome da li se on već dogodio. 587 Buhari.

sve to je dovoljan 588 589 Sura Sad.593 Ibn Kesir kaže: Ovaj lanac prenosilaca je tačan sve do Ibn Abbasa .. I to je mišljenje svih ashaba i tabi'ina. 25/114 593 Tefsirut Taberi.. Njegove riječi Poslaniku: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim 590– su izrečene u kontekstu o nevjernicima Kurejša kao Njegov prijekor njima za širk koji čine..znalca ummeta. Ako se tome dodaju merfu hadisi u sahihima kao i hasen i drugi hadisi . Ibn Džerir et Taberi bilježi od Ibn Ebi Hatema a ovaj od Abdullah ibn Ebi Mukile da je rekao: Rano ujutro sam otišao kod Ibn Abbasa pa mi reče: Cijelu noć. Priličnije je da ta prijetnja izrečena njima bude provedena na njima nego da se odlaže za neke druge mušrike. Ovo je mišljenje Ibn Abbasa. 86 Buhari. poznavaoca značenja Kur'ana. 592 Tefsirut Taberi. pitao sam? Reče: Kažu kako se pojavila zvijezda zvana Zu zenb (griješnica.592 DRUGO: Ovaj dim je od onih predznaka koje očekujemo i koji se još nisu dogodili. Zašto.224 Reci: Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam od onih koji se pretvaraju. Između zemlje i nebesa su vidjeli nešto kao dim. 8/511 i 8/571. U toma je prijetnja mušricima. On život i smrt daje Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih.589 Ovo mišljenje je prioritetnije kod Taberija koji kaže: Zato što je Allah dž.pr.zaprijetio mušricima Kurejša sa dimom. Dogodiće se pred sami Sudnji dan. govoreći: I drugog boga osim Njega nema. dok ih ne zadesi Njegova srdžba.š. op. 25/114 . pomozi me nad njima sa sedam godina kao sedam Jusufovih godina. Jeli su lešinu i kosti. 17/140-141 590 Sura Ed Duhan.a to je naređenje njemu da bude strpljiv .588Zaista su Kurejšije sporo prihvatali islam pa je Poslanik savs uputio dovu protiv njih: Gospodaru. do pred zoru misam zaspao. 8-9.) pa pomislih kako dim (duhan) kuca na vrata. 10 591 Sura Ed Duhan. Ne zaspah do zore.. pojedinih ashaba i tabi'ina. Zavladala je suša koja ih je gotovo uništila. Muslim.591 Potom se obraća Poslaniku riječima: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim .

To je duh (dim). 1/172 . 6/517-520. Muslim. A onaj koji se desio je ono što su 594 595 Tefsir Ibn Kesir. 3/218. prokomentarisao ovaj ajet je priviđenje koje su Kurejšije vidjele kao posljedicu gladi i iscrplenosti. jer je riječ o blizini Kijameta. reče. 7/235 Buhari. Zaista je Ibn Sajjad jedan od medinskih židova a ova priča se desila nakon Poslanikove savs hidžre u Medinu Munevveru. Musned Ahmeda. drugi još nije pojaviće se na kraju vremena. 3660 596 En Nihaje.da se i otkloni. Pojedini učenjaci nastoje spojiti ove predaje time što tvrde: kako je riječ o dva Dima. o čemu ćemo kasnije govoriti. 9/136-139 hadis br. Ono sa čime je Ibn Mes'ud prokomentarisao ovaj ajet je njegov govor. A također i vjerodostojni hadisi spominju kako je Dim jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. To je ono što se podrazumijeva u Kur'anskim riječima: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim . a predaja čiji lanac prenosilaca doseže do Poslanika je preča od bilo koje predaje zaustavljene kod ashaba. pa se oni vrate svom načinu življenja. Odstupi. sigurno. 18/47-49. Također i riječi: Koji će ljude prekriti . jedan se pojavio.znači: sve ih obuhvatiti i zadesiti.znači: jasan i uočljiv dim koga će svako vidjeti. nećeš preći svoju granicu! Resulullah savs mu je sakrio: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. A ono sa čime je Ibn Mes'ud r.225 i jasan argument kako je dim jedan od predznaka koje očekujemo.595 Iz ovog se vidi kako je Dim od predznaka koje pratimo i očekujemo.594 Zabilježeno je u Dva sahiha kako je Resulullah savs rekao Ibn Sajjadu: Nešto sam za tebe sakrio. vjerovati . mi ćemo. A da se to odnosilo na nestvarno priviđenje stanovnika mnogobožačke Mekke ne bi bilo rečeno: Koji će ljude prekriti. otkloni patnje od nas. Tirmizi.a.596 Nema zapreke ni u tome da kad se pojavi ovaj predznak kažu: Gospodaru naš.

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego nastupi šestero: .U Huzejfinom hadisu o velikim predznacima Sudnjeg dana se spominje: Dim. Hadis koji se prenosi od Abdullah ibn Mes'uda kao i drugi hadisi su vjerodostojni i izrekao ih je Resulullah savs. međutim mnoštvo i sličnost ovih hadisa ukazuju na njihovu vjerovatnu utemeljenost (asl). 8/573.599 2..Ibn Džerir et Taberi bilježi od Ebu Malik el Eš'arija da je Resulullah savs rekao: Zaista vas je Allah dž. 655 Tefsirut Taberi. Ovdje ću navesti još neke: 1. Ibn Hadžer spominje Tebarijevu predaju od Ebu Malika i Ibn Omera pa kaže: Sened ova dva hadisa je vrlo slab. . Dedždžal. O ovom hadisu Ibn Kesir kaže: Njegov lanac prenosilaca je dobar. Vjernik će od njega osjetiti nešto poput prehlade. a nevjerniku će uši popucati.š.598 b) Dokazi iz Sunneta Čistog Spomenuli smo neke od hadisa o pojavi Dima na kraju vremena. vidi: Fethul Bari. Kurtubi kaže: Mudžahid veli: Ibn Mes'ud je govorio: Postoje dva Dima. 20/114. 25/114-115 599 Muslim.600 3. jedan se desio a drugi će ispuniti prostor između nebesa i zemlje.601 597 598 Et Tezkire. opomenuo sa tri stvari: Dim od kojeg će mu'min osjećati nešto poput prehlade a kafira će napuhati tako da će mu od njega uši popucati. 7/235. Dim. taj dim nije bio stvarni dim koji će se dogoditi zajedno sa ostalim velikim predznacima Sudnjeg dana. 18/27-28 601 Tefsirut Taberi.. 18/87 600 Muslim. Tefsir Ibn Kesir.597 Ibn Džerir kaže: Nema ničeg ružnog u tome da se Allahova prijetnja obistinila nad nevjernicima Kurejša i da će se obistiniti nad nevjernicima poslije njih Dimom koji je Resulullah savs nagovijestio kao dolazeći dim koji će se dogoditi.226 Kurejšije vidjele u obliku dima.

603 Taberi nakon što je spomenuo mišljenja mufessira o ovom ajetu kaže: Najtačnije mišljenje je ono koje je očito u predajama Resulullaha savs kad je on komentirajući ovaj ajet rekao: To je onda kad sunce izađe sa zapada. i u njemu): dok sunce ne izađe sa 602 603 Sura El En'am. 2/149 ..227 SEDMA STUDIJA: IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA Izlazak sunca sa zapada je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana zasnovan na Kur'anu i Sunnetu.602 Vjerodostojni hadisi ukazuju na to da se: nekim predznacima . (potom je spomenuo hadis.Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Neće nastipiti Sudnji dan dok sunce ne izađe sa zapada. kakvo dobro uradio. 3/366-381. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati.606 2. 2/315-316. 158.604 Ševkani veli: Kad bi Poslanikov komentar ovog ajeta bio vjerodostojan onda se on ne bi dovodio u pitanje nego bi bilo obaveza dati mu prednost i postupati po njemu. kao vjernik.. Muslim.Buhari bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudmji dan dok se ne sukobe dvije skupine . kao vjernik. 11/352. evo nekih od njih: 1. 8/103 605 Tefsiruš Ševkani. 604 Tefsirut Taberi. Tefsir Ibn Kesir. ako prije nije vjerovao ili ako nije. Kad izađe i ljudi ga ugledaju svi će povjerovati ali.misli na izlazak sunca sa zapada i to je mišljenje većine komentatora Kur'ana. Vidi: Tefsirut Taberi. Tefsir Kurtubi. kakvo dobro uradio. Dokazi njegovog dešavanja: a)Dokazi iz Kur'ani Kerima: Onog dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu.605 b)Dokazi iz Sunneta Čistog Mnogo je hadisa o izlasku sunca sa zapada. 8/96-102. 2/182 606 Buhari. ako prije nije vjerovao ili ako nije. tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 7/145 i Ithaful džema'a.

Muslim. Zatim ide žurno dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne mu na sedždu. Buhari. hadis 6881. čuo sam ga kad je rekao: Prvi predznak koji će se pojaviti je izlazak sunca sa zapada. u kojem se kaže: Izlazak sunca sa zapada. pa ranim jutrom se vrati i izađe sa svog izlazišta. Rešid Rida tvrdi kako je tekst (metn) ovog hadisa od najvećih nejasnoća. Zatim će žuriti i ljudima će se to činiti normalnim sve dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom.611 Rasprava sa Rešid Ridaom koji odbacuje hadis Ebu Zerr'a o sedždi koju čini sunce Spominjući prethodni hadis Ebu Zerr'a. 8/541 i 13/404 . kao vjernik.607 3. 2/195-196. Zaista ono žuri dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne mu na sedždu. ako prije nije vjerovao ili ako nije. A o 607 608 Buhari.. vrati se odakle si došlo. 18/77-78 611 Muslim. rekoše.228 zapada. 18/27-28 610 Musned Ahmeda. 11/110-111.608 4..609 5. uradio. ali tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. kakvo dobro uradio.Već smo spomenuli hadis Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana.Imam Ahmed i Muslim bilježe da je Abdullah ibn Amr rekao: Zapamtio sam od Resulullaha savs hadis koji nisam zaboravio. Ostane u tom položaju dok mu se na kaže: Podigni se i vrati odakle si i došlo pa se ranim jutrom vrati i izađe sa svog izlazišta.Od Ebu Zerr'a se prenosi kako je Resulullah savs jednog dana rekao: Znate li vi kuda ide ovo sunce?Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. 13/81-82 Muslim. 18/87 609 Muslim. Ostane u tom položaju dok mu se ne kaže: Podigni se.Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego nastupi šestero: Izlazak sunca sa zapada. i izađi sa zapada pa će izaći sa zapada. Pa će mu se reći: Podigni se.610 6. Potom Resulullah savs reče:Znate li kada će se to dogoditi? Onda kada čovjeku neće biti od koristi .

posebno ono što je zabilježeno u Dva sahiha oko čije prihvatljivosti hadisa se ummet složio.?!612 Tako kaže Rešid Rida. One su uvreda pouzdanih hadisa i ubacivanje sumnje u njihovu vjerodostojnost. Ibn Medini kaže: Nije slušao od Alije niti od Ibn Abbasa i to spominje u djelu: Tehzibut tehzib. Uzvišeni Allah dž. Ako se ovakve greške nalaze u Dva sahiha i Sunenima sa mogućnošću ulaska israilijata i moguće greške prilikom prenošenja značenja a ne teksta hadisa.kaže: Mi ne negiramo mogućnost da njegovo odredište bude pod Aršom. ako je to slučaj sa njima pa šta je tek sa onima što su ostavili nezabilježenim Dva šejha ili autori Sunena.š. nego su slijedili ono što se činilo tačnim i jasnim u hadisu. koji se nisu pretvarali da znaju ono što ne znaju. Ne niječemo ga niti znamo njegovu kakvoću jer naš razum ga ne obuhvata. Kamo sreće da je on bacio pogled na sened ovog hadisa i o navodnoj nejasnosti njegovog teksta slijedio ono što su rekli njegovi učeni prethodnici. Odredište koje mi ne poznajemo i ne vidimo nego smo putem gajba obaviješteni o njemu. Ebu Sulejman el Hatabi o Poslanikovim riječima: njegovo odredište je pod Aršom . Spominju se i druge predaje u smislu on od ovog a ovaj od onog (anan). Darekutni veli: Nije slušao od Hafse niti od Aiše i nije živio u njihovo doba. Imam Ahmed o njemu kaže: Nije sreo Ebu Zerr'a.229 njegovom senedu kaže: Ovaj hadis bilježe Dva šejha od Ibrahim ibn Jezida ibn Šerik et Tejmija a on od Ebu Zerr'a koji je po ocjeni grupe učenjaka lažac (mudellis). Potom o sedždi sunca pod Aršom kaže: U ovom je vijest o sedždi sunca pod Aršom i nije nemoguće da to i učini onda kad se u svom kretanju približi Aršu i da se ponaša onako kako je i stvoreno. pa je moguće da taj od koga on prenosi ne bude povjerljiv. velikani koji su vjerovali ono što je tačno utvrđeno da potiče od Resulullaha savs. 8/211-212 . kaže: Kad stiže do mjesta gdje 612 Tefsirul menar. Allah mu se smilovao!! Ove njegove riječi su jako opasne.

Ibn Mes'uda i drugih ashaba r. sve čini sedždu. 2/197 616 Tefsir Ibn Kesir. a od njega su prenosili njegov sin Ibrahim. Od njega 613 614 Sura El Kehf. A Ebu Ibrahim je: Jezid ibn Šerik et Tejmi. 85. nego sam želio pojasniti kako u tekstu hadisa Ebu Zerr'a r. Allah mu se smilovao . Ibn Hibban.š. Hadis je seneda spojenog pouzdanim prenosiocima. Ibn Hadžer. prenio je hadise od Omera. Ibrahim En Neha'i i drugi. te kako nije ni živio u njihovom vremenu se odgovara na slijedeći način: 1. Njemu čini sedždu. drage volje ili na silu.kao što to tvrdi Rešid Rida.615 Ibn Kesir veli: Allahu dž.te da ga je ulema prihvatila pojasnivši njegovo značenje. Alije.230 sunce zalazi učini mu se kao da zalazi u jedan mutni izvor.617 Bilo kako bilo.predaja Ibrahim ibn Jezida et Tejmija od njegovog oca a on od Ebu Zerr'a. O njegovoj pouzdanosti svjedoče Ibn Mein. nije riječ ovdje o odredištu sunca niti o njegovoj sedždi.614 Nevevi kaže: Sedžda sunca se dešava putem sposobnosti i znanja koje je Uzvišeni Allah dž.U lancu prenosilaca se ne kaže kako hadis prenosi Ibrahim ibn Jezid et Tejmi od Ebu Zerr'a. na sebi svojstven način. Ebu Zerr'a. 8/542 . nego što je kao u Buhariji i Muslimu . Šerhus sunneti lil begavi. nema nejasnoće . Na ono što je spomenuo o nepouzdanosti Ibrahim ibn Jezida et Tejmija. zbog Njegove veličine i moći.616 Ibn Hadžer kaže: Tekst hadisa ukazuje kako je boravište sunca na njegovom odredištu svakog dana i noći ustvari njegovo stalno kretanje koje je u hadisu nazvano žurnim (bil džerijj) a Allah najbolje zna. 15/95-96 615 Nevevijev komentar Muslima.. A što se tiče njegovog bagatelisanja seneda ovog hadisa to je čist previd.a.š. I sve.a. 5/398 617 Fethul Bari. 613 To je kraj onog što oko vidi prilikom zalaska. Hafsu ni Aiši. kako nije sreo Ebu Zerr'a. stvorio u njemu. Ibn Saad. a njegov put ka Aršu gdje čini sedždu je poslije zalaska.

To stoga što je izlazak sunca sa zapada veliki predznak kojeg će vidjeti svi koji budu tada živjeli.618 2. Ali im vjerovanje njihovo. u Njega Jedinog. Svi ljudi..621 Kurtubi kaže: Učeni vele: Nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će vjerovati tada.. Njihov slučaj je poput onih koji dožive Allahovu kaznu. . onda bi govorili: Mi vjerujemo u Allaha. Tako u predaji Muslima stoji: .š.620 Neprihvatanje imana i tevbe nakon izlaska sunca sa zapada Kad sunce izađe sa zapada neće biti primljen iman onoga ko do tada nije vjerovao kao što neće biti primljeno ni pokajanje griješnika. U njima neće biti onoga što pospješuje nepokornost prema Allahu dž. ne bi nimalo bilo od koristi. pričao nam je Junus od Ibrahima ibn Jezida et Tejmija da je on čuo od svog oca a ovaj od Ebu Zerr'a.231 je grupa prenosila hadise.kaže: A kad bi kaznu Našu doživjeli. 84-85. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove koji su bili i nestali. 11/337 Muslim. o kojima Allah dž. 2/195 620 Vidi: Tejsiru mustalehil hadis. Činjenice će postati očite i vidjeće strahotu pred kojom će pogeti vratove potvrđujući i vjerujući u Allaha i Njegove znakove. kad bi kaznu Našu doživjeli.619 Ako pouzdani prenosilac jasno naglasi kako je čuo.š. onda se njegova predaja prihvata. će biti u stanju iščekivanja smrti.i tada bi nevjernici stradali. 83 621 Sura el Gafir. zbog jake svijesti o blizini Sudnjeg dana. a odričemo se onih koje smo Mu ravnim smatrali. zbog toga što će tada svaka strast nestati iz srca a tjelesna snaga će se otupiti. kao što je to utvrđeno pravilima nauke o terminologiji hadisa. O njemu Ebu Musa El Medini kaže: Za njega kažu da je zapamtio predislamsko (džahilijetsko) doba.Ibrahim ibn Jezid jasno kaže kako je on hadise čuo od svog oca Jezida. prilikom izlaska sunca sa zapada. . niti 618 619 Vidi Tehzibut tehzib.

A Hejsemi kaže: Ahmedovi ljudi su povjerljivi – Medžmeuz zevaid. a ako period nakon izlaska sunca sa zapada bude dug i generacije to zaborave .š.628odnosno dok duša ne dođe na vrh grla.biće primljeno vjerovanje nevjernika i pokajanje griješnika.626 Dio uleme smatra627kako tevba neće biti primljena nevjernicima koji dožive izlazak sunca sa zapada. 706. Tefsir Ibn Kesir.232 snage koja je pokreće. Ibn Kesir kaže: Sened ovog hadisa je dobar i jak: En Nihaje. A onaj ko prije toga bude vjerovao ako je bio ispravan u svom djelovanju biće u velikom dobru. ajet. ako prije nije vjerovao ili ako nije. kao vjernik. 7/146 Tefsir Ibn Kesir. 627 Vidi Et tezkire.š. je na zapadu stvorio vrata tevbe. a ako je bio prevrtljiv pa toga dana izjavi tevbu. Tefsirul Elusi. hadis 1671. kakvo dobro uradio. Ko se u takvom stanju pokaje neće mu tevba biti primljena kao ni onom kome je smrt već nastupila.624 A Resulullah savs kaže: Neće prestati hidžra sve dok tevba bude primljena a tevba će biti primana sve dok sunce ne izađe sa zapada. Neće ih Zaključati dok sunce ne izađe iz pravca tih vrata. 8/63 628 Musned Ahmeda.š. Široka su sedamdeset godina hoda. . kaže: Onog dana kad neki predznaci Gospodara tvoga dođu. A kad izađe. prima pokajanje sve dok mu duša u grkljan ne dođe ( hata jugargar). 625 Musned Ahmeda.625 I kaže alejhis selam: Allah dž.. 626 Tuhfetul ahvezi 9/517-518. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. zaista Uzvišeni Allah dž. Zato su riječi Uzvišenog: Onoga dana kada neki predznaci Gospodara tvoga dođu. svako srce će biti zapečaćeno sa onim što je u njemu i ljudima će biti dovoljno ono što su učinili. 3/371 624 Sura el En'am. 5/251. Tefsirul Kurtubi. Kurtubi kaže: Zaista Allah dž. Tirmizi kaže: Ovaj hadis je hasen sahih.. 1/170. 9/17-18. 3/133-134. A Ibn Kesir kaže: Nesai kaže kako je ovaj hadis sahih. 3/369.622 Ibn Kesir kaže: Ako nevjernik izrazi vjerovanje toga dana ono neće biti primljeno od njega.623 To je ono što je zabilježeno u Kur'ani Kerimu i vjerodostojnim hadisima. tada mu ona neće biti primljena. To stoga što upravo tada svaki čovjek vidi 622 623 Et tezkire. 158. 706. nijedmon čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati . hadis 6160.

Od Imran ibn Husajna se prenosi da je rekao: Neće nastupiti Izlazak dok se ne desi jak glas (sajhatun) od kojeg će pomrijeti mnogo ljudi. Et Tezkire. Ako bi nakon toga dunjalučkih dana bilo mnogo i ovaj veliki događaj pao u zaborav osim u posebnim prilikama . 11/355.629 Ovom u prilog je i predaja: Zaista je suncu i mjesecu nakon toga data svjetlost. pozatvaraju se meleki čuvari.to mu neće biti primljeno a ko se nakon toga pokaje pokajanje će mu biti primljeno. Iako je mevkuf (zastao kod ashaba) on ima propis ref'a (do Poslanika) – Fethul Bari. A o predznacima koji će se dogoditi prije Izlaska hadisi govore kao o vremenu u kojem će se prihvatiti pokajanje i vjerovanje. Ibn Hadžer kaže: Sened mu je ispravan. I ono što se prenosi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah savs rekao: Ostaće ljudi nakon izlaska sunca sa zapada stotinu dvadeset godina. 705-706. A Allah najbolje zna. Ovo podržava i Taberijeva predaja od Aiše r. pa će izlaziti i zalaziti ljudima. Također Ibn Džerir et Taberi bilježi od Abdullah ibn Mes'uda da je rekao: Pokajanje je moguće sve dok sunce ne izađe sa zapada.to bi bilo primljeno od njega. 8/103. Njegovo znanje o Allahu. Njegovom Poslaniku. 8/101. Njegovoj prijetnji je postalo nužnost. Tekstovi ne razlikuju one koji su doživjeli i one koji nisu to doživjeli.a.632 629 630 Tefsirul Kurtubi. da nevjernicima neće biti primljen njihov islam. 631 Tefsirut Taberi. Ko prihvati islam ili se pokaje u tom vremenu . 706. 11/355 . Et Tezkire. Potpuno isti njemu je onaj ko vidi izlazak sunca sa zapada pa se zbog toga njegova tevba ne prihvata dokle god bude živ.233 svoje mjesto u džennetu ili mjesto u džehenemu.631 Prvim predznakom se ovdje misli na izlazak sunca sa zapada. 7/146-147. Fethul Bari.630 Odgovor na sve ovo je: Tekstovi ukazuju na to kako se pokajanje neće prihvatiti nakon izlaska sunca sa zapada. Ibn Hadžer kaže: Sened mu je dobar.onaj ko bi u tom vremenu primio islam ili se pokajao . a tijela će svjedočiti o djelima. 632 Tefsirut Taberi. koja kaže: Kad se dogodi prvi predznak pobacaju se pera.

633 Ibn Hadžer spominje mnogo hadisa o vijestima koje upućuju na to kako su vrata tevbe zaključana do Sudnjeg dana.634 A na ono što Kurtubi uzima kao dokaz se odgovara: Ibn Hadžer o hadisu Abdullah ibn Amra kaže: Njegova spojenost do Poslanika nije pouzdana. 11/354-355 635 Fethul Bari. 13/88 Hafiz spominje kako ga bilježi Taberani i Hakim. ... Riječ je o hadisu Abdullah ibn Amra r. 11/354 636 Fethul Bari.sudija ovog spora. u kojem se spominje izlazak sunca sa zapada. A ako pretpostavimo utemeljenost seneda onda njihovo vraćanje u stanje u kojem su bili ne dokazuje kako su vrata tevbe po drugi put otvorena. do Kijameta..234 Imam Muslim bilježi od Ebu Musa el Eš'arija r.a. noću pruža svoju ruku oprosta griješnicima dana a danju pruža svoju ruku griješnicima noći i tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. i u njemu: Od tada pa sve do Kijametskog dana «nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao . A hadis Imran ibn Husajna: Nema osnova. potom kaže: Ove predaje jačaju jedna drugu i slažu se u tome kako se vrata pokajanja zaključavaju sa pojavom sunca sa zapada i nakon toga neće biti otključana. nego na sve vrijeme.š.Kurtubi mu ne spominje sened. da je Resulullah savs rekao: Allah dž.635 Kad je riječ o hadisu: Zaista je suncu i mjesecu nakon toga data svjetlost . Hafiz spominje kako o ovom pitanju postoji tekst .»636 633 634 Muslim. nakon toga.a. ja sam ga tražio u Hakimovom Mustedreku ali ga nisam našao... ajet. To se ne odnosi samo na dan Izlaska. 17/76 Fethul Bari.

Abdullah ibn Mes'ud r. Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.a uobičajeno je da životinja ne priča i ne razumije . Potom kaže: Učite što više Kur'an prije nego što bude dignut.637 Ovaj plemeniti ajet spominje izlazak životinje. zasnovan na Kur'anu i Sunnetu. nestankom znanja i dizanjem Kur'ana. 82. 6/220 639 Tefsirul Kurtubi. Allah će im izvesti iz zemlje životinju koja će ljudima pričati o tome. okretanju glave od Allahovih ajeta. zaboraviće čak i La ilahe illellah.š. 13/234.638 Učenjaci kažu da riječi Uzvišenog: Dođe vrijeme da oni budu kažnjeni .a.kako bi ljudi znali da je to predznak od Allaha dž. To će se dogoditi onda kada dođe vrijeme da ljudi budu kažnjeni. Rekoše: Ako će ovaj Kur'an biti dignut šta je sa onim što je u prsima ljudi? Reče: Omrknuće takvi noću a osvanuti prazni. Zadesiće ih stanje džahilijeta i njegovih obilježja. Dokazi njenog pojavljivanja a) Dokazi iz Kur'ani Kerima: Riječi Uzvišenog: I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni.235 OSMA STUDIJA: ŽIVOTINJA (Ed Dabbetu) Pojava životinje iz zemlje na kraju vremena je predznak blizine Kijameta. U nepokornosti će dostići granicu kada im savjest više neće koristiti a od zalutalosti ih neće odvratiti nikakva opomena. Dogodiće se sa neredom ljudi.znače: izvršenje prijetnje nad njima će biti neminovno zbog njihove ustrajnosti u nepokornosti. promjenom istinite vjere. kaže: Kad postanu takvi izvešćemo im životinju iz zemlje koja će im pričati i koja razumije .639 637 638 Sura En Neml. zbog neproučavanja tih ajeta i suđenja po njima. njihovim napuštanjem Allahovih naređenja. kaže: Dolazak kazne će biti smrću učenih. Uzvišeni Allah dž. grijehu.š. razvratu. . Vidi Tefsir Ibn Kesir.

18/77-78 642 Musned Ahmeda. 18/781 644 Musned Ahmeda. 4/485-486. 5/268. Bilo koji od ova dva predznaka da se prvi dogodi neposredno poslije njega će uslijediti drugi.Imam Ahmed bilježi od Ebu Umame hadis koji on prenosi od Resulullaha savs: Izaći će životinja koja će ljude po nosevima žigosati pa će ih biti mnogo takvih među vama sve dok čovjek ne kupi devu pa ga upitaju: Od koga si je kupio? Od jednog griješnika. 9/44. a parnuće lice vjernika sa štapom. ako prije nije vjerovao ili ako nije. a u predaji životinja iz zemlje. 7924..Imam Ahmed i Tirmizi bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Izaći će životinja sa Musaovim štapom i Sulejmanovim prstenom i žigosaće nevjernika . kaže: Hadis hasen.236 b) Dokazi iz Sunneta čistog: 1. 8/6. 643 Muslim. Albani kaže: Hadis je sahih. hadis 2924 i Silsiletul ehadisis sahiha.On bilježi od Abdullah ibn Amra da je rekao: Zapamtio sam hadis od Resulullaha savs kad je rekao: Zaista je prvi predznak koji će se pojaviti: izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje pred ljude u jutarnjem vremenu. kao vjernik. Dedždžal i životinja iz zemlje.. tako da će ljudi sjesti za sofru pa će jedan reći: O mu'mine! A drugi: O kafire!644 640 641 Muslim. Sunenut Turmizi.643 6. hadis 322. 2/195 Muslim. kakvo dobro uradio: izlazak sunca sa zapada. . da je Resulullah savs rekao: Troje kad izađe tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. Mustedrekul Hakim.640 2.a. hadis.Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. 15/79-82. 1/3/31.642 5. Muslim bilježi od Ebu Hurejre r.Spominjali smo hadis Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana u kojem je spomenuta životinja.641 3. Vidi : Sahihul džamiis sagir. 3/37. reći će. životinja iz zemlje.Ifan (jedan od prenosilaca hadisa) kaže: Nos nevjernika . Hejsemi kaže: Njegovi ljudi su ljudi sahiha osim Amr ibn Abdurrahmana ibn Atijje a i on je povjerljiv – Medžmeuz Zevaid.sa prstenom. da je Resulullah savs rekao: Požurite sa činjenjem dobrih djela prije šestoro: .a. 4.

DRUGO:Ta životinja je Džessasa. 647 Et Tezkire. i « terbu» . Komentirajuću Musned Ahmeda. u priči o Dedždžalu. Ibn Mu'in kaže: Nema tu nikakve slabosti. 2/122. hadis 3412..). najjasniji je hadis o životinji iz zemlje ali ga njih Dvojica nisu zabilježili. 702 . 13/25 646 Minhatul Me'abud Tertibu Musnedit Tajalisi. Vidi Tehzibut tehzib. To je najtačnije mišljenje.645 Ovo mišljenje podržava ono što se bilježi Ebu Davud et Tajalisi od Huzejfe ibn Usejd el Gafarija. 4/484 – kaže: Ovaj hadis je ispravnog seneda. Razlog slabosti je Ali ibn Zejd ibn Džed'an koji je po njemu slab.. A šejh Ahmed Šakir ga smatra pouzdanim. 4/343-344 pripisujući ga Tajalisiju sa izrazom «tez'ak» umjestu «tergu». već smo rekli da je pouzdan iako su se o njemu razišli on je pouzdan. 3/26. a Allah najbolje zna.rikati . hadis 783 kaže: Ali ibn Zejd je: ibn Džed'an. 2/220-221. Medžmeuz zevaid.a. Osnova njegovog dokaza je riječ « tergu» . Kažem: Hadis je: daif jer je u senedu Tajalisija i Hakima Talha ibn Amr el Hadremi.koji se upotrebljava samo za devu. spomenuta u hadisu Temim ed Darija r. op. Pećina mu se otvorila i ono uđe u nju i u njoj će boraviti sve dok ne dobije Allahovu dozvolu da iz nje izađe. Tirmizi mu je prihvatao hadise. A Zehebi u djelu: Zejlul Mustedrek kaže: Ahmed ga je ostavio. Albani kaže:Daif u djelu Daiful džamiis sagir.647 Diskutabilno je Kurtubijevo davanje prednosti ovom hadisu u čijem senedu je napušten čovjek (metruk). 645 Tefsirul Kurtubi. Također u pojedinim hadiskim zbirkama se kaže « tednu « približiti se.646(pred Kabom. neće pasti travu nego će rikati između Rukna i Mekama. Zatim kaže: Lijepo neko reče: Spomeni izlazak mladunčeta Salihove deve Zabilježiće svakoga nevjerovanjem ili vjerovanjem. koji kaže: Spomenuo je Resulullah savs Životinju . Mladunče deve je nakon ubistva majke pobjeglo. Mustedrekul Hakim. Ovaj hadis bilježi hafiz Ibn Hadžer u djelu El metalibul alije. 5/23-24.237 Od koje vrste životinja je Životinja iz zemlje Učenjaci su se razišli u određivanju vrste životinje iz zemlje.pr.narasti kao u Hakimovom Mustedreku. 8/7. Evo nekih mišljenja uleme o tome: PRVO: Kurtubi kaže: Prvo je mišljenje kako je ona mladunče Salihove deve. Hejsemi kaže: Bilježi ga Taberani a u njemu je Talha ibn Amr koji je ostavljen (metruk).

ČETVRTO: Životinja (dabbetun) je insan koji će polemisati sa sljedbenicima novotarije i kufra ne bi li prestali.a. One ranjavaju i ubijaju a upravo to su 648 Nevevijev komentar Muslima. rekla je. Da je životinja čovjek koji raspravlja sa sljedbenicima novotarije onda u tome ne bi bilo neprirodnosti i to ne bi bio jedan od deset velikih predznaka Sudnjeg dana. TREĆE: To je zmija okačena na zid Kabe koju je El Ikab strgao kad su Kurejšije htjele sagraditi Kabu. 173. Ovo mišljenje spominje Kurtubi ali ga odbacuje. 4/121. Možda se mislilo na bakterije koje opasno razaraju ljudsko tijelo i zdravlje. 13/236 650 Tefsirul Kurtubi. i El akide er ruknul evel fil islam. Vidi El Iza'a. Također samo odstupanje u nazivu čovjeka učenog i priznatog diskutanta sa ljudima nije primjereno riječniku ljudi niti poštivanju učenih. Spominje se kako je sreo životinju guste dlake i pitao je: Šta si ti? Ja sam Džessasa. Ovo mišljenje Kurtubi649 pripisuje Ibn Abbasu r. a Allah najbolje zna. Kako učenog i vođu (imama) nazivati životinjom?!650 PETO: Dabbetun je zbirna imenica651 za sve što puže zemljom. Nazvana je Džessasom jer je krijumčarila vijesti o Dedždžalu. Nije riječ ni o kakvoj čudnovatoj i neuobičajenoj životinji. 177. 649 Tefsirul Kurtubi. prenoseći ga iz djela En Nikaš ne spominjući mu lanac prenosilaca. 13/236-237 651 Ovo mišljenje spominje Berzendži u djelu El Iša'a. Također ono što znamo o životinji o kojoj govorimo je njena brutalnost i ponižavanje ljudi zbog njihovog nijekanja Allahovih ajeta što nam pojašnjava kako je riječ o nekoj drugoj životinji a ne o Džessasi. pa će svako propasti ili biti spašen nakon što je upoznat sa Istinom. 18/28 Od onih koji smatraju da je ta životinja Džessasa je i Bejdavi u svom Tefsiru. pripisujući ga Tefsiru Ibn Alana – Dijaus sebil – ali ovo mišljenje nije zasnovano na valjanom dokazu. 320 – od Muhammed Fadil Šerif et Taklavija. .648 U hadisu nema onog što ukazuje na to kako je Džessasa ustvari životinja koja će se pojaviti na kraju vremena.238 Ovo mišljenje se veže za Abdullah ibn Amra ibn el Asa. Također ga prenosi i Ševkani u svom djelu.

a bakterije ne rade ništa od toga. 13/235-236. 699. Ovo je mišljenje Ebu Ubejje u njegovom komentaru Ibn Kesirovog djela En Nihaje. 2/146-147. El Iša'a.š. 4/151-153. Posebno to ne činimo ako je njegovo mišljenje suprotno mišljenju komentatora Kur'ana koji kažu da je ona suprotno onom što su ljudi navikli. Ne pribjegavamo prenesenom značenju osim onda kada stvarno moramo. 6/220223. Allahov Poslanik savs govoreći o njoj spominje kako će je ljudi vidjeti i sa njom Musaov štap i Sulejmanov prsten . 6/413-414. U hadisima se spominje kako će se upravo ova dva predznaka dogoditi neposredno jedan poslije drugog. el fitenu vel melahimu. 1/162-163.239 riječi opomene za ljude. Tuhfetul ahvezi. Jezik stanja je mnogo rječitiji od jezika riječi. 2/306-307 654 Pojedini komentatori Kur'ana spominju mnoga svojstva ove životinje kao i pojedina djela o predznacima Sudnjeg dana. usjeve i životinje. Nakon istraživanja ove teme nisam naišao na podršku ovom mišljenju od bilo kojeg alima. b)bakterije se uglavnom ne vide golim okom a za životinju niko ne kaže da će biti nevidljiva.. 174-175.653 a životinja koja je predznak Sudnjeg dana se još nije pojavila. . En Nihaje. c)ova životinja će žigosati ljudska lica kufrom i imanom. Levamiul envar. Ona je natprirodna baš kao i izlazak sunca sa zapada.najbolje zna.. Resulullah savs kaže: Prvi predznak će biti izlazak sunca sa zapada a 652 653 En Nihaje.Parnuće lice vjernika a opečatiti nos nevjernika. Tezkire. Kad bi oni samo imali srca koja shvaćaju vratili bi se Allahu. d)čini se kako ga je na ovo mišljenje podstaklo ono što je o životinji spomenuto u mnogim različitim djelima654 ali Allahova moć je neograničena i ono što je tačno od Resulullaha savs nužno mu se predati. svojoj vjeri i priznali bi očit dokaz. 1/190-199 Vidi Ithaful džema'a. 652 Ovo mišljenje je daleko od tačnog zbog slijedećeg: a)bakterije su od davnina prisutne kao i bolesti koje razaraju ljudska tijela. U arapskom jeziku jedno od značenja govora ( teklim) je i ranjavanje (tedžrih). tako da Allah dž. Također. i drugo što smo već spominjali. Evo nekih od djela koja to spominju: Tefsirul Kurtubi. Tefsir Ibn Kesir. Tefsiruš Ševkani. šta spriječava razumijevanje riječi onako kako je to uobičajeno.

nego samo umotavaju govor. Spominjanje životinje je došlo u odgovarajućoj harmoniji sa surom. riječ je o arapskoj imenici (dabbetun) čije je značenje poznato i jasno u arapskom jeziku i nema nikakve potrebe za odstupanjem u značenju . 15/82 .656 Ahmed Šakir. ptica.657 Mjesto izlaska Životinje 655 656 Muslim. ne žele preći granicu materije koju su im zacrtali njihovi učitelji i uzori. Spominjanje životinje u suri En Neml jača mišljenje kako je riječ o životinji koja ima moć govora sa ljudima.240 životinja će se pojaviti ujutro.pa zašto bi sve to ostavili.s. Bilo koji da se dogodi prije. 5/2667 657 Komentar na Musned Ahmeda. Prije toga nisu vjerovali u Allahove ajete niti u Obećani dan. Brojni hadisi u Sahihima i drugim zbirkama govore o životinji kao predznaku koji će se pojaviti na kraju vremena. Ali naši pojedini savremenici. kaže: Ajet je jasan. Zabilježene su i brojne vijesti koje nisu direktno vezane za Resulullaha savs . Allah mu se smilovao.dostavljača Objave i komentatora Knjige .š. otpadnici od svih ljudi i vjera. 18/77-78 Vidi Fi zilalil Kur'an.655 Nužno je vjerovati kako će Allah dž. zaslužili ispunjenje prijetnje.. drugi će uslijediti neposredno poslije njega. Njen govor će im biti jasan dokaz kako su. ne žele vjerovati u gajb (nevidljivo). oni ne mogu vjerovati u ono u šta mi vjerujemo niti to mogu jasno poreći. nevjernici idolopokloničke raskalašene Evrope. U ovoj suri se spominje razgovor između insekata.. raspravljaju i petljaju a zatim izokreću smisao riječi od njenog ispravnog značenja čineći ih tako sličnijim znakovima nego onom što oni poriču i kriju duboko u sebi. na kraju vremena ljudima poslati životinju iz zemlje koja će razgovarati sa njima. zbog njihovog poricanja Allahovih znakova. džina i Sulejmana a. Kada životinja izađe ljudi će shvatiti kako je to jasna natprirodna opomena o blizini Sudnjeg dana. pripadnici islama u kojima se proširila nevaljalost govora i mišljenja.

Ovom u prilog je i Taberanijeva predaja u Evsatu od Huzejfe ibn Usejda . Posao Životinje Kada izađe ova životinja žigosaće vjernike i nevjernike.. Većina ih smatra kako će izlazak biti iz Mekanskog Harema. 8/7-8 Medžmeuz zevaid. 662 Sura En Neml. 4/484-485.661a Allah najbolje zna o tome. O značenju plemenitog ajeta: Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći . Ali u senedu ovog hadisa je Talha ibn Amr el Hadremij. 8/7-8 660 Hakim bilježi od Huzejfe ibn Usejda kako će biti tri izlaska.koju smatram direktnom od Resulullaha savs . Allah nas toga sačuvao. A nevjernik. . El Iša'a.u kojoj stoji: Izaći će životinja iz najvećeg mesdžida. evo nekih: 1. potom spominje hadis u cjelosti pa kaže: Ovaj hadis ispunjava uslove Dva šejha ali ga nisu zabilježili.Biće tri izlaska životinje. između Hadžerul Esveda i vrata Benu Mahzuma. Jednom će izaći u pojedinim pustinjskim predjelima pa će se pritajiti. Što se tiče vjernika zabilježiće im lica tako da će svijetliti. I to će biti znak njihovog imana.659 2. utisnuće mu pečat na nos. 661 Vidi Et Tezkire. potom u pojedinim selima a onda u Mesdžidul Haremu.241 Postoje različita mišljenja u preciziranju mjesta izlaska životinje. Levamiul envar. 176-177. I to će biti znak njegovog nevjerovanja.658 Ibn Ujejne kaže: Izaći će kada imam krene na zajednički namaz da im saopšti kako životinja još nije izašla. a već smo spominjali izvore ovog hadisa. zemlja će se zatresti i pojaviće se pred njima.. Zehebi je istog mišljenja u djelu: Telhisul Mustedrek. Taberani i Hakim također od Huzejfe bilježe: Zaista će životinja tri puta izaći: na krajnjem Jemenu.Izaći će iz Mekke Mukerreme. 662i o značenju ovog govora postoji više mišljenja mufessira: 658 659 Medžmeuz zevaid. iz najvećeg mesdžida. ljudi će biti pred Mesdžidom.660 Postoje druga mišljenja koja nisam spomenuo. 2/144-146. 82. 697-698. potom u blizini Mekke a onda iz Mesdžidul Harema.

666 Ibn Džerir kaže: Tačno je to kako su ova dva kiraeta sličnog značenja rasprostranjena u krajevima islamskog svijeta.242 1. Tefsiruš Ševkani. 665 Tefsir Ibn Kesir. 4/152 667 Tefsirut Taberi. razgovarati sa njima. 20/16 . a Allah najbolje zna. 13/237-238. To je kiraet svih učenjaka Kofe i pojedinih učenjaka Basre. 1/237. Tefsirul Kurtubi.od riječi « kelm» . Na ovo značenje upućuje i kiraet Ubej ibn Ka'ab: « tunebbiuhum» obavijestiće ih. potvrđuje to kiraet: « teklimehum» . Ibn Kesir kaže: Ovo je lijep govor u kojem nema sukobljavanja. 6/220. 20/16. A kiraet većine učenjaka Hidžaza. Basre i Šama je sa kesrom «inne» kao nona misao u govoru (isti'naf) pa bi značenje bilo: Pričaće im ono što će ih rastužiti .rana. tj.koja znači «džerh» . 6/220 666 Vidi Tefsirut Taberi.663 O ovom mišljenju svjedoči i hadis Ebu Umame r. 4/152. Tefsiruš Ševkani. Ovo je po kiraetu sa fethom «enne» što znači: obavijestiće ih kako ljudi u dokaze Allahove nisu uvjereni. Bilježi ga Ahmed a izvor smo već spomenuli. Tefsir Ibn Kesir.665 A govor koji će im životinja reći je: Zaista ljudi u dokaze naše nisu uvjereni.667 663 664 Vidi Tefsirul Kurtubi.Govoriće im govorom. znači: razgovaraće i žigosati.o ništavnosti svih vjera osim islama. 2.664 Od Ibn Abbasa se bilježi da je rekao: Sve će raditi. Ovaj kiraet je prenesen od ibn Abbasa što znači: Obilježiće ih žigosanjem. u kojem Resulullah savs kaže: Izaći će životinja koja će ih žigosati po njihovim nosovima.Raniće ih.a.

kako je Abdullah ibn Selam prilikom prihvatanja islama Poslaniku postavio nekoliko pitanja od kojih je i: Koji je prvi predznak Sudnjeg dana? Poslanik savs mu reče: Što se tiče prvog predznaka Sudnjeg dana on je vatra sa istoka prema zapadu. 6/362.671 4. 3/203. Vidi Sahihul džami'is sagir. To je posljednji veliki predznak i prvi nagovještaj početka Sudnjeg dana. 18/27-29 671 Musned Ahmeda. Ujedno su oni i dokaz njenog pojavljivanja: 1. stoji: Vatra nedaleko od Adena koja će ljude tjerati. Evo nekih hadisa koji preciziraju mjesto pojavljivanja vatre. 3603.U hadisu Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana Resulullah savs kaže: Posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će ljude tjerati ka njihovom mjestu okupljanja (mahšeru). Ahmed Šakir kaže: Sahih. hadis 3329 .243 DEVETA STUDIJA: Vatra koja će sakupiti ljude Od predznaka je i pojava velike vatre. nedaleko od Adena668 ili po drugim predajama iz Hadremevtskog mora. 672 Buhari. 669 Muslim.Imam Buhari bilježi od Enesa r.Također u predaji od Huzejfe r.670 3.669 2. 18/27-29 670 Muslim.a. 6/463-464 sa Tuhfetul Ahvezijem. na obali Hadremevtskog mora – danas poznatije kao Arapsko more.672 Predaje po kojima je vatra posljednji veliki predznak Sudnjeg dana i predaje po kojima je to prvi veliki predznak Sudnjeg dana je moguće objediniti na slijedeći način: Posljednji je ako ga posmatramo u kontekstu predznaka spomenutih u 668 Aden je poznati jemenski grad na jugu Arapskog pluotoka. hadis. Albani kaže: Sahih. hadis. Tirmizi.Imam Ahmed i Tirmizi bilježe od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se vatra iz Hadremevta ili iz Hadremevtskog mora prije Sudnjeg dana i sakupiće ljude na jednom mjestu. 7/133. Bilježi ga Muslim.a. Mjesto njenog pojavljivanja Pojedine predaje govore o tome kako će se ova vatra pojaviti iz Jemena. 5146.

675 A Allah najbolje zna.a. Tjeraće ljude iz pravca istoka ka Šamu i Egiptu koji se nalaze na zapadu kao što se to već dešavalo nekoliko puta počev od Džingis kana pa na ovamo.. DRUGA: vrsta onih koji će ići čas pješice a čas jašući. dok nije rekao: desetorica će 673 674 Fethul Bari. Riječi: Sakupiće ljude sa istoka prema zapadu .674 2. Način njenog sakupljanja ljudi Kad se pojavi ova strašna vatra iz pravca Jemena tjeraće ljude prema Zemlji okupljanja (erdul mahšer). Sakupljenih će biti tri vrste: PRVA: vrsta dobrovoljaca. Pojaviće se u blizini Adena a potom zahvatiti čitavu zemlju. 3. sitih i obučenih jahača. Početak će joj biti na istoku kojeg će gotovo čitavog uništiti.673 A što se tiče predaja po kojima će se vatra pojaviti iz Jemena ili sa istoka prema zapadu..Predaje je moguće uskladiti time da pojavljivanje vatre iz blizine Adena ne isključuje sakupljanje ljudi sa istoka prema zapadu. u stvari smutnja koja će prouzrokovati neviđeno zlo. To zlo će se širiti poput vatre.Kad se vatra proširi sakupiće prvo stanovnike istoka. Trojica na devi . a prvi je predznak ako ga posmatramo kao nešto poslije čega nema više ničeg dunjalučkog. A što se tiče njenog konačnog cilja na zapadu on je tamo zato što je Šam u odnosu na istok zapadno. smjenjujući se na jednoj devi. Tome u prilog je i činjenica da fitneti uvijek dolaze sa istoka.Moguće je da je spomenuta vatra u hadisu Enesa r.244 hadisu Huzejfe r. 11/378-379 . 13/82 Fethul Bari. za razliku od svega drugog spomenutog u Huzejfinom hadisu poslije kojih će ostati nešto od dunjalučkih stvari.a.znače: Općim sakupljanjem a ne znače striktno istok i zapad. mogući odgovori su: 1. A vatra koja se spominje u hadisu Huzejfe i u hadisu Ibn Omera je istinska vatra. Spomenućemo kasnije hadis: Dvojica na devi. 13/82 675 Fethul Bari. nego će odmah po prestanku ovog predznaka uslijediti puhanje u Sur.

A Ebu Hatem: Ispravnog hadisa. 17/194-195 Bilježi ga Taberani u Kebiru i Evsatu sa povjerljivim ljudima.677 3. zaista je Najiskreniji savs rekao: Ljudi će biti sakupljeni u tri skupine: skupina jahača sitih i obučenih.Od Abdullah ibn Omera se prenosi da je Resulullah savs rekao: Biće poslana vatra na stanovnike istoka koja će ih sakupiti na zapadu. u njemu je Velid ibn Džem'a za kojeg Ibn Muin i Adželi kažu da je povjerljiv.676 2. 4/337.245 se smjenjivati jašući jednu devu. TREĆA: vrsta koju će vatra sakupljati okruživši ih sa svih strana i tjerajući ih prema Zemlji okupljanja. 2/333. hadis 6522. Ono što je zabilježeno o načinu sakupljanja ljudi ovom vatrom je slijedeće: 1. omrknuti gdje oni omrknu. 5/164-165. 4/564.Prenosi se od Huzejfe ibn Usejda kako je Ebu Zerr ustao i rekao: O sljedbenici Gafara.Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Ljudi će biti sakupljeni u tri skupine: dobrovoljci. po desetorica na devi a ostale će sakupiti vatra koja će odmarati tamo gdje oni odmaraju. Medžmeuz zevaid. Muslim. Imam Ahmed i Ebu Davud o njemu kažu: U redu je. 8/12 678 Musned Ahmeda. Neko od prisutnih reče: Ove dvije skupine su nam poznate a šta je sa žurnim pješacima? Reče: Allah će poslati bolest od koje neće ostati jahalica. Hakim veli: Ovaj hadis je sahih od Velid ibn Džem'a ali ga Dva šejha nisu zabilježila. Tjeraće ih kao što se tjera svezana deva. skupina pješaka žurnih i skupina koje će meleki vući za njihova lica i sakupiti ih u vatri. ponekad pomješa. Sunenun Nesai. po četvorica na devi. Svi koji padnu ili zaostanu će biti njeni. 11/138-139. 4/116-117. osvanuti gdje oni osvanu. Tehzibut tehzib. Takribut tehzib. po trojica na devi. preplašeni po dvojica na devi. Zanoćiće tamo gdje oni zanoće i odmarati gdje oni odmaraju. Vidi: Mizanul i'tidal.678 Zemlja okupljanja 676 677 Buhari. Smatram: Ljudi u Nesaijevom senedu su pouzdani. Razlog tome će biti manjak prevoznih sredstava toga vremena. Mustedrekul Hakim. zanoćiti gdje oni zanoće. Ibn Hadžer kaže: Vrlo iskren. Čak će čovjek davati predivnu bašču za staru iscrpljenu devu ali je neće moći naći. Zehebi u svom Telhisul Mustedreku Kaže: Od Velida Muslim bilježi sličan hadis a na njega se poziva i Nesai. Onoga ko zaostane vatra će progutati. kažite i nemojte se razilaziti. 11/377. .

Ibn Ebi Bekir kaže: Rukom je pokazao na Šam i rekao: Tamo će biti sakupljeni.s. 4/446-447 681 Tirmizi. sakupiće ih vatra sa majmunima i svinjama. hadis u kojem Resulullah savs kaže: Ovdje će biti sakupljeni ljudi. Allahova duša prezrijeti.znači u Šamu neka pročita početak sure El Hašr. Hafiz Ibn Hadžer kaže: Bilježi ga Ahmed sa urednim senedom. 6/434-435. od njegovog djeda: Rekao sam: Allahov Poslaniče. Ahmed Šakir kaže: sahih..246 Ljudi će se sakupiti u Šamu i to je zemlja okupljanja. Resulullah savs im tada reče: Izađite! Gdje. o čemu postoje vjerodostojni hadisi: 1. Za obe predaje Ibn Hadžer kaže: Bilježi ih Tirmizi i Nesai sa jakim senedom. od njegovog oca. Vidi Fethul Bari. Prenoći će sa njima kada budu prenoćili. A u Tirmizijevoj predaji od Behz ibn Hakima. 11/99.680 3. 11/380. pješice i na licima. 683 Fethul Bari.Imam Ahmed i Ebu Davud bilježe od Abdullah ibn Amra da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Nastupiće hidžra nakon hidžre. (tri puta) jašući. gdje mi naređuješ? Reče: Ovamo (i pokaza rukom u pravcu Šama). 11/380.682 Ibn Hadžer kaže u Tefsiru Ibn Ujejne od Ibn Abbasa se kaže: Ko sumnja da je sakupljanje (mahšer) ovdje .. upitaše? U zemlju okupljanja. 8/84-85 .Od Ibn Omera se bilježi o pojavi vatre slijedeće: Rekli smo: Allahov Poslaniče šta nam naređuješ? Reče: Držite se Šama.681 4. reče. i kaže: Ovaj hadis je: hasen sahih. Musned Ahmeda. ljudi će ići mjestu gdje je Ibrahim a. hadis 2465 u Avnul Me'abudu. Zemlja će ih izbaciti. činio hidžru.679 2. Sunen Ebu Davud. O vrijednosti Šama i podsticanju nastanjivanja u njemu govore vjerodostojni hadisi: 679 680 Bilježi ga Imam Ahmed i Tirmizi. ovdje će biti sakupljeni ljudi. odmarati kada budu odmarali a progutaće svakog ko zaostane.Imam Ahmed bilježi od Hakim ibn Muavija el Behzija a on od svog oca . 7/158. Na zemlji neće biti osim zlih stanovnika. 682 Musned Ahmeda. 11/380. Tefsir Ibn Kesir.683 Razlog zbog kojeg je Šam zemlja okupljanja je u tome što će sigurnost i vjerovanje u vremenu iskušenja na kraju vremena biti u Šamu. izvore smo već spominjali. Fethul Bari.

na kraju vremena biti u Šamu i kako će u njemu biti okupljanje vjernika za borbu protiv Dedždžala. sened mu je ispravan vidi Fethul Bari. 687 Buhari.a. 12/403. A ako to ne prihvatite držite se Jemena i pijte sa svog pojilišta.. Gospodaru naš. Pomislih kako je nestvaran pa ga pogledah a on ode prema Šamu.. Reče: Drži se Šama. 3/214-215. Hafiz kaže: Njegov sened je hasen. Ibn Hadžer kaže: Bilježe ga Ahmed. Ibn Havale reče: Allahov Poslaniče predloži mi jednu ako to doživim.s. vojska u Jemenu i vojska u Iraku. 12/402-403. Nije li iman u Šamu kad nastupe iskušenja. Zaista mi je Allah garantovao za Šam i njegove stanovnike. Ja'kub Ibn Sufjan . Vidi: Sahihul džami'is sagir. Hadis je sahih. učini nam blagoslovljenim naš Šam. naprotiv u Kur'anu je ono što to pobija u riječima Uzvišenog: Na dan kad zemlja bude zamjenjena drugom zemljom.pa gdje je tu. 685 Fethul Bari. da je Resulullah savs rekao: Stvari će se odvijati tako da ćete biti vojska ustrojena: vojska u Šamu. dakle. Šam?!689 684 Musned Ahmeda. Taberani . 5/198-199. 13/45 688 Sura Ibrahim. on je Allahu najdraži dio zemlje i u njemu će sakupiti najbolji dio Njegovih robova. 689 En Nihaje.247 Od tih hadisa je i onaj koji bilježi Imam Ahmed od Ebu Derda'a da je Resulullah savs rekao: Dok sam spavao ugledah stub Knjige naslonjen pod mojom glavom. 7/160-161.684 Taberani od Abdullah ibn Havale bilježi da je Resulullah savs rekao: U noći isra'a sam vidio bijeli stub poput zastave kako ga meleki nose pa upitah: Šta je to što nosite? Rekoše: Stub Knjige. 1/257 . Ebu Ubejje negira mogućnost da Šam bude zemlja okupljanja i kaže: Ne postoji dokaz iz Kur'ana i Sunneta ili idžma'a o preciziranju zemlje okupljanja.687 Već smo spominjali kako će silazak Isa a. hadis 3553.685 Ebu Davud bilježi od Abdullah ibn Havale r. hadis 2466. 686 Sunen Ebu Davud. Učini nam blagoslovljen i naš Jemen.688. naređeno nam je da ga ostavimo u Šamu.686 Božiji Poslanik je u dovi molio za bereket Šama kao što se bilježi u Sahihu od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Gospodaru naš. 48.

navodeći kao potvrdu tome slijedeće: 1. 2. Vidi El minhadžu fi šu'abil iman. Ibn Hadžer.sakupljanje (džem'). Nije 690 691 Vidi Tefsirul Kurtubi.248 Odgovara se postojanjem brojnih dokaza o Šamu kao zemlji okupljanja koje smo već spominjali. 1/442 .Sakupljanje ostalih kako je spomenuto i njihovo tjeranje u pravcu Šama pod budnim praćenjem od strane vatre je mišljenje koje nema potvrdu u neupitnim dokazima (tevkif). DRUGI je okupljanje ljudi pred Sudnji dan u Šamu. Pojedini učenjaci poput Gazalija i Halimija smatraju kako ovo okupljanje neće biti na dunjaluku nego na ahiretu. na što upućuju i tekstovi koje sam ranije podastro. 18/2-3 ili Et Tezkire. Što se tiče onih na dunjaluku: PRVI je progon Benu Nadira u Šam. Ibn Kesir. Ono što ga je navelo na ovakvo mišljenje je njegovo ubjeđenje kako će okupljanje ( mahšer) biti na ahiretu a ne na dunjaluku. Sad ću pojasniti da će ono biti na dunjaluku onako kako na to upućuju vjerodostojni tekstovi.690 Okupljanjem se misli na okupljanje na dunjaluku i o tome postoji konsenzus (idžma) uleme o čemu svjedoči Kurtubi. i da postoje četiri okupljanja: dva na dunjaluku i dva na ahiretu.691 Ibn Hadžer spominje kako pojedini komentatori Mesabiha smatraju da je riječ o okupljanju nakon proživljenja iz kabura. 198-199. Ne misli se na okupljanje nakon proživljenja iz kabura.Kad se kaže hašr (okupljanje) u šerijatu se misli na okupljanje iz kabura. Ovo okupljanje (hašr) će biti na dunjaluku Okupljanje pomenuto u hadisima će biti na dunjaluku. Kurtubi spominje da je značenje riječi (hašr) . vatrom spomenutom u hadisima.Podjela u hadisu je neodrživa sa okupljanjem u Šamu jer muhadžir mora biti dobrovoljac ili preplašeni ili mješavina tog dvoga. 3. izuzev ako postoji dokaz o suprotnom.

11/380. El Husejni Abdurrahman Hašim i spominje mu sened kao dobar. uoči samog Sudnjeg dana. Treća su oni koje vatra bude sakupljala a meleki vukli. Ova podjela je u skladu sa podjelom u suri El Vaki'a: Vas će tri vrste ljudi biti. Zemlja stajanja na Sudnjem danu će biti ravna. nanosa. 694 Fethul Bari. 11/380-381 .Hadis koji oni uzimaju kao dokaz je zabilježen od Ali ibn Zejda . Allahov Poslanik je upozorio na nju i spomenuo način na koji će djelovati u već navedenim hadisima. 3. Musned Ahmeda. A oni koji budu oklijevali smjenjivaće se jašući na jednoj jahalici i oni su druga skupina.o čijoj pouzdanosti postoje različita mišljenja.Postoje dokazi koji govore o okupljanju na dunjaluku.249 na nama presuda o dominaciji vatre na dunjaluku nad nesretnicima bez posjedovanja neupitnih dokaza. uzvišenja i trnja. hadis 7632. vidi Fethul Bari.a. komentar Ahmeda Šakira kojeg je upotponio dr. Spomenuto u hadisu je namjera spašavanja od iskušenja pa ko iskoristi priliku imaće dovoljno jahalica i opskrbe žudeći za onim što ga očekuje a plešeći se onog što ostavlja. kojeg bilježi Bejheki drugim senedima od Ali ibn Zejda a on od Evs ibn Ebi Evsa a on od Ebu Hurejre se kaže: Trojica jašući na životinji. 4. bez krivine. već smo spomenuli hadise o tome. pred samo puhanje u Sur. 2. trojica koračajući pješice i trojica na licima. Jedan hadis pojašnjava drugi. 4.Podjela u suri Vaki'a ne obavezuje da bude spomenuta podjela u hadisu. 692 693 Sura El Vaki'a 7.694 Nevevi kaže: Ulema veli: ovo okupljanje će biti na kraju dunjaluka.Iz hadisa je očito kako se vatrom ne misli na ahiretsku vatru nego na vatru koja će se pojaviti na dunjaluku. Oni su prva skupina u hadisu. U pojedinim hasen hadisima od Ebu Hurejre r. uzvisinu i trnje. 11/381. U Ahmedovoj predaji693spomenutog hadisa Ali ibn Zejda se kaže kako će oni: licima svojim ukloniti svaku neravninu.692 Odgovor na ono sa čime oni to dokazuju bi bio sažet u slijedećem: 1. Međutim hafiz Ibn Hadžer predaju Ali ibn Zejd el Džed'ana smatra slabom. 16/365. Taj hadis nije suprotan hadisima koji pojašnjavaju kako će okupljanje biti na dunjaluku. Vidi Fethul Bari.

otkud njima bašče sa kojima bi kupovali iznurene deve.s. A što se tiče ahiretskog okupljanja u hadisima se bilježi kako će svi ljudi.695 Hafiz Ibn Kesir .250 Dokaz tome su riječi Resulullaha savs: Ostale će sakupiti vatra.699 Ovo jasno upućuje na to da će okupljanje biti na dunjaluku prije Sudnjeg dana. odmarati. sve ovo ukazuje kako će se to dogoditi na kraju vremena u kojem je jelo. zanoćiće. 698 Buhari 11/377 699 Fethul Bari 11/382 .zemlju Šama . Kad bi to bilo nakon drugog puhanja u Sur onda ne bi bilo smrti. Ko smatra suprotno tome taj je otišao pored istine.696 U Sahihu od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: Ustao je pred nas Allahov Poslanik savs i rekao: Zaista ćete vi biti sakupljeni potpuno goli i osunećeni. «onako kako smo prvi put iz ništa stvorili»697a prvi čovjek koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a. osunećeni i bez ikakvih fizičkih mahana sakupljeni. osvanuti i omrknuti sa njima.. u kojoj će biti uništeni oni koji kasne pred vatrom... pića niti oblačenja na javnom mjestu stajanja (aresat).nakon spominjanja zabilježenih hadisa o vatri. vjernici i nevjernici. kupljene jahalice. jela. pojašnjavajući kako će ovo okupljanje biti na dunjaluku kaže: Ovi tekstovi ukazuju na to da je ovo okupljanje prisutnih na kraju dunjalučkog vremena sa svih predjela zemlje na mjesto okupljanja . jahanje na kupljenoj jahalici i drugo. piće. Allahov prijatelj. biti goli. 695 696 Nevevijev komentar Muslima 17/194-195 En Nihaje 1/320-321 697 Sura El Enbija' 104.698 Ibn Hadžer kaže: Otkud onima koji će biti nakon smrti potpuno goli proživljeni. a Allah najbolje zna.

nužno je vjerovanje i prihvatanje toga. obavezujući. 6.Mali predznaci Sudnjeg dana su se.Znanje o Sudnjem danu je nešto što samo Allah dž.Resulullah savs je obavijestio svoj umet o onom što je bilo i onom što će biti dok ne nastupi Sudnji dan. 4. 11. 5. 3. a oni su: 1. već dogodili. Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana za njim će uslijediti drugi poput bisera na puknutoj ogrlici. 9. dozvoljeno dobro ili loše.Ono što je pouzdano od Resulullaha savs . 7. Vjerovanje (akaid) se zasniva na vjerodostojnoj informaciji pa makar bila i ahad.bilo da je riječ o mutevatir ili ahad hadisu .Ne postoji pouzdan i vjerodostojan hadis o tačnom preciziranju trajanja dunjaluka. 8. osim rijetko. zna.Vjerovanje u predznake Sudnjeg dana je sastavni dio vjerovanja u Sudnji dan. Oni podrazumijevaju ono što je zabranjeno. Obavijestio je o onom što će se dogoditi i to se obistinilo.Ono što se događa od predznaka Sudnjeg dana je mu'džiza Allahovog Poslanika i znak njegovog poslanstva.Nije svaki predznak Sudnjeg dana nešto što je zabranjeno. Nije dozvoljeno to odbaciti. 2. Predznaci Sudnjeg dana su se većinom obistinili. . To nije uspio saznati ni blizak melek niti poslani Poslanik. 10.251 ZAKLJUČAK Sastojao bi se u najvažnijim rezultatima do kojih se došlo u ovoj studiji.Cilj pojavljivanja svih malih predznaka je potvrda i obistinjenje tih predznaka tako da se neće.š. 12. izuzev malo njih.Vjerovati u predznake Sudnjeg dana je sastavni dio vjerovanja u gajb bez čega bi vjerovanje muslimana bilo nepotpuno. dogoditi nešto slično njima.Do sada se nije pojavio nijedan od velikih predznaka Sudnjeg dana.

nego će nakon toga biti još dunjalučkih stvari poput kupoprodaje i sl.252 13. Gospodaru svih svjetova i neka je Allahov salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda savs. 17. Ovo okupljanje (hašr) će biti na dunjaluku prije Sudnjeg dana.Pojava mnogih predznaka Sudnjeg dana je dokaz propasti ovog svijeta i da mu se kraj približio.š. .š.Vrata tevbe su otvorena sve dok sunce ne izađe sa zapada. 14. 15.Sudnji dan će nastupiti samo na lošim ljudima. 16. Molimo Allaha dž. a kad izađe vrata su do Sudnjeg dana zaključana. da nas sačuva. To je poput znakova smrti očitih na samrti. Posljednji veliki predznak Sudnjeg dana je izlazak vatre koja će ljude sakupiti u zemlji Šama. neka je hvala Allahu dž. a Allah o svemu najbolje zna.Sami izlazak sunca sa zapada nije Sudnji dan. njegovu časnu porodicu i ashabe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->