P. 1
Predznaci Sudnjeg Dana

Predznaci Sudnjeg Dana

|Views: 498|Likes:
Published by s_mujakic

More info:

Published by: s_mujakic on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

Jusuf b. Abdullah b.

Jusuf el-Vabil

Predznaci sudnjeg dana:
mali - srednji - veliki

Sa arapskog preveli: Rasim Brković Senad Ćeman

2

Sarajevo, Bemust, 2000.

3

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!1 Uzvišeni Allah je rekao: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (Hadž; 1-2) “Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?” (Muhammed; 18)

1

Ovo je nelektorisana verzija prijevoda. Ova knjiga je magistarska disertacija odbranjena na Univerzitetu Ummu 'l-Qura (Mekka), Fakultet šerijatskog prava, Odsjek za akaid. Za ovu knjigu pisac dobija največu ocjenu «Odličan» i to u mjesecu Muharremu 1304.h.g.

4

Predgovor Zahvala pripada Allahu, Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć tražimo, od Njega oprost išćemo, od Njega zaštitu tražimo od svakog zla kojem žude naše duše, i od svih naših hrđavih poslova. Koga Allah uputi, niko ga na stranputicu ne može navratiti; a koga Allah na stranputicu okrene, niko ga ne može na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog boga osim Jednog Allaha Koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Njegov Poslanik. «O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!» (Ali 'Imran, 102) «O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.» (Nisa', 1) «O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postići će ono što bude želio.» (El-Ahzab, 70-71)2 Uzvišeni Allah je poslao Muhammeda, s.a.v.s., sa Istinom, te kao radosnu vijest i opomenu ljudima pred nastupanje Smaka svijeta. Nije ostavio ni jedno dobro djelo a da nije uputio svoj ummet (sljedbenike) da ga izvršava; a niti bilo koje hrđavo djelo a da nije upozorio svoj ummet na njega. Pošto je ovo zadnji ummet svih ummeta a Muhammed, s.a.v.s., posljednji Vjerovjesnik, Uzvišeni Allah odlikova njegov ummet predznacima nastupajućeg Smaka svijeta, koji će se dogoditi ovom ummetu. Uzvišeni ih u potpunosti obznani jezikom njihova Poslanika, s.a.v.s., dajući im do znanja da će se ti
2

Ovo je početak hutbe Allahova Poslanika, s.a.v.s., s kojom se počinje kada nam treba bilo koja pomoć od Uzvišenog Allaha.

5

predznaci pojaviti među njima u što nema nimalo sumnje. Poslije Muhammeda, s.a.v.s., nema više poslanika koji bi objasnili ljudima ove predznake i o onome što će se desiti pred sami kraj ovoga svijeta, nagovještavajući njegovu propast, i početak novog života. Tada će svako biti nagrađen za ono što je uradio «onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjeće ga.» (Ez-Zilzal, 78) Svaka osoba, iz područja Akaida, je dužna vjerovati u sljedeće: Vjerovati u Sudnji dan i ono što će se tada dogoditi od nagrada i kazni. Pošto je današnji čovjek veoma zaokupljen ovodunjalučkim životom i uživanjima na njemu, često se desi da potpuno ili djelimično zaboravi na Smak svijeta i polaganje računa. To sve biva uzrokom slabog pripremanja za njega (radnjom dobrih djela). Ali Uzvišeni Allah želi nas posjetiti na njegov skori dolazak i ukazati nam na njegovu istinitost pojavljivanjem njegovih predznaka. Nema sumnje da sve ono na što nas je upozorio potvrdno istiniti poslanik Muhammed, s.a.v.s., i ono što su ljudi vidjeli i doživjeli neče rezultirati na svijest ljudsku da će Smak svijeta sigurno doći i da u to nema nimalo sumnje. To će biti razlogom njihovog zalaganja za dobra djela i pripremu njegovog dolaska, prije nego za to bude prekasno: «da čovjek ne bi uzviknuo: «Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!» ili da ne bi rekao: «Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao». Ili da ne bi rekao kad doživi patnju : «Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!» (Ez-Zumer, 56-58) U svojoj hutbi, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi rekao: «Ja i Smak svijeta smo poslani ovako». Kada bi spominjao Sudnji dan, njegovo mubarek lice bi pocrvenilo, njegov glas bi se povisio, njegova srdžba bi se

a svakodnevno povećavajući vjerovanje svakom muslimanu. opisivao Dedždžala. s.a.a. od skrivenih stvari u koje svaki vjernik mora vjerovati. 18/63-65.s.. 6/153. u kojem se prenosi da je rekao: Jednog jutra je Allahov Poslanik.. .: «Ja se ne bojim za vas Dedždžala.v.v.4 Veliki broj predznaka Sudnjeg dana se već pojavio potvrđujući upozorenja Muhammeda.s.3 Ashabi su se bojali da će nad njima Smak svijeta nastupiti.. kao da je vojni moralista koji neprestano govori: Vašim jutrom i vašom večeri. s.v. s. tako da smo pomislili da se on (Dedždžal) nalazi između palmi. Među njima su svakako predznaci Smaka svijeta. Sahih Muslim. saginjući se i ispravljajući. sve dok nismo pomislili da se nalazi između palmi. teško svakom poricatelju i svakom sumnjivcu u poslanstvo Muhammeda. 3 4 Sahih Muslim.v.s. a on nam reče: «Šta vam je?» Rekli smo: O Allahov Poslaniče!.s. jer ću vam ja biti zaštitnik.s. Teško.a.v. dok sve to biva proizvodom još čvršćeg i privrženijeg odnosa prema našoj uzvišenoj i časnoj vjeri Islamu.a. Ako se pojavi a ja ne budem među vama.. te najednom se sageo i ispravio.v. svak će sebi biti zaštitnik.a.s. Na to im reče Poslanik. iz razloga što veliki broj današnjih pisaca sumnjaju u pojavljivanje svega na što nas upozorio Poslanik. s. s. Taj slučaj se spominje u hadisu En-Nevasa b. sa tačnom preciznošću njihova pojavljivanja i nastajanja?! Svaki od njih predstavlja jednu od mnogobrojnih mu'džiza Poslanika ovog ummeta Muhammeda.. r. Sem'ana. s. sve dok sam ja među vama. s. spominjao Dedždžala.a. Ovo djelo je dans vrlo bitno. ovog jutra si nam spomenuo Dedždžala.a.a.s.v.a. a Allah će biti pomagač svakom muslimanu».s.. što se primijetilo u trenutku kada im je Allahov Poslanik. s.6 povećala. Kako da im se ne poveća vjerovanje kada su u stanju da vide skrivene stvari na koje upozori Poslanik Muhammed.v. pa smo pohrlili njemu.

umro 774. Zbog tih i sličnih. ali su sabrali veliki broj hadisa i u to uložili ogroman trud. Hammad el-Huzai.g. . dok ih drugi tumače sa veoma iskrivljenim tumačenjima i objašnjenjima. Ovo nije bilo nimalo lahko uraditi. «Fiten» od hafiza Nu'ajm b.nisu dovoljno objasnili što se moralo pojasniti čitaocu. 2. umro 228. umro 1103. «Itihaful-džema'a bima džae fil-fiteni vel-melahim ve ešratus-sa'a» od šejha Hamud b. Neki od tih predanja su istinita a neka su neistinita i izmišljena na Poslanika. umro 1307.7 Neki.. 3. Resul elHusejni el-Berzendži.h. «El-Iza'a lima kane ve ma jekunu bejne jedejis-sa'a» od šejha Muhammed Siddik Hasen el-Kanudži.g. Neki od učenjaka napisaše djela o predznacima Smaka svijeta. zbog traganja za vjerodostojnim hadisima između velikog broja raznoraznih prenosilaca. .h.Allah mu se smilovao.Allah mu se smilovao. -Allah im se smilovao . 5.v.a. Sve je to potkrijepljeno nepobitnim dokazima iz Kur'ana Plemenitog i Sunneta Besprijekornog. . Od tih knjiga izdvajamo: 1. «El-Iša'a li ešratis-sa'a» od Šerif Muhammed b.h. koji je još uvjek živ. pak. . Neki. Allah ga sačuvao. 4.Allah mu se smilovao. ali se ne zadovoljiše samo onima koji su potvrđeni u vjerodostojnim hadisima. sam imao želju da sakupim dokaze i objašnjenja svih malih i velikih predznaka Smaka svijeta. «En-Nihaje» ili «El-Fitenu vel-Melahim» od hafiza Ibn Kesira.g. već se poslužiše raznoraznim hadisima i prenosiocima.Allah mu se smilovao. pak. poriču samo jedan dio tih predznaka.g.s. I još mnogo drugih djela koja sadže veli broj hadisa o predznacima Smaka svijeta.h. . s. Abdullah et-Tuvejdžeri en-Nedždi.

Mešhur je hadis koji prenose trojica ili više u svakoj generaciji. Ove tri vrste Ahad hadisa mogu biti sahih (pouzdane). Da skratim.. Garib je onaj hadis što ga prenosi samo jedan prenosilac. odbacivati. Sve što je govorio je bila 5 Ahad hadisi su sva predanja osim mutevatir predanja.s.a.v. aziz i garib. hasen (dobar) i daif (slab) s tim što je garib pretežno slab. u odgovorima svima koji negiraju bilo šta od predznaka Smaka svijeta. zbog čega se i zove tako. s. nisam koristio sve vjerodostojne hadise u svakom od predznaka. . Pošto se veliki broj predznaka spominje u «Ahad»5 hadisima pocetak ove knjige je posvećen objašnjenjima i dokazima vezanim za tu vrstu hadisa. Ahad hadisi se dijele u tri vrste: mešhur. bilo da se radi o objašnjenju nepoznatih izraza ili pojašnjenju mjesta koja su navedena u hadisu. Prema tome i mešhur hadis se ubraja u Ahad.direktno ili indirektno. Sudnji dan i istinitost svega na što nas je upozorio ili obavijestio naš Poslanik Muhammed.a. Ovo moje djelo služi kao poziv vjerovanju u Uzvišenog Allaha. Nastojao sam da objasnim i obrazložim da predznaci Smaka svijeta spadaju među skrivene (gajb) stvari u koje moramo vjerovati. a znaći jedinstven. uzimati kao znakove dobra ili zla ili ih iskrivljavati. koje ne smijemo negirati. koje su ocijenili poznavaoci hadiske znanosti.v. već sam se zadovoljavao sa nekima koji su potvrđivali da se taj predznak nalazi među predznacima Smaka svijeta.8 Okoristio sam se od onih koji me pretekoše u pisanju ove teme. da je on zaista jedan od predznaka .s. Aziz hadis je onaj hadis kojeg prenose dvojica od dvojice. Demantovao sam stavove svih koji ovu vrstu hadisa ne uzimaju u dokazivanju vjerskih stavova u Akaidu. ali nije dostigao stepen mutevatira. Na sve to sam dodao i nešto objašnjenja naših eminentnih učenjaka. Od hadisa sam koristio samo sahih (vjerodostojne) i hasen (dobre) hadise. ili to netačno i pogrešno interpretiraju i objašnjavaju. tako da odlučih ovo djelo napisati na sljedeći način: Nisam spomenuo ni jedan predznak Smaka svijeta kojeg nisam našao potvrđenog od Poslanika Muhammeda. Spomenuo sam sve ono što je potrebno objašnjenju dotičnog predznaka. s.

.Predgovor sam podijelio na nekoliko tema: . kao vjernik.te . dolazit će takvom brzinom kao kada raskinemo lančić pa njegovi bobci brzo spadaju sa konca na kojem su nanizani. ali kada se počnu pojavljivati njegovi Veliki predznaci. . kakvo dobro uradio. «Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu.9 Objava.Prva tema: Bitnost vjerovanja u budući svijet i njegov utjecaj na ljudsko ponašanje.(En-Nazi'at. Pojavio se veliki broj njegovih predznaka. Kada se.Uvod sadrži: Bitnost ove teme i njen način pisanja. ako prije nije vjerovao ili ako nije. . Način pisanja ovog djela: Ovo djelo sam podijelio na sljedeće skupine: Uvod.Druga tema: Spomenuo sam pridavanje posebne važnosti vjerovanju u Sudnji dan . A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtijeva uzdržao džennet će boravište biti sigurno. osim onima koji su prije tog čina bili mu'mini i pokajnici. dvije cjeline i završnica. tako da više neće koristiti ni pokajanje a ni dobra djela. predgovor. 35-41) Molimo Uzvišenog Stvoritelja. Gospodara Uzvišenog Prestolja (Arša) da nas učine sigurnima na tom iznenadnom danu i da nas uvrsti među one koje će smjestiti pod Svoj hlad kada ne bude drugog hlada osim Njegovog. njegovu časnu porodicu i ashabe. pojavi i izađe Sunce sa Zapada. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. neka je Salavat i Selam na njega. na primjer.pored njegovih predznaka . zatvorit će se vrata pokajanja (tevbe) i prestati upisivati dobra djela.» (El-En'am. jer se Smak svijeta veoma približio. Ovo djelo može još poslužiti kao priprema za ono što nas čeka poslije smrti. onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio džehennem prebivalište postati sigurno. 158) A kada se to dogodi: «Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kad se džehennem svakome ko vidi bude ukazao.

s.10 - - - - veliki broj ajeta u Kur'anu koji ga nazivaju raznim imenima. s.š. pa sam čak spomenuo replike i nekih učenjaka na takve i slične stavove. Sve svoje stavove sam argumentirao Kur'anom i Sunnetom. dok sam ja se poslužio samo nekima od njih.s. Ova tema je posebno bitna samim tim što u njoj dajem repliku svima onima koji ne priznaju ovu vrstu hadisa koji govore o akaidskim stvarima. Peta tema: U ovoj temi sam se bazirao na znanje postojanja Sudnjeg dana. i veoma mali ostatak ovog prolaznog svijeta u odnosu na njegovu dužinu i postojanost. Na ovu temu postoji veoma veliki broj hadisa sa raznim predajama. Pojasnio sam da smo dužni vjerovati sve ono što nam se nalaže u hadisu koji je ocijenjen kao tačan. To je mišljenje novotara u vjeri koji za to nemaju nikakva dokaza ni objašnjenja.Prvo poglavlje: U ovom poglavlju sam objasnio značenje «Predznaka» jezički i stilistički. ostavio samo za sebe. sa donošenjem jasnih dokaza svakog zasebno. Potom sam dao repliku svima koji zastupaju mišljenje da je njegov početak (Sudnjeg dana) znao Allahov Poslanik.v.s. su predznaci Sudnjeg dana. Potom sam razjasnio da se Sudnji dan sastoji iz troje: . Za to sam naveo odgovarajuće argumente. Četvrta tema: Objasnio sam veoma bitnu činjenicu da nas je naš Poslanik Muhammed. dž. Treća tema: Dokaz vjerovanja u Ahad hadise koji se odnose na Akaidska pitanja. obrazlažući čitaocu da ono spada u stvari koje je Allah.. Među tim stvarima i pojavama svakako. Šesta tema: U ovoj temi sam se bazirao na blizinu Sudnjeg dana. a tako i značenje «Sudnjeg dana». Prvu cjelinu sam podijelio na tri poglavlja: . obavijestio o svemu što je bilo i što će biti do Sudnjeg dana.v.a. za ovu temu.a.. jer bi to značilo negiranje i odbacivanje na stotine tačnih hadisa. kao i onima koji su izračunali dužinu i vijek trajanja ovog dunjaluka-svijeta.

Drugo poglavlje: Ovdje sam govorio o podjelama predznaka Sudnjeg dana. veliki predznaci Sudnjeg dana.11 1. Rasprostranjenost prostitucije. a to su: 1. mali predznaci Sudnjeg dana. Pojava lažnih poslanika. 2.v. s. 9.. 12.a. Kuga Umvas. odnosno kako će se pojavljivati. 3. 10. 15. - mali predznaci Sudnjeg dana. 3. 8. s. Rasprostranjenost kamate. 2. b) predznaci Sudnjeg dana koji su se pojavili. Poslanstvo Muhammeda. Svaku podjelu sam objasnio sa činjenicom da ih veliki broj učenjaka svrstava i navodi onako kako su se pojavljivali..v. Osvajanje Bejtul-Makdisa. srednji predznaci Sudnjeg dana. - .s. Nestanak povjerenja. Sigurnosna rasprostranjenost. 13. 11. Treće poglavlje: Ovdje sam govorio o malim predznacima Sudnjeg dana. 6.a. na tri načina: a) predznaci Sudnjeg dana koji su se pojavili i nestali. veliki predznaci Sudnjeg dana. navodeći dvije podjele: 1. c) predznaci Sudnjeg dana koji se do dan danas nisu pojavili. Novčana korist i nepotrebnost dobrovovljnog davanjasadake. 7. 5. 2. 14. neprestano se pojavljuju i dolaze jedan za drugim. 4. Pojava hidžaske vatre. Borba sa narodom Turk. Pojava fitneta-nereda. Nestanak znanja i pojava neznanja. Borba sa nevjernicima.s. Mnoštvo policije i saučesnika zulumčarima nepravednicima. 16. Smrt Poslanika Muhammeda.

37. Povećan broj pokvarenjaka. Mnoštvo pijenje alkohola i njegovo odobravanje. 45. Veliki broj iznenadnih smrti. 30. prekidanje rodbinskih veza i loši međuljudsi odnosi. Brzina protoka vremena. 29. 46. Nestanak pobožnih ljudi.12 17. Mnoštvo žena a manjkavost muškaraca. 43. 26. 20. Velika škrtost. Mnoštvo trgovine. Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga. Rađanje robinje sebi gospodara. . Povrat arapske zemlje u obliku pašnjaka i rijeka. 39. Velika pojava lažnog i uskraćivanje istinskog svjedoćenja. Pojava razvrata. Međusobno nepoznavanje.trgovina. Pojava izazovno obućenih osoba. 19. Ogromnost mjeseca. 18. Podcjenjivanje Sunneta koji su bili islamskim podsticajem. Pojava propadanja. Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji. Blizina pijaca .podrhtavanja tla.istinskih vjernika. 23. 25. 22. 44. 32. Mnoštvo ubistava. 35. 21. Traženje znanja kod mlađih osoba. Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrdživanju vijesti. izobličavanja i sklizanja zemlje (sjelina). 31. Nadmetanje u gradnji visokih kuća. 36. Pojava širka .nevjerstva u ovom ummetu. 40. Mnoštvo potresa . Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje. Podmlađivanje staraca. 38. 28. 27. 34. istinitost snova mu'mina . Nazivanje pozdrava samo onima koje poznajemo. 24. 41. 33. 42.

Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom. Na poslijetku sam komentarisao hadis: «Nema Mehdija osim Isa'a sina Merjemina. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena. 56. 54. Naveo sam hadise koje bilježe Buharija i Muslim dajući nam sliku i izgled Mehdija. 51. 48. izgled. Studije sam podijelio na: Prva studija: Ovdje sam govorio o pojavljivanju Mehdija. 49. Potom sam naveo hadise i mišljenja po pitanju da li je on živ sada ili nije. Mnoštvo kiša a malo rastinja. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata.13 47. Drugi: Neposredno smjenjivanje velikih predznaka jednih za drugim. njegovo ime. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana. bilo direktno ili indirektno. Zatim sam govorio o mjestu njegova pojavljivanja i posjećivanju . Nakon toga sam spomenuo mišljenja učenjaka o vjerodostojnim (mutevatir) predajama o dolasku Mehdija. Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja). njegovom izgledu. Borba protiv Židova. ne spominjući njegovo ime. Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe. Ova cjelina se sastoji od predgovora i devet studija: Predgovor sam podijelio na dva dijela: Prvi: Redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. 52. Drugu cjelinu sam posvetio Velikim predznacima Sudnjeg dana. Tumačeći hadis o Ibn Sajjadu i sve što je vezano za tajk slučaj. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika. Druga studija: U njoj sam govorio o Dedžalu. 57. Sve to sam argumentovao sa hadisima. Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa). Potom sam spomenuo stavove i mišljenja onih koji negiraju njegovo pojavljivanje i uputio im svoju repliku. 50. i mjesto pojavljivanja.» objašnjavajući da on nemože poslužiti kao dokaz onima koji negiraju njegovo pojavljivanje. 53. i hadisima koji o njemu govore. Dolazak Kahtanca. 55.

način njihova pojavljivanja. Potom brojne mudrosti spuštanju njega kao poslanika od svih drugih poslanika. Peta studija: Tri velika ulegnuća Zemlje. spominjući hadise koji govore o njegovom izgledu. i to: Ulegnuće na Istoku.s. Oni se još nisu dogodili. obraylažući da su oni od naroda Adema. Sve to sam završio dužinom njegova boravka na Zemlji po njegovu spuštanju i njegovu smrt..14 svih mjesta na zemlji osim Mekke i Medine.s.a. Sve to sam završio načinom njegove propasti i uništenja. Zatim sam replicirao svima koji negiraju njegovo pojavljivanje. Četvrta studija: Pojava naroda Je'džudž i Me'džudž. Sedma studija: Izlazak Sunca sa Zapada. Prvo sam spomenuo dokaze iz Kur'ana navodeći i mišljenje učenjaka da li se to desilo do sada ili nije. . a zatim dokaze iz Sunneta našeg Poslanika Muhammeda. Spomenuo sam kur'ansku mudrost ne spominjanja njega direktno. već će poslovi biti zapečaćeni. To vrijeme će biti vrijeme mira.v. Spomenuo sam njihov izgled. Zatim sam spomenuo broj njegovih pristalica. i njegov sud po šerijatu . način zaštite od njega.s. a. pred sami kraj ovoga svijeta.s. s. načinu njegova spuštanja i mjestu. Šesta studija: Ovdje sam govorio o Dimu. a zatim sam naveo i hadise koji govore o tome.islamu. ulegmuće na Zapadu i ulegnuće u arapskom poluostrvu. Nakon toga sam objasnio da se prilikom njegova pojavljivanja sa Zapada neće primati niti jedna dova i niti jedno naknadno vjerovanje. Kao što sam replicirao svima koji tako ne misle. potkrepljujući sve to nepobitnim dokazima iz Kur'ana i Sunneta. jer sve dosad su bila samo jedna mala ulegnuća koja sam spomenuo među malim predznacima Sudnjeg dana. Objasnio sam značenje ulegnuća i njihov značaj kao predznaka Sudnjeg dana. Sve to sam potkrijepio nepobitnim dokazima iz Kur'ana i Sunneta. blaženstva i bereketa. Prvo sam naveo dokaze iz Kur'ana i neke mufesire koje su protumačili značenje tih ajeta. Treća studija: Ovdje sam obrazložio spuštanje Isa. a. a.

i neka je svaka zahvalnost Allahu. prije Sudnjeg dana. dok u protivnom molim Ga da mi oprosti. Naveo sam mišljenja o izgledu životinje i njen posao po pojavljivanju. Objasnio sam mjesto njena pojavljivanja. Zaključak: Ovdje sam naveo najvažnije stvari do kojih sam došao istraživanjem. javno i tajno. vođe svih bogobojaznika.s. Ne tvrdim da sam ovu temu u potpunosti iscrpio i obradio. išteći od Njega Pomoć i Blagoslov. Neka je sva slava Uzvišenom Gospodaru i neka je visoko iznad onih koje Mu smatraju ravnim i neka je salavat i selam na Njegove poslanike. na Njegovom olakšavanju i pojednostavljivanju. Objasnio sam da će ovo okupljanje biti još na dunjaluku. Gospodaru svih svjetova.. Deveta studija: Vatra koja će ljude tjerati na jedno mjesto. i neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu i ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjeg dana. . s.a. Neka je salavat i selam na Njegovog roba i posljednjeg poslanika Muhammeda.v. dok je nepotpunost svojstvena Njegovim stvorenjima. Uložio sam svoj trud. Sve ono što sam pogodio to je uistinu od Allaha. koliko god sam mogao. jer je On moj Pomagač i moj Oslonac. Naveo sam nepobitne dokaze iz Kur'ana i Sunneta. navodeći dokaze. Zahvaljujem se Uzvišenom Allahu na svakom početku i na svakom kraju. kao i mjesto njegova pojavljivanja.15 Osma studija: Ovdje sam govorio o «Dabetul-erd» životinji koja će govoriti ljudskim jezikom. sa tačnom naznakom tjeranja i skupljanja ljudi ka jednom mjestu. jer potpunost pripada samo Uzvišenom Stvoritelju.

Treča: Dokaz za vijest koja nam dođe od pojedinca. .16 ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ UVOD Obuhvata sljedeće teme: .s. . . . a koja je u vezi sa našim ubjeđenjem.Peta: Znanje o Sudnjem danu.Prva: Bitnost vjerovanja u onaj svijet I njegov uticaj na ljudsko ponašanje.a. . o budučim skrivenim stvarima.Šesta: Blizina Sudnjeg dana.Druga: Imena Sudnjeg dana.četvrta: Nagovještavanje Poslanika s.v. .

Tvrdnja proživljenja na onom svijetu jeste izgradnja svoga ubjeđenja nakon priznavanja Jednoče Uzvišenog Allaha. I ne postoji način da se to sazna. I jedno od temeljnih islamskih ubjeđenjenja. Vjerovanje u onaj svijet I njegove predznake spada u vjerovanje onoga što je nevidljivo.17 Prva tema BITNOST VJEROVANJA U ONAJ SVIJET I NJEGOV UTICAJ NA LJUDSKO PONAŠANJE Vjerovanje u onaj svijet je stub (rukn) od stubova imana. kaže: 61 72 A Al-Baqara.”6 “To je savjet za onoga koji u Allaha I u onaj svijet vjeruje. Vrlo malo puta se može desiti da pređemo neku stranicu u Kur’anu a da ne nađemo u njoj govor o onom svijetu. osim putem Jasne potvrde koja je došla Objavom od strane Allaha dž. I onome što on sadržI od nagrada I kazni. I nije kratki I određeni ljudski život.š. dugo pružanje u vremenu do beskonačnosti. kao na primjer u riječima Uzvišenog: “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku I zapadu. čivot. na mnogo mjesta (u Kur’anu) spaja vjerovanje u Njega Jedinoga sa vjerovanjem u onaj svijet. 177.”7 … I još mnogo drugih ajeta. I u onaj svijet. t-Talaq. .š.š. nije ovaj kratki. Islamski gledano. određeni dunjalički život. 2. onoga do ćega ljudski razum nemože dosegnuti. Nego je život. počevšI od mjesta na onome svijetu I dženneta čije je prostranstvo nebesa I Zemlje. u jednom islamskom objektivu. čestiti su oni koji vjeruju u Allaha. ili vatre koja se širi za mnoge generacije koji su živjeli na zemljinoj površini mnogo godina: Allah dž. nekome od Njegovih poslanika. Zbog velike važnosti ovog uzvišenog Dana nalazimo kako Allah dž.

A najbolja opskrba je bogobojaznost. On posjeduje jedinstveno ponašanje u svome životu.. Uviđamo veliku razliku između one osobe koju smo malo prije spomenuli. 197. onaj svijet I ono što s njim dolazi od nagrada I kazni. a ne zemaljskom vaganju.š. uviđamo veliku razliku I ogroman kontrast između ponašanja onoga ko vjeruje u Allaha dž. dobročinstva I darežljivosti. U njemu vidimo korektnost. kao što kaže Uzvišeni Allah: “I onim.. Ne postoji ni jedan zakon od ljudskih zakona koji je u stanju da uravnotežI I uspravi ljudsko ponašanje.”10 Rekao je Plemeniti ashab. Onaj koji istinski vjeruje u onaj svijet. nepokolebljivost u nedačama i strpljivost u nevoljama. te one osobe koja ne vjeruje u Allaha dž.š. kao što to pravi vjerovanje u onaj svijet.š. jeste istinski I pravi usmjerivač ljudskog ponašanja ka pravom I dobrom putu.š. 83 A l-Hadid. radi na račun onog svijeta a ne nikako na račun ovoga prolaznog. 21. u onaj svijet I ono što on nosi sa sobom od nagrađivanja I kažnjavanja. I pripremljen za one koji u Allaha I poslanike Njegove vjeruju. koji zna da je ovaj svijet (dunjaluk) ahiretska njiva I da su dobra djela ahiretska opskrba. I onaj svijet. Umejr ibn el-Hamam: Trčanje Allahu bez snabdijevanja za put Osim bogobojaznosti I sočnih djela I strpljivosti u ime Allaha na džihadu A svako spremanje za put je težnja I trošak Osim bogobojaznosti. Zbog ovoga (gore navedenog). snabdijte se.on će odgovoriti: “Ima li još?”9 Vjerovanje u Allaha dž. sve svoje poslove usresređuje nebeskom. 30. samo želećI za to dobro I nagradu od Allaha dž. 94 Q . af.”8 “Na Dan kad upitamo džehennem: “Jesi li se napunio?” . širokogrugnost (široke vidike). što vam je potrebno za put. prostran koliko su nebo I Zemlja prostrani. 105 Al-Baqara.18 “Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost I džennet. snagu vjerovanja..

19 On zna da je bolje I dugotrajnije ono što je za njega pripremio Allah dž.I naćI će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti”. zzamislio bih se da će me Allah dž..13 Što se pak tiće onoga koji ne vjeruju u Allaha dž. on zahvali Allahu dž.”11 Musliman ne ograničava svoju korist samo na ljudski rod. Oni su znali da će se za svako djelo. Zemlja I brda. bit će ti loše: “Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio I rđavo djelo koje je učinio . 49.: “Ako bi potukla Mazga u Iraku. I bude to najbolje za njega. a to nije nikome drugom do vjerniku.š. pitati o njoj: zašto joj nisi izravnao put o Omere”.. a ako ono bude loše. ako ono bude dobro. I onaj svijet. Ponekada učine da dunjaluk 116 127 Sahih Muslim. 138 Al-Kahf. ni mali ni veliki grijeh nije propustila.š. Zadihan iza svojih napora.a. a ako ga zadesi nešto loše.š.poželjeće da se između njih I njega nalazi udaljenost velika”. žele da dobro stigne ljudima samo njegovim putem I njegovim zaslugama. “Teško nama!” . nemočan da ih sviha sabere. biti pitano zbog njega i biti nagrađivano zbog njega.v.a. kao što se to navodi u poznatoj izreci Omera ibn El-Hattaba r. sve je nabrojala!” .a.š. sa komentarom od Nevevija. 30. onaj svijet I ono što dolazi s njim od polaganja računa I nagrađivanja. Ako ga zadesi ono što ga raduje.12 “I Knjiga će biti postavljena I vidjećete grešnike prestravljene zbog onog što je u njoj.govoriće . . bit će ti dobro.“kakva je ovo knjiga. nego je čak proširuje I prema životinjama. Imami Muslim prenosi od Suhejba r. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.s. 18 / 125. on pokušava svim silama da ostvari svoje želje u ovome prolaznom životu na dunjaluku. Ovaj osječaj dolazi od posljedice vjerovanja u Allaha dž. Ali-Imran.š. on se strpi I to bude najbolje za njega.: “čudna li je stvar sa vjernikom! Svaka stvar je za njega dobro. bilo ono malo ili veliko polagati račun. osječaj težine odgovornosti I prevelikog povjerenja koje je čovjek ponjeo a koje su odbila nebesa.

On stvari ocjenjuje samo prema svojim ličnim interesima. čovjek hoće dok je živ da griješI pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?”14 Ovo je razmišljanje neuka. koje traju onoliko koliko traje njegov život. osim u granicama koliko mu je to potrebno u ovome određenom I kratkom životu. kao što se to dešava u otpadničkom komunističkom marksizmu. Njihov zagovornik. ali sve njegove granice su zemaljske. kao što Allah dž. koji ne vjeruje u Allaha Uzvišenog I u onaj svijet. onda je to samo zbog straha od ugnjetačkog režima. On se čak I ne okreće za onima koji su njegove vrste. nego su oni potpuno zaneseni I izgubljeni. zbog toga što ne vjeruju u proživljenje poslije smrti. dešavaju se još veća poricanja od ovoga (gore spomenutog).!. I završavaju pogrešnim rezultatima. dolazi iznenađenje. Neznabošci (predislamski arapi) su prolivali krv. Oni nisu u stanju da spoznaju pravo značenje života I onoga zbog čega su stvoreni. kao što je Allah dž. Al-An’am. a nakon toga se mjenjaju njegovi računi. jer je za njega proživljenje nevjerovatno: “Ali. Prolaze stolječa. 5-6. zbog toga što nisu vjerovali u proživljenje I nagrađivanje. stiješnjena I ograničena čovjeka.20 postane njegova največa preokupacija I vrhunac njegova znanja. dok se ništa ne nalazi iza te osječajne I opipljive stvari. opisao njihova stanja riječima: “I rekli bi: “Nema života osim na ovom svijetu I mi nećemo biti oživljeni!”15… ili kako kaže jedan od njih: “To je samo maternica koja izbaci I zemlja koja proguta”. Svjedoci smo poricanja u potpunosti koje se krije iza onoga što je osječajno I opipljivo. 29. mjenjaju se njegova vaganja. pljačkali imovinu i presretali na putevima. kaže za mnogobošce (Jevreje I ostale): 149 15 10 Al-Qiyama. On ovaj život opisuje samo kao neku stvar. . Njega niko drugi ne zanima I ne interesuje. Ako se ostvari njihovo jedinstvo.š. On se kreće. dok je život sam stvar! Oni su zbog ovoga kao životinje. otpadnik (Marks) tvrdi da ne postoji Bog dž.š. Ova vrsta ljudi ulaže najveće napore I žrtvuje se za život.š.

7. onda ih ništa ne bi sprečavalo da izvrše samoubistvo.š.21 “I naćI ćeš ih. jer će se toga dana dešavati stvari od kojih se tjela koče. ne bi od patnje udaljilo! -A Allah dobro vidi ono što oni rade”.a to je Allahu lako-. da više žude za životom od svih ostalih ljudi. njihovo podčinjavanje i prisvajanje njihovih bogastava. čak I od mnogobožaca. tako su ljudi ovaj Dan uzeli za svoju stalnu preokupaciju. Ponekad Jevrej zna ono što ga ćeka na onom svijetu od sramote I nevolje. Zbog ovoga svega.16 Mnogobožac ne želi proživljenje poslije smrti. Ova I slična vrsta ljudi su najgori. At-Tagabun. Ovo je sve utjecalo da oni usresrede svoja ponašanja u ovome životu. prema onome što im je dato od znanja u njihovim knjigama.. Vidjet češ kako je među njima proširena: Pohlepa. ugnjetavanje naroda. On voli dug život. Oni nisu u stanju da podnesu odgovornost u nekom drugom životu. doista. polaganja računa I nagrađivanja. Gospodara mi moga. Ako bi uvidjeli da im život na ovome svijetu donosi poteškoće I neugodnosti. izbacio svaku moguću sumnju iz njihovih srca. te onoga što je Allah dž.a. 96. pa o onom što ste radili. Islam je neznabošcima negirao njihovo udaljavanje od toga. mada ga to.s. I kad bi toliko živio. pripremio bogobojaznima od nagrada. I naredio njihovu poslaniku da im se zakune da je on (onaj svijet) istina: “Reci: “Hoćete. potvrđivanje proživljenja. Vidiš ih požrtvovane u užicima I naslađivanjima ovog života na Zemlji. a neposlušnima I nevjernicima od kazni. Sada ćemo navesti I neke dokaze za to: 1611 1712 Al-Baqara. I to potvrđuje Kur’anom o bitnosti vjerovanja u onaj svijet. sigurno.v. biti obaviješteni!” . Isto tako je nevjernicima okrenuo poglede ka istinskim dokazima. . Zbog toga se među njima pojavljuje prirodna impotencija I životinjsko ponašanje. pa tako ne nalaze nikakvu zapreku da se riješe ovoga života. od onoga što očekuju u trenutačnim užitcima. Islam posvečuje pažnju.”17… da im saopšti neka stanja u kojima će ljudi biti tog Dana. svaki bi volio da poživi hiljadu godina. užitak. sigurno ćete biti oživljeni. slijedečI Istinsku vjeru s kojom im je došao njihov Poslanik Muhammed s.

u to nema sumnje. zato što Allah postoji. nema nikakvih poteškoća da to ponovo uradi. pa začas zaboravljaju ono što saznaju. .: 1813 1914 2015 Al-Hagg. čak šta više. jedni od vas umiru.š.18 Ko je bio kadar (u mogučnosti) da stvori čovjeka u raznim oblicima. Al-Hagg. I ti vidiš zemlju kako je zamrla. a zaboravlja kako je stvoren. potom od ugruška. zatim činimo da se kao dojenčad rađate I da poslije do muževnog doba uzrastete.pa. I što On sve može. u najuzvišenijem stvaranju: Rekao je Allah dž. On dobro zna sve što je stvorio”. 5-7. ona ustrepće I uzbuja. pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo što hoćemo. ona ustrepće I uzbuja. ali kad na nju kišu spustimo. kad budu trule?” Reci: “Oživjeće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio. I što je On kadar da mrtve oživi. to je mnogo lakše od prvog puta.š. doćI I što će Allah one u grobovima oživjeti”. a drugi duboku starost doživljavaju. I što će čas oživljenja. što nas okružuje. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. osječajno I opipljivo. zato što Allah postoji. kao što kaže Uzvišeni: “I Nama navodi primjer. I govori: “Ko će oživjeti kosti. doćI I što će Allah one u grobovima oživjeti”. kako možete sumnjati u oživljenje. Ya-sin. u to nema sumnje. ali kad na nju kišu spustimo. nam jasno ukazuje I tvrdi u mogučnost proživljenja: Rekao je Uzvišeni: “I ti vidiš zemlju kako je zamrla. do roka određenog. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. I što je On kadar da mrtve oživi. . c)Jasna I Uzvišena moč Allaha dž. zatim od grude mesa vidljivih I nevidljivih udova. Mi vas stvaramo od zemlje. I po našim razonovanjima. I što će čas oživljenja.20 Oživljavanje zemlje kišom I iznicanje raznovrsnog bilja je očit dokaz na moč Uzvišenog Stvoritelja da oživi mrtve I da nastane Sudnji dan. zatim od kapi sjemena. 5-7. 78-79.22 a)Prvo stvaranje: Rekao je Uzvišeni: “O ljudi. I što On sve može.19 b)Sve ovo.

. Nije ostavio ljude u stanju da jaki vršI nasilje nad slabim a da za to ne postoji zabrana I 2116 2217 2318 2419 Ya-sin.21 Stvoritelj veličanstvenih nebesa I Zemlje je kadar (u mogučnosti) da ponovo povrati (stvori) ovo sičušno ljudsko stvorenje. Ad-Duhan. Al. Kada malo bolje pogledamo u ovaj prostrani svijet. kada nešto hoće.22 d)Njegova Uzvišena I vidljiva mudrost za one koji vide I istražuju u svemu onome što je stvoreno.š. On sve stvara I On je SveznajućI. Vladar istiniti. Al-Mu’minun.Mu’min. samo za to rekne: “Budi!” . da im nije naređivano. 38-39. svakome onome kome je data blagodat vida. 57. sve je stvoreno radi određenog cilja I dužine ostvarivanja tog cilja koji mu je zadan. odredio. razmisli o skladu I mudrosti u kojima se nalaze. 81-82.stranom Njegovog Uzvišenog znanja I ogromne močI dalekosežnu Njegovu Mudrost. ali većina ovih ne zna”. nema drugog boga osim Njega.23 “Zar Onaj koji je stvorio nebesa I Zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste. I da ih neće nagraditi prema njihovim zaslugama: Allah dž.24 Posve je jasno onome koji pogleda okolo sebe u raznovrsna I čudnovata stvorenja. kao što kaže Uzvišeni: “Stvaranje nebesa I Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog. a nije mu pomučeno razmišljanje fanatizmom I praznovjerjem: Mudri nije ostavio ljude bez upute. ali većina ljudi ne zna”. 115-116. sve je stvoreno s mjerom. I zaista On može. zabranjivao.š. Njegovo opstojanje I djelovanje teče prema uputama I odredbama koje mu je Allah dž.I ono bude”. a niti ih je stvorio uzaludno. kaže: “Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili I da Nam se nećete povratiti?” I neka je Uzvišen Allah. vidjećemo . Mi smo ih stvorili sa ciljem. Gospodara svemira veličanstvenog”!23 I kaže Uzvišeni: “Mi nismo stvorili nebesa I Zemlju I ono što je između njih da bismo se igrali.

24 ograničenje. u njemu se nalazi ono što oko nije vidjelo. svako od njih ima svoje posebno značenje. od tih imena ćemo nabrojati sljedeča: 1-čas oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “DoćI će čas oživljenja.”28 4-Dan tuge: Rekao je Uzvišeni Allah: 2520 2621 2722 2823 Ibn Kesir.”27 3-Dan sudnji: Rekao je Uzvišeni Allah: “Vladara Dana sudnjeg. Isto tako. I to sa raznim imenima25. u to nema sumnje. a da neće naćI od Allahovih darivanja I blagodati koja im je pripremio na onome svijetu. Ogromne Njegove brige za čovjekom davajučI mu poštovanja I blagodati.jeste što se on mnogo spominje u Kur’anu. Tada nebi bilo dugih jadikovanja sa mržnjom u licu. a niti pobješnjelosti u ovom životu na dunjaluku.”26 2-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “Vi ste ostali. nego bi se ljudi međusobno potpomagali u dobročinstvu I bogobojaznosti. 56. podnosili od poteškoća u životu na ovome svijetu je neznačajno u pogledu onoga što će dobiti za to od nagrada I blagodati u džennetu. za Sudnji dan. nije ostavio one koji su gomilali I sakupljali svoje napore. Isto tako. sve do Dana oživljenja. El-Fatiha. Kada bi ljudi samo malo razmislili o Allahovom zakonu u svemu onome što nas okružuje. 59. . I bili ponizniu poslovima sa kojima je zadovoljan njihov Gospodar. uho nije čulo a niti osobi naumpalo. . Druga tema: Imena Sudnjeg dana Od manifestacija zabrinutosti za Sudnji dan . jer oni znaju da sve ono što su žrtvovali od užitaka.pored spominjanja njegovih predznaka . spominje više od osamdeset imena.a ovo je Dan oživljenja. nije ostavio ni ove koji su skrenuli sa pravoga puta a da za njih nije spremio kaznu nakon ovoga prolaznoga života koji im je bio podesan. Er-Rum. 3. izvandredne I Uzvišene Njegove Mudrosti. prema Allahovoj odredbi. to bi ga podstreklo da vjeruje u onaj svijet. El-Mu’min.

64. ovo je Dan vječni!”37 13-Dan oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah: “Dan kada će oni čuti istinit glas .”36 12-Dan vječni: Rekao je Uzvišeni Allah: “Uđite u nj. Es-Saffat.”39 15-čas neizbježni: Rekao je Uzvišeni Allah: 2924 3025 3126 3227 3328 3429 3530 3631 3732 3833 3934 Maryam. 32. kad bi samo oni znali!”30 6-Dan kada jedni druge budu dozivali: Rekao je Uzvišeni Allah: “Plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali. 39.u koji nema nikakve sumnje.”38 14-Događaj: Rekao je Uzvišeni Allah: “Kada se Događaj dogodi. zaista. El-Waqi’a. 42. El-Mu’min. ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!”33 9-Dan kada će se svi sakupiti: Rekao je Uzvišeni Allah: “I upozorio na Dan kada će se sakupiti . Qaf. u miru. Sad. Eš-[ura. Qaf. 7. 53.”35 11-Dan kojim se prijeti: Rekao je Uzvišeni Allah: “I u rog će se puhnuti . a samo onaj svijet je .25 “I pomeni ih na Dan tuge.”31 7-Kuća vječna: Rekao je Uzvišeni Allah: “A onaj svijet je.život. Qaf.to je Dan kojim se prijeti. 34. Kuća vječna. . El-Mu’min.”29 5-Onaj svijet: Rekao je Uzvišeni Allah: “čivot na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava I igra. El-Ankebut. 20. 39. 21.”32 8-Dan strašnog suda: Rekao je Uzvišeni Allah: “Da. 1.”34 10-Dan u kome će se račun polagati: Rekao je Uzvišeni Allah: “To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati.to će biti Dan oživljenja.

57. Abese.”42 18-Ono što se približava: Rekao je Uzvišeni Allah: “Smak svijeta se približava.”43 19-Smak svijeta: Rekao je Uzvišeni Allah: “Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?”44 4035 4136 4237 4338 4439 El-Haqqa. El-Qari’a.26 “čas neizbježni. 1-3. 33. šta je čas neizbježni. En-Naqm.”41 17-Glas zaglušujućI: Rekao je Uzvišeni Allah: “A kada dođe glas zaglušujući. En-Nazi’at. . 34. 1-3. I otkud ti znaš šta je čas neizbježni?”40 16-Nevolja najveća: Rekao je Uzvišeni Allah: “A kada dođe nevolja najveća.

onda mi moramo da vjerujemo u njega (tj. 4641 El-Ahzab. Ovaj ovakav hadis zahtjeva pouzdano I potvrdno znanje. vjeruje da je ona istinita. bilo da se radi o Mutevatir ili Ahad hadisu.27 Treća tema Dokaz za vijest koja nam dođe od pojedinca (pojedinačno) a koja je u vezi sa našim ubjeđenjem Ova tema je usko I potvrdno povezana sa samom tematikom predznaka Sudnjeg dana. samim tim što nam je večina predznaka došla hadisima koje prenose pojedinci. u pogledu njenog stizanja do nas.”46 I riječI Uzvišenog: “Reci: “Pokoravajte se Allahu I Poslaniku!””47 Ibn Hadžer. . onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. je rekao: “Razglasio se I proširio rad ashaba I tabi’ina po vijesti koju se prenosili pojedinci. Ako se potvdi tačnost hadisa koje prenose povjerljive osobe. nego da se ono potvrđuje sa jasnim I kategoričkim dokazima. Mutevatir: To je sve ono što nam prenosi grupa (prenosilaca) od grupe (prenosilaca). Allah mu se smilovao. nisu ga negirali. te on dospije do nas tačnim I ispravnim putem. 4742 Ali Imran. 36.”48 Ibn Ebi el-Iz je rekao: “Vijest koja dođe od pojedinca. 32.45 Neki orjentalisti I pravnici su zauzeli stav da se tim hadisima koje prenose pojedinci ne može potvrđavati naše vjerovanje. Ovo mišljenje. ako je ummet prihvati. 4843 Fethul-Bari. 13/234. od njenog prvog do zadnjeg prenosioca u tom lancu (prenosilaca).. I ovaj njihov stav se odbija.s. bilo da je u pitanju neki Kur’anski ajet ili hadis od Poslanika s. riječima: “Kada Allah I Poslanik Njegov nešto odrede.a. što je I stav svih naših ispravnih predhodnika.v. počevšI od naređenja Uzvišenog Allaha koje je upučeno vjernicima. po mišljenju velike večine učenjaka. To je 4540 Vijest. Da se vladamo po njegovim uputama). nego su se međusobno složili na njegovo prihvačanje. se dijeli na dva dijela: Mutevatir I Ahad. običajno nemoguće da se u tu vijest uvuće laž. radi po njoj. u njegovu istinitost. Ahad: To je sve ono što se izuzima od Mutevatira. onda je to potvrdno znanje.

dobrom predajom.” čovjek reče Šafiji: “Šta ti veliš na to?” On odgovori: “Slava Allahu! Zar me ti smatraš pogodnog za nagodbu?! Zar me ti smatraš I vidiš u središtu vatre?! Govorim ti: Allahov Poslanik s. nego se sve potenciralo na ispravnost I tačnost hadisa. ne bi rekao toj osobi: tvoja 4944 5045 5146 5247 Tumačenja Tahaviske Akide. : “Sve ono što je došlo od Poslanika s.v. 401.”49 Jedan čovjek je pitao Imama Šafiju. 19/85. je po tom pitanju presudio tako I tako. Allah mu se smilovao. niti je pravio razliku od onoga na što se to odnosilo. a ti kažeš: Šta veliš ti na to?!”50 Šafija.a.. to odbacili ili odbili. rekao je Uzvišeni Allah: “Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite.s. uzimam vas za svjedoke da mi je nestalo pameti. tj. od Alij ibn Ebi el-Iz el-Hanefi.s.s. Međmu’ el-Fetava.” Nije pravio razliku od vijesti (hadisa) koja mu je dolazila preko pojedinaca I vijesti koja mu je dolazila od grupe ljudi.28 jedan od dijelova Mutevatira. odgovara onima koji negiranju vijest koja dođe od pojedinca: Ashabi su međusobno prenosili vijesti jedan drugome. str. o nekoj stvari. to bi značilo odbijanje naređenja Allaha dž. v. a ja ga ne bih uzeo I radio po njemu. Ako se ne bi. a on mu je odgovorio: “Allahov Poslanik s. Rekao je Imam Ahmed. Rekao je Ibn Tejmije. “Risala” od Imama [afije.v. Allah mu se smilovao.s. 7. Kada bi nekome od njih došla dotična vijest.a... Dali je bilo u vezi sa ubjeđenjem (akidom) ili nekom drugom radnjom. . je presudio. Allah mu se smilovao.”52 Ibn Kajjim.a. isto tako kaže: “Ako bi mi došao tačan hadis od Allahova Poslanika s.s.”51 Imam Ahmed nije uslovio ništa drugo do tačnost te vijesti.a. Allah mu se smilovao :”Kada se potvrdi neki sunnet. dok se prijašnji učenjaci nisu sporili I razilazili oko toga. 399-400. složili s onim Što nam je došlo od Poslanika s.v. a ono što vam zabrani ostavite.v.s. složili smo se s tim.a. Allah mu se smilovao.v. bili su čvrsto uvjereni u ono što im je taj ashab prenosio od Allahova Poslanika s.a. str.š. El-Hašr. kojim slučajem. onda se svi muslimani slažu da ga treba slijediti.

ko čuje ove hadise od onoga ko mu ih prenosi od Allahova Poslanika s. Rafida.29 vijest je vijest pojedinca I ona kao takva nam ne značI neko znanje. Onim koje nam stižu od pojedinca). kao što su riječI Uzvišenog: “Slijede samo pretpostavke. da se ovaj I sličan njihov dokaz odbija I ne prihvata. nagađanje I slutnju. te bio čvrsto I definitivno ubjeđen u to svojstvo. samim svojim slušanjem. U svim propisima se mora raditi po ovakvim vijestima (tj. odmah bi ga prihvatio (kao takvo). kao na primjer Ebu Muhammed ibn Hazm. kao što je bio ubjeđen da će vidjeti Allaha dž. da će govoriti s Njim. Na ovo mišljenje su se složili ashabi. u ovome ajetu. nemarnost i zaborav. 28. uzimati u stvarima koje su u vezi sa akidom (ubjeđenjem). Oni nemaju tačno znanje koje bi potvrdilo ono što oni govore.s.v. Davud ibn Alijj.. treba da bude ubjeđen u njihovo značenje. (“Slijede 5348 En-Neđm. Ibn Kesir. kao takvi. Džehmije. tabiini. Havaridž I neki od Islamskih fakiha I pravnika. pretpostavka nema presudnu ulogu. Ovo mišljenje. laž. tumačećI ovaj ajet: “(A o tome ništa ne znaju)” tj. sve dok nam ta vijest ne dođe od grupe ljudi… Kada bi neko od njih prenio neki hadis od Allahova Poslanika s. da se On spušta svake noćI na zemaljsko nebo. da će On razgovarati sa svojim robovima. sljedbenici Ebu Hanife. koji govori o Allahovim svojstvima.. da se On smije. jer. govorom kojeg će čuti oni koji su blizu I oni koji su daleko. njegovi sljedbenici. da se On veseli. dok se po njihovom mišljenju ne mogu. potvora I odvratno nevjerstvo. na Što oni aludiraju. . Nasuprot ovih. velika večina učenjaka. Šafija. nego se misli na sumnju. kleveta.a.”53 Odgovor na ovu njihovu sumnju bi bio. a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Muatezile. I da se u tome nimalo ne koleba.v. isto tako zastupaju: Malik. imamo I neke koji smatraju da vijest koja nam dolazi od pojedinca ima značenje moguće pretpostavke. koji je iskren I pravedan. Uzimaju za dokaz neke ajete u kojima se zabranjuje slijeđenje predpostavki.a.s.š. ili svog prijatelja. u kojoj može biti pogreška. nego je to laž.

rekao: (“čuvajte se pretpostavke.a. Ako je neistinit govor I slutnja pretpostavka. 16/118. I iz Sunneta. Ne donosi ništa. a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. El-En’am. Ovo mišljenje ćemo potvrditi riječima Uzvišenog: (Oni se samo za pretpostavkama povode. Potvrđeno je tačnom predajom da je Allahov Poslanik s.”)54. I oni samo neistinu govore)56. Da ih treba uzimati kao dokaze u našem ubjeđenju). Allah dž.s. zbog toga što se propisi ne grade na simnji I slutnji. . Ako bi gledali I sa stanovišta običaja.”).š. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se 5449 5550 5651 Sahih Muslim. Tefsir Ibn Kesir. onda se nedozvoljava njeno uzimanje I korištenje u propisima. niti ikada može da zauzme mjesto istine. to se odbacuje onim što se uslovljava za vijest koja nam dođe od pojedinca. tj. počev od garancije za svakog prenosioca da bude povjerljiv I precizan. Sa tačnošću hadisa nema mjesta za sumnju u eventualnu pogrešku prenosioca. 116. ih je opisao sa pretpostavkom I neistinitim govorom koji su apsolutno nagađanje I slutnja. jer je pretpostavka najlažniji govor. prema tome. Od njih: Što se tiče dokaza iz Kur’ana.v. onda bismo utvrdili da ona osoba koja je povjerljiva I precizna nemože biti nemarna I lažljiva.”55 Sumnja I laž su pretpostavke koje je osudio Uzvišeni Allah I to pripisao mušricima. I iz Kur’ana. nema mjesta odbijanja njegove vijesti zbog eventualne razumske mogučnosti koju običaj negira.30 samo pretpostavke. Što se tiče onoga što je spomenuto u vezi sa nemarnošću prenosioca I njegova zaborava. ima ih mnogo. 7/434. ali ćemo uzeti samo nekoliko: 1-Rekao je Uzvišeni: “Svi vjernici ne treba da idu u boj. uviđamo da ima mnogo više dokaza koji nam ukazuju na suprotno (tj. Dokazi za prihvatanje vijesti koja nam dođe od pojedinca: Kada se razjasni neispravnost onoga na čemu se zasniva odbijanje I neprihvatanje vijesti koja nam dolazi od pojedinca u našem ubjeđenju.

ne znače znanje I čvrsto 5752 5853 5954 6055 6156 6257 Et-Tewba.”59 Ako se od čovjeka prihvata ono što nas obavještava od vjerskih stvari.31 upute u vjerske nauke I neka opominju narod svoj da mu se vrate. Upučivanje u vjerske nauke obuhvata propise I ubjeđenja (akaid). 5/60.dobro je potvrdite. ako nam dolazeče vijesti. dobro je provjerite. obratite se Allahu I poslaniku. jer se iz toga izuzima nepošten čovjek. El-Hudžurat.”58.”57 Ovaj ajet podstiče mu’mine da se upute u vjerske nauke. . U zajednicu ulazi pojedinac I više od toga. 2-Rekao je Uzvišeni: “O vjernici. ali je upučivanje u nauke akaida bitnije od upučivanja u nauke o vjerskim propisima I radnjama. pa ako bi se dva čovjeka sukobila. izmirite ih. 13/231. a vračanje njegovu Sunnetu nakon njegove smrti. po riječima Uzvišenog: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe. samim tim što se naređuje opčenito potvrđivanje sve dok se ne postigne željweno znanje. 122. podpali bi pod značenje ovog ajeta. 3-Rekao je Uzvišeni: “O vjernici. Sahih el-Buhari. onda je to dovoljan dokaz da je njegova vijest dokaz. bili od pojedinca ili grupe. 9. I da nam nije potrebno ponovno potvrđivanje. a u drugom kiraetu (načinu učenja Kur’ana) . što značI. 6. pokoravajte se Allahu I pokoravajte se Poslaniku I predstavnicima vašim. Isto tako su se složili da ova naredba “Vračanja” ne prestaje sa njegovom smrču.”60. 59. ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest.”62 Rekao je Ibn Kajjim: “Složili su se muslimani da se pod “Obračanjem Poslaniku” misli na vračanje stvari njemu u toku njegova života. El-Hudžurat. da bi se Allaha pobojali. Rekao je Imami Buhari: “Jedan čovjek se naziva zajednicom. En-Nisa’. Tumačenje Kur’ana od [evkanije. A ako se u nečemu ne slažete. pa makar njegova vijest ne imala značenje znanja.61 Ovo nas upučuje na konačno uvjerenje u prihvatanje vijesti koja nam dođe od povjerljivog pojedinca.

pa su se preusmjerili ka Kabi. stanovnicima Jemena64.” Što se tiče dokaza iz Sunneta. njih ima vrlo mnogo. a koja se ticala stvari 6358 6459 Pogledaj Sahih el-Buhari. 13/232.s. stanovnicima Nedžrana63.a.a. Allah bio s njim zadovoljan. izvršnih ili akideskih propisa pozivali na njih.s. onda sam ja prisustvovao (umjesto njega).s.v. Allah bio s njima zadovoljan. da je rekao: Bio je jedan čovjek od Ensarija (Medinelija) koji. ako nebi mogao prisustvovati kod Božijeg poslanika s. ali ćemo se mi ograničiti samo na par njih: 1-Poslanik s. onda nema nikakve svrhe da se povračamo na Poslanikov Sunnet u eventualnim nesuglasicama.. a njemu prenio sve što sam saznao od Allahova Poslanika s. 6560 Pogledaj Sahih el-Buhari. 13/232.v.v. Njihova lica su bila tada okrenuta ka Šamu. 13/241. 6661 Sahih el-Buhari.. jer se radnja po ovoj odredi gradi na ubjeđenju u ispravnost te vijesti. u ovoj noćI sišao jedan ajet. 3-Prenosi se od Omera. došla je jedna osoba I rekla: Uistinu je Allahovu Poslaniku s. Allah bio s njim zadovoljan..v. sa pismom velikanu Busre. da je rekao: “Dok su ljudi klanjali Sabah namaz u Kubau (mjesto u Medini). onda bi on prisustvovao.”65 Niko ne kaže: ovo je striktno vezano za izvršne propise. a ako ja nisam to mogao uraditi. Allah bio s njim zadovoljan.”66 Ovakav stav I ponašanje ashaba nam ukazuje da im je bilo dovoljno da čuju vijest od pojedinca. 13/232. I prenio mi sve što je saznao od Allahova Poslanika s.s. kao I namjesnicima nekih pokrajina (gradova).a.a. 2-Buhari prenosi od Abdullaha ibn Omera. pa se I vi okrenite I usmjerite ka njoj. Allah bio s njima zadovoljan. jednog po jednog. Pogledaj Sahih el-Buhari. Tako je poslao Ebu Ubejdu Amira ibn Džerraha. u kojem mu se naređuje da se okrene I usmjeri (u toku obavljanja namaza) ka Kabi (u Mekki).32 ubjeđenje. Allah bio s njim zadovoljan. Muaza ibn Džebela.v. Ljudi su se prilikom bilo kojih. ..a. je slao svoje izaslanike kraljevima. I mnogo drugih ashaba. Dihjetel Kelbija.s.

koji nam dolaze preko pojedinaca. nad ostalim Poslanicima.s. čak.”67 Ovo se.v.v. Allah bio s njim zadovolja. obznanio da se to ograničava I svodi samo na izvršne poslove. naušI ga napamet sve dok ga ne saopšti drugome.. ne potvrđuje akida. nije zastupao niko od naših dobrih prethodnika. onda nebi imalo nikakvog smisla prenošenje hadisa od poslanika s.s.a. Poslanik s. Ovako nešto. isto tako.s. a isto tako I oni koji su dolazili poslije njih.v. a koji se potvrđuju tim hadisima. a taj (izvještilac) ga bolje zapamti od samog njegovog slušaoca. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika s.s. navest đemo neke od njih: 1-Prioritet našeg Poslanika Muhammeda s. Ovo mišljenje novotara obuhvata I akidu.š.v. nego obuhvata I izvršne I akidetske poslove. Ako bi postojao kategoričan dokaz koji bi nam ukazivao da se sa hadisima. bio s njima zadovoljan. bilo da se radilo o izvršnim ili akidetskim poslovima. nagradi osobu koja čuje od nas hadis.š. 4-Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda.a.a.a. Oni koji u vjeru ubacuju ono što joj ne pripada). čak šta više. to im nije ni padalo na um.s.a. Allah dž. isto tako. da odbiju mnoge hadise koji govore o akidi. onda bi to sigurno znali ashabi.v. gdje kaže: “Neka Allah dž. ne ograničava samo na hadise koji su vezani za izvršne poslove. što je u vezi sa našim ubjeđenjem. jasno se izjasnili. Ovo. Kada nebi bila obaveza vjerovanja onoga što nam dolazi od Poslanika s. da bi potvrdili svoju akidu. primorani su. 6762 Musned Ahmeda ibn Hanbela. Oni koji ne uzimaju hadise koji dolaze preko pojedinaca.s.v. 6/96. a ne na nešto drugo. 2-Njegovo največe zagovorništvo na Sudnjem danu. jeste mišljenje novotara (tj. a došla nam je preko pojedinca.. I mišljenje da se ne potvrđuje akida sa hadisima koji nam dolaze preko pojedinca. takvo nešto. samim tim što zahtijeva odbijanje na stotine tačnih I potvrđenih hadisa od Poslanika s.33 njihove vjere. I ono kao takvo. nego bi. nema nikakve osnove u vjeri. 3-Njegovo zagovorništvo za teške griješnike iz svoga ummeta. ..a. se ne prenosi ni od jednog od njih.

. koji je od Džina.s. 6-Ispitivanje Munkira I Nekira u kaburu. kao Što je izlazak Mehdija. nisu svi dokazi.s. silazak Isa a. te primanje islama njegova pratioca. sreču ili nesreču.v. koje ih je navelo da odbiju sve ove tačne I pritvrđene hadise koji govore o akidi. posjeduju vrlo malo znanja. te onoga što je u njemu pripremljeno za bogobojazne. životinje koja će govoriti ljudskim jezikom. 8-Sirat.a. zapisao svakom čovjeku. opis Dženneta I Džehennema. 13-Vjerovanje u sve ono što se potvrđuje hadisima o opisu Sudnjeg dana i proživljenja koje nije spomenuto u Kur’anu Plemenitom.v.a..s. I još mnogo toga drugog. 10-Posebnosti Poslanika s. opis Meleka I Džina. Isto tako. 9-Vjerovanje da je Allah dž. 5-Početak stvaranja.š. I viđenje njegovih stanovnika. . koji govore o akidi. ućI u džennet. izlazak Dedžala. nego ih ima I koji su došli mutevatir predajom. izlazak Sunca sa Zapada. koje je sakupio Sujuti u svojoj knjizi “Največe posebnosti”. osim onoga što je spomenuto u Kur’anu Plemenitom. njegovu nafaku I dužinu života. osim Kur’ana. došli hadisima koje prenose pojedinci. koji to negiraju. izlazak vatre. kojima je Poslanik s. vaga I dva njena tasa. da ovi. 12-Teški griješnici neče vječno ostati u džehennemu. dok je još bio u utrobi svoje majke. 7-Stiješnjenost kabura umrloj osobi. 11-Zaključak da će desetorica. kao Što je njegov ulazak u džennet u toku ovog ovozemaljskog života. Ali ćemo utvrditi. 14-Vjerovanje u cjelokupnost predznaka Sudnjeg dana. izvor. još na ovome svijetu obečao džennet.34 4-Sva Njegova nadnaravna djela (mu’adžize).

11/494. stepen tevatura. u kojem se prenosi da je rekao: “Držao nam je hutbu (govor) Poslanik s. u prenesenom smislu.. a nije ih poznavao onaj ko ih ne poznaje.35 četvrta tema Nagovještavanje Poslanika s. kao što se čovjek sjeti čovjeka koji je bio odsutan od njega. Hadisa. Od njih je I hadis kojeg prenosi Huzejfe. .s.a.š. Ako ponekad pomislim da sam nešto od toga zaboravio. sretne se s njim I sjeti ga se. a da ga nije spomenuo. koji govore o ovom poglavlju ima vrlo mnogo.v.”68 6863 Sahih el-Buhari. sjetit ću ga se. u kojoj nije ostavio ništa od predznaka Sudnjeg dana.v. koji čak dostižu.s.s. o svemu što će se dogoditi do Sudnjeg dana. I to prema onome što mu je od tih skrivenih tajni otkrio Allah dž. Naučio ih je onaj ko je naučio. Allah bio s njim zadovoljan..a. o budučim skrivenim stvarima Obavijestio nas je Poslanik s.a.v.

potom se ponovo popeo na mimber. da nisu. I zbog mnoštva ashaba. predznaci Sudnjeg dana. I onoga što predstoji.a. Allah bio s njim zadovoljan: “Tako mi Allaha.s. o onome što će se dogoditi do Sudnjeg dana. osim jedno. Allah bio s njim zadovoljan. I govorio nam sve do Podne namaza. 18/16. koji su preneseni raznovrsnim izjavama.s. I nastavio nam govoriti sve dok nije zašlo Sunce. što ga ne upitah: Što će izvesti stanovnike Medine iz Medine?”69 To se nije odnosilo samo na Huzejfu. kako bi obznanio ashabima. I nastavio nam govoriti sve dok nije nastupilo Ikindisko vrijeme. ????? obavijestio svoj ummet (sljedbenike) o svemu što predstoji do Sudnjeg dana. Allah bio s njima zadovoljan. 6964 7065 Sahih Muslim. Sabah namaz. nego se čak navodi da je Poslanik s. koji ih prenose.”70 Rekao je Huzejfe ibn el-Jemani. obavio namaz. sišao je. Obavijestio nas je što je bilo I što predstoji. a da ga za to nisam preupitao.a.v.s. Zbog svega ovoga je došlo vrlo mnogo hadisa koji govore o predznacima Sudnjeg dana.v. dali svoj neizmjerni doprinos o obavještavanju skrivenoga. od onoga što se nalazi između mene i Sudnjeg dana. da je rekao: Klanjao nam je Poslanik s. Allah bio s njim zadovoljan. I ono što će biti do Sudnjeg dana. Ništa nije ostalo a da mi to Allahov Poslanik s. Sahih Muslim. .a. najznaniji od nas je bio onaj ko je to najbolje zapamtio.36 I još kaže.s. Prenosi se od Ebu Zejda Amr ibn Ahtab el-Ensari. 18/16. popeo se na mimber.v. jednom o tome govorio cijeli dan.a. Allah bio s njim zadovoljan : “Obavijestio me je Allahov Poslanik s. a što je u vezi sa njima. potom se ponovo popeo na mimber. Allah bio s njima zadovoljan. ja sam najznaniji od ljudi o svakom fitnetu (iskušenju) koji će se dogoditi. ono što je bilo. obavio namaz. Nema sumnje. sišao je.v. Ništa od toga nije ostalo.

s. “Kada će se dogoditi?” Ti ne znaš. Da Allah dž. ali većina ljudi ne zna”. Znanje o tome je Allah dž. nije odredio tako.”73 Konačno znanje o Smaku svijeta je jedino kod Allaha dž. kada će nastupiti Sudnji dan.a. a težak će biti nebesima I Zemlji.š. tako da nezna niko. 63. da obavijesti ljude da je znanje o Smaku svijeta jedino kod Allaha dž.a. sasvim neočekivano će vam doćI”. kada će nastupiti Sudnji dan. Reci: “To samo Allah zna.š. o njemu samo Gospodar tvoj zna. a to nezna niko od stanovnika nebesa I Zemlje. je mnogo govorio o Sudnjem danu I njegovim stanjima. reci: “To jedino Allah zna!” A ti ne znaš. Od toga ćemo navesti riječI Uzvišenog: “Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti.37 Peta tema Znanje o Sudnjem danu Znanje. kao što kaže Uzvišeni: “Ljudi te pitaju o Smaku svijeta.š.v.a. 187. El-Ahzab. ostavio samo za Sebe. obznanjujućI da je poznavanje vremena nastanka Sudnjeg dana. nebi pitao Džibril a. On Jedini zna njegovo pravo stanje i kada će se ono zbiti.s.v. ostavio samo za sebe. niti Svoga bliskog Meleka. kao Što nas na to upučuju razni Kur’anski ajeti I Poslanikovi hadisi. On će ga u njegovo vrijeme otkriti. U Svom tajnom znanju. koje ne zna niko drudi osim Uzvišenog Allaha. Reci: “To zna jedino Gospodar moj. o vremenu kada će nastupiti Smak 7167 7268 7369 El-E’araf. Poslanik s. En-Nazi’at.s.. spada u skrivene stvari.s. tako da su ga ljudi zapitkivali kada će se ono desiti. a niti poslanog Poslanika. koju nezna niko do Allah dž. sem Uzvišenog Allaha. . pa kako da o njemu zboriš. od stvari koje je Allah dž.š.. Kur’anski ajeti su se spuštali. I o tome nije ništa obznanio. 42-44. možda je Smak svijeta blizu!”72 I kaže Uzvišeni: “Pitaju te o Smaku svijeta. tj.š.š. Allahova Poslanika s.v.71 Uzvišeni Allah naređuje Svome Poslaniku Muhammedu s. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. a on ih je obavještavao da je to tajna.

Allahov spas i mir bio na 7470 7571 Sahih Muslim. Isto tako. Sa komentarom Ahmeda [akira.s.s. pa kada me on vidi (Dedžal) topit će se. Musa-om a...s.v. kao i o tome kada će me Allah dž.s.”74 Džibril nije znao kada će nastupiti Smak svijeta. . 5/189. Musned Ahmed ibn Hanbela.s.v. nakon što ga je pitao Džibril a.a. i svoje misli i pitanja usmjerili Ibrahimu a. kao što se Olovo topi (na vatri). Rekao je: potom će ga uništiti Allah dž.Rekao je Poslanik s. a on je odgovorio: Što se tiće njegove neizbježnosti.. ne zna kada će nastupiti Smak svijeta.spomenuti.a. od Poslanika s.. kao što ćemo -inšaallah. Isa a. kunem vam se Allahom nema danas ni jedne žive osobe koja će doživjeti sto godina”. znao kada će nastupiti Sudnji dan.v.š.s. zadnji Poslanik. a on je rekao: Ja ništa od toga ne poznajem.v.s. Rekao je: A sa mnom će biti dvije britke sablje. o njemu.a.v.s.s. samim tim što će se on spustiti na Zemlju pred sami Smak svijeta.s.š. Imami Muslim prenosi od Džabira ibn Abdullaha r. i Isa-om a. Ibn Kesir je rekao: “ Ovo je nepismeni Poslanik.. koji kaže da je tačna predaja. a on je odgovorio: Ja ništa od toga ne poznajem.s. 1/114.. jer je on jedan od velikih predznaka Smaka svijeta. koji ne poznaju kada će nastupiti Smak svijeta. Ibn Madže i Hakim prenose od Abdullaha ibn Mes’uda. kako govori na jedan mjesec prije smrti: “Pitate me o Smaku svijeta? Uistinu je znanje o njemu samo kod Allaha. Imami Ahmed.s.38 svijeta.”75 Ovo su najodabraniji poslanici.a. da je rekao: “U noći Isra sam se susreo sa Ibrahimom a..v. to niko drugi nezna sem Allaha dž..š. I Poslanika s.a.” rekao je: “Spominjali su ono što je u vezi sa Smakom svijeta. a isto tako ni Muhammed s. nakon toga su upitali Musa a. poglavar svim poslanicima.s. Allah bio s njim zadovoljan. nakon toga su upitali Isa a. upoznati da se pojavio Dedžal. Ovaj hadis negira mogućnost da je Poslanik s.prema onome što nam je navedeno u podužem hadisu između Džibrila a.a.s..a.: “ništa upitani nezna više od onoga koji ga pita. da je rekao: čuo sam Poslanika s.s.

. ( El-E’araf 187 ) Onaj ko tvrdi da je Poslanik s.: “Upitani o njemu ništa bolje ne zna od onog koji ga pita”! Oni žele ovaj odgovor Poslanika s. Poslanik herojstva.) u nekom od oblika a da ga nisam poznao.s.a.” Nakon izvjesnog vremena.v.Kajjim je rekao: “ Neki od onih. “ Pozovite mi i povratite arabljanina. prema njegovim riječima koje su navedene u “Sahihu” . samim tim što Kur’anski ajeti i poslanikovi hadisi upučuju na suprotno. govore: Allahov Poslanik s.a.76 uspoređujući svoje prste . Ibn el. Allahov Poslanik s. Poslanik milosti. govoreći mu: “Reci: “ To samo Allah zna. je znao kada će nastupiti Smak svijeta.v.s. sakupljać.v. 1/314-315. pa mi je rekao Allahov Poslanik s. 11/347. u hadisu kojeg prenosi Enes i Sehl ibn Sead r.?.š. posljednji Poslanik. mu naređuje da znanje o nastanku Smaka svijeta usmjeri samo Njemu. kao što kaže Omer: Bio sam veoma nestrpljiv. znao da je njegov sagovornik Džibril. povjerenik. Musned Ahmed. Poslanik pokajanja.v.v. Poslanik s. onaj koji sakuplja ljude ispred sebe.: 7672 7773 Sahihu .a. koji se smatraju učenjacima ovog vremena. osim u ovom (sadašnjem) obliku”. je saznao da je njegov sagovornik bio Džibril a.a.a.Buhari. kada kaže: “ Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. ali ga nisu našli.s.s.a. bude znaniji od Allaha dž.džahil. i zar da odgovori onome za kojeg su mislili da je arap (Džibrilu): Ja i ti znamo kada će nastupiti Smak svijeta.l . Odgovaramo im onim što je rečeno u hadisu Džibrila a.s.v.a. znao kada će nastupiti Smak svijeta je veliki neznalica . ali većina ljudi ne zna”.s.77 U drugoj predaji stoji: “Nije mi se nikada prije ovo pričinilo”. nikada mi nije došao (Džibril a.s.: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”..v. je iskren u svom govoru. Allah dž.s. da iskrive i protumače: Ja i ti znamo kada će on nastupiti.š.a.v. Zar da Poslanik s. Povrh svega ovoga što smo naveli od Poslanika s. Ovo je najveća zabluda i najgnusnije iskrivljenje.39 njemu.s.s.a.v. otvoreno iznoseći laži i zasičavajući se onim što im nije dato.s.s.a. kada bude bio upitan o tome.kažiprst i onaj koji ga slijedi (srednjak). Na ovo će “Neznalica” odgovoriti kako je Poslanik s. otišli su ga potražiti.

navodeći hadis: Vidio sam sebe sa tobom o Allahov Poslaniče na minberu koji je imao sedam stepenica.v.s.a. Još se spominje da je napisao (Sujuti) knjigu o tome.. da je rekao: sanjao sam san. poslan krajem šest . neće u svom kaburu ostati više od hiljadu godina.v.s. navodeći hadise i predanja na koje se oslanja i to svoje mišljenje potvrđuje.s. je u vrijeme pitanja znao da je on Džibril. a da je Poslanik s.79 Potom spominje neke proračune rezultirajući da u osnovi ne može da bude dužina vijeka hiljadu i petsto godina.hiljadite godine.v.a. u tom djelu je rekao: Prvo: Predanja nas upučuju da vijek ovog ummeta prelazi hiljadu godina. dok ovo povečanje još nije dostiglo razdoblje od petsto godina. nebi imalo nikakve svrhe spominjati predznake Smaka svijeta i obavještavati upitanika. ali to nije rekao svojim ashabima osim nakon izvjesnog vremena. Govor u hadisu: “Upitani o njemu ništa bolje ne zna od onog koji ga pita” uopštava svakog upitanika i njegova sagovornika.a. On kaže: “Ja dajem odgovor na taj hadis da je netačan i da nema nikakve osnove”. Što bi značilo da svaki onaj koji pita o Smaku svijeta i onaj koji odgovara imaju isti status. povrh toga što on ne pita o njegovim predznacima. Ti si bio na posljednjoj stepenici. Na to mu je odgovorio Poslanik s.v.: “Što se 7874 7975 Sahih Muslim 1/159.v. ako je on upoznat o njima. Još čudnije od svega ovoga je govor Sujutija u svom djelu “El-Havi” . Isto tako.s. El-Havi lil-fetava 2/86.a. u kojem obrazlaže među ljudima poznati hadis : Poslanik s. Od tih hadisa je i ono što prenosi Et-Taberani u “ElKebiru” od Dahhaka ibn Zemela el_Džuhenija. koju je nazvao: “Otkrovljenje prekoračivanja ovog ummeta hiljadu godina”.s.40 “O Omere! Da li znaš ko je onaj što je postavljao pitanja?”78 “Iskrivljenik” će možda reči: Poslanik s.a. Nekim putevima (predanjima) se navodi da je vijek trajanja ovog svijeta sedam hiljada godina. . pa sam ga ispričao Allahovu Poslaniku s.

Između dva puhanja u “Rog” iznosi razdoblje 8076 8177 El-Havi lil-fetava Albani kaže da je ovaj hadis izmišljen. te da će se potom pojaviti Isa a.80 Još spominje (u ovoj svojoj knjizi) da ovaj hadis prenosi ElBejheki u svom djelu “Ed-Delail”. kako bi se podudarilo s onim što slijedi. u kojima se navodi da dužinu ovoga svijeta (dunjaluka) ne zna niko drugi do Uzvišeni Allah dž. tačnim predajama. onda bi veliki predznaci Smaka svijeta. izlazak Sunca sa Zapada... . što bi nas dovelo da ostatak od sedam hiljada godina iznosi oko tri stotine godina.s. a još se nije pojavio Dedždžal i nije sašao Isa a. onda bi zasigurno znali kada će nastupiti Smak svijeta. nakon izlaska Sunca sa Zapada. 8278 El-Havi 2/88. te da ga je Et-Taberi proglasio tačnim njegovu sadržinu i to potvrdio nekim od predaja. da je on (Poslanik a. trebali se već dogoditi-pojaviti prije više od sto godina. kao što je: Dedždžal.) poslan krajem šeste hiljadite godine.s. Ljudi će.a. Sujuti dalje tumači i obrazlaže hadis “a ja sam poslan u zadnjoj hiljaditoj godini” riječima: Veliki dio ummeta se nalazi u sedmoj hiljaditoj godini. silazak Isa a. Mi se nalazimo u petnaestom hidžretskom stoljeću. Pogledaj u djelu “Daif el-Džami’ Es-Sagir” 3/160. Suhejl spominje da je lanac prenosilaca slab (daif)81. Sujuti navodi da se spominje pojava Dedždžala navršetkom stote godine. kojeg si vidio. Ali još prije (u prijašnjem izlaganju) smo saznali da njegov nastanak niko nezna sem Jedinog Allaha dž. Kada bismo tvrdili da je on poslan početkom sedme hiljadite godine..82 Ovo je rezime Sujutijinog govora . to znači da dužina ovog svijeta (dunjaluka) iznosi sedam hiljada godina a ja sam poslan u zadnjoj hiljaditoj godini”. Isto tako.s. tj. sadašnjost pobija tu činjenicu.Allah mu se smilovao koji je u direktnoj suprotnosti jasnom Kur’anu i vjerodostojnim hadisima.s. a mene na njegovoj zadnjoj stepenici. kako bi Smak svijeta nastupio navršetkom sedme hiljadite godine. ostati još sto dvadeset godina. koji će ga ubiti.š.š. Ali ništa se od toga još nije desilo. Kada bi mi znali dužinu ovoga svijeta. ali da se on prenosi od Ibn Abbasa r.41 mimbera tiče sa sedam stepenica. On će na Zemlji ostati još četrdeset godina. hadis 3013.

U njemu se spominje njegova dužina sa sedam hiljada godina. . kao i svaki u kojem se precizira vrijeme nastanka Smaka svijeta.84 Ibn Kajjim je živio u osmom hidžretskom stoljeću. onda bi svako od nas znao da do Smaka svijeta ostaje još samo dvjesto pedeset i jedna godina”.v. Kada bi on bio vjerodostojan. Sve ono što nas upučuje da će se te godine dogoditi to i to a u toj godini će se desiti to i to je netačno i neosnovano.a. što sve skupa iznosi neophodnih dvije stotine godine. isto tako nije vjerodostojan. 8581 En-Nihaje / El-Fiten ve-l-melahim 1/15 . To je bilo njegovom 8379 8480 El-Havi 2/87. pa kaže: “Među tima hadisima su oni koji su u direktnoj suprotnosti sa jasnim Kur’anom. Sve ovo nam ukazuje netačnost svih hadisa u kojima se spominje dužina ovoga svijeta (dunjaluka).El-Menaru-l-munif str. nego ga je odredio Omer ibn El-Hattab r. U jednom od hadisa se kaže: “Dunjaluk je jedna sedmica od ahiretskih sedmica”.”85 Kao što niko ne zna kada će nastupiti Smak svijeta.s.jer početak računanja vremena (muslimansko) nije poćeto u vrijeme Poslanika s. kao što je hadis koji govori o dužini dunjaluka. mora proći dvijesto godina. a još nije došao kraj ovome svijetu. To bi značilo da nastanak Smaka svijeta bude nakon hiljadu i šesto godina. što znači. da je od tog vremena prošlo više od šesto pedeset i dvije godine. ako bi se sada pojavio Dedždžal. veliki dio učenjaka se jednoglasno slaže da je to mišljenje neistinito i neosnovano.a.83 Po njegovim riječima. a da se mi nalazimo u sedmoj hiljaditoj godini. Ovaj hadis.42 od četrdeset godina. tako niko ne zna kada će nastupiti njegovi predznaci.. Ibn Kajjim u svom djelu “El-Menaru-l-Munif” spominje cjelokupne stvari potrebne za razumjevanje lažnih i izmišljenih hadisa. Ovo nam jasno ukazuje na njegovu neistinitost. Ibn Kesir kaže: “Sve što se nalazi u knjigama Israilijata i Ehli-Kitabija od preciziranja onoga što je proteklo hiljadama i stotinama godina. kada je izgovorio ove riječi. 80. Taj njihov stav je utemeljen i jasan.

to sve zna. sigurno će se dogoditi. Zasigurno niko ne zna koje će godine ono nastati.s. Kurtubi kaže: “Sve ono što nas je obavjestio Poslanik s. stvorio Adema a.š. koji petak? Tačan njegov dan ne zna niko sem Jedinog Allaha dž. Mišljenje da će ono nastati u krajem petak.”86 8682 “Tezkiretu fi ehvali-l-mevta ve umuri-l-ahire” str. niko ne zna tačno kada će se pojaviti veliki predznaci Smaka svijeta. Ako bi to htjeli da preciziramo sa godinom.a. .v. kojim bi presjekli svako opravdanje. samo Allah dž. iz Mekke u Medinu. da će se dogoditi od događaja i iskušenja. 628. niti u kojem mjesecu će biti.š. Koji nema sudruga i suparnika.š.v.s. U to ulazi i određivanje nastanka Smaka svijeta. počevši ga računati od preseljenja (hidžre) Muhammeda s.a. u vrijeme kada je Allah dž. Isto tako. onda bi nam bio potreban neki od vjerodostojnih hadisa.s.43 dosjetljivošću. Ali.

87 I rekao je s. “Silsile ehadis es-Sahiha” 2/467.je kao ono što je ostalo od ovog dana i onoga što je proteklo od njega.a. Tamo će svaki radnik zateći ono što je uradio. hadis broj 5966.a.v. bezbrižni.”89 Od Ibn Omera r. Rekao je Poslanik s.s. poslije ikindije namaza.: “Poslan sam u neposrednoj blizini Smaka svijeta.I još mnogobrojni ajeti koji upučuju na blizinu završetka ovog dunjalučkog svijeta.s. a Sunce je bilo nagelo Kaikanu90.44 Šesta tema Blizina Smaka svijeta Plemeniti Kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi ukazuju na blizinu. možda je Smak svijeta blizu!” (El-Ahzab 63) I kaže Uzvišeni: “Oni misle da se dogoditi neće.s. ako je bilo dobro. Sahihu-l-Buhari 6/495.: “Vaš vijek .”88 I rekao je s.je kao razdoblje između Ikindije namaza i zalaska sunca. a ako je bilo zlo. pokazujući sa svoja dva prsta koja je međusobno spojio.v. ne mare za to.a. a Mi znamo da sigurno hoće. Musned Ahmed 8/176..v. pa je rekao: “Vaš vijek . i preseljenja u ahiretsku kuću.a.”91 8783 8884 8985 9086 9187 Sahihu-l-Buhari 11/347.” (El-Ebija’ 1) I kaže Uzvišeni: “A ti ne znaš. dolazak i nastanak Smaka svijeta.v. a oni.: “Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje”.a. .s.u odnosu na vijek onih koji su bili prije vas . bit će mu zlo. Pojava velikog broj predznaka Smaka svijeta ukazuje na njegovu blizinu i da se mi nalazimo na samom kraju ovoga svijeta: Uzvišeni Allah kaže: “Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova. Brdo u južnom djelu Mekke.u vijeku onih koji su bili prije vas od prijašnjih naroda . bit će mu dobro. se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Poslanika s.” (El-Me’aridž 6-7) I kaže Uzvišeni: “Bliži se čas i Mjesec se raspolutio!” (ElKamer 1) . hadis broj 808..

tako da se bojao da ga ono ne pretekne. dok stvarnu dužinu preostalog ne zna niko drugi sem Allaha dž.v. i umalo me on nije pretekao. .š. ne postoji niko rječitiji od Poslanika s.. u odnosu na ono što je proteklo iznosi vrlo malo. zbog svoje blizine.45 Ovo nas upučuje na sljedeće: “Ono što je preostalo.a.”92 U pogledu blizine Smaka svijeta.s. Musned Ahmed 5/348.v.”93 Ovo nam je znak stvarne njegove blizine sa Poslanstvom s. 9288 9389 En-Nihaje / El-Fitenu ve-l-melahim 1/195. Potrebno je znati razlikovato ono što je prošlo u pogledu onoga što je preostalo. kada kaže: “Ja i Smak svijeta smo poslati zajedno.s.a. a to je vrlo malo. Ono što nas ne upučuje na precizno određenje njegovog nastanka (Smaka svijeta) je dozvoljeno citirati i prenositi.

Treće poglavlje: Mali predznaci Smaka svijeta. Drugo poglavlje: Podjela predznaka Smaka svijeta. .46 PRVI DIO PREDZNACI SMAKA SVIJETA Prvo poglavlje: Definicija predznaka Smaka svijeta.

osobe koje su izabrane i odabrane nad ostalom stražom. Uslovljavanje nećega nekome.Smak svijeta ili Sudnji dana: To je dio dana ili noći. Od ovoga je i izvedenica “El-Ištirat” uslovljavanje. Predznaci nećega: Njegovi početci. Uslov je znak za ono što je uslovljeno.47 Prvo poglavlje DEFINICIJA PREDZNAKA SMAKA SVIJETA Značenje predznaka: Predznak .ešrat.95 Predznaci Smaka svijeta su: Znakovi Smaka svijeta koji ga predhode i upućuju na njegovu blizinu. Šeriatsko . tako da će sva živa bića odjednom pomrijeti. množina predznaci .pravno značenje riječi Es-Sa’atu: Šeriatsko .pravnim značenjem riječi Es-Sa’atu se žele sljedeće: Vrijeme u kojem će nastati Sudnji dan. Rečeno je: To su sve one sitne stvari koje negiraju ljudi sve dok ne nastupi Smak svijeta. To ime je dobilo zbog brzine obračuna koji će se voditi u njemu.Smak svijeta .94 Jezičko značenje riječi Es-Sa’tu .želi se istaknuti tri značenja: 9490 9591 Lisanu-lArap 7/329-330. Množina: Sa’ati ili sati. . Od ove riječi je i njegova upotreba: Tjelesna straža . I rečeno je: To su njegovi uzroci manji od njegovog najvećeg broja i njegovog nastanka. Ili zbog toga što će ono trenutaćno iznenaditi ljude. Sa riječju Es-Sa’atu . “Nihaje fi garibi-l-hadis” 2/422.šart: je znak. I noć i dan iznose 24 sata.

približio se Sudnji dan. i kad vi budete tada gledali.) u najmlađu osobu među njima. vas će tri vrste biti.. a to je smrt. kao što je to slučaj sa surom El-Waki’a: Na početku sure spominje (Uzvišeni dž.” (El-Waki’a 1-7).” (ElKijame 1). o Sudnjem danu. Nalazimo da su obadva spomenuta u jednoj suri.događanje njegovo niko neće poricati -. ovo je veliki Smak svijeta.”96. kada kaže: Kada bi arabljani dolazili kod Allahova Poslanika s. To potvrđuje predaja Aiše r. neke će poniziti. kako bi im se vršio obračun i obavilo zaslužno nagrađivanje. ali vi ne vidite .” (El-Kamer 1). Srednji Smak svijeta: To je smrt stanovnika jednog stoljeća.v. pa kaže: “Kada se događaj dogodi. tada će nastupiti vaš Smak svijeta. pitali bi ga o Smaku svijeta: Kada će nastupiti Smak svijeta? Pogledao bi (Poslanik a. mali i veliki. tj.s. i postanu prašina razasuta. . a neke uzvisiti.š. obadva Smaka svijeta spominje u suri El-Kijame. Fethu-l-Bari 11/363.s.” (ElAhzab 63).Sudnji dan. dok se sa Smakom svijeta misli na sagovornike. zbog njegova ulaska u drugi svijet Ahiret. kad kaže: “Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi. Rekao je Uzvišeni: “Ljudi te pitaju o Smaku svijeta. I rekao je Uzvišeni: “Bliži se čas. . Uzvišeni Allah dž. i rekao: “Da ova osoba živi toliko dugo. već je nastupio Smak svijeta.a. Kada se riječ “Es-Sa’atu” spomene u Kur’anu. riječima: “A zašto vi kad duša do guše dopre.š. Za onoga ko umre. tj. da ne dočeka svoju starost.” (El-Waki’a 83-85) Isto tako. u Kur’anu spominje dva Smaka svijeta.48 Mali Smak svijeta: To je čovjekova smrt. Potom na kraju sure spominje mali Smak svijeta. kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe.a Mi smo mu bliži od vas.. 9692 9793 Sahihu-l-Buhari 11/361. .a.97 Veliki Smak svijeta: To je proživljenje ljudi iz njihovih kaburova mezarova. onda se misli na Veliki Smak svijeta .) vliki Smak svijeta. tj. njihova smrt. tj.

i ovdje želimo da napomenemo i obznanimo njegove predznake koji su spomenuti u Kur’anu i Sunnetu. tj. mali Smak svijeta.98 9894 Pogledaj Medžme’ Fetava 4/263-265. Ima još mnogo ovakvih primjera u surama plemenitog Kur’ana. ali mi nemamo dovoljno prostora da to sve nabrojimo i spomenemo. .” (El-Kijame 26). U Veliki Smak svijeta smo ubijeđeni. riječima: “Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti.49 Potom spominje smrt.

s. izlazak Je’džudža i Me’džudža. 624. Što se prve dvije grupe tiče. Pojave koje se još nisu dogodile. Pojava predznaka i njegovo neprestano ponavljanje i povećavanje..Sudnjeg dana se dijele na dvije grupe: Mali predznaci Sudnjeg dana: To su oni predznaci koji prednjaće Smak svijeta jednim dužim periodom. kao što je pojava Dedždžala. pijenje alkohola. Neki od njih će doći zajedno sa velikim predznacima ili poslije njih. str. spuštanje Isa a. 9995 Pogledaj djelo “Tezkireh” od Kurtubija. Veliki predznaci Sudnjeg dana: To su ogromne stvari koje će se pojaviti pred sami Smak svijeta. učenjaci ih dijele na tri grupe: Pojava predznaka i njegovo nestajanje. Biće vrlo neobićne i neuobičajene. pojava neznanja. i tome slično. izlazak Sunca sa Zapada.. kao što je povlaćenje znanja.50 Drugo poglavlje PODJELA PREDZNAKA SMAKA SVIJETA Predznaci Smaka svijeta .99 Prema pojavama i redosljedu pojavljivanja predznaka Smaka svijeta. te Fethu-l-Bari 13/485). . nadmetanje u gradnji stanova-kuća. Bivaju u obićnom obliku. one se ubrajaju u male predznake Sudnjeg dana. dok u treču grupu ulaze veliki i nešto malih predznaka Sudnjeg dana ..

Ja sam ovdje spomenuo samo one za koje sam našao potvrdu u Poslaniku a. jer me na to navode predaje od Poslanika s. Ove predznake sam navodio mimo nekog određenog redosljeda.Abesinskog roba i pojava vjetra koji će uzeti sve duše vjernika.s. a ja nisam naišao na potvrdan hadis koji o njima govori.v. Ovo ne sprečava prisutnost nekog broja učenjaka.s.s. dajući prednost onome što samo po sebi prednjaći.. Neke od predznaka zauzimaju spomen na samom kraju.drugova Poslanika s..s. u pogledu njihove vjerodostojnosti ili slabosti. . dok sam ostavio one predznake za koje nisam našao potvrdu .v.a.u domenu mog ograničenog znanja. biti poslije pojave Dedždžala. u nekim krajevima više a u nekim manje. zbog toga što je njegovo osvojenje prije pojave Dedždžala. To će se završiti sa početkom Sudnjeg dana. zbog toga što nisam naišao na hadis ili hadise koji bi me upučivali na njihov redosljed. Prvo sam spomenuo ono za što su učenjaci rekli da se pojavilo i da je već nestalo. zbog toga što će oni u to doba biti prepljavljeni naznalcima. Na primjer: Nasuprot povlačenju znanja je potpuno neznanje. Ono što je vrlo bitno da se zna jeste da su se početci velikog broja predznaka Sudnjeg dana počeo pojavljivati još u doba ashaba r.. To sam odredio nakon proučavanja hadisa i govora uleme-učenjaka. Na primjer: Pojava nereda prednjaći nad povlaćenjem znanja. Samim tim što se nered pojavio već u doba ashaba .. Potom sam dao prednost osvojenju Carigrada nad borbom sa Jevrejima u vrijeme Isa a.. Na primjer: Rušenje Ka’be od strane Habešiskog . Još uvjek se oni pojavljuju. Moguće je da ima još malih predznaka. koji imaju svoje utemeljenje u vjeri.s. o njima.a. Poslije sam dao prednost borbu sa Rimljanima nad osvojenje Carigrada . Sunnetu. Potom sam obradio ono što je ostalo od predznaka. vrlo mnogo. i tako redom. dok će spuštanje Isa a.51 Treče poglavlje MALI PREDZNACI SUDNJEG DANA Učenjaci su pomenuli mnogo malih predznaka Sudnjeg dana.Konstantinijje.a. zbog toga što se neki neće pojaviti osim nakon pojave velikih predznaka Sudnjeg dana.

On je posljednji Božiji Poslanik. sa zlim. Sahih Muslim 18/89-90. te da je on Poslanik Smaka svijeta.s. poslanstvo Muhammeda s.s: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje”.: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje. i bez imalo sumnje nije haram. pedeset žena na jednog muškarca..v.103 Prvi znak predznaka Sudnjem danu je.a. već će iza njega doći Sudnji dan.s. Poslanstvo Muhammeda s. rasipanje novca.: Poslanik s. nas je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Smaka svijeta .s. kao što srednji prst dolazi nakon kažiprsta. Između njih nema ni jednog prsta. samim tim što jedan od njih prednjaći nad drugim. pokazujući i sastavljajući svoja dva prsta.v.v. svakako. iza kojeg neće doći više Poslanika (sa novom Objavom). zasigurno. što je spomenuo Poslanik s. zabranjenim. nego bivaju sa dobrom. dozvoljenim. U hadisu kojeg prenosi Sehl r. Ili. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.52 Prema ovome možete usporediti i sve ostale predznake Sudnjeg dana. Nije sve ono. Sahihu-l-Buhari 11/347. dok oni sami po sebi ništa ne uslovljavaju od toga.v. Na primjer: Natjecanje čobana u gradnji kuća.a. Ova definicija i mišljenje se ne priznaje.a.s. pa je dodao (Enes): Sastavio je svoj kažiprst i srednjak.102 Od Enesa r.v.a. u 10096 10197 10298 10399 Pogledaj Fethu-l-Bari 13/16. sa onim što slijedi: 1.101 Sada započinjemo spominjanje malih predznaka Sudnjeg dana.Sudnjeg dana. Na to nas upuće predaja Tirmizija. To su samo znaci. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.a.a.100 Vrlo je bitno napomenuti da ima ljudi koji smatraju predznake Sudnjeg dana takvim da se trebaju čuvati i da su oni zabranjeni.a.”. . zabranjeno ili pokuđeno.v. kao predznake Sudnjeg dana. obaveznim i tome slično. Allah najbolje zna. Nevevijevo tumačenje Sahihu-l-Muslima 1/159.s.a.

. Smrt Poslanika s.”105 Kurtubi je rekao: “ Prvi od svih predznaka (Sudnjeg dana) je Poslanik s.pa smo onda svi nijekali i prezirali naša srca. zamrači se pred ashabima r.s. kada vidješe da je umro Poslanik s. došao u Medinu. Enes b.prema važnosti i prednosti jednog nad drugim”.s.104 U predaji Muslimovoj se kaže: “Rekao je Šu’be: čuo sam Katadu kada o tom slučaju kaže: Kao prednost jednog od njih nad drugim. vedrine i 104100 105101 106102 107103 108104 Džami’ Tirmizi 6/459-460. U hadisu kojeg prenosi Avf b.s.s.v. 626.a.kad ono dođe momenat da ga moramo zakopavati .a. kaže: “Na dan kada je Poslanik s.v. od međusobne ljubavi.. . Sahihu-l-Buhari 6/277.a.v. je bila najveća nesreća koja je zadesila muslimane.a.s. Malik r.v.s.v. Kompletan dunjaluk .v.ovaj svijet.v.”107 Smrt Poslanika s.vremena.a.a. Malik r.a. nego je Allahov Poslanik i posljednji Vjerovjesnik..a. od one kakva je izgledala u vrijeme života Poslanika s.s.v.s.a.a. ona se kompletna ozračila sjajem i ljepotom.a.a..53 kojoj se kaže: “Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje . a kada je došao dan u kojem je umro Poslanik s.a.Ebu Davud je pokazao svoja dva prsta..”106 Uzvišeni Allah je rekao: “Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi.s: “Broj šestero pred sami nastanak Sudnjeg dana: Moja smrt. ona se kompletna zamračila.”108 Ibn Hadžer je rekao: “Ovdje se želi istaći kako su ashabi primjetili promjenu Medine.v. Od predznaka Sudnjeg dana je i smrt Poslanika s. Još nismo svojim rukama dovoljno doticali Poslanika s. kažiprst i srednjak . Sahih Muslim 18/89. Samim tim što je on Poslanik posljednjeg doba . Džami’ Tirmizi 10/87-88. Ne sječam se da li sam te riječi čuo od Enesa. “Tezkiretu fi ehvalil-mevta ve umuril-ahire” str.” (El-Ahzab 40) 2. .v. Poslan je. a nema između njega i Sudnjeg dana više poslanika.s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. ili ih je rekao Katade.

Ebu Bekr es-Sidik r. i da će svako živo biće okusiti smrt.a.š.a. zar će oni dovijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti. Kada su joj došli. bolje je za Njegova Poslanika s. Njegova smrt je bila. To je bilo prvo presijecanje dobra i njegovo smanjivanje. pa makar on bio najbolje stvorenje i vođa svih bogobojaznih. kako nam to saopštava Kurtubi: “Prva potresna stvar za Islam. prikljućiše joj se u plaću. podučavao i odgajao.a.a. Abdu-l-Muttalib r.s.. zatekli su je kako plaće..v.. da je bolje za Njegova Poslanika s.a. je rekao: Doći će do incidenata poslije Njega ćiju će gorčinu osjetiti i grudi i prsa Safija b. već je to samo prolazna kuća. ako ti umreš.”109 Sa smrču Poslanika s..a.v.š. Ona na to reče: Ja ne plačem zbog toga što ne znam da. tako je umro i posljednji Poslanik a.a. Sa smrću Poslanika prekide se Objava i umre poslanstvo. Prva pojava zla je bila odmetanje arpa od vjere. ono što je kod Allaha dž.s. kao što to saopšti Ummu Ejmen Ebu Bekru i Omeru r. ono što je kod Allaha dž.sjedinjavao.s.. zbog gubitka onoga koji ih je spajajo . i ostadoše dugo vrijeme zajedno plačući.”110 Kao što i svi ljudi umiru. potom smrt Omera.š. Na te njene riječi. samim tim što Allah dž.s. je rekla: Zadržavam se da ne plačem o Poslaniće zbog tvog gubitka ali se bojim anarhija.Osvanjanje mesdžidu-l-aksa 109105 110106 Fethu-l-Bari 8/149.” (ElEnbiya’ 34-35) Ima još izuzetno mnogo ajeta koji nam govore da je smrt istina. kao što na kaže naš Uzvišeni Stvoritelj: “Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan.54 blagosti.v. nije odredio vjećni život nikome na ovome svijetu.v. . prekide se nebeska Objava. Muhammed s.s. pobuna i ubistava koje dolaze 3 . pa joj rekoše: “Šta te to rasplakalo?. Sahih Muslim 16/9-10..

(pa je od toga spomenuo) osvajanje mesdžidul-aksa.a. prije je spomenut ovaj hadis. dok će kompletan Kuds biti ispred tebe.”112 Osamnaeste godine po hidžri.a. 4 . Među njima su bili veoma poznati ashabi.. pa se okrenu prema Kibli i klanja.s. el-džerrah . otvorio ga. Malika kaže Poslanik s. (pa je od toga spomenuo) potom mnogo smrtnih slučajeva.”111 U vrijeme Omer b. ali ću klanjati prema onome prema ćemu je klanjao Allahov Poslanik s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. el-Hattaba kako govori Ke’abu el-Ahbariju: Šta misliš gdje da klanjam? On je odgovorio: Ako od mene tražiš odgovor onda klanjaj iza stijenje.v. od kojih je Ebu Ubejde Amir b.a. i to šesnaeste godine po hidžri. je bilo osvojenje mesdžidu-laksa.: “Broj šestero pred samo nastupanje Sudnjeg dana: .: “Broj šestero pred samo nastupanje Sudnjeg dana:. Omer r.: črtvuješ se jevrejima. očistio ga od Jevreja i kršćana i gradi mesdžid u središtu mesdžidu-l-aksa..v. prema mišljenju velike većine istoričara. uzimaće vas kao ovčije boginje.v. 111107 112108 Prenosi Buharije.Imvasova kolera U prijašnjem hadisu Avf b.a.55 Od predznaka Sudnjeg dana je svakako i osvajanje mesdžidu-laksa. Potom dođe i prostru svoj ogrtač i namete prljavštinu u svoj ogrtač. el-Hattaba r. pomirio njene stanovnike. tako da umre veliki broj ashaba r.000 muslimana. Fethu-l-Bari 6/278. . ne.a.a. a potom to uradi i ostali svijet.a.s. je lično išao tamo. i drgih ljudi. U hadisu Avf b. Malika r..s. Adema da je rekao: “čuo sam Omera b..a. desila se kolera u predjelu Imvasa.” Ibn Hadžer je rekao: “Kažu: Ovaj znak se pojavio u Imvanskoj koleri za vrijeme hilafeta Omera r. Na to mu je rekao Omer r.a.a..povjerenik ovog ummeta r. potom se prošila na Šam. nakon osvojenja mesdžidu-l-aksa. Kaže se: Broj umrlih od te bolesti je iznosio oko 25. Imami Ahmed prenosi od Tarika Ubejd b.

s.v. vidio sam njen istok i zapad. Hirmiza?! Odgovorio je a. .a. Sahih Muslim 7/96.s.v.a.Izobilje boogastva i neimanje kome dati sadaku pomoć Od Ebu Hurejre r.a.s. podari dug život vidjet ćeš otvranje riznica Kisre. Hirmiza. ali neće naći nikoga tome potrebnog.” Rekao sam: Kisre b.s.v.s. da će Allah dž. se prenosi da je rekao: “Doći će vrijeme kada će ćovjek ići sa svojim zlatom i tražiti nekoga kome će da ga da. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali izobilje bogatstva i darežljivosti sve dok nebude bogataše okupili problemi kome da dadnu sadaku.v.š. Vlast ovog ummeta će se rasprostirati cijelim istokom i zapadom. podari dug život vidjet ćeš ženu u nosiljci na devi koja će doći iz Hire da tavafi oko Ka’be i nikog se (na tom putu) neće bojati sem Uzvišenog Allaha.a.š. došao mu je jedan čovjek.: “Dati su mi ključevi zemaljskih riznica.a.š. ili zemaljski kljućevi. žaleći se na presretanje i obašćašćivanje na putu. a on će reći: Ja nemam nikakve potrebe za njim. rekao: “Allah mi je sakupio Zemlju. kao što je meni sabrano.v. Moj ummet će imati njene blagodati.” Od Adijja b. Sahihu-l-Muslim 18/13. Ako ti 113109 114110 115111 Sahihu-l-Buhari 13/81-82. Potom mu je došao drugi čovjek.s.a. Hatima r. reče: “O Adijj!.v. ali sam obaviješten o njemu.s.v.”115 Rekao je Poslanik s.56 5 .s.s. jesi li vidjeo Hiru (grad u Iraku)?” Odgovorio sam: Nisam. Date su mi dvije riznice: Crvena i bijela.: “Ako ti Allah dž. Poslanik s. se prenosi da je Allahov Poslanik s.”113 Od Ebu Musa’a r. ovom ummetu podariti zemaljske riznice. se prenosi da je Allahov Poslanik s.v. žaleći se na neimaštinu.a. od Poslanika s. Na to reče Poslanik s. Bit će pozvan čovjek u želji da mu se da nešto bogatstva.a.a.a. U hadisu Sevbana r.: “Kisre b.” Rekao sam ono što sam krio u duši: Gdje su presretači na putevima?! “Ako ti Allah dž. se prenosi da je rekao: Kada sam bio kod Poslanika s.”114 Obavijestio nas je Poslanik s.a.a.

ali neće naći nikoga ko bi mu to uzeo. podari dug život vidjet ćete ono o čemu nas je obavijestio Poslanik..s.a.s. Sahih Muslim 15/98.a.v. o izdvajanju pregršta.š. podari dug život vidjet ćeš čovjeka kako izdvaja pregršt zlata ili srebra tražeći nekoga da mu to dadne.š. potom će biti tuženi ali se od njih ništa neće uzimati.57 Allah dž. Pogledaj Fethu-l-Bari 13/87-88. pa će doći kradljivac i reči: ovdje mi je osječena ruka.s.”118 Ibn Hadžer navodi da se pod nepotrebnosti ljudi za bogatstvom i njegovim ostavljanjem želi istaći vrijeme u koje će doći. nego samo da sebi olakša koliko je to moguće.v. 116112 117113 118114 Sahihihu-l-Buhari 6/61. Pred sami Sudnji dan će se bogatstvo još više uvečati.117 od povečanja bogatstva i izbacivanja iz Zemlje njenih riznica. Znači.a..v. Allah najbolje zna. ovo nam je znak onoga što će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa a. Tada se ni jedan od njih neće osvrtati na bogatstvo. kada se pojavi vatra i ljudi budu zaokupljeni sakupljanjem.Allah mu se smilovao. pa će doći kidać rodbinskih veza i reči: Ovdje sam prekinuo robinske veze.s.” Rekao je: “Doći će ubica i reči: Ovdje sam ubio...116 Ostvari se velika većina onoga o ćemu nas je obavijestio Iskreni s. . se prenosi da je rekao: rekao je Allahov Poslanik s. Razdijeliše bogastvo Fursa i Bizantije. a nije se bojala nikoga sem Allaha dž. tako da je čovjek izdvajao iz svoje imovine sadaku ali nije imao kome dati. Bio sam među onima koji su otvorili riznice Kisre b. tako da će osoba nuditi i davati svoja materijalna sredstva drugome a on će odgovarati: Ja nemam potrebe za njim. Abdu-l-Aziza .a. ebul-Kasim s. Poveća se bogastvo u vrijema ashaba zbog velikog broja osvajanja teritorija. Potom se bogastvo još više uveća u vrijeme vladavine Omera b. U hadisu Ebu Hurejre r.-611. pa ako vam Allah dž. Hirmiza..š.: “Zemlja će izbaciti dio svoje jetre u obliku predvorja od zlata i srebra.” Rekao je Adijj: Vidjeo sam ženu u nosiljci na devi kako je došla iz Hire da tavafi oko Ka’be.

neredom se podrazumjeva: Iskušenje.š.: “Pred Sudnji dan će se pojaviti takvi neredi da će izgledati kao dio mrkle noći.s. vjernik će reči: Ovo je moja propast. To će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa a. Desit će se da čovjek osvane kao vjernik a omrkne kao nevjernik ili da osvane kao nevjernik a omrkne kao vjernik.v.makar među njima bilo i velike razlike . U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s. ako neko.58 Ovaj razlog koji je spomenuo Ibn Hadžer u vezi nezainteresovanosti ljudi za bogatstvo.nereda Pod fitnetom . Kada god se pojavi fitnet. Tada će onaj koji sjedi biti bolji od onoga koji stoji. kao što je: griješenje. Pojava fitneta .s. ne negira da to bude radi nekog drugog razloga. udarajte svojim sabljama kamenje. neki porok ili sve ono što vodi tim stvarima. ubistvo. Poslanik s. dočeka to vrijeme. ovo je. od vas. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici. da je Allahov Poslanik s. rekao: “Pretecite svojim dobrim djelima fitnete koji će doći i biti kao dio mrkle noći. nevjerstvo. a Allah dž. Najviše se upotrebljava za nešto što nije lijepo. Ovi neredi se neće prestati pojavljivati među ljudima sve do Sudnjeg dana. požar i još mnogo neugodnih i nepoželjnih stvari.a. tako da će neistina prekriti istinu. onaj koji ide biti bolji od onoga koji se vozi. a on će govoriti: Ovo je.a. neka bude kao najbolji Ademov potomak. najbolje zna 6. Polomite vaša kamenja. ispitivanje i testiranje.s. poljuljat će se vjerovanje.v. posjecite pojedince među vama. nas je obavijestio da među predznake Sudnjeg dan spada i pojava velikih nereda.a. Znači. onaj koji stoji biti bolji od onoga koji ide. Ebu Davud. Imami Muslim prenosi od Ebu Hurejre r.” (Ovaj hadis prenosi Ahmed.s. Potom će se otkriti i pojaviti nešto drugo.a.. kao što je veliki priliv materijalnih sredstava. Ibn Madže i Hakim u “Mustedreku”.v. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati . postoji mogučnost da nezainteresovanost ljudi za bgatstvom bude u dva različita vremenska perioda .

a da će ga. Amra b.v.a. ova. zaštitu od fitneta. od kojih neće biti druge zaštite sem vjera u Allaha dž. od njih.. Nastupit će neredi koji će neke oslabiti. Rekao je s.a.a. zadesiti veliki problemi zbog kojih će sami sebe negirati. držanje zajednice . iznenada trgao iz sna govoreči: “Subhanallah! Šta je Allah dž.a.”122 a) Pojava fitneta sa Istoka 119115 120116 121117 122118 Muslim 2/133. Asa se prenosi da je rekao: Glasnik je dozvao Allahova Poslanika s.. Poslanik s. Muslim 17/203.a.š.š.pa onaj koji bude volio da se sačuva vatre i uđe u džennet. a on je rekao: “Ni jedan poslanik. Obavijestio nas je da će pred sami Sudnji dan ovaj ummet zadesiti problemi i ogromni fitneti. i šta je spustio od fitneta? Ko prbudi stanovnike soba misleći na svoje žene .v. a niti da ih upozori na zlo koje je znao.v. i Sudnji dan.v. koji je došao prije mene. Prodavat će svoju vjeru za nebitni stvari na ovom dunjaluku.59 kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici..š. vidljivog i nevidljivog.s. Prvacima ovog ummeta je data sigurnost. riječima: Zajednički namaz.a.”120 Od Abdullaha b. žene Poslanika s.v.”121 Hadisa koji govore o fitni ima veoma mnogo.da obave namaz? Obućene na dunjaluku a gole na ahiretu. ..”119 Od Ummi Seleme r..a. pa će nastupiti fitneti kada će vjernik reči: Ova.: “Tražite od Allaha dž.s.v. se prenosi da je rekla: Jedne noći se Allahov Poslanik s.š. koje su vjerovanje u Allaha dž.s. je upozorio svoj ummet o tim fitnetima. neka mu se suprostavi sa svojim težnjama.s. Muslim 12/232-233.s. nije propustio a da nije uputio svoj ummet na dobro koje je znao. spustio od Svojih riznica?.š. pa smo se okupili oko Allahova Poslanika s. tražeći od njih da ih se čuvaju.udaljavanje od fitneta i traženje utočišta kod Allaha dž. Buhari 13/20. Sudnji dan. pred sami Sudnji da.ehlu sunneta .s.

v.. od kojih su Zerdeštije. ubistava i velikog zla koje osta zapisano u istorijskim knjigama.125 Iz Iraka se pojaviše Havaridži.a. iskrivljenja i otpadništva.” Reče jedan od slušalaca: O Allahov Poslaniče! i u našem Iraku. se prenosi da je čuo Allahova Poslanika s. i podari nam bereket u našem Šamu i Jemenu.. Rafidije. .i još mnogo drugih razarajućih stranaka i grupacija.” . Od njih muslimani zadobiše mnogo: rušenja. Šije. U hadisu Ibn Omera r. raspirivać fitneta i istočna surovost. kako govori: “Uistinu fitnet dolazi odande. Prenosi Taberani. se prenosi da je rekao: Poslanik s. Istok nije prestao biti izvorom fitneta. Do dana današnjeg.a. Centar okorjelih otpadnika i neprijatelja islama . novotarija. je bila sa Istoka. uistinu fitnet dalazi odande. Fethu-l-Bari 13/47. okrenutog prema Istoku. To je bilo u onome što voli i čemu se najviše raduje šejtan.komunista.a. Batinije. I rusija i Kina se nalaze na Istoku. zla. odakle potjeće šejtanski rog. Odgovorio je: U njemu se nalazi šejtanski rog. Pojava Tatara. 123119 124120 125121 Buhari 13/45 i Muslim 18/31. sa sjedištem u Rusiji i komunističkoj Kini. ne i posljednji Kadjanije i Behauje.š. da nas sačuva vidljivog i nevidljivog fitneta. Od Ibn Abbasa r. Odatle potjeću i novotarije.. od strane Perzije i Medžusija.s.60 Najveći broj fitneta koji su se pojavili među muslimanima su bili upravo sa Istoka. Budisti i zadnji. Hindusi. Molim Allaha dž.a. Muzdekije.s.s.v.a. što bi uzrokom podjele među muslimanima. Manevijje.znači: Istok. Kaderije. odakle potječe šejtanski rog.v.”124 Ibn Hadžer je rekao: Izvor prvog fitneta potjeće sa Istoka. je molio: “Allahu moj podari nam bereket u našim mjerama sa Sa’om i Muddom. Najviše izjava nevjerstva potjeće sa Istoka. Džehmije i Mu’atezile. Pojava Dedždžala i Je’džudža i Me’džudža će biti sa Istoka. odakle potjeće šejtanski rog. u sedmom stoljeću.”123 U Muslimovoj predaji se kaže: “Glavnica nevjerstva je odande. Ovo se podudara sa onim o ćemu nas je obavijestio Poslanik s.

Omer r. a skrivali zlo i radili o zlu ove naše vjere. El-Hattaba r.a.a. rukama nekih od . Rekao je Allahov Poslanik s.muslimana Omer b. Affana r. bi ubijen. Omer reče: Iznesi.a Prva pojava fitneta se desila još u doba ashaba.a. Nakon što bi ubijen r. U Buhariji i Muslimu se nalazi hadis Huzejfe r. El-Hattab rekao: Ko od vas pamti riječi Allahova Poslanika s. pojavi se veliki nered.koji su prd narodom pokazivali dobro. između tebe i svih tih fitneta su zatvorena vrata.v. nakon ubitstva vođe .halife . o fitnetu? Na što je Huzejfe rekao: Ja pamtim onako kako je govorio. kao što se zna da će sutradan doći noć. Ovdje ću ukratko spomenute neke od fitneta koje biše uzrokom razilaženja među muslimanima i pojavom velikog zla.a.. Affana r.s. te ga je on upitao riječima: Ko su ta vrata? Huzejfe je odgovorio: Omer. ti si uistinu požrtvovan.s. nego o fitnetima koji će nadolaziti kao veliki riječni valovi i talasi.a. b) Ubistvo Osman b.v. Omer reče: To znači da se više nikada neće zatvoriti. ona će se razbiti.: “Namaz.a.s. njegovu imetku i njegovu komšiji. pa smo naredili Mesruku. dođe nesreća. Požurili smo da ga priupitamo o tim vratima.a. Huzejfe odgovori: O vođo pravovjernih!. kao i veliki broj munafika licemjera . vlasnika dva svjetla Osman b.a. Bi onako kako nas obavijesti iskreni s. Pojaviše se huškaši u čija srca još iman vjerovanje .61 Ja ovdje moram upozoriti da su neke od ovih fitneta predznaci Sudnjeg dana.v. na koje nas je upozorio Poslanik s.v. Rekli smo (slušaoci): Da li se zna kakva su to vrata? Huzejfe reče: Da. ti se nemoj njih bojati.s. u kojem se prenosi da je Omer b. pojaviše se fitneti. On je predstavljao zatvorena vrata fitneta. razbiše se vrata. sadaka i naređivanje dobra a odvraćanje od zla će biti iskup i čovjekovo čišćenje od raznih fitneta u njegovoj porodici.a.” Omer reče: Nije ovo to što te pitam. Omer reče:Da li će se ta vrata otvoriti ili će se razbiti? Huzejfe odgovori: Ne. kao: Bitka na Siffinu i pojava Haridžija. Prvi fetnet koji se desi među muslimanima bi ubistvo pravednog vladara..nije našlo pravo mjesto.

doći će veliki neredi. Narod ga je pritiskao i teretio razriješenju imameta .v. kao što je: Sukob kod deve.v. koji će zaokupiti ljude i neće se ograničavati samo na jednu grupu. Muslim 18/7.nerede koji će zadesiti vaše domove. muslimani se podijeliše.. . je znao šta će se desiti. Sve to dovede do žestokih borbi među ashabima. nije bio na iskušenjima na kojima je bio Osman.a. da će ga zadesiti nesreća. kao što kapljice kiše padaju na njih.a. zbog pripisivanja nepravde.s.: “Vidite li ono što ja vidim? Odgovorili su: Ne. u njihovom vremenu. reče: “Dozvoli mu i obećaj džennetom koji će zadoboti nesrećom koja će ga zadesiti. Poslanik s.v. Znači.a.hilafeta. kako se nebi prolivala krv drugih ashaba samo radi njega.v. Nadzirući Medinska utvrđenja rekao je s.s.a.a. i drugo. U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija r.a.62 zagovornika zla. a ja rekoh: Sačekaj dok ne zatražim dozvolu za tebe. Hurre.a. rasprostrani se fitnet i bezvlašće. povećaše se razlike među njima. Fethul-Bari 13/51. različita mišljenja i stavovi. Allahov Poslanik s. Nakon što ih je bio ubijedio (te koji su to zahtijevali od njega) ponovo su se vratili i ubili ga. je nagovjestio Osmanu r.s...a.v.”129 126122 127123 128124 129125 Buhari 13/48.a. posebno istače Osmanu r. u njegovoj kući.s. Uđoše u Medinu i ubuiše ga r.(navede hadis. Poslanik s. izbi rat između ashaba.s.a.s. Omer r. Siffin. koji se okupiše u Iraku i Egiptu s ciljem da ubiju Osmana r.a. sve do riječi:) potom dođe Osman. bio ubijen.a. Nevevijevo objašnjenje Sahih Muslima 18/8. Rekao je: Vidim fitnete .a. Sve ovo nas upućuje na mu’džize Allahova Poslanika s.”126 Poslanik s. Zbog tih riječi se strpi i zabrani da se pobiju oni koji su došli protiv njega.v.. je izašao u jedan od Medinskih vrtova.v.. povrh toga što je Omer r.s.”128 Imam Nevevi je rekao: “Ovo poređenje sa kapljicom koja pada na njihove domove je znak veličine i uopštenosti. ubisto Osmana i Husejna r. od fitneta. Ovo je bio znak tekućih ratova među njima. da će ga zadesiti velika nesreća. se prenosi da je rekao: Poslanik s.a.127 Sa smrću Osmana r.a.a.

a. Poslanik s.a.a. odgovori: “Da”. Talha i Zubejr r. koji kaže: Kada je Aiša r.a. da im izruči ubice Osmana r. Neki od njih rekoše: Je li to želiš da se ubice Osmanove vrate svojim kućama.a. Navaljivali su na Aliju r..a. joj reče: Nismo još. i rekoše mu: Pruži ruku da ti damo prisegu. nisu izašli iz Medine sa ciljem ratovanja.a. a ona je rekla: Koja je ovo voda? Prisutni su odgovorili: El-Hev’eb. potom se uputiše put Basre. Poslije smrti Osmana r. kazuje nam da Aiša.s. Zubejr r.a. nego radi pomirenja među muslimanima ... ljudi dođoše Aliji r. dođe do oružanog sukoba među tim dvijema grupacijama.a.63 c) Sukob oko deve: Od fitneta koji nastupiše po smrti Osmana r.”130 Sve ovo. ali kada se to desi. bi poznati sukob oko deve između Alije r.v. a poslije više niko ne bude htjeo da se osveti za njegovu krv.a.a. pa tako u hadisu Ebi Rafi’a se prenosi da je Allahov Poslanik s. rekao Aliji b. povrati je na sigurno mjesto.a.v.v. primijetili su je psi.s.a. te iz straha da se ne usaglase i poistovjete se ubicama.. Taj njegov stav bi uzrokom njihova razilaženja. Poslanik s. .s.a. Potom odoše u Mekku da obave umru.a.a. Alija priuputa: Znači ja sam jedan nevaljalac o Allahov Poslaniče..a. gdje ih srete Aiša r. Aiša 130126 Musned Ahmed 6/393. reče: Zar ja o Allahov Poslaniče! Poslanik s. reče: “Ne.a. što on na kraju i pristade. čekajući da im presude nasljednici Osmana r.š. Razmijeniše mišljenja o ubistvu Osmana r. Ebi Talibu: “Između tebe i Aiše će se nešto dogoditi.a. Od onih koji mu dadoše svoju prisegu biše: Talha i Zubejr r.” Alija r. je obavijestio Aliju r.a. dok je još bio u Medini. On reče: Sačekajte dok se ne posavjetujem sa narodom.a. Alija r. nakon što se tačno utvrdi ko ga je od njih ubio. Ebi Hazima.a.a. d prihvati njihovo davanje prisege. do sada rečeno. da će se nešto desiti između njega i Aiše r.a..s.kao što nam to prenosi Hakim od Kajsa b. Ovo bi znakom da ovaj ummet neće biti pošteđeni raskola i nereda. stigla do nekih kuća Beni Amira. Talhe i Zubejra r. poslao pomirenje preko tebe. tražeći od Alije r. ne udovolji njihovim željama. Rekla je: Mislim da se nalazimo među njima.v. Aiše r. priđimo bliže kako bi te ljudi vidjeli i Allah dž.

je bila na devi. Ovo isti se dešavalo i ostalima koji izađoše i upustiše se u borbu. On je bio istinski čvrst i iskren u svojim zakletvama.64 r. rekao svojim ženama: “Koja od vas bude vlasnica deve “Edbeb”. Nakon što su se učvrstili tražiše izručenje ubica Osmanovih. Fethul-Bari 13/55.a. Mislila je da je u njenom izlasku korist muslimanima. Talha i Zubejr i imali za cilj da se usaglase na pomirenje.v. Tako. te navališe na logor Talhe i Zubejra. dođe do velikog fitneta i nereda. od Ibn Abbasa r. nego s ciljem pomirenja među muslimanima. . Zažališe i Talha. Minhadžus-sunne 2/185. Pošto su pregovarali Alija. izaći će iz Medine i na nju će upozoriti psi Hev’eba. Aiša r. Zaklinjao se govoreći: Tako mi Allaha ja nisam ubio Osmana niti sam davao povoda za njegovo ubistvo..a. i Zubejr i Alija r. reče: Mislim da bi se trebala vratiti. bez njihova izbora. Talha i Zubejr mišljaše da se Alija digao protiv njih. plakala bi toliko da bi pokvasila svoj prekrivač. Ubice se pobojaše da se Alija ne složi i ne izruči ih. Sukob oko deve ne bi cilj za ratovanje.. nije izašla iz Medine s ciljem borbe. Ovako nas obavijestiše mnogi poznavaoci istorije.”133 d) Sukob na Siffinu 131127 132128 133129 Hakim u svom Mustedreku 3/120. S njene desne i lijeve strane bit će mnogo ubijenih.a.a. nije bio zadovoljan sa ubistvom Osmana r. Alija r. već dođe do bitke bez njihovih želja. kada kaže: “Kako će se osjećati jedna od vas kada na nju upozore psi Hev’eba. a spasit će se oni koji ostanu. Alija pomisli da su se oni digli u borbu protiv njega.s.a.a.a.s.”132 Ibn Tejmije je rekao: “Aiša r. koji bijaše izvorom fitneta. čula sam Allahova Poslanika s.”131 U predaji Bezzara. i počeše da se brane. se prenosi da je Allahov Poslanik s. Kada god bi se sjetila tog svog izlaska.a.v. dok se poslije ispostavi da je njen ostanak u Medini bio bolji. nije učestvovala u borbi i nije naredila borbu.a. i poče da se brani. a niti je bilo kako pomogao oko njegova ubistva.

Čvrsto je se držite. i skupina Muavije r. osim bitke oko deve.a.”134 Hafiz Ibn Hadžer u svom Fethu objašnjava koje su ove dvije skupine. Oba tabora imaše onih koji podstrekivaše na borbu. Iz obe skupine bi ubijeno oko 70. Utbe el-Mirkal. riječima: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobe dvije velike vojske. Stvar koja bi uzrokom izbijanja tog ogorčenog rata ne bi u moći ni jednog od njih dvojice. Šejhul-Islam Ibni Tejmije je rekao: “Najveći dio onih koji izabraše borbu. Fethul-Bari 13/85. jer je ona zaista na istini. Vehba da je rekao: Bili smo kod Huzejfe. i onih koji su bili s njim. Bilo je tu onih koji su nesebično pomagali Osmana.. Ove dvije vojske su okupljale preko sedamdeset velikih vojska.a. ne bijaše pokorni ni Aliji ni Muaviji. su najviše tražili od boraca da se prestane prolijevati krv. Abdurrahman b.a. kao što su: El-Ešter en-Nehai. među njima će biti veliki pokolj. pa je rekao: Kako će te se osjećati kada vaši istomišljenici (oni koji su iste vjere kao i vi) budu udarali sabljama jedni druge? Odgovorili smo: Šta nam savjetuješ? Odgovori: Držite se skupine koja se poziva na naređenja Alije r. i Muslim 18/12-13. i onih koji su bili s njim. Kada se fitnet uskovitla. Ebu el-E’aver Es-Sulemi i drugi.65 Od fitneta koji zadesiše ashabe r.a. iz obje skupine.v. .135 Rat između ove dvije velike skupine se desi na poznatom mjestu po imenu Siffin.136 Ovo što se desilo između Alije i Muavije. i onih koji su bježali od njega. ali nadjača ono što se desi.a.a. a njihova molitva će biti jedna. ni Alije ni Muavije r.. Velid. 134130 135131 136132 Buhari 13/8. Bezzar prenosi od Zejd b. pa kaže: Skupina Alije r. Alija i Muavija r. zasigurno nije bila želja ni jednog od njih. Fethul-Bari 13/414. Hašim b.s. bi ono na što nas upozori Poslanik s. mjeseca Zul-hadždžeta 36.000 ljudi. vladari ostaju nemoćni da ugase njegovu žestinu. već u svojim skupinama imaše onih koji su slijedili praznovjera i podpirivali na borbu. Sa dobrom predajom. godine po hidžri. Halid b.a. bilo je i onih koji su pomagali Aliju i onih koji su bježali od njega.

im posla Ibn Abbasa r.a. pokajao zbog svoje prijašnje odluke.000. i saglasnosti stanovnika Iraka i Šama oko arbitraže među obadvijema zaraćenim stranama.66 Borba protiv Muavijine vojske ne bi lično protiv Muavije.a. Kada to ću Alija r.a. e) Pojava Haridžija: Od fitneta koji zadesiše ovaj ummet bi pojava Haridžija.i nastaniše u mjesto koje se zove Harvera’. niti ćemo vam zabranjivati plodove vaših usjeva i nećemo sa vama otpočinjati rat sve dok ne budete širili fesad. Ert sa svojom suprugom. a zapostavio si Allahovu Knjigu. a niti sa njihovim ubjeđenjima. što bi uzrokom povratka nekih njihovih pristalica.koji bijaše u njegovoj vojsci .a. upita ih za njihovog ubicu? Oni odgovoriše: Svi smo ga ubili. u Kufu od njega se odvojiše Haridžije . Alija r. pa se složiše da svaka krv i imetak bi zadešen tumačenjem Kur’ana koje ih sroza i spusti na razinu džahilijetskog doba. Alija r.a. koji istupiše protiv Alije r. Alija r.a. učinio si širk uzimajući ljudske presude.a.000 ljudi. Pored njih prođe Abdullah b. ne veže se sa željama boraca.a. Haridžije razglasiše da se Alija r. Nekolicina se vrati sa njim i podvrgnu poslušnosti Alije r. a neki navode i cifru od 16. kojeg ubiše. počeše uzvikivati: Nema druge presude osim Allahove. Početak njihova djelovanja se uvidje nakon završetka bitke na Siffinu. kao što nam reče Ez-Zuhri: Kada nastupi fitnet ashabi Allahova Poslanika biše mnogobrojni. Neki od njih. nego zbog drugih razloga. Alija r.. dok rasporiše stomak njegove supruge i izvadiše dijete iz njene materice. koji bijaše van mesadžida.a. im održa govor u jednom od Kufskih mesdžida. Njihov broj je dostigao 8. koji je trebao da vrši pregovore sa njima. Habbab b. Pri povratku Alije r. im reče: Vi kod nas imatre tri prava: Nećemo vam sprečavati ulazak u mesdžide. Oni se okupiše i pobiše sve one muslimane koji im se suprostaviše. Borba u fitnetu je ista kao i borba u džahilijetu. se pripremi za borbu i srete se sa njima na poznatom .a.

a. Od njih je hadis kojeg prenosi Ebu Seid el-Hudri r.v. i nagovjestio nagradu onome ko ih ubije.a. Porazi ih žestokim porazom. Udaljivat će se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kad bude bačena..a. o ocjepljenju jednog broja sljedbenika ovog ummeta. tako da se spasi samo mali njihov broj. s.. s. u nekoliko vjerodostojnih hadisa. jer zaista na Sudnjem danu će biti nagrađen onaj ko ih ubije.”137 Od njega se. ali to njihovo učenje neće prelaziti njihove vratove ili njihova grla. Buharija 12/283.v.. 137133 138134 139135 140136 Muslim 7/168. kada kaže: Čuo sam Allahova Poslanika. .a.nije rekao od njega . Učit će Kur’an.”138 Allahov Poslanik. njene udaljenosti od vjere i njene ogromne štete za ovaj ummet u kojeg unosi fitnete i uznemirosti. Ubijajte ih gdje god ih sretnete. r. s.”139 Imam Buharija veli: “Ibn Omer ih je smatrao zlom svih Allahovih stvorenja. kako govori: “Ocjepit će se u ovom ummetu . Ukinuše kamenovanje oženjena čovjeka ili udate žene za počinjen blud (razvrat). Poslanik. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik. blesavih maštanja. s..s.a. nas obavijesti. je naredio borbu protiv njih.a.. Buharija 12/283. pa ih preusmjeriše na vjernike. ali sam čuo Allahova Poslanika.. udaljavat će se od vjere kao što se udaljava strijela iz luka kad bude bačena.v.narod koji će prezirati vašu molitvu naspram svoje.: “Od muslimana će se odcjepiti jedna vrsta otpadnika vjere.s.67 mjestu Nehrevan.a.v. kako govori: Pred Sudnji dan će se ocijepiti jedna grupa ljudi mlađih godina.s.s. što je dovoljan dokaz o fesadu ove grupe.. prenosi da je odgovorio na postavljeno pitanje o “Hururijjetu”? riječima: Ja ne znam šta je to Hururijjet.a. s. U Buhariji i Muslimu se nalazi predaja Alije r. pa kaže: Pozabavili su se ajetima koji bijaše objavljeni nevjernicima.v. koju će ubijati grupa koja je na istini i koja je bolja od njih. Njihovo vjerovanje neće prelaziti njihove grkljane.”140 Hafiz Ibn Hadžer je rekao: “S njima se poveća nesreća i proširiše se njihova pokvarena ubjeđenja. Buharija 12/282.s. sa govorom koji neće biti tačan.

Raskidat će se i umanjivati svakog stoljeća. Počeše otvoreno napadi one koji sebe nazvaše muslimanima.”141 Havaridži se neće prestati pojavljivati sve do pojave Dedždžala. Musejjib je rekao: Prvi fitneti se uskovitlaše tako da ne osta ni jedan učesnik Bedra. koji učini dozvoljenim grad Allahova Poslanika.a. A ako ne bude u mogućnosti da to učini onda ga smatraju velikim griješnikom.” Ibn Omer je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.s. [erhus-sunne 14/396. Muavije.a. U hadisu Ibn Omera. s.a.. i pobi mnoge od njegovih ashaba r.v.s. sa drugim sukob na Hurri. r.a. Potom dođoše drugi fitneti tako da ne osta niko od prisutnih na Hudejbijji. gdje govori: “Raskidat će se i umanjivati svakog stoljeća (više od dvadeset puta) sve dok se među njima ne pojavi Dedždžal. s.. Među njima je i poznati sukob na Hurri u vrijeme vladavine Jezid b.v.. Proglasiše velikog griješnika nevjernikom.a.”143 141137 142138 143139 Fethul-Bari 12/285.” Musejjib ponovo reče: “Bojim se ako dođu treći fitneti.” Begavi je rekao: “Sa prvim fitnetom je želio istaći ubistvo Osmana r. neće prestati dok među ljudima ne nestane dobra i bilo kakve koristi. Odustaše uzimanje novca (dija) od ehlu-zimme i od potpunog suprostavljanja njima. se prenosi da je Allahov Poslanik. . Sunen ibn Madže 1/61.a. rekao: “Pojavit će se osobe koje će učiti Kur’an ali njihovo učenje neće prelaziti njihova grla. Proglasiše nevjernikom onoga koji bude u mogučnosti da naređuje na dobro a odvraća od zla. Se’id b. po bilo kom osnovu.. s.s. ubijati ih.v.68 Počeše sjeći ruke kradljivcu od mišice.”142 f) Sukob na Hurri Ne prestaše se pojavljivati fitneti. Učiniše obaveznim klanjanje namaza za ženu dok se nalazi u hajdu (mjesečnom pranju). jedan za drugim. a to ne učini. zatvarati i proganjati.

s. Osim ovoga. U mom ummetu će se pojaviti narod u kojem će preovkladavati ta mišljenja.: “Jevreji su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe. Ovo mišljenje je zastupao Abassijski halifa Me’mun.a. a moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe. Potpomogao je to svoje mišljenje njegovim širenjem. U tome mu se priključiše Džehmije i Mu’atezile tako da islamski učenjaci biše stacvljeni na jedno veliko iskušenje.” Tako mi Allaha o skupino arapa! ako se ne budete vladali prema onome s čim je 144140 Tirmizi 7/397-398.v.v. pade velika nesreća.v. rekao: “Sljedbenici Knjige su se podijelili u svom vjerovanju na sedamdeset i dva milleta.a.s. Neće kod nji ostati ni jedna vena i ni jedan zglob a da se neće u njega uvući ta mišljenja. muslimani se razjediniše na mnoge grupacije. . još je bilo i mnogo drugih fitneta koji pogodiše muslimane. pošto stigosmo do Mekke u podnevsko vrijeme.a.s. nas obavijesti o dijeljenju i cijepanju ovog ummeta kao što je to bilo i sa prijašnjim narodima. To ih zaokupi i održa tako jedan duži period. Zbog ovog. To bi povodom ubacivanja u vjerko ubjeđenje ono što mu ne pripada. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre r. Ebi Sufjanom. kršćani su se podijelili na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije grupe. s. kao što je pas prisutan kod svoga gospodara. Fitneti se ne prestaše pojavljivati i povečavati. s..s. se prenosi da je rekao: Rekao je allahov Poslanik. Lahja se prenosi da je rekao: Išli smo na hadždž sa Muavijom b. zbog toga.. a to je zajedništvo (džema’at).a.”144 Od Ebu Amira Abdullaha b. Na muslimane. a uistinu će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset i tri milleta znači: mišljenja. i mnogih drugih fitneta. Upučivać radosnih vijesti.69 g) Fitnet govora o stvaranju Kur'ana U vrijeme Abbasija se pojavi mišljenje o stvaranju Kur’ana. Sve će u vatru osim jedne. ustade i klanja.. potom reče: Uistinu je Allahov Poslanik.

.a..s.s.145 h) Slijeđenje običaja prijašnjih naroda Od velikih fitneta za ovaj ummet je svakako i dosljedno slijeđenje običaja Jevreja i Kršćana. Halef b. podlakticu po podlakticu.v.”146 U predaji od Ebi Seida se kaže: Rekli smo: O Allahov Poslaniče! Jevreja i Kršćana? na što je Poslanik. Buharija 13/300. Abdul-Melik b. Svi ovi bivaju iskušavani sa nevjernicima idući toliko daleko da napuste i izađu iz Islama.v. kad kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne počne uzimati pravila ponašanja prijašnjih naroda.s. Buharija 13/300 i Muslim 16/219-220.v. Bettal El-Kurtubi. kao što su radili i narodi prije njih.a. se već desila i pojavila..s.a. U mnogim hadisima je upozoravao na loš i poguban završetak.s.v. a.s. r.. Fethul-Bari 13/301.”150 U ovo vrijeme svjedoci smo sve više muslimana. Uzimali su njihova pravila ponašanja i bili fascinirani njima. Naši ljudi se poistovječuju sa njihovim ljudima. .v.. odgovorio: “Pa ko drugi?!”147 Ibn Bettal148 kaže: “Znao je Poslanik. Oni su ubijeđeni da neće dostići današnju civilizaciju i ekonomski napredak osim 145141 146142 147143 148144 149145 150146 Musned Ahmed 4/102. s. s. da će njegov ummet slijediti novotarije. u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre.”149 Ibn Hadžer kaže: “Većina stvari na koje je upozorio Poslanik.” Bi rečeno: O Allahov Poslaniče! Kao što su Faris i Rum? Poslanik. dok će vjera ostati postojana samo kod pojedinih ljudi. drugi ljudi će biti prići da to ne urade. naše žene se poistovječuju sa njihovim ženama. odgovori: “Pa ko su ti ako ne oni. Ibn Bettal je: Ebul–Hasen Alijj b.a.a. i to pedalj po pedalj. s.70 došao vaš Poslanik..s. Fethul-Bari 13/301. koji se poistovječuju sa nevjrnicima. istoka i zapada. Neki od muslimana su slijedili nevjernike i poistovječivali se s njima. kao što će se desiti i pojaviti ostatak onoga na što nas je upozorio Poslanik.a. što je samo potvrda istinskih riječi Poslanika s. jer neće nastupiti Sudnji dan osim na najlošiji narod. a... s.

. Pogledaj Fethul-Bari 6/617. oni bi pošli za njima (sljedeći ih). kada bi zašli u gušterovo leglo.152 151147 152148 Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 16/219-220. Ovim brojem se misli samo na one koji su dostigli veliku moć. Upoznati smo sa onim što se desilo muslimanima u prijašnjim stolječima.a. toliko bi ih slijepo slijedili da. bogatstva. Neki od njih se pojaviše u vrijeme Poslanika. po hadisu njih trideset.s. Sudili su po zakonima koje su ustrojili nevjernici.a. bi pojava lažaca koji sebe proglasiše poslanicima.” Nevevi kaže: “Sa pedljom. jer je njihov broj preveliki. i svih onih koji pravilno razumiju vjeru Isklam.v. Molimo Allaha za spas i sigurnost od toga. među kojima su: fitneti žena. koji nam se najaviše.”151 Ovdje nismo u stanju navesti sve fitnete. Ne postoji ništa jasnije opisano od riječi Poslanika.s. sa njihovim udaljavanjem od Islama i iskrivljenja njihovih ubjeđenja.s. Sve su ovo fitneti koji mogu upropastiti čovjeka i strovaliti ga u bezdanu provaliju. a ne direktno u kufru. a ostavili i zapostavili Allahov šerijat i zakon.s. ugled i veliki broj svojih pristalica. s. Sunneta Njegova Poslanika Muhammeda. pa kaže: “Pedalj po pedalj. s. s.. ostade samo ime. Bilo ih je oko trideset. Pod onima koji sebe proglasiše poslanicima. Takvo stanje ih dovede do te mjere da među nekima od njih. ..s.v.v.a. želja za vlašću. ne ubrajaju se svi.71 odbacivanje i udaljavvanjem od Allahove Knjige (Kur’ana)..a. podlakticu po podlakticu. upravom i prestižom. To poistovječivanje se ogleda u griješenju i iskrivljenju..a. od islama. Ovo je jasna i vidljiva mu’džiza Allahova Poslanika. jer se desi sve ono na šta nas je upozorio.v. s. podlakticom i gušterovim gnijezdom se želi dati primjer njihove (muslimanske) slijepog i žestokog poistovječivanja sa nevjernicima. 7) Pojava lažnih poslanika Od predznaka Sudnjeg dana. s. u kojima je opisao muslimane i njihovo slijeđenje nevjernika i sudstvo njihovim zakonima.v. ljubav za strastima i požudama. neki u vrijeme ashaba a neki se još uvjek pojavljuju.

Isto tako.s. Sunen Ebu Davud 18/45-46. Potom se pojavi el-Muhtar b.a. s.lažac.v. r. ali ga ashabi ubiše prije smrti Poslanika.a.v.a.v.s.”154 Veliki broj hadisa govori o pojavi ovih lažnih poslanika.)... Svaki od njih će za sebe govorit da je Allahov Poslanik.”153 Prenosi se od Sevbana.a.a.a. Potom ga šejtan toliko zavede da se 153149 154150 Buharija 6/616. sve dok mu ne dohakaše i neubiše ga ashabi u poznatoj bitci na Jermuku.72 U Buhariji i Muslimu se navodi hadis Ebu Hurejre. tražeći odmazdu za krv Husejnovu. Muslim 18/45-46. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. pojavi se Tulejha b. r.v. kao što je sa hadisom kojeg bilježe Buharija i Muslim. ali se ubrzo pokaja. Broj njegovih pristalica se ubrzo poveća. njih oko trideset.. a ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene. s. U nekim hadisima su oni ograničeni brojkom trideset.v. pojavi se oko trideset lažaca od kojih će svaki za sebe tvrdoto da je poslanik. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave varalice i lažovi.Bejtu (porodici Poslanika.a. s. povrati islamu i uljepša svoja dobra djela. bi i Musejleme kezzab. s. kao što je to slučaj u hadisu Sevbana.kezzaba. koji ga nazva Musejleme . . među tridesetoricom... u Jemenu se pojavi čovjek po imenu: ElEsved el-Anesi. Skoro u isto vrijeme.s.a. koja se prozva poslanikom i udade se za Musejlemu . koji se prozva poslanikom.s. u nekim hadisima je njihov broj oko trideset.kezzab ili Musejleme .s. s. Od onih koji se pojaviše. te zavladaše Kufom u prvom djelu vladavine Ibn Zubejra. kao i veliko zlo naspram muslimana. Pojavi se i žena po imenu: Sedždžah.. Huvejlid el-Esedi. On proglasi sebe poslanikom pred samu smrt Poslanika Muhammeda.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se plemena mog ummeta ne sustignu sa mušricima. da je Poslanik. Broj njegovih pristalica se znatno povečao. Nakon što bi ubijen ona se pokaja i vrati islamu. koji pokaza svoju neizmjernu ljubav prema Ehli . kao lažni poslanik. Ebi Ubejd Es-Sekafi. počnu obožavati kipove. r..

rekao: “U mom ummetu će biti dvadeset i sedam lažaca i varalica. koji se nalazi u Buhariji i Muslimu. Prikljući mu se veliki broj pristalica i pomagaća.”158 Među ovim tridesetoricom lažnih poslanika nalaze se i četiri žene. r. s. Sunen Ebu Davud 11/486..kezzab koji se proglasi lažnim poslanikom i bi ubijen u vrijeme hilafeta . .a..”156 Od njih je i Haris .. Imami Ahmed prenosi od Huzejfe. i još mnogo svih tih podlih i lažnih izjava. Musned Ahmed 5/16. nakon citiranja hadisa Ebu Hurejre. Musned Ahmed 5/396. na dan pomračenja sunca. i da je on išćekivani Mesih. a koji govori o lašcima i lažnim poslanicima: “Od Ibrahima En-Nehaija se prenosi kako je rekao Ubejdu EsSelmaniju: Šta misliš da li je ovaj (el-Muhtar b. da je Allahov Poslanik.Abbas pojavi se grupa lažnih poslanika.157 U današnje vrijeme se pojavi u Indiji: Mirza Ahmed el-Kadjani. r.. Neće se prestati pojavljivati ove varalice (lažni poslanici) sve dok ne dođe posljednji od njih.a.s. od njih će biti četiri žene.”159 155151 156152 157153 158154 159155 Pogledaj Fethul-Bari 6/617. a da Isa nije živ na nebesima. Džundeba.s.tako mi Allaha ..neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi trideset lažaca (oni koji će sebe smatrati poslanicima) posljednji od njih će biti čoravi Dedždžal. čoravi Dedždžal.a.a. donosi objavu.155 Dokaz da i on među svim tim lažcima jeste predaja Ebu Davuda. suprostavljajući se njegovim izjavama i obznanjujući ljudima da je on jedan od varalica.s..v. Ja sam zaista posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene.73 proglasi poslanikom i izjavi kako mu Džibril. da je Allahov Poslanik. s.. r. rekao: “Zaista . on je jedan od njihovih vođa i predvodnika. Ebi Ubejd EsSekafi) od njih? Reče: Na što Ubejde odgovori: Što se njega tiče.. Mervana. U vrijeme hilafeta Beni .vladavine Abdul-Melika b.v. Pogledaj Fethul-Bari 6/617. koji sebi pripisa poslanstvo. a. Veliki broj učenjaka poće govoriti i pisati o njemu.a. Imami Ahmd prenosi od Semureta b.

.s.s.. ali sam obaviješten o njemu. s.. i Sahih Muslim 18/30..: Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se konjanik ne bude kretao od Iraka ka Mekki ne bojeći se ničega drugog osim da ne zaluta u putu.s.”160 Ovo se desi u vrijeme ashaba. kada mu reče Allahov Poslanik.74 8) Opšta sigurnost Od Ebu Hurejre.v.a.a. šesto pedeset i četvrte godine.a. Nevevi kaže: “U naše vrijeme. a. kada pravda zauzme mjesto nasilju i nepravdi. s. Bila je to ogromna vatra. Allah bio s njima zadovoljan. r.”162 Ibn Kesir nam navodi nekoliko izjava svjedoka koji u Basri vidješe vratove deva osvjetljene tom hidžaskom vatrom. koju opisaše učenjaci koji je doživješe i vidješe. godine šesto pedeset i četvrte. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi vatra na hidžaskoj zemlji. Vijest o njoj se proširila u Šamu i ostalim gradovima..: “O Adijj!.a.v. r.s. Ovo sve nam potvrđuje hadis Adijja.. se prenosi da je Allahov Poslanik.. da li si vidjeo grad Hijeret?” Odgovorio sam: Nisam ga vidio.. u gradu Medini. Pogledaj Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 18/28.” To će se isto desiti u vrijeme Mehdija i Isa.v.a. dok mene o njoj obavijestiše oni koji je vidješe od stanovnika Medine. s. koja će obasjavati vratove deva u Basri.. i to kada se proširi Islam.a. Sahih Buhari 13/78. reče: “Ako ti se produži život vidjet ćeš ženu u nosiljci na Devi koja će sama doći iz grada Hijereta da tavafi obiđe oko Ka’be. Poslanik. pojavi se vrlo velika vatra u istočnom djelu Medine pored pustinje Havran. pravednost u gradovima koje osvojiše muslimani.a.s. 9) Pojava vatre u Hidžazu Od Ebu Hurejre. neće se bojati nikoga drugog osim Allaha. . se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. 160156 161157 162158 Musned Ahmed 2/370-371.v.”161 Ova vatra se pojavi sredinom sedmog hidžretskog stoljeća. r. s.

s.s. koja će tjerati ljude i sakupljati ih na jedno mjesto.. da je Poslanik. Musned Ahmed 5/70.75 Ibn Hadžer kaže: “Što se tiće pomenute vatre (u hadisu Allahova Poslanika..”163 Ovom vatrom se ne misli na vatru koja će se pojaviti pred sami Sudnji dan. r. s. Tegalluba se prenosi da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika.s. r. muslimani se sukobiše sa narodom Turk.s.”166 U prvoj vladavini Beni Umejjeta.a. narodom čija lica izgledaju kao kožni prekriveni štit. r. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se muslimani ne sukobe sa narodom turk. malih očiju.”164 U Buharijevom Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre. Sahih Muslim 18/37. Sahih Buhari 6/604. da je Allahov Poslanik..v.a. Ebu Je’ala prenosi od Muavije b. obućenih u dlakavu odjeću . Nizašto od toga nabrojenog ja nisam znao. o ćemu ćemo govoriti kada budemo spominjali velike predznake Sudnjeg dana.”165 Od Amr b.. u kojoj se svakodnevno kreću. na što se naljuti Muavija i naredi da mu se odgovori: Razumio sam tvoje pismo o broju ubijenih i zarobljenih.v.a. Ebi Sufjana kada mu dođe pismo od njegova izaslanika o borbi i pobjedi nad narodom Turk.. s. i sve dok se ne sukobite sa narodom Turk.a. crvenih lica i malih zaravnjenih noseva dok su im lica kao kožni prekriveni štit..a. 10) Borba protiv naroda “Turk” Muslim prenosi od Ebu Hurejre..a. kako govori: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se sukobite i borite protiv naroda Turk sa širokim licima. u vrijeme Muavije. .) to je ona što se pojavila u Medinskoj pokrajini. Njihova lica sliče kožnom prekrivenom štitu.v.. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobite sa narodom čija odjeća je od kostrijeti. Hudejdža da je rekao: Bio sam kod Muavije b. Još ga je obavijestio o njihovu velikom broju ubijenih i zarobljenih. ali da je Allah dao pa da sam bio upoznat s time ne bih ti dozvolio da ratuješ s njima bez mog 163159 164160 165161 166162 Fethul-Bari 13/79. na što se složi Kurtubi i dr.kostrijet.a.s. s.v.

. prenosi od svog oca. s.a. r. Abdullah b. kako govori: “Moj ummet će pratiti narod širokih lica.s.s. dok će treća grupa biti potpuno uništena. U drugoj grupi će neki biti ubijeni a neki spašeni. s.v. čija se vladavina proširi na Irak. Zubejr. potom njegove sinove jednog po jednog. Veliki dio njih bi zarobljen dok su se vladari natjecali i uzdizali sa njima. Njih poraziše porodica Sebketkejn.”168 Ibn Hadžer kaže: “Između njih (naroda Turk) i muslimana je bila pregrada koja se otvarala i rušila malo po malo. s. reče: “Oni su narod Turk. svezat ćete ih konopcima za ograde mesdžida... Šam i Perziju..a.a.76 odobrenja.a.s.. s.v.v. malih očiju.167 U vrijeme ashaba.s. kako govori: “Pred arapima će se pojavit narod Turk. kaže: “Pustite i ne uznemiravajte narod Turk kao što su i oni vas pustili. r.. Narod turk se uzbuni protiv kralja i ubiše njegova sina Mutevekila. da je rekao: Sjedio sam kod Allahova Poslanika. samim tim što su opisivani sa ogromnom žestinom i gordošću. s. Sunen Ebu Davud 11/409.v..v. Od njih nastaše mnogi vladari koji zavladaše stranim državama. Od prve njihove grupe spasit će se samo oni koji pobjegnu.a.” Rekao sam: Zašto o vladaru pravovjernih? On mi na to odgovori: čuo sam Allahova Poslanika. r.” u drugoj predaji kaže: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša..s. njihovi sljedbenici biše 167163 168164 Musned Ahmed 5/348-349. da će zadesiti namjesnike naroda Turk. i čuli smo ga. potom porodica Seldžuk..v. s.” Prisutni rekoše: O Allahov Poslaniče! ko su oni? Poslanik. zbog toga ja prezirem da se borim protiv njih. sve dok ih ne sustignu na arapskom poluostrvu. Vojna jedinica vođe Mu’atesima bi skoro sva sastavljena od njih. a oni će biti kao biljke ugodnog mirisa i lijepog pelina”.a.s. dalje dodaje i kaže: Od tad Burejde nikuda nije išao bez dvije ili tri deve i svega što je potrebno za put kako bi mogao blagovremeno pobjeći. kojeg će sustići. bio je poznat hadis u kojem Allahov Poslanik. nakon onoga što je čuo od Poslanika. Ostatak njihovih sljedbenika u Šamu je porodica Zenki.a.a. . a lica njihova će biti kao kožni štit (to je ponovio tri puta). Allah bio s njima zadovoljan. i niko se neće spasiti.a.” Abdullahov otac.

s.š. i šest stote godine se pojavi Džinkis Kan. što bi značilo: arapi. a zatim osvoji Bizantiju i Indiju i sve što se nalazi između ova dva mjesta. Ne osta ni jedan grad a da se njegovo zlo ne ugnijezdi u njemu.v. Tako se desi sve ono o čemu nas obavijesti iskreni Poslanik. Sa svim ovim svojstvima pojaviše se u našem vremenu. koji se zvaše Temur. što 169165 170166 Fethul-Bari 6/609-610. a naročiti Istok. koji nastaše isto tako od naroda Turk. koji o njima reče sljedeće: “Dođe do sukoba sa ovim narodom Turk.”169 Prema ovome što smo iznijeli da se zaključiti da pojava Tatara u sedmom hidžretskom stoljeću potjeće od naroda Turk.”170 Veliki dio naroda Turk pređe na Islam i od njih bi velika korist za islam i muslimane. . dž. Allah. glavnog grada Perzije. Osnovaše jaku islamsku državu koja predstavlja snagu za islam. Karakteristike kojima bijaše opisan narod Turk potpuno se poklapaju sa Tatarima. Potom dođoše Tatari..: Malih očiju. Nevevijevo tumačenje Sahih Muslima 18/37-39. Petstote godine pojavi se porodica Seldžuk koja poče rušiti gradove i mučki ubijati njihove stanovnike.š.v.s. ga uze sebi a njegova djeca se podijeliše po gradovima..a.a. a Allah. Šamu i Hidžazu. s kojim se čitav dunjaluk zapali. crvenih lica.” .77 sekta Bejt Ejjub. Kao da se zasitio svih tih događanja te ostavi na miru šamska naselja i nastani se u njima. Njihova pojava je najviše bila izražena u vrijeme Imami Nevevija.. Potom potpuno spali Damask sve dok ne zavlada njime. obučenih u dlakavu odjeću..što je značilo šepavi. U njihovo doba dođe do ogromnih osvajanja: Osvojenje Istambula. s kojima se muslimani sukobiše nekoliko puta. oborenih noseva. riječima: “Benu Kantura će biti prvi koji će oteti i preuzeti vladavinu moga ummeta. dž. Allah mu se smilovao. kao da želi riječima: “moj ummet” ummet po porijeklu a ne ummet po vjeri. s. Lično se postaraše i u Bagdadu ubiše zadnjeg svog halifu Muste’asima 656 godine. Ne prestaše sijati zlo po zemlji sve dok se ne pojavi “Lenk” .. njihova lica su kao kožni štit. pa čak i sada. najbolje zna. koji ih poraziše u Egiptu. Ali njegov vijek ne potraja dugo.s.. sa svim svojstvima s kojima ih opisa Poslanik. širokih lica.

a. Medžme’ Zeva’id 7/311..a. 174170 Prenosi Taberani. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne sukobite sa nearapskim narodom koji živi u dva grada: Huza i Kirman. r.78 prestavlja veliko ohrabrenja pred sami Sudnji dan i pojava Dedždžala. Fethul-Bari 6/607. malih očiju. 12) Nestanak emaneta . s. 11) Sukob sa strancima .”174 Prema svemu ovome. ubijajući vaše borce i jedući vaše opskrbe. opisanih u brojnim hadisima..: “Bojim se da vas Allah ne zaokupi strancima koji će prerasti u lavove koji neće uzmicati. spljoštenih noseva. Zbog toga njihov opis bi isti sa opisom naroda Turk.a.povjerenja175 171167 172168 Sahih Buhari 6/604..v.v... r. Znači ostavljanje emaneta kojeg smo prihvatili još dok smo bili u ezelu i gubitak povjerenja u .nearapima Od Ebu Hurejre. lica kao da su im prekrivena kožnim štitom a odjeća im je od krzna.a.v. Tako Islam uđe u Evropu i u veliki dio gradova Istoka i Zapada. 173169 Musned Ahmed 5/11. kada kaže: Rekao je Allahov Poslanik.. crvenih lica.”171 Sva ova njihova svojstva se podudariše sa svojstvima naroda Turk.s.”173 Od Ebu Harejre. U ovom hadisu bi spomenuta borba sa stanovnicima Huza i Kirman. dvaju stranačkih nearapskih gradova.a. kao lavovi koji ne uzmiču.: “Bojim se da će vas zaokupiti stranci. 175171 Pod emanetom se ovdje misli na dvije stvari: vjera i poslovi. r.s. borba i sukob sa strancima spada u predznake Sudnjeg dana. Ibn Hadžer kaže: “Na ovaj hadis možemo odgovoriti da on nema nikakve veze sa hadisom koji spominje borbu sa narodom Turk. ali oba hadisa nas žele upozoriti na pojavu dvije različite grupacije. s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. s. Ubijat će vaše borce i jest će vašu opskrbu.s. se prenosi da je Allahov Poslanik.a.”172 Ovaj stav potvrđuje predaja Semureta.

vjerovanje i koja se bode družila obavljanju raznovrsnih poslova. Bit će rečeno: U toj porodici se nalazi povjerljiv čovjek.”176 Ovdje vidimo kako Poslanik.s. da je rekao: Allahov Poslanik. jer niko od njih neće biti u stanju izvršti emanet..v..a. Došlo je vrijeme kada se više ne sjećam ko mi je od vas dao prisegu.a. Vidjeće taj prišt kako je nabubrio a u njemu se ne nalazi ama baš ništa.. dok drugi išćekujem.: “Kada se izgubi povjerenje. jedan od njih sam vidio.. s. potom će ponovo zaspati i ono će ponovo biti dignuto od njega. a potom i iz sunneta. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. 176172 Sahih Buhari 11/333.v.a. .s. Što se današnjeg dana tiče. s.a. koji ga na nozi peče kao žeravica od kojeg nastade prišt. r.s. dž. očekujte Sudnji dan. u svom srcu.. Govorio nam je o dizanju i nestanku emaneta.š. Prenosi se od Huzejfe. kojoj oslabi Iman . s.. pa kada se probudi neće naći povjerenja u svome srcu.” Ebu Hurejre. r. Islam će ga vratiti. Govorio nam je. tako da će čovjek postati nepovjerljiv nakon što je bio povjerljiv.v. Ako je kršćanin brzo mi ga dovedite.”177 Ovaj hadis nam jasno ukazuje da će emanet biti podignut iz ljudskih srca. odgovori: “Kada se odgovorni poslovi budu davali neodgovornim ljudima. Ako je musliman.79 Od Ebu Hurejre. od njega. nam je govorio dva hadisa. Tada će se ljudi udaljavati jedan od drugog.a.s. Ovo će se desiti onoj osobi koja se ne bude bojala Allaha.v.a. što saznah iz Kur’ana. neće naći ništa do njegov trag u obliku jedne bezbojne tačke. na što će se odgovoriti: Nepoznat je! Neuspješan je! Neizdržljiv je! U njegovu srcu se ne nalazi imana ni koliko jedno zrno gorušice.. riječima: “Jednoga dana će čovjek malo zaspati. s. kako se emanet ugnijezdio u samom korijenu ljudskog srca.. reče: Kako će se ono izgubiti o Allahov Poslaniče? Poslanik. očekuj Sudnji dan. 177173 Sahih Buhari 11/333. r. dao sam prisegu samo toj i toj osobi.a. tako da će njegov trag osjetiti kao što žulj osjeća. tako da u njima neće ostati ništa drugo sem njegova traga. objašnjava gubitak i nestanak emaneta iz srca ljudi.

13) Povlačenje znanja i pojava neznanja Od predznaka Sudnjeg dana je i povlačenje znanja i širenje neznanja. biva uzrokom nadvlađivanja neznanja i nestanka znanja. u kojima će se stvari izokrenuti.: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste povlačenje znanja i potvrđivanja neznanja. O ovome ćemo nešto više govoriti o predznaku Sudnjeg dana povećavanjem loših ljudi. Zdravost vođe je ujedno zdravost i vođenih. Od jasnih znakova gubitka emaneta jeste davanje vrlo odgovornih radnji i funkcija osobama koje to nisu u stanju obavljati. Sahih Buhari 1/178. U Buhariji i Muslimu se navodi predaja Enes b.s.v. Zbog svega ovoga Imam Buhari ovaj hadis Ebu Hurejre.”178 Allahov Poslanik.. što biva proizvodom zapostavljanja ljudskih potreba i širenju nereda i fitneta među njima. Povjerenik će se smatrati nepovjerenikom i nepovjerenik će se smatrati povjerenikom. što je sve cjelokupno od predznaka Sudnjeg dana. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. r. povjeravanja odgovornih stvari neodgovornim licima. navodi u poglavlju o znanju. Pa kada izgubi emanet osoba koja se bavi nadzorom i upravom nad ljudima. s. nas obavijesti o dolasku varljivih godina. taj emanet izgubiti i nestati i kod onih koji su mu potčinjenih.80 sa nepovjerljivim ljudima te i sama postane nepovjerljiva.”179 178174 179175 Fethul-Bari 1/143.a. Ovo će se dogodati kada zavlada neznanje i nestane znanja. Muslim 16/222.v. Davanje poslova onima koji ih nisu dosljedni je jasan znak ljudske slabosti u vjeri.. uistinu. jer se drug uvijek povodi za drugom. Ibn Hadžer kaže: “Uzrok spominjanja ovog hadisa u poglavlju o znanju. onda će se. s.a.a. Malika.. samim tim što daju odgovorne funkcije onima koji se neće boriti za njihovu vjeru.s. r. a njegova propast je propast i onih koje on vodi. . iskreni će se smatrati lažljivcem i lažljivac će se smatrati iskrenim.a..

a. Sa hadisom se želi istaći da će doći vrijeme kada će se pojaviti nešto od predznaka koji neće imati svoju suprotnost. od predznaka Sudnjeg dana.”181 Ibn Bettal kaže: “Sve što obuhvata ovaj hadis. s. r. zavlada fitnet i povećanje ubistava.v. Umanji se znanje.. Biće od onih koji su zalutali i kao takvi će voditi ljude u zabludu.s. Tada će ljudi pitanja postavljati neukima koji će im davati 180176 181177 182178 183179 Sahih Buhari 13/13. s..a. Povlačenje znanja će nastati nestankom učenih ljudi. sa povlačenjem znanja. Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Ono što se dalo vidjeti jeste veliki dio predznaka Sudnjeg dana koji imaše svoju suprotnost. pohlepe i prevelikog broja preljube. El . r... osim jedan mali dio.: “Nekoliko dana pred nastupanje Sudnjeg dana pojavit će se neznanje a povući znanje. koji kaže: čuo sam Allahova Poslanika.a. . gdje govori: “Uistinu Allah neće povući znanje uzimajući ga od Svojih robova. : “Približilo se vrijeme povlačenja znanja.s.a. već smrću onih koji su ga imali kod sebe. s.81 Buharija prenosi od Šekika da je rekao: Bio sam sa Abdullahom i Ebu Musaom. Amra b.”183 Neneni kaže: “Ovaj hadis nam jasno pokazuje da se.v..a. pojave nereda. uvuče se pohlepa u srca. smo vidjeli svojim očima.v. ali bivaju utopljeni u tu pojavu. a oni će im donositi odredbe (fetve) bez znanja.s. Kada se povuče (nestane) znanje.Asa. u prijašnjim hadisima. koje će pitati. Fethul – Bari 13/16. Tada će ljudi uzimati za vođe neznalice. pa oni rekoše: Rekao je Poslanik. kao što nam je nagovješteno hadisom Abdullaha b. neće ostati ništa drugo do neznanje. navodi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. Sahih Buhari 1/194. ali će povući znanje sa povlačenjem učenih ljudi. ne misli njegovo nestajanje iz ljudskih srca.”182 Na kraju. Sahih Muslim 16/222-223. tako da neće ostati ni jedan učen čovjek. što ne sprečava prisustvo veoma malog broja ljudi koji će biti učeni. pojavi se neznanje.”180 U Muslimovoj predaji se od Ebu Hurejre.

U hadisu se ne misli pod znanjem. potom tabiu tabiini. Dokaz ovoga nalazimo u Buharijevoj predaji. Mali je broj onih koji rade po svom znanju.: “Najbolji ljudi su oni koji se nalaze u ovom stolječu (misli se na ashabe muslimane). tj. prilikom spominjanja jedne grupe učenjaka kaže: “Nije im od znanja dato osim jedan mali dio. s. Znanje bez rada nema nikakve koristi. Dovoljan nam je Allah i divan li je On pomagač.”185 Islamski istoričar Ez .”186 Ako se ovo dešavalo u Zehebijevo vrijeme.a.a. Jedino se pravi učenjaci vladaju po svom znanju.s.v.: “Pitaće ih i oni će im odgovarati (davati fetve) bez potrebnog znanja.novotarije i polako preovladava neznanje. Što se toga danas tiče.a.s. potom tabiini.s.a.”184 Pod znanjem se ovdje misli na šerijatsko znanje. što su nam dokaz i riječi Poslanika. s. znanje koje smo naslijedili od Allahovih Poslanika.. tako se i znanje smanjivalo a neznanje pojavljivalo. potom oni koji dođu poslije njih. potom oni koji dođu poslije njih. poznavanje Kur’ana i Sunneta.. . kao što kaže Poslanik.v. Sahih Buhari 10/456.”187 184180 185181 186182 187183 Nevevijevo tumačenje Muslima 16/223-224..82 pogrešna i nestručna mišljenja. oni će biti u zabludi i druge će voditi u zabludu”.v. jer su učenjaci nasljednici Božijih Poslanika. Tezkiretu-l-Huffaz 3/1031. s. tj. koji živješe u najboljim stoljećima. Umiranjem i nestankom sunneta našeg Poslanika. pojavljuju se bid’ati . oni će biti u zabludi i druge će voditi u zabludu.v.Zehebi. Pod zabludom se misli samo na neznanje i nepoznavanje vjerskih propisa. predvode vjernike i upućuju ih na Pravi i Istinski put. Nestankom nasljednika nestaje i naslijeđe. kod jednog malog broja ljudi. Sahih Muslim 16/86. gdje se kaže: “i smanjenog rada (nerad po svom znanju). na ovo naše dunjalučko. nestankom učenjaka nestaje i znanje koje su posjedovali. već samo zle posljedice za onoga koji zna a ne radi po svom znanju. s.s. od malog broja znanja nije ostalo osim još manje. Ashabi su bili najznaniji u ovom ummetu. pa šta je onda u današnje vrijeme? Kako god je odmicalo vrijeme od Poslanstva Muhammeda.

188 Abdullah b. Muslim 2/178.sa stranica (na kojima je bio pisan) i iz prsa (ljudi koji su znali bilo što napamet). r.” i hadisom Abdullaha b.a. a niti će na stranicama ostati bilo šta. u prsima neće od njega ostati ništa. r. .: “Islam će se izlizati kao što se izliže šav na košulji.. ponavljajući to tri puta.. Tek na njegovo treće postavljanje pitanja. a neznanje povećavati. povezujući to sa riječima spomenutim u hadisu: “Sve dok se ne prestane izgovarati: Allah. niti šta je dobročinstvo. Allah.” Sile . tako da na Zemlji neće od njega (Kur’ana) ostati ništa. neće ostati ni jedan ajet. da je govorio: Rekao je Allahov Poslanik. ni šta je hadž. neće biti nikoga ko bi napadao osobu koja se pokorava griješenju. Mes’ud kaže: “Kur’an će biti podignut između večernje i jutarnje molitve (Jacija i Sabah).Kur’an uzdignuti te od nje.s. noću.a. s. Ostaće samo jedna vrsta ljudi: Starije i iznemogle osobe. i mi ih izgovaramo. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne prestane na Zemlji izgovarati: Allah. niti šta je namaz.Ebu Bekr. iz unutrašnjosti ljudi.83 Znanje se ne presta smanjivati.”190 Najveće od ovoga svega jeste da se na Zemlji neće spominjati ime Uzvišenog Allaha. niti šta je hadž. r. na Zemlji. ne obrati pažnju na njegovo pitanje. Prenosi se da je Huzejfe.a.a.. na to reče: Šta će im koristiti riječi (La ilahe illalah) a neznaju ni šta je namaz. On ponovi pitanje tri puta.Nema drugog boga osim Allaha)..”189 Ibn Tejmije kaže: “Kur’an će biti podignut pred sami Sudnji dan.s. Omera. ni šta je post. Medžme’a Zevaid 7/329-330.a.: “Od njih će 188184 189185 190186 191187 Sunen Ibn Madže 2/1344-1345.v. Jedne noći će se Allahova Knjiga .. Huzejfe mu odgovori: O Sile! To će ih zaštititi od džehennemske vatre. sve dok ljudi ne zaborave farzove islama. ni šta je dobročinstvo? Huzejfe.v. da je Allahov Poslanik. Prenosi Taberani. s. r.”191 Ibn Kesir kaže: “O značenju ovoga hadisa imamo dva mišljenja: Prvo: On znači da tada neće postojati niko da sprečava i odgovara ono što nevalja.. Fetava Ibn Tejmije 3/198-199.a. kao što nam je rečeno u hadisu od Enesa. Allah. koje će govoriti: Zatekli smo naše očeve da izgovaraju slijedeće riječi: (La ilahe illalah . Neće se znati šta je to Post.

čuvaj se da im ne budeš društvo. s..s. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.v. “Itihaful-Džema’a 1/507-508. osvanjivat će a Allah će biti ljut na njih i omrkavat će a Allah će biti srdit na njih. jer se desi ono na što nas upozori Poslanik. u njihovim rukama će biti nešto nalik na kravlje repove.a. s.”196 Allahov Poslanik.v. da je Allahov Poslanik.s. . rušenja jedne vrste čovječanstva i mnoštvo nevjerstva (kufra). dok su vlasnici bičeva policijski službenici. En-Nihaje/El-Fitenu vel-Melahim 1/186.a. rekao: “Pred sam kraj ovog ummeta (pred Sudnji dan) pojavit će se ljudi . r.192 Drugo: Sve dok se ne prestane spominjati Allah na Zemlji. reče Ebu Hurejri... ubrzo ćeš vidjeti narod koji će osvanjivati u Allahovoj ljutnji i omrkivati u Allahovom proklestvu. kaže: “Ovaj hadis je jedan od mudžiza Poslanika.s. a niti će negirati ono što nevalja.v. neće poznavati dobročinstvo.a.koji će imati bičeve. s. Sahih Muslim 17/190.a. Musned Ahmed 5/250..84 ostati samo oblak prašine. razvrata i griješenja.: “Dvije vrste ljudi od stanovnika vatre neću vidjeti: Ljude koji imaju bičeve kao kravlji repovi s kojima udaraju svijet.a.a.” Nevevi. niti će se na njoj poznavati Njegovo ime..”195 Žestoka prijetnja vatrom je došla ovoj vrsti ljudi koji se okome na muslimane i bespravno ih kažnjavaju.: “Ako ti život bude duži. kao kravlje repove.”197 192188 193189 194190 195191 196192 197193 Musned Ahmed 11/182. Allah mu se smilovao.. To će se desiti kod poremećaja vremena. r..v.. s.v.a. r.ili je rekao: Pojavit će se ljudi iz ovog ummeta pred sami Sudnji dan .s. s.s. Imami Muslim prenosi od Ebu Hurejre.a.”193 14) Mnoštvo (Zalimima): policije i saučesnika nepravednicima Imami Ahmed prenosi od Ebu Umame.. Nevevijevo tumačenje Muslima 17/190.”194 U svom “Kebiru” Taberani prenosi: “Pred sami Sudnji dan će biti policija koja će osvanjivati u Allahovoj srdžbi i osvanjivati u Allahovoj ljutnji..

Allahov Poslanik.”202 Od Ebu Hurejre. s.v. ostat će samo nevaljali i zli ljudi koji će vršiti spolno općenje poput magaraca (tj.a. s.”199 Od Ebu Hurejre.a.85 Od Ibn Abbasa.. s. Muslim 18/70.s..: “Upravljat će vam namjesnici koji će biti gori od Medžusija (Vatropoklonika).. s.a.s.v..s.s. gdje govori: “U mom ummetu će biti ljudi koji će dozvoljavati (smatrati halalom) prostituciju i svilu.”198 15) Proširenost nemorala . kao Što se to jasno navodi u hadisu Nuvasa..a..s.a. Najbolji od njih tada će biti oni koji kažu: Da si vršio spolni odnos barem iza zida!”203 198194 199195 200196 201197 202198 203199 Medžme’a Zevaid 5/235.v.. U Buhariji i Muslimu se navodi od Enesa. Buhari 1/178 i Muslim 16/221.”200 Najgore od svega toga jeste da će se prostitucija dozvoljavati.a. r. r. Prenosi Ebu Je’ala. rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša ovaj ummet neće nestati sve dok se ljudi ne približe ženama i počnu imati spolni odnos po putevima. U “Sahihu” se nalazi predaja Ebu Malika El-Eš'arija da je čuo Poslanika. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.a. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. proširiše i najviše bijaše među ljudima jeste prostitucija..a.v. r.a. kao magarci). s...: “Ljudima će nastupiti prevrtljive i varljive godine. . ljudi će javno općiti sa ženama uz prisustvo drugih ljudi.. se prenosi da je Poslanik.a.prostitucije Od predznaka koji se pojaviše...v.s.a. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. r.. Mustedrek Hakim 4/512.. r.: “Od predznaka Sudnjeg dana. Buhari 10/51.v.: “Ostat će samo najgori ljudi koji će vršti magareće spolno općenje.(pa od njih spomenu) pojava prostitucije. s. nas upozori da je to od predznaka Sudnjeg dana. (pa spomenu hadi u kojem stoji) rasprostranit će se i raširiti nemoral. i na njima će nastupiti Sudnji dan.”201 Pred sami Sudnji dan i nestanak mu’mina.

svakako spada i raširenost kamate među ljudima. se prenosi da je Poslanik. gledamo ih kako im nije glavna preokupacija kako će steći svoju zaradu.v. onda se taj porok još više proširio u ovom našem vremenu. Bitno je da imaju podosta sredstava. . da li na dozvoljen ili nedozvoljen način.s. U hadisu Ibn Mes’uda. navodi u poglavlju riječi Uzvišenog Allaha: “O vjernici. bezdušni zelenaši ne budite. rekao: “Pred sami Sudnji dan proširit će se kamata.86 Kurtubi u svom djelu “El-Mufhim” kaže na prijašnji hadis Enesa: “U ovom hadisu se nalazi znak od poslanikovih znakova (mudžiza). r. r. Od veoma velike pronicljivosti Imami Buharije jeste i to da je ovaj hadis Ebu Hurejre.a. 3/9. Prenosi Taberani u Tergibu i Terhibu od Munzirija.. Zbog nadvladavanja neznanja i raširenosti nereda među ljudima.a.. s. Broj banaka.v. s. r. Došlo je vrijeme kada ljudi više ne vode računa da li će im opskrba biti na halal (dozvoljen) način ili neće."205 U “Sahihu” od Ebu Hurejre.s. postao je sve veći. jer ćete tako postići što želite..a. 17) Pojava dozvoljavanje: muzičkih instrumenata i njihovo 204200 205 206 Fethul-Bari 1/179.”204 Ako je ovakvo stanje bilo u vrijeme Kurtubija.a. 16) Proširenost kamate Od predznaka Sudnjeg dana. a i broj korisnika sve viši. koje rade s kamatom.a. kako bi objasnio da jedenje “duplih” zarada spada u kamatu. da je Allahov Poslanik. Buharija 4/313. i zaboravlja pravi cilj sticanja imovine.'Imran 130). i Allaha se bojte..."206 Ovi hadisi se odnose na veliki broj muslimana u ovom vremenu." (Ali . a uopšte nije bitno da li je to na haram ili halal način. Ovo se najviše očituje zbog prisustva kamate u međusobnim poslovima. jer nas obavještava o stvarima koje će se desiti i desiti se posebno u ovim našim vremenima. rekao: “Doći će vrijeme kada čovjeku neće biti bitno odakle i kako stiče zaradu. što se sve više širi među ljudima.

. što nam je predkazano. je odgovorio: “Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice. uveliko se desilo i dešava još od prije nekoliko godina.. klevetom i vrijeđanjem. U Buharijevom Sahihu se prenosi da je Buharija rekao: Rekao je Hišam b. na koje se odnosi malo prijašnji hadis. . klevete i vrijeđanje. Pa kada kaže (Buharija): “Rekao je Hišam”. ne dirajući brdo. Takve će Allah uništiti. što je danas uveliko više izraženo. opojna pića i muzičke instrumente. Buharija 10/51. Halida. Još gore od svega ovoga jeste da većina ljudi ovo sve odobrava. Buharija i živio i čuo od njega hadis. r. s. tako što će ih pretvotiti u svinje i majmune do Sudnjeg dana. Dolazit će im siromah i tražiti pomoć. tj..s. Ammarom i od njeg čuo spomenuti hadis..v.a.” Prisutni su upitali: Kada će to biti o Allahov Poslaniče? Poslanik. jer je. Ismail u svome “Sahihu” kaže: Obavijestio me je 207 208 Ibn Madže. a oni će odgovarati : Dođi nam sutra.v. rekao : "Pred sami Sudnji dan pojavit će se poniženja."207 Veliki broj ovoga. ovog hadisa prekinut. s. lanac prenosilaca.v.Buharija se sastao sa Hišamom b. Se’ada se prenosi da je Allahov Poslanik.87 Od Sehl b. povrh žestoke prijetnje onom ko ovo odobrava. svilu. s. sa poniženjem. 2. Ovo je dokaz neprekidnosti u lancu prenosilaca.a. 2/1350. nema svoju vezu između Buharije i Sadeke b.s. onda nema nikakve razlike sa riječima: “Prenosi se od Hišama”. Uveća se broj pjevača i pjevačica. znači. da je čuo Poslanika. U skorašnje vrijeme pojavi se veliki broj muzičkih instrumenata.a."208 Ibn Hazm tvrdi da je. koji se rasprostraniše po čitavom svijetu. Ammar : Pričao nam je Sadeka b. halid (potom navede lanac prenosilaca sve do Ebu Malika el-Eš'arija.s. Suprostavljajući se ovim riječima Ibnul-Kajjim mu odgovori na šest načina : 1.Sve potvrdno povjerljive osobe prenose direktno od Hišama. Narod će se spuštati u podnožja brda s stokom koja će sama ići na pašu.a. gdje govori) : "Od mog ummeta će biti ljudi koji će dozvoljavati liberalizam.

u svome “Sahihu” kaže: “Rekao je taj i taj”. Buharija radi po tome da je hadis poznat od strane povjerljivih osoba koji prenose od osobe za koju se vežu. od Ebu Malika el-Eš'arija. 5. nam daje do znanja da je on kod njega potvrđen od Hišama.”209 Oduljio sam sa objašnjavanjem ovog hadisa iz prostog razloga što se veliki dio ljudi uporno i čvrsto drži mišljenja Ibn Hazma. dokazujući njime dozvoljenost muzike i muzičkih instrumenata. misli se da je taj hadis kod njega vjerodostojan. jer isto prenose: Ismail i Osman b.) vjerodostojni. Ibn Sallah kaže: “Nema potrebe osvrtati se na Muhammeda b. i nije od njega lično čuo spomenuti hadis. str." Potom reče: “Hadis je vjerodostojan.Ovaj hadis je vjerodostojan i osim predaje Hišama. onda samo njegovo uvrštavanje u svoj “Sahih”. Hazma Ez-Zahirija i njegovu repliku na Buharijevu predaju dotičnog hadisa od Ebu Amira ili Ebu Malika. a koji su poznati od Hošama. ima sve uslove vjerodostojnosti. te da se ovome ummetu prijeti žestokim kaznama zbog proširenosti mjesta za razonodu i sve većeg pristupa haramu. koja je spomenuta u hadisu. 32. spominjajući gore navedene dokaze. Bilo zbog toga što je hadis bio poznat. 4. 3.Ako Buharija. Ovo nam sve ukazuje da je hadis vjerodostojan i da u tome nema nikakve sumnje.a.88 Hasan: Obavijestio nas je Hišam b. Ebi Šejbe. 209 Za šire objašnjenje pogledati djelo: Mukaddime Ibn Sallah fi ulumil-hadis. ili što ima mnogo takvih hadisa. Ammar”.. r. uvrštavajući ga u “Sahih” po osnovi a ne po dokazima. muzičkih instrumenata i dr.Ako bi pristali na činjenicu da Buharija nije živio u vrijeme Hišama. poznatog lanca prenosilaca. preko dva različita lanca penosilaca. makar se i ne spomenulo posredništvo između njega i Hišaama. .. 6. Vidjeli smo da su navedeni hadisi po tom pitanju (zabrani muzike.. isnadom (lancem prenosilaca) i metnom (sadržajem hadisa).Buharija ovaj hadis navodi dokazujući svoj šerijatski stav po toj tematici. a Allah najbolje zna.

i Ibn Madže.. pod drugim imenom.a."210 Još prije smo spominjali ovaj porok u hadisima koji su govorili o muzičkim instrumentima. dž. svakako. kaže: . Opojna sredstva se nenormalnom brzinom proširiše. .v. Samita. 2/1123. te kako će biti ljudi koji će odobravati i dozvoljavati pijenje alkohola. tumačeći odobravanje alkohola.89 18) Raširenost pijenja opojnih pića (alkohola) i njihovog dozvoljavanja: Među ovim ummetom proširiše se alkoholan pića. a kod Allaha. 19) Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji : 210 211 Muslim. . ali najgore od svega toga jeste što to većina dozvoljava.(pa od njih spomenu) pit će se alkohol (opojna pića)..v. Madže od Ubadeta b. Ibn Arebi nam spominje da je čuo i vidio osobe koje to rade. Ljudi ih počeše nazivati raznim imenima. Navest ćemo hadis kojeg bilježi Ahmed b.a. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik. javno pijenje i uživanje u alkoholu.”211 Alkohol nazvaše mnogim imenima.. pa čak mu dadoše i ime (duševno piće)!! i tome slično. Ahmed. tako da neki čak bijaše iskušani njegovim pijenjem. što nas upozorava na jednu veliku opasnost i veliki nered . što je.s. Najgore od svega toga jeste njegova javna prodaja.. s. kao što se to dešava u stvarima koje su nam dozvoljene.a.s. u ovom našem vremenu još rasprostranjenije. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika. Imami Muslim prenosi od Enesa.š...ubjeđenost da je njegovo pijenje halal.da se time misli na odanost i raspuštenost u njegovu pijenju. 16/221. je ono što je bilo i što će biti. r. pa čak i u nekim islamskim zemljama. Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana.: “Jedna grupa iz mog ummeta će dozvoljavati (činiti halalom) alkohol. s. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana:. 5/318. Ibn Arebi.

rekao je : "Neka bude mjestom ljudi da se mogu sakriti od kiše. s. 1/539. s. jer ono zaokuplja misli klanjaća. da je rekao : "Kada se počnu dekorirati i ukrašavati vaši mesdžidi a 212 213 214 215 Ahmed. a neće ih posjećivati osim vrlo malo vjernika. da je Allahov Poslanik."214 Omer.a. njihovu dotjerivanju. Buharija. Postoji strašna prijetnja o uništenju zbog takvih nakićenih mesdžida. već ih ukrasiše kao što se ukrašava odjeća nekom od nas."213 Buharija kaže : "Rekao je Enes : Nadmetat će se u gradnji mesdžida. i time dovodili ljude u iskušenja. ne zadovoljiše se samo bojenjem mesdžida u žuto i crveno. a muslimani se ne prestadoše natjecati u njihovu nadmetanju..s. Ibn Abbas je rekao : Ukrašavat će mesdžide kao što jevreji i kršćani ukrašavaju svoje bogomolje. nalaziti svoj mir i blagostanje. sve do zastajanju daha i čuđenja kada ih vidimo.."215 Allah se smilovao Omeru. Buharija. Imami Ahmed prenosi od Enesa. .. Nadmetanje je pažnja na izgled i ukrašavanje mesdžida.90 Od predznaka Sudnjeg dana spada i ukrašavanje. Nema sumnje da je ukrašavanje mesdžida postalo pojmom raskoši i luksuza. Mesdžid je dovoljan kao mjesto gdje će se ljudi upoznavati.v.a. 3/134.a. Hakim Et-Tirmizi prenosi od Ebu Ed-Derda’a. a... rekao : "Od predznaka Sudnjeg dana jeste da će se ljudi nadmetati u izgradnji mesdžida. r.. Ovakvi mesdžidi se i dan danas nalaze. . a nemojte nipošto da bi mesdžid bojili u crvenu ili žutu boju. Vladari i namjesnici se počeše nadmetati u gradnji mesdžida. je zabranio ukrašavanje mesdžida.s. 1/539. Sunen Nesai. a izgrađuju se radi pokornosti i ibadeta u njima.a. r."212 U Nesaijevoj i Ibn Huzejminoj predaji se prenosi da je Poslanik.a. r.s. džamije..v. Kada je naredio obnovu Poslanikove. kićenje i nadmetanje mesdžida. r. ljudi (ovdje se ne misli na ashabe) ne uradiše po njegovu savjetu.a. rekao : "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi nebudu počeli nadmetati u gradnji mesdžida. 2/32.

ukaza se prilika za ovim porokom. s."216 Munavi kaže : "Ukrašavanje mesdžida i odobravanje muzičkih instrumenata je zabranjeno. na što nas uputi potvrdno iskreni.. odgovorio Džibrilu na njegovo pitanje o vremenu nastanka Smaka svijeta : "Ali reći ću ti nešto o njegovim predznacima.. ." 20) Nadmetanje u gradnji visokih kuća : Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana koji se pojavio u skoroj prošlosti Poslanikova života.. Ta bolest se najviše izražavaoa u velikom imetku i njegovu trošenju na ono što šerijatski nije opravdano. odvraćaju od skrušenosti."217 U Muslijevom Sahihu se dodaje : "Kada vidiš gole i bose stočare kako se nadmeću u gradnji kuća. ko su to goli.s..a.a. Sve ovo.a. Ne prođe mnogo vremena a mnogi od njih se počeše pouzdavati samo u dunjaluk.(pa od njih spomenu) kada se stočari budu nadmetali u gradnji kuća. Zemlju prostro i potčinio muslimanima.. 1/158. r. to je predznak Sudnjeg dana. se dogodi. da je Poslanik.. ukrašavanju kuća.v. što bijaše bolest prijašnjih naroda. 4/332-334. Seljacima i njima sličnima od siromaha. 1/114.. pa makar se i o Kabi radilo. bosi i gladni stočari ? Poslanik. tako da. Po Šafijskom mezhebu. s.s.v. U oba "Sahiha" se prenosi hadis od Ebu Hurejre. Muslim. harame je (zabranjeno) ukrašavanje mesdžida zlatom i srebrom. te uvećane imovine u njihovim rukama zbog velikog broja osvojenih teritorija. sticanjem velikih količina imovine počeše sa gradnjom visokih građevina i njihovu nadmetanju.”219 216 217 218 219 Sahih Džami’a Es-Sagir 1/220. Buharija.š. Ovo sve biva uzrokom što je Allah. je odgovorio: “Arapi. i znatno se proširio sve dok se ljudi nisu počeli uveliko nadmetati u gradnji kuća. zbog toga što zaokupljaju srce.s. dž."218 U Ahmedovoj predaji se prenosi da je Ibn Abbas rekao : " O Allahov Poslaniče !. Musned Ahmed.91 ostavljati i zapostavljati vaši mushafi (Kur’an) onda vam ništa ne predstoji drugo do uništenje. razmišljanja i prisutnosti sa Uzvišenim Allahom. a.

hvalisanju visina. 21) Kada robinja rodi sebi gospodara U podužem hadisu Džibrila. onda to njeno dijete dolazi na stepen njena gospodara. njihovo porobljavanje. širina i ukrašenosti njihovih kuća. ljudi se nadmeću u gradnji.”220 Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Nadmetanje u gradnji kuća ima za cilj da svaki onaj ko gradi kuću želi da njegova kuća bude višlja od njegovog komšije. Fethul-Bari. s. spominje se da je Allahov Poslanik.sve dok se ljudi ne budu natjecali u gradnji kuća.92 Buharija prenosi od Ebu Hurejre. s. Došle se dotle da su počeli graditi poznate nebodere (u Americi) u raznim dijelovima svijeta. 13/81-82. 13/88. rekao : "Obavijestit ću te o predznacima Sudnjeg dana : Kada robinja rodi sebi gospodara. jer je porod robinja bio prisutan u vrijeme kada je izrečen ovaj hadis. a zauzimanje istočnih gradova i uzimanja ih u roblje se desilo u vrijeme širenja islama. Kada čovjek bude imao u vlasništvu robinju koja rodi dijete.."223 Ulema se razišla po pitanju ovih hadisa na nekoliko mišljenja..a. Veliki dio ovoga je već prisutan. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan.v. Ovo navedeno u hadisu nam govori o stvarima koje će se desiti pred sami Sudnji dan. samim tim što je ono dijete njena upravitelja. rasprostranjenost stanovnika u istočnim gradovima.a. r..Hattabi kaže : "To znači širenje islama. Ibn Hadžer kaže : "Njegovo (Hattabijeva) mišljenje je diskutabilno.. 1/163. Buharija.s. Može da znači i da se želi prednjačiti sa kićenjem i ukrašavanjem.a. a još se više proširuje. ." 220 221 222 223 Buharija. da je Allahov Poslanik. 1/114.s. od toga Hafiz Ibn Hadžer spominje četiri : 1..v.”221 Ovo se očigledno primječuje u ovom našem vremenu . Muslim."222 U Muslimovoj predaji se navodi : "Kada robinja rodi svoga gospodara." Nevevi spominje da je ovo mišljenje velikog broja učenjaka.

a. koja se kreće od vlasnika do vlasnika. mimo slobodnih žena". Ovo se svodi na metodologiju malo prijašnjeg izlaganja. potom vlasnik proda robinju. tako će robinja podpasti pod upravom velikog čovjeka.s.93 2. koja nas upućuje na neobična i čudna stanja u kojima se nalazi ovaj ummet. poniženi postane uzvišenim." 22) Mnoštvo ubistava Od Ebu Hurejre. zlostavljanja. . iskorištavanja.”225 224 225 Fethul-Bari. a ono glasi : "Pred sami Sudnji dan roblje će postati predmetom posluge. 18/13.a. Ibn Hadžer kaže: “Ovo mišljenje je kod mene najbliže stvarnosti. odgovori: “Ubistva.da vlasnici robinja prodavaju robinje koje su im rodile djecu. 4.da robinja rodi dijete sa slobodnim čovjekom (tj. se prenosi da je Allahov Poslanik. što odgovara jednom od predznaka Sudnjeg dana : Kada goli i bosi postanu kraljevi (vladari) na Zemlji. zbog same svoje sadržine. Rab (upravitelj) je ustvari istinski odgajatelj. 3. znajmo da je Sudnji dan blizu. Muslim. r." Prisutni upitaše: Šta je to Heredž o Allahov Poslaniče? Poslanik.. upoređujući sa mišljenjem : "Kada vidiš gole i bose i siromašne kako se nadmeću u gradnji kuća. Kao na primjer : kada odgajani postane odgajitelj.s. 1/122-123. Allah mu se smilovao."224 5. rekao : ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne uveća Heredž. osobom koja nije rob) ili u prostituciji. udaranja. zbog raznih vrsta prezira.. sve dok je ne kupi njen sin (ne znajući da mu je mati) ili njena kći. Sve ovo metaforički bi nazvano robovanjem.da dođe do neposlušnosti djece prema svojim roditeljima.v.. s. a. Kada dođe vrijeme da se normalne pojave počnu javljati u suprotnim (nenormalnim) pojavama. tako da se počnu ponašati prema njima kao da su njihovi vlasnici a da su im roditelji roblje . ubistva.navest ćemo i peto mišljenje koje zastupa Ibn Kesir. To će se toliko proširiti da će doći vrijeme da će ih kupovati njihova vlastita djeca a neće znati ništa o tome.

v.” Bi rečeno: Kako će tada biti? Poslanik. 13/14.a. a. dođe da jedna osoba ubija drugu ne imajući pravog motiva za to..a.. odgovori: “Heredž.. Muslim. neće nestati dunjaluka sve dok ne dođe dan kada ubica neće znati zbog čega je ubio. a neće biti ni na čemu pametnom. biva uzrokom velikog broja ratova i ubistava. s. zbog raspuštenosti i 226 227 228 Buharija.”226 Od Ebu Musa se prenosi da je Poslanik."227 Od Ebu Hurejre. tako da se bitke povećavaše iz mjesta u mjesto. rekao : ”Pred sami Sudnji dan pojavit će se Heredž. a. r. Biva zaklan kao što se bravče kolje.” Prisutni ponovo upitaše: Pa hoćemo li tada biti pri pameti (imati razuma)? Poslanik. velikim dijelom se dogodi. Mes’uda se navodi sljedeće: “Pred sam Sudnji dan doći će dani Heredža.. Ovih zadnjih godina dođe do velikih ratova koji sa sobom odnesoše veliki broj žrtava. pa će se to nadomjestiti sa glupostima tih savremenika.. i ubica i ubijeni će u vatru.” Ebu Musa kaže: A Heredž znači ubistvo na abesinskom jeziku. 4/414. u njima će nestati znanja a pojavit će se neznanje.94 U Buharijevoj predaji. Dođe do borbe između muslimana još u vrijeme ashaba. nakon smrti Osmana.. a ni ubijeni zbog čega je ubijen.s.”228 Ono o čemu nas obavijesti Poslanik. 18/35. Poslanik. r. u hadisima.s. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. od Abdullaha b.s. Većina će misliti da je na nečem pametnom..000 osoba..: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša. Prisutni upitaše: Dali to znaći više ubistava nego što mi činimo. jer mi u jednoj godini ubijemo preko 70." Prisutni upitaše : Šta je to Heredž ? Poslanik.s. iz vremena u vremenu.a. a.. proširenost smrtonosnog oružja koje može da uništi po čitave narode i zajednice.s. već na vaša međusobna ubijanja. što bi uzrokom raširenosti nereda među ljudima. Došlo je vrijeme kada ljudsko tijelo ničemu ne vrijedi.s. odgovori: “Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum. Isto tako. odgovori: “To se ne odnosi na vaše ubijanje nevjernika.v. s. a. . odgovori: “Ubistva”. a.a. Ahmed. tako da se kod velikog broja tih borbi nije čak ni znao pravi razlog.s.

a.. 4/253-254.molimo Allaha.a. Njegova kazna će biti u ubistvima. ne dođe do blizine vremena (vrijeme veoma brzo prolazi). da nas spasi i sačuva svakojakog nereda.s.. jedna borba. uznemirenošću i zemljotresima.v.: Čemu se čudiš o Ebu Burde? Rekao sam: čudim se narodu čija je vjera jedna. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. koji neće na Ahiretu biti kažnjen. .s.čuo sam svoga oca koji me obavijestio da je čuo Allahova Poslanika. r. čiji roditelj bijaše jedan od ashaba Allahova Poslanika.. koji kaže : Dok sam stajao na pijaci.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok . bilo vidljivog ili nevidljivog. gdje govori: “Ovaj moj ummet je ummet milosti. koji na Ahiretu neće imati polaganja računa. oslonjen na ogradu Zijadovu... Ahmed. tako da je Uzvišeni Allah dao da iskuse patnju da ovom svijetu. s. udario sam rukom o ruku u znak čuđenja. s. Haris.s.š.. Kada dođe do nereda ubica će biti ubijen.”230 23) Brzina protoka vremena Od Ebu Hurejre. a neće znati zbog ćega je ubijen i zašto je ubijen.. U hadisu Sadeka b..95 nepromišljenosti.a. dž.s. pozivanje u vjeru jedno. zemljotresima i ubistvima. 13/81-82. Ovaj ummet je umet samilosti. zemljotresima i neredima.v.v. “Od većine osoba tog vremena bit će istrgnut razum. obavljanje hadža jedno.a. s. nego će biti kažnjen još na ovom svijetu sa ubistvima. Buharija.a.” . Sve će se to dešavati zbog raznih uznemirenosti među ljudima. Prisutna osoba reče: Nemoj se čuditi! .v. Musenna se prenosi da je rekao: Kazivao nam je Rebbah b. s.”231 229 230 231 Mustedrek Hakim. prenoseći od Ebu Berdeta. što svakako potvrđuje riječi Poslanika. Svjedoci smo ubistava gdje osoba ubije drugu zbog beznačajnog razloga. a neki od njih dozvoljavaju ubijanje drugih. 4/410. na što reče jedna osoba od Ensarija. Poslanik jedan. bilo sa neredima.”229 U Predaji Ebu Musa se navodi sljedeće: “Ovaj moj ummet je ummet milosti. a niti kazni. koji neće imati kazni na Ahiretu.

13/16. 4. U tom vremenu će ljudi uživati u dunjalučkim ljepotama. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. a. koji se odlikuju velikom brzinom.. a sat će izgledati kao vrijeme koje je potrebno da sagori jedan palmin list. Po pitanju znanja svi su ljudi različiti. tako da će godina izgledati kao mjesec. Svjedoci smo brzine prolaska vremena koje nismo zapamtili u doba onih koji su živjeli prije nas. tako da. s. samim različitim stepenima znanja. r.a. što svakako. Sve to će biti uzrokom ostavljanja traženja znanja i zadovoljstvo sa neznanjem. Ibn Hadžer kaže : "Ovo smo osjetili još u našem vremenu. 232 233 Ahmed. sedmica će izgledati kao dan. od Ebu Hurejre. U takvim okolnostima ljudima se dani užitaka čine vrlo brzim i kratkim.Pod brzinom protoka vremena se misli na vrijeme u kojem će se pojaviti Mehdi i Isa. šta to u stvari znači.96 Isto tako. izobilju sigurnosti i prednjačenju pravednosti. dan će izgledati kao sat. kao što kaže Uzvišeni: "a nad svakim znalcem ima još znaniji."233 2..Pod brzinom protoka vremena se misli na stvarnu njegovu brzinu. makar i kratki bili. 5. pojavit će se veliki broj griješnika i prestupnika.v. sve udaljene stvari čini bliskim. mjesec će izgledati kao sedmica. među njima neće biti onih koji će upućivati na dobro a odvraćati od zla. skoro.Pod brzinom protoka vremena se misli na manjkavost nafake u tom vremenu.s.s. vazdušnih i kopnenih.a.. . učenjaci su se razišli na nekoliko mišljenja: 1.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok vrijeme ne bude veoma brzo prolazilo." (Jusuf.”232 Oko stvarne činjenice.Pod brzinom protoka vremena se misli na veliku rasprostranjenost prevoznih sredstava. Nadvladat će griješenje. 3. koja će nastupiti pred Sudnji dan. makar oni i dugi bili .Pod brzinom protoka vremena se misli na stanje naroda zbog pomanjkanja vjere. Fethul-Bari. 2/537-538. 76) Samo su ljudi isti po pitanju ako su neznalice. dok im se trenuci poteškoća čine veoma dugim.

ovo skraćenje može biti stvarno ili imaginarno (zamišljeno): Što se stvarnog tiče. izvršavanjem naredbi i čuvanjem od onoga što je zabranjeno. prema onome što nam je navedeno u hadisu: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok godina ne postane kao mjesec”. uveća se laž i bude veliki broj pijaca veoma blizu.Blizina pijaca . Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. što nam potvrđuje i činjenica stanja koje će biti sa pojavom Dedždžala. r.” (Al-A’raf.”234 Šejh Hamud Tuvejdžeri kaže: “Što se blizine pijaca tiče. s.. tako će se i smanjivati. Svi oni su svjedoci da nemogu uraditi i dostići onoliko koliko su nekada radili. potom kao mjesec. 2/519. Nema sumnje da je nafaka u zemlji i na zemlji povezana sa snagom imana. njeno tumačenje se navodi u jednom daif hadisu. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave mnogi neredi. Što se imaginarnog tiče. ono ima svoju dužinu od same svoje pojave. To sve bi uzrokom da se na to ne obazire mnogo ljudi..v. i to je jedno od pojava koje će se dogoditi pred sami Sudnji dan.a. To dobro poznaju vjerski i ovozemaljski učenjaci. potom kao sedmica. Ibn Ebu Džemre kaže: “Postoji vjerovatnoća da se pod brzinom protoka vremena misli na njegovu kratkoću.a. Isto kao što će se ovako produživati dani. 96) 24. Svaki od njih se žali na to s nepoznavanjem pravog razloga.s. Dokaz tome su riječi Uzvišenog Allaha: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili. .trgovina: Od Ebu Hurejre. To sve je uzrokom poremečaja svjetskih zakona i blizina nestanka ovoga svijeta. ono se još nije dogodilo. se prenosi da je Allahov Poslanik. bez obzira koliko mogu učiniti na poboljšanju onoga što ih sviha zaokuplja. Moguće je da se to događa zbog smanjenog imana (vjerovanja) i pojave raznih naopakih radnji. u kojem se kaže da se misli na slabo tržište (stagnacija tržišta) i veoma 234 Ahmed.97 Do ovoga još nije došlo. Prema tome. Dan će biti kao godina...

Sa avionima odlaze u mjesta koja su udaljena na mjesec i više dana hoda. 6/466. Površno gledajući. » 25.98 mala zarada.š.. a Allah. obožavati ih mimo Allaha.v. dž."235 235 Ebu Davud. najbolje zna. Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sevbana.. Trgovci po robu odlaze svojim automobilima. pa makar među njima bila velika razdaljina. 11/322-324.. neće se ukloniti do Sudnjeg dana. pa makar se trgovine nalazile na udaljenosti i do jednog dana. Pijace . s.nevjerstva u ovom ummetu : Ovo je jedan od predznaka Sudnjeg dana koji se već davno pojavio i koji je još uvjek u porastu.. dž. u bilo kojem mjestu. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.a. b) brzina odlaska iz jedne pijace u drugu. i neće nastupiti Sudnji dan sve dok se (muslimanska) plemena ne susretnu sa mušričkim i dok plemena iz mog ummeta nepočnu obožavati kipove. Počeše obožavati kipove. r. ili je smanjuju ako je došlo do toga. uzeše ih mjestima za bereket. . kao što je televizor koji približi i zbliži zemaljske pijace i trgovine. c) njihova blizina u visini cijena i procjenama njihovih međusobnih vlasnika.a. Velika većina je na stepenu prijašnjih božanstava : Lat. Tirmizi.trgovine su se zbližile na tri načina: a) brzina saznavanja visine cijena u njima. a Allah. najbolje zna.š. podizati nadgrobne spomenike. Sve ovo uzrokuje da nemože doći do promjene cijena nekog artikla. : "Kada se položi sablja u mom ummetu. poćeše im prinositi žrtve. Uza. Menat ili još gore.š. to je znak blizine ljudi (gradova) čiji smo svjedoci. ako je došlo do povećanja. povećavajući svoju robu. Sve to bi uzrokovano raznim prevoznim sredstvima i aparatima za prenošenje glasa. dž. Pojava širka u ovom ummetu bi rezultatom susretanja muslimana sa mušričkim plemenima. i vraćaju se odmah u toku ili sljedećeg dana.s. učiti razne hvalospjeve.. a da za to odmah ne saznaju drugi trgovci.Pojava širka .

. Sa Allahovom pomoći obnovi sve ono što se od vjere zapostavilo.v. na to reče: O Allahov Poslaniče!.Jedinstvo.. a Poslanik. Po prestanku vladavine Al-Su’ud u arapskom poluostrvu. Povrati Islam na arapsko poluostrvo. mislila sam. Desi se sve na što nas upiti Poslanik.a. na to reče: “Od toga će biti ono što Allah bude htio.a. s.. Abdurrahmana Al-Su’uda na arapskom poluostrvu. Stanovnici Devsa proširiše veliku fitnu svojim obožavanjem ZuHaleseta kada se povrati neznanje u ta mjesta.v. s. Su’ud posla jednu grupu daija ka Zu-Halesetu. r.” Aiša. makar ne bilo pravo mnogobošcima. Muhammed b.s..s. Sa dolaskom na vlast kralja Abdul-Aziza b. nakon što je Uzvišeni Allah objavio sljedeće: “On po Poslaniku Svome šalje upustvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera. Porušiše božanstva i zgrade u kojima su se nalazili. Abdul-Vehhaba i njegova pozivanja u Tevhid .” (As-Saff. u ovom hadisu. u kojem kaže: Rekao je Allahov Poslanik. Hvala Allahu na svim tim blagodatima. To potraja sve do pojave Muhammeda b.s. : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pomiješaju ženske stražnjice oko poznatog mjesta Devs i počnu obožavati božanstva Zu -Halese. nam to jasno potvrdi riječima: “Neće nestati noći i dana sve dok se ne poće obožavati Lat i Uzza. . Potom će Allah uputiti blagi povjetarac od kojeg će umrijeti svako ko je u svom srcu imao i koliko zrno gorušice Imana.a. 8/71..a.a. povrati se neznanje po drugi put u svim tim mjestima.a. »236 Zul-Halesa je božanstvo u mjestu Devs koji su obožavali u doba džahilijeta. Još uvjek su slike neznaboštva prisutne u mnogim gradovima.v.s. s. r. Tako se poče s obožavanjem kipova a zapostavi Uzvišeni Stvoritelj.. Abdul-Aziz b.v. s. tako da će ostati samo oni kod kojih 236 Pogledaj Fethul-Bari. posla vojsku koja razruši sva mjesta u kojima se obožavaše kipovi mimo Uzvišenog Allaha i potpuno ukloniše sve što je imalo bilo kakvog uticaja na taj gnusni čin. 9) da je to u potpunosti.99 Buharija i Muslim prenose hadis od Ebu Hurejre. Allahov Poslanik.

” (At-Tawba. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik..a.”237 Postoje mnoge pojave nevjerstva. 31).s. .s.a. rekao: “Pred sami Sudnji dan će se pojaviti.Pojava razvrata. tj. r.. Ti vladari počeše donositi ljudima zakone koje sami izmisliše obavezujući narod da se po njima sudi a da se ostavljaju i zanemaruju svi šerijatski zakoni i propisi. već se ide dotle da se uzimaju vladari za božanstva zajedno sa Uzvišenim Allahom. kao što nas na to upozori Uzvišeni riječima: “Oni...v. slijedeći neke nastrane pravce. r. 5/333. s. besramnost. Musned Ahmed. 26.. Musned Ahmed. socijalizam. besramnost i prekidanje rodbinskih odnosa.v.” Imami Ahmed prenosi od Ibn Mes’uda. 33/18. kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi. pa šta je onda sa onima koji ostaviše i baciše Islam za svoja leđa.: “Od predznaka Sudnjeg dana spada: razvrat.v.100 nema nikakvog dobra koji će se povratiti na vjeru svojih očeva. 10/26-31. da je Allahov Poslanik. učinili su svoje učenjake i pobožnjake svojim božanstvima kojima se pokorajavu u svemu što im narede ili zabrane.a.a. pored Allaha. Sebi zamisliše i usporediše za Uzvišenim Allahom. prekidanja rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi: Imami Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b..a. nacionalizam..a. Ake je ovo vezano za ono što im naređuju i ono što im zabranjuju.. kidanje rodbinskih odnosa. r. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral. a povrh svega tvrde da su muslimani.s. od kojih su: laicizam. s. Amra. koje se ne ograničavaju samo na obožavanje kamenja.”239 237 238 239 Muslim. s. da je Allahov Poslanik.”238 Taberani u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa. drva ili kaburova (mezarja). komunizam.bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje.

s.s..a. Poslanik.š. a niti se raspitaju za njihova stanja. ne spominjujući šta sve rade od grijeha i šta ih čega zbog tog od kazni.s. govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju.”241 Allahov Poslanik. a.. 16/176. je naređivao da se prema komšijama dobročinstvo čini. 22-24) Allahov Poslanik. je rekao: “Kada Allah stvori stvorenja. Bližnji se ne pazi i ne obilazi sa svojim bližnjim. Muslim. odgovori : Da . Muslim.. Koliko li samo ima komšija koji i ne poznaje svoje komšije. zaista je suvišno i govoriti. dž.a. je zabranio da se komšiji čini nepravda i šteta. reče: Ako želite proučite sljedeće ajete: “Zar i vi ne biste. kako bi im pružio ruku pomoći ako im ona zatreba . ili su im na srcima katanci!” (Muhammed. Prođu po mjeseci i godine a da se ne posjete.v. a.s. Razvrat i nemoral se proširi među mnogim ljudima.101 Sve ono na što nas upozori naš Poslanik. ”242 240 241 242 Muslim. s. Allahov Poslanik. već se među njima prekidoše sve veze i spojevi. jer nas je Poslanik. s. Uzvišeni Allah reče : To ti pripada. s. već povrh toga ne prestaje da ih uznemirava. govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka svome komšiji dobročinstvo čini..s. . nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.. kad biste se vlasti dočepali. mimo toga što žive u jednom mjestu. Sve ovo je produkt slabog imana..v. 2/20. desi se. 16/114. da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske odnose a da rastavim one koji ih raskidaju ? Odgovori : Svakako. Kako oni ne razmisle o Kur’anu.s. podsticao na uspostavljanje i čuvanje rodbinskih veza.a..s. rodbinska veza ustade i reče: Je li ovo mjesto utočišta onih koji prekidaju rodbinske odnose ? Allah. je rekao : « U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose.v. a.” Potom Allahov Poslanik. a. a upozorio nas na opasnost njihovim kidanjem. » 240 Što se međukomšijskih odnosa tiče.

pa je Allahov Poslanik.102 I još Allahov Poslanik. prilikom osvojenja Mekke..s.a. : « Kao pelikani » misli na poređenje stanja nekih muslimana u ovom našem vremenu.. ili zbog njihiova ubjeđenja. u Buhariji i Muslimu se prenosi od Džabira b.v. a ne zbog čina kao čina. Ibn Dževzi kaže : ”Pod pojmom da neće osjetiti džennetski miris se može uzeti zbog toga šta dolazi sa tim činom.: « Pred kraj ovoga svijeta bit će ljudi koji će se bojiti u crno. je zabranio bojenje i farbanje kose i brade crnom bojom. Abdullaha. rekao : « Promijenite ovo sa nećim drugim (tj. s. a.. »245 28. Vidimo kako neki od svojih brada prave takve oblike da zaista sliće pelikanima . kao što se za havaridže kaže da im je osobina čelavost i obrijanost. »244 Ovo što se spominje u hadisu je prisutno u ovom našem vremenu. a. izgledajući kao pelikani.. Musned Ahmed.a. kaže : “Džibril mi nije prestajao oporučivati komšiju sve dok nisam pomislio da će ga moći naslijediti (u imetku poslije njegove smrti). Taj njihov čin biva njihovim obilježjem. obojite nekom drugom bojom) ali se klonite crne boje.š. da je rekao : Došlo se sa Ebu Kuhafom.. r. s. se prenosi da je reakao: Rekao je Allahov Poslanik. dž. Među ljudima je rasprostranjeno bojenje i farbanje svojih brada i kosa crnom bojom.v. kao pelikani.da se pod riječima Poslanika.a.a. Meni se čini . 4/156.v. briju kompletnu širinu brade ostavljajući dlake samo na bradi. Muslim. koji neće osjetiti džennetski miris. . najbolje zna .s... r.a Allah.s.s. 4/156.a. ” Ja kažem : Poslanik..Velika škrtost : 243 244 245 Musned Ahmed. potom to boje crnom bojom. s. 14/79. iako brijanje glave ne spada u zabranjene radnje.s.”243 27-Podmlađivanje staraca : Od Ibn Abbasa. a njegova brada i kosa je bila izrazito bijele boje.

objašnjavajući da se zasigurno spasio onaj koji se sačuva škrtosti. i proširenost trgovine. Muslim. s. r. u koj već uveliko učestvuju i žene. 16/134.” (Ahmed.a. » 29-Mnoštvo trgovine : Od predznaka Sudnjeg dana spada trgovina i njena rasprostranjenost među ljudima.a. s.a. samim tim njihovim krvoprolićima.” Isto se prenosi da je rekao : Rekao je Allahov Poslanik. koja je islam zabranio. gdje govori : « Stanja će postajati sve teža i teža.: “Uistinu od predznaka Sudnjeg 246 247 Buharija. da je Poslanik.a.s.s. a to ljudima neće povećati ništa drugo do škrtost. jer je nepravda veoma teška na Sudnjem danu. r. »246 Od Muavije se prenosi da je rekao : čuo sam Allahova Poslanika. Može da znači i njihovo uništenje na Ahiretu. » (At-Taqabun. s. Navela ih je na razna krvoprolića i činjenje dozvoljenim svoju rodbinu.a.: « Vrijeme će veoma brzo prolaziti.a.103 Od Ebu Hurejre..v. . Tegalluba. u kojoj će žena zajedno obavljati trgovačke poslove sa svojim mužem. smanjit će se posao i na sve to će doći velika škrtost. r.v. 13/13.s.s... A može značiti njihovo uništenje i na dunjaluku i na Ahiretu. s.. » Škrtost spada u veoma pokuđena i ružna svojstva. biće ti koji će uspjeti.v. Imam Ahmed i Hakim prenose od Abdullaha b. i čuvajte se škrtosti jer ona uništila one koji su bili prije vas.s..a... »247 Kadi Ijad kaže : « Ovo uništenje može da sadrži uništenje ovog dunjaluka .v.a. što je više moguće. rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti razne pošiljke. Mes’uda. 5/333) Nesai prenosi od Amra b. 16) Od Džabira se prenosi da je Allahov Poslanik. rekao : « čuvajte se nepravde. se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste pojava velike škrtosti.. kao što kaže Uzvišeni : « A oni koji budu sačuvani gramzljivosti.v. s. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.

18/96) Natjecanje u pridobijanju i osvajanju dunjaluka vodi ka slabosti Imana.s. a.a.. potom ćete zavidjeti jedni drugima. . 7/244) Što nam se predkaza. kao što se desilo onima prije nas i što se nama samima upravo dešava. (navodeći hadis u kojem. naredio.s. pa da se oko njega natječete kao što su se i oni natjecali i da vas on ne upropasti kao što je i njih upropastio. Poslanik.s. a potom ćete se mrziti međusobno. se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. » (Buharija.” Ili slično tome.. s. kaže: “Kada omogući osvojanje Farisa i Ruma. nego se bojim da vam se ne “otvori” dunjaluk kao što se otvorio onima koji bijaše prije vas.. 18/96) Poslanik. dž.Mnoštvo potresa .” (Muslim.š.a. Avf odgovori: Govorit ćemo onako kako nam je Allah. između ostalog stoji): “Pred Sudnji dan će se pojaviti .v.a.. uveća se broj trgovina.s. propasti ummeta i razilaženju mišljenja. reče: “Ali nešto drugačije: “Međusobno ćete se natjecati..a.6/257-258) U Muslimovoj zbirci se dodaje: “Pa ćete biti upropašteni kao što su njihova božanstva upropaštena.podrhtavanja tla Od Ebu Hurejre.s. kakav ćete biti narod?” Abdurrahman b.a.104 dana jeste proširenost i veliki broj novčanih sredstava. nas je obavijestio kako se za ovaj ummet ne boji siromaštva.a..v. U jednom hadisu se prenosi da je Poslanik. Allahov Poslanik. : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi.. potom ćete okrenuti leđa jedni drugima. (Muslim. s.. u nju se uključiše žene.v. rekao : « Tako mi Allaha ja se za vas ne bojim siromaštva. 30. s.. Nufejla Es-Sekunija se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Allahova Poslanika s.v. r. ljudi biše stavljeni na kušnju kapitalom i natjecanjem u njegovu stjecanju.v.” (Sunen Nesai. s.”(Buharija.s. 13/81-82) Od Selemeta b. što će uzrokovati proširenost trgovine.. dođe. nego od pristupačnosti i privlačnosti dunjeluka i međusobnog natjecanja u njegovu pridobijanju.

a..ili u mome ummetu . » Aiša.v. istočnih i zapadnih gradova. gdje govori: “U mom ummetu će se pojaviti propadanje i izobličavanje zemlje. izobličavanja i sklizavosti zemlje Od Aiše. r. izobličavanje ili sklizavost zemlje nad pripadnicima kaderijskog pravca.s. s. kada vidiš međusobna razmimoilaženja na Svetim mjestima. se prenosi da je Allahov Poslanik. ali ono što se iz hadisa može vidjeti da se pod ovim misli na njihovu sveobuhvatnost i neprestanost.a. upita: O Allahov Poslaniče!. nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa..105 velika smrtnost. Havale. s.s..” (Musned Ahmed.a.ili na moje tjeme . 9/1349) U Tirmizijevoj zbirci hadisa se dodaje: “U ovom ummetu . Kada se pojavi zloba kod ljudi.a. deformacija i sklizavost zemlje. znaj da su se približili zemljotresi. r.a.pa je rekao: “O sine Havvalov!.će se pojaviti propadanje. nesreće i ogromne poteškoće... zar ćemo biti uništeni a među nama će biti dobrih Allahovih robova? Poslanik.” (Musned Ahmed. Imami Ahmed prenosi od Abdullaha b. pojavit će se ulegnuće.s.v. kada kaže: Allahov Poslanik je stavio svoje ruke na moju glavu .a. a.” (Fethul-Bari.a. r. Omera. 7/306) Ibn Hadžer kaže: “Veliki potresi zadesiše većinu sjevernih. 5/288) 31.v.Pojava propadanja. r. 2/1349) Spominje se da se to odnosi na pristalice pravaca Zenadika i Kaderija.s. deformacija i sklizavost zemlje. : « Pred sami kraj ovog ummeta.” (Sunen Tirmizi.. 13/87) Ovo potvrđuje i predaja Abdullaha b. tada će nastupanje Sudnjeg dana biti bliže ljudima nego što su moje ruke blizu tvoje glave. s. r. 6/367-368) .” (Sunen Ibn Madže.” (Musned Ahmed. se prenosi da je rekla: Rekao je Allahov Poslanik.a.” (Tirmizi. da je rekao: čuo sam Allahova Poslanika. i to nad Zenadikama i Kaderijama. rekao : ” Pred sami Sudnji dan će se pojaviti propadanje... odgovori: “Da.. 6/418) Od Ibn Mes’uda.

Ebi Hadreda gdje govori: čula sam Allahova Poslanika. s. (Musned Ahmed.. od kojih su muzičari.v..a. Sahhar El-Abdi prenosi od svoga oca. koji je rekao: Rekao je Allahov Poslanik.a. 6/378-379) Prije ovog našeg vremena desila su se neka ulegnuća zemlje na istoku i na zapadu. s.v.a. alkoholičari.106 Abdurrahman b. povrate se svome Stvoritelju. kao i to da smo im Mi rekli: ”Budite majmuni prezreni..a. U predajama nailazimo na žestoke prijetnje onima koji se oglušuju o Allahove zabrane. dok je bio na mimberu.s. s. : ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe propadanje zemlje pod nekim plemenima . dž. potvrđujući to Kur’anskim ajetom gdje Allah. bit će rečeno : Ima li iko da je ostao od tih i tih osoba ? ” Reče (prenosilac hadisa) : Shvatio sam da se pod pojmom kabail (plemena) misli na arape .v. 4/483) Od Muhammeda b. rekao: “U ovom ummetu će se pojaviti ulegnuće. r. s. zastraživanje robova od Uzvišenog Allaha i skoro kažnjavanje pristalicama raznih novotarija u vjeri i velikih griješnika. Tirmizi prenosi od Imrana b.. Sve to s ciljem da ljudi razmisle o svojim postupcima. zbog toga što stranci svoja stanovišta nazivaju selima. Ibrahima Et-Tejmija se prenosi da je rekao: čuo sam Bekiru. i dr. kako govori: “Kada čujete da je kompletna vojska nestala u zemlji (potonula).š. dok se to danas dešava mnogo češće i u raznim dijelovima zemlje. znajte da je Sudnji dan veoma blizu.a. odgovori: “Kada se pojave muzički instrumenti. shvate da se Sudnji dan veoma približio i da nema drugog spasa i pribježišta osim kod Uzvišenog Stvoritelja.s.. da je Allahov Poslanik. Husejna..!” (El-Bekara. 65) Ovo mišljenje .s. izobličenost i sklizavost zemlje.s. kada će se to dogoditi? Poslanik.” Jedan čovjek od muslimana reče: O Allahov Poslaniče!. ženu Ka’aka’a b. kaže: “Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili.v.” (Tirmizi. koja nam dolaze kao opomena pred žestpku kaznu. 6/458) Izobličavanje će biti stvarno i sematičko: Hafiz Ibn Kesir u svome tefsiru (komentaru Kur’ana) tvrdi da će izobličavanje biti stvarno. pjevačice i alkoholičari.” (Musned Ahmed.

107

zastupa još Ibn Abbas i drugi mufessiri, što je najispravnije i najtačnije. Mudžahid, Ebu Alije i Katade zastupaju mišljenje da se to izobličavanje desilo sematički a ne istinski, jer se ono odnosilo samo na njihova srca, a nisu se izobličili u majmune. (Tefsir Ibn Kesir, 1/150-153) Ako uzmemo da izobličavanje podnosi činjenicu da se odnosi samo na sematičke pojave, onda imamo veoma mnogo primjera onih koji su ogrezli u griješenju i čija su srca izobličena; to sve bi rezultatom da više nisu u stanju razlikovati dozvoljene od nedozvoljenih stvari, niti između upućivanja na dobro i odvraćanja od zla. Njihov primjer je primjer majmuna i svinja, da nas Uzvišeni Allah sačuva takvih stanja, a sve na što nas upozori Poslanik, s.a.v.s., će se zasigurno desiti, bilo u jasnom ili sematičnom obliku. 32- Nestanak pobožnjaka Od predznaka Sudnjeg dana spadaju i sljedeće pojave: Nestanak pobožnih ljudi, mali broj uglednih i poštovanih i veliki broj nevaljalih tako da neće ostati osim nevaljalci, nad kojima će nastupiti Smak svijeta. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah, dž.š., ne uzme dobre vjernike, tako da ostanu samo oni u kojima nema nikakva dobra; koji neće poznavati dobročinstvo a niti će sprečavati bilo kakvo zlo.” (Musned Ahmed, 11/181-182) Što znači: Allah, dž.š., će Sebi uzeti vjernike, a ostaviti svjetinu i najgore ljude, u kojima nema ni koliko trun dobra; što će biti rezultatom povlačenja znanja, tako da će ljudi uzimati sebi za vođe neznalice koji će donositi odluke bez potrebnog znanja. Amr b. Šu’ajb prenosi od svoga oca, od svoga djeda, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će vladati samo klevetnici, ološ i pokvarenjaci koji se neće držati svojih ugovora

108

i povjerenja, koji će se razići u mišljenjima i biti će ovako (međusobno ispreplečući prste).” (Musned Ahmed, 12/12) Nestanak pobožnjaka će uslijediti sa povećanim griješenjem, ostavljanjem naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Kada pobožnjaci budu gledali neko od nevaljalih dijela a ne budu nastojali da ga uklone ili ukažu na njega, doći će do proširenja nereda na zemlji (fesada), tako da će se i na njih spustiti Allahova kazna, zajedno sa onima koji su činili taj prestup. Na ovakav stav nas upučuje i hadis u kojem je rečeno Allahovu Poslaniku, s.a.v.s.,: Zar ćemo biti uništeni a među nama ima pobožnih osoba? A Poslanik, a.s., odgovara: “Da, kada se uveća pokvarenjaštvo.” (Buharija, 13/11) 33- Povećan broj pokvarenjaka Od predznaka Sudnjeg dana spada i mnogo veći broj pokvarenaka u odnosu na pobožnjake, koji će preuzeti monopol po pitanju njihove vjere. Stvar ljudi je postala u rukama pokvarenjaka, prezrenjaka i onih kod kojih nema ni koliko trun dobra. Ovo stanje će biti sušta suprotnost realnosti i normalnosti, čiji se znaci vide još u ovom našem vremenu. Svjedoci smo naših predstavnika i vlastodržaca kod kojih ima najmanje dobra i najmanje znanja; povrh činjenice da bi oni trebali biti najbolji među ljudima po svojoj bogobojaznosti i prednjačiti nad svojim podređenim. Najbolji i najkvalitetniji ljudi su oni koji su najbolje vjere i koji su najbogobojazniji. Uzvišeni Allah kaže: “Najugledniji kod Allaha i Njegova Poslanika budete slušali.” (Hudžurat, 13) Allahov Poslanik, s.a.v.s., nebi davao vlast nikome drugom do onome ko je zaista zaslužuje, i ko je najbolji i najznaniji među ljudima. Tako su postupali i halife koje dođoše poslije njega, oko čega imamo veliki dio primjera. Jedan od tih je i predaja koja se navodi u Buharijevom Sahihu, od Huzejfe, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao stanovnicima Nedžrana: “Poslat ću vam istinski povjerljiva čovjeka”, počastvujući ih ashabom Poslanika, s.a.v.s., i to Ebu Ubejdu, r.a.,.” (Buharija, 13/232)

109

Ovo su neki od dokaza koji nas upućuju na povećan broj loših ljudi, što spada u predznake Sudnjeg dana, navest ćemo još samo neke od brojnih hadisa koji govore o tome: Imami Ahmed prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Nastupit će prevrtljive godine; lažov će se smatrati iskrenim, a iskreni lažovom; nepovjerljiv će se smatrati povjerljivim, a povjerljiv nepovjerljivim; govorit će samo Ruvejbidatu.” Bi rečeno: Šta je to Ruvejbidatu? Poslanik, a.s., odgovori: “Ogrezli griješnik koji će pričati o opštim stvarima.” (Sunen Ahmed, 15/37-38) U podugom hadisu Džibrila se kaže: ”Ali obavijestit ću te o njegovim predznacima (Sudnjeg dana)...kada goli i bosi budu predvodnici ljudi, to je predznak Sudnjeg dana. ” (Sahih Muslim, 1/163) Od Omera b. El-Hattaba, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : « Od predznaka Sudnjeg dana, da dunjalukom ovlada prostak sin prostaka ; tog dana će najbolja osoba biti vjernik koji se nalazi između dva darežljivca. » (Medžmea Ez-Zevaid, 7/325) U “Sahihu” se navodi sljedeće: “Kada se odgovorna stvar bude davala neodgovornim osobama, očekujte Sudnji dan.” (Buharija, 11/332) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana: ... da se uzvise najniži društveni slojevi nad istaknutim ličnostima ”, zar nisi ovako čuo od Hibija o Abdullah b. Mes’ud? On odgovori: Da; tako mi Gospodara Kabe. Rekli smo: Šta su to najniži društveni slojevi? Odgovorio je: Pokvarenjaci, stanovnici ogromnih zatvorenih kuća, koji se uzdižu iznad pobožnjaka i dobrih ljudi. Pod istaknutim ličnostima se misli na stanovnike pobožnih domova. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Neće nestati dunjaluka sve dok njen upravitelj ne postane prostak sin prostaka.” (Musned Ahmed, 16/284) To jest sve dok dunjalučke blagodati, užitci i autoriteti ne postanu samo njegovi.

110

U Ahmedovoj predaji od Huzejfe b. Jemanija, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne postane među ljudima najpriznatiji prostak sin prostaka.” (Musned Ahmed, 5/389) U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Huzejfe, r.a., oko povlačenja povjerenja, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sve dok čovjeku ne bude rečeno: Nema ga izglednijeg!, nema ga elegantnijeg!, nema ga pametnijeg!, a u njegovom srcu neće biti Imana - vjerovanja, ni koliko zrno gorušice.” (Buharija, 11/333) U ovom vremenu je ovo sve više primjetno i sve više prisutno među muslimanima. Danas kažu za čovjeka: Nema ga pametnijeg!, nema ga moralnijeg!, opisivajući ga najljepšim opisima, dok je on jedan od najpokvarenijih ljudi i najmanje od pobožan i povjerljiv, pa čak može biti i jedan od neprijatelja islama i muslimana; pa, nema snage niti moći bez Allahove Uzvišene pomoći. 34- Da se naziva poznajemo pozdrav samo onim osoba koje

Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek neće nazivati selam nikom drugom do onome koga poznaje. U hadisu Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao : Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : « Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek nazove selam drugom čovjeku, ali samo onome koga poznaje. » (Musned Ahmed, 5/326) U drugoj predaji stoji : « Pred Sudnji dan će doći do samo poznatih pozdravljanja. « (Musned Ahmed, 5/333) Ova stvar je itekako primjetna u ovom našem vremenu ; velika većina ljudi ne neziva selam i ne pozdravlja se osim sa onima koje poznaje, što je svakako oprečno Sunnetu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas je podsticao na širenje selama onima koje poznajemo i onima koje ne poznajemo; što je opet, razlogom povećanja međusobne ljubavi među muslimanima, koja je uzrok za Iman, sa kojim biva ulazak u Džennet. U hadisu Ebu Hurejre,

111

r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : ”Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili ćete se međusobno zavoljeti ? Širite selama međusobno. ” (Muslim, 2/35) 35- Traženje znanja kod mlađih osoba Abdullah b. Mubarek prenosi od Ebu Umejje El-Džumehija, r.a., da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao : « Od predznaka Sudnjeg dana je troje : Prvo : Da se znanje traži kod mlađih osoba... » (Fethul-Bari, 1/243) Abdullah b. Mubarek bi upitan o mlađima, pa je rekao: “Oni koji budu odgovarali po svom mišljenju, pa tako stariji prenose to od mlađih, a nije mlad.” Oko toga, isto tako bi rečeno: “Dolaziće im znanje od mlađih osoba; To jest: Novotara u vjeri.” Od Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao: “Ljudi neće prestajati biti u dobru sve dok im znanje bude dolazilo od ashaba Poslanika, s.a.v.s., i od njihovih starijih; pa kada im znanje bude dolazilo od mlađih, razići će se u mišljenjima i bit će uništeni.” 36-Pojava izazovno obučenih osoba Od predznaka Sudnjeg dana jeste izlazak žena iz šerijatskih okvira, oblačenjem odjeće koja ne pokriva njihova stidna mjesta, njihovo pokazivanje svojih ukrasa, kosa i svega što je obavezno da se pokrije. U hadisu Abdullaha b. Amra, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Pred kraj mog ummeta će se pojaviti ljudi koji će jahati u sedlima (na svojim jahalicama), slični devinim sedlima, silazit će pred džamijskim vratima. Njihove žene će biti veoma izazovno obučene, njihove kose će biti kao grbe vitkih, odvažnih horosanskih deva. One su proklete, iza vas će doći narodi, kod kojih će vaše žene služiti njihove, kao što vas služe žene prijašnjih naroda.” (Musned Ahmed, 12/36)

112

U Hakimovoj zbirci stoji: “Pred kraj ovog ummeta će ljudi jahati na svojim jahalicama u mekanim sedlima. Pred vrata njihovih džamija će dolaziti njihove žene, veoma izazovno obučene (tj. bit će obučene - odnosno gole). Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Dvije vrste džehenemlija neću nikako vidjeti: Narod koji će imati bičeve kao kravlje repove, kojima će udarati svijet, i žene prozirne odjeće, koje odstupaju od pokornosti Uzvišenom Allahu i čuvanju polnog organa, a na taj posao navraćaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod deva (svezivanjem kose na vrh glave). Takve osobe neće ući u džennet, a niti će osjetiti njegov miris, koji se širi na udaljenost toliku i toliku.” (Muslim, 17/190) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana:...da pokazuju odjeću koju će nositi žene što će ih činiti veoma izazovnim.” Ovi hadisi spadaju u mudžize Poslanika, s.a.v.s., koje se obistiniše onako kako nam je i predočio s.a.v.s., prije ovoga našeg vremena, što se to danas uveliko očituje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovu vrstu ljudi nazva (izazovnim obučene a gole); zbog njihova oblačenja, što ih čini golim, jer njihova odjeća ne pokriva ono što bi trebala, zbog svoje tankoće i providnosti. Ovakvu odjeću koristi velika većina žena. (Halal i haram u islamu, str. 83) Kaže se: Znači (izazovno obučene) ; tj. pokrivenih tijela, stegnutih pokrivača, tjesne odjeće, koja će ocrtavati njeno tijelo, isticati njene grudi i zadnjicu; ili će otkrivati pojedine dijelove tijela, zbog kojih će biti kažnjena na Ahiretu. Poslanik, s.a.v.s., sabra sve ove opise u jedno: “Izazovno i napasno obučene”, i isto tako: “Koje odstupaju od pokornosti Uzvišenom Allahu i čuvanju polnog organa, a na taj posao navraćaju i druge osobe. Njihove glave su kao grbe kod horosanskih deva (svezivanjem kose na vrh glave).” Ova pojava je veoma primjetna u ovom našem vremenu, kao da je Poslanik, s.a.v.s., navodeći hadis, gledao stanja u ovom našem vremenu, i opisivao nam ga. U ovom našem podneblju nailazimo na veliki broj frizerskih radnji samo za žene, radnje za sve pedikerske

koja su tumačili svakovrsne osobe. njeni snovi će biti iskreni. Dokle god je osoba iskrena u svom vjerovanju.. U Buhariji i Muslimu se prenosi hadis od Ebu Hurejre.s. 12/406) Učenjaci su se razišli po pitanju tačnog određivanja vremena u kojem će snovi mu’mina biti istiniti. za razliku od predhodnog.” Rekao je: “Mudrost u davanju posebnosti svega toga pred sam kraj ovoga svijeta. a on će biti počašćen sa istinitim snovima. Najistinitijih snova će biti oni koji su najistinitiji u govoru.” (Fethul-Bari.od poslanstva će jedino preostati da se vjernik neće služiti lažnim govorom. da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik. čija tumačenja su skrivena.v. 2/176) U tom vremenu će se umanjiti broj sagovornika i pomagača mu’minu.. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva. kao što je to spomenuto u hadisu: “Islam je pošao na pojedincima i završit će se na pojedincima. Većina radnika u tim radnjama su muškarci koji za svoje usluge uzimaju povelike naknade.a. ali to nije sve. nježnije. na nekoliko mišljenja : ... ” (Muslimova predaja) U Buharijinoj predaji stoji: “Skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit.istinskih vjernika Među predznake Sudnjeg dana spada istinitost snova mu’mina. velika većina žena se ne zadovoljava samo onim što im je odredio Uzvišeni Stvoritelj.Istinitost snova mu’mina .113 usluge. od prirodnih kosa. r. skoro da ni jedan san vjernika neće biti neistinit. kako bi izgledala što privlačnije. i tako spriječiti prisustvo laži u njima. pa se ne bi dešavalo onako kako su tumačili. 37 .a. s. što je omogućilo prisustvo laži na ovakav način.” (Muslim. blistavije i ljepše. već kupuje i presađuje sebi umjetnu kosu.” Ibn Ebi Džemre kaže: “Pojašnjenje hadisa u kojem se spominje da skoro ni jedan san mu’mina neće biti neistinit.: “Kada vrijeme bude veoma brzo prolazilo. jeste da će se mu’min u tom vremenu osjećati usamljenikom. što će joj pomoći da privuče pažnju ljudi. je sljedeće: Većina tih snova će se pokazivati u obliku kojeg neće biti potrebno objašnjavati.

a nadvladanosti nevjerstva. vjerniku će ostati samo istiniti snovi. dž. Mu’min neće naći nikoga za sagovornika.a Allah najbolje zna . Treće: To stanje je vezano posebno za vreme Isa b. Merjem. r. pojava pera (sredstava za pisanje). već. kako god se približava završetak ovoga svijeta. u isto vrijeme. Sve to zbog raznoraznih fitneta i mnoštva ubistava. rekao: ” Pred sami Sudnji dan će biti .a.s. a.. . Bit će najistinitijeg govora.. 38. ali im to bi zamijenjeno sa istinitim snovima.” (Muslim.a. r. a od vjere se bude uzimalo samo jedan mali broj.: “Vrijeme će početi veoma brzo prolaziti.v.s.v.s.a... koji su jedan od dijelova poslanstva. s. ali će.. Drugo: To će se dogoditi prilikom smanjenog broja mu’mina. A Allah. Ovo mišljenje potvrđuje i hadis Ebu Hurejre. 16/222) Ibn Hadžer smatra da je ovo mišljenje najispravnije i najbliže istini. nakon doba poslanstva. potrebni onoga ko će obnoviti vjeru i podsjetiti ih na sve ono što su bili zaboravili od svoje vjere. Veliki dio znanja i šerijatskog podučavanja će biti podignut sa zemlje. kako bi bili obradovani ili opomenuti. Vjernici će klonuti duhom. neznanja i griješenja nad prisutnim osobama.114 Prvo : To će se desiti pred samo nastupanje Sudnjeg dana.na mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga.Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga U hadisu Ibn Mes’uda. Stanovnici njegova vremena će biti najbolji i najodabraniji od ljudi.. bi posljednji poslanik. zatvoriše se vrata dolasku novih poslanika. se prenosi da je Poslanik. Na taj način su i prijašnji narodi bili opominjani i podučavani od svojih poslanika. kao počast i veselje. Pošto naš Poslanik Muhammed. biti pomognut sa istinitim snovima. a znanje će biti podignuto sa zemlje.š.” Pojavom pera se misli . s. po kojima se ne određuje tačan termin nastupanja istinitih snova.a. najbolje zna. a u njihovim snovima neće biti laži. Ovo mišljenje je veoma blizu predhodnom mišljenju Ibn Ebi Džemreta..

115 U predaji Tajalisa i Nesaije se navodi hadis Amra b. i rad po njima.a. 7/244) To znači . Sunnet. dok im ništa neće koristiti veliki broj literature.” (Sunen Nesai. se isto tako prenosi. 7/329) Od Enesa.” (Medžme’a Ez-Zeva’id.. kako nam kaže Uzvišeni Stvoritelj: Pa tko poštiva Allahove propise .s. s.” (Sahih Ibn Huzejme. s.a.a. 2/283-284) U drugoj predaji se navodi: “ Da čovjek prođe kroz mesdžid a ne klanja u njemu. gdje kaže : čuo sam Allahova Poslanika.s. 4/446) Ovakvo nešto nije dozvoljeno. ( El-Hadž. s. 32) . r. jer uzvišenost i hurmet mesdžida spada u uzvišenosti i hurmet Allahovih zakonitosti. a pojavi znanje.. i rasprostranjena po svim dijelovima svijeta.. se prenosi da je Allahov Poslanik. ” Od Ibn Mes’uda. 39.a. na drugoj strani uočavamo veliku zastupljenost neznanja među ljudima. rekao: ”Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se mesdžidi uzmu samo za prolaz kroz njih (tj kao putevi). što je znak imana i bogobojaznosti.. koji su u mnogome doprinjeli njegovo širenja.a. što podrazumjeva Kur’an. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da čovjek prođe pored mesdžida a ne klanja barem dva rekata namaza.pojava sredstava podučavanja.znak je čestita srca. da se uveća i proširi trgovina. Sa svim ovim. kao što nam je rečeno u hadisu Ibn Mes’uda.v.Podcjenjivanje podsticajem sunneta koji su bili islamskim Od predznaka Sudnjeg dana spada i podcjenjivanje zakonitosti Uzvišenog Allaha.. r. izobiljom sredstava za štampu (štamparija) i kopir aparata.s.v. ” (Mustedrek Hakim. gdje kaže: čuo sam Allahova Poslanika. gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana . r.v. U ovom našem vremenu je ova pojava uveliko izražena. a to su knjige. da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana jeste da se mesdžidi uzmu samo za put i prolazak kroz njih. Tegalluba.. Skoro da nestade korisnog znanja...a Allah najbolje zna .a.

116

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: Kada neko od vas uđe u mesdžid, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata namaza.” (Muslim, 5/225-226) Od najvećih nesreća je to što mesdžidi postadoše predmetom eksukrzija, izleta i zadovoljstava nevjernika, nakon što su bili mjestom spominjanja i robovanja Uzvišenom Allahu. Ovo je primjetno u ovom našem vremenu, a naročito u nekim islamskim zemljama i zemljama kojima vladaju nevjernici; nema snage niti moći bez Allahove pomoći. 40- Ogromnost mjeseca Od Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Od predznaka blizine Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca.” (Medžme’a Ez-Zevaid, 3/146) Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: “Od predznaka Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca; u noći će se vidjeti mjesec i bit će rečeno: U dvije noći.” Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Od predznaka Sudnjeg dana spada ogromnost mjeseca; u noći će se vidjeti mjesec i bit će rečeno: U dvije noći.” Tumačeći ova dva hadisa dolazimo do saznanja o ogromnosti mjeseca, prilikom njegova pojavljivanja; što nije obično početkom mjeseca. 41- Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrđivanju vijesti Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti ljudi koji će vam govoriti o stvarima za koje niste čuli ni vi a ni vaši očevi; pa teško vama i teško njima.” (Muslim, 1/78) U drugoj predaji stoji: “Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti varalice i lažljivci, koji će vam dolaziti sa pričama za koje niste

117

čuli ni vi ni očevi vaši; pa teško vama i teško njima. Neće vas odvoditi na stranputicu a niti će vam nešto korisno donositi.” Muslim prenosi od Amira b. Abde da je rekao: Rekao je Abdullah b. Mes’ud, r.a.,: “Šejtan će se prikazivati u ljudskom obliku, koji će dolaziti ljudima i govoriti im raznorazne laži, koje će ih razjediniti, tako da će neko od njih reći: čuo sam čovjeka kako govori to i to, čije mi je lice poznato, ali se ne sjećam njegova imena.” (Muslim, 1/79) Abdullah b. Amr b. El-As, r.a., je rekao: “Na moru se nalaze zatvoreni i svezani šejtani, koje sveza Sulejman, a.s.. Bojim se da se ne oslobode i ne dođu ljudima učiti Kur’an.” (Muslim, 1/79-80) Nevevi kaže : ”To znači: Učit će nešto što nije Kur’an, a vi ćete govoriti da je to Kur’an. To učenje će udaljiti običan svijet, koji neće biti dovoljno oprezni.” Danas smo svjedoci velikog broja garib hadisa, dok se ljudi ne ustručavaju prenositi raznih stavova i mnoštva laži, bez dodatne provjere ispravnosti i tačnosti govora. Ovo će biti rezultatom odvođenja ljudi na stranputicu i iskušenje. Poslanik, s.a.v.s., nas je upozorio o vjerovanju izjava takvih osoba. Hadiski učenjaci ove hadise uzimaju osnovom u potvrđivanju riječi osoba koja nam dolaze sa raznoraznim informacijama, pripisujući to Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., bez detaljne provjere prenosioca, kako bi se utvrdila ispravnost i istinitost govora. Uzrok velikih ljudskih laži u ovom našem vremenu, biva uzrokom da ljudi nisu u stanju razlikovati vijesti koje im dolaze, tako da se više ne može razlikovati ono što je istinito od onoga što je neistinito. 42-Velika svjedočenja pojava lažnog i uskraćivanje istinskog

U hadisu Abdullaha b. Mes’uda, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Pred Sudnji dan će se pojaviti ... lažno svjedočenje i uskraćivanje istinskog svjedočenja.” (Musned Ahmed, 5/333)

118

U lažno svjedočenje spada namjerna laž u iznošenju bilo kakvog svjedočenja. Lažno svjedočenje, kao i uskraćivanje istinskog svjedočenja je uzrok poništavanje istine. Uzvišeni Allah kaže: I ne uskratite svjedočenje ; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grešno. (El-Bekara, 283) Od Ebu Bekreta, r.a., se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima (to je ponovio tri puta)? činjenje širka (nevjerstva) prema Uzvišenom Allahu, neposlušnost prema roditeljima i lažno svjedočenje - ili lažni govor -, bio je naslonjen pa je sjeo; nije prestajao to ponavljati sve dok nismo rekli (u sebi) da hoće prestati.” (Buharija, 5/261) Imali danas ičega više od lažnog i uskraćenog svjedočenja?! Zbog svoje težine i opasnosti, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ovu pojavu usporedio sa činjenjem širka i neposlušnosti prema roditeljima. Lažno svjedočenje je uzrok zuluma (nepravde), nasilja, zanemarivanja ljudskih prava u novčanim i imovinskim stvarima. Ta pojava je dokaz slabosti imana i neprisutnosti bojazni od Milostivoga. 43- Mnoštvo žena a manjkavost muškaraca Od Enesa, r.a., se prenosi da je rekao: Ispričat ću vam hadis kojeg vam niko poslije mene neće ispričati; čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., gdje govori: “Od predznaka Sudnjeg dana je manjkavost znanja, pojava i prisutnost neznanja, pojava nemorala (bluda), povećan broj žena i manjkavost muškaraca, tako da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.” (Buharija, 1/178) Bi rečeno : Uzrok tome je zasigurno velika prisutnost nereda, koja će uzrokovati raznim ubistvima, u kojima če najviše stradati muškarci ; oni su borci, za razliku od žena. Hafiz Ibn Hadžer kaže : ”Predhodno mišljenje uzimam s rezervom; jer se u hadisu Ebu Musa’a jasno kaže: “Mali broj ljudi a veliki broj žena.” (Muslim, 7/96) Ovaj hadis nas upučuje na jasan i očit znak, a ne na bilo koji drugi razlog. Pred sami Sudnji dan Allah, dž.š., će učiniti da će

119

se manje rađati muška djeca a mnogo više ženska. Veliki broj ženske populacije biva odgovarajućim uzrokom pojave neznanja i podizanja znanja.” (Fethul-bari, 1/179) Rekao sam: Ništa ne sprečava da bude onako kako spominje Ibn Hadžer, a i zbog nekih drugih razloga koji će dovesti do smanjenja broja muškaraca a povećavanja broja žena; kao što su neredi koji prouzrokuju ratove. U muslimovoj predaji se navodi dokaz koji nas upućuje da smanjen broj ljudi a veliki broj žena biva uzrokom nestanka ljudi a ostajanje žena. Ono što, u većini slučajeva, uzrokuje smanjenju broja ljudi, jesu ratovi. U muslimovoj predaji se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Nestat će ljudi, a ostat će žene, tako da će na jednog upravitelja doći i po pedeset žena.” (Muslim, 16/221) Ovdje se ne želi potencirati stvaran broj (pedeset), jer u hadisu Ebu Musa’a, r.a., se kaže: “čovjek će vidjeti iza sebe kako ga slijedi četredeset žena koje sa naslađuju gledajući u njega.” (Muslim, 7/96) Znači broj se uzima metaforički, a Allah, dž.š., najbolje zna. 44- Veliki broj iznenadnih smrti Od Enesa b. Malika, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao : ”Od predznaka Sudnjeg dana ... pojava iznenadnih smrti.” Ova pojava je danas uveliko prisutna, velikim brojem iznenadnih smrti. Vidimo zdrava čovjeka koji iznenada umre. Ovakvo stanje se danas, u našem modernom svijetu, naziva srčanim udarom. Razuman treba malo da se zamisli, kajući se i vračajući Uzvišenom Stvoritelju, prije nego što mu dođe iznenadna smrt. Imam Buharija bi govorio: “U slobodno vrijeme iskoristi blagodati Ruku’a možda ti smrt neočekivano dođe Koliko si samo zdravih, bez bolesti vidio Kojeg duša iznenada napusti. ”

120

Ibn Hadžer kaže: “Najčudnija stvar je što se to (iznenadna smrt) desilo baš njemu - tj. Buhariji ili nekome od njegovih bližnjih. ” 45- Međusobno nepoznavanje Od Huzejfe, r.a., se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je upitan o Sudnjem danu?, pa je odgovorio: ”Znanje o tome je kod Moga Stvoritelja, o njegovom nastupanju nezna niko drugi sem Njega, ali ja ću vas obavijestiti o njegovim predznacima, i onome što će se dogoditi pred samo njegovo nastupanje. Pred njegovo nastupanje će biti velikih nereda i anarhije.” Prisutni upitaše: O Allahov Poslaniče!, o neredu smo već upoznati, a šta je to anarhija? Poslanik, a.s., reče: “Na habešijskom jeziku: ubistvo, međusobno nepoznavanje, tako da skoro ni jedna osoba neće poznavati drugu.” (Musned Ahmed, 5/389) Do međusobnog nepoznavanja i zapostavljanja će doći usljed velikih nereda, iskušenja i ubistava među ljudima, ovladavanju ljudi materijalizmom, kada svak bude radio samo radi sebe, ne osvrčući se na dobrobit drugih ljudi, niti na njihova prava. Sve to će biti uzrokom proširenosti bolne mržnje. Osobe će živjeti u domenu svojih mišljenja i svojih strasti. Neće postojati moralni upravitelji koji bi radili na ljudskom međusobnom upoznavanju. Neće biti imanskog bratstva koje bi ih sastavljalo na ljubavi prema Uzvišenom Allahu i pomaganju u dobročinstvu i čestitosti. Taberani prenosi od Muhammeda b. Sevketa da je rekao: “Došao sam Nu’ajmu b. Ebi Hindu, koji mi pokaza nekoliko stranica, u kojima je pisalo: Od Ebu Ubejde b. El-Džerraha i Mu’az b. Džebela Omeru b. El-Hattabu: Selamun alejke ... (spominjajući pismo, u kojem stoji:) Pričali smo o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada će vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji ... (potom spomenu odgovor Omera, r.a., njima, u kojem se kaže:) Vaše pisanje u kojem me upozoravate o stvarima ovog ummeta pred sam kraj ovoga svijeta, kada će vidljivi prijatelji postati tajni neprijatelji. Vi niste

a Allah to najbolje zna.a. s.a. U tom vremenu će se pojaviti želja i bojazan.” 46. i da će se ona ponovo povratiti na isti oblik na kojem je bila. u obliku pašnjaka i rijeka. u hadisu Ebu Hurejre. rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne povrati arapska zemlja u oblik pašnjaka.s. od kojih izraste mnogo bilje. 7/97) Mišljenja sam da mišljenje koje zastipa Imam Nevevi. Ovaj stav potvrđuje pojava velikog broja izvora. neposijana i nenavodnjavanja.a. sa malim brojem rastinja. blizinom Sudnjeg dana. velikim brojem ratova.” (Muslim. tako da će ona ostati zapostavljena. rekao u bici na Tebuku: ”Sutra ćete doći na izvor u Tebuku. pomanjkanja žudnje. s. r.121 jedni od tih ljudi. a niti je to ovo vrijeme. nije meritorno. Imam Nevevi kaže. koja će teći u obliku rijeka. nedovoljno vremena za ostvarivanje žudnji i zainteresovanosti za to. Bit će onako kako nas obavijesti iskreni Poslanik. Vanjština hadisa nas upučuje da će arapski gradovi obilovati vodom. tumačeći značenje povratka arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka: “To znači ..v.v. nagomilavanja nereda. rijeka. kako nam to prenosi Mu’az b.Povrat arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka U predznake Sudnjeg dana spada i povrat arapske zemlje u oblik pašnjaka i rijeka. kojem nećete . posjedi će zasigurno izumrijeti i neće se moći povratiti u pašnjake i rijeke.a. se prenosi da je Allahov Poslanik. želja će biti u smislu dobara njihova dunjaluka. Većina voda se crpi iz bunara ili nastaju spuštanjem kiše.. Arapska zemlja je neplodna i sušna. Ako poljoprivrednici prestanu zaljevati svoje usjeve i obrađivati ih.s. i pretvoriti se u pašnjake i šume. koji izvriše poput rijeka. Sve to biva uzrokom manjkavosti ljudi..s. po pitanju tumačenja hadisa.. r. s.” (Nevevijevo tumačenje Muslima. 7/97) U ovom hadisu imamo jasne dokaze da je arapska zemlja bila u obliku pašnjaka i rijeka.a. od koje će nastati mnogo rastinje. da je Allahov poslanik.a Allah najbolje zna arapi će ostaviti i udaljiti se od zemlje.v.. Džebel.

a. a potom je Allahov Poslanik. je u toj vodi oprao svoje ruke i lice.a. da ćeš ovdje vidjeti ono što će napuniti srca. Allahov Poslanik. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Kijametski dan dok ljude ne pogodi sveobuhvatna kiša od koje neće ništa iz zemlje niknuti. ili je rekao obilnom rijekom . Izobilje kiše a manjak biljaka Prenosi se od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok zemlju ne zahvati kiša pred kojom neće izdržati kuće od ilovače.249 Ako je kiša uzrok rasta biljaka.. Kitabul fiten ve ešretu ssa’a 18/30 .a.s.a. i vodu ponovo vratio u istu posudu.da je Resulullah savs rekao:Nije sušna godina da na vas ne padne kiša.. s. dok se nije sakupilo malo više vode. ako ti Allah podari dug život.a. Prenosi se od Ebu Hurejre r. Ko od vas dođe na tu rijeku.a..122 uspjeti doći a već će se preobraziti u rijeku.7554 Musned Ahmeda 3/140 250 Muslim. Rekao je: Allahov Poslanik.s. s.s. 15/40-41) 47. ” Kada smo došli do te rijeke zatekli smo dvije osobe. ” (Muslim. ih je iskritikovao i izgovorio im se onoliko koliko je Allah htio.nego je sušna godina da vam pada i pada a iz zemlje ništa ne nikne.248 Prenosi se od Enesa r. Rekao je: Potom su sa izvora zahvaćali malo po malo vode.ništa Ga ne čini nemoćnim.. dok se sve osobe nisu napile.v.s.v.Allahovo je da stvori (učini) ono što će onemogućiti ovaj uzrok zbog postojanja redoslijeda pokretanja uzroka jer je Allah taj koji stvara uzroke i prouzrokovano. s. Izvor je protekao obilnom vodom.v. neka ne uzima ništa od vode dok ja ne dođem.hadis br.. s. rekao: ”Bojim se o Mu’azu..nego će izdržati samo kuće od drveta.250 248 249 Musned Ahmeda 13/291. ih je pitao: ”Jeste li išta uzimali od vode ?” Odgovorili su: da. Izvor je bio u obliku remena na obući koji se sužavao. Rekao je: Allahov Poslanik.v.

4. a nafta u stvarnosti nije zlato.Resulullah savs je obavijestio o vodi koja će se povući sa brda zlata. zbog slijedećeg: 1.Resulullah savs posebno ističe Eufrat od drugih mora i rijeka. el fiten vel melahim.Resulullah savs je obavijestio o sukobu oko ovog blaga. svaki od njih će tada reći:»Da mi je da budem onaj koji će ostati živ.Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata Prenosi se od Ebu Hurejre r.123 48. da je Resulullah savs rekao:Neće nastupiti Sudnji dan dok se Eufrat ne povuče sa brda zlata. 18/19 .252 Onaj ko smatra da se ovim hadisom misli na naftu obavezuje ga mišljenje da je zabranjeno uzeti bilo šta od nafte.»251 Brdom zlata se ne misli na naftu ili crni petrol kao što to smatra Ebu Ubejje u svom komentaru na Ibn Kasimovo djelo En Nihaje. Hafiz Ibn Hadžer smatra smutnju i međusobno ubijanje razlogom zabrane uzimanja bilo čega od tog brda. ko bude tome prisutan neka od njega ne uzme ništa. od stotine će biti ubijeno devedeset devet. a to niko ne kaže. 49.U drugim rivajetima čak se zabranjuje onom ko prisustvuje ovom blagu da od njega uzme bilo šta.13/78 Muslim. a nafta se dobija iz mnogobrojnih mora i dijelova zemlje. a prenosi se tako od Ebu Ka'ba: Ljudi će se razilaziti u sticanju (traženju) dunjaluka.Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom 251 252 Buhari .Čuo sam Resululllaha savs da je rekao: Još malo pa će se Eufrat povući sa brda zlata . brda koje će ljudi vidjeti. a nafta se crpi mašinama iz duboke unutrašnjosti zemlje.Nije se desilo da su se ljudi sukobili prilikom pronalaska nafte u Eufratu ili drugdje.a. brda zbog kojeg će se ljudi međusobno ubijati.U tekstu hadisa stoji: brdo od zlata. zna se da je zlato poznata ruda. 3. 2.

neće otići (nestati) dunjaluk sve dok čovjek prolazeći pored kabura ne zadrži se dugo pred 253 254 Misli se na Medinu. kaza mu šta se dogodilo.koji vas je precizno obavijestio o onom što je bilo i što će biti poslije vas . 3/83-84. razgovor predmeta sa čovjekom.255 50.a čovjek je bio jedan od židova-. tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša.a.254 U Ahmedovoj predaji od Ebu Seida El Hudrija r. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura čovjeka govoreći: Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu. U hadisu Ebu Hurejre stoji : Napao je vuk stado i uzeo jednu ovcu. nisam vidio vuka da govori do danas. 256 Buhari. grad Poslanika. Čovjek reče:-Tako mi Allaha. op.Obavijestiće čovjeka o onome što se desilo u njegovom odsustvu.a. se spominje priča do riječi Resulullaha savs: Istinu je rekao.hadis br. dok krajevi biča i kaiši papuča i butine ne kažu čovjeku šta je radila njegova porodica. 13/81-82 .124 Od predznaka Sudnjeg dana je i razgovor zvijeri sa čovjekom. Još malo pa čovjek neće izaći i vratiti se kući a da mu papuče i bič ne kažu šta je njegova porodica radila u njegovom odsustvu. Čudniji od toga je dolazak čovjeka u palmovik između dva izgorjela kamenjara253. Progovoriće pojedini dijelovi čovjeka.256 Od njega se prenosi da je Resulullah savs rekao: Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. Potom se vuk popeo na obližnje brdašce.Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja) Prenosi Ebu Hurejre r. a Poslanik mu povjerova i reče: Doista je to predznak Sudnjeg dana. 15/202-203. sjeo na stražnje šape pa rekao: -Otrgnuo si mi nafaku kojom me Allah opskrbio. Tako će butine obavijestiti čovjeka o djelima njegove porodice u toku njegovog odsustvovanja.8049 255 Musned Ahmeda. čovjek sav u čudu ode Poslaniku. Musned Ahmeda.pr. neće nastupiti Sudnji dan dok zvijeri ne propričaju sa ljudima. Čoban ga je slijedio i otrgnuo ovcu od njega.

a. niti kod svih ljudi. Dovoljno je da se to obistini u pojedinim djelovima u nekom vremenu. a priželjkivanje smrti pored kabura je znak o neredu toga doba koji se spustio na ljude. Amr mu reče: Pazi šta pričaš. 13/75-76.Ovaj život u kojem nema dobra Kad bi se smrt prodavala kupi je.Ovo i ako se nije desilo. Hafiz Iraki kaže: Ne mora to biti u svakom mjestu.je rekao: Doći će vrijeme u kojem kad bi neko od vas našao smrt na prodaju .a.a. promjenom cjelokupnog stanja (hala). reče: Čuo sam Resulullaha savs da je rekao: Nastupiće Sudnji dan a Rimljani će biti najmnogobrojniji.257 Nagovijestio je Božiji Poslanik savs ljudima žestinu i patnju zbog koje će priželjkivati dolazak Dedžala. 259 Muslim. Njegova narav bježi od pomisli za žudnjom o smrti.259 257 258 Fejdul Kadir. Ovaj hadis ima za cilj obavijestiti o onome što će biti a ne nametnuti šerijatski propis. Njegova priroda se uznemiri dok gleda mrtvace i kabure. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana El Mustevrid el Kurešij kod Amr bin Asa r.258 51.A neće biti dužan. Tako Huzejfe r.kupio bi je.izmjenom šerijata. vidi Medžmeu zzevaid. 6/418 ili Feth. Samoća kabura i zabranjeno priželjkivanje smrti mu je prihvatljivije od žestine nesreće i iskušenja. kao što je rečeno . bez sumnje će se desiti. Džabir upita: A zbog čega? Zbog siline patnje i tereta. 18/22 . Čovjek ne čezne za smrću.125 tim kaburom i ne kaže: Kamo sreće da sam ja na mjestu stanovnika ovog kabura. 7/284-285. Odgovori Resulullah savs. Pričam ono što sam čuo od Resulullaha. Priželjkivanje smrti će doći sa mnoštvom smutnje. odgovori on. prenosi hadis u kojem Resulullah savs kaže: Doći će vrijeme u kome će ljudi priželjkivati Dedžala. Ibn Mes'ud r. Samo će biti nesretan (i iskušan). niti u svakom vremenu. Taberani u Evsetu.

262 Opis borbe muslimana i Rimljana se bilježi u hadisu Jusejr bin Džabira: Uskovitlao se crveni vjetar Kufom. Zatim Nefi'a reče Džabiru: Džabire.-odgovori. zapamtio sam od njega četvero: Borićete se protiv Džezire (arapskog poluotoka op. Rimljani?-upita.Bez pobjednika i bez jedinice. 11/347 262 Muslim. ovo je Kijamet! Abdullah se ispravi iz naslona i reče: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne dođe vrijeme u kome se miraz neće dijeliti. ispod svakog bajraka dvanaest hiljada. pa je spomenuo: Potom će nastupiti primirje između vas i Rimljana260. a plijenu se ne bude imao ko radovati. potom protiv Dedždžala pa ćete ga svladat. Boriće se dok se noć ne ispriječi između njih.126 Avf bin Malik el Ešdže'i prenosi da mu je Resulullah rekao:Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana .. Hoćeš reći. nećemo vidjeti Dedždžala prije nego li pokorimo Rimljane.pr. Boriće se do noći.pr. povratka bez pobjede nema. poslaće deset konjanika u izvidnicu. Biće pobijeni u neviđenoj ili do tada nezapamćenoj bici. komentatori hadisa kažu da se misli na Rimljane. 261 Buhari. 18/26 . Borba bez Pobjednika i bez jedinice. Da.261 Džabir bin Semure prenosi od Nefi'a bin Utbeta: Bili smo sa Resulullahom savs . došao je čovjek i neuobičajeno povikao: O Abdullah bin Mes'ude. potom protiv Vizantije pa će je Allah otvorit.. potom protiv Perzije pa će je Allah otvorit.Biće to sukob žestokih razmjera. Stotinu potomaka jednog oca će se prebrojavati a naći će samo jednog preživjelog.pa će oni prekršiti taj dogovor. Potom ruku usmjeri u pravcu Šama i reče: Neprijatelj se sakuplja protiv muslimana a i muslimani se skupljaju protiv njih.. doći će protiv vas pod osamdeset bajraka. U tom sukobu će čak i ptice mrtve padati. Kojem plijenu poslije toga će se radovati i kome će miraz podijeliti?Dok budu u takvom stanju čuće za veću nesreću od te.. Četvrtog dana će im se priključiti ostatak muslimana.”sinovi žutih” . Allah će učiniti nevjernike poraženim. vidi Feth 6/678 op. Resulullah savs 260 U hadisu stoji “benu asfer”. Glasnik donese vijest: Dedždžal vam je kod porodica! Pobacaće ono što je u njihovim rukama. Muslimani će isturiti svoje jedinice smrti. Zatim će muslimani isturiti drugu jedinicu smrti.) pa će je Allah otvorit. Povratka bez pobjede nema. krenuće.

Upućuju na to hadisi. a to će biti dezinformacija. Muslimani će odgovoriti: Tako nam Allaha. Dok budu dijelili plijen. ne ostavljamo svoju braću. Kad se poredaju u redove Rimljani će reći: Ne miješajte se između nas i onih koje ste zarobili od nas (a sad su muslimani). 18/24-25 Gradovi u Siriji. imena njihovih očeva i boju njihovih konja. među njima će šejtan povikati: Zaista je Mesih kod vaših porodica.) 265 Fethul Bari. 6/278 . Tako u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre Resul savs kaže: Neće nastupiti Sudnji dan dok Rimljani ne dođu u El E'amak i Dabik264.127 reče: Doista znam njihova imena. jednog od najboljih gradova Šama.265 52.pr. prenosi da je Resul savs rekao: Doista će zborno mjesto muslimana na dan pokolja biti u dolini El Guta u blizini grada zvanog Damask . Kada dođu u Šam pojaviće se. raduje nagovještajem mnogobrojnosti muslimanske vojske. na kraju vremena. A trećina će pobijediti i nikad više neće biti iskušani. blizu Halepa.Muslimani će pobijediti Rimljane i to će biti uvod u osvajanje Carigrada. vidi Muslim 18/21 (op. uprkos brojnosti neprijatelja. Ta priča je od događaja koji se još nisu dogodili. upućuje na konačnu pobjedu mu'mina . Trećina će poginuti i biće najbolji šehidi kod Allaha. Dok se budu spremali za borbu popunjavajući redove. U njoj je radosna vijest i opomena.a. Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa) 263 264 Muslim. Ibn Munir kaže: Priča o Rimljanima do danas nije upotpunjena. Biće to najbolji konjanici ili od najboljiih konjanika na zemlji toga dana. počeće namaz i sići će Isa sin Merjemin Ebu Derda r. a pred njih izađe vojska medinska od najboljih stanovnika zemlje toga vremena. sablji obješenih na masline. prije pojave Dedždžala. ne znamo da su se borili na kopnu u tolikom broju.-pa će se sukobiti.263 Ovaj rat će se desiti u Šamu. Osvojiće Carigrad. Trećina će biti poražena i njima Allah nikad neće oprostiti.

18/43-44 Nevevijev komentar Muslima.kad se zna da su Rimljani potomci Ishakovi. zatim kaže: Neki kažu poznato i zapamćeno je .od potomaka Ishakovih. kao što je rečeno u prethodnom hadisu: Krenuće sedamdeset hiljada sinova Ishakovih. Nejasnoća je u tome kako će Carigrad osvojiti oni?! Kadija 'Ijad smatra da u većini Muslimovih zbirki stoji . zatim će reći drugi put: La ilahe illellahu Allahu ekber pa će im se otvoriti .s. 18/43-44 .spustiće se.. Dok budu dijelili plijen glasnik će povikati: Dedždžal se pojavio! Ostaviće sve i vratiće se. jedan od ravija kaže: Nisam siguran da li je to polovica koja je u moru.na to upućuje smisao hadisa jer se misli na arape!!! Hafiz Ibn Kesir smatra da hadis upućuje na to kako će Rimljani primiti islam na kraju vremena pa će možda Carigrad osvojiti skupina njih.od potomaka Ismailovih.Neće nastupiti Sudnji dan dok sedamdeset hiljada sinova Ishakovih ne krenu na njega.će osvojenje biti poslije sukoba sa Rimljanima u velikom pokolju i pobjede muslimana nad njima. Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah savs rekao: Jeste li čuli za grad čija je jedna polovina na kopnu a druga u moru? -Jesmo Božiji Poslaniče. Kad stignu . tada će muslimani krenuti prema Carigradu. Reći će: La ilahe illellahu Allahu ekber a polovica toga grada će pasti .prije pojave Dedždžala. Hadisi upućuju na to da . . Amr bin As mu reče: Pazi šta 266 267 Muslim.128 Od predznaka je i osvojenje grada Carigrada. njihovo oružje će biti tekbir (Allahu ekber) i tehlil (la ilahe illellah).od strane muslimana. Porijeklo vode od 'Ajsa sina Ishakova sina Allahovog prijatelja Ibrahima a. neće se boriti oružjem niti strijelu odapeti. ući će u njega. Allah će im ga otvoriti bez borbe.Sevr.266 Javlja se nejasnoća u hadisu kod riječi: Krenuće na njega sedamdeset hiljada sinova Ishakovih .267Obrazlaže to pohvalom njima u hadisu Mustevrida el Kurešija koji kaže: Čuo sam Resulullaha savs koji kaže: Nastupiće Sudnji dan a Rimljani će biti najmnogobrojniji narod.

bilježi riječi: Osvojenje Carigrada je sa Sudnjim danom. nikome ga ne ostavljamo. brzi u osvješćivanju poslije nesreće. Hvala Allahu na pojavi i veličini islama. Amr reče: Možda to obrazlažeš time što posjeduju četiri odlike: blagi u smutnji. Potom Tirmizi kaže: Mahmud veli (misli se na Gejlana šejha Tirmizijinog)-: Ovaj hadis je garib (neobičan). Tirmizi od Enes bin Malika r.a. Takvih je u našem vremenu puno. a Carigrad je osvojen u vrijeme nekih od ashaba Resulullahovih savs. 18/22 Nevevijev komentar Muslima. dobri su prema siromašnim.269 Dakle Rimljani su tražili od muslimana da ih ostave da se bore protiv onih koji su ranije bili zarobljeni pa su primili islam. odgovori on. čak većina islamskih vojnika u Šamu i Misiru su bivši zarobljenici koji danas. je slao vojsku na Carigrad pod vodstvom 268 269 Nevevijev komentar Muslima. 18/21 270 Džamiu Ttirmizi. Muavija r. tačno je da Carigrad nije osvojen u doba ashaba.270 Međutim. a Allah opet najbolje zna.Pričam ono što sam čuo od Resulullaha savs. a peta odlika je lijepa sve to ih štiti od nepravde vladara. Allahu hvala zarobljavaju nevjernike. A sama činjenica da je većina muslimanske vojske od bivših nevjernika nije čudna. a muslimani će reći: Tako nam Allaha mi ne napuštamo našu braću. . siročadi i slabimma.129 pričaš. a muslimani su to odbili obrazlažući to time da onaj ko prihvati islam biva našom braćom. drugi će primiti islam i biti u sastavu muslimanskih snaga koje će osvojiti Carigrad. Nevevi kaže: Ova praksa je prisutna u našem vremenu. Osvojenje Carigrada bez borbe se još nije desilo. 6/498 . Carigrad je grad Rimljana. U prilog tvrdnji da će potomci Ishaka osvojiti Carigrad je i podatak da će broj vojnika Rimljana dostići milion.268 Smatram dokazom da će Rimljani primiti islam na kraju vremena prethodni hadis Ebu Hurejre o sukobu sa Rimljanima kada Rimljani rekoše muslimanima: Pustite nas da se borimo protiv onih koje ste zarobili od nas. brzo se vraćaju nakon uzmicaja.a. na hiljade zarobljenih odjednom. biće osvojen sa pojavom Dedždžala. Neki će biti ubijeni.

hadis br. Osim toga Carigrad je izašao iz ruku muslimana onog dana kad je turska vlada proglasila neislamsku vladu. 271 272 En Nihaje fil fiten vel melahim.271 Osvajanje Carigrada od strane turaka također je bilo sa borbom. ali se uspio nagoditi sa stanovnicima Carigrada da u njemu sagrade mesdžid. nevjersku (laičku). inšaallah.272 53.je metafora o životu ljudi. ali ga nisu osvojili. kada je ratifikovala ugovore sa nevjernicima.a. vodiće ljude svojim štapom. nevjerničkim. Što se tiče osvajanja turaka koje je bilo prije našeg vremena ono je uvod velikog osvajanja. njihovoj povodljivosti i slaganju sa njim. To će nastupiti sa promjenom vremena. 18/103. 1/62 Hašijetu Umdetu ttefsir an ibn Kesir. 18/36 . stoga ga Imam Buhari spominje u poglavlju promjena vremena. Bilježi Ahmed i dva šejha od Ebu Hurejre r. onako kako nas je o tome obradovao Resulullah savs. Ljudi će mu se pokorno odazvati. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne izađe čovjek iz plemena Kahtan. Osvajanje Carigrada radošću nagoviještenoj u hadisu će se dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti koju zna samo Allah Uzvišeni i to će biti istinsko osvajanje kada se muslimani vrate vjeri od koje su se okrenuli. Dolazak Kahtanca Na kraju vremena će se pojaviti čovjekiz plemena Kahtan.273 Kurtubi veli: Riječi .130 njegovog sina Jezida. Potom ga je opsjedao Mesleme bin Abdul Melik i također ga nije osvojio.9395. vojsku u kojoj je bio i Ebu Ejjub el Ensari. 2/256 273 Musned Ahmeda. Muslim. Danas je on u rukama nevjernika i biće osvojen zadnjim osvajanjem onako kako je o tome obavijesrio Iskreni savs. 13/76. Allahovim neprijateljima i počela suditi turskim zakonom neznabožačkim.Buhari. A vratiće se islamsko osvajanje ovog grada.vodiće ljude svojim štapom.

. Također i predaja dobrog seneda od Ibn Abbasa: I čovjek iz plemena Kahtan. Sudi pravedno.274 Smatram da je to tako. 635str. Oni su vaše neznalice. Kende. Tako se i dogodilo.131 Svakako da i samo spominjanje štapa upućuje na njegovu grubost i žestinu prema njima.sve dok Kurejšije budu privrženi vjeri. Muavija nije negirao dolazak Kahtanca. vođenje ljudi štapom je metafora pokornosti njemu i njegovoj zapovijedi. To potvrđuje predaja Ibn Hadžera od Nu'ajm binhamade da on jakom predajom prenosi od Abdullah bin Amra da je spomenuo halife a potom: i čovjek iz plemena Kahtan.276 Negiranje Muavije je došlo iz bojazni od nečije pomisli o tome kako je hilafet dozvoljen drugima. ustao je. U hadisu Muavije stoji: .a. da je Resulullah savs rekao: Neće nestati noći ni dana dok ne zavlada jedan od robova. hadisbr. 6/535 276 Buhari. Ljudi su se pokoravali Kurejšijama dok nije oslabila privrženost Kurejšija vjeri. A El Džehdžah vodi porijeklo od roblja. pa je oslabila njihova vlast i prešla drugima. 18/36 . govorio da će Kahtanac biti kralj. 16/156.277 274 275 Et Tezkire. gube pravo vlasti. Muslim. Fethul bari. I tako će biti dok Kurejšije budu vjeri privrženi. zahvalio se Allahu onako kako Mu dolikuje i rekao: Obaviješten sam da neki od vas kazuju riječi kojih nema ni u Kur'anu niti u eseru Resulullaha savs. Samo se riječi Kurtubija o njegovoj grubosti ne odnose na sve ljude. U prilog tome je i predaja Ahmeda od Ebu Hurejre r. Dobro se čuvajte želja koje zavode one koji ih govore. mimo Kurejšija. nego samo na griješnike. Ko se usprotivi tome Allah će ga na lice oborit.a. Kahtanac je dobar čovjek. Kahtanac je slobodan iz plemena Kahtan kojem pripadaju stanovnici Jemena iz plemena Hamir.8346. Ovaj Kahtanac nije El Džehdžah. svi su dobri. a ako je ne budu uspostavljali. 6/532-533 277 Musned Ahmeda. Ja sam čuo Resulullaha savs kako kaže: Doista vlast pripada Kurejšu. Hemedan i drugi. naljutio se Muavija r.275 Kada je Abdullah bin Amr bin el As r.a. zvaće ga Džehdžah. U tome im niko ravan nije.

muslimani. o Allahov robe. Muslimani su se borili protiv Židova još u doba Resulullaha savs. da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne zarate sa Židovima i muslimani će ih poraziti.(u njemu je spomenuo Dedždžala ) i rekao: Mumini će se okepiti u Bejtul Makdesu. Potrešće ih žestok potres. njima će se suprotstaviti vojska Isa a.š. Židovi će se sakriti iza kamenja i drveća pa će kamen i drvo progovoriti: O muslimanu. Pitaćete se međusobno: Da li je vaš poslanik spomenuo nešto od toga? Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre r. Ovdje iza mene je Židov.278 Međutim taj sukob nije bio od predznaka Sudnjeg dana o kojim govore hadisi. Pobijedili su ih i protjerali sa arapskog poluotoka slijedeći riječi Resulullaha savs: Sigurno ću protjerati Židove i kršćane sa arapskog otoka i na njemu neće ostati niko osim muslimana... o Allahov robe.a. Sukob u kojem će drvo i kamen progovoriti: O muslimanu. Razlog borbe će biti to da će Židovi biti vojska Dedždžalova. bićete zatečeni zamršenošću tih stvari.čak će korijen.s.. Dođi i ubij ga.. Borba protiv Židova Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena. a Hasan el Ešjeb kaže: Korijen drveta. dođi i ubij ga. Zatim će Allah dž. ili je rekao: O muslimanu ovo je Židov. Imam Ahmed bilježi od Semure bin Džunduba dugačak hadis koji je izgovorio Resulullah savs na hutbi onoga dana kad je nastupilo pomračenje sunca. 12/92 . Božiji Poslanik je nagovijestio borbu muslimana protiv Židova kada se pojavi Dedždžal i siđe Isa a. iza mene je Židov. .132 54. ili je rekao . Jedino 278 Muslim. Kaže: To će biti tako. dozivati. uništiti Dedždžala i njegovu vojsku. dođi i ubij ga. ili je rekao: Ovo je kafir. ili je rekao .reći: O mu'mine.s.temelj zida.

pa je rekao: Reći će Isa a.). Doista ne postoji dokaz koji nas obavezuje da izraz posmatramo izvan njegove zbilje (pravog značenja). To je stoga što je priča predmeta čvrsta u brojnim hadisima koji ne govore samo o borbi protiv Židova.s. će tada reći: Iman je udarac za tebe. 4077 . 21. kao naprimjer u riječima Uzvišenog: Allah koji je dao sposobnost govora svakom biću.š.280 U hadisu se jasno ukazuje na govor predmeta. ali vi ne razumijete veličanje njihovo. da ga ubije. pa će ga stići kod Istočnih vrata (Babu Lludd eš Šerkij) i ubiti ga. 6/103. Kada ga Dedždžal pogleda počeće se topiti kao što se so topi u vodi. Ni kamen. jasno upućuje da je riječ o stvarnom govoru.:Održao je Resulullah savs hutbu. zatim će se udaljiti bježeći. kao što to tvrde neki učenjaci.133 drvo el Garkad neće govoriti jer je to drvo Židova.: Otvorite vrata! Pa će otvoriti. Bilježe se riječi Ebu Umame el Bahilija r. 18/44-45 Sunen Ibn Madže. svi naoružani kratkim sabljama. Jedino će Garkad (gorušica)šutjeti jer je to njihovo drvo. jer da se htjela metafora onda ovo izuzimanje ne bi imalo značenje. 44. Neće ostati ništa od onoga što je Allah stvorio za šta će se Židov sakriti a da ne progovori Allahovom dozvolom. hadis br.op. ni drvo. odgovoriće (kože. 279 280 Buhari. Već sam o tome zasebno govorio jer je i to od predznaka Sudnjeg dana. Tako će Allah dž. hvaleći Ga. Ako će predmeti tada progovoriti onda nema potrebe govor kamena i drveta posmatrati u prenesenom značenju. ni zid. poraziti Židove. Muslim.s. većina rečenog je bilo o Dedždžalu. spomenuo njegov dolazak.279 Ovako bilježi Muslim.pr. Isa a. 2/1359././Sura Fussilet.1363./Sura Al Isra.a. (bilo bi beznačajno). ni životinja.s. iza njih će biti Dedždžal a sa njim sedamdeset hiljada Židova. nećeš me preteći u njemu. Iz konteksta hadisa da se naslutiti da je govor kamena i drveta zbilja. zatim silazak Isa a./ Ali riječi Uzvišenog: I ne postoji ništa što Ga ne veliča. obdario je darom govora i nas. Također samo izuzimanje gorušice (garkad) iz predmeta koji obaviještavaju o Židovima. Upozorio nas je na njega. Govor predmeta se spominje i u Kur'anu.

a licemjeri i neznalice nisu mogli izdržati žestinu nedaće u njoj. Njihov poraz od muslimana bi bio kao poraz svih drugih nevjernika pred muslimanima. Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se Medina ne očisti od pokvarenjaka kao što mjeh čisti jalovinu od željeza.134 Ako bismo pak uzeli govor predmeta u prenesenom značenju onda borba protiv Židova ne bi bila čudo na kraju vramena.a. tako da ne mogu računati ni na nagradu u tome. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena Podsticao je Božiji Poslanik savs stanovanje u Medini. koji su najgori ljudi. Bilježi Imam Muslim od Ebu Hurejre r. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša niko je neće napustiti prezirući je a da ga Allah neće zamijeniti boljim od njega. Obavijestio je da će od predznaka Sudnjeg dana biti pročišćenje Medine od njenih pokvarenjaka. Sve to upućuje na stvarnost govora predmeta u borbi protiv Židova. a ne o metafori.281 Kadija 'Ijad ovo čišćenje posmatra u vremenu Resulullaha savs jer hidžru i boravak u Medini nije mogao učiniti niko osim čvrstog vjernika. Ako pomno proučimo hadis uočićemo čuđenje koje će se dogoditi na kraju vremena i biti od predznaka Sudnjeg dana. dođite u izobilje. Bodrio je na to i obavijestio da niko neće napustiti Medinu zato što mu se u njoj ne sviđa a da ga Allah dž. a Medina im je bolja kad bi samo znali. 281 Muslim. o Židovskoj nemoći da se odbrane od muslimana.š. neće u njoj zamijeniti sa boljim od njega. a o kojima se ne spominje ono što bi upućivalo na skrivanje i govor predmeta. 55. 9/153 . da je Resulullah savs rekao: Doći će vrijeme kada će čovjek pozvati amidžiće i rođake govoreći: Dođite u izobilje. Doista je Medina poput mjeha koji odvaja nečistoću. kao što kovački mijeh čisti jalovinu željeza.

U nju neće niko ulaziti osim zvijeri .a.Drugo vrijeme je vrijeme Dedždžala kao što Buharija bilježi hadis Enes ibn Malika r.š. te spominje mogućnost ovog događaja u različitim vremenskim razdobljima.282 . 101. 4/88 286 Buhari. dokazujući to riječima Uzvišenog: A ima ih i među stanovnicima Medine koji su u licemjerstvu spretni. u kojem je Resulullah savs spomenuo Dedždžala i rekao: Potom će se Medina sa svojim stanovništvom tri puta zatresti pa će Allah dž. Alija.a. Tu će pasti na lica. Ammar i druga najbolja stvorenja. Zadnji će u njoj ostati dva čobana iz plemena Muzejna. pred sami početak Sudnjeg dana.135 Nevevi to smješta u vrijeme Dedždžala.285 Što se tiče potpunog odlaska ljudi iz Medine to će se desiti na kraju vremena. 4/95 284 Sura Et Tevba.284 a licemjer je bez sumnje. U hadisu Ebu Hurejre r. iz nje izvesti svakog nevjernika i licemjera283 Što sa pak tiče perioda između ta dva vremena ovaj hadis se ne odnosi na njega. a izbor kadije 'Ijada mu se čini malo mogućim. odvaja prljavštinu a ostavlja ljepotu. 5/89-90 . Ebu Ubejde. Ići će u Medinu goneći ovce a u Medini će naći divljinu. Ići će dok ne stignu do posljednje padine.a.286 282 283 Buhari. Ibn Mes'ud.Vrijeme Resulullaha savs potvrđujući to slučajem beduina zabilježenog u Buhariji od Džabira r. 285 Fethul Bari.misli se na grabljivice. stoji: Čuo sam Božijeg Poslanika savs kad je rekao: Napustiće te Medinu u dobru u kojem je bila. Sve to ukazuje da se hadisom željelo istaći određeno vrijeme i ljudi nad drugima. 4/96 Buhari. Mnogo je vrijednih ashaba koji su napustili Medinu poslije smrti Resulullaha savs kao Muaz ibn Džebel. Hafiz Ibn Hadžer spominje mogućnost događanja u oba vremena: . Zubejr. Talha. :Došao je beduin Poslaniku savs i dao prisegu za islam. nevaljalac. životinje i ptice. Potom je došao sutradan i rekao: Istjeraj me iz Medine! Poslanik to odbi tri puta i reče: Medina je poput mjeha.

zna najbolje. el fiten vel melahim. sigurno će poniženi stanovnici Medinu ostaviti četrdeset godina grabljivicama. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika 287 288 El Muveta.288 Zatim je spomenuo hadis Džabira r. odgovori on. a Allah dž. tjerajući ovce.a.:Posljednji koji će ostati u njoj su dva čobana iz Muzejne.. 4/89-90 . čiji će biti plodovi toga vremena? Zvijeri.287 Ibn Kesir kaže: svrha hadisa je ukazati na to da će Medina ostati čitava u danima Dedždžala. željeće Medinu.opet.a. pticama i zvijerima.a. 4/90 291 Buhari.124 290 Fethul Bari.a.290 Sve ovo upućuje na to da će potpuno napuštanje Medine biti na kraju vremena.š. –Potom Ibn Hadžer kaže: Ovo se sigurno još nije dogodilo. a naći će je divljom.s.s. 56.s. Potvrđuje to i hadis Ebu Hurejre r.: Prenio mi je Omer bin Hattab r. 2/888 En Nihaje. ne umre i ne bude pokopan u njoj.136 Imam Malik bilježi hadis Ebu Hurejre r. sve dok Isa a.291 znači: napuštenom od ljudi ili nastenjenom zvijerima. Upitaše: Allahov Poslaniče.289 Ibn Hadžer kaže: Prenosi Omer bin Šubbe sahih predaju od Avf bin Malika u kojoj stoji: Ušao je Resulullah savs u mesdžid pa nas je pogledao i rekao: Allaha mi. takva će biti i u vremenu Isa a. u kojem Resulullah savs kaže: Sigurno ćete ostaviti Medinu sa najljepšim što je u njoj pa će ući pas ili vuk i mokriti na zid mesdžida ili na minber. i to će biti posljednji predznak Sudnjeg dana i prvi znak početka Smaka svijeta jer poslije ovog predznaka nema ništa osim Smaka. Nakon izlaska Dedždžala i spuštanja Isa sina Merjeminog a. hadis br. 1/124. da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Putovaće konjanik do obronaka Medine a zatim će reći: U ovom gradu je nekada bilo mnogo muslimana. Moguće je da se to dogodi sa pojavom vatre koja će tjerati ljude. ptica i grabljivica. 1/158 289 Musned Ahmeda. zatim će se srušiti poslije toga.

silasku Isa a. Čak i kad bi se neko od vas sakrio u pećinu vjetar bi u nju prodro i dušu mu uzeo.s. Allah. naći ga i uništiti. 18/70 Muslim. iz pravca Šama poslati hladan vjetar od kojeg niko na zemlji u čijem srcu bude trun imana neće preživjeti.š. Potom će proći sedam godina a između dvojice neće biti zlobe. Ostaće samo nevaljali ljudi. Također će se dogoditi ovaj vjetar poslije izlaska sunca sa zapada. ili sa predajom: Jasni na Istini. ubistva Dedždžala i uništenja Je'džudža i Me'džudža. Ovaj hadis nije u suprotnosti sa hadisom: Skupina mog umeta se neće prestati boriti na istini i biti superiorna do Sudnjeg dana295. Bilježi Muslim od Abdullah bin Amra r. 2/193 .. neće im škoditi 292 293 Muslim. Možda je to Allahova počast prema njegovim robovima vjernicima u vremenu prepunom kušnje i zla. U opisu ovog vjetra stoji kako je on mekši od svile. Nad takvim će nastupiti Kataklizma. Zatim će Allah dž. da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se Dedždžal (pa je spomenuo hadis i u njemu:)Allah dž.će poslati Isaa sina Merjemina koji će biti isti Urve bin Mes'ud.294 Stoga je njegova pojava vrlo blizu pojavi Sudnjeg dana.a. ostaće samo zli ljudi koji će se uskomešati poput magaraca. uzeće dušu svakog mu'mina i muslimana.s. prihvatiće ih ispod pazuha.š. Je'džudžu i Me'džudžu stoji: Allah će poslati lijep vjetar. tražiće Dedždžala. U podužem hadisu Nevvas bin Sem'ana o Dedždžalu. 18/75-76 294 Fejdul Kadir. 6/417 295 Muslim. poslije pojave životinje i ostalih velikih predznaka Sudnjeg dana.137 Od predznaka Sudnjeg dana je i slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika pa neće na zemlji ostati niko ko će govoriti: Allah.293 Hadisi upućuju na to da će se ovaj vjetar dogoditi poslije silaska Isa a. Nad takvim će nastupiti Sudnji dan 292..

Moguće je da se radi o dva vjetra: iz Šama i iz Jemena.3/462 .To će se dogoditi na kraju vremena.a.š. se kaže kako je Resulullah savs rekao: Doista će Allah dž.kako o tome govore vjerodostojni hadisi.š.Zbog toga se nakon ovog rušenja Kaba nikad više neće sagraditi.pa kad je oskrnave ne pitaj o uništenim arapima.Zatim će se pojaviti čovjek iz Habeša(Abesinije)zvani Zu Suvajkaten(Vlasnik dviju cjevančica). 2.297 U hadisu Abdullah bin Amra stoji kako će se ovaj vjetar pojaviti iz Šama.a.kad je rekao:Daće prisegu islamu između Rukna i Mekamu Ibrahima. 13/65 Muslim.298 Odgovor je moguć na jedan od dva načina: 1. zatim će se sustići i tu se proširiti. A u hadisu Ebu Hurejre r. Neće ostaviti nikoga ko u srcu bude imao koliko trun imana a da ga ne usmrti.a.Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe Neće oskrnaviti Zabranjenu kuću niko osim njen stanovnik.299 57. 2/132 298 Muslim.Allah.Potom će doći Abesinci i 296 297 Muslim. 2/132 299 Nevevijev komentar Muslima.Kuću neće skrnaviti niko osim njen stanovnik.Moguće je da će početak tog vjetra biti iz jednog od ova dva mjesta. Bilježi Imam Ahmed od Seid ibn Sem'ana da je čuo Ebu Hurejru r. kao što smo spomenuli. A Allah dž.a njeni stanovnici su muslimani. A Allahov emr znači puhanje tog vjetra.razvaliće Kabu kamen po kamen.kada na zemlji neće ostati niko ko će govoriti Allah. 2/132 300 Fethul bari. najbolje zna. poslati vjetar iz Jemena mekši od svile.300Kada to učine snaći će ih propast.296 Misli se na to kako će ostati na Istini sve dok ih ovaj blagi povjetarac ne usmrti pred sami Kijamet.pokrasti njene nakite i zguliti njen ogrtač.kako priča Ebu Katade r.da je čuo Resulullaha savs. sve dok ne dođe Allahov emr a oni takvi.138 oni što ih napuste.

uoči Sudnjeg dana.303 Bilježi Ahmed i Dva šejha(Buharija i Muslim) od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao:Srušiće Kabu zu Suvejkatejn iz Habeša.opljačkaće njeno blago i strgnuti njen ogrtač.a. Stoga u Ahmedovoj predaji od Seid bin Sem'ana stoji: nikad više nakon toga neće biti popravljena. a ona tada nije bila kibla. 301 302 Musned Ahmedov. kad na zemlji ne ostane niko ko govori Allah.iskrivljenih zglobova.301 Prenosi se od Abdullah ibn Omera da je čuo Resulullaha savs kad je rekao:Srušiće Kabu Zu Suvejkatejn.139 potpuno je razrušiti i nikada više sagrađena neće biti. To je. 67.š.307 da je Allah dž. da je Resulullah savs rekao: Na kraju vremena će se pojaviti Zu Suvejkatejn na Kabi prenosilac kaže: Smatram da je Resulullah savs rekao: i mislim da će je srušiti.306 Ako bi se reklo da su ovi hadisi oprečni riječima Uzvišenog: Zar ne vidite da smo Harem svetim i bezbjednim učinili. 307 Sura El Ankebut. .Oni su ti koji će odnijeti njeno blago.a.hadis 9394 305 Musned Ahmeda.304 Također Imam Ahmed i Buharija bilježe od Ibn Abbasa r. 3/315-316.hadis 7053 304 Musned Ahmedov. Allah. bezbijedan Harem dok ga ne oskrnave njegovi stanovnici.12/14-15. Kako će onda njome zavladati Habešije nakon što je postala kibla svih muslimana?! Odgovor na ovakve pretpostavke je: rušenje Kabe će se desiti na kraju vremena. ruši je kamen po kamen (misli se na Kabu) . 15/227.18/103. kako je Resulullah savs rekao: Kao da ga gledam: crn.udaraće po Kabi njegovim pojasom i krampom.305 Bilježi Imam Ahmed od Ebu Hurejre r. hadis 8080. zaštitio Meku od slonova i onemogućio njihove vlasnike da sruše Kabu.15/35 Suvejka je deminutiv za potkoljenicu ili cjevanicu. dakle. 306 Musned Ahmeda. hadis 2010.Kao da gledam u njega:ćelav sprijeda.deminativ zato što je potkoljenica besinca oštra I duga 303 Musned ahmedov. šepav.302iz Habeša.

iščupali Crni kamen (hadžerul esved). 3/461-462 .140 U ajetu nema dokaza za trajnu sigurnost Harema koja se spominje u ajetu. Najžešći se svakako dogodio u doba Karamita.s. odnijeli ga u njihovo mjesto prebivališta i nakon dugo vremena ga vratili. Uprkos svemu tome što se desilo nije bilo suprotno plemenitom ajetu jer su to učinili muslimani i oni koji pripadaju njima. u četvrtom hidžretskom stoljeću. Rat u Meki se događao nekoliko puta. Pobili su mnogo muslimana. To je identično predaji Imam Ahmeda da zabranjeni Harem neće oskrnaviti niko osim sami muslimani. pa se desilo onako kako je to nagovijestio Resulullah savs i to će se sigurno desiti na kraju vremena. Četvrta studija: Je'džudž i Me'džudž Peta studija: Tri pomračenja Šesta studija: Duhan (dim) Sedma studija: Izlazak sunca sa zapada Osma studija: Dabbe (životinja) Deveta studija: Vatra koja tjera ljude 308 Fethul Bari.308 DRUGI DIO VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA Predgovor Prva studija: Mehdija Druga studija: Dedždžal Prevarant Treća studija: Silazak Isa a. onda kada na zemlji ne bude bilo nijednog muslimana. Nakon toga se Kaba neće ponovo osposobiti.

. Njihovo spominjanje po redu ne obavezuje i njihovo događanje po spomenutom redoslijedu. Vezani su veznikom vav (‫ )و‬a on ne obavezuje redoslijed.141 PREDGOVOR PRVO: Redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana Nisam našao jasan tekst koji bi precizirao redoslijed događanja velikih predznaka Sudnjeg dana. Tekstovi u redoslijedu se razlikuju jedan od drugog. Oni se spominju u hadisima zajedno bez redoslijeda.

Dedždžal. pomračenje na Arapskom poluotoku. 18/87 sa Nevevijevim komentarom 313 Isti izvor. ili životinja ili ono što se tiče posebno vas311 ili ono što se tiče svih vas.pr. ili Dim. Dim.pa je spomenuo: Dim.. Rekao je: Čega se sjećate? Odgovorili smo: Sudnjeg dana. životinju. a ono što se tiče svih vas je Kijamet. Je'džudž i Me'džudž.Bilježi muslim od Ebu Hurejre r. .Bilježi Imam Ahmed od Huzejfe bin Usejd el Gaffarija r. pomračenje sa zapada. a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom mahšeru ( okupljanju ). spuštanje Isaa sina Merjeminog. životinja iz zemlje.310 Ovo je jedan hadis od istog prenosioca ( ravije ) u kojem se redoslijed razlikuje. izlazak sunca sa zapada i vatra iz dubine Adena koja će goniti ljude. sa Nevevijevim komentarom Muslim.313 309 310 Muslim. Dedždžala. ili Dedždžal. 2. Rekao je: Doista neće nastupiti dok ne vidite prije njega deset znakova. 18/28-29. sa Nevevijevim komentarom 311 U komentaru Muslima stoji: … I kaže Hišam: ono što se tiče posebno vas je smrt. 18/27-28. izlazak sunca sa zapada.) 312 Muslim.309 Muslim bilježi ovaj hadis od Huzejfe bin Usejda sa drugom izjavom u kojoj stoji: Doista Sudnji dan neće nastupiti dok se ne desi deset znakova: pomračenje sa istoka. pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku. U drugoj predaji stoji: A deseti je silazak Isaa sina Merjeminog. da je rekao: Došao nam je Resulullah savs a mi smo se prisjećali. Je'džudž i Me'džudž.312 Muslim bilježi ovaj hadis od Ebu Hurejre ali i sa drugim riječima: Požurite sa poslovima prije nego se dogodi šestoro: Dedždžal i duhan (dim) i životinja iz zemlje i izlazak sunca sa zapada i ono što se tiče svih vas i ono što se tiče isključivi svakog pojedinca.a.142 Kako bi to bilo jasnije navešću primjer nekih od tih hadisa koji spominju sve velike predznake Sudnjeg dana ili neke od njih: 1. da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego se dogodi šestoro: izlazak sunca sa zapada. (op. tri pomračenja: pomračenje sa istoka. Vidi Muslim 18/87.a.

Imam Ahmed dodaje u svojoj predaji: Rekao je Abdullah . a sve to će kulminirati 314 Musned Ahmeda. Ovo je Muslimova verzija. hadis 6881 .143 I ovaj hadis je također još jedan hadis od istog prenosioca sa različitm redoslijedom predznaka. u tom hadisu se spominju neki znakovi po redoslijedu događanja. zatim silazak Isa a.314 Da. Tako se prvo spominje izlazak Dedždžala pred ljude. pa kaže: Ono što preovladava. (‫-) و‬i.s. a ni jedan od njih ne upućuje na redoslijed. Također se spominje u pojedinim predajama da je prvi predznak taj i taj. pa su ga čuli kako veli da je prvi znak pojava Dedždžala.A izlazak sunca sa zapada je prvi veliki znak koji će najaviti promjene u višem (nebeskom) svijetu. zatim pojava Je'džudža i Me'džudža u vremenu Isa a. Tako Ahmed i Muslim bilježe od Ebu Zurre: Sjedili su kod Mervan bin Hakema trojica muslimana. To će se završiti smrću Isa a.a čitao je knjige. Takav je i hadis Nevvas bin Sem'ana kojeg ćemo spomenuti kasnije inšaallah.a. koji će ga ubiti. 11/110-111.s. kao i sa različitim veznikom (‫-) او‬ili. i spominjanje njegove dove za njihovo uništenje.s. na osnovu ukupnih predaja.a. u nekim da je posljednji taj i taj. Na to je Abdullah bin Omer r. Koje god od ovo dvoje se prije dogodi. pa i pored toga postoji oprečnost među ulemom koji je prvi i to još od vremena ashaba r.mislim da će se prvo desiti izlazak sunca sa zapada. je ta da je pojava Dedždžala prvi veliki znak koji će najaviti promjenu cjelokupnog stanja na većini zemlje. neposredno poslije toga će se dogoditi i drugo. spojio je Hafiz Ibn Hadžer između početka sa Dedždžalom i početka sa izlaskom sunca sa zapada. Ono što je moguće je spoznaja nekih od predznaka putem događanja jednih neposredno nakon drugih kao što se spominje u nekim predajama.rekao: To što je rekao Mervan nije ništa. Čuo sam Resulullaha savs da je rekao: Doista je prvi predznak izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje na ljude u jutarnjem vremenu.

izlaska sunca sa zapada koji su neuobičajeni. 11/353 En Nihaje. nego je čudno stanje u kojem se on pojavljuje. 1/164-168 317 Fethul Bari. Je'džudž i Me'džudž i pomračenje. razlikuje vjernika od nevjernika je događaj stran uobičajenim normama. . to je događaj vrlo očit. prvi neuobičajeni znak zemlje. Dedždžal je. Doista ako izdvojimo 315 316 Fethul Bari. silazak Isaa a. sa neba. Možda se pojava životinje dogodi onog dana kada sunce izađe sa zapada. pa će izaći životinja koja će raspoznavati vjernike od nevjernika upotpunjavajući tako zatvaranje vrata pokajanja. kao što će o tome biti riječi prilikom spominjanja Dedždžala.Od prvih je: Dedždžal. Tibi kaže: Znakovi su predznaci Sudnjeg dana koji ukazuju na njegovu blizinu i dešavanje.317 Ovo je globalan redoslijed uzet iz jedne od skupine ajeta koji govore o njima. Njihova vidljivost. A što se tiče izlaska sunca sa zapada.s. A prvi znak početka Smaka ja vatra koja će tjerati ljude. iako mi se čini da Tibi vidi redoslijed znakova shodno onome kako je spomenuo u svakoj skupini. doista oni iako će se pojaviti prije izlaska sunca sa zapada i prije životinje oni su ipak ljudi. izlazak sunca sa zapada. njihov primjer je normalna pojava za razliku od pojave životinje. izlazak Je'džudža i Me'džudža. biće s kojim je toliko i toliko onoga što nije uobičajeno. Od drugih je: dim. silazak Isa a. pojava životinje i vatra koja tjera ljude. stoga je on prvi znak nebesa. u stvari. Ova njegova podjela je dobra i precizna. Ljudsko biće a pored toga moćno da naredi nebesima kišu od koje će zemlja izniknut. 11/352-353 . Pojava Dedždžala.144 Sudnjim danom. Potom kaže: Mudrost je u tome da se sa izlaskom sunca sa zapada zatvaraju vrata pokajanja (tevbe). Doista životinja koja razgovara sa ljudima.315 Hafiz Ibn Kesir smatra da je izlazak životinje prvi veliki neuobičajeni znak zemlje.316 Komentar Ibn Hadžera je superiorniji stoga što pojava Dedždžala u smislu ljudskog bića nije znak.s.

da je Resulullah savs rekao: Dolaziće predznaci jedan za drugim kao biseri nanizani. biće blaga prema vjernicima a uništavaće nevjernike. Predznaci druge skupine upućuju na nastupanje Sudnjeg dana.š. On je taj oko koga će se okupiti vjernici u borbi protiv Dedždžala. Pojaviće se životinja koja će raspoznavati ljude. o čemu ćemo kasnije govoriti. Ljudi će se jasno raspoznavati na vjernike i nevjernike. dakle. Prethodno sam spomenuo da predznaci iz prve skupine su poredani prema dešavanju. i klanjati za njim. Još se. Prije spominjanja ovih deset velikih predznaka Sudnjeg dana govorio sam o Mehdiji jer će im on prethoditi. Nevjernicima tada njihov iman neće koristiti a ni pokajanje onima koji se budu kajali.318 318 Medžme’a zzevaid. Dodao im je pomračenje što im svakako i odgovara. ono bi sadržavalo u sebi buđenje ljudi da se pokaju i vrate svom Gospodaru. o čemu ćemo inšaallah govoriti. 7/331 . Posljednja će biti vatra koja će ljude tjerati.145 predznake prve skupine o vrlo skorom Smaku vijeta. Prepoznaće nevjernike od vjernika. U redoslijedu velikih predznaka Sudnjeg dana sam slijedio Tibijev redoslijed događanja jer mi se čini najtačnijim . Taberani u Evsatu bilježi od Ebu Hurejre r. poput bisera na ogrlici.potom će sići Isa a.a. najbolje zna.a Allah dž. nije desilo raspoznavanje vjernika od nevjernika. DRUGO: Neposredno smjenjivanje velikih predznaka jednih za drugim Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana odmah će ga slijediti drugi.s. kao što će sa pojavom dima vjernike zahvatiti oblik prehlade a nevjernici će napuhani biti. Potom će izaći sunce sa zapada i vrata pokajanja će se zaključati.

š.s.s. Hadis jasno ukazuje na jako veliku blizinu njihovog događanja. Između smrti Isa a. najbolje zna.s. kad konac pukne raspu se jedan za drugim. potpomoći svoju vjeru. a tako je i kod Ahmeda. uništiti a Isa a. reći: Po onome što mi je Allah dž.320 Prva studija: Mehdija Na kraju vremena će se pojaviti čovjek iz Ehlul bejta (porodice Poslanikove savs) sa kojim će Allah dž. dova protiv njih pa će ih Allah dž. najbolje zna.š. njena porodica ne zna kad će biti iznenađeni njenim porodom. pojava životinje. doista je sad Sudnji dan kao trudnica koja je prenijela preko roka.319 Ovo je dokaz vrlo velike blizine Sudnjeg dana.146 Ahmed bilježi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah savs rekao: Predznaci su biseri nanizani na koncu. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. pa silazak Isa a. hadis 3556 Fethul Bari. da je ovdje riječ o velikim predznacima Sudnjeg dana. noću ili danju.š. dima. Našao sam potvrdu onom što sam rekao u riječima Ibn Hadžera: Utvrđeno je da su veliki predznaci poput niti konca.ako tako bude. Njihov primjer je primjer ogrlice prekinute niti. i Sudnjeg dana će se dogoditi neki od velikih predznaka kao što su: izlazak sunca sa zapada. Ovom u prilog je i već spomenuto o velikim predznacima Sudnjeg dana kako će se u vrlo kratkom vremenskom razdoblju smjenjivati pa će prvi od njih poslije Mehdije biti Dedždžal. Plodovi zemlje će bujati a kiša padati. a Allah dž. kad nit pukne biseri se brzo raspu. 319 320 Musned Ahmeda. a Allah dž. pa pojava Je'džudža i Me'džudža i Isaova a. Čini mi se. da ga ubije. 13/77 . vatre koja će tjerati ljude. 5/189-190. imaće se neograničeni imetak.s.š. Ummet će živjeti u blagostanju kakvom nikad ranije nije živio.š. Vladaće sedam godina. obećao. Sve to će se dogoditi u vrlo kratkom periodu uoči samog Sudnjeg dana.

147 Ibn Kesir kaže: Plodova u tom vremenu će biti mnogo.a.a.a. povijena nosa. usjeva u izobilju. Doći će iz istočnih zemalja a ne iz Sevdab Samra kako to pretpostavljaju neupućene Šije. Doista je ovo vrsta buncanja. 2/1367 .321 Njegovo ime i opis Ovaj čovjek će se zvati kao i Resulullah savs. tvrdeći da je on sada tamo. Oni čekaju njegov dolazak na kraju vremena. 1/29 323 En Nihaje fi garibil hadis. To će se dogoditi na kraju vremena prije pojave Mehdije. imetka puno. Zatim će se pojaviti crni bajraci iz pravca istoka. kako je Resulullah savs rekao: Boriće se za vaše blago trojica.. nagovor šejtana. Porijeklo će voditi iz potomstva Fatime r. pa je rekao:) pa kada ga vidite dajte mu prisegu. Učinite to makar klizeći po snijegu. Ibn Kesir o Mehdiji kaže: Mehdija je Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Haseni r.(potom je spomenuo nešto što nisam zapamtio. pa će vas nezapamćeno pobiti.323 Mjesto pojavljivanja Pojaviće se sa istoka. svi sinovi halifini.322 Spominje se u njegovom opisu: Proćelava čela. kćerke Resulullahove savs. Doista će to biti Allahov halifa Mehdija. Za njega će se boriti sinovi trojice halifa.. dokaz velike zaostalosti. vladaće osvajač. potom neće pripasti nijednom od njih.324 Ibn Kesir. vjera će biti postojna. odnosno od sina Hasan bin Alija. 1/290 324 Sunen ibn Madže. a i otac će mu se zvati kao i otac Poslanika savs tako da će mu biti ime Muhammed ili Ahmed sin Abdullahov. 1/13 Isti izvor. Bilježi se u hadisu Sevbana r. veli: Pomenuto blago u ovom kontekstu je blago Kabe. neprijatelj ponižen a dobra u njegovom vremenu neprestana. Allah mu se smilovao. Nikakvog 321 322 En Nihaje.

Također od Ebu Seid el Hudrija se prenosi da je Resulullah savs rekao: Obradovaće vas Mehdija. živjeće sedam ili osam (misli se na godine).crni orao. i jačati njegove temelje. Do riječi: Želi se reći da će hvaljeni i obećani Mehdija na kraju vremena se pojaviti sa istoka. Imetak će pravo dijeliti. zemlja će dati plodove a imetak samo dobro. umnožiće se stoka. ispravnom rezonu niti u analogiji. odgovori. Sunnetu. da će mu pristupiti kod Kabe. Njihovi bajraci će također biti crni.148 dokaza ili argumenta o ovakvim tvrdnjama ne nalazimo u Kur'anu. okružiti ih pravdom.Od Ebu Seid el Hudrija r. Poznato je da je i zastava Resulullaha savs bila crna i zvala se El Ukab . Ispuniće Allah srca ummeta Muhammedovog savs bogatstvom. Allah će ga napojiti kišom. Ovdje ću spomenuti neke od tih hadisa kao dovoljnu potvrdu dolaska Mehdije na kraju vremena kao jednog od predznaka Sudnjeg dana: 1. Ispuniće zemlju poštenjem i pravdom kao što je bila ispunjena zlom i nepravdom. pa će mu reći: Idi kod čuvara blaga! Reći će čuvaru: Mehdija ti naređuje da mi dadneš blaga. Sa njim će biti zadovoljni stanovnici i nebesa i zemlje.325 Dokazi iz Sunneta o njegovom dolasku Zabilježeni su vjerodostojni hadisi o njegovom dolasku. Čovjek upita: Kako pravo? Jednako među ljudima. 29/30 Mustedrekul Hakim.Čuvar će mu reći: Požuri! Kad uzme čisto zlato pokajaće se i reći: Bio sam 325 326 En Nihaje. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija. uzvisiće se ummet. 4/557-558 . Uspostavljaće njegovu vladavinu.a. Biće poslan u vremenu velikih raskola i zemljotresa. kao što na to upućuju određeni hadisi. Neki od njih kao jasan tekst o Mehdiji a neki kao spomen njegovih određenih svojstava. Dalje kaže: Podržavaće ga i pomagati ljudi istoka.326 2. Narediće glasniku da poviče: Treba li kome šta od imetka!? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka.

Allah će mu dati boljitak u jednoj noći.149 najpohlepniji iz ummeta Muhammeda savs. Nakon toga u životu više neće biti dobra.331 6. Sunen Ibn Madže. 2/1368 332 El Menarul Munif.327 U rečenom je dokaz da će se nakon smrti Mehdije pojaviti veliko zlo i iskušenje. Od Ummu Seleme se prenosi da je čula Resulullaha savs kad je rekao: Mehdija je iz moje porodice. pomoći ga. 147-148 333 Fejdul Kadir.a.334 327 328 Musned Ahmeda. Zar meni nije dovoljno ono što i njima!? Vratiće blago ali ga niko neće htjeti i reći će mu se: Mi nikad ne uzimamo ono što smo dali.Od Alije r.333 8. 11/373. hadis 645 329 En Nihaje. se prenosi kako je Resulullah savs rekao: Mehdija je iz naše porodice. prenosi da je Resulullah savs rekao: Neće otići ili neće završiti dunjaluk dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog potomstva. proćelava čela. Tako će biti sedam ili osam ili devet godina.s će reći: Ne.Prenoi se od Ebu Seid el Hudrija r. 2/58. 3/37 Musned Ahmeda.a. Ime će mu se podudarati sa mojim imenom. njihov vođa Mehdija će reći: De. klanjaj nam! Isa a.a se prenosi da je Resulullah savs rekao: Doći će Isa sin Merjemin. nakon što nije bio takvim. 6/17 334 Sunen Ebi Davud.a. time je Allah počastio ovaj ummet. Od Ebu Seid el Hudrija r. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Od nas je onaj za kojim će klanjati Isa sin Merjemin. od djece Fatimine. 1/29 330 Sunen Ebi Davud. da je Resulullah savs rekao: Mehdija je od mene. Od Džabira r. Abdullah ibn Mes'ud r. Ispuniće zemlju dobrom i pravdom kao što je bila puna zla i nepravde. 11/375.332 7. 3. vladaće sedam godina. nadahnuti i voditi.a. vi ste vođe jedni drugima.330 5. iskrivljenog nosa. hadis 4265 331 Sunen Ebi Davud. 11/370 . A u drugoj predaji stoji : Njegovo ime će biti isto kao i moje a i ime njegovog oca će biti isto kao ime mog oca.328 Ibn Kesir kaže: Allah će mu oprostiti.329 4.

DRUGO: Prisustvo njihovog vođe na namazu i njegovo predvođenje tog namaza kao imam. 6/491 Muslim. Pa reče: Sići će Isa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi. on je Mehdija.s. jedan od prenosilaca hadisa veli: Rekao sam Ubu Nedri i Ebu Alau : Šta mislite je li to Omer ibn Abdulaziz? Rekli su: Ne.a. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Biće na kraju mog ummeta čovjek koji će dijeliti nebrojeno blago.337 Ovi hadisi. A sunet komentariše jedan drugog. Od Ebu Hurejre se bilježi da je Resulullah savs rekao: Kako li će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a predvodnik vaš bude jedan od vas. To je Allahova počast prema ovom ummetu. Iako se u hadisu ne imenuje Mehdija. se prenosi da je čuo Resulullaha savs: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana.336 3.335 2.338 To upućuje da je spomenuti vođa u Muslimovom Sahihu koji traži od Isaa a. hadisi ukazuju na svojstva dobrog čovjeka i imama muslimana toga vremena. U Sunenima i Musnedima je komentar hadisa Dva sahiha i dokaz da se taj dobri čovjek zove: Muhammed sin Abdullahov. te njegov zahtjev Isau a.s. Od hadisa koji upućuju na to je i hadis koji bilježi Haris ibn Ebi Usame od Džabira r. Od Džabira r. zvani Mehdija. 335 336 Buharija...a. Pa će mu reći: Ne. zaista su jedni od vas vođe drugima.150 Neki od hadisa iz Dva sahiha (Buharija i Muslim) o Mehdiji 1.a. 18/38-39 338 Spomenuli smo izvor ovog hadisa. da im klanja kao imam. Od Džabira r. da je Resulullah savs rekao: Sići će Isa sin Merjemin i reći će mu njihov vođa Mehdija . . 2/193-194 337 Muslim. klanjaj nam.a. da im kao imam klanja upućuje na ispravnost ovog vođe i njegovu upućenost.. zabilježeni u Dva sahiha upućuju na slijedeće: PRVO: Prilikom silaska Isaa sina Merjemina na zemlju muslimanima će upravljati jedan od njih (muslimana). Džabir r.

Učenjak Muhammed es Sefarini kaže: Brojne su predaje o Mehdijinom dolasku. Biće potomak Poslanika savs i od djece Fatimine r. sići će Isa a.a. 3. Ovdje ću spomenuti neka od njihovih mišljenja: 1.pr. tabi'ina. a potom rekao: Ne spominje se u njemu Mehdija.s. Znaj da spomenute hadise o njemu. uprkos razlikama u predajama. on je prvi od njih.s.151 Šejh Sadik Hasan u svom djelu El Iza'a je spomenuo veliki broj hadisa o Mehdiji. Od njih je i Mehdija.a. u Muslimovom Sahihu. gotovo ne možemo ni pobrojati. pa kaže: Brojne su predaje od ashaba. Negirati ga nema nikakvog značenja. onih poslije njih. predvodiće ovaj umet u namazu a za njim će klanjati Isa a.339 Tevatur340 hadisa o Mehdiji Ono što sam prethodno spomenuo od hadisa o Mehdiji i ono što nisam spomenuo iz bojazni od preopširnosti upućuje na očitu neupitnost ovih hadisa o čemu jasno govore pojedini imami i ulema. ispuniće zemlju pravdom. Vjerovati u dolazak Mehdije je obaveza 339 340 Akidetu Ehli Sunneti vel eseri fil Mehdil Muntazari. i na to upućuju mnogi spomenuti dokazi. i one zajedno čine nepobitnu znanstvenu cjelinu. Zapravo.) . raširile se među učenjacima suneta i ubrajaju se u jedno od ubjeđenja (akida). vladaće sedam godina. Potom je spomenuo skupinu hadisa o Mehdiji kao i imena pojedinih ashaba koji ih bilježe. Te predaje su dostigle stepen tevatura. 2. Hafiz Ebul Hasen el Abiri kaže: Izobilje vijesti su izrečene o Mehdiji od Resulullaha savs: potjecaće iz njegove porodice. ali ovaj i drugi hadisi se mogu odnositi jedino na Mehdiju Očekivanog.Muhammed el Berezendži u svom djelu El Iša'a li ešrati ssema' kaže: Treće poglavlje o velikim predznacima Sudnjeg dana i neposrednim nagovještajima Sudnjeg dana je opširno. 175-176 Mutevatir hadisi su hadisi koje prenosi skupina prenosilaca od skupine prenosilaca u svakoj generaciji (op. i pomoći mu u ubistvu Dedždžala. zaključio ga hadisom Džabira r. Potom kaže: Saznao si da hadisi o postojanju i dolasku Mehdije na kraju vremenu dostižu stepen prenesenog tevatura (neupitnosti).

Haris ibn Ebi Usame. Ševkani kaže:Hadisa o dolasku Mehdije Očekivanog ima pedeset.Stručnjaci su složni da se i za manji broj hadisa o nečemu kaže o tevaturu. Ebu Ja'le. Mustedreka Hakimovog. prenoseći to od Es Suhejlija. grupa alima je napisala posebna djela o Mehdiji. Spominje Hafiz ibn Kesir u svom djelu En Nihaje el Fitenu vel Melahimu da je posebno djelo napisao o Mehdiji.Muhammed ibn Dža'fer el Kitabi kaže: Rezultat svega je u tome da su hadisi o Mehdiji Očekivanom mutevatir kao i predaje o Dedždžalu i silasku Isaa sina Merjeminog. najpoznatija od njih su slijedeća: 1.342 6. hadisi o Mehdiji. Musneda Ahmeda. Bezzara.Sadik Hasan kaže:Hadisa o Mehdiji ima mnogo.A što se tiče predaja od ashaba o Mehdiji i njih je također mnogo i imaju propis ref'a(uzdizanje predaje do Poslanika savs.341 4. 113/114 . Oni dostižu stepen tevatura.Džemal Hafiz Ebu Bekr ibn Ebi Hejseme. 5. Nema sumnje da se radi o tevaturu. koji je štampan u djelu El Hulva lil Fetava. Zabilježeni su u Sunenima.uprlos različitosti u predajama. kao što spominje Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi. Sujuti je napisao djelo: El Urful Verdij fi Ahbaril Mehdi. Musnedima. 341 342 Levamiul envaril behijje. 2.Neki od njih su sahih ili hasen ili slabi ili izmišljeni. Musannefa ibn Ebi Šejbe. 2/84 El Iza’a. Sahiha ibn Huzajme i drugih napisanih djela u kojima se spominju hadisi o Mehdiji. U tim djelima je spomenut veliki broj predaja o njemu. 3. Učenjaci koji su napisali knjige o Mehdiji Pored poznatih hadiskih djela kao što su četiri Sunena. Mu'adžemima.) A zna se da u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad(mišljenje)o ashaba o tome.152 (vadžib) kao što je to utvrđeno kod učenih i zapisano u ubjeđenju Ehli sunneta.

jemenski emir (vladar) je sakupio neoborive hadise koji govore o dolasku Mehdije iz potomstva Muhammeda savs na kraju vremena.343 5. 9. Mehdija. El Mer'i ibn Jusuf el Hanbeli je napisao djelo: Fevaidul Fikr fi Zuhuril Muntazar.nisu čvrsti pred kritikom osim malo ili manje od malo njih.Ali el Mutteki el Hindi je napisao posebnu studiju o Mehdiji. Siddik Hasen kaže: Učenjak Muhammed ibn Ismail. nije ništa drugo do izmišljena Šijska legenda koja se kasnije uvukla u Sunijske knjige.Mula Ali el Kari je napisao djelo: El Mešrebul Verdi fi Mezhebil Mehdi. 1/574 . Ibn Hadžer el Mekki je napisao djelo koje je nazvao: El Kavlul Muhtesar fi Alamatil Mehdil Muntazar. Prenio sam riječi uleme koji kao potvrdu tevaturu hadisa o Mehdiji. Pojedini od ovih pisaca su pod uticajem onog što se pročulo od historičara Ibn Halduna o slabosti hadisa o Mehdiji. 8. Hadise o Mehdiji opisuju proturiječnošću i nepostojanošću. 7. Iako Ibn Haldun nije kompetentan za ovu oblast u ocjeni slabosti ili jačine hadisa. Odbacio je mnoge predaje: Ovo je grupa hadisa koje su zabilježili imami Sunneta o Mehdiji i njegovom dolasku na kraju vremena a ti hadisi . Oni koji negiraju hadise o Mehdiji i odgovor njima Ranije sam spomenuo skupinu vjerodostojnih hadisa koji nepobitno upućuju na pojavu Mehdije na kraju vremena. vladara pravednog i imama pravičnog. 6. Mehdije.153 4.kao što si vidio .344 343 344 Vidi djelo: El Iša’a li ešrati ssa’a. Ševkani je napisao: Et Tevdihu fi Tevaturi ma dža'e fil Mehdil Muntazari ved Dedždžali vel Mesih. Ono što istinski žalosti je grupa pisaca koji su se pojavili u savremenom dobu a koji niječu dolazak Mehdije. 121. po njima. kao i neka pisana djela o tome. Mukaddimetut Tarih ibn Haldun.

Šije Imamije su jednoglasni da je riječ o Muhammed ibn Hasan el Askeriju a oni su jedanaesti i dvanaesti njihovi imami nepogrješivi kojima su dali nadimak: Nepobitan dokaz. pomirenje među predajama je lakše.. Možda je i pročitao i znao ali je htio oslabiti te hadise povodeći se za političkim mišljenjem svoga vremena.154 Kažemo: Kad bi samo jedan hadis bio vjerodostojan.. bio bi dovoljan neoboriv dokaz o Mehdiji. 9/499 347 Tefsirul Menar. Odgovarajući Ibn Haldunu. 9/501 .najbolje zna.347 Kaže: Poznatog je porijekla: od Alije. U želji da bude kratko.kao obrazac drugima koji također poriču hadise o Mehdiji: Kaže... ovdje ću spomenuti ono što je rekao Šejh Muhammed Rešid Rida o Mehdiji.š. Pravdao ga je mogućim greškama onih koji su prepisivali njegovo djelo. Stoga Dva šejha nijednu predaju o njemu ne bilježe u Dva Sahiha. od djece Hasanove a po nekim predajama od djece Husejnove shodno 345 346 Iz komentara Ahmed Šakira na Musned Imam Ahmeda. a time sumnja u njih očitija. da je živ i boravi na brdu Ridva . 5/197-198 Tefsirul Menar.Što se tiče oprečnosti u hadisima o Mehdiji ona je jača i jasnija. šejh Ahmed eš Šakir kaže: Doista Ibn Haldun nije dobro proučio pravilo učenjaka hadisa: ravija je pouzdan dok se ne dokaže suprotno. Očekivani. primjer kontradiktornosti hadisa o Mehdiji a od najpoznatijih su: Najpoznatije predaje kod Sunija o njegovom imenu i imenu njegovog oca kažu da se zove Muhammed ibn Abdullah a u predaji: Ahmed ibn Abdullah. jer da je to pročitao i razumio ne bi rekao to što je rekao. Allah mu se smilovao.346 Potom je spomenuo po njegovim pretpostavkama. ili ga korigovali. Ti hadisi su bili najveći povod nereda i kušnje islamskih naroda. mada je više onih koji je negiraju. a kamo li ako se radi o hadisima tačnim i brojnim (tevatur).345 Potom je pojasnio da su pisanja Ibn Halduna o Mehdiji prepuna grešaka o imenima ljudi i spominjanju mahana. a Allah dž. Postojan. od Fatime. Kajsanije tvrde da je Mehdija ustvari Muhammed ibn el Hanefi.

A što se tiče navodnih Israilijata i Šijskih izmišljotina i pristrasnosti u hadisima . Abbasu.349 Na ono što je rekao Šejh Rešid Rida se odgovara riječima: Predaje o pojavi Mehdije su vjerodostojne i mutevatir. A što se tiče tvrdnje kako Dva šejha ne bilježe nijedan hadis o Mehdiji. čuvanja ove vjere.š. imena. pojasnili slabe ravije. tako da čak nijedan inovator i lažac nije ostao a da na njeg nisu ukazali. To je od Allahovog dž. 9/501-504 . odredili precizna pravila u sudu o ljudima. pomoći vjeru i proširiti pravednost na sve svjetove. iskrivljenja rušitelja. Perziji dala veliki doprinos izmišljanju ovih hadisa. Svaka skupina tvrdi da će poticati od njih. Musnedima. 9/502 Tefsirul Menar. spomenuo sam skupinu hadisa i učenjaka koji jasno kažu o njihovoj tačnosti i brojnosti. odgovarako: Ne nalazi se sav Sunnet zapisan samo kod Dva šejha. Mu'džemima. Ako bi čovjek odredio ličnost za 348 349 Tefsirul Menar. Pa kada bi i bilo tu i tamo izmišljenih predaja o Mehdiji pristrasnosti radi to nas doista ne obavezuje da ostavljamo ono što je vjerodostojno o tome: spominjanje njegovog opisa. imena njegovog oca.155 mišljenju Šija Imamija. Tako je Allah dž. sačuvao Sunnet od igre podrugljivaca. kao što bilježi Tirmizija i drugi od Buharije da je rekao o vjerodostojnosti mnogih hadisa koji se ne nalaze kod njega. krivog prepisivanja besposličara. Židovi i Perzijanci su plasirali ove predaje sa ciljem omamljivanja muslimana. nego u Sunenima i drugdje.toga ima.348 Potom spominje mnoštvo Israilijata koji su ušli u hadiska djela: Dosita je pristrasnost Aliji.ali hadiski učenjaci su objasnili nevjerodostojno od drugog napisali djela o apokrifnim hadisima. kako bi se oni oslonili na leđa Mehdiji sa kojim će Allah dž. postoje i brojni hadisi jasni da je od djece Abbasove. Verifikovali su hadise kojih nema u njihovim knjigama. Naprotiv navode se brojni vjerodostojni hadisi u drugim djelima: Sunenima.š.š. Ibn Kesir kaže: Buharija i Muslim se nisu držali obaveze da sve što smatraju vjerodostojnim od Sunneta i zapišu.

Ljudi će ga poznati po znakovima koji će upućivati na njega. Prisutan je u pojedinim oblastima. Nakon toga ga oko nije vidjelo i nema nikakve vijesti niti traga o njemu. 152-152 . to ne bi rezultiralo nijekanjem onog Mehdije nagoviještenog u vjerodostojnim hadisima. Ušao je u brdo Serdab Samra prije više od pesto godina. Allah dž. Pravedni sud je Kur'an i Sahih hadis. Očekivani. podsmijeh svih razumnih. o žalosti Vaš razum je prekrila prašina i doista ste Udvostručili vratove i obmanu. će ga pokazati kad bude htio. a vjerodostojni hadisi nemaju nikakve oprečnosti u sebi.š. potomak Husejna sina Alijinog a ne potomak Hasanov.350 Hadis: Nema Mehdije osim Isaa sina Merjeminog. Nevidljiv. Naslijediće štap. a to je: On je Muhammed bin Hasan el Askeri. Allahu hvala. I oni ga svaki dan čekaju!! Na vratima Serdaba čeka osedlan konj.156 Mehdiju a to bilo suprotno vjerodostojnim hadisima o tome. To su oni i njihov Mehdija! Dobro neko reče: Kolika je žalost za Serdab da je rodila onog Kome vi govorite svojim neznanjem. Dozivajući ga viču da izađe: O Pomagaču! Izađi naš Pomagaču! Potom se vraćaju skrhanih želja. Šijske izmišljotine i nebuloze ne smiju biti stub odbacivanja pomenutog i tačnog od Resulullaha savs. razlike među Šijama nisu validne. Potom Mehdiji ne treba niko da ga doziva. Učenjak Ibnul Kajjim o Mehdiji kaže: Šije Imamije kažu četvrto mišljenje. neispunjenih. i odgovor na njega Neki od onih koji negiraju hadise o Mehdiji se brane hadisom koga bilježi Ibn Madže i Hakim od ibn Enesa da je 350 El Menarul Munif. Ovakvi su postali sramota i ruglo potomaka Ademovih. zapečatiće svemir. Također. A oprečnost predaja je rezultat patvorenih hadisa.

Smatram da je Junus ibn Abdile'ala povjerljiv i ne može se degradirati na onovu sna.hadis: Nema Mehdije osim Isaa sina Merjemina je nepriznat hadis. Ovaj hadis. I nema Mehdije osim Isaa sina Merjemina. prije njegove pojave.352 Šejhul islam Ibn Tejmije veli: Ovo je slab hadis.ne doseže do Resulullaha savs). 3/535 353 Minhadžus Sunnetin Nebevijeti. 351 352 Sunen Ibn Madže. a Junus od Šafije353 O njemu Hafiz Ibn Hadžer kaže: Nepoznat. 2/1340-1341 Mizanul I’atidal. Bilježi ga i Ibn Madže od Junusa a on od Šafije a ovaj od čovjeka iz Jemena zvanog Muhammed ibn Halid el Džundij a on od onoga od koga nije dozvoljeno prenositi. nego se od Ibn Me'ina bilježi da ga je ocijenio povjerljivim. Sudnji dan će se dogoditi nad najgorim ljudima.s. 2/157 355 Tehzibul Kemal fi esmair ridžal. nije to hadis od mene. Kaže se i da ga Šafija nije čuo od Džundija. se čini oprečnim hadisima koje smo spomenuli kao potvrdu postojanja Mehdije mimo Isa a. škrtost kod ljudi. A Ebu Abdillah el Hakim kaže: Nepoznat.Zehebi. Nije on nepoznat kako to tvrdi Hakim. O njemu Zehebi kaže: Kaže El Ezdi: Nepriznatog hadisa.351 Odgovara im se da je ovaj hadis slab (daif) jer je riječ o Muhammed ibn Halid Džundiju. a nije hadis koji bi trebalo uzimati. Šafijinog učitelja od koga hadise prenosi nekoliko prenosilaca. Ali postoje prenosioci koji ovaj hadis prenose od njega a on od Eban ibn Ebi Ajaša a ovaj od Hasana Basrija (mursel hadis. 3/1193-1194 . Koristili su ga Ebu Muhammed ibn Velid el Bagdadi i drugi. I to se ne nalazi u Šafijinom Musnedu. na prvi pogled. Sponinje naš šejh u djelu Tehzib355 da su neki vidjeli Šafiju u snu kako im govori: Slagao je na mene Junus ibn Abdile'ala es Sudfi. 4/211 354 Takribut Tezhib.157 Resulullah savs rekao: Neprestano će se povećavati žestina i odstupanje u dunjaluku. kojeg je uabilježio Ibn Madže. što je izvjesnije a Allah zna najbolje ili poslije njegovog silaska. Rekao sam .354 Ibn Kesir se razlikuje po ovom pitanju pa kaže: Ovo je poznati (mešhur ) hadis od Muhammed ibn Halida el Džundija es Sem'anija el Muezzina.

Želi se reći da je prvi istinski Mehdija Isa a.š. najbolje zna. a Allah dž. 356 En Nihaje. nepogriješivog Mehdije osim Isaa. a to ne spriječava postojanje još jednog Mehdije. nema tu nikakve suprotnosti. hadisa koji su tačnijeg seneda od ovog o kojem se ulema razišla u njegovoj utemeljenosti.opet. znače: Nema potpunog..š. i time bi se pomirile predaje i uklonila kontradiktornost.158 Međutim.s. a Allah dž. najbolje zna. 1/32 .s.356 Ebu Abdillah el Kurtubi kaže: Moguće je da riječi: Nema Mehdije osim Isaa a. kad dobro razmislimo. Smatram: Pretpostavka njegove utemeljenosti ne umanjuje snagu hadisa o postojanju Mehdije.

Allah dž.159 DRUGA STUDIJA:Dedždžal Mesih Značenje riječi El Mesih Ebu Abdullah el Kurtubi spominje dvadesettri izvedenice ovog korjena riječi a autor El Kamusa pedest značenja.š. A Dedždžal . š. 4/239 Muslim. dozvolom. 18/16 359 Et Tezkire.s. Dedžžal je: lažac. Prvo mišljenje je jače jer se u hadisu kaže: Doista je Dedždžal pobrisanog oka.je Mesih stranputice.U množini se kaže « dedždžalun». Tako Mesih Isa sin Merjemin je iskreni. Je stvorio dva Mesiha.Allah ga prokleo.rast rastinja i druge neprirodnosti. dok je Mesih Dedždžal pokvareni lažac. a Malik je rekao «dedžadžile». Tertibul Kamus. Nazvan je Dedždžal Mesihom jer mu je jedno oko «memsuhatun» pobrisano. A osnova riječi je u značenju: Mješanje. Mesih upute. oživljava mrtvog-Allahovom dž.357 Ovaj izraz se upotrebljava za iskrenog. jedan nasuprot drugom: Tako je Isa a. u obliku nepravilne množine. odnosno onaj ko puno laže i obmanjuje. kada je katranom prekriju. smutljivac i nadnaravan.358 Značenje riječi Dedždžal A riječ Dedždžal je izvedena od: katranom namazati devu. Kurtubi spominje da riječ Dedždžal ima deset upotreba u jeziku. liječi slijepog i gubavog. Iskušaće ljude onim što mu je dato od znakova kao što su: spuštanje kiše. 658 . Kaže se «dedžele» kada se pomiješa i prikazuje. riječ u augmentativu na oblik « fe'aal «.359 357 358 Et Tezkire. ili zato što će zemlju pobrisati za četrdeset dana. 679. kao i za lažljivog prevaranta.

što znači kafir (nevjernik).š. kovrčave kose. poput je bobe koja pluta po površini. nego će ga znati po opisu koji nam je prenio Iskreni savs.kefere» nepovezanim slovima.ćorav. pa je. Kada se pojavi prepoznaće ga istinski vjernici. Ova svojstva ga razlikuju od drugih ljudi. Od tih svojstava je : čovjek. Molim od Allaha sigurnost za nas. čovjek iz plemena Huza'a.160 Izraz Dedždžal je postao simbolom jednookog Mesiha lažljivca. 13/90 . A njegovo lijevo oko je prekriveno gustom koprenom. kovrdžave kose. Od njegovih svojstava je i neplodnost. pa kad se izgovori Dedždžal isključivo se misli na to značenje. ili zato što se pokriva brojnošću svoje skupine. Ima mnogo svojstava rečenih u hadisima kako bi se ljudi upoznali i upozorili na njegovo zlo.Od Ibn Omera r. Spomenuću nekoliko vjerodostojnih hadisa u kojima se spominju neke od nabrojanih osobina.a. crven. Neće zavarati nikoga osim neznalicu (džahila) koji je još prije stradao.. neće imati djece. potomak Ademov. Dedždžal je nazvan Dedždžalom jer on istinu prekriva neistinom. nizak.rekao:) . mlad. 11/236-237 Buhari. To oko nit je istureno nit je udubljeno. neće biti njime iskušani. fa.. I oni su dokaz pojave Dedždžala: 1. i ko zna i ko ne zna čitati. crven. širokog čela. Između očiju će mu pisati «kaf. Osobine Dedždžala i zabilježeni hadisi o njemu Dedždžal je čovjek.. ili zato što ljudima prekriva svoje nevjerovanje. njemu najsličniji čovjek je Ibn Kutn. pobrisanog desnog oka. potom Dedždžala. širokih prsa. opisujući ga.. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaspao sam obilazeći Kabu .361 360 361 Lisanul Areb. oko mu je poput bobe koja pluta po površini.. ra. najbolje zna. rekoše: To je Dedždžal. prikazivanje i pretvaranje.(pa je spomenuo kako je vidio Isa a. kad ono ogroman čovjek. hodaće primičući prste a odmičući pete. Pročitaće ih svako od vjernika.s.360A Allah dž.

161

2.Od Ibn Omera r.a. se prenosi da je Resulullah savs spomenuo Dedždžala pa rekao: Doista Allah nije ćorav. Nije li Mesih Dedždžal ćorav u desno oko koje je poput plutajuće bobe na površini.362 3. U hadisu Nevas bin Sem'ana stoji da je Resulullah savs opisao Dedždžala: On je mladić, jako kovrčave kose, ugašenog oka, kao da ga poredim sa Abdulizzom Ibn Kutnom.363 4.Ubade bin Samit prenosi da je Resulullah savs rekao: Doista je Mesih Dedždžal čovjek, nizak, proćelav, šepav, ćorav, pobrisanog oka koje niti je istureno niti udubljeno. Ako vam se pričini, znajte da vaš Gospodar nije ćorav.364 5.Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah savs rekao: A što se tiče Mesiha zablude on je ćorav u jedno oko, visokog čela, širokih prsa, gubav.365 6.Husejfe r.a. prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, nakostriješene kose.366 7.Enes r.a. prenosi da je Resulullah savs rekao: Između očiju će mu biti napisano kafir (nevjernik).367 A u drugoj predaji stoji: biće pravilno poredana slova: ke, fe, re, pročitaće ih svaki musliman.368 A u predaji Huzejfinoj stoji: pročitaće ih svaki mu'min, bio pismen ili nepismen. Ovaj natpis će biti stvaran i vidljiv. Nema nejasnoće u tome da ga neki ljudi vide a neki ne vide, niti da ga čita nepismen. To stoga što vizuelnu moć stvara Allah dž.š. kako hoće i kad hoće. Taj natpis će vidjeti vjernik svojim okom makar i ne znao čitat, a neće ga vidjeti nevjernik makar znao čitati, isto kao što vjernik vidi Allahove znakove koje nevjernik ne vidi. Tako će Allah dž.š. podariti mogućnost čovjeku bez učenja jer će to biti u vrijeme natprirodnosti.369
362 363

Buhari, 13/90 Muslim, 18/65 364 Sunen Ebi Davud, 11/443 365 Nihaje fi garibil hadis, 2/126 366 Muslim, 18/60-61 367 Buhari, 13/91 368 Muslim, 18/95 369 Fethul Bari, 13/100

162

Nevevi veli: Tačno je ono na čemu su učenjaci, a to je da će ovaj natpis biti stvaran i vidljiv. Allah ga je učinio znakom i jednim od nepobitnih dokaza o njegovom nevjerstvu, laži i pokvarenosti. Predočiće ga svakom muslimanu, pismenom ili nepismenom, a sakriće ga od onog kome je htio nesreću i kušnju, a u svemu tome nema oprečnosti.370 8.Od njegovih svojstava je i ono što se bilježi u hadisu Fatime bint Kajs r.a. u priči o Džesasi u kojoj Temim r.a. kaže: Brzo smo krenuli dok nismo ušli u kuću, kad u njoj najveći i najčvršći čovjek koga smo ikad vidjeli.371 9.Imran bin Husajn prenosi da je čuo Resulullaha savs da kaže: Između stvaranja Adema i Sudnjeg dana nije stvoren veći čovjek od Dedždžala.372 10.A što se tiče Dedždžalove neplodnosti, bilježi se od Ebu Seid el Hudrija da mu je rekao Ebu Sajjad: Zar nisi čuo Resulullaha savs kako kaže: Doista neće imati potomaka? Naravno da sam čuo - reče.373 Primjetno je da u spomenutim predajama nekad lijevo a nekad desno oko je opisano ćoravošću, a sve predaje su vjerodostojne, te tu postoji nejasnoća. Hafiz Ibn Hadžer smatra da je hadis Ibn Omera u Dva sahiha o ćoravosti desnog oka prioritetniji od predaje Muslima o ćoravosti lijevog oka, jer je usaglašenost o tačnosti jača od neusaglašenosti.374 Kadi 'Ijad smatra kako su mu oba oka oštećena. Sve predaje su vjerodostojne. Desno oko je slijepo i pobrisano kao što stoji u Hadisu Ibn Omera r.a. a na lijevom oku je gusta koprena, tj. I ono je oštećeno. Tako su oba oka ćorava, jedno je slijepo a drugo dobro oštećeno. O ovom sublimiranju predaja Nevevi kaže: Ovo je vrhunac ljepote.375
370 371

Nevevijev komentar na Muslimov Sahih, 18/60 Muslim, 18/81 372 Muslim, 18/86-87 373 Muslim, 18/50 374 Fethul Bari, 13/97 375 Nevevijev komentar Muslima, 2/235

163

I to je ono što Ebu Abdullah el Kurtubi smatra ispravnim.376 Da li je Dedždžal živ? I da li je postojao u doba Allahovog Poslanika savs? Prije nego odgovorimo na ova dva pitanja neophodno je poznavati Ibn Sajjada. Je li on Dedždžal ili je to neko drugi? A ako je neko drugi mimo njega Dedždžal hoće li se pojaviti prije iskušenja Dedždžala ili ne? Prije nego odgovorimo na ova pitanja upoznajmo se sa Ibn Sajjadom. Ibn Sajjad Zove se Safi, a kažu i Abdullah, sin Sajjadov ili Saidov. 377Bio je jedan od Židova Medine, neki pak kažu da je bio od Ensarija. Bio je mlad kad je Allahov Poslanik savs došao u Medinu. Ibn Kesir spominje da je primio islam i da je njegov sin Umara bio prvakom tabi'ina od kojeg su prenosili hadise Imam Malik i drugi.378 Njegovu biografiju bilježi Zehebi u djelu Tedžridu esma'is sahabe, u kojem kaže: Abdullah Ibn Sajjad, spominje ga Ibn Šahin i kaže: On je sin Saidov, otac mu je bio Židov, rodio mu se Abdullah ćorav i osunećen, za njega se kaže da je Dedždžal, potom je prihvatio islam i on je tabi'in, jedan od prenosilaca hadisa.379 Spominje ga i Hafiz Ibn Hadžer u djelu El Isabe, navodeći ono što je rekao Zehebi kaže: Od njegove djece je Umara ibn Abdullah ibn Sajjad. Bio je među najboljim muslimanima, iz društva Se'id ibn Musejjiba. Od njega su prenosili hadise Imam Malik i drugi. Zatim je spomenuo nekoliko hadisa o Ibn Sajjadu koje ćemo navesti kasnije. Potom veli: Općenito govoreći, neutemeljno ga je ubrajati u ashabe, jer da je ashab sigurno ne bi bio Dedždžal zato što će
376 377

Et Tezkire, 663 Fethul Bari, 3/220, 6/164 378 En Nihaje, 1/128 379 Tedridžu esma’is sahabe, 1/319, br.3366

164

Dedždžal umrijeti kao kafir. A ako je to neko drugi onda on nije bio musliman kad ga je Resulullah savs sreo.380 A ako je poslije toga primio islam, onda je on tabi'in prenosilac hadisa kako tvrdi Zehebi. Ibn Hadžer u djelu Tehzibut tehzib o Umaru ibn Sajjadu kaže: Umara ibn Abdullah ibn Sajjad el Ensari Ebu Ejjub el Medeni prenosio je hadise od Džabir ibn Abdullaha, Seid ibn Musejjiba i Ata' ibn Jesara, a od njega su prenosili hadise: Dahhak ibn Usman el Huzami, Malik ibn Enes i drugi. Ibn Me'in i Nesa'i kažu: povjerljiv. A Ebu Hatem: dobrog hadisa. Ibn Se'ad kaže: Bio je povjerljiv, malo je hadisa prenio. Imam Malik nikome nad njim nije davao prednost u hadisu. Govorili su: Mi smo potomci Ušejhab ibn Nedždžara pa su ih naslijedili Benu Nedždžar a danas su saveznici Benu Malik ibn Nedždžara, a nije poznato njihovo porijeklo.381 Stanje Ibn Sajjada Ibn Sajjad je bio varalica. Ponekad je gatao pa pogađao i lagao. O njemu se pričalo među ljudima, pričalo se da je Dedždžal o čemu ćemo govoriti kada bude riječ o tome kako ga je Resulullah savs iskušao. Poslanikov savs ispit za Ibn Sajjada Kad se među ljudima pročuo slučaj ibn Sajjada, kako je upravo on Dedždžal, Allahov Poslanik savs je htio da se pobliže upozna s tim, da objelodani njegovo stanje. Otišao je do njega sakriven kako ga Ibn Sajjad ne bi primjetio nadajući se da će čuti nešto od njega. Uputio mu je nekoliko pitanja koja su otkrila njegovu zbilju. U hadisu Ibn Omera r.a. stoji kako je Omer r.a. u društvu Poslanika savs i skupine sunarodnjaka se uputio Ibn Sajjadu. Našli su ga kako se igra sa djecom u blizini tvrđave Ibn Mugale. Bio je blizu punoljetnosti. Nije ih primjetio dok ga Resulullah
380 381

El Isabe fi temjizis sahabe, 3/133, br.6609 Tehzibut tehzib, 7/418, br.681

165

savs ne udari po ruci i reče mu: Svjedočiš li da sam ja Allahov Poslanik? Ibn Sajjad ga je gledao pa reče: Svjedočim da si Poslanik nepismenim. Onda Ibn Sajjad reče Poslaniku savs: Svjedočiš li ti da sam ja Allahov Poslanik? Pa je odbio to posvjedočiti i reče: Ja vjerujem u Allaha i Njegovog Poslanika. Upita ga : Šta vidiš? Ibn Sajjad reče: Dolazi mi iskren i lažac. Poslanik mu reče: Pomiješalo ti se. Potom mu Poslanik savs reče: Nešto sam sačuvao, sakrio za tebe!? Ibn Sajjad reče: To je dim. Poslanik reče: Odstupi, nećeš povratiti moć. Omer r.a. reče: Dopusti mi Allahov Poslaniče da ga udarim sabljom po vratu. Resulullah savs odgovori: Ako je on taj ti nad njim moći nemaš, a ako nije, čemu onda njegovo ubistvo.382 U predaji se bilježi kako ga je Resulullah savs upitao: Šta vidiš? Vidim prijestolje (arš) na vodi - reče. To je šejtanovo prijestolje na moru, reče mu Poslanik. Šta još vidiš? Vidim iskrene i lažljive ili lažljive i iskrene. Poslanik savs reče: Ostavite ga, pomiješalo mu se.383 Ibn Omer kaže: Potom je Resulullah savs otišao sa Ubej ibn Ka'bom do palmovika u kojem je boravio Ibn Sajjad. Želio je čuti nešto od Ibn Sajjada prije nego li ga on primijeti. Resulullah savs ga ugleda naslonjenog na pokrivač, majka vidje Poslanika naslonjenog na palmu pa reče: Sa'fe, a tako se zvao Ibn Sajjad, eno Muhammeda savs. Ibn Sajjad se uznemiri a Resulullah savs reče: Da sam ga ostavio, obznanio bi se.384 Ebu Zerr r.a. priča: Resulullah savs me poslao njegovoj majci da je pitam koliko ga je u trudnoći nosila? Pitao sam je i rekla je dvanaest mjeseci. Potom me poslao da je pitam o njegovom prvom plaču prilikom poroda. Pitao sam je i rekla je da je to bio plač kao plač djeteta od mjesec dana. Potom Resulullah savs reče: Nešto sam ti sklonuo, sakrio. Dio lobanje crvenkasto - bijele ovce i dim. Kaže: Htjede reći duhan ( dim) pa ne možede pa reče: Duh, duh (dim).385 Tako ga ispita Resulullah savs kako bi se upoznao sa stvernošću oko Ibn Sajjada.
382 383

Buhari, 3/318 Muslim, 18/49-50 384 Buhari, 3/318 385 Musned Ahmeda, 5/148

kako su mu otkrili lice i klanjali mu dženazu.389 Ibn Hadžer je verifikovao ovu predaju. Bilo je još ashaba.166 Ovdje se riječju duhan (dim) aludira na Kur'anske riječi: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. 9/139 hadis 6360 388 Ibn Kesirov tefsir. a smatrao je slabim mišljenje kako je on umro u Medini. 7/234 389 Sunen Ebi Davud. Objava (vahj) nije potvrdila da se radi o Dedždžalu niti je to opovrgla. 13/328 . 10 Musned Ahmeda. jezikom džina koji rasčlanjuju riječi zato je rekao: duh odnosno duhan.388 Njegova smrt Prenosi se od Ibn Džabira da je rekao: Izgubili smo Ibn Sajjada na dan Harre. nećeš preći svoju granicu.387 Ibn Kesir kaže: Doista se Ibn Sajjad služio metodom gatara. Kao što se bilježi od Džabira .a. Tada je Resulullah savs otkrio istinu da je to šejtanskog posla pa mu reče: Propao si. neka je Allah njima zadovoljan. koji su se također zaklinjali kako je Ibn Sajjad Dedždžal. Muhammed ibn el Munkadir prenosi hadis i kaže: Vidio sam Džabir ibn Abdullaha kako se Allahom kune da je Ibn Sajjad Dedždžal. 11/476 390 Fethul bari.386 U predaji Ibn Omera kod Imam Ahmeda se spominje:Sakrio sam ti nešto. Ibn Omera i Ebu Zerra. Omer r. Upitao sam ga: Allahom se kuneš?! Odgovorio je: 386 387 Sura Ed Duhan. a sakrio mu je: dan kada će vidjeti prema nebu vidljiv dim. se zaklinjao pred Poslanikom savs kako je Ibn Sajjad Dedždžal a Resulullah savs to nije nijekao.390 Da li je Ibn Sajjad Veliki Dadždžal? Spomenuli smo govoreći o stanju Ibn Sajjada i ispiti Resulullahovom savs ono što upućuje na suzdržanost Božijeg Poslanika po pitanju Ibn Sajjada.

Rekao sam: Lažete mi tako mi Allaha neki od vas su mi rekli da on neće umrijeti dok ne bude imao najviše imetka i djece. Popričao je sa nama. Prvi puta sam neke ljude upitao: Kažete da je ovo on? Rekoše: Ne tako nam Allaha. Zatim sam ga sreo drugi puta a oko mu se već bilo pomjerilo. reče.draže mi je nego da se zakunem da nije. Od Nafi'a se prenosi: Susreo se Ibn Omer sa Ibn Sajjadom na jednoj od medinskih ulica. reče. toga ne sjećam. pa mu Ibn Omer reče riječi koje ga žestoko naljutiše te se u srdžbi napuha i napuni ulicu.393 Od Nafi'a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Sreo sam ga dva puta. 18/57 394 Muslim. 11/483 393 Muslim. Dođe Ibn Omer kod Hafse koja je već čula vijest pa mu reče: Allah ti se smilovao! Šta si htio od Ibn Sajjada!? Zar ne znaš da je Resulullah savs rekao: Doista će se pojaviti iz srdžbe koja će ga naljutiti. To ga je jako uznemiravalo.392 Od Zejd ibn Vehaba se prenosi da je Ebu Zerr rekao: Deset puta da se zakunem kako je Ubn Sajjad Dedždžal. 13/223 Sunen Ebi Davud. 18/57-58 . Potom je zarevao kao nejžešći magarac kojeg sam čuo.391 Od Nafi'a se prenosi kako je Ibn Omer rekao: Ne sumnjam. 391 392 Buhari. tako nešto tvrdite i danas.394 Ibn Sajjad je čuo ono što ljudi govore o njemu. Rekao sam mu: Ne znaš. tako mi Allaha. Neki od mojih prijatelja tvrde kako sam ga udarao štapom dok ga nisam polomio ali se ja. potom smo se razišli. tako mi Allaha da je Ibn Sajjad Dedždžal. Otišao sam kod Majke pravovjernih (sestre Hafse r. Upitao sam ga: Kada ti se desilo to sa okom? Ne znam. a u tvojoj je glavi!? Da je Allah htio stvorio bi ga na ovom tvom štapu.167 Zaista sam čuo Omera kako se u isto kune pred Poslanikom a on mu to nije negirao. Pravdao se time kako su osobine Dedždžala koje je spomenuo Resulullah savs ne slažu sa njegovim.) ispričati joj šta se dogodilo a ona mi reče: Šta si ti od njega htio? Zar ne znaš da je rečeno: Prvo sa čime će se pojaviti ljudima je srdžba koja će ga naljutiti. Branio se govoreči kako on nije Dedždžal.a.

Donese i stavi svoj prtljag pored mog. a mlijeko je toplo . Zar ti nisi među najboljim poznavaocima hadisa Resulullaha savs? Zar Resulullah savs nije rekao: On je kafir? A ja sam musliman! Zar Resulullah savs nije rekao: On neće imati djece? A ja ostavih dijete u Medini! Zar Resulullah savs nije rekao: Neće ući ni u Meku ni u Medinu? A ja idem iz Medine prema Meki. 18/51 397 En Nihaje.168 U hadisu kojeg prenosi Ebu Seid el Hudri se kaže: Krenuli smo na hadž ili umru a sa nama i Ibn Said. Ibn Hadžer i drugi ih odbacuju zbog slabosti lanca prenosilaca.396 Spominju se i druge predaje o Ibn Sajjadu. A ustvari mrzio sam da pijem iz njegove ruke ili da uzmem iz njegove ruke. Ebu Seid reče: Umalo da mu nađem opravdanje.397 Pojedina ulema je u nedoumici oko Ibn Sajjada.rekoh. a i pojedini učenjaci kao što je Ibn Kesir. Fethul Bari. 18/51-52 Muslim. Potom pomuze ovcu donese mlijeko u velikom loncu i reče: Pij. 395 396 Muslim. 1/128. i znam gdje je on sad. Potkrepljuju to zakletvama pojedinih ashaba. Znam mu oca i majku. Pa mi reče: O Ebu Seide. Rekoh mu: Vrućine su velike. Prestrašio sam se od njega i od onog što ljudi govore o njemu. prebacim ga preko drveta i objesim se zbog onoga što ljudi govore o meni. ako neki ljudi ne poznaju hadis Resulullaha savs vi Ensarije ga sigurno znate. plašeći se preopširnosti izostavio. nejasan im je njegov slučaj. On to i učini. Jedni kažu: On je Dedždžal. koje sam. O Ebu Seide. Potom mi reče: Tako mi Allaha ja znam ko je Dedždžal i poznato mi je njegovo rođenje. Pitali su ga: Da li bi ti bilo drago da si ti taj čovjek(Dedždžal)? Kad bi mi se ponudilo na bih se bunio . Rekoh mu: Teško tebi ostatak dana!395 U drugoj predaji stoji da je Ibn Sajjad rekao: Tako mi Allaha znam gdje je Dedždžal sad. 13/326 . poželim da uzmem uže. Ebu Seid! Velika je vrućina. kad bi svoje stvari stavio pod ono drvo. Došli smo u jednu kuću ljudi se raziđoše a ja ostah sam sa njim. kao što smo spomenuli digađaje Ibn Omera i Ebu Seida sa njim.odgovori.

i rekao joj: Ispričaj mi hadis koji si čula od Resulullaha savs i nemoj ga prenositi ni od kog drugog osim direktno od Resulullaha savs.koja je bila od prvih muhadžira. Pričao mi je da se ukrcao na brod sa trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzame.Ša'ab ibn Hemedana da je on pitao Fatimu bint Kajs . U kojoj zatekosmo najvećeg čovjeka na svijetu. idite do one kuće u njoj je čovjek koji vam silno želi reći vijesti.Rekoše joj: . Okovanog u lance. Okupio sam vas jer je Temim ed Dari bio kršćanin pa je dao prisegu (bej'at) i postao musliman. Kad je Resulullah savs završio namaz sjeo je na mimber i smiješeći se reče: Neka svako ostane na mjestu gdje je klanjao. Tako mi Allaha nisam vas sakupio ni da vas obradujem ni da vas prepadnem. potom su pristali na jednom ostrvu pred zalazak sunca. Od gustine njene dlake se nije znalo gdje joj je glava a gdje stražnji dio. Prije nego navedem mišljenja ovih dviju grupa spomenuću hadis Temima u njegovoj cjelosti: Muslim bilježi od Amir ibn Šerahil eš Šabija . klanjala sa Resulullahom savs u safu žena neposredno iza leđa muškaraca. o boravku kod Ibn Um Mektuma a potom je rekla: Kad mi je istekao iddet čula sam Poslanikovog glasnika kako poziva: Okupite se na zajedničkom namazu! Otišla sam u mesdžid. . Kad nam je rekla čovjek otišli smo od nje misleći kako je ona šejtan. Požurili smo u kuću.sestru Dahhak ibn Kajsa . rekoše. ali kažite vi meni ko ste vi? . tu ih dočeka zvijer. Znate li zašto sam vas okupio? Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.Narode. ispričaj mi. Naravno.A šta je to Džessasa? .169 Drugi smatraju kako on nije Dedždžal.Možete saznati o meni.Teško tebi! Šta si ti ?! -Ja sam Džessasa. zavezanih ruku na vratu. Ispričala je priču o rastanku sa svojim mužem. Potvrđuju to riječima Temim ed Darija. Rekli smo mu: . Ako hoćeš učiniću to . Ispričao mi je potpuno isto ono što sam vam kazao o Dedždžalu. Valovi su se poigravali sa njima mjesec dana.Teško tebi! Šta si ti?! .reče. Između stopala i koljena mu je bilo željezo.

I šta je uradio sa njima. došao u Medinu. Ići ću zemljom. iznenadilo nas je uzburkano.Upitasmo a šta je to Džasasa?Idite onom čovjeku u onoj kući on vas silno očekuje.da li imaju plodove? Da. Još malo pa neće imati plodova. Neće ostati nijedno selo a da ne stignem u njega za četrdeset noći osim u Mekku i Tajjibu. ukrcali smo se na lađu. Da.reče.šta radi? Pojavio se u Mekki.170 - - - Mi smo Arapi. I tako je bilo.Neka ga slijede. Kažite mi o Poslaniku nepismenih.Rekosmo joj:Teško tebi!Šta si ti?Džasasa.Reći ću vam o sebi:Doista sam ja Mesih. znači.još malo pa će mi se dozvoliti da izađem pa ću se pojaviti. Pobjedio ih je i pokorni su mu. Obavjestite me o palmoviku? O čemu se ti raspituješ? Pitam vas za palme. To je sigurno dobro za njih.nismo sigurni da ono nije bio šejtan.pristadosmo na ovom ostrvu. One su za mene zabranjene.ima mnogo vode i navodnjavaju njome biljke. Šta te o njemu zanima? Ima li vode na izvoru?Navodnjavaju li se biljke izvorskom vodom? Da. Još malo pa će presušiti. Jesu li se Arapi borili protiv njega? Jesu.požurili smo tebi.valovi se igraše sa nama mjesec dana.Kažite mi o jezeru taberijje? Štate o njemu zanima? Ima li u njemu vode? Mnogo je vode u njemu.Recite mi o izvoru Zuger.dočeka nas dlakava zvijer kojoj se ne zna gdje joj je glava a gdje rep. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me .

13/328 400 Et Tezkire.a. iz pravca istoka (pokazivao je rukom na istok). stoga Resulullah savs nije kategorički tvrdio ili opovrgao Ibn Sajjada ili nekog drugog kao Dedždžala. Obaviješten je samo o njegovim osobinama. Fatima kaže: Resulullah savs je rekao udarajući vrhom štapa: Ovo je Tajjiba. Na svakom prilazu će stajati meleki koji će ih čuvati. Pored Fatime bint Kajs prenose ga još i Ebu Hurejre. 702 . kako Dedždžal neće a on ima potomke. ovo je Tajjiba . iz pravca istoka. a među ashabima u drugom vremenu.odnosno Medina. ne nego iz pravca istoka. Zato on kaže Omeru r. A što se tiče njegovih argumenata kako je on musliman a Dedždžal kafir. Ulema kaže: Iz hadisa je jasno da Resulullah savs nije dobio vahj (objavu) o tome da li je on Dedždžal ili neko drugi. Nije isključena mogućnost da bude na ostrvu u tom vremenu.400 A Nevevi veli: Učenjaci kažu kako je njegov slučaj diskutabilan. Mekki i Medini. Nije li on u morima Šama ili Jemena.398 Ibn Hadžer kaže: Nekima se čini da je hadis Fatime bint Kajs garib .a. na osnovu spomenutog. Doista me iznenadilo kazivanje Temimovo koje je identično onome što sam vam govorio o Dedždžalu.171 melek sa oštrom sabljom i otjerati. rekoše ljudi. Fatima reče: Ovo sam zapamtila od Resulullaha savs. 18/78-83 Fethul Bari.usamljen. da li je on poznati Mesih Dedždžal ili nije. Ibn Sajjad je posjedovao moguće sličnosti. ali nema sumnje u to kako je on jedan od Dedždžala. ovo je Tajjiba.399 Mišljenja učenjaka o Ibn Sajjadu Ebu Abdullah el Kurtubi kaže: Ispravno je da je Ibn Sajjad Dedždžal. Zar vam nisam ovo već ispričao? Jesi. Aiša i Džabir r. a nije tako. kako Dedždžal neće ući u Mekku i Medinu a on ide iz Medine u pravcu 398 399 Muslim.: Ako je on taj ti ga nećeš moći uništiti.

to nije jasan dokaz kako on nije Dedždžal. da mu ne bi bilo mrsko kad bi bio Dedždžal. 18/46-47 Nejlul Evtar. Kad sam ga ugledao rekao sam mu: Zaklinjem te Allahom kad ti je oko ugašeno? Ne znam Milostivog mi. 7/230-231 .402 Sličnu predaju smo već spomenuli kod Muslima. Iz hadisa se vidi kako se i sam Resulullah savs dvoumio u tome je li ili nije on Dedždžal. Ono što također upućuje kako je upravo on Dedždžal je i ono što bilježi Abdurrezzak sahih predajom od Ibn Omera: Susreo sam se sa Ibn Sajjadom jednog dana. to sve nija validan dokaz. džihada. Na to njegovo dvoumljenje se može odgovoriti na dva načina: PRVI: Dvoumio se prije nego ga je Allah dž. da vidi prijestolje na vodi. napuštanja onog što je bio . tako da je o njemu svašta kazano. reče. š. DRUGI: Arapi ponekad prenesu govor u formi sumnje iako sam govor ne podrazumijeva sumnju. hadždža. a sa njim je bio jedan Židov. A Ševkani kaže: Ljudi su se oko Ibn Sajjada žestoko podvojili. a kad je saznao nije zabranjivao Omeru r. da se zaklinje. Lažeš.172 Mekke. Nejasan im je. A što se tiče njegovog islama. Potra ga i zareva tri puta. Ono što mi izgleda očitim je i to da je i Ševkani sa onima koji smatraju Ibn Sajjada Velikim Dedždžalom. znam gdje će se roditi i gdje je on sad! Kao i njegova napuhanost kad je ispunio ulicu.a. Oko mu je već bilo pokrenuto kao u magarca. jer Resulullah savs je naglasio njegova svojstva u vremenu njegove smutnje i pojave na zemlji. 401 402 Nevevijev komentar Muslima. Njegove sličnosti sa jednim od Dedždžala je i u riječima upućenim Allahovom Poslaniku savs: Svjedočiš li ti da sam ja Allahov Poslanik? Njegove tvrdnje da mu dolazi iskreni i neiskreni. obavijestio kako je on Dedždžal.401 Jasno je iz Nevevijevih riječi kako on Ibn Sajjada smatra Dedždžalom. da on poznaje mjesto Dedždžalovog boravka govoreći: Znam ga . u tvojo je glavi.

173 Bejheki spominjući Temimovu predaju kaže: U njoj se vidi da je Veliki Dedždžal koji će se pojaviti na kraju vremena neko drugi mimo Ibn Sajjada. 403 404 Fethul Bari. rekao sam.a.a. u društvu Poslanika savs. više se nije zaklinjao pomenutom zakletvom.404 Džabir je uporan u tvrdnji kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal. pa je slijedio ono što je čuo od Omera r. 13/326-327 Sunen Ebi Davud. Džabir je svjedočio kako je Dedždžal Ibn Sajjad. A Ibn Sajjad je samo jedan u nizu lažljivih Dedždžala o kojima je Resulullah savs obavijestio.. Čak i nakon konstatacije kako je on primio islam. Džabir r. Iako je umro.a. Spomenuli smo vjerodostojnu predaju od Džabira r. Iako je primio islam. Došao sam do Židova koji su se igrali i veselili. Neka je i u Medinu ušao. Rekao sam mu : On je umro. i većina ih se već pojavila. On je ušao u Medinu. potom Ibn Ebi Seleme kaže: U ovom hadisu ima nešto što nisam zapamtio.403 Smatram: Džabir je jedan od prenosilaca Temimove predaje.a. starca. je prisustvovao Omerovoj zakletvi kod Resulullaha savs. Čini se kako oni koji odlučno tvrde kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal nisu čuli Temimovu predaju. Objediniti to dvoje je jako teško. reče. On je musliman. 11/476 . Ibn Hadžer kaže: Zabilježio je Ebu Nuajm el Asbehani u djelu Tarihul Asbehan ono što podržava Ibn Sajjada kao Dedždžala. okovanog u lancima na ostrvu koji se raspituje o Poslaniku savs je li se ili nije pojavio?! Stoga je preče pretpostaviti kako ipak nisu čuli Temimovu predaju. a nakon što je čuo za nju. moguće je da je to učinio prije nego je čuo Temimovu priču. Tako navodi od Šubejl ibn Urza a on od Hasan ibn Abdurrahmana a on od svog oca da je rekao: Kad smo osvojili Asbehan između naše vojske i Židova je bile razdaljina koju smo mi prelazili. Jer kako zamisliti dječaka pred punoljetstvom u doba Resulullaha savs sa kojim se Poslanik sreo i pitao ga. kao što to bilježi Ebu Davud u priči o Džessasi i Dedždžalu kao i Temim. A Omer r. ušao u Medinu i umro.: Umro je Ibn Sajjad na dan Harre.

174 Upitao sam jednog poznanika među njima o razlogu veselja. Ušao je u Medinu i nije se pojavio do dana današnjeg.406 Šejhul islam Ibn Tejmije spominje kako je slučaj Ibn Sajjada bio nejasan pojedinim ashabima. kao što vidiš. Stoga je Hafiz Ibn Hadžer trudeći se da pomiri različite hadise rekao: Najbliža mogućnost pomirenja između hadisa Temima i toga kako je Ibn Sajjad zapravo Dedždžal je ta da je stvarni Dedždžal onaj koga je Temim vidio okovanog. Zato mu je otišao da ga iskuša.408 Ovo su neka od mišljenja učenih ljudi o Ibn Sajjadu. i svako od njih je utemeljeno svojim dokazom. a kad se razvidnilo ugledah čovjeka kako tetura iz pravca vojnika. Pogledao sam bolje i vidio Ibn Sajjada.bude prešućen. i bitke na Harri je oko četrdeset godina. Čovjeka sa ukrasom na glavi oko kojeg Židovi igraju i vesele se. Moguće je sublimirati ove predaje time kako je Hasanov otac pričao o onome što je bilo poslije osvajanja Asbehana za ovaj vremenski period. sljedbenika šejtanovih.405 Ibn Hadžer kaže: Ne može se uskladiti Džabirova predaja po kojoj je Ibn Sajjad umro na dan Harre sa predajom Hasan ibn Abdurrahmana zato što je osvajanje Asbehana bilo u doba Omera r. međusobno oprečna. Tako da odgovor: Kad smo osvojili Asbehan .407 Ibn Kesir kaže: Misli se na to kako Ibn Sajjad definitivno nije Dedždžal koji će se pojaviti na kraju vremena zbog hadisa Fatime bint Kajs koji je konačan sud o ovome. odnosno: Bio sam i hodao po Asbehanu pa se desila priča o Ibn Sajjadu. klanjao sabah. 1/70 . 13/328 407 El Furkanu bejne evlijaillahi ve bejne evlijaiššejtan. Reče: Naš kralj sa kojim ćemo pobijediti Arape nam dolazi. kao što to bilježi Ebu Nuajm u svojoj Historiji. 77 408 En Nihaje. nego jedan od gatara. 3/327-328 Fethul Bari.a. Prespavao sam kod poznanika na krovu. Ona su. kako je Resulullah savs bio suzdržan dok mu nije postalo jasno da on nije Dedždžal. Tako se osvajanje Asbehana i dolazak Ibn Sajjada nisu desili u isto vrijeme.a. a između ubistva Omera r. A Ibn 405 406 Fethul Bari.

Zbog velike zbrke oko toga Buharija je slijedio metod pretežnijeg mišljenja.409 Ibn Sajjad je istina a ne iluzija(legenda) Ebu Ubejje tvdi kako je: ličnost Ibn Sajjada iluzija nastala u pojedinim glavama.svrhom i krajnjim ciljem.a Poslanik savs nije radio niti govorio osim ono što je najbolje i srž istine. bio je jedan od Dedždžala. Ibn Sajjad je. 13/328 En Nihaje.1/104 411 En Nihaje. Ponekad u komentarima hadisa o Ibn Sajjadu kaže: Istina je da je Ibn Sajjad izgovarao riječi bez značenja kao što je običaj gatara. On je opaki gatar varalica.410 To je ono što šejh Ebu Ubejje kaže u komentaru na spomenute hadis o Ibn Sajjadu!! Odgovara mu se kako su spomenuti hadisi o Ibn Sajadu vjerodostojno zabilježeni u hadiskim zbirkama.š. Ništa nije mislio tom riječju.Također moramo prenositi lanac prenosilaca kako bi se naše shvatanje islama spasilo nepravde i grešaka. 1/88 .kao što je rečeno. Dva Sahiha i drugim.411 Ovdje priznaje kako je Ibn Sajjad opaki gatar varalica! Kako jednom može biti izmišljotina a drugi put gatar! Nema sumnje da Ebu Ubejje pobija sam sebe svojim govorom. U hadisima o Ibn Sajjadu nema onog što je suprotno duhu hadisa ili biti istine. diskutabilan među muslimanima. Ebu Ubejje pobija sam sebe u govoru. Allah dž. 409 410 Fethul Bari. priča živjela u pojedinim knjigama pripisana Poslaniku. spomenuo samo Džabirov hadis od Ibn Omera o Ibn Sajjadu a prešutio je i nije zabilježio hadis Fatime bint Kajs u Temimovoj predaji.175 Sajjad je šejtan u liku Dedždžala toga vremena koji se uputio prema Asbehanu tu se pritajio sa sebi sličnim do vremena koje je Allah odredio da se u njemu pojavi.njegovim značenjem. je njegovu laž i neispravnost učinio jasnom Resulullahu savs i muslimanima.sad je došlo vrijeme da se ozbiljno pozabavimo hadisom.

6/181 . Medinom se pročulo kako je on Dedždžal na kojeg je upozorio Resulullah savs.413 412 413 En Nihaje.su riječi: Svjedočiš li da sam ja Allahov poslanik . Ono što on smatra ispravnim i prihvati to je istina. Ebu Ubejje je potpuni sud prepustio svom dragom razumu o hadisima koje prenosi Ibn Kesir.. je li on stvarni Dedždžal ili ne. nema zapreke da Resulullah savs ponudi islam maloljetniku. Ako je to što smo spomenuli bila namjera onda ne čudi što je Resulullah stao da vidi njegov odgovor iz kojeg je postalo jasno kako je on jedan od Dedždžala. uočiće čuda.412 Odgovara mu se na ove riječi: Niko nije rekao da je maloljetnik mukellef. Ebu Ubejje o hadisima Ibn Sajjada kaže: Da li je dječak odgovoran (mukellef) za svoja djela? I da li bi Poslanik ovim tvrdnjama poklanjao toliko pažnje da stane kod njega i pita ga ovo pitanje? Je li razumno da čeka dok mu ovaj ne odgovori? Da li je prihvatljivo da mu dozvoli odgovor u kojem za sebe tvrdi poslanstvo i objavu? Je li to Allah slao djecu kao poslanike? Pitanja su koja navodimo onim kojima je razum blokiran pred razboritim i zdravim razmišljanjem. od Hafiza Ibn Kesira. Poslanik savs je samo želio provjeriti stanje Ibn Sajjada. a o Ibn Sajjadu mu nije došla objava pa je Resulullah savs smatrao da ono što otkriva njegovu dedžalštinu . Nije se ovim riječima željela dječakova odgovornost islamom nego stvarno stanje Ibn Sajjada. Osim toga.radilo se o dječaku koji je posjedovao moć raspoznavanja stvari . 1/104 Buhari. el fitenu vel melahimu. niti da je Allah dž. dok mu nije rekao: Ja sam nešto za tebe sakrio.176 Onaj ko pomno prati komentare Ebu Ubejje na knjigu: En Nihaje. slao djecu kao poslanike.bez dokaza ili nepobitnog stava o tačnosti. Kao i druga pitanja koja mu je postavio Resulullah savs.š. a sve drugo komentira suprotno hadisima ili sudi o vjerodostojnim hadisima kao apokrifnim .. Buharija bilježi priču Ibn Sajjada pod naslovom: Poglavlje kako ponuditi islam maloljetnoj osobi.

83 .414 Ovako su odgovorili Hattabij i Begavij.a. a Ibn Sajjad je tada bio blizu punoljetstva. Allahov Poslaniče. 3.417 Mjesto pojavljivanja Dedždžala Doći će iz pravca isotka iz mjesta Horasan.š. U prilog tome je i ono što bilježi Ahmed od Džabira u priči o dolasku Poslanika savs kod Ibn Sajjada i riječima Omera r.415 2.Ibn Sajjad je bio jedan od medinskih Židova ili jedan od njihovih saveznika. A ako on nije taj nemaš pravo ubiti čovjeka sa kojim mi imamo ugovor.416 Kadija 'Ijad je izabrao ovaj odgovor. još uvijek maloljetan. Allah dž.Postoji treći odgovor koji je spomenuo Hafiz Ibn Hadžer: Ibn Sajjad nije jasno tvrdio da je on poslanik nego je zamislio kako tvrdi da ima objavu. Dozvoli mi da ga pogubim. ugovor u kojem je potpisano međusobno nenapadanje i da oni ostanu u svojoj vjeri. 6/174 416 Buhari. 24/64-65 Fethul Bari.Ibn Sajjad je tada bio mali. potom će hodati zemljom. 6/172 417 Sura Merjem. ti nisi njegov ubica (sahib).s. Neće ostaviti niti jedno 414 415 El fethur rebbanijj. od Židova Asbahana. ovaj odgovor jača predaja koju od Ibn Omera bilježi Buharija o odlasku Resulullaha savs Ibn Sajjadu u kojoj stoji: Dok ga ne nađe kako se igra sa djecom kod tvrđave Benu Megale.kaže: Zar ne vidiš da mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju. A Ibn Hadžer kaže: To je tako (muteajjin). A između njih i Poslanika je postojao ugovor o primirju nakon što je Poslanik stigao u Medinu. a on mu odgovori: Ako je on taj. Tvrditi da imaš objavu ne znači tvrditi i da si poslanik. nego Isa sin Merjemin a.177 A to što Poslanik nije kaznio Ibn Sajjada iako je tvrdio za sebe poslanstvo je ustvari sumnja prisutna kod Ebu Ubejje rezultirana nepoznavanjem mišljenja uleme koji su na nju odgovorili sa više odgovora od kojih spominjemo: 1.

Na svakom prilazu će stajati melek koji će ih čuvati. A u ostala mjesta će jedno po jedno ulaziti. Bilježi Imam Ahmed od Džunade ibn Ebi Umejje el Ezdija: Otišli smo ja i jedan od ensarija kod jednog od Resulullahovih savs ashaba i rekli mu: Kaži nam šta si od Resulullaha savs čuo 418 419 Muslim. U njih neće moći ući jer će ih meleki čuvati. Pouzdano se zna da Dedždžal neće ući u četiri mesdžida: Mesdžidul Haram u Mekki. osim Mekke i Medine. Od Enesa r.421 Dedždžal neće ući u Mekku niti u Medinu Dedždžalu je zabranjen ulaz u Mekku i Medinu kad se pojavi na kraju vremena.178 mjesto a da u njega ne uđe. .a.418 Ebu Bekr es Siddik prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal će se pojaviti na istoku iz mjesta zvanog Horasan. 422one su mi zabranjene. se prenosi da je Resulullah savs rekao: Dedždžal će se pojaviti iz asbehanskih židova. U hadisu Fatime bint Kajs stoji da je Dedždžal rekao: Izaći ću. O tome postoje vjerodostojni hadisi. 24/73 420 Fethul Bari. osim Mekke i Tajjibe. Mesdžidun Nebavi u Medini. 18/83 El fethur rebbanijj. 1/128 422 Tajjiba je Medina. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me melek sa oštrom sabljom i otjerati od njih. U spomenutom hadisu Fatime bint Kajs Resulullah savs o Dedždžalu kaže: Nije li on u moru Šama ili Jemena. 13/91 421 En Nihaje. Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa.420 A Ibn Kesir kaže: Početak pojavljivanja će biti iz Asbehana iz mjesta zvanog Jehudijje (Židovsko). on je u pravcu istoka (i pokaza rukom prema istoku). sa njim će biti sedamdeset hiljada židova.419 Ibn Hadžer kaže: A što se tiče mjesta iz kojeg će se pojaviti to će sigurno biti sa istoka. hodaću zemljom. neće ostati nijedno mjesto a da u njega ne uđem u periodu od četrdeset noći. ne nego je u pravcu istoka.

(spomenuo je hadis i rekao): zaista će on boraviti na zemlji četrdeste sabaha.424 Dedždžalovi sljedbenici Većina Dedždžalovih sljedbenika su Židovi. Fethul Bari. 18/85-86 426 El fethur rebbanijj. da se misli na turke. niskog čovjeka. naslonjenog na čovjekovo rame kako tavafi oko Kabe.427 Smatram da se to odnosi na nearape (e'adžem) opisane u hadisu Ebu Hurejre: Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite sa Havzom i Keramom od nearapa: Crvenih lica. 2/234. A Allah najbolje zna. Bilježi se u podužem hadisu Ebu Umame u kojem Resulullah savs kaže: Od smutnje Dedždžala će biti i njegove 423 424 El fethur rebbanijj. Najvećim dijelom pustinjaci (seljaci) i žene. Odgovor je kako se radi o zabrani ulaska Dedždžala u Meku i Medinu onda kad se pojavi ne kraju vremena.179 o Dedždžalu . ćoravog desnog oka. Dedždžalove pomoćnike. Ibn Kesir kaže: Očito je. nearapi i tatari. lica poput iskovanih štitova.426 A u spomenutom hadisu Ebu Bekra r.: Slijediće ga narod lica poput iskovanih štitova.428 A što se tiče toga da će najveći broj njegovih sljedbenika biti od beduina (seljaka) to je stoga što je neznanje uglavnom sa njima.a. doći će na svaki izvor. 26/76 Nevevijev komentar Muslima.423 Ašto se tiče predaje u Dva sahiha po kojoj je Resulullah savs vidio kovrdžavog. sitnih očiju.a. Bilježi Muslim od Enes ibn Malika r.425 A u Ahmedovoj predaji sedamdeset hiljada Tidžanaca. 6/488 425 Muslim. pa upita ko je on.. Rekoše mu da je on Mesih Dedždžal. 6/604 . krivih noseva. neće se približiti četirima mesdžidima: Mesdžidul Harem u Mekki. obuće od dlake.. da je Resulullah savs rekao: Slijediće Dedždžala sedamdeset hiljada asbehanskih židova kao predvodnica. 1/117 428 Buhari. Mesdžidun Nebevi u Medini. mješavina rasa. 24/73 427 En Nihaje. Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa. a Allah najbolje zna.

hoćeš li posvjedočiti da sam ti ja Gospodar? Hoću. Njegov džennet je vatra a njegova vatra je džennet. sa njim je džennet i džehennem. zaista je on tvoj Gospodar.a. jednu bijelu a drugu rasplamsanu. to je zaista hladna voda.433 429 430 Sunen Ibn Madže. sestre. i druga neprirodna dešavanja. kovrdžave kose. Sa njim će biti rijeka vode. stvorio Adema a. hadis 5353 432 Muslim. tetke i svezati je konopcima plašeći se da ne izađu pred njega. reći će. a zemlji bilje pa će niknuti. narediće nebu kišu pa će pasti. imaće dvije rijeke koje teku.. majke. njegova vatra je džennet a njegov džennet je vatra. O svemu tome govore vjerodostojni hadisi od kojih je i onaj koji bilježi Muslim od Huzejfe r. kćerke. da je Resulullah savs rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko. njihovo stanje je gore od stanja beduina zbog brzine potpadanja pod razne uticaje i zbog neznanja.429 A žene. slijedi ga. pa do dana Sudnjega. se kaže: Doći će Dedždžal u dolinu žabokračine zvanu Merkanat. Dva šejtana će se pojaviti u liku njegovog oca i majke i reći: Sine.s. Ko ugleda jednu od njih neka uđe u onu koju vidi kao vatru. putovaće zemljom strahovitom brzinom poput kišnog oblaka nošenog vjetrom. 18/60-61 433 Muslim.2/1359-1363 Dolina između Medine i Taifa. U hadisu Ibn Omera r.18/61 . 7/190. prodrma glavom i napije se. Čak će čovjek otići kod supruge. brdo hljeba. slijediće ga zemaljske riznice. neka se sagne.430Najviše će pred njega izaći žena. 431 Musned Ahmeda.432 Također Muslim od Huzjfe bilježi da je Resulullah savs rekao: Znam ja šta će imati Dedždžal.180 riječi čobanima: Ako ti oživim oca i majku. Spominje se da će sa njim biti džennet i vatra. To stoga što će mu Allah dati veličanstvenu moć nadnaravnosti koja će zapanjiti i zateći razum.431 Dedždžalovo iskušenje (fitnet) Iskušenje zvano Dedždžal je najveće iskušenje od vremena kad je Allah dž.a.š..

zaista je on tvoj gospodar. reče. dan kao mjesec. slijedi ga. Dedždžal će reći: Kad bih ubio a potom oživio ovog čovjeka da li biste sumnjali u mene? Ne bismo. udariće ga sabljom i prepoloviti na dva dijela. 18/65-66 Buhari.435 Spomenuli smo predaju Ibn Madže od Ebu Umame el Bahilija r. da nas pomogne. narediće nebesima i kiša će pasti. Doći će pred Dedždžala iz Poslanikovog grada. 13/101 436 Već smo spomenuli izvor. . vratiće im se stoka sa ispaše na kraju dana nahranjena i sa mnogo mlijeka. stoji da je ovaj čovjek kojeg će Dedždžal pogubiti od najboljih ili najbolji čovjek. Dedždžal će htjeti da ga ponovo ubije. Onda će ga ponovo pozvati a on će doći ozarena i nasmijana lica. sad mi je još jasnije ko si ti. Doći će među narod.š. odgovori. Potom će doći narodu i pozvati ih a oni će odbiti njegov poziv pa će on otići od njih. Pa će dva šejtana u liku oca i majke progovoriti: O sinko moj. dan kao sedmica.434 U Buharijinoj predaji od Ebu Seid el Hudrija r. ali neće to moći učiniti. Potom će pozvati mladića punog mladalačke snage. u kojoj Resulullah savs o Dedždžalu kaže: Od njegove smutnje je i to da će reći beduinima (seljacima): Kada bih oživio tvog oca i majku bi li posvjedočio da sam ti ja gospodar? Svakako da bih. i utječemo mu se da nas sačuva od iskušenja. Proći će pored ruševine pa će joj reći: Izbaci svoju riznicu blaga pa će ga blago slijediti kao pčele roj.a.a. Medine i reći mu: Svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nas je obavijestio Resulullah savs. rekoše. se prenosi da su ashabi rekli: Allahov Poslaniče.436 Molimo Allaha dž. koliko će boraviti na zemlji? Četrdeset dana: dan kao godina. 434 435 Muslim. Pa ga ubi a potom oživi a čovjek mu reče: Tako mi Allaha. Rekoše: Kojom brzinom će se kretati zemljom? Poput kišnog oblaka nošenog vjetrom. pozvati ih i oni će mu povjerovati i odazvati mu se. narediće zemlji i niknuće bilje.181 U hadisu Nevvas ibn Sem'ana u kojem se spominje Dedždžal. Postaće siromašni bez igdje ičega. a ostali dani poput naših dana.

182 Odgovor onima koji negiraju pojavu Dedždžala Ono što smo spomenuli nedvojbeno ukazuje na pojavu Dedždžala na kraju vremena. pojasnio sam kako će se Dedždžal pojaviti iz Asbehana iz pravca Horasana. Spomenuli smo vezu između tih predaja. obmane i sramote.438 On također veli: Nije li preče da se Dedždžal razumijeva kao simbol zla.439 Odgovaramo na ove tvrdnje kako su hadisi jasni u tome da je Dedždžal čovjek tijelom i dušom. nestaje. Ipak Šejh Muhammed Abduhu Dedždžala smatra simbolom izmišljotine.š. onda u predajama nema oprečnosti. Ovakva tumačenja su odstupanja od jasnih hadisa bez bilo kakve utemeljenosti. Allahovom riječju: Laž. U predajama nema razlika niti kontradiktornosti. 81 439 En Nihaje. Nema ničega što bi zahtijevalo ono čemu su njih dvojica otišla posebno ne sa svim onim osobinama na koje su upozorili hadisi koji bez 437 438 Vidi Tefsirul Menar. 1/115 . o tome da li je on Ibn Sajjad ili nije upućuju na to da se sa Dedždžalom željelo ukazati na rasprostranjenost i moć zla u mnogim mjestima na način koji je doprinijeo uspostavi i širenju smutnje u određenom vremenu. zbunjenosti i gnusne laži . Spomenuo sam mišljenja učenjaka o tome. ni o mjestu pojavljivanja niti o vremenu dolaska. a sve to je iz pravca istoka. Allah dž. će mu dati šta bude htio od nesvakidašnjih velikih mogućnosti. Ako je to jasno. To je trajalo sve dok njegova snaga ne prestane a njegova žeravica se ugasi snagom istine. pojasnio sam šta je rečeno o Ibn Sajjadu i da li je on ili neko drugi Dedždžal.. Pogledaj šta Šejh Ebu Ubejje kaže u komentaru hadisa o Dedždžalu: Razlike u predajama o mjestu i vremenu pojave Dedždžala.. Ne postoji dokaz kako je on simbol izmišljotine. zaista. On je stvarni čovjek. obmane i laži.437u tome ga je slijedio Šejh Ebu Ubejje smatrajući Dedždžala simbolom slabosti i neistine a ne stvarnim čovjekom. 3/317 Sura El Isra’.

Volio bih da se na one koji negiraju pojavu Dedždžala ne odnose Resulullahove savs riječi: Zaista će poslije vas biti ljudi koji će negirati kamenovanje (redžm).Ebu Ubejje to komentira ovako: Ovo jasno ukazuje na Dedždžalovu laž u pripisivanju božanstva sebi. Ili Poslanikove riječi: Zapamtite dobro. 1/89 Musned Ahmeda. One su stvarnost a nikako iluzija ili izmišljotina kao što to tvrde pojedini učenjaci. Dedždžalove natprirodnosti su stvarnost Govoreći o njegovim iskušenjima. a na drugom mjestu negira mogućnost Dedždžala kao čovjeka.440 On ovdje smatra Dedždžala stvarnim čovjekom koji tvrdi kako je on božanstvo i priziva srdžbu i prokletstvo nad njim. kaburski azab i narod koji će izaći iz vatre nakon što odgori. Također od učitelja mu'tezila Ebu Ali el Džubbaija prenosi riječi: Nije dozvoljeno da to bude stvarnost jer bi se time mu'džize čarobnjaka izjednačile sa mu'džizama poslanika.441 Spomenućemo natprirodnost Dedždžala.183 nepotrebnog izlaska iz okvira upućuju da se radi o čovjeku od krvi i mesa. što sve skupa nepobitno ukazuje kako je on stvarna ličnost. šefa'at.442 440 441 En Nihaje. pročitaće ga svako ko prezire njegova djela ili pročitaće ga svaki mu'min. Ibn Kesir prenosi od Ibn Hazma i Tahavije kako su oni rekli da ono što je sa Dedždžalom nije stvarno. traženje zaštite od njegove smutnje i vijesti o njegovoj propasti. 1/223 442 En Nihaje. spomenuli smo neke od njegovih natprirodnosti. niko od vas neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre . Pored toga Ebu Ubejje pobija sam sebe komentarišući u Ibn Kesirovom djelu El fitenu vel melahimu Poslanikove riječi: Između očiju će mu pisati kafir. nego je on samo simbol zla i iskušenja!! Nema sumnje da je ovo njegovo negiranje samog sebe. Allah ga groznim učinio i upotpunio sviju srdžbu i prokletstvo nad njim. 1/120 . Dedždžala.

. zakonitostima stvaranja. Muslim. Pa kako će onda dati Dedždžalu veće mu'džize u zavođenju ogromne većine njegovih robova!? Od tih predaja je i to kako će on za samo četrdeset dana zavladati zemljom osim Mekke i Medine. koja je suprotna predaji Dva sahiha od Mugire ibn Šu'abe: Niko nije pitao Resulullaha savs o Dedždžalu ono što sam ga ja pitao. džennet i džehennem . Ove oprečne i suprotstavljene predaje ne ograničavaju ove nepobitne Kur'anske tekstove. reče. blaži i milostiviji prema svojim robovima i ne bi dozvolio ovakvu tiraniju iskušenja nad njima pred kojim ne bi odolio osim onoga ko je obdaren neograničenom čvrstinom vjerovanja i ubjeđenja. Tako govoreći o hadisima o Dedždžalu veli: Ono što je spomenuto od natprirodnosti potpuno sliči najvećim znakovima kojima je Allah pomogao najodabranije poslanike (ulul azm) ili ih čak i nadmašuje i time bacaju sumnju na njih kao što o tome kažu pojedini filozofi a muhaddisi to smatraju njihovom novotarijom.š.š.A da ih potom Allah baci u džehennem zbog toga što su njime iskušani?? Zaista je Allah dž.. beznačajno. nebitan kod Allaha da bi 443 444 Tefsirul menar. bilo koji Dedždžal. dao poslanicima ove mu'džize da bi uputili njegova stvorenja shodno prednosti oprosta nad srdžbom.se spominje brdo hljeba. rijeke vode i meda. 18/74 . 13/89 . 9/490 Buhari. Zaista je Dedždžal. Tvrdio je kako je to oprečno Allahovim dž. pa mi reče: Šta te muči kod njega? Rekao sam: Kažu da će imati brdo hljeba i rijeku vode? To je sve kod Allaha dž.kao što smo spomenuli . Jasno je kako je Uzvišeni Allah dž. Kur'an nedvojbeno kaže kako u Allahovim zakonitostima nema odstupanja niti promjena.444 Od onih koji negiraju natprirodnost Dedždžala je i Ebu Ubejje koji u komentaru hadisa o tome kaže: Hoće li zastati pred ovim velikim iskušenjem velika većina ljudi.184 Poslije njih se pojavio Rešid Rida i negirao Dedždžalovu natprirodnost.š. javno pred ljudima. Usmrti pa oživi.š.443 Kao primjer kontradiktornosti hadisa o Dedždžalu navodi da u pojedinim predajama . Do riječi: Zaista ono što mu je pripisano od natprirodnosti je suprotno Allahovim zakonitostima stvaranja.

13/93 . Ove natprirodnosti su Allahovim dž. dao Dedždžalu od natprirodnosti kojima odvodi u zabludu nevjernike ili sije sumnju u srca vjernika nego time povećava vjerovanje onih koji su vjernici a sumnju onih čija su srca bolesna.185 mu On dao monopol nad stvorenjima i pojačao ga ovim zapanjujuće razornim oružjem. 1/118 Nevevijev komentar na Muslima.a.Natprirodnost Dedždžalova je stvarnost a nikako iluzija.Ako se složimo da je hadis onakav kako se čini onda su riječi Resulullaha savs izrečene prije nego je Poslaniku objavljeno o njegovim natprirodnostima.da ništa od toga neće biti sa njim. Ako se tome doda još mnoštvo toga što upućuje na njegovu ograničenost. 18/74.to znači: beznačajno je to što je Allah dž. izmišljotina. Fethul Bari. To je poput riječi onog kojeg ubije Dedždžal: Nikad mi nije bilo jasnije ko si ti. 2. Nemoguće je poistovijetiti stanje 445 446 En Nihaje.š. U njima nema kontradiktornosti i među njima nema oprečnosti.š.. 3..određenjem iskušenje i ispit za robove. A ono što je za primjer naveo Rešid Rida od Mugire u Dva sahiha i da je to navodno suprotno hadisima o Dedždžalu odgovaramo Poslanikovim savs riječima: To je sve kod Allaha beznačajno .Zabilježeni hadisi o natprirodnosti Dedždžala su stabilni i vjerodostojni.446 kao što smo spomenuli govoreći o njegovim svojstvima. nego se želi reći kako je to sve beznačajno da bi se zbog toga povjerovalo Dedždžalu. Dokaz tome su Mugirine riječi Poslaniku: Kažu sa njim je . Nije dozvoljeno odbaciti ih ili ih komentirati nevedenim sumnjam. Tako da nema nikave oprečnosti između Mugirinog hadisa i hadisa o Dedždžalu. Potom je došla objava i pojasnila znakove Dedždžalove natprirodnosti. Ne želi se riječima: To je sve kod Allaha beznačajno . potresnim za vjerovanje i vjeru u srcima većine svijeta.445 Odgovor ovakvim je sažet u slijedećem: 1. A nije rekao: Ti si nam rekao tako i tako. posebno kad je dat jasan znak njegove prevare i kufra koji će pročitati svaki pismeni i nepismeni musliman.

podario mu stvari od Allahove moći kao: oživljavanje onog kojeg ubije pojava cvijeća i ljepote dunjaluka. Ono što se kaže o mu'džizama poslanika i kako one nisu suprotstavljene Allahovim zakonitostima se potpuno isto odnosi i na natprirodnosti date Dedždžalu kao metod iskušenja.š. Nigdje se ne spominje kako će Dedždžal tvrditi za sebe da je poslanik. drugi poput mjeseca ili sedmica . Allah mu se smilovao.. kako smo to već spomimjali. mogućim ovladavanje zemljom za četrdeset dana je neutemeljeno. jer su dokazi suprotni tome. dvije rijeke. kaže: Hadisi koje je spomenuo Meslim i drugi o Dedždžalu su neoboriv dokaz sljedbenika istine o njegovom postojanju. Kada bismo bukvalno shvatili riječi Rešid Rida osporili bismo mu'džize poslanika jer su i one suprotne Allahovim zakonitostima. Desiće se veličanstvene stvari kao uvod u kataklizmu svijeta.š. naređenje nebesima kiše koja će 447 Vidi Fethul Bari. kao Rešid Rida.186 Dedždžala sa stanjem poslanika.. nestanak dunjaluka i neposrednu blizinu Smaka svijeta. 5. smatram pogodnom prenijeti neka od mišljenja uvaženih učenjaka o utemeljenosti Dedždžalovih natprirodnosti. koje su zbilja i koje je dao Allah dž. kao kušnju i ispit svojim robovima: Kadija 'Ijad.Doista ono što je dato Dedždžalu nije u suprotnosti sa Allahovim suprotnostima. Nakon ovoga. Ako se njegov dolazak desi u vremenu iskušenja koje je htio Allah dž.Smatrati . vrijeme nestanka uobičajenog. 6. onda se ne kaže: Zaista je Allah milostiviji od toga da svoje robove iskuša Dedždžalovom nesvakidašnošću. o tome da je on čovjek kojim je Allah iskušao svoje robove. slijeđenje bogatstva zemlje.Ako bismo se pomirili kako su Dedždžalove natprirodnosti suprotstavljene Allahovim zakonitostima rekli bismo: Zaista je Dedždžalovo vrijeme. ispita i patnje. 13/105 . On je najmilostiviji i najznaniji ali Njegovom mudrošću iskušava svoje robove nakon što ih je opmenuo i upozorio na njega. njegov džennet i vatra. nego će tvrditi da je božanstvo.447 4. U Muslimovoj predaji se bilježi kako će neki Dedždžalovi dani biti poput godine.

džehmija.njegovom postanku i manjkavostima. A oni koji slijede uputu neće biti zadivljeni njime.tragajući za zalogajem kruha.za razliku onih koji su ga zanijekali od haridžija.nemoć u otklanjanju bolesti oka.448 Hafiz Ibn Kesir kaže: Zaista će Allah dž. On ne poziva poslanstvo kako bi te neprirodnosti bile dokaz njegove istinitosti. Zbog toga i sličnog.Fethul Bari.alejhimus selam.pojasnili su njegovu manjkavost i dokaze njegove neispravnosti. porašće žitarice kojima će se hraniti njihova stoka i oni. Iskušenje pred kojim zastaje pamet. šerijatskog prava i diskutanata.187 pasti ili zemlji koja će probujati .plašeći se njegovog zlostavljanja. Stoka će im se vratiti uhranjena i 448 Nevevijev komentar Muslima. Povjerovaće mu onaj ko u ovakvoj situaciji povjeruje.š.š. Dokazi njegovog postanka i manjkavosti.sve to će se dogoditi Allahovom dž. Prestaće njegovo stanje.18/58-59.razum postane nemoćan.niti prevareni onim što je kod njega.tvrdeći kako bi njegovo postojanje ukinulo mu'džize poslanika.a u toj tvrdnji je očiti lažac.uklanjanje potvrde nevjerovanja između dva oka.Otuda će mu onaj što ga je ubio reći:Ovo mi je samo povećalo moje znanje o tebi.mu'atezila i drugih koji smatraju da postoji ali samo kao izmišljotina i iluzija koja nema stvarmosti. Ovo je njihova zajednička greška.s. kao što smo spomenuli.. moći i htijenjem.povjerovaće mu samo slabići kako bi postigli ono što im treba. Ovo je pravac (mezheb) svih učenjaka hadisa. Upravo stoga svi poslanici su upozoravali na njegovo iskušenje.jer je njegovo iskušenje veliko. onima kojimu se odazovu pašće kiša. Dedždžalom iskušati svoje robove time što će mu dati od očitih natprirodnosti njegovog vremena.Uz to.njegova brzina hodanja zemljom-sve to neće ostaviti prostora slabima da razmisle o njemu.nego tvrdi da je božanstvo. Potom će ga Allah učiniti nemoćnim pa neće moći ubiti onog čovjeka niti bilo koga drugog. Ubiće ga Isa a. a Allah će učiniti postojnim one koji vjeruju.13/105 . Zato što će prepoznati znakove njegove laži i onog što već znaju o njemu.

Najgore što može pomisliti razuman čovjek je kako božanstvo nije jednako ili bolje od drugih stvorenja. Nije ostavio dobro a da nije na njega ukazao niti je ostavio zlo a da nas nije na njega upozorio. 449 450 En Nihaje. glad. rijeke koje teku . 13/103 451 Fethul Bari. Uznevjerovaće sumnjičavi a povećati iman postojnim vjernicima. Riznice zemlje će ići za njim kao pčele za rojem. iskušati svoje robobe na kraju vremena. 13/103 .188 sa puno mlijeka.449 A Hafiz Ibn Hadžer kaže: U Dedždžalu je jasan dokaz za onog ko razumije njegovu laž jer je on vlasnik mahana i vidljiv je trag njegovog stvaranja kao što je ćoravost njegovog oka. uginuće stoke. pomanjkanje imetka. davanje izobilja onom ko mu povjeruje i uskraćivanje onom ko ga u laž ugoni. A one koji mu se ne odazovu zadesiće ih suša.sve to je kušnja od Allaha dž. života i usjeva.š.Ako budeš tvrdio kako Gospodar ne mijenja u sebi ništa. pa de bar skloni to što ti piše među očima.451 Zaštita od Dedždžalovog iskušenja Poslanik savs je usmjerio ummet onom što će ih sačuvati od iskušenja Dedždžala Mesiha. Odvešće u zabludu mnoge a njime će mnogi biti i upućeni. put čija je noć jasna kao dan i sa kojeg ne skrene niko osim onog ko je propao.450 A Ibn Arebi kaže: Ono što će se pojaviti od znakova Dedždžala: spuštanje kiše. Ubiće tog mladića a potom ga oživjeti. oskudica. slijeđenje riznica zemlje. Kad pozove ljude tvrdiće kako je on njihovo božanstvo. i ispit na kojem će propasti sumnjičavi a spasiti se ubijeđeni.š. Ostavio je svom ummetu jasan i vidljiv put. džennet i vatra. Sve to je zastrašujuće. 1/121 Fethul Bari. Sve to nije izmišljotina nego stvarnost sa kojom će Allah dž. Zato je Resulullah savs rekao: Nema iskušenja većeg od onog zvanog Dedždžal. Ne može od sebe samog otkloniti manjkavost! Najmanje što se tada može reći je: O ti koji tvrdiš kako si stvorio nebesa i zemlju! Oblikuj sebe i otkloni bolest.

nije i niko neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre a Dedždžala će vidjeti ljudi kad se pojavi. da je Resulullah savs rekao: Kada neko od vas. 2/317 Buhari. zaista kod Tebe 452 453 Buhari. mu je pojasnio mnoga svojstva Dedždžala kako bi upozorio svoj ummet.189 Od onoga na šta nas ja upozorio je i iskušenje Dedždžala Mesiha jer je to najveća smutnja sa kojom će se sresti njegov ummet do Sudnjeg dana.a. bez ikakve sumnje.a. od tih pet stvari je i . neka kaže: Gospodaru.: Zaista je Resulullah savs učio dovu u namazu: Gospodaru moj. oni koji su mu povjerovali i oni koji su ga zanijekali. On će se.. prouči šehadet neka traži zaštitu od četvero. 11/174 454 Fethul Bari.š.š. Allah dž. utječem Ti se od kaburskih patnji i od iskušenja Dedždžala Mesiha .Čvrsto pridržavanje islama. Dedždžal je ćorav a Allah dž.453 Reći «dunjaluk» a misliti na Dedždžala je jasan pokazatelj kako je Dedždžal najveće moguće iskušenje na dunjaluku. i od Tebe tražim zaštitu od kušnje dunjaluka (misli se na kušnju Dedždžala). Ovo su samo neke od smjernica Poslanikovih kojima je Mustafa savs usmjeravao svoj ummet kako bi se spasio od ovog strašnog iskušenja od kojeg i mi molimo Uzvišenog Allaha dž....Stalno tražiti utočište od Dedždžalovog fitneluka a posebno to činiti u namazu o čemu postoje brojni vjerodostojni hadisi: Hadis kojeg bilježe Dva šejha i Nesa'i od Resulullahove supruge r.452 Buhari bilježi od Mus'aba koji kaže da je Sa'ad naređivao pet stvari koje je čuo od Poslanika savs kako ih naređuje. Neka svako zna da je Dedždžal čovjek koji jede i pije a Allah je uzvišen od toga. 11/179 . naoružavanje oružjem imana poznavanjem Njegovih imena i svojstava u kojim nema Njemu sličnih.š. 2. učeći Ettehijatu. pojaviti baš u ovom ummetu jer je on posljednji ummet a Muhammed savs Pečat poslanika. Svaki poslanik je upozoravao svoj ummet na ćoravog Dedždžala a Muhammed savs je posebno povećao opomenu i upozorenje.454 Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. da nas sačuva i podari nam utočište: 1.

Od zabilježenih hadisa o tome je i hadis Muslima od Nevvas ibn Sem'ana: .459 Muslim također bilježi od Derda'a r. a također i kraj sure Kehf kao npr. 6/92-93 461 Sura El Kehf. muškaraca . kaburske patnje. a mi snage ni moći nemamo osim kod Allaha Uzvišenog. Muslim veli: Šu'abe kaže: Sa kraja sure Kehf a Hemam kaže: Sa početka sure Kehf. da je Resulullah savs rekao: Ko napamet nauči prvih deset ajeta sure Kehf sačuvao se Dedždžalovog iskušenja. kušnje oživljenja i smrti i od zla iskušenja Dedždžala Mesiha. Riječi Uzvišenog: Zar nevjernici misle da pored Mene za bogove mogu uzimati robove moje. 2/106-107 459 Muslim. 7/335 458 Levamiul envaril behijje. Sefarini kaže: Neophodno je da svaki alim usadi hadise o Dedždžalu u srca djece. spominje se da će prethoditi njegovoj pojavi zaborav njegovog spominjanja sa mimbera... žena.190 tražim utočište od džehennemske kazne..460 Nevevi kaže: Razlog tome je mnoštvo čuda i znakova na početku sure Kehf. odnosno prvih i zadnjih deset ajeta.461 455 456 Muslim. 18/65 460 Muslim. 101 . pa ko dobro razmisli o njima neće biti zaveden Dedždžalom.456 Ovo je dokaz velike želje prvih muslimana da svoju djecu nauče ovoj vrijednoj dovi.Učiti napamet ajete iz sure Kehf. vremenu u kojem su iščezli znakovi sunneta.a. sunnet je postao kao novotarija a novotarija šerijat koji se slijedi. 5/87 Muslim..455 A imam Tavus je zahtijevao od svog sina da ponovi namaz ako ne bi proučio ovu dovu.457 Do njegovih riječi: Posebno u ovom vremenu prepunom fitneluka. Božiji Poslanik savs je naredio učenje sure Kehf pred Dedždžalom a u nekim predajama kraj sure Kehf.458 3. ko od vas doživi njegov dolazak neka mu prouči početak sure Kehf. 5/89 457 Medžmeu zzevaid ve menbeul fevaid. iskušenja.

gradnji ogromnog zida u zaštiti od Je'džudža i Me'džudža potvrda proživljenja i mahšera. 4/531 . Ebu Davud i Hakim bilježe od Ebu Dehma'a da je čuo Imran ibn Husajna kako kazuje hadis Resulullahov: Ko čuje za Dedždžala neka bježi od njega. Mustedrekul Hakim. i Hidra.462 Nema sumnje da je sura Kehf vrlo važna zbog veličanstvenih ajeta o stanovnicima pećine. 11/242.š. spomenu Zul Karnejna. puhanje u sur. njenom pamćenju i ponavljanju a posebno u najboljem danu u kojem je sunce zasjalo. da je Resulullah savs rekao: Zaista onaj ko petkom prouči suru Kehf. objašnjenje o propalim djelima i onima koji su mislili da su na Uputi a ustvari su bili u zabludi i slijepilu.u danu džume namaza. Doći će čovjeku koji će misliti o sebi kako je on velikog i čvrstog imana pa će ga prevariti i on će ga slijediti. 4. Hakim bilježi od Ebu Seid el Hudrija r. Tako mi Allaha čovjek će misliti o sebi da je mu'min ali će početi slijediti Dedždžala zbog sumnji koje će on ubaciti. Ahmed. 2/368 El fethu rrebanijj. ona mu osvijetli ono što je između dva petka. Molimo Uzvišenog Allaha dž.191 Svakako je ovo posebnost sure Kehf u kojoj su preneseni hadisi u kojima se podstiče na njeno učenje.463 Kur'an spominje Dedždžala Ulema se interesovala o mudrosti (hikmetu) nespominjanja Dedždžala u Kur'anu kad se zna za njegovu veliku smutnju. za upozoravanje svih poslanika na Dedždžala. 24/74. Sunen Ebi Davud. za naredbu o 462 463 Mustedrekul Hakim.š. Svaki musliman bi trebao se dobro potruditi u učenju ove sure. Najbolje mjesto stanovanja su Mekka i Medina za koje smo rekli da Dedždžal neće u njih ući.s. posebno petkom. razgovoru Musa a. da nas i sve muslimane sačuva njegovih spletki. Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će mu Allah dž.Bijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. dati kako bi njima ljude iskušao.a.

465 2. Dedždžal. ako prije nije vjerovao. životinja (dabbe) spomenuti u tefsirima ovog ajeta.. je najbolji odgovor i dio je onog što je Resulullah savs uzeo u obavezu da pojasni. ili ako nije. 158 Muslim. kao vjernik kakvo dobro uradio . a apsolutno znanje pripada samo Allahu dž. a Isa a. Ebul Alije kaže: Šta ima veće od stvaranja Dedždžala kojeg veličaju židovi. Veličanstvenog i Uzvišenog od bilo kakve manjkavosti..Kur'an spominje silazak Isa a. ako prije nije vjerovao. 13/92 . životinja iz zemlje.š. izlazak sunca sa zapada. 464 465 Sura El En’am. Zbog toga je njegov slučaj bezvrijedan da bi ga On spomenuo.. ako je utemeljeno.Kur'an nije spomenuo Dedždžala omalovažavajući ga i potcjenjujući.s. Zadovoljilo se spominjanjem Mesiha upute nad spominjanjem Mesiha zablude.466Ljudskim rodom se misli na Dedždžala samo se općenitošću mislilo na djelimičnost. će ubiti Dedždžala.468 4. Muslim i Tirmizi bilježe od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Troje kad se pojavi nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. ili ako nije. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. ukazavši na njegovu opasnost i iskušenje kao što smo već spominjali.Spomenut je u kontekstu ajeta u kojima se kaže: Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu. izlazak sunca sa istoka. kakvo dobro uradio. Spominje se u riječima Uzvišenog: Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog.192 traženju zaštite od njega u namazu. Džamiu Ttirmizi. 2/195 . 57 467 Kurtubijev Tefsir. kao vjernik. 8/449 466 Sura Gafir.s. Ponudili su neke od mogućih odgovora: 1. Tvrdnjom kako je on božanstvo a ustvari je čovjek čije stanje je potpuno različito stanju Gospodara Savršenog. ali uz sve to poslanici su upozorili na njega. a običaj kod arapa je da se spomene jedna od suprotnosti a izostavi druga.467 Ibn Hadžer kaže: Ovo. 3.464 Ovi predznaci su: Dedždžal. 15/325 468 Fethul Bari.

13/101 Muslim. a opet Allah dž. Dedždžal je jasna manjkavost.469 Ponekad se nešto izostavi zbog očite jasnoće baš kao što je Resulullah savs u samrtničkoj bolesti izostavio imenovati Ebu Bekra r.s.. Spomenut je kao opomena i pouka ljudima.s. najbolje zna.O tome govore vjerodostojni hadisi. očita prezrenost. Za njim će ići 469 470 Buhari. Mnoštvo svjetine će ga slijediti. spomenuo Je'džudža i Me'džudža čije je iskušenje slično i srodno Dedždžalovom. tako bi Dedždžal indirektno bio spomenut u kontekstu određenih predznaka Sudnjeg dana a tu indirektnost je pojasnio Resulullah savs. halifom zbog očite veličine i vrijednosti Ebu Bekra kod ashaba i zbog hadisa: Allah i vjernici odbijaju bilo koga osim Ebu Bekra.a. manji i nebitan za mjesto koje poziva.470 Ibn Hadžer spominje kako je pitanje o nespominjanju Dedždžala u Kur'anu i dalje aktuelno. može mu se reći: Slučaj Faraona je bio i nestao. Stoga Allah dž.š. Od njega se neće spasiti osim mala manjina vjernika. 15/155 471 Fethul Bari. 13/91-92 . njegovo iskušenje će biti sveopće.193 Ako bi se ovom neko suprotstavio tvrdnjom kako je Kur'an spomenuo Faraona koji je također tvrdio da je božanstvo. Dedždžal će zavladati cijelom zemljom osim Mekke i Medine. izostavlja njegovo spominjanje jer zna da Njegovim vjernim robovima neće to promaći i da će ih samo pojačati imanom i predanošću Allahu i Njegovom Poslaniku.471 Toliko o tome. Dedždžalova propast Dedždžalova smrt će biti u rukama Mesiha Isa'a sina Merjemina a. kod Istočne munare u Damasku. danas mi je još jasnije ko si ti.š. možda je prvi odgovor najbliži. Tada će se pojaviti Isa a. Nije spomenut zbog ispita ljudima a i samo prizivanje božanstva za sebe je očita i jasna obmana. A Dedždžal će se dogoditi na kraju vremena.š. baš kao što će mladić kojeg Dedždžal ubije reći: Tako mi Allaha. Pogotovo zato što je Allah dž.

s.. poraziti njegove sljedbenike...474 Imam Ahmed bilježi od Džabir ibn Abdullaha da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se Dedždžal u vremenu odsutnosti vjere i odstupanja od znanja . 1/128-129 Muslim. o Allahov robe. Dedždžal će ići prema Bejtul Makdesu. Kad ih Lažov ugleda istopiće se poput soli u vodi.tražiće ga i uništiti.tražiće Dedžddžala dok ga ne nađe na ulazu u mjesto Ludd paće ga tu i ubiti.194 Allahovi robovi.18/67-68 . U vremenu silaska Isa a.s. Čak će i drvo i kamen 472 473 En Nihaje. Kad ga Dedždžal ugleda topiće se kao što se so topi a Isa a. će na mjestu umrijeti. Doći će do njega i ubiti ga.pa će Allah poslati Isaa sina Merjeminog koji je poput Urvet ibn Mes'uda.18/75-76 474 Muslim. mu'mini. Krenuće za njim pa će vidjeti da je to Isa a. i ubistvu Dedždžala.a. Pratiće ga.a. Začuće se ikamet za namaz. o silasku Isaa a. dođi i ubij ga.u kojem resulullah savs kaže:Svaki nevjernik koji osjeti miris Isaa a. će ga susresti na ulazu u mjesto zvano Ludd. Pridružiće mu se vjernici i ubijati ih sve dok drvo i kamen ne progovore: O muslimanu. potom će sići Isa sin Merjemin i u praskozorje pozvati ljude: O ljudi.472 Spomenuću nekoliko hadisa o propasti dedždžala i njegovih sljedbenika: Muslim bilježi od abdullah ibn Omera r.s. reći će.473 Ahmed i Tirmizi bilježe od Medžmea ibn Džarija el Ensarija: Čuo sam Resulullaha savs kad je rekao:Sin Merjemin će ubiti Dedždžala na ulazu u mjesto Ludd. će mu reći: Imam za tebe udarac koji neću propustiti. ono je doista drvo židova. Reći će mu: Naprijed! Neka prođe vaš imam i neka vam klanja.. da je Resulullah savs rekao: U mom ummetu će se pojaviti Dedždžal. udariti ga kopljem. šta vas spriječava da izađete protiv poganog lašca? Reći će: Ovaj čovjek je džin.s. Vodiće ih prema lažljivcu Dedždžalu. evo židova iza mene. osim drveta garkad. Isa a.s. Kad klanjaju sabah izaći će protiv Dedždžala. Muslim bilježi poduži hadis od Nevas ibn Sem'ana r.s.

Allah ga prokleo. mu'mina. 475 El fethu rrebbanijj.195 progovoriti: O dušo od Allaha.Isaa sina Merjemina i njegovih pomagača. Allah dž.š.š. i Njegove riječi .završit će se i njegov strašni fitneluk. evo židova! Niko od Dedždžalovih sljedbenika neće preživjeti.475 Sa njegovim ubistvom . će one koje su vjerovali spasiti njegovog zla i zla njegovih sljedbenika uz pomoć Nadahnutog od Allaha dž. A Allahu pripada svako dobro i hvala. 24/85-86 .

I nije u meni ništa drugo nego je bilo u šehidima koji su poginuli sa Poslanikom prije nego je otišao od vas.a.476 Buharija bilježi od Ibn Abbasa da je Resulullah savs rekao: Vidio sam Isaa. da je Resulullah savs rekao: U noći Isra'a sam sreo Musa a. . pala na pleća. kose vlažne kao da je iz vode izašao.s. najsličniji mu je Urvet ibn Mes'ud es Sekafi.477 A Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kurejšije su me pitali o .2/237/238.196 TREĆE POGLAVLJE Silazak Isa a.divne kose koja je skoro mu uši prekrila.. Muslim. Svojstva Isa alejhi sselam U predajama se kaže da je on čovjek srednjeg rasta. crven. 6/477 478 Muslim.478 Dva sahiha bilježe od Abdullah ibn Omera da je resulullah savs rekao: Kod Kabe sam vidio najljepšeg crnomanjastog čovjeka kojeg možeš vidjeti.s.2/477-478 . Imao je značajnu ulogu u ugovoru na Hudejbiji. Prije nego počnemo govoriti o silasku Isaa sina Merjeminog a.. i sreo sam Isaa . srednjeg rasta. kovrdžave kose.oslanjao se na 476 477 Buhari.31) Vidi El Isabe fi temjizis sahabe. 2/232 Buhari. ni visok ni nizak. vidio sam Isaa sina Merjeminog kako stoji i klanja.mahnuo je njome kao da je tek oprana. valovita. kovrdžave kose. širokih prsa.s. 6/476. Kažu da se na njega misli u riječima Uzvišenog: Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen nekom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada. crven. O njemu je Resulullah savs rekao:Njegov primjer je kao primjer čovjeka iz sure Jasin:Pozivao je svoj narod Allahu pa su ga ubili. Bio je omiljen I poštovan među svojim narodom u Taifu... kosa mu skoro prekriva uši. Kad ih je pozvao u islam-ubili su ga. lijepo bi bilo upoznati se sa njegovim osobinama spomenutim u tekstovima šerijata. Isa je crven. Zabilježeni hadisi su slijedeći: Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre r.Prihvatio je islam nakon što je poslanik savs napustio Taif.. širokih prsa..(sura Zuhruf.Riječ je o uzoritom ashabu Ebu Mes’ud Urvet ibn Mes’ud ibn Mu’atad ibn Malik es Sekafiju. Musaa i Ibrahima.Kad ga je pogodila njihova strijela rečeno mu je:Šta ima u tvojoj krvi? Počast kojom me je počastio Uzvišeni Allah I šehadet kojim me je podario.

s. odnosno da je lijepo građen i popunjen. 2/236 482 Fethul Bari. kako je Isa a. će poslati Isa a. ono je oprečno onome što su drugi zapamtili kao Ebu Hurejre i Ibn Abbas r.. Sići će na zemlju kod Bijele munare u istočnom Damasku u Siriji.s.a. a u drugoj o kovrdžavoj kosi.s. Njegov udisaj završava tamo gdje završava njegov kraj.480 Muslim također od Ibn Omera bilježi da je Resulullah savs rekao: Ugledah crnomanjastog čovjeka .. 2/233 Buhari. crvene boje. 6/486 .(potom je spomenuo identičnu predaju prethodnoj). Upitao sam: Ko je to? Rečeno mi je Isa sin Merjemin. Poslanik nije rekao da je Isa crven. A što se tiče predaje o pravoj kosi.Muslim. A što se tiče Ibn Omerovog negiranja crvenila Isaovog a. Svaki nevjernik koji samo osjeti miris njegovog udisaja će umrijeti. a zna se da je prava kosa suprotna kovrdžavoj moguće je te predaje objediniti na način da je njegova kosa prava a kovrdžavost je u tijelu. Sići će u vrijeme početka namaza i klanjaće za vođom te skupine. stavljenih dlanova na krila dva meleka. 479 480 Buhari. obučen u dva mirisna dijela odjeće. 6/477. 6/477 481 Muslim.š. je moguće na slijedeći način: crvenilo i crnilo ne isključuje jedno drugo.197 dvojicu ljudi dok je tavafio.482 Posebnost njegovog silaska Nakon pojave Dedždžala i njegovog nereda na zemlji Allah dž. kako je po jednim predajama prave kose a po drugima kovrdžave. Kad sagne glavu otisne se kapljica a kad je podigne zasija poput bisera.s.479 Buharija bilježi od Ibn Omera da je rekao: Tako mi Allaha. crven a po drugim crn. Dozvoljeno je da njegovo crnilo bude čisto. začešljane kose.481 Objediniti predaje po kojima se kaže kako je Isa a. Njegov silazak će biti među spašenu grupu koja će se boriti za Istinu okupljena u namjeri da se bori protiv Dedždžala.

Uzvišeni Allah dž. Tražiće Dedždžala da ga ubije. potraće njihova lica i govoriti im o stepenima za njih pripremljenih u džennetu. a)Dokazi njegovog silaska iz Kur'ana: 1. 2/193-194 .. Tebi je proučen. kad sagne glavu kapljica se otisne a kad je podigne zasija poput bisera. To je najnormalnije i vrlo moguće jer će sići a čuće se ikamet za namaz. prođi naprijed! On će mu reći: Ti prođi. En Nihaje.Resulullah savs kaže: Kada Allah pošalje Isaa sina Merjemina sići će kod Bijele munare u istočnom Damasku. 57-61 . 483 484 Muslim.š. 1/144-145 Muslim. 18/67-68 485 Sura Zuhruf. kaže: A kad je narodu tvom kao primjer naveden sin Merjemin.. na kraju vremena je utemeljen Kur'anom i Sunnetom i to je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Potom će Isa sin Merjemin doći kod naroda kojeg je Allah dž. U drugoj predaji stoji: Vi ste jedni drugima vođe. dlanova stavljenih na krila dva meleka.s.s. a na kraju ajeta se kaže: I doista je on predznak za Smak svijeta . između dva mirišljava platna. sačuvao.483 U hadisu Nevvas ibn Sem'ana se spominje pojava Dedždžala potom silazak Isa a. silaska Silazak Isa a. do riječi: i doista je on predznak za Smak svijeta. U nekim knjigama sam našao da je to Bijela munara istočno od damaske džamije.485 Ovi ajeti su objavljeni o Isa a. odjednom su oni.198 Ibn Kesir kaže: Najčešće mišljenje o mjestu njegovog silaska je Bijela munara u istočnom Damasku.s. Naći će ga na kapiji mjesta zvanog Ludd i ubiće ga. alejhi sselam.s.odnosno silazak Isa a. zbog toga zagalamili . iz Allahove počasti prema ovom ummetu.. Svaki nevjernik koji osjeti njegov miris će umrijeti.484 Dokaz njegovog. čini se da je to ono upamćeno i preneseno .. Vođa muslimana će mu reći: O Nadahnuti od Allaha.. Nema u Damasku munare poznate kao Istočna osim one koja se nalazi pored Emevijske džamije u Damasku sa istoka.š.

već im se pričinilo .486 Imam Ahmed bilježi od Ibn Abasa r. ljubav. 16/105. znak i nagovještaj Smaka svijeta.s. Mudžahida i drugih učenjaka tefsira. a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.199 prije Kijameta je predznak Smaka svijeta. alejhis selam. Tefsirut Taberi... od oživljavanja mrtvih. 2. 4/329. dušom I tijelom.s.željeni ciljevi šerijata bez stvarnog pridržavanja naređenog. Na to upućuje drugi kirajet « ve innehu le alemun li ssa'a» sa fethom na harfu ajn i harfu lam. 157-159 490 Sura Alu Imran.Sve to je potpuno suprotno brojnim mutevatir hadisima koji govore o silasku Isa a.487 Hafiz Ibn Kesir kaže: Ispravno je to da se lična zamjenica trećeg lica jednine (damir) vraća na Isaa a.. 25/90-91 Musned Ahmeda. dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti.mir. jer je o njemu riječ u ajetima. A nisu ga ni ubili ni raspeli.kao što je I uzdignut dušom I tijelom. neće u njega onako kako treba povjerovati.s. . 7/222 489 Sura En Nisa’. tj. kaže: Hvala Allahu dž. kad bude umirao.490 Ovaj ajet dokazuje kako će među sljedbenicima knjige biti onih koji će do kraja vremena vjerovati u Isa a. 2921 488 Tefsir Ibn Kesir. liječenja slijepih i gluhih i drugih bolesnika.a.do riječi Uzvišenog: I nema nijednog sljedbenika knjige koji..489 Ovi ajeti pored toga što ukazuju na to kako židovi nisu ni ubili ni raspeli Isaa sina Merjemina nego ga je Allah sebi podigao na nebesa kao što je u Njegovim riječima: I kada Allah reče: O Isa. 55 491 Istinskim I stvarnim spuštanjem a ne kako neki misle metaforičkim spuštanjem I vladavinom kroz formu pobjede njegovog duha I tajne njegovog poziva ljudima u kojem će nadvladati praštanje. da je komentirajući ovaj ajet rekao: To je pojavljivanje Isaa sina Merjemina prije Smaka svijeta.š.s. odnosno do njegovog silaska491a prije njegove smrti onako kako o tome govore brojni mutevatir hadisi.Isa 486 487 Tefsirul Kurtubi.488 Dalekim mu se činilo kako se ajetom mislilo na ono što je dato Isau a. A ovaj kirajet se prenosi od Ibn Abbasa. A još dalje od toga je mišljenje pojedine uleme kako se zamjenica «ve innehu» vraća na Kur'ani Kerim. hadis br.s. Šejhul islam Ibn Tejmije odgovarajući na postavljeno mu pitanje o smrti i uzdignuću Isa a.Riječi Uzvišenog Allaha: I zbog riječi njihovih: Mi smo ubili Isaa sina Merjemina. Allahova poslanoka .

a sigurno ga nisu ubili.pojašnjavaju kako je on uzdignut tijelom i dušom kao što se bilježi u Sahihu da će biti spušten tijelom i dušom.znači . Kaže se ščepao sam račun onda kad ga naplatim. a zna i šta ste preko dana griješili. oni su sami o tome u sumnji bili.one nisu dokaz kako se time nije željela smrt. a i onih koji spavaju. u drugom ajetu kaže: A nisu ga ni ubili ni raspeli. Moguće je da se u ajetu misli na san kao u riječima Uzvišenog: Allah uzima duše u času njihove smrti. 3/317 Sura En Nisa’.. Allah dž. zaista Allah uzima vaše duše i uzdiže ih na nebesa. je živ. dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika . A što se tiče riječi Uzvišenog: O Isa. ubiće svinju i propisaće džizju 492(porez za nemuslimane) i bilježi se o njemu da će se spustiti kod Bijele munare u istočnom Damasku. Tada u tome ne bi bilo nikakve posebnosti. 42 495 Sura El En’am. Onaj čija se duša rastala od njegovog tijela neće sići njegovo tijelo sa nebesa.s.493 Pa riječi: Nego ga je Allah sebi uzdigao . 60 496 Sura El En’am.. Da se željela njegova smrt bilo bi rečeno: Nisu ga ni ubili niti raspeli. izaslanici Naši mu bez oklijevanja dušu uzmu. bi bio poput svih drugih vjernika. 61 497 Medžmeul fetava.495A kada nekom od vas smrt dođe. 157 494 Sura Ez Zumer.496497 492 493 Vidi Tefsirul menar. Također i riječi Uzvišenog: I spasiću te od nevjernika . samo su nagađali. nego je umro . jer da se htjela smrt Isa a.š. ubiće Dedždžala.200 a. o tome nisu ništa pouzdano znali. pravedan vladar i ispravan vođa.s. Zabilježeno je u Sahihu da je Resulullah savs rekao: Sići će među vas Isa sin Merjamin. Stoga ulema kaže: Dušu ću ti uzeti . Slomiće krst. a kad bude proživljen ustaće iz kabura.držaću je ili: uzeću ti dušu i tijelo.jer da je njegova duša napustila njegovo tijelo ono bi bilo poput tijela svih poslanika ili vjernika. već im se pričinilo. Oni koji su se u mišljenju o njemu razilazili. 4/322-323 .494On vas noću uspavljuje.

1/131.6/21 501 Tefsirut Taberi.201 Nije namjera ove studije govoriti o uzdignuću Isaa a. da im se pričinilo.500 Bilježi se od Hasan el Basrije da je rekao: Prije smrti Isaove. sići će pred Sudnji dan i o tome govore brojni.498 Ibn Kesir kaže: Ovaj sened je ispravan i vjerodostojan.Fethul Bari. hadisi. da su ubili njemu sličnog a da toga nisu ni svjesni.s.kad bude umirao. uzdignut i ostao je živ.s.da je on sada živ na nebesima i da će sići na kraju vremena a u njega će vjerovati prisutni sljedbenici knjige kako o tome kaže Allah dž.kad bude umirao.a kada se pojavi svi će u njega povjerovati. prije smrti Isaa a. Allah dž.1/18 502 Tefsir Ibn Kesir.neće u njega onako kako treba povjerovati .š. Ibn Džerir kaže: Pričao nam je Ibn Beššar kako mu je prenio Sufjan od Ibn Husajna a ovaj od Seid ibn Džubejra a on od Ibn Abbasa da je o ajetu: I nema nijednog sljedbenika knjige koji. nego smo to spomenuli kako bismo pojasnili da je uzdignuće bilo tijelom i dušom.š.s. Tako mi Allaha. a to prihvatili neuki kršćani.499 Potom Ibn Džerir navodi mišljenja uleme o ovom ajetu pa kaže: Najispravnije mišljenj je: I nema nijednog sljedbenika knjige a da neće povjerovati u Isaa a.6/18 En Nihaje. Ajetima se željelo negirati ono što su tvdrili židovi kako su oni ubili i raspeli Isaa a.s. ih je obavijestio kako to nije istina.502 Spominje se od Ibn Abbasa i drugih da se zamjenica «on» u riječima: prije njegove smrti (kable mevtihi) odnosi na sljedbenike knjige i rekli: Kad bi to bilo tačno ne bi bilo oprečno onom što smo rekli ali je po značenju i po predaji tačno ono što smo rekli. 2/415 .501 Ibn Kesir kaže: Nema sumnje da je ono što je Ibn Džerir rekao tačno. mutevatir.neće u njega onako kako treba povjerovati. Potom je Isa a.:I nema nijednog sljedbenika knjige koji.s.6/492 500 Tefsirut Taberi. 498 499 Tefsirut Taberi.rekao:Prije smrti Isaa sina Merjemina.on je sada živ kod Allaha.

Allahove milosti prema ovom ummetu radi. neće u njega onako kako treba povjerovati. 6/491.503 Ovo je komentar Ebu Hurejre r.s. ubiti svinju. kako je čuo Resulullaha savs da je rekao: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti na istini i biće jasni do Sudnjeg dana. 2. Pa će sići Isa sin Merjemin a.506 5. reći će. 2/189-191 Buhari.Hadis kojeg bilježe Dva šejha od Ebu Hurejre r. ovog ajeta o sljedbenicima knjige koji će vjerovati u Isa a.s. 2/193-194 506 Muslim. slomiće krst. Spomenuo sam neke od njih a ovdje ću spomenuti samo pojedine plašeći se preopširnosti: 1. Zatim Ebu Hurejre kaže: Ako hoćete učite: A nema nijednog sljedbenika knjige koji.Imam Ahmed bilježi od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik savs rekao: Poslanici su braća.s.a.202 b)Dokazi iz sunneta o silasku Isa a. 18/27-28 . o čemu smo već govorili. prije njegove smrti. 2/193 505 Muslim. Samo jedna sedžda će biti vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. a na Sudnjem danu će on protiv njih svjedočiti. su mnogobrojni i mutevatir. još samo malo pa će među vas sići sin Merjemin. vi ste jedni drugima vođe. Muslim. Muslim bilježi od Džabira r. Muslim.s.Već smo spomenuli hadis Huzejfe ibn Usejda kada smo govorili o velikim predznacima Sudnjeg dana u kojem se kaže: I silazak Isaa sina Merjemina a. da je Resulullah savs rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša.505 4.a. kada bude umirao. kojem će njihov imam reći: Klanjaj nam kao imam! Ne. Ja sam najpreči Isau sinu Merjeminom jer između mene i 503 504 Buhari. majke su im različite a vjera jedna.Također Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Kako će vam biti kada sin Merjemin bude spušten među vas a vaš imam bude jedan od vas. Imetka će biti na pretek toliko da ga neće imati ko uzeti.504 3.a. pravedni vladar. prekinuti ratove. 6/490-491. odnosno kada siđe na kraju vremena.

507 Hadisi o silasku Isa a. Kako bi mogli to reći kad je ulema jasno kazala da su hadisi o silasku Isa a. str. 509 Tefsirut Taberi. 2/405. U poglavlju ove studije sam prethodno pojasnio kako smo dužni vjerovati u ahad vjerodostojan i utemeljen hadis. na kraju vremena. Ibn Tejmije. 4/100. a iz bojazni od preopširnosti neću spomenuti sve hadise o tome. da li se desilo tijelom ili dušom je diskutabilno među muslimanima ali je istina kako je uzdignuće bilo I tijelom I dušom I to je mišljenje većine mufessira poput Taberija.s. Bilo da tvrde kako su to ahad hadisi koji ne mogu biti neoboriv dokaz ili da kažu kako njegov silazak nije sastavni dio vjerovanja (akide) muslimana u koji se mora vjerovati. 3/291 .Vidi: Tefsirut Taberi. osmo izdanje Daruš šerka 1395. 4/322-323. kaže: Najpreče mišljenje o tome za nas je ono koje kaže: Ja te uzimam sa zemlje i uzdižem te Sebi. 2/406 Vidi djelo Fetava. Pitanje uzdignuća Isa a. su mutevatir Prethodno sam spomenuo neke hadise o silasku Isa a. Zbog mnoštva (tevatura) hadisa o tome gdje Resulullah savs kaže: Sići će Isa sin Merjemin pa će ubiti Dedždžala.508zato što čvrsti hadisi obavezuju vjerovanje u njih i u ono o čemu nas je obavijestio Najiskreniji savs. Allah mu se smilovao. Tefsir Ibn Kesir.58-82 od Šejh Muhammed Šeltuta. Kurtubija. Tefsirul Kurtubi.203 njega nije bilo poslanika. god. h. 507 508 Musned Ahmeda. Musnedima i drugim pisanim zbirkama Sunneta.s.Ibn Kesira I dr. uzdignut tijelom. Kada bismo rekli: ahad hadis nije validan dokaz.509 Potom je naveo nekoliko hadisa o njegovom silasku. time bismo odbacili mnoge hadise Resulullaha savs i ono što je on rekao bi bila igra bez značenja. Sunenima. prepoznajte ga. također negira njegov dolazak na kraju vremena.s. Oni koji to osporavaju nemaju validnog dokaza za to. On.s. I nije nam dozvoljeno odbaciti njegove riječi zato jer su ahad. I ne prihvata hadise zabilježene o tome tvrdeći kako oni nisu validni jer je riječ o ahad hadisima. Oni nedvojbeno i precizno upućuju na utemeljenost silaska Isa a.s. Medžmeul fetava Ibn Tejmije.s. Oni se nalaze u Sahihima. On će sigurno doći! Pa kad ga ugledate. negira one koji tvrde kako je Isa a. 3/291.s. mutevatir?! Ovdje ću spomenuti neka od tih mišljenja: Ibn Džerir et Taberi nakon spominjanja razilaženja oko smrti Isa a.

imama. Siddik Hasan kaže: Mnogo je hadisa i silasku Isa a. El Gumari kaže: Mišljenje o silasku Isa a. Dvadeset pet ashaba od kojih više od trideset tabi'ina prenose te hadise a još veći broj ih prenosi od tabi'ina . 7/223 Akidetu ehlil islam fi nuzuli Isa alejhis selam. 5 .510 Potom je spomenuo osamnaest hadisa koji govore o tome. 12 512 Akidetu ehlil islam fi nuzuli Isa alejhis selam. Gariba.511 I veli: Nema nikakve sumnje u tevatur toga. Ibn Huzejme. Bilježe ih i autori Džami'a.. Daja'ul Makdesija i drugih. Mu'džiza. ili o Sahihima poput: Buharije. generacija od generacije. tradicionalnih tefsira. 510 511 Tefsir Ibn Kesir.204 Ibn Kesir kaže: Brojni su hadisi Resulullaha savs u kojima on nagovještava silazak Isa a. Tu su i mišljenja ashaba koji imaju hukm ref'a (seneda do Poslanika) jer je poznato kako u takvim situacijama nije dozvoljen idžtihad ashaba. tabi'ina. uleme svih pravaca (mezheba) sve do našeg vremena. Musannefa. Hakima. u nekima se spominje Očekivani. Potom je naveo te hadise i rekao: Sve što smo spomenuli dovodi do granice tevatura i to nije skriveno onima koji dobro poznaju ovu materiju. Muslima. Ševkani ih spominje dvadeset devet bilo da su sahih. Ebu Avane. Ismailija.. Sunena. Melahima. Osman ibn Ebi Šejbe.. Edžza'a.s. Među njima su i hadisi o Dedždžalu . je preneseno od mnoštva ashaba.. Ibn Hibbana. daif i mundžebir. Tabekata. Ahmed ibn Hanbela.s.s. hasen. Ishak ibn Rahivejha. Mu'adžema. i tako redom dok ih imami hadisa nisu zapisali u svoja djela bilo da se radi o Musnedima poput: Musned Tajalisija. Bezzara. prije Kijameta kao pravednog imama i umjerenog vođu. Ne može ga nijekati niko osim glupih neznalica poput Kadijanija i onih koji idu njihovim putem jer su hadisi preneseni na način grupa prenosilaca jedne generacije od grupe prenosilaca starije generacije (to je tevatur) sve dok nisu smješteni u hadiske zbirke prenesene do nas i usmenim putem. Ebu Ja'la.512 Potom spominje ashabe koji prenose te hadise.

514 A u komentaru Ahmedovog Musneda kaže: Poigravali su se reformatori ili nadriučenjaci ovog vremena u kojem živimo sa ovim očitim i jasnim hadisima o silasku Isaa sina Merjeminog na kraju vremena.s. Ne vjeruje ko to zaniječe.513 Šejh Ahmed Šakir kaže: Silazak Isa a. posebno ako je riječ.205 Od onih koji su sakupili hadise o silasku Isa a. 11/457 Hašijetu Tefsirit Taberi.s. kao ovdje. U njih se mora vjerovati. Nemoj da te zavedu oni koji tvrde kako su to ahad hadisi jer su takvi istinske neznalice ove nauke.ne vjeruju u gajb(nevidljivo) ili skoro da ne vjeruju.tako da njihovo nijekanje ili odstupanje u komentaru ne znači ništa. To je nužnost vjerovanja. 6/460 515 Hašijetul Musnedil Imam Ahmed. mutevatir. Ponekad su ih prekriveno i indirektno nijekali a ponekad jasno i otvoreno ih nijekali. gdje je spomenuo više od sedamdeset hadisa. Komentator ebu Davudovog sunena u svom djelu Avnul Me'abud kaže: Nema nikakve sumnje u vijesti od Resulullaha savs o silasku Isaa sina Merjeminog sa neba u potpunom ljudskom liku. 565 . To su činili zato što-u suštini. Vrlo je žalosno što se oni koji nisu specijalizirali ovu nauku usuđuju govoriti o njoj. I to je pravac(mezheb) Ehli sunneta.s.prije kraja dunjalučkog života. baš onako kako o njima svjedoče eksperti ove nauke poput Hafiz Ibn Hadžera.uoči samog Smaka svijeta.516 513 514 Avnul Me’abud. je i Šejh Muhammed Enver Šah el Kašmiri u djelu Et Tasrih bima tevatere fi nuzulil Mesih. na kraju vremena nije sporan kod muslimana zbog vjerodostojnih predaja od Resulullaha savs o tome. o vjeri i ubjeđenju (akidi).12/257 516 Hašijetu šerhil akidetit Tahavijeti. Nema među njima onih koji znaju slijediti njihov put a kada bi to znali našli bi ih mutevatirom.515 Šejh Muhammed Nasiruddin el Albani kaže: Znaj da su hadisi o Dedždžalu i silasku Isa a. Ti hadisi zajedno čine neoborivu činjenicu koja je nužnost vjerovanja.

ostavljanje novotarija jer je svaka novotarija zabluda.s. poslanike.. Zato je on na drugom nebu iako je odabraniji od Jusufa.. i što su pouzdani prenijeli od Resulullaha savs ne odbacujući ništa od toga .s.517 Ebul Hasan el Eš'ari. ubraja dio uleme e temelje ubjeđenja Ehli suneta. striktno slijeđenje njih. 18/75 .. i njegovo pogubljenje Dedždžala je istina i tačno kod sljedbenika Sunneta i vjerodostojnih hadisa o tome. i vjerovati u dolazak Dedždžala i da će ga ubiti Isa a.519 Kadija 'Ijad veli: Silazak Isa a. Na kraju kaže: O svemu što smo spomenuli kažemo: To je naš put. Idrisa i Haruna alejhimus selam jer on želi sići ne zemlju prije Sudnjeg dana. Potom je spomenuo nekoliko temelja ubjeđenja sljedbenika Sunneta pa kaže: Vjerovati kako će se varalica Dedždžal pojaviti.s. za razliku od drugih.š. A 517 518 Tabekatul hanabile. 1/241-243 Mekalatul islamijjine vehtilaful musalline. o temeljima ubjeđenja sljedbenika hadisa i Sunneta kaže: Vjerovanje u Allaha. kako će on sići da bi ubio Dedždžala . 1/345-348 519 Šerhul akidetit Tahavijje. vjerovati da će to biti i da će sići Isa a. Allah mu se smilovao.Allah ga učinio ružnim. i ubiti ga na kapiji Ludda. 564 520 Komentar Muslimovog sahiha. kaže: Temelji sljedbenika Sunneta kod nas su: čvrsto se držati onog na čemu su bili ashabi Allahovog Poslanika savs.. u pojuvu Dedždžala i silazak sa neba Isaa sina Merjemina.s. Imam Ahmed ibn Hanbel. ono što je objavljeno od Allaha dž. Ne postoji razumska niti šerijatska zapreka koja bi ih osporila pa je nužna njihova utemeljenost.206 Silazak Isa a. između očiju će mu pisati kafir. knjige.520 Šejhul islam Ibn Tejmije kaže: Mesih alejhis selam između svih ostalih poslanika će sigurno sići na zemlju kao što o tome svjedoče brojni vjerodostojni hadisi.518 Tahavija kaže: I vjerujemo u predznake Sudnjeg dana. meleke. Allah mu se smilovao. .

s. je u Indžilu nagovijestio vrijednost ummeta Muhameda savs. što smo pojasnili govoreći o borbi protiv židova. mimo drugih Pojedini učenjaci su pokušali shvatiti željenu mudrost silaska Isaa sina Merjaminog na kraju vremena.š.524 Ibn Kesir kaže: Istinu su rekli o tome. Hafiz Ibn Hadžer ovo mišljenje smatra prečim od drugih. I zašto baš on. Zaista je ovaj ummet veličan u prijašnjim knjigama i prenesenim vijestima.523Isa a.s. pomagača . vidio je Resulullaha savs u noći Isra'a.apostola) po onome što je došlo do nas.s. će ih pobiti i ubiće njihovog vođu Dedždžala. poselamio se sa njim i on će posljednji od ashaba umrijeti.522 2.521 Mudrost u silasku Isa a. Isa a. da i njega učini od njih pa Allah primi njegovu dovu i ostavi ga dok ne siđe na kraju vremena kao obnovitelj islama. 29 524 Tefsir Ibn Kesir. i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača.Odgovor židovima na njihovu tvrdnju da su oni ubili Isaa sina Merjeminog.s. a ne neko drugi od poslanika. Isa a. 7/343 526 Tedžridu esmais sahabe.s. je na prvom nebu jer se njemu pokazuju duše njegovih potomaka. je ashab i poslanik.s. i on ojača. kaže: Isa sin Merjemin a. obistiniti njihovu laž i upravo on. O ovom oni imaju nekoliko mišljenja: 1..š. Imam Malik. 4/329 Fethul Bari. je rekao: Doprla je do mene vijest kako su kršćani kad bi ugledali nekog od ashaba koji su osvojili Šam govorili: Tako nam Allaha oni su bolji od havarijuna (Isaovih a. u svom djelu Tedžridu esmais sahabe. je molio Allaha dž. kaže: A u Indžilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti. Ovim će Allah dž.s.š.526 521 522 Medžmeul fetava. 4/329 523 Sura El Feth. 7/343 525 Tefsir Ibn Kesir. 1/432 .207 Adem a.s. Allah mu se smilovao.525 Imam Ez Zehebi opisujući Isa a. O tome Uzvišeni Allah dž.

4/128 I 5/262 .528 A u hadisu stoji: Rekli su: Allahov Poslaniče.š. Pozivao je ljude da mu vjeruju i da povjeruju u njega. 4. Resulullah savs je njemu najpreči i najbliži. sa nebesa biti kraj edžela (smrtnog časa) kako bi bio pokopan. Stvorenju od prašine ne dolikuje ništa drugo nego prašina.527 Da. 25/119 Sura Es Saff. Ibn Ebi Zi'b je upitao: Znaš 527 528 Buhari.Njegova posebnost u spomenutim stvarima je zbog riječi Resulullaha savs: Ja sam preči Isau sinu Merjeminu jer između mene i njega nije bilo poslanika.208 3. 8/136. Muslim. 5. Tefsir Ibn Kesira. 6/477-478. Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre r. 529 Tehzibus sireti Ibn Hišam. je donio radosnu vijest o dolasku Resulullaha savs poslije njega.s.s. 6. Rekao sam (riječ je o Velid ibn Muslimu) Ibn Ebi Zi'bu: pričao nam je Evzai a on od Zuhrija a ovaj od Nafia a on od Ebu Hurejre: A imam bude jedan od vas.a. U vrijeme silaska Isa a.Pojaviće se kako bi u laž utjerao kršćane.š.s. Musned Ahmeda. Allah dž. obznaniće se njihova laž o neistinitom pozivu. o tome Uzvišeni Allah dž. da je Resulullah savs rekao: Kako će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a džemat bude predvodio jedan od vas. kaže: I da vam donese radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. obavijesti nas o sebi? Rekao je: Da. obnovitelj islama. jer nema poslanika poslije Muhameda savs. ubiti svinju i odrediti im džizju (porez).islam pečat vjera i trajan do Sudnjeg dana. Neće biti dokinut (derogiran). tako da će Isa a.s.s. Isa a. će uništiti sve pozive osim islama. biti jedan od vladara ovog ummeta. po šerijatu Muhameda a. ubiti. i biće jedan od njegovih sljedbenika savs.s.s. ja sam poziv Ibrahima i radosna vijest moga brata Isaa. 45.Zaista će silazak Isa a. Slomiće krst. Njegov silazak će se podudariti sa pojavom Dedždžala pa će ga Isa a. Zaista on neće doći sa novim šerijatom jer je Dini .529 Zakon po kojem će suditi Isa alejhis selam Sudiće Isa a.

10/313-314 536 Et Tezkire.534 Ako je to tako onda nije dozvoljeno pretpostavljati kako će Isa a. Dokinuti sud po šerijatu nije dozvoljeno jer će dunjaluka biti dok bude šerijatskih obaveza (teklifa) i dok na zemlji ne bude onih koji će govoriti: Allah.209 li čime će vas voditi? Reci mi. Također smo govorili o njegovoj borbi protiv nevjernika i sljedbenika Dedždžala. Allah. i zbog riječi Resulullaha savs: Poslije mene nema poslanika533 ili: Ja sam posljednji. a to se ne prihvata zbog riječi Uzvišenog: I pečat poslanika532. Vijernici će se okupiti oko njega i tražiti da im presudi u sporovima.s.s. O njegovom namazu smo već govorili u hadisima o tome.535Sići će a već će na nebesima biti podučen od Allaha dž.536 Ono što upućuje na ostanak šerijatskih obaveza je i namaz Isa a. nego onog momenta kad siđe biće jedan od sljedbenika Muhameda savs. pečat poslanika.š. Fethul Bari.š. onako kako je o tome Resulullah savs obavijestio Omera r. potrebnom znanju za suđenje ljudima po ovom zakonu. 15/104 534 Buhari. 13/334. 2/193 Muslim. Sići će Isa sin Merjemin a. 8/640-641 535 Musned Ahmeda. 677-678 . Ne.s. Musannef Abdurrezaka. 2/193-194 532 Sura Ahzab.530 Džabir ibn Abdullah prenosi kako je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Neće se prestati skupina iz mog umeta boriti na istini prepoznatljivi do Sudnjeg dana. sa muslimanima.s. sići sa novim šerijatom različitim od šerijata Muhameda savs. pa će mu reći njihov vođa: Klanjaj nam. reći će. 3/387. prestati šerijatske obaveze (teklif) jer bi u suprotnom Isa bio poslanik toga vremena koji bi im donosio naredbe od Allaha dž. Zaista ste vi jedni drugim vođe iz Allahove počasti prema ovom ummetu. njegov hadž i džihad protiv nevjernika. 533 Muslim.531 Kurtubi kaže: Pojedini smatraju kako će sa silaskom Isa a.40. 530 531 Muslim. reče! Vodiće vas Knjigom vašeg Gospodara Uzvišenog i Sunnetom Vašeg Resula savs.a: Kad bi Musa bio živ ne bi imao druge mogućnosti nego da me slijedi.

Allah dž. U podužem hadisu Nevas ibn Sem'ana u kojem je spomenut Dedždžal.s. a mlijeko jedne ovce za jednu familiju. mržnje i zavidnosti.s.s. mira i blagostanja. imetka će biti na pretek. da prenosi hadis Resulullaha savs: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša.a. ubiti svinju i odrediti džizju. Opraće zemlju koja će biti poput ogledala. 18/63-70 . alejhis selam Vrijeme Isa a. Mlijeko će biti blagoslovljeno.538 Pojava sigurnosti i blagostanja u njegovo vrijeme. to nije dokidanje ranijeg zakona od strane Isa a.. nestaće sporova. Ljudi će jesti sa stabla jednog nara (šipka) i svi će sjesti u hlad tog drveta. nakon njegovog silaska je vrijeme sigurnosti. silazak Isaa a.s. 2/292 539 Muslim. Zaista će on sići . 8/234 Muslim.539 Ahmed bilježi od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Poslanici su braća po allatu (različitih majki a istog oca) majke su im različite a vjera im je jedna. pa će Allah u njegovo vrijeme uništiti Mesiha Dedždžala. zemlja će iznjedriti bogatstvo plodova i raskoši. zato što između mene i njega nije bilo poslanika. nego je džizju utemeljio naš Poslanik savs koji nam je to pojasnio riječima: Tako mi Allaha . sići će Isa sin Merjemin i biće pravedan vladar.. 537 538 Muslim. Ja sam najpreči Isa a.537 Što se tiče određivanja džizje (poreza po glavi nevjernika) iako je on utvrđen prije njegovog silaska.. sin Merjemin će u mjestu Revha zanijetiti hadž ili umru ili oboje. će poslati obilnu kišu. Potom će reći zemlji: Bujaj plodovima. Mlijeko jedne krave će biti dovoljno za čitavo pleme. Slomiće krst.š. vrati blagodatima. njegova dova protiv njih i njihovo uništenje Resulullah savs kaže: Zatim će Allah poslati kišu pred kojom će nestati kuće od drveta i gline. Deva će dati dovoljno mlijeka za veliki broj ljudi. pojava Je'džudža i Me'džudža.210 A kad je riječ o njegovom hadžu Muslim bilježi od Hanzale el Eslemija kako je čuo Ebu Hurejru r.

Nestaće neprijateljstva među dvojicom ljudi. Sigurno će prestati pakost. vladar pravedni . 18/75-76 . Čak će lavovi pasti sa devama. 543 Nevevijev komentar Muslima. međusobna mržnja i zavist.545 540 541 Musned Ahmeda..544 Vrijeme koje će živjeti nakon silaska i njegove smrti Što se tiče vremena Isaa a. 2/406 Muslim. na zemlji nakon silaska. I sigurno ćete biti pozivani da uzmete šta želite od imetka ali ga niko neće uzeti.211 Zemljom će zavladati mir.541 Nevevi kaže: To znači da ljudima neće trebati deva. zato što je ona najvrijednija kod ljudi i najdragocjenija kod arapa. 4. Neće im trebati zbog velike svijesti o blizini Kijameta. stoji: Pa će Allah poslati Isaa sina Merjemina . vukovi sa ovcama a djeca će se igrati sa zmijama koje im neće nauditi. i zaista če odrediti džizju i sigurno ćete nezainteresovani ostaviti mladu devu bez čobana.542 Znači: niko ih neće tražiti i voditi računa o njima.540 Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Tako mi Allaha. tigrovi sa kravama. 2/192 545 Muslim. Ovdje je spomenut «kalas» mlada deva. Zatim će Allah poslati hladan vjetar iz pravca Šama od kojeg na zemlji neće ostati živ niko u čijem srcu bude trun dobra ili imana.. zaista će sići Isa sin Merjemin.. A Nevevi negira ovo mišljenje. 2/192 544 Nevevijev komentar Muslima.a.s. Ovo je slično riječima Uzvišenog: I kad steone kamile bez pastira ostanu.543 A Kadija 'Ijad smatra kako je značenje ovih riječi: neće se tražiti zekat na njih jer neće biti onih koji bi primili zekat. neće željeti da je posjeduju jer je ionako imetka previše a jako malo želja. U predaji Imam Muslima od Abdullah ibn Amra r. bilježi se u pojedinim predajama kako će boraviti sedam godina a u drugim četrdeset godina. 2/192 542 Sura Et Tekvir.. zatim će ostati među ljudima sedam godina.

546 547 Musned Ahmeda.212 A u predaji Imam Ahmeda i Ebu Davuda: Boraviće na zemlji četrdeset godina. najbolje zna. Tada bi to bio dodatak na vrijeme provedeno na zemlji prije njegovog uzdignuća na nebesa jer je on tada imao trideset tri godine.š.546 Oba ova rivajeta su vjerodostojna. 2/406 En Nihaje. Tu postoji nejasnoća. Osim ako se predaja od sedam godina ne odnosi na period nakon silaska. Potom će umrijeti i muslimani će mu dženazu klanjati. 1/146 .547 A Allah dž. što se najčešće spominje kao njegova tadašnja starosna dob.

A neki kažu: arapske. O ovome ne postoji dokaz niti je preneseno od onoga od koga se mora uzeti mišljenje. I ovo je suprotno merfu 548 549 Sura El Kehf. One su na oblik « jef'ul» . Većina uleme (džumhur) je pročitala Jedžidž i Medžudž bez hemzeta tako da su dva elifa višak. izgorjela od soli. A u Asimovom kirajetu se nalazi hemze sa sakinom. a osnova riječi je (jedžedže) i (medžedže). Potvrda njihovom korijenu od madž u značenju poremećaj su riječi Uzvišenog: I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugim. Sve što smo spomenuli o njihovim izvedenicama odgovara njihovom stanju. Je'džudž i Me'džudž su dvije nearapske imenice.s.548 A to će se desiti prilikom njihovog izlaska iz zida. Fetava Imam En Nevevi. Njihovo porijeklo je ljudsko.me'džudž ili na oblik «fa'ul». 116-117. Neki pak smatraju iz « edž» brzina neprijatelja. Kažu: Me'džudž je izvedenica iz « madž» kad se poremeti. 99. A ako ih smatramo stranim izrazima onda one nemaju izvedenice jer se strani izrazi ne izvode iz arapskog jezika. Pojedini učenjaci kažu: Oni su potomstvo Ademovo a ne Havino 549. od Adema i Have a.550 Ibn Džerir kaže: Nisam vidio nikog od prvih muslimana da tako nešto tvrdi osim Ka'bul Ahbara. Po tome bi izvedenice bile iz « edždžetin naru edžidžen» kad se rasplamsa.je'džudž i « mef'ul» . tako što je Adem imao poluciju u snu pa se njegovo sjeme pomiješalo sa zemljom od čega Allah dž.213 ČETVRTA STUDIJA: JE'DŽUDŽ I ME'DŽUDŽ Njihovo porijeklo Prije nego počnemo govoriti o pojavi Je'džudža i Me'džudža smatram pogodnim ukazati na njihovo porijeklo i značenje riječi (Je'džudž) i (Me'džudž). stvori Je'džudža i Me'džudža. Ili iz riječi « udžadž « voda žestokog saliniteta. 1/152-153 .š. Ovo se naravno odnosi na izvedenice iz arapskog jezika. Fethul Bari. 13/107 550 En Nihaje.

A nema sumnje da je Nuh od potomstva Havinog. 6/382 554 Minhatul me’abudi fi tertibi musnedi Tajalisi.552 Ono što upućuje da su oni iz potomstva Adema a. Pa će mu reći: Pusti vojsku (misiju) vatre. a Jafis je iz potomstva Nuha a.555 Imam Ahmed bilježi od Ibn Harmele a on od njegove tetke: Održao je Resulullah savs hutbu. 2/219.553 Od Abdullah ibn Amra se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaista su Je'džudž i Me'džudž potomci Ademovi. 4/490. riđokosi.s. crvene kose sa teških i visokih predjela zemlje.š. lica poput iskovanih štitova. Medžmeuz zevaid. A šta je to. misija vatre. upitaće.a. širokih lica. Upitaše: Ko je od nas taj jedan? Reče: Budite obradovani! Od vas je jedan a od Je'džudža i Me'džudža hiljada. A vi nećete prestati boriti se protiv neprijatelja sve dok ne dođe Je'džudž i Me'džudž: širokih lica. dobro je u Tvojim rukama.551 Je'džudž i Me'džudž su potomci Jafis Ebu Turka. 1/154 553 Buhari. poput štitova iskovanih. malehnih očiju. I zaista kada budu poslani ljudima uništiće im živote. je i ono što bilježi Buharija od Ebu Seid el Hudrija r. 1/154 556 Musned Ahmeda. da je Resulullah savs rekao: Allah dž. reče: O Ademe! Odgovori: Odazivam Ti se radostan. prsta nateknutog od ujeda škorpije.554 Njihovo svojstvo Od njihovih svojstava shodno hadisima je sličnost njihovim precima gatamskim mongolima: sitnih očiju. mongolske konstrukcije i boje.214 hadisu: Zaista su oni iz potomstva Nuhova.s. 13/107 En Nihaje. pa je rekao: Vi govorite: Nema više neprijateljstva. Od svake hiljade devetsto devedeset devet. vidjećeš ljude kao pijane a pijani neće biti nego će Allahova kazna biti žestoka. 5/271 . 8/6 555 En Nihaje. Malo dijete će tada osijediti a svaka trudnica plod pobaciti. sitnih očiju.556 551 552 Fethul Bari. Nijedan od njih neće umrijeti a da ne ostavi hiljadu i više potomaka iza sebe. Mustedrekul Hakim.

dva. Nema snage da se ubije jedan od njih. 13/107 Sura El Enbija’. govoreći o Zul Karnejnu kaže: I on opet pođe.Uzvišeni Allah dž.Vrsta poput vrlo visokog drveća. i ja ću između vas i njih zid 557 558 Fethul Bari. Nego.215 Ibn Hadžer spominje neke vijesti o njihovim svojstvima ali su te predaje slabe. da nema načina ubiti jednog od njih.557 Ono na što upućuju vjerodostojne predaje je to da je riječ o jakim ljudima. Bilježi se također da će biti visoki pedalj .I kad se otvore Je'džudž i Me'džudž i kad se budu niz sve strmine žurno spuštali i približi se istinita prijetnja. Teško nama.š. tada će se pogledi nevjernika ukočiti. najviše tri pedlja.Je'džudži Me'džudž čine nered po zemlji. O čemu ćemo. U hadisu Nevas ibn Sem'ana se spominje kako je Allah dž. mi smo prema ovome ravnodušni bili. nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. mi smo sami sebi nepravdu učinili. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. Ono što je došlo u tim vijestima jesu tri grupe njih: 1. samo vi pomozite meni što više možete. 2.Vrsta visoka četiri lakta i široka četiri lakta.rekoše oni . a) Dokazi iz Kur'ani Kerima: 1. inšaallah. dolazak Je'džudža i Me'džudža. mi ćemo te nagraditi.š.Vrsta omotanih prostrtih ušiju. objavio Isau a.558 2. govoriti kada bude riječ o njihovom izlasku.s. Na to upućuje Kur'an i Sunnet. . Dokazi dolaska Je'džudža i Me'džudža Dolazak Je'džudža i Me'džudža na kraju vremena je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. Teško je povjerovati kako će biti visoki pedalj ili dva. Naredio mu je da skloni vjernike sa njegovog puta pa će im reći: Sklonite se u pećine. Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao . 3.reče on. Kad stiže između dvije planine. O Zul Karnejne . 96-97.

16/15-27. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu ni da ga prokopaju. Tefsirul Kurtubi. reče. Danas je Je'džudžu i Me'džudžu otvorena brana ovoliko ( zaokružio je palcem i kažiprstom). Zejneb bint Džahš kaže: Rekla sam: Allahov Poslaniče. Muslim. teško arapima od zla koje se približilo. i ljudi. 11/341-342 561 Buhari. skloni moje robove u goru (brdo)! Pa će Allah 559 560 Sura El Kehf.Hadis Nevas ibn Sem'ana r.a. Ovo je znak skorog puhanja u sur. potčinio Zul Karnejna. Je'džudž i Me'džudž će izaći zapanjujućom brzinom. u ogromnom broju.Hadis zabilježen u Dva sahiha od Ummu Habibe bint Ebi Sufjan. ako bude mnogo pokvarenosti. pa ćemo ih sve sakupiti. On će ga sa zemljom sravniti. 18/2-4 . A kada se prijetnja Gospodara mog ispuni. kralja pravednog u gradnji veličanstvenog zida brane između Je'džudža i Me'džudža. reče: Pušite! A kad ga usija.559 Ovi ajeti ukazuju na to kako je Allah dž.s. I puhnuće se u rog. rušenja dunjaluka i početka Kijameta560 kao što ćemo spomenuti u vjerodostojnim hadisima. Et Taberi. 6/381 I 13/106 . popustiće ovaj zid. Donesite mi velike komade gvožđa! I kad on izravna dvije strane brda. a prijetnja Gospodara mog će se sigurno ispuniti. Zatalasaće ljudima šireći nered zemljom. 92-99.š.: Allah dž. Ovo je blagodat Gospodara moga! reče on. 5/191-196 I 5/366-367. zar ćemo biti uništeni a među nama bude dobrih? Da.216 podići. od Zejneb bint Džahš da je Resulullah savs jednog dana došao uznemiren kod nje govoreći: Nema drugog božanstva osim Allaha.561 2. b)Dokazi iz Sunneta Čistog: Mnogo je hadisa o Je'džudžu i Me'džudžu i dosežu stepen tevatura po značenju.š. reče: Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. Niko ih od ljudi neće moći zaustaviti. Neke sam već spomenuo a neke ću ovdje spomenuti: 1.: Zaista sam Ja izveo moje robove od kojih se niko od vas ne može odbraniti. Kad nastupi vrijeme određeno i Kijamet se primakne. naroda pokvarenog na zemlji. je objavio Isa a. Tefsir Ibn Kesir. da. I Mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima.

i oni će pomrijeti. poslati Je'džudža i Me'džudža i oni će iz svih krajeva žurno dolaziti.s.š. Musned Ahmeda.564 4.a. Potom će spustiti Allahovog poslanika Isa a. 5/20-21. hajde da pobijemo i one na nebesima! Odapeće svoje strijele prema nebu a Allah dž. prenosi od Resulullaha savs: (pa je spomenuo hadis i u njemu): Izaći će pred ljude tražeći vodu od njih a oni će bježati pred njima. .a.. Pa će proćo pored jezera zvanog Taberijje i popiće ono što bude u njemu. Moliće Allaha dž. i njegovi prijatelji će biti okruženi tako dugo dok glava jednog vola ne bude vrijedila koliko vaših stotinu dinara današnjih. će ih vratiti premazane krvlju.s.hadis:3556. (spomenuo je ubistvo Dedždžala) pa rekao: Zatim će se ljudi vratiti svojim mjestima. pa su se prisjećali Sudnjeg dana . 4/189-190. Albani za ovaj hadis kaže: Daif (slab) vidi Daifu džami’is sagir.š.565 Ebu Hurejre r. Isa a. pa će On poslati crve u vratove robova od kojih će svi kao jedan pomrijeti.š. Zemlja će se ušćutiti njihovim smradom.U hadisu Huzejfe ibn Usejda r.š. Allahov poslanik Isa i njegovi prijatelji će moliti Allaha dž. pa će kišu s neba spustiti koja će ih odnijeti i pobacati njihova tijela u more. pa će reći: Pobili smo sve što je na zemlji. Preklinjaće me pa ću zamoliti Allaha dž.š.. potom su vratili priču Isau a. Posljednji među njima će reći: Nekad je ovdje bilo vode...562Hadis bilježi Muslim a u drugoj predaji dodaje poslije riječi: Nekad je ovdje bila voda. 18/70-71 564 Muslim. Neće naći ni koliko pedalj zemlje a da ne zaudara na njihovu masnoću i smrad. o predznacima Sudnjeg dana se spominje: Je'džudž i Me'džudž. hadis:4712. 18/68-69 Muslim. u Bejtul Makdesu. Neće proći pored vode a da je ne popiju niti pored nečega a da nered ne učine.s. i njegove prijatelje na zemlju. Od Abdullah ibn Mes'uda se prenosi kako se Resulullah savs u noći Isra'a susreo sa Ibrahimom.563 3. pa će im poslati dugovrate ptice koje će ih odnijeti i baciti gdje Allah bude htio.217 dž.s. . Odapeće strijele u nebo pa će 562 563 Muslim. Musaom i Isaom a. Dočekaće ih Je'džudž i Me'džudž koji će sa svih strana ići žurno.š. 4/488-489.. Preklinjaće me pa ću zamoliti Allaha dž. potom će ići dok ne dođu do brda Hamer. 18/27 565 Mustedrekul Hakim.

Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao. precizno otkriju njegovu lokaciju i o tome ga obavijeste kad se vrate.566 Je'džudžov i Me'džudžov zid Zulkarnejn je sagradio zid kao branu od Je'džudža i Me'džudža i njihovih susjeda koji su od njega pomoć zatražili.95. 5/191-192 . 568 Tefsir Ibn Kesir.94.5/191 569 Sura El Kehf.218 im se vratiti umazane krvlju. Ne može se ni njemu ni onome što je oko njega prići od brda. Reći će: Našom snagom i veličinom savladasmo stanovnike zemlje i pobijedismo onog ko je na nebesima! Zatim će Allah dž. reče on. zaista će životinje postati ugojene. pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš. Vidjeli su mnoge strahote i čuda.567 To je ono što je rečeno o gradnji zida.570 566 567 Sunenut Tirmizi. mi ćemo te nagraditi. A što se tiče mjesta njegove gradnje.samo vi pomozite meni što više možete.90. Išli su iz mjesta u mjesto. poslati crve u njihove vratove koji će ih uništiti. od kralja do kralja dok nisu stigli do zida. i ja ću između vas i njih zid podići. Pokušavali su pojedini vladari i historičari da tačno saznaju gdje je to mjesto. Vidjeli su ostatke mlijeka i meda na tamošnjoj kuli. Kur'an to spominje u riječima: O Zulkarnejne.569 Precizno se ne zna gdje je to mjesto. Tako je halifa Vasik poslao nekoliko vojskovođa sa vojskom da tragaju za zidom. Čuvaju ga stražari kraljevski.Je'džudž i Me'džudž čine nered po zemlji.pouzdano se zna da je na istoku. rekoše oni. 8/597-599 Sure El Kehf.š. Vidjeli su njegovu građevinu od gvožđa i čelika. Zatim su se nakon odsustvovanja više od dvije godine vratili svojim kućama. 570 Tefsir Ibn Kesir. Nego. 568 Zbog riječi Uzvišenog: I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi. uhranjene i pune od njihovog mesa. Vidjeli su na njemu ogromna vrata zaključana velikim katancima. Tako mi Onog u čijoj je ruci duša Muhammeda. Visok je i istaknut.

Početkom 15. Također ga spominje i španski historičar Klovingo u svom putovanju godine 1403.. i ono što se nalazi u vjerodostojnim hadisima a to je: Zid Je'džudža i Me'džudža postoji dok ne dođe određeno vrijeme u kojem će popustiti pa će Je'džudž i Me'džudž izaći. A «seddan» su dvije planine. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. pa ćemo ih sve sakupiti. 98-99 . kaže: Ovo je blagodat Gospodara mog! reče on.š.4/2293. kaže: Kad stiže između dvije planine. 75 573 Sura El Kehf. vidi djelo: Ešratus sa’a ve esraruha od Muhammed Selame Džabira. nije cilj ove studije precizno određivanje mjesta tog zida.. Uzvišeni Allah dž. Imam Buhari kaže: Rekao ječovjek Poslaniku savs: Vidio sam zid od hladnog čelika. To je učinio velikim komadima gvožđa koje je zalio vrelim čelikom i napravi postojan zid. Prethodni ajeti upućuju na to da se ovaj zid nalazi između dva brda . Dovoljno mi je ono o čemu nas je obavijestio Mudri Allah dž.572 Smatram: Moguće je kako je pomenuti zid ustvari zidina grada Tirmiz koju spominje Jakut el Hamevi u: Mu'adžemul buldani. a prijetnja Gospodara mog će se sigurno ispuniti. A kad se prijetnja Gospodara mog ispuni On će ga sa zemljom sravniti.219 Ovu priču je zabilježio Ibn Kesir.6/381.jedna naspram drugoj. I puhnuće se u rog. a nije to Zul Karnejnov zid. moguće je kako je to zid koga je sagradio Zul Karnejn. Isto tako. i nije spomenuo lanac prenosilaca tako da Allah zna kolika je njena tačnost.š.š. O tome Allah dž.573 Ono što ukazuje na to da ovaj zid postoji i kako nije sravnjen sa zemljom je predaja Ebu Hurejre od Resulullaha savs 571 572 Buhari. stoljeća prošao je pored njega njemački naučnik Sildberger i zapisao ga u svojoj knjizi. Allah mu se smilovao. i kaže: Zid u gradu Željezna kapija se nalazi na putu Semerkanda i Indije . Tefsir Zilal. To će se desiti pred sami Smak svijeta. zid poznat kao: Željezna kapija. Poslanik reče: Baš si ga vidio!?571 Sejjid Kutub kaže: Otkriven je zid nedaleko od grada Tirmiz.Zatim kaže: I kad on izravna dvije strane brda.

pa će ga prokopati i izaći na ljude. uništili islamske državice i sijali svakojaki nered zemljom.š. Od muslimana ih ne može odvratiti niko osim Allaha dž.inšaallah. njihovim iskušenjima i ubistvima. Sejjid Kutub smatra. 4/2293-2294 576 Tefsirul Kurtubi. I sve tako dok ne dođe njihovo vrijeme i Allah dž.š.š. te ih je na osnovu toga smatrao Je'džudžom i Me'džudžom ili njihovom prethodnicom. Doći će sutradan i naći ga onakvim kakvim su ga ostavili. još se nije dogodilo jer vjerodostojni hadisi upućuju na njihov dolazak poslije Isa a. Fi zilalil Kur'an. Reći će jedan od njih: Vratite se.š. da ih uništi. koji će moliti Allaha dž. 11/58 .š. kako je mali dio toga zida otvoren i kako se Resulullah savs od toga uznemirio.575 O tim Tatarima Kurtubi kaže: Od njih .Tada jedan od njih kaže:Vratite se. sutra ćete ga prokopati inšaallah . o čemu smo već govorili. Ali ono što je od velikih predznaka Sudnjeg dana .s.576 Pojava Tatara se dogodila u doba Kurtubija koji je čuo o njima. 574 575 Bilježi ga Tirmizi. ih htjedne poslati na ljude. posmatrano sa pozicije vjerovatnoće a ne čvrstog ubjeđenja.a to je pojava Je'džudža i Me'džudža na kraju vremena.i zatraži pomoć riječima . Kao da su oni Je'džudž i Me'džudž ili njihova prethodnica.tatara . pa će ih Allah dž.i uništiti a potom ih baciti u more tako da će ljudi i naselja odahnuti od njih. Ibn Madže i Hakim a već smo spominjali izvore ovog hadisa. da se Allahovo obećanje o sravnjivanju sa zemljom tog zida već ostvarilo i da se Je'džudž i Me'džudž već pojavio.su u današnjem vremenu nastali narodi (ummeti) koje ne može pobrojati niko osim Allaha dž.574 Bilježi se u Dva sahiha. Tražiće vode a ljudi će bježati pred njima. sutra ćete ga prokopat! Pa ga Allah vrati čvršćeg nego što je bio. u dovi. da su oni Tatari koji su se pojavili u sedmom hidžretskom stoljeću.220 o tome zidu: Kopaju ga svaki dan sve dok ga gotovo ne prokopaju.

577 578 Vidi:Tertibul kamusil muhit. pomračenje na zapadu i pomračenje na Arapskom poluotoku. zar će se zemlja pomračiti a na njoj bude dobrih ljudi? Poslanik savs joj reče: Kada većina njenog stanovništva bude pokvarena.. Iako pojedini učenjaci smatraju kako su se oni već dogodili poput Šerif el Berzendžija581ipak je tačno kako se ništa od njih još nije dogodilo nego su se desila određena pomračenja u različitim mjestima sa različitim vremenskim periodima a to je dio malih predznaka Sudnjeg dana. Lisanul areb.Ummu Selame kaže: Čula sam Resulullaha savs kako kaže: Poslije mene će biti pomračenje na istoku. 579 Muslim. 9/67 Sura El Kasas. 18/27-28 580 Bilježi ga Taberani u Evsatu.580 Jesu li se već desila ova pomračenja? Ova tri pomračenja se još nisu dogodila kao ni ostali veliki predznaci Sudnjeg dana.Od Huzejfe ibn Usejda se prenosi da je Resulullah savs rekao: Zaista Sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite deset predznaka .579 2.577U tom značenju su i riječi Uzvišenog: I Mi smo i njega i dvorce njegove u zemlju utjerali. 8/11 581 Vidi El Iša'a. pomračenje na zapadu i pomračenje na Arapskom poluotoku. 81.pomračenje Kaže se (hasefel mekan. 49 .221 PETA STUDIJA: TRI POMRAČENJA Značenje riječi (hasef) . kao što to prenosi El Hejsemi u Medžmeuz zevaid.578 Tri pomračenja koja su predznaci Sudnjeg dana se spominju u kontekstu hadisa o velikim predznacima Sudnjeg dana. 2/55. i tri pomračenja: pomračenje na istoku. Dokazi iz Sunneta Čistog o pojavi pomračenja: 1. jahsifu husufen) kada nešto ode u zemlju i nestane u njoj.. Rekla sam: Allahov Poslaniče.

222 A što se tiče ova tri pomračenja ona će biti velika i sveopća za mnoga mjesta istoka.582 U prilog rečenom je i ono što je zabilježeno u hadisima o tome kako će se tri pomračenja dogoditi onda kada se poveća pokvarenost među ljudima i kada se među ljudima proširi nepokornost prema Allahu dž.š. A Allah najbolje zna. Moguće je da se sa tri pomračenja mislilo na pomračenje prostorno većeg obima od uobičajenog. 13/84 . zapada i Arapskog poluotoka. 582 Fethul Bari. Ibn Hadžer kaže: Već su se dogodila određena pomračenja u pojedinim mjestima.

Rimljani. Zaista Allah dž. Ovo je mišljenje Abdullah ibn Mes'uda koga je slijedila grupa prvih muslimana. o tome da li se on već dogodio. 77) znači: Biće neminovna kazna koja će ih uništiti kao posljedica njihovog poricanja Istine. a ko ne zna neka kaže: Allah najbolje zna. nasilje. 10-11 Tefsirul Kurtubi. 7/235-236 585 Tefsiru Taberi. 6/143 i 5/305. kaže svom Poslaniku: 583 584 Sura Ed Duhan. 16/130. Tefsir Ibn Kesir. reče: KO nešto zna nek to kaže.š.o tome postoje dva mišljenja uleme: PRVO: Ovaj dim je pogodio Kurejšije u vremenu teškoće i gladi kad je Resulullah savs uputio dovu Allahu dž. 15/111-113. Nevevijev komentar Muslima. 17/143. Ili će oni to reći jedni drugima. mjesec i dim. 17/143 .587 Kada je čovjek iz plemena Kende govoreći o dimu rekao: Zaista će se pojaviti dim na dan Kijameta i uzeti sluh i vid munafika . neminovno vas čeka patnja (Sura El Furkan.585 Kaže. Tada će im se reći: «Ovo je neizdrživa patnja» glasom punim prezira i ruganja.š. 7/233 586 Luzum je ono što je kazano u riječima Uzvišenog: A pošto ste vi poricali. da li je on jedan od znakova koje očekujemo . protiv njih nakon što su odbili da mu se odazovu pa su nebo vidjeli poput dima.584 O značenju ovog dima. To je ono što se dogodilo nevjernicima na dan Bedra od pogibije ili zarobljeništva. Tefsir Ibn Kesir. Vidi: Tefsir Ibn Kesir.223 ŠESTA STUDIJA: DIM (DUHAN) Pojava dima na kraju vremena je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojem govori Kur'an i Sunnet.583 Znači: Sačekaj Muhammede sa ovim nevjernicima dan kad će se nebom pojaviti vidljiv i jasan dim koji će ljude prekriti. 8/571.š. radijallahu anhu: Petero se već dogodilo: luzum586. Muslim. 16/131. Dokazi njegove pojave a)dokazi iz Kur'ani Kerima: Riječi Uzvišenog Allaha dž. Zaista je od učenosti kada ne znaš reći: Ne znam. 587 Buhari.Ibn Mes'ud r.a. Tefsirul Kurtubi.: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti: »Ovo je neizdrživa patnja».

I to je mišljenje svih ashaba i tabi'ina. Ovo je mišljenje Ibn Abbasa.588Zaista su Kurejšije sporo prihvatali islam pa je Poslanik savs uputio dovu protiv njih: Gospodaru. Priličnije je da ta prijetnja izrečena njima bude provedena na njima nego da se odlaže za neke druge mušrike.. Između zemlje i nebesa su vidjeli nešto kao dim. 17/140-141 590 Sura Ed Duhan.a to je naređenje njemu da bude strpljiv . Ne zaspah do zore.591 Potom se obraća Poslaniku riječima: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim . govoreći: I drugog boga osim Njega nema. pomozi me nad njima sa sedam godina kao sedam Jusufovih godina.pr. Muslim. Ako se tome dodaju merfu hadisi u sahihima kao i hasen i drugi hadisi . Ibn Džerir et Taberi bilježi od Ibn Ebi Hatema a ovaj od Abdullah ibn Ebi Mukile da je rekao: Rano ujutro sam otišao kod Ibn Abbasa pa mi reče: Cijelu noć.. 25/114 . 10 591 Sura Ed Duhan. 8/511 i 8/571.593 Ibn Kesir kaže: Ovaj lanac prenosilaca je tačan sve do Ibn Abbasa . 25/114 593 Tefsirut Taberi. Zašto. Zavladala je suša koja ih je gotovo uništila. poznavaoca značenja Kur'ana. Njegove riječi Poslaniku: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim 590– su izrečene u kontekstu o nevjernicima Kurejša kao Njegov prijekor njima za širk koji čine. sve to je dovoljan 588 589 Sura Sad.. 8-9.znalca ummeta.) pa pomislih kako dim (duhan) kuca na vrata. Jeli su lešinu i kosti. On život i smrt daje Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih. pojedinih ashaba i tabi'ina.224 Reci: Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam od onih koji se pretvaraju. U toma je prijetnja mušricima. op..š. dok ih ne zadesi Njegova srdžba. 592 Tefsirut Taberi. Dogodiće se pred sami Sudnji dan. do pred zoru misam zaspao.592 DRUGO: Ovaj dim je od onih predznaka koje očekujemo i koji se još nisu dogodili. pitao sam? Reče: Kažu kako se pojavila zvijezda zvana Zu zenb (griješnica.589 Ovo mišljenje je prioritetnije kod Taberija koji kaže: Zato što je Allah dž.zaprijetio mušricima Kurejša sa dimom. 86 Buhari.

Također i riječi: Koji će ljude prekriti . Musned Ahmeda. A onaj koji se desio je ono što su 594 595 Tefsir Ibn Kesir. o čemu ćemo kasnije govoriti. reče. Muslim. prokomentarisao ovaj ajet je priviđenje koje su Kurejšije vidjele kao posljedicu gladi i iscrplenosti. Zaista je Ibn Sajjad jedan od medinskih židova a ova priča se desila nakon Poslanikove savs hidžre u Medinu Munevveru. sigurno. Odstupi. 9/136-139 hadis br.596 Nema zapreke ni u tome da kad se pojavi ovaj predznak kažu: Gospodaru naš. jedan se pojavio. 6/517-520. 18/47-49. Tirmizi.znači: jasan i uočljiv dim koga će svako vidjeti. mi ćemo. A da se to odnosilo na nestvarno priviđenje stanovnika mnogobožačke Mekke ne bi bilo rečeno: Koji će ljude prekriti. otkloni patnje od nas. drugi još nije pojaviće se na kraju vremena. Ono sa čime je Ibn Mes'ud prokomentarisao ovaj ajet je njegov govor. A također i vjerodostojni hadisi spominju kako je Dim jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. pa se oni vrate svom načinu življenja. 3660 596 En Nihaje. nećeš preći svoju granicu! Resulullah savs mu je sakrio: Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim.594 Zabilježeno je u Dva sahiha kako je Resulullah savs rekao Ibn Sajjadu: Nešto sam za tebe sakrio.a. a predaja čiji lanac prenosilaca doseže do Poslanika je preča od bilo koje predaje zaustavljene kod ashaba. 1/172 . Pojedini učenjaci nastoje spojiti ove predaje time što tvrde: kako je riječ o dva Dima.595 Iz ovog se vidi kako je Dim od predznaka koje pratimo i očekujemo. 3/218. To je duh (dim). To je ono što se podrazumijeva u Kur'anskim riječima: Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim .znači: sve ih obuhvatiti i zadesiti. 7/235 Buhari. vjerovati .da se i otkloni.225 i jasan argument kako je dim jedan od predznaka koje očekujemo. jer je riječ o blizini Kijameta. A ono sa čime je Ibn Mes'ud r.

taj dim nije bio stvarni dim koji će se dogoditi zajedno sa ostalim velikim predznacima Sudnjeg dana. Tefsir Ibn Kesir. međutim mnoštvo i sličnost ovih hadisa ukazuju na njihovu vjerovatnu utemeljenost (asl). vidi: Fethul Bari. Ovdje ću navesti još neke: 1. Bilježi Muslim od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego nastupi šestero: .š..226 Kurejšije vidjele u obliku dima. 25/114-115 599 Muslim. opomenuo sa tri stvari: Dim od kojeg će mu'min osjećati nešto poput prehlade a kafira će napuhati tako da će mu od njega uši popucati. 18/27-28 601 Tefsirut Taberi.598 b) Dokazi iz Sunneta Čistog Spomenuli smo neke od hadisa o pojavi Dima na kraju vremena. Kurtubi kaže: Mudžahid veli: Ibn Mes'ud je govorio: Postoje dva Dima. 18/87 600 Muslim. 20/114. O ovom hadisu Ibn Kesir kaže: Njegov lanac prenosilaca je dobar.Ibn Džerir et Taberi bilježi od Ebu Malik el Eš'arija da je Resulullah savs rekao: Zaista vas je Allah dž. Dedždžal.601 597 598 Et Tezkire. Ibn Hadžer spominje Tebarijevu predaju od Ebu Malika i Ibn Omera pa kaže: Sened ova dva hadisa je vrlo slab.599 2. Hadis koji se prenosi od Abdullah ibn Mes'uda kao i drugi hadisi su vjerodostojni i izrekao ih je Resulullah savs. 8/573.600 3. 7/235. . Vjernik će od njega osjetiti nešto poput prehlade. 655 Tefsirut Taberi.597 Ibn Džerir kaže: Nema ničeg ružnog u tome da se Allahova prijetnja obistinila nad nevjernicima Kurejša i da će se obistiniti nad nevjernicima poslije njih Dimom koji je Resulullah savs nagovijestio kao dolazeći dim koji će se dogoditi.. a nevjerniku će uši popucati.U Huzejfinom hadisu o velikim predznacima Sudnjeg dana se spominje: Dim. jedan se desio a drugi će ispuniti prostor između nebesa i zemlje. Dim.

8/103 605 Tefsiruš Ševkani. ako prije nije vjerovao ili ako nije.227 SEDMA STUDIJA: IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA Izlazak sunca sa zapada je jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana zasnovan na Kur'anu i Sunnetu.Buhari bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Neće nastupiti Sudmji dan dok se ne sukobe dvije skupine . 2/182 606 Buhari. Kad izađe i ljudi ga ugledaju svi će povjerovati ali. 2/315-316. Vidi: Tefsirut Taberi.602 Vjerodostojni hadisi ukazuju na to da se: nekim predznacima .604 Ševkani veli: Kad bi Poslanikov komentar ovog ajeta bio vjerodostojan onda se on ne bi dovodio u pitanje nego bi bilo obaveza dati mu prednost i postupati po njemu. kakvo dobro uradio.. 158.606 2. evo nekih od njih: 1. kao vjernik.misli na izlazak sunca sa zapada i to je mišljenje većine komentatora Kur'ana. 2/149 . Dokazi njegovog dešavanja: a)Dokazi iz Kur'ani Kerima: Onog dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu. Muslim. 3/366-381.603 Taberi nakon što je spomenuo mišljenja mufessira o ovom ajetu kaže: Najtačnije mišljenje je ono koje je očito u predajama Resulullaha savs kad je on komentirajući ovaj ajet rekao: To je onda kad sunce izađe sa zapada. kakvo dobro uradio. ako prije nije vjerovao ili ako nije. Tefsir Ibn Kesir. 11/352.605 b)Dokazi iz Sunneta Čistog Mnogo je hadisa o izlasku sunca sa zapada. 7/145 i Ithaful džema'a. kao vjernik. Tefsir Kurtubi. i u njemu): dok sunce ne izađe sa 602 603 Sura El En'am. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati.. (potom je spomenuo hadis. tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 604 Tefsirut Taberi. 8/96-102.Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Neće nastipiti Sudnji dan dok sunce ne izađe sa zapada.

18/27-28 610 Musned Ahmeda. 18/87 609 Muslim. Rešid Rida tvrdi kako je tekst (metn) ovog hadisa od najvećih nejasnoća.. pa ranim jutrom se vrati i izađe sa svog izlazišta. uradio. kakvo dobro uradio.608 4.Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego nastupi šestero: Izlazak sunca sa zapada. u kojem se kaže: Izlazak sunca sa zapada. Zatim ide žurno dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne mu na sedždu. A o 607 608 Buhari. Buhari. 2/195-196.Već smo spomenuli hadis Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana. Pa će mu se reći: Podigni se.611 Rasprava sa Rešid Ridaom koji odbacuje hadis Ebu Zerr'a o sedždi koju čini sunce Spominjući prethodni hadis Ebu Zerr'a. 18/77-78 611 Muslim.609 5.610 6. 8/541 i 13/404 .607 3. Zatim će žuriti i ljudima će se to činiti normalnim sve dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom. ali tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 11/110-111.. i izađi sa zapada pa će izaći sa zapada. vrati se odakle si došlo. Zaista ono žuri dok ne stigne do svog odredišta pod Aršom i padne mu na sedždu. Ostane u tom položaju dok mu se ne kaže: Podigni se.Imam Ahmed i Muslim bilježe da je Abdullah ibn Amr rekao: Zapamtio sam od Resulullaha savs hadis koji nisam zaboravio.Od Ebu Zerr'a se prenosi kako je Resulullah savs jednog dana rekao: Znate li vi kuda ide ovo sunce?Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. rekoše. 13/81-82 Muslim. kao vjernik. Potom Resulullah savs reče:Znate li kada će se to dogoditi? Onda kada čovjeku neće biti od koristi . hadis 6881.228 zapada. ako prije nije vjerovao ili ako nije. Ostane u tom položaju dok mu se na kaže: Podigni se i vrati odakle si i došlo pa se ranim jutrom vrati i izađe sa svog izlazišta. čuo sam ga kad je rekao: Prvi predznak koji će se pojaviti je izlazak sunca sa zapada. Muslim.

Ako se ovakve greške nalaze u Dva sahiha i Sunenima sa mogućnošću ulaska israilijata i moguće greške prilikom prenošenja značenja a ne teksta hadisa.š. Allah mu se smilovao!! Ove njegove riječi su jako opasne.kaže: Mi ne negiramo mogućnost da njegovo odredište bude pod Aršom. One su uvreda pouzdanih hadisa i ubacivanje sumnje u njihovu vjerodostojnost. Spominju se i druge predaje u smislu on od ovog a ovaj od onog (anan). koji se nisu pretvarali da znaju ono što ne znaju. velikani koji su vjerovali ono što je tačno utvrđeno da potiče od Resulullaha savs. Uzvišeni Allah dž. Darekutni veli: Nije slušao od Hafse niti od Aiše i nije živio u njihovo doba. 8/211-212 . kaže: Kad stiže do mjesta gdje 612 Tefsirul menar. posebno ono što je zabilježeno u Dva sahiha oko čije prihvatljivosti hadisa se ummet složio. Ne niječemo ga niti znamo njegovu kakvoću jer naš razum ga ne obuhvata.229 njegovom senedu kaže: Ovaj hadis bilježe Dva šejha od Ibrahim ibn Jezida ibn Šerik et Tejmija a on od Ebu Zerr'a koji je po ocjeni grupe učenjaka lažac (mudellis). nego su slijedili ono što se činilo tačnim i jasnim u hadisu. Ebu Sulejman el Hatabi o Poslanikovim riječima: njegovo odredište je pod Aršom . Odredište koje mi ne poznajemo i ne vidimo nego smo putem gajba obaviješteni o njemu. pa je moguće da taj od koga on prenosi ne bude povjerljiv. Imam Ahmed o njemu kaže: Nije sreo Ebu Zerr'a. Potom o sedždi sunca pod Aršom kaže: U ovom je vijest o sedždi sunca pod Aršom i nije nemoguće da to i učini onda kad se u svom kretanju približi Aršu i da se ponaša onako kako je i stvoreno. ako je to slučaj sa njima pa šta je tek sa onima što su ostavili nezabilježenim Dva šejha ili autori Sunena. Ibn Medini kaže: Nije slušao od Alije niti od Ibn Abbasa i to spominje u djelu: Tehzibut tehzib.?!612 Tako kaže Rešid Rida. Kamo sreće da je on bacio pogled na sened ovog hadisa i o navodnoj nejasnosti njegovog teksta slijedio ono što su rekli njegovi učeni prethodnici.

617 Bilo kako bilo.kao što to tvrdi Rešid Rida. Od njega 613 614 Sura El Kehf. 2/197 616 Tefsir Ibn Kesir. A što se tiče njegovog bagatelisanja seneda ovog hadisa to je čist previd.. Na ono što je spomenuo o nepouzdanosti Ibrahim ibn Jezida et Tejmija. I sve. a od njega su prenosili njegov sin Ibrahim.616 Ibn Hadžer kaže: Tekst hadisa ukazuje kako je boravište sunca na njegovom odredištu svakog dana i noći ustvari njegovo stalno kretanje koje je u hadisu nazvano žurnim (bil džerijj) a Allah najbolje zna. O njegovoj pouzdanosti svjedoče Ibn Mein.te da ga je ulema prihvatila pojasnivši njegovo značenje. a njegov put ka Aršu gdje čini sedždu je poslije zalaska. na sebi svojstven način. drage volje ili na silu. 85.š. 5/398 617 Fethul Bari. stvorio u njemu. Ibn Hibban.614 Nevevi kaže: Sedžda sunca se dešava putem sposobnosti i znanja koje je Uzvišeni Allah dž. zbog Njegove veličine i moći.predaja Ibrahim ibn Jezida et Tejmija od njegovog oca a on od Ebu Zerr'a. 15/95-96 615 Nevevijev komentar Muslima. te kako nije ni živio u njihovom vremenu se odgovara na slijedeći način: 1. nego sam želio pojasniti kako u tekstu hadisa Ebu Zerr'a r. Alije. nije riječ ovdje o odredištu sunca niti o njegovoj sedždi.š.a. kako nije sreo Ebu Zerr'a.615 Ibn Kesir veli: Allahu dž. Hafsu ni Aiši. nema nejasnoće . Ibn Hadžer. Ebu Zerr'a.U lancu prenosilaca se ne kaže kako hadis prenosi Ibrahim ibn Jezid et Tejmi od Ebu Zerr'a. Allah mu se smilovao . A Ebu Ibrahim je: Jezid ibn Šerik et Tejmi. sve čini sedždu. Ibn Mes'uda i drugih ashaba r.a. Ibn Saad. Hadis je seneda spojenog pouzdanim prenosiocima. 8/542 . prenio je hadise od Omera. nego što je kao u Buhariji i Muslimu . 613 To je kraj onog što oko vidi prilikom zalaska. Njemu čini sedždu. Ibrahim En Neha'i i drugi.230 sunce zalazi učini mu se kao da zalazi u jedan mutni izvor. Šerhus sunneti lil begavi.

onda bi govorili: Mi vjerujemo u Allaha. zbog jake svijesti o blizini Sudnjeg dana.š.Ibrahim ibn Jezid jasno kaže kako je on hadise čuo od svog oca Jezida.kaže: A kad bi kaznu Našu doživjeli. kad bi kaznu Našu doživjeli.. To stoga što je izlazak sunca sa zapada veliki predznak kojeg će vidjeti svi koji budu tada živjeli. 2/195 620 Vidi: Tejsiru mustalehil hadis.619 Ako pouzdani prenosilac jasno naglasi kako je čuo.620 Neprihvatanje imana i tevbe nakon izlaska sunca sa zapada Kad sunce izađe sa zapada neće biti primljen iman onoga ko do tada nije vjerovao kao što neće biti primljeno ni pokajanje griješnika.. Činjenice će postati očite i vidjeće strahotu pred kojom će pogeti vratove potvrđujući i vjerujući u Allaha i Njegove znakove. niti 618 619 Vidi Tehzibut tehzib. onda se njegova predaja prihvata. . u Njega Jedinog. Svi ljudi. prilikom izlaska sunca sa zapada.š.621 Kurtubi kaže: Učeni vele: Nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će vjerovati tada. zbog toga što će tada svaka strast nestati iz srca a tjelesna snaga će se otupiti. kao što je to utvrđeno pravilima nauke o terminologiji hadisa. Tako u predaji Muslima stoji: . Njihov slučaj je poput onih koji dožive Allahovu kaznu. U njima neće biti onoga što pospješuje nepokornost prema Allahu dž. Ali im vjerovanje njihovo. 83 621 Sura el Gafir. . 11/337 Muslim. o kojima Allah dž.618 2.231 je grupa prenosila hadise. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove koji su bili i nestali. pričao nam je Junus od Ibrahima ibn Jezida et Tejmija da je on čuo od svog oca a ovaj od Ebu Zerr'a. a odričemo se onih koje smo Mu ravnim smatrali. će biti u stanju iščekivanja smrti. O njemu Ebu Musa El Medini kaže: Za njega kažu da je zapamtio predislamsko (džahilijetsko) doba. ne bi nimalo bilo od koristi. 84-85.i tada bi nevjernici stradali.

kaže: Onog dana kad neki predznaci Gospodara tvoga dođu. A kad izađe. ako prije nije vjerovao ili ako nije. Kurtubi kaže: Zaista Allah dž. Tefsirul Kurtubi. 706. A Hejsemi kaže: Ahmedovi ljudi su povjerljivi – Medžmeuz zevaid. 625 Musned Ahmeda..624 A Resulullah savs kaže: Neće prestati hidžra sve dok tevba bude primljena a tevba će biti primana sve dok sunce ne izađe sa zapada. Zato su riječi Uzvišenog: Onoga dana kada neki predznaci Gospodara tvoga dođu. A onaj ko prije toga bude vjerovao ako je bio ispravan u svom djelovanju biće u velikom dobru.626 Dio uleme smatra627kako tevba neće biti primljena nevjernicima koji dožive izlazak sunca sa zapada. 5/251. 706. a ako je bio prevrtljiv pa toga dana izjavi tevbu.biće primljeno vjerovanje nevjernika i pokajanje griješnika. zaista Uzvišeni Allah dž.š. kao vjernik. 8/63 628 Musned Ahmeda. A Ibn Kesir kaže: Nesai kaže kako je ovaj hadis sahih.š. nijedmon čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati . Tefsirul Elusi. ajet. 7/146 Tefsir Ibn Kesir.628odnosno dok duša ne dođe na vrh grla. Tefsir Ibn Kesir. nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 1/170. To stoga što upravo tada svaki čovjek vidi 622 623 Et tezkire. .623 To je ono što je zabilježeno u Kur'ani Kerimu i vjerodostojnim hadisima. prima pokajanje sve dok mu duša u grkljan ne dođe ( hata jugargar).. Široka su sedamdeset godina hoda. svako srce će biti zapečaćeno sa onim što je u njemu i ljudima će biti dovoljno ono što su učinili. 3/369. kakvo dobro uradio. Tirmizi kaže: Ovaj hadis je hasen sahih. tada mu ona neće biti primljena.232 snage koja je pokreće. hadis 6160. 9/17-18. 627 Vidi Et tezkire. Ibn Kesir kaže: Sened ovog hadisa je dobar i jak: En Nihaje. je na zapadu stvorio vrata tevbe.š. hadis 1671. Ko se u takvom stanju pokaje neće mu tevba biti primljena kao ni onom kome je smrt već nastupila.622 Ibn Kesir kaže: Ako nevjernik izrazi vjerovanje toga dana ono neće biti primljeno od njega. a ako period nakon izlaska sunca sa zapada bude dug i generacije to zaborave . 158. 626 Tuhfetul ahvezi 9/517-518.625 I kaže alejhis selam: Allah dž. 3/133-134. 3/371 624 Sura el En'am. Neće ih Zaključati dok sunce ne izađe iz pravca tih vrata.

Fethul Bari.233 svoje mjesto u džennetu ili mjesto u džehenemu. da nevjernicima neće biti primljen njihov islam. Također Ibn Džerir et Taberi bilježi od Abdullah ibn Mes'uda da je rekao: Pokajanje je moguće sve dok sunce ne izađe sa zapada. Ibn Hadžer kaže: Sened mu je ispravan. Et Tezkire. Njegovoj prijetnji je postalo nužnost. pa će izlaziti i zalaziti ljudima. Tekstovi ne razlikuju one koji su doživjeli i one koji nisu to doživjeli. A o predznacima koji će se dogoditi prije Izlaska hadisi govore kao o vremenu u kojem će se prihvatiti pokajanje i vjerovanje. Iako je mevkuf (zastao kod ashaba) on ima propis ref'a (do Poslanika) – Fethul Bari. Njegovom Poslaniku. 8/103. I ono što se prenosi od Abdullah ibn Amra da je Resulullah savs rekao: Ostaće ljudi nakon izlaska sunca sa zapada stotinu dvadeset godina.632 629 630 Tefsirul Kurtubi. 11/355.631 Prvim predznakom se ovdje misli na izlazak sunca sa zapada.to bi bilo primljeno od njega. 11/355 . 7/146-147. 8/101. Ovo podržava i Taberijeva predaja od Aiše r. 705-706.a.629 Ovom u prilog je i predaja: Zaista je suncu i mjesecu nakon toga data svjetlost. pozatvaraju se meleki čuvari. 632 Tefsirut Taberi.to mu neće biti primljeno a ko se nakon toga pokaje pokajanje će mu biti primljeno. Njegovo znanje o Allahu. Potpuno isti njemu je onaj ko vidi izlazak sunca sa zapada pa se zbog toga njegova tevba ne prihvata dokle god bude živ. Od Imran ibn Husajna se prenosi da je rekao: Neće nastupiti Izlazak dok se ne desi jak glas (sajhatun) od kojeg će pomrijeti mnogo ljudi. Ko prihvati islam ili se pokaje u tom vremenu . A Allah najbolje zna. 706. Et Tezkire. a tijela će svjedočiti o djelima.630 Odgovor na sve ovo je: Tekstovi ukazuju na to kako se pokajanje neće prihvatiti nakon izlaska sunca sa zapada. koja kaže: Kad se dogodi prvi predznak pobacaju se pera.onaj ko bi u tom vremenu primio islam ili se pokajao . 631 Tefsirut Taberi. Ako bi nakon toga dunjalučkih dana bilo mnogo i ovaj veliki događaj pao u zaborav osim u posebnim prilikama . Ibn Hadžer kaže: Sened mu je dobar.

. u kojem se spominje izlazak sunca sa zapada.. do Kijameta.. 13/88 Hafiz spominje kako ga bilježi Taberani i Hakim. Riječ je o hadisu Abdullah ibn Amra r. ja sam ga tražio u Hakimovom Mustedreku ali ga nisam našao.a. ajet.. nakon toga. i u njemu: Od tada pa sve do Kijametskog dana «nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao . 11/354 636 Fethul Bari.a. A ako pretpostavimo utemeljenost seneda onda njihovo vraćanje u stanje u kojem su bili ne dokazuje kako su vrata tevbe po drugi put otvorena..635 Kad je riječ o hadisu: Zaista je suncu i mjesecu nakon toga data svjetlost . Hafiz spominje kako o ovom pitanju postoji tekst . 17/76 Fethul Bari.š.sudija ovog spora.634 A na ono što Kurtubi uzima kao dokaz se odgovara: Ibn Hadžer o hadisu Abdullah ibn Amra kaže: Njegova spojenost do Poslanika nije pouzdana. potom kaže: Ove predaje jačaju jedna drugu i slažu se u tome kako se vrata pokajanja zaključavaju sa pojavom sunca sa zapada i nakon toga neće biti otključana.633 Ibn Hadžer spominje mnogo hadisa o vijestima koje upućuju na to kako su vrata tevbe zaključana do Sudnjeg dana.»636 633 634 Muslim.. A hadis Imran ibn Husajna: Nema osnova. noću pruža svoju ruku oprosta griješnicima dana a danju pruža svoju ruku griješnicima noći i tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. da je Resulullah savs rekao: Allah dž. 11/354-355 635 Fethul Bari.234 Imam Muslim bilježi od Ebu Musa el Eš'arija r. nego na sve vrijeme.Kurtubi mu ne spominje sened. To se ne odnosi samo na dan Izlaska.

okretanju glave od Allahovih ajeta. Allah će im izvesti iz zemlje životinju koja će ljudima pričati o tome.637 Ovaj plemeniti ajet spominje izlazak životinje.235 OSMA STUDIJA: ŽIVOTINJA (Ed Dabbetu) Pojava životinje iz zemlje na kraju vremena je predznak blizine Kijameta. 6/220 639 Tefsirul Kurtubi. zasnovan na Kur'anu i Sunnetu.639 637 638 Sura En Neml. kaže: Dolazak kazne će biti smrću učenih. 13/234. Abdullah ibn Mes'ud r. Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni. To će se dogoditi onda kada dođe vrijeme da ljudi budu kažnjeni. Rekoše: Ako će ovaj Kur'an biti dignut šta je sa onim što je u prsima ljudi? Reče: Omrknuće takvi noću a osvanuti prazni. 82.š. zaboraviće čak i La ilahe illellah. razvratu. njihovim napuštanjem Allahovih naređenja. zbog neproučavanja tih ajeta i suđenja po njima. Dogodiće se sa neredom ljudi. U nepokornosti će dostići granicu kada im savjest više neće koristiti a od zalutalosti ih neće odvratiti nikakva opomena. Zadesiće ih stanje džahilijeta i njegovih obilježja. . Potom kaže: Učite što više Kur'an prije nego što bude dignut.znače: izvršenje prijetnje nad njima će biti neminovno zbog njihove ustrajnosti u nepokornosti.638 Učenjaci kažu da riječi Uzvišenog: Dođe vrijeme da oni budu kažnjeni .kako bi ljudi znali da je to predznak od Allaha dž. kaže: Kad postanu takvi izvešćemo im životinju iz zemlje koja će im pričati i koja razumije . nestankom znanja i dizanjem Kur'ana. Uzvišeni Allah dž. Dokazi njenog pojavljivanja a) Dokazi iz Kur'ani Kerima: Riječi Uzvišenog: I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni. promjenom istinite vjere. grijehu.a uobičajeno je da životinja ne priča i ne razumije .a. Vidi Tefsir Ibn Kesir.š.

ako prije nije vjerovao ili ako nije. a parnuće lice vjernika sa štapom. da je Resulullah savs rekao: Troje kad izađe tada čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. 8/6. tako da će ljudi sjesti za sofru pa će jedan reći: O mu'mine! A drugi: O kafire!644 640 641 Muslim. Bilo koji od ova dva predznaka da se prvi dogodi neposredno poslije njega će uslijediti drugi. 7924. 643 Muslim.Spominjali smo hadis Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana u kojem je spomenuta životinja. 9/44. Hejsemi kaže: Njegovi ljudi su ljudi sahiha osim Amr ibn Abdurrahmana ibn Atijje a i on je povjerljiv – Medžmeuz Zevaid.641 3. životinja iz zemlje. 3/37.643 6.sa prstenom. 4. 18/77-78 642 Musned Ahmeda. 1/3/31.Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre r.642 5. . hadis 2924 i Silsiletul ehadisis sahiha. 15/79-82. Dedždžal i životinja iz zemlje.a. Sunenut Turmizi.Imam Ahmed i Tirmizi bilježe od Ebu Hurejre da je Resulullah savs rekao: Izaći će životinja sa Musaovim štapom i Sulejmanovim prstenom i žigosaće nevjernika . reći će.. Albani kaže: Hadis je sahih. 18/781 644 Musned Ahmeda. da je Resulullah savs rekao: Požurite sa činjenjem dobrih djela prije šestoro: . 4/485-486. kakvo dobro uradio: izlazak sunca sa zapada. kao vjernik.. 5/268. kaže: Hadis hasen.236 b) Dokazi iz Sunneta čistog: 1.On bilježi od Abdullah ibn Amra da je rekao: Zapamtio sam hadis od Resulullaha savs kad je rekao: Zaista je prvi predznak koji će se pojaviti: izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje pred ljude u jutarnjem vremenu.Imam Ahmed bilježi od Ebu Umame hadis koji on prenosi od Resulullaha savs: Izaći će životinja koja će ljude po nosevima žigosati pa će ih biti mnogo takvih među vama sve dok čovjek ne kupi devu pa ga upitaju: Od koga si je kupio? Od jednog griješnika. a u predaji životinja iz zemlje. Vidi : Sahihul džamiis sagir. 2/195 Muslim. Muslim bilježi od Ebu Hurejre r.640 2. hadis.Ifan (jedan od prenosilaca hadisa) kaže: Nos nevjernika .a. hadis 322. Mustedrekul Hakim.

Evo nekih mišljenja uleme o tome: PRVO: Kurtubi kaže: Prvo je mišljenje kako je ona mladunče Salihove deve. hadis 3412..a.646(pred Kabom. Kažem: Hadis je: daif jer je u senedu Tajalisija i Hakima Talha ibn Amr el Hadremi. 3/26. hadis 783 kaže: Ali ibn Zejd je: ibn Džed'an.647 Diskutabilno je Kurtubijevo davanje prednosti ovom hadisu u čijem senedu je napušten čovjek (metruk).rikati . 702 . Medžmeuz zevaid. Zatim kaže: Lijepo neko reče: Spomeni izlazak mladunčeta Salihove deve Zabilježiće svakoga nevjerovanjem ili vjerovanjem. 645 Tefsirul Kurtubi. 2/122. najjasniji je hadis o životinji iz zemlje ali ga njih Dvojica nisu zabilježili. Tirmizi mu je prihvatao hadise. Ibn Mu'in kaže: Nema tu nikakve slabosti. 8/7. Ovaj hadis bilježi hafiz Ibn Hadžer u djelu El metalibul alije. Mladunče deve je nakon ubistva majke pobjeglo. koji kaže: Spomenuo je Resulullah savs Životinju . Osnova njegovog dokaza je riječ « tergu» . i « terbu» . Hejsemi kaže: Bilježi ga Taberani a u njemu je Talha ibn Amr koji je ostavljen (metruk). 13/25 646 Minhatul Me'abud Tertibu Musnedit Tajalisi. Albani kaže:Daif u djelu Daiful džamiis sagir.narasti kao u Hakimovom Mustedreku.koji se upotrebljava samo za devu.pr. 4/343-344 pripisujući ga Tajalisiju sa izrazom «tez'ak» umjestu «tergu». 4/484 – kaže: Ovaj hadis je ispravnog seneda. već smo rekli da je pouzdan iako su se o njemu razišli on je pouzdan.. Pećina mu se otvorila i ono uđe u nju i u njoj će boraviti sve dok ne dobije Allahovu dozvolu da iz nje izađe. Komentirajuću Musned Ahmeda. To je najtačnije mišljenje.). 2/220-221. 647 Et Tezkire. u priči o Dedždžalu. Razlog slabosti je Ali ibn Zejd ibn Džed'an koji je po njemu slab. A Zehebi u djelu: Zejlul Mustedrek kaže: Ahmed ga je ostavio. DRUGO:Ta životinja je Džessasa. op. 5/23-24. neće pasti travu nego će rikati između Rukna i Mekama.645 Ovo mišljenje podržava ono što se bilježi Ebu Davud et Tajalisi od Huzejfe ibn Usejd el Gafarija. Također u pojedinim hadiskim zbirkama se kaže « tednu « približiti se. Mustedrekul Hakim. Vidi Tehzibut tehzib. a Allah najbolje zna. A šejh Ahmed Šakir ga smatra pouzdanim.237 Od koje vrste životinja je Životinja iz zemlje Učenjaci su se razišli u određivanju vrste životinje iz zemlje. spomenuta u hadisu Temim ed Darija r.

Da je životinja čovjek koji raspravlja sa sljedbenicima novotarije onda u tome ne bi bilo neprirodnosti i to ne bi bio jedan od deset velikih predznaka Sudnjeg dana. Ovo mišljenje Kurtubi649 pripisuje Ibn Abbasu r. Također ono što znamo o životinji o kojoj govorimo je njena brutalnost i ponižavanje ljudi zbog njihovog nijekanja Allahovih ajeta što nam pojašnjava kako je riječ o nekoj drugoj životinji a ne o Džessasi. ČETVRTO: Životinja (dabbetun) je insan koji će polemisati sa sljedbenicima novotarije i kufra ne bi li prestali. rekla je. 177. 13/236 650 Tefsirul Kurtubi. Također ga prenosi i Ševkani u svom djelu. . TREĆE: To je zmija okačena na zid Kabe koju je El Ikab strgao kad su Kurejšije htjele sagraditi Kabu. 13/236-237 651 Ovo mišljenje spominje Berzendži u djelu El Iša'a. 649 Tefsirul Kurtubi.a. One ranjavaju i ubijaju a upravo to su 648 Nevevijev komentar Muslima. Nije riječ ni o kakvoj čudnovatoj i neuobičajenoj životinji. 18/28 Od onih koji smatraju da je ta životinja Džessasa je i Bejdavi u svom Tefsiru. Vidi El Iza'a. pripisujući ga Tefsiru Ibn Alana – Dijaus sebil – ali ovo mišljenje nije zasnovano na valjanom dokazu. prenoseći ga iz djela En Nikaš ne spominjući mu lanac prenosilaca. pa će svako propasti ili biti spašen nakon što je upoznat sa Istinom. Spominje se kako je sreo životinju guste dlake i pitao je: Šta si ti? Ja sam Džessasa. a Allah najbolje zna. Također samo odstupanje u nazivu čovjeka učenog i priznatog diskutanta sa ljudima nije primjereno riječniku ljudi niti poštivanju učenih. 320 – od Muhammed Fadil Šerif et Taklavija.238 Ovo mišljenje se veže za Abdullah ibn Amra ibn el Asa.648 U hadisu nema onog što ukazuje na to kako je Džessasa ustvari životinja koja će se pojaviti na kraju vremena. Ovo mišljenje spominje Kurtubi ali ga odbacuje. i El akide er ruknul evel fil islam. 173. 4/121. Kako učenog i vođu (imama) nazivati životinjom?!650 PETO: Dabbetun je zbirna imenica651 za sve što puže zemljom. Možda se mislilo na bakterije koje opasno razaraju ljudsko tijelo i zdravlje. Nazvana je Džessasom jer je krijumčarila vijesti o Dedždžalu.

Tefsiruš Ševkani. 4/151-153. En Nihaje. Posebno to ne činimo ako je njegovo mišljenje suprotno mišljenju komentatora Kur'ana koji kažu da je ona suprotno onom što su ljudi navikli. 6/413-414. Tezkire.. Tefsir Ibn Kesir. Resulullah savs kaže: Prvi predznak će biti izlazak sunca sa zapada a 652 653 En Nihaje.653 a životinja koja je predznak Sudnjeg dana se još nije pojavila. Jezik stanja je mnogo rječitiji od jezika riječi. Kad bi oni samo imali srca koja shvaćaju vratili bi se Allahu. 652 Ovo mišljenje je daleko od tačnog zbog slijedećeg: a)bakterije su od davnina prisutne kao i bolesti koje razaraju ljudska tijela. 6/220223. šta spriječava razumijevanje riječi onako kako je to uobičajeno.najbolje zna.Parnuće lice vjernika a opečatiti nos nevjernika. c)ova životinja će žigosati ljudska lica kufrom i imanom. Tuhfetul ahvezi. 1/162-163.239 riječi opomene za ljude.. a bakterije ne rade ništa od toga. Evo nekih od djela koja to spominju: Tefsirul Kurtubi. U arapskom jeziku jedno od značenja govora ( teklim) je i ranjavanje (tedžrih). i drugo što smo već spominjali. 699. 13/235-236. U hadisima se spominje kako će se upravo ova dva predznaka dogoditi neposredno jedan poslije drugog. Allahov Poslanik savs govoreći o njoj spominje kako će je ljudi vidjeti i sa njom Musaov štap i Sulejmanov prsten . Ne pribjegavamo prenesenom značenju osim onda kada stvarno moramo. Ovo je mišljenje Ebu Ubejje u njegovom komentaru Ibn Kesirovog djela En Nihaje. Levamiul envar. d)čini se kako ga je na ovo mišljenje podstaklo ono što je o životinji spomenuto u mnogim različitim djelima654 ali Allahova moć je neograničena i ono što je tačno od Resulullaha savs nužno mu se predati.š. 2/146-147. usjeve i životinje. Nakon istraživanja ove teme nisam naišao na podršku ovom mišljenju od bilo kojeg alima. 2/306-307 654 Pojedini komentatori Kur'ana spominju mnoga svojstva ove životinje kao i pojedina djela o predznacima Sudnjeg dana. b)bakterije se uglavnom ne vide golim okom a za životinju niko ne kaže da će biti nevidljiva. el fitenu vel melahimu. Ona je natprirodna baš kao i izlazak sunca sa zapada. svojoj vjeri i priznali bi očit dokaz. . Također. 174-175. 1/190-199 Vidi Ithaful džema'a. El Iša'a. tako da Allah dž.

s. drugi će uslijediti neposredno poslije njega. nevjernici idolopokloničke raskalašene Evrope. oni ne mogu vjerovati u ono u šta mi vjerujemo niti to mogu jasno poreći. pripadnici islama u kojima se proširila nevaljalost govora i mišljenja. Bilo koji da se dogodi prije. kaže: Ajet je jasan. Spominjanje životinje je došlo u odgovarajućoj harmoniji sa surom. Prije toga nisu vjerovali u Allahove ajete niti u Obećani dan. otpadnici od svih ljudi i vjera. Spominjanje životinje u suri En Neml jača mišljenje kako je riječ o životinji koja ima moć govora sa ljudima. Ali naši pojedini savremenici. 18/77-78 Vidi Fi zilalil Kur'an. džina i Sulejmana a. ne žele preći granicu materije koju su im zacrtali njihovi učitelji i uzori. U ovoj suri se spominje razgovor između insekata.656 Ahmed Šakir.655 Nužno je vjerovati kako će Allah dž.. riječ je o arapskoj imenici (dabbetun) čije je značenje poznato i jasno u arapskom jeziku i nema nikakve potrebe za odstupanjem u značenju . 5/2667 657 Komentar na Musned Ahmeda. Allah mu se smilovao. ptica.š. zbog njihovog poricanja Allahovih znakova.pa zašto bi sve to ostavili.657 Mjesto izlaska Životinje 655 656 Muslim. zaslužili ispunjenje prijetnje. 15/82 .dostavljača Objave i komentatora Knjige . ne žele vjerovati u gajb (nevidljivo). raspravljaju i petljaju a zatim izokreću smisao riječi od njenog ispravnog značenja čineći ih tako sličnijim znakovima nego onom što oni poriču i kriju duboko u sebi. na kraju vremena ljudima poslati životinju iz zemlje koja će razgovarati sa njima. Njen govor će im biti jasan dokaz kako su. nego samo umotavaju govor. Brojni hadisi u Sahihima i drugim zbirkama govore o životinji kao predznaku koji će se pojaviti na kraju vremena. Kada životinja izađe ljudi će shvatiti kako je to jasna natprirodna opomena o blizini Sudnjeg dana.240 životinja će se pojaviti ujutro.. Zabilježene su i brojne vijesti koje nisu direktno vezane za Resulullaha savs .

Većina ih smatra kako će izlazak biti iz Mekanskog Harema... potom u blizini Mekke a onda iz Mesdžidul Harema. evo nekih: 1. I to će biti znak njegovog nevjerovanja.u kojoj stoji: Izaći će životinja iz najvećeg mesdžida. 697-698. Taberani i Hakim također od Huzejfe bilježe: Zaista će životinja tri puta izaći: na krajnjem Jemenu. a već smo spominjali izvore ovog hadisa.Izaći će iz Mekke Mukerreme. 176-177.koju smatram direktnom od Resulullaha savs . Što se tiče vjernika zabilježiće im lica tako da će svijetliti.661a Allah najbolje zna o tome. 8/7-8 660 Hakim bilježi od Huzejfe ibn Usejda kako će biti tri izlaska. Allah nas toga sačuvao. 662i o značenju ovog govora postoji više mišljenja mufessira: 658 659 Medžmeuz zevaid. Zehebi je istog mišljenja u djelu: Telhisul Mustedrek. Levamiul envar. između Hadžerul Esveda i vrata Benu Mahzuma.241 Postoje različita mišljenja u preciziranju mjesta izlaska životinje. 2/144-146. Ali u senedu ovog hadisa je Talha ibn Amr el Hadremij. Ovom u prilog je i Taberanijeva predaja u Evsatu od Huzejfe ibn Usejda .658 Ibn Ujejne kaže: Izaći će kada imam krene na zajednički namaz da im saopšti kako životinja još nije izašla.659 2. 662 Sura En Neml. potom spominje hadis u cjelosti pa kaže: Ovaj hadis ispunjava uslove Dva šejha ali ga nisu zabilježili.660 Postoje druga mišljenja koja nisam spomenuo. 8/7-8 Medžmeuz zevaid.Biće tri izlaska životinje. iz najvećeg mesdžida. O značenju plemenitog ajeta: Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći . . 661 Vidi Et Tezkire. 4/484-485. I to će biti znak njihovog imana. utisnuće mu pečat na nos. Posao Životinje Kada izađe ova životinja žigosaće vjernike i nevjernike. A nevjernik. ljudi će biti pred Mesdžidom. El Iša'a. zemlja će se zatresti i pojaviće se pred njima. 82. Jednom će izaći u pojedinim pustinjskim predjelima pa će se pritajiti. potom u pojedinim selima a onda u Mesdžidul Haremu.

Raniće ih. To je kiraet svih učenjaka Kofe i pojedinih učenjaka Basre.a.242 1. 4/152. 665 Tefsir Ibn Kesir. Tefsiruš Ševkani.o ništavnosti svih vjera osim islama. 1/237. Tefsiruš Ševkani. Ovo je po kiraetu sa fethom «enne» što znači: obavijestiće ih kako ljudi u dokaze Allahove nisu uvjereni.od riječi « kelm» . tj. 6/220. Bilježi ga Ahmed a izvor smo već spomenuli.rana. u kojem Resulullah savs kaže: Izaći će životinja koja će ih žigosati po njihovim nosovima. Tefsirul Kurtubi. razgovarati sa njima.Govoriće im govorom.667 663 664 Vidi Tefsirul Kurtubi. 13/237-238. Basre i Šama je sa kesrom «inne» kao nona misao u govoru (isti'naf) pa bi značenje bilo: Pričaće im ono što će ih rastužiti . potvrđuje to kiraet: « teklimehum» . znači: razgovaraće i žigosati. Tefsir Ibn Kesir.koja znači «džerh» .665 A govor koji će im životinja reći je: Zaista ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. Na ovo značenje upućuje i kiraet Ubej ibn Ka'ab: « tunebbiuhum» obavijestiće ih.663 O ovom mišljenju svjedoči i hadis Ebu Umame r. Ibn Kesir kaže: Ovo je lijep govor u kojem nema sukobljavanja. 20/16 .664 Od Ibn Abbasa se bilježi da je rekao: Sve će raditi. 6/220 666 Vidi Tefsirut Taberi. a Allah najbolje zna. 20/16. Ovaj kiraet je prenesen od ibn Abbasa što znači: Obilježiće ih žigosanjem. 4/152 667 Tefsirut Taberi. A kiraet većine učenjaka Hidžaza. 2.666 Ibn Džerir kaže: Tačno je to kako su ova dva kiraeta sličnog značenja rasprostranjena u krajevima islamskog svijeta.

6/362. 18/27-29 670 Muslim. Ujedno su oni i dokaz njenog pojavljivanja: 1. stoji: Vatra nedaleko od Adena koja će ljude tjerati. 7/133.670 3.Imam Buhari bilježi od Enesa r.a. nedaleko od Adena668 ili po drugim predajama iz Hadremevtskog mora.672 Predaje po kojima je vatra posljednji veliki predznak Sudnjeg dana i predaje po kojima je to prvi veliki predznak Sudnjeg dana je moguće objediniti na slijedeći način: Posljednji je ako ga posmatramo u kontekstu predznaka spomenutih u 668 Aden je poznati jemenski grad na jugu Arapskog pluotoka. 669 Muslim. Evo nekih hadisa koji preciziraju mjesto pojavljivanja vatre. hadis. 3/203.Također u predaji od Huzejfe r.Imam Ahmed i Tirmizi bilježe od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Pojaviće se vatra iz Hadremevta ili iz Hadremevtskog mora prije Sudnjeg dana i sakupiće ljude na jednom mjestu. 5146. Tirmizi.a. 672 Buhari. Mjesto njenog pojavljivanja Pojedine predaje govore o tome kako će se ova vatra pojaviti iz Jemena. To je posljednji veliki predznak i prvi nagovještaj početka Sudnjeg dana. Ahmed Šakir kaže: Sahih. 18/27-29 671 Musned Ahmeda. Albani kaže: Sahih.U hadisu Huzejfe ibn Usejda o velikim predznacima Sudnjeg dana Resulullah savs kaže: Posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će ljude tjerati ka njihovom mjestu okupljanja (mahšeru). Bilježi ga Muslim.243 DEVETA STUDIJA: Vatra koja će sakupiti ljude Od predznaka je i pojava velike vatre.669 2. Vidi Sahihul džami'is sagir. 6/463-464 sa Tuhfetul Ahvezijem. hadis. na obali Hadremevtskog mora – danas poznatije kao Arapsko more. hadis 3329 . kako je Abdullah ibn Selam prilikom prihvatanja islama Poslaniku postavio nekoliko pitanja od kojih je i: Koji je prvi predznak Sudnjeg dana? Poslanik savs mu reče: Što se tiče prvog predznaka Sudnjeg dana on je vatra sa istoka prema zapadu. 3603.671 4.

mogući odgovori su: 1.Moguće je da je spomenuta vatra u hadisu Enesa r. Tome u prilog je i činjenica da fitneti uvijek dolaze sa istoka. u stvari smutnja koja će prouzrokovati neviđeno zlo. Tjeraće ljude iz pravca istoka ka Šamu i Egiptu koji se nalaze na zapadu kao što se to već dešavalo nekoliko puta počev od Džingis kana pa na ovamo.. smjenjujući se na jednoj devi. Sakupljenih će biti tri vrste: PRVA: vrsta dobrovoljaca.Kad se vatra proširi sakupiće prvo stanovnike istoka.a. sitih i obučenih jahača. 13/82 Fethul Bari.674 2. A vatra koja se spominje u hadisu Huzejfe i u hadisu Ibn Omera je istinska vatra. za razliku od svega drugog spomenutog u Huzejfinom hadisu poslije kojih će ostati nešto od dunjalučkih stvari. Način njenog sakupljanja ljudi Kad se pojavi ova strašna vatra iz pravca Jemena tjeraće ljude prema Zemlji okupljanja (erdul mahšer).Predaje je moguće uskladiti time da pojavljivanje vatre iz blizine Adena ne isključuje sakupljanje ljudi sa istoka prema zapadu. dok nije rekao: desetorica će 673 674 Fethul Bari. Trojica na devi . DRUGA: vrsta onih koji će ići čas pješice a čas jašući. 13/82 675 Fethul Bari. 3. Pojaviće se u blizini Adena a potom zahvatiti čitavu zemlju. Riječi: Sakupiće ljude sa istoka prema zapadu . Početak će joj biti na istoku kojeg će gotovo čitavog uništiti.a.675 A Allah najbolje zna.244 hadisu Huzejfe r. 11/378-379 .znače: Općim sakupljanjem a ne znače striktno istok i zapad. A što se tiče njenog konačnog cilja na zapadu on je tamo zato što je Šam u odnosu na istok zapadno. To zlo će se širiti poput vatre.673 A što se tiče predaja po kojima će se vatra pojaviti iz Jemena ili sa istoka prema zapadu. nego će odmah po prestanku ovog predznaka uslijediti puhanje u Sur. a prvi je predznak ako ga posmatramo kao nešto poslije čega nema više ničeg dunjalučkog.. Spomenućemo kasnije hadis: Dvojica na devi.

Čak će čovjek davati predivnu bašču za staru iscrpljenu devu ali je neće moći naći. Tehzibut tehzib. Smatram: Ljudi u Nesaijevom senedu su pouzdani. Vidi: Mizanul i'tidal. 11/377. Zanoćiće tamo gdje oni zanoće i odmarati gdje oni odmaraju. Muslim. 4/564. A Ebu Hatem: Ispravnog hadisa. Neko od prisutnih reče: Ove dvije skupine su nam poznate a šta je sa žurnim pješacima? Reče: Allah će poslati bolest od koje neće ostati jahalica. zanoćiti gdje oni zanoće. 11/138-139. Mustedrekul Hakim. Hakim veli: Ovaj hadis je sahih od Velid ibn Džem'a ali ga Dva šejha nisu zabilježila. Ono što je zabilježeno o načinu sakupljanja ljudi ovom vatrom je slijedeće: 1. po četvorica na devi. Tjeraće ih kao što se tjera svezana deva. osvanuti gdje oni osvanu.676 2. . 17/194-195 Bilježi ga Taberani u Kebiru i Evsatu sa povjerljivim ljudima. 4/116-117.Dva šejha bilježe od Ebu Hurejre kako je Resulullah savs rekao: Ljudi će biti sakupljeni u tri skupine: dobrovoljci.Od Abdullah ibn Omera se prenosi da je Resulullah savs rekao: Biće poslana vatra na stanovnike istoka koja će ih sakupiti na zapadu. Razlog tome će biti manjak prevoznih sredstava toga vremena. preplašeni po dvojica na devi. Sunenun Nesai. Onoga ko zaostane vatra će progutati. 5/164-165. po desetorica na devi a ostale će sakupiti vatra koja će odmarati tamo gdje oni odmaraju. Svi koji padnu ili zaostanu će biti njeni. skupina pješaka žurnih i skupina koje će meleki vući za njihova lica i sakupiti ih u vatri. TREĆA: vrsta koju će vatra sakupljati okruživši ih sa svih strana i tjerajući ih prema Zemlji okupljanja. omrknuti gdje oni omrknu. Ibn Hadžer kaže: Vrlo iskren. 2/333. u njemu je Velid ibn Džem'a za kojeg Ibn Muin i Adželi kažu da je povjerljiv.677 3.245 se smjenjivati jašući jednu devu. hadis 6522. Imam Ahmed i Ebu Davud o njemu kažu: U redu je. zaista je Najiskreniji savs rekao: Ljudi će biti sakupljeni u tri skupine: skupina jahača sitih i obučenih. 8/12 678 Musned Ahmeda. 4/337. ponekad pomješa. Medžmeuz zevaid.678 Zemlja okupljanja 676 677 Buhari. Zehebi u svom Telhisul Mustedreku Kaže: Od Velida Muslim bilježi sličan hadis a na njega se poziva i Nesai. Takribut tehzib. po trojica na devi.Prenosi se od Huzejfe ibn Usejda kako je Ebu Zerr ustao i rekao: O sljedbenici Gafara. kažite i nemojte se razilaziti.

. 683 Fethul Bari. Za obe predaje Ibn Hadžer kaže: Bilježi ih Tirmizi i Nesai sa jakim senedom. Ibn Ebi Bekir kaže: Rukom je pokazao na Šam i rekao: Tamo će biti sakupljeni. gdje mi naređuješ? Reče: Ovamo (i pokaza rukom u pravcu Šama). Hafiz Ibn Hadžer kaže: Bilježi ga Ahmed sa urednim senedom.683 Razlog zbog kojeg je Šam zemlja okupljanja je u tome što će sigurnost i vjerovanje u vremenu iskušenja na kraju vremena biti u Šamu. O vrijednosti Šama i podsticanju nastanjivanja u njemu govore vjerodostojni hadisi: 679 680 Bilježi ga Imam Ahmed i Tirmizi. 6/434-435. 11/380. ovdje će biti sakupljeni ljudi.znači u Šamu neka pročita početak sure El Hašr. Na zemlji neće biti osim zlih stanovnika.680 3.679 2. Sunen Ebu Davud. hadis u kojem Resulullah savs kaže: Ovdje će biti sakupljeni ljudi.Imam Ahmed i Ebu Davud bilježe od Abdullah ibn Amra da je čuo Resulullaha savs kad je rekao: Nastupiće hidžra nakon hidžre. Ahmed Šakir kaže: sahih. 11/99. 11/380. Prenoći će sa njima kada budu prenoćili. Tefsir Ibn Kesir.Imam Ahmed bilježi od Hakim ibn Muavija el Behzija a on od svog oca . upitaše? U zemlju okupljanja. A u Tirmizijevoj predaji od Behz ibn Hakima. (tri puta) jašući. Zemlja će ih izbaciti. hadis 2465 u Avnul Me'abudu. o čemu postoje vjerodostojni hadisi: 1.. 11/380.Od Ibn Omera se bilježi o pojavi vatre slijedeće: Rekli smo: Allahov Poslaniče šta nam naređuješ? Reče: Držite se Šama. odmarati kada budu odmarali a progutaće svakog ko zaostane. i kaže: Ovaj hadis je: hasen sahih. Musned Ahmeda. 8/84-85 .246 Ljudi će se sakupiti u Šamu i to je zemlja okupljanja. 4/446-447 681 Tirmizi. Resulullah savs im tada reče: Izađite! Gdje. Vidi Fethul Bari. 7/158. Allahova duša prezrijeti. od njegovog oca. pješice i na licima.s. ljudi će ići mjestu gdje je Ibrahim a. izvore smo već spominjali. od njegovog djeda: Rekao sam: Allahov Poslaniče. činio hidžru.681 4. Fethul Bari. reče. 682 Musned Ahmeda. sakupiće ih vatra sa majmunima i svinjama.682 Ibn Hadžer kaže u Tefsiru Ibn Ujejne od Ibn Abbasa se kaže: Ko sumnja da je sakupljanje (mahšer) ovdje .

Učini nam blagoslovljen i naš Jemen. Šam?!689 684 Musned Ahmeda. hadis 3553.688.686 Božiji Poslanik je u dovi molio za bereket Šama kao što se bilježi u Sahihu od Ibn Omera da je Resulullah savs rekao: Gospodaru naš.s. vojska u Jemenu i vojska u Iraku. da je Resulullah savs rekao: Stvari će se odvijati tako da ćete biti vojska ustrojena: vojska u Šamu. Reče: Drži se Šama.pa gdje je tu. 685 Fethul Bari.a. Ibn Havale reče: Allahov Poslaniče predloži mi jednu ako to doživim. Ebu Ubejje negira mogućnost da Šam bude zemlja okupljanja i kaže: Ne postoji dokaz iz Kur'ana i Sunneta ili idžma'a o preciziranju zemlje okupljanja. 7/160-161. na kraju vremena biti u Šamu i kako će u njemu biti okupljanje vjernika za borbu protiv Dedždžala. Gospodaru naš. Taberani . 3/214-215. hadis 2466. 13/45 688 Sura Ibrahim.. 687 Buhari.687 Već smo spominjali kako će silazak Isa a. 48.247 Od tih hadisa je i onaj koji bilježi Imam Ahmed od Ebu Derda'a da je Resulullah savs rekao: Dok sam spavao ugledah stub Knjige naslonjen pod mojom glavom. 689 En Nihaje. dakle. A ako to ne prihvatite držite se Jemena i pijte sa svog pojilišta. Vidi: Sahihul džami'is sagir. on je Allahu najdraži dio zemlje i u njemu će sakupiti najbolji dio Njegovih robova. sened mu je ispravan vidi Fethul Bari. 1/257 . 12/403. Hafiz kaže: Njegov sened je hasen.684 Taberani od Abdullah ibn Havale bilježi da je Resulullah savs rekao: U noći isra'a sam vidio bijeli stub poput zastave kako ga meleki nose pa upitah: Šta je to što nosite? Rekoše: Stub Knjige. Zaista mi je Allah garantovao za Šam i njegove stanovnike. Nije li iman u Šamu kad nastupe iskušenja.. 686 Sunen Ebu Davud. Pomislih kako je nestvaran pa ga pogledah a on ode prema Šamu. naređeno nam je da ga ostavimo u Šamu.685 Ebu Davud bilježi od Abdullah ibn Havale r. Hadis je sahih. Ja'kub Ibn Sufjan . Ibn Hadžer kaže: Bilježe ga Ahmed. naprotiv u Kur'anu je ono što to pobija u riječima Uzvišenog: Na dan kad zemlja bude zamjenjena drugom zemljom. 12/402-403. učini nam blagoslovljenim naš Šam. 5/198-199.

Podjela u hadisu je neodrživa sa okupljanjem u Šamu jer muhadžir mora biti dobrovoljac ili preplašeni ili mješavina tog dvoga. 18/2-3 ili Et Tezkire. 2.sakupljanje (džem'). 198-199. vatrom spomenutom u hadisima. 3. Ono što ga je navelo na ovakvo mišljenje je njegovo ubjeđenje kako će okupljanje ( mahšer) biti na ahiretu a ne na dunjaluku.Kad se kaže hašr (okupljanje) u šerijatu se misli na okupljanje iz kabura. izuzev ako postoji dokaz o suprotnom. Nije 690 691 Vidi Tefsirul Kurtubi.690 Okupljanjem se misli na okupljanje na dunjaluku i o tome postoji konsenzus (idžma) uleme o čemu svjedoči Kurtubi. Vidi El minhadžu fi šu'abil iman. Što se tiče onih na dunjaluku: PRVI je progon Benu Nadira u Šam. Kurtubi spominje da je značenje riječi (hašr) . na što upućuju i tekstovi koje sam ranije podastro. i da postoje četiri okupljanja: dva na dunjaluku i dva na ahiretu. 1/442 . Ovo okupljanje (hašr) će biti na dunjaluku Okupljanje pomenuto u hadisima će biti na dunjaluku. DRUGI je okupljanje ljudi pred Sudnji dan u Šamu. Ibn Hadžer. Ibn Kesir. navodeći kao potvrdu tome slijedeće: 1. Pojedini učenjaci poput Gazalija i Halimija smatraju kako ovo okupljanje neće biti na dunjaluku nego na ahiretu.691 Ibn Hadžer spominje kako pojedini komentatori Mesabiha smatraju da je riječ o okupljanju nakon proživljenja iz kabura. Ne misli se na okupljanje nakon proživljenja iz kabura.Sakupljanje ostalih kako je spomenuto i njihovo tjeranje u pravcu Šama pod budnim praćenjem od strane vatre je mišljenje koje nema potvrdu u neupitnim dokazima (tevkif).248 Odgovara se postojanjem brojnih dokaza o Šamu kao zemlji okupljanja koje smo već spominjali. Sad ću pojasniti da će ono biti na dunjaluku onako kako na to upućuju vjerodostojni tekstovi.

4. vidi Fethul Bari. Spomenuto u hadisu je namjera spašavanja od iskušenja pa ko iskoristi priliku imaće dovoljno jahalica i opskrbe žudeći za onim što ga očekuje a plešeći se onog što ostavlja. Ova podjela je u skladu sa podjelom u suri El Vaki'a: Vas će tri vrste ljudi biti. kojeg bilježi Bejheki drugim senedima od Ali ibn Zejda a on od Evs ibn Ebi Evsa a on od Ebu Hurejre se kaže: Trojica jašući na životinji.Iz hadisa je očito kako se vatrom ne misli na ahiretsku vatru nego na vatru koja će se pojaviti na dunjaluku. 16/365. 3. Oni su prva skupina u hadisu. bez krivine. Jedan hadis pojašnjava drugi.694 Nevevi kaže: Ulema veli: ovo okupljanje će biti na kraju dunjaluka.a. 694 Fethul Bari. Međutim hafiz Ibn Hadžer predaju Ali ibn Zejd el Džed'ana smatra slabom. 11/380-381 .Podjela u suri Vaki'a ne obavezuje da bude spomenuta podjela u hadisu.o čijoj pouzdanosti postoje različita mišljenja.Postoje dokazi koji govore o okupljanju na dunjaluku.692 Odgovor na ono sa čime oni to dokazuju bi bio sažet u slijedećem: 1. U Ahmedovoj predaji693spomenutog hadisa Ali ibn Zejda se kaže kako će oni: licima svojim ukloniti svaku neravninu. trojica koračajući pješice i trojica na licima. U pojedinim hasen hadisima od Ebu Hurejre r. uoči samog Sudnjeg dana. 11/380.249 na nama presuda o dominaciji vatre na dunjaluku nad nesretnicima bez posjedovanja neupitnih dokaza. Taj hadis nije suprotan hadisima koji pojašnjavaju kako će okupljanje biti na dunjaluku. 2. 11/381. El Husejni Abdurrahman Hašim i spominje mu sened kao dobar. hadis 7632. Vidi Fethul Bari. uzvišenja i trnja. Musned Ahmeda. nanosa.Hadis koji oni uzimaju kao dokaz je zabilježen od Ali ibn Zejda . Treća su oni koje vatra bude sakupljala a meleki vukli. uzvisinu i trnje. pred samo puhanje u Sur. Allahov Poslanik je upozorio na nju i spomenuo način na koji će djelovati u već navedenim hadisima. Zemlja stajanja na Sudnjem danu će biti ravna. 4. već smo spomenuli hadise o tome. A oni koji budu oklijevali smjenjivaće se jašući na jednoj jahalici i oni su druga skupina. 692 693 Sura El Vaki'a 7. komentar Ahmeda Šakira kojeg je upotponio dr.

«onako kako smo prvi put iz ništa stvorili»697a prvi čovjek koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a.696 U Sahihu od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: Ustao je pred nas Allahov Poslanik savs i rekao: Zaista ćete vi biti sakupljeni potpuno goli i osunećeni. biti goli. Allahov prijatelj.698 Ibn Hadžer kaže: Otkud onima koji će biti nakon smrti potpuno goli proživljeni. 698 Buhari 11/377 699 Fethul Bari 11/382 . otkud njima bašče sa kojima bi kupovali iznurene deve.zemlju Šama . pojašnjavajući kako će ovo okupljanje biti na dunjaluku kaže: Ovi tekstovi ukazuju na to da je ovo okupljanje prisutnih na kraju dunjalučkog vremena sa svih predjela zemlje na mjesto okupljanja . odmarati. 695 696 Nevevijev komentar Muslima 17/194-195 En Nihaje 1/320-321 697 Sura El Enbija' 104.. piće. vjernici i nevjernici. pića niti oblačenja na javnom mjestu stajanja (aresat).nakon spominjanja zabilježenih hadisa o vatri. osunećeni i bez ikakvih fizičkih mahana sakupljeni.. Ko smatra suprotno tome taj je otišao pored istine.699 Ovo jasno upućuje na to da će okupljanje biti na dunjaluku prije Sudnjeg dana. sve ovo ukazuje kako će se to dogoditi na kraju vremena u kojem je jelo. A što se tiče ahiretskog okupljanja u hadisima se bilježi kako će svi ljudi.s. osvanuti i omrknuti sa njima. jahanje na kupljenoj jahalici i drugo. kupljene jahalice.250 Dokaz tome su riječi Resulullaha savs: Ostale će sakupiti vatra. jela.695 Hafiz Ibn Kesir . Kad bi to bilo nakon drugog puhanja u Sur onda ne bi bilo smrti.. u kojoj će biti uništeni oni koji kasne pred vatrom. a Allah najbolje zna. zanoćiće.

5.Vjerovati u predznake Sudnjeg dana je sastavni dio vjerovanja u gajb bez čega bi vjerovanje muslimana bilo nepotpuno. Predznaci Sudnjeg dana su se većinom obistinili. 7.Ono što je pouzdano od Resulullaha savs . dozvoljeno dobro ili loše. a oni su: 1. 4.Resulullah savs je obavijestio svoj umet o onom što je bilo i onom što će biti dok ne nastupi Sudnji dan. dogoditi nešto slično njima. Kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana za njim će uslijediti drugi poput bisera na puknutoj ogrlici. To nije uspio saznati ni blizak melek niti poslani Poslanik. Obavijestio je o onom što će se dogoditi i to se obistinilo. izuzev malo njih.Do sada se nije pojavio nijedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. 8. 10. zna. 3. 6. .Znanje o Sudnjem danu je nešto što samo Allah dž.251 ZAKLJUČAK Sastojao bi se u najvažnijim rezultatima do kojih se došlo u ovoj studiji.Ne postoji pouzdan i vjerodostojan hadis o tačnom preciziranju trajanja dunjaluka. Vjerovanje (akaid) se zasniva na vjerodostojnoj informaciji pa makar bila i ahad. 9. već dogodili.Cilj pojavljivanja svih malih predznaka je potvrda i obistinjenje tih predznaka tako da se neće. obavezujući.nužno je vjerovanje i prihvatanje toga. 12.š. osim rijetko.Ono što se događa od predznaka Sudnjeg dana je mu'džiza Allahovog Poslanika i znak njegovog poslanstva.Nije svaki predznak Sudnjeg dana nešto što je zabranjeno. 11. 2. Oni podrazumijevaju ono što je zabranjeno. Nije dozvoljeno to odbaciti.Mali predznaci Sudnjeg dana su se.bilo da je riječ o mutevatir ili ahad hadisu .Vjerovanje u predznake Sudnjeg dana je sastavni dio vjerovanja u Sudnji dan.

17.Sami izlazak sunca sa zapada nije Sudnji dan. da nas sačuva. To je poput znakova smrti očitih na samrti. njegovu časnu porodicu i ashabe. 15. a kad izađe vrata su do Sudnjeg dana zaključana. Gospodaru svih svjetova i neka je Allahov salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda savs. . 16. nego će nakon toga biti još dunjalučkih stvari poput kupoprodaje i sl. Ovo okupljanje (hašr) će biti na dunjaluku prije Sudnjeg dana. Posljednji veliki predznak Sudnjeg dana je izlazak vatre koja će ljude sakupiti u zemlji Šama.Pojava mnogih predznaka Sudnjeg dana je dokaz propasti ovog svijeta i da mu se kraj približio.Vrata tevbe su otvorena sve dok sunce ne izađe sa zapada. Molimo Allaha dž.252 13. 14.š.Sudnji dan će nastupiti samo na lošim ljudima. neka je hvala Allahu dž. a Allah o svemu najbolje zna.š.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->