15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 23. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5376 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

$'<1 0#*#,-#21&2.# 61/ $14$'2416+86'414+</#
Nasilje u Bugojnu jeste teroristi~ki ~in, koji smo nedvosmisleno osudili, ali to nije opravdanje {efu policije RS da {iri strah i nemir kod muslimana Bo{njaka u RS
izjavi za agenciju Mina reisu-l-ulema Mustafa Ceri} iscrpno je govorio o tome kako se osje}aju muslimani Bo{njaci u RS

REAKCIJE

Reis Ceri} o polo`aju Bo{njaka povratnika u RS

Golgeteri: Vedad Ibi{evi} za ’Avaz’

U

nakon izjave direktora Obavje{tajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine da u dr`avi postoji 3.000 potencijalnih terorista, koji se etiketiraju kao veha-

bije na osnovu brade i odje}e, {to je vlastima u RS poslu`ilo kao izgovor da pokrenu policijsku raciju protiv muslimana Bo{njaka kao lov na vje{tice. 5. strana

Tuzla

Ibi{evi}: Gol i asistencija za ru{enje Verdera

(Foto: AFP)

Jedva ~ekam Francuze
Otkrivamo: Iza kulisa posjete Sarajevu

29. strana Mujkanovi}a i Majdan~i}a dovode u Tu`ila{tvo TK: Tu`ilac zatra`io pritvor

AN\ELINA \OLI SPAVALA U HOTELU ’BRASS’
7. strana

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Saslu{ani osumnji~eni za seks s maloljetnicom

Djevoj~ici rekli da su doktori!
13. str.

Tragedija: Te`ak udes u Tasov~i}ima

2. strana

Intervju: Jasmin Odoba{i}, stru~njak za nestale

POGINULA DVOJICA MLADI]A IZ ^APLJINE
IZBORI 2010.

MA[OVI]U TREBA ZABRANITI BAVLJENJE POLITIKOM
HERCEGOVINA BANJA LUKA

4. strana

Sutra u ’Avazu’ imena svih kandidata
6. strana

Paklene vru}ine u Mostaru
6. strana

Ukrali torbu sa pla}ama
14. str.

Najavljeni novi protesti vojnih penzionera

Dolaze i pred sjedi{ta SDA, SBiH i HDZ-a
Ne bude li odgovora federalnog premijera, protesti }e biti za desetak dana
Predsjednik Udru`enja profesionalnih vojnih lica Vojske Federacije BiH [aban Durmi{ najavljuje da }e, zajedno s Udru`enjem vojnih penzionera FBiH i hrvatskim udrugama, koje predvodi Ivan Jur~evi}, ako u narednih desetak dana ne budu primljeni na razgovor kod federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a, organizirati nove proteste pred zgradom Vlade. Proteste }e ovog puta organizirati i pred sjedi{tima politi~kih stranaka, SDA, SBiH i HDZ-a, zbog ~injenice da su iz njihovih redova, kako ka`e, i nadle`ni ministri u Vladi, pa stoga i one snose objektivnu odgovornost. - Niko od nas ne `eli ponovo proteste. Zato smo ve} dva puta od po~etka juna tra`ili sastanak s Mujezinovi}em, ali evo skoro tri mjeseca nismo dobili njegov odgovor, a ni poziv na sastanak. Ako sastanka ne bude u narednim danima, organizovat }emo proteste - ka`e Durmi{ On isti~e da, prije svega, `ele pokrenuti pitanje realizacije Nacrta zakona o povoljnom penzionisanju iz Uredbi 1, 2 i 3 i Zakon o demobilisanim borcima za povoljno penzionisanje. - Oba zakona, {to je jo{ ~udnije, usagla{ena su jo{ u januaru, a potpisala ih je i Vladina komisi-

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

teme

Durmi{: Bez odgovora

Mujkanovi}a i Majdan~i}a dovode u Tu`ila{tvo TK

(Foto: A. Bajri} Blicko)

ja. Ali, od tada, iz nama nepoznatih razloga, stoje negdje u ladicama. Je li u pitanju predizborno vrijeme ili ne{to drugo, nama u ovom momentu nije poznato, ali svakako `elimo ra{~istiti s premijerom - ka`e Durmi{. On isti~e i da ih bole nepravilnosti u vezi s odbijanjem deset posto od vojnih penzija i penzija demobilisanih boraca, a koje je, zbog recesije, Vlada uvela, za {ta, kako ka`e, nije dobila njihovu saglasnost. No, vi{e ih boli {to se tih deset posto ne odbija svima. V. B.

TUZLA Saslu{ani osumnji~eni za seks s maloljetnicom

Mujkanovi} i Majdan~i} djevoj~ici rekli da su doktori!
Majka 13-godi{njakinje, koja je, tako|er, s djevoj~icom saslu{ana u policiji, tvrdi da nije poznavala dvojicu osumnji~enih Tu`ilac zatra`io pritvor
Nakon {to su se preksino} dobrovoljno predali tuzlanskoj policiji, biv{i politi~ar Vahdet Mujkanovi} iz Br~kog i biznismen [uajb Majdan~i} iz Tuzle, osumnji~eni za bludni~enje nad jednom 13-godi{njakinjom iz Tuzle, ju~er u podne privedeni su na saslu{anje kod istra`nog tu`ioca Mugdima Zul~i}a.

Reagiranje direktora Studentskog centra

Sudske presude demantiraju ministricu Gretu Kunu
Direktor Studentskog centra Univerziteta u Sarajevu Emir Kadri} demantirao je tvrdnje ministrice obrazovanja Srednjobosanskog kantona Grete Kune da SBK nema dugovanja ovoj ustanovi. Kuna je izjavila da se radi o grant sredstvima, odnosno da se ona ispla}uju ako novca ima, te da nema govora o bilo kakavom dugu. Kadri} ka`e da to, jednostavno, nije Dom Bjelave: Dugovanja SBK se gomilaju ktor radio, ve} je provo|ena cijela ta~no te da je to i sud utvrdio. - Imaju dvije sudske presude. procedura, kada je bio „stampeJedna u iznosu ve}em od 450.000 do“ cijena, i svi su dali saglasnost. KM ve} je pravosna`na. Dobili Drugi put cijena je podignuta kasmo presudu i po drugoj tu`bi od da je uveden drugi obrok, {to su, oko 165.000 KM i ona }e biti usko- tako|er, svi prihvatili i pla}ali ro izvr{na. Jo{ dvije tu`be koje su u kazao nam je Kadri} te se upitao toku, po analogiji, isto }e zavr{iti. odakle „ministrici Kuni pravo da Dakle, ako la`e Kadri}, ne la`e sud u javnosti iznosi neistine“. Studenti iz SBK i HNK ove - istakao je na{ sagovornik. Kadri} je demantirao i ostale jeseni ne}e mo}i ostvariti smjeKunine tvrdnje, poput onih da je {taj u domovima ako njihovi ka„direktor jednostrano podizao ci- ntoni ne izmire dugovanja ili ako sami ne uplate punu cijenu smjene obroka i smje{taja“. G. M. - To nikada nije nijedan dire- je{taja.

Negirali navode
- Nakon naredbe Tu`ila{tva o provo|enju istrage i dostavljanja izvje{taja iz MUP-a TK, osumnji~eni su saslu{ani u Tu`ila{tvu zbog postojanja osnova sumnje da su po~inili kazneno djelo spolnog odnosa s djetetom. Prema Op}inskom sudu u Tuzli upu}en je zahtjev za odre|ivanje pritvora, a oba saslu{ana negiraju navode iz prijave - kazao je tu`ilac Zul~i}. Iako su osumnji~eni ju~er negirali navode o seksualnom odnosu, koje je policiji prijavila djevoj~icina majka, 29-godi{nja N. B., iz „Avazovih“ izvora bliskih istrazi nezvani~no saznajemo da je tri dana ranije Vahdet Mujkanovi} priznao da je jednom prilikom 45 minuta boravio s dje-

Tu`ilac Zul~i}: Kazneno djelo

voj~icom, ali da s njom nije imao nikakvog kontakta. Majka 13-godi{njakinje, koja je, tako|er, s djevoj~icom saslu{ana u policiji, tvrdi da nije poznavala dvojicu osumnji~enih. Kako nezvani~no saznajemo, Mujkanovi} i Majdan~i} djevoj~ici su se prvobitno predstavili kao doktori te je izvjesno vrijeme seksualno iskori{tavali,

dok se 13-godi{njakinja nije po`alila majci. Nakon toga uslijedila je prijava policiji.

Druga u~esnica
Nepotvr|ene informacije govore da je u cijelu pri~u uklju~ena i druga maloljetnica, koja policiji nije priznala upletenost u ovaj slu~aj. Iako se jo{ ~eka zvani~na potvrda ranije nare|enog ginekolo{kog nalaza djevoj~ice, procurila je i informacija da je on ve} gotov te da je potvrdio postojanje seksualnih odnosa. - Bolesne pedofilske radnje odvijale su se u unajmljenom stanu u tuzlanskom naselju Stupine - ka`e se u prijavi policiji. Stan je pretresen i iz njega su izuzeti materijali koji bi mogli biti predmet istrage.
A. MUSLIMOVI]

Dobrovoljno se predali
Vahdet Mujkanovi}, biv{i zastupnik u Skup{tini Br~ko Distrikta i nekada{nji ~lan SDP-a, a zatim i Stranke za BiH, peksino} oko 18.30 sati dobrovoljno se predao policiji, dok je za biznismenom [uajbom Majdan~i}em bila raspisana potjernica, jer je bio van granica BiH, odnosno na ljetovanju u Podgori. Nakon {to je saznao za potjernicu, Majdan~i} je prekinuo ljetovanje te se iste ve~eri kada i Mujkanovi} predao policiji.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Ekskluzivno: An|elina u Sarajevo do{la dan prije plana!
- Svaka ~ast, An|elina! Do{la si po drugi put da podsjeti{ na{e „zauzete“ politi~are da je krajnje vrijeme da se okon~a pitanje raseljenih u ovoj zemlji. Na`alost, ponudila si ruku pomo}i neodgovornima, onima koji nemaju osje}aj za patnju obi~nog ~ovjeka. Takvi ne osjete stid {to ih stranac skoro (carpe diem) pa moli da pomognu vlastitom narodu!

Slu`ba za poslove sa strancima u Br~kom

Izdato 545 pozitivnih rje{enja
U uredu Terenskog centra Slu`be za poslove sa strancima u Br~kom od po~etka godine izdato je 545 pozitivnih rje{enja po zahtjevima za privremeni ili trajni boravak u BiH, potvrdio je {ef Terenskog centra Jovan Stoji~i}, prenosi Srna. Prema njegovim rije~ima, od ovog broja 400 rje{enja se odnosi na privremeni, a ostatak na trajni boravak stranih dr`avljana u Br~ko Distriktu.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

ANALIZA Kakav je u~inak vlasti koalicije SDA i Stranke za BiH

Tihi}evo i Silajd`i}evo politi~ko le{inarenje
Zabavljeni podjelom talova i prljavom borbom za opstanak na vlasti, lideri dvije bo{nja~ke stranke jasno pokazuju da su kadri samo da ovaj narod zaviju u crno
Ko se jo{ sje}a izjave predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihi}a u Beogradu 17. juna ove godine? Malo ko! Tihi} je, da podsjetimo, tada rekao da je prvi rezultat njegove posete Srbiji i Borisu Tadi}u osloba|anje pripadnika Oru`anih snaga BiH Mirsada Salki}a, dok ‘’sli~an ishod o~ekuje i u drugom takvom slu~aju’’.

Nana Fata i An|elina \oli
Primjerom Fate Orlovi} trebale bi da po|u i ostale ugledne i popularne osobe preko kojih na{i bankrotirani politi~ari poku{avaju da love jeftine poene
Predsjedni{tvo BiH nema nikakve nadle`nosti u oblasti povratka izbjeglica i prognanika, pa tako ni u implementaciji Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Svejedno, upravo o tome Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} razgovarali su u subotu s holivudskom divom An|elinom \oli (Angelina Jolie), koja dio svog humanitarnog anga`mana `eli da posveti na{oj zemlji i koja je, da su kod nas stvari poredane kako treba, o tome trebala razgovarati s nadle`nim ministrima i drugim zvani~nicima. Ni{ta ~udno: otimanje za publicitet koji sobom nose slavne osobe stari je manir ovda{njih politi~kih lidera. Ispod njihove velike kro{nje oni za sebe tra`e malo hlada i jeftinih poena u javnosti, pogotovo u vremena kakva su ova - predizborna. Sve je o tome, upravo u subotu, rekla nana Fata Orlovi}, kroz ~iju ku}u posljednjih godina redovito defiluju najvi{i predstavnici vlasti, od Silajd`i}a do Tihi}a. Kad im treba, s njom rado poziraju pred kamermanima i fotoreporterima, a kad ne{to trebaju u~initi za Fatin 11 godina star problem, oni netragom nestanu. „Vi{e nikog ne}u pustiti u ku}u da se sa mnom slika, da kupi poene na nani. Ka`u, evo nas, nano, mi do{li. Do{li zbog sebe, ne zbog mene... Do|u samo kad im treba, svi ovi na{i iz Federacije“, ka`e nana Fata i opisuje kako se s njom, me|u ostalim, poigrava Haris Silajd`i}. Umjesto odgovornim politi~kim radom, na{a vlast odavno se bavi trikovima i bacanjem pra{ine u o~i narodu. Pojavljuju se tamo gdje drugi prave uspjehe, poku{avaju}i da ne{to i za sebe u{i}are. A tamo gdje njihov lo{ rad caruje, s katastrofalnim rezultatima, prave se nevje{ti i nevini. U narednih mjesec i po vlast }e po ko zna koji put poku{ati da zama`e o~i svojim gra|anima i da prevarom ponovo pridobije njihovo glasa~ko povjerenje. Visoki politi~ari i strana~ke vo|e nastoja}e da se pojavljuju u dru{tvu osoba koje narod voli i cijeni, od estradnih zvijezda do uglednih osoba iz dru{tvenog `ivota. Nana Fata unaprijed im je poslala odbijenicu. Njenim primjerom trebali bi da po|u i svi drugi koji su svih ovih godina zloupotrebljavani u raznim strana~ko-liderskim propagandnim kampanjama. Neka se na{i bankrotirani politi~ari ubudu}e slikaju sami: da se i na taj na~in poka`e koliko su ostavljeni od naroda koji su odavno ostavili na cjedilu.

Neostvareni pjesnik
Aluzija je vi{e nego jasna - u beogradskom kazamatu Ilija Juri{i} pre`ivljava golgotu i danas, vi{e od dva mjeseca nakon {to je Tihi} izme|u redova najavio njegovo skora{nje osloba|anje. Ba{ka {to Tihi} nema ama ba{ nikakve veze s osloba|anjem Salki}a! No, storija sa Salki}em i njegovim tamni~enjem, iako nije bilo nikakvog razloga za to, pokazuje u pravom svjetlu bo{nja~ku politiku

Tihi} zajedno sa svojim partnerom Dodikom poni`ava Bo{njake

Bo{njaci u poziciji autsajdera
Tihi} i Silajd`i} doveli su i Bo{njake i BiH u situaciju apsolutnih autsajdera ~ak i na regionalnoj sceni. Uz Borisa T adi}a, Ivu Josipoudobno zavaljen u najskupljim apartmanima najluksuznijih hotela svijeta! Silajd`i} je ~ak nedavno slavodobitno objavio da }e ~etni~ki monstrum Veselin Vlahovi} Batko ipak biti izru~en pravosu|u BiH zahvaljuju}i, eto, njemu! Ni prstom ~ovjek nije mrdnuo da bilo {ta pomogne u ovom slu~aju, ali je, a da se bar malo ne zacrveni, tu|e zasluge u slu~aju „Vlahovi}“ pripisao sebi. Tihi}evo i Silajd`i}evo politi~ko le{inarenje nad sve poni`enijim Bo{njacima pokazuje pravi odnos njihove vlasti spram onih koji su im tu vlast omogu}ili, odnosno spram, uglavnom, Bo{njaka, u ~ije ime nastupaju i za ~ija se le|a zaklanjaju. Zabavljeni vra}anjem nekih ratnih i poratnih dugova te podjelom talova, lideri vladaju}e koalicije SDA i Stranke za BiH jasno pokazuju da su kadri samo da ovaj narod i ovu zemlju jo{ vi{e zaviju u crno. Tihi} jeste vispreni spletkaro{! Njegovo vrhunsko ostvarenje ogleda se u tome da osujeti uspinjanje na partijskoj i politi~koj sceni svakoga ko iole ne{to zna ili vrijedi i nema oraha u d`epu. Jedino tu je postigao vrhunske domete. Ovaj biv{i komunisti~ki javni tu`ilac iz Bosanskog [amca pri tome vje{to prikriva svoje partnerstvo i saradnju s Miloradom Dodikom, kojeg je jo{ davne 1998. vi}a, Milu \ukanovi}a... {ta mogu re}i ili uraditi Tihi} i(li) Silajd`i}, a da ne izazovu podsmijeh i rezignaciju ne samo bo{nja~ke javnosti? prvi put doveo na vlast u RS, a i danas mu sa svojim ministrima u Vladi RS daje legitimitet. Da ne spominjemo Prud i dogovor SDA i SNSD-a o podjeli BiH. Silajd`i}, pak, osim {to transparentno krade (pogledajte samo u~inak „Elektroprivrede BiH“, koja je pod njegovom beskrupuloznom {apom), umije i da lafina. Njegov jeftini populizam zna odjeknuti, ali se BiH uvijek vrati kao bumerang. Primjera za to je napretek. U politi~kom smislu, njegov krajnji domet je bestidno dr`anje za skute turskih lidera i oslu{kivanje {ta bi mu to Ankara novo mogla donijeti. U to ime nisu bili po{te|eni ni srebreni~ki tabuti, u {ta smo se svi 11. jula ove godine javno uvjerili.

www.dnevniavaz.ba

Nesigurnost vlada na bh. putevima
Pitanje: Kako biste ocijenili nivo sigurnosti u saobra}aju u BiH?
A) Lo{ 36% B) Vrlo lo{ 47% C) Zadovoljavaju}i 11% D) Veoma dobar 4% E) Ne znam 2%

Silajd`i}: Politi~ki pokrovitelj plja~ke dr`avnog blaga

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

danas: {to je narod jadniji i prignje~eniji, to su mu predstavnici besramniji, oholiji i licemjerniji. I Tihi} nije usamljen. Rame uz rame s njim, u bespo{tednoj bici za „spasioce“ rastu}eg broja utamni~enih Bo{njaka jeste i Haris Silajd`i}, lider opskurne Stranke za BiH. U pauzi izme|u posjete sinu u Londonu, koji je u Velikoj Britaniji jo{ od po~etka agresije na BiH, ili telefonskih razgovora sa suprugom koja ve} 18 godina `ivi u Turskoj, fokusiran na hijensko komadanje dr`avnog blaga i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, ovaj neostvareni pjesnik i jo{ neostvareniji politi~ar sik}e zapaljivom retorikom prema svima i svakome ko nesmetano hapsi i tamni~i jednog po jednog pripadnika snaga koje su branile ovu dr`avu kada joj je bilo najte`e, dok je Silajd`i} bio hiljadama kilometara daleko,

Pognute glave
Silajd`i}eva stranka koja se zaklinje u „sto posto BiH“, a prakti~no ja~a „sto posto RS“ i Milorada Dodika, u posljednjoj je fazi odumiranja. Opet, ona koju predstavlja Tihi} i koja nas je godinama uvjeravala da samo njeni kadrovi znaju {ta Bo{njacima i Bosni treba, udarila je o zid svojih kadrovskih nekompetencija i njihovih la`i, talova i lopovluka, zbog ~ega Bo{njaci, osim s gladnim trbuhom, danas hodaju i pognute glave. Izbori su tu. Ako Tihi} i Silajd`i} i njihova vladaju}a koalicija 3. oktobra pre`ive taj najva`niji demokratski test, nad BiH }e ostati poznati le{inari koji }e sve ni`e i ni`e kru`iti nad njom i njenim izmrcvarenim narodom. Da ogule, pozoblju i odnesu ono {to je jo{ ostalo. Sead NUMANOVI]

DE C A

Koga je briga za Ramadana?
Da su Tihi} i Silajd`i} druk~iji, zar bi Ramadan Dervi{evi} iz Srebrenice i desetine njegovih saboraca koji su pre`ivjeli 1995. godinu, sada, bukvalno, prosili od svoje podrinjske sirotinje kako bi sebi osigurali branioce pred srpskim sudovima koji ih godinama proganjaju? Ovakvi slu~ajevi „lidere“ ne zanimaju.

B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 120.493 posjetioca.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

INTERVJU Jasmin Odoba{i}, stru~njak za tra`enje nestalih osoba

Ma{ovi}u zabraniti bavljenje politikom
Ulica Azize [a}irbegovi}: Danima je prekopavaju
(Foto: M. @ivojevi})

Zbog TV1 Sarajlije ostaju bez puteva

Od Instituta za nestale osobe pravi se predizborni cirkus Mi smo godi{nje otkopavali 2.000 do 2.500 tijela, a sada se svelo na svega 200
Razgovarala: Elvedina HALA]
Institut za nestale osobe (INO) BiH, kakav je sada, treba ukinuti i {to hitnije formirati drugo tijelo da nastavi tra`iti nestale osobe. Razlog je to {to je Institut napravljen od pojedinaca namjerno tako da ne mo`e funkcionirati i da mo`e posti}i samo jedan rezultat, a to je da se traganje razvla~i deset ili 50 godina i da oni u`ivaju u privilegijama, ka`e na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“ biv{i radnik Instituta i stru~njak za tra`enje nestalih osoba Jasmin Odoba{i}. lak{e raspolagati sredstvima. Dr`avni ured za reviziju za posljednje dvije godine poslovanje INO-a ocijenio je s rezervom nabrojav{i brojne nezakonitosti, korupciju, mito, nezakonite isplate...

„Elob“ prekopava ulice bez dozvole Op}ine
Pomo}nik na~elnika Ned`ada Kold`e ne zna da li izvo|a~ ima potrebne saglasnosti
Nova televizija TV1 i Kablovska televizija „Elob“ ko{tat }e Sarajlije gradskih puteva koji se danima rove kako bi se, navodno, sjedi{te nove televizije spojilo sa ovim kablovskim operatorom preko koga }e se signal emitirati. Koliko se organizatorima `uri da do izbora po~nu sa emitiranjem programa pokazuje i izrovana ulica Azize [a}irbegovi}, koja je navodno prekopana kako bi se postavili opti~ki kablovi koji }e spojiti sjedi{te televizije na ^engi} Vili sa „Elobom“. Naime, organizator ~ak nije mogao ~ekati ni odobrenje Op}ine Novo Sarajevo, te, kako saznajemo, izvodi radove bez potrebnih saglasnosti. Zvani~nu informaciju nismo mogli dobiti, jer nam Nijaz Hromo, pomo}nik na~elnika ove Op}ine Ned`ada Kold`e nije mogao kazati da li postoje saglasnosti za izvo|enje radova. Da se ne{to mu}ka potvrdio nam je dobro upu}eni izvor koji tvrdi da iza svega stoje beogradski vlasnici F. K. „Eloba“.

Cirkus s ispra}ajem komunalaca u Vi{egrad
[ta mislite o akciji pretra`ivanja korita Drine u Vi{egradu?
- Da se to nije desilo, ove godine Institut ni{ta ne bi uradio. Podr`avam tu akciju i da su me zvali, bio bih spreman da danono}no radim tamo. Me|utim, ne podr`avam na~in na koji se to radi. Nije trebalo praviti cirkus pa iz Sarajeva s kamerama ispra}ati komuces traje {to du`e, jer imaju privilegije, u`ivaju. Na 51 radnika imaju 26 automobila. Pa, to nema ni ameri~ki Pentagon. Gospoda voze tetke, strine, supruge u tim vozilima. nalce. Jo{ je mogla i muzika zasvirati. To su uradili Besim Mehmedi} i Amor Ma{ovi} u predizborne svrhe. Trebalo je anga`irati lokalne ljude - povratnike. Mogli su zaraditi dnevnicu, najbolje poznaju terene oko Drine, nestali su ~lanovi njihovih porodica i sto puta bi imali ve}u `elju da ih na|u.

Imate li informacija o tome kako se odvija posao s tra`enjem tijela?
- Lani su otkopali samo 218 ~itavih tijela i oko 400 dijelova skeleta. To je `alosno. Za to vrijeme potro{eno je 4,2 miliona KM. U Bosanskoj krajini je 25. jula obavljena d`enaza i ukopano je 41 tijelo, od ~ega su 34 otkopana do kraja 2004. godine, dok je moj tim radio. To zna~i da su od tada otkopali samo sedam tijela. Da sve bude gore, od ta 34 tijela neka su na ukop ~ekala vi{e od deset godina. Svi oni imali su goru sudbinu od porodice Pali}, jer su ~ekali du`e.

Bo{nja~ki interesi
^ime potkrepljujete te{ke optu`be na ra~un Instituta?
- Prvo, primili su 51 radnika, od ~ega samo tre}ina radi na tra`enju nestalih. Da apsurd bude gori, nemaju nijednog kriminalistu, ali zato imaju muzi~are, metaloprera|iva~e... Kadrovska struktura je takva da INO ne mo`e odgovoriti zahtjevima. Nisu napravili centralnu evidenciju nestalih iako su to obe}ali prije dvije godine i osam mjeseci.

Kako se mo`e ubrzati proces tra`enja nestalih osoba?
- Prvo treba napraviti novu sistematizaciju tako da imamo vi{e terenskih ureda, vi{e istra`itelja, a minimalan broj administracije, te da se uradi bolja raspodjela terena. To je lo{e ura|eno. Treba formirati operativni institut u kojem }e se prije svega tra`iti nestali, a ne da se od njega prave predizborni cirkusi.

Ivan Drmi} priznao hrvatskoj policiji

Poku{ao podmititi sudije zbog Glava{a
Poslanik HDSSB-a u Hrvatskom saboru Ivan Drmi} policiji je priznao da je `elio podmititi sudije Vrhovnog suda Hrvatske kako bi ratnom zlo~incu Branimiru Glava{u bila ubla`ena kazna, javila je Hrvatska radio-televizija, prenosi Srna. Mediji navode da se iz policijskog zapisnika jasno vidi da su Drmi} i Glava{eva prijateljica Sanja Marketi} izvjesnom Sre}ku J. predali 70.000 eura kojima je, navodno, trebala biti „ubla`ena kazna Glava{u“. Vrhovni sud u tom slu~aju je odluku donio ranije, a istra`itelji imaju indicije da Drmi} i Marketi} svojim priznanjem zapravo poku{avaju prikriti mnogo „krupnije ribe“ koje su uklju~ene u aferu. Kao Glava{evi sponzori ve} se spominju mnoga osje~ka gradska preduze}a, ali i vlasnik jednog velikog privatnog koncerna. Vrhovni sud Hrvatske 30.

Koji su razlozi da se toliko ~eka na ukop na|enih tijela?
- Odgovor je jasan. Ogroman novac se obr}e i u ICMP-u i u Institutu, a gospodi je stalo da pro-

Odoba{i}: Namjerno se razvla~i s potragom za tijelima

Kriminal SDA
Na {ta konkretno mislite?
- Da bi bilo rezultata u tra`enju nestalih, treba strogo zbraniti ne samo Ma{ovi}u nego svima iz INO-a da se bave politikom.

Ko je kriv za stanje koje, prema Va{im tvrdnjama, vlada u toj instituciji?
- Odmah po formiranju dalo se vidjeti da je prije svega Amor Ma{ovi} doslovno izdao bo{nja~ke interese, jer je od 51 radnika doveo samo 25 Bo{njaka, a odnos nestalih je 86 posto Bo{njaka prema 14 posto svih ostalih. Bo{njaci su morali biti na ~elu Sektora za ekshumacije, ali je Ma{ovi} i ekshumacije i evidencije dao nebo{njacima, a njima je ostavio finansijski sektor. Mo`da zbog toga da mogu

O~ito je da je politika uveliko umije{ala prste i u humani rad. Kako Vi gledate na to?
- Sve sam pojasnio u svojoj knjizi „Sjaj i bijeda ekshumacija“, u kojoj direktno prozivam SDA, Sulejmana Tihi}a i neke druge, te papirima potkrepljujem sve lopovluke i kriminal u Institutu. Mi smo godi{nje otkopavali 2.000 do 2.500 tijela, a sada se svelo na svega 200. Ko je kriv? Onaj ko je bio u posljednjem mandatu, a to su SDA i SBiH.

Glava{: Pobjegao u BiH

jula smanjio je Glava{u kaznu s deset na osam godina zatvora zbog ratnih zlo~ina po~injenih nad Srbima u Osijeku 1991. godine, ~ime je ona postala pravosna`na. Glava{ je 2009., uo~i izricanja prvostepene presude @upanijskog suda u Zagrebu, pobjegao u BiH, ~ije dr`avljanstvo ima uz hrvatsko, {to je onemogu}ilo njegovo izru~enje Hrvatskoj.

Jeste li toliko ogor~eni zbog dobivanja otkaza u Institutu?
- Ne `elim da se ovo {to pri~am shvati kao moje ogor~enje. Moj otkaz pomo}i }e da se stvari ra{~iste. ^ovjek sam kojeg obi~ni ljudi podr`avaju, a od kojeg politi~ari bje`e najvi{e zbog moje knjige. Nemam politi~kih ambicija, niti sam ~lan ijedne stranke, za razliku od Ma{ovi}a. Moja stranka su ove jadne porodice nestalih koje su zaboravljene od svih.

Elvir Jakupovi} pred Sudom BiH

Radni odnos u Parlamentu, a na ~elu INO-a kao volonter
- ^lan 5. Zakona o nestalim zabranjuje bilo kakvo bavljene politikom ljudima koji se bave tra`enjem nestalih. Biv{i predsjednik CIK-a i Ma{ovi}ev kom{ija Suad Arnautovi} nezakonito je rekao da tu nema sukoba interesa, a istovremeno su dvojica na{ih kolega iz Instituta u Mostaru i Bratuncu morala dati ostavke u lokalnim parlamentima. To je sramotno. Kakav je moralni integritet politi~ara kada su dozvolili da Ma{ovi} {est godina bude u Parlamentu u radnom odnosu, a da bude volonter na ~elu ove institucije? To je njihov prljavi odnos prema porodicama nestalih - tvrdi Odoba{i}.

Danas o priznanju krivice
Ro~i{te za razmatranje sporazuma o priznanju krivice pred Odjelom za ratne zlo~ine pri Sudu BiH u predmetu „Elvir Jakupovi}“ bit }e odr`ano danas, saop}eno je iz Suda. Optu`nica Elvira Jakupovi}a tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva.

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

5

REAKCIJE Reis Ceri} o polo`aju povratnika Bo{njaka

U RS se vodi bezo~na hajka pod pla{tom borbe protiv terorizma
Nasilje u Bugojnu jeste teroristi~ki ~in, koji smo nedvosmisleno osudili, ali to nije opravdanje {efu policije RS da {iri strah i nemir kod muslimana Bo{njaka u RS
Povodom subotnje posjete Blagaj Rijeci kod Bosanskog Novog, gdje je iftario u gradskoj d`amiji s udru`enjem `ena iz Bu`ima i Bosanske Gradi{ke i susreo se sa Samirom Blagaj~evi}em, kojeg je policija RS pod sumnjom da je potecijalni terorista iz navodnog vehabijskog pokreta uhapsila pa pustila, agencija Mina zamolila je reisul-ulemu dr. Mustafu Ceri}a za kra}i razgovor o toj temi.

Neka OSA objavi spisak tri hiljade potencijalnih terorista
Pozivamo Obavje{tajno-sigurnosnu agenciju dr`ave BiH da objavi spisak od 3.000 potencijalnih terorista u BiH, o kojem je nedavno govorio direktor OSA-e, kaisustvu maloljetne djece zbog njihovog izgleda, izaziva kod njih zebnju, stvara neopisivi strah i osje}aj nemo}i i poni`enja. Kori}anske stijene, gdje je strijeljano izme|u 200 i 250 mu{karaca razli~ite dobi, gdje su u subotu familije prou~ile Fatihu i polo`ile cvije}e, nisu daleko od Blagaj Rijeke kod Bosanskog Novog i zato su povratnici u ovaj grad u organizaciji Islamske zajednice javno protestirali u petak (20. avgusta 2010.) ispred ku}e Samira Blagaj~evi}a, jer se osje}aju neko bi se svi suo~ili s tom ~injenicom ili da se to demantuje, ako nije istina, kako bi se ljudi, posebno muslimani Bo{njaci u RS, oslobodili straha i neizvjesnosti. znaju uop{te o ~emu ovi pri~aju kada ih optu`uju za vehabijski pokret, kada ih ispituju za{to imaju ili nemaju bradu, za{to nose pantalone ovako ili onako, kada ih pitaju za{to su toliko pobo`ni, za{to se toliko mole Bogu. Zato je izjava direktora dr`avne slu`be za sigurnost nakon teroristi~kog napada na Policijsku stanicu u Bugojnu, da u BiH ima 3.000 potencijalnih terorista, neodgovorna i krajnje tendenciozna. Ako zaista u BiH postoji 3.000 potencijalnih terorista, onda je to znak za sveop}u uzbunu, ali ako je to re~eno da bi se opravdao nerad i neefikasnost dr`avnih sigurnosnih slu`bi, onda je to razlog da svi dignemo glas protiv {irenja straha i nesigurnosti u na{oj zemlji.

Policijska racija
Reis Ceri} iscrpno je govorio o tome kako se osje}aju muslimani Bo{njaci u RS nakon izjave direktora Obavje{tajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine da u dr`avi postoji 3.000 potencijalnih terorista, koji se etiketiraju kao vehabije na osnovu brade i odje}e, {to je vlastima u RS poslu`ilo kao izgovor da pokrenu policijsku raciju protiv muslimana Bo{njaka kao lov na vje{tice. - Muslimani Bo{njaci u RS da-

Mesi: Osmi het-trik u dresu {panskog prvaka

Li~nost dana Lionel Mesi

Ponovo nao{tren
Postigao tri gola protiv Sevilje u revan{ me~u Superkupa [panije
Lionel Mesi (Messi) ponovo je podsjetio kakav je fudbalski ~arobnjak u stanju biti, kad ga ho}e. Ponovo nas je sve natjerao da mu se divimo, a Barcinim navija~ima upotpunio je zadovoljstvo. Ili mo`da bolje, odli~no je svoje majstorstvo uklopio u cjelokupnu maestralnost Barcelonine ekipe. [panski prvak u subotu nave~er je osvojio prvu titulu ove sezone, u revan{-me~u Superkupa savladav{i ekipu Sevilje, koja je pro{le sezone izbacila Barcu na njenom putu da se osim titule dokopa i naslova pobjednika Kupa. U prvom me~u bilo je 3:1 za tim iz Andaluzije, ali kao da je neko posumnjao da Barcelona taj zaostatak ne}e dosti}i. Sa, nakon razo~arenja na Svjetskom prvenstvu, ponovo nao{trenim Mesijem, koji je postigao tri gola, to je bilo prete`no lako. S osmim het-trikom u dresu Barce ve} na po~etku sezone najavio je da }e i ove godine biti strah i trepet za protivni~ke odbrane i golmane. Mesi je ro|en u Rosariju 24. juna 1987. Sa pune 23 godine jo{ samo Svjetsko prvenstvo A. ^. osvojio nije.

Mir i sigurnost
Nasilje u Bugojnu jeste teroristi~ki ~in, koji smo nedvosmisleno osudili, ali to nije opravdanje {efu policije RS da {iri strah i nemir kod muslimana Bo{njaka u RS. Njih to podsje}a na vrijeme kada su ih teretili sli~nim optu`bama da bi kasnije opravdali logore, mu~enja, ubijanja, strijeljanja i zlo~in genocida. To su opasne i stra{ne stvari kojima se muslimani Bo{njaci sumnji~e i koje posljednja izjava direktora policije RS „da }e se nastaviti preventivne akcije“ veoma uznemirava, posebno nakon iskustva Samira Blagaj~evi}a i drugih Bo{njaka koji su ovih dana privo|eni „preventivno“ pod optu`bom da pripadaju vehabijskom pokretu. Tako|er, svaki razuman ~ovjek osu|uje nasilje i terorizam, posebno ako se to ~ini u ime vjere ili ideologije, ali je neprihvatljivo da se dr`avne slu`be sigurnosti odnose prema bilo kojem pojedincu ili grupi s mr`njom i predrasudama, u slu~aju muslimana, s islamofobijom. Molim Uzvi{enog Boga da nam svima dadne mir i sigurnost u du{i i da u svom kom{iji vidimo prijatelja, posebno u ovim mubarek danima ramazana - kazao je za agenciju Mina reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri}.

Godi{njica formiranja 442. brigade ARBiH

„Bregavu“ skoro svi zaboravili

Resi Ceri} sa Samirom Blagaj~evi}em: Povratnici su veoma upla{eni

nas su veoma upla{eni i `ive pod jakim traumati~nim stresom iz 1992. godine, kada su im djedovi, o~evi, sinovi, amid`e, daid`e i kom{ije odvo|eni iz ku}a u logore, odakle se veliki broj njih nije nikada vratio i o kojima se ni dan-danas ne zna gdje su im kosti. I sama pomisao da im u svako doba nenajavljeno, posebno no}u, mo`e do}i policija da im pretra`uje dom u pr-

za{ti}enim i nemo}nim pred bezo~nom hajkom koja se vodi u RS pod pla{tom borbe protiv terorizma, odnosno vehabijskog pokreta. Bo{njaci povratnici u svoja sela i gradove, koji su toliko propatili u izgnanstvu, koji uz velike napore obnavljaju poru{ene ku}e i lije~e nanesene rane i koji `ele nastaviti `ivot u miru i sigurnosti sa svima ljudima dobre volje, ne

Lov na vje{tice
Svako razuman podr`ava dr`avne slu`be da profesionalno rade svoj posao u o~uvanju mira i sigurnosti u na{oj zemlji, ali se ne mo`e prihvatiti medijska hajka i lov na vje{tice, gdje stradaju nevini ljudi i gdje ljudi do`ivljavaju traume s trajnim posljedicama, posebno djeca.

S ju~era{njeg obilje`avanja u Blagaju

(Foto: M. Smajki})

Nastavljaju se razgovori o stand-by aran`manu

Delegacija MMF-a danas u Banjoj Luci
Delegacija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) boravit }e danas i sutra u Banjoj Luci, gdje }e imati i niz sastanaka s ministrom finansija u Vladi RS Aleksandrom D`ombi}em, prenosi Onasa. Delegacija MMF-a stigla je u posjetu BiH u okviru nastavka drugog pregleda, kojim se ustanovljava jesu li ispunjeni uvjeti iz stand-by aran`mana.

Polaganjem cvije}a i u~enjem Ja’sina na {ehidskom mezarju u Blagaju ju~er je obilje`ena 18. godi{njica formiranja 442. brigade ^etvrtog korpusa Armije RBiH. Ova brigada, poznata i pod nazivom „Bregava“, prema rije~ima Ned`ada Pehilja, predsjednika Jedinstvene organizacije boraca Stolac, formirana je 22. avgusta 1992. na podru~ju Ju`nog logora u Mostaru. - Bili smo primorani formirati brigadu izvan na{e op{tine, jer tada nam to nisu dozvoljavale snage HVO-a. Iako su sjajni i hra-

bri borci na{e brigade u~estvovali na svim rati{tima, od Neuma do Trebevi}a, danas se njihov ratni put, na`alost, ne po{tuje. Zaboravlja se sve {to su na{i borci u~inili na tom putu, na kojem je 98 njih dalo svoje `ivote i tek rijetki do|u da odaju po~ast. Stoga, okupili smo se ovdje da se prisjetimo na{ih poginulih i da poru~imo da ih ne smijemo zaboraviti - rekao je Pehilj. Tako se ju~er u Blagaju moglo ~uti kako, „da nije bilo 442. brigade, ne bi bilo ni ^etvrtog korM. Sm. pusa“.

[ta drugi pi{u
Poku{ao se ubiti jer ga je ostavila supruga

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

S no`em u trbuhu pregovarao s policajcima
Dragan Jovanovi} (44) iz Po`arevca u Srbiji poku{ao se ubiti na ulici zato {to ga je ostavila supruga. Zario je sebi no` u trbuh i tako sat pregovarao s policijom. Vikao je da }e se zaklati jer mu je oti{la supruga i uzela dvoje djece. Policajci su tra`ili broj `eninog mobitela kako bi razgovarao s njom. - Jelena, ako me voli{, do|i ku}i i dovedi djecu, ina~e }u se odmah zaklati nasred ulice - govorio joj je na telefon. Nakon razgovora nastavio je pregovarati s policajcima i zabadati dublje no` u trbuh. Rekao je da je popio {aku tableta. Dok mu je policija odvla~ila pa`nju,

Josipovi} u crvenoj haljini s gostima iz rodne Li{nje Jovanovi} na ulici

(Foto: D. Stojni})

kom{ija Zlatko Trajkovi} zgrabio ga je sle|a i savladao. Odveli su ga u bolnicu.

PRIJEDOR Na imanju Elizabete Josipovi}, vlasnice „Scontoproma“

Atrakcija na Pelje{cu

Iftar za 80 zvanica
Gosti u Petrov Gaj stigli iz Prnjavora, Sanskog Mosta i Prijedora
Elizabeta Josipovi}, vlasnica i direktorica „Scontoproma“, preduze}a za proizvodnju namje{taja i presvlaka za namje{taj, koje u tri pogona u Prijedoru, Sanskom Mostu i Prnjavoru zapo{ljava vi{e od 600 radnika, priredila je u subotu na svom imanju u prijedorskom selu Petrov Gaj iftar za osamdesetak zvanica. Zvanice su na iftar u Petrov Gaj stigle iz Prnjavora, sela Li{nje, potom Sanskog Mosta i, naravno, iz Prijedora. Rije~ je, kako ka`e Josipovi}, o sasvim obi~nim ljudima, njenoj rodbini, prijateljima i poznanicima, kojima je na ovaj na~in, pripremom iftara, htjela uljep{ati ramazanske dane. - Naravno, na trpezi je bilo probranih bosanskih specijaliteta, japraka, sogan-dolme, raznih vrsta pita, ali i baklava, hurma{ica, gurabija... Iftar sam pripremila pored bazena, na op{tu ra-

Vojno vozilo

Austrijanac do{ao „pinzgauerom“
Jedan Austrijanac do{ao je u „pinzgaueru“, vozilu za prijevoz vojnika, u Ponikve na otoku Pelje{cu. [to se zakona ti~e, ovakvo vozilo mogu}e je voziti i po Hrvatskoj. „Pinzgauer“ je izvorno razvila austrijska firma „Steyr Daimler Puch“ za austrijske alpince. Rije~ je o kockastom vozilu s terenskim podvozjem i sposobnim pogonom na sve to~kove koji omogu}ava izvrsne terenske karakteristike. Vozilo su razvili tokom pedesetih godina pro{log stolje}a.

Elizabeta sa ~lanicama hora „Osman D`afi}“

dost starijih zvanica - kazala je presretna Elizabeta Josipovi}, koja je s posebnom rado{}u ugostila ljude iz rodne Li{nje, sela pored Prnjavora.

Iftar u Petrovom Gaju svojim nastupom uljep{ale su i ~lanice hora KUD „Osman D`afi}“ iz naselja Puharska u Prijedoru.
M. ZGONJANIN

U Mostaru i ju~er visoke temperature

Kontroverzni spot o medicinskim sestrama
Danci su napravili spot kojim privla~e nove medicinske sestre. Pacijent umire na stolu, a kada mu medicinska sestra poka`e grudi, odmah o`ivi. No, pojavili su se i kriti~ari reklame. Jedna medicinska sestra rekla je da spot pokazuje da je u redu da one budu prikazane kao seks-objekti.

Na suncu bilo i do 45 stepeni
Visoke temperature i ju~er su pr`ile Hercegovinu, pa je Mostarcima zbog vala nesnosnih vru}ina bilo te{ko pre`ivjeti dan. Iako se ujutro zbog vjetra ~inilo da }e biti podno{ljivije nego prethodnog dana, temperatura je u 15 sati na suncu dosezala i do 45 stepeni! Tako je ve}ina Mostaraca i ju~er kao idealan spas odabrala more i obli`nja kupali{ta, a nekima su debela hladovina i mnogo teku}ine bili jedino uto~i{te. Stoga su se tek rijetki usudili iza}i, a gradom su, posebno starim dijelom, kora~ali najvi{e turisti osvje`avaju}i se vodom i sladoledima. - Va{ grad je lijep, ali ovdje je veoma vru}e. Dr`im se hladovine - rekao nam je jedan francuski turista. U dispe~erskom centru mostarske Hitne pomo}i kazali su nam da ju~er, ipak, nisu imali poja~an broj M. Sm. intervencija.

Specijalni prilog na{eg lista

U sutra{njem „Avazu“ imena svih kandidata za oktobarske izbore
Nakon {to je Centralna izborna komisija (CIK) BiH ovjerila kandidatske liste za u~e{}e na predstoje}im op}im izborima koji }e biti odr`ani 3. oktobra, „Dnevni avaz“ u sutra{njem broju }e objaviti prilog na 29 stranica u kojem }e ~itaoci imati uvid u liste svih politi~kih stranaka i koalicija, kao i imena nezavisnih kandidata koja }e se na}i na glasa~kim listi}ima. U prilogu }e biti objavljene i kandidatske liste za kompenzacijske mandate politi~kih stranaka i koalicija, koje su ovjerene da predlo`e kandidate za Predsta- Naslovna strana priloga vni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH, Predstavni~ki dom ParE. G. lamenta BiH i za Narodnu skup{tinu Republike Srpske.
Turisti se osvje`avali vodom i sladoledima

U Kanadi odr`ana Me|unarodna olimpijada iz informatike

Damiru Ferizovi}u bronzana medalja
Na 22. me|unarodnoj olimpijadi u informatici, koja je od 14. do 21. avgusta odr`ana u Kanadi, ekipa iz Bosne i Hercegovine postigla je izvanredne rezultate. U~estvovala su ~etiri takmi~ara, a jedan je osvojio bronzanu medalju. Medalju je osvojio Damir Ferizovi}, u~enik tre}eg razreda Mje{ovite srednje {kole u Bosanskom Petrovcu, i tako na{ao svoje mjesto me|u najuspje{nijim takmi~arima svijeta. Adnan Ademovi}, u~enik Druge gimnazije iz Sarajeva, koji se peti put takmi~i na svjetskim olimpijadama, osvojio je 800 bodova i samo nekoliko njih dijelilo ga je od bronze. I Amer Me{anovi} iz Sarajeva, maturant Druge gimnazije, i Danijel Ferizovi}, u~enik drugog razreda Mje{ovite srednje {kole u Bosanskom Petrovcu, tako|er su bili uspje{ni te osvojili polovinu od mogu}ih bodova. Prema rije~ima doc. dr. Harisa Gavranovi}a, jednog od vo|a tima, Olimpijada je bila odli~no organizirana. E. K.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Sr|an Spasojevi}

OTKRIVAMO Gdje je diva bila smje{tena u Sarajevu

An|elina boravila u hotelu ’Brass’ na Stupu
Koristila dvoeta`ni VIP apartman od 250 kvadratnih metara Neki od uposlenika hotela za glumicu ka`u da je vrlo ljubazna i susretljiva osoba

Kod nas dominira postojanje autocenzure
Spasojevi}: Vi{e instance

- U dana{njem {izofrenom svijetu i umjetni~ke granice se razlikuju na svakih 100 kilometara, ovisno o zakonu koji na toj teritoriji vlada. Kod nas dominira postojanje autocenzure kao naslije|e zlatnih komunisti~kih vremena i kao realan strah od vi{ih instanci bez broja i adrese, ali s (Reditelj za „Ve~ernje novosti“) jasnim prisustvom.

Miroslav ]iro Bla`evi}

Bh. nogometa{i pukim slu~ajem nisu oti{li na SP
- Duboko sam uvjeren da bi BiH sa sportistima koji su ro|eni u zemlji bila sportska velesila. I danas imaju vrlo talentirane nogometa{e koji samo pukim slu~ajem nisu oti{li na SP. Da je bila sre|enija situacija u Savezu, Bla`evi}: BiH je njihovi nogometa{i nastupili bi u Ju`noj Africi i igrali bi velesila (Nogometni trener za „Jutarnji list“) vrlo zna~ajnu ulogu.

Zoran Kiki Lesendri}

Treba se izboriti za svoju muzi~ku pri~u
Lesendri}: Male pare

- Ja sam pre`ivio poslije vi{e od 25 godina bavljenja rok muzikom. ^esto sam s biv{im bendom „Piloti“ svirao i besplatno, i za male pare, i na mjestima gdje je bilo slabo ozvu~enje i tako dalje. Ali, uvijek nas je vukla `elja da sviramo i da publika pjeva pjesme s nama. Treba se zaista (Muzi~ar za „Blic“) izboriti za svoju muzi~ku pri~u.

[ta ka`u u narodu
An|elina s djecom i tjelohraniteljima na Sarajevskom aerodromu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Za{to strani turisti zaobilaze na{u zemlju?
- Turisti~ki radnici u BiH trebali bi se malo ugledati na kolege iz Hrvatske i Crne Gore koji su ove godine odradili dobar posao, jer je turisti~ka sezona u obje zemlje vrlo uspje{na. U BiH je stanje ve} godinama isto, malo se radi na promociji, ulaganja su minimalna pa ne treba ~uditi {to stranci zaobilaze na{u zemlju. Ne bi se trebalo dozvoliti da strance agencije iz Hrvatske dovode na jednodnevne izlete u BiH, valjda bi se doma}e turisti~ke agencije trebale boriti za (^italac S. D. iz Mostara) te goste.

Drugi dolazak An|eline \oli (Angelina Jolie) u Sarajevo, a posebno mjesto gdje je boravila sa svojom djecom, na sve mogu}e na~ine poku{avao se dr`ati u strogoj tajnosti. Stoga je i neposredno nakon slijetanja glumice u Sarajevo, u petak u 17.30 sati, namjerno plasirana informacija da ona ne}e preno}iti u glavnom bh. gradu. Ali, kako saznajemo, An|elina je bila smje{tena u luksuznom hotelu „Brass“, koji se nalazi u sarajevskom naselju Stup, u ulici Nike Kolumbi}a.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

23. 8. 2010.

promjenljivo

Profesionalni kodeksi
Iako nam vlasnik „Brassa“ Munir Kalajd`i} nije `elio potvrditi, ali ni demantirati ovu informaciju, doznajemo da je hotel bio zakupljen na tri dana. - Moram po{tovati profesionalne kodekse. Nadam se da razuHotel „Brass“: Pogled zaklanjaju kameni zidovi
(Foto: I. [ebalj)

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

mijete - rekao nam je ju~er Kalajd`i}. No, prema na{im informacijama, An|elinu i njenu djecu u bli-

Francuski le`ajevi
Na gornjoj eta`i su ~etiri spava}e sobe s francuskim le`ajevima, ~etiri potpuno opremljene kupaonice s ugra|enom d`akuzi kadom. Na ovoj eta`i nalazi se i elegantan galerijski prostor u funkciji dnevnog boravka, koji je staklenim mostom povezan sa spavaonicama. Na donjoj eta`i nalazi se luksuzni, elitno ure|eni dnevni boravak za 12 osoba. Centralno mjesto dnevnog boravka zauzima kru`ni kamin, a podizanjem staklenog zida na daljinsko upravljanje iz dnevnog boravka izlazi se u mali viD. ZEBA se}i vrt.

vrijeme uz malu do umjerenu obla~nost. 28 Po kotlinama i uz rije~ne tokove u jutarnjim satima bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren isto~nog i jugoisto~nog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 24, a najvi{a dnevna od 28 do 35, na jugu do 37 stepeni.

29 SARAJEVO 30 GORA@DE 30

36 MOSTAR

NEUM 36

PONEDJELJAK
23. 8. 2010.

UTORAK
24. 8. 2010.

SRIJEDA
25. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Savr{eno ure|en travnjak okru`uje hotel

od 10 C do 23 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 13 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 120C do 240C
DNEVNE TEMPERATURE

Svi tra`ili fotografije „Dnevnog avaza“
Ekskluzivne fotografije koje su fotoreporteri „Dnevnog avaza“ Ivan [ebalj i Muhidin @ivojevi} na~inili za vrijeme boravka An|eline \oli i njeno dvoje djece u Sarajevu, izazvale su ogromno interesiranje u cijelom regionu. Telefoni u na{oj redakciji bili su usijani od brojnih poziva, jer svima je bilo jasno da se radi o ekskluzivnom materijalu. Samo ekipa „Dnevnog avaza“, naime, uspjela je holivudsku zvijezdu pratiti u stopu te je slikati ispred zgrade Predsjedni{tva BiH i na Sarajevskom aerodromu.

od 280C do 360C

od 260C do 350C

od 270C do 350C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Op}a slika je povoljna, {to }e pozitivno utjecati na raspolo`enje ve}ine ljudi. Kod osoba osjetljivih na promjene tegobe }e biti slabije izra`ene, ali se ipak preporu~uje suzdr`avanje od ja~ih aktivnosti. Tokom dana, vi{e pa`nje trebalo bi posvetiti za{titi od vru}ine i sun~evog zra~enja.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.59 Zalazak 19.38

23. 8. 2010.
Izlazak 18.50 Zalazak 04.40

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

zini „Brassa“ vidjeli su i neki od okolnih stanara. Tako|er, nezvani~no saznajemo da je nekoliko hotelskih uposlenika bilo odu{evljeno holivudskom divom i opisivali su je kao vrlo ljubaznu i pristupa~nu osobu. An|elina je, prema na{im informacijama, bila smje{tena u dvoeta`nom VIP apartmanu, koji ima povr{inu od 250 kvadratnih metara. On se nalazi u odvojenom objektu, pet metara od same zgrade hotela, koji je okru`en kamenim zidom i posjetioce {titi od pogleda radoznalih prolaznika.

VRIJEME DANAS

BIHA] 30 30 BANJA LUKA BR^KO 31 TUZLA 31 LIVNO ZENICA

Prete`no vedrose sun~ano O~ekuje

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

teme

APSURDI Dok ministarstvo RS pozajmljuje p{enicu iz Srbije

U sedmici dva puta rasla cijena bra{na
Na iftaru vi{e desetina Srebreni~ana

U banjalu~kom „@itoproduktu“ objasnili da se cijene bra{na razlikuju u zavisnosti od pojedinih mlinova
Bra{no u Republici Srpskoj od danas poskupljuje, a ako cijena uskoro dostigne iznos od 70 feninga, iz Udru`enja pekara RS najavljuju poskupljenje hljeba za deset feninga. Nakon {to je pro{le sedmice u ovom entitetu ve} poskupjelo bra{no, u ovoj su mlinari odlu~ili ponovo pove}ati cijenu, {to }e neminovno utjecati na lan~ani rast cijena ve}ine namirnica, a posebno hljeba i pekarskih proizvoda.

Forum `ena SBB-a Srebrenica organizirao iftar

Vrijeme je za nove snage u BiH
Forum `ena Op}inskog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) u Srebrenici u subotu je organizirao zajedni~ki iftar za nekoliko desetina svojih sugra|ana. Prije iftara prisutni su `rtvama srebreni~kog genocida prou~ili Fatihu. Sadmir Nuki}, predsjednik Op}inskog odbora SBBBiH i kandidat za potpredsjednika i predsjednika RS, kazao je da je do{lo vrijeme za bolju i svjetliju budu}nost Srebrenice. - Krajnje je vrijeme za bolje sutra. Vrijeme je da nove i mlade snage preuzmu stvari u svoje ruke. Borit }emo se da za{titimo dostojanstvo Bo{njaka, koje se ovih dana ru{i, posebno u RS, ali i u drugim dijelovima BiH - kazao je Nuki}, isti~u}i da narod koji je do`ivio genocid vi{e nije spreman na bilo kakva poni`enja i ustupke u ime svoje ~asti. Me. S.

Stare zalihe
U banjalu~kom „@itoproduktu“ objasnili su da se cijene bra{na razlikuju u zavisnosti od pojedinih mlinova, ali da je u skoro svim bra{no poskupjelo. - Cijena kliograma bra{na kod nas trenutno iznosi 56 feninga, ali }e ovih dana biti pove}ana na 60 feninga. Cijena se formira i u zavisnosti od toga koliko ko ima starih zaliha, ali je sigurno da su ovogodi{nji pad prinosa p{enice i kretanje na svjetskom tr`i{tu utjecali na njen daljnji rast - kazali su u banja-

HDZBiH uvrije|en plakatima u Mostaru

HDZ 1990 otvorio prljavu kampanju
Plakatom u formi stripa koji nosi naziv „Dragi Hrvati“, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1990 preksino} je na najbrutalniji na~in u Mostaru otvorila prljavu kampanju, saop}io je HDZBiH, prenosi Onasa. - Budu}i da je forma oglasa koji je postavljen na oglasnu povr{inu izrazito uvredljivog sadr`aja prema vodstvu HDZBiH, temeljem ~injenice da je pla}eno ogla{avanje, prema Izbornom zakonu BiH, zabranjeno, HDZBiH podnijet }e prigovor Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a protiv vlasnika oglasnog postora kaznenu prijavu - ka`e se u saop}enju. Iz HDZ-a 1990 ju~er su u saop}enju odbacili „insinuacije iz HDZBiH, u kojem autorstvo na neke plakate koji su se pojavili u javnosti pripisuje HDZ-u 1990, jer, kao i obi~no, bez ijednog dokaza HDZBiH prebacuje krivnju na HDZ 1990“.

Slijedi li lan~ano poskupljenje ostalih namirnica

lu~kom „@itoproduktu“. Mlinari procjenjuju da }e po~etkom septembra biti iscrpljene sve stare zalihe te da je izvjesno da se u ovom entitetu mo`e o~ekivati poskupljenje bra{na za oko 30 posto. U Ministarstvu tr-

govine i turizma ocjenjuju da ne vjeruju da }e biti rasta cijena hljeba te da se ~ini sve kako bi se interveniralo i smirilo doma}e tr`i{te.

Pozajmica iz rezervi
- Vlada RS na posljednjoj sjednici je odobrila Direkciji za robne rezerve RS da izvr{i pozajmicu merkantilne p{enice standardnog kvaliteta roda 2010. godine od Direkcije za robne rezerve Srbije, i to u koli~ini od 20.000 tona - objasnili su u ovom ministarstvu, dodaju}i da bi to trebalo zaustaviti daljnji rast cijena bra{na B. SPASENI] u RS.

Onasa predstavila novu web-stranicu
Nezavisna novinska agencija Onasa redizajnirala je svoju webstranicu kako bi korisnicima omogu}ila jednostavniji i sveobuhvatniji pristup vijestima i popratnim sadr`ajima. Nova web-stranica bit }e u funkciji od danas. Korisnici }e mo}i pristupiti vijestima i ostalim sadr`ajima agencije putem dosada{nje web-adrese www.onasa.com.ba, saop}eno je iz Onase.

Neopravdana poskupljenja
U Udru`enju pekara RS najavljuju mogu}nost poskupljenja hljeba i pekarskih proizvoda samo ako cijena kilograma bra{na prije|e 70 feninga te ocjenjuju da mlinari koriste poskupljenje p{enice na svjetskom tr`i{tu, kao i slabiji ovogodi{nji rod, kako bi neopravdano dizali cijene, ~ak i tamo gdje ima i vi{e nego dovoljno zaliha p{enice.

PDP nastavlja kritizirati SNSD

U BPK Gora`de razo~arani postupkom „Klasa“

Nema obe}anih autoputeva i aerodroma
Partija demokratskog progresa (PDP) saop}ila je da je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik „potpisao Prudski sporazum kojim se formiraju ~etiri teritorijalne jedinice u BiH“, te poziva ovu partiju da odgovori na pitanje „u kojoj se teritorijalnoj jedinici nalaze Banja Luka, Trebinje i Zvornik“, prenosi Srna. Ova partija, izme|u ostalog, tvrdi da nema obe}anih autoputeva, termoelektrana, aerodroma, {to je, kako se ka`e, bombasti~no najavljivano u posljednje ~etiri godine.

Poskupljenje je udar na najugro`enije
Savjet za za{titu pocijene tako da je vre}a od tro{a~a BPK Gora`de pri25 kilograma, tip 500, skuma brojne reakcije nezaplja za ~etiri KM, a tip 400 dovoljnih gra|ana nakon za 1,8 KM. Mi raspola`e{to je sarajevski „Klas“ mo odre|enim koli~inama odlu~io pove}ati cijene brrezervi, u BiH mlinari a{na, kazao je za „Avaz“, imaju dovoljno zaliha p{epredsjednik Savjeta Murat nice kupljene po staroj ciRa{idovi}. jeni i nije opravdano poU Kantonu sa 5.316 Ra{idovi}: skupljenje bra{na, a analopenzionera, od kojih Dovoljno zaliha gno tome o~ekujemo i po3.076 prima najni`u peve}anje cijena hljeba. nziju od 296 KM, te 4.113 nezaSmatramo da je cilj pojedinih poslenih, kao i desetinama socija- kompanija, koje dr`e monopol na lno ugro`enih ~lanova bora~kih tr`i{tu, da do|u do ekstraprofita i porodica, ovo je jo{ jedan udar na imaju {to ve}u dobit - ka`e njihovu egzistenciju. Ra{idovi}. - U Gora`du je „Klas“ pove}ao Zbog poskupljenja bra{na, ali i {e}era, povr}a i drugih artikala, Savjet potro{a~a BPK Gora`de od Kantonalne vlade i Ministarstva privrede zatra`io je aktiviranje Savjeta za pra}enje cijena i Uprave za inspekcijske poslove, uvr{tavanje problematike rasta cijena na dnevni red svoje sjednice i poduzimanje mjera kojima bi se zaustavio nekontrolirani rast cijena. - Me|utim, vlade na svim nivoima ovom problemu ne posve}uju dovoljno pa`nje i vi{e su preokupirane izborima, a na drugoj strani do}i }e do nekontrolisanog i neopravdanog pove}anja cijena, zbog ~ega }e ispa{tati graAl. B. |ani - dodaje Ra{idovi}.

Rajko Vasi} odgovara na optu`be

PDP uveo politi~ku prostituciju u BiH
Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u prvom mandatu premijera Milorada Dodika izveo je RS iz mraka izolacije i otvorio svjetskim liderima, a u drugom joj vratio dostojanstvo, izjavio je izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi}, prenosi Srna. Vasi} u pisanoj izjavi medijima navodi da je Partija demokratskog progresa (PDP) na scenu BiH uvela, kako ka`e, politi~ku prostituciju, jer se pokazala kao stranka koja }e, „radi vlastitih pozicija i za korist ilegalnih me|unarodnih faktora, u~initi sve da bude na vlasti s bilo kim“.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

9

U posjeti porodici Osmi} u naselju Dobo{nica

NEUM Poslovne akrobacije direktora hotela „Stella“

Obavezao se ugovorom da }e kuharu zaposliti suprugu
Pero Konjevod koristio klauzule nepoznate modernim poslovnim odnosima Kreditirao ~lanove naju`e porodice

Suljo polo`io voza~ki, sestra Sabina se udala i rodila sina
O porodici se brine mama Fata Osmi}, ~iji su suprug Muhamed i troje djece oboljeli od cerebralne paralize
Ekipa na{eg lista prva je prije {est godina posjetila porodicu Osmi}, koja je, nemaju}i svoj krov nad glavom, `ivjela u staroj i napu{tenoj {koli u Dobo{nici Srednjoj kod Lukavca. Od njih petero, samo je mama Fata stajala na svojim nogama i lavovski se borila da nahrani, opere i njeguje ostalih ~etvero uku}ana, supruga Mehmeda i troje djece, Sulju, Eminu i Sabinu, koji su svi oboljeli od cerebralne paralize i prikovani su za invalidska kolica. Jedina `elja tada im je bila da im se sagradi ku}a u centru Dobo{nice, da Suljo po~ne poha|ati {kolu, da su bli`e ljekaru, da dobiju nova invalidska kolica... U me|uvremenu, mnoge `elje su im se ispunile. Zahvaljuju}i dobrim ljudima, koji su u „Avazu“ pro~itali pri~u o te{koj sudbini ove porodice, sagra|ena im je ku}a u Dobo{nici, a ljudi sa svih strana donijeli su kolica, namje{taj, platili su i dug za struju. Osmi}ima se napokon sre}a osmjehnula. - Uh, jeza me uhvati kako je nekad bilo. Polo`io sam voza~ki i vozim „golf 2“. Dobio sam na godinu

Suljo i Emina Osmi}: Pomo} ljudi dobro do{la

Hotel „Stella“: Uskoro izbor direktora

Hotel „Stella“ u Neumu uskoro }e dobiti novog direktora. Kako nam je potvrdio predsjednik Nadzornog odbora ove ustanove Andrija Kre{i}, kandidati su ve} podnijeli prijave, a NO }e uskoro donijeti odluku o imenovanju. Radnici ovog hotela, ili bar jedan dio njih, strahuju da }e na ovu poziciju ponovo do}i dosada{nji direktor Pero Konjevod.

Dio pla}e 6.000 KM
Prema jednom blagajni~kom izdatku do kojeg su radnici do{li, Konjevodu je ispla}eno 6.000 KM kao „dio pla}e“. Tvrde da se njegova pla}a ne upla}uje putem `irora~una, ve} gotovinom putem blagajne. „Avaz“ je nekoliko dakatastrofalan. Isti~u, me|utim, da je on za petnaestak godina, koliko se na nalazi na toj poziciji, sklapao vi{e nego sumnjive ugovore, i to s podobnim uposlenicima i ~lanovima vlastite porodice. Tako je, naprimjer, sklopio ugovor o pozajmljivanju hotelskog novca svom bratu, a ovaj se ugovorom obavezao da }e sredstva vratiti kada mu to budu dozvoljavale finansijske mogu}nosti, {to je, kako radnici isti~u, klauzula koja je nepoznata modernim poslovnim odnosima. Uz to, Konjevod je sredstvima firme kreditirao i kupovinu automobila svojoj k}erki, ina~e uposlenici hotela. Najzanimljivije od svega je ugovor koji je Konjevod sklopio s kuharom D`aferom Selimovi}em. na poku{avao stupiti u kontakt s Konjevodom, kako bismo provjerili sve navode radnika. On nam se ju~er i javio na mobitel, ali je kazao da je „daleko od Neuma“ i da nije u mogu}nosti da govori te da }e mo}i dati izjavu „tek za nekoliko dana“. Njemu je ponu|ena mjese~na pla}a od 2.000 maraka, ali se isti~e da }e mu se doprinosi upla}ivati „na iznos kao i svim ostalim radnicima“. Kasnije u tekstu vidi se da se radi o iznosu od 250 do 300 maraka, {to je o~igledan dokaz klasi~ne plja~ke dr`ave, ta~nije vanbud`etskih fondova.

posao u Udru`enju invalida u Lukavcu, na mjestu sekretara. Nije lo{e, jeste da mnogo ode na gorivo, malo na hranu, ali od 370 maraka ostane ne{to da se donese i u ku}u. Postim svaki dan, na teraviji ~esto mujezinim, to sam uvijek volio - ka`e simpati~ni Suljo Osmi}. Njegova sestra Sabina prije ~etiri godine se udala u ovom selu, za Admira Lukava~ki}a. Prije dvije godine dobili su sina Senada, o

kojem se uglavnom brine njena svekrva Munira, jer je i Sabina paraplegi~ar. U ku}i Osmi}a na postelji je i dalje najstariji ~lan, Muhamed, u invalidskim kolicima je srednja sestra Emina, a o svemu se brine `ena heroj, njihova majka Fata. Dobri ljudi na primjeru Osmi}a polo`ili su ispit iz humanosti, pa su im barem malo olak{ali `ivot.
H. ^ALI]

Upitne sposobnosti
Kako su nam, pod uvjetom anonimnosti, kazali pojedini uposlenici, njegovo upravljanje „Stellom“ mo`e se slobodno nazvati „strahovladom“. Tvrde da su Konjevodove poslovne sposobnosti veoma upitne, a odnos prema radnicima

Sumnjive radnje
Vrhunac tragikomi~nosti sporazuma direktora Konjevoda i kuhara Selimovi}a je da se Konjevod u njemu obavezuje da }e Selimovi}evu „`enu“, odnosno suprugu, koja se imenuje samo kao Zlata, voditi kao uposlenika firme, kako bi joj upla}ivao doprinose. Kako radnici istu~u, radi se samo o djeli}u sumnjivih radnji koje su obilje`ile dugogodi{nju Konjevodovu G. MRKI] vladavinu.

Konjevod: Radnici se `ale

HSP podr`ava ekologe i udru`enja

Protiv izgradnje termoelektrane u Kongori
Hrvatska stranka prava (HSP) BiH podr`ava ekologe i sva udru`enja koji se protive sve izvjesnijoj gradnji rudnika i termoelektrane na lignit u Kongori u zapadnoj Hercegovini, jer bi ta elektrana zagadila ne samo Hercegovinu nego i Dalamciju, saop}eno je iz ove stranke, prenosi Fena. Rije~ je o studiji koju je osmislila „Elektroprivreda HZHB“, u ~emu joj svesrdno poma`e Federalno ministarstvo energije, ka`e se u saop}enju.

Klub poznatih

Dinka Muratovi}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

teme

Trudom i uporno{}u mo`e se sti}i do cilja
Li~ni profil pjeva~ice
Ime i prezime: Dinka Muratovi}. Datum i mjesto ro|enja: 24. maja u Zenici. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Sretno zaljubljena. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 10. oktobar 2009. godine. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Spavaju}i ili ~itaju}i knjigu. Omiljeni muzi~ar: Aleksandra Radovi}. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Zdravo dru{tvo“. Omiljeni pisac: Erih From (Erich). Umjetnik kojeg cijenite: Ne mogu izdvojiti nijednoga. Za koji klub navijate: Everton. Koga biste poveli na pusti otok: Pa, zavisi. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i sve govore. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Trenirala sam donedavno rukomet. Omiljena hrana i pi}e: ]evapi i negazirani sokovi. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Trudom i uporno{}u mo`e se sti}i do cilja.

MOBING Slu`ba za poslove sa strancima

Husi}: Seks-aferom me `ele ukloniti s pozicije
Optu`uje da iza svega stoji direktor Slu`be Dragan Mekti} Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnesen nakon tri mjeseca
Optu`be da sam zaklju~ao slu`benicu u svoj kabinet i poku{ao je seksualno iskoristiti, ~iste su izmi{ljotine i poku{aj nekoliko ljudi da me uklone s pozicije koju obna{am, kazao nam je Zijad Husi}, {ef odsjeka u Slu`bi za poslove sa strancima. Husi} optu`uje da iza svega stoji direktor Slu`be Dragan Mekti}, koji je kao rukovodilac morao na vrijeme sprije~iti njegovu diskreditaciju.

Interna inspekcija
Husi} nam je ispri~ao da je slu`benica Selma Ku~ukovi}, koja je podnijela prijavu, tog dana zaista posjetila njegov kabinet u 16.50 sati i zadr`ala se petnaestak minuta. - Slu`benica je sjedila na udaljenosti od dva do tri metra na stolici predvi|enoj za saradnike. Nakon {to se konsultovala u vezi s nekim predmetom, napustila je kabinet. Ni{ta osim toga nije se dogodilo. Narednih 12 dana nastavila je dolaziti na posao i redovno me vi|ati, da bi tek onda podnijela prijavu - tvrdi Husi}. Unutra{nja kontrola, upozorava, nije postupila u skladu sa Zakonom o Slu`bi za poslove sa strancima. Direktor je, naime, bio du`an imenovati internu disciplinsku komisiju u roku od osam dana, koja }e zakazati raspravu. Ako se radi o lak{em prekr{aju, mo`e izre}i pisanu opomenu ili ukor. A ako direktor smatra da se radi o te`oj povredi, onda se cjelo-

Muratovi}: O~i sve govore

Va{ najbolji prijatelj je: Aida i Merima. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Postavila bih stro`ije norme za mnoge stvari. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

SMS
SULJINI MA^I]I - Poklonio Sulejman Tihi} svojoj unuci pet ma~i}a za ro|endan. Nakon nekoliko dana zove ga ona i ka`e: Dedo, dedo, tri ma~i}a su SBB. Pita Tihi}: Kako zna{? Pa, progledali! - odgovori ona. AFERIM REISU Aferim na{em reisu Mustafi ef. Ceri}u. Neka se na{i bo{nja~ki politi~ari ugledaju na njega. Ne smiju na{i ljudi biti prepu{teni sami sebi i na milost lokalnih vlasti. Bit }e d`amija i u Livnu i Bo{njaka u Bosanskom Novom ako Bog da. Hvala reisu Ceri}u! MEMLJIVI TELEFONI - Ho}e li iko ikada pokrenuti kakvu istragu o „memljivim mobilnim telefonskim aparatima“ koje u svojim paketima prodaje „BH Tele-

Dnevni avaz 061-142-015
djecu vodom starom i po dva-tri mjeseca. @elimo da se ko ljudi okupamo, a ne da se posipamo iz lonaca. Pa, molimo ih da nas obi|u. RADNJA U PRIPREMI - U centru grada Visokog, ta~nije u ulici Tabhanska, rade pekara, a{}inica, slasti~arnica, izdaju se sobe za spavanje i sve ovo opslu`uju tri-~etiri prijavljena radnika u vi{e smjena, a sve ostalo radi nacrno. Sve ovo posluje u jednoj od prometnijih i glavnih ulica ovog grada nao~igled nadle`nih op}inskih organa. Najnoviji biser je otvaranje prodavnice s natpisom „u pripremi“ (nema dozvole za rad), dok oni koji posluju legalno, moraju strahovati od posjeta inspekcija raznih oblika.

Slu`ba za poslove sa strancima: O ~emu se pri~a po uredima

com“, a „navodno servisiranje“ tih telefona obavlja misteriozna firma „Mobis“ i „Mobis elektronik“ iz ulice A. [a}irbegovi} u Sarajevu? Postupak je jadan i tu`an, dilaju i prodaju „memljive i ve} od vlage o{te}ene mobitele“, koji su i proizvedeni poodavno. Na taj na~in prevarili su na hiljade gra|ana, jer serviseri samo utvr|uju da je telefon o{te}en od vlage. Inspekcije, gdje ste? Ovdje se i SIPA treba uklju~iti. CENTAR BEZ VODE - Molim politi~are da pred izbore do|u na Nahorevska brda (sarajevska op}ina Centar) da vide kako se narod pati bez vode. Oni bi glasove, ve}e pla}e... a mi bismo samo vode da ne trujemo

kupan predmet proslje|uje Agenciji za dr`avnu slu`bu, i to u roku od 24 sata. No, kako Husi}

ka`e, zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnesen je tek tri mjeseca kasnije.

Slu`benica tvrdi da su podaci tajni
Slu`benica Selma Ku~ukovi} nije `eljela pojasniti {ta se zaista dogodilo u kabinetu {efa Zijada Husi}a. Negodovala je zbog objavljivanja teksta u na{em listu, jer je, kako nam je pojasnila, prekr{eno njeno pravo na privatni i porodi~ni `ivot. Tako|er, Ku~ukovi} upozorava da su podaci vezani uz disciplinski postupak tajni, zbog ~ega je zatra`ila da se prekine s daljnjim objavljivanjem detalja afere o kojoj se mjesecima pri~a po uredima Slu`be za poslove sa strancima.

Namjerno odugovla~e
- Unutra{nja kontrola nije tokom postupka saslu{ala nijednog mog svjedoka, niti mi je ikada dala na uvid tu predstavku. Zavr{ila je svoj posao s mojom izjavom. Oni namjerno odugovla~e kako bi isplanirali i napakovali mi neke radnje koje nemaju veze s razumom. Cilj je da me diskredituju i uklone sa te poF. K. zicije - tvrdi Husi}.

Kako rade inspektori u Had`i}ima

Bespravnim graditeljima otkriju ko ih je prijavio!?
Vije}nik Mujo Ibrica isti~e da nekima ru{e koko{injac, a drugi bez dozvole mogu graditi zgrade
Od gra|ana i nas vije}nika inspektori tra`e da im budemo dou{nici i prijavimo ko bespravno gradi objekte. Kada im se dojavi i iza|u na teren, onda tom bespravnom graditelju ka`u kako oni ne bi iza{li i to sprije~ili da nije bilo prijave toga i toga. Ovo je na sjednici Op}inskog vije}a Had`i}i, prilikom rasprave o informaciji o bespravnoj gradnji na podru~ju op}ine, rekao vije}nik Mujo Ibrica. On isti~e da sve zavisi od toga ko gradi i kakvu vezu ima te da inspektori imaju dvostruke ar{ine. - Zaustavljaju gradnju koko{injca ili poljskog WC-a, a s druge strane pred o~ima vidimo ~itavo gradili{te, izvode se radovi mada se nema odobrenje za K. H. gra|enje - ka`e vije}nik Ibrica.

Faksimil izjave sa sjednice OV Had`i}i

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

11

PRNJAVOR Prvi festival nacionalnih manjina „Mala Evropa“

Manjine postaju mostovi saradnje sa drugim zemljama
Na podru~ju op{tine `ivi vi{e od 20 etni~kih grupa Do{li i predstavnici nekoliko ambasada u BiH „U{li“ u op{tinski bud`et
U Prnjavoru je u subotu popodne otvoren Prvi festival nacionalnih manjina pod nazivom „Mala Evropa“, kome je, pored predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a, koji je otvorio manifestaciju, prisustvovali predstavnici nekoliko ambasada u BiH, te veliki broj gostiju i gra|ana koji su imali priliku da se na jednom mjestu upoznaju sa tradicijom i obi~ajima razli~ih nacionalnih skupina koji vi{e od stotinu godina `ive na podru~ju prnjavorske op{tine. - Sam naziv „Mala Evropa“ asocira na to da je ovaj kraj ne{to {to je vezano za Evropu. Jer, koliko nacionalnih manjina `ivi na ovome prostoru, toliko EU ima svojih ~lanica - rekao je Kuzmanovi}, napominju}i da manjine postaju mostovi saradnje sa mnogim evropskim zemljama i da to treba iskoristiti.
Bacanje koplja

U Livnu odr`ano takmi~enje paraplegi~ara

Kasim Grahovi} trostruki pobjednik
U organizaciji Udru`enja paraplegi~ara i oboljelih od dje~je paralize Livanjskog kantona i uz pokroviteljstvo predsjednice FBiH Borjane Kri{to, na livanjskom stadionu „Zgona“ odr`ano je 2. me|ukantonalno takmi~enje paraplegi~ara i oboljelih od dje~je paralize. Takmi~enje je otvorila Borjana Kri{to uru~iv{i organizatoru i doma}inu donaciju od 3.000 KM. U takmi~enjima u kojima je sudjelovalo osaGrahovi} najbolji u trkama mdesetak takmi~ara iz 16 udru`enja iz FBiH, uslijedile su trke na invalidskim kolicima na 100, 200 i 400 metara za mu{karce i na 100 metara `ene, potom bacanje kugle, koplja i diska da bi u popodnevnim satima zapo~elo {ahovsko takmi~enje. Pobjednici u {ahu su iz ZDK, drugoplasirani SBK i tre}i takmi~ari iz BPK. Me|u mu{karcima je Kasim Grahovi} iz Velike Kladu{e pobijedio u sve tri trke na kolicima i najbolji je pojedinac u sveukupnom takmi~enju, dok je Ramiza Be}irevi} bila najbr`a me|u `enama u vo`nji, a sveukupna pobjednica me|u `enama je Zemira Alji} iz TK. Najbolji mu{karci ekipno su iz ZDK, a `ene iz SK, dok su sveukupni pobjednici takmi~ari ZDK, drugi iz SK, a tre}i A. Ka. iz USK.

Prisustvovao je veliki broj gostiju

Zdravica sa Romima

Ukrajinski {tand

- Na podru~ju na{e op{tine `ivi vi{e od 20 etni~kih grupa i mi u ovome vremenu nastojimo da sva udru`enja nacionalnih manjina poma`emo koliko mo`emo. Od pro{le godine, prvi put, u bud`etu op{tine formirana je stavka za finansiranje rada udru`enja nacionalnih manjina. Od ove godine i

zvani~na internet stranica prevedena je na jezike nacionalnih zajednica koje `ive na prostoru na{e op{tine rekao je na~elnik op{tine Darko Toma{. Napomenuo je da }e ovaj festival u velikoj mjeri doprinijeti na pove}avanju imid`a ove vi{enacionalne D. ^OLI] sredine.

Izvi|a~i iz Nemile pobjednici „Male olimpijade“
P~elice i poletarci Odreda izvi|a~a „Safet Ribi}“ iz Nemile pobijedili su, dok su ekipe OI „Krin“ iz Tuzle zauzele drugo i tre}e mjesto na ovogodi{njoj „Maloj olimpijadi“, koja je 21. avgusta odr`ana u Lukavici, op}ina Gra~anica, pi{e Onasa. Izvi|a~i su se takmi~ili u disciplinama: test, semafor, karike na marike, zapamti predmet, prepoznaj putni znak, ga|anje vazdu{nom pu{kom, te topografija - upotreba ru~ne busole M 53 na terenu.

[ta mi se (ne)svi|a u Cazinu

Siroma{tvo u usponu
- U Cazinu mi se ne svi|a {to imamo samo jedan trg, {to nemamo {etali{te sa klupama za sjedenje, kako bi mi stariji mogli u miru pro{etati i odmoriti se. Ne svi|a mi se kako je ure|ena pijaca u gradu, a {atori i {tandovi gdje se prodaje roba su pravo ruglo. U mom naselju Had`i}i-Polje nema fiksne telefonije a ve} 12 godina govore, kako }e to rije{iti uskoro. Puno je nezaposlenih, ne rade tvornice, siroma{tvo je u usponu. Svi|a mi se {to se grad, a posebno Red`ep Red`i}, penzioner sela, sve vi{e razvijaju kada je infrastruktura u pitanju. Pozitivno je i rije{eno pitanje vodosnabdijevanja a i kulturno-zabavni `ivot je u uspoS. J. nu - isti~e Red`ep Red`i}, penzioner.

Ramazanska vaktija
Banja Luka Biha} Br~ko Cazin Gora`de Livno Konjic Maglaj Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla V.Kladu{a Zenica @ep~e ponedjeljak-iftar 19.48 20.07 19.46 19.58 19.43 19.51 19.47 19.48 19.48 19.54 19.42 19.49 19.49 19.46 19.59 19.48 19.48 utorak-sehur 4.10 4.15 4.01 4.14 4.04 4.13 4.13 4.07 4.08 4.12 4.03 4.07 4.09 4.04 4.14 4.08 4.07

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

zeni~ko-dobojski kanton

ZENICA Izgradnja kompleksa Sultan-Ahmedove d`amije

Zahvalnost donatorima koji su dali po 100.000 i 50.000 KM
Otvaranju prisustvovali brojni vjernici

Otvorena nova d`amija u Bajvatima

Uspje{no okon~ana prva faza radova Druga faza izgradnje Kompleksa bit }e nastavljena poslije ramazana

Mje{tani je gradili vlastitim sredstvima
U Zavidovi}kom naselju Bajvati uprili~ena je sve~anost otvaranja novosa-gra|ene d`amije. U organizaciji Med`lisa IZ Zavidovi}i i doma}ina, glavnog imama Sulejmena ef. Efendi}a, te imama u Bajvatima [efika Fazli}a, ovom ~inu su, izme|u ostalih, prisustovali i zvani~nici Islamske

Izgra|ena dva objekta

Budu}i izgled kompleksa

D`amija u Bajvatima

zajednice, naibu reis hafiz Ismet ef. Spahi} i muftija zeni~ki Ejub ef. Dautovi}. D`amiju su gradili mje{tani Bajvata vlastitim sredstvima. Radovi su trajali ~etiri godine. Izgra|ena je na vakufskom zemlji{tu, u sredi{tu naselja. ^ast da prvi otvori vrata novosagra|enog vjerskog objekta pripala je mje{taninu Safetu Ar. M. Poli}u, najve}em donatoru.

Kamen temeljac za izgradnju kompleksa SultanAhmedove d`amije u Zenici 7. maja 2008. godine postavio je muftija zeni~ki mr. Ejub ef. Dautovi}, predsjednik Odbora za izgradnju. Nakon ne{to vi{e od dvije godine od kada je polo`en kamen-temeljac,

zavr{ena je prva faza izgradnje kompleksa. Izgra|ena su dva objekta sa 4.000 kvadratnih metara prostora. Tim povodom, odr`an je sastanak Odbora za izgradnju kompleksa kojim je predsjedavao ef. Dautovi}. Na sastanku je dogovore-

no da se sa drugom fazom izgradnje Kompleksa nastavi poslije ramazana. T ako|er, dogovoreno je da se u toku ramazana intenziviraju aktivnosti na obezbje|enju sredstava za finansiranje druge faze izgradnje, koja podrazumijeva postavljanje krovnih konstrukci-

ja na dva izgra|ena objekta. Muftija je iskoristio priliku da se posebno zahvali had`i Ismetu Begi}u i Salki D`ananovi}u koji su za izgradnju kompleksa donirali po 100.000 KM, te had`i Enesu Babi}u koji je donirao 50.000 KM.

Veliki interes za upis u srednje {kole u Te{nju

U zeni~kom naselju Staro Radakovo

Privremena {kola u zgradi nekada{njeg „Univerzala“
U tri srednje {kole upisano 910 |aka, {to je za 290 vi{e u odnosu na pro{lu godinu
U tri srednje {kole u Te{nju do sada je upisano 910 u~enika, {to je za 290 vi{e u odnosu na pro{lu godinu, {to je stvorilo velike probleme s u~ioni~kim prostorom. -Nama standardi dozvoljavaju da mo`emu upisati po 36 u~enika. U ova dva upisna roka upisali smo po 31 u~enika. Imamo malo prostora, a to ide na u{trb kvaliteta - ka`e Muharem Sara~evi}, direktor Mje{ovite srednje {kole u Te{nju. Sre}u da se upi{u u {kolu iz drugogo poku{aja imalo je 69 svr{enih osnovaca. Njih
Sara~evi}: Malo prostora

Karali} pokazuje obnovljeni put i javnu rasvjetu

U infrastrukturu ulo`eno 240.000 KM
Oko 240.000 KM, koliko je Op}ina Zenica u posljednje dvije godine ulo`ila za pobolj{anje uslova `ivota desetak hiljada gra|ana MZ Staro Radakovo, utro{eno je na rekonstrukciju puta i vodovoda te postavljanje javne rasvjete. U naselju Talami izgradnjom podstanice potpuno je rije{en problem snabdijevanja vodom, kao i u naselju Kopilo, koje je priklju~eno na vodovodnu mre`u Brist. - Trenutno realiziramo projekt izgradnje betonskog mosta u Talamima, koji treba zamijeniti drveni most, a koji ve`e dio puta od Talama do Novih Talama. Rekonstrukciju puteva i javne rasvjete obavili smo u ulicama Prve zeni~ke brigade, Marijanovi}a put i Ilirski put. Sve radimo u saradnji s op}inskim slu`bama, s kojima imamo izvrsnu saradnju- ka`e Enver Karali}, predsjednik MZ Staro V. B. Radakovo.

Zgrada „Univerzal“: Dio }e biti pretvoren u {kolu

30 jo{ ~eka neko rje{enje. - Prvi rok nisam pro{ao, a drugi sam uspje{no upisao zanimanje monter suhe gradnje - radosno nam ka`e Ernad Smaji} iz Novih Miljanovaca. Iako je odavno bilo poznato da }e broj svr{enih osnovaca ove godine biti drasti~no pove}an, odgovorni tek sada razmi{ljaju o ovom problemu. U privremenu {kolu }e, kako sada stvari stoje, biti pretvoren dio stare upravne zgrade propalog gra|evinskog preduze}a „UniM. ^. verzal“.

Finansijska izdvajanja Kantonalne vlade

Novac strankama, socijalno ugro`enim osobama
Za rad pu~ke kuhinje u Vare{u odobreno 4.350 maraka
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona donijela je na posljednjoj sjednici odluke o finansijskim davanjima za vi{e institucija, organizacija, NVO i projekata. Za Memorijalni turnir „Sedam Visovih ljiljana“ u Maglaju i za Memorijal u radiogoniometriji „Viktor Boban“ u Zavidovi}ima obezbije|eno je po 1.000 KM, dok su klubovi poslanika politi~kih stranaka u Skup{tini ZDK za ~etvrti kvartal pro{le godine dobili ukupno 100.000 KM. Za organiziranje odlaska bora~ke populacije na manifestaciju „Igman 2010“ odobreno je 8.000 KM. Sa ciljem odr`ivog povratka odobrena su sredstva za dva projekta rekonstrukcije lokalnih puteva, i to 30.000 KM za putni pravac u `epa~koj MZ Kr{evi - \ureini, te ka pravoslavnom groblju u op}ini @ep~e, a za lokalni put Bugarinovi}i Te{anj 15.000 KM. Za rad pu~ke kuhinje u Vare{u odobreno je 4.350 KM, a novac su dobili i socijalno ugro`eni stanovnici ZDK. Zbog bolesti ~lanova porodice Ivka Marjanovi} iz @ep~a dobila je 4.000 KM, za zavr{etak rekonstrukcije stambenog objekta Dijani Lu~i} iz Zenice odobreno je 3.000, a Tajibu Grabusu iz @ep~a za iste svrhe odobreno je 2.500 KM. Izdava~ka ku}a „Vrijeme“ dobila je 5.000 KM za dio tro{kova nau~ne konferencije „600 godina Vranduka“. Preduze}e „Bionatura“ iz Breze za poticaje u proizvodnji organsko certificirane heljde dodijeljeno je 9.500 KM.

Stranka kokuza na prvom mjestu
Op}inska izborna komisija Kaknja obavila je `rijebanje redoslijeda politi~kih subjekata i bira~kih mjesta za imenovanje ~lanova bira~kih odbora. Za predstoje}e op}inske izbore u Kaknju prijavljeno je 25 politi~kih subjekata. @rijebom, kojim je rukovodio Hajrudin ^aluk, predsjednik OIK, a prema redoslijedu, Stranka kokuza SKOK zauzela je prvo mjesto.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

13

NESRE]A Na putu M-17 u Tasov~i}ima kod ^apljine

Automobil udario u brdo, poginula dvojica mladi}a Vandali zapalili stoljetnu
Vatrogasci stigli na poziv policije

(Foto: H. ^ali})

Intervenirali vatrogasci u Gra~anici

Smrtno stradali @eljko Brajkovi} (22) koji je vozio „renault 19“ i njegov suvoza~ Zoran Pulji} (23) Od siline udara ispali iz vozila

Dvadesetdvogodi{nji @eljko Brajkovi} i godinu stariji Zoran Pulji} poginuli su u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er oko 1.30 sati dogodila na podru~ju ~apljinske op}ine, na magistralnom putu M-17, u mjestu Tasov~i}i.

kod Po~itelja. Nakon nekog vremena provedenog u toj kafani, njih petorica odlu~ila su kratko oti}i do ^apljine kako bi ne{to kupili, s namjerom da se vrate.

lipu u centru grada
Nepoznati vandali u no}i sa subote na nedjelju zapalili su stoljetnu lipu u centralnom parku u Gra~anici, u blizini hotela „Tilia“, koja uz ostala stabla i cvije}e krasi ovaj park i centar grada. Po`ar su u jutarnjim satima primijetili policajci u redovnoj kontroli i slu~aj prijavili Vatrogasnoj jedinici u Gra~anici. Ovaj ~in vjerovatno mladih i neodgovornih ljudi koji se no}u motaju po parku i iza sebe ostavljaju velike koli~ine sme}a, {okirao je Gra~anlije. Ni stoljetne lipe po kojima je cijela mahala Lipa dobila ime nemaju mira. U Gra~anici se svake godine tokom ljeta organizira mjese~na kulturna

Oblak pra{ine
- Kako su vozili jedni iza drugih, u momentu kada je automobil u kojem su bili Pulji} i Brajkovi} udario u brdo, ispred „forda“ stvorio se oblak pra{ine i dima, usljed ~ega je njegov voza~, ne znaju}i {ta se de{ava, po~eo naglo ko~iti, pa se zanio i udario u bankinu. Ali, kontakta izme|u ova dva vozila nije bilo - pojasnio nam je Bari{i}. On je poznavao poginule mladi}e, koji su `ivjeli u mjestu Grabovina blizu ^apljine, i za njih je kazao da su bili izrazito vrijedni. Oba vozila prevezena su u krug PU ^apljina, a de`urni kantonalni tu`ilac Adis Nuspahi} izdao je naredbu za sva neophodna vje{ta~enja, kao i obdukciju nastradalih mladi}a, koja je ju~er trebala biti obavljena u Gradskoj mrtva~nici ^apM. SMAJKI] ljina.

Izlazili iz tunela
Nastradali su se nalazili u „renaultu 19“ (725-A-937) kojim je upravljao Brajkovi}. Prema prvim informacijama, Brajkovi} je zbog neprilago|ene brzine, izlaze}i iz tunela u Po~itelju prema Tasov~i}ima, izgubio kontrolu nad vozilom i lijevom prednjom stranom udario u brdo pored puta. Zbog strahovitog udara, njih dvojica ispala su iz vozila koje se pedeset metara dalje nastavilo rotirati po cesti. Tako|er, od siline udara iz automobila je ispao motor, koji je zavr{io u Neretvi. Iako je iz Operativnog centra MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona u prvi mah re~eno da je u ovoj te{koj saobra}ajnoj nesre}i u~estvovao i automobil

Vatra zahvatila unutra{njost stabla

manifestacija „Ljetne ve~eri pod lipama Gra~anice“. Na`alost, na lipe, ~iji se miris u vrijeme beharanja {iri Gra~anicom i ~ije kro{nje prave debelu hladovinu, obru{ili su se piromani. Gra|ani o~ekuju da po~inilac bude proH. ^. na|en i ka`njen.

Oteo `eni torbu na ulici u Sarajevu

Motor uni{tenog automobila zavr{io u rijeci Neretvi

(Foto: M. Smajki})

„ford escort“ (KT 553-E) koji se sudario s „renaultom“, ta informacija kasnije se, {to nam je potvr|eno, ispostavila kao neta~na. Kako je pojasnio Jure Bari{i}, zapovjednik sa-

obra}ajne policije Policijske uprave ^apljina, u drugom vozilu nalazila su se trojica mladi}a koja su s nesretnim Pulji}em i Brajkovi}em kobne ve~eri bila u kafani „Atrij“ u [eva{ Njivama

Razbojnik uhap{en, saslu{an i pu{ten
U ulici Obala Ishak-bega Ishakovi}a u Sarajevu prekju~er je nepoznat mu{karac napao D. J., ukrao joj torbu i pobjegao. Napadnutoj `eni ukazana je ljekarska pomo}. Napada~a, za kojeg je utvr|eno da je B. K. (33) iz Sarajeva, policija je prona{la za pola sata i privela ga. Nakon saslu{anja pu{ten je na slobodu.

Benzinska pumpa „Petrol“ u Banjoj Luci

Radnik udaren bejzbol-palicom, razbojnici iz kase ukrali pazar
Maskirani razbojnici naoru`ani pi{toljem oplja~kali su ju~er oko 1.15 sati benzinsku pumpu „Petrol“ koja se nalazi u ulici Kraji{kih brigada u centru Banje Luke, a prema nezvani~nim informacijama, odnijeli su oko 700 maraka. Od radnika na ovoj benzinskoj pumpi saznajemo da su razbojnici s „fantomkama“ na glavi u{li u prostoriju pumpe, a zatim prijete}i radniku zatra`ili da im preda sav pazar, {to je ovaj i u~inio. Nakon toga su istr~ali i pobjegli u nepoznatom pravcu. Kako saznajemo od uposlenika pumpe, lopovi su do{li pje{ice i sa stra`nje strane objekta su presko~ili ogradu. - Oborili su radnika na tlo, jedan je imao u ruci bejzbol-palicu kojom je udario radnika po le|ima, a drugi pi{tolj i on je poku{ao otvoriti kasu. Kada nije uspio, natjerali su radnika da je otvori pa uzeli novac i pobjegli - kazali su nam iz „Petrola“. Policija je obavila uvi|aj i traga za po~iniocima. B. S.

„Fiat“ oborio starca
Pje{ak S. K. (72) iz Maglaja te`e je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er oko 21 sat u maglajskoj ulici Fikreta Dedi}a. Starca je udario „fiat“ (949-M-789) kojim je upravljao A. M. iz Maglaja.

Pumpa „Petrol“: Odnijeli oko 700 maraka

(Foto: M. Lugi})

Veliko Polje kod Visokog

Klokotnica kod Doboja

Te`e povrije|en motociklista
Motociklista F. Z. iz Visokog te`e je povrije|en prekju~er u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila oko 17 sati na regionalnom putu Visoko - Kiseljak, u mjestu Veliko Polje kod Visokog. Povrije|eni, koji je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, upravljao je motociklom „tomos“ koji se sudario s kombijem „fiat ducato“ (589-J-259) koji je vozio D@. P .

Ukradena „{koda octavia“
Ispred predstavni{tva njema~ke kompanije „Jumo“ u Klokotnici kod Doboja ukraden je slu`beni automobil „{koda octavia“. Stanari ku}e u kojoj je smje{tena kancelarija „Juma“ ka`u da ni{ta nisu primijetili do jutra, {to ukazuje na to da su kra|u izvr{ili profesionalci. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice DoD. B. boj Istok.

Uhap{eni nakon plja~ke u Sarajevu

Kepe{u i Mehmetovi}u odre|en pritvor
]amil Kepe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27), obojica iz Sarajeva, koji su uhap{eni prilikom plja~ke u poslovnici „Lutrije BiH“ na Trgu ZAVNOBiH-a u Sarajevu, pred tu`iocem Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu branili su se {utnjom. Njima je nakon toga odre|en jednomjese~ni pritvor, potvrdio nam je advokat Omar Mehmedba{i}, koji zastupa osumnji~enog Mehmetovi}a. Kako je saop}eno iz policije, razbojnici naoru`ani pi{toljem upali su u objekt i uz prijetnje nanijeli povrede radnici G. A. iz Sarajeva tra`e}i od nje da im preda sav novac. Brzom intervencijom policije napada~i su

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

BANJA LUKA Iz diskonta pi}a „Georg komerc“

Ukradena torba sa oko 30.000 maraka namijenjenih za pla}e
Lopovi razvalili re{etke na prozoru
Nepoznati lopovi oplja~kali su u subotu u ranim jutarnjim satima diskont pi}a „Georg komerc“ u banjalu~kom naselju Mejdan, odakle su ukrali torbu sa oko 30.000 maraka, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih istrazi.

Mehmedba{i}: Branili se {utnjom

No}ni ~uvar i kom{ije nisu ni{ta ~uli

uhva}eni prilikom izlaska iz objekta. U policiji ka`u da su tokom uvi|aja prona|eni ukradeni novac, zatim pi{tolj „bereta“ s okvirom i {est metaka, kao i odje}a i „fantomke“ koje su razbojnici koristili za maskiranje i koje su u poku{aju bijega ostavili.

Tipovano iznutra
Iako u banjalu~koj policiji nisu `eljeli iznositi podatke o ovom slu~aju, saznajemo da su nepoznati lopovi u{li kroz prozor ku}e vlasnika ovog preduze}a Slavka ^eprkala, koja se nalazi na spratu u sklopu diskonta, razvaliv{i za{titne metalne {ipke. - Iz ku}e su uzeli torbu u kojoj se nalazilo, prema prvim procjenama, oko 30.000 maraka, a novac je bio namijenjen za isplatu plata radnicima. Novac je u ku}u donesen tog dana, zbog ~ega postoji sumnja da je plja~ka bila tipovana iznutra. U toku su razgovori s vlasnikom preduze}a, kao i s osobama koje bi eventualno mogle imati nekih saznanja o kra|i, ali je jo{ rano govoriti o toku istrage - ispri~ao je za „Avaz“ izvor iz banjalu~ke policije. Sporne ve~eri na osigu-

Ispred salona „Inter Auto“ u Tuzli

Maloljetnik te{ko pretu~en
Ispred autosalona „Inter Auto“ u Turalibegovoj ulici u centru Tuzle preksino} oko 22 sata do{lo je do sva|e, a zatim i fizi~kog obra~una dva maloljetnika, u kojoj je petnaestogodi{nji G. D. te{ko pretu~en. Te{ke ozljede konstatirali su mu ljekari Klini~kog centra Tuzla, a njegov protivnik, {esnaestogodi{nji S. S., zadobio je povrede o ~ijoj se te`ini ljekari nisu izjasnili. Uvi|aj na mjestu doga|aja obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke poliA. Mu. cije PU Tuzla.

Policija obavila razgovor s vlasnikom i uposlenicima diskonta

(Foto: B. Spaseni})

Mjesto incidenta u Turalibegovoj ulici

ranju diskonta pi}a i porodi~ne ku}e vlasnika radio je jedan no}ni ~uvar, koji je u tom preduze}u zaposlen du`i niz godina.

Vlasnik odsutan
On je policiji objasnio da ni{ta nije vidio ni ~uo te da je tek naknadno saznao da su se lopovi popeli na prvi sprat i

Zeni~ani uhap{eni po potjernici
Sarajevska policija prekju~er je uhapsila, a potom predala zeni~kim policajcima Z. J. (32) i S. E. (36) iz Zenice. Oni su uhap{eni po osnovu potjernice koju je depe{om javila zeni~ka policija zbog sumnje da su po~inili te{ku kra|u.

razvalili metalne {ipke, a onda su navodno u{li kroz prozor koji je bio otvoren. Tako|er, u okolnim ku}ama ju~er su nam u razgovoru istakli da te ve~eri ni{ta nisu vidjeli ni ~uli te da su tek ujutro ugledali policiju koja je obavljala uvi|aj. Niko od zaposlenih u „Georg komercu“ ju~er nije

bio raspolo`en da razgovara o ovoj temi. Ipak, saznajemo da vlasnik u trenutku plja~ke nije bio u ovoj, nego u drugoj ku}i koju ima tako|er u Banjoj Luci, a jedini je koji ima klju~ kancelarije u kojoj se plja~ka odigrala. Niko od zaposlenih ne mo`e u}i na gornji sprat bez njegovog odobrenja. B. SPASENI]

Okru`ni sud Doboj

Veljko Luki} izjasnio se da nije kriv za ubistvo snahe
Veljko Luki} (74) iz Skugri}a kod Modri~e u Okru`nom sudu Doboj se po potvr|enoj optu`nici izjasnio da nije kriv za ubistvo svoje snahe Ljubice Luki} (47). Optu`nica ga tereti da je 12. maja ove godine u {est sati iz lova~ke pu{ke ubio snahu Ljubicu, suprugu svog sina Milana, koji se 40 dana ranije objesio. Luki} je s lova~kom pu{kom do{ao i zvao snahu da iza|e, optu`uju}i je da je kriva za smrt njegovog sina Milana, a kako ona to nije uradila, razbio je prozor i pucao u nesretnu `enu. Potom je razbio ulazna vrata i jo{ jednom u nju pucao dok su joj djeca Veljko i Vasilije poku{avali pomo}i. Zadobivenim ozljedama Ljubica je podlegla, a on je uhap{en i nalazi se u pritvoru u Okru`nom zatvoru Doboj. Uskoro se nastavlja su|enje Luki}u, za koje u ovom kraju vlada veliko zanimanje. H. ^.

S mjesta zlo~ina u Skugri}ima kod Modri~e

Bo{kovi}i kod Banje Luke

La`no prijavio samoranjavanje u diskoteci
Boris Milojevi} (23) ranjen je hicem iz vatrenog oru`ja u nogu ju~er oko 1.40 sati u selu Bo{kovi}i kod Banje Luke. Iako je mladi} nakon ovog slu~aja policiji prijavio da je u pitanju bilo samoranjavanje, uvi|ajem je utvr|eno da ga je iz pi{tolja ranio Dragan Kuzmanovi} (24). Kako saznajemo u CJB Banja Luka, Milojevi} i Kuzmanovi} bili su u lokalnoj diskoteci u ovom mjestu, kada je na jo{ neutvr|en na~in do{lo do pucnjave iz pi{tolja koji je u tom trenutku bio u rukama Kuzmanovi}a. U CJB Banja Luka potvr|eno je da }e saslu{anje u~esnika u tom doga|aju biti obavljeno naknadno. B. S.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

15

IZVJE[TAJI­ Agencija za privatizaciju u FBiH

Pr­ ­ le­ i­u­ra­ ki­ u ob m s d ugo­ o­ a­s­ku­ ci­ a vr p m dr`avnog­ka­ i­a­a pt l
Neizvr{avanje obaveza investiranja i veliki dugovi Zavodu PIO/MIO i Poreznoj upravi l Procesi traju suvi{e dugo
Evr­ ­ ska­ op ko­ i­ i­ a msj (EK)­po­ r`ala­je­`elju­Ko­ d so­ a­ da­ se­ pr­ ­ ru`i­ Evr­ ­ v id opskoj­ ba­ ci­ za­ obno­ u­ i n v ra­ voj­ (EBRD),­ {to­ bi­ bio z va`an­ ko­ ­ k­ na­ on­ ula­ ka ra k s Ko­ o­ a­ u­ Me|una­ ­ ­ ni s v rod mo­ e­ a­ ­ i­ fo­ d­ (MMF)­ i n t rn n Svje­ sku­ ba­ ku,­ po­ u~uju t n r iz­EK. Pet­od­27­~lanica­Evr­ ­ opske­uni­ e­te­22­od­63­~lanj ice­ EBRD-a­ ni­ u­ jo{­ pr­ ­ s izna­ e­Ko­ o­ o,­pr­ ­ o­ e­age­ l s v en s nci­ e.­ j Ako­ sa­ o­ je­ na­ od­ 22 m d ~lanice­ EBRD-a­ pr­ ­ i­ e­ i om j n svo­ e­mi{lje­ je­i­pr­ ­ na­Ko­ j n iz so­ o,­bi­ o­bi­to­do­ o­ jno­za v l v l Ko­ o­ o­da­po­ ta­ e­dio­ove s v s n me|una­ ­ ­ ne­ba­ ke,­jer­za rod n

Pr­ ­ e­ i­ ra­ ki­ a­ ja­ ku­ oc s s d n po­ r­ ­ a­ nih­ ugo­ o­ a­ s­ ku­ p od j v r pci­ a­ dr`avnog­ ka­ i­ a­ a­ u m pt l pr­ ­ u­ e}ima­ ko­ i­ ne­ ispu­ ed z j nja­ a­ u­ svo­ e­ oba­ e­ e­ pr­ ­ v j j v z edsta­ lja­ u­ je­ nu­ od­ na­ bo­ v j d j lni­ ih­ta~aka­FBiH.­ j Po­ a­ pr­ ­ e­zbog­to­ a­{to n j ij g ti­pr­ ­ e­ i­tr­ ­ u­su­ i{e­du­ o, oc s aj v g ta­ o­ da­ ku­ ci­ ima­ u­ do­ o­ k p j v ljno­ vr­ ­ e­ a­ da­ izvu­ u­ i em n k po­ lje­ nji­ka­ i­ al­iz­pr­ ­ u­ s d pt ed ze}a­ko­ e­su­pr­ ­ a­ i­ i­ ­ ­ i.­ j iv t z ral

Evr­o­pska­ko­mi­si­ja­po­dr`ala pr­i­stu­pa­nje­Ko­so­va­EBRD-u

Me|unarodne finansijske institucije

Po­ r­ ­a­ je­tu`bi k et n
Age­ ci­a­ za­ pr­ ­ a­ i­ a­ i­ n j iv t z c ju­u­FBiH­(APF)­do­1.­ju­ a l ove­ go­ i­ e­ uku­ no­ je­ za­ dn p klju~ila­ 609­ ugo­ o­ a­ vr­ ­e­ v r ij dnih­ 797.781.856­ ma­ ­ ­ a, rak pri­~emu­su­ugo­ o­ ­ ­ e­in­ ­ v ren ve­ ti­ i­e­ u­ vr­ ­e­ no­ ti­ ne{to s cj ij d s ve}oj­od­1,3­mi­ i­a­ ­ e­KM. l j rd Tim­ ugo­ o­ ­ ­ a­ pla­ i­ ­ ­ o v rim n ran je­ za­ r`ava­ je­ po­ to­ e}ih d n s j 42.756­i­upo{lja­ a­ je­no­ ih v n v 15.565­ra­ ni­ a.­ d k Od­ to­ a­ je,­ ka­ o­ je­ za g k „Avaz“­izja­ io­po­ o}nik­di­ ­v m r e­ to­ a­ APF-a­ Mu­ ­z­ Ha­ ­­k r ri {i mo­ i},­za­ r{eno­435­ugo­ o­ a v v v r s­ ugo­ o­ ­ ­ om­ ci­e­ om­ od v ren jn 521.973.866­ ma­ ­ ­ a­ te­ re­ ­i­ rak al zi­ ­ ­ im­inve­ ti­ i­a­ a­u­izno­ ran s cj m Ha{imo­ i}:­Po­ o}­ra­ ni­ i­ a­­ v m d cm

su­od­800­mi­i­ ­ a­KM.­ l on Ka­ o­je­ista­ ao,­ugo­ o­ k k v r­ ­ o­je­pr­ ­ ­ i­ a­ je­28.742, en euz m n a­ upo­ le­ a­ su­ jo{­ 9.572­ ra­ s n dni­ a.­On­je­na­ la­ io­da­je k g s po­ pu­ a­ne­ ­ ­ ­ i­ a­ i­ a­pr­ ­ ­ t n real z c j euzi­ a­ ja­ ra­ ni­ a­ re­ u­ tat m n d k z l ~injenice­ da­ je­ je­ an­ br­ j d o njih­ ostva­ ­ o­ pr­ ­ o­ na­ pe­ ri av nzi­ u,­dok­su­dr­ ­ i­na­li~ni j ug za­ tjev­do­ i­ i­otpr­ ­ ni­ u.­ h bl em n Ha{imo­ i}­je­ka­ ao­da­je v z APF­po­ r­ ­ uo­tu`be­za­ra­ k en ski­ e­ku­ o­ r­ ­ a­nih­ugo­ o­ d p p od j v ra­ u­ fi­ ­ a­ a­ Fe­ ­ ­ ­ e­ tro­ i rm m roel k

Ene­ ­ o­ ­ ve­ t­Co­ et­iz­Sa­ ­ rg in s m ra­e­ a,­Ko­ fe­ ci­a­Bo­ ­ c­Tr­ j v n k j ra a­ nik­ te­ u­ Tvo­ ­ i­ i­ ko­ fe­ v rn c n kci­e­Bo­ ­ c­Ka­ a­ ­ ­ a­Ja­ce. j ra t rin j

Su­ ski­spo­ ­ ­ i d rov
Za­ e­ ni~ko­ za­ mno­ e j d g ove­tu`be,­na­ o­ i­Ha{imo­ v d vi},­je­ u­ne­ ­ vr{ava­ je­oba­ s iz n ve­ a­ inve­ ti­ ­ ­ ja­ i­ ve­ i­ i z s ran lk du­ o­ i­Za­ o­ u­PIO/MIO­i g v v d Po­ ­ ­ noj­ upr­ ­ i­ FBiH­ u rez av po­ le­ u­upla­ e­do­ r­ ­ o­ a­i g d t p in s osta­ ih­za­ o­ skih­oba­ e­ a. l k n v z -­ ^inimo­ na­ o­ e­ da­ po­ p r mo­ ne­ o­ra­ ni­ i­ a­ko­i­su g m d cm j u­na­te`oj­si­ u­ ­ i­i,­ali­obje­ j t ac j kti­ no,­ma­ i­su­izgle­ i­da­se v l d u­ta­ vim­fi­ ­ a­ a­ri­e{e­pr­ k rm m j o­ le­ i,­ s­ obzi­ ­ m­ na­ to­ da b m ro se­ra­ i­o­pr­ ­ a­ i­ i­ ­ ­ im­pr­ ­ d iv t z ran edu­ e}ima.­Ve­ i­ i­je­pr­ ­ lem z lk ob du­ o­ r­ ­no­vo|enje­su­ skih g t aj d spo­ ­ ­ a,­ ko­i­ tr­ ­u­ i­ po­ ne­ rov j aj ko­ i­ o­ go­ i­ a­ -­ ka­ ao­ je lk dn z A. DU^I] Ha{imo­ i}. v

Evr­ ­ ska­ko­ i­ i­a:­Va`an­ko­ ­ k op msj ra

~lanstvo­ je­ po­ r­ ­ no­ pr­ ­ t eb izna­ je­ od­ 75­ po­ to­ ~lanica n s EBRD-a.­Ko­ o­ o­je­pr­ ­ tu­s v is

pi­ o­ MMF-u­ i­ Evr­ ­ skoj l op inve­ ti­ i­ skoj­ ba­ ci­ pro{le s cj n go­ i­ e.­ dn

Za­ on­o­pr­­ a­i­ a­ i­i k iv t z c j
Ha{imo­ i}­ je­ na­ la­ io v g s da­ je­ APF­ kod­ Fe­ e­ ­ ­d ra lnog­ mi­ i­ ta­ ­ tva­ ene­ ­ i­n s rs rg je,­ ru­ a­ ­ tva­ i­ indu­ tr­ ­ e d rs s ij po­ r­ ­ uo­ ini­ i­ a­ i­ u­ za k en cj tv do­ o{enje­ za­ o­ a­ o­ do­ n k n pu­ a­ a­ Za­ o­ a­ o­ pr­ ­ a­ n m k n iv ti­ a­ i­ i­ pr­ ­ u­ e}a,­ s z cj ed z rje{enjem­ da­ su­ su­ ske­ i d upr­ ­ ne­ pr­ ­ me­ e­ fo­ ­ i­ av ed t rm r­ ­ e­ u­ po­ tu­ ku­ pr­ ­ a­ i­ an s p iv t za­ i­ e­ na­ le`ni­ su­ o­ i cj d d v du`ni­pr­ ­ ­ ­ ­ e­ no­rje{ava­ iorit t ti.­

U­ Bi­ a}u­ je­ odr`an­ se­ h mi­ ar­o­te­ i­„Uvo|enje­ra­ n m ~uno­ o­ stva­ na­ ko­ e­ ­ i­a­ v d m rc j lnim­fa­ ­ a­ a“,­ko­i­je­or­ a­ rm m j g -

Ra~uno­ o­ stvo­na­ vd ko­ e­ ­ i­a­nim­fa­ ­ a­ a m rc j l rm m
ni­ i­ ­ n­ za­ indi­ i­ u­ ­ ne­ po­ z ra v d al ljo­ r­ ­ r­ ­ ne­ pr­ ­ ­ vo|a~e­ iz p iv ed oiz Bi­ a}a,­ Ca­ i­ a­ i­ Bo­ a­ ske h zn s n Kr­ ­ e­ u­ sklo­ u­ pr­ ­ e­ ta up p oj k

U Biha}u odr`an seminar za poljoprivrednike

Pr­ ­ ­ vo­ nja­u­Ru­ ni­ i­ a­mr­ og­uglja oiz d d cm k Ze­ i­ a,­ zbog­ ~injenice­ da­ od­ ma­ ­ a­ 2009. nc rt ne­ra­ i­po­ on­Str­ ­ ja­ i,­a­od­apr­ ­ a­ove­go­ d g an n il di­ e­i­ru­ nik­Ra­ po­ o~je,­kao­i­da­se­uga­ j n d s t l

Ze­ i~ki­ru­ a­ i­je­ va­ n dr d za­ ­ ­ e­pla}e­i­to­ li­obr­ ­ rad p ok

Bez proizvodnje u Raspoto~ju i Stranjanima

Ze­ i­ a:­Pr­­ od­ispod­mi­i­ n­ma­ ­ ­ a nc ih lo rak

pr­ ­ ­ vo­ i­sa­ o­u­po­ o­ u­Sta­ a­ja­ a,­tr­ ­ oiz d m g n r m enu­ no­ na­ mje­ e~nom­ ni­ ou­ izno­ i­ 11.500 t s v s to­ a,­{to­je,­ka­ o­isti~e­ge­ e­ ­ ­ ni­di­ ­ ­ tor n k n ral rek Se­ ad­Sa­ ­ ­ li},­do­ o­ jno­tek­za­po­ mi­ ­ ­ a­n raj v l d riv nje­pla}a­i­to­ log­obr­ ­ a­upo­ le­ ih. p ok s n -­Ostva­ ­ ­e­ o­pr­ ­ od­ispod­mi­i­ n­ma­ ­ ­ ruj m ih lo raka.­Za­ne­ o­pla}e­po­ r­ ­ no­nam­je­750.000,­a t t eb za­to­ li­obr­ k­170.000­ma­ ­ ­ a­-­ka`e­Sa­ ­ ­li}.­ p o rak raj S­obzi­ ­ m­na­to­da­su­za­ o­ le­ i­u­Ra­ ro p s n spo­ o~ju­ pro{le­ se­ mi­ e­ u{li­ u­ ce­ tar t d c n po`ar­ og­po­ ru~ja,­a­da­va­ ra­ko­ a­je­izbi­n d t j la­u­apr­ ­ u­jo{­ni­ e­uga{ena,­ne­mo`e­se­sa il j si­ u­ ­ o{}u­ pr­ ­ i­ i­ ­ ­ i­ ni­ ka­ a­ bi­ pr­ ­ ­ vo­ g rn ec z rat d oiz dnja­mo­ la­po~eti.­ g -­ Na­ am­ se­ da­ bi­ mo­ do­ do­ a­ ka­ zi­ e d s l s m mo­ li­ po~eti­ pr­ ­ ­ vo­ nju­ i­ u­ Ra­ po­ o~ju. g oiz d s t Tr­ ­ u­ nom­pr­ ­ ­ vo­ njim,­s­obzi­ ­ m­na­to en t oiz d ro da­ Ele­ tr­ ­ r­ ­ r­ ­ i­ BiH­ u­ ovom­ tr­ ­ u­ ku k op iv ed en t ne­ispo­ u~uje­ o­uga­ j­jer­joj­ni­ e­bio­po­ r­r m l j t e­ an,­~uvamo­ku­ ca­Ar­ e­ or­Mi­ tal­-­ka`e b p c l t V. B. Sa­ ­ ­ li}. raj

Bi­ a}:­Vo|enje­evidencije­od­velikog­zna~aja h

FARMA. Fa­ ­ e­ ­ ­ a­ je­ uka­ a­ o rm rim z n na­zna~aj­uno­ a­po­ a­ a­ a­i s d t k vo|enja­ ra~uno­ o­ stva­ na v d po­ ­ ­ i~nim­ga­ di­ stvi­ a. rod z n m Pri­ela­ o­ ­ ­ i­ i­ove­te­ a­ i­ b rac j m tke­ ko­ i{te­ a­ je­ me­ o­ o­ o­ r n t d l gi­ a­ra~uno­ o­ stve­ ih­po­ j v d n da­ a­ a,­ ko­ a­ je­ u­ upo­ r­ ­ i t k j t eb u­ze­ lja­ a­Evr­ ­ ske­uni­ m m op je.­ Vo|enje­ evi­ e­ ci­ e­ na d n j ma­ im­ fa­ ­ a­ a­ je­ oba­ e­ a l rm m v z svih­ fa­ ­ e­ a­ u­ EU,­ a­ po­ rm r dr{ka­ pr­ ­e­ ta­ FARMA­ u oj k ovoj­ obla­ ti­ je­ od­ ve­ i­ og s lk zna~aja­za­utvr|iva­ je­po­ r­ n te­ nih­fi­ a­ si­skih­do­ u­ e­ b n n j k m na­ a­ za­ pr­ ­ tup­ kr­ ­ i­ i­ a, t is ed t m re­ ­ i­ a­ i­u­odre|enih­pr­ ­e­ al z c j oj ka­ a­ i­ pr­ ­ tup­ fi­ a­ si­skim t is n n j M. D. sr­ ­ stvi­ a. ed m

Bi­ a~­po­ e}ao r v pr­ ­­ vo­ nju oiz d
Fa­ r­­ a­gli­ i­ e­Bi­ a~­u­pr­ b ik nc r vom­ po­u­ o­ i{tu­ ove­ go­ i­ e l g d dn pr­ ­­ ve­a­je­122.572­to­ e­gli­ i­ oiz l n nce,­dvo­ tr­ ­ o­vi{e­ne­ o­u­istom s uk g la­ jskom­ pe­ ­­ ­ u.­ Po­ e}anje n riod v pr­ ­­ vo­ nje­gli­ i­ e,­ali­i­dr­ ­ ih oiz d nc ug pr­ ­­ vo­ a­ fa­ r­­ e,­ stvo­ ­­o­ je oiz d b ik ril uvje­ e­ za­ ve}i­ izvoz,­ ko­i­ je­ za t j {est­ mje­ e­ i­ ove­ go­ i­ e­ pr­ ­ sc dn ema{o­86­mi­i­ ­ a­ma­ ­ ­ a.­ l on rak

Zvornik

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,362960 1,464011 26,771787 0,078658 0,261850 0,698261 1,797439 0,565032 0,244970 0,205880 1,483492 1,011793 2,381810 1,534844 0,050127 1,865568 1,955830 1,366376 1,467680 26,838884 0,078855 0,262506 0,700011 1,801944 0,566448 0,245584 0,206396 1,487210 1,014329 2,387779 1,538691 0,050253 1,870244 1,955830 1,369792 1,471349 26,905981 0,079052 0,263162 0,701761 1,806449 0,567864 0,246198 0,206912 1,490928 1,016865 2,393748 1,542538 0,050379 1,874920

16

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni­avaz,­ponedjeljak, 23.­avgust/kolovoz­2010.

17 Ukratko

NJUJORK Izgr­ ­ nja­d`ami­e­va`na­te­ a­pr­ d­izbo­ ­ ad j m e re

Mu­sli­ma­ni­u­SAD­mo­r­a­ju odbr­a­ni­ti­svo­ja­pr­a­va
(Od “Avazovog” dopisnika iz Njujorka)

Pa­ i­ tan:­Obe}ana­po­ o} ks m

(Foto:­AFP)­

Blu­ e­ g­do­ a­ ao­da­je­ na­pr­ ­ oj­str­ ­ i­hi­ to­ ­­e”,­ka`e­Hr­ ­ i} m r k z av an s rij om ”

- Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) svjesno je u{ao u predizborni politi~ki vatromet, znaju}i da }e njegova podr{ka izgradnji d`amije na Menhetnu izazvati i mnoga negodovanja uo~i predstoje}ih jesenjih izbora za ameri~ki Kongres. Barem tako sada tvrde ameri~ki mediji, koji tro{e zadnje doze politi~kog adrenalina, dodatno podignutog nakon Obamine jasne poruke da muslimani, kao i pripadnici drugih religija, imaju pravo graditi svoju bogomolju gdje ho}e u najve}em ameri~kom gradu, ako za to imaju potrebne urbanisti~ke saglasnosti. To, izgleda, ne}e biti pr-

aditi svoje bogomolje, znao je unaprijed i gradona~elnik Njujorka Majkl Blumberg (Michael Bloomberg), koji se u svoj ovoj pri~i dr`i vrlo principijelno i doslijedno. Sarajlija Haris Hromi} koji od 1995. `ivi u Americi, visoko rangirani ekonomista, na mjestu jednog od potpredsjednika u globalnoj banci “Barclys Capital”, i ~lan Specijalnog vije}a za islamski napredak, za “Avaz” ka`e da je Blumerg dokazao da je “na pravoj strani historije”. - Na{e je ustavno pravo i obaveza da kao Amerikanci branimo pravo na privatnu svojinu, slobodu vjeroispovijesti... Ako prava Amerikanaca koji prakticiraju islam sada ne budu za{ti}ena, onda je pitanje ko }e biti slijede}i - pita se Hromi}.
Erol Avdovi}

Pr­­ a­na­svo­i­ a iv t jn

ISLAMABAD - Vi{e od 800 miliona dolara donirano je ili je obe}ano kao pomo} `rtvama poplava u Pakistanu, izjavio je ju~er ministar vanjskih poslova te zemlje [ah Mahmud Kure{i. - U situaciji kada su Evropa i Amerika u recesiji i kada su

Pr­i­ku­plje­no­800­mi­li­o­na­do­la­r­a

fondovi donatora iscrpljeni, ovakva vrsta solidarnosti s Pakistanom je veoma ohrabruju}a - rekao je Kure{i na konferenciji za novinare u Islamabadu. Na stotine hiljada ljudi u ju`nom Pakistanu u me|uvremenu je u velikom strahu od novih poplava.

Po­r­ ­ na­sa­ la­ no­ t t eb g s s

Nju­o­ k:­Mje­ to­gdje­se­tr­ ­ a­gr­ ­ i­i­d`ami­a­ j r s eb ad t j

oblem kad je Njujork u pitanju, ~ak i kada je u pitanju izgradnja d`amije uz nekada{nje rubove Svjetskog

trgovinskog centra (WTC). Za Obaminu podr{ku muslimanima - da i oni, kao i svi ostali, imaju pravo gr-

PODGORICA - Dr`avni sekretar u Ministarstvu pr avde Srbije Slobodan Homen izjavio je da }e istraga protiv Darka [ari}a, koga Srbija tra`i zbog {verca vi{e od dvije tone kokaina iz Ju`ne Amerike, pokazati da je to pri~a o velikoj mafiji koja je imala pomo} politi~kih struktura vi{e dr`ava. - [ari} nije pri~a samo o na-

[ari}­imao­po­ o}­po­i­i~ar­ m lt a

rko-klanu, ve} o velikoj mafiji transnacionalnog karakera, koja je novac od trgovine kokainom poku{ala da legalizira u brojne privre dne grane. Logika funkcioniranja takvog klana ka`e da oni to nisu mogli da urade bez pomo}i politi~kih struktura vi{e dr`ava - rekao je Homen podgori~kom dnevniku “Dan”.

Pr­ ­e­ ti­opo­ i­ i­e­u­Mo­ kvi ot s zcj s

Moskovska policija uhapsila je opozicionog lidera Borisa Nemcova i jo{ jednog aktivistu opozicije kada su poku{ali da povedu mar{ u ~ast Dana zastave kroz centar glavnog grada Rusije. Nemcov je bio na ~elu kolone od stotinjak opozi cionih aktivista, koji su namjeravali da pro{etaju ce ntrom Moskve nose}i ogromnu rusku zastavu, ali

Uhap{en­Bo­r­is­Ne­mco­v

Mo­ kva:­Ne­ cov­pr­ ­ vo­ io­ko­o­ u s m ed d l n

(Foto:­AFP)­

Najmanje 5.000 ljudi u Sjevernoj Koreji i 94.000 na sjeveru Kine evakuirano je po{to su obilne ki{e izazvale izlijevanje pograni~ne rijeke Jalu, na sjevernokorejskom Amnok, koja razdvaja dvije dr`ave. Najmanje 94.000 ljudi napustilo je posljednjih dana kineski lu~ki grad Da ndong, dok je ve}i dio sjevernokorejskog grada [inui}u, tako|er potopljen. Sjeverno-

Eva­ku­i­r­a­no­oko­100.000­lju­di

Po­ la­ e­u­Ki­ i­i­Sje­ e­ ­ oj­Ko­ ­ ­i p v n v rn rej

korejski lider Kim D`ongIl poslao je u ugro`ene sjeverozapadne oblasti vojsku i vi{e aviona i brodova, kojima je evakuirano najmanje 5.000 ljudi, objavila je sjevernokorejska agencija KCNA. Mediji prenose da je oblast oko grada [inui}u “ozbiljno ugro`ena” u poplavama, a da su u spasila~ke akcije uklju~eni zvani~nici, vojska i civili.

SKOPLJE - Makedonska islamska vjerska zajednica je {okirana pojavom pjesme u kojoj se lider teroristi~ke grupe El-Kaida Osama bin Laden veli~a kao vjerski lider muslimana, prenose agencije. Pjesma koja se nedavno pojavila na “Youtubeu” predstavlja najtra`enijeg teroristu na svijetu kao vjerskog

Islamska­za­e­ ni­ a­{okirana jd c

lidera islama. - Mi nemamo konkretne informacije o toj pjesmi. Ali, gotovo smo sigurni da su je pisale vehabijske grupe koje {ire poruke protivne islamskoj religiji - izjavili su agenciji Makfaks u Islamskoj vjerskoj zajednici Makedonije, prenose agencije.

policija ih je zaustavila i rastjerala okupljene. U Rusiji se ovaj dan obilje`ava kao Dan zastave zbog trobojne zastave koju je Rusija usvojila poslije raspada Sovjetskog saveza. Nemcov je rekao AP-u, u telefonskom razgovoru iz po licijske stanice, da odluka policije da sprije~i mar{ po kazuje mentalitet vlade premijera Vladimira Putina.

MADRID - [panske vlasti saop}ile su ju~er da su SAD pokazale dobru volju da prihvate kubanske politi~ke zatvorenike, oslobo|ene po slije diplomatske intervencije [panije i Katoli~ke crkve. Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) ponudila je podr{ku SAD {efu {panske diplomatije Migelu

SAD­pr­­ va­a­u­za­vo­ ­ ­ i­ e ih t j t ren k

Anhelu Moratinosu, koji je u~estvovao u razgovorima sa kubanskim vlastima. - Klinton je Moratinosu prenijela da SAD imaju dobru volju da prihvate politi~ke zatvorenike, u skladu sa trenutno va`e}im normama u Americi - rekao je agenciji Reuters portparol {panskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ki­ a:­Ogr­ ­ no­ze­ lji{te­pod­vo­ om n om m d

(Foto:­AFP)­

u Jedan vojnik otvorio je ju~er vatru u vojnoj bazi u Venecueli i ubio dvojicu svojih kolega, dok je jo{ {estoro ljudi ranio, saop}ile su vlasti. Poslije incidenta, vojnik je kolima pobjegao iz baze Tiuna Fort u Karakasu, a njegov automobil kasnije je prona|en u zaba~enom dijelu grada, dok policija i vojska tragaju za napada~em. Vojnik je otvorio vatru nakon {to se posva|ao sa svojim nadre|enim, i ubio ga pucnjem u glavu. Nekoliko minuta kasnije, osumnji~eni je u skladi{tu municije ubio jednog poru~nika, objavila je dr`avna venecuelanska novinska agencija na osnovu saop}enja vlasti. Poslije toga je do{lo do razmjene vatre, u kojoj je povrije|eno jo{ {estero ljudi.

Vo­nik­ubi­ao­na­ re|ene j j d

Ki-mun:­[ansa­se­ne­smi­e­pr­ ­ u­ ti­i­ j op s t

TEL AVIV - Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun (Ki-moon) pozdravio je odluku izraelskih i palestinskih lidera da po~nu direktne pregovore, ozna~iv{i ih “mogu}no{}u koja se ne smije propustiti”. Izraelski premijer Benjamin

Ki-mun­po­ dr­ ­ io­odlu­ u z av k

Netanjahu i predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas pristali su da pregovore “licem u lice” po~nu u Va{ingtonu 2. septembra, na poziv SAD i poslije saop}enja ~etvorke bliskoisto~nih mirovnih posrednika, odnosno SAD, UN, EU i Rusije.

18

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni­avaz,­ponedjeljak, 23.­avgust/kolovoz­2010.

19

IRAN Pr­ ­ o­ i­ ­ n­pr­ i­do­ a}i­be­ pi­o­ni­bo­ ba­ ­ e­ om v ra v m s l t m rd r

Ahme­di­ned`ad­pr­e­dsta­vio “ambasadora­smr­ti”
Avi­ n­no­ i­i­po­ ­ ­ u­mi­ a­i­pr­­a­e­jstva,­re­ ao­je­pr­ ­ sje­ ni­ o s r uk r ij t l k ed d k
“dr`i­ ne­ r­ ­ a­ e­ je­ pa­ ­ ­ i­ i­ ­ p ij t l ral z ra­ e­u­nji­ o­ im­ba­ a­ a”,­a n h v z m ona­}e,­ta­ o|er,­slu`iti­za­za­ k stra{iva­ je­i­odbr­ ­ u,­do­ ao n an d je­ir­ ­ ski­pr­ ­ sje­ nik. an ed d Ahme­ i­ ed`ad­je­re­ ao dn k i­da­}e­se­vo­ni­pr­ ­ r­ m,­ko­ j og a ji­Ir­ n­sam­fi­ a­ si­ a,­na­ ta­ a n n r s vi­ i­“sve­dok­ne­ r­ ­a­ e­ ji­lju­ t p ij t l dskog­ro­ a­ne­izgu­ e­sva­ u d b k na­ u­da­}e­ika­ a­vi{e­mo}i d d da­na­ a­ nu­ir­ ­ sku­na­ i­u”, p d an cj pr­ ­ i­ e­ a­je­age­ ci­ a­AP en j l n j . ^eti­ i­me­ ra­du­ a~ak­avi­ r t g Te­ e­ ­ n:­Sve~ana­pr­ ­ o­ i­a­no­ og­te­ no­o{kog­do­ ti­ nu}a­ h ra om c j v h l s g Go­a­ d:­Po~ela­pr­ ­ o­ o­ e­ l r eg v r
(Foto:­AFP) (Foto:­AFP)­

Pr­ ­ sje­ nik­ Ir­ ­ a­ Ma­ ed d an hmud­Ahme­ i­ ed`ad­ju~er dn je­zva­ i~no­pr­ ­ sta­ io­pr­ i n ed v v bo­ ba­ ­ er­ bez­ po­ a­ e­ do­ m rd s d ma}e­ pr­ ­ ­ vo­ nje­ i­ na­ vao oiz d z ga­ “ambasadorom­ smr­ i­ za t ne­ r­ ­ a­ e­ je­ ~ovje~anstva”. p ij t l -­ Avi­ n,­ po­ ­ d­ to­ a­ {to o re g pr­ ­ sta­ lja­ amba­ a­ o­ a ed v s d r smr­ i­ za­ sve­ ne­ r­ ­ a­ e­ je t p ij t l ~ovje~anstva,­no­ i­i­po­ ­ ­ u s ruk mi­ a­ i­ pr­ ­ a­ e­ jstva­ -­ re­ ao r ij t l k je­Ahme­ i­ ed`ad. dn Na­ je­ a­ le­ je­ i­ e­ je­ da m n t lc

Pr­ ­i­ i­ a­ ­ i­re­ u­ta­i­izbo­ a­u­Au­ tr­ ­i­i el m n rn z l t r s al j

Pr­­e­nja­po­opsta­ a­ ij t nk
Izr­ ­ l­ je­ sa­ p}io­ da­ je ae o pu­ je­ je­ go­ ­ ­ om­ ir­ ­ ske n n riv an ato­ ske­ ce­ tr­ ­ e­ Bu{er m n al “potpuno­ne­ r­ ­ va­ lji­ o”­i p ih t v po­ vao­ me|una­ ­ ­ nu­ za­ z rod je­ ni­ u­da­izvr{i­ve}i­pr­ ­ d c iti­ ak­da­bi­pr­ ­ o­ ­ ­ a­Te­ e­ s im ral h r­ n­ da­ pr­ ­ i­ e­ akti­ no­ ti a ek n v s obo­ a}iva­ ja­ ur­ ­ i­ u­ a. g n an j m Izr­ ­ l,­je­ i­ a­bli­ ko­ ­ to~na ae d n s is ze­ lja­ za­ ko­ u­ se­ su­ nja m j m da­ po­ je­ u­ e­ nu­ le­ ­ ­ o s d j k arn oru`je,­sa­ p}io­je­da­bi­Ir­ o an­ sa­ nu­ le­ ­ ­ im­ na­ ­ k arn oru`anjem­pr­ ­ sta­ ljao­pr­ ­ ed v ije­ nju­po­opsta­ ak­Izr­ ­ ­ a, t n ael po­ e}ava­ u}i­ za­ r­ ­ u­ o­ t v j b in t s da­ bi­ ta­ dr`ava­ mo­ la­ da g na­ a­ ne­ ir­ ­ ska­ nu­ le­ ­ ­ p d an k arna­po­ tr­ ­ e­ ja. s oj n

on­bez­po­ a­ e,­na­ van­“kars d z rar”,­pr­ ­ sta­ ljen­je­na­ce­ ­ ­ ed v remo­ i­ i­ ko­ u­ je­ pr­ ­ o­ i­ a nj j en s l dr`avna­te­e­ i­ i­a,­dan­na­ on l vzj k {to­je­Ir­ n,­uz­po­ o}­Ru­ i­e, a m sj pu­ tio­u­po­ on­svoj­pr­ i­nu­ s g v kle­ ­ ­ i­re­ ­ tor­u­Bu{eru. arn ak U­ko­ e­ ta­ u­na­eve­ tu­ m n r n a­ ne­ pr­ ­ e­ nje­ da­ bi­ Izr­ ­ l l ij t ae mo­ ao­ na­ a­ ti­ ir­ ­ ska­ nu­ g p s an kle­ ­ ­ a­po­ tr­ ­ e­ ja,­Ahme­ arn s oj n -

di­ ed`ad­je­re­ ao­da­po­ to­ n k s ji­ ma­ a­ vje­ ­ ­ a­ no}a­ da­ do l rov t to­ a­do|e,­ali­i­da­}e,­ako­se g ta­ o­ne{to­do­ o­ i,­re­ ­ ci­ a k g d ak j Ir­ ­ a­bi­ i­jo{­o{tr­ ­ a. an t ij -­Do­ en­ir­ ­ ske­re­ ­ ci­ m an ak je­obu­ va­ it­}e­ci­ e­ i­svi­ et. h t j l j Ta­ o|er,­po­ u~uje­ o­Za­ a­ k r m p du­da­su­sve­mo­ u}no­ ti­na g s sto­ u­-­na­ la­ io­je­Ahme­ i­ l g s dned`ad.

Au­ tr­ ­ i­ ska­ pr­ ­ i­ e­ ­ a s al j em j rk D`uli­a­ Gi­ a­ d­ (Julia­ Gi­ la­ j l r l rd)­sa­ p}ila­je­da­ni­e­ na­pa­ o j d r­ i­a­ni­e­osvo­i­ a­ve}inu­po­ tj j jl sla­ i~kih­mje­ ta­na­izbo­ ­ ­ a n s rim i­da­je­nje­ a­La­ u­ ­ ­ ti~ka­str­ n b ris a­ ka­ za­ o~ela­ pr­ ­ o­ o­ e­ s n p eg v r ne­ a­ i­ nim­po­ la­ i­ i­ a. z vs s ncm Pr­ ­ a­ pr­ ­ i­ i­ a­ ­ im em el m n rn re­ u­ ta­ i­ a,­ po­ li­ e­ 78­ po­ z l tm s j sto­pr­ ­ r­ ­ a­ ih­gla­ o­ a,­la­ eb oj n s v bu­ ­ ­ ti­su­osvo­ i­ i­70­po­ la­ ris jl s ni~kih­mje­ ta,­a­opo­ i­ i­ ­ a s z c on ko­ ­ i­ i­ a,­ko­ u­pr­ ­ vo­ i­ko­ al c j j ed d nze­ ­ a­ i­ na­Li­ e­ ­ ­ na­str­ ­ rv t v b ral anka­ To­ i­ a­ Abo­ a­ (Tony nj t Abbo­ t),­71­mje­ to.­Za­fo­ ­ t s rmi­ ­ ­ je­ vla­ e­ po­ r­ ­ no­ je ran d t eb 76,­od­uku­ no­150­mje­ ta­u p s

Ni­e­ na­pa­ ­i­a­ jd rt j ne­ a­ve}inu m
Pr­ ­ sta­ ni~kom­do­ u,­po­ ed v m dsje­ io­je­AP t . -­Ja­ no­je­da­ni­e­ na­str­ ­ s j d ana­ne}e­mo}i­sa­ o­ ta­ no­fo­ m s l r­ i­ ­ ­ i­vla­ u­-­re­ la­je­Gi­ a­m rat d k l rd­no­ i­ a­ ­ ­ a­i­do­ a­ a­da­je v n rim d l ve}­ ra­ go­ a­ ­ ­ a­ s­ tr­ ­ i­ om z v ral oj c ne­ a­ i­ nih­po­ la­ i­ a­u­Pr­ ­ z vs s nk edsta­ ni~kom­do­ u,­je­ nim v m d ne­ a­ i­ nim­ ka­ di­ a­ om­ za z vs n d t po­ la­ i­ a­ i­ je­ nim­ za­ o­ o­ s nk d k n da­ cem­iz­str­ ­ ke­ze­ e­ ih. v an l n Abot­je­re­ ao­je­da­su­la­k bu­ ­ ­ ti­ izgu­ i­ i­ le­ i­ i­ i­ et ris bl gtmt da­ fo­ ­ i­ ­ ­ u­ vla­ u,­ pr­ ­ io rm raj d en je­BBC.­Gla­ a­ je­u­Au­ tr­ ­ s n s ali­ i,­ko­ a­ima­14­mi­ i­ ­ a­re­ j j l on gi­ tr­ ­ ­ ­ ih­bi­ a~a,­oba­ e­ no s iran r v z je­po­za­ o­ u. k n

20

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni­avaz,­ponedjeljak, 23.­avgust/kolovoz­2010.

21

ARHITEKTURA Ka­ o­}e­izgle­ a­i­gra|evi­ e­i­gr­ ­ o­ i­bu­ u}no­ ti­ k d t n ad v d s

Vr­hu­nski­uvje­ti­`ivota­za­bo­ga­te­
Li­ e­gla­ nog­gr­ ­ a­Lo­ do­ a­mo­ ao­bi­pr­ ­ i­e­ i­i­ne­ o­ er­“Strata”,­pr­ a­gra|evi­ a­ c v ad n n g om j n t b d v n u­svi­e­u­ko­a­je­uklju~ila­tu­ ­ i­ e­za­vje­ar­u­svo­u­str­ ­ tu­ u­ j t j rb n t j uk r
nkih­zi­ o­ a,­pr­ ­ a­ar­ i­ e­ d v em ht ktu­ i­ tr­ ­ i­ i­ ­ a­ nih­ ar­ ­ r ad c on l apskih­gr­ ­ o­ a,­osi­ u­ ­ ­ at­}e ad v g rav hlad­i­na­ i­ e­ je­ e­su­sa­ o mj n n m pje{aci­ a. m Str­ ­ a­ }e­ se­ pr­ ­ ­ vo­ i­ i uj oiz d t isklju~ivo­ pu­ em­ so­ a­ ­ ih t l rn pa­ e­ a,­ a­ tu­ ­ i­ e­ na­ vje­ ar n l rb n t hla­ it­ }e­ gr­ d.­ Ma­ dar­ je d a s smje{ten­ 17­ ki­ o­ e­ a­ a­ od l m t r Abu­Da­ i­ a­i­or­ ­ e­ ti­ ­ n­je bj ij n ra sje­ er-istok,­ jug-za­ ad,­ ka­ v p ko­bi­se­osi­ u­ ­ ­ a­sa­ r{ena g ral v ra­ no­ e`a­izme|u­svje­ lo­ ti v t t s i­sje­ e.­Ono­{to­je­se­ a­ de­ n d m se­ ih­ izgle­ a­ o­ kao­ da­ e­ a t d l l k uto­ i­ a,­ sa­ a­ po­ ta­ e­ stva­ ­pj d s j r no­ t:­ fu­ u­ ­ ­ ti~ki­ gr­ d­ ko­ i s t ris a j je­ inspi­ ­ ­ ­ n­ tr­ ­ i­ i­ ­ a­ rira ad c on lnom­ ar­ i­ e­ tu­ ­ m­ ar­ ­ h t k ro apskih­gr­ ­ o­ a,­i­u­po­ pu­ o­ ad v t n sti­je­sa­ o­ ­ r`iv. m od WHIM­ ar­ i­ e­ ti­ do­ ht k vr{ava­u­plu­ a­u}i­otok­na­ r­ j t j pa­ ljen­od­re­ i­ li­ ­ ­ e­pla­ ti­ e v c k ran s k ko­i­ }e­ bi­ i­ smje{ten­ na­ sje­ j t ve­ ­ om­Pa­ i­ i­ u­i­bit­}e­dom rn cfk po­a­mi­i­ ­ a­lju­ i.­Od­44.000 l l on d to­ a­odba~enog­sme}a,­ko­i­ n lko­su­pr­ ­ a{li­u­mo­ u,­ar­ i­ on r hte­ ti­ }e­ na­ r­ ­ i­ i­ no­ i­ otok k p av t v ve­i~ine­Ha­ a­a.­ l v j
Lei Lei s majkom

Di­ o­ ski­ne­ o­ e­ i­s­tu­ v v b d r r­ i­ a­ a­na­vje­ ar,­gr­ d­bez bn m t a uglje­ di­ ­ si­ a­ i­ plu­ a­ u}i n ok d t j otok­od­re­ i­ li­ ­ ­ e­pla­ ti­ e c k ran s k po­ ta­ u­stva­ ­ o­ t.­Ia­ o­je­to s j rn s k do­ e­ a­ no­ izgle­ a­ o­ ne­ a­ n d v d l z mi­ li­ o,­ ta­ vi­ pr­ ­ e­ ti­ su s v k oj k stva­ ­ i,­ ali­ na­ i­ e­ je­ i­ su rn mj n n bo­ a­ i­ a.­ g tm Li­ e­ gla­ nog­ gr­ ­ a­ Lo­ c v ad ndo­ a­mo­ ao­bi­pr­ ­ i­ e­ i­ n g om j n ti­ ne­ o­ er­ “Strata”,­ pr­ a b d v gra|evi­ a­ u­ svi­ e­ u­ ko­ a­ je n j t j uklju~ila­tu­ ­ i­ e­za­vje­ ar­u rb n t svo­ u­str­ ­ tu­ u.­Do­ r{en­je j uk r v pr­ i­ od­ tri­ ne­ o­ e­ a­ na­ 43 v b d r spr­ ­ a­vi­ i­ e­147­me­ a­ a,­a at sn t r ne­ i­od­hi­ ja­ u­sta­ o­ ni­ a k l d n v k ve}­ se­ po~inju­ use­ ja­ a­ i. l v t Tu­ ­ i­ e­ na­ vje­ ar­ pr­ ­ ­ vo­ rb n t oiz dit­ }e­ osam­ po­ to­ ene­ ­ i­ e s rg j po­ r­ ­ ne­ne­ o­ e­ u.­ t eb b d r Sva­ i­ stan­ u­ ne­ o­ e­ u k b d r ima­gi­ a­ tske­pr­ ­ o­ e­s­ko­ g n oz r jih­ po­ led­ da­ e­ osje}aj­ kao g j da­ po­ je­ u­ e­ e­ ci­ e­ i­ gr­ d. s d j t j l a Pr­ ­ je~ni­ sta­ o­ ni­ i­ Lo­ os n v c ndo­ a­ mo­ u­ pr­ u{ti­ i­ je­ i­ n g i t dno­ sta­ o­ e­ izme|u­ 2.­ i­ 10. n v

Solarni paneli

Dje~ak­star­10­mje­se­ci te`i­20­ki­lo­gr­a­ma
De­ e­ o­ je­ e~ni­ dje~ak s t m s iz­ Ki­ e­ te`i­ 20­ ki­ o­ r­ ­ a, n l g am {to­ je­ te`ina­ uo­ i~aje­ a­ za b n {estogodi{njake. Lei­Lei,­ka­ o­ka`e­nje­ o­ k g va­ma­ka­^eng­Ki­ gju,­ro|en j n je­s­no­ ­ a­nom­te`inom,­ali rm l za­ va­ju­u}i­nje­ o­ om­i­vi{e h l j g v ne­ o­izvr­ nom­ape­ i­ u,­ra­ i­ g s tt pdno­se­de­ lja.­ b

Ki­ ez­u­bo­ni­ i­ n l c

“Strata”: Neboder visok 147 metara

Fosilna goriva

spr­ ­ a,­ dok­ su­ osta­ i­ re­ e­ ­ at l z rvi­ ­ ­ i­ isklju~ivo­ za­ ekstr­ ­ ran emno­bo­ a­ e. g t I­ dok­ tr­ ­ u­ po­ e­ i­ e­ u aj l mk br­ ­ a­ skoj­{tampi­ho}e­li­ar­ it n hi­ e­ ta­No­ ­ an­Fo­ ter­na­ t k rm s pu­ ti­ i­Dom­lo­ ­ o­ a­ili­ne, s t rd v u­ pu­ om­ je­ je­ u­ nje­ ov n k g plan­ Ma­ dar,­ pr­ i­ gr­ d­ u s v a svi­ e­ u­ bez­ uglje­ di­ ­ si­ a, j t n ok d fo­ i­ nih­ go­ ­ ­ a­ i­ sme}a,­ za sl riv ~iju­je­re­ ­ i­ a­ i­ u­sla­ ni­ar­ al z c j v -

hi­ e­ ta­sa­ a|ivao­sa­~ak­500 t k r stru~nja­ a­ ra­ li~itih­ po­ k z dru~ja.­ Oko­ 50.000­ sta­ o­ n vni­ a­`ivjet­}e­u­gr­ ­ u­ko­ i k ad j ko{ta­22­mi­ i­ a­ ­ e­do­ a­ a. l j rd l r Au­ o­ o­ i­ e­}e­osta­ lja­ i t m bl v t izvan­zi­ i­ a,­a­po­gr­ ­ u­}e dn ad se­kr­ ­ a­ i­isklju~ivo­po­ ze­ et t d mnom­`eljeznicom­i­vo­ i­ i­ zlma­na­ele­ tri~ni­po­ on,­ko­ k g ji­ vo­ e­ ispod­ ni­ oa­ uli­ a. z v c Uske­ uli­ e­ i­ gra|evi­ e­ ta­ c n -

-­ Ni­ e­ va`no­ {ta­ dr`i­ u j ru­ i,­ to­ odmah­ sta­ lja­ u c v usta.­Od­sve­ a­{to­ra­ i,­na­ g d jvi{e­vo­ i­je­ ti­-­ka`e­ma­ ka. l s j Zbog­ pr­ ­ o­ je­ ­ e­ te`ine ek m rn dje~ak­je­mo­ ­ o­bi­ i­ho­ pi­ a­i­ ra t s t l zi­ ­ n,­ka­ o­bi­bi­o­usta­ o­ lje­ o ra k l nv n ko­i­su­me­ i­ i­ ski­ra­ lo­ i­nje­ j dcn z z go­ e­de­ lji­ e.­Ia­ o­sa­svo­ih­de­ v b n k j set­mje­ e­ i­te`i­dva­ e­ et­ki­o­ r­ sc ds l ga­ a,­ni­e­na­ve}a­be­ a­u­svi­e­u. m j j b jt U­toj­do­ i­je­Indi­ka­Ka­ ­ n­Si­ b j ra ng­ima­a­22,22­ki­o­ r­ ­ a. l l g am

uDvo­ i­ a­ma­ ki­ ­ ­ ih­na­ a­ a~a­upa­ a­su­no}u­u­ku}u­55jc s ran p d l go­ i{nja­ a­u­Za­ r­ ­ u­i­br­ ­ a­ no­ga­pr­ ­ u­ la­i­rezala­no`em d k g eb ut l et k tra`e}i­no­ ac,­na­ on­~ega­su­iz­ku}e­uze­ i­oru`je­i­mu­ i­ i­ v k l ncju­te­po­ je­ li,­osta­ iv{i­iza­se­ e­te{ko­po­ r­ ­ e|enog­mu{ka­ b g v b v ij r­ a­ko­ em­je­`ivot­u­opa­ no­ ti. c j s s

Za­gr­ep~ani­na­lo­po­vi­re­za­li­no`em

Pr­e­mi­je­ra­14.­ se­pte­mbra­u­Bi­to­lju
Zavr{eno dramsko ~itanje tekstova l Jasmina Bilalovi} i Goran Stojanovski zadovoljni ulogama
pr­ ­ sta­ a­ ko­ ple­ no­ opr­ ed v m t e­ lje­ a.­Ja­ mi­ a­Bi­ a­ o­ i} m n s n l l v i­Go­ ­ n­Sto­ a­ o­ ski­za­ o­ ra j n v d vo­ jni­su­svo­ im­ulo­ a­ a­i l j g m oni­su,­na­ne­ i­na~in,­no­ i k v u­ su­ r­ ­ u­ s­ Be­ e­ om­ -­ re­ s et k t kao­je­Go­ er. j Pr­ ­ i­ e­ a­ ovog­ ko­ a­ em j r m da,­ ko­ i­ je­ ko­ r­ ­ u­ ci­ ski j p od k j pr­ ­ e­ t­ Ma­ og­ dr­ ­ skog oj k l am te­ ­ ra­iz­Bi­ o­ ja­i­Gr­ ­ skog at t l ad po­ o­ i{ta­iz­Ohr­ ­ a,­za­ a­z r id k za­ a­je­za­14.­se­ te­ bar­u n p m Bi­ o­ ju.­Pr­ ­ a­Go­ e­ ­ ­ im t l em j rov ri­ e~ima,­ glu­ ci­ su­ po­ a­ j m k za­ i­i­ve­ i­ o­odu{evlje­ je­u l lk n ra­ u­s­ovim­za­ tje­ nim­te­ d h v kstom. -­Si­ u­ ­ n­sam­da­}emo g ra Dr­ ­ sko­ ~itanje­ te­ am ksto­ a­ za­ ko­ ad­ “Sretni v m da­ i”,­ ko­ i­ pr­ ­ a­ te­ stu n j em k Se­ ju­ ­ a­ Be­ e­ a­ (Samuel m el k t Be­ ke­ t)­ u­ Ohr­ ­ u­ u­ Ma­ c t id ke­ o­ i­ i­ re`ira­ Gr­ ­ i­ ir d nj ad m Go­ er,­za­ r{eno­je­pr­ ­ e­ne­j v ij ko­ i­ o­da­ a.­ lk n Ka­ o­nam­je­ka­ ao­re­ k z di­ e­ j,­po~ele­su­sce­ ske­pr­ t l n o­ e,­a­sku­ a­s­akte­ ­ ­ a­on b p rim }e­ ove­ se­ mi­ e­ po~eti­ s d c inte­ zi­ ni­ im­ra­ om. n v j d -­ Dr­ ­ an­ An|elko­ i}, ag v ko­ i­ po­ pi­ u­ e­ sce­ o­ r­ ­ i­ j t s j n g af ju,­ ta­ o|er­ je­ za­ r{io­ svoj k v dio­ po­ la,­ ta­ o­ da­ je­ sa­ a s k d ima­ i­vr­ o­uspje{nu­pr­ ­ i­ t l em je­ u.­ Be­ e­ o­ a­ po­ ­ i­ a­ na r k t v et k ne­ i­ na~in­ je­ za­ a­ nu­ a k p h l glu­ ce­do­te­mje­ e­da­ra­ m r de­i­van­pr­ ­ a.­Na­ ­ e,­ofi­ ob im ci­ e­ ne­pr­ ­ e­sa­ o­su­te­ ­ j l ob m rmi­ i,­ a­ van­ njih­ mi­ se n re­ o­ no­ sa­ ta­ e­ o­ i­ ra­ i­ d v s j m dmo­da­bi­ mo­{to­pr­ ­ e­sti­ s ij gli­ do­ su{ti­ e­ ko­ a­ a­ n m d pri~a­nam­Go­ er. j S­obzi­ ­ m­na­to­da­Go­ ro jer­ovu­pr­ ­ sta­ u­re`ira­50 ed v go­ i­ a­po­ li­ e­na­ ta­ ka­te­ dn s j s n ksta,­on­ga­je­mo­ ­ o­pr­ ­ a­ ra il go­ i­ i­na{em­vr­ ­ e­ u. dt em n

PROBE Gojer u Ohridu re`ira predstavu “Sretni dani”

22

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

kultura

U~esni­ i­izve­i­i­pe­ ­o­ ­ a­ s­ c l rf rm n

Zahtjevan tekst

Gr­ ­ i­ ir­ Go­ er­ pr­ ­ o­ a­ ­ o­ je­ i­ s ad m j eg v ra di­ ­ ­ to­ ­ m­Ma­ og­dr­ ­ skog­te­ ­ ra rek ro l am at iz­Bi­ o­ ja­Bla­ o­em­Ste­ a­ o­ skim.­ t l g j f n v Ka­ o­ nam­ je­ ka­ ao,­ s­ njim k z se­do­ o­ o­ ­ o­da­“Sretni­da­ i”, g v ri n na­ ­ ­ no­ako­bu­ u­uspje{ni, rav d bu­ u­pr­ ­ u­ ni­i­na­dr­ ­ im d is t ug te­ ­ a­ ­ kim­ ma­ i­ e­ ta­ i­ a­ at rs nf s cj ma,­a­ne­sa­ o­na­pr­ ­ i­ e­ i.­ m em j r

Pr­ ­ o­ o­ i­sa­Ste­a­ o­ ski­ eg v r fnv m

Go­er:­Glu­ ci­ j m ra­ e­i­van­pr­ ­ a d ob

-­Po­ ta­ io­sam­je­ta­ o s v k da­ se­ `ena­ u­ pr­ ­ sta­ i­ ne ed v na­ a­ i­ uko­ a­ a­ u­ pi­ e­ ak, l z p n j s kao­{to­pi{e­u­te­ stu,­ne­ k go­je­ve­ a­ a­uz­inva­ z n li­ ska­ko­ i­ a,­{to­je d lc na­ne­ i­na~in­si­ k mbol­ i­ me­ a­ o­ t f ra­ vr­ ­ e­ a­ u em n ko­ em­ `i­ i­ j vmo.­ Taj­ ele­ me­ t­ ne­ o­n m gu}no­ ti s p ­ et n ­ o­ r­ ­ a­ ja­ iz k ko­ i­ a­ no­ a­ je lc v pr­ ­ o­ a­ i­ a­ za ov k c j glu­ ce­ko­ i­igr­ ­ u m j aj -­ ka`e­ Go­ er­ i­ do­ j da­ e­ da­ akte­ i­ sma­ r­ ­ j r t aju­da­im­je­ovo­ve­ i­ i­sti­ lk mu­ a­ s­ ka­ o­ bi­ se l n k na­ r­ ­ io­ ozbi­ jan­ ko­ p av l mad. Re­ i­ e­ j­ je­ ubi­ dt l je|en­da­se­sa­ ­ ­ nja rad mo`e­ na­ r­ ­ i­ i­ i­ s p av t na{om­ze­ ljom. m -­ Po­ u{avam k re­ ­ i­ i­ ­ ­ i­ ide­ u­ da al z rat j sa­ ­ ­ e­ ska­pr­ ­ i­ e­ raj v em j ra­pr­ ­ sta­ e­bu­ e­u ed v d okvi­ u­ma­ i­ e­ ta­ i­ r nf s cje­ “Sarajevska­ zi­ ma”­ -­ za­ lju~uje k Go­ er.­ j
A. KENDI]

Simbol vremena

U­Ve­ i­ om­pa­ ­ u­u­Sa­ ­lk rk r a­ e­ u­ pr­ ­ si­ o}­ je­ gr­ ­ a j v ek n up mla­ ih­pje­ ni­ a­“Diogenes d s k Pho­ ­ es”­~itala­svo­e­pje­ me et j s i­izvo­ i­ a­pe­ ­ o­ ­ a­ se. dl rf rm n Pje­ me­o­do­ o­ i­ i,­gr­ ­ s m vn adu,­lju­ a­ i,­pr­ ­a­ e­ jstvi­ a... b v ij t l m ~itali­su:­Mi­ ­ a­Oki},­Ir­ ­ a rz en Ma­ i},­ Ivo­ a­ Ju­ i},­ Da­ i­ a r n k ll Kr­ ­ ni},­ Amra­ Bo`ovi}, as

Mla­di­pje­sni­ci­~itali­po­e­zi­ju­
Sr|an­Mr{i},­Le­ a­Ali­ a­ o­ l m n vi},­ Ma­ ­ o­ Ra­ u`,­ Go­ ­ n rk g ra Vr­ u­ c,­Ja­ min­Ha­ a­ o­ i}, h n s s n v Ines­ Ka­ i},­ Me­ i­ a­ Li­ lja­ d ls p nki},­ Ai­ a­ He­ ­ eg,­ Ma­ a d rc j Had`i},­ Ke­ an­ ^engi}­ i n Me­ ­ ­ a­^elik.­ rim -­Ovo­je­na{e­tre}e­oku­ plja­ je,­a­na­ je­ ­ ­ a­ o­na­n m rav m sta­ i­ i­i­da­ je.­@elimo­po­ a­ vt l k za­ i­ gra|ani­ a­ da­ po­ ­ i­ a t m ez j jo{­`ivi­i­da­}emo­je­mi­na­ sta­ i­ i­ nje­ o­ a­ i.­ U­ pla­ u vt g v t n ima­ o­ po­ ­ ski­ pe­ ­ o­ ­ a­ s m et rf rm n i­ ~itanje­ ispr­ d­ Vje~ne­ va­ e tre.­To­bi­tr­ ­ a­ o­bi­ i­na{­na­ eb l t jve}i­i­na­a­ r­ ­ ti­ ni­i­na­ tup j t ak v j s -­ ka­ ao­ nam­ je­ or­ a­ i­ a­ or z g nz t Mi­ ­ a­Oki}.­ rz
M. ^u.

U Velikom parku u Sarajevu

u U­Br~kom­je­ju~er­otvo­r­e­na­11.­me|una­r­o­dna­li­ko­vna­si­mpo­zi­jum­ra­di­o­ni­ca­“Sava 2010”,­ko­ a­je­oku­ i­ a­pe­ na­ ­ tak­li­ o­ nih­umje­ ni­ a­iz­Slo­ e­ i­ e,­Hr­ a­ ske,­Sr­ i­ e­i j pl t es k v t k v nj v t bj BiH,­pr­ ­ o­ e­age­ ci­ e. en s n j Ru­ o­ o­ i­ ac­Umje­ ni~ke­ga­ e­ ­ ­ e­u­Br~kom­i­do­ a}in­ovo­ o­ i{nje­osmo­ ne­ ne­li­ k v dl t l rij m g d d v ko­ ne­ko­ o­ i­ e­Pe­ ar­Kne`evi}­re­ ao­je­da­su­u­Br~ko­sti­ la­po­dvo­ i­ a­sli­ a­ a­iz­tri­su­ v l nj t k g jc k r sje­ ne­dr`ave,­a­da­su­osta­ i­u~esni­ i­umje­ ni­ i­iz­vi{e­gr­ ­ o­ a­BiH. d l c t c ad v

Otvo­ ­ ­ a­li­ o­ na­ra­ i­ ­ i­ a­u­Br~ko­ ren k v d on c m

KULT/ART TELEKS

Svje­ska­pr­ ­ o­ i­a t om c j knji­ e­“Tajna­Ke­ta” g l
Trenutno u pripremi i Biblioteka “Dar knjiga”
Za­lju­ i­ e­ je­do­ re­knji­bt l b ge­IK­“Buybook”­pr­ ­ r­ ­ a ip em ne­ o­ i­ o­no­ ih­na­ lo­ a­ko­ k lk v s v ji­}e­se­na­po­ i­ a­ a­knji`ara lc m na}i­do­okto­ ra.­ b Ka­ o­ nam­ je­ ka­ a­ a k z l izvr{na­ur­ ­ ni­ a­Ve­ na­Bi­ ­ ed c s ~i},­jo{­je­u­pr­ ­ r­ ­ i­Bi­ li­ ­ip em b o te­ a­“Dar­knji­ a”,­u­ko­oj­}e k g j bi­ i­obja­ lje­ i­na­ lo­ i­“Kofer t v n s v mo­ a­oca”­Or­ a­ a­Pa­ u­ a, g h n m k “Vrt­mi­o­ a­ ja”­Ne­ o­ na­ og l v n p z t Ma­ ­ a­ te­ “Kelile­ i­ Di­ na” ur m Ka­ e­ a­Abdo­ a­ a. d r l h “Bu­ bo­ k”­za­svo­ e­~it­ y o j aoce­pr­ ­ e|uje­i­svje­ sku­pr­ir t o­ o­ i­ u­knji­ e­“Tajna­Ke­m cj g lta”­ Ma­ ­ ­ a­ Va­ ­ a­ a­ Ljo­ e rij rg s s (Llosa).­ Ka­ o­ sa­ na­ e­ o, k z j m na­ vje­ ­ ­ a­ ni­ e­ }e­ bi­ i­ od­j rov t j t r`ana­31.­okto­ ra.­ b

[ta sve priprema IK “Buybook”

l PRIJEDOR -­ Do­ ­ en aj bh.­ glu­ i{ta­ Mu­ a­ ­ m m h re Osmi}­u­po­ o­ i{tu­je­izveo z r mo­ o­ r­ ­ u­ “Dervi{­ i n d am smrt”,­~iji­je­au­ or.­Ka­ o t k nam­je­ka­ ao,­sa­sce­ e­je z n ispra}en­du­ o­ r­ ­nim­ap­g t aj la­ ­ i­ a­pu­ li­ e.­ uz m b k -­Sa­ a­je­bi­ a­ispu­ je­l l n na­do­po­ lje­ njeg­mje­ ta. s d s Pu­ li­ a­ me­ po­ no­ sl­ ­ b k m u{ala,­ {to­ mi­ je­ izu­ e­ no z t dr­ ­ o,­ali­i­uvi­ ek­ci­ j­do ag j l ko­ eg­uspi­ em­do}i­-­ista­j j A. Ke. kao­je­Osmi}.

Bi~i}:­Za­ i­ lji­ a­te­ a­i­ a­ nm v m tk

Ka­ o­ ka`e­ Bi~i},­ istog k da­ a­ sve­ izda­ a~ke­ ku}e­ u n v svi­e­ u­ko­e­ima­u­li­ e­ cu­za j t j j c n obja­ lji­ a­ je­ ovog­ na­ lo­ a v v n s v odr`at­}e­pr­ ­ o­ i­u.­U­okvi­ om c j ru­nje­au­ or­}e­se­obr­ ­ i­ i­pu­ t at t tem­vi­ e­ ­ i­ ka. d ol n A. Ke.

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

23

U prodaji

PJEVA^I [erif Konjevi} odmara se u rodnoj Sanici

Spr­ ­ am­se­za­ve­i­ i­ em lk ko­ ce­ t­u­Lju­ lja­ i n r b n
U`iva u vo`nji krosera l Balada “Odlazi{“ bit }e veliki hit, najavljuje Konjevi}

Kao­ni­ve}ina­na{ih­pje­ va~a,­ ni­ [erif­ Ko­ je­ i}­ ne n v na­ tu­ a­za­vr­ ­ e­ e­ra­ a­ a­ s p ij m m z na.­Pje­ a~­na­ ­ ­ ne­mu­ i­ e v rod zk isti~e­ da­ je­ imao­ do­ ta­ po­ s nu­ a­za­go­ to­ a­ ja­u­[vicd s v n arskoj­i­Ho­ a­ di­ i,­ali­da­se l n j sa­or­ a­ i­ a­ o­ ­ ­ a­do­ o­ o­ ­ g n z t rim g v rio­ da­ sve­ bu­ e­ pr­ ­ o­ gi­ ­ ­ d ol n rano­ za­ se­ te­ bar­ i­ okto­ ar. p m b Ta­ o­se­[erif­po­ lje­ njih­ne­ k s d ko­ i­ o­ da­ a­ odma­ a­ u lk n r dru{tvu­ po­ ­ ­ i­ e­ i­ pr­ ­ a­ e­ rod c ij t lja­u­ro­ noj­Sa­ i­ i.­ d nc -­Na­ bo­ je­se­odmo­ ­ m­u j l ri svom­ ro­ nom­ kr­ ­ u.­ Ovih d aj da­ a­ sam­ u`ivao­ u­ vo`nji n kr­ ­ e­ a­ sa­ pr­ ­ a­ e­ ji­ a.­ To os r ij t l m je­ odli~no­ isku­ tvo­ -­ ka`e s Ko­ je­ i},­ko­i­je­po­ nat­kao n v j z ve­ i­ i­lju­ i­ e­ j­br­ e­vo`nje.­ lk bt l z Do­ kr­ ­ a­ mje­ e­ a­ [erif aj s c na­ je­ ­ ­ a­za­ r{iti­sni­ a­ je m rav v m n spo­ a­za­pje­ mu­“Odlazi{“.­ t s -­ Pr­ ­ e­ dva­ e­ e­ ak­ da­ a ij d s t n smo­ sni­ i­ i­ pr­ e­ ka­ r­ ­ e. ml v d ov Ri­ e~­je­o­ba­ a­ i­ko­ a­}e­si­ j l d j gu­ ­ o­po­ ta­ i­ve­ i­ i­hit­-­go­ rn s t lk vo­ i­po­ u­ a­ ­ i­pje­ a~.­ r p l rn v

U ovom broju:
l Najve}e zablude o {e}ernoj bolesti l Mu{ko i `ensko srce tra`e razli~ito lije~enje l ^udotvorne iglice i spasonosna hipnoza l Menopauza nije bolest, ali l Prijatelji va{ega kr vnog pritiska l Pomo} za umorne noge

Ko­ je­ i}:­Na­ tu­ e­pr­ ­o­ gi­ ­ o­za­se­ te­ bar­i­okto­ ar­­ n v s p ol n ra p m b

Ko­ je­ i}­ je­ po­ nat­ kao n v z je­ an­od­na{ih­pje­ a~a­ko­ i d v j ima­ve­ i­ i­br­ j­fa­ o­ a­u­Slo­ lk o n v -

ve­ i­ i,­gdje­i­vr­ o­~esto­na­ nj l stu­ a.­ p -­U­Lju­ lja­ i­}u­za­Ba­r­ b n j-

am­odr`ati­ve­i­ i­ko­ ce­ t.­Bit lk n r }e­to­li­e­ o­dru`enje­uz­mo­e j p j pje­ me­-­ka`e­[erif.­ D. Z. s

Armin Muzaferija putuje u Tursku

U~esni­ i­ “Farme­ VIP”, c ko­ a­ je­ okon~ana­ 26.­ ju­ a, j n osim­po­ je­ ni­ a­Mi­ o{a­Bo­ b d k l ja­ i}a­ ko­ em­ je­ ispla}eno n j 100.000­eu­ a,­jo{­ni­ u­do­ i­ r s bli­svo­ e­ho­ o­ ­ ­ e­i­na­ r­ ­ e j n rar g ad za­u~e{}e­u­ovom­{ouu­re­ ­a lno­ ti,­ko­ i­je­u­na{oj­ze­ lji s j m pr­ ­ a­ i­ an­na­Pi­ ku­BH.­ ik z v n Pr­ ­ a­ ugo­ o­ u­ ko­ i­ su em v r j fa­ ­ e­ i­ po­ pi­ a­ i­ pr­ ­ e­ ula­ rm r t s l ij ska­u­ku}u­u­Sa­ ­ ­ e­ u,­bi­ o raj v l je­pr­ ­ vi|eno­da­no­ ac­do­ ed v bi­ u­ na­ ka­ ni­ e­ mje­ ec­ po j j s j s za­ r{etku­ta­ mi~enja.­Po{to v k je­ do­ o­ o­ ­ ­ i­ rok­ da­ no g v ren v

Fa­ ­ e­ i­jo{­ni­ u­ rm r s do­ i­i­pa­ e? bl r
iste­ ao,­ u~esni­ i­ {oua­ su, k c ka­ o­tvr­ e­sr­ i­ a­ ski­me­ i­ k d bj n dji,­lju­ i­i­`ele­da­se­ispo{tu­ u t j nji­ o­ a­pr­ ­ a­i­da­im­se­za­ h v av ra|eni­no­ ac­{to­pr­ ­ e­ispla­ v ij ti.­ Pr­ ­ r­ g­ Pa­ lo­ i}­ Ba­ i, ed a v v k gla­ ni­pr­ ­ u­ e­ t­“Farme”, v od c n po~etkom­ osmog­ mje­ e­ a s c obe}ao­im­je­da­}e­no­ ac­do­ v bi­ i­ 9.­ avgu­ ta,­ {to­ jo{­ ni­ e t s j ura|eno.­ Bh.­ glu­ ac­ i­ vo­ m di­ e­ j­ Dr­ ­ an­ Ma­ ­ ­ ko­ i} t l ag rin v Ma­ a­osvo­ io­je­dr­ ­ o­mje­ c j ug sto­i­na­ r­ ­ u­od­30.000­eu­ g ad ra.

Dva mjeseca od zavr{etka {oua

Mu­ a­e­ ­­a:­Po­ e­ na­atmo­ fe­ a z f rij s b s r

Ar­ in­Mu­ a­ e­ ­ ­ a­za­ e­m z f rij j dno­ sa­ ~lanovima­ pr­ ­ u­od kci­ skih­ku}a­“Gotiva”­iz j Sa­ ­ ­ e­ a­i­“Magazin­plus” raj v iz­Vi­ o­ og­da­ as­pu­ u­ e­u s k n t j Tu­ ­ ku­ gdje­ }e­ na­ ­ ­ na rs red ~etiri­da­ a­sni­ i­ i­spot­za n mt pje­ mu­ “Vulkani”,­ ko­ u s j po­ pi­ u­ e­Eldin­Hu­ e­ ­ be­t s j s in

Sni­ a­’Vulkane’­ m u­Ista­ bu­u­ n l
go­ i}.­ v -­Dr­ ­ o­mi­je­{to­}u­spot ag u­Ista­ bu­ u­sni­ a­ i­u­vr­ ­ e­ n l m t ij me­ ra­ a­ a­ a,­ ka­ a­ je­ ovaj m z n d gr­ d­ na­ ljep{i.­ Po­ r­ ­ it­ }u a j t ud sa­ da­ atmo­ fe­ u­ Ista­ bu­ a s r n l na­na­ bo­ ji­na~in­pr­ ­ e­ em j l en s u­spot­“Vulkani”­-­ka`e­Mu­D. Z. za­ e­ ­ ­ a. f rij
Ma­ a:­Osvo­io­30.000­eu­ a­ c j r

24
ZALJUBLJENI Nakon tri godine veze

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

show biz

Ke­jt­Mos­i­D`ejmi­Ha­jns ta­jno­se­vjen~ali?
Britanski mediji {pekuliraju da su manekenka i muzi~ar u Toskani na medenom mjesecu
oba­ e­ a­ a,­na­ko­e­su­se­za­ v z m j vje­ o­ a­ i­ i­ je­ na­ im­ te­ o­ t v l d k t va`ama.­Na­~lanku­li­e­ e­ru­ j v ke­i­Ke­ t­i­D`ejmi­“urezali” j su­ ma­ e­ o,­ cr­ o­ si­ ro­ -­ si­ l n n d mbol­vje­ ­ o­ ti­i­po­ e­ a­ o­ rn s v z n sti. -­ Ako­ se­ ni­ u­ vjen~ali, s onda­je­ovo­za­ i­ u­ ­ o­vje`ba s g rn za­ ne{to­ {to­ }e­ usli­ e­ i­ i­ j dt na{alio­se­nji­ ov­pr­ ­a­ e­ j­pr­ h ij t l ed­no­ i­ a­ ­ ­ a,­dok­se­Ke­t v n rim j i­D`ejmi­jo{­ni­ u­ogla­ i­ i.­ s sl Ke­ t­ i­ D`ejmi­ upo­ na­ i j z l su­se­pr­ ­ e­tri­go­ i­ e­na­ko­ ij dn nce­ ­ u­ gr­ ­ e­ “The­ Ki­ ls”, rt up l ~iji­je­on­fr­ ­ tmen.­Za­ u~ili on r su­ se­ u­ fe­ r­ ­ ­ u­ ove­ go­ i­ b uar dne,­ na­ ma­ e­ e­ kin­ ro|enn k n dan.

Kol:­U­lo{em­sta­ ju n

Ia­ o­se­mi­ li­o­da­je­pr­ ­ k s l ebo­ je­ a­ ma­ a­ ­ ­u,­ ^eril­ Kol l l l rij (Cheryl­ Co­ e)­ sru{ila­ se­ to­ l kom­ sni­ a­ ja­ TV­ {oua­ “X m n Fa­ tor”.­Na­dan­kad­je­tr­ ­ a­ c eb lo­po~eti­emi­ i­ ­ ­ je­po­ u­a­ ­ t ran p l rne­ emi­ i­e,­ 27-go­ i{nja­ i­ ja sj d kn je­na­ lo­osla­ je­a.­^lanovi­TV g b l eki­ e­ pri~aju­ da­ se­ na­ ^eril p vi­ je­o­da­se­ne­osje}a­do­ ro. d l b -­Kad­vi{e­ni­e­mo­ la­pr­ j g i­ r­ ­ a­ i­pa­ nju,­^eril­je­pr­ k iv t t -

^eril se sru{ila na snimanju {oua

Nije se oporavila od malarije

vo­ gla­ u­ po­ o`ila­ na­ ru­ e, v l k po­ om­ na­ sto,­ a­ ka­ ni­ e­ se t s j di­ la­i­oti{la­u­“grin­rum”. g Go­ ­ e­ a­je­pod­te­ pe­ ­ ­ u­ ­ rj l m rat rom­i­hr­ a­ a­se­s­gla­ o­ o­ jom v l v b l -­ispri~ali­su­oni­ko­ i­su­bi­ i j l pr­ ­ u­ ni­u­TV­stu­ i­ u. is t dj ^er­ l­ je­ ma­ a­ ­ ­ u­ do­ i­ a i l rij bl na­ ~etverodnevnom­ odmo­ ru­u­Ta­ za­ i­ i,­gdje­je­i{la­s n nj bli­ kim­ pr­ ­ a­ e­ jem­ De­ ­ ­ s ij t l rekom­Hju­ m­(Hough). o

Ke­ t­Mos­(Kate­Mo­ s)­i j s D`ejmi­ Ha­ ns­ (Jamie­ Hi­ j nce)­ ta­ no­ su­ se­ vjen~ali, j {pekuliraju­br­ ­ a­ ski­me­ i­ it n dji.­Ove­gla­ i­ e­po­ r­ ­ uo­je sn k en sam­par,­jer­su­to­ om­dvo­ k se­ mi~nog­bo­ ­ ­ ka­u­Ita­ i­ i d rav lj dje­ o­ a­ i­ za­ ju­ lje­ i­ e­ no l v l l b nj ikad,­ no­ e}i­ na­ ru­ a­ a s k m vjen~ano­pr­ te­ je­od­bi­ e­ o­ s n j l ga­zla­ a.­ t Mno­ i­ su­ za­ lju~ili­ da g k nji­ ov­ bo­ ­ ­ ak­ u­ To­ ka­ i h rav s n ni­ e­slu~ajan­te­da­su­ma­ e­ j n ke­ ka­i­mu­ i~ar­za­ r­ ­ o­na n z p av me­ e­ om­ mje­ e­ u.­ Ro­ a­ d n s c m nti~no­ ra­ po­ o`eni­ po­ s l sje}iva­ i­ su­ ra­ na­ mje­ ta­ u l z s gr­ ­ u­ Si­ e­ i.­ U`iva­ i­ su­ u ad j n l lju­ a­ noj­ sre}i­ i­ bra~nim b v

Si­je­nu­i­D`uda vjen~ao­{aman
Si­ e­ a­ Mi­ er­ (Sienna j n l Mi­ ler)­i­njen­vi{ego­ i{nji l d mo­ ak­ D`ud­ Lav­ (Jude m Law),­ ka­ o­ ja­ lja­ u­ ame­ k v j ri~ki­me­ i­ i,­vjen~ali­su­se dj pr­ d­ {amanom­ azi­ ske e j dr`ave­La­ s­i­ve­ a­ i­cr­ e­ o z n v no-bi­ e­ om­ vr­ com­ je­ no j l p d su­dr­ ­ o­ e­obe}ali­lju­ av ug m b do­kr­ ­ a­`ivota.­ aj Za­ je­ e­ }e­ jo{­ je­ nom v t d po­ o­ i­ i­na­ce­ ­ ­ o­ i­ i­ko­ n vt rem n j ju­}e­upr­ ­ i~iti­za­po­ ­ ­ i­ u il rod c i­na­ bli`e­pr­ ­ a­ e­ je.­ j ij t l

D`enifer Aniston i D`on Majer

Mi­er:­Ce­ ­ ­ o­ i­a­u­La­ ­ u l rem n j os

Ha­ns­i­Mos:­Jo{­se­ni­ u­ogla­ i­i j s sl

Ani­ ton:­Su­ r­ t­na­Me­ he­nu s se n t

D`eni­ er­ Ani­ ton­ (Jenf s nifer)­ na­ o­ no­ je­ obno­ i­ a v d vl ve­ u­s­biv{im­mo­ kom,­mu­ z m zi~ar­ m­ D`onom­ Ma­e­ ­ m e j ro (John­Ma­ er),­pi{e­“Mirror”.­ y -­D`on­je­po­ vao­D`eni­ z fer­ da­ se­ na|u­ na­ Me­ he­n tnu.­Re­ ao­joj­je­da­je­za­ ­ ta k is `eli­vi­ je­ i­i­~ak­joj­je­htio d t pla­ i­ i­ pr­ ­ a­ ni­ let­ iz­ Los tt iv t An|ele­ a­do­Nju­ o­ ­ a.­Pr­ ­s j rk o ve­ i­su­ne­ o­ i­ o­sa­ i­u­nje­l k lk t go­ om­apa­ ­ ma­ u­u­ho­ e­ u v rt n t l “Four­Se­ ­ o­ s”­-­tvr­ i­ne­ ­as n d i

Po­mi­r­e­nje­u­apa­r­tma­nu­
me­ o­ a­ i­izvor. n v n Ka­ o­ je­ D`on­ ve}­ je­ k dnom­ po­ r­ ­ e­ io­ glu­ i­ u, v ij d mc ona­jo{­uvi­ ek­ni­ e­spr­ ­ na j j em iza}i­u­ja­ no­ t­s­info­ ­ a­ i­v s rm c jom­da­su­po­ o­ no­za­e­ no, n v j d do­ a­ e­izvor.­ d j D`eni­ er­i­D`on­ve­ u­su f z za­ o~eli­u­apr­ ­ u­2008.­go­ i­p il d ne,­a­ve}­u­avgu­ tu­mu­ i~ar s z je­ odlu~io­ pr­ ­ i­ u­ i­ ro­ a­ek n t m nsu.­Mje­ ec­ka­ ni­e­po­ i­ ­ ­s s j m ri li­su­se,­da­bi­po­ o­ no­pr­ ­ n v eki­ u­ i­u­ma­ ­ u­2009.­ n l rt

He­ on:­Smrt­po­ li­e­svi­ ­ e d s j rk

^ar­ s­ He­ on­ (Charles l d Ha­ don),­ 22-go­ i{nji­ pje­ d d va~­ br­ ­ a­ ske­ ele­ tro-pop it n k gr­ ­ e­“Ou­Est­Le­Swi­ mi­ up m ng­ Po­ l”,­ ubio­ se­ u­ pe­ ak o t na­ on­ ko­ ce­ ­ a­ na­ rok­ fe­ k n rt sti­ a­ u­ u­ Be­ gi­ i.­ Tr­ ­ i~na v l l j ag vi­ e­ t­po­ vr|ena­je­od­str­ ­ j s t ane­or­ a­ i­ a­ o­ a­do­ a|aja­te g nz t r g na­str­ ­ i­ a­ a­gr­ ­ e.­ an c m up ^ar­ s­ je­ s­ be­ dom­ od­ l n r`ao­ ko­ ce­ t­ u­ bli­ i­ i­ fla­ n r zn ma­ skog­ gr­ ­ a­ Ha­ e­ ta,­ a n ad s l po­ li­ e­ svi­ ­ e­ sko~io­ je­ sa s j rk te­ e­ o­ u­ i­ a­ i­ skog­ stu­ l k m nk cj ba,­ko­ i­se­na­ a­ io­iza­gla­ j l z -

Ubio se pjeva~ ^arls Hedon

Na festivalu u Belgiji

vne­po­ o­ ­ i­ e. z rn c He­ on­je­pao­na­pa­ ­ i­ ­ d rk ra­ i{te,­ a­ usta­ o­ lje­ o­ je­ da l n v n je­ ta­ a­ bio­ sam.­ Mno­ i­ }e d g se­na­ on­ovog­tr­ ­ i~nog­do­ k ag ga|aja­za­ i­ a­ i­{to­se­do­ a|a pt t g sa­fe­ ti­ a­ om­u­Be­ gi­ i.­Na­ s v l l j i­ e,­ sa­ o­ dan­ pr­ ­ e­ smr­ i m m ij t mla­ og­ mu­ i~ara,­ umro­ je d z fr­ ­ tmen­gr­ ­ e­“The­Ca­ l” on up l Ma­ kl­Bin­(Michael­Be­ n). j e Ovaj­ 60-go­ i{nji­ mu­ i~ar d z umro­je­usli­ed­sr~anog­uda­j ra,­ko­i­se­do­ o­ io­dok­je­ra­j g d dio­na­ozvu~enju­za­ko­ ce­ n rt­svog­si­ a.­ n

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

25
@ene ~esto kupuju nepotrebne stvari

Ta~no Neta~no
re}i svje 1.Neprmo`e sestrijalikorjian? tski grad je vi indu zi ma zam nazvan po Cicero 2.Huvomniizrazujestudia humanitates?no po ji je svom 3.Neva? stoji ~ovjek kopojediuna~nih `ivotu po~inio 3.000 ubista
1. NETA^NO

PSIHOLOGIJA Osje}aj krivice nakon kupovine

^ak osam od deset `ena skriva ra~une, a ~etvrtina `ena u ormaru skriva nove stvari

Ve}ina `ena partneru ne `eli priznati koliko tro{i

Ve}ina `ena svom partneru taji {ta kupuje i koliko novca pritom potro{i. Zato radije skrivaju ra~une i dr`e svoje tro{kove u tajnosti. ^ak osam od deset `ena odmah nakon kupovine trga cijene s kupljenih stvari kako njihov partner ne bi saznao koliko su potro{ile. Ve}inom se u tajnosti dr`i kupljena odje}a, cipele i modni dodaci. Osim toga, ~etvrtina `ena nove stvari skriva u ormaru i nakon nekog vremena ih izvadi. Ako njihov partner upita je li to novo, samo ka`u: ‘’Pa to imam ve} 100 godina, nije to ni{ta novo’’. Razlog takvom laganju vjerovatno je to {to se same `ene osje}aju krivima za kupovinu skupih ili nepotrebnih stvar~ica. Same sebe pritom tje{e da su ne{to kupile na sni`enju ili odmah smisle neku budu}u priliku gdje }e novu odje}u mo}i odjenuti.

Lazanje na bosanski na~in

Konzumov” recept dana

Potrebno je: 400 g buranije, 400 g gra{ka, 400 g {ampinjona, 250 `utog sira, 1 glavica luka, 4 ka{ike paradajz sosa, 1 ka{ika ljutog ke~apa, 1 ka{ika vegete, 40 g maslaca, 1 ka{ika mljevene paprike, 12 kora za pitu, ulje, origano biber i so. Na~in pripreme: 1. Isjeckati luk i {ampinjone na sitno i staviti da se propr`i na zagrijanom ulju, dodati, buraniju i gra{ak, i to dobro izmije{ati (buranija i gra{ak moraju biti napola kuhani) dodati origano, so, biber, vegetu i ostaviti da se dinsta 15 minuta (po potrebi dodavati malo vode). 2. U drugoj posudi na blagoj vatri rastopiti maslac dodati paradajz sos, ke~ap i

mljevenu papriku, zatim dodati vode u mjeri da ne bude ni puno rijedak, a ni gust. Ostaviti da se kuha pet minuta. 3. Potom istresti sos u povr}e i izmi je{ati tako da se sjedini masa. 4. Tepsiju pouljiti i redati dva reda kora (koje }ete lagano pouljiti) red povr}a, i sve tako dok ne potro{ite namirnice povr}e treba biti zadnje ne koje }ete izrendati `uti sir. 5. Lazanje ubaciti u rernu i pe}i na 220 stepeni 25-30 minua. 6. Poslu`iti toplo uz salatu po izboru.

Joga bolje od ostalih vrsta tjelovje`bi pozitivno utje~e na raspolo`enje. Pokazalo je to istra`ivanje nau~nika s Medicinskog fakulteta u Bostonu. Znanstvenici su uspore|ivali GABA nivo (gama-aminobutiri~na kiselina) u mozgu. Nizak GABA nivo povezan je s depresijom i drugim sli~nim poreme}ajima. Pratili su dvije grupe zdravih osoba tokom 12 sedmica. Jedna je grupa prakticirala jogu tri puta sedmi~no po sat, a druga grupa je za to vrijeme hodala. Prije po~etka eksperimenta u~esnicima je skeniran mozak, a nekoliko puta tokom tih 12 sedmica u~esnici su morali ocijeniti svoje psiholo{ko stanje. Nakon 12 sedmica vje`banja nau~nici su usporedili GABA nivo u obje grupe. Oni koji su prakticirali jogu naveli su znatno pobolj{anje raspolo`enja i psihi~kog sta nja op}enito, za razliku od grupe koja je ho dala.

Man~ester (Manchester) je zna~ajan grad u sjev e r o za pa d n oj Engleskoj, istorijski poznat kao prvi svjetski grad koji je industrijaliziran i po svojoj kasnijoj ulozi u industrijskoj revoluciji. ^esto nazivan “glavnim gradom sjeverne Engleske” on je umjetni~ko, medijsko, visoko{kolsko i trgovinsko sredi{te, a neki ga smatraju i “drugim gradom Ujedinjenog Kraljevstva”. Grad je metrolopolitensko podru~je (metropolitan borough) sa statusom grada. Metropolitensko podru~je ima 441.200 stanovnika, dok {ire urbano podru~je Man~estera ima 2.240.230 stanovnika, {to ga ~ini tre}im najve}im konurburanim podru~jem poslije {ire oblasti Londona i zapadnog Midlendsa.
2. TA^NO

Prvi industrijalizirani svjetski grad

Humanizam je latinska rije~. Nastala je po Ciceronovom izrazu studia humanitates pod kojom se podrazumijeva sticanje znanja kako bi se ljudski duh obrazovao i podstakao da dostigne potpuno savr{enstvo. To je napredni pravac u umjetnosti i filozofiji, koji se razvijao od 14. do 15. stolje}a. Humanizam je prvo italijanska pa onda evropska pojava. To je pokret koji se razvio u Evropi u vrijeme renesa nse. Zasnivao se na suprostavljanju srednjevjekovnim autoritetima i prou~avanju kulture stare Gr~ke i Rima.
3. NETA^NO

Humanizam nazvan po Ciceronovom izrazu

TVRDNJA KOJU NE TREBA DOKAZIVATI RADNICA U APOTECI

ZASTOR, ZAVJESA

HRVATSKI GRAD NA SJEVERNOM JADRANU

MOM^AD, EKIPA

GLUMICA TEJLOR

KOCKARNICA

RIJE^NI RIBAR

INSEKT S RILICOM

STRAGA, POZADI

KALCIJ

VRSTA DRAGULJA

KAPITALISTI^KO URE\ENJE DVORANA STID, SRAMOTA GLUMICA SPEJSEK NJEMA^KA INDUSTR. OBLAST VRSTA LJUTOG ZA^INA MORSKI GREBEN REBRASTA TKANINA ASTAT ^ETA, KONJANI^KI ODRED ELEKTRON GLUMAC GINIS

”Import Address Table”

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ADIO, ALMASA, HRAMATI, MOL, RAROG, STAJA, IG, TEATAR, T, MARINKOVI], ANE, DAVALAC, N, PLANINARI 2263

KOJI OVISI O ^EMU, ZAVISAN HRVATSKA STARLETA NA SLICI PRIPADNIK STAROG NARODA U DACIJI PODRU^JE NEKOG ORGANA

Postoji ~ak i takav ~ovjek monstrum koji je u svom `ivotu po~inio 3.000 pojedina~nih ubistava. To je Henri Li Lukas (Henry Lee Lucas), jedan od na jma so vni jih serijskih ubica za kojeg svijet zna. Prvo ubistvo koje je po~inio bilo je ubistvo svoje majke nakon `estoke rasprave. Iako je jednom prilikom rekao - ja nisam serijski ubica - kasnije je priznao da je po~inio oko 3.000 ubistava od kojih je 350 potvr|eno ~injenicama i svjedocima. Nakon hap{enja i prvog su|enja, donesena mu je smrtna presuda koja je poslije promijenjena u do`ivotnu robiju. Umro je u zatvoru od sr~anih tegoba. Ro|en je 23. avgusta 1936., a umro 13. marta 2001. godine.

Monstrum koji je izvr{io 3.000 ubistava

26

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 68. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM

OÈEKIVANI JACK POT ZA 68. KOLO LOTO-a 200.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 67. KOLA LOTO-a OD 21.08.2010.godine

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 67. KOLA JOKERA OD 21.08.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 67. KOLA LOTO-a 06 10 14 30 31 32
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

06

14

10 31

30 32
640102 147592

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 9 POGOTKA DOBITAKA IMA 411 POGOTKA DOBITAKA IMA 6.921

5 4 3

6
600,90 KM 17,50 KM 2,10 KM

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJEVA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4
3 2 1

NEMA
BROJA DOBITAKA

802,50 KM 63,40 KM 7,30 KM 1,00 KM

IMA 1
BROJA DOBITAKA

DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00037 3430005 R 1x4

IMA 19
BROJA DOBITAKA

IMA 165
BROJ DOBITAKA

U 67. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78.103,50 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.051,75 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.051,75 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.012,90 + JP 178.002,20 ) . . . . . . . .187.015,10 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.407,80 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.210,30 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.420,70 KM

IMA 823

U 67. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.083,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.041,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.008,30 + JP 1.385,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.394,10 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.033,20 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 22.08.2010.godine
LUTRIJA BiH SARAJEVO 22.08.2010.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 22.08.2010.godine
DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00154 3450166 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00155 3450064 R 1x5 ZASTUPNIK : 00171 3450587 R 1x5 ZASTUPNIK : 00195 3440066 R 1x5 ZASTUPNIK ZASTUPNIK : 00311 : 00604 3x3 3460060 R 1x5 3420087 R 1x5 3420091 R 1x5 ZASTUPNIK : 00786 3440011 R 1x5 1x4 1x3

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 65. KOLA LOTO-a OD 14.08.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 65. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 65. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.223,30 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.611,65 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.611,65 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 8.902,90 + JP 156.214,10 ) . . . . . . . . . . .165.117,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.341,70 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.122,30 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.244,70 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA

DOBITAKA NEMA . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890,30 KM DOBITAKA IMA 433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40 KM DOBITAKA IMA 7.047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 65. KOLO LOTO-a JE 21.09.2010.GOD. LUTRIJA BiH SARAJEVO 22.08.2010.godine

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRAÈ-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDEÆE BROJEVE TELEFONA:
BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 65. KOLA JOKERA OD 14.08.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 65. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 65. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.957,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.978,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 995,70 + JP 58.438,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.433,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.982,80 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.433,70 KM DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,20 KM DOBITAKA IMA 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,40 KM DOBITAKA IMA 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20 KM DOBITAKA IMA 1.822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 65. KOLO JOKERA JE 21.09.2010.GOD.

oglasi
SERVIS-eko d.o.o.
SARAJEVO, Muhameda ef. Pand`e bb Tel./fax: 033/551-835

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

27

OGLAS
Za prijem u radni odnos 1. VODOINSTALATER.........................................................................................2 izvr{ioca 2. BRAVAR ...............................................................................................................4 izvr{ioca Uslo­ i­ko­ e­ka­ di­ at­tr­ ­ a­da­ispu­ ja­ a: v j n d eb n v l SSS l Po`eljno radno iskustvo l Polo`en voza~ki ispit B kategorije Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti li~no ili po{tom na adresu: Muhameda ef. Pand`e bb sa naznakom „prijava na oglas“ Za dodatne informacije kontakt tel. 033/551-835.

28

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Odluke četvrte redovne sjednice Skupštine akcionara Fabrike kreča Carmeuse Integral a.d. Doboj, generalni direktor Društva objavljuje za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za reviziju finasijskih izvješta Društva za 2010. godinu Predmet nabavke je revizija finansijskih izvještaja za 2010. godinu u Fabrika kreča Carmeuse Integral a.d. Doboj, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim standardima revizije. Izvještaji i nezavisno revizorsko mišljenje moraju biti sačinjeni na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini sa prevodom na engleski jezik. Pravo učešća imaju sva pravna lica registrovana za poslove revizije finansijiskih izvještaja na teritoriji Bosne i Hercegovine i koja se istovremeno nalaze na listi revizorskih firmi prihvatljivih za reviziju projekta finansiranih od strane Svjetske banke u Bosni i Hercegovini. Ponuđena cijena mora biti iskazana u konvertibilnim markama uključujući sve troškove i PDV-a. Ponude onih ponuđača koji ne ispunjavaju naprijed navedene uslove neće biti razmatrane. Kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača biće ponuđena cijena. Rok završetka posla je 30.04.2011. godine. Rok za dostavljanje ponuda je sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači su svoje ponude i dokaze o ispunjavanju uslova javnog poziva dužni dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: NE OTVARATI-PONUDA ZA USLUGE REVIZIJE. Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu naručioca:Fabrike kreča Carmeuse Integral a.d. 74 000 Doboj, Ševarlije bb. Dokumentacija kojom se dokazuje i ptvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje usluga revizije: - sudsko rješenje o registraciji revizorske kuće, - dozvola za rad od nadležnog Ministarstva i - potvrda da se ponuđač nalazi na listi revizorskih firmi prihvatljivih za reviziju projekata finansiranih od strane Svjetske banke u Bosni i Hercegovini. Potrebna dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Otvaranje ponuda biće obavljeno u prostorijama sjedišta Naručioca, u Doboju, Ševarlije bb, dana 31.08.2010, sa početkom u 13h. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača sa odgovarajućim ovlaštenjem. Za sve eventualne dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, osoba za kontakt je gospođa Edina Hadžikadunić, tel. 053/207-937, fax 053/207-933, mail edina.hadzikadunic@carmeuse.ba

J A V N I POZIV

Jedva ~ekam Luksemburg i Francusku
Za manje od dvije sedmice po~inju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje }e se 2012. godine odr`ati u Poljskoj i Ukrajini. BiH 3. septembra gostuje u Luksemburgu, a ~etiri dana kasnije smo doma}ini Francuskoj. - Jedva ~ekam te dvije utakmice. Nadam se da }emo svi biti spremni i zdravi i kompletni. Bit }emo u boljoj formi nego {to je bilo protiv Katara i siguran sam da }e rezultati biti bolji - govori Ibi{evi}.

Ibi{evi}: Zape~atio sudbinu Verdera

Misimovi}: Nezadovoljan klupom

Njema~ki “Bild” pi{e kako je [alke po~eo pregovore s Volfsburgom vezane za transfer Zvjezdana Misimovi}. [alkeov menad`er Roni Ger{ (Ronny Gersch) kontaktirao je sportskog direktora Volfsburga Ditera Henesa (Dieter Hoeness) i poslao ponudu. [alke je za Misimovi}a ponudio Peruanca D`efersona Farfana (Jefferson Farfan) i pet miliona eura. Poznato je kako je Misimovi} velika `elja trenera [alkea Feliksa Magata (Felix Magath) koji bi na{im plejmejkerom oja~ao sredinu terena.

[alke za Misimovi}a nudi Farfana i pet miliona eura

Gol i asistencija za ru{enje Verdera
Se­ad­Sa­i­ o­ i}­odli~no­igr­ o­i­za­ io­eu­ ­ ­ o­ j lh v a b rog l
Dan nakon sjajnog tri jumfa nad Verderom Ibi{evi} je sumirao utiske. Na{ reprezentativni napa da~ je uz pogodak i namjestio gol za Dembu Baa. - Moramo biti zadovo ljni. Verder je dobra ekipa i sigurno }e biti u vrhu Bund eslige. Znali smo da su umo rni od utakmice u Ligi prva ka u srijedu. A svjesni smo na{ih mogu}nosti i u me~ smo u{li potpuno spremni. Mo`da je i taj penal iz ko jeg su poveli bio lo{, jer je do{ao ve} u prvoj minuti. NiBh. reprezentativci su dobro po~eli sezonu u Bundesligi. Iako je Volfsburg pora`en od Bajerna, Edin D`eko i Zvjezdan Misimov i} odigrali su dobru utakmicu. D`eko je upravo na asi stenciju Mismovi}a postigao jedini gol za Volfsburg. Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi} su dali po gol za Hofenhajmovo demoliranje Verdera od 4:1. Izuzetak je bio Mensur Mujd`a koji je zamijenjen nakon 45 minu ta, a Frajburg ku}i pora`en od St. Paulija (1:3). je nas to poremetilo. Znao sam da mo`emo okrenuti rezultat, ali nisam ni sanjao da }emo ve} u prvom poluvremenu zabiti ~etiri gola - rekao je Ibi{evi} za “Dnevni avaz”. Ibi{evi} je tokom priprema ~esto tresao protivni~ke mre`e, a sezonu je otvorio sa dva gola u prvom kolu Kupa Njema~ke. Golgetersku formu je pokazao i protiv Verdera. - Drago mi je jer za napada~a je najbitnije da posti`e golove. Nadam se da }e se ovako nastaviti.

BUNDESLIGA Vedad­Ibi{evi}­sja­no­otvo­ ­o­se­ o­ u j ri z n

(Foto: AP)

Riberi zaradi 833.000, a D`eko 416.000 eura
Prema pisanju njema~kog “Bilda”, najpla}eniji igra~ Bundeslige je Bajernov veznjak Frank Riberi (Franck Ribery), koji mjese~no inkasira 833.000 eura bruto, dok na{ reprezentativac Edin D`eko za 30 dana rada za Volfsburg inkasira oko 416.000. Realova legenda Raul Gonzales u [alkeu }e imati zagarntovanih 600.000 eura mjese~no. Kada je rije~ o klubovima, najvi{e za pla}e izdvaja Bajern, 90 miliona po sezoni. Slijede Volfsburg sa 70 i [alke sa 60 miliona. Zanimljivo je da najpla}eniji trener nije trener njema~kog prvaka i evropskog viceprvaka Bajerna Luis Van Gal (Louis Gaal), ve} [alkeov Feliks Magat (Felix (M. T.) Magath) koji zara|uje 458.000 eura. Van Gal ima “samo” 333.000. U narednom kolu Hofenhajm o~ekuje gostovanje kod novajlije u Bundesligi Sent Paulija. - U prvom kolu su iznena|uju}e savladali Frajburg. Motivirani su i sigurno je da ne}e biti laka utakmica. Iz na{ih me~eva u Drugoj ligi znam kako je u`arena atmosfera u Sent Pauliju. Ako budemo igrali kao protiv Verdera, nema sumnje da mo`emo pobijediti.
A. NOVALIJA

30

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23

AB
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG
UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata od 14.07.2010.godine Univerzitet u Zenici, raspisuje za izbor nastavnika i saradnika I PEDAGOŠKI FAKULTET:Nastavnici (Islamski pedagoški fakultet): 1. Nastavnik u zvanje docenta (napredovanje) za užu naučnu oblast: “Psihologija” MAŠINSKI FAKULTET: Nastavnici: 1. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za predmete: - “Metalurške mašine” - “Metalurške tehnologije” - “Inženjering pouzdanosti” “Dizajn komponenti” 2. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: - “Elektrotehnika” Saradnici: 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje) za naučnu oblast: - “Mehanike” 2. Sradnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: - “Elektrotehnika”
Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09 i 8/10), a u skladu sa čl. 15. st. 3. i 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Agencija za državnu službu, u ime Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 1/01 Pravni savjetnik Opis poslova i radnih zadataka: priprema nacrte pravnih akata, korespondenciju i druge dokumente iz nadležnosti Odjela; verifikuje prijavni materijal; pruža podršku disciplinskim komisijama u pitanjima vezanim za disciplinske postupke, uključujući izradu nacrta odluka; po potrebi učestvuje u radnim grupama i stalnim komisijama Vijeća; po potrebi prisustvuje sjednicama nadležnih podvijeća i intervjuima sa prijavljenim kandidatima na pozicije u pravosuđu; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli neposredni rukovodilac. Posebni uslovi: - VSS – diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit-poželjno; - najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - odlične pravno-analitičke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja - sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima - sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima - dobro poznavanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini - dobro poznavanje nadležnosti VSTV-a posebno u oblasti imenovanja, disciplinske odgovornosti i statusa nosilaca pravosudnih funkcija - vrlo dobro poznavanje rada na računaru; poznavanje stranih jezika-poželjno - dokazana posvećenost detaljima; - diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; - posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja; - posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; - posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti Status: državni službenik na položaju stručnog savjetnika Pripadajuća osnovna neto plata: 1900 KM Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme. - Izbor kandidata po ovom javnom oglasu vršit će se u skladu sa lex specialis procedurom. - Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) komisija za izbor. Potrebni dokumenti: - ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; važeće lične karte; uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu-ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov; uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno uvjerenja o položenom javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu na istim ili slicnim poslovima; dokaza o poznavanju stranog jezika – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, na web stranici Agencije www.ads.gov.ba, ili na web stranici Vijeća www.hjpc.ba. - Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata. Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj 96/07 i 43/10). O datumu i mjestu javnog testiranja kandidati će biti posebno obaviješteni. Sve tražene dokumente, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 10.09.2010. godine, putem pošte preporučeno na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine “Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine“ Ul. Kraljice Jelene 88, Sarajevo Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. avgust 2010. godine DIREKTOR Neven Akšamija

T 660-635, 716-200 el.:

KONKURS

1 izvršilac

1 izvršilac 1 izvršilac 1 izvršilac 1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET Nastavnici: 1. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (napredovanje) za nastavne predmete: - “Sociologija sa sociologijom prava” - “Metodologija društvenih i pravnih nauka” - “Metodologija naučnog istraživanja 1 izvršilac

2. Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa) za nastavne predmete: - “Ustavno pravo I” - “Ustavno pravo II” 1 izvršilac II Pored opštih i zakonskih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona. Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima i objavljene knjige, udžbenike ili monografije, odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i Odluku o posljednjem izboru u zvanje. Za izbor u saradničko zvanje kandidat treba priložiti: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o načunom stepenu magistra nauka, visoke stručne spreme, spisak stručnih i naučnih radova, uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i postdiplomskog studija i prosječnoj ocjeni studija, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika. Ako je diploma stečena u inostranstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje. Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti dostaviti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA Sa naznakom (Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše)

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

31

Pogotku­Ga­ a­ i}a­ vr PREMIJER­LIGA Sarajevo uvezalo tri doma}e pobjede i preuzelo lidersku poziciju obr­ ­ o­ ao­sam­se­kao­da­ ad v sam­ja­za­r­ ­ ao­mre`u­ t es
Zaslu`eno smo savladali pr vaka, ka`e trener tima s Tu{nja
Slobodin red vo`nje na doma}em kolosijeku ide `eljenim tokom. Nema ka{njenja, a to zna~i da je tim Vlatka Glava{a i dalje superioran na svom terenu. Uzme li se u obzir i pro{la sezona, u kojoj su Tuzlaci obezbijedili opstanak u ligi, subotnja pobjeda (2:0) nad aktuelnim prvakom @eljezni~arom je deseti jubilarni trijumf na Tu{nju. Tuzlaci su u nastavku me~a slomili otpor @elje, koji, istini za volju, nije iskoristio dvije kolosalne prilike. - Mislim da smo zaslu`eno savladali prvaka. Mnogo smo se istro{ili, pa sam igra~ima dao dva slobodna dana. Veoma je va-

Vla­ko­Gla­ a{­o­po­ je­ i­Slo­ o­ e­nad­@eljezni~arom t v b d b d

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23 avgust/kolovoz 2010.

sport

33

Ja­ho­vi}: Vi{e­smo­`eljeli­bo­do­ve
Tek je po~etak, ali atmosfera odavno nije bila bolja, ka`e trener Mir za Vare{anovi} Za­ tje­ an­me~ h v
sjajan podatak. Ovo nisu bila lagana tri me~a. Svaki je bio zahtjevan na svoj na~in. Fudbaleri su ponovo pokazali htijenje, `elju i borbenost. Imali smo dosta {ansi, pobjeda je mogla biti dosta ubjedljivija, ali najva`nije je da su bodovi tu ka`e Vare{anovi}. Sarajevo na svakoj utakmici stvara dosta {ansi, mada realizacija nije na visokom nivou, ali stratega ekipe s Ko{eva to ne zabrinjava. - Stvaramo {anse, a do}i }e vrijeme i za golove - govori Vare{anovi}. Navija~i Sarajeva ju~er su sigurno dugo hranili o~i gledaju}i tabelu, ali trener bordo tima poziva na smirenost. - Tek je po~etak, ali raduje me to {to je atmosfera u svla~ionici sjajna. ^ini mi se da odavno nije bila bolja. A pogledajte tek navija~e. Zaista su nam ponovo dali
Stru~ni {tab @elje poku{ava uo~iti propuste u igri

“[ampioni, {ampioni”, orilo se dugo u no} nakon {to je Sarajevo ostvarilo tre}u pobjedu u osam da na. Navija~i bordo tima ovacijama su u subotu nave~er ispr a ti li igra~e u svla~ionicu nakon zaslu`enog trijumfa protiv Zrinjskog, koji je pokazao da na Ko{evu s pravom bacaju pogled ka samom vrhu tabele. Kona~nih 1:0 ne djeluje ubjedljivo, ali ako u obzir uzmemo snagu gostiju, koji predstavljaju jednu od boljih ekipa u BiH, te ~injenicu da je pojedinim igra~ima Sarajeva to bio ve} tre}i me~ u samo osam dana, onda tih istih 1:0 izgleda kao ku}a. Trener Mirza Vare{ano vi} mo`e odahnuti, ekipa nijednom nije podbacila. [tavi{e, u tri utakmice njegovi momci nisu primili nijedan gol. - Devet osvojenih bodova u osam dana je

Dr­u­gi­po­r­az­pr­va­ka­za­r­e­do­m
Propustili smo izvrsne {anse, ka`e kapiten Ibrahim [ehi}
zaista smo bili bolji od Slobode. Imali smo dva zicera, koji se moraju zabiti, i jo{ nekoliko {ansi. Nisam uop}e imao posla na golu, iz prve prilike Sloboda je povela. Pro{le sezone odbrana je bila najja~i dio ekipe, sada je bilo kikseva, no ako `elimo pobje|ivati, moramo postizati golove - govori Dva poraza zaredom sro zala su dobar start @eljezni~ara. Nakon Travnika, aktuelni prvak pora`en je od Slobode u Tuzli (0:2). Iako su imali svoje prilike, mre`a Tuzlaka nije se tresla, dok je Ibrahim [ehi} dva puta morao vaditi loptu iz gola. - Te{ko je sada pri~ati, nakon {to smo pora`eni, ali kapiten @eljezni~ara Ibrahim [ehi}. Igra je, kao i u Travniku, bila rastrzana, @eljo se jo{ uvijek tra`i, odlazak Samira Bekri}a, Seada Bu~ana i Predraga [imi}a ipak je ostavio prili~an trag na ekipi. - U Tuzli smo pogrije{ili jer smo u jednom trenutku prihvatili na~in igre kakav preferira Sloboda. Izbijanje lopte, malo pas igre, `estoki startovi, nama to nikako ne odgovara. Opet, stvorili smo {anse, nismo ih iskoristili, tako je to obi~no. Izgubili smo od ekipa od kojih smo realno bolji, ali nismo nadigrani ni u jednoj utakmici - ka`e Z. [. [ehi}.

@eljezni~ar se vratio bez bodova s Tu{nja

Daji} je pogotkom potvrdio da je igra~ visoke klase. Istina, i on je me|u pet prvotimaca koji nisu pro{li kompletne pripreme i evidentno mu nedostaje snage. Me|utim, to ga nije omelo da postigne prvi gol za Slo bodu, kada se odli~no sna{ao pred golom nemo}nog Ibr a hi ma [ehi}a. Tako je Daji} na najbolji na~in proslavio 26. ro|endan.

Da­i}­go­om j l pr­ ­ la­ io os v ro|enda­ n

Kr­­a­na­ i­a~a­ il vj

U­sr­­e­ u­pr­ ­iv­Bo­ ne ij d ot s
Ekipa @eljezni~ara u srijedu }e odigrati prijate ljsku utakmicu protiv Bosne u Visokom. Kao i pro{le srijede, kada su u Kiseljaku savladali doma}i tim (9:1), priliku }e dobiti ve}ina igra~a koji se nalaze u kombinaciji za prvi tim. Aleksandar Nikoli} (1991.) i Antun Kolobov (1989.) potpisali su ugovore, a na Grbavici planiraju anga`irati jo{ neke mlade igra~e.

Glava{: Mnogo zna~ila podr{ka navija~a

(Foto: A. Bajri})

`no da smo imali ogromnu podr{ku s tribina. Navija~i su nas nosili do pobjede. Posebno mi je drago zbog pogotka Stefana Gavari}a. Gol me je toliko obradovao kao da sam ga ja postigao ka`e trener Vlatko Glava{. Odre|ene promjene unutar ekipe za vrijeme utakmice urodile su plodom. Glava{ je dobro “nanju{io” da mu je lijeva odbrambena strana ranjiva,

pa je na to mjesto prebacio Admira ^ehaji}a umjesto Almira Halilovi}a. Ve} iz naredne akcije Halilovi} je asistirao Jusufu Daji}u za vode}i gol Tuzlaka. - Rokada je bila uspje{na. ^ehaji} je dobro zatvorio tu lijevu stranu. Daji} je odli~no odreagovao i uspjeli smo slomiti @eljin otpor - zadovoljno ka`e Glava{.
E. M.

Lju­i­zbog­su­ i­e­ t dj
Sudija Ognjen Veli} iz Banje Luke nije direktno nikoga posebno o{tetio, ali njegov arogantni stav, prekidanje igre i podjela kartona nakon svake sitnice iziritirali su sve u Sarajevu, tim prije {to je doma}em sastavu dao ~ak ~etiri `uta kartona. - Ne znam za{to je ovo radio. Pobrinut }u se da ovaj arbitar vi{e nikada ne sudi Sarajevu - rekao je ljutiti predsjednik Sarajeva Zijad Bleki}.
Situacija iz koje D`akmi} nije uspio posti}i gol
(Foto: I. [ebalj)

krila. Sada imamo sedam dana da se pripremimo za gostovanje u Banovi}ima govori Vare{anovi}. Adis Jahovi} dobio je

priliku umjesto Alena Av di}a i igrao je odli~no. - Zrinjski nije slaba ekipa, znamo {ta su uradili u Evropi, ali ~ini se da smo

mi vi{e `eljeli pobjedu. Stvarali smo dosta {ansi, ali u{la je samo jedna, me|utim, i to je dovoljno za tri boda. Ako se i u na-

stavku prvenstva budemo ovako borili, na{e ambicije o tituli nisu nerealne - rekao je Jahovi}.
M. T.

Ibr­a­ko­vi}­se­~udi­zbog­pr­o­ma{aja
(Foto: J. Had`i})

^elik ponovo pora`en u fini{u me~a

Detalj s Bilinog polja: Avduki} intervenira ispred Adilovi}a

^elik je i tre}u sezonu za redom pora`en na svom Bilinom polju od banjalu~kog Borca, koji je, bez obzira na terensku inicijativu i objektivno ve}i broj prilika do ma}ina, strpljivo do~ekao svojih “pet minuta” i slavio rezultatom 1:0. Isti je rezultat u korist Banjalu~ana bio

i u avgustu pro{le godine. - Da ne ka`em da je za nas tragedija ovaj poraz, ali je sigurno veoma te`ak. Ono {to se desilo sigurno je refleksija i prethodne uta kmice. Mi smo u sedam da na odigrali tri veoma te{ke utakmice, od kojih i dva derbija, sa Sarajevom i Bor -

cem, koji je znala~ki iskoristio svoju {ansu. Reakcije mojih igra~a u zavr{noj fazi su nemogu}e, jer iz onakvih {ansi da se proma{i, to postaje ve} problem koji moramo rije{iti kazao je nakon utakmice vidno utu~eni doma}i trener V. B. Abdulah Ibrakovi}.

Ako izuzmemo pro{losezonski me~ u Kupu BiH (1:1), sada se ve} mo`e konstatirati da “Plemi}i” imaju kompleks Ko{eva. U posljednjih {est utakmica upisali su isto toliko poraza uz gol razliku - 0:10. U subotu su ~etvrti put u posljednjih {est sezona do`ivjeli minimalan, ali potpuno zaslu`eni poraz. - Odigrali smo zaista jako lo{u utakmicu, tako da nakon onakve igre nismo mogli o~ekivati vi{e. Ve} dugo sam na klupi Zrinjskog, a te{ko mi se sjetiti susreta u kojem smo bili manje opasni. Jednostavno, na{om igrom smo olak{ali Sarajevu put do pobjede. Nadam se da je u pitanju bio samo lo{ dan izjavio je trener Zrinjskog

Igr­a­li­smo­ja­ko­lo{e­na­Ko{evu Od­pr­ ­ a­i­e­do­vr­ a­ta­ e­e ov l j h bl
Dragan Jovi}. Bilo kako bi lo, Mostarci }e imati jako malo vremena da izvuku pouke iz utakmice na Ko{evu, budu}i da ih ve} u srijedu ~eka gradski derbi protiv Vele`a. Biti }e to prva od tri uza stopne utakmice Zrinjskog na stadionu Pod Bijelim brijegom, jer Mostarci u petom (Sloboda) i {estom (Budu}nost) kolu imaju ulogu doma}ina. - Svjesni smo Intervencija golmana Zrinjskog Had`i}a da smo razo~arali na Ko{evu i da }emo na sljede}im gostovanjima morati igrati puno bolje ako `elimo osvajati aza, {to se nije dogodilo jo{ bodove, ali sada nam je pri od sezone 2003./2004. Prioritet da se {to bolje pripreliku za popravljanje utiska mimo za utakmicu protiv Mostarci }e imati u 7. kolu Vele`a, dodao je Jovi}. kada idu u goste Borcu.
Ma. P .

Dragan Jovi}, trener Zrinjskog

Vele` prijatno iznenadio na po~etku sezone

Dva­go­ to­ a­ ja,­dva­po­ ­ ­ a s vn raz
Jo{ ne mo`emo govoriti o najgorem startu, ali ipak je zanimljivo da je Zrinjski na prva dva gostova nja sezone upisao dva por-

Vele` je nakon tri uta kmice jo{ nepora`en. Od maksimalnih devet, osvo jeno je sedam bodova, a rezultatski gledaju}i, pobjede, na doma}em terenu protiv Budu}nosti i subotnja protiv Rudara, ostvarene su lako, {to je Mostarcima donijelo plasman u vrhu tabele. I tu nema ni{ta nebi~no, da “Ro|eni” nisu u ljetnoj pauzi bili na rubu provalije. Bez trenera, igra~i su napu{tali ekipu, pa je s pra vom postajala bojaznost da jedan mladi tim ne posrne ve} na startu. Ali dogodilo se suprotno, mlada ekipa uz iskusni trolist D`enan Zai movi} - Asim [kalji} Admir Kajtaz ugodno je iznenadila. - U svaku utakmicu ula zimo sa `eljom da se nadigravamo, da igramo otvoreno bez obzira o kakvom se protivniku radi, bez obzira gdje igramo. Ipak, pribojavali smo se utakmice protiv Rudara, ekipe koja je uzela tri boda na Pecari. Na na{u sre}u, me~ smo otvorili ka-

Ba{ kao {to su i najavljivali, fudbaleri Borca doni jeli su iz Zenice sva tri boda, ~ime su se kod svojih navija~a iskupili za nerije{en ishod u Banjoj Luci protiv Vele`a (1:1). Jedan pogodak Steve Nikoli}a, nakon odli~nog prodora Bojana Puziga}e, u samom fini{u susreta na Bi linom polju, bio je sasvim dovoljan da se uti{a bu~na zeni~ka publika, ali i poka`e kako ‘’crveno-plavi’’ tim ima karakter i snagu da se i ove godine bori za sam vrh premijerliga{ke tabele. Mo gli su Ba nja lu~ani ostvariti i ubjedljiviju pobjedu, ali je izuzetno lo{i ar bi tar, Vla di mir Do mi nkovi} iz Ora{ja, u nekoliko navrata o{tetio goste. Najve}i propust napravio je u 84. minutu kada je Se mjon Milo{evi}, kao posljednji igra~ odbrane, ru-

Po­ a­ a­i­sna­ u­na­Bi­i­ om­po­ju kzl g ln l

Ba­ ja­u~ani­sla­ i­i­u­Ze­ i­ i n l vl nc

Nikoli}: Pogodio za trijumf Borca

kom zaustavio loptu i tako sprije~io kontru gostiju, a Dominkovi} mu je poka zao samo `uti umjesto cr venog kartona. - Nikada nisam komentarisao su|enje, pa ne}u ni sada, ali je ~injenica da smo

Hoti}: Okrenuti derbiju sa Zrinjskim

ko se samo mo`e po`eljeti, sa dva gola - ka`e Demir Hoti}, {ef stru~nog {taba. Pred “Ro|enim” je gradski derbi sa Zrinjskim.

- Sve {to mogu poru~iti jeste da }emo i u tom susretu igrati otvoreno, da se `elimo nadigravati - naF. I. gla{ava Hoti}.

Banjalu~ani su i u Zenici imali veliku podr{ku svojih najvjernijih navija~a, popularnih “Le{inara’’, koji zbog odluke policije da ih ranije isprati sa stadiona nisu bili u prilici da vide pobjedonosni po-

Hva­a­“Le{ina­ ­­ a­’ l rim ’

godak Nikoli}a. - Zahvaljujemo im se na velikoj podr{ci. Nije mi jasno da im se ne dozvoli da odgledaju me~ do kraja. To se u Banjoj Luci nikada ne bi desilo - rekao je Jagodi}.

i prije gola Nikoli}a mogli da rije{imo pitanje pobjednika. Vjerovali smo da mo`emo do pozitivnog rezultata u Zenici i uspjeli smo osvojiti sva tri boda. Znali smo da je najva`nije da izdr`imo po~etni pritisak i da, ako u prvih pola sata ne primimo pogodak, imamo velike {anse za pozitivan rezultat. Izdr`ali smo sve pritiske, kako na terenu, tako i sa tr ibina, u drugom dijelu promijenili taktiku, napali, i to je dalo rezultat - istakao je, poslije me~a u Zenici, {ef stru~nog {taba Borca Vlado S. K. Jagodi}.

Pogotku­Ga­ a­ i}a­ vr PREMIJER­LIGA Sarajevo uvezalo tri doma}e pobjede i preuzelo lidersku poziciju obr­ ­ o­ ao­sam­se­kao­da­ ad v sam­ja­za­r­ ­ ao­mre`u­ t es
Zaslu`eno smo savladali pr vaka, ka`e trener tima s Tu{nja
Slobodin red vo`nje na doma}em kolosijeku ide `eljenim tokom. Nema ka{njenja, a to zna~i da je tim Vlatka Glava{a i dalje superioran na svom terenu. Uzme li se u obzir i pro{la sezona, u kojoj su Tuzlaci obezbijedili opstanak u ligi, subotnja pobjeda (2:0) nad aktuelnim prvakom @eljezni~arom je deseti jubilarni trijumf na Tu{nju. Tuzlaci su u nastavku me~a slomili otpor @elje, koji, istini za volju, nije iskoristio dvije kolosalne prilike. - Mislim da smo zaslu`eno savladali prvaka. Mnogo smo se istro{ili, pa sam igra~ima dao dva slobodna dana. Veoma je va-

Vla­ko­Gla­ a{­o­po­ je­ i­Slo­ o­ e­nad­@eljezni~arom t v b d b d

32

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23 avgust/kolovoz 2010.

sport

33

Ja­ho­vi}: Vi{e­smo­`eljeli­bo­do­ve
Tek je po~etak, ali atmosfera odavno nije bila bolja, ka`e trener Mir za Vare{anovi} Za­ tje­ an­me~ h v
sjajan podatak. Ovo nisu bila lagana tri me~a. Svaki je bio zahtjevan na svoj na~in. Fudbaleri su ponovo pokazali htijenje, `elju i borbenost. Imali smo dosta {ansi, pobjeda je mogla biti dosta ubjedljivija, ali najva`nije je da su bodovi tu ka`e Vare{anovi}. Sarajevo na svakoj utakmici stvara dosta {ansi, mada realizacija nije na visokom nivou, ali stratega ekipe s Ko{eva to ne zabrinjava. - Stvaramo {anse, a do}i }e vrijeme i za golove - govori Vare{anovi}. Navija~i Sarajeva ju~er su sigurno dugo hranili o~i gledaju}i tabelu, ali trener bordo tima poziva na smirenost. - Tek je po~etak, ali raduje me to {to je atmosfera u svla~ionici sjajna. ^ini mi se da odavno nije bila bolja. A pogledajte tek navija~e. Zaista su nam ponovo dali
Stru~ni {tab @elje poku{ava uo~iti propuste u igri

“[ampioni, {ampioni”, orilo se dugo u no} nakon {to je Sarajevo ostvarilo tre}u pobjedu u osam da na. Navija~i bordo tima ovacijama su u subotu nave~er ispr a ti li igra~e u svla~ionicu nakon zaslu`enog trijumfa protiv Zrinjskog, koji je pokazao da na Ko{evu s pravom bacaju pogled ka samom vrhu tabele. Kona~nih 1:0 ne djeluje ubjedljivo, ali ako u obzir uzmemo snagu gostiju, koji predstavljaju jednu od boljih ekipa u BiH, te ~injenicu da je pojedinim igra~ima Sarajeva to bio ve} tre}i me~ u samo osam dana, onda tih istih 1:0 izgleda kao ku}a. Trener Mirza Vare{ano vi} mo`e odahnuti, ekipa nijednom nije podbacila. [tavi{e, u tri utakmice njegovi momci nisu primili nijedan gol. - Devet osvojenih bodova u osam dana je

Dr­u­gi­po­r­az­pr­va­ka­za­r­e­do­m
Propustili smo izvrsne {anse, ka`e kapiten Ibrahim [ehi}
zaista smo bili bolji od Slobode. Imali smo dva zicera, koji se moraju zabiti, i jo{ nekoliko {ansi. Nisam uop}e imao posla na golu, iz prve prilike Sloboda je povela. Pro{le sezone odbrana je bila najja~i dio ekipe, sada je bilo kikseva, no ako `elimo pobje|ivati, moramo postizati golove - govori Dva poraza zaredom sro zala su dobar start @eljezni~ara. Nakon Travnika, aktuelni prvak pora`en je od Slobode u Tuzli (0:2). Iako su imali svoje prilike, mre`a Tuzlaka nije se tresla, dok je Ibrahim [ehi} dva puta morao vaditi loptu iz gola. - Te{ko je sada pri~ati, nakon {to smo pora`eni, ali kapiten @eljezni~ara Ibrahim [ehi}. Igra je, kao i u Travniku, bila rastrzana, @eljo se jo{ uvijek tra`i, odlazak Samira Bekri}a, Seada Bu~ana i Predraga [imi}a ipak je ostavio prili~an trag na ekipi. - U Tuzli smo pogrije{ili jer smo u jednom trenutku prihvatili na~in igre kakav preferira Sloboda. Izbijanje lopte, malo pas igre, `estoki startovi, nama to nikako ne odgovara. Opet, stvorili smo {anse, nismo ih iskoristili, tako je to obi~no. Izgubili smo od ekipa od kojih smo realno bolji, ali nismo nadigrani ni u jednoj utakmici - ka`e Z. [. [ehi}.

@eljezni~ar se vratio bez bodova s Tu{nja

Daji} je pogotkom potvrdio da je igra~ visoke klase. Istina, i on je me|u pet prvotimaca koji nisu pro{li kompletne pripreme i evidentno mu nedostaje snage. Me|utim, to ga nije omelo da postigne prvi gol za Slo bodu, kada se odli~no sna{ao pred golom nemo}nog Ibr a hi ma [ehi}a. Tako je Daji} na najbolji na~in proslavio 26. ro|endan.

Da­i}­go­om j l pr­ ­ la­ io os v ro|enda­ n

Kr­­a­na­ i­a~a­ il vj

U­sr­­e­ u­pr­ ­iv­Bo­ ne ij d ot s
Ekipa @eljezni~ara u srijedu }e odigrati prijate ljsku utakmicu protiv Bosne u Visokom. Kao i pro{le srijede, kada su u Kiseljaku savladali doma}i tim (9:1), priliku }e dobiti ve}ina igra~a koji se nalaze u kombinaciji za prvi tim. Aleksandar Nikoli} (1991.) i Antun Kolobov (1989.) potpisali su ugovore, a na Grbavici planiraju anga`irati jo{ neke mlade igra~e.

Glava{: Mnogo zna~ila podr{ka navija~a

(Foto: A. Bajri})

`no da smo imali ogromnu podr{ku s tribina. Navija~i su nas nosili do pobjede. Posebno mi je drago zbog pogotka Stefana Gavari}a. Gol me je toliko obradovao kao da sam ga ja postigao ka`e trener Vlatko Glava{. Odre|ene promjene unutar ekipe za vrijeme utakmice urodile su plodom. Glava{ je dobro “nanju{io” da mu je lijeva odbrambena strana ranjiva,

pa je na to mjesto prebacio Admira ^ehaji}a umjesto Almira Halilovi}a. Ve} iz naredne akcije Halilovi} je asistirao Jusufu Daji}u za vode}i gol Tuzlaka. - Rokada je bila uspje{na. ^ehaji} je dobro zatvorio tu lijevu stranu. Daji} je odli~no odreagovao i uspjeli smo slomiti @eljin otpor - zadovoljno ka`e Glava{.
E. M.

Lju­i­zbog­su­ i­e­ t dj
Sudija Ognjen Veli} iz Banje Luke nije direktno nikoga posebno o{tetio, ali njegov arogantni stav, prekidanje igre i podjela kartona nakon svake sitnice iziritirali su sve u Sarajevu, tim prije {to je doma}em sastavu dao ~ak ~etiri `uta kartona. - Ne znam za{to je ovo radio. Pobrinut }u se da ovaj arbitar vi{e nikada ne sudi Sarajevu - rekao je ljutiti predsjednik Sarajeva Zijad Bleki}.
Situacija iz koje D`akmi} nije uspio posti}i gol
(Foto: I. [ebalj)

krila. Sada imamo sedam dana da se pripremimo za gostovanje u Banovi}ima govori Vare{anovi}. Adis Jahovi} dobio je

priliku umjesto Alena Av di}a i igrao je odli~no. - Zrinjski nije slaba ekipa, znamo {ta su uradili u Evropi, ali ~ini se da smo

mi vi{e `eljeli pobjedu. Stvarali smo dosta {ansi, ali u{la je samo jedna, me|utim, i to je dovoljno za tri boda. Ako se i u na-

stavku prvenstva budemo ovako borili, na{e ambicije o tituli nisu nerealne - rekao je Jahovi}.
M. T.

Ibr­a­ko­vi}­se­~udi­zbog­pr­o­ma{aja
(Foto: J. Had`i})

^elik ponovo pora`en u fini{u me~a

Detalj s Bilinog polja: Avduki} intervenira ispred Adilovi}a

^elik je i tre}u sezonu za redom pora`en na svom Bilinom polju od banjalu~kog Borca, koji je, bez obzira na terensku inicijativu i objektivno ve}i broj prilika do ma}ina, strpljivo do~ekao svojih “pet minuta” i slavio rezultatom 1:0. Isti je rezultat u korist Banjalu~ana bio

i u avgustu pro{le godine. - Da ne ka`em da je za nas tragedija ovaj poraz, ali je sigurno veoma te`ak. Ono {to se desilo sigurno je refleksija i prethodne uta kmice. Mi smo u sedam da na odigrali tri veoma te{ke utakmice, od kojih i dva derbija, sa Sarajevom i Bor -

cem, koji je znala~ki iskoristio svoju {ansu. Reakcije mojih igra~a u zavr{noj fazi su nemogu}e, jer iz onakvih {ansi da se proma{i, to postaje ve} problem koji moramo rije{iti kazao je nakon utakmice vidno utu~eni doma}i trener V. B. Abdulah Ibrakovi}.

Ako izuzmemo pro{losezonski me~ u Kupu BiH (1:1), sada se ve} mo`e konstatirati da “Plemi}i” imaju kompleks Ko{eva. U posljednjih {est utakmica upisali su isto toliko poraza uz gol razliku - 0:10. U subotu su ~etvrti put u posljednjih {est sezona do`ivjeli minimalan, ali potpuno zaslu`eni poraz. - Odigrali smo zaista jako lo{u utakmicu, tako da nakon onakve igre nismo mogli o~ekivati vi{e. Ve} dugo sam na klupi Zrinjskog, a te{ko mi se sjetiti susreta u kojem smo bili manje opasni. Jednostavno, na{om igrom smo olak{ali Sarajevu put do pobjede. Nadam se da je u pitanju bio samo lo{ dan izjavio je trener Zrinjskog

Igr­a­li­smo­ja­ko­lo{e­na­Ko{evu Od­pr­ ­ a­i­e­do­vr­ a­ta­ e­e ov l j h bl
Dragan Jovi}. Bilo kako bi lo, Mostarci }e imati jako malo vremena da izvuku pouke iz utakmice na Ko{evu, budu}i da ih ve} u srijedu ~eka gradski derbi protiv Vele`a. Biti }e to prva od tri uza stopne utakmice Zrinjskog na stadionu Pod Bijelim brijegom, jer Mostarci u petom (Sloboda) i {estom (Budu}nost) kolu imaju ulogu doma}ina. - Svjesni smo Intervencija golmana Zrinjskog Had`i}a da smo razo~arali na Ko{evu i da }emo na sljede}im gostovanjima morati igrati puno bolje ako `elimo osvajati aza, {to se nije dogodilo jo{ bodove, ali sada nam je pri od sezone 2003./2004. Prioritet da se {to bolje pripreliku za popravljanje utiska mimo za utakmicu protiv Mostarci }e imati u 7. kolu Vele`a, dodao je Jovi}. kada idu u goste Borcu.
Ma. P .

Dragan Jovi}, trener Zrinjskog

Vele` prijatno iznenadio na po~etku sezone

Dva­go­ to­ a­ ja,­dva­po­ ­ ­ a s vn raz
Jo{ ne mo`emo govoriti o najgorem startu, ali ipak je zanimljivo da je Zrinjski na prva dva gostova nja sezone upisao dva por-

Vele` je nakon tri uta kmice jo{ nepora`en. Od maksimalnih devet, osvo jeno je sedam bodova, a rezultatski gledaju}i, pobjede, na doma}em terenu protiv Budu}nosti i subotnja protiv Rudara, ostvarene su lako, {to je Mostarcima donijelo plasman u vrhu tabele. I tu nema ni{ta nebi~no, da “Ro|eni” nisu u ljetnoj pauzi bili na rubu provalije. Bez trenera, igra~i su napu{tali ekipu, pa je s pra vom postajala bojaznost da jedan mladi tim ne posrne ve} na startu. Ali dogodilo se suprotno, mlada ekipa uz iskusni trolist D`enan Zai movi} - Asim [kalji} Admir Kajtaz ugodno je iznenadila. - U svaku utakmicu ula zimo sa `eljom da se nadigravamo, da igramo otvoreno bez obzira o kakvom se protivniku radi, bez obzira gdje igramo. Ipak, pribojavali smo se utakmice protiv Rudara, ekipe koja je uzela tri boda na Pecari. Na na{u sre}u, me~ smo otvorili ka-

Ba{ kao {to su i najavljivali, fudbaleri Borca doni jeli su iz Zenice sva tri boda, ~ime su se kod svojih navija~a iskupili za nerije{en ishod u Banjoj Luci protiv Vele`a (1:1). Jedan pogodak Steve Nikoli}a, nakon odli~nog prodora Bojana Puziga}e, u samom fini{u susreta na Bi linom polju, bio je sasvim dovoljan da se uti{a bu~na zeni~ka publika, ali i poka`e kako ‘’crveno-plavi’’ tim ima karakter i snagu da se i ove godine bori za sam vrh premijerliga{ke tabele. Mo gli su Ba nja lu~ani ostvariti i ubjedljiviju pobjedu, ali je izuzetno lo{i ar bi tar, Vla di mir Do mi nkovi} iz Ora{ja, u nekoliko navrata o{tetio goste. Najve}i propust napravio je u 84. minutu kada je Se mjon Milo{evi}, kao posljednji igra~ odbrane, ru-

Po­ a­ a­i­sna­ u­na­Bi­i­ om­po­ju kzl g ln l

Ba­ ja­u~ani­sla­ i­i­u­Ze­ i­ i n l vl nc

Nikoli}: Pogodio za trijumf Borca

kom zaustavio loptu i tako sprije~io kontru gostiju, a Dominkovi} mu je poka zao samo `uti umjesto cr venog kartona. - Nikada nisam komentarisao su|enje, pa ne}u ni sada, ali je ~injenica da smo

Hoti}: Okrenuti derbiju sa Zrinjskim

ko se samo mo`e po`eljeti, sa dva gola - ka`e Demir Hoti}, {ef stru~nog {taba. Pred “Ro|enim” je gradski derbi sa Zrinjskim.

- Sve {to mogu poru~iti jeste da }emo i u tom susretu igrati otvoreno, da se `elimo nadigravati - naF. I. gla{ava Hoti}.

Banjalu~ani su i u Zenici imali veliku podr{ku svojih najvjernijih navija~a, popularnih “Le{inara’’, koji zbog odluke policije da ih ranije isprati sa stadiona nisu bili u prilici da vide pobjedonosni po-

Hva­a­“Le{ina­ ­­ a­’ l rim ’

godak Nikoli}a. - Zahvaljujemo im se na velikoj podr{ci. Nije mi jasno da im se ne dozvoli da odgledaju me~ do kraja. To se u Banjoj Luci nikada ne bi desilo - rekao je Jagodi}.

i prije gola Nikoli}a mogli da rije{imo pitanje pobjednika. Vjerovali smo da mo`emo do pozitivnog rezultata u Zenici i uspjeli smo osvojiti sva tri boda. Znali smo da je najva`nije da izdr`imo po~etni pritisak i da, ako u prvih pola sata ne primimo pogodak, imamo velike {anse za pozitivan rezultat. Izdr`ali smo sve pritiske, kako na terenu, tako i sa tr ibina, u drugom dijelu promijenili taktiku, napali, i to je dalo rezultat - istakao je, poslije me~a u Zenici, {ef stru~nog {taba Borca Vlado S. K. Jagodi}.

34

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
IV­Uslo­ i­za­po­ i­ i­ e v zcj Kandidati za imenovanje ~lana Nadzornog odbora moraju ispunjavati slijede}e op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi: 1. da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu); 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili kopija CIPS-ove L.K.); 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`nostima u nadzornom odboru i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadle`nosti nadzornog odbora (dokaz: Uvjerenje od nadle`nog suda, ne starije od 6 mjeseci); 4. da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: Uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od 6 mjeseci); 5. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa); 6. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH (“Slu`beni glasnik BiH”, broj: 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04), (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa); 7. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa); 8. da nema privatni pravni i/ili finansijski interes u Preduze}u (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa); 9. da nije lice imenovano na funkciju direktora ili ~lana Uprave Preduze}a, ili ~lan upravnog odbora u privrednim dru{tvima ili institucijama, uklju~uju}i, ali ne ograni~avaju}i se na fondove, banke, agencije i komisije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa); 10. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih); 11. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova ne smiju biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Po­ e­ ni­uslo­ i s b v 1. da ima visoku stru~nu spremu (VII stepen) - {umarski fakultet ili fakultet dru{tvenih nauka koji je relevantan za rad javnog preduze}a (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju); 2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci za koju je stekao univerzitetsku diplomu (dokaz: potvrda ili uvjerenje poslodavca); 3. da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje iz oblasti djelatnosti Preduze}a, poznavanja prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Nadzornog odbora (dokaz: intervju); 4. da ima sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije i sposobnost samostalnog i nepristrasnog dono{enja odluka (dokaz: intervju); 5. da je naklonjen timskom radu, da ima izra`ene komunikacijske i organizacijske sposbnosti i sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima (dokaz: intervju); 6. da ima pozitivne rezultate u radu (dokaz: preporuka, potvrda ili uvjerenje poslodavca). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova ne smiju biti stariji od 6 ({est) mjeseci. V­Po­ r­ ­ na­do­ u­ e­ ta­ i­ a t eb k m n cj Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti i originalne dokumente ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata koji predstavljaju dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih konkursom. VI­Osta­ e­na­ o­ e­ e l p m n Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora koju imenuje Skup{tina Preduze}a }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija ne}e razmatrati. Komisija }e razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor. Komisija }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu za u`i izbor pozvati na intervju. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrane u daljem procesu kandidovanja. Nakon obavljenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e Skup{tini Preduze}a preporu~iti kandidate koji su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Preduze}a. Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparetne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH. Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: KJP­“Sarajevo-{ume”­d.o.o.­-­Sa­ ­ ­ e­ o­-­Ko­ i­ i­ a­za­izbor­i­ime­ o­ a­ je­~lanova­Na­ zo­ ­ og raj v msj n v n d rn odbo­ a,­ul.­Mar{ala­Ti­ a­br­ j­7/II,­71000­Sa­ ­ ­ e­ o. r t o raj v sa naznakom: “Prijava­za­~lana­Na­ zo­ ­ og­odo­ ra­KJP­“Sarajevo-{ume”­d.o.o.­-­Sa­ ­ ­ e­ o­-­NE d rn b raj v OTVARAJ” Na pole|ini koverte potrebno je navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Dnevni avaz”. NAPOMENA:­Vra}aju­se­sa­ o­or­ ­ i­ a­ ni­do­ u­ e­ ti m ig n l k m n V.­D.­PREDSJEDNIKA­SKUP[TINE Da­ ir­Mu­ e­ i­ o­ i},­di­ l.­ing. m j zn v p Tel: 00 387 33 219 172; Fax: 00 387 33 219 172 Ul. Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina E-mail: ssume@bih.net.ba Web: www.sarajevo-sume.ba

ROD

0101

2

1 od 3

Na osnovu preporuke Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-06-Sl. od 12. 08. 2010. godine, Skup{tina KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo

PONI[TAVA JAVNI OGLAS
za­izbor­i­ime­ o­ a­ je­~lanova­Na­ zo­ ­ og­odbo­ a­KJP­“Sarajevo-{ume”­d.o.o.­Sa­ ­ ­ e­ o,­obja­ ljen­u n v n d rn r raj v v dne­ nim­no­ i­ a­ a­“Dnevni­avaz”­od­11.­08.­2010.­go­ i­ e­i­isto­ r­ ­ e­ o v vn m dn v em n Na osnovu ~lana 9. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 26. stav 1. ta~ka 11. u vezi sa ~lanom 32. stav 2. Statuta KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12. 11. 2009. godine, te Odluke Skup{tine KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo, broj 0101-2749-1/10 od 22. 07. 2010. godine, Skup{tina KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za­izbor­i­ime­ o­ a­ je­~lanova­Na­ zo­ ­ og­odbo­ ­ n v n d rn ra KJP­“Sarajevo-{ume”­d.o.o.­-­Sa­ ­ ­ e­ o raj v I­Pr­ ­ met­ja­ nog­ko­ ku­ ­ a ed v n rs Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava kandidata za izbor i imenovanje 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo. Nadzorni odbor }e se sastojati od predsjednika i dva ~lana. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Preduze}a. II­Opis­po­ i­ i­ e­~lana­Na­ zo­ ­ og­odbo­ ­ zcj d rn ra Nadzorni odbor nadle`an je da: nadzire poslovanje Preduze}a u pogledu primjene va`e}ih propisa i primjene akata, daje mi{ljenje na Statut, te izmjene i dopune istog; priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini, priprema Eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provo|enje, daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti, predla`e na~in pokri}a gubitaka, bira, imenuje i razrje{ava Upravu u skladu sa postupkom utvr|enim ovim Statutom, daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene propisima Zakona o javnim preduze}ima, daje pismene upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima, usvaja izvje{taje Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja i bilanskom uspjeha i izvje{tajem revizije, podnosi Skup{tini Preduze}a, Vladi Kantona i Skup{tini Kantona godi{nji izvje{taj o poslovanju Preduze}a, koji obavezno uklju~uje izvje{taj revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, redovno izvje{tava Skup{tinu Preduze}a o svom radu, daje instrukcije organima Preduze}a radi otklanjanja nepravilnosti u radu, pregleda poslovne knjige i dokumentaciju Preduze}a u pogledu primjene va`e}ih propisa, vr{i druge poslove predvi|ene zakonom i Statutom Preduze}a. III­Ma­ dat­~lanova­Na­ zo­ ­ og­odbo­ a­i­na­ na­ a­za­ra­ n d rn r k d d Nadzorni odbor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, s tim da po isteku perioda od 2 (dvije) godine od dana imenovanja, Skup{tina Preduze}a glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora Preduze}a. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odobra imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se utvr|uje Odlukom Skup{tine Preduze}a.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON­SARAJEVO Mi­ i­ ta­ ­ tvo­pr­ ­ r­ ­ e n s rs iv ed

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON­SARAJEVO Mi­ i­ try­of­Eco­ o­ y ns n m

Na osnovu ~l. 2., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~inu kori{tenja, kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova br: 07-01-14-24391-2/08 od 18. 02. 2008. godine, i izmjene Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~inu kori{tenja, kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova br: 07-0114-24391-2/08-1 od 27. 04. 2009. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI POZIV
za­su­ i­ a­ si­ ­ ­ je­u~e{}a­na­pr­ ­ r­ ­ no-ku­ tu­ ­ im­ma­ i­ e­ ta­ i­ a­ a f n n ran iv ed l rn nf s cj m Pozivaju se zainteresovani privrednici i udru`enja iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije sa podru~ja Kantona Sarajevo da se prijave na “Javni poziv za sufinansiranje u~e{}a privrednika i udru`enja na privredno-kulturnim manifestacijama” radi u~e{}a na sljede}im manifestacijama: 1. 37. me|unarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije “Grada~a~ki sajam”, koji }e se odr`ati u Grada~cu u periodu od 15 - 19. 09. 2010. godine, 2. VII pr i vr e dno-ku ltu r na ma ni fe sta ci ja “Dani ja bu ke”, ko ja }e se odr`ati u Go ra`du u periodu od 14 - 16. 10. 2010. godine Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo }e sufinansirati zakup izlo`benog ure|enog prostora. 1. Osnovni uslovi: l pravo u~e{}a imaju pravna fizi~ka (registrovana) lica, l da su u~esnici registrovani (pravna lica) ili sa mjestom prebivali{ta (fizi~ka lica) na podru~ju Kantona Sarajevo, l da imaju najmanje 3 proizvoda za izlo`bu sa iskazanom potrebnom izlo`benom povr{inom. 2. Potrebna dokumentacija: za fizi~ka (registrovana) lica l kopija CIPS-ove li~ne karte i prijava boravka, l kopija op}inskog rje{enja, za pravna lica l kopija sudske registracije, Rok za prijavu je 15 dana od dana objave u dnevnom listu “Dnevni avaz”. Svi zainteresovani svoje zahtjeve podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. li~no na protokol ili preporu~enom po{iljkom sa naznakom “Zahtjev za u~e{}e na sajmu”. Kontakt telefoni: 562-141, 562-124 Javni poziv }e biti objavljen i na web stra nici Ministarstva privrede.

United Nations Development Programme

POZIV NA PONUDU BIH-ITB-10-011
Rekonstrukcija­i­asfaltiranje­puta­ka­naselju­Pale­(II­faza)­u­dužini­od­2154,25­m, opština­Srebrenica­ Bosnia and Herzegovina Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini ima ulogu izvršne agencije za implementaciju Programa oporavka regiona Srebrenice - SRRP. Ciljano područje SRRP uključuje opštine Srebrenica, Bratunac i Miliće. Program finansira zajednica donatorskih agencija, Vlade Kraljevine Holandije i UNDP BiH. Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za izvođenje navedenih radova pozivaju se da preuzmu dokumenta poziva za ponudu i dostave svoju ponudu, najkasnije do 13 septembra 2010. Dokumentacija se može podići svakog radnog dana od 19. augusta 2010. na UNDP recepciji, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo ili putem E-mail-a na: registry@undp.ba sa naznakom BIH/ITB/10/011. Više informacija na web stranici: http://www.undp.ba - nabavke

web: http://mp.ks.gov.ba e-ma­ l: privrsa@ks.gov.ba; i Tel: +387 (0)33 562-121, +387 (0)33 562-122 Fax: +387 (0)33 562-226 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

35

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

sport

[AHOVSKI­MOZAIK­ Tradicionalni me~ u Amsterdamu

Zvijezde pred pobjedom
Geljfand najbolji pojedinac l Veteran Ljubojevi} na za~elju
2.697),­So­Ve­ li­(Wesly,­Fi­ s li­ i­ i,­ 2.674),­ Ani{­ Gi­ i pn r (Holandija,­ 2.672)­ i­ Da­ id v Ha­ ­ el­ (Howel,­ Engle­ ka, uv s 2.616).­ Tim­Isku­ tvo­ove­go­ i­ e s dn pr­ ­ vo­ i­je­ an­od­na­bo­ jih ed d d j l igra~a­da­ a{nji­ e­Bo­ ­ s­Ge­n c ri ljfa­ d­(Izrael,­2.739),­a­tu­su n i­ Pe­ ar­ Svi­ ler­ (Rusija, t d 2.734),­ Pe­ er­ Ni­ sen­ (Nie­ t l lsen,­ Da­ ska,­ 2.700),­ Luk n van­Ve­i­(Loek­van­We­y,Ho­ l l la­ di­ a,­ 2.677)­ i­ Lju­ o­ ir n j b m Lju­ o­e­ i}­(Srbija,­2.572).­ b j v Ko­ o­ pr­ ­ e­ kr­ ­ a­ me~a l ij aj Zvi­ e­ de­ u­ uspo­ u­ su­ u j z n uvje­ ­ ji­ om­vo­ stvu,­a­skor rl v d od­ 24,5:20,5­ ve}­ im­ je­ pr­ ­ akti~no­obe­ bi­ e­ io­uku­ nu z j d p

Pr­ ­ r­ ­ a:­ ip em Mu­ a­ ed­BORI], h m me|una­ ­ ­ ni­ma­ sto­ rod j r
U­Amste­ ­ a­ u­za­ r{ava rd m v me~­izme|u­eki­ a­Zvi­ e­ da p j z u­ uspo­ u­ i­ Isku­ tva.­ Ovaj n s ve}­tr­ ­ i­ i­ ­ a­ ni­me~­po­pe­ad c on l ti­put­or­ a­ i­ i­ a­Aso­ i­ a­ i­ a g nzr cj cj Ma­ s­Eve­(Max­Eu­ e)­i­gr­ k w u­ a­ho­ e­ a­NH.­ p t l U­ eki­ i­ Zvi­ e­ da­ na­ tu­ p j z s pa­u­po­ a­bo­ ji­mla­ i­{ahisti j n j l d svi­ e­ a,­od­ko­ ih­se­o~eku­ e j t j j da­u­sko­ ­ ­ oj­bu­ u}no­ ti­pr­ rij d s e­ ­ mu­li­ e­ ­ ku­po­ i­ i­ u­na uz d rs zcj vr­ u­ {ahovske­ pi­ ­ ­ i­ e,­ a h r am d to­ su­ Hi­ a­ u­ Na­ a­ u­ a k r k m r (SAD,­2.729),­Fa­ i­ ­ o­Ka­ ­ b an ra­ ­ a­ (Carauna,­ Ita­ i­ a, un lj

Ka­ ­ ov­za­vr­­e­ e­si­ u­ta­ ke­u­Ba­ joj­Lu­ i­ rp ij m m l n n c

Ge­jfa­ d­i­Gi­ i:­Li­ e­ i­Isku­ tva­i­Zvi­e­ da l n r d r s j z

Simultanka Karpova u Banjoj Luci
Kome }e [UBiH dati glas, biv{em svjetskom pr vaku ili Iljum`inovu
U­sklo­ u­pr­ ­ i­ bo­ ­ e­tr­ p ed z rn ke­ za­ pr­ ­ sje­ ni­ a­ FIDE ed d k ne­ a­ a{nji­ svje­ ski­ pr­ ak k d t v Ana­ o­ ij­Ka­ ­ ov­bo­ ­ ­ io­je t l rp rav u­Ba­ joj­Lu­ i,­gdje­je­osim n c lo­ i­ ­ ­ ja­za­svo­ u­ka­ di­ a­ b ran j n d tu­ u­ odi­ r­ o­ i­ si­ u­ ta­ ku.­ r ga m l n Ne{to­ra­ i­ e,­Sa­ ­ ­ e­ o­je nj raj v po­ je­ io­ nje­ ov­ ne­ a­ a{nji s t g k d ve­ i­ i­ri­ al­i­svje­ ski­pr­ ak, lk v t v a­sa­ a­de­ na­ru­ a­u­ka­ pa­ d s k m nji­Ga­ i­Ka­ pa­ ­ v,­a­sve­ka­ r s ro ko­ bi­ [ahovska­ uni­ a­ BiH j da­ a­glas­Ka­ ­ o­ u. l rp v Stvo­ ­ ­ a­ je,­ bla­ o ren g re~eno,­ko­ fu­ i­ a­ka­ a­je­u n zj d pi­ a­ ju­ko­ e­}e­glas­na­pr­ t n m e­ sto­e}em­Ko­ gr­ ­ u­FIDE d j n es da­ i­[UBiH,­sa­ a{njem­pr­ t d e­ sje­ ni­ u­ Ki­ ­ a­ u­ Iljum­ d d k rs n `ino­ u­ili­Ka­ ­ o­ u.­ v rp v Na­ ­ e,­ [UBiH­ je­ pr­ o im v odlu~io­gla­ a­ i­za­Ka­ ­ o­ a, s t rp v pa­ je­ odlu­ a­ pr­ ­ i­ e­ je­ a. k om j n n Na­ on­ne­ a­ ne­po­ je­ e­Ka­ k d v s t spa­ ­ ­ a­ [irokom­ Br­ ­ e­ u, rov ij g [ahovski­sa­ ez­He­ ­ eg­Bo­ v rc sne­ i­ [SRS­ su­ za­ Ka­ ­ o­ a. rp v Za­ o­ je­ Ka­ pa­ ­ v­ za­ t s ro tra`io­od­svo­ ih­pr­ ­ a­ e­ ja­u j ij t l Sa­ ­ ­e­ u­da­i­oni­po­ r`e­Ka­ raj v d r­ o­ a.­ Me|utim,­ Ka­ ­ o­ u p v rp v se­za­ je­ a­sa­ ­ ­ nja­i­odi­ r­ m r rad ga­ a­ je­po­ a­ ne­pa­ ­ i­ e­s­ra­ v n k z rt j tnim­zlo~incem­Vo­ i­ la­ om js v [e{eljem.­Ta­ o|er,­na­ o~ito k r mu­ se­ za­ je­ a­ sa­ ­ ­ nja­ s m r rad Di­ i­ r­ ­ em­Bje­ i­ om.­Da­li m t ij lc }e­pr­ ­ i­ om­do­ je­ e­bh.­gla­ il k d l sa­ovi­fa­ ti­ima­ i­va`no­ t,­ili k t s }emo­se­okr­ ­ u­ i­bu­ u}no­en t d sti,­ka­ o­je­Ka­ pa­ ­ v­re­ ao k s ro k na­pr­ s-ko­ fe­ ­ ­ ci­ i­u­Sa­ ­e n ren j r a­ e­ u?­ j v

Predizborna trka za predsjednika FIDE

Trenutni poredak
Zvi­ e­ de­ u­ uspo­ u­ j z n Isku­ tvo­24,5­:­20,5­ s Zvi­ e­ de:­Gi­ i­6,­Na­ a­ j z r k mu­ a­5,5,­Ka­ ­ ­ ­ a­i­Ha­ ­r raun u vel­po­4,5,­So­4 Isku­ tvo:­Ge­ jfa­ d­6,5, s l n Svi­ ler­ 4,5,­ Van­ Ve­ i­ 3,5, d l Lju­ o­ e­ i}­i­Ni­ sen­po­3­ b j v l

po­ je­ u­u­me~u. b d Na­ u­ pje{ni­ i­ po­ e­ i­ ac j s j j dn ta­ mi~enja­je,­pr­ ­ a­o~eki­ k em va­ ju,­Ge­ jfa­ d.­Ia­ o­u­pe­ n l n k toj­de­ e­ i­ i­`ivota,­igra­vr­ o c nj l do­ ro­ i­ iz­ nje­ o­ ih­ pa­ ­ i­ a b g v rt j ovi­ mla­ i}i­ mo­ u­ nau~iti d g mno­ o.­U­eki­ i­Zvi­ e­ da­u g p j z vo­ stvu­je­16-go­ i{nji­Ani{ d d Gi­ i,­ ko­ e­ se­ smi­ e{i­ ko­ r m j -

na~an­uspjeh.­ Nje­ ov­ je­ i­ i­ ko­ ku­ ­ ­ g dn n rent­Na­ a­ u­ a­u­po­ lje­ njem k m r s d ko­ u­cr­ im­fi­ u­ ­ ­ a­igra­s l n g ram vo­ e}im­Ge­ jfa­ dom,­dok­je d l n Gi­ i­ cr­ i­ pr­ ­ iv­ Ni­ se­ a. r n ot l n Lju­ o­ e­ i},­ ne­ a­ a­ tre}i b j v k d igra~­ svi­ e­ a­ i­ igra~ka­ le­ e­ j t g nda­biv{e­dr`ave,­na­za~elju je­ta­ e­ e.­ b l

Iza­ r­ ­ e­pa­ ­i­e b an rt j
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 dxc6 5.0-0 Se7 6.Sxe5 Dd4 7.Dh5 g6 8.Dg5 Lg7 9.Sd3 f5 10.e5 c5 11.b3 b6 12.Lb2 Dg4 13.De3 Sd5 14.De1 f4 15.f3 Dg5 16.c4 Lf5 17.Sxc5 bxc5 18.cxd5 Ld3 19.Sc3 0-0 20.Se4 Df5 21.Sxc5 Lxf1 22.Kxf1 Tad8 23.De4 Tfe8 24.d4 Dxe4 25.fxe4 1-0

Ha­ ­ el­-­Ni­sen uv l ([panjolka)

u U­po­ljskom­gr­a­di}u­^at­o­vi­za­vr{eno­je­Svje­tsko­ju­ni­o­r­ ko­pr­ e­ stvo­u­mu{koj­i­`enskoj­ko­ ku­ ­ ­ ci­i­(ko­ s v n n ren j nkurencija­do­20­go­ i­ a).­U­mu{koj­ko­ ku­ ­ ­ ci­i­no­ i dn n ren j v pr­ ak­svi­e­ a­je­ru­ ki­ve­ e­ a­stor­Dmi­ r­ j­Andr­ ­kin,­a v j t s l m j ti ej kod­dje­ o­a­ a­Ana­Mu­ i~uk­(Slovenija).­Na­ovoj­smo­ ri v j k z t svje­ ske­{ahovske­mla­ o­ ti­ni­e­bi­ o­bh.­pr­ ­ sta­ ni­ a. t d s j l ed v k

Rus Andrejkin i Slovenka Muzi~uk svjetski prvaci

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Lb4+ 5.Sd2 0-0 6.Sgf3 dxc4 7.0-0 b5 8.a4 c6 9.b3 c3 10.Sb1 Lb7 11.Dc2 bxa4 12.Txa4 c5 13.Sxc3 a5 14.Sa2 Le4 15.Dd1 Sbd7 16.Sxb4 cxb4 17.Lb2 Sb6 18.Ta1 Dd5 19.Se1 Lxg2 20.Sxg2 Db5 21.Sf4 a4 22.bxa4 Sxa4 23.Db3 Sd5 24.Sd3 Sac3 25.Tfe1 Txa1 26.Lxa1 Tc8 27.Lxc3 Txc3 28.Tc1 h6 29.Txc3 Sxc3 30.Sc1 Dg5 31.e3 Db5 32.Kg2 Dc6+ 33.Kg1 Se4 34.Sd3 Sd2 35.Db2 Sf3+ 36.Kf1 Db5

Ka­ ­ ­ ­ a­-­Ge­fa­ d ruan l n (Katalonka)

37.Ke2 Sg1+ 38.Kd2 Sf3+ 39.Ke2 b3 40.Dc3 Dh5 41.Sf4 Sxd4+ 42.Kd2 Sf3+ 43.Kc1 Dxh2 44.Sd3 Dh1+ 45.Kb2 Dd1 46.Dxb3 Dxb3+ 47.Kxb3 Kh7 48.Kc2 Kg6 49.Kd1 Kf5 50.Ke2 Kg4 51.Sc5 h5 52.Sd7 f6 53.Sf8 Sg5 54.Sg6 e5 55.Kf1 Kh3 56.Sh4 Se4 57.Sg6 Kh2 58.Sh4 g5 59.Sf5 Kh3 60.Sg7 h4 61.gxh4 gxh4 62.f3 Sg5 63.Kf2 e4 64.fxe4 Kg4 65.Se8 Sxe4+ 66.Kg2 f5 67.Kh2 h3 68.Sg7 Sd2 69.Kg1 Sc4 70.Se8 Sxe3 71.Sf6+ Kg3 72.Sh5+ Kh4 73.Sf4 Kg3 74.Sh5+ Kg4 75.Sg7 f4 76.Se8 f3 77.Sf6+ Kf5 78.Sh5 Sg4 79.Sg3+ Kf4 80.Sf1 Ke4 81.Sg3+ Ke3 82.Sf1+ Kf4 83.Kh1 f2 84.Sd2 Se3 85.Sf1 Kf3 86.Sg3 f1D+ 0-1

19.exd4 Td8 20.Db3 Df5 21.Se1 Tab8 22.Sc2 Ld2 23.Td1 Lxg2 24.Lxf7+ Kh8 25.De6 Dxc2 26.Kxg2 Sf6 27.Dc4 De4+ 28.f3 Dh4 29.Kh1 Se4 30.Tg1 Sf2+ 31.Kg2 Txd4 32.De6 Lf4 33.Kf1 Sd1 0-1

11.e5 dxe5 12.fxe5 Sd7 13.Sd5 Dc5 14.Sb3 Dc6 15.Sa5 Dc5 16.Sxb7 Dc6 17.Tb6 1-0

Lju­ o­e­ i}­-­So b j v (Grinfeldova­indi­ka) j
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.g3 Lg7 6.Lg2 Sc6 7.0-0 0-0 8.d4 Sb6 9.e3 Te8 10.Te1 a5 11.De2 a4 12.Td1 Ld7 13.d5 Sa5 14.Sd4 Dc8 15.Ld2 Lxd4 16.exd4 Lg4 17.f3 Lh3 18.Lxh3 Dxh3 19.g4 h5 20.Tac1 Ted8 21.De4 Sac4 22.Lg5 Sxb2 23.Td2 a3 24.Tg2 hxg4 25.Txg4 Te8 26.Tc2 c6 27.dxc6 bxc6 28.Tcg2 Sd5 29.Lh4 Dxg4 30.Txg4 Sxc3 31.Dxc6 Sxa2 32.Lxe7 1-0

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 e6 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.Dc2 dxc4 8.e3 b5 9.a4 Lb7 10.axb5 cxb5 11.Sxb5 Lb4+ 12.Sc3 0-0 13.Le2 Tc8 14.00 Sd7 15.Tfc1 a5 16.Dd1 e5 17.Sa4 Dg6 18.Lxc4 exd4

Lju­ o­e­ i}­-­Gi­ i b j v r (Slavenska)

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 Sbd7 7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.Lxf6 Sxf6

Na­ a­ u­ a­-­van k m r Ve­i­(Sicilijanka) l

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.Lg2 d5 6.Sf3 0-0 7.0-0 c6 8.Dc2 Sbd7 9.Lf4 b6 10.Td1 Lb7 11.Sc3 dxc4 12.Sd2 Sd5 13.Sxc4 Sxf4 14.gxf4 Dc7 15.e3 Tad8 16.Tab1 c5 17.d5 exd5 18.Lxd5 Sf6 19.Lxb7 Dxb7 20.a4 Txd1+ 21.Txd1 Td8 22.Txd8+ Lxd8 23.Dd3 Lc7 24.e4 g6 25.e5 Sh5 26.Sd5 Ld8 27.f5 Dd7 28.f6 Kf8 29.b3 Lc7 30.De4 Lb8 31.Sde3 Dd8 32.Sd5 Dd7 33.Sde3 Dd8 34.h4 h6 35.Sd5 Dd7 36.Sde3 Dd8 37.Kh1 Dc8 38.Kg2 De8 39.Kf3 Dd7 40.Ke2 Kg8 41.Dg4 Dd8 42.f4 a6 43.f5 De8 44.fxg6 fxg6 45.Sd5 Kf7 46.Se7 Sxf6 47.Dxg6+ Kxe7 48.Dxf6+ Kd7 49.Sxb6+ Kc7 50.Sd5+ Kd7 51.Sb6+ Kc7 52.Dd6+ Kb7 53.Dd7+ Dxd7 54.Sxd7 La7 55.Kd3 Kc6 56.Sf6 1-0

Ka­ ­ ­ ­ a­-­Ni­ ­sen ruan el (Katalonka)

Mat u tri poteza Bijeli vuče i dobija

Problem­broj­478 A. Andreev, 1967.

Studija­broj­478 H. Mattison, 1914.

Problem­477:­1.Dh3 Kg5 2.Df3 Kh4 3.Lf6#

Studija­477: 1.Td2 Ke7 (1...Ke6 2.Kc8 Tc3 3.Kd8) 2.Td6 Tc3 (2...Kd6 3.Kc8 Tc3 4.Kd8) 3.Tc6 Tc6 4.Ka7 1-0

U­Ba­ ­ e­ o­ i­je­po~eo­12. rc l n me|una­ ­ ­ ni­open.­Na­sta­ rod rt­ovog­tr­ ­ i­ i­ ­ a­ nog­i­afi­ ad c on l r­ i­ ­ ­ og­ tu­ ­ i­ a­ iza{lo­ je m ran rn r 353­u~esni­ a,­a­me|u­nji­ a k m 21­ve­ e­ a­ stor.­­ l m j Na­ on­pr­ a­dva,­od­pr­ ­ k v edvi|enih­ de­ et­ ko­ a,­ 65 v l igra~a­ ostva­ ­ ­ o­ je­ po­ dvi­ e ril j po­ je­ e.­Me|u­nji­ a­je­i­je­ b d m di­ i­bh.­pr­ ­ sta­ nik,­15-go­ n ed v di{nji­De­ is­Ka­ ri},­ko­ i­je n d j

Kadri} odli~no startovao

Bh. nada na Barcelona openu

Ka­ ri}:­Ostva­ ­o­dvi­e­po­ je­ e­ d ri j b d

u­ pr­ ­ i­ i­ osvo­ i­ i­ bal­ za il c jt me|una­ ­ ­ nog­ma­ sto­ a. rod j r Za­ i­ lji­ o­ da­ je­ ovaj nm v me|una­ ­ ­ ni­ na­ tup­ na{e rod s ve­ i­ e­ na­ e­ fi­ a­ si­ ­ o­ De­ lk d n n ra ni­ ov­otac­Ni­ az­Ka­ ri}.­ s j d

U­ or­ a­ i­ a­ i­ i­ [ahovs­ g nz cj kog­klu­ a­Sla­ o­ ­ ­ a­u­@upb d ran anji­(Hrvatska)­igra­se­Open tu­ ­ ir.­Ove­go­ i­ e­na­ tu­ a rn dn s p 89­ igra~a­ iz­ Hr­ a­ ske,­ Bo­ v t sne­ i­ He­ ­ e­ o­ i­ e­ i­ Sr­ i­ e.­ rc g v n bj Na­ on­ ~etiri­ od­ pr­ ­ k edvi|enih­ {est­ ko­ a­ u­ vo­l dstvu­su­~etiri­igra~a,­ve­ e­ l ma­ sto­ i­ Hr­ o­ e­ Ste­ i}, j r v j v Zo­ ­ n­ Jo­ a­ o­ i}­ i­ Da­ or ra v n v v

Runi} zaostaje pola poena za vode}im

Turnir “@upanja 2010”

Ro­ i},­ te­ ma­ stor­ Si­ i{a g j n Elez.­ Me|u­ u~esni­ i­ a­ je­ 13 cm igra~a­iz­BiH,­a­tr­ ­ u­ no­na­ en t jbo­ je­pla­ i­ ­ n­je­me|una­ ­l s ra r o­ ni­ma­ stor­Zo­ ­ n­Ru­ i}, d j ra n ko­ i­ za­ ­ ta­ e­ po­ a­ po­ ­ a­ za j os j l en vo­ e}ima.­Do­ ro­su­pla­ i­ ­ d b s ra­ i­i­Sr|an­Je­ i},­Go­ ­ n­Va­ n f ra ji}­ i­ Ro­ e­ t­ To­ ko­ i},­ ko­ i b r n v j ima­ u­po­tri­po­ ­ a. j en

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

37

38

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Namjena poslovnih prostorija u smislu prethodnog stava, utvrđuje se u skladu sa općinskom odlukom kojom je utvrđen raspored poslovnih djelatnosti na području Općine. Član 9. Pismene prijave na javni oglas podnose se Komisiji neposredno ili poštom u roku navedenom u javnom oglasu. Prijave sa ponudom podnose se u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog oglasa (u daljem tekstu: učesnik) uz priloženu posebno zapečaćenu kovertu sa šifrom koja sadrži podatke o identitetu učesnika. Prijava na oglas iz člana 7. stav 3. Odluke sadrži elemente ponude i podatke o identitetu učesnika. Prijavu na oglas mogu podnijeti zajednički dva ili više učesnika-fizičkih lica. Član 10. Pravo učešća na javnom oglasu imaju pravna i fizička lica koja uplate 1.000,00 KM (jednahiljada KM) na račun Općine Centar Sarajevo, kao osiguranje za ozbiljnost ponude. Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se u uz prijavu na oglas u zapečaćenoj koverti o identitetu ponuđača, odnosno uz ponudu za učesnika na oglas iz člana 7. stav 3.Odluke. Ponuđaču čija ponuda nije ocjenjena kao najpovoljnija vraća se iznos iz stava 1 ovog člana u roku od 7 (sedam ) dana od dana donošenja odluke Komisije . Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od dodjele u zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne vraća . Član 11. Komisija otvara primljene ponude i nakon utvrđivanja formalne ispravnosti ponuda, utvrđuje najpovoljniju ponudu prema kriterijima i mjerilima iz Odluke. Blagovremene, potpune i ponude koje se odnose na oglašenu namjenu u kojima je ponuđen iznos zakupnine u skladu sa utvrđenim u oglasu Komisija uzima u razmatranje. Komisija vrši javno objavljivanje ponuda uz prisustvo učesnika, a zatim otvara zapečaćene koverte sa podacima o identitetu podnosioca prijave iz člana 9. stav 2. Odluke. Ukoliko se nakon otvaranja koverte iz prethodnog stava utvrdi da ista ne sadrži sve podatke o identitetu ponuđača utvrđene u javnom oglasu, uključujući i dokaz iz člana 10. Odluke, ponuda se odbacuje kao nepotpuna. III. KRITERIJI I MJERILA Član 12. Najpovoljnija ponuda po javnom oglasu iz člana 7. stav. 2. Odluke je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine . Ako su dvije ili više ponuda fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlenog lica, odnosno lica koji ima veći broj nezaposlenih članova uže porodice. Ako su dvije ili više ponuda pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda pravnog lica sa većim brojem uposlenih radnika. U slučaju da su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičkog lica koje je nezaposleno. Član 13. Vrednovanje ponuda iz člana 7. stav 3. Odluke vrši se primjenom sljedećih kriterija i mjerila: 1. Visina zakupnine za 1 KM iznad početnog iznosa zakupnine . . . . .2 boda 2. Član šehidske porodice –porodice poginulog borca branitelja . . .100 bodova 3. Invalidnost podnosioca ponuderatnog vojnog invalida tjelesno oštećenje 100% . . . . . . . . . . . .100 bodova tjelesno oštećenje 20-90% , za svaki stepen tjelesnog oštećenja .1 bod 4.Vojna priznanja - Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka.............................80 bodova - Ostala vojna priznanja utvrđena Za-

oglasi
konom o posebnim pravima - dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH» broj 70/05).............................50 bodova - Najviše Općinsko priznanje» Povelja sa zlatnim ljiljanima», «Plaketa sa zlatnim ljiljanima» i « Povelja sa grbom Općine Centar» .........30 bodova 5. Učešće u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine - za svaku punu godinu učešća . . . . . 10 bodova - organizator otpora .........10 bodova veteran............................8 bodova 6. Članovi uže porodice podnosioca ponude - za svakog člana .............. 5 bodova - Za svakog nezaposlenog člana broj bodova iz ove tačke uvećava se za 5 bodova. Ponuđač sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo u kontinuitetu najmanje 1 (jednu) godinu .30 bodova Pod članom uže porodice u smislu ove odluke smatraju se bračni drug, roditelji i djeca koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem ponude. Vrednovanje zajedničke ponude dva ili više fizičkih lica utvrđuje se na osnovu prosječno ostvarenog broja bodova svih ponuđača. Član 14. Najpovoljnija ponuda iz člana 13. Odluke je ponuda sa najvećim brojem bodova. U slučaju da više ponuđača imaju jednak broj bodova, prednost ima ponuda prema sljedećem redoslijedu: - sa najdužim učešćem u Oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine; -sa najvećim iznosom zakupnine; -sa najvećim brojem nezaposlenih članova porodičnog domaćinstva. Član 15. Komisija je dužna utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na oglas i pripremiti prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije. Odluka koju usvoji Općinsko vijeće, dostavlja se svim učesnicima javnog oglasa. Član 16. Ukoliko nije bilo ponuda za zakup poslovnih prostorija nakon dva oglašavanja, poslovne prostorije se mogu dodijeliti u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva. Član 17. Komisija može predložiti Općinskom vijeću, bez prethodno objavljenog javnog oglasa, dodjelu u zakup poslovne prostorije neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva: 1. državnim, federalnim, kantonalnim, općinskim organima uprave i upravnim organizacijama; 2. nosiocima priznanja u odbrani zemlje «Zlatni ljiljan» i «Zlatna policijska značka», odnosno članovima uže porodice umrlog nosioca tog priznanja; 3. ratnom vojnom invalidu I i II grupe sa 100 % vojnog invaliditeta; 4. pravnom i fizičkom licu koje ima suvlasništvo sa Općinom na poslovnoj prostoriji; 5. bračnom drugu ili djeci nakon smrti zakupca ukoliko se nastavlja obavljanje djelatnosti, ortaku ili radniku koji su sa zakupcem obavljali djelatnost odnosno bili u radnom odnosu najmanje tri godine; 6. bračnom drugu ili djeci zakupca nakon njegovog odlaska u penziju ukoliko su bili zaposleni u radnji najmanje tri godine; 7. istaknutim naučnim, kulturnim radnicima i inovatorima koji su dobitnici međunarodnih priznanja; 8. pravnom ili fizičkom licu koje na osnovu sporazuma sa korisnikom preuzme u cijelosti obavezu izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu zakupnine i obaveze iz radnog odnosa radnika koji su radili u tom prostoru. Obavezu izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu zakupnine novi korisnik je dužan izmiriti uplatom 50 % iznosa duga prije za-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO GRAD SARAJEVO OPĆINA CENTAR SARAJEVO OPĆINSKO VIJEĆE
Na osnovu člana 99. Poslovnika Općinskog vijeća Centar Sarajevo-prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04) i Zaključka Općinskog vijeća Centar Sarajevo broj 0119-9/10 od 26.07.2010. godine, Općinsko vijeće Centar Sarajevo upućuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo, mogu se dostaviti u roku od 60 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja na adresu: Općina Centar Sarajevo Služba za upravu za privredu i finansije -za Komisiju za poslovne prostorijeMis Irbina 1 Sarajevo U skladu sa odredbama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija («Službeni list SRBiH», br. 33/77,12/87,30/90, «Službeni list RBiH» br.3/93 i 13/94 i «Službene novine Kantona Sarajevo» broj 14/97) čl. 9. i 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 22/00) i čl. 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo- prečišćen tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 23/04), Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na Devetnaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 22.07.2010. godine, utvrdilo NACRT luke dodjeljuju se putem javnog oglasa i neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva na način utvrđen Odlukom. Član 5. Odluku o dodjeli u zakup poslovnih prostorija donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za poslovne prostorije ( u daljem tekstu : Komisija). Član 6. Postupak dodjele u zakup poslovnih prostorija provodi Komisija koju imenuje Općinsko vijeće na period od četiri godine. Komisiju čine predsjednik, zamjenik i 5 (pet) članova od čega jednog člana predlaže Koordinacioni odbor boračkih organizacija Općine Centar. Komisija iz stava 1. ovog člana: 1. priprema javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, provodi postupak po oglasu; 2. razmatra dodjelu u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva; 3. utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje; 4. u skladu sa Odlukom utvrđuje ispunjavanje uslova za obnavljanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa dosadašnjim zakupcem; 5. o zaključenim ugovorima iz tačke 4. ovog člana tromjesečno informiše Općinsko vijeće; 6. razmatra sva druga pitanja u vezi sa stavljanjem u promet i korištenjem poslovnih prostorija i predlaže Općinskom vijeću usvajanje pojedinačnih akata .

Član 7. Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija (u daljem tekstu: ODLUKA Javni oglas) objavljuje općinski načelO DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH nik . ZGRADA I PROSTORIJA OPĆINE Pravo učestvovanja na oglasu imaju CENTAR SARAJEVO pravna i fizička lica. Općinsko vijeće će 20% poslovnih I. OPĆE ODREDBE prostorija u svim zonama utvrđenim Član 1. članom 24. Odluke dodijeliti u zakup Odlukom o dodjeli u zakup poslo- putem posebnog javnog oglasa, po vnih zgrada i prostorija Općine Centar kriterijima i mjerilima iz člana 13. Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka) Odluke, fizičkim licima i osnivačima utvrđuju se kriteriji i mjerila, uvjeti, pravnih lica koji time rješavaju pitanje način i postupak dodjele u zakup svog zaposlenja i to: poslovnih zgrada i prostorija (u dal- - članovima uže porodice šehida i pojem tekstu: poslovne prostorije), zas- ginulih boraca; nivanje, trajanje i prestanak zakupa, - ratnim vojnim invalidima odbrambevisina i način plaćanja zakupnine, os- nog rata; tala pitanja iz odnosa zakupa poslo - - demobilisanim borcima. Licima iz prethodnog stava smavnih prostorija na kojima pravo raspolaganja i upravljanja ima Općina Cen- traju se lica utvrđena Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja tar Sarajevo. Odredbe ove odluke odnose se i na za- Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, kup garaža i skladišta. broj 9/07). Pravo učešća na javnom oglasu iz Član 2. Poslovne prostorije se dodjeljuju u stava 3. ovog člana imaju lica koja zakup za obavljanje djelatnosti pravnih već nisu korisnici poslovnih prostorija i fizičkih lica, državnih organa i organi- Općine Centar i lica koja u skladu sa zacija, političkih stranaka, udruženja Zakonom o dopunskim pravima boraca mogu ostvariti pravo na nivou Kangrađana i samostalnih privrednika. tona. Član 8. Član 3. Javni oglas iz prethodnog člana obAdministrativne, tehničke, pravne i druge poslove vezane za zasnivanje, javljuje se najmanje u jednom od dnetrajanje i prestanak zakupa poslovnih vnih listova na području Federacije Boprostorija, poslove evidencije i nadzo- sne i Hercegovine koji je odabran u ra, vrši Služba za upravu za privredu i zakonom propisanoj proceduri za oglašavanje. finansije (u daljem tekstu: Služba). Sadržaj javnog oglasa priprema općinski načelnik na prijedlog Komisije II. POSTUPAK DODJELE u skladu sa zakonom i ovom odlukom, POSLOVNIH PROSTORIJA sa naznakom namjene poslovne prosČlan 4. torije, kao i mjesta i vremena javnog Poslovne prostorije iz člana 1. Od- objavljivanja vrednovanih ponuda.

oglasi
ključenja ugovora o zakupu poslovnih prostorija, a 50 % u jednakim mjesečnim ratama za vrijeme trajanja zakupa, uz redovno plaćanja tekuće mjesečne zakupnine ; 9. subjektima koji imaju sjedište na području Općine Centar: - boračkim udruženjima Općine Centar; - udruženjima građana čija je osnovna djelatnost pružanje pomoći oboljelim licima; - klubovima političkih stranaka za vrijeme dok participiraju u radu Općinskog vijeća Centar; 10. javnim ustanovama koje obezbjeđuju primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Općine , invalidnim organizacijama i subjektima čija je osnovna djelatnost socijalna zaštita ; 11. zakonodavnim i izvršnim finansijskim službama na nivou Općine. Prijedlog za dodjelu poslovnih prostorija iz ovog člana utvrđuje Komisija nakon svih prispjelih zahtjeva. Član 18. Na osnovu odluke Općinskog vijeća, odnosno zaključka Komisije, Općinski načelnik zaključuje ugovor o zakupu poslovnih prostorija u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, odnosno zaključka . Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju do 5 (pet) godina, a poslovnih zgrada u trajanju do 10 (deset) godina. Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnih prostorija, korisnik je dužan obezbijediti bankarsku garanciju na petogodišnji iznos zakupnine ili 60 potpisanih mjenica na mjesečni iznos zakupnine. Obaveza iz prethodnog stava smatra se izvršenom uplatom jednogodišnjeg iznosa zakupnine unaprijed. Član 19. Ukoliko učesnik na javnom oglasu kome je dodijeljena poslovna prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, garancija za ozbiljnost ponude se ne vraća, a za poslovne prostorije se ponovo raspisuje javni oglas. Član 20. Tri mjeseca prije isteka ugovora o zakupu, Služba će obavijestiti zakupca o uvjetima i načinu daljeg korištenja poslovnih prostorija. Ukoliko zakupac nema dugovanja po osnovu dospjele zakupnine i poslovnu prostoriju koristi u skladu sa ugovorom, Komisija će pozvati zakupca na zaključenje novog ugovora o zakupu najkasnije mjesec dana prije isteka ugovora. Komisija donosi zaključak o ispunjavanju uslova iz prethodnog stava sa danom isteka ugovora o zakupu poslovnih prostorija i predlaže Općinskom načelniku da sa dosadašnjim zakupcem zaključi ugovor o zakupu poslovnih prostorija u skladu sa Odlukom. Ukoliko se zakupac ne odazove pozivu iz stava 2. ovog člana, smatrat će se da nema interes za dalje korištenje poslovnih prostorija i isti je dužan istekom ugovora o zakupu predati poslovne prostorije zakupodavcu –Općini . IV. VISINA I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE Član 21. Zakupac je dužan za korištenje poslovnih prostorija plaćati zakupninu unaprijed do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec na način utvrđen Odlukom. Član 22. Iznos zakupnine koji je utvrđen po osnovu najpovoljnije ponude po javnom oglasu iz člana 7. stav 3. Odluke i u skladu sa članom 28. stav 2. tačka 2. Odluke umanjuje se kako slijedi: - 50% ratnom vojnom invalidu sa invaliditetom od 100 % I i II grupe; - 45% ratnom vojnom invalidu sa invaliditetom od 70-90 % i nosiocu priznanja u odbrani zemlje «Zlatni ljiljan» i « Zlatna policijska značka», odnosno članu uže porodice umrlog nosioca tog priznanja; - 40% ratnom vojnom invalidu sa invaliditetom od 50 do 70% i roditeljima, supruzi i djeci šehida; - 25% organizatoru otpora borcu Armije RBiH sa najmanje 40 mjeseci neprekidnog učešća u Armiji RBiH; - 20% ostalim borcima Armije RBiH sa najmanje 40 mjeseci neprekidnog učešća u Armiji RBiH . Zakupcu –civilna žrtva rata iznos zakupnine umanjuje se za 20 % bez obzira na način na koji su dodijeljene u zakup poslovne prostorije. Pravo na umanjenje zakupnine iz ovog člana imaju zakupci samo za jedan poslovni prostor. Član 23. Pored obaveze iz člana 21. Odluke zakupac je dužan plaćati porez na dodanu vrijednost i naknadu za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i druge obaveze u skladu sa zakonom. Član 24. Visina zakupnine određuje se prema zoni u kojoj se poslovna prostorija nalazi. Za poslovne prostorije koje se nalaze u zgradi na uglu dvaju ulica, visina zakupnine utvrđuje se prema zoni kojoj pripada ulica iz koje se ulazi u poslovne prostorije. Zone u kojima se nalaze poslovne prostorije su kako slijedi: EXTRA ZONA: Ulica Maršala Tita u pravcu kretanja od zgrade Predsjedništva BiH do Vječne vatre, ulica Ferhadija u dijelu koji se nalazi na području općine Centar Sarajevo. I ZONA: Ulica Maršala Tita od broja 1. i 2. do zgrade Predsjedništva BiH, ulica Mula Mustafe Bašeskije u dijelu koji se nalazi na području općine Centar, ulica La Benevolencija, Mehmeda Spahe, Alije Isakovića, Danijela Ozme, Dalmatinska, Branislava Đurđeva, Dubrovačka, Džidžikovac, Alipašina (do raskršća sa ulicama Prusačka i Sutjeska), Kemal Begova, Gajev trg, Hasana Kikića, Jadranska, Branilaca Sarajeva, Jezero, Koševo, Hamze Hume, Mis Irbina, Mehmed-beg Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Obala Kulina bana, Pruščakova, Muhameda Kantardžića, Radićeva, Kaptol, Reisa Džemaludina Čauševića, Kulovića, Buka, Sutjeska, Hadži Idrizova, Čemaluša, Šenoina, Trampina, Trg djece Sarajeva, Gimnazijska i Musala. II ZONA: Magribija, Vilsonovo šetalište, Kranjčevića, Augusta Brauna, Trg Bosne i Hercegovine, Fra Anđela Zvizdovića, Turhanija, Đoke Mazalića, Herceg Stjepana, Zmaja od Bosne, Vrazova, Valtera Perića, Dolina, Vrbanja, Hiseta, Franca Lehara, Dr Safeta Mujića, Koste Hermana, Franje Račkog, Hamida Dizdara, Mustajbega Fadilpašića, Kotromanića, Kalmija Baruha, Kralja Tvrtka, Maglajska, Hamdije Kreševljakovića, Tepebašina, Fehima efendije Čurčića, Terezija, Mjedenica, Obala Maka Dizdara, Ejuba Ademovića, Podgaj, Skenderija, Skenderija čikma, Skender Pašina, Tekija, Čobanija, Hakije Kulenovića, Avde Hume, Mehremića trg, Halida Kajtaza, Dajanli Ibrahimbega, Prusačka, Mice Todorović, Alipašina (od raskršća ulica Prusačke i Sutjeske do stadiona Koševo), Patriotske lige, Ključka, Rizaha Štetića, Čekaluša, Josipa Vancaša, Višnjik, Zaima Šarca, Bjelave, Čekaluša čikma, Tahmiščina, Provare, Envera Čolakovića, Tahtali sokak, Miloša Mandića, Behaudina Selmanovića, Pinje Bajraktara, Romana Petrovića, Šekerova, Derebent, Zlatikuša, Kevrin potok, Tijesna, Bulbulina, Ludviga Kube, Curak, Pehlivanuša, Sarač Ismailova, Džemila Krvavca, Hadži Sulejamanova, Ivana Cankara, Armaganuša, Mejtaš, Mehmed paše Sokolovića, Sepetarevac, Dola, Tina Ujevića, Nikole Kašikovića, Ciglanska, Husrefa Redžića, Gabelina, Hazima Šabanovića, Bolnička. III ZONA: Ulice koje nisu obuhvaćene zonama extra, I i II. Član 25. Najniži iznos zakupnine po zonama utvrđuje se kako slijedi: 1. Extra zona 2. I zona 3. II zona 4. III zona najniži 35 KM po m2 najniži 20 KM po m2 najniži 12 KM po m2 najniži 6 KM po m2

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

39

Prije izvođenja radova iz stava 2 .ovog člana, zakupac je dužan obratiti se zahtjevom Službi za upravu za privredu i finansije za utvrđivanje nužnosti, obima i vrijednosti potrebnih radova. Poslove iz prethodnog stava obavlja Komisija za ocjenu nužnih radova u poslovnim prostorijama Općine Centar Sarajevo koju imenuje Općinski načelnik. V. POSEBNE ODREDBE Član 30. Zakupac ne može poslovne prostorije ili dio poslovne prostorije dati u podzakup ili koristiti kao svoje učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj ili drugim oblicima saradnje sa drugim pravnim i fizičkim licima .

Član 31. Zakupac može podnijeti zahtjev za Član 26. promjenu poslovne djelatnosti utvrIzuzetno od odredbe člana 25. Odluke, zađene Ugovorom u skladu sa Odlukom kupnina za poslovne prostorije u kojima se o djelatnostima koje se mogu obavljati obavljaju niskoakumulativni, deficitarni, stari u pojedinim ulicama na području i tradicionalni zanati-obrti utvrđeni posebOpćine Centar . nom odlukom, djelatnost slobodnih umjetniO zahtjevu iz prethodnog stava odka – atelje, kao i zakupnina za garaže, utvrlučuje Komisija. đuje se kako slijedi: Na osnovu zaključka Komisije, Općinski načelnik zaključuje Anex 1. Extra zona najniži 15 KM po m2 ugovora o zakupu poslovnih prostorija 2. I zona najniži 8 KM po m2 u roku od 15 dana od dana donošenja 3. II zona najniži 6 KM po m2 zaključka. Član 32. 4. III zona najniži 4 KM po m2 Ugovor o zakupu poslovnih prosUtvrđeni nivo zakupa iz prethod - torija prestaje istekom vremena na nog stava umanjuje se za 30% za koje je zaključen. poslovne prostorije koje se nalaze u suterenskom, podrumskom prostoru i Ugovor može prestati i prije isteka u dvorištima. vremena na koji je zaključen, na osnovu odustanka, sporazumno ili pod Član 27. uslovima i na način propisan Zakonom Za poslovne prostorije površine o zakupu poslovnih zgrada i prostorija preko 100 m2, u kojima se obavlja i propisima donesenim na osnovu Zadjelatnost iz oblasti obrazovanja , kona. nauke , kulture , sporta i informisanja Član 33. utvrđuje se najniži iznos zakupnine od Općinski načelnik može izjavom o 5,00 KM po m2 bez obzira na zonu u odustanku jednostrano raskinuti ugovkojoj se poslovna prostorija nalazi. or o zakupu poslovnih prostorija ako zakupac: Član 28. - ne plati dvije dospjele zakupnine Poslovne prostorije koje se dod- istekom roka od 15 dana od dana jeljuju u zakup u skladu sa članom 17 dostavljanja opomene; .Odluke ili se zaključuje ugovor o za- u roku od tri mjeseca, bez opravkupu sa dosadašnjim zakupcem u danih razloga, ne otpočne obavljati skladu sa članom 20. stav djelatnost, odnosno ne stavi poslovne 3. Odluke, iznos zakupnine po m2 prostorije u funkciju; poslovne prostorije utvrđuje se tako - izgubi pravo na obavljanje djelada se najniži iznos zakupnine u datoj tnosti iz zakonom predviđenih razloga; zoni utvrđen čl. 25., 26. i 27. Odluke - ne koristi poslovne prostorije uveća za 20 %. duže od dva mjeseca. Izuzetno od odredbe prethodnog stava, iznos zakupnine po m2 poslov- VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ne prostorije utvrđuje se kako slijedi: 2. bez obzira na zonu u kojoj se Član 34. poslovna prostorija nalazi: Ugovori koji su zaključeni prije stu- 1,00 KM po m2 zakupcima iz čla- panja na snagu ove odluke, izvršavaće na 17. stav 1.tač. 9.,10. i 11. Odluke; se na ugovoreni način. - 5,00 KM zakupcima poslovnih Zahtjevi za dodjelu u zakup prostorija površine preko 100 m2 koji poslovnih prostorija po osnovu prava već koriste poslovne prostorije za prvenstva, kao i obavljanje djelatnosti iz oblasti obradruga neriješena pitanja iz zazovanja , nauke , kulture , sporta i inkupnog odnosa nastali prije stupanja formisanja i nevladinim –vanstranačkim i neprofitnim udruženjima iz nav- na snagu ove odluke, rješavat će se u skladu sa ovom Odlukom. edenih oblasti. Odredbe člana 29.Odluke primje2. u visini najnižeg iznosa zakupnine za zonu u kojoj se nalazi poslovna njuju se na zakupce kojima su posloprostorija zakupcima iz člana 22. vne prostorije dodijeljene u zakup nakon stupanja na snagu ove odluke. Odluke . Član 29. Zakupac nema pravo na naknadu sredstava, povrat sredstava, niti na kompenzaciju sa zakupninom iznosa nepovratnih ulaganja u poslovne prostorije. Izuzetno od odredbe prethodnog stava, zakupcu koji je izvršio nužne radove za ugradnju novih instalacija: električnih, vodovodnih, kanalizacionih, centralnog grijanja i centralnog hlađenja kao i izolacije vlage u poslovnim prostorijama priznaje se 60% vrijednosti uloženih sredstava. Stvarno uložena sredstva iz prethodnog stava zakupac je dužan dokazati nalazom sudskog vještaka građevinske struke uz priložene račune. Iznos priznatih sredstava se vraća zakupcu poslovnih prostorija kroz kompenzaciju zakupnine za vrijeme trajanja zakupa poslovnih prostorija koja se reguliše aneksom ugovora. Član 35. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo» - prečišćen tekst («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 20/09) . Član 36. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo , a naknadno će se objaviti u « Službenim novinama Kantona Sarajevo». Broj: 01-49-1873/10 Sarajevo, 22.07.2010. godine PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR SARAJEVO Slaven Kovačević

Utvrđeni nivo zakupnine iz prethodnog stava umanjuje se za 30% za poslovne prostorije koje se nalaze u pasažima, dvorištima, na spratu, poslovne prostorije bez portala, odnosno za 50% za poslovne prostorije koje se nalaze u suterenskim i podrumskim prostorima i za skladišta.

40

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Jednos. stan dvjema studenticama u blizini Ko{evo stadiona. Tel. 062 535 184. Jednosoban stan u centru. Tel. 061 183 788. Klek - apartmani 10 metara od mora, povoljno. Tel. 061 869 034. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Ko{. brdo, ul. Juki}eva, jednosoban stan namje{ten sa cen. grijanjem, u zgradi. Tel. 062 916 382. Ku}a na Mejta{u 120 m2, sa 250 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Lijepo namje{ten sun~an stan 2,5soban u Titovoj, 500 EUR-a. Tel. 061 494 120. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Manja ku}a blizu mora, kapacitet {est kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581. Namje{ten stan kod FDS, studentima, centr. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Namje{tena garsonjera c. grijanje, zas. ulaz, zapos. osobama, 220 KM. Tel. 445-526. Namje{tena garsonjera izme|u Katedrale i Bjelava. Tel. 205-330. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum - povoljno sobe i apartmani. Tel. 063 350 047. Neum - sobe i apartmani uz more. Tel. 063 339 686. Neum - sobe i apartmani, kod hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Neum, odmah pored obale, izdajem povoljno apartmane i sobe sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Novoopremljen jednos. namje{ten stan na Pofali}ima. Tel. 061 279 387. Nudim studentici sobu sa c.g., Souk bunar - centar. Tel. 033 225-909. Orebi} - apartmani 4-krevetni sa pogledom na more, parking u hladu, povoljno. Tel. 00385 98 922 8281. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, izdajem manju ku}u blizu mora. Tel. 033 451-581. Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 924 6035. Otes-Ilid`a, izdajem polunamje{ten jednosoban stan u zgradi. Tel. 062 280 679. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod auto ku}e Mercedes-Vogo{}a. Tel. 061 235 178. Pos. prostor za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prizemlje ku}e 100 m2, izdajem strancima, pos. ljudima, svi priklju~ci, namje{teno, parking. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Renoviran 1-soban stan u blizini Katedrale, II sp., namje{ten, mo`e i posl. prostor. Tel. 061 223 544. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Soba srednjo{kolki ili tudentici, kod Muz. {kole, centar. Tel. 033 442331. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sprat ku}e Ilid`a, komplet opremljen, strancima, pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Stan sa vi{e le`aja, priv. ku}a, Bare-[ip, 20 KM po le`aju. Tel. 062 139 215. Studenticama izdajem dvosoban namje{ten stan, ^. Vila, Grada~a~ka, c.g. Tel. 033 442-331. Studentu garsonjeru sa stalnim internet priklju~kom i grijanjem. Tel. 033 921-031. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. U strogom centru Sarajeva, izdajem sobu `enama, upotreba nus prostorija, grijanje. Tel. 061 383 809. Vogo{}a, kod auto-ku}e Mercedes, pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking. Tel. 061 235 178. Zaostrog-Podaca, apartmani sobe sa kupatilom, 10 m od mora, priv. parking. Tel. 00385 98 905 7500. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. Smart Fortyno 08 CDI, 2003. god., 67.000 km, dogovor, hitno. Tel. 061 130 649. Toyota alu felge 2 komada, 17-ke 5 {arafa, 30 KM. Tel. 601 709 956. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. Z-101, 1984. god., 74.000 km, registr. do 17. 9., cijena 600 KM. Tel. 061 564 643. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Adema Bu}e 1, izdajem poslovni prostor od 60 m2, plinsko grijanje, parking, odgovara za razne namjene. Cijena od 10 do 15 KM po kvadratu. Telefon: 062 517 500. 12974-1tt Neum, povoljno komplet sprat ili 2 sobe, kuhinja, kupatilo, logga, TV, uz pla`u, ulica Mimoza, fam. Mehmedovi}. Tel. 061 569 643. 12984-1tt Izdajem stan dvosoban, namje{ten, u zgradi, u strogom centru - 500 KM, ^ekalu{a i Markale. Tel. 061 142 704. 12994-1tt Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat.-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neum-zubac.de 1242-1Mo Izdajem extra opremljen stan studenticama kod @eljinog stadiona. Tel. 061 322 845. 13014-1tt U Neumu na pla`i izdajem apartman sa {est le`ajeva, po le`aju 12 maraka i gara`a. Tel. 033 612-892. 11117-1Nd` Iznajmljujem jednosoban stan na du`i period, Trg heroja 16, Hasno. Mob. 061 839 623.1112-1Nd` Neum, izdajem sobe blizu mora sa klimom. T 062 551 001. 12027-1tt el. Izdajem jednosoban namje{ten stan u zgradi sa balkonom i grijanjem. T el. 066 277 062. 11127-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Aneks, garsonjera namje{tena, grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani na moru, Repi} kod Kleka. Tel. 00385 20 691 344. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmani-sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Budakovi}i, jednosoban u ku}i, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Butmir, izdajem sprat ku}e opremljen. Tel. 033 680-106. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 724. ^. Vila, trosoban stan 83 m2. Tel. 062 730 641. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dvos. namje{ten stan kod BBI centra, dvjema studenticama ili bra~nom paru. Tel. 442-331, 061 438 681. Ferhadija, izdaje se kancelarijski prostor 220 m2, extra opremljen. Tel. 033 450-740, 033 616-856. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, sobe sa upotrebom kuhinje kod crkve. Tel. 00385 69 7299. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, iznajmljujem dvos. namje{ten stan studenticama ili bra~. paru, 400 KM. Tel. 033 654-038, 062 304 119. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, pos. prostor 100 m2, pogodan za sve namjene, sa parkingom. Tel. 061 150 273, 063 234 915 Hrasno, stan namje{ten preko puta trolejb. stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane Broce-Pelje{ac. Tel. 061 483 444, 00385 20 754207. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvije radnje (120 m2) sa parkingom 200 m2. Tel. 062 546 354. Izdajem dvosoban namje{ten stan, c.g., kod stadiona Ko{evo. Tel. 061 530 795. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem frizersko-kozmeti~ki studio, Sarajevo-Dobrinja. Tel. 061 207 448. Izdajem gara`u blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 033 207-936. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Grbavici, 2. sprat, kod [opinga. Tel. 061 167 930, a vikendom 00385 92 244 4341. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Grbavici, 2. sprat. Tel. 061 167 930. Izdajem namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Lukavica. Tel. 065 463 148. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Srebreno-Dubrovnik. Tel. 00385 20 486-628. Izdajem sprat ku}e ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a pogodno za studente.Tel. 061 509 746. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem namje{ten stan studenticama ili bra~nom paru mo`e i sa djetetom za èuvanje. Vraca, Samoborska 19. Cijena 300KM. Tel. 033 656 294 ; 062 295 703. Izdajem namje{ten jednosoban stan, 38 m2,na Ko{evskom brdu, . Tel. 062 127 238. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem stan, Tuzlanska 29. Tel. 033 464-846. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem jednosoban stan, namje{ten sa centralnim grijanjem, blizu Ba{~ar{ije. Tel: 033-531-366 i 062105-335 Izdajem tros. namje{ten stan u neboderu u blizini tram. st. Pofali}i. Tel. 066 466 227, 524-936. Izdajem trosoban namje{ten konforan stan za 3 studentice u ul. Grbavi~ka. Tel. 033/811-250, 033/668-523. Iznajmljujem apartman Su}urajHvar, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191 201, 00385 91 250 6885. Iznajmljujem dvosoban stan Otoka - kod Merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednokrevetna soba sa c. grijanjem, banja, kuhinja, dnevni boravak, kablovska 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. jednos. namjet{en stan, priv. ku}a, pos. ulaz, odvojena struja-[ip. Tel. 061 781 073, 033 485-657.

Audi 80, 1.8 ccm3, 1989. god., ugra|en plin, veoma dobro stanje. Tel. 062 232 211. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. \ip Hyundai, 2.5 dizel, tek registrovan. Tel. 061 156 436. Fiat Punto 1.3 M-jet S, 2007. god., 3 vrata, klima, ABS, citi servo, el. podiza~i, centralno, ura|en veliki servis, do regist. 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, do registr. 6.900 KM. Tel. 061 329 335. Ford Eskort karavan TD 18, 1995. god. Tel. 062 487 923. Ford Fiesta 1.4, pre{la 34.000, izuzetno stanje. Tel. 061 507 937. Ford KA, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime (panorama krov), ABS, servo, cent. br. + dalj., el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x to~ka, ekstra-gara`iran, tro{i 6 lit, 5.000 KM. Tel. 061 108 144. Golf 2, 86. god., dizel, tek registrovan, udaren. Tel. 061 504 190. Golf 3, desni volan, dizel, strane table, u odli~nom stanju, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kepek za Audi A6 u dobrom stanju, 190 KM. Tel. 061 709 956. Lancia Muas 2006., ful oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Mercedes 220 CDI, 150 KS, 2003. god., ful orpema, cijena 26.500 KM. Tel. 061 484 394. Nissan Murano 10/2007., 48.000 km, mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 062 157 704. Opel-Omega, tip 200, boja sia, registrovan do juna 2011. g. Cijena 3.300 KM. Tel. 062 203 410, 061 203 367. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2001. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Polovne ljetne gume za Fiat Punto 165/65/13 cijena 90 KM. Tel. 033 210014. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Opel Kadet karavan 1.6, 90. god., benzin/plin. Tel. 061 819 488. Prodajem Renault Kango teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno Laguna 99. god., 1.9 DTI. Tel. 061 173 723. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784.

Prodaja
Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 12688-1tt Stan na Grbavici 35 m2, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65 m2, ul. Kranj~evi}eva br. 4, zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. N. Mostar, Lu~ki most - novogradnja, 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjsto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1224-1Mo Prodajem dvosoban stan 61 m2, u Vogo{}i, adaptiran, useljiv, veliki podrum. Tel. 066 334 319. 12961-1tt Prodajem dvosoban stan 55 m2 na Vojni~kom Polju, ul. Adija Mulabegovi}a, II sprat, 2 balkona. Cijena 1.700 KM x 1 m2. Mob. 065 450 114. 11107-1Nd` Robot - Socijalno pos. prostor 52 m2, stan 69 m2. Tel. 061 102 693. 111 Veoma povoljno - ~etverosoban 121 m2, Marijin Dvor, 1.600 KM/m2. T 061 375 787. el. 13033-1tt ALIPA[INO POLJE - ul. Ante Babi}a (preko puta studentskih domova) garsonjera (sa izdvojenom ni{om) 30 m2/VIII, centr. grijanje, lift, isto~na strana - 1.580 KM/m2. Tel. 061 510 964. 13031-1tt DOBRINJA II - ul. Kunovska jednosoban stan (38 m2) + veliki balkon na II spratu, cen. grijanje 56.000 KM. Tel. 061 269 835. 13031-1tt Prodajem gara`u 18 m2 u stambenoj zgradi u Juki}evoj ulici. Cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 033/772 940. 13032-1tt Adapt. manja ku}a bosanska iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Alipa{ino 47 m2, X sp., 1.550 m2, fix., vlasnik. Tel. 062 322 467. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546-226. Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. B. Potok. ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 ou}nice. Tel. 061 260 598. Bare, ku}asa 2 dun. zemlje. Tel. 061 177 711. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni prostor (objekat) u najprometnijoj ulici Starog Grada, Bravad`iluk 355 m2. Tel. 061 275 535. Bjelave, jednosoban 41 m2, sa balkonom. Tel. 033 225-656. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bojnik, ve}a ku}a u Blatu{i, 210.000 KM. Tel. 062 215 250. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, posl. prostor 157 m2 prizemlje, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem motor, mjenja~ i turbinu za Iveco Daily 50C13, 2004. god., 130 KS. Tel. 061 157 224. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, neispravna, na stranim tablama. Tel. 061 758 217. Auto kupujem: Polo, Pe`o 206, Reno Klio, Seat Ibiza, [koda Fabija, dizel. Tel. 061 217 897.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Izdajem apartmane sa predivnim bazenima, terasama, popust 50%, Dobre Vode, Bar. Rez.: +382 69 211-680, +382 30 364-386. www.royal-azur.com 12519-1tt Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Mob. 00385 91 766 6124 i 061 229 208. 1153-1Mo Apartmani za iznajmljivanje, 10 i 40 m od mora. Pogledati na www.chorvatsko-ubytovani.cz Makarska rivijera, Podaca, app Pjer i Niko. Tel. 00385 98 185 04 02. 12766-1tt Ljetovanje u Gradcu i Podacama od 25. 8. - 6 no}i 7 dana po cijeni od 175 KM. U cijenu ura~unat prijevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 062 773 602, 061 185 805. Izdajem dvosoban stan, 55 m2, sa podrumom, u ul. Ferhadija br. 1, mo`e kao stambeni ili poslovni prostor. Tel. 061 107 757. N. Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 10097-1tt Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Podaca - iznajmljuju se sobe i apartmani, povoljno, le`aj gratis. Tel. 00385 98 18 28 038. 12619-1tt Socijalno preko puta Hitne pomo}i, izdajem veliki 80 m2 dobro ure|en stan, pogodan za vi{e studenata ili strancima, Kolodvorska 13. Tel. 063 899 322. PTT Neum - „Villa Sr{en“, 5 m od mora, iznajmljujem sobe i apartmane, klima, TV, parking. Tel. 036 884-517. PTT

Dnevni avaz
sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^etiri dun. livade mo`e u parcelama kod {kole Dobro{evi}i. Tel. 065 335 075. Dobrinja 1, Trg Zl. ljiljana 53 m2+balkon, II kat, centralno 1.500 KM/m2, fix. prodajem. Tel. 061 145 853. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}u i 2,5 dul. zemlje, mo`e u 2 parcele, a i zamjena za stan. Tel. 061 20 33 67. Donje Biosko 2.700 m2 zemlji{ta, 15 KM/m2. Tel. 062 215 250. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva dun. zemlje, pogodno za sve.Tel. 063 717 908 i 033 214-151. Dvoips. stan od 65 m2, na Dobrinji sa dva balkona. Tel. 065 877 065. Dvos. 71 m2, 1/1, III sp., OtesIlid`a, povoljno, Trg ote{kog bataljona, 91/III. Dvosoban stan 53 m2, II sprat, Branilaca grada, zvati od 17-21 h. Tel. 062 993 602. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gladno Polje-Rakovica ku}a 128 m2 i 500 m2 oku}nice. Tel. 033 691143. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem ku}u, mo`e i zamjena za stan uz doplatu, sve 1/1. Tel. 513-287, 061 324 266. Hitno prodajem povoljno stan u Dobrinji, kod Merkatora, renoviran. Tel. 062 322 888. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran, 86.000 fiksno. Tel. 061 811 144. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 48 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, povoljno namje{ten dvoiposoban 54 m2, i gara`u u zgradi 24 m2. Tel. 061 335 374. Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo, Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m, jeftino. Tel. 065 877 065. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Iznad Mejta{a, Sepetarovac 44, stan 46 m2, prizemlje, vrlo povoljna cijena. Tel. 220-187, 062 681 078. Ko{. Brdo, je3dnoipos. stan 39 m2+balkon, II sprat, useljiv odmah. Tel. 062 465 466. Kozija }uprija, 1.280 m2 zemlje sa defv. ku}om, 55.000 KM. Tel. 062 215 250. Ku}a 1/1 sa 2 dvos. stana, azs. ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Ku}a 8x9 i 4 dun. ba{te, {ume, mo`e i u parcelama, Ahatovi}i. Tel. s065 335 075. Ku}a s 3 sprata sa lokalom do glav. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}u 1/1, sa dva dvosobna stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela 1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u Glavnom polju. Tel. 061 147 997. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. Na Bistriku prodajem ku}u sa 2 eta`e+potkrovlje, gara`a. Tel. 061 177 711. Nahorevka (iza Pionirske) prodajem u}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, ops. ulazi za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Novo, ku}a vikend dijelom nezavr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski Do-Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka 2-soban, 54 m2, V sp. bez lifta, cijena povoljna. Tel. 061 213 518. Otoka, dvo.s stan sa odli~nim c.g., jako uslovan, vl. 171, mo`e zamjena za garsonjeru, uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pazari}-Osenik, useljiva ku}a i 1.500 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. Pazari}-Resnik, prodajem 3.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Pedeset pet dun. {uma 1.300 KM po dun., Gornja Bio~a. Tel. 065 335 075. Porodi~na ku}a na Ivanici, Neretvanski kanton, 6 km do Dubrovnika, zamjena za stan. Tel. 061 141 669, 061 565 781. Pos. prostor 51 m2 ul. M. Maruli}a. Tel. 033 460-064. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam tros. stan 88 m2, u neboderu, XI sp. za manji u centru. Tel. 061 375 995. Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u sa dva trosobna stana, dvije radnje, ba{~a, parking. Tel. 062 546 354. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 500 m2, [amin Gaj-Rakovica. Tel. 061 579 445. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem stan u Doboju 42 m2 + 10 m2 terasa. Tel. 061 143 036. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u centru kod Lovca stan 106 m2, II kat. Tel. 061 188 846. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Stan 68,5 m2 na Grbavic, ul. Grbavi~ka. Tel. 061 314 735. Stan 70 m2, 3 sp. Al. Polje, A faza. Tel. 543-146. Stan 80 m2+balkon 6 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 03 546-556. Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 603 010. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. stasn 50 m2 na M. Dvoru, mogu}nost pro{irenja. Tel. 062 272 148. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup, stamb. poslovni objekat, 700.000 KM. Tel. 062 215 250. [ume1.200 m2 pored asfalta, Djevoja~ke vode, Ahatovi}i. Tel. 033 623164. Tros. stan, ul. Bolni~ka, Vi{njik XI sp., konfornan, lijep pogled. Tel. 061 375 995. Tuzla, na Bulevaru u ul. I. Ribara br. 11, prodajem jednosoban stan 36 m2, renoviran, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 296 649, 062 287 962. U centru Sarajeva, 2,5-soban stan. Tel. 061 817 523. Vikendica na Kobilja~i, asfalt voda, gara`a, 1.000 m2 zemlje, 36.000 KM. Tel. 061 183 758. Vi{njik, jednosoban stan 32 m2. Tel. 033 465-079. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zabr|e 1.200 m2 zemlje sa dev. ku}om, 100.000 KM. Tel. 062 215 250. Zemlji{ite u Lad`amici-Glavati~evo. Tel. 062 902 584. Had`i}i-Drozgometva, 38.000 m2 zemlje, devast. ku}a i {tala, pogodno za pili}arnik. Tel. 062 391 952. 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224. Ku}a u Doboju za stan u Sarajevu. Tel. 061 148 710. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 12511-1TT

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

41

MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 11738-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10837-1Nd` 5 molera profes. zavr{avaju stan u danu, nude i usluge ~i{}enja, mogu}e pla}anje i ra~unom. Tel. 061 969 136. 10952-1Nd` Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 143 019. 11001-1Nd` KV moleri sa vi{egodi{njim iskustvom rade sve vrste molerskofarbarskih radova uz garanciju kvaliteta. Penzioneri popust. Tel. 061 081 180, 062 735 261. 13037-1tt Servis ra~unara, instalacija software, backup i vra`anje obrisanih podataka, ECDL edukacija. Mob. 061 347 011. 13017-1tt Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Studentica daje ~asove iz matematike, engleskog i njema~kog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Povoljno. Tel. 061 377 184. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat.Tel. 061 556 761. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesor matematike daje instrukcije. Tel. 061 534 231. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 033 511-526, 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Iznajmljujem PlayStation 3 sa soccer 2010, UFC i jo{ igrica. Tel. 061 397-449. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339.

„RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova drva cijepana i }utke. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Akcija uglja Kreka 90 KM - 1 T. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 12626-1tt D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12892-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javni ustanovama. T 061 360 298. el. 12892-1tt VELIKA AKCIJA - u prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi, metrice, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140, (Kreka) drveni 80 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 11125-1Nd` Prodajem bukova cijepana drva i ~utuke, ugalj Banovi}i, kocka i orah - akcija kreka - 90 KM 1 t. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 159 904. 11124-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999. Strug Ada Potisje hp PA 30, glodalica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066 643 516. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodaja i monta`a vikend-ku}a brvnara od poluoblica, povoljno. Tel. 061 134 597. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem skoro novu plinsku pe} za grijanje marke Susler, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 061 377 150. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh coli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem knjige za sedmi razred, cijena 70 KM. Tel. 061 817 765. Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komnetar. Izdanje Svjetlost ANU BiH, 1968. god. Tel. 061 160 085. Svje`a ljekovita jaja prepelica, hranjena prirodnom hranom bez koncentrata, 30 KM-9 KM. Tel. 061 504 425. Veliki plasti~ni konj za djecu od 3 do 6 god., nov 20 KM, biciklo dobro o~uvano 20 KM od 3-6 god. Tel. 033 623-301, hitno. Rabljenu obu}u i odje}u za sva 4 godi{nja doba i 3 ku}na radio poja~ala i 4 zvu~nika. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Zbog selidbe prodajem dvije sobne stala`e, plakar, ormar i sobni sto. Tel. 033 210-014. Sobnu vitrinu vis. 1,40 cm, {irina 50 cm, staklena vrata, 4 predijela 50 KM. Tel. 033 210-014. Prozor 120x140 (1) kom. sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. 7 pari grilja za prozore, krovni prozor Velux, 2 vrata balkon i prozore. Tel. 033 238-408. [take podlaktne dvodjelne, podesive, 40 KM. Tel. 033 444-117, 061 069 614. Industr. {iv. ma{ine, cilinderica, trostruke, transpot i {teparica. Tel. 062 105 039. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Ve}u koli~inu novih farmerki, pam. i atletskih majica. Tel. 062 869 081. Sobnu vitrinu staklena vrata, 4 predjela, vis. 1,40 {ir. 50 cm. Tel. 033 210-014.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@
Plin. fas. pe} 3 KW, nova 250 KM. Tel. 062 972 512. Raznih knjiga 100 kom., povoljno. Tel. 061 571 973. Dvije stolice (Krivaja) i jednu ko`nu stolicu. Tel. 061 571 973. [tampa~ „Epson“ i neispravan TV Clatronic, povoljno. Tel. 061 571 973. Povoljno pul~eve i grede za {alovanje. Tel. 061 504 165. Dvije Ta pe}i, trojka i tripo, ispravne, dobro sa~uvane. Tel. 033 452478. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, dobro sa~uvana, pogodno za vikendicu, cijena povoljna. Tel. 063 848 252, 063 887 680. ^ar{afe (podmeta~i) za odrasle osobe, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. [iv. ma{inu Bagat, no`nu i video Orion, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. P~ele zdrave, 10 duplih ko{nica 200 KM po kom., radi moje bolesti. Tel. 061 397 532. Komande za obuku voza~a B kat., cijena 150 KM. Tel. 601 397 532. Nerazmontiranu `elj. poljaru 3x3 m sa tendom, dupla vrata, cijena po vi|enju. Tel. 061 397 532. Plin. pe}, lego igre, nove, cvije}e, razno, ogra|eno. Tel. 062 006 678, 033 227-077. Kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Ve{ ma{ine 130-150 KM, {porete struja-plin , razne fri`id. 80-150 KM, dostava bespl. Tel. 533-631. Mi{evi}, Rami}, Lah, Zec, Mikuli}, M. Uhovi }i dr. prodajem. Tel. 066 894 511. Kolekcija slika dom. i str. autori, kolekcionar. Tel. 066 894 511. Dva kafe aparata faema sa mlinom 1000 KM, Kolibri, I seh. 500 KM. Tel. 066 894 511. Brvnare iz va{e ma{te prodaja i monta`a brza i jeftina. Tel. 066 969 293. Mobitel K 850i. Tel. 061 745 586. Nove prozore, povoljno. Tel. 033 451-309. Prodajem i adim kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453029. Komplet oprema za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto. Tel. 061 311 784. Trosjed, el. {poret, fri`ider, du{ek polovno, o~uvano, ispravno. Tel. 062 421 054. Pe} kreka, TA pe} motor za {krinju i ve{ ma{inu,l balkonska vrata i prozori. Tel. 061 530 314. Polovna pe} za centr. grijanje 18 KW do 100 metra2. Tel. 061 397 532. Gusane radijate 93 ~lanka, dim. 58x15. Tel. 203-717.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Agenciji potrebno vi{e stanova, ku}a i posl. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033/203-127. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje, poznatim klijentima. Tel. 062 465 466. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje za ozbiljne klijente. Tel. 062 465 466.

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 033 457-166, 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Vla{i} za Jadran, Sarajevo ili Biha}, mijenjam apartman na ski-stazi. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Biha} za Sarajevo ili Biha}, mijenjam 3,5-stan + gara`a. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Dvos. stan u naelju Otoka, jako uslovan, vlas. 1/1 za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Tros. stan kod bllnice Ko{evo, XI sp., za manji oko 40 m2. T 061 373 995. el. Mijenjam trosoban za manji ili prodaja, dogovor, Ilid`a, R Ja{ara 3, Nogo. Stan 39 m2 na Dobrinji 2. Tel. 033 238-073, 061 106 849. Tros. 74 m2 u centru Vogo{}e za maji u Trebinju uz dogovor. Tel. 061 866 143, 033 646-812.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11057-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 10281-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

42

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i.. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Servis ra~unara „Majo“, antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, internet konekcija, ~i{}enje kompjut. virusa. Tel. 061 243 611. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 063 190 722, 061 865 068. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. iskustvo, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Fast-foodu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Autopraonici na Alipa{inom polju, potrebni radnici. Tel. 061 172 518. Potrebna kuharica, konobarica za rad u restoranu u Kotoru (Stari grad). Tel. 00382 69 049-733. Potreban radnik za rad u autopraonici i vulkanizerskoj radnji, sa iskustvom, A. Bu}e 3. Tel. 061 161 463.

"EXTRA PAK" UGOSTITELJSKI [E]ER ZA LOGOM I BEZ. POUZDANA DOSTAVA, KVALITET I KONKURENTNE CIJENE. TEL. 061 145 096. 12683-1TT Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Dolazim na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 12706-1tt Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice i ratnu od{tetu. U FBiH i RS. Pla}am najbolje. Tel. 063 421 357. 10935-1Nd` Kupovina dionica firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta (obveznice). Isplata odmah. Tel. 063 804 124. 11132-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu (obveznice), dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 11132-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Vezove sa srmom, suhozlatice, pe{kire, jorgane. Tel. 061 159 507. ]ilime i serd`ade Pirot i sarajevske kupujem. Tel. 061 159 507. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem {tednju deviznu, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, cerfitikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 063 876 472. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512, 062 139 588. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem sve vrste knjiga. Tel. 061 757 925.

Ponuda-potra`nja
Poznatoj buregd`inici na Grbavici potrebne 2 ozbiljne djevojke na poslovima poslu`ivanja i prodaje, 1 pomo}na radnica u kuhinji i 1 voza~ za dostave. Info tel. 061 546 443. 12653-1tt Potreban radnik na poslovima dostave u piceriji, pla}a 450 KM + 150 KM topli obrok i jedan dan slobodna - nedjelja. Tel. 061 437 354. 10621-1Nd` Potrebna `ena za rad u kuhinji, za kuhanje bosanskih jela i rada za ro{tiljem. Tel. 061 262 923. 11054-1Nd` Potrebna medicinska sestra i kuharica u stalni radni odnos sa ili bez iskustva, u Stara~kom domu Villa Filis Sarajevo, ul. Sedrenik br. 54. Tel. 239-735. 12981-1tt Potrebno osoblje za rad u ugostiteljskom objektu. Informacije na tel. 062 331 978. Zvati od 1214 sati. 13024-1tt Potrebne 2 radnice za rad u marketu koji se nalazi na Plandi{tu, put Osjeka. Rad se zasniva na neodre|eno vrijeme sa radnim i bez radnog iskustva. Po`eljno poznavanje rada na ra~unaru. Tel. 061 166 026, 061 399 740. Zvati od 9-16 sati. 11101-1Nd` Potreban radnik u autopraonici sa iskustvom. Tel. 061 257 470. 11118-1Nd` Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Tra`im posao voza~a B i C kategorije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 815 488. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 Pedagogica-psihologica ~uvala bi dijete pred{kolskog i {kolskog uzrasta. Tel. 063 901 698, Novo Sarajevo. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. @ena srednjih godina radila bi u pekari, trafici i samoposluzi, imam

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJKP”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo: Izvod broj: 02-11/10 od 17.08. 2010. godine, Nadzorni odbor KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, raspisuje

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

43

InvItatIon for BIds (IfB)
Bosnia and Herzegovina Additional Financing for Urban Infrastructure and Service Delivery Project IDA Credit no: 3954-1- BOS IFB: Supply and Installation of Software for system “Billing and control of parking” No: MOSTAR AF-ICB-15-G-010-3954-1 BOS Supply and Installation of Software for system “Billing and control of parking” 1. 2. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that appeared in Development Business, issue no.738 of 16 November 2008. The Bosnia and Herzegovina has received a credit from the International Development Association toward the cost of Urban Infrastructure and Service Delivery Project – Additional financing, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for procurement of the Software for system “Billing and control of parking” No: MOSTAR AF-ICB-15-G-010-3954-1 BOS. The PIT- Mostar Parking Utility, serves as the implementing agency for the project and now invites sealed bids from eligible Bidders for Supply and Installation of Software for system “Billing and control of parking” and related services to be procured: customization software, inspection and tests, pre-commissioning, installation, integration, training, technical support, commissioning and operational acceptance. The following is comprised in the scope of the Project: l Software components development supporting the functionality of Mostar Parking Utility. This single system should coordinate all aspects of the parking office, providing centralized control, management, reporting and operation of all sub-systems from one portal also should provide the top level data integration and exchange mechanisms. It collects and organizes data from different objects/modules and uses that data for: (i) System-wide reporting (ii) System-wide BI (iii) Bank external data collection (e.g. DPT payment documents) (iv) Police external data collection (e.g. user data for Parking Permits) (v) P&D systems data collection and integration (vi) Parking operators legacy systems (vi) Data export through SOAP services to various users (e.g. parking operators ERP external users) , l Project Plan design, Integrated data model and functional specification analysis, optimization and completion with final acceptance, test of the software application for the Clients with operational acceptance test, System integration and deployment, Training and training materials, Documentation design and delivery, Technical Support and assistance in warranty period The above-mentioned goods and services will be delivered to the office of the Mostar Parking Utility. The supply and installation period is 6 months. 4. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, edition of May 2004, revised in October 2006 and is open to all Bidders eligible as defined in these Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria: (i) Experience: During the past five (5) years, the Bidder must have completed two (2) successful contracts involving the customization , installation, and provision of technical support for Software of similar functional /technical characteristics. To prove this, bidder must submit original statement signed by the client, with the following information: a) purpose of the software b) final acceptance test successfully finished and approved, c) required functionality fulfilled, d) software successfully installed on contracted sites and they use. (ii) Financial viability: The Bidder shall demonstrate average annual turnover in terms of Information System over the last four (4) years, which shall be not less than the equivalent of: BAM 1,500,000. 5. (iii) Quality certificate ISO 9000. Interested eligible Bidders may obtain further information from City of Mostar – PIT Mostar Parking; Mrs. Ana Zelenika, e-mail: pitmostarparking@mostar.ba and inspect the bidding documents at the address given below from 09.00 AM to 2.00 PM. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders on submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 300 BAM or in 150 EURO. The method of payment will be through bank transfer into the account mentioned below. The document will be sent by surface mail or courier. Bank: RAIFEISEN BANK BAM-account no: 1610200009950649 (722636) SWIFT CODE: RZBABA2S IBAN: BA391611200000469043 7. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 h on October 04, 2010. All bids must be accompanied by a Bid Security of 10.000 BAM or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below at 12:00 h on October 04, 2010. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts. MOSTAR CITY – Mostar Parking Utility Office of PIT (Project Implementation Team) ; Mrs. Ana Zelenika Street: Adema Buca 19, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina, Tel: 00387 36 500 684 Fax: 00387 36 580 031 E-mail: pitmostarparking@mostar.ba

za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo I - Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo. II - Opis upražnjene pozicije Direktor preduzeća : -presjedava Upravom , -rukovodi procesom rada i poslovanja Preduzeća, -zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja , -predlaže razvojnu i poslovnu politiku, -usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu, -predlaže mikroorganizaciju Preduzeća i sistematizaciju radnih mjesta, -odgovora za zakonitost rada u preduzeću, -podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun, -donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i opštim aktima Preduzeća -izvršava i organizuje provođenje odluka organa Preduzeća , -odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanjem radnika, -odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu , -zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje. III - Mandat Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine. Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora regulisani su Statutom preduzeća , a uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora. IV - Uslovi za poziciju Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju moraju ispunjavati opće i posebne uslove. a. Opći uslovi : 1.da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz : Uvjerenje o državljanstvu), 2.da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte), 3.da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa) 4.da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: Uvjerenje nadležnog suda) , 5.da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih), 6.da nije na funkciji u političkoj stranci ( dokaz : potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa) , 7.da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije direktora (dokaz: potpisana izjava, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa) . b. Posebni uslovi: 1. da posjeduje visoku stručnu spremu –(VSS) tehničke, ekonomske ili pravne struke (dokaz: ovjerena fotokopija diplome fakulteta o sticanju VSS spreme), 2. da ima najmanje (5) pet godina radnog iskustva u struci i najmanje tri (3) godine na rukovodnim radnim mjestima (dokaz:uvjerenje o radnom iskustvu u struci i na rukovodećim poslovima), 3. da ponudi plan i program razvoja preduzeća (dokaz: Program rada i razvoja preduzeća), 4.da ima stručna znanja iz oblasti komunalnih djelatnosti (dokaz: potpisana izjava, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa) . c. Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju , adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije naprijed navedenih dokumenata, koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. V - Komisija za provođenje konkursa za izbor i imenovanje direktora će nakon zatvaranja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati. Komisija će , sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove i sve kandidate sa liste pozvati na intervju. Pozvani kandidati, koji ne pristupe na zakazani intervju, smatraće se da su odustali od kandidature. Komisija je dužna Nadzornom odboru dostaviti listu svih kandidata sa kojima je obavljen intervju , sačinjenu po abecednom redu , uz svu prateću dokumentaciju kandidata i Komisije. Izbor i imenovanje direktora vrši Nadzorni odbor preduzeća. Komisija zadržava pravo provjere svih podataka , izjava i drugih dokumenata kandidata. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i u Službenim novinama Federacije BiH. Konkurs ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: KJKP”VODOVOD I KANALIZACIJA”d.o.o. SARAJEVO ul. JAROSLAVA ČERNIJA br. 8 sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA PREDUZEĆA - “OTVARA KOMISIJA”. Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju uz prijavu.

KONKURS

3.

6.

8.

44

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/06) i člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09) i člana 3.stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Jablanica”,broj: 7/08), Općinski načelnik dana 19.08.2010. godine raspisuje JAVNI OGLAS Za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno radno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca Viši referent za geodetske poslove.....1 izvršilac Uslovi : l SSS – IV stepen- srednja stručna sprema geodetskog smjera l 10 mjeseci radnog staža l Stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru. Pored gore navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i opće uslove predviđene članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je punoljetan, opća zdravstvena spsobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova u struci, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH) kao i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organu državne službe. Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) : l Uvjerenje o državljanstvu i rodni list – ne starije od 6 mjeseci, l svjedočanstvo (diploma) o završenoj školi ili ovjerena kopija l potvrda o radnom stažu l uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu ili ovjerena kopija l certifikat o završenom kursu rada na računaru l pismena izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH l Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti nakon prijema u radni odnos na neodređeno radno vrijeme. Rok za prijavu na Oglas je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu : OPĆINA JABLANICA, OPĆINSKI NAČELNIK, Ul.Pere Bilića 25, 88420 Jablanica, sa naznakom : „JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Na osnovu Odluke četvrte redovne sjednice Skupštine akcionara Rudnika krečnjaka Integral Carmeuse a.d. Doboj, generalni direktor Društva objavljuje J A V N I POZIV za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za reviziju finansijskih izvješta Društva za 2010. godinu Predmet nabavke je revizija finansijskih izvještaja za 2010. godinu u Rudniku krečnjaka Integral Carmeuse a.d. Doboj, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim standardima revizije. Izvještaji i nezavisno revizorsko mišljenje moraju biti sačinjeni na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini sa prevodom na engleski jezik. Pravo učešća imaju sva pravna lica registrovana za poslove revizije finansijskih izvještaja na teritoriji Bosne i Hercegovine i koja se istovremeno nalaze na listi revizorskih firmi prihvatljivih za reviziju projekta finansiranih od strane Svjetske banke u Bosni i Hercegovini. Ponuđena cijena mora biti iskazana u konvertibilnim markama uključujući sve troškove i PDV-a. Ponude onih ponuđača koji ne ispunjavaju naprijed navedene uslove neće biti razmatrane. Kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača biće ponuđena cijena. Rok završetka posla je 30.04.2011. godine. Rok za dostavljanje ponuda je sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači su svoje ponude i dokaze o ispunjavanju uslova javnog poziva dužni dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: NE OTVARATI-PONUDA ZA USLUGE REVIZIJE. Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu naručioca: Rudnik krečnjaka Integral Carmeuse a.d. 74 000 Doboj, Ševarlije bb. Dokumentacija kojom se dokazuje i potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje usluga revizije: sudsko rješenje o registraciji revizorske kuće, dozvola za rad od nadležnog Ministarstva i potvrda da se ponuđač nalazi na listi revizorskih firmi prihvatljivih za reviziju projekata finansiranih od strane Svjetske banke u Bosni i Hercegovini. Potrebna dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Otvaranje ponuda biće obavljeno u prostorijama sjedišta Naručioca, u Doboju, Ševarlije bb, dana 31.08.2010, sa početkom u 12h. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača sa odgovarajućim ovlaštenjem. Za sve eventualne dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, osoba za kontakt je gospođa Edina Hadžikadunić, tel. 053/207-937, fax 053/207-933, mail edina.hadžikadunic@carmeuse.ba

POZIV NA PONUDU
Opština Vlasenica u ime MLJPI i Fonda za povratak nastupa kao ovlaštena strana za ugovore i poziva sve zainteresovane na dostavljanje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova na Izgradnji ulica u izbjegličkom naselju Toplik u Vlasenici. Pravo učešća Učesće na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. Preuzimanje tenderske dokumentacije Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Opštine Vlasenica ulica Svetosavska broj 14, svakim radnim danom od 8 do 15 časova, uz dokaz o uplati iznosa od 100,00 KM, na račun 5550060300551120, kod Nove banke ad Banja Luka, svrha doznake Uplata tenderske dokumentacije za izgradnju

ulica u naselju Toplik,vrsta prihoda 729124, šifra Opštine 116. Predaja ponuda Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu Opštine Vlasenica ulica Svetosavska broj: 14, do 16.9.2010. godine do 12,00 časova. Sve zakašnjele ponude će biti odbijene i neće biti uzete u razmatranje. Otvaranje ponuda Ponude će biti otvorene na javnom sastanku dana 16.9.2010.godine,u 12,30 sati po lokalnom vremenu na adresi opštine Vlasenica. Napomena Obavještenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Službenom listu BiH broj: 66/10, dana 16.8.2010. godine.

OBAVJEŠTAVA
da je u “Službenom glasniku BIH” broj 66 od 16.08.2010. godine, na stranicama 32, 107 i 108 objavljeno OBAVJEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA kako slijedi: Ponovljeno obavještenje o javnoj nabavci roba broj 03-6-32/09 koje se odnosi na isporuku kancelarijskog materijala za potrebe ED Zenica Ponovljeno obavještenje o javnoj nabavci radova broj 03-6-10/10 koje se odnosi na radove na prokresu rastinja na području PJ u ZE-DO Kantonu i SB Kantonu za potrebe ED Zenica Obavještenje o javnoj nabavci radova broj 03-6-15/10 koje se odnosi na građevinsko-zanatske radove na sanaciji TS ED Zenica i to: - lot 1 građevinsko-zanatski radovi na sanaciji TS u ZE-DO Kantonu i - lot 2 građevinsko-zanatski radovi na sanaciji TS u SB Kantonu Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači registrovani za obavljanje djelatnosti koje su predmet nabavke da dostave pismeni zahtjev za učešće na navedenim tenderima na fax br. 032 449-636 u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH (“Službeni glasnik BIH” br. 49/04) i Obavještenjem o nabavci. Detaljne informacije i uslovi za učešće navedeni su u Obavještenju o nabavci, odnosno na web stranici: www.elektroprivreda.ba. Ostale dodatne informacije možete dobiti putem kontakt telefona br.: 032 449 666, Kasap Amar.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO JU O[ “GRBAVICA II” BEHD@ETA MUTEVELI]A BB, SARAJEVO Tel. 642-642, 644-525 Fax-Tel: 651-121 E-mail: grb2@bih.net.ba Na osnovu ~lana 87. Pravila JU Osnovne {kola “Grbavica II” Sarajevo i Odluke [kolskog odbora od 18. 8. 2010. godine za objavu Konkursa za popunu radnog mjesta, JU Osnovna {kola “Grbavica II” Sarajevo objavljuje za popunu radnog mjesta u O[ “Grbavica II” Sarajevo l Nastavnik njema~kog jezika - 1 izvr{ilac; 6 ~asova - na odre|eno vrijeme do 31. 6. 2011. godine Kandidat treba da ispunjava uslove propisane Za konom o osnovnom odgoju i obrazovanju l Uz prijavu dostaviti:

1. Diplomu o dokazu stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerenu kopiju 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerenu kopiju 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu, original ili ovjerenu kopiju 5. Uvjerenje o neka`njavanju, original ili ovjerenu kopiju 6. Kra}u biografiju Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupa nja na rad. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokumentima dostaviti na adresu {kole: JU Osnovna {kola “Grbavica II” Sarajevo Ulica Behd`eta Muteveli}a bb ili predati u Sekretarijat {kole. Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane.

United Nations Development Programme

Ponovni oglas - RFP BIH-10-012 Poziv na ponudu Za konsultantske usluge za provedbu institucionalnih kapaciteta procjene Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Europi UNDP Bosne i Hercegovine traži poduzeća za konzultantske usluge za provedbu institucionalnih kapaciteta procjene. Sveobuhvatni cilj smanjenje rizika katastrofa Regionalnog projekta u jugoistočnoj Europi je zaštititi egzistenciju ljudi zapadnog Balkana i Turske, kao i njihove socijalne, ekonomske i ekološke imovine prema izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih vlasti, u području smanjenja rizika od katastrofa u Jugoistočnoj Europi. Dokumentacija (poziva na ponudu) se može podići svakog radnog dana od 08:30 do 17:00 sati, od 20 augusta na UNDP recepciji ili po zahtjevu putem E-mail-a: registry@undp.ba Napomena: Zahtjev za dokumentaciju BIH/RFP/10/012 Rok za podnošenje ponuda je 6-ti septembar 2010 u 12:00 časova.

KONKURS

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: Ip - 1549/04 Sarajevo, 13. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija [u{i} Mustafa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, ul. Kralja Branimira 2 b Mostar, protiv izvr{enika „SARABON“ D.D. Tvornica ~okolada i kandita, Sarajevo, zastupan po ste~ajnom upravniku, a njega zastupa punomo}nik Za}iragi} Fe|ad, advokat iz Sarajeva, radi izvr{enja, prodajom nekretnina izvr{enika, van ro~i{ta, dana 13. 07. 2010. godine, donio je

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

45

Tr`i{na vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklju~ka utvr|ena je po izvje{taju o procjeni tr`i{ne vrijednosti nekretnina od 20. 02. 2010. godine stalnog sudskog vje{taka za gra|evinu Azre Kurtagi} - Haskovi}, dipl. ing. gra|. III Na drugom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se ne mo`e prodati ispod jedne tre}ine vrijednosti nekretnine, utvr|ene u ta~ki I ovog zaklju~ka. Kupac je du`an platiti porez na promet nepokretnosti i takse u vezi sa prodajom. IV Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana prodaje. V U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su predhodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednsti nekretnine s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati dokaz o upla}enom osiguranju. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO, broj `irora~una 3389002208264956. sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~u ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VI Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli ovog suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku. SUDIJA Mustafa [u{i}, s.r.

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se druga javna prodaja nekretnina vlasni{tva izvr{enika i to: - nekretnina z.k. ul. br. 6454, k.o. Gornji Butmir, k.~. 1414/10, ukupne povr{ine prizemlje od 1352,38 m2 i sprat ukupne povr{ine 119.27 m2, vrijednosti 4.558,200,00 KM. - nekretnina z.k.ul.br. 6028, k.o. Gornji Butmir, k.~. 1414/8, k.~. 1414/09, k.~. 1414/11, ukupne povr{ine prizemlje tvorni~ka hala 8.376,47 m2 i prizemlje prate}eg objekta povr{ine 189,88 m2, vrijednost 13.498,315,00 KM; - nekretninama z.k. ul. broj 6486, k.o. Gornji Butmir, k~. br. 1414/12, ukupne povr{ine 1776,72 m2, vrijednost 2.563.463,00 KM i - nekretnina z.k. ul. broj 6472, k.o. Gornji Butmir, k~. 1414/13, ukupna povr{ina 100,62 m2, vrijednost 185,482,00 KM, na kojim nekretninama je uknji`ena dr`avna svojina, a upisan je nosilac prava raspolaganja izvr{enik, pretvorena u eta`nu svojinu u „A“ popisnom listu. za dan SRIJEDU, 08. 09. 2010. godine u 10.00 sati i to: Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, soba br. 445/IV. II

UNIVERZITET U SARAJEVU GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje

[UMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu ~lana 82-88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, [umarski fakultet u Sarajevu objavljuje

NAKNADNI KONKURS
za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa redovnog studija u {kolskoj 2010/11. godini. Studijski program Studij gra|evinarstva Studij geodezije trajanje ciklusa studija 3 godine 3 godine tro{kove studija snosi Osniva~ 59 studenta 17 studenata tro{kove studija snose sami studenti 15 studenata 10 studenata

KONKURS
Za dopunski upis studenata u I godinu I ciklusa studija [umarskog fakulteta u Sarajevu za {kolsku 2010/11. godinu i to: Odsjek {umarstva 5 stranih dr`avljana Odsjek hortikulture 25 kandidata + 5 stranih dr`avljana Prijave na konkurs dostavljaju se u periodu od 31. 8. do 3. 9. 2010. godine Studentskoj slu`bi Fakulteta. Uz prijavu na konkurs za upis na I godinu studija student je du`an predati sljede}e dokumente: Zahtjev za upis u kome se ta~no nazna~i odsjek na koji konkuri{e, Originalne svjedo`be o zavr{enim razredima srednje {kole u BiH u ~etvorogodi{njem trajanju, odnosno odgovaraju}e nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prila`u se prevodi i od strane sudskog tuma~a ovjereni dokumenti), Originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli, Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, Uvjerenje o dr`avljanstvu i Druga dokumenta relevantna za bodovanje po kritrerijima konkursa Univerziteta u Sarajevu objavljenog u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 18. 06. 2010. godine. Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave, ne}e se razmatrati. Pravo konkurisanja i polaganja testa u septembarskom roku imaju svi kandidati koji prvi put konkuri{u za upis na Fakultet, kao i kandidati koji su konkurisali u junskom roku, a nisu polo`ili test. Kandidati koji su polo`ili test iz biologije u prvom konkursnom roku, u drugom konkursnom roku pola`u test samo iz matematike. Kvalifikacioni ispit odr`a}e se 07. 09. u 12 sati u prostorijama Fakulteta (Sala 4), Zagreba~ka br. 20. Raspored odr`avanja kvalifikacionog ispita bi}e objavljen naknadno na oglasnoj plo~i Fakulteta. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 614 003, odnosno 611 349 ili direktno na Studentskoj slu`bi Fakulteta, Zagreba~ka br. 20.

I Pravo u~e{}a imaju kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Univerzitet u Sarajevu u {kolskoj 2010/11. godini. II Pravo prjiave na Konkurs imaju svi kandidati koji konkuri{u prvi put na ovaj fakultet, kao i naknaditi koji su konkurisali u prvom roku, a nisu primljeni. III Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - zahtjev za upis, - originalne svjedod`be o zavr{enim razredima srednje {kole zavr{ene u Bosni i Hercegovini u ~etverogodi{njem trajanju, odnosno odgovaraju}e nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini (ukoliko nisu jo{ nostrificirani prila`u se prevedeni i od strane sudskog tuma~a ovjereni dokumenti), - originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - druge dokumente relevantne za utvr|ivanje broja bodova po kriterijima. IV Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vr{it }e se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu: - op}eg uspjeha, - uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta zna~ajnih za studij: matematika i fizika - rezultata ostvarrenih na takmi~enjima iz predmeta relevantnih za studij (matematika i fizika), - rezultata postignutih na prijemnom ispitu iz predmeta matematika (sa ostvarenih najmanje 50% bodova) - posebnog priznanja “U~enik generacije”. Prijave na Konkurs za upis podnose se od 25. 08. do 03. 09. 2010. godine do 12 sati Studentskoj slu`bi Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. Prijave podnesene nakon utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Prijemni ispit }e se odr`ati 07. 09. 2010. godine sa po~etkom u 13,00 sati. Za sve dodatne infomracije kandidati se mogu obratiti na telefon: 033/278-451.

Raiffeisen BROKERS d.o.o. Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima, Zmaja od Bosne bb, 71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina daje OBAVIJEST shodno članu 243. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine FBiH”, broj. 85/08) Da je dana 18.08.2010. god. na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, posredovao pri kupovini 398.824 redovnih dionica emitenta GP BOSNAPUTEVI D.D. SARAJEVO (GPBPR), što čini 94,58 % ukupno emitovane količine dionica.

Udru`enje “Organizacija {ehidskih porodica i porodica poginulih boraca” op}ine Vogo{}a

OGLAS
Izdajemo trafiku pod zakup, ulica Jo{ani~ka b.b. ispred K.S.C. Vogo{}a. U ponudi pored osnovnih podataka treba da bude i iznos koji ste spremni da date za zakupninu trafike. Ponude slati na adresu: Udru`enje “Organizacija {ehidskih porodica i porodica poginulih boraca” op}ina Vogo{}a. P .O.Z. 34. Prikupljanje ponuda na oglas 8 dana od dana objavljivanja.

46

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Dana 23. 8. 2010. (ponedjeljak) navr{ava se 40 dana boli i beskrajne tuge za na{im dragim, nenadano i rano preminulim

\OR\EM (MILANA) \OKI]EM
Dragi na{ \oko, velika je bila tvoja ljudska snaga i pozitivna energija kojom si zra~io u borbi sa te{kom bole{}u i svima nam je davala nadu da }e{ iza}i kao pobjednik u toj najve}oj borbi i isku{enju `ivota. Na`alost, `ivot je bio neumoljiv i oteo nam te, nakon ~ega smo ostali zate~eni, nijemi, skamenjeni, neutje{ni. Te{ka je i bolna spoznaja da smo te zauvijek izgubili, u na{im `ivotima ostala je ogromna praznina, tuga i bol u srcu i du{i, ali i vje~no sje}anje na tvoju plemenitost, dobrotu, veseo duh, optimizam i ljubav prema porodici i drugima, kojima si zra~io i koje si nesebi~no davao. Sretni smo {to smo `ivjeli s tobom, {to smo bili dijelom tvog `ivota i uvijek }e{ `ivjeti u srcima onih koje si volio i onih koji su te voljeli. Toga dana u 17 sati posjetit }emo \or|ev vje~ni dom na groblju „Sv. Arhangeli“ u Sarajevu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica \oki}

ZAHVALNICA
Porodica najtoplije zahvaljuje rodbini, prijateljima, kom{ijama, znancima, radnim ljudima „ENERGOPETROLA“ d.d. Sarajevo, medicinskim sestrama i tehni~arima Klinike za neurohirurgiju KC Sarajevo, USPD „Sveti Marko“ Sarajevo i ostalima koji su bili uz \or|a i pru`ali mu moralnu i financijsku pomo} tokom lije~enja i koji su ga na dostojan i dostojanstven na~in ispratili na vje~no po~ivali{te. Hvala svima koji su bili uz nas tokom lije~enja na{eg \or|a i koji su nakon njegove smrt podijelili sa nama svu tugu i bol.
13008-1tt

Dana 23. 8. 2010. (ponedjeljak) navr{avaju se 3 (tri) godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede, svekra i punca

MUHAMEDA - HAME ([EMSO) VEJZAGI]A
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Muharema, djeca Braco, Hida i Nerka, unu~ad Adis, [ejla, Sabina i Adisa, snaha Mediha i zet Nijaz
12953-1tt

U ponedjeljak, 23. avgusta 2010. navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret

ZAHVALNICA
VELIKO HVALA doc. dr. Dizdarevi} Kemalu i medicinskm osoblju Klinike za neurologiju, prim. dr. Had`imurtezi} Zlatanu, dr. Krsmanovi} Sabini i medicinskim sestrama Klinike za plu}ne bolesti i tuberkulozu Podhrastovi, dr. Kuli} Mehmedu, laborantu Begi} Saneli, dr. Dizdarevi} Aidi, dr. Savi} @arku, dr. Baru~ija Mersadu, medicinskim sestrama Ambulante porodi~ne medicine Dobrinja III. Upravi i uposlenicima Vakufske banke dd Sarajevo i svim filijama Vakufske banke, uposlenicima Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, uposlenicima Tvornice namje{taja Standard Sarajevo, Glavnom odboru SDP-a Sarajevo, rodbini, prijateljima i svima koji su pomogli u lije~enju i oporavku. Posebnu zahvalnost na nesebi~noj i svesrdnoj pomo}i upu}ujemo dr. Begi} D`enani, specijalisti radijacijske onkologije, dr. Smailbegovi}, dr. Lomigori}, osoblju Klinike za onkologiju i radiologiju i Dobra~a V., medicinskoj sestri Interventne slu`be Doma zdravlja Otoka. 11112-1nd`

MIRSAD (VEHBIJA) KULI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 23. avgusta 2010. u 14 sati u d`amiji Dobrinja 3B, Ulica grada Bakua. Alma, Mirela i Aida

Danas se navr{ava 25 godina od smrti na{e drage i plemenite majke

VASVIJE FAZLAGI], ro|. MESIHOVI]
iz ^apljine
Vje~no }e `ivjeti u mislima i sje}anjima njenih sinova Rifata, Fuada i Murisa i njenih unuka i praunuka
11100-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage

po{tovanom ~lanu

MILIVOJ STAN^I] PA[ANA BAJRAMOVI]
24. 8. 2003 - 24. 8. 2010
Op}inski odbor SBBBiH - Fahrudin Radon~i} Novo Sarajevo
11110-1nd`

HAJDAR BAJRAMOVI]
27. 8. 1986 - 27. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
12922-1tt

Dana 23. avgusta 2010. navr{ava se devet tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se godina od smrti moje drage majke

D@EVAD (MUHAREM) MAND@UKI]
Sa velikim po{tovanjem i ljubavlju, ~uvamo uspomenu na tebe. Bio si i ostao dio na{eg `ivota i uvijek nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 11048-1nd` Tvoja porodica

AZRA HAD@IMUSI], ro|. TOP^IJA
23. 8. 2009 - 23. 8. 2010.
Draga Mama, Godina je pro{la, ali tuga i bol za tobom su vje~ne. Hvala ti za sve, draga mama, jer sam ponosna {to sam imala takvu majku.

MILENE MANJGO, ro|. MUNI[I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomenu na tebe i tvoju plemenitost. Tvoj sin Adnan
11076-1nd`

Tvoja Sanela

12998-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

47

REJHAN DEMIRD@I]
23. 8. 1988 - 23. 8. 2010.
Danas se navr{avaju 22 godine otkako sa nama nije Rejhan Demird`i}, istaknuti pozori{ni i filmski umjetnik i glumac koji nas je kroz fascinantnu umjetni~ku magiju vodio u raznovrsni svijet likova. U ~ast sje}anja na ovog izvrsnog umjetni~kog stvaraoca, delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo polo`it }e cvije}e na mjesto njegovog posljednjeg prebivali{ta, dana 23. 8. 2010. u 10.30 sati na gradskom groblju Bare. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

SJE]ANJE

na moje drage

EMIN ([IRBEG) SMAILBEGOVI]
2007 - 2010.

ALMASA ([IRBEG) ALAGI], ro|. SMAILBEGOVI]
2006 - 2010.

SAFETA SMAILBEGOVI], ro|. EMINAGI]
23. 8. 1970 - 23. 8. 2010.

[IRBEG SMAILBEGOVI]
1978 - 2010.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sin i brat Almas sa porodicom
884-1tz

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na supruga, oca i djeda

SALEM MUHAREMAGI]
23. 8. 2007 - 23. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga i djeca
11073-1nd`

ABDULIZET - IZET KUKAVICA
23. 8. 2000 - 23. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga i k}erka sa porodicom
12932-1tt

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{e roditelje

na na{eg dragog

MAHIR (HAMDE) FERHATOVI]
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.
Zaborav ne postoji. Utjehe nema, samo praznina i tuga u srcima onih koji te vole. Tvoja porodica
12999-1tt

SRE]KO DUGONJI]
23. 8. 2006 - 23. 8. 2010.
Tvoji Drago i Anka

ELENA DUGONJI]
24. 8. 1998 - 24. 8. 2010.
13005-1tt

Danas se navr{ava 7 dana od prerane smrti mog jedinog brata

Dvadeset tre}eg avgusta 2010. navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg dragog

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

MIRSAD (VEHBIJA) KULI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja na lijepe trenutke ostaju zauvijek. Brat Idriz, snaha Vedrana, brati~ne Emina i Nina
11077-1nd`

MILJKA VUJOVI]A
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Supruga Vidosava, sin Nenad sa porodicom i k}erka Srna Ljiljana sa porodicom
10965-1nd`

NAJA (JUNUZ) KR[O, ro|. SULEJMANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Obavje{tavamo kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Trg solidarnosti 7/6. O`alo{}ena porodica
11079-1nd`

48

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 17 godina od prerane smrti na{e voljene i nikad pre`aljene

SJE]ANJE

na na{eg brata

NUSRET BIJEDI]
Dragi dedo majstore, Znam da te vi{e nemam. Dr`at }u se obe}anja koje sam ti dao, ~uvat }u mamu i brata. To je jedini na~in da ti vratim za sve {to si za nas u~inio. Tvoj Tarik
11116-1nd`

FADIL (HAMED) BEGOVI]
23. 8. 1994 - 23. 8. 2010.
Neprestano u na{im mislima, zauvijek u na{im srcima. Na{ @u}o, na{a Plava stijena, na{ ponos... Fadila i Fuad sa porodicama
11085-1nd`

MIRELA ^OLI], ro|. HAD@I]
iz Prozora 23. 8. 1993 - 23. 8. 2010.
Draga Mirela, sve ove godine nisu ubla`ile na{u bol. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: otac Senad, mama Hiba, sestra Belma, zet Adis, sestri~ne Azra i Alma, majka Zehra, rodbina i prijatelji
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ocu i suprugu
SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{eg

NUSRET BIJEDI] HIBA (RAIFA) ZE^EVI], ro|. PA[AGI]
23. 8. 1991 - 23. 8. 2010.
S ljubavlju, Porodica
12412-1tt

FADIL (HAMED) BEGOVI]
23. 8. 1994 - 23. 8. 2010.
Uvijek si sa nama. I u danima sre}e i u danima tuge. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati. Supruga [efika, sin Muhamed, k}erka Mahira, snaha Dina i unuk Mahir
11086-1nd`

Hvala ti za sve i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoja Ismeta, Amela i Admir
11116-1nd`

Dana 23. 8. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od tragi~ne smrti

SJE]ANJE

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat i amid`a

Dana 23. avgusta 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije dragog i plemenitog oca i djeda

AHMED ZUKI]
Sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost nikad umrijeti ne}e. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, Tvoji: brat Ibri{im s djecom Zinetom, Izetom i Izudinom i njihovim porodicama
12934-1tt

ASIMA JUNUZOVI]A
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
12008-1tt

SANELA ([UKRIJA) BUMBULOVI]
Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama [aha, bra}a Elvis i Eldin
11031-1nd`

DRAGICA GREDI^EK
23. 8. 1998 - 23. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Obitelji Gredi~ek i [estan
11037-1nd`

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti moje drage sestre, svastike i tetke

SJE]ANJE

na na{u dragu mamu

POSLJEDNJI SELAM

[UHRE ARIFOVI], ro|. [ETI]
Ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je velika ljubav prema tebi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`ila. Tvoja jedina sestra Fatima, zet Rahmija sa djecom i njihovim porodicama
10973-1nd`

dragom

[UHRU ARIFOVI], ro|. [ETI] NUSRETU BIJEDI]U
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinovi: Sead, Suad i Senad sa porodicama
10973-1nd`

Porodica \APO
13021-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE SJE]ANJE

dedari

na dragog brata i daid`u

na na{eg dragog daid`u

NUSRET BIJEDI]
Dragi dedo, mama ka`e da ne smijem plakati jer ti nisi oti{ao, ti mene gleda{. I NE]U PLAKATI. Samo da zna{ da te puno volim i da mi ve} nedostaje{. Tvoj D`enan ([apo)
11116-1nd`

SAID @IGA
23. 8. 1990 - 23. 8. 2010.
S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem! Sestra Saida Siru~i}, zet Omer, sestri} Meral, snaha Edita
11096-1nd`

SAID @IGA
23. 8. 1990 - 23. 8. 2010.
S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem! Sestri} Samir Siru~i}, snaha Dina, djeca D`enana i Sanin
11096-1nd`

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se deset tu`nih godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

MEHDIN (IBRAHIMA) ME[KOVI] KENANA JUSI]A
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Zijo, Almir i Da}a
13018-1tt

23. 8. 2000 - 23. 8. 2010.
Svu tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam pru`ao ~uvamo zauvijek u na{im srcima i zato te volimo i voljet }emo te dok `ivimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Zahvalna porodica: supruga sa djecom
888-1tz

Dnevni avaz
Dana 23. 8. 2010. navr{ava se godina dana od kako nas je napustio na{
TU@NO SJE]ANJE Dana 23. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina od kako nas je prerano napustio na{ dragi sin i brat

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

49

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina dana od kada je preselila na ahiret

EDIN KAMENJA[EVI]
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene, koje sa bolom podsje}aju na tebe. Uvijek si sa nama, u na{im srcima i mislima. Tvoja Mirela Jamakovi} sa porodicom
PTT

EDIN (IBRAHIM) KAMENJA[EVI]
Godina dana je pro{la od kako si prerano oti{ao. Tuga i bol je od tada u na{im srcima, ali sje}anje na tvoj dragi lik zauvijek ostaje u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Ibrahim, majka Begajeta i sestra Amra

AZRA HAD@IMUSI]
Godina tuge, nevjerice je pro{la, ali tvoj svijetli i dragi lik ostat }e uvijek u mom i Sandinom srcu. Tvoj Sudo
PTT 12997-1tt

SJE]ANJE

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od kako je preselio na ahiret

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog dede

AHMET ZUKI]
Uspomene i lijepo sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik ostat }e vje~no. Po dobru }emo te pamtiti i u srcima zauvijek ~uvati. Adem Hamzi} sa porodicom iz Olova
PTT

SABRIJE (EDHEMA) PILAV AHMET (ABID) ZUKI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Rasim sa porodicom
PTT

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi: Edhem, Edim i Ermir Snahe: Ifeta, Rasema, Senada Unuke: Edina, Ada Unuci: Mirza, Admir, Vedad, Adi, Amar Praunuk Benjamin i zet Adis Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u 17 sati u ulici Hamida Be{irevi}a 46.

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog oca i supruga

Dana 22. 8. 2010. navr{ilo se 18 tu`nih godina od pogibije na{e drage supruge, majke i nane

12995-1tt

ZLATAN (HALIMA) MUD@ELET
Rije~i su suvi{ne i prazne da bi se iskalaza sva tuga i bol. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako nam je. Nedostaje{ nam! Tvoji: Meliha, Haris i Esma
13002-1tt

BISERE MU[INOVI], ro|. JAZVIN
1948 - 1992.
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom {to ostaje iza tebe. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, sinovi Munib i Almir sa porodicama PTT

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se pola godine od smrti na{e drage

SIDIKA VELAGI], ro|. KAJTAZ
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati.

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog brata, djevera i amid`e

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg

AHMET (ABID) ZUKI]
Najdra`i na{, neka te u ovim mubarek danima prate dove na d`enetskom putu. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Ifeta, sin Amir, k}erka Amira, unu~ad: D`emir, Semir, Emir i D`emira, zet Vahid, snaha Mulija i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
PTT

Tvoji: Sejo, Vi{nja, Senka i Azra sa familijama
1227-1mo

KENAN - KENO (FADILA) JUSI]
Tvoji: brat Amir, snaha \eneta i brati} Adnan
11119-1nd`

SJE]ANJE

na voljenog sina, brata i {uru

TU@NO SJE]ANJE na moju dragu prijateljicu

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

TANACKOVI] (VLATKA) NENAD
23. 8. 2007 - 23. 8. 2010.
Zauvijek u na{em srcu i mislima.

AZRU HAD@IMUSI], ro|. TOP^I]
Tu`na i nakon godinu dana s nevjericom razmi{ljam o Tvom preseljenju. Ostaju mi samo sje}anja na mnoge lijepe susrete i dane koji su nepovratno pro{li. S ponosom i ljubavlju ~uvam uspomenu na Tebe. Sabaheta 11034-1nd`

ZLATAN MUD@ELET
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.
Tu`an je ovaj dan koji podsje}a na bol i rastanak s tobom. Zaborav ne postoji! Tvoj punac Kazaferovi} Mehmed, punica Remzija, {ura Enes sa Aidom, Adnanom i Ajlom
13002-1tt

ZLATAN MUD@ELET
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.
Da ljudi samo nakratko pogledaju Tvojim o~ima, bilo bi vi{e ljubavi. Pleh D`emo, Jasna i Adel
13002-1tt

ZLATAN MUD@ELET
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.
Prolaze bolne i tu`ne godine. Vrijeme ne lije~i rane, tugu i bol. Tvoja majka Anka, brat Sead sa suprugom Medinom i djecom Naidom, Aminom i Lejlom
13002-1tt

MUD@ELET ZLATANA
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica Muhovi}: Ned`ad, Aldijana, Vanja i Nina
13002-1tt

Tvoji: mama Fikreta, sestra Svjetlana, zet Milenko
12881-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina otkako nas je zauvijek napustio na{ dragi

SJE]ANJE

AVDO (ALIJE) SALKUNI] GVOZDEN (BRANKA) MITROVI]
(1941 - 2009)

KENAN HALIMI]
23. 8. 1992 - 23. 8. 2010.

MUHAREM SMAJOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: supruga [efika, sin Mirza, k}erka Alma, snaha Mersiha, unu~ad Azra i Tarik
12930-1tt 11092-1nd`

22. 8. 1992 - 22. 8. 2010.
Evo, pro|e jo{ jedna godina u nizu od kada nisi sa nama. Vi{e ih i ne brojim, jer si u mislima stalno sa nama. Mnogo nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Ferida sa suprugom Ilijazom 11084-1nd`

Vrijeme prolazi, a bol u na{im srcima je vje~na... O`alo{}ena porodica
12944-1tt

S neprolaznim bolom, Porodica

50

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg uposlenika

EDINA GU[O, ro|. KARAHASANOVI]
Da joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: Heco Sead i supruga Malka DOO HECOPROM i uposlenici Suprug Mujo, Hatema, Fahrudin, Izet, Edo, Amir, Mirsad, Edin, Almirka, Emina, Admira, Ra{ida, Fazila, Faketa, Izeta, Adnan, Semir, D`evad, Mustafa, ]emal, Salko, Dervo, Fudo, Adnan, Melvis, Mrki, Kemo, Mirza, Koso, ^u~an i Besim
11123-1nd`

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg najmilijeg

ATIFA HAD@I], ro|. GARIB
23. 8. 2005 - 23. 8. 2010.
Sje}anje na na{u dragu mamu, svekrvu i nanu EL-FATIHA Tvoji: sin Fahrudin, nevjesta Andrea, unu~ad Namik i Amina
12983-1tt

SENAHID (ALIJA) KUNDAK
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, Donji Hotonj II 21, Vogo{}a, u ponedjeljak, 23. 8. 2010. u 13 sati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, Tvoja supruga Fatima, k}erke Sibila i Adisa, zetovi Emir i Azmir, unuci Armin i Arijana
PTT

Danas, 23. 8. 2010. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi brat

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

SJE]ANJE

HUSEINU (MURATA) GU[O
2. 7. 2010 - 23. 8. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i tugom u srcima, Tvoji: majka Emina, supruga Sabiha, djeca Berma i Bekir
11078-1nd`

SENAHID (ALIJA) KUNDAK
Tu`no je zamisliti da vi{e nisi sa nama. Dok `ivimo mi, bit }e{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote u ovim mubarek danima. Tvoje sestre Almasa i Sadeta sa porodicama
11067-1nd`

NUSRETU BIJEDI]U
Neka mu dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Od ]erimagi} E{refa i Pa{ane
13022-1tt

[TEFO IVANKOVI]

Uvijek si u na{im mislima Supruga Katarina, Nuna i Kemo
13030-1tt

Dnevni avaz
Dana 23. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ sin, otac, suprug

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

51

KENAN (FADILA) JUSI] - KENO
Molio si me da ne pla~em, vjerovao si u ozdravljenje, jo{ u subotu si obe}ao da nas ne}e{ ostaviti same... A sada... Ne postoje rije~i u koje bismo preto~ili sve ovo {to sada osje}amo... O~ekujemo svakog momenta da se javi{, pojavi{ odnekud... Ali ti{ina... Ti{ina koja nas tjera da se pomirimo sa ~injenicom da se to vi{e nikada ne}e desiti... Znamo da moramo nastaviti `ivjeti po Allahovom odre|enju, ali sigurno }e tvoja ideja `ivljenja, puna dobrote, razdraganosti, pravi~nosti, biti na{a zvijezda vodilja. Obe}avam da }u na{u Indu voditi kroz `ivot onako kako si ti `elio. Neka ti Allah d`.{. otvori d`enetska vrata. Tvoji: mama Fatima, supruga Nermina, k}i Inda Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 23. 8. 2010. u 11 sati u ku}i `alosti u ulici Hasana Brki}a 37/V, Grbavica.
13034-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj prijateljici

KENAN JUSI]
Dragi Keno, Nikad te nismo smatrali zetom, ve} svojim sinom, jer si bio du{a koja plijeni dobrotom. Ovaj gubitak za nas je nenadoknadiv. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: punac Zajko, punica \evada, {ura Vedad i svastika Nermana sa djecom
13034-1tt

EDINI GU[O
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, a porodici podari snagu i sabur. Edin Gu{ter i Adnan Gibovi} sa porodicama
13025-1tt

EDINI GU[O
Tvoj vedri lik pamtit }emo zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Pe{tek: Amela, Suada, Edin, Jusuf, Salko, Adi i Amina
11126-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

ZAHVALNICA

Pro{le su dvije godine kako nije sa nama na{a voljena majka

KENAN (FADILA) JUSI] - KENO
Posebnu zahvalnost upu}ujemo dr. Eldeinu Burazerovi}u sa uposlenicima Neurohirurgije KCUS, medicinskom osoblju Intenzivne njege Klinike „Podhrastovi“, dr. Tanovi} Hasanu, kao i njegovom bratu Tanovi} Hamidu, svim uposlenicima Ministarstva odbrane BiH, OS BiH FUP i svim Kenanovim radnim kolegama i prijateljima na pa`nji i pomo}i koju su nam pru`ili u najte`im trenucima, a posebno: I. Seferu, Kajmovi}u, Lavi}u, Almiru M., Samiru, Sanidu, Eki, Me{i i Sanji D. Porodica Jusi}
POSLJEDNJI SELAM dragom ocu, svekru i dedu
13034-1tt

RADOJKA ]UK, ro|. VIDI]
Prazni su dani koji prolaze bez tebe. S ponosom i sa puno ljubavi nosimo te u srcu. Tvoji sinovi: Tomo i Zoran sa porodicama
11129-1nd`

POSLJEDNJI SELAM dragom ocu, puncu i dedu

POSLJEDNJI SELAM dragom ocu

Dvadeset tre}eg avgusta 2010. navr{ava se 16 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

HUSU OMEROVI]U
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Samka, zet Alija i unuka Ajla 622-1go

HUSU OMEROVI]U
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Red`o, snaha Zehra, unuk Arnel i unuka Almedina
619-1go

HUSU OMEROVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Sabit sa porodicom
621-1go

dragom ocu, puncu i dedu

dragom suprugu

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

MUSTAFE (HASANA) PARLE
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet. K}erka Emina, zet Asim, unuk Muhamed sa suprugom Jasminom i sinom Hamzom, unuka Lejla sa suprugom Denisom, te porodice Biki} i [ata
13036-1tt

HUSU OMEROVI]U
Hvala ti za sve vrijeme koje sam provela s tobom i svu ljubav i dobrotu koju si nam pru`io. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Havka
620-1go

HUSU OMEROVI]U ELDIN - EDO BEGI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Hanka, zet Sead i unu~ad Elvir i Belma
622-1go

Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no }emo `aliti {to smo te izgubili. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana 24. 8. 2010. (utorak) u @ep~u, u Ferhat-pa{inoj d`amiji iza teravih namaza. O`alo{}ena porodica
13040-1tt

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 23. avgusta 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi prijatelj

KENAN JUSI] - KENO
Voljeli smo te svi, neka ne padnu u zaborav dani ti. Prou~it }emo Fatihu i po`eljeti d`enetsku ljepotu, jer bio si ne{to posebno u na{em `ivotu. Na nekom boljem mjestu sada tvoja du{a spava, a mi }emo obe}ati jedno: SA^UVAT ]EMO TE OD ZABORAVA Tvoji: Eka, Jaca, Alen i Alena Bori} EL-FATIHA
11102-1nd`

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio moj dragi

KENAN - KENO (FADIL) JUSI] KENAN (FADIL) JUSI] - KENO
Uspomene i lijepo sje}anje na tebe ostat }e vje~no. Tvoji: Sanid, Sanela, Kerim i Amar
11121-1nd`

Bol nije u rije~ima i suzama, bol je usrcu, gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Sa ponosm }u te se sje}ati, sa po{tovanjem }u te uvijek spominjati. LILLAHI. EL-FATIHA Tvoj Samko
11122-1nd`

52

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Danas, 23. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SAFI TOKA^A
[ta mo`e ubla`iti bol i ispuniti prazninu koja je ostala iza tebe kad nedostaje{ svakog ~asa i svakog trenutka. Kada te poku{avamo zamisliti sada kako bi izgledao, kako bi govorio i koliko bismo samo ljubavi mogli jedni drugima da pru`imo. Vrijeme ne lije~i, vrijeme sve vi{e boli. Bio si i ostat }e{ na{ ponos, na{a radost i tuga zauvijek. Dok `ivimo mi, tvoj lik, osmijeh i dobrota kojom si zra~io }e biti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti danas, 23. 8. 2010. poslije teravih namaza u d`amiji Hrasno. 13026-1tt Tvoji: Dina, Elvira, tetka Suada i nana Rasema

SAFI (SAFETA) TOKA^A
Vrijeme i prostor su izgubili dimenzije, ostala je samo bol koja grize, a `ivot li~i na ne{to nedovr{eno. Postojanje ne~ega {to je moglo biti, ali nije uspjelo. Ljubav i misli na tebe nikad ne}e biti savladani, niti }e umrijeti. Mirza i tata
13026-1tt

Danas se navr{ava godina dana otkako sa nama nije na{ dragi prijatelj

Na{em jedinom i najdra`em

SAFIJU
SAFI TOKA^A
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav prema tebi ostavlja sje}anje koje nam niko ne mo`e uzeti. Vole te tvoji prijatelji: Amer, Minja, Nela, Andrea, Ismir, Merisa, Belma, Ammar, Amara i Melinda
13039-1tt

Pro{la je godina, a trajat }e cijelu vje~nost da nisi tu, uz nas! [utimo, jer {utnja je stvarnost i manje boli! Svaki pomen tvog imena, nova suza, te`a od prethodne, a rekao si jednom: „Nema plakanja“ i mi te jo{ uvijek ~ujemo. Bio si i ostaje{ na{e jedino dijete za koje imamo premalo ljubavi koliko ono zaslu`uje! Samo tvoji amid`a i strina
13026-1tt

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, pranana, svekrva i punica

SJE]ANJE

D@EMILA \UZO, ro|. HRVAT
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti, u ulici Mustafe Kameri}a 2/6. Tvoje k}erke Zahida, Vahida i sin Vahid sa porodicom i 11131-1nd` ostalom familijom
POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava godina od kako nije sa nama na{ dragi

Danas se navr{ava godina dana otkako je preselio na ahiret moj

SAFI
Tvoj lik }e uvijek ostati u na{im srcima. Sre}ko, Elvira, Salko, Dijana, Panjo, Enisa, Kole, Indira, raja sa Alipa{ina
11130-1nd`

SAFI TOKA^A
„Ono najbolje i najljep{e ne mo`e se vidjeti, pa ~ak ni dotaknuti. To se mora osjetiti srcem.“ Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Aida i Ena

POSLJEDNJI SELAM

SAFI TOKA^A

mojoj sestri Naziji (Curi)

mojoj dragoj, plemenitoj svekrvi i majci

NAZIJI DRKI], ro|. PAMUK
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat Zejnil, Zila, Jasmina i Nerma
11134-1nd`

NAZI DRKI], ro|. PAMUK
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja snaha Ifeta i sin Esad
11133-1nd`

Volim te beskrajno

Lejla Omerovi}
11063-1nd` 13038-1tt

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se mjesec dana punih bola i tuge otkako nas je prerano napustio na{ voljeni suprug, otac i dedo

MIROSLAV (STJEPANA) URBAN
Dani prolaze, ali ni jedan bez sje}anja na tebe, suza u oku i bola u srcu. Rije~i nisu dovoljne da opi{u koliko nam nedostaje{. Ovu tugu vrijeme ne lije~i, a ovu ljubav smrt ne gasi. Zahvaljujemo rodbini, prijateljima, kom{ijama i svim drugim koji su bili uz nas i dijelili na{u tugu u ovim te{kim trenucima. Tvoja supruga Kika, sin Damir sa porodicom i k}erka Dijana sa porodicom
11135-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice

NUSRETU (MUSTAFE) BIJEDI]U
CI-Sarajevo
11138-1nd`

Dnevni avaz
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HUSO ([AHIN) OMEROVI]
dana 21. avgusta 2010. preselio na ahiret u 73. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak, 22. 8. 2010. ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du nakon podne namaza u 13 sati, a ukop }e se obaviti na mezarju Vlaj~i}i, u 14.30. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Vlaj~i}ima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Havka, sinovi Red`o i Sabit, k}erke Hanka i Samka, zetovi Sead i Alija, snahe Zehra i Svjetlana, sestra Naila, svastika Dervi{a, unuci Elvir, Arnel, unuke: Belma, Ajla, Almedina, Jasmina, praunu~ad, te porodice: Omerovi}, Ri{ljanin, Huseinovi}, Kadri}, Ligata, Ruhotina, Radovovi}, Kari}, Pilav, Hod`i}, ^ukujevi}, Haradina{, Vlaj~i}, ^upar, Omanovi}, Kuri}, Kitan, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 618-1go

EDINA GU[O, ro|. KARASALIHOVI]
preselila na ahiret u subotu, 21. avgusta 2010. u 40. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en iz ulice Safeta Zajke ispred prodavnice Aldin sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Mujo, sinovi Adis i Haris, sestra Salvina, sestri~ne Jasminka i Matea, zet Bernard, svekar Muharem, svekrva Ajkuna, djever Ramiz, zaove Mevlida sa suprugom Izetom i Sadija sa Mehmedom i djecom Anesom, Nihadom i Emirom i Mirzom sa suprugom Adanom, prijateljica Sabina, te porodice: Gu{o, Karasalihovi}, Trogrli}, Ajanovi}, Kr{o, Jamak, Zul~i}, Omerovi}, Ramovi}, Halilovi}, Isi}, Kulovi}, Stamboli}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Hak-nur d`amiji 111 u ulici Safeta Zajke do br. 146 (do ku}e `alosti).

ATIF (MURAT) KOMARICA
preselio na ahiret u nedjelju, 22. 8. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. 8. 2010. poslije ikindije namaza u (17.30 sati) na mezarju Gornja Vin~a - Hrenovica. O@ALO[]ENI: sinovi Murat, Ibrahim i Hazim, k}erka Nezira, snahe Elvedina, Hedija, Sabina i Nizama, unu~ad Ned`ib, Muamer, Me{a, Mensur, Muris i Eldar, unuke Mersiha, Pa{a, Zana, Elzana, Alma i Devla, praunu~ad Ned`id i Masi, {ura Mustafa Katica, sestre Devlija i Mu{a, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Komarica, Katica, ^au{evi}, Alagi}, Prlja~a, Dobra~a, Spahi}, Hajdarevi}, Sipovi}, ^amd`ija, Hujdur, D`ananovi}, Salispahi}, Suljovi}, Crn~alo, Obho|a{, Pa{i}, He}o, O~uz, Samouk, Bukva, Gluhi}, Palo, Muhovi}, Omanovi}, Rada~a, Suljagi}, Omerbegovi}, Had`ihasanovi}, Zuki}, Dumanji}, Kujovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.30 sati u Gornjoj Vin~i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMDIJA (ABAZ) KRIJE[TORAC
preselio na ahiret u subotu, 21. avgusta 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Selman, k}erka Fatima, brat Ru`dija, brati}i Rijad, Alvir, Kemal i Ismet, brati~ne Azra i Kevsera, snahe Munirka, Igbala i Sadika, amid`i}i Murat, Rifat, Husnija i Lutvo, amid`i~na Rabija, teti~na Almasa, te porodice: Krije{torac, Hani}, Mujezinovi}, Deli}, Sara~evi}, Kuhinja, Ka~ar, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji na Dobrinji III B.
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DRAGINJA OSOLIN, ro|. TASOVAC
preminula 20. 8. 2010. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 23. 8. 2010. u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM. O@ALO[]ENI: sestra Ljeposava, brati~na Svetlana Jovi~i} sa porodicom, pok}erka Tea Dragoje sa sinom Ivanom, sestri} Du{an Jokanovi} sa suprugom Darinkom, k}erkom Tijanom i sinom Dejanom, sestri~na Du{anka Begovi} sa suprugom Kemalom i sinom Nevenom, porodice: Tasovac, Osolin, Kukuri}, Gerun, ^au{i}, Miljanovi}, Dragoje, ]uri}, Gu{i}, Pandurevi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

MUHAMED (]AZIMA) KLJAJI]
preselio na ahiret dana 21. 8. 2010. u 52. godini. D`enaza }e se klanjati 23. 8. 2010. u haremu d`amije u Hrasnici u 17 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Vasvija, supruga Subhija, k}erka Edina, sin Edin-Edo, bra}a Vahid, Salim i Eniz, sestre Vahida i Sehveta, {ura Senad i supruga Mevlida, punica Almasa, svastike Sena i Hasija, bad`anci Medo i Kemo, porodice: Kljaji}, Kahvi}, Lindov, Duri}, Grbo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u ku}i rahmetlije, ulica Lasi~ke 11128-1nd` megare 96 u 17 sati, u naselju Lasica - Hrasnica.

Tu`na sedmica kako ode od nas na{ voljeni otac i suprug

prim. dr. BO@O KOROMAN
specijalisa medicine rada
Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcima u kojima }e{ vje~no ostati. Zahvaljujemo svima koji su svojim prisustvom podijelili sa nama ovu veliku tugu i bol. Posebnu zahvalnost dugujemo direktorici Doma zdravlja Pale dr. Vesni Spremo-Krstovi}. Tvoja supruga Majda i k}erke Nata{a i Larisa
11140-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

dragoj kolegici Dini

AMIRA (HALIL) LINGO
preselila na ahiret u subotu, 21. avgusta 2010. u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. avgusta 2010. u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: majka Bedrija, brat Senad, sestre Almasa i Senada, snaha Brigita, zetovi Nermin i Dado, te porodice: Lingo, Kova~evi}, @i{ka, Zejnilagi}, Bani}, Tahirovi}, [kori}, te ostala rodbina, prijatelji i drage kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Franjeva~ka br. 15/I.

EDINA GU[O
Draga Dino, rado }emo te se sje}ati! Kolegice i kolege restorana Echos 1, Echos 2 i Ned`ari}i Camp Butmir
11139-1nd`

SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka i dragog prijatelja

EMIR (MUNIB) D@ANANOVI]
Tvoji: Bole i Nejra, Sefa i D`enita, Adi i Irma, Stevo, Zlaja, Dinon, D`avid, Asja, Helja, Mujo i Meliha, Anesa, [opa, Jale, Amir, Enis, Dizna, Ado Ljubi}, [pico, Amer, Miko, Campa, Samir, Kela, Fudo, Ne{o, Hara, Gazy, Ernad, Adis, Keno, Kemo, Zule, Jasko, Bona, Toti, Pile, Amra L., Nadja, Vrabac, Sinan, Bravo, Zeba, Adis, Babi}, Suke, Pu{ina i ostala raja.
11137-1nd`

Dana 23. 8. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca, punca i dede

MILE KOVA^EVI]A
Dragi TATA, Ne postoje rije~i kojima se na{a tuga mo`e opisati, ali postoji ljubav i sje}anje na tebe koje }e nas kroz `ivot pratiti. NEDOSTAJE[ NAM TVOJI: VESNA i IVICA Dragi DEDA, Hvala ti za svu ljubav, pa`nju i lijepe trenutke provedene sa tobom. ^uvat }u uspomenu na tebe sa ponosom.

VOLI TE TVOJ DARIO
13028-1tt

54

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[A]IR (MIFTAR) HAJDINI
preselio na ahiret u petak, 20. avgusta 2010. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Nezir, Be}ir i Sulejman, snahe Mihrija, Ramiza i Halida, brati}i i brati~ne, njegov E{ref Brajlovi}, te porodice: Hajdini, Sjarina, Brajlovi}, Kuli} 111 i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

AVDO (HASAN) KLEPO
iz Jablanice
preselio na ahiret u nedjelju, 22. 8. 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. 8. 2010. u 17 sati u haremu Donje Paprasko Jablanica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, sinovi Ned`ad i Nihad, sestra [efika, brat Ibrahim, nevjeste Melina, Alisa, Fadila i [erifa, unuka Zana, zet Sulejman, sestri~na i brati}i, svastika Jasmina sa porodicom, {ure Sulejman, Rasim, Adem i Salem sa familijama, te porodice: Klepo, Sultani}, Lapo, Ivkovi}, Jablan, Veli}, D`ino, Me{uki}, Ov~ina, Tucakovi}, Kurt, Budim, Mujan, Grci}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. PTT

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ASIM (RAMIZ) SANCAKLI
preselio na ahiret u petak, 20. 8. 2010. u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. 8. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [ata, k}erke Edina, Amina i Amra, sinovi Edin i [eref, bra}a Esat i Suat, sestre Ifeta i Nimeta, unu~ad Ahmet, Melina i Emin, zet Marcel, te porodice: Cancakli i Adilovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

NAZA - CURA DRKI], ro|. PAMUK
preselila na ahiret dana 22. 8. 2010. u 74. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti 23. 8. 2010. u 17 sati (poslije ikindije namaza) u selu Kramari - Trnovo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Mujo, sinovi Esad i Omer, k}erka Mejra, snahe Ifeta i Mejra, unu~ad Belmin, Rijad i Almir, zet Safet, brat Zejnil, brati}i Mevsad i Almir, brati~ne Nerma i Emina, sestri} Ahmet, djever Bajro i jetrva Emina sa djecom Manelom i Mirelom, amid`i}i Dervo, Hamed, Salem, Vejsil, [e}o, amid`i~ne Huma, Mejra, Zlata, porodice: Drki}, Pamuk, Tatarovi}, ^olak, Hod`i}, Mili{i}, Leka, D`ihan, Elezovi}, ^erkez, Krupalija, [ehovi}, ^omor, Veli}, Hebibovi}, Bijelonja, Ho{i}, Fati} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. JASIN }e se prou~iti u Alibegovoj d`amiji istoga dana sa po~etkom u 21.00 sati (prije teravih namaza). PREVOZ obezbije|en ispred Centralne d`amije sa polaskom u 15.00 sati, na relaciji S. Kolonija - Kramari TRNOVO 11133-1nd`

OSMO (HAMDIJE) JUNUZOVI]
preselio iznenada na ahiret u utorak, 17. 8. 2010. u 41. godini na radu u Libiji. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. 8. 2010. u 17.30 sati u haremu „Pa~i}i“ - Doljani-Jablanica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Enisa, sin Bakir, k}i Na|a, brat Ismet, sestre: Kadira, Razija, Zuhra i Naza sa porodicama, te porodice: Junuzovi}, ]ori}, Velagi}, Kubi}, Salihovi}, Terko, Skender, Rado{, Zuki}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Doljanima u 17.30 sati. Prevoz obezbije|en - iz Sarajeva u 15 sati sa Stupa kod INTEREX-a, Kenana Dubravi}a 2 13041-1tt - iz Jablanice u 17 sati ispred Podbre{ke d`amije.

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

55

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 0 P037158 07 P Mostar, 16. 02. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji [emsa Jogunovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“, d.d. Mostar, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru, ulica Blajbur{kih `rtava, b.b. Mostar, protiv tu`ene Sabine Alihod`i}, iz Mostara - Splitska, 34 Mostar, radi isplate, vsp. 3.058,33 KM, vanraspravnim putem donio je dana 16. 02. 2010. godine, slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 5. 2003. godine do 30. 11. 2007. godine, iznos od 3.058,33 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 19. 12. 2007. godine (kao dana podno{enja tu`be), pa do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 180,00 KM, sve u roku do 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
U tu`bi primljenoj kod ovog Suda dana 19. 12. 2007. godine, tu`itelj navodi da je proizvo|a~ i distributer elektri~ne energije, a da je tu`enik potro{a~ - kupac elektri~ne energije, ~iji je objekat u Ulici Splitska, broj 34 Mostar, {ifra potro{a~a 41121257, priklju~en na tu`iteljevu distribucijsku niskonaponsku mre`u. Tu`itelj je tu`eniku redovno ispostavljao ra~une za utro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 5. 1. 2003. godine do 30. 11. 2007. godine, pa ukupan dug za ovaj period iznosi 3.058,33 KM. Ovaj Sud je otpremio dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju Federacije BiH „Dnevnom avazu“ tu`bu da istu objave obzirom da je tu`en Alihod`i} Sabina nepoznatog boravi{ta, {to su i u~inili i izvijestili ovaj Sud, da su Oglas - tu`bu dostavili dana 05. 03. 2009. godine. U skladu sa odredbom ~l. 348 ZPP-a protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`enom dostavljena na odgovor. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`enom dostavljena dana 20. 3. 2009. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu (~l. 347. st. 4 ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ena nije dostavila ovom Sudu odgovor na tu`bu. Obzirom da su ispunjeni uslovi iz odredbe ~l. 182 ZPP-a FBiH, Sud je donio presudu zbog propu{tanja. U skladu s odredbom ~l. 386. st. 1. ZPP-a FBiH, Sud je obavezao tu`enu da tu`itelju naknadi i tro{kove koji se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 90,00 KM, i takse na presudu u iznosu od 90,00 KM. PRAVNA POUKA Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 329 ZPP-a. Sudija [emsa Jogunovi}

56

Ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Ministarstvo prostornog ure|enja, obnove i povratka, na osnovu ~lanka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), a u vezi sa zaklju~kom Vlade KSB/SBK, broj: 01-05-254/10-34 od 30. 7. 2010. godine i aktom Agencije za dr`avnu slu`bu, Sarajevo broj: 04-34-8-129-2/10 od 13. 8. 2010. godine, objavljuje:

Mje{ovita srednja ekonomsko-ugostiteljska {kola, Travnik Broj: 122/2010. Datum: 20. 08. 2010. Na osnovu ~l. 100. Zakona o srednjoj {koli i odluke Upravnog odbora 115-3/2010. od 05. 07. 2010. godine Mje{ovita srednja ekonomsko-ugostiteljska {kola, Travnik objavljuje:

KONKURS
za prijem u radni odnos Konkurs se raspisuje za slijede}a radna mjesta: I. radni odnos na neodre|eno radno vrijeme prima se: 1. prof. vjeronauke na 20 ~asova II. radni odnos na odre|eno vrijeme prima se: 1. prof. matematike i informatike - norma ~asova do 15. 08. 2011. 2. prof. bosanskog jezika i knji`evnosti - norma ~asova do 07. 01. 2011. 3. prof. fizike - na 6 ~asova do 31. 08. 2011. 4. predava~ privrednog prava - na 6 ~asova do 31. 05. 2011. 5. predava~ kuharstva - na 4 ~asa do 30. 06. 2011. 6. predava~ uslu`ivanja - na 4 ~asa do 30. 06. 2011. 7. predava~ higijene i anatomije - na 5 ~asova do 30. 06. 2011. 8. prof. francuskog jezika - na 3 ~asa do 31. 05. 2011. 9. predava~ prakti~ne nastave iz kuharstva i uslu`ivanja - na 7 ~asova do 30. 06. 2011. 10. predava~ prakti~ne nastave u trgovinskoj struci - norma ~asova do 31. 08. 2011. Za sva radna mjesta radni odnos se zasniva od 01. 09. 2010. uz obavezno ljekarsko uvjerenje. Za sva radna mjesta kandidati moraju zadovoljavati uslove predvi|ene Nastavnim planom i programom i Zakonom o srednjoj {koli. Kandidati za koje ne postoji nastavni~ki fakultet trebaju imati polo`enu pedago{ko-psiholo{ku grupu predmeta. Izbor kandidata izvr{it }e se prema Kriterijima o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u javnim osnovnim i srednjim {kolama u SBK. Intervju sa kandidatima koji u potpunosti zadovoljavaju uslove Konkursa obavit }e se 01. 09. 2010. u 10,00 sati u prostorijama {kole. Prednost na Konkursu imat }e kandidati za dopunu norme iz drugih {kola SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu na Konkurs potrebno je prilo`iti: - diploma o ste~enoj stru~noj spremi u skladu sa Nastavnim planom i programom - rodni - vjen~ani list - kratka biografija - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta - dokumente za bodovanje u skladu sa Kriterijima o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u javnim osnovnim i srednjim {kolama SBK. Kompletnu dokumentaciju dostaviti u sekretarijat {kole li~no ili putem po{te na adresu ul. [kolska broj 11, Travnik. Za radna mjesta od II-4 do II-9 mogu}e je zasnovati radni odnos na odre|eno vrijeme sa nepotpunim radnim vremenom ili ugovorom o obavljanu povremenih i privremenih poslova. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

JAVNI NATJE^AJ
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA, OBNOVE I POVRATKA KSB/SBK I PRIPRAVNIK diplomirani in`enjer tehnologije - 1 (jedan) izvr{itelj Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|eniih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: VSS - VII stupanj, zavr{en fakultet tehnologije - biotehnolo{ki - prehrambeni odsjek Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstveniih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stupnja stru~ne spreme u tijelima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. god.) 2. uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda) 3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena zavr{enog studija 4. rje{enje o utvr|enom stupnju invalidnosti (za kandidate kod kojih postoji utvr|en invaliditet od 60% i vi{e) 5. uredno popunjen prijavni obrazac koji se koristi za potrebe Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta natje~aja, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja. Potrebne dokumente za poziciju pripravnika dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave u dva dnevna lista (ra~unaju}i posljednju objavu) putem po{te, preporu~eno na adresu: Ministarstvo prostornog ure|enja, obnove i povratka SBK/KSB Travnik Stani~na 43, 72270 Travnik sa naznakom: „Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Ministarstvu prostornog ure|enja, obnove i povratka KSB/SBK Travnik“ Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. MINISTAR Anto Lozan~i}, pr.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 056818 08 I Sarajevo, 14. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja izvr{enja „Intesa SanPaolo Banka“ d.d. BiH, ul. Obala Kulina bana br. 9a, Sarajevo, ranijeg naziva „UPI Banka“ d.d. Sarajevo, protiv izvr{enika Bo`ovi} Mire iz Sarajeva, ul. D`amijska br. 19., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje

kamatom po~ev od 13. 05. 2008. godine pa do isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 8,00 KM uz tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 99,20 KM. Obavezuje se izvr{enik da u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja tra`itelja izvr{enja namiri naprijed navedeno potra`ivanje, u suprotnom izvr{enje }e se provesti pljenidbom nov~anog potra`ivanja - plate izvr{enika koju isti ostvaruje kod poslodavca Tombola „Bingo-Spid“ sa sjedi{tem u ulici Zmaja od Bosne br. 97., u Sarajevu, odnosno pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari istog, te iz dobijenog iznosa namirenjem tra`itelja izvr{enja. SUDIJA Nives Abdagi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovore ovog suda u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranku. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

U PRODAJI JE NOVI BROJ

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 09. 09. 2008. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice sa protestom serijskog broja AF 1150934 od 08. 07. 2005. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.280,03 KM sa zakonskom zateznom

Alternativni lijek za va{u du{u
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 133303 10 P Sarajevo, 11. 8. 2010.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107033 09 I Sarajevo, 14. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu sudija Mehudin Durakovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika 1. Merka Ibrahimovi} iz Vogo{}e Blagovac III-7 DO, 2. Turabija Selimovi} iz Vogo{}e Blagovac I-br. 9, 3. Munib Kahri} iz Vogo{}e Blagovac I. br. 112, 4. Hajra Kahri} iz Vogo{}e Blagovac I-br. 112, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 05. 03. 2010. godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdate u Vogo{}i dana 21. 12. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.836,74 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 04. 06. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stanke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{enicima protekom roka od 15 dana.

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je 30. 3. 2010. tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „MIKRA“ Sarajevo, ul. Marka Maruli}a br. 2/VI protiv tu`enika Alisa Bubi} Ahmi} iz Sarajeva, ul. Mehe Smailagi}a br. 14. i Narcisa Bubi}a iz Vogo{}e, Blagovac II br. 19., radi isplate duga. Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 3.358,46 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, do isplate, uz naknadu tro{kova postupka. Poziva se i tu`ena, Alisa Bubi} Ahmi} da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Obajvljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

57

PREMIJER LIGA Slavija pora`ena u tre}oj doma}oj utakmici

Banovi}ani do bodova iz tri kontranapada
Gosti ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni
Fudbaleri Slavije nakon dvije doma}e pobjede kiksali su u tre}em susretu, a bolja od ekipe iz Lukavice bila je banovi}ka Budu}nost sa 3:2, kojoj je ovo prva pobjeda u sezoni. Gosti su do povoljnog rezultata do{li pokazav{i discipliniranu igru u odbrani, iskoristiv{i tri kontranapada od njih nekoliko. Slavija je od po~etka imala inicijativu, a u 14. i 19. minuti protivni~ki gol su iz daljine poku{ali ugroziti Marko Peri{i} i Du{an Nestorovi}. U 24. minuti Nedim Ogle~evac sjajno je uposlio Bojana Jaminu, ovaj je sna`no {utirao sa desetak metara iskosa sa desne strane, a lopta je uzdrmala lijevu stativu. U 43. minuti kada se niko nije nadao Dilaver Zrnanovi} sna`no je ubacio loptu iz auta u peterac, Ratko Dujkovi} je zaka~io loptu, a Emiru Ikanovi}u nije bilo te{ko da iz neposredne blizine ubaci loptu u gol. ^etiri minute nakon odmora uslijedio je novi {ok, Nermin Haski} je izbacio Almira [migaliovi}a, ovaj je povukao loptu i sa
Lu~i}: Ispo{tovali dogovor

Olimpik donio bodove iz Zvornika

„Vukovi“ hit prvenstva
Sarajlije ostvarile tre}u uzastopnu pobjedu, drugu u gostima
Nakon prvog kola i doma}eg poraza od @eljezni~ara, igra~i Olimpika nai{li su na kritike, ali na sre}u njihovog kluba, najprije }e biti da se radilo o lo{em danu. Olimpik je nakon te utakmice tri puta zaredom pobijedio, od toga na dva gostovanja i stigao na vrh tabele, rame uz rame sa Sarajevom. Nema sumnje da je, uz ostalo, jedan od bitnih faktora i forma novoprido{log golmana Mladena Lu~i}a. U prvom dijelu pro{le sezone Olimpik se mu~io s golmanima, sada to nije slu~aj. U posljednjim utakmicama sve izgleda puno bolje, pa je u ovom kolu stradala zvorni~ka Drina. - Prvo poluvrijeme bili smo ravnopravni, ali to nije bila `eljena igra. U nastavku smo ispo{tovali dogovor iz svla~ionice i zaslu`eno stigli do trijumfa ka`e Lu~i}. Start „Vukova“ za neke je iznena|enje, ali ne i za fudbalere sarajevskog premijerliga{a. - Na{e ambicije su visoke. @elimo ostati u vrhu, me|u prva tri. To mo`emo samo velikim zalaganjem svih igra~a i mislim da se za sada tako i pona{amo naglasio je ~uvar mre`e Olimpika.
N. D.

Detalj sa susreta: Budu}nost igrala disciplinirano u odbrani

(Foto: I. [ebalj)

desetak metara pospremio u mre`u. U 56. minuti Bojan Regoje sna`no je {utirao sa 18 metara, golman Muris Husi} je odbio loptu, a na nju je natr~ao Igor Radovanovi} i smanjio na 1:2. Kada je Almir [migal-

Slavija 2 (0:1) 3 Budu}nost
Stadion SRC Slavija u Lukavici Gledalaca: 1.000 Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) 7 Pomo}nici: Rodoljub Topi} (^elinac) i Elvir Grabus (Travnik) Delegat: Slobodan \or|i} (Bijeljina) Strijelci: 0:1 - Ikanovi} (43, Zrnanovi}), 0:2 - [migalovi} (49, Haski}), 1:2 - I. Radovanovi} (56), 1:3 - Haski} (76, [migalovi}), 2:3 - Regoje (85, penal) @uti kartoni: Todorovi}, Simi} (Slavija), [migalovi}, Halilovi}, Kurti}, Husi} (Budu}nost) Igra~ utakmice: Almir [migalovi} (Budu}nost) 7

Tabela
Rezultati 4. kola: Sloboda @eljezni~ar 2:0, Vele` - Rudar 3:0, Leotar - Travnik 1:0, Drina - Olimpik 1:3, Sarajevo - Zrinjski 1:0, ^elik Borac 0:1, Slavija - Budu}nost 2:3, [iroki Brijeg Zvijezda (sino}). Parovi 5. kola (28./29.avgust): Zrinjski - Sloboda, Budu}nost - Sarajevo, @eljezni~ar - Leotar, Borac Slavija, Rudar - ^elik, Olimpik - Vele`, Zvijezda - Drina, Travnik - [iroki Brijeg.
1. Sarajevo 2. Olimpik 3. Vele` 4. Borac 5. Rudar 6. @eljezni~ar 7. Sloboda 8. Zvijezda 9. Slavija 10. Budu}nost 11. ^elik 12. Leotar 13. Zrinjski 14. [iroki 15. Travnik 16. Drina 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 6:2 5:3 6:1 6:4 4:5 5:4 4:4 3:3 7:8 5:6 3:4 2:3 5:5 4:5 3:6 2:7 9 9 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 1

SLAVIJA Dujkovi} 5 Popovi} 5 (52. B. [e{lija 5) Regoje 5,5 Stankovi} 5,5 Nestorovi} 5,5 Ogle~evac 5 (46. Ra{evi} 5,5) Peri{i} 5 (80. Radonja -) Simi} 5,5 Todorovi} 5 Jamina 5,5 I.Radovanovi} 5,5 Trener: Dragan Bjelica

BUDU]NOST Husi} 6 Omi} 6 Kurti} 6 ^ergi} 6 Zrnanovi} 6 Halilovi} 6 Smaji} 6 (72. ^oli} -, 90. Kavazovi} -) Sarajli} 6 Haski} 7 [migalovi} 7 Ikanovi} 6,5 (64. Jahi} 6) Trener: Munever Rizvi}

Rudar visoko pora`en u Mostaru

Gavran: Zamjerka kompletnoj odbrani
Trener prijedorskog premijerliga{a Boris Gavran iznena|en je lo{om igrom kompletne odbrane svojih izabranika protiv Vele`a. Nakon samo 12 minuta bilo je 2:0 za Mostarce i ve} tada je susret bio rije{en. - Ne mogu biti zadovoljan igrom u odbrani. Ve} u 24. sekundi primamo {okantan gol, a potom u 12. i drugi. Posebno su me razo~arali igra~i u koje imam najvi{e povjerenja - rekao je GavrV. V. an.

ovi} u 76. minuti, sada na asistenciju Haski}a, sa petnaestak metara pogodio nebranjeni dio mre`e bilo je jasno da }e bodovi oti}i u Banovi}e. Tra~ak nade u 85.

donio je Regoje pogotkom iz penala, nakon {to je Edis Kurti} igrao rukom, ali ipak do kraja doma}i fudbaleri nisu imali snage da izjeG. IVANKOVI] dna~e.

Travni~ani minimalno izgubili u Trebinju

Poraz ko{tao {est `utih i jedan crveni karton
Nogometa{i Travnika nakon neuspjeha protiv Zvijezde (1:2) i Slobode (0:2) do`ivjeli su i tre}i gostuju}i poraz, ovaj put u Trebinju od Leotara minimalnim rezultatom 0:1. U timu trenera Ned`ada Selimovi}a nedostajali su pocrvenjeli Midhet Saraj~i}, te povrije|eni Nihad Ribi}, Nenad Eri}, Kenan Kara|oz i Adin Lihovac. Ipak, momci koji su nastupili na Policama pru`ili su dobru partiju i bili blizu boda, ali je u najboljoj prilici sudija Anto @ivkovi} umjesto penala dodijelio `uti karton Jasminu Kola{incu. Pored poraza, „Veziri“ su dobili {est `utih i jedan crveni karton, koji je nakon drugog `utog zaradio kapiten Elvedin Varupa. - Mada smo bili znatno oslabljeni, ovo nam je bila najbolja gostuju}a partija ove sezone. Mislim da nam nije dosu|en ~ist penal nakon prekr{aja nad Kola{incem, ali nas vi{e boli {to smo prestrogo dobivali kartone, a to nas je oslabilo za sljede}u utakmicu - reS. P . kao je Selimovi}.

Gavran: Razo~aran igrom

Stojanovi} odlu~io me~ u Trebinju

Leotar }e igrati jo{ bolje
Tek u ~etvrtom kolu Leotar je osjetio slast pobjede. Na Policama je savladana ekipa Travnika, koja je mogla biti ispra}ena iz grada na Trebi{njici i sa vi{e lopti u mre`i da su napada~i trebinjskog premijerliga{a imali svoj dan. Travnik prakti~no nije prelazio centar, pa je zbog toga i golman Trebinjaca Bo{ko Milenkovi} ostao neocijenjen. Povratniku u redove Leotara Nenadu Purketu Stojanovi}u posre}ilo se da ve} na svom debiju postigne pogodak, koji je na kraju bio vrijedan tri boda. - Ostvarila mi se velika `elja. Najva`nije da smo ostvarili prvu pobjedu i vjerujem da }e u nastavku sezone igrati jo{ bolje, jer je ova ekipa veoma mlada, darovita - rekao je Stojanovi}.
M. P .

Kola{inac (lijevo): Umjesto penala, `uti karton

Evropa na dlanu

58

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

sport

PRVA LIGA FBiH Odigrane utakmice drugog kola

Maksimalni u~inak Kraji{nika
Derbi izme|u Krajine i Jedinstva igran pred 3.000 gledalaca
Odigrane su utakmice 2. kola Prve lige FBiH u fudbalu. ^esa). Trener: Avdo Kurdija. RADNIK: Fejzi} 6, Jahi} 6,5, Sejfovi} 6, ^ili} 6, Lemezan 6, Ibrica 6, Hajdarovi} 6, Ibrahimovi} 6, Spahovi} 6,5 (77. Soki} -), Sadikovi} 5,5 (55. Pala{ 5), [eko 6,5. TreD. B. ner: Amir Be}a. Kova~evi} 5,5, ^ukle 5 (50. Idrizovi} 6), Hebibovi} 5, [imunovi} 6, Hero 5,5. Trener: Haris Bubalo. M. Ko.

Gradina GO[K

0 0

Miler: Het-trik za Rend`erse protiv Hibernijana

(Foto: Reuters)

Austrija
Rezultati 5. kola: Vaker Linc 2:0, Kapfenberger Austrija 1:1, Viner Noj{tat - Rid 0:5. Rapid Materzburg 2:0. Poredak: Rid 12, Vaker 10, Rapid 9, Austrija i Kapfenberger po 8.

Zagreb - Inter 2:1. Hajduk - Zadar, Slaven Belupo - Dinamo (sino}). Poredak: Rijeka i Zagreb po 13, Hajduk 10, RNK Split i Slaven po 9...

Rusija
Rezultati 18. kola: Rostov - Spartak N. 1:1, Spartak M. - Tom 4:2, Samara Terek 1:3, Sibir - Amkar 1:0, Dinamo - Lokomotiv 3:0, Rubin - Saturn 2:0. Poredak: Zenit 40, Rubin 36, CSKA 33, Spartak N. 32, Rostov 29, Spartak M. 26...

Belgija
Rezultati 4. kola: @erminal - Vesterlo 0:0, Lirs Kortrijk 1:2, Lokeren Anderleht 0:3, Varegem Serkl Bri` 4:0, St. Truiden - Standard 1:0. Poredak: Anderleht i Kortrijk po 10, Genk i Mehelen po 9...

Gradski stadion u Srebreniku. Gledalaca: 300. Sudija: Jakov Tabak (Tomislavgrad) 6,5. @uti kartoni: S. Ke{etovi}, [ehri}, Ordagi} i [kahi} (Gradina), Kari} i Rai} (GO[K). Igra~ utakmice: Antonio Soldo (GO[K) 7. GRADINA: Zuki} -, [ehri} 6, Savi} 6,5, [kahi} 6,5, H. Ke{etovi} 6,5, S. Ke{etovi} 6, Smajlovi} 6 (53. Salihba{i} 5,5), Ma{i} 6 (69. Omerba{i} 5,5), @eri} 6,5 (79. Huseinba{i} -), Ordagi} 5,5, Salki} 6. Trener: Vehbija Husi}. GO[K: Soldo 7, Rai} 6, [abanovi} 6,5, Koji} 6,5, [aboti} 6,5, Kadri} 6, Bajri} 6 (73. Tomi} -), Zlomisli} 6, Ragu` 6 (84. Badali} -), Kari} 6,5, Markovi} 6 (90. Pinjuh -). Trener: Damir Borovac. O. M.

Krajina Jedinstvo

1 1

Kraji{nik Gora`de

2 1

Srbija
Rezultati 2. kola: BSK Vojvodina 0:2, ^ukari~ki - Borac 0:1, Sevojno OFK Beograd 1:0, Jagodina - Smederevo 1:0, Metalac - Rad 0:0.

Bosna Radnik

1 1

Holandija
Rezultati 3. kola: Ajaks Roda 3:0, Groningen Graf{ap 2:1, Herenven Breda 3:1, Vitese - Tvente 0:3, Ekscelzior - Nijmegen 4:2, Utreht - Viljem 3:0, Herakl - Feejenord 1:1, Venlo - Den Hag 2:3, PSV - Alkmar 3:1. Poredak: PSV 9, Ajaks 7, Nijmegen i Ekscelzior po 6, Tvente i Groningen po 5...

[kotska
Rezultati 2. kola: Hamilton - Harts 0:4, Sent D`onston - Aberdin 0:1, Hibernian - Rend`ers 0:3, Seltik - St. Miren 4:0, Daundi junajted - Invernes 0:4, Kilmarnok - Madervel 0:1.

Hrvatska
Rezultati 5. kola: Cibalia RNK Split 0:1, Istra Osijek 1:2, Karlovac - Rijeka 0:1, Lokomotiva [ibenik 0:0, Vara`din Hrvatski dragovoljac 2:0 (strijelac Fe|a Dudi}),

Gradski stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 600. Glavni sudija: Elvis Muji} (Banovi}i). Strijelci: 1:0 D`afi} (29), 1:1 - [eko (37). @uti kartoni: D`afi}, Genjac, Dedi} (Bosna), Hajdarovi}, Fejzi}, Sejfovi}, ^ili}, Ibrica, Ibrahimovi}, Spahovi} (Radnik). Igra~ utakmice: Mirza D`afi} (Bosna) 7. BOSNA: Bekan 6, Mustagrudi} 6, ^ehaji} 6 (67. Dedi} ), Hod`i} 6,5 (67. Lepi} 6), ^abaravdi} 6, D`afi} 7, A. Genjac 6, Ferhatovi} 6, Alijagi} 6, E. Genjac 6, Bajri} 6 (77.

Gradski stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca: 600. Glavni sudija: Senad Had`imejli} (Travnik). Strijelci: 0:1 - Ferhatovi} (17), 1:1 - Turbi} (20), 2:1 - E. [abi} (55). @uti kartoni: E. [abi}, Sarajlija, Mr`ljak, Kahrimanovi} (Kraji{nik), Korda, Ferhatovi}, Dosti}, Romovi}, Omanovi}, Kamenica, ]ehaji} (Gora`de). Igra~ utakmice: Adin Kahrimanovi} (Gora`de) 7,5. KRAJI[NIK: Me{anovi} -, Kahrimanovi} 7,5, Mr`ljak 7, Bekanovi} 6,5, 7, Sarajlija 6,5, Halilovi} 7, Ive{i} 6,5, Dedi} 7,5, E. [abi} 7 (71. Bajri}), Ed. [abi} 6 (57. Sa. [abi} 6), Turbi} 7. Trener: Fahrudin [ehi}. GORA@DE: Babovi} 6, Kamenica 5,5, Pjevi} 5 (74. Prolaz -), Omanovi} 5, Isakovi} 6, Korda 5,5, Lemi} 5,5, Ferhatovi} 6,5, ]ehaja 5, Ramovi} 5,5 (80. Didovi} -), Dosti} 5,5 (56. Maslo 5,5). Trener: E. ^. Sead Gabela.

^abaravdi}: Remi Bosne na doma}em terenu

^apljina Iskra

4 2

Kmeta{ (20 penal), 2:2 - Seferovi} (41), 3:2 - Kuki} (52), 4:2 - Rai~ (65). @uti kartoni: Obad, Mio~evi}, Rodrigez (^apljina), Vrban, Drobi}, [ari}, Oru~ (Iskra). Igra~ utakmice: Sabahudin Jusufba{i} (^apljina) 7,5. ^APLJINA: Josi} 6,5, Coronel 7, Mio~evi} 7, Beni} 6,5, D`ananovi} 6,5, Jusufba{i} 7 (81. Vila - ), Obad 6,5, Rai~ 7, Orta{ 6,5 (74. Rodrigez - ), Viskovi} 7, Kuki} 7 (74. Oioli ). Trener: Jusuf ^izmi}. ISKRA: [abi} 6 (46. Perkovi} 6), Vrban 5,5, Oru~ 5,5, ^ehaja 5,5, Drobi} 6, Kmeta{ 6, [ari} 5,5, Seferovi} 6, Su~i} 5,5 (62. Nebi} 5,5), Smaji} 6, Vrlji} 5,5 (59. Sivac 5,5). Trener: Senad Er. B. Smaji}.

Gradski stadion u Cazinu. Gledalaca: 3.000. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica) 6,5. Strijelci: 1:0 - Al. Ra~i} (40 penal), 1:1 - [eta (48). @uti kartoni: Am. Ra~i}, Hu{i}, D`elalagi} (Krajina), Sarajki}, Cana, [unti}, Mirvi}, Treji} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Aladin [i{i} (Krajina) 7. KRAJINA: Keranovi} 7, Am. Ra~i} 7, Hu{i} 6,5, Smaji} 6, Pali} 6, Purivatra 6, Al. Ra~i} 7, D`elalagi} 6,5 (83. Kaukovi} -), Reki} 6,5, Nuhanovi} 6,5 (87. Por~i} ), [i{i} 7 (72. Bajramovi} ). Trener: Izet Ra~i}. JEDINSTVO: Abdihod`i} 7, Muli} 7, Sarajki} 6,5, Ifti} 6, Sejdi} 7, Cana 6, [eta 6,5, Dizdarevi} 6 (89. [ahinovi} -), [unti} 6 (85. Treji} -), ^aki} 6, Mirvi} 6,5 (86. Haramba{i} -). Trener: BenjaS. J. min Klju~anin.

Omladinac SA[K Napredak

2 1

Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca: 300. Glavni sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 6. Strijelci: 1:0 - Jusufba{i} (13), 2:0 - Mio~evi} (18), 2:1 -

Rudar Igman

2 1

Turska
Rezultati 2. kola: Antalijaspor - Sivaspor 1:1, Be{ikta{ - Bujuk{ehir 0:2, Kajzerispor - Karabukspor 1:0, Konjaspor - Eski{ehirspor 2:1. (M. T.)
Rezultati 2. kola: Bosna (V) - Radnik (H) 1:1, Rudar (K) - Igman 2:1, Ora{je - Slaven 4:0, Gradina - GO[K 0:0, ^apljina - Iskra 4:2, Kraji{nik - Gora`de 2:1, Krajina - Jedinstvo 1:1, Omladinac SA[K Napredak 2:1. Naredno kolo (28. i 29. avgust): Radnik (H) - Kraji{nik, Iskra - Gradina, GO[K - Omladinac, Igman - Bosna (V), Jedinstvo Rudar (K), Gora`de ^apljina, Slaven - Krajina, SA[K Napredak - Ora{je.

Tabela
1. Kraji{nik 2. GO[K 3. Jedinstvo 4. Rudar (K) 5. Bosna (V) 6. SA[K N. 7. Ora{je 8. Omladinac 9. ^apljina 10. Slaven 11. Radnik (H) 12. Krajina 13. Igman 14. Gradina 15. Gora`de 16. Iskra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 6:1 4:1 4:1 3:2 3:2 6:4 4:3 2:2 4:6 1:4 2:2 1:1 1:2 2:5 2:4 3:8 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0

Prva liga RS
Rezultati 2. kola Prve lige RS u fudbalu: BOSANSKI NOVI: Sloboda - Radnik 2:1, BANJA LUKA: BSK - Sloboda (MG) 1:0, BOSANSKA GRADI[KA: Kozara - Drina HE 1:0, MODRI^A: Modri~a Maxima - Famos 2:1, DOBOJ: Slo1. Podrinje 2. Sloboda (BN) 3. Lakta{i 4. Kozara 5. Sloga 6. Sloboda (MG) 7. Modri~a Max 8. Drina HE 9. BSK 10. Proleter 11. Mladost 12. Famos 13. Sutjeska 14. Radnik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

ga - Mladost 3:1, FO^A: Sutjeska - Lakta{i 0:0, JANJA: Podrinje - Proleter 3:0. Parovi 3. kola: Proleter Sloboda (BN), Lakta{i - Podrinje, Mladost - Sutjeska, Famos - Sloga, Drina HE - Modri~a Maxima, Sloboda (MG) - Kozara, Radnik - BSK.
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5:2 4:3 2:1 2:1 4:3 2:2 2:2 1:1 1:1 2:3 2:3 2:3 0:2 2:4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca: 200. Sudija: Ilija @ivkovi} (Ora{je) 7. Strijelci: 1:0 - Remeti} (46), 1:1 - Kudra (58), 2:1 - Bajramovi} (80). @uti kartoni: Spahi} (Rudar), ^ukle, Hebibovi}, Kudra (Igman). Crveni karton: Hebibovi} (Igman). Igra~ utakmice: Josip Tomi} (Rudar) 7. RUDAR: Strika 6, Krd`ali} 6, Kubat 6, Imamovi} 6, Spahi} 6,5 (70. Hrustanovi} 6), Turudija 6, Prki} 5,5, Tomi} 7, Remeti} 6,5 (78. Bajramovi} 6), Muri} 6, Neimarlija 5,5 (63. ^ehaji} 5,5). Trener: Almir Ja{arspahi}. IGMAN: Bobi} 6,5, Mehi} 6, Dizdarevi} 5,5 (75. Maci} -), \apo 6, Murti} 6, Kudra ,5,

Stadion u Mionici. Gledalaca: 500. Sudija: Danije Bojo (Kiseljak) 7. Strijelci: 1:0 - Huseinagi} (32), 2:0 Omeragi} (57), 2.1 - Turkovi} (59). @uti kartoni: Arnautovi}, Rahmanovi}, Ahmetovi}, Omeragi}, Zoni} (Omladinac), Turkovi}, Janjo{, Kozica (SA[K). Crveni karton: Huseinagi} (Omladinac, 90.), Smaji} (SA[K, 90.) Igra~ utakmice: Nedim Huseinba{i} (Omladinac) 7,5 OMLADINAC: Bilajac 6,5, A. Huseinba{i} 7, N. Huseinba{i} 7,5, Huseinagi} 5, Hasanovi} 6,5, Arnautovi} 6,5,Agati} 6,5, Sulji} 6,5 (82. Zoni} -), Bratanovi} 6,5, Rahmanovi} 6 (60. Salihba{i} 6), Omeragi} 7 (75. Ahmetovi} -). Trener: Fuad Grbe{i}. SA[K NAPREDAK: Hukara 6,5, Halilovi} 6,5, ^i{ija 6, Begi} 5,5, Dokara 6,5, Janjo{ 6, Kozica 5,5, Mrvi} 5,5 (58. Smaji} 5), Teskered`i} 6, Bajraktarevi} 6,5 (80. Moco -), Turkovi} 6,5. Trener: FaD`.D. dil Hod`i}.

U Beogradu u 87. godini

Preminuo Stjepan Bobek
Ju~er je u Beogradu u 87. godini preminuo Stjepan Bobek, jedan od najboljih fudbalera na prostoru biv{e Jugoslavije. Bobeka su smatrali jednim od najboljih hrvatskih nogometa{a svih vremena, a bio je iznimno ma{tovit i elegantan napada~. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 63 puta i postigao je rekordnih 38 golova. Nastupio je na dva SP-a (1950. i 1954.), a na Olimpijskim igrama 1948. u Londonu i 1952. u Helsinkiju osvojio je srebrne medalje. Bobek je ro|en 3. decembra 1923. godine u Zagrebu, a nogometom se po~eo baviti u Derbiju iz zagreba~koga Trnja, a potom je igrao za Zagreb, Li~anin i Gra|anski. Poslije Drugog svjetskog rata s ve}om grupom zagreba~kih nogometa{a pristupio je beogradskom Partizanu ~iji je dres nosio 13 godina. Za Partizan je odigrao 468 utakmica i postigao 403 gola, a 1995. godine je progla{en za najboljeg nogometa{a tog kluba svih vremena. U karijeri je popularni „[tef“ zabio vi{e od hiljadu pogodaka. Po zavr{etku igra~ke karijere trenirao je Partizan, Dinamo, Vardar, Galeniku, var{avsku Legiju, Panatinaikos, Olimpiakos i Espera(M. T.) ncu.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

59

ENGLESKA Katastrofa Aston vile

Njukasl po uzoru na ^elzi i Arsenal
Man~ester junajted ispustio pobjedu na gostovanju kod Fulama
Fudbaleri Njukasla ugledali su se na ^elzi i Arsenal, po{to su i sami ju~er savladali Aston Vilu sa 6:0. Briljirao je Endi Kerol (Andy Carroll) koji je postigao het-trik. Najve}u priliku za Vilu propustio je D`on Kerju (John Carew) koji je proma{io jedanaesterac u 10. minuti, nakon ~ega im je uslijedila katastrofa. Fulam i Man~ester junajted podijelili su bodove,

Makun sa Pjani}em slavi pogodak za Lion

FRANCUSKA Odigrano 3. kolo

Bez golova u Monpeljeu
Lion napokon pobijedio, Tuluz prvi na tabeli
Za razliku od prva dva kola koja su obilovala iznena|enjima, tre}e je proteklo uz ve}inom o~ekivane rezultate. [ampion Marsej i Lion ostvarili su svoje prve „trice“ u sezoni. Miralem Pjani} odigrao je 62. minute za „Lavove“, koji su pobijedili golom @ana Makuna (Jean Makoun). Danijel Braten (Daniel Braaten) i Etjen Dido (Etienne Didot) su bili strijelci za neo~ekivanog lidera na tabeli, Tuluza, ekipu koja je osvojila maksimalnih devet bodova. Kapiten bh. reprezentacije Emir Spahi} odigrao je cijeli me~ za Monpelje koji je na svom terenu odigrao samo 0:0 protiv Kaena. Rezultati i strijelci 3. kola: Okser - Valensijen 1:1 (Jelen 69 - Danik 66), Lens - Monako 2:2 (Adrijano 73 autogol, Rude 83 - Nikulae

Tabela
1. Tuluz 2. Kaen 3. Ren 4. Valensijen 5. Nica 6. Monpelje 7. PS@ 8. Lens 9. So{o 10. Lion 11. St.Etjen 12. Nansi 13. Marsej 14. Okser 15. Monako 16. Lil 17. Lorijen 18. Brest 19. Bordo 20. Arl 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 3 6:2 5:3 4:1 4:3 3:2 1:0 3:1 4:4 4:4 3:3 4:5 3:5 5:5 4:4 2:2 1:1 3:6 1:4 1:3 2:5 9 7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 0 0

Tabela
1. ^elzi 2 2. Arsenal 2 3. Man~ester j. 2 4. Bolton 2 5. Birmingem 2 6. Vulverhempton2 7. Totenhem 2 8. Njukasl 2 9. Blekburn 2 10. Blekpul 2 11. Aston vila 2 12. VBA 2 13. Fulam 2 14. Liverpul 1 15. Man~ester s.1 16. Sanderlend 2 17. Everton 2 18. Stouk 2 19. Vigan 1 20. Vest hem 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 11:0 0 7:1 0 5:2 0 3:1 0 4:3 0 3:2 0 2:1 1 6:3 1 2:2 1 4:6 1 3:6 1 1:6 0 2:2 0 1:1 0 0:0 1 2:3 1 1:2 2 2:4 1 0:4 2 1:6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0

Efektan poku{aj Dejvisa: Fulam i Man~ester junajted su remizirali

(Foto: AFP)

odigrav{i 2:2. Junajted je dva puta vodio, ali je `ilavi londonski tim uspio do}i do remija. Nakon {to je prvo u 84. minuti sam sebi dao gol, kona~an rezultat postavio je Hangeland u 90. minuti. Rezultati i strijelci 2. kola: Fulam - Man~ester Junajted 2:2 (Dejvis 57, Ha-

ngeland 90 - Skols 11, Hangeland 84 autogol), Njukasl - Aston Vila 6:0 (Barton 12, Nolan 31, 87, Kerol 34, 67, 90), Vigan - ^elzi 0:5 (Maluda 34, Anelka 48, 52, Kalu 78, 90), Arsenal - Blekpul 6:0 (Volkot 12, 39, 58, Ar{avin 32 penal, Dijabi 49, [amak 83), VBA - Sanderlend 1:0 (Odemvingi

81), Stouk - Totenhem 1:2 (Fuler 25 - Bejl 20, 30), Vest hem - Bolton 1:3 (Nobl 79 penal - Apson 48 autogol, Elmander 68, 84), Everton - Vulverhempton 1:1 (Kejhil 43 - Blejk 74), Birmingem - Blekburn 2:1 (Gardner 57, 71 - Nzonzi 71). Danas: Man~ester siti (A. ^.) Liverpul (21).

19, Obamejang 69), Lion Brest 1:0 (Makun 20), Marsej - Lorijen 2:0 (Heince 6, Taivo 72), Nica - Nansi 1:1 (Fae 26 - Efulu 85), Ren St.Etjen 0:0, Tuluz - Arl 2:1 (Braten 36, Dido 61 - \a \e|e 64), So{o - Lil 0:0, Monpelje - Kaen 0:0, PS@ Bordo (sino}). (Z. [.)

Voskamp postigao osam golova
Johan Voskamp je ime 25-godi{njeg holandskog napada~a koji je imao vi{e nego sjajan debi u dresu svog novog kluba, Sparte iz Roterdama. On je postigao ~ak osam golova u utakmici 2. kola holandske Druge lige u susretu protiv Almere sitija, koji je Sparta dobila s nevjerovatnih 12:1. Olak{avaju}a je ~injenica za Spartu bila da je igrala s igra~em vi{e od 17. (A. N.) minute.

Katalonci osvojili Superkup [panije

Interu pripao italijanski Superkup

Barca i Mesi poigrali Benitez startao pobjedom se sa Seviljom
Sevilji je pobjeda od 3:1 iz prve utakmice bila premalo, naro~ito kada se u obzir uzme da je Barcelona u revan{ Superkupa u{la u najja~em sastavu. Nakon blijede predstave na Mesi: Sedmi het-trik u dresu Barcelone (Foto: AFP) Mundijalu, Lionel Mesi (Messi) ponovo nastup dobio je i David Vije preuzeo Barcelonine ko- lja (Villa), koji je debitirao nce i sa sedmim het-trikom ulaskom u 59. minuti umjeu dresu katalonskog kluba sto Pedra. Madridska predvodio je do pobjede od „Marca“ golgetera {panske 4:0 i prvog trofeja u sezoni, a reprezentacije opisala je kao Barcinog ukupno devetog novog muzi~ara u katalonskom orkestru. Superkupa u historiji. Ostalo je pitanje {ta }e biti - Rezultat iz prvog me~a bio je jako nepovoljan, ali sa Zlatanom Ibrahimovi}em, uspjeli smo osvojiti jo{ je- po{to je trener Barcelone Pep dnu zna~ajnu titulu. Igramo Gvardiola (Guardiola), ostasve bolje i u`ivamo u fudba- viv{i ga na klupi, poja~ao lu koji gajimo - rekao je Me- {pekulacije o njegovom skor(M. T.) si. Osim Mesija, pohvale za om odlasku. Inter je u Superkupu Italije sa 3:1 savladao Romu i tako na odli~an na~in otvorio sezonu. Novi Trener Rafael Benitez je startao pobjedom, a najvi{e ga mo`e radovati efikasni Samuel Eto (Eto’o). Roma je povela preko D`ona Arnea Risea (John Arne Risee) u 21. minuti. U 42. minuti Goran Pandev je izjedna~io, a golovima u 71. i 80. minuti Eto donio pobjedu za Inter. - Veoma sam sretan. Pokazali smo karakter nakon primljenog gola. Jasno je da

nije bilo lako jer je ovo bio prvi zvani~ni me~ za nas. Jako je vru}e, a neki igra~i su se kasno priklju~ili ekipi nakon Svjetskog prvenstva. Najljep{e sino} je bila reakcija ekipe - rekao je Benitez. Zanimljivo da je Benitez izveo isti sastav sa kojim je @oze Murinjo (Jose Mourinho) savladao Bajern u finalu Lige prvaka. Nakon drugog gola Intera utakmica je bila prekinuta pet minuta jer su navija~i Rome ubacivali baklje u teren. (A. N.)

NJEMA^KA Kompletirano prvo kolo

Bajer pokorio Dortmund
U Njema~koj je ju~er kompletirano prvo kolo Bundeslige. Majnc je na svom terenu savladao [tutgart, dok je Bajer osvojio tri boda na gostovanju u Dortmundu. Rezultati i strijelci 1. kola: Majnc - [tutgart 2:0 (Alagui 26, Rasmusen 47), Borusija Dortmund - Bajer 0:2 (Barneta 19, Augusto 22). Bajern - Volfsburg 2:1 (Miler 9, [vajn{tajger 90+1 - D`eko 55), Keln - Kajzerslautern 1:3 (Novakovi} 8 Laki} 70, 84 Ili~evi} 88), Hofenhajm - Verder 4:1 (Ba 20, Mlapa 37, Ibi{evi} 41, Salihovi} 43 - Frings 3 penal), Frajburg - Sent Pauli 1:3 (Sise 78 - Bol 83, [ukuta Pa{u 89, Bartels 90), Borusija Menhengladbah - Nirnberg 1:1 (Idrizu 31 - Hegeler 15), Hanover Ajntraht 2:1 (Rau{ 21, Ja Konan 75 - Koler 28), Hamburg - [alke 2:1 (Van Nistelroj 46, 83 - Farfan 80).

Obe{te}enje za Ozila 250 miliona eura
Madridski Real, koji je prije nekoliko dana s njema~kim reprezentativcem Mesutom Ozilom potpisao {estogodi{nju saradnju, u ugovor je unio klauzulu po kojoj je visina obe{te}enja za ovog igra~a 250 miliona eura. Real je Ozila kupio od Verdera za 15 miliona eura, a ovako visokom otkupnom klauzulom `eli se za{tititi od mogu}nosti da njema~ki igra~ pre|e u drugi klub prije M. T. isteka ugovora.

Eto slavi svoj drugi gol

(Foto: AFP)

60

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

sport

RUKOMET Sutra u Doboju po~inje TV turnir {ampiona

Ja{ki}: Pokazao izuzetnu efikasnost na dva turnira

Ja{ki} se odli~no sna{ao u Zagrebu

Bosna BH Gas i Sloga u dru{tvu svjetskih velikana
Morali smo odbiti veliki broj vrhunskih ekipa, ka`u u Organizacionom odboru
Doboj }e od sutra, kada po~inje 42. me|unarodni TV turnir {ampiona, biti rukometni centar Evrope. Na turniru }e u~estvovati {est prvaka, uklju~uju}i i najbolju evropsku ekipu u novom milenijumu - {panski Sijudad Real.

Nisam ni sanjao da }e me ovako fantasti~no primiti
Trener Kljai} zadovoljan je mojim nastupima, ka`e na{ rukometa{
Desno krilo rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Adnan Ja{ki} odli~no se uklopio u sastav prvaka Hrvatske, Zagreba CO. Na dva odigrana turnira, „Schlecker Cupu“ u Njema~koj, gdje su se sastali sa Kilom, Ademar Leonom i Vespremom, te u Pore~u gdje su snage odmjerili sa ljni su mojim igrama. Iskren da budem, nisam mogao ni sanjati da }e me suigra~i ovako fantasti~no primiti, ekipa je odli~na, svi su vrlo korektni - ka`e Ja{ki} koji je u Njema~koj igrao prete`no desnog beka i u tri utakmice postigao 12 golova. - Tu se nismo proslavili, jer su nam to bile prve pro-

Smje{taj ekipa
- Od osam ekipa u~esnica, jedino branilac naslova pobjednika od pro{le godine Vardar iz Skoplja i doma}a Sloga nisu osvojili titulu prvaka svojih zemalja u pro{loj sezoni. To je po{lo za rukom Sijudad Realu, ruskim ^ehovskim medvedima, francuskom Monpeljeu, slovenskom Celju, Kolubari iz Srbije i Bosni BH Gasu, aktuelnom osvaja~u duple krune u na{oj zemlji.

Lazarov je svjetski as
Zagreb sveke godine ima visoke ambicije, da li }e ove godine mo}i nadoknaditi odlazak Kire Lazarova. - On je zaista svjetski as i nije svejedno imate li njega u ekipi ili ne. Bit }e ga te{ko nadoknaditi, pogotovo {to nije do{ao Petar Metli~i} koji je trebao sti}i u zamjenu, ali bar }e ove sezoCimosom iz Kopra, Melsungenom i Gumersbahom, Ja{ki} je bio jedan od najefikasnijih igra~a. Na posljednjem turniru je Zagreb, koji }e ove godine u Ligi prvaka igrati u grupi sa Bosnom BHG, osvojio prvo mjesto i prema Ja{ki}evim rije~ima kako vrijeme prolazi ekipa igra sve bolje. - Odradili smo zaista vrhunske pripreme na Rogli, dodu{e dugo smo trenirali bez lopte, ali sada polako hvatamo optimalnu formu. I kondicioni, ali i prvi trener Nenad Kljaji} zadovone mla|i igra~i Kopljar i [tefan~i} dobiti ve}u minuta`u - mi{ljenja je Ja{ki} koji se u Pore~u imao priliku sastati i sa ostalim na{im internacionalcima Mirsadom Terzi}em (Vesprem), Adnanom Harmandi}em (Silkeborg) i Bojanom Skokom (Cimos) koji su tako|er igrali u Pore~u. vjere i to protiv veoma sna`nih protivnika. Budu}i da je Kiro Lazarov ~ekao prelazak u Sijudad Real, a da je Marko Koplar bio povrije|en, igrao sam beka. Kako je sara|ivati sa Bali}em? Pa on sam napravi sve tako da je na beku samo da ubaci loptu u gol. Me|utim, nije mnogo igrao dok sam ja bio na beku, mijenjao ga je David [piler koji je tako|er vrhunski srednji bek. Trenirati i igrati sa takvim rukometa{ima zaista je veliko zadovoljstvo A. ^. dodao je Ja{ki}.

Grupa 1
Sijudad Real ([panija) Celje Pivovarna La{ko (Slovenija) Kolubara (Srbija) Sloga (BIH)
Sijudad Real: Najbolja svjetska ekipa u ovom milenijumu

Grupa 2
Monpelje (Francuska) ^ehovski medvedi (Rusija) Vardar PRO (Makedonija) Bosna BH Gas (BiH) Morali smo odbiti veliki broj vrhunskih ekipa, kojima smo obe}ali da }emo ih pozvati na neki od narednih turnira - s pono-

som isti~e predsjednik Izvr{nog odbora Organizacionog odbora turnira i predsjednik Skup{tine op}ine Doboj Enes Suljkanovi}. Jedini problem za dobojske rukometne entuzijaste predstavlja smje{taj ekipa, jer je hotel „Bosna“ zatvoren ve} skoro tri godine. - Ostaje `aljenje {to ekipe putuju van Doboja, tako da je izostalo tradicionalno dru`enje vrhunskih ruko-

Eurosport 2 prenosi devet utakmica
Slika iz Doboja obi}i }e cijeli svijet, jer }e Eurosport 2 direktno prenositi ~ak devet utakmica sa dobojskog turnira, dok }e tri meta{a sa na{im sugra|anima na ulici, u parku, u kafi}ima i drugim javnim mjestima. Zbog toga }e ve}ina ekipa biti smje{tena u hotelima u susjednim op}inama Tesli}, Te{anj i Usora - dodaje Suljkanovi}. Generalni sekretar turnira Alen Petkovi} ka`e da }e Doboj u vrijeme turnira od 24. do 28. avgusta biti rukometni centar BIH. me~a biti emitovana u vidu snimka. Prvog dana turnira gledaoci {irom svijeta mo}i }e da posmatraju susrete Sloga-Sijudad Real. kada }e biti obavljen i `rijeb za Premijer ligu BIH u obje konkurencije. Organizovat }emo i seminar za trenere, a predava~i }e biti stratezi Celja i Sijudad Reala, Zvonimir Noka Serdaru{i} i Talant Du{ebajev - precizira Petkovi}. Turnir }e, nakon sve~anog otvaranja, otvoriti me~ Sloga - Sijudad Real (18 sati), a sutra }e jo{ igrati Vardar PRO - Monpelje (19.45), Bosna BH Gas ^ehovski medvedi (21.30).
G. STOJANOVI]

Sti`e i predsjednik IHF-a
Dobojski TV turnir {ampiona ve} se nalazi u kalendaru takmi~enja Evropske rukometne federacije (EHF), a sada se `eli oti}i i korak dalje. - Posljednjeg dana turnira na{ gost }e biti predsjednik Svjetske rukometne federacije (IHF) Egip}anin Hasan Mustafa, sa kojim }emo razgovarati o uvr{tavanju na{eg turnira u kalendar takmi~enja IHF-a. Sam dolazak Mustafe ogromna je nagrada za sve nas koji smo u i oko TV turnira {ampiona - ka`e Suljkanovi}.

Sutra nave~er prozivka u KK ^elik

Pra{ovi} se ne vra}a u Zenicu
Trener Marko Trbi}, koji se nalazi u kadru seniorske reprezentacije, sutra }e nakratko skoknuti do Zenice kako bi nave~er izvr{io prozivku za po~etak priprema ^elika, na kojoj bi se, uz igra~e pod ugovorom, trebali pojaviti i Muris Andelija i kapiten Haris Jahi}. - S njima smo dvojicom postigli dogovor o produ`enju ugovora i oni }e ostati i naredne sezone, dok je Elnis Pra{ovi} definitivno pristupio Trilandu - ka`e Trbi}, koji }e u narednim, uvodnim danima priprema, do okn~anja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, trena`ni proces povjeriti pomo}niku Kenanu Kaknji i kondicionom treneru prof. V. B. Muniru Selimovi}u.

Seminar za trenere
- Tokom takmi~enja bit }e odr`ana sjednica Izvr{nog odbora RSBiH,

Me|unarodni rukometni turnir „Banja Luka kup 2010’’

Borcu pripao bh. derbi protiv Izvi|a~a
Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 500. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin). Delegat: Nenad Kne`evi} (Banjaluka). Sedmerci: Borac m:tel 7 (4), Izvi|a~ MI grupa 2 (0). Isklju~enja: Borac m:tel 10 minuta, Izvi|a~ MI grupa 10 minuta. Rezultat: Borac m:tel - Izvi|a~ MI grupa 26:23 (12:12). BORAC M:TEL: Bla`evi} (22 odbrane, 2 sedmerca), Mali}, Gari} 2, Pucarevi}, Me|edovi} 3, Pani} 2, Halilbegovi} 2, Kulenovi}, Miki} 3 (2), Trkulja, \udurovi}, Vranje{ 4, [ubara 1 (1), Kara~i} 2, Ili} 2, Meli} 5 (1). Trener: Dragan Markovi}. IZVI\A^ MI GRUPA: Bumbar (11 odbrana, 3 sedmerca), Zelji}, Malinovi} 1, ^olak 1, Mati} 6, Zadro 1, Borac, Peri}, Mili~evi} 1, Lovrinovi} 5, S. Buri} 3, [arac, Gruji~i} 3, Ili} 1, B. Buri} (13 odbrana), D`eba 1. Trener: Tomislav Bo{njak. Derbi drugog kola petog Me|unarodnog rukometnog turnira ‘’Banja Luka kup 2010’’ odigrali su bh. predstavnici, Borac m:tel i Izvi|a~ MI grupa. Nakon izjedna~enog prvog poluvremena, Banjalu~ani su bili mnogo kvalitetniji u nastavku pa im je pripala zaslu`ena pobjeda - 26:23. U drugoj utakmici viceprvak Makedonije Vardar PRO je savladao Kolubaru 27:24. Turnir je zavr{en sino}, me~evima tre}eg kola, u kojima su se sastali Izvi|a~ MI grupa - Kolubara i Borac m.tel - Vardar PRO, nakon ~ega je uslijedila i ceremonija zatvaraS.K. nja ove smotre.

Bokserski me~ u njema~kom Erfurtu

Huki} odbranio titulu prvaka svijeta
Pred vi{e od 5.000 gledalaca u njema~kom gradu Erfurtu profesionalni bokser Muamer Huki}, ili, kako ga u Njema~koj zovu, Marko Huk (Marco Huck), odbranio je titulu prvaka svijeta u polute{koj kategoriji u verziji WBO. Njegov izaziva~ bio je nepobjedivi Amerikanac Met Godfri (Matt Godfrey). Nakon {to je ~etiri puta le`ao na podu, u 5. rundi sudija je, nakon jedne serije Huki}a, prekinuo ovaj neravnopravan me~. Huki} je ina~e O. B. ro|en u Sjenici.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 23. avgust/kolovoz 2010.

61

KO[ARKA Bh. reprezentacija ve~eras igra protiv Ma|arske

Ostala jo{ borba za ~ast
Moramo vratiti dobru atmosferu, ka`e selektor Had`i}
Ko{arka{ka reprezentacija BiH ve~eras }e u 20.45 sati u sarajevskoj dvorani „Mirza Deliba{i}“ odigrati {estu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2011. u Litvaniji, a svima je jasno da su {anse da se na|emo na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta kroz ove kvalifikacije odavno izgubljene. Utakmica je igra~ima prije svega prilika da poku{aju odbraniti ~ast, nakon pora`avaju}ih igara koje su za nama. Selektor Sabit Had`i} i sam je u ~udu {ta se doga|a s njegovim timom, ali priliku vidi u ~injenici da Ma|arska nije posebno kvalitetna na gostovanjima. - I u Ukrajini smo i{li da dobijemo. Nismo uspjeli ostvariti `eljeni rezultat i to sada ne mo`emo vratiti. Pred nama je utakmica s Ma|arima. Oni nisu ista ekipa na doma}em i gostuju}em parketu. Mi moramo dobijati protivnike koji su na{eg nivoa, a sada nam je glavni cilj da vratimo atmosferu u ekipu - ka`e selektor Had`i}. Rezultatski, utakmica bi mogla imati odre|en zna~aj, ali obzirom na raspored na{eg tima do kraja,
Gor~i}: Zapa`en nastup

Teniski Futures u ^akovcu

Gor~i} predao finale
Teniski ITF Futures u ^akovcu bio je uspje{an za bh. tenisere - Ismar Gor~i} je stigao do finala, a Mirza Ba{i} do polufinala. Za oba na{a igra~a koban je bio hrvatski teniser Kristijan Mesaro{. U polufinalu je nakon velike borbe savladao Ba{i}a 7:5, 5:7, 6:4, da bi u finalu dobio me~ sa Gor~i}em, koji je zbog povrede mi{i}a morao predati kod rezultata 6:1, 4:1. Gor~i} i Ba{i} dobit }e nove bodove i osigurati pomak na svjetskoj ATP listi.
(Z. [.)

RK Neretva postoji dva mjeseca

Pehi}-Ovnovi}: Vidimo se dogodine u eliti
Sa utakmice protiv V. Britanije: Mo`emo li do pobjede

prije }emo zavisiti do dobre volje drugih. Jo{ uvijek stoji dilema ho}e li u bara` i}i {est ili svih 10 reprezentacija koje ne pro|u gru-

pnu fazu. Obzirom da nam nakon Ma|arske slijede susreti sa Velikom Britanijom i Makedonijom, te{ko da se i u slu~aju pobjede

nad Ma|arima mo`emo ugurati u ovih {est. Bara` je na{, samo ako i posljednji bude mogao i}i, to je stvarN. D. nost.

Danas: Finska - Italija (20 sati), Latvija - Izrael (20.30).

Danas: BiH - Ma|arska (20.45), Makedonija - V. Britanija (20.45).

Danas: Belgija - Portugal (20.15), Poljska - Bugarska (20.15).

1. Crna Gora 6 5 1 495:420 11 2. Italija 3. Izrael 4. Latvija 5. Finska 6 3 3 473:461 5 3 2 425:397 6 2 4 487:540 5 1 4 355:417

1. Makedonija 6 4 2 468:402 10 2. V. Britanija 5 5 0 435:398 10 3. Ukrajina 4. Ma|arska 5. BiH 6 2 4 432:458 8 6 2 4 420:467 8

1. Poljska 2. Belgija 3. Gruzija

6 3 3 465:438

9 9 9 8 7

Na inicijativu Sabine Pehi}-Ovnovi}, nekada{nje reprezentativke BiH u rukometu i nogometu, u Jablanici je prije dva mjeseca osnovan Rukometni klub Neretva. Za sada u klubu trenira 60 djevoj~ica i dje~aka. Neretva je pro{log vikenda odigrala i prve zvani~ne utakmice. Na igrali{tu „Zlatan Alikadi} Tazlo“ u Jablanici na suprotnoj strani terena bila je ekipa @RK Grude. U susretu pionirki go{}e su slavile s 13:9, dok su seniorke Neretve pobijedile s 31:23. - Mogu biti zadovoljna svime {to se de{ava, interes

dje~aka i djevoj~ica iz Jablanice je veliki. Za na{u prvu ekipu igrat }e juniorska reprezentativka BiH Vesna Toli}. Nastupat }emo u Prvoj ligi Federacije BiH, a sigurna sam da }emo odmah izboriti Premijer ligu - rekla nam je Pehi}-Ovnovi}, koja }e voditi i igrati za prvi tim Neretve. Po`alila nam se na nedostatak podr{ke sportskih radnika u Jablanici. Najavila je da }e doma}e prvenstvene utakmice igrati nedjeljom u Konjicu, gdje }e jednom sedmi~no i trenirati, zbog ~ega je zahvalila direktoru dvorane I. N. Sadinu Novali}u.

A

9 8 8 6

B

4. Bugarska 5 3 2 392:350 5. Portugal 6 1 5 398:491

5 1 4 361:391 6

C

5 4 1 385:358 6 3 3 425:428

Vanredna Skup{tina KK Slavija

Klub se ne smije ugasiti
- Klub se ne smije ugasiti. Formirali smo ga u daleko te`oj situaciji i za kratko vrijeme do{ao je do najve}eg ranga. U~ini}u sve da u okviru svojih mogu}nosti pomognem da klub nastavi egzistirati - ovim rije~ima podgrijao je atmosferu Gojko Dra{kovi} na sjednici vanredne Skup{tine KK Slavija, na kojoj je bilo prisutno 19 od 31 delegata i ~ija je jedina tema bila spas kluba kojem je prijetila najgora varijanta, ga{enje. Nekoliko poku{aja da se odr`i Upravni odbor bilo je bezuspje{no, pa su delegati Skup{tine raspustili postoje}e Predsjedni{tvo. Imenovana je komisija u sastavu Goran Mutabd`ija, Zdravko [avija i Neboj{a Popi}, koji u narednih sedam dana trebaju sa~initi finansijski plan za novu sezonu, razgovarati sa potencijalnim trenerima kao i svim du`nicima u cilju reprogramiranja duga, predlo`iti novi sastav predsjedni{tva... Prijedlog delegata je da Zdravko [avija prihvati funkciju predsjednika kluba koju je obavljao do 18. marta. [avija }e se o ovom prijedlogu naknadno izjasniG. I. ti.

Podvig kenijskog atleti~ara na mitingu u Berlinu

Rudi{a oborio svjetski rekord na 800 metara
Kenijski atleti~ar David Rudi{a (Rudisha) je na ju~era{njem IAAF mitingu u Berlinu postavio novi svjetski rekord na 800 metara, istr~av{i ovu dionicu u vremenu 1:41,09 minute. Tako je Rudi{a za dvije stotinke popravio 13 godina star rekord Vilsona Kipktera (Wilson) iz Danske.

Rudi{a: Nadma{io Kipktera (Foto: AP)

Teniski turnir u Vogo{}i

Pobjednici ^oregi i \ere
RK Prijedor doma}in Filiposu
Rumunka Ilka ^oregi (Csoregi) i Laslo \ere (Laszlo Djere) iz Srbije pobjednici su 14. me|unarodnog juniorskog turnira „Open RCT Barcelona 1899 - Sarajevo 2010“, koji se u proteklih {est dana igrao na terenima u Vogo{}i. U konkurenciji dublova titulu su osvojili bh. teniseri Faruk Bakalovi} i Ivan Divkovi}, dok su kod juniorki slavile Hrvatica Tea Jandri} i Njemica Stefanija Vorih. Ovaj tradicionalni turnir organizira se kao plod dugogodi{nje suradnje {panskog kraljevskog kluba Barcelone i kluba Tenis Pro iz Sarajeva. Turniru je i ove godine prisustvovao predsjednik Kraljevskog teniskog kluba RCT Barcelona 1899. Juan Maria Tintore, po~asni gra|anin grada Sarajeva. Na turniru su u~estvovala 124 tenisera i teniserke uzrasta do 16 godina iz 18 (A. ^.) zamalja.

Gr~ki vice{ampion pravi test za novog bh. premijerliga{a
Rukometa{i gr~kog vice{ampiona Filiposa iz Verije bit }e gosti Prijedora od 23. do 26. avgusta. Kako je predvi|eno, novi bh. premijerliga{ i sastav iz Gr~ke odigrat }e dva prijateljska susreta, od kojih }e onaj koji je zakazan za srijedu biti otvoren i za gledaoce. - Na{ gost bit }e izuzetno kvalitetna ekipa, kojoj je za bod izmakla titula prvaka Gr~ke. U utakmicama }emo imati priliku vidjeti koja je na{a prava vrijednost i kakve su nam fizi~ka i psihi~ka pripremljenost ka`e Miodrag Ran|elovi}, novi trener Prijedora, koji }e istovremeno imati i ulogu golmana ekipe.
V. V.

PONEDJELJAK 23. 8. 2010.

18.00
EMISIJA, ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.45

KAD TEBE NE BUDE

18.50

DNEVNIK 2

21.10

KE^ERI

21.00

SLU^AJEVI X

23.00

ALO ALO

Intervju dana
U Intervjuu dana TV Alfa gost je tetka Zilha [eta iz Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu. Ova draga i izuzetno skromna `ena posvetila je svoj `ivot pomaganju drugima. U Intervjuu dana ona poru~uje ljudima da ~ine dobro, posebno u ramazanu i da pomognu onima koji bez pomo}i ne mogu osjetiti pravu ~ar ramazana i iftara. Repriza emisije je u 22.00 sata.

20.35
KO[ARKA, BHT 1

Kvalifikacije za EP 2011: BiH Ma|arska
TV Alfa
07.00 08.00 09.00 09.05 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.40 18.00 18.40 19.00 20.00 20.20 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija plus - repriza Sponzorisani program Emisija - [to da ne?, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti [to da ne - revijalni program Intervju dana - premijera Centralna info. emisija Ramazanski program Muzika Na tragu prirode

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Mumijevi, animirana serija, 74/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 44/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 162/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 68/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 14/23, r. 12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.20 Divlja Kina, strana dokumentarna serija, 4/6 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, serija, 35/45, r. Program za djecu i mlade 15.00 Dje~iji festivali 15.20 Be Ha Te bebe 15.25 Mini school 15.30 Japanske pri~e, animirana serija 15.40 Nema problema 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, serija, 69/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 15/23 18.15 Zakoni zdravlja. Ishrana i zdravlje 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportski program 20.35 Ko{arka (m). Kvalifikacije za EP 2011. Bosna i Hercegovina - Ma|arska, prijenos 22.45 BHT vijesti 22.55 Business News 23.05 Na terapiji, igrana serija, 36/45 23.30 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 35/48 00.10 Divlja Kina, strana dokumentarna serija, 4/6, r. 01.00 Pregled programa za utorak
21.30 21.40 22.00 22.30 03.00 Vijesti Poslovne vijesti Intervju dana - repriza Jukebox Jutarnji ramazanski program

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 84. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 36. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Rama, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sudija Mastarn|elo, italijanska mini serija, 1. dio 14.10 Flash Gordon, igrana serija, 5. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Mjesec Ramazana: Dervi{ i `ivot, dokumentarni program 15.40 Novo vrijeme. Srce Stoca, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 85. epizoda 16.45 Mala princeza, crtani film 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 85. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 86. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.03 Mala princeza, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija 19.24 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sudija Mastarn|elo, italijanska mini serija, 3. dio 21.49 Dnevnik, najava 21.50 CSI. Miami, igrana serija, 17. epizoda 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 4, ruski igrani film 01.20 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.55 Centralni zatvor 02.45 Pregled programa za utorak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja. Dangube, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska elenovela 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.10 Ke~eri, sportski program 22.10 Ljetna matineja. Dangube, film 23.45 Mu}ke, humoristi~na serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Nin|a kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sretno doba, igrana serija, 3. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 145. epizoda 14.10 Mariana Wenzel iz bliza, reporta`a 14.40 Nikad ne reci nikad, reporta`a 16.10 Sport centar 16.21 Moje drage kom{ije, igrana serija 83. epizoda 17.35 Eko Ing 17.37 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Sport 19.30 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 146. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija 84. epizoda 23.30 Sretno doba, igrana serija, 3. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, igrana serija, 37. epizoda
00.00 Odjava programa

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand show 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Ki{ni ~ovjek, film 23.00 Alo alo 23.30 Reketa{i, film 02.00 Sarajevo on line 02.10 Made in Banja Luka

22.00 Dokumentarni program 23.00 Hronika Festivala prijatejstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.10 20.25 21.00 Hazreti Merjem, serija Razum Imam Alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis Napast U susret iftaru Vijesti IC O~i du{e, serija IC sport

21.30 Dnevnik 2 22.00 Sportska hronika USK 22.15 Gordost

BN
16.25 16.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22.30 23.00 00.30 03.00 Igrani film: Spletke u firmi Danas u Srpskoj Svijet na dlanu BN sport BN monitor TB serija: ^etiri `ene Nostalgija kod Juge Pregled dana Doma}i film: Optimisti Astrochat Satelitski program

TV Bugojno
17.00 Muzika 18.00 Vijesti 18.15 Bugojansko prolje}e 2010. 19.00 Informator 19.25 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine - serija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Moje drage kom{ije, film

TV TK
18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program, nastavak 20.30 O~i du{e, turska serija 21.00 Liberty TV, info.i program 21.30 Javni agent zabavni program 22.00 Krajnja sila igrana serija

TV Visoko
17.05 18.30 20.35 21.00 21.20 Zeid [oto, koncert (r) Ramazanski program Sje}anja Aktuelnosti Zabranjena ljubav, serijski program 22.05 Sportske legende - sportski program 22.35 Aktuelnosti, r. 22.50 TV strane

TV Zenica
17.00 17.30 17.55 18.00 18.30 19.00 19.15 20.10 20.30 21.00 21.30 Bonaventura Dje~iji program TV izlog ZE sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Ramazanski program Vrata tajne, serija Turizam plus Bh. veza, r. Dobro srce

TV USK
14.30 16.55 17.05 17.15 18.00 18.10 19.00 19.30 20.05 20.35 Igrani film Dok. program Top shop Gordost TV izlo`ba Dok. program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Kult, kult, kultura Andrea Bocelli 4/4, dok. film

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima 19.00 Ramazanski program 20.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa 21.00 Samostan Olovo, dokumentarni program, 22.00 Hema magazin informativni program

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.10 21.00 21.45 21.50 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Vinoteka, emisija Lifestyle TV, r. FIS SHOP Kontroverze by Drago Ple~ko

TV Cazin
18.00 19.00 20.00 20.30 Gost i ona, repriza Moja {kola, repriza TV Panorama, info.program Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 19.30 Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Gost i ona

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.25
FILM, HRT 2

19.00

SLAGALICA

21.00

WWE

20.00

MOTORSPORTOVI

21.00 MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

19.30 VODI^ KROZ PLANET...

21.00

ROCK CHART

20.15

RENOVIRANJE STANA

20.15

FRINGE

17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.25 Ivan Bosilj~i}. To je bila ljubav 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.10 Sti`u dolari, serija 21.05 Pjesma i bingo 23.00 Vijesti 23.05 Ko{arka (`.), Kvalifikacije za EP 2011. Srbija - Izrael, snimak

16.30 Tenis 18.00 Fudbal 18.45 Ski skokovi 20.00 Fudbal 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Fudbal 23.15 Spidvej

17.00 Motokros 18.00 Fudbal: Bajern Min~en Volfsburg 19.30 Vijesti 20.00 Motorsportovi 20.15 Fudbal: Bochum TSV 1860 Munchen 22.15 Fudbal 23.00 Australijsk i fudbal

17.30 Pregled ATP Masters Cincinnati 18.30 Pregled holandske lige 19.45 Pregled Premier League 21.00 U`ivo: Premier League. Manchester City Liverpool 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League

18.00 2012. Kona~no proro~anstvo 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Premijera Borila~ki majstori 21.00 Poznati svemir 22.00 Mu{karci i opasnost 23.00 Borila~ki majstori

15.50-17.30 Jessica Simpson The Price Of Beauty 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Just See MTV 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Jackass 22.20 Jessica Simpson The Price Of Beauty

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Renoviranje stana 21.15 Renoviranje stana 22.15 Extra 23.30 30 minuta Njema~ke

16.00 Odluka u podne 17.00 U@IVO. Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.10 Eureka - Tajni grad, serija 22.10 Supernatural, serija 00.05 Fringe

Hod po rubu
Dok 13. januara 1968. godine ~eka svoj nastup pred zatvorenicima kalifornijskog zatvora „Folsom“, slavni i kontroverzni kantri muzi~ar D`oni Ke{ prisje}a se svog djetinjstva i pro{losti. ... Uloge: Joakin Feniks, Riz Viterspun, D`enifer Gudvin, Robert Petrik Reditelj: D`ejms Mangold

PONEDJELJAK 23. 8. 2010.
RTRS HRT1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Mijenja se va{ odnos prema vezi. Mogu}e je da se odlu~ite za `ivot udvoje, mo`da i za vjen~anje. 21. III - 20. IV Posao: Pred vama je jedno manje naporno poslovno razdoblje, u odnosu na prethodno. To vam i odgovara. Zdravlje: Treba vam pravi odmor.
OVAN

22.10

POARO

23.00

DR. HOUSE

20.45

BITANGE I PRINCEZE

23.00

NAVY CIS

09.10 Brojevi, serija (30./79) **.** Mala tv 09.50 Naruto, crtana serija (12./52) 10.15 Tim galaksi, crtana serija (12./52) 10.40 Pop sikret, crtana serija (11./26) 11.05 Gomboce, program za djecu 11.30 Mts magazin, muzi~ka emisija 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija (45./81) 13.00 Dolina sunca, tv novela (17. i 18./210) 14.35 Poaro, Tajanstvena afera u Stajlzu, film 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija (31./79) 17.45 Pakov svijet, serija (29.) 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu (25./26) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Aktuelni razgovor 22.10 Poaro, Kra|a nakita u Grand Matropolitenu - serija (38./38) 23.05 Info profil 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.30 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Petrovac - Drini} hronika, Prijedor 23.35 Poaro, Zlo pod suncem, film (9./22) 01.15 Tribunal 01.50 Profajler, serija (45./81) 02.30 Srpska danas 02.55 Dnevnik

10.00 10.09 10.10 10.15 10.20 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.25 17.00 17.10 18.30 19.30 20.00 20.02 20.10 20.40 21.25 22.10 22.20 22.45 22.48 22.50 23.00 23.45 01.20 02.00

Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Te ~udesne `ivotinje: Smrt, dokumentarna serija (14/26) (R)* Izme|u zemlje i neba: U zemlji Himba, dokumentarna serija (4/4) (R)* Oprah show (1219.) (R)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (23/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija (15/22)* Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina: U moru do koljena (3/7) A sad u Europu! (27/30) (R) Luda ku}a 1, humoristi~na serija (26/35)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (30/80) (R) Dnevnik Vaterpolo, EP 2010. - vinjeta: Paul Obradovi} Vrijeme Potro{a~ki kod TV Bingo Show Povijesne serije dramskoga programa: Dru`ba Isusova (2/2)* @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 2, serija (12) (23/24)* Ro|enje, ameri~ki film (12) (R)* Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (6/22) (R)* Knez i djevojka 3, serija (11/12) (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 TV vrti}: ^ista~ ulica 08.20 Na kraju ulice: Hvalisanje 08.35 101 dalmatinac, crtana serija (39/65) (R)* 08.55 [aolinski obra~un, crtana serija (44/52)* 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija (11/26)* 09.40 Na glasu: Galeb Jonathan Livingstone 09.50 Brlog (7/10) (R) 10.05 Na prvi pogled, serija za djecu (3/26)* 10.30 Teretnjak za Afriku, kanadski film* 12.00 Afrika, ~arobni kontinent: Priroda i njezine tajne, dokumentarna serija (10/16) (R)* 12.25 Beverly Hills 2, serija (9/28)* 13.10 Beverly Hills 2, serija (10/28)* 13.55 Simpsoni 18, humoristi~na serija (21/22) (R)* 14.15 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija (7/8)* 14.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (6/22)* 15.30 Knez i djevojka 3, serija (11/12)* 16.15 Ljepotica iz Montane, ameri~ki film* 17.35 Kronika jednoga kraha, nulta godina - dokumentarni film (R)* 18.25 Mu}ke 6a, humo. serija (4/6)* 19.15 Cocco Bill, crtani film 19.30 Gara`a: Cinku{i (R) 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola: [kola glume 20.35 Vijesti na Drugom 20.40 Vrijeme 20.45 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (4/25) 21.25 Hod po rubu, film (R)* 23.40 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (4/22)* 00.20 Ljetni retrovizor: Kalifornikacija 1, humo. serija (18) (9/12)* 00.45 Ljetni retrovizor: Velemajstor 2, serija (11/16) (R)* 01.30 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 2, serija (12) (17/17)* 02.15 Kraj programa

07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-Gi-Oh GX, serija 08.20 Bumba, serija 08.35 Peppa, serija 08.50 Fifi, serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin, doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.20 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.05 Pritajena vatra (12), igrani film 22.45 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.00 Navy CIS, hit serija 00.00 Bra~ne vode, serija 00.25 Seks i grad, hit serija 00.55 Ezo TV (18), tarot show 01.55 Podvala (15), igrani film 03.25 Seks i grad, hit serija 03.50 Bra~ne vode, serija 04.15 Baywatch, serija 05.00 Kraj programa

Ljubav: Nije vam jasno da li se va{a veza istro{ila, da li je ono {to osje}ate prema partneru prava ljubav... 21.IV - 22.V Posao: Iznenadni uspjeh zaista vas veseli. Ne}ete dugo u`ivati u postignutom, primit }ete se novog posla. Zdravlje: Nisu isklju~eni mali problemi.
BIK BLIZANCI Ljubav: Ni{ta ne dramatizirajte. Ni zbog sebe, ni

zbog partnera. Osje}ate se usamljeno, napu{teno. Posao: Dolaze zanimljive ponude, ali za njih morate pokazati veliku spremnost i dokazati svoje sposobnosti. Zdravlje: Mogu}i problemi sa ko`om.
23.V - 22.VI

Ljubav: Nudi vam se burna no}, puna razbuktalih strasti. Spoznajete kako je `ivot uzbudljiv i interesantan. 23.VI - 22.VII Posao: Ne~ije nerazumijevanje prili~no vas ko~i. Distancirajte se i ne obazirite na zajedljive primjedbe. Zdravlje: [to manje nervoze, to bolje.
RAK

Ljubav: Intenzivan dan, u kojem je va{a ljubavni~ka energija jo{ `e{}a, spemna na sve. Izvr23.VII - 22.VIII stan osje}aj. Posao: Pod poticajnim uticajima su poslovi vezani za trgovinu, pisanje, putovanja. To je va`no za budu}nost. Zdravlje: Trebaju vam dodatni vitamini.
LAV

Ljubav: Najuputnije je da sa radikalnim promjenama, bez obzira o ~emu se radi, pri~ekate neko vrijeme. 23.VIII - 22.IX Posao: Te{ko}e mogu izazvati nedefinirane `elje. Najbolje je ako mo`ete ra{~istiti stvari sa sobom. Zdravlje: Smirite negativnu energiju.
DJEVICA VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Pobje|uje ljubav. Preliva vas val optimizma, sre}e. Ve} od jutra redaju se veseli trenuci. Posao: Jo{ se stvari nisu sasvim iskristalizirale. Tako i danas nailazite na manje prepreke sa kole-

gama. Zdravlje: Pozitivna energija postavlja sve na mjesto.
[KORPIJA Ljubav: Imate priliku za novu ljubav, da se jako

23.45
SERIJA, OBN

Mu}ke
Pe~eni krompiri zagorjeli kao ugljen i ne{to zeleno na tanjiru to je djedova sve~ana Bo`i}na ve~era. Problem je u tome {to Rodni umire od dosade, ali se javlja zamamna mogu}nost zabave u blje{tavom klubu Monte Karlo. [ta sve ~eka na{e junake u tom leglu d`et set atrakcija..

21.50 CSI: MIAMI
SERIJA, FTV
Advokata je udario automobil, a drugi ~ovjek je upucan u kafi}u. Jedina veza izme|u njih je da su obojica uhva}eni na kamerama CSI odreda za vrijeme jedne racije u vezi s hap{enjem pedofila. Ubica je u bijegu, a Horej{io i ekipa su mu svakim narednim korakom sve bli`i.

zaljubite. Pitanje je samo, jeste li spremni i vezati se. 23.X - 22.XI Posao: Vi{e ste raspolo`eni za zabavu, nego za rad. Ipak, zavr{it }ete neophodno i neodlo`no. Zdravlje: Borite se protiv stresa i smijehom.
STRIJELAC Ljubav: Trenutno, mo`ete se smiriti i biti sretni

upravo na ovom terenu. Naime, puni ste ljubavne energije. 23.XI-22.XII Posao: Pozitivno su aspektirani odnosi sa kolegama, komunikacija i ugovaranje novih poslova. Zdravlje: Napetost izaziva i glavobolju. Ljubav: Zna~ajna su zbivanja u vama samima. Va{e emocije, misli, iskustvo. I zbog toga, pazite {ta radite. 23.XII-21.I Posao: Rad je uvjet za va{ uspjeh, i to rad iz ljubavi. To je garancija uspjeha i samozadovoljstva. Zdravlje: Osjetljivo grlo.
JARAC

Ki{ni ~ovjek

21.00
FILM, PINK BH
Moj otac je uvijek znao da me zezne, `alio se ^arli Babit, mladi i egocentri~ni ljepotan, {okiran saznanjem da mu otac ni{ta nije ostavio, osim nagra|ivanih ru`inih grmova i Bjuika iz 1949. godine. Ali ^arlija uskoro ~eka jo{ jedno iznena|enje: autisti~ni brat Rejmond, za koga do tada nije ni znao da postoji... Uloge: Dastin Hofman, Tom Kruz, Valeria Golino Reditelj: Beri Levinson

Moje drage kom{ije

22.00
SERIJA, HAYAT
Rafael zadu`uje Emilija da o~isti stan koji }e dati na kori{tenje svom prijatelju koji }e ga koristiti kao sastajali{te s ljubavnicom. Kom{ije organizuju stra`u kako bi saznali o kome se radi. Porodici Cuesta je potrebna jo{ jedna soba za Jose Miguela. Radove }e obavljati Higinio, ali da bi sve zavr{io, oni moraju privremeno napustiti stan.

mi{ljeniji. Ipak, u vama je jo{ uvijek sna`no i iracionalno. 22.I-19.II Posao: Kreativnim, aktivnim radom mo`ete pro~istiti sve {to je iza vas. Bilo da je sjajno ili mra~no, svejedno. Zdravlje: Ne zamarajte se problemima. Ljubav: Budi se va{a strastvenost i `e| za avanturom. Mo`da imate ideju kako spasiti postoje}u vezu. Posao: Razmi{ljate o onome {to vam je ~initi u bu20.II-2O.III du}nosti, a jo{ vi{e o tome {ta ste postigli do sada. Zdravlje: Osje}ate prili~an umor.
RIBE

VODOLIJA Ljubav: I partner primje}uje kako ste zreliji, pro-

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Asan`: I dalje pod istragom

D`ulijan Asan` odbacio optu`be
[TOKHOLM - Osniva~ internetstranice „Wikileaks“ D`ulijan Asan` (Julian Assange) odbacio je ju~er optu`be za silovanje i u izjavi {vedskoj {tampi rekao da nikada nije stupio u seksualni odnos koji nije bio zasnovan na dobrovoljnom pristanku, javljaju agencije. [vedske vlasti izdale su prekju~er nalog za hap{enje Asan`a pod sumnjom da je po~inio silovanje, ali su ga ubrzo potom i povukle. On je i dalje pod istragom zbog sumnje da je izvr{io bla`e krivi~no djelo uznemiravanja.

Romi te{ko prihvataju povratak u mati~ne zemlje

(Foto: AFP)

Prva grupa osoba koja je nelegalno boravila u Francuskoj ju~er stigla u Sofiju

ROMI DEPORTIRANI U BUGARSKU
U ovu zemlju }e biti vra}eno oko 50 pripadnika romske nacionalne manjine
SOFIJA - Redovnim letom bugarskog nacionalnog avioprijevoznika u Bugarsku je deportirana prva grupa od 13 Roma koja je ilegalno boravila u Francuskoj, javili su bugarski mediji. Portparol bugarskog ministarstva vanjskih poslova Vesela ^erneva izjavila je da }e naredna grupa od 11 Roma iz Francuske biti deportirana u Bugarsku u srijedu, 25. avgusta, dok }e 10. septembra sti}i grupa od devet Roma. Prema podacima francuskih vlasti, u Bugarsku }e biti deportirano do 50 Roma. - U pore|enju sa drugim zemljama ~lanicama EU, to je zaista jedna zanemarljivo mala grupa naglasila je ^erneva. Francuska je saop}ila da }e do kraja ovog mjeseca deportirati 850 Roma, uglavnom gra|ana Rumunije i Bugaske. Pariz za svaku deportiranu odraslu osobu daje 300 eura i po 100 eura za dijete kao vid „pomo}i za humanitarni povratak“.
Grenland: Nepoznat uzrok topljenja

Smanjuje se ledeni pokriva~
LONDON - Zbog visokih temperatura ovog ljeta, ledeni pokriva~ na Grenlandu, koji predstavlja deset posto svjetskih rezervi vode za pi}e, samo pro{log mjeseca smanjio se za vi{e od dva i po kilometra, saop}ili su britanski nau~nici. Svakoga dana gle~er Jakobshavn gubi 20 miliona tona leda. Istra`iva~i na univerzitetu Aberistvit ka`u da, ipak, nisu sigurni u to {ta uzrokuje topljenje leda.

Lokaliziran po`ar kod Splita
SPLIT - Hrvatski vatrogaci uspjeli su lokalizirati po`ar kod Solina u kojem je izgorjelo oko 250 hektara borove {ume i makije, ali niko nije povrije|en. Vatra je u jednom trenutku ozbiljno prijetila ku}ama u Ka{telima, ali su vatrogasci uspjeli na vrijeme da je zaustave. U po`aru je stradalo stado od nekoliko desetina koza i za sada se ne zna kolika je ukupna materijalna {teta. Po`ar je gasilo 240 vatrogasaca sa 60 vozila, uz pomo} pet kanadera, ~etiri helikoptera i jednog zra~nog traktora. Zbog velikog dima nad Splitom Zavod za javno zdravstvo grada upozorio je gra|ane da ne otvaraju prozore dok se ne ra{~isti veliki oblak dima. Stanovnici vjeruju da je po`ar podmetnut.

Iskosa

Amerikanac tu`i Kamere i alarm bili isklju~eni proizvo|a~a igrica
Muzej „Mahmud Halil“: Ukradena vrijedna slika
(Foto: AFP)

KAIRO - Sigurnosne kamere i alarmni sistemi u muzeju u Kairu, odakle je ukradena slika Vinsenta Van Goga vrijedna vi{e od 50 miliona dolara, ve} du`e vremena ne rade, rekao je ju~er neimenovani zvani~nik.

Slika „Cvjetovi maka“ vrijedna vi{e od 50 miliona dolara, ukradena je prekju~er iz muzeja „Mahmud Halil“, nakon {to je isje~ena iz rama. Slika je bila ukradena 1977., a vra}ena je muzeju deset godina kasnije.

LOS AN\ELES - Jednom Amerikancu sud je dozvolio da tu`i proizvo|a~a kompjuterskih igrica iz Ju`ne Koreje. Amerikanac tvrdi da je toliko postao ovisan o igri „Lineage“ da se vi{e nije mogao brinuti o sebi - kupati, obla~iti, pa ~ak ni razgovarati s prijateljima i porodicom, jer se nije mogao „odlijepiti“ od kompjutera. Od izdava~a tra`i tri miliona dolara od{tete zbog ovisni~ke prirode igre, na koju igra~i nisu upozoreni.

Split: Dim se nadvio nad gradom

(Foto: 24sata)