P. 1
PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA

PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA

|Views: 805|Likes:
Published by marccony

More info:

Published by: marccony on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

PLAMENJA A KROMPIRA I PARADAJZA (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) ...nastavak teksta...

"Viroze krompira" Ovo upustvo, ako ga dobro prou ite, mo e da poslu i da za titite va krompir i paradajz od plamenja e. Bez obzira na veliki broj fungicida koji se koriste za njeno suzbijanje, plamenja a i dalje pri injava velike tete. U sada nje vreme, osim postoje ih, ire se i drugi agresivniji sojevi gljive uklju uju i i polni tip A2. Postavlja se opravdano pitanje da li se time komplikuje i suzbijanje bolesti? Simptomi bolesti na krompiru. Prvi simptomi se javljaju na li u na mestu ostvarene zaraze posle perioda inkubacije. Simptomi su u po etku u obliku vodenastih pega tamnozelene boje. Boja pega prelazi u utu, posle ega se tkivo u okviru pega su i odnosno nekrotira. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, nekroza lisnog tkiva se pove ava sve dok ne zahvati celu lisnu masu. Pege su sa nali ja lista oivi ene beli astim oreolom (micelija, konidiofore i konidije). Prisustvo beli astog oreola oko oboljelog i uginulog tkiva je karakteristi no za plamenja u. Na stablu se javljaju tamne pege koje se me usobno spajaju tako da itava stabljika bude zahva ena bole u. U uslovima ve e vla nosti i umerenih temperatura micelija sa konidioforama i konidijama oko nekrotiranog tkiva je uo ljivija. Ukoliko beli asti oreol nije vidljiv, a nismo sigurni da li se radi o plamenja i, to mo emo vrlo jednostavno proveriti na slede i na in. List sa nekroti nim pegama se stavi na vla an filter papir ili obi an novinski papir u petri kutiju ili obi nu a u koja mora biti poklopljena. Ako se radi o plamenja i za oko jedan dan e se na rubnom delu pege na nali ju lista javiti beli asti oreol. Bolest mo e da se pro iri i zahvati krtole. Na preseku krtole se uo ava zara eno tkivo u njenom povr inskom delu, dubine do oko 15 mm. Boja oboljelog tkiva je crvenkasto mrka, r astog izgleda. Ukoliko su uslovi povoljni za razvoj bolesti kod masovne infekcije gde nije primenjena adekvatna za tita i na vreme, bolest zahvata celu biljku i itav usev krompira mo e biti uni ten. Simptomi bolesti na paradajzu. Simptomi bolesti na paradajzu su sli ni simptomima na krompiru. Po etni simptomi se ispoljavaju u vidu pega maslinaste boje. U uslovima visoke vla nosti vazduha i umerenih temperatura, sa nali ja lista se javlja beli asta prevlaka od organa za reprodukciju gljive. U slu aju masovne zaraze i optimalnih uslova za razvoj bolesti, li e se su i i otpada tako da nastupi potpuna defolijacija. Simptomi bolesti se javljaju i na plodu. Na zelenim plodovima se javljaju sivozelene vodenaste pege koje, za nekoliko dana, dobijaju mrku boju. Plodovi lako otpadaju. Prva ari ta bolesti se naj e e nalaze na mestima gde su najpovoljniji uslovi za njen razvoj. To su uvale, zaklonita, neprovetrena mesta, na kraju njiva neposredno uz umski pojas, u hladu ispod drve a i sl. Drugim re ima, tamo gde se dugo zadr ava rosa i gde je zbog slabe provetrenosti visoka vla nost vazduha kao i u uslovima sa velikom nadzemnom masom isforsiranom prevelikom koli inom azota. Posebno je kriti no za pojavu plamenja e ki no vreme, umerene temperature, obla nost i sl. Prouzrokova plamenja e (Phytophthora infestans) formira dve vrste spora: kod bespolnog razmno avanja zoosporangije, a polnog oospore. U estalije je bespolno razmno avanje gljive

Za indirektno klijanje potrebno je 1-3 sata. a maks. u kapi vode. Drugi na in je da zoosporangija klijanjem daje oko 8 zoospora. Na listu. Do direktnog klijanja dolazi pri vi im temperaturama (optimum 24oC. zara enog krompira. Obrazovanje konidija prestaje ispod 3oC i iznad 26oC. a minimalna od 2oC. U uslovima koji pospe uju pojavu plamenja e. Slike a) i b) :Simptomi plamenja e na krompiru. Kod indirektnog klijanja. dok se pri temperaturama iznad 29oC patogen ne razvija. Konidije pri vi im temperaturama klijaju u za etak micelije zara avaju i biljku na isti na in kao i zoospore. c) vla nost li a (rosa ili ki a) vi e od 6 asova pospe uje nove infekcije. a za direktnu sporulaciju 24oC. Pri ni im temperaturama (optimum 12-13oC i maks. 30oC). c) uni tavanje samoniklih biljaka krompira. 24oC) dolazi do indirektnog klijanja pri emu se osloba aju zoospore. iz zoosporangija osloba aju zoospore ime se infecioni potencijal uve ava. konidije klijaju direktno ili indirektno daju i prvo zoospore. . gomile izba enog. Za optimalan rast micelije potrebna je temperatura od 21oC. Oospore su rezultat polnog razmno avanja gljive i postoje tamo gde su prisutna oba polna tipa A1 i A2. Prvi na in je direktno klijanje u za etak hife. Radi uspe nog suzbijanja plamenja e. d) suzbijanje plamenja e na drugim biljkama kao to je paradajz. Zoospore u kapi vode i u dodiru sa biljnim tkivom klijaju kroz stome ili direktno kroz kutikulu. Konidije rasejane vetrom dospevaju na zdravu biljku. Treba znati i to da su pospe uju i uslovi za razvoj plamenja e : a) no ne temperature ne manje od 7oC. Optimalna temperatura za indirektnu sporulaciju je 12oC. b) temperature izmedu 15 i 21oC pospe uju razvoj pega i sporulaciju. d) vla nost li a vi e od 8 asova je veoma kriti na.stvaranjem spora koje se ire vetrom i vodenim kapima. potrebno je po etni inokulum dr ati na niskom nivou koliko je to mogu e. Masovna pojava bolesti mo e biti kada su uslovi za razvoj plamenja e pospe uju i i od tada treba startovati sa tretmanima. Suzbijanje bolesti. a za penetraciju u lisno tkivo osetljive sorte potrebno je vreme od 2 sata. Simptomi na listu su vidljivi za 3-5 dana posle infekcije. kako je gore opisano. One klijaju na dva na ina. Sporulacija i razvoj bolesti je maksimalna pri relativnoj vla nosti vazduha od 100% i temperaturi od 21oC. predstavljaju po etni inokulum za irenje bolesti. b) uklanjanje gomila izba enog krompira iz skladi ta odnosno njihovo prekrivanje vr om folijom. Pri temperaturi od oko 29oC rast micelije se zaustalja. Mere redukcije po etnog inokuluma podrazumevaju slede e: a) proizvodnja i kori enje semenskog krompira bez plamenja e. U su nim uslovima pra enim visokim temperaturama aktivnost gljive je usporena ili potpuno zaustavljena. Oslobo ene zoospore u kapi vode klijaju ostvaruju i zarazu kroz stomine otvore ili direktno kroz kutikulu.

1. izbegavanje plamenja e na slede i na in: a) ranija sadnja. .Slika:Simptomi plamenja e na paradajzu. Merama u tehnologiji proizvodnje. b) naklijavanje sadnog materijala.

ujedna eno nano enje preparata na povr inu li a. Nekolika sati suvog vremana su potrebna da se fungicid zadr i na listu. Usev sa br im razvojem ime treba e e tretirati u odnosu na usev sa sporijim razvojem nadzemne mase. Prognoza pojave plamenja e. na bazi pra enja meteorolo kih parametara potrebnih za razvoj gljive P. ako su uslovi za razvoj bolesti optimalni mora biti znatno ranije. dok u uslovima slabog su enja (obla nost. a vreme izme u dva uzastopna tretmana kra e. Ukoliko bolest zahvati lisnu povr inu da bi se spre ilo zara avanje krtola neophodno je uni titi nadzemnu masu pre va enja krompira da bi se spre ilo da inokulum sa lista dospe do krtola. Razvoj biljaka.5 asova posle tretmana ili pljusak prelazi 4 mm tretman se mo e smatrati beskorisnim. ima izuzetan zna aj za efikasnu za titu. obla nost. b) izbegavanje ubrenja visokom dozom azota. Za klijanje konidija potrebna je voda. a za sporulaciju visoka relativna vla nost vazduha i temperatura izmedu 10 i 25oC.5-7 asova je dovoljan za dobru za titu (zavisno od brzine su enja li a). Pored pravilnog izbora preparata i momenta tretiranja veoma je va na i za uspeh za tite neophodna pripremljenost i pode enost aplikatora (prskalica). po etak tretiranja mo e biti kasniji. 2. infestans. Hemijsko suzbijanje plamenja e se izvodi tretiranjem useva fungicidima za tu namenu. (ki a ili rosa) kao osnovni inilac. Ako je zaraza u regionu slaba i nema rizika od zaraze oosporama. Tretiranjem vla nog li a. Za tu svrhu se mogu koristiti herbicidi desikanti. d) kori enje navodnjavanja u brazdu. preporu uju se sistemi ni fungicidi. Li e koje se kasnije razvija je neza ti eno.c) kori enje ranijih sorti. savetodavna slu ba daje preporuku za po etak tretmana. Ako je suv list tretiran fungicidom i ako se posle list mo e osu iti garantuje dobru za titu. c) izbegavanje uzgoja krompira u hladu ili od vetra za ti enim mestima. Na bazi merenja temperature. U jako suvim uslovima usev je suv za jedan sat posle tretmana. ta se de ava u slu aju ki e posle tretmana? Ako ki a po ne 1. i potrebna koli ina te nosti da bi se preparat rasporedio na celu lisnu povr inu. ime. suvi period posle tretmana od 1. infekciju i razvoj bolesti. . Po etak tretiranja. kra i period vla enja lista na slede i na in: a) uzgoj krompira na ve em rastojanju vrsta. na bazi prognoze pojave bolesti (umerene temperature. U zavisnosti od vremenskih uslova. infestans to pravilo se menja. Pojavom agresivnijih populacija P. U vreme intezivnog porasta nadzemne mase. Za pojavu bolesti i njen razvoj optimalma temperatura je izmedu 15-2oC. relativne vla nosti vazduha i padavina na odre enim punktovima u dr avi. e) navodnjavanje u delu dana koji ne omogu ava du e zadr avanje vode na listu. Vremenske prilike. pravilno. Osetljivije sorte treba e e tertitati nego sorte sa vi im nivoom otpornosti. Do sada je bilo pravilo da se po inje sa za titom od plamenja e krompira u vreme kada se lisna masa razvije da se biljke susednih redovi dodiruju (ili kako se ka e kada do e do sklapanja redova) i ponavlja se svakih 7 dana do 14 dana zavisno od uslova koji pospe uju razvoj bolesti. ki a ili obilne rose). visoka relativna vla nost vazduha bez vetra) su enje mo e da traje i 6-7 asova. O ekivanjem ki e nije opravdano odlaganje tretiranja u kriti nim slu ajevima. Fungicid primeniti kada se ostvare uslovi za zarazu. U uslovima koji pospe uju razvoj plamenja e treba tretirati e e. fungicid se spira sa li a i efekat je slabiji. Po etak tretiranja protiv plamenja e uslovljavaju: Infekcioni pritisak. nastavak i zavr etak. Osetljivost sorte.

Nemojte u tom slu aju tretirati jer nema efekta. bakarni oksisulfat. hlorotalonil. Da bi za titili sebe i drugoga od uno enja preparata u organizam. Dr Drago Milo evi . cimoksanil. oksadiksil. azoksistrobin. Strogo voditi ra una. odnosno da se ne tretira kada nema rizika. Slika: Simptomi crne pegavosti na krtolamama krompira. fentin hidroksid. bakarni sulfat. Kada se bolest pojavi (vidljivi simptomi) vi ste zakasnili sa za titom. kod za tite paradajza. fosetil Al. Samo visoke temperature mogu da zaustave napredovanje bolesti. famoksadon i metiram. strogo voditi ra una o karenci. Drugim re ima strogo voditi ra una o karenci. folpet. propineb. U uslovima su nog perioda pra enog visokim temperaturama nema uslova za pojavu plamenja e i nema potrebe za tretmanima. bakarni hidroksid. o vremenu primene fungicida u odnosu na upotrebu plodova paradajza za ishranu. mankozeb. Ovo posebno podvla imo u slu aju za tite paradajza je su delovi biljke (plodovi) paradajza koji se koriste za ishranu direktno izlo eni fungicidu. Slika: Simptomi crne pegavosti. Pri intenzivnijem razvoju bolesti dolazi do izumiranja napadnutog tkiva i na tim mestima se jasno vide koncentri ni krugovi mrke boje. Kod nas su do sad registrovani brojni preparati na bazi slede ih fungicida: metalaksil. Agronomski fakultet a ak Crna pegavost li a (Alternaria solani) Simptomi su najjasniji na li u i javljaju se u obliku malih crnih pega manje-vi e okruglog oblika.Samo preventivna aplikacija fungicida mo e osigurati za titu od zaraze i tako spre iti razvoj bolesti. Plamenja a krompira i paradajza se suzbija preventivno! ta to zna i? To zna i da fungicid mora biti prisutan na listu da ne do e do infekcije. . Primena fungicida mora biti u saglasnosti sa prognozom plamenja e: da se obavi tretman kada postoji rizik od infekcije. propamokarb. cineb. bakarni oksihlorid. benalaksil. fentin acetat. dimetomorf. maneb.

Napadnuti deo krtole je tamne boje. tkivo krtole i prizemnog dela stabla postepeno omek ava i truli. sme uran i postepeno se ule e. dezinfekcija mehanizacije. benomil). Tokom razvoja bolesti pege se spajaju. zara ene krtole treba odstraniti pre sadnje i baciti na smeti te. hemijska za tita useva fungicidi: cineb. mankozeb. Fusarium se naro ito brzo razvija sa porastom temperature u skladi tu tokom ranog prole a. Infekcije se uglavnom ostvaruju u vreme va enja krtola i pri transportu. ako se koriste se ene krtole treba im omogu iti pravilno zarastanje. hlortalonil. Mere borbe: to manje povre ivanje krtola tokom va enja i skladi tenja. Crna noga (Erwinia carotovora) Napada biljku tokom itavog vegetacionog perioda. Slika: Simptomi fuzarioze na krtolama. propineb. maneb. Porastom temperature tokom nicanja i rasta biljke intenzivira se . Na mestu infekcije dolazi do promene boje tkiva u tamno-braon.Mere borbe: kori enje zdravog semena i otpornijih sorti. Suva trule (Fusarium sp.) Prouzrokuje velike tete tokom skladi tenja krompira. skladi ta i krtola (tiabendazol + imazalil. Infekcije su naj e e na hladnim i vla nim zemlji tima. kao i pri sadnji sve e se enog krompira. plodored (Alternaria solani napada i paradajz).

a ponekad ljubi asto pigmentisano po obodu. odstranjivanje bolesnih biljaka tokom vegetacije. Slike a) i b) : Simptomi crne krastavosti. Mere borbe: kori enje zdravog semena. odstranjivanje zara enih krtola pri va enju na njivi i pri sadnji. Slika: Simptomi crne noge krompira. ili u kontaktu sa zara enim krtolama prilikom va enja i skladi tenja. plodored. uvijeno unutra. Li e zara enih biljaka je manje povr ine. Najbr e infekcije su kod sporog nicanja krompira na hladnim zemlji tima i u brdskoplaninskom podru ju. U osnovi inficiranog stabla dolazi do o te enja sprovodnog tkiva. esto dolazi do deformacije krtole. pojave netipi nih oblika i pucanja po povr ini.razvoj patogena. Crna krastavost ili bela noga (Rhizoctonia solani) Karakteristicni simptomi se nalaze na prizemnom delu stabla u obliku beli aste navlake zbog ega se zove i bela noga. Krtole se mogu inficirati u zemlji tu. i taj deo dobija braonkastu boju. .

negativna selekcija. Obi na krastavost (Streptomyces scabies) Ne uti e bitnije na smanjenje prinosa. kao i pri uno enju ve ih doza kre a na kiselim zemlji tima. po tovanje plodoreda (jer gljiva ostaje dugo u zemlji tu). Naj e e se javlja na lakim zemlji tima alkalne ili neutralne reakcije.Mere borbe: kori enje zdravih i dezinfikovanih krtola za sadnju (fungicidi na bazi tiabendazola i mankozeba). Krastavost se esto javlja u uslovima male vla nosti zemlji ta tokom zametanja i po etkom nalivanja krtola kada se upotrebe ve e doze stajnjaka i mineralnih ubriva. ali umanjuje tr i nu vrednost krtola. odnosno upanje i izno enje bolesnih biljaka i krtola sa njive. .

javljaju se odredeni fiziolo ki poreme aji tokom rasta. navodnjavanje u vreme zametanja i po etkom nalivanja krtola. plodored. aktiviranje apikalne klice i . NEINFEKTIVNE BOLESTI I O TE ENJA Na biljci i krtolama javljaju se odre ena o te enja i deformacije neinfektivnog porekla.Slika: Simptomi obi ne krastavosti. kori enje zdravog semena. javljaju se velike morfolo ke deformacije krtola kao to su: stvaranje atipi nih oblika krtola sa izraslinama. Mere borbe: stvaranje i izbor otpornih sorti. kao i usled neadekvatne mineralne ishrane. razvi a i skladi tenja krompira. stre nih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekolo kih i klimatskih faktora. razvoj stolona iz osnovne krtole i stvaranje nove krtole. Kao rezultat delovanje tzv. Sekundarni rast Usled jako visokih temperatura vazduha i zemlji ta pra enih niskom vla no u zemlji ta.

de ava se pojava prelivanja sadr aja mati ne krtole u nekoliko manjih krtolica. kao i usled delovanja nekih virusa. a javlja se i kod sorti Spunta. itd. Nitavost klica Pojava ne nih nitavih klica javlja se zbog nepovoljnog temperaturnog re ima zemlji ta krajem vegetacije (temperature preko 29 0 C). kao i sadnjom semena u hladna zemlji ta. Sekundarne krtole Prilikom du eg skladi tenja na visokim temperaturama. Krtole kod kojih se primete deformacije klice treba obavezno odbaciti pre sadnje.proklijavanje krtola. Tehnolo ka vrednost takvih krtola je veoma niska. U preventivne mere spada i . Preventivne mere su: uvanje krompira u optimalnim uslovima. naklijavanje i nekoliko dana kasnija sadnja u odnosu na neosetljive sorte. Velike doze azota u izvesnom stepenu uti u na pojave sekundarnih oblika krtola. Ova pojava je karakteristi na za sortu Jaerla. Liseta. Preventivne mere borbe se sastoje u odr avanju povoljnog vodnovazdu nog re ima zemlji ta i pravovremenom preduzimanju navodnjavanja. Carrera i Virgo.

Do njih naj e e dolazi pri smeni su nog i ki nog perioda. ve om gustinom sadnje kako se ne bi favorizovao razvoj krupnih krtola. Nepravilno nalivanje krtola prouzrokovano nestabilnim vodnim re imom zemlji ta odra ava se na pove anje unutra njeg pritiska (turgora) krtola pri intenzivnom nalivanju. uplje srce Pojava upljeg srca je tako|e posledica nestabilnog vodnog re ima zemlji ta i uglavnom se javlja kod krupnih krtola. Pojava se naj e e javlja kod krupnijih krtola i umanjuje njihovu tehnolo ku i tr i nu vrednost. Pojava upljeg srca se mo e izbe i kori enjem manje osetljivih sorti. to se mo e posti i kvalitetnim ogrtanjem i navodnjavanjem. redovnim i umerenim navodnjavanjem naro ito na peskovitim zemlji tima. Usled velikog unutra njeg pritiska dolazi do pucanja kambijalnog prstena u centralnom delu krtole i postepenog izumiranju elija okolnog tkiva. Tamne pege ili unutra nje modrice .odr avanje povoljnog temperaturnog i vodnog re ima u zemlji tu. Pukotine na krtolama Na krtolama se esto sre u pukotine u povr inskom delu. pri neredovnom navodnjavanju i usled primene velikih doza azotnih ubriva. Pukotine ponekad nastaju usled delovanja pojedinih virusa i ranije opisane pojave ³bele noge´.

Uve ane lenticele Na itavoj povr ini poko ice krtole mogu se zapaziti sitne ta kice koje predstavljaju prirodne otvore za disanje krtola. O te enja od herbicida . Uve ane i otvorene lenticele su meta napada mnogih bolesti krtola. Na izuzetno vla nom i sabijenom zemlji tu i usled slabe obezbe enosti kiseonikom dolazi do uve anja lenticela. Pojava tamnjenja je rezultat enzimske reakcije. Posle kra eg vremena siva boja o te enog tkiva se menja od braon do mrke.Ako dode do ve eg povre ivanja poko ice prilikom va enja i lagerovanja krompira odmah po uskladi tenju javlja se tamnjenje o te enog tkiva. Povrede su e e prilikom va enja po hladnom ili veoma toplom vremenu.

uta boja prelazi u braonkastu usled izumiranja tkiva. Mlade biljke se mogu regenerisati. a dolazi i do gubitka turgora biljke. Nakon nekroze o te enog tkiva javljaju se braonkaste pege nepravilnog oblika. stabljike i otkrivene krtole javljaju se opekotine tkiva. O te enja od niskih temperatura Kasni prole ni i rani jesenji mraz od ±2 0 C mogu znatno o tetiti. i na njima nema jasnog pucketanja pri pritisku .U zavisnosti od sorte krompira. Pri upotrebi preparata treba dobro pro itati prilo eno uputstvo i voditi ra una o specifi noj osetljivosti nekih sorti. Napadnuto tkivo je u po etku meko. tako da biljka znatno zaostaje u porastu. Pri ja im o te enjima bledo. tipa zemlji ta. Kod tzv.7 0 C. O te enja od svetlosti i visokih temperatura Usled du eg dejstva jake direktne sun eve svetlosti na li e. imaju sladunjav ukus zbog ve eg sadr aja prostih ecera. O te enja nadzemnog dela naj e e su tipa hloroze lisne mase i nerava. Slabo zagrnut krompir mo e da izmrzne pri temperaturama zemlji ta od ±1. javljaju se odre ena o te enja na biljkama krompira. ³prehla enog krompira´ dolazi do transformacije ecera i otpu tanja vode. a ponekad i uni titi usev krompira u zavisnosti od du ine trajanja mraza. faze razvoja biljke. vrste i doze herbicida. pra ene visokom koncentracijopm CO2 prouzrokuju tamnjenje mesa na preseku krtole. ali e prinos biti znatno manji zbog usporenog rasta i razvi a. a vremenom truli. to uti e na ni u upotrebnu i tr i nu vrednost krompira. Visoke temperature tokom skladi tenja. krtole su mek e. a klica mo e da pretrpi ok i na +2 0 C. Sencor i preparati iz grupe acetohlornih jedinjenja pokazuju agresivnost na tek formiranom korenovim ilicama naro ito na lo e pripremljenim i lakim zemlji tima.

intenziteta i krupno e grada zavisi nivo tete.Primena granuliranih insekticida u redove ili po celoj povr ini pre. . kao i mogu nost regeneracije biljke. larve gundelja nazivaju se gr ice. U zavisnosti od razvoja biljke. Nepo eljne transformacije u krtolama se doga aju tokom skladi tenja na temperaturama manjim od +2 0 C. O te ene biljke treba odmah za tititi fungicidima na bazi organskih i neorganskih preparata bakra jer oni poma u br e zarastanje rana. Larve sko ibuba su i njaci.Tretiranje krtola sistemi nim insekticidima.Suzbijanje korova . dok zna ajne tete prave gusenice podgrizaju ih sovica. Najve e tete nastaju u periodu avgust-septembar. tetu ine larve koje se hrane podzemnim delovima biljaka. koren i e i krtole.nokta. . O te enja od grada Grad mo e izazvati velika mehani ka o te enja nadzemnog dela biljke. ZEMLJI NE TETO INE Polifagne teto ine velikog broja useva. ili u toku sadnje. Gusenice podgrizaju ih sovica o te uju ili potpuno pregrizu prizemni deo stabla i krtole. Simptomi o te enja Larve gundelja i sko ibuba pri ishrani o te uju klice.Plodored . Slika : Larva gundelja. Mere suzbijanja . Mesta o te ena ishranom ovih teto ina su pogodna za ulaz nekih parazita.

Slika : Larva i njaka. . Slike a) i b) : O te enja od i njaka.

.

.

4 0 C. Ako je temperatura manja od +3 0 C merkantilni krompir dobija sladunjav ukus zbog pove anog sadr aja e era.VA ENJE KROMPIRA Krompir se vadi kada su krtole u stanju tzv. optimalna vla nost vazduha u skladi tu je 92-95%. tehnolo ke zrelosti odnosno kada je poko ica potpuno zasu ila. da bi se smanjilo povre ivanje krtola. Nakon prirodnog odumiranja i su enja cime sa ekati desetak dana da poko ica krtola potpuno zavr i svoj razvoj. SKLADI TENJE I UVANJE Optimalna temperatura za uvanje merkantilnog krompira je 6. . Krompir treba vaditi po umereno toplom i suvom vremenu. Za spre avanje klijanja mogu se koristiti hemijski inhibitori klice (hlorprofam 1kg/t) ili bioinhibitori (carvin).8 0 C. a semenskog 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->