DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. Da ne bismo ostali neupu eni, rasvetlimo malo ovaj doga aj.
Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (,dljm), koji u ve ini slu ajeva (na pr. 1.Mojsijeva 2,8; 13,11) zna i "na istok". Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski, ve i religiozno - prema Suncu. Tako njegov glavni osniva , a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. Osim toga, koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja". Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona, koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem - dosezanje do Boga, ljudskim delima. Me utim, Gospod nije dopustio, da se ljudi proglašavaju bogovima, kao što je Nevrod pokušao, i "Bavel" (na jevrejskom lbB - "vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB), što zna i "zbrka", jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev. llB - "balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja - opravdanje delima, sistem zasluživanja spasenja.

Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog, otkrivenog u Bibliji, što emo kasnije sve više mo i da vidimo. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe, i odvoji ih od Boga Stvoritelja. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije, u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu:

"On je bio unuk, Hama, sina Noja, hrabar ovek, i velike snage u rukama. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu, to što su oni bili sre ni, kao da je to kroz NJega, ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU, ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg, osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu, ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom), i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke."

To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova - že za vlaš u, mo i i izjedna avanju s Bogom. Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite.

PRVA BOGINJA PLODNOSTI
Da bismo razumeli pozadinu astologije, moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije, tako i itavog okultizma. Usko povezan kult uz Nevroda, kao utelovljenja boga Sunca, povezan je kult boginje plodnosti, koji poti e od njegove žene Semiramide.14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije,15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). Ti redovi su bili

"...verski plašt radi skrivanja preljube, bluda, homoseksualnosti, sodomije (opštenja sa životinjama prim. aut.) i lezbejstva. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat.16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. Kao i danas - oni su verovali da je sakrament (sveta tajna - prim. aut.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). Monahinje su bile hramske prostitutke, služe i sveštenicima - upravo kao i danas. Onda su one nazivane devicama vestalkama. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'."17
U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici, kao i vlast da opraštaju grehe.

podanici, kao i vlast da opraštaju grehe.

Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda, o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid, nazvavši ga Tamuz. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen, Semiramida je njega proglasila bogom sunca, Vaal.

"Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi - prim. aut.), car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona, oko velikog zlatnog lika Sunca, koji je postavljen izme u neba i zemlje. Taj lik leži u sredini hrama, a tako ine i ostali likovi oko njega, ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. Likovi bi plakali i naricali celu no , a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram, na sve strane zemlje. Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza, da se pla e i nari e za Tamuzom."19
A kada je rodila sina, nazvala ga je Tamuz, rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod, bog Sunce, a da je ona majka božja, " DUH BOŽJI u ljudskoj majci",20 "kraljica neba",21 "devica majka"22. .

U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju, u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti; homoseksualnost, sodomiju (opštenje sa životinjama), lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji - rituala hramske prostitucije.

U okviru prinošenja žrtava njoj, zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe, time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. Time e se, govorila je, u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom). Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima, bilo simboli ki, ili doslovno. Tokom vekova, Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine - boginje rata, Venere - boginje ljubavi i seksa, Afrodite - boginje uzbu enja i seksualnih želja, Dijane, egipatske Izis, boginje Lune (meseca), vavilonske Ištar, izraelske Astarote, hinduske Isi, rimske Sibele, ili meksi ke Koatlik. U astrologiji, njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca.

Vide emo, da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma, i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije".

OSNIVA

HERMETIKE - MAGIJE

Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž, Nevrodov otac, Hus (1.Moj.1O,6). NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer.5O,2; Is.46,1),

ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji, Hermes u Egiptu - bog medicine, što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime, od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije, okultnih nauka". Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". Ham je po Bibliji njegov otac, a sin Noja, praoca sadašnjeg ove anstva, koji je napravio brod i preživeo potop. Po egipatskoj i gr koj mitologiji, Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva, osniva neznabožackih rituala i tuma bogova, dakle, prvi utemeljiva paganstva. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije, Albert Mackey (Makki), 33.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA, IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI, POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE."

Drugi nazivi za njega su Nebo, vavilonski proro ki bog, kao Merkur kod Rimljana. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa, bog kockanja, muzike, geometrije, tuma snova, mera i težina, umetnosti, pisanja itd. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva, potpuno identi no egipatskom

bogu Totu, velikom caru, u itelju ove anstva, koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. O ito da je Nevrodov otac, Hus izvršio snažan uticaj, kako na svog sina, tako i na itavo ove anstvo. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama, pod imenom "Hermes". Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove, prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda, Hus, da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. Kasnije, za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova, me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca, što je osnova astrologije. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih, da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. pre n.ere).

PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE

Verovatno može biti udno, kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ?

se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu, ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija, da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu.

ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva, milenijum i po pre nove ere, obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I, osniva a 18-te dinastije, vršili predskazanja..." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat, dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi." Tako su neki dani smatrani povoljnima, jer su pod uticajem povoljnih planeta, a neki nepovoljnim, pa i nesre nim, pa se tih dana nije ništa radilo.

Jean-Louis Brau, RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE, Mandala Press, Beograd 1991.,

Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu, u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva - Bibliji, iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja - iz drevnih paganskih verovanja. "Sveštenici, koji su imali monopol na prou avanju neba, nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion, Kasiopeja, Veliki Medved i Sirius. Delili su zvezde na dve kategorije. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu - zvezde - prim.aut.). Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz), koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter, Saturn, Merkur, Venera i Mars. Sve u svemu, 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana, koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala."

U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena, kao i ku a i podku a (soba), koje su i danas aktuelne u astrologiji. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astrologiji - u svrhu vladavine. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 - 332.pre n.e.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile; veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima, a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu, odbijaju i da otkriju svoje tajne. Prema tradiciji, sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla, da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu - Gr ku. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3. veka pre n.e. Do tada, proro anstvima su se bavila razna proro išta - SIBILE - Apolonove sveštenice... obdarene, verovalo se, darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova. BEROZ, vavilonski astrolog, bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (- zasnovanu na pretpostavkama - prim.aut.) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK, DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE." Analizom gr ke astrologije, helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija,.. koja prenesena u Gr ku, zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU

Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE, je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa, svemira i oveka, razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji."

Dakle, Grci su prvi astrolozi, koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. Zato, nije udno što u vreme renesanse, koja iako

odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte, prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva, pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" - astrologije, kojom su se bavili samo mistici, okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku, ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek, moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba.

RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE

"XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi, pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa, napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba."

To je vreme renesanse (bu enja, oživljavanja) i povratka antici, posebno gr koj i rimskoj kulturi, iji je sastavni deo bila astrologija. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba, da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji, ako se i sami nisu bavili, nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. To važi za astronoma Tycho Brachaea, Keplera, filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655), neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655), lekare kao Michael Servet, pesnike i pisce kao Maurice Sceve,

Remi Belleau, Rabelais i Ronsard, ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. Najzad, astrologija se ne vezuje samo za astrologe, filozofe, nau nike ili umetnike i sveštenike. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje... Mada se Crkva protivila astrologiji, ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. Me u tim porodicama, praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. Navedimo me u njima papu Silvestera II, nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija). U Francuskoj, astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Posle Karla V, iji je astrolog bio Thoma de Pisa, otac pesnikinje Christide de Pisan , bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara - astrologa', a zatim, od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682. godine. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama, što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi... Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope, nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu, Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. Ona je kosmi ka religija, ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju

prikazuju autoritativnom i verodostojnom. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa, Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca, koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus, Nevrod i Semiramida, odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije, i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle,

podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve - jedinstveni svetski poredak, sa jedinstvenom vlaš u i religijom. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal, one vision, one soul, one religion!" ("Jedan cilj, jedna vizija, jedna duša, jedna religija").

JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ?

Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. Kao i svaka druga, i ona ima svoje "proroke", ljude koji "prori u" budu nost. Oni su i sveštenici, pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne, zvezdane) "bogove". Pored ogromnog mnoštva razli itih religija, opravdano je pitanje autenti nosti i porekla; DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu, iji su?

KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA
Da bismo našli odgovor na ova pitanja, moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga, a šta ne. Od mnoštva poznatih, koji tvrde da su od Boga, jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. Ovo nije jednostrana tvrdnja, pošto jedino ona sadrži: 1. nepromenljive kriterijume dobra i zla, koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro; oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. Sve što je ovek izmislio, to se menjalo i prepravljalo. Ali, ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. U suprotnom, kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše, nema prosperiteta, mira i sre e. Dolazi do porasta kriminala, ekonomskih kriza, porasta psihi kih oboljenja, kao i porodi nih tragedija. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. Okultizam, kao i astrologija, imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. 2. Direktne izjave Božje, koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"); "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. 3. Najpouzdanija, ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima), esto i hiljadama godina stara, što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo; astrologija nema nikakve istorijske dokaze, a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. 4. Dokaze svojih tvrdnji: - U prirodi - u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom

U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan, koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST; lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. Mi se esto divimo kopijama prirode, a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje, pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. Ona daje iracionalnu sliku sveta, prikazuju i planete i zvezde - mrtva tela živim bogovima, pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. - U ljudskom iskustvu - jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu. Iako je, istina, malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo, ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. LJubav, o ijoj potrebi ono propoveda, smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo; praštanje, humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti; naravno - uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom, koji još uvek menja ljude, deluje na svakoga putem savesti ; svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost!

- U istoriji - ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti, pa i dokazati. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. Astrologija naprotiv, nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima. - U nauci - egzaktne, prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji. Na primer, genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta, ili nastanak novih, po njenim zakonima - nemogu e; (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem, jer sve promene - mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta). Matematika, fizika, i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva, a i pomo i u razumevanju istih. Sve egzaktne nauke, koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije, nikad nasuprot. Zato su svi najve i nau nici, kako prošlosti, tako i današnjice - bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je.
Astrološke ideje i postavke (na pr. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta, o inteligentnim uticajima planeta, o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. - U strukturi itavog svemira - astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. Isto je i kada u ete u atomsku viziku - sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira, kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje - sunce proglašava bogom! - Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu, konkretnom mestu, sa konkretnim li nostima). Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24, koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. Time je ona jedinstvena knjiga, jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova, vizija u budnom stanju, unutrašnjeg prosvetljenja uma - nadahnu em Svetim Duhom, a povremeno i materijalnim javljanjem an ela. esto oni nisu razumeli te poruke, ali su ih verno zapisali, kako su ih i dobili. No, da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja, a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. Što se astrologije ti e, ona se ne bazira na proro kom daru, ve astronomski može proveriti, nemaju stvarnih nau nih osnova. na prora unima koji, kao što se

5. Kona no, najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja - spasenja ove anstva, otkrivenog u Bibliji, nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim - Hristovim principima. Naravno, sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti.

Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke, ali nam je to sada nemogu e. Me utim, na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore - "živa re Božja"26. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra, tako i zla; kako istine, tako i laži. Ona jasno otkriva svog Autora - Stvoritelja svemira, koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom. Ona ne krije ništa, ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. Zato, jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste, pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne?

Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne?

TEST BOŽJIH PROROKA
U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti, neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. Iako svi oni govore da su istiniti, jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. 1. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti, koji govori i koji se li no obra a ljudima:

"Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete."29

2. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba, zemlje i oveka, izvan svojih stvorenja:

"Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio, i nije je stvorio na prazno, nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio, Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest."31
3. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i- Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere:

"Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte, ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga; jer što kažem, On je zapovedio, i Duh e ih NJegov sabrati."

4. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test:

"Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja, ili kaže ti znak ili udo, pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže, i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima, kojih ne znaš, i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja , jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje.

Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte; NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte, i NJemu služite i NJega se držite. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI, jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske, i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim; tako istrebi zlo iz sebe."

5.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima, niti šta oduzima niti dodaje:

"Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite, NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA."

6. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju, u dva razli ita pola, kao li nost:

"A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA, i dunu mu u nos duh životni; i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu, po obli ju Božjemu stvori ga; muško i žensko stvori ih."

7. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E:

"Sa znojem lica svojega ješ eš hleb, dokle se ne vratiš U ZEMLJU, jer si prah i U PRAH VRATITI." "Izi e iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove." "...koja duša zgreši ona e POGINUTI."

EŠ SE

8. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage, i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega:

"Tražite Gospoda i silu NJegovu, tražite lice NJegovo bez prestanka." "Jer kroz NJega živimo, i mi emo se, i jesmo;"

9. Oni govore o težini ljudskih greha:

"Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas, da ne uje." "Bezbožnika ubi e zlo, i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega, i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se, SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI."

10. Oni ukoravaju grehe:

"Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i greh kao užem kolskim... Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko."

11. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima:

"Kako da te dam Jefreme, da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni, uskolebala se utroba moja od žalosti."

12. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga:

"Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog, idite za NJim; ako li je Val, idite za njim.' Ali narod ne odgovori mu ni re i."

13. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku, na osnovu ovekove slobodne volje, stavljaju i pred ljude IZBOR:

"Svedo im vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato IZABERI život, da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo), ljube i Gospoda Boga svojega, slušaju i glas NJegov i drže i se NJega; jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH..."

TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE
Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke, evo kako e pro i na ispitu:

1. Astrolozi o Bogu govore, (sli no je i u magiji), kao o bezli noj kosmi koj energiji, ne kao li nosti. Potpuno suprotno istini o Bogu.

2. Astrološki bog nije Bog, ve je i sam stvorenje - Sunce. Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola.

3. U astrologiji nije potrebna Biblija, ve samo precizno o itavanje astroloških karti. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo, Božju re . Vide emo kasnije i zašto.

4. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost, onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. Po njoj, Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima, stru njacima za Anti ke Misterije). Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih, lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo

pravog Boga, što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. Me utim, ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri:

"Neka se ne na e u tebe...ni vra ar, ni koji gata po zvezdama (astrolog)... jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. Jer ti narodi koje eš naslediti, slušaju gatare i vra are; a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ."50

5. Prema principu doslednosti, astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja.

6. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama), reinkarnacije. Kao i svi PANTEISTI KI pravci, ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije - "bog je u svemu i sve je bog". Time se negira kako Božja, tako i , ovekova individualnost.

7. Astrologija, kao i sve ostale okultne nauke, u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN, polubog. Posle smrti on, navodno, ide u "astralnom telu" na zvezde. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma, koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. Naprotiv, ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51, a ne prelazak u "duhovni svet". Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52, dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja.

8. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga, niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. Time je ona direktna negacija hriš anstva, li nosti i misije Isusa. 9. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona, od greha. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa, neuspeh, promašaj. O ito da je itava filozofija isto egocentri na.

10. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo, pa nema ni osude greha i zla. "Ako je tako odre eno u zvezdama, sve je opravdano." Ne treba mu promena, pokajanje, "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji, kao i ovekova li na odgovornost i krivica.

11. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru.

12. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom, što je po Bibliji NEDOPUSTIVO!

13. Astrologija u i o PREDESTINACIJI, ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora, ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost, ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. Time se negira ovekova slobodna volja, koju mu je Bog dao, kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga:

"Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži)

Boga koji daje s akome be ra like i

"Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i DA E MU SE;"53

Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje - Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i - Biblije.

INJENICE O ASTROLOGIJI
Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda, koje su tako zamišljene, da nam se svide "na prvi pogled", prilago ene našim ulima, odmah. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne, da li je privla no, lepo, ili zabavno. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti, jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije, tako i u mnoge srodne tematike. Videli smo da je astrologija prava religija. Me utim, zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja, a pripisali mu nau ne. Time smo dobili veru

"koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri, kako kaže Buše-Leklerk. Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni, zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima - nebeskim telima -, NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA."54
Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. Me utim, potrebno je podvr i je i nu nom testu. Vide emo da ne samo na duhovnom planu, ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane:

1. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije, koji se me usobno bitno razlikuju. Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih, indijskih, islamskih i jevrejskih. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: - TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche), koja

"okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama - prim.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije".55
Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa, o kojima je be bilo dovoljno re i. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom), ova ina e najzastupljenija škola, kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga", ne vodi ra una o nau nim dostignu ima. - NAU NA ŠKOLA,

"koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije), sa centrom u Švajcarskoj... Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja, kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija, Sun evih pega, Mese evih mena, meteorskih kiša."56
Me utim, vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan, a ne i kao stvarni putokaz. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene

"U ovom konkretnom slu aju, nau na studija se hrabro drži tradicije."57
Ve smo do sada upoznali tu tradiciju - paganskih sveštenika i religije boga Sunca. Dakle, ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije. - SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga - ina e manje prihva ena).

"Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja, krute primene tradicije."58
Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. Me utim, iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima, ve korištenje sistema simbola, koji je opet sli an okultnim šiframa. - i STRUKTURALNA koja

"smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova, shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku, pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi, dekodirati ih tako da postanu razumljivi."59
Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. Kao i simbolisti ka, i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom, kao i analizom isto nja kih filozofija. Kao što se vidi, astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta, koja su esto suprotna, isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja, ve i mnogo važnijih elemenata. Neki sistemi imaju 8, drugi 12, a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton, lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva, tvrdi se da

"nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu, a nedostaje i 13. znak, Zmijonoša, za ro ene izme u 30. novembra i 17. decembra."60
Prema tome, sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle - bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini, ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti.

2. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka, onda je cela postavka astrologije pogrešna, jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta, onda je celokupni sistem potpuno pogrešan, kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna, pa su i svi zaklju ci pogrešni.

3. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje, umesto 10 (zajedno sa Zemljom), koliko ih stvarno ima.

"Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Uran je 1781. otkrio Heršel (Herschel), a Neptun je otkriven 1846. odmah posle Leverijeovih prora una, kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. Pluton su 1930. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". 61
Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude, šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni, jer nisu uzete u prora unima sve planete. Kada astrolozima zatreba, u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. Me utim, kada treba uzeti u obzir nau ne injenice, oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. O ito da njih ne interesuje nau na istina, ve samo stare teorije drevnih okultista, anti kih astrologa i vra ara.

4. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. Ako planete uti u na ne iju sudbinu, onda bi to trebalo od za e a, a ne od ro enja, kako astrologija ra una. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od

prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod, a ne ro enjem. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta, kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. Me utim, oba ova realna, optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave:

"Još od anti kog doba, njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. To je zapravo, najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju." 62 "Još od anti kog doba, njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda." 63 "U astrologiji, položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu." 64
O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice, ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima.

5. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. Prema astrologiji, datum ro enja odre uje sudbinu. Me utim, poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. Jedan može biti vrlo uspešan, a drugi ne. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove.

6. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru, tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. Osim toga, njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine, na one koji žive u Finskoj, Aljasci, Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke.

7. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima, u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju, to je daleko od pravog nau nog pristupa, koji ima neoborive temelje. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji, fizici, genetici, itd.). Astronom Pariskog opservatorijuma, Pol Korde (Paul Cordec), nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je:

"Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. Nijedan zodija ki znak, niti deo znaka, ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija, nasuprot prirodnih zakona i pojava. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije.

8. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem, precesije, pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir, iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage, a Vage u znaku Škorpiona, i tako dalje. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una, i ono stvarno koje se stalno pomera. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno.

9. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju

znaci odre enih sazvež a, koji su klju ni faktori astroloških uticaja, samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde:

"Zodijak, ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u, ljudi su tokom hiljada godina unazad, posmatraju i nebo, dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike, i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a."66

LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. Me utim, sama sazvež a, za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova, nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem, kako ih ti znakovi predstavljaju, ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene, da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture, kao što ih astrologija prikazuje. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a - daleko je od stvarnosti. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. Gledano sa Zemlje, starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a, što je samo privid. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca, Zemlje, planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija, što je u stvari i kompletna astrologija.

10. Najve i je PROBLEM AUTORITETA. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet. To nisu niti prirodni zakoni, niti egzaktna nauka ve , kao što smo citirali astrološko objašnjenje:

"Astrologija se zasniva na tradiciji."
Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji - Anti kim Misterijama, religiozno - okultnim tuma enjima paganskih sveštenika, koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica, da je:

"zbog svoje drevnosti i univerzalnosti, astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac,... Šda astrologija ima precizne zakone, osnovne principe, pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja."
Dakle, GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: - duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija), - razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni, kada se me usobno razlikuju, nisu stabilni i kona ni), - "osnovni principi" (identi ni magijsko - okultnim i spiritisti kim u enjima), - "škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu; - koliko možemo i kojoj treba da verujemo, ako nema pouzdanog autoriteta?), - "istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima, radi lakše manipulacije narodom. Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije, dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije), - injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji, bez ikakave nau ne opravdanosti). Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona:

"veština koja se zasniva na pretpostavkama", 69
Dakle, ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije:

"Ona je pitanje poverenja, vere, mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata".70
itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti, kada je ona ostala u svemu ista, nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja, vere", kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku

nije neophodna vera i poverenje. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i.

injenice koje govore i dokazuju. Me utim, za

U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode, astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. Ako to ve jeste, zašto se to ne prizna otvoreno, ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una, koji naizgled li e na astronomske, stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu, koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce, kome je ona i posve ena, to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave, ali i vladanja ljudskim umovima. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi, iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige. Kona no, pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena, zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj, pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek, uglavnom, tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. godine deklaraciju u vezi toga:

"Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju."71 "Vera u astrologiju danas je, dakle, simptom društvenog i psihološkog NEREDA - ozbiljan i težak simptom. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života."72
Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga, za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu, ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku, da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u, koju može dobiti kroz NJegovu Re - Sveto pismo, reši ga.

GATANJE I ASTROLOGIJA
Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost, "sudbinu", kako su oni smatrali. S jedne strane, postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im, s druge - stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe - vladanja. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e, ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci, gatari, astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti, ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju, prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. Potrebna su, dakle, posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista, ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja, ipak postoje i ljudi posebno, natprirodno nadarani, ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti. Da bi se neko bavio gatanjem, odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. Verovalo se da sveštenici Apolona, boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6.v.pr.H.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa, savremenika velikog atinskog državnika Perikla, zapisanom u njegovim "Istorijama", Krezus, uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. pre n.e. u Anšanu, Persija, do 530. pre n.e. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište, koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. pre n.e). Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje

poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje - šta lidijski car radi upravo tog trenutka. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran - sva proroštva bila su promašena. Ali, kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj, kod korintskog zaliva), bio je zadovoljan. Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra:

"Kornja in miris stiže do mene, od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza, gore i dole."
Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo, jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce, pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u. Herodot je Pitiji, sveštenici Apolona, boga proro anstava u hramu u Delfima, pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . Posle ovoga, sledili su brojni izveštaji iz antike, srednjeg veka, a ima ih sve više danas. U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi, sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. U vremenu verovanja u bogove, arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima. Me utim, danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova, a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka, vidovnjaka i gatara. ak je osnovana i nauka, "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava","svetlost","otkrivanje nevidljivog". Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula - prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima, ni bilo kakvim aparatima. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih, "ekstrasenzornih" osoba: 1. putem sna; 2. vizijom u budnom stanju; 3. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka; 4. se anjem "prethodnih života i pojava", što se može i izazvati hipnozom, drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" - "deža-vi", "ve vi en, poznat"); 5. telepatijom, prenošenjem misli na daljinu, na druge osobe, ili otkrivenjem udaljenih doga aja; 6. vidovitoš u, predvi anjem budu ih doga aja, ili otkrivanjem prošlih. Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". Tu spadaju sve vrste gatanja, ili proricanja sudbine: - hiromantija - itanje iz dlana; - horoskop, ili astrologija - gatanje po zvezdama; - kartomantija - gatanje iz karata, posebno Tarot karata; - gatanja pomo u ogledala, staklene kugle, gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina; - psihometrija - gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija, vra anje); - gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja); - geomantija - pomo u simbola razmeštenih po zemlji; - piromantija - gatanje pomo u plamena; i mnoga druga, manje poznata. Svi ovi oblici su, uglavnom, povezani s astrologijom i magijom. Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu - baziranu na astrološkoj predstavi

j svemira i poreklo.

j j

j p

Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema, pa i astrologije - Nevroda i Semiramidu. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca,74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti, majkom božjom, kraljicom neba. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija, koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše. Ujedno, od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. dana, zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1.Moj.1,25.31). I njen simbol je cesto broj 6. Medutim, u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br.6. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona, broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu, cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak, 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije, Otkrivenju 12,3, apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. Medutim, ta zmija, na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga, vec samog Sotonu. "I zbacena bi azdaha, stara zmija koja se zove Davo i Sotona, koji vara sav vasioni svet, i zbacena bi na zemlju..." (Ot.12,9). To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1.Moj.3,1.4.5.). Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14.st.). Time dolazimo do zakljucka da zmija, kao simbol boga Sunca, nije niko drugi do sam Sotona. Dakle, vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo, koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Nije cudo sto se u Bibliji, Otkrivenje 13,18, taj broj pripisuje zveri i coveku, predstavniku te zverske vladavine, koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris, i noge joj kao u medveda, i usta njezina kao usta lavova, I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU, I PRESTO SVOJ, I OBLAST VELIKU." (2.stih). Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima, kao sto su Masoni? Albert Pike, jedan od vrhunskih Masona kaze: "...Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA, ILI SVEVIDNOG OKA, koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Sa slovom Yod u centru, ima kabalisticko znacenje Bozanske energije, manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum." Masoni koji obozavaju Sunce, boga Ozirisa, Vaala i td. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. Moze to biti gubi-

tak novca u poslovnim transakcijama, koje smo upravljali prema savetima astrologa. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad, ili kasnije, ili uopste ne uradi. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta, posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti, vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. Druga je jos razornija od prve, sto oduzima coveku snagu licnosti, volju i zdrav sud. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine, umesto da razumno, kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije, kada neprestano zive u obmani. Treca je jos gora od druge, sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju - varalici vekova, Sotoni. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst, uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. Obmana je progresivna, pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara, ali i duhovne vlasti nad njom. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost, sluge ste onoga koga slusate, ili greha za SMRT, ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim.6,16). Time covekov duhovni, religiozni zivot obavezno slabi, stvara se odbojnost prema veri, duhovna bezosecajnost i skepsa, nemoc da se razume i proucava Biblija, ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari, iako su u stvarnosti pogresne. Cetvrta posledica je i medicinske prirode - ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji, siptoma psihopatije, dusevne paralize, cudastva, histerije, pa katkad i epilepsije. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. Peta posledica je najgore prirode - vecnog je karaktera. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA, njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga." (Ot.21,8). Jednog dana, po nepogresivoj Bibliji, svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru, zauvek unisteni. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima", ili astrolozima, re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu, jer je Vavilon prikazan devojkom - 1. stih - prim. autora) od mnoštva namera svojih; neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t

ZVEZDARI, koji gledaju zvezde, koji prori u svakoga meseca, i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. Gle, ONI SU KAO PLEVA, OGANJ E

IH SPALITI, NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA; ne e ostati uglja da se ko ogreje, ni ognja da bi se posedelo kod njega." Isaija 47,13.14. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. (1.Moj.41,8.25; Dan. 2,2.1O-12.27.28; 4,7.24). Oni nemaju veze s Bogom, i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju, oni uce laz. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3.Moj.2O,6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima, okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova. 3.Moj.2O,6. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih!" 27.stih. "Neka se ne nade u tebe...ni vracar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama... jer je gad pred Gospodom ko god tako cini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe." 5.Moj.18,1O.12. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada, da li se On predomislio, pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru, tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. S druge strane, zato što je svo gatanje, prvenstveno astrologija, u svojoj suštini, posve ena bogu Sunca, Luciferu, najgorem neprijatelju ove anstva. Nebeski Otac, koji nas nezimerno voli kao Svoju decu, ne bi bio to što jeste, ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera, koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete. To emo još jasnije videti do kraja knjige. S druge strane, ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem, mu enjima itd.), kao što je radila inkvizicija. Ni u kom slu aju, prema Novom zavetu, ne treba mrzeti te ljude, jer to Isus Hristos

nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. Naprotiv, rekao je da sve ljude, pa i neprijatelje treba voleti. Me u njima, sigurno, ima plemenitih i iskrenih ljudi, koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. Naravno, morate odluku prepustiti osobi, pošto svako ima pravo slobode mišljenja, pa makar i pogrešno. Ali, svako razuman, shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove, kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova, i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18.stih. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje, biblijske proroke, koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije, koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot, koji ima snagu da resi nase probleme, da nas zastiti od zla. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza, zabelezenih u Bibliji i istoriji, a i na osnovu iskustva, kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred, to se tacno obistini. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. Zato vas pozivam - odbacite lazne nauke Sotone, velikog varalice i prihvatite rec istine, prorocku rec, Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago.

ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA

KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 - 36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU, UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666

GR KA RE

X

I

Y

N = BROJ SUNCA

600 +10 + 6 + 50 = 666

ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI

PROBLEMI ASTROLOGIJE :

1. Problem autoriteta 2. Neuskla eni sistemi 3. Geocentri no stanovište

6. Nedostatak nau ne potvrde

8. Pomeranje sazvež a

POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM :

1. Promašaj i gubitak u životu.

kome dajete sebe u poslušnost, sluge ste onoga koga slušate,

4. Psihi ki poreme aji i smetnje.

i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA, njima

Otkrivenje 21 8

Otkrivenje 21,8.

CITIRANA DELA: NJerner Keller, "Parapsihološki fenomeni", Prosvjeta, Zagreb, 1982. str.14. Jean-Louis Brau, "Re nik astrologije", Larousse, Mandala Press, "Prosveta", Beograd, 199l. str.42. Ibid. str.44. S.H.Hooke, "Babylonian and Assyrian Religion", London, Hutchinson, 1953. str.15.

MODERNA ASTROLOGIJA
Dragi itaoci,

Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra, prekosutra, za mesec, ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti, pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. Naravno, oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz, kako za svoje odluke, tako i za opravdanje svojih grešaka. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani, ali taj interes uvek postoji, i sve više raste u ovim burnim vremenima. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost, "sudbinu"? Ukoliko ona postoji, trebalo bi je samo upoznati. Me utim, ako postoje neki okviri li ne sudbine, važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije, kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca, tako i itavog ove anstva. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je, pošto svaka stvar ima i jedno i drugo.

Danas, više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima, kao što su:

"VAŠ LI NI HOROSKOP, izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti... prognoza za jednu godinu, sre ne brojeve za igre na sre u itd." "LJUBAVNI HOROSKOP", "ASTROLOŠKI KUVAR", "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI", "BIRAMO ASTRO-PAROVE",

i mnogi drugi. NJih emo na i u skoro svakom asopisu, mnogim knjigama, TV i radio emisijama, reklamama; svuda su oko nas. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima, odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor

da se pitamo: zašto je to tako? - A i da potražimo odgovor.

Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima, u ra unanju vremena, godišnjih doba, ima je i u geometriji itd.; njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta, u našem svakodnevnom životu. Ako je tako, pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo, ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro, zar ga ne treba u potpunosti usvojiti, a ne samo delimi no?!

TEMELJ ASTROLOGIJE
Kada je re o današnjoj, modernoj astrologiji - tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda, postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi:

"Astrologija se zasniva na tradiciji."75

Jasno je da su to anti ke tradicije, tuma enja drevnih astrologa, samo modernizovana u srednjem veku. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). Isti izvornik priznaje da astrologija ima

"PAGANSKO (nehriš ansko - prim. aut.) poreklo". 76

ASTROLOGIJA I MAGIJA
Uglavnom se astrologija uvek vezuje, kako nekad tako i danas, uz magiju i ostale okultne kategorije.

"Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci - prim. autora) i izdavali edikte protiv nje. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata - prim. autora) poistovete sa magijom, ak vra anjem, pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa."77

To nije slu aj samo nekad. I danas, u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani, uklanjanje magijskih ini, usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije:

"'Poznata gatara X iz Alžira. U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma - prim. aut), ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života.

Vidovita po prirodi, RO ENI MEDIJUM. Kristalna kugla. Mrlje od mastila. Francuski i španski tarot. Linije dlana. Radiestezija. Grafologija. ASTROLOGIJA. Gatanje propiskom.' 'G- a X, dlan, tarot, klatno, astrologija. Ne bavi se vra anjem.' 'Mag-astrolog. Ponovo na ena ljubav. Zaštita od uroka, opsednutosti i okultnih psihoza. Uspeh u svim oblastima: poslu, sre i, trgovini, ispitima, ljubavi itd.' 'Vidovnjak. Medijum. Astrolog. Kristalna kugla. Tarot.'"78

O ito, astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). Ina e, u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje, astrologija ima drevnu, okultnu suštinu, o emu e biti re i kasnije.

INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA
Iako su tehnika, psihologija, pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova, zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU - predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova", što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti, ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu, ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima, tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati, na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati. Priznali mi to ili ne, to je realnost svih nas. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. To jasno pokazuju posteri, ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara, sportista, politi ara, ili bilo kojih drugih lidera i ideja. Sve se svodi na isto - OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života, ovekova iskonska, usa ena religioznost. Me utim, sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. Ako neko na primer, ima stvarnih materijalnih problema, to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. Ako postoji neki cilj, stvarni i opravdan, to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano. Ako ve postoji potreba za ne im višim, onda treba tražiti ONO PRAVO. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom, kako da se ispravno postavimo u njemu, i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom".

UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE
Ipak, uprkos njenom drevnom poreklu, vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije.

"Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci...'"79

On je napravio prikaz neba ro enja, koji je esto i danas u upotrebi. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER

p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630),

j

gj

j

"nema ki astronom, po nevolji i astrolog, matemati ar i fizi ar." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija, ugaonih razmaka izme u dveju planeta, ili zna ajnih ta aka Zodijaka - prim. autora)." 81

U skorijem dobu, u XIX i XX veku, bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti:

"U V. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT), pod pseudonimom Rafael, po eo objavljivanje astroloških efemerida, a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON), (pod imenom Zadkiel), u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ.F.Allen), a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND). Paralelno s tim, eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e. Od 1925. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja." 82

(Zapazite kako astrolozi koriste tajna, šifrirana imena. Kasnije, kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE, bi e jasno zašto to oni ine.) Time astrologije, stara milenijumima, stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. Interesantna je opaska

"Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v., s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v. izgledalo je da je kona no onemogu ena, me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi, naro ito u zapadnim zemljama." 83

Iako je, dakle, za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena, iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom, ona danas cveta više nego ikada. Me utim, nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu:

"Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. Glavne nacisti ke vo e, Hitler, Rozenberg, Himler, Hes, esto su savete tražili od svojih astrologa. Jedan od tih astrologa, Karl Ernst Kraft, imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje... I saveznici su koristili astrologiju... u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države." 84

O ito je i na temelju ovih par primera, a i itave istorije, da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama, a i radi opravdavanja vladavine sistema. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja, prori u i njihovu propast. O ito, zato su se dobijale beneficije i koristi. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju".

Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba, nije li ipak ona prava nauka, koja je preživela sve probe i testove?

koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja, "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona

"pseudo- ili nadri-nauka".85

Da li je to istina, ili ne? Da li je astrologija realna, egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima, ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE.

DOLAZAK NOVOG DOBA

U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca, koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma, borbi protiv raznih konflikata, stresova; razne terapije, narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija, radiestezija, lecenja psihickom energijom, kristali, akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom", ili raznim vidovima "energija". Razne fizicke vezbe, meditacije, bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha, resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata, stresova, i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka, sve je tako korisno i dragoceno. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci, naucnici, medicinari, psiholozi, pa nema razloge za sumnju. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci, ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci, meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih, magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age", "Novo doba".

1. STA JE "NOVO DOBA"?
Sami vode kazu da on nije religija, vec "spiritualizam", put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. On nije jedna jedinstvena institucija, vec siroka mreza razlicitih ogranaka, grupa, pravaca, sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina, ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam, ekologija, okultizam, psihologija, hinduizam, budizam, misticno hriscanstvo, i mno-

go drugih pravaca), ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. Me utim, eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama, molitvama, mantrama, ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim, propovednicima i guruima, sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'), duhovnim zakonima i zapovestima, sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere."

"Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije, upotpunjen doktrinom, pisanim tekstovima, obožavanjem i ritualima, funkcionalnom grupom sveštenika i pastira."

Texe Mars (Teks Mars), DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba), Crossnjay Books, NJestchester, Illinois, 1987., str.VIII.

Sam vode i New Age pisac, Bendžamin Krim, u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija.

IDEJNE VO E NOVOG DOBA

Kao i svaka religija, i Nenj Age ima svoje lidere. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta, duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola), u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija), i napisala mnoštvo okultnih knjiga. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime), propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje, o emu je pisao 1982. u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa.

Ideje se sire putem naucnih kongresa, seminara, savetovalista, skola, radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje, ishranu, vaspitanje, obdanista), raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja, razvijanja ljudskih potencijala, ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd

Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama, casopisi, knjige, itd. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN, ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine, politike, nauke, biznisa i bankarstva, vaspitanja i svega ostalog. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda), sto se naziva VELIKA GODINA. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA, ili VELIKIH MESECI, od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000, tacno 2166,666 godina. Pocetak racunanja im je 10.000. god.p.n.e. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10.000-8.000.p.H.), Raka (8 000.-6000.p.H.), Blizanaca (6000.-4000.p.H.), Bika (4000.-2000.p.H.), Ovna (2000.-rodenja Hrista). Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000.po.H.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo, kao Hriscanska dispenzacija, odeljak. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere, koja se uplasila od giganta Tifona, skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. To je u stvari astroloski paganski simbol. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti, ili Hristosa. Neki od njih su bili, kažu okultisti, osniva i velikih religija, a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma, Hijerarahija, Veliki, Tajno Bratstvo, Unutrašnja vladavina svetom, Velika Bela Loža U itelja Mudrosti. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama, ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. Svako doba je imalo svoje karakteristike. Doba ribe je, kažu oni, bilo obeleženo hriš anstvom, dok e slede e "Novo doba", doba Akvariusa (od 2000. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM. Zato se smatra da je to 7. doba, dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom, harmonijom, ljubavlju i naravno, pojavom Ucitelja, Hristosa, koji treba da povedu covecanstvo u njega. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama, pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu, sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva. Novo Doba je, dakle, sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema, NOVE SVETSKE RELIGIJE, koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla, ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta, Maja, Inka,

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo. Zato poslusajmo reci zapisane u 2.Sol.2,7-12. Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat.24,26.27. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot.16,14. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista, ili laznog, u stvari Lucifera. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi, sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne- kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom?

SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE
Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce), koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18,5) kroz 36 soba, koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a, jedna za svaki mesec. Svaka soba je iznosila po 1O stepena. I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: - Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a), - svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen, - jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a).

Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog, zvezda, kao uto ište palih duhova. Nad svakom zodija kom ku om, od njih 12, bio je postavljen po jedan viši bog. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova, a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko), kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.

SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA
Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti", tajanstveni broj.

"Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca, iji je glavni simbol bio zmija ili bik. Uzmite, na primer, prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). Ono je simbol bika."87

Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU:

"U Rimu, u Avgustovo vreme, imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis), drugi Mesecu (dies Lunae),

tre i Marsu (Martis dies), etvrti Merkuru (Mercuri dies), peti Jupiteru (Jovis dies), šesti Veneri (Veneris dies), sedmi Saturnu (Saturni dies)". 88

Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta - bogova: Sunce - broj 1, Mesec - broj 2, Mars - broj 3, Merkur - broj 4, Jupiter - broj 5, Venera - broj 6 i Saturn - broj 7. Po uzoru na stare latinske nazive, u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta:

Sedmi ni dani: 1. Nedelja

Engleski:

Nema ki:

Latinski:

SUN-day

SON-tag MON-tag Dienstag

dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies

2. ponedeljak MON-day 3. utorak 4. sreda Tuesday NJednesday

MITT-NJOCH MERCURI dies

(sredina sedmice) 5. etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies

(Torov dan) (dan grmljavine) 6. petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies

(dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT

SPECIFI NOST SEDMOG DANA
Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog), esto se koristi i drugi naziv - SABAT, koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" - odmor, po inak. Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta, njemu pripada 7. mesto. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje, koja kao i ostali dani nije imala ime, ve redni broj 1. Tako je zapisano i u Bibliji, kako Staroga (3. knjiga Mojsijeva 23,15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" - Matej 28,1-3.5.6). Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. mesto. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana, pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni, kao u Bibliji. Time je i opravdan naziv SREDA - "sredina" (nema ki MITTNJOCH - "MITTE" = sredina - "NJOCHE" = sedmice:

1. Nedelja 2. ponedeljak

3. utorak 4.sreda --------------- SREDINA SEDMICE --------------5. etvrtak 6. petak 7. subota

Dakle, iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije, ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. dan, koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog, jevrejskog jezika.

ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA
Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e, tako e, da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija, pravaca, religija, pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene, a to zna i da svi poti u od jednog. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato, istorija ne beleži taj momenat, jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja. Me utim, postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. ere, zapisan u Bibliji u 1. knjizi Mojsijevoj 11. glava, 1-9. stih, (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE, ali u drugom kontekstu):

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom:

'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e, ovim nam postaje i jasnije, kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode, pa ak i do dalekih Maja i Acteka.

Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava, tako i svetovnih ustanova, koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu, koja svojim vrhom stremi ka nebu. Iza toga se ipak, verovali ili ne - kriju naslednici starog plana - Univerzalnog svetskog poretka. Ina e, zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni, kako na Beloj ku i u Vašingtonu, tako i u Vatikanu. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. Nalik starom Vavilonu, ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" - Sunce.

TAJNA BROJA 666
"U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1, 6, 12, 36, 111 i 666 kao najsvetiji broj. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja. Kao i to ak ruleta, kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli."89

Zbir svake kolone bio je 111. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666. Tako e, ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3...) dobijamo 666.

Dakle, broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA, dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA, SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE.

Tako e i gr ka re XIUN, koja ozna ava sve avatare, ili inkarnacije Sunca, (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca", ili "Solarna Mudrost", broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666.

Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666. (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. Dodato je kasnije.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim.

Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj - 666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine, u stvarnosti samog Sotonu.

ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI

Nije udo što se u Bibliji, u knjizi Otkrivenje 13,18, taj broj pripisuje zveri, koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku, predstavniku te zverske vladavine, koju je organizovala sama zmija - sotona: "I zver bijaše kao ris, i noge joj kao u medveda, i usta njezina kao usta lavova, I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU, I PRESTO SVOJ, I OBLAST VELIKU." (2.stih). Ta zver, simbolika zverske versko-politi ke sile, uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže, nametnu e svoju oznaku - žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima, da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA

MOŽE NI KUPITI NI PRODATI, osim ko ima žig, ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666." Otkrivenje 13,16-18. Ovaj broj ima veze sa: - kupoprodajom - svetskim ekonomskim sistemom, - radom - simbol "desne ruke", - verskim uverenjem - simbol " ela" iza koga stoji um, - obožavanjem Sunca, koga je oduvek taj broj predstavljao, - pripadnoš u i pokornoš u Sotoni, koji se krije iza ovog broja, - svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom

O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila, iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva - "i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku, nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu.

IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?

Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno. Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju, a mnogi astrolozi veruju u Boga. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju, nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo?

U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost, bogatstvo, i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke, On kaže:

"Umorila si se od mnoštva namera svojih; neka stanu sada zvezdari, koji gledaju zvezde (astrolozi prim. aut.), koji prori u svakog meseca, i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. Gle, ONI SU KAO PLEVA, OGANJ E IH SPALITI, NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA; ne e ostati uglja da se ko ogreje, ni ognja da bi se posedelo kod njega."90

Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere, Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. Isto tako, oni koji služe Sotoni - ne mogu da razumeju Božje "tajne", me utim, ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. Zato, uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta, a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima, demonima (spiritisti), njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva, daleko iznad svih okultnih znanja. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje, zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima), znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje, suštinsko razumevanje, za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku, svaku plemenitost i

muti njegovo zdravo rasu ivanje, ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku, jer ih je okovala jedna ja a, nepopustljiva, tiranska sila.

TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE

Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost, sudbinu, kako su oni smatrali. S jedne strane, postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim, budu im, s druge - stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe - vladanja. Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e, ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera.

ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA

Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka, ili samo neka zamisao, ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona:

"VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA, a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". 91

Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše

astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA, umesto na injenicama i prirodnim zakonima. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une, terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme, on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke.

VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM

Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju, nasle enu od vavilonskih vra eva, što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. 92

Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. Isti izvornik kaže:

"U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim - prim.aut.) naukama, a naro ito sa alhemijom ... Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom), odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet, ovek-mikrokosmos, bio slika velikog sveta - makrokosmosa. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji - kabali - prim.aut.)." 93

Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije, o ito da su te veze oduvek postojale, i da je osnova obema ista. Osim toga, astrologija tako e spada u okultnu kategoriju, prvenstveno zato što je to specijalna nauka, dostupna samo posebnoj vrsti ljudi, koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda. Potrebna su dakle, posebna - tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti, kao što je slu aj i sa astrologijom. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista, ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena, nedostupna (okultna) kosmi ka znanja. U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike, "upravitelje svetih tajni-misterija". Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova", što je važilo i za astrologe. Prema svojoj suštini, današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije, posve ene astralnim božanstvima, kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu.

Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije - VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA, koja se manifestuje na razli ite na ine, vrše i inteligentan uticaj. Ona deluje putem svetlosti, zra enja, kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život. Smatra se da, ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme, sobu i ku u - deo meseca), na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. To se naziva:

"Natalna astrologija, (od latinske re i "natalis" - ro enje - prim. autora), isto tako se zove sudska ili individualna. Još od anti kog doba, njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda." 94

"U astrologiji, položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu." 95

Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice", koje presu uju detetu kako e mu biti u životu.

Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en, kao i planeta koja dominira u njemu, time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva, kao i NIŽIH DUHOVA, koji su vladari odre enih ku a i soba. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama, koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" - krštenja kao male bebe).

Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno, ono se može razumeti ili itati. U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto, s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati, dok astrologija samo " ita" njene poruke, bez direktnog kontakta s njom.

ASTROLOGIJA - RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA

Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde, bogovi, upravljaju životima ljudi. Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. Ona, kao što smo videli, nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama, ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA, verovanje u kosmi ka božanstva.

U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka, zvezdanog sazvežda, dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega, da su samo njegove manifestacije, emanacije, ili inkarnacije; "telo njegovog tela". Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA - SUNCA. To verovanje usvojili su stari Sumerani, Feni ani, narodi Mesopotamije, Egip ani, Persijanci, Grci, Rimljani, Hindusi i ameri ki Indijanci, promenivši samo imena na svojim jezicima. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE, prikaze JEDNOG BOGA, SUNCA. To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca, astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova), ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode - da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija, Kina, Japan), koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga, meditacija, jing-jang teorija, alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu, pa i kod nas).

Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA, koji je osnova svih paganskih religija nekad, a vide emo i današnjeg, sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom, nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž - Novo Doba). Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije.

ASTROLOGIJA - OSNOVA SPIRITIZMA

Jedna od najsnažnijih uverenja, koja oduvek prožimaju religije svih naroda, je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE, KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. To je osnova SPIRITIZMA - sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih", koji:

"U i da smrt nije prekid života, ve samo promena stanja...Da je ovek duhovno bi e sada, ak i dok je vezan u telu... On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu." 96

To isto je i verovanje astrologije:

"Ona je donosila odgovore na pitanja odakle, zašto i kuda. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda, kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima, da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde." 97

Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su:

"u ili da sudbina svega zavisi od neba. Vavilonjani, kao najstariji narod, verovali su da svaki smrtnik, sli no bogovima, ima svoju sopstvenu zvezdu".98

Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA, koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA, koje su po svojoj prirodi "polubogovi". Svakoj od njih pripada po jedna zvezda, pa se posle smrti one vra aju tamo. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu, pa se njihovim položajem predvi a budu nost. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja, a ujedno i SPIRITIZMA, verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu). Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu.

OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU

Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta, (Sunce, Venera, Zemlja, Mesec, Mars, Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18,5 stepena), kroz 36 soba, koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a, jedna za svaki mesec. (Naravno, svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice, ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana).

Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo; - jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji, 12 meseca nastala su od 12 ku a, - svaka ku a - mesec ima po 3 celine - sobe, po 10 dana. - 360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu, kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji). - Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". - Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta. asova, svaki od po 6 celina od 1O

Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama, koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI"

poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI .

STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA

U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta, to jest astroloških bogova.

"Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka - prim. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi, ili da je ova planeta njegov vladalac), mesto egzila, egzaltacije i pada..." 99

Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog, zvezda, kao uto iste PALIH DUHOVA, nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e, nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova, a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska, ve RELIGIOZNO-MISTI NA, paganska. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. Interesantno je zapaziti, da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA - da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. Ta postavka je još uvek zastupljena, iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno, pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje, ve Zemlja oko Sunca. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje, ve stara okultna tradicija. Time, kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI", može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka, koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima, ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA - MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA.

Možda je ovo udno, ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije, vojske, o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?"

ISTINA O SATANI
Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca, u stvari - Luciferu, Satani. To nije ništa strano okultistima. Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni), videli smo, to jasno priznaju i tvrde. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. Pošto je on njen vrhunski cilj, neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera, Sotonu, a zatim šta su Isus, proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu.

Sistem prikrivanja
Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista, onih koji se bave magijom, i svih okultista, ne veruje u postojanje avola kao li nosti.

"Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost, ve snaga stvorena za dobro, koja može služiti zlu."101
Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu:

"Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna, ona je privid, jer on nije nikakav entitet, nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti..."102
Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj

Dakle, okultisti negiraju Sotonu kao li nost, osobu, i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu , snagu , tj. energiju. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu:

"Pravo ime Sotone, kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije, koja je osnova svih hermeti kih, magijskih pravaca - prim. aut.), je Jahve (Bog) naopako; jer Sotona nije crni bog, ve negacija Boga. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. Za inicijate to nije OSOBA, VE SILA, STVORENA ZA DOBRO, ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU, TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. Oni (Kabalisti - prim. aut.) predstavljaju tu Silu, koja vlada fizi kim generacijama, MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA; ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE, BRAT STARE ZMIJE, I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR, OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA."103
Dakle, u raznim vekovima, religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama, da bi se prikrio njegov pravi identitet. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila", a ne i li nost. Me utim, pripadnici nižih loža (stepena, nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena:

"Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola, ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene), PRIN EVE MASONERIJE. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO, U VIŠIM STEPENIMA, KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA, DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim, po etnim) STEPENIMA; I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD, I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA, ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA."104
Dakle, tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. Današnji uvari Anti kih Misterija, koje su osnova astrologije, tako ih pomno uvaju, da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i. Ako ve ina masona nema pravih saznanja, šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije, prava, politike, itd.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog, vrhunski majstori hermeti kih, okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom, iako se izdaju za hriš ane, ve sa "onim drugim" - sotonom. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca, koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame:

"Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo, zli duhovi imaju veliko preimu stvo... Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti, on svuda širi verovanje da i ne postoji. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA.
Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere, on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje, nego samo strah i prezir. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e, unakaženog - pola životinja a pola ovek. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim.

Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja, Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada, otkrivaju i nam njegove tajne sile, i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja."105
Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove, mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji

veruje da Sotona postoji. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju, zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu, gospodin Xorx:

"Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija."106
Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost, ve samo kao neka bezli na sila. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven, da bi uspešnije varao i kona no uništio ove- anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga, da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema, o emu e kasnije biti više re i.

verovanje da je sotona dobar
Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna, bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire, jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga, tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije", ili je pak vrhunski bog kosmosa. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu:

"Vatreno bi e aure (tkzv. "energetskog polja" oko svakog tela, "bioenergije", ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije... ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom, vlastitim sotonom, vlastitim prirodnim bogom. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en, vaš sluga, vaš najdraži prijatelj, vaša imitacija pojavljivanja Isusa, vaša nebeska služavka, vaš majstor. On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite."107
Iako prikazan kao negativna, "stara priroda", Lucifer se proglašava "bogom prirode", identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja", ovekove "niže prirode". Me utim, viši adepti, što se svakako drži u najstrožoj tajnosti, misle druga ije:

"Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom."108
Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. Vide emo zašto. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka:

"Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti, kao marionete, i kad igra , viša li nost, povla i te konce, pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje."109
Jasno se prikazuje, iako skriveno, da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom, magijskim kontaktima i svim ostalim na inima - u stvari potpuno manipuliše ovekom.

Verovanje da je sotona bog
Nasuprot biblijskoj predstavi, masoni, Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima, nedostupnima za ostale lanove, smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla, princ tame. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. ak nije ni zao. Šta više, u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni, u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom:

"Da Lucifer nije Bog, zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110
Naravno, ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati, pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji, koje smo ve videli. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera, šta oni smatraju pravom religijom:

"...istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera, koji je ravan Adona-ju."111
Ova religija je dakle "filozofska", pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). Ona je "verovanje u Lucifera", i naravno - obožavanje njega. On se smatra "ravan Adonaju", (jevrejski izraz za "Gospod"), hriš anskom i jevrejskom Bogu. Zapazite ovaj momenat, jer e kasnije biti jako važan.

Dakle, Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima, ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . On se predstavlja kao borac za slobodu, revolucionar, iscelitelj i spasitelj ove anstva. Kona no, vrhunski adepti ga smatraju bogom, ravnim biblijskom Bogu. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima, uklju uju i i astrologiju, vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera, zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja, u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. Me utim, stvarnost je sasvim druga ija. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja, ve je u pitanju duhovna tama zla. Oni su spremni da, u ime svojih tajni i "viših interesa reda", u ine i krvoproli a, laži, ubistva, i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu, pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika, ambasadora, akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju.

ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA
Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog, Adonai (ili Adonaj na jevrejskom, originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji):

"Adonai, rival Vala i Ozirisa."112
Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca, u stvari Lucifera. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali, ili suparnici. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom, pošto je i on bog. Time se vodi borba protiv Adonaja, biblijskog Boga. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. "sila tame". Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu?

"Lucifer, Bog Svetla i Bog Dobra, bori se za ove anstvo protiv Adonaja, Boga Mraka i Zla."113
Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra", a Adonaj, biblijski bog hriš ana i Jevreja - kao "Bog mraka i zla"! Dakle, potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. Izme u ta dva rivala postoji borba:

"Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima, u stvari, na in kako se pristupa izvoru snage života, onda je on nau io tajne svoga Zanata. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama, i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu, mora da zna kako da ih pravilno upotrebi."114
Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama", koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja, sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu, jer bi to moglo biti katastrofalno."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere - jedne u biblijskog (jevrejsko - hriš anskog) Boga Stvoritelja, i druge u paganskog boga Sunca. To su znali pripadnici i jedne i druge. Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje".116 Jedni su bili potomci Kaina, a drugi Sita, koji je došao posle ubijenog Avelja.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. Jedni služe sotoni, a drugi pravom Bogu. Zbog toga su i nazvani druga ije. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" - u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone - zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega, neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju.

Biblija o sotoni,

AVOLU

Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS), aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem:

"PROTIVNIK, u našoj literaturi samo u posebnom smislu, protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118

Bogu... 118
U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu, zbog ega je i nazvan protivnik. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO. Poti e, po ev od III veka pre n.ere, od gr ke re i diabole ( ) - opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) - opada .119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu - opadanje, okrivljavanje. Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje, 12. glava 9. stih:

"I zba ena bi aždaja velika, stara zmija, koja se zove avo i sotona..."
Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno. Nikada oni, koji nisu služili sotoni, nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima, koji su bili zavedeni, kao što smo videli do sada.

Sotonine aktivnosti
U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu. Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: - Još na centralnom kosmi kom nebu, pre pada na Zemlju, želeo je da se izjedna i sa Bogom; 120 - u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu;121 - raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov;122 - stvarao je nevolje pravednom Jovu - uragan, grom, plja ke, bolesti,123 i ne samo ovom oveku, ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani; - trese zemlju, "drma carstva", pustoši zemlju i gradove, šalje ljude u ropstvo;124 - Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi;125 - avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine),126 ali i životinje;127 - daju natprirodnu snagu za zlo;128 - avo navodi opsednute na fizi ku agresiju;129 - otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim",130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama; - opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132; - duhovno "rešeta" apostole;133 - on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži"; 134 - kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu;135 - vlada atmosferskim pojavama,136 (ciklonima uraganima, vetrovima, koje može i sam da prizvodi); - navodi ljude na protivljenje Bogu;137 - "kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138, neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti; - avoli veruju u Boga, ali "drh u";139 - sotona stvara zavist, sva u, neslogu i zlo;140 - navodi svoju "decu" na nepravdu, greh i mržnju;141 - stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice,142 što e ponovo uraditi;143 - imitira an ela svetla;144 - duhovi avolski ine uda;145

- sakupljaju svetske vladare na "Armagedon", poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda;146 - deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona;147 - "vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima".148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni, "krvniku ljudskom, ocu laži". Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom, porobljavanjem i kona nim uništenjem. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao, ako je Bog stvoritelj svega, pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor.

Zašto je stvoren sotona?
Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje.149 U najve em broju slu aja, on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova, kao što je naša planeta. Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj, stvara ih "po obli ju svome", On im daruje i slobodnu volju. Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav, gr ki agape ( ). To nije ljudska sebi na emocija, koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu, ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole, ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije, ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima. Na nebu inteligentna bi a govore:

"Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i ast i silu; jer si ti sazdano sve, i po volji tvojoj jest i stvoreno je."150
Razlog zašto ona hvale Boga nije strah, ve ljubav, svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. Pošto je On ljubav, onda ne može primati službu iz moranja, ili straha. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli, ali i da Ga ne voli. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. To je u stvari prava sloboda. Ali, ona donosi i velike opasnosti, ukoliko se donese pogrešna odluka. Ovaj drugi izbor jeste fatalan, smrtonosan, ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. Kao i svim drugim bi ima, kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a), Bog je i njemu dao sposobnost biranja - da li e Ga voleti, ili ne. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. Sa tom mogu noš u da pogreši, kao i svako drugo bi e, Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. Taj an eo je bio izvanredno lep, prekrasan i sjajan. Proro ki opis govori:

"Bio si u Edemu vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sard, topaz, dijamant, hrisolit, onih, jaspis, safir, karvunkul, smaragd i zlato; onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale."151
Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom.

"Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božjoj, ho aše posred kamenja ognjenoga. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi."152
Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. Bog ga je stvorio savršenim. Me utim, u jednom momentu on se promenio. Kako se to dogodilo?

Kako se Lucifer izopa io?
Proro ki prikaz otkriva:

"S

t

j

l

t

t

j

ti

k

i

d

t

j

tl š

j

b

i

t

"Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom; baci u te na zemlju, pred careve u te položiti da te gledaju."153
Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju, koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu, ve SAMO O SEBI. Bio je to prvi narcis, egoista. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem - nemojte previše da se bavite sobom, jer ete i vi pasti, kao što je i Lucifer. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe, on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom:

"Iza i u u visine nad oblake, izjedna i u se s Višnjim."154
Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om. A to emo videti uskoro u knjizi. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle, dok se nije dogodila promena - pojava bezakonja. Ova re jasno govori o zakonu. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu, ali se može zapaziti da je tamo red i sklad. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba - principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima, što je zakon i za našu planetu. Luciferu je on o ito smetao. Da bismo to razumeli, potrebno je da ga bar malo upoznamo.

Najve a meta Sotone
Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti, po prvi puta napisane još u Starom zavetu:

1. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje."155, 2. i druga: "...ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga; ja sam Gospod."156
Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima, citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti, one su u stvari u okviru komentara Dekaloga, Deset Božjih zapovesti. U celosti one su zapisane u 2. knjizi Mojsijevoj, 20. poglavlje i u 5. Mojsijevoj 5. poglavlje. Ovde je samo skra eni izvod:

"1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti. 3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. 4. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši SVE svoje poslove, a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. 5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. 6. Ne ubij. 7. Ne ini preljube. 8. Ne kradi. 9. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. 10. Ne poželi što je tu e."157

Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima, dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. On ne želi da prizna pravog Boga, ve ho e da on bude na njegovom mestu. Zato mu prvenstveno ova prva smeta. 2. Zabrana obožavanja idola - lažnih bogova mu tako e smeta, pošto je on poželeo da bude bog, u stvari idol - lažni bog.

g 3. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta, pošto mora da laže i kleveta Boga, da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio", "Bog mu se sveti", "Bog je za sve kriv". Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika - sotone! Tako e, da bi što više ponizio Boga, on tera ljude da hule na NJega, da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. Ako to radite, budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja, kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta, jer ona ljude ini zavisnima o Bogu, kao izvoru njihovog života i postojanja. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni, a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. 5. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta, pošto je prestao da poštuje svog Oca, Stvoritelja. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta, kako u vlasti - revolucijama i politikom, u domu - nepoštovanjem roditelja, tako i prema Bogu - odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. 6. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta, pošto je postao krvnik, pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. Naravno, on to radi i fizi ki i psihi ki. Ako mrzite, zavidite nekome, ne podnosite nekoga, sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. 7. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta, pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat, nemoral i niske strasti. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji", "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu", homoseksualnosti, lezbejstvu, perverznosti, silovanjima, prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. 8. Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta, pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga - da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e, da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. 9. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta, pošto on mrzi ljude. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. On mrzi ljubav. NJegov glavni posao je opadanje, okrivljavanje, želi što više da ih okrivi, kako bi ih naveo na svoj posao. 10. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e, što on nikako ne može da prihvati, pošto je silexija, otima i lopov. On sve smatra svojim i prisvaja, kao da je on pravi vlasnik. Takvom razbojništvu u i i ljude, da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu, a tako e i njihovom Stvoritelju. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti, i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. izopa iti veru u Boga, i 2. srušiti Božji zakon. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon:

"Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj." " ini kako ti je volja, bi e celi Zakon."
Po njemu, sve što ovek ose a intuicijom - to je božanski zakon. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. veka. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. LJudska, demonima porobljena svest, nametnuta je kao vrhunski princip. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva. Što je još gore, neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip, smatraju i da su njihova tuma enja, nasuprot biblijskim i Božjim, vrhunski zakon. Me utim, ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. Nasuprot svima njima, stoje Isusove nepromenljive i snažne re i:

"Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu

Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti, i nau i tako ljude, najmanji nazva e se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nau i, taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome."158
Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac, kao Bog se nije promenio, NJegove re i su važe e sve do danas. Sotona se, naravno, ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati, što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije:

"Budite trezni i pazite, jer SUPARNIK VAŠ,

AVO, kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere."159

Jedino rešenje, koje vam mogu predložiti, je ono koje stoji i u Svetom pismu:

"Pokorite se Bogu, a protivite se avolu, i pobe i e od vas. Približite se k Bogu, i on e se približiti vama. O istite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani."160
Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana, i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista, može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu, i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. Ali, o tome kasnije.

Astrologija - mamac satanizma
Videli smo da iza kulta Sunca, vrhunskog boga astrologije, u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane, Lucifera. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci, sli ni masonima, koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris, Val, Pan, Bahus, i drugi. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte, vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije, u obliku obožavanja kosmi kih, planetarnih i zvezdanih bogova. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. Navedeni satanista je to i priznao:

"Dobro znate da je astrologija samo mamac."161
Lukavi mamac, koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam, u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari, pozivam vas - odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu - Isus Hristos. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život.

DREVNI KULT SUNCA

Da bismo razumeli pravi karakter astrologije, neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca, koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. U svim starim religijama vode e, vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš, Amon-Ra, Vaal, Tamuz, Kvecalkoatl, Mitra, itd.), ali se radilo o istom kultu. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike, Albert Pajk, mason 33. stepena kaže o tome:

"Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti."162 "...hiljadama godina ranije, ovek je obožavao Sunce... prvobitno, gledali su u nebeski svod, u

j g j , j p , g , nevidljiviog boga... personificirali su ga kao Bramu, Amona, Ozirisa, Vala, Adonisa, Malkarta, Mitru i Apolona. Krišna je u hinduizmu bog - Sunce."163
Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu - Suncu. Sve one imaju velike sli nosti, tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja, Acteka i drugih ameri kih Indijanaca, dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca, bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija.

"NJen ritual, okrutan i krvožedan, gutao je bezbrojne ljudske žrtve; muškarce, žene, pa ak i decu, ne isklju uju i dojen ad."164
Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru - prinošenjem ljudskih žrtava, ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. Kako se to dogodilo?

"Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade, mada sami nisu imali brade. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima - prim. aut.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja , 1519.). Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima, obdario ih mudrim zakonima i religijom, i osnovao državu... Izvršivši poslaništvo, beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja... Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se, eto, proro anstvo ispunjava. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima - prim. aut.)..."165
O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo.

DOBAR I ZAO BOG
Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost, a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" - tamu, njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i); i kao muški i kao ženski.

"Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. Pošto postoji dobro i zlo, muško i žesko, bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao, dvopolan, pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu."166
Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata, homoseksualnosti i lezbejstva. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno.

"Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl, meksi ki i aste ki mesija, bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije, i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti; ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo."167
Zbog toga, iako je ovaj bog smatran dobrim, njemu su se prinosile ljudske žrtve. Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual:

"LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika, obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u, hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen. Peti sveštenik, u skerletnoj ode i, rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce, koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo; srca su jeli sveštenici, a trupove, zba ene sa stepeništa piramide, odnosili su ku- ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi."168
Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov, jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi.

"Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i

Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca, jer su po njihovom mitu, Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje."169
Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. Ali to nema veze sa astrologijom." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. Ali, to nije slu ajno. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji, Palestini (nekadašnjem Hananu), staroj Vaviloniji, Sumeru, skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". Nažalost, to nije samo stvar prošlosti. Još uvek se i danas u 20. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije - satanizma, koji je posve en tom istom bogu Sunca, vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima:

"Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše, a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne."170
Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. Time se zlo opravdava i ovekove uje. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva - i dobra i zla. Tako e, otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna

principa u kosmosu, u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže:

"Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu, jer ono je izvor Svetla."172
Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram, ili "hieros" ( ) = svet. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu, nego samo literarnu. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola, pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja, ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. U narodu ta injenica, naravno, nije bila poznata, kao što nije ni dan - danas ve ini ljudi. Ko stoji iza ovog simbola? - Vide emo uskoro.

SUŠTINA MISTERIJA
Dakle, u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi - Misterije, sistem skrivenih, simboli kih poruka. One su bile prisutne u svim versko - okultnim pravcima, pa i u astrologiji, koja je osnova svima njima. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana, zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza, šifara i simbola, njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33. stepena) anti kih misterija - masona:

"Svako od paganskih bogova... pored javnog i otvorenog obožavanja, doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE, koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI, putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije."173
Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33. stepena, koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Hol (Mainly P. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su:

"bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja."174
Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika:

"Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima, sem putem SIMBOLA. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih, i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju."175
Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age), koja je duboko ušla u te Misterije, i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže:

"...ove Anti ke Misterije bile su... skrivene u BROJEVIMA, u RITUALIMA, U RE IMA I U SIMBOLIMA; ONI PREKRIVAJU TAJNU."176
Da se ne bi tako lako otkrile, ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj - stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima). Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy), masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni):

"Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje, ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega, a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e, etvrto - ko može re i koliko u enja?"177
Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti". Šta ta re zna i?

"Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT."178
Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije, on kaže:

"...nema sumnje da su posve enici iz Gr ke, Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne, intelektualne, moralne i socijalne probleme sa kojima se, kao još uvek nerešenima, sukobljava ove anstvo u 20. veku."179
Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje:

"1. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180; jedan za širu javnost, a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore - sveštenike. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. To zna i da je astrologija, koja je poznata u narodu, samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti.

"2. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima, "posve enima", koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. U suprotnom, lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju.
Tako e, kad je re i o astrologiji, njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori, koju oni, naravno, nikako ne žele da otkriju javnosti.

"3. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije. "4. Oni koji poseduju znanje tajni, tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva."183 I to, ne samo nekadašnjeg anti kog doba, ve i današnjeg.
Ove Misterije su, navodno, bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. Upravo zato je i astrologija tako popularna, jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih, poslovnih, politi kih, ekonomskih, pa i ratnih. Kao i sve stare misterije, ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA. S druge strane, ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane, ko nije pokoran sistemu, uspeo da prodre u njih. Pošto je astrologija misti nog porekla, za nju važe ista pravila - ona za javnost ima jedno lice, a u tajnosti drugo - nepoznato, zaodenuto velom duboke misterije.

Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. Ili... su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna, što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan, mnogo više je pitanju onaj drugi. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili, pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). Ali, da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno, što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE.

SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA
Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života, pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo - na istoku, ono je bilo najpogodnije za prikaz boga.

"Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a), a uve e zalazi (kao da umire), a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. ini se da luta po nebu, zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. Zna i, Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva, samo Bog, ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. Adepti (inicijati) e, dakle, u iti ljude da moraju da se mole novom bogu, jer on može odlu iti da se ne vrati. Ohrabriva e obožavanje Sunca, da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana, bilo jednom u šest meseci."184
Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se, sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu, jer on može ODLU ITI da se ne vrati." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki, ve dobrovoljno, što može i da ne u ini. I zato je trebalo moliti ga neprestano, da ne bi došlo do katastrofe, pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. Me utim, da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no, sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e,

"niti bog koga treba obožavati, ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. A kada bi to shvatili, ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO , adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama, oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. Mogli su ak da predvide, što su im merenja postajala preciznija, ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje, što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'".185
Ovim je objašnjeno zašto su uvek, u svim narodima i vekovima, upravo sveštenici baratali matematikom, fizikom, astronomijom i svim vrhunskim naukama, nedos-tupnim ostalim ljudima. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima", što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. Me utim, ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju, ve su od toga imali i materijalnu korist:

"Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer, u protivnom oni, adepti, ne e posredovati u njihovu korist, i Sunce se ne e pojaviti. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA, adepti su izvodili divne, naki ene ceremonije obožavanja Sunca. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. Da bi predstavili svoje rituale važnima, adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike, i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. Narod je pla ao danak adeptima, dok god su bili uspešni."186
Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno - tradicionalni, formalisti ki, koji rade na sli an na in), a na mesto "Sunca" - "Bog" (koga hriš anski sveštenici, navodno, predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti, što mnogo govori. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate

Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi, kada bi znali pravu pozadinu. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA, me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže:

"(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova, a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. Mi vidimo igra a, ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE."187
Dakle, naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. Dakle, ako ho ete da im budete lutke - samo im verujte! Me utim, to vam ne savetujem.

ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI
Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim", množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod", "Gospodar", "muž". On ozna ava boga Sunca, kao glavnog boga prirode, ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. milenijuma pre n. ere). Po ev od Nevroda (oko 2200. g. pre n.ere) nadalje, sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. Dosledno toj praksi, kasniji carevi u Vaviloniji, Mesopotamiji, Palestini, i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime, kao na pr. Valtasar, Etvaal188 itd. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. Tako e, ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo:

"1. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod', kao u nazivima 'Vaal-gad', 'Vel-fegor', 'Vaal-hermon'; 2. Ime Hananskog boga. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u, izvorima, na pla-ninskim vrhovima, stenama, itd., i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal, tj. 'gospodar', tog posebnog podru ja. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi, gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2,11; 3,7; 8,33; itd.). Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca... On je bio bog oluje, i zato je bio poistove ivan sa Adadom. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama, on se smatrao odgovornim za plodnost države. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide - prim. aut.) je bila Anat, surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida - prim. aut.), a njegov suparnik je bio Mot, bog suše i vreline. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota - nije jasno, pošto je tekst odlomljen), Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život, ali kada su svi njeni napori propali, ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota, uzela svog mrtvog brata, i odnela ga na brdo bogova, gde je on

svojem besu nadja ala i ubila Mota, uzela svog mrtvog brata, i odnela ga na brdo bogova, gde je on vaskrsao u novi život. Posle toga, smatralo se, njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje, i rezultovali su, kako su Hananci verovali, dvema glavnim sezonama Sirije - Palestine, letom i zimom. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem, a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih, suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša, donose i novi život poljima i vinogradima, bilo je slavljeno radosnim praznova-njem."189
Reljef hananskog boga Vaala

U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca:

"I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa; i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM."190
Slede i tekst kaže:

"... i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku, i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU."191
U itavom Starom zavetu, koji opisuje stari vek, provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca, koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?".

MODERNI KULT SUNCA
Interesantno je da današnji okultisti veruju, da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana, ili Ozirisa, boga prirode, univerzuma i Sunca. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca, Izis, Dijane ili Ištare. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti, po kome bog - Sunce i boginja - Mesec upravljaju godišnjim dobima, i donose plodnost. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no, pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda, a i danas u magijskim pravcima i kultovima. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni, kao i svi hermeti ki (magijski pravci). Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. Albert Pajk, jedan od vrhunskih masona kaže:

"...Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA, ILI SVEVIDNOG OKA, koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Sa slovom Jod u centru, ima kabalisti ko zna enje božanske energije, manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum."192
Masoni, koji obožavaju Sunce, boga Ozirisa, Vaala itd. u stvari obožavaju astrološko Sunce - onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. Isto važi za sve okultne, magijske pravce, koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. To dokazuju:

njihova VEROVANJA:

"Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca, koje kao izvor materijalnog svetla, za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. U masoneriji, Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla, a onda naglašenije, kao simbol suverenog Autoriteta."193
Naravno, videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa:

"U Tabernaklu (masonskom hramu - prim. aut.), bratstvo, odeveno u crno, oplakuje Ozirisa, koji je oli enje Sunca, Svetlosti Života, Dobra i Lepote. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom."194
Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca, i hananskog boga Vaala, koji je vrhunski cilj astrologije. To jasno svedo e i njihovi:

OBREDI:

"Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra, njegov bog... Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja."195
Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre, kruženja oko crkava u procesijama, stvaranje kruga u magijskim ritualima, igranja oko vatre, igranja u narodnom kolu, itd. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici - masoni:

"Kada kandidat (masona - prim. aut.) napravi prvi krug po loži, oko oltara, on, korak po korak, hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. Stoga, podu avanje kruženja nije samo puka parada, ve ceremonija od zna aja, kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama, od davnina do danas."196
"Ova praksa, nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima, Semitima, hindusima i drugima. Smatralo se da je to ritual pro iš enja. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca, kada su pravili krugove oko oltara."197

"Ovaj ritual kruženja, nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA."198
Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog

ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA:

"Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom, glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion. Jedno snažno svetlo, veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce, nalazi se na Jugu."199
Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca.

SIMBOL ZMIJE
U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. Obrazloženje je bilo da:

"kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta, tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG, DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'."200
Pošto su ova dva simbola usko povezana, neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju.

SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA
Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji, knjizi iji pisci jasno kažu za nju:

"Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja, i jaka..."202

" = "Bogom nadahnuto")." 201

Ona ima kako verske, tako i istorijske izveštaje, koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari, a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži). Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti, kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost.

ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF
U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa, jednog od dvanaest sinova

Jakova, praoca izraelske nacije. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu, pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su, budu i van o evog prisustva, prodala Josifa pustinjskim trgovcima, koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim, gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. Dve godine kasnije, davne 1669. pne., egipatski faraon, pripadnik 16. vladarske dinastije Hiksa, sanjao je dva sna koja su ga zabrinula:

"A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon, a on stoji na jednoj reci. I gle, iz reke iza e sedam krava lepih i debelih, i stadoše pasti po obali. I gle, iza njih iza e iz reke sedam drugih krava, ružnih i mršavih, i stadoše pored onih krava na obali. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. U tom se probudi Faraon. Pa opet zaspav usni drugom, a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih; a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih; pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih. U tom se probudi faraon i vide da je san. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu, i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace, i pripovedi im što je snio; ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I."203
Izraz GATARI, koji se ovde spominju, (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" - "koji objavljuju magijske ini", "koji objavljuju u ime magije")

"ozna ava sveštenike kao u itenje magije. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta, hijeroglifskim spisima, astronomijom i astrologijom tuma enjem snova, proricanjem budu ih doga aja, magijom i prizivanjem duhova, i bili su uvari okultnih ume a. Ukratko, oni su bili mudraci nacije. Utoliko što je Nil, odakle su mršave kao i debele krave izašle, bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti, ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara... To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove, zaodenute simboli im jezikom tog vremena, bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara; ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg', i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. Korin anima 2,10.11). Mudrost Božja nadmašuje, pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta."204
Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja, što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije, oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil - izvor života, krave - simbol božanstva plodnosti). A iznad svega, ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti - nisu poticali od iste natprirodne - magijske sile, s kojom su oni imali kontakta.

"Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima, usnismo u jednu no ja i on, svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e, sluga zapovednika stražarskog, i mi mu pripovedismo sne, on nam kaza šta iji san zna i. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu, a onoga obesi.' Tada Faraon posla po Josifa, i brže ga izvedoše iz tamnice, a on se obrija i preobu e se, te iza e pred Faraona. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san, pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i; a za tebe ujem da umeš kazivati sne.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti, BOG E JAVITI dobro faraonu.'"205

Za razliku od egipatskih mudraca - vra ara, Josif jasno ove snove pripisuje BOGU, svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. Taj Bog, za razliku od egipatskih, nije bio jedan od dve stotine, niti je bio bezli na kosmi ka energija, kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. On je bio jedini pravi Bog, nasuprot svim lažnim izmišljenim, koje ljudi prave da bi im se klanjali. On je li nost, koja ose a,

og, asup ot s a š je , oje jud p a e da b se a ja O je ost, oja ose a, misli i komunicira sa Svojim stvorenjima, i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru, da bi spasio itavu naciju Egipta, a preko njega i mnoge druge. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu, na šta mu je on odgovorio:

"A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka; BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Sedam lepih krava jesu sedam godina, i sedam lepih klasova jesu sedam godina; oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci - prim. aut.). A sedam krava mršavih i ružnih, što iza oše iza onih, jesu sedam godina; i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. A iza njih nasta e sedam gladnih godina, gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj, JER E GLAD SATRTI ZEMLJU, te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje, jer e biti vrlo velika. A što je dva puta uzastopce Faraon snio, to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO, I NA SKORO E TO U INITI BOG.'"
206

Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. U tom trenutku, on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. Sva mudrost najve e škole magije, drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima, bili su potpune neznalice. Me utim, da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine, ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. On nije samo otkrio šta e se dogoditi, ve je predložio i REŠENJE. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. Bog ne samo da upozorava na opasnosti, ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. Evo kako ga je Josif izneo:

"Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna, pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji, i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj, za sedam rodnih godina; neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu, i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove, i neka uvaju, da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih, kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi."207
Ovde nije bilo nikakve mistike, magije niti praznoverja, ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti, koju On daruje ljudima koji su Mu verni. Naravno, mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1.Mojsijeva 41,37-57) nalazimo da je Faraon, posle savetovanja sa mudracima, koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih, izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. (Naravno, o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji, pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao, kao pravi doma in, sve što je moglo da se uskladišti. Za to je izumio posebne silose. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. A onda, kada su došle gladne godine, Josif je otvorio žitnice, silose sa sušenom hranom i prodavao, te je narod preživeo. Ne samo u Egiptu, nego i u ostalim zemljama, odakle su dolazili da kupe hranu, ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit, bez obzira na okolnosti. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a, otac i cela familija, koja je kona no preseljena u Egipat. Tu su živeli bezbrižno, zajedno sa Josifom. Naravno, ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. Ali, kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja, onda može da bude tako.

VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO
Mnogo kasnije (604/3. god. pre n.ere), nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa, mudraca, vra ara - adepta originalnih, vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama, radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu, koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. pre n. ere. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite, postavši "pripravnik", dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu.

"A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. g. pre n. ere, 2. godina je prema tome 604/3. pre n. ere) usni Navuhodonos san, i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se ." 208
San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke, bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san, koji je na žalost - zaboravio. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja, pozvao je svoje savetnike:

"I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I do oše i staše pred cara."209
LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti, visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. Donekle, bili su u pravu.

"Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. Iako nau eni tim znanjima, oni su bili i nau nici u pravom smislu re i... NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja, iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. Nadanje, oni su bili dobri arhitekte, graditelji, i prihvatljivi lekari, koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are, astrologe i nau nike." 210
Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova, sa kojima su, navodno, samo oni mogli da komuniciraju. Po njihovim obe anjima, njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost, tadašnjost i budu nost - apsolutno sva znanja i mudrost. Kao takvima, carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. (Isto je i danas kod ve ine politi ara). Zato nije udo što je od njih, kao takvih, car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti - njegov san. Me utim, oni su od njega tražili da im pripovedi san:

"A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care, da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim, pa emo ti kazati što zna i.'"211
Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje, oni su kazali:

"Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište; zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. I što car ište VRLO JE TEŠKO; niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima.'"212
Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja, razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali:

"Zato se car razljuti i razgnevi vrlo, i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski."213
Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja, koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali?

"Potom otide Danilo ku i svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim, DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i

MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim."215
Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio, iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. On je bio siguran da e Bog, kada je u pitanju ovako važna stvar, otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici, fizici, astronomiji, medicini, književnosti i pisanju), ovaj mladi je znao vrednost molitve. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih, ak i "nerešivih" problema. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"?

"I objavi se tajna Danilu u no noj utvari; tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka; JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA; I ON MENJA VREMENA I ASE; SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE; DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO, ZNA ŠTO JE U MRAKU, I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. Tebe, Bože otaca mojih, hvalim i slavim, što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu."216
Kada je došao do cara, Danilo mu je jasno naglasio:

"tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka..."217
Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. stih), do kraja istorije ovog sveta. Završio je re ima:

"BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA

E BITI POSLE; san je istinit, i tuma enje mu verno."218

Ina e, u to doba na istoku, a posebno u Vavilonu, smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo - Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept, današnjom masonskom terminologijom - majstor 34. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao, pa i ne postoji )! Me utim, car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika:

"Car progovori Danilu i re e: 'doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE, kad si mogao otkriti ovu tajnu.'"219
Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku, ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca, koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost, niti u namere Božje. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220, onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. Proroci pak, ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka, ali ovo je nadam se, bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI, GATARI, MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE, niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima, me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca, prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti, i uvek su predstavljale suparni ke bogove, jedna Vaala - boga Sunca, druga Boga Jahvea - Stvoritelja Sunca i celog svemira. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i?

ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA
Kao i svaka druga okultna nauka, astrologija ima svoju terminologiju, koja ništa ne zna i neupu enima. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa, pošto ona nije tako poznato u javnosti. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna, da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja

sudbine. Da bi bili razumljiviji, kada nai ete na njih, a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost, iznosim zna enje najosnovnijih pojmova:

APROKSIMACIJA - Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka, to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. U tom slu aju su druge manje važne. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku."221
Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete, ne sve. O ito, da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude, a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa, koje podjednako deluju na sve ljude. Tako e, za razliku od astronomije, egzaktne nauke, u kojoj je sve "astronomski" precizno, u astrologiji to nije potrebno.

ASPEKT - "(ili konfiguracija), ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka... Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. Prema njemu, razlikujemo više harmoni ne aspekte, zvane pozitivni, koji su konjunkcija (združivanje - prim. aut.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu - prim. aut.), trigon kada je njihov razmak 120°, sekstil kada je razmak 60°, polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°); njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti, zvani negativni: opozicija (razmak od 180°), kvadrat (razmak od 90°), polukvadrat (razmak od 45°) i 1,5 (razmak od 135°)."222
Od vrste tih uglova - aspekata, da li su "pozitivni" ili "negativni", vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. Me utim, ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi, zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji, nisu stvarni, ve zamišlje-ni. Oni po ivaju na staroj, danas odba enoj, geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema). Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje, zajedno sa me usobnim uglovima - aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. Ali, o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju.

ASTROLAB - "(od gr ke re i 'astron' - Šastron , zvezda, i 'lambanein' Šlambanein , uzeti); instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n.e.). Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa, pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice - prim. aut.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku - prim. aut.). Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus, što je bio u upotrebi do XII veka. Neki astrolozi s kraja XIX veka, me u njima i Julevno, astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama". Iako ima neke elemente nauke, ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje, uzimanje u obzir prirodnih zakona, itd.), ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224, kao što smo ve saznali. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. ASCENDENT - Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu, ili, ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje - prim. aut.) u znaku koga pokriva prva Ku a... Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti, a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent, ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena, dok je obrnuto nemogu e."225
Tako e i ovde važi pravilo, kao i za sve ostale astrološke ideje. Kompletan horoskopski krug, kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). Taj raspored nije stvaran, zasnovan na astronomskom prikazu. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu), ascendent, samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove, niti stvarnog uticaja. Me utim, u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti

astrologiji je ona od sudbonosne važnosti.

DEKADE - Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°, nazvanih dekade. Identi no 360° u krugu, u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana. Time je svaki Mesec, jedna ku a od 12, bio podeljen na 3 sobe po 10°. "...svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju."226
Ina e, podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda, koliko su ih videli nekašnji Egip ani.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom, sobom. Time je svaki ovek, prema u enju astrologije, u zavisnosti od datuma ro enja, pod upravom lokalnog "boga". Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. Naravno, to nisu hriš anski, ve stari anti ki paganski bogovi.

Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba, da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo", koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka), prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga, koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT - Zapad, ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja. DIREKCIJA - "re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta."228
Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta, na osnovu kojih se i odre uje sudbina. Prema tome, svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj. Oni vrše direkciju, ili uticaj. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom, po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi

"...demoni, koji su bili uzro nici bolesti i nevolja..."229
od kojih su neki bili dobro udni, a neki i zli. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova, koji su upravljali ljudima. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona!

DISONANCA - "Sinonim za nepovoljan aspekt. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne, kao što su Neptun, Saturn, Uran i Mars, ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom."230
Ono što je re eno za aspekte, isto važi i za negativne aspekte - me usobne uglove planeta, disonance. Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta, koji nije stvaran, pa prema tome ni negativni položaji planeta - disonance nisu realni, ve samo zamišljeni. Prema tome, njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život, jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju, koja nije u središtu planetarnog sistema), niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela. Me utim, inteligentni psihi ki uticaji na oveka, koje astrolozi esto definišu sa intuicija, poti u od bi a koja su predstavljena planetama. A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA.

DNEVNI PROLAZ - "Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca, što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku."231
To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje, u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec.

DOMICIL - "Svaka planeta, osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu, ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila, na-ro ito dnevnim."232
Ina e, ovaj pojam ozna ava "stan", "stanište" jedne planete, ili nebeskog tela.

"U nekim znakovima su gospodari, ose aju se dobro, to je domicil planeta. NJihov je uticaj najmanji u

g p , j , znakovima gde su u egzilu (u izgonu, prognani)."233

j

p

j

j

j

j

Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja, sposobnost gospodarenja, svoju teritoriju, a da su na tu im teritorijama ugrožene, izgnane (?!). Ako ih neko izgoni, proganja, onda je to me usobni rat. Kako je to mogu e da nebeska tela, koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe, progone i sl.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji, koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih, ni opravdanih nau nih osnova.

DOMIFIKACIJA - "(od lat. re i domus, ku a). Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja - prim. aut.)."234
Pošto su sazvež a stalna, a raspored ku a zavisi od datuma ro enja, onda se one ne poklapaju sa sazvež ima, pa ak:

"...jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka."235
Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem. Me utim, razmislite koliko u svemu tome ima logike, da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima. Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no.

DOMINACIJA - "pozicija planete u njenom domicilu."236
Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja, u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova.

DOMINANTA - naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. Tu spadaju:
- Planetarna dominanta - priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna. Svakako, ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi, koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu. Jednom re ju, isto politeisti ko shvatanje sveta. Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima, me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima, ko su oni? Da li su pravi bogovi? - Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova, ve samo jedan:

"Ja sam Gospod i nema drugoga, osim mene nema boga."237
- zodija ka - uticaji dva znaka horoskopa, jedan kao znak ro enja, a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja), - i elementarna - odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu - planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi.

GEMINI (GEMMINI) - latinski naziv za blizance. GEOCENTRI NI SISTEM - stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova - aspekata, uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih), i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda, što je ista paganska mitologija), opet ne bi mogla da bude ta na, pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta, ve Sunce. Me utim, astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une. GEOMANTIJA - gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka, od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom, iako geomanti tvrde suprotno. GLEDANJE U KARTE - na in proricanja - gatanja, posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i

na temelju astroloških simbola. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom. AVO - "XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. Predstavlja biseksualnog avola, ženskih grudi i muškog tela. NJegove boje su žuta, plava i crvena. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila, pojavu podsvesnog, što samo po sebi nije kobno. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita, instikata i niskih strasti, kao i pohlepe. Me utim, ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru."238
Ovde se iznose interesantne misli, koje ina e odražavaju okultna shvatanja. Pre svega, znak Jarca za sotonu je crnomagijski, satanski.

Biseksualnost je tako e magijskog karaktera, što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo, kao i svakojake perverzije, prisutne u magijskoj praksi. O ito da astrologija nema ništa protiv, ni jedne re i osude.
Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. On po tome nije sasvim loš. Iako se priznaje postojanja mra nih sila, ali se one ne smatraju kobnima. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju - sotona nije loš, on je samo ono uro eno zlo u oveku. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim, ocem laži.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. Sve što uradi prividno dobro, koristi samo kao masku za još gora zlodela. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije:

"Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko."240 EZOTERIJA - poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama, što je osnova i astrologije. Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no - magijskom naukom. Od njih evo samo nekih: 1.Gnosti ka Katoli ka crkva,
2.red vitezova Svetog Duha, 3.red Iluminata, 4.red Vitezova Hramovnika, 5.red Malteških Vitezova, 6.red Vitezova Svetog Groba, 7.red Vitezova Svetog Graala, 8.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri), 9.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°),

10.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°).241 EFEMERIDE - pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima, minutima i sekundama), i u stepenima geografske širine. Za sve te položaje koriste se postoje e karte. Tako e, one su i astronomski podaci o dnevnom, sedmi nom, godišnjem i vekovnom kretanju planeta. Me utim, u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa, ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. Zato oni koriste druge, uglavnom psihološke trikove, da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje"

svoju teoriju, sposobnosti i znanje . EGZALTACIJA - "je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta."242 "... stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka..."243
Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje", što je na duhovnom planu, na osnovu Biblije, karakteristika samog Lucifera. Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem, pa se ta osobina pripisuje planetama, koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove".

EGZIL - položaj planete suprotan njenom domicilu, mestu boravka. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova, zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°, a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). U stvarnosti nema egzila, kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem.

EKLIPTIKA - kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. ELONGACIJA - "ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°, tj. jedan aspekt opozicije za sve planete."244
Tako e i ovaj pojam je neosnovan, pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini, planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao.

ZODIJAK - bukvalno prevedeno, "životinjski krug", ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). Smatra se da je to prstenasta traka širine 18,5° geografske širine, zona nebeskog svoda "...u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete, osim Venere i Plutona. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima... Sunce se, naravno, ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega, ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija, Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan. Dakle, nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana, izme u dva ozna ena datuma za taj znak."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu, Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka."246

j
Dakle, pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje. Jasno je da ovo nije stvarna putanja, ve samo zamišljena. Celi zodijak - putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa, koja nema stvarne astronomske osnove. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi.

ZODIJAKALNI DUHOVI - "Ima ih 36. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana, od 30, koliko sadrži jedan znak, jedan Mesec)... Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu, okultnu dušu i okultne vibracije."247
Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba - duhovi pakosti248 - demoni!

"Duhovi poti u iz starog Egipta... i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku. Oni su zaštitnici. Da bi im se zahvalili, drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata, u nov aniku, u xepu, u torbici itd.) s mirisnim esencijama, koje odgovaraju odre enom duhu. Ako ste ro eni 26.3., vaš duh je Asikan, 8.4. Zenaker, 15.4. Azentaher itd... Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima, religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove)."249
(Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva - droge). Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova. To je u stvari glavna suština astrologije - ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama, ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije. Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori), oni su u stvari zba eni duhovi sa neba, koje je drevna vavilonska nauka nazivala - demoni.

INGRESIJA - poti e od latinskog ingressus, ingredi - ulazak. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. Pošto zodijak u stvari ne postoji, onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život. INTUICIJA - unutrašnji ose aj ili predose aj. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba. Jedni su bili za verno držanje tradicije, a drugi za uvo enje intuicije, li nog elementa vezanog za osobu astrologa. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost, gledanje u šolju ili kristalnu kuglu. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima."251
Ovo nije retka pojava. Uglavnom, istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. Ono što njima daje uspešnost je intuicija, natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? - Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. Drevni Vavilonjani su ih nazivali - demoni, a Biblija - avoli.

KARTA NEBA - sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a

KARTA NEBA - sastoji se od kruga obeleženog stepenima, rasporeda zodija kih znakova, ku a (tako e 12, kao i znakova, ali po druga ijem rasporedu), svih važnih elemenata i ta aka, sa položajima planeta u trenutku ro enja. "To je ono što se naziva tema ro enja, ili horoskop."252
Me utim, na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un, karta neba, u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta, Sunca i Zemlje.

KU E - "Astrološke ku e su 12 životnih podru ja."253

Zodija ki krug, nebeski svod, je podeljen na 12 delova. Zovu se ku e - podru ja neba od po 30°, sa po 3 dekade, ili sobe od po 10°. Zato, kada se govori o ku i, re je o 1/12 zodija kog kruga, a kada se spominje soba - re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba, podku a, tj. dekada.

Primer natalne karte neba

U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova, koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova, u stvari samih demona.

KONJUNKCIJA - združivanje - (astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu - položaj na nebu, kada su na istoj liniji. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova, pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda - Sunce, koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu), kada je u sredini i ne menja svoj položaj. Tako e, ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije, kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni, esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji, oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. KOSMOGRAFIJA - "Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. Ipak, osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije, a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja, mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. Ipak, on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije."254
Ova izjava je sve kazala. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. Važnija je tradicija. Šta više, te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). Ono što je važno u astrologiji je intuicija. Sve ostalo je manje bitno. Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija

Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju, to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao:

"Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima; a slepac slepca ako vodi, oba e u jamu pasti."255 LONGITUDA - geografska širina ili ugao položaja neke planete, izražena u stepenima. Ina e, astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. SVETLONOŠA - pojam za Sunce i Mesec, koji obasjavaju Zemlju. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom, pa i samim biblijskim Luciferom. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom, bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona, glavni pali an eo. TABELA KU A - "Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa, koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske - prim. aut.) asove ro enja."256
Dakle, sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!). Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi, nego naprotiv - dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski - nau no ispravna. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. Me utim, astrologiju to ne interesuje.

HALDEJI - autori astrologije, pre svega magijski paganski sveštenici, nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare, a ne za obi an narod. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom, koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova". HELIOCENTRI NI SISTEM - pravi nau ni raspored planeta, astronomski prona en i dokazan. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka, ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika."257
Iako su svi astrolozi upoznati sa njim, o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. To je pre svega zato što astrologija nije nauka, ve okultna religija.

HERMETIZAM - "U toku svoje istorije, astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama, a naro ito sa alhemijom."258
Hermetizam kao pojam, smatra se prema okultnoj tradiciji, poti e od Hermesa Trismegistusa, proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. p.n.e.), poslednjeg velikog egipatskog varaona. Me utim, oko toga nema opšteg slaganja. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa, a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika, astromonija, medicina i muzika. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom, a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala - nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo.

HORIZONT - linija za koju Sunce zalazi.

HOROSKOP - pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as, i skopeo (skopenj) = posmatrati. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba, a kasnije, sa uvo e-njem zodijaka, prora una i karti neba, ova re postaje sinonim za zodijak. CIKLUSI - "Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka."259 ULA - "Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja."260
Ovde je klju shvatanja o intuiciji. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. Prema tome, mi smo u svemu programirani. Neko upravlja nama u svakom trenutku. Me utim, da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce?

vratila u istu ta ku

ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih, a ne preporu ujem ni vama.

ZAKLjU AK
Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana, radi lakše manipulacije lakovernima. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. Me utim, iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije, astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja, zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove, koliko god se tvrdilo druga ije. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova, koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja, a još manje u hriš anstvu. Zato je dobro razmisliti o pitanju:

"Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro, i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja - prim. aut.)."261
Zato, dragi itao e, ak i ako se baviš astrologijom, nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima, nikako da osudim bilo koga. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna, ona nema nikakvih realnih osnova. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju, da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. Kada se dublje u e u njega, može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. Zato ne treba gubiti vreme oko nje, jer to je njena svrha. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno.

KULT ZMIJE
U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u

U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije, ili Zmaja. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina, Japan, Indonezija, Indija...), tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike), ali i u Africi - naro ito u Egiptu, kao i u mnogim plemenima danas. Me utim, zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima, kao što je, na primer, simbol medicine.

Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". Bog medicine Eskulap, ili Asklepius, bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. O njemu ima interesantnih podataka:

"U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca, te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva. Po legendi, Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs, kralj svih bogova, i ba en u podzemni svet."263
Zmija koja predstavlja Sunce, predstavlja i boga Eskulapa, koji je zaštitnik lekara. A Eskulap je, po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet". Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA, koji treba da "prosvetli svet". O upotrebi simbola zmije, veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže:

"Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti... Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI..."264
Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje:

"zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja, koji spasava svet, daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla."265
Zmija je dakle, simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla, i univerzalnog spasitelja ove anstva. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama:

"Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije, a ponekad su nosili naziv Hidra."266
Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama, ve i kraljevi:

"Zmijski Kraljevi vladali su svetom. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA, kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'... NJihov simbol bila je Zmija... Oni su bili istinski Sinovi Svetla, i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata, dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu."267
Dakle, zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija, te prema tome i vrhunski sveštenici. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji, koja je opasna po život, zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno - tajanstvenog, okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca, astrologije, magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente.

KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA

SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. Time je okultistima predstavljan ve ni život. (Od zmije u stvari i poti e slovo S, u obliku kobre spremne za napad. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji - Sunca, pa i nosi njegova obeležja. Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan", što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo, sli no zmiji. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul - kan"268, boga vatre. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju - "Kulkul" - "divna ptica" i "Kan" -"zmija". "Kulkul - kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl. Dakle, kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa), emu je bila pridružena i munja.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks, ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike, ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu".270 (Jasno je da se radi o Veneri). Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa, ili njegove duše. Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. Kao i latinska re Lucifer (LUX - svetlost, FERO - nositi, svetlonoša, sjajan), gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima, dobijamo:

6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. Kasnije e o ovom broju biti više re i. Ali, on prikazuje onoga koji je svetlonoša, sjajan. U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). Za Vavilonjane, Asirce i Hinduse to je bio paun. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). U Kini, Japanu i Indiji feniks je, kao paun, simbol Sunca. Pagani su verovali da, kada oni umru, njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu, odakle originalno poti e.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom, koja na svom perju ima mnoštvo "o iju", koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju, u Indiji, na injen 1628., poduprt sa 12 stubova, jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca, predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera, sotonu, onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova.

Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. U nekima je on okružen Zodijakom. Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i, latinske "vatic" (vatik) ili "vatis", "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) - "zmija". Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) - "proricanje (pomo u) zmije". Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku, gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa, i poznatog paganskog proro išta. I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima - svetim tajnama, koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu.

ZMIJA U BIBLIJI
Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. dana, zajedno sa ovekom i ostalim životinjama.274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6, koji se koristi kao njen simbol. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla:

"A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao

A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i, pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.'"275
Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi:

"Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila,da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske; na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka.'"276
Sasvim je mogu e da je, kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju, ona nekada u raju bila ptica. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. Time dolazimo do zaklju ka da zmija, kao simbol boga Sunca, nije niko drugi do sam sotona. Dakle, vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Prema re ima Isusa Hrista, to i nije udo pošto je Sotona

"...krvnik ljudski od po etka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI." (Jovanovo evan elje 8,44).
Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu". NJihov "bog" je to tražio. Me utim, u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona, broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu,277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak,278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije, Otkrivenje 12,3, apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava. Me utim, ta zmija, na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga, ve samog Sotonu:

"I zba ena bi aždaha, STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet, i zba ena bi na zemlju..."279

AVO I SOTONA, koji vara sav vasioni

Me utim, Lucifer - sotona nije došao sam. Tekst Otkrivenja to objašnjava:

"I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih, i baci ih na zemlju... I posta rat na nebu. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. I zba ena bi aždaha, STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA, koji vara sav vasioni svet, i zba ena bi na zemlju, i an eli njezini biše s njom."280
Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele, - kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. Me utim, krenuvši za svojim novim vo om, koji ih je vodio u službu zla, pretvorili su se u an ele tame i zla - demone. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih - nekadašnjih Božjih an ela, koji su prešli na njegovu stranu. To je ogroman broj. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. Kada se u astrologiji govori o zvezdama - astralnim bogovima, to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele, koje i Biblija predstavlja zvezdama. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde", "pali duhovi". Sunce predstavlja Ludifera, a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale, da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. Me utim, same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj, pošto ga i nemaju. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a. A u Bibliji stoji u vezi toga:

"Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( - s ljudima), nego s poglavarima i s vlastima, i s upraviteljima tame ovoga sveta, S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA."281

Dragi itaoci, nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. Iako mnogi zaljubljenici astrologije, pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi, neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. To emo videti iz narednih poglavlja. Sotona nema vlast nad nama, ukoliko mu mi sami ne damo mesta. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji, "koja vara sav vasioni svet", ve živom Bogu, koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i - Svetog pisma.

ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI
Kona no, posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji, koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. Možda nas to malo zbunjuje. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. Jedno je intelektualno znanje, a drugo prava životna mudrost, ispravni stavovi i veli ina karaktera. Na primer, svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. Me utim, retko koji lekar ne puši. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo, me utim, retko ete na i lekara koji ne pije. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. Iako su znali, i danas znaju, da je astrologija na pogrešnim osnovama, potpuno nenau na, mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti, ili novca, pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. Nažalost, ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi, te više ne mogu da zdravo rezonuju, ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja, duhovne snage. LJudi sve više postaju lakoverni, dezorijentisani. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali - pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada, kada više nemamo ništa u rukama, "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim, naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a - "Vo a". Naravno, ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista:

"I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282
Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva, koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa":

"Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji, put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa, velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli, i to je - jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa."283
Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. Ona ulazi u pitanje braka, vaspitanja, ljubavi, izbora prijatelja, poslovnih saradnika; uti e na posao, privatni život. Jednom re ju - to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane - ljudi koji se klanjaju Luciferu. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih

Da bismo to još bolje razumeli, upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce:

1. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. Oni to ine još na samom po etku, ili snažnim vezama sa starijim lanovima, dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja, odlaskom na neki put, ube ivanjem u opasnosti od okoline, odvajanjem od porodice, potpunom zavisnoš u od u itelja. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. Kada dovoljno "isperu mozak", onda lan više nema ni želju da se dalje informiše, niti je u stanju da razmišlja svojom glavom.
U astrologiji, koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama, vrši se isti efekat, samo na jedan suptilniji na in. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. Naravno, taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova, prora una, interesantnih lanaka o astrologiji, najnovijih astroloških otkri a itd. Me utim, sve je to, nažalost, samo more potpuno beskorisnih informacija, koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi, da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima, otkrivenim u Svetom pismu. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost, pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom, ve to ine astrolozi mesto nje. Na taj na in postiže se isti efekat kulta - intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija.

2. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. Oni naj eš e traže velike sume, a katkada i sve imanje. Osnovni cilj im je novac i profit.
Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Da ih ne okrivili za nerad, oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. pekaru). Potencijalne kandidate zaposle, a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. Kona no, uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. Me utim, pred vlastima sve je legalno - radi se posao. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Veoma lukav na in zarade. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult, to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac, ako uložite u opkladu). Uvek je novac uklju en. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik, onda imate u šaci kompletnu osobu. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa, držanjem seminara o astrologiji, prodajom skupih asopisa i knjiga, držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. A naivni pla aju!

3. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu, stepenasto hijerarhijski put. Oni nikada ne kažu šta vas eka. Oni imaju svoju terminologiju, nerazumljivu za ostale. Na taj na in postaju neuhvatljivi. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. Daje se objašnjenje, ali se presko e klju na pravila, tako da se osoba napravi glupom.
Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva, koji treba da stvore utisak neke velike nauke, koja se u stvari može sve drugo samo ne to. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. Da bi izgledala što intelektualnije, astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije, stvaraju i utiske na neupu ene. Dakle, astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. Sistem je tako perfidan, da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru, ak ni izme u samih astrologa. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca, kome su se prinosile ljudske žrtve, koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome, ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. Što je najgore, na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. Astrologija, koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena, ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv, osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja, kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. Oni mogu da steknu, kako nau no, tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j

i božansko znanje, dostupno svim ljudima putem NJegove Re i - Svetog pisma. Me utim, u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu - Novom dobu, u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog - bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma, obožavanja Satane, najve eg neprijatelja ove anstva, kao i njegovih saradnika, demona, u liku planetarnih i astralnih bogova. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude - vladavine umovima. U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak - u ast sotone. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije - iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. Naravno, u tom poslednjem sukobu, biblijski nazvanom Armagedon, ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji. Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286. Mi stojimo na prekretnici istorije. Pred nama je više puteva. Ali, odaberemo onaj pravi - put života, koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi.