VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . i Turska posebno. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. biznisa. me|unarodna zajednica. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. 20. kazao nam je Ocak. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. Adnana Huski}a. Istanbulskoj deklaraciji. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put".4 DOGA\AJI petak. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. posjeti britanskog premijera Ankari. skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. "Povrh toga. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. Beograda i Ankare. ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". septembra Uzvratna posjeta. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}. . To ma{ Szunyog. posve je normalno. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. august 2010. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. odnosno BiH. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli.organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. amba sa dor Pa les ti ne. Naime. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} .@eljko Kom{i}. i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. ali i svjetsku zajednicu. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. ambasador Republike Slovenije.. i 3. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave.. Dodikovom strahu od neootomanizma. kao i ostale dr`ave. direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju". Tako|er. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. kazao je ambasador Ocak.u decembru 2008. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije.

mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. . 30 godina. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. Mi ne bje`imo od revizije. Zna~i. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. Ni Bo{njacima. BiH }e postati sretnija zemlja. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. a ne interes BiH i neke maglovite. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. bilo u manjim koli~inama. pa su izgubili20 op{tina. da je autokratska. prije svega SNSD-a. U bilokojemvremenu to je skupo. Srba nema u pola BiH. Ne}etrebatini{tauraditi. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. Opozicija. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. a ne interes BiH i neke maglovite. Unutar sebe ona je naseobina. Zar zbog toga ne bi trebali svi.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. Osim toga. ne}e trebati ni{ta. uklju~uju}i i SNSD. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. • Ipak. Pa i primjer Kosova to pokazuje. Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . Me|unarodni aerodromi su prazni. jer praksa ide ispred revizije. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. vje{ta~ke dr`ave. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao.BiH je potpuno otvoreno pitanje. ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica. Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. Bitno je da je ova vlast. Prema tome. moram otvoreno da ka`em. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. da sam na njihovom mjestu. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . [to se ti~e SNSD-a. to je obmanjivanje javnosti. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. to nije dr`ava. a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme. Ne}etrebatinikakav referendum. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. jer smo poslovali preko ra~una. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. svako }e oti}i na svoju stranu. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. Djeca koja su tokom rata imala pet. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati.Pa dobro.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. da je ocjenanegativna. Posljedice takve politike su ogromne.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. [to se ti~erevizorskihizvje{taja. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20. To je. • Kada to tako ka`ete. To ba{ i nisu prazne optu`be . A interes Beograda je ne{to drugo. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. da ne ka`emdr`avna. jer je BiH zemlja raspada. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. Razvojnebanke itd. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. nikakve ustavne promjene. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. To je potpuno nerealna pri~a. kako je vrijeme prolazilo. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. To je jednanesretnazemlja. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom.S. a ne mo`e da rije{i po`are. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. Mo`ete li to pojasniti? . kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. Dragan ^avi}. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. nego svjedo~i o podijeljenosti. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . jedan minorni lik insistira na terminu re`im. Da postoji kr{enje zakona. kako bi postala dio evropske porodice. Mi smo u svomprogramu1996. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. a ne interes slu`enja Sarajevu. vladina administracija. a ne interes unitarne BiH. Ina~e ne}e. Ali. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo.Razlazi su krvavi. ve} ulaganje u budu}nost.I Srbija i Hrvatska. nema ko i kuda da putuje. nije sve to za sud i za zatvor. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. entitetska. Hrvatska i Srbija. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. RTV doma. koja i sama priznaje da je razdrobljena. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. Dakle. propasti. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. Dakle. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. sve je to praznapri~a. ne mislim da je to bacanje para. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. pa i BiH u cjelini. Ja ne bih. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. pa ni SNSD-u. BiH su samo Bo{njaci. vje{ta~ke dr`ave stitucija. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. U narednih 10. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . august 2010. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. Dakle. zbog na{eg standarda. Sve oko nas je etni~ki~isto. Prematome. Na kraju krajeva.Dobro. naravno. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. I to je na{ odnos prema BiH. popucati. ne radi za podjelu BiH.OSLOBO\ENJE petak. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. optu`ujete i bira~e. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. jer ju je po~eo graditiTelekom. Ne isplati se truditi ikome u BiH. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. Vladineslu`be. To nisu realne stvari. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. 20. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa. P. novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. to je jasno.

materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". za Bojana Baji}a. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. Kada je u pitanju SDS. komentar je predsjednika NS-a. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. NSRS. koliko znam. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. kazao je Ahmetovi}. to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. apelacijski postupak. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. . pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. objekata. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". to je tek novi trik Milorada Dodika. Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. slu`benih akata. prema Novakovi}evimrije~ima. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine.OSLOBO\ENJE petak. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. O. terorizma i korupcije. rekao je Dodik. U toku je. Ipak. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. kazao je Novakovi}. S tim u vezi. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. A. "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. KATANA ovom pitanju. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. Mom~ilo Novakovi}. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Na dono{enje Pravilnika do 31. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. istakao je Novakovi}. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. a ne njegovi odbori". mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. u PDP-u za sada nemaju odgovor. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. smatra Novakovi}. august 2010. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. 20. Dl. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH". na prijedlog Ministarstva sigurnosti. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. slu`benih akata. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. jer je on jedan najobi~niji folirant". "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. . a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. sredstava za rad.Finci. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. opreme. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . Prema njegovim rije~ima. izjavio je Boji}. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. dakle. Shodno tome. Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. a ko manjina u RS-u. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. predsjednika Na{e stranke.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. NSRS-a.

jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no.petak. . SIPA. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . po ~emu ste se ravnali. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. Pomenuti sudija je. No. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao." . po zahtjevu ICTY-ja. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota.. Izvor. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. i po Grube{i}evom svjedo~enju. Tada je Hristos. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. u op}ini Livno. presudu donio 19. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. poja{njava Grube{i}. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne. juna 1993. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. u srijedu. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. . nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. utoliko prije {to se. "S obzirom na kratko}u vremena. F. jula Da li je to mogu}e. kojem.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. kako se zvani~no tvrdi. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. portparol Tu`iteljstva BiH. Dl. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. ka`e Grube{i}. pruge.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. O. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. izme|u os ta log. do{la je depe{a". Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. kako ka`e jevan|eljsko predanje. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. augusta.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. Ta ko se. svake godine na 19. Prema ranijim oficijelnim najavama. Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). prema ovom na{em izvoru. . optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". . me|utim. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. august 2010. u ranim jutarnjim satima. 20. eto. jula. ina~e. kako je i ina~e praksa u svijetu. kako bi proslavio Sveto preobra`enje. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena.Ne znam koji je razlog tomu bio. u ovom procesu bilo i ranije. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. tako i iz njegove {ire okoline. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. obja{njava Grube{i}. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija. govori Boris Grube{i}. I izvor Oslobo|enja. KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. nema govora da bude druga~ije". daleko od u{iju i o~iju javnosti. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana. misli Grube{i}. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. Presuda donijeta 19. saop{teno je iz Mine. koji se dogodio 1. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. i kada smo sve okon~ali. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". Tu`iteljstva. Interpola. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. i to od 4 godine. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi. kojom je. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. no. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. is ti~e izvor. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka. kako iz Sarajeva. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. izru~enje }e samo privremeno odgoditi.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. Ina~e. u tajnosti. Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja. ispri~ao je Higgs. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. kazao je Ahmetovi}. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. nego }e se obaviti. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. ne mogu vjerovati da jesu". da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. E. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca.

Kultura i razli~itosti. pri ~emu se desio i manji incident. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. institucionalan na~in. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. izjavio je Veso Vegar. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. "Pretpostavlja mo da. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. Ipak.8 DOGA\AJI petak. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. glasnogovornik HDZ-a 1990. volje i znanja. Mi. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. pomo}i Hrvatima u BiH. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. [e. hrabrost. i Sloboda gra|anima. To je.Nakon 20 godina rada.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. a to Borjana Kri{to svakako ima. Belma Arnautovi}.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. zaklju~io je Peri}. od ~ega je oko 40 posto `ena. . obja{njava Ga~anin. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. D. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. 20. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. No. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. Evropski i svjetski partner. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. zivati oko ideje zajedni{tva. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. Naime. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. nakon poravnanja plata. Nova ekonomska politika. Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. B.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. A. U tom smislu. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. ra zlog na {eg {traj ka". misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. Za sada. dakle. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. navodi se u sporazumu. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. Tako|er. predsjednik [trajka~kog odbora. To je.Na ovaj na~in nam ne poma`e. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. ni{ta od toga. Josip Peri}. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. nego upravo suprotno. A. septembra. sim bo li~no. Ovaj je sindikat protiv {trajka.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. u subotu 4. J. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke. koji je i stvorio HDZ 1990. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. nestrana~ki. kazala je Kosor. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. razlog na{eg {trajka. oko 40 posto mla|ih od 30 godina. blokiralo zgradu ovog preduze}a. kako je saop{teno. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. . pet mi nu ta poslije 12 sati. tra`i jeste isplata zaostalih plata. Naime. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu.dobro. pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je. D. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. J. od sedam do deset sati.Pravedna dr`ava. budu}i se posao u politici. Podsje}amo. august 2010. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. @ene i mu{karci . Procjena javnosti . 50 posto visokoobrazovanih. . gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. odnosno BiH. Socijalna prava i zdravlje. rekao je Peri}. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. hrabrost. na`alost. Oni trebaju institucionalno. portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. Drugi zahtjev je da. mr`nje i netolerancije". Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. Tako|er. . kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. dakle. volju i znanje''. op}inska administracija. poru~ila je Kosor. pak. dakle. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. . misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. Novi ustav . od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. Naime. ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . Na ime. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza.

u izbornom procesu. Hercegovci su kazali povijesno Ne. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. 760. nije spominjano brojno stanje Hrvata. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. S. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. No. prema njihovim o~ekivanjima. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni. ponovo u modi u HDZ-u. s kojima su suglasni i oni. Doktor Emir Kabil. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce. Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. DP i SDS.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. K. jedan vrlo. a u rodnoj pla}u. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . kolovoza 1990. "Naime.~ak! . [tovi{e.000. krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. ponovo u modi u HDZ-u.000 ~lanova. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. crkveni. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta.od 2005. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. tomu. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. Samo nekolikotrenutakapotom. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. hrvatska premijerka Jadranka Kosor. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. Usprkos. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. kako premijerka.~ak! . Poglavar je. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. podsjetio ^ovi} osobno.300 operacija U Centru za srce BiH. koji su tako|er pljeskali. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e.Sarajeva posebice. . Perinovi}. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama.. Vrhovnik je.. koju ~ine PDP. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. me|utim. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130. Da nazo~ni ne bi zaboravili. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a. No. obi~no pouzdani. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. ili.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. problem predstavlja administracija. ve} dogovorio. . koji je smje{ten u Tuzli. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. Mate Boban je pokojni. ali i politi~ki status danas tragi~ni. Ali. me|utim. 18. Sve osim.000. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. Ipak. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. sto`ernik je. federalnog fonda. Naime. prema podacima CIA. kako premijerka. Pulji}.000: ukupno. ^elniku SBBa se. dobrim dijelom. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. Danas. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. a preko nje i u Skup{tini FBiH.kada. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . op}enito. dakako. jasno je za{to Tu|manu. i dalje cure iz Bosne . slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". ali i u cijeloj BiH. naime. me|utim. dodao je Ivani}. Jo{ smo tu?! No. Uz opasku. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. `elio za predsjednika bh. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. a u Hercegovini 180. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. dakle. Na sarajevskom skupu. ponosa na Hrvatsku. ina~e. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. direktor Centra..petak. bosanski Hrvati. na pljesak ih je. @elim da poru~im. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. to su etablirani principi kantonalnih fondova. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. august 2010. 20. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. Ante Jelavi} je u bjekstvu. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. Ima{ pla}u. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. naime. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jednostavno. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. tvrdi. Vrhovnik je. Ali. Ali. pak. Nije se. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. S Bo{njacima. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. pak. ako tim ima viziju.000 glasova. Ali. popis njegovih prethodnika. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580.300 operacija. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. Uostalom. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a. kazao je Kabil. dodaje Kabil. Dobro. pa . smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. Stjepan Kljui}. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran". I zbog ~ega su. Sve u svemu. Vjerujem. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. a posebno u postizbornom razdoblju.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku.. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. hrvatsko brojno stanje. Dokazani poznavatelj brojki. [to je. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod". pa . Jasno. prije dvadeset godina. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH. VIJESTI Dobro. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. vrlo veseo ro|endan. veli. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990.iz Podprologa nadomak Vrgorca. vidjeli smo pro{le godine. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. Naime. mogu napraviti iskorak.

U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. Ekrem TUCAKOVI]. 18. kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. Oslobo|enje. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. Me|utim. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. 8. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". reisu-l-ulemaMustafa ef. ustvari. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. august 2010. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". drugi dio". dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. 8. e|utim. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. U dva posljednja dana. Bilo je niz prilika. Oslobo|enje. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. da se tra`i njegov odlazak. u vezi s tim. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. 2. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. "Odbrana BiH. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. kojatvrdi "i kako su. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice.bez ikakvih posljedica. 8. mahrama. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. ali to nijedovoljno. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. M Ali. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. proizvode dru{tvenu {tetu. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. 20. "Joj razlike. Oslobo|enje."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. dr`avu i mir u njoj. pa bio i medij. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. kada se medij koristi neistinom. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. navodno. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. klevetom. 8. Treba mu. zapravo. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. 8. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. timeprizivati i rat . a ne za boljitak BiH. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana.i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika. od po~etka jula. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. diktatura bilo koga. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove. 11. neprihvatljiva je. premda imaju li~nu notu. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. predstavlja problem tih medija. 20. Me|utim. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. Oslobo|enje. ^au{eskua u Rumuniji. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. Oslobo|enje. Ako ni{ta. i "Stranka straha i smrti". nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. "Bo{njaci. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. Oslobo|enje. dr`ava nije ustavno. 7. po~etkom 2009. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. komentari i analize. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. a ne raskida taj savez. Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. Oslobo|enje. u ime islama". 2. ezani. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. 7. "Da je ba{ tako. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. izgleda. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije.net.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. dr`ave i mira u njoj. 18. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. 2009. i 17. progla{ava se za glavnog tuma~a. dr`avu iz regresije. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. u Kaljini. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. No. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. dva komentara. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". Ni SDA ni SBiH. na demokratizaciji. 2010. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. drasti~ne!". ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. 10. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. ina~e?!". smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. I porodica je meta. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. ali po RS u koji se toliko zaklinju". muslimani i tekfirlije". poredbrojnihdrugih podru~ja. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. bez sumnje. g. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. kazao je tada kardinal Pulji}. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. 9. drasti~ne!". morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre".10 KOMENTARI petak. dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". kineska"kulturnarevolucija". Ako ni{ta. ZijaDizdarevi}. tvrdiZijaDizdarevi}. jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. uprkos sve mu. Vi{e od polovine su osvrti. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. Ceri}. Bh. propisati i {ta }e govoriti. 7. "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. 17. Visoki predstavnik. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. Komentari. Paradoksalno.

International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|.. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja.000 mladih iz drugih dr`ava. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta.000 studenatasamo1. a univerzitetimogu primiti samo 300. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. tolerancija. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo.. august 2010.000 turista u gradu. kako u administrativnom. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. kultura. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. Ono {to ohrabruje. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. Osim toga. obnovi infrastrukture.000 mladih. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ . privreda bi imala korist od novih istra`ivanja. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje. nauka. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. `eli da se razvija i napreduje? No..000 i 200. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama. prijesvega.. ekonomija. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. 20.000 KM. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova.. dijaspora bi svoju djecu. olak{ativiznire`im za strance. posebice iz tzv. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. ukoliko bi inicijativa urodila plodom.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. a to su: AmericanUniversity in BiH. i unapre|enjuobrazovnogsistema. kulturni dijalog. otvaranja novih biblioteka. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje.000 stranih stanovnika vi{e. kreirala bi se knowledge based ecoomy. do}i }emo do jo{ dodatnih40.. godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . moglaposlati na studije u Sarajevo. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca.000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. njihovemogu}nosti i kapacitete. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e.. stanjeinfrastrukture. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. te preciziralimetode realizacije. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600.. pove}anjubrojaturista. nesvrstanih zemalja.000. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. I bh. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu.)..000 novoupisanih. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20. a koje sam nabrojao. me|unarodni odnosi i sl).petak. elektrotehnika. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. posebice iz tzv. laboratorija. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1.. Naravno. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. `eljezni~kog i drugog saobra}aja. SarajevoBusinessForum (SBF). International Burch University. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology. tako i u finansijskomsmislu. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100..000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima.. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. kao i stanje u samom gradu.. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. nesvrstanih zemalja. Ve}i prihodi. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. turizam. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome.000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. vjerskih i kulturolo{kih razlika. Ono {to je veoma bitno..

~iji su inicijali S. dimna{kolska kutija. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. op. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. tako|er iz Tuzle. Istog dana. Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. D. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. Premapodacima iz policije. dvije trenutnemine. koje je 16/17. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. stalno nastanjen u selu Buzekara. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. P. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . petak. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. ~iji je identitet predo~ila policiji. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. no ni to nije zaustavilo lopova. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. august 2010. op{tina Lopare. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. Margeti} je u utorak. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. na regionalnom putu Nova Topola . rodom iz sela Puki{.a).. 17. nedugo iza pono}i. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. Radnici Policijske stanice Pale. oko 100 grama baruta. li{en je slobode. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. vi{e inicijalnih kapisli. srednjih godina. njema~kih registarskih oznaka. S. D. Pola sata ranije. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. iz mjesta Kijevci. pet trenutnih tromblona. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. A. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. iz za sada neutvr|enih razloga. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. on im je po~eo prijetiti ubistvom. S. prona{li napu{ten audi karavan. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. Ni{ta ne slute}i. Po~upane su. u mjestu Bukovac. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. Navodi iz prijave se provjeravaju. D. ro|ena 1950. [e. tri ru~ne bombe. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo. avgusta. A. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. Cvije Gruji}a. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. sav u crnom. dvijezolje. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. S. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. S. pu{ten. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. P. Prilikomprovjereovih informacija. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. dok je P. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a.9 mm. op{tina Gradi{ka. sletio sa puta.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56).^atrnja. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva.. koja `ivi u kom{iluku. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. P. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. S. Podsjetimo. u mjestu Bogovi}i kod Pala. Mina MRUD . Me|utim. P. u srijedu popodne su. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. D. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje. a kako se nije `elio smiriti.62 mm i 7. re~enoje u Okru`nomsudu. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. u centru Pala. J. a jedna lak{e povrije|ena. jo{ dvijemineMRUD. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. 20. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu. indikator za paljenje inicijalne kapisle.55 sati kada je traktorom bez registracija.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. te manja koli~ina metaka kalibra 7. Izme|uostalog. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. S.

P.62 milimetra. Kada su za~uli policijsku sirenu. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. koja je napunila 104 godine. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume.65 milimetara. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a. Prema policijskom saop{tenju. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj.petak. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . a drugi je u Arijanu G. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju.bijeg.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. razbojnici su se zbunili. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. Minut kasnije. razbojnici su utr~ali u kladionicu. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. Silve Rizvanbegovi}.55 satipo~inila je samoubistvo. kalibra 7. Mustajbegovi}u. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. D. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. konstatovana je fraktura ki~me. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. Kada su za~uli policijsku sirenu. Naime. Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar. oko 10. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. kre nu la ku}i. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. august 2010. U ju nu 2006. Me|utim. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima. Arijana G. Me|utim. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. u sarajevskom naselju Stup. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. na Sarajevo. radnica se prepala i zbunila. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . ro|en u Zenici. nastanjen u Kiseljaku.10 sati pali sa visine od oko osam metara. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. jedan od savjesnih stanara te zgrade. prekju~eru 17. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8. i poku{ali da zavaraju policiju. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. maske.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. oba iz Sarajeva. 20. maske. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. P. D. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. kalibra 7. Sre}om. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22.65 milimetara. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. S druge strane. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. na Trgu ZAVNOBiH-a. Za to vrijeme. Jedan je ostao pored vrata. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana.

godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik. 2010. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. 9. 2010. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. 2010. 9. 74 000 Doboj. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2. 72 000 Zenica. godine. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik. ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. 8. br. do 31. Doboj-Jug-Matuzi}i. 71 000 Sarajevo.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. godine od 7 do 15 sati.d. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH.Turbe. Bulevar Kulina bana 30-b. 8. do 2. 032/ 242 342. Tel. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. uz dokaz o uplati iznosa od 100. D`emala Bijedi}a 185. Alekse [anti}a 4. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. Konator bb.: 3383202250044019. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. 62/10 od 2. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. Tel. Ul. 2010. 20. Konator bb.ba . Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. Ul. godine do 14 sati. august 2010. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . 032/691 794.14 OGLASI petak. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH.oslobodjenje. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 . [IFRA OP]INE 091.

broj 033 94 33 00.petak. Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. istog dana. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.00 . Ukoliko se radi o neradnim danima.00 . nedjelja i praznici.30 sati. adresu. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik. JMBG i kontakt telefon).30 sati. u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana.16. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. pozivom na tel. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. 20.16. . Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08. istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Neradnim danima pozivi se ne primaju. vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona. august 2010.

To je previ{e novca za nas. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. radi. ne osje}an dobro. 37-godi{njoj Gora`danki. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. . kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. ka`e.U Francuskoj to ko{ta oko 75. administrativno-tehni~kesadr`aje. Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. poput i ostalihkom{ija. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. Kupresu. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. dodaje Ismet. 20. bori se. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. Odrastao je i {kolovao se. predsjednik Odbora za izgradnju. Temeljac je postavio. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije.16 BiH petak. kao izbjeglica. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. Lijepa je to zemlja. a sada je pomo} potrebna njoj. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. 7. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. H. morao sam otvoriti na tu|e ime. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. mnogoljep{a. noge su po~ele da mi oti~u. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. Glamo~u. august 2010. bori se.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. A. Stid je. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom.Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac.000 KM. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. lice se izobli~ilo. . kako ka`e. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. posebno u BiH. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. Posaonijenimalo jednostavan. kako u ^apljini. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice. na Samarima. maja 2008. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. Ku}i je.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. Kako je saop}eno iz te stranke. pri~a Ramiza.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. Ramo na Vi{evicama ‘92. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. Nema izlaza .000 kvadratnihmetaraprostora. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. U ratu je ona pru`alapomo}. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. pri~aponosnoIsmet. Doktore u Sarajevu. hitno je potrebna transplantacija bubrega. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. poslovneprostorije. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. a Suvad ‘95. Doktori su mizu. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du. meni je va`no da sam uspio. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. pa i radio u toj zemlji. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. odnosno dr`ave. Tomislav-Gradu.a Danska je ostala negdje daleko.000 KM. kutubhanu(biblioteku). Akcija }e biti odr`ana 26.Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene. H.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. ipak. rade}i u bolnici. . Kompleks }e imati odgojne. augusta 2010. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. I otac joj je preminuo nedavno.000 eura. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. ali drugog izlaza nema. A. da nemam snage. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. ali sad je sve uredu. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. ipak. Otkazali bubrezi . Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. Onda su otkrili{ta je. demobilisanom borcu. Izgra|ena su dva objekta sa 4. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. sli~na cijena je u Njema~koj.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. jer bi svaki.kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju.no danas je tu. naglasio je Mario^uljak.Mu~io sam se sa papirima. obrazovne. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. prenosi agencija MINA. .

u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve. 20.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.petak.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. za komercijalne svrhe. august 2010.15 KM 0. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma.159 KM 0.24 KM 0.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.48 KM 1 minut 0. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0. .040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i. *** Cijene u koloni 3. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva.040 KM ▪ 15xx 0.040 KM ▪ 13xx 0. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . navedene su u donjoj tabeli. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a.040 KM 0.040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . ▪ Slu`ba informacija TS (1185.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“. 1186) 0. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200.19 KM 0. kao i korisniku kratkog broja 1417.19 KM 0. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.16 KM 0.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx.040 KM Napomene: * Grupe 12xx.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .55 KM po pozivu 1 minut 0.19 KM 0. 1186) 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj.19 KM 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e. Definisane grupe kratkih brojeva. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. predstavljena je u donjoj tabeli.

august 2010. 20.18 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE .

a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. istaknuo je. O napadima na strance. nalazi od 100 do 120 vehabija. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. ni prodati. . nema drugog izbora. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. tvrdi Dan. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . SpomenicomDomovinskograta. iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. dnik Josipovi}. RedomAnte Star~evi}a. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. a ne oduzimanja metala“ na. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. makar i neizravnim. kako je rekao Josipovi}.. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. Spomenicom Domovinskezahvalnosti. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. august 2010. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. .. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. me|uostalim.Retzlaff i Daniela Saxona. Suljevi}. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. zastra{ivanjem ili pritiskom. navodno. Tako|er. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. a {to je potpuno neprihvatljivo. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. navodi podgori~ki list. prenosepodgori~keVijesti. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. ski predsjednik. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. Gusinju. dapa~e. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. prenosi Srna. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. ni otu|iti. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. prodati. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. povezane sa vehabijama. Novi Pazar . o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. ka`e Srb. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. Sukladno zakonu. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. 20.petak. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. uz . Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. vedeno je u ovom priop}enju. Redomhrvatskogtrolista. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom. U CrnojGori je u prvimreakcijama. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. Redom bana Jela~i}a. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti.

Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - . U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. otvorili vatru. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. ubijeno je oko 1. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti.5 miliona eura. prema zbirnim podacima. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. Pereda (79). a u njegovom automobilu prona|en je kokain. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi.000 eura. Kosturi. U tom napadaju. Jo{ u junu italijanski novinar. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. a on ih je preprodao. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. prenosi Srna. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. konvoj. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. zapravo jednom prijatelju. august 2010. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. godine. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza. a prenose agencije. javili su mediji. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu.6 miliona ljudi Oko 4. zamotani u dnevne novine iz 1933. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. godine. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa.20 SVIJET petak. saop{tila je policija. prenosi Fena. kada ga je presrela izraelska mornarica.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. i 1935. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. Aktivisti. od ~ega stotine djece. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. ta ko|er. Cijena Prema pisanju lista. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. uhap{en je u Santa Cruzu. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. pi{e {panski list Publiko. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. Izraelski razorni napad na Gazu komisije. 20. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. mahom civila. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. ukupna {teta prelazi iznos od 79. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. ukradeni od aktivista. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu.400 Palestinaca.000 eura. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. me|utim. Bez domova 4. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. prenosi Reuters. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji.

000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. klasificirana kao borbena jedinica. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. i 2007. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije .do kraja 2011. august 2010. Posmatra~i. ^ak i bliski saradnici Obame. Helikopter je. .te da 1. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. Helikopter je bio uredno servisiran. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. a jedna se vodi kao nestala. in`enjerletenja i oficir za vezu. augusta. javile su u ~etvrtakagencije. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. . prenosiagencijaKyodo. januara 2012. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju.400 ameri~kih vojnika. a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. Prema navodima vlade u Taipeiju. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. ogradili su se od njega po tom pitanju. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. prilikompovratka sa proslavejednogro|endana. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. koje treba da se zavr{i krajem 2011. septembra ondje ostati 50. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio).170. prenio je AP. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. januara. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. U nesre}i su poginulipilot. ve}inom`ena i djece. me|utim. 20. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. Bush. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7.3 posto do 2020. prenosi u ~etvrtak Hina. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. pribli`no400 kilometara od New Delhija. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. augusta. augusta. General Babaker Zebari. “Odgovor je: ne `alim“. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku. . poginulo je. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA). me|u kojima Sarah Palin. . godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. septembra u New Yorku. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . a proizveden je 1996. slu`beno zavr{ava. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. pustiti Irak. dok ih je 37 povrije|eno. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a.000 do 31. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. me|u kojima Sarah Palin. ^etvrte brigade Stryker. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. stupa na snagu 1. u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. kopilot.000. premjestit }e se u Afganistan.000 radnih mjesta.000 ira~kih civila. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij.petak. usvojen nakon maratonske debate. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. ubijeno je vi{e od 106. Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. prenosi Hina. poginule su ~etiri osobe.

a izvezla 20 miliona tona. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. a bila je ponuda od 50 milijuna. Ruski premijer Vladimir Putin 15. Osim rada sa firmama na terenu. . Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. a koji tu robu proizvode.6 posto. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. uprkos pove}anom prometu. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. a [vajcarci ~ak 23 eura. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. naprimjer o zabrani rada djece. kom plek snim. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. do 2013. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu. {to je tri putavi{e nego 2008. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju. august 2010. godinetokomprvedvijegodine realizacije. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. To je za petinu vi{e nego 2008. koji je realizovanpomo}u1. Sloveniji i Srbiji. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. Sloveniji i Srbiji. prije svega. Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. . aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. . jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. samo 1. Zahvaljuju}i tom projektu.3 procenta. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. “Sve je to jakokompleksno. osiguranja i dodatnih usluga. godine. nadzor nad takvim ve li kim. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti.5 milijardi. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka.22 SVIJET FINANSIJA petak. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on.5 milionaeura iz fondova EU. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. a kada je rije~ o kafi. godinu. kao {to su holdinzi. Ecorus iz Holandije. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. naprimjer. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. Britanci tro{e prosje~no 15. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. ali evo jednostavnogprimjera. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. Me|utim. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. a ve}e smo ve} proskenirali. godine. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. usvo je nih 2002. Nakon {to je 2009. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. novi {ef Grupacije. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. Tako je. . pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. Prema mi{ljenju Evropske komisije. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. Pored toga. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. prenosi Fena. No. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. “U Italiji smo moralirasprodati. pod kojim se. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. postavljena je nova Uprava. 20.

august 2010. 20. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 .petak.

godine OSLOBO\ENJE .24 OGLASI petak. august 2010. 20.

august 2010. 20.petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 .

tri miliona maraka.prihod od prodaje tercijarne rezerve kap. 8.4 miliona maraka.523707 0. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010.Lokacija .Zato {to je zimski turizam u usponu .. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit.sarajevobusinessforum.247127 0.248365 0. aprila.6 miliona maraka.Potencijalna saobra}ajna povezanost .012161 2.262506 0. i usluga.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire.034 55. Povoljni klimatski uvjeti. 20. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara.566448 0. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam. 974 435.955830 1. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka.VI 2010.383560 1. ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . Ovdje treba ubrojati i turizam mladih. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c.708122 1. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I .053 • Finansiranje .206692 1. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? . godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji.483938 26. a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava. 2010. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima.826000 0. U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435.893065 0. godine. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje.187 411.389519 1.704590 1.prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH .866722 1.467129 1.te~ajna lista .871400 1. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske. lovni speleo i druge turizme.656 80. Istovremeno. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3.377601 1.050158 1. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama. u prvoj polovini 2010. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.007 264.706356 1. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja.017235 2. kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012. su iznosili 411.519898 0.527516 0.Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja . {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara.5 miliona.014698 2. Svi projekti mogu se pogledati na www.368313 1. godine. uklju~uju}i razvojni plan. 485.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010.371742 1. Ukupni prihodi .broj 163 .prihod od prodaje drugima u BiH .303 3 . pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi.prihod od izvoza elektri~ne energije .079083 0.780942 0.487648 26.758935 0. 08. A. kampovi.078689 0. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.VI 2009.261850 0. ove godine rezultati u tom smislu su slabiji.Tra`eni iznos investicije iznosi 150. poput duge i snje`ne zime.303361 snositi svaka za sebe.Zato {to je u BiH sve vi{e turista . Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine.207210 1.263162 0.Sveobuhvatni master plan. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h).624 3.955830 1. plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438. august 2010.51687 BAM2.050033 1. Povr{ina op}ine je 242 km2. 2010 = USD1. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma. me|utim.776490 0.274 72.049908 1.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum. TERZI] . a pro{le godine bila je 73. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine. odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima. 08.207728 1. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH.com. poljoprivrede. koja je odr`ana 6. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma.676 273.078886 0.567864 0. plan kori{tenja terena.6 miliona maraka. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma.565032 0.375171 1. kongresni.785394 0.463461 1. re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva.480228 26. energije i infrastrukture. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama . Travnika i Zenice .750 metara.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.470797 1.247746 0.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. KM) I . “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2. a 2009. i 7..955830 1. godine (hilj.992 101. ostvaren je prihod od 438. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. logorovanja i sli~no.575 73. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs.433 • Osnovne prednosti . Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva.20.

me|utim. tr`i{tu. J. UniCredit banka i Violeta). Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. Hypo Alpe Adria bank. Sa.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju.petak. finansijska dostignu}a. vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara.3 posto. Klas.1 posto u odnosu na juni ove godine. izvoza te sklapanja poslova. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a). da za oko sedam miliona maraka. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). dok je za 3. BiH je na 116. vizija i vodstvo. Eronet. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. Kupresu. Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. godinu“ rekao je direktor EPBiH . mjestu od 183. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. Tako|er. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. dodao je Jerlagi}. FDS. radno okru`enje. komunikacije. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. saop}eno je iz Valicona. Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. te pozicija u BiH. a slijede je Hrvatska (DB3d). godine. {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. BH Telecom. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. a koju izdaje Svjetska banka. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). . potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. m:tel. pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. Npr. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. Tomislav-Gadu. Bosnalijek. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . Ma|arska i Albanija (DB4a). javila je Srna. [irbegovi}. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. odje}a i obu}a. je on. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. Bosanskom Grahovu i Drvaru. U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. a zna se ko dolazi na kotaciju. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. proizvodi i usluge. jedan od razloga smanjenja dobiti. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88).000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. emocionalna blizina. prenosi Fena. Glamo~u. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. Raiffeisen banka. namje{taj i poku}stvo. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. 20. rekreacija. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. august 2010. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto.

. 5......... Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: ........ Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3............. odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu.......................... 8 ~asova .... Dokaz o {kolskoj spremi 2................... 3..............4 ~asa ..........................Poljoprivredna mehanizacija ....1 izvr{ilac Engleski jezik ..................................258 m2 K........................puna norma ............... godine................... obnovu..........Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ................2 izvr{ioca Njema~ki jezik........... godine Za radna mjesta po rednim brojem 3.. 17............................. NE OTVARAJ............... katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica.......................... na adresu: Op}ina Fojnica.......... 13...................... 2010........... 1 izvr{ilac Vjeronauka ....... Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu................... Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.............. godine Na osnovu ~lana 45..........Vrtlarstvo...............1 izvr{ilac Pravo .... 10 ~asova ............ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane................1 izvr{ilac Informatika .. 3................ 22............................... O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom.................6 ~asova -Tehnologija zanimanja ......2 ~asa ................................ Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta.............................. 2.................... Fojnica............... 18........ a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15................................................ 46.................. II NAKNADA 1..2 ~asa ........................ nestalog branioca .. U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a...2 ~asa .puna norma ............. 7.1 izvr{ilac Turisti~ka geografija........ broj 01-05-185-6/10 od 25...... a najdalje do 15........ 20......................2 ~asa ............................1 izvr{ilac Estetika .1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik ..... broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika.. 2010...... 2 ~asa ...... 11............. povr{ine 482 m2.................................... 15.puna norma ........................ 2010.................................Sto~arstvo sa ishranom...... 27............... stru~nih saradnika... 10 ~asova ...6 ~asova . 8.18 ~asova ... Za radno mjesto pod rednim brojem 3...Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida................12 ~asova ..1 izvr{ilac .. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu................ Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove......... 6....... 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te....... 15.............. Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam........... 30....... godine........................1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ............ 7............. poginulog......... Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: . ul......................... 19.......6 ~asaova...Prehrambena tehnologija........460.................4 ~asa ..Poslasti~arstvo................... dipl.......... Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda... Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6.... 4 ~asa ............ Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure................................................................ godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole... 12........................... 25...............Slu`ba za urbanizam........................................... Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8..................2 ~asa .................................. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja............ demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida................................... 12 ~asova . broj 01-23-1194/05 od 16................ 20.........................................Kontrola kvaliteta......... godine................................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala .......... 9.......... 544-362...............................puna norma ...................... 24......odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona........... 28................. Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“.............. broj 1793/10 od 6................ katastar i imovinsko-pravne poslove ..................Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) .....................Ma{ine i ure|aji .......... Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti..Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ................................. 2010................... 26.. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica........................................................... 29....... Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: ...........1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost ............2 ~asa .................Vo}arstvo i vinogradarstvo................ 10. USLOVI KONKURSA 1................ 12..1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare...... Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15... Prijava na konkurs.............................. 9.................... Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011...............2 izvr{ioca Informatika .................. IV...................................... prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme................... 4..1 izvr{ilac Latinski jezik .......................................................... 2. 10 ~asova ............2 ~asa . godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1.............k... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1........................................................................................ 8............ soba broj 4..............................4 ~asa ...... Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica. 2011............. 2........00 KM................. 19. 8....... 8..................... 1..1 izvr{ilac Psihologija ..............446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs...........1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije...O........... 1.... Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5... god............ katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta............................................ upisana u DN — 1..... 2 ~asa ...........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare...... 2010...4 ~asa .............2 ~asa ............................................. godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica........... poginulog.. ing.... ..... 3............ obnovu...... 2010..........4 ~asa ............ tj...1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara .......... gra|enje. i 48...Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme.............................. novine FBiH“.......................1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj .......................... 14......... Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7............................. Patriotske lige bb 74260 Te{anj.1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta ..Robe u transportu ............................... Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati.............. ~lana 13............ POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}.............................. i 28......... obnovu........................ broj 10-3817758/10 od 18.............00 KM/m2 korisne povr{ine............... 8............. 18 ~asova ..................Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija ................................482 m2 x 30......... 6... Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4...................................28 OGLASI petak..................................... Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10................. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam....... Bosanski jezik i knji`evnost .. Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja...... prof...................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ...... 16.. Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa.....1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ....................... 23................ 6 ~asova ................................................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole............................... 5..Kuharstvo . godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.......~.....puna norma .... gra|enje........................................... Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta................. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije............................Sto~arstvo........................ Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9................ III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1...... umrlog i nestalog branioca.......................Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30......7 ~asova ...........raspisuje: Broj: 1813 /2010.. 16..... pod istim uslovima prednost imaju RVI............................... 2 ~asa ............ godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica.......................... gra|enje.... 6...... Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl...............1 izvr{ilac ........................................... Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: .....2 ~asa ..................Osnovi cestovnog saobra}aja ......................... 10..................................puna norma ............... Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene..........1 izvr{ilac Historija .......... umrlog.......... 4........................................................ 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)...... 13.................puna norma .................................... Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica................................ 8....................................................................... 2011.......... 2......... uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit...po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30.......... 11............... Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje................................................ 8..... 030/544-361 i na broj tel...... 1 izvr{ilac Matematika....... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011...................... 2005............................ a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini......................... ...Uslu`ivanje ..................... 3 ~asa .........00 KM = 14.1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke ...............1 izvr{ilac .................. godine........ Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi..................... 2 ~asa ........................1 izvr{ilac ........... DIREKTOR Muharem Sara~evi}........ 14..6 ~asova ..........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare ....................... 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar)............ Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: ..................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara ...........Prehrambena mikrobiologija............. broj 25/3)............................................................................................................. 8................................................................................ 6 ~asova ..............................................2 ~asa ... august 2010.. Datum: 20.2 ~asa Saobra}ajna geografija .......... broj 5 ili na broj tel........ 21......

01 4.461 4.07 7.00 175.284.755.d. Banja Luka Bonel a.91 0.662 670. august 2010.400.20 21.235.99 -0.00 4.70 8.05 3.d.35 3.67 -46.28 posto.6 0. po prosje~noj cijeni od 3.400.238 vrijednosnih papira.83 KM.000 11.20 2.36 % 18.56 7.534 9.38 1.00 KM.434.d.50 94. trgovalo se u iznosu od 14.d. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.13 KM.625. Teslic Elektrodistribucija a.d. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.25 -1.206.3 3.91 KM.25 75.51 KM.90 380. SARAJEVO ENERGOINVEST D.67 SASX-10 943.66 KM.8607 9.94 4. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.62 351.00 15.000 385 1. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.00 98. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a. Trebinje Telekom Srpske a.1 2. kroz 89 transakcija. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.135 $ 0.d.715 3.40 0.d.75 $ 0.00 78. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55.396.d.695 1. u sklopu devet transakcija prometovano je 67. Kurs ovog emitenta je iznosio 16.d.D.izmirenje ratne stete 4 3.80 2.10 4.54 0 0.467 2. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.23 $ 0.473 0.35 KM.12 2. Kurs ovog fonda iznosio je 3.599. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.72 27.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192.58 $ 0.00 0.06 63. Kurs ovog emitenta iznosio je 27.00 0.69 -10 2.06 63.600 100 2 41 1.558 24. avgust 2010.968.00 21.54 0. Kurs ovog emitenta iznosio je 175. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.11 KM.98 1. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .18 32 30.D.220 10. {to predstavlja rast cijene za 9.000 2.50 98.56 0.72 3. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.d.396.333 507.09 % 434. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.120.00 $ 3.50 98.584.54 posto. godine OSLOBO\ENJE 1.d.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151.00 84.40 % 1. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3. Banja Luka.d.50 10.28 KM.d.62 KM.00 207. avgust/kolovoz 2010. Banja Luka ZIF Zepter fond a. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d. Banja Luka Republika Srpska .264.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19.660 4.31 % 4. od 46.161 3.D.3 1.939.99 100 1. Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a. cijena Min.18 32 30.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170.70 10.d.6871 31 29. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska .00 4.04 -0.63 KM.d.392.34 36.28 1.00 0.86 KM.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska .03 0.6 0.00 84. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.20 26.013 1.20 1.00 0.545. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.20 10.80 $ 0.30 89.625.205.62 KM.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a.70 KM.003 31 29.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .06 0. Banja Luka (9. cijena Min.599.473 0.20 0.39 FIRS 645. 20.10 KM.74 % 710.42 16.206 2.2611 200 90 2.25 posto).36 0 2.651.00 78.26 3.48 -2.38 1. Banja Luka.140 40 15 12.69 10.581.35 KM.25 0 0 -0.344 1. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.67 175.03 16.70 84.50 KM.694 dionice. Banja Luka. trgova- Luka (-2. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670. Sarajevo u iznosu od 2.d. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.635.03 3.02 27. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a. SARAJEVO 0.67 175.86 3. Sarajevo u iznosu od 36.543.27 KM.489 vrijednosnih papira.1 10 -7. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.968.848.50 98.KOTACIJA Boksit a.26 0.10 26.6(A) 0.01 SASX-30 820.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska . cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.00 561. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.62 26.26 KM.12 0.10 26.63 75. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.800.69 % 2. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d.00 84. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.459.645 31.7 -1.27 1.d.05 27.00 KM.446.03 -16.00 KM. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.70 84.35 % . Sarajevo. trgovalo se u iznosu od 470.10 26.66 0.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892.597.36 3.48 posto).91 0. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene.00 150. Sarajevo.590. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.00 98. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.72 2.05 posto.00 78. Promet na kotaciji iznosio je 70.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. Milici ZTC Banja Vrucica a.18 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.20 22. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.831. po prosje~noj cijeni od 0.00 98.526.30 10.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER.361.00 1. kursa (%) Max. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.54 0.933.38 1.40 posto i dostigao cijenu od 0.90 470.91 0.00 14.50 94.1 0.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .62 4.d.603.615 26.80 8.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska .48 posto.11 11. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.25 $ 0.30 BIRS 1. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.603.00 0.30 89.18 32 31 31 30 3.70 84.450. Banja Luka Trznica a.389 obveznica.393.25 75.025.80 KM.147 1.23 151.51 1.06 11.50 94.32 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.46 10. po prosje~noj cijeni od 1.30 89.49 32.petak.473 0.68 KM.D.526.08 63.000 dionica.32 0.d.62 2.67 KM.396 9.54 0.00 KM.

Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. Objekt je priklju~en na infrastrukturu . a ju~er samo u jutarnjim. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. . Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a.. Pa neka neko ka`e . H. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora. tra`io sam prostora zbog novog zakona. a). Zamislite dokle je to do{lo. Sportske medicine. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. maraka. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. Kako je kazao Mehmedi}. koje mora ispo{tovati. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. . prema ugovoru. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. J. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. osamdesetogodi{njak. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma. klupa.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu. . dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311.. strunja~a.~ikma. Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. stolica. ali ne mogu sam predstavljati Vladu. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. kazao nam je nedavno Muhudin Planja. Trnini}a.. Hu. IsmetD`ananovi}. naglasila je Hercegovac. Tako }e firma Euroasfalt. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. M. Bio sam i u Op}iniNoviGrad. Upravo taj vodovod. zna~i ko{eva. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. . august 2010. napomenuo je Mehmedi}. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. ni u Op}inu. . Zavoda za javno zdravstvo. J.Insistirao sam na glasanju. lopti. koja se odnose na nabavku namje{taja. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. podsje}amo. napomenuo je ministar obrazovanja. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka. ogra|ivanje dvori{ta. ogor~en je D`ananovi}. 20. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka.. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. a i ubjedljivo su najjeftiniji. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. Ovo je sramota. a vrijednost radova je 219 hiljada S. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. novanja iz zdravstva. Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama.~etiri mjeseca. kazao nam je Cuplov. Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D. Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. upozorava D`ananovi}. U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. istakao je premijer. telefona.Sarajevo je metropola. sanduka. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e.177.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e. napomenula je Hercegovac.. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa. dodala je Hercegovac. . opreme za fiskulturnu salu. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti.Ni{tanovo. tako|er o~ajne.Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a. Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja. ali kako je istakla Her ce go vac. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. firma ima obaveze prema ugovoru. koji. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. Medicine rada.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. E.. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. . Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. dio Vrbovske 169 . . kazao nam je premijer Mehmedi}. a sad ih ima 500. op. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. sanirati ulice Adnana @uni}a. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. . kao i obrazovanja.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. . Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. Bra}e Be{o. Kom{ije iz okolnih ku}a su. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta.

9. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS . 17 i 18.30. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK.30. AVIONI Polasci: Beograd 6.36.45.30. 13. Ora{je svaki dan u 6.35.30 i 15.30 i 15. Beo grad 11.30. petkom u 13. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8. Gora`de svaki dan u 8 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.30. J.30. Mekote.30. Ljubljana 16. 14.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva. 11. 13.20.23.30. 13.30 i 19. 13.15 i 18. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. od 8.45. 16. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. 12. Pljevlja svaki dan u 16 sati. Pored finansijskih sredstava. Zagreb 6. 18.05 i 18. Berlin ~etvrkom u 8. Olovo svaki dan u 5. 14.42 i 21. Forshjam. u samom centru grada.30.27. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. Duizburg. Bijeljina svaki dan u 5 sati.45.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata. 15. Zenica svaki dan 6. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.45. Ankona 10. subotom u 17 sati. po izradi projekata. Breza svaki dan u 7. 8.30 sati. Bijelo Polje utorak.30.25. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom. Graz svaki dan u 8 sati. 13.15 sati.15 sati. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350.30. Plandi{te. Vare{ svaki dan u 8.45.50 i 18.58.30 i 17 sati. 11. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje. septembra bit }e skra}ena.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava. Skoplje.55. Budimpe{ta 14.30. Karlsruhe.35. 9. 15. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada.40 i 19.25. a radnim danom u 5. Time.35.40 sati.30. 21 i 22 sata. Frankfurt. Beograd 17. Bosanski Brod svaki dan u 12. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat. AUTOBUSI Antwerpen. 10.59. Budimpe{ta 21. 12. Te{anj svaki dan u 7. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati.30. Pale svaki dan u 7. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju. Minhen 12.30. 15. 17.52 i 19.30 sati Dobrinja 29. Konjic 6.30. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe. 12. 17. Ze ni ca 6. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. Mastricht utorkom. Ni{i}i 2 i Nova mahala.28. 13. 10. 12. 14. Grada~ac svaki dan u 8. Banja Vru}ica u 15.20 i 22.30. 11.12. Hanover. .05 i 20. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja . 20. ~etvrtak i nedjelja u 20.35. kako su naglasili iz Op}ine. 10.668-259 Toplane 650-979.30. 10. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati. Beograd svaki dan u 6 sati.30. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja.45.30 sati. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. 17.30.30. 14. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6.30 sati.30.15. 8. 20. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17. 12. Helsingor utorkom u 12. 14.15. 12. Istanbul 8. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini.30 i 14. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta.30. Konjic 7. 10. Dubrovnik svaki dan u 7. Budimpe{ta 15. 16.30. 8.30.30. 15. 10 i 21 sat. 14.45 i 20. 8.30 do 10 Igman skakaonica.30. 10.25.30.20.30 i 19. subotom u 17 sati. Plo~e 7.30.25.30 sati. 20 i radnim danima u 9.52. Visoko radnim danima u 10.radnim danima u 7. 16. Minhen svaki dan u 8. Zvornik svaki dan u 15. Ljubljana 15. 15. Trebevi}ka. petak i nedjelja u 8 sati.50. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati. 12.30 sati.45. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu.30 sati.30. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita.30 sati. a radnim danima u 6.30 i 22 sata. 14. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1. Bruxselles. 122. Cirih 11.15. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. 15. 13.30. Busova~a radnim danima u 10. Budimpe{ta 6.30 i 22 sata. Hamburg. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor. 11. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati.30. 16.30 i 19 sati. Hrasnica vrelo.30.30. Kakanj 18. Essen. 8. 13.16. te radnim danima u 9. Magistrala i Zujevinska. 18. Tako|er.30 sati.40. Trebinjska. Berku{a mala.25 i 18. 10. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje. 15.30 sati Bjela{nica apartmani 4. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ. a radnim danima u 6.55.45 i 20. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata.30 do 16 Adema Bu~e 3. 13.a radnim danima u 5.30. Ankona 17. 16.30 sati. a kako su kazali u Op}ini. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. Biha} svaki dan u 7. Srebrenica svaki dan u 7. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.55.petak. Roga~i}i i Roga~i}i 4.05. Istanbul 14. 7. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a. Kasindolska 2.30 i 16. Nusreta Fazlibegovi}a.30 sati. Be~. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.45.45. subotom u 17 sati. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure. Travnik svaki dan u 7.30. 12.40. Dortmund. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska . Sanski Most svaki dan u 15.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S. vrvi od na{ih sugra|ana. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em.45. Kakanj i Visoko svaki dan u 6. 15.55.15 i 17. Bugojno svaki dan u 10. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati.45. Stari drum. 6. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14. 664-115 Hitna pomo} 124. subotom u 8 sati. 220-435 Kanalizacija 203-059. ionako uvijek posje}eno mjesto.15. 10.15 sati svaki dan. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII).30 autoputem. a radnim danima u 7.15.37. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350. august 2010. 10. 16.19 i 20. S. Zagreb svaki dan u 6. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5.30. 15. 207-777 Vatrogasci 123.30. Utrecht utorkom u 8.30 i 18. Be~ 8.45.Mojmilo do 10.35. Kakanj 15. 9. Banja Luka 6. 9. Kamenja~a. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7. 9. 17.10.55. 16.45.22 i 20. Cirih 7.30 do 9.30 i 19. [tutgart i Uhlm. poput Imamovi}evog. Den Hag u 8 sati utorkom. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ .20. Banja Luka svaki dan u 9. 13. Ljubljana utorak. Split svaki dan u 10 i 21 sat. Velika Kladu{a 15. Paris.Ferida Srnje minibuska linija Otoka .45 i 21.15 sati. govori ova slika.30.10.45. 14. Skadarska 1.30 sati (preko Tuzle).30 sati.50 i 13. 16. 12. 18. Hildesheim.30.30. 206-666.30.45.30. 19 i 22 sata.45 i 15. Mannheim.Kod`ina .10 sati.05.30. Plo~e 10. 13. 8. Zenica 4.15 i 13. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje.30.45.18. Banja Luka 12.30. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.30 sati. Tuzla svaki dan u 5. Zagreb 7. 11. . Makarska svaki dan u 7. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka. 11. 11.30. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta. Minhen 13.45.000 033/ 223-366. 17.30 i 18.30.30. ~etvrtkom u 16 sati. Kiseljak radnim danima u 16. od 8. 18. 14 i svaki dan osim nedjelje u 16. Beograd 11. 14. 12.15. M. 15.30. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici.45.30.30. a radnim danima u 15.30. Rennes. 14. 13. 18 i 20 sati. Be~ 14.39 i 18.45 i 15. Br~ko svaki dan u 6. 6. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati.15 i 19. Poljine.30. 14.

Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. od doga|ajâ. mrtvi znaju. Sakib Pleh. socijalnih. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje. profita i saprofita.. 20. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu.2006. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. Zagreb). rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. Irena Mari}. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke. valjda. niotkuda“ (HrvatAn. septembra u Bugojnu. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“.. obja{njava Natalija Metelica.. Sr|an Mr{i}. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. sa svojim osniva~em. ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. nakon zavr{etka rata 1999. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. Zdenko Le{i} i Angela Richter.” . Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. klapa Narenta iz Mostara. ove godine je zapjevalo sedam klapa. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana. Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}.. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu. Zagreb). slijepim osobama. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu.. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima. do 5.. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. Stevan Tonti}. On u svom romanu govori finim. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. K. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika. ska) . “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da.Grabi}. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat . i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. te kao prvu osobu susre}e H.Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. a situacija se nije promijenila ni ovaj put. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji. Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. i Bekim Sejranovi} “Nigdje. koliko ih je bilo u konkurenciji. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . bake. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. \or|e Uzelac. “Kaja. vidjet }emo. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom.2005. na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. .2003.Me{e Selimovi}a. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju.2007. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu. velikana pisane rije~i . T. Beograd). tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata.. Lela Alimanovi}. Amra Bo`ovi}.Grabi}. te klapa Sv.000 KM. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. Nikola iz Metkovi}a. u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Sarajevo). opet. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. prona|en u biblioteci . odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. A. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu.32 KULTURA petak. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo.prabake. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. . u Parizu. [. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. Stevan Tonti}. Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH. rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. vjerskih i politi~kih previranja. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“.Ku~i (Fraktura. Jasmin Hasanovi}. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) .000 KM. na kraju 16. godine. Pru{~aka. dana{njem Sankt Peterburgu. o gradu pod opsadom. izlo`ene su i fotografije. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. u njima dostupnim tehnikama. poreklom Mongole. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. . tragedijama. (Hrvatska).” . Pa i jednog Nemca . U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . pored toga {to proslavljaju mali jubilej. te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. brzo shvata da su ljudi. pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. godine.Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. s pozicije „ugovorene usluge“.2002. maja 1999. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. pisma. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. Unterstadt. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8.. vrijednostima i vremenima. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske. “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. ratna emigrantica. oktobra 2000. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. Me|utim. bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima.u [vedskoj. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti.budu}eg ratnog zlo~inca. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . a pred njim je. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. do 5. august 2010.“ .2009.. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“. ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. izabere njih pet u u`i izbor. naglasio je Durakovi}. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) . st. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e. Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale.dovodi do trauma i nerazumijevanja. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. Ivona Juki}. izdanje i odr`at }e se od 2.2008. novelistkinja. i to doma}a klapa Neum. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma.. do 26. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. Dalila Krasni}. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH. klapa Signum iz ^apljine.2004. a to su Brajevo pismo. odlazi na jahanje.100.. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. Marko Ragu`. Goran Vrhunc. sa svjetovima. u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih.

34 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE . august 2010. 20.

.. enthusiastic. i 2.. treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo....... poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. broj 43/08)...1 izvr{ilac 2...1..... Pravilima Univerziteta u Sarajevu..."Imunologija" .. kopija diplome o zavr{enom Fakultetu. kopija nau~nih i stru~nih radova......... .. 48 Mar{ala Tita Street... Kandidat pod ta~kom 3.. uvjerenje o dr`avljanstvu....UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104.... Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www....1 izvr{ilac 2.....nastavnik u sva zvanja............. 10-082 to UNDP Reception... 2..... a kandidat pod ta~kom 2.. ~lanova 186... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu... Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka..... prepis ocjena. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu.. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.. mi{ljenja i sugestija..........."Istorija farmacije" ........3. Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No....... kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. august 2010.4.ba.. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija..1 izvr{ilac .nastavnik u sva zvanja.. izvod iz mati~ne knjige ro|enih...... Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica............4... a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1... Kandidat pod ta~kom 2....... Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2....... pro-active....petak. 2..... capable of working independently in a complex environment. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija..3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih.. experience and resources to help people build a better life..............nastavnik u sva zvanja . Poslovnika o radu.... Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka .........undp.. Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II. informacija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.... podno{enje primjedbi...... Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta. uvjerenje o dr`avljanstvu... op}ina Gra~anica).. Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva..1 izvr{ilac III. dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.. odnosno stru~ne oblasti za koju se bira.1 izvr{ilac 3.."Farmaceutska hemija" ...2.. sva zvanja . Pravilima Univerziteta u Sarajevu... Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo......... diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka. 71000 Sarajevo....... ."Metodologija nau~nog rada" 2. i 188....nastavnik u sva zvanja... op}ina Gra~anica 1.. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi....1..."Kontrola lijekova" ..... Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica.............. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu...... Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3..2.... advocating for change and connecting countries to knowledge......"Klini~ka farmacija" ... Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu......"Uvod u farmaciju" ..3...... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije. Kandidati pod ta~kom od 2. doktora medicinskih nauka.. ..ba.. ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network........ ... enjoy challenges....4..... c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne..... ... 1... uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija)... analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost.1 izvr{ilac 2... fax: 033/552-330 or at registry@undp.... a za ta~ku 2... 20.. phone: 033/563-800..... If you are highly motivated. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2. Kandidat pod ta~kom 1... 2................ Kandidat se bira na puno radno vrijeme. ~lana 2.. vr{enje uvida u dokumentaciju.. treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka..... energetic......... Aleja Alije Izetbegovi}a 2. Pravilima Univerziteta u Sarajevu.......... treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET . se bira na puno radno vrijeme.

deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. pa tako i sa ovim.8 kilograma. Pijte sok od mrkve Mrkva. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. dobro promije{ajte. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. Izbjegavajte prevru}e kupke. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. 20. trebabitioprezan. Dodajte malo bra{na. da ne bude sve na vama. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. oni tako|er donose i dosta stresa. TRENDOVI LJEPOTA. RECEPT DANA MODA. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. be` ili tamnocrvene. Ukoliko radite kancelarijski posao. jarkoru`i~asta. sa svime. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. STIL. bilo da su predebele ili pretanke. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. Me|utim. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. Mrkva je krcatanutrijentima. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. . da razgovaraju u toku ve~ere. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. Javljanje na telefon. To su esencijalnemastikoje se. neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. da im bude sve prijatnije. mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. a {to se elek tro ni ke ti~e. KOZMETIKA [okirajte jarkim. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Koraljnocrvena. mo`ete uvesti izvjesna pravila. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. august 2010. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. Ukolikopodignetenoge dok spavate. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. Ali. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. Usitnite je u blenderu i popijte sok. u nekim stvarima i neophodni. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i.

ne znamo gotovo ni{ta. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. Splinter Cell Conviction. {to u~inkovito {tedi bateriju. Studiji kao {to su Gameloft. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. august 2010. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. Tako|er. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama. Frogger. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. . Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. koji je ipak jo{ na nivou glasine. Namco Bandai. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. zajedno sa svim informacijama. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. Halo Waypoint. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. Google je imao 143. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. 20. Castlevania. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. Zanimljivo. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova.petak. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. Nokije N9.0 softverupdate ili kasniji. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. O ovom ure|aju. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). Video se kodira naprednim H. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. Dostupan preko App Store. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel. PhotoshopExpress 1. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti.3 miliona posjeta u junu. uklju~uju}i Assassins Creed. Konami Digital Entertainment. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra. ovo nije kona~na verzija ure|aja. navodi se u izvje{taju ComScore firme.264 AVCHD codecima. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. Tako|er. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. Guitar Hero 5. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje. Google je. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. Bejeweled LIVE. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3.1 milion. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana.3. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. dok je Facebook imao 43. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa.

Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. Imali su preksasnog sina. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. Me|utim. blago re~eno. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. odli~nog u~enika u {koli. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. upravo stoga {to se suvi{e nadao. Nakon tragedije.Arhipelag Gulag prije no {to je. probijali su tunel s dva kraja. me|utim. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo.zabranjene knjige. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. vrije|anja i psovki. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. koju Pasternak nije stigao da ~uje. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. Ima u romanu i slabosti. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. godine. august 2010. nao~it. objavljen iste godine. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju.vakuum. ali i mnogoheroja. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. mnogi mladi}i. nao~igled svih. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. stoje}i u redu pred carinom. izrazito jake konstrukcije. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. kao stariji i iskusniji. nezgodna stranka. su suvi{e skloni blagodarnosti. Medutim. nadam se. Bio je nemirnog duha. Nastojali su ga odobrovoljiti. pomo}i mu. Ovogaputa. da mu se na|e pri ruci. Bio je uzor svim saborcima. konce izvuko{e kao nepotrebne. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. i razbila se. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. u osnovi pristojan momak. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. 1972. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu. odmora. ako se ne varam. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. ilegalnim knjigama u koferima turista. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. ~lanova zvani~nih delegacija. izgurati njegova kolica na cestu. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. To je istina. Po{to je izgubila upravljanje. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. koji su glavu nosili u torbi. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. koja se sve vi{e {irila. godine. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. Nije ni ~udo {to su poslije rata. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . Ipak. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. budu konfiskovali. kako se zvala Emirova supruga. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. Na nesre}u. U vrijeme rata imao je 24 godine. maj petak. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. 20. pa se zatim vra}ali u domovinu. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. ljepu{kast momak. sna`an i neustra{iv momak. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji.38 FELJTON srijeda. Mirze. mada je bio osrednjeg rasta. a kada bi i navratio. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. On je postao uzor momcima u gradu. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. u prvom redu borci. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. nije igrao na kartu pobjede. Prijeke naravi. uvijek bi prvi popu{tao. Kroz tu rupu. tenk je ostao u vatri. kroz masivnu cenzuru. otprilike u isto vrijeme. nekoliko minuta kasnije. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. Kada se . . poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. ugledu i njegovoj dobroti. Jednom zgodom. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. ali merhametli du{e. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. 1989. A {teta. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. pored legendarnog Hujke. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. napisana 1961. naj~uvenije melodije XX stolje}a. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. Arifa. izme|u njih do{lo do udaljavanja. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. Emir. ~ak i diplomata. ipak. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. O njima }u. ali svojom sadr`inom. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . advokat. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. Samizdat i Tamizdat. Nekoliko mjeseci pred tragediju. mladosti i `elje za isticanjem. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. Krupan. ovu borbu spominjem samoovla{. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. brinula se o Emiru kao o djetetu. Tog proljetnog dana oko 12 sati. narodnog proroka. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. Na kraju. i o~ito ga je iskreno voljela. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. vu~e korijene iz rata. te Tesle. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. godine. njegova prva supruga. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . 5. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. vladinog u~itelja.

Jurij Lari postaje Bog. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. ili Jurija @ivaga. lijan pje Salva re do. Emir Londra je bio.SAD lanI”raleMars. tom pozornicom nisu se. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991. ali u njemu. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir. jer me na to tjerao advokatski kodeks. Betoven. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. s palcima zadjenutim za prsluk. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. @elio je da {to prije do|e pred sud. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. a ne ikonama. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. u vrijemeprekr{tavanja. Semir se povla~ionazadprematoaletu. zato se njegov vijek i raspao . Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. godine FELJTON nastog kumira.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}. kru`io nad gradom oko tri sata. ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. dje~aka na maj~inoj sahrani. kao njegovi savremenici. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog. povezivalo jo{ ne{to. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. a ispoljavala se njegova. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju.Balti~ka SSSR-a. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. okrenuta ljudima. Lazu Kosti}a. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse.. Jovan Skerli} 1877. august 2010.* . na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. ulazili u bazen konzervatorijske muzike. 20. sretali osobeni vjernici. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. jedan od Okto ske volucije.Nablikalama. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini. tako|e lagali. ve}e i od nje same. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. godine u Lokvama. i 19261929. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. “Filozofija i religija“). koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. u atentatu tokom predizborne kampanje. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. na vratima pojavila Vi{nja. koji je iz Beograda poletio ka Malti. godine. premijer Indije od 1984. dobi 1994. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. To se ponavljalodanima.kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. godine. (“Vode i zemlje“. ali ne i sa njegovim djelom. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. i ponovo premijer 1922-1924. “Filozofija mitologije“. odlu~an da se preda.UbisznatrekaoluLavTrocki. gdje su se. Mehmed [ator je ro|en 1940. tri puta se~no {tampan u 39 blju. Sedamdesetih godina 20. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost). kada je smijenjen sa svih funkcija. boja`ljivo smo. jednostavnomnaracijom. sudija“ je autobiografskog karaktera. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. U bolnici u Minsteru. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. ksan neka pot1983. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. Dodu{e. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. pile. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. advokat. 1975. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH.. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. da se izdigne do visine njegovog duha. Jovana Jovanovi}a Zmaja.Jakova Ignjatovi}a. (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). avgusta. da mu dodapi{tolj. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u.. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. od februara 1860. “Da i ti“. Mocart. ris euka “@ivot nije san”). bezuslovno.jetzv. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti.Kvazimo1959. \uru Jak{i}a. stigav{iovamo. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. osim muzike. i u najte`a vremena. ~lan 1860. Rat u 1996. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. postojestraniceremekdjela. Neznabo{ci. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. ina~e uro|ena. na primjer. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu.. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. Trocki. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra.. 1999.OSLOBO\ENJE petak.od zavisti. Bogu hvala. drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja. op}ina Stolac.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. umrla je Raisa Gorba~ov. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. Sjetite se. Za razliku od dramskih pozori{ta.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. 1854.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. testere. {to prije napusti zatvorsku }eliju. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. dr`a en predsjednik Fran od 1913. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. do novembra 1989. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. . Naravno. blago re~eno. A bio sam sibirski mom~i}.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. a za kasnije }emo vidjeti. Prhvatio sam se odbrane. a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta. Ubijen je 21. podlegao je ranama narednog dana. Lara Juriju postaje Bog. 1977-83).U ParizudartiSa{a1967. Sada je u penziji. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. po mogu}nosti. po Staljinovom nalogu. Francuske aka mije uka. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. Emirovasupruga. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. ulazili u Dnjepar.000 metara. nestrpljivost. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. a potom `estok protivnik. ko je 1872. kao {to su stari Slaveni. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. nezgodna stranka. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. Grig.. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak.manNovomniSajidu. Emir je pozvao policiju. i 20.krapunabliprosrpskavisuji.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. a kada je ispraznioredenikpu{ke. pogi lo je u tjeli 1944. koliko ih ukupno ima na svijetu. niti polako kora~ali va`ni Staljini. Bio je sudski pripravnik (1967-69). jula 1966). republika nost od 1991. Nekad je Pasternak. ponekad. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao. ~iji su prsti izgubili elasti~nost. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72). Cajkovski.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“). koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom. koje je. 1920. sjekire i lopate. Emir je naredio svom prijateljuHasi. tvo je plani- 1741.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. na{ao. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1. maja 1991. ali `eljno.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. hi izbjeglica napus le su vni grad je. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. kada je izgubio na izborima.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940.Rusketi1994. 1988. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e.Prestao damjepislist “Danica“. koliko njegova osobena religioznost. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996.

da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta... 16.. . . + 387 37 473 263 www. . i 30.da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. dipl.da nije stariji od 25 godina `ivota.. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". . Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" ..... a u vezi sa ~lanom 108. 3 ~asa nastavne norme sedmi~no ... .. odnosno u Bosni i Hercegovini. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture.. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje. V.. . 77 240 Bosanska Krupa. III. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1.. du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. novine SBK/KSB. 10/09 i 12/10).ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57. .... Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH.. . 2. broj 4/09. OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I. . 5 ~asova nastavne norme sedmi~no . . 5.najmanje 1 godina radnog sta`a u struci . 9/09...V[S . . . Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva.ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole. 2010. ustava Bosne i Hercegovine.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine.. .da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine... .. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. .za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku.. 5/09. ... na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje. ecc.dokaz o radnom sta`u.ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1.. . op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20. Statuta {kole. . ~lana 43.. e-mail: opcina_bkrupa@bih.. . . . Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24... godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa.9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010..2 (dva) izvr{ioca II.. . briga o `ivotinjama lutalicama..NE OTVARAJ Bosanska Krupa. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16. Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci.da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca. broj 49/05).. 7/09.da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1... .da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. uklanjanje valioni~kog otpada). i 23.. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika.priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01..radi na izradi programa. godine.. Ustava Bosne i Hercegovine.1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi .. da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.. . ..radi na izradi programa. pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}.obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta. . . pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca. 8.1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja..da je punoljetan. 70 230 Bugojno. da je punoljetna osoba.. ukoliko budu primljeni.. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. . Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4.net. Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“. oborinske vode)... Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture. + 387 37 471 120. 20. 7/09.Vatrogasac operativac-voza~ . broj 4/09. Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: .. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). a u oblasti komunalne infrastrukture... br..da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta..priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade.opcinabosanskakrupa.... {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“.. 2010. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova .diploma o stru~noj spremi.KV.dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije.neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: ......u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).. august 2010.... da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.VI stepen gra|evinski smjer .com.u~estvuje u izradi. 2.dokaz o polo`enom stru~nom ispitu..izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca)..u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture. s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su. implementaciji..radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva.. godinu. Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce.1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) .. 8. ..radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete.na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera.odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta. 3.1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: .. godine 1. 4.uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa". 2010.NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.. dipl.. .diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija)....vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade . . odnosno u Bosni i Hercegovini. 7...: +387 37 471 088.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: .. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne. stav 2. elektri~arske.. tel.polo`en voza~ki ispit C1 kategorije.. 5/09. kemijske.polo`en stru~ni ispit .. Napomena: 1. . .... 2.. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. . da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta. stav 6. . gra|evinske. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31.prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika.1 izvr{ilac Nastavnik geografije. godine Na osnovu ~lanova 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108.. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje.. kao i neblagovremene ne}e se razmatrati. 8.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija.. vodovod..polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): .izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Posebni uslovi: . deratizacija.radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09).1 izvr{ilac Nastavnik informatike. 2011. .vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. 11/01 i 17/04) i ~lana 79.prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture. pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova.. 16. Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom. godine Obra|iva~: Sead Gorinjac.. Nastavnik razredne nastave . .u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti. Potrebni dokumenti: .40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak. metalske.. . projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no .. .. odnosno BiH.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu). . +387 37 471 089. .

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 .petak. august 2010. 20.

Prvenstvo po~inje ovog vikenda. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2.Vitez. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. Branitelj.@ep~e. Na ime. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. Uostalom. Voljom `rijeba u 1. Omladinac . ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. a pobijedili smo i Engleze. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . spu ta la nje go ve igra~e.. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu.Usora. FC Sion. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka. Uostalom. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. Naime. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. koji se trenutno oporavlja od povrede. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. Istina. Sloga. a uz to je i sjajan igra~. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u.@eljezni~ar. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. Unis te pobjednik susreta Bosna .Kiseljak. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. ali i 3:2 je solidna prednost. FC Martigny. koji se poslije vadio da je umjetna trava. igrom. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti.. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda.Grude 4:0. RODO^: Branitelj . na kojoj [vicarci igra ju. ko. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. Naime.SA[K Na pre dak. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje. Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. LIGATA pak Evropa ligi. avgusta. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok.” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. .Biha}. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. Petkovi}. FO^A: Sutjes ka . ^oli} je. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. nije bitno {ta je bilo. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. “To je veliko priznanje za moj rad. Li. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. menad`er {vicarskog Young Boysa. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . BUGOJNO: Iskra .FK @eljezni~ar. s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). S. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. ili J.Sloga (Uskoplje) 0:6. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. VISOKO: Bosna . gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011. ve} {ta }e biti. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. Vitez. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. Zato su. S. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. 21. Sp. ali i 3:2 je solidna prednost. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju.Biser i VOJKOVI]I: Famos . “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili.. imamo prednost od jednog gola razlike. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. nego on. Ubrzo nakon toga. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. Tamo je nastupao za Chur 97. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. Istina. prije svega. 20. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto.42 SPORT petak. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. august 2010. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . i 22. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. Sp. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. a karijeru je zavr{io u Locarnu. ka`e Petkovi}. J. GO RA@DE: Gora`de . kada su ga svi pre`alili. podsjetimo. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. Me|utim. JAJCE: Maestral 95 . AC Belinzonu. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku. mo`emo pro}i dalje. a Senad Luli}.Mionica. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj.. tvrdi Pet ko vi}. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. to su: Jedinstvo .Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH.

tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. No. dakle. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. navodno. A. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. te SIPA. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. Mi. . i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. defanzivac Slobode. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. nije ta~na. Istraga od 2007. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. Osim utakmica Premijer lige. dokazuje suprotno. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. s obzirom na to da na{a zemlja. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. . no mi idemo po pobjedu. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. Samir Duro. pod sumnjom. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . Travnik. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. D. R.. ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. kako nam tvrdi na{ izvor. augusta. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. ali i zbog dobre igre. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. te igra~a. Prvi je ve} u subotu. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. august 2010. potvrdili da istraga postoji. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. igrane2009. koja se vodi jo{ od 2007. ipak. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. Tako|er. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. Na pitanje. umjesto sedam dana ranije. pa do telefonskih poziva. po~ev od bankovnih transakcija. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar.petak. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. Slavija. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. Z. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. Za sve. Atmosfera je pozitivna. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. [e. koji je i u drugom kolu. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. pogodio protivni~ku mre`u. godine. te jo{ neki klubovi. Slu`ba za informisanje UEFA. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. jo{ nije stigla na red. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. ba{ poput onog pro{losezonskog. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. godine. 20.. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. “O~ekujem tvrd me~. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. Zaista smo igrali dobro. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. J. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. kada su na{i klubovi u pitanju. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. koje nismo realizovali“. kada je na Tu{nju gostovao Travnik. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. Na kraju. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam.. Tako. Naime. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. @eljo je dobar protivnik. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. postoje dokazi. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. zbog sumnji za namje{tanje.

Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. kolo d:p-g bod 1. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu.44 SPORT petak. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. koji je podnio ostavku. Imamo mnogo posla. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. da bi od 1998. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. Z. . mogao bi mu biti interesantan. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Vele` 8. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. izjavio je Vare{anovi}. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. je Bjelica. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. 20. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. koji u 4. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. Imali smo sre}e koja prati hrabre. godine u HSV-u. Zvijezda 6. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Ipak. Osim Muharemovi}a. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. rekao je Bjelica. 12. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. do 2007. Rudar 2. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. Slavija 5. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. koja }e odmornija u}i u duel“. @eljezni~ar 4. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . Borac 9. “Dogovorili smo saradnju. Biv{i bh. a prema njegovim rije~ima. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . nosio Bayernov dres. Olimpik 7. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. Sarajevo 3. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. Uz Muharemovi}a. august 2010. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. mislim da je pristup bio pravi. Z. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. Zrinjski 11. Travnik 13. a ^elik jednu. dok Asmir Sulji}. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. ^elik 10. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. Leotar 16. “Budu}nost nam je nepoznanica. [iroki B. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. Budu}nost 15. Mogu biti zadovoljan uslovima.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Sloboda 14. Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. Rival je Zrinjski. ~etiri DFBPokala. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. no Transfermarkt.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D.

Braga . Ballack 90pen). [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak.Manchester City 0:1 (Balotelli 72).APOEL 1:0.AEK 0:1. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir . Borussia Dortmund . Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove.Sevilla 1:0. internacionalci. a oba pogotka postigao je Rukavina. Galatasaray .Tavriya 3:0 (Kadlec 1.Tottenham3:2.Maribor 3:0. CSKA Moskva . u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa. Young Boys . pre {ao je dnog igra~a.Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 . OB Odense . Bayer L. ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0.Dinamo 0:2 (Rukavina 20. .Hateley 90). poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta.Lech 0:1 (Arboleda 5).Anorthosis 4:0 (Doumbia13.” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon . na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. Laczko 33).Lille0:0. sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka.G. a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. Liverpool . Hoarau 60). Steaua - Grasshoppers 1:0. Sturm Graz . ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. i 25. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A. A. minuta. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree. J. a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. Revan{i su na rasporedu 24. ali ne i rezultatom. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0.Hapoel Tel Aviv 2:3. Palermo . Minsk 2:1. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0. “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici. „S obzirom da je gostovanje. Alkmaar . Mi smo dali tri gola. Ali. ali nas je njihov drugi sasjekao. AIK Stockholm. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. Samaras 34).Aktobe 2:0. ali smo im parirali. augusta. 74). za kojeg je na klupi debitovao bh. Club Brugge . Gyor . Brklja~a 78.Maritimo 3:0.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom. slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea. bilo bi druga~ije. prava evropska. pa su stigli golovi. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo. Red Bull . Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i.Stuttgart0:1 (Harnik 88). Utaka 78 .petak. poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti.000 gledalaca na Poljudu. . na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. ali ne}emo kalkulisati. . Dnipro . mogli smo. a bilo je nerije{eno.Fenerbahce 1:0.Litex 2:0 (Coulibaly 22. Sturm.Sampdoria 3:1. koji je na terenu proveo 60. minuta). Feyenoord . a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. ^op 85 . Timisoara . koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu.MetalistKharkiv 0:1. Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . Dinamo. ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. rovnapada~ClaudioPizarro. o~ekivali smo i tre}i gol. Dinamo Kijev . no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. ali je pohvalio igru tima. 29). Imali smo 2:1. i 25. Sparta Prag . pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu.Ajax 1:1.Bonucci 15.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . posebno po lijevoj strani.Utrecht 2:0 (Juarez 19. PAOK . Ekipa koja je eliminisala bh. uzeo je lop tu na cen tru. Ipak. Elvira Rahimi}a. dok je CSKA. Rosenborg . Kada su u pitanju ostali bh. 28). 83. Z. Barrios 21. pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. koja je prva sti gla u vod stvo. a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova. Paris S. zi~ki ja~i. oni su fi- . To{i}48.Karpaty Lviv 2:2.Karabakh 4:0 (Kagawa 13. Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. Ibri~i}. Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. Amauri 90) cena.Trabzonspor 1:0 (Babel 45). dok je PAOK. Omonia.Elfsborg 1:0.Din.Motherwell 2:1 (Sørensen 31. 66. Hajduk . godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. odli~nu partiju pri`ili su i bh. {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola.Lokomotiv Moskva 1:1. Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. Werder . Getafe . Napoli . august 2010. Slovan Bratislava. stru~njak Vahid Halilhod`i}. uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. 41. 20. Rapid . koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82. Anderlecht je favorit. R.[erif 1:0.Frunza 4). Debrecen . Osim Ibri~i}a.Gent 1:0 (Fer 78). Lausanne . Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat. internacionalaca 45 H aj duk je pred 35.Auxerre1:0. na{eg Zlatana Muslimovi}a. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel. Zenit. koja je povela u ~etvrtoj minuti. Dundee United . koji je susret presjedio na klupi. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi.Bannan 12).Levski Sofia 0:0.@ilina 0:2. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret.Anderlecht 2:2. 20. BATE Borisov .Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3. Genk . Odli~na utakmica.Kopenhagen 2:1. Vaslui . Partizan . CSKA Sofija. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. Celtic .PSV 1:0.Porto 0:3.Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 .TNS 3:0.

bila je to \okovi}eva 100. ne smijem ni{ta riskirati“. a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. U subotu. 4:6. 4:6. Federer (3) – Istomin 5:2. Protiv tek 101. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. 28. sigurno je najbolji teniser na turniru. 7:5. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. mjesto. 7:5. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. 6:4. 7:5. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. 20. prvog dana takmi~enja. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. u srijedu. mjesto ITF liste. 6:3. po red D`umhura. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. kolu je bila bolja od 18. . pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. poru~ila je Henin. 6:3. {to se na kraju osvetilo. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. 25. augusta na stadionu Kamberovi}a polje. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). {to se na kraju osvetilo. kazao je Vare{anovi}. 4:6. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. Ipak. polufinalnog dvoboja. 6:2. i oba puta je pora`en. 7:5. Nalbandian – Isner 4:5. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. O. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. Safina – Petrova (18) 7:5. Söderling (5) – Hewitt 4:6. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). 6:7(5). bio i na 321. 6:7(5). 6:7(3). 6:2. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. 6:4. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. Bh. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Lo{e sam u{ao u me~. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. Roger Federer. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. Milica Savi} (d`udo). opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. 6:4. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). 7:5. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. Sude}i prema njegovoj igri. bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. Lo{e sam u{ao u me~. bila {to bolja. Tako|er. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. \okovi} (2) – Troicki 6:3. Ostali bh. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. Fish je trenutno 36. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. 6:4. 6:2). predaja Isnera. Murray (4) – Chardy 6:3. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. Nakon {to je u 1. 6:4. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. nositeljice. Zanimljivo. Schiavone (6) – Makarova 6:4. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. odnosno nedjelju. . kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. sigurno je najbolji teniser na turniru. ali za oporavak }e trebati vremena. 6:4. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. da dan ne pro|e bez iznena|enja. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. 6:4. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). 6:2. Sude}i prema njegovoj igri. igra~ svijeta. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. do 28. 6:2. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. koji je rangiran na 18. 7:6(4). dodao je D`umhur. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. To zna~i da moram biti strpljiva. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. poziciji. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). Benneteau – Wawrinka 6:4. 6:4. D. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. predaja Istomina. august 2010. Litvanija i Bosna i Hercegovina. Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. Prvog dana. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Novak \okovi} i Andy Murray. odnosno nedjelju Bh. 6:3. Trenutno je rangiran na 478. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. u 2.46 SPORT petak. {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. Mi. Kako bih 2011. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. 7:6(4). 6:3. Prejak protivnik Usporedbe radi. Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin.

U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. M. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. za razliku od prethodne dvije utakmice.). u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. no {ta je tu je. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. osim {to smo izgubili. a to je bara`. septembra.. tanka klupa. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. M. Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. Velika Britanija 2. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . i 19. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. M. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. Ako ostanemo na okupu. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima.29. ko{arka{i po~nu pobje|ivati. Uz pristup kao u prvoj utakmici. Skupili smo 12 igra~ica. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. 20. Sa{u Vasiljevi}a. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. uz uslov da bh. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. zaklju~ila je Bajku{a. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. a da se i ostali rezultati poklope. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. Utakmica po~inje u 19 sati. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. “Po~eli smo dobro. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009.petak. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. august 2010. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. . Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. Dodu{e. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina .. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. Gorana Ikoni}a. Makedonija 3. nisu ni imali snage za 40 minuta. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. jedne od najtalentovanijih bh. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije.Makedonija (19:00) 1.BiH (19:00) Ma|arska . Me|utim. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije. godinu. I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. DAJI] . Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo. juni 1992. posebno na svom terenu. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. mart 2010. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. na{e neiskustvo. . jer jo{ imamo za {ta da se borimo. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Elmedina Kikanovi}a.. Ukrajina 4. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. Borba za bara` No. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. bek na{e reprezentacije. Ipak. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak.com trenirati prije sedam godina.. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima. Ma|arska 5. a bara` smatra imperativom. Iako se jo{ ne zna ta~an termin.

2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.30-19.30 07.00 07.kapet.30-19. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .30-15. 20.30-15.30 08-16.00 07.30-15. Omerovi}a .30-19.30-19.00 07.30-15. 14. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet.30 07.30 07. subota nedjelja 07-20 07.30-15.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B. august 2010. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.Vehbi ef.30-19.00 07.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07.00 07.kapet. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.48 OGLASI petak.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

Tel. 033/655598. Tel. kompjuterska obrada. ispomo} radne snage po dogovoru. PREVOZIM stvari i ostalo. 062/007-522. godine . STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. Lapanovi}. 033/220-402. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. povoljno. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. 061/563205. POTREBNA frizerka za rad u salonu. antivirusna za{tita. MOLERAJ. zaove Mina i Safija. kvalitetno i veoma povoljno. 063/347-852. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. KUPUJEM umjetni~ke slike. PRODAJEM glava. pregled ljekara (internist). BRAVAR. Tel. 061/553-640. efikasno. 061/222-310. Tel. Mob.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. 061/252-663. auta. augusta 2010. PRODAJEM dje~ija kolica. Mob. Mob. 033/657-914. Mob. monta`u i pro~epljenja.5T na svim destinacijama. 033/446-056. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. Mob. www-dijasporausluge. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. tel. iplata odmah. Mob. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. selidbe. bojlere. 2KM. 628. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. 061/221-668. Mob. postavljanje elektro instalacija i laminata. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. stari nakit. 510-228. POVOLJNO vr{im selidbe. Tel. 033/213040. 061/606-441. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik . mijenjanje katetera. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. Tel. 061/159-507.Njema~ka u 60. Tel.1. 063/876-419. 062/212-994.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. Cijena sa ugradnjom. 062/920-814. 611-439. PRODAJEM vakum prozore.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. nov Bajerov. apartmani blizu mora. Tel. 033/651-556. 061/204-965. Tel. 061/245-901. 066/889-246. 210-736. itd. 066/205-151. Tel. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. savjesno. ~isto. tel. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. 061/181542. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. u 13. moljce. 033/621-976. u 74. 062/180-021. cijena 200 KM. Tel. 062/009538. 4 sata. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. harmo vrata. Mob. {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/172-948. 061/227-189. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. pe}i. 061/357-232. Hilmo i Hasan. pirot serd`ade. 6Km/~as. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. Tel. 033/221-945. opravku ku~anski aparata. Mulaosmanovi}. 061/159-507. Mitrovi}. Tel. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. Tel. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. 061/297-341. kom{ije i prijatelji. KUPUJEM lomljeno zlato. brzo i ta~no. tel. seharu rezbarenu. Tel. KUPUJEM }ilime. farbanje radijatora. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. Mob. 00385 98 817-104. Tel. papu~a. povoljno. god i 4 vrata. 061/545-888. Porodice Ribar 65. 061/563-292 i 063/121-524. 062/916-472. jetrve Mina. Tel. tel. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . ugradnja i popravljam brave. KERAMI^ARSKE usluge. Kupusovi}. TELEFON servis popravlja stare. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. PRODAJEM mangalu. 061/811115. 443-620. 30 kom/9 KM. Tel. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. brati~ne. Citroen.za ovaj trenutak . PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Mob. USLUGE „VITALIS“. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. infuzija. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. dolazim na adresu. ro|. dolazak na adresu. Tel. usisiva~a i ma{ina. fikus. POTREBNA radnica za rad u trafici. 5KM. MOLERSKO-farbarski radovi. ugrdanju sanitarija i hidrofona. kabastih stvari. Mob. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Ispomo} radne snage po dogovoru. vezove. Mob.tehni~ku dokumentaciju. 033/651-556. Mob. dolazak na adresu besplatan. firma GLANZ. Tel. IZRA\UJEMO sportske mre`e. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. 061/073-285. 061/553-640. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. na svim destinacijama. KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/702-801. 8 sjedi{ta. gletovanje. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Saraj Polje. Lindov. 062/535-184. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. O`alo{}eni: suprug Sulejman. 061/513-948. LAPANOVI] preminula 14. 20. 346. KUPUJEM trakice contour Bayer. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. 062/909-306. Tel. 061/670-078. MOLERAJ ~isto. Tel. KOMBI prevoz: selidbe. 062/519-685. ordenje. Rami}. Tel. popravka svih vrsta TV aparata. 383. 424. 033/213-040. 032/221-258. 061/ 210-992. od 9 do 20 sati. 461-002. satove zidne. ZUBNE proteze. 033/456-505. mogu~nost kuhanja. dijaspori. tel. Ku~uk. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. popravljam brave. bu{ilica. palma. ro|. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. VR[IM prevoz robe sstvari. cijena po dogovoru.ba Tel. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. namje{taja. povoljno. 061/266-764. Tel. 061/173-835. 062/907-356. besprjekorno ~isto. Tel. 061/131-447. brat Esad. 062/332-230. urednost 100%. Tel. Mob. 061/841-309. 033/447-69. Mob. sablje. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. (ku}na dostava). 061/170-143. zlatne satove i ostalo. 033/644-178. ZIDARSKO tesarski radovi. apartmane blizu glavne pla`e. vikendicu. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. SARAJEVO — more i ostala destinacija. nove. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. PRODAJEM nove mre`ice br. 033/535-659 i 062/139-034. prevoz robe kombi mercedesom. priprema zidova. Tel. 061/157-991. 062/417-695. trakaste zavjese i vanjske roletne. sobna antena. 061/033-475. IZRADA plo~astog namje{taja. vr{i opravku bu{ilica. gara`na vrata. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Tel. Tel. 061/812664. 466-736. NOVO! „DOM VITALIS“. be`i~ne. prozora. POSTAVLJAM parkete i laminat. dionice.5 KM. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. petak. Op{tina Stari Grad. Plo~o. gitere.pripremajte se . 061/809-763. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. ugradnju sanitarija. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. 061/319-604. Tel. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. 545776. 061/217-897. 061/225-424. 061/603-115. 033/ 767-995. satove. Mob. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. 033/240-895.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. m101. 061/803-255. 061/533-326. tel. demirliju. 062/315540. KUPUJEM kau~. 061/ 109-970. 061/654-941. zetovi Ivo. Tel. Karcher profesionalni. mrave. Tel. VODOINSTALATERSKE usluge. Mob. zna~ke i ostalo. Klimatizirano. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. Alipa{ino Polje — B faza. MAXIVITA. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. 061/183-981. drveni ugalj Kreka 110 KM. tel. tel. brusilica. 70KM. medalje. inzulina. 062/104951. 061/243-873. Mob. rad medicinskih sestara. sinovi Sanel i Amel. Tel. PRODAJEM nove mre`ice br. 19. Tel. fina i gruba monta`a i opravka. 061/563-292 i 063/121-524. 3610. Tel. tel. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. dolazi adresu besplatno. uputstva. Tel. 062/417-695. 370. Kru{~ica. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. snaha Habiba. stolarije. Polo. tel. kuhinja. 033/651556. poliranje zubnih proteza. pouzdano. orginal. zidanje. 061/506755. augusta 2010. Tel. UREDNO profesionalno. povoljno. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. radna snaga po dogovoru. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. Esma i Rabija. Tel. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. 061/319-604. instalacija windowsa. 062/315-540. porodice Spaho. godina iskustva vr{i opravke instalacija. 469-805. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Mob. Spahija. itisona i sjede}ih garnitura. blindirana vrata po narud`bi. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. 061/323-906. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. obveznice. ru~ne. Tel. 061/603-115. 260. kupanje. Tel. Radna snaga po dogovoru. putujte brzo i sigurno. Tel.com Tel: 036/884-125. 061/524-461. za elektri~ne brija~e Braun. Tel. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. VKV BRAVAR. 6KM/~as. imam iskustvo. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . 062/922-323. moleraj. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. ve}im kombijem. Mob. Tel. TV VIDEO servis.com email: info@villa-bianca-neum. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. kao i ostala brojna rodbina. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. godini. 033/651-556. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. Tel. 466920. brzo i kvalitetno. havarisana na stranim tablama. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. Mob. 000 VODOINSTALATER 30. itd. tende. generalna spremanja stanova i firmi. Tel. KUPUJEM dionice. Tel. Tel. 061/172-518. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. Krupalija. popravka. 20. 063/876-419. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). SJAJ — Kirbi. 660-939. {efleru. stolova. urednost 100%. dodatak zuba u protezu. Mob. 061/159-904. PRU@AMO usluge bh. 062/134-827. Tel. 033/200-343. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. 036/884493. ^UVALA bih dijete u svom stanu. ateisti~ko. godine. dolazak na ku}nu adresu. 660-939. 061/141-752. kvalitetno i ~isto. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Mob. Kova~evi}. Tel. brati}i. ograde. Mob. Tel. Polju. 033/241-235. Fazli}. 061/180-120. laboratorij. Tel. 061/130-034. 061/214-303. Tel. 061/314-815. 062/519-449. Papagajka od 8 do 19h. 062/535-184. infuzije. jedno uz drugo. Tel. sestra [efka. kuhinja. 061/603-115. 061/513948. pravougaonici. itisona. PRODAJEM filandendron. broj je na brija~em aparatu Braun. 3615. Mob. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. Kari}. Dolazim na adresu. ratna od{teta. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. D`enaza }e se obaviti u petak. NEUM. kuhinja i druge pogodnosti Tel. Tel. 062/606-611. Mob. selidbe. ordenje. 20. stan. Ul. 062/358344. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. pranje portala. plakete i ostalo. Tel. Mob. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. pogodno za poslovne prostore. roletni. KUPUJEM Reno clio. Tel. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. 061/108779. dolazim va{oj ku}i. dukate. PRODAJEM sijeno u balama. Peg-Perego. dukate. Mob. 033/232-162. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. 204-805. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. Tel. Tel. 061/482-882. Tel. u Nuinbergu . injekcije. . prevoz klavira. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. u FBiH i RS. Talijanska nova. kau}a. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. kvalitetno. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. polica. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. opravku ku~anskih aparata. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva.villa-bianca-neum. 420. Hrasno. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. Tel. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti. 50KM. Tel. brzo. 061/350-688. 061/516-375. snaha Mersiha. Hukara i Musi}. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. 063/420-077. 061/030-280. buhe i mi{eve. Tel. ograde i ostalo. 033/718-405. 062/568-023. 033/219-761. Trnovskog bataljona 132. |epne. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. 061/063-740. 062/342-150. 033/655-598. usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 061/282-134. Tel. Tel. 221-902. 061/274-872. klimatiziranim kombijem. parking. najvi{e pla}am. 6 boja. hranjenje.65 mm Browing licu sa odbronjem. prema katalogu i zahtjevu. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. 061/524-578. plakara. ddolazim va{oj ku}i. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. aluminiske `aluzine. Potura. Tel. 330. zidne satove. uz pratnju. 061/262973. izvodim radove na kovanim ogradama. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. djeverovi Ibro i Muharem. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. Novalija. ALU PVC roletne. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/156728. godini. Mob. 061/552628. Tel. TEPSER. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 033/241-465 POVOLJNO. 46-44. MANDA (MARKO) SPAHO. 211-914. MOLER radi sve uredno. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. Tel. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. PREKUCAVAM sve vrste materijala. Mob. 062/417-695. Tel. Mahmutovi}. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. 061/172-948. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. 062/466093. ELEKTRI^AR popravlja el. 061/233-078. 062/453-058. augusta 2010. MOLERSKO farbarske usluge. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. najpovoljnije. starinski namje{taj. Tel. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. 061/389112. 60 KM. davanje injekcija. kvalitetno. 3105. 472-713. besplatna ku}na dostava. Jozo. 061/702-801. Tel. SPECIJALISTI^KI pregledi. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Trnovo. cijena po dogovoru. br. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. bakar savatli. cijena 9 KM/30 jaja. august 2010. 033/211-484. plafonjere i ku}ne instalacije. tel. Tel. te porodice Tukelija. tel. izrada. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m.. augusta 2010. kovane ograde. Mob. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. 062/138855. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. 033/443-350. odgovaraju za elektri~ne aparate br. 061/553-640. ELEKTROSERVIS. itd. crni 50/70W. 061/188-410. 650-867. Tel.. Mob. 061/233-913. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. razne robe. 596. 061/141-544. povoljno. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. to~ak. Tel. Tel. tel. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. 00385 98 9479000. Tel. 062/654-140. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. 061/965-126. automatske osigura~e. pouzdano. Tel. 061/606-441. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. Tel. Sahrana }e se obaviti u petak. sijenice. ~i{}enje od virusa. Tel. Tel. 385 995 730 940. 061/594-613. Iskra i ruske. 061/141-676. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. 3612. Tel. 062/466-093. povoljno zvati od 19-21. 061/928-535. Mob. BRAVAR. tel. tel. Mob. 061/517-897. kao i opravljenje gitera. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 410. radna snaga. povoljno. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama.Trnovo. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. 061/214-405. MOLERSKO-farbarski radovi. 677845. Tel. 628. belenzuke i ostalo. 061/524-578. 066/889-246. Tel. tel. Mob. 062/519-685. Fax: 036/884-128. Tel. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. malo kori{ten. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. Pe`o 206. trakaste zavjese 20 KM/m2. indikatore. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. tepiha i itisona. Tel. Tel. povoljno. ^ehai}. 1m2/1KM. 061/480-492. 061/798-217. www. muhe. Mob. 062/214-690.

00385 21 699-445. snahe Safija. Tel. parking. Halilovi}. IZDAJEM apartmane u Neumu. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. 41. parkingom. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Tel.. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. punac Halim. tetka Dika sa porodicom. kom{ije i prijatelji. Kada Vam je najte`e. augusta 2010. izdajem 2 apartmana blizu mora. pored lje~ili{ta. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. D`enaza }e se klanjati u petak. 20. tel. 00385915406089. Mob. 8. ro{tilj. ]oso. povoljno. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. Mob. ^ustovi}. NEUM. U subotu. 063/322271 i 036/884-711. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. Tel. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. parking. 21. PODACA. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM.010 25684 . DUBOKA. 00385 91 7984396.. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. kom{ije i prijatelji. tetke Alma. 19. 20. 063/327-098. Mirsada i Kaduna. 00385 21611523. povoljno. povoljno. unu~ad i praunu~ad. 100m od mora. {ura Uzeir sa porodicom. Tel. 00385958135010. Ul. udaljenost od pla`e 50m. Ul. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. brati}i Erman i Ajlin. D`anko. soba ili apartman. 5m do mora. Tel. godine. 036/880-320. 036/844-493. Spaho. 036/880-178. 063/924121. parking. 0038521699199. povoljno. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. kuhinjom.4 i 6 osoba. NEUM. Tel. Tel. Tel. kuhinja. 036/805-907. Mob. D`enaza }e se obaviti u petak. Omba{a. kori{tenje ro{tilja. 2010. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. mjesto Kor~ula. 2010..pripremajte se . te porodice Ferhatovi}. Mob. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. 00385 21 761507. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. sa uslugama na{e mrtva~nice. izdajemo apartmane i sobe. Koki}. 036/880-658. NEUM — Centar. te porodice Musi}. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. 061/183-981. uz more. 00388 69656514. izdajem povoljno apartmane. blizina pla`e i {etnice.30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. Deli}. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. KONFORNI apartmani u Neumu. Tel. ^upar. parking obezbije|en. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . punica Halima. godini. 12 KM/le`aj. Lepir. Seada. apartmani sa terasom. 061/141-752. parking. Behara i D`ehva sa porodicama. Hrvatskih velikana br. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. NEUM. amid`e Adil. Tel. 00385 20 713-769. kao i ostala brojna rodbina. 036/ 884-169. tetka Miza sa porodicom. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Bojad`ija. izdajemo sobe i apartmane. kao i na grobljima {irom BiH. Hana i Samija Cuca. klima. PODACE. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. 200m do mora. Tel. blizu mora. 20. Tel. OREBI]. Salko. u 75. vlastiti parking. augusta 2010. U NEUMU. vluksic49@gmail. apartmani povoljno. sa polaskom u 13. terasa. Tel. 036/880-888. Tel. 00385 21 699-170.za ovaj trenutak . IZDAJEM apartmane u Igalu. 200m do pla`e. Mehmedi}. Mob.30 sati na mezarju Vlakovo. Mehmed i Huso sa porodicama. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. augusta 2010. svastika Mirzeta sa porodicom. sinovi Dijanes i Denis. Had`imusi}. prizemlje 200 metara od pla`e. Pekmez. izdajem sobe i apartmane. 00385 91 9749505. 062/342-124 i 066/272-876. apartmani kod hotela Albatros. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. parking osiguran. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. 063/350-149. Muhovi}. Tel. 00 387 33 468 .22. Karahasanovi}. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. Durgut. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. 061/390-322. Zabr|e. blizu mora. u 14. u 38. 19. blizu mora. 036/884-371. Huremovi}. NEUM luksuzni apartmani. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. @igo. MAKARSKA. Avde Pali}a 343. kupatilo. 061/537-739.45 sati. Tel.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine. august 2010. sobe. 00385 989305825. izdajem apartmane.com OREBI]. Mob. snaha Emina. 061/615-423. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. Mob. apartmani. povoljno. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. 036/884-710 i 062/970-364. novogradnja. Tel. povoljno.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. apartman 2 i 3 krevet. Hajdarevi}. Salko i Omer. O`alo{}eni: supruga Mirsada. ULCINJ. 00385919542000 i 0038761157790. 00385 21 699-170. godini. kao i ostala brojna rodbina. 066/872-217. Tel. 00 387 61 191 . RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad . GRADAC. Mob. pja{}ana pla`a. Eganovi}. Tel. MAKARSKA — centar. grada~a~ka 126/V. k}erke Samija Sena. balkon. augusta 2010. Hanjali}. 00385 98 244031. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. Kara~i}. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. Sulejman. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. zetovi Ejub i Husein Husko. klimatizirani apartmani. Tel.petak. Podrug. dedo Abid. Duri}. bra}a Ajdin i Aldin. 8. blizina pla`e. 0038520691493 i 003859974826. Tel.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. Tabakovi}. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. tik uz more. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. 00385981863337. U BRISTU. vrlo povoljno. O`alo{}eni: sinovi Salem. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. {ura Omer sa porodicom. Hukara. Plakalo.. blizu mora. Istog dana u 11. augusta 2010.30 sati. Rahima. 036/884-135. 1992 . a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu.380 Mob. 0038523384880 i 00385 989790427. Tel. NEUM. centar. 063/323-063 i 036/884-055. Tel. 8. Sena. 063/405-355.za ovaj trenutak . Hasiba. 036/884-676. 8. Bezdrob. Buljuba{i}. NEUM novi apartmani uz magistralu.pripremajte se .

kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. 8. {ure Uzeir i Salko sa porodicama.{. o`alo{}ene porodice Miki}. Emil. 2010. Me{i}.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI].. O`alo{}eni: supruga Hasna. u 53. 19. godini.pripremajte se . prijatelju. Vlakovo 184. Dangubi}. Meki}. Sari}. Radi}. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. Mavri}. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 20. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. Polovina. godine.20. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. Brica. amid`i~ne. gra|. Jahi}. Tatli}. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . unu~ad Anis. \uliman. Had`ali}. u 63. Ahmo i Nazif. Suada i Sedin. te porodice Rahman. brati~ne. Top~agi}. Ba{i}. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. amid`i}i. Hasnija. sin Elvedin. Adis. snaha Nusreta. 2010.30 sati. Kurdija. Hukara. Herenda. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. Muhi}. Dizdarevi}. Bav~i} Almir. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. Bojan. Lazar. brati}i. kao i ostala brojna rodbina. u 14. Vidovi}. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.{. D`enaza }e se obaviti u petak. bra}a Ramiz. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. Mar~eta.30 sati. augusta 2010. 20. Naza i Mina. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i. Rami}. majka Dragica. za ovaj trenutak . U{anovi}. [e}a. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl.17. Zori}. Kurtovi}. ^ustovi}. Pilipovi}. Bav~i} ]amil. Batini}. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. [ain. 8. Jahi}. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. augusta 2010. Krnji}. ing. godini. augusta 2010. Glo|o. 1924 . Nezirevi}. augusta 2010. kumu. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. Sulji}. sin \or|e. \uderija. 20. Pa{ali}. Bojad`ija.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. Andelija. Begovi}. 8. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. [andal. Le Lovet. punica Dostinja. Sahrana }e se obaviti u petak. Deljkovi}. kom{ije i prijatelji. Rade. brat Nenad Neno sa porodicom. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ro|. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. zetovi Husein i D`evad. Pecikoza. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14. 1970 . VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna.. Hatibovi}. zetu i tetku Umrla je na{a majka . Vukasovi}.30 sati na mezarju Vlakovo. \or|evi}. Duri}. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). 8. k}erke Elvedina i Sanela. Tabakovi}. august 2010. augusta 2010. snahe Dilka. K}erke Elvira Hatibovi}. O`alo{}eni: supruga Marija. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. Fatima. godine. ujaci Miladin.

2010. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d.o.petak.o.2010. ro|. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}. ISABEGOVI] 1987 . 001 . 20. godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju.2010.o. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010.2010. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . ENVERA BARALI]A 2003 . S ljubavlju i po{tovanjem. EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI]. ro|. SADETI DURADBEGOVI]. BEHIJI MALI^EVI]. august 2010. ro|. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d.o. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 .

D`uma i Pa{ana. Kadi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . Hajdarevi}. Zvizdi} i ostala rodbina. Tanovi}. Geteova br. unu~ad Almir. Sal}in. D`ankovi}. Tarik. godine. u 84. augusta 2010. godine. Maka{. D`ano. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . 22/II. Ermin i Benjamin. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. 2010. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bajramovi}.1999. Tvoji najmiliji: supruga Danka. godini. pomogli.. godine. ARNAUTOVI] 1938 . 21. He}imovi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . Dizdarevi}. Mirza i Almir. Fra{to. [ehovi}. godini. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. Ku}a `alosti: Ul. Hasan i Emir. Haris. ro|. 17. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. godine. prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. KADRIJA BO@I]. Borovi}. augusta 2010. godine. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. 2003 . br. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . jetrva Ziba sa djecom. O`alo{}eni: sin D`evad. 20. Ba{i}. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Kurtagi}. te porodice Hasanagi}. u nedjelju. sin Dragan.Bare. Arman. zetovi Mustafa. Fetahagi}. snaha Tanja. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. sestri}i i sestri~ne. S ljubavlju. Smaji}. ^omi}. 21. Crneta. sjetom i po{tovanjem. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. avgusta 2010.. te porodice Avdi}. Tojaga. ]atovi}.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. otac.. sestre D`emila. Hanjali}. Mujezinovi}. Ljumi}. Kurtovi}. S ljubavlju. brati~ne. augusta 2010. @igo. snahe Sanela i Tanja. Hod`i}. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. unuci Adnan. snaha Mirsada. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. 20. Trg ZAVNOBiH-a. unuke Sadnela. u 14. Ammer i Rijad.20. Sevda i Nermina. Prlja~a. 8. u 83. Bali}. prijatelji i kom{ije. ro|. august 2010. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. u 14. brati} Enes.. S ljubavlju.1989. snaha Emira. pru`ili utjehu. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug.Bare. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. 20. Habul. D`enaza }e se obaviti u petak. Hajri}. avgusta 2010. Babovi}.1983. brati}i i brati~ne. Ov~ina. 8. sinovi Kerim i Kenan.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . unuka Lena i sestra Gordana. 9/V. Mulabdi}. OV^INA preselila na ahiret u utorak. Kabil. za ovaj trenutak . otac. praunuci Bernard.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. sestri~ne i sestri}i. O`alo{}eni: supruga Meada. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. Amela. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. Curo. 18. sestra Mina.pripremite se. Hafizovi}. augusta 2010. D`enaza }e se obaviti u petak. obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 .30 sati u ku}i `alosti. Nermin. k}erke ^erima. Alija i Fata.

Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas.23. sa zahvalno{}u {to smo Te imali. 1983 . volim Te. `ivot bez Tebe tu`an je. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. kumovima.Ciglane. godine. august 2010. dede. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a. unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. Mnogo mi nedostaje{. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010. prijateljima. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. 8. S ljubavlju i velikim po{tovanjem. 2. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini.petak. MIRKU [ARAC S po{tovanjem. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. ku}a bez Tebe prazna je. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali. Dvadeset drugog avgusta 2010. 1933 . [UKO 1920 .2010. ro|. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. 20. 3. 8. Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . 2004 . svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima. 8. 21. 8.20. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko . ljubav prema Tebi vje~na je. 2010.2000. 2010. ro|. godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e. oca. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik.1972. O`alo{}eni: supruga Dragica. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. k}erke Lana i @ana. MILO[ VUKOVOJAC 23. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . augusta 2010. TOMI] 20. njegovi Marija. Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju.21. DESA MILJEVI]. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD. Supruga Angela. 2010.

Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. no ne}e sve i}i tako lako.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. 3. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. avenija. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. VAGA 23. Branko MAJSTOROVI]. 9.22. parlamenta. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama.22. BIK 21. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. 7. Iako }ete zbog toga biti nervozni. a 1976. nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. e-mail: marketing@oslobodjenje.22. 20. mapa. VODOLIJA 22.oslobodjenje. Bit }ete dobro raspolo`eni. . iv. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. ritam. RAK 23. . Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. Sarajevska hronika: 276-901. fondacije Alfons Komin (Barselona). godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. river. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima. gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji). Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. imenari. Edin KREHI]. august 2010. fax: 468-090. nari. akim. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. . koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. Skloni ste raznim prehladama i upalama.20. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju.ba. tetanija. Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. okomit. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka.22. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu.d. 5. 10. 7. fax: 461-007. 8. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca. 3. od go ja dje ce. Kultura: 276-906. 8.20. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. modem: 468-018. 472-901. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu.22. RIBE 20. i. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. STRIJELAC 23. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. k. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put. 2. novinara. ..ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Faruk BORI]. . U ratnoj 1992. 6. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e. 9. . Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. Sportska rubrika 276-908. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. at. transakcijski Kluba evropskih rektora. godine progla{eno za {tampu u BiH www. Uprava 234-718. kvalitetu” (SAD). nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. lista. 12. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. u Donjoj Trnovi. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. fax: 468-054. maz. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. . Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. Oslobo|enje je od 1992. tisa. 1. 2. inatori. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca.22. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. JARAC 23. 23. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. 11. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. . nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. 6. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. inador. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. z. Potrebni su vam mir i samo}a. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. 12. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. tito. @eljni zabave i dobrog provoda. hasagić. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. . Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. 11. 4. e. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. . Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima.vzs. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama. Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. braku ili djeci. ana. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. . Oslobo|enje je 1963.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ. 4. LAV 23. nego u timskom radu. DJEVICA 23. kasir.19. Oslobo|enje je 1989. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo. l.58 PREDAH petak. BLIZANCI 23. Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem. avgusta 1943. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati.ba Tel/fax: 472-899.22. 5. risan. anadolija. inaditi. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 .21. 1. repar. rutava. RJE[ENJE: tk. . {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju. ona. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). nadi. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete.22. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Jelena MILANOVI]. 10. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti.

Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. na jugu do 35 stepeni C. do 37 stepeni C u Atini. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. maksimalna dnevna od 26 do 32. Na Balkanu prete`no sun~ano. Puha}e slab isto~ni vjetar. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. . Minimalna temperatura 15. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva. U Sarajevu sun~ano. maksimalna dnevna 31 stepen C. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. Vjetar slab. isto~ni. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. Minimalna temperatura od 11 do 20. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C.

Sevani. Jay Baruchel. spektakl. re`ija: Sylvester Stallone. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. po~etak u 13. uloge: Tom Cruise.. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje. re`ija: Jon Tur teltaub. Chiwetel Ejiofor.. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“.. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija. re`ija: Jon Chu.. dok vikendom muzej ne radi. petak. Adam G. 19. misterija. Gisli Gardarsson..30 sati. Liev Schreiber.. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. po~etak u 20 sati. Kathy Grif fin. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. skica.. 20. re`ija: Christopher Nolan. otvorena je do 7. Michael Caine.. Toby Kebbell. akcioni triler.. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture .30 i 20.S. septembra. godine Murphy. re`ija: Mike Newell.20 sati. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati. godine.. Cliff Cur tis. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati. uloge: Angelina Jolie. 15.. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. po~etak u 17. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . uloge: Brendan Fraser. glasovi: Kre{imir Miki}.30 sati. crte`a i keramike. Liev Schreiber. Eddie PISMA JULIJI romansa. re`ija: Roger Kumble.T..A. po~etak u 16 i 18. sa radovima raznolikih motiva. Harry Shum Jr. Davor Tomi}. Cameron Diaz.. od 8 do 16 sati.30 sati. avantura. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. Instituta. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. 18. po~etak u 16. Chiwetel Ejiofor. ~etvrtkom.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“. Cameron Diaz. Wallace Shawn. avgusta.ba. re`ija: Jon Tur teltaub. MUZEJI akcioni spektakl. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke.. re`ija: James Mangold. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija.20 sati.ulja na platnu. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. 20.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.50 sati. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. Kelly Preston. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela.15 sati. Muzej 1878-1918. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane. Eric Roberts. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl.E. 16.. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati. Ken Watanabe. Jay Baruchel. Vanja Jovi{i}.. Seth Green. uloge: Noah Ringer.R. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura..10. arheolo{ka i historijska. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija. uloge: Nicholas Cage. re`ija: Nimrod Antal. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. Ben Kingsley. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.od devet do 15 sati. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“. po~etak u 19 i 21. Tophen Grace. otvorena je za posjete do 19. Jackson Rathbone. Christopher Egan. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca.. postavljena je do 3. komedija. po~etak u 15 sati. 17. Jon Hamm.. Sevani. septembra 2010. triler. uloge: John Travolta. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. a subotom od 9 do 16. po~etak u 13.30 i 19. `anrova. re`ija: Christopher Nolan. plesni spektakl. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. BIHA] triler. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava. komedija... po~etak u 17 sati. po~etak u 15. Monica Belluci. 16. etnolo{ka.45 sati. uloge: Amanda Seyfried. Brusa bezistan.30 sati. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}. Ronald Pickup. Alfred Molina. Robin Williams. po~etak u 21. a za posjetioce je otvorena svakim danom. Cillian Murphy. Steve Toussaint.30. re`ija: M. Richard Coyle. uloge: Alyson Stoner. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). uloge: Adrien Brody.50 sati. septembra. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH.. re`ija: Jon Chu. avgusta 2010. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika.30 sati.30 sati. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk.10. 18. re`ija: M.40 sati.15 i 22. re`ija: Phillip Noyce. Svrzina ku}a. po~etak u 19 i 21.. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2.30 i 21. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati. po~etak u 21. Kristen Schaal. Ken Watanabe.. Lori Loughlin i Matt Dillon. Jet Li. Matt Prokop. Night Shyamalan. Ella Bleu Travolta.10. Bruce Willis. po~etak u 14.30 sati. Jason Statham. Night Shyamalanl. Paul Dano... POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a. Dick Van Dyke. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Liev Schreiber. subotom od deset do 15 sati. uloge: Angelina Jolie. Harry Shum Jr. 20 i 22.. po~etak u 14. subotom od osam do 13 sati. akcija. 3D. Dev Patel. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Pjer Meni~anin. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. Arnold Schwarzenegger. 20 i 22 sata..40 i 21. glasovi: Mike Myers. po~etak u 16. 18.30 sati.. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. re`ija: Phillip Noyce. Maggie Grace. po~etak u 17. komedija. uloge: Jake Gyllenhaal. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.. re`ija: Walt Becker. Danny Trejo.. po~etak u 21 sat.. uloge: Noah Ringer.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. Adam G. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”..30 sati. Gael Garcia Bernal. po~etak u 13. akvarela. Ken Jeong.. Marion Cotillard. sinhronizovano. petkom i subotom od 10 do 14 sati. Antonio Banderas.. Samantha Bee. Nicola Peltz. Monica Belluci. Nicola Peltz. uloge: Leonardo DiCaprio.milanovic@ oslobodjenje. Galerija je otvorena za sve posjetioce. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.. uloge: Sylvester Stallone. Dev Patel. re`ija: Gary Winick.30 i 16.. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. avgusta 2010. PRINC OD PERZIJE avantura. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati. subotom ne radi. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. radnim danima u zgradi Centrale banke. Joseph Gordon-Levitt. uloge: Alyson Stoner. po~etak u 19.. Redgrave.20. 20 i 22 sati. Gemma Ar ter ton. Brooke Shields. Peter Sarsgaard. Chiwetel Ejiofor. 18. Ranko Zidari}. srijedom. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani. re`ija: M. august 2010. uloge: Leonardo DiCaprio. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. avantura. . Izlo`ba }e biti postavljena do 23. po~etak u 20. uloge: Dev Patel. re`ija: Phillip Noyce..30 i 22. Dolph Lundgren. Mickey Rourke. Franco Nero. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“.A. akcija. plesni spektakl. Reece Ritchie. Stalna postavka crte`a. Night Shyamalan. re`ija: Mike Mitchell.50.. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF.20 i 17. uloge: Angelina Jolie.I.

Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom.. Vera-Ellen. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu.. Tom Sizemore. Marlene Steeruwitz. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare. Telly sretne Asha Corrella. HIT DANA 23. najgoreg zaposlenika u povijesti. koje bje`e od lugara. u koju se zaljubi na prvi pogled. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth.50 FTV Irene je lijepa. Beana. ali Sa{ka otkriva da je okradena. samo da ga se rije{e. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki. {to najvi{e mu~i Filipa. Jessica Hecht. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. Dolaze na kolodvor u Rudinama.on je mra~an. tajanstven. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi. James Purefoy. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. FILMOVI 17.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad. Mía Maestro. Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela.00 MRE@A 20. Eva S. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011.. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. Rachelle Lefevre. Frank Sinatra.45 BHT 20. "Miss podzemne `eljeznice". Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. no ne sje}a se ni~ega. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu. Birgit Minichmayr. dok ne sazna da Tomo nije u igri. Charles II. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali .Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika.15 NOVA 22. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Ann Miller. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry. Jenny Mollen 23. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika. No. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. Iako je vje{tica spaljena. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Rosa Waissnix.50 HRT 1 . Chip i Ozzie. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. Alfre Woodard. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith.10 HRT 1 Libertinac .. 20. Gary Sinise. a novac mo`e da zadr`i.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. 16.OSLOBO\ENJE petak. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i. 20. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00. august 2010. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. Jules Munshin. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen.. Betty Garrett.

august 2010.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. serija 18.58 Biometeorolo{ka prognoza 12. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06.30 Lonci i poklopci.50 Sportissimo 14. strani dokumentarni program (r) 14.50 Vijesti 21.15 BHT vijesti 14.00 Fantomski `deravac 14.10 Dolina sunca SERIJA 13. crtani film 09.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.00 15. serija 20. serija. 22.05 Znakopis 2 11.00 Vijesti 09. reality show 15.05 Vijesti 15.40 Odred za ~isto}u. serija 15.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17. 150.50 Prljavi poslovi 07.15 Razotkrivanje mitova 19.00 16. 14/23 21.10 Alo. 2 epizode 22.35 Sexiest. jutarnji program 09. crtani film 10.55 Petkazanje 23. crtana serija 10.00 [apta~ psima. serija (r) 12.10 Ljubav na Menhetnu.25 Mini school 15. film 16. TOP 100! 22.30 Dobro jutro svima.35 Red Carpet.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok.35 Fify.20 Evronet 17.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera.40 Ke~eri.35 Made in Banja Luka 06.15 Mu}ke special. serija 13.00 Profajler. serija (r) 10. 83..00 Bajkeri s Marsa. serija 07.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.50 Na{a mala klinika. serija 18. igrana serija.50 Naruto. info-program 22.00 Najbolje godine.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. 149. top 100 05. epizoda 18.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok. dokumentarni program 04.00 Vijesti 15.00 Dolina sunca. 35.55 OBN Info 12. humoristi~na serija 00.15 Ameri~ki ~operi 14.15 TV lica. zabavna emisija 20.30 Potjera. alo. 00.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. serija 22. crtani film 17.05 Prototipi 21.45 Odred za ~isto}u. direktan prenos 19.00 21.00 Fantomski `deravac 09.20 CSI Miami.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere.30 Dnevnik 20.00 Sretno doba. informativna emisija 19. serija 23. serija. muzi~ki program 14.10 Skrivena kamera.30 Srpska danas 16. epizoda 10. epizoda 15.50 American Music Awards. 34/48 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.10 No}na smjena 23. 82.00 [apta~ psima 11.40 Seka Aleksi}.15 Tim galaksi.00 Sen Trope.30 Timmy. epizoda petak. crtani film 10.00 Slomljeno srce. kviz 19.35 Gomboce. animirana serija 15.00 Gre{ne du{e.05 Razglednica: Francuska 10.00 ^ini.00 Vijesti 10. alo. prenos 12. serija..50 Sportissimo 02.40 Dnevnik RTCG 08. serija 20.50 U djeli}u sekunde.45 Auta po mjeri N. sportski program 05.35 Proces. 14. kviz 21. dokumentarni program 21.00 17.10 Strogo povjerljivo.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20.27 Vremenska prognoza 19.00 Alo.35 Jutarnji program.35 13. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20. igrana serija.30 Sarajevo On line 01. 17. najava 19.00 @ivot je lijep (r) 11.05 Moja mala kuhinja (r) 13. dje~iji program 09.45 Pre`ivljavanje 08.30 ^avka.11 Moje drage kom{ije. serija 21.10 Kriminal u Rusiji.50 Dnevnik. serija 09. sportski program 03. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14.15 Tajna Ravelovog bolera. informativna emisija 03.45 Vijesti 11.00 Transformacija Marsa 19. humoristi~ka serija.30 23. showbiz emisija 02.10 Zvjezadi studio 00. GEOGRAPHIC 06. jutarnji program 11.00 Dnevnik 12. dok.20 Pre`ivljavanje 18.00 Tudorovi.00 23.ep.18 Tomica i prijatelji.00 20.00 Ulovljeni 17.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u.30 09. istra`iva~ki program 22. doma}a igrana serija.35 Prototipi 10.29 Stanje na putevima 19.30 @ivot i standardi (r) 13.30 Hayatovci na raspustu.40 Ramazanski program 20.00 Martjo{ke.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta. ep.00 Jutarnji program 09.30 Upori{te.10 Peta brzina 14. film /RP/ 00.00 BHT vijesti 12. 35/45 22. kola`ni program 09.00 ^ini. film 21. snimak 00. 14.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11. 2 epizode 23.10 Business News 22. serija 14.00 10. informativni program 17.00 Ubistvo na Plezent Drajvu.30 Japanske pri~e.00 16. 68/124 17. igrana serija.05 12. 79.00 Danijela.55 Mumijevi.30 22. kulinarski show 13.00 Mala princeza.00 Ispuni mi `elju 16.15 Limenko. politi~ki magazin 12. serija (r) 15.20 Auta po mjeri 13. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok.00 Mad Men. serija 12. humoristi~na serija 03. jutarnji program 08.40 Vjerski kalendar 17. crtani film 19. 2. igrana serija. Kao sav normalan svijet 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine.00 Ne{ Brid`is.10 Kursad`ije 13.30 Dnevnik 20.40 Nema problema 16. crtana serija 10.15 Ramazanski program OBN 06.00 Sekunde do katastrofe 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.15 Ro|eni divlji. animirana serija. emisija (r) TV ATLAS 09.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10. serija 20. serija 08.55 U potrazi za zabavom 22. serija. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14.00 Hrabri ljudi 23. film 01. 84. 72/74 15. najava 18.00 Vezane tajnom.00 Poigravanje umom.45 Centralni zatvor 16. zabavna emisija PINK 06.30 Moja mala kuhinja 17.00 Vox populi 20. 41. 80.25 Winx.10 Top Shop 12.40 10.15 Ninja kornja~e FF.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22. film 15.00 BHT vijesti 22.00 Slagalica.00 Dnevnik 17. 7/9 16.00 Razotkrivanje mitova 21. igrana serija.00 Dobro jutro.40 Made in Banja Luka 01.00 Pono}na trka.00 Sport centar 01.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.25 Peta brzina 06.30 12. dokumentarni program 11. program za mlade.ep. zabavni program 00.30 21.35 Kad tebe ne bude. zabavna emisija 11. program za djecu 19.00 Ratovi insekata 08. 01.00 Metropolis (r) 13. doma}a igrana serija.50 Hotel.00 Nevolje sa bubom 06.45 Ples `ivota. crtani film 09.00 Info top 18.05 Visoki napon.45 Sav taj folk: Ma.00 Grand show 04.55 Mjesto zlo~ina New York. film 01.10 Flash Gordon. 161/313. serija 14.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.55 Vremenska prognoza 12.25 Top Shop 16.10 Tv Bingo show 21. igrana serija. serija 13.30 Ekstremne drvosje~e 16. zabavni program 01.45 Sportissimo 06.25 Sarajevo On line 06. serija 15.50 Info top 16.45 15. 13. crtani film 11. crtani film 11.00 18.15 BH info 16.30 09.40 Razotkrivanje mitova 09.25 Finansijske novosti 19.40 Buba{inter.15 Ramazanska vaktija 19. ameri~ka mini serija.00 Ovo je Srbija 16. najava 21.27 Vremenska prognoza 22.35 Prljavi poslovi 15. emisija narodne muzike 07.00 11.10 Viza za budu}nost.00 Info top 14.40 Ars praktika 12. film 00.40 Kako to radi 20.19 Dnevnik.30 Hotel Vavilon.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera. film 03. serija 11.30 Fify. serija 17. program 16.35 Svjetionik ljudske dobrote.10 Brojevi.00 Grand show 23. zabavna emisija 14.05 Viza za budu}nost.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16. crtani film 19.15 Vremenska prognoza 18.25 Dolina sunca.00 09.25 Finansijske novosti 19.45 Vremenska prognoza 16.ep.32 Zauvijek susjedi.00 Sudija Ejmi.40 Made in Banja Luka 18.00 Vijesti 11. serija 09. igrana serija. dokumentarni program 15. program za djecu 11.40 Made in Banja Luka 13.00 McLeodove k}eri.00 Obru~ straha.”. film 06. film .50 Winx.00 14. serija 16.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06. 3.10 Sti`u dolari.30 @ivot je lijep 17.25 Muzi~ki program 18.30 Sarajevo On line 13.00 Vijesti u 7.00 Ke~eri.10 Kako to funkcioni{e 19. humoristi~na serija 16.00 Advokatova kazna.00 Sretno doba.00 Specijalna jedinica 2.30 16.30 Na terapiji. 2 epizode 20.00 Hotel Vavilon. crtani film 11.50 Sumnja.00 Ru`i~asto jutro.15 Na terapiji.30 Trava. serija.00 Pe~at. Moja desna ruka. epizoda /RP/ 13. igrana serija.ep. igrana serija. serija 05.45 Kriminal u Rusiji.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.30 20.10 Mu}ke special.00 Vijesti 12. serija 21.30 18.30 14. 2.55 Kako se pravi 11.55 Vremenska prognoza 07.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 Forum 30 22. serija 09. serija 09.00 Vrhunska otrovnica 16.45 Zvjezdani studio.00 [apta~ psima. 83. serija 19.00 Fudge.15 17. epizoda (r) 10. showbiz emisija 22. serija HALLMARK 07. 20. humoristi~na serija 10.00 Federacija danas.00 12.55 Brojevi.20 Be Ha Te bebe 15. crtani film 10.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. 71/74 09.00 13.10 Playboy Girls.10 Dolina sunca.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.00 Ne{ Brid`is.05 Mumijevi.62 BHT TV PROGRAM FTV 07. 2.00 Dobro jutro 09.15 Profajler.00 Sen Trope.00 Winx CRTANI FILM 10.30 Obru~ straha.00 Vijesti u 7. film 11.15 Ljubavna oluja. 21.25 Sarajevo On line 18.30 Kako to funkcioni{e 10.ep. film 23.00 Gre{ne du{e. Reprizni program Hayat TV 02.00 Najbolje godine.15 Red Carpet.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010.00 Pink jubox RTS 10. serija 23.20 Romansirana botanika 11. igrana srija.45 Na{a mala klinika.30 19. talijanska serija 17.00 Druga prilika.00 Forum 60 19. boli me uvo za sve 23. animirana serija.30 11.20 Exkluziv.10 Mjesto zlo~ina New York.00 Od bisera grana.00 Aladin. 2 epizode 13.35 Tudorovi SERIJA 20.30 Sport 19. film DISCOVERY 06. serija 21.00 Vrijeme za pam}enje.05 Centralni zatvor 12.00 Info top 12.55 OBN Info 19.05 Zauvijek susjedi.00 Sudija Ejmi.30 Moje drage kom{ije.00 18. 13.00 Vijesti 09. ep.30 Beogradska hronika 18. serija 19. serija 18.00 Danijela.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.50 Dnevnik.00 To je prava Raven. ep.45 Mala princeza. film 14.00 Dnevnik 1 12.30 17.00 Ramazanski program 04.00 Mad Men. igrana serija.30 Dnevnik 20. epizoda 17.00 Advokatova kazna.

05 07. program 17.30 @ene s broja 13. serija Film Vijesti Frejzer. serija.30 00. serija.30 17. muz.15 Dexterov laboratorij.00 Zabranjena ljubav.10 10.. WTA Montreal.Bayern Munich SPORT KLUB 06. emisija o povratku (r) 14. serija Hazreti merjem. ~etvrtfinale 23. 2.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20.00 Svijet tajni.30 Fudbal. crtani film Ninja kornja~e FF.50 18.30 I.00 16.05 Utrka s vremenom 1.40 Divlja ostrva.40 Mu}ke 6a.35 16.00 11. Vojens... serija za mlade 18.00 Tenis. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09.30 Te{anjska hronika. pr.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06.05 Svi vole Rejmonda (r) 11. SK (@) Engleska . Vrata tajne.20 04.30 10. 20.15 12.00 16. u`ivo 22. 217.30 00. crtana serija 08.R.00 09.00 20.40 16.HSV Hamburg 14.00 TV Justice 22.30 Ramazanski program 20.10 14.00 15. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi.20 17.00 Lokalno je primarno (r) 13.00 17.50 Istra`iva~i ledenjaka.30 Dobro srce 22.00 Rugby Super League 17.00 Sevdah za dobro jutro 08.55 14. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218.30 14.55 Yu-gi-oh GX.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08.15 18.10 Sve ostaje u porodici. serija Moje drage kom{ije. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e.00 22.00 Otvoreni program (r) 02.00 10.15 10.00 07.55 Poglavlje 27.. serija 16..00 20. film 03.epizoda Najbolje godine.00 17.05 23.00 Info IC.00 Najja~i ~ovjek 00. House 2.00 Vijesti TVSA) 10.epizoda Najbolje godine. ameri~ki film (r) TV SLON 16.30 12.00 22.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08.00.30 Fudbal.20 U ime ljubavi.30 21.00 20.55 Simpsoni 18. crtani film Sretno doba. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije.15 Velike morske avanture 18. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi.30 Knez i djevojka 3. zabavni program.00 19. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07.00 Samovo ljeto.25 Posjed merkata 06. serija Autoshop magazin Poruka. Poljska.00 Bitange iz tr`nog centra.50 Za svaku bolest trava raste 18.25 10.00 Fudbal. 2. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24.05 13.50 Divlje i bez cenzure 23.00 22.05 Ljubitelj ajkula 09.35 21. jedna rasa.35 Vijesti na Drugom 20.05 13.00 04.25 10.40 16.52 Stazama milosti do vje~nosti.45 13. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer .00 Plima `ivota. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov. film vrhunske katastrofe. serija nastavak 18.50 U ime ljubavi.00 23.50 Izazovi: Kao riba u vodi.10 13. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 18.petak.00 09.10 16.00 19. dok.30 Ski-skokovi.10 Spa{avanje ljubimaca 12.30 Premier League Magazin 01.20 11.00 Jedna divlja i luda no}.00 15.10 Smrtonosna meduza 19.20 Me|u `enama. crtani film Winx. humoristi~na serija (r) 01. film 63 TV MOSTAR 09. WTA Montreal.00 19.30 20.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06.40 22. serija 10.56 20.00 09. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.15 Ne{to za raju.10 09. dokumentarni film (r) 18. film Svi pravi potezi.20 23.00 01.25 Beverly Hills 2.55 [aolinski obra~un.30 20. humoristi~na serija (r) 00. serija (r) Knez i djevojka 3.05 Timmy. hrvatski dokumentarni film (r) 10.epizoda Grad.00 Vogo{}anska hronika 18. film 18.00 Vijesti Nove TV 17.10 Sarajevdisanje.02 Koki 10.00 07. 25/27 23. crtana serija 09. revijalni program Crno i bijelo. WTA Montreal.45 Dobro jutro.R.00 Sarajevsko jutro (08. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.45 19.19 14.00 Vijesti TVSA 11.Irska 18.30 Dona Barbara.30 13.00 Serijski program 12.00 Na tragu prirode 14. Bundesliga 22.10 09.11 12.00 06.00 14.30 10.15 12.00 Otvoreni program.00 17.05 18.30 Ragbi.B.35 10. crtana serija (r) 09.30 Na tragu prirode (r) 09.00 00.30 15.50 Fifi. dok.25 Tenis.00 23..00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.30 21.00 20.40 11. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer. film Sretno doba.Rusija 20.40 03.30 Bundesliga: Hertha Berlin .11 18. 20.00 15. august 2010.00 18.40 08. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar. crtani film Winx.20 Ko {i{a tog psa 17. serija. serija (r) 13.35 Baywatch. zabavni program 00. show 02. cr. humoristi~na serija (r) 22.05 16.00 23.00 Mjesec Koman~a.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.40 04. Einsiedeln.25 19.I. emisija pod pokroviteljstvom Bean. Kanada.30 00.00 09.55 Policija za `ivotinje 22.55 Dokumentarni program 13. crtani film Fify. live 19.30 Dnevnik RTV TK (r) 01.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09.40 11.00 SSPCA 14. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene. crtani film Ninja kornja~e FF. serija (r) 14.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22. dok. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07.00 13.30 22. program (r) 13.B. MRE@A PLUS 09.30 14.00 Glas Amerike RTV USK 08.45 Policija za `ivotinje 00.35 08.00 14.15 Crveni patuljak 7.00 08.25 09.35 07.30 VOA — Glas Amerike 00.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06.30 Vogo{}anska hronika 23. serija O~i du{e.10 14. u`ivo 18. serija 15.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21.35 19. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda.05 Timmy.35 101 dalmatinac. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.15 Dnevnik Nove TV 20.45 11. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 Stazama milosti do vje~nosti.00 Vijesti TVSA 13. film 01.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4.45 Putuju}i veterinar 12. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2.30 Mali pti~ar. serija. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1. serija 23.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07.90 sekundi.35 10.00 13.15 Eurogoals 19.90 sekundi. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1. serija.00 Engleska .00 Otka~ena obitelj.45 Dona Barbara SERIJA 14. direktno 00.10 16.30 16. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav.45 Psi.15 Mu}ke 5a. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA . iranski film 11. serija 12.30 IN magazin 19. dok. Hrvatska ZABA .00 Tenis.05 10.25 Igrani film (r) 16. crtana serija (r) 09.15 10. humoristi~na serija (r) 21.20 15.20 Kazanova. serija Mali oglasi.50 Policija za `ivotinje 11.25 U ime ljubavi.40 Utrka s vremenom 2.50 Male no}ne pri~e.20 Carevo novo odijelo.00 16. serija (12) 00. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10.00 Mra~ne vode.20 18. pregled 20.00 13.00 22.10 Policija za `ivotinje 20.00 12. serija Druga strana ljubavi.10 19.00 Muzi~ki program 17. live 13.45 Ko rano rani.10 18.00 I. 2.epizoda TV SA 07.epizoda Najbolje godine.00 Afrika.00 Vitaminix 10.00 Taina. serija Imam alija.00 Bundesliga 15. film 02. 82.09.50 11. Katalina i Sebastijan.30 20.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20.00 19.05 20.00 12.20 Osumnji~eni. pr. serija Moje drage kom{ije.00 Ve~eras. dokumentarna serija (r) 12. Igrana serija Ruska imperija 10/16. crtani film (r) 12.50 02.11 20.00 10.30 Biciklizam.00 10.10 22.00 19.18 20.30 Ski-skokovi.45 23. dok. serija 00.02 16.55 12. direktno 03.00 12. 2.30 20. serija Paklena no} u Amsterdamu.05 18.00 01. 23.15 14. Pe~at u vremenu Frejzer.15 14. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.00 Dona Barbara. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.35 Peppa.30 SMS music 19. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12. sr.40 Policija za `ivotinje 13.00 00.00 15.30 Te{anjska hronika.45 Bitange i princeze 2.45 13.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.30 FullTilt Poker 17.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.30 08. crtana serija 08.00 Borba za kitove 21.30 Dnevnik TVSA 19.00 Speedway. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija. [vajcarska 17.00 21. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.15 Mu}ke 5a.00 Vijesti TVSA 17.30 22.15 10.10 07.00 17.00 11. crtana serija 08. crtana serija (r) 08.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.10 TV vrti}: Brzina (r) 08. serija.02 20. serija Mubarek ramazan Imam alija. mini-serija (12) 23. Bundesliga 08. film 16. serija Sport centar Moje drage kom{ije.00 18. film Gospodin 3000.45 Bundesliga: Hertha Berlin .00 12.35 Sarajevsko ve~e.epizoda Sretno doba.20 No}: Zmija 10.00 Neobi~ne `ivotinje 06.05 Megakatastrofe. film 14.10 12.00 10.15 11.20 Bitange i princeze 2.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11. serija za djecu (r) 10. ramazanski program 19. Poljska 17. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08.40 09. humoristi~na serija (r) 14.25 09.00 VOA — Glas Amerike (r) 11.49 Vrijeme iftara 19. live EUROSPORT 2 07.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14. film Zelena milja.00 Kanu. serija.15 12. ramazanski program.30 18. dok. nastavak 20.00 21.15 12.30 Mra~ne vode FILM 20.40 Dnevnik TVSA (r) 00.00 01. dok.00 20.08 22. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.35 14.00 09.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.00 13.00 18. informativni program TV Smart 21.30 Vijesti TVSA 20.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci. serija Portret Iz dana u dan.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.45 Mu}ke 5a.30 Istina.10 20.30 Bundesliga: Hoffenheim . serija 11. Ptuj. Poljska.30 Lete}a ~eljust 2 15.00 10. 83. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.45 Cocco Bill. Danska 18.15 12.05 15. program (r) 14. Eneco Tour 10. 2 epizode 07.00 23.05 00. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e.00 16.10 16.55 @ivot majmuna 10.I.00 01.15 U grad!. serija.30 19.00 01.30 19. crtani film Aladin.55 10. serija 17.09 10. Eneco Tour. Bundesliga. Kanada 12. film 00.serija (r) Skica za portret (r) 08.15 23.30 Biciklizam..05 Na prvi pogled. crtani film Fify.00 14.00 Ski-skokovi.30 22. serija 16. ~arobni kontinent: Otoci.00 12. 15. jedna pri~a.20 Bumba..Bayern Munich 10. dok.00 16. live.00 17.13 12. Kanada 14. crtani film Winx. serija Exit Fest special Lo{e djevojke.00 17. serija TV Mukabela Hazreti merjem.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti. crtani film Winx. crtani film Aladin.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.30 Tuzla u`ivo SMS centrala.20 19.00 01. film 00. 2 epizode 08.20 08.00 19.30 18. Poznan.15 22. humoristi~na serija (r) 01. Vijesti Frejzer.00 13. serija 14.00 Najava Premier League 00. serija (r) 16.40 17.00 Ko{arka. 82.epizoda Sretno doba.25 21. humoristi~na serija 19.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi. film 21.30 Studio 60 na Sunset Stripu.15 Zaboravljeni. Slovenija: Slovenija .00 11.45 Mu}ke 5b. 83. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10.30 Frej`er. EP 2010.50 11. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo. (r) 10.40 Vrijeme 20.30 19. film 23. film .00 19. film 22.00 12.00 10.50 IN magazin 13. 2 epizode 16.. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine.10 21.05 22.00 21..30 Auto Shop Magazin (r) 13.

ka`e Radisav Ze~evi}.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. No. Sve je ostajalo na obe}anjima. ljudska nepa`nja. dru{tva. i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a. MPRI je 1994. poljoprivredu nam ugro`avaju. Na sme}u. mart ^ajni~e. ve} 24 me~a! 43. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac.) SRBI TU@ILI MPRI . po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka».UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam.Zdravlje nam ugro`avaju.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. . zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU .S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. ka`e Sejdo. najvjerovatnije. zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. A. Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu. Dru{tvo za ugro`ene narode . navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. . kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». mart. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. . U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. (A. Mi smo za sve ovo sami krivi. koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada.28 sati. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. djecu nam ugro`avaju. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e. javila je Srna. Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. iz sela Crnjica. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju. “Dojavu smo dobili u 15. Postupak protivThonaKarremansa. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. truju nas. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku. Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. august 2010. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a.La`u narod. o~iti su problemi u ^ajni~u. Tako tvrde u JKP 1. prenijeli su sino}holandskimediji. Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. Predizborne igre Pokazalo se. gra|ani. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini. direktor JKP 1. . a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. izjavio je francuskiministar Eric Bessona. S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju.43 sati. . ka`e Jadranko Danilovi}. koji se radio kao elektri~ar. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. stoji u pismu. a vodi se kao nestao. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8./2004. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. . nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. Predmet je predatsuduArnemu. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. S.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u. Uzrok po`ara je. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} . policijske staniceBratunac. i 1995. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije. koja nikada nisu ispunjena. Crni vrh. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. mje{tani su zauzeli ~vrst stav. 20.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“. A sve do 2005.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. kao ministar odbrane 2003. datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. {pekuli{e se. mo`da i za 24 sata. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em.