VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}..u decembru 2008. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. Istanbulskoj deklaraciji. posve je normalno. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. ambasador Republike Slovenije. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. Adnana Huski}a. direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. Dodikovom strahu od neootomanizma. ali i svjetsku zajednicu. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. Beograda i Ankare. . razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. posjeti britanskog premijera Ankari. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. odnosno BiH. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. i Turska posebno. kazao je ambasador Ocak. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. septembra Uzvratna posjeta. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. august 2010. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. Naime.4 DOGA\AJI petak. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije. kao i ostale dr`ave. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. kazao nam je Ocak. godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. 20.organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. "Povrh toga. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . me|unarodna zajednica. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. Tako|er. biznisa. To ma{ Szunyog.@eljko Kom{i}. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske.. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. amba sa dor Pa les ti ne. ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju". On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. i 3. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH.

To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. to je jasno. Dakle. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. nema ko i kuda da putuje. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. • Ipak. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. august 2010. propasti. pa i BiH u cjelini. kako je vrijeme prolazilo. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. Hrvatska i Srbija. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. Bitno je da je ova vlast. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. jer ju je po~eo graditiTelekom.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . da je autokratska. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica.Razlazi su krvavi. moram otvoreno da ka`em. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e. Na kraju krajeva. Ali. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. kako bi postala dio evropske porodice. nije sve to za sud i za zatvor. Dakle. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. Pa i primjer Kosova to pokazuje. Djeca koja su tokom rata imala pet. Dakle. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. RTV doma. Osim toga. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. [to se ti~erevizorskihizvje{taja. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. vladina administracija. naravno. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. U bilokojemvremenu to je skupo.S.OSLOBO\ENJE petak. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. Opozicija. uklju~uju}i i SNSD. To je. U narednih 10. • Kada to tako ka`ete. ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. I to je na{ odnos prema BiH. a ne interes BiH i neke maglovite. Dragan ^avi}.BiH je potpuno otvoreno pitanje. [to se ti~e SNSD-a. Sve oko nas je etni~ki~isto. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. . Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. zbog na{eg standarda. da ne ka`emdr`avna. ne radi za podjelu BiH. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. entitetska. Ina~e ne}e. jer smo poslovali preko ra~una. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. Ni Bo{njacima. Mi ne bje`imo od revizije. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. nego svjedo~i o podijeljenosti. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. jer praksa ide ispred revizije. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. Vladineslu`be. ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. Da postoji kr{enje zakona. BiH }e postati sretnija zemlja. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. Mo`ete li to pojasniti? . ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme.Dobro. a ne mo`e da rije{i po`are. ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . Unutar sebe ona je naseobina. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. Zna~i. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom. To nisu realne stvari. novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. Ne}etrebatinikakav referendum. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti. BiH su samo Bo{njaci. Srba nema u pola BiH. Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. To je jednanesretnazemlja. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. pa su izgubili20 op{tina. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. Prematome. 30 godina. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. Zar zbog toga ne bi trebali svi. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. 20. optu`ujete i bira~e. a ne interes slu`enja Sarajevu. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. Ne}etrebatini{tauraditi. vje{ta~ke dr`ave. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e.I Srbija i Hrvatska. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. sve je to praznapri~a. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. koja i sama priznaje da je razdrobljena. a ne interes unitarne BiH. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. popucati. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. da je ocjenanegativna. Ne isplati se truditi ikome u BiH. Prema tome. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. to je obmanjivanje javnosti. To je potpuno nerealna pri~a. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. Me|unarodni aerodromi su prazni. bilo u manjim koli~inama. ne mislim da je to bacanje para. pa ni SNSD-u. ve} ulaganje u budu}nost. vje{ta~ke dr`ave stitucija.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. Posljedice takve politike su ogromne. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. Mi smo u svomprogramu1996. to nije dr`ava. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. da sam na njihovom mjestu.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . Ja ne bih. A interes Beograda je ne{to drugo. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. nikakve ustavne promjene. prije svega SNSD-a. ne}e trebati ni{ta. Razvojnebanke itd. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. jer je BiH zemlja raspada. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. To ba{ i nisu prazne optu`be . ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. P.Pa dobro. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. svako }e oti}i na svoju stranu. a ne interes BiH i neke maglovite. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom.

ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. Mom~ilo Novakovi}. za Bojana Baji}a. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. A. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . opreme. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. objekata. a ko manjina u RS-u. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. jer je on jedan najobi~niji folirant". A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. NSRS-a. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. Ipak. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. august 2010. . predsjednika Na{e stranke. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. izjavio je Boji}. Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH".OSLOBO\ENJE petak. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. smatra Novakovi}. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. Kada je u pitanju SDS. terorizma i korupcije. komentar je predsjednika NS-a. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. apelacijski postupak. a ne njegovi odbori". Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. to je tek novi trik Milorada Dodika. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. slu`benih akata. slu`benih akata. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. Na dono{enje Pravilnika do 31. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. 20. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. na prijedlog Ministarstva sigurnosti. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. prema Novakovi}evimrije~ima. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. kazao je Ahmetovi}. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH.Finci. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. O. u PDP-u za sada nemaju odgovor. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. S tim u vezi. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. Prema njegovim rije~ima. sredstava za rad. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". dakle. mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. istakao je Novakovi}. kazao je Novakovi}. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. KATANA ovom pitanju. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. U toku je. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. Shodno tome. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. Dl. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. NSRS. . predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. rekao je Dodik. koliko znam.

Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. SIPA. . Presuda donijeta 19. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. Dl. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. kako se zvani~no tvrdi. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi. august 2010. kojem. utoliko prije {to se. juna 1993. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". obja{njava Grube{i}. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. no. . i po Grube{i}evom svjedo~enju. KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. saop{teno je iz Mine. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja.Ne znam koji je razlog tomu bio. prema ovom na{em izvoru. eto. presudu donio 19. Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". poja{njava Grube{i}. Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne. ispri~ao je Higgs. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. Tada je Hristos. i kada smo sve okon~ali. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. U ovom momentu ne mogu re}i kada je to.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. misli Grube{i}. is ti~e izvor. Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. u ovom procesu bilo i ranije. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. Izvor. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. nema govora da bude druga~ije". daleko od u{iju i o~iju javnosti. Prema ranijim oficijelnim najavama. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. ne mogu vjerovati da jesu". I izvor Oslobo|enja. portparol Tu`iteljstva BiH. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. jula. izme|u os ta log.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. Pomenuti sudija je. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. F. Ta ko se.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. E. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. u tajnosti. u srijedu. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. 20. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. me|utim. koji se dogodio 1.petak. tako i iz njegove {ire okoline. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. svake godine na 19. No. po zahtjevu ICTY-ja. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. po ~emu ste se ravnali. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. augusta. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. kojom je. "S obzirom na kratko}u vremena. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. kako iz Sarajeva. ina~e. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. ka`e Grube{i}. kako bi proslavio Sveto preobra`enje. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. . Ina~e. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu.. kako ka`e jevan|eljsko predanje. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. . kako je i ina~e praksa u svijetu. O. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. nego }e se obaviti. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. Tu`iteljstva. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. izru~enje }e samo privremeno odgoditi. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. u ranim jutarnjim satima. pruge. jula Da li je to mogu}e. govori Boris Grube{i}." . u op}ini Livno. Interpola. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. i to od 4 godine. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka. do{la je depe{a". koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. kazao je Ahmetovi}.

nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. blokiralo zgradu ovog preduze}a. pet mi nu ta poslije 12 sati. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. [e. nego upravo suprotno. i Sloboda gra|anima. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. . kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. J. . Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. op}inska administracija. navodi se u sporazumu. volje i znanja. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke. dakle. Podsje}amo. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. razlog na{eg {trajka. mr`nje i netolerancije". sim bo li~no. Kultura i razli~itosti. august 2010. B. Josip Peri}. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. J. pak. kako je saop{teno. Procjena javnosti . Evropski i svjetski partner. A. od sedam do deset sati. koji je i stvorio HDZ 1990. ni{ta od toga. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. D. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. . te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. Naime.dobro. . Ovaj je sindikat protiv {trajka. To je. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. Za sada. glasnogovornik HDZ-a 1990. 50 posto visokoobrazovanih. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. obja{njava Ga~anin. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. pomo}i Hrvatima u BiH. u subotu 4. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. Drugi zahtjev je da. pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. a to Borjana Kri{to svakako ima. ra zlog na {eg {traj ka". D. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. . institucionalan na~in. zivati oko ideje zajedni{tva. "Pretpostavlja mo da. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. Tako|er. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. na`alost. To je. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. Tako|er. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda.Na ovaj na~in nam ne poma`e. 20. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. poru~ila je Kosor. Mi. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. od ~ega je oko 40 posto `ena. tra`i jeste isplata zaostalih plata. Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. Naime. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. Belma Arnautovi}. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. rekao je Peri}. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu. predsjednik [trajka~kog odbora. Socijalna prava i zdravlje.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. U tom smislu. A. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je. nestrana~ki. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. kazala je Kosor. dakle. odnosno BiH. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret.Nakon 20 godina rada. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. No. zaklju~io je Peri}. Naime. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. dakle. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. Novi ustav . zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. Ipak. Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. oko 40 posto mla|ih od 30 godina. ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . Na ime. izjavio je Veso Vegar.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru.Pravedna dr`ava. hrabrost. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine.8 DOGA\AJI petak. Nova ekonomska politika. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. pri ~emu se desio i manji incident. hrabrost. Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. volju i znanje''. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. Oni trebaju institucionalno. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. septembra. nakon poravnanja plata. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. @ene i mu{karci . Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. budu}i se posao u politici. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu.

Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. VIJESTI Dobro. No. op}enito. mogu napraviti iskorak. obi~no pouzdani. Ali. jasno je za{to Tu|manu. naime. pak. Da nazo~ni ne bi zaboravili. Danas. pak. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. problem predstavlja administracija. Mate Boban je pokojni. hrvatsko brojno stanje.000: ukupno. jedan vrlo. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. [tovi{e. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. Sve u svemu. kolovoza 1990. u izbornom procesu. federalnog fonda. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. Hercegovci su kazali povijesno Ne. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. Nije se. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku.000. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. ponovo u modi u HDZ-u. "Naime. Ali. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. [to je. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. naime. dodaje Kabil. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni. S. prije dvadeset godina. podsjetio ^ovi} osobno. Dokazani poznavatelj brojki. me|utim. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". me|utim. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja. pa . a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima. Jo{ smo tu?! No. samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. Uostalom. i dalje cure iz Bosne . dakle. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. Pulji}. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. Ipak. tvrdi. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. nije spominjano brojno stanje Hrvata. dodao je Ivani}. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e. kako premijerka. me|utim. august 2010. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. ina~e.. s kojima su suglasni i oni.. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. Ima{ pla}u. prema njihovim o~ekivanjima. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran". a u rodnoj pla}u. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. veli. `elio za predsjednika bh. kazao je Kabil.od 2005. Naime. da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. @elim da poru~im. ako tim ima viziju. a posebno u postizbornom razdoblju. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. K. prema podacima CIA. ili. 760.iz Podprologa nadomak Vrgorca. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. 18. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580.~ak! . u rezervnoj(vojnu) mirovinu. na pljesak ih je. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130. Samo nekolikotrenutakapotom. Vrhovnik je. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. vidjeli smo pro{le godine. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik. a preko nje i u Skup{tini FBiH. Ante Jelavi} je u bjekstvu. direktor Centra. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. Perinovi}. Doktor Emir Kabil. Dobro. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . Vrhovnik je. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. ali i politi~ki status danas tragi~ni.000 ~lanova. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. 20. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. ve} dogovorio. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. Jasno.kada.Sarajeva posebice. dakako. Vjerujem. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. Ali. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. I zbog ~ega su. . ^elniku SBBa se. koji je smje{ten u Tuzli. pa . kako premijerka. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce.. Stjepan Kljui}. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. No.. ponosa na Hrvatsku.000 glasova. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. koji su tako|er pljeskali.petak. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah.~ak! . Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. to su etablirani principi kantonalnih fondova. . Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. Jednostavno. Naime. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. popis njegovih prethodnika. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. crkveni. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama. a u Hercegovini 180. dobrim dijelom. Uz opasku. Ali.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. ali i u cijeloj BiH. tomu. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera.300 operacija.300 operacija U Centru za srce BiH. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. Poglavar je. vrlo veseo ro|endan. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. ponovo u modi u HDZ-u. koju ~ine PDP.000. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. S Bo{njacima. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. bosanski Hrvati. hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. sto`ernik je. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. Sve osim. Na sarajevskom skupu. DP i SDS. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. Usprkos.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod".

2."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . po~etkom 2009. Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. kojatvrdi "i kako su. a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. Ni SDA ni SBiH. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. u ime islama". Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. dr`ave i mira u njoj. "Bo{njaci. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. 20. "Da je ba{ tako. ZijaDizdarevi}. a ne za boljitak BiH. Paradoksalno. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. i "Stranka straha i smrti". morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. dr`avu i mir u njoj. i 17. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. a ne raskida taj savez. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. 20. poredbrojnihdrugih podru~ja. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. 2009. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. muslimani i tekfirlije". ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. timeprizivati i rat . ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. proizvode dru{tvenu {tetu. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. august 2010. dva komentara. propisati i {ta }e govoriti. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. dr`avu iz regresije. kazao je tada kardinal Pulji}. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. 9. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. od po~etka jula. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. I porodica je meta. No. 2010. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. diktatura bilo koga. dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. tvrdiZijaDizdarevi}. Oslobo|enje. zapravo. Ceri}. Visoki predstavnik. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. Treba mu.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. drasti~ne!". Oslobo|enje. kineska"kulturnarevolucija". Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma.10 KOMENTARI petak. 7. bez sumnje. u Kaljini. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". "Odbrana BiH. klevetom. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. mahrama. "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. Oslobo|enje. Oslobo|enje. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. Me|utim. ina~e?!". 8. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. Bilo je niz prilika. na demokratizaciji. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. Ako ni{ta. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. Oslobo|enje. ezani. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. kada se medij koristi neistinom. reisu-l-ulemaMustafa ef. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. M Ali. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. navodno. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika. pa bio i medij. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. Ako ni{ta. drasti~ne!".i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. ^au{eskua u Rumuniji.net. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. U dva posljednja dana. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. ali to nijedovoljno. Oslobo|enje. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. Vi{e od polovine su osvrti. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. 8. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. 8. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove. Komentari. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. u vezi s tim. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. ustvari. premda imaju li~nu notu. Bh. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. predstavlja problem tih medija. neprihvatljiva je. uprkos sve mu. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. 10. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. 7. ali po RS u koji se toliko zaklinju". kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. izgleda. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. da se tra`i njegov odlazak. e|utim. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. g. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. Oslobo|enje. 8.bez ikakvih posljedica. Ekrem TUCAKOVI]. 17. Me|utim. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. 18. dr`ava nije ustavno. drugi dio". U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. progla{ava se za glavnog tuma~a. 7. 11. 2. "Joj razlike. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. 18. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. komentari i analize. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. 8. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na.

Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. do}i }emo do jo{ dodatnih40. elektrotehnika. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju.000 mladih iz drugih dr`ava. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. stanjeinfrastrukture.. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike. a to su: AmericanUniversity in BiH. nauka. laboratorija. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. kako u administrativnom. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje. SarajevoBusinessForum (SBF).000. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje.. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. posebice iz tzv. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20.). moglaposlati na studije u Sarajevo. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. otvaranja novih biblioteka.000 studenatasamo1. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom.000 novoupisanih. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca.. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. me|unarodni odnosi i sl). Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20.. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta. obnovi infrastrukture. Naravno. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. te preciziralimetode realizacije. kulturni dijalog. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima.000 stranih stanovnika vi{e. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja.000 i 200. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20. Ve}i prihodi.000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. International Burch University. vjerskih i kulturolo{kih razlika.. tolerancija. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje..000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. kao i stanje u samom gradu.. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. Osim toga..000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. ukoliko bi inicijativa urodila plodom. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca. njihovemogu}nosti i kapacitete. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. ekonomija. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. Ono {to je veoma bitno.. dijaspora bi svoju djecu. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600.000 mladih. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku.. a koje sam nabrojao. prijesvega. 20. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. olak{ativiznire`im za strance. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu. `eli da se razvija i napreduje? No. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu.petak. kreirala bi se knowledge based ecoomy. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. a univerzitetimogu primiti samo 300. tako i u finansijskomsmislu. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima... Ono {to ohrabruje. nesvrstanih zemalja. pove}anjubrojaturista.000 turista u gradu.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. nesvrstanih zemalja. International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne. kultura. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1. august 2010.. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja.000 KM. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno. `eljezni~kog i drugog saobra}aja. turizam. godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . i unapre|enjuobrazovnogsistema. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. posebice iz tzv. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ . I bh. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke..

Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . dvijezolje. a jedna lak{e povrije|ena.55 sati kada je traktorom bez registracija. jo{ dvijemineMRUD. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti. rodom iz sela Puki{. stalno nastanjen u selu Buzekara. op{tina Lopare. P. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu. Navodi iz prijave se provjeravaju. te manja koli~ina metaka kalibra 7.a). Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . Po~upane su. Izme|uostalog. pu{ten. ro|ena 1950. njema~kih registarskih oznaka. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. A. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. a kako se nije `elio smiriti.62 mm i 7.9 mm. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. Margeti} je u utorak. pet trenutnih tromblona. D. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. indikator za paljenje inicijalne kapisle. S.. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza. Mina MRUD . P. na regionalnom putu Nova Topola . S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. ~iji je identitet predo~ila policiji. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. dok je P. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu. tri ru~ne bombe. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. tako|er iz Tuzle. no ni to nije zaustavilo lopova. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. Radnici Policijske stanice Pale. Pola sata ranije. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. 17.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. srednjih godina. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. on im je po~eo prijetiti ubistvom. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S.^atrnja. D. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. oko 100 grama baruta. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. [e. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. Me|utim. S. avgusta. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. re~enoje u Okru`nomsudu. iz mjesta Kijevci. sav u crnom. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. petak. iz za sada neutvr|enih razloga. D. S.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. sletio sa puta. u mjestu Bukovac.. prona{li napu{ten audi karavan. P. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. P. A. 20. dvije trenutnemine. u centru Pala. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. S. D. li{en je slobode. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo. Ni{ta ne slute}i. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. ~iji su inicijali S. S. koje je 16/17. Prilikomprovjereovih informacija. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. dimna{kolska kutija. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. S. Cvije Gruji}a. u mjestu Bogovi}i kod Pala. op{tina Gradi{ka. u srijedu popodne su. vi{e inicijalnih kapisli. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. op. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. J. nedugo iza pono}i. august 2010. koja `ivi u kom{iluku. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. Podsjetimo. Premapodacima iz policije. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. Istog dana. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka.

pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7.65 milimetara.10 sati pali sa visine od oko osam metara. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar. koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan.bijeg.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). a drugi je u Arijanu G. na Trgu ZAVNOBiH-a. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22. P. Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. Za to vrijeme. u sarajevskom naselju Stup. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. na Sarajevo. Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj. ro|en u Zenici. zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. P. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW. maske. razbojnici su se zbunili.65 milimetara.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. Mustajbegovi}u. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). Naime. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta.55 satipo~inila je samoubistvo. nastanjen u Kiseljaku. august 2010. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju. oko 10. Me|utim. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. Prema policijskom saop{tenju. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. U ju nu 2006. D. 20. jedan od savjesnih stanara te zgrade. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. S druge strane. maske. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. razbojnici su utr~ali u kladionicu. oba iz Sarajeva. radnica se prepala i zbunila. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. Me|utim. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . kalibra 7. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo. Kada su za~uli policijsku sirenu. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. Silve Rizvanbegovi}. D. prekju~eru 17.petak. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. Arijana G. Minut kasnije. Kada su za~uli policijsku sirenu.62 milimetra. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. konstatovana je fraktura ki~me. Jedan je ostao pored vrata. koja je napunila 104 godine. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. i poku{ali da zavaraju policiju. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8. kalibra 7. kre nu la ku}i. Sre}om.

Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. august 2010. [IFRA OP]INE 091. 20.d. Ul. 9. godine do 14 sati. Doboj-Jug-Matuzi}i. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. 72 000 Zenica. Tel. Konator bb. Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da. 032/691 794. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 . Alekse [anti}a 4. 032/ 242 342. Bulevar Kulina bana 30-b. Konator bb. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. 8. Tel. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. 2010. Ul.14 OGLASI petak. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik. 8. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. 9. D`emala Bijedi}a 185. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. 2010.Turbe. 74 000 Doboj. 2010. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . 2010. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. godine od 7 do 15 sati. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. do 31. 62/10 od 2.oslobodjenje. do 2.ba . 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje.: 3383202250044019. ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. godine. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2. br. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. 71 000 Sarajevo. uz dokaz o uplati iznosa od 100.

00 .00 . Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.16. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik.16. Neradnim danima pozivi se ne primaju. . adresu. Ukoliko se radi o neradnim danima. nedjelja i praznici. 20. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana.30 sati. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona.30 sati. istog dana. august 2010. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. JMBG i kontakt telefon). pozivom na tel. vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime.petak. istu mo`e prijaviti naredni radni dan. broj 033 94 33 00.

ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. kao izbjeglica. obrazovne. . Ramo na Vi{evicama ‘92. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. sli~na cijena je u Njema~koj. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. poslovneprostorije. ipak. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak.000 eura.a Danska je ostala negdje daleko. 37-godi{njoj Gora`danki. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. tako i u ostalim dijelovima @upanije. bori se. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. A. 7. U ratu je ona pru`alapomo}. predsjednik Odbora za izgradnju. demobilisanom borcu. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. augusta 2010. mnogoljep{a. jer bi svaki. prenosi agencija MINA. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. kako u ^apljini.16 BiH petak. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. maja 2008. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. posebno u BiH. dodaje Ismet. Posaonijenimalo jednostavan. 20. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. Akcija }e biti odr`ana 26.kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. Nema izlaza .Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. H. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana. bori se. morao sam otvoriti na tu|e ime. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom. A. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. poput i ostalihkom{ija. Ku}i je. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. Doktore u Sarajevu. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. . Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. Glamo~u. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. na Samarima.000 KM. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}. lice se izobli~ilo. a Suvad ‘95. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima.ali ovommladom~ovjeku je Bosna.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. Tomislav-Gradu. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. a sada je pomo} potrebna njoj. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. meni je va`no da sam uspio.000 KM. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006.U Francuskoj to ko{ta oko 75. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. ali drugog izlaza nema. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. H. kutubhanu(biblioteku). Temeljac je postavio. Otkazali bubrezi . radi. Kupresu. Doktori su mizu.no danas je tu. ali sad je sve uredu. ne osje}an dobro. I otac joj je preminuo nedavno.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. pa i radio u toj zemlji. Stid je. august 2010. odnosno dr`ave. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine. To je previ{e novca za nas. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. naglasio je Mario^uljak. administrativno-tehni~kesadr`aje. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. Izgra|ena su dva objekta sa 4.000 kvadratnihmetaraprostora. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. rade}i u bolnici. ka`e. Lijepa je to zemlja. Kako je saop}eno iz te stranke. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. pri~aponosnoIsmet. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. Odrastao je i {kolovao se. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. Kompleks }e imati odgojne. da nemam snage. . ipak. Onda su otkrili{ta je. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. hitno je potrebna transplantacija bubrega. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. kako ka`e.Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene.Mu~io sam se sa papirima. pri~a Ramiza. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. noge su po~ele da mi oti~u. .

u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. *** Cijene u koloni 3.16 KM 0. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0. august 2010.petak.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.159 KM 0. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.55 KM po pozivu 1 minut 0.48 KM 1 minut 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar .040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. 20. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. kao i korisniku kratkog broja 1417. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele. 1186) 0. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve.040 KM 0. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. predstavljena je u donjoj tabeli.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx.19 KM 0. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . navedene su u donjoj tabeli.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.19 KM 0.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e. za komercijalne svrhe.040 KM Napomene: * Grupe 12xx.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“.19 KM 0.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. .Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200.040 KM ▪ 15xx 0.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.24 KM 0. ▪ Slu`ba informacija TS (1185.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. 1186) 0.040 KM ▪ 13xx 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci.19 KM 0.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma.15 KM 0. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i. Definisane grupe kratkih brojeva. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera.040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.

18 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE . august 2010. 20.

„Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. . tvrdi Dan. ski predsjednik. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. Gusinju. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. Novi Pazar . Spomenicom Domovinskezahvalnosti. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je.. Redomhrvatskogtrolista. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. povezane sa vehabijama. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. O napadima na strance. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. ka`e Srb. Redom bana Jela~i}a. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un.. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. prenosi Srna. dnik Josipovi}. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. 20. izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. a {to je potpuno neprihvatljivo. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. august 2010. ni otu|iti. vedeno je u ovom priop}enju. SpomenicomDomovinskograta. Tako|er. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. kako je rekao Josipovi}. a ne oduzimanja metala“ na. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. Suljevi}. prenosepodgori~keVijesti. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. RedomAnte Star~evi}a. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. istaknuo je. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. . navodi podgori~ki list. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja. ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. Sukladno zakonu. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. dapa~e. me|uostalim. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. navodno. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. prodati. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. zastra{ivanjem ili pritiskom. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. nalazi od 100 do 120 vehabija. ni prodati. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju.petak. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . makar i neizravnim. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom.Retzlaff i Daniela Saxona. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. uz . ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. nema drugog izbora. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. U CrnojGori je u prvimreakcijama. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati.

godine. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima.20 SVIJET petak. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. Izraelski razorni napad na Gazu komisije.5 miliona eura. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. a on ih je preprodao. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. a u njegovom automobilu prona|en je kokain. Jo{ u junu italijanski novinar. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu.400 Palestinaca. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. ukradeni od aktivista. prema zbirnim podacima. kada ga je presrela izraelska mornarica. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. prenosi Srna. U tom napadaju. od ~ega stotine djece. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. ta ko|er. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. i 1935. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. zapravo jednom prijatelju.6 miliona ljudi Oko 4. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - . nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza. Bez domova 4. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. uhap{en je u Santa Cruzu. godine. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. a prenose agencije. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. zamotani u dnevne novine iz 1933. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. mahom civila. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji. javili su mediji. Cijena Prema pisanju lista. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. august 2010. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti. Aktivisti. prenosi Fena. ubijeno je oko 1. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. saop{tila je policija. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. ukupna {teta prelazi iznos od 79.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. konvoj. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. Pereda (79). me|utim. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“.000 eura. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. otvorili vatru. pi{e {panski list Publiko. 20. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. prenosi Reuters.000 eura. Kosturi.

dok ih je 37 povrije|eno.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije . a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme. . poginule su ~etiri osobe. prenosi u ~etvrtak Hina.3 posto do 2020. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. ogradili su se od njega po tom pitanju. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA). a jedna se vodi kao nestala. premjestit }e se u Afganistan. me|utim. Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. i 2007. 20. prenosi Hina. ^ak i bliski saradnici Obame. augusta. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. pribli`no400 kilometara od New Delhija. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. slu`beno zavr{ava. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. ubijeno je vi{e od 106. “Odgovor je: ne `alim“. kopilot. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. augusta. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. ^etvrte brigade Stryker. a proizveden je 1996. januara 2012. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. ve}inom`ena i djece.000 radnih mjesta. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. usvojen nakon maratonske debate. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. Helikopter je. poginulo je. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom.400 ameri~kih vojnika. u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. januara. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora.te da 1. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5.000 do 31. U nesre}i su poginulipilot.170. koje treba da se zavr{i krajem 2011. . Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . pustiti Irak.000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. septembra ondje ostati 50. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. General Babaker Zebari. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. . javile su u ~etvrtakagencije. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh.000 ira~kih civila.000. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. prilikompovratka sa proslavejednogro|endana.petak. augusta. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. Bush. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. stupa na snagu 1. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. me|u kojima Sarah Palin.do kraja 2011. klasificirana kao borbena jedinica. septembra u New Yorku. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. Posmatra~i. prenio je AP. Prema navodima vlade u Taipeiju. . august 2010. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. me|u kojima Sarah Palin. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. prenosiagencijaKyodo. Helikopter je bio uredno servisiran. in`enjerletenja i oficir za vezu.

Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju. .5 milijardi. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. prije svega. august 2010. Zahvaljuju}i tom projektu. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. do 2013. godine. a [vajcarci ~ak 23 eura. ali evo jednostavnogprimjera. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. novi {ef Grupacije. nadzor nad takvim ve li kim. Ecorus iz Holandije.6 posto. uprkos pove}anom prometu. To je za petinu vi{e nego 2008. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. . za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. “Sve je to jakokompleksno. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. Pored toga. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. Sloveniji i Srbiji. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu. Me|utim. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. osiguranja i dodatnih usluga. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. godinu. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. Osim rada sa firmama na terenu. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. {to je tri putavi{e nego 2008. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. 20. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. . me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. prenosi Fena. samo 1. Prema mi{ljenju Evropske komisije. usvo je nih 2002. godinetokomprvedvijegodine realizacije. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. pod kojim se. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. Ruski premijer Vladimir Putin 15. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. a koji tu robu proizvode. kao {to su holdinzi. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. “U Italiji smo moralirasprodati. a ve}e smo ve} proskenirali.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. a bila je ponuda od 50 milijuna. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. Tako je. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. Nakon {to je 2009. Britanci tro{e prosje~no 15. a izvezla 20 miliona tona. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. koji je realizovanpomo}u1. No. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. postavljena je nova Uprava. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. naprimjer. Sloveniji i Srbiji. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva.22 SVIJET FINANSIJA petak. kom plek snim. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. a kada je rije~ o kafi. naprimjer o zabrani rada djece.3 procenta. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. .5 milionaeura iz fondova EU. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. godine.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 . august 2010.petak. 20.

godine OSLOBO\ENJE . august 2010. 20.24 OGLASI petak.

petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 . august 2010. 20.

poljoprivrede.. a pro{le godine bila je 73. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH.708122 1.017235 2. KM) I .483938 26.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.207210 1.955830 1.487648 26. 08.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum. su iznosili 411. august 2010. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit. 20.785394 0. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka.750 metara. godine.Zato {to je u BiH sve vi{e turista . a 2009.955830 1. 485. {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara. i 7. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi.758935 0.247746 0. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz. i usluga. odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima.51687 BAM2.566448 0.463461 1. Istovremeno. me|utim.com. uklju~uju}i razvojni plan. U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva. re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu.470797 1.187 411. 2010 = USD1.078886 0. a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava.383560 1.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak. lovni speleo i druge turizme.012161 2. kongresni. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH. Ukupni prihodi .prihod od prodaje tercijarne rezerve kap. poput duge i snje`ne zime..050158 1.527516 0. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji.567864 0.014698 2.624 3.704590 1. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine.207728 1. aprila.871400 1.050033 1. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje. u prvoj polovini 2010. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? .368313 1. energije i infrastrukture. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma.523707 0.Zato {to je zimski turizam u usponu .prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH . plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara. 974 435.303 3 .sarajevobusinessforum.676 273. koja je odr`ana 6.VI 2009.206692 1.Lokacija . ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}. 2010.955830 1.706356 1. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine. kampovi.565032 0. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi. Svi projekti mogu se pogledati na www.Sveobuhvatni master plan.6 miliona maraka. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma. kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012. Travnika i Zenice .826000 0.247127 0. Povoljni klimatski uvjeti. 8.519898 0. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h). VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c.377601 1. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .049908 1. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs.VI 2010. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam. A.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama . Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni.20.079083 0.6 miliona maraka.053 • Finansiranje . godine. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima.866722 1.prihod od izvoza elektri~ne energije .274 72.656 80. plan kori{tenja terena. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.263162 0.480228 26. Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva.389519 1. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010.034 55.prihod od prodaje drugima u BiH .467129 1. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja.893065 0.262506 0. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3. TERZI] .371742 1. tri miliona maraka. ostvaren je prihod od 438.te~ajna lista . godine (hilj.5 miliona.Tra`eni iznos investicije iznosi 150. 08.Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja . Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske.992 101.433 • Osnovne prednosti . “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2.078689 0. Ovdje treba ubrojati i turizam mladih.776490 0. Povr{ina op}ine je 242 km2.780942 0.Potencijalna saobra}ajna povezanost .261850 0. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I .575 73. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.248365 0.broj 163 .303361 snositi svaka za sebe. logorovanja i sli~no.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.375171 1.4 miliona maraka. ove godine rezultati u tom smislu su slabiji.007 264.

U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. odje}a i obu}a. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. [irbegovi}. izvoza te sklapanja poslova. Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. Bosanskom Grahovu i Drvaru. Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. J. m:tel. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. godine. saop}eno je iz Valicona. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. a zna se ko dolazi na kotaciju. . a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. BiH je na 116. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a).3 posto. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. Npr. Glamo~u. proizvodi i usluge. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). prenosi Fena. mjestu od 183. a koju izdaje Svjetska banka. dodao je Jerlagi}. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. vizija i vodstvo. Tako|er. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. godinu“ rekao je direktor EPBiH . komunikacije. Hypo Alpe Adria bank. Raiffeisen banka. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. emocionalna blizina. Bosnalijek. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. rekreacija. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. namje{taj i poku}stvo. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. a slijede je Hrvatska (DB3d). jedan od razloga smanjenja dobiti. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati.1 posto u odnosu na juni ove godine. porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. da za oko sedam miliona maraka. radno okru`enje. je on. BH Telecom. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. UniCredit banka i Violeta). dok je za 3. tr`i{tu. Sa. U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. Kupresu. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. te pozicija u BiH. Eronet.000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. FDS. Klas. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. Tomislav-Gadu. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. Ma|arska i Albanija (DB4a). Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. javila je Srna. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. me|utim. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. 20. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). august 2010. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A.petak. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . finansijska dostignu}a. od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti.

......................... pod istim uslovima prednost imaju RVI............................2 ~asa Saobra}ajna geografija ............................Ma{ine i ure|aji ....... na adresu: Op}ina Fojnica........................................... poginulog.. 2...Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ........... 2010......... godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1.....460..................... 8..........................................Sto~arstvo sa ishranom......................... katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati........................................... 2011................. 4. 19............. 2010..... 10 ~asova ... 8....7 ~asova ............................2 ~asa ...... 544-362..........1 izvr{ilac Pravo .... Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: ............................ i 48........... 5......... .......O.Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30....................... umrlog i nestalog branioca.................... Dokaz o {kolskoj spremi 2............... i 28.......................4 ~asa ......................................... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja...........................Sto~arstvo............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala ............... 6....... broj 01-23-1194/05 od 16......1 izvr{ilac .......... USLOVI KONKURSA 1......... 4 ~asa ......................... Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“...... IV........................ ul........ 18..... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011................... broj 1793/10 od 6.................... 19......................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) ......... soba broj 4.. katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica..................... Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.... 14..........2 izvr{ioca Informatika .........puna norma ... 26.1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije...................... 1......... 8.. 9............................................................1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj ..............................................................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara ................... 10 ~asova ............................................ 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar)......2 izvr{ioca Njema~ki jezik.......... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1.................................. 2... broj 5 ili na broj tel.............. 46....1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik ..................... 10.....Robe u transportu ..................00 KM/m2 korisne povr{ine........................k..........................00 KM... Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam........................................ Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ........4 ~asa ........................ ing....... 3................... Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8......................................... katastar i imovinsko-pravne poslove .....4 ~asa .....................Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja.....18 ~asova .1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare.................. 3. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane...... Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15............. 15...................... II NAKNADA 1.....Kuharstvo . Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6.Slu`ba za urbanizam....................6 ~asova .......2 ~asa .................... Datum: 20.... Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: ....... 2 ~asa .....Uslu`ivanje .....2 ~asa ......................................................2 ~asa .... U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a...... NE OTVARAJ..........1 izvr{ilac Turisti~ka geografija.Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme........................................ a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini.............................................. Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu.... Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl..................................... 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te........... godine................ 7...po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30.............. 8.. Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta........Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ...................... 3 ~asa .................................... umrlog..................................... Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene......... 3... Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove......... godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica. 13........1 izvr{ilac ....... a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15........ 8 ~asova ...Prehrambena tehnologija........... godine Za radna mjesta po rednim brojem 3.. 23............ obnovu................. Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica............puna norma ............ Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja........1 izvr{ilac ...............................................................................................1 izvr{ilac Psihologija ........................................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare............puna norma ....odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona......................6 ~asova .......1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost .....28 OGLASI petak......1 izvr{ilac Historija ....12 ~asova ....... 11................ 9.........................................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida.....................puna norma . 030/544-361 i na broj tel.. 15...... Za radno mjesto pod rednim brojem 3.................4 ~asa ............... 20..................... 2.... O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom...... demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida..................... povr{ine 482 m2...... 11................. Bosanski jezik i knji`evnost ............. 12 ~asova ..........2 ~asa ............... poginulog.................................................................482 m2 x 30.................. 10............ Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: .......................................... 13........ 28.................. Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda.......1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara ............... upisana u DN — 1............................... III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1.......................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke ......... 6......................................................... god..... 2.................................................4 ~asa .....Kontrola kvaliteta..................................258 m2 K.....2 ~asa ... 2011....................... 24.........1 izvr{ilac Latinski jezik ........ broj 25/3)......... 8.......... Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5.. 16......6 ~asaova... 16....................................... 1 izvr{ilac Matematika........................... 2010....2 ~asa ...Vrtlarstvo............. Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti......................................................6 ~asova -Tehnologija zanimanja .. august 2010............ 17...1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ..puna norma ....... 8.......... 5......... Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica......................... Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure....................................Vo}arstvo i vinogradarstvo........ ~lana 13... tj...........................Osnovi cestovnog saobra}aja ....................................Poslasti~arstvo...... godine Na osnovu ~lana 45............1 izvr{ilac .... Odluke o gra|evinskom zemlji{tu.......... broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika...... Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta........00 KM = 14...... broj 01-05-185-6/10 od 25............................................ 8......................................1 izvr{ilac Engleski jezik ................1 izvr{ilac Informatika ............................................... ... POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}....... 21............................... 25... Fojnica.................................. Patriotske lige bb 74260 Te{anj....................................................... 29......................... 12................. 10 ~asova .... 2 ~asa ..... Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9.............. dipl.. gra|enje........... 27............................. nestalog branioca ....................................... 2 ~asa . novine FBiH“.. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3.... DIREKTOR Muharem Sara~evi}................... 8........................ 1..... godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica................................................... 30..... godine.................. 2010...............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ................... 18 ~asova ....................................... gra|enje.2 ~asa .. godine.. 2005.. obnovu...Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija .......................................1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta ............................................................................... Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4.............. uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit... 14....... obnovu.. Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10....... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)...... 6 ~asova ........... Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7.Prehrambena mikrobiologija...... prof............ stru~nih saradnika. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica............ Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa... godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj................. 20.............. Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011...puna norma ........................ 7........ a najdalje do 15..... 4............ 1 izvr{ilac Vjeronauka ................ 6 ~asova .....................................puna norma .............................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole...... Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje...................... broj 10-3817758/10 od 18. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije...1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare . Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi.............. 2010....................................... prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme..................1 izvr{ilac Estetika .. godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole............................................... odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu............................................... 2 ~asa ............. 2010. Prijava na konkurs....................raspisuje: Broj: 1813 /2010.... Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: ......... Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ...2 ~asa ..........Poljoprivredna mehanizacija ................. 12......2 ~asa ..... gra|enje... 22........................446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs.............. 6.............~............ godine.....

03 0.12 2.D.36 0 2.526. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.38 1.62 KM.11 KM.000 2.74 % 710. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.d. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.6(A) 0.D.590.20 26.d.635. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670.50 98. Banja Luka Republika Srpska . SARAJEVO 0.05 3.99 100 1.603.11 11.d.558 24.00 98.25 75. 20.120. cijena Min. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska . Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene.12 0.00 1.62 26.58 $ 0.003 31 29.50 KM.48 -2.35 % .50 94.939.446.38 1.361.00 $ 3.10 26.d. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55.00 207.51 1.d.933. Kurs ovog emitenta iznosio je 175.400. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.581. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska .848. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.206 2.013 1.00 78.03 16. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.01 SASX-30 820.025.968.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192.3 1. Banja Luka.00 0.46 10.25 $ 0.599.02 27.473 0.50 98.235.238 vrijednosnih papira.00 KM.473 0.00 84. avgust/kolovoz 2010.91 KM.d.32 KM.80 KM.80 8.75 $ 0. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.18 32 30.20 0.1 2.petak. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.00 175.147 1.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.67 175. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.d.00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 27. SARAJEVO ENERGOINVEST D.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .20 10. august 2010.67 KM. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.2611 200 90 2.00 0.25 0 0 -0.00 84.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska . Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95. Banja Luka (9.d.344 1.d.1 0.d.00 KM.831.615 26.00 15.000 385 1. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.KOTACIJA Boksit a.473 0.09 % 434.450.62 KM.06 63. Trebinje Telekom Srpske a.05 27.56 7.06 11.d.599.00 0.389 obveznica.izmirenje ratne stete 4 3. kroz 89 transakcija.220 10. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.56 0.00 14.584.91 0.63 75.66 KM.30 BIRS 1.27 1.86 KM.98 1.06 63.67 175.00 98. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA . trgova- Luka (-2.10 4.50 10.54 posto.489 vrijednosnih papira.20 22.7 -1.67 -46.135 $ 0.333 507. od 46.00 0.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892.968.23 $ 0.20 21. Promet na kotaciji iznosio je 70. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.161 3. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D. po prosje~noj cijeni od 1.54 0 0.39 FIRS 645. Banja Luka ZIF Zepter fond a.6871 31 29.30 89.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.90 470.d.36 3.07 7.26 3.70 84.66 0.205.467 2.62 351.264. Sarajevo u iznosu od 2.d.d.459.00 0.545.d.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska . Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a.70 84.18 32 30.434.72 3. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.04 -0.86 3.48 posto.80 2.00 78.36 % 18.51 KM.90 380. cijena Min. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.28 1. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.6 0.94 4. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.1 10 -7.597. godine OSLOBO\ENJE 1.30 89.00 4. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.140 40 15 12.69 % 2.392. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d.50 98.54 0. Banja Luka Trznica a.06 0.600 100 2 41 1.543.651.42 16.526.396 9.18 KM.400.25 posto).695 1.393.d.35 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 16.70 10. Teslic Elektrodistribucija a.83 KM.28 KM.20 2.62 4.00 78.D.91 0. Banja Luka.35 3.645 31.25 75.00 KM. Milici ZTC Banja Vrucica a.694 dionice.00 561.8607 9. Sarajevo. po prosje~noj cijeni od 0.40 % 1.01 4.206.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.28 posto.000 11.08 63.91 0. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.3 3.70 KM.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19.03 -16.62 2. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.50 94.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER.461 4. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.69 -10 2.00 98.20 1.72 27. kursa (%) Max.284.48 posto).54 0.30 89.40 0.27 KM.755. Banja Luka Bonel a.534 9.72 2.625. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.26 KM.660 4.54 0.34 36. avgust 2010.38 1. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.70 84.662 670.40 posto i dostigao cijenu od 0.26 0.23 151. Sarajevo. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.396.69 10.99 -0.00 84.10 KM. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA . po prosje~noj cijeni od 3.10 26. trgovalo se u iznosu od 470.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a.68 KM.35 KM.396.67 SASX-10 943.D.31 % 4.800.00 21. Sarajevo u iznosu od 36.30 10.d. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.70 8.6 0.000 dionica. {to predstavlja rast cijene za 9.10 26.d.63 KM.625.603.00 150.715 3. trgovalo se u iznosu od 14. Kurs ovog fonda iznosio je 3.00 4.d. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3. Banja Luka.13 KM.25 -1.50 94.03 3.18 32 31 31 30 3.80 $ 0.49 32.32 0.05 posto.

Objekt je priklju~en na infrastrukturu . ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. strunja~a. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. H. Kom{ije iz okolnih ku}a su. ali ne mogu sam predstavljati Vladu. napomenuo je ministar obrazovanja. Medicine rada. dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. a sad ih ima 500. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}. koji.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. . novanja iz zdravstva. prema ugovoru.. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e. napomenuo je Mehmedi}. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a. saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u.177. ali kako je istakla Her ce go vac.Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. tako|er o~ajne. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. . dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . ogor~en je D`ananovi}. Bra}e Be{o.Ni{tanovo. a i ubjedljivo su najjeftiniji.Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. Ovo je sramota. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa.. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. upozorava D`ananovi}. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. dio Vrbovske 169 . Sportske medicine. Upravo taj vodovod. napomenula je Hercegovac. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. 20. opreme za fiskulturnu salu. J. kazao nam je nedavno Muhudin Planja.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. firma ima obaveze prema ugovoru. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. klupa. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. . Bio sam i u Op}iniNoviGrad. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. sanirati ulice Adnana @uni}a. koja se odnose na nabavku namje{taja. dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. Trnini}a. Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. tra`io sam prostora zbog novog zakona. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. stolica. ogra|ivanje dvori{ta. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. kazao nam je premijer Mehmedi}. koje mora ispo{tovati. a vrijednost radova je 219 hiljada S. dodala je Hercegovac. . istakao je premijer. august 2010.Insistirao sam na glasanju. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. a). Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. . Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. op. ni u Op}inu. Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka. zna~i ko{eva. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati. Kako je kazao Mehmedi}. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. Pa neka neko ka`e . ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. IsmetD`ananovi}.~etiri mjeseca. . osamdesetogodi{njak. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima.. . Zavoda za javno zdravstvo. kazao nam je Cuplov. lopti. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. a ju~er samo u jutarnjim. . Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu.~ikma. .. sanduka. naglasila je Hercegovac. E. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje.. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta. . Zamislite dokle je to do{lo. kao i obrazovanja. Hu. podsje}amo. M. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja. telefona. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama.Sarajevo je metropola. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka.. Tako }e firma Euroasfalt. J. maraka.

30.30 sati. Tako|er. 16. Beograd svaki dan u 6 sati. AUTOBUSI Antwerpen. Srebrenica svaki dan u 7. J.30.25.25. 220-435 Kanalizacija 203-059. Bosanska Dubica svaki dan u 14.55. Cirih 11. 18 i 20 sati. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.15 sati. AVIONI Polasci: Beograd 6. subotom u 17 sati. 122.30. Poljine. Mastricht utorkom. 10. 14.20. 12. kako su naglasili iz Op}ine. Paris. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom. subotom u 17 sati. 16. 13. Ankona 10.30. Bugojno svaki dan u 10.55. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ.30 sati.45.30.58. 19 i 22 sata. 8. 16.30. [tutgart i Uhlm.55. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju.30.petak. Velika Kladu{a 15. 10. Biha} svaki dan u 7.30 sati. Essen. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta.15. Hamburg. 13.30.15. 207-777 Vatrogasci 123. petak i nedjelja u 8 sati. a kako su kazali u Op}ini. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16. Ljubljana 16.30.39 i 18. 18. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. 11. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati. 10. Busova~a radnim danima u 10. a radnim danima u 7.45. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em.50.45. a radnim danom u 5. 14. 20.30. Tuzla svaki dan u 5.30. 206-666.30 i 18. M. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980.30. Konjic 7. Be~. Kakanj 15. Helsingor utorkom u 12. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska . Plo~e 10. 9.45.52 i 19.45.30.45.05 i 20. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati. Frankfurt. 11.28.30 do 10 Igman skakaonica.30 sati Dobrinja 29.40. Beograd 17.30. Olovo svaki dan u 5. 20 i radnim danima u 9. Skadarska 1.30 sati. 12. 10. 21 i 22 sata. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.668-259 Toplane 650-979.30 i 19.45. Utrecht utorkom u 8. 13.30 i 19.30 i 17 sati. Trebinjska. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.45 i 21. 6. Plandi{te.30 i 16.55. 13.15 i 13. Hildesheim. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. 12. 14 i svaki dan osim nedjelje u 16. 11. 13.30 autoputem.18.25. a radnim danima u 6. Bruxselles. Karlsruhe. a radnim danima u 6. subotom u 17 sati. Pored finansijskih sredstava. 15. . Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja . 16. 16. 18.35.30.35. Ni{i}i 2 i Nova mahala.45. Konjic 6.52.30.45 i 15. 14. Mannheim.45 i 15.15 sati. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.30 sati. Istanbul 14. Bijelo Polje utorak.45. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat.30. 13. od 8. 13.30 i 19.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva.30. Minhen svaki dan u 8. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje. 10. ~etvrtak i nedjelja u 20. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita.25 i 18. Time.16. Minhen 12. 14.20 i 22. Roga~i}i i Roga~i}i 4.30.30. 18. Zenica 4. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje. Budimpe{ta 6.23. 17. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8. Zagreb 6.15.05.30. 15. Hrasnica vrelo. Zagreb svaki dan u 6.12.30. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada. Ankona 17. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII). Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor. 14. 11. Kasindolska 2. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka. 9. 15.20.15.30 i 22 sata.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava.30. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. 15. 8.30 sati. Ze ni ca 6. po izradi projekata. 17. 18. 12. 8. Ljubljana utorak. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama.30. 12. 15. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1. Graz svaki dan u 8 sati. Duizburg.15. Banja Luka 6.05 i 18. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini.30 i 22 sata. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350.30. 14.30. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS . 17.30. septembra bit }e skra}ena.30.30. 15. 13.15.30 i 18. Banja Vru}ica u 15.30 sati. Skoplje. Budimpe{ta 15.30. Berku{a mala.45. Hanover. govori ova slika. 16.30.30 sati. 16. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati.000 033/ 223-366.45. 11. Dubrovnik svaki dan u 7. 12.Kod`ina . Zenica svaki dan 6.35. Den Hag u 8 sati utorkom.30.30. 664-115 Hitna pomo} 124.40. 8.30. 10. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6.42 i 21.15 i 17. 15. S. Split svaki dan u 10 i 21 sat.36.30. Rennes.37. 10. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati. Be~ 8. Nusreta Fazlibegovi}a. Forshjam. petkom u 13.30 sati. Banja Luka svaki dan u 9.30 i 15. 17 i 18. 6. Ora{je svaki dan u 6. 10 i 21 sat.22 i 20. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati.15 i 19. 16.30 sati. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a.05.15 i 18. 10. 7.30. 12. 17. Mekote.30 do 9.radnim danima u 7.30 i 15.10 sati.30.30 sati. Pljevlja svaki dan u 16 sati. 14.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje. Kamenja~a.30 i 14. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. 13. poput Imamovi}evog.30 i 19 sati. Te{anj svaki dan u 7. 13.30. 12. Gora`de svaki dan u 8 sati. od 8. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.30.30 sati Bjela{nica apartmani 4. Ljubljana 15. 12.55. 8. ionako uvijek posje}eno mjesto.30. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu. u samom centru grada. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14. Dortmund.Ferida Srnje minibuska linija Otoka .30. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe.30. 9. Travnik svaki dan u 7. Kakanj i Visoko svaki dan u 6.a radnim danima u 5.30. Makarska svaki dan u 7.30. 13. 14. 10.45. Istanbul 8. Budimpe{ta 14. Zagreb 7. Minhen 13. Kakanj 18. subotom u 8 sati. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure. 20. Plo~e 7.10.45. 14.30.40 sati.45.59.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S. Cirih 7. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17. Visoko radnim danima u 10.45. Trebevi}ka. Bosanski Brod svaki dan u 12. 17. 9.40 i 19.45 i 20.30.30.50 i 18. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ .10.30.30.30. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. 12. 14. Be~ 14.Mojmilo do 10.45. Vare{ svaki dan u 8. Bijeljina svaki dan u 5 sati.30.30 do 16 Adema Bu~e 3. te radnim danima u 9. vrvi od na{ih sugra|ana. a radnim danima u 15. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.30.30.30 sati. Pale svaki dan u 7.50 i 13.15 sati.30 sati. Magistrala i Zujevinska.30. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK. 8. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. 15. 9. Banja Luka 12. 15. Grada~ac svaki dan u 8. 11. 14.30 sati (preko Tuzle). Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.25.45. 15. Br~ko svaki dan u 6. august 2010. Beograd 11. Stari drum. Breza svaki dan u 7. Berlin ~etvrkom u 8.45 i 20.27.45. Beo grad 11.35.20. ~etvrtkom u 16 sati. Budimpe{ta 21. 11. Sanski Most svaki dan u 15.15 sati svaki dan.35. Zvornik svaki dan u 15. 13. Kiseljak radnim danima u 16. .19 i 20.

do 5. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . Zdenko Le{i} i Angela Richter. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. Sarajevo). Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika. a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. sa svojim osniva~em. Stevan Tonti}. opet.2004. nakon zavr{etka rata 1999. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. Pa i jednog Nemca . a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. dana{njem Sankt Peterburgu. On u svom romanu govori finim. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH.. Amra Bo`ovi}. Irena Mari}. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu. do 5.100. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. Marko Ragu`. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}.dovodi do trauma i nerazumijevanja. Lela Alimanovi}.” . koliko ih je bilo u konkurenciji. “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima.. vrijednostima i vremenima. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. o gradu pod opsadom.32 KULTURA petak. u njima dostupnim tehnikama. st.“ . Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}.budu}eg ratnog zlo~inca. od doga|ajâ.u [vedskoj. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) .. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. godine. prona|en u biblioteci . . Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. a situacija se nije promijenila ni ovaj put. u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. maja 1999. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . novelistkinja. Jasmin Hasanovi}. oktobra 2000. Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. bake.. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8.prabake. Nikola iz Metkovi}a. Sr|an Mr{i}. o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. ove godine je zapjevalo sedam klapa. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . izlo`ene su i fotografije. mrtvi znaju. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . ska) . “Kaja. Dalila Krasni}. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu.. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse.2009. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum.. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . socijalnih. Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke. i to doma}a klapa Neum. niotkuda“ (HrvatAn.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima. brzo shvata da su ljudi.. izabere njih pet u u`i izbor. te klapa Sv. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. obja{njava Natalija Metelica. odlazi na jahanje. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. [.000 KM. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7.Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. sa svjetovima. Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. pisma.Grabi}. 20. klapa Narenta iz Mostara. te kao prvu osobu susre}e H. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. T. profita i saprofita. pored toga {to proslavljaju mali jubilej. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom.2005. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. Me|utim. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale. slijepim osobama. i Bekim Sejranovi} “Nigdje. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format.. rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. naglasio je Durakovi}. tragedijama. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca.Me{e Selimovi}a. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom.Grabi}. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e.. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan. ratna emigrantica. . njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . A. vjerskih i politi~kih previranja. Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju. na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. Beograd). “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat .. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. . Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) . klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. \or|e Uzelac. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske.2008. ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. Unterstadt. ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji. poreklom Mongole. a to su Brajevo pismo. s pozicije „ugovorene usluge“. tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. Ivona Juki}. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. klapa Signum iz ^apljine. vidjet }emo. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. septembra u Bugojnu. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. Stevan Tonti}. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. Goran Vrhunc.Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku. Zagreb). (Hrvatska). u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“. august 2010. Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu.000 KM..2003. Sakib Pleh. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. izdanje i odr`at }e se od 2. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. godine. valjda. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu.2007. Zagreb). Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH.2006. na kraju 16. Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta.Ku~i (Fraktura. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. velikana pisane rije~i . Pru{~aka. K. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. a pred njim je. Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno.” .2002. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana. do 26. u Parizu.

august 2010. godine OSLOBO\ENJE .34 OGLASI petak. 20.

. If you are highly motivated.. dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo......... treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka......UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104.. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET ."Klini~ka farmacija" ....... a za ta~ku 2. experience and resources to help people build a better life. .nastavnik u sva zvanja......1 izvr{ilac 2. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2.1.nastavnik u sva zvanja... treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo... treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija."Farmaceutska hemija" ."Uvod u farmaciju" ..4. uvjerenje o dr`avljanstvu........."Metodologija nau~nog rada" 2.. capable of working independently in a complex environment... prepis ocjena. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.... ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network......nastavnik u sva zvanja............... enthusiastic..... 2. sva zvanja .undp... kopija nau~nih i stru~nih radova.. podno{enje primjedbi...... izvod iz mati~ne knjige ro|enih... a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1.......3... .............. Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu..2.......1.. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.. diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka........."Imunologija" .... kopija diplome o zavr{enom Fakultetu. Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta.. fax: 033/552-330 or at registry@undp......... broj 43/08).... energetic............ i 2.... Kandidat se bira na puno radno vrijeme.....3.4....... analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost..... doktora medicinskih nauka... 71000 Sarajevo. odnosno stru~ne oblasti za koju se bira.. informacija. pro-active... Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva......1 izvr{ilac 3. ...... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu.... Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3.. phone: 033/563-800.. Kandidat pod ta~kom 1.......... uvjerenje o dr`avljanstvu.. enjoy challenges... Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka....... Kandidati pod ta~kom od 2. Pravilima Univerziteta u Sarajevu. Poslovnika o radu.. Kandidat pod ta~kom 3.. 1.. se bira na puno radno vrijeme...."Kontrola lijekova" ....... op}ina Gra~anica).. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi...4.ba..... august 2010. 10-082 to UNDP Reception... Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo.... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu...... ....3. Pravilima Univerziteta u Sarajevu....... advocating for change and connecting countries to knowledge. Aleja Alije Izetbegovi}a 2...... mi{ljenja i sugestija... Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica.. ~lanova 186...ba. 2. 48 Mar{ala Tita Street.... 20. kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. vr{enje uvida u dokumentaciju. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu....... Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II.... Pravilima Univerziteta u Sarajevu............. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu..... Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica.......... .. we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www....1 izvr{ilac 2.... op}ina Gra~anica 1....nastavnik u sva zvanja .. treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo......1 izvr{ilac 2. poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo................ Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka ..... ~lana 2. 2. c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne...1 izvr{ilac III.petak... a kandidat pod ta~kom 2.. izvod iz mati~ne knjige ro|enih..2.. Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No...."Istorija farmacije" . Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2. b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije.. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija).......1 izvr{ilac . i 188... Kandidat pod ta~kom 2.

mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. Usitnite je u blenderu i popijte sok. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. da im bude sve prijatnije. Ali. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. trebabitioprezan. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. be` ili tamnocrvene. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. TRENDOVI LJEPOTA. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. Me|utim. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. dobro promije{ajte. Ukoliko radite kancelarijski posao. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. u nekim stvarima i neophodni. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. Koraljnocrvena. pa tako i sa ovim. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. . mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. 20. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. Izbjegavajte prevru}e kupke. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. da ne bude sve na vama. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. sa svime. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. Ukolikopodignetenoge dok spavate. Mrkva je krcatanutrijentima. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila.8 kilograma. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. Javljanje na telefon. To su esencijalnemastikoje se. oni tako|er donose i dosta stresa. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. mo`ete uvesti izvjesna pravila. jarkoru`i~asta. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. august 2010. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. bilo da su predebele ili pretanke. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. a {to se elek tro ni ke ti~e. da razgovaraju u toku ve~ere. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. RECEPT DANA MODA. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. Dodajte malo bra{na. Pijte sok od mrkve Mrkva. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. STIL. KOZMETIKA [okirajte jarkim. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje.

Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. Studiji kao {to su Gameloft. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura. ne znamo gotovo ni{ta. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. dok je Facebook imao 43. Frogger. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. uklju~uju}i Assassins Creed. Nokije N9. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel. Google je. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. O ovom ure|aju. 20. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a. august 2010. . automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. Konami Digital Entertainment. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. Zanimljivo. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija.petak.3. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. Guitar Hero 5. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. Google je imao 143. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). navodi se u izvje{taju ComScore firme.3 miliona posjeta u junu. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. Splinter Cell Conviction.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. Tako|er.1 milion. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja.264 AVCHD codecima. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. Video se kodira naprednim H. Namco Bandai. koji je ipak jo{ na nivou glasine. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. Tako|er.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. Halo Waypoint. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. PhotoshopExpress 1. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. Castlevania. Bejeweled LIVE. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. {to u~inkovito {tedi bateriju. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. Dostupan preko App Store. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. zajedno sa svim informacijama.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. ovo nije kona~na verzija ure|aja. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra.0 softverupdate ili kasniji. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima.

u prvom redu borci. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. pored legendarnog Hujke. mladosti i `elje za isticanjem. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. koja se sve vi{e {irila. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. Bio je uzor svim saborcima. izme|u njih do{lo do udaljavanja.zabranjene knjige. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. nadam se. Nekoliko mjeseci pred tragediju. Tog proljetnog dana oko 12 sati. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. Na kraju. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. nije igrao na kartu pobjede. Emir. budu konfiskovali. nekoliko minuta kasnije. stoje}i u redu pred carinom. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. 20. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. Prijeke naravi. ali merhametli du{e. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. ljepu{kast momak. objavljen iste godine. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. godine. ali svojom sadr`inom. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. ipak. i razbila se. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice.38 FELJTON srijeda. upravo stoga {to se suvi{e nadao. Me|utim. ovu borbu spominjem samoovla{. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. nao~it. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. Krupan. koju Pasternak nije stigao da ~uje. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. napisana 1961. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. narodnog proroka. otprilike u isto vrijeme. Kada se . koji su glavu nosili u torbi. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . kroz masivnu cenzuru. sna`an i neustra{iv momak. da mu se na|e pri ruci. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. u osnovi pristojan momak. maj petak. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. Kroz tu rupu. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. Na nesre}u. brinula se o Emiru kao o djetetu. ~ak i diplomata. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. Ipak. vu~e korijene iz rata. Samizdat i Tamizdat. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. odmora. august 2010. kao stariji i iskusniji. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. a kada bi i navratio. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. vrije|anja i psovki. ugledu i njegovoj dobroti. Po{to je izgubila upravljanje. konce izvuko{e kao nepotrebne. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. kako se zvala Emirova supruga.vakuum. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. me|utim. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. uvijek bi prvi popu{tao. 5. Mirze. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. Nastojali su ga odobrovoljiti. On je postao uzor momcima u gradu. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. i o~ito ga je iskreno voljela. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. te Tesle. Imali su preksasnog sina. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . Medutim. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. izgurati njegova kolica na cestu. O njima }u. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. nao~igled svih. godine. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. advokat. 1989. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga.Arhipelag Gulag prije no {to je. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. Bio je nemirnog duha. 1972. Nije ni ~udo {to su poslije rata. Arifa. ~lanova zvani~nih delegacija. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. ako se ne varam. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. A {teta. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. Ima u romanu i slabosti. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. To je istina. U vrijeme rata imao je 24 godine. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. probijali su tunel s dva kraja. blago re~eno. Ovogaputa. Nakon tragedije. pa se zatim vra}ali u domovinu. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. naj~uvenije melodije XX stolje}a. tenk je ostao u vatri. su suvi{e skloni blagodarnosti. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. ali i mnogoheroja. odli~nog u~enika u {koli. nezgodna stranka. Jednom zgodom. Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. njegova prva supruga. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. izrazito jake konstrukcije. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. vladinog u~itelja. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. . pomo}i mu. godine. mnogi mladi}i. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. ilegalnim knjigama u koferima turista. mada je bio osrednjeg rasta.

ve}e i od nje same. Bogu hvala. “Filozofija i religija“). ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu.jetzv. niti polako kora~ali va`ni Staljini. Sedamdesetih godina 20. s palcima zadjenutim za prsluk. do novembra 1989. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom. advokat. hi izbjeglica napus le su vni grad je. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. kada je smijenjen sa svih funkcija. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. . Moje tuma~enje Emir nije prihvatao.Nablikalama. godine u Lokvama. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72). u atentatu tokom predizborne kampanje.. 1975.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. Emir Londra je bio. po mogu}nosti. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976. 20. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. ali `eljno. Mocart.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. okrenuta ljudima. i 19261929.Rusketi1994. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki. Emir je naredio svom prijateljuHasi. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. Emir je pozvao policiju. zato se njegov vijek i raspao . kao njegovi savremenici. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. \uru Jak{i}a. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra.. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. Semir se povla~ionazadprematoaletu. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. dje~aka na maj~inoj sahrani. pogi lo je u tjeli 1944. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. koje je. Emirovasupruga. republika nost od 1991. podlegao je ranama narednog dana. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom.OSLOBO\ENJE petak. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. dobi 1994. (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka.. Bio je sudski pripravnik (1967-69). ris euka “@ivot nije san”). pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. maja 1991. jedan od Okto ske volucije. Za razliku od dramskih pozori{ta. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. “Da i ti“. sudija“ je autobiografskog karaktera. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. ali ne i sa njegovim djelom. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse. tri puta se~no {tampan u 39 blju. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. a ispoljavala se njegova. nestrpljivost. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. tvo je plani- 1741.. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. Jovana Jovanovi}a Zmaja. i u najte`a vremena. jer me na to tjerao advokatski kodeks. Naravno. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“).kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. odlu~an da se preda. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. avgusta. ulazili u Dnjepar. kada je izgubio na izborima. godine. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. @elio je da {to prije do|e pred sud. ~iji su prsti izgubili elasti~nost.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. To se ponavljalodanima. koliko ih ukupno ima na svijetu. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. kru`io nad gradom oko tri sata. august 2010. a ne ikonama. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). Betoven. ali u njemu. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi.Prestao damjepislist “Danica“. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. ili Jurija @ivaga.UbisznatrekaoluLavTrocki.manNovomniSajidu. ulazili u bazen konzervatorijske muzike. od februara 1860. u vrijemeprekr{tavanja. Rat u 1996. 1977-83). koji je iz Beograda poletio ka Malti. koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog.Kvazimo1959. a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. (“Vode i zemlje“. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. da se izdigne do visine njegovog duha.Jakova Ignjatovi}a. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju. Dodu{e. umrla je Raisa Gorba~ov. Sada je u penziji. 1988. sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. ksan neka pot1983.od zavisti. Nekad je Pasternak. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. A bio sam sibirski mom~i}. sjekire i lopate. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. po Staljinovom nalogu. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. “Filozofija mitologije“. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. Jovan Skerli} 1877. a kada je ispraznioredenikpu{ke. ina~e uro|ena. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. premijer Indije od 1984. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. 1999. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. sretali osobeni vjernici. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini.* . vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima.krapunabliprosrpskavisuji. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa.SAD lanI”raleMars. godine.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. a za kasnije }emo vidjeti. testere. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. nezgodna stranka. Ubijen je 21. i 20. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. Cajkovski. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940. op}ina Stolac. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. na vratima pojavila Vi{nja. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. Grig. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. stigav{iovamo. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. Trocki. {to prije napusti zatvorsku }eliju. jednostavnomnaracijom. dr`a en predsjednik Fran od 1913. jula 1966). Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. ko je 1872. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. Lazu Kosti}a.. koliko njegova osobena religioznost.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. pile. tom pozornicom nisu se. Prhvatio sam se odbrane. Mehmed [ator je ro|en 1940. Lara Juriju postaje Bog. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. gdje su se. na primjer. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. postojestraniceremekdjela. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. boja`ljivo smo.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8. tako|e lagali. povezivalo jo{ ne{to. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. U bolnici u Minsteru. 1920. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. lijan pje Salva re do.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. 1854. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. ponekad. godine FELJTON nastog kumira. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. ~lan 1860. na{ao. a potom `estok protivnik. i ponovo premijer 1922-1924. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. bezuslovno.000 metara. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost). Sjetite se. da mu dodapi{tolj. osim muzike. Neznabo{ci. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. kao {to su stari Slaveni. Francuske aka mije uka.U ParizudartiSa{a1967. blago re~eno.Balti~ka SSSR-a.. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. Jurij Lari postaje Bog.

briga o `ivotinjama lutalicama.neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova.. ustava Bosne i Hercegovine.. broj 49/05). Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika.VI stepen gra|evinski smjer .. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta.diploma o stru~noj spremi.priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica. V. . . projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina.. godine Na osnovu ~lanova 23. . Statuta {kole..u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti. III. dipl.1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: .. . 77 240 Bosanska Krupa.NE OTVARAJ Bosanska Krupa.Vatrogasac operativac-voza~ . .. + 387 37 471 120. du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. 2011.ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu)..V[S . Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture. Ustava Bosne i Hercegovine. .. godinu.vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana.prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika. . Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. 16.. tel.. i 30. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no . elektri~arske. a u vezi sa ~lanom 108..u~estvuje u izradi. . ... . . da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. kemijske..9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010. Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom.. . 2010. oborinske vode). deratizacija. ..40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak. ... Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: .da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 7/09... ~lana 43.. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. odnosno u Bosni i Hercegovini. 2. . ....da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. 20. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture. 8.. august 2010. Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" .. odnosno u Bosni i Hercegovini. gra|evinske.. dipl. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 2. .. Nastavnik razredne nastave . s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su.. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4. stav 6. broj 4/09.da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.. {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova. Posebni uslovi: . da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“. .izvod iz mati~ne knjige ro|enih..polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): .. . 5/09. ..ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“.. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108. 11/01 i 17/04) i ~lana 79..1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi .... +387 37 471 089.. . .KV.diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija). ..u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture.. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16.......najmanje 1 godina radnog sta`a u struci .radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa. br. pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca..uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).opcinabosanskakrupa.radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije.da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca. .. broj 4/09.ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole. 3...radi na izradi programa.. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima..1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) . + 387 37 473 263 www.polo`en stru~ni ispit . odnosno BiH. ecc.obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta. .da je punoljetan.. 9/09.. Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce... Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva. da je punoljetna osoba. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta..radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva. 2010. .da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH.net. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". vodovod. ukoliko budu primljeni. ...1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja. stav 2.. 70 230 Bugojno. . na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje. .odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20.radi na izradi programa. implementaciji. 5 ~asova nastavne norme sedmi~no .priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade. . .uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. metalske.. 7/09. 10/09 i 12/10).na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera. . 8. . .dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje. godine. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. .... 7. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: . 5..dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije.2 (dva) izvr{ioca II.za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku...uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak..uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca)... Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: . uklanjanje valioni~kog otpada).: +387 37 471 088.. 2. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova ... 8. godine 1. Napomena: 1. kao i neblagovremene ne}e se razmatrati. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa"..1 izvr{ilac Nastavnik geografije... Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci.polo`en voza~ki ispit C1 kategorije..ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31. . . OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I. 3 ~asa nastavne norme sedmi~no . Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje. i 23. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete..u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture.... 4.vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade . . . ...da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture...da nije stariji od 25 godina `ivota. e-mail: opcina_bkrupa@bih. ..dokaz o radnom sta`u.1 izvr{ilac Nastavnik informatike.. 5/09. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24..da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine..NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. a u oblasti komunalne infrastrukture. 16.izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca). pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09).. .. novine SBK/KSB... 2010.. godine Obra|iva~: Sead Gorinjac. Potrebni dokumenti: .com..ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 . 20. august 2010.petak.

a karijeru je zavr{io u Locarnu. Vitez. mo`emo pro}i dalje. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. nije bitno {ta je bilo. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka.Sloga (Uskoplje) 0:6. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. Istina. igrom. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2. Naime.FK @eljezni~ar. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. koji se poslije vadio da je umjetna trava. Omladinac . Uostalom. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. menad`er {vicarskog Young Boysa. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. i 22. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. Sp. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“.Grude 4:0. Branitelj. Uostalom.Kiseljak. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa.Vitez. prije svega. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011. FO^A: Sutjes ka . 20. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. JAJCE: Maestral 95 . Na ime. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane.Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. Unis te pobjednik susreta Bosna . Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. LIGATA pak Evropa ligi. ka`e Petkovi}. kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. . august 2010. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja.@ep~e. imamo prednost od jednog gola razlike. kada su ga svi pre`alili. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. avgusta. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone.Mionica. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2.Biser i VOJKOVI]I: Famos . realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. ve} {ta }e biti. spu ta la nje go ve igra~e. podsjetimo. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}.@eljezni~ar. a pobijedili smo i Engleze. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. BUGOJNO: Iskra . od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . to su: Jedinstvo . nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. AC Belinzonu. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. Naime. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. Voljom `rijeba u 1. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu. 21. “To je veliko priznanje za moj rad.. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh. nego on. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. ali i 3:2 je solidna prednost.. VISOKO: Bosna . i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. Zato su. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}. Tamo je nastupao za Chur 97.42 SPORT petak. Istina. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje. tvrdi Pet ko vi}. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH .. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. Ubrzo nakon toga. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. a uz to je i sjajan igra~. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). Prvenstvo po~inje ovog vikenda. ali i 3:2 je solidna prednost.Biha}. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. S.SA[K Na pre dak. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. ^oli} je. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak.Usora. a Senad Luli}. Li..” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. J. FC Martigny. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. Me|utim. S. Petkovi}. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. ili J. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. ko. RODO^: Branitelj . GO RA@DE: Gora`de . s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. Sp. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. koji se trenutno oporavlja od povrede. na kojoj [vicarci igra ju. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. Sloga. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. FC Sion. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto.

mahom igra~a i klupskih du`nosnika. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. umjesto sedam dana ranije. [e. . kada je na Tu{nju gostovao Travnik. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. pogodio protivni~ku mre`u. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. no mi idemo po pobjedu. J. te SIPA. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura.petak. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. august 2010. augusta.. ipak. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. ba{ poput onog pro{losezonskog. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. s obzirom na to da na{a zemlja. ali i zbog dobre igre. Prvi je ve} u subotu. godine.. pa do telefonskih poziva. po~ev od bankovnih transakcija. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25.. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. D. Zaista smo igrali dobro. Na pitanje. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. No. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. igrane2009. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. Slu`ba za informisanje UEFA. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. “O~ekujem tvrd me~. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. kako nam tvrdi na{ izvor. koji je i u drugom kolu. Za sve. dokazuje suprotno. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. nije ta~na. zbog sumnji za namje{tanje. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. jo{ nije stigla na red. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. defanzivac Slobode. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. potvrdili da istraga postoji. navodno. Samir Duro. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. @eljo je dobar protivnik. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. Osim utakmica Premijer lige. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. Atmosfera je pozitivna. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. Tako. Istraga od 2007. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. Na kraju. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. Travnik. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. . zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. Tako|er. postoje dokazi. R. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. Naime. te jo{ neki klubovi. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. dakle. koje nismo realizovali“. Z. ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . pod sumnjom. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. 20. koja se vodi jo{ od 2007. A. Mi. Slavija. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. godine. kada su na{i klubovi u pitanju. te igra~a. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom.

Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D. Z. Zrinjski 11. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. [iroki B. Rudar 2. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. izjavio je Vare{anovi}. ~etiri DFBPokala. a prema njegovim rije~ima.44 SPORT petak. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. Rival je Zrinjski. Budu}nost 15. mislim da je pristup bio pravi. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. “Budu}nost nam je nepoznanica. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . rekao je Bjelica. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. Olimpik 7. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. ^elik 10. Slavija 5. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva. dok Asmir Sulji}. 20. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. koji u 4. nosio Bayernov dres. Vele` 8. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. Travnik 13. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. kolo d:p-g bod 1. Uz Muharemovi}a. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. do 2007. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. da bi od 1998. . U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . godine u HSV-u. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. koja }e odmornija u}i u duel“. Leotar 16. Osim Muharemovi}a. Borac 9. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. 12. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Biv{i bh. Imali smo sre}e koja prati hrabre. Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. a ^elik jednu.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Sloboda 14. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. Imamo mnogo posla. @eljezni~ar 4. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. Zvijezda 6. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. august 2010. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. koji je podnio ostavku. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. mogao bi mu biti interesantan. no Transfermarkt. Z. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. je Bjelica. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. “Dogovorili smo saradnju. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. Mogu biti zadovoljan uslovima. Sarajevo 3. Ipak.

Motherwell 2:1 (Sørensen 31. uzeo je lop tu na cen tru.Sampdoria 3:1. ali smo im parirali. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. Steaua - Grasshoppers 1:0. dok je CSKA.APOEL 1:0.G. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. koja je prva sti gla u vod stvo. oni su fi- . 28).MetalistKharkiv 0:1. Odli~na utakmica.TNS 3:0. minuta). „S obzirom da je gostovanje. Celtic . uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. Feyenoord . u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. Palermo .[erif 1:0.Stuttgart0:1 (Harnik 88). poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti. Slovan Bratislava.Tavriya 3:0 (Kadlec 1. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0.Dinamo 0:2 (Rukavina 20. Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat. Ballack 90pen). svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom. Napoli .Tottenham3:2. Laczko 33). a oba pogotka postigao je Rukavina. Sparta Prag .Lokomotiv Moskva 1:1. ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola. posebno po lijevoj strani. A. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir .” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon .@ilina 0:2. {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. PAOK .Kopenhagen 2:1. Borussia Dortmund . Dinamo. pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1. . LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. Mi smo dali tri gola. To{i}48. bilo bi druga~ije. na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova.Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 . Sturm Graz . a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. rovnapada~ClaudioPizarro.Frunza 4). Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret. Ibri~i}. “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici. Minsk 2:1. Imali smo 2:1.Sevilla 1:0. CSKA Sofija. a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde. ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0. Omonia.Lille0:0.Maribor 3:0.Gent 1:0 (Fer 78). a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo.Bonucci 15. stru~njak Vahid Halilhod`i}. Anderlecht je favorit.Karabakh 4:0 (Kagawa 13. 20. Z. Rapid . Partizan . Utaka 78 .Karpaty Lviv 2:2. CSKA Moskva .AEK 0:1.Hapoel Tel Aviv 2:3. Ipak.Aktobe 2:0. 74). ali je pohvalio igru tima. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A. Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i.Litex 2:0 (Coulibaly 22. Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. augusta.Auxerre1:0. o~ekivali smo i tre}i gol. august 2010.Maritimo 3:0. Young Boys . a bilo je nerije{eno. Hajduk . Zenit.PSV 1:0.Lech 0:1 (Arboleda 5).Trabzonspor 1:0 (Babel 45). Alkmaar . s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke.Levski Sofia 0:0. J. Werder . Brklja~a 78. za kojeg je na klupi debitovao bh. U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove. Amauri 90) cena. 66. slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea. godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. Liverpool . Sturm. Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . zi~ki ja~i. internacionalaca 45 H aj duk je pred 35. 20.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu. Debrecen . internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}.Hateley 90). Vaslui .Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3. . Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel.Elfsborg 1:0. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. Revan{i su na rasporedu 24. a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol.Din. Rosenborg .petak. 83. ali ne i rezultatom. 29). OB Odense . Elvira Rahimi}a. ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. Gyor . koja je povela u ~etvrtoj minuti. Ali. ^op 85 .Utrecht 2:0 (Juarez 19. Barrios 21. Lausanne . Dundee United . . no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi. mogli smo. Genk . pa su stigli golovi. R.Anderlecht 2:2. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree. Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. Bayer L. minuta.000 gledalaca na Poljudu.Anorthosis 4:0 (Doumbia13.Fenerbahce 1:0. Dnipro . Braga .Ajax 1:1. koji je susret presjedio na klupi. ali nas je njihov drugi sasjekao.Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 .Porto 0:3. odli~nu partiju pri`ili su i bh. Dinamo Kijev . 41. Getafe . na{eg Zlatana Muslimovi}a. Hoarau 60).Bannan 12). prava evropska. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. BATE Borisov . Kada su u pitanju ostali bh. Red Bull . i 25. koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0. ali ne}emo kalkulisati. AIK Stockholm.Manchester City 0:1 (Balotelli 72). poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. pre {ao je dnog igra~a. Samaras 34). Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. Ekipa koja je eliminisala bh. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. Galatasaray . sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka. i 25. Paris S. koji je na terenu proveo 60. Club Brugge . a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82. Timisoara . Osim Ibri~i}a.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. dok je PAOK. internacionalci.

6:3. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. 4:6. polufinalnog dvoboja. te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. sigurno je najbolji teniser na turniru. 25. kolu je bila bolja od 18. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. dodao je D`umhur. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. Kako bih 2011. Fish je trenutno 36. 6:4. sigurno je najbolji teniser na turniru. 7:6(4). Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. 6:4. pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. da dan ne pro|e bez iznena|enja. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. Prvog dana. i oba puta je pora`en. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. . Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). 6:2. Bh. a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. Nalbandian – Isner 4:5. u 2. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. augusta na stadionu Kamberovi}a polje. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. 7:6(4). 6:7(5). 6:2. po red D`umhura. 6:3. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. nositeljice. 6:4. Benneteau – Wawrinka 6:4. ali za oporavak }e trebati vremena. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. Prejak protivnik Usporedbe radi. bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. D. 28. Mi. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. kazao je Vare{anovi}. u srijedu. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. 6:2. Ipak. Schiavone (6) – Makarova 6:4. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. 6:4. bila je to \okovi}eva 100. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. 6:4. Zanimljivo. 7:5. bila {to bolja. Novak \okovi} i Andy Murray. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. 7:5. ne smijem ni{ta riskirati“. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). bio i na 321. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. Lo{e sam u{ao u me~. 6:2. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. 20. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. Tako|er. 6:3. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. prvog dana takmi~enja. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. {to se na kraju osvetilo. do 28. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. O. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. . U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). Litvanija i Bosna i Hercegovina. Safina – Petrova (18) 7:5. predaja Isnera. 4:6. 6:4. mjesto. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. Sude}i prema njegovoj igri.46 SPORT petak. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). Ostali bh. 6:7(5). 6:4. 7:5. Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. 6:7(3). Federer (3) – Istomin 5:2. 4:6. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. Trenutno je rangiran na 478. a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. Sude}i prema njegovoj igri. 7:5. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. To zna~i da moram biti strpljiva. 7:5. predaja Istomina. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). \okovi} (2) – Troicki 6:3. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. Protiv tek 101. Söderling (5) – Hewitt 4:6. Roger Federer. U subotu. Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). {to se na kraju osvetilo. koji je rangiran na 18. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. Murray (4) – Chardy 6:3. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. 6:4. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. odnosno nedjelju. 6:3. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. 6:2). poziciji. poru~ila je Henin. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Nakon {to je u 1. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. august 2010. odnosno nedjelju Bh. Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. Milica Savi} (d`udo). mjesto ITF liste. igra~ svijeta. Lo{e sam u{ao u me~.

jer jo{ imamo za {ta da se borimo. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. Ako ostanemo na okupu. Dodu{e. posebno na svom terenu. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18. DAJI] . godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. tanka klupa. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije. Makedonija 3. M. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. M. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. Borba za bara` No. osim {to smo izgubili. za razliku od prethodne dvije utakmice. septembra.. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine.. I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. nisu ni imali snage za 40 minuta. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. Me|utim. Ukrajina 4. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. Uz pristup kao u prvoj utakmici. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. zaklju~ila je Bajku{a. august 2010. Ipak. Skupili smo 12 igra~ica. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. . jedne od najtalentovanijih bh. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. 20. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). i 19. Utakmica po~inje u 19 sati. a to je bara`. Gorana Ikoni}a. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. M. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. no {ta je tu je. juni 1992.com trenirati prije sedam godina. u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. godinu. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima. uz uslov da bh. Ma|arska 5. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije.BiH (19:00) Ma|arska . bek na{e reprezentacije. a da se i ostali rezultati poklope. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. Elmedina Kikanovi}a. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. mart 2010. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . . Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina .petak. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. Velika Britanija 2. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. Sa{u Vasiljevi}a. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . a bara` smatra imperativom. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. ko{arka{i po~nu pobje|ivati..29. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima.).. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011.Makedonija (19:00) 1. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. na{e neiskustvo. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. “Po~eli smo dobro.

30 07.30-19. Omerovi}a .kapet.30 07.30-19. subota nedjelja 07-20 07.30-15.30-15. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.30-19.kapet. 20.30-19.00 07.30 08-16.48 OGLASI petak. august 2010. Septembra Tuzla Aleja bosan.00 07.30-15.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul.00 07. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.30-15.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.30 07.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br.Vehbi ef.30-19.00 07. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.00 07.30-15. 14.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

snaha Mersiha. 596. 061/233-913. 061/965-126. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. Tel. 061/204-965. sijenice. kompjuterska obrada. 061/524-578. god i 4 vrata. 061/809-763. 420. PRODAJEM filandendron. 061/314-815. Tel. ALU PVC roletne. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. kom{ije i prijatelji. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. 061/812664. 221-902. KOMBI prevoz: selidbe. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. 033/200-343. 061/513948. Mob. kau}a. Saraj Polje. to~ak. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. 061/553-640. Lindov. Peg-Perego. Tel. POVOLJNO vr{im selidbe. 061/180-120. nove. MOLERSKO farbarske usluge. prevoz robe kombi mercedesom. bu{ilica. PRODAJEM glava. Pe`o 206. 061/670-078. Kru{~ica. MOLERSKO-farbarski radovi.tehni~ku dokumentaciju. cijena 9 KM/30 jaja. Tel. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. 061/798-217. rad medicinskih sestara. brat Esad. TELEFON servis popravlja stare. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. {efleru. priprema zidova. 061/928-535. Mob. 061/841-309. Tel. ^ehai}. KUPUJEM Reno clio. 061/227-189. infuzije. Novalija. brzo i ta~no. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. 033/621-976. injekcije. 061/563205. Tel. kvalitetno. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. 650-867. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. Lapanovi}. godini. ZIDARSKO tesarski radovi. Op{tina Stari Grad. Mob.5T na svim destinacijama. Tel. ~isto. 061/274-872. 383. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. ru~ne. Mob. 061/319-604. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. 424. Tel. trakaste zavjese 20 KM/m2. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti. Tel. porodice Spaho. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Tel. medalje. pogodno za poslovne prostore. kao i opravljenje gitera. u 74. tel.villa-bianca-neum. Tel. 46-44. 033/651-556. pouzdano. automatske osigura~e. Tel.ba Tel. ugradnja i popravljam brave. 062/009538. KUPUJEM lomljeno zlato. ispomo} radne snage po dogovoru. Radna snaga po dogovoru. kuhinja. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. 628. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. pravougaonici. Mob. 062/417-695. Mob. 032/221-258. tel. 061/157-991. PRU@AMO usluge bh. Sahrana }e se obaviti u petak. Rami}. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Mob. Ul. tel.. ugradnju sanitarija. 062/180-021. 062/909-306. 061/033-475. dolazim va{oj ku}i. 611-439. KUPUJEM umjetni~ke slike. Tel. stolarije. D`enaza }e se obaviti u petak. nov Bajerov. Tel. 033/456-505. Tel. papu~a. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. MOLER radi sve uredno. Tel. MOLERSKO-farbarski radovi. Tel. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. ve}im kombijem. Tel. cijena po dogovoru. zidanje. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. KUPUJEM dionice. besprjekorno ~isto. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak.1. zna~ke i ostalo. PREVOZIM stvari i ostalo. POTREBNA radnica za rad u trafici. 061/282-134. povoljno.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. Mob. infuzija. 062/453-058. kupanje. 062/922-323. Tel. 063/420-077. 20. najvi{e pla}am. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. 061/606-441. cijena po dogovoru. Tel. 6 boja. 062/519-685. efikasno. 061/389112. 033/ 767-995. Tel. Mob. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. godina iskustva vr{i opravke instalacija. Mob. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. 061/517-897. u 13. laboratorij. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. povoljno. Mob. 061/357-232. Tel. odgovaraju za elektri~ne aparate br. 062/654-140. m101. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. obveznice. 061/252-663. 061/603-115. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. Krupalija. 062/007-522. 062/332-230. august 2010. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. dolazim na adresu. aluminiske `aluzine. Tel. VKV BRAVAR. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. Tel. itd. Mob. Tel. 033/443-350. stari nakit. 061/214-303. Tel. 8 sjedi{ta. 061/533-326. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. 061/156728. plakete i ostalo. 062/466093. tel.za ovaj trenutak . 061/350-688. uputstva. 061/ 109-970. Mob. 061/594-613. augusta 2010. PREKUCAVAM sve vrste materijala. 033/240-895. Tel. Polo. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. O`alo{}eni: suprug Sulejman. UREDNO profesionalno. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. u Nuinbergu . 410. kuhinja i druge pogodnosti Tel. kao i ostala brojna rodbina. Tel. te porodice Tukelija. tel. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. 061/563-292 i 063/121-524. 063/876-419. 033/535-659 i 062/139-034. Mob. 033/447-69. 033/241-465 POVOLJNO. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. demirliju. Polju. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. 033/220-402. kabastih stvari. mijenjanje katetera. Karcher profesionalni. 5KM. NOVO! „DOM VITALIS“. (ku}na dostava). pranje portala. Mob. crni 50/70W. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. Tel. 660-939. tel. belenzuke i ostalo. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 472-713. sestra [efka. 036/884493. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. 061/063-740. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. ugrdanju sanitarija i hidrofona. kvalitetno i veoma povoljno. firma GLANZ. 062/104951. dolazak na adresu besplatan. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. brzo. 3105.com Tel: 036/884-125. 210-736. Mob. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Esma i Rabija. Tel. 061/181542. 033/221-945. Mob. 3610. ateisti~ko. opravku ku~anskih aparata. www. postavljanje elektro instalacija i laminata. ~i{}enje od virusa. Tel. USLUGE „VITALIS“.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. instalacija windowsa. Tel. Tel. broj je na brija~em aparatu Braun. 062/568-023. inzulina. 20. Tel. apartmani blizu mora. 545776. Tel. pregled ljekara (internist). tel. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. stan. 6Km/~as. 061/141-676. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. fikus. 061/606-441. 062/214-690. Tel. itd. 3612. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. Tel. ro|. farbanje radijatora. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. Tel. jedno uz drugo. 061/173-835. 3615. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. 061/552628. generalna spremanja stanova i firmi. Hilmo i Hasan. tel. 062/907-356. Tel. Mob. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. dionice. IZRADA plo~astog namje{taja. zidne satove. Mulaosmanovi}. MOLERAJ ~isto. 061/654-941. TEPSER. parking. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. 062/417-695. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. KUPUJEM trakice contour Bayer. trakaste zavjese i vanjske roletne. popravka. 062/916-472. {orvane i ostale predmete od zlata. 061/030-280. Plo~o. polica. 061/172-948. MANDA (MARKO) SPAHO. |epne. 061/262973. 061/513-948. 033/213040. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. 061/170-143. dijaspori. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM.. povoljno. mrave. 062/342-150. kvalitetno i ~isto. IZRA\UJEMO sportske mre`e. 061/217-897.com email: info@villa-bianca-neum. plakara. antivirusna za{tita. augusta 2010. Tel. Tel. drveni ugalj Kreka 110 KM. Kari}. Tel. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. 061/130-034. Tel. prevoz klavira. 062/920-814. zlatne satove i ostalo. 061/141-544. stolova. apartmane blizu glavne pla`e. . 061/108779. 385 995 730 940. 062/519-685. Mob. 204-805. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. Hukara i Musi}. Tel. blindirana vrata po narud`bi. VR[IM prevoz robe sstvari. Mob. Mob. urednost 100%. Alipa{ino Polje — B faza. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. KUPUJEM }ilime. zaove Mina i Safija. 70KM. 061/506755. povoljno. roletni. povoljno zvati od 19-21. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. ddolazim va{oj ku}i. vezove. Mob. augusta 2010. sobna antena. 20. 061/553-640. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. ZUBNE proteze. Tel. 063/347-852. poliranje zubnih proteza. 061/172-948. Tel. 061/297-341. Mob. ratna od{teta. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. 061/563-292 i 063/121-524. Tel. tel. 061/172-518. Tel. Tel. 061/482-882. od 9 do 20 sati. 1m2/1KM. 50KM. ograde. ro|. 061/702-801. selidbe. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. 061/222-310. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. Tel. Mob. Kupusovi}. 063/876-419. 061/702-801. besplatna ku}na dostava. 033/446-056. kuhinja. Tel. 466920. selidbe. godine. fina i gruba monta`a i opravka. 033/657-914. 033/651-556. 033/651-556. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. 062/358344. dolazak na adresu. Tel. prozora. PRODAJEM nove mre`ice br. 062/606-611. Tel. itisona. 033/219-761. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. orginal. Tel. moleraj. 660-939. razne robe. kvalitetno. pe}i.Trnovo. Mob. satove zidne. PRODAJEM dje~ija kolica. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. povoljno. Mob. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. putujte brzo i sigurno. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. ograde i ostalo. Tel. 510-228. godini. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. tel. najpovoljnije. 061/811115. Mob. Cijena sa ugradnjom. 061/266-764. Mob. jetrve Mina. ELEKTRI^AR popravlja el. palma. Klimatizirano. 260. Tel. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. Tel. vikendicu. VODOINSTALATERSKE usluge. ordenje. Mob. Tel. pirot serd`ade. Fax: 036/884-128. br. Talijanska nova. 330. BRAVAR. 066/889-246. hranjenje. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. dolazi adresu besplatno. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. pouzdano. 062/138855. 061/603-115. 061/141-752. 033/655-598. 2KM. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. 469-805. Tel. 60 KM. tel. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. 00385 98 817-104. 6KM/~as. 033/718-405. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. djeverovi Ibro i Muharem. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. klimatiziranim kombijem. 061/221-668.Njema~ka u 60. Tel. brati~ne. Tel. 061/480-492. Mob. tepiha i itisona. Tel. 00385 98 9479000. 062/315540. 033/644-178. Tel. 062/134-827. 061/183-981. 211-914. 061/131-447. Tel. SARAJEVO — more i ostala destinacija. tel. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. Papagajka od 8 do 19h. 466-736. gitere. Trnovo. 033/211-484. POTREBNA frizerka za rad u salonu. PRODAJEM nove mre`ice br. ELEKTROSERVIS. povoljno. Hrasno. Tel. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . 30 kom/9 KM. PRODAJEM sijeno u balama. 062/535-184. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. petak. 061/516-375. radna snaga po dogovoru. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. NEUM. Dolazim na adresu. 061/323-906. Porodice Ribar 65. 061/319-604. 062/466-093. sinovi Sanel i Amel. havarisana na stranim tablama. 066/205-151. satove. u FBiH i RS. 061/159-507. 628. cijena 200 KM. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. dukate. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. vr{i opravku bu{ilica. davanje injekcija. buhe i mi{eve. povoljno. LAPANOVI] preminula 14. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. popravka svih vrsta TV aparata. Tel. 061/073-285. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. auta. Mob. Tel. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. itd. Tel. opravku ku~anski aparata. Ispomo} radne snage po dogovoru. Citroen. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. sablje. kovane ograde. 346.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. Potura. bojlere. augusta 2010. Tel. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. imam iskustvo. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. Trnovskog bataljona 132. izvodim radove na kovanim ogradama. BRAVAR. 370. 443-620. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. KUPUJEM umjetni~ke slike. Tel. Tel. bakar savatli. 4 sata. Tel. 033/232-162. INSTRUKCIJE matematike i fizike. 061/ 210-992. Jozo. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. gletovanje. 066/889-246. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. KERAMI^ARSKE usluge. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. brati}i. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. izrada. iplata odmah. 061/245-901. tel. malo kori{ten. 062/519-449. snaha Habiba. muhe. urednost 100%. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. SJAJ — Kirbi. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). Tel. Tel. Iskra i ruske. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. namje{taja. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. 061/159-904. be`i~ne. Tel. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. ^UVALA bih dijete u svom stanu. ordenje. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. Mob. Tel. 061/159-507. Mahmutovi}. Spahija. uz pratnju. Tel. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. tel. 000 VODOINSTALATER 30.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. dodatak zuba u protezu. starinski namje{taj. 061/524-461. 19. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . 061/803-255. 461-002. 061/188-410. Tel.5 KM. 061/603-115. moljce. www-dijasporausluge. tende. POSTAVLJAM parkete i laminat. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. Tel. 061/233-078. Tel. tel. Ku~uk. Tel. 061/225-424. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. Mob. Tel. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. 061/214-405. Tel. 062/315-540. Tel. Fazli}. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. Kova~evi}. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. SPECIJALISTI^KI pregledi. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. popravljam brave. Tel. seharu rezbarenu. tel. 062/535-184. 061/553-640. Tel. PRODAJEM vakum prozore. Mob. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. 061/545-888. brusilica. Tel. prema katalogu i zahtjevu. plafonjere i ku}ne instalacije. savjesno. usisiva}a ma{ina alatljika. dukate. gara`na vrata. monta`u i pro~epljenja. 061/243-873. 062/417-695. Tel. 062/212-994. TV VIDEO servis. usisiva~a i ma{ina. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. mogu~nost kuhanja. za elektri~ne brija~e Braun. Tel. 677845. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. 033/651556. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 061/524-578. dolazak na ku}nu adresu. Tel. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik . MOLERAJ. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. na svim destinacijama. indikatore. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. Mob.pripremajte se . itisona i sjede}ih garnitura. PRODAJEM mangalu. brzo i kvalitetno. Mob. 033/241-235. 033/213-040.65 mm Browing licu sa odbronjem. 033/655598. MAXIVITA. Tel. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. zetovi Ivo. KUPUJEM kau~. godine . radna snaga. harmo vrata. Mitrovi}. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. POSTAVLJAM povoljno rigips.

IZDAJEM apartmane u Neumu. te porodice Musi}. Mob. apartmani. blizu mora. unu~ad i praunu~ad. 00385 21 761507. godine. izdajem 2 apartmana blizu mora. parking obezbije|en.30 sati. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. 00385 21 699-445. 00385958135010. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. D`enaza }e se klanjati u petak. U BRISTU. grada~a~ka 126/V.010 25684 . Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. godine. 2010. Pekmez. PODACA. parking osiguran.. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. 20. povoljno. 036/880-178. te porodice Ferhatovi}. blizu mora. kao i ostala brojna rodbina. 20. PODACE. izdajemo sobe i apartmane. povoljno. 12 KM/le`aj. Istog dana u 11. kom{ije i prijatelji. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu. parking. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. ^ustovi}. Deli}. Hanjali}. augusta 2010. 063/323-063 i 036/884-055. Tel. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. Huremovi}. u 38. Mirsada i Kaduna. 00385 20 713-769.za ovaj trenutak . DUBOKA. Had`imusi}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2.pripremajte se .380 Mob. 036/884-676. 00 387 33 468 . augusta 2010. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. povoljno. 061/615-423. 19. {ura Uzeir sa porodicom. Hana i Samija Cuca. NEUM luksuzni apartmani. tel. O`alo{}eni: supruga Mirsada. Tel. Mehmedi}. apartmani kod hotela Albatros. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. 061/390-322. apartmani sa terasom. 061/141-752. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. izdajem povoljno apartmane. Tel. Rahima. klimatizirani apartmani. soba ili apartman. povoljno. O`alo{}eni: sinovi Salem. 066/872-217. 036/880-658. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. Mehmed i Huso sa porodicama. izdajemo apartmane i sobe. @igo. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. Tel. bra}a Ajdin i Aldin. Hukara. MAKARSKA — centar. brati}i Erman i Ajlin. NEUM. Tel. 21. balkon. izdajem apartmane. blizina pla`e. Mob. Tel. Bezdrob. prizemlje 200 metara od pla`e. Tel. 063/327-098. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. 063/924121. Podrug. 036/884-710 i 062/970-364. Salko i Omer. svastika Mirzeta sa porodicom. a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. kao i ostala brojna rodbina. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. U subotu. 00385 21 699-170. 00385981863337. tetke Alma. Tel. Avde Pali}a 343. Tel. Sena. povoljno. tetka Dika sa porodicom. 19. Omba{a. NEUM. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. OREBI]. NEUM — Centar.petak. Durgut. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. Muhovi}.com OREBI]. sinovi Dijanes i Denis. parking.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 00385919542000 i 0038761157790. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Tabakovi}. sobe. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. terasa. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . 0038521699199. {ura Omer sa porodicom. Tel. parking. punica Halima. Tel. 036/ 884-169. 00388 69656514. NEUM. pored lje~ili{ta. Mob. parking. sa uslugama na{e mrtva~nice. 061/183-981. izdajem sobe i apartmane. Eganovi}. pja{}ana pla`a. 8. vrlo povoljno. 8. Hasiba. 036/880-320. Koki}. kori{tenje ro{tilja. 036/880-888. mjesto Kor~ula. udaljenost od pla`e 50m. ^upar. 2010. parkingom. U NEUMU. 200m do mora. centar.. snahe Safija. uz more. Plakalo. NEUM novi apartmani uz magistralu. apartmani povoljno. augusta 2010. 41. Sulejman. 0038523384880 i 00385 989790427. Tel. ULCINJ. u 75. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. 062/342-124 i 066/272-876. 061/537-739. apartman 2 i 3 krevet. 5m do mora. 0038520691493 i 003859974826. blizu mora. Tel. ]oso. Tel.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. Hajdarevi}. IZDAJEM apartmane u Igalu. MAKARSKA. 00385 91 7984396. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. 00385 98 244031. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. blizina pla`e i {etnice. D`anko. 00385 989305825. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. 100m od mora. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. klima. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . NEUM. 063/322271 i 036/884-711. Spaho. vluksic49@gmail. Mob. 8. 036/805-907. Tel. Ul. Kara~i}. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. 00385 91 9749505. Ul. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. ro{tilj. snaha Emina. Mob. godini.pripremajte se . Buljuba{i}.45 sati. Tel. Lepir.4 i 6 osoba. Zabr|e. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. u 14. august 2010. Tel. punac Halim. vlastiti parking. tetka Miza sa porodicom. 00385915406089. 00385 21 699-170. kuhinja. D`enaza }e se obaviti u petak. Hrvatskih velikana br. Halilovi}. Tel.30 sati na mezarju Vlakovo. 20. dedo Abid. 036/844-493. tik uz more.22. Mob. blizu mora. 8. Duri}. Tel. povoljno. Karahasanovi}. kupatilo. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. 200m do pla`e. sa polaskom u 13. Mob. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. 036/884-371. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad . Salko. GRADAC. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. kuhinjom. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. augusta 2010.za ovaj trenutak . Kada Vam je najte`e. Seada. Tel.. 036/884-135. amid`e Adil. k}erke Samija Sena.. Bojad`ija. 00 387 61 191 . 00385 21611523. novogradnja. 063/405-355. Tel. 063/350-149. Behara i D`ehva sa porodicama. kom{ije i prijatelji. Tel.30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. godini. augusta 2010. kao i na grobljima {irom BiH. 1992 .(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. zetovi Ejub i Husein Husko. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije.

Batini}. augusta 2010. Herenda. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.20. Meki}. o`alo{}ene porodice Miki}. augusta 2010. ing. Ahmo i Nazif. augusta 2010. august 2010. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. kao i ostala brojna rodbina. Naza i Mina. ro|. amid`i}i. u 53. Pecikoza. [ain. Polovina. Duri}. brat Nenad Neno sa porodicom.17. Kurdija. te porodice Rahman. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna. Hukara. Vlakovo 184. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. 1970 . Mar~eta. kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i. Tabakovi}. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. snahe Dilka. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. Emil.30 sati. Dizdarevi}. Me{i}. Jahi}. Krnji}. Bojad`ija. Rade. [andal. Andelija. amid`i~ne. 19. sin Elvedin. 8. Vidovi}. O`alo{}eni: supruga Hasna. 20. Bav~i} Almir. majka Dragica. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. godine. gra|. punica Dostinja. kom{ije i prijatelji. Nezirevi}. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. 20. D`enaza }e se obaviti u petak. 20. 2010.. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. Hatibovi}. Sari}. Dangubi}. Brica. kumu. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. K}erke Elvira Hatibovi}. Le Lovet. O`alo{}eni: supruga Marija.{. augusta 2010. prijatelju.30 sati. zetu i tetku Umrla je na{a majka . Begovi}. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 8. u 63. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14. Sulji}.. Muhi}. brati~ne. zetovi Husein i D`evad. Pa{ali}. \uliman. Glo|o. godini. Deljkovi}. Jahi}. unu~ad Anis. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama.pripremajte se . Adis. Kurtovi}. ujaci Miladin.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. U{anovi}. sin \or|e. \or|evi}. godine. augusta 2010. snaha Nusreta. 2010. Rami}. Had`ali}.{. Zori}. Hasnija. Bojan. [e}a. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). Ba{i}. godini. 8.30 sati na mezarju Vlakovo. 1924 . Sahrana }e se obaviti u petak. Lazar. u 14. Tatli}. Suada i Sedin. Radi}. \uderija. Pilipovi}. ^ustovi}. Fatima. 8. brati}i. za ovaj trenutak . prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. bra}a Ramiz. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. Mavri}. k}erke Elvedina i Sanela. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. Vukasovi}. Bav~i} ]amil. Top~agi}. {ure Uzeir i Salko sa porodicama.

2010. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 .2010. ro|.2010. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 . godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010. 20. BEHIJI MALI^EVI]. ENVERA BARALI]A 2003 .o. 001 . SADETI DURADBEGOVI]. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. ISABEGOVI] 1987 . 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010. august 2010. ro|.petak.2010. EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI].o. ro|.o. S ljubavlju i po{tovanjem.o.

te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. godine. otac. unuke Sadnela. Trg ZAVNOBiH-a. k}erke ^erima. Arman. godine. 20. ro|. He}imovi}. u 83. brati}i i brati~ne. pomogli. Maka{. Alija i Fata. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. D`ano. snaha Tanja. Tojaga. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Ba{i}. 9/V. O`alo{}eni: supruga Meada. Hajdarevi}. 18. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe. 8. u 12 sati okupi}emo se na mezaru .30 sati na gradskom groblju Vlakovo. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. Tanovi}. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. Kabil. sinovi Kerim i Kenan. Hafizovi}. sin Dragan. 8. za ovaj trenutak . unuka Lena i sestra Gordana. D`enaza }e se obaviti u petak. Prlja~a. snaha Emira.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. godine. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. Ov~ina. S ljubavlju. u 14. Fetahagi}. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. O`alo{}eni: sin D`evad. Smaji}. unu~ad Almir. augusta 2010. Babovi}.1983. Tarik. zetovi Mustafa.pripremite se. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 . D`uma i Pa{ana. 21.. Kurtagi}. brati~ne. te porodice Avdi}. unuci Adnan. sjetom i po{tovanjem. 21. Fra{to. ARNAUTOVI] 1938 . dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. Kurtovi}. sestre D`emila. 2003 . Hajri}. Borovi}. Ammer i Rijad. u 14.30 sati u ku}i `alosti.Bare. Nermin. sestri~ne i sestri}i. 22/II. Mirza i Almir. Mujezinovi}. Crneta. Curo.Bare. Hanjali}. snahe Sanela i Tanja. godine. Sal}in. sestra Mina. te porodice Hasanagi}. augusta 2010. sestri}i i sestri~ne. ]atovi}. praunuci Bernard. KADRIJA BO@I]. S ljubavlju. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . Zvizdi} i ostala rodbina. Mulabdi}. Amela. [ehovi}.20. prijatelji i kom{ije. augusta 2010. OV^INA preselila na ahiret u utorak. augusta 2010. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. Haris. D`enaza }e se obaviti u petak. Ku}a `alosti: Ul. godini. 20. Ljumi}.1999. 17. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. br. Bajramovi}. brati} Enes. Tvoji najmiliji: supruga Danka. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. godine. S ljubavlju. godini. Bali}. dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . jetrva Ziba sa djecom. Habul.. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug.1989. Sevda i Nermina. u nedjelju. Hod`i}. D`ankovi}.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Hasan i Emir... Geteova br. august 2010. u 84. Kadi}. ro|. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. avgusta 2010. snaha Mirsada. Dizdarevi}. ^omi}. otac. avgusta 2010. @igo. 20. pru`ili utjehu. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . Ermin i Benjamin. 2010. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.

ljubav prema Tebi vje~na je. sa zahvalno{}u {to smo Te imali. 1933 . sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. MILO[ VUKOVOJAC 23. 2. volim Te. august 2010. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik.21. augusta 2010. 3. Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali. 2010. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. 2004 . Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. prijateljima. njegovi Marija.2000. 21. Mnogo mi nedostaje{. Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . 8. 8. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. ro|.1972. Dvadeset drugog avgusta 2010. godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e. kumovima.20. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a.petak. dede. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. Supruga Angela. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD.Ciglane. k}erke Lana i @ana. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . 20. 1983 . MIRKU [ARAC S po{tovanjem. unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. godine. 8. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko . po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. S ljubavlju i velikim po{tovanjem.23. `ivot bez Tebe tu`an je. 2010. DESA MILJEVI]. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. ro|. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima.2010. 8. TOMI] 20. 2010. oca. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010. [UKO 1920 . Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. ku}a bez Tebe prazna je. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. O`alo{}eni: supruga Dragica.

Sportska rubrika 276-908. ritam.22. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. 6. Faruk BORI].d. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. . Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. od go ja dje ce. august 2010. 5.21. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. imenari. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. risan. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. kasir. avenija. 4. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Oslobo|enje je od 1992. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja. Oslobo|enje je 1989. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e.oslobodjenje. nego u timskom radu. tetanija. 10. 5. Uprava 234-718. Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. @eljni zabave i dobrog provoda.22. u Donjoj Trnovi. Edin KREHI]. gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica.22. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). RJE[ENJE: tk. k. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. . Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. novinara. . transakcijski Kluba evropskih rektora. 7. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo.. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji). 472-901. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. okomit. parlamenta. 1. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. 12. DJEVICA 23. hasagić. tisa. 2. koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. modem: 468-018. no ne}e sve i}i tako lako. river. i. 8. VAGA 23. Branko MAJSTOROVI]. fax: 461-007. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. Kultura: 276-906. LAV 23. Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. Potrebni su vam mir i samo}a. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada.22. 6. . Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. repar.22. VODOLIJA 22. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.22. . 11. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. 20. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati.22. . 9. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. fondacije Alfons Komin (Barselona). Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937.22. 7. at. maz. braku ili djeci. lista. . 11.58 PREDAH petak. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem.vzs. Jelena MILANOVI]. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. . nari. 10. nadi. anadolija. nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. fax: 468-090. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. e-mail: marketing@oslobodjenje. 23. U ratnoj 1992. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). Sarajevska hronika: 276-901.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju.20. . nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. RIBE 20.ba Tel/fax: 472-899. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima. STRIJELAC 23. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. . inatori. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. inador. Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. . 4. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. 2. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju. iv. e. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 .ba. mapa. . Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca.19. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu. ona. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. JARAC 23. tito. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. a 1976. RAK 23. Skloni ste raznim prehladama i upalama. kvalitetu” (SAD). Iako }ete zbog toga biti nervozni. Oslobo|enje je 1963. 9. jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. rutava.20. l. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. 3. akim. 12. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. BIK 21. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. Bit }ete dobro raspolo`eni. 8. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. 3. inaditi. godine progla{eno za {tampu u BiH www. ana. fax: 468-054. 1. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. avgusta 1943. tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. BLIZANCI 23. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. z. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe.

na jugu do 35 stepeni C. do 37 stepeni C u Atini. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. Minimalna temperatura 15. Minimalna temperatura od 11 do 20. maksimalna dnevna 31 stepen C. maksimalna dnevna od 26 do 32. Na Balkanu prete`no sun~ano. . U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab isto~ni vjetar. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. Vjetar slab. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. isto~ni. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva.

20 i 22 sati. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. akvarela. plesni spektakl. po~etak u 16 i 18. akcija. Harry Shum Jr. PRINC OD PERZIJE avantura. Toby Kebbell.. 18. Cameron Diaz. uloge: Jake Gyllenhaal. re`ija: Jon Chu.od devet do 15 sati. crte`a i keramike.10. Monica Belluci. Gisli Gardarsson. 20 i 22. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. uloge: Brendan Fraser. uloge: Sylvester Stallone. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17. Dev Patel. Tophen Grace. misterija. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl. Instituta.. re`ija: Jon Tur teltaub. a za posjetioce je otvorena svakim danom. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. re`ija: Jon Tur teltaub.I. akcioni triler. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.. sinhronizovano. Vanja Jovi{i}. komedija. avantura. Night Shyamalan. po~etak u 17.50 sati. uloge: Angelina Jolie. Steve Toussaint. subotom od deset do 15 sati. 19. Jay Baruchel. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati. re`ija: Mike Newell. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. Peter Sarsgaard. Galerija je otvorena za sve posjetioce. godine Murphy. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura. Lori Loughlin i Matt Dillon.. Svrzina ku}a. Adam G. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18.30 sati. po~etak u 19.30 sati. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF. triler. Cameron Diaz.ulja na platnu. 18. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom.A. MUZEJI akcioni spektakl. Ken Watanabe.30 i 20. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje. dok vikendom muzej ne radi. a subotom od 9 do 16. Kristen Schaal. re`ija: Christopher Nolan. otvorena je za posjete do 19. re`ija: M. Nicola Peltz. po~etak u 15. Ken Jeong. uloge: Noah Ringer.. Davor Tomi}. glasovi: Mike Myers.20 sati. Eric Roberts. 16.. po~etak u 17 sati. po~etak u 13. otvorena je do 7. re`ija: Phillip Noyce. Alfred Molina. srijedom. Night Shyamalanl.. komedija. po~etak u 21 sat. uloge: Tom Cruise.15 sati. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}.. Gemma Ar ter ton. po~etak u 19 i 21. septembra.30 i 21.45 sati.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. po~etak u 14. Kelly Preston. septembra 2010. Robin Williams. re`ija: Sylvester Stallone. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a.20 sati. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.. Pjer Meni~anin. 18.30 sati. postavljena je do 3. Arnold Schwarzenegger. re`ija: M. 20. Gael Garcia Bernal. skica. po~etak u 14..S.. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija.. re`ija: M. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23.. spektakl. re`ija: Gary Winick. uloge: Alyson Stoner. avgusta. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture . re`ija: Jon Chu. re`ija: Phillip Noyce..30 sati. Michael Caine... godine. 18. uloge: John Travolta.15 i 22.30 i 16.R. Eddie PISMA JULIJI romansa.50. Jet Li. Paul Dano. Nicola Peltz. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. re`ija: James Mangold. uloge: Leonardo DiCaprio. Izlo`ba }e biti postavljena do 23. Danny Trejo. po~etak u 13.. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“.. Ken Watanabe. po~etak u 20. avantura. Muzej 1878-1918.. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“...30 sati. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. 3D. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati. Marion Cotillard. Franco Nero. Maggie Grace. po~etak u 21.. Richard Coyle.30 i 22.. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke... ~etvrtkom.. re`ija: Walt Becker. uloge: Amanda Seyfried. Antonio Banderas. komedija. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. Brooke Shields. re`ija: Mike Mitchell. akcija. etnolo{ka. po~etak u 16. re`ija: Christopher Nolan. Monica Belluci. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela. uloge: Nicholas Cage. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH. . HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“.. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija. Ranko Zidari}. Cliff Cur tis.. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane. re`ija: Roger Kumble. plesni spektakl. re`ija: Nimrod Antal.30 i 19. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. petkom i subotom od 10 do 14 sati. Cillian Murphy.. subotom od osam do 13 sati. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani. uloge: Noah Ringer. po~etak u 15 sati. po~etak u 20 sati. re`ija: Phillip Noyce. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2.40 sati.. Reece Ritchie. Mickey Rourke. Kathy Grif fin. Samantha Bee. Ella Bleu Travolta.. BIHA] triler. 17.20. Liev Schreiber.. Christopher Egan.30 sati. Wallace Shawn. Ronald Pickup.ba. avgusta 2010. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. Joseph Gordon-Levitt. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati. Harry Shum Jr. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.40 i 21. Matt Prokop. 20 i 22 sata..30 sati. Stalna postavka crte`a. avgusta 2010. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). radnim danima u zgradi Centrale banke. subotom ne radi. Jon Hamm. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. glasovi: Kre{imir Miki}. august 2010. Dolph Lundgren. arheolo{ka i historijska.10. 15. Chiwetel Ejiofor.20 i 17.. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. Seth Green. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Adam G. uloge: Adrien Brody.milanovic@ oslobodjenje. Liev Schreiber. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija.T. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati.E. Sevani.30. Jay Baruchel. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Jackson Rathbone. Night Shyamalan. Brusa bezistan.. Redgrave. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“.... BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija.30 sati. po~etak u 16. septembra. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. Jason Statham. uloge: Leonardo DiCaprio. Liev Schreiber. 16. Chiwetel Ejiofor.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. uloge: Alyson Stoner. po~etak u 13. Sevani.50 sati.10. po~etak u 17. po~etak u 19 i 21.. Bruce Willis.. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. po~etak u 21. petak. uloge: Dev Patel.A. Ben Kingsley. od 8 do 16 sati. Chiwetel Ejiofor. `anrova. uloge: Angelina Jolie.30 sati.. sa radovima raznolikih motiva. Dick Van Dyke. uloge: Angelina Jolie. Dev Patel. 20.

SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Vera-Ellen. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly. 20. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. Iako je vje{tica spaljena.15 NOVA 22.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. ali Sa{ka otkriva da je okradena. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. Rachelle Lefevre. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16.45 BHT 20. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i. Chip i Ozzie. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera.. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. Lorena mora voditi Hansovu sahranu.on je mra~an.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga. no ne sje}a se ni~ega. Mía Maestro. Jenny Mollen 23. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. Marlene Steeruwitz.00 MRE@A 20. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. Tom Sizemore. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. Rosa Waissnix. No. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. Jessica Hecht.. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011. Jules Munshin. Eva S. 16. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. Gary Sinise.OSLOBO\ENJE petak.. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. Beana. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith. Alfre Woodard.. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. {to najvi{e mu~i Filipa. koje bje`e od lugara. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki.. James Purefoy. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu. tajanstven. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore.10 HRT 1 Libertinac . poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad. Charles II. HIT DANA 23. samo da ga se rije{e. a novac mo`e da zadr`i. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen. Dolaze na kolodvor u Rudinama.50 FTV Irene je lijepa. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika. Telly sretne Asha Corrella. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. dok ne sazna da Tomo nije u igri. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. august 2010. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik. Betty Garrett. "Miss podzemne `eljeznice". Birgit Minichmayr. Ann Miller. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya. 20. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali .Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. Frank Sinatra. u koju se zaljubi na prvi pogled. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. FILMOVI 17. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi.50 HRT 1 . Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. najgoreg zaposlenika u povijesti. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare.

serija 18.30 09.00 Bajkeri s Marsa.00 Sen Trope.20 Pre`ivljavanje 18.40 Made in Banja Luka 01.00 13. serija. crtani film 09.00 Ulovljeni 17. politi~ki magazin 12.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.05 Visoki napon. serija 15.15 Ramazanska vaktija 19. kviz 19. ep. humoristi~na serija 10.40 Kako to radi 20.00 Vijesti u 7. 72/74 15. alo.45 Sportissimo 06. 68/124 17.ep. film .25 Finansijske novosti 19.00 Vijesti u 7.00 Info top 14. serija 18. serija 12. 161/313.00 Info top 18. humoristi~ka serija. direktan prenos 19. igrana serija. serija 16.00 Ru`i~asto jutro. epizoda 18.10 Tv Bingo show 21.00 Sekunde do katastrofe 18. animirana serija. ep.10 Playboy Girls.15 Ro|eni divlji.19 Dnevnik.10 Alo. 2 epizode 22.25 Finansijske novosti 19. dokumentarni program 04.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10. 34/48 22.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok.00 Pono}na trka.40 Seka Aleksi}. film 03.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine.40 Dnevnik RTCG 08. crtani film 10.18 Tomica i prijatelji. showbiz emisija 02. jutarnji program 08. serija 18.00 11.40 Buba{inter.25 Peta brzina 06. film DISCOVERY 06.30 Sport 19. 3.45 Na{a mala klinika.00 Gre{ne du{e.25 Dolina sunca. jutarnji program 11. 01.30 Hayatovci na raspustu.30 Hotel Vavilon. serija 19.00 Federacija danas. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok. crtana serija 10.10 Business News 22.35 Prljavi poslovi 15. serija (r) 15.30 22.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera.00 Fantomski `deravac 14. serija 20.30 Sarajevo On line 01.00 Vrijeme za pam}enje.15 Razotkrivanje mitova 19.27 Vremenska prognoza 19.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15. 79.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.30 Na terapiji.00 Sretno doba. program za djecu 19.30 Beogradska hronika 18. zabavna emisija 14.00 ^ini. doma}a igrana serija. serija 09. 20.50 Sportissimo 02.30 18. talijanska serija 17.10 Mjesto zlo~ina New York.25 Muzi~ki program 18. serija 14.45 Kriminal u Rusiji. 2 epizode 13.00 Dnevnik 1 12. crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Ninja kornja~e FF. crtani film 11. crtani film 11.35 Tudorovi SERIJA 20. dokumentarni program 15.30 Srpska danas 16. serija (r) 10.30 09.55 Kako se pravi 11. igrana serija.10 Peta brzina 14.45 Centralni zatvor 16.00 BHT vijesti 12.35 Gomboce.00 Dnevnici sa kruzera 12. humoristi~na serija 16.35 Sexiest.30 Dnevnik 20.30 Moje drage kom{ije. zabavni program 00.00 Ispuni mi `elju 16.00 Vijesti 10.35 13.10 Top Shop 12.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.10 Zvjezadi studio 00.05 Zauvijek susjedi.00 Hrabri ljudi 23. serija 09. info-program 22.50 Winx.25 Sarajevo On line 06. showbiz emisija 22. crtani film 10.00 Vijesti 15.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02.00 Aladin.00 Forum 30 22. dokumentarni program 21.00 09.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.00 Ubistvo na Plezent Drajvu. film /RP/ 00. 41. serija HALLMARK 07. film 16.15 BHT vijesti 14.00 Najbolje godine.45 Mala princeza.45 Vijesti 11.50 Hotel.00 Mad Men.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 23. 35. igrana serija. serija 14.25 Top Shop 16. prenos 12.30 Trava.00 Ne{ Brid`is. film 06.00 14. serija 07.00 Forum 60 19. film 01.29 Stanje na putevima 19. strani dokumentarni program (r) 14.00 Mad Men.20 Be Ha Te bebe 15. film 15. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06. kviz 21.50 Dnevnik.55 Mumijevi.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.00 Ratovi insekata 08.11 Moje drage kom{ije.45 Vremenska prognoza 16.00 Info top 12.00 Razotkrivanje mitova 21.00 [apta~ psima.00 Transformacija Marsa 19.40 Made in Banja Luka 18.10 Ljubav na Menhetnu.30 16.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina. igrana serija.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010. 7/9 16.35 Jutarnji program.30 17.45 Zvjezdani studio.00 Gre{ne du{e.00 Sen Trope. 14.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera.30 Japanske pri~e.40 Ke~eri.30 Timmy.30 Dnevnik 20. Kao sav normalan svijet 16.00 Martjo{ke.15 TV lica.00 15.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok.30 Fify. top 100 05.45 Ples `ivota.00 Vrhunska otrovnica 16.00 Dnevnik 12.10 Sti`u dolari. epizoda 15.00 Nevolje sa bubom 06.55 Brojevi. emisija (r) TV ATLAS 09.35 Svjetionik ljudske dobrote. serija 17. emisija narodne muzike 07.30 Moja mala kuhinja 17.10 Dolina sunca.10 Dolina sunca SERIJA 13. animirana serija. serija 22. program za mlade.00 Od bisera grana.00 Advokatova kazna. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06.50 Dnevnik.15 Red Carpet.15 Ljubavna oluja.30 23.10 Strogo povjerljivo. 21.00 Dnevnik 17.30 @ivot i standardi (r) 13.15 Mu}ke special. TOP 100! 22.25 Winx.00 Mala princeza.50 Sportissimo 14. 2.15 Limenko. serija 09. serija 08. kola`ni program 09.00 Ovo je Srbija 16.05 Centralni zatvor 12.50 American Music Awards.15 BH info 16. 13.00 18. reality show 15. informativna emisija 03. snimak 00.00 Obru~ straha. 71/74 09. zabavna emisija 20.30 Sarajevo On line 13.30 ^avka.00 Specijalna jedinica 2.40 Ramazanski program 20.50 Naruto.05 Znakopis 2 11. sportski program 05.25 Vrhunsko graditeljstvo 17. informativni program 17. crtani film 17. serija.15 Ameri~ki ~operi 14. serija 21.10 No}na smjena 23.00 Slomljeno srce.40 Odred za ~isto}u.05 12. serija 19.58 Biometeorolo{ka prognoza 12..55 Petkazanje 23.00 ^ini.20 Auta po mjeri 13.00 Vijesti 09.10 Viza za budu}nost. 14.ep.45 Sav taj folk: Ma.25 Vrhunsko graditeljstvo 12. 2 epizode 23.55 OBN Info 19. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14. dje~iji program 09.00 Slagalica.00 16.35 Proces. zabavna emisija PINK 06. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Poigravanje umom.25 Sarajevo On line 18.30 Potjera. 82. 35/45 22. film 23.00 Dolina sunca. program 16.27 Vremenska prognoza 22. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14. serija.. GEOGRAPHIC 06. serija 11. 84. igrana serija. 150. igrana serija.00 Vijesti 12.40 Made in Banja Luka 13.00 Ke~eri. ameri~ka mini serija.45 Pre`ivljavanje 08.”. serija. doma}a igrana serija.10 Mu}ke special.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16.00 18. igrana serija. epizoda 10.00 10. jutarnji program 09. august 2010.00 Jutarnji program 09.40 Razotkrivanje mitova 09.55 U potrazi za zabavom 22.00 Dobro jutro 09. serija 13.15 17.15 Tajna Ravelovog bolera. 00.00 Druga prilika. najava 19.00 Vox populi 20. 80.10 Kako to funkcioni{e 19.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. serija 21.40 10.ep.45 Odred za ~isto}u. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20.15 Vremenska prognoza 18.30 @ivot je lijep 17.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta.30 Kako to funkcioni{e 10.05 Vijesti 15.10 Kriminal u Rusiji.00 Alo.00 Dobro jutro.30 Lonci i poklopci.40 Ars praktika 12. 83. dokumentarni program 11.00 21. serija.00 Vijesti 11. film 00.10 Flash Gordon. serija 09. film 11.30 21.00 Sudija Ejmi.00 Winx CRTANI FILM 10.15 Ramazanski program OBN 06. boli me uvo za sve 23.00 16.50 Sumnja.35 Fify.30 Dobro jutro svima. igrana serija.55 Vremenska prognoza 07.32 Zauvijek susjedi.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.00 Tudorovi.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11. alo.20 Romansirana botanika 11.55 Vremenska prognoza 12.10 Skrivena kamera. serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. serija 05.ep.00 [apta~ psima. kulinarski show 13. Moja desna ruka. serija 23.00 Hotel Vavilon.20 Evronet 17.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.00 Sretno doba.35 Made in Banja Luka 06.00 Grand show 04.15 Profajler.50 Na{a mala klinika.00 McLeodove k}eri.30 14.05 Prototipi 21.35 Prototipi 10.50 Info top 16. igrana srija.45 Auta po mjeri N.00 Vijesti 09. crtana serija 10. najava 21. crtani film 19.50 Vijesti 21. serija 23.55 Mjesto zlo~ina New York.20 CSI Miami.30 12.30 Upori{te.45 15. 22.35 Red Carpet.00 Pink jubox RTS 10.30 19.50 Prljavi poslovi 07. epizoda 17.00 Fudge. serija 20. film 01.ep. zabavna emisija 11. muzi~ki program 14.15 Tim galaksi. zabavni program 01.00 20.10 Kursad`ije 13.00 Profajler.00 Najbolje godine.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.00 Sport centar 01. 2.00 Pe~at. humoristi~na serija 03.40 Vjerski kalendar 17.30 Obru~ straha. crtani film 19.00 @ivot je lijep (r) 11.20 Exkluziv.30 Dnevnik 20. 14/23 21.00 Fantomski `deravac 09.30 20.00 Vezane tajnom. serija 13.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere.00 Sudija Ejmi.00 [apta~ psima 11.25 Mini school 15.00 Danijela.35 Kad tebe ne bude. 149.15 Na terapiji. igrana serija. serija 15. igrana serija. animirana serija 15. crtani film 09.00 Ramazanski program 04.30 11. 2.00 17. serija (r) 12. crtani film 10. film 14. 13. 83. informativna emisija 19. istra`iva~ki program 22.05 Razglednica: Francuska 10. epizoda /RP/ 13.10 Brojevi.50 U djeli}u sekunde.62 BHT TV PROGRAM FTV 07. 17.30 Ekstremne drvosje~e 16. sportski program 03.00 To je prava Raven. epizoda (r) 10.00 12.00 Metropolis (r) 13.05 Mumijevi. serija 20.00 Advokatova kazna.00 Grand show 23.00 Danijela. program za djecu 11. humoristi~na serija 00. ep.00 Ne{ Brid`is.05 Viza za budu}nost.05 Moja mala kuhinja (r) 13. 2 epizode 20.40 Nema problema 16. Reprizni program Hayat TV 02. epizoda petak.00 BHT vijesti 22. film 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. dok. najava 18.

217.00 Muzi~ki program 17.epizoda Najbolje godine.00 14.30 Ski-skokovi. serija nastavak 18.35 19.20 Kazanova.00 16.R.55 Simpsoni 18. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2.30 19.Rusija 20.30 14. ~arobni kontinent: Otoci.30 Lete}a ~eljust 2 15. 20.00 Vijesti Nove TV 17. film 00.30 12.00 12.15 14.20 Carevo novo odijelo.30 Studio 60 na Sunset Stripu.05 10. serija.50 U ime ljubavi.15 12.05 23.00 TV Justice 22. serija Hazreti merjem. crtani film Winx.15 Dexterov laboratorij.15 12. crtani film (r) 12.00 Zabranjena ljubav. 2. serija 17.00 Najava Premier League 00.30 22. Ptuj.00 13. direktno 03. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12.00 15. 15. EP 2010.10 10. Slovenija: Slovenija .30 IN magazin 19.10 16.02 20.. pregled 20.15 Mu}ke 5a.30 Fudbal. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov. serija (r) 13. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.40 Policija za `ivotinje 13.45 Mu}ke 5b.35 Sarajevsko ve~e.00 20.00 Rugby Super League 17. 2 epizode 07.00 17. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav.00 Engleska . ramazanski program 19.10 09.15 Dnevnik Nove TV 20.00 09. crtani film Winx.00 Ko{arka.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi.30 Ragbi.50 02.30 Mra~ne vode FILM 20.30 FullTilt Poker 17.30 Ramazanski program 20. 2. serija 11.40 Vrijeme 20.30 Mali pti~ar..35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 23.25 Beverly Hills 2.00 21.50 Za svaku bolest trava raste 18.55 14.05 Timmy. serija 16. dok.00 Taina.30 Biciklizam. Danska 18. serija TV Mukabela Hazreti merjem. serija (r) 14. serija 15..00 10.00 Vijesti TVSA 11.00 Ski-skokovi.05 18.20 04.30 Bundesliga: Hoffenheim . serija Film Vijesti Frejzer.35 Vijesti na Drugom 20.05 Timmy.00 19. informativni program TV Smart 21.15 22.00 15.HSV Hamburg 14.00 Bitange iz tr`nog centra.55 Policija za `ivotinje 22.15 18.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi. 20. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4.35 10.00 20.30 Te{anjska hronika.00 17.00 Info IC.30 21.00 17.00 00. film 16. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 21. film 22.05 16.30 Vogo{}anska hronika 23.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20.30 20.00 13. u`ivo 22.15 U grad!.25 Tenis.25 10.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci.30 @ene s broja 13. film .30 Dona Barbara.00 I.R.00 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16.00 Vitaminix 10. serija Sport centar Moje drage kom{ije.25 09. (r) 10.Bayern Munich SPORT KLUB 06.00 16. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21.00 Serijski program 12.40 Mu}ke 6a. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.45 Dona Barbara SERIJA 14.00 09.00 17.10 19.30 Biciklizam.00 VOA — Glas Amerike (r) 11.10 Sarajevdisanje.00 17.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06. WTA Montreal. [vajcarska 17. serija 00. serija 14.40 Divlja ostrva. film Gospodin 3000.30 20. live 19. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije. crtana serija 08. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.00 11. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.20 Osumnji~eni.Irska 18. House 2.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.05 18.00 01.20 Bitange i princeze 2. serija (r) 16.00 Info blok TV Vogo{}a 12.11 12.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22.45 Ko rano rani.30 Istina. film 01.00. hrvatski dokumentarni film (r) 10.30 Vijesti TVSA 20. crtani film Fify.15 14.00 Bundesliga 15. 23.02 16.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda.00 12.00 01. serija Exit Fest special Lo{e djevojke.40 11.35 07.30 13.00 13. serija 12.00 Kanu. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer.10 Sve ostaje u porodici.00 Vijesti TVSA 13.10 16. serija za djecu (r) 10. 2 epizode 08.10 14.00 Mjesec Koman~a.epizoda Najbolje godine.30 I.30 20. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218. crtani film Aladin.45 Putuju}i veterinar 12.00 Fudbal. crtana serija 09.20 Bumba.00 12.00 19. Igrana serija Ruska imperija 10/16. crtani film Sretno doba.00 14. zabavni program.05 07.50 IN magazin 13. crtana serija (r) 08. 25/27 23.00 23.50 11.30 Te{anjska hronika. serija za mlade 18. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija.35 101 dalmatinac.35 10.55 Yu-gi-oh GX.00 Na tragu prirode 14.35 Peppa.00 Ve~eras.30 00.00 Borba za kitove 21.05 00. Eneco Tour 10. Katalina i Sebastijan.30 SMS music 19. live EUROSPORT 2 07.I. 82.00 20. Pe~at u vremenu Frejzer.00 01.15 12. serija.10 TV vrti}: Brzina (r) 08. crtana serija (r) 09. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24. serija Imam alija.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06. sr.00 19. serija Paklena no} u Amsterdamu.20 U ime ljubavi.15 Zaboravljeni. jedna pri~a. serija (12) 00. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo.10 20.30 19.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.00 Vogo{}anska hronika 18.00 Vijesti TVSA) 10.50 Divlje i bez cenzure 23.10 22. mini-serija (12) 23. film Svi pravi potezi. serija.18 20. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr.05 13. humoristi~na serija 19.20 23. film vrhunske katastrofe.30 22.00 Speedway. august 2010. direktno 00.00 01. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10.00 Lokalno je primarno (r) 13.30 22.15 12.00 Otka~ena obitelj. film Sretno doba.10 09.00 22.25 19. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07.25 U ime ljubavi.05 22.10 Spa{avanje ljubimaca 12. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine.40 17. film 14. crtani film Aladin.00 Plima `ivota.epizoda TV SA 07. film 63 TV MOSTAR 09.10 Smrtonosna meduza 19. cr.55 12.00 Otvoreni program (r) 02. Bundesliga 08.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4.50 Fifi. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10. 83. crtana serija 08.00 Jedna divlja i luda no}.00 SSPCA 14.00 20.00 19. crtana serija 08.00 Afrika. film 23.00 09. dokumentarna serija (r) 12. serija.. Bundesliga.00 22.11 18.05 15.40 Dnevnik TVSA (r) 00. film 21.05 Utrka s vremenom 1..00 01.00 Tenis.52 Stazama milosti do vje~nosti.55 Dokumentarni program 13. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.00 08.30 00.B.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20. dok.00 Samovo ljeto.00 23.25 10.00 Mra~ne vode. program (r) 13.00 10.00 22.25 21.. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.00 Vijesti TVSA 17. crtani film Winx.00 07.00 15. emisija o povratku (r) 14..00 Glas Amerike RTV USK 08.30 Ski-skokovi. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .00 Otvoreni program. Poljska. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi. serija Moje drage kom{ije.00 Sarajevsko jutro (08.40 16. Vojens.00 07.10 14.00 19.45 Cocco Bill.90 sekundi. humoristi~na serija (r) 14.00 21.20 18.40 09. dok. humoristi~na serija (r) 21.50 Istra`iva~i ledenjaka.00 06.30 Premier League Magazin 01.10 21.30 18. serija.00 Tenis.30 VOA — Glas Amerike 00.30 15.50 11. film 18.50 18.15 12. muz.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08. serija Moje drage kom{ije.B. crtani film Ninja kornja~e FF. revijalni program Crno i bijelo. crtani film Fify. serija.20 11.00 10.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11. nastavak 20.08 22.45 Dobro jutro. dok.00 16. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07.00 00.serija (r) Skica za portret (r) 08.30 Dnevnik TVSA 19.petak.20 19. Vrata tajne. Hrvatska ZABA .epizoda Grad.15 Crveni patuljak 7.56 20.30 19.05 Na prvi pogled.00 09.00 04.00 01.55 [aolinski obra~un.00 11. zabavni program 00. pr.30 Frej`er. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1.45 13. 2.09. WTA Montreal.35 21.15 Ne{to za raju.35 16. humoristi~na serija (r) 01.90 sekundi.30 10. iranski film 11. humoristi~na serija (r) 01. serija Mali oglasi.20 17.epizoda Sretno doba.25 Posjed merkata 06.40 11.00 23.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Knez i djevojka 3.10 Policija za `ivotinje 20.00 16.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.30 14. serija Mubarek ramazan Imam alija.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07.00 13..35 Baywatch. Bundesliga 22.00 12. serija O~i du{e.05 13.00 13.00 16. Kanada 14. film 00.30 Na tragu prirode (r) 09.30 Dobro srce 22.13 12.00 19.30 Fudbal.30 10. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e..50 Male no}ne pri~e. ramazanski program. serija.00 20.40 22.45 Psi.00 12. Eneco Tour.00 09. program (r) 14.05 20.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08.20 Me|u `enama.20 08.35 08.50 Policija za `ivotinje 11.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08.00 10.40 04.30 21. program 17. Poljska.00 10.11 20.30 Auto Shop Magazin (r) 13. Kanada. SK (@) Engleska .10 18.10 13. crtani film Ninja kornja~e FF. dok.00 14.00 Neobi~ne `ivotinje 06.45 Bundesliga: Hertha Berlin . serija 10.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer.15 10.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.30 Dnevnik RTV TK (r) 01.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.00 18.09 10.00 12.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.40 08.00 Svijet tajni. serija Druga strana ljubavi. emisija pod pokroviteljstvom Bean.10 12.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.25 09.15 10.40 Utrka s vremenom 2.10 07.00 10.45 11.02 Koki 10. u`ivo 18.. dok. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.epizoda Sretno doba. Poznan.15 10. pr.00 Dona Barbara. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. dok.45 23.30 18. 82. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.30 16. serija (r) Knez i djevojka 3.30 Bundesliga: Hertha Berlin . Poljska 17.epizoda Najbolje godine.10 16.55 Poglavlje 27.00 Najja~i ~ovjek 00. WTA Montreal. serija 16.Bayern Munich 10. Kanada 12. Vijesti Frejzer.49 Vrijeme iftara 19. humoristi~na serija (r) 00. crtana serija (r) 09.00 19.40 03.50 Izazovi: Kao riba u vodi.I.15 Velike morske avanture 18.35 14. crtani film Winx.19 14. 2.15 Eurogoals 19. humoristi~na serija (r) 22.45 Policija za `ivotinje 00. live 13.30 00.00 17.15 Mu}ke 5a.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.40 16.30 Tuzla u`ivo SMS centrala. 2 epizode 16.55 @ivot majmuna 10.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09. film Zelena milja. MRE@A PLUS 09. 83.00 Stazama milosti do vje~nosti. dokumentarni film (r) 18. film 03. dok.15 11.45 Bitange i princeze 2. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.25 Igrani film (r) 16.30 20.30 08.05 Ljubitelj ajkula 09.00 18.15 23. ameri~ki film (r) TV SLON 16. serija Portret Iz dana u dan.55 10.00 11.05 Megakatastrofe. show 02. Einsiedeln. film 02. jedna rasa.45 Mu}ke 5a. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene. serija 23. serija. ~etvrtfinale 23.20 15.00 15.30 17. serija Autoshop magazin Poruka.00 22.00 18.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.20 Ko {i{a tog psa 17. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer .20 No}: Zmija 10. live.45 19.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.45 13.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06.

Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. iz sela Crnjica. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. policijske staniceBratunac. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. ka`e Jadranko Danilovi}. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“./2004.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. A sve do 2005. koji se radio kao elektri~ar. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak.28 sati.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu. Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. august 2010. poljoprivredu nam ugro`avaju. .La`u narod. Tako tvrde u JKP 1. Postupak protivThonaKarremansa. prenijeli su sino}holandskimediji.Zdravlje nam ugro`avaju. ka`e Sejdo. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. o~iti su problemi u ^ajni~u. Dru{tvo za ugro`ene narode . . direktor JKP 1. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini. S. ljudska nepa`nja. najvjerovatnije. i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a. Predmet je predatsuduArnemu. . pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . MPRI je 1994. Uzrok po`ara je. Mi smo za sve ovo sami krivi. Sve je ostajalo na obe}anjima.43 sati. izjavio je francuskiministar Eric Bessona. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. .S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. truju nas. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. (A. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} . Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom. mo`da i za 24 sata.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8. Crni vrh. Na sme}u. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. gra|ani. “Dojavu smo dobili u 15. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da. djecu nam ugro`avaju. 20. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. dru{tva.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. . ve} 24 me~a! 43. mart ^ajni~e.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. javila je Srna. Predizborne igre Pokazalo se. a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. mart. No. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. A. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“. stoji u pismu.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju.) SRBI TU@ILI MPRI . zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . mje{tani su zauzeli ~vrst stav. . zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. koja nikada nisu ispunjena.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. {pekuli{e se. ka`e Radisav Ze~evi}. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju. a vodi se kao nestao. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. kao ministar odbrane 2003. i 1995. Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh.