VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. posve je normalno. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. Adnana Huski}a. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". . kazao nam je Ocak. biznisa. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. To ma{ Szunyog. Dodikovom strahu od neootomanizma.. Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. i Turska posebno. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. me|unarodna zajednica. kazao je ambasador Ocak. septembra Uzvratna posjeta. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. Naime. Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. ambasador Republike Slovenije. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. ali i svjetsku zajednicu. ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi.u decembru 2008. direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. odnosno BiH. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. 20. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. amba sa dor Pa les ti ne. posjeti britanskog premijera Ankari.4 DOGA\AJI petak. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom.organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. Tako|er. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. i 3. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. august 2010. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju".@eljko Kom{i}. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave.. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. kao i ostale dr`ave. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2. Beograda i Ankare. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. Istanbulskoj deklaraciji. "Povrh toga. logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}.

Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. jer je BiH zemlja raspada. Dragan ^avi}.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. Da postoji kr{enje zakona. Ne}etrebatinikakav referendum. pa ni SNSD-u. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. P. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. To nisu realne stvari.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . U narednih 10. izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. moram otvoreno da ka`em. Unutar sebe ona je naseobina. vje{ta~ke dr`ave stitucija. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. prije svega SNSD-a. Ali. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. ne}e trebati ni{ta. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica.BiH je potpuno otvoreno pitanje. To ba{ i nisu prazne optu`be . Ja ne bih. Djeca koja su tokom rata imala pet. Mi ne bje`imo od revizije.Razlazi su krvavi. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. BiH su samo Bo{njaci. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e. kako bi postala dio evropske porodice. nema ko i kuda da putuje. Na kraju krajeva. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. koja i sama priznaje da je razdrobljena. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008.OSLOBO\ENJE petak. ne radi za podjelu BiH. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. Osim toga. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. Zar zbog toga ne bi trebali svi. . nikakve ustavne promjene. Pa i primjer Kosova to pokazuje. Sve oko nas je etni~ki~isto. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti. I to je na{ odnos prema BiH. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. jer ju je po~eo graditiTelekom. ve} ulaganje u budu}nost. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. to je obmanjivanje javnosti. U bilokojemvremenu to je skupo. zbog na{eg standarda. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. da je ocjenanegativna. a ne mo`e da rije{i po`are. propasti. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20. nego svjedo~i o podijeljenosti. BiH }e postati sretnija zemlja. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. a ne interes BiH i neke maglovite. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao. naravno.I Srbija i Hrvatska. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. sve je to praznapri~a.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. da je autokratska. a ne interes unitarne BiH.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . To je potpuno nerealna pri~a. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. Vladineslu`be. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. RTV doma. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. optu`ujete i bira~e. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. Hrvatska i Srbija. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. Posljedice takve politike su ogromne. a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. Bitno je da je ova vlast. Ina~e ne}e. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. Srba nema u pola BiH. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. august 2010. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. • Ipak. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. svako }e oti}i na svoju stranu. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. da ne ka`emdr`avna. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. kako je vrijeme prolazilo. Ni Bo{njacima. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. Ne isplati se truditi ikome u BiH. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. bilo u manjim koli~inama. to je jasno. Ne}etrebatini{tauraditi. nije sve to za sud i za zatvor. pa su izgubili20 op{tina. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. jer smo poslovali preko ra~una.S. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. Razvojnebanke itd. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. Me|unarodni aerodromi su prazni. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. Dakle. Prematome. [to se ti~erevizorskihizvje{taja. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. Mi smo u svomprogramu1996. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji.Pa dobro. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. [to se ti~e SNSD-a. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. entitetska. novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. Dakle. Mo`ete li to pojasniti? . Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. a ne interes slu`enja Sarajevu. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. to nije dr`ava. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. pa i BiH u cjelini. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. popucati. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. Opozicija. ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . a ne interes BiH i neke maglovite. ne mislim da je to bacanje para. vje{ta~ke dr`ave. A interes Beograda je ne{to drugo. jer praksa ide ispred revizije. 20. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. vladina administracija. uklju~uju}i i SNSD. To je. Prema tome. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . To je jednanesretnazemlja. • Kada to tako ka`ete. Zna~i. Dakle. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom.Dobro. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. 30 godina. da sam na njihovom mjestu. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima.

kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. objekata. jer je on jedan najobi~niji folirant". zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. a ko manjina u RS-u. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. . Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. na prijedlog Ministarstva sigurnosti.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. za Bojana Baji}a. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. A.OSLOBO\ENJE petak. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. istakao je Novakovi}. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. terorizma i korupcije. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. Kada je u pitanju SDS. ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. august 2010. Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. Dl. . nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. a ne njegovi odbori". KATANA ovom pitanju. koliko znam. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. Prema njegovim rije~ima. Na dono{enje Pravilnika do 31. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Shodno tome. Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. Ipak. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . slu`benih akata. slu`benih akata. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH". A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. sredstava za rad. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. to je tek novi trik Milorada Dodika. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". Mom~ilo Novakovi}. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. 20. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. u PDP-u za sada nemaju odgovor. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. O. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. U toku je. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. izjavio je Boji}. S tim u vezi. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. kazao je Novakovi}. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. komentar je predsjednika NS-a. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. dakle. predsjednika Na{e stranke. NSRS. kazao je Ahmetovi}. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH.Finci. prema Novakovi}evimrije~ima. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. opreme. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. rekao je Dodik. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. NSRS-a. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. apelacijski postupak. smatra Novakovi}.

u ovom procesu bilo i ranije. ina~e. ka`e Grube{i}. F. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. . U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. 20. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. jula Da li je to mogu}e. . O. Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. eto. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. . obja{njava Grube{i}. i kada smo sve okon~ali. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. Tada je Hristos. Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. kazao je Ahmetovi}. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. ispri~ao je Higgs. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. no. me|utim. daleko od u{iju i o~iju javnosti. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka. Dl. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. i to od 4 godine. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. u tajnosti. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. august 2010. KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. govori Boris Grube{i}. nema govora da bude druga~ije". Izvor. portparol Tu`iteljstva BiH. I izvor Oslobo|enja. misli Grube{i}. koji se dogodio 1. kako bi proslavio Sveto preobra`enje. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. Interpola. u ranim jutarnjim satima. kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. Pomenuti sudija je. Tu`iteljstva. izme|u os ta log. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. pruge. tako i iz njegove {ire okoline. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. "S obzirom na kratko}u vremena. u srijedu. is ti~e izvor. ne mogu vjerovati da jesu". juna 1993. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi. presudu donio 19. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. poja{njava Grube{i}. utoliko prije {to se. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. Presuda donijeta 19. jula. kako se zvani~no tvrdi. kojom je. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija. . koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. Ta ko se. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf).petak. kako je i ina~e praksa u svijetu. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. po ~emu ste se ravnali. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka." . u op}ini Livno. augusta. SIPA. No. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. izru~enje }e samo privremeno odgoditi. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. saop{teno je iz Mine. kako ka`e jevan|eljsko predanje. do{la je depe{a". Ina~e. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". nego }e se obaviti.. i po Grube{i}evom svjedo~enju. prema ovom na{em izvoru. kako iz Sarajeva. Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". svake godine na 19. kojem. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje .Ne znam koji je razlog tomu bio. po zahtjevu ICTY-ja. Prema ranijim oficijelnim najavama. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. E. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati".

te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza. U tom smislu. zaklju~io je Peri}. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. i Sloboda gra|anima.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. hrabrost. izjavio je Veso Vegar. koji je i stvorio HDZ 1990. hrabrost. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. D. @ene i mu{karci . navodi se u sporazumu. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. pomo}i Hrvatima u BiH. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. Nova ekonomska politika. No. obja{njava Ga~anin. Procjena javnosti .Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. Ovaj je sindikat protiv {trajka. Za sada. . koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. [e. kako je saop{teno. . pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. op}inska administracija. na`alost. J. blokiralo zgradu ovog preduze}a. oko 40 posto mla|ih od 30 godina.8 DOGA\AJI petak. Drugi zahtjev je da. a to Borjana Kri{to svakako ima.dobro. ni{ta od toga.Nakon 20 godina rada. kazala je Kosor. B. Tako|er. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. septembra. dakle. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. u subotu 4. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. . Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. Naime.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. pet mi nu ta poslije 12 sati. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. Naime. A. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. budu}i se posao u politici. tra`i jeste isplata zaostalih plata. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. . ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. od sedam do deset sati. pri ~emu se desio i manji incident. 50 posto visokoobrazovanih. D. volje i znanja. Socijalna prava i zdravlje.Pravedna dr`ava. rekao je Peri}. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. dakle. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. razlog na{eg {trajka. Na ime. nestrana~ki. poru~ila je Kosor. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. To je. Podsje}amo. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. "Pretpostavlja mo da. . ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. glasnogovornik HDZ-a 1990. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu. nego upravo suprotno. volju i znanje''. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. august 2010. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. Mi. Ipak. 20. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine. Evropski i svjetski partner. A. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je. nakon poravnanja plata. Novi ustav . pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. Tako|er. sim bo li~no. portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. predsjednik [trajka~kog odbora. J. pak. ra zlog na {eg {traj ka". Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje.Na ovaj na~in nam ne poma`e. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. Belma Arnautovi}. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. institucionalan na~in. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. odnosno BiH. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. zivati oko ideje zajedni{tva. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. Naime. Oni trebaju institucionalno. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. To je.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. Kultura i razli~itosti. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. Josip Peri}. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. od ~ega je oko 40 posto `ena. mr`nje i netolerancije". dakle. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke.

hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580. ponovo u modi u HDZ-u. problem predstavlja administracija. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera. "Naime. ponosa na Hrvatsku. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. a u Hercegovini 180. Dokazani poznavatelj brojki.000 glasova. ali i politi~ki status danas tragi~ni.. Da nazo~ni ne bi zaboravili. VIJESTI Dobro. Danas. 18. Vrhovnik je. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. pa . podsjetio ^ovi} osobno.300 operacija U Centru za srce BiH. august 2010. Vrhovnik je. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama.od 2005. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. crkveni. jedan vrlo.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku. naime. naime. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. ali i u cijeloj BiH. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. prije dvadeset godina. Naime. . No. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. ve} dogovorio. me|utim. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. i dalje cure iz Bosne . pa . nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. ^elniku SBBa se.~ak! . ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod". samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. Usprkos. Hercegovci su kazali povijesno Ne. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e. dakle. Pulji}. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. Samo nekolikotrenutakapotom. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. [to je. me|utim. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao.. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. koji su tako|er pljeskali. direktor Centra. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik.~ak! . sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. Dobro. kako premijerka. Ima{ pla}u. Mate Boban je pokojni. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. koju ~ine PDP. Jednostavno. a u rodnoj pla}u.. Na sarajevskom skupu. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom.000: ukupno. . smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. prema podacima CIA. tvrdi. prema njihovim o~ekivanjima. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima. DP i SDS. Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. mogu napraviti iskorak. na pljesak ih je. Naime. me|utim. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji.000. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. koji je smje{ten u Tuzli. Vjerujem. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje.000 ~lanova. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. to su etablirani principi kantonalnih fondova. ili. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. Jasno. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a. Sve osim. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. hrvatska premijerka Jadranka Kosor.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. hrvatsko brojno stanje. Uostalom.300 operacija. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. K. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. a preko nje i u Skup{tini FBiH. bosanski Hrvati. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran". Stjepan Kljui}. tomu. da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja.iz Podprologa nadomak Vrgorca. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. Jo{ smo tu?! No. Poglavar je. nije spominjano brojno stanje Hrvata. op}enito. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. [tovi{e. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni.petak. jasno je za{to Tu|manu. Doktor Emir Kabil. Ali. Uz opasku. dakako. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a. ponovo u modi u HDZ-u. veli. dodao je Ivani}. Ali. kazao je Kabil. 20. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990. s kojima su suglasni i oni. vidjeli smo pro{le godine. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. pak. dobrim dijelom. kako premijerka. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. Ipak. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. S. Sve u svemu. federalnog fonda. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. u izbornom procesu. ako tim ima viziju. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. No.Sarajeva posebice. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini.. @elim da poru~im. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. a posebno u postizbornom razdoblju. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. pak. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. sto`ernik je. vrlo veseo ro|endan. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. 760. I zbog ~ega su.000. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. popis njegovih prethodnika. S Bo{njacima. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. obi~no pouzdani. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. Nije se.kada. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. kolovoza 1990. dodaje Kabil. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. Perinovi}. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . `elio za predsjednika bh. ina~e. Ali. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. Ali. Ante Jelavi} je u bjekstvu.

Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja.bez ikakvih posljedica. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". 17. Oslobo|enje. neprihvatljiva je. niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . drugi dio". Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. ali po RS u koji se toliko zaklinju". a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. 18. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". zapravo. drasti~ne!". 7. dr`ava nije ustavno. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. diktatura bilo koga. ina~e?!". Oslobo|enje. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu.10 KOMENTARI petak. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. dr`avu i mir u njoj. U dva posljednja dana. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. mahrama. progla{ava se za glavnog tuma~a. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. 10. Ekrem TUCAKOVI]. proizvode dru{tvenu {tetu. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. navodno. 8. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. muslimani i tekfirlije". Ako ni{ta. ezani. i "Stranka straha i smrti". reisu-l-ulemaMustafa ef. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". u Kaljini. Oslobo|enje. ^au{eskua u Rumuniji. No. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. 18. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. 7. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. izgleda. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. Ni SDA ni SBiH. na demokratizaciji. 2010. 8. ZijaDizdarevi}. EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. predstavlja problem tih medija. kineska"kulturnarevolucija". "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". tvrdiZijaDizdarevi}. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. 2009. ustvari. Paradoksalno. dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. kada se medij koristi neistinom. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. Oslobo|enje. "Da je ba{ tako. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. dr`ave i mira u njoj. Visoki predstavnik. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. g. Me|utim. 8.net. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. Ako ni{ta. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. Oslobo|enje. 2. poredbrojnihdrugih podru~ja. Treba mu. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. "Bo{njaci. dr`avu iz regresije. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. a ne za boljitak BiH. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. Bilo je niz prilika. Ceri}. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. propisati i {ta }e govoriti. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. po~etkom 2009. komentari i analize. dva komentara. 20. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. I porodica je meta. 11. Me|utim. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije. klevetom. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. Vi{e od polovine su osvrti. ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. 9. U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". u ime islama". Oslobo|enje. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. 7. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. uprkos sve mu. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. "Odbrana BiH. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. timeprizivati i rat . MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. Bh. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. Oslobo|enje. U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. bez sumnje. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. kazao je tada kardinal Pulji}. kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. drasti~ne!". morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. Komentari. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. a ne raskida taj savez. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. M Ali. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. od po~etka jula. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. kojatvrdi "i kako su. u vezi s tim. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. 20. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. premda imaju li~nu notu. ali to nijedovoljno. august 2010. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. 8. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. pa bio i medij. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu.i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. 2. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. "Joj razlike. e|utim. i 17. da se tra`i njegov odlazak. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. 8. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine.

pove}anjubrojaturista. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom..000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. ekonomija. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu.. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno..000 turista u gradu. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. `eljezni~kog i drugog saobra}aja. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology.. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. dijaspora bi svoju djecu. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600. a univerzitetimogu primiti samo 300... predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja. prijesvega. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. a to su: AmericanUniversity in BiH. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. august 2010. vjerskih i kulturolo{kih razlika. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. I bh. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji. te preciziralimetode realizacije. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje.000 mladih iz drugih dr`ava. kao i stanje u samom gradu. tolerancija. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. kulturni dijalog. International Burch University. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. 20. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. ukoliko bi inicijativa urodila plodom. nauka. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti.000 studenatasamo1.. `eli da se razvija i napreduje? No. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ . Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca.000 KM. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. olak{ativiznire`im za strance. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. obnovi infrastrukture. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima.000 mladih. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. moglaposlati na studije u Sarajevo.000. godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. me|unarodni odnosi i sl). kultura. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20. kako u administrativnom. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative. i unapre|enjuobrazovnogsistema. posebice iz tzv. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta. stanjeinfrastrukture.. posebice iz tzv. Ono {to ohrabruje. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca.000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20. laboratorija. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome. nesvrstanih zemalja.. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja. njihovemogu}nosti i kapacitete. a koje sam nabrojao. Naravno. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje.... International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|. Ve}i prihodi. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom.000 i 200. tako i u finansijskomsmislu. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. do}i }emo do jo{ dodatnih40. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. nesvrstanih zemalja. Osim toga. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja.000 stranih stanovnika vi{e. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100. elektrotehnika. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata.petak.000 novoupisanih. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju.. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e. kreirala bi se knowledge based ecoomy. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje.). Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. Ono {to je veoma bitno.. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. otvaranja novih biblioteka. turizam.000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. SarajevoBusinessForum (SBF).

Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. a jedna lak{e povrije|ena. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. Po~upane su. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. petak. sletio sa puta. prona{li napu{ten audi karavan. re~enoje u Okru`nomsudu.55 sati kada je traktorom bez registracija. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti. S. Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. S. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. te manja koli~ina metaka kalibra 7. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. pu{ten. op. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. iz za sada neutvr|enih razloga. Me|utim. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu.62 mm i 7. Radnici Policijske stanice Pale. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. [e. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. srednjih godina. op{tina Gradi{ka. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. Pola sata ranije. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja. S. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. Istog dana. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. P.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. dvije trenutnemine. A. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. 17. jo{ dvijemineMRUD. P. tri ru~ne bombe. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e. S. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. oko 100 grama baruta. u mjestu Bukovac. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. tako|er iz Tuzle. Prilikomprovjereovih informacija. D. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. nedugo iza pono}i. stalno nastanjen u selu Buzekara. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. Navodi iz prijave se provjeravaju. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. dimna{kolska kutija. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. rodom iz sela Puki{. S. sav u crnom. Podsjetimo. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje... Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. no ni to nije zaustavilo lopova.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. koja `ivi u kom{iluku. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. Cvije Gruji}a. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. ~iji su inicijali S. Premapodacima iz policije.^atrnja. on im je po~eo prijetiti ubistvom. D. august 2010. njema~kih registarskih oznaka. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. u mjestu Bogovi}i kod Pala. 20. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. dok je P. ro|ena 1950. D. D. Izme|uostalog. u srijedu popodne su. li{en je slobode. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. Margeti} je u utorak. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. op{tina Lopare. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. ~iji je identitet predo~ila policiji. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. Ni{ta ne slute}i. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. iz mjesta Kijevci. A. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. S. u centru Pala. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. P. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. vi{e inicijalnih kapisli. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a.9 mm. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. a kako se nije `elio smiriti.a). u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. Mina MRUD . Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . indikator za paljenje inicijalne kapisle. na regionalnom putu Nova Topola . pet trenutnih tromblona. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. koje je 16/17. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). J. dvijezolje. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. avgusta. P.

ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. maske. Za to vrijeme. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. kalibra 7. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. Naime.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. razbojnici su se zbunili. konstatovana je fraktura ki~me. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. nastanjen u Kiseljaku. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar. Jedan je ostao pored vrata. Minut kasnije. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22. ro|en u Zenici.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. razbojnici su utr~ali u kladionicu. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. na Sarajevo. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). P. U ju nu 2006. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. Arijana G. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. u sarajevskom naselju Stup. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . oko 10. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. Me|utim. a drugi je u Arijanu G. koja je napunila 104 godine. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. maske. na Trgu ZAVNOBiH-a. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju. Prema policijskom saop{tenju. D.petak. kre nu la ku}i. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . Silve Rizvanbegovi}. Sre}om. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. oba iz Sarajeva. D. Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci.10 sati pali sa visine od oko osam metara.55 satipo~inila je samoubistvo. Kada su za~uli policijsku sirenu. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. kalibra 7. 20. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW. Kada su za~uli policijsku sirenu. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8. P. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. august 2010. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. S druge strane. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta.65 milimetara. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi.65 milimetara. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. i poku{ali da zavaraju policiju. Mustajbegovi}u. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. prekju~eru 17. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja.bijeg. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a.62 milimetra. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. jedan od savjesnih stanara te zgrade. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. Me|utim. radnica se prepala i zbunila. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo.

Turbe. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. Tel. godine od 7 do 15 sati. 62/10 od 2. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2. august 2010. D`emala Bijedi}a 185. 2010. 2010. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da. 8. godine do 14 sati.14 OGLASI petak. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. 71 000 Sarajevo. 032/ 242 342. do 31.oslobodjenje. Konator bb. Bulevar Kulina bana 30-b. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. Tel. 2010. 9. Doboj-Jug-Matuzi}i. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. Alekse [anti}a 4. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik.ba . 032/691 794. 72 000 Zenica. uz dokaz o uplati iznosa od 100. Ul. Ul. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. br. 74 000 Doboj. 20. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 . Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik. 2010. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. [IFRA OP]INE 091.: 3383202250044019. do 2. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. Konator bb. 9. godine.d. 8.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka.

16. u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime. Neradnim danima pozivi se ne primaju. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik.petak. . Ukoliko se radi o neradnim danima. august 2010.16. nedjelja i praznici. istog dana.30 sati. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati. 20.00 . broj 033 94 33 00. JMBG i kontakt telefon). Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. pozivom na tel. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08.00 .30 sati. adresu. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona. istu mo`e prijaviti naredni radni dan.

Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. ipak. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. Akcija }e biti odr`ana 26. Tomislav-Gradu. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. Lijepa je to zemlja. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. demobilisanom borcu. lice se izobli~ilo.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. radi. Stid je. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom. Doktore u Sarajevu. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije. pa i radio u toj zemlji. 37-godi{njoj Gora`danki. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice. da nemam snage. bori se. 7. kako u ^apljini. Odrastao je i {kolovao se. kao izbjeglica. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. U ratu je ona pru`alapomo}. pri~a Ramiza. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. Izgra|ena su dva objekta sa 4. prenosi agencija MINA. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. dodaje Ismet. sli~na cijena je u Njema~koj. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. poslovneprostorije. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija. . predsjednik Odbora za izgradnju. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. mnogoljep{a. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Doktori su mizu. augusta 2010. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana.16 BiH petak. . novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. ali sad je sve uredu. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine. Otkazali bubrezi . Ramo na Vi{evicama ‘92. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. Kompleks }e imati odgojne. august 2010. naglasio je Mario^uljak. Nema izlaza . koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. ali drugog izlaza nema. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. meni je va`no da sam uspio. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji.Mu~io sam se sa papirima. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. A. morao sam otvoriti na tu|e ime. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}. na Samarima.no danas je tu. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom.000 KM. pri~aponosnoIsmet. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. rade}i u bolnici. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis.U Francuskoj to ko{ta oko 75. H. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. administrativno-tehni~kesadr`aje. Glamo~u. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100.000 KM. kutubhanu(biblioteku). I otac joj je preminuo nedavno. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. jer bi svaki. bori se. Onda su otkrili{ta je. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. To je previ{e novca za nas. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. Temeljac je postavio. ka`e. poput i ostalihkom{ija. Kako je saop}eno iz te stranke.a Danska je ostala negdje daleko. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. noge su po~ele da mi oti~u.Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene. A. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. maja 2008. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. .kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. ipak. kako ka`e. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. Ku}i je. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. obrazovne.Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo.000 kvadratnihmetaraprostora.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. a Suvad ‘95. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin.000 eura. Kupresu. odnosno dr`ave. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. Posaonijenimalo jednostavan. a sada je pomo} potrebna njoj. ne osje}an dobro. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. . nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. 20. posebno u BiH. H. hitno je potrebna transplantacija bubrega.

19 KM 0. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“.55 KM po pozivu 1 minut 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj. za komercijalne svrhe. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx.040 KM 0.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. Definisane grupe kratkih brojeva. 20. 1186) 0. august 2010.040 KM ▪ 13xx 0.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.24 KM 0. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. kao i korisniku kratkog broja 1417.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e.16 KM 0. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“.040 KM ▪ 15xx 0. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva.19 KM 0.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200.15 KM 0.040 KM Napomene: * Grupe 12xx.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora. navedene su u donjoj tabeli. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene. predstavljena je u donjoj tabeli. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . *** Cijene u koloni 3.19 KM 0. 1186) 0. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . ▪ Slu`ba informacija TS (1185. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“.159 KM 0.petak. .19 KM 0.48 KM 1 minut 0. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i.

godine OSLOBO\ENJE . 20.18 OGLASI petak. august 2010.

prenosepodgori~keVijesti. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. Spomenicom Domovinskezahvalnosti.. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. makar i neizravnim. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. vedeno je u ovom priop}enju. Tako|er. me|uostalim. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja. 20. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. Redomhrvatskogtrolista. a ne oduzimanja metala“ na. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. august 2010.petak. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. U CrnojGori je u prvimreakcijama. dnik Josipovi}. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. uz . izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. Sukladno zakonu. Suljevi}. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. Gusinju. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. Novi Pazar . iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. nalazi od 100 do 120 vehabija. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. ski predsjednik. a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. nema drugog izbora. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. RedomAnte Star~evi}a. navodi podgori~ki list. . konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. prenosi Srna. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. dapa~e. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. istaknuo je. Redom bana Jela~i}a. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. SpomenicomDomovinskograta. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. zastra{ivanjem ili pritiskom. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. . Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. a {to je potpuno neprihvatljivo. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. ni otu|iti. ka`e Srb. navodno. prodati. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka.Retzlaff i Daniela Saxona. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima.. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. kako je rekao Josipovi}. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. tvrdi Dan. ni prodati. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. O napadima na strance. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. povezane sa vehabijama. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana.

U tom napadaju. prenosi Fena. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. zamotani u dnevne novine iz 1933. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga.000 eura. pi{e {panski list Publiko. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. ukradeni od aktivista. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. a u njegovom automobilu prona|en je kokain. ubijeno je oko 1. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. Pereda (79). do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima.6 miliona ljudi Oko 4. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. Aktivisti. prenosi Srna. saop{tila je policija. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. konvoj. august 2010. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu.5 miliona eura. Bez domova 4. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - .6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana.20 SVIJET petak. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. prema zbirnim podacima. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji. 20. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU.400 Palestinaca. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. me|utim. prenosi Reuters. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. godine. a on ih je preprodao. Izraelski razorni napad na Gazu komisije. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. od ~ega stotine djece. javili su mediji. i 1935. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. Kosturi. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi. uhap{en je u Santa Cruzu. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. Jo{ u junu italijanski novinar.000 eura. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. Cijena Prema pisanju lista. ta ko|er. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. godine. zapravo jednom prijatelju. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza. otvorili vatru. a prenose agencije. mahom civila. kada ga je presrela izraelska mornarica. ukupna {teta prelazi iznos od 79. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura.

augusta. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje .3 posto do 2020. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA). Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W.do kraja 2011. . Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. me|u kojima Sarah Palin. dok ih je 37 povrije|eno. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. premjestit }e se u Afganistan. prilikompovratka sa proslavejednogro|endana. kopilot. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. General Babaker Zebari. poginulo je. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11.000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. me|utim. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. prenosiagencijaKyodo. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. in`enjerletenja i oficir za vezu. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. Prema navodima vlade u Taipeiju. prenosi Hina. . slu`beno zavr{ava. januara.000. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. 20. augusta.petak. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh.170. javile su u ~etvrtakagencije. ogradili su se od njega po tom pitanju. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. ve}inom`ena i djece. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a.te da 1. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. prenosi u ~etvrtak Hina.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. augusta.000 ira~kih civila. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije.000 radnih mjesta. usvojen nakon maratonske debate. ubijeno je vi{e od 106. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. i 2007. U nesre}i su poginulipilot. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. Helikopter je. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. me|u kojima Sarah Palin. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. stupa na snagu 1. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56. klasificirana kao borbena jedinica. januara 2012. Helikopter je bio uredno servisiran. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. ^ak i bliski saradnici Obame. . pustiti Irak. . optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. Posmatra~i. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. a jedna se vodi kao nestala. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. august 2010. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku.000 do 31. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. Bush. poginule su ~etiri osobe. koje treba da se zavr{i krajem 2011. a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh. septembra ondje ostati 50. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. ^etvrte brigade Stryker.400 ameri~kih vojnika. prenio je AP. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije . “Odgovor je: ne `alim“. a proizveden je 1996. septembra u New Yorku. pribli`no400 kilometara od New Delhija. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga.

“Sve je to jakokompleksno. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. a bila je ponuda od 50 milijuna. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. a izvezla 20 miliona tona. a kada je rije~ o kafi. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. usvo je nih 2002. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. Ruski premijer Vladimir Putin 15. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. godine. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. Sloveniji i Srbiji. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. Sloveniji i Srbiji. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. Ecorus iz Holandije. samo 1. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. pod kojim se. No. Zahvaljuju}i tom projektu. prije svega. godinu. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka. {to je tri putavi{e nego 2008. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. a ve}e smo ve} proskenirali. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. postavljena je nova Uprava. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. . naprimjer. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. . a [vajcarci ~ak 23 eura. Tako je. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. Me|utim. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. 20. kao {to su holdinzi. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. Pored toga. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu.6 posto. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. august 2010.5 milijardi. Prema mi{ljenju Evropske komisije. godinetokomprvedvijegodine realizacije. ali evo jednostavnogprimjera.22 SVIJET FINANSIJA petak. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. nadzor nad takvim ve li kim. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan.5 milionaeura iz fondova EU. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. osiguranja i dodatnih usluga. kom plek snim. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. novi {ef Grupacije. a koji tu robu proizvode. prenosi Fena. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. koji je realizovanpomo}u1. . naprimjer o zabrani rada djece. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu. Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. Osim rada sa firmama na terenu. “U Italiji smo moralirasprodati. Nakon {to je 2009. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. Britanci tro{e prosje~no 15. uprkos pove}anom prometu.3 procenta. To je za petinu vi{e nego 2008. do 2013. godine. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. . Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 . 20. august 2010.petak.

20. august 2010.24 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE .

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 . 20. august 2010.petak.

656 80. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi.706356 1.750 metara. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH. 974 435. 08.com.866722 1. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje. su iznosili 411.6 miliona maraka. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.776490 0.375171 1.206692 1.Sveobuhvatni master plan. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma. 2010.261850 0. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH. TERZI] . godine (hilj. 08.050158 1. uklju~uju}i razvojni plan.566448 0. U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435. Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva. godine.te~ajna lista .247127 0. ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}.262506 0.523707 0. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma.034 55.20.575 73.303 3 .012161 2.079083 0.303361 snositi svaka za sebe.826000 0. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010. kongresni.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva. me|utim.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama .51687 BAM2. a pro{le godine bila je 73. aprila. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine.433 • Osnovne prednosti .000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum.prihod od izvoza elektri~ne energije .078689 0. a 2009. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima.broj 163 . plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438. plan kori{tenja terena. Povr{ina op}ine je 242 km2.Lokacija . Ovdje treba ubrojati i turizam mladih.prihod od prodaje drugima u BiH .467129 1.955830 1. lovni speleo i druge turizme. Povoljni klimatski uvjeti. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3.VI 2010. {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara.078886 0. tri miliona maraka. KM) I . 20. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? . a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava. ostvaren je prihod od 438.187 411.992 101.049908 1.207728 1.VI 2009.Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja .893065 0.377601 1. august 2010. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam.Potencijalna saobra}ajna povezanost . kampovi.sarajevobusinessforum.207210 1. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.463461 1. 485.389519 1.053 • Finansiranje .676 273.780942 0.704590 1. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske.871400 1.050033 1.5 miliona.prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH . re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu. A. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni.014698 2. poput duge i snje`ne zime.955830 1.368313 1.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010.567864 0.487648 26.Tra`eni iznos investicije iznosi 150.4 miliona maraka. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji.prihod od prodaje tercijarne rezerve kap.483938 26.Zato {to je u BiH sve vi{e turista . i usluga.. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. u prvoj polovini 2010. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h). ove godine rezultati u tom smislu su slabiji.248365 0.785394 0. i 7. godine.758935 0.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak.007 264.527516 0. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I .624 3. logorovanja i sli~no.955830 1. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012. koja je odr`ana 6.263162 0.383560 1..480228 26. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka.708122 1. 8.470797 1. “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma. 2010 = USD1. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara.247746 0.519898 0. Svi projekti mogu se pogledati na www. Istovremeno. odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima.6 miliona maraka. energije i infrastrukture.017235 2.371742 1.565032 0.274 72. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. Ukupni prihodi .Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1. poljoprivrede. Travnika i Zenice .Zato {to je zimski turizam u usponu .

samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . izvoza te sklapanja poslova. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti. a slijede je Hrvatska (DB3d). Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. Npr. Bosnalijek. Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. jedan od razloga smanjenja dobiti. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. javila je Srna. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. UniCredit banka i Violeta). Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. 20. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. BiH je na 116. vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. Raiffeisen banka.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. prenosi Fena. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. dodao je Jerlagi}. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji.1 posto u odnosu na juni ove godine.000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. saop}eno je iz Valicona. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. odje}a i obu}a. Sa. [irbegovi}. vizija i vodstvo. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a). proizvodi i usluge. BH Telecom. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). finansijska dostignu}a. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati.petak. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. FDS. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. Tako|er. . pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. Glamo~u. Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. Kupresu. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. me|utim. U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. Hypo Alpe Adria bank. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. komunikacije.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. august 2010. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. Eronet. Bosanskom Grahovu i Drvaru. radno okru`enje. Tomislav-Gadu. godinu“ rekao je direktor EPBiH . je on. J. m:tel. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. a koju izdaje Svjetska banka. mjestu od 183. rekreacija. dok je za 3. Klas.3 posto. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. godine. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). te pozicija u BiH. da za oko sedam miliona maraka. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. namje{taj i poku}stvo. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. a zna se ko dolazi na kotaciju. od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. emocionalna blizina. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. Ma|arska i Albanija (DB4a). tr`i{tu. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250.

............... poginulog............puna norma .....................6 ~asova ..................... 7.......1 izvr{ilac Latinski jezik ........................1 izvr{ilac Turisti~ka geografija............ Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15.................................... 19.......................................................................................6 ~asova ..............2 izvr{ioca Informatika ........................ novine FBiH“.......................... 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar)....O........... 3.1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta . 10..................... Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala .............. 6.........................................puna norma ......... 1 izvr{ilac Matematika........................ 2011.............2 ~asa ...............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ....4 ~asa ........ 13..... 4........ broj 01-05-185-6/10 od 25..................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare ..... i 48.............. Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa............1 izvr{ilac Psihologija ............ umrlog i nestalog branioca......................................... Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica. godine.. broj 5 ili na broj tel....Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme.........00 KM............... 1.................. 27........ 4. 18................12 ~asova ........... obnovu.......Robe u transportu ............................................... 4 ~asa ...............................................Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja....... broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika..................................................... USLOVI KONKURSA 1.....Sto~arstvo sa ishranom................. 9..........Poslasti~arstvo...................2 ~asa .......................................................... U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a.......1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke ............................................... soba broj 4. NE OTVARAJ....................... katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica.............................. broj 10-3817758/10 od 18............1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije............ 21............ godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.... Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4.................................... 2005................................... 2 ~asa . 20.......... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)......Kuharstvo .................................................... godine....1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara ....................... Bosanski jezik i knji`evnost ...............4 ~asa .....18 ~asova .. 9........... Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: .....1 izvr{ilac Informatika ...................... 6............ prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme..... 2010..........446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs.... 3...4 ~asa ....... na adresu: Op}ina Fojnica......................... ~lana 13....... Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl............... 12. godine Na osnovu ~lana 45......Vrtlarstvo..........2 ~asa ............ 8......... Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta...............1 izvr{ilac .................7 ~asova .......1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) .................................1 izvr{ilac ....... prof................ Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3..... 11.............raspisuje: Broj: 1813 /2010.... 8.............Osnovi cestovnog saobra}aja ......................... 15........................................................ 6.............1 izvr{ilac .....2 izvr{ioca Njema~ki jezik...... Dokaz o {kolskoj spremi 2.................... Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj............................ a najdalje do 15................ 2010..................................................................2 ~asa .................................................. 1 izvr{ilac Vjeronauka .......... 2010........... Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10... 2... 2010..................................Uslu`ivanje ................................................................ poginulog..........................................~......................... Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi.............Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija . 10 ~asova ....... 2.......................... godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole........... godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica........uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole....puna norma .... Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5..Prehrambena mikrobiologija........... Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica.................... 8....... 12 ~asova ......... 8 ~asova ...................Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ............. 2 ~asa ........................1 izvr{ilac Historija ......1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare..................... Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“...... 10 ~asova ......................... Za radno mjesto pod rednim brojem 3. 28. Datum: 20....1 izvr{ilac Estetika ...................................... Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7............. Fojnica..................Poljoprivredna mehanizacija ......................................1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj ...................................... 1.1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost .................. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije. 10 ~asova ...Slu`ba za urbanizam... broj 25/3)........................ 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te....... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1................................ tj.....460.... Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene......................... 29...............................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara .......... 2 ~asa ......puna norma ............ IV.....4 ~asa ................ Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: ..... 5........................................ Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti............................... 6 ~asova ...............puna norma ......... povr{ine 482 m2................ Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati.. obnovu...................................... 8.............................. 22.......................2 ~asa Saobra}ajna geografija ......... august 2010............ katastar i imovinsko-pravne poslove .......2 ~asa .................................... 8............. uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit... Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8.......................................... ul.................................. Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja........... 544-362...28 OGLASI petak... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.. 6 ~asova .......258 m2 K....................puna norma ...........................................................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare.6 ~asova -Tehnologija zanimanja ............ Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove.. 26.. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu....4 ~asa ..................... 2 ~asa ........... godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica....................482 m2 x 30............ 15..... Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6.... obnovu.......... god..................... nestalog branioca ................. dipl...................................... i 28.......Ma{ine i ure|aji .................. 24.............. pod istim uslovima prednost imaju RVI........ 12.................. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ............. godine............ 2010. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam........... 16....k... 14.......2 ~asa .......... DIREKTOR Muharem Sara~evi}...Vo}arstvo i vinogradarstvo...Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida..... 2011......Kontrola kvaliteta. gra|enje.......... 030/544-361 i na broj tel........................ 19....................... broj 01-23-1194/05 od 16.... 18 ~asova ................... III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1.. godine..................... upisana u DN — 1. 2.............. gra|enje.................... 14....... 2010............ Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011.................2 ~asa ..............00 KM = 14........1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ......2 ~asa ..........................po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30..... godine Za radna mjesta po rednim brojem 3........ demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida..6 ~asaova............Prehrambena tehnologija....1 izvr{ilac Engleski jezik ..........1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik ...........00 KM/m2 korisne povr{ine...Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida . 8......... Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica................................... ............... godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1... Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje................. stru~nih saradnika....................... Prijava na konkurs............ O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom.. 3...................................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ....... Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta......... Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure.............................1 izvr{ilac .. 5.....2 ~asa ...Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30..................... 11......1 izvr{ilac Pravo ........ broj 1793/10 od 6...... a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini........... 2............................................. 20.. a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15......... 7.............. ing....................... gra|enje...... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja......................... 16....puna norma ....................................... 10....................... II NAKNADA 1.......................... Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam... 17.......................... 8............................... 8... umrlog......... POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}.......... 30.......... 3 ~asa .................. 13........................ Patriotske lige bb 74260 Te{anj............................ Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9.............................. Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: ....... 46..........odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona................. 23...............................2 ~asa ................ Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu.......... katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta...................................Sto~arstvo............... ...... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011...................................................................... Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: ........... 25.............................. odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu..........

54 posto.264.25 $ 0.70 84.20 21.04 -0. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .72 27.27 KM.d.d. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.20 2.00 0. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.25 -1.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.petak.389 obveznica.00 78.50 94.00 98.120.35 KM.599.6871 31 29. godine OSLOBO\ENJE 1.d.03 0.848.70 10. Banja Luka Republika Srpska .70 84.1 10 -7.205. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170.48 -2.02 27.00 1.d.46 10.67 175.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER.56 0.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska .00 0.284. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d.66 0. po prosje~noj cijeni od 0.30 89. Sarajevo u iznosu od 2.10 26. august 2010.00 0.755.35 3.333 507.473 0.00 84.18 KM.06 63.86 KM. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.00 98.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.32 KM. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.660 4.d.70 8.38 1. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.00 0. po prosje~noj cijeni od 1. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .69 -10 2. SARAJEVO 0.50 94.34 36. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.467 2.23 151.392. cijena Min.09 % 434.00 175.00 150.56 7.28 KM.00 84. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.35 KM.32 0.03 -16.68 KM.526.25 posto).d. Teslic Elektrodistribucija a.d. Banja Luka. trgova- Luka (-2. od 46.48 posto.91 0.00 561.2611 200 90 2.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151.344 1.473 0.461 4.50 98.38 1.26 3.51 KM. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.62 351.968. trgovalo se u iznosu od 470.98 1.80 2.75 $ 0.72 3.393.70 84.83 KM.00 4.36 % 18.50 98.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .18 32 30. Banja Luka Bonel a.489 vrijednosnih papira. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.D.30 89. avgust/kolovoz 2010.51 1.00 0.831.400.396 9.396.62 4.10 KM.62 2. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71. Sarajevo.70 KM.939.40 posto i dostigao cijenu od 0. Kurs ovog emitenta iznosio je 175.10 26.05 3.30 10. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.800.12 0.67 KM.07 7. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.20 22. Banja Luka. Kurs ovog emitenta je iznosio 16.67 175.01 4.50 KM.625.42 16.25 75. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.49 32. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670.06 11.11 KM.10 4. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.00 84.000 385 1.00 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95.25 0 0 -0.206. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55.08 63.91 KM.013 1.90 470.d. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.62 26.26 0.18 32 30.590.6(A) 0.00 207. kursa (%) Max.615 26. Promet na kotaciji iznosio je 70. Kurs ovog emitenta iznosio je 27.74 % 710.968. avgust 2010.62 KM.3 1. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.31 % 4. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.715 3. trgovalo se u iznosu od 14. Trebinje Telekom Srpske a.94 4.40 % 1.72 2.40 0.933.625.694 dionice.28 posto.86 3.d.1 2.235.63 75. Banja Luka (9.446.361.695 1.03 16.d.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.06 63. kroz 89 transakcija.003 31 29.25 75.473 0. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.13 KM.35 % .36 3.526.543. po prosje~noj cijeni od 3.36 0 2. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.06 0.d. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4. Milici ZTC Banja Vrucica a.39 FIRS 645.63 KM. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.10 26. Banja Luka.54 0 0.91 0.545. Sarajevo. Kurs ovog fonda iznosio je 3.603.662 670.05 27.38 1. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.00 $ 3.7 -1.599.12 2.KOTACIJA Boksit a.00 4.534 9.581.54 0.238 vrijednosnih papira. {to predstavlja rast cijene za 9.99 -0.23 $ 0.80 KM.69 10.69 % 2.d.000 2.18 32 31 31 30 3.20 10.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska .54 0. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.62 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.91 0.6 0.30 BIRS 1.3 3.30 89. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.27 1.d. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.651.67 -46.450. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.d.6 0.20 26.izmirenje ratne stete 4 3.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska . Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a.28 1.54 0.d.135 $ 0.00 14. Banja Luka Trznica a.00 21.600 100 2 41 1.D.D.50 94.20 1.d.000 11.00 78. 20.48 posto).50 98. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.00 KM.434.d.67 SASX-10 943.00 78.05 posto.000 dionica.1 0. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a.558 24.645 31. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.025. Banja Luka ZIF Zepter fond a.00 KM.26 KM.00 98.00 KM.635.584.D.99 100 1. SARAJEVO ENERGOINVEST D.58 $ 0.03 3.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.11 11. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.00 15.d. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene.20 0.d.396.01 SASX-30 820.80 $ 0.400.206 2.140 40 15 12.597.459. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19.66 KM.220 10.8607 9. cijena Min.603. Sarajevo u iznosu od 36.80 8.147 1.161 3.90 380.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska .50 10.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892.

dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}. ali kako je istakla Her ce go vac. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja. napomenula je Hercegovac. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma. kazao nam je Cuplov. a). Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama. koja se odnose na nabavku namje{taja. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. H. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. lopti. zna~i ko{eva. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. novanja iz zdravstva. . napomenuo je ministar obrazovanja.. . nije se promijenilo apsolutno ni{ta.Sarajevo je metropola. Bio sam i u Op}iniNoviGrad. kazao nam je nedavno Muhudin Planja. dio Vrbovske 169 . E. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. osamdesetogodi{njak. Zamislite dokle je to do{lo. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i.~etiri mjeseca. strunja~a. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u. prema ugovoru. Upravo taj vodovod. Trnini}a. op. ali ne mogu sam predstavljati Vladu. august 2010. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. J. Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. Kom{ije iz okolnih ku}a su. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. tra`io sam prostora zbog novog zakona.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu.Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a.Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. ni u Op}inu. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. napomenuo je Mehmedi}.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. Bra}e Be{o. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. J. upozorava D`ananovi}. podsje}amo. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. Zavoda za javno zdravstvo.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota.~ikma. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. stolica. tako|er o~ajne. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e. klupa. a i ubjedljivo su najjeftiniji. dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar.177. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. . koje mora ispo{tovati. . .Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. naglasila je Hercegovac. maraka. Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. Sportske medicine. firma ima obaveze prema ugovoru. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. IsmetD`ananovi}. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka. sanduka. opreme za fiskulturnu salu. Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. istakao je premijer. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. Medicine rada. U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a. Objekt je priklju~en na infrastrukturu . Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka. kazao nam je premijer Mehmedi}. Ovo je sramota. ogra|ivanje dvori{ta. Tako }e firma Euroasfalt. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. kao i obrazovanja. koji. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta. ogor~en je D`ananovi}. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu... 20.Insistirao sam na glasanju. a vrijednost radova je 219 hiljada S. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora. a sad ih ima 500. sanirati ulice Adnana @uni}a. M. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. .. dodala je Hercegovac. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. Pa neka neko ka`e . a ju~er samo u jutarnjim.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. .. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. Kako je kazao Mehmedi}. telefona. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. . Hu.. . . Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje.Ni{tanovo.

10.23. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska . 10. Skadarska 1. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom.45. Zagreb 7. Trebinjska. Mastricht utorkom. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju.45.30 sati Dobrinja 29.30. 13. 12.18.30. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. 17.30 sati. petkom u 13. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS . 13. 16.30. 14. 15.55. a radnim danima u 15.36. Ankona 10. 10 i 21 sat. 14.10. a radnim danima u 6. Budimpe{ta 6.30. poput Imamovi}evog. od 8. Ze ni ca 6.30.55. 16.30.30. 9. Magistrala i Zujevinska. Vare{ svaki dan u 8.30 sati. 12. 16.30. Zenica 4. Ni{i}i 2 i Nova mahala. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe. Skoplje. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata. 10. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ . 13. 8. 15. ~etvrtak i nedjelja u 20. Olovo svaki dan u 5.45.30.45 i 20. 207-777 Vatrogasci 123. Beograd svaki dan u 6 sati.30 sati.Ferida Srnje minibuska linija Otoka . 11. Bruxselles. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje. Ljubljana utorak. 13. Pale svaki dan u 7. 9.15. Konjic 6. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em. Srebrenica svaki dan u 7.30.15. Visoko radnim danima u 10. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. 18. Budimpe{ta 14. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.45 i 15.25. Berlin ~etvrkom u 8. 17.30.27. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu.15. subotom u 17 sati. Plo~e 7. a radnim danom u 5. Kiseljak radnim danima u 16.15 i 17. 6. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17.28. Ljubljana 15. 15.30 i 15. 12. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta.30.30. Utrecht utorkom u 8.30.45 i 15. Travnik svaki dan u 7.30. Mekote. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980.05.45. 16. 6. Karlsruhe. 15.40. 11. subotom u 17 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.45.30 i 19. kako su naglasili iz Op}ine. 20 i radnim danima u 9. 15. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 15. Hildesheim. Tuzla svaki dan u 5. Be~ 14. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18. Zagreb svaki dan u 6. u samom centru grada.30 i 22 sata.30.30. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. ~etvrtkom u 16 sati. 9.30 i 14.45.radnim danima u 7. 8. Sanski Most svaki dan u 15.30.30. Breza svaki dan u 7.30. 15. subotom u 8 sati. Istanbul 14. Minhen 12. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350. 11. 18 i 20 sati. 20. od 8. 11.50 i 13.45. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja.25.30.30. 12. 17. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure. a radnim danima u 7.30. 16. Plo~e 10. 10. 16. Hrasnica vrelo. Frankfurt. august 2010.30 sati Bjela{nica apartmani 4. Pljevlja svaki dan u 16 sati. 16.35. 13. 13.30 do 16 Adema Bu~e 3. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta. Br~ko svaki dan u 6.45.35. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.20. Konjic 7. 18. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK.45.55. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Forshjam. Biha} svaki dan u 7. 13. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Istanbul 8. 17. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. Hanover.40.30 i 18. 12.30 sati. 8.30 sati.30. 10.15 sati. Kakanj 15. 122.30.45. Cirih 7. 9.30. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje. 20. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati. Beograd 17. Tako|er. Bijeljina svaki dan u 5 sati.10 sati. Hamburg. Nusreta Fazlibegovi}a.15. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8. Te{anj svaki dan u 7. 14.20 i 22. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6. Mannheim. Banja Luka 12. 15. Essen. petak i nedjelja u 8 sati.15 i 13.30. Dubrovnik svaki dan u 7. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja .35. Minhen 13. Kakanj 18.30 do 10 Igman skakaonica. Zagreb 6. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. 14.52.25.15 sati svaki dan.30. Minhen svaki dan u 8. Helsingor utorkom u 12.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S. 14. 9.55.30. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Bijelo Polje utorak. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita. Be~ 8.45 i 21. vrvi od na{ih sugra|ana. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici.22 i 20. AVIONI Polasci: Beograd 6.30. Kasindolska 2. 664-115 Hitna pomo} 124.30. M.20.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava.05 i 20. Zenica svaki dan 6.45. 8. Rennes. 14.30. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor.15 sati.55.30. 13.Kod`ina . 16. Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati.15 i 18. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14.45.50 i 18. Be~.30 i 15. Banja Luka svaki dan u 9. [tutgart i Uhlm. 12.30. Dortmund.30 sati.30. Kamenja~a. Bugojno svaki dan u 10.30. AUTOBUSI Antwerpen. 11.35.40 i 19. Time. Budimpe{ta 15.30 sati.30 sati. septembra bit }e skra}ena. 19 i 22 sata. Budimpe{ta 21. Graz svaki dan u 8 sati. 14. 206-666.25 i 18. 11.52 i 19.30 sati. Beograd 11.30. 12.45. 14. Poljine.37. 8.30.45. Cirih 11. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati.42 i 21. Paris.50. 21 i 22 sata.30 i 22 sata. Grada~ac svaki dan u 8.45.15 i 19.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata.30 i 16.30.30.45. Den Hag u 8 sati utorkom.39 i 18. Kakanj i Visoko svaki dan u 6. 14.30 do 9. 13.30. Stari drum. Velika Kladu{a 15.05.30. S.30. Zvornik svaki dan u 15. J. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje. 15. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a. subotom u 17 sati.668-259 Toplane 650-979. 10.30 i 17 sati.30.35. 13. 10.15. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. 12. ionako uvijek posje}eno mjesto.30. 17 i 18. 15. Makarska svaki dan u 7. Beo grad 11.Mojmilo do 10.30. 18. Busova~a radnim danima u 10.19 i 20.30.30. Plandi{te. Pored finansijskih sredstava.30 i 18. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ.30.30. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada.25. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat.000 033/ 223-366. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka.30 sati.15.05 i 18. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati.40 sati. govori ova slika. .30.10.45. Ankona 17.30. 11.30 i 19. Banja Vru}ica u 15. a kako su kazali u Op}ini. 10. 10.30 i 19 sati. Trebevi}ka.16. Berku{a mala. 8. 18. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350. a radnim danima u 6.30 sati. 7. 12. 13. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati. Roga~i}i i Roga~i}i 4. 17.30 sati (preko Tuzle). 14. Ljubljana 16.petak. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII). Duizburg.30.30 i 19.30 autoputem.30. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati. .45.a radnim danima u 5. po izradi projekata.45 i 20. te radnim danima u 9.12.20.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati.58. 12. Banja Luka 6. 13. 14 i svaki dan osim nedjelje u 16. Ora{je svaki dan u 6. Gora`de svaki dan u 8 sati. Split svaki dan u 10 i 21 sat. 14.30 sati. 220-435 Kanalizacija 203-059.59.

svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. Amra Bo`ovi}. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji.000 KM. Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. Pru{~aka. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu.Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. velikana pisane rije~i . je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske. socijalnih. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“. i Bekim Sejranovi} “Nigdje. pored toga {to proslavljaju mali jubilej.dovodi do trauma i nerazumijevanja. klapa Signum iz ^apljine. “Kaja. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“.32 KULTURA petak. sa svojim osniva~em. s pozicije „ugovorene usluge“. A. slijepim osobama. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. Sarajevo). “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. Beograd). Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. tragedijama.” . godine. ska) . Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH. \or|e Uzelac. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. u Parizu. opet. mrtvi znaju. ratna emigrantica. Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta. te klapa Sv. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. a to su Brajevo pismo. Dalila Krasni}. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma.prabake. a situacija se nije promijenila ni ovaj put.“ .2009. u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. T. profita i saprofita. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. na kraju 16. Stevan Tonti}. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana. naglasio je Durakovi}. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7.. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao.. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo. [. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina.Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku. (Hrvatska). Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. pisma. do 5. Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje. Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. Irena Mari}. rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. obja{njava Natalija Metelica. te kao prvu osobu susre}e H. Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}.2002.u [vedskoj. K. Zdenko Le{i} i Angela Richter. o gradu pod opsadom.2005. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format.. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. vidjet }emo. te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika.. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. Me|utim. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) . Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale. novelistkinja. Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu. august 2010. . Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. Pa i jednog Nemca . Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu. On u svom romanu govori finim. Ivona Juki}. do 5..Grabi}. a pred njim je. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. vrijednostima i vremenima. 20. od doga|ajâ. godine. Stevan Tonti}. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja.Me{e Selimovi}a.2004. valjda. Lela Alimanovi}.100. brzo shvata da su ljudi. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke. prona|en u biblioteci . Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a.2008. Zagreb). o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e.. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH.budu}eg ratnog zlo~inca. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. sa svjetovima. maja 1999.. i to doma}a klapa Neum. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. izdanje i odr`at }e se od 2. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. Marko Ragu`. . ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom.Ku~i (Fraktura. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . oktobra 2000. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. niotkuda“ (HrvatAn. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. Jasmin Hasanovi}. klapa Narenta iz Mostara.. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. Unterstadt. pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan. poreklom Mongole. Nikola iz Metkovi}a. njihovo pre{u}ivanje koje neminovno .” . st. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat . ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu. “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom. izlo`ene su i fotografije. Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH.Grabi}. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima. a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. Sr|an Mr{i}.. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . septembra u Bugojnu.. . Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. dana{njem Sankt Peterburgu. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra.000 KM. ove godine je zapjevalo sedam klapa. tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. koliko ih je bilo u konkurenciji. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. vjerskih i politi~kih previranja. izabere njih pet u u`i izbor. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. u njima dostupnim tehnikama. do 26. odlazi na jahanje. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) .. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima.2006. Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. bake.2007. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) . nakon zavr{etka rata 1999.2003. Goran Vrhunc. Sakib Pleh. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. Zagreb). “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna.

20. august 2010. godine OSLOBO\ENJE .34 OGLASI petak.

...... Kandidat pod ta~kom 3.. poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo... i 2...... kopija diplome o zavr{enom Fakultetu....... Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta. Pravilima Univerziteta u Sarajevu.... Kandidati pod ta~kom od 2.3... uvjerenje o dr`avljanstvu.. Kandidat se bira na puno radno vrijeme... enthusiastic.. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. . odnosno stru~ne oblasti za koju se bira... godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET . Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu....3.... dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Pravilima Univerziteta u Sarajevu. Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica........"Kontrola lijekova" . podno{enje primjedbi...nastavnik u sva zvanja ... op}ina Gra~anica 1........ Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu...... mi{ljenja i sugestija... If you are highly motivated.... Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka. 2. 10-082 to UNDP Reception.1 izvr{ilac 2..... treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija.4. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja... vr{enje uvida u dokumentaciju..... treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka...... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www.... ............ Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3. Kandidat pod ta~kom 1.1 izvr{ilac 2. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija)....... ~lana 2....... b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2. kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK... i 188...............1 izvr{ilac 2.."Farmaceutska hemija" .....undp... treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo..."Metodologija nau~nog rada" 2. se bira na puno radno vrijeme.......petak........... Aleja Alije Izetbegovi}a 2.......... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.. phone: 033/563-800.... experience and resources to help people build a better life..."Imunologija" .. 1. a za ta~ku 2.... izvod iz mati~ne knjige ro|enih.... Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.nastavnik u sva zvanja.. ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network.....2...nastavnik u sva zvanja............1. izvod iz mati~ne knjige ro|enih.... fax: 033/552-330 or at registry@undp. august 2010.... 2... Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka .... sva zvanja ........ Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo. prepis ocjena... doktora medicinskih nauka... a kandidat pod ta~kom 2.ba. ~lanova 186. Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II.. Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2..... kopija nau~nih i stru~nih radova.UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104.. advocating for change and connecting countries to knowledge.. informacija.. uvjerenje o dr`avljanstvu.2......... Kandidat pod ta~kom 2. energetic. ........ 71000 Sarajevo............ capable of working independently in a complex environment.. a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1..nastavnik u sva zvanja......... Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi... treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo....... op}ina Gra~anica)..1 izvr{ilac ....."Klini~ka farmacija" ....... ....4... Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica.. 20........ analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost. 48 Mar{ala Tita Street.1 izvr{ilac III....... 2..ba.. Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No.. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.... broj 43/08). treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija... c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije..1 izvr{ilac 3.."Uvod u farmaciju" ..4..... Poslovnika o radu.. pro-active...... diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka..... enjoy challenges.3.1.............. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.."Istorija farmacije" ...... Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva..

nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. 20. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. STIL. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. jarkoru`i~asta. Mrkva je krcatanutrijentima. neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. TRENDOVI LJEPOTA. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. sa svime. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Pijte sok od mrkve Mrkva. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. Dodajte malo bra{na. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. u nekim stvarima i neophodni. bilo da su predebele ili pretanke. oni tako|er donose i dosta stresa.8 kilograma. mo`ete uvesti izvjesna pravila. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. da ne bude sve na vama. Ali. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. trebabitioprezan. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. da im bude sve prijatnije. mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. Javljanje na telefon. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. To su esencijalnemastikoje se. Ukolikopodignetenoge dok spavate. Usitnite je u blenderu i popijte sok. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. Izbjegavajte prevru}e kupke. Koraljnocrvena. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. Ukoliko radite kancelarijski posao. . koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. KOZMETIKA [okirajte jarkim. be` ili tamnocrvene. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. da razgovaraju u toku ve~ere. pa tako i sa ovim. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. august 2010. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. a {to se elek tro ni ke ti~e. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. Me|utim. RECEPT DANA MODA. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. dobro promije{ajte.

dok je Facebook imao 43. Namco Bandai. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura.petak. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. navodi se u izvje{taju ComScore firme. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a.0 softverupdate ili kasniji. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. Splinter Cell Conviction. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom. Castlevania. . Bejeweled LIVE. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. august 2010. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs.3. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. Halo Waypoint.3 miliona posjeta u junu. Google je. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. Studiji kao {to su Gameloft. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. Google je imao 143. Zanimljivo. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma.1 milion. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). Guitar Hero 5. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. ne znamo gotovo ni{ta. Nokije N9. Dostupan preko App Store. ovo nije kona~na verzija ure|aja. uklju~uju}i Assassins Creed. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. O ovom ure|aju. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi.264 AVCHD codecima. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti. 20. koji je ipak jo{ na nivou glasine. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa. Frogger. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. {to u~inkovito {tedi bateriju. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. PhotoshopExpress 1. Video se kodira naprednim H. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana. Tako|er. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. Konami Digital Entertainment.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. zajedno sa svim informacijama. Tako|er. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200.

Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. ovu borbu spominjem samoovla{. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. ~ak i diplomata. me|utim. otprilike u isto vrijeme. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. a kada bi i navratio. u osnovi pristojan momak. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. te Tesle. A {teta. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. ljepu{kast momak. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. Na kraju. . odmora. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . vladinog u~itelja. Prijeke naravi. 1989. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. Nakon tragedije. stoje}i u redu pred carinom. 5. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. odli~nog u~enika u {koli. Kada se . vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. Jednom zgodom. Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. Kroz tu rupu. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. ~lanova zvani~nih delegacija. mada je bio osrednjeg rasta. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. izgurati njegova kolica na cestu. u prvom redu borci. ako se ne varam. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. sna`an i neustra{iv momak. ugledu i njegovoj dobroti. objavljen iste godine. nekoliko minuta kasnije. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. koji su glavu nosili u torbi. nije igrao na kartu pobjede. ali i mnogoheroja. da mu se na|e pri ruci. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. ipak.zabranjene knjige.38 FELJTON srijeda. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. O njima }u. mladosti i `elje za isticanjem. Medutim. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. ilegalnim knjigama u koferima turista. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. njegova prva supruga. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. Ima u romanu i slabosti. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. napisana 1961. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. Me|utim. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). ali i protivpripadnikadrugihnaroda. Arifa. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu.vakuum. brinula se o Emiru kao o djetetu. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. godine. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. blago re~eno. Nije ni ~udo {to su poslije rata. On je postao uzor momcima u gradu. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. ali svojom sadr`inom. godine. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. Ovogaputa. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. godine. kako se zvala Emirova supruga. Emir. Mirze. Samizdat i Tamizdat. 20. upravo stoga {to se suvi{e nadao. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. advokat. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. budu konfiskovali. ali merhametli du{e. Po{to je izgubila upravljanje. Imali su preksasnog sina. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. pored legendarnog Hujke. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. vrije|anja i psovki. narodnog proroka. pomo}i mu. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. su suvi{e skloni blagodarnosti. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. Bio je uzor svim saborcima. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. U vrijeme rata imao je 24 godine. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. Bio je nemirnog duha. kao stariji i iskusniji. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. koju Pasternak nije stigao da ~uje. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. probijali su tunel s dva kraja. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. Krupan. kroz masivnu cenzuru. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . Nastojali su ga odobrovoljiti. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. nadam se. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. pa se zatim vra}ali u domovinu. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. 1972. nao~igled svih. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. tenk je ostao u vatri. mnogi mladi}i. naj~uvenije melodije XX stolje}a. uvijek bi prvi popu{tao. i razbila se. maj petak. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. Na nesre}u. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. nezgodna stranka. Nekoliko mjeseci pred tragediju. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je.Arhipelag Gulag prije no {to je. Tog proljetnog dana oko 12 sati. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. izme|u njih do{lo do udaljavanja. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. To je istina. koja se sve vi{e {irila. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . izrazito jake konstrukcije. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. Ipak. vu~e korijene iz rata. august 2010. nao~it. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. konce izvuko{e kao nepotrebne. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. i o~ito ga je iskreno voljela. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima.

niti polako kora~ali va`ni Staljini. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. tom pozornicom nisu se. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost). a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. kao {to su stari Slaveni. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. koliko njegova osobena religioznost. jednostavnomnaracijom. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. ali ne i sa njegovim djelom. na{ao. sjekire i lopate.Jakova Ignjatovi}a. s palcima zadjenutim za prsluk. Emir Londra je bio. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. dobi 1994. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi. ~lan 1860. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. u atentatu tokom predizborne kampanje. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola.Nablikalama. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. Emirovasupruga. boja`ljivo smo. blago re~eno. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. Jurij Lari postaje Bog. a kada je ispraznioredenikpu{ke. Lazu Kosti}a. lijan pje Salva re do. i u najte`a vremena.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. ili Jurija @ivaga. jer me na to tjerao advokatski kodeks.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. . Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65).Kvazimo1959. na vratima pojavila Vi{nja. ponekad.000 metara. ~iji su prsti izgubili elasti~nost.krapunabliprosrpskavisuji. godine.od zavisti. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. Ubijen je 21.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. 1920. Lara Juriju postaje Bog. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire.Prestao damjepislist “Danica“. koji je iz Beograda poletio ka Malti. \uru Jak{i}a.U ParizudartiSa{a1967. Bio je sudski pripravnik (1967-69). Dodu{e. ina~e uro|ena. Prhvatio sam se odbrane. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. Grig. podlegao je ranama narednog dana. ksan neka pot1983. po Staljinovom nalogu. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. tri puta se~no {tampan u 39 blju. sudija“ je autobiografskog karaktera. a potom `estok protivnik. na primjer. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. Sada je u penziji. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. Za razliku od dramskih pozori{ta. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. i 20.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. “Filozofija i religija“). (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka. ulazili u Dnjepar. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. U bolnici u Minsteru. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8. ve}e i od nje same. kada je izgubio na izborima. koliko ih ukupno ima na svijetu. umrla je Raisa Gorba~ov. Emir je naredio svom prijateljuHasi. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. kru`io nad gradom oko tri sata. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. 1999.jetzv. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. dje~aka na maj~inoj sahrani. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse. 1854.kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. Bogu hvala. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. ulazili u bazen konzervatorijske muzike.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. godine FELJTON nastog kumira. Emir je pozvao policiju. “Filozofija mitologije“.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. tvo je plani- 1741. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72).suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. august 2010.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. jula 1966). koje je. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata.Balti~ka SSSR-a. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. premijer Indije od 1984. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini. 1988. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. povezivalo jo{ ne{to. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su.. avgusta. kao njegovi savremenici. ris euka “@ivot nije san”). @elio je da {to prije do|e pred sud. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. kada je smijenjen sa svih funkcija. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“). da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. maja 1991.. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom. testere. a ispoljavala se njegova. a za kasnije }emo vidjeti. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. 1975. odlu~an da se preda. po mogu}nosti. Cajkovski. nezgodna stranka. koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940. Jovan Skerli} 1877.manNovomniSajidu.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}.. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. ali u njemu.Rusketi1994.. republika nost od 1991. gdje su se. jedan od Okto ske volucije. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki. ko je 1872. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. godine u Lokvama. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. op}ina Stolac. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. Francuske aka mije uka. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. godine. zato se njegov vijek i raspao . ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. Trocki. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. pogi lo je u tjeli 1944. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. Betoven. osim muzike.. a ne ikonama. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja..* . i ponovo premijer 1922-1924. drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. da mu dodapi{tolj. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog. sretali osobeni vjernici. Sedamdesetih godina 20. u vrijemeprekr{tavanja.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. bezuslovno. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. nestrpljivost.OSLOBO\ENJE petak. (“Vode i zemlje“. Semir se povla~ionazadprematoaletu. postojestraniceremekdjela. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. da se izdigne do visine njegovog duha. 1977-83). Rat u 1996. advokat. Mocart. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. To se ponavljalodanima.UbisznatrekaoluLavTrocki. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. Nekad je Pasternak. Sjetite se. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991.SAD lanI”raleMars. okrenuta ljudima. i 19261929. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju. Jovana Jovanovi}a Zmaja. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19. ali `eljno. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. dr`a en predsjednik Fran od 1913. pile. tako|e lagali. stigav{iovamo. Mehmed [ator je ro|en 1940. Neznabo{ci. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. od februara 1860. A bio sam sibirski mom~i}. {to prije napusti zatvorsku }eliju. Naravno. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. hi izbjeglica napus le su vni grad je. 20. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. do novembra 1989. “Da i ti“.

...... . + 387 37 473 263 www. broj 4/09..da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. godine 1. pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca.radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva.. godine Na osnovu ~lanova 23. stav 2. odnosno u Bosni i Hercegovini.za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku. .radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija. 77 240 Bosanska Krupa.u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti.. . ecc. i 23. . Statuta {kole. dipl. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108... .. ukoliko budu primljeni.VI stepen gra|evinski smjer . .u~estvuje u izradi. .odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta..polo`en stru~ni ispit .ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole. Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“.. . godinu. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje. tel.na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera. ..dokaz o radnom sta`u. .uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak.2 (dva) izvr{ioca II.. na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje. .vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade .....priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica.prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture. gra|evinske. ..diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija).. . Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09).Vatrogasac operativac-voza~ ..radi na izradi programa.ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1...obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta.. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31.. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20... ... 3.polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): . 8.ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu). projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova . Nastavnik razredne nastave .1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. metalske.da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. V. .. dipl..prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika.. 70 230 Bugojno.. 2010. III. 2011. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne.. Ustava Bosne i Hercegovine. . Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture. .: +387 37 471 088. odnosno u Bosni i Hercegovini.dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije..najmanje 1 godina radnog sta`a u struci . 5/09.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete. 7/09. projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina. . ustava Bosne i Hercegovine. pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01. . . Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4.. +387 37 471 089.1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi .. godine. 2010.KV.NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 2.40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak.. .priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade.. .u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture.... Napomena: 1. ... Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci. 16.izvod iz mati~ne knjige ro|enih. br.. Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: . . ...uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).polo`en voza~ki ispit C1 kategorije..uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. . s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje. .da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. a u oblasti komunalne infrastrukture... OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. .vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana.. . oborinske vode). 2010. 7/09.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.. uklanjanje valioni~kog otpada)......da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24.... Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce.ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57. .u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture...1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) . i 30. kao i neblagovremene ne}e se razmatrati.1 izvr{ilac Nastavnik informatike. .... novine SBK/KSB. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: . da je punoljetna osoba. 8. .V[S . 16.izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca).. broj 49/05).radi na izradi programa..1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: .uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. Posebni uslovi: .. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.1 izvr{ilac Nastavnik geografije. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no . Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". ..da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1.. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1.radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije.. 2. ....neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova.. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16. .. broj 4/09.. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}.NE OTVARAJ Bosanska Krupa. ~lana 43. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH. godine Obra|iva~: Sead Gorinjac. 10/09 i 12/10). . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“. .da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca..opcinabosanskakrupa. stav 6.com. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. . kemijske. 11/01 i 17/04) i ~lana 79.. implementaciji.da je punoljetan.9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010. 4. a u vezi sa ~lanom 108.. du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju... deratizacija.diploma o stru~noj spremi.. e-mail: opcina_bkrupa@bih. 5... elektri~arske.net. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima.. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture. + 387 37 471 120. odnosno BiH. vodovod.dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. 20..ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika.. ..da nije stariji od 25 godina `ivota. {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. 7. 3 ~asa nastavne norme sedmi~no . 5 ~asova nastavne norme sedmi~no . briga o `ivotinjama lutalicama... august 2010. 9/09. . 5/09. 2. Potrebni dokumenti: . Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom.. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: .. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta. 8. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja... . Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" . ..

petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 . august 2010. 20.

spu ta la nje go ve igra~e. J. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. Naime.. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011.SA[K Na pre dak. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. Petkovi}.FK @eljezni~ar. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. BUGOJNO: Iskra . s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. ve} {ta }e biti.Mionica. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. ko. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. Prvenstvo po~inje ovog vikenda. Sp. LIGATA pak Evropa ligi. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak. ^oli} je. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. ali i 3:2 je solidna prednost. mo`emo pro}i dalje. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. menad`er {vicarskog Young Boysa. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. ili J. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi.Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. Unis te pobjednik susreta Bosna .Grude 4:0. nije bitno {ta je bilo. Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. VISOKO: Bosna .. to su: Jedinstvo . Sloga. Me|utim. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. Vitez. koji se poslije vadio da je umjetna trava. Uostalom. i 22. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“.Biha}.@eljezni~ar. FC Sion.@ep~e. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. a karijeru je zavr{io u Locarnu. 20. prije svega. nego on.Kiseljak. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. Omladinac .Biser i VOJKOVI]I: Famos . FO^A: Sutjes ka . “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. . iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. JAJCE: Maestral 95 . Sp. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. august 2010.Usora. Ubrzo nakon toga.Sloga (Uskoplje) 0:6. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. Li. S. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. podsjetimo. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. Naime. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2. a Senad Luli}.42 SPORT petak. ka`e Petkovi}. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham.Vitez. igrom. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. Uostalom. tvrdi Pet ko vi}. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. S. FC Martigny. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. “To je veliko priznanje za moj rad. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh. RODO^: Branitelj . nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. Zato su. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. AC Belinzonu. Voljom `rijeba u 1. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje.. ali i 3:2 je solidna prednost. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). na kojoj [vicarci igra ju. GO RA@DE: Gora`de .” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. Istina. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. koji se trenutno oporavlja od povrede. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. kada su ga svi pre`alili. kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka. 21. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. avgusta. a pobijedili smo i Engleze.. Na ime. a uz to je i sjajan igra~. Branitelj. imamo prednost od jednog gola razlike. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. Tamo je nastupao za Chur 97. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. Istina. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu.

te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. defanzivac Slobode. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. Atmosfera je pozitivna. Travnik. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. Zaista smo igrali dobro. dokazuje suprotno. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. . jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. ipak. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH.. dakle. Samir Duro. Prvi je ve} u subotu. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. no mi idemo po pobjedu. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. koji je i u drugom kolu. te jo{ neki klubovi. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. Tako|er. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. koja se vodi jo{ od 2007. Na kraju. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. Istraga od 2007. pod sumnjom. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. te igra~a. godine. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. @eljo je dobar protivnik.. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. Z. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. jo{ nije stigla na red. igrane2009. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. po~ev od bankovnih transakcija. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. umjesto sedam dana ranije. te SIPA. R. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. postoje dokazi. A. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. Na pitanje. “O~ekujem tvrd me~. Slavija. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. augusta. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. zbog sumnji za namje{tanje. s obzirom na to da na{a zemlja. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. pa do telefonskih poziva. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. Naime. Tako. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. 20. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. D. Mi. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. Za sve. ba{ poput onog pro{losezonskog. kako nam tvrdi na{ izvor.. koje nismo realizovali“. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. ali i zbog dobre igre. nije ta~na. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. No. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. august 2010. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. J. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. navodno. Slu`ba za informisanje UEFA. pogodio protivni~ku mre`u. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. . Osim utakmica Premijer lige. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. kada su na{i klubovi u pitanju. potvrdili da istraga postoji. [e. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. kada je na Tu{nju gostovao Travnik. godine.petak.

„Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu.44 SPORT petak. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. Vele` 8. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. Imali smo sre}e koja prati hrabre. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. Travnik 13. Biv{i bh. Uz Muharemovi}a. Ipak. no Transfermarkt. Rudar 2. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. Slavija 5. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. mislim da je pristup bio pravi. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. Osim Muharemovi}a. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. “Dogovorili smo saradnju. [iroki B. dok Asmir Sulji}. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. mogao bi mu biti interesantan. Zrinjski 11. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. 12. Sarajevo 3. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. nosio Bayernov dres. je Bjelica. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. da bi od 1998. Olimpik 7. do 2007. Mogu biti zadovoljan uslovima. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. Zvijezda 6. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. Rival je Zrinjski. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . . Sloboda 14. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. izjavio je Vare{anovi}. ~etiri DFBPokala. Leotar 16. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. a ^elik jednu. @eljezni~ar 4. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. koji je podnio ostavku. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. Borac 9. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. Z. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. 20. koji u 4. Z. godine u HSV-u. koja }e odmornija u}i u duel“. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. ^elik 10. “Budu}nost nam je nepoznanica. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. rekao je Bjelica. august 2010. Budu}nost 15. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. Imamo mnogo posla. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. a prema njegovim rije~ima. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. kolo d:p-g bod 1. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva.

a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi. na{eg Zlatana Muslimovi}a.Maribor 3:0.Gent 1:0 (Fer 78). CSKA Moskva . o~ekivali smo i tre}i gol. internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}. Zenit. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. AIK Stockholm. prava evropska. godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici. uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. mogli smo. koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. Partizan . Barrios 21. dok je PAOK. Ipak. Getafe . Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. ali je pohvalio igru tima. poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti.TNS 3:0. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0. koji je na terenu proveo 60. Dinamo. Sturm Graz . Utaka 78 . To{i}48. Young Boys . Alkmaar . Brklja~a 78.Porto 0:3.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. oni su fi- . Steaua - Grasshoppers 1:0.Tottenham3:2. pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1. J. Palermo . koji je susret presjedio na klupi. 20. Lausanne . . uzeo je lop tu na cen tru.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. augusta.Ajax 1:1. Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. pre {ao je dnog igra~a. 29).@ilina 0:2. Minsk 2:1. a oba pogotka postigao je Rukavina.Litex 2:0 (Coulibaly 22. minuta. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. Sparta Prag . Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je .Bannan 12).Bonucci 15. Borussia Dortmund . ali nas je njihov drugi sasjekao. 66. Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat.[erif 1:0. internacionalaca 45 H aj duk je pred 35. Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. Bayer L. Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . 20. .AEK 0:1. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree.Utrecht 2:0 (Juarez 19.petak. . Revan{i su na rasporedu 24.Anderlecht 2:2.” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon . Samaras 34).PSV 1:0. Ballack 90pen). pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0.Lokomotiv Moskva 1:1.Elfsborg 1:0. Elvira Rahimi}a. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. A.000 gledalaca na Poljudu. Omonia. Ekipa koja je eliminisala bh.APOEL 1:0.Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3.Hapoel Tel Aviv 2:3. Z. R. Werder . a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo.G.Auxerre1:0.Maritimo 3:0. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak. august 2010. Genk . a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret.Manchester City 0:1 (Balotelli 72). Mi smo dali tri gola. Hoarau 60). minuta). Dinamo Kijev .Anorthosis 4:0 (Doumbia13. Ibri~i}. Napoli . Anderlecht je favorit.Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 . Imali smo 2:1. PAOK . ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. Slovan Bratislava. no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje. ^op 85 . {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A. ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. Red Bull . Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. Liverpool . Gyor .Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 . Kada su u pitanju ostali bh. ali smo im parirali.Sampdoria 3:1. BATE Borisov . Timisoara . ali ne i rezultatom. internacionalci. a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom. Celtic . odli~nu partiju pri`ili su i bh. zi~ki ja~i. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea. Rosenborg . ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0. a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1.Fenerbahce 1:0. 41. na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu.Tavriya 3:0 (Kadlec 1. bilo bi druga~ije. Dundee United . u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa. Paris S. Ali. Galatasaray . ali ne}emo kalkulisati. Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i. Debrecen . koja je prva sti gla u vod stvo. poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini.Hateley 90). Vaslui .Kopenhagen 2:1. stru~njak Vahid Halilhod`i}.Lech 0:1 (Arboleda 5). LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. 83. Rapid . a bilo je nerije{eno. CSKA Sofija.Motherwell 2:1 (Sørensen 31. a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82. Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove.MetalistKharkiv 0:1. sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka. rovnapada~ClaudioPizarro. za kojeg je na klupi debitovao bh. a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde.Karpaty Lviv 2:2. rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova. Amauri 90) cena. „S obzirom da je gostovanje. Braga . ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola. dok je CSKA.Levski Sofia 0:0. Laczko 33). Osim Ibri~i}a. Hajduk .Karabakh 4:0 (Kagawa 13.Din. i 25. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir . Feyenoord .Frunza 4). pa su stigli golovi. 28).Trabzonspor 1:0 (Babel 45). 74).Stuttgart0:1 (Harnik 88). i 25.Lille0:0.Dinamo 0:2 (Rukavina 20.Sevilla 1:0. Club Brugge .Aktobe 2:0. posebno po lijevoj strani. koja je povela u ~etvrtoj minuti. OB Odense . Odli~na utakmica. Sturm. Dnipro .

kazao je Vare{anovi}. predaja Istomina. bila {to bolja. 6:4. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. Milica Savi} (d`udo). pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. august 2010. 4:6. 6:2). odnosno nedjelju Bh. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. 6:4. mjesto ITF liste. Nalbandian – Isner 4:5. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. Murray (4) – Chardy 6:3. predaja Isnera. 28. Schiavone (6) – Makarova 6:4. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). 7:5. ali za oporavak }e trebati vremena. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). 6:4. kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. 20. {to se na kraju osvetilo. \okovi} (2) – Troicki 6:3. 6:4. poziciji. po red D`umhura. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. u srijedu. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). 6:7(5). {to se na kraju osvetilo. Lo{e sam u{ao u me~. godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. Ipak. Sude}i prema njegovoj igri. a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. Trenutno je rangiran na 478. 6:2. odnosno nedjelju. Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. U subotu. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. da dan ne pro|e bez iznena|enja. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. prvog dana takmi~enja. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. Sude}i prema njegovoj igri. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. Ostali bh. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Fish je trenutno 36. Prvog dana. Benneteau – Wawrinka 6:4. ne smijem ni{ta riskirati“. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. sigurno je najbolji teniser na turniru. Novak \okovi} i Andy Murray. 6:2. Lo{e sam u{ao u me~. {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. O. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. 7:5. . D. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. 6:2. opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. Tako|er. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. 6:4. 4:6. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. nositeljice. i oba puta je pora`en. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. polufinalnog dvoboja. koji je rangiran na 18. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. dodao je D`umhur. Zanimljivo. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. 7:5. Bh. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. Roger Federer. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. bio i na 321. Nakon {to je u 1. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). sigurno je najbolji teniser na turniru. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. 7:5. To zna~i da moram biti strpljiva. 4:6. poru~ila je Henin. 6:3. bila je to \okovi}eva 100. Mi. 6:3. bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. 6:4. 6:7(3). 6:4. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). 6:7(5). Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). Kako bih 2011. 7:5. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. igra~ svijeta. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. 6:4. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). kolu je bila bolja od 18.46 SPORT petak. Litvanija i Bosna i Hercegovina. 6:3. 7:6(4). Safina – Petrova (18) 7:5. . koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. Prejak protivnik Usporedbe radi. Söderling (5) – Hewitt 4:6. augusta na stadionu Kamberovi}a polje. 7:6(4). 25. 6:3. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. do 28. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. 6:2. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. Protiv tek 101. u 2. mjesto. Federer (3) – Istomin 5:2. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord.

Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. Dodu{e. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. na{e neiskustvo. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. august 2010. a bara` smatra imperativom.BiH (19:00) Ma|arska . a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. uz uslov da bh. ko{arka{i po~nu pobje|ivati. “Po~eli smo dobro. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. zaklju~ila je Bajku{a. Makedonija 3. septembra.com trenirati prije sedam godina.. Gorana Ikoni}a. i 19. Me|utim. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. za razliku od prethodne dvije utakmice. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. a to je bara`. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . nisu ni imali snage za 40 minuta. u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. godinu. mart 2010. Ukrajina 4. jer jo{ imamo za {ta da se borimo. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. . pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina . S obzirom na silne otkaze koje smo imali. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi.. a da se i ostali rezultati poklope.. osim {to smo izgubili. jedne od najtalentovanijih bh. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije. DAJI] .). pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. no {ta je tu je. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. bek na{e reprezentacije. Utakmica po~inje u 19 sati. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. Velika Britanija 2. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada.petak. Ako ostanemo na okupu. juni 1992. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima. tanka klupa. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. Uz pristup kao u prvoj utakmici. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije. Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo. Ma|arska 5. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. Borba za bara` No. . presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. posebno na svom terenu. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009. Elmedina Kikanovi}a. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje. M. 20. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. M. Ipak. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP.29. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. Sa{u Vasiljevi}a. Skupili smo 12 igra~ica.Makedonija (19:00) 1. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. M. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije.. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH.

30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07.30-19.30 08-16.30-19.30 07.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul.30-15. august 2010.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.00 07.30-15.30-19.30-15. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.00 07.30-19.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 . godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet. Omerovi}a . Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.00 07.Vehbi ef. 20.48 OGLASI petak. subota nedjelja 07-20 07.30 07.30-15.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.30 07.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.00 07.00 07. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.kapet.30-15. 14.30-19. Septembra Tuzla Aleja bosan.kapet.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

august 2010. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. kabastih stvari. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. 062/007-522. Mob. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. Mob. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. Kupusovi}. Mob. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. Tel. 062/466093. jetrve Mina. klimatiziranim kombijem. 062/417-695. 061/482-882. 5KM. kao i ostala brojna rodbina. 221-902. tel. pogodno za poslovne prostore. tende. petak. 260. BRAVAR. 033/232-162. 062/315540. Tel. u 13. 061/563205. od 9 do 20 sati. monta`u i pro~epljenja. ELEKTROSERVIS. te porodice Tukelija. 061/214-405. POTREBNA radnica za rad u trafici. 061/803-255. 061/670-078. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. 061/524-461. 061/266-764. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. popravka svih vrsta TV aparata. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. Mob. Tel.com Tel: 036/884-125. 30 kom/9 KM. opravku ku~anskih aparata. ugrdanju sanitarija i hidrofona. 062/654-140. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. tepiha i itisona. u FBiH i RS. pouzdano. 061/603-115. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. dolazak na ku}nu adresu. palma. 033/ 767-995. Tel. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. Trnovskog bataljona 132. kupanje. kuhinja i druge pogodnosti Tel. Tel. tel. 061/221-668. 062/920-814. 062/922-323. prevoz robe kombi mercedesom. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. apartmani blizu mora. zidne satove. 061/243-873. Mob. tel. PRODAJEM filandendron. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. Saraj Polje.Trnovo. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. papu~a. Mahmutovi}. 062/909-306. SARAJEVO — more i ostala destinacija. Mob. PRODAJEM glava. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . 061/159-507. 062/568-023. 061/603-115. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. ro|. 461-002. Tel. 061/357-232. kovane ograde. Tel. Tel. Tel. snaha Mersiha. PRODAJEM nove mre`ice br. najpovoljnije. 033/213-040. 061/073-285. 000 VODOINSTALATER 30.pripremajte se . PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. 061/172-948. Mob. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . Papagajka od 8 do 19h. usisiva~a i ma{ina. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. Porodice Ribar 65. cijena po dogovoru. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. 061/159-904. 033/651556.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. D`enaza }e se obaviti u petak. ratna od{teta. Kari}. savjesno. |epne. Tel. stan. 063/420-077. Tel. Cijena sa ugradnjom. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. najvi{e pla}am. 061/297-341. 033/220-402. Tel. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. PRODAJEM dje~ija kolica. Tel. {orvane i ostale predmete od zlata. 20. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. medalje. 061/798-217. Mob. 061/217-897. brat Esad. Mob. (ku}na dostava). tel. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. 061/282-134. MANDA (MARKO) SPAHO. SPECIJALISTI^KI pregledi. dukate. Tel. ^ehai}. 061/319-604. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. stolova. Kova~evi}. Mob. Tel. POTREBNA frizerka za rad u salonu. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. vr{i opravku bu{ilica. {efleru. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. MAXIVITA. ugradnja i popravljam brave. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. 510-228. Tel. tel. Mob. 061/063-740. 6KM/~as. 061/524-578. Klimatizirano. Tel. fikus. povoljno. imam iskustvo. 611-439. Tel. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. 061/222-310. cijena 9 KM/30 jaja. polica. Tel. VODOINSTALATERSKE usluge. usisiva}a ma{ina alatljika. satove zidne. 19. ZIDARSKO tesarski radovi. 20. god i 4 vrata. Sahrana }e se obaviti u petak. 033/446-056. Mob. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Mob. KUPUJEM }ilime. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. Tel. blindirana vrata po narud`bi. augusta 2010. 424. Novalija. 061/245-901. namje{taja. 061/180-120. starinski namje{taj. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. 061/545-888. 062/138855. mrave. obveznice. Mulaosmanovi}. radna snaga po dogovoru. 033/447-69. KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/130-034. vezove. povoljno. NEUM. Krupalija. 420. Tel. Plo~o. 033/456-505. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. Tel. 061/108779. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. 033/644-178. dodatak zuba u protezu. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. priprema zidova. hranjenje. Tel. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. efikasno. urednost 100%. moljce. MOLERSKO-farbarski radovi. Mob. dionice. iplata odmah. 061/533-326. opravku ku~anski aparata. fina i gruba monta`a i opravka. 061/159-507. 062/535-184. povoljno. 033/211-484. vikendicu. 061/811115. LAPANOVI] preminula 14. KOMBI prevoz: selidbe. 370. kvalitetno. ~i{}enje od virusa. Iskra i ruske. u 74. Tel. bakar savatli. 033/443-350. Tel. 2KM. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. itd. 063/876-419. Tel. Tel. orginal.65 mm Browing licu sa odbronjem. Tel. 061/809-763. nov Bajerov. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. 061/517-897. 033/655-598. itd. m101. 062/606-611. pranje portala. 033/718-405. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. 061/516-375. 061/157-991. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik . 061/654-941. Tel. izvodim radove na kovanim ogradama. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. Tel. Tel. Peg-Perego. sablje. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru.5T na svim destinacijama. 472-713. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Tel. KUPUJEM lomljeno zlato. br. augusta 2010. brzo i kvalitetno. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 063/347-852. zna~ke i ostalo. MOLERSKO-farbarski radovi. PRODAJEM sijeno u balama. POSTAVLJAM parkete i laminat. 061/524-578. Tel. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. 061/233-913. 410. Tel. Tel. 660-939. rad medicinskih sestara. Tel. besprjekorno ~isto. kao i opravljenje gitera.villa-bianca-neum. stolarije. 063/876-419. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. roletni. 062/519-685. Mob. 50KM. parking. KUPUJEM kau~. 3610. Mob. pe}i. 60 KM. za elektri~ne brija~e Braun. 061/173-835. 062/417-695. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. Mob. 062/453-058. 062/916-472. Spahija. Tel. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Ku~uk. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. Mob. POVOLJNO vr{im selidbe. plafonjere i ku}ne instalacije. VKV BRAVAR. Tel. godini. 061/319-604. Mob. Mob. Tel. 036/884493. Jozo. Mob. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. seharu rezbarenu. 061/506755. 061/274-872. tel. 061/170-143. na svim destinacijama. Tel. 20. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. 061/603-115. aluminiske `aluzine. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. . 033/219-761. Tel. satove. TEPSER. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. Tel. 062/519-685. 1m2/1KM. infuzije. Alipa{ino Polje — B faza. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. putujte brzo i sigurno. Tel.1. Esma i Rabija. 061/141-676. itd.. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. 061/812664. Tel. Tel. 033/651-556. 660-939. IZRADA plo~astog namje{taja. auta. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. nove. havarisana na stranim tablama. Tel. Mob. 061/965-126. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. dolazim na adresu. Mob. KUPUJEM umjetni~ke slike. 6 boja. 210-736. povoljno. ~isto. 70KM. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Tel. urednost 100%. tel. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. Mob. 677845. Tel. Tel. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. porodice Spaho. Ispomo} radne snage po dogovoru. 383. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. Hrasno. itisona i sjede}ih garnitura. KUPUJEM Reno clio. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. Kru{~ica. be`i~ne. 061/252-663. povoljno. 061/513948. Tel. cijena po dogovoru. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. MOLER radi sve uredno. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. brzo i ta~no. ALU PVC roletne. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. 033/200-343. Tel. farbanje radijatora. inzulina. tel. 46-44. VR[IM prevoz robe sstvari. 061/204-965. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. sestra [efka. Citroen. stari nakit.za ovaj trenutak . PRODAJEM mangalu. 061/181542. 8 sjedi{ta. Mob. dolazak na adresu. 650-867. malo kori{ten. TELEFON servis popravlja stare. Tel. 033/240-895. infuzija. Tel. ordenje. augusta 2010. ve}im kombijem. 061/702-801. itisona. ELEKTRI^AR popravlja el. USLUGE „VITALIS“. 062/519-449. Tel. postavljanje elektro instalacija i laminata. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. PRODAJEM nove mre`ice br. Fax: 036/884-128. dolazi adresu besplatno. harmo vrata. 346. ugradnju sanitarija. Karcher profesionalni. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. dolazak na adresu besplatan. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. 061/350-688. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. pravougaonici. jedno uz drugo. MOLERSKO farbarske usluge. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. 062/134-827. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. povoljno. kuhinja. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Polo. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. INSTRUKCIJE matematike i fizike. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. 061/553-640. 466920. 066/889-246. 061/172-948. Tel. plakara. ograde i ostalo. 3612. zidanje. popravljam brave. brati~ne. gara`na vrata. Tel. SJAJ — Kirbi. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. tel. 032/221-258. Rami}. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti. drveni ugalj Kreka 110 KM. PRODAJEM vakum prozore. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. 00385 98 817-104. 061/841-309. 062/332-230. 062/907-356. 061/480-492. 062/214-690. Tel. Tel. 3615. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. ddolazim va{oj ku}i. MOLERAJ. 061/033-475. Mob. Mob. 062/315-540. tel. povoljno zvati od 19-21. 469-805. Tel. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta.ba Tel. Lapanovi}. 061/552628. 061/563-292 i 063/121-524. Tel. godine. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. 061/183-981. trakaste zavjese i vanjske roletne. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. pregled ljekara (internist). Mob. 385 995 730 940. popravka. 00385 98 9479000. kuhinja. kau}a. bu{ilica. 061/233-078. ispomo} radne snage po dogovoru. 061/214-303. Tel. Tel. 061/314-815. 061/553-640. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. 033/241-235. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. selidbe. Tel. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. prema katalogu i zahtjevu. moleraj. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. povoljno. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. Mob. muhe. 033/655598. indikatore.tehni~ku dokumentaciju. 061/553-640. laboratorij. pouzdano. brusilica. radna snaga. buhe i mi{eve. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. u Nuinbergu . 061/563-292 i 063/121-524. 061/227-189. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. Tel. 628. Tel. UREDNO profesionalno. Tel. uputstva. tel. 3105. prevoz klavira. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. kvalitetno i ~isto. brzo. automatske osigura~e. 033/651-556. dolazim va{oj ku}i. Mob. 061/ 109-970. 062/466-093. Tel. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. davanje injekcija. zlatne satove i ostalo. godine .5 KM. selidbe. Tel. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. antivirusna za{tita. gitere. belenzuke i ostalo. mogu~nost kuhanja. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). mijenjanje katetera. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. O`alo{}eni: suprug Sulejman. 062/009538. dukate. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. snaha Habiba. Hukara i Musi}. besplatna ku}na dostava. pirot serd`ade. generalna spremanja stanova i firmi. Tel. Tel. 033/621-976. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. broj je na brija~em aparatu Braun. 062/180-021. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. www-dijasporausluge. trakaste zavjese 20 KM/m2. ^UVALA bih dijete u svom stanu. Mob. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. kompjuterska obrada. augusta 2010. 061/141-544. dijaspori. Tel.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. 466-736. razne robe. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. ro|. Tel. 545776. Mob. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. ateisti~ko. Fazli}. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. PREVOZIM stvari i ostalo. Tel. 061/606-441. brati}i. 061/323-906. 061/225-424. 062/358344. zaove Mina i Safija. Dolazim na adresu. odgovaraju za elektri~ne aparate br. Pe`o 206. Tel. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. 061/513-948. 061/131-447. kvalitetno. 033/241-465 POVOLJNO. firma GLANZ.com email: info@villa-bianca-neum. kvalitetno i veoma povoljno. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. Tel. 061/606-441.. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. 062/212-994. Radna snaga po dogovoru. 061/030-280. godini. Ul. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. tel. plakete i ostalo. Mitrovi}. Potura. 062/535-184. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. tel. Tel. ru~ne. to~ak. Tel. 443-620. Hilmo i Hasan. 033/221-945. 061/156728. Talijanska nova. 4 sata. BRAVAR. 061/262973. zetovi Ivo. sinovi Sanel i Amel. Trnovo. Mob. Tel. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. tel. Tel. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. sobna antena. Tel. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. Mob. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. tel. Tel. tel. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. bojlere. izrada. 061/141-752. poliranje zubnih proteza. Tel. Op{tina Stari Grad. crni 50/70W. injekcije. 061/ 210-992. MOLERAJ ~isto. Mob. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. PRU@AMO usluge bh. sijenice. instalacija windowsa. 066/205-151. 061/702-801. gletovanje. KERAMI^ARSKE usluge. KUPUJEM dionice. Tel.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Tel. POSTAVLJAM povoljno rigips. djeverovi Ibro i Muharem. Tel. 062/342-150. ordenje. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Tel. 061/172-518. 033/213040. demirliju. 330. kom{ije i prijatelji. Tel. 204-805. 061/389112. Tel. 628. TV VIDEO servis. NOVO! „DOM VITALIS“. Lindov. 062/104951. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. 061/928-535. Tel. Tel. cijena 200 KM. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. prozora. Mob. ZUBNE proteze. 061/594-613. 061/188-410. Mob. www. godina iskustva vr{i opravke instalacija. ograde. 596. 6Km/~as. apartmane blizu glavne pla`e. 033/657-914. Polju. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 066/889-246. PREKUCAVAM sve vrste materijala.Njema~ka u 60. uz pratnju. KUPUJEM trakice contour Bayer. 062/417-695. 211-914. 033/651-556.

blizina pla`e. godini. blizu mora. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. Tel. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. zetovi Ejub i Husein Husko. @igo.30 sati. augusta 2010. 20. 200m do mora. te porodice Ferhatovi}. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. 063/322271 i 036/884-711. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. grada~a~ka 126/V. udaljenost od pla`e 50m. Istog dana u 11. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. U BRISTU. pja{}ana pla`a. blizu mora. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . terasa. U subotu. blizu mora.45 sati. izdajem 2 apartmana blizu mora. 00385 21 699-170. 1992 . sa uslugama na{e mrtva~nice. 19. ]oso.pripremajte se . prizemlje 200 metara od pla`e. Hanjali}. 063/327-098. Hajdarevi}. tetke Alma. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole.petak. brati}i Erman i Ajlin. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Bojad`ija. PODACE. 036/884-676. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. IZDAJEM apartmane u Neumu. snaha Emina. Omba{a. godine. 21. Tel. 100m od mora. 061/537-739. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. punac Halim. 00385 989305825. 063/323-063 i 036/884-055. 036/ 884-169. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. 00385 21 761507. kori{tenje ro{tilja. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. 00385958135010. ^ustovi}. apartmani sa terasom. tetka Miza sa porodicom. Seada. 0038523384880 i 00385 989790427. Tel. kao i na grobljima {irom BiH. 00385 98 244031. Tel.30 sati na mezarju Vlakovo. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. kom{ije i prijatelji. Tel. 00385915406089. tel. tik uz more. 8. Tel. Deli}. sobe. u 38. mjesto Kor~ula. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. apartmani povoljno. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. MAKARSKA. 00388 69656514. parking osiguran. O`alo{}eni: sinovi Salem. 061/615-423. augusta 2010. 41. kom{ije i prijatelji. NEUM. 061/141-752. povoljno. klimatizirani apartmani. Tel. Spaho. 00 387 33 468 . 036/805-907. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. Behara i D`ehva sa porodicama. izdajem sobe i apartmane. vlastiti parking. 20. augusta 2010. Pekmez.22.30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. Tel. balkon. 036/880-658. ro{tilj. 036/880-888. O`alo{}eni: supruga Mirsada. Hrvatskih velikana br.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. Mob. Ul. kao i ostala brojna rodbina. pored lje~ili{ta. Tabakovi}. MAKARSKA — centar.010 25684 . sa polaskom u 13. 8. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. NEUM. u 14. Tel. 066/872-217. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina.com OREBI]. Sena. Mehmedi}. {ura Omer sa porodicom. 2010. amid`e Adil. godini. centar. Salko. Huremovi}. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. Hukara. 12 KM/le`aj. izdajemo apartmane i sobe. {ura Uzeir sa porodicom. Koki}. 00385 21 699-445. parkingom. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. parking. Tel. 5m do mora. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. Tel. parking obezbije|en. Mirsada i Kaduna. Kada Vam je najte`e. IZDAJEM apartmane u Igalu. 19. kao i ostala brojna rodbina. Bezdrob. Karahasanovi}. parking. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. 036/884-135. 036/880-178. Ul. Hasiba. Sulejman. 0038520691493 i 003859974826. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. 00 387 61 191 . a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. Tel.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 00385 91 7984396. Muhovi}. augusta 2010. 00385 91 9749505. Tel. 8. Tel. novogradnja. te porodice Musi}. Mob. Mob. blizina pla`e i {etnice. apartmani kod hotela Albatros. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad .4 i 6 osoba. NEUM luksuzni apartmani. ^upar. Tel. Plakalo. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. uz more. 063/924121. 036/884-710 i 062/970-364. sinovi Dijanes i Denis. 062/342-124 i 066/272-876. D`anko. 00385981863337. Rahima. godine. punica Halima. august 2010. vrlo povoljno. parking. snahe Safija. Podrug. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. NEUM novi apartmani uz magistralu. 00385 21611523. Kara~i}. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. 063/405-355. 036/884-371. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu. Halilovi}. izdajem apartmane. Lepir. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. ULCINJ. k}erke Samija Sena. 036/844-493. 8. Salko i Omer. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. 00385 21 699-170. povoljno. Buljuba{i}. Mob. povoljno. 061/390-322. klima. Mob. 061/183-981. Tel. povoljno. Zabr|e. vluksic49@gmail. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. Tel. D`enaza }e se klanjati u petak. D`enaza }e se obaviti u petak. U NEUMU. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. Eganovi}. 20. NEUM — Centar. u 75. DUBOKA. Tel.za ovaj trenutak .. unu~ad i praunu~ad. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. povoljno. Had`imusi}. GRADAC. apartman 2 i 3 krevet. Tel. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. PODACA. Durgut. blizu mora. NEUM. 063/350-149. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. 0038521699199. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama.380 Mob. Avde Pali}a 343.za ovaj trenutak . NEUM.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22.pripremajte se . soba ili apartman.. izdajem povoljno apartmane. bra}a Ajdin i Aldin. apartmani. kuhinja. Duri}. 00385 20 713-769. tetka Dika sa porodicom. Tel. svastika Mirzeta sa porodicom. Tel. 200m do pla`e. povoljno... kupatilo. Mehmed i Huso sa porodicama. 036/880-320. Mob. Mob. 00385919542000 i 0038761157790. parking. kuhinjom. Tel. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. 2010. augusta 2010. Hana i Samija Cuca. izdajemo sobe i apartmane. OREBI]. Tel. dedo Abid.

30 sati. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. sin Elvedin. 1970 . zetu i tetku Umrla je na{a majka . [e}a.30 sati. Vukasovi}. augusta 2010. 20. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. Deljkovi}. Rade. Rami}. augusta 2010. Dangubi}. snahe Dilka. amid`i}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14. Hukara. \uliman. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. ing. 8. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. augusta 2010. augusta 2010. Jahi}. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. godine. augusta 2010. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. [ain. Sulji}. brat Nenad Neno sa porodicom. Jahi}. 2010. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. Dizdarevi}. Pa{ali}. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna. K}erke Elvira Hatibovi}. august 2010. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . Vlakovo 184. punica Dostinja. Mar~eta. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl.{.. gra|. Le Lovet. Adis. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. godine. te porodice Rahman. k}erke Elvedina i Sanela.pripremajte se . Meki}. 19. zetovi Husein i D`evad. Batini}. snaha Nusreta. Pecikoza. U{anovi}. Pilipovi}. Sahrana }e se obaviti u petak. Bav~i} Almir. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). {ure Uzeir i Salko sa porodicama. u 14. Vidovi}. 2010. unu~ad Anis. godini. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.30 sati na mezarju Vlakovo. Suada i Sedin. kom{ije i prijatelji. u 63. Had`ali}. Ba{i}. kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. Begovi}. Lazar. brati}i. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. Bojan. Polovina. D`enaza }e se obaviti u petak. Sari}. Fatima.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. amid`i~ne. 1924 . O`alo{}eni: supruga Hasna. 20. Mavri}. bra}a Ramiz.. Tabakovi}. Andelija. ^ustovi}. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. Radi}. ro|. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. kumu. Me{i}. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. sin \or|e. Emil. Nezirevi}. brati~ne. Hasnija. Glo|o. ujaci Miladin. Tatli}. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i.17. kao i ostala brojna rodbina. Naza i Mina. Duri}. u 53. Kurtovi}. Krnji}. \uderija. za ovaj trenutak . godini. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. O`alo{}eni: supruga Marija. Herenda.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. [andal.20. Hatibovi}. prijatelju. majka Dragica. Bav~i} ]amil. \or|evi}. 20.{. 8. Ahmo i Nazif. Zori}. Brica. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 8. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. o`alo{}ene porodice Miki}. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. Muhi}. 8. Top~agi}. Bojad`ija. Kurdija.

o. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 .2010. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010.o. BEHIJI MALI^EVI].2010.o. ro|. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. S ljubavlju i po{tovanjem. 001 .2010. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010. SADETI DURADBEGOVI].o. 20. ro|. ISABEGOVI] 1987 . ENVERA BARALI]A 2003 .2010. ro|. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. august 2010. EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI].petak.

godini. Sal}in. D`enaza }e se obaviti u petak. k}erke ^erima. KADRIJA BO@I]. otac. S ljubavlju. Fetahagi}. Borovi}. Hasan i Emir. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. Ba{i}. S ljubavlju. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. ^omi}. 9/V. unuke Sadnela.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. O`alo{}eni: supruga Meada. D`ano.Bare. augusta 2010. snaha Tanja. Ku}a `alosti: Ul.1983. He}imovi}. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. Smaji}. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . Babovi}. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug.. Trg ZAVNOBiH-a. Bali}. br. snaha Mirsada. snaha Emira. Ermin i Benjamin. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. Amela. D`enaza }e se obaviti u petak. 18. D`uma i Pa{ana. 8. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . Prlja~a. Mirza i Almir. praunuci Bernard.. godine. avgusta 2010. S ljubavlju. brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. Mujezinovi}. u 83. Geteova br. 8. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. ]atovi}. Kurtovi}. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. Kadi}. augusta 2010. ro|. sestri}i i sestri~ne. jetrva Ziba sa djecom.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Kurtagi}.20. Nermin.pripremite se. snahe Sanela i Tanja. u 14. Curo. godine. ARNAUTOVI] 1938 . prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. te porodice Hasanagi}. Hajri}. Crneta. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . brati~ne.Bare. 17. pru`ili utjehu. pomogli. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . brati} Enes.. Tojaga. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. 20. Hafizovi}. D`ankovi}. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . sin Dragan. 2003 . sinovi Kerim i Kenan.1999. unuka Lena i sestra Gordana. u 84. augusta 2010. 22/II. Maka{. Ammer i Rijad.30 sati u ku}i `alosti. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. Zvizdi} i ostala rodbina. Habul. Bajramovi}. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. sestra Mina. avgusta 2010. godine. obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 . august 2010. Mulabdi}. Alija i Fata. O`alo{}eni: sin D`evad. Hajdarevi}. prijatelji i kom{ije.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. unuci Adnan. zetovi Mustafa. otac. godine.. sjetom i po{tovanjem. @igo. u nedjelju. za ovaj trenutak . (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . OV^INA preselila na ahiret u utorak. Dizdarevi}. Arman. sestre D`emila. Hanjali}. Kabil. te porodice Avdi}. unu~ad Almir. Tvoji najmiliji: supruga Danka. 20. Fra{to. Tarik. Tanovi}. Ov~ina. Ljumi}. sestri~ne i sestri}i. 20.1989. 21. godine. 2010. godini. Sevda i Nermina. Hod`i}. ro|. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe. brati}i i brati~ne. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Haris. 21. [ehovi}. u 14. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. augusta 2010.

S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. godine. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. kumovima. 2004 .1972. 2.Ciglane.21. volim Te. 8. Dvadeset drugog avgusta 2010. sa zahvalno{}u {to smo Te imali. august 2010. 1983 . godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e.20. oca. prijateljima. augusta 2010. ro|. ku}a bez Tebe prazna je. 21. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima.petak. S ljubavlju i velikim po{tovanjem. 8. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. dede. ro|. DESA MILJEVI]. 3. po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. 2010. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . TOMI] 20. MILO[ VUKOVOJAC 23. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko . svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. Supruga Angela. 1933 . Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. njegovi Marija. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010. O`alo{}eni: supruga Dragica. Mnogo mi nedostaje{. 8. 20.2000. 2010. ljubav prema Tebi vje~na je. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali.23. k}erke Lana i @ana. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. [UKO 1920 . MIRKU [ARAC S po{tovanjem. `ivot bez Tebe tu`an je. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a. 2010.2010. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD. 8.

nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. okomit. transakcijski Kluba evropskih rektora. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). . hasagić. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. braku ili djeci. Branko MAJSTOROVI]. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. z. Skloni ste raznim prehladama i upalama. . godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. e-mail: marketing@oslobodjenje. lista. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati. ona. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. @eljni zabave i dobrog provoda. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. 5. 10. . 8. . imenari. 5. fondacije Alfons Komin (Barselona). Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem.22. tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. tetanija. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. 472-901. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. STRIJELAC 23. repar. DJEVICA 23. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. kvalitetu” (SAD). jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. 6. Jelena MILANOVI]. RIBE 20. 4. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. 10. 2. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e. RAK 23. mapa. a 1976. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. Oslobo|enje je 1963. Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. rutava. fax: 461-007. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji).20. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. ritam. at. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem.22. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 .20. risan. avenija. 11. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. august 2010. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja.22.. Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla.19.58 PREDAH petak. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. . Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. .ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. nadi. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica. river. 9. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. Sarajevska hronika: 276-901.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ. 12. koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30.21. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. . Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. 7. nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. 7. Faruk BORI]. . e. ana. 11. LAV 23. godine progla{eno za {tampu u BiH www. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. tisa.22. nego u timskom radu. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902.22. Potrebni su vam mir i samo}a. avgusta 1943. JARAC 23. 4. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. Edin KREHI]. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. 8. . VAGA 23. 1. i. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju.22.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo.vzs. . Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put. kasir. VODOLIJA 22. Iako }ete zbog toga biti nervozni. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima. tito. akim.d. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. BIK 21. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. 23. gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor.oslobodjenje. RJE[ENJE: tk. fax: 468-054. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937.22. inaditi. anadolija. BLIZANCI 23. Uprava 234-718. inador. nari. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. 12. Bit }ete dobro raspolo`eni. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). 1. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. fax: 468-090. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. Sportska rubrika 276-908. . prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. modem: 468-018. Oslobo|enje je 1989. 3. Oslobo|enje je od 1992. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. U ratnoj 1992. iv. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. u Donjoj Trnovi. 20. k. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. l.ba Tel/fax: 472-899. . Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. 9. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima.ba. 3. no ne}e sve i}i tako lako. inatori. Kultura: 276-906. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. od go ja dje ce. 2. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. maz.22. novinara. parlamenta. 6.

na jugu do 35 stepeni C. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva. U Sarajevu sun~ano. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e slab isto~ni vjetar. maksimalna dnevna 31 stepen C. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. do 37 stepeni C u Atini. Vjetar slab. isto~ni. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. Minimalna temperatura od 11 do 20. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. . maksimalna dnevna od 26 do 32. Minimalna temperatura 15. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. Na Balkanu prete`no sun~ano.

re`ija: Christopher Nolan. uloge: Alyson Stoner. Liev Schreiber. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“. Muzej 1878-1918. otvorena je za posjete do 19.A. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}.40 sati. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. 15. uloge: Brendan Fraser.. Redgrave. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. Night Shyamalanl. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. re`ija: M. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. re`ija: Phillip Noyce.. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati.. septembra. MUZEJI akcioni spektakl. uloge: Noah Ringer. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati. Alfred Molina. re`ija: Jon Tur teltaub. uloge: John Travolta. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela. Dev Patel. Night Shyamalan. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. Steve Toussaint. Chiwetel Ejiofor. Jay Baruchel. Galerija je otvorena za sve posjetioce. po~etak u 15. re`ija: Nimrod Antal. a za posjetioce je otvorena svakim danom. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija.. akcioni triler. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.. uloge: Sylvester Stallone.. Dick Van Dyke.. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. Cillian Murphy. re`ija: Christopher Nolan. petkom i subotom od 10 do 14 sati. Kelly Preston. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. plesni spektakl. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija. Sevani. Michael Caine. akvarela Ismeta Mujezinovi}a.30 i 22. 16. po~etak u 19 i 21. komedija.10. 20.50. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati.ulja na platnu. Samantha Bee.. ~etvrtkom. septembra 2010.30 i 20. akcija. 20 i 22 sata. Jackson Rathbone. Lori Loughlin i Matt Dillon. po~etak u 14.15 sati. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane.15 i 22. august 2010. po~etak u 21. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati. Matt Prokop.. Franco Nero. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Richard Coyle. Christopher Egan. Adam G. Ben Kingsley. uloge: Amanda Seyfried. po~etak u 19 i 21. re`ija: Gary Winick. Jason Statham. 20. Gisli Gardarsson.30 i 19. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a.. uloge: Leonardo DiCaprio.. Ken Watanabe. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Cameron Diaz.45 sati.. crte`a i keramike. po~etak u 20 sati. Arnold Schwarzenegger. Brusa bezistan. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.30 sati. otvorena je do 7. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje. uloge: Nicholas Cage. dok vikendom muzej ne radi. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. Harry Shum Jr.. akvarela.20 i 17. uloge: Alyson Stoner. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. 20 i 22 sati. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. po~etak u 13. avantura. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.10. Seth Green. 19. Nicola Peltz. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.. re`ija: Mike Mitchell. godine Murphy. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17. subotom od deset do 15 sati. arheolo{ka i historijska.30 sati. re`ija: Jon Chu.10. Svrzina ku}a. po~etak u 16. Liev Schreiber. Monica Belluci.. Eddie PISMA JULIJI romansa.30 sati. plesni spektakl.. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“. po~etak u 13. Maggie Grace. Marion Cotillard.. uloge: Angelina Jolie. `anrova. sa radovima raznolikih motiva.40 i 21. re`ija: Walt Becker. Tophen Grace.. re`ija: James Mangold. Gemma Ar ter ton. re`ija: Jon Chu. po~etak u 19. Jay Baruchel. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk. re`ija: Phillip Noyce.50 sati.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.20 sati. Jon Hamm. subotom od osam do 13 sati. 18. re`ija: Mike Newell. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. Peter Sarsgaard. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2. po~etak u 15 sati.. glasovi: Kre{imir Miki}. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika.. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. Ken Watanabe. uloge: Noah Ringer.. a subotom od 9 do 16. Chiwetel Ejiofor.30 i 21. Mickey Rourke. Stalna postavka crte`a..20. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.. po~etak u 20. uloge: Tom Cruise. Wallace Shawn. re`ija: Sylvester Stallone..20 sati..50 sati.30 sati. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. uloge: Angelina Jolie. postavljena je do 3.30 sati. Ella Bleu Travolta. po~etak u 17. septembra. po~etak u 13. 3D. 18. sinhronizovano. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka.30. akcija.30 sati. 16.. komedija. Vanja Jovi{i}.A.. Cliff Cur tis. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela .. 18. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl. uloge: Angelina Jolie.. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. etnolo{ka. misterija.30 sati. re`ija: M. Brooke Shields. Nicola Peltz. avgusta.. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture . glasovi: Mike Myers. Ken Jeong. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo.30 sati. Ranko Zidari}.. re`ija: Phillip Noyce. Monica Belluci. Joseph Gordon-Levitt. Bruce Willis. uloge: Leonardo DiCaprio.. triler. re`ija: Roger Kumble. Dolph Lundgren. Pjer Meni~anin. uloge: Jake Gyllenhaal. godine. Izlo`ba }e biti postavljena do 23.E. srijedom. po~etak u 16. avgusta 2010.od devet do 15 sati.ba. uloge: Adrien Brody. Jet Li. Chiwetel Ejiofor. avgusta 2010.I. 17. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). po~etak u 21 sat. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. Harry Shum Jr. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. Liev Schreiber.30 i 16. avantura.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. Cameron Diaz.. od 8 do 16 sati. Davor Tomi}. radnim danima u zgradi Centrale banke. re`ija: Jon Tur teltaub.S. . Adam G. Gael Garcia Bernal. Toby Kebbell. Antonio Banderas.. Dev Patel.. BIHA] triler. po~etak u 21. 20 i 22. Robin Williams.R.30 sati. 18. po~etak u 16 i 18. po~etak u 17. uloge: Dev Patel. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH.milanovic@ oslobodjenje. Ronald Pickup. Kristen Schaal... Danny Trejo.T. Instituta. Paul Dano. petak. skica. Eric Roberts... spektakl. po~etak u 17 sati.. subotom ne radi. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani. Kathy Grif fin. re`ija: M. PRINC OD PERZIJE avantura. Night Shyamalan. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. po~etak u 14. Sevani.. komedija. Reece Ritchie. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF.

30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga. Frank Sinatra. Chip i Ozzie. {to najvi{e mu~i Filipa. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Jessica Hecht. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti.Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. Tom Sizemore. Rosa Waissnix. Telly sretne Asha Corrella. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. najgoreg zaposlenika u povijesti. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki.15 NOVA 22. Gary Sinise. Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom.50 FTV Irene je lijepa.. 16. FILMOVI 17.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8.OSLOBO\ENJE petak. Vera-Ellen. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. Rachelle Lefevre. James Purefoy. Charles II. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. Birgit Minichmayr. samo da ga se rije{e. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i. Jules Munshin. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera. tajanstven. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik. Jenny Mollen 23. Alfre Woodard. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i. Dolaze na kolodvor u Rudinama. Betty Garrett. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi.50 HRT 1 . Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. Beana. august 2010. No.. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. 20. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g.10 HRT 1 Libertinac . Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika.on je mra~an.. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry.. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. koje bje`e od lugara. a novac mo`e da zadr`i. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. Eva S. dok ne sazna da Tomo nije u igri. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati.45 BHT 20.. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya. "Miss podzemne `eljeznice". Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. no ne sje}a se ni~ega. kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. Ann Miller. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly. Marlene Steeruwitz. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Iako je vje{tica spaljena. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. Mía Maestro. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. ali Sa{ka otkriva da je okradena. HIT DANA 23. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. 20. u koju se zaljubi na prvi pogled. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali .00 MRE@A 20. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare.

00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.45 Ples `ivota.00 Advokatova kazna.30 Moje drage kom{ije.ep.00 Alo.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19. serija 07.30 14.35 Kad tebe ne bude. 68/124 17.30 Srpska danas 16.05 12. crtani film 11.00 Jutarnji program 09. ep. humoristi~ka serija. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14. august 2010.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.00 Razotkrivanje mitova 21.30 @ivot je lijep 17. program 16.15 Razotkrivanje mitova 19.30 09.35 Red Carpet.30 22.00 Info top 12. ep.00 ^ini.00 Ovo je Srbija 16. 2 epizode 23.30 Na terapiji.30 16. epizoda 15. 82. kola`ni program 09.00 Vijesti 09. igrana serija.10 Kursad`ije 13. 2 epizode 20.30 11. serija 15.00 Vijesti 11. igrana serija. informativni program 17.00 12. 72/74 15.00 Pink jubox RTS 10. boli me uvo za sve 23. direktan prenos 19.30 Lonci i poklopci. emisija narodne muzike 07. 2. film .00 Haos zbog vulkanskog pepela 07. 3.05 Mumijevi.35 Jutarnji program.00 Sport centar 01.45 Sportissimo 06.30 12.50 Prljavi poslovi 07.30 Dnevnik 20.35 Tudorovi SERIJA 20. serija. 00.00 Pe~at. 71/74 09.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.11 Moje drage kom{ije.10 Peta brzina 14.40 10.10 Skrivena kamera.20 Evronet 17. 83.00 Hotel Vavilon.00 Bajkeri s Marsa.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. serija 21. serija 15. serija 09. najava 19.00 Druga prilika. jutarnji program 11. serija (r) 12.00 Danijela. muzi~ki program 14.00 Ubistvo na Plezent Drajvu.19 Dnevnik. epizoda /RP/ 13.40 Ke~eri. crtani film 11. program za djecu 19.00 15. serija.00 Vijesti 10. film 01. crtani film 19.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera. ameri~ka mini serija. crtana serija 10.30 @ivot i standardi (r) 13.00 Gre{ne du{e.00 Forum 30 22.40 Made in Banja Luka 13.50 Dnevnik.ep. 13.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera.25 Finansijske novosti 19.00 Grand show 04.40 Made in Banja Luka 01.30 19. 149.35 13.15 Mu}ke special.20 Auta po mjeri 13. epizoda 10. emisija (r) TV ATLAS 09.00 BHT vijesti 12.00 20.10 Tv Bingo show 21.05 Prototipi 21. serija 21.45 Pre`ivljavanje 08. 2. film 03. humoristi~na serija 16.05 Zauvijek susjedi.ep.20 CSI Miami.00 14. alo. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06. film 23. zabavna emisija 11.30 Sarajevo On line 13.00 Vox populi 20.25 Dolina sunca. serija 19. crtana serija 10.50 Sportissimo 02. humoristi~na serija 10.30 Timmy.00 Vrijeme za pam}enje. serija 09.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.00 Mala princeza.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10.30 Dnevnik 20. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. crtani film 10.00 Ne{ Brid`is.15 Tim galaksi.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.30 17.15 BH info 16. animirana serija 15.00 Vijesti u 7.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22..00 18. crtani film 10.00 Poigravanje umom. epizoda petak. serija 18.10 Mu}ke special.40 Razotkrivanje mitova 09. politi~ki magazin 12.00 Vezane tajnom.15 Ramazanska vaktija 19. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20. 20.50 Winx. serija 21.45 Odred za ~isto}u. dje~iji program 09.25 Top Shop 16.15 Na terapiji.05 Viza za budu}nost.00 Danijela.00 Ulovljeni 17. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06. 22.45 Centralni zatvor 16.00 Dnevnik 17.50 Dnevnik.00 [apta~ psima. serija 20.00 Sekunde do katastrofe 18. serija (r) 10. 14. film DISCOVERY 06.00 Vijesti u 7.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u.45 Vremenska prognoza 16. igrana serija. 79.35 Gomboce.40 Vjerski kalendar 17.55 Mjesto zlo~ina New York.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 23. igrana serija.00 Nevolje sa bubom 06.30 Obru~ straha. igrana serija. film 01.45 Kriminal u Rusiji. film 21.55 Vremenska prognoza 12. 83.35 Svjetionik ljudske dobrote.30 Dobro jutro svima. film 06.15 TV lica.40 Seka Aleksi}. ep. doma}a igrana serija. igrana serija. film 14.40 Nema problema 16. epizoda 18. 34/48 22.25 Winx.00 Martjo{ke.50 Sumnja. zabavni program 00.00 16..30 ^avka.00 Vijesti 09. crtani film 11.00 Aladin.00 Specijalna jedinica 2.20 Be Ha Te bebe 15. zabavna emisija 20. 35.15 Ljubavna oluja.05 Znakopis 2 11.40 Buba{inter. serija 08. crtani film 09.00 Info top 18.00 Sen Trope.05 Visoki napon. 7/9 16.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere.00 BHT vijesti 22. crtani film 09.50 U djeli}u sekunde.00 Dolina sunca.15 Ro|eni divlji. serija 18. 150. igrana serija.ep.00 Ratovi insekata 08.30 21. serija 11.45 Na{a mala klinika.10 Zvjezadi studio 00. 2.00 09.10 Flash Gordon. zabavna emisija 14. TOP 100! 22. epizoda (r) 10. Reprizni program Hayat TV 02. serija.00 Vrhunska otrovnica 16. igrana serija.00 Ispuni mi `elju 16.25 Peta brzina 06.00 21. igrana serija.10 Viza za budu}nost. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok.55 Vremenska prognoza 07. animirana serija. 21. crtani film 10. zabavni program 01.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.62 BHT TV PROGRAM FTV 07.05 Razglednica: Francuska 10.30 23.00 Slomljeno srce. serija.00 Vijesti 12.40 Dnevnik RTCG 08.00 Transformacija Marsa 19.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.00 Ramazanski program 04. serija 16. serija 19.10 Strogo povjerljivo.30 Kako to funkcioni{e 10. serija 18.30 Hayatovci na raspustu.15 17. serija 12. serija 23. dokumentarni program 04. doma}a igrana serija. 80.00 Najbolje godine.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22. serija 05.30 Japanske pri~e.00 Dnevnik 12. serija (r) 15. film 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. animirana serija.50 Sportissimo 14. kviz 19.10 Top Shop 12.20 Exkluziv. prenos 12. strani dokumentarni program (r) 14.55 Kako se pravi 11. 01.29 Stanje na putevima 19. kulinarski show 13. alo. informativna emisija 19.15 Vremenska prognoza 18.20 Romansirana botanika 11.35 Fify. 161/313. 17. film /RP/ 00.00 Fantomski `deravac 09.35 Prljavi poslovi 15.10 Business News 22. istra`iva~ki program 22.10 Kako to funkcioni{e 19.40 Odred za ~isto}u.30 Potjera.00 Od bisera grana. jutarnji program 08.30 Hotel Vavilon.40 Kako to radi 20.40 Made in Banja Luka 18. najava 18.35 Proces. dokumentarni program 21. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14.45 Zvjezdani studio. sportski program 05. kviz 21.15 Tajna Ravelovog bolera. serija 20.10 Dolina sunca SERIJA 13. dokumentarni program 15. dokumentarni program 11.18 Tomica i prijatelji.10 Kriminal u Rusiji.55 Petkazanje 23.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02.00 Advokatova kazna.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Ru`i~asto jutro.00 McLeodove k}eri. serija 20.45 Auta po mjeri N.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11.50 Naruto.30 Upori{te.00 13.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine.10 Playboy Girls. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok.30 Trava.00 Mad Men.00 ^ini. crtani film 19. Moja desna ruka.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta.00 Sen Trope.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010. showbiz emisija 22. reality show 15.15 Profajler.10 Mjesto zlo~ina New York.25 Finansijske novosti 19.30 Fify.40 Ramazanski program 20.10 Dolina sunca.30 Dnevnik 20.00 Ke~eri.05 Centralni zatvor 12.00 Dobro jutro 09.55 U potrazi za zabavom 22.00 10.00 Profajler.00 Fantomski `deravac 14.00 Federacija danas.00 Najbolje godine.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.15 Limenko. 13.15 Ninja kornja~e FF.00 18.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.00 Gre{ne du{e. igrana serija.15 BHT vijesti 14.20 Pre`ivljavanje 18.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok. serija 23. dok.00 Pono}na trka. serija 17.10 No}na smjena 23. Kao sav normalan svijet 16.00 Tudorovi. jutarnji program 09. 14.15 Ameri~ki ~operi 14.30 Beogradska hronika 18.10 Ljubav na Menhetnu. 2 epizode 22. info-program 22.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16.10 Alo. humoristi~na serija 03. serija 22.40 Ars praktika 12.00 Metropolis (r) 13.55 Mumijevi.45 Sav taj folk: Ma. program za mlade. serija HALLMARK 07. 35/45 22.00 Mad Men.00 Sretno doba. serija 13. GEOGRAPHIC 06.00 Grand show 23.45 15. 84. film 00. sportski program 03.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Forum 60 19. informativna emisija 03. igrana srija. serija 09. talijanska serija 17.30 09. 2 epizode 13.ep.30 Sport 19.35 Made in Banja Luka 06.10 Brojevi. top 100 05.00 Sudija Ejmi.00 Winx CRTANI FILM 10.00 Ne{ Brid`is. showbiz emisija 02.05 Vijesti 15.27 Vremenska prognoza 19. 41.00 Dobro jutro.55 Brojevi.00 To je prava Raven.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.30 Moja mala kuhinja 17.50 Info top 16.50 Na{a mala klinika.45 Vijesti 11.25 Sarajevo On line 18.50 Vijesti 21. humoristi~na serija 00.50 Hotel.32 Zauvijek susjedi. film 11. program za djecu 11.30 Sarajevo On line 01. serija 14. zabavna emisija PINK 06.00 Dnevnik 1 12. najava 21. 14/23 21.27 Vremenska prognoza 22.00 11. epizoda 17.25 Sarajevo On line 06.00 Info top 14.30 Ekstremne drvosje~e 16.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. serija 13. crtani film 17.30 18.30 20.”. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok.00 17.25 Muzi~ki program 18.00 [apta~ psima 11.00 Fudge.15 Ramazanski program OBN 06. serija 14.00 Slagalica.55 OBN Info 12.00 Sretno doba.50 American Music Awards. snimak 00.10 Sti`u dolari.35 Prototipi 10.15 Red Carpet.00 [apta~ psima.45 Mala princeza.25 Vrhunsko graditeljstvo 17. serija 09.00 Sudija Ejmi.05 Moja mala kuhinja (r) 13. film 16.00 16.25 Mini school 15.55 OBN Info 19.00 Obru~ straha. serija.35 Sexiest.00 Vijesti 15.00 Hrabri ljudi 23.

epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.00 Serijski program 12.90 sekundi. serija O~i du{e.02 16.15 18. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23. dok.00 Kanu. nastavak 20.05 20.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20.00 Sarajevsko jutro (08.55 @ivot majmuna 10.00 Speedway. 20. Vojens.15 Mu}ke 5a. live 19. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1.00 01.25 Posjed merkata 06.00 16.30 Ski-skokovi.00.10 12. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.10 13.00 17. crtani film Fify.00 22. humoristi~na serija (r) 00.00 18.35 101 dalmatinac.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07. film Zelena milja. film 63 TV MOSTAR 09. Einsiedeln. Hrvatska ZABA . dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06.30 SMS music 19. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.15 10.00 Muzi~ki program 17. crtana serija (r) 08.00 10. muz. live EUROSPORT 2 07.20 23.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi. serija 00. crtani film Ninja kornja~e FF.00 Tenis. film 23..50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer.00 Vogo{}anska hronika 18.R.15 Zaboravljeni. serija (r) 14. Bundesliga 22.55 14... serija 16.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. sr.. emisija pod pokroviteljstvom Bean.40 Dnevnik TVSA (r) 00.30 Mali pti~ar. humoristi~na serija (r) 01. serija Druga strana ljubavi.00 Engleska . dokumentarni film (r) 18. 2.00 22.50 Istra`iva~i ledenjaka.00 04.19 14. Pe~at u vremenu Frejzer. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine. crtana serija 09. crtani film Winx.00 Najava Premier League 00. crtani film Aladin. crtana serija 08. serija.45 11. humoristi~na serija (r) 14.00 Ve~eras.40 22. film 02. Ptuj. 82.30 20.25 U ime ljubavi. serija Imam alija.30 Tuzla u`ivo SMS centrala. crtani film Winx.00 13.00 Zabranjena ljubav.25 19.10 Sve ostaje u porodici. serija (r) 13.00 Rugby Super League 17.20 Me|u `enama. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda.30 22. crtani film Fify.50 02. MRE@A PLUS 09.00 17.45 19.00 19.90 sekundi. program (r) 14.30 19. zabavni program. u`ivo 18.45 Putuju}i veterinar 12.00 11..20 15.10 16.15 U grad!. mini-serija (12) 23. serija 12.00 VOA — Glas Amerike (r) 11.30 Te{anjska hronika.00 23. film Svi pravi potezi.00 21.56 20.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4. show 02.05 Utrka s vremenom 1. film Gospodin 3000.00 Na tragu prirode 14. EP 2010.50 Policija za `ivotinje 11.15 12.40 04. film 03. crtana serija (r) 09.08 22.30 Frej`er.00 Vijesti TVSA 17. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .05 Na prvi pogled.15 Ne{to za raju. serija.30 Vijesti TVSA 20.10 16.00 Vijesti TVSA) 10.45 Policija za `ivotinje 00. jedna rasa.45 Mu}ke 5b.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo. Eneco Tour.B. ~etvrtfinale 23.10 19.30 00..20 Osumnji~eni.00 09.45 Bitange i princeze 2. dok.10 07. Kanada.00 22. serija 14.00 Ko{arka. Vijesti Frejzer.00 18.30 18.epizoda TV SA 07.15 Dexterov laboratorij. serija za mlade 18.00 Samovo ljeto.40 16.30 Ragbi.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20. serija 16.00 12. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4.00 13.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11.15 12.00 Vijesti Nove TV 17. film 00.20 Kazanova.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.00 17. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. serija Sport centar Moje drage kom{ije.00 Neobi~ne `ivotinje 06.00 08.30 Lete}a ~eljust 2 15.05 Timmy.15 22. film 14.30 I.00 Sevdah za dobro jutro 08. dokumentarna serija (r) 12. crtana serija 08. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.30 Knez i djevojka 3. 2 epizode 08.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09.epizoda Sretno doba.40 Mu}ke 6a.50 IN magazin 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14. crtani film Winx.00 01.00 15. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e.HSV Hamburg 14. film 21.05 13. u`ivo 22.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22.30 Biciklizam.35 10.40 11.15 Crveni patuljak 7.00 10. crtani film Aladin. 15. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10.45 Bundesliga: Hertha Berlin .00 Taina.35 10.30 00.00 12.09.30 Vogo{}anska hronika 23.02 20.13 12. (r) 10.20 Carevo novo odijelo.30 Dobro srce 22.30 Auto Shop Magazin (r) 13.50 11.30 Premier League Magazin 01.40 17.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.serija (r) Skica za portret (r) 08.30 19.05 13.10 18.I.20 17.00 Stazama milosti do vje~nosti.10 Spa{avanje ljubimaca 12.00 19. hrvatski dokumentarni film (r) 10. WTA Montreal. serija nastavak 18.55 Poglavlje 27. serija.epizoda Najbolje godine.25 Tenis.05 18.10 21. crtana serija (r) 09. serija za djecu (r) 10.00 12. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.00 11. revijalni program Crno i bijelo.10 10. Igrana serija Ruska imperija 10/16. ramazanski program. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.00 Glas Amerike RTV USK 08. pr. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09. film Sretno doba. serija. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.55 12.00 11.20 11.05 22. dok.25 Igrani film (r) 16. serija.30 Biciklizam. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav. ramazanski program 19.30 21.00 Otvoreni program (r) 02. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer . Kanada 14.30 16. serija (r) Knez i djevojka 3.09 10. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07. Poznan.30 Fudbal. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan. 2.20 18.40 Vrijeme 20.05 Timmy.Irska 18.00 16.00 09.00 20.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08.30 20. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e.00 Info IC.00 Ski-skokovi. live 13.00 15. film 22.10 14.40 Divlja ostrva.00 Bitange iz tr`nog centra. jedna pri~a. Poljska. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218.30 21.30 Mra~ne vode FILM 20.Bayern Munich 10.30 14.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci.. 2 epizode 16.00 21.49 Vrijeme iftara 19. serija Hazreti merjem.00 15.18 20. dok.30 08.00 16. cr.05 00.05 Svi vole Rejmonda (r) 11. humoristi~na serija (r) 01.30 14.40 08.10 Smrtonosna meduza 19. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 19.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06.10 Sarajevdisanje.55 Simpsoni 18.00 12.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08.30 13.35 08. zabavni program 00. program 17.10 09.Rusija 20.45 Ko rano rani. program (r) 13.30 VOA — Glas Amerike 00.00 07. direktno 00.35 Vijesti na Drugom 20.40 Utrka s vremenom 2.20 04.00 07.. Poljska.15 10.40 03.00 Afrika.10 14.55 10. House 2.00 Mjesec Koman~a.00 09.B.00 13.05 Megakatastrofe.40 Policija za `ivotinje 13.10 TV vrti}: Brzina (r) 08.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06. humoristi~na serija (r) 22.20 Ko {i{a tog psa 17.00 01. serija (r) 16. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije.00 Vitaminix 10. WTA Montreal.15 12.00 Otka~ena obitelj.00 18. humoristi~na serija 19. dok.30 Istina. live. Poljska 17.00 12. Bundesliga.15 Velike morske avanture 18. serija 10.00 19.50 Izazovi: Kao riba u vodi. ~arobni kontinent: Otoci.00 Mra~ne vode.00 10.10 16.30 Studio 60 na Sunset Stripu.30 Dnevnik RTV TK (r) 01.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.00 19. serija Mubarek ramazan Imam alija.30 Ski-skokovi.00 20.00 17.00 23. 217.00 Info blok TV Vogo{}a 12.05 10.petak.05 Ljubitelj ajkula 09.00 14.00 12. Danska 18.45 13.15 11.00 09.11 18.25 09.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14.00 17. iranski film 11. pregled 20. dok.30 IN magazin 19.20 Bitange i princeze 2.30 22.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16. serija Paklena no} u Amsterdamu. SK (@) Engleska . serija Portret Iz dana u dan.00 Tenis.10 22.00 21. serija 23.45 23. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24. 2. 83.55 Policija za `ivotinje 22. 20.00 10.30 Te{anjska hronika. serija Exit Fest special Lo{e djevojke. serija.00 Dona Barbara.45 Mu}ke 5a.00 20.15 Dnevnik Nove TV 20. serija.30 18.20 Bumba.00 TV Justice 22.00 17. 83.30 Dona Barbara..00 Vijesti TVSA 11.00 01.35 14.55 Dokumentarni program 13.00 18. 25/27 23.00 14. dok.00 06.11 20.15 Eurogoals 19.00 Fudbal. serija.50 Male no}ne pri~e.epizoda Sretno doba.epizoda Najbolje godine. crtana serija 08.30 22. crtani film Ninja kornja~e FF. serija Moje drage kom{ije.00 I.30 @ene s broja 13.00 09.I. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer. [vajcarska 17.30 10. serija Autoshop magazin Poruka.35 Sarajevsko ve~e. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi. film vrhunske katastrofe. WTA Montreal. crtani film Sretno doba. serija (12) 00.epizoda Najbolje godine.00 13.45 13.00 Jedna divlja i luda no}.30 15.00 20.15 12. serija Film Vijesti Frejzer.00 20.00 01.45 Cocco Bill.15 12.30 00.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.35 Peppa.00 14.00 Vijesti TVSA 13.15 10. crtani film (r) 12.30 20.30 Na tragu prirode (r) 09.30 12.50 18.00 Najja~i ~ovjek 00. direktno 03.50 Divlje i bez cenzure 23. Katalina i Sebastijan.35 19. 2.00 Lokalno je primarno (r) 13.55 [aolinski obra~un.15 Mu}ke 5a.25 10.10 09.15 14. 82.52 Stazama milosti do vje~nosti.20 No}: Zmija 10.30 FullTilt Poker 17.20 19.25 Beverly Hills 2.00 00.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08.05 15. august 2010.40 11.00 10.25 10. serija 11. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.50 U ime ljubavi. Vrata tajne.50 Fifi.00 00.10 20. film 01.05 23. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene. Kanada 12.25 21.00 23.00 Borba za kitove 21.. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1.epizoda Grad.05 07. humoristi~na serija (r) 21. ameri~ki film (r) TV SLON 16.45 Dobro jutro.00 13.00 Bundesliga 15.30 Bundesliga: Hoffenheim .00 23.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.40 09.45 Psi.00 16. informativni program TV Smart 21.00 Svijet tajni.05 16.00 16.20 08. film .15 23.10 Policija za `ivotinje 20. serija 15.15 14.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.40 16.30 10. film 16.00 Otvoreni program.R. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12. serija 17.00 22.35 07.30 Fudbal. Slovenija: Slovenija . 2 epizode 07.00 01.05 18.30 19.55 Yu-gi-oh GX. film 18.30 20. crtani film Winx.00 10.02 Koki 10.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.35 16. pr.35 21. dok.00 Uljep{aj svoj `ivot 22. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07.Bayern Munich SPORT KLUB 06. 23.20 U ime ljubavi.50 Za svaku bolest trava raste 18. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21.00 SSPCA 14.30 Dnevnik TVSA 19.00 15.35 Baywatch. film 00. emisija o povratku (r) 14. Bundesliga 08.50 11.45 Dona Barbara SERIJA 14.11 12.00 19. serija Mali oglasi.30 17.25 09. serija TV Mukabela Hazreti merjem.00 19.00 Plima `ivota. Eneco Tour 10.30 Ramazanski program 20. serija Moje drage kom{ije.30 Bundesliga: Hertha Berlin .

koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . S. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u.La`u narod. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini. august 2010. Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. iz sela Crnjica. stoji u pismu. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. . Uzrok po`ara je.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. Predizborne igre Pokazalo se. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju. zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. {pekuli{e se. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. No. ka`e Jadranko Danilovi}. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da. Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. A sve do 2005. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. A.43 sati. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. ka`e Radisav Ze~evi}. i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a.28 sati. a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. dru{tva. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. . Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. mje{tani su zauzeli ~vrst stav. . mart. javila je Srna. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu. zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. ka`e Sejdo. mo`da i za 24 sata. djecu nam ugro`avaju. Tako tvrde u JKP 1.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . policijske staniceBratunac. Dru{tvo za ugro`ene narode .Zdravlje nam ugro`avaju.S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. (A. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. kao ministar odbrane 2003. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku.) SRBI TU@ILI MPRI . Predmet je predatsuduArnemu. gra|ani. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. direktor JKP 1. . radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. Postupak protivThonaKarremansa. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». Crni vrh. mart ^ajni~e. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom. izjavio je francuskiministar Eric Bessona. truju nas. koji se radio kao elektri~ar. 20. ljudska nepa`nja. MPRI je 1994. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. prenijeli su sino}holandskimediji. koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH. .Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a./2004. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. . ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“. poljoprivredu nam ugro`avaju. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. i 1995. Sve je ostajalo na obe}anjima. Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. “Dojavu smo dobili u 15. Mi smo za sve ovo sami krivi.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. koja nikada nisu ispunjena. po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. ve} 24 me~a! 43. o~iti su problemi u ^ajni~u. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} . Na sme}u. a vodi se kao nestao. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije. najvjerovatnije. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful