VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. ali i svjetsku zajednicu. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. kazao je ambasador Ocak. odnosno BiH. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. august 2010.u decembru 2008. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. amba sa dor Pa les ti ne. godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2. i Turska posebno. skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH. me|unarodna zajednica. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. Tako|er. . Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. "Povrh toga. ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. biznisa. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. Adnana Huski}a. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju".. posjeti britanskog premijera Ankari. Istanbulskoj deklaraciji. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. Beograda i Ankare. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. kazao nam je Ocak. i 3. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. septembra Uzvratna posjeta. Naime. Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". kao i ostale dr`ave. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. ukoliko to raspored bude dozvoljavao.@eljko Kom{i}. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava.. To ma{ Szunyog. Dodikovom strahu od neootomanizma.4 DOGA\AJI petak. Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. ambasador Republike Slovenije. posve je normalno. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije. 20. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije.

• Ipak. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. ne mislim da je to bacanje para. Ni Bo{njacima. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. koja i sama priznaje da je razdrobljena. Me|unarodni aerodromi su prazni. U narednih 10.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. . Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. Posljedice takve politike su ogromne. Prematome. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. jer ju je po~eo graditiTelekom. To je. Razvojnebanke itd. jer praksa ide ispred revizije. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . To je potpuno nerealna pri~a. entitetska. Sve oko nas je etni~ki~isto. Mi smo u svomprogramu1996. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. • Kada to tako ka`ete. zbog na{eg standarda. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. 30 godina. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? .BiH je potpuno otvoreno pitanje. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti. Dakle. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. Dragan ^avi}. optu`ujete i bira~e. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. pa su izgubili20 op{tina. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . a ne interes slu`enja Sarajevu.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. jer smo poslovali preko ra~una. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. nije sve to za sud i za zatvor. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. kako bi postala dio evropske porodice. Mi ne bje`imo od revizije. sve je to praznapri~a. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. Djeca koja su tokom rata imala pet. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. Hrvatska i Srbija. Pa i primjer Kosova to pokazuje.Dobro. a ne interes BiH i neke maglovite. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao. Srba nema u pola BiH. To ba{ i nisu prazne optu`be . ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa. nego svjedo~i o podijeljenosti. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. Ne isplati se truditi ikome u BiH. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. da sam na njihovom mjestu. To nisu realne stvari. Ne}etrebatini{tauraditi. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. BiH su samo Bo{njaci. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. ne radi za podjelu BiH. prije svega SNSD-a. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. svako }e oti}i na svoju stranu.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . Osim toga. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. P. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. Mo`ete li to pojasniti? . to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. popucati. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. To je jednanesretnazemlja. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. BiH }e postati sretnija zemlja. ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. Da postoji kr{enje zakona. jer je BiH zemlja raspada. [to se ti~erevizorskihizvje{taja. moram otvoreno da ka`em. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. to je jasno.I Srbija i Hrvatska. uklju~uju}i i SNSD. a ne interes unitarne BiH. Opozicija. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. propasti. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. da je autokratska. 20. Dakle. Ina~e ne}e. bilo u manjim koli~inama. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. Unutar sebe ona je naseobina. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. Vladineslu`be. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. august 2010. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. a ne interes BiH i neke maglovite.OSLOBO\ENJE petak. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. pa ni SNSD-u. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. Bitno je da je ova vlast. ve} ulaganje u budu}nost. to nije dr`ava. Ali. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. Ne}etrebatinikakav referendum. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. kako je vrijeme prolazilo. Na kraju krajeva. a ne mo`e da rije{i po`are. U bilokojemvremenu to je skupo. naravno. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. pa i BiH u cjelini. vladina administracija. Prema tome. I to je na{ odnos prema BiH. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. da ne ka`emdr`avna. Zar zbog toga ne bi trebali svi.S. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. to je obmanjivanje javnosti. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. nema ko i kuda da putuje. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica.Razlazi su krvavi. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. ne}e trebati ni{ta. nikakve ustavne promjene. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u. Dakle. [to se ti~e SNSD-a. da je ocjenanegativna. A interes Beograda je ne{to drugo. vje{ta~ke dr`ave stitucija. RTV doma. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih.Pa dobro. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. Ja ne bih. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. Zna~i. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. vje{ta~ke dr`ave.

ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. a ne njegovi odbori". objekata. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. a ko manjina u RS-u. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. terorizma i korupcije. slu`benih akata. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. Ipak.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. izjavio je Boji}. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. S tim u vezi. rekao je Dodik. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. NSRS-a. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . opreme. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. dakle. kazao je Novakovi}. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. apelacijski postupak. u PDP-u za sada nemaju odgovor. prema Novakovi}evimrije~ima. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. kazao je Ahmetovi}. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. sredstava za rad. koliko znam. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. Dl. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. 20. O. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. . na prijedlog Ministarstva sigurnosti. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". to je tek novi trik Milorada Dodika. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. slu`benih akata. smatra Novakovi}. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. Mom~ilo Novakovi}. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH". Prema njegovim rije~ima. U toku je.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. KATANA ovom pitanju. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. august 2010. Kada je u pitanju SDS. za Bojana Baji}a. predsjednika Na{e stranke. A. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. NSRS. jer je on jedan najobi~niji folirant". godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. Na dono{enje Pravilnika do 31. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. komentar je predsjednika NS-a. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. istakao je Novakovi}. .OSLOBO\ENJE petak.Finci. Shodno tome. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti.

^ak je izri~ito bi lo re~eno. Ina~e.. utoliko prije {to se. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. I izvor Oslobo|enja. u tajnosti. F. jula. kako ka`e jevan|eljsko predanje. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. prema ovom na{em izvoru." . Tada je Hristos. u op}ini Livno. E. "S obzirom na kratko}u vremena. Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja. poja{njava Grube{i}. SIPA. kako je i ina~e praksa u svijetu. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. i kada smo sve okon~ali. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. do{la je depe{a". Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. me|utim. i po Grube{i}evom svjedo~enju.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. izme|u os ta log. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. tako i iz njegove {ire okoline. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. is ti~e izvor. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. po ~emu ste se ravnali. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". ina~e.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. Ta ko se. kako iz Sarajeva. kazao je Ahmetovi}. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. i to od 4 godine. jula Da li je to mogu}e. Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). nema govora da bude druga~ije". u ovom procesu bilo i ranije. O. nego }e se obaviti. . No. presudu donio 19. juna 1993. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. ne mogu vjerovati da jesu". po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. ka`e Grube{i}. Presuda donijeta 19. august 2010. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. Prema ranijim oficijelnim najavama. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. 20.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. koji se dogodio 1. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. ispri~ao je Higgs. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. po zahtjevu ICTY-ja. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. Tu`iteljstva. no. Izvor. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. Pomenuti sudija je. izru~enje }e samo privremeno odgoditi. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. kojem. kako se zvani~no tvrdi. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija.petak. u ranim jutarnjim satima. koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. pruge. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana. . U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. eto. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. obja{njava Grube{i}. Dl. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne. daleko od u{iju i o~iju javnosti. saop{teno je iz Mine. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. misli Grube{i}. . kojom je. u srijedu. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . portparol Tu`iteljstva BiH. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. Interpola. augusta. svake godine na 19. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. kako bi proslavio Sveto preobra`enje. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh.Ne znam koji je razlog tomu bio. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. govori Boris Grube{i}. .

Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. D. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH.Pravedna dr`ava. Naime. dakle. A. Josip Peri}. B. volju i znanje''. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine. . dakle. ra zlog na {eg {traj ka". Mi. kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke. Ovaj je sindikat protiv {trajka. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. Naime. i Sloboda gra|anima.Na ovaj na~in nam ne poma`e. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. pri ~emu se desio i manji incident. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. poru~ila je Kosor. navodi se u sporazumu.8 DOGA\AJI petak. oko 40 posto mla|ih od 30 godina. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. [e. Podsje}amo. nakon poravnanja plata. Novi ustav . predsjednik [trajka~kog odbora. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. .Nakon 20 godina rada. Evropski i svjetski partner. . pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. 20.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. zaklju~io je Peri}. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. Nova ekonomska politika. 50 posto visokoobrazovanih. budu}i se posao u politici. Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. blokiralo zgradu ovog preduze}a. Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. od sedam do deset sati. To je. Naime. august 2010. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. Tako|er. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. To je. A. razlog na{eg {trajka. koji je i stvorio HDZ 1990. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza. Belma Arnautovi}. Na ime.dobro. gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. zivati oko ideje zajedni{tva. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. . kako je saop{teno. Oni trebaju institucionalno. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. U tom smislu. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. J. J.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu. volje i znanja. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. od ~ega je oko 40 posto `ena. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. hrabrost. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. Za sada. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. Procjena javnosti . portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. u subotu 4. tra`i jeste isplata zaostalih plata. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. izjavio je Veso Vegar. No. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. "Pretpostavlja mo da. ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . obja{njava Ga~anin. Socijalna prava i zdravlje. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. . @ene i mu{karci . pak. dakle. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. rekao je Peri}. mr`nje i netolerancije". kazala je Kosor. D. Ipak. hrabrost. institucionalan na~in. Kultura i razli~itosti. Drugi zahtjev je da. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. a to Borjana Kri{to svakako ima. nestrana~ki. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. op}inska administracija. odnosno BiH. septembra. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. ni{ta od toga. pomo}i Hrvatima u BiH. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. na`alost. nego upravo suprotno. Tako|er. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. glasnogovornik HDZ-a 1990. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. sim bo li~no. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. pet mi nu ta poslije 12 sati.

mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu.~ak! . Danas. kolovoza 1990. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. a preko nje i u Skup{tini FBiH. ali i u cijeloj BiH. tomu. Jednostavno. Sve osim.300 operacija. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo.000. Vrhovnik je. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. pa . vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . veli. dobrim dijelom. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce. naime. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. Uz opasku.. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. dakako. a posebno u postizbornom razdoblju. 20. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. ^elniku SBBa se. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. koji je smje{ten u Tuzli. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. kako premijerka.000 glasova. u izbornom procesu. . vidjeli smo pro{le godine. dodao je Ivani}. Samo nekolikotrenutakapotom. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. Jasno. kako premijerka.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku. pak. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. Ali. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . na pljesak ih je. me|utim. dakle. @elim da poru~im. i dalje cure iz Bosne . Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. sto`ernik je. ali i politi~ki status danas tragi~ni. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e.Sarajeva posebice. S Bo{njacima. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. 18. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. No.~ak! . prema podacima CIA. ili. [to je. Perinovi}. Usprkos.od 2005. jasno je za{to Tu|manu. Mate Boban je pokojni. Poglavar je. Stjepan Kljui}. DP i SDS. federalnog fonda. Naime. ponovo u modi u HDZ-u. Uostalom. pak. Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. Vjerujem. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. Pulji}. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. a u rodnoj pla}u.. No. problem predstavlja administracija. K. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. Ipak. august 2010. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. Naime. Ima{ pla}u. naime. "Naime. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. prema njihovim o~ekivanjima. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. podsjetio ^ovi} osobno.300 operacija U Centru za srce BiH. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod". mogu napraviti iskorak. koju ~ine PDP. s kojima su suglasni i oni. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. me|utim. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik.000. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. Ali. [tovi{e. 760. ako tim ima viziju. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima.000: ukupno. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni. Da nazo~ni ne bi zaboravili. . budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. bosanski Hrvati. Hercegovci su kazali povijesno Ne. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. vrlo veseo ro|endan. Ali. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini.. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim.kada. Doktor Emir Kabil. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. me|utim. a u Hercegovini 180. pa . da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran".000 ~lanova.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. koji su tako|er pljeskali. ve} dogovorio.. to su etablirani principi kantonalnih fondova. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. nije spominjano brojno stanje Hrvata. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. Vrhovnik je. VIJESTI Dobro. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". kazao je Kabil. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990. Jo{ smo tu?! No. Dobro. Ali. obi~no pouzdani. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH. crkveni. S. Nije se. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. ponovo u modi u HDZ-u. ponosa na Hrvatsku. `elio za predsjednika bh. hrvatska premijerka Jadranka Kosor. tvrdi. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. Ante Jelavi} je u bjekstvu. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. dodaje Kabil. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580. jedan vrlo. Dokazani poznavatelj brojki. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. Sve u svemu. ina~e. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. Na sarajevskom skupu. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji.petak. op}enito. da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. hrvatsko brojno stanje. I zbog ~ega su. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. direktor Centra. popis njegovih prethodnika. prije dvadeset godina.iz Podprologa nadomak Vrgorca. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". dodu{e vi{e onih na nov~anicama.

"Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. diktatura bilo koga. predstavlja problem tih medija. u Kaljini. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. drasti~ne!". "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". ZijaDizdarevi}. Oslobo|enje. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. ustvari. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. dr`avu iz regresije. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. Bh. Ako ni{ta. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. neprihvatljiva je. kineska"kulturnarevolucija". 7. 18. "Odbrana BiH. ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. g. od po~etka jula. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. Oslobo|enje. pa bio i medij. u ime islama". EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. zapravo. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. M Ali. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. u vezi s tim. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. drasti~ne!". bez sumnje. 10.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. Treba mu. "Bo{njaci. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. da se tra`i njegov odlazak. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila.10 KOMENTARI petak. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. proizvode dru{tvenu {tetu. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. "Da je ba{ tako. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. 2. 7. dr`ava nije ustavno. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. klevetom. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. Vi{e od polovine su osvrti. ^au{eskua u Rumuniji. 20. smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. ali po RS u koji se toliko zaklinju". me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. Oslobo|enje. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". reisu-l-ulemaMustafa ef. a ne raskida taj savez. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. izgleda. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". 8. Oslobo|enje. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. na demokratizaciji. U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. 2009. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. navodno. a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. Ako ni{ta. mahrama. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. Oslobo|enje. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. I porodica je meta. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. drugi dio". 2. uprkos sve mu. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. Oslobo|enje. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. ezani. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. kada se medij koristi neistinom. Oslobo|enje. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. Bilo je niz prilika. e|utim. propisati i {ta }e govoriti. muslimani i tekfirlije". bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. Visoki predstavnik. 8. Me|utim. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". Ni SDA ni SBiH.net. U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. 11. timeprizivati i rat . i 17. Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. kojatvrdi "i kako su. Ceri}. po~etkom 2009. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. ali to nijedovoljno. ina~e?!". 17. 8. dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. 18. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. august 2010. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. "Joj razlike. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. Me|utim.bez ikakvih posljedica. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije. No. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. 8. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. Komentari. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. i "Stranka straha i smrti". komentari i analize. 8. a ne za boljitak BiH. 7. Ekrem TUCAKOVI]. 2010. kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. kazao je tada kardinal Pulji}. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". poredbrojnihdrugih podru~ja. Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a.i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. dva komentara. 9. Paradoksalno. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. U dva posljednja dana. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. dr`ave i mira u njoj. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. 20. premda imaju li~nu notu. tvrdiZijaDizdarevi}. dr`avu i mir u njoj. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. progla{ava se za glavnog tuma~a. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. ekonomija. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. Ono {to je veoma bitno. otvaranja novih biblioteka. 20. dijaspora bi svoju djecu. tako i u finansijskomsmislu.. kultura. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne. do}i }emo do jo{ dodatnih40. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. stanjeinfrastrukture. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. posebice iz tzv. nesvrstanih zemalja. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja. kao i stanje u samom gradu. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima.000 mladih.000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata.000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu... Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. kreirala bi se knowledge based ecoomy. turizam. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. pove}anjubrojaturista. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu.000 turista u gradu. i unapre|enjuobrazovnogsistema. vjerskih i kulturolo{kih razlika. nesvrstanih zemalja. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. elektrotehnika.000. Naravno. laboratorija. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. obnovi infrastrukture. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|. kulturni dijalog.000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca. Ve}i prihodi. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. olak{ativiznire`im za strance. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima..5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima.. tolerancija. te preciziralimetode realizacije. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. a to su: AmericanUniversity in BiH. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ . International Burch University. njihovemogu}nosti i kapacitete. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. a koje sam nabrojao. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology. Osim toga. `eljezni~kog i drugog saobra}aja.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. nauka. prijesvega. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1. august 2010.000 KM. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. a univerzitetimogu primiti samo 300. `eli da se razvija i napreduje? No.. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu... godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji.. kako u administrativnom.). a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. posebice iz tzv. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. SarajevoBusinessForum (SBF). {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20.. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje.. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom. moglaposlati na studije u Sarajevo.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima.. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta.000 mladih iz drugih dr`ava. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e. Ono {to ohrabruje.000 stranih stanovnika vi{e. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje.. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike.. me|unarodni odnosi i sl). da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom.petak. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. ukoliko bi inicijativa urodila plodom. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20.000 i 200.000 novoupisanih. I bh.000 studenatasamo1. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20.

on im je po~eo prijetiti ubistvom. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. srednjih godina. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. njema~kih registarskih oznaka. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. nedugo iza pono}i.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. S. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. oko 100 grama baruta. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. P. P. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. pu{ten. Premapodacima iz policije. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. no ni to nije zaustavilo lopova. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. na regionalnom putu Nova Topola . Podsjetimo.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja. dvije trenutnemine.. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. a kako se nije `elio smiriti. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. D. u mjestu Bukovac. Izme|uostalog. august 2010. u mjestu Bogovi}i kod Pala. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. tako|er iz Tuzle. P. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. u srijedu popodne su. op{tina Gradi{ka. li{en je slobode. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. S. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. Pola sata ranije. J. te manja koli~ina metaka kalibra 7. Prilikomprovjereovih informacija. stalno nastanjen u selu Buzekara. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo. ~iji je identitet predo~ila policiji. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. petak.^atrnja. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. A. S. vi{e inicijalnih kapisli. jo{ dvijemineMRUD. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. S. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e. D. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. Istog dana. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. Margeti} je u utorak. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. S. Navodi iz prijave se provjeravaju. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. re~enoje u Okru`nomsudu. dvijezolje. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza.62 mm i 7. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan.a). Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. D. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. tri ru~ne bombe. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. Po~upane su. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. indikator za paljenje inicijalne kapisle. prona{li napu{ten audi karavan. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. Ni{ta ne slute}i. 17. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. koja `ivi u kom{iluku. Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . a jedna lak{e povrije|ena. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. ~iji su inicijali S. pet trenutnih tromblona. dimna{kolska kutija. ro|ena 1950. Radnici Policijske stanice Pale. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu.9 mm. Mina MRUD . S. avgusta. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu. op{tina Lopare. D. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. [e. u centru Pala. sav u crnom.55 sati kada je traktorom bez registracija. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. op. koje je 16/17. Me|utim. 20. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. dva prazna okvira za automatsku pu{ku.. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. sletio sa puta. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. dok je P. P. iz mjesta Kijevci. Cvije Gruji}a. rodom iz sela Puki{. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. A. iz za sada neutvr|enih razloga. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti.

godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. u sarajevskom naselju Stup. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. kre nu la ku}i. na Sarajevo. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. oko 10.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. maske. koja je napunila 104 godine. D. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. kalibra 7. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. Kada su za~uli policijsku sirenu. Prema policijskom saop{tenju. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana. maske. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. U ju nu 2006. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. P. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra.bijeg. Sre}om. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . a drugi je u Arijanu G. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a. ro|en u Zenici. oba iz Sarajeva.10 sati pali sa visine od oko osam metara. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. radnica se prepala i zbunila. Za to vrijeme. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8. Naime. Silve Rizvanbegovi}. koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. Kada su za~uli policijsku sirenu. razbojnici su utr~ali u kladionicu. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). nastanjen u Kiseljaku. na Trgu ZAVNOBiH-a. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. Arijana G. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. 20. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW.petak. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. kalibra 7. P. D. S druge strane. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. razbojnici su se zbunili. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. i poku{ali da zavaraju policiju. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima.65 milimetara. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22. jedan od savjesnih stanara te zgrade. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). Minut kasnije. Me|utim.62 milimetra.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. konstatovana je fraktura ki~me.65 milimetara. august 2010. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. Jedan je ostao pored vrata. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac.55 satipo~inila je samoubistvo. Me|utim. prekju~eru 17. Mustajbegovi}u.

Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2.d. 74 000 Doboj. do 31. Konator bb. Konator bb. 032/ 242 342. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. do 2. Ul. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. Tel. 2010.Turbe. 8. 72 000 Zenica. 2010. Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da.14 OGLASI petak. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. Ul. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka.oslobodjenje.ba . ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. Bulevar Kulina bana 30-b. Doboj-Jug-Matuzi}i. 9. august 2010. godine. [IFRA OP]INE 091. 62/10 od 2. 8. br. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 . godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik. 032/691 794. 2010. godine do 14 sati. 20. 2010. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. 71 000 Sarajevo. uz dokaz o uplati iznosa od 100. D`emala Bijedi}a 185. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. 9. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. godine od 7 do 15 sati. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. Alekse [anti}a 4.: 3383202250044019. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” .00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. Tel.

nedjelja i praznici.30 sati.16. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08.16. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. . Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati. 20. JMBG i kontakt telefon). istu mo`e prijaviti naredni radni dan.00 . august 2010.petak. Ukoliko se radi o neradnim danima. vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik.00 . Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. adresu. istog dana. pozivom na tel. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. broj 033 94 33 00. Neradnim danima pozivi se ne primaju. u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana.30 sati. Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona.

Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. pri~a Ramiza. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. 7.16 BiH petak. mnogoljep{a. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. posebno u BiH. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. kutubhanu(biblioteku). ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. dodaje Ismet. H. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. . Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. Tomislav-Gradu. hitno je potrebna transplantacija bubrega. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. Posaonijenimalo jednostavan. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine.000 KM. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. Ku}i je.U Francuskoj to ko{ta oko 75. kako u ^apljini.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. Doktori su mizu. radi. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. 37-godi{njoj Gora`danki. Doktore u Sarajevu. predsjednik Odbora za izgradnju. Otkazali bubrezi . Kompleks }e imati odgojne. Temeljac je postavio. ipak. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. pri~aponosnoIsmet. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. maja 2008. A. augusta 2010. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. Kupresu. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. A. pa i radio u toj zemlji. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. rade}i u bolnici. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. Kako je saop}eno iz te stranke. kao izbjeglica. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. obrazovne. lice se izobli~ilo. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. poput i ostalihkom{ija. prenosi agencija MINA. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. a Suvad ‘95.a Danska je ostala negdje daleko. . izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. jer bi svaki.000 kvadratnihmetaraprostora. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. . sli~na cijena je u Njema~koj. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. noge su po~ele da mi oti~u. ali drugog izlaza nema. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u.Mu~io sam se sa papirima.000 KM. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice.Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije. Ramo na Vi{evicama ‘92. Akcija }e biti odr`ana 26.Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene.no danas je tu. da nemam snage. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. morao sam otvoriti na tu|e ime. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. na Samarima. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. bori se. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana. Nema izlaza . Lijepa je to zemlja. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. odnosno dr`ave. Onda su otkrili{ta je. administrativno-tehni~kesadr`aje.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. demobilisanom borcu. meni je va`no da sam uspio.kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana. I otac joj je preminuo nedavno. ka`e. a sada je pomo} potrebna njoj. . ne osje}an dobro. bori se. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. Izgra|ena su dva objekta sa 4. Stid je.000 eura.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. ipak. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. Odrastao je i {kolovao se. H. august 2010. To je previ{e novca za nas. poslovneprostorije. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. kako ka`e. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. ali sad je sve uredu. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. Glamo~u. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. U ratu je ona pru`alapomo}. naglasio je Mario^uljak. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}. 20. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006.

kao i korisniku kratkog broja 1417.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.040 KM 0.040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0. predstavljena je u donjoj tabeli. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .55 KM po pozivu 1 minut 0. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar .ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“. Definisane grupe kratkih brojeva. 1186) 0. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. 1186) 0.15 KM 0. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0.040 KM ▪ 15xx 0.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene. 20. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora.48 KM 1 minut 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. za komercijalne svrhe. navedene su u donjoj tabeli.24 KM 0.040 KM Napomene: * Grupe 12xx.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.petak. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva.16 KM 0.19 KM 0.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0.159 KM 0.19 KM 0. . august 2010.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.19 KM 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera.19 KM 0.040 KM ▪ 13xx 0. u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele. ▪ Slu`ba informacija TS (1185. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci. *** Cijene u koloni 3.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0.

18 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE . 20. august 2010.

prodati. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. kako je rekao Josipovi}. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. navodi podgori~ki list. Gusinju. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. vedeno je u ovom priop}enju. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. ni prodati. ski predsjednik. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. Spomenicom Domovinskezahvalnosti. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. . Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. prenosepodgori~keVijesti. Redomhrvatskogtrolista. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. dapa~e. RedomAnte Star~evi}a. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine.. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. makar i neizravnim. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama..petak. navodno. zastra{ivanjem ili pritiskom. U CrnojGori je u prvimreakcijama. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. Novi Pazar . a {to je potpuno neprihvatljivo. izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. SpomenicomDomovinskograta. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. O napadima na strance. 20. ka`e Srb. me|uostalim. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom. tvrdi Dan. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. nalazi od 100 do 120 vehabija. ni otu|iti. istaknuo je. august 2010. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. prenosi Srna. a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. Sukladno zakonu. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. . a ne oduzimanja metala“ na. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. nema drugog izbora. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. Redom bana Jela~i}a. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. povezane sa vehabijama. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. uz . Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. Suljevi}. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. dnik Josipovi}. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije.Retzlaff i Daniela Saxona. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. Tako|er. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su.

a u njegovom automobilu prona|en je kokain. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - . maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. Pereda (79). godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. U tom napadaju. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. konvoj. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. kada ga je presrela izraelska mornarica. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. prema zbirnim podacima. a on ih je preprodao. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. Kosturi. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. prenosi Fena. ta ko|er.000 eura. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. javili su mediji. uhap{en je u Santa Cruzu. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. i 1935. od ~ega stotine djece. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. godine. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji.6 miliona ljudi Oko 4. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti. august 2010. Izraelski razorni napad na Gazu komisije. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. prenosi Reuters. 20. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. prenosi Srna.400 Palestinaca. saop{tila je policija.20 SVIJET petak. zamotani u dnevne novine iz 1933. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu. ukupna {teta prelazi iznos od 79. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. mahom civila. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. a prenose agencije. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. otvorili vatru. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. godine. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. zapravo jednom prijatelju. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. me|utim. Aktivisti. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi.000 eura. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. ukradeni od aktivista. Cijena Prema pisanju lista. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. pi{e {panski list Publiko. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. Bez domova 4.5 miliona eura. Jo{ u junu italijanski novinar. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. ubijeno je oko 1. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje.

dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. me|u kojima Sarah Palin.3 posto do 2020. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. me|utim.400 ameri~kih vojnika. septembra ondje ostati 50. augusta. klasificirana kao borbena jedinica. ogradili su se od njega po tom pitanju. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje.000 ira~kih civila. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. koje treba da se zavr{i krajem 2011. me|u kojima Sarah Palin. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a. U nesre}i su poginulipilot. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. a jedna se vodi kao nestala. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. .petak. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. . ^ak i bliski saradnici Obame. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. stupa na snagu 1. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. prenosi Hina.000 radnih mjesta. septembra u New Yorku.do kraja 2011. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. 20. poginulo je. Helikopter je bio uredno servisiran. poginule su ~etiri osobe. pribli`no400 kilometara od New Delhija. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. prenosiagencijaKyodo. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. ubijeno je vi{e od 106. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). zapovjednik glavnog ira~kog {taba. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA). a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme.170. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. Helikopter je. augusta. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. in`enjerletenja i oficir za vezu. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. ^etvrte brigade Stryker. prenio je AP.000. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku. pustiti Irak. “Odgovor je: ne `alim“. a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. slu`beno zavr{ava. premjestit }e se u Afganistan. usvojen nakon maratonske debate. .000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. General Babaker Zebari. januara. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. . a proizveden je 1996. i 2007. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. dok ih je 37 povrije|eno.000 do 31. august 2010. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije . januara 2012. prilikompovratka sa proslavejednogro|endana. Posmatra~i. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. javile su u ~etvrtakagencije. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. Bush. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. augusta. Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku.te da 1. kopilot. prenosi u ~etvrtak Hina. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. ve}inom`ena i djece. Prema navodima vlade u Taipeiju. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje.

kao {to su holdinzi. postavljena je nova Uprava.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje.5 milijardi. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. “Sve je to jakokompleksno. prije svega. naprimjer o zabrani rada djece. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju.3 procenta. prenosi Fena. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. a [vajcarci ~ak 23 eura. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. pod kojim se. . Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. august 2010. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. Zahvaljuju}i tom projektu. godine. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. Ecorus iz Holandije. Sloveniji i Srbiji. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. Me|utim. koji je realizovanpomo}u1. Osim rada sa firmama na terenu. kom plek snim. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu.22 SVIJET FINANSIJA petak. Sloveniji i Srbiji. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. godinetokomprvedvijegodine realizacije. a bila je ponuda od 50 milijuna. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. Nakon {to je 2009. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. do 2013. {to je tri putavi{e nego 2008. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. a koji tu robu proizvode. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. samo 1. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. naprimjer. Ruski premijer Vladimir Putin 15. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu. nadzor nad takvim ve li kim. a ve}e smo ve} proskenirali.5 milionaeura iz fondova EU. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. a izvezla 20 miliona tona. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. “U Italiji smo moralirasprodati. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. Pored toga. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. Britanci tro{e prosje~no 15. godine. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. Tako je. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata.6 posto. ali evo jednostavnogprimjera. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. Prema mi{ljenju Evropske komisije. . . To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. godinu. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. a kada je rije~ o kafi. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. uprkos pove}anom prometu. . Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. No. novi {ef Grupacije. To je za petinu vi{e nego 2008. Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. 20. osiguranja i dodatnih usluga. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. usvo je nih 2002. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 . august 2010. 20.petak.

godine OSLOBO\ENJE . 20.24 OGLASI petak. august 2010.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 .petak. august 2010. 20.

Zato {to je u BiH sve vi{e turista . a pro{le godine bila je 73.704590 1.207210 1.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum.Sveobuhvatni master plan. uklju~uju}i razvojni plan.017235 2. Ukupni prihodi .sarajevobusinessforum. logorovanja i sli~no.624 3. “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2. i 7.187 411.519898 0. 2010 = USD1. u prvoj polovini 2010.992 101. kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama .955830 1.050033 1.Lokacija .078886 0.371742 1. godine (hilj.262506 0. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine. Svi projekti mogu se pogledati na www.955830 1. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz. 8. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje. a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c. su iznosili 411. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara. 974 435. Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva. poljoprivrede. odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima.758935 0. aprila.4 miliona maraka.389519 1.VI 2010. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I .375171 1.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva.51687 BAM2. Povoljni klimatski uvjeti.247127 0. Ovdje treba ubrojati i turizam mladih.014698 2.470797 1.780942 0. energije i infrastrukture..prihod od prodaje tercijarne rezerve kap. ostvaren je prihod od 438.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja. plan kori{tenja terena. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. lovni speleo i druge turizme. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.247746 0. godine.Potencijalna saobra}ajna povezanost . Travnika i Zenice .871400 1.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi. 485..567864 0.Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja .Zato {to je zimski turizam u usponu .207728 1. kongresni.893065 0.467129 1.565032 0. a 2009.523707 0.049908 1. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske.566448 0.050158 1.303 3 .VI 2009.955830 1.463461 1.broj 163 .866722 1. Povr{ina op}ine je 242 km2. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs.prihod od prodaje drugima u BiH .Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.527516 0.248365 0. august 2010.575 73. Istovremeno.785394 0.20.368313 1.383560 1. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h).706356 1.007 264.079083 0. 08.487648 26.012161 2. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH.274 72. TERZI] .6 miliona maraka.826000 0. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH.303361 snositi svaka za sebe. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma.te~ajna lista .708122 1.676 273.prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH . 08. U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435.Tra`eni iznos investicije iznosi 150.483938 26. tri miliona maraka. kampovi. koja je odr`ana 6.prihod od izvoza elektri~ne energije . re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu.377601 1. ove godine rezultati u tom smislu su slabiji. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi. ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .261850 0. KM) I .433 • Osnovne prednosti .656 80.6 miliona maraka.206692 1.com.263162 0. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma.776490 0. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? .078689 0. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji. A. 2010. poput duge i snje`ne zime.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire. godine. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka.480228 26. plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit. {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara.750 metara. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3. 20.034 55. i usluga.053 • Finansiranje . me|utim.5 miliona.

finansijska dostignu}a. m:tel. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . Npr.petak. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). Klas. Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. a zna se ko dolazi na kotaciju. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. BiH je na 116. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). godine. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. [irbegovi}. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. J. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. 20. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. odje}a i obu}a. dodao je Jerlagi}. da za oko sedam miliona maraka. komunikacije. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a). Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. me|utim. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). august 2010. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. Sa. dok je za 3. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati. prenosi Fena. Hypo Alpe Adria bank. pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. saop}eno je iz Valicona. je on. namje{taj i poku}stvo. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija.3 posto. Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. a slijede je Hrvatska (DB3d). Raiffeisen banka. Ma|arska i Albanija (DB4a). rekreacija. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. Kupresu. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. jedan od razloga smanjenja dobiti. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. proizvodi i usluge. U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. UniCredit banka i Violeta). re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti.1 posto u odnosu na juni ove godine. te pozicija u BiH. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. FDS. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. vizija i vodstvo. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. . mjestu od 183. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. radno okru`enje. Glamo~u.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. Tomislav-Gadu. emocionalna blizina. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu.000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. BH Telecom. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. a koju izdaje Svjetska banka. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. Eronet. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. tr`i{tu. javila je Srna. godinu“ rekao je direktor EPBiH . porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. Tako|er. Bosnalijek. Bosanskom Grahovu i Drvaru. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. izvoza te sklapanja poslova.

.... 8............ 20......1 izvr{ilac Historija .......4 ~asa ........ Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4..................7 ~asova .puna norma ............... 2010.................. 2011..............Osnovi cestovnog saobra}aja ..........1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije.... godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole.. godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1........ 28. 8.. Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure. 15...... godine............................................... POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}.......Kuharstvo ............. 544-362...................................... 1.......1 izvr{ilac Turisti~ka geografija.. 7................. povr{ine 482 m2.............. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.... 4............................Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja.................... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011........ 19.......... godine......................... 030/544-361 i na broj tel................................... Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi....... novine FBiH“............. umrlog i nestalog branioca.......... 20.. Fojnica........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) ............ Datum: 20............ odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu.......................................................Poljoprivredna mehanizacija .......... 2 ~asa ....4 ~asa .......1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ..............1 izvr{ilac .......... 13............................................. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ... Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: .. 2 ~asa ........ 7....................... Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15..... demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida.. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl................................................... broj 25/3)... Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam..................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ..Ma{ine i ure|aji ....1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost .......... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane....... umrlog.......................................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara ....... 1 izvr{ilac Matematika.............. NE OTVARAJ.18 ~asova ........ godine Za radna mjesta po rednim brojem 3.........1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke .......................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam. a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini....................... Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: ...6 ~asova .............. 3 ~asa ..............1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta ........ stru~nih saradnika.......................................... 2 ~asa ..........................258 m2 K............... 2 ~asa ................... 4........puna norma ..............Poslasti~arstvo...............................6 ~asaova............ dipl................. 6.......................1 izvr{ilac ...460......... 2...................Sto~arstvo... 10 ~asova ................ 16.............Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30........... prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme.. obnovu........... 11.............................. Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica.. Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove............................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara . 13................. Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta.........................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare ....................................... Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.......2 izvr{ioca Informatika . Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8... pod istim uslovima prednost imaju RVI.. august 2010....... godine Na osnovu ~lana 45............... 6 ~asova ................................................. 8. 12 ~asova ............. ........................ Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica....... Patriotske lige bb 74260 Te{anj.............2 ~asa ................................... U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a........Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme..1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare.............................. 30........................... broj 01-23-1194/05 od 16...................................... broj 01-05-185-6/10 od 25........................... poginulog............................1 izvr{ilac Informatika ......................... 2010........................... .1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala .... Odluke o gra|evinskom zemlji{tu....................... 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar).... 22.............. 21............... Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: ..k..... Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10...... Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda......... DIREKTOR Muharem Sara~evi}..................... 26.............. 12........................................................ gra|enje......................... III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1......... 27...................Vo}arstvo i vinogradarstvo..............................................~............................................................................ Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6....................Prehrambena mikrobiologija....................................2 ~asa ..........1 izvr{ilac ....... 15................... godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica..................Prehrambena tehnologija.... Dokaz o {kolskoj spremi 2..Vrtlarstvo.... godine.................... 46. broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika. 2........................ Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene......................odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona........................................Kontrola kvaliteta..............2 ~asa ................. 3................................................. 10.......... Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati...... godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica.Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija ............puna norma ......... 2010. 5.....1 izvr{ilac Pravo ........... nestalog branioca ..............................................................12 ~asova .....puna norma ...... broj 10-3817758/10 od 18............................... 14............... poginulog.................. 8 ~asova ......................................... Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta.. 2..................................... 24.......... Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje................... 14...................................... 2005................. gra|enje......... Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti................................................. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1............... tj...................... uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit..................1 izvr{ilac Engleski jezik . 6............................................................4 ~asa ..............puna norma . a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15...Slu`ba za urbanizam...............1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj ... ing.............. IV....... 8........ 6..............................................................482 m2 x 30................ katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica.. Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica.................... broj 1793/10 od 6................6 ~asova ....2 ~asa ................... 17.... Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: ....... 2010......................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ....................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida........ godine..O.... 4 ~asa .......... 10 ~asova ...............00 KM = 14................... obnovu.........................2 ~asa ..................................2 ~asa ........................................................... O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom..... obnovu...............1 izvr{ilac Estetika .................... katastar i imovinsko-pravne poslove ..... 8.............. 1 izvr{ilac Vjeronauka ........... soba broj 4................ 23............................ i 28................................. 2010........................ Prijava na konkurs........................1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ...................... ~lana 13....................Uslu`ivanje ......... 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te... prof.. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9............. 11.................................. USLOVI KONKURSA 1...... II NAKNADA 1.......... Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije......... 29..... katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta......... Za radno mjesto pod rednim brojem 3.....4 ~asa ......... Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3...... Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja................................ 3........ 18 ~asova ..... 2011..... Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa......... 18.......................................1 izvr{ilac .......................2 ~asa ......... Bosanski jezik i knji`evnost ...........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare.Sto~arstvo sa ishranom......... 5.....raspisuje: Broj: 1813 /2010................................................... 2..................... 8..2 ~asa .............po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30......................446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs................... 10..... broj 5 ili na broj tel..puna norma ...........00 KM/m2 korisne povr{ine........... 25.... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)... 6 ~asova .......2 ~asa ..... 12............................... 8................................ Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7. a najdalje do 15.....2 ~asa .......28 OGLASI petak................................... Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“...... 10 ~asova ............................ Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011..... Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5.......... upisana u DN — 1........... 19..........................1 izvr{ilac Psihologija ......... god.1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik .... Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu... i 48...................................................... 16.................... gra|enje...........puna norma .2 izvr{ioca Njema~ki jezik.....2 ~asa Saobra}ajna geografija ... 1...................... ul...................Robe u transportu ........................6 ~asova -Tehnologija zanimanja ............................... godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj....00 KM....................... 8..4 ~asa .................1 izvr{ilac Latinski jezik ........................................................... na adresu: Op}ina Fojnica..........Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ............... 3................. 9... 9........... 2010...................................

939.d. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.000 dionica.120.30 BIRS 1.396. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d.d.62 KM.67 175.69 % 2.933.662 670.56 7.00 0.08 63.54 0.67 -46.11 KM.625. po prosje~noj cijeni od 0.264.603. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.590.00 84.000 385 1.50 98.74 % 710.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892. Kurs ovog emitenta iznosio je 27.38 1.35 % .20 21.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska .20 10.715 3.581.70 KM. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.36 % 18.03 -16.361.54 0 0. kursa (%) Max.400.584.62 26.434.205. trgovalo se u iznosu od 470.56 0. godine OSLOBO\ENJE 1. {to predstavlja rast cijene za 9.000 11. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene.06 0.00 14. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.333 507.7 -1. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670.67 KM.62 2.d.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170. Banja Luka Bonel a. Banja Luka.396 9.90 470.51 1.10 26. trgovalo se u iznosu od 14.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER.00 $ 3.03 0.526. Kurs ovog emitenta je iznosio 16.10 26.30 89.50 98.d.03 16.393.23 151.26 0.91 0. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.68 KM.13 KM.00 207.83 KM.20 2.d.025.48 -2.80 KM. Sarajevo. Banja Luka.03 3.013 1.3 1.968. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.534 9. kroz 89 transakcija.05 27.70 84.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.6871 31 29. Banja Luka (9.90 380.69 -10 2.D. od 46.66 KM.00 15.18 32 30. Kurs ovog emitenta iznosio je 175. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.18 32 31 31 30 3. Sarajevo.389 obveznica.80 2.54 0.72 2.d.58 $ 0.25 $ 0.48 posto).d. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95.00 1.00 0.00 0.446.51 KM.206.62 4.344 1.94 4. po prosje~noj cijeni od 1.20 0.220 10. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.50 94.32 0. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.968.651.D.d.26 KM.39 FIRS 645.20 26.d.70 84.473 0.67 SASX-10 943.6(A) 0.27 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.98 1.6 0.00 98.10 26.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .petak. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.00 84.545. Banja Luka Trznica a.d.161 3.50 10.50 94. Banja Luka ZIF Zepter fond a.40 % 1.42 16. Kurs ovog fonda iznosio je 3. po prosje~noj cijeni od 3.235. 20.831.597. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.54 posto.d.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.25 0 0 -0.27 1.91 0.135 $ 0. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska .d. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a. trgova- Luka (-2.645 31.86 3.3 3.00 78.25 75. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.603. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.12 0.06 11.62 351.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a.238 vrijednosnih papira.00 84.00 175.d.69 10.62 KM.000 2. avgust/kolovoz 2010.284.D.70 84.35 3. Sarajevo u iznosu od 36. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.459. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55.694 dionice. SARAJEVO 0.80 $ 0.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.25 posto).18 32 30.558 24.KOTACIJA Boksit a.20 22. august 2010.26 3.46 10. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.599.35 KM.09 % 434. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.04 -0. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.70 10.473 0.36 3. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.50 98.D. cijena Min.30 89.02 27.00 78.86 KM.00 98.28 KM.206 2.00 4. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.49 32.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.63 KM.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska .450.63 75.38 1. Milici ZTC Banja Vrucica a. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19. cijena Min. Teslic Elektrodistribucija a.526.32 KM.00 KM.06 63.12 2.00 4.10 4.91 0.1 10 -7.48 posto.91 KM.18 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.00 0.50 94. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a.848.38 1.00 98.1 2.755.660 4.396.615 26.8607 9.467 2. avgust 2010. Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a.d.00 21.10 KM.20 1.d. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.05 posto.d.40 posto i dostigao cijenu od 0.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska .25 75.489 vrijednosnih papira.05 3.00 561. Banja Luka.30 89. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. Promet na kotaciji iznosio je 70.25 -1. Trebinje Telekom Srpske a.140 40 15 12. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.635.80 8.599. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA . Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.003 31 29.36 0 2.147 1.00 KM. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.72 3.00 KM. SARAJEVO ENERGOINVEST D.72 27.30 10.31 % 4.28 1.625. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica. Banja Luka Republika Srpska .00 0.99 100 1.800.1 0.75 $ 0.392.6 0.00 KM.461 4.40 0.66 0.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19. Sarajevo u iznosu od 2.70 8.28 posto.543.00 150.400.01 SASX-30 820. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .d.50 KM.23 $ 0.2611 200 90 2.54 0.34 36.35 KM.izmirenje ratne stete 4 3.473 0.01 4.600 100 2 41 1.d.99 -0.07 7.00 78.695 1.11 11.67 175.06 63.d.

. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. podsje}amo. Objekt je priklju~en na infrastrukturu . Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. Bio sam i u Op}iniNoviGrad. dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. ali kako je istakla Her ce go vac.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. Hu. kazao nam je nedavno Muhudin Planja.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. ni u Op}inu. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. dio Vrbovske 169 . dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. lopti. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i.~etiri mjeseca. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. august 2010. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara.177. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e. napomenula je Hercegovac. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. . Zavoda za javno zdravstvo. Medicine rada.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. istakao je premijer. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}. Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. koje mora ispo{tovati. . ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. Kako je kazao Mehmedi}. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. telefona. Upravo taj vodovod. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . maraka.~ikma. E. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani.. a sad ih ima 500. strunja~a. . . ali ne mogu sam predstavljati Vladu. . napomenuo je Mehmedi}. sanduka. ogra|ivanje dvori{ta. koji. opreme za fiskulturnu salu. 20. U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a. naglasila je Hercegovac. H. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. . Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama. . kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma. Pa neka neko ka`e . prema ugovoru. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. a vrijednost radova je 219 hiljada S. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. J. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta. a i ubjedljivo su najjeftiniji. . kao i obrazovanja. klupa. dodala je Hercegovac. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. sanirati ulice Adnana @uni}a. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. Ovo je sramota. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. zna~i ko{eva.Ni{tanovo. stolica. Zamislite dokle je to do{lo.. novanja iz zdravstva. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora. .Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati. Tako }e firma Euroasfalt.. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. ogor~en je D`ananovi}. op. a).. a ju~er samo u jutarnjim.Insistirao sam na glasanju. kazao nam je premijer Mehmedi}. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e. upozorava D`ananovi}.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu. Trnini}a. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. J. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. napomenuo je ministar obrazovanja. Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D.Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. osamdesetogodi{njak. kazao nam je Cuplov. IsmetD`ananovi}. koja se odnose na nabavku namje{taja.. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka.Sarajevo je metropola. tako|er o~ajne. . a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. Sportske medicine. tra`io sam prostora zbog novog zakona. Kom{ije iz okolnih ku}a su. M. Bra}e Be{o. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. firma ima obaveze prema ugovoru. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo.

10 sati. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. Br~ko svaki dan u 6.50 i 13.30.30 sati. 12. 17. 16.45.30.52 i 19.15. Rennes.40. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici. Banja Vru}ica u 15. 9. 18 i 20 sati. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka.30.35.30 do 16 Adema Bu~e 3. Zenica svaki dan 6. 10. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje.Ferida Srnje minibuska linija Otoka . 14 i svaki dan osim nedjelje u 16. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17.05 i 20.30 sati. Mastricht utorkom.45 i 15.30 i 22 sata.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S. 11. 14. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat.15 sati.18.27.30.30 sati Dobrinja 29. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure. Sanski Most svaki dan u 15. 16. 12. Konjic 6. Tuzla svaki dan u 5. Budimpe{ta 21.30 i 19. 9. Be~ 8. Gora`de svaki dan u 8 sati. 14.Mojmilo do 10. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Magistrala i Zujevinska.15 i 18. 14. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6. te radnim danima u 9. 13.30.30. po izradi projekata. 16.30.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva. Hrasnica vrelo. 14. 16. Pale svaki dan u 7. august 2010.15. Zagreb svaki dan u 6. Plo~e 7. Helsingor utorkom u 12. Banja Luka 6.a radnim danima u 5. 10. Essen. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini. Zenica 4. 8.55.30 sati.15 i 13. Hildesheim. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII).30 sati. Frankfurt. Ankona 10.52.35. ~etvrtkom u 16 sati. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja.45. Trebevi}ka.30. Kamenja~a.20. 11. 14. Banja Luka svaki dan u 9.45.15 i 19. 19 i 22 sata.45. Cirih 11. 8. 17.45 i 20.39 i 18. govori ova slika. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16. Tako|er. 13.30 i 17 sati.30. 6. ~etvrtak i nedjelja u 20.radnim danima u 7.15. Mannheim. 11.45. a radnim danima u 7. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja . 14. 15. 20. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu.30 sati. 12.30 i 19 sati.15 sati. Mekote.30 sati.19 i 20.25. Cirih 7. Graz svaki dan u 8 sati. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS .30. Ni{i}i 2 i Nova mahala.15 i 17.30 i 15.25. Pored finansijskih sredstava. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.45 i 15.30 sati.30 i 14.000 033/ 223-366. Velika Kladu{a 15.15 sati. 12. . Srebrenica svaki dan u 7.55.30.23.25 i 18. Budimpe{ta 6. Be~. 20. Roga~i}i i Roga~i}i 4. 12. Te{anj svaki dan u 7.20.30 i 18. Utrecht utorkom u 8. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1. 15.50 i 18. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14.30. Den Hag u 8 sati utorkom.30.28.45 i 20.15.30. Bijelo Polje utorak. Beograd 17.30.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati. 17.30. 18. S. subotom u 17 sati. 11. 664-115 Hitna pomo} 124.40. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8. .30. kako su naglasili iz Op}ine. 13.30.30.30. 8. Beograd 11. Berku{a mala.37. Istanbul 14. J. 11. 15. Pljevlja svaki dan u 16 sati.30 i 16. 8. u samom centru grada.30 sati Bjela{nica apartmani 4. Skoplje.45.35. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Ze ni ca 6. Dortmund.30. Trebinjska. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor. 9. 122. Duizburg.30. Beograd svaki dan u 6 sati. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980. Zagreb 7. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350. Olovo svaki dan u 5. 14. 14. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.25. Be~ 14. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe.05. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.30. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata. vrvi od na{ih sugra|ana.22 i 20. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30.55. Beo grad 11. Paris. 12. Stari drum. 15. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. 9. 6. 7.30. 21 i 22 sata. Kiseljak radnim danima u 16. 16. 14. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju.30. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.30.30 do 10 Igman skakaonica. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a. Plo~e 10.30.45.Kod`ina . AUTOBUSI Antwerpen. 20 i radnim danima u 9. 13.45. Budimpe{ta 15. Travnik svaki dan u 7. petak i nedjelja u 8 sati.30.16. 13.40 i 19. Zvornik svaki dan u 15.12. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. 15. Grada~ac svaki dan u 8. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom.55. [tutgart i Uhlm. Bugojno svaki dan u 10. Vare{ svaki dan u 8.15 sati svaki dan. subotom u 17 sati.30 sati.30 sati. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje.36.30 do 9.40 sati. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati.58. subotom u 8 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.50.30.20 i 22. Bijeljina svaki dan u 5 sati.55. petkom u 13.30. Visoko radnim danima u 10. Split svaki dan u 10 i 21 sat.45. Ljubljana 16. a radnim danom u 5. od 8.30 i 18. 10 i 21 sat.30. 18. 13. 8. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska .10. Banja Luka 12. 207-777 Vatrogasci 123.30.30.petak.30. Zagreb 6. 16.05 i 18. 206-666. Karlsruhe.30 i 15.30. 13.30. a kako su kazali u Op}ini.45.30.30. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita. Kasindolska 2. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje.30 sati. Kakanj i Visoko svaki dan u 6. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Bruxselles. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati.668-259 Toplane 650-979. a radnim danima u 15. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati.25.30 autoputem. 18. 14. Hanover.30 sati.45. Ljubljana utorak. Time. 12. Makarska svaki dan u 7. 10. 15. 10. a radnim danima u 6. 13.30. poput Imamovi}evog. od 8. 17 i 18. 10. 15. 17. 15.30.10.30 sati (preko Tuzle). Hamburg. 13.05. Minhen svaki dan u 8.45.42 i 21. 12. 16.15. Berlin ~etvrkom u 8. 15. 10. Ankona 17.30. Budimpe{ta 14. Ljubljana 15. Biha} svaki dan u 7. Minhen 12. Poljine.30. Breza svaki dan u 7.30. Busova~a radnim danima u 10. 9. Istanbul 8. 11. 12. 220-435 Kanalizacija 203-059. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati.30.45.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava. Skadarska 1. Plandi{te. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata. 13.45. Kakanj 18. 10. Konjic 7. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK. M. 8.30.30. 13.15. subotom u 17 sati. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ .30.45. 14. Kakanj 15.45 i 21. 11. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta. 15.30 i 22 sata. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati.59. Minhen 13. septembra bit }e skra}ena.30 sati.35.30 i 19. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em. 13. Nusreta Fazlibegovi}a. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. Ora{je svaki dan u 6.30. Bosanski Brod svaki dan u 12.45.30. 10. 10. 16.30 i 19.30 sati.30. 17.45.35. 18. Dubrovnik svaki dan u 7.20. AVIONI Polasci: Beograd 6.45.30.30. ionako uvijek posje}eno mjesto.30. Forshjam. a radnim danima u 6. 12.

u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. slijepim osobama. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. od doga|ajâ. “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. septembra u Bugojnu. opet. Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH. i Bekim Sejranovi} “Nigdje.100. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8. do 5.Grabi}. . “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . Zdenko Le{i} i Angela Richter. Pa i jednog Nemca . godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu.Ku~i (Fraktura. Jasmin Hasanovi}. te klapa Sv. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. ove godine je zapjevalo sedam klapa. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. oktobra 2000. o gradu pod opsadom. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. Sarajevo). niotkuda“ (HrvatAn. Sakib Pleh.” . koliko ih je bilo u konkurenciji. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu. Zagreb). pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media.prabake.. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu. Stevan Tonti}. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. Sr|an Mr{i}. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . poreklom Mongole. Beograd).Grabi}.. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) . profita i saprofita. Dalila Krasni}. Lela Alimanovi}. s pozicije „ugovorene usluge“. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. godine. vrijednostima i vremenima. Goran Vrhunc. pisma.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat . mrtvi znaju. Me|utim. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7.2007. prona|en u biblioteci . Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca. Nikola iz Metkovi}a. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. brzo shvata da su ljudi..000 KM. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e. tragedijama. ratna emigrantica. na kraju 16.2004.. august 2010.000 KM. Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje. bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH. a pred njim je.Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. klapa Narenta iz Mostara. u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. 20. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. te kao prvu osobu susre}e H. dana{njem Sankt Peterburgu. \or|e Uzelac. sa svjetovima. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. Pru{~aka.budu}eg ratnog zlo~inca.. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. On u svom romanu govori finim. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima. bake. Unterstadt.. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“. [. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“.“ . “Kaja. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske. a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}. (Hrvatska). “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH.. socijalnih. izabere njih pet u u`i izbor. u Parizu. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format. maja 1999. ska) . Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. godine. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) .2002.2006. pored toga {to proslavljaju mali jubilej. velikana pisane rije~i . u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. nakon zavr{etka rata 1999. izdanje i odr`at }e se od 2. odlazi na jahanje. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. naglasio je Durakovi}..2008.2009. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. st. Zagreb). ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . sa svojim osniva~em. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. novelistkinja. Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. obja{njava Natalija Metelica. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. vjerskih i politi~kih previranja. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu .Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. Stevan Tonti}. njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. Amra Bo`ovi}. Irena Mari}.dovodi do trauma i nerazumijevanja. i to doma}a klapa Neum. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. u njima dostupnim tehnikama. valjda. do 26. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. . vidjet }emo. a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH.. rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) . Ivona Juki}.u [vedskoj. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. . te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu. a to su Brajevo pismo. A. izlo`ene su i fotografije.. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. T. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju.32 KULTURA petak. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom.” . knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. klapa Signum iz ^apljine. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke.2003. do 5. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu. a situacija se nije promijenila ni ovaj put. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana.2005.. Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. Marko Ragu`. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni.Me{e Selimovi}a. K. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina.

34 OGLASI petak. 20. godine OSLOBO\ENJE . august 2010.

1....1 izvr{ilac 2. phone: 033/563-800.... Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka .. Kandidat pod ta~kom 2. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija)............... Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja...... informacija. ~lana 2.. energetic........ Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu....... If you are highly motivated.......... kopija diplome o zavr{enom Fakultetu...nastavnik u sva zvanja.........UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104.... experience and resources to help people build a better life.............. Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta.1 izvr{ilac 2......4. mi{ljenja i sugestija..3.. uvjerenje o dr`avljanstvu.... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu..... diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka.. ~lanova 186. 20.nastavnik u sva zvanja... a kandidat pod ta~kom 2.......... 2.......undp..... op}ina Gra~anica). Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica."Farmaceutska hemija" . podno{enje primjedbi. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija.. Pravilima Univerziteta u Sarajevu.. Kandidat se bira na puno radno vrijeme..nastavnik u sva zvanja ...... august 2010.... i 2.. Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No......... treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo... Kandidati pod ta~kom od 2.1.. Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II..... analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost.... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www. treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2.nastavnik u sva zvanja... Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu..... kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK..."Kontrola lijekova" .1..................3. c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne. fax: 033/552-330 or at registry@undp......"Uvod u farmaciju" ........ ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network.... izvod iz mati~ne knjige ro|enih.. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET ......... Poslovnika o radu.. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija.. vr{enje uvida u dokumentaciju. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo. 10-082 to UNDP Reception.. pro-active."Metodologija nau~nog rada" 2.."Imunologija" ......ba...........2.. izvod iz mati~ne knjige ro|enih...... a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1. se bira na puno radno vrijeme. .... a za ta~ku 2....ba... capable of working independently in a complex environment.. Pravilima Univerziteta u Sarajevu. Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka... treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka...1 izvr{ilac III..1 izvr{ilac 3.. Aleja Alije Izetbegovi}a 2. dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo...... Kandidat pod ta~kom 3..3.... sva zvanja .. odnosno stru~ne oblasti za koju se bira..... Kandidat pod ta~kom 1............ advocating for change and connecting countries to knowledge.. 2.. Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva... Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3.4. .... Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi.2..4........ enjoy challenges... ... broj 43/08). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. kopija nau~nih i stru~nih radova... uvjerenje o dr`avljanstvu... i 188........... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije. op}ina Gra~anica 1..petak.. Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2.. . 48 Mar{ala Tita Street.......... enthusiastic... prepis ocjena..... doktora medicinskih nauka.1 izvr{ilac ..... 71000 Sarajevo.... Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica....."Istorija farmacije" ...1 izvr{ilac 2...... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.... ..."Klini~ka farmacija" ... poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.. 2....

Izbjegavajte prevru}e kupke. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. jarkoru`i~asta. koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. be` ili tamnocrvene. oni tako|er donose i dosta stresa. Dodajte malo bra{na. august 2010. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. da im bude sve prijatnije. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. Javljanje na telefon. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. STIL. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. sa svime. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. Ukolikopodignetenoge dok spavate. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. da razgovaraju u toku ve~ere. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. a {to se elek tro ni ke ti~e. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. bilo da su predebele ili pretanke. Usitnite je u blenderu i popijte sok.8 kilograma. trebabitioprezan. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. To su esencijalnemastikoje se. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. RECEPT DANA MODA. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. Koraljnocrvena. deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. . Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. da ne bude sve na vama. pa tako i sa ovim. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. Me|utim. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. TRENDOVI LJEPOTA. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. Ukoliko radite kancelarijski posao. Mrkva je krcatanutrijentima. mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. KOZMETIKA [okirajte jarkim. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. dobro promije{ajte. 20. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. u nekim stvarima i neophodni. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. Ali. Pijte sok od mrkve Mrkva. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. mo`ete uvesti izvjesna pravila.

2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. O ovom ure|aju. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. Google je imao 143. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). Frogger. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. Halo Waypoint. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. Guitar Hero 5. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. Tako|er. PhotoshopExpress 1. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. Konami Digital Entertainment.3 miliona posjeta u junu. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura.0 softverupdate ili kasniji. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. zajedno sa svim informacijama. august 2010. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti. . Dostupan preko App Store. {to u~inkovito {tedi bateriju. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. Castlevania. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja.3. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. Nokije N9. koji je ipak jo{ na nivou glasine. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. 20. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije. Studiji kao {to su Gameloft. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti.1 milion. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. Tako|er. Video se kodira naprednim H. ne znamo gotovo ni{ta.petak. Bejeweled LIVE. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. dok je Facebook imao 43. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja. uklju~uju}i Assassins Creed. ovo nije kona~na verzija ure|aja. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. Splinter Cell Conviction. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. navodi se u izvje{taju ComScore firme. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. Zanimljivo. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje. Namco Bandai. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel. Google je. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana.264 AVCHD codecima. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija.

Ima u romanu i slabosti. maj petak. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. Emir. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. upravo stoga {to se suvi{e nadao. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. ljepu{kast momak. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. . august 2010. godine. ako se ne varam. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. ali merhametli du{e. ali svojom sadr`inom. ali i mnogoheroja. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. Nastojali su ga odobrovoljiti. vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. nadam se. budu konfiskovali. i razbila se. ilegalnim knjigama u koferima turista. U vrijeme rata imao je 24 godine. Nekoliko mjeseci pred tragediju. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. kao stariji i iskusniji. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. Samizdat i Tamizdat. brinula se o Emiru kao o djetetu. ugledu i njegovoj dobroti. Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. vu~e korijene iz rata. nao~igled svih. vrije|anja i psovki. izrazito jake konstrukcije. i o~ito ga je iskreno voljela. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~.vakuum. a kada bi i navratio. narodnog proroka. njegova prva supruga. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. pored legendarnog Hujke. 1989. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. On je postao uzor momcima u gradu. Nije ni ~udo {to su poslije rata. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. godine. Ipak. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. da mu se na|e pri ruci. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. su suvi{e skloni blagodarnosti. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. ipak. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija.Arhipelag Gulag prije no {to je. To je istina. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. tenk je ostao u vatri. objavljen iste godine. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. vladinog u~itelja. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. kroz masivnu cenzuru. Po{to je izgubila upravljanje. pomo}i mu. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu.zabranjene knjige. 20. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. Bio je nemirnog duha. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. Krupan. Na nesre}u. ~lanova zvani~nih delegacija. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. nekoliko minuta kasnije. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. blago re~eno. Kroz tu rupu. Imali su preksasnog sina. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. u prvom redu borci. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima.38 FELJTON srijeda. Medutim. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. 5. Na kraju. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. izme|u njih do{lo do udaljavanja. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. me|utim. mnogi mladi}i. Bio je uzor svim saborcima. advokat. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. Nakon tragedije. naj~uvenije melodije XX stolje}a. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. Prijeke naravi. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. Jednom zgodom. stoje}i u redu pred carinom. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. napisana 1961. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. mada je bio osrednjeg rasta. 1972. O njima }u. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. probijali su tunel s dva kraja. nezgodna stranka. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. sna`an i neustra{iv momak. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. ovu borbu spominjem samoovla{. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. pa se zatim vra}ali u domovinu. Me|utim. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. u osnovi pristojan momak. te Tesle. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. nao~it. godine. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. odli~nog u~enika u {koli. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. odmora. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. ~ak i diplomata. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. koju Pasternak nije stigao da ~uje. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . Mirze. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. koja se sve vi{e {irila. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . otprilike u isto vrijeme. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. Arifa. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. mladosti i `elje za isticanjem. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. Ovogaputa. nije igrao na kartu pobjede. Tog proljetnog dana oko 12 sati. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. Kada se . Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. izgurati njegova kolica na cestu. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. kako se zvala Emirova supruga. konce izvuko{e kao nepotrebne. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. A {teta. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. koji su glavu nosili u torbi. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. uvijek bi prvi popu{tao.

da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. sretali osobeni vjernici. da mu dodapi{tolj. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog. s palcima zadjenutim za prsluk. \uru Jak{i}a.Prestao damjepislist “Danica“. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. 20.Nablikalama. po mogu}nosti.Jakova Ignjatovi}a. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. 1975. nestrpljivost. ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. Bogu hvala. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi. Ubijen je 21. na vratima pojavila Vi{nja. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. godine. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana.Rusketi1994. jer me na to tjerao advokatski kodeks.jetzv. i 19261929. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“). Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. premijer Indije od 1984. ali `eljno. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. od februara 1860. tri puta se~no {tampan u 39 blju. op}ina Stolac. kada je izgubio na izborima. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao. Za razliku od dramskih pozori{ta.manNovomniSajidu. Dodu{e. ~lan 1860. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. blago re~eno. na primjer. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. da se izdigne do visine njegovog duha. (“Vode i zemlje“. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. Emir je naredio svom prijateljuHasi.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. ili Jurija @ivaga. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. jednostavnomnaracijom. niti polako kora~ali va`ni Staljini. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. jedan od Okto ske volucije. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. koliko ih ukupno ima na svijetu. Jovana Jovanovi}a Zmaja. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1. kada je smijenjen sa svih funkcija. stigav{iovamo. koliko njegova osobena religioznost.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. Mehmed [ator je ro|en 1940. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. 1999. postojestraniceremekdjela. kao njegovi savremenici. 1854. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. povezivalo jo{ ne{to. Grig. @elio je da {to prije do|e pred sud. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. godine. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72). i 20. Trocki. ris euka “@ivot nije san”). “Filozofija mitologije“. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. ~iji su prsti izgubili elasti~nost. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. jula 1966). varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). umrla je Raisa Gorba~ov. Neznabo{ci. 1977-83). u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom.krapunabliprosrpskavisuji. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. Jurij Lari postaje Bog. tom pozornicom nisu se.SAD lanI”raleMars. bezuslovno. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. testere.* . koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. gdje su se. Betoven. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . kompani er bli skog aerodroma Sur~inu. pile. {to prije napusti zatvorsku }eliju. Cajkovski..Balti~ka SSSR-a.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. a kada je ispraznioredenikpu{ke. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. republika nost od 1991.U ParizudartiSa{a1967. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost).kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. Sedamdesetih godina 20. i ponovo premijer 1922-1924.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare.. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. a potom `estok protivnik. Emir je pozvao policiju. godine u Lokvama. august 2010. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. okrenuta ljudima. Rat u 1996. ali u njemu. tvo je plani- 1741.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. Lazu Kosti}a. dr`a en predsjednik Fran od 1913. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja..poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19. i u najte`a vremena. osim muzike. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini. Bio je sudski pripravnik (1967-69). tako|e lagali.000 metara. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. . sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. u vrijemeprekr{tavanja.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. U bolnici u Minsteru. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH.OSLOBO\ENJE petak. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940. dje~aka na maj~inoj sahrani.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. pogi lo je u tjeli 1944. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. ulazili u Dnjepar. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader. To se ponavljalodanima. Semir se povla~ionazadprematoaletu. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire. Prhvatio sam se odbrane. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. zato se njegov vijek i raspao . nezgodna stranka. sjekire i lopate. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. Sjetite se.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. godine FELJTON nastog kumira. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. koji je iz Beograda poletio ka Malti. advokat. drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. na{ao. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. lijan pje Salva re do. Nekad je Pasternak. Djelo Mehmeda [atora „Sudija.UbisznatrekaoluLavTrocki.. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. podlegao je ranama narednog dana. sudija“ je autobiografskog karaktera. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. hi izbjeglica napus le su vni grad je. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. ali ne i sa njegovim djelom. odlu~an da se preda. Emir Londra je bio. kao {to su stari Slaveni. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse. ponekad. a ispoljavala se njegova.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}.. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. avgusta. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. Mocart. po Staljinovom nalogu. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom.. ko je 1872. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. “Filozofija i religija“). a za kasnije }emo vidjeti. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. Emirovasupruga.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. a ne ikonama. 1988. Sada je u penziji. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir. maja 1991. A bio sam sibirski mom~i}. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. do novembra 1989. ulazili u bazen konzervatorijske muzike. u atentatu tokom predizborne kampanje. dobi 1994. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. 1920.Kvazimo1959. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. ina~e uro|ena. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. Lara Juriju postaje Bog. Naravno. kru`io nad gradom oko tri sata. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. “Da i ti“. Francuske aka mije uka.od zavisti. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. Jovan Skerli} 1877. koje je. boja`ljivo smo. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991. ve}e i od nje same. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. ksan neka pot1983. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova.

da nije stariji od 25 godina `ivota. . .uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca).1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: .da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. .izvod iz mati~ne knjige ro|enih. deratizacija.. . broj 49/05). 2010.. 7/09. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20.NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati... kemijske.... .uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. .. 2010. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“... . .. . du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 11/01 i 17/04) i ~lana 79.. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa. + 387 37 471 120. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. august 2010..radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije. broj 4/09. V. 3... projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina... da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.. i 30. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: ..na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4. Statuta {kole. pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09).polo`en voza~ki ispit C1 kategorije. 7/09.1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja... .uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). 4... godine Na osnovu ~lanova 23.. uklanjanje valioni~kog otpada)... . broj 01/N-34-3482-1/10 od 21. stav 6. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01.u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture. .da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 2011... ecc.. br. . Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje.. godine 1.2 (dva) izvr{ioca II.da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta. . 5/09.. 77 240 Bosanska Krupa... stav 2. . dipl. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24. Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva.40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja...uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. 16. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje..polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): .. . 2. . Zakona o osnovnoj {koli (Sl.ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole. 2010. 7..ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. ... oborinske vode). odnosno u Bosni i Hercegovini.radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. Napomena: 1. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no ... III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne.Vatrogasac operativac-voza~ .priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade... + 387 37 473 263 www... ...priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica..obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. 10/09 i 12/10). +387 37 471 089.. kao i neblagovremene ne}e se razmatrati. Ustava Bosne i Hercegovine. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova .radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete... da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta...1 izvr{ilac Nastavnik informatike. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: .9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010.. . godine. .: +387 37 471 088.diploma o stru~noj spremi. . .u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture.polo`en stru~ni ispit . OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I... .prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika. {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova. elektri~arske.. ... ukoliko budu primljeni. e-mail: opcina_bkrupa@bih. 3 ~asa nastavne norme sedmi~no .dokaz o radnom sta`u.opcinabosanskakrupa. dipl.NE OTVARAJ Bosanska Krupa.1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) .. i 23.. Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108. 8... gra|evinske.VI stepen gra|evinski smjer .neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova.vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana.. .. a u vezi sa ~lanom 108.radi na izradi programa.. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture.... broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa"...u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti.izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca).ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu).da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. 9/09. . 2.. Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce.odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta...diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija). . Posebni uslovi: ..ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.. implementaciji..V[S .. Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom.dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije.1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi . III. godinu. .u~estvuje u izradi. 2.com. vodovod. 5. . Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" . .da je punoljetan. da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. .vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade . ustava Bosne i Hercegovine. broj 4/09. tel. .za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku. . Potrebni dokumenti: ... novine SBK/KSB. metalske. ... da je punoljetna osoba. 5/09.radi na izradi programa. ..radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija. godine Obra|iva~: Sead Gorinjac. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16... . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".KV. ~lana 43..dokaz o polo`enom stru~nom ispitu.da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca. 70 230 Bugojno. .. odnosno u Bosni i Hercegovini.da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br.. 16... na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje. Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture.ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57.da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. a u oblasti komunalne infrastrukture. briga o `ivotinjama lutalicama.1 izvr{ilac Nastavnik geografije. . 8. .. 5 ~asova nastavne norme sedmi~no . 8. .prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture. odnosno BiH. pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca.net.najmanje 1 godina radnog sta`a u struci . . s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31. 20.. Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci... Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: .. Nastavnik razredne nastave ...

20. august 2010. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 .petak.

jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. LIGATA pak Evropa ligi. a uz to je i sjajan igra~. ili J. na kojoj [vicarci igra ju. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi.FK @eljezni~ar. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu.Biser i VOJKOVI]I: Famos . tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. koji se poslije vadio da je umjetna trava. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham.Usora.. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. . kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. ^oli} je. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. Uostalom. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham. Sloga. ali i 3:2 je solidna prednost. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. Zato su. ka`e Petkovi}. Uostalom.42 SPORT petak. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. Omladinac .Biha}.Vitez. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. 21. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi.Mionica. Naime.. tvrdi Pet ko vi}. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. ko. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. S. prije svega. Ubrzo nakon toga.SA[K Na pre dak. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. FC Sion. J. Me|utim. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. Tamo je nastupao za Chur 97. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. Istina. Voljom `rijeba u 1. Sp. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2. VISOKO: Bosna . igrom. to su: Jedinstvo . podsjetimo.@ep~e. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. koji se trenutno oporavlja od povrede. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. JAJCE: Maestral 95 . Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. august 2010. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. Na ime.Kiseljak. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. Sp. Li. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. Istina. a Senad Luli}. kada su ga svi pre`alili. ve} {ta }e biti. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje. menad`er {vicarskog Young Boysa. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011.Grude 4:0. “To je veliko priznanje za moj rad. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. imamo prednost od jednog gola razlike. Unis te pobjednik susreta Bosna .@eljezni~ar. a pobijedili smo i Engleze. Vitez. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. Branitelj.. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. i 22. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. 20. nije bitno {ta je bilo. Petkovi}.Sloga (Uskoplje) 0:6.. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak. avgusta. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. FO^A: Sutjes ka . Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. mo`emo pro}i dalje. AC Belinzonu. ali i 3:2 je solidna prednost. s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. nego on. GO RA@DE: Gora`de . VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~).” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. S. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. RODO^: Branitelj . Naime. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju. nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. a karijeru je zavr{io u Locarnu. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. FC Martigny. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka. Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. Prvenstvo po~inje ovog vikenda. spu ta la nje go ve igra~e.Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. BUGOJNO: Iskra .

]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. kada su na{i klubovi u pitanju. A. august 2010. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. godine. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. 20. ipak. Zaista smo igrali dobro. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. [e. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. pogodio protivni~ku mre`u. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. Na kraju. koji je i u drugom kolu. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. dakle. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. godine. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. zbog sumnji za namje{tanje. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. koja se vodi jo{ od 2007. jo{ nije stigla na red. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. Samir Duro. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. te igra~a. te SIPA. postoje dokazi. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. D. “O~ekujem tvrd me~. Slu`ba za informisanje UEFA. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. Mi. Osim utakmica Premijer lige. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. te jo{ neki klubovi. kada je na Tu{nju gostovao Travnik. ba{ poput onog pro{losezonskog. Atmosfera je pozitivna. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. Z. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. igrane2009. Naime.petak. umjesto sedam dana ranije. defanzivac Slobode. ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. pa do telefonskih poziva. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. Prvi je ve} u subotu. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. pod sumnjom. . tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. po~ev od bankovnih transakcija. Za sve. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. . na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage.. koje nismo realizovali“. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. R. nije ta~na. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. dokazuje suprotno. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. No. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. Istraga od 2007. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. Tako|er. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. augusta. Na pitanje. @eljo je dobar protivnik. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima.. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. s obzirom na to da na{a zemlja. J. Tako. no mi idemo po pobjedu. potvrdili da istraga postoji. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar.. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. ali i zbog dobre igre. Slavija. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. Travnik. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. kako nam tvrdi na{ izvor. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. navodno.

izjavio je Vare{anovi}. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. 20. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Mogu biti zadovoljan uslovima. no Transfermarkt. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. da bi od 1998. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). a prema njegovim rije~ima. ^elik 10. dok Asmir Sulji}. mogao bi mu biti interesantan. Olimpik 7. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. “Dogovorili smo saradnju. . kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. Vele` 8. kolo d:p-g bod 1. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. @eljezni~ar 4. Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D.44 SPORT petak. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. Imamo mnogo posla. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. august 2010. Slavija 5. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. ~etiri DFBPokala. Zvijezda 6. Rival je Zrinjski. koji je podnio ostavku. Sloboda 14. Imali smo sre}e koja prati hrabre. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. Budu}nost 15. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. “Budu}nost nam je nepoznanica. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. nosio Bayernov dres. Uz Muharemovi}a. Biv{i bh. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. Rudar 2. a ^elik jednu. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. Sarajevo 3. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. koja }e odmornija u}i u duel“. Ipak. Zrinjski 11. godine u HSV-u. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. [iroki B. koji u 4. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. Travnik 13. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. rekao je Bjelica. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. Z. 12. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Borac 9. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. Z. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. Leotar 16. Osim Muharemovi}a. je Bjelica. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. mislim da je pristup bio pravi. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. do 2007. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere.

Imali smo 2:1. Gyor . a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. Minsk 2:1. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree.Frunza 4). Sturm. Omonia. na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. koja je povela u ~etvrtoj minuti.Hateley 90). pre {ao je dnog igra~a. CSKA Sofija. za kojeg je na klupi debitovao bh. Palermo . Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0. LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. Getafe .Porto 0:3. ali ne}emo kalkulisati. ali nas je njihov drugi sasjekao. posebno po lijevoj strani. o~ekivali smo i tre}i gol. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. a oba pogotka postigao je Rukavina. . OB Odense . Kada su u pitanju ostali bh.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39.@ilina 0:2. oni su fi- . ali smo im parirali.Anderlecht 2:2. Sparta Prag .Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3.Stuttgart0:1 (Harnik 88). sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka.000 gledalaca na Poljudu.Fenerbahce 1:0. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir .APOEL 1:0. odli~nu partiju pri`ili su i bh. Dinamo. 83. Genk . internacionalci. a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde. 28).Gent 1:0 (Fer 78). slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea.Manchester City 0:1 (Balotelli 72). Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove. Samaras 34). poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti.Maribor 3:0.Levski Sofia 0:0. CSKA Moskva . pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom.Hapoel Tel Aviv 2:3. 74). BATE Borisov . Rapid . AIK Stockholm. Hoarau 60). Barrios 21. Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . Debrecen . Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat. . “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici. Partizan .MetalistKharkiv 0:1. Mi smo dali tri gola. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola. Rosenborg . zi~ki ja~i. Dundee United . koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0.Litex 2:0 (Coulibaly 22. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu. J. Odli~na utakmica. Bayer L. Hajduk . ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0.Karpaty Lviv 2:2. Red Bull . bilo bi druga~ije. a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo. „S obzirom da je gostovanje. no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje.Lille0:0. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. ^op 85 . august 2010. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. koji je susret presjedio na klupi.Lech 0:1 (Arboleda 5). internacionalaca 45 H aj duk je pred 35. Osim Ibri~i}a. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A.Ajax 1:1. Vaslui . minuta). Ekipa koja je eliminisala bh. Ibri~i}. Young Boys . dok je CSKA. Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. koji je na terenu proveo 60.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi.Tavriya 3:0 (Kadlec 1. koja je prva sti gla u vod stvo. Z.Tottenham3:2. na{eg Zlatana Muslimovi}a. Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i. Napoli . Utaka 78 . Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. minuta. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. Steaua - Grasshoppers 1:0. Club Brugge .Utrecht 2:0 (Juarez 19. Sturm Graz . ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). i 25.Elfsborg 1:0. dok je PAOK. uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak.G. Laczko 33). augusta.Maritimo 3:0. ali ne i rezultatom. Anderlecht je favorit. 29).” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon . Timisoara . poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. Dinamo Kijev . To{i}48. na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. PAOK . 41.PSV 1:0. rovnapada~ClaudioPizarro.Sampdoria 3:1. Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. Revan{i su na rasporedu 24. Werder . R. Celtic .Motherwell 2:1 (Sørensen 31. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. stru~njak Vahid Halilhod`i}. Brklja~a 78.Kopenhagen 2:1. a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. Alkmaar . Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. prava evropska.Bonucci 15. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo. Amauri 90) cena. Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel.Karabakh 4:0 (Kagawa 13. i 25. pa su stigli golovi. internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}. godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. A.Sevilla 1:0. pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1. Liverpool . Elvira Rahimi}a. u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa. Braga .Aktobe 2:0. mogli smo.TNS 3:0. uzeo je lop tu na cen tru. 20. 66.[erif 1:0. Slovan Bratislava.Anorthosis 4:0 (Doumbia13.Trabzonspor 1:0 (Babel 45).petak. U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . Borussia Dortmund . Lausanne . 20. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. Galatasaray . a bilo je nerije{eno.Auxerre1:0. Zenit. rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova. Ipak.AEK 0:1.Dinamo 0:2 (Rukavina 20. Dnipro . ali je pohvalio igru tima. Feyenoord . Ballack 90pen).Din.Bannan 12).Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 . . Ali. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0. Paris S.Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 . a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82.Lokomotiv Moskva 1:1.

6:2. 6:2. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. 6:4.46 SPORT petak. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. igra~ svijeta. Benneteau – Wawrinka 6:4. poziciji. odnosno nedjelju Bh. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). sigurno je najbolji teniser na turniru. mjesto ITF liste. Protiv tek 101. do 28. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. da dan ne pro|e bez iznena|enja. 20. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. po red D`umhura. predaja Isnera. 6:2. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. 7:5. odnosno nedjelju. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. prvog dana takmi~enja. Prvog dana. Lo{e sam u{ao u me~. augusta na stadionu Kamberovi}a polje. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. 28. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. 7:5. To zna~i da moram biti strpljiva. kazao je Vare{anovi}. 7:5. . D. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. 6:4. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . Zanimljivo. 6:2. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. Nalbandian – Isner 4:5. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. 4:6. Milica Savi} (d`udo). . nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. 4:6. i oba puta je pora`en. bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. 7:5. Litvanija i Bosna i Hercegovina. Bh. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. 6:4. 6:4. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). 6:3. kolu je bila bolja od 18. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. bila je to \okovi}eva 100. Sude}i prema njegovoj igri. Trenutno je rangiran na 478. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). u 2. ali za oporavak }e trebati vremena. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. Novak \okovi} i Andy Murray. nositeljice. ne smijem ni{ta riskirati“. Murray (4) – Chardy 6:3. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. Ostali bh. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. 6:4. Ipak. bila {to bolja. 6:3. Safina – Petrova (18) 7:5. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. mjesto. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. Tako|er. Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. predaja Istomina. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. 6:4. Nakon {to je u 1. 6:2). a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. 7:6(4). U subotu. koji je rangiran na 18. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. polufinalnog dvoboja. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. Lo{e sam u{ao u me~. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. sigurno je najbolji teniser na turniru. 6:7(5). Söderling (5) – Hewitt 4:6. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Schiavone (6) – Makarova 6:4. Federer (3) – Istomin 5:2. {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. O. {to se na kraju osvetilo. bio i na 321. u srijedu. {to se na kraju osvetilo. Prejak protivnik Usporedbe radi. 6:3. august 2010. \okovi} (2) – Troicki 6:3. Mi. 7:5. Sude}i prema njegovoj igri. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. 4:6. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. 6:4. Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. 6:7(5). Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. Roger Federer. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. dodao je D`umhur. Kako bih 2011. Fish je trenutno 36. 7:6(4). 25. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). 6:7(3). godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. 6:4. 6:3. poru~ila je Henin. Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju.

Drugi dio je na programu u maju naredne godine. M.. Makedonija 3. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. Ma|arska 5. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. . august 2010. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. Ipak. Skupili smo 12 igra~ica. Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo.. mart 2010. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Borba za bara` No. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. Sa{u Vasiljevi}a. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. a to je bara`. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. za razliku od prethodne dvije utakmice. M. ko{arka{i po~nu pobje|ivati. juni 1992. godinu.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. Me|utim. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. DAJI] . Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. M. jer jo{ imamo za {ta da se borimo. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije..com trenirati prije sedam godina. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009. realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije.BiH (19:00) Ma|arska . Ako ostanemo na okupu. septembra. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. Utakmica po~inje u 19 sati. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. Dodu{e. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. tanka klupa. Velika Britanija 2. Elmedina Kikanovi}a. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje. posebno na svom terenu. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. Uz pristup kao u prvoj utakmici. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . .Makedonija (19:00) 1. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije. uz uslov da bh. osim {to smo izgubili. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18.. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina . no {ta je tu je. i 19. nisu ni imali snage za 40 minuta. Gorana Ikoni}a. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. a bara` smatra imperativom. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik.). S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima. 20. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili.29. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. “Po~eli smo dobro. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima. a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). zaklju~ila je Bajku{a. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. a da se i ostali rezultati poklope. na{e neiskustvo. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije.petak. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. bek na{e reprezentacije. Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. jedne od najtalentovanijih bh. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. Ukrajina 4.

Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.00 07. subota nedjelja 07-20 07.Vehbi ef.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul.00 07.30-15.30-19.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .48 OGLASI petak.30-15. Septembra Tuzla Aleja bosan. Omerovi}a .30-15.30 07.00 07.30 07. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.00 07. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.30-15. 20.30-19. 14.30-19. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br.30-15.30-19.30 07.00 07.kapet.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. august 2010.30-19. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07.kapet.30 08-16.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. 062/104951. polica. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. izrada. djeverovi Ibro i Muharem. belenzuke i ostalo. 062/342-150. satove. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. harmo vrata.. Kru{~ica. 061/603-115. 061/812664. Tel. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Tel. efikasno. 461-002. usisiva}a ma{ina alatljika. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Mob. 033/655598. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. 20. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. dolazak na adresu besplatan. Tel. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. Tel. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. Tel. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. 062/358344. Tel. 061/180-120. klimatiziranim kombijem. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. Mitrovi}. opravku ku~anskih aparata. 660-939. Tel. 061/243-873. KUPUJEM }ilime. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. apartmane blizu glavne pla`e. 061/252-663. 033/446-056. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. Tel. Tel. ateisti~ko. 033/644-178. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. muhe. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. 062/466-093. Tel. Mob. Tel. Fax: 036/884-128. Citroen. BRAVAR. zaove Mina i Safija. Op{tina Stari Grad. Potura. Mob. 061/517-897. Tel. Tel. itisona. 211-914. prevoz klavira. augusta 2010. mijenjanje katetera. SARAJEVO — more i ostala destinacija. 061/811115. 062/922-323. PRODAJEM nove mre`ice br. br. kupanje. IZRADA plo~astog namje{taja. brzo i ta~no. Tel. pouzdano. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. Tel. Mob. kao i opravljenje gitera. crni 50/70W. 061/222-310. Mob. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik .Njema~ka u 60. 061/319-604. 061/131-447. 061/563205. Tel. 061/357-232. Tel. 061/262973. 50KM. Mob. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. Tel. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. 204-805. 033/232-162. Tel. 46-44. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. PRODAJEM mangalu. prevoz robe kombi mercedesom. havarisana na stranim tablama. 033/213040. 466920. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . Tel. povoljno. 330. 3615. Mob. PRU@AMO usluge bh. 032/221-258. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. 033/211-484. 061/282-134. medalje. inzulina. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. trakaste zavjese i vanjske roletne. 5KM. Kupusovi}. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. 061/030-280. 033/213-040. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. stolova. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. 061/173-835. Mob. fina i gruba monta`a i opravka. Tel. 061/227-189.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. POVOLJNO vr{im selidbe. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). Tel. bu{ilica. 061/702-801. Tel. 061/172-948. 385 995 730 940. Talijanska nova. 061/108779. imam iskustvo. Tel. infuzija. stolarije. 061/603-115. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. MANDA (MARKO) SPAHO. drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. 061/159-904. bojlere. 061/225-424. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. O`alo{}eni: suprug Sulejman. 062/466093. 061/233-913. besplatna ku}na dostava.5 KM. Tel. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. POSTAVLJAM parkete i laminat. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. 061/170-143. infuzije. 420. vr{i opravku bu{ilica. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. tepiha i itisona. Tel.. 660-939. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. PRODAJEM glava. godine. broj je na brija~em aparatu Braun. ^UVALA bih dijete u svom stanu. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. PRODAJEM sijeno u balama. 063/876-419. ugradnju sanitarija. god i 4 vrata. Mob. Novalija. Tel. ograde. kau}a. dolazim na adresu. generalna spremanja stanova i firmi. Tel. Kova~evi}. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. www-dijasporausluge. 4 sata. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. 062/212-994. Mob. 677845. 061/809-763. kom{ije i prijatelji. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. PRODAJEM nove mre`ice br. 061/141-752. Mob. 062/417-695. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. 033/241-235. ^ehai}. 062/332-230. 061/524-578. IZRA\UJEMO sportske mre`e. TV VIDEO servis. uputstva. MOLER radi sve uredno.com Tel: 036/884-125. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. jetrve Mina. 062/417-695. automatske osigura~e. 061/073-285. zlatne satove i ostalo. Kari}. tel. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. monta`u i pro~epljenja. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. POSTAVLJAM povoljno rigips. popravljam brave. 469-805. 063/876-419. MAXIVITA. 061/ 109-970. 061/563-292 i 063/121-524. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. 6KM/~as. 061/841-309. Tel. 061/188-410. ugrdanju sanitarija i hidrofona. stan. ALU PVC roletne. 062/315-540. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. 00385 98 817-104. povoljno. Lindov. Tel. 061/552628. 061/156728. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. 062/519-449. 033/219-761. zetovi Ivo. firma GLANZ. Plo~o. Sahrana }e se obaviti u petak. u Nuinbergu . Tel. PRODAJEM vakum prozore. radna snaga. Tel. Mob. Tel. Tel. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. kabastih stvari. Tel. orginal. 061/350-688. KUPUJEM umjetni~ke slike. Tel. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/180-021. mrave. cijena po dogovoru. TELEFON servis popravlja stare. Tel. Tel. . PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. papu~a. Mob. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. Rami}. ~i{}enje od virusa.1. Tel. 6 boja. gitere. nov Bajerov. kvalitetno i ~isto. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. 443-620. injekcije. Mob. zidne satove. pogodno za poslovne prostore. zna~ke i ostalo. 410. 424. 061/172-948. najpovoljnije. 036/884493. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. ru~ne. tel. 033/657-914. fikus. 6Km/~as. NEUM. Mob. to~ak.tehni~ku dokumentaciju. 061/266-764. 370. tel. sijenice. pregled ljekara (internist). 061/524-578. savjesno. povoljno. palma. 260. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. Tel. 062/535-184. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. 061/702-801. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. vikendicu. kvalitetno. ZUBNE proteze. Tel. 20. 061/221-668. Mob. dijaspori. 061/217-897. KUPUJEM umjetni~ke slike. ordenje. 611-439. 061/141-676. 062/907-356. VKV BRAVAR. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. uz pratnju. godini. Ul. Tel. malo kori{ten. davanje injekcija. 061/965-126. TEPSER. 061/606-441. 061/480-492. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. 061/319-604. 061/297-341. brat Esad. 061/183-981. 061/553-640. sobna antena. Ku~uk. KOMBI prevoz: selidbe. ~isto. cijena 200 KM. Tel. Tel. KERAMI^ARSKE usluge. pirot serd`ade. 062/417-695. augusta 2010. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. Tel. 061/130-034. ispomo} radne snage po dogovoru. 3610. Tel. 033/221-945. PRODAJEM filandendron. laboratorij. indikatore. 061/928-535. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. Mob. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. opravku ku~anski aparata. Mob. VODOINSTALATERSKE usluge. godine . {orvane i ostale predmete od zlata. 30 kom/9 KM. 60 KM. snaha Habiba. MOLERSKO farbarske usluge. 596. 062/916-472. snaha Mersiha. 062/007-522. roletni. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. 062/654-140. 061/553-640. KUPUJEM Reno clio. kuhinja i druge pogodnosti Tel. buhe i mi{eve. povoljno. Mob. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. 063/347-852. 70KM. 628. {efleru. 061/181542. Tel. Tel. 033/718-405. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. Hrasno. Tel. BRAVAR. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. 061/172-518. Mulaosmanovi}. dionice. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Papagajka od 8 do 19h. 061/274-872. 062/909-306. dolazi adresu besplatno. 545776. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. Tel. plafonjere i ku}ne instalacije.villa-bianca-neum. moljce. POTREBNA radnica za rad u trafici. be`i~ne. cijena po dogovoru. 650-867. Tel. Krupalija. izvodim radove na kovanim ogradama. Tel. MOLERAJ ~isto. 061/798-217. 061/ 210-992. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. pravougaonici. povoljno zvati od 19-21. 061/594-613. 033/456-505. PRODAJEM dje~ija kolica. SPECIJALISTI^KI pregledi. u 74. Pe`o 206. m101. Tel. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. pouzdano. sinovi Sanel i Amel. 062/920-814. ZIDARSKO tesarski radovi. 061/533-326. ro|. ro|. 062/134-827. tel. MOLERSKO-farbarski radovi. Tel. 062/009538. brati~ne. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. augusta 2010. od 9 do 20 sati. Tel. putujte brzo i sigurno. mogu~nost kuhanja. brzo i kvalitetno. 033/535-659 i 062/139-034. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti.com email: info@villa-bianca-neum. Tel. 033/651556. Tel. kuhinja. popravka svih vrsta TV aparata. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. 033/241-465 POVOLJNO. Tel. Tel. 061/603-115. 033/655-598. porodice Spaho. Mob. 3105. 033/651-556. iplata odmah.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. najvi{e pla}am. jedno uz drugo. postavljanje elektro instalacija i laminata. 061/323-906. rad medicinskih sestara.pripremajte se . IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . tel. Tel. 19. Radna snaga po dogovoru. Tel. Mob. Tel. tel. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. 033/220-402. 061/506755.za ovaj trenutak . |epne. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. poliranje zubnih proteza. zidanje. 000 VODOINSTALATER 30. itd. prema katalogu i zahtjevu. cijena 9 KM/30 jaja. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. 062/519-685. obveznice. dolazak na ku}nu adresu.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. Tel. besprjekorno ~isto. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. brati}i. 510-228. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. 472-713. 061/214-303. sestra [efka. popravka. 346. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. 062/606-611. Hilmo i Hasan. www. KUPUJEM lomljeno zlato. 062/519-685. Tel. Mob. tel. urednost 100%. augusta 2010. 061/606-441. Tel. godini. Jozo. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. 033/240-895. 8 sjedi{ta. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. tende. tel. 061/670-078. Mob. Mahmutovi}. august 2010. 066/889-246.ba Tel. KUPUJEM kau~. Tel. tel. Tel. Tel. 061/482-882. 061/553-640. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. kao i ostala brojna rodbina. dolazim va{oj ku}i. 061/314-815. 061/245-901. na svim destinacijama. ratna od{teta. 1m2/1KM. ordenje. 033/443-350. 061/513948. namje{taja. pranje portala. Lapanovi}. odgovaraju za elektri~ne aparate br. farbanje radijatora. 061/157-991. Tel. 062/453-058. razne robe. povoljno. 061/545-888. UREDNO profesionalno. Mob. 033/447-69. Alipa{ino Polje — B faza. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. Mob. Ispomo} radne snage po dogovoru. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. 033/ 767-995. Tel. ograde i ostalo. u 13. kvalitetno. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. Esma i Rabija. Tel. blindirana vrata po narud`bi. 066/205-151. demirliju. NOVO! „DOM VITALIS“.5T na svim destinacijama. sablje. Mob. MOLERAJ. Mob. auta. hranjenje. 061/563-292 i 063/121-524. ugradnja i popravljam brave. 061/063-740. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. KUPUJEM trakice contour Bayer. itd. 383. dukate. dukate. tel. 061/524-461. Mob. priprema zidova. kompjuterska obrada. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. 221-902. Tel. instalacija windowsa. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. 061/654-941. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. 3612. 061/214-405.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. plakete i ostalo. 062/568-023. Mob. Tel. selidbe.65 mm Browing licu sa odbronjem. 066/889-246. kovane ograde. Hukara i Musi}. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. nove. 061/033-475. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. KUPUJEM dionice. Mob. 061/159-507. pe}i. 061/141-544. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. tel. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. stari nakit. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. 00385 98 9479000. vezove. Mob. Mob. Mob. gara`na vrata. povoljno. za elektri~ne brija~e Braun. Tel. SJAJ — Kirbi. trakaste zavjese 20 KM/m2. petak. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. urednost 100%. USLUGE „VITALIS“. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. Tel. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. gletovanje. Porodice Ribar 65. 063/420-077. starinski namje{taj. 062/214-690. Spahija. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. 2KM. POTREBNA frizerka za rad u salonu. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. Tel. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 061/389112. Tel. 062/535-184. kuhinja. ELEKTRI^AR popravlja el. Tel. Tel. Saraj Polje. usisiva~a i ma{ina. povoljno. Trnovo. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. bakar savatli. selidbe. Karcher profesionalni. moleraj. plakara. Dolazim na adresu. MOLERSKO-farbarski radovi. parking. 062/315540. D`enaza }e se obaviti u petak. radna snaga po dogovoru. Tel. 062/138855. antivirusna za{tita. Peg-Perego. godina iskustva vr{i opravke instalacija. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. 061/233-078. Klimatizirano. dodatak zuba u protezu. Polo. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. 20. Tel. itd. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. brusilica. 033/651-556. tel. Iskra i ruske. 628. LAPANOVI] preminula 14. te porodice Tukelija. Tel. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. apartmani blizu mora. Tel. ELEKTROSERVIS. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. Tel. aluminiske `aluzine. Mob. Tel. Tel. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. 210-736. Mob. 061/204-965. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. ddolazim va{oj ku}i. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. Mob. 033/621-976. VR[IM prevoz robe sstvari. dolazak na adresu. Fazli}. 061/516-375. tel. kvalitetno i veoma povoljno. brzo. Cijena sa ugradnjom. u FBiH i RS. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 061/513-948. prozora. (ku}na dostava). 033/651-556. 466-736. Trnovskog bataljona 132. PREKUCAVAM sve vrste materijala.Trnovo. PREVOZIM stvari i ostalo. Mob. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. tel. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. tel. 033/200-343. Polju. Tel. ve}im kombijem. satove zidne. seharu rezbarenu. itisona i sjede}ih garnitura. Tel. 061/803-255. Tel. 061/159-507.

Sena. Tel. 00 387 33 468 . tel. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. Koki}. punica Halima. NEUM.30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. 100m od mora.petak. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. blizu mora. Omba{a. Tel. Podrug. ]oso. PODACE. 12 KM/le`aj. D`enaza }e se obaviti u petak. 00385 21 699-445. 00385 21 761507. svastika Mirzeta sa porodicom. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. 00385 21 699-170. Halilovi}.30 sati na mezarju Vlakovo. D`enaza }e se klanjati u petak. grada~a~ka 126/V. u 38. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . 00385 989305825.30 sati. apartman 2 i 3 krevet. PODACA. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Huremovi}. 036/880-888. parking. novogradnja. Ul. snahe Safija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad . O`alo{}eni: sinovi Salem. Tel. povoljno.22.com OREBI]. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. Hasiba. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. 5m do mora. Mob. IZDAJEM apartmane u Igalu. Hanjali}. Mob. kupatilo. apartmani povoljno. Durgut. Tel. 00388 69656514. kao i ostala brojna rodbina. GRADAC.45 sati. O`alo{}eni: supruga Mirsada. blizina pla`e i {etnice. blizu mora. 00385919542000 i 0038761157790. 036/805-907. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. 036/880-320. 8. 00385 21611523. godine. povoljno. parking osiguran. {ura Uzeir sa porodicom. Spaho. Mehmed i Huso sa porodicama. 00385 20 713-769. Avde Pali}a 343. Hajdarevi}. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. Mob. NEUM. parking. soba ili apartman.010 25684 . Tel. OREBI]. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. Tel. Ul. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Hana i Samija Cuca. blizu mora. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. Bojad`ija. Mob. Tel. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu. Tel. Istog dana u 11. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. Tel. 063/924121. godini. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. klimatizirani apartmani.. Tel.. povoljno. klima. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. NEUM. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje.za ovaj trenutak . Tel. izdajem apartmane. DUBOKA. Mirsada i Kaduna.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.. godine. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. 200m do pla`e. 036/884-135. 41. bra}a Ajdin i Aldin. sa polaskom u 13. 19. vlastiti parking. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. Kara~i}. 00385 91 9749505. Mob. Lepir. 061/537-739. kao i na grobljima {irom BiH. povoljno.4 i 6 osoba. izdajemo sobe i apartmane. Hrvatskih velikana br. Sulejman. MAKARSKA. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. u 14.380 Mob. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. izdajemo apartmane i sobe. 19. izdajem povoljno apartmane. balkon. centar. U subotu. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. Bezdrob. 8. apartmani kod hotela Albatros. Salko. 00385 98 244031. uz more. udaljenost od pla`e 50m. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. 036/ 884-169. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. ro{tilj. ^upar. Buljuba{i}. 061/183-981. parking. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. 20. 036/880-178. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. k}erke Samija Sena.pripremajte se . 036/884-710 i 062/970-364. 061/390-322. amid`e Adil. Tel. kom{ije i prijatelji. Tel. MAKARSKA — centar. izdajem 2 apartmana blizu mora. 00385915406089. augusta 2010. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. te porodice Musi}. NEUM luksuzni apartmani. Deli}. snaha Emina. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. augusta 2010. 062/342-124 i 066/272-876. Muhovi}. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. 20. august 2010. 200m do mora. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. povoljno. 00385 21 699-170. 00385958135010. povoljno. u 75. Karahasanovi}. blizina pla`e. 063/350-149. 063/322271 i 036/884-711. 0038521699199. prizemlje 200 metara od pla`e. Behara i D`ehva sa porodicama. 036/884-676. 00385 91 7984396. {ura Omer sa porodicom. 00385981863337. Pekmez. tik uz more. apartmani sa terasom. Tel. D`anko. 2010. Mob. Mob. pja{}ana pla`a. parking obezbije|en. Salko i Omer. izdajem sobe i apartmane. Tel. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. Tel. tetka Dika sa porodicom. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. 063/405-355. 1992 . Rahima. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. U NEUMU. 00 387 61 191 . 063/327-098. pored lje~ili{ta. parkingom.pripremajte se . Tel. Tel. 0038523384880 i 00385 989790427. vluksic49@gmail. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. @igo. blizu mora. U BRISTU. 20. NEUM novi apartmani uz magistralu. Had`imusi}. 061/141-752. augusta 2010. Kada Vam je najte`e. Tabakovi}. 8. Eganovi}. 066/872-217. brati}i Erman i Ajlin. sinovi Dijanes i Denis. Tel. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. sa uslugama na{e mrtva~nice. Tel. IZDAJEM apartmane u Neumu. 8. NEUM. kuhinjom. godini.. 21. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. 036/880-658. Zabr|e. tetke Alma. ^ustovi}. 063/323-063 i 036/884-055. 036/884-371. dedo Abid.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22. kao i ostala brojna rodbina. kori{tenje ro{tilja. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. apartmani. Duri}. Tel. Tel. zetovi Ejub i Husein Husko. te porodice Ferhatovi}. 061/615-423. mjesto Kor~ula. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. 2010. unu~ad i praunu~ad. 036/844-493. kom{ije i prijatelji. augusta 2010. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. kuhinja. NEUM — Centar. vrlo povoljno.za ovaj trenutak . parking. tetka Miza sa porodicom. Hukara. Plakalo. sobe. Tel. punac Halim. augusta 2010. terasa. Seada. 0038520691493 i 003859974826. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . Mehmedi}. ULCINJ.

Mar~eta. \uderija. amid`i}i. Sari}.pripremajte se . Tatli}. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. 19. bra}a Ramiz. Dangubi}. amid`i~ne. za ovaj trenutak . snaha Nusreta. Lazar. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. Batini}. ing..{.. [e}a. Vukasovi}. Ahmo i Nazif. godine. Ba{i}. 20. Zori}.{. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. Bojan.30 sati. snahe Dilka. 8. kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. Top~agi}. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. u 14. Bav~i} Almir. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. Kurdija. Bav~i} ]amil. Muhi}. Dizdarevi}. 20. Krnji}. godine. O`alo{}eni: supruga Hasna. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i. 20.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. Sulji}. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. august 2010. Pilipovi}. 8. godini. ro|. {ure Uzeir i Salko sa porodicama. Deljkovi}. augusta 2010. augusta 2010. sin \or|e. zetu i tetku Umrla je na{a majka . Nezirevi}. Naza i Mina. 2010. Hukara. Me{i}. K}erke Elvira Hatibovi}. 1924 . Had`ali}. te porodice Rahman. punica Dostinja. Rami}. \or|evi}. kao i ostala brojna rodbina. augusta 2010. sin Elvedin. D`enaza }e se obaviti u petak. brati}i. Duri}. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl. Vidovi}. o`alo{}ene porodice Miki}. Hasnija. Vlakovo 184. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. Jahi}. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. Hatibovi}. Bojad`ija. 1970 . Emil. unu~ad Anis. Brica. kumu. Pecikoza. Begovi}. Radi}. brat Nenad Neno sa porodicom. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. Jahi}. augusta 2010.20. [ain. Meki}.30 sati. ^ustovi}. U{anovi}. gra|. k}erke Elvedina i Sanela. brati~ne. Rade. u 53. Mavri}. kom{ije i prijatelji. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . ujaci Miladin. zetovi Husein i D`evad. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. augusta 2010. Glo|o. Polovina. Tabakovi}. u 63. 8. majka Dragica. Sahrana }e se obaviti u petak. 8. Adis.17. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna. \uliman. Suada i Sedin. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. Fatima. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. Kurtovi}. O`alo{}eni: supruga Marija. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. prijatelju. 2010. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. [andal. Pa{ali}. Andelija. godini. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Le Lovet. Herenda.

EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI]. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . ro|. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}.petak. S ljubavlju i po{tovanjem. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 . ro|.2010. ISABEGOVI] 1987 .2010.o. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010.o. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010.o. BEHIJI MALI^EVI]. ENVERA BARALI]A 2003 .2010. 20.2010. ro|. 001 .o. august 2010. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. SADETI DURADBEGOVI].

Ljumi}. Nermin. He}imovi}. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. S ljubavlju. u 84. praunuci Bernard. prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. Babovi}.Bare. ro|. 2010. 17. pomogli.pripremite se. Fetahagi}. Fra{to. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe. Hasan i Emir. Ku}a `alosti: Ul. Tvoji najmiliji: supruga Danka. za ovaj trenutak . KADRIJA BO@I]. Kadi}. sestri}i i sestri~ne. Dizdarevi}. Ba{i}. sestre D`emila. Sevda i Nermina. Habul. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . godine. Mujezinovi}. godine.20. ^omi}.. S ljubavlju. O`alo{}eni: supruga Meada.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . Prlja~a. D`uma i Pa{ana. Crneta. godine. ro|. godini.30 sati u ku}i `alosti.. godine. ]atovi}. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. D`ano. O`alo{}eni: sin D`evad. Geteova br.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. 21. OV^INA preselila na ahiret u utorak. godini.1983.. sjetom i po{tovanjem. snaha Mirsada. otac.1999. snaha Tanja. augusta 2010. Kurtagi}. brati} Enes. br.. Bali}. sin Dragan. augusta 2010. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . S ljubavlju. u 14. 20. 9/V. 22/II. u nedjelju. Amela. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bajramovi}. unu~ad Almir. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. Borovi}. dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. Ammer i Rijad. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. k}erke ^erima. augusta 2010. ARNAUTOVI] 1938 . 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. Arman. godine. unuka Lena i sestra Gordana. u 83.1989. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. sestra Mina. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug. snahe Sanela i Tanja. 20. te porodice Avdi}. augusta 2010. u 14. Haris. brati}i i brati~ne. 20. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. Alija i Fata. 8.Bare. 18. Hanjali}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. Kurtovi}. Mirza i Almir. Tarik. Tanovi}. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. D`enaza }e se obaviti u petak. otac. 2003 . prijatelji i kom{ije. obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 . Tojaga. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . avgusta 2010. te porodice Hasanagi}. Ov~ina. Hafizovi}. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. 8. jetrva Ziba sa djecom. unuci Adnan. D`ankovi}. avgusta 2010. @igo. sinovi Kerim i Kenan. Maka{. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. pru`ili utjehu. D`enaza }e se obaviti u petak. unuke Sadnela. zetovi Mustafa. Sal}in. Zvizdi} i ostala rodbina. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . 21. sestri~ne i sestri}i. Smaji}. august 2010. Curo. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. Kabil.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Hajdarevi}. Trg ZAVNOBiH-a. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. snaha Emira. Mulabdi}. brati~ne. [ehovi}. Hod`i}. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. Hajri}. Ermin i Benjamin.

godine. po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. [UKO 1920 . Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. 2010. prijateljima. 2004 . sa zahvalno{}u {to smo Te imali. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 .Ciglane. volim Te.1972. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. 8. ku}a bez Tebe prazna je. 8. dede. ro|. 1983 . ljubav prema Tebi vje~na je. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali. 2010. k}erke Lana i @ana. O`alo{}eni: supruga Dragica. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko . `ivot bez Tebe tu`an je. 8. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD.2000. Mnogo mi nedostaje{. MIRKU [ARAC S po{tovanjem. 20. 8. Supruga Angela. oca.20. august 2010. njegovi Marija.petak. svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010.23. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima. 3.2010. ro|. S ljubavlju i velikim po{tovanjem. 1933 . unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . kumovima. 21.21. MILO[ VUKOVOJAC 23. DESA MILJEVI]. TOMI] 20. augusta 2010. 2010. 2. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. Dvadeset drugog avgusta 2010.

transakcijski Kluba evropskih rektora. z. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. 1. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. lista. gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. kasir. akim. VAGA 23. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima.ba. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 . 8.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ. 8. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo. novinara. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. 12. ritam. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. . 3. tito. kvalitetu” (SAD). Sarajevska hronika: 276-901. 3. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA.58 PREDAH petak. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica. no ne}e sve i}i tako lako.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019.22. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju. 2. Bit }ete dobro raspolo`eni. i. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put.22.21. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. . a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. repar. rutava. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. 20. 472-901. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem. 2. u Donjoj Trnovi. okomit. 6. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. 1. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. . . Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. JARAC 23. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu.19. risan. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem.20. . Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. RJE[ENJE: tk. maz. tetanija. .20. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. 11. @eljni zabave i dobrog provoda. hasagić. mapa. modem: 468-018. koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. fax: 461-007. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe.vzs. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. LAV 23. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. RAK 23. parlamenta.22. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. Oslobo|enje je od 1992. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. 4. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). k. fax: 468-090. . tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. . VODOLIJA 22. od go ja dje ce.22. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju. ona. Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. STRIJELAC 23. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. fondacije Alfons Komin (Barselona). inador. e-mail: marketing@oslobodjenje. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. inaditi. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). e. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. Oslobo|enje je 1989. nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Sportska rubrika 276-908.d. nego u timskom radu. 4. 5. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. BIK 21. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. 23. 10. 7. .22. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu. Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. 11. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Iako }ete zbog toga biti nervozni. Oslobo|enje je 1963. nadi. 7. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. inatori. Kultura: 276-906. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. Jelena MILANOVI]. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. DJEVICA 23. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. 10. braku ili djeci. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. a 1976. nari. anadolija. RIBE 20. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji). Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. Edin KREHI]. U ratnoj 1992. . Branko MAJSTOROVI]. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937.22. Faruk BORI]. Skloni ste raznim prehladama i upalama. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. godine progla{eno za {tampu u BiH www. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. avgusta 1943. iv.22. ana. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. fax: 468-054. Potrebni su vam mir i samo}a. BLIZANCI 23. tisa.oslobodjenje. 9. at. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati. august 2010. avenija. imenari. Uprava 234-718.22. 6. nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. 9.ba Tel/fax: 472-899. 12. .. l. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. 5. river. . Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije.

Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. maksimalna dnevna od 26 do 32. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva. Puha}e slab isto~ni vjetar. . Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. Minimalna temperatura od 11 do 20. Na Balkanu prete`no sun~ano. U Sarajevu sun~ano. na jugu do 35 stepeni C.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. isto~ni. maksimalna dnevna 31 stepen C. Vjetar slab. Minimalna temperatura 15. do 37 stepeni C u Atini. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Jet Li.. sinhronizovano. re`ija: Jon Chu. Joseph Gordon-Levitt. po~etak u 20.od devet do 15 sati. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.40 sati. petkom i subotom od 10 do 14 sati. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Cillian Murphy. septembra 2010.T. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler... avgusta 2010. Cliff Cur tis. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.. po~etak u 17. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. akvarela. arheolo{ka i historijska. Jon Hamm. uloge: Alyson Stoner.10. po~etak u 19 i 21. 18. crte`a i keramike.. Samantha Bee. Eric Roberts. Nicola Peltz. Sevani. po~etak u 15. Adam G. septembra. uloge: Jake Gyllenhaal. Cameron Diaz. po~etak u 21 sat. Antonio Banderas. re`ija: Sylvester Stallone.30 i 16. Muzej 1878-1918. uloge: Dev Patel. Gael Garcia Bernal.20 sati. po~etak u 16. 3D. po~etak u 16 i 18. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Ben Kingsley. 20.. otvorena je do 7. Lori Loughlin i Matt Dillon. po~etak u 17.50 sati. Mickey Rourke. Wallace Shawn. subotom od osam do 13 sati.. uloge: Alyson Stoner. Richard Coyle. po~etak u 14. subotom ne radi.50. uloge: Tom Cruise.E. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26.30 sati.30 i 19.. re`ija: M. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . Christopher Egan. Matt Prokop..10. dok vikendom muzej ne radi. akcija. Cameron Diaz. a subotom od 9 do 16. 18. re`ija: Jon Tur teltaub. 20 i 22 sata. uloge: Brendan Fraser. uloge: Noah Ringer.I. PRINC OD PERZIJE avantura. BIHA] triler. uloge: Sylvester Stallone. komedija. Night Shyamalanl. re`ija: Christopher Nolan. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani. 17. a za posjetioce je otvorena svakim danom. otvorena je za posjete do 19. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“. Peter Sarsgaard.. akcioni triler. uloge: Angelina Jolie. godine Murphy. uloge: Leonardo DiCaprio.10. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. Reece Ritchie. Paul Dano. uloge: Leonardo DiCaprio. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. avgusta. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. postavljena je do 3.40 i 21. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a. 20. Brusa bezistan. Sevani. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. re`ija: Phillip Noyce. re`ija: Roger Kumble. ~etvrtkom. 19. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati. uloge: Amanda Seyfried. Davor Tomi}.30 sati. Svrzina ku}a. Chiwetel Ejiofor. sa radovima raznolikih motiva.S..milanovic@ oslobodjenje. avantura.. 20 i 22 sati. spektakl. Ken Watanabe. po~etak u 16. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija. Robin Williams.15 i 22. po~etak u 15 sati.. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura. re`ija: Mike Newell.. Tophen Grace.. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati.A. po~etak u 17 sati...ba. petak. 18. glasovi: Mike Myers. Redgrave. akcija. uloge: Angelina Jolie. po~etak u 13. re`ija: Nimrod Antal. Ken Jeong. triler. MUZEJI akcioni spektakl. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane. plesni spektakl. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija.. plesni spektakl. Izlo`ba }e biti postavljena do 23. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF. re`ija: Gary Winick. Vanja Jovi{i}.30 sati. komedija. Jay Baruchel. Liev Schreiber. Michael Caine. Dick Van Dyke. Monica Belluci. Eddie PISMA JULIJI romansa. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk. 15. Galerija je otvorena za sve posjetioce.45 sati.15 sati.30 i 20. Jay Baruchel.. Instituta. Arnold Schwarzenegger.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija. Gisli Gardarsson. Harry Shum Jr.. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. radnim danima u zgradi Centrale banke.. Maggie Grace.. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Kathy Grif fin. po~etak u 21. Kelly Preston. po~etak u 19. Ken Watanabe. avgusta 2010. skica. re`ija: Phillip Noyce. august 2010.30 i 21. po~etak u 19 i 21. uloge: Angelina Jolie. Brooke Shields..ulja na platnu. Ranko Zidari}. re`ija: Christopher Nolan. Nicola Peltz. re`ija: Walt Becker. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Danny Trejo. Jackson Rathbone. Kristen Schaal. re`ija: Jon Chu.... Steve Toussaint. po~etak u 13. Chiwetel Ejiofor. po~etak u 14. re`ija: Jon Tur teltaub. Harry Shum Jr. Monica Belluci....20 sati. Bruce Willis. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca.. Liev Schreiber. Night Shyamalan.. 16.30 sati.A. Dev Patel.30 i 22. . INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.. Dolph Lundgren. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2. godine. 20 i 22. Marion Cotillard. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18.. akvarela Ismeta Mujezinovi}a.30 sati. Franco Nero. 16.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik.. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. Seth Green. komedija. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. septembra. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati. Pjer Meni~anin.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“.50 sati. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela. Dev Patel. Jason Statham. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH.R. Ronald Pickup. po~etak u 20 sati. uloge: Adrien Brody. Toby Kebbell.. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. Stalna postavka crte`a. uloge: Noah Ringer. po~etak u 21. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. re`ija: Phillip Noyce. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje..30 sati.30 sati. od 8 do 16 sati.20 i 17. re`ija: Mike Mitchell.. Ella Bleu Travolta.. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“. Adam G..30 sati. avantura. `anrova.. uloge: John Travolta. po~etak u 13. Gemma Ar ter ton. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture . 18. etnolo{ka. glasovi: Kre{imir Miki}.20.. misterija. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. Night Shyamalan.30. srijedom. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17. re`ija: James Mangold. Alfred Molina. re`ija: M. Chiwetel Ejiofor. uloge: Nicholas Cage. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. re`ija: M.30 sati. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut. subotom od deset do 15 sati. Liev Schreiber.

10 HRT 1 Libertinac . dok ne sazna da Tomo nije u igri. Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. Rachelle Lefevre. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali .Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi. Vera-Ellen. Frank Sinatra. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji. a novac mo`e da zadr`i. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen. najgoreg zaposlenika u povijesti. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu. James Purefoy.. Chip i Ozzie. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. samo da ga se rije{e. ali Sa{ka otkriva da je okradena. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. Eva S. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. Mía Maestro. Jessica Hecht. Iako je vje{tica spaljena. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare. Tom Sizemore. FILMOVI 17. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i. Ann Miller. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. HIT DANA 23. no ne sje}a se ni~ega. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. Rosa Waissnix. Jenny Mollen 23. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. {to najvi{e mu~i Filipa. august 2010. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry.. Jules Munshin. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga.. 20.on je mra~an. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom.15 NOVA 22. Telly sretne Asha Corrella.. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad.00 MRE@A 20. Charles II. u koju se zaljubi na prvi pogled.. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. 20.45 BHT 20. No. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Dolaze na kolodvor u Rudinama.50 HRT 1 . Beana. Betty Garrett.OSLOBO\ENJE petak.50 FTV Irene je lijepa. 16. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik. kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. Birgit Minichmayr. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. Alfre Woodard. Marlene Steeruwitz. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. Gary Sinise. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. koje bje`e od lugara. tajanstven. "Miss podzemne `eljeznice". Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya.

35 Prljavi poslovi 15. august 2010.40 Ramazanski program 20. TOP 100! 22. sportski program 05. crtani film 10.15 Ramazanska vaktija 19.30 Timmy. serija 13.00 Vrijeme za pam}enje.40 Buba{inter. crtani film 09. showbiz emisija 22.27 Vremenska prognoza 22. 22.50 Sumnja.00 Vox populi 20.15 Ameri~ki ~operi 14.55 Mjesto zlo~ina New York.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. 17.40 Nema problema 16.00 Winx CRTANI FILM 10. zabavna emisija 14. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera.15 Limenko.00 18.40 10.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02. film 00.00 Najbolje godine. epizoda (r) 10.00 [apta~ psima. 83.30 19. igrana serija.50 Dnevnik. crtani film 11.00 Danijela. animirana serija.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.”.00 11.25 Dolina sunca.00 13. kulinarski show 13.45 Odred za ~isto}u.00 Poigravanje umom. zabavna emisija PINK 06.15 Tim galaksi. politi~ki magazin 12.20 Pre`ivljavanje 18. ep.00 Metropolis (r) 13. serija 21. film 01.00 Forum 60 19.00 Ovo je Srbija 16.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok.05 Razglednica: Francuska 10.19 Dnevnik.25 Muzi~ki program 18.ep.00 Gre{ne du{e.00 McLeodove k}eri. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06. 2.45 Sav taj folk: Ma.30 Dnevnik 20.00 Profajler.05 Viza za budu}nost.30 Moja mala kuhinja 17.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere. crtani film 09. strani dokumentarni program (r) 14.11 Moje drage kom{ije.35 Svjetionik ljudske dobrote. 13.15 17.35 Made in Banja Luka 06.00 Ratovi insekata 08.50 U djeli}u sekunde.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.15 Razotkrivanje mitova 19.00 Alo.25 Finansijske novosti 19.00 Vijesti u 7. serija 07. igrana serija.25 Peta brzina 06. crtani film 10. humoristi~na serija 03.00 Nevolje sa bubom 06.00 Pink jubox RTS 10.20 Romansirana botanika 11. program 16.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.00 Ke~eri. film 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine. crtani film 17.00 ^ini.00 Mad Men.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.00 Sen Trope.40 Vjerski kalendar 17.10 Flash Gordon.25 Sarajevo On line 06.00 Dobro jutro.30 Hayatovci na raspustu. jutarnji program 08. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok. film 15.15 Ninja kornja~e FF. serija (r) 15.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.30 Hotel Vavilon.30 Dobro jutro svima. serija.30 Kako to funkcioni{e 10. reality show 15. 2 epizode 23.00 Vijesti 12.00 BHT vijesti 12.00 Gre{ne du{e.10 Alo. muzi~ki program 14.00 Transformacija Marsa 19. info-program 22. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14. film . dokumentarni program 11. dok.00 Slomljeno srce.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Viza za budu}nost.00 Slagalica.00 Sport centar 01.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.45 Mala princeza.50 Vijesti 21. 14.40 Made in Banja Luka 18. serija 09.10 Mu}ke special.25 Vrhunsko graditeljstvo 12. direktan prenos 19.30 ^avka.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.10 Sti`u dolari.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera.00 Vijesti 10.30 17. film 14.40 Dnevnik RTCG 08.00 Info top 18.00 ^ini.10 Playboy Girls. serija 20. serija 12.ep. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06. 35.30 @ivot i standardi (r) 13.00 Sretno doba.30 Ekstremne drvosje~e 16. film 06.30 14.30 Upori{te.00 Dnevnici sa kruzera 12. 35/45 22.00 Grand show 23.00 17.35 Fify.00 [apta~ psima. 2.00 Jutarnji program 09.45 Kriminal u Rusiji.00 Sen Trope.50 Sportissimo 14.00 Martjo{ke. zabavni program 01.30 11.ep.30 Sport 19. epizoda /RP/ 13. serija HALLMARK 07.45 Ples `ivota.30 @ivot je lijep 17. 161/313. serija.40 Made in Banja Luka 13.50 Hotel.00 [apta~ psima 11.10 Skrivena kamera.35 13.10 Tv Bingo show 21.00 Ulovljeni 17.00 23.30 Japanske pri~e. serija 22. serija 05. GEOGRAPHIC 06.35 Tudorovi SERIJA 20.00 Grand show 04.30 Obru~ straha.00 Obru~ straha. crtani film 11. 80. humoristi~ka serija.15 Red Carpet.50 Info top 16.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.30 Dnevnik 20. animirana serija 15.00 Tudorovi.10 Kursad`ije 13. 34/48 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22. serija 18. 82.30 Beogradska hronika 18.40 Seka Aleksi}. serija 16.00 Vijesti 09..40 Razotkrivanje mitova 09.50 American Music Awards. serija (r) 12.55 OBN Info 12.55 U potrazi za zabavom 22.30 09. showbiz emisija 02. 84.45 Pre`ivljavanje 08.00 09. jutarnji program 11. serija 21.55 Kako se pravi 11.00 Sretno doba. crtani film 11. emisija narodne muzike 07. sportski program 03.00 Hotel Vavilon.05 Vijesti 15.10 Ljubav na Menhetnu. humoristi~na serija 00.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.00 Sekunde do katastrofe 18.10 Dolina sunca SERIJA 13.00 Fudge. 2 epizode 22. serija.45 15. serija 15.45 Zvjezdani studio.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11.30 Moje drage kom{ije.10 Kriminal u Rusiji.27 Vremenska prognoza 19.00 Ispuni mi `elju 16. igrana serija.00 Mad Men. 00. kviz 19.00 Fantomski `deravac 14.40 Kako to radi 20.00 Sudija Ejmi.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. 14/23 21. serija 19.55 OBN Info 19.00 Od bisera grana.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10. 71/74 09. najava 21.. film 01.15 Ramazanski program OBN 06.00 Razotkrivanje mitova 21. kviz 21.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta. jutarnji program 09. ep.00 Info top 12. serija. 01.00 Mala princeza. prenos 12. serija 11.30 Potjera.20 Auta po mjeri 13.30 16.10 Dolina sunca. crtani film 19.00 15. 83.05 Znakopis 2 11.45 Vijesti 11. 2 epizode 13.18 Tomica i prijatelji. igrana srija.20 Be Ha Te bebe 15.15 Profajler.25 Winx.25 Mini school 15.10 Strogo povjerljivo. 2 epizode 20.00 Bajkeri s Marsa.00 Advokatova kazna. zabavna emisija 20. crtana serija 10. serija 19.45 Centralni zatvor 16.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.35 Prototipi 10. serija.30 20. program za djecu 19. 7/9 16.50 Dnevnik. 150.25 Sarajevo On line 18. 149.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16. Moja desna ruka. istra`iva~ki program 22. doma}a igrana serija.00 Specijalna jedinica 2.00 16.00 Vijesti 15. epizoda 18.15 Ro|eni divlji.00 Ne{ Brid`is. 13.40 Made in Banja Luka 01. top 100 05.55 Vremenska prognoza 07. serija 18. najava 18. film /RP/ 00. serija 18.00 Ru`i~asto jutro.30 Sarajevo On line 01. 3.10 Brojevi. serija 08.50 Prljavi poslovi 07.00 Aladin. najava 19. serija 09.00 14.15 Vremenska prognoza 18.25 Finansijske novosti 19. serija 23.10 Peta brzina 14. igrana serija.ep.00 Vezane tajnom.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Dobro jutro 09. doma}a igrana serija.15 TV lica.30 Sarajevo On line 13.30 Dnevnik 20. serija 20.00 21.05 Zauvijek susjedi.30 09.00 Ubistvo na Plezent Drajvu. informativna emisija 03. crtana serija 10. film 11.15 Na terapiji.10 Top Shop 12.00 Sudija Ejmi. dokumentarni program 04.05 Visoki napon.00 Ne{ Brid`is.10 Mjesto zlo~ina New York. igrana serija. zabavni program 00. igrana serija.35 Gomboce.40 Ars praktika 12.05 Moja mala kuhinja (r) 13.05 Centralni zatvor 12. serija 13.25 Vrhunsko graditeljstvo 17. serija (r) 10.15 Tajna Ravelovog bolera.35 Sexiest.30 21.00 Hrabri ljudi 23. zabavna emisija 11.00 Dnevnik 17.10 Kako to funkcioni{e 19. serija 09.00 Najbolje godine.30 Trava.40 Ke~eri.55 Vremenska prognoza 12.05 12.20 Evronet 17.25 Top Shop 16. film 23.55 Mumijevi.50 Winx. alo.32 Zauvijek susjedi. igrana serija. epizoda 15.35 Jutarnji program.00 Advokatova kazna.13 Biometeorolo{ka prognoza 18. Kao sav normalan svijet 16. igrana serija.00 Dnevnik 12. dje~iji program 09.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Ramazanski program 04. snimak 00.30 Srpska danas 16.00 Info top 14.00 Vijesti u 7.50 Naruto.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.00 Forum 30 22. serija 15.00 Danijela.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. humoristi~na serija 10.30 22. talijanska serija 17.62 BHT TV PROGRAM FTV 07.20 CSI Miami. igrana serija. 68/124 17.00 Dnevnik 1 12.10 No}na smjena 23.35 Red Carpet. informativni program 17.20 Exkluziv.05 Mumijevi.00 Vijesti 09.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22. 41.15 BHT vijesti 14. igrana serija. epizoda petak.45 Vremenska prognoza 16. 2.35 Proces.ep. serija 17.00 18. kola`ni program 09. film 03.00 Vijesti 11.55 Brojevi. 79.10 Zvjezadi studio 00. film 21. informativna emisija 19.15 BH info 16.30 23. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14. dokumentarni program 21. humoristi~na serija 16. Reprizni program Hayat TV 02. serija 23.30 Na terapiji.30 Lonci i poklopci.00 Fantomski `deravac 09.00 16.00 10.00 Pe~at. serija 14. serija 09. epizoda 17.00 Pono}na trka. ep. serija 21.45 Na{a mala klinika.00 Federacija danas. program za djecu 11.40 Odred za ~isto}u.50 Sportissimo 02. serija 20. 72/74 15.45 Auta po mjeri N. boli me uvo za sve 23.35 Kad tebe ne bude.15 Ljubavna oluja.00 To je prava Raven. 21.15 Mu}ke special. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok.50 Na{a mala klinika. ameri~ka mini serija. epizoda 10.00 Vrhunska otrovnica 16.00 12. emisija (r) TV ATLAS 09. serija 14. animirana serija. crtani film 10. 20.30 12. film DISCOVERY 06.00 Druga prilika. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06.29 Stanje na putevima 19.05 Prototipi 21.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010. alo. 14.55 Petkazanje 23. crtani film 19.30 18.30 Fify.45 Sportissimo 06. program za mlade.00 20.00 Dolina sunca. dokumentarni program 15.

05 Timmy.09 10.30 VOA — Glas Amerike 00. direktno 03. Hrvatska ZABA . serija.25 Posjed merkata 06. serija nastavak 18.petak. crtani film Winx.30 Bundesliga: Hoffenheim .00 VOA — Glas Amerike (r) 11.45 23.25 09.25 10. serija Film Vijesti Frejzer.HSV Hamburg 14. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2.40 Utrka s vremenom 2. serija 12.30 Ski-skokovi. iranski film 11.35 07.00 Muzi~ki program 17.20 Ko {i{a tog psa 17.30 Dnevnik TVSA 19.18 20.00 09.00 10.00 Uljep{aj svoj `ivot 22. film 18.00 08.15 Dnevnik Nove TV 20.serija (r) Skica za portret (r) 08. serija Autoshop magazin Poruka. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.40 08. 2 epizode 16.55 @ivot majmuna 10.13 12. august 2010.30 15.45 Bitange i princeze 2.30 19.10 19.20 Kazanova. live 13.B.30 Vogo{}anska hronika 23.10 20.00 Neobi~ne `ivotinje 06.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala. 82. Slovenija: Slovenija . serija Mubarek ramazan Imam alija.epizoda Najbolje godine. direktno 00. Ptuj.00 01.00 Jedna divlja i luda no}.00 06.45 13.00 Sevdah za dobro jutro 08.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08.30 Dona Barbara..30 14. Eneco Tour 10.00 13. crtani film Fify. serija Paklena no} u Amsterdamu.00 21.Rusija 20. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. serija Sport centar Moje drage kom{ije. 2 epizode 08. (r) 10.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21. 2.00 Kanu. serija (r) Knez i djevojka 3.00 Vijesti TVSA) 10.00 Otvoreni program (r) 02.40 Vrijeme 20.90 sekundi.Irska 18. serija za mlade 18. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1. film 21.00 Tenis..00 21.00 14.30 22.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.50 Policija za `ivotinje 11.epizoda Sretno doba.35 14.00 17. serija (r) 13.10 09..00 Svijet tajni. serija Moje drage kom{ije. Poljska.35 Sarajevsko ve~e.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi. serija (12) 00. serija 16.05 15.Bayern Munich 10.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08. sr.30 Tuzla u`ivo SMS centrala. serija Exit Fest special Lo{e djevojke. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07.20 No}: Zmija 10. Bundesliga 22.40 17. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10..00.30 22. Kanada.15 10.25 09.00 Na tragu prirode 14.45 Cocco Bill.40 09..00 Taina.00 20. serija. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine.50 Za svaku bolest trava raste 18.30 Istina.00 Mra~ne vode. crtani film Winx. nastavak 20. jedna pri~a.30 Auto Shop Magazin (r) 13.40 03. film Svi pravi potezi.10 16. serija (r) 14.45 Policija za `ivotinje 00.00 Bitange iz tr`nog centra. pr.30 13.30 19.00 15.00 Serijski program 12.00 19.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti. Vrata tajne. MRE@A PLUS 09.00 10. serija Portret Iz dana u dan. program (r) 14. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 16.30 00.55 10. film 01.00 23.10 22. crtana serija 08.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.00 13..30 Na tragu prirode (r) 09.30 Ragbi.30 Biciklizam.30 16.20 23. [vajcarska 17.R.05 Timmy.15 14. film 14.02 20.00 00. u`ivo 18.05 13.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08. revijalni program Crno i bijelo.00 22.15 U grad!..40 11. Pe~at u vremenu Frejzer. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije. Poznan.30 Premier League Magazin 01.00 16.50 IN magazin 13.00 Mjesec Koman~a.00 21.00 18.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06. pregled 20.40 Policija za `ivotinje 13.11 20. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.00 13.30 17. crtani film Fify. serija 11.15 10. serija.00 19.05 16. House 2.30 00.30 @ene s broja 13.30 Bundesliga: Hertha Berlin .30 Ramazanski program 20.00 Rugby Super League 17.05 13.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene.55 Dokumentarni program 13. 83.30 Studio 60 na Sunset Stripu.00 Ve~eras.00 19. program 17.00 12.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.00 16.15 12.00 Engleska .00 09. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07.35 10.00 Info blok TV Vogo{}a 12. crtana serija 08..00 Vogo{}anska hronika 18. serija. ameri~ki film (r) TV SLON 16. serija za djecu (r) 10. crtani film Ninja kornja~e FF.00 Info IC.20 Me|u `enama.45 Dobro jutro.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11.00 13.00 18.45 13.05 Utrka s vremenom 1. 2 epizode 07.30 Fudbal. crtana serija (r) 09.00 20.52 Stazama milosti do vje~nosti.40 Dnevnik TVSA (r) 00.15 Mu}ke 5a.00 01.00 Zabranjena ljubav. Bundesliga.02 16. Kanada 14.00 19. ~arobni kontinent: Otoci.40 22.45 Dona Barbara SERIJA 14.30 18. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09.05 20.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi.00 07. 15. 2. dokumentarni film (r) 18. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.30 10. 20. humoristi~na serija (r) 22.10 14. hrvatski dokumentarni film (r) 10.20 Carevo novo odijelo. humoristi~na serija (r) 14. dokumentarna serija (r) 12.30 21. Kanada 12.00 I.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24. serija 15.35 16.30 Mra~ne vode FILM 20. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav.20 Osumnji~eni.I. serija Druga strana ljubavi.02 Koki 10.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16.20 11.00 10. crtani film Winx. Bundesliga 08.00 Vijesti TVSA 11.00 11.00 Tenis.10 16.45 Psi.15 Mu}ke 5a.00 Afrika. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda. film 00.45 Bundesliga: Hertha Berlin . show 02.00 18.00 Fudbal.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.30 08.30 Ski-skokovi.30 20. WTA Montreal. film vrhunske katastrofe.15 Eurogoals 19.00 19.40 Divlja ostrva.40 16.45 Mu}ke 5a.30 20. serija Imam alija. Katalina i Sebastijan.00 23. serija.50 11.40 16.20 17.55 Yu-gi-oh GX.00 01.30 21.00 13. film 22. u`ivo 22.35 Baywatch.00 10.00 17.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci.05 10.00 Najja~i ~ovjek 00.15 12.. dok.00 Dona Barbara.45 11. crtani film Winx. 23.20 04.45 19.00 Bundesliga 15.00 Vijesti TVSA 13.50 Izazovi: Kao riba u vodi.30 Vijesti TVSA 20.00 10.25 U ime ljubavi.00 Speedway. serija O~i du{e.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer.00 22.30 22.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06.15 Velike morske avanture 18.00 14. crtani film Aladin.05 Megakatastrofe.45 Putuju}i veterinar 12. SK (@) Engleska .20 Bumba. mini-serija (12) 23.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22. humoristi~na serija (r) 01. serija 00.00 Samovo ljeto.10 Sve ostaje u porodici.25 Igrani film (r) 16.05 18.40 04.00 17.00 Otka~ena obitelj. serija Mali oglasi. jedna rasa. film 00. cr. WTA Montreal.05 18. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.00 15. Vijesti Frejzer. 2. crtani film Sretno doba.10 Sarajevdisanje.00 19.50 Fifi.B.10 TV vrti}: Brzina (r) 08.00 12.20 15.00 17.10 07.35 10.Bayern Munich SPORT KLUB 06.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07. crtana serija (r) 09.00 22.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4.00 12. humoristi~na serija (r) 01.55 14.49 Vrijeme iftara 19.30 Lete}a ~eljust 2 15.00 20. humoristi~na serija 19.30 14. film Gospodin 3000. dok.50 Divlje i bez cenzure 23.00 23.10 09.00 Otvoreni program.35 101 dalmatinac. Vojens.30 Dnevnik RTV TK (r) 01. dok.15 Dexterov laboratorij.55 12. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav. serija. crtani film (r) 12.15 11.00 17. serija 16.R.35 21.56 20. ramazanski program. film .00 09.05 22.55 Simpsoni 18.00 Borba za kitove 21.00 Stazama milosti do vje~nosti.30 Dobro srce 22. Eneco Tour.50 U ime ljubavi. zabavni program.30 10. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e.30 I. 82.00 Vijesti TVSA 17. dok. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi. 83.40 11.15 23. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr.20 18.00 Sarajevsko jutro (08.10 21. Poljska 17.00 23.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14.55 Policija za `ivotinje 22.11 18.55 [aolinski obra~un.00 TV Justice 22.40 Mu}ke 6a.20 19.epizoda Najbolje godine. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.15 10. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.45 Mu}ke 5b.00 Lokalno je primarno (r) 13.25 10.30 20. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .05 07.45 Ko rano rani.00 11.15 Zaboravljeni.00 17.10 13. serija Moje drage kom{ije.00 20. Poljska.30 Mali pti~ar.00 01. WTA Montreal.00 22.00 18.30 Te{anjska hronika.00 09. 2.35 08. crtani film Aladin. 20.50 18. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija.10 Policija za `ivotinje 20.50 11.00 11.00 01.30 12.00 Najava Premier League 00. serija (r) 16.11 12.00 12. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10. crtani film Ninja kornja~e FF.00 09. Einsiedeln.10 16. Igrana serija Ruska imperija 10/16.25 21. program (r) 13.00 15. dok.epizoda Sretno doba.30 19.30 Biciklizam. serija Hazreti merjem.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20.30 Te{anjska hronika.05 Ljubitelj ajkula 09. informativni program TV Smart 21.20 08.50 02.00 Vitaminix 10.20 U ime ljubavi.00 15.15 Crveni patuljak 7.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.55 Poglavlje 27. film Sretno doba.05 Na prvi pogled.15 14.epizoda Najbolje godine. film 16. ramazanski program 19.20 Bitange i princeze 2.10 10. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4.15 12.50 Istra`iva~i ledenjaka. serija 14.25 Beverly Hills 2. Danska 18.30 00. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218.09.15 12.30 Fudbal. serija. live EUROSPORT 2 07.epizoda TV SA 07. EP 2010.15 12. serija 23.00 12. emisija pod pokroviteljstvom Bean.30 FullTilt Poker 17.15 Ne{to za raju.00 07. serija.15 18.00 04. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21.30 18.15 22. dok. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1. muz. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.35 19.00 12. live.19 14.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20.30 SMS music 19. film 63 TV MOSTAR 09.00 19. humoristi~na serija (r) 21. serija TV Mukabela Hazreti merjem. crtana serija 09.00 14.00 01.10 Bajke iz cijelog svijeta 10. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer .30 Knez i djevojka 3. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.I. crtana serija (r) 08.30 Frej`er. dok.00 00. serija 17. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.90 sekundi. dok.00 Vijesti Nove TV 17. 217.50 Male no}ne pri~e.30 20.00 Ko{arka. ~etvrtfinale 23..00 Plima `ivota.00 SSPCA 14. pr.epizoda Grad. live 19. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo. crtana serija 08.00 16. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer. emisija o povratku (r) 14. humoristi~na serija (r) 00.05 23.00 16.35 Peppa.25 Tenis.05 00.00 Ski-skokovi. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12. film 03. 25/27 23. film 02.35 Vijesti na Drugom 20.00 Glas Amerike RTV USK 08.10 14.00 10. zabavni program 00.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.10 18.00 20. film 23.10 Smrtonosna meduza 19.10 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.30 IN magazin 19.25 19.08 22. serija 10. film Zelena milja.

Dru{tvo za ugro`ene narode . Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em. a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. “Dojavu smo dobili u 15.La`u narod.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. Predmet je predatsuduArnemu. {pekuli{e se. Na sme}u. mart ^ajni~e. ve} 24 me~a! 43. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». . ka`e Sejdo. . S. mo`da i za 24 sata. najvjerovatnije. javila je Srna. zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja.Zdravlje nam ugro`avaju. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. i 1995. poljoprivredu nam ugro`avaju. dru{tva. august 2010. koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju. . datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . mje{tani su zauzeli ~vrst stav. gra|ani. ka`e Jadranko Danilovi}.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“. Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. a vodi se kao nestao. ljudska nepa`nja. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u. Crni vrh. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. A sve do 2005. Sve je ostajalo na obe}anjima. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom. Postupak protivThonaKarremansa. mart. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“. policijske staniceBratunac.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. . Predizborne igre Pokazalo se. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju. A. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. direktor JKP 1. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. prenijeli su sino}holandskimediji. Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. iz sela Crnjica. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . ka`e Radisav Ze~evi}. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} . tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku. . No. djecu nam ugro`avaju. Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. koji se radio kao elektri~ar. MPRI je 1994. . Uzrok po`ara je. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». o~iti su problemi u ^ajni~u. 20.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju. Tako tvrde u JKP 1.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. koja nikada nisu ispunjena. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da. kao ministar odbrane 2003. (A.28 sati. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. truju nas./2004. po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8.43 sati. izjavio je francuskiministar Eric Bessona.) SRBI TU@ILI MPRI . strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a.S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu. stoji u pismu. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. Mi smo za sve ovo sami krivi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful