P. 1
Oslobodjenje 20

Oslobodjenje 20

|Views: 407|Likes:
Published by Alen Dzafic

More info:

Published by: Alen Dzafic on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

odnosno BiH.4 DOGA\AJI petak. Adnana Huski}a. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju".@eljko Kom{i}. ambasador Republike Slovenije. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije. biznisa. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. august 2010. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. kao i ostale dr`ave. Istanbulskoj deklaraciji. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. kazao je ambasador Ocak. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. Naime. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. amba sa dor Pa les ti ne.u decembru 2008. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. Dodikovom strahu od neootomanizma. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . posjeti britanskog premijera Ankari. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. "Povrh toga. i 3. skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH.. Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. septembra Uzvratna posjeta.. To ma{ Szunyog. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. me|unarodna zajednica. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. 20. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. Tako|er. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju". godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2.organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. Beograda i Ankare. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. i Turska posebno. logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. posve je normalno. . kazao nam je Ocak. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}. ali i svjetsku zajednicu.

ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . U bilokojemvremenu to je skupo. Ina~e ne}e. To nisu realne stvari. Na kraju krajeva. Dakle. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. Ne isplati se truditi ikome u BiH. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. sve je to praznapri~a. ne radi za podjelu BiH. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. ne}e trebati ni{ta.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. 30 godina. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. moram otvoreno da ka`em. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. da je ocjenanegativna. BiH su samo Bo{njaci. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. Razvojnebanke itd. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. • Ipak. ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. Ja ne bih.Dobro. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade.BiH je potpuno otvoreno pitanje. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao. ve} ulaganje u budu}nost. naravno. vje{ta~ke dr`ave stitucija. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. Hrvatska i Srbija. Da postoji kr{enje zakona. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. jer praksa ide ispred revizije. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u.OSLOBO\ENJE petak. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. [to se ti~e SNSD-a. a ne interes BiH i neke maglovite. Mi smo u svomprogramu1996. bilo u manjim koli~inama. pa ni SNSD-u. nego svjedo~i o podijeljenosti. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. jer je BiH zemlja raspada. Zar zbog toga ne bi trebali svi. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. Me|unarodni aerodromi su prazni. Opozicija. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. a ne interes BiH i neke maglovite. koja i sama priznaje da je razdrobljena. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture.Pa dobro. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom. kako bi postala dio evropske porodice. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti. Bitno je da je ova vlast. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. Unutar sebe ona je naseobina. Ali. da je autokratska. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. Ne}etrebatini{tauraditi. Mo`ete li to pojasniti? . ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. Dakle. Mi ne bje`imo od revizije. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. jer ju je po~eo graditiTelekom. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. pa i BiH u cjelini. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20. entitetska. Osim toga. a ne interes slu`enja Sarajevu. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. prije svega SNSD-a. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. Posljedice takve politike su ogromne. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. kako je vrijeme prolazilo. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. Ne}etrebatinikakav referendum. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. To je jednanesretnazemlja. nikakve ustavne promjene. Zna~i. P. da ne ka`emdr`avna. Dakle. uklju~uju}i i SNSD. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. optu`ujete i bira~e. da sam na njihovom mjestu. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. Vladineslu`be. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. Tako da se nema {ta tu poja{njavati.Razlazi su krvavi. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. a ne interes unitarne BiH. A interes Beograda je ne{to drugo. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. Prematome. pa su izgubili20 op{tina. august 2010. ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. Dragan ^avi}. popucati. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. Djeca koja su tokom rata imala pet. Sve oko nas je etni~ki~isto. U narednih 10. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. To ba{ i nisu prazne optu`be . BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica. Ni Bo{njacima. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . [to se ti~erevizorskihizvje{taja. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. svako }e oti}i na svoju stranu. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. To je. BiH }e postati sretnija zemlja. to je jasno. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. Pa i primjer Kosova to pokazuje. • Kada to tako ka`ete.S. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. zbog na{eg standarda.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. nema ko i kuda da putuje. to nije dr`ava. To je potpuno nerealna pri~a. 20. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . a ne mo`e da rije{i po`are. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. to je obmanjivanje javnosti. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e. jer smo poslovali preko ra~una. Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. I to je na{ odnos prema BiH. RTV doma. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju.I Srbija i Hrvatska. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . ne mislim da je to bacanje para. vje{ta~ke dr`ave. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. vladina administracija. Prema tome. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. propasti. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. . a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme. Srba nema u pola BiH. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. nije sve to za sud i za zatvor.

Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. smatra Novakovi}. koliko znam. komentar je predsjednika NS-a. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. istakao je Novakovi}. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. dakle. Mom~ilo Novakovi}. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. jer je on jedan najobi~niji folirant". Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. august 2010. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. A. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. za Bojana Baji}a.Finci.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. prema Novakovi}evimrije~ima. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. u PDP-u za sada nemaju odgovor.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. U toku je. NSRS-a. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. O. slu`benih akata.OSLOBO\ENJE petak. mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. objekata. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. Dl. to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. a ne njegovi odbori". rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . to je tek novi trik Milorada Dodika. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. sredstava za rad. izjavio je Boji}. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. NSRS. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. Prema njegovim rije~ima. Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . Kada je u pitanju SDS. Shodno tome. ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. a ko manjina u RS-u. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". S tim u vezi. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. KATANA ovom pitanju. terorizma i korupcije. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. predsjednika Na{e stranke. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. Ipak. na prijedlog Ministarstva sigurnosti. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. . "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. 20. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. rekao je Dodik. opreme. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH". Na dono{enje Pravilnika do 31. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. kazao je Ahmetovi}. . SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. apelacijski postupak. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. kazao je Novakovi}. slu`benih akata. Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH.

prvi put pred odabranim u~enicima Petrom.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. Izvor. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. Interpola. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. do{la je depe{a". jula.Ne znam koji je razlog tomu bio. U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. svake godine na 19. No. juna 1993. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. koji se dogodio 1. Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. O. Ina~e. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". kojom je. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. I izvor Oslobo|enja. portparol Tu`iteljstva BiH. kako bi proslavio Sveto preobra`enje. i to od 4 godine. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. 20. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. kako iz Sarajeva. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. poja{njava Grube{i}. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. E. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. u ranim jutarnjim satima. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. i po Grube{i}evom svjedo~enju.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. obja{njava Grube{i}. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. ina~e. kojem. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. augusta. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. Tada je Hristos. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. u tajnosti. po zahtjevu ICTY-ja. kazao je Ahmetovi}. is ti~e izvor. kako ka`e jevan|eljsko predanje. . KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. "S obzirom na kratko}u vremena. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana. kako se zvani~no tvrdi. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. prema ovom na{em izvoru. august 2010. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. u srijedu. saop{teno je iz Mine. . kako je i ina~e praksa u svijetu. ispri~ao je Higgs. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. misli Grube{i}. u op}ini Livno. Presuda donijeta 19. eto. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. daleko od u{iju i o~iju javnosti. Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja. tako i iz njegove {ire okoline. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . nema govora da bude druga~ije". koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. F. po ~emu ste se ravnali. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". nego }e se obaviti. Prema ranijim oficijelnim najavama. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. u ovom procesu bilo i ranije. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. i kada smo sve okon~ali. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. pruge. kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. jula Da li je to mogu}e. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. izme|u os ta log. Dl. Ta ko se. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. Tu`iteljstva." . Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. ka`e Grube{i}. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija.. SIPA. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. me|utim. govori Boris Grube{i}. Pomenuti sudija je. no. presudu donio 19. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. izru~enje }e samo privremeno odgoditi. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti.petak. . utoliko prije {to se. . ne mogu vjerovati da jesu". Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio.

oko 40 posto mla|ih od 30 godina. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. septembra. Nova ekonomska politika. Ovaj je sindikat protiv {trajka. Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. Socijalna prava i zdravlje. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. volje i znanja. . ali i kako treba paziti s kim se dru`i. . Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. A. Na ime. zivati oko ideje zajedni{tva. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. A. pomo}i Hrvatima u BiH. august 2010. Kultura i razli~itosti. ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. Naime. Procjena javnosti . volju i znanje''. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. Oni trebaju institucionalno. dakle. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. mr`nje i netolerancije". . gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. Josip Peri}. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. Belma Arnautovi}. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. J. ni{ta od toga. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. rekao je Peri}. od ~ega je oko 40 posto `ena. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. institucionalan na~in. budu}i se posao u politici. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. 20. razlog na{eg {trajka. obja{njava Ga~anin. No. na`alost. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. zaklju~io je Peri}.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. dakle. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. koji je i stvorio HDZ 1990. "Pretpostavlja mo da. u subotu 4. Naime. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. op}inska administracija.Nakon 20 godina rada. . Naime. poru~ila je Kosor. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. Evropski i svjetski partner. pak. kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu. kako je saop{teno.8 DOGA\AJI petak. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. odnosno BiH. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. dakle. [e. Novi ustav . jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. nakon poravnanja plata. Podsje}amo. nego upravo suprotno. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je. od sedam do deset sati. Ipak. pet mi nu ta poslije 12 sati. nestrana~ki. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. Tako|er. D. Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH.Pravedna dr`ava. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. kazala je Kosor. pri ~emu se desio i manji incident. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. . hrabrost. kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu. Za sada. izjavio je Veso Vegar. B. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. tra`i jeste isplata zaostalih plata. blokiralo zgradu ovog preduze}a. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. Drugi zahtjev je da. Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. i Sloboda gra|anima. To je. 50 posto visokoobrazovanih. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. sim bo li~no. J. predsjednik [trajka~kog odbora. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. To je. D. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. glasnogovornik HDZ-a 1990. @ene i mu{karci . Tako|er. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. U tom smislu. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. hrabrost. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. navodi se u sporazumu.Na ovaj na~in nam ne poma`e. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine.dobro. ra zlog na {eg {traj ka". a to Borjana Kri{to svakako ima. Mi. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje.

prema njihovim o~ekivanjima. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata.~ak! . S Bo{njacima. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. Perinovi}. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama. smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. koji je smje{ten u Tuzli. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. Usprkos. ako tim ima viziju. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve.000. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. Naime. tvrdi. dobrim dijelom. [to je. jasno je za{to Tu|manu. . nije jedini sa zatvorskim iskustvom. dodao je Ivani}. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e. a u Hercegovini 180. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH.. problem predstavlja administracija. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. Vjerujem. i dalje cure iz Bosne . nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. federalnog fonda. pa . Pulji}. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. Uostalom. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. K. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. Ali. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. Jasno. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. `elio za predsjednika bh. Doktor Emir Kabil.. Vrhovnik je. [tovi{e. jedan vrlo. Danas. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. ponovo u modi u HDZ-u. Nije se.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. vrlo veseo ro|endan. veli. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni. Ima{ pla}u. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera. sto`ernik je. Sve u svemu. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. august 2010. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. na pljesak ih je. ve} dogovorio. da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. dodaje Kabil. Ali. Ipak. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran". pa . "Naime. Vrhovnik je. koju ~ine PDP. Ante Jelavi} je u bjekstvu. Dokazani poznavatelj brojki. u izbornom procesu. a u rodnoj pla}u. kako premijerka. pak. pak. Jo{ smo tu?! No. naime. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. mogu napraviti iskorak. Sve osim.. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a.petak. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. vidjeli smo pro{le godine. No. nije spominjano brojno stanje Hrvata. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. dakle.000 ~lanova. Poglavar je. obi~no pouzdani. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik. 20. koji su tako|er pljeskali.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku. a posebno u postizbornom razdoblju. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. S. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce.000: ukupno. dakako. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. to su etablirani principi kantonalnih fondova. crkveni. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci.Sarajeva posebice. I zbog ~ega su. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. Naime. s kojima su suglasni i oni. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. @elim da poru~im. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. naime. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . tomu. DP i SDS.od 2005. prema podacima CIA. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. Samo nekolikotrenutakapotom. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. popis njegovih prethodnika. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. me|utim. kako premijerka.000. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a. No.300 operacija.kada. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~.iz Podprologa nadomak Vrgorca. Dobro. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. ponovo u modi u HDZ-u. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. me|utim. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . Da nazo~ni ne bi zaboravili. bosanski Hrvati. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". Mate Boban je pokojni. Stjepan Kljui}. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. 18. Na sarajevskom skupu.. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod". op}enito. krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. ali i politi~ki status danas tragi~ni. Uz opasku. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. Jednostavno.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. podsjetio ^ovi} osobno. hrvatsko brojno stanje. . Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. ^elniku SBBa se. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". a preko nje i u Skup{tini FBiH. Hercegovci su kazali povijesno Ne. ina~e. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. kolovoza 1990. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. ali i u cijeloj BiH.~ak! . samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. kazao je Kabil. ponosa na Hrvatsku. Ali. VIJESTI Dobro. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. me|utim. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. prije dvadeset godina.000 glasova. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. direktor Centra. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja. Ali. hrvatska premijerka Jadranka Kosor.300 operacija U Centru za srce BiH. 760. ili. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu.

Bh. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. ZijaDizdarevi}. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. drasti~ne!". drasti~ne!". dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. 2. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. ezani. na demokratizaciji. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. 8. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. Oslobo|enje. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. 18. "Bo{njaci. Ako ni{ta. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. kojatvrdi "i kako su. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. "Joj razlike. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. Paradoksalno. progla{ava se za glavnog tuma~a. ina~e?!". da se tra`i njegov odlazak. 7. ustvari. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. bez sumnje. Visoki predstavnik. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. Bilo je niz prilika. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. 7. a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. a ne raskida taj savez. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove.net. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". kazao je tada kardinal Pulji}. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. pa bio i medij. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. 2. 17. kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. 7. Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. a ne za boljitak BiH. neprihvatljiva je. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. od po~etka jula. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. i 17. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. predstavlja problem tih medija. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe.bez ikakvih posljedica. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. "Da je ba{ tako. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". Me|utim. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. premda imaju li~nu notu. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. dr`ave i mira u njoj. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. ali to nijedovoljno. U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. ali po RS u koji se toliko zaklinju". U dva posljednja dana. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. dr`avu iz regresije. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". Oslobo|enje. 2010. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. i "Stranka straha i smrti". ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. dr`avu i mir u njoj. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije. timeprizivati i rat . komentari i analize. Ekrem TUCAKOVI]. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. M Ali. 8. EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. 10. proizvode dru{tvenu {tetu. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. Ako ni{ta. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". No. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. tvrdiZijaDizdarevi}. Oslobo|enje. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. kineska"kulturnarevolucija". Me|utim. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. 9. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. Oslobo|enje. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . diktatura bilo koga.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. muslimani i tekfirlije". dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. 20. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. I porodica je meta. 11. mahrama. istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". e|utim. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. Oslobo|enje. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. 8. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. 20. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. ^au{eskua u Rumuniji. klevetom. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika.i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. 8. Oslobo|enje. po~etkom 2009. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. dva komentara. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". 8. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. navodno. niti je kakavdokaz za nju ponu|en."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . Vi{e od polovine su osvrti. Ni SDA ni SBiH. Komentari. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. u vezi s tim. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. propisati i {ta }e govoriti. kada se medij koristi neistinom. da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". Ceri}. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. izgleda. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. u ime islama". Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. uprkos sve mu. Oslobo|enje. g.10 KOMENTARI petak. drugi dio". Treba mu. dr`ava nije ustavno. "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. poredbrojnihdrugih podru~ja. reisu-l-ulemaMustafa ef. "Odbrana BiH. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. august 2010. zapravo. 18. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. u Kaljini. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. 2009. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu.

).. kulturni dijalog.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka.. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. august 2010. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja.000. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100.. Naravno. kreirala bi se knowledge based ecoomy. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima. Ono {to je veoma bitno. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. njihovemogu}nosti i kapacitete..000 novoupisanih..000 i 200.. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ . Ve}i prihodi. nauka. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20. a koje sam nabrojao. 20. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e. kultura. tolerancija. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20. vjerskih i kulturolo{kih razlika. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. `eljezni~kog i drugog saobra}aja. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija.000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. kako u administrativnom. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600. do}i }emo do jo{ dodatnih40. laboratorija. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta.. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. prijesvega. posebice iz tzv. Ono {to ohrabruje.petak. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje. otvaranja novih biblioteka.000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. stanjeinfrastrukture.000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu... podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima.000 mladih. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. ukoliko bi inicijativa urodila plodom. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke... me|unarodni odnosi i sl). (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. I bh.000 KM. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. SarajevoBusinessForum (SBF). te preciziralimetode realizacije. kao i stanje u samom gradu. a to su: AmericanUniversity in BiH. i unapre|enjuobrazovnogsistema. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. a univerzitetimogu primiti samo 300. dijaspora bi svoju djecu. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike. ekonomija. obnovi infrastrukture. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu. International Burch University... olak{ativiznire`im za strance.000 stranih stanovnika vi{e. elektrotehnika. posebice iz tzv. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom. Osim toga. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi.000 turista u gradu. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom. turizam. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. nesvrstanih zemalja. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. nesvrstanih zemalja. pove}anjubrojaturista. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20. tako i u finansijskomsmislu.000 studenatasamo1. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative. `eli da se razvija i napreduje? No.000 mladih iz drugih dr`ava. godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo .. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. moglaposlati na studije u Sarajevo. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma.

godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. u srijedu popodne su. Ni{ta ne slute}i.55 sati kada je traktorom bez registracija.^atrnja. D. op{tina Lopare.9 mm. sletio sa puta. Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. P. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza. oko 100 grama baruta. S. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja. Prilikomprovjereovih informacija. petak. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. 17. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. te manja koli~ina metaka kalibra 7. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. august 2010. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. u centru Pala. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. avgusta. Radnici Policijske stanice Pale. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. koje je 16/17. dvijezolje.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. op{tina Gradi{ka. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. D. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. koja `ivi u kom{iluku. ~iji su inicijali S. no ni to nije zaustavilo lopova. tri ru~ne bombe.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. P. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. Margeti} je u utorak. pet trenutnih tromblona. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. Premapodacima iz policije. A. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. J. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. u mjestu Bukovac. Mina MRUD . koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. P. dimna{kolska kutija. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. op. D. Istog dana. jo{ dvijemineMRUD.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. S. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu.a). a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. on im je po~eo prijetiti ubistvom. nedugo iza pono}i. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. ~iji je identitet predo~ila policiji. sav u crnom. A. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. Me|utim. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje. pu{ten. [e. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. na regionalnom putu Nova Topola . augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. iz za sada neutvr|enih razloga. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). iz mjesta Kijevci. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. S. dok je P.. dvije trenutnemine. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti. tako|er iz Tuzle. li{en je slobode. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. S. a kako se nije `elio smiriti. indikator za paljenje inicijalne kapisle. Podsjetimo. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. a jedna lak{e povrije|ena. 20. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. vi{e inicijalnih kapisli. u mjestu Bogovi}i kod Pala. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo. P. re~enoje u Okru`nomsudu. Pola sata ranije. D.. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. njema~kih registarskih oznaka. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. rodom iz sela Puki{. prona{li napu{ten audi karavan. Po~upane su. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. srednjih godina. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. ro|ena 1950. Izme|uostalog. S.62 mm i 7. stalno nastanjen u selu Buzekara. Navodi iz prijave se provjeravaju. Cvije Gruji}a. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. S.

Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. Za to vrijeme. maske. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. kalibra 7.65 milimetara. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima. prekju~eru 17. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. S druge strane. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). Naime. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22.petak. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. Arijana G. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. na Trgu ZAVNOBiH-a. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . oko 10. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi.55 satipo~inila je samoubistvo. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje .bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. Kada su za~uli policijsku sirenu. ro|en u Zenici. i poku{ali da zavaraju policiju. Prema policijskom saop{tenju. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. razbojnici su utr~ali u kladionicu. kalibra 7. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. maske. Jedan je ostao pored vrata. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. Sre}om. u sarajevskom naselju Stup. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta.10 sati pali sa visine od oko osam metara. Kada su za~uli policijsku sirenu. razbojnici su se zbunili. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. radnica se prepala i zbunila. nastanjen u Kiseljaku. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW. Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj. jedan od savjesnih stanara te zgrade.62 milimetra. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju.bijeg. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8. Mustajbegovi}u. konstatovana je fraktura ki~me.65 milimetara. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. U ju nu 2006. koja je napunila 104 godine. D. 20. kre nu la ku}i. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. P. a drugi je u Arijanu G. Minut kasnije. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. Me|utim. na Sarajevo. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. august 2010. P. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. Silve Rizvanbegovi}. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. oba iz Sarajeva. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. Me|utim. D.

ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. Bulevar Kulina bana 30-b. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da.d. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik. do 2. 9. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. 71 000 Sarajevo. D`emala Bijedi}a 185. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. [IFRA OP]INE 091.14 OGLASI petak. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. 2010. uz dokaz o uplati iznosa od 100. 032/691 794.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. 2010. Konator bb.ba . 74 000 Doboj. godine do 14 sati. 8. Alekse [anti}a 4. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. Tel. 032/ 242 342. 20.oslobodjenje. 9. august 2010.Turbe. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . Ul. Konator bb. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. br. Ul. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. Tel. 62/10 od 2. godine od 7 do 15 sati. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. Doboj-Jug-Matuzi}i. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. 2010.: 3383202250044019. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 . godine. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2. do 31. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. 2010. 8. 72 000 Zenica. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik.

u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana.30 sati.00 . Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08.30 sati. istog dana.16. Neradnim danima pozivi se ne primaju. Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja.petak. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati. adresu.16. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona. nedjelja i praznici. istu mo`e prijaviti naredni radni dan. vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime.00 . . Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. pozivom na tel. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. august 2010. Ukoliko se radi o neradnim danima. 20. broj 033 94 33 00. JMBG i kontakt telefon).

Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. Posaonijenimalo jednostavan. a Suvad ‘95. obrazovne. Odrastao je i {kolovao se.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. sli~na cijena je u Njema~koj. ipak. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. mnogoljep{a.000 KM.Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana. hitno je potrebna transplantacija bubrega. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e.000 KM. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. H. ali drugog izlaza nema. meni je va`no da sam uspio. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. Akcija }e biti odr`ana 26. Stid je. U ratu je ona pru`alapomo}. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. ali sad je sve uredu. a sada je pomo} potrebna njoj. Izgra|ena su dva objekta sa 4. lice se izobli~ilo. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. kako ka`e. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. To je previ{e novca za nas. ka`e. kako u ^apljini. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. A. na Samarima. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. Ramo na Vi{evicama ‘92.a Danska je ostala negdje daleko. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006. Otkazali bubrezi . Doktori su mizu. ne osje}an dobro.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. noge su po~ele da mi oti~u. bori se. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. Kako je saop}eno iz te stranke. pri~aponosnoIsmet. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice.no danas je tu. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. Temeljac je postavio. kao izbjeglica. Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis.U Francuskoj to ko{ta oko 75. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. poslovneprostorije. predsjednik Odbora za izgradnju. 37-godi{njoj Gora`danki. . rade}i u bolnici. administrativno-tehni~kesadr`aje. 20. Nema izlaza .Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene. prenosi agencija MINA.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. Kompleks }e imati odgojne. kutubhanu(biblioteku). Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. Tomislav-Gradu. .000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. pri~a Ramiza. Kupresu. pa i radio u toj zemlji. august 2010. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. I otac joj je preminuo nedavno. poput i ostalihkom{ija. demobilisanom borcu.000 kvadratnihmetaraprostora. jer bi svaki.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. Doktore u Sarajevu. odnosno dr`ave. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. Ku}i je. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du. H. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. A. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. ipak.16 BiH petak. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. maja 2008. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. morao sam otvoriti na tu|e ime. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. .kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. dodaje Ismet. posebno u BiH. augusta 2010. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. Glamo~u. da nemam snage.Mu~io sam se sa papirima. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. naglasio je Mario^uljak.000 eura. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. Onda su otkrili{ta je. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. . Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. radi. Lijepa je to zemlja. 7. bori se. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko.

navedene su u donjoj tabeli. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar .19 KM 0.16 KM 0. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. za komercijalne svrhe. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. predstavljena je u donjoj tabeli. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. *** Cijene u koloni 3.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200. Definisane grupe kratkih brojeva. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e.24 KM 0. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .040 KM ▪ 13xx 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e.55 KM po pozivu 1 minut 0.19 KM 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i.48 KM 1 minut 0. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve.19 KM 0.159 KM 0. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0. 20.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva. 1186) 0. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a.040 KM ▪ 15xx 0.040 KM 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0.15 KM 0.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“.19 KM 0.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185.petak.040 KM Napomene: * Grupe 12xx. ▪ Slu`ba informacija TS (1185. kao i korisniku kratkog broja 1417. august 2010. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e. . Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. 1186) 0.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“.

godine OSLOBO\ENJE . august 2010. 20.18 OGLASI petak.

koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. august 2010. Novi Pazar . Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. vedeno je u ovom priop}enju. makar i neizravnim. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom. ni prodati. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. U CrnojGori je u prvimreakcijama. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. navodno. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH.petak. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. a ne oduzimanja metala“ na. uz . „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. istaknuo je. Tako|er. Redom bana Jela~i}a. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. 20. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. prodati. ka`e Srb. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. prenosi Srna. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. me|uostalim. a {to je potpuno neprihvatljivo. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. Gusinju. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. nalazi od 100 do 120 vehabija. Suljevi}. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. povezane sa vehabijama. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. RedomAnte Star~evi}a. . o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. Redomhrvatskogtrolista. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti.Retzlaff i Daniela Saxona. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. dapa~e. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. zastra{ivanjem ili pritiskom. O napadima na strance. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. ni otu|iti. SpomenicomDomovinskograta. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. nema drugog izbora. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena.. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. Sukladno zakonu. ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. prenosepodgori~keVijesti. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. ski predsjednik. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. kako je rekao Josipovi}. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. tvrdi Dan. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. . Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. dnik Josipovi}. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama.. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. navodi podgori~ki list. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. Spomenicom Domovinskezahvalnosti. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije.

august 2010. otvorili vatru. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. 20. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. me|utim. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca.000 eura. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. a prenose agencije. konvoj. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. Pereda (79). ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. javili su mediji. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. prenosi Fena. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. ukradeni od aktivista. i 1935. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - . maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. od ~ega stotine djece. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. pi{e {panski list Publiko. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. zamotani u dnevne novine iz 1933.6 miliona ljudi Oko 4. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. ubijeno je oko 1. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. ta ko|er. uhap{en je u Santa Cruzu. saop{tila je policija. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera.20 SVIJET petak. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi. kada ga je presrela izraelska mornarica. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. prenosi Srna. Cijena Prema pisanju lista. a u njegovom automobilu prona|en je kokain. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. Jo{ u junu italijanski novinar. Bez domova 4. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine.400 Palestinaca. prema zbirnim podacima. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. Izraelski razorni napad na Gazu komisije.000 eura. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. Aktivisti. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. U tom napadaju. ukupna {teta prelazi iznos od 79. a on ih je preprodao. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. zapravo jednom prijatelju. mahom civila. Kosturi. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. godine. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu.5 miliona eura. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. godine. prenosi Reuters. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa.

General Babaker Zebari. pustiti Irak. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. ve}inom`ena i djece. . prilikompovratka sa proslavejednogro|endana. augusta. prenosi Hina. me|u kojima Sarah Palin. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. ubijeno je vi{e od 106. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . usvojen nakon maratonske debate. poginule su ~etiri osobe.000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. kopilot. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. septembra u New Yorku. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije .170.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1. Bush. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56. . ^etvrte brigade Stryker. ogradili su se od njega po tom pitanju. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije.te da 1. augusta. poginulo je. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. i 2007. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. a jedna se vodi kao nestala. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. a proizveden je 1996. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. javile su u ~etvrtakagencije. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku.000 ira~kih civila. u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. dok ih je 37 povrije|eno. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. slu`beno zavr{ava. . Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. ^ak i bliski saradnici Obame. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme.do kraja 2011. Posmatra~i. prenosiagencijaKyodo. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. U nesre}i su poginulipilot. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. prenosi u ~etvrtak Hina. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. stupa na snagu 1. septembra ondje ostati 50. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. Helikopter je. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. “Odgovor je: ne `alim“. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. augusta. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama.000 radnih mjesta. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. in`enjerletenja i oficir za vezu.3 posto do 2020. 20. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. pribli`no400 kilometara od New Delhija. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. koje treba da se zavr{i krajem 2011. januara. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50.petak. klasificirana kao borbena jedinica. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje.400 ameri~kih vojnika.000 do 31. Prema navodima vlade u Taipeiju. premjestit }e se u Afganistan. . me|utim. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. prenio je AP. Helikopter je bio uredno servisiran. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA).000. august 2010. januara 2012. me|u kojima Sarah Palin.

kom plek snim. godinetokomprvedvijegodine realizacije. Ecorus iz Holandije. koji je realizovanpomo}u1. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. ali evo jednostavnogprimjera. naprimjer. a ve}e smo ve} proskenirali. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. Sloveniji i Srbiji. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. do 2013. godine. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. godinu. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu.3 procenta. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. 20. postavljena je nova Uprava. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. Tako je. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. a koji tu robu proizvode. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. a izvezla 20 miliona tona. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. “Sve je to jakokompleksno. . pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. Prema mi{ljenju Evropske komisije. pod kojim se. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. samo 1. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. august 2010.6 posto. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. novi {ef Grupacije. Zahvaljuju}i tom projektu. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. uprkos pove}anom prometu. “U Italiji smo moralirasprodati. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. Sloveniji i Srbiji.22 SVIJET FINANSIJA petak. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. Ruski premijer Vladimir Putin 15. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. a kada je rije~ o kafi. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. godine. nadzor nad takvim ve li kim. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. . udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. Britanci tro{e prosje~no 15. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. a [vajcarci ~ak 23 eura. Nakon {to je 2009. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. prije svega. a bila je ponuda od 50 milijuna. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. osiguranja i dodatnih usluga. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. Osim rada sa firmama na terenu. . Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. naprimjer o zabrani rada djece. Me|utim. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. . Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura.5 milionaeura iz fondova EU. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. kao {to su holdinzi. To je za petinu vi{e nego 2008. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. {to je tri putavi{e nego 2008. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. prenosi Fena. Pored toga. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu. usvo je nih 2002.5 milijardi. Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. No. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima.

20. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 .petak. august 2010.

20. godine OSLOBO\ENJE .24 OGLASI petak. august 2010.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 . 20. august 2010.petak.

Ukupni prihodi .263162 0.Zato {to je u BiH sve vi{e turista . ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}.389519 1. 485.034 55. plan kori{tenja terena.483938 26. {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h).575 73.Tra`eni iznos investicije iznosi 150. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.187 411. a pro{le godine bila je 73. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi. re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010.VI 2010.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama . Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I .te~ajna lista . Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.Zato {to je zimski turizam u usponu .893065 0.463461 1. su iznosili 411. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama. godine.487648 26.955830 1. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine.368313 1.274 72.780942 0. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . uklju~uju}i razvojni plan. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH.51687 BAM2.992 101. TERZI] .207210 1.955830 1.303361 snositi svaka za sebe.826000 0.Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja . U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435. u prvoj polovini 2010. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam.676 273.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva.708122 1.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2. logorovanja i sli~no. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.480228 26. 20. Svi projekti mogu se pogledati na www. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma.375171 1.007 264. poput duge i snje`ne zime.750 metara.785394 0.371742 1. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma.871400 1.Sveobuhvatni master plan. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire.247127 0. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3.776490 0.261850 0.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010. godine. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara. A. KM) I .567864 0.377601 1.758935 0. Travnika i Zenice . Povr{ina op}ine je 242 km2. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni.prihod od prodaje drugima u BiH .704590 1.470797 1.014698 2.053 • Finansiranje .050158 1. 08.079083 0. a 2009.519898 0.6 miliona maraka.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.sarajevobusinessforum.566448 0.VI 2009.206692 1.6 miliona maraka.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine. Istovremeno. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja. a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit.207728 1.017235 2.433 • Osnovne prednosti .prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH . Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva.com.049908 1. me|utim.247746 0.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima. kampovi. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c.624 3.656 80.Potencijalna saobra}ajna povezanost . kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz.078886 0. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH.303 3 . tri miliona maraka. 08.527516 0. kongresni.467129 1.078689 0. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? . Ovdje treba ubrojati i turizam mladih..prihod od prodaje tercijarne rezerve kap. plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438. lovni speleo i druge turizme. 974 435. godine (hilj.262506 0. i usluga.383560 1.565032 0. Povoljni klimatski uvjeti.broj 163 . odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima.4 miliona maraka.012161 2.248365 0.Lokacija .prihod od izvoza elektri~ne energije . poljoprivrede.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji.20. i 7. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske.050033 1.706356 1.866722 1. koja je odr`ana 6.. 2010 = USD1. ostvaren je prihod od 438.955830 1. 2010. ove godine rezultati u tom smislu su slabiji.523707 0. 8. energije i infrastrukture. august 2010.5 miliona. aprila.

m:tel. Hypo Alpe Adria bank. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. UniCredit banka i Violeta). nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. Eronet. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. proizvodi i usluge. Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. Raiffeisen banka. Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. radno okru`enje. Kupresu. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). J. Bosanskom Grahovu i Drvaru. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. je on. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. godinu“ rekao je direktor EPBiH . Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. august 2010.3 posto.petak. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . te pozicija u BiH. odje}a i obu}a. porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. mjestu od 183. komunikacije. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. [irbegovi}. me|utim. Tomislav-Gadu. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. finansijska dostignu}a. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. vizija i vodstvo. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c).7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. dok je za 3. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a). pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. Ma|arska i Albanija (DB4a). da za oko sedam miliona maraka. Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. Klas. godine. dodao je Jerlagi}.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. izvoza te sklapanja poslova. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. javila je Srna. U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. rekreacija. Tako|er. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. BiH je na 116. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. FDS. Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. Bosnalijek. a zna se ko dolazi na kotaciju. emocionalna blizina.1 posto u odnosu na juni ove godine. Sa. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). a slijede je Hrvatska (DB3d). Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. prenosi Fena. Npr. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. . jedan od razloga smanjenja dobiti. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. BH Telecom. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). tr`i{tu. Glamo~u. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. 20. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. saop}eno je iz Valicona. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. a koju izdaje Svjetska banka. namje{taj i poku}stvo.000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu.

Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove............. 6.........00 KM/m2 korisne povr{ine.. a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini......2 ~asa .............. DIREKTOR Muharem Sara~evi}................Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30..................... 8 ~asova .... 4 ~asa ............ demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida............... Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: ............................ Patriotske lige bb 74260 Te{anj...............6 ~asova ...........................1 izvr{ilac . god. 15.........Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida.................................... 20..................... 18...............Prehrambena tehnologija.......... 2..................Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme... 23........................................................................4 ~asa ...................... 2 ~asa ...... 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te................................puna norma ............................ Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam.............. obnovu. 8.....................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole..................................................... 1............2 ~asa .................. 20....................... 13.2 ~asa ................................................. 2..Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja.....................Robe u transportu ......................... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja..........7 ~asova ............ broj 01-23-1194/05 od 16. Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica.. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8.. 2010...................... 2010....................... 1 izvr{ilac Vjeronauka .................18 ~asova ........1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole .............. USLOVI KONKURSA 1........ 2010.......................... godine................ 4.....................1 izvr{ilac Historija ...... II NAKNADA 1..po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30... 17.................. i 48.. 25........ Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3.......4 ~asa ............. godine............... godine Na osnovu ~lana 45............................... 15.... III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1............................... uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit.............. broj 25/3)....................... Prijava na konkurs........Sto~arstvo......puna norma ................. 8............00 KM......... Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: .......1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije............482 m2 x 30................ Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5........... Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15......................... umrlog i nestalog branioca............................................................ 6 ~asova .......... 8................. umrlog..............12 ~asova .. stru~nih saradnika.......................................Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe .............................. 16............. 14......... gra|enje......................Osnovi cestovnog saobra}aja .Poljoprivredna mehanizacija ....1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara .....................1 izvr{ilac .....................................................................1 izvr{ilac Engleski jezik ................. novine FBiH“........ 10 ~asova ......4 ~asa ..................... Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije.........1 izvr{ilac Latinski jezik ........................ tj..........................2 izvr{ioca Njema~ki jezik..... Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9. 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar).......... 10 ~asova ....................1 izvr{ilac Estetika .. 21.................................. nestalog branioca ...1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare.1 izvr{ilac Psihologija .... ~lana 13..... 10.........................................1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost ...............................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik .................... 2010....................................... prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme.... 8................. NE OTVARAJ........................... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1........................................... ing.. Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011........... Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ........................ Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10................................ 2011........................ Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: ............................... 11...............1 izvr{ilac ........ 2......... soba broj 4... Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja............ 8.2 ~asa Saobra}ajna geografija ............................. Fojnica..Poslasti~arstvo...........Vo}arstvo i vinogradarstvo..... a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15.. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica.......... gra|enje.00 KM = 14............1 izvr{ilac ...... 13... 46.2 ~asa .................................................. upisana u DN — 1............. na adresu: Op}ina Fojnica............. 2011..................28 OGLASI petak... 2 ~asa ...................... 28....2 ~asa .....................................Prehrambena mikrobiologija............... 1 izvr{ilac Matematika. broj 5 ili na broj tel........ obnovu...................... godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole........258 m2 K................................................................... Odluke o gra|evinskom zemlji{tu... broj 1793/10 od 6.1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) ........ 1....................... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)......... pod istim uslovima prednost imaju RVI... ............. Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa..Vrtlarstvo. a najdalje do 15............... Dokaz o {kolskoj spremi 2................ gra|enje........460... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. povr{ine 482 m2............ Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati.............4 ~asa ............ 12 ~asova ....................................................... U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a......................... Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda..... 19........ katastar i imovinsko-pravne poslove ........ Datum: 20.....Kuharstvo .2 ~asa ...... Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu......................... 544-362.................. 10 ~asova ..............................4 ~asa .......... 2 ~asa .................................................... Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure.. 2............ 10............. 5.................................... 9.. broj 10-3817758/10 od 18........................... O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom...2 izvr{ioca Informatika .............. godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica....Sto~arstvo sa ishranom.......................... poginulog.......................... 9...................... IV........1 izvr{ilac Pravo . godine..................................................... poginulog............... dipl............................................... broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika...............raspisuje: Broj: 1813 /2010............. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7............................. 18 ~asova ................. 14......... obnovu........1 izvr{ilac Informatika .......Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija ...... 3..... godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica..................................................Uslu`ivanje . Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene.................................... Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta..... godine Za radna mjesta po rednim brojem 3............................................ 29.........puna norma ...1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare..............................6 ~asova -Tehnologija zanimanja ...... Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: .............. Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica........... broj 01-05-185-6/10 od 25.O..... Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4........................ 7....1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare . 8.........................Slu`ba za urbanizam........................ 6............. Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj...........Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ..... 8............ 2010.... 2 ~asa .....puna norma ........1 izvr{ilac Turisti~ka geografija........ odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu....................... prof............................................ 30..........Kontrola kvaliteta.puna norma .......1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke . Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi................k........... 6 ~asova ... 12....puna norma ............. 030/544-361 i na broj tel.................2 ~asa ......... 7.............. Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“... 3..... 3....... Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta............................2 ~asa ........ Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje........odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona....... 2005............................ 11..... 3 ~asa ............. godine......... godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj........... Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti...........................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke .................. POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}...................... Za radno mjesto pod rednim brojem 3. 5................................... i 28.................................. godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1.......................... 24........ 4........ Bosanski jezik i knji`evnost ......6 ~asova ............ katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica............ vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011.....1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ............ Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6.............................. 19........... Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam..............................................................................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara ....................... Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl...................... katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta. 12.~..................1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta ..............................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala ..........446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs.........................2 ~asa ................ ul................puna norma ........................................ 26.. ...........2 ~asa .............. 6......................6 ~asaova...1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj ................... 16....... 2010.......... 22............................. 27........................... august 2010.....Ma{ine i ure|aji ........................ 8.....................

6871 31 29. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.8607 9.11 KM.00 561.67 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a.597. Banja Luka.333 507.23 151.543.d. Promet na kotaciji iznosio je 70.00 98. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.603.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska . Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.00 KM.32 0.12 2. Sarajevo.00 0.63 75.13 KM.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .25 posto).140 40 15 12.10 26.izmirenje ratne stete 4 3.284.94 4.396. Banja Luka (9. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.00 78.396. godine OSLOBO\ENJE 1.67 175.00 84.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER.2611 200 90 2. Banja Luka Bonel a.534 9.40 posto i dostigao cijenu od 0.99 100 1. po prosje~noj cijeni od 0.20 10. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55. Sarajevo. Banja Luka Trznica a.20 1.161 3.6(A) 0.70 84.6 0.83 KM.1 2.00 78.526. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670.62 KM. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. Sarajevo u iznosu od 2. Banja Luka ZIF Zepter fond a.05 27.831.20 26.48 -2. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.461 4.645 31. Trebinje Telekom Srpske a. Kurs ovog fonda iznosio je 3.526.05 posto.d.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192.51 KM.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a.50 98.42 16.70 KM.32 KM.70 84.90 380.00 14.54 0.00 KM.d.06 0.00 207.800.91 KM.20 2.205.00 98. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.48 posto). SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.361. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.20 22.67 -46. od 46.36 % 18.d.petak. trgova- Luka (-2. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.80 $ 0.d.599.000 11.939.389 obveznica.662 670.220 10.03 16.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151.1 10 -7.28 1. Kurs ovog emitenta iznosio je 175.03 3.D.54 0 0.473 0.67 SASX-10 943.36 3.07 7.50 94. {to predstavlja rast cijene za 9.69 10. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.39 FIRS 645.000 dionica. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.581.91 0. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.05 3.08 63. Milici ZTC Banja Vrucica a.599.69 -10 2.00 0.D.00 0.238 vrijednosnih papira.26 0. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.23 $ 0.06 11.62 4.25 -1. cijena Min.660 4.72 2.91 0.10 26. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.446.392.396 9.03 -16. Banja Luka.86 KM. trgovalo se u iznosu od 14. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska .25 $ 0.80 2.00 150.50 94. Teslic Elektrodistribucija a.28 posto.49 32.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19.968.933.25 75.54 0.603.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892.235. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.00 78.467 2. trgovalo se u iznosu od 470.3 3.80 8. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561. Kurs ovog emitenta je iznosio 16. kursa (%) Max.00 21.09 % 434.31 % 4.50 98.003 31 29.38 1.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.D. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .d.264. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.KOTACIJA Boksit a. Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a.d.d.393. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.00 4.d. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.d.70 8. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.30 BIRS 1.7 -1.584.25 75.013 1.135 $ 0. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d. avgust 2010.400.206 2.10 26. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.651.50 94.20 21.000 2.00 84.01 4. Banja Luka.34 36.00 KM. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska .66 0.d.62 351.48 posto.00 0. SARAJEVO ENERGOINVEST D. po prosje~noj cijeni od 3.18 32 31 31 30 3. august 2010.968.625.00 0.35 KM.d.473 0.35 3.72 27.50 10.03 0.000 385 1.344 1. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.489 vrijednosnih papira.35 KM.69 % 2.72 3.00 1.06 63.147 1.36 0 2.545.d.62 2.30 89.25 0 0 -0.590. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a. SARAJEVO 0. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.d. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.635.30 10.98 1.18 32 30.d.d.56 0.54 posto.1 0.26 3. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.3 1.70 10.30 89.58 $ 0.615 26.56 7.74 % 710.27 KM.694 dionice.01 SASX-30 820.26 KM.66 KM. cijena Min.80 KM.558 24.755.473 0.68 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.6 0.206.38 1.18 KM. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.d.695 1. kroz 89 transakcija.02 27.67 175. Kurs ovog emitenta iznosio je 27.450. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska .400.d.04 -0.54 0.06 63.62 KM. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.51 1.00 4.12 0.025.70 84.20 0.10 KM.11 11. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19.00 175.50 KM.00 84.00 15.d. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.62 26.625.00 $ 3.40 % 1. po prosje~noj cijeni od 1. Sarajevo u iznosu od 36.120.848.D.99 -0.38 1.63 KM. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.75 $ 0.90 470. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.10 4.35 % . Banja Luka Republika Srpska . cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .715 3.40 0.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170.459. avgust/kolovoz 2010.27 1. 20.00 KM.434.00 98.18 32 30.46 10.28 KM.30 89.91 0.600 100 2 41 1.86 3.50 98.

pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e.. napomenula je Hercegovac. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. naglasila je Hercegovac. Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. J. ali ne mogu sam predstavljati Vladu. opreme za fiskulturnu salu. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u. kazao nam je premijer Mehmedi}. kazao nam je Cuplov. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}. a vrijednost radova je 219 hiljada S. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo.Ni{tanovo.Insistirao sam na glasanju. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. . op. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. dio Vrbovske 169 . IsmetD`ananovi}.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. kao i obrazovanja.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. 20. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. koje mora ispo{tovati. koja se odnose na nabavku namje{taja. istakao je premijer. . tra`io sam prostora zbog novog zakona. prema ugovoru. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas.. sanirati ulice Adnana @uni}a. Ovo je sramota. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. . saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e.~etiri mjeseca. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Objekt je priklju~en na infrastrukturu . Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. tako|er o~ajne. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma. Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. . Kom{ije iz okolnih ku}a su. a i ubjedljivo su najjeftiniji. napomenuo je Mehmedi}. podsje}amo. ogor~en je D`ananovi}. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. . J. lopti.Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. Zavoda za javno zdravstvo. kazao nam je nedavno Muhudin Planja. koji. Pa neka neko ka`e . telefona. Kako je kazao Mehmedi}. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora.Sarajevo je metropola. klupa. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. ni u Op}inu. E. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta. stolica. Bio sam i u Op}iniNoviGrad.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. Tako }e firma Euroasfalt. sanduka. Zamislite dokle je to do{lo.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran.. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. Trnini}a. novanja iz zdravstva. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. . Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. dodala je Hercegovac. strunja~a. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. Upravo taj vodovod. a). Sportske medicine. maraka. dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. august 2010.. ali kako je istakla Her ce go vac. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e.. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. Medicine rada. upozorava D`ananovi}. osamdesetogodi{njak.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje.Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. napomenuo je ministar obrazovanja. Hu. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa. M. Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja.. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. . pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. . dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u.177. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. . koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D. a sad ih ima 500. H.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a.~ikma. firma ima obaveze prema ugovoru. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. . prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. ogra|ivanje dvori{ta. zna~i ko{eva. Bra}e Be{o. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. a ju~er samo u jutarnjim. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova.

istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada. 15.25. Kiseljak radnim danima u 16.35. . Grada~ac svaki dan u 8.30. 12.10. 13. 8. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata.15 sati.30. Magistrala i Zujevinska.30.30.30 i 15. Konjic 6. Ljubljana 16. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.25.35.30.15 sati. 12.40 i 19.05 i 18. 15.30. 14.39 i 18. Te{anj svaki dan u 7. Nusreta Fazlibegovi}a.30. Bruxselles.30. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici.45 i 21. po izradi projekata. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Plo~e 7.35. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.50 i 18. 12. 17.25. Paris. 10. Beograd 17. 6. Mekote. 11.19 i 20. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata. Visoko radnim danima u 10.30 i 19 sati. Ankona 10.30. Beo grad 11. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja .petak. Kakanj 18.55.20. 6. Zenica svaki dan 6. 15. Budimpe{ta 15. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17. 664-115 Hitna pomo} 124.30. poput Imamovi}evog. august 2010.45. 13. Bosanski Brod svaki dan u 12.30.30 i 22 sata.15 i 19. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati.30 do 9. 11.30 i 18.30 i 15. AVIONI Polasci: Beograd 6.20 i 22.30. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. Pale svaki dan u 7. Forshjam.42 i 21. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti.30. 10.Kod`ina . Kakanj i Visoko svaki dan u 6. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati. Hildesheim. Banja Vru}ica u 15. Cirih 7.30. Mannheim.50 i 13. a radnim danima u 15. 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.37. ionako uvijek posje}eno mjesto. 13. [tutgart i Uhlm. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14.16.18.668-259 Toplane 650-979.30 sati Dobrinja 29. 18.05.30 sati. Makarska svaki dan u 7. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska .30.30.45. 14.30.12. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980. Bijeljina svaki dan u 5 sati.30 sati. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. Kamenja~a.30.30 sati Bjela{nica apartmani 4. 20. Minhen svaki dan u 8.30. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Cirih 11. 13. Zenica 4.30 do 16 Adema Bu~e 3.30. 12. Olovo svaki dan u 5.radnim danima u 7.30 sati.30. 10. te radnim danima u 9.30. Minhen 13. 17.27. 17. 15. 15. 18 i 20 sati. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta. Hrasnica vrelo. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.30. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. 15. Plo~e 10. 122. 11.30 sati. 16. 8. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje. 13. petak i nedjelja u 8 sati. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS . J. Be~ 8. 21 i 22 sata.50.10. vrvi od na{ih sugra|ana. Berku{a mala. 13. Dubrovnik svaki dan u 7. 14.45. 12. subotom u 17 sati. Helsingor utorkom u 12.15. Zagreb 6.30 i 14. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje. 7.30. govori ova slika. Be~ 14. 12. Trebinjska. Hamburg. Velika Kladu{a 15. 14. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor.30 sati.22 i 20. 13. Duizburg. 16. Stari drum. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini.15.25 i 18.58. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. Hanover.Mojmilo do 10. Banja Luka 12. 16. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu. kako su naglasili iz Op}ine. 10 i 21 sat.30. 10.59. Gora`de svaki dan u 8 sati. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava.30 sati. 18. 20 i radnim danima u 9.30. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.05 i 20. 8. 11. a radnim danom u 5. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII). Konjic 7.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva.55. . a radnim danima u 6. S.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati. 15.55. Poljine.30 i 17 sati.30.10 sati. 10. Kakanj 15.30.30 i 19.52. Budimpe{ta 21.45.30 sati. Skadarska 1.30 sati.05. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16. 9.55. Istanbul 8. Pljevlja svaki dan u 16 sati. 10. Biha} svaki dan u 7. Breza svaki dan u 7. ~etvrtkom u 16 sati.15. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje.30.45 i 20.30 sati.30. 9. Ljubljana utorak.55.45.30 i 19. subotom u 17 sati. 16. 16. Essen. Split svaki dan u 10 i 21 sat.30.30. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ. Roga~i}i i Roga~i}i 4. 12.30 sati (preko Tuzle). Den Hag u 8 sati utorkom.45. Trebevi}ka.36.000 033/ 223-366.35. u samom centru grada. 13.45 i 15.30 i 19. 18. Ankona 17. Srebrenica svaki dan u 7. Tako|er.40 sati. 220-435 Kanalizacija 203-059. 17 i 18. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350.35.45. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.45. subotom u 8 sati.30. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1.15 sati. 16.30.45. 14. Br~ko svaki dan u 6. 11.30 sati. 14. Minhen 12.52 i 19. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom. 8. 8. Budimpe{ta 6.30.30.30. Mastricht utorkom. 9. Be~. 13.30. 10.30 do 10 Igman skakaonica.45. 11. Graz svaki dan u 8 sati.30 sati. 12.15 i 17. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.40. 9.a radnim danima u 5.30. Pored finansijskih sredstava. Ora{je svaki dan u 6. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6. Ni{i}i 2 i Nova mahala. 20.30.30 sati. Zagreb 7. 14. Kasindolska 2.15. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK. 15. od 8.30. 15. Frankfurt. M. 14. Plandi{te.30 i 16.30 i 18. Utrecht utorkom u 8.30. Ze ni ca 6.45. Vare{ svaki dan u 8.30.45. Beograd svaki dan u 6 sati. 13.45. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a. Banja Luka 6.30. 13.45. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em. 10. 17. Budimpe{ta 14. Banja Luka svaki dan u 9.45.45. Berlin ~etvrkom u 8. 12.25.30.30. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.30.30. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati.45. Time.40.30. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati.30.30 autoputem. 14. 207-777 Vatrogasci 123.28.15. Beograd 11. Bugojno svaki dan u 10.30. od 8.30.45 i 15. 14. Sanski Most svaki dan u 15. 13. Zagreb svaki dan u 6.15 i 13. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita. a radnim danima u 6. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.15 sati svaki dan. ~etvrtak i nedjelja u 20. 16.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S.45 i 20. AUTOBUSI Antwerpen. 18. 12. Tuzla svaki dan u 5.45. Istanbul 14. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. 16. subotom u 17 sati. Busova~a radnim danima u 10. a radnim danima u 7. 11.15 i 18. 17.20.Ferida Srnje minibuska linija Otoka .30 i 22 sata.30.30. Bijelo Polje utorak.30 sati. a kako su kazali u Op}ini.20. 19 i 22 sata. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ . Skoplje.23. 9. 206-666. 15. 8. septembra bit }e skra}ena. Rennes. petkom u 13. Zvornik svaki dan u 15. 10. Dortmund. Travnik svaki dan u 7. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure. 14. Ljubljana 15.15. Karlsruhe.

Zagreb). u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju. pisma. izabere njih pet u u`i izbor. mrtvi znaju. Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. valjda. pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan. te kao prvu osobu susre}e H.. klapa Narenta iz Mostara.2004. Sakib Pleh.prabake.. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. august 2010. novelistkinja. u Parizu. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. pored toga {to proslavljaju mali jubilej. oktobra 2000. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. Irena Mari}. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima. 20. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. Amra Bo`ovi}. Zagreb). sa svjetovima.Grabi}. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. Goran Vrhunc. Lela Alimanovi}. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. od doga|ajâ. Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH. Me|utim. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e..Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}. na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993.2009. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. vidjet }emo. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. vrijednostima i vremenima. [. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo.2003. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu. Pa i jednog Nemca . maja 1999. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji.Grabi}. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana.2007. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . T. izlo`ene su i fotografije. . Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. Dalila Krasni}. Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. velikana pisane rije~i . njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove.. do 5.. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. godine. ska) .” . Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. socijalnih. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. ove godine je zapjevalo sedam klapa. “Kaja. Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje.2006. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu. bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. vjerskih i politi~kih previranja. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . na kraju 16. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. poreklom Mongole. Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat . profita i saprofita. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. Jasmin Hasanovi}. ratna emigrantica. A.Ku~i (Fraktura.32 KULTURA petak. s pozicije „ugovorene usluge“.“ . tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke.000 KM. \or|e Uzelac. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“. a pred njim je. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH. slijepim osobama. a situacija se nije promijenila ni ovaj put. Stevan Tonti}. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. prona|en u biblioteci . . Pru{~aka. K. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. Marko Ragu`. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. opet. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. u njima dostupnim tehnikama. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. i to doma}a klapa Neum. koliko ih je bilo u konkurenciji. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. tragedijama. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima. Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. sa svojim osniva~em. te klapa Sv. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) . i Bekim Sejranovi} “Nigdje. Ivona Juki}. Unterstadt. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca.dovodi do trauma i nerazumijevanja. a to su Brajevo pismo. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8. st. odlazi na jahanje. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} .2005. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. nakon zavr{etka rata 1999.2008.000 KM. Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu. klapa Signum iz ^apljine. obja{njava Natalija Metelica. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. niotkuda“ (HrvatAn. ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. bake. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot.. Stevan Tonti}. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. godine. Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. On u svom romanu govori finim. naglasio je Durakovi}. o gradu pod opsadom. odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu.Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku.... Zdenko Le{i} i Angela Richter. do 26. rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . Nikola iz Metkovi}a.u [vedskoj.Me{e Selimovi}a.budu}eg ratnog zlo~inca. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. . a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. izdanje i odr`at }e se od 2. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu. septembra u Bugojnu. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. dana{njem Sankt Peterburgu.” . brzo shvata da su ljudi. do 5. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu.100. Beograd). Sarajevo). gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima..Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim.. Sr|an Mr{i}.2002. a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) . mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. (Hrvatska).

20. godine OSLOBO\ENJE . august 2010.34 OGLASI petak.

se bira na puno radno vrijeme.. c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne.... prepis ocjena. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija. 2...4.... odnosno stru~ne oblasti za koju se bira. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3... uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija)... broj 43/08). Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu....1 izvr{ilac 2. diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka... doktora medicinskih nauka.. Kandidat pod ta~kom 1...1 izvr{ilac 2. Aleja Alije Izetbegovi}a 2... kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.nastavnik u sva zvanja.. Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva........ op}ina Gra~anica 1... . ................. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET ..."Uvod u farmaciju" ... Kandidat se bira na puno radno vrijeme."Klini~ka farmacija" .1 izvr{ilac ... treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija. Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No.3......1 izvr{ilac III.. mi{ljenja i sugestija....... a kandidat pod ta~kom 2. experience and resources to help people build a better life........1 izvr{ilac 3.. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica..nastavnik u sva zvanja..nastavnik u sva zvanja .....2..... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu.....1 izvr{ilac 2.... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi.................. podno{enje primjedbi.. phone: 033/563-800. pro-active.......3.. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja......... Kandidat pod ta~kom 3... enjoy challenges.UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo...... analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost.... Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka..ba. op}ina Gra~anica).......... treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo......1.... enthusiastic."Farmaceutska hemija" ........ Pravilima Univerziteta u Sarajevu........ informacija.. 2.. energetic....... 48 Mar{ala Tita Street..1. Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta.nastavnik u sva zvanja... Poslovnika o radu.... sva zvanja .... 2... 71000 Sarajevo.. vr{enje uvida u dokumentaciju. fax: 033/552-330 or at registry@undp.... i 2.. If you are highly motivated. ............ba. poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo..... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.. ............. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu.. a za ta~ku 2... kopija diplome o zavr{enom Fakultetu...... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka.... i 188............4...... Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka ... Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II. izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2...... b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2.... Kandidat pod ta~kom 2.. capable of working independently in a complex environment......... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www... uvjerenje o dr`avljanstvu. a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1. Kandidati pod ta~kom od 2... 20...2.. izvod iz mati~ne knjige ro|enih........ ~lana 2.. Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica...4..... advocating for change and connecting countries to knowledge.... 1. treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo...undp................"Istorija farmacije" . Pravilima Univerziteta u Sarajevu... august 2010...... uvjerenje o dr`avljanstvu...3.... ..."Kontrola lijekova" ..... kopija nau~nih i stru~nih radova.. 10-082 to UNDP Reception. dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo... ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network. Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. ~lanova 186.petak."Metodologija nau~nog rada" 2.........."Imunologija" ..

limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki.8 kilograma. mo`ete uvesti izvjesna pravila. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. Ukoliko radite kancelarijski posao. Usitnite je u blenderu i popijte sok. oni tako|er donose i dosta stresa. u nekim stvarima i neophodni. deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. da im bude sve prijatnije. Koraljnocrvena. trebabitioprezan. To su esencijalnemastikoje se. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. Mrkva je krcatanutrijentima. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. Ali. be` ili tamnocrvene. Me|utim. pa tako i sa ovim. august 2010. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. KOZMETIKA [okirajte jarkim. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. TRENDOVI LJEPOTA. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. bilo da su predebele ili pretanke. Javljanje na telefon. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. dobro promije{ajte. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. a {to se elek tro ni ke ti~e. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. . ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. 20. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. STIL. da razgovaraju u toku ve~ere. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. RECEPT DANA MODA. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. Pijte sok od mrkve Mrkva. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. Dodajte malo bra{na. Ukolikopodignetenoge dok spavate. da ne bude sve na vama. sa svime. mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. Izbjegavajte prevru}e kupke. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. jarkoru`i~asta.

ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. ovo nije kona~na verzija ure|aja. dok je Facebook imao 43. Studiji kao {to su Gameloft. . pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije.3. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti.1 milion. 20. Nokije N9. navodi se u izvje{taju ComScore firme. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. O ovom ure|aju. uklju~uju}i Assassins Creed. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel. {to u~inkovito {tedi bateriju. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. ne znamo gotovo ni{ta. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura. Konami Digital Entertainment. Halo Waypoint. Tako|er. Guitar Hero 5. Video se kodira naprednim H.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. Splinter Cell Conviction. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija. PhotoshopExpress 1. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama.3 miliona posjeta u junu. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. Bejeweled LIVE. Dostupan preko App Store. Google je.264 AVCHD codecima. zajedno sa svim informacijama. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. Zanimljivo. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra. Google je imao 143. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. Tako|er. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela.petak. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. Namco Bandai. august 2010. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. koji je ipak jo{ na nivou glasine. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. Castlevania. Frogger.0 softverupdate ili kasniji.

Emir. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. otprilike u isto vrijeme.Arhipelag Gulag prije no {to je. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . mladosti i `elje za isticanjem. mnogi mladi}i. odli~nog u~enika u {koli. 20. stoje}i u redu pred carinom. nadam se. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. maj petak. vu~e korijene iz rata. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. Bio je uzor svim saborcima. godine. odmora. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. blago re~eno. tenk je ostao u vatri. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima. ovu borbu spominjem samoovla{. Mirze. ipak. naj~uvenije melodije XX stolje}a. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. Kada se . Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. i razbila se. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. nao~it. probijali su tunel s dva kraja. . Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. kao stariji i iskusniji. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). upravo stoga {to se suvi{e nadao. vladinog u~itelja. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. te Tesle. 1989. Nekoliko mjeseci pred tragediju. Jednom zgodom. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. njegova prva supruga. koju Pasternak nije stigao da ~uje. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. Nije ni ~udo {to su poslije rata. koja se sve vi{e {irila. koji su glavu nosili u torbi. nezgodna stranka. O njima }u. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. izrazito jake konstrukcije. ali i mnogoheroja. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. narodnog proroka.38 FELJTON srijeda.vakuum. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. ilegalnim knjigama u koferima turista. To je istina. sna`an i neustra{iv momak. nekoliko minuta kasnije. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. pa se zatim vra}ali u domovinu. Ipak. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . Krupan. On je postao uzor momcima u gradu. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. 5. Na kraju. pored legendarnog Hujke. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. pomo}i mu. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. ~ak i diplomata. vrije|anja i psovki. Ovogaputa. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. Tog proljetnog dana oko 12 sati. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. me|utim. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. kako se zvala Emirova supruga. u osnovi pristojan momak. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. Samizdat i Tamizdat. ali svojom sadr`inom. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. u prvom redu borci. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici.zabranjene knjige. Imali su preksasnog sina. budu konfiskovali. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. a kada bi i navratio. U vrijeme rata imao je 24 godine. Arifa. ljepu{kast momak. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. Medutim. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. A {teta. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. ali merhametli du{e. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. Nastojali su ga odobrovoljiti. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. Nakon tragedije. august 2010. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. da mu se na|e pri ruci. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. izme|u njih do{lo do udaljavanja. konce izvuko{e kao nepotrebne. i o~ito ga je iskreno voljela. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. ugledu i njegovoj dobroti. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. su suvi{e skloni blagodarnosti. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. mada je bio osrednjeg rasta. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. godine. brinula se o Emiru kao o djetetu. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. Me|utim. Na nesre}u. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. advokat. godine. izgurati njegova kolica na cestu. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. uvijek bi prvi popu{tao. nije igrao na kartu pobjede. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. kroz masivnu cenzuru. ~lanova zvani~nih delegacija. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. 1972. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. Kroz tu rupu. ako se ne varam. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. napisana 1961. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. Ima u romanu i slabosti. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. Po{to je izgubila upravljanje. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. nao~igled svih. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. Bio je nemirnog duha. objavljen iste godine. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. Prijeke naravi. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu.

august 2010. ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. i u najte`a vremena.. ali u njemu. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8. osim muzike. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. \uru Jak{i}a. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. povezivalo jo{ ne{to.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. na vratima pojavila Vi{nja. stigav{iovamo. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. lijan pje Salva re do. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. ulazili u Dnjepar. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72). nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19.krapunabliprosrpskavisuji. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. koji je iz Beograda poletio ka Malti. 1999. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. kao njegovi savremenici. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. Sjetite se. ponekad.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. pogi lo je u tjeli 1944. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. Bio je sudski pripravnik (1967-69). (“Vode i zemlje“. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u. maja 1991. U bolnici u Minsteru. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . premijer Indije od 1984. Za razliku od dramskih pozori{ta. a ne ikonama. “Filozofija mitologije“.Nablikalama. po Staljinovom nalogu. i ponovo premijer 1922-1924. koliko njegova osobena religioznost. na{ao. advokat. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. s palcima zadjenutim za prsluk. Dodu{e. @elio je da {to prije do|e pred sud.kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader. ko je 1872. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. “Filozofija i religija“). sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. ve}e i od nje same. NA DANA[NJI DAN Aljaska List..ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja. da mu dodapi{tolj. i 19261929. a ispoljavala se njegova. a potom `estok protivnik. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. Semir se povla~ionazadprematoaletu. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. . Emir Londra je bio. Bogu hvala.Prestao damjepislist “Danica“. po mogu}nosti.. A bio sam sibirski mom~i}. sudija“ je autobiografskog karaktera. Jurij Lari postaje Bog. Jovan Skerli} 1877. koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. sjekire i lopate.Rusketi1994. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire. Betoven. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. avgusta. Sada je u penziji. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir. Francuske aka mije uka. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. Naravno. kada je izgubio na izborima. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. op}ina Stolac. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. hi izbjeglica napus le su vni grad je.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. Grig. Mehmed [ator je ro|en 1940. niti polako kora~ali va`ni Staljini. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. ulazili u bazen konzervatorijske muzike.. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse.OSLOBO\ENJE petak. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. tvo je plani- 1741. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. 1920. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. Cajkovski. sretali osobeni vjernici. podlegao je ranama narednog dana. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. Sedamdesetih godina 20. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. Ubijen je 21. Emirovasupruga. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. ali ne i sa njegovim djelom. Lara Juriju postaje Bog. 20. Emir je naredio svom prijateljuHasi. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. ali `eljno. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. 1977-83). postojestraniceremekdjela. ili Jurija @ivaga. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. zato se njegov vijek i raspao . Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. Prhvatio sam se odbrane. Jovana Jovanovi}a Zmaja.. bezuslovno. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. tom pozornicom nisu se.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. a za kasnije }emo vidjeti. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. kao {to su stari Slaveni. Rat u 1996. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. boja`ljivo smo. ~iji su prsti izgubili elasti~nost. 1854. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini.SAD lanI”raleMars. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. da se izdigne do visine njegovog duha. blago re~eno. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940.Kvazimo1959. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu. testere. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti.U ParizudartiSa{a1967. ~lan 1860. Nekad je Pasternak. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju. jer me na to tjerao advokatski kodeks.000 metara.manNovomniSajidu. do novembra 1989. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. Mocart. gdje su se. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. u atentatu tokom predizborne kampanje. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. godine. “Da i ti“. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. odlu~an da se preda. dobi 1994. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog. Lazu Kosti}a. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom. republika nost od 1991. jedan od Okto ske volucije. 1975. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. godine. ksan neka pot1983. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. dr`a en predsjednik Fran od 1913. ina~e uro|ena. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. Neznabo{ci. dje~aka na maj~inoj sahrani. od februara 1860. kru`io nad gradom oko tri sata.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. u vrijemeprekr{tavanja.Balti~ka SSSR-a. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“). umrla je Raisa Gorba~ov. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. pile. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost). a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. tri puta se~no {tampan u 39 blju. Emir je pozvao policiju. Trocki. koje je. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. a kada je ispraznioredenikpu{ke. nestrpljivost.UbisznatrekaoluLavTrocki. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. jula 1966). Ran vi} je do Brionskog plenuma (1.* . okrenuta ljudima. godine FELJTON nastog kumira.od zavisti. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. 1988. ris euka “@ivot nije san”).Jakova Ignjatovi}a.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. na primjer. i 20. jednostavnomnaracijom. godine u Lokvama. kada je smijenjen sa svih funkcija. {to prije napusti zatvorsku }eliju..jetzv. nezgodna stranka. koliko ih ukupno ima na svijetu. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. tako|e lagali. To se ponavljalodanima. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare.

radi na izradi programa.na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera. .: +387 37 471 088. 3. III. dipl. .1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi . vodovod.. 2. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne...najmanje 1 godina radnog sta`a u struci . a u vezi sa ~lanom 108.1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108. august 2010.. . + 387 37 471 120.. . Ustava Bosne i Hercegovine.da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta.. ukoliko budu primljeni.da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca..40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak... i 23. ~lana 43. elektri~arske..radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije.VI stepen gra|evinski smjer . 7.izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca).u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti. stav 6.odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta. {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57... godine Obra|iva~: Sead Gorinjac.. 2.. . Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika.. projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina.NE OTVARAJ Bosanska Krupa. .vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade . 6 ~asova nastavne norme sedmi~no . . . . Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. . 3 ~asa nastavne norme sedmi~no . + 387 37 473 263 www... .... Napomena: 1. . V... . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". broj 4/09.. tel.com.. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH. . Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva.KV. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01.. 77 240 Bosanska Krupa. da je punoljetna osoba. .... Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I.priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica. 7/09. Potrebni dokumenti: ..da nije stariji od 25 godina `ivota. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje. 5/09.. odnosno BiH. Nastavnik razredne nastave . Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca.da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1...... broj 49/05).dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture.radi na izradi programa..vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“.u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture. 5/09.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine.. odnosno u Bosni i Hercegovini. ... .NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. dipl. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. . broj 4/09.. 2010. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31.. . stav 2...opcinabosanskakrupa.Vatrogasac operativac-voza~ ... .. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: . kemijske... br.ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu). .priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade..prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika..2 (dva) izvr{ioca II. 16. Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci. Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture. 70 230 Bugojno. 2010.net.. ecc.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4... Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje. .polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): .. 20..polo`en stru~ni ispit .u~estvuje u izradi. i 30. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa.dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije. .. du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa". . 5. ...polo`en voza~ki ispit C1 kategorije. godine Na osnovu ~lanova 23..izvod iz mati~ne knjige ro|enih. .. .. .u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture. Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: .ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. 16. . gra|evinske. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: .uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)..diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija)...diploma o stru~noj spremi. .radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete.uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak..radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20.ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole.1 izvr{ilac Nastavnik geografije.. . deratizacija. da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 8. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24.. . Statuta {kole. ustava Bosne i Hercegovine. 5 ~asova nastavne norme sedmi~no ..za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku. 7/09..da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji..prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture... 10/09 i 12/10).9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010. metalske. e-mail: opcina_bkrupa@bih.dokaz o radnom sta`u..... na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje.. 8. . Zakona o osnovnoj {koli (Sl. godinu.... pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova..uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom.1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja.... . briga o `ivotinjama lutalicama.neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova.. 8. uklanjanje valioni~kog otpada).. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09). Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“.da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16..1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: . da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1..da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.. 2010. Posebni uslovi: ... godine. Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce.. odnosno u Bosni i Hercegovini. pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova . 2. 2011. . a u oblasti komunalne infrastrukture.. . novine SBK/KSB. . . .1 izvr{ilac Nastavnik informatike.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. . .V[S .. 11/01 i 17/04) i ~lana 79. 4. godine 1.. implementaciji. Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" ..da je punoljetan.. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta. oborinske vode). 9/09. . kao i neblagovremene ne}e se razmatrati..da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. +387 37 471 089.

20. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 .petak. august 2010.

. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. s obzirom na to da se to o~ekuje od njih.Usora. to su: Jedinstvo . Voljom `rijeba u 1. Naime. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. Na ime. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0.SA[K Na pre dak.FK @eljezni~ar. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto.Sloga (Uskoplje) 0:6. ^oli} je. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. ili J. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. VISOKO: Bosna . Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. GO RA@DE: Gora`de . Tamo je nastupao za Chur 97. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. “To je veliko priznanje za moj rad.@eljezni~ar. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. ve} {ta }e biti.” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga.Biser i VOJKOVI]I: Famos . Uostalom. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. FC Martigny. ka`e Petkovi}. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. FC Sion. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. Sp. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. Ubrzo nakon toga. 21.. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. LIGATA pak Evropa ligi.. Naime. Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima. Branitelj. Li. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. imamo prednost od jednog gola razlike. J.Vitez. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. koji se poslije vadio da je umjetna trava. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. a karijeru je zavr{io u Locarnu. koji se trenutno oporavlja od povrede. Sloga. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. a uz to je i sjajan igra~. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. Zato su. Uostalom. nije bitno {ta je bilo.42 SPORT petak.Kiseljak. JAJCE: Maestral 95 . menad`er {vicarskog Young Boysa. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2. august 2010. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}.Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. RODO^: Branitelj . igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka. prije svega. i 22. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. FO^A: Sutjes ka . “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. S. Me|utim. kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. igrom. a pobijedili smo i Engleze. 20. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham. ali i 3:2 je solidna prednost. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. spu ta la nje go ve igra~e.Biha}. Sp. Omladinac .. gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011. a Senad Luli}. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em.Mionica. ko. AC Belinzonu. ali i 3:2 je solidna prednost. Prvenstvo po~inje ovog vikenda. nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. Istina. tvrdi Pet ko vi}. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. kada su ga svi pre`alili. Vitez. Petkovi}. podsjetimo. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. Unis te pobjednik susreta Bosna . prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku.@ep~e.Grude 4:0. na kojoj [vicarci igra ju. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju. S. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. mo`emo pro}i dalje.. avgusta. BUGOJNO: Iskra . Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. nego on. Istina. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave.

a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. nije ta~na. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. Osim utakmica Premijer lige. godine. koje nismo realizovali“. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse.. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. pa do telefonskih poziva. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. koji je i u drugom kolu. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. Za sve.petak. postoje dokazi. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. Travnik. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. Na pitanje. pogodio protivni~ku mre`u. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. Prvi je ve} u subotu. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. ali i zbog dobre igre. umjesto sedam dana ranije. godine. august 2010. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. no mi idemo po pobjedu. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. 20. kada su na{i klubovi u pitanju. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. . Tako|er. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. A.. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. s obzirom na to da na{a zemlja. ipak. D. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. jo{ nije stigla na red. zbog sumnji za namje{tanje. “O~ekujem tvrd me~. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. Zaista smo igrali dobro. dokazuje suprotno. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. ba{ poput onog pro{losezonskog. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. kada je na Tu{nju gostovao Travnik. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. te igra~a. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. Z. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. pod sumnjom. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. augusta. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. Slu`ba za informisanje UEFA. jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. koja se vodi jo{ od 2007. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. kako nam tvrdi na{ izvor. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. Slavija. Tako. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. te SIPA. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. Istraga od 2007. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. @eljo je dobar protivnik. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu.. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. potvrdili da istraga postoji. dakle. No. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. [e. J. igrane2009. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . Atmosfera je pozitivna. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. Samir Duro. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. R. Na kraju. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. Mi. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. Naime. navodno. . veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. po~ev od bankovnih transakcija. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. te jo{ neki klubovi. defanzivac Slobode. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo.

koji je podnio ostavku. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. Rival je Zrinjski. Travnik 13. Slavija 5. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. Z. august 2010. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. Borac 9. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. Ipak. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. Uz Muharemovi}a. Sarajevo 3. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. “Dogovorili smo saradnju. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. [iroki B. Osim Muharemovi}a. Mogu biti zadovoljan uslovima. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. . Vele` 8.44 SPORT petak. nosio Bayernov dres. Sloboda 14. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. “Budu}nost nam je nepoznanica. a ^elik jednu. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. kolo d:p-g bod 1. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. da bi od 1998. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva. Rudar 2. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. no Transfermarkt. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . do 2007. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. mogao bi mu biti interesantan. koja }e odmornija u}i u duel“. Olimpik 7. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. Budu}nost 15. godine u HSV-u. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. Zvijezda 6. Leotar 16. je Bjelica. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. 20. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. koji u 4. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. ^elik 10. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. @eljezni~ar 4. Imali smo sre}e koja prati hrabre. Zrinjski 11. 12. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. a prema njegovim rije~ima. Biv{i bh. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. mislim da je pristup bio pravi. dok Asmir Sulji}. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. ~etiri DFBPokala. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. izjavio je Vare{anovi}. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Z. rekao je Bjelica. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. Imamo mnogo posla.

Ekipa koja je eliminisala bh. 66. “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici. Ballack 90pen). . Paris S. LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. Utaka 78 . stru~njak Vahid Halilhod`i}. Getafe . uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. Dundee United .Anderlecht 2:2. 41. a oba pogotka postigao je Rukavina. Lausanne .” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon . CSKA Moskva . Vaslui . ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. pre {ao je dnog igra~a. poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti.APOEL 1:0. slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea. 83. Galatasaray . ali je pohvalio igru tima. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. ali ne i rezultatom. . na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. Gyor . Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove.AEK 0:1. „S obzirom da je gostovanje.Kopenhagen 2:1.Lille0:0.Manchester City 0:1 (Balotelli 72). Laczko 33).“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi.Utrecht 2:0 (Juarez 19. Young Boys . pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1.@ilina 0:2. Alkmaar . oni su fi- .Bonucci 15. Slovan Bratislava. rovnapada~ClaudioPizarro.Sevilla 1:0. Ali. Sparta Prag . 74). Brklja~a 78.Sampdoria 3:1. Rapid .Tavriya 3:0 (Kadlec 1.Aktobe 2:0. Bayer L. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom.[erif 1:0. 29). Timisoara . Debrecen .Trabzonspor 1:0 (Babel 45). Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i. ali ne}emo kalkulisati. na{eg Zlatana Muslimovi}a. koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. To{i}48. Ipak. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree. augusta. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. koji je susret presjedio na klupi. Hoarau 60). a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo.Porto 0:3. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir . no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje.Stuttgart0:1 (Harnik 88). Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel .Karpaty Lviv 2:2.Maritimo 3:0. Club Brugge . Omonia. U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . ali smo im parirali.000 gledalaca na Poljudu. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. Rosenborg . Hajduk .Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 . minuta). sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka. koja je povela u ~etvrtoj minuti.Hateley 90).Hapoel Tel Aviv 2:3. dok je PAOK.petak. Sturm Graz . pa su stigli golovi. Dinamo Kijev . koja je prva sti gla u vod stvo. Steaua - Grasshoppers 1:0. ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola. internacionalci. Mi smo dali tri gola. minuta. Red Bull . Kada su u pitanju ostali bh. BATE Borisov . a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde. koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0. Amauri 90) cena. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret. a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. august 2010. ali nas je njihov drugi sasjekao. ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0).Motherwell 2:1 (Sørensen 31. a bilo je nerije{eno. Celtic . koji je na terenu proveo 60.Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3. Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0.Levski Sofia 0:0. Sturm.Dinamo 0:2 (Rukavina 20. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0. Braga .Din.Lokomotiv Moskva 1:1. Napoli . Barrios 21.Fenerbahce 1:0. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree.Anorthosis 4:0 (Doumbia13.Lech 0:1 (Arboleda 5). zi~ki ja~i. a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82. 20. Zenit. internacionalaca 45 H aj duk je pred 35. OB Odense .Bannan 12).G. Palermo . Feyenoord .Elfsborg 1:0. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. Revan{i su na rasporedu 24. godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre.Frunza 4).Gent 1:0 (Fer 78).PSV 1:0. Odli~na utakmica. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A.Karabakh 4:0 (Kagawa 13. poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. Elvira Rahimi}a. na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. PAOK . J.MetalistKharkiv 0:1.Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 . Ibri~i}. A. R. svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom. Genk . Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel. rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova. Samaras 34). o~ekivali smo i tre}i gol. Partizan . Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako.TNS 3:0.Tottenham3:2. u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa. uzeo je lop tu na cen tru. prava evropska. i 25.Auxerre1:0. bilo bi druga~ije. Werder . 28). internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}. Liverpool . Minsk 2:1. Anderlecht je favorit. za kojeg je na klupi debitovao bh. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. Z. Borussia Dortmund . Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat. mogli smo. Dnipro . Dinamo.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo. i 25. odli~nu partiju pri`ili su i bh. {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. 20.Litex 2:0 (Coulibaly 22.Ajax 1:1. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. .Maribor 3:0. ^op 85 . posebno po lijevoj strani. dok je CSKA. pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. AIK Stockholm. CSKA Sofija. Osim Ibri~i}a. Imali smo 2:1.

6:7(5). Murray (4) – Chardy 6:3. Safina – Petrova (18) 7:5. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. predaja Isnera. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. odnosno nedjelju Bh. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. polufinalnog dvoboja. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. U subotu. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. 7:5. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. 6:2. 6:7(3). Tako|er. predaja Istomina. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). 6:4. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. Federer (3) – Istomin 5:2. koji je rangiran na 18. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. i oba puta je pora`en. {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. 4:6. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. bila je to \okovi}eva 100.46 SPORT petak. \okovi} (2) – Troicki 6:3. Trenutno je rangiran na 478. Ostali bh. 6:2). Ipak. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). 7:6(4). 6:7(5). bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. sigurno je najbolji teniser na turniru. 6:4. 20. Nakon {to je u 1. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. do 28. 7:5. Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. Novak \okovi} i Andy Murray. 7:5. 7:6(4). sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. odnosno nedjelju. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. Kako bih 2011. Lo{e sam u{ao u me~. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. kolu je bila bolja od 18. {to se na kraju osvetilo. 6:4. augusta na stadionu Kamberovi}a polje. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . bio i na 321. po red D`umhura. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. 4:6. O. te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. Prvog dana. Roger Federer. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. 6:4. 6:3. Lo{e sam u{ao u me~. 4:6. Mi. bila {to bolja. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. august 2010. Sude}i prema njegovoj igri. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. sigurno je najbolji teniser na turniru. Protiv tek 101. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. u 2. kazao je Vare{anovi}. Litvanija i Bosna i Hercegovina. mjesto ITF liste. Prejak protivnik Usporedbe radi. 6:4. nositeljice. 25. ne smijem ni{ta riskirati“. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. 28. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). mjesto. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. 6:4. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. igra~ svijeta. poru~ila je Henin. {to se na kraju osvetilo. a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. 6:2. Zanimljivo. pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. Milica Savi} (d`udo). a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. 6:2. opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. 6:3. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). Fish – Verdasco (8) 7:6(1). Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Nalbandian – Isner 4:5. Fish je trenutno 36. To zna~i da moram biti strpljiva. poziciji. 6:3. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. dodao je D`umhur. kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. Sude}i prema njegovoj igri. 7:5. u srijedu. Schiavone (6) – Makarova 6:4. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. Benneteau – Wawrinka 6:4. Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). 7:5. ali za oporavak }e trebati vremena. da dan ne pro|e bez iznena|enja. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. 6:2. . a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). . 6:4. 6:4. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. prvog dana takmi~enja. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. Söderling (5) – Hewitt 4:6. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). 6:3. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. D. Bh. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva.

Dodu{e. Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo.. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . Velika Britanija 2. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak.petak. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18..29. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. ko{arka{i po~nu pobje|ivati. bek na{e reprezentacije. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. Uz pristup kao u prvoj utakmici. Ma|arska 5. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. august 2010. mart 2010. Gorana Ikoni}a. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije. Makedonija 3. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. Utakmica po~inje u 19 sati. 20. osim {to smo izgubili. Borba za bara` No. septembra. M. presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. godinu. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. jer jo{ imamo za {ta da se borimo. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. . I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. DAJI] . K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje.).com trenirati prije sedam godina. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. Sa{u Vasiljevi}a. tanka klupa. a bara` smatra imperativom. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. jedne od najtalentovanijih bh. Ukrajina 4. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. a da se i ostali rezultati poklope. i 19. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. M. Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. . realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. M. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. Ipak. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. Ako ostanemo na okupu. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije.. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti.Makedonija (19:00) 1. na{e neiskustvo.BiH (19:00) Ma|arska . a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. za razliku od prethodne dvije utakmice. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. Elmedina Kikanovi}a. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. Me|utim. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. a to je bara`. posebno na svom terenu. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. uz uslov da bh. no {ta je tu je.. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). Skupili smo 12 igra~ica. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina . juni 1992. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. “Po~eli smo dobro. zaklju~ila je Bajku{a. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. nisu ni imali snage za 40 minuta.

00 07.30 07. Septembra Tuzla Aleja bosan.48 OGLASI petak.30 07.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.30-19. subota nedjelja 07-20 07.30-15.00 07. august 2010.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .Vehbi ef.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.30-19.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.00 07.30-15.30 08-16. 14.30 07.kapet.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07. Omerovi}a .kapet. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.30-19.00 07. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet. 20.30-19. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.30-15.30-15.00 07.30-15.30-19.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

gitere. MANDA (MARKO) SPAHO. ddolazim va{oj ku}i. kvalitetno. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Mob. stolova.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. LAPANOVI] preminula 14. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. TV VIDEO servis. Mob. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. 061/233-913. VKV BRAVAR. 062/134-827. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. 062/214-690. 061/033-475. besplatna ku}na dostava. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. bu{ilica. ro|. dolazim va{oj ku}i. ~isto. roletni. O`alo{}eni: suprug Sulejman. Tel. 061/063-740. kom{ije i prijatelji. Tel. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. 000 VODOINSTALATER 30. iplata odmah. brati}i. 061/245-901. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. KOMBI prevoz: selidbe. 061/563-292 i 063/121-524.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. PRODAJEM sijeno u balama. selidbe. Tel. 062/417-695. muhe. 3105. PRODAJEM mangalu. Tel. tel. Peg-Perego. odgovaraju za elektri~ne aparate br. imam iskustvo. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. starinski namje{taj. Novalija. PRU@AMO usluge bh. ALU PVC roletne. priprema zidova. 062/916-472. MOLER radi sve uredno. rad medicinskih sestara. Mob. Tel. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. kompjuterska obrada. KUPUJEM trakice contour Bayer. Fazli}. farbanje radijatora. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. 062/315-540. povoljno. 061/214-303. 061/516-375. 410. 061/274-872. PRODAJEM filandendron. Tel. Tel. prevoz robe kombi mercedesom. 061/389112. SJAJ — Kirbi. Tel. ordenje.Njema~ka u 60. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. tel. Tel. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. 061/553-640. zna~ke i ostalo. tel. Tel. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. tel. povoljno. Mob. plakara. 061/603-115. papu~a. Tel. 062/332-230. ugradnja i popravljam brave. Mob. usisiva}a ma{ina alatljika. augusta 2010. 063/420-077. instalacija windowsa. 061/606-441. ugrdanju sanitarija i hidrofona. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. Tel. NOVO! „DOM VITALIS“. dukate. augusta 2010. Tel. tel. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. |epne. 061/803-255. na svim destinacijama. Tel. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. dijaspori. MOLERSKO-farbarski radovi. Fax: 036/884-128. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. ~i{}enje od virusa. 461-002. 469-805. 033/535-659 i 062/139-034. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. 443-620. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. 061/172-518. brusilica. stari nakit. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. jedno uz drugo. havarisana na stranim tablama. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. klimatiziranim kombijem. 061/524-578. antivirusna za{tita. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. 660-939. 061/217-897. 211-914. Mob. 061/141-544. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. Tel. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. sobna antena. Tel. 385 995 730 940. Tel. Tel. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. UREDNO profesionalno. opravku ku~anskih aparata. POTREBNA radnica za rad u trafici. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. Tel. 062/568-023. 033/718-405. 3610. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. 061/670-078. Tel. prema katalogu i zahtjevu. dukate. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. plafonjere i ku}ne instalacije. popravljam brave. TELEFON servis popravlja stare. tel. apartmani blizu mora. Tel. 061/221-668. pirot serd`ade. tende. broj je na brija~em aparatu Braun. Papagajka od 8 do 19h.Trnovo. 062/007-522. trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. pouzdano. brat Esad. nov Bajerov. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. 370. 062/654-140. 062/519-685. snaha Habiba. PRODAJEM nove mre`ice br. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. indikatore. Tel. PREKUCAVAM sve vrste materijala. Ul. povoljno. sijenice. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. KUPUJEM }ilime. firma GLANZ. uz pratnju. 033/200-343. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. Hilmo i Hasan. PRODAJEM dje~ija kolica. 061/965-126. Tel. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. bakar savatli. bojlere. Talijanska nova. aluminiske `aluzine. selidbe. 061/553-640. 1m2/1KM. ^UVALA bih dijete u svom stanu. itd. od 9 do 20 sati. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. 033/446-056. 062/907-356. malo kori{ten. Pe`o 206. porodice Spaho. 033/621-976. brzo. godine . tepiha i itisona. 3612. 061/181542. auta. ordenje. brzo i ta~no. BRAVAR. ELEKTRI^AR popravlja el. opravku ku~anski aparata. 420. Tel. urednost 100%. 466-736. kovane ograde. povoljno zvati od 19-21. Mob. kuhinja. 210-736. palma. Tel. fina i gruba monta`a i opravka. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. cijena po dogovoru.ba Tel. 50KM. itisona i sjede}ih garnitura. itisona. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. Mitrovi}. snaha Mersiha. KUPUJEM umjetni~ke slike. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM.5 KM. Lindov.. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 00385 98 9479000. Mob. Mob. 061/170-143. Kova~evi}. PRODAJEM vakum prozore. kau}a. Karcher profesionalni. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. poliranje zubnih proteza. u 74. 6KM/~as. Tel. 2KM. tel. Tel. sablje. 061/798-217. u FBiH i RS. 061/841-309. D`enaza }e se obaviti u petak. Trnovo. 061/204-965. tel. Mob. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. 061/073-285. PRODAJEM glava. namje{taja.tehni~ku dokumentaciju. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. Potura. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. 062/606-611. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. {efleru. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. 6 boja. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. Tel. Tel. kuhinja i druge pogodnosti Tel. ograde i ostalo. KUPUJEM umjetni~ke slike. 062/453-058. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Kru{~ica. buhe i mi{eve. laboratorij. 066/205-151. 036/884493. 061/552628. POTREBNA frizerka za rad u salonu. SARAJEVO — more i ostala destinacija. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. Tel. Tel. seharu rezbarenu. Mob. 628. Tel. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. 19. prevoz klavira. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. 061/928-535. petak. 033/651-556. Tel. cijena 200 KM. Kupusovi}. 061/030-280. 061/654-941. 061/214-405. Mob. 033/655-598. tel. povoljno. Tel. Ku~uk. 061/262973. 062/315540. 061/319-604. 061/606-441. Tel. plakete i ostalo. Op{tina Stari Grad. 062/519-449. MOLERAJ. Trnovskog bataljona 132. 062/358344. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. demirliju. prozora. drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. kao i opravljenje gitera. 062/138855. dolazak na adresu besplatan. 061/252-663. Polo. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Mob. 061/180-120. Tel. cijena po dogovoru. Mob. Tel. 061/533-326. 596. 4 sata. 062/922-323. m101.65 mm Browing licu sa odbronjem. dionice. davanje injekcija. 061/350-688. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. ZIDARSKO tesarski radovi. Mob. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . 062/909-306. ateisti~ko. 3615. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). 062/466093. Tel. 30 kom/9 KM. MOLERSKO farbarske usluge. 033/213040. medalje. Porodice Ribar 65. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. brati~ne. razne robe. PRODAJEM nove mre`ice br. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. Esma i Rabija. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. 00385 98 817-104. radna snaga. MAXIVITA. Tel. br. 033/232-162. Tel. dolazak na adresu. 061/141-676. 061/141-752. popravka svih vrsta TV aparata. ro|. 061/513948. 061/233-078. Jozo. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. PREVOZIM stvari i ostalo. 033/651-556. 033/651-556. zidne satove. monta`u i pro~epljenja. Mob. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. kvalitetno. 330.pripremajte se . polica. Tel. VODOINSTALATERSKE usluge. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. 061/222-310. Tel. 062/466-093. 061/ 109-970. popravka. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. Mob. 6Km/~as. tel. kvalitetno i veoma povoljno. www. Tel. 061/480-492. Mob. Tel. Tel. 033/447-69. KUPUJEM dionice. moljce. Radna snaga po dogovoru. ELEKTROSERVIS. mogu~nost kuhanja. Tel. infuzija. 033/220-402. 062/180-021. Tel. injekcije. Mob. Polju. Tel. be`i~ne. 061/130-034. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . 70KM. gara`na vrata. sestra [efka. tel. 061/108779. Klimatizirano. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. satove. godine. 061/702-801. Mob. 383. Tel. Mob. (ku}na dostava). PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. Tel. Tel. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. Iskra i ruske. 061/812664. 061/319-604. jetrve Mina. Mob. MOLERSKO-farbarski radovi. ZUBNE proteze. 061/297-341. ru~ne. za elektri~ne brija~e Braun. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. 061/227-189. 033/657-914. besprjekorno ~isto. zlatne satove i ostalo. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. tel.com email: info@villa-bianca-neum. Mob. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. vikendicu. Lapanovi}. 660-939. izrada. Tel. Ispomo} radne snage po dogovoru. 472-713. 033/443-350. dolazi adresu besplatno. Mob. ugradnju sanitarija. Tel. 061/482-882. Mahmutovi}. 063/347-852. Tel. Tel. BRAVAR. 061/172-948. 033/211-484. 061/563-292 i 063/121-524. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. blindirana vrata po narud`bi. 061/357-232. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. fikus. tel. 062/417-695. . te porodice Tukelija. nove. Tel. Mob. 062/009538. Mob. urednost 100%. 061/811115. pouzdano. 033/213-040. 033/241-465 POVOLJNO. pravougaonici. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. KUPUJEM kau~. USLUGE „VITALIS“. Tel. godina iskustva vr{i opravke instalacija. dodatak zuba u protezu. www-dijasporausluge. 033/655598. dolazak na ku}nu adresu. kuhinja. Tel. Tel. zetovi Ivo. 062/535-184. 062/212-994. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. najvi{e pla}am. Tel. kabastih stvari. Mob. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. ^ehai}.com Tel: 036/884-125. augusta 2010. Tel. savjesno. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Mob. Tel. 061/517-897. automatske osigura~e. gletovanje. 061/266-764. mijenjanje katetera. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. Mob. Tel. 062/920-814. 204-805. Tel. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. VR[IM prevoz robe sstvari. 033/ 767-995. 061/282-134. Tel. 061/594-613. 061/603-115. 611-439. mrave. 061/603-115. KUPUJEM Reno clio. pranje portala. postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 063/876-419. 061/506755. orginal. Tel. Hukara i Musi}. Tel. 677845. Tel. 20. radna snaga po dogovoru. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. inzulina. NEUM. 061/131-447. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. KUPUJEM lomljeno zlato. 062/342-150. Mob. Alipa{ino Polje — B faza. 061/159-507. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. Tel. KERAMI^ARSKE usluge. djeverovi Ibro i Muharem. cijena 9 KM/30 jaja. pogodno za poslovne prostore. 033/221-945. 061/553-640. 061/809-763. 033/456-505. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mulaosmanovi}. POSTAVLJAM parkete i laminat. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. apartmane blizu glavne pla`e. itd. stan. najpovoljnije. crni 50/70W.za ovaj trenutak . 061/ 210-992. god i 4 vrata. belenzuke i ostalo. Mob. Tel. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. vezove. satove zidne. 061/702-801. 033/651556. infuzije. TEPSER. Mob. 650-867. 061/513-948. Tel. Tel. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. 061/172-948. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. augusta 2010. parking. to~ak. izvodim radove na kovanim ogradama. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. 466920. obveznice. 8 sjedi{ta. 061/563205. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. kao i ostala brojna rodbina. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom.villa-bianca-neum. 061/159-904. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. ratna od{teta. INSTRUKCIJE matematike i fizike. 061/156728. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 066/889-246. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. vr{i opravku bu{ilica. 063/876-419. IZRADA plo~astog namje{taja. 033/240-895. itd. 062/417-695. 221-902. u Nuinbergu . PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. godini. 062/535-184. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. august 2010. 061/314-815. 545776.1. putujte brzo i sigurno. uputstva. Tel. 628.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. 061/157-991. moleraj. stolarije. trakaste zavjese 20 KM/m2. MOLERAJ ~isto. 033/241-235. harmo vrata. 346. 061/159-507. kvalitetno i ~isto. hranjenje. Tel. 20. pregled ljekara (internist). ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. 032/221-258. povoljno. 260. tel. Rami}. Tel. 061/524-578. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Dolazim na adresu. ispomo} radne snage po dogovoru. Hrasno. ve}im kombijem.5T na svim destinacijama. ograde. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. Tel. 061/188-410. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. Citroen. 46-44. Tel. usisiva~a i ma{ina. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. POVOLJNO vr{im selidbe. efikasno. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 061/545-888. tel. 061/183-981. Krupalija. povoljno. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. Spahija. IZRA\UJEMO sportske mre`e. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. SPECIJALISTI^KI pregledi. 061/524-461. 60 KM. Mob. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. 5KM. Mob. zaove Mina i Safija. Saraj Polje. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. 062/104951. tel. Kari}. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. generalna spremanja stanova i firmi. 061/173-835. Tel. Tel. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. sinovi Sanel i Amel. u 13. 424. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. 061/323-906. Plo~o. Mob. brzo i kvalitetno. povoljno. Tel. {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 033/219-761. Tel. godini. 510-228. 20. Tel. 033/644-178. 061/225-424. Tel. kupanje. 066/889-246. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. 061/243-873. pe}i. zidanje. Mob.. Sahrana }e se obaviti u petak. dolazim na adresu. POSTAVLJAM povoljno rigips. Cijena sa ugradnjom. Tel. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik . Tel. 062/519-685.

]oso. terasa. IZDAJEM apartmane u Neumu. Rahima. {ura Uzeir sa porodicom. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. sa polaskom u 13. tetka Miza sa porodicom. Mirsada i Kaduna. izdajemo sobe i apartmane. @igo. parking obezbije|en. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. Tel. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. 200m do mora. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. apartmani sa terasom. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. snaha Emina. Mob. centar. sinovi Dijanes i Denis. 21.za ovaj trenutak . 0038523384880 i 00385 989790427. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. Had`imusi}. 062/342-124 i 066/272-876. povoljno. parking. izdajem sobe i apartmane. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. sa uslugama na{e mrtva~nice. 066/872-217. OREBI]. augusta 2010. Tel. 036/884-135. parking. Mob. u 38.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.pripremajte se . Behara i D`ehva sa porodicama. NEUM novi apartmani uz magistralu. godine. Tel. kao i na grobljima {irom BiH. 00385 21611523. 063/350-149. tel. povoljno. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. 00385 21 699-170. Omba{a. O`alo{}eni: supruga Mirsada. NEUM. U NEUMU. klima. izdajem apartmane. NEUM luksuzni apartmani. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . unu~ad i praunu~ad. 0038521699199. apartman 2 i 3 krevet. ^upar. Hana i Samija Cuca. U subotu. Koki}. 00385 21 699-170. uz more. tetka Dika sa porodicom. NEUM. Zabr|e. apartmani povoljno. izdajem povoljno apartmane. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . 063/405-355. k}erke Samija Sena. 19. apartmani kod hotela Albatros. augusta 2010. 061/183-981. 19. Hukara. 036/880-178. 2010. Huremovi}. 41. 00 387 33 468 .30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. povoljno. Tel. 00385 21 699-445. {ura Omer sa porodicom. povoljno. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. 200m do pla`e. 8. Kada Vam je najte`e.za ovaj trenutak . 00385958135010. 00385 989305825. 036/884-710 i 062/970-364. Mehmed i Huso sa porodicama. IZDAJEM apartmane u Igalu. 20. kom{ije i prijatelji. Buljuba{i}. 036/880-320. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. mjesto Kor~ula.. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. NEUM. PODACA.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22. 036/805-907. Mob. u 14. Muhovi}.pripremajte se . Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu. PODACE. 061/537-739. prizemlje 200 metara od pla`e. Deli}. Mob. Istog dana u 11. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad . udaljenost od pla`e 50m. 00385 21 761507. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. Tel. Tel. kom{ije i prijatelji. Tel. apartmani. novogradnja. NEUM. ULCINJ. povoljno. 0038520691493 i 003859974826.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Seada. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. Mehmedi}. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Sena. tetke Alma. 061/141-752. Tel. D`enaza }e se obaviti u petak. kuhinjom. 00385915406089. augusta 2010. Mob. a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. vrlo povoljno. soba ili apartman. Hasiba. Avde Pali}a 343. Salko. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. 036/844-493. 8.30 sati na mezarju Vlakovo. 036/880-658. D`enaza }e se klanjati u petak. Salko i Omer. 063/924121. vlastiti parking. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom.22.. Tel. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. 5m do mora. Podrug. Tel. 00385 20 713-769. Mob. Pekmez. blizina pla`e. vluksic49@gmail. 20. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. snahe Safija. dedo Abid. Tel. izdajemo apartmane i sobe. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. DUBOKA. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. punica Halima. 00385 91 9749505. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. KONFORNI apartmani u Neumu. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. Tel. Tel. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. NEUM — Centar. 00388 69656514. Bojad`ija. MAKARSKA. Tel. blizu mora.petak. sobe. pja{}ana pla`a. 12 KM/le`aj. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. 00385919542000 i 0038761157790. U BRISTU. punac Halim. blizu mora. 036/ 884-169.30 sati. Kara~i}. ^ustovi}.. Hanjali}. Tel. Sulejman. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. Hrvatskih velikana br. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. 1992 . kuhinja. Tel. GRADAC. grada~a~ka 126/V. Tabakovi}. Duri}. MAKARSKA — centar. Karahasanovi}. 061/390-322. 8. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. parking. blizina pla`e i {etnice. august 2010. 063/323-063 i 036/884-055. svastika Mirzeta sa porodicom. Lepir. klimatizirani apartmani. Tel.45 sati. povoljno. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. brati}i Erman i Ajlin. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Tel. O`alo{}eni: sinovi Salem. 063/322271 i 036/884-711. Tel. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. Mob. u 75. 00385 91 7984396. bra}a Ajdin i Aldin. Tel. 8. izdajem 2 apartmana blizu mora. Hajdarevi}. D`anko.380 Mob. 100m od mora. parkingom. kao i ostala brojna rodbina. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. Plakalo. Ul. augusta 2010. parking osiguran. 036/884-676.010 25684 . Tel.com OREBI]. Spaho. Durgut. 20. 061/615-423. godine. 00385981863337. Halilovi}. zetovi Ejub i Husein Husko. Ul. pored lje~ili{ta. balkon. Tel. 036/880-888. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. kupatilo. kao i ostala brojna rodbina. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. Tel. ro{tilj. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. Bezdrob. te porodice Ferhatovi}. 036/884-371. Eganovi}. augusta 2010. 00 387 61 191 . Mob. 063/327-098. 00385 98 244031. parking. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. kori{tenje ro{tilja. godini. blizu mora. godini. te porodice Musi}.. 2010. amid`e Adil. blizu mora. tik uz more.4 i 6 osoba. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima.

{ure Uzeir i Salko sa porodicama. Brica. punica Dostinja. Bojad`ija. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl.30 sati. snaha Nusreta. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. godine. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. \or|evi}. unu~ad Anis. godini. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. kao i ostala brojna rodbina.{. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna. Muhi}. Hukara. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . ^ustovi}. Le Lovet. sin \or|e. 8. Had`ali}. Bojan. Adis. 20. D`enaza }e se obaviti u petak.30 sati. Pecikoza. Fatima. prijatelju. Duri}. Nezirevi}. Jahi}. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Mar~eta. za ovaj trenutak . Suada i Sedin. Rade. Begovi}. u 14. u 63. Bav~i} ]amil. O`alo{}eni: supruga Marija. Zori}. bra}a Ramiz. Vidovi}. Sahrana }e se obaviti u petak. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. K}erke Elvira Hatibovi}. te porodice Rahman. Ba{i}. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. Glo|o. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. O`alo{}eni: supruga Hasna. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14. augusta 2010. Deljkovi}. Naza i Mina. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. Jahi}.17. u 53. ro|. 20. Vukasovi}. 1970 . u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). k}erke Elvedina i Sanela. 19. Emil. amid`i}i.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. gra|. Sari}. \uderija.20. Bav~i} Almir. brati~ne. o`alo{}ene porodice Miki}. [ain. augusta 2010. kom{ije i prijatelji. Kurdija. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. snahe Dilka. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i.30 sati na mezarju Vlakovo. augusta 2010. majka Dragica. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. Polovina. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. augusta 2010. godine. Top~agi}. 1924 . sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.. 8. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. Ahmo i Nazif. Radi}.. Pa{ali}. 8.{. Vlakovo 184. Kurtovi}. Me{i}. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. Hatibovi}. Batini}. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. Mavri}. augusta 2010. \uliman. Krnji}. ujaci Miladin.pripremajte se . Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. Dizdarevi}. 8. [andal. Sulji}. kumu. U{anovi}. Lazar. Tatli}. sin Elvedin. zetu i tetku Umrla je na{a majka . brat Nenad Neno sa porodicom. Andelija. Rami}. Hasnija. Pilipovi}. [e}a. august 2010. zetovi Husein i D`evad. Tabakovi}. kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. ing. Meki}. godini.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. brati}i. 20. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 2010. 2010. Herenda. Dangubi}. amid`i~ne.

2010. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 . godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010. august 2010. ENVERA BARALI]A 2003 .o. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. ro|. 20. ro|.o. 001 .o. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. S ljubavlju i po{tovanjem. SADETI DURADBEGOVI].petak.o.2010. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . BEHIJI MALI^EVI].2010. EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI]. godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}.2010. ro|. ISABEGOVI] 1987 .

pomogli. augusta 2010. ]atovi}. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. pru`ili utjehu. otac. S ljubavlju.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . 20. Hod`i}. Ba{i}. avgusta 2010. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. 20. 2010. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. u nedjelju. Arman. D`uma i Pa{ana. k}erke ^erima. dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. ro|.. avgusta 2010. u 83. Habul. 17. S ljubavlju. Zvizdi} i ostala rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. 8. te porodice Avdi}. Fetahagi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . S ljubavlju. Hasan i Emir. Prlja~a.30 sati u ku}i `alosti. O`alo{}eni: supruga Meada. Ljumi}. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug. [ehovi}. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. unuke Sadnela. 22/II. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. praunuci Bernard. brati}i i brati~ne. 21. godine. snaha Mirsada. Bajramovi}. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 .30 sati na gradskom groblju Vlakovo. u 14. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. Kurtagi}. unuci Adnan. brati~ne. D`enaza }e se obaviti u petak. za ovaj trenutak . Hajri}. u 14. augusta 2010. te porodice Hasanagi}. Haris. Dizdarevi}. jetrva Ziba sa djecom. br. Trg ZAVNOBiH-a. ARNAUTOVI] 1938 . He}imovi}. Borovi}. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. 9/V. snaha Emira. godine. brati} Enes. Babovi}. Sevda i Nermina. 18..pripremite se. sin Dragan. zetovi Mustafa. Amela. 21. Mujezinovi}. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.1989. godine. godine. D`ankovi}. Tojaga. Fra{to. augusta 2010. prijatelji i kom{ije. Ermin i Benjamin. Ov~ina. sestra Mina. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . ^omi}. sinovi Kerim i Kenan. godine. Kabil. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sestri~ne i sestri}i.20. sjetom i po{tovanjem. unuka Lena i sestra Gordana. O`alo{}eni: sin D`evad. Hajdarevi}. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. Hafizovi}. Curo. sestre D`emila. 8. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. Crneta. august 2010. OV^INA preselila na ahiret u utorak. godini. @igo. Tvoji najmiliji: supruga Danka. godini. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe. KADRIJA BO@I]. Smaji}. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. D`enaza }e se obaviti u petak. ro|. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . sestri}i i sestri~ne. snaha Tanja. u 84.Bare. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo..30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Mirza i Almir.. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. Tanovi}. Maka{.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. unu~ad Almir.1999.1983. Nermin. Tarik. otac. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. Ku}a `alosti: Ul. 2003 . Kurtovi}. Mulabdi}. 20. Geteova br. D`ano. obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 .Bare. Bali}. Sal}in. augusta 2010. Hanjali}. Kadi}. snahe Sanela i Tanja. Alija i Fata. Ammer i Rijad.

unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. TOMI] 20. 1933 . godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e.20. dede. 8. kumovima. MIRKU [ARAC S po{tovanjem. MILO[ VUKOVOJAC 23. [UKO 1920 . Dvadeset drugog avgusta 2010. S ljubavlju i velikim po{tovanjem. Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . DESA MILJEVI].Ciglane. Supruga Angela. augusta 2010. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima.23. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD. oca. 2004 . Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010. njegovi Marija. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik.2000. 2. Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali.petak. 8. ku}a bez Tebe prazna je. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. prijateljima. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . godine.1972. 8. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. 2010. 1983 . 8.2010. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. ljubav prema Tebi vje~na je. volim Te. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a. ro|. ro|. 21. 20. 2010. 3. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko .21. `ivot bez Tebe tu`an je. sa zahvalno{}u {to smo Te imali. 2010. Mnogo mi nedostaje{. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. O`alo{}eni: supruga Dragica. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. k}erke Lana i @ana. august 2010. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6.

vzs. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. BIK 21. u Donjoj Trnovi. fax: 468-054. VAGA 23. ana.22.d. z. JARAC 23. Branko MAJSTOROVI].20.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.22. Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Sportska rubrika 276-908. inatori. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. . Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. repar. Iako }ete zbog toga biti nervozni. avenija. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. Bit }ete dobro raspolo`eni. 7. a 1976.58 PREDAH petak. kasir. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. . 2. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju. 1. l. jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. Sarajevska hronika: 276-901.22. transakcijski Kluba evropskih rektora. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. 4. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. RIBE 20. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. 8. 10. fax: 468-090. 11. modem: 468-018. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Kultura: 276-906. 10. 9. 5. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1963. 5. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. Jelena MILANOVI]. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. nadi. tito. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. i. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put. Faruk BORI]. Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Uprava 234-718. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). nego u timskom radu. nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. 12. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. 6. no ne}e sve i}i tako lako. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. BLIZANCI 23. ona.19. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji). Oslobo|enje je 1989. 20. fondacije Alfons Komin (Barselona). at. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. . Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. k. inaditi. Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. fax: 461-007. .20. lista. 472-901. . Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. e-mail: marketing@oslobodjenje. . Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. maz. 23. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. braku ili djeci. risan. tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. 6. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. .22. tisa. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. DJEVICA 23. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. . 3. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. @eljni zabave i dobrog provoda. okomit. 8. Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. inador. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca. iv. akim. avgusta 1943. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. 1. anadolija. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja.22. Edin KREHI]. 11. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Potrebni su vam mir i samo}a. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e. 3. hasagić. e.ba. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu. parlamenta. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. U ratnoj 1992. . koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. 9.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ.oslobodjenje.22. RJE[ENJE: tk. novinara. RAK 23.22. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. nari. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. imenari. godine progla{eno za {tampu u BiH www. . Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete. tetanija.22. STRIJELAC 23. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica. river.ba Tel/fax: 472-899. kvalitetu” (SAD). LAV 23. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. . . 4. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. rutava. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 . Oslobo|enje je od 1992. Skloni ste raznim prehladama i upalama. mapa.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. od go ja dje ce. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. august 2010. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. 12. 2. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903.. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. ritam.21. 7. VODOLIJA 22.

Na Balkanu prete`no sun~ano. isto~ni. Puha}e slab isto~ni vjetar. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. maksimalna dnevna od 26 do 32. U Sarajevu sun~ano. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. maksimalna dnevna 31 stepen C. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. Minimalna temperatura od 11 do 20. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. . na jugu do 35 stepeni C. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. Vjetar slab. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura 15. do 37 stepeni C u Atini. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla.

A.. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati. 20. po~etak u 16. plesni spektakl. po~etak u 14. uloge: Leonardo DiCaprio. Jay Baruchel. Eric Roberts. Reece Ritchie. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.. Ken Watanabe.. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom.I. po~etak u 21. Night Shyamalan. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela.. 20. otvorena je za posjete do 19. Izlo`ba }e biti postavljena do 23. uloge: John Travolta. Alfred Molina. re`ija: Jon Tur teltaub. godine Murphy.50 sati. akvarela. Jet Li. Ken Watanabe. uloge: Noah Ringer. Bruce Willis. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. po~etak u 17 sati.milanovic@ oslobodjenje.20. Night Shyamalan. Jay Baruchel. Tophen Grace. Instituta. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Adam G. po~etak u 13.. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom.E.30 i 22. MUZEJI akcioni spektakl.40 i 21. Kathy Grif fin. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk. Wallace Shawn. Chiwetel Ejiofor. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. uloge: Dev Patel. Nicola Peltz.10.30 sati.. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. Redgrave.. subotom od osam do 13 sati. re`ija: Mike Newell. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH. Toby Kebbell. Gael Garcia Bernal. crte`a i keramike.. Peter Sarsgaard. august 2010.. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.15 i 22. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . 19. skica. re`ija: Jon Tur teltaub. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati. po~etak u 17.15 sati. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. 17. ~etvrtkom. triler. po~etak u 16. Mickey Rourke. Cameron Diaz. Gemma Ar ter ton. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.30 sati. . Cameron Diaz. 16. Jason Statham. po~etak u 19 i 21. po~etak u 15.. sinhronizovano. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. septembra.. re`ija: Christopher Nolan. re`ija: M. 16. PRINC OD PERZIJE avantura. avantura. a za posjetioce je otvorena svakim danom. Dick Van Dyke. Marion Cotillard. uloge: Sylvester Stallone. re`ija: Jon Chu. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. po~etak u 19 i 21. Cillian Murphy. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“.A..40 sati..R. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine.. re`ija: Sylvester Stallone.. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. 18.. po~etak u 21.30 sati.30 i 20. re`ija: Nimrod Antal.od devet do 15 sati. uloge: Leonardo DiCaprio. Seth Green. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani.. uloge: Alyson Stoner. `anrova. Stalna postavka crte`a. Galerija je otvorena za sve posjetioce. akcija. Liev Schreiber. po~etak u 21 sat. Muzej 1878-1918.45 sati. glasovi: Mike Myers. srijedom. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. Paul Dano. Nicola Peltz. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut. Dev Patel. Harry Shum Jr.. 18. Ronald Pickup. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija. re`ija: Phillip Noyce. Samantha Bee.. subotom od deset do 15 sati. Cliff Cur tis. 18. 18. od 8 do 16 sati. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati.. Sevani. Dev Patel. Sevani.20 sati. Ranko Zidari}. Danny Trejo. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. Harry Shum Jr. Michael Caine.ba. uloge: Tom Cruise..30 sati. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. po~etak u 14.10.. akvarela Ismeta Mujezinovi}a.30 sati. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. misterija. sa radovima raznolikih motiva.. Svrzina ku}a.30 i 16.30 i 19. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati. po~etak u 15 sati. akcioni triler. Brooke Shields. uloge: Noah Ringer... re`ija: James Mangold. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. BIHA] triler.. re`ija: Mike Mitchell.30 sati.30 sati. subotom ne radi. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a. arheolo{ka i historijska. septembra 2010. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2.. 20 i 22 sati... Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati..10.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. uloge: Angelina Jolie. Lori Loughlin i Matt Dillon. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane. avantura. Ken Jeong.. plesni spektakl. uloge: Nicholas Cage. Matt Prokop. re`ija: Phillip Noyce. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. Eddie PISMA JULIJI romansa. re`ija: Walt Becker. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture .. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. po~etak u 17. komedija. radnim danima u zgradi Centrale banke. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika.30 sati. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. Liev Schreiber. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. postavljena je do 3. Vanja Jovi{i}. godine.S.50. Arnold Schwarzenegger. uloge: Adrien Brody.T.. Liev Schreiber. re`ija: Gary Winick. avgusta 2010. uloge: Angelina Jolie. Joseph Gordon-Levitt. re`ija: Roger Kumble.. dok vikendom muzej ne radi.ulja na platnu. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura. Chiwetel Ejiofor. re`ija: M. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF.20 sati. petkom i subotom od 10 do 14 sati. Monica Belluci. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. septembra. Chiwetel Ejiofor. po~etak u 20.30. Richard Coyle.. po~etak u 19. Brusa bezistan. Davor Tomi}. Christopher Egan. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. Monica Belluci. re`ija: Christopher Nolan. Kelly Preston. uloge: Alyson Stoner. Maggie Grace. Robin Williams. re`ija: Phillip Noyce. Gisli Gardarsson. Pjer Meni~anin. re`ija: Jon Chu.50 sati. Ella Bleu Travolta. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl. uloge: Brendan Fraser. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“. uloge: Angelina Jolie.. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).. otvorena je do 7. 20 i 22 sata. Ben Kingsley. po~etak u 13. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}. Night Shyamalanl. avgusta 2010. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija. Steve Toussaint. Kristen Schaal. Dolph Lundgren. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. po~etak u 13. uloge: Amanda Seyfried. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. 15. petak. Jon Hamm. glasovi: Kre{imir Miki}.. po~etak u 16 i 18. spektakl. etnolo{ka..20 i 17. 3D. Adam G. akcija. Franco Nero.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“. Antonio Banderas. 20 i 22. po~etak u 20 sati.. avgusta. re`ija: M. komedija. komedija. Jackson Rathbone. uloge: Jake Gyllenhaal.30 i 21. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni.30 sati. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje. a subotom od 9 do 16.

James Purefoy. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji.10 HRT 1 Libertinac . Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen.. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. Birgit Minichmayr. "Miss podzemne `eljeznice". Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. tajanstven. ali Sa{ka otkriva da je okradena. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011.on je mra~an. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik. Vera-Ellen. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. HIT DANA 23. 20. Marlene Steeruwitz. 20. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. Dolaze na kolodvor u Rudinama. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. No. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali . predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera.. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith. Rachelle Lefevre.15 NOVA 22. Gary Sinise. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika.. Jessica Hecht.OSLOBO\ENJE petak. Rosa Waissnix. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu.. Chip i Ozzie. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16. Eva S. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare. Charles II.. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. august 2010. FILMOVI 17.45 BHT 20. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. a novac mo`e da zadr`i. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. 16.50 FTV Irene je lijepa. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. Frank Sinatra.Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. u koju se zaljubi na prvi pogled. Telly sretne Asha Corrella.00 MRE@A 20. Jenny Mollen 23. Alfre Woodard. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya. koje bje`e od lugara. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i.50 HRT 1 . poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga. {to najvi{e mu~i Filipa. Iako je vje{tica spaljena. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. Jules Munshin. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i. samo da ga se rije{e. Beana. kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. najgoreg zaposlenika u povijesti. Mía Maestro. Betty Garrett. Tom Sizemore. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki. Ann Miller. no ne sje}a se ni~ega.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad. dok ne sazna da Tomo nije u igri.

jutarnji program 08.30 09.55 Kako se pravi 11. serija 09. crtani film 09.30 @ivot je lijep 17.55 Mjesto zlo~ina New York.00 Najbolje godine.30 11.10 Skrivena kamera. igrana serija.40 Dnevnik RTCG 08. direktan prenos 19. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok. crtana serija 10. serija (r) 12.25 Finansijske novosti 19.00 Gre{ne du{e.00 Transformacija Marsa 19. emisija (r) TV ATLAS 09. igrana serija. zabavna emisija 14.15 Profajler.10 Sti`u dolari. politi~ki magazin 12.55 Petkazanje 23..00 Hotel Vavilon.45 Pre`ivljavanje 08.15 Red Carpet.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. film 01.10 Mu}ke special. crtani film 19.00 Ulovljeni 17. 14.30 17. serija 16.00 Vijesti u 7.00 Sen Trope. 14/23 21. serija 18.00 Info top 18.40 Ramazanski program 20.05 Mumijevi.00 09.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11. 2 epizode 20.30 Ekstremne drvosje~e 16. ep. dok.30 Srpska danas 16.ep. igrana serija. serija 13.40 Kako to radi 20.55 Vremenska prognoza 12. serija 23.45 Sav taj folk: Ma. serija 23.00 Vijesti u 7. 35.25 Sarajevo On line 18.00 Vox populi 20.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.00 Vijesti 10. 161/313.13 Biometeorolo{ka prognoza 18. serija 15.55 U potrazi za zabavom 22.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta. dokumentarni program 11.00 Ne{ Brid`is.00 Ne{ Brid`is. serija 09. Reprizni program Hayat TV 02. serija.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sekunde do katastrofe 18. 2. 13.30 Fify.15 BHT vijesti 14. film 21.40 Razotkrivanje mitova 09. 79. serija 12. informativni program 17.20 Be Ha Te bebe 15. crtani film 10. epizoda 18.00 Nevolje sa bubom 06.”.20 Exkluziv.25 Peta brzina 06. serija 18.27 Vremenska prognoza 22.30 18. igrana serija. dokumentarni program 04. serija 21.50 Winx.30 19.00 BHT vijesti 12.45 Kriminal u Rusiji.10 Flash Gordon.00 [apta~ psima. 7/9 16. dje~iji program 09. program za djecu 11.10 No}na smjena 23. serija 09.25 Vrhunsko graditeljstvo 17. serija.15 BH info 16. august 2010.00 Vijesti 09.35 Made in Banja Luka 06.00 Forum 30 22. dokumentarni program 15.25 Winx. muzi~ki program 14.45 Auta po mjeri N.30 21. TOP 100! 22. serija 19.30 Obru~ straha.00 18.05 Vijesti 15. 14.10 Alo.45 15.30 12. serija 08.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.30 Japanske pri~e. zabavna emisija 20. serija 20.00 Grand show 23. showbiz emisija 02.35 Kad tebe ne bude.15 Mu}ke special.50 Info top 16. program za mlade.19 Dnevnik.30 Na terapiji.00 Ispuni mi `elju 16. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. emisija narodne muzike 07.00 21.00 @ivot je lijep (r) 11. 2.15 Vremenska prognoza 18.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.45 Sportissimo 06.10 Kako to funkcioni{e 19. 00. zabavna emisija 11. 34/48 22. informativna emisija 03.35 Jutarnji program.30 @ivot i standardi (r) 13. humoristi~ka serija.00 14.00 Vijesti 11.30 Sarajevo On line 13.50 U djeli}u sekunde. igrana serija.40 Vjerski kalendar 17.00 17.00 Vijesti 09. kviz 21. igrana serija.00 Dolina sunca.35 Svjetionik ljudske dobrote.30 Trava.ep.00 Ovo je Srbija 16.00 ^ini.00 Pink jubox RTS 10.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.45 Centralni zatvor 16.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010. 21.00 Dobro jutro 09.30 Upori{te.00 Sudija Ejmi. crtani film 11. 22.20 Auta po mjeri 13.10 Peta brzina 14.00 Gre{ne du{e.50 American Music Awards. boli me uvo za sve 23.30 Timmy. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06.00 23.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.10 Strogo povjerljivo.50 Sumnja.ep.00 16.05 Moja mala kuhinja (r) 13.00 16.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.00 Ke~eri.00 Fantomski `deravac 09.00 Fantomski `deravac 14.50 Sportissimo 02.25 Muzi~ki program 18.00 Dobro jutro.00 Ratovi insekata 08.45 Na{a mala klinika.30 Moje drage kom{ije.50 Hotel.35 13.25 Finansijske novosti 19. serija.55 Mumijevi.05 Znakopis 2 11.10 Playboy Girls. 71/74 09. serija 19.00 10.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 12.32 Zauvijek susjedi.30 Hayatovci na raspustu. dokumentarni program 21. serija.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.05 Visoki napon.15 17. 35/45 22. 17.50 Prljavi poslovi 07. zabavni program 00. jutarnji program 11. sportski program 03. 83.00 Poigravanje umom.00 Vezane tajnom.05 Centralni zatvor 12. strani dokumentarni program (r) 14.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera.10 Ljubav na Menhetnu.15 Ninja kornja~e FF. ep.00 Bajkeri s Marsa. epizoda /RP/ 13. 80.00 Info top 12.35 Prljavi poslovi 15.00 Advokatova kazna. animirana serija.15 Ramazanski program OBN 06.45 Ples `ivota.00 Mad Men.40 Made in Banja Luka 18.10 Kriminal u Rusiji.30 20.00 To je prava Raven.05 12. 72/74 15.10 Tv Bingo show 21. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14. reality show 15.29 Stanje na putevima 19.20 Pre`ivljavanje 18. serija (r) 15.00 Specijalna jedinica 2.00 15.40 Nema problema 16.50 Dnevnik. ameri~ka mini serija.00 Danijela. 41.30 09.00 Dnevnik 17. film 06. 83.30 Sarajevo On line 01. zabavni program 01. serija 22.00 Sen Trope.35 Tudorovi SERIJA 20. showbiz emisija 22.00 Profajler. najava 18. informativna emisija 19.00 Pe~at.ep. serija 11.00 Od bisera grana. epizoda 10.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 [apta~ psima. talijanska serija 17.10 Dolina sunca. film 15. crtani film 10. igrana srija.35 Red Carpet.50 Na{a mala klinika.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere.40 Buba{inter.10 Brojevi. snimak 00. epizoda 15.00 McLeodove k}eri. zabavna emisija PINK 06.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14.40 Made in Banja Luka 13.30 Dnevnik 20.05 Viza za budu}nost. serija 20.15 Tim galaksi.00 Tudorovi. program 16.00 Vijesti 12. top 100 05.30 Lonci i poklopci.00 Metropolis (r) 13. epizoda 17.00 ^ini. serija 21.30 Potjera. serija 07. 2 epizode 23. humoristi~na serija 16.40 Ke~eri.30 Moja mala kuhinja 17. crtani film 17.50 Dnevnik.00 11. serija (r) 10.00 13. igrana serija.15 Ro|eni divlji.30 22. serija 14.10 Business News 22.30 14.18 Tomica i prijatelji.00 Mala princeza.05 Zauvijek susjedi.00 Mad Men.35 Proces.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.00 Pono}na trka. humoristi~na serija 10. igrana serija.05 Razglednica: Francuska 10.05 Prototipi 21. film 00. Moja desna ruka.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.10 Mjesto zlo~ina New York. najava 19. film 11. animirana serija 15.30 16.00 Ramazanski program 04.10 Kursad`ije 13.30 Hotel Vavilon.40 Odred za ~isto}u.50 Vijesti 21. crtani film 09.45 Mala princeza.30 Dobro jutro svima.45 Zvjezdani studio. 20. Kao sav normalan svijet 16.45 Odred za ~isto}u.15 Ramazanska vaktija 19.00 Vrhunska otrovnica 16. serija 13.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.00 Najbolje godine.35 Prototipi 10.00 Vrijeme za pam}enje.00 Fudge.55 Brojevi. jutarnji program 09.00 Ubistvo na Plezent Drajvu.40 10. kola`ni program 09.00 20.25 Vrhunsko graditeljstvo 12. serija 05.15 Tajna Ravelovog bolera. crtani film 10. film .10 Top Shop 12.00 18. serija HALLMARK 07. serija 14.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02. 150.10 Viza za budu}nost.30 Sport 19.00 Dnevnik 12. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06.00 Info top 14.40 Ars praktika 12. prenos 12. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok. istra`iva~ki program 22.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. 2 epizode 13.00 Obru~ straha. serija 09. serija. epizoda (r) 10.45 Vijesti 11. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20.00 Hrabri ljudi 23. film 03.. doma}a igrana serija. film 01.15 Na terapiji.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine.00 Jutarnji program 09. kulinarski show 13.11 Moje drage kom{ije.00 Martjo{ke.00 Sport centar 01.00 BHT vijesti 22.20 Romansirana botanika 11. alo.30 23.30 Beogradska hronika 18.00 Alo.50 Naruto.00 Winx CRTANI FILM 10.00 Slomljeno srce.30 Dnevnik 20.00 Vijesti 15. doma}a igrana serija.35 Sexiest.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.25 Sarajevo On line 06. 2. film DISCOVERY 06.30 Kako to funkcioni{e 10. serija 20.50 Sportissimo 14.10 Dolina sunca SERIJA 13.62 BHT TV PROGRAM FTV 07.00 Dnevnik 1 12.00 Danijela.ep.35 Gomboce.30 ^avka.20 Evronet 17.00 Forum 60 19.55 Vremenska prognoza 07. ep.40 Made in Banja Luka 01.25 Dolina sunca. igrana serija. serija 15.00 [apta~ psima 11.00 Grand show 04. program za djecu 19.00 Aladin. 149. 3.25 Top Shop 16. film /RP/ 00. film 16. animirana serija. igrana serija.15 TV lica.00 Advokatova kazna. serija 17.30 Dnevnik 20.00 Ru`i~asto jutro.15 Razotkrivanje mitova 19.00 Razotkrivanje mitova 21.15 Ameri~ki ~operi 14. crtana serija 10. 84.00 Sretno doba. alo.55 OBN Info 12.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19. crtani film 11.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u.40 Seka Aleksi}.00 Slagalica. 01.55 OBN Info 19. info-program 22. film 23. 82.15 Limenko.00 Federacija danas. humoristi~na serija 00.10 Zvjezadi studio 00.45 Vremenska prognoza 16.20 CSI Miami. GEOGRAPHIC 06. 68/124 17.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. film 14. kviz 19. serija 18. crtani film 11. 13. najava 21.35 Fify.00 Druga prilika. humoristi~na serija 03.00 Sretno doba.27 Vremenska prognoza 19.25 Mini school 15.15 Ljubavna oluja.00 Sudija Ejmi. 2 epizode 22. serija 21. crtani film 19. epizoda petak. sportski program 05.

00 01. live 13.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci. film 14.00 Otvoreni program.20 Osumnji~eni.30 19.10 22. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07. film 03. crtani film Aladin. 82.45 13.30 Vogo{}anska hronika 23.30 08.00 01. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.00 Kanu. serija.05 Ljubitelj ajkula 09. dokumentarni film (r) 18. SK (@) Engleska .00 Vitaminix 10. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 15.00 00.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer .30 00. crtana serija 08.10 13.00 Fudbal.15 Mu}ke 5a.00 01.00 Info IC.00 Mra~ne vode.. ~etvrtfinale 23.00 Bitange iz tr`nog centra.35 10. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09.20 19.55 10. film Sretno doba. 2 epizode 16.30 13.11 18.10 16. serija.25 Beverly Hills 2.I.00 12.00 Ve~eras.20 Ko {i{a tog psa 17.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14. WTA Montreal.00 14.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08. Einsiedeln.40 11.00 12.25 09. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.00 09.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4.56 20.15 12.Rusija 20.20 Me|u `enama. dok.30 Istina.35 16.epizoda TV SA 07. crtani film Winx.20 Carevo novo odijelo. serija 16.30 Te{anjska hronika.45 Bundesliga: Hertha Berlin .05 15.00 VOA — Glas Amerike (r) 11. serija Portret Iz dana u dan.00 Tenis.00 Vijesti TVSA 11. nastavak 20. crtana serija (r) 08.00 Najava Premier League 00.40 22.00 21. Danska 18. ~arobni kontinent: Otoci.15 10.00 01.30 Dnevnik TVSA 19. serija. 82.00 19.30 19. serija.30 20.B.05 10.35 07.05 20.55 Simpsoni 18. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.00 07.00 07.30 12. 2. serija Moje drage kom{ije. humoristi~na serija 19.45 Putuju}i veterinar 12.30 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala. zabavni program 00.00 Samovo ljeto. program (r) 14.50 Za svaku bolest trava raste 18.30 FullTilt Poker 17. Bundesliga 22.15 10.30 Fudbal.30 20.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.52 Stazama milosti do vje~nosti. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer.30 00.00 18.30 Mali pti~ar. sr. serija O~i du{e. jedna pri~a. live.30 I.00 Muzi~ki program 17. 25/27 23.10 Smrtonosna meduza 19.15 11.00 08. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e.00 16.15 14.05 Timmy. dok.05 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala. Katalina i Sebastijan. serija 15. crtani film Ninja kornja~e FF.Bayern Munich SPORT KLUB 06. serija (12) 00.05 07. serija.10 14.00 I. ramazanski program 19.05 13. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.50 Policija za `ivotinje 11. crtani film Winx. EP 2010. dok.15 23.50 Izazovi: Kao riba u vodi. serija (r) 13. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr.45 Mu}ke 5a. u`ivo 22.90 sekundi.20 11.00 23. 20.00 Taina. Pe~at u vremenu Frejzer.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09. 20. Poznan. crtani film Sretno doba..05 Timmy. Bundesliga 08.00 Najja~i ~ovjek 00. show 02. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218.55 @ivot majmuna 10. humoristi~na serija (r) 01.40 Utrka s vremenom 2.15 22. crtana serija 08.00 13.00 Plima `ivota.30 17.00 14. serija Exit Fest special Lo{e djevojke.45 13. serija Moje drage kom{ije.00 09.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.05 23.40 11.40 09. Vrata tajne.00 19.10 07. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4. crtani film Fify.15 Ne{to za raju.40 16. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.10 Sarajevdisanje. Poljska. hrvatski dokumentarni film (r) 10.30 00. 83.00 11. crtani film Ninja kornja~e FF. dok.30 Tuzla u`ivo SMS centrala.00 22.11 20.30 20.10 TV vrti}: Brzina (r) 08.15 12.00 Vijesti Nove TV 17. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1.40 16.15 12.00 17. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine.00 23. live 19.30 21.. serija.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20. serija 10.00 Neobi~ne `ivotinje 06.00 Vijesti TVSA) 10.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06. serija 00.10 14. live EUROSPORT 2 07.R.00 Tenis. revijalni program Crno i bijelo. film Zelena milja.00 10.10 09.00 12.25 Tenis.25 10.00 09.55 Dokumentarni program 13.00 Borba za kitove 21.00 20.50 02. film 63 TV MOSTAR 09.00 Vijesti TVSA 13.55 Yu-gi-oh GX.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06.25 21.00 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti. humoristi~na serija (r) 14. film 00.10 12.25 19.50 18.05 18.35 19. august 2010. informativni program TV Smart 21.50 Istra`iva~i ledenjaka.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09. serija Druga strana ljubavi.50 11. emisija o povratku (r) 14.40 08. serija 23. Poljska.00 Glas Amerike RTV USK 08.30 18.00 11.epizoda Najbolje godine. iranski film 11.25 09.13 12.30 10.30 22.30 Mra~ne vode FILM 20. muz.40 Policija za `ivotinje 13.50 Divlje i bez cenzure 23..00 15. pr. crtana serija (r) 09.00 12.00 Rugby Super League 17. film 23.00 22.25 Posjed merkata 06.55 Policija za `ivotinje 22.20 Bitange i princeze 2.00 16. serija Mubarek ramazan Imam alija. 2.00 Zabranjena ljubav. zabavni program. serija za djecu (r) 10.00 18.30 16. dok. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav.00 21.00 Sarajevsko jutro (08.50 IN magazin 13. serija za mlade 18.05 16. serija TV Mukabela Hazreti merjem. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.00 17.90 sekundi.08 22.00 13.30 22.00 09.30 Bundesliga: Hoffenheim . crtani film Winx.45 Bitange i princeze 2. Kanada.00 13.50 Fifi.00 Afrika.Irska 18.30 Te{anjska hronika.10 16.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.petak.00 10. humoristi~na serija (r) 01.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije.35 21.00 19.Bayern Munich 10.55 12.30 Dnevnik RTV TK (r) 01.00 16.15 Dexterov laboratorij.00 Jedna divlja i luda no}.30 SMS music 19.00 Vijesti TVSA 17. film Svi pravi potezi. direktno 03. Ptuj. Kanada 14.00 23. Kanada 12. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija.00 SSPCA 14.50 11. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi.30 Vijesti TVSA 20.epizoda Najbolje godine. serija 14. serija Autoshop magazin Poruka.30 Bundesliga: Hertha Berlin .00 Speedway.05 Megakatastrofe.00 Bundesliga 15.15 Eurogoals 19.00 Mjesec Koman~a.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14.40 Divlja ostrva.30 IN magazin 19.20 Kazanova.25 U ime ljubavi.00 16.. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e.00 19.02 16. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12.20 17. crtana serija 09. serija.30 Na tragu prirode (r) 09.55 Poglavlje 27. serija Sport centar Moje drage kom{ije.00 17.00 12.30 22. program (r) 13.35 Baywatch. film 02. serija Imam alija. 2.00 Otka~ena obitelj.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi.40 17. pr.00 00.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11. film Gospodin 3000.00 14.00 12.15 Zaboravljeni.55 14. Vojens.10 Spa{avanje ljubimaca 12.35 Peppa.35 Sarajevsko ve~e.00 17.00 10.00 TV Justice 22.00 16.00 20.20 15.40 Mu}ke 6a.05 Utrka s vremenom 1. serija 16.00 01. MRE@A PLUS 09.45 Dona Barbara SERIJA 14.50 Male no}ne pri~e. serija (r) 16.15 12.00 Otvoreni program (r) 02.30 21.30 15.00 Lokalno je primarno (r) 13.epizoda Grad. crtani film Aladin. House 2.30 Biciklizam. pregled 20.00 Ko{arka. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo.00 18.. direktno 00.30 19.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.20 04.00 09. ramazanski program. ameri~ki film (r) TV SLON 16. crtani film Fify. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. crtana serija 08. cr. film 16. (r) 10.00 06.45 Cocco Bill.00 15.00 19. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1.35 08. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.00 17.45 11.epizoda Sretno doba.10 16.30 Ski-skokovi. humoristi~na serija (r) 21.epizoda Najbolje godine.10 18.50 U ime ljubavi.00 22.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.15 14.19 14.15 Velike morske avanture 18.30 Frej`er.30 Dobro srce 22. program 17.30 Ski-skokovi.00 19.epizoda Sretno doba.00 Engleska . 2 epizode 07.09 10.55 [aolinski obra~un.20 U ime ljubavi. Eneco Tour 10.I. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.00. film .15 Crveni patuljak 7. 83.09.45 Policija za `ivotinje 00.30 Fudbal.45 23.00 19. mini-serija (12) 23.05 Na prvi pogled.serija (r) Skica za portret (r) 08.00 Na tragu prirode 14.35 Vijesti na Drugom 20.05 00. serija Paklena no} u Amsterdamu. Vijesti Frejzer. serija 12.40 Vrijeme 20. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10.30 VOA — Glas Amerike 00.30 Lete}a ~eljust 2 15.15 Dnevnik Nove TV 20.00 04.. film vrhunske katastrofe. film 01.00 Dona Barbara.10 20. Slovenija: Slovenija .10 19. Hrvatska ZABA .30 Ragbi. dok.15 U grad!.00 17.45 Ko rano rani. serija Mali oglasi. Poljska 17.45 Mu}ke 5b.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Biciklizam.00 10.10 Sve ostaje u porodici.18 20.10 21. jedna rasa.35 10.00 21.11 12.00 01. 23.25 10. serija (r) Knez i djevojka 3. serija. film 21. 217. 15.20 18. Bundesliga. film 18.30 Ramazanski program 20.10 09. [vajcarska 17.00 20.00 Serijski program 12.00 13.00 Ski-skokovi. dokumentarna serija (r) 12.35 14.00 Svijet tajni.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 18. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .B. serija (r) 14.00 13.05 13.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.40 03.00 20.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08.00 11.30 Knez i djevojka 3. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21. film 22.30 Premier League Magazin 01.20 23.30 Studio 60 na Sunset Stripu.35 101 dalmatinac..45 Dobro jutro. crtani film (r) 12.15 Mu}ke 5a.00 10.R. 2 epizode 08. WTA Montreal.25 Igrani film (r) 16..40 04.00 22.. crtani film Winx.15 18.00 10. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24.30 @ene s broja 13. u`ivo 18.00 20. WTA Montreal.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.30 Dona Barbara.00 Stazama milosti do vje~nosti.10 Bajke iz cijelog svijeta 10. serija nastavak 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16. dok. Eneco Tour.30 10. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.10 Policija za `ivotinje 20. humoristi~na serija (r) 22. serija 17. dok. emisija pod pokroviteljstvom Bean.10 10. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.30 14.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08.00 Sevdah za dobro jutro 08. crtana serija (r) 09.20 No}: Zmija 10.30 14. serija 11.15 12.49 Vrijeme iftara 19.15 10.40 Dnevnik TVSA (r) 00.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene.02 Koki 10.20 08. serija Hazreti merjem. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10.30 Auto Shop Magazin (r) 13.45 19.05 22.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.20 Bumba.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer. 2. serija Film Vijesti Frejzer.HSV Hamburg 14.00 23. Igrana serija Ruska imperija 10/16.02 20.30 20. film 00. humoristi~na serija (r) 00. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2.45 Psi.

dru{tva. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. javila je Srna. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“.S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. Mi smo za sve ovo sami krivi. Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. A. . a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a. policijske staniceBratunac. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“. Predmet je predatsuduArnemu. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada. izjavio je francuskiministar Eric Bessona.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. koja nikada nisu ispunjena. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom. august 2010. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. truju nas. Crni vrh. ve} 24 me~a! 43. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. kao ministar odbrane 2003. . (A. ka`e Jadranko Danilovi}. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. gra|ani. stoji u pismu. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} .La`u narod. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu.28 sati. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. .43 sati. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije. ljudska nepa`nja. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. Predizborne igre Pokazalo se. datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. Dru{tvo za ugro`ene narode . ka`e Radisav Ze~evi}. . Na sme}u. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice.) SRBI TU@ILI MPRI . mje{tani su zauzeli ~vrst stav. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u. 20. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. prenijeli su sino}holandskimediji. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. A sve do 2005. a vodi se kao nestao. mart ^ajni~e. “Dojavu smo dobili u 15. Uzrok po`ara je. direktor JKP 1. MPRI je 1994. Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . No. mart. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». poljoprivredu nam ugro`avaju. . Postupak protivThonaKarremansa. najvjerovatnije.Zdravlje nam ugro`avaju. Tako tvrde u JKP 1. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em. mo`da i za 24 sata. Sve je ostajalo na obe}anjima. koji se radio kao elektri~ar.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. iz sela Crnjica. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. o~iti su problemi u ^ajni~u. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. djecu nam ugro`avaju. ka`e Sejdo. Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. {pekuli{e se./2004. . i 1995. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->