P. 1
Oslobodjenje 20

Oslobodjenje 20

|Views: 407|Likes:
Published by Alen Dzafic

More info:

Published by: Alen Dzafic on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju". septembra Uzvratna posjeta. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. odnosno BiH. Tako|er. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. august 2010. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. me|unarodna zajednica. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. . Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. biznisa. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. 20. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2.4 DOGA\AJI petak. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. Adnana Huski}a. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe.@eljko Kom{i}. ali i svjetsku zajednicu. To ma{ Szunyog. Dodikovom strahu od neootomanizma. i 3. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. i Turska posebno. ambasador Republike Slovenije. Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. Naime. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. Istanbulskoj deklaraciji. kazao nam je Ocak. kao i ostale dr`ave. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu.organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. posjeti britanskog premijera Ankari. "Povrh toga. logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH.. posve je normalno. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". kazao je ambasador Ocak. Beograda i Ankare. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}.u decembru 2008. amba sa dor Pa les ti ne. skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i..

svako }e oti}i na svoju stranu. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. Dakle. Sve oko nas je etni~ki~isto. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. nema ko i kuda da putuje. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. Mo`ete li to pojasniti? . Ni Bo{njacima. a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. da sam na njihovom mjestu. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. U bilokojemvremenu to je skupo. to je obmanjivanje javnosti. popucati. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao.S. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. jer smo poslovali preko ra~una. jer je BiH zemlja raspada. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. a ne interes unitarne BiH. Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. • Kada to tako ka`ete. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. jer ju je po~eo graditiTelekom. moram otvoreno da ka`em.Dobro. Djeca koja su tokom rata imala pet. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. Bitno je da je ova vlast. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. a ne interes slu`enja Sarajevu. sve je to praznapri~a. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. 20. Pa i primjer Kosova to pokazuje. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. a ne interes BiH i neke maglovite. [to se ti~e SNSD-a. To je jednanesretnazemlja. Da postoji kr{enje zakona. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. vje{ta~ke dr`ave. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. Posljedice takve politike su ogromne. Ne}etrebatinikakav referendum. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. Unutar sebe ona je naseobina. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. da ne ka`emdr`avna. 30 godina. da je autokratska. kako bi postala dio evropske porodice. Dakle. pa ni SNSD-u. To ba{ i nisu prazne optu`be .Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. A interes Beograda je ne{to drugo. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. propasti. a ne interes BiH i neke maglovite. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. da je ocjenanegativna. ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . Prematome. Ali. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. Zna~i. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. Ja ne bih. Me|unarodni aerodromi su prazni. Opozicija. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. To je potpuno nerealna pri~a. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. Na kraju krajeva. zbog na{eg standarda. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. ne radi za podjelu BiH. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. prije svega SNSD-a. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. august 2010.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. Prema tome. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. Razvojnebanke itd. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. optu`ujete i bira~e. To nisu realne stvari. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. Dakle. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . pa i BiH u cjelini.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. Mi ne bje`imo od revizije. nije sve to za sud i za zatvor. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. to je jasno. Ina~e ne}e. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. Mi smo u svomprogramu1996. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e. Ne isplati se truditi ikome u BiH. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20.Pa dobro. Zar zbog toga ne bi trebali svi. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani.OSLOBO\ENJE petak. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. vje{ta~ke dr`ave stitucija. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. ve} ulaganje u budu}nost. pa su izgubili20 op{tina. Dragan ^avi}. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. ne}e trebati ni{ta. a ne mo`e da rije{i po`are. [to se ti~erevizorskihizvje{taja. jer praksa ide ispred revizije. Hrvatska i Srbija. • Ipak. entitetska. nikakve ustavne promjene. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom. Vladineslu`be. BiH }e postati sretnija zemlja.I Srbija i Hrvatska. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. Srba nema u pola BiH. kako je vrijeme prolazilo. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti.BiH je potpuno otvoreno pitanje. I to je na{ odnos prema BiH. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im.Razlazi su krvavi. BiH su samo Bo{njaci. Osim toga. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. uklju~uju}i i SNSD. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u. bilo u manjim koli~inama. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. nego svjedo~i o podijeljenosti. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. . vladina administracija. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. Ne}etrebatini{tauraditi. P. to nije dr`ava. To je. naravno. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. U narednih 10. koja i sama priznaje da je razdrobljena.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. ne mislim da je to bacanje para. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. RTV doma. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti.

rekao je Dodik. Dl. koliko znam. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. za Bojana Baji}a. opreme. sredstava za rad. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. prema Novakovi}evimrije~ima. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. NSRS. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. S tim u vezi. NSRS-a. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. U toku je. Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. Kada je u pitanju SDS. "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. a ko manjina u RS-u. mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. Ipak. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. Mom~ilo Novakovi}. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije".Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. . TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom.OSLOBO\ENJE petak. objekata. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. terorizma i korupcije. komentar je predsjednika NS-a. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. apelacijski postupak. Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. u PDP-u za sada nemaju odgovor. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. istakao je Novakovi}. Prema njegovim rije~ima.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. izjavio je Boji}. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. a ne njegovi odbori". u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. slu`benih akata. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. to je tek novi trik Milorada Dodika. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. O. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. august 2010. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. . Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. predsjednika Na{e stranke. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. dakle. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH".Finci. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. kazao je Ahmetovi}. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. A. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. KATANA ovom pitanju. na prijedlog Ministarstva sigurnosti. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. slu`benih akata. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. smatra Novakovi}. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. Na dono{enje Pravilnika do 31. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". jer je on jedan najobi~niji folirant". "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. 20. kazao je Novakovi}. Shodno tome.

iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. kako ka`e jevan|eljsko predanje.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. Izvor. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. E. ispri~ao je Higgs. kojom je. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. u tajnosti. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja. do{la je depe{a". . O. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. koji se dogodio 1. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". izru~enje }e samo privremeno odgoditi. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. august 2010.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. ka`e Grube{i}. jula Da li je to mogu}e. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne. me|utim. obja{njava Grube{i}. No. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. Presuda donijeta 19. u ranim jutarnjim satima. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. kako iz Sarajeva. 20. Interpola. i kada smo sve okon~ali. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. portparol Tu`iteljstva BiH. kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. govori Boris Grube{i}. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. u op}ini Livno. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. is ti~e izvor. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. kako je i ina~e praksa u svijetu. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. po ~emu ste se ravnali. jula. . augusta.petak. . misli Grube{i}. daleko od u{iju i o~iju javnosti. ina~e. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. I izvor Oslobo|enja. Pomenuti sudija je. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. prema ovom na{em izvoru. Dl. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . nema govora da bude druga~ije". Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). Prema ranijim oficijelnim najavama. juna 1993. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. i po Grube{i}evom svjedo~enju. poja{njava Grube{i}. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. Ina~e. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka.Ne znam koji je razlog tomu bio. pruge. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". SIPA. saop{teno je iz Mine. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi.. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. kako se zvani~no tvrdi. . Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. utoliko prije {to se. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. F. izme|u os ta log. no. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. kazao je Ahmetovi}. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. "S obzirom na kratko}u vremena. eto. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. tako i iz njegove {ire okoline. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija. Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. nego }e se obaviti. svake godine na 19. presudu donio 19. kako bi proslavio Sveto preobra`enje. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. po zahtjevu ICTY-ja. ne mogu vjerovati da jesu". u srijedu. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. Tu`iteljstva. u ovom procesu bilo i ranije. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. kojem. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana." . Tada je Hristos. i to od 4 godine. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. Ta ko se. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante.

obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. A. nego upravo suprotno. op}inska administracija. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. mr`nje i netolerancije". na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. Podsje}amo. volju i znanje''. . pomo}i Hrvatima u BiH. odnosno BiH. Mi. Drugi zahtjev je da. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. Naime. obja{njava Ga~anin. i Sloboda gra|anima. Na ime. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. Socijalna prava i zdravlje. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza.Pravedna dr`ava. J. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. budu}i se posao u politici. No. tra`i jeste isplata zaostalih plata. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. zaklju~io je Peri}. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. izjavio je Veso Vegar. rekao je Peri}. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. sim bo li~no. Naime. pak. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine. ni{ta od toga. Nova ekonomska politika. Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. Tako|er. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. Kultura i razli~itosti. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. To je. "Pretpostavlja mo da. razlog na{eg {trajka. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. Oni trebaju institucionalno. blokiralo zgradu ovog preduze}a. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. . hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu. od sedam do deset sati.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. Tako|er. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. predsjednik [trajka~kog odbora. koji je i stvorio HDZ 1990. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. 20. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. . ra zlog na {eg {traj ka". dakle. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. To je. J. nakon poravnanja plata.8 DOGA\AJI petak. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. A. .Nakon 20 godina rada. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. zivati oko ideje zajedni{tva.Na ovaj na~in nam ne poma`e. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. kazala je Kosor. Za sada.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. Ipak. dakle. D. glasnogovornik HDZ-a 1990. U tom smislu. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. kako je saop{teno. kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. u subotu 4. Evropski i svjetski partner. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. poru~ila je Kosor. 50 posto visokoobrazovanih. B. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. na`alost. pet mi nu ta poslije 12 sati. institucionalan na~in. nestrana~ki. august 2010. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. [e. Novi ustav . ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. septembra. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. D. Ovaj je sindikat protiv {trajka. hrabrost. od ~ega je oko 40 posto `ena. pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. oko 40 posto mla|ih od 30 godina. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. volje i znanja. Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. dakle. Belma Arnautovi}.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. a to Borjana Kri{to svakako ima. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. .dobro. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. pri ~emu se desio i manji incident. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke. Procjena javnosti . navodi se u sporazumu. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. Josip Peri}. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. hrabrost. Naime. @ene i mu{karci .

Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. veli. Samo nekolikotrenutakapotom. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. dobrim dijelom. jedan vrlo. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. Usprkos. me|utim. kako premijerka. dakle. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. na pljesak ih je.000 glasova. a preko nje i u Skup{tini FBiH. Nije se. hrvatska premijerka Jadranka Kosor. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. Dokazani poznavatelj brojki. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". koju ~ine PDP. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. problem predstavlja administracija.iz Podprologa nadomak Vrgorca. Hercegovci su kazali povijesno Ne.300 operacija U Centru za srce BiH. direktor Centra. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. a u rodnoj pla}u. vidjeli smo pro{le godine. No. 18. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. vrlo veseo ro|endan. @elim da poru~im. . a posebno u postizbornom razdoblju. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. Ima{ pla}u. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. kako premijerka. Vrhovnik je. prije dvadeset godina. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. Danas. bosanski Hrvati. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580. "Naime.od 2005. No. 760. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. hrvatsko brojno stanje. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. Da nazo~ni ne bi zaboravili. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a.000 ~lanova.000. sto`ernik je.. dodao je Ivani}. dodaje Kabil. Naime. Ali. ponovo u modi u HDZ-u. naime. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. tvrdi. Dobro. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran". Ali. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod".petak. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. VIJESTI Dobro. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a. jasno je za{to Tu|manu. 20. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. ina~e. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. pa . "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". u izbornom procesu. Na sarajevskom skupu.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. podsjetio ^ovi} osobno. i dalje cure iz Bosne . a u Hercegovini 180. Jasno. ve} dogovorio. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja..~ak! . s kojima su suglasni i oni. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. prema njihovim o~ekivanjima. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. nije spominjano brojno stanje Hrvata. Sve u svemu. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. ako tim ima viziju.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. kazao je Kabil. naime. krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24.300 operacija. crkveni. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce.000. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. [to je. pak. ali i politi~ki status danas tragi~ni. ponosa na Hrvatsku. Uz opasku. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. I zbog ~ega su.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku.kada. Stjepan Kljui}. K. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. tomu. popis njegovih prethodnika. me|utim. prema podacima CIA. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. august 2010. dakako. S Bo{njacima. Uostalom. Naime. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. Pulji}. obi~no pouzdani. Mate Boban je pokojni. `elio za predsjednika bh. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. koji je smje{ten u Tuzli. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e. op}enito. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. me|utim. Vrhovnik je. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera. Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. S.Sarajeva posebice. Jo{ smo tu?! No. Doktor Emir Kabil. pa . susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. [tovi{e. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. Ante Jelavi} je u bjekstvu. koji su tako|er pljeskali. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. ponovo u modi u HDZ-u. pak.000: ukupno. ili. federalnog fonda. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. Poglavar je. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu. DP i SDS. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. Ipak. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. ^elniku SBBa se. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. Ali. Jednostavno. ali i u cijeloj BiH. to su etablirani principi kantonalnih fondova.~ak! . Vjerujem.. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. mogu napraviti iskorak.. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. Ali. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. Sve osim. Perinovi}. . kolovoza 1990. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni.

Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. Oslobo|enje. Bilo je niz prilika. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. reisu-l-ulemaMustafa ef. Ekrem TUCAKOVI]. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija".10 KOMENTARI petak. kineska"kulturnarevolucija". 18. 8. 2009. ^au{eskua u Rumuniji. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". 7. 7. progla{ava se za glavnog tuma~a. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. Vi{e od polovine su osvrti. izgleda. dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. u Kaljini. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. kojatvrdi "i kako su. uprkos sve mu. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". 2. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. diktatura bilo koga. klevetom. Bh. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. komentari i analize. U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. ina~e?!".i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. a ne za boljitak BiH. drasti~ne!". august 2010. od po~etka jula. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. dva komentara. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. e|utim. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . No. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. tvrdiZijaDizdarevi}. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. Ceri}. Oslobo|enje. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. po~etkom 2009. 2010. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. 11. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. dr`avu iz regresije. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. muslimani i tekfirlije". pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. dr`ava nije ustavno. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. Visoki predstavnik. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. 8. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika. Paradoksalno.net. Treba mu. timeprizivati i rat . niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. 17. I porodica je meta. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. dr`avu i mir u njoj. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. mahrama. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . "Odbrana BiH. kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. Oslobo|enje. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. 10. navodno. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. proizvode dru{tvenu {tetu. ZijaDizdarevi}. Ako ni{ta. 20. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. i 17. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. ustvari. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. "Da je ba{ tako. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. Oslobo|enje. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza.bez ikakvih posljedica. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. Oslobo|enje. da se tra`i njegov odlazak. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. "Joj razlike. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. drasti~ne!". uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. kazao je tada kardinal Pulji}. predstavlja problem tih medija. "Bo{njaci. smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. i "Stranka straha i smrti". Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. Me|utim. 7. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. propisati i {ta }e govoriti. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. drugi dio". 8. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. 8. "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. Oslobo|enje. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. Ako ni{ta.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. bez sumnje. na demokratizaciji. poredbrojnihdrugih podru~ja. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. kada se medij koristi neistinom. U dva posljednja dana. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". premda imaju li~nu notu. ali to nijedovoljno. 18. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. u vezi s tim. Komentari. u ime islama". ali po RS u koji se toliko zaklinju". akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. g. dr`ave i mira u njoj. Oslobo|enje. Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. 2. a ne raskida taj savez. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". M Ali. jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. pa bio i medij. ezani. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. Ni SDA ni SBiH. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. Me|utim. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. zapravo. 20. 9. 8. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. neprihvatljiva je.

pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20.. kako u administrativnom. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima. otvaranja novih biblioteka. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. nesvrstanih zemalja. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. nesvrstanih zemalja. 20.. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. turizam. kao i stanje u samom gradu. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20. kreirala bi se knowledge based ecoomy. kulturni dijalog. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca. Ve}i prihodi. laboratorija.. tolerancija. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja.000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike. Naravno. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20. prijesvega. Ono {to je veoma bitno. dijaspora bi svoju djecu. me|unarodni odnosi i sl). godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology.000 turista u gradu. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja..000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|. posebice iz tzv.000 stranih stanovnika vi{e.000 mladih iz drugih dr`ava. do}i }emo do jo{ dodatnih40. pove}anjubrojaturista. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. `eli da se razvija i napreduje? No.000 i 200. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji.. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu..petak. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. olak{ativiznire`im za strance. vjerskih i kulturolo{kih razlika. posebice iz tzv. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima.000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje.. njihovemogu}nosti i kapacitete. tako i u finansijskomsmislu. obnovi infrastrukture. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti.). grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. te preciziralimetode realizacije. Osim toga. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ . te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. nauka.000 studenatasamo1. moglaposlati na studije u Sarajevo. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. stanjeinfrastrukture. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima. a koje sam nabrojao.. I bh.000 mladih. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. Ono {to ohrabruje. ekonomija. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede.000 novoupisanih. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. ukoliko bi inicijativa urodila plodom. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl.. SarajevoBusinessForum (SBF). Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. august 2010. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. a univerzitetimogu primiti samo 300.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. kultura. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja.. i unapre|enjuobrazovnogsistema. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. International Burch University. a to su: AmericanUniversity in BiH. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente.. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima.. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. elektrotehnika. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja. `eljezni~kog i drugog saobra}aja.000 KM... potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative.000.

Mina MRUD . specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. P. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. te manja koli~ina metaka kalibra 7. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. u srijedu popodne su.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e.^atrnja. [e. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. koja `ivi u kom{iluku. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. jo{ dvijemineMRUD. P. Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. Me|utim. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza. indikator za paljenje inicijalne kapisle. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. Ni{ta ne slute}i.62 mm i 7. u mjestu Bogovi}i kod Pala. dvije trenutnemine. sav u crnom. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. nedugo iza pono}i. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. prona{li napu{ten audi karavan. dvijezolje. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. dimna{kolska kutija. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. Podsjetimo. Prilikomprovjereovih informacija. S. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. J. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. re~enoje u Okru`nomsudu. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. pu{ten. srednjih godina. oko 100 grama baruta. august 2010. S. Po~upane su. Premapodacima iz policije. op. stalno nastanjen u selu Buzekara. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. a jedna lak{e povrije|ena. P. S. u mjestu Bukovac. A. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. Radnici Policijske stanice Pale. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. u centru Pala. njema~kih registarskih oznaka. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. ro|ena 1950. A. tako|er iz Tuzle.. sletio sa puta. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik.. P. S. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. 20. pet trenutnih tromblona. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. D. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu. Margeti} je u utorak. petak. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti.a). Navodi iz prijave se provjeravaju. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. D. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja.55 sati kada je traktorom bez registracija. iz mjesta Kijevci. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. ~iji su inicijali S. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). S. vi{e inicijalnih kapisli. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . Izme|uostalog. koje je 16/17. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e.9 mm. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. op{tina Gradi{ka. Pola sata ranije. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. on im je po~eo prijetiti ubistvom. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. 17. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. D. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. li{en je slobode. na regionalnom putu Nova Topola . U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. S. iz za sada neutvr|enih razloga. rodom iz sela Puki{. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. ~iji je identitet predo~ila policiji. op{tina Lopare. avgusta. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu. dok je P. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. Istog dana. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. no ni to nije zaustavilo lopova. Cvije Gruji}a. a kako se nije `elio smiriti. tri ru~ne bombe. D.

uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar.55 satipo~inila je samoubistvo. oba iz Sarajeva. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. kre nu la ku}i. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. D. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima. jedan od savjesnih stanara te zgrade. Silve Rizvanbegovi}. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. P.bijeg. 20. Me|utim. na Trgu ZAVNOBiH-a. maske. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a.65 milimetara. prekju~eru 17. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. a drugi je u Arijanu G. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. Me|utim. u sarajevskom naselju Stup. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8.62 milimetra. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. Kada su za~uli policijsku sirenu. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). nastanjen u Kiseljaku. Mustajbegovi}u. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo.petak. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. august 2010. U ju nu 2006. i poku{ali da zavaraju policiju. koja je napunila 104 godine. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. Za to vrijeme. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi.65 milimetara. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj. kalibra 7. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. ro|en u Zenici. kalibra 7. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. radnica se prepala i zbunila. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. Minut kasnije. koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. Arijana G. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. Naime. S druge strane.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. razbojnici su utr~ali u kladionicu. oko 10. na Sarajevo. Jedan je ostao pored vrata. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22. P. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. razbojnici su se zbunili.10 sati pali sa visine od oko osam metara. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. Kada su za~uli policijsku sirenu. konstatovana je fraktura ki~me. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. maske. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . Sre}om. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. D. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. Prema policijskom saop{tenju. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice.

Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2. godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. 71 000 Sarajevo. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja.14 OGLASI petak. 2010. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279.oslobodjenje. 2010. br. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. august 2010. 9. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. Tel. ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. 032/691 794. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. Ul. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. 8. do 31. Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da. 20. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. Konator bb. Alekse [anti}a 4. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik.Turbe. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 .: 3383202250044019. Tel. D`emala Bijedi}a 185.ba . MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. Bulevar Kulina bana 30-b. Doboj-Jug-Matuzi}i. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. do 2. 74 000 Doboj. 8. godine od 7 do 15 sati. 9. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. 62/10 od 2. uz dokaz o uplati iznosa od 100. 2010. [IFRA OP]INE 091. 032/ 242 342. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka.d. godine. 2010. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. Konator bb. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. Ul. 72 000 Zenica. godine do 14 sati.

Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08. istog dana. nedjelja i praznici. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08.30 sati. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime. broj 033 94 33 00. . Neradnim danima pozivi se ne primaju. august 2010. 20.petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik.00 . u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. adresu. Ukoliko se radi o neradnim danima. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona.16. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona.30 sati. JMBG i kontakt telefon).00 . Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja.16. pozivom na tel. istu mo`e prijaviti naredni radni dan.

kako u ^apljini. Kupresu. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du. A. . I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. mnogoljep{a. posebno u BiH. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. noge su po~ele da mi oti~u. radi. H. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. august 2010. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. odnosno dr`ave. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. Nema izlaza . sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu.U Francuskoj to ko{ta oko 75. ali sad je sve uredu. kutubhanu(biblioteku). Doktori su mizu. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. Doktore u Sarajevu. pri~a Ramiza. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. . Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. . Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. na Samarima. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. pa i radio u toj zemlji. rade}i u bolnici. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. Stid je. 37-godi{njoj Gora`danki. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine.000 KM. maja 2008. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. a Suvad ‘95. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. To je previ{e novca za nas. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. morao sam otvoriti na tu|e ime. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. lice se izobli~ilo. Temeljac je postavio.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. poslovneprostorije.no danas je tu. demobilisanom borcu. 20. a sada je pomo} potrebna njoj. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. Odrastao je i {kolovao se. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis. Onda su otkrili{ta je. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. prenosi agencija MINA. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. Posaonijenimalo jednostavan. Akcija }e biti odr`ana 26. H. ipak. Glamo~u.Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. U ratu je ona pru`alapomo}. jer bi svaki. . pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. Otkazali bubrezi . meni je va`no da sam uspio. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom. I otac joj je preminuo nedavno. ali drugog izlaza nema. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. Ku}i je. Tomislav-Gradu. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. kako ka`e. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. bori se. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Lijepa je to zemlja. ka`e. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. Izgra|ena su dva objekta sa 4.000 KM. ipak. naglasio je Mario^uljak. obrazovne. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. A. Ramo na Vi{evicama ‘92.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica.a Danska je ostala negdje daleko. pri~aponosnoIsmet. da nemam snage. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. sli~na cijena je u Njema~koj. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana. ne osje}an dobro. bori se.Mu~io sam se sa papirima. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. predsjednik Odbora za izgradnju. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. augusta 2010. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. kao izbjeglica. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. poput i ostalihkom{ija. hitno je potrebna transplantacija bubrega. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana.Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine.kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana.16 BiH petak. Kako je saop}eno iz te stranke. 7.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. dodaje Ismet. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. Kompleks }e imati odgojne. administrativno-tehni~kesadr`aje. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije.000 kvadratnihmetaraprostora. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze.000 eura.

ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar .petak. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele. 20. kao i korisniku kratkog broja 1417.159 KM 0.16 KM 0.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj. predstavljena je u donjoj tabeli.24 KM 0. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0.19 KM 0. 1186) 0.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. .106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar .040 KM ▪ 15xx 0. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora. 1186) 0. navedene su u donjoj tabeli.040 KM ▪ 13xx 0.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“. za komercijalne svrhe.040 KM 0. august 2010.040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.19 KM 0. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e.48 KM 1 minut 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. Definisane grupe kratkih brojeva. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora. *** Cijene u koloni 3.15 KM 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera.19 KM 0.040 KM Napomene: * Grupe 12xx. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene.55 KM po pozivu 1 minut 0. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. ▪ Slu`ba informacija TS (1185. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.19 KM 0. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.

20.18 OGLASI petak. august 2010. godine OSLOBO\ENJE .

ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. kako je rekao Josipovi}. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. nema drugog izbora. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom. Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. ski predsjednik. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. U CrnojGori je u prvimreakcijama. vedeno je u ovom priop}enju.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. Suljevi}. august 2010. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. Spomenicom Domovinskezahvalnosti. prenosepodgori~keVijesti. nalazi od 100 do 120 vehabija.petak. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . a ne oduzimanja metala“ na. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. makar i neizravnim. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. 20. . navodi podgori~ki list. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. Redom bana Jela~i}a. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. . izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. Gusinju. istaknuo je. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. povezane sa vehabijama. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. SpomenicomDomovinskograta. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. uz .. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske.. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. ni prodati. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. Novi Pazar . a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. navodno. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. tvrdi Dan. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. a {to je potpuno neprihvatljivo. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. ni otu|iti. O napadima na strance. me|uostalim. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. dnik Josipovi}. Redomhrvatskogtrolista. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. dapa~e. ka`e Srb. Tako|er. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. zastra{ivanjem ili pritiskom. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. RedomAnte Star~evi}a. prenosi Srna. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. prodati. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka.Retzlaff i Daniela Saxona. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. Sukladno zakonu. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja.

Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. ta ko|er.20 SVIJET petak. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. Bez domova 4. U tom napadaju. zamotani u dnevne novine iz 1933. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. kada ga je presrela izraelska mornarica. konvoj. javili su mediji. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. Kosturi. a u njegovom automobilu prona|en je kokain. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. saop{tila je policija. godine. mahom civila. ukradeni od aktivista. a on ih je preprodao. a prenose agencije. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. i 1935. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela.000 eura. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima.400 Palestinaca.6 miliona ljudi Oko 4.5 miliona eura. 20. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. zapravo jednom prijatelju. godine. Jo{ u junu italijanski novinar. prema zbirnim podacima. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. otvorili vatru. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti. Izraelski razorni napad na Gazu komisije. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi. prenosi Fena. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. Pereda (79). Aktivisti. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. me|utim. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - .000 eura. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. prenosi Srna. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. prenosi Reuters. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. ukupna {teta prelazi iznos od 79. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. august 2010. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. ubijeno je oko 1. uhap{en je u Santa Cruzu. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. od ~ega stotine djece. pi{e {panski list Publiko. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. Cijena Prema pisanju lista. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a.

kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. ^etvrte brigade Stryker. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. poginule su ~etiri osobe. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. . Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. me|u kojima Sarah Palin. a proizveden je 1996. pribli`no400 kilometara od New Delhija. poginulo je. “Odgovor je: ne `alim“. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA). ogradili su se od njega po tom pitanju. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). prenosi Hina. a jedna se vodi kao nestala. ubijeno je vi{e od 106. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. slu`beno zavr{ava.te da 1. prilikompovratka sa proslavejednogro|endana.000 ira~kih civila.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1.3 posto do 2020. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme. prenio je AP. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. i 2007. Posmatra~i. me|utim. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. septembra ondje ostati 50. kopilot. septembra u New Yorku. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. javile su u ~etvrtakagencije. U nesre}i su poginulipilot. 20. klasificirana kao borbena jedinica. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . prenosi u ~etvrtak Hina. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. prenosiagencijaKyodo. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije . . godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. dok ih je 37 povrije|eno. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. augusta.000 radnih mjesta. Bush. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. augusta. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. ve}inom`ena i djece. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. . sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija.000 do 31. januara. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. stupa na snagu 1. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56.000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a.petak. Prema navodima vlade u Taipeiju. augusta. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7. august 2010. a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. pustiti Irak. Helikopter je bio uredno servisiran. in`enjerletenja i oficir za vezu. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. Helikopter je.170. koje treba da se zavr{i krajem 2011.400 ameri~kih vojnika. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. me|u kojima Sarah Palin. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. . u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav.000. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh.do kraja 2011. usvojen nakon maratonske debate. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. General Babaker Zebari. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. ^ak i bliski saradnici Obame. januara 2012. premjestit }e se u Afganistan. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina.

Ecorus iz Holandije. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. uprkos pove}anom prometu. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. koji je realizovanpomo}u1. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. Me|utim. . Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. a izvezla 20 miliona tona. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. samo 1. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. do 2013. Sloveniji i Srbiji. Prema mi{ljenju Evropske komisije. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. kao {to su holdinzi. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. naprimjer o zabrani rada djece. novi {ef Grupacije. “Sve je to jakokompleksno. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti.22 SVIJET FINANSIJA petak. To je za petinu vi{e nego 2008. Ruski premijer Vladimir Putin 15. Zahvaljuju}i tom projektu. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. osiguranja i dodatnih usluga. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. a ve}e smo ve} proskenirali.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. a kada je rije~ o kafi. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. usvo je nih 2002. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. kom plek snim. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. “U Italiji smo moralirasprodati. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. Osim rada sa firmama na terenu. nadzor nad takvim ve li kim. Tako je. a [vajcarci ~ak 23 eura. naprimjer. a koji tu robu proizvode. {to je tri putavi{e nego 2008. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. Pored toga. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. postavljena je nova Uprava. No. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. godine. godine. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. . ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010.5 milionaeura iz fondova EU. godinetokomprvedvijegodine realizacije. .3 procenta. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. ali evo jednostavnogprimjera. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. Britanci tro{e prosje~no 15. a bila je ponuda od 50 milijuna. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. pod kojim se.5 milijardi. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana.6 posto. Nakon {to je 2009. Sloveniji i Srbiji. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. prenosi Fena. prije svega. Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. . Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. august 2010. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. godinu. 20. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima.

20. august 2010. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 .petak.

20.24 OGLASI petak. august 2010. godine OSLOBO\ENJE .

petak. 20. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 . august 2010.

955830 1.706356 1.676 273. a 2009.776490 0. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I . ostvaren je prihod od 438.078689 0. tri miliona maraka. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .050033 1.750 metara. Ukupni prihodi .te~ajna lista .463461 1. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c.prihod od izvoza elektri~ne energije .480228 26.274 72.Zato {to je zimski turizam u usponu .433 • Osnovne prednosti .207728 1. august 2010.20.708122 1. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi. 2010 = USD1. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.624 3. A.034 55. a pro{le godine bila je 73. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire.785394 0. godine. 974 435.VI 2010.866722 1.248365 0. U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435.247127 0.371742 1. plan kori{tenja terena.656 80. su iznosili 411. 485.470797 1.247746 0.375171 1. 8.992 101. ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}. 08.826000 0. 2010. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? .6 miliona maraka.704590 1. re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu.467129 1.prihod od prodaje tercijarne rezerve kap. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum.303 3 . logorovanja i sli~no. Povr{ina op}ine je 242 km2. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma.567864 0.5 miliona.487648 26. Istovremeno. poljoprivrede.262506 0.6 miliona maraka.263162 0.377601 1.prihod od prodaje drugima u BiH .Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja .Potencijalna saobra}ajna povezanost .078886 0. kongresni. plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438.Tra`eni iznos investicije iznosi 150.527516 0. lovni speleo i druge turizme. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH. kampovi.prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH .519898 0. aprila. energije i infrastrukture. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine.483938 26. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje.893065 0.079083 0.207210 1. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH.206692 1.007 264. kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012.955830 1. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma. i usluga. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka.broj 163 .valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji. uklju~uju}i razvojni plan. {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara. 08.053 • Finansiranje .51687 BAM2. Ovdje treba ubrojati i turizam mladih.565032 0.Sveobuhvatni master plan. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.871400 1. godine (hilj. koja je odr`ana 6. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit. Travnika i Zenice . KM) I . Svi projekti mogu se pogledati na www. poput duge i snje`ne zime. Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva.523707 0.383560 1. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz.014698 2.VI 2009. “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2.sarajevobusinessforum.303361 snositi svaka za sebe. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h). Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs.Lokacija . TERZI] .050158 1. ove godine rezultati u tom smislu su slabiji.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak..261850 0.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3. Povoljni klimatski uvjeti. a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava.566448 0.012161 2.758935 0.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama . bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva.. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi.575 73. odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja.187 411.4 miliona maraka. me|utim.Zato {to je u BiH sve vi{e turista . u prvoj polovini 2010.955830 1. i 7. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010.780942 0.389519 1.017235 2. 20.368313 1. godine.049908 1.com.

Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. Sa. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. Raiffeisen banka. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica.1 posto u odnosu na juni ove godine. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. finansijska dostignu}a. august 2010. odje}a i obu}a. 20. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a). te pozicija u BiH. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. saop}eno je iz Valicona. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. dodao je Jerlagi}. emocionalna blizina. porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. Hypo Alpe Adria bank. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. rekreacija.3 posto. Tomislav-Gadu. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. BiH je na 116. {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja.000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. prenosi Fena. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. da za oko sedam miliona maraka.petak. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. je on. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. J. godine. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. Ma|arska i Albanija (DB4a). pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. Npr.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. proizvodi i usluge. BH Telecom. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. UniCredit banka i Violeta). mjestu od 183. javila je Srna. Kupresu. godinu“ rekao je direktor EPBiH . [irbegovi}. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati. dok je za 3. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. m:tel. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. tr`i{tu. FDS. Bosanskom Grahovu i Drvaru. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. namje{taj i poku}stvo. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . a slijede je Hrvatska (DB3d). a koju izdaje Svjetska banka. Bosnalijek. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. Eronet. Klas. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. vizija i vodstvo. Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti. radno okru`enje. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. a zna se ko dolazi na kotaciju. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. me|utim. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . jedan od razloga smanjenja dobiti. Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. komunikacije. Tako|er. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). . izvoza te sklapanja poslova. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). Glamo~u. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona.

.. godine Za radna mjesta po rednim brojem 3..... 2010.. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ...1 izvr{ilac .. POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}..............puna norma .... Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti........1 izvr{ilac Engleski jezik ......................... godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole............... 2 ~asa .............258 m2 K........................................ Prijava na konkurs...................... Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam........................... IV................................4 ~asa . III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1...Kontrola kvaliteta..........................1 izvr{ilac Turisti~ka geografija...................... ~lana 13...... 8.................... 2010............ 23..................................00 KM................... 6.... Patriotske lige bb 74260 Te{anj............................4 ~asa .....................28 OGLASI petak.......................... Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3...1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik ...... i 48............ 8................................... 3..........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) .................. broj 01-23-1194/05 od 16..........1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala .................... ...... 13............4 ~asa ...... stru~nih saradnika..............................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare..1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost ...................1 izvr{ilac Historija ............. poginulog....... Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja..... NE OTVARAJ...............Vrtlarstvo.1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke ............... Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam.........................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare ......4 ~asa ..........puna norma .......................... Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta.......... 9.raspisuje: Broj: 1813 /2010..............1 izvr{ilac Informatika ...... 46.. gra|enje......... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1...................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare...... 10 ~asova ............. obnovu............. 7. 2......................2 ~asa .................. katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta.....................1 izvr{ilac .. Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: .. 5. Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6............. 4............. 25.................... a najdalje do 15.... Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5...................00 KM = 14.......................................................................................... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)................. 3 ~asa .. 16.............. 2010.................................... 22..460.................... 8 ~asova ... godine............ 30.1 izvr{ilac Psihologija .... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.......................puna norma ................................ Fojnica...............2 ~asa ........ 1.......................... 5............................................................. broj 5 ili na broj tel..............1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara .. 26....... i 28.......... 2011.. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati.Osnovi cestovnog saobra}aja .............. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8........... godine........................ DIREKTOR Muharem Sara~evi}..................2 ~asa ..................... katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica...................... godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1....................2 ~asa ...........puna norma ............ Datum: 20.......Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30.... 10...... U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a....................... pod istim uslovima prednost imaju RVI.......... 8....6 ~asova -Tehnologija zanimanja ....................................... godine.Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja........ uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit.............Poljoprivredna mehanizacija ........ 10 ~asova ......4 ~asa ....................... Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9..... soba broj 4................................Ma{ine i ure|aji ... 8............2 izvr{ioca Informatika ....................................1 izvr{ilac .................................................. 3.....................................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ...... 2............................... dipl................. 2005........... 8........ USLOVI KONKURSA 1....................... 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar)...................................... Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije...................... 8............ upisana u DN — 1.......... gra|enje.................. 18 ~asova .Slu`ba za urbanizam.... tj.................. 18.............1 izvr{ilac Estetika .... Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: ............................................... 20. 15. godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica...................................................................................... Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15......................... 6........ 28............ Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu.........................446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs........... a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15... Dokaz o {kolskoj spremi 2....... 16................................. 1 izvr{ilac Vjeronauka ................. prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme.....1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ............................. Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta.......................................... Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi.....puna norma ................ 29....................... 3.. Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: .......... Odluke o gra|evinskom zemlji{tu...Poslasti~arstvo...................................................................................................k............... 15..................... II NAKNADA 1.......... gra|enje............ 13..............................1 izvr{ilac Pravo ..... 14.................... Bosanski jezik i knji`evnost ............. god..............2 izvr{ioca Njema~ki jezik............... broj 25/3).. 12.. 8........................... 2011...... 10 ~asova .......... broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika............ Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“............... 2010........18 ~asova ....................... 12 ~asova ......... godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica................. broj 10-3817758/10 od 18...... 12......................Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija .......................... 2................... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.............. Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: ................ povr{ine 482 m2. O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom.Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe . .......Prehrambena tehnologija.........482 m2 x 30........ broj 1793/10 od 6... 4............................................................ Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4.......1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta ........... Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure..........................1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije................. august 2010.......Sto~arstvo........ 6 ~asova ...Kuharstvo ........12 ~asova ........... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011..................6 ~asaova.................................................................. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica.................. Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene............. 10. 544-362. ul..............00 KM/m2 korisne povr{ine................ Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove...... 1................. na adresu: Op}ina Fojnica................ ing. Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda........... 2...............2 ~asa .....6 ~asova ..................puna norma ......... novine FBiH“........................ 2010................ nestalog branioca .. 24................ obnovu.............puna norma ...... 6...... Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica.......................... 11........................................Prehrambena mikrobiologija........Vo}arstvo i vinogradarstvo........... odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu...odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona..... 4 ~asa .............. 27................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida...Sto~arstvo sa ishranom.................... Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica............. 17.......... 1 izvr{ilac Matematika....................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara .. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl........ godine...Uslu`ivanje .. poginulog............... Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje............... umrlog....................................1 izvr{ilac ............. Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011....................1 izvr{ilac Latinski jezik ...............2 ~asa .......... Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10.............. 19...............................................................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole....1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj ......Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme.............. 2010........... Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7. katastar i imovinsko-pravne poslove ..... 7..7 ~asova ....... 19..6 ~asova .............................................................. Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa.............................. 11................................ 2 ~asa ................................ 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te.......... demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida. 030/544-361 i na broj tel.Robe u transportu ... 6 ~asova ..........................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ....2 ~asa .............. 9....... 20.......O.......2 ~asa ............................po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30... obnovu...................... prof............................2 ~asa Saobra}ajna geografija ......... 21. godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.......1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ................................... umrlog i nestalog branioca...2 ~asa ................................................................ 8.................................. 14.......................................... godine Na osnovu ~lana 45...........~.............. Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj............................................... Za radno mjesto pod rednim brojem 3.................... 2 ~asa ....................................... 2 ~asa .......... a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini......................... broj 01-05-185-6/10 od 25.2 ~asa ............

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19.48 posto).38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.10 26. SARAJEVO ENERGOINVEST D.d. Banja Luka (9.8607 9.D.d.70 KM.03 0.d.000 11.38 1.645 31.07 7. avgust/kolovoz 2010.206.06 63.025.800.d.1 2.01 SASX-30 820. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151.91 0. po prosje~noj cijeni od 3. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a.00 0.54 0.94 4.333 507.02 27.67 175.00 0.70 84.000 385 1.11 11.86 3.80 $ 0.392.72 3. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.28 posto.68 KM.434.461 4. Banja Luka. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska .625.03 16. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670. po prosje~noj cijeni od 1.135 $ 0. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.12 0.25 75.56 7.86 KM.04 -0.66 KM. Banja Luka.968.00 0.38 1.30 89.99 -0.50 98.603.1 10 -7. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.00 78.70 8. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.32 0.00 175.83 KM. avgust 2010.69 10.70 10.20 10.00 0.d.12 2.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska .27 KM. kursa (%) Max.05 3.00 84. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.00 KM. Sarajevo u iznosu od 2.30 89.91 0.489 vrijednosnih papira.20 0.25 -1.75 $ 0.35 3.715 3.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.00 98.d.46 10.00 98.10 KM.18 32 31 31 30 3.660 4.03 3.00 15.446. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a.50 10. Banja Luka ZIF Zepter fond a.393.d.396.3 3.20 2.6 0.39 FIRS 645.54 0. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.63 KM. Banja Luka Republika Srpska .48 posto. Banja Luka Trznica a.695 1.98 1.389 obveznica. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.42 16.26 KM.petak. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.526.20 26.400.D.28 KM.35 KM. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.473 0.3 1.80 8. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.13 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.34 36.26 0.38 1.526.66 0.D.20 1.933.7 -1.d. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.54 posto.00 KM.140 40 15 12. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.d.599. trgovalo se u iznosu od 14.968.80 KM.62 4.264.00 207.69 -10 2.54 0.72 27. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55.80 2.06 0.939.00 78.25 75.d.d.400.18 KM.545. Banja Luka Bonel a.635.09 % 434.91 KM.06 11.56 0.590.558 24.d.26 3. Sarajevo. od 46. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.d.543.584.662 670.00 $ 3.10 26. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.459. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.00 0.27 1. Promet na kotaciji iznosio je 70.D. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.62 26.20 22.603.000 2.6 0.36 3.161 3. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.51 KM.70 84.58 $ 0. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.08 63.205. 20.11 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3.003 31 29.90 470. {to predstavlja rast cijene za 9.32 KM.651.848.597. Teslic Elektrodistribucija a.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.00 4. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95.35 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.6(A) 0.625.473 0.KOTACIJA Boksit a.d.00 150.50 94. godine OSLOBO\ENJE 1. Kurs ovog emitenta iznosio je 27. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .581.147 1. SARAJEVO 0.74 % 710.50 94.361.00 98. Sarajevo.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a. Kurs ovog emitenta iznosio je 175. po prosje~noj cijeni od 0.51 1.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170.238 vrijednosnih papira.00 KM.10 4.1 0. Banja Luka.755.473 0. Trebinje Telekom Srpske a.62 KM. trgova- Luka (-2.50 98.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska .30 BIRS 1.25 $ 0.18 32 30.25 posto).62 KM.31 % 4.03 -16.534 9.67 KM.23 151.05 27.28 1.00 14. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .63 75.70 84. Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a.50 98.30 10.235.d.120.50 KM.831. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.05 posto.36 % 18.00 84.01 4.izmirenje ratne stete 4 3.20 21.06 63.99 100 1.00 78.467 2. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.67 -46.615 26.25 0 0 -0.000 dionica.40 0. Milici ZTC Banja Vrucica a. cijena Min.23 $ 0. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.40 posto i dostigao cijenu od 0. trgovalo se u iznosu od 470. cijena Min.00 21.10 26.396.67 SASX-10 943.62 2.69 % 2.694 dionice. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.54 0 0.d.35 % .00 4.600 100 2 41 1.30 89.48 -2.013 1.62 351.6871 31 29. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3. Sarajevo u iznosu od 36.40 % 1.91 0.18 32 30.450. Kurs ovog emitenta je iznosio 16.d.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19.49 32. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.599.2611 200 90 2.00 1.72 2.396 9.220 10.344 1.67 175.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska .284.206 2.00 KM.90 380.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.d.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER.00 561. kroz 89 transakcija.50 94.00 84.36 0 2. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene.d. august 2010.

Dosta mi je vi{e minderskih dogovora.~etiri mjeseca. naglasila je Hercegovac. podsje}amo. Upravo taj vodovod.Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. napomenuo je ministar obrazovanja.. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. IsmetD`ananovi}. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. Ovo je sramota. osamdesetogodi{njak.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. novanja iz zdravstva. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo. upozorava D`ananovi}.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. . Objekt je priklju~en na infrastrukturu . Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. op. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. M. Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa.Ni{tanovo. Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. august 2010. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. tako|er o~ajne. strunja~a. Pa neka neko ka`e . ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. a vrijednost radova je 219 hiljada S. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. .. opreme za fiskulturnu salu. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri .Insistirao sam na glasanju. a sad ih ima 500. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat..Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a.Sarajevo je metropola. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. Medicine rada. Bio sam i u Op}iniNoviGrad. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. ni u Op}inu. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. . telefona. ali kako je istakla Her ce go vac. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka. a). H. a i ubjedljivo su najjeftiniji. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. . a ju~er samo u jutarnjim. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. ali ne mogu sam predstavljati Vladu. lopti. kazao nam je nedavno Muhudin Planja.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. sanirati ulice Adnana @uni}a. kazao nam je premijer Mehmedi}. kazao nam je Cuplov. J. tra`io sam prostora zbog novog zakona.177. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. firma ima obaveze prema ugovoru. U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a. Kako je kazao Mehmedi}. Zamislite dokle je to do{lo.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. Trnini}a. prema ugovoru. . tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati. Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. 20. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i. . . MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu.. koji.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu. E.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. stolica. sanduka. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. klupa. koja se odnose na nabavku namje{taja. maraka. . Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. koje mora ispo{tovati. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. dio Vrbovske 169 . Bra}e Be{o. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e. kao i obrazovanja. dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. Kom{ije iz okolnih ku}a su. zna~i ko{eva.~ikma. dodala je Hercegovac. istakao je premijer. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. napomenula je Hercegovac. Sportske medicine. Zavoda za javno zdravstvo. J. . . Tako }e firma Euroasfalt. ogra|ivanje dvori{ta. Hu. Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D. napomenuo je Mehmedi}. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka. Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. ogor~en je D`ananovi}.. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma.

8. 10. Berlin ~etvrkom u 8. Istanbul 14.30 sati.30. Biha} svaki dan u 7. 12. Duizburg. u samom centru grada. 13. Forshjam. Ankona 10. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini. Skoplje. Konjic 6. subotom u 8 sati.30 sati.25.30.30 do 9.30. Trebevi}ka. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure.30 i 19 sati. 10.Ferida Srnje minibuska linija Otoka . 13. 11. 12. Frankfurt. 6.45.40 i 19. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a. 15. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17. Ljubljana 15. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat.30. Budimpe{ta 14.15 i 13. Nusreta Fazlibegovi}a.30.30 i 19. 14.30 sati. Skadarska 1. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ. a radnim danima u 6. Trebinjska. 15. 14. Kiseljak radnim danima u 16. 14. 122.55.10.45 i 15. 8.30. 13. Breza svaki dan u 7.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati.36. 9.25.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava.30 sati (preko Tuzle). Split svaki dan u 10 i 21 sat.15 i 17. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 14. 17. Konjic 7.20 i 22. M.30 sati. 10. Ljubljana 16.30. Stari drum.15 i 18.30. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta. Sanski Most svaki dan u 15. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati.30 i 15.45. 15. ~etvrtak i nedjelja u 20. 206-666. Banja Vru}ica u 15. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada. 16. Grada~ac svaki dan u 8. Banja Luka 6. petkom u 13.30 i 16. 11. Beograd 11.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata.668-259 Toplane 650-979. Plandi{te. Zagreb 7. Budimpe{ta 21.30. a radnim danima u 6.30.15 i 19. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju.35. 13.52. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16. 16. 21 i 22 sata. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. 9. Tuzla svaki dan u 5. 15. 12. 17.30 sati Dobrinja 29. 8.05. Bugojno svaki dan u 10. Visoko radnim danima u 10. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Budimpe{ta 6.30.42 i 21.30 i 14. 13. 11. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Zenica svaki dan 6. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati. Be~ 14. 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.15. 10 i 21 sat. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII). 17.39 i 18. Kakanj i Visoko svaki dan u 6. te radnim danima u 9. Zagreb 6.30 autoputem. Kasindolska 2. 14. Srebrenica svaki dan u 7.25.30.30. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK.30 sati. 13.30 i 18. Zagreb svaki dan u 6. AUTOBUSI Antwerpen. a radnim danom u 5. S.30 i 15. 15.37. 15. po izradi projekata. 8. Minhen svaki dan u 8. Ze ni ca 6.15.28. Bijelo Polje utorak. Karlsruhe.58.40.05 i 18. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em.59. Zenica 4.50. Busova~a radnim danima u 10. 12. 6. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu. Travnik svaki dan u 7. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Be~. ionako uvijek posje}eno mjesto. 9. 664-115 Hitna pomo} 124. 7. Ljubljana utorak. 20.20.40 sati. Plo~e 7.45. august 2010. 15. 15.30.45. 9. subotom u 17 sati.Kod`ina . AVIONI Polasci: Beograd 6. .45.30.15 sati.15 sati svaki dan. 16.30 do 16 Adema Bu~e 3. 8. Olovo svaki dan u 5. 11. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita.45.30.30 i 18. Utrecht utorkom u 8.30. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. 19 i 22 sata.30. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14. Cirih 7.19 i 20.30. 11. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350. Bosanska Dubica svaki dan u 14. . 16. 16.45. 14. Banja Luka 12. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati.25 i 18.20. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. 11. 16.30. 10. 14. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1. Velika Kladu{a 15. 12.30. 18. Minhen 12. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata. 14. 8. a radnim danima u 15. Dubrovnik svaki dan u 7.30. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. 220-435 Kanalizacija 203-059. 9.55. 12.radnim danima u 7. 12.petak.30. Poljine.35. 11. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8.30 i 19.30. Makarska svaki dan u 7. Beograd svaki dan u 6 sati. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.45. 14.30. Banja Luka svaki dan u 9.45. 18 i 20 sati.30.05. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati. Hildesheim. J. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8. Budimpe{ta 15. Mastricht utorkom.30.35. ~etvrtkom u 16 sati. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja. vrvi od na{ih sugra|ana. 17 i 18. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje.20. Ankona 17.30. 14.30 sati. od 8. 16. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici.30 i 22 sata. od 8. 14. kako su naglasili iz Op}ine.50 i 18.15 sati.000 033/ 223-366.23.Mojmilo do 10.52 i 19.30. Plo~e 10.30 sati.30. Dortmund.15 sati.45. 18.30 sati.27.30.30 i 19.30. 10.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva. Mekote.15. Bosanski Brod svaki dan u 12. Paris. [tutgart i Uhlm. Minhen 13.30 sati. Magistrala i Zujevinska.55.30 sati Bjela{nica apartmani 4.30 sati.30 sati. subotom u 17 sati. govori ova slika.30. 18.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S. Hanover. petak i nedjelja u 8 sati.45 i 20. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ . 15. Hamburg.45. 20. Kakanj 18.15. Pored finansijskih sredstava. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350. 13. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje.30 sati.22 i 20. Pljevlja svaki dan u 16 sati.30 i 22 sata.30. 20 i radnim danima u 9. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska .12. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980.35. 16.30. Beo grad 11.10 sati. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS .30. Helsingor utorkom u 12. poput Imamovi}evog.15. 13. Essen.45. 12.30 do 10 Igman skakaonica. Beograd 17. Vare{ svaki dan u 8.30.45. Bijeljina svaki dan u 5 sati. Ni{i}i 2 i Nova mahala.30.30. 207-777 Vatrogasci 123. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom. 10.30. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka. Cirih 11. a kako su kazali u Op}ini.30.45. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje.45. Den Hag u 8 sati utorkom. subotom u 17 sati.30.18.55.30 i 17 sati. Rennes.30. Graz svaki dan u 8 sati. 13. Be~ 8. Hrasnica vrelo. Berku{a mala. Kakanj 15.45 i 15. 10. Tako|er.50 i 13.55.35. Te{anj svaki dan u 7.45. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja .30. 18.30 sati.30.30. Pale svaki dan u 7. septembra bit }e skra}ena.30.30. a radnim danima u 7.30.30. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor. Br~ko svaki dan u 6.30. 13. 13.45. Istanbul 8.30. Kamenja~a. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.45 i 21. Gora`de svaki dan u 8 sati.10. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.16. Time. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati.a radnim danima u 5. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta. 17.30. Zvornik svaki dan u 15.05 i 20. 12. 13.15.45 i 20. 12.45. Bruxselles. 15. Ora{je svaki dan u 6.40. 10.25. 17. 10. Roga~i}i i Roga~i}i 4. Mannheim.30.

njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . profita i saprofita. i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) .Grabi}.2006. vrijednostima i vremenima. \or|e Uzelac. Stevan Tonti}. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. u Parizu. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. . ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . On u svom romanu govori finim. K. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu.. u njima dostupnim tehnikama. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. godine. odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. Jasmin Hasanovi}.2003. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. Dalila Krasni}. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. sa svojim osniva~em. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima.2004. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e.prabake. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu. Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}. izabere njih pet u u`i izbor. “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) .2005. a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“.. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat . Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta.” . Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. [. poreklom Mongole. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. Nikola iz Metkovi}a. pored toga {to proslavljaju mali jubilej.2002.Me{e Selimovi}a. brzo shvata da su ljudi. Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. slijepim osobama. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} .. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute.dovodi do trauma i nerazumijevanja. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. izlo`ene su i fotografije. ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. niotkuda“ (HrvatAn. . rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra.Grabi}. A. godine. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu. st. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke. novelistkinja. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . (Hrvatska). prona|en u biblioteci . Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo. 20. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . s pozicije „ugovorene usluge“. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji. na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom. i Bekim Sejranovi} “Nigdje. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana.Ku~i (Fraktura.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu. oktobra 2000. pisma.“ . Lela Alimanovi}. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina. a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH.. Marko Ragu`. Zdenko Le{i} i Angela Richter. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH. klapa Signum iz ^apljine. Pa i jednog Nemca . No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. maja 1999. ska) . T. august 2010. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. mrtvi znaju. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. Ivona Juki}. Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale.u [vedskoj. opet.2007. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8. te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. te kao prvu osobu susre}e H..Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. bake. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika. izdanje i odr`at }e se od 2. ratna emigrantica. . Unterstadt.32 KULTURA petak.. mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. i to doma}a klapa Neum. Pru{~aka..100. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske. u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. a to su Brajevo pismo. koliko ih je bilo u konkurenciji. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. sa svjetovima. “Kaja. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca. “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . do 5. naglasio je Durakovi}. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. odlazi na jahanje. Zagreb). dana{njem Sankt Peterburgu. a pred njim je. socijalnih. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. o gradu pod opsadom. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. do 26. Amra Bo`ovi}. te klapa Sv. valjda. Sarajevo). Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. a situacija se nije promijenila ni ovaj put. vjerskih i politi~kih previranja. u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji.. Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. Irena Mari}. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH.2009. tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju. na kraju 16. “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) .. do 5. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. septembra u Bugojnu. nakon zavr{etka rata 1999. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. tragedijama. Sr|an Mr{i}. pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan. velikana pisane rije~i . o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e.2008.. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu. obja{njava Natalija Metelica. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima. od doga|ajâ.000 KM. Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format.” .Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali.. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH. Stevan Tonti}. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. Me|utim. Goran Vrhunc. Beograd). Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje.000 KM. ove godine je zapjevalo sedam klapa. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. Zagreb). vidjet }emo. klapa Narenta iz Mostara. Sakib Pleh. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10.budu}eg ratnog zlo~inca.

august 2010. 20.34 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE .

. a kandidat pod ta~kom 2...nastavnik u sva zvanja .... treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija.... mi{ljenja i sugestija..2... .. Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka...ba.. 48 Mar{ala Tita Street."Imunologija" ....petak.3..4. ~lanova 186... dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.....1 izvr{ilac 2.. poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo............4....... Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II... informacija. 71000 Sarajevo. Kandidat pod ta~kom 1...3.."Klini~ka farmacija" .... fax: 033/552-330 or at registry@undp........ treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija.. broj 43/08).. ~lana 2. uvjerenje o dr`avljanstvu..... enthusiastic........3. se bira na puno radno vrijeme. doktora medicinskih nauka....... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu. 10-082 to UNDP Reception. treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka............. 2."Farmaceutska hemija" .... godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET ...........1.... Aleja Alije Izetbegovi}a 2..... 1.UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104........ . pro-active.. ."Metodologija nau~nog rada" 2.........nastavnik u sva zvanja..."Uvod u farmaciju" ........1 izvr{ilac III..........1 izvr{ilac 2. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. op}ina Gra~anica).... analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost..2..... Kandidat pod ta~kom 3.. Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica....... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www.. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3... ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network... treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.. kopija nau~nih i stru~nih radova............... august 2010. vr{enje uvida u dokumentaciju... Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo......"Kontrola lijekova" ..... sva zvanja . Pravilima Univerziteta u Sarajevu.1 izvr{ilac .... phone: 033/563-800. advocating for change and connecting countries to knowledge.. a za ta~ku 2. 2. Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu..undp... i 2.... Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka ... Poslovnika o radu... Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi. Kandidat pod ta~kom 2.. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu.... kopija diplome o zavr{enom Fakultetu.. treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo....... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije.... Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2...... Kandidati pod ta~kom od 2..... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.... If you are highly motivated.... capable of working independently in a complex environment.1.4.. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2..... kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK... diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka. 20................. enjoy challenges...... Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No..... Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva......ba. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica.... energetic.. op}ina Gra~anica 1. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija). experience and resources to help people build a better life..........nastavnik u sva zvanja....... uvjerenje o dr`avljanstvu.... izvod iz mati~ne knjige ro|enih. 2. c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne.. podno{enje primjedbi...... Pravilima Univerziteta u Sarajevu. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu....... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.. odnosno stru~ne oblasti za koju se bira.... ...1 izvr{ilac 3.. a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1... Kandidat se bira na puno radno vrijeme...."Istorija farmacije" . izvod iz mati~ne knjige ro|enih... i 188......... prepis ocjena. Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu... .nastavnik u sva zvanja......1 izvr{ilac 2...

Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. . Me|utim. To su esencijalnemastikoje se. Ukolikopodignetenoge dok spavate. be` ili tamnocrvene. Ali. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. oni tako|er donose i dosta stresa. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. pa tako i sa ovim. Izbjegavajte prevru}e kupke. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. sa svime. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. TRENDOVI LJEPOTA. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. da ne bude sve na vama. Dodajte malo bra{na. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. da im bude sve prijatnije. KOZMETIKA [okirajte jarkim. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. Usitnite je u blenderu i popijte sok. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. Javljanje na telefon. trebabitioprezan. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. 20. jarkoru`i~asta. koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. mo`ete uvesti izvjesna pravila. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. bilo da su predebele ili pretanke. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. RECEPT DANA MODA. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. Ukoliko radite kancelarijski posao. da razgovaraju u toku ve~ere. dobro promije{ajte. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni.8 kilograma. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. STIL. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. Pijte sok od mrkve Mrkva. u nekim stvarima i neophodni. august 2010. a {to se elek tro ni ke ti~e. Koraljnocrvena. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). Mrkva je krcatanutrijentima. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i.

a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja. 20. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. Tako|er. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. navodi se u izvje{taju ComScore firme. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. ne znamo gotovo ni{ta. Studiji kao {to su Gameloft. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. Halo Waypoint. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. Google je. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara.264 AVCHD codecima. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100. Frogger. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. zajedno sa svim informacijama. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa.3. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom.petak. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. Bejeweled LIVE. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. Castlevania. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki.0 softverupdate ili kasniji. uklju~uju}i Assassins Creed. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. dok je Facebook imao 43. Zanimljivo. ovo nije kona~na verzija ure|aja. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. PhotoshopExpress 1. {to u~inkovito {tedi bateriju. Tako|er. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. Google je imao 143. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. . Guitar Hero 5. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama. koji je ipak jo{ na nivou glasine. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija.1 milion. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura. Splinter Cell Conviction. Konami Digital Entertainment. august 2010. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti. Video se kodira naprednim H. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. O ovom ure|aju. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. Namco Bandai. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. Dostupan preko App Store. 25 i 30 sli~ica u se kun di.3 miliona posjeta u junu. Nokije N9.

U vrijeme rata imao je 24 godine. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. probijali su tunel s dva kraja. naj~uvenije melodije XX stolje}a. Samizdat i Tamizdat. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu.38 FELJTON srijeda. 5. Arifa. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima. 1972. To je istina. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. da mu se na|e pri ruci. 20. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. narodnog proroka. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. kao stariji i iskusniji. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. koji su glavu nosili u torbi. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. vladinog u~itelja. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. nao~it. Medutim. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. Imali su preksasnog sina. ako se ne varam. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. nadam se. te Tesle. ali merhametli du{e. Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. Ima u romanu i slabosti. Ipak. Me|utim. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. Nastojali su ga odobrovoljiti. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. Kroz tu rupu. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. maj petak. njegova prva supruga. august 2010. Nije ni ~udo {to su poslije rata. me|utim. . A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. ipak. Nakon tragedije. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. mada je bio osrednjeg rasta. napisana 1961. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. Mirze. stoje}i u redu pred carinom. i o~ito ga je iskreno voljela. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. pored legendarnog Hujke. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. ilegalnim knjigama u koferima turista. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . Tog proljetnog dana oko 12 sati. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. vu~e korijene iz rata. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. Bio je uzor svim saborcima. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. Bio je nemirnog duha. 1989. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. godine. Prijeke naravi. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. pa se zatim vra}ali u domovinu. izme|u njih do{lo do udaljavanja. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. godine. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. A {teta. advokat. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. izgurati njegova kolica na cestu. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. Nekoliko mjeseci pred tragediju. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio.Arhipelag Gulag prije no {to je. sna`an i neustra{iv momak. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. u osnovi pristojan momak. Krupan. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. ali i mnogoheroja. nao~igled svih. nije igrao na kartu pobjede.vakuum. Na nesre}u. budu konfiskovali. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . Kada se . On je postao uzor momcima u gradu. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . kako se zvala Emirova supruga. Ovogaputa. nekoliko minuta kasnije. vrije|anja i psovki. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. mnogi mladi}i. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. otprilike u isto vrijeme. upravo stoga {to se suvi{e nadao. ovu borbu spominjem samoovla{. ljepu{kast momak. u prvom redu borci. Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. nezgodna stranka. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. odli~nog u~enika u {koli. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. Po{to je izgubila upravljanje. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. objavljen iste godine. pomo}i mu. a kada bi i navratio. Na kraju. mladosti i `elje za isticanjem. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. ~lanova zvani~nih delegacija. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. Jednom zgodom. brinula se o Emiru kao o djetetu. kroz masivnu cenzuru. Emir. ugledu i njegovoj dobroti. izrazito jake konstrukcije. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. godine. koja se sve vi{e {irila. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. i razbila se. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. ali svojom sadr`inom. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. O njima }u. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. uvijek bi prvi popu{tao. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka.zabranjene knjige. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. tenk je ostao u vatri. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. koju Pasternak nije stigao da ~uje. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. odmora. konce izvuko{e kao nepotrebne. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. su suvi{e skloni blagodarnosti. Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. ~ak i diplomata. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. blago re~eno. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala.

do novembra 1989. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. godine u Lokvama. ulazili u bazen konzervatorijske muzike. povezivalo jo{ ne{to. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. (“Vode i zemlje“. stigav{iovamo. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. august 2010. . A bio sam sibirski mom~i}. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu.krapunabliprosrpskavisuji.jetzv. Semir se povla~ionazadprematoaletu. dobi 1994. odlu~an da se preda. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. okrenuta ljudima. i ponovo premijer 1922-1924. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. tako|e lagali. 1988. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. jer me na to tjerao advokatski kodeks. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. maja 1991.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom.. Nekad je Pasternak. koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. Emirovasupruga.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}. Neznabo{ci. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991. jedan od Okto ske volucije. osim muzike. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. u vrijemeprekr{tavanja. @elio je da {to prije do|e pred sud.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. sretali osobeni vjernici.Balti~ka SSSR-a.. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. 1854. Jurij Lari postaje Bog. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. 1975. a kada je ispraznioredenikpu{ke. ris euka “@ivot nije san”). izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. “Filozofija i religija“). na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. niti polako kora~ali va`ni Staljini. podlegao je ranama narednog dana. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. Francuske aka mije uka. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. tom pozornicom nisu se. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. premijer Indije od 1984. U bolnici u Minsteru. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina.. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki.Prestao damjepislist “Danica“. sjekire i lopate. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976. Dodu{e. i u najte`a vremena.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. u atentatu tokom predizborne kampanje. “Filozofija mitologije“. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. sudija“ je autobiografskog karaktera. Prhvatio sam se odbrane. i 20. Emir je pozvao policiju. jula 1966). godine. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. ili Jurija @ivaga. ~iji su prsti izgubili elasti~nost.manNovomniSajidu. Cajkovski. Sedamdesetih godina 20. umrla je Raisa Gorba~ov. Bio je sudski pripravnik (1967-69). Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. Naravno. ve}e i od nje same. republika nost od 1991. ~lan 1860.kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. na{ao. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. kru`io nad gradom oko tri sata. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u. 1999. kada je izgubio na izborima. kada je smijenjen sa svih funkcija. na vratima pojavila Vi{nja. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka.U ParizudartiSa{a1967. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1.. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. koliko njegova osobena religioznost. op}ina Stolac.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. tvo je plani- 1741. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913.000 metara.Jakova Ignjatovi}a. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling.* . ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. “Da i ti“. a ne ikonama.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8.Rusketi1994. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. Lara Juriju postaje Bog. Betoven. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. Rat u 1996. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost). Sada je u penziji. 1977-83). advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. Sjetite se. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. nezgodna stranka.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. godine FELJTON nastog kumira. blago re~eno. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. Emir je naredio svom prijateljuHasi.Nablikalama. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji.. tri puta se~no {tampan u 39 blju. Emir Londra je bio. pile.UbisznatrekaoluLavTrocki. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir. Mocart. ali ne i sa njegovim djelom. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta. gdje su se. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse. kao njegovi savremenici. a potom `estok protivnik. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. avgusta.SAD lanI”raleMars. kao {to su stari Slaveni.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“). Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog. Za razliku od dramskih pozori{ta. s palcima zadjenutim za prsluk. da mu dodapi{tolj. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. lijan pje Salva re do. dje~aka na maj~inoj sahrani. Mehmed [ator je ro|en 1940. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. ponekad. po Staljinovom nalogu. 1920. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. Bogu hvala. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva.. na primjer. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima. Ubijen je 21. pogi lo je u tjeli 1944. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. Jovana Jovanovi}a Zmaja. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. ali `eljno. Lazu Kosti}a. koji je iz Beograda poletio ka Malti. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta.OSLOBO\ENJE petak. \uru Jak{i}a. testere. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su. a za kasnije }emo vidjeti. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. po mogu}nosti. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. zato se njegov vijek i raspao . postojestraniceremekdjela. Grig. ksan neka pot1983. da se izdigne do visine njegovog duha. a ispoljavala se njegova. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. ina~e uro|ena. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire. nestrpljivost.od zavisti. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72). 20. bezuslovno. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi. boja`ljivo smo.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. dr`a en predsjednik Fran od 1913. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. od februara 1860. ulazili u Dnjepar. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19. jednostavnomnaracijom.Kvazimo1959. koliko ih ukupno ima na svijetu. koje je. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. hi izbjeglica napus le su vni grad je. {to prije napusti zatvorsku }eliju. To se ponavljalodanima. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. ko je 1872. i 19261929. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. advokat. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. ali u njemu. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao. Trocki. godine. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. Jovan Skerli} 1877.

odnosno u Bosni i Hercegovini.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine.. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne.. ... . Nastavnik razredne nastave . .1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) . 7/09. dipl.da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.. . + 387 37 473 263 www....da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine.. na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa". Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova.u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca).. 2010.radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva. . 10/09 i 12/10). 3 ~asa nastavne norme sedmi~no . godine.. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: .. .. e-mail: opcina_bkrupa@bih..izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: .da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. odnosno u Bosni i Hercegovini..izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca). 2011...da nije stariji od 25 godina `ivota. 70 230 Bugojno. dipl. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no .. +387 37 471 089. Napomena: 1.. vodovod. 5. godine Obra|iva~: Sead Gorinjac.com. 16..da je punoljetan.na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera. Statuta {kole.. a u oblasti komunalne infrastrukture. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete. 16. OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I. briga o `ivotinjama lutalicama... 77 240 Bosanska Krupa. broj 4/09. Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije. .. 2.. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" .... Ustava Bosne i Hercegovine..da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta.... . .net.. odnosno BiH. Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture. august 2010. . stav 2.. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01. da je punoljetna osoba. godine 1. Posebni uslovi: .za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku.priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica. .. 20. + 387 37 471 120. godine Na osnovu ~lanova 23..V[S .da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24. 7/09..u~estvuje u izradi.polo`en stru~ni ispit . ecc.u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti.. . Potrebni dokumenti: . pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20. metalske.. .. . davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture. s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su. godinu. 5/09.. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje... pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca. . .1 izvr{ilac Nastavnik informatike.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine..dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije.KV.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.. pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova. a u vezi sa ~lanom 108.NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. ~lana 43. . .ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole.2 (dva) izvr{ioca II... da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta. . stav 6.odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta. . 8.40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak..: +387 37 471 088.... .prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture.9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010. Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom. Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce... ... ..priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade. tel. ... da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. . Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: .da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje.diploma o stru~noj spremi. . oborinske vode).opcinabosanskakrupa. 3.1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: .. kao i neblagovremene ne}e se razmatrati. 5 ~asova nastavne norme sedmi~no .da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja.. 2010.prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika. gra|evinske...radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija. . . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108.uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak.. elektri~arske. novine SBK/KSB.1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi . 9/09.diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija). .NE OTVARAJ Bosanska Krupa. 11/01 i 17/04) i ~lana 79. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31.. du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. 2. 8. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH.polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): . . . projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina..... Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva.Vatrogasac operativac-voza~ .obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta. kemijske.. . i 30.. 2010.. . 2... V. .vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade .ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57.. ...najmanje 1 godina radnog sta`a u struci . da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.1 izvr{ilac Nastavnik geografije.u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture. broj 49/05). .. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. deratizacija. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16.. . 7. broj 4/09. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova .ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. .. 5/09.dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. i 23..... . ukoliko budu primljeni.. .polo`en voza~ki ispit C1 kategorije. . ustava Bosne i Hercegovine... uklanjanje valioni~kog otpada).. {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke...VI stepen gra|evinski smjer .vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana.radi na izradi programa. . 8...dokaz o radnom sta`u. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09). Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1....ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu). III. br.radi na izradi programa. implementaciji. 4.

petak. 20. august 2010. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 .

nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi.@eljezni~ar.Mionica. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. ili J. godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili.Kiseljak. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. Tamo je nastupao za Chur 97. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto. Sloga. Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. a karijeru je zavr{io u Locarnu. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. Omladinac . dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. Voljom `rijeba u 1. Naime. Me|utim. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje.FK @eljezni~ar. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni.. Zato su. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . S. nije bitno {ta je bilo. AC Belinzonu. menad`er {vicarskog Young Boysa.Grude 4:0.Biha}. Istina. i 22. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011. Li. a pobijedili smo i Engleze. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2. Sp.Usora. na kojoj [vicarci igra ju. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. Ubrzo nakon toga. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. FO^A: Sutjes ka . a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. spu ta la nje go ve igra~e. ^oli} je. VISOKO: Bosna . Branitelj.. ve} {ta }e biti. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju.Vitez. S. LIGATA pak Evropa ligi. mo`emo pro}i dalje. FC Sion. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh.42 SPORT petak. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. “To je veliko priznanje za moj rad. Naime. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. GO RA@DE: Gora`de . s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. a uz to je i sjajan igra~. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. Uostalom. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. RODO^: Branitelj .. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. kada su ga svi pre`alili. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. Sp. igrom. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. ko. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo.. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH.SA[K Na pre dak. Unis te pobjednik susreta Bosna . koji se poslije vadio da je umjetna trava. ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak.” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. ka`e Petkovi}. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. 21. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama.Biser i VOJKOVI]I: Famos . FC Martigny. a Senad Luli}. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. imamo prednost od jednog gola razlike. avgusta. tvrdi Pet ko vi}. . isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. to su: Jedinstvo . mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. JAJCE: Maestral 95 .Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. august 2010. J. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e.Sloga (Uskoplje) 0:6. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku.@ep~e. ali i 3:2 je solidna prednost. prije svega. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. 20. ali i 3:2 je solidna prednost. Prvenstvo po~inje ovog vikenda. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. BUGOJNO: Iskra . Na ime. koji se trenutno oporavlja od povrede. Petkovi}. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. Uostalom. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. Vitez. podsjetimo. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. Istina. nego on.

Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. D. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. A. No. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. kako nam tvrdi na{ izvor. ba{ poput onog pro{losezonskog. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. te jo{ neki klubovi. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. godine. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. “O~ekujem tvrd me~. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. ali i zbog dobre igre. igrane2009. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. postoje dokazi. no mi idemo po pobjedu. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. defanzivac Slobode. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. koji je i u drugom kolu.. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. Tako. Samir Duro. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. navodno. Za sve. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. godine. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. R. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. J. nije ta~na. s obzirom na to da na{a zemlja. Slavija. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati.. zbog sumnji za namje{tanje. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera.. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. . Na pitanje. pogodio protivni~ku mre`u. ipak. jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. Tako|er. Zaista smo igrali dobro. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . Naime. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. pa do telefonskih poziva. Istraga od 2007. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. Na kraju. pod sumnjom. Atmosfera je pozitivna. Osim utakmica Premijer lige. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. po~ev od bankovnih transakcija. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. 20. potvrdili da istraga postoji. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. koja se vodi jo{ od 2007. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. Z. Slu`ba za informisanje UEFA.petak. Mi. augusta. kada su na{i klubovi u pitanju. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. Prvi je ve} u subotu. [e. august 2010. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. . Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. dakle. Travnik. dokazuje suprotno. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. @eljo je dobar protivnik. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. umjesto sedam dana ranije. te igra~a. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. koje nismo realizovali“. kada je na Tu{nju gostovao Travnik. te SIPA. jo{ nije stigla na red. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva.

Osim Muharemovi}a. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. da bi od 1998. Zrinjski 11. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. mogao bi mu biti interesantan. Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. je Bjelica. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D. Biv{i bh. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. nosio Bayernov dres. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. . Imamo mnogo posla. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. dok Asmir Sulji}. ~etiri DFBPokala. Z. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. Budu}nost 15. “Budu}nost nam je nepoznanica. Uz Muharemovi}a. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. Leotar 16. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. Slavija 5. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. rekao je Bjelica. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. Olimpik 7. [iroki B.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. Vele` 8. Zvijezda 6. Travnik 13. Borac 9. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. Z. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. Rival je Zrinjski. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. no Transfermarkt. Mogu biti zadovoljan uslovima. koji je podnio ostavku. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. kolo d:p-g bod 1. ^elik 10. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. Sloboda 14. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. koja }e odmornija u}i u duel“. izjavio je Vare{anovi}. a ^elik jednu. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. “Dogovorili smo saradnju. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. koji u 4. 20. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. Rudar 2. godine u HSV-u. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. do 2007.44 SPORT petak. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. Sarajevo 3. Ipak. august 2010. @eljezni~ar 4. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). a prema njegovim rije~ima. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. 12. mislim da je pristup bio pravi. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. Imali smo sre}e koja prati hrabre. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a.

Aktobe 2:0. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret.Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 . koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. za kojeg je na klupi debitovao bh.PSV 1:0. slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea. OB Odense . ali je pohvalio igru tima. Zenit. Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0. PAOK .Karabakh 4:0 (Kagawa 13. internacionalaca 45 H aj duk je pred 35.Lokomotiv Moskva 1:1.Auxerre1:0.000 gledalaca na Poljudu. 28). ali smo im parirali. i 25. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. Ibri~i}. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. Imali smo 2:1. 20. Z. .Anorthosis 4:0 (Doumbia13.Bonucci 15. a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde.Karpaty Lviv 2:2. i 25. Dinamo. pre {ao je dnog igra~a. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. Rosenborg . Brklja~a 78.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. zi~ki ja~i. Ali. prava evropska. Dinamo Kijev . 66. Young Boys . U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . Sparta Prag .Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3. Anderlecht je favorit. Hoarau 60). „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. posebno po lijevoj strani. AIK Stockholm. Debrecen . Amauri 90) cena. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka. Dundee United . BATE Borisov .Dinamo 0:2 (Rukavina 20. „S obzirom da je gostovanje. 83.Hateley 90). Liverpool . Steaua - Grasshoppers 1:0. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak. CSKA Sofija. koji je susret presjedio na klupi. Timisoara . koja je prva sti gla u vod stvo. Partizan . na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir . godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. Galatasaray . rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova. pa su stigli golovi. ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). Revan{i su na rasporedu 24. Dnipro . svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom.Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 . bilo bi druga~ije. R. mogli smo. Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat.Din.Motherwell 2:1 (Sørensen 31. Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove.Maribor 3:0. Borussia Dortmund . To{i}48. Alkmaar . Getafe . Barrios 21.Tavriya 3:0 (Kadlec 1. Palermo .Elfsborg 1:0.AEK 0:1. pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. a oba pogotka postigao je Rukavina. 74).Sampdoria 3:1. poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. august 2010. A.Kopenhagen 2:1. Ekipa koja je eliminisala bh. ali ne i rezultatom. Mi smo dali tri gola.[erif 1:0. Osim Ibri~i}a. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree. Odli~na utakmica. Sturm Graz . Celtic . uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. . zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu.Tottenham3:2. Minsk 2:1. na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. koji je na terenu proveo 60. internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}.” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon . pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1. Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. .Levski Sofia 0:0. Hajduk . stru~njak Vahid Halilhod`i}. Club Brugge . Laczko 33).Ajax 1:1. Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti.Bannan 12). rovnapada~ClaudioPizarro. koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0. Bayer L. Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel.Maritimo 3:0. a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. Feyenoord .Manchester City 0:1 (Balotelli 72). Paris S. 20. Red Bull . ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola.Porto 0:3. a bilo je nerije{eno. Vaslui . D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0.MetalistKharkiv 0:1. LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. Kada su u pitanju ostali bh.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. odli~nu partiju pri`ili su i bh.Gent 1:0 (Fer 78). ^op 85 . a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. dok je PAOK.TNS 3:0. Samaras 34). Omonia. uzeo je lop tu na cen tru. ali ne}emo kalkulisati. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. CSKA Moskva .Lille0:0.Lech 0:1 (Arboleda 5). 29).Hapoel Tel Aviv 2:3.Utrecht 2:0 (Juarez 19.Anderlecht 2:2.@ilina 0:2. Sturm. Napoli .Fenerbahce 1:0. Braga . J. Lausanne .APOEL 1:0. koja je povela u ~etvrtoj minuti. Genk . Ipak. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo. o~ekivali smo i tre}i gol. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0.Trabzonspor 1:0 (Babel 45). Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. dok je CSKA. internacionalci. u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa.petak. Ballack 90pen). Gyor . “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici. Werder . {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. augusta. ali nas je njihov drugi sasjekao. Elvira Rahimi}a. Rapid . ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu.Stuttgart0:1 (Harnik 88). no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje. minuta). oni su fi- . Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i.G.Litex 2:0 (Coulibaly 22. Utaka 78 . minuta. a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo. na{eg Zlatana Muslimovi}a.Frunza 4).Sevilla 1:0. a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82. 41. Slovan Bratislava.

Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. Sude}i prema njegovoj igri. i oba puta je pora`en. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. 6:2. predaja Istomina. 4:6. opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. D. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. nositeljice. Ipak. 6:4. koji je rangiran na 18. Protiv tek 101. Prejak protivnik Usporedbe radi. poru~ila je Henin. Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. 6:3. Schiavone (6) – Makarova 6:4. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. da dan ne pro|e bez iznena|enja. Bh. predaja Isnera. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. 6:4. august 2010. augusta na stadionu Kamberovi}a polje. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). do 28. Lo{e sam u{ao u me~. Novak \okovi} i Andy Murray. polufinalnog dvoboja. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. mjesto ITF liste. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. . me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. 6:4. 7:5. bila {to bolja. 6:7(5). igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. Prvog dana. 6:4. ne smijem ni{ta riskirati“. Milica Savi} (d`udo). a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. kazao je Vare{anovi}. 4:6. 6:2). {to se na kraju osvetilo. Litvanija i Bosna i Hercegovina. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). 6:2. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. 6:4. . odnosno nedjelju. 6:2. odnosno nedjelju Bh. \okovi} (2) – Troicki 6:3. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. 6:3. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. Benneteau – Wawrinka 6:4. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. {to se na kraju osvetilo. sigurno je najbolji teniser na turniru. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. To zna~i da moram biti strpljiva. Sude}i prema njegovoj igri. te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. Murray (4) – Chardy 6:3. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. sigurno je najbolji teniser na turniru. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). Nalbandian – Isner 4:5. 25. dodao je D`umhur. Tako|er. 6:4. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. Federer (3) – Istomin 5:2. bio i na 321. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). po red D`umhura. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. Mi. U subotu. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. 20. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). 6:7(3). 6:2. 4:6. kolu je bila bolja od 18. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. Roger Federer. Fish je trenutno 36. 28. a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. ali za oporavak }e trebati vremena. 7:5. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. Kako bih 2011. Safina – Petrova (18) 7:5. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. 6:3. poziciji. igra~ svijeta. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. bila je to \okovi}eva 100. mjesto. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. Ostali bh. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. 6:4. u srijedu. O. prvog dana takmi~enja.46 SPORT petak. 6:4. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. Lo{e sam u{ao u me~. Zanimljivo. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. Nakon {to je u 1. 7:6(4). kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. 7:5. pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. 7:5. u 2. 6:7(5). Söderling (5) – Hewitt 4:6. 6:3. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. Trenutno je rangiran na 478. 7:6(4). 7:5. avgusta }e se odigrati finalne utakmice.

Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. Elmedina Kikanovi}a.. Ukrajina 4. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima.. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. Borba za bara` No. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije. Ako ostanemo na okupu. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. ko{arka{i po~nu pobje|ivati.BiH (19:00) Ma|arska . Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute.Makedonija (19:00) 1. . ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. a da se i ostali rezultati poklope. Ipak. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. Me|utim. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. i 19. M. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. jedne od najtalentovanijih bh. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. . uz uslov da bh. Makedonija 3. Sa{u Vasiljevi}a. osim {to smo izgubili. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. Velika Britanija 2. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. a bara` smatra imperativom. a to je bara`. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje. Dodu{e. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina . Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. nisu ni imali snage za 40 minuta. posebno na svom terenu. Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. na{e neiskustvo. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje.com trenirati prije sedam godina. Utakmica po~inje u 19 sati.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. septembra. tanka klupa. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. jer jo{ imamo za {ta da se borimo. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom.. Gorana Ikoni}a. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. za razliku od prethodne dvije utakmice. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. zaklju~ila je Bajku{a. bek na{e reprezentacije. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. Uz pristup kao u prvoj utakmici. juni 1992. M. “Po~eli smo dobro. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. Ma|arska 5. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ .petak. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju.. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima.). I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. mart 2010. godinu. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. 20. presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. M. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4.29. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . DAJI] . august 2010. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. Skupili smo 12 igra~ica. no {ta je tu je. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina.

branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.48 OGLASI petak. Omerovi}a . vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.30 07.30 07. august 2010.30-19.kapet. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.30-19. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet.30-19.30-15.30 08-16.30-15.30-15. 20.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br.00 07.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .Vehbi ef. 14.00 07. subota nedjelja 07-20 07.30 07.30-19.kapet.00 07.30-15.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07.00 07. Septembra Tuzla Aleja bosan.30-19.30-15.00 07.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

20. 30 kom/9 KM. namje{taja. 033/535-659 i 062/139-034. 061/513948. Tel. Tel. Novalija. Tel. 061/073-285. Tel. kovane ograde.65 mm Browing licu sa odbronjem. itd. Mob. Tel. nove. palma. 061/517-897. Tel. Mob. Tel. 061/233-078. 204-805. dijaspori. 062/654-140. 8 sjedi{ta. ELEKTRI^AR popravlja el. 061/180-120. harmo vrata. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. 061/524-461. ELEKTROSERVIS. opravku ku~anskih aparata. SJAJ — Kirbi. 3615. Tel. 19. Tel. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. 062/909-306. 211-914. 061/183-981. 063/347-852. Tel. POTREBNA frizerka za rad u salonu. instalacija windowsa. dukate. Tel. priprema zidova. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. Tel. pouzdano. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. drveni ugalj Kreka 110 KM. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. NOVO! „DOM VITALIS“. 061/ 109-970. selidbe. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti. 061/172-518. Tel. gletovanje. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. tel. 385 995 730 940. 061/159-904. Tel. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). prema katalogu i zahtjevu. hranjenje. tel.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. mrave. Citroen. od 9 do 20 sati. Spahija. Tel.com email: info@villa-bianca-neum. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Tel. 061/173-835. u 13. Tel. 061/181542. 061/702-801. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. pouzdano. ordenje. 061/928-535. kao i ostala brojna rodbina. tel. ugradnja i popravljam brave. razne robe. 033/220-402. 033/651-556. savjesno. 061/274-872. 062/535-184. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. tel. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. USLUGE „VITALIS“. 062/009538. zaove Mina i Safija. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. to~ak. 061/130-034. tepiha i itisona. tel. Esma i Rabija. Tel. Mob. cijena 9 KM/30 jaja. Tel. Tel. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. dolazak na adresu. buhe i mi{eve. Tel. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. tel. blindirana vrata po narud`bi. Karcher profesionalni. 033/456-505. SPECIJALISTI^KI pregledi. kau}a. Polju. Ispomo} radne snage po dogovoru. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. ~isto. KERAMI^ARSKE usluge. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. itd. Mob. najpovoljnije. za elektri~ne brija~e Braun. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/516-375. generalna spremanja stanova i firmi.tehni~ku dokumentaciju. brzo. antivirusna za{tita. UREDNO profesionalno. poliranje zubnih proteza. godine . Tel. 00385 98 9479000. D`enaza }e se obaviti u petak. august 2010. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. cijena po dogovoru. 062/535-184. plakara. brati}i. aluminiske `aluzine. Tel. Tel. br. 061/141-752. 628. 061/553-640. 066/889-246. postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. 061/141-676. godini. . Tel. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. 062/180-021. 46-44. MOLERAJ ~isto. Tel. kom{ije i prijatelji. KUPUJEM kau~. Tel. Tel. apartmani blizu mora. tel. Tel. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. 545776. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. 061/221-668. Tel. stolova. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. inzulina. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. Mob. 330. Mahmutovi}. pranje portala. 5KM. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. dodatak zuba u protezu. polica. Mob.ba Tel. Pe`o 206. Tel. Mulaosmanovi}. vezove. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. 061/702-801. 062/104951. apartmane blizu glavne pla`e. Tel. pregled ljekara (internist). prevoz klavira. augusta 2010. 062/519-685. trakaste zavjese 20 KM/m2. 033/651-556. Tel. sinovi Sanel i Amel. u 74. Tel. povoljno.com Tel: 036/884-125. ograde. 061/ 210-992. Mob. kuhinja. 061/389112. tel. 062/466093.. Tel. u FBiH i RS. PREKUCAVAM sve vrste materijala. ~i{}enje od virusa. 061/553-640. plakete i ostalo. 061/033-475. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. ve}im kombijem. 061/563-292 i 063/121-524. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. Cijena sa ugradnjom. Papagajka od 8 do 19h. Peg-Perego. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. Mob. Mob. vikendicu. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 033/446-056. itd. MAXIVITA. ro|. Dolazim na adresu. povoljno. godine. POSTAVLJAM parkete i laminat. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. 033/241-235. kvalitetno. Trnovskog bataljona 132. snaha Mersiha. 061/222-310. Mob. 061/545-888. Alipa{ino Polje — B faza. Mob. 061/157-991. 6Km/~as. povoljno.villa-bianca-neum. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. Potura. SARAJEVO — more i ostala destinacija. usisiva}a ma{ina alatljika. KUPUJEM Reno clio. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. petak. Tel. 061/603-115. 061/214-405. Trnovo. sablje. 628. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. fikus. farbanje radijatora. sestra [efka. be`i~ne. 469-805. Tel. ratna od{teta.1. Tel. POTREBNA radnica za rad u trafici. Tel. parking. KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/513-948. Tel. tel. ZIDARSKO tesarski radovi. auta. Tel. Op{tina Stari Grad. 061/323-906. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. Radna snaga po dogovoru. ateisti~ko. 062/358344. popravka svih vrsta TV aparata. stari nakit. 061/225-424. ro|. 061/252-663. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. god i 4 vrata. Tel. 033/232-162. ograde i ostalo. cijena po dogovoru. MOLERAJ. kvalitetno i ~isto. kuhinja i druge pogodnosti Tel. Tel. usisiva~a i ma{ina. stan. izrada. Sahrana }e se obaviti u petak. 650-867. Tel. Tel. uz pratnju. 033/213040. augusta 2010. 061/603-115. vr{i opravku bu{ilica. Tel. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. 061/670-078. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. povoljno. 061/233-913. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. PRODAJEM filandendron. 061/282-134. brat Esad. Tel. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. 60 KM. radna snaga. Tel. te porodice Tukelija. PRODAJEM dje~ija kolica. 061/553-640. 061/603-115. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. 061/563205. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. PRU@AMO usluge bh. Tel. Tel. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan.. 061/108779. 061/243-873. 061/506755. Tel. Mob. Mob. 410. 062/315540. KUPUJEM trakice contour Bayer. nov Bajerov. 472-713. NEUM. 062/920-814.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. 062/134-827. Fazli}. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. 061/606-441. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. 061/204-965. Lapanovi}. 00385 98 817-104. 062/332-230. 3105. 061/812664. Mob. 370. 033/221-945. MOLER radi sve uredno. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik . obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. VR[IM prevoz robe sstvari. pirot serd`ade. Ul. ispomo} radne snage po dogovoru. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. 061/314-815. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. 660-939. zetovi Ivo. 061/156728. firma GLANZ. 420. prevoz robe kombi mercedesom. medalje. zidanje. 061/552628. augusta 2010. Polo. 033/200-343. www. 061/245-901. infuzija. 033/241-465 POVOLJNO. MOLERSKO-farbarski radovi. Fax: 036/884-128. bojlere. Tel. Tel. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. 033/651556. 061/533-326. Tel. Tel. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. 033/443-350. gitere. 061/141-544. 000 VODOINSTALATER 30. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. Mob. dolazim na adresu. Tel. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. 424. 061/319-604. monta`u i pro~epljenja. sobna antena. Mob. Tel. 062/212-994. djeverovi Ibro i Muharem. PRODAJEM nove mre`ice br. zna~ke i ostalo. 061/227-189. PRODAJEM glava. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. izvodim radove na kovanim ogradama. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. Rami}. Mob. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. Kari}. Tel. 611-439. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. plafonjere i ku}ne instalacije. 033/655-598. automatske osigura~e.za ovaj trenutak . ordenje. ^ehai}. seharu rezbarenu. 033/ 767-995. 061/172-948. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. Tel. MANDA (MARKO) SPAHO. Tel. tel. radna snaga po dogovoru. PRODAJEM nove mre`ice br. 063/420-077. tende. 033/644-178. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. uputstva. Mob. ^UVALA bih dijete u svom stanu. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. Tel. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. O`alo{}eni: suprug Sulejman. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. KUPUJEM }ilime. 066/205-151. 061/482-882. Tel. Mob. Mob. Mob. tel. tel. tel. stolarije. 033/213-040. 033/447-69. godina iskustva vr{i opravke instalacija. 062/417-695. 061/594-613. brzo i ta~no. Talijanska nova. ZUBNE proteze. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. 061/188-410. 466-736. Iskra i ruske. KOMBI prevoz: selidbe. na svim destinacijama. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. u Nuinbergu . 036/884493. Tel. urednost 100%. 062/519-449. 062/417-695. muhe. 50KM. obveznice. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. malo kori{ten. |epne. 033/219-761. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. demirliju. 6KM/~as. 221-902. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. 062/907-356. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. povoljno. KUPUJEM lomljeno zlato. dolazak na adresu besplatan. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. roletni. 063/876-419. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. 461-002. moljce. 061/266-764. 061/262973. fina i gruba monta`a i opravka. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . bakar savatli. 061/524-578. 677845. dionice. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. 061/172-948. Mob.Njema~ka u 60. infuzije. Kova~evi}. 061/214-303. Tel. dolazim va{oj ku}i. 061/480-492. povoljno. Kupusovi}. 062/466-093. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. 033/211-484. brzo i kvalitetno. pe}i. Krupalija. Tel. MOLERSKO-farbarski radovi. godini. 2KM. Mob. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. 061/030-280. 383. dolazak na ku}nu adresu. VODOINSTALATERSKE usluge. 062/519-685. Mob. 061/319-604. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. 061/803-255. odgovaraju za elektri~ne aparate br. 3610. crni 50/70W. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. 061/524-578. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. efikasno. kvalitetno i veoma povoljno. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. brusilica. Tel. starinski namje{taj. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. belenzuke i ostalo. iplata odmah. www-dijasporausluge. itisona i sjede}ih garnitura. Klimatizirano. 062/342-150. mijenjanje katetera. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. Tel. Hilmo i Hasan. popravka. davanje injekcija. satove. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. 062/568-023. 061/131-447. Tel. 061/654-941. orginal. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama.pripremajte se . najvi{e pla}am. imam iskustvo. Tel. ddolazim va{oj ku}i. Kru{~ica. 062/417-695. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Tel. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . IZRADA plo~astog namje{taja. ALU PVC roletne.Trnovo. satove zidne. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. 061/159-507. Tel. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Mob. 346. 061/811115. Mob. PRODAJEM vakum prozore. ugrdanju sanitarija i hidrofona. cijena 200 KM. 061/798-217. BRAVAR. 063/876-419. {efleru. klimatiziranim kombijem. 062/214-690. 061/357-232. selidbe. Mob. zidne satove. ru~ne.5 KM. Mob. 062/916-472. Mob. besprjekorno ~isto. brati~ne. kompjuterska obrada. indikatore. 061/350-688. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. prozora. 061/170-143. Tel. Mob. 061/965-126. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. broj je na brija~em aparatu Braun. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. POVOLJNO vr{im selidbe. besplatna ku}na dostava. 210-736. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. Tel. PRODAJEM sijeno u balama. VKV BRAVAR. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. BRAVAR. Mob. Mob. dukate. Hrasno. 061/606-441. povoljno zvati od 19-21. putujte brzo i sigurno. pogodno za poslovne prostore. KUPUJEM umjetni~ke slike. laboratorij. 061/809-763. povoljno. havarisana na stranim tablama. Tel. 033/655598. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. Tel. KUPUJEM dionice. Tel. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. Mob. TV VIDEO servis. PRODAJEM mangalu. 062/606-611. Tel. 660-939. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. moleraj. Lindov. pravougaonici. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 033/651-556. popravljam brave. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. 20. injekcije. 596. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. TEPSER. TELEFON servis popravlja stare. bu{ilica. itisona. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. Tel. INSTRUKCIJE matematike i fizike. augusta 2010. tel. 061/159-507. m101. Plo~o. kao i opravljenje gitera. 062/138855. 033/621-976. ugradnju sanitarija. 6 boja. 062/315-540. jedno uz drugo. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. Mitrovi}. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. 70KM. Porodice Ribar 65. 4 sata. 061/563-292 i 063/121-524. Ku~uk. kupanje. Tel. Tel. 510-228. 066/889-246. mogu~nost kuhanja. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. Hukara i Musi}. Tel. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. 033/657-914. opravku ku~anski aparata.5T na svim destinacijama. Tel. 1m2/1KM. 032/221-258. jetrve Mina. 033/240-895. Mob. sijenice. rad medicinskih sestara. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. Tel. kuhinja. snaha Habiba. kvalitetno. papu~a. 3612. kabastih stvari. 061/841-309. IZRA\UJEMO sportske mre`e. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. gara`na vrata. 466920. tel.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 443-620. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. 062/007-522. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. trakaste zavjese i vanjske roletne. 062/453-058. 033/718-405. LAPANOVI] preminula 14. 061/217-897. Jozo. urednost 100%. 20. PREVOZIM stvari i ostalo. 260. (ku}na dostava). Tel. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. Tel. Saraj Polje. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. Tel. 062/922-323. tel. dolazi adresu besplatno. porodice Spaho. 061/297-341. 061/063-740. Tel. zlatne satove i ostalo. MOLERSKO farbarske usluge. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole.

blizu mora. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. Tel. Hajdarevi}. vluksic49@gmail. tetke Alma.. te porodice Musi}. amid`e Adil.30 sati na mezarju Vlakovo. kao i na grobljima {irom BiH. sinovi Dijanes i Denis. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. {ura Omer sa porodicom. NEUM novi apartmani uz magistralu. augusta 2010. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. izdajemo sobe i apartmane. 5m do mora. k}erke Samija Sena. izdajem povoljno apartmane. Mob. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. NEUM. 00385 98 244031. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.pripremajte se . 062/342-124 i 066/272-876. 036/884-676. 100m od mora. Huremovi}. Hanjali}. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. bra}a Ajdin i Aldin. Tel. tetka Miza sa porodicom. uz more. U subotu. brati}i Erman i Ajlin. 036/884-371. ]oso. Tel.. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. blizina pla`e i {etnice. Salko. 8. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. 063/327-098. ^ustovi}. 036/805-907. Mob. 036/880-178. snaha Emina.4 i 6 osoba. 00385 21 699-170. 0038523384880 i 00385 989790427. Tel.380 Mob. ^upar. 00385919542000 i 0038761157790. MAKARSKA. Spaho. 061/390-322. Tel. parking. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. Buljuba{i}. 061/183-981. tel. DUBOKA. 061/537-739. te porodice Ferhatovi}. grada~a~ka 126/V. Koki}. 036/884-710 i 062/970-364. 00385958135010. povoljno. Sena. Tel. kom{ije i prijatelji. Hana i Samija Cuca. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. kao i ostala brojna rodbina. u 38. NEUM. blizu mora. Tel. pja{}ana pla`a. 1992 . Tel. sobe. kupatilo.45 sati. augusta 2010. PODACA. 061/615-423. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. NEUM — Centar. 036/844-493. Hrvatskih velikana br. @igo.. 12 KM/le`aj. 0038520691493 i 003859974826. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. PODACE. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. Tel. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. Eganovi}. 036/ 884-169. 036/880-888. 00 387 33 468 . izdajemo apartmane i sobe. Tel.com OREBI]. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. OREBI]. IZDAJEM apartmane u Neumu. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. NEUM. 00385 91 9749505. 19.. Istog dana u 11. Tel. 063/924121. Rahima. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. 2010. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. Tel. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. Pekmez. Behara i D`ehva sa porodicama. august 2010.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . 036/880-658. svastika Mirzeta sa porodicom. IZDAJEM apartmane u Igalu. Halilovi}. {ura Uzeir sa porodicom. punac Halim. Plakalo. 19. Tel. godini. 8. augusta 2010. 00385 21 699-445. parkingom. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. 063/405-355. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. 8. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. Bojad`ija. 00385 21 699-170. vlastiti parking. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. apartmani. prizemlje 200 metara od pla`e. tetka Dika sa porodicom.010 25684 . Avde Pali}a 343. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. povoljno. Hukara. novogradnja. sa polaskom u 13. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . Seada. apartmani kod hotela Albatros. Hasiba. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. 036/884-135.pripremajte se . NEUM luksuzni apartmani. udaljenost od pla`e 50m. zetovi Ejub i Husein Husko. Tel. 00385915406089. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu.petak. Ul. u 14. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. parking. Muhovi}. 200m do mora. Omba{a. Duri}. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. punica Halima. Mob. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. mjesto Kor~ula. 063/322271 i 036/884-711.22. Mob. Durgut. apartmani povoljno. 2010. Kada Vam je najte`e. O`alo{}eni: supruga Mirsada. 00385 20 713-769. klimatizirani apartmani. D`enaza }e se klanjati u petak. 00385 21611523. godine. Ul. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. centar. Salko i Omer. povoljno. ULCINJ. izdajem sobe i apartmane. 20. blizu mora. dedo Abid. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. 20. Tel. ro{tilj. D`enaza }e se obaviti u petak. 21. U BRISTU. Lepir. a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. Bezdrob. Kara~i}. 20. Mob. 00 387 61 191 . godine. sa uslugama na{e mrtva~nice. Podrug. 0038521699199. 200m do pla`e. godini. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. kom{ije i prijatelji. Mob. kuhinjom. terasa. Mob. balkon. Had`imusi}. 8. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. O`alo{}eni: sinovi Salem. MAKARSKA — centar. kuhinja. vrlo povoljno. parking obezbije|en. Mehmed i Huso sa porodicama. Tel.30 sati. unu~ad i praunu~ad. kao i ostala brojna rodbina. snahe Safija. izdajem 2 apartmana blizu mora. augusta 2010. Tel. NEUM. Tel.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22. Tel.za ovaj trenutak . D`anko. parking. parking osiguran. 00388 69656514. 063/350-149. Tabakovi}. 00385 21 761507. 00385 91 7984396. 061/141-752. 41. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad .(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Sulejman. Tel. Mirsada i Kaduna. 00385 989305825. klima. KONFORNI apartmani u Neumu. Deli}. 00385981863337. apartman 2 i 3 krevet. izdajem apartmane. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. U NEUMU. Mehmedi}. povoljno. GRADAC. 066/872-217. kori{tenje ro{tilja. parking. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. Tel. blizu mora.za ovaj trenutak . blizina pla`e. apartmani sa terasom.30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. Zabr|e. soba ili apartman. Tel. povoljno. povoljno. pored lje~ili{ta. 036/880-320. augusta 2010. Karahasanovi}. u 75. Tel. tik uz more.

augusta 2010. godini. Hukara. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. Naza i Mina. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 1970 . Sulji}. za ovaj trenutak . podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. {ure Uzeir i Salko sa porodicama. Le Lovet. 8. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). Sari}. punica Dostinja. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. Dizdarevi}. Mar~eta. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. te porodice Rahman. 20. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. 20. zetovi Husein i D`evad. \or|evi}. K}erke Elvira Hatibovi}. Bav~i} ]amil. [ain. godine. Sahrana }e se obaviti u petak. gra|. Emil. Batini}. Top~agi}. Glo|o. Brica. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. unu~ad Anis. brati}i. Hatibovi}.17. ujaci Miladin. august 2010. Deljkovi}.. Meki}. Bojan. kom{ije i prijatelji.pripremajte se . kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. sin Elvedin. Pa{ali}. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. augusta 2010. snahe Dilka. Ba{i}. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . 8.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. majka Dragica. U{anovi}. Lazar. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. amid`i}i. Nezirevi}. Vidovi}. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. Pecikoza. snaha Nusreta. O`alo{}eni: supruga Hasna. zetu i tetku Umrla je na{a majka . godine. Vlakovo 184. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati. Radi}. [andal. Had`ali}. 2010. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. Me{i}. kao i ostala brojna rodbina. 19. augusta 2010. ^ustovi}. Begovi}.20. Herenda. Suada i Sedin. 20.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. Tabakovi}. Jahi}. augusta 2010. amid`i~ne. Bojad`ija. Duri}. brat Nenad Neno sa porodicom. Mavri}. sin \or|e.{. Polovina. Hasnija. O`alo{}eni: supruga Marija. Kurtovi}. brati~ne. godini. 1924 . ing. Tatli}. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. 2010. u 14. Ahmo i Nazif. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl. Jahi}. \uderija. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i. D`enaza }e se obaviti u petak. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. Kurdija. u 53.30 sati na mezarju Vlakovo. Dangubi}. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. prijatelju. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna. Bav~i} Almir. kumu.{. Rami}. Andelija.. augusta 2010. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. Vukasovi}. o`alo{}ene porodice Miki}. Adis. Rade. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. u 63. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. Zori}. Krnji}. 8. [e}a. Muhi}.30 sati. 8. bra}a Ramiz. Fatima. \uliman. ro|. k}erke Elvedina i Sanela. Pilipovi}.

o. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}. ro|. ro|. ENVERA BARALI]A 2003 .petak. BEHIJI MALI^EVI]. ISABEGOVI] 1987 . 20.o.o. 001 . EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI].2010. SADETI DURADBEGOVI]. S ljubavlju i po{tovanjem. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010. august 2010. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. ro|. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d.o.2010. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 .2010. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010.2010.

000 ZULKA (MURAT) AVDI]. za ovaj trenutak . godine. godini. sin Dragan. avgusta 2010. ^omi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . Tojaga.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . Hanjali}. Bali}. 2010. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. Prlja~a. Curo. brati~ne. Ku}a `alosti: Ul.20. 21.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. D`uma i Pa{ana. 22/II.. te porodice Avdi}. Haris. Smaji}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . jetrva Ziba sa djecom.1983. augusta 2010. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. zetovi Mustafa. godine. [ehovi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . 20. O`alo{}eni: supruga Meada.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Nermin. KADRIJA BO@I]. Mulabdi}. S ljubavlju. snahe Sanela i Tanja. Ammer i Rijad. avgusta 2010.. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug. prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. 20. prijatelji i kom{ije.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. otac. ro|. Kadi}. Hasan i Emir. u 84. Ljumi}. te porodice Hasanagi}. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. D`ankovi}. sinovi Kerim i Kenan. snaha Tanja. unuke Sadnela. Alija i Fata. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe.1989. 8. Habul. praunuci Bernard. u 14. Amela. Ermin i Benjamin. u 14. sestri}i i sestri~ne. Hajdarevi}. D`enaza }e se obaviti u petak. Fetahagi}. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. sestre D`emila. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. augusta 2010. Trg ZAVNOBiH-a. Kurtovi}. sestra Mina. Tvoji najmiliji: supruga Danka. k}erke ^erima. godine. unuka Lena i sestra Gordana. O`alo{}eni: sin D`evad. 17. Geteova br. 20. Sevda i Nermina. He}imovi}. Mujezinovi}. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. Babovi}. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. Sal}in. snaha Mirsada. Bajramovi}. Hod`i}. otac. 21. Tarik. godine. OV^INA preselila na ahiret u utorak. S ljubavlju. Hafizovi}. Kurtagi}. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. D`enaza }e se obaviti u petak. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. S ljubavlju. 2003 . Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . brati}i i brati~ne. D`ano. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas.. unu~ad Almir. ARNAUTOVI] 1938 . brati} Enes. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. august 2010. Kabil.Bare. sestri~ne i sestri}i.30 sati u ku}i `alosti. Fra{to. Arman.pripremite se.1999. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Ba{i}. Tanovi}. Borovi}. Zvizdi} i ostala rodbina. br. Maka{. Hajri}. pomogli. Mirza i Almir. ro|. 8. ]atovi}. Crneta. snaha Emira. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Ov~ina. @igo. obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 . u 83. unuci Adnan. augusta 2010. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. augusta 2010. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.Bare. godini. sjetom i po{tovanjem. u nedjelju. 9/V. godine. 18. Dizdarevi}.. pru`ili utjehu.

po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010. 8. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. MILO[ VUKOVOJAC 23.23. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. [UKO 1920 . Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . 2010. TOMI] 20. Supruga Angela. svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. ro|. 21. njegovi Marija. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. ljubav prema Tebi vje~na je. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. 2004 . 1933 .Ciglane. S ljubavlju i velikim po{tovanjem. ku}a bez Tebe prazna je. Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali. 2. 2010. oca. Dvadeset drugog avgusta 2010. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . `ivje}e{ vje~no u na{im srcima. augusta 2010. Mnogo mi nedostaje{.20. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a. 8. unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD. volim Te. 20. MIRKU [ARAC S po{tovanjem. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e. O`alo{}eni: supruga Dragica. ro|. sa zahvalno{}u {to smo Te imali. 3. 2010. kumovima. DESA MILJEVI]. dede. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko .2010. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. 8.2000. 1983 . Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. august 2010. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 .petak. `ivot bez Tebe tu`an je. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. prijateljima.1972.21. k}erke Lana i @ana. 8. godine.

jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. e-mail: marketing@oslobodjenje. 2. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. inador. Kultura: 276-906. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. august 2010. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. ana. Uprava 234-718. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama. Oslobo|enje je 1989. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. nego u timskom radu. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. 6. .22.20. avenija. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. 9. . tetanija. 8. 3. 9. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. i. . . RIBE 20. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. fax: 468-090. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. LAV 23. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. parlamenta. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 . politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. U ratnoj 1992. . Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo. Jelena MILANOVI].22. BLIZANCI 23. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. iv. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. at. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. avgusta 1943. 23. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. .vzs. Edin KREHI]. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.22. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati. 10. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. 6. 4.d. 3.22. river. nadi. . Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. kvalitetu” (SAD). VODOLIJA 22. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. transakcijski Kluba evropskih rektora.ba Tel/fax: 472-899. fax: 461-007.22. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. ona. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). e. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. DJEVICA 23. 12. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. STRIJELAC 23.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. no ne}e sve i}i tako lako. JARAC 23. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. Oslobo|enje je 1963. Iako }ete zbog toga biti nervozni. okomit. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja. VAGA 23. akim.22. fax: 468-054. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete. 20. inaditi. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. tisa. Bit }ete dobro raspolo`eni. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. repar. nari. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. hasagić. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca.22. 11. Skloni ste raznim prehladama i upalama. . 10. @eljni zabave i dobrog provoda.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. 7.19. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji). 472-901. . Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. lista. 2. koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. Faruk BORI]. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. 12. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. 1. rutava. RAK 23. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. imenari. od go ja dje ce. maz. inatori. godine progla{eno za {tampu u BiH www. u Donjoj Trnovi. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem. k. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. 7. 4. 11. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. tito. RJE[ENJE: tk. Oslobo|enje je od 1992. braku ili djeci. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom.20. Sportska rubrika 276-908. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. 5. . . . nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. ritam. 8. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice.. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. 1. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. mapa.oslobodjenje. z. Potrebni su vam mir i samo}a. novinara. BIK 21.21. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. l. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. modem: 468-018. anadolija. risan.58 PREDAH petak. fondacije Alfons Komin (Barselona). ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. kasir.ba. 5. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. Branko MAJSTOROVI]. Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele.22. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Sarajevska hronika: 276-901.

. na jugu do 35 stepeni C. maksimalna dnevna od 26 do 32.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. U Sarajevu sun~ano. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. Na Balkanu prete`no sun~ano. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. do 37 stepeni C u Atini. Minimalna temperatura 15. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. isto~ni. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. Puha}e slab isto~ni vjetar. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. Minimalna temperatura od 11 do 20. maksimalna dnevna 31 stepen C. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. Vjetar slab.

. uloge: Angelina Jolie.. sinhronizovano. Seth Green. petkom i subotom od 10 do 14 sati.. akcija. po~etak u 17 sati.10. Matt Prokop. po~etak u 14. po~etak u 17..I. subotom od osam do 13 sati. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). a za posjetioce je otvorena svakim danom. po~etak u 14.. po~etak u 20 sati. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. 16. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati..15 sati. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni.30 i 20. triler. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“. uloge: Sylvester Stallone. BIHA] triler. Cliff Cur tis. Night Shyamalan. Liev Schreiber.10. Chiwetel Ejiofor.30 sati. Tophen Grace. Liev Schreiber.30 sati. Ronald Pickup. 19. Ranko Zidari}.. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura. `anrova. po~etak u 15. 20 i 22 sata. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17.. 17. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. Harry Shum Jr.30 i 21. glasovi: Mike Myers. komedija. Muzej 1878-1918. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka.. Antonio Banderas. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . re`ija: Walt Becker. Maggie Grace. re`ija: M. uloge: Dev Patel. uloge: Angelina Jolie.50. Monica Belluci. 15.. avgusta 2010.20. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke... uloge: Leonardo DiCaprio. Eddie PISMA JULIJI romansa. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. Jay Baruchel. po~etak u 21.. 18. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.30. Cameron Diaz. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}.. 3D. Nicola Peltz. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. akcija.. Kathy Grif fin.. Mickey Rourke. Marion Cotillard. komedija. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. re`ija: Jon Tur teltaub.ulja na platnu.. plesni spektakl. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture .. Alfred Molina. subotom ne radi. uloge: Tom Cruise. crte`a i keramike. godine... Dev Patel.E. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani. godine Murphy. Ken Watanabe. Richard Coyle. Reece Ritchie. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati. Cameron Diaz..30 sati. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2. uloge: Noah Ringer.milanovic@ oslobodjenje. Ken Jeong. septembra 2010. Dolph Lundgren. subotom od deset do 15 sati. Davor Tomi}.. Kelly Preston.20 sati.. misterija. Cillian Murphy. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Jay Baruchel. Robin Williams. uloge: Brendan Fraser. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. Liev Schreiber. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a.. avgusta.30 sati. otvorena je do 7. re`ija: Phillip Noyce. 18. Galerija je otvorena za sve posjetioce. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija. Jackson Rathbone. uloge: Adrien Brody. Gisli Gardarsson.50 sati. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati. Sevani. uloge: Nicholas Cage. Instituta. uloge: Alyson Stoner.. Ben Kingsley. Redgrave.30 sati.ba ili na broj faxa 033/ 468-054... plesni spektakl. Jet Li. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane. po~etak u 13. Ella Bleu Travolta. po~etak u 19 i 21. Christopher Egan. uloge: Noah Ringer. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. po~etak u 13..15 i 22. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija.A. Lori Loughlin i Matt Dillon. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“. postavljena je do 3. Danny Trejo. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati.. Sevani. Joseph Gordon-Levitt. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“. po~etak u 16.. po~etak u 15 sati.ba. 20 i 22 sati. Svrzina ku}a. akcioni triler.. Harry Shum Jr. re`ija: Christopher Nolan. po~etak u 17. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.30 sati. uloge: Amanda Seyfried. spektakl. Izlo`ba }e biti postavljena do 23. po~etak u 21 sat.T. august 2010. re`ija: Phillip Noyce.10. uloge: John Travolta. Adam G. Franco Nero. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija. Night Shyamalanl. po~etak u 19 i 21. avgusta 2010. uloge: Jake Gyllenhaal. 16. Chiwetel Ejiofor. Steve Toussaint. re`ija: James Mangold..40 sati. Arnold Schwarzenegger. Adam G. PRINC OD PERZIJE avantura. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. re`ija: Jon Chu. Gael Garcia Bernal. Michael Caine.30 i 16. . re`ija: M. radnim danima u zgradi Centrale banke.. Night Shyamalan. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. Stalna postavka crte`a.30 i 19. skica. re`ija: Phillip Noyce.R. po~etak u 21. po~etak u 16. re`ija: M. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. po~etak u 16 i 18. Eric Roberts. Wallace Shawn.40 i 21. akvarela. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH. arheolo{ka i historijska. Ken Watanabe. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. a subotom od 9 do 16.30 i 22. Brusa bezistan. re`ija: Sylvester Stallone. Dev Patel. uloge: Leonardo DiCaprio. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. ~etvrtkom. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“.. avantura. otvorena je za posjete do 19. 20 i 22. Chiwetel Ejiofor. re`ija: Christopher Nolan. petak. po~etak u 13. po~etak u 19. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. po~etak u 20. re`ija: Gary Winick. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. 20. uloge: Angelina Jolie. Bruce Willis.. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.S. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl. Kristen Schaal.. Gemma Ar ter ton. Monica Belluci. re`ija: Mike Mitchell. avantura.. Toby Kebbell.45 sati. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF. Samantha Bee. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija. sa radovima raznolikih motiva. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati. Vanja Jovi{i}.20 i 17. Paul Dano.30 sati. MUZEJI akcioni spektakl. re`ija: Nimrod Antal..30 sati. re`ija: Mike Newell. Brooke Shields. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. 18. re`ija: Jon Tur teltaub. dok vikendom muzej ne radi. uloge: Alyson Stoner.A.. od 8 do 16 sati. Dick Van Dyke. 18. re`ija: Jon Chu. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati.od devet do 15 sati. komedija..20 sati. septembra. glasovi: Kre{imir Miki}. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. Jon Hamm. re`ija: Roger Kumble.50 sati.. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. Nicola Peltz. 20. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Jason Statham. septembra.30 sati. Peter Sarsgaard. Pjer Meni~anin. srijedom. etnolo{ka.

kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. ali Sa{ka otkriva da je okradena.. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. 20. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. Chip i Ozzie. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen. Betty Garrett. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera. Mía Maestro. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. u koju se zaljubi na prvi pogled. a novac mo`e da zadr`i. samo da ga se rije{e. HIT DANA 23. no ne sje}a se ni~ega. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Beana. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim.10 HRT 1 Libertinac . Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu.on je mra~an. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. "Miss podzemne `eljeznice". Gary Sinise. tajanstven. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. Vera-Ellen. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}.50 HRT 1 . Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i.. {to najvi{e mu~i Filipa. Rosa Waissnix. Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. 20. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Tom Sizemore.OSLOBO\ENJE petak. Dolaze na kolodvor u Rudinama. Frank Sinatra. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i. James Purefoy.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali . Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. Birgit Minichmayr. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi.. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom. Jessica Hecht. 16. Eva S. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik.00 MRE@A 20. koje bje`e od lugara.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly.Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. najgoreg zaposlenika u povijesti. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. Ann Miller.45 BHT 20. No. Jules Munshin. Marlene Steeruwitz. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji. Charles II. august 2010. Iako je vje{tica spaljena.15 NOVA 22. Alfre Woodard. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. dok ne sazna da Tomo nije u igri. Jenny Mollen 23.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad.. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya.. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati.50 FTV Irene je lijepa. Rachelle Lefevre. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00. Telly sretne Asha Corrella. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. FILMOVI 17.

35 Made in Banja Luka 06. sportski program 05.30 Lonci i poklopci.45 Odred za ~isto}u. serija.18 Tomica i prijatelji. crtani film 11. igrana serija.35 13.15 Ramazanski program OBN 06. serija 07.00 Grand show 23.45 Centralni zatvor 16. reality show 15.00 Vijesti 15.20 Auta po mjeri 13. zabavni program 01.00 Sekunde do katastrofe 18. crtani film 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.00 Info top 12. 161/313.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.10 Viza za budu}nost.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010.25 Finansijske novosti 19.35 Fify. film 14.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.00 [apta~ psima 11.30 Timmy.00 Vox populi 20. alo. 7/9 16.ep.25 Finansijske novosti 19. informativni program 17. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06.11 Moje drage kom{ije. crtani film 09.40 Odred za ~isto}u. epizoda 17. informativna emisija 03. 13. serija 16.05 Mumijevi.00 Specijalna jedinica 2.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera.35 Svjetionik ljudske dobrote. serija.50 Hotel.00 Ru`i~asto jutro.35 Kad tebe ne bude.15 Profajler.50 Vijesti 21.30 Sport 19.50 Dnevnik. 17.30 Trava.00 21.50 Prljavi poslovi 07.10 Alo. film 00. serija 22.00 Najbolje godine.00 Fantomski `deravac 14. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere.05 Razglednica: Francuska 10.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.00 Vijesti 10.35 Tudorovi SERIJA 20.45 Vijesti 11.00 Federacija danas.00 Sudija Ejmi.00 Mad Men.05 Centralni zatvor 12.55 Kako se pravi 11.05 Viza za budu}nost. august 2010.15 Vremenska prognoza 18.00 Ubistvo na Plezent Drajvu. serija 05. jutarnji program 08. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10. serija 23.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine.00 Dnevnik 17.45 Auta po mjeri N.05 12.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. serija 13. kulinarski show 13. snimak 00. animirana serija. showbiz emisija 02.30 Obru~ straha.00 Vijesti u 7. alo. Reprizni program Hayat TV 02. program za djecu 11. doma}a igrana serija.30 ^avka. TOP 100! 22. serija (r) 12. zabavna emisija 20. 3.00 Ovo je Srbija 16.10 Ljubav na Menhetnu. najava 18. epizoda 15.30 09. serija 19. serija.00 Poigravanje umom.00 McLeodove k}eri. 20. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06.10 Tv Bingo show 21.25 Muzi~ki program 18.30 19. 149.25 Dolina sunca.30 Japanske pri~e.00 16. epizoda /RP/ 13. najava 21.25 Vrhunsko graditeljstvo 17. kviz 21.05 Moja mala kuhinja (r) 13. serija 18. film DISCOVERY 06.00 23.30 Kako to funkcioni{e 10. igrana serija.30 Srpska danas 16. 150. 01.00 Ne{ Brid`is.00 Profajler. 22.45 15. igrana serija.00 Fudge.00 Dobro jutro. serija 21.30 Fify.15 Red Carpet.10 Dolina sunca.35 Proces.45 Ples `ivota.10 Playboy Girls.00 Ulovljeni 17.00 Grand show 04. igrana serija. film .00 16.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11.ep.62 BHT TV PROGRAM FTV 07.00 Forum 30 22. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14. dokumentarni program 21. serija 15. crtani film 19.55 OBN Info 19.00 Dnevnik 12. crtani film 10. jutarnji program 11. program za mlade.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.10 Brojevi. serija 19.45 Vremenska prognoza 16. prenos 12.35 Red Carpet. serija 21.05 Znakopis 2 11.00 Pe~at. 68/124 17.00 Jutarnji program 09. dok. zabavni program 00.00 Mad Men. program za djecu 19.15 Ljubavna oluja. crtani film 09.25 Winx.00 Pink jubox RTS 10.30 11.00 Dolina sunca. kviz 19.15 Mu}ke special.10 Peta brzina 14.00 Sen Trope.00 BHT vijesti 12. film 01. zabavna emisija PINK 06.00 Advokatova kazna.00 Tudorovi.25 Peta brzina 06. serija 14. 80.00 Mala princeza.00 20.00 To je prava Raven. 35. film /RP/ 00. serija.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.30 14. 14.00 [apta~ psima.30 Sarajevo On line 01.30 09. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok. epizoda petak. muzi~ki program 14. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20. GEOGRAPHIC 06.00 Vezane tajnom. direktan prenos 19.00 Slagalica.55 Mjesto zlo~ina New York. igrana serija.29 Stanje na putevima 19.00 18.30 Hotel Vavilon.00 15.30 Hayatovci na raspustu.00 Sen Trope.10 Sti`u dolari. 2 epizode 13.00 BHT vijesti 22.00 Info top 18. 14/23 21. film 01.ep.15 BHT vijesti 14. politi~ki magazin 12.15 Na terapiji.35 Gomboce.50 Winx.15 Tim galaksi. serija 08.50 Sportissimo 02. serija 20.30 Sarajevo On line 13.00 Danijela. 21.10 Kako to funkcioni{e 19.45 Na{a mala klinika.00 Razotkrivanje mitova 21. crtani film 17. informativna emisija 19.05 Zauvijek susjedi.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19. serija HALLMARK 07.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok.00 Ramazanski program 04. emisija narodne muzike 07.25 Sarajevo On line 18. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. film 03. crtani film 10.00 Forum 60 19.55 Vremenska prognoza 07.30 Potjera.40 10.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17. serija (r) 15.55 Vremenska prognoza 12.00 Druga prilika.30 18. emisija (r) TV ATLAS 09.30 Dnevnik 20.00 Vijesti 09.15 Ameri~ki ~operi 14. serija 09.50 U djeli}u sekunde.30 20.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14.40 Ramazanski program 20.10 Kriminal u Rusiji. animirana serija 15.30 Dnevnik 20. film 16.00 Gre{ne du{e.45 Sav taj folk: Ma. serija 15. ep.00 Slomljeno srce. dje~iji program 09. kola`ni program 09.27 Vremenska prognoza 19. crtana serija 10.15 Limenko.35 Prototipi 10. Moja desna ruka. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14. 2.00 Vijesti 11.30 16.50 Info top 16.10 Dolina sunca SERIJA 13.40 Ke~eri.10 Mjesto zlo~ina New York.25 Top Shop 16.00 Nevolje sa bubom 06.20 Evronet 17. 84. humoristi~ka serija. humoristi~na serija 10.00 Vijesti 12.00 Vijesti u 7.00 Od bisera grana.32 Zauvijek susjedi. igrana serija.10 Skrivena kamera.25 Sarajevo On line 06.45 Zvjezdani studio.30 Na terapiji. 2 epizode 23.45 Sportissimo 06. igrana serija.10 Flash Gordon.00 Metropolis (r) 13. 82.00 Hrabri ljudi 23. igrana serija. zabavna emisija 11. boli me uvo za sve 23.10 Kursad`ije 13.20 Exkluziv. dokumentarni program 11. 00. crtani film 19.00 Bajkeri s Marsa. 2. ameri~ka mini serija.40 Ars praktika 12. serija 21.00 Sretno doba. info-program 22. epizoda 18.20 Pre`ivljavanje 18.30 Beogradska hronika 18. 2.40 Dnevnik RTCG 08.05 Prototipi 21.45 Mala princeza. 35/45 22.20 Romansirana botanika 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. film 06.00 Sport centar 01. serija 14.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.10 Top Shop 12. crtani film 10.00 [apta~ psima.00 Dobro jutro 09.35 Jutarnji program.30 @ivot i standardi (r) 13. 34/48 22.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.40 Buba{inter.15 BH info 16.00 09.35 Sexiest. serija 18. 79. humoristi~na serija 00.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.50 Sportissimo 14.00 10.19 Dnevnik.05 Visoki napon.00 Fantomski `deravac 09.45 Kriminal u Rusiji.00 Advokatova kazna.30 Moje drage kom{ije.30 @ivot je lijep 17.40 Made in Banja Luka 18.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera. strani dokumentarni program (r) 14. istra`iva~ki program 22.00 Transformacija Marsa 19.30 17.00 13.00 Vrijeme za pam}enje. serija 09. talijanska serija 17.50 Na{a mala klinika.15 Ninja kornja~e FF. humoristi~na serija 16.50 Naruto.40 Nema problema 16. serija 23.00 Danijela.25 Mini school 15. serija (r) 10. serija 13.30 21.00 Alo.30 12. film 21. film 23. dokumentarni program 15. film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Mu}ke special.00 Ke~eri.15 Ramazanska vaktija 19.35 Prljavi poslovi 15. crtana serija 10. doma}a igrana serija.40 Made in Banja Luka 01.00 @ivot je lijep (r) 11. jutarnji program 09. najava 19.30 Upori{te. 41. program 16.00 Najbolje godine.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u. 2 epizode 22. serija 09.27 Vremenska prognoza 22.55 Petkazanje 23. sportski program 03.00 11.15 Razotkrivanje mitova 19.00 ^ini.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16.00 18.00 Gre{ne du{e. serija.10 Zvjezadi studio 00. 13.00 Obru~ straha. igrana serija.00 Sudija Ejmi. animirana serija.00 Hotel Vavilon.05 Vijesti 15.15 Tajna Ravelovog bolera.00 Info top 14.50 Dnevnik.00 Ne{ Brid`is. humoristi~na serija 03.ep.40 Seka Aleksi}.00 Sretno doba.40 Razotkrivanje mitova 09. ep.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02.00 17.30 22.55 U potrazi za zabavom 22. igrana serija.00 ^ini.55 Brojevi..ep.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta. showbiz emisija 22. epizoda 10. film 15..00 Martjo{ke. serija 18. ep.00 Dnevnik 1 12.20 Be Ha Te bebe 15.00 Ispuni mi `elju 16. serija 11. dokumentarni program 04.30 23. serija 12.55 Mumijevi. Kao sav normalan svijet 16.50 American Music Awards. 83.00 Vrhunska otrovnica 16.00 Aladin.40 Vjerski kalendar 17.10 Business News 22. 71/74 09.15 TV lica.”. 72/74 15.15 17.45 Pre`ivljavanje 08. serija 20.10 Strogo povjerljivo.00 14. serija 17.15 Ro|eni divlji.50 Sumnja. top 100 05.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20. igrana srija.40 Made in Banja Luka 13.30 Dnevnik 20.00 12. serija 09. zabavna emisija 14. epizoda (r) 10.10 No}na smjena 23. 14.00 Pono}na trka. 83.30 Dobro jutro svima.00 Vijesti 09. serija 20.30 Ekstremne drvosje~e 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.40 Kako to radi 20.55 OBN Info 12.25 Vrhunsko graditeljstvo 12. 2 epizode 20. crtani film 11.20 CSI Miami.00 Ratovi insekata 08.00 Winx CRTANI FILM 10.30 Moja mala kuhinja 17.00 Dnevnici sa kruzera 12.

83.00 I.00 19.30 SMS music 19. 2.30 Bundesliga: Hertha Berlin . serija. [vajcarska 17. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.15 Crveni patuljak 7. serija.10 13.30 15. humoristi~na serija (r) 01.00 19.20 Ko {i{a tog psa 17.30 Frej`er.15 Eurogoals 19. serija Exit Fest special Lo{e djevojke.00 12.00 TV Justice 22.30 19.30 08.15 12.10 Policija za `ivotinje 20.55 @ivot majmuna 10.30 Biciklizam. Eneco Tour. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09. serija Hazreti merjem.epizoda Najbolje godine.00 14. Danska 18.35 08.45 Dona Barbara SERIJA 14.15 10.10 Sarajevdisanje. Bundesliga. 2 epizode 07.00 19.15 22.00 21. serija 00.00 20.15 Velike morske avanture 18.00 Svijet tajni.25 19.00 00.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08.00 Vijesti TVSA 13.05 Ljubitelj ajkula 09..00 22.30 20.30 Te{anjska hronika. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e. 2 epizode 08.10 16.00 16. serija (r) 16.00 12. cr.10 07.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06.00 14.00 01.30 Knez i djevojka 3. muz. Kanada. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.B.30 Fudbal.20 Bumba.00 01. serija.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi.00 14.25 Igrani film (r) 16.00 18.05 10.90 sekundi.05 22.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 16.00 07. live 13. 82. live.20 17.50 Izazovi: Kao riba u vodi.15 Ne{to za raju..00 17.00 Ko{arka.10 14.epizoda Sretno doba.20 18.05 23.25 09.55 [aolinski obra~un.15 U grad!.00 Dona Barbara. program 17.00 Tenis.00 Speedway.20 19.30 00. crtani film Fify.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22.00 Vijesti Nove TV 17.00 23. Ptuj.00 13.00 Tenis.10 18. Bundesliga 08.00 01. humoristi~na serija (r) 00.05 Utrka s vremenom 1. serija (r) 14.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4.10 09.00 Lokalno je primarno (r) 13. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e. film 14.30 Premier League Magazin 01.40 11. Kanada 14. Igrana serija Ruska imperija 10/16.40 22.35 Peppa. humoristi~na serija (r) 01.00 19.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene.30 20. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10.15 Dnevnik Nove TV 20.45 Bundesliga: Hertha Berlin .15 10.00 10.49 Vrijeme iftara 19.45 Psi. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218. pregled 20.Irska 18.10 14. serija Moje drage kom{ije.30 21. crtani film (r) 12. crtana serija 08. film Svi pravi potezi.00 17. dok.18 20. film 18. film 02.08 22. crtani film Aladin. 82.00 17.30 22. film 21.10 22. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21. august 2010.30 Studio 60 na Sunset Stripu.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08.00 Najja~i ~ovjek 00. 2.40 03.00 Rugby Super League 17.00 12. film Gospodin 3000. crtana serija 09.55 14.55 Policija za `ivotinje 22. u`ivo 22.45 Bitange i princeze 2.05 07.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.30 FullTilt Poker 17.30 Vijesti TVSA 20.30 Mali pti~ar. serija Mali oglasi. serija.50 U ime ljubavi.05 18.00 10.15 11. crtani film Winx.00 19.55 Poglavlje 27. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. serija..30 Biciklizam. jedna pri~a. crtana serija 08.I. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo. serija 14. pr.30 Fudbal.00 Otvoreni program.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.35 07.00 12.15 Zaboravljeni.10 20.30 14. dok.00 12.45 Ko rano rani. u`ivo 18.00 17.00 Vijesti TVSA 17. Bundesliga 22. ramazanski program.00 21.00 Sarajevsko jutro (08.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.45 19.45 Putuju}i veterinar 12. program (r) 13. show 02.00 18.00 Plima `ivota.05 20. film 22.00 16.00 Vijesti TVSA 11.00 10.50 IN magazin 13.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti. crtani film Sretno doba.35 16. crtana serija (r) 09.20 08.50 18.09 10.50 02.00 Vitaminix 10. dokumentarni film (r) 18.10 16.50 Fifi.00 13.20 Me|u `enama.45 Policija za `ivotinje 00. MRE@A PLUS 09. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr.40 17.20 Osumnji~eni. crtani film Aladin.15 14.30 I.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07.35 Sarajevsko ve~e.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci.00 09. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda. crtani film Fify.05 Timmy.15 18.25 10. 15.40 Vrijeme 20.00 Serijski program 12. pr.00 16. serija nastavak 18.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.02 20. Poljska.10 Spa{avanje ljubimaca 12.55 10.epizoda Grad. serija 23..00 15. serija (r) 13.45 Cocco Bill.25 U ime ljubavi.30 Ski-skokovi. film vrhunske katastrofe. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07. zabavni program. crtana serija (r) 08.00 15.30 19.20 U ime ljubavi.00 19.30 20.05 13.00 Najava Premier League 00.00 01.00 Ski-skokovi.05 Timmy. Eneco Tour 10. Poznan. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.30 18.00 Vijesti TVSA) 10. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4. 25/27 23. Poljska 17. live 19.00 11. Einsiedeln.00 20.10 09.30 Ragbi. ~arobni kontinent: Otoci. humoristi~na serija (r) 22.45 Dobro jutro.11 20. iranski film 11. crtani film Winx. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.Bayern Munich 10. TV Liberty (r) Slobodni ljudi. film 16. informativni program TV Smart 21. program (r) 14.35 101 dalmatinac.05 Na prvi pogled..30 20. Vijesti Frejzer.45 13. Vrata tajne. dokumentarna serija (r) 12. mini-serija (12) 23. serija Druga strana ljubavi.00 15. direktno 00.15 Mu}ke 5a.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer.45 11.00. crtana serija 08.40 11.35 Vijesti na Drugom 20.55 Yu-gi-oh GX.20 15. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer .90 sekundi.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08.00 20.15 12.25 Beverly Hills 2.I.40 Dnevnik TVSA (r) 00.00 Info IC.15 23.00 04.30 Auto Shop Magazin (r) 13.00 20. Hrvatska ZABA .50 Divlje i bez cenzure 23.10 Smrtonosna meduza 19. crtani film Ninja kornja~e FF.25 Posjed merkata 06. nastavak 20. crtani film Ninja kornja~e FF.02 16.50 11.45 23.30 Istina. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .00 Mjesec Koman~a.00 13. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav.30 13.00 Bundesliga 15.00 09..56 20.Rusija 20.00 Fudbal.55 12. serija (12) 00. serija (r) Knez i djevojka 3.00 Info blok TV Vogo{}a 12. dok.epizoda Sretno doba.20 Bitange i princeze 2.05 13. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.00 20.25 09.00 22. humoristi~na serija 19.epizoda Najbolje godine.00 09.00 22.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.00 VOA — Glas Amerike (r) 11.epizoda Najbolje godine.B. Slovenija: Slovenija .30 Vogo{}anska hronika 23. sr.45 Mu}ke 5a.HSV Hamburg 14.30 00.15 10. serija. 20. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12.15 14.10 16.30 Lete}a ~eljust 2 15. Kanada 12.30 14. serija 11.40 16.09.00 19. EP 2010. serija 10.00 06. emisija pod pokroviteljstvom Bean.00 07.30 @ene s broja 13. film 03. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1.50 Istra`iva~i ledenjaka. jedna rasa.20 Kazanova.00 11.30 Ramazanski program 20.petak. serija TV Mukabela Hazreti merjem.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.00 Na tragu prirode 14.00 Stazama milosti do vje~nosti.05 00.40 08. serija Imam alija. serija Sport centar Moje drage kom{ije. film 63 TV MOSTAR 09. serija.00 09.30 16.19 14.00 Neobi~ne `ivotinje 06.35 14.00 22.30 21. serija za mlade 18.05 18.00 23. serija Portret Iz dana u dan.00 Bitange iz tr`nog centra. humoristi~na serija (r) 14.00 Borba za kitove 21.30 17.00 17.13 12. SK (@) Engleska ..30 00.30 VOA — Glas Amerike 00.40 16. film Zelena milja.00 08.00 09.35 10.30 19. humoristi~na serija (r) 21.11 12. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer.00 18.40 Utrka s vremenom 2. ramazanski program 19. WTA Montreal. ameri~ki film (r) TV SLON 16. 2 epizode 16.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06. serija 15.10 Sve ostaje u porodici.00 Engleska .52 Stazama milosti do vje~nosti.00 Kanu.35 19. film .30 Tuzla u`ivo SMS centrala. serija Moje drage kom{ije.00 17.30 Dobro srce 22.30 Na tragu prirode (r) 09.00 10.30 Dnevnik RTV TK (r) 01.00 13.00 10.00 Otvoreni program (r) 02.30 Bundesliga: Hoffenheim .20 No}: Zmija 10. film 23.00 Ve~eras.00 Mra~ne vode.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11.00 Vogo{}anska hronika 18. serija za djecu (r) 10. WTA Montreal.00 11.30 Ski-skokovi..10 12. Vojens. dok.00 00. hrvatski dokumentarni film (r) 10.00 Samovo ljeto. (r) 10.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24. 23.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.25 10. ~etvrtfinale 23.00 Otka~ena obitelj.00 16.10 21.40 Divlja ostrva. crtani film Winx.00 13.serija (r) Skica za portret (r) 08.15 12.. direktno 03. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. dok.00 01. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 Taina.30 22.05 16.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09. serija 16. 217.R.30 IN magazin 19. dok. emisija o povratku (r) 14.00 SSPCA 14.50 Male no}ne pri~e. film 00.00 21. film Sretno doba. serija 16. crtani film Winx.10 TV vrti}: Brzina (r) 08.45 Mu}ke 5b.30 Dnevnik TVSA 19. revijalni program Crno i bijelo. serija Film Vijesti Frejzer.02 Koki 10.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.50 11.00 15.25 21.00 10.00 23. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07. Katalina i Sebastijan.35 Baywatch.40 Mu}ke 6a.15 12.30 10.30 12. dok.00 Zabranjena ljubav.15 Mu}ke 5a.30 18.epizoda TV SA 07. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2. serija O~i du{e.20 04. serija Autoshop magazin Poruka. WTA Montreal.55 Dokumentarni program 13.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 10.40 04. serija 17.10 10.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1. 83.30 Dona Barbara.00 Muzi~ki program 17. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine. serija 12.15 12.20 23.00 01.45 13.30 22.15 Dexterov laboratorij. 2. Pe~at u vremenu Frejzer. serija.20 Carevo novo odijelo. serija Mubarek ramazan Imam alija.50 Policija za `ivotinje 11.55 Simpsoni 18.40 Policija za `ivotinje 13.Bayern Munich SPORT KLUB 06.30 Mra~ne vode FILM 20. crtana serija (r) 09.05 Megakatastrofe.30 Te{anjska hronika. 20.00 Glas Amerike RTV USK 08.00 23.35 10.40 09.00 Sevdah za dobro jutro 08.11 18.00 Jedna divlja i luda no}. dok. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.35 21. Poljska.10 19. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija. film 00. serija Paklena no} u Amsterdamu.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.00 18. zabavni program 00. live EUROSPORT 2 07.R.20 11.00 12. House 2.25 Tenis.05 15. film 01. 2.00 Afrika.

. gra|ani. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. Uzrok po`ara je.28 sati. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} .Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u. javila je Srna. Predmet je predatsuduArnemu. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em./2004. a vodi se kao nestao. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“. Crni vrh. truju nas. po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a. . i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e. A. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. koja nikada nisu ispunjena. A sve do 2005. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. ka`e Jadranko Danilovi}. zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju. No. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da.) SRBI TU@ILI MPRI . mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. . Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. mo`da i za 24 sata. “Dojavu smo dobili u 15. 20. direktor JKP 1. najvjerovatnije. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“. poljoprivredu nam ugro`avaju. policijske staniceBratunac. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku.S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. ve} 24 me~a! 43. Dru{tvo za ugro`ene narode . strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. Na sme}u. djecu nam ugro`avaju. Tako tvrde u JKP 1. iz sela Crnjica. Predizborne igre Pokazalo se. o~iti su problemi u ^ajni~u.La`u narod. . mje{tani su zauzeli ~vrst stav.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . mart. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. ljudska nepa`nja. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. . . «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. ka`e Sejdo. Sve je ostajalo na obe}anjima. datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. MPRI je 1994. mart ^ajni~e. koji se radio kao elektri~ar. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». dru{tva. prenijeli su sino}holandskimediji. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije. kao ministar odbrane 2003. S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju. Mi smo za sve ovo sami krivi. august 2010. i 1995.Zdravlje nam ugro`avaju.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. ka`e Radisav Ze~evi}. Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju. izjavio je francuskiministar Eric Bessona. (A. stoji u pismu. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. Postupak protivThonaKarremansa. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. {pekuli{e se. S.43 sati.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->