VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju".organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. me|unarodna zajednica. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. . On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH .. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. 20. To ma{ Szunyog. ali i svjetsku zajednicu. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan . Dodikovom strahu od neootomanizma. i 3. kao i ostale dr`ave. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu. septembra Uzvratna posjeta. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. i drugih autora o temi nove turske vanjske politike. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. "Povrh toga. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. Tako|er. biznisa. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. kazao nam je Ocak. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije.4 DOGA\AJI petak. kazao je ambasador Ocak. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}.. Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. posjeti britanskog premijera Ankari.u decembru 2008. Istanbulskoj deklaraciji. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. ambasador Republike Slovenije. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH. Naime. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. odnosno BiH. amba sa dor Pa les ti ne. i Turska posebno. Adnana Huski}a. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. Beograda i Ankare. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. posve je normalno.@eljko Kom{i}. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. august 2010. ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu.

Ne isplati se truditi ikome u BiH. Hrvatska i Srbija. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. Ina~e ne}e. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. uklju~uju}i i SNSD. 20. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. Srba nema u pola BiH. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e. U bilokojemvremenu to je skupo.I Srbija i Hrvatska. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. U narednih 10.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. [to se ti~erevizorskihizvje{taja.S. novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? .BiH je potpuno otvoreno pitanje. Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne. moram otvoreno da ka`em. Ne}etrebatinikakav referendum. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. kako bi postala dio evropske porodice. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. kako je vrijeme prolazilo. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. Zar zbog toga ne bi trebali svi. Razvojnebanke itd. jer smo poslovali preko ra~una. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. Ne}etrebatini{tauraditi. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. Posljedice takve politike su ogromne. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. Bitno je da je ova vlast. zbog na{eg standarda.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. a ne mo`e da rije{i po`are. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. bilo u manjim koli~inama. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. sve je to praznapri~a. da je ocjenanegativna. [to se ti~e SNSD-a. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. Zna~i. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. Mi ne bje`imo od revizije. BiH su samo Bo{njaci. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom. jer praksa ide ispred revizije. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. Osim toga. • Ipak. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. P. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. da ne ka`emdr`avna. Prema tome. naravno. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. ve} ulaganje u budu}nost.Pa dobro. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama. Ali. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. to nije dr`ava. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. Ni Bo{njacima. Opozicija. prije svega SNSD-a. Pa i primjer Kosova to pokazuje. Vladineslu`be. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a.Dobro. Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. Dragan ^avi}. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. vladina administracija. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. Mo`ete li to pojasniti? . kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . To je. da je autokratska. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme. RTV doma. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. a ne interes slu`enja Sarajevu. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. I to je na{ odnos prema BiH. svako }e oti}i na svoju stranu. ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . • Kada to tako ka`ete. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. august 2010. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo. Me|unarodni aerodromi su prazni. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. koja i sama priznaje da je razdrobljena. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. pa ni SNSD-u. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. optu`ujete i bira~e. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. pa i BiH u cjelini. jer ju je po~eo graditiTelekom. nego svjedo~i o podijeljenosti. to je jasno. . Unutar sebe ona je naseobina. vje{ta~ke dr`ave stitucija. entitetska. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. popucati. nema ko i kuda da putuje. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. Ja ne bih. propasti. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20. A interes Beograda je ne{to drugo. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. ne mislim da je to bacanje para. a ne interes BiH i neke maglovite. To ba{ i nisu prazne optu`be .OSLOBO\ENJE petak. BiH }e postati sretnija zemlja. izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. Dakle. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. da sam na njihovom mjestu. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. ne}e trebati ni{ta. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. nije sve to za sud i za zatvor. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. To nisu realne stvari. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. a ne interes BiH i neke maglovite. Djeca koja su tokom rata imala pet. nikakve ustavne promjene. to je obmanjivanje javnosti.Razlazi su krvavi. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . Dakle. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. Na kraju krajeva. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. pa su izgubili20 op{tina. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. 30 godina. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. Da postoji kr{enje zakona. Mi smo u svomprogramu1996. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti. gospodin Vasi} je autenti~no citiran . [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. To je potpuno nerealna pri~a. a ne interes unitarne BiH.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. Dakle. ne radi za podjelu BiH. jer je BiH zemlja raspada. Sve oko nas je etni~ki~isto. ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. Prematome. vje{ta~ke dr`ave. To je jednanesretnazemlja. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako.

naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. 20. U toku je. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. u PDP-u za sada nemaju odgovor. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. KATANA ovom pitanju. kazao je Novakovi}. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. objekata. slu`benih akata. predsjednika Na{e stranke.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. . mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. Dl. Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. na prijedlog Ministarstva sigurnosti. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. koliko znam. august 2010. Shodno tome. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. Kada je u pitanju SDS. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. sredstava za rad. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. rekao je Dodik. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo.OSLOBO\ENJE petak. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. Na dono{enje Pravilnika do 31. ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". S tim u vezi. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou. kazao je Ahmetovi}. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. dakle. a ne njegovi odbori". istakao je Novakovi}. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. NSRS. slu`benih akata. to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. terorizma i korupcije. Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. to je tek novi trik Milorada Dodika. A. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. opreme. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. smatra Novakovi}. Mom~ilo Novakovi}. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. za Bojana Baji}a. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. prema Novakovi}evimrije~ima. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH". Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. a ko manjina u RS-u. NSRS-a. A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. O.Finci. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. Ipak. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. komentar je predsjednika NS-a. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. izjavio je Boji}. Prema njegovim rije~ima. jer je on jedan najobi~niji folirant". apelacijski postupak. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. . izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- .Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije.

doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. u ovom procesu bilo i ranije. 20. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. kako iz Sarajeva. Tada je Hristos. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. daleko od u{iju i o~iju javnosti. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. kako se zvani~no tvrdi. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. ina~e. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. koji se dogodio 1. No. ka`e Grube{i}. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. izru~enje }e samo privremeno odgoditi. u tajnosti. izme|u os ta log. Tu`iteljstva. koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ. Dl. U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. nema govora da bude druga~ije". po zahtjevu ICTY-ja. F.Ne znam koji je razlog tomu bio. poja{njava Grube{i}. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. tako i iz njegove {ire okoline. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate.[to ste zatekli tamo na licu mjesta. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. me|utim. Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. august 2010. SIPA. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. prema ovom na{em izvoru. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka. i po Grube{i}evom svjedo~enju. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. svake godine na 19. . Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). jula. juna 1993. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana.petak. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. Prema ranijim oficijelnim najavama. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. . na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. kojem. Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja. kazao je Ahmetovi}. portparol Tu`iteljstva BiH. Presuda donijeta 19. presudu donio 19. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. kako ka`e jevan|eljsko predanje. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. govori Boris Grube{i}. . dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. "S obzirom na kratko}u vremena. "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. Izvor. utoliko prije {to se. ispri~ao je Higgs. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. Pomenuti sudija je. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". misli Grube{i}. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. is ti~e izvor. O. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. i to od 4 godine. obja{njava Grube{i}. kojom je. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. no. u ranim jutarnjim satima. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. Ina~e. po ~emu ste se ravnali. kako bi proslavio Sveto preobra`enje." . pruge. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. u op}ini Livno. Interpola. I izvor Oslobo|enja. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. . do{la je depe{a". Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. eto. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". kako je i ina~e praksa u svijetu. jula Da li je to mogu}e. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. E. Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. saop{teno je iz Mine. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. nego }e se obaviti. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . augusta. u srijedu. ne mogu vjerovati da jesu".. Ta ko se. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. i kada smo sve okon~ali.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu.

mr`nje i netolerancije". No. @ene i mu{karci . rekao je Peri}. . hrabrost. oko 40 posto mla|ih od 30 godina.dobro. pomo}i Hrvatima u BiH. D. zivati oko ideje zajedni{tva. dakle. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. pet mi nu ta poslije 12 sati. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . 50 posto visokoobrazovanih. septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. tra`i jeste isplata zaostalih plata. Belma Arnautovi}. Procjena javnosti . kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. A. pak. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. kako je saop{teno. volju i znanje''. ra zlog na {eg {traj ka". volje i znanja. od sedam do deset sati. a to Borjana Kri{to svakako ima. august 2010. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu. Tako|er. To je. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. budu}i se posao u politici. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. septembra. . Ovaj je sindikat protiv {trajka. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. Oni trebaju institucionalno. institucionalan na~in. Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. glasnogovornik HDZ-a 1990. Evropski i svjetski partner. Tako|er. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. Novi ustav . Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je. pri ~emu se desio i manji incident. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. i Sloboda gra|anima. odnosno BiH.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. Josip Peri}. predsjednik [trajka~kog odbora. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. A. gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. Nova ekonomska politika. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. razlog na{eg {trajka.Pravedna dr`ava. Socijalna prava i zdravlje.Na ovaj na~in nam ne poma`e. ni{ta od toga. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. D.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. sim bo li~no. op}inska administracija. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu. [e. nego upravo suprotno. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. . Naime. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. u subotu 4. dakle. koji je i stvorio HDZ 1990. Mi. blokiralo zgradu ovog preduze}a. To je. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. navodi se u sporazumu. pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. J. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. Drugi zahtjev je da. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza. B. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. 20. Za sada. Naime. dakle. J.8 DOGA\AJI petak. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. Naime. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. Ipak. kazala je Kosor. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH.Nakon 20 godina rada. nestrana~ki. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. Kultura i razli~itosti. volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. na`alost. portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. . "Pretpostavlja mo da. hrabrost. Podsje}amo. Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. izjavio je Veso Vegar.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. zaklju~io je Peri}. U tom smislu. obja{njava Ga~anin. Na ime. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. poru~ila je Kosor. od ~ega je oko 40 posto `ena. nakon poravnanja plata. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. .

kako premijerka. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. ali i politi~ki status danas tragi~ni.000. ili. crkveni. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH.. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. Hercegovci su kazali povijesno Ne. naime. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama. Ipak. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . dakle. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. Ante Jelavi} je u bjekstvu. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. op}enito. i dalje cure iz Bosne . kolovoza 1990. Ali. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. Jasno. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. a u Hercegovini 180. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni.300 operacija. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. Da nazo~ni ne bi zaboravili. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. me|utim. sto`ernik je. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. Poglavar je. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. Uostalom. [tovi{e. Danas. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. Sve osim. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. Sve u svemu. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990. Vrhovnik je.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. me|utim. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. pak. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. nije spominjano brojno stanje Hrvata. koji su tako|er pljeskali. s kojima su suglasni i oni. august 2010. Usprkos. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj. ve} dogovorio. pak. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. prije dvadeset godina. jedan vrlo. koji je smje{ten u Tuzli. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. Nije se. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. ponovo u modi u HDZ-u. 20. ali i u cijeloj BiH. obi~no pouzdani. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju.~ak! .~ak! . Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije.kada. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. I zbog ~ega su. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. Perinovi}. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. K. dodao je Ivani}. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu. podsjetio ^ovi} osobno. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. bosanski Hrvati. vrlo veseo ro|endan. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. a preko nje i u Skup{tini FBiH. No. na pljesak ih je. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji.Sarajeva posebice. predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. S Bo{njacima.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku. Jednostavno. veli. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. DP i SDS.petak. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera.. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. dodaje Kabil. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran". Vrhovnik je. dobrim dijelom. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. ina~e. popis njegovih prethodnika. tomu. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. pa . preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. Ima{ pla}u. me|utim. @elim da poru~im. Uz opasku. kako premijerka. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a.300 operacija U Centru za srce BiH. vidjeli smo pro{le godine. Vjerujem. samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. u izbornom procesu.000: ukupno. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod". [to je. pa . VIJESTI Dobro. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. Dokazani poznavatelj brojki. prema podacima CIA. 760.000 glasova. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. a u rodnoj pla}u. problem predstavlja administracija. koju ~ine PDP. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva". {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. prema njihovim o~ekivanjima. Ali. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130.. naime. krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. Ali. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. Naime.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. hrvatska premijerka Jadranka Kosor.000 ~lanova. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a. ako tim ima viziju. tvrdi. smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. Doktor Emir Kabil. mogu napraviti iskorak. federalnog fonda. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu.od 2005. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. 18. `elio za predsjednika bh. kazao je Kabil. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. hrvatsko brojno stanje. ^elniku SBBa se. ponosa na Hrvatsku. Samo nekolikotrenutakapotom. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e. jasno je za{to Tu|manu. Dobro. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . dakako. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. a posebno u postizbornom razdoblju.iz Podprologa nadomak Vrgorca. to su etablirani principi kantonalnih fondova. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik. Pulji}. No. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. S. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU. ponovo u modi u HDZ-u. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. Jo{ smo tu?! No. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. Na sarajevskom skupu. Naime. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. Stjepan Kljui}. . da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. Ali. "Naime. Mate Boban je pokojni.000. direktor Centra.. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. .

Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. reisu-l-ulemaMustafa ef. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. u ime islama". komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. 2. dr`ava nije ustavno. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". propisati i {ta }e govoriti. komentari i analize. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. dva komentara. Oslobo|enje. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. progla{ava se za glavnog tuma~a. neprihvatljiva je. Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. Oslobo|enje. proizvode dru{tvenu {tetu. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". 2009. 8. Visoki predstavnik. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. pa bio i medij. drasti~ne!".bez ikakvih posljedica. u vezi s tim. Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. "Joj razlike. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. Komentari. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. 2. kineska"kulturnarevolucija". ali po RS u koji se toliko zaklinju". No. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. Oslobo|enje. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. august 2010. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH. 20. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. a ne raskida taj savez. Ceri}. i "Stranka straha i smrti". Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . 8. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. muslimani i tekfirlije". ZijaDizdarevi}. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. 7. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". Ako ni{ta. dr`ave i mira u njoj. Treba mu. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. M Ali. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. ali to nijedovoljno. Vi{e od polovine su osvrti. Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. g. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. po~etkom 2009. ezani. izgleda. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. 7. diktatura bilo koga. Oslobo|enje. Bilo je niz prilika. Oslobo|enje. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. kazao je tada kardinal Pulji}. 18. "Odbrana BiH. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". 18. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. da se tra`i njegov odlazak. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. Ekrem TUCAKOVI]. a ne za boljitak BiH.i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. kojatvrdi "i kako su. kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. kada se medij koristi neistinom. Bh. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. 7.net. 20. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. i 17. ina~e?!". urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. 8. poredbrojnihdrugih podru~ja. bez sumnje. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. Ako ni{ta. Oslobo|enje. jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. navodno. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove. 9. Me|utim. 17. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. I porodica je meta. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. od po~etka jula. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. U dva posljednja dana. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. "Da je ba{ tako. ustvari. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. premda imaju li~nu notu. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.10 KOMENTARI petak. 2010. 10. U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". 8. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. Ni SDA ni SBiH. 11. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". 8. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. klevetom. da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. zapravo. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. uprkos sve mu. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. u Kaljini. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti. morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. Paradoksalno. Oslobo|enje. U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. e|utim. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. dr`avu i mir u njoj. na demokratizaciji. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. drasti~ne!". zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. dr`avu iz regresije. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. Me|utim. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. predstavlja problem tih medija. ^au{eskua u Rumuniji. tvrdiZijaDizdarevi}. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. timeprizivati i rat . EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. drugi dio". smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. mahrama. "Bo{njaci.

.000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. Naravno. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. a univerzitetimogu primiti samo 300. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20. tako i u finansijskomsmislu. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. I bh. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. Ono {to je veoma bitno. `eljezni~kog i drugog saobra}aja. olak{ativiznire`im za strance. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|.000.. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta.. Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. kulturni dijalog. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome..petak. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. ekonomija. tolerancija. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. kultura. SarajevoBusinessForum (SBF). godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije.000 studenatasamo1. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. stanjeinfrastrukture. prijesvega. u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno.. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e.000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. elektrotehnika. kako u administrativnom. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. te preciziralimetode realizacije.. nesvrstanih zemalja. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji.000 stranih stanovnika vi{e. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje. Ve}i prihodi. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke. posebice iz tzv. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1.. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. i unapre|enjuobrazovnogsistema. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. vjerskih i kulturolo{kih razlika. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja.000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. obnovi infrastrukture. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja. pove}anjubrojaturista. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20.000 novoupisanih.000 KM.000 turista u gradu. `eli da se razvija i napreduje? No. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca.. moglaposlati na studije u Sarajevo. ukoliko bi inicijativa urodila plodom.. a koje sam nabrojao. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. 20.000 mladih iz drugih dr`ava.. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima. International Burch University.. nauka. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne.000 mladih.. laboratorija. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. kreirala bi se knowledge based ecoomy. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu.). turizam. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima. me|unarodni odnosi i sl). posebice iz tzv.. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija. Ono {to ohrabruje. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca.. dijaspora bi svoju djecu. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje. Osim toga. a to su: AmericanUniversity in BiH. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. nesvrstanih zemalja. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta. august 2010. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. kao i stanje u samom gradu.000 i 200. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom. otvaranja novih biblioteka. njihovemogu}nosti i kapacitete. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. do}i }emo do jo{ dodatnih40. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ .

17. u centru Pala. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. stalno nastanjen u selu Buzekara. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. oko 100 grama baruta. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. Premapodacima iz policije. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. pet trenutnih tromblona. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. u mjestu Bukovac. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. S. op. a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje. Pola sata ranije. no ni to nije zaustavilo lopova. avgusta. petak. P. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu.9 mm. ~iji su inicijali S. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti. Podsjetimo. ro|ena 1950. on im je po~eo prijetiti ubistvom. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. P. sav u crnom. Izme|uostalog.62 mm i 7.. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. u mjestu Bogovi}i kod Pala. Navodi iz prijave se provjeravaju. Radnici Policijske stanice Pale. Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e.^atrnja. indikator za paljenje inicijalne kapisle. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. [e. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. Mina MRUD . jo{ dvijemineMRUD. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. J. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. dok je P. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. Po~upane su.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. srednjih godina. nedugo iza pono}i. Margeti} je u utorak. na regionalnom putu Nova Topola . a kako se nije `elio smiriti. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. S. A. u srijedu popodne su. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. njema~kih registarskih oznaka. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. Ni{ta ne slute}i. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. Me|utim. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. a jedna lak{e povrije|ena. iz za sada neutvr|enih razloga. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. A. S. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo.a). S. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. prona{li napu{ten audi karavan. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. tri ru~ne bombe. 20. D. D.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. S. dvije trenutnemine. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. sletio sa puta. ~iji je identitet predo~ila policiji. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. tako|er iz Tuzle. dvijezolje. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. D. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. op{tina Lopare. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. re~enoje u Okru`nomsudu. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. li{en je slobode. D. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. rodom iz sela Puki{. dimna{kolska kutija. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu. vi{e inicijalnih kapisli. koje je 16/17. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. P. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. Prilikomprovjereovih informacija. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. op{tina Gradi{ka. Istog dana. pu{ten. iz mjesta Kijevci. te manja koli~ina metaka kalibra 7. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. august 2010. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. koja `ivi u kom{iluku. Cvije Gruji}a. P. S..55 sati kada je traktorom bez registracija.

i poku{ali da zavaraju policiju. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. U ju nu 2006.10 sati pali sa visine od oko osam metara. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. na Trgu ZAVNOBiH-a. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH. ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a. nastanjen u Kiseljaku. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. 20. razbojnici su utr~ali u kladionicu. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}. konstatovana je fraktura ki~me. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta.62 milimetra. D. august 2010. P. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. ro|en u Zenici. D. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. razbojnici su se zbunili. Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. maske. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . Silve Rizvanbegovi}. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. kalibra 7. Kada su za~uli policijsku sirenu. radnica se prepala i zbunila.petak. Sre}om. prekju~eru 17. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. oba iz Sarajeva. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. Kada su za~uli policijsku sirenu. Jedan je ostao pored vrata. oko 10. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja. koja je napunila 104 godine. Me|utim. S druge strane. Za to vrijeme. na Sarajevo. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju. Minut kasnije. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. Mustajbegovi}u. Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. kre nu la ku}i. Prema policijskom saop{tenju. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. Naime. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana.bijeg. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. kalibra 7. Me|utim. u sarajevskom naselju Stup. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima. P. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar.55 satipo~inila je samoubistvo. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi. maske. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. jedan od savjesnih stanara te zgrade.65 milimetara. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. Arijana G. a drugi je u Arijanu G. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo. portparol MUP-a Kantona Sarajevo.65 milimetara.

godine do 14 sati. Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da. br. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. 71 000 Sarajevo. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. godine od 7 do 15 sati. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. do 2.Turbe. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka. Konator bb. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.14 OGLASI petak. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. 72 000 Zenica. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2. Doboj-Jug-Matuzi}i. ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. Bulevar Kulina bana 30-b. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . Alekse [anti}a 4. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. Konator bb. Ul. 2010.ba . 74 000 Doboj. D`emala Bijedi}a 185. august 2010. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. 20. 032/691 794. 2010. uz dokaz o uplati iznosa od 100. 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik. Tel. 9. 032/ 242 342. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. 8. 9. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 .oslobodjenje. 62/10 od 2. godine. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. Ul. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. 2010. do 31. 2010. godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik.: 3383202250044019.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. [IFRA OP]INE 091.d. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. Tel. 8.

vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime. broj 033 94 33 00.30 sati. istog dana. istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. pozivom na tel. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. 20. Neradnim danima pozivi se ne primaju. ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. adresu. Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.00 .16. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08. JMBG i kontakt telefon). Ukoliko se radi o neradnim danima. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik. . u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana.30 sati. august 2010.petak.00 .16. nedjelja i praznici. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona.

a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. ka`e. ipak. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. 20. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. Doktori su mizu. predsjednik Odbora za izgradnju. pri~aponosnoIsmet. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. Ramo na Vi{evicama ‘92. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana.000 kvadratnihmetaraprostora. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. bori se. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite. dodaje Ismet. mnogoljep{a.000 eura. Lijepa je to zemlja. godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije. ne osje}an dobro. U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. poput i ostalihkom{ija. Kako je saop}eno iz te stranke. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine. ali drugog izlaza nema.000 KM. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. H. 7. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. hitno je potrebna transplantacija bubrega. I otac joj je preminuo nedavno. Kupresu. pa i radio u toj zemlji. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. A. Akcija }e biti odr`ana 26. To je previ{e novca za nas. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. naglasio je Mario^uljak. rade}i u bolnici. meni je va`no da sam uspio. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana. ipak. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. . Onda su otkrili{ta je. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. Otkazali bubrezi . poslovneprostorije. Kompleks }e imati odgojne. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. prenosi agencija MINA. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. ali sad je sve uredu. A. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis. administrativno-tehni~kesadr`aje. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du.Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Odrastao je i {kolovao se. sli~na cijena je u Njema~koj. 37-godi{njoj Gora`danki. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana. Nema izlaza . tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. posebno u BiH. Ku}i je. demobilisanom borcu. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. a sada je pomo} potrebna njoj. radi. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. H. Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. .kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. odnosno dr`ave. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. augusta 2010. jer bi svaki. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. Glamo~u.a Danska je ostala negdje daleko. kutubhanu(biblioteku). muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. Tomislav-Gradu. U ratu je ona pru`alapomo}. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. . pri~a Ramiza. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum.16 BiH petak. noge su po~ele da mi oti~u. Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. Temeljac je postavio. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. morao sam otvoriti na tu|e ime. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom. kako u ^apljini. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. Doktore u Sarajevu. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a. . ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca.Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. da nemam snage. kao izbjeglica. a Suvad ‘95. Posaonijenimalo jednostavan.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. Stid je. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana.U Francuskoj to ko{ta oko 75. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. bori se.Mu~io sam se sa papirima. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi. august 2010.000 KM. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. kako ka`e. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. lice se izobli~ilo.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. na Samarima. Izgra|ena su dva objekta sa 4. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la.no danas je tu. maja 2008. obrazovne. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}.

1186) 0. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .48 KM 1 minut 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj.19 KM 0.040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.16 KM 0. 1186) 0. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.040 KM ▪ 13xx 0. 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0. u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.19 KM 0. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora. za komercijalne svrhe.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. kao i korisniku kratkog broja 1417. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200.19 KM 0.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele.040 KM Napomene: * Grupe 12xx. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. ▪ Slu`ba informacija TS (1185.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx. Definisane grupe kratkih brojeva.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“.24 KM 0.petak.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . *** Cijene u koloni 3.55 KM po pozivu 1 minut 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. navedene su u donjoj tabeli. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora.159 KM 0.19 KM 0. . 20. august 2010.040 KM ▪ 15xx 0. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci.15 KM 0.040 KM 0. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. predstavljena je u donjoj tabeli. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“.

20. godine OSLOBO\ENJE . august 2010.18 OGLASI petak.

a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu.. prenosi Srna. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat.Retzlaff i Daniela Saxona. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. prenosepodgori~keVijesti. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. SpomenicomDomovinskograta. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. ski predsjednik. U CrnojGori je u prvimreakcijama. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. vedeno je u ovom priop}enju. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. prodati. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. tvrdi Dan. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . navodi podgori~ki list. me|uostalim. ka`e Srb. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. august 2010. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. . podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. Suljevi}. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. istaknuo je. O napadima na strance. dnik Josipovi}. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. Redomhrvatskogtrolista. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. povezane sa vehabijama. Gusinju. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja. dapa~e. Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. nema drugog izbora. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. Sukladno zakonu. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. kako je rekao Josipovi}. iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. Novi Pazar . Spomenicom Domovinskezahvalnosti. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je. ni prodati. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu.petak. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. . Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. Redom bana Jela~i}a. makar i neizravnim. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. a {to je potpuno neprihvatljivo. a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. ni otu|iti. 20. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja.. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. RedomAnte Star~evi}a. {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. nalazi od 100 do 120 vehabija. Tako|er. zastra{ivanjem ili pritiskom. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. navodno. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. a ne oduzimanja metala“ na. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. uz . „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje.

kada ga je presrela izraelska mornarica. otvorili vatru. Kosturi.400 Palestinaca. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. ukradeni od aktivista. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. godine. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. august 2010. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi. ukupna {teta prelazi iznos od 79. prenosi Srna. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - . List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. prenosi Fena. zamotani u dnevne novine iz 1933. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. od ~ega stotine djece. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza.000 eura. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. prema zbirnim podacima. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. Bez domova 4. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31.5 miliona eura. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. Cijena Prema pisanju lista. konvoj. Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. a u njegovom automobilu prona|en je kokain.6 miliona ljudi Oko 4. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. a prenose agencije. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. zapravo jednom prijatelju.20 SVIJET petak. a on ih je preprodao. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. U tom napadaju. i 1935. uhap{en je u Santa Cruzu. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji. mahom civila. Aktivisti.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. ubijeno je oko 1.000 eura. me|utim. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. 20. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. pi{e {panski list Publiko. godine. prenosi Reuters. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. ta ko|er. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. javili su mediji. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. Pereda (79). Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. Izraelski razorni napad na Gazu komisije. saop{tila je policija. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. Jo{ u junu italijanski novinar. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura.

a jedna se vodi kao nestala. . Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. stupa na snagu 1. “Odgovor je: ne `alim“. Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije . Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020.000 do 31. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. U nesre}i su poginulipilot. me|u kojima Sarah Palin. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja. augusta. gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. Helikopter je bio uredno servisiran. . ^etvrte brigade Stryker. a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. ^ak i bliski saradnici Obame. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. slu`beno zavr{ava.000 ira~kih civila. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7. pustiti Irak. klasificirana kao borbena jedinica. januara. ve}inom`ena i djece. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. augusta. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. prilikompovratka sa proslavejednogro|endana. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. prenosi Hina. ubijeno je vi{e od 106. poginule su ~etiri osobe. kopilot. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko.000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA).do kraja 2011. septembra u New Yorku.petak. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva.170. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. prenosi u ~etvrtak Hina. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. dok ih je 37 povrije|eno. januara 2012. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. august 2010. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). Helikopter je. ogradili su se od njega po tom pitanju. usvojen nakon maratonske debate. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. premjestit }e se u Afganistan. Prema navodima vlade u Taipeiju. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku.3 posto do 2020. Posmatra~i. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana. . Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. prenio je AP. augusta.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1.000. . 20. General Babaker Zebari. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a. prenosiagencijaKyodo. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. i 2007.400 ameri~kih vojnika. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. me|utim. javile su u ~etvrtakagencije. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. septembra ondje ostati 50. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. koje treba da se zavr{i krajem 2011. in`enjerletenja i oficir za vezu. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. poginulo je.000 radnih mjesta. pribli`no400 kilometara od New Delhija. Bush. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. a proizveden je 1996. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji.te da 1. prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . me|u kojima Sarah Palin.

godine.3 procenta. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. Britanci tro{e prosje~no 15. uprkos pove}anom prometu. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. naprimjer o zabrani rada djece. prije svega. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. koji je realizovanpomo}u1. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. samo 1. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. . augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine.22 SVIJET FINANSIJA petak. No. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu. postavljena je nova Uprava. a koji tu robu proizvode. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. “Sve je to jakokompleksno. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. kom plek snim. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. Osim rada sa firmama na terenu. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. osiguranja i dodatnih usluga. . sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. do 2013. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. “U Italiji smo moralirasprodati. Sloveniji i Srbiji. Tako je. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju. Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. . Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. august 2010. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. a [vajcarci ~ak 23 eura. Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. Ecorus iz Holandije. ali evo jednostavnogprimjera. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. 20. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. godine. {to je tri putavi{e nego 2008. Nakon {to je 2009. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. Sloveniji i Srbiji. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. naprimjer. usvo je nih 2002. a kada je rije~ o kafi. kao {to su holdinzi. godinetokomprvedvijegodine realizacije. Prema mi{ljenju Evropske komisije. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. Me|utim. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. godinu. novi {ef Grupacije. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka.5 milijardi. . Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. Pored toga. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj.6 posto.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. a izvezla 20 miliona tona. pod kojim se. Zahvaljuju}i tom projektu. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. a ve}e smo ve} proskenirali. a bila je ponuda od 50 milijuna. nadzor nad takvim ve li kim. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. prenosi Fena.5 milionaeura iz fondova EU. To je za petinu vi{e nego 2008. Ruski premijer Vladimir Putin 15.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 .petak. 20. august 2010.

20.24 OGLASI petak. august 2010. godine OSLOBO\ENJE .

20. august 2010. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 .petak.

plan kori{tenja terena.049908 1. U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435.785394 0. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske.567864 0.017235 2.te~ajna lista .371742 1.527516 0. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH.758935 0.706356 1.187 411. ove godine rezultati u tom smislu su slabiji.708122 1.274 72. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji.prihod od prodaje tercijarne rezerve kap.955830 1. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine.893065 0.704590 1.6 miliona maraka.Sveobuhvatni master plan. i 7. ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}. Svi projekti mogu se pogledati na www.014698 2. odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima. aprila.5 miliona. godine. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja.Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja .Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi.519898 0. 08.prihod od prodaje drugima u BiH . Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje. “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2. KM) I .523707 0. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.826000 0.368313 1.303361 snositi svaka za sebe.Potencijalna saobra}ajna povezanost .303 3 .007 264.078689 0. Istovremeno. uklju~uju}i razvojni plan. godine (hilj.261850 0. ostvaren je prihod od 438. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva. poljoprivrede.992 101.053 • Finansiranje .750 metara. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire. Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam.483938 26. Ovdje treba ubrojati i turizam mladih.prihod od izvoza elektri~ne energije . Povr{ina op}ine je 242 km2.com.776490 0.206692 1. Povoljni klimatski uvjeti. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c.Zato {to je u BiH sve vi{e turista .4 miliona maraka. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima.VI 2009. 08.050158 1..034 55. kongresni.079083 0. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi.955830 1.broj 163 .624 3. august 2010. 974 435. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma. lovni speleo i druge turizme.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Ukupni prihodi . A.656 80.955830 1.487648 26.207728 1. i usluga. Travnika i Zenice . a pro{le godine bila je 73.012161 2.Zato {to je zimski turizam u usponu . a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava.375171 1. 485.050033 1.Tra`eni iznos investicije iznosi 150. poput duge i snje`ne zime.078886 0. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. u prvoj polovini 2010. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine. kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012.871400 1.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum.20.676 273.780942 0..383560 1. plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438.463461 1. 2010.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama .VI 2010. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH.565032 0.Lokacija .prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH . {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara.247746 0. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit.26 BIZNIS I EKONOMIJA petak. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma. energije i infrastrukture. 20. a 2009.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.389519 1. me|utim. 8.876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I . Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz. 2010 = USD1. koja je odr`ana 6. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .866722 1. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010.248365 0. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni.470797 1.377601 1. godine.207210 1. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h). su iznosili 411.262506 0. re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu.263162 0. tri miliona maraka. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama.51687 BAM2.575 73. kampovi. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs.467129 1.566448 0. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.480228 26.247127 0. TERZI] .sarajevobusinessforum. logorovanja i sli~no.6 miliona maraka.433 • Osnovne prednosti . te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? . kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma.

U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. Npr. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati. da za oko sedam miliona maraka. FDS. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a).000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. prenosi Fena.1 posto u odnosu na prethodni mjesec.petak. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. BH Telecom. tr`i{tu. [irbegovi}. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. a slijede je Hrvatska (DB3d). izvoza te sklapanja poslova. Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. te pozicija u BiH. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. Bosanskom Grahovu i Drvaru. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. Ma|arska i Albanija (DB4a). porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. finansijska dostignu}a. vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. Raiffeisen banka. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. radno okru`enje. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. Tako|er. m:tel. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. august 2010. Eronet. Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. mjestu od 183. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. Bosnalijek. Sa. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. namje{taj i poku}stvo. dodao je Jerlagi}. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. saop}eno je iz Valicona. UniCredit banka i Violeta). Hypo Alpe Adria bank. rekreacija. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. vizija i vodstvo. Klas. proizvodi i usluge.3 posto. BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja.1 posto u odnosu na juni ove godine. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . godinu“ rekao je direktor EPBiH . Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). me|utim. Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. odje}a i obu}a. Glamo~u. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. komunikacije. a zna se ko dolazi na kotaciju. emocionalna blizina. jedan od razloga smanjenja dobiti. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). a koju izdaje Svjetska banka. U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). javila je Srna. dok je za 3. . Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . je on. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. godine. Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. 20. U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). Kupresu. J. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. BiH je na 116. Tomislav-Gadu.

...............Poslasti~arstvo......................................2 ~asa .................................28 OGLASI petak.... 030/544-361 i na broj tel.................. 4...................... 2011................ 11.......................1 izvr{ilac Estetika ...........................................................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara .................k..................... ....................Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme....... nestalog branioca .................. broj 01-05-185-6/10 od 25.........puna norma .... godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica............................ broj 10-3817758/10 od 18............ 28.... 5.....1 izvr{ilac Psihologija .......1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare ...................................... 14.....1 izvr{ilac Latinski jezik .....po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30..................................... godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole....... Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta. uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit........ poginulog..... Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi... 1....................................1 izvr{ilac Pravo ................... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)....2 ~asa .....1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala .............. broj 01-23-1194/05 od 16..........6 ~asova ............................... 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te.................... Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam........................ Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: ..........4 ~asa .................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) .......Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ............................................ 14......................................... 4 ~asa ..................................2 izvr{ioca Njema~ki jezik....... Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa...... 26......................... Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“................Uslu`ivanje ............ 10......... Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije....... O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom..... Za radno mjesto pod rednim brojem 3........ Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica....... ....... 2 ~asa ................................... 8................................................1 izvr{ilac Informatika ..................446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs........................ broj 5 ili na broj tel.............6 ~asova -Tehnologija zanimanja .............. godine...... 6 ~asova ..................... a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15......... 13.................2 ~asa .....puna norma ........Sto~arstvo sa ishranom..........................O. 2 ~asa ...4 ~asa ..... 10 ~asova ......... 8. 3................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole............. a najdalje do 15.. a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini...................Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja.......................... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.. soba broj 4........ 15........ III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1.puna norma .........1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke .....................................................puna norma .. godine Na osnovu ~lana 45....puna norma .. 17. godine Za radna mjesta po rednim brojem 3...... 12........ 10. 2010................2 ~asa ........ gra|enje...................................... katastar i imovinsko-pravne poslove ...................................1 izvr{ilac ......7 ~asova ..........................................................1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost ..4 ~asa ..........................................Kontrola kvaliteta........................................... 12....................6 ~asaova.. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3. 1 izvr{ilac Vjeronauka ...... Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam......... Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4...........................460...... Datum: 20........ 6.........Vrtlarstvo....... 19......................puna norma ............... Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9........................ Dokaz o {kolskoj spremi 2.... 4..........................................Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija .................................. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl..................1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta .......... 6 ~asova ...... na adresu: Op}ina Fojnica....................... 544-362........... novine FBiH“.......................1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije.................... 2010............................................... 20... 1 izvr{ilac Matematika.........2 ~asa ............... Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda................. 2 ~asa ...... dipl...... Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati........... godine...... obnovu.................... pod istim uslovima prednost imaju RVI........ 2011...............1 izvr{ilac Historija .......................................... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011................................2 izvr{ioca Informatika ............00 KM/m2 korisne povr{ine........................... 23...........1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ..Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30....... prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme............. tj.. broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika............. 11..482 m2 x 30................................ demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida....................................... 2005.................... IV... U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a. Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15...........2 ~asa ........ Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5........1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik .......................... 3... 2 ~asa .....2 ~asa ...................Kuharstvo ........................ Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje........................................ Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica.............................................................................. Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: ........... 10 ~asova ..................... Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica.................4 ~asa ......... prof.. 3..................2 ~asa .. umrlog i nestalog branioca. 3 ~asa ................ ul.... 8... 15..............Vo}arstvo i vinogradarstvo....12 ~asova ............. Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta................ Fojnica...................... godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1...................... Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove............................... 8.............. povr{ine 482 m2....................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ..... obnovu. 2...................... Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene............................... 8.........4 ~asa .. ~lana 13........... i 48.2 ~asa .......................puna norma ................. Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6.. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ...........Osnovi cestovnog saobra}aja ... 27.Robe u transportu ...... umrlog.... Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja... broj 25/3). 2.. katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta.... 8..... 2010....... 2010...... godine......... Prijava na konkurs.................... Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10....... Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8..........................................raspisuje: Broj: 1813 /2010... 2................ ing.... 25.............. gra|enje......1 izvr{ilac Engleski jezik ................................ 46...............1 izvr{ilac ............18 ~asova ............ USLOVI KONKURSA 1............ gra|enje............... 5...... 16..1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj .. 8......~................. stru~nih saradnika............................... godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj...... DIREKTOR Muharem Sara~evi}................. Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: ............... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1.... Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu............... Odluke o gra|evinskom zemlji{tu............. 6......258 m2 K.................... 21.. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane...........Sto~arstvo...............2 ~asa ........1 izvr{ilac Turisti~ka geografija..........1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ............00 KM..................... 18 ~asova ................... 8 ~asova .............. august 2010........................... Patriotske lige bb 74260 Te{anj......................................Prehrambena mikrobiologija................................ 2010........................... odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu.......................... 2010......... Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj.................1 izvr{ilac .................................Prehrambena tehnologija....... 7........Ma{ine i ure|aji .... Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti...... II NAKNADA 1...........................odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona........... 22.......... 9.1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare..................................... 2......1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare........................................................ Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure........................... 24.Poljoprivredna mehanizacija ..................... Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7....................... 16............ 30.................................... i 28. Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011................... 6.............................. obnovu........ 10 ~asova ............................................................................................ 1.......................... 18........ god............2 ~asa Saobra}ajna geografija ..................................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ...........00 KM = 14................... 20.................... 13..1 izvr{ilac ... 9...... 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar).........6 ~asova ....... broj 1793/10 od 6... 8....................................... Bosanski jezik i knji`evnost ...................Slu`ba za urbanizam.............. 7................. upisana u DN — 1............................. poginulog............. 12 ~asova ...... Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: .................... godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica..1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara ............... POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}. godine...Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida............ 19............................................ katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica...................... NE OTVARAJ.................................................... 29..............

SARAJEVO ENERGOINVEST D.00 78.62 KM.461 4.31 % 4.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192. po prosje~noj cijeni od 0.06 11. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.d.d.755.03 0.434.00 KM.00 78.147 1.00 14.933.91 0. po prosje~noj cijeni od 1. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.56 7.6 0.91 0.645 31.36 % 18.63 75.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a.48 -2.12 2.50 KM.20 2.526.50 94.27 1.18 32 31 31 30 3. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.66 KM.20 1. {to predstavlja rast cijene za 9.968. Kurs ovog emitenta iznosio je 27.28 1.30 BIRS 1.d.d.99 100 1.13 KM.10 26.590.206. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.18 KM.30 89.05 3.26 0.599.20 26.8607 9. Sarajevo u iznosu od 36.26 KM. cijena Min.d. 20.25 posto).1 10 -7.599. Banja Luka Bonel a.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska . Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.00 KM.00 0.54 0.00 84.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151.80 $ 0.91 KM. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.50 98. od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a.20 0.40 posto i dostigao cijenu od 0.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.396. Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.284.63 KM.400.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.694 dionice.70 10.D.06 0. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .06 63.389 obveznica.831.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170.35 KM.D.69 10.09 % 434.28 KM.205.38 1. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.27 KM. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55.20 21. Banja Luka Trznica a.48 posto. Milici ZTC Banja Vrucica a. kursa (%) Max.80 8.d.d.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892.83 KM.662 670.67 175.344 1.000 dionica.25 $ 0.00 0. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.20 10.00 0.220 10.968.473 0. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .petak.42 16.00 561.00 21.10 4.00 98. Banja Luka (9.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska .50 94.396.d.d.18 32 30.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska .543. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.90 380.46 10.38 1.36 0 2.00 84.00 KM.00 175. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.581.393.25 75.625. po prosje~noj cijeni od 3. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.80 KM. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.72 3.40 % 1.d.660 4.00 1.99 -0.6 0.3 3. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska . Sarajevo u iznosu od 2.67 175.70 84.01 SASX-30 820. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95.473 0. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.235.238 vrijednosnih papira.39 FIRS 645. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.94 4.651. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.013 1. avgust 2010.000 2. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.80 2.000 385 1.62 2.70 84.715 3.03 3. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.03 -16. trgovalo se u iznosu od 14. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene. trgova- Luka (-2.206 2. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3. godine OSLOBO\ENJE 1.161 3.d.489 vrijednosnih papira. Teslic Elektrodistribucija a.68 KM.32 0.28 posto. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.62 4.00 98. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.d.120.48 posto).2611 200 90 2.00 4.526.50 10.KOTACIJA Boksit a.72 2.446. Banja Luka ZIF Zepter fond a.848.135 $ 0.32 KM.07 7.50 98.00 207.7 -1.450.d.86 3.12 0.400.10 26.58 $ 0.35 % .d.00 0.75 $ 0. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670.459.10 26. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.361.d.70 KM.30 10.62 26. Kurs ovog fonda iznosio je 3. Trebinje Telekom Srpske a.67 SASX-10 943.86 KM. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.51 1. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.939. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170. Kurs ovog emitenta je iznosio 16.00 98. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.396 9.05 posto.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19.6(A) 0.545.584. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56.11 KM.d.00 15.558 24.625.66 0.62 KM.597.04 -0.333 507.1 0.25 75. cijena Min. od 46.00 150.00 84. Sarajevo.000 11. Banja Luka.05 27. Sarajevo.06 63.40 0.54 posto.34 36.56 0.800.23 151.1 2.69 -10 2.91 0.10 KM.35 3.264. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.35 KM.54 0.74 % 710.003 31 29.02 27.26 3. Kurs ovog emitenta iznosio je 175.54 0. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19.38 1. Banja Luka.d.20 22.25 0 0 -0.54 0 0.392. SARAJEVO 0.50 94.23 $ 0.d.01 4. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.70 8.70 84.36 3.50 98.69 % 2.00 4.00 78.6871 31 29.467 2.98 1. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.D.603. Banja Luka Republika Srpska . Promet na kotaciji iznosio je 70.3 1.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.473 0.11 11.d.30 89.534 9.49 32.D.90 470. avgust/kolovoz 2010.67 -46.025.600 100 2 41 1.695 1.62 351.615 26.30 89.603.03 16.51 KM. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.140 40 15 12. kroz 89 transakcija.00 KM.izmirenje ratne stete 4 3.67 KM. trgovalo se u iznosu od 470.18 32 30.72 27.08 63. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.635.25 -1. Banja Luka. august 2010.00 0.00 $ 3.

U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. .~etiri mjeseca. a vrijednost radova je 219 hiljada S. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. Kako je kazao Mehmedi}. ogra|ivanje dvori{ta. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . kazao nam je premijer Mehmedi}. Ovo je sramota. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. napomenula je Hercegovac. klupa. Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. . sanduka.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. . saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. Tako }e firma Euroasfalt. ali ne mogu sam predstavljati Vladu. tako|er o~ajne. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. Na peti lot tendera nije se niko prijavio. osamdesetogodi{njak. koje mora ispo{tovati. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. dodala je Hercegovac. strunja~a. Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D.Insistirao sam na glasanju.Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u. august 2010. sanirati ulice Adnana @uni}a. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta.. op. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. . prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora. Sportske medicine. napomenuo je Mehmedi}. stolica. Trnini}a. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja. prema ugovoru. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. naglasila je Hercegovac. Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. kazao nam je Cuplov. .Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu. a i ubjedljivo su najjeftiniji. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. Bio sam i u Op}iniNoviGrad. podsje}amo. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. dio Vrbovske 169 . ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. Hu. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. a). ogor~en je D`ananovi}. . Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. maraka..~ikma. kao i obrazovanja. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e. J. predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. novanja iz zdravstva.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. J.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. Zamislite dokle je to do{lo. dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. . tra`io sam prostora zbog novog zakona. Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo. . Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma.177.Ni{tanovo. E. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. Bra}e Be{o. koja se odnose na nabavku namje{taja. Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. Objekt je priklju~en na infrastrukturu . lopti. ali kako je istakla Her ce go vac. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. istakao je premijer. telefona. Zavoda za javno zdravstvo. H. . a ju~er samo u jutarnjim. 20.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran. a sad ih ima 500. Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama. napomenuo je ministar obrazovanja. Upravo taj vodovod. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. Medicine rada. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. M. upozorava D`ananovi}. Pa neka neko ka`e .. . IsmetD`ananovi}. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati.. ni u Op}inu. zna~i ko{eva. opreme za fiskulturnu salu. firma ima obaveze prema ugovoru. kazao nam je nedavno Muhudin Planja..Sarajevo je metropola. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. Kom{ije iz okolnih ku}a su. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. koji.. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka.

a radnim danima u 6.30.30. Gora`de svaki dan u 8 sati.30 sati. Tuzla svaki dan u 5. Zagreb svaki dan u 6. Essen. Ni{i}i 2 i Nova mahala. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom.30. 11. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat.30 sati. Bruxselles. Ze ni ca 6.petak. Berlin ~etvrkom u 8.19 i 20. 17. 10.30. Cirih 11. 14.30. Banja Luka 12. ionako uvijek posje}eno mjesto. Roga~i}i i Roga~i}i 4. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17. 16. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor. 16. Budimpe{ta 6. 16. Minhen 13. Dubrovnik svaki dan u 7. Ankona 10.30 do 9. 10. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8. Travnik svaki dan u 7. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350.35. 13. subotom u 17 sati.45. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII). 14.45.30. 11. 18. Be~ 8. 13. Br~ko svaki dan u 6.50 i 13. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici.30. Minhen svaki dan u 8.45.45 i 15. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1. Trebinjska.35. Be~ 14. te radnim danima u 9.30 i 18. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure.55. 8. 21 i 22 sata.23.42 i 21.30 sati. Skoplje.05 i 18. 14. Mekote.30. 10.30.30 sati. 16. 17.30 i 18.27.Kod`ina .15. Busova~a radnim danima u 10. 12. 18 i 20 sati. 11.28.30. Duizburg. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta.45. Plo~e 10. septembra bit }e skra}ena.30 i 19 sati.10 sati. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. 7.35. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.30.30 i 17 sati.45 i 15. Ljubljana 16.30. 13. ~etvrtak i nedjelja u 20. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.30 i 15. a radnim danima u 6.20. 15. 17.30. 14. Beo grad 11. Hanover.52 i 19. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS .30 sati.55. 20 i radnim danima u 9. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe.52. 12. vrvi od na{ih sugra|ana. 15. Bijeljina svaki dan u 5 sati. 9. 11. 15.30.25. 18.36.30 i 19. 8. 17 i 18.30.30.05 i 20. poput Imamovi}evog. kako su naglasili iz Op}ine.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S.30.10. Kakanj 15. 9. Biha} svaki dan u 7. Ljubljana utorak. Istanbul 14. 12.30.30. Stari drum. AUTOBUSI Antwerpen.15 sati svaki dan. [tutgart i Uhlm. 14.05.15.30 i 22 sata. 16.45.35.40 i 19.30 sati (preko Tuzle).45. 14. 14.25. Den Hag u 8 sati utorkom. Utrecht utorkom u 8. Frankfurt.30 sati.30. 8.25 i 18.15 i 18.40.45. 10. Vare{ svaki dan u 8. Banja Luka svaki dan u 9.30. 206-666.a radnim danima u 5.30 i 14.30.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350. Banja Luka 6. Ora{je svaki dan u 6. Kasindolska 2. 13. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK. Kiseljak radnim danima u 16. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Budimpe{ta 15. Zagreb 6. Hamburg. Budimpe{ta 14.30 do 10 Igman skakaonica. Srebrenica svaki dan u 7. 13.50 i 18. Mannheim. Cirih 7.30 do 16 Adema Bu~e 3. Time. 664-115 Hitna pomo} 124.15.668-259 Toplane 650-979. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati.30. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka.15 sati.39 i 18. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a. 12.30 sati Bjela{nica apartmani 4. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati. 10.30. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14. 14. 15. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja. ~etvrtkom u 16 sati. 16. Paris. 10.30. Ankona 17. 15.30 sati. Nusreta Fazlibegovi}a.37.45.05.30 sati. Sanski Most svaki dan u 15. Breza svaki dan u 7. a kako su kazali u Op}ini.radnim danima u 7.30 i 19. . Graz svaki dan u 8 sati. 17. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska . 13. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6.59. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta.25. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Rennes. Konjic 7.45 i 20. AVIONI Polasci: Beograd 6. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. Kamenja~a. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.15. Pored finansijskih sredstava. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada. 18. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata. Hildesheim. S. 6. 13.10. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.30. 12. 122. Budimpe{ta 21.30 i 22 sata. 19 i 22 sata.30 sati. Skadarska 1. Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.55. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati.30.30. 10.30.30 autoputem. Beograd svaki dan u 6 sati. Be~. a radnim danom u 5. Bugojno svaki dan u 10.30. 220-435 Kanalizacija 203-059.45. a radnim danima u 7. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. 9.15.45. 16.30. 13.15 i 17. 9.30. 17.45. 11.40. Istanbul 8. Zagreb 7.45. Hrasnica vrelo. 13. Beograd 17. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em. Ljubljana 15.30.30. Pljevlja svaki dan u 16 sati. 12. Zvornik svaki dan u 15.000 033/ 223-366. 6. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 15. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ. po izradi projekata.30.45 i 21.Ferida Srnje minibuska linija Otoka . od 8. Magistrala i Zujevinska. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ . 14 i svaki dan osim nedjelje u 16. Konjic 6. 15. 12. 9. Banja Vru}ica u 15.30 i 15. 11. Forshjam. august 2010. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati. 12. u samom centru grada. Split svaki dan u 10 i 21 sat. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati.30. Bosanski Brod svaki dan u 12. J.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata. petkom u 13. Dortmund. petak i nedjelja u 8 sati.30.55. Helsingor utorkom u 12.15 i 19. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8. 11. M. subotom u 17 sati.15 sati. Beograd 11. Kakanj 18.58.12. 18.18. 14. Trebevi}ka.30. Plandi{te. 15.55. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje. .30 sati. subotom u 17 sati.30.30.35. Poljine. 10.30.45. Velika Kladu{a 15. od 8.30 i 16.45. Plo~e 7. Mastricht utorkom. Grada~ac svaki dan u 8.50. govori ova slika.20. 15. 20. 14.45. Tako|er.20 i 22. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja . 13. a radnim danima u 15.25. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje. 8.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati.22 i 20. Zenica 4.30. 8.Mojmilo do 10. 12.30.30.30. Zenica svaki dan 6. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu. Berku{a mala. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7. Olovo svaki dan u 5.15.30.20. 13.30.30.16.15 sati. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje. Visoko radnim danima u 10.30. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati. 207-777 Vatrogasci 123.45. 13. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.45.45 i 20.30.30.45. 10 i 21 sat. 16.30.30. Minhen 12.30 sati.30.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava. Te{anj svaki dan u 7. Bijelo Polje utorak.30 i 19.15 i 13. 12. Makarska svaki dan u 7.30 sati. Kakanj i Visoko svaki dan u 6. 20. Pale svaki dan u 7. Karlsruhe. 14. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita. 10.30 sati Dobrinja 29. 15. subotom u 8 sati. 8.40 sati.

T. na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. niotkuda“ (HrvatAn. .. Zagreb). ratna emigrantica.budu}eg ratnog zlo~inca. “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. nakon zavr{etka rata 1999. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. u njima dostupnim tehnikama. “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . a pred njim je. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. prona|en u biblioteci . u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji.2008. obja{njava Natalija Metelica. \or|e Uzelac. velikana pisane rije~i . rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH.Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku.” . ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. socijalnih.. august 2010. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju.. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. do 5.prabake. vrijednostima i vremenima. pisma.2002.100. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama.. Pa i jednog Nemca . kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. s pozicije „ugovorene usluge“. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. do 5.32 KULTURA petak. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. a situacija se nije promijenila ni ovaj put. . Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. klapa FA Lin|o iz Dubrovnika.. Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. vjerskih i politi~kih previranja. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma.. godine. Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH. njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. Zagreb). Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH.Grabi}. Stevan Tonti}. K. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e. On u svom romanu govori finim. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. A. brzo shvata da su ljudi. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH. sa svjetovima. Irena Mari}.. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. Stevan Tonti}. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) . Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje. Unterstadt. koliko ih je bilo u konkurenciji. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina. Dalila Krasni}. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. poreklom Mongole. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}.” . pored toga {to proslavljaju mali jubilej. Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta. Pru{~aka. koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. Amra Bo`ovi}. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat .u [vedskoj. naglasio je Durakovi}. te kao prvu osobu susre}e H. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. Sarajevo). Marko Ragu`. nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. do 26. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH.2003. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju. a to su Brajevo pismo. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8. tragedijama. stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . sa svojim osniva~em. te klapa Sv.000 KM. septembra u Bugojnu. klapa Delminium iz Tomislav-Grada. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske.2009. “Kaja. o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e.. Nikola iz Metkovi}a. Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. valjda.dovodi do trauma i nerazumijevanja. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije.000 KM. pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan.“ . 20. izabere njih pet u u`i izbor. Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. Zdenko Le{i} i Angela Richter. Ivona Juki}. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana. slijepim osobama. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. (Hrvatska). podjednako nemoralni u miru kao i u ratu. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna.Me{e Selimovi}a. mrtvi znaju.Grabi}. odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. maja 1999. i to doma}a klapa Neum. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu. ove godine je zapjevalo sedam klapa. od doga|ajâ. i Bekim Sejranovi} “Nigdje. klapa Signum iz ^apljine. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu. ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . Sr|an Mr{i}. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . st. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu.Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. izdanje i odr`at }e se od 2.2007. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“. odlazi na jahanje. Sakib Pleh. opet.2005. na kraju 16. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. Me|utim. o gradu pod opsadom. godine. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji.Ku~i (Fraktura. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} .. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava.2004. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. bake. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) . u Parizu. vidjet }emo. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. izlo`ene su i fotografije.2006. klapa Narenta iz Mostara. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. dana{njem Sankt Peterburgu. Goran Vrhunc. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu. [. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke. Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be. Lela Alimanovi}.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. Beograd). oktobra 2000. Jasmin Hasanovi}.. ska) . Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . .. novelistkinja. profita i saprofita. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale.

godine OSLOBO\ENJE . 20.34 OGLASI petak. august 2010.

."Imunologija" .... analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost. 2..... Pravilima Univerziteta u Sarajevu......... .. dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3...4....ba...... i 188... Kandidat se bira na puno radno vrijeme. If you are highly motivated.. a kandidat pod ta~kom 2... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati..4..... kopija diplome o zavr{enom Fakultetu. Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.... izvod iz mati~ne knjige ro|enih..1 izvr{ilac III..ba.. odnosno stru~ne oblasti za koju se bira.. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija. Kandidati pod ta~kom od 2.nastavnik u sva zvanja.. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija).... Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva. ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network... 1. doktora medicinskih nauka.. mi{ljenja i sugestija. informacija..1 izvr{ilac 2.... treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo..... diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka..4.3.. se bira na puno radno vrijeme........... treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija... a za ta~ku 2.... fax: 033/552-330 or at registry@undp... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www.........1 izvr{ilac 2... advocating for change and connecting countries to knowledge.....2.. .. capable of working independently in a complex environment... . uvjerenje o dr`avljanstvu.........nastavnik u sva zvanja...."Klini~ka farmacija" .. Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta.. kopija nau~nih i stru~nih radova............... op}ina Gra~anica 1....... op}ina Gra~anica)......... august 2010......... enthusiastic.. kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2. Aleja Alije Izetbegovi}a 2.... godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET ....."Farmaceutska hemija" . 20.... i 2.."Uvod u farmaciju" .... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.... 10-082 to UNDP Reception.. 71000 Sarajevo.. .... 48 Mar{ala Tita Street.....1....petak. uvjerenje o dr`avljanstvu...... phone: 033/563-800.nastavnik u sva zvanja .. ~lanova 186..... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije.. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi. enjoy challenges.............. vr{enje uvida u dokumentaciju.....3............."Metodologija nau~nog rada" 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo...... podno{enje primjedbi. experience and resources to help people build a better life.....1..... Kandidat pod ta~kom 2.. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja....UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104. c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne...... Kandidat pod ta~kom 3........... ~lana 2........ Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu.........."Istorija farmacije" . prepis ocjena..... treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka...... Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka.... ...... Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II.... pro-active.. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica..3. treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica. broj 43/08).1 izvr{ilac 2... 2. Kandidat pod ta~kom 1....... izvod iz mati~ne knjige ro|enih.... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. Pravilima Univerziteta u Sarajevu... Poslovnika o radu. Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No. 2..... a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1.....undp.."Kontrola lijekova" ....... Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu...2. sva zvanja ... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu.......1 izvr{ilac ...... poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.....1 izvr{ilac 3.. Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2... energetic. Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka .nastavnik u sva zvanja..

Usitnite je u blenderu i popijte sok. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. Dodajte malo bra{na. Javljanje na telefon. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. mo`ete uvesti izvjesna pravila. oni tako|er donose i dosta stresa. trebabitioprezan. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. Koraljnocrvena. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. jarkoru`i~asta. august 2010. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. sa svime. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. da im bude sve prijatnije. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. TRENDOVI LJEPOTA.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. Ali. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. . be` ili tamnocrvene. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom.8 kilograma. dobro promije{ajte. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. Izbjegavajte prevru}e kupke. u nekim stvarima i neophodni. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. KOZMETIKA [okirajte jarkim. STIL. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. RECEPT DANA MODA. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. 20. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. Pijte sok od mrkve Mrkva. Mrkva je krcatanutrijentima. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. Ukoliko radite kancelarijski posao. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. Me|utim. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. bilo da su predebele ili pretanke. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. Ukolikopodignetenoge dok spavate. da razgovaraju u toku ve~ere. da ne bude sve na vama. To su esencijalnemastikoje se. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija. a {to se elek tro ni ke ti~e. mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. pa tako i sa ovim.

Studiji kao {to su Gameloft. Dostupan preko App Store. august 2010. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. {to u~inkovito {tedi bateriju.0 softverupdate ili kasniji. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. Halo Waypoint. . Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. Bejeweled LIVE. ovo nije kona~na verzija ure|aja. Frogger. Guitar Hero 5. Nokije N9.3 miliona posjeta u junu. ne znamo gotovo ni{ta. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi.petak. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. Video se kodira naprednim H. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. Google je. koji je ipak jo{ na nivou glasine. navodi se u izvje{taju ComScore firme. Namco Bandai. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100.1 milion. a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. Konami Digital Entertainment. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. zajedno sa svim informacijama. ve} povr{inu osjetljivu na dodir.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. 20. a odmah iza njega nalazi se Yahoo. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. Zanimljivo.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. PhotoshopExpress 1. Splinter Cell Conviction. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. O ovom ure|aju.264 AVCHD codecima. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom. Tako|er. dok je Facebook imao 43.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. Castlevania. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a.3. Tako|er. Google je imao 143. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. uklju~uju}i Assassins Creed. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD.

Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. 5. odli~nog u~enika u {koli. ali svojom sadr`inom. 1989. On je postao uzor momcima u gradu. mnogi mladi}i. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. Jednom zgodom. ali i mnogoheroja. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. da mu se na|e pri ruci. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. izme|u njih do{lo do udaljavanja. tenk je ostao u vatri. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. kako se zvala Emirova supruga. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. upravo stoga {to se suvi{e nadao. 1972. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu. Emir. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. To je istina. ako se ne varam. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. Kada se . vrije|anja i psovki. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. Me|utim. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. budu konfiskovali. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. u prvom redu borci. ljepu{kast momak. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. pomo}i mu. kao stariji i iskusniji. a kada bi i navratio. Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. Nije ni ~udo {to su poslije rata. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. vladinog u~itelja. ipak. i razbila se. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. Prijeke naravi. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. Na kraju. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. Po{to je izgubila upravljanje. izrazito jake konstrukcije. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. nao~it. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. august 2010. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. u osnovi pristojan momak. Medutim. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. A {teta. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. ~ak i diplomata. izgurati njegova kolica na cestu. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . Nekoliko mjeseci pred tragediju. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu. pored legendarnog Hujke. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. Nakon tragedije. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. nao~igled svih. uvijek bi prvi popu{tao. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. Kroz tu rupu. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje.38 FELJTON srijeda. ugledu i njegovoj dobroti. ali merhametli du{e. U vrijeme rata imao je 24 godine. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. naj~uvenije melodije XX stolje}a. kroz masivnu cenzuru. blago re~eno. Krupan. koji su glavu nosili u torbi. napisana 1961. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima. nadam se. advokat. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. Ovogaputa. probijali su tunel s dva kraja. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. objavljen iste godine. . ovu borbu spominjem samoovla{. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. stoje}i u redu pred carinom. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. Arifa. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . godine. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. koju Pasternak nije stigao da ~uje. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. i o~ito ga je iskreno voljela. Ima u romanu i slabosti. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. Imali su preksasnog sina. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. nezgodna stranka.Arhipelag Gulag prije no {to je. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. me|utim. pa se zatim vra}ali u domovinu. konce izvuko{e kao nepotrebne. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). pisati u nekoj drugojprilici i zasebno.vakuum. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. O njima }u. vu~e korijene iz rata. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. otprilike u isto vrijeme. Ipak. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. maj petak. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. mada je bio osrednjeg rasta. Bio je nemirnog duha. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. godine. Bio je uzor svim saborcima. nije igrao na kartu pobjede. Na nesre}u. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. Tog proljetnog dana oko 12 sati. Samizdat i Tamizdat. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. godine. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. narodnog proroka. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. koja se sve vi{e {irila. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. sna`an i neustra{iv momak. mladosti i `elje za isticanjem. ~lanova zvani~nih delegacija. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika .zabranjene knjige. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. odmora. te Tesle. brinula se o Emiru kao o djetetu. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. 20. su suvi{e skloni blagodarnosti. nekoliko minuta kasnije. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. Mirze. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. ilegalnim knjigama u koferima turista. njegova prva supruga. Nastojali su ga odobrovoljiti.

godine. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. godine u Lokvama. ponekad. sudija“ je autobiografskog karaktera. koliko ih ukupno ima na svijetu. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991. kada je smijenjen sa svih funkcija. koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. jedan od Okto ske volucije. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. a kada je ispraznioredenikpu{ke. na{ao. koliko njegova osobena religioznost.. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader.od zavisti. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. nestrpljivost. Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. i u najte`a vremena. koji je iz Beograda poletio ka Malti. Mocart. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. Bio je sudski pripravnik (1967-69). uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72).krapunabliprosrpskavisuji.UbisznatrekaoluLavTrocki. 1977-83). A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. Emirovasupruga. ali u njemu. niti polako kora~ali va`ni Staljini. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. 1999. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. Francuske aka mije uka.. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. Lazu Kosti}a. 1920. stigav{iovamo. godine. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost).jetzv. 1975. ris euka “@ivot nije san”). sretali osobeni vjernici.. To se ponavljalodanima. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. U bolnici u Minsteru. Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940. ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. jer me na to tjerao advokatski kodeks. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). u atentatu tokom predizborne kampanje. testere.Jakova Ignjatovi}a. advokat. Mehmed [ator je ro|en 1940. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja. Sada je u penziji. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. od februara 1860. kao njegovi savremenici. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini. Emir Londra je bio. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela.. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. blago re~eno.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“.Balti~ka SSSR-a.* . Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. A bio sam sibirski mom~i}. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu. odlu~an da se preda. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. podlegao je ranama narednog dana. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. Sjetite se.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. maja 1991. op}ina Stolac. jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. august 2010. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi. “Filozofija i religija“). Za razliku od dramskih pozori{ta. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru. godine FELJTON nastog kumira. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. Betoven.U ParizudartiSa{a1967. Naravno. ali ne i sa njegovim djelom. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir. avgusta. na vratima pojavila Vi{nja. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. Jovan Skerli} 1877. lijan pje Salva re do. a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta. dje~aka na maj~inoj sahrani. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. Trocki. Emir je naredio svom prijateljuHasi. @elio je da {to prije do|e pred sud. (“Vode i zemlje“.Prestao damjepislist “Danica“. na primjer. drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga. Jovana Jovanovi}a Zmaja. 20. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. da se izdigne do visine njegovog duha. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse. {to prije napusti zatvorsku }eliju. bezuslovno. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u.OSLOBO\ENJE petak.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni.Kvazimo1959. Cajkovski. premijer Indije od 1984. Sedamdesetih godina 20. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. hi izbjeglica napus le su vni grad je. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka. sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. Nekad je Pasternak. ili Jurija @ivaga. Grig. i 20.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“).kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ. po mogu}nosti. povezivalo jo{ ne{to. dr`a en predsjednik Fran od 1913. . koje je. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. Lara Juriju postaje Bog. po Staljinovom nalogu.000 metara. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. boja`ljivo smo. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su. kada je izgubio na izborima. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976. Ubijen je 21. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom. a ne ikonama. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. s palcima zadjenutim za prsluk. gdje su se. do novembra 1989. kao {to su stari Slaveni. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}. sjekire i lopate. “Da i ti“. u vrijemeprekr{tavanja. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima. a potom `estok protivnik. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. ve}e i od nje same. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. ko je 1872. ulazili u Dnjepar.manNovomniSajidu. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. kru`io nad gradom oko tri sata. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. 1988. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. Jurij Lari postaje Bog. umrla je Raisa Gorba~ov. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu.. ina~e uro|ena. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju. okrenuta ljudima. a ispoljavala se njegova..Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. Bogu hvala.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. jednostavnomnaracijom.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. “Filozofija mitologije“. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. Prhvatio sam se odbrane. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are .Rusketi1994. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. tri puta se~no {tampan u 39 blju. ksan neka pot1983.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. pile. koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. i 19261929. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. Emir je pozvao policiju. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom. Dodu{e. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana. republika nost od 1991. ~lan 1860. poku{avaju}i da se oslobodi goriva. Semir se povla~ionazadprematoaletu. Rat u 1996. a za kasnije }emo vidjeti. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. \uru Jak{i}a. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. tom pozornicom nisu se. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. tvo je plani- 1741.Nablikalama. nezgodna stranka. pogi lo je u tjeli 1944. ~iji su prsti izgubili elasti~nost.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8.loUciMoskvipreRudenkomanski sat.SAD lanI”raleMars. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. postojestraniceremekdjela. 1854. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao. jula 1966). bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. ali `eljno. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. ulazili u bazen konzervatorijske muzike. i ponovo premijer 1922-1924. da mu dodapi{tolj. dobi 1994. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. tako|e lagali. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. osim muzike. Neznabo{ci. zato se njegov vijek i raspao .

..diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija)..NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. 2010..uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108. gra|evinske.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. broj 4/09. ..1 izvr{ilac Nastavnik informatike. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne... Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“.da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. e-mail: opcina_bkrupa@bih. .. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika.priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica... Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH.... ustava Bosne i Hercegovine.... 20..1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi ..obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta. 2010. Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.. 10/09 i 12/10).radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije. a u vezi sa ~lanom 108.polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): .1 izvr{ilac Nastavnik geografije.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete. 77 240 Bosanska Krupa. Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture.. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no . pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova.9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010.radi na izradi programa.net. 16. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. .neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova. implementaciji. 11/01 i 17/04) i ~lana 79. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova . .dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. da je punoljetna osoba. 2010. ..1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja.. . Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“. . ukoliko budu primljeni. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. ..NE OTVARAJ Bosanska Krupa. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: .. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20. .ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu).. dipl. +387 37 471 089. 70 230 Bugojno.dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije. august 2010.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). 4.da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. elektri~arske.vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade .najmanje 1 godina radnog sta`a u struci .u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti.na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera. dipl.vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana.radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva.. metalske.. stav 6.da je punoljetan. Ustava Bosne i Hercegovine. 5/09.2 (dva) izvr{ioca II..priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade...uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: .radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21. . pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}.. . 3 ~asa nastavne norme sedmi~no . i 23. ecc. OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I.da nije stariji od 25 godina `ivota. . . III.. Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: ... 5/09... 7/09.. ..u~estvuje u izradi.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine. br.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.izvod iz mati~ne knjige ro|enih.. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku. 7. 2.Vatrogasac operativac-voza~ . projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina. Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" . {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. novine SBK/KSB. .VI stepen gra|evinski smjer . .. . + 387 37 471 120.1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: . kao i neblagovremene ne}e se razmatrati..prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture. 2..com. 8. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31.. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa.odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje. . 3.. . 9/09.. Potrebni dokumenti: ... .V[S . ..da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca.... 16.KV. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01. tel...u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture...: +387 37 471 088. . .. . ... deratizacija..... uklanjanje valioni~kog otpada).. 8. ..opcinabosanskakrupa. Posebni uslovi: ... JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta. 2011. . Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce. godine 1. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4.prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika.. oborinske vode). Nastavnik razredne nastave .da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. V.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.. vodovod.ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture. . broj 49/05). Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom...radi na izradi programa. a u oblasti komunalne infrastrukture.. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa". briga o `ivotinjama lutalicama. ..... godine Obra|iva~: Sead Gorinjac.da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja... . . s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su.dokaz o radnom sta`u... . odnosno u Bosni i Hercegovini.... .izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca). 2.. 7/09.polo`en stru~ni ispit .. godinu.diploma o stru~noj spremi. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09).. Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva. na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje. godine.. odnosno BiH. . + 387 37 473 263 www. .polo`en voza~ki ispit C1 kategorije. i 30...ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57. . kemijske.. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. .. broj 4/09... Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24... 8.1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) . 5. Statuta {kole. . . 5 ~asova nastavne norme sedmi~no .. odnosno u Bosni i Hercegovini. Napomena: 1. stav 2.u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture..40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak. . . ~lana 43. . du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. godine Na osnovu ~lanova 23.

godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 .petak. august 2010. 20.

spu ta la nje go ve igra~e. Prvenstvo po~inje ovog vikenda. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. Unis te pobjednik susreta Bosna . jer smo po prilikama to i zaslu`ili. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. a pobijedili smo i Engleze. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. GO RA@DE: Gora`de . Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. ko. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. prije svega. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. mo`emo pro}i dalje. J. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh. Sloga. . kada su ga svi pre`alili. a uz to je i sjajan igra~.@eljezni~ar. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu. FO^A: Sutjes ka . koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. igrom. “To je veliko priznanje za moj rad. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. imamo prednost od jednog gola razlike. koji se poslije vadio da je umjetna trava. S. a Senad Luli}. Petkovi}. Istina. FC Martigny. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. Omladinac . godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka.Mionica. Istina. S.Biser i VOJKOVI]I: Famos . s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. menad`er {vicarskog Young Boysa. Tamo je nastupao za Chur 97. ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. ali i 3:2 je solidna prednost. ^oli} je. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak.. 20. to su: Jedinstvo . Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje. Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima.. Naime. nije bitno {ta je bilo. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. avgusta.Vitez.FK @eljezni~ar. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. RODO^: Branitelj . ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}.Sloga (Uskoplje) 0:6. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi. Me|utim. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham.. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek. Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH.@ep~e. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju. Ubrzo nakon toga.42 SPORT petak. VISOKO: Bosna . tvrdi Pet ko vi}. 21.Kiseljak. na kojoj [vicarci igra ju. Uostalom. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. ali i 3:2 je solidna prednost. LIGATA pak Evropa ligi. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. Na ime. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. Sp. i 22. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}.Usora. ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. Sp.. koji se trenutno oporavlja od povrede. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. ka`e Petkovi}. BUGOJNO: Iskra . Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu.SA[K Na pre dak. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . ve} {ta }e biti. JAJCE: Maestral 95 . AC Belinzonu. Vitez. Zato su. FC Sion. Voljom `rijeba u 1. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. nego on. Uostalom. a karijeru je zavr{io u Locarnu. ili J. gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011. august 2010. podsjetimo.” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. Branitelj. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. Naime. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar.Biha}.Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili.Grude 4:0. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . Li. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham.

jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. jo{ nije stigla na red. Mi. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. Tako. Travnik. te igra~a. @eljo je dobar protivnik. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. godine. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. Naime. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. navodno. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. . Z. defanzivac Slobode. zbog sumnji za namje{tanje. “O~ekujem tvrd me~. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre. te jo{ neki klubovi. Na pitanje. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. igrane2009. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. kada je na Tu{nju gostovao Travnik. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. J. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. no mi idemo po pobjedu. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. postoje dokazi. Tako|er. 20. Istraga od 2007. koji je i u drugom kolu. [e. ipak. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama.. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. koje nismo realizovali“. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. pod sumnjom. koja se vodi jo{ od 2007. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. . ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. dokazuje suprotno. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. te SIPA. Atmosfera je pozitivna. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. ba{ poput onog pro{losezonskog. Slavija. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. august 2010. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. pogodio protivni~ku mre`u. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. Prvi je ve} u subotu. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. Samir Duro. Slu`ba za informisanje UEFA. po~ev od bankovnih transakcija.. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. umjesto sedam dana ranije. Za sve. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. kada su na{i klubovi u pitanju. No. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. ali i zbog dobre igre. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. s obzirom na to da na{a zemlja. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. A. Zaista smo igrali dobro. godine. pa do telefonskih poziva. D. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. kako nam tvrdi na{ izvor. dakle..petak. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. augusta. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. nije ta~na. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. potvrdili da istraga postoji. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. R. Osim utakmica Premijer lige. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. Na kraju. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama.

Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. 12. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . “Budu}nost nam je nepoznanica. ~etiri DFBPokala. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. Z. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. da bi od 1998. Ipak. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). Sarajevo 3. ^elik 10. dok Asmir Sulji}. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. Rival je Zrinjski. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. Osim Muharemovi}a. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Uz Muharemovi}a. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. Sloboda 14. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. rekao je Bjelica. no Transfermarkt. Mogu biti zadovoljan uslovima. kolo d:p-g bod 1. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. izjavio je Vare{anovi}. Biv{i bh. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. Slavija 5. koji u 4. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. Leotar 16. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Olimpik 7. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. mislim da je pristup bio pravi. Imali smo sre}e koja prati hrabre. Travnik 13. je Bjelica. 20. mogao bi mu biti interesantan. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. Zrinjski 11. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme.44 SPORT petak. @eljezni~ar 4. koji je podnio ostavku. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca. Borac 9. Z. Budu}nost 15. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. august 2010. do 2007. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. Rudar 2. nosio Bayernov dres. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. Imamo mnogo posla. . a ^elik jednu. godine u HSV-u. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. “Dogovorili smo saradnju. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. Vele` 8. a prema njegovim rije~ima. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. [iroki B. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. koja }e odmornija u}i u duel“. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. Zvijezda 6. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu.

ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova. o~ekivali smo i tre}i gol. ali ne}emo kalkulisati. stru~njak Vahid Halilhod`i}. Genk .Anderlecht 2:2. Vaslui . za kojeg je na klupi debitovao bh. Sparta Prag . Alkmaar . Odli~na utakmica. Dundee United . Ballack 90pen). koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0. Gyor .Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 .Hapoel Tel Aviv 2:3. 20. rovnapada~ClaudioPizarro. Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel. 29). Dnipro . ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola. Getafe .Auxerre1:0. uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh.Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 .Maribor 3:0. Ekipa koja je eliminisala bh. Paris S. pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1.Lokomotiv Moskva 1:1. Rosenborg . Barrios 21. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta.Manchester City 0:1 (Balotelli 72). internacionalaca 45 H aj duk je pred 35. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2.Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3. Steaua - Grasshoppers 1:0. Elvira Rahimi}a. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret.Dinamo 0:2 (Rukavina 20. Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0. Galatasaray .” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon . PAOK . a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. ali nas je njihov drugi sasjekao. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. Amauri 90) cena.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo.Lech 0:1 (Arboleda 5). Dinamo Kijev . poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak. koji je na terenu proveo 60.G. te pogodio suprotni ugao golmana Uniree. ali je pohvalio igru tima. pa su stigli golovi. 66. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir . uzeo je lop tu na cen tru. BATE Borisov . Z.Gent 1:0 (Fer 78). Palermo . OB Odense . na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje.Maritimo 3:0. J.Porto 0:3. Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . Mi smo dali tri gola. august 2010.Bonucci 15. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. 74).Litex 2:0 (Coulibaly 22. odli~nu partiju pri`ili su i bh. a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo.Sampdoria 3:1.Tottenham3:2.Frunza 4).Din. Imali smo 2:1. u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa. CSKA Sofija.MetalistKharkiv 0:1. i 25.PSV 1:0. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati.Kopenhagen 2:1. Utaka 78 . Young Boys . Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i. Laczko 33). Ibri~i}.TNS 3:0. Ali.Elfsborg 1:0. Liverpool . Revan{i su na rasporedu 24. ^op 85 . Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi. dok je CSKA. Debrecen . Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. Feyenoord . Omonia. a oba pogotka postigao je Rukavina. Celtic .Motherwell 2:1 (Sørensen 31. zi~ki ja~i.@ilina 0:2.Ajax 1:1. mogli smo. Lausanne . To{i}48. internacionalci. Bayer L.Sevilla 1:0.Stuttgart0:1 (Harnik 88). oni su fi- . na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. Dinamo. Rapid . Werder . Timisoara .Utrecht 2:0 (Juarez 19. R. Brklja~a 78. minuta). Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat. sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka. Zenit. Club Brugge . Samaras 34). 20. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu. 28).Bannan 12).AEK 0:1. Minsk 2:1. Anderlecht je favorit. augusta. koja je prva sti gla u vod stvo. To je fudbal“ izjavio je Jacobs. a bilo je nerije{eno. CSKA Moskva . posebno po lijevoj strani. koji je susret presjedio na klupi.petak.Lille0:0. Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu.Hateley 90).Levski Sofia 0:0. Napoli . pre {ao je dnog igra~a. koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. Braga . a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde. na{eg Zlatana Muslimovi}a.Tavriya 3:0 (Kadlec 1. Hoarau 60). ali ne i rezultatom.Aktobe 2:0.Anorthosis 4:0 (Doumbia13. koja je povela u ~etvrtoj minuti.[erif 1:0. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0. a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82. Sturm.Karabakh 4:0 (Kagawa 13. minuta. 41. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu. . internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}. „S obzirom da je gostovanje. dok je PAOK.Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. Red Bull . i 25.Karpaty Lviv 2:2. “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici.Fenerbahce 1:0. Ipak. Slovan Bratislava.Trabzonspor 1:0 (Babel 45). slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea. ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. AIK Stockholm. 83. A. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. Hajduk . Osim Ibri~i}a. Kada su u pitanju ostali bh. no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. bilo bi druga~ije. .APOEL 1:0. ali smo im parirali. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0. Sturm Graz .000 gledalaca na Poljudu. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti. pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom. prava evropska. Borussia Dortmund . . U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . Partizan . a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo. {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu.

Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. prvog dana takmi~enja. Tako|er. igra~ svijeta. nositeljice. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). 6:3. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. {to se na kraju osvetilo. 6:3. odnosno nedjelju. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. \okovi} (2) – Troicki 6:3. polufinalnog dvoboja. a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. Nalbandian – Isner 4:5. Protiv tek 101. {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. Mi. To zna~i da moram biti strpljiva. da dan ne pro|e bez iznena|enja. 7:5. Lo{e sam u{ao u me~. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. 7:6(4). Milica Savi} (d`udo). Zanimljivo. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. 7:5. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). u srijedu. sigurno je najbolji teniser na turniru. U subotu. Trenutno je rangiran na 478. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. 20. 6:4. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. Schiavone (6) – Makarova 6:4. Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. Söderling (5) – Hewitt 4:6. 25. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). 6:7(5). Litvanija i Bosna i Hercegovina. i oba puta je pora`en. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. Nakon {to je u 1. . Bh.46 SPORT petak. Novak \okovi} i Andy Murray. 7:5. kazao je Vare{anovi}. ne smijem ni{ta riskirati“. Benneteau – Wawrinka 6:4. 6:2. kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. Ipak. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. Sude}i prema njegovoj igri. 6:4. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. predaja Isnera. Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. odnosno nedjelju Bh. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. 6:4. te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. 6:2. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. 6:2. poru~ila je Henin. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. 6:2. bila {to bolja. mjesto. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. Prejak protivnik Usporedbe radi. Sude}i prema njegovoj igri. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. 6:4. 6:4. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. poziciji. 4:6. 7:6(4). do 28. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. 28. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. 6:4. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. bila je to \okovi}eva 100. u 2. Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. {to se na kraju osvetilo. 6:3. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. 7:5. dodao je D`umhur. koji je rangiran na 18. . 6:7(5). Safina – Petrova (18) 7:5. Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh. ali za oporavak }e trebati vremena. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. 6:3. D. Prvog dana. 6:7(3). augusta na stadionu Kamberovi}a polje. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. kolu je bila bolja od 18. 6:4. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. 4:6. Federer (3) – Istomin 5:2. Kako bih 2011. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. 6:4. mjesto ITF liste. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. 7:5. Fish je trenutno 36. Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. bio i na 321. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. 6:2). Murray (4) – Chardy 6:3. Roger Federer. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. august 2010. O. predaja Istomina. 4:6. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Ostali bh. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. Lo{e sam u{ao u me~. po red D`umhura. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. sigurno je najbolji teniser na turniru. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom.

u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. M. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket.. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima. septembra. DAJI] . Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e . godinu. Sa{u Vasiljevi}a. Velika Britanija 2. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. Ma|arska 5. a bara` smatra imperativom. jer jo{ imamo za {ta da se borimo. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. . Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. august 2010. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije.Makedonija (19:00) 1. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18. Gorana Ikoni}a. Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. mart 2010. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. Me|utim. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. Dodu{e. nisu ni imali snage za 40 minuta. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina . Makedonija 3. jedne od najtalentovanijih bh. realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. uz uslov da bh. juni 1992. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. . Ukrajina 4. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a.).29. “Po~eli smo dobro.petak. a da se i ostali rezultati poklope. teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. Uz pristup kao u prvoj utakmici. M.com trenirati prije sedam godina.BiH (19:00) Ma|arska . Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. Skupili smo 12 igra~ica. posebno na svom terenu. no {ta je tu je. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. 20. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine. za razliku od prethodne dvije utakmice. Borba za bara` No. ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima.. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}.. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. bek na{e reprezentacije. a to je bara`. M. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Ipak. presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. zaklju~ila je Bajku{a. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . Elmedina Kikanovi}a. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. Utakmica po~inje u 19 sati. osim {to smo izgubili. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. tanka klupa. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. i 19. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. Ako ostanemo na okupu. ko{arka{i po~nu pobje|ivati. na{e neiskustvo..

branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul.30-15. Omerovi}a .30-19.kapet.30 07.30-19.48 OGLASI petak.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.30-15. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.30-15.Vehbi ef.kapet.30-19.30 07. subota nedjelja 07-20 07.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.30 08-16.30-15.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07. 14.00 07.00 07. 20.30-19.30-19. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet.00 07. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. august 2010.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .30-15.00 07.30 07.00 07.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

dolazim na adresu. br. uputstva. be`i~ne. POSTAVLJAM povoljno rigips. kvalitetno. efikasno.Njema~ka u 60. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. apartmani blizu mora. tel. Tel. 033/621-976. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. 061/319-604. poliranje zubnih proteza. 061/965-126. 033/535-659 i 062/139-034. PRODAJEM dje~ija kolica. na svim destinacijama. 346. crni 50/70W. 061/545-888. TEPSER. najvi{e pla}am. 062/916-472. dukate. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. 063/876-419. 033/718-405. 061/670-078. 061/603-115. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. kuhinja. Tel. ugrdanju sanitarija i hidrofona. ve}im kombijem. Mob. 000 VODOINSTALATER 30. brzo i kvalitetno. 033/655-598. Esma i Rabija. harmo vrata. 061/350-688. godina iskustva vr{i opravke instalacija. drveni ugalj Kreka 110 KM. ELEKTROSERVIS. MOLERSKO-farbarski radovi. mijenjanje katetera. 033/651-556. Tel. KUPUJEM umjetni~ke slike. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. 061/156728. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. 061/513-948. Iskra i ruske. 410. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. 033/220-402. 062/535-184. MOLERAJ. Mob. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 061/033-475. 061/482-882. Ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. generalna spremanja stanova i firmi. 063/420-077. 061/553-640. dolazak na adresu. 061/811115. brzo i ta~no. O`alo{}eni: suprug Sulejman. ugradnja i popravljam brave. Mob. Tel. PRU@AMO usluge bh. Tel. MAXIVITA. Tel. pouzdano. Tel. 420. radna snaga po dogovoru. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. zlatne satove i ostalo. KERAMI^ARSKE usluge. Klimatizirano. 8 sjedi{ta. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. gitere. Tel. 062/332-230. Tel. 063/876-419. belenzuke i ostalo. LAPANOVI] preminula 14. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. pregled ljekara (internist). kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. fina i gruba monta`a i opravka. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. 061/159-507. Tel. KUPUJEM lomljeno zlato. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. 061/130-034. fikus. 061/214-405. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. 466920. Tel. pirot serd`ade. Jozo. Tel. 061/225-424. 061/553-640. Tel. august 2010. tel. snaha Mersiha. 061/480-492. ddolazim va{oj ku}i. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. www-dijasporausluge. Tel. 061/245-901. 3615. tel. tel. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. Tel. Tel. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. 061/227-189. 20. 061/181542. to~ak. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. |epne. 061/702-801. firma GLANZ. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. Mob. KUPUJEM dionice. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. ugradnju sanitarija. 628. Tel. godini. 061/159-904. 033/446-056. 061/266-764. 033/ 767-995. ratna od{teta. 033/232-162. moljce. Tel. 062/315-540. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. prevoz robe kombi mercedesom. cijena 9 KM/30 jaja. augusta 2010. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. 062/466093. ~isto. 061/ 109-970. 066/205-151. Mob. 062/212-994. tende. 061/214-303. kovane ograde. Mob. 424. Mob. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. brzo. 062/417-695. najpovoljnije. 1m2/1KM. Tel. 061/233-078. Spahija.com email: info@villa-bianca-neum. godine. Mob. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. 061/606-441. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. auta. itd. ZIDARSKO tesarski radovi. SARAJEVO — more i ostala destinacija. tel. NEUM. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. 383.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. 061/173-835. povoljno. Tel. 061/157-991. KUPUJEM }ilime. Ku~uk. Citroen. povoljno. 062/519-449. havarisana na stranim tablama. 330. Mob. Mob. 510-228. KOMBI prevoz: selidbe. PRODAJEM sijeno u balama. Tel. putujte brzo i sigurno. seharu rezbarenu. Tel. nov Bajerov. 062/606-611. kau}a. 061/603-115. Tel. augusta 2010. brati~ne. MOLER radi sve uredno. Tel. Mob. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. 061/563205. 062/466-093. Mob. Mitrovi}. Tel. prema katalogu i zahtjevu.pripremajte se . PREVOZIM stvari i ostalo. bu{ilica. Kupusovi}. Tel. Tel. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. dolazak na ku}nu adresu.(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. aluminiske `aluzine. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. 033/221-945. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. Plo~o. povoljno. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. indikatore. 461-002. Tel. Mob. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. usisiva~a i ma{ina. Tel. Tel. malo kori{ten. ro|. Talijanska nova. augusta 2010. 50KM. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. Tel. MOLERAJ ~isto. 061/180-120. farbanje radijatora. Tel. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. mogu~nost kuhanja. 211-914. dukate. Tel. uz pratnju. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Tel. POTREBNA radnica za rad u trafici. ateisti~ko. 061/803-255. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. 062/417-695. 472-713. selidbe. 061/131-447. povoljno. TV VIDEO servis. Tel. Tel. 70KM. Tel. apartmane blizu glavne pla`e. 033/655598. IZRA\UJEMO sportske mre`e. urednost 100%. Mulaosmanovi}. 260. vezove. 062/358344.1. stan. dodatak zuba u protezu. dolazim va{oj ku}i. 061/809-763. Tel. KUPUJEM kau~. Tel. 061/222-310. MOLERSKO-farbarski radovi. 033/200-343. brusilica. 062/342-150. buhe i mi{eve. Mob. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. tel. 061/252-663. Mob. 033/447-69. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. Tel. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. ograde i ostalo. plakara. zna~ke i ostalo. povoljno. klimatiziranim kombijem. tel. trakaste zavjese 20 KM/m2. 00385 98 9479000. prozora.. pe}i. tel. Tel. Tel. {efleru. Tel. porodice Spaho. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. 545776. 061/282-134. Porodice Ribar 65. MANDA (MARKO) SPAHO. 061/141-752. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. INSTRUKCIJE matematike i fizike.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. 061/221-668. u FBiH i RS. UREDNO profesionalno. antivirusna za{tita. gara`na vrata. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. Polo. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. sobna antena. dolazak na adresu besplatan. Karcher profesionalni. Tel. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Mob. Mob. Potura. Saraj Polje. blindirana vrata po narud`bi. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. Krupalija. VKV BRAVAR. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. Kru{~ica. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. 3105. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. 062/920-814. 061/798-217. prevoz klavira. izrada. 19. polica. PRODAJEM filandendron. (ku}na dostava). 061/516-375. Tel. infuzije. 062/535-184. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. tel. u 13. broj je na brija~em aparatu Braun. Kova~evi}. palma. tel. 061/ 210-992. itd. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. ELEKTRI^AR popravlja el. BRAVAR. Hukara i Musi}. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. Tel. Tel. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. kao i opravljenje gitera. medalje. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. kvalitetno i ~isto. 061/030-280. Tel. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik . rad medicinskih sestara. Mob. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. monta`u i pro~epljenja. 061/654-941. Mob. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. 061/233-913. {orvane i ostale predmete od zlata. 443-620. god i 4 vrata. BRAVAR. 033/651556. Cijena sa ugradnjom. dijaspori. 061/553-640. Alipa{ino Polje — B faza. 061/141-544. zaove Mina i Safija. u Nuinbergu . sinovi Sanel i Amel. povoljno. Mob. 061/108779. 611-439. 60 KM. Sahrana }e se obaviti u petak. VODOINSTALATERSKE usluge. plakete i ostalo. sablje. SJAJ — Kirbi. ru~ne. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. 061/524-578. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. iplata odmah. postavljanje elektro instalacija i laminata. 033/211-484. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. pranje portala. 4 sata. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. tel. Tel. kompjuterska obrada. Mob. 20. 061/323-906. razne robe. 062/519-685. Trnovo. 061/141-676. Tel. cijena po dogovoru. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. popravljam brave. 061/319-604. Fazli}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. laboratorij. brat Esad. satove. ~i{}enje od virusa. automatske osigura~e. 062/654-140.65 mm Browing licu sa odbronjem. 033/240-895.5 KM. 062/922-323. kvalitetno i veoma povoljno. POSTAVLJAM parkete i laminat. u 74. 061/563-292 i 063/121-524. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. Tel. ispomo} radne snage po dogovoru.. namje{taja. Tel. ZUBNE proteze.ba Tel. Tel. priprema zidova. 062/909-306. 061/314-815. 061/812664. 062/007-522. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. Tel. 061/513948. 061/243-873. tel. 061/563-292 i 063/121-524. 062/009538. 033/651-556. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. 061/172-948. 677845. Mob. Mob.Trnovo. imam iskustvo. Tel. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. 30 kom/9 KM. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina.za ovaj trenutak . Tel. pravougaonici. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. tel. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob. injekcije.tehni~ku dokumentaciju. 062/134-827. opravku ku~anski aparata. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . VKV STOLAR vr{i opravke vrata. 6Km/~as. bakar savatli. orginal. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. zidne satove. Tel. Tel. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. 061/594-613. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m. Mob. roletni. 033/456-505. 6KM/~as. Mob. 6 boja. 061/928-535. mrave. Tel. VR[IM prevoz robe sstvari. zetovi Ivo. 062/519-685. godini. Tel. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. jetrve Mina. 062/315540. 061/183-981. 033/241-465 POVOLJNO. tel. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. D`enaza }e se obaviti u petak. 061/524-461. sijenice. SPECIJALISTI^KI pregledi. 221-902. Tel. Mahmutovi}. NOVO! „DOM VITALIS“. Novalija. brati}i. Tel. itisona. 061/297-341. Lapanovi}. tel. 066/889-246. Tel. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. Ul. Tel. Tel. 061/702-801. KUPUJEM umjetni~ke slike. m101. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. 00385 98 817-104. 660-939. opravku ku~anskih aparata. TELEFON servis popravlja stare. Tel. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. kupanje. Tel. Tel. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. dolazi adresu besplatno. 061/170-143. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. nove. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. 032/221-258. itisona i sjede}ih garnitura. Mob. PRODAJEM nove mre`ice br. Rami}. kuhinja i druge pogodnosti Tel. PRODAJEM glava. urednost 100%. 3612. PRODAJEM mangalu. 033/219-761. 066/889-246. Tel. snaha Habiba. 033/213040. 062/138855. te porodice Tukelija. starinski namje{taj. www. 5KM. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. petak. 061/603-115. dionice. povoljno. 660-939. 062/568-023. 061/506755. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). 033/651-556. Tel. Tel. instalacija windowsa. 061/073-285. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. 033/241-235. 061/389112. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. 061/841-309. Tel. popravka svih vrsta TV aparata. 061/217-897. KUPUJEM trakice contour Bayer. 061/606-441. 062/907-356. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. 033/213-040. Mob. 628. 061/552628. 204-805. Peg-Perego. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. PRODAJEM nove mre`ice br. 596. 385 995 730 940. 062/214-690. USLUGE „VITALIS“. Mob. Tel.com Tel: 036/884-125. 20. 033/657-914. 2KM. demirliju. tepiha i itisona. kvalitetno. Tel. Tel. bojlere. Tel. papu~a. 061/357-232. IZRADA plo~astog namje{taja. Papagajka od 8 do 19h. obveznice. izvodim radove na kovanim ogradama. pouzdano. savjesno. Kari}. godine . 650-867. Mob.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. augusta 2010. gletovanje. 061/172-948. Tel. cijena 200 KM. ordenje. KUPUJEM Reno clio.5T na svim destinacijama. Op{tina Stari Grad. hranjenje. satove zidne. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. Tel. jedno uz drugo. kabastih stvari. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. popravka. vikendicu. Mob. Trnovskog bataljona 132. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. davanje injekcija. Mob. selidbe. ALU PVC roletne. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. Tel. plafonjere i ku}ne instalacije. 061/524-578. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. Tel. MOLERSKO farbarske usluge. 210-736. Radna snaga po dogovoru. 061/188-410. Tel. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. 033/443-350. Tel. 036/884493. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. od 9 do 20 sati. 061/063-740. Tel. ^UVALA bih dijete u svom stanu. 061/172-518. Tel. pogodno za poslovne prostore. 062/417-695. Mob. zidanje. sestra [efka. 061/533-326. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004. POVOLJNO vr{im selidbe. 466-736. 061/262973. POTREBNA frizerka za rad u salonu. 033/644-178. Dolazim na adresu. Hrasno. vr{i opravku bu{ilica. povoljno zvati od 19-21. Tel. 061/159-507. ro|. Lindov. muhe. kao i ostala brojna rodbina. ograde. besprjekorno ~isto. besplatna ku}na dostava. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. 3610. infuzija. moleraj. radna snaga. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. 469-805. Fax: 036/884-128. Mob. Mob. Tel. kom{ije i prijatelji. cijena po dogovoru. Mob. 370. Polju. ^ehai}. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . Pe`o 206. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti.villa-bianca-neum. Hilmo i Hasan. inzulina. ordenje. usisiva}a ma{ina alatljika. odgovaraju za elektri~ne aparate br. stari nakit. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. 062/453-058. stolarije. PRODAJEM vakum prozore. tel. 061/274-872. Tel. kuhinja. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. za elektri~ne brija~e Braun. 062/180-021. djeverovi Ibro i Muharem. 46-44. Tel. trakaste zavjese i vanjske roletne. Mob. . BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. 061/204-965. PREKUCAVAM sve vrste materijala. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. 063/347-852. stolova. itd. 062/104951. parking. 061/517-897. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje.

Plakalo. Mehmedi}. 00385981863337. Mob. 036/884-371. Hanjali}. grada~a~ka 126/V. Tel. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. u 75. 061/537-739. punac Halim. vluksic49@gmail. Deli}. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. MAKARSKA — centar. 036/884-676. Kara~i}. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. kao i na grobljima {irom BiH. Salko. 00388 69656514. kao i ostala brojna rodbina. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. Tel. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. Tel. U BRISTU. Durgut. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. Hrvatskih velikana br. kom{ije i prijatelji. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. te porodice Ferhatovi}. 200m do mora. povoljno. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. povoljno. pja{}ana pla`a. augusta 2010. OREBI]. vrlo povoljno. unu~ad i praunu~ad. Avde Pali}a 343. 8. 0038523384880 i 00385 989790427. Zabr|e. Ul. 19. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. Buljuba{i}. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. Tel. Tel. sinovi Dijanes i Denis. kuhinja. godine. bra}a Ajdin i Aldin. 00385 989305825. 00385 21 699-445. 2010. u 14. apartmani sa terasom. kom{ije i prijatelji. 0038520691493 i 003859974826. 00385 21 761507.380 Mob. parking obezbije|en. GRADAC.. 063/405-355. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. 036/844-493. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. Koki}. 00385958135010. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. blizu mora. Tel. povoljno.za ovaj trenutak . POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. povoljno. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. povoljno. Mob. Tel. Tel. blizina pla`e i {etnice. 00 387 61 191 . ]oso. Hana i Samija Cuca. 00385915406089. Halilovi}. 00385 21611523.4 i 6 osoba. 20. 8. IZDAJEM apartmane u Neumu. {ura Omer sa porodicom.pripremajte se . PODACE.pripremajte se . O`alo{}eni: sinovi Salem. 063/323-063 i 036/884-055. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. Lepir. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. Karahasanovi}. Duri}. godine. blizu mora. u 38. novogradnja. 00385919542000 i 0038761157790. svastika Mirzeta sa porodicom. 00 387 33 468 . 036/884-135. 21. apartmani. Mob. augusta 2010.za ovaj trenutak . Tel. NEUM. terasa. soba ili apartman. Tabakovi}. augusta 2010. izdajem apartmane. 12 KM/le`aj.com OREBI]. NEUM novi apartmani uz magistralu.30 sati na mezarju Vlakovo. tik uz more. Hukara.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22. Tel. apartmani kod hotela Albatros. tetke Alma. blizu mora. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. 063/924121. Mob.30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. NEUM luksuzni apartmani. Mob. mjesto Kor~ula. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. 063/322271 i 036/884-711. 8. Kada Vam je najte`e. ^ustovi}. Tel. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. 066/872-217. Pekmez. Huremovi}. Salko i Omer. godini.. prizemlje 200 metara od pla`e. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. O`alo{}eni: supruga Mirsada. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Seada. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak.22. Had`imusi}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 036/880-178. tel. Sulejman. D`enaza }e se klanjati u petak. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . snahe Safija. IZDAJEM apartmane u Igalu. Spaho. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. 061/141-752. Tel. Tel. parking. amid`e Adil. ro{tilj. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu. apartman 2 i 3 krevet. 00385 21 699-170.. 061/615-423. Mirsada i Kaduna. 100m od mora. 062/342-124 i 066/272-876. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad . Istog dana u 11. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. pored lje~ili{ta. izdajem sobe i apartmane. Muhovi}. 061/390-322. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . uz more. 5m do mora. 0038521699199. ^upar. 20. Tel. Hasiba. @igo. balkon. D`enaza }e se obaviti u petak. DUBOKA. blizina pla`e. Mob. 00385 91 9749505. ULCINJ. KONFORNI apartmani u Neumu. NEUM. Mob. Omba{a. parkingom. 036/880-320. 200m do pla`e. Tel. {ura Uzeir sa porodicom. tetka Miza sa porodicom. blizu mora. Tel. parking osiguran. udaljenost od pla`e 50m.30 sati. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. NEUM. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. kuhinjom. apartmani povoljno. U NEUMU. 036/ 884-169. kori{tenje ro{tilja. klima. Tel. Mob. Podrug. augusta 2010. 19. NEUM. Behara i D`ehva sa porodicama. k}erke Samija Sena. kao i ostala brojna rodbina. 00385 98 244031. vlastiti parking. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. tetka Dika sa porodicom. Rahima.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 061/183-981. 00385 21 699-170. parking. U subotu. MAKARSKA. 41. Ul. parking. 2010. dedo Abid. 8. sobe. augusta 2010.petak. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru.. a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica.45 sati. PODACA. izdajem 2 apartmana blizu mora. 20. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. klimatizirani apartmani. Eganovi}. Bezdrob. zetovi Ejub i Husein Husko. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. sa uslugama na{e mrtva~nice. punica Halima. brati}i Erman i Ajlin. august 2010. 00385 91 7984396. parking. kupatilo. 00385 20 713-769. povoljno. izdajem povoljno apartmane. centar.010 25684 . sa polaskom u 13. 063/350-149. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. Tel. Tel. Mehmed i Huso sa porodicama. Tel. Hajdarevi}. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. NEUM — Centar. 1992 . D`anko. Tel. Bojad`ija. 036/880-888. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. izdajemo sobe i apartmane. Tel. 036/805-907. Sena. godini. te porodice Musi}. 063/327-098. snaha Emina. 036/880-658. 036/884-710 i 062/970-364. Tel. izdajemo apartmane i sobe.

2010. O`alo{}eni: supruga Hasna. Naza i Mina. 8. godine. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. godini. Zori}. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). ro|. 1970 .. Muhi}. Fatima. \or|evi}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. K}erke Elvira Hatibovi}. Pecikoza. Rami}. Me{i}. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. zetu i tetku Umrla je na{a majka . Hatibovi}. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. u 63. u 14. zetovi Husein i D`evad. Top~agi}. Mavri}. u 53. Ahmo i Nazif. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14. Andelija. O`alo{}eni: supruga Marija. 8. 19. [andal. o`alo{}ene porodice Miki}. Sulji}. Nezirevi}. kumu.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. brati~ne. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. Lazar.30 sati na mezarju Vlakovo. augusta 2010. Herenda. \uliman. Vidovi}. Begovi}. augusta 2010. Bav~i} ]amil. kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i. 20. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Polovina. gra|. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. Vukasovi}. Vlakovo 184. kao i ostala brojna rodbina. D`enaza }e se obaviti u petak.pripremajte se . Emil. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. Mar~eta. Bojad`ija. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. amid`i~ne. bra}a Ramiz.20. Adis. 20. 1924 . punica Dostinja. augusta 2010. august 2010. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20. Tatli}. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Hasnija. Glo|o. Hukara. Deljkovi}. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. 8. Kurdija. sin \or|e. Sahrana }e se obaviti u petak. 2010. Tabakovi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. sin Elvedin. Dangubi}. Bojan.30 sati. augusta 2010.{. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. ^ustovi}. za ovaj trenutak . Rade. Ba{i}. k}erke Elvedina i Sanela. Meki}.30 sati. majka Dragica. amid`i}i. augusta 2010. Bav~i} Almir. Duri}. Le Lovet. U{anovi}. snahe Dilka. godini. Had`ali}. Jahi}. Krnji}. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. Brica. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. 20. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A .{. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. snaha Nusreta. Jahi}. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl. Suada i Sedin. Pilipovi}. kom{ije i prijatelji. [ain..54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. prijatelju. Pa{ali}. Dizdarevi}. [e}a. 8. ujaci Miladin. Kurtovi}. \uderija. unu~ad Anis. brati}i. brat Nenad Neno sa porodicom. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna. {ure Uzeir i Salko sa porodicama. te porodice Rahman.17. Radi}. ing. Batini}. Sari}. godine.

o.o. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d.o. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . ISABEGOVI] 1987 . 001 . tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. BEHIJI MALI^EVI]. 20. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 . ENVERA BARALI]A 2003 . godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010.2010. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI]. S ljubavlju i po{tovanjem. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010. ro|.petak.2010.o.2010. august 2010. ro|. SADETI DURADBEGOVI]. ro|.2010.

porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug. O`alo{}eni: supruga Meada. k}erke ^erima. 21. Hanjali}.1989. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji..pripremite se. S ljubavlju. Borovi}. 17.. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. pomogli. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . @igo. brati} Enes. 22/II. He}imovi}. S ljubavlju. brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. ro|. prijatelji i kom{ije. Trg ZAVNOBiH-a. Ljumi}. Ku}a `alosti: Ul. augusta 2010. Prlja~a.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. Tanovi}. snahe Sanela i Tanja. Haris. ARNAUTOVI] 1938 . unuka Lena i sestra Gordana. Kurtovi}. Tojaga. Ermin i Benjamin.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Sevda i Nermina. Ov~ina. godini. u nedjelju. D`ano. 21. august 2010. u 14. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 .20. Hajdarevi}. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. 2010. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. unu~ad Almir. 20. 20. godine. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. O`alo{}eni: sin D`evad. porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. OV^INA preselila na ahiret u utorak.. 8. pru`ili utjehu.Bare. snaha Mirsada. augusta 2010. KADRIJA BO@I]. sestri~ne i sestri}i. dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. ro|. Smaji}. unuci Adnan. D`enaza }e se obaviti u petak. Kadi}. [ehovi}. otac. sestre D`emila. praunuci Bernard. u 14. zetovi Mustafa. 8. ^omi}. Zvizdi} i ostala rodbina. Nermin. Curo. Mujezinovi}. Arman. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . 20. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. te porodice Avdi}. godini. godine. D`ankovi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru .1983. avgusta 2010. sin Dragan.Bare. D`enaza }e se obaviti u petak. jetrva Ziba sa djecom. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. Ammer i Rijad. godine. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sinovi Kerim i Kenan. snaha Tanja. 2003 . augusta 2010. br. brati~ne. u 84. Mirza i Almir. otac. sjetom i po{tovanjem. u 83. Crneta. Bali}. unuke Sadnela. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. Fetahagi}. Sal}in. Hafizovi}. Tarik.30 sati u ku}i `alosti. S ljubavlju. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi .. augusta 2010. Amela. sestri}i i sestri~ne. Fra{to. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. ]atovi}. 18. Dizdarevi}.1999. snaha Emira. 9/V. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . D`uma i Pa{ana. avgusta 2010. Mulabdi}. Hasan i Emir. prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. Habul. Maka{. godine. Ba{i}. Alija i Fata. Kabil. brati}i i brati~ne. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. Babovi}. Tvoji najmiliji: supruga Danka. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe. obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 . te porodice Hasanagi}. Hod`i}. godine. za ovaj trenutak . Kurtagi}. sestra Mina. Hajri}. Geteova br. Bajramovi}.

S ljubavlju i velikim po{tovanjem. 2010. ro|. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima.2000. 8. dede. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i.20. 1983 . Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali. njegovi Marija. godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e. 2010. 20.23. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . [UKO 1920 . Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 . Supruga Angela. sa zahvalno{}u {to smo Te imali. k}erke Lana i @ana. prijateljima. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a.Ciglane. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . TOMI] 20. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. MIRKU [ARAC S po{tovanjem. 2004 . volim Te. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010. 2010. 21.21. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. ro|. 8. oca. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. O`alo{}eni: supruga Dragica. august 2010.2010. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko . navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. `ivot bez Tebe tu`an je. ljubav prema Tebi vje~na je. svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. 3. Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. DESA MILJEVI]. Dvadeset drugog avgusta 2010. Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD.petak. 1933 . ku}a bez Tebe prazna je. unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. 8.1972. 8. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. Mnogo mi nedostaje{. godine. 2. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. MILO[ VUKOVOJAC 23. augusta 2010. kumovima.

VODOLIJA 22. . obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). . DJEVICA 23. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e. braku ili djeci. . ritam. rutava. august 2010. VAGA 23. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. 3. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica.58 PREDAH petak. tetanija. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. godine progla{eno za {tampu u BiH www.. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. Faruk BORI]. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. . 9. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. Oslobo|enje je 1963.22. nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Bit }ete dobro raspolo`eni. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902.21. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. fax: 468-054. Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. mapa. 7. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. river. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. lista. avenija. U ratnoj 1992. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima.20. modem: 468-018. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji). hasagić. 7. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). 8. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ).22. 5. risan. tisa. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. od go ja dje ce. e-mail: marketing@oslobodjenje. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo. . JARAC 23. . fondacije Alfons Komin (Barselona). RAK 23.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ.22.vzs. . Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. Sarajevska hronika: 276-901. 472-901. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put. 10. maz. nari. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Jelena MILANOVI]. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama.22.d. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. no ne}e sve i}i tako lako. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta. Edin KREHI]. nadi.oslobodjenje. Oslobo|enje je od 1992. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. 2. RIBE 20. u Donjoj Trnovi. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. novinara. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. 3. imenari. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. . 11. Iako }ete zbog toga biti nervozni. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 . Branko MAJSTOROVI]. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. e. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu. Potrebni su vam mir i samo}a. iv. Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. ona. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima. inatori. 5. 11. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. inador. 20. inaditi. 9. l. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. LAV 23. 6.ba. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. akim.22. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. 4. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. z. nego u timskom radu. i. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. 12. BIK 21. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu.22. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. Skloni ste raznim prehladama i upalama. RJE[ENJE: tk. 10. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju. at. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo. 8. fax: 461-007. . Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. Kultura: 276-906. k. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije.22. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. 12. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere. gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. tito. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. Uprava 234-718. BLIZANCI 23. . Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. okomit.20. Sportska rubrika 276-908. 1. @eljni zabave i dobrog provoda. 23. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. 2. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. parlamenta. a 1976.ba Tel/fax: 472-899. STRIJELAC 23. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. 1. ana.22. anadolija. Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. fax: 468-090. avgusta 1943. transakcijski Kluba evropskih rektora. Oslobo|enje je 1989. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. 6. kasir.19. koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete. . Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. 4.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. . kvalitetu” (SAD). repar.

Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. do 37 stepeni C u Atini. maksimalna dnevna od 26 do 32. na jugu do 35 stepeni C. isto~ni. Minimalna temperatura od 11 do 20. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. Puha}e slab isto~ni vjetar. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. U Sarajevu sun~ano. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. . dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva. maksimalna dnevna 31 stepen C. Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. Vjetar slab. Minimalna temperatura 15. Na Balkanu prete`no sun~ano.

Cliff Cur tis. Davor Tomi}. re`ija: Roger Kumble. septembra 2010.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“. Ben Kingsley. avgusta 2010. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Liev Schreiber. Night Shyamalanl.. Instituta. Toby Kebbell. Paul Dano.30 i 19. Dev Patel. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati...E. uloge: Adrien Brody.10. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a. subotom od deset do 15 sati. Izlo`ba }e biti postavljena do 23. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. uloge: Nicholas Cage. Alfred Molina. Chiwetel Ejiofor. Kelly Preston. 18. Maggie Grace. po~etak u 17 sati. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Jet Li. uloge: Tom Cruise.10. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. po~etak u 17. Liev Schreiber. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut. po~etak u 20 sati. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. 18. po~etak u 15 sati. septembra. re`ija: Christopher Nolan. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. Tophen Grace.20.20 sati. otvorena je za posjete do 19. Eddie PISMA JULIJI romansa. Night Shyamalan. akcija.A. re`ija: Jon Chu. . PRINC OD PERZIJE avantura. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.30 sati. akcija.. re`ija: Mike Mitchell. Nicola Peltz. sa radovima raznolikih motiva. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. Samantha Bee. Muzej 1878-1918. glasovi: Kre{imir Miki}.S. Cillian Murphy. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava. uloge: Noah Ringer. re`ija: M.20 i 17. septembra. Gael Garcia Bernal. Gemma Ar ter ton. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Joseph Gordon-Levitt..... avantura. 15. avantura. Dolph Lundgren...30 sati. uloge: John Travolta. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Jon Hamm.50 sati. po~etak u 20.30. uloge: Alyson Stoner. Cameron Diaz. 20 i 22 sati. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Gisli Gardarsson. Richard Coyle. re`ija: Walt Becker.15 sati. 17. akcioni triler. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane. po~etak u 14. re`ija: Phillip Noyce. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje. petkom i subotom od 10 do 14 sati. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. Jason Statham. po~etak u 13. 18. Stalna postavka crte`a.ba. Lori Loughlin i Matt Dillon. uloge: Amanda Seyfried. Matt Prokop. skica.50 sati. avgusta. po~etak u 13. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati.ulja na platnu. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. komedija.. uloge: Angelina Jolie. Marion Cotillard.30 sati. BIHA] triler. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. Brusa bezistan. glasovi: Mike Myers. po~etak u 13.A. Christopher Egan. po~etak u 21. `anrova. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija.45 sati.. etnolo{ka..60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. august 2010.15 i 22. Sevani. plesni spektakl. po~etak u 19 i 21. re`ija: Jon Chu. 20. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. subotom od osam do 13 sati. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. 16. Wallace Shawn. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati. godine Murphy. MUZEJI akcioni spektakl. komedija.30 sati. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. re`ija: Nimrod Antal. Galerija je otvorena za sve posjetioce. godine.. Pjer Meni~anin. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. Ranko Zidari}. misterija.. Kathy Grif fin. po~etak u 16 i 18. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete.. Brooke Shields. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk. sinhronizovano. 20 i 22..od devet do 15 sati. re`ija: Phillip Noyce. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19.30 sati.. re`ija: Jon Tur teltaub.. Redgrave. re`ija: James Mangold. 20. uloge: Leonardo DiCaprio. Vanja Jovi{i}. Kristen Schaal. po~etak u 17. komedija..30 sati. petak. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . po~etak u 15. uloge: Brendan Fraser.. crte`a i keramike. Danny Trejo.milanovic@ oslobodjenje.. Monica Belluci. akvarela. 16. ~etvrtkom. po~etak u 21 sat. Dev Patel. po~etak u 19. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl. Adam G. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela. Chiwetel Ejiofor. Sevani.I. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. srijedom. dok vikendom muzej ne radi. Adam G.. Franco Nero. Cameron Diaz. re`ija: Sylvester Stallone. Eric Roberts. Ken Watanabe. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}.30 sati. re`ija: Mike Newell. po~etak u 14. Seth Green. od 8 do 16 sati. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati. Arnold Schwarzenegger. uloge: Angelina Jolie. 18. triler.30 i 20. re`ija: Gary Winick. avgusta 2010.. Jackson Rathbone. uloge: Noah Ringer.. 19.30 sati. 20 i 22 sata. Liev Schreiber.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. spektakl. uloge: Sylvester Stallone.50. re`ija: Christopher Nolan. po~etak u 19 i 21. Ken Watanabe.30 i 21.40 sati. Dick Van Dyke. po~etak u 21. uloge: Angelina Jolie.. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. re`ija: Phillip Noyce.. Robin Williams. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl.. a za posjetioce je otvorena svakim danom. uloge: Alyson Stoner. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture . ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.R. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH. postavljena je do 3.. Bruce Willis. otvorena je do 7. Harry Shum Jr. Steve Toussaint. Chiwetel Ejiofor. a subotom od 9 do 16. re`ija: M. uloge: Dev Patel. Peter Sarsgaard.30 i 16. Svrzina ku}a. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Harry Shum Jr. radnim danima u zgradi Centrale banke...T. po~etak u 16. Michael Caine. Mickey Rourke. Reece Ritchie. Monica Belluci. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom.30 sati.30 i 22... SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani.. po~etak u 16. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura.40 i 21. Night Shyamalan. Antonio Banderas.. uloge: Leonardo DiCaprio. Jay Baruchel. re`ija: M.. 3D. re`ija: Jon Tur teltaub. arheolo{ka i historijska. Nicola Peltz. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“. Ken Jeong.. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17. Jay Baruchel. Ronald Pickup.20 sati.... Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati.10. plesni spektakl. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Ella Bleu Travolta. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF. subotom ne radi.. uloge: Jake Gyllenhaal.

OSLOBO\ENJE petak. Frank Sinatra. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i.10 HRT 1 Libertinac . Ann Miller. dok ne sazna da Tomo nije u igri. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen.50 FTV Irene je lijepa. Betty Garrett. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana. No.Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. 20. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika.00 MRE@A 20. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. tajanstven. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali . kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. no ne sje}a se ni~ega. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu.45 BHT 20. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare. najgoreg zaposlenika u povijesti. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Telly sretne Asha Corrella. koje bje`e od lugara. 20. Iako je vje{tica spaljena.on je mra~an. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. Eva S. Vera-Ellen. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga. Rachelle Lefevre. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera. Jenny Mollen 23. Jules Munshin. u koju se zaljubi na prvi pogled. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. Mía Maestro. Beana. Alfre Woodard. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. august 2010. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. Rosa Waissnix. Jessica Hecht.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya.. HIT DANA 23. ali Sa{ka otkriva da je okradena. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00.. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje. a novac mo`e da zadr`i. "Miss podzemne `eljeznice". Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu. Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki.. Tom Sizemore. Chip i Ozzie. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. samo da ga se rije{e. {to najvi{e mu~i Filipa..15 NOVA 22. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i. Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011. FILMOVI 17. Gary Sinise. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16. 16. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. James Purefoy. Marlene Steeruwitz.. Birgit Minichmayr. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. Charles II. Dolaze na kolodvor u Rudinama.50 HRT 1 . Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly.

45 Vijesti 11. serija 05.ep. TOP 100! 22.25 Sarajevo On line 06. serija 23. informativna emisija 19.00 Advokatova kazna.10 Dolina sunca. serija 21. crtani film 09.30 Dobro jutro svima. 71/74 09.00 Sretno doba.30 12.00 Sekunde do katastrofe 18.00 Winx CRTANI FILM 10. serija 20.00 Vox populi 20.00 Dobro jutro 09.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10. crtana serija 10. film 03.30 20. dokumentarni program 15.00 Vijesti u 7.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.55 OBN Info 19. serija.00 Vijesti 11.50 Sportissimo 02.50 Na{a mala klinika. dok.00 20. film 01. igrana serija. serija 09. Kao sav normalan svijet 16. serija 19.35 Jutarnji program.27 Vremenska prognoza 19.30 Kako to funkcioni{e 10.00 Sretno doba. igrana serija.05 Razglednica: Francuska 10.00 Ovo je Srbija 16. 83. reality show 15.05 12. epizoda 17. crtani film 09. serija 18.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.55 Kako se pravi 11.40 Dnevnik RTCG 08.40 Odred za ~isto}u.00 Hotel Vavilon.35 Gomboce.30 Dnevnik 20.00 13.35 Tudorovi SERIJA 20.50 Dnevnik. film 06. serija 16.30 Trava.05 Centralni zatvor 12. serija 19.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.00 Info top 12.35 Prljavi poslovi 15.00 Danijela.00 11.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11.50 Hotel.00 Forum 30 22..15 Mu}ke special.55 Brojevi. emisija narodne muzike 07.25 Winx.30 Upori{te.00 Martjo{ke. serija 08.05 Viza za budu}nost.00 Ke~eri.00 Alo. serija 18. zabavna emisija 14.00 14. 01.55 Mjesto zlo~ina New York.00 ^ini. zabavna emisija 20.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06. 150.00 16. igrana serija.00 Ispuni mi `elju 16. 14/23 21. dokumentarni program 11. ep. epizoda petak.45 Sportissimo 06. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06.30 Obru~ straha. igrana serija. film /RP/ 00.10 Brojevi.13 Biometeorolo{ka prognoza 18. emisija (r) TV ATLAS 09.35 Sexiest.45 Auta po mjeri N.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok.50 U djeli}u sekunde. serija 09. serija 11. ep.10 Business News 22.30 16. igrana serija.00 Gre{ne du{e.40 Seka Aleksi}. 13.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera. crtani film 10. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.45 Odred za ~isto}u. doma}a igrana serija. kviz 21.25 Finansijske novosti 19.00 Vijesti 09. humoristi~na serija 03.00 BHT vijesti 22.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20. film 21.20 CSI Miami. najava 18.10 Mjesto zlo~ina New York.00 [apta~ psima. august 2010. ameri~ka mini serija. serija 21.20 Exkluziv.40 Made in Banja Luka 01.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19. animirana serija. humoristi~ka serija. crtani film 19.30 Fify.50 Info top 16. zabavni program 01. 161/313. humoristi~na serija 10.ep.55 OBN Info 12. 2 epizode 13. Reprizni program Hayat TV 02.32 Zauvijek susjedi.00 Vrijeme za pam}enje. dokumentarni program 21.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.30 Potjera.00 Vijesti 15.30 19. serija 12. igrana serija. 2. epizoda 18.00 Info top 14.10 Kriminal u Rusiji. animirana serija.00 23.62 BHT TV PROGRAM FTV 07.30 Japanske pri~e.05 Znakopis 2 11. istra`iva~ki program 22. crtani film 19.00 Info top 18.00 Jutarnji program 09.00 Sudija Ejmi.00 To je prava Raven.00 Ne{ Brid`is.50 Dnevnik.00 Najbolje godine.55 Mumijevi.15 Ameri~ki ~operi 14.15 TV lica.40 10.15 17.00 Pink jubox RTS 10.40 Buba{inter.05 Mumijevi.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02.45 Pre`ivljavanje 08.30 Dnevnik 20.00 Dnevnik 17.45 Centralni zatvor 16. film 14.00 Profajler.00 Fantomski `deravac 09.00 Sudija Ejmi. igrana serija.40 Razotkrivanje mitova 09.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.00 Mad Men.10 No}na smjena 23. jutarnji program 09. serija 18.30 Hotel Vavilon.00 Fudge. showbiz emisija 02. GEOGRAPHIC 06. 41.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.00 Sen Trope.40 Vjerski kalendar 17. igrana serija. 83.40 Made in Banja Luka 18. crtani film 11. serija 20.00 Dolina sunca. igrana srija.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera. serija (r) 12.30 14. film 15.35 13.55 U potrazi za zabavom 22.30 09. 20.00 [apta~ psima 11. serija 21. boli me uvo za sve 23. snimak 00.00 Metropolis (r) 13.00 Nevolje sa bubom 06. epizoda (r) 10. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. 79.19 Dnevnik.10 Playboy Girls.00 Danijela.30 Srpska danas 16.00 Aladin. top 100 05.30 21.50 American Music Awards.30 Dnevnik 20. dokumentarni program 04. 35.00 Vijesti u 7. epizoda /RP/ 13.27 Vremenska prognoza 22. crtani film 11.50 Winx.50 Sportissimo 14. 82. serija 15.00 Tudorovi.10 Strogo povjerljivo.40 Kako to radi 20. politi~ki magazin 12. crtana serija 10. talijanska serija 17.15 Razotkrivanje mitova 19.30 ^avka. zabavna emisija 11.55 Vremenska prognoza 07.00 Slomljeno srce. 14.00 Pe~at. program za djecu 19.30 11.00 Bajkeri s Marsa. 13.05 Zauvijek susjedi.”. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. serija 17. epizoda 10. 2.20 Auta po mjeri 13.10 Peta brzina 14. 149.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.30 Moje drage kom{ije.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14. 00.35 Proces.00 18. 22.15 Profajler. program za mlade. serija.00 Vijesti 12.00 Federacija danas.00 Razotkrivanje mitova 21.15 BHT vijesti 14. film 11. serija (r) 15.00 Ramazanski program 04.10 Viza za budu}nost.45 Mala princeza. dje~iji program 09. serija 15. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok.25 Muzi~ki program 18.30 Timmy.00 Dobro jutro.40 Ars praktika 12. serija 09.20 Romansirana botanika 11. crtani film 10.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere. info-program 22.10 Skrivena kamera.00 Transformacija Marsa 19.30 Sarajevo On line 13.30 @ivot je lijep 17.10 Ljubav na Menhetnu.30 Moja mala kuhinja 17. showbiz emisija 22.00 BHT vijesti 12. serija 14. serija 09. epizoda 15.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Vrhunska otrovnica 16. 3.00 Sen Trope.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine. prenos 12. film 00. 2 epizode 22.15 Tim galaksi.30 Sarajevo On line 01. film 16.25 Dolina sunca.00 McLeodove k}eri. kulinarski show 13.50 Sumnja.ep. 7/9 16.25 Finansijske novosti 19.25 Mini school 15.00 Grand show 23.05 Prototipi 21. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok.00 Advokatova kazna.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.00 Grand show 04. Moja desna ruka.00 Dnevnici sa kruzera 12.35 Svjetionik ljudske dobrote.15 Limenko. 17.25 Sarajevo On line 18.00 09. 21.30 Beogradska hronika 18.15 Ramazanski program OBN 06.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta. crtani film 10.45 Kriminal u Rusiji.10 Kako to funkcioni{e 19. sportski program 05. muzi~ki program 14.10 Flash Gordon. humoristi~na serija 00.55 Petkazanje 23. 80.ep.10 Zvjezadi studio 00.00 Ulovljeni 17.35 Prototipi 10.45 Sav taj folk: Ma. 34/48 22.25 Top Shop 16.40 Ramazanski program 20.30 Lonci i poklopci..45 Vremenska prognoza 16.00 Vezane tajnom. 35/45 22.30 09.50 Vijesti 21.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010. serija. jutarnji program 11.40 Made in Banja Luka 13. serija 13. crtani film 17.00 Ne{ Brid`is.10 Top Shop 12.15 Tajna Ravelovog bolera.05 Vijesti 15. humoristi~na serija 16. 2. serija HALLMARK 07.00 Fantomski `deravac 14.45 Zvjezdani studio. serija 07.15 Red Carpet. serija 14.29 Stanje na putevima 19.00 12. jutarnji program 08.20 Evronet 17. serija 23.45 Ples `ivota.00 Ubistvo na Plezent Drajvu.00 Dnevnik 1 12.10 Alo.30 23. alo.50 Prljavi poslovi 07. 2 epizode 23.30 @ivot i standardi (r) 13.30 Hayatovci na raspustu. doma}a igrana serija. 2 epizode 20. 72/74 15.30 Na terapiji.00 Druga prilika. najava 21.00 Vijesti 09. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06. serija 13.00 Ru`i~asto jutro.15 Vremenska prognoza 18.50 Naruto.40 Nema problema 16.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Fify.00 [apta~ psima. kola`ni program 09.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.10 Mu}ke special.15 Ljubavna oluja.05 Visoki napon. zabavna emisija PINK 06. ep.35 Made in Banja Luka 06. informativna emisija 03.15 Ro|eni divlji. 14.00 Gre{ne du{e.ep.40 Ke~eri. informativni program 17.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16.00 Vijesti 10.00 ^ini. serija (r) 10.10 Sti`u dolari.00 21.00 Mad Men.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.00 Najbolje godine.00 15. igrana serija.00 Ratovi insekata 08.00 16.00 Od bisera grana.00 Dnevnik 12. 84.00 Forum 60 19.30 17. alo.45 Na{a mala klinika. program za djecu 11.20 Be Ha Te bebe 15. igrana serija.15 Ninja kornja~e FF.00 17.10 Tv Bingo show 21.05 Moja mala kuhinja (r) 13.00 Mala princeza.00 Pono}na trka.00 10. program 16. najava 19. kviz 19. crtani film 11. film 23.00 Obru~ straha.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 Hrabri ljudi 23.30 22. serija.20 Pre`ivljavanje 18.00 Specijalna jedinica 2.30 Ekstremne drvosje~e 16.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane.15 BH info 16.00 Slagalica. strani dokumentarni program (r) 14. film . 68/124 17.35 Kad tebe ne bude. serija 20.15 Ramazanska vaktija 19. sportski program 03. serija 22. serija. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14.25 Peta brzina 06.30 18.15 Na terapiji.35 Red Carpet.18 Tomica i prijatelji.45 15.00 Poigravanje umom.00 18. film DISCOVERY 06.30 Sport 19.10 Dolina sunca SERIJA 13.00 Sport centar 01. animirana serija 15. direktan prenos 19.11 Moje drage kom{ije.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15. zabavni program 00. film 01.10 Kursad`ije 13.55 Vremenska prognoza 12.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.

crtana serija 08.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16. crtana serija 09.00 21.30 21.00 17.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08. humoristi~na serija (r) 01.30 Biciklizam.00 11.05 00. Eneco Tour.00 TV Justice 22.00 07.30 Vogo{}anska hronika 23.05 13.00 17. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.25 10. 25/27 23.55 Dokumentarni program 13. live 13.00 01. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer . Katalina i Sebastijan. Vijesti Frejzer.00 12.00 15. 2.15 14.30 VOA — Glas Amerike 00.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Neobi~ne `ivotinje 06.30 19. 2.40 09. Einsiedeln.45 Psi.30 Frej`er.30 Bundesliga: Hertha Berlin .35 21. Kanada 12.30 19. dok.05 18. crtana serija 08.00 14.20 Osumnji~eni. 2 epizode 08.40 22.. Slovenija: Slovenija . film Sretno doba.00 Vogo{}anska hronika 18. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21. film 01. crtani film Aladin.30 16..05 18. program 17.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.00 01.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08. film 14.55 Policija za `ivotinje 22. [vajcarska 17. zabavni program 00.05 13. Eneco Tour 10. 217.50 11.00 Vijesti TVSA 11. 23.40 08. (r) 10.55 10.45 11. film 18. show 02. serija.00 20.00 Najava Premier League 00.00 21.20 04.00 12.15 12.35 19. 2.00 Bundesliga 15. Bundesliga.40 03.10 16.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.15 10. dokumentarna serija (r) 12.30 Ski-skokovi. crtani film Winx.10 16. Poljska 17.00 Serijski program 12.epizoda Sretno doba.serija (r) Skica za portret (r) 08. u`ivo 22.I.00 Svijet tajni.00 Otvoreni program (r) 02.50 Fifi.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06. serija (r) 14.30 FullTilt Poker 17.00 SSPCA 14. crtani film Sretno doba.00 Vijesti TVSA 17.20 23.00 20.45 23. pregled 20.00 20.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4. serija (r) 13. film 00. crtani film Winx.90 sekundi.00 10.Bayern Munich SPORT KLUB 06. serija Mubarek ramazan Imam alija.00 01.30 12.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala. 15. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo.B.epizoda Najbolje godine.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07.15 18.00 08.00 23. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07.55 12.30 00.00 I.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.10 TV vrti}: Brzina (r) 08.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14. serija 12.00 19.00 23. program (r) 13. Ptuj..00 Ve~eras.30 Mali pti~ar. film vrhunske katastrofe. crtani film Fify.00 19.I.05 Timmy.30 Tuzla u`ivo SMS centrala.30 18.00 Afrika.50 U ime ljubavi.15 10. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .00 01. mini-serija (12) 23. crtani film Winx. crtani film Fify..00 10. ramazanski program 19.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08.10 19.35 16.40 Mu}ke 6a.10 16.00 Vitaminix 10.20 15. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.00 Info blok TV Vogo{}a 12. 82.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20.18 20. live 19. ameri~ki film (r) TV SLON 16.35 10.50 Istra`iva~i ledenjaka. serija 16. Igrana serija Ruska imperija 10/16.45 Dobro jutro.00 Tenis.30 10. informativni program TV Smart 21. pr.00 Otka~ena obitelj.10 Smrtonosna meduza 19. humoristi~na serija (r) 00.55 14. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1. crtana serija (r) 09. serija Moje drage kom{ije.00 09.11 18.10 Sve ostaje u porodici.05 16. crtana serija (r) 09. serija 17.55 [aolinski obra~un.00 23. serija.. serija. serija 23. dok.15 Velike morske avanture 18.15 Mu}ke 5a.00 Stazama milosti do vje~nosti.09.15 Eurogoals 19.05 10.25 Posjed merkata 06. 83. film 00. direktno 00.HSV Hamburg 14. serija O~i du{e.15 22.30 Fudbal.56 20. august 2010.30 Fudbal. crtani film (r) 12.00 06.50 IN magazin 13. cr.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.45 Bundesliga: Hertha Berlin . serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.15 U grad!. live.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22.00 Fudbal. House 2. revijalni program Crno i bijelo. program (r) 14.20 19.30 20. crtana serija 08.30 Mra~ne vode FILM 20.00 17. dok.00 13.30 20. ~arobni kontinent: Otoci.00 Na tragu prirode 14.30 I. film 16.00 Ski-skokovi.35 Vijesti na Drugom 20.45 Mu}ke 5a. WTA Montreal.15 12. serija Mali oglasi.10 20.20 Me|u `enama.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06.05 Na prvi pogled.30 Istina. sr.02 Koki 10.20 11. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24.30 22.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.20 Kazanova.50 11. WTA Montreal. dokumentarni film (r) 18.30 00. film Svi pravi potezi.00 14.00 Rugby Super League 17. serija Druga strana ljubavi.10 18. dok. film 22. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e.50 Male no}ne pri~e.25 19. 20.30 Ski-skokovi.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20.45 19. crtani film Ninja kornja~e FF. Poljska.00 Samovo ljeto.30 22.30 Biciklizam.20 17. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer..15 12.15 Ne{to za raju.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer.25 Igrani film (r) 16. serija Film Vijesti Frejzer.00.00 Lokalno je primarno (r) 13.35 07.00 19. humoristi~na serija (r) 22.35 Peppa. serija Imam alija.50 02.00 00.00 09.00 Engleska .petak. Pe~at u vremenu Frejzer.15 Crveni patuljak 7. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 Muzi~ki program 17. crtani film Aladin.15 23. Vojens.50 Policija za `ivotinje 11.55 Simpsoni 18. serija (12) 00.30 @ene s broja 13. pr.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11. serija TV Mukabela Hazreti merjem.20 No}: Zmija 10. dok.00 12.00 01. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10. serija Exit Fest special Lo{e djevojke.00 Dona Barbara.30 Vijesti TVSA 20.10 10. WTA Montreal.epizoda Sretno doba. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2.30 Dnevnik RTV TK (r) 01. film 02. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.30 Ramazanski program 20.30 Dnevnik TVSA 19.30 13.30 SMS music 19.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in.55 Yu-gi-oh GX.20 U ime ljubavi. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci.35 Baywatch.10 14.00 Mra~ne vode. jedna pri~a. film 63 TV MOSTAR 09.10 09.00 18.00 10.00 10. film 23.00 17.00 13.00 Speedway.50 Divlje i bez cenzure 23.30 10.00 22.40 17. serija.00 VOA — Glas Amerike (r) 11.20 Ko {i{a tog psa 17.00 07.30 IN magazin 19.00 19.30 22. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.35 14.00 Vijesti TVSA 13.00 23.00 Borba za kitove 21. 2 epizode 16.B.00 Ko{arka. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4.00 00.00 Najja~i ~ovjek 00. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.25 U ime ljubavi.09 10.00 16. u`ivo 18.00 18. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.11 20.05 23.00 18.Irska 18.45 Cocco Bill.00 22.05 07. film .40 11. dok.00 Sevdah za dobro jutro 08.00 12. film 03. serija 16. iranski film 11. 82. serija 11.40 Dnevnik TVSA (r) 00. 2 epizode 07.30 Te{anjska hronika. jedna rasa.15 Dnevnik Nove TV 20.25 Beverly Hills 2.epizoda Grad.00 Kanu. Hrvatska ZABA .30 Studio 60 na Sunset Stripu. Poznan. serija za mlade 18. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda.00 16. humoristi~na serija 19.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12.00 16.55 @ivot majmuna 10.15 12. serija Autoshop magazin Poruka.00 19.20 Bitange i princeze 2.30 20.00 12. Vrata tajne.08 22.45 Ko rano rani. humoristi~na serija (r) 14.00 Zabranjena ljubav. serija za djecu (r) 10.25 Tenis. Kanada 14.00 15. emisija o povratku (r) 14.00 19.05 22.00 11.50 18.40 Vrijeme 20.45 13.05 Timmy. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10.40 16.13 12.15 10.50 Izazovi: Kao riba u vodi.10 13.Rusija 20. serija nastavak 18. muz.00 17.40 16. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.00 Otvoreni program.epizoda Najbolje godine.30 Ragbi.90 sekundi.30 15. crtani film Winx.00 16. 2.15 Zaboravljeni. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.11 12.10 Policija za `ivotinje 20.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.35 10.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09.Bayern Munich 10. ramazanski program.05 15.20 Bumba.00 20.40 Policija za `ivotinje 13. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije.. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e.30 Auto Shop Magazin (r) 13.30 14. serija Paklena no} u Amsterdamu.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.05 Utrka s vremenom 1. serija (r) 16.40 Divlja ostrva.30 08. SK (@) Engleska . dok. film Zelena milja.00 14.10 12.30 Bundesliga: Hoffenheim .30 21. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene.52 Stazama milosti do vje~nosti.20 18. EP 2010.45 Dona Barbara SERIJA 14.10 Sarajevdisanje.15 14.20 08.R. film 21. serija Sport centar Moje drage kom{ije.00 11.40 11. crtani film Ninja kornja~e FF.00 15. direktno 03.10 21.00 Vijesti Nove TV 17.00 Vijesti TVSA) 10. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr.30 Lete}a ~eljust 2 15.45 Policija za `ivotinje 00.19 14.R. Poljska.00 13. serija (r) Knez i djevojka 3. Danska 18.35 Sarajevsko ve~e.40 Utrka s vremenom 2.49 Vrijeme iftara 19. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218.15 Mu}ke 5a.00 17.20 Carevo novo odijelo.10 07.02 20.15 11.00 13.00 Taina.. emisija pod pokroviteljstvom Bean.00 Mjesec Koman~a.45 Bitange i princeze 2.00 22.30 Premier League Magazin 01.30 00. serija.35 08. serija.00 09.35 101 dalmatinac.00 15.50 Za svaku bolest trava raste 18. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav.00 13.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.45 Mu}ke 5b.25 09.45 13.30 19. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.00 10.epizoda TV SA 07.40 04. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.10 22.45 Putuju}i veterinar 12.15 Dexterov laboratorij. humoristi~na serija (r) 01. 83. zabavni program.05 Ljubitelj ajkula 09.00 Glas Amerike RTV USK 08. ~etvrtfinale 23. serija Portret Iz dana u dan.30 17.00 Jedna divlja i luda no}.30 Dobro srce 22. nastavak 20. Bundesliga 08..15 12. film Gospodin 3000.00 Info IC.25 21. humoristi~na serija (r) 21. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09.30 20.00 21. dok.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi. 20.epizoda Najbolje godine. serija 00.10 14.25 09.30 Dona Barbara. serija 10.00 09.00 12.00 09.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.30 Knez i djevojka 3.05 20.00 Sarajevsko jutro (08. MRE@A PLUS 09. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1. Kanada.00 01.00 18.00 22.00 Plima `ivota.10 Spa{avanje ljubimaca 12. serija.30 14..30 Na tragu prirode (r) 09. live EUROSPORT 2 07. crtana serija (r) 08.02 16.00 04.30 Te{anjska hronika.00 Bitange iz tr`nog centra. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija. serija 15. serija Hazreti merjem. serija 14. Bundesliga 22.25 10. serija Moje drage kom{ije. hrvatski dokumentarni film (r) 10.00 19.30 18.55 Poglavlje 27.10 09.00 16.00 10. serija.00 20.05 Megakatastrofe.00 Tenis.

. S. . . Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. javila je Srna. prenijeli su sino}holandskimediji. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. A sve do 2005. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. mart. zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da. i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a.S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. MPRI je 1994. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . ka`e Jadranko Danilovi}. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. A. a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju. po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. ka`e Radisav Ze~evi}. ljudska nepa`nja. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. poljoprivredu nam ugro`avaju. truju nas.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. No. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. Dru{tvo za ugro`ene narode . (A. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8. . Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada. a vodi se kao nestao.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi. . datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ . HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. Uzrok po`ara je. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta.43 sati. dru{tva. gra|ani. strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». Mi smo za sve ovo sami krivi. direktor JKP 1. mo`da i za 24 sata.) SRBI TU@ILI MPRI . Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} . u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. Na sme}u. stoji u pismu. kao ministar odbrane 2003.U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. i 1995.Zdravlje nam ugro`avaju.28 sati.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. . koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu./2004. Tako tvrde u JKP 1. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. Predmet je predatsuduArnemu. izjavio je francuskiministar Eric Bessona. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. koji se radio kao elektri~ar. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. 20.La`u narod. iz sela Crnjica. djecu nam ugro`avaju. ve} 24 me~a! 43. Sve je ostajalo na obe}anjima. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». ka`e Sejdo. Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. policijske staniceBratunac. najvjerovatnije. mje{tani su zauzeli ~vrst stav. “Dojavu smo dobili u 15. koja nikada nisu ispunjena. mart ^ajni~e. Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. Postupak protivThonaKarremansa.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. Crni vrh. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a. Predizborne igre Pokazalo se. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em. a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. o~iti su problemi u ^ajni~u. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“. august 2010. S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. {pekuli{e se. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful