VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 20. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.862

Gül u Sarajevu
2. i 3. septembra
4. strana

Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH
5. strana

Rajko Vasi}

SPECIJALNE VEZE

Biv{i oficiri JNA nemaju pravo na povrat stana u BiH?
3. strana

Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

DANAS PRILOG

Za{to je odgo|eno izru~enje Veselina Vlahovi}a

Batko u [paniji osu|en na ~etiri godine!
7. strana

U @I@I
Valentin Inzko na sjednici CIK-a BiH

2

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

15. godi{njica od pogibije na Igmanu

Dali `ivote za ideal mira i slobode
Ameri~ke diplomate Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew i francuski vojnik Stephan Reault nastradali su dolaze}i u Sarajevo u misiji mira
Polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i prigodnom ceremonijom na Igmanu je ju~er obilje`ena15. godi{njicapogibijeameri~kihdiplomataJosepha Kruzela, Roberta Freisera, Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta. Njih ~etvorica bili su 19. augusta 1995. u transporteru UNPROFOR-a, koji ih je prevozio u ratno opkoljeno Sarajevo, kao ~lanovi mirovne misije. Na`alost, oklopnjak je sletio sa uzanog i opasnog igmanskog Puta spasa u duboku provaliju.

Inzko sa predsjednicom CIK-a BiH Irenom Had`iabdi}: Izabrati najbolje

Foto: A. KAJMOVI]

Nacionalne stranke

bit }e pro{lost
Gra|ani politi~arima treba da postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa, istakao je Inzko
Do}i }e vrijeme kada }e odrednica srpski, hrvatski ili neki drugi politi~kih partija i u Bosni i Hercegovini bitipro{lost. Dalekova`niji i bitniji}e bitisadr`aj. To se ne}edesitiovaj put, ali u budu}nosti ho}e. Ovo je rekao Valentin Inzko, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, nakon ju~era{nje sjednice Centralne izborne komisije BiH kojoj je prisustvovao. u~initi da bi se situacija pobolj{ala. Politi~aretrebapitati i {ta }e mijenjati kako bi se smanjio nivo korupcije u zemlji kao i kakva su njihova opredjeljenja ka evropskom putu zemlje - samo deklarativna ili su{tinska, istakao je Inzko. On je poru~io gra|anima - bira~ima u BiH da u septembru iskoriste vrijeme te da se upoznaju sa svim kandidacijskim listama koje nudi39 stranaka, 11 koalicija kao i sa nezavisnim kandidatima te odaberu one za koje znaju da su po{teni, imaju program one koji su se svojim djelovanjem dokazali u pozitivno. Predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}navela je kako je boravak visokog predstavnika u toj dr`avnoj instituciji njegov vid podr{ke izborima, izbornom procesu, ali i samom CIK-u BiH. Naglasila je da se osim procesa {tampanja glasa~kih listi}a koji je zapo~eo u ponedjeljako~ekuje krajem sedmice i njihova prva distribucijabira~imakoji su se opredijelili za glasanjeputempo{te. Istakla je da je ju~er CIKBiH okon~ao i procesovjerekompenzacijskihkandidacijskih listi politi~kih partija, te donio odluku da se u utorak u sredstvima javnog informiranja objave imena kandidata koji u~estvuju na op}im izborima.

Sje}anje na hrabre ljude

Foto: S. GUBELI]

Poruka gra|anima
OtpravnikposlovaAmbasade SAD-a u BiH JonathanMoore se prisjetio tragi~no nastradalih, koji su poginulinastoje}ido}i do pravednog i trajnogmira za BiH, a posebnoRobertaFreisera, koji je bio njegov{ef i mentor i imao izuzetan uticaj na `ivot ovog ameri~kog diplomate. - Velika mi je ~ast {to sam danas ovdje sa vama u ime na{e ambasade da odam po~ast na{impokojnimkolegama. U tom svojstvu, dozvolite mi da gra|anima BiH ka`emsljede}e: SAD znaju za va{e patnje, nade i snove. Radi}emo s vama da bismo va{oj zemlji obezbijedili sigurnu i prosperitetnu budu}nost. Budite uvjereni da }e SAD podr`avatiDejtonskimirovni sporazum i pomo}i BiH da napreduje ka evropskim i euroatlantskimintegracijama. U svijetuimamomnogoraznih i te{kih puteva, ali ovo je pravi put za

@rtva nije bila uzaludna

Hrabri ljudi - Robert Freiser, Joseph Kruzel, Nelson Drew i Stephan Reault su `ivotom platili svoje vjerovanje u mir, u poku{aju da ga jo{ jedanput donesu u ovu zemlju, istakla je savjetnica u Ambasadi Francuske Catherine Robinet. - Njihova `rtva nije bila uzaludna, jer je nekoliko mjeseci kasnije Dejtonski sporazum okon~ao godine ubila~kih bitaka. Danas je integracija BiH u euroatlantske strukture u fokusu napora vlasti ove zemlje i me|unarodne zajednice. Jo{ se neki izazovi moraju prevazi}i, ali imamo vjeru u budu}nost, kazala je ona. rame uz rame sa ameri~kim, francuskim i mnogim drugim vojnicimaostalih~lanicaNATOa, u~estvuju u misijama u kojima je osnovni cilj isti kao i onaj za koji su poginula ova ~etvorica ljudi - borba za ideal mira i slobode, rekao je on. Pred BiH se nalazipunonapora i dug put, naglasio je Cikoti}, kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da su sve `rtve koje su pale tokom rata, uklju~uju}i i one iz me|unarodne zajednice u naporima za njegovozaustavljanje, imale smisla. Dl. OMERAGI]

BiH, kazao je Moore. Govore}i o ljudima koji su u misiji mira dali svoje `ivote, ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} se zapitao da li iz dana{nje perspektive ove `rtve imaju smisla.

Kampanja po~ela
On je istakao i kako }e se u budu}nosti, tako|er, fenomenkoji je karakteristi~an za BiH, a to je nastanak iz jedne stranke dvije ili vi{e njih sa sli~nim nazivima, od kojih neke dodaju samo u svom nazivu nova isto bitipro{lost. Ocijenio je kako je sada{nje stanje, kada je u pitanju ovaj bh. fenomen, posttranzicijska pojava. O~ekuje i da }e se u budu}nosti kada je brojnost stranaka situacija tako|erra{~istiti. Da je tako, navodi da kada je poslije rata bio ambasador Austrije u BiH, da je bilo ~ak 99 stranaka, a da ih je sada 39. Inzko je naglasio kako iako izborna kampanja nije zvani~no po~ela, ona je vidljiva kroz izjave pojedinih politi~ara u BiH. - Jo{ je relativno mirno i do zao{travanja}e vjerovatnodo}i u septembru. No, nadam se kako }e se sve zadr`ati u obimuzakona i standarda kojine}ebitiprekr{eni, naglasio je visoki predstavnik za BiH. On je istakao kako su op}i izbori u nedjelju, 3. oktobra, jedinstvenaprilika za gra|ane - bira~e u BiH kada mogu i trebajuiskoristitisvojepravo, svoja bonska ovla{tenja i izabrati najbolje. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH pozvao je gra|ane na{e zemlje da politi~arima postavljaju pitanja za stvari koje su od su{tinskog interesa. - Ako ima 500.000 nezaposlenih, treba ih pitati kako oni vide stanje u budu}nosti sa ekonomijom i {ta }e

Dug put
- Mislim da naporikoji se preduzimaju u reformi odbrambenog sistema, sistema sigurnosti u cijelosti i reforme u nekim drugimsferamaunutar BiH potvr|uju da ove `rtve nisu bile uzaludne. Vojnici BiH danas,

Glasanje u DKP-ovima
Had`iabdi} je navela i kako je ta dr`avna institucija ju~er donijela izmijenjenu odluku kojom }e od prvobitno planiranih 28 bira~kih mjesta u 22 dr`ave u diplomatskokonzularnim predstavni{tvima BiH u inostranstvu na dan izborbitiotvorena bira~ka mjesta na sedam bira~kihmjesta u ~etiridr`ave- Norve{koj, Danskoj, Njema~koj i Austriji. Da glasa putem DKP-a, prijavilo se preko 1.000 bira~a. Ona je naglasila kako se izbori u svim DKP-ovima ne}e mo}irealizirati s obzirom na to da se morajuzadovoljitibrojnikriterijiprilikomizbora~lanovabira~kihodbora- polna i multietni~kastruktura, ali i obrazovni nivo. Op}i izbori u oktobru bit }e prvi na kojim}e bira~i BiH mo}i glasati u DKP-ovima BiH u inostranstvu.
Almir TERZI]

V I J E S T I

Odjeci Dodikove posjete Tel Avivu

Mediji pre{utjeli uva`enog gosta
Nakon dvodnevne posjete, po~etkom ove sedmice, Izraelu premijer Republike Srpske Milorad Dodik u srijedu je sazvao konferenciju za {tampu u Banjoj Luci na ko joj je iznio de ta lje svo jih po ru ka upu}enih visokim du`nosnicima ove bliskoisto~ne dr`ave. ^itaoci u BiH i Srbiji mogli su zahvaljuju}i radu Slu`be za odnose s javnosti Vlade Republike Srpske, jo{ dok je Dodik bio na putu, saznati da je premijer Dodik upoznao Shimona Peresa i Avigdora Liebermana, predsjednika i {efa diplomatije Izraela da se u BiH zbog me|unarodne zajednice provodio "duh" umjesto "slova Daytona". Dodik je za Izraelski dr`avni radio kazao kako se protivi sna`nom anga`manu Turske u BiH. No, ~itaoci na cijelom Balkanu su ostali uskra}eni za stavove izraelskih du`nosnika o BiH, RS-u, i ulozi Turske na Balkanu, osim Dodikove interpretacije da razumiju poziciju RS-a i da su zabrinuti zbog turskog utjecaja.

I ne samo ~itatelji na Balkanu nego i oni koji na engleskom jeziku ~itaju glavne izraelske medije poput lijevoliberalnog Ha'aretza, Jerusalem Posta (desni centar) i nacionalisti~kog Y-neta, nisu mogli saznati da je Dodik boravio u Tel Avivu. Kako smo doznali uz pomo} gra|ana Izraela, ni mediji na hebrejskom (Ha'aretz, Yedi oth Aha ro noth, Ma ariv, Yi sra el Hayom) nisu prepoznali va`nost Dodikovih poruka, ali ni poruke podr{ke koje je premijer Republike Srpske uputio u ime ovog entiteta Izraelu. Isti izvori nam tvrde kako se na hebrejskom mo`e na}i tek poneki komentar o "dvije dr`ave za tri naroda" te rasprava o tome da li dvonacionalna dr`ava mo`e biti funkcionalna. F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 20. august 2010. godine

U @I@I

3

SPECIJALNE VEZE Sporazum Republike Srpske i SR Jugoslavije

Biv{i oficiri JNA nemaju
pravo na povrat stana u BiH?
Ve}ina oficira JNA porijeklom iz BiH, pripadnika VRS-a, za koje je skrbio 30. kadrovski centar General{taba Vojske Jugoslavije, svoje stambeno pitanje rije{ili u Srbiji i Crnoj Gori
Biv{ioficiri JNA za koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu skrbio30. kadrovskicentarGeneral{taba Vojske Jugoslavije, nemajupravo na povratstana u BiH, poenta je, ako smo dobro ~itali, sporazumakojega su 12.jula2001. godine potpisali Slobodan Bili} i Slobodan Krapovi}, u ime MinistarstvaodbraneRepublikeSrpske (MORS) i SaveznogMinistarstva za odbranuSavezneRepublikeJugoslavije (SMOSRJ). gradu, Ni{u, Kragujevcu... diljem Srbije i Crne Gore. Dobili su penzije iz fonda za vojneosiguranike, imajuzdravstveno, socijalnoukoliko su jo{ aktivni oficiri sada Vojske Jugoslavije“ obja{njava jedan , od sarajevskih pravnika koji je imao problema sa vojnim stanovima biv{ih oficira JNA. Naredni ~lan sporazuma veli da pripadnici 30. KC-akoji su stekli pravo na stan do 1. oktobra 2001. godine, istorje{avaju u skladu sa va`e}impropisimaSMOSR Jugoslavije i nakon ukidanja 30. KC-a.

Silajd`i}: Dokumenti falsificirani
Predsjedavaju}i Predsjedni{tvaBiH dr. HarisSilajd`i}susreo se sa predstavnicimaKoordinacionog odbora bora~kih udru`enja predvo|enih g. Avdom Hebibom, a po pitanju presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju \oki} protiv BiH. Konstatirano je da je ova presudadonesena na osnovunepotpunih informacija, nekvalitetnog zastupanja BiH u ovom postupku, te ~ak postoje indicije da su neki od dokumenata na koje se Sud oslonio falsificirani. “Predsjedavaju}iSilajd`i}stoga smatra da je neophodno da predstavnica Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom, g|a. MonikaMiji}, djeluje u skladu sa svojom obavezom da {titi pravne interese BiH, te da iskoristipravozahtjeva za reviziju ove presude. VladaFederacije BiH je u posjedu opse`nog materijala koji zastupnica nije koristila tokompostupka, a kojimo`eimati odlu~uju}i zna~aj za kona~an ishod tog postupka“ ka`e se u sa, op{tenju iz Silajd`i}evogkabineta, uz dodatak da BiH ne smije dozvoliti da postane jedina zemlja biv{e Jugoslavije koja priznajestanarskopravopripadnicima strane vojne sile koji su istotakvostanarskopravotako|er ostvarili u zemljama koje su izvr{ile agresiju na BiH.

Status oficira
Sporazum, temeljen na specijalnimparalelnimodnosimaizme|u SRJ i RS-ati~e se regulisanjastatusa nekoliko hiljada biv{ih oficira JNA za koje je skrbio30. kadrovski centar. Radi se, dakle, o oficirima JNA, rodom iz BiH koji su bili pripadnici VRS-a. Njima je 30. kadrovski centar iz Beograda, slao, osim naoru`anja i municije, i pla}e..., kasnijerje{avao i stambene probleme. Predmet sporazuma koji su re~enog datuma potpisali RS i SRJ ti~e se najprije rje{avanja statusa u slu`bi, prava na stan, usavr{avanje vojnog kadra, prava iz socijalnog osiguranja i materijalnih primanja. U jednom od ~lanovasporazuma pi{e kako su se SMOSRJ i MORSsporazumjeli da “pripadnike 30. KC-a, zaklju~no sa 31. decembrom 2001. preuzima Vojska Republike Srpske, koja }e im,

Otkomanda
Na primjeru oficira JNA, pukovnika M. B. koji je prijeagresije na BiH slu`bovao u Sarajevu, probajmoobjasnitikako ta stambenazavrzlama prakti~no izgleda. Dakle, pukovnik M. B je imao stan u Sarajevu, ali je na osnovu sporazuma RS-a i SRJ (o kojempi{emo) svoje stambeno pitanje rije{io u Beogradu. Poku{ao si je vratiti svoj stan u Sarajevu. [to mu nije uspjelo. Naime, M. B. je, ~ita se iz papira koje posjedujemo, evidentiran u 30. kadrovskomcentru. I kao takav je bio u Vojsci Republike Srpske od 10. 6. 1994. do 11. 6. 1998. kada je, “iz otkomande“ reklo bi se, vra}en u VojskuJugoslavije. I kao takav rije{io si stambeno i svako drugo pitanje.
A. BE^IROVI]

Dokument kojim su biv{i oficiri JNA iz BiH rije{ili stambeno pitanje

po~ev{i od. 1. januara 2002. regulisati pitanje statusa u slu`bi, izuzev onih pripadnika 30. KC-a koji se izri~ito na osnovu pisanog izja{njavanjaizjasne da `ele da svoj dalji status reguli{u u Vojsci Jugoslavije“ . Sad, naravski je da se ve}inaoficira JNA na slu`bi u VRS-u izjasni-

la kako `eli da im status (stan, pla}e, penzije) rje{ava Vojska Jugoslavije. Logi~no, jer nije isto `ivjeti, stanovati u recimo Han-Pijesku i Beogradu. Nije isto primati vojnu penziju u Srpskoj i Srbiji! “Dakle, 90 posto tih oficira, shodno ovom sporazumu, rije{ilo je svoje stambeno pitanje u Beo-

Haris Silajd`i}

Vlada FBiH

Delegacija MMF-a

Reis Ceri}

Odricanje od bh. dr`avljana
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} osudio je izjavu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a o dvojnom dr`avljanstvu te isti~e da je svaka politi~ka manipulacijaovimpitanjempotpunoneprimjerena, jer je ovo pitanje za{tite prava i ravnopravnog tretmana svih gra|ana BiH. Silajd`i}nagla{ava da ~lan17 Zakona o dr`avljanstvu BiH trenutno prijeti da bez bh. dr`avljanstvaostavivi{e od polamiliona bh. dr`avljana koji su zbog genocida i etni~kog ~i{}enja spas potra`ili u drugim zemljama i dodaje daukidanjeovog~lana sve bh. dr`avljane stavlja u ravnopravan polo`aj.

Ja`i} umjesto Re~ice
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da se Nud`eim Re~ica razrije{i du`nosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vr{ioca du`nosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Ja`i}. U radno tijelo za izradu dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora s pravnim i fizi~kim licima koja su u posjedu ili ve} koriste dobra za koje je zakonom propisano da podlije`u izdavanju koncesijskih dozvola, Vlada je umjesto [erifa Kori~i}a imenovala Mirsada Hasani}a.

Odba~ene spekulacije
Kancelarija MMF-a u BiH odbacila je spekulacijepojedinihmedijakoji su objavili da je ova finansijskainstitucijaodgodila BiH isplatu ~etvrte tran{e od oko 38 miliona eura. U kancelariji MMF-a u Sarajevu za Srnu je re~eno da se delegacija MMF-a nalazi u posjeti BiH, u okvirudrugogpregleda, kojim se ustanovljava da li su ispunjeniuslovi iz stand by aran`mana. "Nakon {to bude zavr{enaposjeta, bit }e zakazanasjednica na kojoj }e Upravni odbor direktora MMF-a odlu~iti o isplati ~etvrte tran{e", re~eno je za Srnu u kancelariji MMF-a.Delegacija MMF-a trebalo bi da ostane u BiH do kraja mjeseca.

Neutemeljene li~ne impresije
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ima visoko po{tovanje prema jeruzalemskom patrijarhu Teofilu Tre}em s kojim zajedno radi u Me|unarodnomdijalo{komvije}u i izra`ava `aljenje{to je posjetadelegacije RS-a njemu, zloupotrijebljena za preno{enjeneutemeljenih li~nih impresija u odnosima reisu-luleme i patrijarha Teofila, stoji u saop{enju. Me|utim, Ceri}nije`eliokomentiratiDodikove pau{alne i politi~ke izjave. Po Dodikovimrije~ima, patrijarh mu je rekao da se u vi{enavratasastao s Ceri}em, koji mu je kazao da je BiH zemlja Bo{njaka i da oni koji to ne prihvataju mogu oti}i iz ove zemlje.

Adnana Huski}a. kao i ostale dr`ave. interesovanje akreditovanih ambasadora u BiH za sadnjom lipa u Aleji ne jenjava. Pored intervjua sa ambasadorom o odnosu Izraela i Turske. u Pogledima ~itajte tekstove Denise Sarajli}. posjeti britanskog premijera Ankari. On je podsjetio kako su sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH . i drugih autora o temi nove turske vanjske politike.. Tako|er. predava~a Me|unarodne sigurnosti i Euroatlantskih integracija. posjetili Ankaru te da Gül dolazi u uzvratnu posjetu u glavni grad BiH. On je napomenuo kako }e predsjednik Turske. objasnio je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak Predsjednik Turske Abdullah Gül dolazi u slu`benu posjetu Bosni i Hercegovini. kazao je ambasador Ocak. Nadam se da }emo razgovarati o turskim o~ekivanjima na Balkanu u doglednoj budu}nosti u kontekstu prijateljstva sa BiH. vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH u intervjuu za Oslobo|enje ispravno primijetio da se vlast poljoprivrednika sjeti tek kada situacija zapne. . biznisa. Predsjednik Gül }e sugerirati svima koji su u BiH da dok god svi doprinose u dru{tveno i politi~ko zajedni{tvo. u zavisnosti od kona~nog sastava delegacije o ~emu jo{ nemam potpunu informaciju". sa drugim bitnim faktorima u dr`avi iz sektora ekonomije. bit }e vi{e nego spremni da pomognu kretanje BiH naprijed u euroatlantsku zajednicu i u veliku zajednicu dr`ava Evropske unije. u ~etiri miliona stanovnika ove dr`ave. Beograda i Ankare. Ovu informaciju potvrdio nam je ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak.. 20. razgovarati i o tome {ta on li~no i Turska generalno preko premijera Recepa Tayyipa Erdogana i ministra vanj- JOACHIM SCHMIDT Ambasador Savezne Republike Njema~ke u na{oj zemlji razlo`no upozorio da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini poduzmu ozbiljni reformski koraci. ti nepovratan element nade u budu}nost dr`ave. ali i svjetsku zajednicu. mimo ovog generalnog konteksta i razgovora o izbornim o~ekivanjima. "Predsjednik Gül }e razgovarati sa predstavnicima svih strana u BiH.4 DOGA\AJI petak. ukoliko to raspored bude dozvoljavao. august 2010. Had`em Hajdarevi} knji`evnik Gül: U Sarajevu s politi~arima i biznismenima DOBAR LO[ ZAO Pogledi o Turskoj Sa ambasadorom Turske Vefahanom Ocakom razgovarali smo i o drugim temama. posve je normalno. onoliko ~esto koliko to okolnosti opravdavaju". ali i napor Ankare da gra|anima i liderima u BiH ubrizga dozu pozitivizma neophodnog za dobrobit dr`ave na euroatlantskom putu. ambasador Republike Slovenije. Intervju mo`ete ~itati u sutra{njim Pogledima koji su posve}eni Turskoj.organizacija i funkcioniranje" koja je privukla pa`nju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i {ire. "Povrh toga. To ma{ Szunyog. direktorice Vanjskopoliti~ke inicijative BiH. na raznim nivoima i u raznim kapacitetima. Sastav delegacije Turski ambasador u BiH je dodao kako drugi element koji ovu posjetu ~ini veoma va`nom jeste {to }e se desiti ta~no mjesec dana prije izbora u BiH. Politi~ko zajedni{tvo "Predsjednik Gül }e poku{ati pribli`iti sagovornicima prirodu turske politike na Balkanu.@eljko Kom{i}. ambasador Republike ^e{ke i Andrej Grasselli. Dodikovom strahu od neootomanizma. Faruk BORI] MILORAD DODIK Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa antiturskom paranojom i propagandom. nastavljaju}i tako|er sa svojim neostvarivim fantazijama o raspadu Bosne i Hercegovine.u decembru 2008. Naime. Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajd`i} . skih poslova Ahmeta Davutoglua poku{ava raditi u BiH. Istanbulskoj deklaraciji. i zemalja iz kojih dolaze njihovi ambasadori. kazao je ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak za Oslobo|enje. amba sa dor Pa les ti ne. Sadnja lipe simbolizuje trajnu vezu izme|u Starog Grada. septembra Uzvratna posjeta. i 3. sastat }e se i sa drugim politi~kim du`nosnicima u dr`avi i. VIJEST U BROJU 60 izlaga~a u~estvuje na sarajevskom sajmu p~elarstva i p~elarske opreme. me|unarodna zajednica. ali mo`da va`nije od svihovihdetalja je mojeiskreno vjerovanje da }e predsjednik Gül poku{ati ubrizgati veoma sna`nu injekciju pozitivnog osje}aja u razumijevanje me|unarodnih odnosa u ovoj dr`avi. kazao nam je Ocak. godine OSLOBO\ENJE Predsjednik Turske dolazi u slu`benu posjetu BiH IZJAVA DANA Ne mo`e biti nikakve sigurnosti na sarajevskim i bosanskim drumovima dok god su policijske i sve druge kazne selektivne naravi Gül u Sarajevu 2. tako da su lipe ju~e zasadili Khaled Alatrash. To je osnovna nit razmi{ljanja predsjednika Güla pred ovaj put". i Turska posebno. VIJEST U OBJEKTIVU Sadnja lipa U Aleji ambasadora u Starom Gradu zasa|ene su jo{ tri lipe. logi~no i od su{tinskog zna~aja da politi~ki predstavnici Turske posje}uju BiH. On }e poku{ati ubrizgaFoto: Didier TORCHE DAMIR LJUBI] Ministar poljoprivrede. odnosno BiH. D@ENAN KULOVI] Mladi zeni~ki ekonomista napisao je zanimljivu knjigu "Vatikan .

Ne isplati se truditi ikome u BiH. ovaj mehanizampreduzeoprocedureprotiv onih koji su u Razvojnoj banci ne{to pogrije{ili. rekli da vidimo BiH kao zajednicu dva entiteta i tri naroda i od toga ne odustajemo. U razgovoru sa novinarkom Oslobo|enja Vasi} odgovara na optu`be opozicije u RS-u.Razlazi su krvavi.Zgrada Vlade je tako|e naslije|ena stvar. Na njoj }e se zavr{itiraspadJugoslavije i kapital u nju ne}edo}imakar se svi mi izljubili. da je ocjenanegativna. po svaku cijenu BiH predstavljaju dr`avom. ali primjer Crne Gore pokazuje da to ne mora biti tako. kako bi postala dio evropske porodice. godine INTERVJU 5 Rajko Vasi}. a u Americi stotine hiljada porodica postajubesku}nici. zbog~injenice da Turskaotvorenonastupajednostrano. Zato Vas ponovo pitam jeste li svjesni da su razlazi na ovim prostorima vrlo krvavi? . Djeca koja su tokom rata imala pet. vje{ta~ke dr`ave. Da postoji kr{enje zakona. Ne}etrebatinikakav referendum. Srbi i Hrvati i ni{tavi{e. Kako }e se stvari dalje razvijati ne znam. Osim toga. 20. P. Prostor u centruBanjeLuke mo`e da bude samo skuplji. [to se ti~eVlade i ostalihin- BiH SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovog stanovni{tva. Hrvati nemaju tu mogu}nost i vidimo kakva je situacija. mora da bude rije{ena i adekvatno smje{tena. Nuklearna podmornica Pri~om o korupciji u Vladipoku{ali su da pro|u na lokalnim izborima2008. I oni su ovdje kori{teni za radikalizaciju islama.Pa dobro. prekora~ili koli~inu para koju mo`emo potro{iti na lokalnim izborima. Razvojnebanke itd. To }e dovesti do toga da }e se sama uru{iti. Posljedice takve politike su ogromne. To ba{ i nisu prazne optu`be . novog poslovnog objekta u kompleksu administrativnog centra Vlade RS-a? . • Kada to tako ka`ete. zemljakoja je podijeljena i koja je sve vi{epodijeljena i sve {to se danas de{ava na politi~kojsceni. naravno. na osnovu ~ijih uputa i nalazatrebaispravljatinepravilnosti. • Ipak. To je potpuno nerealna pri~a. vladina administracija. • Ali na ovim prostorima nema mirnihrazlaza. U bilokojemvremenu to je skupo. ja ne znam kome povjeriti gradnju osim onome ko to mo`e da uradi. direktor Investiciono-razvojne banke osu|en je na kaznu zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. ne znaju{ta je bratstvo i jedinstvo. ne radi za podjelu BiH. mogu samo priznati pravo opoziciji da tra`i svakim danom. gospodin Vasi} je autenti~no citiran .BiH je potpuno otvoreno pitanje. ne znaju {ta je me|unacionalna ili kom{ijska tolerancija. To je. [to se prije svi pomire u BiH da Bo{njaci trebaju da imaju svoj interes. Ali najbolji raspad je put kojim ide BiH i na kojem }e svi shvatiti da ne vrijedi praviti zajedni~ku dr`avu. ulo`iti vi{e napora da BiH bude bolja i sretnija zemlja. no evidentno je da se najve}i poslo vi po vje ra va ju In te gral in`enjeringu. Nalazi}e uvijekbiti na granicikorektnih i nekorektnih. a ne interes BiH i neke maglovite. Ali to sve samo pokazuje jalovost opozicione scene. To je jednanesretnazemlja. prije svega SNSD-a. pa i BiH u cjelini. to je univerzalnopitanje za svako dru{tvo. zbog na{eg standarda. Prema tome. jer nijedan dinar taj Integral in`enjering nije uplatio SNSD-u. moram otvoreno da ka`em. Postoji puno ljudi koji idealisti~ki. Mi smo sa legalnim parama vodili kampanju i 2008. Unutar sebe ona je naseobina. to je obmanjivanje javnosti. Milanko Mihajlica je prijedvijegodinepoku{ao da ka`e da je Niskogradnja glavni finansijer SNSD-a i mi smo zbog togaprotivnjegapodiglitu`bu. Na{ politi~ki interes mora biti okrenut ka Srbima u BiH. treba odvojiti nalaze revizora od onoga {to je istra`no i sudsko djelovanje i kr{enje zakona. mi na BiH gledamo kao {to je to Dayton napisao.Gradi{ka prije nego je Milorad Dodik postao premijer. Sve oko nas je etni~ki~isto. jer smo poslovali preko ra~una. Istu sudbinu su do`ivjeli i muslimani. Zar zbog toga ne bi trebali svi. da ne ka`emdr`avna. Mi mo`emo tako postaviti pitanje Rusiji. ne kriju}i da ga najvi{e sekiraju Dragan ^avi} i Milanko Mihajlica. mo`emo o odnosu SNSD-a prema BiH. koja i sama priznaje da je razdrobljena. A interes Beograda je ne{to drugo. Dakle. izvr{ni sekretar SNSD-a Raspad Jugoslavije }e zavr{iti u BiH Generalni sekretar SNSD-a slovi za osobu koja redovito uspijeva biti ve}i desni~ar i od radikala i od svog partijskog {efa. vje{ta~ke dr`ave stitucija. SRBI Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva • Komentiraju}i optu`be da se svi veliki gra|evinski poslovi povjeravaju samo jednoj kompaniji u RS-u. BiH nijezanimljiva i nikadane}ebitizanimljiva za stranaulaganja i time se ne smijemo zavaravati. kako bi se za po~etakgra|animaukinulevize? . Posljedice kori{tenja Srba i Hrvata od Beograda i Zagreba su katastrofalne.I Srbija i Hrvatska. Ni Bo{njacima. To se ovdje smatra slabom ta~kom i mogu}no{}u da neko dr`i {apu nad nacijom. Hrvati su desetkovani i zato je to zloupotreba naroda u BiH. Opozicija. jer jednostavno desi}e se da }e se razi}i kao raspucali led na rijeci. Ovdjezbogtruda za zajedni~kudr`avu neko mo`e biti samo nagu`en. Ne}etrebatini{tauraditi. ne}e trebati ni{ta. Bitno je da je ova vlast. Mi ne bje`imo od revizije. ^avi} i drugi pri~aju bajke i to potro{ene. BiH }e postati sretnija zemlja. zar treba da pravi nuklearnu podmornicu. Ja mislim da mi sa Srbijom moramo razvijati odnose koji su dozvoljeni Daytonom.Dobro. a takva je {to nema realne materijalne podloge za djelovanje protiv vlasti. ka Slo bo da na Stan ko vi}a i SNSD-a? . a ne interes BiH i neke maglovite. Ali. . ne mislim da je to bacanje para. Prematome. RTV doma. To je demokratijakojapostoji od Gr~kenaovamo.da su poga`ena na~ela parlamentarne demokratije? . Dodikova Vlada je u svom prvom mandatu formirala Slu`bu revizije i postavila ^eku na to mjesto. to nije dr`ava. [to se ti~e SNSD-a. Hrvatska i Srbija. pa ni SNSD-u. U BiH niko ne}e da u|e jer je nezavr{ena stvar. Bilo koji slu~aj koji }emo uzeti je ta~no takav. ve} ulaganje u budu}nost. jer praksa ide ispred revizije. [ta trebamo uraditi? Otjerati nekoga da bismo dokazali da nismo u vezi s njim? • Ali tu je izgradnja zgrade Vlade. prije svega da bi postigli neke grupne nacionalne stvari. obja{njava {ta zamjera politici Borisa Tadi}a i najavljuje nastavak SNSD-ove opstrukcije BiH Razgovarala: Gordana KATANA • S pribli`avanjemizbora sve su glasnije kritike opozicije i dijela nevladinogsektora na ra~unvladaju}e strukture. posljednje dvije godine naju`e rukovodstvo SNSD-a s predsjednikom stranke i premijerom Miloradom Dodikom na ~elu optu`uje se za neodgovorno tro{enje javnih sredstava. U namjeri da doprinesemo kulturi dijaloga. Kakva je sprega te kompanije i njenog vlasni- danas imaju 20. nego svjedo~i o podijeljenosti. propasti. {to zna~i da nije pu{teno da neko radi {ta ho}e. Srba nema u pola BiH. Vi ste prije nekoliko dana ocijenili da Srbija vodi neodgovornu politiku prema RS-u. nikakve ustavne promjene. ^avi}eva genijalna pri~a da neko preduze}estalnogradiputeve u RSu je smije{na. Kakokomentiratenavode da se vlast pretvorila u re`im. Na kraju krajeva. [to se ti~e revizorskih izvje{taja o nenamjenskom tro{enju sredstava. Srbi su nagu`eni mnogo puta i Srbi u BiH vi{e ni u malom mozgu nemaju ideju zajedni{tva. a ne interes slu`enja Sarajevu. 30 godina. no pa`ljiviji analiti~ari su skloni tezi da Dodik radi upravo ono {to Vasi} ka`e.S. jer je BiH zemlja raspada. ru{enje re`ima i to izgleda ovakolijepo. kazali ste da nemamo stotinu Strabaga. To nisu realne stvari. ne postojivlastkoja ima idealne ljude u svom aparatu. U narednih 10.da li ih prihvatate kao mrlju na obrazu vlasti? . popucati. jedan minorni lik insistira na terminu re`im. Dragan ^avi}. ali ovdje postoji potpun identitet Srba u BiH i to je RS. BiH je u geografskomsmislusamo na me|unarodnoj karti odrednica.Nikakvaveza ne postojiizme|u Integral in`enjeringa ili kako se ve} zove i SNSD-a.Zbog putovanja u inostranstvo ne vrijedipravitidr`avu. nije sve to za sud i za zatvor. to je jasno. Mi smo u svomprogramu1996. ja se ne bi hvatao u kolo sa Turskom. Ne mo`etejednustrankuoptu`iti da je stvorila re`im zato {to je dobila 50 posto glasova na izborima. • Ako ne}emo govoriti o RS-u. august 2010. Vladineslu`be. • BiH je u ovom momentu realnost i za njen suverenitet i cjelovitost zainteresirani su i na{i najbli`i susjedi. Me|unarodni aerodromi su prazni. Da li treba Obama da poma`e Pakistanu. nema ko i kuda da putuje.OSLOBO\ENJE petak. neko bi na osnovurevizorskih izvje{taja morao automatski preduzetiodgovaraju}emjere. sve je to praznapri~a. Ina~e ne}e. Pa i primjer Kosova to pokazuje. a ne mo`e da rije{i po`are. primjerjeikupovinaskupihposlovnih prostora za institucije RS-a u jeku ekonomske krize o ~emu je negativan i stav Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a. onda nam je sutra{njica ba{ mra~na. Nemogu}e je o~ekivati da svi budemo idealni. a ne interes unitarne BiH. jer ju je po~eo graditiTelekom. Kao da mi imamostotineStrabaga pa samojednomVladadajeposlove. entitetska. Sarajevska djeca Glavna politi~ka ideja i vodilja SNSD-a je svijest o ovda{njem politi~kom interesu Srba u BiH. da Hrvati trebaju da imaju svoj interes. zvu~i i podsje}a na vrijeme {estojanuarske diktature. Mi revizorsku slu`bu gledamo kao korektiv. pa su izgubili20 op{tina. `eli da od ^eke napravi vrhovnog istra`itelja i sudiju i kadiju. {to je jadne ljude dovelo u te`ak polo`aj. ne mo`e se revizorskiizvje{tajsmatratisudskoistra`nim papirom. Zna~i. da sam na njihovom mjestu. Bitno je da vlast rje{ava svoje probleme. I to je na{ odnos prema BiH. 20 godinane}ebitinikakvihputovanja. u svakom pogledu neku manjkavost vlasti. [to se ti~erevizorskihizvje{taja. ali SNSD ima jasnu funkciju da {titi interes RS-a i njegovogstanovni{tva. BiH su samo Bo{njaci. da je autokratska. I to je neodgovorna politikaprema RS-u. Tako da se nema {ta tu poja{njavati. Ja ne bih. To su ljudi koji ne znaju {ta je zajedni~ki `ivot. optu`ujete i bira~e. Dakle. kako je vrijeme prolazilo. Imamojednopreduze}e i ono je taj posao dobilo za vrijeme Vlade Mladena Ivani}a. ali ne mogupriznati da su bilo gdje i u bilo ~emu realni. Pri~a se o Dodikovoj te`nji i otcjepljenju i prisajedinjenu Beogradu: to je toliko smije{no da mo`e da slu`i samo za pla{enje sarajevske djece. Ja ne znamza{to po svakucijenupravitespreguizme|ujedne stranke i jednog preduze}a. a ne u interesu na{em kroz prizmu Beograda ili formulisanja na{ih interesa koji je okrenut ka Beogradu. bilo u manjim koli~inama. {est godina i kojanisumogla da shvatestvarnost. A to {to Bo{ko ^eko ka`e da nije uskla|eno ovo ili ono. Svakitakavpoku{aj pla}en je sa mnogo krvi. poku{avao u predizbornom periodu sa tom pri~om. uklju~uju}i i SNSD. Integral in`enjeringdobioje posao na izgradnji autoputa Banja Luka . svako }e oti}i na svoju stranu. Mo`ete li to pojasniti? . a Srbija i Hrvatska rje{avale svoje probleme. Dakle.

izjavio je Boji}. a ne neposrednim izborima glasa mimo stava NSRS. KAJMOVI] augusta u svom dopisu od 13. Lider PDP-a i delegat u DomunarodaPSBiHMladenIvani}saglasan je da delegati iz RS-a trebaju imati jedinstvenstav oko glasanja o zakonima na dr`avnomnivou.Odluke suda u Strasbourgu se moraju po{tivati. dalo je saglasnost na Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. objekata. apelacijski postupak. kazao je Novakovi}. mi prije izbora moramo donijeti zakon o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH. O. Istovremeno je zadu`enoMinistarstvo sigurnosti da. Isti trojac je ju~er pozdravio odluku Vi- . Dl. nego bira tre}inu delegata iz reda srpskog naroda i to na na~in da parlamentarne stranke srazmjerno broju glasova osvojenih na izborima iz svojih redova imenuju delegate koje samo potvr|uje NSRS.oni jo{ nemaju stav treba li glasanje srpskih delegata u Domu naroda PSBiH urediti zakonom. TERZI] U narednih deset dana bit }e pripremljena odluka o preuzimanju zaposlenih. Mislim da smo time ispunili preduslov da uspostavimo ovu direkciju koja }e omogu}iti efikasniju koordinaciju policijskih struktura u BiH. Sporazum predvi|a ja~anje saradnje BiH i Srbije u o~uvanjujavnesigurnosti i javnog mira te u spre~avanju i rasvjetljavanju krivi~nih djela. KATANA ovom pitanju. zastupnik Demokratske partije u Predstavni~kom domu PSBiH. saradnji i uputit }e ga Predsjedni{tvu BiH u daljnju proceduru. godine DOGA\AJI Vlada RS-a tra`i hitno dono{enje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH 6 Napad na parlamentarnu demokratiju Iako aktuelna Dodikova vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. Ivani} insistira da u tom slu~aju o svakom od tih zakona treba da stav zauzme NSRS. ^injenica da predstavnici politi~kih stranaka uop{te prihvataju da ih bilo ko disciplinira u na~inu odlu~ivanja. svoj stav trebao bi zauzeti o va`nim zakonima. A ko to pla}a "Ovakavzakonzna~io bi dezavuisanje Doma naroda. august 2010. a vjerujem time i bolju borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala. jer je on jedan najobi~niji folirant". Iako aktuelna vlast ima dovoljan broj poslanika kako bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo u Narodnoj skup{tini RS-a. Ko se folira Iako bi usvajanje zakona o delegaciji RS-a u Domu naroda PSBiH bio ozbiljanudar na temeljedemokratije. a ne njegovi odbori". nego da bi za delegate u Domu naroda bilo obavezuju}e i mi{ljenje nadle`nog odbora vnihbudeimaodr`avniParlament kako bi se poslanici mogli izjasniti o svakom zakonu o kojem se izja{njava Dom naroda. opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici. . U toku je. u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela. "Ono {to bi bilo dobro jeste da predsjednik RS-a bude taj koji }e u konsultacijama sa liderima politi~kihstranakakreiratistavpredstavnika RS-a u zajedni~kim institucijama BiH". komentar je predsjednika NS-a.OSLOBO\ENJE petak. NSRS-a. rekao je Dodik. kakav je Zaklon o popisu stanovni{tva u BiH. ali ni na kojina~in ona ne mo`e obavezivati predstavnike politi~kih stranaka da glasaju na na~in na koji to tra`i parlamentarna ve}ina na nivou RS-a". ali pod uslovom da im na~in kako }e glasati odre|uje NSRS. augusta pozvali su i upozorili visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko. Shodno tome. Stoga je za njega dono{enje ovakvog zakona apsolutno neprihvatljivo. sredstava za rad. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da }e Vlada jo{ tokom ovog mjeseca u parlamentarnuproceduruuputitizakon o delegaciji RS-a u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. osnovni je razlog za{to se Dodiku `uri da prije jeseni ovaj zakon bude usvojen u RS-u. a PDP ka`e da ga je spreman prihvatiti. a ko manjina u RS-u. Mislim da }e to biti jedna od kapitalnih politi~kih stvari koju }emo donijeti. slu`benih akata. naveo je ju~er visoki predstavnik za BiH. smatra Novakovi}.Pravilnik je usvojen uz neke male korekcije. komentari{e se u banjalu~kim politi~kim krugovima. materijalnofinansijskih i drugih obaveza izme|u ovih institucija. SIPA-om i Ministarstvom finansija i trezora BiH. Kada je u pitanju SDS. izjavio je Dodik u srijedu u Banjoj Luci. Mom~ilo Novakovi}. u PDP-u za sada nemaju odgovor. rezultat je toga{to oni koji kreiraju zakone i sami ih ne poznaju dovoljno. {ef EUPM-a u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Iarochevitch. NSRS ne {alje u Dom naroda delegaciju. pa ni ustavno upori{te za njegovo dono{enje. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih. jer nemogu}e je da onaj ko je tamo delegiran od Parlamenta RS-a. predsjednika Na{e stranke. Ipak. taj zakon mora propisati jasne obaveze delegacije i na~in na koji }e oni tamo zastupati interese RS-a". opreme.Finci. Vije}e ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u Vlade Republike Srbije i BiH o policijskoj Ahmetovi}: Korak ka ukidanju viza Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je izjavio ju~er kako se nada da }e na{a zemlja dobiti pozitivnu ocjenu od Evropske unije i da }e liberalizacija viznog re`ima uslijediti prije nove godine. terorizma i drugih sigurnosnih izazova. Nakon dvosedmi~nih odmora odr`ana sjednica Vije}a ministara Usvojen pravilnik policijskih tijela BiH je}a ministara BiH. na prijedlog Ministarstva sigurnosti. A. "Otuda i Dodik ide s prijedlogom za dono{enje jednog ovakvog zakona. istakao je Novakovi}. to je tek novi trik Milorada Dodika. "Meni ne pada na pamet da slu{am{ta Dodikizjavljuje. slu`benih akata. NSRS. "Imaju}i u vidu da Parlament RS-a bira delegaciju srpskog naroda u Domu naroda PSBiH. . to bi zna~ilo da bi NSRS uz svojeredovne aktivnosti trebao da ima i jo{ onolikoposebnihsjednicakolikoredo- Obesmi{ljavanje institucije Doma naroda BiH ^emu `urba Pojasnio je da zakon ne bi podrazumijevao da se za svako pitanje koje }e se razmatrati u dr`avnom Parlamentu saziva posebna sjednica NSRS-a. S tim u vezi. uz prihva}ene sugestije koje su date na sjednici. Prema njegovim rije~ima. Predsjednik kluba SDS-a u NSRS-u Borislav Boji} isti~e da svaka stranka ima svoj politi~ki program i da se na osnovu njega poslanici i delegati opredjeljuju kako glasati. kazao je Ahmetovi}. dakle. Postane li nakon oktobarskih izbora Na{a stranka parlamentarna stranka u RS-u. a zakon o delegatima RS-a u DomunarodaPSBiH budeusvojen. poja{njava da je izbor delegata za Dom naroda PSBiH regulisan ~lanom IV Ustava BiH i naknado preciziran Izbornim zakonom BiH. Na dono{enje Pravilnika do 31. koliko znam. Upravo odluka delegata iz reda PDP-a i DP-a u Domu naroda PSBiH da odbiju podr`ati Zakon o popisu stanovni{tva u BiH kako su to u~inilidelegatiSNSD-a. Vije}e ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu \oki} protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvr{i svoje obaveze. naro~ito u oblasti organiziranog kriminala. Dr`avna Vlada usvojila je informaciju o onemogu}avanju adekvatnog zastupanja Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudskaprava u predmetu\oki} protiv BiH od tijela Vlade FBiH. isto va`i kako za ovaj tako i slu~aj Sejdi} . terorizma i korupcije. Bez obzira ko bude u vlasti i ko bude ve}ina. Dono{enje Pravilnika jedan je od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viznog re`ima za gra|ane BiH. bi}ezanimljivovidjeti kakav }e Baji}ev stav tada biti o G. instituta dvodomnog parlamentarizma i doveo u pitanje na~ela parlamentarne demokratije". Vije}e ministara BiH: Ministri se nakon odmora vratili poslu Foto: A. "NSRS trebala bi na osnovu {iroke rasprave utvrditi politiku vezano za zakonodavstvo na dr`avnomnivou. 20. Ko bi i iz kojih sredstava to platio i zna~i li to jo{ jednozadiranjeentiteta u nadle`nosti dr`ave. predstavnici pojedinih politi~kih stranaka upozoravaju da Vlada nema zakonsko. ali postupci prema kona~nim odlukama suda moraju biti oni koji }e se provoditi. prema Novakovi}evimrije~ima. za Bojana Baji}a.

izme|u os ta log. On je podsjetio da je obaveza Ministarstva sigurnosti BiH da preko Interpola prati situaciju i informira nadle`ne institucije o slu~aju Vlahovi}. Zbog toga nisam mogao obaviti potpunu analizu. Danas }e na klupu za svjedoke sjesti istra`itelj Ha{kog tu`ila{tva Tomasz Blaszczyk. podsje}aju}i na to da je vrijeme godi{njih odmora i da nije bilo uvijek lako u~initi sve {to se od na{e dr`ave tra`ilo: "Ovdje se radi o povezivanju nekoliko institucija: ministarstva pravde i sigurnosti. dje~ijem igrali{tu na Alipa{inom Polju i u redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a Stru~njak za minobaca~e u vojsci Velike Britanije Richard Higgs ju~er je zavr{io svjedo~enje pred Ha{kim tribunalom u procesu protiv prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a. Povodom ovog praznika veliki broj Sarajlija ju~e se okupio u dvori{tu pravoslavne crkve u Novom Sarajevu. svake godine na 19. Prekr{en datum "Utoliko prije smo svi bili vi{e neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. Prema ranijim oficijelnim najavama. ^ak je izri~ito bi lo re~eno. tvrdi i to da sudija nije znao (?) za utana~eni dogovor na dr`avnom ni vou o Vla ho vi}evom izru~enju. vrlo je va`an faktor za razumijevanje pro{losti kako bi se sve zajednice i dr`ava mogle dalje razvijati i zajedno kretati naprijed na miran i progresivan na~in. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 7 [ta je pozadina odga|anja izru~enja Veselina Vlahovi}a Batko u [paniji osu|en VIJESTI na ~etiri godine! Svi smo bili neprijatno iznena|eni jer su [panci insistirali na tome da mi svoje proceduralne radnje okon~amo {to prije kako bi izru~enje bilo do konca osmog mjeseca. izru~enje }e samo privremeno odgoditi. dodaju}i da je situacija koje podi`u adrenalin. no. Karad`i} je za Higgsa ju~er ustvrdio da se prilikom izrada analiza o minobaca~kim napadima u Sarajevu koristio izvje{tajima koje prethodno ni je pro vje ra vao. Karad`i} ga je potom pitao je li taj gumeni materijal postavljen kako bi se sa~uvali krateri. u srijedu. is ti~e izvor. da }e biti ispo{tovani zakoni [panije i da }e Vlahovi} biti isporu~en BiH. i kada smo sve okon~ali. Demonstracija sile u Sturbi Poglavar IZ-a u BiH Mustafa Ceri} zatra`io je od visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovla{tenja i omogu}i muslimanima u d`ematu Sturba. ka`e Grube{i}. pitao je Karad`i} svjedoka koji je rekao da je do{ao vidjeti okolne zgrade i kratere minobaca~kih projektila na igrali{tu. juna 1993. javnosti primljena s dubokim razo~arenjem. kako iz Sarajeva. daleko od u{iju i o~iju javnosti. kako se zvani~no tvrdi. u tajnosti. nije nikako jasno da li su postupci pred sudom okon~ani ili nisu. Su|enje u Haagu Karad`i}: Muslimani su ga|ali svoje civile le na fu dbal skom tur ni ru ba~ene dvije minobaca~ke granate. nego }e se obaviti. . i po Grube{i}evom svjedo~enju. iznose}i neke nepoznate detalje u vezi sa vije{}u iz [panije koja je u bh. zaustavljen postupak izru~enja u BiH osumnji~enog ratnog zlo~inca Veselina Vlahovi}a Batka. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. iz dokumentacije koju je on iimao prilike vidjeti. koliko mu je Sud dozvolio za pregled dokumenata Ratka Mladi}a prona|enih u stanu njegove suJ." . "Mi sada ~ekamo da nadle`ni bh. kako je i ina~e praksa u svijetu. a za koja su pokrenuta dva sudska postup ka. No. E. ali je u ranim popodnevnim satima u srijedu stigla {okantna informacija. koji se dogodio 1. U ovom momentu ne mogu re}i kada je to. Komandant EUFOR-a je tom pri li kom re kao: "U~enje lekcija iz historije. ina~e. nakon ~ega }e proces protiv Karad`i}a biti obustavljen na dvije sedmice. koju je dvadesetak povratnika Bo{njaka poku{alo adaptirati za svoje vjerske potrebe tokom ovogodi{njeg mjeseca posta ramazana. pruge. da adaptiraju doniranu ku}u za vjerske potrebe. "S obzirom na kratko}u vremena.Krateri su bili ispunjeni materijalom koji je li~io na gumu. po ~emu ste se ravnali. to izru ~enje najvjerovatnije ne}e biti najavljeno kao {to se sada desilo. O. organi do|u do svih relevantnih ~injenica kako bi se prestalo naga|ati". Interpola. kojem. tako i iz njegove {ire okoline.doga|aj na gori Tavor kada je Isus Hristos pokazao dio svoje Bo`anske slave. Higgs je analizirao izvje{taje o masakrima na Markalama. me|utim. u ovom procesu bilo i ranije. u ranim jutarnjim satima. Tada je Hristos. kao i da formira tim koji }e biti u pratnji kada se desi njegova ekstradicija. . KAMENICA Stalno neki nesporazumi sa izru~enjem ratnog zlo~inca sa Grbavice Pratimo Vlahovi}a Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} je potvrdio ju~er da je obustavljena ekstradicija Veselina Vlahovi}a iz [panije u BiH. ponavljaju}i dan ranije izre~enu nadu da je posrijedi gre{ka. koji je tokom opsade Sarajeva predstavljao logisti~ku `ilu kucavicu za gra|ane Sarajeva. Higgs je mjesto tog masakra posjetio godinama nakon {to se on dogodio. ve} i ranije pojavljivao problem oko to ga da li Vla ho vi}a izru~iti bez odle`ane kazne. u op}ini Livno. ka`e portparol Tu`iteljstva BiH Boris Grube{i} Odluka suca lokalnog suda u {panskoj provinciji Alicante. Izvor. jula Da li je to mogu}e. poja{njava Grube{i}. izvor Oslobo|enja navodi da je kazna izre~ena. . august 2010. to kom ju~era{njeg ro~i{ta govorilo i o masakru. vrlo upu}en u cijeli doga|aj. do{la je depe{a". Ina~e. "Mi smo prvo imali informaciju da Vlahovi} ne}e biti isporu~en sve dok ne odle`i kaznu za kriminalna djela izvr{ena u [paniji. jula. 20. Mislim da je to zato da bi ljudi znali gdje su granate pale. kako bi proslavio Sveto preobra`enje.. nema govora da bude druga~ije". . misli Grube{i}. avgust u ovoj crkvi okupi se veliki broj gra|ana pravoslavne vjeroispovijesti. Vodi~i tokom obilaska tunela bili su ~lanovi porodice Kolar. SIPA. i to od 4 godine. generalni direktor austrijske Generalne direkcije III za obezbje|enje sredstava general-pukovnik Freyo Apfalter i visoki predstavnik austrijskog kontingenta EUFOR-a pukovnik Lattacher posjetili su ju~er Tunel `ivota. po kojem ovaj vjerski objekat i nosi ime. Dl. po zahtjevu ICTY-ja. portparol Tu`iteljstva BiH. kazao je Ahmetovi}.Ne znam koji je razlog tomu bio. prvi put pred odabranim u~enicima Petrom. kada je me|u civi- Zvani~nici EUFOR-a u Tunelu `ivota Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair. Tu`iteljstva. Pomenuti sudija je. kako ka`e jevan|eljsko predanje. Karad`i} je potom pitao je li on bez provjere prihvatio informacije istra`itelja o mjerama kratera. ne mogu vjerovati da jesu". Ta ko se. jer u njima nije bilo ni{ta {to je izgledalo kao neta~no. optimisti~no potvr|uje da je u pitanju administrativni propust "koji }e se uskoro rije{iti Vlahovi}evim izru~enjem". eto. te na dje~jem igrali{tu na Alipa{inom Polju i redu za vodu na Dobrinji i zaklju~io da su u sva ~etiri slu~aja granate ispaljene sa polo`aja Vojske RS-a. prema ovom na{em izvoru. govori Boris Grube{i}. presudu donio 19. kojom je. Oni su istakli taj rok i sve vrijeme se na njemu insistiralo". Ceri} smatra da vlast u Livnu demonstrira silu nad neza{ti}enim muslimanima u Sturbi.petak. saop{teno je iz Mine. Vlahovi} je ~arterletom trebao da bude isporu~en BiH 25. na {ta je Higgs odgovorio da nije imao razloga sumnjati u informacije o kraterima do kojih su do{li istra`ni timovi. utoliko prije {to se. obja{njava Grube{i}. I izvor Oslobo|enja. tvrdi pouzdani izvor Oslobo|enja. Ceri} je podsjetio da je op}inska vlast Livna u Sturbi uz jaku podr{ku policijskih snaga sru{ila doniranu zgradu (vakuf). koje se temelje na ~injenicama i uklju~uju gledi{ta svih strana. Preobra`enje Gospodnje Pravoslavni vjernici u BiH i diljem svijeta ju~er su proslavili praznik Preobra`enje Gospodnje . Jakovom i Jovanom pokazao svoju Bo`ansku prirodu preporu~iv{i im da ~uvaju preobra`enjsku tajnu do Vaskresenja i ne klonu duhom u danima njegovog stradanja. augusta. Presuda donijeta 19. F.[to ste zatekli tamo na licu mjesta.Nadam se da }e se ova situacija brzo rasvijetliti. ispri~ao je Higgs.

a to Borjana Kri{to svakako ima. pak. Na ime. jednom od radnika uprave radnici u {trajku nisu dozvolili da u|e u zgradu te su jedni druge ~astili te{kim rije~ima. pritom naglasiv{i kako se radi o slu`benome stavu stranke o potpori koju je Kosor Odmak od Sanadera Tako|er. zaklju~io je Peri}. Mi. @ene i mu{karci . op}inska administracija. Hrvatska je obvezna pomagati Hrvate izvan Hrvatske na sasvim druga~iji. Tako|er.Nema razlike izme|u mu{karaca i `ena. mr`nje i netolerancije". U tom smislu. gra|ani su crvenom bojom prefarbali kukaste kri`eve. To je. nema vremena za uklanjanje simbola iz vremena zla. predsjednik [trajka~kog odbora. Nova ekonomska politika. pre oku pi ra na slav ljem ulaska u Evropu i u Guinnessovu knjigu rekorda. sim bo li~no. Ovaj je sindikat protiv {trajka. na sve~anosti povodom obilje`avanja 20 godina postojanja HDZ-a BiH. . septembra Koalicija Preokret: GDSBiH i NEPBiH zvani~no }e po~eti kampanju pod sloganom Ja BiH preokret. Me|u kandidatima koalicije za predstoje}e izbore je. 50 posto visokoobrazovanih. te nazive fa{isti~kih organizacija poput srbijanskog Obraza. koji su ina~e osnovali svoj sindikat i {trajka~ki odbor. misli hrvatska premijerka Kosor je dobrodo{la. i Sloboda gra|anima. D. Oni trebaju institucionalno. dakle. Njihova pomo} ne treba biti prema strana~koj ko{ulji jer na taj na~in se Hrvatima u BiH ne}e dogoditi ni{ta dobro. septembra. poru~ila je Kosor. Kosor ima pravo u~initi to {to je u~inila. na`alost. A. No. te je pozvala Dragana ^ovi}a da radi na okupljanju hrvatskih politi~kih predstavnika u BiH. ra zlog na {eg {traj ka". Obrazovanje i nauka za posao i razvoj. Procjena javnosti . obja{njava Ga~anin. obja{njavaju je su sindikalci vodili s menad`mentom nisu zadovoljili radnike u {trajku koje predvodi Osman Ga~anin. D. volje i znanja. Belma Arnautovi}. kazala je i kako o dobroj suradnji dviju stranaka svjedo~i i sporazum o strate{kom partnerstvu koji je nedavno potpisan. Tako|er. problem je radnika Hidrogradnje da imaju jo{ jedan sindikat u tehni~kom mandatu kojeg vodi Fuad Lagumd`ija. Socijalna prava i zdravlje. blokiralo zgradu ovog preduze}a. B. ni{ta od toga. ~lan Predsjedni{tva HSP-a BiH. Podsje}amo. Kosor je kazala kako je govorila samo o sporazumu s HDZ-om BiH. institucionalan na~in. kako je saop{teno.Pravedna dr`ava. ona nam odma`e stavljaju}i se na stranu samo jedne politi~ke opcije. Prefarbani fa{isti~ki grafiti Gru pa Tu zla ka oku plje na oko Op}inskog odbora Na{e stranke ju~er je u Tuzli prefarbala fa{isti~ke grafite i poruke primije}ene prije nekoliko dana na ulazu u stambenu zgradu koja se nalazi preko puta Narodnog pozori{ta. negoizme|upoliti~ara koji mogu i znaju te onih koji ne mogu i ne znaju. misle da grupa radnika pravi paralelni sindikat i tako opstruira mogu}a rje{enja. Novi ustav . kazao je kako bi najvi{e volio da Ko sor pres ta ne po ma ga ti Hrvatima u BiH. . portparol koalicije Preokret saop{tila je kako }e se kandidati koalicije predstaviti u jednomjese~noj kampanji programa Jedna BiH politika za sedam preokreta. hrabrost. ali treba paziti je li dru{tvo u koje je do{la . J. hrvatska je premijerka HDZBiH nazvala sestrinskom strankom. o~ekujem kako }e HDZBiH ostati sto`erna politi~ka stranka koja okuplja hrvatski narod u BiH. kazali su aktivisti okupljeni oko Na{e stranke. kazala je Kosor. toplih obroka i karata za gradski prevoz zaklju~no s junom ove godine.Obje stranke }e se kroz osna`enu me|usobnu suradnju zauzimati za afirmaciju BiH kao cjelovite dr`ave s u~inkovitim dr`avnim institucijama i jasnom euroatlantskom perspektivom. nakon poravnanja plata. dodaju}i da }e ista grupa ~lanova i simpatizera ove stranke u narednom periodu prefarbati i ostale uvredljive grafite vidljive u Tuzli. budu}i se posao u politici. razlog na{eg {trajka. dakle. TORCHE Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. Kosor je kazala kako daje svoju podr{ku kandidaturi Kri{tine jer ona posjeduje "snagu. Na pitanje novinara ho}e li potpisati sli~an sporazum i s HDZ-om 1990. 20. august 2010. zivati oko ideje zajedni{tva. ka`u u HDZ-u 1990 Hrvat ska pre mi jer ka Ja dranka Kosor dala je nedvosmislenu podr{ku pred listopadske izbore HDZ-u BiH i nji ho voj kan di dat ki nji za hrvatskoga ~lana Predsjedni{tva BiH Borjani Kri{to. A. Vjerojatno je to i pokazivanje odmaka od politike Ive Sanadera. .dobro. "Neshvatljivo je da u jednoj od radnih jedinica radnici imaju redovne pla}e. koja je u srijedu nave~er odr`ana u Mostaru. Ipak. nego upravo suprotno. GUDELJ [trajk radnika Hidrogradnje Preokret po~inje 4. Kratkotrajna blokada Devetog dana {trajka oko 200 radnika sarajevske Hidrogradnje ju~er je. dodao je kako je nedopustivo da premijerka jedne dr`ave pravi razliku me|u njenim sunarodnjacima u susjednoj dr`avi. a to }e procijeniti javnost na{e zemlje. koji je i stvorio HDZ 1990. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Jadranka Kosor dala podr{ku Borjani Kri{to Sve~arski poklon premijerke predsjednici Snaga. Drugi zahtjev je da. [e. To je. Iz HDZ-a 1990 pak po ru~uju kako je Kosor uvijek dobrodo{la u BiH. Ono {to dio radnika Hidro- zgrade uprave gradnje u {trajku.Na ovaj na~in nam ne poma`e. ali i kako treba paziti s kim se dru`i. pet mi nu ta poslije 12 sati. od mene sti`e potpora `eni koja ima snage i hrabrosti. navodi se u sporazumu. volju i znanje''. pomo}i Hrvatima u BiH. u tom se sporazumu navodi kako }e se stranke zalagati za promicanje demokratskih i europskih vrijednosti te kako se radi o dvije sestrinske stranke u okviru Europske pu~ke stranke. u kojoj }e u potpunosti biti osigurana prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. Naime. Smatram kako bi politi~arima iz Hrvatske bilo pametnije da se ne petljaju previ{e u politiku unutar BiH te da prepuste doma}im politi~arima da se bore za svojusudbinu. od ~ega je oko 40 posto `ena.8 DOGA\AJI petak. oko 40 posto mla|ih od 30 godina. odnosno BiH. tra`i jeste isplata zaostalih plata.Hrvatska premijerka je apsolutno uvijek dobrodo{la me|u Hrvate u BiH. na Vrelu Bosne na Ilid`i predstavljanjem Jedne BiH politike za sedam preokreta. s na~elnikom Jasminom Imamovi}em na ~elu.Mislim kako hrvatski Ustav nije na taj na~in definirao stvari. jo{ percipira kao isklju~ivo mu{ki posao i mnogi smatraju da tu `ene nemaju {to tra`iti. pru`ila HDZ-u BiH i Borjani Kri{to pred nadolaze}e izbore. rekao je Peri}. glasnogovornik HDZ-a 1990. Kultura i razli~itosti. . volja i znanje na strani ^ovi}eve kandidatkinje. Naime. od sedam do deset sati. hrabrost. a istovremeno se drugim radnicima Hidrogradnje duguje osam ili devet pla}a. Naime. u subotu 4. izjavio je Veso Vegar. Evropski i svjetski partner.Nakon 20 godina rada. Za sada. zapo~ne istovremena isplata svim radnicima. nestrana~ki. Pitanje je samo je li do{la u dobro dru{tvo. . Josip Peri}. @elim da ususret op}im izborima HDZBiH bude ta snaga koja }e okupljati i poveSestrinski odnosi dvije stranke: Kosor i Kri{to Most BiH i Hrvatske Vlada RH izvijestila je na ju~era{njoj sjednici kako su se stru~ni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vi{e puta sastali u vezi s izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja na cestovnom koridoru 5c te je predlo`ila izgra dnju tog mos ta ko ji }e dvi je dr`ave zajedni~ki financirati u jednakom omjeru. Rezultati razgovora ko- Ju~er se desio i manji incident Foto: D. dakle. "Pretpostavlja mo da. J. a istovremeno se drugim radnicima Hi dro gra dnje du gu je osam ili devet pla}a. pri ~emu se desio i manji incident.

[tovi{e. mostarska podru`nica nije poslu{ala Franju Tu|mana. ali i na BiH i nitko nam ne mo`ere}i da BiH nijezemlja za hrvatski narod". krovna hrvatska stranka trenuta~no broji 24. nakon slu~aja Gani}uglavnom ne ide s Marindvora. i dalje cure iz Bosne . No. kolovoza 1990. dobrim dijelom. Ali.000: ukupno. nije jedini sa zatvorskim iskustvom. re~enom u Mostaru se sredinom tjedna pljeskalo i Tu|manu i Jelavi}u. ako ljudi vjeruju u ono {to rade. na pljesak ih je. vrlo veseo ro|endan zato predsjednik jeste bio iz Hrvatske . predvo|ena predsjednicima Bo`om Ljubi}em i Mladenom Ivani}em sastala su se ju~e u Livnu u sklopu posjeta Hercegbosanskoj `upaniji. koju ~ine PDP. smatra da su on i njegovi saradnici napravili jedan sistem koji je odr`iv i koji se pokazao efikasnim. tom se prigodom razgovaralo o stanju u toj `upaniji. Samo nekolikotrenutakapotom.Sarajeva posebice. Usprkos.petak. Ima{ pla}u. koji je smje{ten u Tuzli. Doktor Emir Kabil. august 2010. da je zadovoljan ~injenicom {to je broj Hrvata {to sada `ive u Bosni i u Hercegovini izbalansiran: po 200 tisu}a. S Bo{njacima. dakle. pak. HDZ-a Bo`u Ljubi}a. Naime. Jasno.od 2005. Uz opasku. mogu napraviti iskorak. a da nije tko zna bili sada s Kordi}em u nekom be~kom pr`unu igrao {ah. K. "Nadam se da }emo imati podr{ku i da }e ljudi sa ovih prostora izabrati one koji }e omogu}iti da se ~uje glas Srba iz Sarajeva".000 ~lanova. slu~aj Jelavi} je trenuta~no mo`da i najzanimljiviji. ponovo u modi u HDZ-u. "Puno je bilo skepti~nih ljudi kada je u pitanju Centar za srce.suprotno od onoga{to je ranih devedesetih poru~ivano iz sto`era s Pantov~aka. ali i politi~ki status danas tragi~ni. crkveni. u protekle dvije godine je obavljeno oko 1. Centar za srce }e natjerati druge da rade po nekim novim principima i ono {to je najva`nije. nikako da uglavi sastanak sa Sulejmanom Tihi}em. odnosno da sarajevski Srbi ne bi imali svoj glas u federalnim institucijama. dvije stranke }e biti dio vladaju}e koalicije od `upanijske preko entiteta do dr`avne razine i postoji potreba i mogu}nosti za suradnju na mnogim projektima u interesu dvije stranke i dva naroda. DP i SDS. samo{to je izgovorio pokojnikovo ime. a bosanskohercegova~ki istaknuti dru{tvenopoliti~ki radnik.300 operacija U Centru za srce BiH.. prema njihovim o~ekivanjima. Ovo je ju~er saop{teno na pres-konferenciji koja je odr`ana povo dom dvo go di{ nji ce us pje{nog rada Centra za srce. ponovo u modi u HDZ-u. a u Hercegovini 180. prema podacima CIA. budu}i je aktualni HDZov lider impresioniran brojkama. {to garantirakako}e na op}im izborima u listopadu dobiti 130. mo`da vi{e od svega govori o tomu za{to su Hrvati danas tu gdje jesu. tomu. Perinovi}.300 operacija. dodaje Kabil. jasno je za{to Tu|manu. pa . bosanski Hrvati. a smatra se vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije u RSu. Naime. 20. [to je. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. Dvije stranke posebno dijele ciljeve normalizacije stanja u BiH i pribli`avanja BiH EU.. ^ovi} je zadivljen dometima stranke koju vodi gdjekad i iz zatvora . kazao je Kabil. u me|uvremenu potpuno zaboravljeni. VIJESTI Dobro. @elim da poru~im. a u njegovim prostorijama se dnevno nalazi izme|u 35 i 40 pacijenata. a preko nje i u Skup{tini FBiH. ve} dogovorio. naime. ina~e. kojim je propisano da je takva imovina vlasni{tvo RS-a. jedan vrlo. Vjerujem. u rezervnoj(vojnu) mirovinu. da svaki pacijent koji ima bilo kakvu sr~anu bol mo`e do}i u ovaj centar bez ikakve uputnice i bi}e tretiran".kada. op}enito. Dobro. hrvatsko brojno stanje. Mi smo te barijere svojim kvalitetom i svojim radom uspjeli da savladamo. privu}i dovoljan broj glasa~a u tom gradu i obezbijediti prisustvo Srba u kantonalnoj.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini?! I sve to dok je samo nekoliko metara od njih u prvomredusjedio hrvatski umirovljenik. . dakako. Ali. 18. ^ovi} je navijestio kako }e do kraja idu}ega tjednaimatisastanke i s bo{nja~kimliderima.iz Podprologa nadomak Vrgorca. sto`ernik je.~ak! . Bilo je rije~i o mogu}noj suradnji dvije stranke. kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala biv{a SRBiH. napravila je srpsku listu za Sarajevo koja }e.000. Niko Lozan~i} koji je godinama primaozna~ajneiznose u objesvojedomovine. Hercegovci su kazali povijesno Ne. hrvatska premijerka Jadranka Kosor. tada{nji je strana~kipredsjednik Davor Perinovi} kazao kako stranka ima 250 tisu}a ~lanova u oko 60 organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak. dodu{e vi{e onih na nov~anicama. uzgred budi re~eno ^ovi} i nije bio ~lan stranke opasnih namjera. me|utim. Ne treba sumnjati kako }e se ^ovi} s Radon~i}em lako dogovoriti o zajedni~koj boljoj budu}nosti. Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu me|unarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala BiH. Pulji}. u na{oj zemlji `ivi oko 400 tisu}a Hrvata. vidjeli smo pro{le godine. i nekada{njem predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH omogu}ilo da utekne od na{ega pravosu|a. Ali. Poglavar je. {to je u Mostar dovela i nekoliko ministara. ako tim ima viziju. Upis prava vlasni{tva u korist RS-a vr{i se na osnovu odluke nadle`nog organa za imovinsko-pravne poslove ili odluke suda kao pravnog osnova za upis prava vlasni{tva. Ali. me|utim dobro uvijek pozivati na brojeve. na osniva~koj skup{tini u sarajevskoj Skenderiji. Da nazo~ni ne bi zaboravili. Vrhovnik je. me|utim. pak. u izbornom procesu. Na sarajevskom skupu. Jo{ smo tu?! No. susret s Harisom Silajd`i}em i Fahrudinom Radon~i}em je. S. nije spominjano brojno stanje Hrvata. Po prvi put u slu~aju toga nekada{njegakapetana JNA. nakon {to je Ivo Sanader utekao u Ameriku. Mate Boban je pokojni. Stjepan Kljui}. Ante Jelavi} je u bjekstvu. o tomu ^ovi} nije govorio na mostarskom ro|endanu. I prvi i posljednji put se dogodilo da se o strana~kom{efu nije odlu~ilo u Hrvatskoj. Dragan ^ovi} prekju~er je na mostarskoj proslavi 20. kako premijerka. Sve osim.000.. dodao je Ivani}. Uostalom. ponosa na Hrvatsku. koji }e biti prvi i posljednji toga zna~aja na kojemu je predsjedao. 760. jasno je za{to je Jadranka Kosor pljeskala Tu|manu. nisu navikli na neke nove vjetrove i neke nove mogu}nosti. kazao: "Ponosni smo na Hrvatsku. naime. No. koje pripadaju obitelji Europskoj pu~koj stranci. ne gadi davno potvr|eno strate{ko partnerstvo ^ovi}&Dodik. HDZBiH nije imao sre}u s predsjednicima: Kordi} u zatvoru. vrlo veseo ro|endan. tvrdi. prije dvadeset godina. pa . s kojima su suglasni i oni. Status dr`avne imovine u RS-u Vlada RS-a utvrdila je na ju~era{njoj sjednici prijedlog zakona o statusu dr`avneimovinekoja se nalazi na teritorijiRSa i pod zabranom je raspolaganja. federalnog fonda. Dario Kordi} je na dugogodi{njoj robiji. ro|endana Hrvatske demokratske zajednice BiH obznanio kako ta. Makar kada je o bosanskim Hrvatima rije~. a u rodnoj pla}u. On dodaje da Centar za srce ima korektnu saradnju sa svim klini~kim centrima u na{oj zemlji. Nije se. problem predstavlja administracija. zanimljivo bi bilo ~uti {to }e ^ovi}u o tome kazati Silajd`i}. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990.i hrvatski ministar financija Ivan [uker mogu pozdravljati kapetana Antu koji je godinama mutio s pustim markama {to ih je Hrvatska slala kao pomo} Bosni i naro~ito Hercegovini Josip VRI^KO Srpska lista za Sarajevo Koalicija Zajedno za Srpsku. Jelavi} Ljubi} i Ivani} se sastali u Livnu Izaslanstva HDZ-a 1990 i PDP-a. Dokazani poznavatelj brojki.~ak! . Danas. Vrhovnik je. veli. koji su tako|er pljeskali. hrvatskog stanovni{tva u Bosni bilo blizu 580. ili. ^elniku SBBa se. Dvije godine rada Centra za srce u Tuzli Obavljeno oko 1. popis njegovih prethodnika. otvori}e mogu}nost da pacijent bude u centru svih zbivanja". . to su etablirani principi kantonalnih fondova. treba podsjetiti kako je po popisu iz 1991.. "Naime. Sve u svemu. U prili~no eufori~nom raspolo`enju neki su govornici radije mahali hrvatskim stijegom na Romaniji. podsjetio ^ovi} osobno. Mi smo pokazali da ako ~ovjek ima viziju. godine OSLOBO\ENJE DOGA\AJI 9 HDZBiH: 20 godina poslije Sarajeva Jedan vrlo. a posebno u postizbornom razdoblju. sa svojim bojovnikom Tutom odbojku na kakvu igrali{tu zatvorenog tipa. {to bi kazao kardinal Povijesno Ne Zapravo. ali i u cijeloj BiH. direktor Centra. preko `ivog Dodika?! Ovjeravaju}i jo{ jedanputpartnerstvo s hrvatskomsestrinskom strankom. Slijedom ~ega bi se moglo kazati kako film "Jo{ smo tu" {to je promoviran u srijedu u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu u stanovitoj mjeri navje{}uje posljednje odbrojavanje. evo ti i mirovina A pljeskala je i visoka go{}a.000 glasova. me|utim. `elio za predsjednika bh. a tako|er se smatra vlasni{tvom ili posjedom bilo kojeg nivoa vlasti ili javne organizacije ili organa u RS-u. I zbog ~ega su. Jednostavno. Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je da je ova koalicija svjesna ~injenice da razjedinjeni u Sarajevu ne bi ni{ta postigli. obi~no pouzdani. kako premijerka.

Islamska zajednica ne dijeli ni sa kim d`amije niti ih je kome prepustila. I porodica je meta. Ja ih puno ne poznajem no znam da ih zovuvehabijama. drugi dio". reisu-l-ulemaMustafa ef. "Ulju|eni" komentator Josip Vri~ko pi{u}i o napadu na dom reisu-luleme. dva komentara. 9. ja~anju i me|unarodnoj emancipaciji Bosne i Hercegovine. "Strah u Ulici Hazima [abanovi}a". ZijaDizdarevi}. [piri} smatra da bi odluka Generalne skup{tine OUN-a. poredbrojnihdrugih podru~ja. Bazdulju smeta uspostavljanje paralele izme|u talibanizma i agresivnog ateizma. Oslobo|enje. EU i NATO i onih {to su protiv tih temeljnih pozicija. 20. ustvari. morbidnokonstatira"suprugneustra{ive gospo|e Azre". pa bio i medij. "Bo{njaci. a ne raskida taj savez. da tra`esmjenjivanjepredsjedavaju}egVije}aministara BiH. problem nastaje kada se ne po{tuje zakon. a ne za boljitak BiH. Upravostoga nu`no bi bilo da stranke bosanskohercegova~ke i evroatlantskezakletveinsistiraju kod mogu}ih partnera za vlast na minimumu ciljeva koji treba da izvedu bh. navodno. za{titnika i predvodnika bo{nja{tva. Vi{e je nego o~ito da jedan broj medija ne `eli prihvatitiistinu da je kardinalVinkoPulji}prilikom posjete SAD-u. diktaturaEnveraHod`e u Albaniji. va`na Islamska zajednica? @alosno je i licemjerno da medijkoji se deklarativno distancira od potreba ili artikuliranja vjerni~kih interesa. "Joj razlike. Treba u~initi sve da se u dr`avnoj vlasti ne na|u oni {to rade na rasturanju BiH. To {to neki mediji ne mogu podnijeti i tolerirati rad Islamske zajednice i da javno iznosi stavove. Oslobo|enje. ali po RS u koji se toliko zaklinju". U SDA smatraju da presuda u predmetu Srbije protiv Kosova. ~ija je zada}a da nadomjestiza{titnemehanizme za bh. relativizira [piri}ev napad na cjelovitost BiH i mir. uprkos sve mu. timeprizivati i rat . kao i brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji su pretrpjeli zlo~ine komunisti~ke ideologije i nametanja agresivnog ateizma. te najja~e opozicione stranke Socijaldemokratske partije. Reisu-l-ulema je omiljena tema u komentarimaVildaneSelimbegovi}. odakleodva`nost reisu-l-ulemi da o tomegovori. Me|utim.bez ikakvih posljedica. komentari i analize. akvi god bilirezultatijesenjskih op{tih izbora. "A {to se rukovodstvo Islamske zajednice i njeni pripadnici ne diferenciraju jasno i glasno od islamskihmilitanata s kojimadijele d`amije ili su im ih prepustili?“ pita se . ezani. 8. Sve se svodilo na raspodjelu fotelja. Otud se uo~i oktobarskog glasanja postavlja pitanje da li }e i naredna postizborna koali- K cija na nivou dr`ave biti savez za vlast. niti je kakavdokaz za nju ponu|en. ni jedna druga stranka nisu to zatra`ile. niotkuda nije do{ao glas za njegovu smjenu. Oni koji imaju golemih te{ko}a da shvate i prihvate da je reisu-l-ulema dr. "Da je ba{ tako. 7. morala se pokazati politi~ka spremnost da se. Problem je i onda kada se ne po{tuje legalna volja izabranih predstavnika Islamske zajednice i njenih organa. a propisuju joj mnogote`uzada}u s drugestrane. Me|utim. Bude li i naredna vlast uspostavljena s jednakim u~e{}em onih {to su za BiH.i to i sa najvi{ih dr`avnih i politi~kihpozicija. urednica Oslobo|enja Vildana Selimbegovi} obavje{tava javnost da se to radisvakeizbornegodine"kao i svakeizbornegodine. ne koristi ovla{tenja jer je takva volja me|unarodnih mo}nika.ba Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. MuharemBazdulj u komentaru"Joj razlike. Otvori d`amija spadaju u redovne aktivnostiIslamskezajednice u ljetnomperiodu godine. a ne za boljitak BiH? ntervju predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikole [piri}a za podgori~ki list Dan potakao je reagovanje dvije stranke u vlasti. neprihvatljiva je. zna~ila pravo na samostalnost Republike Srpske. a ni dovoljno zakonski za{ti}ena od tih nasrtaja. Ako ni{ta. vjeronauka je brat blizanac talibanizmu. uprkos tome {to je u~inio sve {to je mogao na opstrukciji evroatlantskih integracijskih procesa. U dva posljednja dana. 20. Bh. "Izme|u Ajvatovice i Bugojna". august 2010. u~ini sve na za{titi dr`ave BiH i njenih gra|ana. Nisu oni muslimanikojeznam iz mog djetinjstva". Oslobo|enje. 7. Dugotrajna opsjednutost i frustriranost Oslobo|enjareisu-l-ulemom je i vrapcima na grani"poznata". drasti~ne!". jer ako drugi {ute i prepu{tajuzaboravu. IZ bi se morala bar jednom dnevno ogla{avati zbog tih stvari u islamskim zemljama i drugdje gdje se izvodeagresije. Bilo je niz prilika. ali se ti~e i zakonske obaveze da prihvate i tolerirajudruga~ijevrijednosti i stavove. Umjestonekada{njediktatureproletarijata. Ni SDA ni SBiH. dr`ave? Da li }e i naredna postizborna koalicija na nivou dr`ave biti savez za vlast. dr`avu iz regresije. diktatura bilo koga. kineska"kulturnarevolucija". ina~e?!". kojom bi bila potvr|ena nezavisnost Kosova. e|utim. Kao samoprogla{eni poznavalac islamskogu~enja. dr`avu i mir u njoj. te zanemaruju}ibrojnestarijeprimjeresvjedo~enjaodnosapremaislamu i Islamskoj zajednici. Naravno da ova tvrdnjanijeta~na. bez sumnje. {u knjige o odbrani BiH? Kome smetaju reisovehutbe i poziv na ~uvanjevrijednostiborbe za slobodu? O~ito smetaju. kojatvrdi "i kako su. propisati i {ta }e govoriti. Za{to nije pokrenut postupak smjenjivanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a zbog otvorenog ataka na integritet bh. Visoki predstavnik. godine OSLOBO\ENJE [piri} bez kazne I FOKUS Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih. MustafaCeri} izabran voljom legitimnih predstavnika Islamskezajednice. Komentari. Zar marksisti~ki i komunisti~kiideolozinisupo~inilistra{nezlo~ine i krvoproli}a u ime agresivnog ateizma? Primjer toga su staljinisti~kiprogoni. 18. prije mogu biti osnov za ukidanje RS-a nego za otcjepljenje i me|unarodno priznanje. kada se medij koristi neistinom. 8. u Kaljini. ljeto provodi dijele}i simboli~ne klju~eve rekonstruiranih i(li) novosagra|enih d`amija". Reagiranje POLIGON "^ita li reis Koncil i Hrvate. i "Stranka straha i smrti". ^au{eskua u Rumuniji. za{to doma}i politi~ari ne ustaju u za{titu bh. tako|er sadr`aji Oslobo|enja novijeg datuma. ilustriraju trajanje prepoznatljive matrice. kazao je tada kardinal Pulji}. Agresivni ateizam kojem danas smetaju d`amije i njihova izgradnja. niti je naveo gdje i kada se Islamska zajednicaproglasilaglavnimtuma~em i za{titnikom bilo ~ega osim islama. istovremeno s margine nastoji s isklju~ivo{}u i agresivno krojiti standarde i granice vjere i vjernika. Oslobo|enje sustavno komentira Islamsku zajednicu. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dodaje: "To je jedna vrlo glupa izjava i opasna. dao jednu vrstupodjele na nove i muslimane iz njegovogdjetinjstva: "Postojijedanmentalitetkoji nije na{ izvorni iz BiH. od po~etka jula. od objavljivanje sramotne karikature s Kur'anom do izigra- vanja vjeronauke. bi}enu`nopravitikoalicije i izme|u sasma divergentnihideolo{kih i politi~koprogramskihopcija. Oslobo|enje. 17. Vi{e od polovine su osvrti. lijevo pozicionirana tolika potreba i interes za zlonamjernim portretiranjem vjerske zajednice? Za{to je za novinutakvogprofila. zapravo. pa i podrazumijevaju}u politi~ku obavezu. [piri} je nedavno ponovo dobio pozitivnu ocjenu u Parlamentu BiH. Paradoksalno. Strankedemokratskeakcije i Stranke za BiH. dobi}emo samo nastavak politi~ke agonije. na demokratizaciji. Svakaisklju~ivost i ideolo{karigidnost je destruktivna. kardinal je O d po~etka jula Oslobo|enje je objavilo tridesetak sadr`aja vezanih za Islamskuzajednicu. 18. 8. Ako ni{ta. dr`ave kori{tenjem mogu}nosti koje zakonskipostoje? Mo`e se kazati da bi pokretanje procesa smjene bilo besmisleno mjesec i po prijeizbora. g. 2010. Ekrem TUCAKOVI]. 10. Logi~no se postavlja pitanje otkuda novini koja se predstavlja kao gra|anska. Nijedan dosada{nji postizborni strana~ki dogovor za formiranje vlasti nije bio osnovan na programskim ciljevima. Osim Bazduljevog i komentara Josipa Vri~ka. 2009. 2. iskazala bi se politi~ka odlu~nost u odbrani bh. "Odbrana BiH. tvrdiZijaDizdarevi}. ali to nijedovoljno. bo{nja~kipoliti~ariskupa s reisom od vojskebranilacanapraviliarmiju {ehida". U SBiH ocjenjuju da je rije~ o kontinuitetu politike SNSD-a kojom se "reafirmi{e politika ratnih zlo~inaca Slobodana Milo{evi}a i Radovana Karad`i}a". ina~evrloanga`iranogkomentatorareisu-l-uleme. Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta IZ-a u BiH Nije reis. Ceri}. Oslobo|enje. ovo je eklatantanprimjerzamjeneteza. jeobjasnio{ta je vjera a {ta praznovjerje. Pri~a o tome kako takve izjave {tete prije svega RS-u. bilaprotestprotivproizvoljnog etiketiranja muslimana. Ni jedna od tri stranke nije oti- U {la dalje od pukih saop{tenja. dr`ava nije ustavno. dr`ave i mira u njoj. po~etkom 2009. [ta bi to mogao biti ozbiljniji povod za postupak smjenjivanja od ovog koji je dao [piri}? BiH se mo`e otvoreno zagovarati rasturanje dr`ave . Oslobo|enje. ali i druge presude u predmetu BiH protiv Srbije.net. u ime islama". 11. muslimani i tekfirlije". poluinformacijama i ~istimkonstrukcijama. nastavlja koristiti medijsku konstrukciju i podvalureisu-l-ulemi o imenovanju "novih" muslimana. dr`ave? Predsjedavaju}i i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i} imaju pravo. u vezi s tim. ukazalo bi se na nu`nost ugra|ivanja ustavnih i zakonskih mehanizama za za{titu dr`ave. mahrama. smi{ljene zlobne propagande gdje se la` nastoji prikazati kao istina i ubijediti javnost u to. No. 2. predstavlja problem tih medija."Da li Islamska zajednica i reisu-l-ulemasprje~avaju da se pi- . Islamskazajednica ne mo`eprihvatiti da joj konceptjednogmedijabudemjera. ipak odra`avaju op}i okvir uredni~ke koncepcije i vlasnika medija. O~ekivati od Islamskezajednice da preuzima i komentira globalna de{avanja u muslimanskom svijetu mo`e samo neupu}ena i zlonamjerna osoba. izgleda.10 KOMENTARI petak. proizvode dru{tvenu {tetu. Mogu}e se pozivati i na to da bi tu smjenu prakti~no nemogu}ebiloizvestizbogsistema odlu~ivanja u Predsjedni{tvu i Parlamentu BiH. ignoriraju}istruku i znanstvenureferentnost za tuma~enje islama daje sljede}i sud: "Islamska zajednica u BiH propagira praznovjerje. da se tra`i njegov odlazak. 7. I zato bi bilo va`no kazniti [piri}a. me{etarivjerom u politi~kesvrhe“ Autorni. Oslobo|enje. Niod koganijedo{ao zahtjev da [piri} podnese ostavku. progla{ava se za glavnog tuma~a. Stoga je hutba reisu-l-uleme od 6. premda imaju li~nu notu. drasti~ne!". klevetom. i 17. Prepoznatljiva odlika ove sustavnosti je izrazito negativan fokus promatranja njenog rada. {ta zna~i konstrukcija "armija {ehida"? Da li su to borci koje je reisu-l-ulema pobio na pravdi Boga da bi postali {ehidi i kako je reisu-l-ulema mogao praviti armiju? Zatim u istomtekstuurednicaSelimbegovi}konstatira"umjestoknjiga o odbrani BiH imamoreisovehutbe. U SDP-u konstatuju da [piri}eva izjava "potvr|uje nastavak neozbiljnog anga`mana na ~elu jedne od najodgovornijih funkcija u dr`avi BiH". Treba mu. 8. M Ali. 8. uklju~uju}i i Islamsku zajednicu. prakse i tradicijeZijaDizdarevi}. komentatoriOslobo|enja ne propu{tajupriliku da optu`ujuIslamsku zajednicuzbogizno{enjajavnihstavova s jedne. Dosta vi{e s licemjerjem u kojemstranka na vlastikritikujepartnerskustranku u vlasti.

nauka. Za realizaciju ovog projekta potrebna je podr{ka lokalne – kantonalne vlasti. jeste~injenica da su rektorinavedenihuniverziteta ve} na~elno podr`ali ovu inicijativu. i unapre|enjuobrazovnogsistema. kulturni dijalog. prijesvega. Inicijativa podrazumijeva godi{nji upis 20. Sa sada{njim kapacitetom prihodi fakulteta i grada od tro{kovanastave i smje{tajastudenata iznose izme|u 100. a ovo postala po`eljna destinacija za sticanje znanja. olak{atina~in nostrifikacijediplomastranimpredava~ima. Na toj strani su ~injenicekojegovore da je Sarajevograd sa vi{estoljetnom univerzitetskom tradici- TITO BiH i biv{a Jugoslavija su bile poznate kao destinacije u koje je na studij dolazio veliki broj stranaca. kao i stanje u samom gradu. diplomatija bi u ovome imala va`nu ulogu: putem road showa vr{ila bi promociju ove inicijative u inostranstvu. Sarajevo je kroz povijestpoznato kao univerzitetski centar koji je privla~io veliki broj stranihstudenata. treba imati u vidu i ~injenicu da neke zemlje imaju vrlolimitiranekapacitete na fakul- Tema broja Turska i BiH Analiza Reisofilija i istinofobija Politika i pravosu|e Slu~aj Glava{ .000 stranih studenata na sarajevske univerzitete. BiH i biv{aJugoslavija su u vrijeme socijalizma bilepoznate kao destinacije u koje je na studijdolaziovelikibrojstranaca. Nakon togadolazeinstitucijesistema kojetrebaju. pove}anju potro{nje u ugostiteljskim i prodajnim objektima.. te unaprijedilo ne samonjegovugled nego i dr`ave u cjelini. Prvi korak koji treba napraviti jeste da univerziteti koji bi u po~etku biliuklju~eni. a {to u startuolak{avarealizaciju ove ideje.. {to bi gradu i univerzitetima donijelo godi{nje oko 500 miliona maraka. august 2010. Pri~e o BiH i Sarajevu kao mjestu sukoba i nemira pale bi u zaborav. Osim toga. predla`e da se ve} od akademske 2011/2112. kreirala bi se knowledge based ecoomy. grad u kojemnemadiskriminacijestudenatanitibilokogazbognjegovenacionalne. gradkojije od moraudaljen tek tri sata vo`nje. Uzmimo da svakomstudentugodi{nje u posjetu bar jednom do|u roditelji. potpi{u memorandum o razumijevanju kojim bi definirali ciljeve inicijative.5 posto od broja studenata koji sebi ne na|u mjesto na turskim fakultetima. njihovemogu}nosti i kapacitete.. te zaklju~io da Sarajevo za to ima potrebne predispozicije. 20. posebice iz tzv. a na istina~in mogli bi se ste}iprihodi od rehabilitacionog turizma. Treba li isticati {ta bi takav pristup BiH u odnosupremastranimdr`avljanima i u odnosu prema promociji i razvoju vlastitog sistema zna~io za nju u ovom vremenu. 200 miliona KM 150 miliona KM 50 miliona KM 40 miliona KM 60 miliona KM 500 miliona KM Znanje je i novac i ugled Naravno da se neminovno name}epitanjeza{tovjerujemo da bi strani studenti do{li u Sarajevo da studiraju i da bi ovaj projekat mogao za`ivjeti. nesvrstanih zemalja.000 stranih studenata to bi zna~ilo pove}anje tih prihoda na pribli`no 500 milionamaraka! Imalibismosvakegodine 20.. nesvrstanih zemalja. moglaposlati na studije u Sarajevo. radova UKUPNO i{li u svijet po znanje. olak{ativiznire`im za strance. Svojevremeno je i Titoimao obi~aj u me|unarodnim nastupimaisticatiSarajevo kao primjergrada koji kao multinacionalni i multikulturni centar ra{irenih ruku do~ekuje strane studente. privreda bi imala korist od novih istra`ivanja. grad u kojem `ive i predaju profesori od kojih mnogi u`ivaju ugled kao predava~i na tetima i da bi Sarajevo moglo preuzeti jedan dio tih studenata. do{lo bi do povratka"odlivenih" mozgova u maticu. Navest }u primjer Turske gdje svake godine za upis aplicira milion i 600. Ono {to je veoma bitno.500 novih studenata iz inostranstvamoglo bi. ideolo{ke ili neke druge opredijeljenosti (u sarajevskim u~ionicama ravnopravno sjede i pokrivene studentice i one koje se odijevaju druga~ije. {to bi neminovno doprinijelo pove}anju broja avioletova.). laboratorija. turizam. do{lo bi do formiranjanau~nihinstituta. International University of Sa- Prihodi univerziteta od {kolarine: Prihodi od tro{kova `ivota: Prihodi od prevoza (aviokompanije) Prihodi od dodatnih turista Prihodi od dodatnih gra|. Naravno. godine na sarajevskimuniverzitetima krene sa prijemom ve}eg broja stranihstudenata. Ve}i prihodi. a univerzitetimogu primiti samo 300. do}i }emo do jo{ dodatnih40.. stanjeinfrastrukture. koja uglavnom vi{e ne govore jezike sa ovihpodru~ja. dijaspora bi svoju djecu. sve to bi se vrlo brzo isplatilo i sam projekt bi postao ma{ina koja ne samo da proizvodi novac negodoprinosistabilizaciji BiH i regiona i generirasustav u kojemdominiraju znanje.. I bh. podijelili nadle`nosti prema studijskim oblastima. prihodi od nje bi iznosili: Obrazovanje na engleskom jeziku Prije nego je SBF odlu~io da predstavi ovu inicijativupa`ljivo je razmotrio stanje na sarajevskim univerzitetima. jer bi u ovom slu~aju do{lo do ve}eg anga`iranja univerzitetskih profesora iz inostranstva.mega edukativni centar Pi{e: Amer BUKVI] U sklopu priprema za Sarajevo Business Forum 2011. da je imao visoko{kolsku instituciju 45 godina nakon otkri}a Amerike. obnovi infrastrukture. uz potporu lokalne administracije i malafinansijskaulaganja.. jeste ~injenica da Sarajevo ima pet univerziteta na kojima se nastavaodr`ava na engleskomjeziku. ve}em anga`iranju i dr`avnog i privatnogpoduzetnogsektora i sl. podigao bi se kvalitetnastavetako da ni na{istudenti ne bi u tolikoj mjeri kao do sada jom. da bi do{lo do poticaja da se br`e i jednostavnijenostrificiraju strane diplome.. me|unarodni odnosi i sl). Prve godine realizacije projekta i{lo bi se na prijem 5. MIT Centar Univerziteta u Sarajevu.000 mladih. pogotovo za zemlje koje trenutno biju bitku sa njenom nesta{icom. pove}anjubrojaturista. kako u administrativnom..000 stranih studenata na svih pet studija i taj broj bi se godi{nje pove}avao dok ne bi dostigao cifru od 20. grad koji ima kulturne sadr`aje primjerene razli~itim ukusima i generacijama... u vremenu kada se pribli`ava Evropskoj uniji i razvija demokratski sistem? Naravno. ono {to je mo`da i va`nije jeste to da bi se ovimputemuspostavili visoki standardi u obrazovnom sistemu. proizvodnje zdrave hrane i hrane ina~e. (Napomena: autor je direktor Bosna Bank International. a shodno ocjeni postoje}e kvalitete nastave na svakom ponaosob i standardima koje zahtijeva Evropska unija.. kultura.petak. a sve ovo skupadoprinijelo bi op}empobolj{anju imid`a BiH i njenog glavnoggrada u me|unarodnimkrugovima i lak{em privla~enju stranih investicija. te preciziralimetode realizacije. tolerancija. International Burch University. a koje sam nabrojao. iz ove institucije do{la je inicijativa o pozicioniranju Sarajeva kao regionalnog centra za visoko obrazovanje. sigurnosnihuvjeta i nivoapo{tivanjanacionalnih. a to su: AmericanUniversity in BiH. da je to evropski grad sa multikulturnomtradicijom.000 i 200. Ono {to ohrabruje. ali i vi{e od toga rajevo i Sarajevo School of Science and Technology. banke koja je jedan od glavnih organizatora Sarajevo Business Foruma) S arajevo. {to zna~i da je krajnji cilj na{e inicijative od 20. ekonomija.000 studenatasamo1. postatiregionalniedukacionicentar u kojem bi godi{nje studiralo i do 20.. Ako bismo uspjeli u Sarajevo dovesti 20. projekt~ija je intencija da podjednakovodira~una i o razvojuprivrede. Svojevremeno je i Tito imao obi~aj u me|unarodnim nastupima isticati Sarajevo kao primjer grada koji ra{irenih ruku do~ekuje strane studente poznatim svjetskim univerzitetima. `eljezni~kog i drugog saobra}aja. posebice iz tzv. elektrotehnika. tako i u finansijskomsmislu. manje administrativne prepreke Realizacijom ove inicijative Sarajevo i BiH u cjelini imali bi veliku korist. `eli da se razvija i napreduje? No.000. Koriste}i ovakve metode dr`ava bi moglazaobi}iraznevrstekreditiranja i zadu`ivanja.000 KM. {to bi doprinijelo razvoju glavnog grada BiH u njegovim raznim segmentima.000 turista u gradu. Ali zar to nije intencija svake zemlje koja MATEMATIKA INICIJATIVE Okvirno. godine OSLOBO\ENJE GOST OSLOBO\ENJA KOMENTARI Inicijativa Sarajevo Business Foruma 11 Sarajevo . vjerskih i kulturolo{kih razlika.000 novoupisanih. Sve to iziskuje dodatne napore u izgradnjinovihkapaciteta.000 stranih stanovnika vi{e.000 mladih iz drugih dr`ava.. SarajevoBusinessForum (SBF). Svaki od ovih univerziteta bio bi specijaliziran za pojedini studij prema ovoj inicijativi (medicina. ukoliko bi inicijativa urodila plodom. potompripremitiinfrastrukturu i ostale logisti~ke pretpostavke. i o promjeniimid`a BiH u me|unarodnimkrugovima. grad sa vi{estoljetnomuniverzitetskomtradicijom u kojem se svake godine upi{e 1. otvaranja novih biblioteka.

Pola sata ranije. dvijezolje. Premapodacima iz policije. re~enoje u Okru`nomsudu. sav u crnom. S. ~iji su inicijali S. te manja koli~ina metaka kalibra 7. no ni to nije zaustavilo lopova.. indikator za paljenje inicijalne kapisle. nedugo iza pono}i. Dodi} je dobrovoljno predao jednu minu MRUD (protivpje{adijska mina usmjerenog dejstva. koji se sumnji~e da su u proteklih nekoliko sedmicaimaliseksualniodnos sa 13-godi{njom S. koja `ivi u kom{iluku. 17. uz koordinaciju de`urnogtu`iocaTu`ila{tvaBr~kodistrikta BiH. godine OSLOBO\ENJE Tu~a u kafi}u Baron Zasadio 26 stabljika konoplje [irokobrije{ka policija prona{la je tokom krimobrade nad P. ~iji je identitet predo~ila policiji. specijalci u civilu i inspektori CJB-a Isto~no Sarajevo u utorak ujutro u Ulici Milutina Milankovi}a. tri ru~ne bombe. koje je 16/17. A. Nakon toga napada~i su pobjegli u nepoznatom pravcu . li{en je slobode. koja se nalazi u banjalu~koj Ulici kralja Petra I Kara|or|evi}a ju~er popodne oteo je tri zlatna lan~i}a. Tri udesa u gradi{koj op{tini Poginuo traktorista Zoran Ad`i} (45) iz gradi{kog sela Turjak poginuo je prekju~er u 17. Osoba koju je policija uhapsila odmah nakon kra|e vozila nakon provjeravanja alibija je pu{tena na slobodu. kod Br~kog pripadnici policije Br~ko distrikta BiH podnijeli su krivi~nu prijavu zbog posjedovanja oru`ja i prekr{ajnu zbog prijetnji koje je im je uputio. u mjestu Bogovi}i kod Pala. Cvije Gruji}a. S.10 sati te{ko je povrije|en motociklista 28-godi{nji Vuka{in Simonovi} iz NovogSada u sudaru sa BMWom koji je vozio Milutin [imik. a Sud }e razmotriti tu`io~ev prijedlog za odre|ivanjepritvora. Daria Plav{i}a i Predraga Smiljani}a pripadnici PS-a Banja Luka . a uzorci }e biti poslati na vje{ta~enje. ro|ena 1950. sletio sa puta. augusta ukradeno u Kantonu Sarajevo. Policijskislu`benici su izvr{iliuvi|aj. S. Podsjetimo. Istog dana. pu{ten. u Gornjim Uzari}ima na lokalitetu Strana zasadio vi{e stabljika indijske konoplje. u srijedu popodne su. Izme|uostalog. iz mjesta Kijevci. Tuzla Uhap{eni zbog odnosa sa maloljetnicom U prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona danas }e biti privedena dva mu{karca iz Tuzle. [e. august 2010. CJB Isto~no Sarajevo: Jo{ traje potraga za po~iniocima Distrikt Br~ko Policija na{la arsenal oru`ja Protiv Dragomira Dodi}a (56). S. u Ulici Kozarske brigade u Gradi{ci prekju~er u 17. iz za sada neutvr|enih razloga. dvije trenutnemine.12 CRNA HRONIKA Protiv Milana Ponorca. op{tina Gradi{ka.a). Lopov u crnom je startovao audi i nekako uspio pobje}i policiji koja je krenula da ga uhapsi te odjurio u pravcu Podviteza. Nezvani~no doznajemo da je rije~ o dvojici uglednih Tuzlaka. P. Jedan od policajaca uspio je u gumu vozila ispaliti dva hica. (29) iz mjesta Uzari}i marihuanu i spid. a eksplozivna sredstva su predata Timu za uni{tavanje i uklanjanje MES-a Vlade Br~ko distrikta BiH radi njihovog uni{tenja. a jedna lak{e povrije|ena. Policajci su tako|erdobilisaznanja da je P. D. J. petak. Po~upane su. Cijeli doga|aj zabilje`ile su sigurnosne kamere koje su bile upaljene. Kada je policija po~ela insistirati da im preda sve naoru`anje.62 mm i 7. S. u mjestu Bukovac. S obzirom na na~in kako je izvedena plja~ka. A. Ni{ta ne slute}i. oko 14 sati u dvori{tu svoje porodi~ne ku}e u bijeljinskom naselju Batkovi} poku{ao da siluje {estogodi{nju S. a zatim razbili stakleni {ank sa reklamnim pi}em. P. Nakon uvi|aja tokom kojeg su policajci tra`ili tragove koji bi ih doveli do po~inilaca. oko 100 grama baruta. Operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Dodi} posjeduje odre|enu koli~inuoru`ja i eksploziva. Margeti} je u utorak. policijski slu`benici pretresli su Dodi}evu porodi~nu ku}u i imali {ta na}i. pet trenutnih tromblona. D. prona{li napu{ten audi karavan. pretpostavlja se da se radi o narkomanu koji je morao hitno prona}i novac za drogu. a kako se nije `elio smiriti. koji je udarcima prisilio napasnika da oslobodi malodobnu `rtvu.9 mm. Tek u Bogovi}ima lopov je ostavio vozilo.55 sati kada je traktorom bez registracija. u centru Pala. a osoba koja je uhap{ena nakon poku{aja hap{enja lopova pu{tena je na slobodu audi. dok je P. Kasnije se ispostavilo da je i ovaj pasat ukraden. op{tina Lopare. S.. Tada je mladi} zgrabio tri lan~i}a i dao se u bijeg. dva prazna okvira za automatsku pu{ku. pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo jo{ tragaju za lopovima koji su ukrali ovo vozilo i s njim umalo pregazili policajce koji su ih poku{ali uhapsiti. P. on im je po~eo prijetiti ubistvom. Bijeljina Poku{ao da siluje djevoj~icu Bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo predlo`ilo je Okru`nom sudu odre|ivanje pritvora od 30 danaVasilijuMargeti}u(67) iz Batkovi}a kod Bijeljinekoji je 17. Mina MRUD . 20. Policija je uzela snimke sigurnosnih kamera kako bi identifikovala i prona{la lopova. U ovom udesu lak{e povrede je zadobila saputnica u ladi Danica [inik. Kakonezvani~nosaznajemo policajcima se ju~er obratila majkadjevoj~icetvrde}i da je njenak}erka imala dobrovoljne seksualne odnose sa dvojicom odraslih mu{karaca. svjestan da bi bilo previ{e riskantno da ga dalje vozi ili sakriva. dimna{kolska kutija. srednjih godina. napravili su zasjedu kradljivcima vozila koji su do{li po ali ne i lopove U mjestu Bogovi}i kod Pala policija je prona{la napu{ten audi karavan. tako|er iz Tuzle. Djevoj~ica je u poku{aju silovanja zadobila modrice po tijelu. vi{e inicijalnih kapisli. D. Prilikomprovjereovih informacija. ona je donijela portal sa zlatnim lan~i}ima. jo{ dvijemineMRUD. na regionalnom putu Nova Topola . P. Banja Luka Narkoman ukrao tri zlatna lan~i}a Za sada nepoznati mladi} od radnice iz zlatare Gold. Silovanje je sprije~io otac djevoj~ice.Lau{ nadle`nom tu`ila{tvu podnije}e izvje{taj zbog toga {to su u srijedu. u kafi}u Baron u Romanijskoj ulici fizi~ki napali vlasnika kafi}a Nenada Iri}a. avgusta poku{ao da siluje djevoj~icu iz kom{iluka. a o svemu je obavije{ten i kantonalni tu`ilac Mugdim Zul~i}. Dan nakon spektakularnog bijega kradljivca vozila na Palama Policija prona{la audi. op. rodom iz sela Puki{. Me|utim. audi karavan je prevezen na parking policijske stanice i bi}e vra}en vlasniku. stalno nastanjen u selu Buzekara. D.^atrnja.Tu je prona|eno 26 stabljika koje su bile zasa|ene u plasti~ne vre}e. Oko 17 sati policajci su primijetili pasat iz kojeg je iza{ao mladi}. Margeti}a je ju~er saslu{ao tu`ilac Muris [abi}. Radnici Policijske stanice Pale. u Dodi}evomprivatnomarsenaluna|eni supu{ka M48. Navodi iz prijave se provjeravaju. Na podru~jugradi{keop{tine u srijedu su zabilje`ene jo{ dvijesaobra}ajnenesre}e u kojima je jedna osoba te{ko. avgusta. kamion citroen za ~ijimupravlja~em je bio Radan Sari} sudario se sa ladom koju je vozio Ostoja [inik. njema~kih registarskih oznaka. ali nije uspio razuvjeriti policiju da je to sve oru`je i eksploziv koji posjeduje. potvr|eno je za Srnu u Tu`ila{tvu. Mladi} koji nije bio maskiran prekju~er je u{ao u zlataru i od radnice zatra`io da mu poka`e mu{ke lan~i}e. a zatim pobjegao u nepoznatom pravcu.

zbunili su se i poku{ali da zavaraju policiju. ruksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . ro|en u Zenici. U ju nu 2006. na Sarajevo. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. jedan od savjesnih stanara te zgrade. upravo u trenutku kada je Ari ja na G. kalibra 7. 13 Zate~en sa pu{kom Objesila se stogodi{njakinja Mara \ur|evi}.bijeg Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. Za to vrijeme.bijeg. dvojica razbojnika maskirani kapama fantomkama i naoru`ani pi{toljem u 22. Jedan je ostao pored vrata. koji je u bolnicu dovezen u stanju te{ke politraume. portparol MUP-a Kantona Sarajevo. august 2010.65 milimetara. napali i oplja~kali radnicu kladionice Arijanu G. Me|utim. maske. no on je poslije u medijima izjavio da nije vidio ko je to uradio. i poku{ali da zavaraju policiju. Njih dvojica su prilikom izvo|enja radova na skeli postavljenoj uz stambenu zgradu. poslije saslu{anja u policiji predati su ju~er Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu nakon {to su preksino} u poslovnici Lutrije BiH.petak. pozvao je policiju i zaklju~ao vrata haustora. nastanjen u Kiseljaku i njegov radni kolega Muamer Pinjo (20). kalibra 7. Iako je bez protivljenja pristala da to uradi. ]amil Kepe{ pravosudnim organima poznat je kao osoba sklona konzumaciji i prodaji dro ge te pro va la ma. D. ru- ksake i pare te poku{ali takti~ko povla~enje . Njega su i u martu pro{le godine policajci zatekli prilikom provale u stan na ~etvrtom spratu. Ke pe{ i Me hme to vi} su sa~ekali da se kladionica isprazni. radnica se prepala i zbunila. Prema nalogu de`urnog tu`ioca le{ }e bitipreba~en na patologiju u BanjojLuci. godine OSLOBO\ENJE CRNA HRONIKA Pripadnici Policijske stanice Kozarska Dubica u srijedu oko 3. Naime. te }e protiv njega nadle`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog nedozvoljenog posjedovanja vojnog oru`ja. i uzeli joj dnevni pazar Irfan Nefi}. P. S druge strane. obavije{tena je najbli`a patrola na Alipa{inom Polju. razbojnici su se zbunili. slu`benici policije Tre}e PU li{ili su slobode Kepe{a i Mehmetovi}a. saop{teno je iz Centrajavnebezbjednosti Banja Luka. oko 10. te`e su povrije|eni prilikom nesre}e na radu koja se desila u srijedu prije podne na gradili{tu firme Tibra pacifik u Ulici dr. razbojnici su utr~ali u kladionicu. R Sprije~ena plja~ka kladionice Lutrije BiH u Sarajevu Razbojnici pali ZA 60 SEKUNDI ]amil Kepe{ i Mirza Mehmetovi} su maskirani i naoru`ani pi{toljem napali radnicu Arijanu G. Sre}om. konstatovana je fraktura ki~me. maske. Mustajbegovi}u. Minut kasnije. gdje su im ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede i zadr`ani su na daljem lije~enju. uperio pi{tolj i naredio joj da mu preda pazar. ^im je policija od gra|ana dobila informacije da se razbojnici pripremaju da oplja~kaju kladionicu. Povrije|enim je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo. prekju~eru 17. a zboj ni ci ]amil Ke pe{ (28) i Mirza Mehmetovi} (27). Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta.10 sati pali sa visine od oko osam metara. a drugi je u Arijanu G. Policijski slu`beniciovogCentraobavili su uvi|aj. u sarajevskom naselju Stup. On dodaje da se zna~ajan broj krivi~nih djela sprije~i ili rasvijetli zahvaljuju}i dojavama gra|ana. Kada su za~uli policijsku sirenu. Ona se objesila u dvori{tu porodi~neku}e ubanjalu~kom mjestuBo~ac. ispostavilo se da nije zadobila te`e povrede. kre nu la ku}i. serijski prelom rebara s lijeve strane i jedno rebro s desne strane. Uvi|aj na mjestu nesre}e su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i inspektor za{tite na radu KantoD. PAVLOVI] Saradnja JUNA^KO POVLA^ENJE Dok su uzimali dnevni pazar (oko 300 KM) iz ruku povrije|ene radnice. Silve Rizvanbegovi}. Penjo je prilikom pada zadobio frakturu potilja~ne kosti i desne potkoljenice. tokomkojeg je konstatovano da na tijelu umrlenematragovanasilja.55 satipo~inila je samoubistvo. “Juna~ki“ su pobacali pi{tolj bereta. nastanjen u Kiseljaku.62 milimetra. je preba~ena u Centar urgentne medicine sarajevske bolnice Ko{evo. nagla{ava da sarajevska policija ima dobru saradnju sa gra|anima. koja je napunila 104 godine. P. u Ulici Ferde Hauptmana na broju 8.45 sati upali su u poslovnicu Lutrije BiH u B fazi sarajevskog naselja Alipa{ino Polje. Kepe{u je neko pred njegovim o~ima zapalio BMW. policija ih je uhapsila odmah na izlazu iz kladionice. te ju je plja~ka{ nekoliko puta udario pi{toljem po glavi.65 milimetara. Ju~er je do tri Nesre}a na radu u sarajevskom naselju Stup Te`e povrije|eni radnici koji su pali sa skele Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija Mirzet Mustajbegovi}. 20. oba iz Sarajeva. KC bolnice Ko{evo: Zadr`ani na lije~enju . Arijana G. D. Kepe{ i Mehmetovi} nisu ni slutili da je policija ve} ispred objekta. ra zboj ni ci ni su ra~unali s tim da je njihovu pripremu za upad neko gledao. Me|utim. Policaj ci su mu odu ze li oru`je i municiju. koji u “poslu“ kojim se bavi o~ito nema sre}e. sata zadr`ana na ispitivanju u policiji. vidjev{i da su Mehmetovi} i Rusmira Pin|o provalili u stan. pred objektom su navukli maskirne kape na glave i upali unutra. Prema policijskom saop{tenju. ovo je jo{ jedna neuspjela akcija Mirze Mehmetovi}a. Kada su za~uli policijsku sirenu.30 sati kod manastira Mo{tanica zatekli su Zorana Iveti}a (19) iz Kozarske Dubice koji je u ruci nosio automatsku pu{ku kalibra 7. na Trgu ZAVNOBiH-a.

88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139 u Va{em domu! SARAJEVO Oslobo|enje. Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja. Ul. godine.ba . 20. a u okviru projekta ZP09-K pozivaju sve zainteresovane ponu|a~e na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka. august 2010. Konator bb.Turbe. Fax 032/243 612 20 % POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE OSLOBO\ENJE NARUD@BENICA Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Da.oslobodjenje. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom glasniku BiH. 9. do 31. transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambene zgrade ”Metalorad” u Ulici lagerska 124 . ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121. 2010. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom “NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE” treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op}ine Travnik. 71 000 Sarajevo. SA NAZNAKOM “ZA TENDER” . 2010. do 2. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279. uz dokaz o uplati iznosa od 100. 032/691 794.00 KM na ra~un Op}ine Travnik: Unikredit banka. Tel. [IFRA OP]INE 091.d.: 3383202250044019. Doboj-Jug-Matuzi}i. 9. D`emala Bijedi}a 185. POSEBAN POPUST za pla}anje unaprijed 5% 10% 15% 20% pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja. Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK 3380002210001221 VRSTA PRIHODA 722349. godine od 7 do 15 sati. Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja. 2010. 74 000 Doboj. godine OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK Dobro jutro uz POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE Op}ina Travnik. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 2.14 OGLASI petak. Bulevar Kulina bana 30-b. 72 000 Zenica. Ul. Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja. Konator bb. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op}ine Travnik. MLJPIBiH i Fond za povratak BiH. godine u 15 sati na adresi Op}ine Travniik. 2010. br. ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis 1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d. godine do 14 sati. Alekse [anti}a 4. 8. 8. Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla. Tel. Sve zakasnjele ponude }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www. 032/ 242 342. 62/10 od 2.

ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona. JMBG i kontakt telefon). 20. august 2010.00 . Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08. Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. broj 033 94 33 00. istog dana. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08. istu mo`e prijaviti naredni radni dan. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 15 Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik.30 sati. adresu.16. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota. Ukoliko se radi o neradnim danima. Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona.16.petak.30 sati. Neradnim danima pozivi se ne primaju. pozivom na tel. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati. .00 . vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime. nedjelja i praznici.

Prvi simptomi bolesti pojavili su se u septembrupro{legodine. .Ja imam svoje ciljeve i ako Bog da kad posao krene. U ratu je ona pru`alapomo}. Tridesetsedmogodi{nja Ramiza svoje zdravlje i najbli`e ~lanove porodice dala je za ovu dr`avu. pri~aponosnoIsmet. morao sam otvoriti na tu|e ime. 20.no danas je tu. ne{to vi{e od dvije godine od polaganjatemeljca. muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi}.Ujedno je zahvalioEnesuBabi}u za donaciju od 50. Tomislav-Gradu. U rekonstrukciju Ljetne ba{te Op{tina Prijedor ulo`ila je oko 300.000 KM za gradnjusportske {kolske dvorane u Grebnicama. ipak. Za izradu jednog~amca od poliesterapotrebno je tri do ~etiri dana. Za transplantaciju bubrega koju je mogu}e uraditi samoizvangranicana{ezemlje potrebna su puno ve}a sredstva. 7. sada o~ekuje pomo} u presudnimmomentima u `ivotu. Stid je. lice se izobli~ilo.000 KM. a sada je pomo} potrebna njoj. Za ostvarenjenjegovihsnovamnogo vi{e. maja 2008. te poznati prijedorski pjeva~ Halid Muslimovi}. Glamo~u. kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dr. proveli su preventivne mjere osmatranja {uma i upozoravanja gra|ana da ne pale vatru na otvorenom.000 KM. saop{teno je iz KantonalneupraveCivilneza{tite.000 kvadratnihmetaraprostora. zbrinjavalabolesne i unesre}ene i to pune ~etiri godine. ali drugog izlaza nema. kako u ^apljini. vratiti se u Gora`de i na Drini kraj koje je proveo najljep{e godine `ivota pokrenuti vlastiti biznis. predsjednikIzbornogsto`era HSP-a BiH na ju~era{njojsjednici u ^apljini. Kompleks }e imati odgojne. Ismetova `elja da na rijeci koju toliko voli pravi ~amce se ostvarila. Ljetna ba{ta u Prijedoru Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} sve~ano }e danas otvoritiLjetnuba{tu. Ni hemodijalizakoju je primaladvijesedmice u dr`avnojbolnici u Sarajevu nije pomogla da se smanji kreatin. Ramo na Vi{evicama ‘92. ali sad je sve uredu. Transplantacija bubrega je jedini put da nastavi `ivjeti ali je pitanjekako jer ova ~etvero~lana porodica pre`ivljava od 150 maraka koliko prima njen suprug kao demobilisani borac. Time su okon~ani vi{egodi{nji imovinskopravni sporovi na ovoj lokaciji i mladima Prijedora vra}eno mjesto gdje su njihovi roditelji i roditelji njihovih roditelja provodili djevoja~ke i moma~ke dane.ali ovommladom~ovjeku je Bosna. u kojimanijebilove}ematerijalne{tete na imovini fizi~kih i pravnih lica. ipak.000 eura. Tako|er je dogovoreno da u tokuramazanabuduintenziviraneaktivnosti na osiguranjunovca za krovnukonstrukciju na izgra|enim objektima. Onda su otkrili{ta je. Doktori su mizu. Ima jedino majku ali joj ni njen bubreg kao ni krvna grupa ne odgovaraju. mladi} je “zapeo“ odmah na po~etku. Ali va`no mi je da se snovi mogu ostvariti. Po{to sam imao dansko dr`avljanstvo. danas nema nikog da pomogne njoj kad joj je najpotrebnije Bra}a poginula u ratu Ramizi [undo. Najbolje godine dala je za o~uvanje domovine. velikusalu za obavljanjenamaza i brojnedrugesadr`aje koji }e adekvatno odgovoriti zahtjevima i potrebama vjernika Zenice. A. kao izbjeglica. prenosi agencija MINA. rade}i u bolnici. obrazovne. Lijepa je to zemlja. tako i u ostalim dijelovima @upanije. Mladen Stojanovi}“ i “Osman D`afi}“ mladi plesa~i i ~la. Otkazali bubrezi . A. H. Kupresu. Tim povodom je zasjedaoOdbor za izgradnjukojimpredsjedava muftija zeni~ki Ejub efendija Dautovi} te dogovorio drugu fazu za periodposlijeramazana. koji su lokalizovani i uga{eniistogdana.kultnookupljali{te brojnih generacija mladih Prijedor~ana. novi banjalu~ke grupe Afrodizijak. mora posje}ivati najmanje 5-6 puta mjese~no. meni je va`no da sam uspio. Nakon dvije decenije vratio se ku}i Ostvaren san iz dje~a~kih dana Iz Danske u Gora`de kako bi pravio ~amce i u`ivao u Drini Radi. Najbolje godine dala domovini U ratu je pomagala drugima. pri~aRamiza dok joj se u o~ima naziru suze. jer bi svaki. a dr`ava mu pravi probleme Ismet Hubjer se iz Danske vratio u rodno Gora`de i ostvario san. Akcija }e biti odr`ana 26. muftija je posebno zahvalio IsmetuBegi}u i SalkiD`ananovi}ukoji su donirali po 100. To je previ{e novca za nas. naglasio je Mario^uljak.pa i najmanjivirusmogaobitikoban po Ra- Preventivne mjere smanjile broj po`ara Operativni centar Civilne za{tite Livanjskog kantona tokom ovogodi{njepo`arnesezoneregistrovao je ukupno14 po`ara na otvorenom. poput i ostalihkom{ija. a Suvad ‘95. Na sastanku tog odbora odr`anom povodom zavr{etka prve faze. kor- Proizvodnja zdrave hrane prioritet ~apljinskog kraja ^apljina ima vrhunskoozra~je za potencijalnu proizvodnju zdrave hrane i veliki postotak obradive povr{ine. u prostorijama Mjesne zajednice Lijeva Obala [iroki Brijeg od 9 do 11 sati. augusta 2010. august 2010. Njeno pravo na pomo} od 150 maraka po ovomosnovu je ka`e isteklo. na sjednici je puna pa`nja data problemu doma}e proizvodnje te je istaknuto kako je potrebno donijeti nu`ne mjere za njenu za{titu radi zaustavljanja negativnogtrendanekontrolisanoguvozakojigu{idoma}uproizvodnju. . Rije~ je o po`arimamanjihrazmjera. sli~na cijena je u Njema~koj. I kao i svi i ja sam imao svoje snove da ovdje na Drini pokrenem posao sa ~amcima i vratio sam se samo da ostvarim svoj san. najljep{e: Ismet sa svojim ~amcem poraciji. kutubhanu(biblioteku). H. ma{taju}i da }e jednogadanaostvariti svoj san. Nekada je to izgledalonedosti`no i daleko. bori se. mnogoljudimo`e`ivjeti od ovogposla. A kako je put od snova do njihovog ostvarenja prili~no te`ak. Temeljac je postavio. Ramizi potrebna hitna transplantacija Ramiza se bori sa te{kombole{}u. Mjese~no Ramiza za svoje lije~enje potro{i oko 600 maraka. hitno je potrebna transplantacija bubrega. 37-godi{njoj Gora`danki. radi. Izgra|ena su dva objekta sa 4. Danas pravi ~amce i u`iva u Drini. poslovneprostorije. nu`no je da i sama^apljinapostanemjestokoje}e u potpunostiiskoristitisvojebrojneturisti~kepotencijale. a Ismet ka`e da je najkomplikovanije uraditi konstrukciju. mnogoljep{a. odnosno dr`ave. Uprava za Civilnu za{titu LK-a i op}inske slu`be Civilne za{tite u Livnu. priop}eno je iz {irokobrije{kog Crvenog kri`a.@ivio sam tamo 20 godina i radio u jednojvelikojfirmi. Posaonijenimalo jednostavan.Da sumi bra}a`ivaimala bihdonatora za bubreg i transplantacija bi ko{tala nekoliko puta manje ali Ramo i Suvad su poginuli kao borci. noge su po~ele da mi oti~u. bori se. na Samarima. pobjednici festivala Djeca pjevaju hitove. kako ka`e. S obzirom na spomenutumogu}nostproizvodnjezdravehrane i na ~injenicu da je ^apljinagradkojile`i na ~etiririjeke te se nalazi u blizinibrojnihturisti~kihsredi{ta. Soba u kojojprimaterapiju mora biti potpuno sterilizovana. stoga se trebajupoduzeti sve potrebnemjerekako bi se ti kapacitetimaksimalnoiskoristili. U kulturno-umjetni~kom programu “K’o nekad u osam“ nastupit }e mladi pjeva~i Dijana i Dejan ]ulum. I otac joj je preminuo nedavno. zaklju~eno je na sjednici Izbornog sto`era HSP-a BiH ^apljina.16 BiH petak. izazvanimuglavnomnepa`njomgra|ana. Bubrezi su joj potpunootkazali i transplantacija je potrebna {to prije. tra`iti pomo} jer nijenavikla na to. {to je rezultiralo manjim brojem prostornih po`ara.Mu~io sam se sa papirima. Odrastao je i {kolovao se. Ku}i je. a kao glavni razlog znatno manjeg broja po`ara ove u odnosu na pro{lu godinu navode se preventivne mjere i povoljne vremenske prilike. predsjednik Odbora za izgradnju. demobilisanom borcu. naglo sam gubila krv i krvnaslika je bila sve lo{ija.a Danska je ostala negdje daleko. pri~a Ramiza. da nemam snage. Ismet je sa osamgodina sa roditeljimaoti{ao u Dansku. posebno u BiH. Nema izlaza . administrativno-tehni~kesadr`aje. Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu Crveni kri` [iroki Brijeg u saradnji s Odjelom za transfuziologiju Sveu~ili{neklini~kebolniceMostarorganiziraakcijudarivanjakrvi. ka`e. Ja sam vidjela na sebi da se joj predlo`ili peritonealnu dijalizu i sada se Ramiza sama lije~i u svojojku}i u Gora`du. . U malojradioniciIsmetdanono}noprojektuje i izra|uje~am- ce po `eljikupaca. Odluka o gradnji Sultan-Ahmedove d`amije donesena je 2006. Jer tamo nema toplineovdje je ima i u srcu i pod ovim nebom. pa i radio u toj zemlji. Kako je saop}eno iz te stranke. ne osje}an dobro.U Francuskoj to ko{ta oko 75. Bosanskom Grahovu i Drvaru u saradnji sa [umsko-privrednim dru{tvom [ume Hercegbosanske `upanije Kupres. Doktore u Sarajevu. dodaje Ismet. . godine OSLOBO\ENJE Ramizi [undo hitno potrebna pomo} Izgradnja Sultan-Ahmedove d`amije u Zenici U Zenici je zavr{ena prva faza gradnjekompleksaSultan-Ahmedove d`amije.

19 KM 0. te da u potpunosti iskoriste period va`enja licence za konkretni kratki broj. ~ime je omogu}eno korisnicima da odmah nakon podno{enja zahtjeva i potpisivanja ugovora budu dostupni svim korisnicima odabranih mre`a. a sadr`aj pojedinih grupa i cijene poziva prema implementiranim kratkim brojevima su predstavljeni u dvije donje tabele. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. predstavljena je u donjoj tabeli. u gornjoj tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a. uvedena u dio Cjenovnika BH Line mre`e i BH Mobile mre`e.040 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.ISDN (1419) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . 1201) ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) poziv 0. a svaka naredna implementacija korisniku }e se napla}ivati po cijeni usluge „Promjena odredi{ta“.19 KM 1 minut Napomene: * Grupe 12xx. 20.040 KM Brza po{ta (1417) 1 minut 0. .15 KM 0.040 KM ▪ 15xx 0.petak.24 KM 0. za davanje informacija o pretplatni~kim brojevima drugih operatora.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Servis “ta~no vrijeme” (125) Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.19 KM 0. Komercijalne slu`be:* 1 minut ▪ 12xx 0.19 KM 0. a obuhvatat }e i kratke brojeve komercijalnog karaktera koji }e se ubudu}e implementirati u mre`ama BH Telecoma. 1186) 0. kao i korisniku kratkog broja 1417.48 KM 1 minut 0.040 KM Napomene: * Grupe 12xx.19 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0.19 KM 0. prestrukturirana je ponuda kratkih brojeva. „slabog saobra}aja“) Davanje informacija o pretplatniku Komercijalne slu`be Brza po{ta (1417) U svaku od grupa kratkih brojeva svrstan je odre|eni broj postoje}ih kratkih brojeva.55 KM po pozivu 1 minut 0. ▪ Slu`ba informacija TS (1185.19 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0. a ti~u se uvo|enja usluge „Kratki brojevi“.19 KM 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno „Pozivi prema kratkim brojevima“ U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e. Ponuda usluga iz okvira usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma* Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po kratkom broju besplatno fiksne i/ili mobilne mre`e BH Telecoma** Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno fiksne mre`e drugog operatora Implementacija kratkog broja i dostupnost iz po mre`i besplatno mobilne mre`e drugog operatora Regionalno usmjeravanje poziva prema odredi{tu po svakom sljede}em 50 KM odredi{tu ]elijsko usmjeravanje poziva prema odredi{tu po odredi{tu 200 KM Promjena odredi{ta po odredi{tu 50 KM Napomene: * Usluga „Implementacije i odr`avanja kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ }e se napla}ivati korisnicima kratkih brojeva koji imaju implementiran kratki broj za podr{ku korisnicima drugih operatora.159 KM 0.040 KM ▪ 13xx 0. Komercijalne slu`be: 1 minut ▪ 12xx ▪ 13xx ▪ 15xx Brza po{ta (1417) 0.Paketska mre`a BH Telecoma (1424) ▪ Pozivni Centar (1444) b) usluge korisnicima: ▪ Prijava me|umjesnih i me|unarodnih razgovora (1200. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera. navedene su u donjoj tabeli. Grupe kratkih brojeva Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora (*nema off peaka/tzv. *** Cijene u koloni 3. septembra u BH Telecomu IZMJENE U CJENOVNIKU BH LINE I BH MOBILE MRE@E KOJE SE ODNOSE NA KORI[TENJE KRATKIH BROJEVA U dijelu Cjenovnika BH Line i BH Mobile mre`e BH Telecoma su izvr{ene izmjene koje se odnose na kratke brojeve. odnosno svi implementirani kratki brojevi su razvrstani u grupe prema kriteriju njihove namjene. u zavisnosti od toga da li je kratki broj implementiran u BH Line mre`i ili BH Mobile mre`i.106 KM besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno 1 minut ▪ Slu`ba informacija TS (1185. Kratki brojevi za podr{ku drugih operatora: ▪ Prijava smetnji u mre`i TS (1275) ▪ Prijava smetnji u mre`i Logosofta (1320) Davanje informacija o pretplatniku a) za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma: ▪ u unutra{njem saobra}aju (1182) ▪ u me|unarodnom saobra}aju (1183) b) za pretplatni~ke brojeve drugih operatora: 1 minut poziv 0.040 KM „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ Nova usluga „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“. ** Korisnik ima pravo na jednu besplatnu implementaciju jednog kratkog broja u periodu od 12 mjeseci. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 17 Od 20. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.ISDN (1419) ▪ ULTRA automatski servis za izbor „Naj“ broja (1421) ▪ BIHNet podr{ka korisnicima (1422) ▪ ULTRA podr{ka korisnicima (1423) ▪ Mre`ni operativni centar . za komercijalne svrhe. august 2010. Definisane grupe kratkih brojeva. ** Cijene u koloni 3 u tabeli su prikazane bez ura~unatog PDV-a.19 KM Napomena: Za pretplatni~ke brojeve BH Telecoma po jednom pozivu se mogu dobiti informacije za dva pretplatni~ka broja.040 KM ▪ Slu`ba informacija HT Mostar (1188) 0. 1 minut besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno besplatno Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Line mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale . 1186) 0.16 KM 0. unutar koje su uvedene usluge „Implementacija i odr`avanje kratkog broja u mre`ama BH Telecoma“ i „Pozivi prema kratkim brojevima“. Pozivi prema kratkim brojevima (sadr`aj grupa i cijene poziva) iz BH Mobile mre`e Pozivi prema kratkim brojevima Hitne i socijalne slu`be: ▪ Operativni centar Civilne za{tite (121) ▪ Policija (122) ▪ Po`arna slu`ba (123) ▪ Hitna medicinska pomo} (124) ▪ La Strada – Pomo} `enama (1261) ▪ Slu`ba traganja i spa{avanja (1262) ▪ SOS telefon za `rtve nasilja u porodici u FBiH (1265) Kratki brojevi za podr{ku i usluge BH Telecoma a) podr{ka korisnicima: ▪ ULTRA automatski servis (1204) ▪ Prijava smetnji BH Line (1272) ▪ Prijava smetnji za ku}ne centrale .040 KM ▪ Slu`ba informacija Logosofta (1310) 0.040 KM 0. svrstane u okvir usluge „Pozivi prema kratkim brojevima“ i uvr{tene u Cjenovnik BH Line i BH Mobile mre`e. 13xx i 14xx obuhvataju sve do sada implementirane kratke brojeve komercijalnog karaktera.

20.18 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE . august 2010.

Slu`benici tajne policije dobili su od nadle`nih istra`nih organaodobrenje da prate i prislu{kuju vi{e osoba u Plavu. Crnogorska Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) poja~ala je aktivnosti na pra}enju osoba u CrnojGori za koje se sumnja da pripadaju ili su povezani sa vehabijskimpokretom. prenosepodgori~keVijesti. a {to je potpuno neprihvatljivo. „Ne mislim da bi trebalo sasje}i sve one koji ne{to imaju. ski predsjednik. Ivo Josipovi} Branimir Glava{ Pitanje ~asti Porezni sustav Na pres-konferenciji koja je ina~e sazvana radi izjave predsjednika Josipovi}a o gospodarsko-socijalnoj situaciji u zemlji i u sklopu toga o potrebi efikasnije za{tite radnika. zastra{ivanjem ili pritiskom. a ne oduzimanja metala“ na. najavio je da }e Narodnovije}eSand`akatra`iti najve}i oblik autonomnosti i da evropskadokumenta. izjavio je predsjednik HSP-a Danijel Srb. nijenapad na teritorijalni integritet dr`ave. No rekao je da se nada da se pla}e zaposlenika u javnoj upravi ne}e smanjivati. kako je rekao Josipovi}. Redom bana Jela~i}a.Retzlaff i Daniela Saxona. sada{nja i budu}a stvarnost i da se ne mo`e ni~ijom pri~om i nasiljem izbrisati. poslije objavljivanja namjera Narodnog vije}a Sand`aka. 20. Tako|er. uni{titi ili u~initi bilo {to s metalnim odli~jem kao fizi~kim znakom ~asti. ju vi{e pridonijeti posebno u te{kim vremenima te da se zala`e za temeljnu promjenu poreznog sustava. Glava{u }e biti oduzet i ~in generala. a sudski postupci traju i po 10-ak godina. ANB ima podatke da vehabije u CrnojGoriprimajuzna~ajnafinansijskasredstva. dapa~e. koja bi podrazumijevala i dio CrneGore. Predsjednik RH Ivo Josipovi} potpisao je odluku o oduzimanju svih odlikovanja Branimiru Glava{u zbog pravomo}ne pre su de za ra tne zlo~ine. Ro`ajama i Bijelom Polju koje su. Josipovi} je ovu odluku potpisao ju~er. smatra predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi}. Suljevi}. U CrnojGori je u prvimreakcijama. a uskoro gubi i ~in generala Odlikovanja oduzeta zbog pravomo}ne presude za ratne zlo~ine Josipovi} prokomentirao: „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. iskoristio bi posjet i za podjelu odgovornosti izme|u Hrvatske i Srbije. Predsjednik HSP-a je protiv dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. Suljevi} je rekao da je Sand`ak istorijska regija. iako je to opasnost za Hrvatsku i stvaranje zametka SAO krajine. . {to bi bilo prvi put u 17-godi{njoj povijesti Ha{koga suda da su vode}i tu`itelji izlo`eni mogu}nosti kaznenog progona zbog nepo{tivanja Suda. Predlo`io je da osnivanje radnih sudova bude realizirano u sklopu reforme pravosu|a u RH koja je u tijeku. istaknuo je. napomenu da je ve}ina zapo- Prije odluke o oduzimanju odlikovanja. O napadima na strance. Prema rije~ima predsjednika dr`ave. Redomhrvatskogtrolista. ali da bi se mo`da trebalo na pravedan na~in pove}ati porezno optere}enje onih koji vi{e imaju“ rekao je.. RedomAnte Star~evi}a. Srb misli kako je osnivanje zajednice vije}aop}inauvjetkojipostavljaSDSSkako bi glasao za prora~un. „Ako je ikako mogu}e da se pla}e ne spu{taju“ kazao je. Redom kneza Domagoja s ogrlicom te Danicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom.. gra|ani mu svakodnevno {alju pisma i mejlove u kojima ga obavje{tavaju o tome da su uskra}eni za neka od prava iz radnog odnosa. podsje}aju}i da je za ovu odluku iskazan veliki interes javnosti i da je odluka donesena sukladno zakonu. . prodati. Moralni sadr`aj ~asti koji nosi odli~je sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske“ . Radni sudovi Josipovi} se tako|er zala`e i za osnivanje posebnih radnih sudova koji bi se bavili slu~ajevima kr{enja prava iz radnog odnosa. Britanski list Guardian objavio je u srijedu da se vodi istraga protiv Carle del Ponte te dvoje istaknutijih tu`itelja Hildegard Ürtz . povezane sa vehabijama. SpomenicomDomovinskograta. koji je bliskisaradnik muftijeMuameraZukorli}a~ija je lista pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~kinacionalni savjet u Srbiji. Jadranka DIZDAR HSP: Protest zbog Tadi}evog dolaska Hrvatska stranka prava (HSP) odr`at }e 18. Novi Pazar . navodno. Osvrnuo se i na napade na strance u jeku glavne turisti~ke sezone. o na~inima u{tede u rebalansu dr`avnog prora~una. U Crnoj Gori se prema podacima tajne policije. posebno onih koji izgledaju kao napadi iz mr`nje“ poru~io je hrvat. makar i neizravnim. ni prodati. prenosi Srna. godine OSLOBO\ENJE REGION 19 Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} potpisao odluku VIJESTI GLAVAŠU ODUZETA odlikovanja.prekoislamskihhumanitarnihorganizacija. „Rije~ je o vrlo te{kom kaznenom djelu. ali ~ast ne mo`e ni prenijeti. me|uostalim. Ovakva akcija tajne policije po~ela je prije dva dana odmah nakon {to je u Novom Pazaru krajem pro{le nedjelje odr`ana prva sjednica Odbora za obnovu Narodnog vije}a Sand`aka. Gusinju.petak. vedeno je u ovom priop}enju. a najavio je i da }e mu oduzeti ~in general-bojnika Hrvatske vojske. ka`e Srb. te tehnikama kojima su se slu`ili istra`itelji tu`iteljstva u [e{eljevu slu~aju. o ~emu je javnost obavijestio na konferenciji za novinare u Uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku. BranimirGlava{odlikovan je nizomvisokihodlikovanja RH. nalazi od 100 do 120 vehabija. zakon tra`i da se u takvim slu~ajevima oduzmu odlikovanja“ rekao je predsje. „Dodjela ratnih i mirnodopskih odli~ja pitanje je ~asti. {to bi ujedno bio i veliki korak u za{titi prava gra|ana. a javnost je tada izvije{tena da „Branimir Glava{ mo`e pokloniti. uklju~uju}i i odluku o mogu}em porezu bankama. Josipovi} je odbio komentirati ovu mogu}nost. uz . Ured predsjednika RH reagirao je pisanim priop}enjem na izjave Branimira Glava{a da je prodao svoja odli~ja. „Ono {to je bit jest reforma dr`avne uprave“. a ne metala od kojih je sa~injeno odli~je. “koji bi iskoristio posjet za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale `rtve“ prenosi Fena. ~iji je cilj vra}anje autonomije na tom dijelu. Budu}i da jo{ nije vidio rebalans prora~una. ni otu|iti. a `ale se i na neprimjerenu du`inu sudskih postupaka. dnik Josipovi}. konvencije i poveljepredvi|ajurazneoblike regionalnih autonomija. Josipovi} nije `elio govoriti isti~u}i kako rebalans jo{ nije vidio. gotovo jednoglasno odba~en taj projekt uz obrazlo`enje da su Bo{njaciglasali za nezavisnu Crnu Goru. navodi podgori~ki list. septembra prosvjedni skup u Vukovaru zbog dolaska srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a te mogu}eg osnivanja zajednice vije}a op}ina sa srpskom ve}inom u RH. Vr{itelj du`nosti glasnogovornika Suda Christian Chartier potvrdio je za Hinu da je Sud odlu~io imenovati neovisnog istra`itelja koji }e se baviti mogu}im prijetnjama. Ovakvih slu~ajeva je mnogo. Oduzimanje odlikovanja tako|er je pitanje ~asti. „Prevencija i javno zagovaranje nas koji smo du`nosnici u RH mo`e i mora doprinijeti da takvih doga|aja bude {to manje. tvrdi Dan. Spomenicom Domovinskezahvalnosti. Sukladno zakonu. potvr|eno je u ~etvrtak iz ICTY-ja. slenika dr`avne uprave lo{e pla}ena. pa je ANB po~ela sa bezbjednosnom procjenom i provjerom vi{e lica zbog eventualnim vezama sa autonoma{ima. potvr|eno je listu Dan iz vi{eizvora. august 2010. nema drugog izbora. Ta autonomija podrazumijeva i pripajanje nekoliko crnogorskihop{tina na sjeveru. od mjerodavnih o~ekuje da se svi ti slu~ajevi razrije{e ali zagovara i sna`nije anga`ovanje politi~ara po tom pitanju u javnosti. Ponovio je da bogatiji mora- Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a D`email Suljevi} Autonomija Sand`aka nije napad na dr`avu Ideja o progla{enju autonomijeSand`aka. nema drugog izbora…” (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Carla del Ponte pod istragom Istra`itelji biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte bit }e predmetom istrage zbog toga {to su se navodno slu`ili podmi}ivanjem i prisiljavanjem svjedoka. odnosno manipuliranjem dokazima u predmetu protiv vo|e srpskih radikala Vojislava [e{elja.

000 eura. a u njegovom automobilu prona|en je kokain. dva miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom dok je 15 do 20 miliona ljudi ugro`eno u poplavama koje su najprije zahvatile zapad Pakistana. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme. mahom civila. 20. Izraelski radio je javio da su mo bil ni te le fo ni. i 1935. Prema izvje{taju Evropske Na|eni kosturi beba iz 1930-ih Kosturi dvije bebe. Pasivnost EU do sada nikada nije ni zatra`ila od{tetu od Izraela za nanesenu {tetu projektima na palestinskoj teritoriji. prenosi Fena. List Los Angeles Times navodi da je {ef policije tog grada Charlie Beck obe}ao temeljitu istragu. kada ga je presrela izraelska mornarica. Sukob Sumnja se da je oficir potom prodao kompjutere drugim oficirima. ali je rekao da nije sasvim jasno da li su kompjuteri ukradeni ba{ od aktivista s Mavi Marmare. ali kako se sada ~ini pokaza}e da se radi o sramotnom ~inu. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze. prema zbirnim podacima. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009. Izgleda da je bio pod dejstvom neke halucinogene droge. zapravo jednom prijatelju. zamotani u dnevne novine iz 1933. prenosi Srna. UN je ju~e saop{tio da je primio 51 posto od 460 miliona dolara sredstava koja je pro{le sedmice tra`io za Pakistan. a on ih je preprodao. Portparol izraelske vojske potvrdio je da je vojna policija zapo~ela istragu. me|utim. javili su u ~etvrtak izraelski elektronski mediji. javili su mediji. biv{i general zrakoplovstva koji je Bolivijom vladao ~etiri mjeseca 1978. U tom napadaju. a evropski blok do sada nikada nije zatra`io od{tetu.6 miliona ljudi ostalo je bez svojih domova nakon katastrofalnih poplava koje su uni{tile dio Pakistana. koja je izgra|ena pomo}u finansija Bruxellesa. godine OSLOBO\ENJE VIJESTI Izrael redovno uni{tava objekte koje je u Gazi digla EU Za{to Bruxelles ne tra`i od{tetu od Tel Aviva? Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji Izrael bi trebalo da bude privilegovani partner EU. U sanduku su se nalazila pisma i ostaci ulaznica za Olimpijske igre u Los Angelesu 1932. za koje se pretpostavlja da su vi{e decenija stari ostaci fetusa ili odoj~adi.5 miliona eura. Siroti{te je samo jedno od 78 projekata koje je finansirala EU i koji su u proteklih deset godina uni{teni u toku napada izraelske vojske. izjavio je ju~e za AFP portparol kancelarije za saradnju humaniranih aktivnosti UN-a. Izra el ska voj na po li ci ja uhapsila je izraelskog oficira osumnji~enog da je ukrao laptop-kompjutere od aktivista s broda koji je 31. jedan visoki izraelski oficir je rekao da je istraga tek po~ela. Jo{ u junu italijanski novinar. prona|eni su u stambenoj zgradi blizu centra Los Angelesa. august 2010. ali ipak redovna meta napada izraelske vojske u pojasu Gaze je infrastruktura. Na tom bro du izbio je su kob izme|u izra el skih mor na ri~kih komandosa i putnika. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. ukupna {teta prelazi iznos od 79. konvoj. izjavio je neimenovani izvor iz kancelarije javnog tu`ioca. Oficir ranga prvog poru~nika je navodno ukrao ~etiri KORISTILI KARTICU Italijanski novinar. Na brodu Mavi Marmara nai{li su na jak otpor akti vis ta na oru`anih metalnim {ipkama i na vo dno suo~eni s opa - . Tokom upada na brodove konvoja za Gazu Izraelski vojnici pokrali aktiviste Izraelski oficir osumnji~en da je ukrao laptope aktivistima s broda koji je 31. otvorili vatru. saop{tila je policija. do {est kompjutera od aktivista s najve}eg broda u konvoju od {est plovila koji su nosili pomo} Palestincima. “Projekte koje je finansira- la EU pripadaju Palestinskoj upravi i nemamo podatke o tome da su oni podnijeli bilo kakav zahtjev za od{tetu“. Pereda (79). godine. a potom se pro{irile ka centralnom i ju`nom dijelu zemlje. od ~ega je polovina do{la iz {panske Agencije za me|unarodnu saradnju (AECID) i fondacije Olaf Palme bilo opravdano potra`ivati od{tetu od Izraela za tro{kove koje je EU imala na palestinskoj teritoriji. Maurizio Giuliano apeluju}i za ve}u i hitnu pomo} narodu te zemlje. Cijena Prema pisanju lista. Izraelski razorni napad na Gazu komisije. Radnici koji su ~istili podrum u zgradi prona{li su pra{njavi sanduk u kojem su bile dvije ljekarske ta{ne s kosturima. Izraelski komandosi ukrcali su se na brodove u nastojanju da sprije~e probijanje po- sno{}u po `ivot. ta ko|er. Istraga Po sli je ha p{e nja osu mnji~enih kradljivaca. ukradeni od aktivista. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti.6 miliona ljudi Oko 4. godine. U toj ustanovi boravilo je oko 50 palestinske djece i uni{tile su je izraelske vazduhoplovne snage tokom operacije Izliveno olovo u januaru 2009.400 Palestinaca. Tri oficira osumnji~ena da su kupila kompjutere su pritvorena radi ispitivanja. rekla je biv{a evropska komesarka za strane odnose Benita Ferero Valdner kada je tokom pro {le go di ne pred Evropskim parlamentom odgovarala na pitanja o ovoj temi. Kosturi. ubijeno je oko 1. Bez domova 4.000 eura. prona|eni su u sanduku u podrumu jednog stana u Los Angelesu. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na morske blokade Gaze i uplovljavanje u tu teritoriju. nakon {to su je konfiskovale izraelske vlasti u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. prenosi Reuters. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu. Pereda je nakratko vladao Bolivijom poslije svrgavanja Huge Bansera 1978. Izgradnja ovog objekta ko{tala je oko 200. Lokalni mediji su izvijestili da se Pereda navodno “nedoli~no izlo`io“ pred u~enicama. od ~ega stotine djece. Aktivisti. Pasivnost EU o ovom pitanju kritikovalo je i nekoliko nevladinih organizacija. ali da ne}e biti optu`en za seksualno uznemiravanje zbog nedostatka dokaza.20 SVIJET petak. od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. a prenose agencije. Austrijski poslanik Johan Svoboda tada je rekao da bi VOJSKA UNI[TILA SIROTI[TE Od siroti{ta Al-Karameh u Gazi ostale su samo ru{evine. tvrde da su komandosi odmah pucali ~im su se spustili iz helikoptera. kojeg je izraelska vojska pritvorila nakon upada na konvoj. maja poku{ao da probije blokadu pojasa Gaze • Ukradeni i mobiteli Smrtonosni upad izraelske vojske na konvoj za Gazu Bolivija: Uhap{en biv{i diktator Biv{i bolivijski diktator Juan Pereda uhap{en je zbog opscenog pona{anja u javnosti pod uticajem droga. Samo [panija je finansirala osam navedenih projekata prilozima vrijednim 33 miliona eura. pi{e {panski list Publiko. Prema prethodnim procjenama ove kancelarije. uhap{en je u Santa Cruzu. rekao je da je njegova kreditna kartica kori{tena za kupovinu.

. kopilot. kada se sedmoipogodi{nja ameri~ka vojna misija. General Babaker Zebari. no ameri~ki vojnici ve} godinu dana kontinuirano napu{taju zemlju. Itar-Tass navodi da je prema prvim informacijama voza~ kamiona izgubio kontrolu nad upravlja~em pri velikoj brzini na krivudavom putu. ocijenio je pro{le sedmice da je preuranjeno ameri~ko povla~enje 2011. ve}inom`ena i djece. i 2007. kazao je Obama za tv-satnicu NBC koja ga je upitala o toj temi tokom njegove posjete jednoj porodici u Columbusu (ame ri~ka sa ve zna dr`ava Ohio). a u trenutku nesre}e je padala i jaka ki{a. Mediji su izvijestili da su vojnici posljednje ameri~ke borbene jedinice u Iraku. kao i ve}ina vojnika koji napu{taju ili }e na- Ameri~ki vojnici ve} godinu kontinuirano napu{taju zemlju Reuters Obe}anje Aktuelni ameri~ki predsjednik Ba rack Oba ma ame ri~kim je bira~ima obe}ao da }e ameri~ke vojne akcije u Iraku biti prekinute do 31. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva. Helikopter je bio uredno servisiran. koje treba da se zavr{i krajem 2011. O~ekuje se da bi taj ugovor mogao poslu`iti kao katalizator za sli~ne paktove s drugim zemljama. OLUJA Obamine izjave izazvale su medijsku oluju i nevjericu porodica `rtava napada. kada se kamion kojim su se prevozili survao s planinskog puta u klanac na sjeveruIndije. Nasilje u zemlji znatno je smanjeno od vrhun ca se kta {kih su ko ba 2006. a ve}i dio ame ri~ke voj ne opreme.te da 1. pribli`no400 kilometara od New Delhija. premarije~imao~evidacaletiovrlonisko. premjestit }e se u Afganistan. poginulo je. Obama: Na udaru kritika ca `rtava napada. poginule su ~etiri osobe. prenosiagencijaKyodo. koji su dominirali zemljom za vrijeme vladavine Saddama Husseina. dokument koji analiti~ari ocjenjuju kao istorijski i najzna~ajniji u posljednjih 60 godina njihovog neslaganja.do kraja 2011. august 2010. klasificirana kao borbena jedinica. a u sukobima izme|u {iita i sunitskih muslimana. Afganistan I posljednja ameri~ka brigada. u toj zemlji vi{e ne}e biti nijednog ameri~kog vojnika. usvojen nakon maratonske debate.400 ameri~kih vojnika. Sporazum Bagdada i Washingtona Helikopterska nesre}a u Japanu U padu helikoptera japanske obalne stra`e kod ostrvaSanagi. napustili zemlju u ~etvrtak ujutro pre{av{i granicu s Kuvajtom. kada je u Iraku bilo stacionirano najvi{e ameri~kih vojnika od po~etka misije . ubijeno je vi{e od 106.3 posto do 2020. godine i potvrdio da njegova vojska ne}e biti spremna u potpunosti ispuniti svoju misiju prije 2020. U nesre}i su poginulipilot. a proizveden je 1996. Bush. januara 2012. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. me|utim. . prije potpunog povla~enja Amerikanaca iz te zemlje . septembra u New Yorku. augusta. pustiti Irak. a jedna se vodi kao nestala. ^etvrte brigade Stryker. Ve}ina ame ri~kih vojnih jedinica u zadnjih je godinu dana usredoto~ena na obuku i pomo} ira~kim vojnim snagama i policiji. Te su izjave izazvale medijsku oluju i nevjericu porodi- Desetine mrtvih i povrije|enih u Indiji Najmanje38 osoba. Povla~enje ameri~kih trupa je rezultat sporazuma izme|u Bagdada i Washingtona i ira~ke snage su spremne brinuti o sigurnosti zemlje. u ime slobo de vje roi spo vi jes ti ko ju jam~i Ustav. . Obama se zalo`io u petak za pra vo da se po di gne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. izjavio je u ~etvrtak glasnogovornik ira~ke vlade Ali al-Dabbagh. u ime slobode vjeroispovijesti koju jam~i Ustav Ameri~ki predsjednik Barack Obama izjavio je u srijedu kako ne `ali {to je branio pravo muslimana da izgrade d`amiju blizu mjesta napada 11. januara. me|u kojima Sarah Palin. Ame ri~ki du`no sni ci su pojasnili da se u Iraku jo{ nalazi 56.000 ameri~kih vojnika te da }e od 1.000 do 31. Zbog nesre}e su ostrvo Sanagi i ~etiri okolnaotokaostali bez struje. Helikopter je. dok su brojni pripadnici republikanske opozicije. optu`ili predsjednika da se udaljuje od ostatka stanovni{tva Istorijski ugovor Kine i Tajvana Tajvanski parlament ratifikovao je ugovor o trgovini izme|u Tajvana i Kine. septembra ondje ostati 50.000 vojnika zadu`enih za obuku ira~ke voj ske. Prema navodima vlade u Taipeiju. Od po~etka ameri~ke vojne misije u Iraku je poginulo 4. javile su u ~etvrtakagencije. dok ih je 37 povrije|eno. slu`beno je predala ovlasti svojim ira~kim kolegama 7. dok se za petim~lanomposade jo{ uvijek traga. sumnjaju da }e do tada Irak uspjeti uspostaviti u~inkovite odbrambene snage sposobne jam~iti sigurnost i za{tititi vlastiti teritorij. prenosi Hina. On je dodao da nepostojanje nove vlade u Iraku vi{e od pet mjeseci poslije izbora ne}e poremetiti ameri~ko povla~enje. Nesre}a se dogodila u rejonu Mandi sjeverneindijskedr`aveHimachalPradesh. Ljekari ocjenjuju stanje najmanje osam osoba kao kriti~no. Izabrali smo da taj posao radimo s na{im sigurnosnim snagama“ objasnio je glasnogovornik. me|u kojima Sarah Palin. Okvirni sporazum o ekonomskoj saradnji (ECFA). prilikompovratka sa proslavejednogro|endana. slu`beno zavr{ava. strahuju}i od posljedica te polemike na njihovu popularnost dva i po mjeseca prije klju~nih parlamentarnih izbora. koju je pokrenuo biv{i predsjednik SAD-a George W. kada }e razne carine na oko 800 proizvoda s obje strane Tajvanskog pro la za bi ti dras ti~no sma nje ne. prenio je AP.000. {to izaziva opre~na mi{ljenja ve} pet dana u SAD-u. Amerika se dr`i plana o povla~enju Posljednja borbena jedinica SAD-a napustila Irak Ame ri~ke voj ne sna ge ~vrsto se dr`e plana o smanjenju broja svojih vojnika na 50. a helikoptermarkeBellpoletio je iz zra~ne baze u Hiro{imi te se pretpostavlja kako je uletio me|u elektri~ne kablove. Nesre}a se dogodila na zapadnomdijeluJapana.000 radnih mjesta. zahvaljuju}i ugovoru bit }e otvoreno oko 260. {to bi oslabilo diplomatsku izolaciju Tajvana koju je nametnuo Peking i pove}alo konkurentnost njegove izvozno orijentirane ekonomije.000 ira~kih civila. “Odgovor je: ne `alim“.petak.170. . gdje se vojne snage NATO-a bore protiv talibanskih ekstremista. stupa na snagu 1. dok privatni analiti~ari o~ekuju da }e efekt ECFA podi}i bruto doma}i proizvod Tajvana za 5. ogradili su se od njega po tom pitanju. augusta. zapovjednik glavnog ira~kog {taba. augusta. godine OSLOBO\ENJE SVIJET 21 Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io Ne `alim zbog podr{ke VIJESTI GRADNJI DŽAMIJE Obama se zalo`io u petak za pravo da se podigne d`amija blizu mjesta gdje su nekada stajali tornjevi blizanci u New Yorku. “Ne vjerujem da }e ~injenica {to vlada nije formirana utjecati na rok za smanjivanje ameri~kih trupa“ kazao je on. poput {efa demokrata u Senatu Harrya Reida. prenosi u ~etvrtak Hina. “Moramo izabrati izme|u dugoro~ne strane vojne prisutnosti na na{em tlu i opcije da taj posao radimo sami. 20. ^ak i bliski saradnici Obame. in`enjerletenja i oficir za vezu. Posmatra~i.

a ne bijedne nadnice od kojih jedva mogu da prehrane sebe i porodicu. Pored toga. godine. a [vajcarci ~ak 23 eura.3 procenta. Osim rada sa firmama na terenu. Ako ja kao bankane{toprodam za 30 milijuna eura. objavio je u ~etvrtak ruski list Vedomosti. do 2013. osiguranja i dodatnih usluga. a ve}e smo ve} proskenirali. od kojih je 20 dobilo direktnu tehni~ku podr{ku od me|unarodnih i doma}ih stru~njaka. Nakon {to je 2009. Ecorus iz Holandije. No. za svoj rad dobijaju pravednu nadoknadu. izjavio je ju~er u Beogradupredstavnik delegacije EU u Srbiji Ferenc Simon. kom plek snim.22 SVIJET FINANSIJA petak. Zahvaljuju}i tom projektu. dok je stanjene{to te`e u BiH i Austriji. Nakon nedavnih velikih po`ara o~ekuje se `etva od ne{to vi{e od 60 miliona tona `ita.5 milionaeura iz fondova EU. koji bi trebalo da buduusvojeni ove jeseni. u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. august 2010. Me|utim. godini zabilje`iti milijardu eura gubitka u poslovanju. “U Italiji smo moralirasprodati. ali da jo{ ne mo`e re}i koliko. udio banana iz fer-trgovine u ukupnoj prodajiovogvo}a u Njema~koj samo 1. pod kojim se. navodi se u saop{tenju Evropske komisije. pru`io je podr{ku izradi nacrta zakona o zanatstvu i zadrugama. Prema mi{ljenju Evropske komisije. novi {ef Grupacije.6 posto su se udru`ile u Forum za fertrgovinusaop{tile su da Nijemci i dalje znatno zaostaju za nekimdrugimevropskimdr`avama kada je rije~ o kupovini tih proizvoda. Pro{le godine proizvela je 97 miliona tona. Tako u prosjekusvakiNijemac godi{nje. pazi se i na to da radnici u zemljama u razvoju i zemljama koje se privredno brzo razvijaju. Projekt podr{ke razvoju preduzetni{tva koji je realizovao me|unarodnikonzorcijum pod vo|stvom konsultantske firme Banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. . ve} samo pobolj{anje ve} pos to je}ih. te je Rusija }e zbog po`ara morati uvoziti `ito Rusija }e prvi put u zadnjih 11 godina morati uvoziti `ito jer su nedavni {umski po`ari nanijeli velike {tete poljoprivrednim povr{inama. aktivnosti projekta su bile fokusirane i na primjenu vladine strategije razvoja konkurentnih i inovativnihmalih i srednjih preduze}a od 2008. On je rekao da }e narednegodine gubici biti puno manji. sa sjedi{tem u prostorijama Nacionalneagencije za regionalnirazvoj. augusta je zabranio izvoz `ita do kraja godine. godinetokomprvedvijegodine realizacije. dok je stanje ne{to te`e u BiH i Austriji Hypo-Alpe-Adria grupacija }e u 2010. Na predstavljanju Projekta podr{ke razvoju preduzetni{tva i inovativnosti. Nijemci kupuju robu iz fer-trgovine Njema~ki potro{a~i sve vi{e kupuju proizvode iz takozvane fer-trgovine. Ve} su zapo~eta uhi}enja ~lanova biv{e uprave zbog istrage koja se ve} neko vrijeme provodi zbog navodnih nezakonitih radnji u ranijem periodu. rekao da je za sada sigurno da banka ne}e iza}i iz zone gubitka do polovinenarednegodine. godine OSLOBO\ENJE BiH EU Gottwald Kranebitter HYPO ĆE OVE godine izgubiti milijardu eura Evropska mre`a preduzetni{tva Srbija treba da oja~a sektor malih i srednjih preduze}a prije pristupanja EU i iskoristi svu pomo} na koju ne}e mo}i da ra~unakadapristupiUniji. sa ciljem da olak{ava protok bespovratnih finansijskih sredstava iz fondova EU u sektor malih i srednjih preduze}a. a izvezla 20 miliona tona. rekao je austrijskim medijima Gottwald Kranebitter. koji je realizovanpomo}u1. dok je u pro{loj godini gubitakiznosio oko 1. Komisija predla`e nacionalnim revizorskim i nadzornim tijelima nova i mo}nija ovla{tenja kako bi bolje nadgledali poslovanje krovnih firmi finansijskih konglomerata. samo 1. koja je naslijedila Republi~ku agenciju za razvoj malih srednjih preduze}a. Prijedlog Evropske komisije ne zna~i uvo|enje novog zakona. List se poziva na poljoprivredne stru~njake koji su kazali da }e se `ito uvesti najve}im dijelom iz Kazahstana. postavljena je nova Uprava. jer nam je to zbogdr`avnepomo}i koju primamo propisala EU” rekao je on. naprimjer. godine Austrija nacionalizirala Grupaciju kako bi je spasila od propasti. koja je zapo~ela program poku{aja sanacije banke i vra}anje banke u pozitivnu zonu.6 posto. Simon je rekao da je u projektu u~estvovalo 157 malih i srednjih preduze}a. prije svega. a rezerve `ita procjenjuju se na vi{e od 20 miliona tona. pa su potro{ili 322 miliona eura za robu koja nosi oznaku fair trade. podrazumijevaju banke i osiguravaju}a dru{tva koji posluju u vi{e od jedne zemlje. 20. prenosi Fena. Ruski premijer Vladimir Putin 15. Rusija treba 76 miliona to na `ita na go di nu. godine. Za rizike koje smo do sada otkrili utvrdili smo gubitak od milijardu eura za 2010. Kao primjer va`nosti dobro razvijenog sektora malih i srednjihpreduze}a. godinu. a bila je ponuda od 50 milijuna. . Sloveniji i Srbiji. ^vr{}i nadzor nad bankama Evrop ska ko mi si ja pre dlo`ila je paket mjera za pobolj{avanje evropskih propisa o nadzoru finansijskih konglomerata.5 milijardi. Kranebitter je rekao da je dosada{nja istraga pokazala da se radi o vrlo kompleksnim poslovnimprevaramakoje su biv{i menad`eri banke provodili. pro{le godine je ipak prodato {est miliona litara vo}nog soka iz fer-trgovine. a kada je rije~ o kafi. me|u kojim je i period {irenja banke na zemlje Balkana. Trgovinske organizacije koje Udio banana u ukupnoj prodaji je samo 1. formirana je kancelarija Evropske mre`e preduzetni{tva. Predlo`ene mjere dolaze u vrijeme kada su zemlje ~lanice EU zauzete sukobom sa Evropskim parlamentom oko usvajanja novih zakona koji bi trebalo da omogu}e stvaranje novih nadnacionalnih tijela finansijskog nadzora. a koji tu robu proizvode. naprimjer o zabrani rada djece. To je zna~ajno vi{e nego {to smo planirali po~etkom godine” rekao je Kranebitter. a u posljednjih pet godina se utrostru~ila vrijednost u Njema~koj prodate robe iz fertrgovine. . Pou~ena lekcijama iz finansijske krize. uprkos pove}anom prometu. potro{i samo ~etiri eura za proizvode iz fer-trgovine. kao {to su holdinzi. Kod proizvodnje robe sa oznakom fair trade vodilo se ra~una o uslovima rada zaposlenih. Istaknuo je da banka trenutno dobro posluje u Hrvatskoj. Tako je. on je naveoprimjerNjema~ke u kojoj je oko 60 posto radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. Britanci tro{e prosje~no 15. usvo je nih 2002. Rusija je ove godine po`ela oko 40 miliona tona `ita. nadzor nad takvim ve li kim. ali evo jednostavnogprimjera. “Sve je to jakokompleksno. . Osnovni cilj predlo`enih mjera je da omogu}i prekograni~nu kontrolu takvih konglomerata koji posluju u vi{e dr`ava i to istovremeno na polju finansija. {to je tri putavi{e nego 2008. me|unarodnim grupacijama mo`e da se poka`e efikasnim samo ako se isti pristup kontrole bude dosljedno primjenjivao na cijeloj teritoriji EU. Sloveniji i Srbiji. i dalje je udioproizvoda iz fer-trgovine na njema~kom tr`i{tu minimalan. onda su zanimljivi motivi za dono{enje takve odluke“ ka`e on. Gottwald Kranebitter “Sistematski ~e{ljamo kroz sve poslove. To je za petinu vi{e nego 2008.

20. august 2010.petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 23 .

20. august 2010.24 OGLASI petak. godine OSLOBO\ENJE .

petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 25 . 20. august 2010.

26 BIZNIS I EKONOMIJA petak. godine (hilj. za razliku od pro{le godine kada je zbog povoljne cijene struje na svjetskom tr`i{tu ostvarila visoku dobit.prihod od prodaje drugima u BiH . tri miliona maraka. i usluga. Gra|evinsku do zvo lu za iz gra dnju mosta izdat }e nadle`no tijelo Republike Hrvatske.Tra`eni iznos investicije iznosi 150.Zato {to se radi o prirodnom krajoliku sa izvanrednim pejza`nim karakteristikama .876079 Rijeka Sava SDR (Special Drawing Rights) na dan 18.463461 1. Povoljni klimatski uvjeti. i 7. aprila.776490 0. 08.6 miliona maraka.4 posto u odnosu na planiranu {to je uticalo na smanjenje priho- Potro{nja Govore}i o poslovnim rezultatima za prvu polovinu 2010. Terenpru`amogu}nosti za postavljanje{estskija{kihstaza sa visinskomrazlikom od 950 i du`ine 3. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. su iznosili 411. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma.4 miliona maraka. {to je cijena koja pokriva na{e plate i plate rudara.com. te je ove godine dobit • Za{to investirati u projekt? . ove godine rezultati u tom smislu su slabiji. ostvaren je prihod od 438. re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare ove kompanije u Sarajevu.624 3. Grad je smje{ten u dolini rijeke i ceste Jaglenice povezane sa Zenicom i Travnikom i nalazi se 90 kilometara od Sarajeva.053 • Finansiranje .187 411.Sveobuhvatni master plan.248365 0.te~ajna lista . U ovom periodu tro{kovi kompanije su porasli i iznose 435. godine OSLOBO\ENJE Op}ina Novi Travnik Polugodi{nji poslovni rezultati Kurs dolara Ulaganje u SRC Sebe{i} • [ta je projekt ulaganje u hidro-infrastrukturu i puteve unutar glavnog turisti~kog projekta sportski i rekreacioni centar Sebe{i} kao i regulacioni plan za Bukov vrat sa prate}im objektima? Projekt Op}ine Novi Travnik je vjerovatnije jedan od najva`nijih turisti~kih projekata u regiji.Zato {to postoji porast interesa za {kolu u prirodi.274 72. poljoprivrede. Pejza`ni i klimatskiuvjetipru`ajuidealneuvjete za razvoj sportskogturizma. Povr{ina op}ine je 242 km2.480228 26. plan kori{tenja terena.955830 1. a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat }e predstavnici nadle`nih slu`bi obiju dr`ava.valutu Srednji za devize Prodajni za devize MU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.758935 0. pri ~emu se uzimaju u obzir {kole u prirodi.20.078886 0. uklju~uju}i razvojni plan.263162 0.6 miliona maraka.375171 1..519898 0.565032 0. uz saglasnost nadle`nog tijela BiH. Sporazumom se ure|uju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica i to: Od`ak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica BiH.207728 1. ekskurzije i studijska putovanja unutar BiH Rezultati poslovanja EPBiH u prvom polugodi{tu 2010. Ukupni prihodi .871400 1.826000 0.034 55. {to je lo{iji rezultat nego u istom periodu godinu ranije kada su prihodi iznosili 485 miliona maraka. koja je odr`ana 6. bilo kao mjesto za pripremanjerazli~itihekipa za takmi~enja.487648 26. Turizam je jedna od strate{kih smjernica u razvoju op}ine. august 2010.656 80.007 264. a pro{le godine bila je 73. kongresni.5 miliona. Travnika i Zenice . u prvoj polovini 2010. me|utim.383560 1.676 273.780942 0. 485. 08.303 3 .Zato {to je studija izvodljivosti pokazala razumna o~ekivanja . energije i infrastrukture. Tro{kove koji se odnose na izdavanje gra|evinske dozvo le ugo vor ne stra ne }e CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . Studijaizvodljivosti je pokazalarazumnao~ekivanja u pogleduulaganja u turizam.prihod od izvoza elektri~ne energije .51687 BAM2. Jerlagi} je kazao da EPBiH ima manju dobit u odnosu na isti period pro{le godine. VM utvrdio prijedlog sporazuma sa Hrvatskom Gradi se most na Savi Osim mosta preko Save kod Svilaja sporazumom planirana i izgradnja priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdilo je prijedlog sporazuma izme|u BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji me|udr`avnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priklju~nih grani~nih dionica autoputa na koridoru 5c. kampovi.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1. Tako|er postoji i mogu}nost za ekstremni.050033 1.Lokacija . 974 435.207210 1.VI 2010. bilokrozorganizacijurazli~itihtakmi~enja i sportskih igara.368313 1.523707 0. Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan me|unarodni javni konkurs.sarajevobusinessforum.866722 1. Svi projekti mogu se pogledati na www.014698 2.470797 1. Ovdje treba ubrojati i turizam mladih.893065 0.433 • Osnovne prednosti . “Potro{nja elektri~ne energije manja je za 2. 8.Zato {to je u BiH sve vi{e turista . godine.078689 0.VI 2009.247127 0.012161 2. Sporazumom je predvi|en zavr{etak izgradnje mosta i grani~nih dionica u {to kra}em vremenu.broj 163 .000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum.050158 1.992 101.261850 0. godine. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 2010. tro{ko ve iz gra dnje mos ta i ure|enja rije~nog korita na tom podru~ju snosit }e u jednakim dijelovima. logorovanja i sli~no.049908 1. Ukupni tro{kovi i rashodi Dobit I . odr`avanje i kontrola mosta na Savi bit }e ure|ena posebnim sporazumima.017235 2.483938 26.262506 0.247746 0. kao i topla ljeta su idealniuvjeti za razvojturizma. kako bi priklju~ne grani~ne dionice autoputa na koridoru 5c bile osposobljene za promet vo zi la naj ka sni je do kra ja 2012. Na{a proizvodna cijena je 47 eura ta ko da do bit mo`emo ostvariti tek kada pre|emo ovaj prag od 50 eura“ rekao je generalni dire. Jedan od razloga smanjenja dobiti je porast cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ove godine ima vi{ka elektri~ne energije ko ji }e us mje ri ti u izvoz.prihod od prodaje tercijarne rezerve kap.785394 0. lovni speleo i druge turizme. 20. poput duge i snje`ne zime.206692 1.566448 0.750 metara.567864 0. TERZI] . A. Istovremeno.Zato {to se nalazi u blizini Sarajeva. plan razvoja turizma kako bi se osigurao odr`iv i pa`ljiv razvoj Sebe{i}a 438.. 2010 = USD1. a 2009. Uspostavljanje grani~nog prijelaza i grani~ne kon tro le te uprav lja nje.704590 1. ktor Elek tro pri vre de BiH Amer Jerlagi}.377601 1.706356 1.575 73.079083 0.467129 1.Zato {to je zimski turizam u usponu .708122 1.prihod od prodaje tarifnim kupcima EPBiH .371742 1.Potencijalna saobra}ajna povezanost .955830 1.303361 snositi svaka za sebe.527516 0.389519 1.955830 1. a tro{kove izgradnje priklju~nih grani~nih dionica na vlastitom dr`avnom podru~ju svaka ugovorna strana }e snositi sama. “Ove godine cijene struje na svjetskom tr`i{tu drasti~no su pale i kre}u se od 16 do 54 eura po megavatsatu (MW/h). KM) I .

U regiji i dalje najvi{i rejting ima Slovenija (DB2c). finansijska dostignu}a. Eronet. “Na{a cijena nema puno veze sa cijenom na svjetskom tr`i{tu jer struju proizvodimo iz na{ih kapaciteta i upravo na ovaj na~in mi mo`emo upravljati cijenama jer smo mi vlasnici tog blaga i mo`emo se osigurati da ne do|e do drasti~nih poskupljenja“ naglasio . Makedonija (DB4b) i Srbija (DB4d). BiH stoji re la ti vno do bro u smi slu odobravanja kredita. agencija Valicon je do{la do 12 uspje{nijih kompanija u BiH (ASA Prevent. te dodao kako su prihodi manji zbog pada doma}e potro{nje. za 42 dana oni moraju dati svoju ponudu i nakon toga otvaramo pregovara~ki postupak“. Raiffeisen banka. ~ak i da se odmah pokrene tarifni postupak to se ne bi moglo zavr{iti za pola godine. Upitan o cijenama elektri~ne energije za potro{a~e u BiH. mjestu od 183. a slijede je Hrvatska (DB3d). radno okru`enje. odje}a i obu}a. Bosnalijek. report” koja analizira koliko je la ko obav lja ti po sao u odre|enoj zemlji. Indeksi odjeljka alkoholna pi}a i duhan. Kotacija SASE [to se ti~e proizvodnje elektri~ne energije.1 posto u odnosu na juni ove godine. ono {to mo`e jeste da bude nominovani podizvo|a~. ali i negativnih kursnih razlika marke (odnosno eura) i ameri~kog dolara. Bosanskom Grahovu i Drvaru.7 posto ve}a proizvodnja u odnosu na isti period 2009. Generalni direktor EPBiH je ovom prilikom najavio da }e Elektroprivreda ubrzo biti uklju~ena na kotaciju na Sarajevskoj berzi te dodao kako cijene dionica ove kompanije na berzi izuzetno dobro stoje i imaju cijenu oko 27 maraka po dionici. Npr. izvoza te sklapanja poslova. a ove godine }e tro{kovi za naknade dosti}i cifru od 20 miliona. te pozicija u BiH. slijede ga Bosnalijek (sa indeksom 78) i Raiffeisen banka (sa indeksom 63). vi {om i sre dnjom stru~nom spremom. tr`i{tu. me|utim prodaja na otvorenom tr`i{tu ve}a je za 21 posto do planirane i 13 posto u odnosu na 2009. me|u firmama i me|u razli~itim javnostima. Jedan od zna~ajnijih projekata ove kompanije je izgradnja bloka 5 Termoelektrane Tuzla u saradnji sa {vicarskom kompanijom Alpiq. Korporativna reputacija u BiH BH Telecom i Bosnalijek Zemlja s vrlo visokim Dosta specifi~no stanje na bh. Jerlagi}: EPBiH uskoro na kotaciji SASE Foto: A. Kupresu. Na osnovu ra ni je pro ve de nih is tra`ivanja. J. od ~ega je 95 posto pozitivno rije{eno. saop}eno je iz Valicona. proizvodi i usluge. U saop{tenju Ministarstvo izra`ava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti poljoprivrednih proizvo|a~a za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje i nagla{ava da je u sedam mjeseci ove godine primljeno 220 zahtjeva. nesta{ica kapitala i veliki bud`etski deficiti doprinijeli su da razvijanje korporativnog ugleda postane klju~na ta~ka diferencijacije izme|u uspje{nih i neuspje{nih kompanija. dok su u odnosu na isti mjesec lani cijene ve}e za dva posto. pro{le godine Elektroprivreda je platila sedam miliona maraka naknada. BH Telecom. direktor EPBiH je istakao da se cijene u narednih {est mjeseci sigurno ne}e mijenjati. me|utim. ali ona ne ispunjava neke druge uvjete iz Zakona o javnim nabavkama. august 2010. On je dodao kako je ve} objavljen tender i za HE Vranduk te je istakao da se nada kako }e doma}e kompanije dobiti ovaj posao. Kreditni rejting BiH NAJUGLEDNIJE FIRME rizikom poslovanja Glavni rezultat istra`ivanja je indeks korporativne reputacije (CRI) koji omogu}ava uspore|ivanje u vremenu. kultura i obrazovanje ostali su nepromijenjeni. potvr|eno je u kantonalnom Zavodu. Zahtjevi za plastenike do kraja augusta Ministarstvo poljoprivrede. vizija i vodstvo. KAJMOVI] Minimalni pad cijena Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ove godine ni`i je za 0. . U izdanju Dun & Bradstreetove mjese~ne publika ci je In ter na ti onal Risk and Payment Review za teku}i mjesec. Ministarstvo podsje}a da pravo na podsticajna sredstva za izgradnju novih plastenika imaju korisnici koji se odlu~e za izgradnju novih plastenika ukupne korisne povr{ine od najmanje 300 kvadratnih metara. Sa. pored nis- kih cijena i negativnog kursa eura u odnosu na dolar. pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. {to je svrstava u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja. pojasnio je direktor EPBiH Amer Jerlagi}. re~eno je na konferenciji za novinare EPBiH ju~er u Sarajevu. Direktor Zavoda Ante Omazi} rekao je da je ovim programima obuhva}eno 112 osoba iz evidencije op{tinskih slu`bi za zapo{ljavanje u Livnu. Ma|arska i Albanija (DB4a). “Imali smo vi{e upita sa SASE da do|emo na kotaciju. Ma|ar ska (s DB3d na DB4a). Hypo Alpe Adria bank.000 KM podsticajnih sredstava za izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteni~ku proizvodnju. rekreacija. Posao za 112 osoba Zavod za zapo{ljavanje Livanjskog kantona u saradnji sa federalnim Zavodom za zapo{ljavanje realizuje tri programa zapo{ljavanja kojima }e se omogu}iti zapo{ljavanje pripravnika sa vi so kom. Ugled kompanija je mjeren kroz sedam dimenzija: socijalna odgovornost. {to je svrstava na samo dno balkanskih zemalja. je on. dok je za 3. BiH je na 116. m:tel.1 posto u odnosu na prethodni mjesec. [panija (s DB3b na DB3c) te Uganda (s DB4d na DB5a). javila je Srna. Julske cijene hrane i bezalkoholnih pi}a bilje`e pove}anje od 0. [irbegovi}. godine OSLOBO\ENJE BIZNIS I EKONOMIJA 27 Elektroprivrede BiH VIJESTI je otopio dobit Posao doma}im kompanijama Skoro na svakom projektu EPBiH }e nastojati anga`ovati doma}e kompanije.3 posto. {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske od po~etka ove godine isplatilo je 250. najve}a bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a. Jerlagi} ka`e da je ovo izuzetno poslovno polugodi{te u kojem je ostvareno pove}anje proizvodnje u odnosu na onu koja je bi- lansom predvi|ena za 1. te je izmjerila njihov korporativni ugled u op}oj javnosti. a to su Ku ba (s DB6b na DB6c). Rejting se promijenio u samo ~etiri dr`ave. U pu bli ka ci ji “Wor ld Bank’s Doing Business 2010. prenosi Fena. Poznato je da EPBiH ima kredite kod Svjetske banke i zbog negativnih kursnih razlika EPBiH je morao platiti osam miliona maraka vi{e u odnosu na pro{lu godinu. Tomislav-Gadu. Najuglednija kompanija u BiH je BH Telecom (indeks korporativne reputacije CRI iznosi 88). Glamo~u. Jedna od kompanija koja ima reference za to je Hidrogradnja. UniCredit banka i Violeta). Klas. `ena starijih od 30 godina i invalidnih lica. jedan od razloga smanjenja dobiti. Tako|er. da za oko sedam miliona maraka. godinu“ rekao je direktor EPBiH . a koju izdaje Svjetska banka. a zna se ko dolazi na kotaciju. 20. godine. FDS. ili kao konzorcij doma}ih kompanija ili kao ve}i dio stranih konzorcija. porast je cijene vodoprivredne naknade u ~etiri op}ine gdje se nalaze hidroelektrane EPBiH za 100 posto. dodao je Jerlagi}.petak. samo kompanije koje imaju respektabilno poslovanje“ . namje{taj i poku}stvo. emocionalna blizina. komunikacije. “Na{ dokument sutra ide Alpiqu.

........... ul...................... 2 ~asa ...4 ~asa ..................................... 10.............................. 8....................................................2 ~asa ...... 17......... umrlog i nestalog branioca.... i 28..1 izvr{ilac Latinski jezik ..... DIREKTOR Muharem Sara~evi}................. 15......... 10 ~asova .... god............................... na adresu: Op}ina Fojnica..... 1... Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci 3....2 izvr{ioca Informatika ....1 izvr{ilac do povratka zaposlenika sa funkcije..............Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida.............................Vrtlarstvo......... 8 ~asova ....... 25.....................4 ~asa .............18 ~asova ............. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu.......................... obnovu...... godine........................Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ................ godine.........2 ~asa ........................... 9................. Na prijavi za konkurs treba biti nazna~ena puna adresa u~esnika konkursa........ 12........ 6 ~asova ............................ Najpovoljniji ponu|a~ gubi pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja ako u roku od 60 dana od pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje.................... Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme uz prijavu na konkurs su du`ni dostaviti: .....raspisuje: Broj: 1813 /2010.........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare ....... 2005........po~etna naknadu za dodijeljeno zemlji{te iznosi 30.... gra|enje............ Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e {kolske spreme 9............... 18... 3.................. obnovu.............Rje{enje o prestanku radnog odnosa i dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stru~ne spreme................. 7.2 ~asa Saobra}ajna geografija ...................Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ........Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju }e se obaviti dana 30.puna norma .2 ~asa ....258 m2 K........................ 2011.................... 2 ~asa ............................. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo dodjele odustane iz bilo kojih razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodjeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije............................. 1 izvr{ilac Vjeronauka .........................................4 ~asa ........ U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo dodjele upla}eni iznos kaucije se vra}a. 26.......... 5............................... broj 25/3)........ 13........................................................................... vr{it }e se prijem u skladu sa Uputstvom za anga`ovanje nestru~nih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi {kolske 2010/2011..................................... 1 izvr{ilac Matematika........................... ..................... 10 ~asova .......... Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda...............1 izvr{ilac Prakti~na nastava za veterinarskog tehni~ara ....1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Engleski jezik ....... POMO]NIK NA^ELNIKA [emsudin Fi{evi}.. stru~nih saradnika............................uslove propisane Zakonom o srednjoj {koli i uslove propisane Nastavnim planom i programom za srednje stru~ne i tehni~ke {kole.......... 2010.................1 izvr{ilac .......................... poginulog. Ljekarsko uvjerenje ne starije od {est mjeseci i radnu knji`icu po prijemu u radni odnos II za ispunjavanje posebnih uslova 6.... 3........ broj 1793/10 od 6............................... godine sa po~etkom u 9 sati u JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj............. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona uz prijavu su du`ni dostaviti: ........................... Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme ili ovjerenu kopiju radne knji`ice 8.. 3 ~asa ................ umrlog...........1 izvr{ilac Engleski jezik .1 izvr{ilac Estetika ........... 21...........................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za prehrambenog tehni~ara ...... Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa sa definisanim rokom izgradnje na koje se prijava odnosi........... 19..~... Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane........................ 10............................ Prijave sa dokumentima slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Te{anj............ 28. Dokaz o {kolskoj spremi 2...............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za frizere -Tehnologija materijala ....... Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju): I za ispunjavanje op{tih uslova: 1...... Za dodatne informacije ili obja{njenja mo`ete se obratiti Slu`bi za urbanizam........................... Iznos naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se rje{enjem o dodjeli zemlji{ta koje donosi Op}insko vije}e Fojnica.................... 18 ~asova .. gra|enje......... Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Te{anj raspisuje za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011... Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: .................4 ~asa ...................... Prijave se podnose pisanim putem u zatvorenoj koverti............................................... 10 ~asova ................1 izvr{ilac Tjelesni i zdravstveni odgoj .........................................Poljoprivredna mehanizacija .............. katastar i imovinsko-pravne poslove i to u svrhu parcela za gradnju stambeno-porodi~na objekta..... 13............ godine i odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta u vlasni{tvu Op}ine Fojnica....... a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ini........................ 2 ~asa ........ Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne starije od 6 mjeseci 5. Svaki u~esnik na konkursu du`an je na `irora~un broj 3389002208367582 vrsta prihoda 722-321 broj Op}ine 030 uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene: .............. Prijava na konkurs.............482 m2 x 30..... Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta............................. pod istim uslovima prednost imaju RVI......Robe u transportu ... Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za gradnju utvr|eni }e biti u na~elnoj urbanisti~koj saglasnsti Slu`be za urbanizam.................................. ing.........1 izvr{ilac Historija ..................6 ~asaova...........2 ~asa .......... prijem u radni odnos je na neodre|eno radno vrijeme.................... 2010............................................4 ~asa ..................... 14.....................2 ~asa ...... 1 izvr{ilac Hemija (za zanimanje prehrambeni tehni~ar)............ 14.............. godine OSLOBO\ENJE Broj: 07-31-1422//10 Fojnica....... 030/544-361 i na broj tel........ 2010............. i 48.....................Uvjerenje visoko{kolske ustanove o godini studija .......... Pod uslovima iz konkursa na lokalitetu Borak bit }e dodijeljena i 1 (jedna) gra|evinska parcela u dr`avnom vlasni{tvu ozna~enom kao: ... 4.1 izvr{ilac ....................1 izvr{ilac Bosanski jezik i knji`evnost ...... Dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od po~etne cijene............00 KM/m2 korisne povr{ine............. 8........... 15......................Sto~arstvo sa ishranom................... 8..............Anatomija i fiziologija doma}ih `ivotinja................................ 8............................... poginulog. upisana u DN — 1................. IV.... 29............................... 4 ~asa .......... Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl..........2 izvr{ioca Njema~ki jezik......... 2.......................... godine Za radna mjesta po rednim brojem 3...................... Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 7...............1 izvr{ilac Stru~ni predmeti ugostiteljske struke ........ 16..puna norma ...... 7.............................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za stolare. 4.k.................. katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Fojnica..........Sto~arstvo..................2 ~asa .Osnovi cestovnog saobra}aja ....... 2010........... 19.... 2..............00 KM = 14.................. 12.............. broj 01-05-185-6/10 od 25......................12 ~asova ... broj 01-23-1194/05 od 16............... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja............. III URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 1.................. 16................... 30....... 20............................................................. Patriotske lige bb 74260 Te{anj.... ...........1 izvr{ilac Prakti~na nastava za ma{insku struku (instalater i plinski i vodoinstalater) ... 24.......446 KM koja }e se predo}iti uz prijavu na Konkurs...............................Prehrambena mikrobiologija..........6 ~asova ...................................................................Ma{ine i ure|aji ........ 6................................ soba broj 4....................................... 544-362................ Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Fojnica............................... broj 6/06) i modela kriterija o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika...................Vo}arstvo i vinogradarstvo.......................... novine FBiH“..................... USLOVI KONKURSA 1...... godine.......... 12 ~asova ......... prof...............puna norma .. broj 5 ili na broj tel........................6 ~asova -Tehnologija zanimanja .. 5....... august 2010.................. Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 10.......................... 771/6 u nazivu Borak u naravi gradili{te...7 ~asova ..................................................... godini K O N K U R S K O N K U R S za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje 1 (jednog) stambenoporodi~nog objekta na lokalitetu Borak u Fojnici I PREDMET KONKURSA 1......Slu`ba za urbanizam.................... Za radno mjesto pod rednim brojem 3. odnosno ako u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evinskom zemlji{tu........... 8.. godine Na osnovu ~lana 45..puna norma ...........2 ~asa . 11..... Prijave na konkurs razmatrat }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta..........1 izvr{ilac Informatika .......................................... tj..... 2010........ 2.....................................................................................odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju Ze-do kantona.460......Kuharstvo .......... 6...................... 11.........................1 izvr{ilac Turisti~ka geografija............................ Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 4............... 2010...... 2 ~asa ................. O rezultatima konkursa svi u~esnici bit }e obavije{teni pisanim zaklju~kom..Poslasti~arstvo......... katastar i imovinsko-pravne poslove .........2 ~asa ... Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“.................................... 8..................2 ~asa .........................................2 ~asa ............ 6 ~asova ... a za ostala radna mjesta na odre|eno radno vrijeme do 15....... a najdalje do 15.... Kandidati koji se jave na konkurs treba da ispunjavaju op{te uslove.. 20..................... 27...................1 izvr{ilac .......... II NAKNADA 1........................ 1...... 2011........................... gra|enje............... godine Na osnovu odluke [kolskog odbora {kole............1 izvr{ilac ....... godine...................Kontrola kvaliteta..............................1 izvr{ilac Prakti~na nastava za poslovne sekretare.....................1 izvr{ilac Stru~ni predmeti poljoprivredne struke ............................ broj 10-3817758/10 od 18.. 46........ 9.. uslov za prijem u radni odnos je polo`en stru~ni ispit.......... Namjena stambeno-porodi~nog objekta je stanovanje — regulisanje stambenog pitanja........................................ 23.......1 izvr{ilac Psihologija .................... nestalog branioca ............... Na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka lica.. ~lana 13...1 izvr{ilac Stru~ni predmeti za voza~e motornih vozila ........................puna norma .............1 izvr{ilac Stru~ni saradnik — pedagog {kole ................................................................... NE OTVARAJ. Prilo`ena dokumentacija se mo`e preuzeti u {koli po okon~anju konkursne procedure..... 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Prakti~na nastava za konobare (nastava organizovana van {kole)..................Uslu`ivanje ....O......... demobilizirani branioci i ~lanovi porodice {ehida.............. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati.28 OGLASI petak.................... Bosanski jezik i knji`evnost .................................................. 8.................00 KM........................................... Fojnica.... dipl...........puna norma .......................1 izvr{ilac Ekonomska grupa predmeta ............................. 8............ 3........Prehrambena tehnologija.. obnovu...puna norma ........... 22.. 6.... Prednost u odabiru ima fizi~ko lice koje ponudi ve}u cijenu.............................. Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom Na osnovu ~lana 15.... povr{ine 482 m2..1 izvr{ilac Pravo .... Datum: 20....................................................................................6 ~asova ................ 2........................................................................

120.00 0.238 vrijednosnih papira.662 670.70 8.18 32 31 31 30 3. avgust/kolovoz 2010.003 31 29.31 % 4.00 KM.00 0.d.28 KM. kursa (%) Max.38 1.03 3.48 -2. godine OSLOBO\ENJE 1.23 151.392.74 % 710.206 2.00 84.603.11 KM.d.03 16.12 2.70 KM.d.597.939.18 32 30.03 -16.361.467 2. trgovalo se u iznosu od 14.49 32.50 94.90 380.10 26. Sarajevo. Banja Luka.25 -1. dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DC Te{anj Kra{evo d.526.56 0.140 40 15 12.30 89.00 98. cijena Min.54 0.27 KM.91 0.20 22.10 KM.10 4.75 $ 0. SARAJEVO ENERGOINVEST D. Banja Luka.1 0.06 11. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene.69 -10 2.36 % 18.68 KM Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192.07 7.70 10. Banja Luka Trznica a.50 98.91 KM.d.izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska .66 0. trgova- Luka (-2.68 KM. cijena Min.473 0. dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 55. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Bonel a. u sklopu dvije transakcije prometovano je 55 dionica.10 26.599.izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska .599.20 0. avgust 2010.32 0.d.00 4.54 posto.91 0. Banja Luka ZIF Zepter fond a.32 KM.635.d.220 10.27 1.d.00 KM. Promet na kotaciji iznosio je 70.06 63.67 -46. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d. Banja Luka (9.40 0.98 1. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.534 9.d.584.473 0.izmirenjeratne{tete 4 u vrijednosti od 151.18 32 30.00 84.70 84.26 0.56 7. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. u sklopu devet transakcija prometovano je 67.70 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .2611 200 90 2.50 98. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevostan d.05 27.54 0.8607 9.603. Pale akcije ZIF Zepter fonda valo obveznicama Republika Srpska . od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a. Kurs ovog emitenta iznosio je 27.03 0. u sklopu 38 transakcija prometovane su 6.1 10 -7.48 posto). SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC TE[ANJ KRA[EVO DD SARAJEVOSTAN D.12 0.86 KM. a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.40 posto i dostigao cijenu od 0. Pale Hidroelektrane na Trebisnjici a.66 KM.d. Sarajevo u iznosu od 36.34 ERS10 Sa Sarajevske berze Banjalu~ka berza Promet obveznicama 170. {to predstavlja rast cijene za 9.08 63.25 75.933.KOTACIJA PIF-ova ZIF Polara invest fond a.38 1.26 3.80 8.04 -0.54 0. Teslic Elektrodistribucija a.00 78.25 posto).25 75.05 3.013 1.99 100 1.20 1.00 561.35 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 175. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.461 4.400. Ukupan promet obveznicama iznosio je 170.d.99 -0. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.26 KM.545.00 21.02 27. trgovalo se u iznosu od 470.67 KM. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.38 1.660 4.396.62 2.KOTACIJA Boksit a.446.58 $ 0.6871 31 29.18 KM.51 KM.161 3.11 11. u sklopu 12 transakcija prometovano je 71.590.20 21. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH Stare devizne {tednje serije E od 4.63 KM.d. U sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 78.00 0. po prosje~noj cijeni od 1.695 1.TR@I[TE AKCIJA NAFTA PLIN ZLATO SREBRO ALUMINIJ P[ENICA KUKURUZ 76.13 KM.6(A) 0.450.06 0.05 posto.755.d.25 0 0 -0. u sklopu dvije transakcije prometovano je 100 dionica.28 posto.025.00 78.00 84.40 % 1.62 4.264. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 95.50 98. po prosje~noj cijeni od 3.35 KM.D.80 KM. u sklopu jedne transakcije prometovano je 4.09 % 434. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 561.d. kroz 89 transakcija.473 0. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 56. ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 1.d.651. Banja U sklopu 52 transakcije prometovano 78.30 89.800.543. od 46.D.50 2 Banjalu~ka berza Kursna lista za 19. po prosje~noj cijeni od 0.30 89.80 2.69 10.625.72 27.00 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 1 1 3 12 3 1 1 KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.459.000 11.00 78.01 4.848.d. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) BERZANSKA KOTACIJA .70 84. Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj.6 0.46 10.625. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2.396 9. Banja Luka Bonel a.3 3. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .34 36.D.67 SASX-10 943.00 98.62 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tulista B najve}ipromet je ostvarenakcijama Telekoma Srpske a.000 dionica. D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.00 207.344 1.28 1.831.35 % .396.86 3.434. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.54 0 0.51 1.238 vrijednosnih papira Najtra`enije dionice Elektroprivrede BiH Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 168.62 KM.400.147 1. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 1.70 84. Sarajevo.615 26. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19.91 0.694 dionice.50 10.00 98.333 507. 20.48 posto.50 94.D.izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska .35 3.968. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.968.00 $ 3.42 16.80 $ 0.63 75.389 obveznica.30 10. Kurs ovog emitenta je iznosio 16. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Polara invest fonda a.50 KM.00 175.00 150.00 4.06 63.39 FIRS 645.d. august 2010.50 94. Kurs ovog fonda iznosio je 3.01 SASX-30 820.72 3.72 2.69 % 2.00 0.d. Trebinje Telekom Srpske a. SARAJEVO 0.67 175.489 vrijednosnih papira.20 26. Sarajevo u iznosu od 2.235.000 2.23 $ 0.00 0.00 1.6 0.62 351.62 26.645 31.526.205.284. Milici ZTC Banja Vrucica a. Od obveznicanajvi{e se trgolo se u iznosu od 670.715 3. Banja Luka.00 KM.25 $ 0.206.600 100 2 41 1.135 $ 0.1 2.38 BIFX BERZANSKI IZVJE[TAJI 29 892.83 KM.90 470.00 14.petak.7 -1.36 3.30 BIRS 1.d. i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3.558 24.94 4.000 385 1.393.581.67 175.00 KM.00 15. Banja Luka Republika Srpska .3 1.d.20 10.20 2.izmirenje ratne stete 4 3.10 26. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene.36 0 2.

Ministar Cuplov kazao nam je kako }e se na dana{njem nastavku sjednice na}i ime- Ismet D`ananovi}: U Op}ini nemaju pojma Foto: D. Pa neka neko ka`e . Na peti lot tendera nije se niko prijavio. a vrijednost radova je oko 210 hiljada maraka. prema ugovoru. Sanacija je zavr{ena u Ulici Branislava Nu{i}a i dijelu Ulice Ferida Srnje. ni u Op}inu.Ta je odluka kona~na i vi{e ne}e i}i na skup{tinsko razmatranje. ta~nije izgradnja pristupnih i po`arnog pta.Sarajevo je metropola. Kada je u pitanju imenovanje Odbijena `alba za nabavku opreme Desete O[ Sti`e namje{taj iz Bijeljine U toku ure|enje pristupnih puteva i ogra|ivanje dvori{ta Jedina `alba u tenderu za nabavku opreme namijenjene novom objektu Desete osnovne {kole u Osjeku je odbijena. august 2010. sanduka. ali dio te opreme svakako }e se prenijeti iz podru~ne {kole. . a). strunja~a. spoj ulica Smaila [ikala i Dervi{ Fevzi Mostarca. ali ne mogu sam predstavljati Vladu.To {to bi Trnini} dobio tre}i mandat sigurno ne}e biti razlog da ponovo ne bude izabran. dio Ulice Smaila [ikala od broja 317 do broja 311. IsmetD`ananovi}. M. . novanja iz zdravstva. Upravo taj vodovod. Kako je za Oslobo|enje kazao premijer Besim Mehmedi}. ve} godinama mu~e muku sa nedostatkompitkevode. ali kako je istakla Her ce go vac.Ni{tanovo. ali je ministar Cuplov dobio podr{ku ministara iz SDA da razmotri neke mogu}nosti do sutra (danas. MILANOVI] ZA KRPLJENJE 430 hiljada maraka Radinici firmi Euroasfalt i Grakop nastavili su sanaciju i rekonstrukcijunekategorisanihcesta u Novom Gradu. to ne}e omesti planove vezane za po~etak {kol ske go di ne u Osjeku. ogor~en je D`ananovi}. Safeta Had`i}a-~ikma i dio Huma~ke plo~e. prema prijedlozima Upravnog odbora ove ustanove.~etiri mjeseca. Nastavak sjednice zakazan za danas Koncesija Sarajevskoj pivari ^lanovi kantonalne Vlade ju~er su donijeli i odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju pitke vode na nalazi{tu Sarajevska pivara. .. dodala je Hercegovac. koje mora ispo{tovati. Za mene to nisu bili nikakvi argumenti. upozorava D`ananovi}.30 SARAJEVSKA HRONIKA Gra|ani Butilske ulice u Bojniku i dalje bez vode petak. Dosta mi je vi{e minderskih dogovora. Prije rata na lokalni vodovod bilo je priklju~eno 86 ku}a. a ju~er samo u jutarnjim. . Evo ba{sam se dogovorio sa k}erkom kad da do|em u njen stan kako bi se okupao. napomenuo je Mehmedi}. naglasila je Hercegovac. U toku je obnovaUliceSafetaHad`i}a. klupa.Kompanija iz Bijeljine pobijedila je u tri lota. H.[ta vi{e da radim kad vidim kako nema koristi i}i ni u Mjesnu zajednicu. tra`io sam prostora zbog novog zakona. ogra|ivanje dvori{ta. Radnici firme Grakop obnavljat }e asfalt u dijelu ulica Ko`ina. Trnini}a. koji. napomenuo je ministar obrazovanja. . U toku je sanacija ulica Bra}e Be{o i Adnana @uni}a. ogor~en je D`ananovi} Skoro mjesec nakon {to je Oslobo|enjeobjavilotekst o problemima mje{tanaButilskeulice u Bojniku. op.. E. danas }e se glasati o mjestu direktora JU Dom zdravlja.. kao i odluku za dodjelu koncesija za eksploataciju dolomita na pet kamenoloma.Tu je bio raspisan poziv za nabavku usisiva~a.Kod mene su u pitanju direktori Doma zdravlja. a i ubjedljivo su najjeftiniji. ~ija je slu`ba vodila tenderske procedure. Bra}e Be{o. Zavoda za javno zdravstvo. istakao je premijer.Firma koja je pobijedila je ispo{tovala sve {to je tra`eno u pozivu.Objekt ve} ima priklju~ke infrastrukture i ostalo je da u narednim danima Op}ina Ilid`a. dodaju}i kako je odlu~io pisati gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu i kantonalnom premijeru Besimu Mehmedi}u. Sportske medicine.~ikma. firma ima obaveze prema ugovoru. lopti. ju~er nam ka`e kako je prije dva dana voda nakratko pu{tena u popodnevnim satima. a vrijednost radova je 219 hiljada S. . predsjednikSavjeta MZ Dobro{evi}i. Medicine rada. dio Vrbovske 169 . godine OSLOBO\ENJE Zasjedala Vlada Kantona Sarajevo Slobodan Trnini} dobija novi mandat? Dosta mi je minderskih dogovora. tako|er o~ajne. J. Tako }e firma Euroasfalt.. Uzorci koje smo u pozivu tra`ili su ispo{tovani. Stru~nisaradnik za projektnoinvesticioneprogrameMinistarstva obrazovanja Sanela Hercegovac kazala nam je kako je nabavka namje{taja za |ake iz Osjeka obavljena u pet lotova. podsje}amo. sklopi ugovor sa spomenutom firmom kako bi se namje{taj isporu~io. stolica. pa odvr}u i zavr}u vodu kome i kada ho}e. kao i obrazovanja.177.Insistirao sam na glasanju. dio ulice Bana Bori}a od 62 do 74. Zamislite dokle je to do{lo. Za ovaj projekt Op}ina Novi Grad izdvojila je oko 430 hiljada maraka. ka`e premijer Mehmedi} • Na dnevnom redu imenovanja iz zdravstva i obrazovanja Na ju~era{njoj sjednici kantonalne Vlade nije do{lo do izbora novog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. spoj ulica Mahmuta Bu{atlije i Hekim-Oglu Alipa{e.. . Kako je kazao Mehmedi}. tako da na u~enike i nastavni proces taj lot ne}e uticati.. Ovo je sramota. maraka. dodaju}i kako je Slobodan Trnini} trebao ponovo biti potvr|en na mjestu direktora ove javne ustanove jo{ prije tri . zna~i ko{eva. Ako isporu~ena oprema i ne bude odgovarala uzorcima. Preostalo je da Ministarstvo privrede na pet godina potpi{e ugovore sa kompanijama. . Objekt je priklju~en na infrastrukturu . sanirati ulice Adnana @uni}a. Oko nove {kole u Osjeku trenutno je u toku vanjsko ure|enje. TORCHE Na kupanje kod k}erke Odlu~io sam pisati Behmenu i Mehmedi}u. Branislava Nu{i}a od broja 34 do 60. koja se odnose na nabavku namje{taja. kazao nam je nedavno Muhudin Planja. J. ali tamoo~igledno nemaju pojma ni o ~emu. ministar zdravstva Mustafa Cuplov povukao je ovu ta~ku sa dnevnog reda. Kom{ije iz okolnih ku}a su. kazao nam je Cuplov. Valjda}e prviljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. . telefona. Bio sam i u Op}iniNoviGrad. . U danima kada bi se ~ovjektrebaopratisvakomalo. koji je pre`ivio sr~ani i mo`dani udar. opreme za fiskulturnu salu. 20. napomenula je Hercegovac. saznali smo od resornog ministra Safeta Ke{e. Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. pa zamislite da nemate vode da se ujutro umijete. nije se promijenilo apsolutno ni{ta. a sad ih ima 500. Ferida Srnje do spomenika Nadira Kafed`i}a. kada su ministri iz SDA napustili sjednicu. Valjda }e prvi ljudi Grada i Kantona ne{to poduzeti. ali do sutra }u imati i napisano da ne postoje razlozi zbog kojih ne bi mogao dobiti novi mandat. osamdesetogodi{njak. Hu. pet{est ljudi je bukvalno privatizovalo. kazao nam je premijer Mehmedi}. prinu|en je i}i na drugi kraj grada samo da se okupa.

Breza svaki dan u 7.36.45.40. poput Imamovi}evog. a radnim danima u 6.05 i 20.25.30. Bosanski Brod svaki dan u 12.45.30.45.30 i 22 sata.50 i 18. Kiseljak radnim danima u 16.12. 10. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.30. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS . Cirih 11. 7. Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7. a vlastibudu{tedjele na materijalu za obnovu {etali{ta.30 i 19.30.45. a radnim danima u 15. 207-777 Vatrogasci 123.30. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980. a ~iju je nelegalnost potvrdio i drugostepeni organ.30 i 19.20. Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18. 13. 122. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Tuzla svaki dan u 5.59.30 sati (preko Tuzle). Bugojno svaki dan u 10. ali koliko je novca od prethodno spomenute sume do sada utro{eno u ove svrhe. 10. Minhen svaki dan u 8. 9. Rennes. Kakanj 15. ka`u u Op}ini 276-982 VA@NIJI TELEFONI MUP Bespravna gradnja u op}ini Novi Grad u posljednje je dvijegodine u porastu. Te{anj svaki dan u 7.30 sati. august 2010. Be~ 14.30. 20 i radnim danima u 9. potrebna su zna~ajna finansijska sredstva za uklanjanje.30.30 sati. Op}insko vije}e Novog Grada prilikom usvajanja bud`eta odobrilo je 350. 12. Bez napajanja }e od 9 do 16 sati biti Brije{}e 1. Karlsruhe.30.45. Den Hag u 8 sati utorkom. Be~ 8. Graz svaki dan u 8 sati. 17. Stari drum. 10.50.15. Minhen 12. veoma komplikovane Ru{enje ko~e slo`ene zakonske procedure. subotom u 8 sati.40. 16. 16.30 i 18.30.30 sati. 220-435 Kanalizacija 203-059.30 sati. Trebevi}ka. 6.30 i 18. Bijeljina svaki dan u 5 sati. 18. 12. 11. 13. Be~.37.30. 14.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati. Minibusi }e na navedenoj liniji saobra}ati do stare okretnice u Novopazarskoj ulici. 14. a radnim danima u 6. Busova~a radnim danima u 10. Mannheim. 14 i svaki dan osim nedjelje u 16. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.30 i 19. Hamburg. Berku{a mala.39 i 18. ~etvrtkom u 16 sati. Minhen 13. te radnim danima u 9. govori ova slika. subotom u 17 sati. Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom. Biha} svaki dan u 7.45. Skadarska 1.45.30. Makarska svaki dan u 7.45.30. 15.35. 15.20 i 22.25 i 18. Istanbul 14. 16. S.30 i 15.Mojmilo do 10. Srebrenica svaki dan u 7.30. Ljubljana utorak.30. ionako uvijek posje}eno mjesto.30. 12. iz Op}ine Novi Grad nismo uspjeli saznati.30.Kod`ina . Mastricht utorkom. Iz Op}ine smo prije ~etiri mjeseca dobili isti ovakav odgovor.30 sati.668-259 Toplane 650-979. 6.10. 12.45. Zenica 4. 18 i 20 sati.55.19 i 20. 18.30 sati. 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK.30.30.15. 12. 11.30. 13.30.15.50 i 13. Trebinjska.45 i 15.30. 9. 15. Grada~ac svaki dan u 8.000 KM Novi Grad nije utro{io? U Op}ini Novi Grad isti~u kako su aktivnosti u vezi sa ru{enjem ve}ih objekata. 18. godine OSLOBO\ENJE SARAJEVSKA HRONIKA 31 DE@URNI TELEFON Bageri na ~ekanju 350.30 i 22 sata.18.16.55. Helsingor utorkom u 12. Budimpe{ta 15. AUTOBUSI Antwerpen.30. petak i nedjelja u 8 sati. 16. 13.30 sati. Budimpe{ta 14. Budimpe{ta 21. Budimpe{ta 6.45. Skoplje.30. 14.30 i 17 sati. Vare{ svaki dan u 8. Ni{i}i 2 i Nova mahala. a kako su kazali u Op}ini. 8.30 i 16.45.30.30. M.15 i 19. Plo~e 7.20.05. Dolasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. 9.30. Bruxselles.Alija Izetbegovi} u toku je sajam p~elarstva.30 i 19 sati. Hrasnica vrelo.45 i 20.30. Zagreb 7. Pored finansijskih sredstava. Hildesheim. U aprilu je najavljeno ru{enje bespravnih objekata.30.52.30. moraju se provesti slo`ene zakonske procedure kako bi ru{enje po~elo“ . Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16. 14. 12. 15. 15. Zagreb 6.10 sati. 16. 17 i 18.15 sati. AVIONI Polasci: Beograd 6. 14. 17. 12. a radnim danima u 7.45. u samom centru grada. Plo~e na Trgu Na Trgu oslobo|enja .30. 10. 13. HUREMOVI] OKOM KAMERE Isklju~enja struje i vode Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8. Sanski Most svaki dan u 15. Gora`de svaki dan u 8 sati. Utrecht utorkom u 8.22 i 20. Nusreta Fazlibegovi}a. Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6. 8. Duizburg. 8. Velika Kladu{a 15.30. Ankona 10. Dortmund. 8.55. 15.30 i 15. Kasindolska 2. od 8. Beograd 17.30. 10. [tutgart i Uhlm. Ali tako }e biti sve dok automobili voze po pje{a~kimzonama. 11. 14. Istanbul 8. a daljnja procedura je u toku“ naglasili su u Op}ini.30 sati.30 sati. Tako|er. Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati. Beo grad 11. istakli su iz Informativne slu`be Novog Grada. GUBELI] 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399 PORODILI[TA Na Mojmilo do stare okretnice Zbog rekonstrukcije saobra}ajnice na dionici ulica Novopazarska . Ze ni ca 6.45 i 20.55. 10. 8.30. Visoko radnim danima u 10. veoma je slo`en kada su u pitanju procedure oko uklanjanja.30.30. Bijelo Polje utorak. Zvornik svaki dan u 15.45 i 21. petkom u 13. Magistrala i Zujevinska. Banja Luka svaki dan u 9.45. Najboljiprimjeri su slu~ajevi velikih bespravnih graditelja poput objekta A gradnje. 9. 18. a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.25. 14. 11.a radnim danima u 5.30.23. Paris.30. . 13. Konjic 7.30 sati. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.15 sati. 664-115 Hitna pomo} 124. za uklanjanje objekta A gradnje potrebno je uraditi i projektnu dokumentaciju.30. “Po{to se radi o objektu velikih gabarita.15 i 18.30. Zenica svaki dan 6. 13. 10 i 21 sat. Essen. Po kakvim plo~ama i sa kojim oprezom moraju hodati.25. Mekote. Pale svaki dan u 7. Split svaki dan u 10 i 21 sat. 15. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Plo~e 10. 17.30 do 16 Adema Bu~e 3. 11.15 sati svaki dan. Time.35. 14. ~etvrtak i nedjelja u 20. Cirih 7. Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7.30. VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8. 9. 12.15.15 sati. Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati. 13. Konjic 6.30. 11. 16. Banja Luka 12. subotom u 17 sati.45. 14. od 8. Banja Vru}ica u 15.35.Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA Foto: S.45.35. “Ura|en je prijedlog projek- tnog zadatka za izradu projekta ru{enja bespravno izgra|enog objekta.58. Kakanj i Visoko svaki dan u 6. 10.30. 8. 12.Ferida Srnje minibuska linija Otoka . Plandi{te. Olovo svaki dan u 5.25.30. Kamenja~a. Kakanj 18.15.30 sati.30 sati Bjela{nica apartmani 4. 13.30 sati Dobrinja 29. u tom pogledu pokrenute su i odgovaraju}e aktivnosti. 20.40 sati.20.30. Beograd 11. Pljevlja svaki dan u 16 sati. Banja Luka 6. 16.05 i 18.30 sati. 17. Poljine. a radnim danom u 5. 11.15 i 13. subotom u 17 sati. Zagreb svaki dan u 6.000 033/ 223-366. 14. 21 i 22 sata. Beograd svaki dan u 6 sati. Hanover. Clermont-Ferrand petkom u 9 sati. J.15 i 17. 9 9 DJEVOJ^ICA DJE^AKA 17. vrvi od na{ih sugra|ana. Ljubljana 16. Berlin ~etvrkom u 8. 15.30. Forshjam. 13.30.30. iako je na~elnik tra`io da ta suma bude znatno ve}a.28. po izradi projekata.000 KM kako bi se sprije~ila ova sve u~estalija pojava.30 autoputem.42 i 21. 10.30.petak.40 i 19. Jedan od najve}ih bespravno izgra|enih objekata A gradnje koji se nalazi i na spisku za ru{enje.35. Gottingen i Kassel subotom u 17 sati. 206-666. 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. a od 9 do 15 sati ^engi}-Vila I/5. Roga~i}i i Roga~i}i 4. 13. 13.45. 17.52 i 19.15.radnim danima u 7.30.45.30. Frankfurt. 20.05.30 sati.45 i 15. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Orlova~ka.30. Ora{je svaki dan u 6. kako su naglasili iz Op}ine. 14. Dubrovnik svaki dan u 7. Travnik svaki dan u 7. 15. od 10 do 13 Igman mrazi{te i od 13 do 14. Ankona 17. 15.30 do 9.27. Br~ko svaki dan u 6. . 12.30. 19 i 22 sata.10. zbog kojeg je na~elnik Damir Had`i} dospio u aferu sa investitorom Nihadom Imamovi}em.30. septembra bit }e skra}ena. 16.30 do 10 Igman skakaonica. 10. poslovno-stambenog centra na Otoci (regulacioni plan Alipa{in Most VII).30 i 14.55. Ljubljana 15.30.45.

klapa Delminium iz Tomislav-Grada. nakon zavr{etka rata 1999.“ . Ovo je roman koji nastoji uspostaviti razli~itu vrstu dijaloga sa samim sobom. provede postupak anga`iranja projektantske ku}e za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postoje}eg stanja. svojim odnosima prema svijetu i stvarnosti. Direktor Kulturno-sportskog centra u tom gradu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu. Stevan Tonti}. agilna ~lanica Dru{tva za ule p{a va nje Vra~ara i u~ite lji ca u beo grad skoj Bo ra~koj {ko li za ma~evanje i boks…“. A.prabake. ratna emigrantica. Goran Vrhunc.2003. Unterstadt. ba{ kao i dru{tveni sistem i njegove vrednosti.” . “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma. kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. Dalila Krasni}. Beograd). Osamnaesti susret pozori{ta/kazali{ta lutaka trebao bi se odr`ati od 21. Irena Mari}.2005. ironi~nu i grotesknu vizuru ispri~a pri~u o jednom vremenu.2002.000 KM. ali iskrsavaju prepreke na koje nije ra~unao. i Bekim Sejranovi} “Nigdje. T. dana{njem Sankt Peterburgu. septembra u Bugojnu. tim povodom je uru~io zahvalnicu direktoru NUB-a za doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka u oblasti izdava~ke. te kao prvu osobu susre}e H. i to doma}a klapa Neum. mladim neumskim muzi~arom Mariom Soldom. izabere njih pet u u`i izbor. godine. klapa Signum iz ^apljine. u~i jezike i baca pod noge sve mu{karce koje susretne: od kosookih vr{njaka do ameri~kog poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. obja{njava Natalija Metelica. Sanja Domazet “Ko pla~e“ (Srbija) . Sarajevo). Sramota je {to kantonalna Vlada u 2010. Zagreb).. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. godi{njicu ro|enja Me{e Selimovi}a Nedavno iz Tuzle poslana vijest pro{irila se diljem ne samo BiH nego i Hrvatske. majke i k}eri gdje se ispreple}u njihove propale iluzije. Me|utim. st. socijalnih. knji`evnik po kojem je presti`na nagrada dobila ime Samo moru virujen Neumljani i njihovi gosti sino} su imali priliku u`ivati u klapskoj pjesmi i to na Drugim klapskim susretima. profita i saprofita. ska) . “Roman ‘Unterstadt’ pripovijeda pri~u gra|anske obitelji njema~kih korijena u Osijeku od po~etka do kraja 20. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali. august 2010. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em. sa svojim osniva~em. Jedina koja poku{ava da joj stane na put je Mica \ur|evi}. U njegovom sama~kom stanu pojavljuje se Mirna. vrijednostima i vremenima.2009.u [vedskoj. U Sankt Peterburgu prvi je put otvorena izlo`ba scenskih kostima ruskog plesa~a Rudolfa Nurejeva u kojima je on nastupao u baletima “Bajadera“. rujna) za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na podru~ju spomenute ~etiri dr`ave u{lo je pet romana: “Pjesme divljih ptica“ Enesa Kari}a (IK Tugra. Ako su se ove dvije obljetnice poklopile u zaokru`enim broj~anim znamenkama. Aleksin dnevnik govori o onome o ~emu svi {ute. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH. “U romanu ‘Sedam strahova’ Selvedina Avdi}a pripovjeda~ }e se nakon devet mjeseci otupjelosti i depresije zbog `eninog odlaska kona~no osmjeliti ponovno kro~iti u svijet. Pod okriljem stiha “Samo moru virujen“ koji je ujedno moto susreta. njihovo pre{u}ivanje koje neminovno . bibliote~ke i kulturne djelatnosti slijepih i slabovidnih u BiH.2008.Grabi}. o stvarima toliko opasnim i toliko dragocjenim da o njima najvi{e. Beograd) i “Unterstadt“ Ivane [ojat . klapa Narenta iz Mostara.” . do 5. Dr`avna Vlada zadu`ila Ministarstvo civilnih poslova BiH U Rusiji Izlo`ba scenskih kostima Izrada projekta sanacije biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvr|ivanjem stanja objekta biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju.. do 26.. izdanje i odr`at }e se od 2. Mra~ne kulise rata i nali~je `ivota u razru{enoj Srbiji poslu`ili su autoru kao idealan kontrapunkt da kroz humornu... nimalo lagan posao da izme|u tih pet razli~itih poetika izabere onu koja }e biti nositelj nagrade “Me{a Selimovi}“.Nepojmljivo je da pro{le godine iz bud`eta SBK-a nismo dobili ni marku. i dvije autorice Deseta knji`evna manifestacija Cum grano salis ove godine de{ava se uz jo{ jednu obljetnicu . klapa FA Lin|o iz Dubrovnika. “Sedam strahova“ Selvedina Avdi}a (Algoritam media. bake. . izlo`ene su i fotografije. godini nije izdvojila niti jednu marku za kulturu. njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . sa svjetovima. Oni pozivaju sve Sarajlije da im se pridru`e. koji su sa Belim Rusima pobegli pred Oktobarskom revolucijom.Grabi}. tridesetogodi{nji dendi i biv{i preprodavac markirane garderobe. te klapa Sv. Kako je saop}eno iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH.Rudolf Nurejev veoma je ozbiljno shva}ao scenski kostim. Nikola iz Metkovi}a. (Hrvatska). Sakib Pleh. oktobra 2000. a direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. je roman o obitelji i gradu pisan u maniri najboljih i najve}ih modernisti~kih romana. podjednako nemoralni u miru kao i u ratu. opet.Me{e Selimovi}a. Rudolfa Nurejeva “Radnja je smje{tena u Bosni. o njegovu susretu s duhom rudnika perkmanom. mrtvi znaju. Ivona Juki}. Miljenko Jergovi} “Ruta Tannenbaum“ (BiH) . na izlo`bi “Di je te vre me na“ po sve}enoj umjetniku koji je umro 1993. Zdenko Le{i} i Angela Richter grada i dobila ime i ve} stekla epitet presti`ne nagrade u regiji. klapa Kumpanji iz Blata na Kor~uli. direktorica Muzeja pozori{ne umjetnosti i jedna od organizatora izlo`be.2004. Lela Alimanovi}. slijepim osobama. Srbije i Crne Gore: u konkurenciju za ovogodi{nju knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“. s procjenom potrebnih sredstava za izvo|enje radova i stavljanje prostora u funkciju. Ovogodi{nji Me|unarodni knji`evni susreti Cum grano salis. Marko Ragu`. Stevan Tonti}. a u isto vrijeme nastoji uspostaviti dijalog s razli~itim kulturama. ovu donaciju knjiga je uru~io direktor NUBBiH-a Ismet Ov~ina. Kalmi~ka devoj~ica Kaja za to vreme trenira ma~evanje. \or|e Uzelac. Ivica \iki} “Cirkus Columbia“ (Hrvatska) . koliko ih je bilo u konkurenciji.000 KM. Sr|an Mr{i}. ovogodi{nji Susreti ostat }e upam}eni i po tome {to su prvi puta od kada se nagrada “Me{a Selimovi}“ dodjeljuje u konkurenciju uvr{teni i romani dvije spisateljice Mirjane \ur|evi} (Srbija) i Ivane [ojat . o gradu pod opsadom.32 KULTURA petak. 20. u kojem je bio mobilisan i poslat na Kosovo. “Dok Evropa jo{ uvek ismeva nacizam. na kraju 16. K. poreklom Mongole..2006. Amra Bo`ovi}. u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama. dokumenti iz arhiva iz vremena dok je Nurejev `ivio u Lenjingradu. Beograd i dobri Amerikanac“ Mirjane \ur|evi} (Laguna. Ministarstvo civilnih poslova zadu`eno je da po zavr{etku navedene aktivnosti Vije}u ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija biv{eg Zavoda za fizi~ku kulturu BiH. Pru{~aka. @iri ni je imao la ga nu za da}u da izme|u 15 romana.. koja mu donosi dnevnik svoga u ratu nestalog oca. Jasmin Hasanovi}. Sutra }e u 19 sati u Velikom parku nastupiti: Mirza Oki}. Pet razli~itih poetika Diogenes Poetes u Velikom parku Diogenes Poetes skupina je mladih pjesnika koji svake druge subote u nekom drugom sarajevskom parku ~itaju poeziju i izvode performanse. Anga`iranje projektantske ku}e Ministarstvo }e finansirati iz vlastitih bud`etskih sredstava. tragedijama. Irfan Horozovi} “Shakespeare u Dar es Salaamu“ (BiH) . Ines Kadi} i Melisa Lipljanki}. Beograd gradi dve bogomolje: katoli~ku crkvu Svetog Antuna i budisti~ku pagodu. pisma. Uz pedesetak kostima iz kolekcija opera u Parizu i Rimu.. valjda. u rano doba opadanja Osmanske imperije te mnogih historijskih. Organizator neumskih klapskih susreta i ove godine su djevojke i momci iz Klape Neum. vjerskih i politi~kih previranja. ali samo da bi se suo~io sa strahom od samo}e i potvrdio da poslije svega vi{e ni{ta ne mo`e biti isto. odlazi na jahanje. a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna. gdje se javlja njegova potreba da uspostavi kontakte s ljudima. pored toga {to proslavljaju mali jubilej. Glavni pokrovitelji ovog kulturnog doga|aja su Op}ina Neum i Ministarstvo turizma i okoli{a FBiH.2007. Mirko Kova~ “Grad u zrcalu“ (Hrvatska) . ~ije je dru`enje odr`ano u prelijepom ambijentu ‘’Kala Kardo’’ u hotelu Zenit. [. Kroz likove `ena u obitelji i sukob generacija autorica prikazuje svijet u kojem se ~esto zahvaljuju}i bizarnim igrama sudbine i krivo odabranim kartama doga|aju najgore ili najbolje mogu}e stvari. “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a (Laguna. naglasio je Durakovi}. Pro{logodi{nji klapski susreti su ostavili izuzetno pozitivne dojmove. na bazi ~ega }e biti odobrena sredstva teku}e bud`etske rezerve za te namjene i proveden postupak anga`iranja izvo|a~a radova. Kari} time aktuelizira velikog bosanskog mislioca. Dosada{nji dobitnici Me|unarodne knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“ su: Marinko Ko{~ec “Netko drugi“ (Hrvatska) . pa ni ovog susreta koji ove godine postaje punoljetan.. u njima dostupnim tehnikama. s pozicije „ugovorene usluge“. vidjet }emo. niotkuda“ (HrvatAn.. od doga|ajâ. On u svom romanu govori finim. godine. Uz predsjednika `irija Miljenka Jergovi}a. Pa i jednog Nemca . Zdenko Le{i} i Angela Richter. Zagreb). u Parizu. istomi{ljenicima i neistomi{ljenicima. . prona|en u biblioteci . stolje}a kroz sudbine ~etiriju generacija `ena . njegovi ~lanovi su i Alma Deni} . Zadu`eno je Ministarstvo civilnih poslova da. uve}ani tisak i digitalne knjige CD MP3 i standardni format. godine OSLOBO\ENJE KULTURA Tre}i susreti 33 Poklon NUBBiH-a U konkurenciji za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ Nove knjige za Biblioteku slijepih i slabovidnih BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ju~er je poklonila odre|eni broj zanimljivih naslova Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH. . a pred njim je. Odlu~uje da napusti sve i ode iz zemlje.Ku~i Punoljetstvo }e proslaviti bez novca Me{a Selimovi}. rafiniranim jezikom obrazovanog i plemenitog ~ovjeka koji okuplja najljep{e tradicijske elemente BiH. te jo{ neki zanimljivi sadr`aji. k}i gotovo zaboravljenog prijatelja Alekse. a to su Brajevo pismo. o demonskoj bra}i Pegaz koja su poletjela na krilima rata. a situacija se nije promijenila ni ovaj put.Ku~i (Fraktura. po kojem je knji`evna na- Susret pozori{ta lutaka u Bugojnu Drugi klapski susreti u Neumu NAGRADA I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. velikana pisane rije~i . koje }e ova biblioteka prilagoditi svojim korisnicima. skulptura “Mastionica i pero“ i diploma.. No osnovna tema koja se provla~i kroza sve generacije i sve likove skrivanje je od pro{losti. I ove godine autoru prvonagra|enog djela pripast }e nov~ani dio nagrade koji iznosi 7. Generalni pokrovitelj Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e Op}ina Bugojno. odgoj djece te povijesni doga|aji koji ih nemilice {ibaju. maja 1999. Ognjen Spahi} “Hansenova djeca“ (Crna Gora) . Kao isto~njak (bio je porijeklom iz tatarske porodice) volio je bogate i rasko{ne materijale. koja se dodjeljuje u sklopu Me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis (ove godine bilje`i 10. “Kaja. koji su organizatore podstakli da ulo`e jo{ vi{e truda kako bi susreti klapa ostali prepoznatljiva i tradicionalna manifestacija.budu}eg ratnog zlo~inca.dovodi do trauma i nerazumijevanja. obljetnica od ro|enja njihova poznatog sugra|anina.100. novelistkinja. “Zvonko Karanovi} u svom tre}em romanu ‘Tri slike pobede’ jo{ jednom donosi filmi~nu pri~u koja je sme{tena u period od 8. do 5. Potonju za svoje privremene sugra|ane Kalmike. de{avaju se i u godini kada se obilje`ava 100. Autor svog junaka Skendera dovodi iz Mostara u Sarajevo. vra}a se u rodni grad poku{avaju}i da zapo~ne novi `ivot. ove godine je zapjevalo sedam klapa. brzo shvata da su ljudi.

august 2010. godine OSLOBO\ENJE .34 OGLASI petak. 20.

.....nastavnik u sva zvanja.. treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka.... doktora medicinskih nauka.......... energetic. experience and resources to help people build a better life. diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora farmaceutskih nauka.... .... Kandidat pod ta~kom 1.nastavnik u sva zvanja .........2... Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.... 48 Mar{ala Tita Street.........4......1 izvr{ilac 2.... 1..... b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije. kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK.. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2.1 izvr{ilac 2....... op}ina Gra~anica 1..... Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi.. izvod iz mati~ne knjige ro|enih... phone: 033/563-800. prepis ocjena. 2.3..."Uvod u farmaciju" ....... treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija... .. Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu.. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija..."Imunologija" ..."Klini~ka farmacija" ..... kopija nau~nih i stru~nih radova... Predlo`ena aktivnost: farma koka nosilja (naselje [kahovica...... informacija... mi{ljenja i sugestija........... treba da ima doktorat medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. a kandidat pod ta~kom 2.. ..1.... c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne....."Farmaceutska hemija" . august 2010.. podno{enje primjedbi.. 71000 Sarajevo.1... Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.. izvod iz mati~ne knjige ro|enih.... Please send your short curriculum vitae and signed Application by 26 August 2010 quoting Vacancy No... Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa Smajlovi} Azizom upu}uje POZIV za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju farme koka nosilja na lokaciji [kahovica.... uvjerenje o dr`avljanstvu.3........... a za ta~ku 2.... uvjerenje o dr`avljanstvu... i 188.4......1 izvr{ilac 2... enthusiastic..ba... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.. odnosno stru~ne oblasti za koju se bira.... 2..1 izvr{ilac 3.. fax: 033/552-330 or at registry@undp....nastavnik u sva zvanja....1 izvr{ilac .. pro-active. Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK 3..4....... .. sva zvanja ..... .. Poslovnika o radu..... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu. enjoy challenges. Kandidat pod ta~kom 3. Kandidat se bira na puno radno vrijeme...undp. op}ina Gra~anica)............. a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1.............3.... 20.. capable of working independently in a complex environment. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumentacija)...... Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo.... If you are highly motivated..... ~lanova 186. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati....... Kandidat pod ta~kom 2. kopija diplome o zavr{enom Fakultetu... Pravilima Univerziteta u Sarajevu.."Metodologija nau~nog rada" 2...."Istorija farmacije" . Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva. Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donosi: United Nations Development Programme o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II. i 2. se bira na puno radno vrijeme...... advocating for change and connecting countries to knowledge.... Kandidati pod ta~kom od 2.. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.... ~lana 2....ba.................. vr{enje uvida u dokumentaciju...... Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka ...... broj 43/08).. dokaz o objavljenim knjigama i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Ulica ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta. analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost.UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104..... Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu........ 2......2.... poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.petak. Pravilima Univerziteta u Sarajevu... godine OSLOBO\ENJE OGLASI 35 UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET .. Aleja Alije Izetbegovi}a 2................... ODLUKU Bosnia and Herzegovina United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network... we strongly encourage you to apply for the internship in Sarajevo: Intern Detailed job description and Application for UNDP Internship programme are available at UNDP Reception or at www.. 10-082 to UNDP Reception.1 izvr{ilac III.nastavnik u sva zvanja.. treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo........"Kontrola lijekova" ...

neonskim bojama Koliko god cijenili minimalizam i jednostavnost. ovakomo`etekroz12 sedmicaizgubiti do 1. nije potrebno mnogo pa da vam popusti pa`nja). deponuju u }elijama epiderme i poma`u zadr`avanju vla`nosti ko`e. mada elektronski ure|aji poput kompjutera ili mobilnog telefona jesu veoma korisni. To su esencijalnemastikoje se. u nekim stvarima i neophodni. oni tako|er donose i dosta stresa. Dodajte malo bra{na. Pijte sok od mrkve Mrkva. a jedna od rijetkogpovr}akoja obiluje betakarotenom i pektinom. izbje}i }ete osje}aj umora i bolnih tabana. limunsko `uta ili pak nebeskoplavapotisnute su standardnebojednevnihkombinacija i ve~ernjih haljina poput crne. na svakih sat vremena pro{etajte pet-deset minuta da se istegnete i umanjiteskupljanje vode i masti u kriti~nim dijelovima. Usitnite je u blenderu i popijte sok. Tu{iranje uvijek zavr{ite mlazom hladne vode po nogama. osim {to pobolj{avaju kognitivne sposobnosti mozga. . mobilni telefon ili provjeravanje elektronske po{te “samo jo{ jednom“ ~ine vam ve~er jo{ stresnijom. Elektronski ure|aji u to vrijeme mogu dodatno da poja~aju stres. nastojte da ih uku}ani ispo{tuju ^esto je uvjerenje da nam elektronika olak{ava `ivot i smanjuje stres. trebabitioprezan. daleko najpoznatija namirnica koja{titi vid. Trudite se da su vam noge uvijek bez malja. a poslije kupanja ne zaboravite da nanesete kremu ili losion za hidriranje. Ali. Na poslu se trudite da liftzamijenitestepenicama. bilo da su predebele ili pretanke. nekada i dotle da postanete nepa`ljive i povrijedite se (ionako ste ve} umorne. koji }e pomo}i u sagorijevanju masti. Nije lo{e ni ako mo`ete da navedete sve uku}ane da po{tuju ta pravila. pa na umu imajte da su ovako`arkebojedovoljnesame po sebi. Juha od mrkve Potrebno: 4 mrkve 1 `umanjak 1 dl vrhnja 1 glavica luka bra{no ulje so i biber Priprema: Mrkvu i luk o~istite i sve sitno nare`ite te lagano popr`ite na malo ulja. Pomo}i }e i ako se obaveze ra spo re de me|u uku}ani ma. sa svime. Javljanje na telefon. a {to se elek tro ni ke ti~e. Oko 200 mg magnezija i 600 mg kalcija dnevno odr`a}e kosti zdravima i smanjiti gubitak ~vrsto}e. Izbjegavajte prevru}e kupke. [etnja i vo`nja bicikla su sjajni za definisanje oblika nogu. zbog~egajednaupe~atljiva kreacija sama osvje`ava va{ izgled. be` ili tamnocrvene. Losos}e pomo}i u odr`avanjuvlageva{eko`e i u borbiprotivsun~evog{tetnogzra~enja. godine OSLOBO\ENJE NOVOSTI I PREPORUKE Izbjegavajte Magnezij u borbi protiv starenja Stru~njaci govore o brojnim mineralimakojetrebatedodatiprehrani`elite li ostati mladoliki. Probajte! Moglo bi se desiti da ustanovite da vam takva promjena svima prija.36 POMO] U KU]I Elektronski ure|aji povećavaju stres? petak. Radije se oboru`ajte samopouzdanjem. ih bar uve~er Unesete li izvjesna pravila. pa tako i sa ovim. mo`ete uvesti izvjesna pravila. ali nijedan popis takvih sigurno ne}e pro}i bez magnezija. Bez razgovaranja mobilnim telefonom ili SMS poruka u vrijeme dok idete po djecu ili ih vra}ate ku}i. Ukoliko radite kancelarijski posao. Koristimagnezijadjelomi~no su povezane s njegovominterakcijom s kalcijem u tijelu. august 2010. Koraljnocrvena. Upravo tonaglasak je ovogaljeta. ^lanovi porodice tako }e sve vi{e da se zbli`avaju. TRENDOVI LJEPOTA. Zbog toga se radije poigrajte krojevima te automatskiisklju~itenapadneuzorke i nepotrebne modne dodatke. Bez igranja na mobilnom telefonu ili kompjuteru kada svi stignu ku}i. da ne bude sve na vama. mogu da promijene samo na~in ishrane i redovno bavljenje sportom. Noge bi trebalo da podignete i kada sjedite. svakoga ponekad uhvati `elja da se na|e u {arolikom okru`enju kao da ste u{etaliu nekutvornicuboja. Hladan tu{ za lijepe noge Obliknogu. da razgovaraju u toku ve~ere. RECEPT DANA MODA. Mo`ete ukloniti taj stres iz svog `ivota ili ga umanjiti. dodajte vode i kuhajte 20-tak minuta. jarkoru`i~asta. @ene koje imaju supruga i porodicu nerijetko su uve~er pod velikim stresom. STIL. mo`esnizitirizik od plu}nihbolesti za ~ak 50 posto. da im bude sve prijatnije. Televizor koji ste ostavile da radi u pozadini mo`e da vam odvla~i pa`nju. Mrkva je krcatanutrijentima.8 kilograma. Losos za vla`nost ko`e Losos je bogat omega 3 masnim kiselinama. U posudi razmutite `umanjak i vrhnje pa na kraju kuhanja dodajte juhi. Izbjegavajte da stojite predugo da ne biste rizikovali da dobijete pro{irene vene. Bez provjeravanja elektronske po{te nakon pet sati popodne. KOZMETIKA [okirajte jarkim. Ne bi bilo lo{e da ih barem uve~er izbjegavate kako biste smanjili stres kojem ste u to doba izlo`eni. Ukolikopodignetenoge dok spavate. dobro promije{ajte. pa na ulicama i pla`amavri{te kri~ave nijanse omiljenih nam boja. i u vrijeme ve~ernjih obaveza. 20. Me|utim.

a odmah iza njega nalazi se Yahoo. 37 Microsoft je objelodanio prvi talas igara za Windows 7 i operativni sistem za smart telefone na GamesCom 2010 konferenciji u Kelnu. august 2010. Google je imao 143. Pro da ja mo de la D3100 po~inje ve} u septembru ove godine po preporu~enoj cijeni od 599 eura. a snimanje u ni`oj 720p razlu~ivosti je mogu}e brzinama od 24. Tako|er. zajedno sa svim informacijama. Tower Bloxx NY i Zombie Attack!. Halo Waypoint.petak. Guitar Hero 5. koji je ipak jo{ na nivou glasine. a time se `eli naglasiti da ne koristikota~i} za scrollanje. Drugi senzor registrira pokrete te uklju~uje osvjetljenje kada korisnik prisloni ruke na tastaturu i gasi ga kada su ruke odmaknute. Ci je na se odnosi na tijelo fotoaparata s Ni ko no vim 18-55mm VR objektivom. . Fo to apa rat podr`ava kontinuirani kontrastni autofokus prilikom snimanja videozapisa. dostupan }e biti sistem reputacije koji }e korisnicima omogu}avati da prepoznaju odgovore od pomo}i pove}anjem ocjene statusa korisnika koji je postovao rje{enje. Cijena mi{a u Njema~koj iznosi 70 eura. pa mo`e snimati video u Full HD (1080p) razlu~ivosti. godine OSLOBO\ENJE KORAK NAPRIJED Photoshop iPad bugovi Adobe je popravio brojne bug-ove u prvomiPadkompatibilnomizdanjuPhotoshopExpresssoftvera. Prema informacijama koje su se pojavile na tehno blogovima u Kini.1 megapiksel i osjetljivosti ISO 3200. ali se o~ekuje da }e nova karakteristika biti zna~ajno druga~ija. dok je Facebook imao 43. mi{ se ne preklapa kao dosada{njimodel.6 miliona pojedina~nih video gledalaca. PhotoshopExpress 1. Izdr`ljivost konstrukcije osigurava tehnologija PerfectStroke za glatko i tiho pritiskanje tipki. {to u~inkovito {tedi bateriju. Tako|er. Frogger. a najve}a novost je dodavanje mogu}nosti sni ma nja fil mo va ko ju D3000 nije imao. Radi se o prili~no velikoj nadogradnji starijeg modela D3000. senzor bi trebaoraditi na svimpovr{inama.2 miliona pojedina~nih gledalaca u toku mjeseca dok je Yahoo imao 55. 25 i 30 sli~ica u se kun di. Konami Digital Entertainment. U postu na Apple diskusionim forumima za podr{ku. a dobru autonomiju ugra|ene baterije omogu}uju dvije tehnologije. Nova verzija ove aplikacije je vi{e prilago|ena iPad ra~unaru i posjeduje novi redizajnirani interfejs. osim da ima punu QWERTY tipkovnicu te ku}i{te od aluminija koje cijeli ure|aj ~ini nevjerojatno sli~nim novijim Appleovim prijenosnicima. dok elektronika omogu}ava i prepoznavanje lica te pra}enje objekata na videosnimcima. Rije~ je o elegantnom pametnom telefonu sa ugra|enom QWERTY tipkovnicom.3 miliona posjeta u junu. no ipak bi se model po imenu Nokia N9 trebao pojaviti na tr`i{tu negdje u novembru. navodi se u izvje{taju ComScore firme. mi{ se nakratko pojavio na stranicamanjema~keonlineprodavaonice. Dostupan preko App Store. Studiji kao {to su Gameloft. Logitech isti~e izdr`ljivost ugra|ene baterije do 10 dana. Nokije N9. dok je tastaturu mogu}e koristiti prilikom punjenja kroz kabl s micro-USB priklju~kom. Namco Bandai. Logitech K800 Logitech je ponudio tastaturu podu`eg naziva Wireless Illuminated Keyboard K800. Bejeweled LIVE. ovo nije kona~na verzija ure|aja.1 je dostupanbesplatno i zahtijevaiPhone3. Osvje`eni Arc Mouse IakoMicrosoftslu`benonijepredstavio novi Arc Mouse. Novi }e mi{ dolaziti pod imenom Arc Touch Mouse. uklju~uju}i Assassins Creed. Prodaja kre}e ovog mjeseca po cijeni od 100 dolara. Po priznanjusamekompanijeaplikacijakoja je formalno poznata kao Photoshop Mobile sadr`i ozbiljnu slabu ta~ku koja mo`e da izazove krah Photoshop Express-a kada se on otvori u landscape re`imu. Aplikacija korisnicimanudipriliku da edituju i razmjenjuju fotografije ~ak i bez potrebe za prepisivanjem originalnog sadr`aja. automatski izo{travati sliku prilikom snimanja videa te prepoznavati lica i fokusirati se na njih podr`ava Live View na novom pozadinskom ekranu dijagonale tri in~a. Facebook je u julu postao tre}i najbolji sajt za gledanje online video sadr`aja na teritoriji SAD. O~ekuje se da }e biti najavljeno jo{ igara i da }e one postati dostupne kada ova kompanija po~ne da isporu~uje Windows Phone 7 u oktobru. ova kompanija je najavila promjene koje planira da na~ini nakon {to pokrene Apple Support Communities. zahvaljuju}i svom YouTube servisu i pregledu video sadr`aja preko njega zadr`ao vode}u poziciju. Castlevania. PopCap i THQ su zajedni~kim snagama kreirali bogatu liniju od oko 60 naslova. Ne{to sli~no i sada postoji u okviru diskusionog foruma. ve}ga je potrebno ispraviti u polo`ajpogodan za preno{enje. ve} povr{inu osjetljivu na dodir. koje pode{ava svjetlinu tipki u ovisnosti o okolini – u punom mraku osvjetljenje je najja~e i obratno. Fotoaparat IMPRESIVNE MOGU]NOSTI Novi Nikonov SLR fotoaparat ni`e klase dobio je impresivne mogu}nosti. Video se kodira naprednim H.0 softverupdate ili kasniji. Igre za Windows Phone 7 Apple promjene Apple je najavio planove za prera|ivanje svojih foruma uz podr{ku tako {to }e im dodati personalizovanu po~etnu stranu na kojoj korisnici mogu da postave svoja pitanja i prate potencijalne odgovore. a u prodaji bi se trebao pojaviti tokom oktobra. Prva od njih je senzor pozadinskog osvjetljenja. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje tipki i be`i~nog je tipa.264 AVCHD codecima.3. ne znamo gotovo ni{ta. Google je. dva Star Wars naslova (Conviction i Battle for Hoth). a ona se softverskom kompenzacijom mo`e podi}i do vrijednosti ISO 12800. Splinter Cell Conviction. Nikon je odlu~io novom SLR fotoaparatu za {iroke mase dati mogu}nost snimanja videoisje~aka pune HD razlu~ivosti (1920 x 1080) pri brzini od 24 sli~ice u sekundi. a koristit }e se minijaturni prijemnik za be`i~ni rad mi{a. Zanimljivo. 20. YouTube najbolji Nikon slu`beno najavio D3100 SLR Veliki korak naprijed Slu`bena objava iz Nikona potvrdila je glasine o novom SLR-u ni`e klase nazvanom D3100.1 milion. Procurile fotografije nokije N9 Na kineskim stranicama pojavile su se fotografije navodno novog Nokijinog top modela. Bug je objavio da je model D3100 zasnovan na novom CMOS svjetlosnom ~ipu razlu~ivosti 14. dok je Incurve dizajn s konkavnim tipkama tako|er u slu`bi ugodnijegvi{esatnogkori{tenja. O ovom ure|aju. Na svijetu najve}a dru{tvena mre`a popela se sa broja ~etiri u junu i zauzela tre}e mjesto u toku proteklog meseca sa 46.

godine. Istr~ao je na{ heroj pred tenk i sa udaljenosti od 5-6 metara uhvatio se u ko{tac sa ovom grdosijom. kao da }e mu ta pobjeda donijeti licencu za ulogu oca nacije. nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. vej} jednostavno iz po{tovanja prema njegovoj li~nosti. nao~it. punih{estmjeseciotkako je posljednji put pre{aopragstanasvognekada{njegidola i prijatelja. I njemu }e stajati spomenik na ruskoj zemlji. vu~e korijene iz rata. Ovogaputa. Kada se . kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{a perspektiva koja mu se nadvila nad sudbinom. ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. kroz masivnu cenzuru. obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. nije igrao na kartu pobjede. A {teta. Po{to je izgubila upravljanje. poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. sudija (24) Invalid izre{etao prijatelja Emir Londra je bio. Jedno vrijeme Emir i Semir su bili nerazdvojni. 20. Nije ni ~udo {to su poslije rata. me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina. i ta pogre{ka prijatno laska njihovom samolju- Spomenik Male{ni pro}elavi komi~ar D`ebrailov. Na kraju. 1972. Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. Semirvi{enijenavra}ao u stan kod Emira. a ne rijetko je i sam gurao kolica do odredi{ta. Ima u romanu i slabosti. Emir je i prema meni bio pomalo oduran Pi{e: Mehmed [ATOR Svaki rat proizvodi veliki broj tragi~ara. pisati u nekoj drugojprilici i zasebno. narodnog proroka. Imali su preksasnog sina. dolazilo je ~esto do te{kih rije~i. ali svojom sadr`inom. sna`an i neustra{iv momak. upravo stoga {to se suvi{e nadao. a u ovojpri~inazvat}emo ga SemirMe{i}. poklopio se s povratkom s pariskog gostovanja Teatra na Taganjki. izgurati njegova kolica na cestu. 5. august 2010. i nekad zabranjene knjige postajale su hirur{ki konci koji povezuju razdvojene dijelove {to krvare. `eljeli da se uvjek na|u pored njega. bi}e da taj ka`iprst dosa|uje savremenicima koji niSlikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. nadam se. ina~e poznatiskaka~ sa Starogmosta. pa mogu sa gnu{anjem odbaciti svaku pomisao da je izme|u Vi{nje. otprilike u isto vrijeme. Bio je uzor svim saborcima. dokoni Mostarci su pri~ali da je svemu kriva mlada i ljepu{kasta Emirova supruga. da mu pomogne da sa kolicimaiza|e na ulicu. koju Pasternak nije stigao da ~uje. uvijek bi prvi popu{tao. preciznije Fabrike duhana u Mostaru. Nakon tragedije. blago re~eno. ljepu{kast momak. Prijeke naravi. ovu borbu spominjem samoovla{. vrije|anja i psovki. ~ak i diplomata. odli~nog u~enika u {koli. Nekoliko hiljada momaka je polo`ilo `ivote u odbrani grada. a niti ga je Emir `elio vidjeti u svojoj blizini. On je postao uzor momcima u gradu. godine OSLOBO\ENJE Vu~ji paso{ (18) Neustra{ivi dvoboj Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO pisca sa dr`avom Ni komunizmu ni antikomunizmu nije po{lo za rukom da taj roman pretvore u jabuku razdora. koja se sve vi{e {irila. Nadvoje presje~ena ruska knji`evnost srastala je sre}no i mu~no. Emir. Juge i bezbroj drugih dobro znanih i neznanih junaka. maj petak. Me|utim. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama. tenk je ostao u vatri. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima Doktor @ivago bio je prva knjiga koja je probila gvozdenu zavjesu.38 FELJTON srijeda. i o~ito ga je iskreno voljela. ali i protivpripadnikadrugihnaroda. jer je bio boracpoznateCer- Udaljavanje Vremenom je. vao je ~itanje tad “opasne“ knjige . ipak. kako nije uspjelo nikakvim politi~arima. “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova. U svoje vrijeme pobijedio je u neustra{ivom dvoboju s dr`avom. moj dolazak odnekud iz inostranstva na [eremetjevo. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” . mladosti i `elje za isticanjem. svakako spada i ime borca koji je na podru~ju Tekije. koji su namjeravali Mostar pretvoriti u svoj “stolni grad” I u ovom ratu Mostarci su . Kroz tu rupu. ako se ne varam. Tol’ko rastvoren’e Nas samih vo vseh drugih Kak by im v daren’e*. Ne mo`e mu se osporitihrabrost u ratu. ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo. nekoliko minuta kasnije. Carinici su nemilosrdno prekopavali ~ak donje rublje glumaca. stoje}i u redu pred carinom. Jedan od onihkojima je Emir bio uzor bio je i dvadesetogodi{njimladi} iz Cernice. ~lanova zvani~nih delegacija. Od tada njihovi odnosi su prerasli u pravo neprijateljstvo. Ali kad su rasje~eni dijelovi srasli i do{lo vrijeme da se “konci skinu“. napisana 1961. zbli`iv{itakoZapad i Rusiju. te Tesle. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu. kako se zvala Emirova supruga. svjetlucaju}i nad Berlinskim zidom i nad gvozdenom zavjesom srebrnom niti Larine melodije. Dobro sam poznavao prilike u Emirovoj porodici. pa se zatim vra}ali u domovinu. Posljednji rat u Mostaru obilje`ila je nesebi~na borbu golorukih mladi}a protiv pripadnika ~etvrte po snazi armade u Evropi– srpsko-crnogorskihagresora. To nisu ~inili da bi se udvorili na{em borcu. koji su glavu nosili u torbi. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu. izme|u njih do{lo do udaljavanja. pomo}i mu da iz njih iza|e radi ni~ke jedinice. ali merhametli du{e. godine. Na nesre}u. Arifa. na svaki Emirov poziv skakala je da mu se odmah na|e pri ruci. . U vrijeme rata imao je 24 godine. sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu . ali je na{ junak ostao bez ekstremiteta. Tog proljetnog dana oko 12 sati. 1989. ra~unaju}i da je Semirovo grubopona{anjerezultatnjegovog temperamenta. ugledu i njegovoj dobroti. skoro golim rukama vodio borbu sa te{ko naoru`anim tenkom. ilegalnim knjigama u koferima turista. da mu se na|e pri ruci. Bio je nemirnog duha. Emirova supruga se uvjek nalazila pored svog supruga. objavljen iste godine. mada je bio osrednjeg rasta.vakuum. s grozni~avom jednostavno{}u zavr{a- Sudija. advokat. kao stariji i iskusniji. ali mislim da je to samo plod ma{te dokonih. Semir je gruboutr~ao u Emirovstan. jer tema o kojoj kanim pisati poti~e iz periodanakonzaklju~enja mira. tra`e}i ono {to je bilo stra{nije od bombi i narkotika . i razbila se. Pasternak je posmrtno sre}niji nego `ivi Sol`enjicin.zabranjene knjige. nao~igled svih. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. Nekoliko mjeseci pred tragediju. konce izvuko{e kao nepotrebne. a kada bi i navratio. Nastojali su ga odobrovoljiti. U ovoj pri~i zvat }emo ga Londra Emir. jednostavno ~inili su sve da mu se na|u pri ruci. te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhu epohe. Krupan. mo`da zbog svog temperamenta i malo nametljiv. Ipak. naj~uvenije melodije XX stolje}a. brinula se o Emiru kao o djetetu. On je mnogo iznad pou~avanja stavio rastvaranje u `ivotu: @iznj ved’ to`e tol’ko mig. Roman Doktor @ivago rastvorio se u vazduhuepohe. u Emirovom stanu do{lo je i do fizi~kog obra~una. u osnovi pristojan momak. To je istina. Mirze. mnogi mladi}i. a Semir je vi{evremenaprovodio u Emirovomstanunego kod svoje majke u Cernici. Preimu}stvo Pasternaka jeste u tome {to on nije i{ao za pobjedom. su suvi{e skloni blagodarnosti. nezgodna stranka. me|utim. grije{e oni koji se prema romanu odnose s nijansom ohole snishodljivosti. Semir je rje|e navra}ao kod Emira. Obje te knjige na kraju su se vratile u domovinu. nastavili tradiciju patriotizma i ogromneljubavipremasvomgradu. pomo}i mu. izrazito jake konstrukcije. Medutim. Mostarci su znali da cijene njegovu hrabrost i po`rtvovanje. Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i). odmora. na Zapad su se probijali sve novi i novi rukopisi. Ra{ireno je mi{ljenje da su u Rusiji prelomnu ulogu imale Sol`enjicinove knjige. Valjda zbog situacije u kojoj se na{ao. Me|u najistaknutije borce posljednjeg rata u Mostaru. nije stremio ulozi dr`avnog mentora. zbli`iv{i tako Zapad i Rusiju. ali ne zaboravimo da je Pasternak-novelista bio mladi pisac. njegova prva supruga. Jednom zgodom. vladinog u~itelja. o kojoj }e u ovoj pri~i biti rije~. cijepaju}i stranice o njene zar|ale o{tre ivice i zupce. O njima }u. i Semira bilo i{ta {to bi prelazilo okvire morala. budu konfiskovali.Arhipelag Gulag prije no {to je. probijali su tunel s dva kraja. u prvom redu borci. Samizdat i Tamizdat. pored legendarnog Hujke. ali i mnogoheroja. Posljednji zalogaj djelio je sa svojim saborcima. pa je Emir koricama pi{tolja udario po ~elu Samira. Volio je da bude u dru{tvu na{eg junaka. ali se njegova pobjeda sad fatalno pretvara u poraz. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. godine.

kada je izgubio na izborima. dr`a en predsjednik Fran od 1913. maja 1991. Emir je pozvao policiju. Betoven.SAD lanI”raleMars. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. Rezonovao sam da se ja mogu identifikovati sa u~iniocem djela. umrla je Raisa Gorba~ov. godine. Bogu hvala.manNovomniSajidu. Bio premijer i ministar tranih poslova 1912-1913. ali je prilikom prinudnog slijetanja proma{io pistu. u kojem smo sami sebi stvorili tolikobanalnihidola. Emirovasupruga. po mogu}nosti. jer me na to tjerao advokatski kodeks. Mehmed [ator je ro|en 1940. ulazili u bazen konzervatorijske muzike. Uzalud je bilomojeobja{njenje da to nije mogu}e tako brzo uraditi.tivi}goslo“Skuskitnikdispecijalne nagrade Kanskog fes vala za film plja~i perja“. kao {to su stari Slaveni. Ho}e li dvadeset prvom vijeku uspjeti da bude kao Pasternak? Moskovska konzervatorija bila je poput hrama. Meksi Si ju smrtno ranjen ruski vo ci onar Davi po 1940. tako|e lagali.Argenmaski jisesu mu~ili{tio jejaamnestije vojperiodu od 1976 do1983. ulazili u Dnjepar. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine.Prestao damjepislist “Danica“. kru`io nad gradom oko tri sata. sjekire i lopate. Mocart. \uru Jak{i}a. i 19261929. sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95). 1999.Uuudesu je “Sper nulajnz“svihzu12pisljutedibeolegrad-ci. na kapijuzatvora bi za mnomdotr~ao zatvorskistra`ar. kao njegovi savremenici. Jovana Jovanovi}a Zmaja. muvali kli{etirani pro}elavi Lenjini. koji se u tom trenutku zadesio u Emirovomstanu.poMe-sner najvi{i vrh svije Everest upotre seoni je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova vi{ih od 8. isto tako veli~anstveno ustao i oti{ao. zato se njegov vijek i raspao .* . sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72). koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik. Za razliku od dramskih pozori{ta.Balti~ka SSSR-a. gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. jer sam profesionalac koji po{tujekodekstadvokata. Lara Juriju postaje Bog. jedan od tvoraca njema~kog idealizma (“Ideje za filozofiju prirode“. supruga posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova.kovodda{njibezbjekopred dnik SFRJ.Ro|enti itaimabeski“Minasnik deliptutosa“. Lazu Kosti}a. Jedinstvene knjige mo`ete kupiti i poslije stotinu godina. Francuske aka mije uka. do novembra 1989. advokat. blago re~eno. ~lan 1860. da mu dodapi{tolj. avgusta izvr{e dr`avni udar i obore s vlasti posljednjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorba~ova.. a zatvorski stra`ar bi pri mom napu{tanju zatvorskog dvori{ta. na primjer. premijer Indije od 1984. I redenikpi{tolja je ispraznio prema mjestu gdje je le`ao Semir. “Filozofija i religija“). drugih Var{avskog kta u{le u ^eho bi 1968.jetzv. Djelo Mehmeda [atora „Sudija. Dodu{e. Emir Londra je bio. s palcima zadjenutim za prsluk.TrupeAleSSSR-a islova~ku~ladanicaonemogu}ilepaprovo|enje reformi ksandra Dub~eka (“Pra{ko prolje}e“). jer se za sve ratne godine nisu doticali klavirskih dirki nego motike. Jovan Skerli} 1877. NA DANA[NJI DAN Aljaska List. Mene je zapanjilo kako je Sofronicki. Zadivilo me je ono po{tovanje s kojim konzervatorijska publika to “nesviranje“ prima kao izra`avanje slobode i ponosa i nimalo ne rop}e na svog jogu- narskim pijukom (cepinom) izvr{io {panski komunista Ramon Merkader. na{ao. Na{e vi|enje tog dana zavr{avali bi obostranom ljutnjom.loUciMoskvipreRudenkomanski sat. bio jedan od najbliskijih saradnika Josipa Broza Tita. Emir je iz kolicadohvatiopu{ku“ciganku” i bez oklijevanjapo~eopucati prema Semiru.U ParizudartiSa{a1967. dobi 1994. nezgodna stranka. stigav{iovamo. Botiris forljcin gama SSSR-a ranim u siji. godine. godine u Lokvama.OSLOBO\ENJE petak. Bio je sudski pripravnik (1967-69). Pa re ka i nepri repu srpska ji glasile nje 1994. niti polako kora~ali va`ni Staljini. ksan neka pot1983. izlazi najzna~aj ji knji`evni ~aso srpskog ro tizma. kada je smijenjen sa svih funkcija. Uslijedio je rafalpremavratimatoaleta. kada su se emocije sti{ale i navrli roditeljski porivi i lo{aperspektivakoja mu se nadvila nad sudbinom. nestrpljivost. dobitnik No love gra za knji`evnost 1901. Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. Opasne knjige: “Arhipelag Gulag” i “Doktor @ivago-ujedinile Rusiju” Konzervatorij Dok bi u pauzama {etali foajeom. “Filozofija mitologije“. koje je. op}ina Stolac. smrti oficira streljanog jer je postao smije{an kad je s vatrenim govorom sko~io na bure a nije odr`ao ravnote`u. zbog otkazivanja navigacione opreme i sistema radioveza. tvo je plani- 1741. Neznabo{ci. Nekad je Pasternak. pogi lo je u tjeli 1944. Ran vi} je do Brionskog plenuma (1. da }e u pritvoru ostati najmanje mjesec dana. da se izdigne do visine njegovog duha. pokrenuo je i ure|ivao pisac i pravnik \or|e Popovi}. toliko puta budemo i prvi slu{aoci njegovih djela. odlu~an da se preda. tri puta se~no {tampan u 39 blju. Emir je naredio svom prijateljuHasi. Cajkovski. lijan pje Salva re do. podlegao je ranama narednog dana. a ne ikonama. avgusta. {ef slu`be Dr`avne dnosti i ~lan naj {eg dr`a i partijskog ru stva. A bio sam sibirski mom~i}.. s pozornice Konzervatorije nisu tribuni dr`ali partijske referate o na{oj sveop}oj sre}i. (Sutra: Po`udni pogledi i ljepljive ruke) Umro njema~ki filozof Fridrih Vilhelm [eling. boja`ljivo smo. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja. bombar vale dnu bri u Sudanu neko go za ku u Af nis 1998. Iz toaleta vi{e nisu odjekivali jauci. sudija“ je autobiografskog karaktera. U bolnici u Minsteru. Rat u 1996. koji je gadao ugljenisano stablo da ne bi pogodio ljude a ipak ih je nehotice ubijao. gladalijeleBoris^e~eniljade slao^e~eniji po~eo je u decembru ka Jeljcin po trupe da ugu{e pokret za nezavisnost te biv{e sovjetske republike. ali ne i sa njegovim djelom. Grig. Kada bih ja ljutito napu{taozatvorsku}eliju. a kada je ispraznioredenikpu{ke. uvjek pri{aptao da je Emirrekao da obaveznodo|em i sutra. Raisa Gorba~ov ambasade SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije. koji su posrednici UN-a postigli sa zara}enim stranama 8. okrenuta ljudima. godine FELJTON nastog kumira. ponekad.Jakova Ignjatovi}a. koji je iz Beograda poletio ka Malti. Dvadesetom vijeku nije po{lo za rukom da bude kao Pasternak. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. Jurij Lari postaje Bog. sretali osobeni vjernici.Rusketi1994. da sudu objasni situaciju u kojoj se nalazio i da. testere. No vek v svoejkraseSil’neemoego nvt’ja I ho~et byt’ kak ja. 1975. ko je 1872.Nablikalama.suSAD litekopopolizadonasa jevojnufaobukunapagamatainanu. ali u njemu. . Ma|arska skup{ti pri la vjet dr`a mi dr`ave 1949. Ro|en srpski knji`evni kriti~ar i istori~ar knji`evnosti Jovan Skerli}. {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. a potom `estok protivnik. 1988. bezuslovno. jula 1966). u vrijemeprekr{tavanja. Semir se povla~ionazadprematoaletu.. pile. po Staljinovom nalogu. povezivalo jo{ ne{to. tom pozornicom nisu se. od februara 1860. Poslije su mi objasnili da je to bilo sasvim u njegovom stilu. dje~aka na maj~inoj sahrani. sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277. (“Vode i zemlje“. transportnog aviona “Ilju{in 76” ruske 1996. ali svakako znatno manje nego rije~i {to nas okru`uju. koji je okupljao mlade srpske pjesnike romanti~are . jedan od Okto ske volucije. jednostavnomnaracijom. i ponovo premijer 1922-1924. U Konzervatoriji vladali su zvuci koji su. u njema~koj pokrajini Sjeverna RajnaVestfalija. ~iji su prsti izgubili elasti~nost. @elio je da {to prije do|e pred sud. (Sutra: Bombe spasile optu`enog) Stupio na snagu sporazum o prestanku osmogodi{njeg rata izme|u Irana i Iraka. Ubijen je 21. koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. Ugledav{i Semira na udaljenosti od nekih tri do ~etirimetra. vijeka pripadao je grupi umjetnika “crnog talasa“ koji su bili pod sna`nim pritiskom tada{njeg komunisti~kog re`ima. na tim zidovima jo{ nedostaje portret kompozitora koji nam je omogu}io sre}u da. podijeliv{i tako sudbinu majke Indire.. Moje tuma~enje Emir nije prihvatao. Naravno. Sada je u penziji.ta MontMesnernisbeznjeuspiobe kiporisamka. nimalo sli~ni portretima ~lanova politbiroa. ili Jurija @ivaga. Stekao sam utisak kao da je `elio da me zamjeni sa drugim braniocem. august 2010. U desnoj ruci dr`ao je grli} od pivske fla{e. 1920. koliko ih ukupno ima na svijetu. s nje`nim u`ivanjem zavjereni~ki bi se zagledali i s olak{anjem pronala zi li je dan u dru gom ~udom sa~uvanu savjest i ukus. psuju}iLorde po spisku i prijete}i da }e ih sve pobiti. Sedamdesetih godina 20. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva. tvrde}i da me ve ne teroristi~kim di tin nat poni nim oficiri ko i ubi li ljevi~are u 2003. Sjetite se. koliko njegova osobena religioznost. a ispoljavala se njegova. 1977-83).od zavisti.ujediznatanje i usvojile dokument o prisa dinjenju SR Jugosla trupe opko Grozni. Cio roman ne bih nazvao remekdjelom. ris euka “@ivot nije san”). na vratima pojavila Vi{nja.. Ro|en indijski dr`avnik Rad`iv Gandi. osim muzike. nakon svega nekoliko veli~anstvenih akorda. ina~e uro|ena. ve}e i od nje same. u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi. Taj foaje predstavljao je aleju Carskog sela sovjetske inteligencije. Emir je i prema meni bio pomalo oduran. gdjenaverala vasionski brod Italijanski alpi ta ma~kog jekla Raj nhold je prvi da se pne na 1980. Valjda zbog situacije u kojoj se Prethodno je avion. hi izbjeglica napus le su vni grad je.viUmrosjeAlevnogdar Rankovi}. ja bih oko podne opet oti{ao u posjetuEmiru. varvarizovanisvojim svakodnevnim `ivotom. Ali u romanunijetolikova`an njegov si`e. republika nost od 1991.krapunabliprosrpskavisuji. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je Aljasku. i u najte`a vremena.000 metara. 1854. a jedinstveno prisustvovanje prvom koncertu ne mo`e se kupiti. Kolekcioneri prvih izvodenja velike muzike u ne~emu su sre}niji od kolekcionera prvih izdanja knjiga.deRo|ennafrancuskicuskevnik RejmondoPoinoskare. na koncert svog omiljenog pijaniste Sofronickog. kompani er bli skog aerodroma Sur~inu. Rad`iv Gandi uve policij Je ukazom uzeo du nad oru`anim sna 1991.. A sa zidova dvorane Konzervatorije posmatrali su. To se ponavljalodanima. Trocki. ali `eljno. i 20. nakon {to su an re mske snage poku{ale da u no}i izme|u 19. 20.Kvazimo1959.UbisznatrekaoluLavTrocki. a za kasnije }emo vidjeti. Estonija proglasila nezavisumro pozna ju ven re telj Aleksan Petro (65). Ti susretibili su reprizana{ihranijihsusreta. Odbrana Istog poslijepodneva Emirova supruga potpisala mi je punomo} da branim njezinog supruga. Prvi put me jednom zgodom u konzervatoriju odveo moj {kolski drug Dima Zdanov (nema ni{ta zajedni~kog s partijskim stru~njakom za umjetnost). poku{avaju}i da se oslobodi goriva. si iz Kejp Ka “Viking na je stigao u julu 1976.Uvo|aLavko bartidovi~reBron{tajn. govore}i mi da me je Emir zamolio da i sutra do|em u posjetu. grubo ju je odgurnuo u dnevniboravakstana.blika vnog ure|enjanai prohvajetinilasonazivski modelu Narodna Repu Ma|arska. Prhvatio sam se odbrane. gdje su se. postojestraniceremekdjela. advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. {to prije napusti zatvorsku }eliju. “Da i ti“. u atentatu tokom predizborne kampanje. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in. u Visokoj bolesti pisao: Vsju`izn’ ja byt’hotel kak vse.

. .V[S . briga o `ivotinjama lutalicama.dokaz o polo`enom stru~nom ispitu.40 OGLASI BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BOSANSKA KRUPA OP]INSKI NA^ELNIK BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKA KRUPA OPĆINSKI NAČELNIK petak.obavlja redovne uvi|aje na terenu u svrhu izvr{enja poslova svog radnog mjesta... 2. 5/09. Nepotpune prijave u smislu op{tih uslova od 1 do 4.polo`en voza~ki ispit C1 kategorije. Statuta {kole.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.odgovara za provedbu postupaka i procedura interne kontrole u domeni svog radnog mjesta. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje radnog mjesta. i 23...dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“.prati realizaciju programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva i o tome podnosi redovne mjese~ne pisane izvje{taje pomo}niku na~elnika.. .ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole.vodi bazu podataka o izdatim rje{enjima obveznicima komunalne naknade . metalske.izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 3 mjeseca). stav 2....radi na izradi programa.. novine SBK/KSB. 2.. broj 01/N-34-3482-1/10 od 21. oborinske vode).. pravnik OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi}. . 7/09.u~estvuje u pripremi i izradi kvartalnih i godi{njih izvje{taja o poslovima komunalnih djelatnosti i infrastrukture. 16. godine Na osnovu ~lanova 23. .. ukoliko budu primljeni. op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje Na osnovu ~lanova 20. 5 ~asova nastavne norme sedmi~no . Vi{i samostalni referent za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture. . {umarske ili drugog smjera tehni~ke struke. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: .da je psihofizi~ki i zdravstveno sposoban za vatrogasca.. OP]INSKI NA^ELNIK Armin Halitovi} J AV N I O G L A S ZA PRIJEM VATROGASCA OPERATIVCA-VOZA^A-PRIPRAVNIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI OP]INE BOSANSKA KRUPA I. du`ni za vrijeme pripravni~kog sta`a polo`iti C1 kategoriju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.. da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.. .. 2010...radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje komunalne infrastrukture (kanalizacija.. .. .. +387 37 471 089. . .da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.. 8. Podno{enje prijave Prijave na oglas se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. Radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u struci u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Op}ine Bosanska Krupa ogla{ava se potreba za pripravnicima na poslovima i radnim zadacima: . deratizacija. Radni odnos za upra`njeno radno mjesto namje{tenika zasniva se na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenika sa porodiljskog odsustva. .. .da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta. + 387 37 473 263 www.. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored op}ih ovjeta predvi|enih ~lanom 24. . s tim da prijave na oglas mogu podnijeti i kandidati sa B kategorijom koji su.. godine 1. pra}enju i godi{njoj reviziji strate{kih planova razvoja op}ine i projekata proisteklih iz tih planova. . III. .uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). Potrebni dokumenti: . Potrebne dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u Centar za usluge gra|anima Op}ine Bosanska Krupa na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Komisija za provo|enje javnog oglasa Trg Avde ]uka bb 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom za "Javni oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa" .. 5. broj 4/09.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine.. .9/09) i plana prijema pripravnika u Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Bosanska Krupa za 2010.ba BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUGOJNO JU Prva osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57..ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be na osnovu disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti (izjava mora biti ovjerena u nadle`nom op}inskom organu).. V.. ecc.prati izvr{avanje odobrenih hitnih intervencija u oblasti komunalne infrastrukture..priprema i izdaje rje{enja obveznicima komunalne naknade..da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji.. tel.1 izvr{ilac Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja.radi na izradi programa i projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanje javne rasvjete. .diploma ili svjedo~anstvo III stepena {kolske spreme (orginal ili ovjerena kopija).. a u oblasti komunalne infrastrukture. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA SANA CANTON THE MUNCIPALITY OF BOSANSKA KRUPA MAYOR OF MUNICIPALITY OSLOBO\ENJE Broj: 10-34-5146-1/10 Bosanska Krupa. .najmanje 1 godina radnog sta`a u struci . .... Zakona o osnovnoj {koli (Sl. 11/01 i 17/04) i ~lana 79.radi na izradi programa za teku}e odr`avanje i nabavku vertikalne i horizontalne signalizacije... 20. godine Obra|iva~: Sead Gorinjac.NE OTVARAJ Bosanska Krupa. na osnovu uvi|aja na terenu sa~injava izvje{taj i kona~ni obra~un o zavr{enim intervencijama i dostavlja ga op}inskom na~elniku na odobrenje.NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1..ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. 8. .izvod iz mati~ne knjige ro|enih. odnosno u Bosni i Hercegovini. odnosno u Bosni i Hercegovini. dipl...priprema i kompletira dokumentaciju za potrebe obra~una komunalne naknade za pravna i fizi~ka lica. 3 ~asa nastavne norme sedmi~no .. Kandidat/i koji budu primljeni u radni odnos du`ni su u roku od 8 dana po prijemu rje{enja o prijemu u radni odnos donijeti uvjerenje da je/su psihofizi~ki i zdravstveno sposobni za vatrogasce.. projekata te predra~una pojedina~nih bud`eta za teku}e odr`avanja zelenih povr{ina i parkova . . a u vezi sa ~lanom 108.. Napomena: 1. . . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.KV.. Izabrani kandidat du`an je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje... . godinu... 2010. 7. 2010. uklanjanje valioni~kog otpada). i 30. III stepen {kolske spreme tehni~kog smjera: vatrogasne. ~lana 43.. .. 3. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 64/09).da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.: +387 37 471 088... broj 4/09.com.... . 10/09 i 12/10).... kao i neblagovremene ne}e se razmatrati. . ..radi na izradi programa. .....net. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".VI stepen gra|evinski smjer ..ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. .. . ..u~estvuje u izradi predmjera i predra~una potrebnih za tendersku dokumentaciju u oblasti komunalne infrastrukture. JAVNI OGLAS Trg Avde ]uka 16. 2..da nije osu|ivan za krivi~no djelo protiv `ivota i krivi~no djelo protiv imovine...opcinabosanskakrupa. 2011.da je punoljetan.diploma o stru~noj spremi.. odnosno BiH... Prednost pri prijemu imaju kandidati sa polo`enom C1 kategorijom. .za svoj rad odgovara {efu slu`be i op}inskom na~elniku. . .neposredno sura|uje sa izvo|a~ima radova.u~estvuje u izradi... Ustava Bosne i Hercegovine.polo`en voza~ki ispit B kategorije Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): . gra|evinske. . op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa objavljuje: za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa 01. stav 6.. Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: ..1 izvr{ilac Nastavnik islamske vjeronauke (do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja) .uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak.1 izvr{ilac KONKURS Uslovi i potrebni dokumenti: • Diploma o stru~noj spremi . 7/09. 9/09. kemijske. ...Vatrogasac operativac-voza~ .. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika... pripravnik ostaje u radnom odnosu jo{ 3 mjeseca u kojem roku je du`an polo`iti ispit za vatrogasca. 5/09. e-mail: opcina_bkrupa@bih.1 izvr{ilac Nastavnik geografije. . da je punoljetna osoba. implementaciji. davaocima usluga i drugim investitorima u realizaciji projekata komunalne infrastrukture.. vodovod.. 6 ~asova nastavne norme sedmi~no . ..da nije stariji od 25 godina `ivota. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa“. broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa".1 izvr{ilac Nastavnik informatike..radi na izradi programa i projekata teku}eg i investicionog odr`avanja lokalnih i nekategoriziranih puteva.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).. . Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije BiH i ~lanom 108. Upravni odbor {kole raspisuje za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 31. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Hendek VII br. Posebni uslovi: . Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu (da je dr`avljanin BiH.. Po isteku pripravni~kog sta`a od 6 mjeseci.. br. 4. godine. + 387 37 471 120.1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: . 8. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.u~estvuje u nadziranju provedbe projekta i prati realizaciju ugovorenih obaveza iz oblasti komunalnih djelatnosti. 77 240 Bosanska Krupa. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1.. august 2010. projekata i predra~una pojedina~nih bud`eta za potrebe teku}eg odr`avanja javne komunalne higijene (ljetno ~i{}enje javnih povr{ina. elektri~arske. 70 230 Bugojno.. Nastavnik razredne nastave .. .polo`en stru~ni ispit . dipl. ... ustava Bosne i Hercegovine.na osnovu uvi|aja na terenu i sa~injenog zapisnika utvr|uje potrebe za hitnim intervencijama u oblasti komunalne infrastrukture i u pisanoj formi dostavlja prijedlog mjera..dokaz o radnom sta`u. predmjer i predra~un radova op}inskom na~elniku na odobrenje.vi{a ili visoka odgovaraju}eg smjera • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ili ovjerena kopija li~ne karte) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak • Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuni norme u {kolama SBK • Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu • Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje) • Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija • Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu nakon diplomiranja • Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice • Dokaz o eventualnoj invalidnosti • Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice Sa svim kandidatima bit }e obavljen razgovor koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana.2 (dva) izvr{ioca II. Prijave se mogu predati neposreno ili putem po{te na adresu: Op}ina Bosanska Krupa Jedinstveni op}inski organ uprave Trg Avde ]uka 16 77 240 Bosanska Krupa sa naznakom „Prijava na javni oglas za vatrogasca operativca-voza~a-pripravnika“. 16. broj 49/05)..

petak. godine OSLOBO\ENJE OGLASI 41 . 20. august 2010.

Sloga (Uskoplje) 0:6. LIGATA pak Evropa ligi. VITEZ: Vitez Kraji{nik 3:0. isto kao {to su oni ubili Manchester City u Londonu. a o~ekuje se da u konkurenciji za sastav bude sredinom sezone. Ve} sada smo najve}a senzacija u Evropi. a uz to je i sjajan igra~. JAJCE: Maestral 95 . koji se poslije vadio da je umjetna trava. iako su desetorostruko jeftiniji od bilo kojeg Tottenhamovog igra~a. Finansijski bismo obezbijedili klub na dugo vremena. “Mladi momci“ su vodili i sa 3:0. ~iji rad sa igra~ima dolazi na naplatu.Usora. Naime. Tamo je nastupao za Chur 97. “Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. koji se trenutno oporavlja od povrede. 20. ^ak i da je ostalo 3:1 bilo bi isto. te nakon uvida da ne postoje nikakve smetnje i potpisao ugovor sa pomenutim nogometa- Omladinska liga BiH . Sp. VOGO[]A: UNIS GO[K 2:1. kolu sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo . Sloga.SA[K Na pre dak. Njima su se pridru`ili Doboj-Istok. jer se protiv Engleza ne smije{ braniti. spu ta la nje go ve igra~e. Predugo je pro{lo od vremena kada je debitovao za bh.Grude 4:0. tvrdi Pet ko vi}. Branitelj. . kada su ga svi pre`alili. ali i 3:2 je solidna prednost.” Petkovi} ka`e zna da utakmica protiv Tottenhama ima veliki ulog. nego on. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. Safet Su{i} ga vidi kao rje{enje za lijevu stranu.Mionica. ka`e Petkovi}. U Bernu smo proma{ili mnogo {ansi da do kraja nokautiramo Tottenham. “Jedan igra~ Tottenhama vrijedi vi{e nego moja cijela ekipa i za njih bi bio veliki neuspjeh kada se ne bi plasirali u Ligu prvaka. Vjerovali u pobjedu “Vjerovali smo u sebe i to nam se isplatilo. S. GO RA@DE: Gora`de . ve} {ta }e biti.42 SPORT petak. igra}emo Evropu ~ak i da ispadnemo. imamo prednost od jednog gola razlike. KLOKOTNICA: Doboj-Istok Od`ak 102 penali 6:4 regularno 2:2. koji je postigao vode}i gol protiv Tottenhama. {to mu je bilo i prvo trenersko iskustvo. Zato su. ali je na kraju ipak zavr{ilo 3:2.. a oni su bez ijedne prilike dali dva gola. AC Belinzonu. Petkovi}. a Senad Luli}. Naime. Ora{je iz Ora{ja i TO[K iz Te{nja. a isto tako vjerujemo da mo`emo pro}i i Totten ham. te da kod nje ga ima jo{ prostora za napredak. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. nje go va ~e tvo ri ca igra~a dobila su poziv za reprezentacije svojih zemalja. ne ka da{ nji igra~ ^eli ka i Ve le`a. FC Sion. VISOKO: Bosna . podsjetimo. Unis te pobjednik susreta Bosna . ^udi me da Luli} nije pozivan i ranije Umjetna trava nije kriva Ipak. prije nego }e oti}i trbuhom za kruhom u [vicarsku. menad`er {vicarskog Young Boysa. od ju~er je i zvani~no nogometa{ aktuelnog prvaka na{e zemlje . a karijeru je zavr{io u Locarnu. “Senad je kvalitetan kao ~ovjek... Na ime. koji priznaje da s nestrpljenjem ~eka uzvrat. s obzirom na to da je podjednako dobar sa obje noge. gru pa Cen tar za se zo nu 2010/2011.Vitez. Me|utim.Kiseljak. Uostalom. ali i 3:2 je solidna prednost. jer smo po prilikama to i zaslu`ili. ali da u revan{u mnogo vi{e mogu izgubiti Englezi. igrom. i 22. Istina.@ep~e. BUGOJNO: Iskra . FC Martigny. uspio je nadmudriti Harrya Redknappa. i bi}u sretan ako Luli} dobije poziv“. Elvir ^oli} potpisao ugovor sa @eljom na dvije godine {em. uprkos ~injenici da su Englezi smanjili na kraju na podno{ljivih 3:2. ^oli} je. Vitez. s obzirom na to da se radi o odli~nom nogometa{u. nakon ~ega je nastupao i za dva slovena~ka kluba. tim i zaista ne znam kako ranije ni je bio u ka dru. a osam godina nakon toga menad`er je {vicarskog prvaka Young Boysa. Voljom `rijeba u 1. s kojim je u utorak nave~er umalo deklasirao Tottenham. Ubrzo nakon toga.FK @eljezni~ar. dobi}e poziv za me~ izme|u BiH i Luksemburga. Omladinac . ili J. ji je u Bernu protiv Fenera odigrao 2:2 i onda. ali i za igra~e koji nastupaju za Young Boyse.Biha}. ali se moramo sa~uvati gre{aka i pobolj{ati realizaciju. godine OSLOBO\ENJE Kako je Sarajlija iz Young Boysa pokorio Tottenham? Petkovi}: Trebali smo pobijediti 5:1! Da nam je neko prije susreta ponudio bilo kakvu pobjedu objeru~ke bismo je prihvatili. Prema rije~ima di re kto ra klu ba D`ela lu di na Mu ha re mo vi}a. Trojica su postali ~lanovi {vicarskog tima.Centar Ove sezone 14 ekipa U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH izvu~eni su parovi Omladinske lige BiH. 21. “Ne mislim da je to razlog poraza Tottnhama. koji za svoju ekipu tvrdi da mo`e dobiti i najve}e. na kojoj [vicarci igra ju. tako da }emo i u Londonu poku{ati napraviti podvig poput onog u Is- tanbulu“ nada se Petkovi}. Mi smo ve} Vladimir Petkovi} tvrdi kako je za~u|en {to Senad Luli} i ranije nije pozivan u reprezentaciju BiH. ko. Sp. ka`e Petkovi} i dodaje kako Luli} u ekipi mo`e igrati na obje strane. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. RODO^: Branitelj . Petkovi} je postao asistent u Bellinzoni. avgusta. s obzirom na to da se to o~ekuje od njih. FO^A: Sutjes ka . ka`e Petkovi} i dodaje: Vladimir Petkovi}: Ne}emo se braniti u Londonu ispunili cilj. Uostalom. na Grbavicu stigao prije dese- tak dana sa slomljenom rukom. to su: Jedinstvo . a pobijedili smo i Engleze. mo`emo pro}i dalje. kako bi ekipu mogao po~eti spremati za velike domete u Ligi prvaka. Ukoliko budemo igrali sli~no i u uzvratu.. “To je veliko priznanje za moj rad. J. S.@eljezni~ar. {to zna~i da }emo u Londonu igrati sli~no kao i u Bernu“. nije bitno {ta je bilo. prije svega. Prvenstvo po~inje ovog vikenda. nogometnu karijeru po~eo je u FK Sarajevo. jer smo iz igre izbacili veliki Fenerbahce. a ukoliko pro|emo dalje to }e biti velika stvar. Turke je dobio u sred Istanbula i oti{ao dalje.Biser i VOJKOVI]I: Famos . Mi smo njih ubi li Zavr{nica Kupa NSFBiH Novosti iz FK @eljezni~ar Vogo{}ani izbacili prvoliga{a GO[K-a U srijedu su odigrane utakmice zavr{nice Kupa NS Federacije BiH. realnije bi bilo da ja zavr{ilo 4:1 ili 5:1. @eljo je u N/FSBiH pro vje rio sve do ku men te vezane za ovog igra~a (U ^eli ku tvrdi li da je ^oli} njihov igra~). Li. vjerovatno njihovi igra~i i toliko pla}eni“. Pokazali su da su vrijedni poziva u dresove svojih zemalja. mi smo ve} protiv Fenerbahcea pokazali snagu“. Istina. ^oli} i zvani~no novi igra~ prvaka BiH El vir ^oli}. ^oli} je za tim sa Grbavice potpisao ugovor na dvije godine i bez ikakavih sme tnji ste kao pra vo nastupa za plave. tvrdi menad`er {vicarskog prvaka Vladimir Petkovi}. august 2010.

ipak. ali i kazne za klubove Iako smo prije nekoliko dana dobili informaciju kako utakmice Premijer lige BiH nisu pod pove}alom UEFA zbog sumnji na namje{tanje. ve} 24 me~a! Na{ izvor iz njema~ke tajne policije kazao nam je kako se na utakmicama Premijer lige zaradilo vi{e desetina miliona eura. iako su iz ovih organizacija proteklih dana demantovali da su dobili bilo kakve materijale vezane za namje{tanje utakmica iz UEFA ili Njema~ke. tako da nisu isklju~ene ni do`ivotne suspenzije iz nogometa. koje nismo realizovali“.. umjesto sedam dana ranije. ali i kazne za klubovekoji su u~estvovali u namje{taljkama. pa do telefonskih poziva. Naime. navodno. Zaista smo igrali dobro. na{ izvor iz njema~ketajnepolicije. ali da je {teta {to to nisu uspjeli realizovati. utakmice Premijer lige BiH UEFA prati ve} tri godine i do sada se raspola`e informacijama o 24 namje{tene utakmice. te jo{ neki klubovi. na{ izvor nam je kazao kako je zapravo sada do{ao pravi trenutak za objavu imena i rezultataistrage. Travnik. dokazuje suprotno. Slu`ba za informisanje UEFA. tvrdi kako }e u narednih nekoliko dana Tu`ila{tvo iz Bochuma objaviti spisak utakmica za koje se sumnja da su namje{tene zbog finansijske dobiti na kladionicama. SPISAK SPORNIH ME^EVA U narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. u narednim danima mo`emo o~ekivati da se objave sve utakmice za koje se sumnja da su namje{tene. Na pitanje. te igra~a. defanzivac Slobode. Atmosfera je pozitivna.. Prvi je ve} u subotu. pro{losezonsku dobru formu potrebno je potvrditi i na ispitima koji slijede. kada na Tu{anj sti`e {ampion @eljezni~ar. po~ev od bankovnih transakcija. a cilj je sa pobjedom i tri boda potvrditi dobar po~etak u novoj premijerliga{koj sezoni. pogodio protivni~ku mre`u. “O~ekujem tvrd me~. jevu i sada je sve spremno za novi derbi. Z.petak. augusta. @eljo je dobar protivnik. i iz te kvalitetne igre smo stvarali {anse. kako nam tvrdi na{ izvor. predsjednika Disciplinske komisije UEFA. ju~era{nja informacija do koje smo do{li govori. Cifra od osam namje{tenih utakmica u svrhu dobivanja finansijske dobiti od kladionica. veznjak crno-crvenih je istakao kako je ^elik bolja ekipa od Sarajeva. Tako|er. jedan je od miljenika tuzlanskih navija~a. august 2010. Popularni Joge takav status je zaslu`io velikom borbeno{}u za najdra`i dres. Istraga od 2007. Na kraju. Za sve. godine. a objavi}e se i imena ~elnih ljudi klubova. Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka“ priznaje Jogun~i}. No. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. Oni su ekipa sa velikim ovosezonskim ambicijama. potvrdili da istraga postoji. te SIPA. LIGATA Adnan Zahirovi} (lijevo) u duelu sa Damirom Koja{evi}em Foto: D. a jedino za {to smo dobili direktnu potvrdu jeste da su objeutakmiceSlavijeprotivdanskogAalborga.. jer se prethodno iza{lo u susret zahtjevu Vele`a da se zaostali me~ 1. pod sumnjom. odgovorila nam je znakovito: “Ne mo`emo vam dati informaciju dok se provodi istraga“ ~ime su nam samo . kada je na Tu{nju gostovao Travnik. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. za koje se sumnja da su u~estvovali u namje{tanjima. postoje dokazi. mahom igra~a i klupskih du`nosnika. klju~nim za ostanak rossonera u dru{tvu najboljih. . kola Premijer lige sa Zrinjskim igra 25. nije ta~na. ali taj put ka tituli moraju trasirati negdje drugdje. {ef nas je digao nakon poraza u Sara- Nema bodova na Tu{nju: Samir Jugun~i} (u skoku) Utakmice izme|u Slavije i Aalborga se nalaze na spisku sumnjivih me~eva Nije namje{teno osam. dakle. ^elik nakon poraza od Sarajeva ^eka se akcija Tako|er. jo{ nije stigla na red. ba{ poput onog pro{losezonskog. ali i zbog dobre igre. . koja se vodi jo{ od 2007. [e. na upit koliko ima istine u tome da se utakmice Premijer lige nalaze pod sumnjom. a nezvani~no se spominju i neke od utakmica reprezentacije BiH. saznali smo kako su me|u osumnji~enim klubovimaLeotar. zbog sumnji za namje{tanje. te da }e biti razgovarano sa svim osumnji~enim za namje{tanje. za{to se to ranije nije objavilo i za{to se ~ekao tako dug period. ]UMUROVI] Ibrakovi}: @ao mi je {to nismo uzeli bar bod Poraz u srijedu od Sarajeva na Ko{evu u dubokoj sudijskoj nadoknadi u ekipi ^elika `ele brzo zaboraviti i sve misli su okrenute prema novom suparniku banjalu~kom Borcu. zbog sumnji za namje{tanje Sarajevo tra`i odgodu me~a sa Zrinjskim Fudbalski klub Sarajevo ju~e je zatra`io prolongiranje termina utakmice protiv Zrinjskog sa subote na nedjelju u 21 sat na Ko{evu. tako da nisuisklju~ene ni do`ivotnesuspenzije iz nogometa. 20. U bordo klubu nadaju se da }e Komitet za takmi~enje N/FSBiH imati razumijevanja za njihovu molbu i tako jednako postupati prema svim klubovima. Crno-crveni do~ekuju Banjalu~ane u subotu u 20 sati. godine OSLOBO\ENJE SPORT 43 UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Samir Jogun~i} uo~i me~a sa @eljom Osje}am da }u pogoditi mre`u prvaka! Samir Jogun~i}. te da }e protiv Boraca ostvariti pobjedu. A. no mi idemo po pobjedu. Slavija. s obzirom na to da na{a zemlja. a nije isklju~eno da se i u na{oj zemlji provede akcija sli~na onoj u Hrvatskoj. godine. Na Tu{nju nema bodova“ isti~e Jo. gun~i} i tako zapo~inje analizu narednog protivnika. igrane2009. koji ujedno radi i za UEFA kao istra`itelj i prvi saradnik Petera Limahera. Samir Duro. te da }e bitiobavljeni razgovori sa svim osumnji~enim za namje{tanje. Mi. D. ka`e {ef stru~nog {taba ^elika Abdulah Ibrakovi}. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. a nisu ta~ne ni neke od utakmica koje su navedene kao namje{tene. Osim utakmica Premijer lige. kada su na{i klubovi u pitanju. kazao nam je kako se na utakmicamaPremijerligezaradilovi{edesetina milionaeura. Tako. koji je i u drugom kolu. gdje je uhap{eno vi{e od 20 osoba. Na{ izvor iz Tajne slu`be Njema~ke. postoji i spisak me~eva za koje su sumnja da su namje{teni u okviru evropskih takmi~enja. Veli kako se nada da }e njegov tim u subotu prikazati dopadljivu igru. na{ izvor nam je potvrdio da je o svemu upoznato i Dr`avno tu`ila{tvo BiH. “@elju do~ekujemo sa po{tovanjem koji zaslu`uje dr`avni prvak. R. ali i precizno{}u koja ga je krasila u pro{losezonskim utakmicama. J. „@ao mi je {to nismo uzeli bar bod i zbog na{ih navija~a koji su do{li u velikom broju da nas bodre.

Ostvarili smo pobjedu na krilima navija~a. dok Asmir Sulji}. Muhamed D`akmi} je pogodio stativu na po~etku. Zrinjski 11. Slavija }e u nedjelju protiv Budu}nosti iz Banovi}a igrati utakmicu ~etvrtog kola doma}eg prvenstva. Borac 9. [teta je {to je lijep dekor koji su na~inili navija~i Sarajeva i ^elika u srijedu uve~e na Ko{evu zasjenio incident u 68. Igraju}i za minhenski klub Salihamid`i} je osvojio {est naslova njema~kih prvaka. stvorili vi{e zrelih {ansi i trijumf je do{ao kao kruna upornosti. Slavija 5. mogao bi mu biti interesantan. istakao je {ef struke bordo tima „Muharemovi} je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. da bi od 1998. jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi. Damir Koja{evi} i Dado Hamzagi} nisu pro{li pripreme. august 2010. koji je izrazio `elju za njegovim anga`manom. reprezentativac ugovorno je za staru damu vezan za nadolaze}u sezonu. . koja }e odmornija u}i u duel“. Vele` 8. Travnik 13. Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. izjavio je Vare{anovi}. primarni cilj u ovoj sezoni jeste da tim sa~uva status stabilnog premijerliga{a. Igra~i su iskazali veliku `elju i borbenost za koju su na kraju nagra|eni osvajanjem punog plijena. ^elik 10. Z. Naslijedio Milana Gutovi}a: Dragan Bjelica O. Ovo je tre}i gol Arsenijevi}a iz isto toliko utakmica od ~ega je dva postigao iz jedanaesterca. [iroki B. no Transfermarkt.44 SPORT petak. a ^elik jednu. minuti kada je izvan stadiona uba~en suzavac na sjevernu tribinu. RA[IDOVI] Salihamid`i} dolazi u Eintracht? Juventusov bosanskohercegova~ki vezni nogometa{ Hasan Salihamid`i} (33) mogao bi napustiti Torino i vratiti se u njema~ku Bundesligu. Mogu biti zadovoljan uslovima. On je igrao {epaju}i u fini{u zbog povrede. kolu Premijer lige BiH ima novi ispit protiv Zrinjskog na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. Z. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. 20. Zahvalio bih simpatizerima koji su na~inili izvanredan ambijent. {to ne zna~i da se ne}emo spremiti za utakmicu. Ipak. Sloboda 14. godine u HSV-u. 12. “Dogovorili smo saradnju. Olimpik 7. ]UMUROVI] MUHAREMOVI] PAUZIRA 2-3 SEDMICE Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. izvukli smo zadnji atom snage i zaslu`eno pobijedili. Propustili smo pet stopostotnih {ansi. a na{ primarni cilj je da ove sezone zadr`imo status stabilnog premijerliga{a. odnosno pretposljednjem kolu Premijer lige BiH. Od kada je iz Bayerna pre{ao u Juventus (2007) Salihamid`i} nije uspio osigurati trajnu startnu poziciju u mom~adi. a imenovanje je uslijedilo nakon pobjede protiv Sarajeva (2:1). Alen Avdi} i Branislav Arsenijevi} nisu iskoristili zicere u prvom poluvremenu. Koja{evi} i Hamzagi} nisu pro{li pripreme. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. ju~era{nji trening odradili su svi igra~i ko{evskog premijerliga{a. Uz Muharemovi}a. Biv{i bh. Otpor Zeni~ana slomljen je u posljednjim trenucima susreta kada je Branislav Arsenijevi} pogodio mre`u za drugu uzastopnu doma}u pobjedu tima sa Ko{eva. Drina 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Veldin Muharemovi} van stroja zbog povrede u me~u sa ^elikom Foto: D. U pro{loj je sezoni sakupio 14 liga{kih nastupa za Torineze i povratak u Bundesligu. Bilo je odre|enih gre{aka u predaji lopte i kritika na na{u igru. do 2007. a fudbaleri su pokazali kako se treba boriti u dresu Sarajeva“ . Zvijezda 6. Ne bih izdvajao pojedince i ovo je pobjeda kolektiva za koju velike zasluge imaju navija~i. Nadamo se da }e se ubudu}e izbje}i nemile scene u kojima ljubitelji fudbala moraju ispa{tati zbog neodgovornih pojedinaca.“ Osim Muharemovi}a i Damira Had`i}a. mislim da je pristup bio pravi. je Bjelica. godine OSLOBO\ENJE udbaleri Sarajeva zabilje`ili su zaslu`enu i te{ku pobjedu nad ^elikom sa 1:0 u derbiju starih rivala u kojem je bordo sastav bio bolji rival. „Ekipa je iscrpljena i nema dovoljno vremena za predah. rekao je Mirza Vare{anovi} BOSNA I HERCEGOVINA Premier liga BiH uta pobnerpor 3. Bjelica je klub preuzeo od Milana Gutovi}a. Rudar 2.de pi{e da su Torinezi spremni bez od{tete ga pustiti da se priklju~i Eintrachtu. Osim Muharemovi}a. Moramo se spremiti za jo{ jednu te{ku utakmicu. U me~u sa Zeni~anima nastupilo je nekoliko rovitih igra~a. Imamo mnogo posla. “Budu}nost nam je nepoznanica. Leotar 16. kolo d:p-g bod 1. Trijumf u zaostaloj utakmici 1. Imali smo sre}e koja prati hrabre. Izabranici Mirze Vare{anovi}a imali su terensku nadmo}nost tokom cijele utakmice. {to je izazvalo paniku me|u gledaocima i petnaestominutni prekid utakmice. rekao je Bjelica. „Utakmica protiv ^elika je bila prava prvenstvena i publika je mogla u`ivati u visokom ritmu. a da u narednom periodu razmi{ljamo o izlasku u Evropu“. Dragan Bjelica i zvani~no {ef struke Slavije @elim stabilnog premijerliga{a Dugogodi{nji trener Slavije Dragan Bjelica ju~er je zvani~no imenovan za {efa stru~nog {taba kluba iz Isto~nog Sarajeva. ali vjerujemo u nove bodove“ dodao . Profesionalnu karijeru Salihamid`i} je zapo~eo 1995. koji u 4. Budu}nost 15. Rival je Zrinjski. nosio Bayernov dres. kola Premijer lige protiv ^elika izbacio je jo{ jednog prvotimca iz stroja po{to Veldin Muharemovi} mora pauzirati dvije do tri sedmice jer mu je pukao mi{i} lijeve noge. naglasio je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}. u kojoj je proveo ve}i dio igra~ke karijere. Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. F Sarajevo slomilo otpor ^elika u posljednjim trenucima Pobjeda na krilima navija~a Bodreni fenomenalnom podr{kom navija~a od prve do posljednje minute. te poraza od Zrinjskog (2:4) u posljednjem. ~etiri DFBPokala. koji je podnio ostavku. a prema njegovim rije~ima.

Maritimo 3:0.TNS 3:0. pobijedio Anathorsis sa ubjedljivih 4:0. odli~nu partiju pri`ili su i bh. Timisoara . Odli~na utakmica.Lech 0:1 (Arboleda 5). ali je pohvalio igru tima.Din. koji je na terenu proveo 60. A.Bannan 12). godine OSLOBO\ENJE SPORT EVROPA LIGA Uspje{na ve~er bh. Brklja~a 78. na{eg Zlatana Muslimovi}a. koji je zabilje`io gostuju}i trijumf nad austrijskim Red Bullom sa 3:2. Sparta Prag .Motherwell 2:1 (Sørensen 31. Laczko 33). LIGATA LIGA PRVAKA Werder ima prednost protiv Sampdorije (3:1) Pizarro: Nismo smjeli primiti gol Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. Steaua - Grasshoppers 1:0.Lille0:0.@ilina 0:2. mogli smo.Utrecht 2:0 (Juarez 19. augusta. a oba pogotka postigao je Rukavina.Levski Sofia 0:0. stru~njak Vahid Halilhod`i}. a onda u nastavku susreta postigao jo{ jedan briljantan gol za potpuni preokret. a bilo je nerije{eno. zatim bvarkom tijela izbacio iz igre jo{ dvojicu. Red Bull . minuta). Omonia. ~ije ime se sino} skandioralo u vi{e navrata na prepunom Poljudu. na kri li ma Se ni ja da Ibri~i}a sa ubjedljivih 4:1 savladao rumunsku Unireu. koji su slavili na gostovanju kod Dnipra sa 1:0.MetalistKharkiv 0:1. Dinamo. koji je na kraju slavio sa 4:1 • Halilhod`i} u debiju na klupi Dinama slavio u Ma|arskoj sa 2:0 • Asistencija [tili}a i sjajne odbrane Buri}a Ibri~i} je na Poljudu postigao dva gola i imao jednu asistenciju Rezultati Evropa lige Rezultati: Sibir . Vaslui . {ampiona @eljezni~ar u drugom pretkolu dokazala je snagu u Salzburgu i u revan{u na doma}em terenu trebala bi potvrditi prolaz me|u 32 najbolje ekipe na Starom kontinentu. Elvira Rahimi}a. pora`en je protiv stare dame u Gracu rezultatom 2:1. rijin strijelac u pro{losezonskoj Seriji A sa 19 golova.Kopenhagen 2:1. Amauri 90) cena. Zenit. a Buri} je najzaslu`niji {to Lech odbranio vodstvo.AEK 0:1. .Auxerre1:0. Ballack 90pen). Dnipro . svaki trener bi trebalo da bude zadovoljan rezultatom. 74). Debrecen . Z. Nadomakplasman u grupnufazu najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja je izraelski Hapoel. Ekipa koja je eliminisala bh. Ono {to je va`no jest to da postoji jo{ 90 minuta. D`emal Berberovi} je sa Litexom pora`en sa 2:0 od Debre- DVA POGOTKA IBRI^I]A. Genk . Partizan . Jedna je {ansa za Ligu {ampiona i mi je moramo iskoristiti. Napoli . Borussia Dortmund . Sturm.Litex 2:0 (Coulibaly 22. AIK Stockholm. Club Brugge . 41. ali ne}emo kalkulisati. Sturm Graz . CSKA Moskva .[erif 1:0. poveli smo sa 1:0 i da smo imali malo vi{e zrelosti.Bonucci 15. Pobjeda ekipe iz Bremena mogla je biti ubjedljivija da u samom fini{u me~a bundesliga{ nije primio pogodak.000 gledalaca na Poljudu. a zajedno s njima i radost“ kazao je Werde. slavio minimalnu pobjedu rezultatom 1:0 u duelu protiv Fenerbahcea.APOEL 1:0. Stanojevi} i nastavio: „@eljeli smo da zadovoljimo publiku i uvijek }emo igrati tako. Young Boys .Aktobe 2:0. Basel i Braga ostvarili su u srijedu nave~e minimalne pobjede nad [erifom i Sevillom sa po 1:0. ali smo im parirali. o~ekivali smo i tre}i gol. u ~ijem dresu je Haris Bukva po~eo susret protiv Juventusa.Dinamo 0:2 (Rukavina 20.Juventus 1:2 (Schildenfeld 82 .Sevilla 1:0. [tili} je asistirao za jedini gol na susretu.Manchester City 0:1 (Balotelli 72). 20. Palermo . Feyenoord . Bayer L. Dundee United . no u drugom poluvremenu susreta igrali smo bolje.Frunza 4). za kojeg je na klupi debitovao bh.” „Ne znam kako smo uspjeli primiti tri gola“ priznao je nakon .Hapoel Tel Aviv 2:3.Ajax 1:1. OB Odense . Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} nije bio zadovoljan nerije{enim rezultatom protiv Anderlechta (2:2) u Beogradu. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati“ istakao je najbolji Sampdo. PAOK . Rezultati prvih me~eva playoffa: Basel . 20. 83. a to je svakom suparniku na na{em Marassi stadionu jako dug period za izdr`ati. ali ne i rezultatom. sa dva pogotka i jednom asistencijom okrenuo utakmicu |u korist Hajduka. uzeo je lop tu na cen tru. Celtic . U Briselu }emo igrati da pro|emo dalje“ rekao je . Galatasaray . Hajduk . Kada su u pitanju ostali bh.Tottenham3:2. uprkos povoljnom rezultatu pred revan{ naredne sedmice u Briselu. Samaras 34). Imali smo 2:1.Trabzonspor 1:0 (Babel 45). oni su fi- . Alkmaar . na{ reprezentativac jo{ u prvom dijelu se fantasti~nim go lom po bri nuo za izje dna~enje. Nedugo poslije asistirao je za tre}i gol Brklja~i. dok je CSKA. „Poraz3:1 bolji je od onog 3:0. prava evropska. Ibri~i}. „S obzirom da je gostovanje.Tavriya 3:0 (Kadlec 1. J. ali nas je njihov drugi sasjekao. 29). august 2010. poraza u gostima kod Werdera fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini. Dinamo Kijev . “Trebali smo biti strpljivi u ovoj utakmici.Hateley 90). a pri~u u Splitu je zaklju~io Duje ^op za kona~nih 4:1. Anderlecht je favorit.Sampdoria 3:1. . posebno po lijevoj strani. Ali. Utaka 78 . pre {ao je dnog igra~a. koji je susret presjedio na klupi. Gyor . BATE Borisov .Porto 0:3. Barrios 21.Maccabi Tel Aviv 2:0 (Luyindula 3.Anorthosis 4:0 (Doumbia13. Rapid .Unirea 4:1 (Ibri~i} 39. Paris S. s obzirom na to da je u nekoliko navrata spa{avao sigurne pogotke. avgusta Werder je pobjedom nad Sampdorijom sa 3:1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka osigurao lijepu prednost pred revan{ u Genovi. CSKA Sofija. Stvorili smo mnogo {ansi i prava je {teta {to nismo ostvarili bolji rezultat. rovnapada~ClaudioPizarro. 66. Lausanne .Gent 1:0 (Fer 78). minuta. Vaha startovao pobjedom Ibri~i} je u susretu protiv Uniree. ali zaista ne razumijem kako smo primili tri gola.Lokomotiv Moskva 1:1. a potom se osvrnuo na gol u mre`isvoje ekipe: “Nismo smjeli primiti gol. koji je bio jedini strijelac za italijansku ekipu koja se nije dobro predstavila u Bremenu. Getafe . Sampdorija je zatvorila svoje zadnje redove. Nismo uspeli da do|emo do odgovaraju}e pas igre. internacionalci. Liverpool . pa su stigli golovi. Werder .Karpaty Lviv 2:2.Elfsborg 1:0. koja je povela u ~etvrtoj minuti. ka`imo da je Medunjaninov Maccabi pora`en na gostovanju kod PSGa (2:0). Slovan Bratislava. zi~ki ja~i. istakao je fudbaler Sampdorije Giampaolo Pazzini • Revan{ susreti igraju se 24. To je fudbal“ izjavio je Jacobs.Fenerbahce 1:0.petak. Osim Ibri~i}a. Hugo Almeida nadsko~io Fernanda Tissonea Reuters „Zadovoljni smo igrom. Revan{i su na rasporedu 24. Mi smo dali tri gola. bilo bi druga~ije. koja je prva sti gla u vod stvo.Karabakh 4:0 (Kagawa 13. Rosenborg . internacionalaca 45 H aj duk je pred 35.Anderlecht 2:2.Stuttgart0:1 (Harnik 88). ^op 85 .Aston Villa 1:1 (Nuhiu 32 . 28). ostvario je pobjedu u Ma|arskoj nad ekipom Gyora rezultatom 2:0. R. . Braga . To{i}48. Minsk 2:1. dok je PAOK. Ipak. a Samir Muratovi} u{ao u fini{u susreta (82.“ TrenerAnderlechtaArielJacobs izrazio je nezadovoljstvo. internacionalci u dresu Lecha Jasmin Buri} i Semir [tili}. i 25.G. dok su Du{an Bajevi} i Sanel Jahi} sa svojim AEK-om slavili na gostovanju kod Dundee Uniteda rezultatom 1:0.PSV 1:0. Hoarau 60). te pogodio suprotni ugao golmana Uniree.Maribor 3:0. i 25.

. Prejak protivnik Usporedbe radi. Söderling (5) – Hewitt 4:6. Tako mladi aktuelni evropski juniorski prvak ostaje u borbi za bronzanu medalju. na{u zemlju u Singapuru predstavljaju Zlatko Ali} (plivanje). Kvalifikacioni turnir U-20 za EP Zenica doma}in ragbija{ima Me|unarodna ragbi asocijacija FIRA-AER je dodijelila Ragbi savezu Bosne i Hercegovine organizaciju Kvalifikacionog U-20 turnira za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Zenici od 24. Yuki Bhambria je jo{ pro{le godine bio prvi junior svijeta. 6:2. 6:4. \okovi} je pobijedio svog sunarodnjaka i prijatelja Viktora Troickog 6:3. Ali} }e biti zadovoljan ukoliko popravi li~ni rekord. bila {to bolja. “Moj polufinalni protivnik Bhambria je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. 6:7(5). ali za oporavak }e trebati vremena. Tako|er. 6:2. Prethodno je nastupio na 100 metara zauzev{i 24. Eldin Omerovi} (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). a od drugog o~ekujemo sli~an plasman. bili bismo prezadovoljni kada bi na{ pliva~ popravio vlastito najbolje vrijeme“. “U posljednjih sam nekoliko dana obavila cijeli niz pregleda. ZUKI] Kraj sezone za Henin Justine Henin propustit }e ostatak sezone. Davidenko (6) – Ginepri 6:2. Protiv tek 101. avgusta igraju se tri utakmice u kojim }e me|usobne duele imati ^e{ka Republika. 6:3. U subotu. po red D`umhura. kolu je bila bolja od 18. da dan ne pro|e bez iznena|enja. 7:5. odnosno nedjelju. a na ATP listi je ve} NAJBOLJI NA TURNIRU Moj polufinalni protivnik je jednostavno dobar igra~ koji je svoje kvalitete pokazao mnogo ranije. 6:2. Rezultati drugog kola: Nadal (1) – Dent 6:2. Dogodilo se to {est mjeseci nakon njenog povratka tenisu iz mirovine. 6:4. me|u njima i najbolja ~etiri tenisera svijeta Rafael Nadal. a pobjeda nad [pancem tre}a mu je u ~etvrtom me|usobnom me~u. i oba puta je pora`en. ATP Masters turnir u Cincinnatiju Favoriti gaze sigurno Drugo kolo ATP turnira iz Masters serije 1000 u Cincinnatiju nije ponudilo velike senzacije. O. D. rekao je D`umhur Danas ga o~ekuje me~ za tre}e mjesto protiv Victora Balude: Damir D`umhur Ali} danas u bazenu Pod sje}anja ra di. odnosno nedjelju Bh. 6:2. {to se na kraju osvetilo. Nekada najbolja teniserka svijeta potvrdila je ovu vijest putem svoje slu`bene web-stranice na kojoj je jasno i kazala da ova ozljeda ne}e ozna~iti i ponovni prekid njene karijere. a ve} danas }e igrati protiv Rusa Victora Balude. bio i na 321. 6:4. To zna~i da moram biti strpljiva. koji je rangiran na 18. ali je nastavila svoj savr{eni niz na ameri~kom betonu i pripreme za obranu pro{logodi{njeg naslova na US Openu. sunarodnjakinje Nade`de Petrove 7:5. Fish je trenutno 36. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu“ rekao je D`umhur nakon . Roddick (9) – De Bakker 7:6(4). Dinara Safina vra}a se polako u formu nakon dugotrajnog oporavka od povrede le|a. august 2010. Trenutno je rangiran na 478. 6:7(5). augusta na stadionu Kamberovi}a polje. . 28. Rezultati drugog kola: Wozniacki (2) – Schnyder 7:5. Bori}u se protiv tenisera koji me dva puta pobijedio u periodu kada nisam igrao najbolji tenis. potrudio se Mardy Fish pobjedom nad osmim nositeljem Fernandom Verdascom 7:6(1). \okovi} (2) – Troicki 6:3. nad ameri~kom kvalifikanticom Bethanie Mattek-Sands sa 4:6. 7:5. 7:6(4). Razlog tome je povreda lakta zadobijena u Wimbledonu od koje se jo{ uvijek nije oporavila. Kako bih 2011. 7:6(4). Murray (4) – Chardy 6:3. mjesto ITF liste. Bh. nositeljice. Lo{e sam u{ao u me~. “Sada }u se posvetiti me~u za bronzanu medalju. u srijedu. pobjeda na turnirima iz serije ATP Masters 1000 u karijeri (ukupno je na omjeru 100-36). opovrgnuv{i da je promjena podloge uticala na kona~an ishod polufinala. U ostalim me~evima nije bilo ve}ih iznena|enja. 6:4. 6:4. Igrao sam dobro uo~i polufinala i ve} sam se bio navikao na nju” istakao je D`umhur. dodao je D`umhur. “Po dlo ga mi ni je sme ta la. sigurno je najbolji teniser na turniru. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. Litvanija i Bosna i Hercegovina. Prvog dana. mjesto na listi najboljih tenisera dana{njice. Clijsters (5) – MattekSands 4:6. Mi. Prema rije~ima njegovog trenera Muhameda Vare{anovi}a. {to se na kraju osvetilo. Ukupno }e se odigrati {est utakmica. 7:5. Prvih {est nositelja izborilo je plasman u tre}e kolo. U drugom setu sam igrao mnogo bolje. pliva~ Zlatko Ali} }e drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin • Ostali bh.46 SPORT petak. {to dovoljno govori o njegovom kvalitetu. predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. poru~ila je Henin. Sude}i prema njegovoj igri. koji je slavio rezultatom 2:1 (6:3. kada se u dotr~avanju na jednu loptu poskliznula i pala na lakat. te {ansama za osvajanje zlatne olimpijske medalje. bila je to \okovi}eva 100. te tako do{ao do ~etvrte pobjede u petom me|usobnom dvoboju. pliva~ }e danas drugi put iza}i na borili{te u disciplini 200 metara delfin. Sude}i prema njegovoj igri. 4:6. a spomenimo tek te{ku pobjedu Belgijke Kim Clijsters. Milica Savi} (d`udo). predstavnici }e svoja takmi~enja zapo~eti u subotu. pobjednice Henin se povrijedila u prvom setu dvoboja osmine finala Wimbledona protiv sunarodnjakinje Kim Clijsters. ne smijem ni{ta riskirati“. 7:5. Fish – Verdasco (8) 7:6(1). 6:4. teniser Damir D`umhur je ju~er odigrao polufinalni me~ turnira na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru protiv Indijca Yuki Bhambria. Pobjednik turnira }e u~estvovati u zavr{nici Evropskog prvenstva. Roger Federer. 6:4. 25. Schiavone (6) – Makarova 6:4. poziciji. 6:3. Safina – Petrova (18) 7:5. a parovi }e biti odre|eni po plasmanu iz Murray je odigrao tri seta protiv Chardya Reuters WTA turnir u Montrealu Vra}a se Dinara Safina WTA turnira u Cincinnatiju. 6:4. Lo{e sam u{ao u me~. 6:2). Nalbandian – Isner 4:5. igra~ice svijeta Clijsters je na terenu provela dva sata i 14 minuta. Predstavnik na{e zemlje je u posljednjih godinu dana igrao dva puta protiv predstoje}eg protivnika. Ostali bh. “Mo`emo bi ti za do vo ljni prvim nastupom. a sada o~ekujem vi{e uspjeha“. 6:7(3). predaja Isnera. 7:5. polufinalnog dvoboja. Proces rehabilitacije ide svojim tokom u pravom smjeru. kolu pobijedila Njemicu Andreu Petkovi}. igra~ svijeta. sigurno je najbolji teniser na turniru. godine OSLOBO\ENJE D`umhur zaustavljen u polufinalu Olimpijade mladih Posveti}u se me~u za bronzanu medalju Bh. Benneteau – Wawrinka 6:4. kazao je Vare{anovi}. Federer (3) – Istomin 5:2. Kuznjecova (11) – Bacsinszky 7:6(6). do 28. Dokazuju to i dvije pobjede u prva dva kola na WTA turniru u Montrealu. 4:6. Ipak. Dementijeva (4) – Zakopalova 6:2. predaja Istomina. 20. Szavay – Wickmayer (13) 6:7(5). Novak \okovi} i Andy Murray. Nakon {to je u 1. prvog dana takmi~enja. mjesto. ali mi je nedostajalo snage da izdr`im u sli~nom ritmu. avgusta }e se odigrati finalne utakmice. Zanimljivo. 4:6. 6:3. 6:3. u 2.

ali daleko od toga da su Ukrajinci naivan protivnik. S obzirom na to da smo vrtili sedam igra~ica. ali povrijedile su se dvije bitne igra~ice . 20. tanka klupa. “Realno je da igramo dodatne kvalifikacije.. Amna Fazli} bila je juniorska reprezentativka BiH. sve su prilike da se takvo ne{to ne}e desiti te }e se do kraja kvalifikacija BiH boriti za bara` koji }e biti odr`an naredne godine.. Sa svim omladinskim selekcijama kluba osvajala je najsjajnija odli~ja na dr`avnim prvenstvima. Gorana Ikoni}a. Reprezentacija }e iz Sarajeva poletjeti oko pono}i. . presudnim za na{ strahovit pad pokazala se utakmica u Ma|arskoj koju. a po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa }e igrati razigravanje za ulazak u diviziju. u sastav se pono- Ko{arka{ice okon~ale prvi dio kvalifikacija Sje}anje na Amnu Fazli} Polovi~an uspjeh Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije @enska ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je prvi dio kvalifikacija Evropskog prvenstva divizije B sa polovi~nim uspjehom. na{e neiskustvo. Igrala je na dva kadetska i jednom na juniorskom prvenstvu Starog kontinenta. a osim ekipe doma}ina trebali bi nastupiti zagreba~ki Medve{}ak. nisu ni imali snage za 40 minuta. a bara` smatra imperativom. . bek na{e reprezentacije. Selektor na{e najbolje vrste Vesna Bajku{a zadovoljna je nastupima. ko{arka{i po~nu pobje|ivati. M. pobijedili Ukrajinu i imali sjajnu atmosferu u timu i igra iz te utakmice trebala nam je biti vodilja za nastavak. a to je bara`. “Na papiru smo bili puno slabiji od [vajcarske i Estonije od kojih smo izgubili. Ko{arku je po~ela Sa utakmice u Luksemburgu Foto: fibaeurope. Ni{ta jo{ nije izgubljeno. krpili smo se i s igra~icama koje ne igraju u svojim klubovima. rao je Had`i} na Mirzu Teletovi}a. godinu. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. Sigurno je da bismo tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije“ aludi. za razliku od prethodne dvije utakmice.. Skupili smo 12 igra~ica. a u Ukrajini bi trebala biti oko 2:30 ujutro. Turnir }e se igrati u Gradskoj areni u Zenici 18. ISLAMOVI] nenadoknadivim u me~evima sa Velikom Britanijom i Makedonijom.29. Pro{log ljeta predvodila je na{u juniorsku reprezentaciju do odli~nog {estog mjesta na EP-u divizije B u Izraelu. U drugom dijelu kvlaifikacija nam trebaju sve pobjede. Ipak. DAJI] Amna Fazli}: Bila juniorska reprezentativka BiH ^elik organizuje Memorijal U znaksje}anja na AmnuFazli}(4. Bi}e potrebna puna koncentracija od prve do zadnje minute. zaklju~ila je Bajku{a. uz oporavljene Bo`i~kovi} i \iki} mislim da to mo`emo ostvariti“ . “Po~eli smo dobro. uz uslov da bh. Dodu{e. ko pomirio sa neuhvatljive prve dvije pozicije. septembra. Bila je progla{ena za najbolju juniorku na izboru sportiste op}ine Zenica za 2009.Makedonija (19:00) 1. “Znamo da su mnogi razo~arani na{im igrama. Sa{u Vasiljevi}a. august 2010. Elmedina Kikanovi}a. ^etiri poraza iz pet me~eva ubili su svaku {ansu za direktan plasman na Eurobasket. M. osim {to smo izgubili. juni 1992. jer jo{ imamo za {ta da se borimo. Selektor Sabit Had`i} jo{ jednom se osvrnuo na dosada{nje. mo`emo do pobjede“ ka`e Had`i} koji se pola. a uz maksimalan anga`man i uz eventualno koje poja~anje (poznato je da zbog raznih stvari desetak djevojaka otkazalo nastup). BiH Pad u Ma|arskoj Na putu do bara`a prva prepreka bi}e Ukrajina protiv koje je u prvom kolu u dvorani “Mirza Deliba{i}“ ostvarena i jedina pobjeda za sada. Velika Britanija 2. Kasnije smo morali pozvati tri juniorke kako bi popunili sastav“ veli Bajku{a. ostali smo bez Gordi}a i \edovi}a {to se pokazalo Pobjeda nad Ukrajinom u Skenderiji jedina za sada SABIT HAD@I] Realno je da igramo dodatne kvalifikacije. M. S obzirom na silne otkaze koje smo imali. godine ve~era{njom utakmicom u Dnjepropetrovsku protiv Ukrajine. i 19. posebno na svom terenu. jedne od najtalentovanijih bh. Drugi dio je na programu u maju naredne godine. DAJI] . realno razo~aravaju}e rezultate s obzirom na to da je na sva zvona najavljivan direktan plasman na EP. godine OSLOBO\ENJE SPORT Ko{arka{i ve~eras u Dnjepropetrovsku igraju protiv Ukrajine 47 Posljednja slamka spasa Ko{arka{ka reprezentacija BiH nastavlja drugi dio kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011.petak. a u prvi tim ^elika u{la je sa nepunih 14 godina. Moramo se vratiti {to ja~i i ve~eras pobijediti. no {ta je tu je. mart 2010. Borba za bara` No. Iako se jo{ ne zna ta~an termin.Ljiljana Bo`i~kovi} i Tea \iki}. Utakmica po~inje u 19 sati.. K@K ^elik organizova}e sredinom septembra Memorijalniturnir na kojem}e nastupitiekipe iz tri zemlje. I on je podijelio razo~arenje u~injenim do sada. Ako ostanemo na okupu. ko{arka{ica koja je tragi~no preminula krajem marta u Zenici. Svjesni smo da je kvalitet na na{oj strani. Manjak igra~a na klupi pokazao se nenadoknadivim hendikepom. Hemofarm iz Vr{ca te tuzlansko Jedinstvo. a godinuranijeizabrana je za sportsku nadu grada. Iako se jo{ ne zna ta~an termin. Ma|arska 5. sigurno je da bismo idu}e godine mogli ra~unati na igra~e koji zbog povreda nisu bili u mogu}nosti da zaigraju. Makedonija 3. mo`e se mo`da ostvariti plasman me|u dvije najbolje selekcije. a da se i ostali rezultati poklope. Za plasman u bara` koji }e se igrati sljede}e godine. pobjeda protiv Ukrajine name}e se kao imperativ • Oporavljeni Nihad \edovi} ponovo u timu GRUPA B 10 9 6 6 5 5 5 0 435:398 5 4 1 386:317 5 1 4 345:389 5 1 4 335:385 4 1 3 292:304 PAROVI: Ukrajina . Ostvarene su dvije pobjede nad Albanijom i Luksemburgom te dva poraza od [vajcarske i Estonije. Bila bi katastrofa kada ga ne bismo izborili“ ka`e .). teoretska mogu}nost za drugo mjesto jo{ postoji. Sigurno je da bi tada bili izuzetno jaki za sve ostale selekcije vo vra}a Nihad \edovi} koji je zalije~io povredu i ravnopravno trenira za ostatkom selekcije. Me|utim.BiH (19:00) Ma|arska . Ukrajina 4. “U oba poraza odlu~ile su lopta-dvije.com trenirati prije sedam godina. Uz pristup kao u prvoj utakmici.

30 08-16. august 2010.kapet. 20.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul.30-15.30-15.30-19.30-19.30-15. subota nedjelja 07-20 07.30 07.30-15.30-19.30 07.00 07.30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07.30-19.kapet.30-19.30-15.00 07.Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. Septembra Tuzla Aleja bosan.30 Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.00 07.00 07. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.Vehbi ef.48 OGLASI petak.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6 .Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 14. godine OSLOBO\ENJE Naziv po{te Adresa Radno vrijeme pon-pet. Omerovi}a . Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.00 07.30 07. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A.

petak, 20. august 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
Агенција за предшколско, основно и средње образовање

49

BOSNA i HERCEGOVINA
Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Broj: 01-16- 818-3/10 Mostar, 16. 8. 2010. godine

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM vikend ku}u sa 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolica Sarajeva za vikend ku}u ili dvosoban stan, Novi Grad — RS. Tel. 065/674417. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila - Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposoban stan, sun~an, u Titovoj ulici kod BBI centra, 500 eura. Mob. 061/494120. DVOSOBAN namje{ten stan dvjema studenticama, centralno grijanje, ^engi} Vila ul. Grada~a~ka. Tel. 033/442-331. STUDENTICI ili srednjo{kolki izdajem namje{tenu sobu, centar kod muzi~ke {kole. Tel. 033/442-331. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan dvjema studenticama, u blizini Ko{evo stadiona. Mob. 062/535-184. SOCIJALNO stan preko puta hotela Bristol, 80m2, namje{ten, V sprat, lift, 700 KM. Mob. 061/565-598. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 061/167-930 i 00385 92 2444341 preko vikenda. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji. Mob. 062/692-255. GRBAVICA, izdajem poslovni prostor 32m2. Tel. 033/649-851. NAMJE[TEN komforan dvosoban stan, na lijepom mjestu, samo `enskoj osobi. Mob. 061/505-473. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru, centar, blizina zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300 KM. Tel. 063/876-590 i 033/205-784. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru namje{ten, 500KM. Tel. 061/526-243. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici, blizu [umarskog fakulteta. tel. 033/237-323. IZDAJEM dvoiposoban stan 66m2 sun~an dva balkona, gara`a kod Medicisnkog fakulteta. Tel. 065/200-838. IZDAJEM na Grbavici dvosoban stan namje{ten studentima ili bra~nom paru, 400KM. Tel. 033/654038, 062/304-119. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i- Sarajevo. Tel. 061/221-706. IZDAJEM prazan stan u Pofali}ima, ku}a, cijena 150KM. tel. 033/619-419. IZDAJEM sobe sa upotrebom kupatila i kuhinje, poseban ulaz, kablovska. Tel. 062/568-023. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru, Te{anjska 15m2. Tel. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva, zvati iza 15h. Tel. 033/612-956. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima preko puta tehni~ke {kole i tramvajske stanice. Tel. 061/497-592.

IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM radnju kod d`amije. Tel. 061/229-422. Begove

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javne prodaje slu`benih motornih vozila Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, broj 01-16- 818/10 od 15. 7. 2010. godine, ravnateljica objavljuje

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA AGENCIJE ZA PRED[KOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA 1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za prodaju rabljenih motornih vozila, kako slijedi: Radni Godina Pre|ena motora obujam proiz(cm3) vodnje 1. 653-E-681 [KODA FABIA TMBCB46Y9 AME05 1397 2002 257398 1.4 COMFORT 23469696 9449 2. 653-E-682 [KODA FABIA TMBCB46Y4 AME05 1397 2002 155401 1.4 COMFORT 23470027 9471 3. 653-E-680 SSANGYONG MUSSO 2,9 TDDLK KPTEOB1DS 6629201 2874 1P256585 0032936 2001 209571 Rd. Reg. br. oznaka Marka i tip automobila Broj {asije Broj Boja kilometra`a SIVA METALIK NARAN^ASTA METALIK CRNA METALIK

OGLAS

IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod stadiona Grbavica-Kupre{ka 11. Tel. 061/928-673. IZDAJEM i trosoban stan namje{ten 350KM. Tel. 212-563. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Katedrale 50m od Ekonomskog fakulteta. Mob. 061/198-929. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM 2 ekstra luksuzna stana u zgradi Balgrabo na [ipu sa gara`ama (bazen, sauna, tenisko igrali{te) za strance. Jedan stan je 144m2 a drugi 103m2. Mob. 061/161-790 i 033/236134. IZDAJEM stan sa gara`om na Aerodromskom naselju, 100m2, prazan, ozbiljnim osobama. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati.

Op}e stanje vozila pod red. br 1. je prosje~no. Vozilo nije registrirano, redovito je servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Op}e stanje vozila pod red br. 2. je prosje~no. Vozilo je registrirano, redovito servisirano, posjeduje servisnu knji`icu. Stanje vozila pod red. br. 3. je — nepokretno. Vozilo pretrpjelo totalnu {tetu. Za daljnju uporabu se mogu iskoristiti motor i mjenja~. 1.2. Po~etna vrijednost motornih vozila iznosi, kako slijedi 1. [koda Fabia - SIVA je 4.500,00 (~etiritisu}epetsto) KM 2. [koda Fabia - NARAN^ASTA je 5.000,00 (pettisu}a) KM 3. SsangYong - 1.200,00 (tisu}udvjesto) KM 1.3. Vozila koja su predmet javnog oglasa se prodaju pojedina~no ponu|a~ima koji dostave najvi{u cijenu. 1.4. U slu~aju da za jedno vozilo iz oglasa dva ili vi{e ponu|a~a dostave identi~nu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada }e povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju me|u prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponu|a~a. 2.1. Zainteresirani ponu|a~i mogu pogledati vozila pod red br. 1 i 2 24. i 25. 8. 2010. godine izme|u 12 i 14 sati u gara`i poslovne zgrade „Sivri}“ u Mostaru, Kneza Branimira 12. Vozilo pod red. br 3. se mo`e pogledati u Banjoj Luci, uz prethodnu telefonsku najavu podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci na broj telefona 051/233-380, 24. i 25. 8. 2010, od 12 do 14 sati. 2.2. Motorna vozila se prodaju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 2.3. Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi ovla{teni predstavnici, koji najkasnije do 30. 8. 2010. godine do 14 sati polo`e kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na blagajni Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, Mostar, odnosno u podru~noj jedinici Agencije u Banjoj Luci, Vuka Karad`i}a 1. Nakon isteka predvi|enog roka, pla}anje kaucije se ne mo`e izvr{iti. 2.4. Ponude za javnu licitaciju dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu: Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenih motornih vozila“ Ponuda mora obvezno sadr`avati to~an naziv i adresu ponu|a~a, redni broj i marku vozila, registarsku oznaku i iznos ponu|ene cijene. 2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. 8. 2010. godine do 14 sati na adresu Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Mostaru. 2.6. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se komisijski 31. 8. 2010. godine u 12 sati u prostorijama Agencije za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Mostar, Kneza Branimira 12. Javnom otvaranju mogu nazo~iti predstavnici ponu|a~a koji su ispunili uvjete iz to~aka 2.3 i 2.5 ovog oglasa. 2.7. Sa odabranim ponu|a~em Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje }e zaklju~iti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila u roku od 7 (sedam) dana po dono{enju odluke o prodaji kori{tenih motornih vozila. Iznos polo`en na ime kaucije bit }e vra}en onim ponu|a~ima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, s tim da polo`ena kaucija ne}e biti vra}ena odabranim ponu|a~ima koji u ovom roku ne zaklju~e kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj. koji odustanu od kupovine. 2.8. Licitiranu cijenu za kupljena motorna vozila kupci istih su du`ni uplatiti na ra~un Prora~una institucija BiH kod Centralne banke BiH. Po uplati cjelokupnog iznosa iz ugovora o prodaji, kupci mogu podi}i upla}enu kauciju uz podno{enje dokaza o izvr{enoj uplati. 2.8.1. Kupci su du`ni preuzeti motorna vozila odmah po uplati i snositi sve tro{kove u vezi sa stavljanjem vozila u promet. 2.8.2. Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene. Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti u Sjedi{te Agencije u Mostaru, Kneza Branimira 12, ili na telefon 036/329-908, ili na e-maila dragan.pinjuh@aposo.com.ba. RAVNATELJICA Maja Stojki}
Mostar, Kneza Branimira 12, tel/fax 036/329-908

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI za promet nekretnina potrebno vi{e stanova 50-80m2 za kupovinu i najam na podru~ju grada. www.sarajcity.com.ba. Mob. 062/649370 i 063/556-886. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evo, blizu medicinskog fakulteta, namje{ten, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/678-573, 065/447-927. IZDAJEM garsonjeru poseban ulaz, Stari Grad, Mihrivode 4. Tel. 061/842370. IZDAJEM dvosoban namje{ten samo `eni zaposlenoj uz pla}anje re`ija bez kirije. Tel. 061/594-613. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254. IZDAJEM ku}u novija gradnja i veliku obradivu oku}nicu, Tar~in donja Bio~a. Tel. 057/218-128. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM lijepo namje{ten stan jednosoban na du`i period na Dobrinji kod Merkatora. Tel. 061/519-196. IZDAJEM trosoban stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 061/139-455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 84m2, I sprat, na Marijin dvoru ul. Valtera Peri}a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 na Grbavici, [oping. Tel. 065/021-556. GRBAVICA, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat p+1+p 150m2, oku~nice 150m2, uredni papiri 1/1. Mob. 062/319-563. MALE[I]I, Ilija{, ku}a 50 dunuma zemlji{ta, {uma, vo}e. Mob. 061/916258. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor u centru grada, 130.000 eura. Tel. 061/762745. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. KU]A u Gladnom Polju, na 3 sprata+2000m2 placa, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, zemflja 2500m2, postoje temelji od vikendice, potok kroz parcelu, 1700 KM, 1/1. Mob. 061/702881. STANOVI u Ned`ari}ima, novogradnja, razli~ite kvadrature. Mob. 061/702-881. STAN na Marindvoru, 3 sprat, 48m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. STAN u strogom centru, Ul. Pru{~akova, 1 sprat, adaptiran, 85m2/2.800 KM. Mob. 061/702-881. BU]A POTOK, novogradnja, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave-Derebent 21, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Mob. 061/702-881. DEREBENT, poslovni prostor 38m2, 130.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u novogradnji, Dolac Malta Paromlinska, sve novo, 92m2, luksuzan, 230.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN na Otesu, Ul. Trg Ote{kog batalj. adaptiran, 49m2, 70.000 KM. Mob. 061/801-711. M. ]AZIMA ]ati}a, 73m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na ^engi} Vili-Grada~a~ka, 5 sprat, 62m2/1.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`anima, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-Josipa Vanca{a, VP, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Logavinoj, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K. Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. STAN na Mejta{u-M.p. Sokolovi}, 1 sprat, 52m2/3.000 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na 3 eta`e+plac+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Pofali}ima, priz.+spr+ oku}nica+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Donjoj vogo{}i, priz.+spr+1500m2 placa, na obali rijeke Bosne, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, 160m2 stam. prost.+1500 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. TRI dunuma zemlje u Rakovici, ravnica, 90.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Vogo{}i, 4 sprat, 67m2, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Starom Gradu, sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan kod Vje~nice, nov, III sprat, 60m2, 2.200KM/m2. Tel. 062/202-305. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, prizeemlje, parking, pogodan za sve namjene. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM ku}u Nahorevska 10x11 s tri stana na tri eta`e, svaka eta`a ima poseban ulaz. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u Faleti}ima zbog selidbe ku}u 10x12 sa oku}nicom od 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, Ul. Gabelina. Tel. 061/548390. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan 77m2, III sprat, Ciglane. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM trosoban stan 105m2, I sprat, balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM manju ku}u, gara`a, mogu~nost dogradnje, Vratnik-Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama ili mijenjam za jednoiposoban uz doplatu. Tel. 061/350-156. PRODAJEM jednosoban stan 38m2 staro Hrasno. tel. 062/549-426. PRODAJEM trosoban stan u Hrasnom 69m2 + balkon + ostava 2000KM/m2. Tel. 061/866-143, 033/646-812. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN u Gandijevoj, Dobrinja IV, 2 kat, 38m2+balkon+podrum, 63.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, cijena po vi|enju. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 13 kat, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u Gabelinoj, VP, 145m2+30m2 podruma (komplet eta`a). Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, A. Smailovi}a, 1 kat, 69m2x1.000 eura. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u had`i Idrizovoj, 3 kat, potkrovlje, 32m2 sa mogu}no{}u pro{irenja. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan na Ko{evskom Brdu-M. Mikuli}a, 1 kat, 76m2, sve novo, adaptirano, 165.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Trg me|. prijateljstva 4/2, 70m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Porodice Ribar, VP, 58m2+2 balkona, djelimi~no adaptiran, u dobrom stanju, useljiv. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili-D`. Bijedi}a, 1 kat, 52m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. DVOIPOIPOSOBAN stan, Vojni~ko, 4 sprat, 78m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, nadogradnja, sve ekstra ura|eno, 136m2. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, A. [a}irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Ljubljanskoj 7, kod OHR-a, novogradnja, jo{ nedovr{ena, stan ura|en, useljiv, 55m2, 50.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 77m2, 6 kat, Alipa{ina-N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

JEDNOSOBAN stan, ^engi} vilaGrada~a~ka, 3 sprat, 34m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOIPOSOBAN stan, Luja Patera, 2 kat, 68m2, 105.000 KM, Dobrinja CV. Mob. 066/801-737. POSLOVNI prostor u novogradnji, centar-\oke mazali}a, 30m2, 155.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, potkrovni, 5 sprat, ima lift, 66m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju kod studentskih domova, Ul. H. Su}eske, 6 sprat, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru, kod hotela Evropa, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2/3.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti-alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.850 KM, ima lift. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne zgrade, jedan stan na jednom spratu, fasadne cigle, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-Zagreba~ka, 1 sprat, 69m2/2.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili-Fetaha Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, 1 sprat, adaptiran, sve novo, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 38m2 na socijalnom ul. Lo`ioni~ka. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme i 36m2 na Trgu Heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje i 75m2 na Marijin dvoru, prizemlje, pogodan za poslovni prostor. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota, useljiv. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan preko puta Veterinarskog fakulteta (Hrasno), 57m2, III sprat. Mob. 061/161-790 i 033/236134. PRODAJEM monta`nu vikendicu pored potoka i 2 dunuma zemlje u Nahorevu kod autobiske stanice. Mob. 061/161-790 i 033/236-134. NED@ARI]I Tibra Pacifik, novogradnja, stan 33m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/072-815. STAN ^engi} Vila, 56m2, Malta 96m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, Titova, 147m2 i 123m2, Marijin dvor 83m2 i 85m2. Tel. 061/299-911. STAN Grbavica, 36m2, V.P., 53m2, II sprat, Kolodvorska, 71m2, XIV sprat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 40m2, ul. Tina Ujevi}a, Bolni~ka, 78m2, Had`iidrizova, 57m2, 65m2 i 103m2. Mob. 061/299911. KU]A, Stari grad na 320m2 placa kod Heco hotela. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 350m2 i 80m2, centar 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM konforan dvosoban stan, na drugom spratu, 60m2, mo`e namje{ten, hitno. Mob. 061/594-613. PRODAJEM dvoiposoban stan, 68m2 u strogom centru. Mob. 061/817-523. CENTAR, ku}a rezidencijalnog tipa sa 5 spava~}ih soba, nenamje{tena, ba{ta 766m2, parking (4) po dogovoru. Mob. 061/565-598. CENTAR, stan 63m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, 2 balkona. Mob. 061/565-598. VELE[I]I, novogradnja, 48m2, prizemlje, stanje RAU-BAU zgrada je na toplane priklju~ena, 56.000 KM fiksno. Mob. 062/156-882. BJELAVE, ku}a sa ~etvorosobnim stanom 112m2 i jednoiposobnim 33m2, gara`om 30m2 i ba{tom 165m2. Tel. 033/201-051 i 065/097899. STARIJA ku}a 96m2 sa 360m2 oku}nice, komplet infrastruktura, Zenica I, fiksno 32.000 eura. Mob. 063/445-060. OBALA kulina bana 59m2/3 sprat, Avdage [ahinagi}a pored tv Hayata, 59m2 13 sprat, Vele{i}i 48m2, 55m2, 65m2 novogradnja. Tel. 062/156-882. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415.

PRODAJA
STAN na Grbavici 35m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva br. 4 zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM gara`u na Grbavici kod vodoprivrede. Tel. 033/209-220. NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Mokrom zidanu vikendicu sa posebnom gara`om i dva dunuma zemlje. Tel. 033/218-390, 061/486-751. PRODAJEM Pazari} - Resnik vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2 +podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. STUP — Ba~i}i, dvosoban, 52m2, namje{ten, VII sprat, lift, balkon, povoljno. Mob. 061/208-760 i 061/199-312. PRODAJEM zemlju u Semizovcu u blizini benzinske pumpe Be{li}. Tel. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu Ul. Juki~eva 30m2, kompletno adaptiran. tel. 066/245550.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

petak, 20. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu sa dva stana i 1500m2 zemlje, Rajski do-Trnovo, cijena 45.000 KM. Tel. 061/709-430. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, Rajski do, 1.000 m2 zemlje, sve dozvole. Mob. 061/200-699. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa 24m2, vo~njak 1.250 m2, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. STARI grad, ku}a na sprat sa oku~nicom i posebnom gra`om. Mob. 061/335-591. VRATNIK, ul. Nevjestina, namje{tena ku}a, 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM konforan stan na Otoci. Mob. 062/509-471. PRODAJEM stan 45m2, na [ipu, novogradnja, eta`no grijanje i sat za vodu, jeftino. Mob. 061/249-631. PRODAJEM 36 dunuma, {uma crnogorica, na putu za Olovo. Mob. 062/512-882. PLAC u Sumbulovcu, 905m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Mob. 061/827-715. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. PRODAJEM troiposoban stan, 94m2, V sprat, ul. Envera [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM stan u Ul. Jezero, prizemlje 79m2 pogodan za sve djelatnosti, cijena 2300KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan u Ul. A. Ferhatovi}a, I kat, 75m2, cijena 92.000 eura. Tel. 061/222-295. PRODAJEM u srtrogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, balkon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. CENTAR — Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru. Mob. 061/514-301. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik — Pazari}. Tel. 417-089. PRODAJEM ku}u u Neumu, gara`a, oku}nica, Hrvatskih velikana 41. Tel. 036/884-371. PRODAJEM ~etvorosoban stan, odli~na lokacija. Mob. 061/617-603. PRODAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili, grada~a~ka br. 27. Mob. 061/337-916. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM 3,5 dunuma obradive zemlje sa ba{tom za gradnju ku}e, Tar~in — Vrbanja. Tel. 418-914. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2, na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852393. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRODAJEM 200m2 zemlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM plac, 500m2, [amin gaj - Rakovica. Tel. 061/579-445. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

51

NEKRETNINE PRODAJA
STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran sa stvarima, N. Had`ijahi}a, 3 sprat, 69m2, 165.000 Km+2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, pogodan za kancelarije, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.b. [imi}a, VP, useljiv, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Lu`anima, 1 sprat, H. ^edenke+2 balkona, 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Alipa{inom polju, Ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat 78m2, cijena 50.000 eura. Tel. 061/172-066. PRODAJEM plac u [aminom gajuRakovica 500m2 pola vo}njak. tel. 061/579-445. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. NA BA[^AR[JI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Tel. 061/745-525. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM stan na ^. Vili (Grada~a}ka) 53m2, II sprat, balkon, renoviran, 1900KM/m2. Tel. 062/295919. PRODAJEM pos. prostor na ^. Vili, 60m2, dvostrano orjentisan, 2 mokra ~vora, izlog, 130.000KM. Tel. 061/526243. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2, I sprat, renoviran, 85.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednosoban stan, Trg heroja 36m2, 14 sprat, renoviran, balkon, 72.000KM. Tel. 062/295-919. PRODAJEM jednoiposoban stan u centru, II sprat, 120.000KM. Tel. 061/150-519. PRODAJEM stan na Bistriku 60m2, prizemlje sa ba{tom, plin, 83.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM jednosoban stan na ^. Vili-Vranica 35m2, 16 sprat, renoviran sa stvarima, 75.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM na Ilid`i 59m2, 4 sprat, 2 lo|e, 2 mokra ~vora, podrum 15m2, 84.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM Dobrinske bolnice 55m2, dvosoban, v.p, ustakljen balkon, 88.000KM. Tel. 061/526-243. PRODAJEM p.p u Novom Sarajevu, 18m2, wc, 60.000KM. Tel. 033/711665. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Doboju, Ul. Ra{ka bb za Sarajevo ili Makarska rivijera uz dogovor. tel. 053/236-430, 062/219-348. PRODAJEM parcelu 800m2 na lijepom mjestu Reljevo kod Doma, 1/1. Tel. 066/616-597, 057/343-015. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRODAJEM u Rakovici, Kakrinjski put 115, struja, voda, tri dunuma zemlje, vo~njak u rodu. Tel. 033/443439. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslopvni prostor kod Robot komerca-Hrasno. Tel. 033/535052. PRODAJEM stan 100m2 idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dvosoban stan 52m2 iznad op{te bolnice, ba{ta, eta`no grijanje, 90.000KM. Tel. 062/619-266. PRODAJEM u Crnoj Gori-Ulicinj, plac 500m2, 1/1, povoljno. Tel. 062/810-752. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Ul. Lo`ioni~ka kod Socijalnog, stan renoviran. Tel. 00387 63 327456.

PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Astru GTC sport cupe kraj 2008. god, 115 ks, crvena metalik, kupljena u BiH. tel. 061/173-947. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRODAJEM Audi 80 — 2,8ccm3, 1989. godina, ugra|en plin, veoma dobro stanje. Mob. 062/232-211. PRODAJEM Toyota Corola 2006. god, full oprema, 1.8T benzin, exstra stanje, pre{la 66.000 km. Tel. 061/715746. PRODAJEM Chrysler Sebering 2001. god, automatik, benzinac, full oprema, ko`a, pre{ao 102.000km, cijena 8.900KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM Fiestu 98. god povoljno. tel. 061/229-422. PRODAJEM D`etu 1987. god o~uvana, 2000 eura. tel. 061/866-143, 033/646-812. PRODAJEM Audi A6, 2,5 TDI, 1999. god ura|en veliki servis, 6 brzina, full oprema, pre{ao 212.000km, tek registrovan, 12.500KM. Tel. 061/715-746. PRODAJEM BMW R 1100S, 2004. god, motor za prave bikere, pre{ao 24000 km kao nov, cijena 10.400KM. Tel. 061/715-746. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM d`etski sa prikolicom i auto krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034/203-290, 063/700-372. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan, Dobrinja IV, 60m2, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 066/184-760. FALETI]I zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku}nicom 1200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM komodu, rezbarenu i pe{kune rad Nik{i} stari 100 godina. Tel. 061/159-507. RADI selidbe prodajem dobro o~uvan trosjed, 80 KM. Tel. 033/610-071. PRODAJEM hitno sav namje{taj povoljno radi preseljenja. Tel. 062/814279. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM mali tokarski stroj 500W za hobi tokarenje drveta, skoro nov, veoma povoljno. Tel. 061/956845. MIXPULT Behringer xenix 1832, 18 imputs, cijena 500 KM. Tel. 033/210554 i 061/835-394. PRODAJEM TA pe} Elind, 3,5 KW. Tel. 215-765.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM klavir Belarus. Mob. 062/007-926. SEHARA stara oko 100 godina, poklopac i prednja strana puni turski vez. Tel. 033/652-912. PRODAJEM kpt. mjera~ kompresije sa 200 kartica za beenzince. Tel. 061/820-252. PRODAJEM 200m2 umjetne trave. Tel. 061/928-673. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vozilo FAP 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

65 mm Browing licu sa odbronjem. PRODAJEM doma}u vunenu tkanicu dezen kockice. 6Km/~as. Plo~o. 061/141-676. Sahrana }e se obaviti u petak. Rami}. aluminiske `aluzine. 061/506755. farbanje radijatora. PENZIONER bi ~uvao va{u ku}u. 061/033-475. 10 KM i 20 KM (novo-sa{iveno). 061/141-752. Tel. moleraj. 461-002. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. INSTRUIRAM matematiku i fiziku za osnovne {kole. godini. 033/213040. Tel. vikendicu. Fazli}. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja. Tel. sobna antena. 033/651-556. infuzije. 204-805. apartmane blizu glavne pla`e. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi. 6 boja. Tel. 033/651-556. Tel. 062/519-685. (ku}na dostava). 063/876-419. zaove Hasnija i Fatima sa porodicama. 033/241-235. papu~a. Tel. opravku ku~anskih aparata. 4 sata. Hukara i Musi}. 061/314-815. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta. 061/172-518. KUPUJEM umjetni~ke slike. Mob. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. malo kori{ten. tel. 066/889-246. Kova~evi}. povoljno. monta`u i pro~epljenja. Mob. 061/809-763. polica. Tel. pranje portala. povoljno. MOLERSKO farbarske usluge. 061/702-801.villa-bianca-neum. PRODAJEM sijeno u balama. hranjenje. sestra [efka. UREDNO profesionalno. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. odgovaraju za elektri~ne aparate br. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 660-939. 062/568-023. Tel. Kari}. ~i{}enje od virusa. prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ZAPOSLENJE POTREBAN radnik u auto — praonici. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga mediinski dokazivo. 46-44. dijaspori. namje{taja. 061/159-904. ograde. mrave. 061/811115. Mob. Jozo. Mob. Alipa{ino Polje — B faza. 410. pirot serd`ade. 3610. fina i gruba monta`a i opravka. brati~ne. 061/172-948. trakaste zavjese 20 KM/m2. 061/350-688. 061/524-461. 061/225-424. PRODAJEM dje~ija kolica. popravka. Citroen. godine. Polju. Mob. Lindov. Tel. starinski namje{taj. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike. obveznice. 061/603-115. fikus. 033/200-343. 545776. SJAJ — Kirbi. 061/319-604. POTREBNA radnica za rad u trafici. izvodim radove na kovanim ogradama. 628. ro|. besplatna ku}na dostava. godine poslije ikindija-namaza (17 sati) na mezarju Baraku{a . dolazak na adresu. moljce. KUPUJEM Reno clio. urednost 100%. god i 4 vrata. savjesno. petak. 466-736. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. kvalitetno. dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. najpovoljnije. u 13. Krupalija. Spahija. povoljno. 061/214-405. 061/245-901. dodatak zuba u protezu. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. Tel. dolazim na adresu. 061/ 210-992. Tel. Mob. Tel. O`alo{}eni: suprug Sulejman. plakara. 033/213-040. Tel. ru~ne. ispomo} radne snage po dogovoru. efikasno. SPECIJALISTI^KI pregledi. 061/274-872. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. 650-867. 660-939. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. Op{tina Stari Grad. cijena 9 KM/30 jaja. Tel.com Tel: 036/884-125. rad medicinskih sestara. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. na svim destinacijama. blindirana vrata po narud`bi. ugradnju sanitarija. MOLERAJ ~isto. KUPUJEM dionice. Mob. ratna od{teta. crni 50/70W. Mob. Mob. Tel. obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. snaha Habiba. APARTMANI U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Tel. 061/181542. 061/108779. indikatore. 062/009538. 3612. 032/221-258. kabastih stvari. 628. POSTAVLJAM povoljno rigips. PRODAJEM nove mre`ice br.za ovaj trenutak . Tel. Tel. 8 sjedi{ta. 061/563-292 i 063/121-524. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni. 061/131-447. tel. Tel. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. instalacija windowsa. Tel. Klimatizirano. tel. tel. 677845. infuzija. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. kau}a. ZEJNIJA (AVDO) TUKELIJA. prijatelje i kom{ije da je na{a draga KIRBY dubinsko usisavanje. Tel. 061/233-913. USLUGE „VITALIS“. IZRADA plo~astog namje{taja. 061/594-613. 061/812664. 062/519-685. ve}im kombijem. 472-713. brat Esad. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja.ba Tel. Tel. sestri}i i sestri~ne sa porodicama. kvaliteteno i povoljno njema~ko iskustvo. ALU PVC roletne. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. m101. 383. zidne satove. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Tel. nove. PRODAJEM vakum prozore. 061/553-640. Hundai za sve je bitno da je dizel da nije starije od 2004.. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. VR[IMO ru~no pranje ~ilima. {orvane i ostale predmete od zlata. 062/417-695. 033/644-178. PRU@AMO usluge bh. O`alo{}eni: sinovi Midhat i Mirsad. 061/965-126. gitere. 061/172-948. godina iskustva vr{i opravke instalacija. ^UVALA bih stariju osobu imam iskustvo. 061/702-801. Lapanovi}. pe}i. brzo. Mob. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke. za elektri~ne brija~e Braun. Tel. Tel. kvalitetno i veoma povoljno. 036/884493. 061/513948. ordenje. 033/447-69. dolazim va{oj ku}i. Tel. Karcher profesionalni. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik .(hadis) OSLOBO\ENJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. KUPUJEM lomljeno zlato. tel. selidbe. itd. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. te mnogobrojna rodbina i prijatelji. urednost 100%. broj je na brija~em aparatu Braun. 062/104951. 00385 98 9479000. buhe i mi{eve. 062/922-323. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru. 061/188-410. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. ISKUSAN profesor instruira matematiku |acima uspje{no. razne robe. Dolazim na adresu. 211-914. ZUBNE proteze. zna~ke i ostalo. 611-439. Tel. stolova. Mob. Tel. laboratorij. Mob. Tel. Tel. ZIDARSKO tesarski radovi. zaove Mina i Safija. 50KM. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. imam iskustvo. injekcije. 370. 062/417-695. 2 }ilima sarajevski i pirotski 2 x 3 m.Trnovo. belenzuke i ostalo. generalna spremanja stanova i firmi. SARAJEVO — more i ostala destinacija.Njema~ka u 60. 061/928-535. besprjekorno ~isto. augusta 2010.5 KM. ^UVALA bih dijete u svom stanu. vezove. gletovanje. kom{ije i prijatelji. tel. Tel. 062/519-449. Ispomo} radne snage po dogovoru. usisiva}a ma{ina alatljika. 061/217-897. ro|. 061/159-507. zetovi Ivo. Tel. dolazak na ku}nu adresu. kuhinja. ELEKTRI^AR popravlja el. Mob. dukate. Tel. jetrve Mina. pedantno odr`avala bi ordinacije centar. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 033/221-945. Cijena sa ugradnjom. putujte brzo i sigurno. itisona i sjede}ih garnitura. VKV BRAVAR. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. 00385 98 817-104. Mob. 3105. 061/030-280. najvi{e pla}am. Tel. 596. 20. Tel. iplata odmah. Tel. zidanje. djeverovi Ibro i Muharem. 033/655598. be`i~ne. {efleru. Mob. Mob. 061/156728. povoljno. stan. 061/063-740.. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica. Tel. zlatne satove i ostalo. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica. Tel. pravougaonici. 062/535-184. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob. bru{enje bespra{insko i lakirenje uz garanciju. Porodice Ribar 65. 061/603-115. 062/138855. LAPANOVI] preminula 14. 062/909-306. stari nakit. KERAMI^ARSKE usluge. Trnovskog bataljona 132. . tel. KUPOVINA KUPUJEM staru deviznu {tenju. 062/212-994. brzo i kvalitetno. PRODAJEM glava. plakete i ostalo. Tel. MANDA (MARKO) SPAHO. Saraj Polje. Tel. 062/214-690. Peg-Perego. Tel. demirliju. Trnovo. VR[IM prevoz robe sstvari. Mob. cijena po dogovoru. 033/232-162. radna snaga. u FBiH i RS. Tel. inzulina. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Iskra i ruske. RADIMO sve vrste elektroinstalacija. Tel. D`enaza }e se obaviti u petak. Tel. {poret na ~vrsto gorivo u dobrom stanju. 061/670-078. 061/524-578. PRODAJEM inkubator kapaciteta 1. TV VIDEO servis. TELEFON servis popravlja stare. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama. PRODAJEM mangalu. KUPUJEM kau~. Mob. trakaste zavjese i vanjske roletne. pogodno za poslovne prostore. 061/545-888. BRAVAR. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. drveni ugalj Kreka 110 KM. 19. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti. Talijanska nova. august 2010. VKV STOLAR vr{i opravke vrata. Mob. KOMBI prevoz: selidbe. ddolazim va{oj ku}i. 061/266-764. 061/233-078. Tel. 062/315-540. ograde i ostalo. 033/655-598. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. 061/563-292 i 063/121-524. 210-736. itd. DAJEM instrukcije iz engleskog jezika i matematike. mijenjanje katetera. postavljanje elektro instalacija i laminata. MOLER radi sve uredno. 061/243-873. 5KM. 061/513-948. 469-805. Mob. 6KM/~as. Mob. 061/563205. tel. U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe. Tel. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe. Kupusovi}. PRODAJEM filandendron. 033/621-976. Tel. Radna snaga po dogovoru. 061/157-991. tel. 061/073-285. bakar savatli. Mob. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. PRODAJEM stolarska kopirka stol 70x70. augusta 2010. itisona. dukate. Tel. Pe`o 206. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama. antivirusna za{tita. 221-902. Tel. prevoz robe kombi mercedesom. tel. Tel. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika. Mob. Kru{~ica. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. 30 kom/9 KM. Tel. Mob. 062/180-021. PRODAJEM pi{tolj zastava 7. MOLERAJ. Tel. kao i ostala brojna rodbina. 062/920-814. ~isto. dubinsko usisavanje i pranje tepiha. kuhinja i druge pogodnosti Tel. 346. povoljno. 062/907-356. ELEKTROSERVIS vr{i opravke. Tel. 061/482-882. 033/657-914. sinovi Sanel i Amel. Tel. KUPUJEM trakice contour Bayer. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. 061/606-441. 20. PREVOZIM stvari i ostalo. 062/466-093. 061/552628. 061/252-663.pripremajte se .200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. stolarije. 033/651-556. Mitrovi}. INSTRUKCIJE matematike i fizike. 420. Tel. maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. Mob. Tel. Mob. VR[IM prevoz putnika sa busom T5. tepiha i itisona. tel. ugrdanju sanitarija i hidrofona. orginal. Tel. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom . tel. Tel. 066/889-246. od 9 do 20 sati. palma. parking. 424. 061/262973. klimatiziranim kombijem. www. Mob. dvosjed i 2 ~ilima polovno u dobrom stanju. Tel. brusilica. pregled ljekara (internist). Tel. pouzdano. 061/ 109-970. 061/180-120. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. automatske osigura~e. 033/446-056. KUPUJEM }ilime. ordenje. 061/533-326. MOLERSKO-farbarski radovi. prozora. MAXIVITA. 061/323-906. 033/219-761. PRODAJEM vrata po{tanskog sanduka 8x37 cm. augusta 2010. 033/651556. plafonjere i ku}ne instalacije. PRODAJEM ma{inu elektri~nu pisa}u marke Triunph tip se 1005 dugi valjak 120 KM. MOLERSKO-farbarski radovi. popravka svih vrsta TV aparata. 033/241-465 POVOLJNO. 061/214-303. nov Bajerov. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Mahmutovi}. PRODAJEM inkubatore kapaciteta 100 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. monta`a i ~i{}enje klima ure|aja. PREKUCAVAM sve vrste materijala. Tel. Tel. Tel. prevoz klavira. brat Ivo i sestre Jela i Dragica sa porodicama. 062/453-058. 510-228. 061/389112. sablje. Tel. Mob. popravljam brave. Ku~uk. Tel. 062/134-827. 062/332-230. usisiva~a i ma{ina. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. firma GLANZ. Tel. Tel. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje. mogu~nost kuhanja. Tel. strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. KOSIM trimerom ba{te i mezarove. augusta 2010. 061/227-189. Tel. Mob. jedno uz drugo. 061/553-640. kvalitetno i ~isto. satove zidne. 061/603-115. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica. te porodice Tukelija. 061/297-341. Tel. 330.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSTALO PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom. 063/876-419. medalje. muhe. Tel.1. seharu rezbarenu. satove. u 74. 062/417-695. porodice Spaho. Tel. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884. 061/282-134. Tel. 061/798-217. Mob. havarisana na stranim tablama. 061/606-441. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. 061/221-668. 443-620. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. Tel. 062/315540. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. 061/517-897. Esma i Rabija. gara`na vrata.com email: info@villa-bianca-neum. izrada. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 Tu`nim srcem javljamo rodbini. auta. 2KM. 061/480-492. 260. Mulaosmanovi}. Tel. POVOLJNO vr{im selidbe. 033/220-402. 60 KM. 3615. ^ehai}. brati}i. itd. Tel. tende. Tel. 033/718-405. roletni. ELEKTROSERVIS. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel.30 sati na groblju Vlakovo u Sarajevu. tel. 061/524-578. povoljno. to~ak. 062/358344. 062/466093. 061/222-310. vr{i opravku bu{ilica. Papagajka od 8 do 19h. VODOINSTALATERSKE usluge. davanje injekcija. 061/183-981. Polo. dolazi adresu besplatno. 20. Tel. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em. ateisti~ko. godine . 063/347-852. Ul. tel. kompjuterska obrada. uz pratnju.tehni~ku dokumentaciju. zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. poliranje zubnih proteza. sijenice. godini. BRAVAR.5T na svim destinacijama. NOVO! „DOM VITALIS“. Fax: 036/884-128. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Hrasno. dolazak na adresu besplatan. cijena po dogovoru. povoljno zvati od 19-21. PRODAJEM elektri~arima ve}i broj nekori{tenih sklopki i drugog elektromaterijala po povoljnim cijenama. 1m2/1KM. POMA@EM osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. 061/357-232. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX. NEUM. KUPUJEM umjetni~ke slike. kvalitetno. PRODAJEM nove mre`ice br. Potura. 061/141-544. Tel. 061/553-640. 063/420-077. LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. 385 995 730 940. 061/130-034. 033/ 767-995. br. 062/342-150. Mob. bu{ilica. cijena 200 KM. uputstva. POSTAVLJAM parkete i laminat. u Nuinbergu . Mob. kovane ograde. selidbe povoljno kombi Iveco nosivost 1. apartmani blizu mora. Tel. Tel. tel. Tel. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz. a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu. harmo vrata. Tel. Novalija. 033/443-350. bojlere. 061/841-309. 466920. radna snaga po dogovoru. 061/319-604. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Hilmo i Hasan. 061/173-835. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM. 062/654-140. priprema zidova. dionice. povoljno. PRIMAM na poklon ispravan Tv kao zahvalu poklanjam ustakljenu repodukciju starog Sarajeva. kao i opravljenje gitera. snaha Mersiha. 061/803-255. tel. pouzdano. 062/535-184. Mob. 061/516-375. brzo i ta~no. 033/535-659 i 062/139-034. 062/007-522. 061/654-941. ugradnja i popravljam brave. kupanje. KARI] preselila na ahiret u ~etvrtak. TEPSER. 061/204-965. 061/159-507. Tel. Tel. Mob. 70KM. 061/170-143. 033/240-895. 000 VODOINSTALATER 30. 062/916-472. ALU @ALUZINE 20 KM/m2. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. Tel. www-dijasporausluge. 033/211-484. opravku ku~anski aparata. |epne. selidbe. Mob. 066/205-151. Tel. 033/456-505. prema katalogu i zahtjevu. 062/606-611. kuhinja.

te porodice Ferhatovi}. Mob. Tel. Tel. sobe. Seada. ]oso. 20. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti u Sarajevu sa polaskom u 11 sati. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. kom{ije i prijatelji. NEUM luksuzni apartmani. godine. Spaho. 00385 91 9749505. Rahima. Mob. kom{ije i prijatelji. Tel. svastika Mirzeta sa porodicom. povoljno. NEUM. brati}i Erman i Ajlin. Fondacija “Ramiz Sal~in“ 5333 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV mom u~itelju Saosje}amo sa porodicom i opra{tamo se od dragog kolege VLADI SAVKOVI]U PREDRAGA HAD@I]A . 21. 036/884-676. Mob. k}erke Samija Sena. MAKARSKA. 036/805-907. 062/342-124 i 066/272-876. prizemlje 200 metara od pla`e. Bojad`ija. povoljno.com OREBI]. 036/884-710 i 062/970-364. povoljno. Behara i D`ehva sa porodicama. Huremovi}. povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. snahe Safija. 036/880-658.30 sati na mezarju Vlakovo. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali. 036/ 884-169. 8. povoljno.za ovaj trenutak . tik uz more. apartmani kod hotela Albatros. 00385 989305825. parking. 00385 21 699-170. 061/141-752. zetovi Ejub i Husein Husko. IZDAJEM apartmane u Igalu. blizina pla`e i {etnice. 00385919542000 i 0038761157790. 200m do mora. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14. tetka Miza sa porodicom. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en taxi vozilima sa {tanda Stup. kupatilo. Salko i Omer. blizu mora. godini. Koki}. u 10 sati do|ete u Saraj-Polje. izdajem povoljno apartmane. mjestu pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. parking. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. Avde Pali}a 343. pored lje~ili{ta. august 2010. grada~a~ka 126/V. 0038523384880 i 00385 989790427. Zabr|e. 00 387 33 468 . punica Halima. snaha Emina. Eganovi}. 036/880-178. Tel. @igo. Deli}. 061/537-739. udaljenost od pla`e 50m.45 sati. Tabakovi}. NEUM. 063/327-098. Salko. izdajem 2 apartmana blizu mora. vluksic49@gmail. terasa. Elvedina i Mirsade Sal~in polo`it }e se cvije}e. DUBROVNIK — Lapad izdajemo apartmane za 2. izdajemo apartmane i sobe. izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje. NEUM. Mob. Hukara. Mehmedi}. 00385981863337. 063/405-355. vrlo povoljno. tetke Alma. 41. povoljno. NEUM novi apartmani uz magistralu. 12 KM/le`aj. iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje. 2010. Mob. 19. 036/880-888. parking obezbije|en. Mob.010 25684 .30 sati na {ehidskom groblju Kova~i na mezar Ramiza. Tel. Tel. Tel. punac Halim. 063/323-063 i 036/884-055. U subotu. Kada Vam je najte`e. parkingom. Majka Jasna i porodica 5337 IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. uz more. 1992 . 063/322271 i 036/884-711. augusta 2010. Tel. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. sa polaskom u 13. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula. PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom. izdajem apartmane. izdajemo sobe i apartmane. 061/183-981. mjesto Kor~ula. 200m do pla`e. Lepir. godine. Ul. kao i na grobljima {irom BiH. kori{tenje ro{tilja. parking. 063/924121. OREBI]. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te.. 036/880-320.. Tel. apartmani. Mob. Hajdarevi}. kuhinjom. Tel. 00385 20 713-769. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg najmilijeg. 0038520691493 i 003859974826. SENAID (ESAD) FEHRATOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak.pripremajte se . navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg milog PREDRAGA PE\E HAD@I]A Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana (subota 21. u 10 sati) posjetiti posljednje po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Tel.30 sati. {ura Omer sa porodicom. U NEUMU.380 Mob. izdajem apartmane i sobe sa kupatilom. vlastiti parking. Tel. {ura Uzeir sa porodicom. povoljno izdajemo novoure|ene apartmane. a ukop }e se obaviti u 15 sati na mjesnom mezarju Re{etnica. Hasiba. U BRISTU. Sena. Kara~i}. blizu mora. Ul. ro{tilj. NEUM. Tel. 063/350-149. 00385 21 699-170. dedo Abid. 100m od mora. DUBOKA. Hanjali}. 036/844-493. 00385 91 7984396. pja{}ana pla`a. Duri}. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. sinovi Dijanes i Denis. 8. Tel. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 APARTMANI NEUM. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi RAMIZ (ALIJA) SAL^IN 22. IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa. augusta 2010. blizu mora. ^upar. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Tel. bra}a Ajdin i Aldin. NEUM — Centar. ^ustovi}. GRADAC. povoljno. apartmani sa terasom.petak. soba ili apartman.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 0038521699199. Had`imusi}. Durgut. Sulejman. tetka Dika sa porodicom. Buljuba{i}. te porodice Musi}. centar.. teti}i Muharem i Ibro sa porodicama. 00385 21 699-445. Pekmez. Tel. u 75. D`enaza }e se obaviti u petak. 00385958135010. Halilovi}. poslije d`uma-namaza u haremu Sinan-begove d`amije u Gora`du. 8. 2010. KONFORNI apartmani u Neumu. 19. 5m do mora. PODACA.. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Goran 25967 Uposlenici podru~ja RF SPEKTRA i Radio Monitoringa IT-a i kontrole. ULCINJ. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad . Hrvatskih velikana br. MAKARSKA — centar. Tel. Tel. Tel. O`alo{}eni: sinovi Salem. u 38. Mob. sestra Hedija i zet Ned`ad sa porodicom. tel. 066/872-217. 00385 21611523. POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Plakalo. sa uslugama na{e mrtva~nice.4 i 6 osoba. 036/884-135. D`enaza }e se klanjati u petak. PODACE. NEUM povoljno iznajmljujem apartmane i sobe uz more. kao i ostala brojna rodbina. augusta 2010. Tel. parking osiguran. blizu mora. Tel. Regulatorne agencije za komunikacije 5334 SULJO (OMER) MUSI] preselio na ahiret u ~etvrtak. 061/390-322. klima. izdajem sobe i apartmane. 00 387 61 191 . Mirsada i Kaduna. Hana i Samija Cuca. 036/884-371. Bezdrob. 20. klimatizirani apartmani.Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju 22.pripremajte se . novogradnja. augusta 2010. unu~ad i praunu~ad. kuhinja. IZDAJEM apartmane u Neumu. u 14. D`anko. apartmani povoljno. Muhovi}.22. godini. Karahasanovi}. 00388 69656514. Mehmed i Huso sa porodicama.za ovaj trenutak . 00385 21 761507. 061/615-423. blizina pla`e. balkon. sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Stup i Vije}nica. augusta 2010. 00385915406089. Istog dana u 11. 8. Tel. kao i ostala brojna rodbina. parking. godine RAHMET DU[I OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53 . O`alo{}eni: supruga Mirsada.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. apartman 2 i 3 krevet. 00385 98 244031. amid`e Adil. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati. Podrug. Omba{a. 20. Tel.

Rade. 2010. Adis.(hadis) NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U FATIMA ([ABAN) HATIBOVI]. Glo|o. Muhi}. drugu Supruga i djeca 5321 Nanja. [ain. godini. Suada i Sedin. bra}a Ramiz. [e}a. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. SAMOUK udova Rezaka Za}e Hatibovi}a 10. unu~ad Anis. D`enaza }e se obaviti u petak. Bojad`ija. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14. te porodice Rahman. augusta 2010.pripremajte se . za ovaj trenutak . punica Dostinja. Vlakovo 184. Hukara. VLADIMIRU SAVKOVI]U RU@ICI PETROVI] Nuna.. O`alo{}eni: supruga Hasna. U{anovi}. Me{i}. majka Dragica.30 sati na mezarju Vlakovo. 1924 . Bav~i} Almir. Nezirevi}. Hatibovi}. godine.30 sati. Krnji}.30 sati. {ura @eljko i svastika Smilja sa porodicama. brati~ne. Pilipovi}. zetovi Husein i D`evad. august 2010. Pa{ali}. Dangubi}. augusta 2010. u 53. u 14. brat Nenad Neno sa porodicom. augusta 2010. snahe Dilka. Begovi}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP Gras sa polaskom u 13. 2010. Jasmina i Emir 5330 ALIJA (MUJO) RAHMAN Sahrana je obavljena 19. kum @arko i kum Mi{o sa porodicama. Kurtovi}. prijatelju. brati}i. godine. stric Bo`o i tetka Rada sa porodicama. Sahrana }e se obaviti u petak. VLADIMIR BRACO SAVKOVI] od ujke Jove. POSLJEDNJI POZDRAV dragom kolegi i prijatelju na{oj Sa tugom se opra{tamo od ro|aka i dragog prijatelja STJEPANA IVANKOVI]A dipl. augusta 2010. Zori}. Herenda. Tatli}. Dizdarevi}. sin \or|e. Top~agi}.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM petak. Hasnija. Radi}. 8. \or|evi}. Mavri}.20. ^ustovi}. Fatima. sin Elvedin. 8. Batini}.{. [andal. Vukasovi}. Duri}. Nerma i Mirza 5330 POSLJEDNJI POZDRAV na{em bad`i. supruga Emira i k}erka Anesa Nana 5332 tragi~no preminuo 17. 1970 . augusta 2010. o`alo{}ene porodice Miki}. godine na groblju Bare uz prisustvo najbli`e rodbine i prijatelja. kom{ije i prijatelji. godine OSLOBO\ENJE ^ovjek za pamte}u suzu DRAGOM VOJISLAV ERBEZ 20.{. Mar~eta. zetu i tetku Umrla je na{a majka . amid`i~ne. Meki}. amid`i}i. Vidovi}. godini. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Neka ti Allah d`. Le Lovet. Bojan. Pecikoza. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a. Brica. ro|. Jovo i Nine Pilipovi} sa porodicama. Zija 5316 Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi na{em tetku POSLJEDNJI POZDRAV PREDRAG (SAVO) MIKI] NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U VAHIDA PA[I]A S ljubavlju i po{tovanjem. 20. 20. Lazar. ujaci Miladin. Sulji}. Jesenka i Vinko Rebac 5323 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Vahid Hasanovi} 5331 OO SDP BUSOVA^A 001A . Rami}. Jahi}. K}erke Elvira Hatibovi}. k}erke Elvedina i Sanela. Ba{i}.. 19. u 17 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli (kod pijace Ciglane). Polovina. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. te ostale mnogobrojne kom{ije i prijatelji 000 Neka ti Allah d`. Almira Kova~evi} i sin Ilfan Hatibovi} 25968 POSLJEDNJI POZDRAV preselio na ahiret u ~etvrtak. {ure Uzeir i Salko sa porodicama. \uderija. 20.17. Sari}. u 63. gra|. O`alo{}eni: supruga Marija. 8. Andelija. Naza i Mina. Ahmo i Nazif. Emil. rodica Goge i Sanje sa porodicama 5328 Kom{iji. podari vje~ni d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Kurdija. ing. kumu. \uliman. Jahi}. kao i ostala brojna rodbina. Had`ali}. Tabakovi}. snaha Nusreta. Deljkovi}. 8. Bav~i} ]amil.

2010. 001 Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d. ro|.o.o.petak. 001 . august 2010.o. 20. ALIBEGOVI] majci na{e zaposlenice Razije Duradbegovi} Njihovi najmiliji 5329 OSLOBO\ENJE Zaposlenici i rukovodstvo UNITIC d.2010. tvoji najmiliji 5322 S ljubavlju. godine navr{i}e se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi Devetnaestog augusta 2010.2010. supruga Zijada i sinovi Senad i Esad 030 i na na{u dragu bra}u POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM MUSTAFU BEBI BARALI]A 1998 . ro|. navr{ilo se 11 godina otkako nije s nama voljeni suprug i otac HARIS SVRAKI] OMERA BARALI]A 1981 . S ljubavlju i po{tovanjem. BEHIJI MALI^EVI].2010. SADETI DURADBEGOVI]. KLA^AR majci na{e zaposlenice Envere Dedovi}. EMIR UZUNI] i RAJFU BARALI]. ISABEGOVI] 1987 . ro|. ENVERA BARALI]A 2003 .o. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom radnom kolegi PREDRAGU PE\I MIKI]U Zaposlenici Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine 001 SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE Dvadeset prvog augusta 2010.

Sal}in.1989. navr{i}e se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio voljeni suprug. ^omi}. D`uma i Pa{ana. @ivi{ i `ivje}e{ u na{im srcima dok i mi postojimo. Babovi}. pomogli. He}imovi}. Hajri}. Ov~ina. snaha Emira. prijatelje i kom{ije da je na{a draga BORIVOJE MRKALJ SALKO (MUSTAFA) HASANAGI] preselio na ahiret u srijedu. Crneta. jetrva Ziba sa djecom. augusta 2010. Mujezinovi}. Hafizovi}. Borovi}. k}erke ^erima. sestre D`emila. ]atovi}. 8.. Ba{i}. Ermin i Benjamin. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14. Prlja~a. otac. D`ankovi}. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . za ovaj trenutak . Kurtovi}. Alija i Fata. (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.Bare. u 14. u 83. dali hrabrosti da izdr`imo u ovim za nas prete{kim trenucima. Arman. unuke Sadnela. Uvijek }emo je se sje}ati s ljubavlju. Smaji}. te porodice Hasanagi}. ]AMILA ARNAUTOVI] 1917 . Kadi}. @igo. 000 Toga dana u 10 sati i 30 minuta posjeti}emo grob. godine. 000 ZULKA (MURAT) AVDI]. u 14. godine. ro|. brati~ne.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE IN MEMORIAM petak. O`alo{}eni: supruga Meada. godine OSLOBO\ENJE Navr{ava se deset godina otkako je preselio na{ dragi sin. Dizdarevi}. pru`ili utjehu. sin Dragan. S ljubavlju. avgusta 2010. otac. te porodice Avdi}. [ehovi}. Amela.20. unu~ad Almir. Trg ZAVNOBiH-a. Geteova br. deda i brat Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. unuka Lena i sestra Gordana. Tvoji najmiliji: supruga Danka. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi . Tarik. 22/II. S ljubavlju. ro|. august 2010. 8. unuci Adnan. S ljubavlju.. augusta 2010.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Haris. Bajramovi}.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. D`enaza }e se obaviti u petak. KADRIJA BO@I]. 2010. godine. Maka{. zetovi Mustafa. 21.pripremite se. Sevda i Nermina. Ljumi}. 17. godine. 20. Fra{to.. Habul.30 sati u ku}i `alosti. Tojaga. Curo. 18. augusta 2010. u nedjelju.avgust 2010) na najdra`e SADIK GOLUB ARNAUTOVI] 1914 . 20. godine. Fetahagi}. augusta 2010. D`enaza }e se obaviti u petak. snaha Tanja. sestri~ne i sestri}i. Mulabdi}. te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Zvizdi} i ostala rodbina. Bali}. snaha Mirsada. Porodica 5312 JOSIP JO@A ZAVR[NIK 20. OV^INA preselila na ahiret u utorak. brati} Enes. Kabil. Hod`i}. Nermin. Ammer i Rijad. u 84. prijatelji i kom{ije. 21.1999. sjetom i po{tovanjem. snahe Sanela i Tanja. praunuci Bernard. br. Hajdarevi}. sestra Mina. Hanjali}. sinovi Kerim i Kenan. ARNAUTOVI] 1938 . brat i daid`a ARSLAN RA^O RA[^I] U subotu. Hatma-dova je prou~ena u had`i Sinanovoj tekiji. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili uz nas. Hasan i Emir. 2003 .Bare. sestri}i i sestri~ne. D`ano. Kurtagi}. O`alo{}eni: sin D`evad. Mirza i Almir. avgusta 2010. u 12 sati okupi}emo se na mezaru . porodica 5173 Dvadeset drugog avgusta 2010. polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. porodica 5173 IN MEMORIAM Navr{avaju se dvadeset tri godine otkako je preselio na{ dragi suprug. godini. Tanovi}. 20.. godini. dedo i daid`a DERVI[ DEDO RA[^I] U subotu. Ku}a `alosti: Ul. Porodica Mrkalj 5325 SJE]ANJE Pro{lo je pola godine otkako vi{e nije s nama na{a draga i plemenita Paja IN MEMORIAM SJE]ANJE FAHRA (HALIMA) KRAMO (februar 2010 . obitelj 5298 Bahrija i Biljana 4320 . brati}i i brati~ne. 9/V.1983. U nama svakodnevna je bol i sje}anje na tebe.

2010. 8. ljubav prema Tebi vje~na je. dede. oca. kumovima. godine navr{ava se 40 dana otkako se ugasilo plemenito srce na{eg supruga. 21. 20. njegovi Marija. iz Po~itelja VELIMIRA RADOJEVI]A BE]IR KOMAD 1912 . sa zahvalno{}u {to smo Te imali.23. ro|. O`alo{}eni: supruga Dragica. MILO[ VUKOVOJAC 23.21. Tvoj “princ“ Stefan TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e drage roditelje Dvadesetog augusta 2010.Ciglane. `ivot bez Tebe tu`an je. august 2010. kao i onima koji prisustvova{e posljednjem ispra}aju. 2010. Ostale su drage uspomene i ljubav i sje}anje na Vas. Va{a djeca sa porodicama 5283 SJE]ANJE SJE]ANJE na dragog ~ovjeka SJE]ANJE FADIL DIKU LAKOMICU 1931 . Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e. DESA MILJEVI]. navr{ava se tu`nih {est mjeseci od rastanka sa na{im najmilijim JOVAN (BUDE) PUPAVAC Dragi na{. godine u 11 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju u Trnovici kod Bile}e. 8. Tog dana u 17 sati polo`it }emo cvije}e na Tvom vje~nom po~ivali{tu na gradskom groblju Sveti Marko . 8.petak. augusta 2010. 8.2000. ku}a bez Tebe prazna je. Dvadeset drugog avgusta 2010. godine OSLOBO\ENJE SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 U subotu. Zlata i Tarik Pirki} 5290 5309 U nemogu}nosti da pojedina~no svima zahvalimo. [UKO 1920 . Supruga Angela. 2010. Mnogo mi nedostaje{. 3. godine. TOMI] 20. po{tovanjem i vje~nom tugom ~uva}u uspomenu na tebe. S ljubavlju i velikim po{tovanjem. koristimo ovu priliku da izrazimo na{u veliku zahvalnost rodbini. ro|. Supruga Milica 5282 Bili smo sre}ni jer smo Vas imali. sin Luka i k}erka Ljubinka sa porodicama AX Deda. MIRKU [ARAC S po{tovanjem. svekra i punca dragom prijatelju BO@O (LUKA) ULJAREVI] JOVAN (BUDE) PUPAVAC 6. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. 1983 . 2. prijateljima.1972. Porodica 5289 Porodica Zvizdi} 5295 Porodica 4981 .2010.20. 1933 . navr{i}e se 33 godine od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni Devetnaestog augusta navr{ilo se petnaest godina otkako je prestalo da kuca plemenito srce moga dragoga supruga VELJKO BATINI] AJNA KOMAD. kom{ijama koji nam izrazi{e tople rije~i sau~e{}a. S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. k}erke Lana i @ana. 2004 . Mi{o i Sanja 25965 S ljubavlju. `ivje}e{ vje~no u na{im srcima. unuk Stefan i zetovi Riba i Raci 5290 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset drugog avgusta 2010. volim Te.

1. Naj bo lje je da se da nas ma lo po vu~ete u osa mu te se po sve tite sebi i svojim hobijima. dok }e zauzeti vrijeme najradije provoditi u dru{tvu voljene osobe. Dana{nji }e dan biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim suradnicima. ana. i. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d. inaditi. Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. avenija. Sportska rubrika 276-908. Izbjegavat }ete ikakvu tjelesnu aktivnost te se prepustiti neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo. Neki bi vas neo~ekivani tro{kovi mogli nagnati da poku{ate prona}i alternativan na~in zarade. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas.22. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo.22. 1. inatori. transakcijski Kluba evropskih rektora. 10. {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd. Nagradu “Premio Zorica Pand`i}. . Osje}at }ete pad energije i raspolo`enja koji }e vas navesti da {to vi{e vremena provodite odmaraju}i se. 6.oslobodjenje. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem. 5. Bilo bi pametno da danas provedete neko vrijeme odvojeno. lista. Oslobo|enje je 1989. . Faruk BORI]. BIK 21. Su ko blja vat }ete se sa su pru`ni kom oko nov ca. DJEVICA 23.22. Po ku {aj te ma lo bo lje obuz da ti svoj tem pe ra ment. tisa. novinara. . [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. fax: 468-054. . k. nagradu za ra~un broj: 1990490005630121. Budite pa`ljiviji u opho|enju s drugima. hasagić. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Bra~ni partner dosa|ivat }e vam zlobnim primjedbama. koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. Pouzdajte se isklju~ivo u vlastite snage i nemojte se bojati preuzimanja inicijative. kasir. Branko MAJSTOROVI]. Bit }ete dobro raspolo`eni. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. okomit. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. 2. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. 12. Edin KREHI]. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja.21.22. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu. tetanija.vzs. Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727. od go ja dje ce. dobilo tel/fax: +387 33 272 271 . Oslobo|enje je 1963. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. 8. 3. kvalitetu” (SAD). u Donjoj Trnovi. . Nemojte dopustiti da zbog nedostatka volje i truda propadne odnos koji ste godinama gradili. dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. avgusta 1943. maz. . 4. no ne}e sve i}i tako lako. Prilozi: 468-142 Nagradu slobode (u Skandinaviji).22. 9. . 23. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. . e-mail: marketing@oslobodjenje. transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). . Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu. 3. 12. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko minuta samo za sebe. ritam. 11. ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA. transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279. nadi.22. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku. ona. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. 5. nari. at. a posebno s onima koji su na vi{oj poziciji od vas. z. Sarajevska hronika: 276-901. 4. Oslobo|enje je od 1992. 7. ali i ra znih be zna~aj nih si tni ca. Iako }ete zbog toga biti nervozni. 2.58 PREDAH petak. Uprava 234-718. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima.22. risan. VODOLIJA 22. mapa. parlamenta. . Duge }e veze nailaziti na odre|ene prepreke koje }ete uspjeti prije}i samo ukoliko obje strane to uistinu `ele. . tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. imenari. 7. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdravi ji na~in `ivo ta.d. nego u timskom radu. rutava. Jelena MILANOVI]. "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). river. Potrebni su vam mir i samo}a. STRIJELAC 23. august 2010. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete jo{ dugo pri~ati. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili o upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za pronala`enjem boljeg posla. iv. Odga|anjem ni{ta {to je bitno ne rje{avate. e. anadolija. Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Skloni ste raznim prehladama i upalama. Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo. 8. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Krivi postupak ili pogre{na izjava mogli bi vas staviti u nezgodnu poziciju. Kultura: 276-906. {to bi im mo glo ugro zi ti tre nu tnu po zi ci ju. 20. 10. 11. svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. inador. a optimizam i vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate svim zdravstvenim te{ko}ama.ba. l. Samci }e pod svaku cijenu `eljeti zapo~eti vezu. politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku potporu. godine progla{eno za {tampu u BiH www. fax: 468-090. a 1976. U ratnoj 1992. BLIZANCI 23. Odgovarat }e vam rad u miru i ti{ini te }ete se bolje snalaziti u samostalnom. prije ili kasnije mora}ete da se suo~ite sa istinom koju potiskujete. dok }e drugi do potrebne svote poku{ati do}i kupoprodajom dionica.19. Nemojte se previ{e oslanjati na tu|u pomo} jer }e svi u uredu biti okrenuti sebi i svojim problemima. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Poduzet }ete sve {to je u va{oj mo}i kako biste zakazali idu}i spoj. @eljni zabave i dobrog provoda. {to }e biti poprili~an udarac va{em egu. LAV 23.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. stoga vam se preporu~uje da oja~ate imunitet. RJE[ENJE: tk.22. nagovarat }ete dru{tvo na izlazak. tito. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. Svi }e vam stalno dodijavati i gnjaviti vas tra`enjem usluga koje ne}ete mo}i odbiti. Ljubavna situacija bit }e vrlo zadovoljavaju}a. RAK 23. 472-901.. fax: 461-007. Slobodni }e upoznati nekoliko zanimljivih osoba s kojima }e po`eljeti ostvariti ne{to vi{e.20. braku ili djeci.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ. godine OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Druga strana ne}e pokazivati osobito zanimanje za vas. modem: 468-018. JARAC 23. ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana vrlo brzo prozreti va{e namjere.20.ba Tel/fax: 472-899. RIBE 20. VAGA 23. fondacije Alfons Komin (Barselona). gdje }e upoznavati zanimljive osobe koje }e ih brzo privu}i svojom inteligencijom i smislom za humor. 6. akim. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. . Jedni }e se obratiti {efovima u potrazi za dodatnim projektima. repar. 9.

Samo sutra poslije podne u ju`nim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 u Zagrebu. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 17. Minimalna temperatura od 11 do 20. dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u oblasti Alpa i na sjeveru Apeninskog poluostrva. Puha}e slab isto~ni vjetar. Obla~no sa ki{om bi}e na Britanskim ostrvima i u Isto~noevropskoj niziji. na jugu do 35 stepeni C. a najtopliji Atina sa 37 stepeni C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo.Jutros mjestimi~no po kotlinama i visoravnima magla. Na Balkanu prete`no sun~ano. maksimalna dnevna od 26 do 32. . U Sarajevu sun~ano. Vjetar slab. do 37 stepeni C u Atini. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. Minimalna temperatura 15. Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. isto~ni. maksimalna dnevna 31 stepen C.

. Night Shyamalan. Adam G. uloge: Leonardo DiCaprio. Jay Baruchel. Dev Patel. petak. 20.ulja na platnu. re`ija: Christopher Nolan. petkom i subotom od 10 do 14 sati.30 i 20. re`ija: Nimrod Antal. Redgrave. po~etak u 16. Kathy Grif fin.50.30 sati. `anrova.30 sati. MOSTAR KINA MULTIPLEX PALAS PREDATORI akcija. uloge: Brendan Fraser. re`ija: Jon Tur teltaub. po~etak u 15 sati. Nicola Peltz. Joseph Gordon-Levitt. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. uloge: Dev Patel. BIHA] triler.E.. re`ija: Phillip Noyce. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.30 i 21. Ken Watanabe. Robin Williams... Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati. uloge: Angelina Jolie. OLIMPIJSKI NO] I DAN akcija. Liev Schreiber. po~etak u 16 i 18. Harry Shum Jr. Ronald Pickup. Mickey Rourke. uloge: Noah Ringer. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. po~etak u 14. re`ija: Christopher Nolan. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Tadej Poga~ar & P. akcioni triler. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avanturisti~ki spektakl. skica. etnolo{ka. subotom ne radi.. Richard Coyle. po~etak u 21.. avgusta 2010. akcija.T. Kelly Preston. po~etak u 13.. avantura.milanovic@ oslobodjenje. Night Shyamalan. uloge: Angelina Jolie.. re`ija: Jon Chu. Instituta. Dick Van Dyke.50 sati. PLA]ENICI ATELJE ZEC Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Chiwetel Ejiofor.. ~etvrtkom.30 sati. [UMSKA DRU@INA BO[NJA^KI ^AROBNJAKOV POMO]NIK avantura. re`ija: James Mangold. 20 i 22. postavljena je do 3.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice od 9 do 20 sati. avgusta 2010.R.. arheolo{ka i historijska. uloge: Noah Ringer. Jay Baruchel. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane.. INCEPTION SALT GABRIJEL GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH. Nicola Peltz. Jon Hamm. Lori Loughlin i Matt Dillon. 18. Matt Prokop. Muzej 1878-1918. plesni spektakl.15 sati. plesni spektakl. Antonio Banderas.. Monica Belluci.30 sati. . ZENICA STEP UP 2 POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA UNDERGROUND KINA OKC ABRA[EVI] STARI FRAJERI komedija. KINA UNA [REK SRETAN ZAUVIJEK animirani. Ken Jeong.30. Cliff Cur tis. godine Murphy..20 i 17.30 sati. re`ija: Mike Newell. Maggie Grace. uloge: Amanda Seyfried. otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. po~etak u 15. re`ija: Mike Mitchell. uloge: Leonardo DiCaprio. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. Danny Trejo. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Cameron Diaz. Ella Bleu Travolta. po~etak u 19 i 21. Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ za posjetioce je otvorena do 2. po~etak u 17. septembra.. re`ija: Roger Kumble. akvarela. 16. po~etak u 20 sati. svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.. subotom od osam do 13 sati.45 sati. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26... Adam G.20 sati.. misterija. otvorena je do 7. triler. Harry Shum Jr. septembra 2010. spektakl. godine. re`ija: Jon Chu. po~etak u 17.S. Vanja Jovi{i}. Reece Ritchie..10.od devet do 15 sati. SARAJEVO PRI^A O IGRA^KAMA 3 KINA CINEMA CITY SALT animirani. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Ben Kingsley. Alfred Molina. dok vikendom muzej ne radi. 20 i 22 sata. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. ^AROBNJAKOV U^ENIK ART-KU]A SEVDAHA otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati. uloge: Angelina Jolie. avgusta.. a publika }e je u prostorijama CEH-a mo}i pogledati svakog dana od 17 do 20 sati. a subotom od 9 do 16. glasovi: Kre{imir Miki}.. uloge: Tom Cruise. po~etak u 20. Vanessa Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. august 2010. po~etak u 19. Cillian Murphy.... re`ija: M. Marion Cotillard. sinhronizovano... MUZEJI akcioni spektakl.. Liev Schreiber. uloge: Alyson Stoner. re`ija: Walt Becker. slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. 19. Kristen Schaal. Ken Watanabe. uloge: Jake Gyllenhaal.. Samantha Bee. OSLOBO\ENJE INCEPTION SF. po~etak u 21 sat. 18. studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo.. a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. PRINC OD PERZIJE avantura. Gael Garcia Bernal. Izlo`ba }e biti postavljena do 23. srijedom. re`ija: Sylvester Stallone.60 SARAJEVO KULTURNI VODI^ uloge: Nicholas Cage. petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. re`ija: Phillip Noyce. Wallace Shawn. 20. Chiwetel Ejiofor. Liev Schreiber. septembra.15 i 22. Jason Statham. 16. POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA avantura. 3D. Seth Green. ZEMALJSKI STEP UP 3 Muzej je otvoren za posjete utorkom. Jackson Rathbone... re`ija: M. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela. uloge: Adrien Brody.20 sati. akcija. Franco Nero. crte`a i keramike. Cameron Diaz. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela . uloge: Nicholas Cage. uloge: Sylvester Stallone.30 sati.A.I. Toby Kebbell.ba.30 i 22. Jet Li. Brooke Shields. Brusa bezistan. po~etak u 16. Paul Dano. Svrzina ku}a.30 i 16. otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. Gemma Ar ter ton. MUZEJI MUZEJ GRADA Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk. uloge: Alyson Stoner. Night Shyamalanl. po~etak u 21.50 sati. Pjer Meni~anin. Steve Toussaint.CEH Sarajevo i Udru`enja “Prijatelji umjetnosti“. 18.30 sati. Eric Roberts. daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Gisli Gardarsson.. Eddie PISMA JULIJI romansa. Izlo`ba slika umjetnika Hamzalije Muhi}a. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17.20. Dolph Lundgren. uloge: John Travolta. avantura. komedija. komedija. RAIFFEISEN GALERIJA avanturisti~ki spektakl.. Davor Tomi}. po~etak u 17 sati. te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava. otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. Monica Belluci. 20 i 22 sati. Sevani. 15. Christopher Egan. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}..40 sati. KINA MULTIPLEX EKRAN SALT akcioni triler. Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“.. dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati. Chiwetel Ejiofor.. Galerija je otvorena za sve posjetioce.10. Stalna postavka crte`a. re`ija: M. sa radovima raznolikih motiva. iz svih stvarala~kih faza Envera [talje.. a za posjetioce je otvorena svakim danom. Michael Caine. 18. re`ija: Phillip Noyce. re`ija: Gary Winick. BANJA LUKA GALERIJE CEH Izlo`ba “Univerzalni jezik. Tophen Grace. 17. komedija. po~etak u 13. septembra Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. radnim danima u zgradi Centrale banke. Ranko Zidari}... po~etak u 13. Stalna postavka umjetni~kih djela komedija. u organizaciji Centra za promociju {panskog jezika i kulture .ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}. glasovi: Mike Myers. HISTORIJSKI JAVA Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“.40 i 21. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Peter Sarsgaard. subotom od deset do 15 sati.A. Sevani. od 8 do 16 sati.30 sati.10. TUZLA UMJETNI^KA BIH Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). po~etak u 19 i 21.. Bruce Willis. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19. Dev Patel. Arnold Schwarzenegger.30 i 19. po~etak u 14.. Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom. otvorena je za posjete do 19. re`ija: Jon Tur teltaub.

Dolaze na kolodvor u Rudinama. mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Nakon svake no}i koju Karen provede u ku}i. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini. dok ne sazna da Tomo nije u igri. Chip i Ozzie. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith. a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika.30 PINK Kada ~uje posljednju `elju svoje bolesne bake da "sredi porodi~no imanje na planini" i proda ga.50 BHT U grad MJUZIKL/KOMEDIJA Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly. Rikardo je odlu~uje provesti u dru{tvu prostitutki. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom. Marlene Steeruwitz. misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. 20. dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera. Lorena na sahrani shva}a da je Bo`o njen misteriozni zaru~nik.45 BHT 20. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya. tajanstven. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. Christopher Kovaleski 61 FILMOVI Hotel DRAMA/MISTERIJA Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz. august 2010. FILMOVI 17. Ukrajina Bosna i Hercegovina Ko{arka Kvalifikacije za EP 2011. predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em.. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila. Betty Garrett. Obru~ straha HOROR TRILER Re`ija: Rubi Zack Uloge: Gina Philips. Gary Sinise. Me|utim ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od njih Whistlerovu "Majku" i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu.. no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry. Me|u njima su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji.Otrov za `ene DRAMA Re`ija: Laurence Dunmore Godine 1675 dolazi do financijske krize. Oni zajedno moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta. Rosa Waissnix. godine TV PROGRAM TRILER Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore. Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. a novac mo`e da zadr`i. Karen Boldvin i njen de~ko D`ef odlaze do stare. Ann Miller.. ali Sa{ka otkriva da je okradena. Tom Sizemore. Birgit Minichmayr. Wendy Crewson Ples `ivota Na kraju zabave Lina je potpuno pijana. Christopher Scharf Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog sina Sama koji je prije 14 mjeseci poginuo u avionskoj nesre}i. Nicolas moli Marcosa da ga primi da `ivi s njim. Nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti. James Purefoy. SERIJE SPORT Utrka s vremenom TRILER Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood.50 HRT 1 . Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti g. 20.10 HRT 1 Libertinac . Jessica Hecht. No. samo da ga se rije{e. u koju se zaljubi na prvi pogled. "Miss podzemne `eljeznice". Rachelle Lefevre. Frank Sinatra. Vera-Ellen. jer ne mo`e podnijeti prisustvo svoga o~uha u njihovoj ku}i. ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor… 00. Jenny Mollen 23. Charles II. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom. koje bje`e od lugara. najgoreg zaposlenika u povijesti. Alfre Woodard. Mía Maestro. sje}anja na djetinjstvo pretvaraju se u no}ne more. Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila. Jules Munshin. oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i. Eva S. tro{ne porodi~ne ku}e gdje ona upoznaje Pirsa koji `ivi u tro{noj kolibi i brine o konjima u {tali . kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika..15 NOVA 22.05 NOVA Uo~i sastanka skupine G8. Roman vidi Jessicu u Carmenzinom dru{tvu? Najbolje godine Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci. sna`an i zapovjedni~ki nastrojen. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu. HIT DANA 23. {to najvi{e mu~i Filipa. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e da kao govornika dovedu vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti. Alice Pearce Bean: Film vrhunske katastrofe KOMEDIJA Re`ija: Mel Smith 16.OSLOBO\ENJE petak.15 HRT 2 U 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na izlazak u grad. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth. Telly sretne Asha Corrella. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi. Londonska uprava odlu~i poslati nestru~nog Beana.. no ne sje}a se ni~ega. 16. Iako je vje{tica spaljena. Beana. Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela.50 FTV Irene je lijepa. Nakon {to je rekao Renati da se uredi za njihovu prvu bra~nu no}. Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje.on je mra~an. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu.00 MRE@A 20.

boli me uvo za sve 23.30 Upori{te.55 Mjesto zlo~ina New York.00 Specijalna jedinica 2. serija 18.15 Ninja kornja~e FF. zabavna emisija 11. prenos Business News (u pauzi utakmice) 20. 84.20 Evronet 17.15 Ro|eni divlji. serija.20 Pre`ivljavanje 18.20 Exkluziv.20 CSI Miami. 7/9 16.55 OBN Info 19.35 Sexiest.10 Dolina sunca.10 Skrivena kamera.55 Mumijevi. epizoda 18.25 Mini school 15. serija HALLMARK 07. showbiz emisija 02. serija 22.00 Advokatova kazna.50 Dnevnik.55 Kako se pravi 11. najava 21. ep. 17.25 Winx. 2.10 Mu}ke special.00 Najbolje godine.00 16.30 17.00 Sudija Ejmi.50 Prljavi poslovi 07. crtani film 19. informativna emisija 03.00 12. jutarnji program 08.10 Peta brzina 14.50 Info top 16. serija 09.30 19.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. serija 07. serija 21.40 Rukometni turnir {ampiona “Banjaluka 2010.00 11.25 Sarajevo On line 18.32 Zauvijek susjedi. 21. igrana serija.00 Danijela. film 03.00 Ubistvo na Plezent Drajvu. 82. 71/74 09. film 06. humoristi~na serija 00.25 Peta brzina 06. zabavna emisija PINK 06.40 Vjerski kalendar 17. serija (r) 15. serija 05. epizoda 17. epizoda 15.00 Vijesti 09. crtani film 19.40 Made in Banja Luka 13.00 Ovo je Srbija 16.40 Dnevnik RTCG 08.15 Profajler.00 Dolina sunca.30 16. film 00. 2 epizode 13.00 Dnevnik 12. serija 14. 35. GEOGRAPHIC 06. film /RP/ 00.00 Hrabri ljudi 23.00 15.00 16. zabavni program 01.00 Dobro jutro.30 Sport 19.00 09.00 Forum 30 22.11 Moje drage kom{ije. epizoda petak. film 21.45 Centralni zatvor 16.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.30 18.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u.30 Dnevnik 20.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.40 Razotkrivanje mitova 09.50 Sportissimo 02. program 16.25 ^uvari planeta: Putevi Roma 16.ep.00 Hotel Vavilon. 2 epizode 23.10 Alo.00 BHT vijesti 22.30 Moja mala kuhinja 17.18 Tomica i prijatelji.ep.ep.50 American Music Awards.00 Fudge.00 18. zabavna emisija 20.30 22.00 Dnevnik 17.30 Na terapiji. serija 18.05 Vijesti 15.00 @ivot je lijep (r) 11. serija 14.00 Sen Trope.00 McLeodove k}eri. 13.15 BH info 16. 34/45 (r) Program za djecu i mlade 14.00 13.10 Top Shop 12. top 100 05. serija 23.00 23. serija (r) 12.40 Made in Banja Luka 18.25 Finansijske novosti 19.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19. 2 epizode 20. kola`ni program 09. serija.00 Od bisera grana. serija 09.30 ^avka. serija 09.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine. talijanska serija 17.05 Zauvijek susjedi. serija. doma}a igrana serija.00 Federacija danas.00 Ramazanski program 04. 00. program za djecu 19.50 Sportissimo 14.15 17. igrana srija.00 Sen Trope.00 Vijesti 12.00 Pe~at. sportski program 05.55 Petkazanje 23. serija 21. epizoda (r) 10. 20. strani dokumentarni program (r) 14.20 Romansirana botanika 11.05 Mumijevi.”.35 Gomboce. dokumentarni program 21.00 [apta~ psima 11.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.45 Vremenska prognoza 16. dok.00 20.10 Brojevi.00 Sudija Ejmi.00 Vezane tajnom.05 12. serija 09.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok.00 Ispuni mi `elju 16.00 10.00 Poigravanje umom. direktan prenos 19. 2 epizode 22.10 Sti`u dolari.15 Ljubavna oluja.30 Sarajevo On line 13. serija 13.10 Flash Gordon.45 Sav taj folk: Ma.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.30 23. 41.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 Sretno doba.50 Naruto.05 Visoki napon. reality show 15. program za djecu 11.55 OBN Info 12. emisija (r) Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok.05 Moja mala kuhinja (r) 13.27 Vremenska prognoza 22.50 U djeli}u sekunde. film 15.00 Dobro jutro 09.30 Beogradska hronika 18.00 Slomljeno srce.15 Ramazanski program OBN 06. 14. najava 18.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera.ep.45 15.00 Fantomski `deravac 09. film 16. program za mlade. istra`iva~ki program 22. film 01.30 Lonci i poklopci.62 BHT TV PROGRAM FTV 07. humoristi~na serija 10.00 Grand show 04. serija 11.30 11.30 Dnevnik 20.50 Sumnja.30 Kako to funkcioni{e 10.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 Sport centar 01.00 To je prava Raven.30 Fify.00 Winx CRTANI FILM 10. 68/124 17. kviz 19.50 Ko{arka (M): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina.30 12.35 Prljavi poslovi 15. showbiz emisija 22.00 Ru`i~asto jutro.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.00 17.35 Prototipi 10. animirana serija. politi~ki magazin 12. sportski program 03.00 Ne{ Brid`is. godine OSLOBO\ENJE RTRS 06.15 BHT vijesti 14.30 Sarajevo On line 01.00 Vrijeme za pam}enje. snimak 00.40 Seka Aleksi}.00 Gre{ne du{e.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Kursad`ije 13.55 Vremenska prognoza 12.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.10 Dolina sunca SERIJA 13. film 23.10 Kako to funkcioni{e 19.00 [apta~ psima.45 Pre`ivljavanje 08. info-program 22. crtani film 17.00 Vrhunska otrovnica 16.00 Ratovi insekata 08.00 Forum 60 19.30 Obru~ straha.25 Top Shop 16.00 Vijesti u 7. dje~iji program 09.00 Dnevnik 1 12.15 Red Carpet.00 14. igrana serija. igrana serija. film Izvje{taj sa banjalu~ke berze HAYAT 06.25 Finansijske novosti 19. informativni program 17.50 Hotel.15 Tajna Ravelovog bolera.35 Kad tebe ne bude.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 [apta~ psima.50 Winx.30 Srpska danas 16. film .55 Vremenska prognoza 07. 83. serija 12. dokumentarni program 11.10 Zvjezadi studio 00.00 Bajkeri s Marsa.. igrana serija.40 Odred za ~isto}u.00 Vijesti 15. film DISCOVERY 06.00 Sekunde do katastrofe 18. alo.00 Sretno doba.40 Ramazanski program 20. serija 17.05 Prototipi 21.30 14.10 Ljubav na Menhetnu. serija 15.00 Pono}na trka. jutarnji program 09.00 Ne{ Brid`is. film 01. 149.00 Obru~ straha.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u CG Lajmet Dok.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14. film 14.35 Fify. muzi~ki program 14.00 Info top 12.35 Red Carpet.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11. igrana serija.40 Made in Banja Luka 01.40 Ke~eri.30 @ivot i standardi (r) 13.15 Na terapiji.25 Red Carpet SHOWBIZ EMISIJA 22.00 Mad Men.45 Mala princeza.00 Mala princeza.00 Vijesti 09. jutarnji program 11.00 Transformacija Marsa 19.45 Vijesti 11.10 Viza za budu}nost. 2. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok.30 Potjera.50 Vijesti 21.00 Tudorovi.10 Tv Bingo show 21. serija 23.00 Grand show 23.00 BHT vijesti 12.20 Be Ha Te bebe 15.30 Japanske pri~e.00 Najbolje godine. serija (r) 10. igrana serija. ameri~ka mini serija.00 Vijesti 11.00 Alo.00 Pink jubox RTS 10.00 Metropolis (r) 13.30 Moje drage kom{ije. epizoda 10. 2 epizode Mad Men SERIJA Zakon i red SERIJA 20.00 Fantomski `deravac 14.29 Stanje na putevima 19.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.40 Ars praktika 12. prenos 12.00 Razotkrivanje mitova 21.. serija 15. serija 16.50 Na{a mala klinika.00 Vijesti u 7.30 20.10 Strogo povjerljivo.ep. crtani film 11.15 Limenko. 83.27 Vremenska prognoza 19. serija 19. igrana serija.55 Brojevi. humoristi~na serija 03.45 Auta po mjeri N.40 Kako to radi 20. serija 20.25 Sarajevo On line 06.20 Auta po mjeri 13.15 Vremenska prognoza 18.40 Buba{inter.30 09. doma}a igrana serija.40 Nema problema 16.30 Dnevnik 20. emisija narodne muzike 07.00 50 sabor truba~a u Gu~i pono}ni koncert 02.05 Centralni zatvor 12.00 18.45 Odred za ~isto}u. igrana serija.30 Dobro jutro svima. dokumentarni program 04.35 Jutarnji program. kviz 21. 150.00 Vijesti 10.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.15 Ramazanska vaktija 19.10 Mjesec Ramazana: Olovska dovi{ta.35 Made in Banja Luka 06. serija 20.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10.15 TV lica. 2. crtani film 10. serija.15 Ameri~ki ~operi 14. najava 19.05 Znakopis 2 11.30 21. 13.15 Razotkrivanje mitova 19. zabavni program 00.00 Vox populi 20.00 Danijela.05 Viza za budu}nost.00 Ulovljeni 17. dokumentarni program 15.00 ^ini. serija 08. serija 19. 79.30 @ivot je lijep 17. kulinarski show 13. serija. crtani film 11.05 Razglednica: Francuska 10.00 Slagalica.35 13.30 Ekstremne drvosje~e 16.00 Martjo{ke. TOP 100! 22. alo.00 Ke~eri. zabavna emisija 14.00 Gre{ne du{e.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19. igrana serija. crtani film 09. crtani film 10. crtani film 09. august 2010.00 Advokatova kazna.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.30 09. film 11. ep. animirana serija 15. Reprizni program Hayat TV 02. animirana serija.00 Aladin. igrana serija.30 Trava. crtana serija 10.00 ^ini.45 Sportissimo 06. 80.30 Timmy.35 Tudorovi SERIJA 20. humoristi~ka serija. serija 21. serija 20.30 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera. 01. ep.30 Hayatovci na raspustu.15 Mu}ke special. 3.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Nevolje sa bubom 06.00 Profajler. crtani film 10. 22.00 Mad Men.25 Dolina sunca. 14/23 21. serija 13.45 Na{a mala klinika.00 Info top 14.00 Jutarnji program 09. Kao sav normalan svijet 16. emisija (r) TV ATLAS 09.45 Kriminal u Rusiji.35 Svjetionik ljudske dobrote.15 Tim galaksi. crtani film 11. informativna emisija 19.00 21.45 Ples `ivota.30 Hotel Vavilon. epizoda /RP/ 13.10 Kriminal u Rusiji. serija 18.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere. humoristi~na serija 16. Moja desna ruka. 34/48 (r) Flash Gordon SERIJA14. 14.10 Business News 22.35 Proces. 34/48 22.50 Dnevnik.35 Na skriveno te vodim mjesto: Boda Ninkovi} 11.25 Muzi~ki program 18. crtana serija 10.55 U potrazi za zabavom 22. 35/45 22.40 10.19 Dnevnik. 72/74 15.45 Zvjezdani studio.10 No}na smjena 23. 161/313.00 Info top 18.00 Druga prilika.10 Playboy Girls.10 Mjesto zlo~ina New York.

15 18. dokumentarna serija (r) Oprah show (1218. 15.00 Rugby Super League 17.10 16. dok. serija (r) Knez i djevojka 3. live 13.35 Vijesti na Drugom 20. |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer .20 08. serija O~i du{e.15 14.30 10. kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.15 U grad!.50 Za svaku bolest trava raste 18. serija (r) Svjetla pozornice (r) Ze sport plus Frejzer. 2. pr.30 VOA — Glas Amerike 00.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi.20 23. film Gospodin 3000.00 Dona Barbara. film 14.30 Lete}a ~eljust 2 15.50 11.00 09. Poljska. serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC TV TK 07.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala. crtana serija 08. crtani film Winx.00 20.00 12.20 No}: Zmija 10. Kanada 12. film Svi pravi potezi. crtani film Ninja kornja~e FF.05 Megakatastrofe.00 Vijesti TVSA 11.00 09.00 Svijet tajni.10 Sve ostaje u porodici.00 08. film 02.05 Na prvi pogled.40 08.10 16.00 11.epizoda Grad. Vrata tajne.20 Osumnji~eni. Pe~at u vremenu Frejzer.00 20.40 Utrka s vremenom 2.45 11.20 04.15 Dexterov laboratorij. serija 23.50 U ime ljubavi. film 22. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. dok. serija 10. emisija o povratku (r) 14.10 TV PROGRAM HRT2 NOVA 07.30 Dona Barbara.05 18.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.05 15. Katalina i Sebastijan..10 22. info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno SMS Muzi~ki salto Tuzla u`ivo Pred iftar.00 12. live EUROSPORT 2 07. serija 14.30 Bundesliga: Hoffenheim . film Zelena milja. Poznan. film 00.05 13.pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija ANIMAL PLANET 06. serija Flash vijesti Zabranjena ljubav.55 Simpsoni 18. crtani film Winx. crtana serija 08. humoristi~na serija (r) 01. 82.25 Posjed merkata 06.00 17.30 Tuzla u`ivo SMS centrala. serija (r) 13. serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota.00 07.Bayern Munich 10.02 Koki 10.30 Istina. serija Flas vijesti Druga strana ljubavi.00 06.R.00 17.30 Premier League Magazin VIASAT HISTORY 06. serija.30 Frejzer (r) Zvjezdane staze Enterprise SERIJA 14. dok. humoristi~na serija (r) 01.00 16.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala.15 Dnevnik Nove TV 20. serija (12) 00.00 10. film 18. crtani film Aladin.00 Tenis. dok.10 TV vrti}: Brzina (r) 08. Eneco Tour.30 22.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi. dokumentarni film (r) 18..00 01. godine OSLOBO\ENJE HRT1 07. serija Hazreti merjem.00 23. serija Film Vijesti Frejzer. humoristi~na serija (r) 00.B.00 22.00 Bitange iz tr`nog centra.15 14.30 @ene s broja 13.40 Policija za `ivotinje 13.30 18. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.30 14.00. jedna rasa.20 19.15 Crveni patuljak 7.10 20.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16.20 Ko {i{a tog psa 17.30 20. serija za mlade 18. EP 2010. serija 12.55 [aolinski obra~un. Hrvatska ZABA .00 Info IC.00 Vijesti TVSA 13.30 Dnevnik RTV TK (r) 01.00 SSPCA 14.00 10.00 Mra~ne vode. Kanada 14.30 Gara`a-retro: Stop (r) 20.00 Info blok TV Vogo{}a 12.55 14.45 13.00 11.00 21.00 23. 20.40 16. serija. 2.10 Smrtonosna meduza 19. dok.40 22. crtana serija (r) 09.50 11.30 22.30 17.epizoda TV SA 07.45 Ko rano rani.30 Ski-skokovi.00 Kanu.00 07.11 18.50 02.. Hrvatska Vijesti Dobro jutro. film 03. zabavni program.15 10.30 Ramazanski program 20. 83.35 10.00 Fudbal.00 01.15 12. crtani film Ninja kornja~e FF. informativni program TV Smart 21. Ptuj.30 14.) (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) More ljubavi.10 Sarajevdisanje.35 16.00 19. serija Mali oglasi. serija (r) Te ~udesne `ivotinje: Lov.35 Baywatch.00 13.30 00.epizoda Sretno doba. WTA Montreal.00 15. ~arobni kontinent: Otoci. Poljska.00 16.00 Na tragu prirode 14.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4. serija Exit Fest special Lo{e djevojke.00 01.serija (r) Skica za portret (r) 08. serija 11. humoristi~na serija 19.00 Vogo{}anska hronika (r) EUROSPORT 08.50 IN magazin 13.00 13.02 20.00 01.50 18.30 20.35 Peppa. dokumentarna serija (r) 12.00 TV Justice 22.30 Fudbal. serija Autoshop magazin Poruka. muz. film 63 TV MOSTAR 09.25 10.00 Tenis.00 21.25 Tenis.00 00.20 Kazanova. u`ivo 18. vinjeta: Frano Kara~ Vrijeme ZABA .10 14. serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vaterpolo. film vrhunske katastrofe. program (r) 14.00 19.55 12.00 18. humoristi~na serija (r) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10.25 21.00 Vitaminix 10. crtana serija 08. nastavak 20.15 12.30 Vogo{}anska hronika 23. iranski film 11.30 Mali pti~ar.00 22. crtana serija 09.epizoda Najbolje godine. serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan.10 Spa{avanje ljubimaca 12. informativni program NTV IC Kakanj (r) 09. serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije.00 16. 23.05 Ljubitelj ajkula 09.00 Vijesti TVSA) 10.20 17.05 Timmy.30 16.20 Na kraju ulice: Odje}a (r) 08. jedna pri~a.00 12..25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti.45 Bundesliga: Hertha Berlin . dok.40 Vrijeme 20.00 Vijesti TVSA 17.30 Na tragu prirode (r) 09. serija Paklena no} u Amsterdamu.00 21.90 sekundi. serija Sport centar Moje drage kom{ije. ramazanski program 19.Rusija 20. emisija pod pokroviteljstvom (r) Pet zvjezdica 2. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ramazanski program 21. mini-serija (12) 23.. serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e. cr.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker 11.00 09.45 Policija za `ivotinje 00.40 Mu}ke 6a. SK (@) Engleska .05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.20 18.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.05 16.30 Te{anjska hronika.00 18.10 16.00 09.00 23.05 22. film 16. Bundesliga.11 20. crtani film (r) 12. dje~iji program ( r ) Francuski fokus: Normandija.Bayern Munich SPORT KLUB 06.40 Pre`ivjeti napad ajkule TV 1000 06.50 Policija za `ivotinje 11. serija (r) 14.00 17.25 Beverly Hills 2.25 09.40 11.00 13.30 Studio 60 na Sunset Stripu. Einsiedeln.05 07.30 Fudbal.00 Glas Amerike RTV USK 08.00 19. 118/120 Extra jukebox time Slon extra Info TV ZENICA 12. serija 16. serija. serija Moje drage kom{ije. serija. crtani film Winx.10 21. Vojens. august 2010.00 16.00 14. [vajcarska 17.HSV Hamburg 14.45 23.40 16.00 Sevdah za dobro jutro 08.00 09.05 00. Hrvatska Vijesti Dobro jutro.35 21. serija 16.35 101 dalmatinac. humoristi~na serija (r) 22.15 12.30 21.49 Vrijeme iftara 19.05 18.00 Mjesec Koman~a.30 Mra~ne vode FILM 20.30 Ragbi. serija 00.40 17.00 11.10 10. crtani film Winx.10 18.45 Cocco Bill.45 Dobro jutro.90 sekundi.35 10. serija 15.10 07.15 Mu}ke 5a.30 20.00 Vogo{}anska hronika 18. show 02.30 00.B.00 Afrika. live 19.00 Speedway.00 Vijesti Nove TV 17.30 20.50 Divlje i bez cenzure 23.. film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4.00 19. humoristi~na serija (r) 21.30 22.00 14.30 Te{anjska hronika.45 Psi.00 12.00 10.00 Otvoreni program (r) 02.00 Ko{arka.40 Glazbeceda: Slovo F (r) 09.00 15.00 Neobi~ne `ivotinje 06.15 Mu}ke 5a.40 03.00 Najja~i ~ovjek 00.00 18.00 10. serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav. ameri~ko-britanski film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. serija za djecu (r) 10.00 17.50 Fifi.30 SMS music 19.20 Carevo novo odijelo.30 00.19 14.00 04.15 Eurogoals 19. (r) 10. program (r) 13.30 Frej`er. program 17.40 Dnevnik TVSA (r) 00. film 23.05 Timmy.55 10.10 Policija za `ivotinje 20.00 00.00 18..55 Policija za `ivotinje 22. film 00.10 Bajke iz cijelog svijeta 10. crtana serija (r) 08.50 Istra`iva~i ledenjaka.00 Stazama milosti do vje~nosti. serija Moje drage kom{ije.40 04.00 15.00 20. revijalni program Crno i bijelo.epizoda Sretno doba.00 Lokalno je primarno (r) 13. serija Mubarek ramazan Imam alija. serija. Bundesliga 22.45 Mu}ke 5a.Irska 18.30 Knez i djevojka 3.35 07.50 Izazovi: Kao riba u vodi.00 19.30 08.00 12.epizoda Najbolje godine. film 01. dok.55 Yu-gi-oh GX.30 Dobro srce 22.00 I.40 11.00 23.08 22. crtani film Fify. serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1.40 Divlja ostrva.18 20.05 Svi vole Rejmonda (r) 11. 25/27 23. ~etvrtfinale 23. WTA Montreal.00 13.00 17.05 Utrka s vremenom 1. crtani film Fify.02 16. humoristi~na serija (r) TV KAKANJ 10.00 10. Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Mala mora (r) A sad u Europu! (r) Luda ku}a 1.30 19. film Sretno doba. serija Druga strana ljubavi.00 VOA — Glas Amerike (r) 11. 2. serija.30 18. humoristi~na serija (r) 14.30 Biciklizam.00 Taina. vjerski program KVIZ Extra @ivotne pri~e.00 22.25 10.35 14.25 19.13 12.30 Premier League Magazin 01.45 19.15 Velike morske avanture 18. hrvatski dokumentarni film (r) 10.30 I.15 12. dok.00 Jedna divlja i luda no}.30 12.10 13.00 Muzi~ki program 17. pregled 20. 217.30 19.05 13.10 09.00 Borba za kitove 21.10 14.epizoda Najbolje godine.30 Bundesliga: Hertha Berlin .00 19.09 10. Bundesliga 08.10 19. serija.35 08.00 Bundesliga 15.00 19. 82. crtani film Aladin.45 Dona Barbara SERIJA 14.50 Glas Amerike (r) Muzi~ki intermeco Vijesti Frejzer. zabavni program 00..45 13.20 Bitange i princeze 2.30 19.25 Igrani film (r) 16. serija Imam alija. House 2. nizozemsko-njema~ki film (12) (r) Libertinac: Otrov za `ene.25 U ime ljubavi.00 Zabranjena ljubav.30 FullTilt Poker 17.40 09.15 11.05 20.serija Muzi~ka ~arolija Astra show RTV VOGO[]A 08.20 11.00 Engleska . 2.20 15.00 16. live.20 U ime ljubavi.00 Ski-skokovi.00 12. emisija pod pokroviteljstvom Bean.00 20.00 22. ameri~ki film (r) TV SLON 16.00 01. crtani film Sretno doba.10 12.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.56 20.55 Poglavlje 27. u`ivo 22.52 Stazama milosti do vje~nosti.10 09.45 Mu}ke 5b.00 20.00 Samovo ljeto.35 Sarajevsko ve~e.50 Male no}ne pri~e. 20.30 13. serija nastavak 18.05 23. direktno 03.30 IN magazin 19.20 Bumba. Vijesti Frejzer.45 Bitange i princeze 2.00 01. serija.09. serija TV Mukabela Hazreti merjem.05 Ve~ernja {kola: Nogomet (r) 20. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24.I.00 Otvoreni program.R.30 Auto Shop Magazin (r) 13.00 10.30 Dnevnik TVSA 19. Eneco Tour 10.petak.00 Serijski program 12. Kanada. crtana serija (r) 09. Poljska 17.15 12.55 Dokumentarni program 13. serija 17. 2 epizode 16.15 10.30 21. film Najja~i ~ovjek TAKMI^ENJE 23.. 2 epizode 08. serija (r) Studio 60 na Sunset Stripu.00 13.45 Putuju}i veterinar 12. TV Liberty (r) Slobodni ljudi.00 Sarajevsko jutro (08. Danska 18. sr.00 14.30 15. 2 epizode 07.Irska RAGBI ATP Masters Cincinati TENIS 22.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11. serija (r) 16. MRE@A PLUS 09.15 22.35 19. serija Portret Iz dana u dan.15 10. Slovenija: Slovenija ..25 09.11 12.30 Biciklizam. ramazanski program. serija (r) Izme|u zemlje i neba: U zemlji plemena Venda. Igrana serija Ruska imperija 10/16.00 Otka~ena obitelj.00 Plima `ivota.15 23.30 Ski-skokovi.05 10.20 Me|u `enama.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in. film 21. 83. film .55 @ivot majmuna 10.30 10.30 Vijesti TVSA 20.15 Zaboravljeni. pr.I.15 Ne{to za raju.00 Najava Premier League 00. direktno 00. WTA Montreal.00 17.30 Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci.00 Ve~eras.00 15.

a sude}i po najavama uskoro bi problem odlaganja komunalnog otpada mogao eskalirati i u Vi{egradu gdje }e. po zahtjevu~lanovaporodica`rtava iz Srebrenice. i 1995. august 2010. Romikojisu se ju~evratili u Rumuniju na to su se odlu~ilidobrovoljno. a vodi se kao nestao.Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja Komunalna katastrofa ne prijeti samo Gora`du ve} i ^ajni~u. Postupak protivThonaKarremansa. godine ^ajni~e MJE[TANI ZABRANILI Istraga protiv holandskih oficira Javno tu`ila{tvo u holandskom gradu Arnemu zapo~elo je istragu o holandskom bataljonu UN-a. ve} 24 me~a! 43. POSLJEDNJE VIJESTI PO@AR NA IGMANU . mje{tani su zauzeli ~vrst stav. Internacional polazi od pretpostavke da bi Haris Silajd`i} . zbog njezine navodne pomo}i hrvatskoj vojsci u organizaciji akcije Oluja. Dru{tvo za ugro`ene narode .U blizini sela Zoranovi}i na planini Igman ju~er je izbio po`ar na niskom rastinju i suhoj travi koji su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Ilid`a ugasili u 18. HAMZI] Pucnjava ispred ku}e Samire Avdi} SDPBiHnajo{trijeosu|ujezastra{ivanje oru`jem i pucnjavu ispred ku}e~lanicePredsjedni{tva SDP-a BiH i odbornice u SO BratunacSamire Avdi}. a nemasumnje da su ljudi iz SDP-a BiH jedan od tih faktora u na{em dru{tvu“ stoji u saop}enju. kada se na ovu lokaciju po~elo dovoziti sme}e iz Gora`da. kazao je de`urni dispe~er PVB KS-a. navodi se u pismu predsjednika Dru{tva Tilmana Zülcha. Gora`de nije jedini grad koji ima problem sa sme}em. truju nas. Kakve li slu~ajnosti da u isto vrijeme skoro cijela gornjedrinska regija vapi za dugoro~nim rje{enjima odlaganja otpada.NA[ Izborni {tab Stranke za Bosnu i Hercegovinu saop{tio je da je ju~e u Sarajevuodlu~io da }e predstoje}u predizbornu kampanju voditi pod sloganom „BiH prijesvega“ Kandi.La`u narod. Ili je ovo tek jedna od najprljavijih predizbornih igara. Na sme}u. tvrde mje{tani no sve je i prevr{ilo mjeru. kao ministar odbrane 2003. S.Ovdje ga vi{e niko ne}e istresati i mi ostajemo dok ne pro na|u dru gu lo ka ci ju. ka`e Sejdo. A sve do 2005.UEFA Premijer ligu BiH prati ve} tri godine Nije namje{teno osam. ka`e Jadranko Danilovi}. Tu`itelji u parnici pokrenutoj ju~er u Illinoisu su osobe koje za sebe tvrde da su “`rtve genocida u Krajini“.135 poslanika 27 zemalja ~lanica Evropske unije u kojem tra`i da ratifikaciju Sporazuma o asocijaciji i pridru`ivanju Srbije koju su dogovorili ministri vanjskih poslova zemalja ~lanica EU odobre tek nakon {to Srbija izru~i optu`enog Ratka Mladi}a Sudu za ratne zlo~ine u Haagu. Predmet je predatsuduArnemu. mart dok mje{tani isti~u da ih apsolutno ne zanima odakle se dovozi sme}e ali da ga ne `ele u blizini. Prevr{ena mjera Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odla ga nje otpa da u bli zi ni {umskog puta ^ajni~e – Fo~a te svega dvadeset metara od rezervoara za vodu i blizine naselja. javila je Srna. “U cijelom ovom slu~aju sramno je i pona{anje pripadnika MUP-a RS-a. gra|ani. u ~ijem je sastavu i tvrtka MPRI koja se bavi sigurnosnim i vojnim konsaltingom. prilaz i ga{enje bili su ote`ani“. zabraniti pristup deponiji u ovom gradu. stoji u pismu. mart ^ajni~e. {pekuli{e se. koji je nadle`an za krivi~nepostupkeprotiv vojnih lica. dru{tva. ka`e Ma ri jan Iva no vi} iz Me do {e vi}a. . S obzirom na to da je vatra izbila na najve}oj koti u tom podru~ju. i ~lanovi porodice Rize Mustafi}a. Ovakva reakcija jasno ukazuje na op{tu nesigurnost u kojoj `ive gra|ani RS-a. Od MPRI-ja tra`e od{tetu od 10 milijardi i 400 miliona dolara. i jo{ dvojice njegovih saradnika pokrenuli su Hasan Nuhanovi}. koja nikada nisu ispunjena. najve}i dio javnosti u EU bio zaprepa{ten kada bi evropski politi~ari u Uniju primili dr`avu koja pru`a za{titu ubici 8. Uzrok po`ara je. Peti dan mje{tani nekoliko ~ajni~kih naselja dr`e u blokadi putnu komunikaciju prema privremenoj deponiji na lokaciji Gradine te tako onemogu}avaju prolazak kamionima ~ajni~kog komunalnog preduze}a 1. U zamjenu }e dobiti 300 eura po glavi za odraslu osobu i 100 eura po djetetu. Sejdo D`oko iz Bezujanke ka`e kako vlasti samo la`u. a idu}ihnekoliko sedmica jo{ bi 700 Roma trebalonapustitizemlju i vratiti se u mati~nedomovineRumuniju i Bugarsku. u skladu s prethodnimnajavamavlade u Parizu. radio u Hrvatskoj s pripadnicima Hrvatske vojske. . . iz sela Crnjica. 20. «Uvjereni smo da Vlada Srbije ta~no zna gdje se Mladi} nalazi ili da raspola`e mogu}nostima i na~inima da brzo sazna za njegovo mjesto boravka». Predizborne igre Pokazalo se. najvjerovatnije.372 srebreni~ka mu{karca i dje~aka. ovaj zlo~inac u Beogradu je primao i redovnu generalsku penziju». No. koji su tek nakon intervencije LOT tima EUFOR-a iza{li na licemjesta. poljoprivredu nam ugro`avaju.) SRBI TU@ILI MPRI . strana OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. ljudska nepa`nja. nekolikosatinakon{to su obavije{teni o incidentu. Tako tvrde u JKP 1. nekada{njeg komandanta holandskih plavih {ljemova. prenijeli su sino}holandskimediji. Sve je ostajalo na obe}anjima.Internacional Bez izru~enja Mladi}a ne dozvoliti prijem Srbije u EU Dru{tvo za ugro`ene narode – Internacional uputilo je pisma na adrese svih 7. izjavio je francuskiministar Eric Bessona. A. . direktor JKP 1./2004.28 sati. policijske staniceBratunac. “Dojavu smo dobili u 15. Ekstremisti~ke i fa{isti~kesnage`eledanasuni{titi sve integrativnefaktore bh. koje predstavlja jo{ jedan u nizunapada na ~lanove i aktiviste SDP-a BiH.Zdravlje nam ugro`avaju. datSBiH za ~lanaPredsjedni{tvaBosne i Hercegovine u predizbornu kampanju ulazi sa sloganom „Haris Silajd`i} – NA[“ .S obzirom na to da su topli dani bi}e problema ali se nadam da }e se ovo uskoro zavr{iti. Francuska: Po~ela deportacija Roma Prvagrupa od 90-ak Romaju~e je napustila teritorij Francuske nakon{to je tamo{njapolicija. djecu nam ugro`avaju. «Predsjednik Srbije Boris Tadi}. Mi smo za sve ovo sami krivi. MPRI je 1994. ka`e Radisav Ze~evi}. . koji se radio kao elektri~ar. zatvorila njihova ilegalna naselja u zemlji. Specijalne ~arterlinije iz Pariza i LyonaRome su deportovale u Rumuniju.43 sati. o~iti su problemi u ^ajni~u. mo`da i za 24 sata. godine tolerirao je boravak ovog ratnog zlo~inca za kojim je izdata me|unarodna potjernica u kasarnama Vojske Srbije.Na saveznom sudu u Chicagu grupa Amerikanaca srpskog porijekla po~ela je parnicu protiv firme L-3 Communications Holding Inc. . (A. pristup privremenoj deponiji sme}a Mje{tani su i ranije upozoravali vlasti da ne}e dozvoliti odlaganje otpada u blizini {umskog puta ^ajni~e . koji je za Holan|aneradio kao prevodilac. Crni vrh. mart.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful