Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UPRAVA ZA KADROVE

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA - UPRAVNI SPOR –
priručnik

Podgorica, oktobar 2006.

UpRava za kadRove

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA Izdavač: Urednik: Članovi uredničkog odbora: Autor(i): Tehnička obrada: Priprema: Štampa: Tiraž: Uprava za kadrove mr Borivoj Kos Svetlana Vuković, Jadranka Đurković, mr Jadranka Vojinović Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić Žana Novaković Studio “Mouse” - Podgorica Montkarton - Podgorica 500 primjeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 347.919:35.077.3(035) ВУЧИНИЋ, Станка Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata - upravni spor : priručnik / [autori Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić]. - Podgorica : Uprava za kadrove, 2006 (Podgorica : Montcarton). - 38 str. ; 30 cm Na vrhu nasl. str. : Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore. - Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. ISBN 86-907243-6-2 а) Судска контрола - Управни спор - Приручници COBISS.CG-ID 10858512

Štampanje ove publikacije stručno i finansijski je podržao projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije –PARiM CB“, koji finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. 

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

UpRava za kadRove

SADRŽAJ
1. Uvod ..................................................................................................................7 1.1. Upravni akt ..................................................................................................9 1.2. Pojedinačni akt ............................................................................................9 1.3. Zakonitost ....................................................................................................9 1.4. Kontrola zakonitosti .................................................................................10 2. UPRAVNI SPOR ..............................................................................................99 2.1. Stranke u upravnom sporu ......................................................................1 2.2. Punomoćnici i zastupnici stranaka .........................................................1 2.3. Pokretanje upravnog spora .....................................................................1 2.3.1. Tužba .................................................................................................1 2.3.2. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe ........................................15 2.3.3. Dostavljanje tužbe na odgovor ......................................................19 2.4. Odlučivanje po tužbi ................................................................................20 2.4.1. Nejavna sjednica ..............................................................................20 2.4.2. Usmena rasprava .............................................................................1 2.5. Presuda ....................................................................................................... 2.6. Obaveznost presude .................................................................................28 2.7. Tužba zbog „ćutanja administracije“ .....................................................28 2.8. Odustanak od tužbe .................................................................................9 2.9. Rješenje u upravnom sporu .....................................................................30 3. PRIVREMENA MJERA ...................................................................................1 4. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU ............................................................4 5. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI ....................................................................35 5.1. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke .............................35 5.2. Zahtjev za ponavljanje postupka ............................................................35 6. KONTROLNA PITANJA ................................................................................7 LITeRaTURA: ........................................................................................................38 

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4 .

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA .UPRAVNI SPOR – 5 .

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 6 .

samu po sebi. približimo ovu. Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. i to ne samo kroz teorijsko razmatranje. januara 2005. Prema odredbama člana 24. reći ćemo ukratko nešto o položaju Upravnog suda u našem sudskom sistemu. budući da se ona ustvari opredjeljuje posebnim zakonima u svim slučajevima kada je nekim zakonom propisana mogućnost vođenja upravnog spora. odlučivanje u upravnom sporu bilo u nadležnosti Vrhovnog suda Republike Crne Gore. Međutim. od formiranja Upravnog suda. Upravni sud odlučuje: - u upravnom sporu o zakonitosti upravnih akata. listu RCG”. 5/02). Zakon o državnim službenicima i namještenicima). moglo bi se reći da u našem zakonodavnom sistemu postoji intencija proširivanja oblasti u kojima se može voditi upravni spor. Time je uspostavljena jedna specijalizovana sudska instanca koja treba da garantuje pravnu sigurnost i izvjesnost zakonitog odlučivanja u upravnim stvarima. da bi im poslužilo kao osnov za njihov budući rad i usavršavanje. 7 . koji po prvi put počinju da rade u državnim organima. S tim u vezi. budući da je nizom novijih zakona propisana ova mogućnost (kao npr.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. Upravni sud Republike Crne Gore. odnosno počeo sa radom 1. Zakon o slobodnom pristupu informacijama. kao i zakonitosti drugih pojedinačnih akata kada je to zakonom određeno. br. koji je stupio na snagu 21. o čemu ćemo govoriti u odjeljku o vanrednim pravnim ljekovima. ovog zakona. marta 2002. Vrhovni sud u upravnim stvarima odlučuje samo o zahtjevu za vanredno preispitivanje odluke Upravnog suda. tj.u svim upravnim oblastima. Ovdje bi smo još spomenuli da je do formiranja Upravnog suda. Prije nego što pređemo na razmatranje same teme. uveden je u sistem sudske vlasti prvi put Zakonom o sudovima (objavljen u “Sl. Upravni sud je ustanovljen. UVOD Pripremajući ovaj materijal željeli smo da našim kolegama.godine. Nadležnost Upravnog suda propisana je Zakonom o sudovima. - o vanrednim pravnim ljekovima protiv pravnosnažnih rješenja u prekršajnom postupku Kao što se iz ove zakonske formulacije može zaključiti nadležnost. Upravnog suda je veoma široka. ne baš inspirativnu materiju. godine. već i kroz praktične primjere i naše iskustvo stečeno u ovom poslu. koliko je to u okviru ovog seminara moguće.

odnosno fizičkih i pravnih lica. postupak u kojem se provjerava zakonitost upravnog akta. Sa tog aspekta. tj. pojam zakonitosti. budući da se upravnim aktima najdirektnije odlučuje o pravima i obavezama gradjana. 8 .UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Što se tiče postupka izbora sudija Upravnog suda. izložićemo je podijeljenu u više manjih cjelina. a počećemo sa objašnjenjem pojedinih termina u njihovom pravnom značenju. to je gotovo neminovno da u upravnom postupku dođe i do povrede nekog prava građanina. Kada govorimo o sudskoj kontroli zakonitosti upravnih akata. kao što su: pravo na zdravstvenu zaštitu. veoma je važno da se kroz upravni spor zaštite prava stranaka. tj. organe koji vrše tu kontrolu. kao i vrste odluka koje se donose u ovom postupku. ali podliježe disciplinskoj odgovornosti. Sudija stupa na dužnost danom polaganja zakletve. Naime. procjenjuje dostignuti stepen zaštite ljudskih prava. Sudija se bira na tu dužnost bez ograničenja mandata. kao najrasprostranjenijeg vida odlučivanja o pravima i obavezama građana. on je propisan Zakonom o sudovima i isti je kao i za sudije drugih sudova u Republici. pravo na penziju. pravo na gradnju. Ovim materijalom pokušaćemo da pružimo osnovne informacije o načinu sudske kontrole zakonitosti upravnih akata. organa u kojima je ona oličena. potrebno je spomenuti i njegov značaj u sistemu zaštite ljudskih prava. moglo bi se reći o njihovim životnim pitanjima. pravo na povraćaj imovine. prava iz radnog odnosa državnih službenika. Sudije Upravnog suda bira Skupština Republike Crne Gore na predlog Sudskog savjeta.. jer se upravo kroz odnos države. eksproprijaciju itd. drugog pojedinačnog akta. a zbog njene kompleksnosti. odnosno sam upravni spor. Da bismo lakše razjasnili sadržinu naše teme. U tom cilju ovdje ćemo razmotriti pitanja koja se odnose na pojam upravnog akta. kontrolu zakonitosti. sa svim njegovim elementima. o upravnom sporu.

organ lokalne samouprave. rješenje o utvrdjivanju poreza. 9 . Prema tome. Upravni akt. - da se njime rješava o nekom konkretnom pravu. Upravni akt Upravni akt.5. zaključak o izuzeću službenog lica. Pojedinačni akt zakon o upravnom sporu. ali da pri tome pravilno primjenjuju i propise koji se odnose na njihovo postupanje. potrebno je: - da je donosilac akta državni organ. poglavlje III tačka 3. pa prema tome i upravnog postupka. i tačka 3.2. rješenje o uknjižbi prava na nepokretnosti. karakteristika drugog pojedinačnog akta (kojom se takodje pruža sudska zaštita u upravnom sporu). prema zakonskoj definiciji (Zakon o upravnom sporu („Sl. obavezi ili pravnom interesu. kao i ustanova i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odlučuje u upravnim stvarima o pravima. br. - da se rješavanje odnosi na određeno fizičko ili pravno lice. ustanova ili drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja. 1. da bi se određeni akt mogao svrstati pod pojam „upravnog akta“. 1. - da je akt donijet u nekoj upravnoj stvari.. može biti donijet u formi: rješenja. - da se odnosi na drugu pravnu stvar.list RCG“. je akt kojim državni organ. koristi i termin drugi pojedinačni akt. To konkretno znači da su organi uprave dužni da pravilno primjenjuju materijalno - pravne propise na određene odnose. zaključka ili odluke.3. zaključak o prekidu postupka. obavezama ili pravnim interesima pravnog ili fizičkog lica u drugim pravnim stvarima. pa ih ovdje ne prikazujemo. zaključak o odbacivanju zahtjeva ili odbacivanju žalbe. 60/03).da pravilno vode upravni postupak. zavisno od toga ko ga donosi i o čemu se njime odlučuje. npr. odluka o zabrani raspolaganja akcijama itd. organ lokalne samouprave. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica. Prema tome.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. Forma i sadržina upravnih akata obrađena je u materijalu koji ima za predmet razmatranja opšti upravni postupak. pored termina upravni akt. koji definiše kao akt kojim organ ili ustanova i pravno lice odlučuje o pravima. rješenje o carinskom dugu. jeste: - da nije donijet u vršenju javnih ovlašćenja.1. Zakonitost Zakonitost je jedno od osnovnih načela svih postupaka u našem pravnom sistemu.4. tj.

ukoliko se njima odlučuje o pravima. Zato će se u postupku kontrole obavezno ispitati da li je upravni postupak sproveden u skladu sa zakonom i da li je pravilno primijenjen materijalni propis.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 1. Kontrola zakonitosti Iz prethodne definicije pojma zakonitosti. spada u nadležnost Upravnog suda Republike Crne Gore.4. Kontrola zakonitosti upravnih akata vrši se u posebnom postupku koji se zove – upravni spor. proizilazi i sadržina onog što kontrola zakonitosti treba da obuhvati. Na ovaj način obezbjeđuje se sudska zaštita od mogućeg nezakonitog odlučivanja državnih organa i organa lokalne samouprave. Pored toga u upravnom sporu vrši se i kontrola odredjenih pojedinačnih akata koji nijesu upravni. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica i kada je to određeno posebnim zakonom. 10 . Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata u Crnoj Gori.

Tako se odredbe Zakona o parničnom postupku shodno primjenjuju u upravnom sporu kada je u pitanju: zastupanje stranaka. Upravnim sudom. iz tih razloga predviđa shodnu primjenu zakona kojim se uređuje parnični postupak. članovi vijeća i zapisničar. koji su unosili određena nova rješenja. upravno-sudska zaštita. a regulisan je Zakonom o upravnom sporu. O vijećanju i glasanju vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik. a može se pokrenuti i protiv prvostepenog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom ili drugom postupku. Odluke Upravnog suda koje se donose u sudskom vijeću donose se većinom glasova članova vijeća. koji je stupio na snagu 5. nije nova pravna kategorija. ne reguliše sve situacije vezane za postupak pa.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. Ovo se prvenstveno odnosi na procesna pitanja koja nijesu uređena zakonom. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. budući da je po obimu relativno kratak zakon (ima 63 člana). Kada odlučuje o tužbenom zahtjevu Upravni sud može tužbu odbiti ili usvojiti. 11 . odnosno zamijenjen novim zakonskim tekstovima. dostavljanje poziva za usmenu raspravu. osim kada odlučuje o privremenoj mjeri. tj. a od tada. prvi Zakon o upravnim sporovima (u jugoslovenskom pravnom sistemu). spajanja postupka i troškova postupka. godine je naravno više puta mijenjan i dopunjavan. novembra 2003. kod nas. U upravnom sporu sud donosi odluke u sudskom vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca. toka usmene rasprave. UPRAVNI SPOR Upravni spor predstavlja sudski postupak koji se vodi pred specijalizovanim sudom. Zakon o upravnom sporu. koji je predmet našeg razmatranja. godine. O ovom zakonskom rješenju biće riječi u odjeljku III ovog materijala. možemo reći da je osnovna novina koju on donosi uvođenje “privremene mjere” u upravni spor. Inače. donijet je još 1952. pa do 2003. zavisno od društvenih potreba i usavršavanja pravnog sistema. zahtjevu za ponavljanje postupka. Kada je u pitanju aktuelni Zakon o upravnom sporu. godine. Naime. Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu.

a to lice nazivamo – zainteresovano lice. Stranke u upravnom sporu Stranke u upravnom sporu su: - tužilac. - tuženi. da je činjenično stanje nepotpuno ili nepravilno utvrdjeno. Tužilac u upravnom sporu može biti i državni tužilac. Pored tužioca i tuženog. Ta prava mogu biti iz svih oblasti u kojima fizičko i pravno lice ostvaruju neku relaciju sa državnim organima. Dakle. 2. Tuženi u upravnom sporu uvijek je organ ili ustanova koji su donijeli akt koji se tužbom osporava. odnosno pogrešno obračunata carina i sl. 1 . - zainteresovano lice (ukoliko ga ima) Tužilac u upravnom sporu jeste fizičko ili pravno lice koje smatra da mu je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes. Sud će osporeni akt poništiti kada nadje da su u upravnom postupku počinjene bitne povrede pravila postupka. položaj stranke u upravnom sporu ima i lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno nanio štetu. a pravno lice zbog toga što mu je pogrešno obračunat porez. ili da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo. u pitanju je „treće lice“ koje ima interes da upravni akt ostane na snazi.1. U praksi se najčešće kao tužioci u upravnom sporu pojavljuju fizička i pravna lica. Tako npr. pa su prema tome njegovi interesi suprotni interesima tužioca. Tužilac u upravnom sporu može biti još i: državni organ. naselje i grupa lica. a može i sam meritorno odlučiti. U praksi su to najčešće državni organi. ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ako tužbu odbije sud može osporeni akt poništiti. kada je upravnim aktom povrijedjen zakon na štetu države. organizacija.fizičko lice može podijeti tužbu kojom pobija rješenje zbog toga što mu nije priznato pravo na penziju ili što mu nije izdata građevinska dozvola.

odnosno pribavio sve potrebne dokaze za odluku koju je donio. Maloljetnike i druga poslovna nesposobna lica u postupku zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr. u opštem značenju. Punomoćnici i zastupnici stranaka Tužilac u upravnom sporu može postupati neposredno ili preko svog punomoćnika. a naime: - zbog povreda pravila postupka.3.roditelji ili staratelji).2. Sadržina tužbe. odnosno lica koja oni odrede.). Državne organe i organizacije zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr. propisana je Zakonom. - zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 1 . Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kada je organ pogrešno primijenio neku odredbu materijalnog zakona ili drugog propisa.3.ministri. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji kada organ na osnovu dokaza u spisima izvede pogrešan zaključak. Povreda pravila upravnog postupka predstavlja. Tužba Upravni spor pokreće se tužbom.1. Punomoćje se ulaže u spise predmeta. Upravni ili drugi akt može se pobijati iz razloga koji su isti u svim postupcima. Pokretanje upravnog spora 2. - zbog pogrešne primjene materijalnog prava. 2. a nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. u bitnim elementima. kada upravni organ nije izveo. propuštanje upravnog organa da u toku postupka izvrši neku od radnji propisanih Zakonom o opštem upravnom postupku. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda zapaženo je da se kao najčešći razlozi za pobijanje upravnog akta navode bitne povrede postupka i nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. direktori itd. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi bez obzira da li je stranka fizičko ili pravno lice.

- oznaku akta protiv koga je tužba upravljena.tužbe koju nazivamo – uredna tužba.O.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Da bi Sud mogao da postupa po tužbi potrebno je da tužba sadrži: - ime i prezime. tj. 10. površine 81 ar I 10 m. 02. br. Uz tužbu se mora podnijeti original ili prepis akta protiv koga se tužba podnosi. Protiv ovog rješenja. 792/3 po kulturi voćnjak I - klase. punomoćnika ili zakonskog zastupnika.2005. 656 K. Tužba se predaje u roku od 30 dana od dana kada je tužilac primio akt koji osporava.N. zanimanje. Protiv ovog rješenja. godine.954-67/2004 od 2. 954-67/2004 od 2. kao konačnog. godine.godine O b r a z l o ž e n j e Rješenjem Uprave za nekretnine br. 14 . - potpis tužioca. - zbog čega se tužba podnosi. 2004. ali je ista odbijena kao neosnovana rješenjem tuženog kao drugostepenog organa. Bijelo Polje i to tako što se iz istog briše kat.M. - tužbeni predlog.n. dozvoljen je upis promjene podataka u L. Bijelo Polje i to kao državna svojina sa pravom korišćenja Elektroprivrede Crne Gore. br. ako takvih ima. tj. te ista upisuje u l.02.Tužba se upućuje neposredno Upravnom sudu. Uz tužbu se podnosi po jedan prepis tužbe i priloga za tuženi organ i za svako zainteresovano lice. Ovdje dajemo primjerak tužbe koja sadrži sve potrebne elemente. tužilac blagovremeno podnosi.parcela br. mjesto i adresu stanovanja tužioca (ako je tužilac fizičko lice). 380 K. navođenje razloga.O. - naziv i sjedište tužioca (ako je tužilac pravno lice).u kom pravcu i obimu se predlaže poništavanje akta. 2005. tužilac je izjavio žalbu. a može se predati direktno na pisarnici Suda ili poslati preporučenom poštom. TUŽENI: Uprava za nekretnine Radi poništaja rješenja tuženog br. tj. UPRAVNOM SUDU TUŽILAC: M. 954-105-930/1-03 od 27.

godine. u konkretnom slučaju. Zakona o imovini RCG. kao osnov za upis. na štetu tužioca.D. na osnovu koje nesumnjivo proizilazi da preduzeće Š.2. shodno članu 81.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove TUŽBU zbog pogrešne primjene materijalnog prava U postupku donošenja osporenog rješenja. rješenje tuženog br.M. 954-67/2004 od 2. raspolaže državnom imovinom. pomenutog zakona. Pošto je. upis prava se vrši po osnovu isprave o pravnom poslu. u smislu prenosa prava korišćenja na drugog korisnika. preko svog zakonskog zastupnika. Ovo imajući u vidu da je ugovor Ov. povrijedio zakon.02. a bez saglasnosti vlasnika koji shodno pomenutom zakonu. tužilac. razumljiva i blagovremena. kada je zaključio da dokazi. po nalaženju tužioca. Medjutim. nije imao ovlašćenje da raspolaže ovom imovinom. 2003. godine. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe Nakon prijema tužbe i njenog zavođenja (uvodjenje u upisnik pod određenim brojem) u pisarnici Suda formira se predmet koji se dostavlja sudiji. to nazivamo – ispitivanje tužbe.u kom 15 . nije imao takvu ispravu. pribavljeni u ovom upravnom postupku. sačinjene u skladu sa zakonom. a koja povreda se ogleda u sljedećem: Tuženi je pogrešno primijenio odredbu člana 81. 2. 2851/03 od 2. tužiocu će se uputiti dopis kojim se obavještava da u odredjenom roku treba da otkloni nedostatke.3. predstavljaju valjan osnov za upis prava korišćenja na predmetnoj nepokretnosti. 12. katastru i upisima prava na nepokretnostima. tuženi je. tj. U ovom prethodnom postupku. T U Ž I L A C M. poništi. Zakona o državnom premjeru. donošenjem pobijanog rješenja povrijeđen zakon na njegovu štetu.br. PREDLAŽE Da Upravni sud. Ukoliko je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. očigledno suprotan prinudnim propisima - odredbi člana 6. kao korisnik predmetne nepokretnosti koja je državna svojina. sudija provjerava da li je tužba potpuna.2005. tuženi. tačka 4. Naime.

ali isto nije sprovedeno. koji je Rješenjem odbijen.zem. Na iste sam prilikom kupovine platio i porez na kupoprodaju nekretnina.U.kuće kat.1378 i 1379 po starom premjeru.J. Uložen je zahtjev za preuknjižbu kod Direkcije za nekretnine.M 16 . Ovim podnosim tužbeni zahtjev protiv RCG kao titulara na kat. Naime čest. _________________ M. prilozi 8 do 11.zemlje 1378 i 1379 stari premjer kupio sam od pok. a žalbu na rješenje podnijetu Direkciji za nekretnine su isto Rješenjem odbiti. Molim naslov da razmotri moju tužbu i ukine žalbeno i ožalbeno Rješenje donesete Rješenje da sam vlasnik odnosno korisnik dijela katastarske parcele 320 List nepokretnosti 726 za dio čest.br. tužba će se rješenjem odbaciti. a presiječe ih put. Ovdje dajemo primjerak neuredne tužbe i sadržinu dopisa kojim se Sud obraća tužiocu.zemlje. Prilikom formiranja novog katastra dao sam primjedbu da me upišu kao vlasnika odnosno korisnika na pomenutim čest.O. Prilozi od 12 do 17. zajedno sa čest.br.Prčanj i uknjižbe Republike Crne Gore na iste sada kat. prilozi 1-7. P.P. Marković Marko Prčanj 171 a 85335 Prčanj UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE CRNE GORE podGoRICa Predmet: TUŽBA protiv REPUBLIKE CRNE GORE a u vezi sa oduzimanjem vlasništva - korisništva na česticama zem. S poštovanjem. Te dvije čestice zemlje su u stvari dvorište moje stambene zgrade.350 dokaz kupoprodajni ugovori i izjave njegove nasljednice M.166 K.parceli 320 List nepokretnosti 726 novi premjer za dio čestica zemlje 1378 i 1379 stari premjer za koju površinu su obuhvaćene u parceli 320 novi premjer. Ako tužilac u ostavljenom roku ne postupi po traženju Suda.parcela 320 List nepokretnosti 726 novi premjer.ne znam zašto ali dosta takvih slučajeva je upisano na prijašnje vlasnike prilikom sređivanja novog katastra.1379 i 1379 z.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić pravcu treba da uredi tužbu.

takvu tužbu će.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U.01. istog zakona. Ovdje dajemo primjerak rješenja kojim se tužba odbacuje zbog neblagovremenosti. godine. tj. stav 2. a tuženi u upravnom sporu je organ čiji se akt osporava - član 10.Potrebno je da u smislu naprijed citiranih odredbi u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa uredite tužbu. 171 Dana 20. S U D I J A Kada sudija prilikom ispitivanja tužbe ustanovi da je tužba neblagovremena. godine MARKO MARKOVIĆ koToR Prčanj br. odnosno žalbi stranke nije donio odgovarajući upravni ili drugi akt. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite po traženju Suda Vaša tužba će biti odbačena kao neuredna - član 21. pod uslovima predvidjenim članom 18.2005. 79/2005 Podgorica. Zakona o upravnom sporu. 21.05.2006.da je podnijeta po isteku već spomenutog roka od 30 dana. tako što ćete označiti organ koji je donio rješenje u drugom stepenu po vašoj žalbi kao i broj tog rješenja. Podnijeta tužba je nepotpuna i neuredna. a protiv prvostepenog upravnog ili drugog akta samo ako protiv istog nije dozvoljena žalba i u slučaju kad nadležni organ o zahtjevu.br. Zakona o upravnom sporu pozivate da istu uredite u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa. st. takođe. navedenog zakona. ne naznačivši pritom broj rješenja čiji poništaj tražite. odbaciti rješenjem. 17 . Zakona o upravnom sporu. podnijeli ste ovom sudu tužbu radi pokretanja upravnog spora protiv Republike Crne Gore. 1. upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu. pa se shodno čl. 29. Prema članu 7.

2004. 35 bloka 36 Detaljnog urbanističkog plana “ Park i Novo Naselje”. dok je članom 49. gradsko gradjevinsko zemljište za izgradnju porodične stambene zgrade u površini od 405 m2 tj. godine. kojoj je osporena Odluka dostavljena 28. Članom 22. a na osnovu člana 22. kada je ista i stupila na snagu.03. koja se nalazi na dijelu kat. Zakona o opštem upravnom postupku odredjeno da je stranka lice po čijem je zahtjevu pokretnut postupak ili protiv koga se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku. Tužba je neblagovremena. Predlaže da se osporena Odluka poništi. Tužilac osporava zakonitost Odluke zbog povreda pravila postupka i pogrešne primjene materijalnog prava ističući da mu ta odluka nikada nije dostavljena. Zakona o upravnom sporu propisano je da se tužba ponosi u toku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranki koja je podnosi. odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. stav 1.J.03. pa je rok za podnošenje tužbe iz člana 22. Zakona o upravnom sporu. iz Berana. gradjevinska parcela br. O b r a z l o ž e n j e Odlukom Predsjednika Opštine dodijeljeno je na osnovu neposredne pogodbe D.  ko.J.2002. stav 1. godine. a tužbu je podnio 23. Sa iznijetih razloga. Tužilac nije učestvovao u postupku i njemu rok za podnošenje tužbe počinje teći od dana uručenja odluke stranci koja je učestvovala u postupku - 28. istekao.. te je tužbu valjalo odbaciti kao neblagovremenu.03. Zakona o upravnom sporu. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. stav 1.2002. godine.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E N J E Tužba se odbacuje.09. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 18 . 2495 upisane u list nepokretnosti br. parcele br. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neblagovremena. Predmetni postupak vodjen je po zahtjevu D.2005. 29.

godine. 2. kao tuženog. a nije izjavljena. u označenom roku. kao i dokaz o uručenju osporenog rješenja tužiocu. radi poništaja rješenja broj: 0203-01-14-64 od 28. na gore opisani način otklonjeni i ako Sud tužbu ne odbaci. Dostavljanje tužbe na odgovor Ukoliko tužba ne sadrži nedostatke ili su nedostaci.M.06. na osnovu čl. dostaviti i sve spise predmeta koji se odnose na ovaj spor. dana 26.. - ako već postoji pravosnažna odluka donesena u upravnom ili drugom sporu u istoj stvari. sa propratnim aktom kojim se traži odgovor na tužbu. 429/2006 Podgorica.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove U ovoj fazi postupka Sud može odbaciti tužbu i u sljedećim slučajevima: - ako akt koji se tužbom osporava nije upravni akt.2006. S U D I J A 19 .iz Bijelog Polja. U propratnom aktu određuje se rok u kome je potrebno da se ove radnje obave.2006. 27. godine MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA podGoRICa U upravnom sporu tužioca M. a od tuženog organa i dostavljanje spisa iz upravnog postupka koji se odnose na predmetni spor. Taj rok ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 30 dana.02. iz već navedenih razloga. kojem je predmet dodijeljen u rad.3. Zakona o upravnom sporu. ako ih ima. - ako je očigledno da se osporenim aktom ne dira u prava tužioca ili njegov na zakonu zasnovani interes.br. - ako se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba. Sud može dalje da postupa po tužbi. Zajedno sa odgovorom na tužbu dužni ste ovom sudu. upućuje tužbu tuženom organu i zainteresovanim licima. protiv tog organa. Akti kojima se traži odgovor na tužbu i dostavljanje spisa izgledaju ovako: UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. dostavlja vam se tužba da na istu odgovorite u roku od 30 dana.3. Ovo podrazumijeva da sudija.

12. zatim se zajednički raspravljaju sva pitanja bitna za donošenje odluke. kao zainteresovanom licu.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. Zakona o upravnom sporu. iz Budve. Nakon što se na taj način rasprave navodi tužbe pristupa se glasanju.odlučivanje po tužbi. Odlučivanje po tužbi Po tužbi u upravnom sporu može se odlučivati u nejavnoj sjednici i na usmenoj raspravi. to je uvijek sudija kojem je dodijeljen u rad konkretni predmet.godine HTP “BUDVANSKA RIVIJERA” AD B U D V A Pred ovim sudom u toku je postupak po tužbi M. Sud je dužan sprovesti usmenu raspravu kad god to jedna od stranaka zahtijeva.06. predmet je kompletiran i sudija može pristupiti njegovom razmatranju i pripremanju za vijećanje. U smislu člana 27. izlaže stanje u predmetu.upoznaje članove sudskog vijeća sa sadržinom predmeta. Nejavna sjednica U najvećem broju slučajeva Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća. Odgovor na tužbu treba da dostavite u roku od 8 dana.1. Odluka se donosi većinom glasova. tj. da se izjasnite o njenim navodima. 2. Odluke se uvijek donose u vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca – sudsko vijeće. dana 16. ne iznoseći svoje mišljenje.4.M. protiv rješenja tuženog Ministarstva finansija - Podgorica broj 07-27 od 20. Moglo bi se reći da je ovo njegov uobičajeni način rada. tj. dostavljamo vam primjerak tužbe.godine. S U D I J A Kada Sud dobije odgovor na tužbu i spise iz upravnog postupka.4. a može je sprovesti i po sopstvenoj ocjeni. Na nejavnoj sjednici odluke se donose na sljedeći način: prvo sudija izvjestilac. 2005.292/2006 Podgorica.2006.br.. 2. 20 .

2. O usmenoj raspravi vodi se zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice. sa datumom vijećanja i naznakom kako je odlučeno. od kojih je jedan predsjednik vijeća. da li su odsutna lica uredno pozvana. u zakonskom roku. Na raspravi. Raspravom rukovodi predsjednik vijeća.4. U složenijim slučajevima vijeće može odložiti donošenje odluke. ukoliko nije opravdan. utvrdjivanje koja su lica pristupila raspravi. pred strankama. riječ prvo dobija sudija izjestilac koji izlaže stanje stvari u predmetu o kojem se raspravlja. ako ga ima. davanje riječi učesnicima rasprave. Tada predsjednik vijeća saopštava strankama da će odluka biti donijeta naknadno. Nakon toga riječ dobija tužilac. staranje da se sva sporna pitanja rasprave. način odlučivanja po tužbi u upravnom sporu. Zapisnik potpisuju: predsjednik vijeća. To podrazumijeva: otvaranje rasprave. Stranke naknadno dobijaju pismeni otpravak odluke. zapisničar i stranke. Kada predsjednik vijeća nađe da je predmet raspravljen. Vijeće odlučuje bez prisustva javnosti. Rasprava se održava pred tročlanim vijećem sudija. održavanje reda na raspravi. Izostanak stranke sa rasprave. a zatim predsjednik vijeća. objavljuje odluku. nakon čega se rasprava zaključuje. u praksi rjeđi. ali najviše za 8 dana. poziva stranke da daju konačne predloge. 2. ne sprečava održavanje rasprave. ako ih ima.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove Na sjednici se vodi knjiga vijećanja u koju se upisuju svi predmeti u kojima je donesena odluka. Nakon zaključenja rasprave sudije se povlače na vijećanje. a zatim tuženi i zainteresovano lice. diktiranje sadržine izlaganja u zapisnik i zaključivanje rasprave. Usmena rasprava Usmena rasprava je drugi. Kada je potrebno održati usmenu raspravu u nekom predmetu predsjednik vijeća prethodno odredjuje dan rasprave i poziva stranke. U svakom predmetu posebno se sačinjava zapisnik o vijećanju i glasanju. njihove punomoćnike i zainteresovana lica. Ovdje donosimo jedan primjerak zapisnika sa usmene rasprave: 1 .

Završeno u 12.S. Punomoćnik zainteresovanog lica izjavi: u svemu kao u pismenom odgovoru na tužbu. Za zainteresovano lice: punomoćnik S. a u protivnom da se osporeno rješenje poništi. Tok rasprave.R J... Sud će odluku u ovoj stvari donijeti u zakonskom roku.V. Punomoćnik tuženog ističe da način odluke prepušta sudu. 06. Za ovim je rasprava završena.P. Izvjestilac izlaže stanje stvari u spisima. advokat. advokat.M.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI Sačinjen dana 14. ___________________ ___________________ O v j e r a v a j u Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA ____________________ Tužilac: M.2004. Zapisnik je glasno pročitan i isti punomoćnici potpisuju bez primjedbi. godine pred Upravnim sudom RCG. jer su za to ispunjeni uslovi. Punomoćnik tužioca konačno predlaže kao u tužbi.... Za tuženog: punomoćnik S.. Predsjednik vijeća: S.godine Početo u 11. Tuženi: P.J Zapisničar: Predmet spora:rješenje broj 03/8-454/1-04 od 22.  .S.30 časova.07.00 časova Rasprava je javna Konstatuje se da su na raspravu pristupili: Za tužioca: punomoćnik R. Punomoćnik tužioca ističe: u svemu kao u tužbi. 2005. Za ovim stranke ističu da više nemaju šta da izjave. Stranke nemaju primjedbi na sastav vijeća.R. odnosno da sud meritorno odluči u ovoj stvari.. Punomoćnik tuženog ostaje u svemu pri pismenom odgovoru na tužbu i dodaje . Predsjednik vijeća objavljuje predmet raspravljanja i upoznaje punomoćnike sa sastavom vijeća. Punomoćnik zainteresovanog lica predlaže da se tužba odbije. Članovi vijeća: R.

- ako je u istom sporu već poništen akt. zbog bitnih povreda upravnog postupka. Poništavanjem upravnog akta poništavaju se i eventualne posljedice koje je taj akt proizveo. - ako nadležni drugostepeni organ nije donio akt u roku na osnovu podnijete žalbe. - pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. - ako bi poništenje osporenog akta i ponovno vodjenje postupka pred nadležnim organom izazvalo za tužioca štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi. a nadležni organ ne donese novi akt u roku od 30 dana od dana poništenja ili drugom roku koji odredi sud. - ako je u istom sporu već poništen akt. zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede materijalnog prava. Upravni akt se može poništiti iz sljedećih razloga: - povrede pravila upravnog postupka. o tužbenom zahtjevu. a može i sam meritorno odlučiti. Presudom se tužba odbija ili usvaja. Ovdje donosimo po jedan primjerak presude kojom se tužba odbija i presuda kojom se tužba usvaja.5. Upravni sud može meritorno odlučiti u sljedećim slučajevima: - ako je sam utvrdio činjenično stanje na usmenoj raspravi. - povrede materijalnog prava. tj. tj. Poništavanje upravnog akta ima za posljedicu vraćanje predmeta u stanje u kome se nalazio prije donošenja akta koji je poništen. - ako je na osnovu javnih isprava ili drugih dokaza u spisima predmeta očigledno da je činjenično stanje drugačije od onog koje je utvrdjeno u upravnom postupku. a nadležni organ nije u potpunosti postupio po presudi.  . odnosno prvostepeni organ kada je žalba zakonom isključena. Ako se tužba usvaja sud može osporeni akt poništiti. Presuda Presudom se odlučuje o suštini upravnog spora. Tužba se odbija kada Sud nađe da je osporenim upravnim aktom pravilno odlučeno i da je tuženi organ pravilno sproveo postupak.da je akt zakonit.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2.

12. 45/93 i 16/95) propisano je da pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica imaju lica umjerene. list RCG”. dovele do toga.2005. broj 01-482/04-2969 od 15. 10. a Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz socijalne zaštite. Osporeno rješenje zasniva se na nalazu. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. dok je članom 36. sud je našao da tužba nije osnovana. distrofije. pogrešno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Kod takvih nalaza nadležnih komisija.2004. slijepa lica i lica sa teškim tjelesnim smetnjama kojima je zbog prirode i težine zdravstvenog stanja neophodna njega i pomoć drugog lica bez obzira na prihode porodice ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. tamo navedene. te da je drugostepena ljekarska komisija nije pregledala. br. teže i teške ometanosti u mentalnom razvoju. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 4 . Predlaže da se osporeno rješenje poništi. kojim je utvrđeno da tužilja nema pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica.2004.12. koji navodima tužbe nijesu dovedeni u sumnju. Članom 36. da tužilja ne može da se kreće i brine o sebi. Navodi tužbe da tužilja nije pregledana od strane drugostepene ljekarske Sa izloženog. Što se podrazumijeva pod teškim tjelesnim smetnjama propisano je članom 26. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužilje izjavljena protiv rješenja Centra za socijalni rad. a na osnovu člana 37. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisano da nalaz o potrebi na naknadu za njegu i pomoć drugog lica daje socijalno - ljekarska komisija. stava 1. Tužilja osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. Nakon razmatranja spisa predmeta. stav 1. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (“Sl. i naprijed navedenih zakonskih odredbi osnovano su upravni organi našli da je zahtjev tužilje neosnovan. stav 4. godine. višestruko ometena u razvoju.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić PRESUDU Tužba se odbija. godine. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. ocjeni i mišljenju drugostepene socijalno - ljekarske komisije broj 0301-1271 od 11.11. Nadležne socijalno - ljekarske komisije su nakon ocjene cjelokupne medicinske dokumentacije i neposrednog pregleda tužilje od strane prvostepene ljekarske komisije. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neosnovana. koja se saglasila sa prvostepenom komisijom da tužilja ne ispunjava uslove za njegu i pomoć drugog lica. Ističe da se iz priložene medicinske dokumentacije vidi da su bolesti. oboljenja od autizma. ocjene navoda tužbe i odgovora na tužbu. odredjeno i jasno našle da tužilja ne boluje od bolesti iz navedenih zakonskih odredbi.

ZUS-a) i donijeti novo. dok je članom 135. Ove bitne povrede postupka tuženi nije otklonio osporenim rješenjem. stav 2. stav 6. kojim je tužilac obavezan da na ime manje obračunatog carinskog duga. Članom 134. a na osnovu člana 37.2004. kao i drugim činjenicama i okolnostima na kojima se rješenja zasnivaju. istog zakona propisano da organ ne smije donijeti rješenje prije nego što stranci pruži mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti povrede na koje je ukazano ovom presudom (član 57. stav 3. Ukoliko postupi suprotno. pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Sa iznijetih razloga. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se poseban ispitni postupak sprovodi kada je to potrebno radi utvrdjivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za razjašnjenje upravnih stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. Poništava se rješenje Uprave carina 01/01 broj U/II-413/1-04 od 29. što osporeno rješenje čini nezakonitim. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka.11. Zakona o opštem upravnom postupku.043. U postupku donošenja prvostepenog rješenja nije postupljeno po naprijed navedenim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.25.06. stav 3. upravni organ čini bitnu povredu pravila postupka iz člana 226. Tužba je osnovana. Zakona o opštem upravnom postupku. Zakona o upravnom sporu. stav 3. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku. godine.2005. jer prije donošenja rješenja tužiocu nije data mogućnost da se izjasni o nalazu Carinske laboratorije na kojem se zasnivaju rješenja upravnih organa. godine Zapisničar VIJEĆA PREDSJEDNIK 25 . stav 1. za robu po deklaraciji za stavljanje robe u slobodan promet J 4 broj 2300 od 05.2004.10. godine.10.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove PRESUDU Tužba se usvaja. u vezi člana 33. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. Predlaže da sud osporeno rješenje poništi. U obrazloženju tužbe u bitnom ističe da su carinski organi bez stručnog i kompletnog laboratorijskog nalaza utvrdili da robu po predmetnoj deklaraciji lož ulje treba svrstati u tarifnu oznaku 2710003900- da sa laboratorijskim nalazom nikada nije upoznat i da mu u postupku nije data mogućnost da se o istom izjasni. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Carinarnice broj 07/01 broj: UP/I – 1701/1-04 od 12. zakonito rješenje. tačka 3.55 eura. Na tu povredu postupka drugostepeni organ pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 236. godine - plati iznos od 3. Tuženi je u odgovoru na tužbu predložio da se tužba kao neosnovana odbije. čime je počinjena povreda postupka iz člana 236.2004.

godine. Zakona o upravnom sporu odlučio. S obzirom da se osporeno rješenje zasniva na nepotpuno utvrdjenom činjeničnom stanju.17. godine. sud je shodno članu 33. Iz naznačenog se jasno vidi da se ne radi o poslovnoj jedinici jer na istoj nema istaknute firme niti naziva. Odluke o porezu na firmu (‘’Službeni list RCG Opštinski propisi’’ br.2004. i 3. stav 1.2004. kao u dispozitivu presude. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Poništava se rješenje Direkcije javnih prihoda.03. stav 6.04. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 26 .2005. 03/6-02-1141 od 15. kao i rješenja kojim je tužilac kao poreski obveznik zadužen porezom na firmu. U odgovoru na tužbu tuženi predlaže da se tužba odbije kao neosnovana. broj 03/8-263/1-04 od 30. i 37. godinu u iznosu od 120.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić P R E S U D U Tužba se usvaja. Predlaže da sud poništi osporeno rješenje kao nezakonito. Ističe da tužilac ima poslovnu jedinicu u Bijelom Polju na koju plaća porez na firmu dok se u mjestu Bistrica nalazi trafostanica koja je smještena u zgradi Pošte. Iz spisa predmeta.11. Prvostepeno i drugostepeno rješenje zasnivaju se na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. te ista služi kao zaštita za čuvanje elektronskih uredjaja koji vezuju telefonsku mrežu za to područje. a za koju bi tužilac bio dužan da plati porez u smislu člana 2. O b r a z l o ž e nj e Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za finansije. kojim je tužilac zadužen porezom na firmu za 2004. ne može se utvrditi da je na predmetnom objektu u mjestu Bistrica postoji istaknuta firma – naziv koji upućuje na to da tužilac u istom obavlja djelatnost. privredu i razvoj br.00 €ura. 37/03).

jer lice čije se iseljenje zahtjevom traži uz primjenu odredbe čl. iz predmetnog stana do okončanja postupka koji se vodi kod Osnovnog suda po tužbi M. 43-UP/1 - 110/03 od 15. Poništava se rješenje Ministarstva zaštitite životne sredine i uredjenja prostora broj 0901-627/03 od 27. Predlažu da se osporeno rješenje poništi. uvidom u listu nepokretnosti br.2003. postojanje parnice o pravu svojine na predmetnom stanu izmedju tužilaca i M. odgovor na istu i ostale spise predmeta pa je našao da je tužba osnovana. Zakona o upravnom postupku. U konkretnom slučaju nema takvog pitanja koje bi se moglo smatrati neriješenim.M. 134. ZUS-a) i donijeti novo zakonito rješenje. u vezi sa čl. Zakona o etažnoj svojini. 37.radi utvrđenja prava svojine na predmetnom stanu.godine ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA 7 . O b r a z l o ž e n j e Osporenim rješenjem. 46. 6. Zakona o opštem upravnom postupku bilo mjesta prekidanju postupka samo kod postojanja takvog prethodnog pitanja bez čijeg se rješenja ne može riješiti pravna stvar koja je u pitanju. 134.M.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja. bliže označenog u dispozitivu tog rješenja i istom naloženo da u ostavljenom roku iseli iz predmetnog stana i isti oslobodi od lica i stvari i preda na korišćenje tužiocima. iz stana u Herceg Novom. a samim tim ni uslova iz navedene zakonske odredbe za prekid postupka. st.M. iz Herceg Novog. 46. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti propuste na koje je ukazano ovom presudom (čl. 2003. iz predmetnog stana. Sa iznijetih razloga. su predložili da se tužba odbije kao neosnovana. U odgovoru na tužbu tuženi i zainteresovano lice M.M. Naime. prema stanju u spisima nema zaključen ugovor o korišćenju predmetnog stana. godine kojim je usvojen zahtjev tužilaca za iseljenje M. godine.Š. po žalbi M.M. Zakona o upravnom sporu. Kod te činjenice.i Š. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Sa tih razloga.M.2005. Tužioci osporavaju zakonitost rješenja tuženog ističući da M. a na osnovu čl.03. dana 29. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude.M. kako to neosnovano nalaze upravni organi. 33. a na osnovu odredbe čl. Istovremeno je osporenim rješenjem prekinut postupak po zahtjevu tužilaca za iseljenje M. protivpravno stanuje u tudjem stanu u koji je provalio i da je podnijetom tužbom kod Osnovnog suda sračunato odugovlačio iseljenje.11. upisani kao suvlasnici na 1/3 predmetnog stana.. 57. 1. Sud je razmotrio tužbu.. poništeno je rješenje Sekretarijata za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove br.M. Zakona o etažnoj svojini tužioci imaju svojstvo lica koje ima pravni interes da može kod organa uprave da zahtijeva iseljenje M. st.M. 399 i utvrdjeno je da su: M. koji se bespravno uselio. ne predstavlja osnov za prekid postupka iz čl. Ovo sa razloga što bi prema odredbi čl.09.

iako je na to obavezan. 28 . Odluke suda donijete u upravnom sporu izvršava organ nadležan za izvršenje upravnog ili drugog akta. Obaveznost presude Sudska odluka donijeta u upravnom sporu obavezuje organ na koji se odnosi. Ovdje donosimo jedan primjerak presude donijete po tužbi zbog ćutanja administracije. Taj organ je pri tom vezan pravnim shvatanjem Suda. Tužba zbog „ćutanja administracije“ U praksi se dešava da drugostepeni organ ne odluči blagovremeno o žalbi stranke. Mogli bismo reći da je ovo poseban oblik upravnog spora jer u njemu tužba nije usmjerena protiv konkretnog upravnog akta. To konkretno znači da je organ čiji je akt poništen dužan. da bez odlaganja. donese drugi akt. a odluka glasi na obavezu države. odluku će izvršiti sud po zakonu kojim se uredjuje izvršni postupak.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 2. a ne donese ga ni u roku od 7 dana po ponovljenom traženju. već se tužbom traži da Sud naloži donošenje takvog akta. stranka može pokrenuti upravni spor. u slučaju kada drugostepeni organ nije u roku od 60 dana donio rješenje po žalbi stranke.6. predvidjena je mogućnost da. 2. Ta situacija naziva se u upravno-pravnom žargonu „ćutanje administracije“. a najkasnije u roku od 30 dana. kao da joj je žalba odbijena. U slučajevima kada sud rješava meritorno. Da bi se stranke zaštitile od nesavjesnog postupanja organa koji treba da odluči o nekom njenom pravu ili obavezi.7. a takođe je vezan i primjedbama Suda u pogledu samog upravnog postupka.

2004. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.2004. PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. to su se stekli uslovi za podnošenje tužbe u smislu člana 18. pa smatra da su se stekli uslovi za podnošenje tužbe «zbog ćutanja administracije». Nalaže se Komisiji za žalbe da odluči o žalbi tužioca od 25. kao uostalom i u svim ostalim sporovima. 27.2005. godine Zapisničar. godine. ZUS-a . Kako Komisija nije u zakonskom roku odlučila o žalbi. tužilac ima mogućnost da odustane od tužbe. stav 4. Članom 112. Sa iznijetih razloga. to je dana 1.10.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja. Odustanak od tužbe ovdje je moguć do donošenja odluke Suda. Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisan je rok od 15 dana za odlučivanje o žalbi.09. U tom slučaju tužilac više ne može novom tužbom osporavati akt protiv koga je prvobitno podnio tužbu.12.10. a na osnovu člana 37. Članom 242. odlučeno kao u dispozitivu presude. Odustanak od tužbe U upravnom sporu. S obzirom da Komisija za žalbe nije odlučila po žalbi u zakonskom roku.8. Kad tužilac odustane od tužbe Sud će donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja. ZUS-a. godine urgirao da se o njegovoj žalbi odluči. a ni nakon ponovljenog traženja. O b r a z l o ž e nj e Tužilac je u tužbi naveo da je u zakonskom roku izjavio žalbu Komisiji za žalbe protiv rješenja Vlade 02-5322/3 od 07.2004. Tužba je osnovana. 9 . godine u roku od 15 dana od dana prijema ove presude. ZUP-a propisano je da se rješenje po žalbi mora dostaviti stranki najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje žalbe ako posebnim propisom nije odredjen kraći rok.

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Rješenje u upravnom sporu Kao što smo već u ovom izlaganju naveli. o suštini upravnog spora. a na osnovu člana 20. pored presude u upravnom sporu. - obustavljanju postupka.godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. Shodno navedenom. takodje. odnosno o predmetu tužbenog zahtjeva odlučuje se presudom. Podneskom od 30.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ovdje dajemo primjerak takvog rješenja: R J E Š E N J E Postupak se obustavlja O b r a z l o ž e n j e Predmetom tužbom tužioci su pokrenuli upravni spor protiv rješenja tuženog broj 07-31 od 27. 2005.2005. - privremenoj mjeri. u određenim slučajevima.11. Rješenjem se. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. 09.9.12. 30 . odlučuje i o: - odbacivanju tužbe. Međutim. Rješenjem se uvijek odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka (npr. godine tužioci su izjavili da odustaju od tužbe u ovoj pravnoj stvari. 8. godine. odluke se donose u formi rješenja. a što smo mogli vidjeti iz navedenih primjera. 2005.na usmenoj raspravi).

- da prijeti opasnost od velikih štetnih posljedica za tužioca. koju Zakon naziva - mjera za uređenje stanja do donošenje sudske odluke. Protiv odluke o privremenoj mjeri. Nesumnjivo. može zahtijevati tužilac. dakle sudija pojedinac. u većini slučajeva ti zahtjevi su bili preuranjeni. pokazala da stranke često posežu za ovim pravnim sredstvom. tako da rok za odlučivanje po zahtjevu iznosi 5 dana od dana njegovog podnošenja. ili nenadoknadive štete. Postupak po zahtjevu za donošenje privremene mjere je hitan. budući da samo podnošenje tužbe i pokretanje upravnog spora. PRIVREMENA MJERA Već smo spomenuli da je privremena mjera nova zakonska kategorija u upravno-sudskoj zaštiti kod nas. što znači da prethodno nije traženo odlaganje izvršenja kod organa uprave. Ovdje treba reći da je dosadašnja praksa. ne sprečava izvršenje upravnog akta. što predstavlja izuzetak koji je bio potreban zbog dvostepenosti postupka. koja obuhvata period od formiranja Upravnog suda. ili neosnovani. koja je uvedena već pomenutim Zakonom o upravnom sporu i stavljena u nadležnost Upravnog suda. Međutim. ako su ispunjeni određeni uslovi. koju donosi predsjednik vijeća. da je zakonodavac bio motivisan obezbjeđivanjem jednog efikasnost sredstva zaštite stranke od eventualnog nepravilnog postupanja upravnih organa. a to je jedna godina i pet mjeseci. 1 . Ovdje dajemo po jedan primjerak rješenja kojim se zahtjev za donošenje privremene mjere usvaja i kojim se zahtjev odbija. - da je njegov zahtjev odbijen i da je ta odluka konačna. da bi Sud mogao donijeti privremenu mjeru potrebno je: - da je tužilac tražio odlaganje izvršenja odredjenog upravnog akta od organa koji je donio akt koji osporava tužbom. O zahtjevu za donošenje privremene mjere odlučuje predsjednik vijeća.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 3. dozvoljena je žalba sudskom vijeću Upravnog suda. Donošenje privremene mjere. Naime.

03.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E NJ E Žalba se usvaja. Privremena mjera ostaće na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi.08.08. Posebno ističe nove podatke i okolnosti koje nijesu bile navedene u predlogu za donošenje privremene mjere. koji se vodi kod Montenegro banke. ljudskih embriona. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. sud je našao da bi daljom blokadom žiro računa za tužioca nastupile velike štetne posljedice.godine i naložio Centralnoj banci Crne Gore. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. Naime. pobijano rješenje i odgovarajuće spise predmeta.03. stav 4. riješeno je kao u dispozitivu. Žalioc u žalbi navodi da je blokiranjem žiro računa onemogućen rad ove specifične zdravstvene ustanove. Zakona o upravnom sporu. odnosno ako bi se osporenim aktom prouzrokovala nenadoknadiva šteta tužiocu. tako što će biti odredjena privremena mjera deblokade njegovog žiro računa. izvrši deblokadu naprijed navedenog računa. Zakona o upravnom sporu. 5505 od 01.08. da odmah po prijemu ovog rješenja.br. tj. da odmah po prijemu ovog rješenja. Sa izloženog. koji se vodi kod Montenegro banke. 09. kojom se bavi tužilac specifične prirode. tužilac je izjavio blagovremenu žalbu zbog: povrede materijalnog prava i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja. Zakona o upravnom sporu. u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz člana 14. 03/11-6-596-05 od 28. 0311-6-596-05 od 28. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA  . pa je žalbu tužioca prihvatio i pobijano rješenje ukinuo. a na osnovu člana 14. Iz navedenih razloga. propisuje sprečavanje velikih štetnih posljedica za tužioca. sud je usvojio predlog tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa br. kao uslove za izdavanje privremene mjere. odbijen je zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa broj 530-1336-79.br.2005. godine. član 14. Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za donošenje privremene mjere.A.2005. broj 530-1336-79.2005. Cijeneći da je zdravstvena djelatnost. a posebno razloge žalbe koji se odnose na nemogućnost održavanja procesa rada u situaciji kada je žiro račun blokiran. koji se vodi kod Montenegro banke. koji se vodi kod Montenegro banke koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. Sud je razmotrio žalbu. pa je našao da je žalba osnovana.A. Predlaže. Ova mjera ostaje na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi A. izvrši deblokadu žiro računa tužioca. Ukida se rješenje ovog suda U.u Podgorici. 530-1336-79.2005. da se pobijano rješenje preinači. a koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. 689/2005 od 01. godine. pritom imajući u vidu da je u pitanju održavanje živog genetskog materijala tj. Nalaže se tuženom.2005. funkcionisanje najsloženijih poslova u oblasti vantjelesne oplodnje. S obzirom na to sud smatra da su. stav 1. godine i odlučuje: Donosi se privremena mjera – deblokira se žiro račun tužioca A.

14. 13. st.2005. Uz to u zahtjevu za odredjivanje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke tužilac mora obrazložiti kakvu nenadoknadivu štetu bi prouzrokovalo izvršenje osporenog akta. 1. ili bi osporeni akt prouzrokovao nenadoknadivu štetu.godine usvojena je žalba tužioca i ukinuto rješenje ovog suda U.03. 19. a na osnovu čl.04.2005. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. Zakona o upravnom sporu. br. godine PREDSJEDNIK VIJEĆA  . kojim je odbačen zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere. Zakona o upravnom sporu propisano je da tužilac od suda može zahtijevati donošenje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke.2005. Članom. odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.04.br. a što tužilac u konkretnom slučaju nije učinio. sud je nakon ocjene zahtjeva za donošenje privremene mjere našao da je isti neosnovan. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. st.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove R J E Š E NJ E Zahtjev za donošenje privremene mjere se odbija. godine. 14. Shodno citiranoj zakonskoj odredbi obaveza tužioca je da u zahtjevu za donošenje privremene mjere predloži kako da se uredi stanje do donošenja sudske odluke. 1. 29/2004 od 08. 2. to jest učiniti vjerovatnim opravdanost donošenja privremene mjere. Postupajući po ukidnom rješenju u ponovnom postupku. st. Sa iznijetih razloga. Istovremeno je ukidnim rješenjem predmet vraćen na ponovno odlučivanje. ako se mjerom iz čl. 29/2004 od 30. ovog zakona ne mogu spriječiti velike štetne posljedice za tužioca.

Što se tiče drugih troškova koji mogu nastati u upravnom sporu. naknada troškova u upravnom sporu ne određuje se po službenoj dužnosti. tužilac ima mogućnost da podnese predlog za oslobadjanje od plaćanja takse ako bi mu zbog toga bila znatno umanjena sredstva iz kojih se izdržava on i članovi njegove porodice. tu postoje dvije situacije. svaka stranka snosi svoje troškove. O ovom predlogu Sud odlučuje rješenjem na koje nije dozvoljena žalba. i to: - kada Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća. U svakom slučaju. 4 . Državni organi i organi lokalne samouprave oslobodjeni su od plaćanja takse. Ako stranka predloži izvodjenje dokaza putem vještačenja. a da je stranka koja izgubi spor dužna protivnoj stranci nadoknaditi troškove. Obavezni troškovi odnose se na taksu za tužbu.kada je u pitanju nejavna sjednica vijeća. u roku od 8 dana. Kada su u pitanju troškovi upravnog spora. tj. troškovi se odredjuju shodno Zakonu o parničnom postupku. generalno gledajući. sud će rješenjem kojim se odmjeravaju troškovi naložiti stranci da plati odredjeni iznos vještaku.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4. Dokaz o uplaćenoj taksi podnosi se uz tužbu. nijesu veliki. - kada Sud odlučuje na usmenoj raspravi. Ova situacija u praksi je vrlo rijetka. U prvom slučaju. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU Troškovi u upravnom sporu. Ako pak Sud odlučuje na usmenoj raspravi. već na zahtjev stranke. Pored takse na tužbu plaća se i taksa na odluku Suda koja iznosi 20 eura. koja iznosi 10 eura i koju plaća tužilac. To konkretno znači da svaka stranka prethodno sama snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama.

Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke može podnijeti stranka koja je učestvovala u upravnom sporu. 5. Dakle. kao i u drugim sudskim postupcima. i to: -zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. odluka se ne može promijeniti na njenu štetu. Ovdje treba pomenuti da vanredni pravni ljekovi ne odlažu dejstvo presude Upravnog suda i o njima se ne daje pravna pouka. Vrhovni sud može odluku Upravnog suda ukinuti ili preinačiti. -ako je do odluke suda došlo usljed krivičnog djela sudije ili zaposlenog u sudu ili je odluka izdejstvovana prevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke. u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke Upravnog suda. njegovog protivnika ili protivnikovog zastupnika ili punomoćnika. 5. 35 . U slučaju kada je samo jedna stranka podnijela ovaj zahtjev. Zahtjev za ponavljanje postupka Ovaj zahtjev stranka može podnijeti iz sljedećih razloga: -ako sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice. Ovaj zahtjev se podnosi Vrhovnom sudu RCG. kao i državni tužilac. Tako se protiv pravosnažnih odluka Upravnog suda mogu koristiti dva vanredna pravna lijeka. u postupku vanrednog preispitivanja odluke. -zahtjev za ponavljanje postupka. ne može se raspravljati o činjeničnom stanju.1.2.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 5. Ukoliko uvaži zahtjev. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI U upravnom sporu. a takva radnja predstavlja krivično djelo. kao mogućnost provjere valjanosti odluka Upravnog suda i kao krajnje sredstvo pravne zaštite stranaka koje su učestvovale u sporu. postoje vanredni pravni ljekovi. Zahtjev se može podnijeti zbog povrede materijalnog prava i povrede pravila postupka u upravnom sporu koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić -ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom pravosnažnom sudskom odlukom. Ukoliko Sud dozvoli ponavljanje postupka. -ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi raniju odluku donesenu u istom upravnom sporu. -ako je isprava na kojoj se zasniva odluka lažna ili lažno preinačena ili je svjedok. dala lažni iskaz. prilikom saslušanja pred sudom. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda vrlo je mali broj podnijetih vanrednih pravnih ljekova. O zahtjevu odlučuje Upravni sud. vještak ili stranka. a odluka Suda se zasniva na tom iskazu. staviće van snage raniju odluku i istovremeno riješiti i o glavnoj stvari. u vijeću od pet sudija. 36 . Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana. od dana kada je stranka saznala za razlog koji može dovesti do ponavljanja. -ako zainteresovanom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu.

Iz kojih razloga se može pobijati upravni akt? 7. Šta je to privremena mjera? 20. U kojim slučajevima će Sud održati usmenu raspravu? 11. Šta je to tužba zbog „ćutanja administracije“? 18. Koji su neophodni troškovi u upravnom sporu? 22. Kako bi ste definisali upravni akt? 2. Da li tužilac može odustati od tužbe? 19.Koji organ vrši sudsku kontrolu zakonitosti upravnih akata? 15. U kom postupku se vrši ova kontrola? 5. Kada tužilac može tražiti donošenje privremene mjere? 21. Koji su vanredni pravni ljekovi u upravnom sporu? 7 . KONTROLNA PITANJA 1. Kakva može biti odluka Upravnog suda po tužbi? 12. Kakvo dejstvo ima presuda kojom se poništava upravni akt? 13.U kojim slučajevima se odlučuje rješenjem? 16.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 6. Šta podrazumijevamo pod pojmom zakonitost? 4. akva je razlika između nejavne sjednice sudskog vijeća i usmene K rasprave? 10. Da li su presude Upravnog suda obavezne? 17. Kojim aktom se pokreće upravni spor? 9. Kada Upravni sud odlučuje presudom? 14.U čemu je razlika izmedju upravnog akta i drugog pojedinačnog akta? 3.Kako bi ste objasnili upravni spor? 6. Ko sve može biti stranka u upravnom sporu? 8.

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić LITERATURA: Zakon o upravnom sporu (Sl. br. 60/03) 38 . list Republike Crne Gore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful