Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UPRAVA ZA KADROVE

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA - UPRAVNI SPOR –
priručnik

Podgorica, oktobar 2006.

UpRava za kadRove

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA Izdavač: Urednik: Članovi uredničkog odbora: Autor(i): Tehnička obrada: Priprema: Štampa: Tiraž: Uprava za kadrove mr Borivoj Kos Svetlana Vuković, Jadranka Đurković, mr Jadranka Vojinović Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić Žana Novaković Studio “Mouse” - Podgorica Montkarton - Podgorica 500 primjeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 347.919:35.077.3(035) ВУЧИНИЋ, Станка Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata - upravni spor : priručnik / [autori Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić]. - Podgorica : Uprava za kadrove, 2006 (Podgorica : Montcarton). - 38 str. ; 30 cm Na vrhu nasl. str. : Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore. - Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. ISBN 86-907243-6-2 а) Судска контрола - Управни спор - Приручници COBISS.CG-ID 10858512

Štampanje ove publikacije stručno i finansijski je podržao projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije –PARiM CB“, koji finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. 

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

UpRava za kadRove

SADRŽAJ
1. Uvod ..................................................................................................................7 1.1. Upravni akt ..................................................................................................9 1.2. Pojedinačni akt ............................................................................................9 1.3. Zakonitost ....................................................................................................9 1.4. Kontrola zakonitosti .................................................................................10 2. UPRAVNI SPOR ..............................................................................................99 2.1. Stranke u upravnom sporu ......................................................................1 2.2. Punomoćnici i zastupnici stranaka .........................................................1 2.3. Pokretanje upravnog spora .....................................................................1 2.3.1. Tužba .................................................................................................1 2.3.2. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe ........................................15 2.3.3. Dostavljanje tužbe na odgovor ......................................................19 2.4. Odlučivanje po tužbi ................................................................................20 2.4.1. Nejavna sjednica ..............................................................................20 2.4.2. Usmena rasprava .............................................................................1 2.5. Presuda ....................................................................................................... 2.6. Obaveznost presude .................................................................................28 2.7. Tužba zbog „ćutanja administracije“ .....................................................28 2.8. Odustanak od tužbe .................................................................................9 2.9. Rješenje u upravnom sporu .....................................................................30 3. PRIVREMENA MJERA ...................................................................................1 4. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU ............................................................4 5. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI ....................................................................35 5.1. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke .............................35 5.2. Zahtjev za ponavljanje postupka ............................................................35 6. KONTROLNA PITANJA ................................................................................7 LITeRaTURA: ........................................................................................................38 

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4 .

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA .UPRAVNI SPOR – 5 .

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 6 .

Prije nego što pređemo na razmatranje same teme. Međutim. Prema odredbama člana 24.u svim upravnim oblastima. godine. Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. moglo bi se reći da u našem zakonodavnom sistemu postoji intencija proširivanja oblasti u kojima se može voditi upravni spor. S tim u vezi. odlučivanje u upravnom sporu bilo u nadležnosti Vrhovnog suda Republike Crne Gore. Zakon o slobodnom pristupu informacijama. i to ne samo kroz teorijsko razmatranje. listu RCG”. januara 2005. reći ćemo ukratko nešto o položaju Upravnog suda u našem sudskom sistemu. budući da je nizom novijih zakona propisana ova mogućnost (kao npr. Time je uspostavljena jedna specijalizovana sudska instanca koja treba da garantuje pravnu sigurnost i izvjesnost zakonitog odlučivanja u upravnim stvarima. Ovdje bi smo još spomenuli da je do formiranja Upravnog suda. od formiranja Upravnog suda. da bi im poslužilo kao osnov za njihov budući rad i usavršavanje. marta 2002. - o vanrednim pravnim ljekovima protiv pravnosnažnih rješenja u prekršajnom postupku Kao što se iz ove zakonske formulacije može zaključiti nadležnost. 5/02). koji po prvi put počinju da rade u državnim organima. Upravni sud je ustanovljen. Upravni sud odlučuje: - u upravnom sporu o zakonitosti upravnih akata.godine. ovog zakona. Upravni sud Republike Crne Gore. približimo ovu. tj. odnosno počeo sa radom 1. ne baš inspirativnu materiju.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. 7 . već i kroz praktične primjere i naše iskustvo stečeno u ovom poslu. Nadležnost Upravnog suda propisana je Zakonom o sudovima. budući da se ona ustvari opredjeljuje posebnim zakonima u svim slučajevima kada je nekim zakonom propisana mogućnost vođenja upravnog spora. UVOD Pripremajući ovaj materijal željeli smo da našim kolegama. o čemu ćemo govoriti u odjeljku o vanrednim pravnim ljekovima. Vrhovni sud u upravnim stvarima odlučuje samo o zahtjevu za vanredno preispitivanje odluke Upravnog suda. Upravnog suda je veoma široka. samu po sebi. br. Zakon o državnim službenicima i namještenicima). kao i zakonitosti drugih pojedinačnih akata kada je to zakonom određeno. koliko je to u okviru ovog seminara moguće. uveden je u sistem sudske vlasti prvi put Zakonom o sudovima (objavljen u “Sl. koji je stupio na snagu 21.

pravo na penziju. organe koji vrše tu kontrolu. odnosno fizičkih i pravnih lica. odnosno sam upravni spor. tj. 8 . sa svim njegovim elementima. kao i vrste odluka koje se donose u ovom postupku. Sudija se bira na tu dužnost bez ograničenja mandata. veoma je važno da se kroz upravni spor zaštite prava stranaka. drugog pojedinačnog akta. a počećemo sa objašnjenjem pojedinih termina u njihovom pravnom značenju. jer se upravo kroz odnos države. to je gotovo neminovno da u upravnom postupku dođe i do povrede nekog prava građanina. izložićemo je podijeljenu u više manjih cjelina. a zbog njene kompleksnosti. tj. pravo na povraćaj imovine. Sudija stupa na dužnost danom polaganja zakletve. postupak u kojem se provjerava zakonitost upravnog akta. potrebno je spomenuti i njegov značaj u sistemu zaštite ljudskih prava. ali podliježe disciplinskoj odgovornosti. moglo bi se reći o njihovim životnim pitanjima. kontrolu zakonitosti. Ovim materijalom pokušaćemo da pružimo osnovne informacije o načinu sudske kontrole zakonitosti upravnih akata. prava iz radnog odnosa državnih službenika. Da bismo lakše razjasnili sadržinu naše teme. pojam zakonitosti. o upravnom sporu.. kao što su: pravo na zdravstvenu zaštitu. Naime. U tom cilju ovdje ćemo razmotriti pitanja koja se odnose na pojam upravnog akta. on je propisan Zakonom o sudovima i isti je kao i za sudije drugih sudova u Republici. kao najrasprostranjenijeg vida odlučivanja o pravima i obavezama građana. budući da se upravnim aktima najdirektnije odlučuje o pravima i obavezama gradjana. eksproprijaciju itd. Sa tog aspekta.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Što se tiče postupka izbora sudija Upravnog suda. Sudije Upravnog suda bira Skupština Republike Crne Gore na predlog Sudskog savjeta. organa u kojima je ona oličena. procjenjuje dostignuti stepen zaštite ljudskih prava. Kada govorimo o sudskoj kontroli zakonitosti upravnih akata. pravo na gradnju.

zaključak o izuzeću službenog lica. zavisno od toga ko ga donosi i o čemu se njime odlučuje.list RCG“. odluka o zabrani raspolaganja akcijama itd. To konkretno znači da su organi uprave dužni da pravilno primjenjuju materijalno - pravne propise na određene odnose. 60/03). Zakonitost Zakonitost je jedno od osnovnih načela svih postupaka u našem pravnom sistemu. Prema tome. zaključak o odbacivanju zahtjeva ili odbacivanju žalbe. zaključak o prekidu postupka. Forma i sadržina upravnih akata obrađena je u materijalu koji ima za predmet razmatranja opšti upravni postupak. koji definiše kao akt kojim organ ili ustanova i pravno lice odlučuje o pravima. jeste: - da nije donijet u vršenju javnih ovlašćenja. - da se odnosi na drugu pravnu stvar. Upravni akt. tj. može biti donijet u formi: rješenja. ali da pri tome pravilno primjenjuju i propise koji se odnose na njihovo postupanje.5.4. organ lokalne samouprave. rješenje o uknjižbi prava na nepokretnosti. ustanova ili drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja. rješenje o carinskom dugu. koristi i termin drugi pojedinačni akt.. rješenje o utvrdjivanju poreza. 9 .Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1.2. pored termina upravni akt. je akt kojim državni organ. zaključka ili odluke. i tačka 3. kao i ustanova i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odlučuje u upravnim stvarima o pravima. obavezama ili pravnim interesima pravnog ili fizičkog lica u drugim pravnim stvarima.da pravilno vode upravni postupak.1. Pojedinačni akt zakon o upravnom sporu. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica.3. - da se rješavanje odnosi na određeno fizičko ili pravno lice. organ lokalne samouprave. prema zakonskoj definiciji (Zakon o upravnom sporu („Sl. obavezi ili pravnom interesu. da bi se određeni akt mogao svrstati pod pojam „upravnog akta“. poglavlje III tačka 3. 1. - da se njime rješava o nekom konkretnom pravu. Upravni akt Upravni akt. karakteristika drugog pojedinačnog akta (kojom se takodje pruža sudska zaštita u upravnom sporu). - da je akt donijet u nekoj upravnoj stvari. Prema tome. br. pa ih ovdje ne prikazujemo. pa prema tome i upravnog postupka. potrebno je: - da je donosilac akta državni organ. 1. npr.

spada u nadležnost Upravnog suda Republike Crne Gore. proizilazi i sadržina onog što kontrola zakonitosti treba da obuhvati.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 1. Kontrola zakonitosti upravnih akata vrši se u posebnom postupku koji se zove – upravni spor. Na ovaj način obezbjeđuje se sudska zaštita od mogućeg nezakonitog odlučivanja državnih organa i organa lokalne samouprave. Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata u Crnoj Gori. ukoliko se njima odlučuje o pravima. Kontrola zakonitosti Iz prethodne definicije pojma zakonitosti. 10 .4. Pored toga u upravnom sporu vrši se i kontrola odredjenih pojedinačnih akata koji nijesu upravni. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica i kada je to određeno posebnim zakonom. Zato će se u postupku kontrole obavezno ispitati da li je upravni postupak sproveden u skladu sa zakonom i da li je pravilno primijenjen materijalni propis.

iz tih razloga predviđa shodnu primjenu zakona kojim se uređuje parnični postupak. budući da je po obimu relativno kratak zakon (ima 63 člana). Inače. a regulisan je Zakonom o upravnom sporu. zahtjevu za ponavljanje postupka. osim kada odlučuje o privremenoj mjeri. a od tada. godine. novembra 2003. kod nas. Ovo se prvenstveno odnosi na procesna pitanja koja nijesu uređena zakonom. Naime. ne reguliše sve situacije vezane za postupak pa. Kada odlučuje o tužbenom zahtjevu Upravni sud može tužbu odbiti ili usvojiti. prvi Zakon o upravnim sporovima (u jugoslovenskom pravnom sistemu). upravno-sudska zaštita. donijet je još 1952. godine je naravno više puta mijenjan i dopunjavan. O ovom zakonskom rješenju biće riječi u odjeljku III ovog materijala. članovi vijeća i zapisničar. možemo reći da je osnovna novina koju on donosi uvođenje “privremene mjere” u upravni spor. godine. O vijećanju i glasanju vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik. spajanja postupka i troškova postupka. koji je stupio na snagu 5. U upravnom sporu sud donosi odluke u sudskom vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca. Tako se odredbe Zakona o parničnom postupku shodno primjenjuju u upravnom sporu kada je u pitanju: zastupanje stranaka.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. dostavljanje poziva za usmenu raspravu. koji su unosili određena nova rješenja. Odluke Upravnog suda koje se donose u sudskom vijeću donose se većinom glasova članova vijeća. a može se pokrenuti i protiv prvostepenog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom ili drugom postupku. nije nova pravna kategorija. koji je predmet našeg razmatranja. UPRAVNI SPOR Upravni spor predstavlja sudski postupak koji se vodi pred specijalizovanim sudom. Kada je u pitanju aktuelni Zakon o upravnom sporu. Zakon o upravnom sporu. zavisno od društvenih potreba i usavršavanja pravnog sistema. Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu. tj. toka usmene rasprave. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. pa do 2003. odnosno zamijenjen novim zakonskim tekstovima. Upravnim sudom. 11 .

a to lice nazivamo – zainteresovano lice. Tuženi u upravnom sporu uvijek je organ ili ustanova koji su donijeli akt koji se tužbom osporava. Dakle. Tužilac u upravnom sporu može biti i državni tužilac. - zainteresovano lice (ukoliko ga ima) Tužilac u upravnom sporu jeste fizičko ili pravno lice koje smatra da mu je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes. u pitanju je „treće lice“ koje ima interes da upravni akt ostane na snazi. organizacija.1. kada je upravnim aktom povrijedjen zakon na štetu države.fizičko lice može podijeti tužbu kojom pobija rješenje zbog toga što mu nije priznato pravo na penziju ili što mu nije izdata građevinska dozvola. a može i sam meritorno odlučiti. a pravno lice zbog toga što mu je pogrešno obračunat porez. pa su prema tome njegovi interesi suprotni interesima tužioca. ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku. 1 . naselje i grupa lica. 2. U praksi se najčešće kao tužioci u upravnom sporu pojavljuju fizička i pravna lica. Sud će osporeni akt poništiti kada nadje da su u upravnom postupku počinjene bitne povrede pravila postupka.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ako tužbu odbije sud može osporeni akt poništiti. položaj stranke u upravnom sporu ima i lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno nanio štetu. da je činjenično stanje nepotpuno ili nepravilno utvrdjeno. Stranke u upravnom sporu Stranke u upravnom sporu su: - tužilac. U praksi su to najčešće državni organi. Ta prava mogu biti iz svih oblasti u kojima fizičko i pravno lice ostvaruju neku relaciju sa državnim organima. Tužilac u upravnom sporu može biti još i: državni organ. Tako npr. ili da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Pored tužioca i tuženog. odnosno pogrešno obračunata carina i sl. - tuženi.

a nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. 2. Punomoćje se ulaže u spise predmeta.roditelji ili staratelji).3.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. a naime: - zbog povreda pravila postupka.ministri. propuštanje upravnog organa da u toku postupka izvrši neku od radnji propisanih Zakonom o opštem upravnom postupku. propisana je Zakonom. odnosno pribavio sve potrebne dokaze za odluku koju je donio.1. direktori itd. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji kada organ na osnovu dokaza u spisima izvede pogrešan zaključak. Upravni ili drugi akt može se pobijati iz razloga koji su isti u svim postupcima. Sadržina tužbe. Maloljetnike i druga poslovna nesposobna lica u postupku zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr.2. - zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Povreda pravila upravnog postupka predstavlja. 1 .). Pokretanje upravnog spora 2. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda zapaženo je da se kao najčešći razlozi za pobijanje upravnog akta navode bitne povrede postupka i nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. u bitnim elementima. u opštem značenju. Punomoćnici i zastupnici stranaka Tužilac u upravnom sporu može postupati neposredno ili preko svog punomoćnika. - zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tužba Upravni spor pokreće se tužbom. Državne organe i organizacije zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr. kada upravni organ nije izveo. odnosno lica koja oni odrede. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi bez obzira da li je stranka fizičko ili pravno lice.3. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kada je organ pogrešno primijenio neku odredbu materijalnog zakona ili drugog propisa.

tužbe koju nazivamo – uredna tužba. Protiv ovog rješenja. 14 . TUŽENI: Uprava za nekretnine Radi poništaja rješenja tuženog br. UPRAVNOM SUDU TUŽILAC: M. Uz tužbu se mora podnijeti original ili prepis akta protiv koga se tužba podnosi. ali je ista odbijena kao neosnovana rješenjem tuženog kao drugostepenog organa. br. Ovdje dajemo primjerak tužbe koja sadrži sve potrebne elemente. - tužbeni predlog. 02. 954-67/2004 od 2.u kom pravcu i obimu se predlaže poništavanje akta.02. Protiv ovog rješenja. mjesto i adresu stanovanja tužioca (ako je tužilac fizičko lice). ako takvih ima. tj. punomoćnika ili zakonskog zastupnika. 792/3 po kulturi voćnjak I - klase. godine. tj. a može se predati direktno na pisarnici Suda ili poslati preporučenom poštom.2005.N. 380 K. - potpis tužioca. Bijelo Polje i to tako što se iz istog briše kat. Uz tužbu se podnosi po jedan prepis tužbe i priloga za tuženi organ i za svako zainteresovano lice. te ista upisuje u l.O.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Da bi Sud mogao da postupa po tužbi potrebno je da tužba sadrži: - ime i prezime. zanimanje. 656 K.n. - oznaku akta protiv koga je tužba upravljena. kao konačnog. dozvoljen je upis promjene podataka u L. površine 81 ar I 10 m.parcela br. br.Tužba se upućuje neposredno Upravnom sudu. godine.954-67/2004 od 2. Tužba se predaje u roku od 30 dana od dana kada je tužilac primio akt koji osporava. Bijelo Polje i to kao državna svojina sa pravom korišćenja Elektroprivrede Crne Gore. 10. 2004. - naziv i sjedište tužioca (ako je tužilac pravno lice). 954-105-930/1-03 od 27.O. - zbog čega se tužba podnosi. navođenje razloga. 2005. tužilac je izjavio žalbu.godine O b r a z l o ž e n j e Rješenjem Uprave za nekretnine br. tužilac blagovremeno podnosi. tj.M.

T U Ž I L A C M. povrijedio zakon. sudija provjerava da li je tužba potpuna. Ukoliko je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. PREDLAŽE Da Upravni sud. preko svog zakonskog zastupnika. 2851/03 od 2.2005.M. Zakona o imovini RCG. upis prava se vrši po osnovu isprave o pravnom poslu. tj. predstavljaju valjan osnov za upis prava korišćenja na predmetnoj nepokretnosti. sačinjene u skladu sa zakonom. U ovom prethodnom postupku. 2003. u konkretnom slučaju.D. Naime. poništi. a koja povreda se ogleda u sljedećem: Tuženi je pogrešno primijenio odredbu člana 81. Pošto je. tačka 4.u kom 15 .Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove TUŽBU zbog pogrešne primjene materijalnog prava U postupku donošenja osporenog rješenja. razumljiva i blagovremena. kao osnov za upis. očigledno suprotan prinudnim propisima - odredbi člana 6. Ovo imajući u vidu da je ugovor Ov. pomenutog zakona. rješenje tuženog br. u smislu prenosa prava korišćenja na drugog korisnika. tuženi je. shodno članu 81.3. donošenjem pobijanog rješenja povrijeđen zakon na njegovu štetu. nije imao takvu ispravu.2. godine. godine. 954-67/2004 od 2. po nalaženju tužioca. tuženi. tužiocu će se uputiti dopis kojim se obavještava da u odredjenom roku treba da otkloni nedostatke. 2. nije imao ovlašćenje da raspolaže ovom imovinom. 12. Zakona o državnom premjeru.02. kada je zaključio da dokazi. a bez saglasnosti vlasnika koji shodno pomenutom zakonu. tužilac. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe Nakon prijema tužbe i njenog zavođenja (uvodjenje u upisnik pod određenim brojem) u pisarnici Suda formira se predmet koji se dostavlja sudiji. Medjutim. raspolaže državnom imovinom. pribavljeni u ovom upravnom postupku. kao korisnik predmetne nepokretnosti koja je državna svojina. to nazivamo – ispitivanje tužbe.br. katastru i upisima prava na nepokretnostima. na štetu tužioca. na osnovu koje nesumnjivo proizilazi da preduzeće Š.

O.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić pravcu treba da uredi tužbu. Molim naslov da razmotri moju tužbu i ukine žalbeno i ožalbeno Rješenje donesete Rješenje da sam vlasnik odnosno korisnik dijela katastarske parcele 320 List nepokretnosti 726 za dio čest.Prčanj i uknjižbe Republike Crne Gore na iste sada kat.parceli 320 List nepokretnosti 726 novi premjer za dio čestica zemlje 1378 i 1379 stari premjer za koju površinu su obuhvaćene u parceli 320 novi premjer. prilozi 8 do 11.J. zajedno sa čest. Prilozi od 12 do 17. _________________ M.1379 i 1379 z. P.kuće kat. a presiječe ih put.br. koji je Rješenjem odbijen. Marković Marko Prčanj 171 a 85335 Prčanj UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE CRNE GORE podGoRICa Predmet: TUŽBA protiv REPUBLIKE CRNE GORE a u vezi sa oduzimanjem vlasništva - korisništva na česticama zem. prilozi 1-7.ne znam zašto ali dosta takvih slučajeva je upisano na prijašnje vlasnike prilikom sređivanja novog katastra. a žalbu na rješenje podnijetu Direkciji za nekretnine su isto Rješenjem odbiti. Naime čest. Prilikom formiranja novog katastra dao sam primjedbu da me upišu kao vlasnika odnosno korisnika na pomenutim čest.U.parcela 320 List nepokretnosti 726 novi premjer. Te dvije čestice zemlje su u stvari dvorište moje stambene zgrade.br.166 K.zemlje.zem.M 16 . Ovdje dajemo primjerak neuredne tužbe i sadržinu dopisa kojim se Sud obraća tužiocu. Ako tužilac u ostavljenom roku ne postupi po traženju Suda.1378 i 1379 po starom premjeru. ali isto nije sprovedeno.zemlje 1378 i 1379 stari premjer kupio sam od pok. tužba će se rješenjem odbaciti. Uložen je zahtjev za preuknjižbu kod Direkcije za nekretnine. Ovim podnosim tužbeni zahtjev protiv RCG kao titulara na kat.P. Na iste sam prilikom kupovine platio i porez na kupoprodaju nekretnina.350 dokaz kupoprodajni ugovori i izjave njegove nasljednice M. S poštovanjem.

godine MARKO MARKOVIĆ koToR Prčanj br. pod uslovima predvidjenim članom 18. odnosno žalbi stranke nije donio odgovarajući upravni ili drugi akt.2005.br. Zakona o upravnom sporu pozivate da istu uredite u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa.da je podnijeta po isteku već spomenutog roka od 30 dana. Zakona o upravnom sporu.01. 1. Prema članu 7. navedenog zakona.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. tj.05. takvu tužbu će. 29. st. stav 2. Ovdje dajemo primjerak rješenja kojim se tužba odbacuje zbog neblagovremenosti. pa se shodno čl. S U D I J A Kada sudija prilikom ispitivanja tužbe ustanovi da je tužba neblagovremena. 17 . takođe. godine. ne naznačivši pritom broj rješenja čiji poništaj tražite. 21. a protiv prvostepenog upravnog ili drugog akta samo ako protiv istog nije dozvoljena žalba i u slučaju kad nadležni organ o zahtjevu. 171 Dana 20. podnijeli ste ovom sudu tužbu radi pokretanja upravnog spora protiv Republike Crne Gore. a tuženi u upravnom sporu je organ čiji se akt osporava - član 10. Podnijeta tužba je nepotpuna i neuredna. odbaciti rješenjem. 79/2005 Podgorica. tako što ćete označiti organ koji je donio rješenje u drugom stepenu po vašoj žalbi kao i broj tog rješenja. istog zakona. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite po traženju Suda Vaša tužba će biti odbačena kao neuredna - član 21.2006. Zakona o upravnom sporu.Potrebno je da u smislu naprijed citiranih odredbi u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa uredite tužbu. upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu.

kojoj je osporena Odluka dostavljena 28. istekao. Zakona o upravnom sporu propisano je da se tužba ponosi u toku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranki koja je podnosi. Članom 22. Tužilac nije učestvovao u postupku i njemu rok za podnošenje tužbe počinje teći od dana uručenja odluke stranci koja je učestvovala u postupku - 28. stav 1. Zakona o upravnom sporu.J. odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.  ko. pa je rok za podnošenje tužbe iz člana 22. kada je ista i stupila na snagu. Sa iznijetih razloga. Predlaže da se osporena Odluka poništi. a tužbu je podnio 23. 29. gradsko gradjevinsko zemljište za izgradnju porodične stambene zgrade u površini od 405 m2 tj.2004. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. 35 bloka 36 Detaljnog urbanističkog plana “ Park i Novo Naselje”. godine. a na osnovu člana 22. 2495 upisane u list nepokretnosti br. Predmetni postupak vodjen je po zahtjevu D.2002. Tužilac osporava zakonitost Odluke zbog povreda pravila postupka i pogrešne primjene materijalnog prava ističući da mu ta odluka nikada nije dostavljena. parcele br. godine.03. iz Berana.J. Tužba je neblagovremena.. stav 1.2002. O b r a z l o ž e n j e Odlukom Predsjednika Opštine dodijeljeno je na osnovu neposredne pogodbe D. gradjevinska parcela br.2005.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E N J E Tužba se odbacuje. koja se nalazi na dijelu kat. Zakona o upravnom sporu. godine.03. Zakona o opštem upravnom postupku odredjeno da je stranka lice po čijem je zahtjevu pokretnut postupak ili protiv koga se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku. te je tužbu valjalo odbaciti kao neblagovremenu.03. dok je članom 49. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neblagovremena. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 18 . stav 1.09.

kao i dokaz o uručenju osporenog rješenja tužiocu. Akti kojima se traži odgovor na tužbu i dostavljanje spisa izgledaju ovako: UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. Dostavljanje tužbe na odgovor Ukoliko tužba ne sadrži nedostatke ili su nedostaci. iz već navedenih razloga. kojem je predmet dodijeljen u rad. kao tuženog.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove U ovoj fazi postupka Sud može odbaciti tužbu i u sljedećim slučajevima: - ako akt koji se tužbom osporava nije upravni akt. - ako već postoji pravosnažna odluka donesena u upravnom ili drugom sporu u istoj stvari. 27. Taj rok ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 30 dana. Zakona o upravnom sporu.br.godine.06. radi poništaja rješenja broj: 0203-01-14-64 od 28. a od tuženog organa i dostavljanje spisa iz upravnog postupka koji se odnose na predmetni spor.2006. a nije izjavljena. dana 26. na gore opisani način otklonjeni i ako Sud tužbu ne odbaci.. protiv tog organa. dostaviti i sve spise predmeta koji se odnose na ovaj spor.02. 429/2006 Podgorica. Ovo podrazumijeva da sudija. dostavlja vam se tužba da na istu odgovorite u roku od 30 dana. U propratnom aktu određuje se rok u kome je potrebno da se ove radnje obave.3.iz Bijelog Polja. Sud može dalje da postupa po tužbi.3. godine MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA podGoRICa U upravnom sporu tužioca M. - ako se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba. sa propratnim aktom kojim se traži odgovor na tužbu.2006. - ako je očigledno da se osporenim aktom ne dira u prava tužioca ili njegov na zakonu zasnovani interes. na osnovu čl. Zajedno sa odgovorom na tužbu dužni ste ovom sudu. S U D I J A 19 .M. ako ih ima. 2. upućuje tužbu tuženom organu i zainteresovanim licima. u označenom roku.

06. Odluka se donosi većinom glasova. Moglo bi se reći da je ovo njegov uobičajeni način rada.12. da se izjasnite o njenim navodima. izlaže stanje u predmetu. Sud je dužan sprovesti usmenu raspravu kad god to jedna od stranaka zahtijeva.br.odlučivanje po tužbi. U smislu člana 27. Odluke se uvijek donose u vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca – sudsko vijeće. tj. a može je sprovesti i po sopstvenoj ocjeni.godine HTP “BUDVANSKA RIVIJERA” AD B U D V A Pred ovim sudom u toku je postupak po tužbi M. predmet je kompletiran i sudija može pristupiti njegovom razmatranju i pripremanju za vijećanje. to je uvijek sudija kojem je dodijeljen u rad konkretni predmet. 2005..1. zatim se zajednički raspravljaju sva pitanja bitna za donošenje odluke.4. protiv rješenja tuženog Ministarstva finansija - Podgorica broj 07-27 od 20.godine. S U D I J A Kada Sud dobije odgovor na tužbu i spise iz upravnog postupka. Nejavna sjednica U najvećem broju slučajeva Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća. Odgovor na tužbu treba da dostavite u roku od 8 dana. 2.292/2006 Podgorica. ne iznoseći svoje mišljenje.4. dana 16. kao zainteresovanom licu. Odlučivanje po tužbi Po tužbi u upravnom sporu može se odlučivati u nejavnoj sjednici i na usmenoj raspravi.2006. 20 . Na nejavnoj sjednici odluke se donose na sljedeći način: prvo sudija izvjestilac.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. Zakona o upravnom sporu. dostavljamo vam primjerak tužbe. iz Budve. Nakon što se na taj način rasprave navodi tužbe pristupa se glasanju.M. 2.upoznaje članove sudskog vijeća sa sadržinom predmeta. tj.

davanje riječi učesnicima rasprave.4. diktiranje sadržine izlaganja u zapisnik i zaključivanje rasprave. Izostanak stranke sa rasprave. od kojih je jedan predsjednik vijeća. ako ih ima. Rasprava se održava pred tročlanim vijećem sudija. Nakon zaključenja rasprave sudije se povlače na vijećanje. način odlučivanja po tužbi u upravnom sporu. Tada predsjednik vijeća saopštava strankama da će odluka biti donijeta naknadno. u zakonskom roku. Kada predsjednik vijeća nađe da je predmet raspravljen. Usmena rasprava Usmena rasprava je drugi. O usmenoj raspravi vodi se zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice. nakon čega se rasprava zaključuje. 2. pred strankama. objavljuje odluku.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove Na sjednici se vodi knjiga vijećanja u koju se upisuju svi predmeti u kojima je donesena odluka. a zatim predsjednik vijeća. U složenijim slučajevima vijeće može odložiti donošenje odluke. Nakon toga riječ dobija tužilac.2. sa datumom vijećanja i naznakom kako je odlučeno. riječ prvo dobija sudija izjestilac koji izlaže stanje stvari u predmetu o kojem se raspravlja. Raspravom rukovodi predsjednik vijeća. održavanje reda na raspravi. Stranke naknadno dobijaju pismeni otpravak odluke. a zatim tuženi i zainteresovano lice. staranje da se sva sporna pitanja rasprave. Kada je potrebno održati usmenu raspravu u nekom predmetu predsjednik vijeća prethodno odredjuje dan rasprave i poziva stranke. Na raspravi. zapisničar i stranke. u praksi rjeđi. Ovdje donosimo jedan primjerak zapisnika sa usmene rasprave: 1 . ako ga ima. Zapisnik potpisuju: predsjednik vijeća. poziva stranke da daju konačne predloge. da li su odsutna lica uredno pozvana. To podrazumijeva: otvaranje rasprave. ukoliko nije opravdan. ali najviše za 8 dana. U svakom predmetu posebno se sačinjava zapisnik o vijećanju i glasanju. ne sprečava održavanje rasprave. njihove punomoćnike i zainteresovana lica. utvrdjivanje koja su lica pristupila raspravi. Vijeće odlučuje bez prisustva javnosti.

Punomoćnik zainteresovanog lica predlaže da se tužba odbije. advokat. Punomoćnik tuženog ističe da način odluke prepušta sudu.. Za ovim stranke ističu da više nemaju šta da izjave. Za ovim je rasprava završena..07. Predsjednik vijeća objavljuje predmet raspravljanja i upoznaje punomoćnike sa sastavom vijeća. Za zainteresovano lice: punomoćnik S. advokat. Punomoćnik tužioca ističe: u svemu kao u tužbi.. jer su za to ispunjeni uslovi.S..M. Tok rasprave. odnosno da sud meritorno odluči u ovoj stvari.P. 06.. 2005. a u protivnom da se osporeno rješenje poništi.S.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI Sačinjen dana 14. godine pred Upravnim sudom RCG.R. Članovi vijeća: R.  . ___________________ ___________________ O v j e r a v a j u Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA ____________________ Tužilac: M. Punomoćnik tužioca konačno predlaže kao u tužbi.30 časova.godine Početo u 11. Punomoćnik tuženog ostaje u svemu pri pismenom odgovoru na tužbu i dodaje . Tuženi: P. Završeno u 12.J Zapisničar: Predmet spora:rješenje broj 03/8-454/1-04 od 22. Predsjednik vijeća: S.. Izvjestilac izlaže stanje stvari u spisima. Zapisnik je glasno pročitan i isti punomoćnici potpisuju bez primjedbi. Sud će odluku u ovoj stvari donijeti u zakonskom roku.V.2004.. Stranke nemaju primjedbi na sastav vijeća. Punomoćnik zainteresovanog lica izjavi: u svemu kao u pismenom odgovoru na tužbu. Za tuženog: punomoćnik S.R J.00 časova Rasprava je javna Konstatuje se da su na raspravu pristupili: Za tužioca: punomoćnik R.

5. a može i sam meritorno odlučiti. tj. Presudom se tužba odbija ili usvaja. tj. - ako nadležni drugostepeni organ nije donio akt u roku na osnovu podnijete žalbe. - povrede materijalnog prava. o tužbenom zahtjevu. zbog bitnih povreda upravnog postupka. - ako bi poništenje osporenog akta i ponovno vodjenje postupka pred nadležnim organom izazvalo za tužioca štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi. - pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. odnosno prvostepeni organ kada je žalba zakonom isključena.da je akt zakonit. - ako je u istom sporu već poništen akt. - ako je u istom sporu već poništen akt. Ovdje donosimo po jedan primjerak presude kojom se tužba odbija i presuda kojom se tužba usvaja. Poništavanje upravnog akta ima za posljedicu vraćanje predmeta u stanje u kome se nalazio prije donošenja akta koji je poništen. Poništavanjem upravnog akta poništavaju se i eventualne posljedice koje je taj akt proizveo.  . Ako se tužba usvaja sud može osporeni akt poništiti. - ako je na osnovu javnih isprava ili drugih dokaza u spisima predmeta očigledno da je činjenično stanje drugačije od onog koje je utvrdjeno u upravnom postupku. a nadležni organ ne donese novi akt u roku od 30 dana od dana poništenja ili drugom roku koji odredi sud. a nadležni organ nije u potpunosti postupio po presudi. Presuda Presudom se odlučuje o suštini upravnog spora. zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede materijalnog prava. Upravni akt se može poništiti iz sljedećih razloga: - povrede pravila upravnog postupka. Upravni sud može meritorno odlučiti u sljedećim slučajevima: - ako je sam utvrdio činjenično stanje na usmenoj raspravi.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. Tužba se odbija kada Sud nađe da je osporenim upravnim aktom pravilno odlučeno i da je tuženi organ pravilno sproveo postupak.

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić PRESUDU Tužba se odbija. a na osnovu člana 37. Nadležne socijalno - ljekarske komisije su nakon ocjene cjelokupne medicinske dokumentacije i neposrednog pregleda tužilje od strane prvostepene ljekarske komisije. br. Predlaže da se osporeno rješenje poništi. ocjene navoda tužbe i odgovora na tužbu. Što se podrazumijeva pod teškim tjelesnim smetnjama propisano je članom 26. teže i teške ometanosti u mentalnom razvoju. Ističe da se iz priložene medicinske dokumentacije vidi da su bolesti. sud je našao da tužba nije osnovana. dovele do toga. Tužilja osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. višestruko ometena u razvoju. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužilje izjavljena protiv rješenja Centra za socijalni rad. 45/93 i 16/95) propisano je da pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica imaju lica umjerene. 10. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu ove presude.12. i naprijed navedenih zakonskih odredbi osnovano su upravni organi našli da je zahtjev tužilje neosnovan. kojim je utvrđeno da tužilja nema pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica.2004.11. godine. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (“Sl. Navodi tužbe da tužilja nije pregledana od strane drugostepene ljekarske Sa izloženog. godine. stava 1. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neosnovana. Kod takvih nalaza nadležnih komisija. te da je drugostepena ljekarska komisija nije pregledala. Nakon razmatranja spisa predmeta. tamo navedene.12. pogrešno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. stav 1. Osporeno rješenje zasniva se na nalazu. a Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.2005. dok je članom 36. slijepa lica i lica sa teškim tjelesnim smetnjama kojima je zbog prirode i težine zdravstvenog stanja neophodna njega i pomoć drugog lica bez obzira na prihode porodice ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. list RCG”. koja se saglasila sa prvostepenom komisijom da tužilja ne ispunjava uslove za njegu i pomoć drugog lica. oboljenja od autizma. ocjeni i mišljenju drugostepene socijalno - ljekarske komisije broj 0301-1271 od 11. odredjeno i jasno našle da tužilja ne boluje od bolesti iz navedenih zakonskih odredbi. broj 01-482/04-2969 od 15. Članom 36. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisano da nalaz o potrebi na naknadu za njegu i pomoć drugog lica daje socijalno - ljekarska komisija. koji navodima tužbe nijesu dovedeni u sumnju. da tužilja ne može da se kreće i brine o sebi. distrofije. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 4 . stav 4.2004.

zakonito rješenje.10. čime je počinjena povreda postupka iz člana 236. tačka 3. stav 3. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti povrede na koje je ukazano ovom presudom (član 57. Zakona o upravnom sporu. a na osnovu člana 37. stav 1. istog zakona propisano da organ ne smije donijeti rješenje prije nego što stranci pruži mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje. za robu po deklaraciji za stavljanje robe u slobodan promet J 4 broj 2300 od 05. godine.11. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude.043.10. Ove bitne povrede postupka tuženi nije otklonio osporenim rješenjem. Na tu povredu postupka drugostepeni organ pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 236. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Carinarnice broj 07/01 broj: UP/I – 1701/1-04 od 12. stav 3. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Zakona o opštem upravnom postupku. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se poseban ispitni postupak sprovodi kada je to potrebno radi utvrdjivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za razjašnjenje upravnih stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. kao i drugim činjenicama i okolnostima na kojima se rješenja zasnivaju. U obrazloženju tužbe u bitnom ističe da su carinski organi bez stručnog i kompletnog laboratorijskog nalaza utvrdili da robu po predmetnoj deklaraciji lož ulje treba svrstati u tarifnu oznaku 2710003900- da sa laboratorijskim nalazom nikada nije upoznat i da mu u postupku nije data mogućnost da se o istom izjasni.25. jer prije donošenja rješenja tužiocu nije data mogućnost da se izjasni o nalazu Carinske laboratorije na kojem se zasnivaju rješenja upravnih organa. kojim je tužilac obavezan da na ime manje obračunatog carinskog duga. Zakona o opštem upravnom postupku.2004.2005.55 eura. stav 6. stav 1. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. u vezi člana 33.2004. godine. dok je članom 135. godine Zapisničar VIJEĆA PREDSJEDNIK 25 .06.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove PRESUDU Tužba se usvaja. Zakona o opštem upravnom postupku. Tužba je osnovana. Ukoliko postupi suprotno. U postupku donošenja prvostepenog rješenja nije postupljeno po naprijed navedenim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku. Predlaže da sud osporeno rješenje poništi. što osporeno rješenje čini nezakonitim. pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. stav 3. upravni organ čini bitnu povredu pravila postupka iz člana 226. Sa iznijetih razloga. stav 2. Poništava se rješenje Uprave carina 01/01 broj U/II-413/1-04 od 29. godine - plati iznos od 3. Tuženi je u odgovoru na tužbu predložio da se tužba kao neosnovana odbije. Članom 134.2004. ZUS-a) i donijeti novo.

S obzirom da se osporeno rješenje zasniva na nepotpuno utvrdjenom činjeničnom stanju. godine. kojim je tužilac zadužen porezom na firmu za 2004. Zakona o upravnom sporu odlučio. Iz spisa predmeta. U odgovoru na tužbu tuženi predlaže da se tužba odbije kao neosnovana.2004. kao i rješenja kojim je tužilac kao poreski obveznik zadužen porezom na firmu. broj 03/8-263/1-04 od 30. ne može se utvrditi da je na predmetnom objektu u mjestu Bistrica postoji istaknuta firma – naziv koji upućuje na to da tužilac u istom obavlja djelatnost. Ističe da tužilac ima poslovnu jedinicu u Bijelom Polju na koju plaća porez na firmu dok se u mjestu Bistrica nalazi trafostanica koja je smještena u zgradi Pošte. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić P R E S U D U Tužba se usvaja.00 €ura. godinu u iznosu od 120. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 26 . 03/6-02-1141 od 15. Poništava se rješenje Direkcije javnih prihoda. stav 6.11. i 3. Predlaže da sud poništi osporeno rješenje kao nezakonito.2004. 37/03).17. O b r a z l o ž e nj e Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za finansije. sud je shodno članu 33. Prvostepeno i drugostepeno rješenje zasnivaju se na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. stav 1. godine. Odluke o porezu na firmu (‘’Službeni list RCG Opštinski propisi’’ br.04. privredu i razvoj br.03.2005. te ista služi kao zaštita za čuvanje elektronskih uredjaja koji vezuju telefonsku mrežu za to područje. a za koju bi tužilac bio dužan da plati porez u smislu člana 2. Iz naznačenog se jasno vidi da se ne radi o poslovnoj jedinici jer na istoj nema istaknute firme niti naziva. i 37. kao u dispozitivu presude.

radi utvrđenja prava svojine na predmetnom stanu. O b r a z l o ž e n j e Osporenim rješenjem. su predložili da se tužba odbije kao neosnovana.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja. upisani kao suvlasnici na 1/3 predmetnog stana. U konkretnom slučaju nema takvog pitanja koje bi se moglo smatrati neriješenim. odgovor na istu i ostale spise predmeta pa je našao da je tužba osnovana. 46. Ovo sa razloga što bi prema odredbi čl. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. 37.M. jer lice čije se iseljenje zahtjevom traži uz primjenu odredbe čl. Zakona o etažnoj svojini tužioci imaju svojstvo lica koje ima pravni interes da može kod organa uprave da zahtijeva iseljenje M.M.M. godine. protivpravno stanuje u tudjem stanu u koji je provalio i da je podnijetom tužbom kod Osnovnog suda sračunato odugovlačio iseljenje. 2003. koji se bespravno uselio. dana 29. st. ne predstavlja osnov za prekid postupka iz čl.09. a samim tim ni uslova iz navedene zakonske odredbe za prekid postupka. 399 i utvrdjeno je da su: M. prema stanju u spisima nema zaključen ugovor o korišćenju predmetnog stana. postojanje parnice o pravu svojine na predmetnom stanu izmedju tužilaca i M.. bliže označenog u dispozitivu tog rješenja i istom naloženo da u ostavljenom roku iseli iz predmetnog stana i isti oslobodi od lica i stvari i preda na korišćenje tužiocima. u vezi sa čl. Zakona o opštem upravnom postupku bilo mjesta prekidanju postupka samo kod postojanja takvog prethodnog pitanja bez čijeg se rješenja ne može riješiti pravna stvar koja je u pitanju. st. U odgovoru na tužbu tuženi i zainteresovano lice M. Tužioci osporavaju zakonitost rješenja tuženog ističući da M. Sa iznijetih razloga.M. uvidom u listu nepokretnosti br. Naime. Zakona o upravnom sporu. 6. a na osnovu odredbe čl.M.godine ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA 7 .M. iz stana u Herceg Novom. kako to neosnovano nalaze upravni organi. Sa tih razloga. poništeno je rješenje Sekretarijata za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove br. a na osnovu čl.2003. Predlažu da se osporeno rješenje poništi. po žalbi M. Zakona o upravnom postupku. 1.2005.. 43-UP/1 - 110/03 od 15. 57. 46. ZUS-a) i donijeti novo zakonito rješenje. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti propuste na koje je ukazano ovom presudom (čl. Istovremeno je osporenim rješenjem prekinut postupak po zahtjevu tužilaca za iseljenje M. iz predmetnog stana.i Š. 134. iz predmetnog stana do okončanja postupka koji se vodi kod Osnovnog suda po tužbi M.M. Zakona o etažnoj svojini. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.M. Sud je razmotrio tužbu.Š.M. 33. Kod te činjenice.11. Poništava se rješenje Ministarstva zaštitite životne sredine i uredjenja prostora broj 0901-627/03 od 27. iz Herceg Novog.03. 134. godine kojim je usvojen zahtjev tužilaca za iseljenje M.

u slučaju kada drugostepeni organ nije u roku od 60 dana donio rješenje po žalbi stranke. Da bi se stranke zaštitile od nesavjesnog postupanja organa koji treba da odluči o nekom njenom pravu ili obavezi. odluku će izvršiti sud po zakonu kojim se uredjuje izvršni postupak. Ta situacija naziva se u upravno-pravnom žargonu „ćutanje administracije“. a ne donese ga ni u roku od 7 dana po ponovljenom traženju. To konkretno znači da je organ čiji je akt poništen dužan. a odluka glasi na obavezu države. Odluke suda donijete u upravnom sporu izvršava organ nadležan za izvršenje upravnog ili drugog akta. donese drugi akt.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 2. iako je na to obavezan. da bez odlaganja. već se tužbom traži da Sud naloži donošenje takvog akta.6. stranka može pokrenuti upravni spor. Mogli bismo reći da je ovo poseban oblik upravnog spora jer u njemu tužba nije usmjerena protiv konkretnog upravnog akta. 28 . U slučajevima kada sud rješava meritorno. Tužba zbog „ćutanja administracije“ U praksi se dešava da drugostepeni organ ne odluči blagovremeno o žalbi stranke. a takođe je vezan i primjedbama Suda u pogledu samog upravnog postupka. kao da joj je žalba odbijena. predvidjena je mogućnost da. 2. Taj organ je pri tom vezan pravnim shvatanjem Suda. Obaveznost presude Sudska odluka donijeta u upravnom sporu obavezuje organ na koji se odnosi. Ovdje donosimo jedan primjerak presude donijete po tužbi zbog ćutanja administracije. a najkasnije u roku od 30 dana.7.

Tužba je osnovana. kao uostalom i u svim ostalim sporovima. godine Zapisničar. stav 4. godine u roku od 15 dana od dana prijema ove presude. ZUS-a .Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja.2004. godine. to su se stekli uslovi za podnošenje tužbe u smislu člana 18. a na osnovu člana 37.8. Odustanak od tužbe U upravnom sporu. 27. Kako Komisija nije u zakonskom roku odlučila o žalbi. to je dana 1. odlučeno kao u dispozitivu presude.2004.12. Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisan je rok od 15 dana za odlučivanje o žalbi. ZUP-a propisano je da se rješenje po žalbi mora dostaviti stranki najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje žalbe ako posebnim propisom nije odredjen kraći rok. S obzirom da Komisija za žalbe nije odlučila po žalbi u zakonskom roku. PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. U tom slučaju tužilac više ne može novom tužbom osporavati akt protiv koga je prvobitno podnio tužbu. Sa iznijetih razloga.09.2004. Članom 242. Odustanak od tužbe ovdje je moguć do donošenja odluke Suda. Članom 112. 9 . pa smatra da su se stekli uslovi za podnošenje tužbe «zbog ćutanja administracije». a ni nakon ponovljenog traženja.10. ZUS-a.10. tužilac ima mogućnost da odustane od tužbe. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.2005. Kad tužilac odustane od tužbe Sud će donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja. godine urgirao da se o njegovoj žalbi odluči. Nalaže se Komisiji za žalbe da odluči o žalbi tužioca od 25. O b r a z l o ž e nj e Tužilac je u tužbi naveo da je u zakonskom roku izjavio žalbu Komisiji za žalbe protiv rješenja Vlade 02-5322/3 od 07.

Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Rješenjem se uvijek odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka (npr. Shodno navedenom. godine. takodje. pored presude u upravnom sporu. 09. odnosno o predmetu tužbenog zahtjeva odlučuje se presudom. a što smo mogli vidjeti iz navedenih primjera. Rješenje u upravnom sporu Kao što smo već u ovom izlaganju naveli. Podneskom od 30. 2005. odluke se donose u formi rješenja. Međutim. u određenim slučajevima.11. - privremenoj mjeri.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ovdje dajemo primjerak takvog rješenja: R J E Š E N J E Postupak se obustavlja O b r a z l o ž e n j e Predmetom tužbom tužioci su pokrenuli upravni spor protiv rješenja tuženog broj 07-31 od 27. odlučuje i o: - odbacivanju tužbe. o suštini upravnog spora.9. 8. - obustavljanju postupka.2005.12. godine tužioci su izjavili da odustaju od tužbe u ovoj pravnoj stvari. a na osnovu člana 20.na usmenoj raspravi). 30 . Rješenjem se. 2005.

da bi Sud mogao donijeti privremenu mjeru potrebno je: - da je tužilac tražio odlaganje izvršenja odredjenog upravnog akta od organa koji je donio akt koji osporava tužbom. Ovdje dajemo po jedan primjerak rješenja kojim se zahtjev za donošenje privremene mjere usvaja i kojim se zahtjev odbija. pokazala da stranke često posežu za ovim pravnim sredstvom. dakle sudija pojedinac. koju donosi predsjednik vijeća. O zahtjevu za donošenje privremene mjere odlučuje predsjednik vijeća. Naime. može zahtijevati tužilac. Ovdje treba reći da je dosadašnja praksa. ne sprečava izvršenje upravnog akta. - da prijeti opasnost od velikih štetnih posljedica za tužioca. ili nenadoknadive štete. PRIVREMENA MJERA Već smo spomenuli da je privremena mjera nova zakonska kategorija u upravno-sudskoj zaštiti kod nas. ako su ispunjeni određeni uslovi. koja je uvedena već pomenutim Zakonom o upravnom sporu i stavljena u nadležnost Upravnog suda. - da je njegov zahtjev odbijen i da je ta odluka konačna. Protiv odluke o privremenoj mjeri. Nesumnjivo. koja obuhvata period od formiranja Upravnog suda. budući da samo podnošenje tužbe i pokretanje upravnog spora. da je zakonodavac bio motivisan obezbjeđivanjem jednog efikasnost sredstva zaštite stranke od eventualnog nepravilnog postupanja upravnih organa.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 3. Donošenje privremene mjere. 1 . Postupak po zahtjevu za donošenje privremene mjere je hitan. dozvoljena je žalba sudskom vijeću Upravnog suda. koju Zakon naziva - mjera za uređenje stanja do donošenje sudske odluke. ili neosnovani. Međutim. što predstavlja izuzetak koji je bio potreban zbog dvostepenosti postupka. tako da rok za odlučivanje po zahtjevu iznosi 5 dana od dana njegovog podnošenja. a to je jedna godina i pet mjeseci. u većini slučajeva ti zahtjevi su bili preuranjeni. što znači da prethodno nije traženo odlaganje izvršenja kod organa uprave.

Cijeneći da je zdravstvena djelatnost. 0311-6-596-05 od 28. 530-1336-79. funkcionisanje najsloženijih poslova u oblasti vantjelesne oplodnje. da odmah po prijemu ovog rješenja.br. Ova mjera ostaje na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi A. kao uslove za izdavanje privremene mjere. stav 4. koji se vodi kod Montenegro banke. da se pobijano rješenje preinači.03. tj. Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za donošenje privremene mjere.u Podgorici.A. tako što će biti odredjena privremena mjera deblokade njegovog žiro računa. Zakona o upravnom sporu. koji se vodi kod Montenegro banke koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. stav 1. propisuje sprečavanje velikih štetnih posljedica za tužioca. Sud je razmotrio žalbu. koji se vodi kod Montenegro banke. Nalaže se tuženom. Zakona o upravnom sporu. pritom imajući u vidu da je u pitanju održavanje živog genetskog materijala tj. 689/2005 od 01.2005.br. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA  .UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E NJ E Žalba se usvaja. odnosno ako bi se osporenim aktom prouzrokovala nenadoknadiva šteta tužiocu. Posebno ističe nove podatke i okolnosti koje nijesu bile navedene u predlogu za donošenje privremene mjere. sud je našao da bi daljom blokadom žiro računa za tužioca nastupile velike štetne posljedice. izvrši deblokadu naprijed navedenog računa. godine i odlučuje: Donosi se privremena mjera – deblokira se žiro račun tužioca A.03. godine. odbijen je zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa broj 530-1336-79. 03/11-6-596-05 od 28. pobijano rješenje i odgovarajuće spise predmeta. riješeno je kao u dispozitivu. pa je našao da je žalba osnovana. broj 530-1336-79. 09. Iz navedenih razloga. Privremena mjera ostaće na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi.08.2005. a na osnovu člana 14. Sa izloženog. a posebno razloge žalbe koji se odnose na nemogućnost održavanja procesa rada u situaciji kada je žiro račun blokiran. Predlaže.A.2005. pa je žalbu tužioca prihvatio i pobijano rješenje ukinuo.godine i naložio Centralnoj banci Crne Gore. 5505 od 01.2005. izvrši deblokadu žiro računa tužioca. koji se vodi kod Montenegro banke. S obzirom na to sud smatra da su. član 14. Zakona o upravnom sporu. Ukida se rješenje ovog suda U. godine.08.2005. da odmah po prijemu ovog rješenja. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. tužilac je izjavio blagovremenu žalbu zbog: povrede materijalnog prava i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja. kojom se bavi tužilac specifične prirode. ljudskih embriona. a koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. Žalioc u žalbi navodi da je blokiranjem žiro računa onemogućen rad ove specifične zdravstvene ustanove. Naime. sud je usvojio predlog tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa br.08. u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz člana 14.

Članom. Postupajući po ukidnom rješenju u ponovnom postupku.godine usvojena je žalba tužioca i ukinuto rješenje ovog suda U. kojim je odbačen zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere. sud je nakon ocjene zahtjeva za donošenje privremene mjere našao da je isti neosnovan. 1.04.br. Sa iznijetih razloga. ili bi osporeni akt prouzrokovao nenadoknadivu štetu.2005.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove R J E Š E NJ E Zahtjev za donošenje privremene mjere se odbija. a na osnovu čl. 1.2005. 29/2004 od 30. 13. to jest učiniti vjerovatnim opravdanost donošenja privremene mjere. godine. 19. st.03. 14. ovog zakona ne mogu spriječiti velike štetne posljedice za tužioca. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. 2. 14. Istovremeno je ukidnim rješenjem predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Shodno citiranoj zakonskoj odredbi obaveza tužioca je da u zahtjevu za donošenje privremene mjere predloži kako da se uredi stanje do donošenja sudske odluke. st. ako se mjerom iz čl. a što tužilac u konkretnom slučaju nije učinio.04. Zakona o upravnom sporu. Zakona o upravnom sporu propisano je da tužilac od suda može zahtijevati donošenje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke.2005. Uz to u zahtjevu za odredjivanje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke tužilac mora obrazložiti kakvu nenadoknadivu štetu bi prouzrokovalo izvršenje osporenog akta. 29/2004 od 08. br. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. godine PREDSJEDNIK VIJEĆA  . st.

Kada su u pitanju troškovi upravnog spora. koja iznosi 10 eura i koju plaća tužilac. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU Troškovi u upravnom sporu. Što se tiče drugih troškova koji mogu nastati u upravnom sporu. generalno gledajući. Državni organi i organi lokalne samouprave oslobodjeni su od plaćanja takse. u roku od 8 dana. Dokaz o uplaćenoj taksi podnosi se uz tužbu. Ova situacija u praksi je vrlo rijetka. sud će rješenjem kojim se odmjeravaju troškovi naložiti stranci da plati odredjeni iznos vještaku. tu postoje dvije situacije.kada je u pitanju nejavna sjednica vijeća. Ako stranka predloži izvodjenje dokaza putem vještačenja. O ovom predlogu Sud odlučuje rješenjem na koje nije dozvoljena žalba. svaka stranka snosi svoje troškove. - kada Sud odlučuje na usmenoj raspravi. a da je stranka koja izgubi spor dužna protivnoj stranci nadoknaditi troškove. naknada troškova u upravnom sporu ne određuje se po službenoj dužnosti. Obavezni troškovi odnose se na taksu za tužbu. troškovi se odredjuju shodno Zakonu o parničnom postupku. i to: - kada Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća. U svakom slučaju. već na zahtjev stranke. tužilac ima mogućnost da podnese predlog za oslobadjanje od plaćanja takse ako bi mu zbog toga bila znatno umanjena sredstva iz kojih se izdržava on i članovi njegove porodice.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4. nijesu veliki. Ako pak Sud odlučuje na usmenoj raspravi. To konkretno znači da svaka stranka prethodno sama snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama. tj. 4 . Pored takse na tužbu plaća se i taksa na odluku Suda koja iznosi 20 eura. U prvom slučaju.

Ukoliko uvaži zahtjev.1. Zahtjev se može podnijeti zbog povrede materijalnog prava i povrede pravila postupka u upravnom sporu koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 5. njegovog protivnika ili protivnikovog zastupnika ili punomoćnika. ne može se raspravljati o činjeničnom stanju. Dakle.2. Zahtjev za ponavljanje postupka Ovaj zahtjev stranka može podnijeti iz sljedećih razloga: -ako sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice. 5. 5. kao i državni tužilac. odluka se ne može promijeniti na njenu štetu. Ovdje treba pomenuti da vanredni pravni ljekovi ne odlažu dejstvo presude Upravnog suda i o njima se ne daje pravna pouka. -zahtjev za ponavljanje postupka. -ako je do odluke suda došlo usljed krivičnog djela sudije ili zaposlenog u sudu ili je odluka izdejstvovana prevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke. kao mogućnost provjere valjanosti odluka Upravnog suda i kao krajnje sredstvo pravne zaštite stranaka koje su učestvovale u sporu. a takva radnja predstavlja krivično djelo. 35 . u postupku vanrednog preispitivanja odluke. i to: -zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke može podnijeti stranka koja je učestvovala u upravnom sporu. kao i u drugim sudskim postupcima. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI U upravnom sporu. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku. Tako se protiv pravosnažnih odluka Upravnog suda mogu koristiti dva vanredna pravna lijeka. U slučaju kada je samo jedna stranka podnijela ovaj zahtjev. Vrhovni sud može odluku Upravnog suda ukinuti ili preinačiti. Ovaj zahtjev se podnosi Vrhovnom sudu RCG. u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke Upravnog suda. postoje vanredni pravni ljekovi.

prilikom saslušanja pred sudom. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda vrlo je mali broj podnijetih vanrednih pravnih ljekova. a odluka Suda se zasniva na tom iskazu. Ukoliko Sud dozvoli ponavljanje postupka. staviće van snage raniju odluku i istovremeno riješiti i o glavnoj stvari. 36 . Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana. -ako zainteresovanom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu. dala lažni iskaz.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić -ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari. vještak ili stranka. od dana kada je stranka saznala za razlog koji može dovesti do ponavljanja. u vijeću od pet sudija. -ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi raniju odluku donesenu u istom upravnom sporu. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom pravosnažnom sudskom odlukom. -ako je isprava na kojoj se zasniva odluka lažna ili lažno preinačena ili je svjedok. O zahtjevu odlučuje Upravni sud.

Koji organ vrši sudsku kontrolu zakonitosti upravnih akata? 15.Kako bi ste objasnili upravni spor? 6. akva je razlika između nejavne sjednice sudskog vijeća i usmene K rasprave? 10. Kakvo dejstvo ima presuda kojom se poništava upravni akt? 13. Šta je to tužba zbog „ćutanja administracije“? 18. U kom postupku se vrši ova kontrola? 5. Da li su presude Upravnog suda obavezne? 17. KONTROLNA PITANJA 1.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 6. U kojim slučajevima će Sud održati usmenu raspravu? 11. Da li tužilac može odustati od tužbe? 19. Koji su neophodni troškovi u upravnom sporu? 22. Kada tužilac može tražiti donošenje privremene mjere? 21. Kako bi ste definisali upravni akt? 2. Kada Upravni sud odlučuje presudom? 14. Kojim aktom se pokreće upravni spor? 9. Kakva može biti odluka Upravnog suda po tužbi? 12. Šta je to privremena mjera? 20. Iz kojih razloga se može pobijati upravni akt? 7. Koji su vanredni pravni ljekovi u upravnom sporu? 7 .U čemu je razlika izmedju upravnog akta i drugog pojedinačnog akta? 3. Šta podrazumijevamo pod pojmom zakonitost? 4.U kojim slučajevima se odlučuje rješenjem? 16. Ko sve može biti stranka u upravnom sporu? 8.

br. 60/03) 38 .UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić LITERATURA: Zakon o upravnom sporu (Sl. list Republike Crne Gore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful