P. 1
Upravni spor

Upravni spor

|Views: 634|Likes:
Published by tenema

More info:

Published by: tenema on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

text

original

Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UPRAVA ZA KADROVE

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA - UPRAVNI SPOR –
priručnik

Podgorica, oktobar 2006.

UpRava za kadRove

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA Izdavač: Urednik: Članovi uredničkog odbora: Autor(i): Tehnička obrada: Priprema: Štampa: Tiraž: Uprava za kadrove mr Borivoj Kos Svetlana Vuković, Jadranka Đurković, mr Jadranka Vojinović Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić Žana Novaković Studio “Mouse” - Podgorica Montkarton - Podgorica 500 primjeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 347.919:35.077.3(035) ВУЧИНИЋ, Станка Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata - upravni spor : priručnik / [autori Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić]. - Podgorica : Uprava za kadrove, 2006 (Podgorica : Montcarton). - 38 str. ; 30 cm Na vrhu nasl. str. : Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore. - Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. ISBN 86-907243-6-2 а) Судска контрола - Управни спор - Приручници COBISS.CG-ID 10858512

Štampanje ove publikacije stručno i finansijski je podržao projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije –PARiM CB“, koji finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. 

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

UpRava za kadRove

SADRŽAJ
1. Uvod ..................................................................................................................7 1.1. Upravni akt ..................................................................................................9 1.2. Pojedinačni akt ............................................................................................9 1.3. Zakonitost ....................................................................................................9 1.4. Kontrola zakonitosti .................................................................................10 2. UPRAVNI SPOR ..............................................................................................99 2.1. Stranke u upravnom sporu ......................................................................1 2.2. Punomoćnici i zastupnici stranaka .........................................................1 2.3. Pokretanje upravnog spora .....................................................................1 2.3.1. Tužba .................................................................................................1 2.3.2. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe ........................................15 2.3.3. Dostavljanje tužbe na odgovor ......................................................19 2.4. Odlučivanje po tužbi ................................................................................20 2.4.1. Nejavna sjednica ..............................................................................20 2.4.2. Usmena rasprava .............................................................................1 2.5. Presuda ....................................................................................................... 2.6. Obaveznost presude .................................................................................28 2.7. Tužba zbog „ćutanja administracije“ .....................................................28 2.8. Odustanak od tužbe .................................................................................9 2.9. Rješenje u upravnom sporu .....................................................................30 3. PRIVREMENA MJERA ...................................................................................1 4. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU ............................................................4 5. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI ....................................................................35 5.1. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke .............................35 5.2. Zahtjev za ponavljanje postupka ............................................................35 6. KONTROLNA PITANJA ................................................................................7 LITeRaTURA: ........................................................................................................38 

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4 .

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA .UPRAVNI SPOR – 5 .

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 6 .

moglo bi se reći da u našem zakonodavnom sistemu postoji intencija proširivanja oblasti u kojima se može voditi upravni spor. 7 . S tim u vezi. uveden je u sistem sudske vlasti prvi put Zakonom o sudovima (objavljen u “Sl. od formiranja Upravnog suda. Upravni sud odlučuje: - u upravnom sporu o zakonitosti upravnih akata. marta 2002. - o vanrednim pravnim ljekovima protiv pravnosnažnih rješenja u prekršajnom postupku Kao što se iz ove zakonske formulacije može zaključiti nadležnost. Ovdje bi smo još spomenuli da je do formiranja Upravnog suda. Upravnog suda je veoma široka. budući da se ona ustvari opredjeljuje posebnim zakonima u svim slučajevima kada je nekim zakonom propisana mogućnost vođenja upravnog spora. koliko je to u okviru ovog seminara moguće. Prema odredbama člana 24. Zakon o slobodnom pristupu informacijama. koji po prvi put počinju da rade u državnim organima.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. odlučivanje u upravnom sporu bilo u nadležnosti Vrhovnog suda Republike Crne Gore. ne baš inspirativnu materiju. i to ne samo kroz teorijsko razmatranje. budući da je nizom novijih zakona propisana ova mogućnost (kao npr. Prije nego što pređemo na razmatranje same teme. Nadležnost Upravnog suda propisana je Zakonom o sudovima. približimo ovu. Time je uspostavljena jedna specijalizovana sudska instanca koja treba da garantuje pravnu sigurnost i izvjesnost zakonitog odlučivanja u upravnim stvarima. koji je stupio na snagu 21. kao i zakonitosti drugih pojedinačnih akata kada je to zakonom određeno.u svim upravnim oblastima. o čemu ćemo govoriti u odjeljku o vanrednim pravnim ljekovima. januara 2005. Upravni sud Republike Crne Gore. Upravni sud je ustanovljen. već i kroz praktične primjere i naše iskustvo stečeno u ovom poslu. ovog zakona. br. Međutim. UVOD Pripremajući ovaj materijal željeli smo da našim kolegama. da bi im poslužilo kao osnov za njihov budući rad i usavršavanje. Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. reći ćemo ukratko nešto o položaju Upravnog suda u našem sudskom sistemu. Vrhovni sud u upravnim stvarima odlučuje samo o zahtjevu za vanredno preispitivanje odluke Upravnog suda. 5/02). odnosno počeo sa radom 1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima). godine. samu po sebi. tj. listu RCG”.godine.

jer se upravo kroz odnos države. Da bismo lakše razjasnili sadržinu naše teme. pravo na gradnju. pravo na povraćaj imovine. drugog pojedinačnog akta. odnosno sam upravni spor. Sudija stupa na dužnost danom polaganja zakletve. postupak u kojem se provjerava zakonitost upravnog akta. U tom cilju ovdje ćemo razmotriti pitanja koja se odnose na pojam upravnog akta. sa svim njegovim elementima. Sa tog aspekta. kao najrasprostranjenijeg vida odlučivanja o pravima i obavezama građana. budući da se upravnim aktima najdirektnije odlučuje o pravima i obavezama gradjana. ali podliježe disciplinskoj odgovornosti. tj. kao što su: pravo na zdravstvenu zaštitu.. moglo bi se reći o njihovim životnim pitanjima. tj. a počećemo sa objašnjenjem pojedinih termina u njihovom pravnom značenju. to je gotovo neminovno da u upravnom postupku dođe i do povrede nekog prava građanina. potrebno je spomenuti i njegov značaj u sistemu zaštite ljudskih prava. izložićemo je podijeljenu u više manjih cjelina. 8 . o upravnom sporu. eksproprijaciju itd. Kada govorimo o sudskoj kontroli zakonitosti upravnih akata. Naime. odnosno fizičkih i pravnih lica. Sudije Upravnog suda bira Skupština Republike Crne Gore na predlog Sudskog savjeta. veoma je važno da se kroz upravni spor zaštite prava stranaka. procjenjuje dostignuti stepen zaštite ljudskih prava. on je propisan Zakonom o sudovima i isti je kao i za sudije drugih sudova u Republici. organe koji vrše tu kontrolu. a zbog njene kompleksnosti. Ovim materijalom pokušaćemo da pružimo osnovne informacije o načinu sudske kontrole zakonitosti upravnih akata. kontrolu zakonitosti. organa u kojima je ona oličena. kao i vrste odluka koje se donose u ovom postupku. prava iz radnog odnosa državnih službenika. pravo na penziju. pojam zakonitosti.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Što se tiče postupka izbora sudija Upravnog suda. Sudija se bira na tu dužnost bez ograničenja mandata.

Zakonitost Zakonitost je jedno od osnovnih načela svih postupaka u našem pravnom sistemu.list RCG“. Forma i sadržina upravnih akata obrađena je u materijalu koji ima za predmet razmatranja opšti upravni postupak. br. tj. poglavlje III tačka 3. To konkretno znači da su organi uprave dužni da pravilno primjenjuju materijalno - pravne propise na određene odnose. rješenje o uknjižbi prava na nepokretnosti. organ lokalne samouprave. prema zakonskoj definiciji (Zakon o upravnom sporu („Sl.. - da se njime rješava o nekom konkretnom pravu. rješenje o utvrdjivanju poreza. rješenje o carinskom dugu. odluka o zabrani raspolaganja akcijama itd.5.4. 60/03). organ lokalne samouprave. npr.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. zaključak o izuzeću službenog lica. Prema tome. 1. Pojedinačni akt zakon o upravnom sporu. zaključak o odbacivanju zahtjeva ili odbacivanju žalbe. jeste: - da nije donijet u vršenju javnih ovlašćenja. potrebno je: - da je donosilac akta državni organ. pored termina upravni akt. koristi i termin drugi pojedinačni akt.da pravilno vode upravni postupak. - da se odnosi na drugu pravnu stvar.1. ustanova ili drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja. pa prema tome i upravnog postupka. zavisno od toga ko ga donosi i o čemu se njime odlučuje. karakteristika drugog pojedinačnog akta (kojom se takodje pruža sudska zaštita u upravnom sporu). Prema tome. Upravni akt Upravni akt. da bi se određeni akt mogao svrstati pod pojam „upravnog akta“. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica. je akt kojim državni organ.2. zaključak o prekidu postupka. koji definiše kao akt kojim organ ili ustanova i pravno lice odlučuje o pravima. - da je akt donijet u nekoj upravnoj stvari.3. - da se rješavanje odnosi na određeno fizičko ili pravno lice. ali da pri tome pravilno primjenjuju i propise koji se odnose na njihovo postupanje. obavezi ili pravnom interesu. 9 . pa ih ovdje ne prikazujemo. obavezama ili pravnim interesima pravnog ili fizičkog lica u drugim pravnim stvarima. kao i ustanova i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odlučuje u upravnim stvarima o pravima. Upravni akt. i tačka 3. može biti donijet u formi: rješenja. zaključka ili odluke. 1.

Zato će se u postupku kontrole obavezno ispitati da li je upravni postupak sproveden u skladu sa zakonom i da li je pravilno primijenjen materijalni propis. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica i kada je to određeno posebnim zakonom.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 1. Kontrola zakonitosti Iz prethodne definicije pojma zakonitosti. Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata u Crnoj Gori.4. Pored toga u upravnom sporu vrši se i kontrola odredjenih pojedinačnih akata koji nijesu upravni. spada u nadležnost Upravnog suda Republike Crne Gore. 10 . Na ovaj način obezbjeđuje se sudska zaštita od mogućeg nezakonitog odlučivanja državnih organa i organa lokalne samouprave. proizilazi i sadržina onog što kontrola zakonitosti treba da obuhvati. ukoliko se njima odlučuje o pravima. Kontrola zakonitosti upravnih akata vrši se u posebnom postupku koji se zove – upravni spor.

pa do 2003. a može se pokrenuti i protiv prvostepenog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom ili drugom postupku. budući da je po obimu relativno kratak zakon (ima 63 člana). a regulisan je Zakonom o upravnom sporu. 11 . O ovom zakonskom rješenju biće riječi u odjeljku III ovog materijala. godine je naravno više puta mijenjan i dopunjavan. Kada odlučuje o tužbenom zahtjevu Upravni sud može tužbu odbiti ili usvojiti. koji je predmet našeg razmatranja. O vijećanju i glasanju vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik. donijet je još 1952. zahtjevu za ponavljanje postupka.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. ne reguliše sve situacije vezane za postupak pa. koji je stupio na snagu 5. godine. nije nova pravna kategorija. osim kada odlučuje o privremenoj mjeri. Inače. toka usmene rasprave. iz tih razloga predviđa shodnu primjenu zakona kojim se uređuje parnični postupak. Upravnim sudom. odnosno zamijenjen novim zakonskim tekstovima. dostavljanje poziva za usmenu raspravu. možemo reći da je osnovna novina koju on donosi uvođenje “privremene mjere” u upravni spor. Tako se odredbe Zakona o parničnom postupku shodno primjenjuju u upravnom sporu kada je u pitanju: zastupanje stranaka. Naime. prvi Zakon o upravnim sporovima (u jugoslovenskom pravnom sistemu). Kada je u pitanju aktuelni Zakon o upravnom sporu. U upravnom sporu sud donosi odluke u sudskom vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca. UPRAVNI SPOR Upravni spor predstavlja sudski postupak koji se vodi pred specijalizovanim sudom. godine. a od tada. koji su unosili određena nova rješenja. tj. spajanja postupka i troškova postupka. Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu. članovi vijeća i zapisničar. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. Zakon o upravnom sporu. upravno-sudska zaštita. zavisno od društvenih potreba i usavršavanja pravnog sistema. kod nas. Ovo se prvenstveno odnosi na procesna pitanja koja nijesu uređena zakonom. novembra 2003. Odluke Upravnog suda koje se donose u sudskom vijeću donose se većinom glasova članova vijeća.

Tužilac u upravnom sporu može biti i državni tužilac. da je činjenično stanje nepotpuno ili nepravilno utvrdjeno. organizacija. u pitanju je „treće lice“ koje ima interes da upravni akt ostane na snazi. - tuženi. - zainteresovano lice (ukoliko ga ima) Tužilac u upravnom sporu jeste fizičko ili pravno lice koje smatra da mu je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes. Stranke u upravnom sporu Stranke u upravnom sporu su: - tužilac. Pored tužioca i tuženog. a može i sam meritorno odlučiti. pa su prema tome njegovi interesi suprotni interesima tužioca. Tuženi u upravnom sporu uvijek je organ ili ustanova koji su donijeli akt koji se tužbom osporava. Dakle. 1 . Tužilac u upravnom sporu može biti još i: državni organ.1. Tako npr. 2. položaj stranke u upravnom sporu ima i lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno nanio štetu. a to lice nazivamo – zainteresovano lice. ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku. ili da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo.fizičko lice može podijeti tužbu kojom pobija rješenje zbog toga što mu nije priznato pravo na penziju ili što mu nije izdata građevinska dozvola. Ta prava mogu biti iz svih oblasti u kojima fizičko i pravno lice ostvaruju neku relaciju sa državnim organima. Sud će osporeni akt poništiti kada nadje da su u upravnom postupku počinjene bitne povrede pravila postupka. U praksi su to najčešće državni organi.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ako tužbu odbije sud može osporeni akt poništiti. kada je upravnim aktom povrijedjen zakon na štetu države. a pravno lice zbog toga što mu je pogrešno obračunat porez. odnosno pogrešno obračunata carina i sl. U praksi se najčešće kao tužioci u upravnom sporu pojavljuju fizička i pravna lica. naselje i grupa lica.

u bitnim elementima. Upravni ili drugi akt može se pobijati iz razloga koji su isti u svim postupcima.ministri.2. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi bez obzira da li je stranka fizičko ili pravno lice. Pokretanje upravnog spora 2. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda zapaženo je da se kao najčešći razlozi za pobijanje upravnog akta navode bitne povrede postupka i nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. 1 . propuštanje upravnog organa da u toku postupka izvrši neku od radnji propisanih Zakonom o opštem upravnom postupku. - zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Tužba Upravni spor pokreće se tužbom. Maloljetnike i druga poslovna nesposobna lica u postupku zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr. odnosno lica koja oni odrede. propisana je Zakonom. Sadržina tužbe. Punomoćje se ulaže u spise predmeta. Državne organe i organizacije zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr.3. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji kada organ na osnovu dokaza u spisima izvede pogrešan zaključak. a nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. Povreda pravila upravnog postupka predstavlja. direktori itd. - zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. kada upravni organ nije izveo.3.roditelji ili staratelji). u opštem značenju.).1. 2. Punomoćnici i zastupnici stranaka Tužilac u upravnom sporu može postupati neposredno ili preko svog punomoćnika. a naime: - zbog povreda pravila postupka. odnosno pribavio sve potrebne dokaze za odluku koju je donio. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kada je organ pogrešno primijenio neku odredbu materijalnog zakona ili drugog propisa.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2.

tj. 02. Uz tužbu se podnosi po jedan prepis tužbe i priloga za tuženi organ i za svako zainteresovano lice. navođenje razloga. 14 . površine 81 ar I 10 m. 656 K. zanimanje. TUŽENI: Uprava za nekretnine Radi poništaja rješenja tuženog br. tužilac blagovremeno podnosi.n. tj. 380 K. - potpis tužioca. ali je ista odbijena kao neosnovana rješenjem tuženog kao drugostepenog organa. mjesto i adresu stanovanja tužioca (ako je tužilac fizičko lice). - zbog čega se tužba podnosi.02. Bijelo Polje i to tako što se iz istog briše kat. Uz tužbu se mora podnijeti original ili prepis akta protiv koga se tužba podnosi.N.O. godine. punomoćnika ili zakonskog zastupnika. 2004. ako takvih ima.tužbe koju nazivamo – uredna tužba.M. - oznaku akta protiv koga je tužba upravljena. br. a može se predati direktno na pisarnici Suda ili poslati preporučenom poštom.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Da bi Sud mogao da postupa po tužbi potrebno je da tužba sadrži: - ime i prezime.u kom pravcu i obimu se predlaže poništavanje akta. - naziv i sjedište tužioca (ako je tužilac pravno lice). te ista upisuje u l. - tužbeni predlog. Protiv ovog rješenja. 954-105-930/1-03 od 27.godine O b r a z l o ž e n j e Rješenjem Uprave za nekretnine br.parcela br. 10. Bijelo Polje i to kao državna svojina sa pravom korišćenja Elektroprivrede Crne Gore.2005. 792/3 po kulturi voćnjak I - klase. UPRAVNOM SUDU TUŽILAC: M. kao konačnog. tj. 2005. tužilac je izjavio žalbu. br. Ovdje dajemo primjerak tužbe koja sadrži sve potrebne elemente. godine. Tužba se predaje u roku od 30 dana od dana kada je tužilac primio akt koji osporava.954-67/2004 od 2. Protiv ovog rješenja.O.Tužba se upućuje neposredno Upravnom sudu. dozvoljen je upis promjene podataka u L. 954-67/2004 od 2.

M. tužiocu će se uputiti dopis kojim se obavještava da u odredjenom roku treba da otkloni nedostatke. to nazivamo – ispitivanje tužbe. tužilac.br. a bez saglasnosti vlasnika koji shodno pomenutom zakonu. 2851/03 od 2. kada je zaključio da dokazi. sudija provjerava da li je tužba potpuna. povrijedio zakon. pomenutog zakona.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove TUŽBU zbog pogrešne primjene materijalnog prava U postupku donošenja osporenog rješenja. preko svog zakonskog zastupnika. T U Ž I L A C M. donošenjem pobijanog rješenja povrijeđen zakon na njegovu štetu. godine. 2003. Ovo imajući u vidu da je ugovor Ov. tuženi. pribavljeni u ovom upravnom postupku. na osnovu koje nesumnjivo proizilazi da preduzeće Š. Zakona o imovini RCG. u smislu prenosa prava korišćenja na drugog korisnika. raspolaže državnom imovinom. sačinjene u skladu sa zakonom. kao korisnik predmetne nepokretnosti koja je državna svojina. shodno članu 81.u kom 15 . 12. po nalaženju tužioca. PREDLAŽE Da Upravni sud. a koja povreda se ogleda u sljedećem: Tuženi je pogrešno primijenio odredbu člana 81.3. U ovom prethodnom postupku. tj.2. nije imao ovlašćenje da raspolaže ovom imovinom.02. očigledno suprotan prinudnim propisima - odredbi člana 6. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe Nakon prijema tužbe i njenog zavođenja (uvodjenje u upisnik pod određenim brojem) u pisarnici Suda formira se predmet koji se dostavlja sudiji. na štetu tužioca. nije imao takvu ispravu. Ukoliko je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. Medjutim. Naime. kao osnov za upis. poništi. Zakona o državnom premjeru. katastru i upisima prava na nepokretnostima. u konkretnom slučaju. 2.2005. tačka 4. razumljiva i blagovremena. godine. rješenje tuženog br. tuženi je. upis prava se vrši po osnovu isprave o pravnom poslu.D. 954-67/2004 od 2. predstavljaju valjan osnov za upis prava korišćenja na predmetnoj nepokretnosti. Pošto je.

Marković Marko Prčanj 171 a 85335 Prčanj UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE CRNE GORE podGoRICa Predmet: TUŽBA protiv REPUBLIKE CRNE GORE a u vezi sa oduzimanjem vlasništva - korisništva na česticama zem.parceli 320 List nepokretnosti 726 novi premjer za dio čestica zemlje 1378 i 1379 stari premjer za koju površinu su obuhvaćene u parceli 320 novi premjer. Uložen je zahtjev za preuknjižbu kod Direkcije za nekretnine.J.1378 i 1379 po starom premjeru. Prilozi od 12 do 17. Ovdje dajemo primjerak neuredne tužbe i sadržinu dopisa kojim se Sud obraća tužiocu. a žalbu na rješenje podnijetu Direkciji za nekretnine su isto Rješenjem odbiti. Na iste sam prilikom kupovine platio i porez na kupoprodaju nekretnina.Prčanj i uknjižbe Republike Crne Gore na iste sada kat. P.O. S poštovanjem. tužba će se rješenjem odbaciti. Molim naslov da razmotri moju tužbu i ukine žalbeno i ožalbeno Rješenje donesete Rješenje da sam vlasnik odnosno korisnik dijela katastarske parcele 320 List nepokretnosti 726 za dio čest. Prilikom formiranja novog katastra dao sam primjedbu da me upišu kao vlasnika odnosno korisnika na pomenutim čest.zem.ne znam zašto ali dosta takvih slučajeva je upisano na prijašnje vlasnike prilikom sređivanja novog katastra. ali isto nije sprovedeno. Ovim podnosim tužbeni zahtjev protiv RCG kao titulara na kat.br.M 16 . a presiječe ih put. prilozi 8 do 11. koji je Rješenjem odbijen.br. _________________ M.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić pravcu treba da uredi tužbu.parcela 320 List nepokretnosti 726 novi premjer. Naime čest.kuće kat.zemlje. zajedno sa čest. Ako tužilac u ostavljenom roku ne postupi po traženju Suda.zemlje 1378 i 1379 stari premjer kupio sam od pok.1379 i 1379 z.P.166 K. prilozi 1-7.U.350 dokaz kupoprodajni ugovori i izjave njegove nasljednice M. Te dvije čestice zemlje su u stvari dvorište moje stambene zgrade.

da je podnijeta po isteku već spomenutog roka od 30 dana. takvu tužbu će.Potrebno je da u smislu naprijed citiranih odredbi u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa uredite tužbu. upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu. godine MARKO MARKOVIĆ koToR Prčanj br. navedenog zakona. takođe. Ovdje dajemo primjerak rješenja kojim se tužba odbacuje zbog neblagovremenosti. 1. 17 . pa se shodno čl. stav 2. S U D I J A Kada sudija prilikom ispitivanja tužbe ustanovi da je tužba neblagovremena.2005. odbaciti rješenjem. 171 Dana 20.01. a tuženi u upravnom sporu je organ čiji se akt osporava - član 10. Zakona o upravnom sporu. pod uslovima predvidjenim članom 18.br. 79/2005 Podgorica. Prema članu 7. godine. 21. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite po traženju Suda Vaša tužba će biti odbačena kao neuredna - član 21. Podnijeta tužba je nepotpuna i neuredna.2006.05. tako što ćete označiti organ koji je donio rješenje u drugom stepenu po vašoj žalbi kao i broj tog rješenja. istog zakona. Zakona o upravnom sporu. ne naznačivši pritom broj rješenja čiji poništaj tražite. 29. Zakona o upravnom sporu pozivate da istu uredite u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. podnijeli ste ovom sudu tužbu radi pokretanja upravnog spora protiv Republike Crne Gore. st. a protiv prvostepenog upravnog ili drugog akta samo ako protiv istog nije dozvoljena žalba i u slučaju kad nadležni organ o zahtjevu. odnosno žalbi stranke nije donio odgovarajući upravni ili drugi akt. tj.

Zakona o upravnom sporu.2002. O b r a z l o ž e n j e Odlukom Predsjednika Opštine dodijeljeno je na osnovu neposredne pogodbe D. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neblagovremena..2002. odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E N J E Tužba se odbacuje. koja se nalazi na dijelu kat.2004. Sa iznijetih razloga. a na osnovu člana 22. Zakona o upravnom sporu propisano je da se tužba ponosi u toku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranki koja je podnosi. istekao.J. Zakona o opštem upravnom postupku odredjeno da je stranka lice po čijem je zahtjevu pokretnut postupak ili protiv koga se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku. gradsko gradjevinsko zemljište za izgradnju porodične stambene zgrade u površini od 405 m2 tj. te je tužbu valjalo odbaciti kao neblagovremenu. parcele br. kojoj je osporena Odluka dostavljena 28. a tužbu je podnio 23. pa je rok za podnošenje tužbe iz člana 22.03. 29. godine. Tužilac nije učestvovao u postupku i njemu rok za podnošenje tužbe počinje teći od dana uručenja odluke stranci koja je učestvovala u postupku - 28. Tužilac osporava zakonitost Odluke zbog povreda pravila postupka i pogrešne primjene materijalnog prava ističući da mu ta odluka nikada nije dostavljena. Članom 22. dok je članom 49. kada je ista i stupila na snagu. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 18 .J.  ko. godine.03. stav 1. iz Berana. Zakona o upravnom sporu. 35 bloka 36 Detaljnog urbanističkog plana “ Park i Novo Naselje”. 2495 upisane u list nepokretnosti br. stav 1.03. Tužba je neblagovremena.2005. godine. gradjevinska parcela br.09. Predlaže da se osporena Odluka poništi. stav 1. Predmetni postupak vodjen je po zahtjevu D. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.

dostaviti i sve spise predmeta koji se odnose na ovaj spor.2006. S U D I J A 19 . - ako je očigledno da se osporenim aktom ne dira u prava tužioca ili njegov na zakonu zasnovani interes. dana 26.3. ako ih ima. Dostavljanje tužbe na odgovor Ukoliko tužba ne sadrži nedostatke ili su nedostaci. na gore opisani način otklonjeni i ako Sud tužbu ne odbaci. 429/2006 Podgorica. kao tuženog. Ovo podrazumijeva da sudija. Akti kojima se traži odgovor na tužbu i dostavljanje spisa izgledaju ovako: UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. a nije izjavljena.06. - ako se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba.br.02. - ako već postoji pravosnažna odluka donesena u upravnom ili drugom sporu u istoj stvari. protiv tog organa. Zakona o upravnom sporu. Sud može dalje da postupa po tužbi. 2.godine. u označenom roku. dostavlja vam se tužba da na istu odgovorite u roku od 30 dana.iz Bijelog Polja.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove U ovoj fazi postupka Sud može odbaciti tužbu i u sljedećim slučajevima: - ako akt koji se tužbom osporava nije upravni akt. Zajedno sa odgovorom na tužbu dužni ste ovom sudu. godine MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA podGoRICa U upravnom sporu tužioca M..2006. kojem je predmet dodijeljen u rad. Taj rok ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 30 dana. sa propratnim aktom kojim se traži odgovor na tužbu. U propratnom aktu određuje se rok u kome je potrebno da se ove radnje obave. radi poništaja rješenja broj: 0203-01-14-64 od 28. na osnovu čl. upućuje tužbu tuženom organu i zainteresovanim licima. a od tuženog organa i dostavljanje spisa iz upravnog postupka koji se odnose na predmetni spor.M. 27.3. kao i dokaz o uručenju osporenog rješenja tužiocu. iz već navedenih razloga.

U smislu člana 27.br.4. Nejavna sjednica U najvećem broju slučajeva Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća.M. dana 16. protiv rješenja tuženog Ministarstva finansija - Podgorica broj 07-27 od 20. Odgovor na tužbu treba da dostavite u roku od 8 dana. 2005..1. ne iznoseći svoje mišljenje. Na nejavnoj sjednici odluke se donose na sljedeći način: prvo sudija izvjestilac. kao zainteresovanom licu. Odluke se uvijek donose u vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca – sudsko vijeće. Sud je dužan sprovesti usmenu raspravu kad god to jedna od stranaka zahtijeva. 2.06. predmet je kompletiran i sudija može pristupiti njegovom razmatranju i pripremanju za vijećanje. dostavljamo vam primjerak tužbe. tj. S U D I J A Kada Sud dobije odgovor na tužbu i spise iz upravnog postupka.12. to je uvijek sudija kojem je dodijeljen u rad konkretni predmet. Odlučivanje po tužbi Po tužbi u upravnom sporu može se odlučivati u nejavnoj sjednici i na usmenoj raspravi.2006. Nakon što se na taj način rasprave navodi tužbe pristupa se glasanju. iz Budve. 2.4. izlaže stanje u predmetu. da se izjasnite o njenim navodima. tj.upoznaje članove sudskog vijeća sa sadržinom predmeta. Moglo bi se reći da je ovo njegov uobičajeni način rada. a može je sprovesti i po sopstvenoj ocjeni.292/2006 Podgorica. zatim se zajednički raspravljaju sva pitanja bitna za donošenje odluke.godine. Zakona o upravnom sporu.godine HTP “BUDVANSKA RIVIJERA” AD B U D V A Pred ovim sudom u toku je postupak po tužbi M. Odluka se donosi većinom glasova. 20 .UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U.odlučivanje po tužbi.

Kada je potrebno održati usmenu raspravu u nekom predmetu predsjednik vijeća prethodno odredjuje dan rasprave i poziva stranke. Vijeće odlučuje bez prisustva javnosti. zapisničar i stranke. a zatim tuženi i zainteresovano lice. u praksi rjeđi. ukoliko nije opravdan. Nakon zaključenja rasprave sudije se povlače na vijećanje. To podrazumijeva: otvaranje rasprave.2. da li su odsutna lica uredno pozvana. od kojih je jedan predsjednik vijeća. Raspravom rukovodi predsjednik vijeća.4. a zatim predsjednik vijeća. utvrdjivanje koja su lica pristupila raspravi. davanje riječi učesnicima rasprave. U svakom predmetu posebno se sačinjava zapisnik o vijećanju i glasanju. Zapisnik potpisuju: predsjednik vijeća. Kada predsjednik vijeća nađe da je predmet raspravljen. O usmenoj raspravi vodi se zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice. Stranke naknadno dobijaju pismeni otpravak odluke. riječ prvo dobija sudija izjestilac koji izlaže stanje stvari u predmetu o kojem se raspravlja. 2. Tada predsjednik vijeća saopštava strankama da će odluka biti donijeta naknadno. nakon čega se rasprava zaključuje. poziva stranke da daju konačne predloge. ne sprečava održavanje rasprave. pred strankama. ako ih ima.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove Na sjednici se vodi knjiga vijećanja u koju se upisuju svi predmeti u kojima je donesena odluka. staranje da se sva sporna pitanja rasprave. Usmena rasprava Usmena rasprava je drugi. Rasprava se održava pred tročlanim vijećem sudija. Izostanak stranke sa rasprave. sa datumom vijećanja i naznakom kako je odlučeno. njihove punomoćnike i zainteresovana lica. ali najviše za 8 dana. Ovdje donosimo jedan primjerak zapisnika sa usmene rasprave: 1 . način odlučivanja po tužbi u upravnom sporu. U složenijim slučajevima vijeće može odložiti donošenje odluke. objavljuje odluku. održavanje reda na raspravi. Na raspravi. Nakon toga riječ dobija tužilac. diktiranje sadržine izlaganja u zapisnik i zaključivanje rasprave. ako ga ima. u zakonskom roku.

Stranke nemaju primjedbi na sastav vijeća.P...2004.00 časova Rasprava je javna Konstatuje se da su na raspravu pristupili: Za tužioca: punomoćnik R. Punomoćnik tuženog ostaje u svemu pri pismenom odgovoru na tužbu i dodaje .. a u protivnom da se osporeno rješenje poništi. advokat. Za ovim stranke ističu da više nemaju šta da izjave. Članovi vijeća: R.07.  . godine pred Upravnim sudom RCG.godine Početo u 11. Punomoćnik tuženog ističe da način odluke prepušta sudu. Tuženi: P. Zapisnik je glasno pročitan i isti punomoćnici potpisuju bez primjedbi. Predsjednik vijeća: S. Za zainteresovano lice: punomoćnik S. Punomoćnik tužioca ističe: u svemu kao u tužbi.S. Punomoćnik zainteresovanog lica izjavi: u svemu kao u pismenom odgovoru na tužbu.. odnosno da sud meritorno odluči u ovoj stvari. Za ovim je rasprava završena. Predsjednik vijeća objavljuje predmet raspravljanja i upoznaje punomoćnike sa sastavom vijeća. Završeno u 12..V. Punomoćnik zainteresovanog lica predlaže da se tužba odbije.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI Sačinjen dana 14. Sud će odluku u ovoj stvari donijeti u zakonskom roku. 2005. advokat. ___________________ ___________________ O v j e r a v a j u Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA ____________________ Tužilac: M.R.S.. Tok rasprave.30 časova. 06.M.J Zapisničar: Predmet spora:rješenje broj 03/8-454/1-04 od 22. Izvjestilac izlaže stanje stvari u spisima. Za tuženog: punomoćnik S..R J. Punomoćnik tužioca konačno predlaže kao u tužbi. jer su za to ispunjeni uslovi.

Upravni sud može meritorno odlučiti u sljedećim slučajevima: - ako je sam utvrdio činjenično stanje na usmenoj raspravi. o tužbenom zahtjevu. - ako je na osnovu javnih isprava ili drugih dokaza u spisima predmeta očigledno da je činjenično stanje drugačije od onog koje je utvrdjeno u upravnom postupku. - povrede materijalnog prava.  . - ako je u istom sporu već poništen akt. a nadležni organ nije u potpunosti postupio po presudi. - pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. zbog bitnih povreda upravnog postupka. zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede materijalnog prava. - ako bi poništenje osporenog akta i ponovno vodjenje postupka pred nadležnim organom izazvalo za tužioca štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi. - ako nadležni drugostepeni organ nije donio akt u roku na osnovu podnijete žalbe. Upravni akt se može poništiti iz sljedećih razloga: - povrede pravila upravnog postupka. tj.da je akt zakonit. tj. Presuda Presudom se odlučuje o suštini upravnog spora. odnosno prvostepeni organ kada je žalba zakonom isključena. a nadležni organ ne donese novi akt u roku od 30 dana od dana poništenja ili drugom roku koji odredi sud.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. Tužba se odbija kada Sud nađe da je osporenim upravnim aktom pravilno odlučeno i da je tuženi organ pravilno sproveo postupak. Presudom se tužba odbija ili usvaja. Poništavanje upravnog akta ima za posljedicu vraćanje predmeta u stanje u kome se nalazio prije donošenja akta koji je poništen. - ako je u istom sporu već poništen akt.5. Ako se tužba usvaja sud može osporeni akt poništiti. a može i sam meritorno odlučiti. Ovdje donosimo po jedan primjerak presude kojom se tužba odbija i presuda kojom se tužba usvaja. Poništavanjem upravnog akta poništavaju se i eventualne posljedice koje je taj akt proizveo.

2004.12. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. višestruko ometena u razvoju. stav 4. godine. list RCG”. godine. Osporeno rješenje zasniva se na nalazu. Tužilja osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. Nakon razmatranja spisa predmeta. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neosnovana. teže i teške ometanosti u mentalnom razvoju. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (“Sl. koji navodima tužbe nijesu dovedeni u sumnju.2005. i naprijed navedenih zakonskih odredbi osnovano su upravni organi našli da je zahtjev tužilje neosnovan.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić PRESUDU Tužba se odbija. dok je članom 36. pogrešno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. odredjeno i jasno našle da tužilja ne boluje od bolesti iz navedenih zakonskih odredbi. Predlaže da se osporeno rješenje poništi. Ističe da se iz priložene medicinske dokumentacije vidi da su bolesti. 45/93 i 16/95) propisano je da pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica imaju lica umjerene. tamo navedene. Članom 36. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 4 . a Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz socijalne zaštite. kojim je utvrđeno da tužilja nema pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica. br. a na osnovu člana 37. sud je našao da tužba nije osnovana. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužilje izjavljena protiv rješenja Centra za socijalni rad. koja se saglasila sa prvostepenom komisijom da tužilja ne ispunjava uslove za njegu i pomoć drugog lica. oboljenja od autizma. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Nadležne socijalno - ljekarske komisije su nakon ocjene cjelokupne medicinske dokumentacije i neposrednog pregleda tužilje od strane prvostepene ljekarske komisije. dovele do toga. 10. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisano da nalaz o potrebi na naknadu za njegu i pomoć drugog lica daje socijalno - ljekarska komisija. Kod takvih nalaza nadležnih komisija. distrofije. ocjene navoda tužbe i odgovora na tužbu. te da je drugostepena ljekarska komisija nije pregledala. da tužilja ne može da se kreće i brine o sebi.11.12. broj 01-482/04-2969 od 15.2004. slijepa lica i lica sa teškim tjelesnim smetnjama kojima je zbog prirode i težine zdravstvenog stanja neophodna njega i pomoć drugog lica bez obzira na prihode porodice ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. stav 1. stava 1. Što se podrazumijeva pod teškim tjelesnim smetnjama propisano je članom 26. Navodi tužbe da tužilja nije pregledana od strane drugostepene ljekarske Sa izloženog. ocjeni i mišljenju drugostepene socijalno - ljekarske komisije broj 0301-1271 od 11.

Ukoliko postupi suprotno. Tužba je osnovana. a na osnovu člana 37. Zakona o opštem upravnom postupku. jer prije donošenja rješenja tužiocu nije data mogućnost da se izjasni o nalazu Carinske laboratorije na kojem se zasnivaju rješenja upravnih organa. godine. kojim je tužilac obavezan da na ime manje obračunatog carinskog duga. stav 1.10. U postupku donošenja prvostepenog rješenja nije postupljeno po naprijed navedenim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.2004. stav 2. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Carinarnice broj 07/01 broj: UP/I – 1701/1-04 od 12.2005. Poništava se rješenje Uprave carina 01/01 broj U/II-413/1-04 od 29.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove PRESUDU Tužba se usvaja. Zakona o opštem upravnom postupku.06. istog zakona propisano da organ ne smije donijeti rješenje prije nego što stranci pruži mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti povrede na koje je ukazano ovom presudom (član 57.55 eura. Članom 134. što osporeno rješenje čini nezakonitim. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se poseban ispitni postupak sprovodi kada je to potrebno radi utvrdjivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za razjašnjenje upravnih stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. stav 3. stav 3. tačka 3. Na tu povredu postupka drugostepeni organ pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 236. upravni organ čini bitnu povredu pravila postupka iz člana 226. Ove bitne povrede postupka tuženi nije otklonio osporenim rješenjem. stav 3.2004. Sa iznijetih razloga. u vezi člana 33.25. Predlaže da sud osporeno rješenje poništi. čime je počinjena povreda postupka iz člana 236.043. U obrazloženju tužbe u bitnom ističe da su carinski organi bez stručnog i kompletnog laboratorijskog nalaza utvrdili da robu po predmetnoj deklaraciji lož ulje treba svrstati u tarifnu oznaku 2710003900- da sa laboratorijskim nalazom nikada nije upoznat i da mu u postupku nije data mogućnost da se o istom izjasni. Zakona o opštem upravnom postupku. ZUS-a) i donijeti novo. godine Zapisničar VIJEĆA PREDSJEDNIK 25 . za robu po deklaraciji za stavljanje robe u slobodan promet J 4 broj 2300 od 05. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.2004. dok je članom 135. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. stav 1. zakonito rješenje.10. godine. stav 6. pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Tuženi je u odgovoru na tužbu predložio da se tužba kao neosnovana odbije. Zakona o upravnom sporu. kao i drugim činjenicama i okolnostima na kojima se rješenja zasnivaju. godine - plati iznos od 3.11.

sud je shodno članu 33. Iz spisa predmeta. te ista služi kao zaštita za čuvanje elektronskih uredjaja koji vezuju telefonsku mrežu za to područje. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 26 .00 €ura.04. S obzirom da se osporeno rješenje zasniva na nepotpuno utvrdjenom činjeničnom stanju. godine. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.17. i 37. privredu i razvoj br. godinu u iznosu od 120. Poništava se rješenje Direkcije javnih prihoda.03. ne može se utvrditi da je na predmetnom objektu u mjestu Bistrica postoji istaknuta firma – naziv koji upućuje na to da tužilac u istom obavlja djelatnost. 03/6-02-1141 od 15.11. kojim je tužilac zadužen porezom na firmu za 2004. stav 6.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić P R E S U D U Tužba se usvaja. kao u dispozitivu presude. broj 03/8-263/1-04 od 30. a za koju bi tužilac bio dužan da plati porez u smislu člana 2. godine. Zakona o upravnom sporu odlučio. Odluke o porezu na firmu (‘’Službeni list RCG Opštinski propisi’’ br.2004.2004. Iz naznačenog se jasno vidi da se ne radi o poslovnoj jedinici jer na istoj nema istaknute firme niti naziva. U odgovoru na tužbu tuženi predlaže da se tužba odbije kao neosnovana. stav 1. Prvostepeno i drugostepeno rješenje zasnivaju se na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju. Ističe da tužilac ima poslovnu jedinicu u Bijelom Polju na koju plaća porez na firmu dok se u mjestu Bistrica nalazi trafostanica koja je smještena u zgradi Pošte. 37/03). O b r a z l o ž e nj e Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za finansije. kao i rješenja kojim je tužilac kao poreski obveznik zadužen porezom na firmu. i 3.2005. Predlaže da sud poništi osporeno rješenje kao nezakonito. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.

poništeno je rješenje Sekretarijata za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove br. bliže označenog u dispozitivu tog rješenja i istom naloženo da u ostavljenom roku iseli iz predmetnog stana i isti oslobodi od lica i stvari i preda na korišćenje tužiocima. 6. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. 1. U konkretnom slučaju nema takvog pitanja koje bi se moglo smatrati neriješenim. 134. odgovor na istu i ostale spise predmeta pa je našao da je tužba osnovana. uvidom u listu nepokretnosti br.Š. Sa tih razloga. Zakona o opštem upravnom postupku bilo mjesta prekidanju postupka samo kod postojanja takvog prethodnog pitanja bez čijeg se rješenja ne može riješiti pravna stvar koja je u pitanju. iz stana u Herceg Novom. 37. O b r a z l o ž e n j e Osporenim rješenjem. su predložili da se tužba odbije kao neosnovana.. Tužioci osporavaju zakonitost rješenja tuženog ističući da M. 399 i utvrdjeno je da su: M. Poništava se rješenje Ministarstva zaštitite životne sredine i uredjenja prostora broj 0901-627/03 od 27. protivpravno stanuje u tudjem stanu u koji je provalio i da je podnijetom tužbom kod Osnovnog suda sračunato odugovlačio iseljenje. a na osnovu odredbe čl. postojanje parnice o pravu svojine na predmetnom stanu izmedju tužilaca i M. godine. 46. 46. 33. 57. 2003.09. Sa iznijetih razloga.M. 43-UP/1 - 110/03 od 15. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti propuste na koje je ukazano ovom presudom (čl.M. godine kojim je usvojen zahtjev tužilaca za iseljenje M. 134. kako to neosnovano nalaze upravni organi. Kod te činjenice. ZUS-a) i donijeti novo zakonito rješenje. a na osnovu čl. Ovo sa razloga što bi prema odredbi čl.2005. Zakona o upravnom sporu.M. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Zakona o upravnom postupku..M.03. iz Herceg Novog. st. ne predstavlja osnov za prekid postupka iz čl. Predlažu da se osporeno rješenje poništi. U odgovoru na tužbu tuženi i zainteresovano lice M. Sud je razmotrio tužbu. koji se bespravno uselio.radi utvrđenja prava svojine na predmetnom stanu. iz predmetnog stana. prema stanju u spisima nema zaključen ugovor o korišćenju predmetnog stana.11. jer lice čije se iseljenje zahtjevom traži uz primjenu odredbe čl.M. iz predmetnog stana do okončanja postupka koji se vodi kod Osnovnog suda po tužbi M. Zakona o etažnoj svojini tužioci imaju svojstvo lica koje ima pravni interes da može kod organa uprave da zahtijeva iseljenje M. u vezi sa čl.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja.2003. Zakona o etažnoj svojini. upisani kao suvlasnici na 1/3 predmetnog stana.M. po žalbi M. Naime.i Š. Istovremeno je osporenim rješenjem prekinut postupak po zahtjevu tužilaca za iseljenje M. a samim tim ni uslova iz navedene zakonske odredbe za prekid postupka. dana 29.M. st.M.M.godine ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA 7 .

stranka može pokrenuti upravni spor. Ovdje donosimo jedan primjerak presude donijete po tužbi zbog ćutanja administracije. Ta situacija naziva se u upravno-pravnom žargonu „ćutanje administracije“. da bez odlaganja. odluku će izvršiti sud po zakonu kojim se uredjuje izvršni postupak. donese drugi akt. a ne donese ga ni u roku od 7 dana po ponovljenom traženju. Da bi se stranke zaštitile od nesavjesnog postupanja organa koji treba da odluči o nekom njenom pravu ili obavezi.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 2.7. iako je na to obavezan. Odluke suda donijete u upravnom sporu izvršava organ nadležan za izvršenje upravnog ili drugog akta. predvidjena je mogućnost da. Tužba zbog „ćutanja administracije“ U praksi se dešava da drugostepeni organ ne odluči blagovremeno o žalbi stranke. Obaveznost presude Sudska odluka donijeta u upravnom sporu obavezuje organ na koji se odnosi. a odluka glasi na obavezu države.6. već se tužbom traži da Sud naloži donošenje takvog akta. U slučajevima kada sud rješava meritorno. a najkasnije u roku od 30 dana. Taj organ je pri tom vezan pravnim shvatanjem Suda. 2. u slučaju kada drugostepeni organ nije u roku od 60 dana donio rješenje po žalbi stranke. 28 . To konkretno znači da je organ čiji je akt poništen dužan. Mogli bismo reći da je ovo poseban oblik upravnog spora jer u njemu tužba nije usmjerena protiv konkretnog upravnog akta. kao da joj je žalba odbijena. a takođe je vezan i primjedbama Suda u pogledu samog upravnog postupka.

godine u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.8.2004. a na osnovu člana 37. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. ZUS-a . godine urgirao da se o njegovoj žalbi odluči. Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisan je rok od 15 dana za odlučivanje o žalbi.2004. Članom 112. O b r a z l o ž e nj e Tužilac je u tužbi naveo da je u zakonskom roku izjavio žalbu Komisiji za žalbe protiv rješenja Vlade 02-5322/3 od 07. Tužba je osnovana. ZUS-a. pa smatra da su se stekli uslovi za podnošenje tužbe «zbog ćutanja administracije». godine Zapisničar. stav 4. PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. Odustanak od tužbe U upravnom sporu. Sa iznijetih razloga. odlučeno kao u dispozitivu presude. godine. to su se stekli uslovi za podnošenje tužbe u smislu člana 18. a ni nakon ponovljenog traženja.10.10.2004. Kako Komisija nije u zakonskom roku odlučila o žalbi.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja. tužilac ima mogućnost da odustane od tužbe. to je dana 1. kao uostalom i u svim ostalim sporovima. Odustanak od tužbe ovdje je moguć do donošenja odluke Suda. U tom slučaju tužilac više ne može novom tužbom osporavati akt protiv koga je prvobitno podnio tužbu. Kad tužilac odustane od tužbe Sud će donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja. 9 .09. S obzirom da Komisija za žalbe nije odlučila po žalbi u zakonskom roku. 27.2005.12. ZUP-a propisano je da se rješenje po žalbi mora dostaviti stranki najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje žalbe ako posebnim propisom nije odredjen kraći rok. Članom 242. Nalaže se Komisiji za žalbe da odluči o žalbi tužioca od 25.

Rješenjem se uvijek odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka (npr. odluke se donose u formi rješenja.godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. odnosno o predmetu tužbenog zahtjeva odlučuje se presudom. o suštini upravnog spora. - obustavljanju postupka. 2005. Podneskom od 30. 2005. Međutim. - privremenoj mjeri. 09.9. godine tužioci su izjavili da odustaju od tužbe u ovoj pravnoj stvari. takodje.11.2005. odlučuje i o: - odbacivanju tužbe. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. a što smo mogli vidjeti iz navedenih primjera. godine.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ovdje dajemo primjerak takvog rješenja: R J E Š E N J E Postupak se obustavlja O b r a z l o ž e n j e Predmetom tužbom tužioci su pokrenuli upravni spor protiv rješenja tuženog broj 07-31 od 27. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Shodno navedenom. a na osnovu člana 20. pored presude u upravnom sporu.na usmenoj raspravi). 8. Rješenje u upravnom sporu Kao što smo već u ovom izlaganju naveli. 30 . Rješenjem se.12. u određenim slučajevima.

Protiv odluke o privremenoj mjeri. Međutim. dakle sudija pojedinac. ili neosnovani. ne sprečava izvršenje upravnog akta. Ovdje dajemo po jedan primjerak rješenja kojim se zahtjev za donošenje privremene mjere usvaja i kojim se zahtjev odbija. a to je jedna godina i pet mjeseci. Donošenje privremene mjere. 1 . - da prijeti opasnost od velikih štetnih posljedica za tužioca. budući da samo podnošenje tužbe i pokretanje upravnog spora. što predstavlja izuzetak koji je bio potreban zbog dvostepenosti postupka. Ovdje treba reći da je dosadašnja praksa. Postupak po zahtjevu za donošenje privremene mjere je hitan. ili nenadoknadive štete. koju Zakon naziva - mjera za uređenje stanja do donošenje sudske odluke. koja obuhvata period od formiranja Upravnog suda. PRIVREMENA MJERA Već smo spomenuli da je privremena mjera nova zakonska kategorija u upravno-sudskoj zaštiti kod nas. ako su ispunjeni određeni uslovi. dozvoljena je žalba sudskom vijeću Upravnog suda. što znači da prethodno nije traženo odlaganje izvršenja kod organa uprave. da bi Sud mogao donijeti privremenu mjeru potrebno je: - da je tužilac tražio odlaganje izvršenja odredjenog upravnog akta od organa koji je donio akt koji osporava tužbom. koja je uvedena već pomenutim Zakonom o upravnom sporu i stavljena u nadležnost Upravnog suda. tako da rok za odlučivanje po zahtjevu iznosi 5 dana od dana njegovog podnošenja. da je zakonodavac bio motivisan obezbjeđivanjem jednog efikasnost sredstva zaštite stranke od eventualnog nepravilnog postupanja upravnih organa. koju donosi predsjednik vijeća. Naime. Nesumnjivo.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 3. u većini slučajeva ti zahtjevi su bili preuranjeni. - da je njegov zahtjev odbijen i da je ta odluka konačna. može zahtijevati tužilac. pokazala da stranke često posežu za ovim pravnim sredstvom. O zahtjevu za donošenje privremene mjere odlučuje predsjednik vijeća.

koji se vodi kod Montenegro banke.08.br. Privremena mjera ostaće na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi. koji se vodi kod Montenegro banke. član 14. Zakona o upravnom sporu. odbijen je zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa broj 530-1336-79. godine. 689/2005 od 01.03. koji se vodi kod Montenegro banke koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. kao uslove za izdavanje privremene mjere. godine i odlučuje: Donosi se privremena mjera – deblokira se žiro račun tužioca A. pa je našao da je žalba osnovana. koji se vodi kod Montenegro banke. broj 530-1336-79. 5505 od 01. Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za donošenje privremene mjere. 0311-6-596-05 od 28. pa je žalbu tužioca prihvatio i pobijano rješenje ukinuo. 03/11-6-596-05 od 28. da odmah po prijemu ovog rješenja. S obzirom na to sud smatra da su.2005. Sud je razmotrio žalbu. Žalioc u žalbi navodi da je blokiranjem žiro računa onemogućen rad ove specifične zdravstvene ustanove. sud je našao da bi daljom blokadom žiro računa za tužioca nastupile velike štetne posljedice. Sa izloženog. 530-1336-79. a na osnovu člana 14. izvrši deblokadu naprijed navedenog računa.03. Predlaže.2005. Zakona o upravnom sporu. a posebno razloge žalbe koji se odnose na nemogućnost održavanja procesa rada u situaciji kada je žiro račun blokiran. izvrši deblokadu žiro računa tužioca.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E NJ E Žalba se usvaja. Ukida se rješenje ovog suda U.br. sud je usvojio predlog tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa br. Iz navedenih razloga. pobijano rješenje i odgovarajuće spise predmeta. tužilac je izjavio blagovremenu žalbu zbog: povrede materijalnog prava i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja. odnosno ako bi se osporenim aktom prouzrokovala nenadoknadiva šteta tužiocu. Posebno ističe nove podatke i okolnosti koje nijesu bile navedene u predlogu za donošenje privremene mjere. Ova mjera ostaje na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi A. godine.2005. u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz člana 14.A. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA  . kojom se bavi tužilac specifične prirode. Zakona o upravnom sporu.u Podgorici.08.godine i naložio Centralnoj banci Crne Gore. tj. stav 4.08. Naime.2005. stav 1. tako što će biti odredjena privremena mjera deblokade njegovog žiro računa. da odmah po prijemu ovog rješenja. a koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. ljudskih embriona. pritom imajući u vidu da je u pitanju održavanje živog genetskog materijala tj. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. da se pobijano rješenje preinači. 09. propisuje sprečavanje velikih štetnih posljedica za tužioca. Nalaže se tuženom.A. funkcionisanje najsloženijih poslova u oblasti vantjelesne oplodnje. Cijeneći da je zdravstvena djelatnost.2005. riješeno je kao u dispozitivu.

O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. Zakona o upravnom sporu. Istovremeno je ukidnim rješenjem predmet vraćen na ponovno odlučivanje.04.2005. ako se mjerom iz čl. 19. Postupajući po ukidnom rješenju u ponovnom postupku. br. a na osnovu čl.04.br. Sa iznijetih razloga. 29/2004 od 30.2005. 1. ili bi osporeni akt prouzrokovao nenadoknadivu štetu. sud je nakon ocjene zahtjeva za donošenje privremene mjere našao da je isti neosnovan. st. ovog zakona ne mogu spriječiti velike štetne posljedice za tužioca. kojim je odbačen zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere. a što tužilac u konkretnom slučaju nije učinio. Shodno citiranoj zakonskoj odredbi obaveza tužioca je da u zahtjevu za donošenje privremene mjere predloži kako da se uredi stanje do donošenja sudske odluke. godine PREDSJEDNIK VIJEĆA  . Članom. 1. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. godine. Uz to u zahtjevu za odredjivanje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke tužilac mora obrazložiti kakvu nenadoknadivu štetu bi prouzrokovalo izvršenje osporenog akta. st. Zakona o upravnom sporu propisano je da tužilac od suda može zahtijevati donošenje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke. 13. st.03. 14. 29/2004 od 08.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove R J E Š E NJ E Zahtjev za donošenje privremene mjere se odbija. odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.2005. to jest učiniti vjerovatnim opravdanost donošenja privremene mjere. 2. 14.godine usvojena je žalba tužioca i ukinuto rješenje ovog suda U.

O ovom predlogu Sud odlučuje rješenjem na koje nije dozvoljena žalba. U svakom slučaju. i to: - kada Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4. Obavezni troškovi odnose se na taksu za tužbu. svaka stranka snosi svoje troškove. Dokaz o uplaćenoj taksi podnosi se uz tužbu. u roku od 8 dana. sud će rješenjem kojim se odmjeravaju troškovi naložiti stranci da plati odredjeni iznos vještaku.kada je u pitanju nejavna sjednica vijeća. To konkretno znači da svaka stranka prethodno sama snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama. Što se tiče drugih troškova koji mogu nastati u upravnom sporu. Kada su u pitanju troškovi upravnog spora. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU Troškovi u upravnom sporu. generalno gledajući. koja iznosi 10 eura i koju plaća tužilac. tu postoje dvije situacije. Ako pak Sud odlučuje na usmenoj raspravi. - kada Sud odlučuje na usmenoj raspravi. Državni organi i organi lokalne samouprave oslobodjeni su od plaćanja takse. U prvom slučaju. Ova situacija u praksi je vrlo rijetka. već na zahtjev stranke. 4 . naknada troškova u upravnom sporu ne određuje se po službenoj dužnosti. a da je stranka koja izgubi spor dužna protivnoj stranci nadoknaditi troškove. Ako stranka predloži izvodjenje dokaza putem vještačenja. tužilac ima mogućnost da podnese predlog za oslobadjanje od plaćanja takse ako bi mu zbog toga bila znatno umanjena sredstva iz kojih se izdržava on i članovi njegove porodice. Pored takse na tužbu plaća se i taksa na odluku Suda koja iznosi 20 eura. troškovi se odredjuju shodno Zakonu o parničnom postupku. nijesu veliki. tj.

5.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 5. Ovaj zahtjev se podnosi Vrhovnom sudu RCG.1. U slučaju kada je samo jedna stranka podnijela ovaj zahtjev. 35 . Ukoliko uvaži zahtjev. njegovog protivnika ili protivnikovog zastupnika ili punomoćnika. odluka se ne može promijeniti na njenu štetu. kao mogućnost provjere valjanosti odluka Upravnog suda i kao krajnje sredstvo pravne zaštite stranaka koje su učestvovale u sporu. u postupku vanrednog preispitivanja odluke. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku. Zahtjev se može podnijeti zbog povrede materijalnog prava i povrede pravila postupka u upravnom sporu koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. kao i državni tužilac. Dakle. postoje vanredni pravni ljekovi. Vrhovni sud može odluku Upravnog suda ukinuti ili preinačiti. a takva radnja predstavlja krivično djelo. 5. Ovdje treba pomenuti da vanredni pravni ljekovi ne odlažu dejstvo presude Upravnog suda i o njima se ne daje pravna pouka. -zahtjev za ponavljanje postupka. -ako je do odluke suda došlo usljed krivičnog djela sudije ili zaposlenog u sudu ili je odluka izdejstvovana prevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke. kao i u drugim sudskim postupcima. i to: -zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke Upravnog suda. ne može se raspravljati o činjeničnom stanju. Zahtjev za ponavljanje postupka Ovaj zahtjev stranka može podnijeti iz sljedećih razloga: -ako sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice. Tako se protiv pravosnažnih odluka Upravnog suda mogu koristiti dva vanredna pravna lijeka. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI U upravnom sporu. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke može podnijeti stranka koja je učestvovala u upravnom sporu.2.

staviće van snage raniju odluku i istovremeno riješiti i o glavnoj stvari. od dana kada je stranka saznala za razlog koji može dovesti do ponavljanja. -ako je isprava na kojoj se zasniva odluka lažna ili lažno preinačena ili je svjedok. -ako zainteresovanom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu. -ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi raniju odluku donesenu u istom upravnom sporu.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić -ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari. a odluka Suda se zasniva na tom iskazu. prilikom saslušanja pred sudom. vještak ili stranka. Ukoliko Sud dozvoli ponavljanje postupka. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana. dala lažni iskaz. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom pravosnažnom sudskom odlukom. 36 . U dosadašnjoj praksi Upravnog suda vrlo je mali broj podnijetih vanrednih pravnih ljekova. O zahtjevu odlučuje Upravni sud. u vijeću od pet sudija.

Iz kojih razloga se može pobijati upravni akt? 7. Koji su vanredni pravni ljekovi u upravnom sporu? 7 . Šta podrazumijevamo pod pojmom zakonitost? 4. Da li su presude Upravnog suda obavezne? 17. Da li tužilac može odustati od tužbe? 19. U kojim slučajevima će Sud održati usmenu raspravu? 11. Kakva može biti odluka Upravnog suda po tužbi? 12. Koji su neophodni troškovi u upravnom sporu? 22. Kada Upravni sud odlučuje presudom? 14.Koji organ vrši sudsku kontrolu zakonitosti upravnih akata? 15. Kakvo dejstvo ima presuda kojom se poništava upravni akt? 13.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 6. Šta je to privremena mjera? 20. U kom postupku se vrši ova kontrola? 5. akva je razlika između nejavne sjednice sudskog vijeća i usmene K rasprave? 10. Ko sve može biti stranka u upravnom sporu? 8. Šta je to tužba zbog „ćutanja administracije“? 18. Kojim aktom se pokreće upravni spor? 9.Kako bi ste objasnili upravni spor? 6. KONTROLNA PITANJA 1. Kada tužilac može tražiti donošenje privremene mjere? 21.U kojim slučajevima se odlučuje rješenjem? 16.U čemu je razlika izmedju upravnog akta i drugog pojedinačnog akta? 3. Kako bi ste definisali upravni akt? 2.

list Republike Crne Gore. 60/03) 38 .UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić LITERATURA: Zakon o upravnom sporu (Sl. br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->