Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UPRAVA ZA KADROVE

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA - UPRAVNI SPOR –
priručnik

Podgorica, oktobar 2006.

UpRava za kadRove

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA Izdavač: Urednik: Članovi uredničkog odbora: Autor(i): Tehnička obrada: Priprema: Štampa: Tiraž: Uprava za kadrove mr Borivoj Kos Svetlana Vuković, Jadranka Đurković, mr Jadranka Vojinović Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić Žana Novaković Studio “Mouse” - Podgorica Montkarton - Podgorica 500 primjeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 347.919:35.077.3(035) ВУЧИНИЋ, Станка Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata - upravni spor : priručnik / [autori Stanka Vučinić, Ljubinka Popović-Kustudić, Biserka Bukvić]. - Podgorica : Uprava za kadrove, 2006 (Podgorica : Montcarton). - 38 str. ; 30 cm Na vrhu nasl. str. : Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore. - Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. ISBN 86-907243-6-2 а) Судска контрола - Управни спор - Приручници COBISS.CG-ID 10858512

Štampanje ove publikacije stručno i finansijski je podržao projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije –PARiM CB“, koji finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. 

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić

UpRava za kadRove

SADRŽAJ
1. Uvod ..................................................................................................................7 1.1. Upravni akt ..................................................................................................9 1.2. Pojedinačni akt ............................................................................................9 1.3. Zakonitost ....................................................................................................9 1.4. Kontrola zakonitosti .................................................................................10 2. UPRAVNI SPOR ..............................................................................................99 2.1. Stranke u upravnom sporu ......................................................................1 2.2. Punomoćnici i zastupnici stranaka .........................................................1 2.3. Pokretanje upravnog spora .....................................................................1 2.3.1. Tužba .................................................................................................1 2.3.2. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe ........................................15 2.3.3. Dostavljanje tužbe na odgovor ......................................................19 2.4. Odlučivanje po tužbi ................................................................................20 2.4.1. Nejavna sjednica ..............................................................................20 2.4.2. Usmena rasprava .............................................................................1 2.5. Presuda ....................................................................................................... 2.6. Obaveznost presude .................................................................................28 2.7. Tužba zbog „ćutanja administracije“ .....................................................28 2.8. Odustanak od tužbe .................................................................................9 2.9. Rješenje u upravnom sporu .....................................................................30 3. PRIVREMENA MJERA ...................................................................................1 4. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU ............................................................4 5. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI ....................................................................35 5.1. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke .............................35 5.2. Zahtjev za ponavljanje postupka ............................................................35 6. KONTROLNA PITANJA ................................................................................7 LITeRaTURA: ........................................................................................................38 

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4 .

Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI UPRAVNIH AKATA .UPRAVNI SPOR – 5 .

UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 6 .

koji po prvi put počinju da rade u državnim organima. Zakon o državnim službenicima i namještenicima). Time je uspostavljena jedna specijalizovana sudska instanca koja treba da garantuje pravnu sigurnost i izvjesnost zakonitog odlučivanja u upravnim stvarima. samu po sebi.u svim upravnim oblastima. reći ćemo ukratko nešto o položaju Upravnog suda u našem sudskom sistemu. Zakon o slobodnom pristupu informacijama. već i kroz praktične primjere i naše iskustvo stečeno u ovom poslu. da bi im poslužilo kao osnov za njihov budući rad i usavršavanje. 5/02). Upravni sud odlučuje: - u upravnom sporu o zakonitosti upravnih akata. budući da je nizom novijih zakona propisana ova mogućnost (kao npr. br. koliko je to u okviru ovog seminara moguće.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. odnosno počeo sa radom 1. tj. godine. 7 . - o vanrednim pravnim ljekovima protiv pravnosnažnih rješenja u prekršajnom postupku Kao što se iz ove zakonske formulacije može zaključiti nadležnost. Ovdje bi smo još spomenuli da je do formiranja Upravnog suda. januara 2005. kao i zakonitosti drugih pojedinačnih akata kada je to zakonom određeno. Upravni sud je ustanovljen. koji je stupio na snagu 21. od formiranja Upravnog suda. S tim u vezi.godine. Međutim. Nadležnost Upravnog suda propisana je Zakonom o sudovima. i to ne samo kroz teorijsko razmatranje. UVOD Pripremajući ovaj materijal željeli smo da našim kolegama. Upravnog suda je veoma široka. budući da se ona ustvari opredjeljuje posebnim zakonima u svim slučajevima kada je nekim zakonom propisana mogućnost vođenja upravnog spora. Vrhovni sud u upravnim stvarima odlučuje samo o zahtjevu za vanredno preispitivanje odluke Upravnog suda. o čemu ćemo govoriti u odjeljku o vanrednim pravnim ljekovima. Prema odredbama člana 24. listu RCG”. Upravni sud Republike Crne Gore. ovog zakona. Prije nego što pređemo na razmatranje same teme. odlučivanje u upravnom sporu bilo u nadležnosti Vrhovnog suda Republike Crne Gore. približimo ovu. Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. moglo bi se reći da u našem zakonodavnom sistemu postoji intencija proširivanja oblasti u kojima se može voditi upravni spor. ne baš inspirativnu materiju. marta 2002. uveden je u sistem sudske vlasti prvi put Zakonom o sudovima (objavljen u “Sl.

potrebno je spomenuti i njegov značaj u sistemu zaštite ljudskih prava. drugog pojedinačnog akta. Sudija se bira na tu dužnost bez ograničenja mandata. prava iz radnog odnosa državnih službenika. organa u kojima je ona oličena. Sudija stupa na dužnost danom polaganja zakletve. pravo na gradnju. kontrolu zakonitosti. procjenjuje dostignuti stepen zaštite ljudskih prava. kao i vrste odluka koje se donose u ovom postupku. sa svim njegovim elementima. 8 . to je gotovo neminovno da u upravnom postupku dođe i do povrede nekog prava građanina. izložićemo je podijeljenu u više manjih cjelina. pojam zakonitosti. ali podliježe disciplinskoj odgovornosti. Sudije Upravnog suda bira Skupština Republike Crne Gore na predlog Sudskog savjeta. eksproprijaciju itd. U tom cilju ovdje ćemo razmotriti pitanja koja se odnose na pojam upravnog akta. jer se upravo kroz odnos države. postupak u kojem se provjerava zakonitost upravnog akta. pravo na penziju. odnosno fizičkih i pravnih lica. budući da se upravnim aktima najdirektnije odlučuje o pravima i obavezama gradjana. odnosno sam upravni spor. veoma je važno da se kroz upravni spor zaštite prava stranaka. a zbog njene kompleksnosti. pravo na povraćaj imovine. tj. kao najrasprostranjenijeg vida odlučivanja o pravima i obavezama građana. a počećemo sa objašnjenjem pojedinih termina u njihovom pravnom značenju. Ovim materijalom pokušaćemo da pružimo osnovne informacije o načinu sudske kontrole zakonitosti upravnih akata. Sa tog aspekta. organe koji vrše tu kontrolu. on je propisan Zakonom o sudovima i isti je kao i za sudije drugih sudova u Republici.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Što se tiče postupka izbora sudija Upravnog suda. tj. Naime. Da bismo lakše razjasnili sadržinu naše teme. moglo bi se reći o njihovim životnim pitanjima.. o upravnom sporu. kao što su: pravo na zdravstvenu zaštitu. Kada govorimo o sudskoj kontroli zakonitosti upravnih akata.

prema zakonskoj definiciji (Zakon o upravnom sporu („Sl. obavezi ili pravnom interesu. Prema tome. Upravni akt.2. rješenje o uknjižbi prava na nepokretnosti. - da je akt donijet u nekoj upravnoj stvari.list RCG“. tj. je akt kojim državni organ. pa ih ovdje ne prikazujemo.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 1. koristi i termin drugi pojedinačni akt. zaključak o izuzeću službenog lica. Zakonitost Zakonitost je jedno od osnovnih načela svih postupaka u našem pravnom sistemu. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica. organ lokalne samouprave. organ lokalne samouprave. Forma i sadržina upravnih akata obrađena je u materijalu koji ima za predmet razmatranja opšti upravni postupak. ustanova ili drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja.da pravilno vode upravni postupak. zaključak o odbacivanju zahtjeva ili odbacivanju žalbe. pa prema tome i upravnog postupka. - da se rješavanje odnosi na određeno fizičko ili pravno lice. br. obavezama ili pravnim interesima pravnog ili fizičkog lica u drugim pravnim stvarima. kao i ustanova i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odlučuje u upravnim stvarima o pravima. Upravni akt Upravni akt. karakteristika drugog pojedinačnog akta (kojom se takodje pruža sudska zaštita u upravnom sporu). poglavlje III tačka 3. Pojedinačni akt zakon o upravnom sporu. ali da pri tome pravilno primjenjuju i propise koji se odnose na njihovo postupanje. odluka o zabrani raspolaganja akcijama itd.5. pored termina upravni akt. može biti donijet u formi: rješenja. i tačka 3. potrebno je: - da je donosilac akta državni organ. rješenje o utvrdjivanju poreza. - da se odnosi na drugu pravnu stvar. 1. 60/03). da bi se određeni akt mogao svrstati pod pojam „upravnog akta“. jeste: - da nije donijet u vršenju javnih ovlašćenja. Prema tome. To konkretno znači da su organi uprave dužni da pravilno primjenjuju materijalno - pravne propise na određene odnose. zavisno od toga ko ga donosi i o čemu se njime odlučuje. rješenje o carinskom dugu.. zaključka ili odluke. 9 . 1. - da se njime rješava o nekom konkretnom pravu.4. zaključak o prekidu postupka. npr. koji definiše kao akt kojim organ ili ustanova i pravno lice odlučuje o pravima.1.3.

Kontrola zakonitosti upravnih akata vrši se u posebnom postupku koji se zove – upravni spor. ukoliko se njima odlučuje o pravima. spada u nadležnost Upravnog suda Republike Crne Gore. Pored toga u upravnom sporu vrši se i kontrola odredjenih pojedinačnih akata koji nijesu upravni.4. Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata u Crnoj Gori. obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica i kada je to određeno posebnim zakonom. Kontrola zakonitosti Iz prethodne definicije pojma zakonitosti.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 1. Na ovaj način obezbjeđuje se sudska zaštita od mogućeg nezakonitog odlučivanja državnih organa i organa lokalne samouprave. proizilazi i sadržina onog što kontrola zakonitosti treba da obuhvati. Zato će se u postupku kontrole obavezno ispitati da li je upravni postupak sproveden u skladu sa zakonom i da li je pravilno primijenjen materijalni propis. 10 .

godine. iz tih razloga predviđa shodnu primjenu zakona kojim se uređuje parnični postupak. osim kada odlučuje o privremenoj mjeri. Zakon o upravnom sporu. Inače. O ovom zakonskom rješenju biće riječi u odjeljku III ovog materijala. Kada odlučuje o tužbenom zahtjevu Upravni sud može tužbu odbiti ili usvojiti. O vijećanju i glasanju vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik. pa do 2003.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. koji je predmet našeg razmatranja. godine je naravno više puta mijenjan i dopunjavan. ne reguliše sve situacije vezane za postupak pa. Tako se odredbe Zakona o parničnom postupku shodno primjenjuju u upravnom sporu kada je u pitanju: zastupanje stranaka. Odluke Upravnog suda koje se donose u sudskom vijeću donose se većinom glasova članova vijeća. zahtjevu za ponavljanje postupka. 11 . Ovo se prvenstveno odnosi na procesna pitanja koja nijesu uređena zakonom. toka usmene rasprave. koji je stupio na snagu 5. a regulisan je Zakonom o upravnom sporu. godine. Kada je u pitanju aktuelni Zakon o upravnom sporu. dostavljanje poziva za usmenu raspravu. Upravnim sudom. spajanja postupka i troškova postupka. UPRAVNI SPOR Upravni spor predstavlja sudski postupak koji se vodi pred specijalizovanim sudom. prvi Zakon o upravnim sporovima (u jugoslovenskom pravnom sistemu). nije nova pravna kategorija. novembra 2003. U upravnom sporu sud donosi odluke u sudskom vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca. upravno-sudska zaštita. a može se pokrenuti i protiv prvostepenog akta protiv koga nije dozvoljena žalba u upravnom ili drugom postupku. Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu. odnosno zamijenjen novim zakonskim tekstovima. članovi vijeća i zapisničar. budući da je po obimu relativno kratak zakon (ima 63 člana). tj. a od tada. koji su unosili određena nova rješenja. Naime. možemo reći da je osnovna novina koju on donosi uvođenje “privremene mjere” u upravni spor. kod nas. zavisno od društvenih potreba i usavršavanja pravnog sistema. donijet je još 1952.

u pitanju je „treće lice“ koje ima interes da upravni akt ostane na snazi.fizičko lice može podijeti tužbu kojom pobija rješenje zbog toga što mu nije priznato pravo na penziju ili što mu nije izdata građevinska dozvola. organizacija. a pravno lice zbog toga što mu je pogrešno obračunat porez. Ta prava mogu biti iz svih oblasti u kojima fizičko i pravno lice ostvaruju neku relaciju sa državnim organima. naselje i grupa lica. Tuženi u upravnom sporu uvijek je organ ili ustanova koji su donijeli akt koji se tužbom osporava. Pored tužioca i tuženog. ili da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ako tužbu odbije sud može osporeni akt poništiti. - zainteresovano lice (ukoliko ga ima) Tužilac u upravnom sporu jeste fizičko ili pravno lice koje smatra da mu je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes. Sud će osporeni akt poništiti kada nadje da su u upravnom postupku počinjene bitne povrede pravila postupka.1. Stranke u upravnom sporu Stranke u upravnom sporu su: - tužilac. položaj stranke u upravnom sporu ima i lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno nanio štetu. U praksi su to najčešće državni organi. a može i sam meritorno odlučiti. U praksi se najčešće kao tužioci u upravnom sporu pojavljuju fizička i pravna lica. a to lice nazivamo – zainteresovano lice. da je činjenično stanje nepotpuno ili nepravilno utvrdjeno. 1 . Dakle. Tako npr. kada je upravnim aktom povrijedjen zakon na štetu države. Tužilac u upravnom sporu može biti još i: državni organ. Tužilac u upravnom sporu može biti i državni tužilac. odnosno pogrešno obračunata carina i sl. ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku. pa su prema tome njegovi interesi suprotni interesima tužioca. - tuženi. 2.

a naime: - zbog povreda pravila postupka. kada upravni organ nije izveo. Povreda pravila upravnog postupka predstavlja.ministri. Upravni ili drugi akt može se pobijati iz razloga koji su isti u svim postupcima. Sadržina tužbe.3. propuštanje upravnog organa da u toku postupka izvrši neku od radnji propisanih Zakonom o opštem upravnom postupku.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. Maloljetnike i druga poslovna nesposobna lica u postupku zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr. Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji kada organ na osnovu dokaza u spisima izvede pogrešan zaključak.).1. - zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi bez obzira da li je stranka fizičko ili pravno lice. Državne organe i organizacije zastupaju njihovi zakonski zastupnici (npr. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda zapaženo je da se kao najčešći razlozi za pobijanje upravnog akta navode bitne povrede postupka i nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. u opštem značenju. Punomoćnici i zastupnici stranaka Tužilac u upravnom sporu može postupati neposredno ili preko svog punomoćnika. direktori itd. odnosno lica koja oni odrede. a nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje. - zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.roditelji ili staratelji).3. Pokretanje upravnog spora 2.2. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kada je organ pogrešno primijenio neku odredbu materijalnog zakona ili drugog propisa. propisana je Zakonom. odnosno pribavio sve potrebne dokaze za odluku koju je donio. Tužba Upravni spor pokreće se tužbom. 2. u bitnim elementima. Punomoćje se ulaže u spise predmeta. 1 .

954-67/2004 od 2. kao konačnog.godine O b r a z l o ž e n j e Rješenjem Uprave za nekretnine br.2005. Bijelo Polje i to tako što se iz istog briše kat. - naziv i sjedište tužioca (ako je tužilac pravno lice). - tužbeni predlog. Protiv ovog rješenja.O. tj. 14 . 380 K. tužilac je izjavio žalbu.u kom pravcu i obimu se predlaže poništavanje akta. zanimanje. Uz tužbu se podnosi po jedan prepis tužbe i priloga za tuženi organ i za svako zainteresovano lice. punomoćnika ili zakonskog zastupnika.N. dozvoljen je upis promjene podataka u L. ako takvih ima.O. Protiv ovog rješenja.954-67/2004 od 2. a može se predati direktno na pisarnici Suda ili poslati preporučenom poštom.parcela br. 02. 792/3 po kulturi voćnjak I - klase. 2004. godine. Tužba se predaje u roku od 30 dana od dana kada je tužilac primio akt koji osporava. 10.n. TUŽENI: Uprava za nekretnine Radi poništaja rješenja tuženog br. 954-105-930/1-03 od 27.tužbe koju nazivamo – uredna tužba. navođenje razloga. mjesto i adresu stanovanja tužioca (ako je tužilac fizičko lice).02. UPRAVNOM SUDU TUŽILAC: M. te ista upisuje u l.M. 2005. tj. br. - oznaku akta protiv koga je tužba upravljena.Tužba se upućuje neposredno Upravnom sudu. - potpis tužioca. Bijelo Polje i to kao državna svojina sa pravom korišćenja Elektroprivrede Crne Gore. tj. godine. Ovdje dajemo primjerak tužbe koja sadrži sve potrebne elemente. površine 81 ar I 10 m. Uz tužbu se mora podnijeti original ili prepis akta protiv koga se tužba podnosi. br.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Da bi Sud mogao da postupa po tužbi potrebno je da tužba sadrži: - ime i prezime. 656 K. tužilac blagovremeno podnosi. - zbog čega se tužba podnosi. ali je ista odbijena kao neosnovana rješenjem tuženog kao drugostepenog organa.

u konkretnom slučaju. 2. 12. nije imao ovlašćenje da raspolaže ovom imovinom. tuženi je. a bez saglasnosti vlasnika koji shodno pomenutom zakonu. katastru i upisima prava na nepokretnostima. T U Ž I L A C M. tj. Pošto je. očigledno suprotan prinudnim propisima - odredbi člana 6.2005. 954-67/2004 od 2. Zakona o državnom premjeru.u kom 15 . godine. raspolaže državnom imovinom. poništi. tuženi.2. tužilac. tužiocu će se uputiti dopis kojim se obavještava da u odredjenom roku treba da otkloni nedostatke. razumljiva i blagovremena. na štetu tužioca. kao osnov za upis.D. predstavljaju valjan osnov za upis prava korišćenja na predmetnoj nepokretnosti. shodno članu 81. to nazivamo – ispitivanje tužbe. donošenjem pobijanog rješenja povrijeđen zakon na njegovu štetu. 2851/03 od 2. Medjutim. PREDLAŽE Da Upravni sud. Ukoliko je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. kao korisnik predmetne nepokretnosti koja je državna svojina. Zakona o imovini RCG. po nalaženju tužioca. upis prava se vrši po osnovu isprave o pravnom poslu. preko svog zakonskog zastupnika.br.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove TUŽBU zbog pogrešne primjene materijalnog prava U postupku donošenja osporenog rješenja. pomenutog zakona. sačinjene u skladu sa zakonom. godine. Ovo imajući u vidu da je ugovor Ov. sudija provjerava da li je tužba potpuna. rješenje tuženog br. kada je zaključio da dokazi.02. u smislu prenosa prava korišćenja na drugog korisnika. 2003. Naime. U ovom prethodnom postupku.3. na osnovu koje nesumnjivo proizilazi da preduzeće Š. pribavljeni u ovom upravnom postupku. nije imao takvu ispravu. tačka 4.M. Prethodni postupak – ispitivanje tužbe Nakon prijema tužbe i njenog zavođenja (uvodjenje u upisnik pod određenim brojem) u pisarnici Suda formira se predmet koji se dostavlja sudiji. a koja povreda se ogleda u sljedećem: Tuženi je pogrešno primijenio odredbu člana 81. povrijedio zakon.

parceli 320 List nepokretnosti 726 novi premjer za dio čestica zemlje 1378 i 1379 stari premjer za koju površinu su obuhvaćene u parceli 320 novi premjer.br. zajedno sa čest. Ovim podnosim tužbeni zahtjev protiv RCG kao titulara na kat.parcela 320 List nepokretnosti 726 novi premjer. Molim naslov da razmotri moju tužbu i ukine žalbeno i ožalbeno Rješenje donesete Rješenje da sam vlasnik odnosno korisnik dijela katastarske parcele 320 List nepokretnosti 726 za dio čest. a žalbu na rješenje podnijetu Direkciji za nekretnine su isto Rješenjem odbiti.Prčanj i uknjižbe Republike Crne Gore na iste sada kat. prilozi 8 do 11.J.kuće kat. Prilikom formiranja novog katastra dao sam primjedbu da me upišu kao vlasnika odnosno korisnika na pomenutim čest. Ako tužilac u ostavljenom roku ne postupi po traženju Suda. Prilozi od 12 do 17. tužba će se rješenjem odbaciti.U.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić pravcu treba da uredi tužbu. Te dvije čestice zemlje su u stvari dvorište moje stambene zgrade. Naime čest.zem. Na iste sam prilikom kupovine platio i porez na kupoprodaju nekretnina. a presiječe ih put.br. Ovdje dajemo primjerak neuredne tužbe i sadržinu dopisa kojim se Sud obraća tužiocu.ne znam zašto ali dosta takvih slučajeva je upisano na prijašnje vlasnike prilikom sređivanja novog katastra.350 dokaz kupoprodajni ugovori i izjave njegove nasljednice M.O.zemlje. P.P. ali isto nije sprovedeno.1378 i 1379 po starom premjeru.zemlje 1378 i 1379 stari premjer kupio sam od pok. koji je Rješenjem odbijen. Uložen je zahtjev za preuknjižbu kod Direkcije za nekretnine.M 16 .166 K. Marković Marko Prčanj 171 a 85335 Prčanj UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE CRNE GORE podGoRICa Predmet: TUŽBA protiv REPUBLIKE CRNE GORE a u vezi sa oduzimanjem vlasništva - korisništva na česticama zem. S poštovanjem. prilozi 1-7.1379 i 1379 z. _________________ M.

171 Dana 20.br. Zakona o upravnom sporu pozivate da istu uredite u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa. podnijeli ste ovom sudu tužbu radi pokretanja upravnog spora protiv Republike Crne Gore. takođe. Podnijeta tužba je nepotpuna i neuredna.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. 21. navedenog zakona.2006. odbaciti rješenjem. stav 2. a protiv prvostepenog upravnog ili drugog akta samo ako protiv istog nije dozvoljena žalba i u slučaju kad nadležni organ o zahtjevu.2005.Potrebno je da u smislu naprijed citiranih odredbi u roku od 10 dana od dana prijema ovog dopisa uredite tužbu. tj. pa se shodno čl. pod uslovima predvidjenim članom 18. 1. Zakona o upravnom sporu. godine. a tuženi u upravnom sporu je organ čiji se akt osporava - član 10. st. Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite po traženju Suda Vaša tužba će biti odbačena kao neuredna - član 21. Ovdje dajemo primjerak rješenja kojim se tužba odbacuje zbog neblagovremenosti. upravni spor se može pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu.da je podnijeta po isteku već spomenutog roka od 30 dana. 79/2005 Podgorica. tako što ćete označiti organ koji je donio rješenje u drugom stepenu po vašoj žalbi kao i broj tog rješenja. 17 . Zakona o upravnom sporu. Prema članu 7.01.05. odnosno žalbi stranke nije donio odgovarajući upravni ili drugi akt. istog zakona. S U D I J A Kada sudija prilikom ispitivanja tužbe ustanovi da je tužba neblagovremena. takvu tužbu će. 29. godine MARKO MARKOVIĆ koToR Prčanj br. ne naznačivši pritom broj rješenja čiji poništaj tražite.

kojoj je osporena Odluka dostavljena 28. kada je ista i stupila na snagu..2002. Zakona o upravnom sporu. odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. godine.03. istekao. parcele br.J. Zakona o upravnom sporu propisano je da se tužba ponosi u toku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranki koja je podnosi.  ko. Predmetni postupak vodjen je po zahtjevu D. pa je rok za podnošenje tužbe iz člana 22. Zakona o upravnom sporu. Tužilac osporava zakonitost Odluke zbog povreda pravila postupka i pogrešne primjene materijalnog prava ističući da mu ta odluka nikada nije dostavljena. 2495 upisane u list nepokretnosti br. Tužba je neblagovremena. godine. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 18 . Predlaže da se osporena Odluka poništi. Članom 22. a tužbu je podnio 23.2005. 35 bloka 36 Detaljnog urbanističkog plana “ Park i Novo Naselje”. O b r a z l o ž e n j e Odlukom Predsjednika Opštine dodijeljeno je na osnovu neposredne pogodbe D. Tužilac nije učestvovao u postupku i njemu rok za podnošenje tužbe počinje teći od dana uručenja odluke stranci koja je učestvovala u postupku - 28. stav 1. gradsko gradjevinsko zemljište za izgradnju porodične stambene zgrade u površini od 405 m2 tj. godine. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.2004. koja se nalazi na dijelu kat. Sa iznijetih razloga.J. a na osnovu člana 22. gradjevinska parcela br. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neblagovremena.09. iz Berana.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E N J E Tužba se odbacuje. Zakona o opštem upravnom postupku odredjeno da je stranka lice po čijem je zahtjevu pokretnut postupak ili protiv koga se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku.03. 29. stav 1. dok je članom 49. te je tužbu valjalo odbaciti kao neblagovremenu.2002.03. stav 1.

iz već navedenih razloga. kao tuženog.02. na gore opisani način otklonjeni i ako Sud tužbu ne odbaci. 2. dostaviti i sve spise predmeta koji se odnose na ovaj spor. Taj rok ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 30 dana. - ako već postoji pravosnažna odluka donesena u upravnom ili drugom sporu u istoj stvari.06. U propratnom aktu određuje se rok u kome je potrebno da se ove radnje obave. - ako je očigledno da se osporenim aktom ne dira u prava tužioca ili njegov na zakonu zasnovani interes. S U D I J A 19 . Sud može dalje da postupa po tužbi. Zajedno sa odgovorom na tužbu dužni ste ovom sudu. dana 26.3. upućuje tužbu tuženom organu i zainteresovanim licima. godine MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA podGoRICa U upravnom sporu tužioca M.3. Ovo podrazumijeva da sudija. Akti kojima se traži odgovor na tužbu i dostavljanje spisa izgledaju ovako: UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U. u označenom roku. protiv tog organa. a od tuženog organa i dostavljanje spisa iz upravnog postupka koji se odnose na predmetni spor.M. 429/2006 Podgorica. ako ih ima. a nije izjavljena. radi poništaja rješenja broj: 0203-01-14-64 od 28.2006. Zakona o upravnom sporu. dostavlja vam se tužba da na istu odgovorite u roku od 30 dana. na osnovu čl.2006.godine.iz Bijelog Polja.br. - ako se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba. 27. kao i dokaz o uručenju osporenog rješenja tužiocu. sa propratnim aktom kojim se traži odgovor na tužbu. Dostavljanje tužbe na odgovor Ukoliko tužba ne sadrži nedostatke ili su nedostaci.. kojem je predmet dodijeljen u rad.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove U ovoj fazi postupka Sud može odbaciti tužbu i u sljedećim slučajevima: - ako akt koji se tužbom osporava nije upravni akt.

2. Nakon što se na taj način rasprave navodi tužbe pristupa se glasanju. dana 16.. tj.M. Na nejavnoj sjednici odluke se donose na sljedeći način: prvo sudija izvjestilac. ne iznoseći svoje mišljenje. Zakona o upravnom sporu. to je uvijek sudija kojem je dodijeljen u rad konkretni predmet. iz Budve. Nejavna sjednica U najvećem broju slučajeva Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća. 2005.12.godine.odlučivanje po tužbi. Odluke se uvijek donose u vijeću sastavljenom od troje sudija profesionalaca – sudsko vijeće. 2. 20 . Odlučivanje po tužbi Po tužbi u upravnom sporu može se odlučivati u nejavnoj sjednici i na usmenoj raspravi.292/2006 Podgorica.06. Moglo bi se reći da je ovo njegov uobičajeni način rada.4. da se izjasnite o njenim navodima. zatim se zajednički raspravljaju sva pitanja bitna za donošenje odluke. a može je sprovesti i po sopstvenoj ocjeni. U smislu člana 27. Odluka se donosi većinom glasova.1. dostavljamo vam primjerak tužbe. S U D I J A Kada Sud dobije odgovor na tužbu i spise iz upravnog postupka. predmet je kompletiran i sudija može pristupiti njegovom razmatranju i pripremanju za vijećanje. Odgovor na tužbu treba da dostavite u roku od 8 dana.godine HTP “BUDVANSKA RIVIJERA” AD B U D V A Pred ovim sudom u toku je postupak po tužbi M.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE U.4. izlaže stanje u predmetu.2006. kao zainteresovanom licu. protiv rješenja tuženog Ministarstva finansija - Podgorica broj 07-27 od 20.br.upoznaje članove sudskog vijeća sa sadržinom predmeta. tj. Sud je dužan sprovesti usmenu raspravu kad god to jedna od stranaka zahtijeva.

4. način odlučivanja po tužbi u upravnom sporu. zapisničar i stranke. Raspravom rukovodi predsjednik vijeća. ako ga ima. ukoliko nije opravdan. a zatim predsjednik vijeća. Kada predsjednik vijeća nađe da je predmet raspravljen. Zapisnik potpisuju: predsjednik vijeća. Izostanak stranke sa rasprave.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove Na sjednici se vodi knjiga vijećanja u koju se upisuju svi predmeti u kojima je donesena odluka. poziva stranke da daju konačne predloge. nakon čega se rasprava zaključuje. Usmena rasprava Usmena rasprava je drugi. održavanje reda na raspravi. od kojih je jedan predsjednik vijeća. u zakonskom roku. 2. O usmenoj raspravi vodi se zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice. da li su odsutna lica uredno pozvana. U svakom predmetu posebno se sačinjava zapisnik o vijećanju i glasanju. Nakon toga riječ dobija tužilac. riječ prvo dobija sudija izjestilac koji izlaže stanje stvari u predmetu o kojem se raspravlja. ne sprečava održavanje rasprave. Rasprava se održava pred tročlanim vijećem sudija. u praksi rjeđi. To podrazumijeva: otvaranje rasprave. sa datumom vijećanja i naznakom kako je odlučeno. Vijeće odlučuje bez prisustva javnosti. staranje da se sva sporna pitanja rasprave. Na raspravi. U složenijim slučajevima vijeće može odložiti donošenje odluke. pred strankama. Ovdje donosimo jedan primjerak zapisnika sa usmene rasprave: 1 . Tada predsjednik vijeća saopštava strankama da će odluka biti donijeta naknadno. a zatim tuženi i zainteresovano lice. davanje riječi učesnicima rasprave. Stranke naknadno dobijaju pismeni otpravak odluke. ali najviše za 8 dana. objavljuje odluku. Kada je potrebno održati usmenu raspravu u nekom predmetu predsjednik vijeća prethodno odredjuje dan rasprave i poziva stranke. Nakon zaključenja rasprave sudije se povlače na vijećanje.2. ako ih ima. diktiranje sadržine izlaganja u zapisnik i zaključivanje rasprave. utvrdjivanje koja su lica pristupila raspravi. njihove punomoćnike i zainteresovana lica.

07. 2005. Završeno u 12.S.godine Početo u 11. Predsjednik vijeća: S. Punomoćnik zainteresovanog lica predlaže da se tužba odbije. Punomoćnik zainteresovanog lica izjavi: u svemu kao u pismenom odgovoru na tužbu.2004. Zapisnik je glasno pročitan i isti punomoćnici potpisuju bez primjedbi.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI Sačinjen dana 14.V.M.P. Punomoćnik tuženog ostaje u svemu pri pismenom odgovoru na tužbu i dodaje .. advokat.. a u protivnom da se osporeno rješenje poništi. advokat.. Za ovim je rasprava završena. Punomoćnik tuženog ističe da način odluke prepušta sudu. 06.R J. Tok rasprave. odnosno da sud meritorno odluči u ovoj stvari.. jer su za to ispunjeni uslovi.30 časova. Članovi vijeća: R.R..  . Predsjednik vijeća objavljuje predmet raspravljanja i upoznaje punomoćnike sa sastavom vijeća. Punomoćnik tužioca ističe: u svemu kao u tužbi. Izvjestilac izlaže stanje stvari u spisima.00 časova Rasprava je javna Konstatuje se da su na raspravu pristupili: Za tužioca: punomoćnik R. Za zainteresovano lice: punomoćnik S. godine pred Upravnim sudom RCG. Tuženi: P. Stranke nemaju primjedbi na sastav vijeća. Za tuženog: punomoćnik S..S. ___________________ ___________________ O v j e r a v a j u Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA ____________________ Tužilac: M.. Punomoćnik tužioca konačno predlaže kao u tužbi. Za ovim stranke ističu da više nemaju šta da izjave. Sud će odluku u ovoj stvari donijeti u zakonskom roku.J Zapisničar: Predmet spora:rješenje broj 03/8-454/1-04 od 22.

Upravni akt se može poništiti iz sljedećih razloga: - povrede pravila upravnog postupka. a nadležni organ ne donese novi akt u roku od 30 dana od dana poništenja ili drugom roku koji odredi sud. a nadležni organ nije u potpunosti postupio po presudi. Ovdje donosimo po jedan primjerak presude kojom se tužba odbija i presuda kojom se tužba usvaja. Upravni sud može meritorno odlučiti u sljedećim slučajevima: - ako je sam utvrdio činjenično stanje na usmenoj raspravi. o tužbenom zahtjevu. - povrede materijalnog prava. - ako je u istom sporu već poništen akt. - pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tužba se odbija kada Sud nađe da je osporenim upravnim aktom pravilno odlučeno i da je tuženi organ pravilno sproveo postupak. Presudom se tužba odbija ili usvaja. Ako se tužba usvaja sud može osporeni akt poništiti. - ako bi poništenje osporenog akta i ponovno vodjenje postupka pred nadležnim organom izazvalo za tužioca štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi. - ako je na osnovu javnih isprava ili drugih dokaza u spisima predmeta očigledno da je činjenično stanje drugačije od onog koje je utvrdjeno u upravnom postupku.da je akt zakonit.5. Presuda Presudom se odlučuje o suštini upravnog spora. - ako je u istom sporu već poništen akt. Poništavanje upravnog akta ima za posljedicu vraćanje predmeta u stanje u kome se nalazio prije donošenja akta koji je poništen. tj.  . Poništavanjem upravnog akta poništavaju se i eventualne posljedice koje je taj akt proizveo.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 2. - ako nadležni drugostepeni organ nije donio akt u roku na osnovu podnijete žalbe. odnosno prvostepeni organ kada je žalba zakonom isključena. zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede materijalnog prava. tj. zbog bitnih povreda upravnog postupka. a može i sam meritorno odlučiti.

da tužilja ne može da se kreće i brine o sebi. Ističe da se iz priložene medicinske dokumentacije vidi da su bolesti. stav 4. 45/93 i 16/95) propisano je da pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica imaju lica umjerene. Nadležne socijalno - ljekarske komisije su nakon ocjene cjelokupne medicinske dokumentacije i neposrednog pregleda tužilje od strane prvostepene ljekarske komisije.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić PRESUDU Tužba se odbija. a Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz socijalne zaštite. godine. 10. odredjeno i jasno našle da tužilja ne boluje od bolesti iz navedenih zakonskih odredbi. oboljenja od autizma.2004. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. ocjene navoda tužbe i odgovora na tužbu. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 4 . višestruko ometena u razvoju. teže i teške ometanosti u mentalnom razvoju. list RCG”.12.11. slijepa lica i lica sa teškim tjelesnim smetnjama kojima je zbog prirode i težine zdravstvenog stanja neophodna njega i pomoć drugog lica bez obzira na prihode porodice ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. Nakon razmatranja spisa predmeta. dok je članom 36. a na osnovu člana 37. dovele do toga. godine. br. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužilje izjavljena protiv rješenja Centra za socijalni rad.12. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisano da nalaz o potrebi na naknadu za njegu i pomoć drugog lica daje socijalno - ljekarska komisija. U odgovoru na tužbu tuženi je predložio da se tužba odbije kao neosnovana. stava 1. tamo navedene. distrofije. broj 01-482/04-2969 od 15. stav 1. pogrešno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. koji navodima tužbe nijesu dovedeni u sumnju. Predlaže da se osporeno rješenje poništi. kojim je utvrđeno da tužilja nema pravo na naknadu za njegu i pomoć drugog lica. Osporeno rješenje zasniva se na nalazu. ocjeni i mišljenju drugostepene socijalno - ljekarske komisije broj 0301-1271 od 11. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. Kod takvih nalaza nadležnih komisija. te da je drugostepena ljekarska komisija nije pregledala. Što se podrazumijeva pod teškim tjelesnim smetnjama propisano je članom 26. Članom 36.2005. i naprijed navedenih zakonskih odredbi osnovano su upravni organi našli da je zahtjev tužilje neosnovan.2004. Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (“Sl. sud je našao da tužba nije osnovana. Tužilja osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. koja se saglasila sa prvostepenom komisijom da tužilja ne ispunjava uslove za njegu i pomoć drugog lica. Navodi tužbe da tužilja nije pregledana od strane drugostepene ljekarske Sa izloženog.

Zakona o opštem upravnom postupku. godine. Ukoliko postupi suprotno. Zakona o upravnom sporu. jer prije donošenja rješenja tužiocu nije data mogućnost da se izjasni o nalazu Carinske laboratorije na kojem se zasnivaju rješenja upravnih organa. godine Zapisničar VIJEĆA PREDSJEDNIK 25 . istog zakona propisano da organ ne smije donijeti rješenje prije nego što stranci pruži mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje. stav 1. kojim je tužilac obavezan da na ime manje obračunatog carinskog duga. Tužba je osnovana.11. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da se poseban ispitni postupak sprovodi kada je to potrebno radi utvrdjivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za razjašnjenje upravnih stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. stav 1.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove PRESUDU Tužba se usvaja. stav 6.10.25.043. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. Poništava se rješenje Uprave carina 01/01 broj U/II-413/1-04 od 29. čime je počinjena povreda postupka iz člana 236.06. tačka 3. stav 2. Tuženi je u odgovoru na tužbu predložio da se tužba kao neosnovana odbije. dok je članom 135. Obrazloženje Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Carinarnice broj 07/01 broj: UP/I – 1701/1-04 od 12. Predlaže da sud osporeno rješenje poništi. što osporeno rješenje čini nezakonitim. stav 3.2004.2004.55 eura. u vezi člana 33. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti povrede na koje je ukazano ovom presudom (član 57.2005. godine - plati iznos od 3.2004. kao i drugim činjenicama i okolnostima na kojima se rješenja zasnivaju. U postupku donošenja prvostepenog rješenja nije postupljeno po naprijed navedenim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku. stav 3. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog povrede pravila postupka. stav 3. a na osnovu člana 37. Zakona o opštem upravnom postupku. za robu po deklaraciji za stavljanje robe u slobodan promet J 4 broj 2300 od 05. U obrazloženju tužbe u bitnom ističe da su carinski organi bez stručnog i kompletnog laboratorijskog nalaza utvrdili da robu po predmetnoj deklaraciji lož ulje treba svrstati u tarifnu oznaku 2710003900- da sa laboratorijskim nalazom nikada nije upoznat i da mu u postupku nije data mogućnost da se o istom izjasni. godine. upravni organ čini bitnu povredu pravila postupka iz člana 226. pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Sa iznijetih razloga. zakonito rješenje. ZUS-a) i donijeti novo. Ove bitne povrede postupka tuženi nije otklonio osporenim rješenjem.10. Na tu povredu postupka drugostepeni organ pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 236. Članom 134. Zakona o opštem upravnom postupku.

UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. 37/03). sud je shodno članu 33.00 €ura. kojim je tužilac zadužen porezom na firmu za 2004. te ista služi kao zaštita za čuvanje elektronskih uredjaja koji vezuju telefonsku mrežu za to područje. broj 03/8-263/1-04 od 30. godine. Iz spisa predmeta. 03/6-02-1141 od 15.2004.2005. i 3.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić P R E S U D U Tužba se usvaja. stav 1.2004. Prvostepeno i drugostepeno rješenje zasnivaju se na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju.17. kao u dispozitivu presude. ne može se utvrditi da je na predmetnom objektu u mjestu Bistrica postoji istaknuta firma – naziv koji upućuje na to da tužilac u istom obavlja djelatnost.03.04. i 37. kao i rješenja kojim je tužilac kao poreski obveznik zadužen porezom na firmu. Ističe da tužilac ima poslovnu jedinicu u Bijelom Polju na koju plaća porez na firmu dok se u mjestu Bistrica nalazi trafostanica koja je smještena u zgradi Pošte. a za koju bi tužilac bio dužan da plati porez u smislu člana 2.11. Odluke o porezu na firmu (‘’Službeni list RCG Opštinski propisi’’ br. Tužilac u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženog zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Zakona o upravnom sporu odlučio. godine. stav 6. U odgovoru na tužbu tuženi predlaže da se tužba odbije kao neosnovana. Poništava se rješenje Direkcije javnih prihoda. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 26 . Predlaže da sud poništi osporeno rješenje kao nezakonito. Iz naznačenog se jasno vidi da se ne radi o poslovnoj jedinici jer na istoj nema istaknute firme niti naziva. S obzirom da se osporeno rješenje zasniva na nepotpuno utvrdjenom činjeničnom stanju. godinu u iznosu od 120. O b r a z l o ž e nj e Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za finansije. privredu i razvoj br.

M.M. Zakona o upravnom postupku. 37. Ovo sa razloga što bi prema odredbi čl. odgovor na istu i ostale spise predmeta pa je našao da je tužba osnovana. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.09. ZUS-a) i donijeti novo zakonito rješenje. 6. iz Herceg Novog. 399 i utvrdjeno je da su: M.M. po žalbi M. Kod te činjenice. 1. st.2005. iz stana u Herceg Novom. prema stanju u spisima nema zaključen ugovor o korišćenju predmetnog stana. Sa tih razloga. 134. a na osnovu odredbe čl.godine ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA 7 .radi utvrđenja prava svojine na predmetnom stanu.11. Istovremeno je osporenim rješenjem prekinut postupak po zahtjevu tužilaca za iseljenje M. upisani kao suvlasnici na 1/3 predmetnog stana. Zakona o opštem upravnom postupku bilo mjesta prekidanju postupka samo kod postojanja takvog prethodnog pitanja bez čijeg se rješenja ne može riješiti pravna stvar koja je u pitanju.M. ne predstavlja osnov za prekid postupka iz čl.M.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja. O b r a z l o ž e n j e Osporenim rješenjem.. 46. Naime. uvidom u listu nepokretnosti br.03. Zakona o etažnoj svojini. Zakona o upravnom sporu. 33. su predložili da se tužba odbije kao neosnovana. dana 29. koji se bespravno uselio. st. U konkretnom slučaju nema takvog pitanja koje bi se moglo smatrati neriješenim. Predlažu da se osporeno rješenje poništi.M. protivpravno stanuje u tudjem stanu u koji je provalio i da je podnijetom tužbom kod Osnovnog suda sračunato odugovlačio iseljenje. odlučeno je kao u dispozitivu ove presude.M.. Poništava se rješenje Ministarstva zaštitite životne sredine i uredjenja prostora broj 0901-627/03 od 27. kako to neosnovano nalaze upravni organi. Zakona o etažnoj svojini tužioci imaju svojstvo lica koje ima pravni interes da može kod organa uprave da zahtijeva iseljenje M.2003. iz predmetnog stana do okončanja postupka koji se vodi kod Osnovnog suda po tužbi M. godine kojim je usvojen zahtjev tužilaca za iseljenje M. Sa iznijetih razloga. a na osnovu čl. poništeno je rješenje Sekretarijata za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove br. Tužioci osporavaju zakonitost rješenja tuženog ističući da M. 43-UP/1 - 110/03 od 15. godine.M. U odgovoru na tužbu tuženi i zainteresovano lice M. u vezi sa čl.Š. 57. postojanje parnice o pravu svojine na predmetnom stanu izmedju tužilaca i M. 2003. bliže označenog u dispozitivu tog rješenja i istom naloženo da u ostavljenom roku iseli iz predmetnog stana i isti oslobodi od lica i stvari i preda na korišćenje tužiocima. 46. Sud je razmotrio tužbu. jer lice čije se iseljenje zahtjevom traži uz primjenu odredbe čl.M.i Š. 134. U ponovnom postupku tuženi će otkloniti propuste na koje je ukazano ovom presudom (čl. iz predmetnog stana. a samim tim ni uslova iz navedene zakonske odredbe za prekid postupka.

Obaveznost presude Sudska odluka donijeta u upravnom sporu obavezuje organ na koji se odnosi. a najkasnije u roku od 30 dana. Ta situacija naziva se u upravno-pravnom žargonu „ćutanje administracije“. iako je na to obavezan. donese drugi akt. već se tužbom traži da Sud naloži donošenje takvog akta. da bez odlaganja. Da bi se stranke zaštitile od nesavjesnog postupanja organa koji treba da odluči o nekom njenom pravu ili obavezi. Taj organ je pri tom vezan pravnim shvatanjem Suda. a ne donese ga ni u roku od 7 dana po ponovljenom traženju. predvidjena je mogućnost da. 28 . Tužba zbog „ćutanja administracije“ U praksi se dešava da drugostepeni organ ne odluči blagovremeno o žalbi stranke. To konkretno znači da je organ čiji je akt poništen dužan. a odluka glasi na obavezu države. 2.7.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 2. odluku će izvršiti sud po zakonu kojim se uredjuje izvršni postupak. a takođe je vezan i primjedbama Suda u pogledu samog upravnog postupka. U slučajevima kada sud rješava meritorno. u slučaju kada drugostepeni organ nije u roku od 60 dana donio rješenje po žalbi stranke. Odluke suda donijete u upravnom sporu izvršava organ nadležan za izvršenje upravnog ili drugog akta. Ovdje donosimo jedan primjerak presude donijete po tužbi zbog ćutanja administracije. Mogli bismo reći da je ovo poseban oblik upravnog spora jer u njemu tužba nije usmjerena protiv konkretnog upravnog akta. kao da joj je žalba odbijena.6. stranka može pokrenuti upravni spor.

godine.10.09. godine Zapisničar.2004. Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisan je rok od 15 dana za odlučivanje o žalbi. a na osnovu člana 37. odlučeno kao u dispozitivu presude. ZUS-a . tužilac ima mogućnost da odustane od tužbe.2004.2005. 9 . Odustanak od tužbe ovdje je moguć do donošenja odluke Suda. Nalaže se Komisiji za žalbe da odluči o žalbi tužioca od 25. Članom 242. Tužba je osnovana. to je dana 1. a ni nakon ponovljenog traženja.10. godine urgirao da se o njegovoj žalbi odluči. Kako Komisija nije u zakonskom roku odlučila o žalbi. kao uostalom i u svim ostalim sporovima. 27. ZUP-a propisano je da se rješenje po žalbi mora dostaviti stranki najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje žalbe ako posebnim propisom nije odredjen kraći rok.12. PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. S obzirom da Komisija za žalbe nije odlučila po žalbi u zakonskom roku. to su se stekli uslovi za podnošenje tužbe u smislu člana 18. stav 4. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica.2004. Kad tužilac odustane od tužbe Sud će donijeti rješenje kojim se postupak obustavlja. godine u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove P R E S U D U Tužba se usvaja. Sa iznijetih razloga. U tom slučaju tužilac više ne može novom tužbom osporavati akt protiv koga je prvobitno podnio tužbu. Odustanak od tužbe U upravnom sporu. ZUS-a. pa smatra da su se stekli uslovi za podnošenje tužbe «zbog ćutanja administracije». Članom 112.8. O b r a z l o ž e nj e Tužilac je u tužbi naveo da je u zakonskom roku izjavio žalbu Komisiji za žalbe protiv rješenja Vlade 02-5322/3 od 07.

- privremenoj mjeri. 2005. odlučuje i o: - odbacivanju tužbe. takodje.na usmenoj raspravi).9. Podneskom od 30. a na osnovu člana 20. o suštini upravnog spora. Rješenje u upravnom sporu Kao što smo već u ovom izlaganju naveli. 09.11. godine tužioci su izjavili da odustaju od tužbe u ovoj pravnoj stvari. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. godine.2005. u određenim slučajevima. Rješenjem se uvijek odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka (npr.godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA 2. odluke se donose u formi rješenja. Shodno navedenom.12. Rješenjem se. 2005. - obustavljanju postupka. 30 . odnosno o predmetu tužbenog zahtjeva odlučuje se presudom. Zakona o upravnom sporu odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. pored presude u upravnom sporu. a što smo mogli vidjeti iz navedenih primjera. Međutim.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić Ovdje dajemo primjerak takvog rješenja: R J E Š E N J E Postupak se obustavlja O b r a z l o ž e n j e Predmetom tužbom tužioci su pokrenuli upravni spor protiv rješenja tuženog broj 07-31 od 27. 8.

Naime. dozvoljena je žalba sudskom vijeću Upravnog suda. PRIVREMENA MJERA Već smo spomenuli da je privremena mjera nova zakonska kategorija u upravno-sudskoj zaštiti kod nas. budući da samo podnošenje tužbe i pokretanje upravnog spora. - da prijeti opasnost od velikih štetnih posljedica za tužioca. koju Zakon naziva - mjera za uređenje stanja do donošenje sudske odluke. Međutim. da je zakonodavac bio motivisan obezbjeđivanjem jednog efikasnost sredstva zaštite stranke od eventualnog nepravilnog postupanja upravnih organa. u većini slučajeva ti zahtjevi su bili preuranjeni. Ovdje dajemo po jedan primjerak rješenja kojim se zahtjev za donošenje privremene mjere usvaja i kojim se zahtjev odbija. koja je uvedena već pomenutim Zakonom o upravnom sporu i stavljena u nadležnost Upravnog suda.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 3. Nesumnjivo. Protiv odluke o privremenoj mjeri. O zahtjevu za donošenje privremene mjere odlučuje predsjednik vijeća. Ovdje treba reći da je dosadašnja praksa. dakle sudija pojedinac. Donošenje privremene mjere. ne sprečava izvršenje upravnog akta. a to je jedna godina i pet mjeseci. 1 . da bi Sud mogao donijeti privremenu mjeru potrebno je: - da je tužilac tražio odlaganje izvršenja odredjenog upravnog akta od organa koji je donio akt koji osporava tužbom. što predstavlja izuzetak koji je bio potreban zbog dvostepenosti postupka. ili neosnovani. tako da rok za odlučivanje po zahtjevu iznosi 5 dana od dana njegovog podnošenja. koju donosi predsjednik vijeća. može zahtijevati tužilac. koja obuhvata period od formiranja Upravnog suda. što znači da prethodno nije traženo odlaganje izvršenja kod organa uprave. - da je njegov zahtjev odbijen i da je ta odluka konačna. ako su ispunjeni određeni uslovi. Postupak po zahtjevu za donošenje privremene mjere je hitan. pokazala da stranke često posežu za ovim pravnim sredstvom. ili nenadoknadive štete.

Zakona o upravnom sporu. koji se vodi kod Montenegro banke koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. propisuje sprečavanje velikih štetnih posljedica za tužioca.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić R J E Š E NJ E Žalba se usvaja. pobijano rješenje i odgovarajuće spise predmeta. pa je žalbu tužioca prihvatio i pobijano rješenje ukinuo.08. godine i odlučuje: Donosi se privremena mjera – deblokira se žiro račun tužioca A. riješeno je kao u dispozitivu. pritom imajući u vidu da je u pitanju održavanje živog genetskog materijala tj. kao uslove za izdavanje privremene mjere. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. tj.A. Nalaže se tuženom. tako što će biti odredjena privremena mjera deblokade njegovog žiro računa.A.08.br. 0311-6-596-05 od 28. Zakona o upravnom sporu. Iz navedenih razloga. 689/2005 od 01. a na osnovu člana 14. ljudskih embriona. izvrši deblokadu žiro računa tužioca. funkcionisanje najsloženijih poslova u oblasti vantjelesne oplodnje. tužilac je izjavio blagovremenu žalbu zbog: povrede materijalnog prava i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja. u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz člana 14. odnosno ako bi se osporenim aktom prouzrokovala nenadoknadiva šteta tužiocu. da odmah po prijemu ovog rješenja.2005. kojom se bavi tužilac specifične prirode. Sa izloženog. sud je usvojio predlog tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa br. Sud je razmotrio žalbu. Žalioc u žalbi navodi da je blokiranjem žiro računa onemogućen rad ove specifične zdravstvene ustanove. sud je našao da bi daljom blokadom žiro računa za tužioca nastupile velike štetne posljedice. član 14.2005. Privremena mjera ostaće na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi. Posebno ističe nove podatke i okolnosti koje nijesu bile navedene u predlogu za donošenje privremene mjere. 03/11-6-596-05 od 28.2005.2005. stav 4. koji se vodi kod Montenegro banke. Ukida se rješenje ovog suda U. stav 1. izvrši deblokadu naprijed navedenog računa. Predlaže. 5505 od 01.br. odbijen je zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere deblokade njegovog žiro računa broj 530-1336-79. Zakona o upravnom sporu.u Podgorici. Cijeneći da je zdravstvena djelatnost. Naime. da se pobijano rješenje preinači. a posebno razloge žalbe koji se odnose na nemogućnost održavanja procesa rada u situaciji kada je žiro račun blokiran. a koji račun je blokiran rješenjem Poreske uprave br. koji se vodi kod Montenegro banke. da odmah po prijemu ovog rješenja. koji se vodi kod Montenegro banke. Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za donošenje privremene mjere. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. 09. S obzirom na to sud smatra da su. pa je našao da je žalba osnovana.08.03. Ova mjera ostaje na snazi do donošenja odluke ovog suda po tužbi A. broj 530-1336-79.2005. godine.03. 530-1336-79. godine.godine i naložio Centralnoj banci Crne Gore. godine Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA  .

14.br. st. Zakona o upravnom sporu. 19. Postupajući po ukidnom rješenju u ponovnom postupku. a na osnovu čl. godine PREDSJEDNIK VIJEĆA  . kojim je odbačen zahtjev tužioca za donošenje privremene mjere.03. odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.04. a što tužilac u konkretnom slučaju nije učinio.2005.2005. 1. to jest učiniti vjerovatnim opravdanost donošenja privremene mjere. sud je nakon ocjene zahtjeva za donošenje privremene mjere našao da je isti neosnovan. 2. st. Uz to u zahtjevu za odredjivanje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke tužilac mora obrazložiti kakvu nenadoknadivu štetu bi prouzrokovalo izvršenje osporenog akta. 13. ili bi osporeni akt prouzrokovao nenadoknadivu štetu.godine usvojena je žalba tužioca i ukinuto rješenje ovog suda U. Istovremeno je ukidnim rješenjem predmet vraćen na ponovno odlučivanje. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda U. Članom. st. godine. Shodno citiranoj zakonskoj odredbi obaveza tužioca je da u zahtjevu za donošenje privremene mjere predloži kako da se uredi stanje do donošenja sudske odluke. 1. Zakona o upravnom sporu propisano je da tužilac od suda može zahtijevati donošenje privremene mjere za uredjenje stanja do donošenja sudske odluke. ovog zakona ne mogu spriječiti velike štetne posljedice za tužioca.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove R J E Š E NJ E Zahtjev za donošenje privremene mjere se odbija.2005. 14. br.04. UPRAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE Podgorica. 29/2004 od 08. 29/2004 od 30. ako se mjerom iz čl. Sa iznijetih razloga.

sud će rješenjem kojim se odmjeravaju troškovi naložiti stranci da plati odredjeni iznos vještaku. koja iznosi 10 eura i koju plaća tužilac. naknada troškova u upravnom sporu ne određuje se po službenoj dužnosti. U svakom slučaju. i to: - kada Sud odlučuje u nejavnoj sjednici vijeća. Ova situacija u praksi je vrlo rijetka. U prvom slučaju. Dokaz o uplaćenoj taksi podnosi se uz tužbu. Državni organi i organi lokalne samouprave oslobodjeni su od plaćanja takse. Obavezni troškovi odnose se na taksu za tužbu. Pored takse na tužbu plaća se i taksa na odluku Suda koja iznosi 20 eura. Kada su u pitanju troškovi upravnog spora.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić 4. Ako stranka predloži izvodjenje dokaza putem vještačenja. tu postoje dvije situacije. tužilac ima mogućnost da podnese predlog za oslobadjanje od plaćanja takse ako bi mu zbog toga bila znatno umanjena sredstva iz kojih se izdržava on i članovi njegove porodice.kada je u pitanju nejavna sjednica vijeća. generalno gledajući. 4 . troškovi se odredjuju shodno Zakonu o parničnom postupku. TROŠKOVI U UPRAVNOM SPORU Troškovi u upravnom sporu. svaka stranka snosi svoje troškove. nijesu veliki. tj. u roku od 8 dana. - kada Sud odlučuje na usmenoj raspravi. O ovom predlogu Sud odlučuje rješenjem na koje nije dozvoljena žalba. a da je stranka koja izgubi spor dužna protivnoj stranci nadoknaditi troškove. već na zahtjev stranke. Ako pak Sud odlučuje na usmenoj raspravi. To konkretno znači da svaka stranka prethodno sama snosi troškove koje je prouzrokovala svojim radnjama. Što se tiče drugih troškova koji mogu nastati u upravnom sporu.

Zahtjev se može podnijeti zbog povrede materijalnog prava i povrede pravila postupka u upravnom sporu koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. Ovaj zahtjev se podnosi Vrhovnom sudu RCG. a takva radnja predstavlja krivično djelo. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke može podnijeti stranka koja je učestvovala u upravnom sporu. 5.1.2. VANREDNI PRAVNI LJEKOVI U upravnom sporu. Zahtjev za ponavljanje postupka Ovaj zahtjev stranka može podnijeti iz sljedećih razloga: -ako sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice. Dakle. Ovdje treba pomenuti da vanredni pravni ljekovi ne odlažu dejstvo presude Upravnog suda i o njima se ne daje pravna pouka. postoje vanredni pravni ljekovi. Ukoliko uvaži zahtjev. u postupku vanrednog preispitivanja odluke.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 5. 5. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku. Tako se protiv pravosnažnih odluka Upravnog suda mogu koristiti dva vanredna pravna lijeka. U slučaju kada je samo jedna stranka podnijela ovaj zahtjev. njegovog protivnika ili protivnikovog zastupnika ili punomoćnika. u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke Upravnog suda. Vrhovni sud može odluku Upravnog suda ukinuti ili preinačiti. kao i u drugim sudskim postupcima. -zahtjev za ponavljanje postupka. odluka se ne može promijeniti na njenu štetu. ne može se raspravljati o činjeničnom stanju. i to: -zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. -ako je do odluke suda došlo usljed krivičnog djela sudije ili zaposlenog u sudu ili je odluka izdejstvovana prevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke. 35 . kao i državni tužilac. kao mogućnost provjere valjanosti odluka Upravnog suda i kao krajnje sredstvo pravne zaštite stranaka koje su učestvovale u sporu.

prilikom saslušanja pred sudom. 36 . Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana. vještak ili stranka.UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić -ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari. -ako zainteresovanom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu. dala lažni iskaz. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom pravosnažnom sudskom odlukom. staviće van snage raniju odluku i istovremeno riješiti i o glavnoj stvari. O zahtjevu odlučuje Upravni sud. -ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi raniju odluku donesenu u istom upravnom sporu. U dosadašnjoj praksi Upravnog suda vrlo je mali broj podnijetih vanrednih pravnih ljekova. Ukoliko Sud dozvoli ponavljanje postupka. u vijeću od pet sudija. a odluka Suda se zasniva na tom iskazu. od dana kada je stranka saznala za razlog koji može dovesti do ponavljanja. -ako je isprava na kojoj se zasniva odluka lažna ili lažno preinačena ili je svjedok.

Iz kojih razloga se može pobijati upravni akt? 7. U kojim slučajevima će Sud održati usmenu raspravu? 11. Da li tužilac može odustati od tužbe? 19. Šta podrazumijevamo pod pojmom zakonitost? 4. Kojim aktom se pokreće upravni spor? 9.Kako bi ste objasnili upravni spor? 6. Kakvo dejstvo ima presuda kojom se poništava upravni akt? 13. Da li su presude Upravnog suda obavezne? 17. Koji su vanredni pravni ljekovi u upravnom sporu? 7 .Koji organ vrši sudsku kontrolu zakonitosti upravnih akata? 15. akva je razlika između nejavne sjednice sudskog vijeća i usmene K rasprave? 10. U kom postupku se vrši ova kontrola? 5. Šta je to privremena mjera? 20.U kojim slučajevima se odlučuje rješenjem? 16. Kada tužilac može tražiti donošenje privremene mjere? 21. Kada Upravni sud odlučuje presudom? 14. Šta je to tužba zbog „ćutanja administracije“? 18. Ko sve može biti stranka u upravnom sporu? 8. Koji su neophodni troškovi u upravnom sporu? 22.Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić UpRava za kadRove 6. KONTROLNA PITANJA 1.U čemu je razlika izmedju upravnog akta i drugog pojedinačnog akta? 3. Kakva može biti odluka Upravnog suda po tužbi? 12. Kako bi ste definisali upravni akt? 2.

list Republike Crne Gore. 60/03) 38 .UpRava za kadRove Stanka Vučinić // Biserka Bukvić // Ljubinka Popović-Kustudić LITERATURA: Zakon o upravnom sporu (Sl. br.