P. 1
Konkurentnost

Konkurentnost

|Views: 3,409|Likes:
Published by Marko777

More info:

Published by: Marko777 on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET EDUCONS FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS SREMSKA KAMENICA

UTICAJ OKRUŽENJA NA KONKURENTNOST PREDUZEĆA
DIPLOMSKI RAD

Mentror prof. Olja Munitlak Ivanović

Student Mikalački Duško br. indeksa 137/08

Sremska Kamenica, 2009. godine

1

1. UVOD
Preduzeće je upućeno na tržište. Ono živi i radi na tržištu i rezultati poslovanja ostvareni na tržištu opredeljuju budućnost preduzeća, odnosno njegovu tržišnu poziciju, stabilnost i razvojne mogućnosti. Preduzeće je otvoreni poslovni sistem, direktno je upućeno na svoje okruženje. Svoje poslovne resurse nalazi na tržištu, iznalazi optimalnu kombinaciju poslovnih resursa koja je opredeljena tržišnim zahtevima (pre svega potrebama, zahtevima i željama potrošača) i svoje proizvode i usluge koji su nastali po osnovu primene poslovnih resursa, plasira na tržište koje ocenjuje njihovu vrednost. Savremeno poslovanje zahteva od preduzeća da se prilagode promenama koje se dešavaju u okruženju. Nova konkurentska stvarnost zahteva od preduzeća nove pristupe u definisanju poslovne politike i tržišnih strategija. Stalno unapređivanje kvaliteta poslovanja, poređenje sa konkurencijom, korporativna društvena odgovornost su samo neki od zahteva koje preduzeće mora da ispuni da bi postiglo poslovnu raznovrsnost i svetsku klasu proizvoda i usluga. Savremena marketing praksa je doživela promene poslednjih dvadesetak godina, a trend promena se nastavlja. Nešto slično se dogodila i početkom sedamdesetih godina, kada je ubrzani razvoj konkurentskih odnosa zahtevao da preduzeća iz najrazvijenijih zemalja sveta drugačije počnu da definišu konkurentsku prednost i načine za obezbeđenje stabilne konkurenske pozicije. Tada se prvi put počelo ozbiljnije razmišljati o potrošačima i njihovim zahtevima, interesima i željama. Marketinška praksa se svakodnevno unapređuje pod dejstvom korisnika, konkurencije i tehnološkog progresa. Najznačajniji faktori koji su uticali na izmenu marketing prakse su proces globalizacije koji je opredeljen uticajima tehnološkog napretka i ujednačavanju zahteva potrošača, i narastajuća konkurencija, koja se sa nivoa grane seli ka drugim nivoima – mala i srednja preduzeća konkurišu velikim preduzećima, visokotehnološka preduzeća svim ostalim preduzećima, dolazi do rasta konkurencije na nivou inovacija itd. Konkurencija je od početka devedesetih godina dvadesetog veka postala izuzetno intenzivna, a u nekim sferama poslovanja i ofanzivna. Razvijenim zemljama sveta su se u konkurentskoj borbi pridružile zemlje Latinske Amerike i Azije, kao i postkomunističke zemlje koje su zaokružile proces tranzicije i postale članice Evropske Unije. Razlozi za izmenu konkurentske mape sveta se nalaze u sledećim činjenicama:  Moć je sa proizvođača preneta na distributere;  Multinacionalne korporacije postaju sve moćnije;  Novi proizvodi traju sve kraće;  Potrošna dobra ne traju dugo kao nekad;  Digitalna tehnologija je dovela do razvoja čitavog niza proizvoda;  Povećava se broj registrovanih robnih marki i patenata;  Povećava se broj raspoloživih proizvoda;  Prostor za oglašavanje je sve zasićeniji;  Potrošači su postali probirljiviji. Osnovni cilj savremenog poslovanja jeste postizanje poslovne izvrsnosti i dostizanje svetske klase proizvoda i usluga. Ovo se može postići jedino po osnovu kontinualnog unapređivanja kvaliteta poslovanja organizacije, koje je zasnovano na povećanju produktivnosti rada i znanja svakog pojedinca zaposlenog u organizaciji. Devedesete 2

godine dvadesetog veka su donele sa sobom neophodnost zadovoljenja opštih društvenih interesa – dakle pored potrošača i vlasnika kapitala, preduzeće u savremenom poslovanju mora da zadovolji širi spektar interesa koji vladaju u njegovom okruženju. Zadovoljenjem osnovnim ekonomskih principa preduzeće može da ostvari pozitivne poslovne rezultate. Međutim to nije dovoljno za dalju budućnost preduzeća u turbulentnom okruženju. Svetska globalizacija i dinamičko okruženje navode mnoga preduzeća da moraju da uče kako bi se prilagodila nestabilnom svetskom trižištu. Kompetentnost preduzeća biće zaštitni znak u poslovnom svetu. Nekompetentna preduzeća veoma brzo propadaju jer nisu uspela na vreme da izvrše transformaciju i prilagode svoju organizacionu strukturu i strategiju zbivanjima na tržištu. Poznavanje konkurencije je od izuzetnog značaja za preduzeća.

2. DEFINISANJE STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
Definisanje strategijskog menadžmenta smatra se jednim od težih zadataka za teoretičare menadžmenta i uopšte autore različitih disciplina koji se na bilo koji način bave preduzećem i njegovim ponašanjem. Termin se upotrebljava u različitim kontekstima, sa različitim obuhvatima i sadržajima. Pored često prisutnih saznajnih i semantičkih problema, uzrok konfuzije i nerazumevanja je objektivna složenost i višeznačnost kategorije strategije uopšte, a posebno u okviru teorije i prakse upravljanja preduzećem. Za uspešno poslovanje preduzeća kao i za njegovu sposobnost i brzinu prilagođavanja nije dovoljno sprovesti strategijsku analizu i odrediti ciljeve poslovanja nego je neophodno utvrditi i način akcije za ostvarivanje ciljeva. Način delovanja za ostvarivanje ciljeva možemo nazvati strategijom. Izraz strategija koji se upotrebljava u strategijskom menadžmentu pozajmljen je iz vojničkog rečnika i iz teorije igara. Strategija se sistematski počela proučavati tek početkom XIX veka, kada su je analitički obradili Klausewitz i Jomini. Na osnovu njihovih postavki razvila se u drugoj polovini XIX veka koncepcija da u oblast strategije spadaju opšte angažovanje oružanih snaga na celom ratištu radi postizanja ratnog cilja koji određuje politika i angažovanje delova snaga koje izvode operacije, tj. deluju na značajnim delovima ratišta.1 U literaturi o menadžmentu koncept strategije je uveden 1962. godine od strane istoričara biznisa Alfreda Čendlera (Alfred Chandler). On je prvi definisao strategiju i uveo je kao značajnu temu u menadžment literaturu. Alfred Čendler je strategiju definisao kao: „Način određivanja bazičnih dugoročnih ciljeva preduzeća, usvajanje pravaca njegovog razvoja i alokacije resursa neophodnih da se postavljeni ciljevi ostvare“.2 Čendler je izdvojio tri ključna elementa: a) Pravce akcije za realizaciju aktivnosti; b) Proces iznalaženja ključnih ideja; c) Kako je strategija formulisana, a ne samo kako je u praksi realizovana.
1

Sajfert Z., Egić B., Nikolić M., Strategijski menadžment, Univerzitet u Novom Sadu tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2005. godine, str. 3 2 Sajfert Z., Egić B., Nikolić M., Strategijski menadžment, Univerzitet u Novom Sadu tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2005. godine, str. 4

3

Kako je Čendlerov koncept evoluirao izdvojila su se dva elementa: 1. Strategijsko planiranje se u svetu ozbiljnih poslovnih aktivnosti veoma isplati, 2. Uloga menadžmenta u primeni strategijskog planiranja nije uvek jasna. Kennet Andrews i Igor Ansoff su autori koji su među prvima uveli u menadžment literaturu koncept strategije kao posebnu temu i oni se smatraju u svetu nauke utemeljivačima razvoja strategijskog menadžmenta kao nove discipline. Godine 1978. Den Šendel (Dan Schendel) i Čarls Hofer (Charles Hofer) su dali konciznu definiciju strategijskog menadžmenta. U svojoj sintezi Hofer i Šendel su se usredsredili na četiri ključna aspekta strategijskog menadžmenta. Prvi je postavljanje cilja. Drugi je formulisanje strategije u svetlu tih ciljeva. Zatim sledi implementacija strategije, što predstavlja prelaz sa analize na administriranje – zadatak da se zacrtani ciljevi ostvare. Ključni faktori ove faze su unutrašnja politika organizacije i reakcije pojedinaca, što ponekad dovodi i do revizije strategije. Poslednja faza „strategijska kontrola“ daje menadžerima uvid u reakcije u vezi sa realizacijom i podatke o progresu.3 Karakteristike strategijskog razmišljanja su:  Sintetičnost,  Divergentnost i  Kreativnost. Karakteristike procesa strategijskog planiranja su:  Analitičnost,  Konvergentnost i  Konvencionalnost. Strategijski menadžment uključuje tri područja aktivnosti: strategijsku analizu, strategijski izbor i strategijsku promenu. Na osnovu analize ovih komponenti može se izvesti i odgovarajuća definicija strategije kao menadžerskog instrumenta: Strategija je plan akcije za realizaciju prethodno postavljenih ciljeva preduzeća; njen osnovni sadržaj čini izbor poslovnih delatnosti – poslova, uspostavljanje odgovarajućih odnosa između njih; definisanje načina sticanja odgovarajućih sposobnosti u najširem smislu kao osnove za sticanje konkurentske prednosti na izabranim respektivnim tržištima i opredeljenje u vezi sa promenama veličine delova ili preduzeća kao celine. Osnovni zadatak strategijskog menadžmenta jeste da što celovitije sagleda promene u okruženju i da se preduzeće prilagodi tim promenama. Prilagođavanje postaje uslov opstanka, rasta i razvoja preduzeća. U stvari, suština strategijskog menadžmenta jeste da obezbeđuje uslove za plansko i efektivno delovanje preduzeća sa faktorima u okruženju, a posebno sa potrošačima i konkurentima.4 Jedna od često prisutnih sistematizacija obuhvata sledeće faze strategijskog menadžmenta: 1. Istraživanje okruženja i sopstvenih potencijala preduzeća; 2. Utvrđivanje ciljeva;
3

Sajfert Z., Egić B., Nikolić M., Strategijski menadžment, Univerzitet u Novom Sadu tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2005. godine, str. 5
4

Sajfert Z., Egić B., Nikolić M., Strategijski menadžment, Univerzitet u Novom Sadu tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2005. godine, str. 6

4

ceo posao analize tržišta treba da obuhvati sledeće: 1.  Ekologiju. Podaci specijalno organizovanih anketa (podaci iz upitnika i adresara. Veće tržište obezbeđuje i veći obim prodaje. Kao i svaki drugi analitički posao. tehnoloških. pa tako i veći ukupan prihod i profit i obrnuto. 4. statistika preduzeća i sl.1.). ali ipak se mogu grupisati u nekoliko najvažnijih kategorija: 1.3. 2. Službeni statistički podaci (javne statističke publikacije. odnosno konkurencije na tržištu i 4. izveštaja anketara i kontrolora ankete). kao i da se stvore odgovarajuće pretpostavke za definisanje poslovnih ciljeva i strategija za njihovo ostvarivanje. 2.1. To znači da preduzeće mora imati aktivan odnos prema tržištu.  Društveno-ekonomski sistem i ekonomsku politiku.1. 2. strukovnih organizacija. socijalno . 5. u smislu da mu se permanentno prilagođava izborom i primenom adekvatnih strategija.). 3. Strategijska analiza faktora okruženja Strategijskom analizom faktora okruženja treba da se oceni realna pozicija preduzeća u njemu. Izvori podataka za analizu tržišta su brojni.političkih i pravnih promena. 4. Zato jedna od osnovnih briga menadžera preduzeća jeste i treba da bude obezbeđenje njegovog odgovarajućeg položaja na tržištu. 5 . smišljeno i sistematski. Ocenu ponude. Realizacija strategije. tako i analiza tržišta prodaje odnosno određenih faktora na njemu mora da se obavlja izvesnim redosledom. Procenu plasmana odgovarajućih proizvoda. bilteni i informacije stručnih udruženja.  Finansijsko tržište. Ocena i kontrola realizacije strategije. specijalni statistički izveštaji i sl. računovodstveni podaci. finansijskih. podaci o vrstama proizvoda. Opis karakteristike proizvoda.  Socio-kulturno okruženje. Drugim rečima. Strategijska analiza tržišta Tržište opredeljuje potencijal preduzeća i njihovih konkurenata. Podaci. Poseban značaj imaju faktori koji opredeljuju povoljne prilike i opasnosti koje mogu nastati za preduzeće usled tržišnih. Samo preduzeće (podaci o prodaji i cenama iz faktura. Ova analiza treba da obuhvati sledeće faktore okruženja:  Tržište. 2. Identifikovanje mogućih strategija.  Tehnološki progres. 3. Ocenu tražnje na prodajnom tržištu.

Preduzeće ne sme da ima pasivan stav prema naučno-tehnološkim promenama. povećava produktivnost.  Analiza merila naučno-tehnološkog potencijala. Položaj preduzeća je.2. 2. na sledeći način:  Deluje na zastarevanje tehnoloških i proizvodnih procesa i opreme.1. smanjuje utrošak fizičkih komponenti. dakle.  Analiza upravljanja tehnološkim progresom preko tehnološke strategije zemlje. polarizuje se ne samo u preduzeću.  Analiza naučno-istraživačkog sistema i njegove veze sa svetom i brzine transfera naučnih i tehnoloških dostignuća iz sveta.  Analiza uticaja mikro elektronike na razvoj privrede i drugih društvenih oblasti. Veliki broj tih promena.  Analiza konkurentskog okruženja sa ciljem da se odredi struktura investicija konkurenata na strani proizvoda i procesa za svaku vitalnu tehnologiju.2.1. Drugim 6 .  Deluje na zastarevanje stručnih znanja i metoda upravljanja. uvodi nove proizvodne metode i nove načine organizacije i upravljanja. Tehnološki progres utiče na poslovanje preduzeća. nalaze se izvan kontrole preduzeća.3.  Analiza informatičkih tehnologija i njihovog uticaja na sveukupni poslovni ambijent preduzeća. Tehnološki progres utiče na pojavu novih proizvoda.  Analiza prirode tehnologije. dakle. Ovde je navedeno samo nekoliko najvažnijih elemenata naučno-tehnološkog potencijala koji moraju da budu obuhvaćeni strategijskom analizom. proizvode čini sve manjim po obimu i sve lakšim po težini. Preduzeća.. već i na međunarodnom planu do te mere da se proizvođači opreme većinom nalaze u razvijenim zemljama. zamenjuje živi rad savremenom opremom. Sve ovo pokazuje da menadžment preduzeća mora kontinuirano da istražuje i prati najnovije tendencije u nauci i tehnologiji kao i da ih ugrađuje u postojeće proizvode i osvaja nove. skraćuje vreme potrebno od pojave ideje za novi proizvod do njegove realizacije. koje su rezultat brzog razvoja nauke i tehnologije. pored sopstvenog.  Deluje na zastarevanje proizvoda. Naučnotehnološko znanje. Ovde treba istaći samo najznačajnije delove tog potencijala koji bi trebalo da se nađu u domenu strategijske analize:  Analiza relevantnih karakteristika instaliranih tehnologija u proizvodnoj sferi prvenstveno u grani kojoj preduzeće pripada. stepena međunarodnog transfera intelektualnih proizvoda. organizovanosti pri transferu tehnologije. kontinualno usavršava sredstva rada i predmete rada. angažuju i značajan deo tuđeg kapitala. prema navedenoj analizi određen sa dva momenta: ono što rade drugi privredni i ostali subjekti i ono što je radilo posmatrano preduzeće. njene starosti i kontrole prodavca nad tehnologijom. Strategijska analiza tehnološkog progresa Među najznačajnije promene u okruženju ubrajaju se one koje se dešavaju na planu tehnološkog progresa. skraćuje vreme proizvodnje. Strategijska analiza finansijskog tržišta Ova analiza je neophodna zato što preduzeća u razvijenim tržišnim uslovima najčešće nisu u mogućnosti da celokupne potrebe za kapitalom podmire iz sopstvenih izvora. povećava ukupna znanja i podstiče informisanost ljudi i sl.

KONKURENTNOST PREDUZEĆA 3. njihova jedinstvenost. 3. fizički resursi. nazvao „kreativna destrukcija“ i na taj način doveo u vezu inovaciju i konkurentnost preduzeća. procese ili poslovnu praksu. Preduzeće treba da sprovede odgovarajuće istraživanje i analize njegove pozicije u odnosu na finansijsko tržište koje predstavlja bitan faktor njegovog okruženja. finansijske. Inovacije i preduzetništvo (Inovacion and enterpreneurship). na koju zajedno utiču makroekonomsko i mikroekonomsko okruženje. najznačajniji deo finansijskog tržišta čini tržište kapitala koje se sastoji iz tržišta zajmovnog kapitala i tržišta hartija od vrednosti odnosno berzanskog tržišta. ocenjuje realna pozicija preduzeća na finansijskom tržištu. Inovacija je sinonim za uspešnu proizvodnju. Šta je to konkurentnost? Konkurentost je održiv rast produktivnosti vođen kvalitetom strategija i poslovanja preduzeća. kvalitet) i od efikasnosti kojom se proizvode. 5 Za neko preduzeće se može reći da je konkurentno ako održava profit na nivou koji prevazilazi prosek industrijske grane kojoj pripada. prema6 su kapital. Održiva konkurentnost preduzeća prevashodno zavisi od resursa i sposobnosti koje preduzeće poseduje. prirodne i druge resurse.Egbu. očuvanje nacionalnog bogatstva. Značaj sposobnosti preduzeća u poređenju sa tradicionalnim resursima danas (a u budućnosti pogotovo) postaje sve veći. onda se ono mora obratiti institucijama finansijskog tržišta. koji je inovaciju s obzirom na njen razarajući uticaj na postojeću ekonomiju. 1996. Sposobnost preduzeća čini intelektualni potencijal zaposlenih. COBRA 2006. Nivo konkurentosti određuje produktivnost-mera sposobnosti da se proizvedu robe i usluge koristeći postojeće vlastite ljudske. ako finansiranje obima aktivnosti preduzeća prevazilazi sopstvena sredstva.. inovacija zauzima visoko mesto. ili usmeravanje ideje u profitabilne proizvode i usluge. 3. Konkurentnost preduzeća se može shvatiti kao jezgro uspeha ili neuspeha jednog preduzeća. treba da obuhvati: 1. Analizu monetarne stabilnosti. Inovacija predstavlja uspešno korišćenje ideje. usvajanje i eksploataciju novine u ekonomskoj i socijalnoj sferi. Može se reći da održivu konkurentnost jedne organizacije čini šta njeni ljudi znaju i šta oni mogu da učine sa tim što znaju. Među prvima koji su to uočili svakako je bio Joseph Shumpeter. Produktivnost zavisi i od vrednosti proizvoda i usluga (npr. Grmeč Privredni pregled. 5 Train. praksa i principi. Analizom se. a posebno ona znanja koja opredeljuju određene kompetencije. kao finansijskog okruženja preduzeća.rečima. 6 Drucker F. str. 2. Suprotnost od inovacije je „arhaizam i rutina“. 57 7 . Analizu funkcionisanja tržišnog kapitala. Tradicionialni resursi preduzeća. Produktivnost određuje životni standard države ili regije – plate. Maximising the Impact of Knowledge for Innovation in Gaining Competitive Adventage. Analiza finansijskog tržišta. prihod od kapitala.1. radna snaga. U rangiranju ključnih faktora koji utiču na postizanje kompetentnosti preduzeća. god. u stvari. II izdanje. U svemu tome bitno je dobro poznavanje svih elemenata ovog tržišta. C. menadžment i vreme.. Pri tome. Beograd. Analizu funkcionisanja poslovnih i drugih banaka.

Intenzitet rivalstva postojećih preduzeća Slika 1. I to ne bilo koje znanje. Izvor: Michael Porter. Znanje izbija u prvi plan i postaje važan faktor održive konkurentnosti preduzeća. Izvor: Michael Porter. već znanje upravljanja inoviranjem. Porterovih pet konkurentskih sila Porterovih 5 konkurentskih sila  Model koji pomaže preduzeću u sagledavanju ključnih faktora koji opredeljuju poslovni ambijent (konkurentsku strukturu) i profitabilnost industrije Porterovih 5 konkurentskih sila  Prinos u dugom roku na investirani kapital u određenoj industriji zavisi od pet konkurentskih sila: 1. „Competitive Strategy8 7 8 Slika 1. Izvor: Michael Porter. Opasnost od supstituta 2. Pregovaračka snaga dobavljača 5. industrijske grane i nacionalne ekonomije.Konkurentska sposobnost preduzeća mnogo više zavisi od brzine. drugim rečima menadžment inovacijama. Izvor: Michael Porter. „Competitive Strategy“ Slika 2. 3. „Competitive Strategy“7 Potencijalni novi konkurenti Pregovaračka snaga dobavljača Dobavljači Opasnost od novih konkurenata Dobavljači Pregovaračka snaga kupaca Supstituti Porterovih 5 konkurentskih sila Opasnost od supstituta Postojeća preduzeća u industriji Slika 2. odnosno od inovativne sposobnosti preduzeća. Može se konstatovati da sposobnost inoviranja preduzeća odnosno inovativna praksa postaje najvažniji faktor ekonomske moći preduzeća. „Competitive Strategy“ 8 . Opasnost od novih konkurenata 3. Pregovaračka snaga kupaca 4. kojom ono može uvesti nove i superiorne proizvode ili usluge.2.

24 9 . veća je verovatnoća da će konkurentne firme nastati ako postoje sledeći uslovi:  lokalno okruženje ohrabruje efikasnost. Konkretno.4. objavljenoj 1990. široka. investicije i nadgradnju.10 3. Vladimir Vulić.  postoji jezgro potrošača sa sofisticiranim potrebama koje omogućavaju kompanijama razvoj inovativnih. Mikroekonomske reforme su takođe bitne. postoji otvorena i snažna konkurencija između lokalnih firmi (strategija i rivalstvo). Studije menadžmenta. Uz to. „Dijamant teorija“ profesora Michela Portera Tokom 1980 profesor Majkl Porter (Michael Porter). Sva preduzeća nude homogeni proizvod. 1990.9 Porterova teorija konkurentnosti snažno je delovala na način na koji su vlade. Postoji savršena informisanost o onom što se događa na tržištu. 9 Izvor: 19. Sposobnost firmi da postignu konkurentnu prednost zavisi ne samo od njihove strategije.. nego takođe i od vanjskih faktora i institucija. visoko kvalitetnih proizvoda i roba. Ekonomski fakultet Podgorica. novac. profesor Porter ističe da je koren konkurentnosti u prirodi okruženja u kojem firme deluju. jer su to reforme koje jačaju i oblikuju četiri opisana ugla dijamanta i njihovu međusobnu povezanost. sa univerziteta Harvard u SAD. zajednička akcija vladinih i poslovnih institucija je potrebna da bi se stvorilo okruženje koje jača konkurentnost. Strategijski menadžment 10 Konkurentna prednost nacija. Konkurentna prednost nacija. fizičku infrastrukturu. god. izvršio je opširno istraživanje u svetu kako bi ispitao šeme i determinante za uspeh u razvoju konkurentnosti u 10 zemalja. i prirodne izvore (uveti faktora). organizacije i firme u razvijenim zemljama. lokalne dobavljače i preduzeća u povezanim oblastima (povezane i industrije podrške). profesor Majkl Porter (Michael Porter). informacijsku infrastrukturu. koje stimuliše stalni pritisak na inovacije i unapređenje u sposobnostima. (uveti potražnje).11.3. Na takvom tržištu postoji apsolutna sloboda ulaska drugih preduzeća.3. str.2008. uključujući ljudske resurse. Njegova poruka liderima vlada bila je jasna: Makroekonomske reforme su bitne ali ne i dovoljne da bi se povećala produktivnost. zemljama u tranziciji i zemljama u razvoju krenule putem konkurentnosti.  lokalno okruženje omogućava firmama visokokvalitetne i specijalizovane informacije. inovacija i poslova. Ove mikroekonomske reforme se odvijaju na nivou preduzeća. Faktori proizvodnje su savršeno pokretljivi. naučnu i tehnološku infrastrukturu. Savršena konkurencija Savršeno konkurentno tržište je ono koje se sastoji od velikog broja nezavisnih malih preduzeća od kojih nijedno nije u mogućnosti uticati na tržišne cene. U knjizi.  ako umesto izolovanih industrija postoje klasteri koji obuhvataju sposobne. Njegova poruka preduzećima bila je jednako jasna. Postoji snažno međusobno delovanje ova četiri elementa.

Osnovne potrebe čine stubovi kao što su: institucije i infrastruktura (gde nam je rang još gori nego što je opšti rang konkurentnosti). 2. tehnološka spremnost.wikipedia. dinamički posmatrano. Treću i. mesto na svetu. efikasnost tržišta radne snage i efikasnost tržišta roba. 4. U svim ovim stubovima smo bolje plasirani od proseka za zemlju. Faktore uvećanja efikasnosti čine: visoko obrazovanje i obuka.5. Pretpostavka te mogućnosti je ograničeni broj privrednih subjekata. gde 11 „http://sh. inovativni i faktori sofisticiranosti. Nesavršena (nepotpuna) konkurencija Tržište nepotpune konkurencije je ono gde: 1. gde smo lošiji od opšteg ranga i zauzimamo 95.11 3. 3. U svojoj poslovnoj politici se rukovode određivanjem cena i količina. Postoji mogućnost određivanja cena od strane kako ponude tako i potražnje.6. mestu. kriva potražnje preduzeća u nepotpunoj konkurenciji je negativnog nagiba. U ova poslednja tri smo lošije rangirani nego nacionalni prosek. Pad tržišnih cena uzrokovaće i pad graničnog prihoda odnosno profita. u svetu). Zimbabvea. veličina tržišta. makroekonomska stabilnost (gde nam je rang nešto bolji od opšteg) i stub osnovnog obrazovanja i zdravlja gde uživamo daleko najbolji rang od svih 12 stubova (31. Kirgistana i nekoliko sličnih zemalja bili bi na samom dnu. Tu su i sofisticiranost finansijskog tržišta. U navedenim uslovima preduzeća su price-takeri uzimajući tržišne cene kao dane. To su: sofisticiranost funkcionisanja kompanija i njihove strategije. Postoji veća ili manja ograničenost ulaska i izlaska drugih privrednih subjekata u granu. postoji još jedna mala grupa od dva indikatora koji se tiču indeksa poslovne konkurentnosti. To će se ostvariti u presecištu krive graničnog odnosno prosečnog prihoda i graničnog troška. Ono će izabrati onaj obim proizvodnje kod kojeg je ukupni profit najveći a granični profit jednak 0. Za razliku od savršeno konkurentnih preduzeća čija je kriva potražnje horizontalna. Privredni subjekti na tržištu nesavršene konkurencije su price makeri. faktori uvećanja efikasnosti. Pored ove tri grupe stubova vezanih za merenje globalnog indeksa konkurentnosti. najvažniju grupu čine samo dva stuba: poslovna sofisticiranost. Zbog visokih profita u privrednu granu ulaze i druga preduzeća usled čega se povećava ponuda pa cene padaju.Od navedenih obeležja samo prva dva čine takvo tržište realnim dok ga treće i četvrto čine teorijskim modelom jer nema ni savršene mobilnosti proizvodnih faktora niti apsolutne informisanosti. Preduzeće na tržištu savršene konkurencije rukovodi se načelom maksimalizacije profita. Kako je granični prihod jednak ceni to će se dogoditi kada je P=MC. i kvalitet nacionalnog poslovnog okruženja gde je Srbija na 78. Zapravo dve najniže ocene sa najnižim rangom su upravo ocene za tržište radne snage i tržište roba gde smo 111 odnosno 114 u svetu od 131 zemlje!! Da nema Etiopije.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1te“ 10 . 3. Dvanaest stubova konkurentnosti Tih 12 stubova podeljeno je u tri grupe: osnovne potrebe. Potražnja preduzeća je usled toga savršeno elastična.

nedovoljna ponuda kvalitetne infrastrukture. poslednja tri pomenuta faktora su kao negatina ocenila samo 3% anketiranih. Dok je prva tri faktora preko 10% anketiranih videlo kao problem. odnosno da bi prešla spoljašnje granice kontrolisanog regionalnog tržišta. Nije racionalno biti u Evropi a ne koristiti prednost ogromnog i veoma uređenog tržišta u svom najbližem okruženju. uključujući potencijale za hidroelektrane.12 3. Saradnjom sa najrazvijenijim evropskim zemljama može se doći do investicija i otvaranja većeg broja radnih mesta. U ovim zemljama se jaz između bogatih i siromašnih sve više povećava. efikasne visokoobrazovne programe. pojednostavljen i ubrzan plasman. koje danas ima preko 500 miliona potrošača. bila je motivisana prvenstveno ekonomskim razlozima. KONKURENTNOST I KVALITET ŽIVOTA 4. Sa druge strane Japan i Južna Koreja. obezbeđuju slobodno kretanje robe na celokupnom unutrašnjem tržištu EU. EVROPA. smaragde. 21. inflacija. Da bi se roba plasirala na nekom tržištu.7. Evropsko tržište kao šansa Ideja ujedinjenja Evrope. Tako su praktično uklonjene unutrašnje granice između zemalja članica EU.2008. Mihailo Crnobrnja. protok i prodaja proizvoda. sunce u proseku postaju siromašnije. i kvalitet nacionalnog poslovnog okruženja. Harmonizovani tehnički propisi EU i metode ocenjivanja usaglašenosti proizvoda sa njihovim zahtevima. zapravo postaju sve siromašnije. Na kraju da pomenem da globalni pregled konkurentnosti objavljuje i rezultate ankete koja se sprovodi svake godine među poslovnim ljudima. neobrazovne ljudske resurse. mestu. bakar. Zemljama Latinske Amerike i Afrike koje imaju bogate prirodne resurse. koji zamenjuju sve slične nacionalne propise. Zanimljivo je da iz ugla privrednika. nestabilnost ekonomske politike i korupcija. stvorili su u protekle tri decenije visoko sposobnu radnu snagu. po mišljenju poslovnih ljudi. Kad je o Srbiji reč kao tri najproblematičnija faktora pominju se: neefikasna državna administracija. proizvođač mora prethodno posedovati neophodne 12 Izvor eKapija. Osnovni mehanizam za stvaranje „jedinstvenog“ ili „unutrašnjeg“ tržišta je harmonizacija tehničkog zakonodavstva. Konkurentnost u drugim zemljama Većina zemalja koje računaju da će biti konkurentne zahvaljujući prirodnim resursima i jeftinoj radnoj snazi.su srpske kompanije 102.10. i restriktivni propisi radnog zakonodavstva predstavljaju daleko manji činilac (ne)konkurentnosti Srbije nego prethodna prva tri. 4.1. a neefikasnu državnu administraciju čak 14. nastala pre više od 50 godina. a zatim se pravi lista najproblematičnijih faktora koji. Konkurentnost srpske privrede-izazovi i mogućnosti 11 .dr. kao i do proizvodnje konkurentnijih proizvoda. prof. gde je Srbija na 90. na svetu. negativno utiču na konkurentnost date zemlje. Manje razvijene evropske zemlje moraju da traže adekvatne odgovore na pitanja koja nameću procesi globalizacije i regionalizacije tržišta.5%. koje su razvojni proces započele bez ikakvih prednosti u prirodnim resursima. i najveći procenat rasta produktivnosti u svetu. Od anketiranih se očekuje da ocene 14 faktora. Moguće je bolje živeti samo ukoliko se više proizvodi i više izvozi.

Sve ove aktivnosti u vezi konkurentnosti nacionalne privrede. Tek zatim može se postaviti i pitanje uspešne prodaje. Konkurentnost se dokazuje mogućnošću plasmana i uspešne prodaje proizvoda na posmatranom tržištu. Pitanjima konkurentnosti nacionalne privrede bave se uglavnom ekonomisti. Jefferson Institute u studiji „Konkurentnost privrede Srbije“. Zemlja ne mora biti članica EU da bi izvozila na ogromno unutrašnje tržište EU. Neophodan uslov za konkurentnost nekog proizvoda je da on zadovolji zahteve koji se odnose na mogućnost njegove pojave ili „plasmana“ na tom tržištu. Broj necenovnih faktora je toliko veliki da malo ko može da bude siguran da ih je iscrpno naveo.2. Najvažnije iskustvo evropskih zemalja u procesu stvaranja „jedinstvenog tržišta EU“ jeste da prvi korak u cilju uspešnijeg poslovanja privrede i povećanja nivoa konkurentnosti kompanija mora da učini kompetentna i odgovorna vlada. rasta zaposlenosti i nacionalnog dohotka. uz podršku Narodne banke Srbije. koja zavisi od niza tehničkih i komercijalnih performansi proizvoda koji se nudi u poređenju (konkurenciji) sa sličnim proizvodima drugih proizvođača. posebno ističe da su necenovni faktori važniji i uticajniji od cenovnih. regiona ili konkurentnost celokupne nacionalne ekonomije. to je razlog što usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima zaista predstavlja najvažniji elemenat konkurentnosti. počiva na velikom broju multidisciplinarnih znanja i na nizu faktora. ali svaki izvoznik na ovo tržište mora dokazati da na svojim proizvodima primenjuje iste one propise koji važe i za proizvode kompanija iz zemalja članica EU. kompanije. posebno u pribavljanju znanja. U vezi globalizacije svetske privrede često se pogrešno razume termin „otvoreno tržište“. Ekonomska teorija faktore konkurentnosti deli na dve grupe: cenovne i necenovne. 12 . zakonske propise na konkretnom tržištu i organizovanu državu koja mora da obezbedi odgovarajuće informacije i infrastrukturu za podršku svojoj privredi. koja je rađena 2003. Zemlje u tranziciji. tehnologije. porasta izvoza. Brojni necenovni faktori imaju i najvažniji uticaj na konkurentnost nekog proizvoda. kompanije ili nacionalne privrede. pa moraju predstavljati prioritet svake odgovorne vlade ili ozbiljnijih političkih partija. Ne može biti konkurentne nacionalne privrede bez kompetentne državne administracije i bez ispunjavanja prvog i najbitnijeg uslova – a to su konkurentni proizvodi koji zadovoljavaju tehničke i bezbednosne zahteve tržišta. utiču direktno na životni standard građana. godine pod nazivom „Konkurentnost srpske privrede“. a posebno treba istaći: multidisciplinarna znanja. g. imaju veoma mali broj kompanije koje bi ovaj posao mogle uspešno i efikasno realizovati bez adekvatne podrške države. Konkurentnost nacionalne privrede Konkurentnost nekog proizvoda. kao i zemlje kandidati za članstvo u EU. Na Okruglom stolu ekonomista koji je održan 2006.dokaze da proizvodi zadovoljavaju postojeće propise. informacija i neophodnih sertifikata za svoje proizvode. 4. Radi toga treba razlikovati pojmove „plasirati“ i „prodavati“.

koji je svojim presudama omogućavao istinsku izgradnju zajedničkog tržišta (a. Osnovna ideja Lisabonske strategije je stvaranje povoljnijih uslova da građani u EU. politički lideri EU su zaključili da je za nadmetanje sa drugim razvijenim ekonomijama u svetu. 2005.“ Lideri EU su Lisabonskom strategijom utvrdili i zadatke za postizanje ovih ciljeva. Beograd. Lisabonska strategija obuhvata i reforme evropskih sistema socijalne zaštite koji moraju biti učinjeni postojanim kako bi buduće generacije koristile njihove pogodnosti. pristup Internetu i „on. ali i u jurisdikciji anti-monoposlkih tela država članica. između ostalog. učinio i ono što Rimski ugovor nije – definisao konkurenciju kao „tržišnu utakmicu koja za cilj ima ostvarenje društvenog napretka. Njen cilj jeste da doprinese pospešivanju tržišne razmene i daljem izgrađivanju samog tržišta. kao uslov za bolji kvalitet života njenih građana. ali i za konkurenciju isto tako bitna pravila o poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva članica. god. Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji. da strategija povećanja konkurentnosti evropske privrede u budućnosti predstavlja jedan od najvažnijih zadataka zemalja članica Evropske Unije. Politika konkurencije EU Politika konkurencije. obrazovanje. Beograd. god. koji sadrži konkretno poglavlje o pravilima konkurencije (čl. apsolutnu tržišnu utakmicu i potpunu slobodu izbora na strani korisnika“. Službeni glasnik.4.14 13 14 Prokopijević Miroslav. ali ne kao čistu. U pitanju je jedna od najrazvijenijih politika Zajednice – njeni pravni postulati. ukoliko konkurentnost nacionalne privrede i kvalitetet života svojih građana postavlja kao nerazdvojne komponente i svoj glavni cilj. a to su: istraživanje. koristeći društveno okruženje i tekovine EU. kapitala i usluga). Pravo konkurencije Evropske Unije. Evropska Unija-Uvod. 68 13 . 81-89).3. sposobna za stalan rast sa većim brojem boljih radnih mesta i sa višom socijalnom kohezijom. Ovakav pristup Evropskog saveta morala bi imati ubuduće i Vlada Srbije.4. Kroz delovanje Evropskog Suda Pravde. godine) mogla biti ostvarena „privreda zasnovana na znanju. Očigledno. Sprovođenje ove politike nalazi se prevashodno u nadležnosti Evropske Zajednice – konkretno Evropske komisije. Tom prilikom su usvojili poznatu „Lisabonsku strategiju“ i postavili nove ciljeve i viziju za budućnost EU. kako bi u toku naredne decenije (do 2010. robe. efikasna i konkurentna privreda. Rajčević Toma. Konkurentnost privrede EU Na sastanku u Lisabonu marta 2000. Evropskoj uniji potrebna moderna. Od velikoj je značaja za istinsko funkcionisanje zajedničkog tržišta EU i ostvarivanje četiri slobode (protoka ljudi. u osnovi sadrže ideju o izradnji zajedničkog tržišta.line“ poslovanje. veoma značajan za povećanje kvaliteta života njihovih građana. mogu samostalno kreirati sopstveni kvalitet života. kao jedna od politika EU.13 Osnov prava konkurencije se nalazi u odeljku VI Ugovora o Evropskoj Zajednici. jasan je pokazatelj složenosti procesa u Uniji. kao i njihova primena i razrada od strane pojedinih organa Unije. Svi oni zajedno čine Evropsku mrežu za konkurenciju. 4. str. najkonkurentnija i najdinamičnija u svetu.

Značajno je to što član 88. Treba dodati da je ključno to što član 82. pošto propisuje primenu pravila o konkurenciji na posebne vrste preduzeća u državama članicama. ili putem davanja. no ipak može se reći da je i sticanje ovakvog položaja ograničeno kroz kontrolu udruživanja. utičući na taj način na konkurenciju na zajedničkom tržištu. koja mora da se povinuje njenoj suprotnoj odluci ukoliko određene mere nisu u skladu sa zajedničkim tržištem. pa uredbe Saveta i odluke Suda propisuju koje su to vrste koje nikada ne mogu biti izuzete od primene sankcije iz člana 81. ali sasvim razumljivo propisuje i tri slučaja kada pomoć nije protivna. Bitna je. sankcioniše sve sporazume. Državna pomoć je možda najinteresantnije pitanje u politici konkurencije zato što se država. koji je veliki broj puta naročito na ovom polju pomerao granice i izgrađivao pravni poredak EZ.U aktivnost Komisije odnosno generalnog Direktorata za konkurenciju spadaju još i odnosi sa drugim državama sa kojima se sklapaju sporazumi u cilju regulisanja ove materije. mada samo u meri u kojoj se ne sprečava ispunjenje misija koje su im poverene. a na račun i štetu svih poreskih obveznika. i 88. Fondacija Konrad Adenauer. Komisije i Suda. odluke udruženja kao i dogovorenu praksu koja može da nanese štetu trgovini između država članica. narušavanje ili ograničavanje konkurencije unutar zajedničkog tržišta. 2005. zabranjuje samo zloupotrebu dominantnog položaja a ne i njegov nastanak. i održavajući u životu preduzeća koja bi bez pomoći propala. 14 . pošto u dobroj meri ostvaruje cilj konkurencije. i dobiju bolju robu i usluge. Poslednja razlika u odnosu na član 81. i narušavanje konkurencije kroz pomaganje loših i neuspešnih. kao i nekoliko slučajeva kada može biti u skladu sa zajedničkim tržištem. Rimski sporazum pomoć reguliše članovima 87. koji u stavu 1. Na ovaj način se postiže određena ravnoteža između potrebe pomoći ugroženim i nerazvijenima. a to je da omogući da učesnici na tržištu imaju priliku da naprave izbor.15 15 Vajdenfeld Verner. čime se u izvesnom smislu podstiče razvoj preduzeća i podiže konkurentnost na spoljnjem planu. zabranjuje zloupotrebu dominantnog položaja od strane preduzeća na zajedničkom tržištu ili njegovom bitnom delu. Ovde se pre svega radi o delatnostima od opšteg interesa i zadovoljavanju vitalnih potreba stanovništva. je posebno interesantan. Član 82. Praksa je pokazala da postoji veliki broj različitih sporazuma kojima se može narušiti konkurencija. kao najvećim trgovinskim partnerom. Ona je pokazatelj koliko jedna dobra i naizgled jednostavna ideja kreiranja zajedničkog tržišta iziskuje rada ne bi li se obezbedila istinski fer utakmica. nalazi u stanju da prikuplja poreze od jednih i zatim ta sredstva redistribuira drugima. koristeći svoj monopol prinude. u meri u kojoj se ugrožava razmena između država članica. načelno zabranjuje subvencije koje su protivne slobodnoj konkurenciji na zajedničkom tržištu. je nepostojanje mogućnosti da se učine izuzeci. Vesels Volfgang (izdavači). a čiji su cilj ili posledica sprečavanje. Beograd. U tom domenu najinteresantniji je sa SAD. a koje su one koje uz ispunjavanje mnogih uslova mogu da se nađu u režimu kolektivnih i individualnih izuzeća. Politika konkurencije je dobar pokazatelj razvoja EU poslednjih decenija kroz praksu Saveta. Sporazumi između preduzeća su regulisani članom 81. Evropa od A do Š. Član 86. god. propisuje proceduru dok nameće dužnost državi da o svojim merama pomoći (ili njihovoj izmeni) obaveštava Komisiju. što se u državama članicama mahom čini kroz javna preduzeća sa državnom kontrolom. Član 87.

tehniološkim progresom velikih industrijskih zemalja. jednoobraznosti organizovanja.4.16Gotovo da nema niti jednog segmenta ljudskog života i praktičnog delovanja gde se uticaj informacionog prodora ne oseća. sloboda kretanja ljudi. 15 . funkcionisanja i razvoja prema strogo određenim i nepromenljivim kalupima. a ne na neka unapred očekivana i teorijski normirana ponašanja.1. koji su neizbežan pratilac savremenog razvoja. Takav pristup zahteva da se kao bitne komponente kvaliteta života posmatraju opšti ekonomski pokazatelji i slobode ljudi: nivo nacionalnog dohotka. Sociološki i politički faktori mogu imati bitan uticaj na formiranje opšteg shvatanja o kvalitetu života kome se teži u jednoj naciji ili u jednoj zemlji u poređenju sa bližim ili širim okruženjem. Ekonomski fakultet. tako i pojedinačnih promena. bilo zbog nerazumevanja razvojnih šansi koje nude savremeni globalni procesi. Zbornik radova: Ekonomska teorija u tranziciji. 1997. informacija je sadržaj onoga što razmenjujemo sa spoljašnjim svetom dok mu se prilagođavamo i povratno utičemo na njega svojim prilagođavanjem. a često i zbog manjih mogućnosti manipulacije ili uticaja na privredu i građane. Ovi pokazatelji kvaliteta života mogu biti definisani kao opšti i globalni kriterijumi. Globalizacija svetske ekonomije Savremenu svetsku privredu karakterišu nagle promene koje su vođene. 5. ujedinila ukuse i potrebe. Zbog toga se „tržišna igra“ sve više oslanja na imaginaciju i intuiciju. Beograd. TEHNOLOŠKA RAZVIJENOST KAO VAŽAN USLOV KONKURENTNOSTI NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU 5. jer ovi procesi u prvi plan stavljaju ekonomiju i konkurentnost privrede. religijskih i obrazovnih faktora.. Informaciona tehnologija se zasniva na znanju kreativnosti. utiču na to da neke političke strukture često imaju negativan odnos prema tim procesima. Njen finalni proizvod je informacija. Svaka sredina ili društvena grupa. Individualni ciljevi i shvatanja. nacija ili zemlja. Među progresivnim tehnologijama. god. Ona je inicijator svih. pored ekonomskih. koji predstavljaju uslov za kreiranje i realizaciju ličnih ciljeva kvaliteta života pojedinca. zaposlenost. imaju dominantan uticaj. zaštita zdravlja. Prema definiciji. „Savremeni izazovi ekonomike“. Najrazličitiji oblici informacionih uticaja su doveli do razgradnje okoštalih organizacionih struktura.5. kulturnih. Svi privredni subjekti istovremeno nastoje da inoviraju. kako globalnih. Kriterijumi kvaliteta života Kvalitet života je pojam koji nije moguće jednoznačno definisati jer zavisi od mnogo kriterijuma. deluje u režimu rastućih prinosa i ima veliku difuziju u skoro sve privredne segmente. zaštita okoline i bezbednost ljudi i imovine. ljudska prava i prava manjina. Procesi globalizacije u oblasti ekonomije i komunikacija. Sa druge strane. B. pre svih. proizvodnja je dobila potpuno drugačije oblike. a ne oblikovanju i preradi resursa u fizičkom i hemijskom smislu. Sada se radi o eksploataciji kreativnosti i ideja. Dolazi do „dematerijalizacije ekonomije“ jer se sve 16 Stojanović. imaju i opšte prihvaćene kriterijume. pre svega. da budu različiti i da autonomno kreiraju i biraju svoje poslovne strategije. Napredak na ovom području fundamentalno utiče na zamenu starih i pronalaženje novih načina i metoda organizacije poslovanja i proizvodnje roba i usluga. prednjači informaciona koja je približila udaljena tržišta i resurse.

Faktori privrednog rasta i konkurentnosti Osnovna distinkcija faktora privrednog razvoja govori o kapitalu. kao i prirodna. Sigurno je da uspeh postindustrijskog društva najviše zavisi od intelektualnog potencijala koji poseduje. putevi itd). G. Moramo izraziti sumnju u konzistentnost ove podele prvenstveno zbog odvojenog posmatranja i klasifikovanja tehnologije. fizičkom obliku (fabrike. Povraćaj koji neka zemlja ili preduzeće dobija od investicija u obrazovanje svakako mora sve više biti činilac koji kritično određuje konkurentnost. uhranjenost.20 Raspoloživi podaci u RZ idu u prilog tvrdnji da je stopa prinosa bila na približno istom nivou u poslednjih 150 godina. 19 Kiel Discussion Paper 1996. zemlji (šire gledano ovde se podrazumeva i klima. sa druge strane. novije i raznovrsnije oblike veza između preduzeća. Noviji koncepti razlikuju tri oblika kapitala: fizički kapital (u fizičkom obliku).. Finansijski kapital obuhvata novčana sredstva (papirni novac i zlato). sa jedne. Kiel 20 Koopmann. Institut für Weltvirtschaft. Zato investicije u obrazovanje treba tretirati na isti način kao i investicije u kapitalnu opremu. kreditni kapital. mašine. stečene radne veštine. Obrazovanje je oblik kapitala čiji je uticaj na privredni razvoj veliki.značajniji udeo svetskog GDP-a ostvaruje u kreativnim i inovativnim aktivnostima.2. Sve ovo naglašava važnost strukturalnih promena unutar svake privrede. nameće se pitanje da li u ovom procesu dolazi do ispoljavanja tendencije smanjenja stopa prinosa novih investicija. usluga i faktora proizvodnje. religijskih. proces globalizacije se shvata i šire kao evolutivni tok u razvoju čovečanstva kojim se približavaju različiti narodi harmonizacijom kulturnih. upravljanje). Tehnološka razvijenost kao važan uslov konkurentnosti. akcijski kapital i ostale oblike vrednosnih hartija. Ovaj proces karakteriše eliminisanje međunarodnih barijera radi neometanog i brzog protoka proizvoda.19 Rezultat ulaganja u ljude je povećanje ljudskih sposobnosti i rast efikasnosti procesa donošenja odluka. kao i neometan tok informacija između privrednih učesnika. rudna i energetska bogatstva) i tehnologiji (nauka. Falling Behind or Catching Up? Devoloping Countries and the Era of Globalization. Munnich. Radi se o formiranju jedinstvenog. prisniju saradnju između industrije i nauke. One danas predstavljaju najznačajniji oblik ulaganja u svim razvijenim zemljama (RZ). menadžerskih i organizacionih tehnika. i kapitala u fizičkom smislu. inžinjering. pri čemu se fond kapitala višestruko uvećavao. tradicionalnih i drugih razlika. 17 18 isto Ognjen Radonjić.18 5. Savremeni privredni ambijent podrazumeva mnogo širi opseg delovanja međunarodnih faktora pri čemu se pre svega misli na trgovinu i kretanje kapitala. usled čega su perspektive njihovog ubrzanog razvoja nezadovoljavajuće. 1999. and F. Međutim. Humani kapital podrazumeva nivo formalnog obrazovanja. zdravlje itd. Suprotno.. National and International Developments in Technology 16 . finansijski i humani kapital. preduzetništvo.17Nova tehnološka paradigma podrazumeva pored novih tehnologija. Pri tome važno je zapaziti da se kapital kao faktor proizvodnje uglavnom posmatra u realnom tj. Posledice ovakvih kretanja se najbolje ogledaju kroz proces globalizacije. odnosno integrisanog svetskog tržišta čijim stvaranjem bi se značajno snizili transakcioni troškovi i ubrzao proces međunarodne razmene. u zemljama u razvoju (ZUR) i u značajnoj meri u zemljama u tranziciji (ZUT) ulaganja u ovu vrstu kapitala su bila prilično zapostavljana. Kada se govori o procesu uvećavanja kapitala u čisto teorijskom smislu. radnoj snazi.

dužnost i uticaj. 5. posebno kada se radi o ulozi menadžmenta. U najširem smislu tog pojma. stiče se utisak da je nedovoljno pažnje posvećeno ovom problemu. korporacijsko upravljanje i konkurentnost. korporacijsko upravljanje možemo shvatiti kao sistem pomoću koga vlasnici preduzeća (akcionari ili imaoci udela) kontrolišu menadžment kako bi time osigurali maksimilizaciju bogatstva njegovih vlasnika. Deceniju dugo tranziciono iskustvo pokazuje da taj proces po pravilu rezultira brojnim negativnim posledicama ekonomske i socijalne prirode (npr. moć.4% godišnje. godine. te da čak još uvek nije konstituisana definicija „dobrog korporacijskog upravljanja“.3% godišnje. U jednom novijem izveštaju se može naći da je „dobro korporacijsko upravljanje“ ono koje uzima u obzir sve učesnike u korporaciji u punoj meri (stakeholdersi). Takođe.4. U analiziranom razdoblju nacionalna proizvodnja je rasla po prosečnoj stopi od 3. korupcija i slično). Menadžment i korporacijsko upravljanje u postranzicionom periodu Ostvareni nizak nivo konkurentnosti i nezadovoljavajući ukupni učinci bivših društvenih i državnih preduzeća koja su privatizovana govore u prilog teze da se radi o svojevrsnoj distorziji procesa korporacijskog upravljanja (coporate governance) u ekonomijama u tranziciji. Nova menadžment paradigma i konkurentnost privrede u postranzicionom periodu Posmatran u globalu. dok je globalna produktivnost faktora učestvovala sa 1. posle velike „privatizacione pomame“ u zemljama Istočne i Centralne Evrope pokazalo se da reformisanje socijalizma predstavlja krupan problem i da svaka vlada ima neograničen broj mogućnosti da učini dosta lošeg. odgovornost i nadzor. 37% rasta proizvodnje SAD-a u posmatranom pedesetogodišnjem periodu se pripisuje akumulaciji kapitala. a malo mogućnosti (i snage) da učini nešto dobro. Da se radi o svojevrsnoj distorziji pokazuju iskustva. 5.3. S tim u vezi logičnim se nameće sledeće pitanje: da 17 . U prilog ovim tvrdnjama govore rezultati istraživanja Edvarda Denisona i Ministarstva rada SAD-e u kojima se analiziraju izvori privrednog rasta SAD u periodu 1948-1990. Međutim. otpuštanje radnika. proces privatizacije bivših državnih i društvenih preduzeća u postsocijalističkim zemljama je za sada uglavnom reafirmisao institucionalni osnov kapitalističkog modela preduzeća i preduzetništva. U tom smislu korporacijsko upravljanje označava rukovođenje. učinci bivših društvenih i državnih preduzeća koja su privatizovana. bolje reći.Proizilazi da su se stope prinosa zadržavale na visokom nivou zbog toga što su dinamične i kontinuirane tehnološke promene neprekidno stvarale nove profitabilne mogućnosti proizvodnje i poslovanja. te raznim modalitetima upravljanja i kontrole u novoformiranim korporacijama u privredama u tranziciji. Cilj ovog predavanja je da se ukaže na brojna ograničenja koja su umanjila krajnji učinak reformi u zemljama u tranziciji.9%. Skoro dve decenije dugo tranziciono iskustvo pokazuje da pojam „korporacijskog upravljanja“ još uvek nije dovoljno jasan. Rast kapitala (u fizičkom smislu) i rada (rast broja zaposlenih) su kumulativno doprineli 1. siva ekonomija. pri čemu se u osnovi razmatranja nalazi menadžment. Preciznije.

Konkurentnost privrede kao trajno aktuelan problem Konkurentnost je već odavno na nacionalnom nivou postala jedna od najaktuelnijih briga i podjednako zaokuplja kako nerazvijene. U savremeno organizovanom društvu niko ne može biti izuzet od principa konkurencije. U tom smislu može se reći. već pre svega. u današnjim uslovima globalne ekonomije ta objašnjenja su neprihvatljiva.li akcionari upravljaju efikasno svojom imovinom. dobrim delom vezuju za činjenicu da menadžment loše radi svoj posao. Konkurentnost je mera sposobnosti jedne zemlje da u slobodnim i ravnopravnim uslovima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta. crkve. još početkom devedesetih rasplamsala. po nama. posebno u poslednjoj deceniji uočavaju veličinu problema korporacijskog upravljanja. te da nije uspostavljen sistem kvalitetnog korporacijskog upravljanja. visokoj tehnologiji i inovacijama. na koji način i da li uopšte kontrolišu menadžment. u zemljama u tranziciji nije eliminacija državne ili društvene svojine. nego je to. prema mišljenju eksperata Svetske banke. Smita. tako i one privredno najrazvijenije zemlje. Time se prihvatljivim čini koncept koji je razvio harvardski profesor M. od prihvatljive konstatacije da se uzroci nedovoljno brzog oporavka pojedinih preduzeća i privrede u celini u zemljama u tranziciji. danas se kao osnova za ekonomski prosperitet i razvoj nameću napredni faktorski uslovi zasnovani na znanju i razvijenoj infrastrukturi. npr. Prema M. već kako ih proizvodite. a i sada je još goruća rasprava u američkim poslovnim i stručnim krugovima oko efikasnosti američkog modela „korporacijskog upravljanja“. pre svega spajanje nove vlasničke strukture s efektivnim menadžerskim strukturama što treba da rezultira adekvatnim korporacijskim uspehom. privatizacija mora stvoriti dovoljan broj vlasnika koji su motivisani za efikasno korišćenje resursa. Na dalje. Porter. Zapadna iskustva nedvosmisleno pokazuju da privatizacija neće sama od sebe rešiti problem korporacijskog upravljanja i menadžerske motivacije. ako se u prošlosti razvoj zemlje uglavnom temeljio na komparativnim prednostima.5. I dok su tradicionalne teorije konkurentnosti objašnjavale na bazi postulata teorija međunarodne razmene koje potiču od D. inicijative i sposobnosti da stvarno nadziru upravu i usmeravaju njihov rad u skladu sa njihovim interesima. U otvorenoj i globalnoj privredi produktivnost ne zavisi od toga koje su grane prioritetne i da li su preduzeća iz tih grana. Efikasno korporacijsko upravljanje. Danas se većina organizacija suočava sa 18 . s tim da su dva pitanja bitna: odnos između uprave i akcionara i problem transparentnosti. a prema kojoj nacionalno bogatstvo nije nasleđeno. Pored toga. promene u strukturi vlasništva neće promeniti ponašanje menadžmenta ako novi vlasnici nemaju dovoljno moći. upravu koja radi ili bi trebala da radi samo u interesu vlasnika kapitala? Postavljeno pitanje posebno dobija na značaju pođe li se. da glavni cilj privatizacije. Tako se. Porteru. Naime. Rikarda i A. Principima konkurencije ne podležu samo preduzeća. istraživački instituti i nacionalne privrede u celini. od toga kako konkurišu. nije važno koje proizvode proizvodite. brojni su dokazi da i zemlje tržišne privrede. 5. jedna je od ključnih pretpostavki uspešnosti privatizacije. uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva. nego partije. U zemljama u tranziciji podizanje nivoa konkurentnosti i životnog standarda građana je označeno osnovnim ciljem privatizacije. već se stvara strateškim izborom. koji je predložio „novu“ teoriju konkurentnosti. Bolje reći. poput jeftine radne snage i prirodnih resursa.

društveni trendovi. funkcionisanje jedne firme može se posmatrati kroz odvijanje serije aktivnosti na osnovu kojih ona stvara vrednost za potrošača. c) povezane firme ili industrije i d) strategija preduzeća. tehnologija. Kada je u pitanju konkurencija.dinamičnim i promenljivim okruženjem koje od njih zahteva da se prilagođavaju.Petersa koji ističe da savremeno preduzeće posluje u turbulentnoj sredini. kao što je učetvorostručenje cene nafte.. Porter ističe da konkurentska prednost firme proističe iz načina na koji ona organizuje i vrši svoje posebne aktivnosti. „just in time menagement“)  sva tržišta postaju umnogome fragmentirana. a konačna vrednost koju firma stvori meri se iznosom koji su potrošači spremni da plate za njen proizvod.) ističe sledećih šest faktora koji proučavaju potrebu za promenama: promenjena priroda radne snage. svetska politika i globalna konkurencija. Kada je u pitanju konkurentska prednost na nivou nacije. odnosno organizacije koje su osposobljene da brzo razvijaju nove proizvode i da ih brzo dopreme na tržište. „dijamant“ regionalne produktivnosti. odnosi u pogledu braka. Naime. b) uslovi tražnje. ili uz istu efikasnost kroz izvođenje aktivnosti na jedinstven način učiniti da se ostvari veća vrednost za potrošače. fleksibilnost i adaptibilnost. što izaziva stalno unapređivanje i primene u čitavom sistemu. Promene kao što su: rastući značaj obrazovanja. M. 5. uspešne organizacije će biti one koje se mogu menjati u odnosu na konkurenciju. opominju da sutrašnjica nije produžena crta jučerašnjeg trenda. pomaci u preferencijama potrošača i sl. dizajn i servis postaju najvažnije komparativne prednosti proizvođača novih proizvoda  zbog izazova tržišta i konkurencije sve su češća restrukturisanja velikih preduzeća – korporacija.6. M. Brojni privredni šokovi. a to su: a) uslovi faktora proizvodnje. robotika i fleksibilni proizvodni sistemi imaju veliki uticaj na organizacije koje ih prihvataju. što je moguće postići spajanjem dobrog upravljanja i informatičke tehnologije („zero response time comany“. odnosno uslugu. porast jednočlanih domaćinstava. jer zbog poslovne ireverzibilnosti velika preduzeća mogu postati fleksibilnija samo stvaranjem novih.Porter je identifikovao četiri atributa države ili regiona koji pojedinačno i kao sistem sačinjavaju tzv. takođe upozoravaju da organizacije koje propuste da im se prilagode verovatno neće postojati za koju godinu. Nova tehnologija kao što su računari. s tim što:  je vreme postalo središnji faktor i polje konkurentske borbe jer neizvesnost traži brzinu. S. struktura i kvalitet. s tendencijom proizvodnje za poznatog kupca („customer goods“)  kvalitet. Nova menadžment paradigma U prilog našeg stava da se problem korporacijskog upravljanja treba izvući iz strogo formalno pravnih okvira ukazuju nalazi T. Ono što je bitno istaći je da „dijamant“ funkcioniše kao sistem u kome svaka determinanta pojačava druge. što autonomnijih preduzeća 19 . Da bi stekla konkurentsku prednost firma mora ili obezbediti istu „vrednost za potrošače u odnosu na konkurenciju uz proizvodnju po nižim troškovima (efikasnije). Robbins (1992. privredni šokovi. telekomunikacioni sistemi. P.

Voditi firmu danas je postalo jako teško. lična privatnost i drugo). „šef“. kontinuirana edukacija. inkorporiranje inovacija. Tzv. u uslovima revolucionarnih promena i digitalizovane ekonomije organizacije svoju konkurentsku prednost sve više stiču zahvaljujući neopipljivoj imovini (intanginable assets). veka nameće potreba definisanja. Zajednička vizija (Shared Vision) – vizija kao jedinstven ideal i pogled na budućnost. Stoga se kao ključni izazov ekonomije 21. on je u fabrici značio nivo. najčešće prepoznatog kao „intelektualni kapital“. gde jača trend malih i srednjih preduzeća  internacionalizacija svih ekonomskih procesa znači da svi ekonomski subjekti postaju međusobno povezani. a menadžerima će znanje biti od pomoći da ostvare ciljeve organizacije i da se uspešno nose sa konkurencijom. Većina. El-Namaki ukazuje da postoje brojni faktori koji utiču na kompetenciju a koji su vezani za funkcije top-menadžmenta. razmena i potrošnja postaju internacionalni. intelektualni kapital preduzeća predstavlja zbir znanja svih pojedinaca. i zavisni na svetskom tržištu. merenja. upravljanja. moć i vlast. a konkurencija i informacioni tokovi ujedno čine preduzeće sastavnim delom svetske proizvodnje. 20 . efektivno korišćenje znanja se nametnulo kao najizdašniji i postojan izvor konkurentske prednosti preduzeća. kao i praktično prevođenje tog znanja u konkretne procese.). Senge je definisao četiri „učećih“ disciplina koje bi svaka organizacija trebalo da razvija ukoliko želi da ima obeležje i da postane „organizacija koja uči“. a obrazovna ličnost današnjice. tako da proizvodnja. To su: 1. 3.  strategijsko ponašanje (osmišljavanje. dinamička percepcija jezgra kompetencije izgradnja kompetencije ljudskih resursa i dr. teži se napuštanju klasične centralizovane organizacije – zato se korporacije decentralizuju i raspadaju na mreže spoljnih i unutrašnjih organizacionih jedinica. „gazda“. pak. distribucija. Početkom dvadesetog veka menadžer je bio neko ko je odgovoran za rad podređenih označavan je kao „bos“. dobar izgled. Oni obuhvataju:  lične osobine (solidno prethodno poznavanje funkcije. uz istovremene podsticaje unutrašnjeg „preduzetništva“  stare ekonomske ideje o „ekonomiji obima“ se menjaju i te promene zahtevaju tržišnu strukturu i koncentraciju.„organizaciji koja uči“ svi zaposleni su odgovorni za lično usavršavanje i učeći proširuju lične sposobnosti. Danas. ako ne i svi obrazovani ljudi će svoje znanje ispoljavati kao članovi neke organizacije. Lično usavršavanje (Pesonal Mastery) . bilo da je reč o „radniku“ ili direktoru mora da bude spremna da živi u globalnom svetu. 2. još je Tejlor smatrao da „vlast“ u fabrici ne treba da bude zasnovana na vlasništvu već na stručnosti. komunikacija i operacionalizacija vizije. oštre konkurencije i zahtevnih kupaca opstanak je krajnje neizvestan i uveliko zavisi o svakodnevnoj mobilizaciji i najmanje iskre inteligencije u kompaniji (Matsushita). Osim nepredvidivog okruženja.Druker). marke proizvoda i u zaštitni zank. preduzetnički duh) U savremenoj globalnoj i digitalizovanoj ekonomiji. unapređivanja i vrednovanja znanja i njegova ekonomski relevantnog pojavnog oblika.  preduzetnički stav (živeti statusom heroja. Međutim. Radikalne promene zahtevaju generativno učenje što podrazumeva napuštanje starih i uvođenja novih oblika kompetencije. P. Mentalni modeli (Mental models) – mentalni modeli su lične paradigme i slike kako svet funkcioniše. Znanje je ustupilo mesto znanjima (P.

Od presudne važnosti nisu samo posedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti. Ukoliko na vreme anticipiramo sve potrebe i zahteve tržišta. Na samom početku procesa privatizacije menadžeri u preduzećima su se našli u pasivnoj ulozi koja je veoma brzo poprimila destruktivan karakter. Zbog toga takva preduzeća nisu ostvarivala profite pa su nestala sa svetskog tržišta. Društveni uticaj podrazumeva integraciju ekonomskih i društvenih vrednosti. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. možemo ostvariti profit. Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. Na kraju želim da ukažem na esencijalni značaj menadžmenta i korporacijskog upravljanja (sveobuhvatniji pojam) na planu podizanja konkurentske prednosti pojedinih preduzeća i privrede u celini.1. a najčešće se vezuje za nizak kvalitet menadžmenta i korporacijskog upravljanja. POSLOVANJE PREDUZEĆA U SAVREMENIM USLOVIMA 6. društveno. Bolje poznavanje svih kategorija informacionih tehnologija omogućava bolju komunikaciju na svetskom tržištu i povoljne rezultate u međunarodnoj ekonomiji. te na rezerve koje efektuiranjem na tim osnovama.4. Timsko učenje (Team Learning) – ljudi moraju da uče kako da rade zajedno da bi postigli zajednički cilj. maksimalni profiti i minimalni troškovi su primarni cilj poslovanja. Ona mora da bude pojekcija koja je u svakom slučaju neizvesna. Okruženje i poslovanje Prošlost srpskih preduzeća se može sagledati uz visok stepen pouzdanosti ali budućnost ne može. Preduzeća moraju da promene filozofiju razmišljanja o poslovanju. dostignuća informacione tehnologije i moderni menadžment informacioni sistem. Državna regulativa i politički sistem u zemlji uslovljavaju sinergično delovanje svih faktora okruženja na razvoj poslovnih sistema i uspešan opstanak preduzeća u turbulentnoj sredini. Informaciono okruženje ima poseban uticaj na poslovanje preduzeća. Može se zaključiti da problem konkurentnosti privatizovanih preduzeća ostaje i dalje otvoren. Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promenama.21 6. informatičko i političko okruženje. na razvoj sadašnjih preduzeća dominantan uticaj imaće ekonomsko. Neizvesnost poslovanja savremenih preduzeća uslovljena je dinamičnim i složenim okruženjem koje dovodi do novih pravaca u poslovanju. Time je samo otvorena „crna kutija“ i upozoravaju se reformatori i uprave preduzeća na jedan od bitnih aspekata koji je postao žarište i još uvek izvor brojinih problema. Političko okruženje je veoma bitno. svojstvenim zemljama tržišne privrede mogu rezultovati pozitivnim činjenicama. Što se ekonomskog orkuženja tiče. Da bi se ostvario profit. Prema predviđanjima vodećih stručnjaka iz oblasti ekonomije i menadžmenta. naročito u pogledu donošenja važnih strategijskih odluka. moraju se pratiti savremeni trendovi u razvoju nauke i tehnike.predavanje VII fakultet u Beogradu 21 . 21 Izvor: www.

Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni. Konkurentno orijentisano preduzeće je ono preduzeće koje može na tržištu da ponudi kvalitetan proizvod i po povoljnijim uslovima od konkurenata. To je određena energija u čoveku koja podstiče njegov konkurentski potencijal.2.3. stvarajući ogroman potencijal za suočavanje sa sve složenijom i dinamičnijom globalnom ekonomijom. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. konkurenciji i finansijskim rezultatima. Orijentisanost preduzeća 22 . Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lako transformiše i uspešnije nosi sa dinamičnim promenama u okruženju Činjenica je da su glavni nosioci promena u preduzeću ljudski resursi. osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promena. Takva orijentisanost preduzeća postavlja sebi veće zahteve ali istovremeno budi nove izazove. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. Bez dovoljno produktivnih lidera. TQM. Moderna strategija poslovanja podrazumeva ostvarivanje dobrih rezultata koji će biti postignuti najnovijih dostignućima iz oblasti inovacija. Prihvatanje rizika nesumnjivo vodi ka većim uspesima i boljim performansama. zaposlenima. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. 6. Svest o neophodnosti promena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa . Strategije u poslovnoj ekonomiji koje nisu dale pozitivne rezultate moraju biti brzo zaboravljene. dobavljačima. 6. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. akcionarima. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtevima savremenog tržišta.period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promenama. S druge strane. informacionih tehnologija i reinžinjeringa. Konkurentska sposobnost i orijentisanost preduzeća Veoma snažan takmičarski nagon i učenje kroz ceo život su faktori koji ljude ispunjavaju.Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima. Takmičarski nagon neprestano podiže nivo znanja i sposobnosti. Da bi se održao nivo svesti o neophodnosti promena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. Sistemi koji obezbeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije. Pošto sadašnja preduzeća svoju aktivnost obavljaju u uslovima složenog okruženja mora se primeniti strategija adekvatna tim uslovima. stvaranja vizije. prihvatanje izazova je nešto što je prisutno. naročito liderske veštine. Moramo se okrenuti onim strategijama koje će biti orijentisane ka ostvarenju konkurentne prednosti na tržištu. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. nema ni transformacije preduzeća. potrošačima.

u definiciji marketinškog okruženja uključuje sve faktore izvan aktivnosti menadžmenta.  Tržišna orijentacija – preduzeća pridaju podjednaku važnost i potrošačima i konkurenciji – prate šta rade konkurenti a ujedno zadovoljavaju potrebe i zahteve savremenog tržišta. Razlike između kategorija okruženja ilustruje konceptom slojeva okruženja. što podrazumeva unutrašnje i spoljne uticaje. marketinga u preduzeću. Tehnološka Makrosredina Politička/zakonska Mikrosredina Dobavljači Interno okruženje firme Proizvodnja NIVO 3 Fizička NIVO 2 Konkurencija NIVO 1 Finansije Funkcija marketinga Istraživanje i razvoj Javnost Ekonomska Potrošači Kadrovi Eksterne marketinške usluge npr.4. Kotler.  Orijentacija na konkurenciju – preduzeće je svoju poslovnu strategiju usmerilo na konkurentna preduzeća kkao bi uspešnije poslovalo od njih. na primer. Orijentacija na proizvode – preduzeće svoju poslovnu aktivnost usmerava na modifikovanje i poboljšanje kvaliteta čitavog proizvodnog programa. 6.  Orijentacija na tehnologiju – preduzeće u svojoj poslovnoj aktivnosti koristi najsavremeniju tehniku i tehnologiju. reklamna agencija Distributeri Demografska Sociokulturološka Slika 3. Struktura faktora okruženja U strateškom planiranju termin okruženje se različito koristi. koji se nadovezuju jedan na drugi. Slojevi u okruženju 23 .

Sistem procene okruženja Da bi sistem procene okruženja bio efikasan treba da obuhvati sledeće aktivnosti: identifikovanje. april. Massingham23 uključuju i razvijanje i primenu marketinških strategija. Vremenom je sve veći broj kompanija počeo da razvija sistem formalnog praćenja. Sincinatti 24 . treba da postoji svest o njegovim trendovima. Basingstoke 25 Jain C. Sistem procene u praksi Sistematska procena okruženja je počela da se primenjuje kao deo procesa planiranja. ad hoc. 1984 26 Jain C. 6. Svaki od njih utiče na strategiju marketinga i zato se moraju sistematski pratiti njihove promene i trendovi.(1984): Environmental scanning: how the best companies do it. U studiji je utvrdio da nije bio dovoljno izražen sistematski pristup u praćenju okruženja i da se relativno mali broj kompanija bavio formalnim istraživanjima. Boston Lancaster G. Strateg marketinga treba posebno da sagledava značaj javnosti i obezbedi efikasan odnos sa njenim važnim elementima. Jain25ukazuje na faze evolutivnog procesa kroz koji prolaze kompanije u praćenju okruženja. Na primer.5. odnosno prikupljanjem specifičnih informacija za specifične svrhe. 6. reaktivna i proaktivna. South Western Publishing Co. To su: socio-kulturološka sredina. a koji su izvan organizacionih granica preduzeća. tehnološka i fizička. (1985): Marketing planning and strategy. političko-zakonska. 6. 22 23 Russ A. Jednu od najranijih studija o praćenju okruženja je uradio F. Massingham L. i javnost. Ovaj drugi nivo obuhvata faktore koji utiču na menadžment marketinga. U novijoj studiji. Lancaster i L. ekonomska. tek u novije vreme i to u velikim kompanijama Evrope i SAD. Makrosredina.5. koji predstavljaju podršku za donošenje strateških odluka. Postavke za procenu okruženja U sistemu procene Jain26 sugeriše šest ključnih koraka: 1. Za svaki ključni faktor okruženja. Kirkpatrick C. potrošači itd. Browne&Co.5. (1993): Marketing managment. kako bi se poboljšale mogućnosti za uspeh organizacije. Na faktore ovog nivoa pojedinačna organizacija gotovo da nema nikakv uticaj..Interno okruženje. Mikrosredina. (1967): Scanning the business environment. Pod ovim nazivom Russ i Kirkpatrick 22 podrazumevaju interaktivne odnose međuzavisnosti između marketinga i ostalih aktivnosti menadžmenta. McGraw-Hill.. Macmillan. Tu spadaju: konkurencija. u nadmetanju oko obezbeđenja sredstava za svoje aktivnosti ili oko međusobne saradnje u donošenju odluka. Journal of Long Rang Planning. G. Da bi se razvio proaktivni sistem procene neophodno je ustanoviti sistematske postupke. koji je ranije identifikovan. prognoziranje i procenu. Aguilar24 i objavio 1967.2.1. zbog činjenice da je svrha sistema procene poboljšanje planova. London 24 Aguilar J. dobavljači. (1982): Marketing Little. distribucija.. godine. To su: promotivna.

Prognoziranje. Razvila je uzajamno poštovanje i poverenje. ne umanjuju suštinski značaj postupaka procene za spremnije dočekivanje budućnosti. Matrica mogućnosti služi planeru da proceni relativnu atraktivnost koju pruža okruženje. kao i šanse za uspeh ako se deluje u određenom pravcu. procesom i ljudima.2. implementation and control. 7. 6. ali radi u društvu opterećenom korupcijom i mržnjom među religijama. 6. Najrelevantnije trendove za kompaniju treba definisati. Kotler27 za ovu procenu sugeriše korišćenje matrice mogućnosti i opasnosti. New Jersey 25 . Šta se sada dešava? Može li ta organizacija da se uspešno takmiči na međunarodnom tržištu? Kuda odlazi energija te zemlje? Koliko je energije preostalo ako se sindikati bore sa menadžmentom. Moguće uticaje izabranih trendova na sadašnje proizvode i tržište na kojima su prisutni.3. Ph. a zatim u analizi detaljno ispitati. Planerima tržišne strategije.1. Okruženje preduzeća Sada da pretpostavimo da imamo organizaciju sa pravilnom strukturom. 6. 5.5. 27 Kotler. To podrazumeva predviđanje obima i kretanje trendova u budućnosti. kao i stepen njihove ozbiljnosti u odnosu na aktivnosti organizacije. Prava analiza procene okruženja uzima u obzir nekoliko trendova odjednom i procenjuje njihov pojedinačni i unakrsni uticaj. Uslov za to je procena kvaliteta i slabosti kompanije. Problemi u definisanju trendova i teškoće u preciznom predviđanju posledica. Naravno. Prognoziranje budućnosti Strateško tržišno planiranje je povezano sa osmišljavanjem budućnosti. je dosta težak zadatak koji zahteva specijalne tehnike i kadrove. 4. sa stanovišta njihove mogućnosti i opasnosti. Isto tako planer treba da proceni i mogući uticaj i eventualnih opasnosti iz okruženja.4. Poslednji korak je procena implikacije prethodne analize u odnosu na donošenje strateških odluka. (1988): Marketing management: analisys. Procena uticaja trendova okruženja Najvažniji razlog zbog koga se procena okruženja i vrši je procena najverovatnijih uticaja na organizaciju. planning. međutim. 3.5. nacionalnostima i rasama. Prentice-Hall. Prognozirati buduće kretanje trendova posmatranih izolovano. zbog složenosti i međusobne povezanosti trendova. UTICAJ OKRUŽENJA NA PREDUZEĆE 7. Ne sme se čekati da se opasnost u okruženju pojavi i tek onda reaguje. Analizirati dalje moguće efekte prognoziranih trendova na buduća kretanja vezana za proizvod i tržište: a) pod pretpostavkom da se ništa ne preduzima i b) da na trendove reagujete. ovo su pojednostavljeni primeri.

dijamantima i drugim resursima. oprema i energija). nacija sa malo prirodnih resursa. Uporedite uspešne privrede Japana i Švajcarske. transformaciji u proizvode i usluge i vraćanju kao outputa u eksterno okruženje“.vojska sa vladom. 2. 3.. 3. pa i preduzeće (preduzetnička organizacija) je u interakciji sa okruženjem  Preduzeće ima predispoziciju da reaguje na promene u internom okruženju. a urođeničke vlade se često ponašaju na isti način posle dobijanja nezavisnosti. Okruženje kao osnova zavisnosti 1. (nisu univerzalno raspoloživi i/ili nisu distribuirani pod jednakim uslovima kao ostali resursi). 7. Kolonijalne sile su ih eksploatisale.  Eksterno okruženje većine preduzeća karakterišu efektivne i radikalne promene. 2.faza održanja. konkurenata.. Okruženje kao izvor resursa (i informacija).faza varijacije.  Kolektivno nastupanje kroz različite asocijacije koje lobiraju kod vladinih organizacija 26 . gasom. nestabilno i kada postoji veliki broj veza između njegovih elemenata. Okruženje kao selekciona sredina. uporedite ih sa nacijama u razvoju koje su bogate naftom. sirovine. Neizvesnost uslovljena nedovoljnom količinom informacija. . Nacije u razvoju ne mogu da upotrebe konstruktivno svoje potencijale zbog svog plemenskog uređenja i unutrašnjih sukoba.  Interakcija između eksternog okruženja i preduzeća se ogleda u „Uzimanju inputa iz eksternog okruženja (radna snaga. Okruženje kao osnov zavisnosti  Zavisnost od dobavljača.faza selekcije. Okruženje kao selekciona sredina  Stavlja u fokus konkurenciju za različite resurse  Karakteristične tri faze: . kada posluje u uslovima stabilnog i predvidivog eksternog okruženja. .  Karakteristična su tri modela odnosa preduzeća i eksternog okruženja: 1. a vlada se bori sa narodom. Analiza eksternog okruženja  Svaka organizacija.2. Okruženje neizvesno i teško za razumevanje kada je visoko diferencirano. Okruženje kao izvor resursa Zavisnost od kritičnih resursa. Bez poštovanja i poverenja kuda odlazi novac? U Švajcarsku! Zemlja može biti bogata i rudama i zlatom i plodnom zemljom. potrošača. ali ne može uspeti jer su unutrašnji odnosi uništeni.

yu/Download/strategijski men/16-0408%20analiza%20eksternog%20okruženja02.Odmazda: Kako će konkurencija Slika 4.su. Spoljašnje okruženje Podaci o okruženju:  Socijalni i kulturni: konzervatizam. strategijski i emocionalni faktori koji uzrokuju da kompanija i dalje ostaje u istoj industriji. Obuhvata: specijalizaciju.pdf 28 izvor: http://www. liberalizam. emocionalne povezanosti i/ili istorija.pdf Slika 4.pdf 27 .su.ac.su. visina kamatne stope. nacionalnost. Ekonomski. izvor: http://www. izvor: : http://www. stepen difuzije  Globalni: nacionalizam.Aktuelna strategija: kompetitivne prednosti . prisustvo transnacionalnih kompanija kulturne razlike. Spoljašnje okruženje Procena konkurencije . urbanizacija  Politički/Pravni: Zaštita potrošača i čovekove okoline.Pretpostavke: Može li se konkurencija prilagoditi promenama okruženja? . intranet. fiksne troškove izlaska (radni ugovori).Sposobnosti: odnos i slabih tački . vladina i socijalna ograničenja.yu/Download/strategijski men/16-04odgovoriti na vaše akcije? 28 08%20analiza%20eksternog%20okruženja02.eccf. strategijske odnose i mreže. Spoljašnje okruženje Visoke izlazne barijere. inflacija.ac.eccf.Spoljašnje okruženje  Kompanija treba da teži najboljoj strategiji  Šta je potrebno da se odgovori na promene spoljašnjem okruženju i šta kompanija poseduje da odgovori tim promenama?  Šta je potrebno kompaniji i šta spoljašnje okruženje poseduje što može da pruži kompaniji? Spoljašnje okruženje Podaci o okruženju:  Demografski: starost. zaposlenost  Ekonomski: raspodela dohotka. sindikati.Budući ciljevi: ciljevi i rizici. veličina domaćinstva. materijalizam  Tehnološki: e-tailing. čak i kad je buduća profitabilnost neizvesna.ac. devizni kurs. mogućnost postizanja .yu/Download/strategijski men/16-0408%20analiza%20eksternog%20okruženja02.eccf.

izvor: http://www.velike strateške zalihe .ac.visoki troškovi skladištenja .su.visoke izlazne barijere Slika 5.produktivnost veoma povećana .ac.Spoljašnje okruženje Eliminisanje konkurencije: .yu/Download/strategijski-men29 29 izvor: http://www.visoki fiksni troškovi .yu/Download/strategijski-men 28 .različiti konkurenti .nema diferencijacije .su.brojna i/ili izjednačena konkurencija .eccf.eccf.spor industrijski rast .

1. grana marketinška mreža.1. Alkaloid.co. Nakon prvog kruga svojinske transformacije Hemofarm koncern ima ukupno 10301 akcionara od toga 1816 internih akcionara i 8485 eksternih. godine u Vršcu. širi paleta proizvoda humane medicine. Trebalo se probiti na tržište gde su bili prisutni vec afirmisani proizvodači . Sredinom avgusta '73. plasiralo je te '60. Danas je to koncern koji čine maticna kuca i 21 zavisno preduzece.3 grama. juna 1960. Dolazi do značajne diversifikacije delatnosti. a od devedesetih i do osnivanja kćerinskih preduzeca. Zadatak koji su imali pred sobom bioje težak. Posle uspešne 1964. Na celu koncerna je predsednik .Miodrag Babic koji sa menadžmentom i Upravnim odborom postavlja strateške ciljeve razvoja.1 i 0.1. Firma koja je iz dana u dan narastala otvarala je prostore za nove poslovne izazove 8. Matična kuca je organizovana po sektorskom principu. Pioniri Hemofarma. uvodi veterinarski program. prvi proizvod na domace tržište: Aminopirin od 0. Sedište matične kuce je u Vršcu. Hemofarm ulazi u rizik izgradnje nove fabrike. Pocetkom osamdesetih na čelo Kuće dolazi mladi inženjer tehnologije Miodrag Babić i okuplja tim inventivnih stručnjaka. predvođeni direktorom Nikolom Gerdecom. njih tridesetak zaposlenih. Galenika.Do kraja iste godine registrovano je 26 preparata.yu 29 . Godinu dana kasnije beleži se prvi znacajniji izvoz. Tokom poslednje decenije i po Hemofarm je doživeo pravu ekspanziju. PREDSTAVLJANJE PREDUZEĆA „HEMOFARM“ VRŠAC I UTICAJ OKRUŽENJA NA POSLOVANJE PREDUZEĆA30 8.hemofarm. 30 WEB prezentacija HEMOFARM www. dolazi do zastoja u razvoju. Prema najnovijim podacima Hemofarm koncern je akcionarsko društvo sa 100% akcionarskog kapitala. Profil preduzeća Hemofarm je kuća sa četiri decenije iskustva u proizvodnji lekova.8. Rekonstruišu se postrojenja. U godinama koje su usledile. Pliva. a novi razvojni zamah donose tek sedamdesete. Lek. Osnovni podaci o preduzecu Preduzeće Hemofarm osnovano je 1.Krka. Na tom putu pionire Hemofarma čekali su usponi i padovi. vremenom se grade pogoni van vršačke opštine.

2. Profil zaposlenih Uzimajuci obzir poslednje tri godine dolazimo da zaključaka da je prosečan broj zaposlenih bio 1556 i da je trend da se njihov broj povecava. a u perspektivi program obrazovnih aktivnosti biće proširen i na druge organizacije na teritoriji Banata.32% više u odnosu na isti period u 2002. obrazovanje za kvalitet. Viši nivoi stručnog obrazovanja omogućavaju. U drugoj polovini osamdesetih Firma je pocela da beleži rast izvoza. kao i zbog još uvek prisutnog jaza izmedu programa obrazovanja i obrazovnih zahteva procesa rada. Učešće HEMOFARMA u prodaji lekova na domaćem tržištu u 2003. 8. što je za 2. u Hemofarmu se posebna pažnja posvećuje permanentnoj edukaciji kadrova. da kroz edukativni proces steknu nova znanja i inoviraju postojeća. godini. U savremeno opremljenim učionicama prema programu Škole odvijaju se kursevi za korišcenje racunara. Iz tog razloga. godini.. Razvoj ljudskih resursa i zapošljavanje Uspešnost u ostvarivanju ciljeva i zadataka razvojne i kadrovske politike Koncerna u velikoj meri zavisi od iskorišćenja radnog i stvaralačkog potencijala njegovih kadrova. kako mladim ambicioznim kadrovima. obuka novih radnika. 30 . obuka pripravnika. uprkos složenim uslovima privređivanja. Stručna znanja u uslovima intenzivnih tehnoloških i drugih promena imaju naglašeno dinamičku dimenziju. Projekat edukacije uposlenih u Koncernu odvija se u skladu sa svetskim standardima kvaliteta serije ISO 9000. Razvoj poslovne mreže i tržišta Prvi Hemofarmov značajan izvoz evidentiran je 1973.. U to doba izvozna orijentacija nije bila među prioritetima Hemofarmove poslovne politike. Cilj osnivanja škole bio je optimizacija materijalnih i kadrovskih resursa u segmentu sticanja znanja i veština neophodnih za kvalitetno obavljanje radnih zadataka uposlenih u Koncernu. stručno usavršavanje menadžera. sa najizraženijim porastom VSS i VŠS profila.4. Za ove potrebe obezbeđen je poseban prostor – Hemofarmova Poslovna škola u Vršcu. Prema ostavrenim rezultatima moze se zakljuciti da se koncerna nalazi u polju stabilnog rasta i razvoja i takav trend bi se trebao nastaviti i u buducnosti 8. tako i onim koji imaju bogato radno iskustvo.2. poboljšao svoju poziciju dominantnog proizvodača lekova na domaćem tržištu. Rekordni rezultat je ostvaren 1989.3. Opšta analiza poslovanja HEMOFARM je u 2003.1. inoviranje funkcionalnih znanja. godini iznosilo je 46%.8. 8. kao i razlicite druge vidove edukacija koji se odvijaju u zemlji i inostranstvu. godine.

Domaće tržište Po plasmanu na domaće tržište Koncern je zauzeo lidersku poziciju u 1999. Isti slučaj je i sa Helicocinom. 31 . Antibiotici Hemofarma – cefaleksini. Posao je. Kalcijum od 200 mg. Hemofarm je vodeći i kada je rec o oftalmološkom programu. zabeležili su tokom prošle godine izuzetan rast. Sektor izvoza. Proizvodnja i plasman roba široke potrošnje bio je veliki izazov za Hemofarm. Taj trend nije nastavljen zbog poznatih politicko-ekonomskih prilika. Rec je o Cefaleksinu. Zabeleženi indeks rasta u ukupnoj realizaciji. Bliskog Istoka. odlično se pozicionirao i trenutno je apsolutni lider u prodaji maticne kuce. prerastao je u Hemofarm International. sa naglašenijim prodorom na inostrana tržišta.1.3. Dobar potez Koncerna je bio je i širenje palete paste za zube Fresh star i uvođenje prve kozmetičke linije za negu zrele kože Missing. koji je ostvario 6.3. Ova kćerinska firma prošle godine plasirala je na tržište modifikovan i unapređen arterijskovenski sistem. Linkomicinu sa 5. Ampicilinu . a za njom sledi Panfarma koja iz godine u godinu ostvaruje sve evidentniji porast prodaje.28 odsto ucešca. bilo je šest preparata koji se proizvode u Koncernu. Velike izvozne mogućnosti vidi u članicama bivšeg Sovjetskog Saveza. Uz snažnu stručnu i logističku podršku spreman je za konkurenciju na svetskom tržištu lekova. Famotidin. budući da je prodaja duplirana u odnosu na '98. Kine i Latinske Amerike. Hemofarmov program veterine već godinama je vodeći na domaćem tržištu. rezultat je dobre procene da se slabi efekti plasmana humanih lekova na domaćem tržištu moraju amortizovati agresivnijim plasmanom roba za koje se cene formiraju po tržišnim uslovima i uvećanjem prisustva na stranim tržištima.38. Hemofarmovi infuzioni rastvori vodeći su na domaćem tržištu. zapadnoj i istočnoj Evropi. Procenat učešća infuzionih rastvora u programu maticne kuce je 11. a isti slučaj je i sa dijaliznim programom zavisne kuće Hemomed. a lider u prodaji u 1999. preparatom koji se proizvodi po licenci austrijskog partnera Biochemie. Paleti proizvoda su pridodati minerali u šumećoj formi – Magnezijum od 150 mg. Novi preparati dobro su primljeni na tržištu. Trebalo je preusmeriti deo proizvodnje i napraviti izbor proizvoda koji će se dobro pozicionirati na tržištu. Famotidinu . koji čine 34 odsto ukupne prodaje u 1999-oj. na tržištima Afrike.5 odsto.godine kada je zabeležen prihod od izvoza u visini od 30 miliona nemackih maraka. lek koji se tek treću godinu nalazi na tržištu.4.56 i Diklofenaku .73.4. Ta poziciju zadržana je i u '99-oj. Ni jedan preparat ostalih farmaceutskih kuca do sada se nije pokazao kao značajan konkurent Famotidinu. Primat u njoj imala je matična kuća sa 36. Veliki uspeh ostvaren je prodajom multivitaminskog i mineralnog programa.21 odsto ucešca. dobro odrađen. balkanskim zemljama. U grupi dvadeset najprodavanijih lekova. Diazepamu . To je razlog zbog kojeg je Hemofarm International u saradnji sa svojim punktovima u inostranstvu registrovao 313 proizvoda iz svog proizvodnog programa u preko 20 zemalja.43 odsto ucešca. Realizacija Koncerna u 1999-oj uvećana je za 31 odsto u odnosu na '98-u. u godini vanredno teških uslova poslovanja.58. amicilini i linkocini. godini bila je Multivita sa 6 odsto ucešca u realizaciji matične kuće. kadrovski ojačan. sudeći po finansijskim pokazateljima. Na domaće tržište prošle godine isporučio je 57 miliona pakovanja lekova.3. godini. Kalcijum plus od 250 mg i Multivita granule sa ukusom jabuke i šumske jagode. 8.

Ojačana je mreža marketinških saradnika u Rumuniji i Makedoniji. Istovremeno. Strane farmaceutske kuće su sve prisutnije na domaćem tržištu nastupajući s velikim budžetima. od kojih su poslednje dve veliki kupci Hemofarmovog dijaliznog programa. gde je paleta plasirana pod trgovinskim nazivom Eurovita. HEMOFARM će se pozicionirati kao ozbiljna transnacionalna kompanija koja iste te kvalitete poseduje. HEMOFARM je takode.o. tehnološke postupke po najvišim svetskirn standardima. i Hemofarm koncern-Zorka Pharma su za potrošače prepoznatljivi brendovi. Pored ustaljenog snabdevanja zemalja bivšeg SSSR-a. sklopljeni i ugovori čiji ce se pozitivni efekti osećati u godinama koje slede. sem toga. i preduzimaće se akcije odgovarajuće specifičnim situacijama.o.Na stranim tržištima na kojima je Hemofarm vec prisutan konkurencija je sve brojnija i kompleksnija i tu nema tako veliku proizvodno – tehnološku prednost kao kod domaće konkurencije u SCG.tržište USA. Domaća konkurencija postaje jača i kompleksnija. Reaguje se tako što se potencira kvalitet HEMOFARMOVIH proizvoda. 8. a stvoreni su i preduslovi da se u promenjenoj političko-ekonomskoj situaciji izvrši prodor na tržišta Evropske unije. ali su. HEMOFARM je usmerio svoje aktivnosti u pravcu jačanja svog prisustva na regionalnom tržištu zemalja jugoistočne Evrope. Obzirom na navedeno. kontinuelno će prikupljati nove informacije o konkurenciji i iskoristiti prednost učesnika na tržištu koji ima malo tržišno učešce i napada . te se ova činjenica neguje i dalje koristi. rešenja i kulturu koji će mu obezbediti zdrave oslonce za takvu poziciju i u buducnosti. gde je prodato više od polovine ukupnog izvoza. Makedonije i Republike Srpske. Kod novih ino-tržišta već u okviru preliminarne analize opravdanosti ulaska sagledavaće se postojeća konkurencija i analizirati mogući ulaz novih konkurenata.Strateški cilj . Takode.4. godine počeo je sa radom proizvodni pogon u Republici Srpskoj u okviru zavisnog preduzeća d. godini izvezao proizvode i 32 .2. U '99-oj realizovani su veliki i finansijski isplativi poslovi. Početkom 2003. HEMOFARM je u 2003. U postojećoj situaciji Hemofarm uspešno održava poziciju lidera na tržištu i razvija moderne koncepte. a jaka". tim više što je to bio još jedan od načina da se ostvari zasluženi profit. Najznačajnije ino tržište je Rusija. značajan prodor Koncern je napravio na tržištima zemalja Bliskog Istoka i severne Afrike Mulitivitaminski program naišao je i na odličan odziv u Rumuniji. Banja Luka. započete su aktivnosti na prodor visokorazvijenog tržišta . Stanje tržišta sa osvrtom na strana tržišta Farmaceutska industrija u našoj zemlji susreće se sa nizom nagomilanih problema koji se sporo rešavaju. prisutan na tržištima Afrike i Bliskog istoka. sa sedištem u matičnoj zemlji šaljući poruku koja liči na već oprobanu i uspešnu propagandu tipa "domaća. susednih zemalja Rumunije. Poseban problem predstavljaju dugovanja javnog sektora sredstava za isporučene lekove i njihova izuzetno teška naplata. jačanje službe registracije i centra za intelektualnu svojinu sa primerenom strategijom marketinga i prodaje. Otvaranjern kancelarija u Vašingtonu zavisnog preduzeca Hemofarm USA Corporation.osvaja nove segmente tržišta u odnosu na učesnika na tržištu koji ima veliko tržišno učešce i osuđen je da ga brani. Značajne poslove Hemofarm je ugovorio i sa partnerima iz Sirije i Kine. Panfarma Hemomont. Hemofarm. Pored postojecih.jacanje kompanije na inostranim tržištima je uspešno realizovan.

istraživanje i projekti Razvojno-istraživacki centar Hemofarm koncerna bavi se razvojem novih proizvoda. U građenje Novog sveta zdravlja dobro se integrišu i ostale delatnosti Koncerna. Jednom rečju.6. doprinosi afirmaciji pozitivnih vrednosti. Misija Ime Hemofarma danas je mnogo više od sinonima za paletu visokokvalitetnih preparata u oblasti humane medicine. 8.. U svojoj osnovi Hemofarm je posvećen poboljšanju zdravlja i kvaliteta života ljudi. Pojava novih konkurenata Zbog toga što je tržište dobro pokriveno (kako strano tako i domaće) a uzimajući i tešku političku i ekonomsku situaciju. proširi svoje prisustvo u inostranstvu i vremenom preraste u multinacionalnu kompaniju.5. Osnovni problem za Koncern može biti konkurencija spolja ali bi država svojim delovanjem i zakonskim regulativama to trebala da spreči. Dodatni garant tome su savremeni model organizovanja. ugled među kupcima i dobavljačima u zemlji i inostranstvu stalni su cilj i preduslov za dalju razvojnu ekspanziju Hemofarm koncerna. Rad u Razvojnoistraživackom centru baziran je na sopstvenim potencijalima. umetničke i sportske manifestacije. kompetentan menadžment i stručna osposobljenost zaposlenih. ciljevi i politike preduzeca 8.5 mil USD čime je zabeležen rast od 47% u odnosu na prethodnu godinu. ima kadrove koje edukuje i usavršava 33 . obezbeđivanjem registracija u zemlji i inostranstvu. tehnologije. vek sa velikim ambicijama da se specijalizuje u delatnostima koje obavlja. 8.3.1.2. angažuju istraživači iz brojnih naučnih instituta u zemlji i inostranstvu. hemije. Zato Koncern ulazi u 21. Što se tiče domaćih firmi tu ne bi trebalo biti problema. biologije. Oko 100 saradnika bavi se osvajanjem i propisivanjem novih tehnologija.6. Kroz proizvodnju lekova vrhunskog kvaliteta nastalih udruživanjem iskustva.usluge. zaokružena paleta lekova.. znanja i ideja doprinosi blagostanju i prosperitetu građana.6. Zato u Razvojno-istraživackom centru rade stručnjaci iz razlicitih oblasti: medicine. Put od ideje do gotovog proizvoda ima više etapa i podrazumeva znanja iz mnogo oblasti. ali se koriste i iskustva eminentnih stručnjaka i. Razvoj priozvoda. Vizija Kvalitetan proizvodni asortiman. po potrebi. učestvuje u izgradnji. iskazanih po bruto principu u vrednosti od 57. istraživanjima. jer HEMOFARM ima savremenu tehnologiju koju redovno menja novijom. Uspeh koji postiže uvek deli sa okruženjem – podržava zalaganja u oblasti nauke. malo je verovatno da će se formirati nova preduzeca. Misija i vizija. 8.6. farmacije. 8.

sa mogucnošću za rast i razvoj na nivou preduzeca sa definišu sledeci ciljevi: • Povecanje obima proizvodnje za 15% na nivou sledece godine • Ulaganje u nove i dodatna edukacija starih kadrova • Rad na motivaciji radnika(ne novčana motivacija) • Povećanje tržišnog ucešća u okruženju za 10% • Integracija odeljenja za kontrolu kvaliteta u proizvodno odeljenje 34 .6.6. 5 Ciljevi preduzeća Ciljevi preduzeća moraju omogućiti ostvarenje misije preduzeća a takođe moraju biti određeni. Modifikacija misije Iz prethodne sveobuhvatne analize unutrašnjeg stanja i stanja okruženja i analize misije HEMOFARMA može se konstatovati da je dobro formirana misija. strategija dejstva.4.za svoje potrebe koji su stručni i motivisani i vole svoj posao kao i centar za istraživanje i razvoj novih proizvoda. HEMOFARM će se u budućnosti orijentisati na svoje potrošace i pružiti im posebnost. Kao osnovni cilj svakog proizvodnog preduzeća se nameće povećanje dobiti i rast i razvoj preduzeća. Osnovne ciljeve utvrđuje Skupština koncerna a odnose se na kvalitet života zaposlenih i opstanak preduzeća kao i njegov stalni rast i razvoj su: • poboljšanje radnih uslova kroz nabavku i usavršavanje postojećih tehnologija • održavanje zarada zaposlenih na najmanje sadašnjem nivou. merljivi i vidljivi da bi njihovo ostvarenje bilo lakše za sve upravljačko-radne strukture i nivoe. Ciljeve se mogu podeliti na osnovne i posebne ciljeve. osećaj zadovoljstva i blaženstva koji su posledica korišćenjem proizvoda. tako da neki veliki nedostatci nisu uočeni. 8. Nova konkurencija bilo da je ona samo potencijalna ili već prisutna mora se ozbiljno prihvatiti i tretirati kao ravnopravan protivnik koji je u stanju da se brzo proširi i oduzme deo tržišta koji se teško kasnije vraća 8. pokretačke poluge i standardi ponašanja. visoko iznad republičkog proseka • kontinuelno unapređenje kvaliteta proizvoda i radnih uslova • obezbeđenje dividendi akcionarima iznad stopi bankarskih kamata • regulisanje poreza i doprinosa Kako bi se jasno definisalo i usmerilo poslovanje. Osnovni su relativno stalni ciljevi koji se redovno utvđuju i ciljevi koji se donose na osnovu trenutne situacije. Malim korekcijama i sugestijama misija bi mogla izgledati ovako: HEMOFARM je osnovan sa misijom da stvara i da razvija sebe svoje korisnike i poboljšava kontinuelno svoje okruženje. U postojećoj misiji zadovoljeni su svi elementi: svrha postojanja. Uvode se novi proizvodi i tehnologije. Ostvarenje misije HEMOFARMA daje za rezultat novi ciklus razvoja i stvaranja koji u svakom novom krugu doseže viši nivo aktivnosti. Navedene činjenice će još dugo Koncern držati na vodećem mestu u Srbiji a i na širem tržištu i omogućavati mu stabilan rast prodaje u inostranstvu.

Politika preduzeća Da bi preduzece bilo uspešno i konkurentno ono mora imati pravilno definsanu politiku koja će doprineti ostvarenju misija i ciljeva preduzeca.6. Koriste se specifičnom opremom koja može zadovoljiti velike porudžbine ali se javlja problem niske fleksibilnosti. Za sada ispunjavaju sve zahteve koji se pred njih postavljaju. Marketing se vodi na nivou institucionalnog i proizvodnog. Tromost velikih sistema se ogleda i u lošoj vertikalnoj komunikaciji. Marketing Marketing organizacija Hemofarma zasniva se na kontinuiranom istraživanju.8. jer rukovodstvo nije motivisano za neki ozbiljniji odnos sa zaposlenima koji se tada svodi samo na poslovnu dimenziju. Informacioni sistem i služba informatike je jedinstvena na ovim prostorima i za korak ispred konkurencije. Pošto HEMOFARM spada u red velikih preduzeća iz prakse se navodi da mu je olakšano pribavljanje sredstava putem kredita i zajmova i pod povoljnijim uslovima nego drugim. prikupljanju podataka. Alati za ostvarenje politike preduzeća 8. Mora se voditi racuna o potencijalnim problemima koji moraju biti otklonjeni u samom startu jer kasnije posledice mogu da budu nesagledive.6. jer oprema je i sada visoko iskorišcena. tako da se može očekivati promena odnosa u strukturi zaposlenih. 8. Marketing je snažan alat za brzo prilagodavanje uslovima tržišta. analizi i akcijama koje se na osnovu zaključaka izvode. Osnovna sredstva su novijeg datuma i odgovaraju potrebama kako samih proizvodnih procesa tako i potrebama koje su vezane za kvalitet i efektivnost proizvodnje.7. međutim u slučaju povećanja proizvodnje i oprema se mora menjati ili kapacitet povecavati (kupovinom neke fabrike ili pravljenjem nove fabrike uz zadržavanje opreme). Osnovni alat u narednom periodu je korišcenje metoda za nenovcanu motivaciju. To se rešava angažovanjem najkvalitetnijih mladih kadrova putem prethodnog stipendiranja i usavršavanjem kadrova koji su već u firmi. U slucaju Hemofarma rukovodsto je motivisano veoma dobro kao i sami radnici. a u marketing 35 . Međutim standardi su sve stroži tako da se mora posedovati najnoviji sertifikat o kvalitetu proizvoda i kvalitetu kontrolne funkcije koji garantuju lidersko mesto u SCG i Jugo-istocnoj Evropi ali i rast rejtinga na internacionalnim tržištima. Struktura zaposlenih je na visokom nivou mada trend sve veće automatizacije i potrebe većeg naučno-istraživačkog rada nameće potrebu za angažovanjem visoko obrazovanih radnika.1. manjim preduzecima. Proces kontrole je ne visokom nivou koji zadovoljava zahteve tržišta kako stranog tako i domaćeg. Takođe se mora pomno pratiti konkurencija i njene aktivnosti kao i povratne informacije od samih kupaca i korisnika usluga. ali je i jednako važan za upravljanje rizicima. Pošto stalne i dobre zarade zaposlenih mogu da prouzrokuju otuđenje i ravnodušnost zaposlenih ruovodstvo se ozbiljno bavi problemom motivacije zaposlenih.7.

visoko kvalitetnih. osnov je strategije Hemofarm koncerna i odraz uspostavljenog..7.4. 8. put su ka dostizanju vrhunskog kvaliteta i njegovom potvrđivanju. fiziko-hemičara.3. 8. medicinskih.2.7. veterinara. Osnovi opredeljenosti Hemofarm koncerna sadržane su u Politici kvaliteta. u njegovoj pripremi učestvuju svi organzacioni delovi koncerna po vertikali i horizontali.aktivnostima učestvuju. mladih snaga i stručnog rada. U nastojanju da unapredi sistem kontrole nad uticajima svojih aktivnosti na životnu sredinu. u težnji da se postavljeni zadaci obave na što bolji način.7. dijetetskih i kozmetičkih sredstava. osim menadžera i zaposleni u koncernu koji se odabrani za pokrivanje ovih aktivnosti po proizvodima i po organizacionim delovima. Kvalitet ugrađen u svim segmentima poslovanja. Upravljanje kvalitetom je mreža koja se provlači kroz sve poslove u Hemofarmu i u sebi nosi spoj iskustva. uz jasno izraženu opredeljenost za očuvanje i unapredenje životne sredine. hemičara.7. tehnologa. održavanog i stalno poboljšavanog sistema menadžmenta kvalitetom. 8. kao težnji da se zadovolje potrebe i očekivanja korisnika. Kvalitet Upravljanje kvalitetom obuhvata poslove obezbeđenja i kontrole kvaliteta. Kreiranje i proizvodnja prepoznatljivih..5. Briga za očuvanje i unapređenje životne sredine prevazilazi poštovanje zakonskih zahteva i propisa. Osnovni principi zaštite životne sredine i opšti ciljevi koje Hemofarm koncern želi da postigne izraženi su u Politici zaštite životne sredine Hemofarm koncerna. Planiranje Proces planiranja u Hemofarmu je zasnovan na izvođenju godišnjih operativnih planova iz srednjoročnog plana. bezbednih i efikasnih lekova. Zaštita životne sredine Posvećenost poboljšanju zdravlja i kvaliteta života kao etičkim principima obuhvata i zaštitu životne sredine kao deo strategije Hemofarm koncerna. U Hemofarmu na ovim poslovima radi blizu 90 stručnjaka različitih profila: farmaceuta. u svim fazama identifikovanih procesa i na svakom radnom mestu. a sve u cilju stvaranja kvalitetnog proizvoda kojim ce krajnji korisnik biti zadovoljan. Ostvarenje plana se prati na svim nivoima i najmanje kvartalno preduzimaju se mere za eventualno usklađivanje poslovanja. Multidisciplinarnost omogućava da se stvari sagledaju sa različitih aspekata. već se kroz pokretanje i primenu specificnih programa poboljšanja ostvaruje stalni proces unapređenja zaštite životne sredine. Snaga Hemofarma se ogleda i u velikom broju predstavništava koje ima po celom svetu. Hemofarm koncern je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:1996. Usaglašenost sa zahtevima standarda ISO 9001: 2000 to i potvrduje. Sprovodjenje akcija 36 . 8.

Time je značajno povećana efikasnost u radu i ostvarena mnogo tešnja i bolja saradnja svih segmenata Koncerna. vec zauzimaju svoje mesto kroz razne projekte. Znanje koje se do sada steklo stavljeno je u funkciju upravljanja znanjem u Hemofarm koncernu. u razvoju su i novi projekti po pitanju imtegracije svih komunikacionih servisa. WEB designea). kao i automatizaciju pojedinih segmenata poslovanja (upravljanje zalihama.6. Globalnu mrežu čini desetak lokalnih računarskih mreža integrisanih preko iznajmljenih linija.7. 8. Za korak ispred i ubuduce Upravljanje podacima i informacijama. pracenje proizvodnje i sl. Internet kao poseban izazov treba da donese još efikasnije poslovanje i ostvarivanje koncepta elektronskog poslovanja. U proteklih petnaestak godina izgradili su efikasnu i savremenu informaticku infrastrukturu kako bi pratili dinamičan i brz razvoj Koncerna. Hemofarm je prisutan širom balkanskog tržišta i u mnogim mestima u svetu.7. Primenom ovih tehnologija i adekvatnih softverskih alata za kolaboraciju. Da bi se ostvarilo efikasno poslovanje i korišćenje informacionih resursa izgrađena je i savremena računarska mreža. Pored toga. računarske mreže i komunikacija.25 protokola ali i uz korišćenje savremene Internet tehnologije i VPN-a (virtuelnih privatnih mreža). a to je bilo i ostaje osnovno opredeljenje Koncerna. ostvarili su jedno od najreferentnijih informatickih okruženja. zasnovano je na savremenim informatičkim metodama. objektne metodologije i višeslojne arhitekture.Svaka akcija koja ja posledica poslovne politike i odluka rukovodstva prouzrokuje set promena koje se moraju pratiti. Radi zadovoljenja sopstvenih potreba po pitanju Internet servisa kao i za potrebe Internet provajdinga obezbedene su dobre veze ka svetskoj racunarskoj mreži.8 Predlozi poboljšanja 37 . Informacione tehnologije i sistem Služba informatike Hemofarm koncerna je ekipa mladih visokostručnih kadrova sa višegodišnjim iskustvom na polju razvoja i primene informacionih tehnologija (baze podataka. aplikacionih sistema. uz primenu i svetskih iskustava. 8.7. 8. ostvarene su i znacajne finansijske uštede u poslovanju.). kao vitalnim resursima. Visok tehnološki nivo proizvodnje i ostalih segmenata poslovanja nameće i potrebu integracije tih sistema sa poslovnim IS-om. Poštujuci najsavremenije informaticke koncepte i metodologije. Najsavremniji trendovi u razvoju aplikacija. Akcije se determinišu pomoću: • Cilja zbog kojeg se ta akcija sprovodi • Vremenskom dimenzijom • Opsegom sredstava i ljudskih resursa koji će bitio angažovani Svi navedeni faktori (dimenzije) se mogu sagledati kao budžet koji bi mogao biti upotrebljen na realizaciji konkretne akcije. preko X. a na odgovornim za tu akciju je da se pridržavaju propisanih ciljeva i sredstava koji su dati. Posebna pažnja posvecuje se poboljšanju komunikacionih resursa i objedinjavanju svih servisa. Internet-a.

postavljanje bilborda. kao i ulaganje mnogo više napora da bi se tamo ostalo. kako po kvalitetu tako i po učešcu. Treba izbegavati motivaciju novcem već se bazirati na premisama japanskih modela TQM-a. Uzimajući u obzir kolike su serije sa kojima se radi dolazi do ne malih gubitaka.Kao i u svim granama privrede i u ovoj grani je prisutana potreba za efikasnim delovanjem ako se želi stići na vrh. Obe funkcije su jako bitne i moć upravljanja sa njih je zaista velika. tako da Hemofarm ima veliki broj kadrova koji pre zaposlenja nisu živeli u blizini ali su se doselili sa porodicama zbog idealnih uslova koji se nude. stipendiranje. Mogao bi se koristiti kao model uspešnog poslovnog informatičkog sistema. Stimulacija i motivacija su preko potrebna. Kao eventualni problem može se javiti i problem zasićenja TOP menadžmenta. čiji su efekti daleko efikasniji. Koristi savremena okruženja. pristup novim kreditnim izvorima…) i izmedju prednosti razudjene organizacije. što je posledica rasta i razvoja koji nije adekvatno podržan od strane uprave koja je trebala da se bazira na na jednom centru vec da se opredeli za više centara upravljanja. Što se tiče problema koji još mogu da ostave traga na rast i razvoj kompanije je i spojenost funkcije predsednika društva i predsednika upravnog odbora. Uspešan vid jakog brenda je ASPIRIN koji prevazilazi ime BAYER (firma koja ga proizvodi). održavan je i razvijan od strane stručnih i kompetentnih kadrova koji su vodeći u svojim oblastima. Informacioni sistem ne samo da je u mogućnosti da odgovori svim zahtevima koji se pred njega stavljaju vec je daleko ispred toga i još dugo vremena će biti. tako da bi za koncern najbolje da sklopi join-venture sa nekom 38 . Takođe zavisnost od te osobe predstavlja rizik koji bi u što skorijoj buducnosti trebao da bude otklonjen razdvajanjem ovih funkcija. učešce u TV programima). Kada se pogleda na strukturu firme oseti se blaga centralizovanost. Iako se proizvodnja nalazi na visokom nivou trebalo bi se bazirati i na predkontroli ulaznih sirovina a ne na kontroli gotovih proizvoda. Razvoju kadrovskih resursa Hemofarm se ističe među domaćim firmama. pa postoji velika mogućnost da ih je napustio pobednički duh i da njihove vizije ne idu u pravom smeru (zbog dugog angažovanja na nekom problemu ljudi postaju subjektivni). Razvoj novih lekova koji bi predstavljali zapaženo otkriće u svetu medicine košta mnogo više. Naime utvrđene pozicije Koncerna na domacem tržištu obavezuju ga da se sa jednim zrelim pristupom i akcijama na tržištu. Marketing je na jako visokom nivou (sponzorisanje sportskih klubova i takmičenja. objedinjuje sve segmente koncerna kao i njegovu vezu sa spoljnim svetom. edukaciju i motivaciju kadrova. jer vodeća struktura je postigla velike uspehe. zadrži na liderskoj poziciji. Velika sredstva se odvajaju za dovođenje. Ovo je problem koji može imati ozbiljan uticaj na rast i razvoj kompanije u buducnosti. Takodje ni prosečni radici nisu izuzeti iz ovog problema. Sve ove akcije daju efekta ali se mora raditi na jacanju brand-a tipa HEMOFARM. Naime može se dogoditi da i sam proizvodni input bude nedovoljnog kvaliteta koji je specificiran tako da bez predkontrole dolazimo do slučaja da se u proizvodnom procesu nađe sastojak koji unapred kvalifikuje proizvod kao nezadovoljavajući. Tim modifikacijama bi bio napravljen kompromis između prednosti koje nosi i korporacija (povoljnije kreditiranje. jer bi to donelo značajnu uštedu sredstava. tako da ta ličnost može u najmanju ruku da samostalno kreira pravac razvoja društva. Na taj nacin se izbegava zamka koju sa sobom nose velike korporacije a to je tromost i nizak nivo fleksibilnosti. Razvoj novih proizvoda je oblast kojoj koncern posvećuje mnogo pažnje i odvajaju dosta sredstava.

ZAKLJUČAK Zadovoljenjem osnovnih ekonomskih principa preduzeće može da ostvari pozitivne poslovne rezultate. u funkciji zadovoljenja potreba klijenata. Šta znači isceliti? Ponovo nešto učiniti celim. moramo se pomiriti sa istinom da je veoma teško bilo izgraditi novi tržišni mehanizam na ostacima bivšeg sistema.Svi problemi prevashodno potiču od jednog uzroka: dezintegracije. Implementacija integrisanih menadžment sistema u domaćim preduzećima treba da stvori uslove za konkurentsku borbu za opstanak u odnosu na konkurenciju iz inostranstva. Terapija je – kako to ujediniti. Zbog toga je neophodno u praksi razvijati sisteme sistematskog praćenja okruženja. Pri dijagnozi. Na početku procesa privatizacije menadžeri u preduzećima su se našli u pasivnoj ulozi koja je veoma brzo poprimila destruktivan karakter. Svi problemi. treba posmatrati šta se raspada. Zato je potrebno pratiti šta rade konkurenti i uvek biti za jedan korak ispred njih. što znači da od njih zavisi ne samo poslovni uspeh preduzeća. Osnovni zadatak obrazovanja iz područja tehnika i veština menadžmenta predstavlja ovladavanje znanjima koja su neophodna da bi se uspešno upravljalo poslovanjem i/ili kompanijom. već i opstanak na tržištu. državi. fiziološki . u automobilu koji vozite. bez obzira da li popravljaš auto. lečiš čoveka.vrhunskom firmom ili da se opredele za stratešku alijansu. što je na žalost u našim uslovima još uvek nedovoljno. Svetska globalizacija i dinamičko okruženje navode mnoga preduzeća da moraju da uče kako bi se prilagodila nestabilnom svetskom tržištu. Ako se imaju u vidu brojna ograničenja privatizacije. 9. Integrisati. Preduzeće broj jedan u poslovnom svetu je ono preduzeće koje je na vreme prihvatilo savremene koncepte poslovanja i svoju poslovnu aktivnost prilagodio trenutnim događajima u okruženju. a u cilju povećanja produktivnosti kako rada tako i znanja. opšte tendencije savremenog poslovanja i naše usmerenje ka tržišnoj ekonomiji. Međutim. to će neminovno usloviti.ako ste bolesni. Oni podstiču mogućnosti i opasnosti. Domaći rukovodioci trebaju unaprediti svoja znanja iz oblasti menadžmenta. Poznavanje konkurencije je od izuzetnog značaja za preduzeća. psihološki . Kompetentnost preduzeća biće zaštitini znak u poslovnom svetu. Nekompetentna preduzeća veoma brzo propadaju jer nisu uspela na vreme da izvrše transformaciju i prilagode svoju organizacionu strukturu i strategiju zbivanjima na tržištu. preduzeće ili ekonomiju jedne države. problemi u preduzeću. Usled procesa globalizacije i regionalizacije tržišta.. Ujediniti. Domaća preduzeća još uvek nisu dovoljno shvatila da se konkurentska pozicija stvara sa kontinualnim unapređivanjem kvaliteta proizvoda i/ili usluga.. sve u cilju razvoja novih proizvoda i sticanja što bolje pozicije na tržištu. Procena trendova i promena u okruženju je od suštinskog značaja za strateško planiranje marketinga. Znate li šta su problemi? Problemi su manifestacija dezintegracije. I u srpskom jeziku reč izlečiti se može zameniti rečju isceliti. Put koji vodi ka unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih kompanija treba tražiti u odgovarajućem korišćenju znanja. Ključna uloga u ovom procesu pripada unapređivanju znanja domaćih menadžera. Nešto nije zajedno. No. nešto ne funkcioniše povezano. to nije dovoljno za dalju budućnost preduzeća u turbulentnom okruženju. kompanije moraju mnogo ažurnije da razmišljaju o jačanju svoje konkurentnosti. pa bi moja krajnja ocena u pogledu 39 .ako neko ima neku bolest u glavi.

a najčešće se vezuje za nizak kvalitet menadžmenta i korporacijskog upravljanja. 40 .dostignutog nivoa i kvaliteta korporacijskog upravljanja bila da se taj proces nalazi u fazi adolescencije. Ubedljivim nastupom na tržištu i nesebičnim zalaganjem zaposlenih postignuti su izuzetni rezultati i početna prednost ostvarena na bazi inovacije je zadržana kao prednost zahvaljujuci odabiru optimalne strategije. Kao potencijalno najveći problem je slabljenje komunikacije i otuđenja ljudstva. odnosno najveci neprijatelj kompanije je unutar kompanije a ne izvan nje i taj problem ukoliko ne bude rešavan na optimalan način može ugroziti poziciju firme i uništiti prividnu harmoniju koja u njoj vlada. Hemofarm na nivou SCG predstavlja etalon ili model za uspeh firme. Od sasvim male fabrike on prerasta u multinacionalnu kompaniju koja poslovanje vrši na cetiri kontinenta i ima oko 2000 zaposlenih ljudi. Može se zaključiti da problem konkurentnosti privatizovanih preduzeća ostaje i dalje otvoren. Iz tog proizilazi da je uspostavljanje uprave sposobnih u privatizovanim preduzećima nužnost u novonastalim uslovima.

Aguilar. Browne&Co.. Novi Sad. Radonjić.. Basingstoke Vajdenfeld Verner. (1967): Scanning the business environment. 2004.. Munnich 1999. Ekonomski fakultet.. Kiel Koopmann. L. Journal of Long Rang planning. 11. 26. National and International Developments in Technology Kotler. deseto izdanje. 2003. 1997..co. 28. C (1984): Environmental scanning: how the best companies do it. C. Institut für Weltwirtschaft. M. 6.D Lancster. 2004. South Western Publishing Co.icbbg.2008. Osnove funkcionisanje savremene ekonomije. 24. A. 14. Vladimir Vulić. New Jersey Kukic Goran – Center for Public Relations Hemofarm A.zu/Download/strategijski_men/16-04-08%20analiza %20eksternog%20okruzenja02. Beograd. Maximising the Impact of Knowledge for Innovation in Gaining Competitive Adventage. P.LITERATURA 1. 2. B.. Beograd dr Đorđević D. 1989 Porter.11. Drucker.. and F. P. Ekonomski fakultet Podgorica Studije menadžmenta Strategijski menadžment Izvor: Michael Porter. Moj pogled na menadžment. april 1984. 10. 16. (1988): Marketing management: analisys. Adižes. Beograd. 1990. Prentice-Hall.co. 4. Osnove Marketinga. G. implementation and control. Falling Behind or Catching Up? Developing Countries and the Era of Globalization. Beograd Train. Savremeni izazovi ekonomike. 23.hemofarm. C. 3. Grmeč – Privredni pregled. Tehnički fakultet Zrenjanin. Massingham. Kirkpatrick.. mr Bogatić S. Vesels Volfgang (izdavači): Evropa od A do Š. Beograd Jain. 17. Fondacija Konrad Adenauer. Little. 2004.pdf Izvor: http://sh. Konkurentna prednost nacija Prokopijević Miroslav: Evropska Unija-Uvod. (1985): Marketing planning and strategy. 13. Gligorijević B. 19.ac. 5. „Competitive Strategy“ Institut ekonomskih nauka. Osnovi marketinga. (1993): Marketing management.. praksa i principi. Inovacije i preduzetništvo/Inovation and enterpreneurship/. McGraw-Hill. Druker. planning. Toma: Pravo konkurencije Evropske Unije. London Milosavljević M.yu 41 . Egbu. 7.wikipedia. 15. Beograd Russ. 21. II Izdanje. 25. Izvor: 19. 8.J. mr Ćoćkalo D.. 18. Ognjen: Tehnološka razvijenost kao važan uslov konkurentnosti Rajčević. Milisavljević. F. Majkl (Michael Porter). 27. Maričić B.. Beograd. Marketing. Macmillan. 20. Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji. dr Đorđević. 22..su. Službeni glasnik. 12. Jain.. Izvor: http://www. C.. 9.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1te WEB prezentacija HEMOFARM www. Ph. 1996. Ekonomski fakultet. 2005. Boston Stojanović. Savremena administracija. 29. 2005.eccf. G. Zbornik radova: Ekonomska teorija u tranziciji. Tehnički fakultet Zrenjanin. mr Bešić. COBRA 2006. Beograd..yu WEB prezentacija INTERCITY BROKER www. (1982): Marketing. Sincinatti Kiel Discussion Paper 1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->