Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 6. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5390 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

6+*+ +5+.#,& + 0#41&0'2#4' -14+56'<#564#0# -'#-6+80156+
Dr`avne automobile funkcioneri koriste za strana~ke potrebe Gorivo koje potro{e, amortizaciju i sve ostale izdatke pla}a im dr`ava Na}i mehanizam za kontrolu upotrebe javnih dobara pred izbore, ka`e Arapovi}
dstoje}oj predizbornoj kampanji! Zvani~nici koriste slu`bene automobile za odlazak na strana~ke skupove, ra~une za gorivo koje tro{e na tim putovanjima refundiraju u institucijama BiH, a dr`avne prostorije opremljene novcem gra|ana upotrebljavaju za li~nu ili strana~ku promociju.
3. strana

SKANDALOZNO

Finansiraju izborne kampanje iz bud`eta

S

vi dr`avni - materijalni i ljudski resursi, koje kao porezni obveznici pla}aju gra|ani BiH, stavljeni su u slu`bu vladaju}e koalicije u pre-

Fudbal: BiH sutra nastavlja kvalifikacije

Tuzla

Bu~uk: Porodi~ni sukob

Sa sino}njeg treninga: Optimizam u na{im redovima

(Foto: F. Fo~o)

Francuzi }e napuniti Ko{evo
40. i 41. strana O[ „Pazar“: Gra|ani tra`e izmje{tanje Zinajete M. koja je izdr`ala kaznu zatvora

Nevolje: Nastavnici se `ale na kvalitet

Panika me|u roditeljima osnovaca

Pedofilka stanuje kod {kole
15. strana

BESPLATNI UD@BENICI SE RASPADAJU
4. strana

@ivot: Povratni~ka pri~a Safeta Dagi}a

TIBiH PODNOSI KRIVI^NU PRIJAVU PROTIV HE]E!
2. str.

NEUM

NAKON PRIJAVE

KO[ARKA

16. strana

Policajci pretukli Sarajlije

Mersudin Bosanki iz Kanade vratio 300 dolara

BiH ipak na EP-u u Litvaniji

14. str.

7. strana

Afere: Zbog mahinacija u kampanji za promociju SBiH

SVI PRI^AJU O POVRATKU, A NE PITAJU KAKO @IVIMO

77. strana

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

aktuelno

AFERE Zbog mahinacija u kampanji za promociju SBiH

TIBiH podnosi krivi~nu prijavu protiv He}e!
Na istra`nim organima je da utvrde ko su biznismeni i koji su njihovi interesi, kazao \iki}
Sarajevo: Novo poskupljenje

Dva pove}anja cijena u 30 dana

„Klasovo“ bra{no sada skuplje za 42 posto!
Vre}a bra{na ko{tala 14,50, a sada ko{ta 21,79 KM
Iako potro{a~ka udru`enja, ali i federalni ministri trgovine i poljoprivrede uporno upozoravaju da su poskupljenja bra{na neopravdana i da se stvara vje{ta~ka panika, sarajevski „Klas“ je u zadnjih 30 dana ~ak dva puta pove}ao cijenu ove namirnice. Po~etkom avgusta „Klas“ je pove}ao cijene bra{na za pet do 20 posto, zavisno od veli~ine pakovanja, ali to im nije bilo dovoljno nego su jo{ jednom podigli cijene ove namirnice. Tako vre}a od 25 kilograma bra{na tip-500 sada ko{ta 21,79 KM, {to je za 42 posto vi{e nego prije poskupljenja! Prije mjesec vre}a „Klasovog“ bra{na ko{tala je od 14,50 do 15,30 KM, a nakon prvog poskupljenja ta cijena se kretala od 18,50 do 19,80 maraka. No, u velikim trgova~kim lancima cijene vre}e „Klasovog“ bra{na su jo{ vi{e i iznose 22,35 do 24 KM.
M. A.

„Transparency International BiH“ (TIBiH) podnijet }e krivi~nu prijavu protiv federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida He}e i drugih nepoznatih osoba zbog mahinacija u okviru promotivne kampanje „Nije kasno za bolji `ivot“, koja je iskori{tena i za promociju njegove Stranke za BiH. Ovu informaciju ju~er je za „Dnevni avaz“ potvrdio predsje-

davaju}i Odbora direktora TIBiH Emir \iki}, dodaju}i da }e prijava vjerovatno biti podnesena zbog zloupotrebe polo`aja ili ovlasti, ali da }e kona~na kvalifikacija djela biti naknadno utvr|ena.

Interesi menad`era
Prema najavama, prijava bi mogla biti podnesena ve} danas. Aferu je razotkrio „Dnevni avaz“, ukazuju}i na djelovanje paralelnog sistema i ceHe}o: Brojne nezakonitosti

ntara mo}i koji mafija{ki vuku sve poteze u energetskom sektoru. TIBiH odlu~io se na ovakav potez nakon {to je ministar He}o u petak priznao da je pokrenuo spomenutu kampanju na zahtjev „menad`era pojedinih firmi koje su i finansirale kompletnu kampanju“. Nadalje, He}o je ustvrdio da su te kompanije to uradile „iz razloga {to su na{le interes u ovim (energetskim) projektima i o~ekuju da }e i njima biti pru`ena prilika da dobiju poslove na istim“.

Pravni osnov
- Na{i advokati pregledaju materijale. ^im utvrde koji je pravni osnov, podnijet }emo prijavu. Nadamo se da bi to neko mogao uraditi i po slu`benoj du`nosti. Mi to radimo u svim slu~ajevima koje dovedemo do ovog nivoa. Na istra`nim organima je da utvrde koji su to biznismeni, kakve su ugovore imali s elektroprivredama i Ministarstvom, koji su njihovi interesi, kakvi su projekti u pitanju, da li su to kompanije koje su bile na spiskovima velikih investitora... Tvrdnje ministra He}e su na toj razini kao da ja finansiram Ministarstvo u nadi da }u dobiti ugovor. To je katastrofalno - izjavio je \iki} za „Avaz“. Budu}i da He}o tvrdi da su kampanju platili nepoznati biznismeni, nije jasno za {ta je utro{ena 729.641 marka koje je He}o izdvojio za takozvane ugovorene usluge. He}o je tu stavku pove}ao za 84 posto u odnosu na prethodnu godinu. Vjerovalo se da je upravo taj novac iskori{ten F. VELE za kampanju.

\iki}: Utvrditi ~injenice

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Raspore|eno tri milijarde i 80 miliona KM prihoda
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je u osam mjeseci ove godine korisnicima prihoda s Jedinstvenog ra~una UIO rasporedila tri milijarde i 80 miliona KM indirektnih poreza, {to je za osam posto, odnosno za 233 miliona KM vi{e nego u istom periodu 2009., saop}io je ju~er UIO, prenijela je Fena. Za finansiranje institucija BiH dozna~eno je 455 miliona KM, a FBiH milijardu i 637 miliona KM i 42 miliona KM putarine, {to je za 10 posto vi{e nego lani. Za RS je dozna~eno 815 miliona KM i 28 miliona KM putarine (11 posto vi{e), a Br~ko Distriktu 91,5 miliona KM (devet posto vi{e).

Koliko je potro{eno
„Transparency International BiH“ je ranije pozvao ministra He}u da otkrije misteriju o tome ko je finansirao kampanju „Nije kasno za bolji `ivot“, koju zajedni~ki potpisuju „Elektroprivreda BiH“ i Ministarstvo energije, industrije i rudarstva FBiH, zatim koliko je utro{eno na nju, te koja je agencija i na koji na~in odabrana da kreira i provede kampanju.

UIOBiH: Pove}ani prihodi

Sastanak u Briselu 10. septembra

Direktor Direkcije u Br~kom Mato Lu~i}

Tribina o polo`aju ipripadnika HVO-aiz Odbor HDZ-a BiH za borce udru`enja HVO-a proistekla
domovinskog rata organizira danas u Domu HDZ-a BiH u Mostaru tribinu o temi „Polo`aj pripadnika HVO-a u FBiH i BiH u kontekstu ostvarivanja prava“, javila je Fena.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Ho}e li Mujezinovi} za pet miliona KM na{timati posao Rusima?
- Odgovor na naslov teksta: Ho}e! Prodali bi oni i svoje najdra`e za pare, a pogotovo ne{to {to nije njihovo! Vidite da su u zadnjih nekoliko mjeseci pred izbore odra|ivali sve sumnjive poslove i prodavali {ta se jo{ prodati mo`e. Zaposlili su i deseto koljeno u dr`avnim firmama jer (zero cool) znaju da gube izbore, a narod ispa{ta!

Komesar za pro{irenje Evropske unije [tefan File (Stefan Fule) primit }e 10. septembra u Briselu delegaciju Igmanske inicijative. Tema sastanka bit }e podr{ka EU Igmanskoj inicijativi za daljnje unapre|enje regionalne saradnje zemalja Dejtonskog sporazuma, kao jednog od preduvjeta za njihovo priklju~enje Uniji, saop}eno je iz Igmanske inicijative. Dodaje se da }e delegacija razgo- File: Doma}in susreta varati s Fileom i o mogu}nosti formiranja fonda kojim bi se podr`avali projekti ~lanica Igmanske inicijative, koji su usmjereni u tom pravcu. U delegaciji Igmanske inicijative bit }e kopredsjednik za Srbiju Aleksandar Popov, kopredsjednik za BiH Vehid [ehi} i predsjednik Savjeta Igmanske inicijative @ivorad Kova~evi}, prenijela je Onasa.

File s predstavnicima Br~ko }e ostvariti prihode Igmanske inicijative od 195 miliona KM
Gubi se na oro~enom novcu
Ostvareni prihodi Br~ko Distrikta u prvih {est mjeseci ove godine iznose 91 milion maraka, {to je skoro polovina od ukupne projekcije bud`eta za ovu godinu koja iznosi 195 miliona maraka, kazao nam je direktor Direkcije za finansije Distrikta Mato Lu~i}. - Indeks naplate poreznih prihoda bilje`i 116 posto, dok je kod ne- Lu~i}: Fiskalno poreznih prihoda napla}eno svega stabilni deset posto. Proizilazi da smo fiskalno stabilni i da }emo ostvariti zacrtane prihode u ovoj godini u E. R. iznosu od 195 miliona - naglasio je Lu~i}.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

Prirodni (ne)prijatelji
Diplomatska i politi~ka vje{tina isku{avaju se na umije}u razmek{avanja protivnika i onih koji nam nisu naklonjeni
Boris Tadi} i Milorad Dodik danas }e kod Sremske Ra~e sve~ano otvoriti novosagra|eni most na Savi kojim }e se Srbija i BiH efikasnije povezati na ovom zna~ajnom grani~nom prijelazu. Bit }e tom prilikom velikih rije~i o srpskom bratstvu i slozi; bit }e i zagrljaja srbijanskog predsjednika i premijera Republike Srpske, kao i prije desetak dana kada su promovirali turisti~ku prugu Mokra Gora - Vi{egrad. Bit }e danas kod Sremske Ra~e mnogo toga srpskog, ali - na`alost ba{ nimalo bosanskog. U prvom planu je unutarsrpska, a ne me|udr`avna saradnja. Srpska politika o~ito koristi svaku zgodu da promovira nacionalne veze. Kad god mogu, zvani~nici iz Beograda i Banje Luke iz pri~e izbacuju Bosnu i Hercegovinu, ~ak i sakrivaju}i njenu zastavu, kao {to se dogodilo na nedavnom sve~anom do~eku turisti~kog „}ire“ u Vi{egradu. No, prilika je ovo i da se zapitamo koliko se rukovodstvo Bosne i Hercegovine uop}e trudi da prona|e svoje mjesto u me|udr`avnoj saradnji sa susjednom zemljom, koja je, bez obzira na velike ratne i agresorske aferime, jedan od na{ih diplomatskih prioriteta. U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo, na`alost, izrazitog pada me|udr`avnih kontakata Sarajeva i Beograda. Uz vidnu Tadi}evu dvoli~nost, oni su dobrim dijelom postali i talac kapricioznosti, pa i diplomatske nespretnosti predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a. Sjetimo se, uz posredovanje turskog predsjednika Gula, Silajd`i} je krajem aprila na Bosforu pompezno obnarodovao „novu eru“ u svojim odnosima s predsjednikom Tadi}em i Bosne i Hercegovine sa Srbijom. Najavio je i svoju skoru posjetu Beogradu. Do nje, me|utim, nikada nije do{lo, niti su Tadi} i Silajd`i} dali ijedan konkretan prilog svojim velikim pomiriteljskim najavama upu}enim iz Istanbula. Odnosi izme|u dvije zemlje ostali su na starom, hladnoratovskom nivou. Za bolje odnose sa Srbijom, kao i za svake druge, potrebno je dvoje. Jasno je da se Beograd pritom ko~operi, ponekad i prljavo ucjenjuje. Ali ni zvani~no Sarajevo, sada oli~eno u predsjedavaju}em Silajd`i}u, sigurno nije bez mahane. Haris Silajd`i} suvi{e je okrenut propagandnom pridobivanju tzv. prirodnih prijatelja, poput Libije, Turske, Katara i drugih - gdje se lako politi~ki poentira. Diplomatska i politi~ka vje{tina isku{avaju se, me|utim, na drugom planu, na umije}u pridobivanja ili razmek{avanja protivnika i onih koji nam nisu naklonjeni, a s kojima smo, poput Srbije, sudbinski i kom{ijski povezani. U tom domenu, Silajd`i}eva diplomatija izrazito je slaba, a s njom i pozicija dr`ave kojom jo{ predsjedava.
Zloupotreba dr`avnih vozila Kujund`ija: Pratnja SIPA-e 24 sata

SKANDALOZNO Finansiraju izborne kampanje iz bud`eta

Tihi} i Silajd`i} narodne pare koriste za strana~ke aktivnosti
Dr`avne automobile funkcioneri koriste za strana~ke potrebe
Svi dr`avni - materijalni i ljudski resursi, koje kao porezni obaveznici pla}aju gra|ani BiH, stavljeni su u slu`bu vladaju}e koalicije u predstoje}oj predizbornoj kampanji! Zvani~nici koriste slu`bene automobile za odlazak na strana~ke skupove, ra~une za gorivo koje tro{e na tim putovanjima refundiraju u institucijama BiH, a dr`avne prostorije opremljene novcem gra|ana upotrebljavaju za li~nu ili strana~ku promociju.

Brojne povlastice
Od izvora bliskog Parlamentu BiH saznali smo da svaki ~lan najvi{eg zakonodavnog tijela u zemlji, koji ima pravo na slu`beni automobil, ovu povlasticu obilato koristi u privatne, ali i strana~ke svrhe. - Parlamentarcima je slu`beni automobil na raspolaganju 24 sata. Naravno da se u njima odlaze na strana~ke skupove, te da ih koriste i privatno. Gorivo koje potro{e, amortizaciju i sve ostale izdatke pla}a im dr`ava, odnosno Parlament BiH - rekao nam je izvor blizak ovoj instituciji. I ne samo to. Zvani~nici koriste i usluge dr`avnog osiguranja odnosno pripadnike Jedinice za za{titu lica i objekta Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), koji im ~uvaju le|a tokom obavljanja strana~kih aktivnosti. Povlastice koje ima kao ~lan Kolegija Doma naroda Parlamenta
Tihi} i Silajd`i}: Obilaze strana~ke skupove umjesto da rade

Dodik ponekad koristi automobil
Premijer RS Milorad Dodik, predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i}, kao i gotovo svi ministri u Vladi RS u vi{e navrata su koristili vozila entitetskih institucija u strana~ke svrhe. To je potvr|eno „Dnevnom avazu“ od izvora bliskog SNSD-u. - Doga|alo se, istina, da vrh uputstvom o fizi~kom i tehni~kom osiguranju {ti}enih li~nosti i objekata. Ipak, nisam sigurna da se eksplicitno spominju strana~ki skupovi. Jednostavno, imaju za{titu 24 sata dnevno u pokretu - kratko nam je kazala portparol SIPA-e @eljka Kujund`ija. stranke na strana~ke skupove dovezu automobili Vlade RS, ali doga|alo se i da Dodik na sastanak s nekim od dr`avnih i me|unarodnih politi~ara ide vlastitim vozilom - ka`e na{ sagovornik. Osiguranje Vlade RS nikada nije kori{teno u strana~ke svrhe. V. S. Da je kori{tenje slu`benih pogodnosti u strana~ke svrhe itekako prisutno kod bh. funkcionera, potvr|uje nam i Adis Arapovi}, menad`er Centara civilnih inicijativa.

www.dnevniavaz.ba

Provjeriti istinitost podataka navedenih u imovinskim kartonima
Pitanje: Trebaju li nadle`ne institucije provjeriti istinitost podataka koje su u imovinskim kartonima naveli kandidati vladaju}ih politi~kih partija?

Koriste pogodnosti
- O~igledno je da se posjete visokih zvani~nika tokom predizborne kampanje intenziviraju, visoki du`nosnici politi~kih stranaka koji su u institucijama, koji tokom cijelog mandata ne obi|u neke dijelove zemlje, odjednom se tokom predizborne kampanje sjete da trebaju obi}i svako selo, pri tome koriste}i slu`bena vozila, osiguranje, gorivo... [to je najgore, sve to rade u toku radnog vremena - kazao nam je Arapovi}. Prema njegovim rije~ima, trebalo bi na}i mehanizam kojim bi se kontrolirala upotreba javnih dobara i sredstava u predizbornom periodu. Govore}i dalje o ovoj temi, osvrnuo se i na primjer dr`avnih parlamentaraca, koji, iako je tek po~etak septembra, najvjerovatnije vi{e ne}e imati sjednice, ali }e pri tome primiti septembarsku pla}u, te koristiti sve druge pogodnosti koje imaju na raspolaganju kao nosioci S. R. - B. T. te funkcije.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A) DA 88,3% B) NE 9,69% C) Ne znam 2%

Neodgovornost prema bira~ima
- Izjaviti da bukvalno ne}e raditi narednih 30 dana zato {to }e se baviti strana~kim poslovima vrhunac je neodgovornosti prema javnom novcu i prema gra|anima i bira~ima - istakao je Arapovi}, potcrtavaju}i da }e parlamentaci i nakon septembra, ta~nije sve do konstituiranja nove vlasti, u`ivati u brojnim Arapovi}: Javni novac privilegijama.
BiH svakodnevno zloupotrebljava predsjednik SDA Sulejman Tihi}. U slu`benom automobilu, uz pratnju pripadnika SIPA-e, Tihi} odra|uje strana~ke poslove. Isti slu~aj je i s predsjedavaju}im kolektivnog {efa dr`ave Harisom Silajd`i}em, koji obilato koristi slu`beni automobil Predsjedni{tva BiH i pratnju dr`avnih policajaca. - Zvani~nici imaju za{titu SIPAe i na predizbornim skupovima. Obim i na~in je definiran na{im Govore}i o ovoj temi, Nermin Nik{i}, generalni sekretar SDP-a, negirao je da funkcioneri te stranke zloupotrebljavaju dr`avni, odnosno narodni novac, jer, kako je kazao, nisu dio vladaju}e koalicije. Takva praksa, prema njegovim rije~ima, svakako je za osudu, a na upit da li je upoznat s praksom da slu`bene pogodnosti u strana~ke svrhe koriste kandidati drugih stranaka, Nik{i} je rekao da „nije provodio istragu“.

A

B C

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 175.948 posjetilaca.

4
Hase~i}: Prihvatili poziv

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

aktuelno

NEVOLJE Nastavnici se `ale na kvalitet knjiga

Besplatni ud`benici se raspali nakon dvije godine
Za lo{e stanje krivi su sami nastavnici jer nisu nau~ili djecu da ud`benike ~uvaju, ka`u u Ministarstvu obrazovanja KS
U pismu koje nam je poslala grupa nastavnika jedne sarajevske osnovne {kole navodi se da su besplatni ud`benici koje ove godine trebaju dobiti osnovci u katastrofalnom stanju i da se ne mogu upotrebljavati u ovoj {kolskoj godini. Oni su, kako ka`u, odlu~ili reagirati jer roditelji o~ekuju besplatne ud`benike, a ne znaju kakve }e knjige dobiti njihova djeca. silja u proteklom ratu svojim rukama s jezerskog dna vade kosti ubijenih. - One nisu jedine koje su se u ovom do sada najmasovnijem odzivu na apel pridru`ile potrazi - rekla je Feni predsjednica Bakira Hase~i}. Autobusima iz Sarajeva ju~er ujutro su s njima krenuli i predstavnici „Elektroprivrede BiH“, vatrogasci s Vratnika te drugi gra|ani i pojedinci, tako da je na odredi{te stiglo vi{e od 120 ljudi.

Jezero Peru}ac: Masovna grobnica

Ekshumacija na jezeru Peru}ac

I „@ene-`rtve rata“ tra`e kosti ubijenih
^lanovima Instituta za nestale osobe (INO) BiH ju~er su se pridru`ile i ~lanice Udru`enja „@ena-`rtva rata“ u potrazi za ratnim stradalnicima s vi{egradskog podru~ja ~iji posmrtni ostaci le`e na dnu jezera Peru}ac, javila je Fena. Odazivaju}i se na apel Udru`enja ratnih stradalnika „Vi{egrad 92.“, iz Sarajeva je u Vi{egrad stiglo 50 ~lanova Udru`enja, mu{karaca i `ena, a posebnu dimenziju i te`inu doga|aju daje ~injenica da i ~lanice `ene `rtve na-

U~enici zbunjeni
- Ve}ina listova iz ud`benika ispala je iz uveza i lako se pomije{aju stranice, {to mo`e zbuniti osnovce, pogotovo one koji kre}u u prvi ili drugi razred. Osim toga, to su uglavnom radni ud`benici, pa su djeca u njima pisala i pored na{ih upozorenja da to ne smiju raditi - navodi se u pismu. Dodaju da svi nastavnici trebaju roditeljima pokazati ud`benike kako bi se i

Ud`benici: Ispala ve}ina listova

(Foto: S. Jordamovi})

Poruka delegacije Srbije iz Banje Luke

sami uvjerili u kakvom su stanju da kasnije ne bi bilo neugodnih iznena|enja. - Iako je predvi|eno da iste ud`benike koriste bar

tri generacije, to se pokazalo nemogu}om misijom, jer su nekvalitetno ura|eni tvrde nastavnici.

Neosnovane tvrdnje
S druge strane u Ministarstvu obrazovanja Sarajevskog kantona ka`u da su ovakve tvrdnje neosnovane i da su, ako ima takvih primjera, za lo{e stanje ud`benika krivi sami nastavnici. - Predvi|eno je da ud`benike koriste tri generacije

Ko su izdava~i
@muki} dodaje kako je mogu}e da su odre|eni ud`benici nekvalitetni te da }e tra`iti od {kola da naprave analizu ko su izdava~i tih raspadnutih primjeraka. - @alit }emo se izdava~ima tih ud`benika, a na konkursu za odabir novih, posebnu pa`nju }emo posvetiti kvalitetu uveza ka`e @muki}.

u~enika. Zato od u~itelja i nastavnika ve} dvije godine tra`imo da nau~e djecu da u njima ne smiju ni{ta pisati, ve} da sve potrebno prepisuju u sveske. No, to zavisi i od {kole, pa su u nekim ud`benici gotovo novi {to zna~i da su nastavnici poslu{ali na{u preporuku - kazao nam je Sretko @muki}, stru~ni savjetnik za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Kantonalnom ministarstvu M. AVDI] obrazovanja.

Studentski domovi spremni za po~etak akademske godine
Da~i} i Dodik: Spominjali se i fitilji
(Foto: V. Stevanovi})

Da~i}: Balkan je bure baruta
Gosti iz Srbije na predizbornoj konvenciji SP
Na mnogim primjerima se mo`e zaklju~iti da je Balkan i danas bure baruta ~iji su fitilji opasni na gotovo svim stranama, jer jednostavno nisu rije{ena neka osnovna pitanja, ve} su samo stavljena pod tepih. Ta se pitanja moraju rje{avati bez pritisaka, kako ih ne bismo ostavili u naslije|e generacijama poslije nas. Ovo je ju~er u Banjoj Luci izjavio zamjenik predsjednika Vlade Srbije i ministar policije Ivica Da~i}, nakon susreta s entitetskim premijerom Miloradom Dodikom. Da~i} je u funkciji rukovodioca Socijalisti~ke partije Srbije boravio u Banjoj Luci, na predizbornoj konvenciji Socijalisti~ke partije RS. On je s potpredsjednikom Vlade Srbije Jovanom Krkobabi}em razgovarao i s Dodikom i entitetskim ministrom unutra{njih poslova Stanislavom ^a|om. Da~i} je ocijenio da se na unutra{njim primjerima

Iza Beograda
- RS ostaje privr`ena politici teritorijalnog integriteta Srbije i pratit }emo Srbiju i Beograd kroz razvoj politi~ke situacije u vezi s Kosovom, te stajati iza odluka koje se budu donosile u Beogradu - kazao je ju~er Dodik. RS i Srbije mo`e vidjeti kako se primjenjuju razli~iti ar{ini na me|unarodnoj sceni i to kako kome odgovara. - To se vidi u primjeru nekih me|unarodnih faktora koji su branili teritorijalni integritet nezavisnog Kosova, a prije toga su razbili teritorijalni integritet Srbije. Zatim imamo s druge strane situaciju da se kada RS samo spomene pitanje referenduma ili razmi{ljanja o izdvajanju iz BiH, ponovo vra}amo na princip o~uvanja teriritorijalnog integriteta - kazao je V. S. Da~i}.

Useljavanje studenata po~inje 15. septembra
U domovima Bjelave i Ned`ari}i na raspolaganju 1.920 kreveta
Sarajevski studentski domovi u Ned`ari}ima i na Bjelavama svoja vrata otvorit }e 15. septembra kada po~inje prijem studenata. - Konkurs za prijem u domove raspisan je uporedo kada i onaj za prijem na fakultete i zainteresiranost je kao i svake godine bila ogromna. Ve} su objavljeni spiskovi rasporeda studenata po sobama. U oba doma na raspolaganju je 1.920 kreveta, i to 1.000 u domu na Bjelavama te 920 u Ned`ari}ima - kazao nam je Emir Kadri}, direktor JU „Studentski centar“ Sarajevo. Kadri} navodi da su objekti u oba doma okre~eni, dezinficirani, te da su dobili upotrebne dozvole. - U toku ove akademske godine studenti }e mjese~no imati po 25 ru~aka i ve~era, odnosno njihov broj je smanjen za pet, jer smo primijetili da ve}ina odlazi tokom vikenda ku}i. Osim toga, omogu}ili smo da svi imaju {est kupanja sedmi~no iako su u elaboratu o radu studentskih domova propisana samo dva - isti~e Kadri}. Kadri} isti~e da }e do 25. septembra biti poznat broj primljenih studenata po kantonima, pa }e resornim ministarstvima do tada biti dostavljeni spiskovi kako bi znali za koliko mladi}a i djevojaka trebaju
Kadri}: Objavljeni spiskovi

Dom na Bjelavama: Mjese~na naknada 72 KM

(Foto: F. Fo~o)

subvencionirati tro{kove stanovanja i ishrane. - Na`alost, zbog dvogodi{njih dugovanja Vlade Srednjobosanskog kantona studenti iz tog dijela FBiH morat }e pla}ati punu cijenu tro{kova smje{taja. Svi ostali u prosjeku pla}aju 72 KM mjese~no. Bruco{i su du`ni odmah po prijemu donijeti potvrdu da su upisani na fakultet, dok }e studenti starijih godina studija za to imati vremena do polovine novembra, odnosno od zavr{etka svih ispitnih rokova - ka`e M. AVDI] Kadri}.

pogledi

Dnevni­avaz,­ponedjeljak, 6.­septembar/rujan­2010.

5

SAND@AK U­No­ om­Pa­ a­ u­mi­ ­ o­dan­na­ on­inci­ e­ ta­ v z r rn k d n

Uhap{ena­~etiri­Bo{nja­ a­l Mi­mo`emo­sa­ o­pr­­ r­ ­ e­ o­da­smi­ ­­ o­si­u­ ­ i­u, k m iv em n rim t ac j ka`e­Zu­ o­ ­i}­l Bo{nja­ i­ne}e­pr­­ va­i­i­po­tr­ ­ ski­odnos­pr­ ­ a­Be­ ­ r­ ­ u­ k rl c ih t t l on em og ad
Dan­na­ on­{to­su­sr­ i­a­ ska­po­ k bj n li­ i­ a­ i­ @andarmerija­ spr­ ­ e~ili cj ij 1.500­Bo{nja­ a­da­do|u­na­va­ u­ k k fsku­ pa­ ­ e­ u­ u­ na­ e­ ju­ Had`et­ u rc l s l No­ om­Pa­ a­ u,­gdje­gr­ ­ ske­vla­ ti v z r ad s gr­ ­ e­vr­ i},­zbog­~ega­je­do{lo­do ad t inci­ e­ ta­u­ko­ em­je­bi­ o­i­po­ r­ ­ d n j l v ije|enih,­ u­ Sa­ d`aku­ su­ po~ela­ i n hap{enja. Ka­ o­je­za­„Dnevni­avaz“­po­ k tvr­ io­gla­ ni­mu­ ti­a­Isla­ ske­za­e­ d v f j m j dni­ e­Sr­ i­e­Mu­ ­ er­ef.­Zu­ o­ ­ i}, c bj am k rl za­ r`ane­su­~etiri­oso­ e­bo{nja~ke d b na­ i­ ­ a­ no­ ti­za­ko­e­po­ i­ i­a­tvr­ i c on l s j lcj d da­su­na­njih­ba­ a­ i­ka­ e­ je.­Na­ c l m n vo­ no­je­po­ to­ao­plan­da­hap{enja d s j bu­ u­ma­ o­ ni­a,­ali­je­po­i­ i­a­odu­ d s v j lcj sta­a­od­to­ a­vje­ ­ ­ a­ no­u­str­ ­ u­da l g rov t ah bi­to­mo­ lo­do­ a­ no­po­ gr­ ­a­ i­na­ g d t d ij t si­je.­ l -­Tr­ ­ a­odgo­ o­ ­ ­ i­na­pi­ a­ je­{ta eb v rit t n je­ci­ j­-­eska­ a­ i­a­ili­smi­ ­ ­ a­ je­sta­l l cj riv n nja.­Ako­je­ci­ j­smi­ ­ ­ a­ je,­sva­ o l riv n k hap{enje­je­po­ ­ ­ a­da­se­po­ o­ o­ra­ ruk n v zbu­ ta­u­pr­ ­ le­ i.­Na­ am­se­da­}e k j ob m d i}i­na­smi­ ­ ­ a­ je­-­ka`e­Zu­ o­ ­i}.­ riv n k rl Ju~er­je­u­No­ om­Pa­ a­ u­i­u­Sa­v z r nd`aku­bi­o­mi­ ­ o.­Ule­ a­je­ra­ i­a l rn m dl na­spu{ta­ ju­te­ zi­a.­ n n j Zu­ o­ ­ i}­ upo­ o­ ­ ­ a­ da­ „mi k rl z rav mo`emo­sa­ o­pr­ ­ r­ ­ e­ o­da­smi­ m iv em n r­ ­ o­si­ u­ ­ i­ u“,­te­da­}e­se,­ako­se im t ac j „re`im­ne­opa­ e­ i­i­ne­po~ne­di­a­ m t j log,­stva­ i­u­Sa­ d`aku­do­ a­ no­ko­ r n d t mpli­ i­ ­ ­ i“.­ c rat -­Po­ a­ lja­se­gre{ka­s­Ko­ o­ a.­I n v s v da­je­se­ide­istim­pu­ em.­Jo{­ba­ i­ a, l t tn ~izama,­si­ e...­To­je­la­ a­ je­se­ e­i l g n b dr­ ­ ih.­A­sve­za­ra~un­po­e­ i­ a­ a, ug j dn c da­bi­pr­ ­ u`ili­svoj­bo­ ­ ­ ak­na­vla­ od rav sti.­Na{­na­ ­ d­je­po­ pu­ o­otka­ ao ro t n z po­ je­ ­ ­ je.­ Sr­ i­ a­ sa­ a­ ide­ onim v ren bj d ko­ ce­ tom­ka­ o­je­to­bi­o­na­Ko­ o­ n p k l s vu­-­ako­me­ne­vo­ i­ e,­onda­}ete­da lt

Zu­ko­r­li}:­Sr­bi­ja­po­na­vlja gre{ke­s­Ko­so­va!
Uklju~io­se­Jo­ a­ o­ i} vnv
Zu­ o­ ­ i}­ je­ ista­ ao­ da­ je­ u k rl k smi­ ­ ­ a­ ju­si­ u­ ­ i­ e­i­po­ r­ ­ o­ a­ riv n t ac j s ed v nju­pr­ ­ a­vla­ ti­ a­u­Be­ ­ r­ ­ u em s m og ad do­ r­ ­ io­li­ er­Li­ e­ ­ ­ no-de­ o­ p in d b ral m kr­ ­ ske­pa­ ­ i­ e­^edomir­Jo­ a­ o­ at rt j v n vi},­ko­ i­je­insi­ ti­ ­ o­da­se­otvo­ e j s ra r ra­ go­ o­ i­o­svim­va`nim­pi­ a­ ji­ z v r t n ma­u­Sa­ d`aku. n

Dijalog ili eskalacija

-­Ono­{to­se­de­ i­ o­po­ lje­ nje sl s d je­upo­ o­ ­ ­ je­da­se­to­ne­smi­ e z ren j igno­ ­ ­ ­ ­ i­i­da­pod­hi­ no­tr­ ­ a­ rirat t eb mo­da­de­ i­ i­ ­ ­ o­na~in­na­ko­ i f n ram j }emo­rje{ava­ i­ta­ o{nje­pr­ ­ le­ t m ob me,­a­onda­i­lju­ e­ko­ i­}e­to­ur­ ­ d j adi­ i­-­ka­ ao­je­Jo­ a­ o­ i},­pr­ ­ o­ e t z v n v en s age­ ci­ e.­ n j

]ati}: Zadr`ao {ampionski pojas

Gospodar­ri­ ga n
Sja­ni­bo­ ser­po­osmi­put­odbr­ ­ io­svje­sku­ j k an t ti­u­u­u­sr­ ­ njoj­ka­e­ o­ ­­i t l ed t g rij
Sa protesta u Novom Pazaru: @ele narod zapla{iti represijom
(Foto: S. Feti})

Li~nost dana Adnan­]ati}

mski.­Bo{nja­ i­ho}e­dr`avu­za­pa­ ­ c rtne­ a,­a­ne­za­ga­ du.­Ako­im­se­po­ r z nu­ i­ta­ av­ambi­ e­ t,­spr­ ­ ni­su d k j n em bi­ i­po­ pu­ o­lo­a­ ni­gra|ani­Sr­ i­e. t t n j l bj Ako­se­i­da­ je­bu­ u­igno­ ­ ­ ­ ­ i,­ako l d riral im­se­ga­ i­do­ to­ a­ stvo,­tra`it­}e z s j n au­ o­ o­ ni­put,­{to­je­i­na­a­ lje­ o­t n m j v n po­ u~uje­Zu­ o­ ­i}. r k rl Po­ vr­ io­ nam­ je­ ka­ o­ po­ to­ e t d k s j ne­ e­na­ na­ e­da­bi­mo­ lo­bi­ i­ra­k z k g t zgo­ o­ a­s­Be­ ­ r­ ­ om.­Ra­ go­ o­ i v r og ad z v r

Mijenjati odnos

-­ Ra­ im­ Lja­ i}­ i­ Su­ e­ man s j l j Uglja­ in­su­uci­e­ i­ i­Sr­ i­u­sa­za­ n j nl bj htje­ om­da­}e,­ako­im­se­ne­da­po­ v li­ i­a­na­ra­ po­a­ a­ je,­obo­ ­ ­ i­Vla­ cj s l g n rit du.­Oni­su,­{to­je­su­ u­ o,­do­ i­ i l d bl 1.000­pr­ ­ a­ ni­ a­po­i­ i­e­i­dr­ ­ ih ip d k lcj ug sna­ a­i­sa­ a­te­pa­ ­ i­ e­upr­ ­ lja­ u g d rt j av j me­se­bo­ i­ e.­Idu­na­to­da­za­ la{e jt p na­ ­ d­ re­ r­ ­ i­ nim­ mje­ ­ ­ a.­ Mi ro p es v ram {aljemo­po­ ­ ­ u.­Pr­ ­ iv­vo­ je­Bo­ruk ot l {nja­ a­se­ne­mo`e.­Bo{nja­ i­ne}e k c pr­ ­ va­ i­ i­po­ tr­ ­ ski­odnos­pr­ ­ a ih t t l on em Be­ ­ r­ ­ u­ i­ ne}e­ po­ ta­ i­ pr­ ­ e`i­og ad s t or

Lja­ji}­i­Uglja­nin­ko­ma­ndu­ju­po­li­ci­jo­m

po­ i­ i­ skom­ si­ om­ u­ Sa­ d`aku. lcj l n Lja­i}­i­Uglja­ in­odlu~uju­o­to­ e j n m da­po­ i­ i­ a­mo`e­da­na­ a­ a­na{ lcj p d na­ ­ d.­Ci­j­njih­dvo­i­ e­je­da­vr­ ­ e ro l jc at utje­ aj­na­ on­gu­ i­ ka­na­pr­ ­ e­ c k bt ot klim­izbo­ ­ ­ a­za­Bo{nja~ki­na­ i­ rim co­ a­ni­sa­ jet­-­na­ eo­je­Zu­ o­ ­i}. n l v v k rl

ko­i­su­dan­ra­ i­e­vo|eni­s­vla­ ti­ a j nj s m No­ og­ Pa­ a­ a­ su,­ ka`e­ Zu­ o­ ­ i}, v z r k rl ne­ ­ bi­ jni,­jer­lo­ a­ ni­pr­ ­ sta­ ni­ i oz l k l ed v c ne­ a­u­ka­ a­ i­ e­ a­i­le­ i­ i­ i­ e­ a­da m j p ct t gtmt t pr­ ­ o­ a­ ­ ­u. eg v raj -­S­Be­ ­ r­ ­ om­`elimo­ra­ go­ a­ ­og ad z v r

a­ i­o­sta­ u­ u­Bo{nja­ a­i­sta­ u­ u­Sa­ t t s k t s nd`aka­u­okvi­ u­Sr­ i­e.­Ko­ kr­ ­ ni r bj n et pr­ ­ le­ i­ su­ oti­ a­ je­ va­ u­ ske ob m m n k f imo­ i­ e­i­pi­ a­ je­ugro`ava­ ja­isla­ vn t n n mske­vje­ ­ ­ a­ ­ e.­Da­ le,­to­je­ne{to ron uk k {to­bu­ ti.­Na­to­se­hi­ no­mo­ a­re­ ­ k t r agi­ ­ ­ i.­Da­ le,­za­ ­ ta­ i­ i­uzu­ ­ a­ i­u rat k us v t rp c j va­ u­ a­i­vra}anje­vje­ ­ ­ a­ ­ e­na­ra­ k f ron uk ni­ e­sta­ je.­Jer,­osim­ne­ a­ o­ i­ og j n z k nt isklju~enja­na{eg­pr­ ­ sta­ ni­ a­iz ed v k Vla­ i­ e­ko­ i­ i­ e­za­pi­ a­ je­vje­ ­ ­ dn msj t n rona­ ­ e,­mi­ima­ o­izba­ i­ a­ je­na{ih uk m cv n vje­ ­ u~ite­ ja­iz­{kola.­Be­ ­ r­ d,­ta­ro l og a ko|er,­mo­ a­pr­ ­ i­ e­ i­ i­ko­ ple­ r om j n t m tan­odnos­pr­ ­ a­Bo{nja­ i­ a,­ko­ i em cm j se­ogle­ a­u­agr­ ­ i­i­pr­ ­ a­IZ­Sr­ i­ d es j em bje,­ opstr­ ­ ci­ i­ vo­ je­ Bo{nja­ a­ i uk j l k Bo{nja~kog­ na­ i­ ­ a­ nog­ vi­ e}a c on l j (BNV)­-­isti~e­Zu­ o­ ­i}.­ k rl Su­ o­ nje­su­ o­ e­po­ i­ i­ e­i­de­ b t k b lcj mo­ str­ ­ a­ a,­ko­i,­sre}om,­ni­ u­za­ n an t j s vr{ili­tr­ ­ e­ i­ om,­Zu­ o­ ­ i}­na­ i­ a ag d j k rl zv po­ u{ajem­Sr­ i­ e­da­odr`i­le­ ci­ u k bj k j Bo{nja­ i­ a,­te­isti~e­da­}e­ova­ o cm k po­ a{anje­sa­ o­iznje­ r­ ­ i­no­ e­pr­ n m d it v o­ le­ e.­ b m Upr­ os­inci­ e­ tu,­gr­ ­ o­ a­ e­ k d n ad n ~ lnik­No­ og­Pa­ a­ a­Me­ o­Ma­ mu­ v z r h h to­ i}­izja­ io­je­za­B92­da­}e­na­va­ v v ku­ skom­ze­ lji{tu­bi­ i­na­ ta­ lje­ a f m t s v n F. VELE izgr­ ­ nja­vr­ i}a.­ ad t

Adnan­]ati}­tr­ ­u­ fa­no­se­vr­ ­ ij m l atio­u­bo­ se­ ­ ki­ri­ g.­Ne­ po­ ­ ­ u­ i­s k rs n s raz m ve}­biv{om­pr­ ­ o­ o­ ­ kom­ku}om om t rs pr­ ­ o­ ­ ­ i­su­ga­na­14-mje­ e~nu­pa­ im ral s u­ u,­ali­ni­to­ga­ni­e­spr­ ­e~ilo­da­po­ z j ij ka`e­za{to­je­pr­ ­ ho­ nih­se­ am­pu­ et d d ta­uspje{no­br­ ­ io­po­as­svje­ skog an j t pr­ a­ a­u­WBA­ve­ ­ i­i. vk rz j Mo­ ak­ko­ i­je­kao­pr­ ­ e­ i­ ­ a­ m j of s on lac­de­ i­ i­ ­ o­2001.,­a­svje­ ske­ti­ b t ra t tu­ e­ se­ pr­ i­ put­ do­ o­ ao­ 2003. l v m g go­ i­ e,­u­ri­ gu­La­ kses­dvo­ ­ ­ e dn n n ran u­Ke­ nu­do­ i­ i­ ­ o­je­pr­ ­ iv­iza­ l m n ra ot zi­ a~a­ \ovanija­ Lo­ ­ ­ ca­ (Giov ren

vanni­Lo­ ­ ­ zo)­te­je­ no­ la­ nom ren d g s odlu­ om­ su­ i­ a­ za­ r`ao­ {ampik dj d onski­po­ as­u­sr­ ­ njoj­ka­ e­ o­ ­ ­ i. j ed t g rij Adnan­ je­ ro|en­ 31.­ ja­ u­ ­ a n ar 1979.­u­Le­ e­ ­ u­ e­ u.­U­ri­ gu­se v rk z n n bo­ i­ pod­ ime­ om­ Fe­ i­ s­ [turm r n lk (Felix­Stu­ m). r No,­ni­ a­ a­ni­ e­kr­ o­ni­ i­za­ o­ k d j i t b r­ ­ io­svo­ e­po­ ­ ­ e­ lo­(roditelji­su av j rij k mu­iz­Bla­ a­ a­kod­Mo­ ta­ a),­~ak­u g j s r sva­ oj­ pr­ ­ i­ i­ isti~e­ pr­ ­ r`eno­ t k il c iv s Bo­ ni­ i­ He­ ­ e­ o­ i­ i.­ Sa­ su­ r­ ­ s rc g v n p ugom­Ja­ min­ima­je­ no­ o­ i{njeg s d g d si­ a­Ma­ i­ a.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­E. J. n hr

u U­To­mi­sla­vgr­a­du­je­pr­e­kju~er­odr`ana­Osni­va~ka­skup{ti­na­Se­-

Osno­ an­Se­ja~ki­sa­ ez­Fe­ e­ ­ ­ i­e­Bi­ v l v d rac j H

lja~kog­sa­ e­ a­Fe­ e­ ­ ­ i­ e­BiH.­Za­pr­ ­ sje­ ni­ a­je­iza­ r­ n­Dr­ ­ an v z d rac j ed d k b a ag Pa­ lo­ i},­a­za­nje­ o­ e­za­ je­ i­ e­Mi­ e­ ko­So~e­i­Sla­ ko­Ma­ ­ i­ o­ i}, v v g v m nk l n v rt n v ja­ i­ a­je­Ona­ a.­ vl s Fe­ e­ ­ ­ ni­mi­ i­ tar­po­ jo­ r­ ­ r­ ­ e,­vo­ o­ r­ ­ r­ ­ e­i­{umarstva­Da­ ir d ral ns l p iv ed d p iv ed m Lju­ i}­po­ dr­ ­ io­je­osni­ a­ je­kr­ ­ ne­aso­ i­ a­ i­ e­po­ jo­ r­ ­ r­ ­ ni­ a, b z av v n ov cj cj l p iv ed k ko­ e­su­ini­ i­ ­ ­ i­sa­ e­ i­po­ jo­ r­ ­ r­ ­ nih­udru`enja­ZHK­i­Po­ a­ skog j c ral v z l p iv ed s v ka­ to­ a,­kao­i­Fe­ e­ ­ ­ no­udru`enje­„Planinski­sto~ar“­sa­sje­ i{tem­u n n d ral d To­ i­ la­ gr­ ­ u.­ m s v ad

Di­ ­ ­ tor­Age­ ci­e­za­sta­ i­ ti­ u rek n j ts k BiH­Zde­ ko­Mi­ i­ o­ i}­ka­ ao­je­da n ln v z je­ mo­ u}e­ po­ is­ sta­ o­ ni{tva­ u g p n v BiH­pr­ ­ e­ ti­u­2011.­go­ i­ i.­ ov s dn -­Ako­bi­se­za­ on­do­ io­do­kr­ ­a k n aj go­ i­ e,­mo­ u}e­je­pr­ ­ e­ ti­po­ is­u dn g ov s p 2011.­ia­ o­je­ve}­sa­ a­upi­ no­da­li­se k d t to­mo`e­sti}i­u­~etvrtom­mje­ e­ u s c 2011.­go­ i­ e.­Ne­zbog­ne­ pr­ ­ no­dn s em

Bez­po­pi­sa­BiH­}e­te{ko­ispu­ni­ti­oba­ve­ze­pr­e­ma­EU
sti­sta­ i­ ti~kih­insti­ u­ i­a­da­to­ra­ e ts t cj d ili­vo­ je­ne­ e­od­njih,­ili­bi­ o­~ega l k l dr­ ­ og,­ne­ o­~isto­iz­te­ ni~kih­ra­ ug g h zlo­ a­-­re­ ao­je­Mi­i­ o­ i}­za­Fe­ u. g k ln v n On­je­do­ ao­da­}e­ve}ina­evr­ ­d o pskih­ze­ lja­pr­ ­ e­ ti­po­ is­2011. m ov s p go­ i­ e,­{to­je­je­ an­od­za­ tje­ a­Evr­ dn d h v o­ ske­ko­ i­ i­e­pr­ ­ a­nje­ im­~lanip m s j em n cama­i­pr­ ­ a­ze­ lja­ a­ka­ di­ a­ i­em m m n d t

Di­ ­ ­ tor­Age­ ci­e­za­sta­i­ ti­ u­Zde­ ko­Mi­i­ o­ i} rek n j ts k n ln v

ma,­odno­ no­ze­ lja­ a­ko­e­ima­u s m m j j na­ je­ u­da­po­ ta­ u­ka­ di­ a­ i. m r s n n dt -­Bez­po­ i­ a­}e­te{ko­bi­ i­da­ je ps t l ispu­ ja­ a­ i­bi­o­ka­ ve­oba­ e­ e­pr­ ­ n v t l k v z ema­ EU,­ po­ o­ o­ o­ ka­ a­ se­ otvo­ e g t v d r pr­ ­ o­ o­ i.­ Po­ la­ lje­ sta­ i­ ti­ e­ je eg v r g v ts k po­ e­ no­po­ la­ lje­u­pr­ ­ o­ o­ ­ ­ a, s b g v eg v rim mi­ga­ne­mo`emo­za­ vo­ ­ ­ i­bez­po­ t rit pi­ a­-­za­ lju~io­je­Mi­i­ o­ i}.­ s k ln v

Su|enje­Ra­ o­ a­ u­Ka­ ­ d`i}u d v n ra u­Ha{kom­tr­ ­ u­ a­ u­bit­}e­na­ ta­ ib n l s vlje­ o­da­ as­na­ on­dvo­ e­ mi~ne n n k s d pa­ ­ e,­ko­ a­je­odo­ r­ ­ a­odbr­ ­ i uz j b en an za­pr­ ­ led­„Mladi}evih­bi­ je`ni­ eg l ca“.­ Na­ a­ lje­ o­je­da­}e­Ka­ ­ d`i} j v n ra na­ ta­ i­ i­ una­ r­ no­ ispi­ i­ a­ je s vt k s tv n Ekr­ ­ a­Su­ je­ i}a,­ra­ nog­pr­ ­ a­em l v t ip dni­ a­Odje­ je­ ja­za­ko­ tr­ ­ i­ e­ ­ k l n n ad v rzi­ ­ u­za{ti­ u­Mi­ i­ ta­ ­ tva­unu­ on t n s rs tra{njih­ po­ lo­ a­ BiH.­ Gla­ ni s v v iskaz­Su­ je­ i}­je­dao­pr­ ­ e­lje­ ne l v ij t pa­ ­ e­u­ra­ u­Tr­ ­ u­ a­ a,­ja­ i­ a­je uz d ib n l vl Sr­ a.­ n Za­idu}u­se­ mi­ u­pr­ ­ vi|eno d c ed je­i­sa­ lu{anje­biv{eg­upr­ ­ ni­ a s av k Dr`avne­bo­ ni­ e­u­Sa­ ­ ­ e­ u­Ba­ i­ l c raj v kra­Na­ a{a,­ko­ eg­}e­tu`ilac­ispi­ i­ k j tva­ i­ oko­ po­ a­ sa­ a,­ dok­ je­ Ka­ ­ t l t rad`i}eva­ pr­ ­ je­ a­ da­ }e­ mu­ za oc n una­ r­ no­ispi­ i­ a­ je­tr­ ­ a­ i­{est k s tv n eb t sa­ i.­ t

Svje­do~it­}e­i­Ba­kir­Na­ka{

Da­ as­na­ ta­ ak­su|enja­Ka­ ­ d`i}u n s v ra

Naka{: Jedan od svjedoka

[ta drugi pi{u

6

Dnevni­avaz,­ponedjeljak,­ 6.­septembar/rujan­2010.

mozaik

NAJAVE Ba­r­ ­ ski­ko­ ce­ t­„Bajram­do|e,­mi­ i{u­avli­e“ j am n r r j

U~estvo­vat­}e­na­je­mi­ne­ntni­ji­ izvo|a~i­du­ho­vne­mu­zi­ke
Pr­ ­pr­­ r­ ­ ne­akti­ no­ ti­u­pu­ om­za­ a­ u­ et ip em v s n m h

Po­i­ i­a­ima­a­pu­ e­ru­ e­po­ la­ lcj l n k s

@ale}i­ugi­nu­lu­ma~ku­pr­o­bio­­­­­­ pet­po­li­ci­jskih­blo­ka­da­
Japanac Cutomu Micumoto vozio je suprotnom stranom autoputa 90 kilometara i pritom probio pet policijskih blokada zbog uginule ku}ne ljubimice. Micumoto (31) u{ao je na autoput pored grada Otarua, na sjeveru Hokaida, i po~eo vo`nju u suprotnom smjeru oko {est sati ujutro. Policija je brzo primila dojavu o tome i krenula u potjeru. Ne u tje{ni Ja pa nac igno r i r ao je sva upo zo r e nja i pr o bio pet blokada te ku}ice za naplatu cestarine prije nego {to je kona~no zau stavljen 90 ki lo me ta ra da lje. Sre}om, ni ko u toj vo`nji ni je povrije|en. - Bio sam neizmjerno tu`an jer mi je uginula ma~ka - rekao je Micumoto policiji.

Ja­ a­ ac­na­ r­ ­ io­ha­ s­na­au­o­ u­u p n p av o t p t

Me­di­ci­nska­se­stra­sr­e­la­oca­­­­­­ ko­ji­ju­je­osta­vio­kao­be­bu Pr­i­ja­vlje­no­o{te}enje­pr­e­pa­r­a­ta­za­po­di­za­nje­glu­ko­ze­u­kr­vi­
Medicinska sestra Vanda Rodrigez (Wanda Rodriguez) iz Njujorka ka`e da je znala ko je njen pacijent ~im mu je vidjela lice. Viktor Peraza (Victor), koji je na samrti le`ao u sobi u bolnici u kojoj Vanda radi, bio je njen otac koji ju je napustio kada je imala svega nekoliko mjeseci. - Pogledao je ravno u mene i shvatila sam da sli~imo - ispri~ala je Vanda. Asistentica glavne sestre u bolnici Kalvari konsultirala se s ljekarom o prijemu pacijenta oboljelog od raka. ^ula je pacijentovo ime i

Do­ a|aj­u­bo­ni­ i­u­Nju­o­ ­ u g l c j rk

Med`lis Islamske zajednice Sarajevo povodom Ramazanskog bajrama organizira tradicionalni bajramski koncert pod nazivom „Bajram do|e, miri{u avlije“, koji }e biti odr`an u ~etvrtak, 9. septembra, u dvorani „Mirza Deliba{i}“, KSC Skenderija s po~etkom u 20.30 sati. Koncert je humanitarnog karaktera, a cijena ulaznice je simboli~nih pet KM. Od skupljenih sredstava pomo}i }e se {kolovanje najugro`enijih kategorija dru{tva. Karte za koncert mogu se nabaviti u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu, kod d`ematskih imama na podru~ju Med`lisa IZ Sarajevo i kod uli~nih prodava~a. Na koncertu }e u~estvovati najeminentniji izvo|a~i duhovne i popularne muzike u BiH, muzi~ki producent je maestro Emir Nuhanovi}, tehni~ki realizator je Armin Hod`i}, a u~estvovat }e i na{ poznati estradni umjetnik Hajrudin Vare{anovi}. - ^ini mi zadovoljstvo {to mo-

Va­ e{ano­ i}:­Je­ an­od­u~esni­ a r v d k

gu dati svoj doprinos ovom projektu, te se nadam da }e i organizator, a i publika biti zadovoljni - kazao je tim povodom Vare{anovi}. Pretpripremne aktivnosti su u punom zamahu. Ova kulturna manifestacija ima za cilj da ista-

kne i afirmira pozitivne vrijednosti koje u sebi nosi ovaj za muslimane veliki blagdan i da nas podstakne na razvijanje moralnih i op}e prihva}enih dru{tvenih vrijednosti, ka`u u Pres-centru Med`lisa IZ Sarajevo.

Iz­„Novo­No­ ­ i­ ka“­tvr­ e­­­­ rd s d da­ne­ a­ri­ i­ a­za­pa­ i­e­ te m zk cj n
Pr­ ­ i­e­ je­ o­da­0,03­po­ to­{prica­ima­na­ u­ nu}e­ oc j n n s p k
zeti dodatne mjere prema di str i bu i r a nim proizvodima. U predstavni{tvu „Novo Nordiska“ u Sarajevu tvrde da je rizik za pacijente E. Ha. minimalan.
„Glu­ a­ en­Hypo­ it“:­U­BiH­ c G K ispo­ u~eno­1.440­do­ a­ r z

Va­ da­i­Vi­ tor:­Po­ o­ o­za­e­ no­ n k n v j d

„zaledila“ se. No, Vanda ga sada obilazi svaki dan prije i poslije posla. - Stalno me moli za oprost i govori da je bio lo{ otac. Govorim mu da pro{lost ostaje u pro{losti i da ga volim - ka`e Vanda.

u Mje{tanin Murtera u Hrvatskoj zaradio je prekr{ajnu prijavu jer je prekju~er goste jednog murterskog restorana zalio kantom punom ljudskog izmeta. Razmirice izme|u ljutog susjeda i vlasnika restorana traju ve} neko vrijeme, a mu{karcu je prekipjelo nakon {to je ugostitelj postavio otvorenu terasu ispred njegovog prozora. Zbog `amora gostiju stanar se nekoliko puta bunio, pi{e list „24 sata“.

Go­ te­re­ to­ ­ ­ a­za­io­fe­ a­i­a­ a s s ran l k l j m

Iz farmaceutske kompanije „Novo Nordisk“ nedavno su obavijestili Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH da su primije}ena o{te}enja na {pricama njihovog preparata „GlucaGen HypoKit“ (glukagon), koji se koristi za pove}anje glukoze u krvi. U trenutku otkri}a napuknu}a {prica, preparat je bio plasiran na tr`i{te, a 1.440 doza isporu~eno je BiH. - Prema na{im podacima, procijenjeno je da 0,03 posto injekcija mo`e imati ovo o{te}enje. Nije mogu}e predvidjeti ho}e li napuknu}a uzrokovati curenje. Glavi uzrok o{te}enja je nepravilo pozicioniranje {prica ispod silikonskih igala za punjenje. Ve} su pokrenute korektivne mjere ka ko bi se u narednim serijama otklonio ovaj problem navedeno je u obavje{tenju iz „Novo Nordiska“. U dopisu pi{e da ova kompanija ne planira podu-

Izlo`ba­~lanova­NVO­altr­u­i­sta­„Svjetlo“­ Vra}en­na­po­ ao­ra­ nik­­­­­­ s d
Sud­po­ i{tio­ka­ nu­fi­ ­ e­ n z rm

U­Op}oj­bo­ni­ i­i­u­KCUS-u­ l c

otpu{ten­zbog­1,8­eu­ ­ ra

Njema~ka kompanija koja je otpustila radnika zbog kra|e 1,8 eura vrijedne elektri~ne energije nije imala osnova za davanje otkaza, odlu~io je nadle`ni sud, odbaciv{i `albu firme na odluku o vra}anju na posao. Mre`ni administrator Oliver Bil (Beel) izgubio je posao nakon {to je na poslu punio svoj „seg-

way“, elektri~no vozilo na dva to~ka 2009. godine. Nakon {to je vozilo bilo priklju~eno na uti~ni cu sat i po, {ef je od Olivera za tra`io da ga isklju~i. Dvanaest dana kasnije Bil je saznao da je ostao bez posla. Sud je poni{tio odluku uz obr azlo`enje da kazna nije primjerena prekr{aju, te da su i drugi za poslenici punili mobitele i fotoaparate na tro{ak firme bez ika kvih kazni.

^la­ o­ i­„ArT­Li­ e“­ra­ i­ ­ i­ e­ n v n d on c

Povodom Bajrama ~lanovi NVO altruista „Svjetlo“ iz Sarajeva }e od 6. do 8. septembra izlo`iti svoje radove u krugu Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu i Op}e bolnice „Abdulah Naka{„. U pitanju je prodajna izlo`ba unikatnih slika, pepeljara, bro{eva, svilenih marama, {olja, svije}njaka koje su napravili mladi s umanjenim sposobnostima u okviru „ArT Line“ radionice. Od prikupljenog novca, mladi }e ponovo kupiti materijal za izradu N. P. novih predmeta.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Mirko Cvetkovi}

@IVOT Povratni~ka pri~a Safeta Dagi}a iz Pobu|a

Svi pri~aju o povratku, a niko ne pita od ~ega `ivimo
^ovjek koji je pre`ivio srebreni~ku kolonu smrti danas radi za nadnicu
Pedesetak d`ematlija svakog petka se okupi ispred d`amije u Konjevi}-Polju. Da klanjaju d`uma-namaz, da popri~aju, vide se. Uglavnom stariji ljudi, ali i oni srednje dobi koji su uspjeli pre`ivjeti genocid 1995. godine, kao i njihova djeca. Tako ve} nekoliko godina otkako je d`amija ponovo izgra|ena. Ve}inom, isti ljudi.

Srbija nema najni`e pla}e u regionu
Cvetkovi}: Pove}ati proizvodnju

- Srbija nema najni`e pla}e u regionu, ali imamo znatno manje pla}e od Hrvatske, Slovenije. Kada pove}amo proizvodnju i pla}e }e da porastu. U Srbiji danas dobro `ivi manjina gra|ana, ali ja bih volio da bude ve}ina i upravo to je najva`niji cilj ove vlade.
(Premijer Srbije za „Press Online“)

Beba Lon~ar

Ne mo`e se voljeti nasilu
- Kada propadne veza koju ste toliko gradili, to zaista jeste `ivotni poraz. Ali on je u 50. godini rije{io da krene drugim putem. De{ava se da mu{karci tada tra`e obnavljanje svog `ivota i mladosti, a ja ne bih nikoga Lon~ar: @ivotni sputavala da radi {ta ho}e. Ne mo`e se voljeti nasilu. poraz
(Glumica za „Blic“)

D`ulijan Rahlin

[koluje djecu
- Jesi li to ti - obra}amo se ~ovjeku ~iji nam lik vra}a sje}anje na 16. juli 1995. godine i trenutak kada je u srebreni~koj koloni smrti s prvim metrima toliko ~ekane slobode, zadnjim atomima snage pridr`avao te{ko ranjenog amid`i}a. - Jesam - odgovori ~ovjek i ne ~ekaju}i da mu ime spomenemo. Safet Dagi} iz Pobu|a, zaseok Jelah. Nakon svega {to je pre`ivio, 2001. godine vratio se u svoje selo. Cijela familija se vratila - njegova `ena, dvoje djece i otac. Donatori mu obnovili ku}u, a ostalo... [ta Bog da. - Niko ovdje ne radi na poslu od kojeg bi primao mjese~nu platu. Radim, onako, na nadnicu kod nekih ljudi, {ta }u. Sijemo krastavce za otkup, sijemo sebi

Muzika i fudbal su mi najve}e ljubavi
- Muzika i fudbal su moje dvije najve}e ljubavi, a htio sam se baviti i jednim i drugim. S vremenom sam se opredijelio za violinu, {to mi je drago zato {to je moj profesionalni vijek time postao puno du`i i u`ivam u Rahlin: U`iva u svakom trenutku svoga muziciranja.
muziciranju (Austrijski violinista za „Story“)

[ta ka`u u narodu
Dagi} (lijevo) na fotografiji iz 1995.

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Vremenske prognoze su potpuno suprotne
- Kada gledam vremenske prognoze federalnih meteorologa i onih iz RS pitam se da se BiH nije slu~ajno ve} raspala pa su se mo`da entiteti udaljili nekih 1.000 kilometara? Potpuno suprotne prognoze su ve} postale uobi~ajene, pa sada ~ekam da mi susjedi ka`u kakvo }e vr(^italac iz Sarajeva) ijeme biti u BiH.

D`amija kao zajedni~ki dom
Posljednjeg ramazanskog petka pred d`amijom u Konjevi}Polju vjernici su se okupili ranije nego {to je zau~io podnevski ezan. Sjede u hladu d`amijskog zida, pri~aju o zdravlju i mnogim neobaveznim stvarima. D`amija im je kao zajedni~ki dom. Ramazan je i „ne valja biti plah“, govori tiho starac prepli}u}i prste svoje umorne te`a~ke ruke, osvr}u}i se na na{a propitivanja o tegobama `ivota kojim `ive povratnici. Na pitanje kako se zove, samo je odmahnuo. Ka`e da ne voli da ga neko pita kako mu je. Ono {to ga osim njegovih godina i lo{eg zdravlja najvi{e boli, povjerio nam je, jeste to {to je iz Konjevi}-Polja i nekoliko okolnih sela nakon rata vi{e od 150 mladi}a odselilo u Francusku.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

6. 9. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
Dagi} sa d`ematlijama u Konjevi}-Polju (prvi slijeva)
(Foto: A. Bajri})

BIHA] 22 23 BANJA LUKA BR^KO 22 TUZLA 22 ZENICA 24 SARAJEVO 23 GORA@DE 23
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

povr}e da imamo da se prehranimo. Te{ko je, prete{ko, ali svoju djecu ne}u da ostavim bez {kole. Starija k}erka mi ide u Sarajevo u srednju {kolu, mla|a je osnovac u Konjevi}-Polju - pri~a Safet, nerado se osvr}u}i na 1995. godinu i vrijeme kada se „smrti gledalo u o~i“. Ramazan je, ka`e Safet, ne}e da „gibeti“. Ali, gorko ~ovjeku bude kada vidi nepravdu. Za de-

vet godina koliko ima kako se vratio u svoje selo nikada ga niko, ka`e, nije upitao od ~ega `ivi.

Ima bijede
- I ne moraju, ja }u raditi dok imam zdravlja. Ali, toliko je starih i bijede koji niti mogu raditi, niti im ima ko {ta dati. Te{ko je kad o tome ~uje{, a pogotovo kad to gleda{ svojim o~ima, a svi govore o povratku A. HAD@I] pri~a Dagi}.

Umjereno obla~no prU Bosni }e danas

Izdava~ka ku}a „Dar-u-selam“

eovladavati umjereno LIVNO do prete`no obla~no vrijeme, a u Hercegovini 23 sun~ano uz umjerenu obla~nost. Tokom prijepodneva ki{a je mogu}a u zapadnoj Bosni, a poslije podne mjestimi~no i u ostalim podru~jima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od 6 do 13, na jugu do 19, a najvi{a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.

29 MOSTAR

NEUM 29

Sinanovi}ev roman i na arapskom jeziku
Naslovnica romana

PONEDJELJAK
6. 9. 2010.

UTORAK
7. 9. 2010.

SRIJEDA
8. 9. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 6 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 6 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 70C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 180C do 240C

od 210C do 270C

od 220C do 270C

Vode}a izdava~ka ku}a u islamskom svijetu „Dar-u-selam“ (Ku}a spasa) iz Egipta objavila je na arapskom jeziku roman „@rtvovanje vuku“ autora Mirsada Sinanovi}a. Predgovor je napisao dr. Muhamed Sejed el-Desuki, a recenziju profesorica arapske knji`evno-

sti Iham Muhamed Sabri Bira D`akli. Roman su preveli Ahmed Bukvi} i Enver Salim Abduu. U dnevnoj egipatskoj {tampi direktor izdava~ke ku}e kazao je da je knjiga ve} na natje~aju za naj~itaniju prevedenu knjigu na arapski jezik do kraja naredne godine.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nastavlja se razdoblje relativno povoljnih biometeorolo{kih prilika, pri ~emu }e ugodnije biti u Hercegovini, dok bi u Bosni, pod utjecajem pove}ane naoblake, kod osoba sa psihosmetnjama moglo do}i do reakcije na vrijeme u vidu glavobolje, nervoze i nesanice. Tokom jutarnjih sati }e biti znatno svje`ije.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.15 Zalazak 19.14

6. 9. 2010.
Izlazak 03.31 Zalazak 17.51

Brzo - kratko
Zavr{eni ekumenski Taize susreti

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

teme

Sarajevo mjesto izgradnje mira i zajedni{tva
Ekumenski susreti „Hodo~a{}e povjerenja na zemlji“, u organizaciji ekumenske zajednice Taize, odr`ani su u Sarajevu od 3. do 5. septembra. Ovi susreti prvi put su odr`ani u BiH na poziv kardinala Vinka Pulji}a i mitropolita Nikolaja. Kardinal Pulji} rekao je da je Sarajevu, gradu koji je bio simbol patnje i stradanja, potrebna pozitivna energija te da putem ovih susreta ono postaje mjesto izgradnje mira i zajedni{tva, javila je Fena. Gosti iz Poljske, NjePulji}: Simbol stradanja ma~ke, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Ma|arske, Rumunije, [panije, Portugala, Francuske, Italije, Austrije i Engleske, njih vi{e od 600, bili su smje{teni u sarajevskim porodicama.

OSBiH Izmjene Zakona ne}e mo}i biti provedene

Vlast prevarila otpu{tene vojnike!
Pojedini oficiri i podoficiri od 2006. ~ekaju penzije
Samo nekoliko dana nakon {to su usvojene izmjene Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama (OS) BiH, za koje se SDA hvali da ih je ona progurala, otkrivena je nova prevara u re`iji vladaju}e koalicije! Naime, predvi|eno prijevremeno penzionisanje vojnika kojima istje~e ugovor u OSBiH prakti~no zadugo ne}e mo}i biti provedeno. Saznajemo da bi novi zakon mogao biti primijenjen tek kada budu izmijenjeni entitetski zakoni koji reguliraju pitanje penzijsko-invalidskog osiguranja. U ovoj godini do toga zasigurno ne}e do}i.

Ombudsmen za djecu RS Nada Grahovac

Vi{e radosti i znanja u {kolskim klupama
Ombudsmen za djecu RS Nada Grahovac pozvala je ju~er roditelje i nastavnike, ali i dru{tvo u cjelini da u~ine sve {to mogu kako bi osigurali da u {kolskim klupama bude vi{e radosti, znanja, razumijevanja i po{tovanja. U saop}enju za javnost, ombudsmen za djecu RS isti~e da je zajedni~ka obaveza i odgovorost dru{tva da djeca budu zdrava, obrazovana, sretna i zadovoljna, te da i Konvencija o pravima djeteta govori o provo|enju discipline u {koli koja mora po{tovati njegovo dostojanstvo i biti u skladu s pravima djeteta, prenijela je Srna.

Niko ni{ta ne zna
Na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH generalpukovnik Miladin Miloj~i} rekao je za „Avaz“ da „stvarno ne zna kako }e izmjene ovog zakona biti provedene“. - I danas imamo oficire i podoficire otpu{tene 2006. koje nismo uspjeli penzionisati. Mi vojnicima damo rje{enje o otpustu, kao i sve ostale dokumente, me|u kojima je i obrazac M4. Nakon toga vojnik se javlja u zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje. Dalje
Pripadnici OSBiH: Nepoznata sudbina otpu{tenih vojnika
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i}

Vehabijske grupe predstavljaju opasnost
Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i} izjavio je da u obavje{tajnosigurnosnom sistemu BiH ima slabih karika, ali da je ukupno stanje u BiH zadovoljavaju}e. On je rekao da vehabijske grupe u BiH predstavljaju opasnost i prijetnju za sigurnost, {to su potvrdile i obavje{tajne agencije koje o tome prikupljaju informacije i utvr|uju da li ne{to ili neko predstavlja opasnost. - U BiH ima nelegalnog naoru`anja, kriminala, pojedina~nih obra~una i sva ta pitanja moramo rje{avati. Sve to nije ne{to {to bi naru{ilo ukupno stanje be- Kre{i}: Stanje zadovoljavaju}e zbjednosti u BiH, {to bi eskaliralo i dovelo nas u stanje preduzimanja nekih ve}ih aktivnosti - rekao je Kre{i} za Televiziju OBN, prenijela je Srna.

ne znamo {ta se de{ava - kazao nam je Miloj~i}, upu}uju}i nas na Parlament BiH koji je inicirao dono{enje izmjena ovog zakona.

Gdje na}i podatke
Ni u Parlamentu BiH niko ni{ta nije znao. Poslanici i delegati s kojima smo razgovarali kazali

Ivani} radio u najboljoj namjeri
Delegat u Domu naroda Parlamenta BiH Mladen Ivani}, koji se suzdr`ao i tako presudio da se mo`e glasati o izmjenama Zakona, rekao je za na{ list kako nije znao da one ne}e mo}i biti primjenjive u praksi i da se suzdr`ao u najboljoj namjeri. Naveo je kako se iskreno nada da }e na koncu biti prona|eno rje{enje da otpu{tenim vojnicima, ipak, bude osigurana penzija.

su nam da detalje utvr|uje Ministarstvo finansija BiH i da se trebamo obratiti njima. A u Ministarstvu finansija znali su jo{ manje. Niko ih ni o ~emu nije obavijestio. Ni o broju vojnika koji bi trebali imati pravo na ovu penziju, ni o iznosu mjese~ne penzije koja bi ih ubudu}e trebala sljedovati. - Mi nismo pravili zakon. Bud`et je politi~ka volja i oni koji su usvojili izmjene usvajaju i bud`et. Mi bismo sada trebali izra~unati koliko bi zbrinjavanje vojnika trebalo ukupno ko{tati dr`avu. Neko bi nam morao dostaviti te podatke, ali ne znamo ko - kazao nam je zamjenik ministra finansija BiH Fuad Kasumovi}. S. RO@AJAC

Saradnja „Deutsche Wellea“ i portala na{eg lista

Podaci Dr`avne agencije za statistiku

Prilog o raspadu Jugoslavije
Zahvaljuju}i saradnji renomiranog njema~kog emitera „Deutsche Welle“ i portala na{eg lista, posjetioci stranice www.dnevniavaz.ba od danas }e mo}i pogledati ekskluzivan multimedijalni zapis „Raspad Jugoslavije - 20 godina kasnije“. Prilog, izme|u ostalog, sadr`i i razgovore s li~nostima iz svake od sedam dr`ava nastalih raspadom biv{e Jugoslavije - Harisom Pa{ovi}em, Zoranom Predinom, Slavenkom Drakuli}, Predragom Koraksovi}em, Esadom Ko~anom, Enverom Petrovcijem i Vlatkom Stefanovskim - uz pitanje i da li su se ispunile njihove nade dva desetlje}a poslije. Prilog se nalazi u rubrici multimedija na{eg portala.

[e}er, puter i sir skuplji nego lani
Poskupljenja su puno ve}a nego {to to prikazuju statisti~ki podaci

Skuplje nego 2009.
Namirnica Trenutna cijena Postotak poskupljenja Hljeb 1,88 0,7% Mlijeko 1,40 2,1% [e}er 1,48 20,1% Tvrdi sir 11,20 12% Puter 13,73 15% Margarin 4,13 2,5% Banane 2,13 2,3% Crni luk 1,53 4,2% Prema najnovijim podacima Dr`avne agencije za statistiku, veliki broj osnovnih namirnica skuplji je ove godine u odnosu na isti period lani. U poskupljenju prednja~i {e}er, koji je ~ak za 20 posto skuplji nego lani, dok je cijena putera sko~ila za 15 posto. Tvrdi sir je poskupio za 12 posto, dok je cijena margarina ve}a za 2,5 posto. Mlijeko i hljeb skuplji su ove godine za 2,1, odnosno 0,7 posto. Od vo}a i povr}a najvi{e su poskupjele banane, za 2,3, te crni luk, za 4,2 posto. No, prema podacima Agencije, do{lo je i sni`enja cijena poje-

Jeftinije nego 2009.
Namirnica Trenutna cijena Postotak pojeftinjenja Ri`a 3,22 5,6% Junetina 12,54 7,7% Piletina 5,33 3,8% Jaja 0,21 8,9% Ulje 2,03 22,1% Jabuke 1,82 6,9% Grah 3,87 3% Krompir 0,97 16,4% dinih namirnica, pa je tako ulje ove godine jeftinije za 22 posto nego u istom periodu lani, jaja za 8,9, a ri`a za 5,6 posto. U Udru`enju za za{titu interesa potro{a~a KS smatraju da su poskupljenja puno ve}a nego {to to prikazuju statisti~ki podaci. - Institucije koje obra|uju statisti~ke podatke ne obra|uju sve namirnice koje ulaze u prosje~nu potro{a~ku korpu, a koju ~ine 64 artikla. Zato za gra|ane ti podaci ne mogu pokazati stvarnu sliku, a svi oni koji obilaze trgovine znaju da cijene svakodnevno rastu, pa makara za nekoliko feninga - kazali su nam u Udru`enju. M. A.

U Postoljanima kod Nevesinja

Prvi namaz nakon 18 godina
Povratnici u op}ini Nevesinje preksino} su klanjali prvi teravih-namaz u obnovljenom mesd`idu u Postoljanima, potvr|eno je iz Med`lisa IZ Mostar. Bio je to prvi namaz u ovom mesd`idu nakon 18 godina. Mesd`id je zajedno sa imamskim stanom sru{en 1992., a njegova obnova po~ela je prije tri godine, javila je Fena. Kratkim podsje}anjem o organizaciji vjerskog `ivota u Nevesinju, okupljenim vjernicima obratili su se mjesni imam Mehmed ef. ^opelj i glavni imam Med`lisa IZ Mostar Salem ef. Dedovi}, dok je prigodan vaz odr`ao muftija mostarski Seid ef. Smajki}. Ef. Smajki}: Obratio se vjernicima

Trgovina: Skuplji mlije~ni proizvodi

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

9

Izbori 2010
Saop}enje za javnost SBB BiH

TUZLA Raspetljava se klupko kriminala

Be~i} tvrdi da dugovanja CPM-a BiH nisu priznali u Mariboru
D`evad Be~i} danas govori jedno, sutra drugo Kakva je uloga Slovenaca Najavljene tu`be i krivi~ne prijave

Nedopustivo uni{tavanje „Elektroprivrede BiH“
U skladu sa svojim strate{kim opredjeljenjem - da }e se baviti ekonomijom i o~uvanjem energetskih resursa koji se `ele oteti od budu}ih generacija, Savez za bolju budu}nost BiH izra`ava krajnju zabrinutost da je dr`avna kompanija „Elektroprivreda BiH“ smanjila {estomjese~nu dobit za ogromnih 70 miliona KM, saop}eno je ju~er iz SBB BiH. - U svim ure|enim dr`avama svijeta ovakav podatak zna~io bi puno anga`iranje i politi~kih i pravosudnih subjekata, ali se u na{oj zemlji, na`alost, ni{ta ne doga|a. Stoga, smatramo da je rije~ o namjernom ekonomskom uru{avanju uspje{ne kompanije, kako bi se otvorio prostor raznim me{etarima. Time bi se elektroenergetski resursi bagatelno oteli putem fiktivnih inozemnih firmi iza kojih su{tinski stoje ljudi koji su se u ratu mafija{ki obogatili, a sada svoj kapital i namjere kriju iza statusa raznih inozemnih investitora - navedeno je u saop}enju Saveza.

Predizborna kampanja u Bijeljini

Faksimil ugovora o pristupanju dugu

Be~i}: Potpisao ugovor

D`evad Be~i}, biv{i direktor firme CPM BiH Lukavac, koja otkazuje poslove i, prema svemu sude}i, nalazi se pred ste~ajem, u ju~era{njoj izjavi za na{ list ustvrdio je da nikada ni{ta nije dogovarao s Muhamedom Pilavd`i}em, vlasnikom firme „Dva lava“. Tako|er je, izri~ito, tvrdio da CMP BiH nije preuzeo dug koji firma „Tuzlaputevi“ ima prema „Dva lava“.

Potpis i pe~at
No, stvari stoje potpuno druga~ije i iz dokumenata kojima „Avaz“ raspola`e potpuno je jasno

1,3 miliona KM). U drugom ~lanu tog ugovora doslovno pi{e: - Ugovorne strane su saglasne da se ovim ugovorom CPM BiH Lukavac obavezuje povjeriocu da }e isplatiti utvr|eni dug prvog du`nika iz ~lana 1. ovog ugovora, sa sporednim potra`ivanjima. Nakon potpisivanja ugovora „Dva lava“ su povukla prijedlog za pokretanje ste~aja „Tuzlaputeva“, koji je bio na pomolu. Potpisnik u ime CPM-a BiH bio je upravo Be~i}, koji tvrdi da „nikada ni{ta nije dogovarao“ i da „nije preuzeo dug“. No, ako la`e koza, ne la`e rog: Be~i}ev potpis i pe~at CPM-a neu-

~ega je u samo dva dana iznio dvije potpuno suprotne tvrdnje, vjerovatno zna samo on.

Pla}anje bitumena
U svom reagiranju, uz prijetnje tu`bama zbog klevete, kao razlog za nepo{tivanje ovog ugovora navodi da je Nadzorni odbor CPM-a u Mariboru osporio izmirenje duga jer je on „nastao na nedopu{ten na~in“!? Dakle, ono {to je Be~i} potpisao, navodno su osporili Slovenci. Kao nedopu{ten na~in ocijenjeno je to {to su „Tuzlaputevi bitumen pla}ali po 30 posto vi{oj cijeni od tr`i{ne, jer na drugim mjestima

Plakat SBB BiH u Bijeljini: Jedini isti~u dr`avu

(Foto: G. Bobi})

Ni{ta o pla}ama, penzijama i privredi
SNSD umjesto hljeba, narodu dijelio crvene kola~i}e
Protekli vikend u Bijeljini za ve}inu politi~kih stranaka pro{ao je u intenziviranju predizborne kampanje. O nikakvim ili niskim pla}ama, jo{ ni`im penzijama, te propaloj privredi niko ni{ta nije rekao, ali su zato svi spremni {tititi Republiku Srpsku od nestanka. Kandidati PDP-a dijelili su promotivni materijal ispred Robne ku}e „Emporium“. Nosilac poslani~ke liste Gavrilo Antoni} izjavio je da su se opredijelili za najjeftiniji, ali i najefikasniji na~in kampanje, direktan kontakt sa gra|anima. Najbu~nije, najmnogoljudnije kampanje zapo~ele su najja~e stranke u ovom dijelu BiH - SDS i SNSD. U stilu Marije Antoanete, posljednje kraljice apsolutisti~ke Francuske, bijeljinski SNSD je na centralnom gradskom trgu, umjesto hljeba, narodu dijelio crvene kola~i}e. Od 200 korisnika narodne kuhinje u ovom gradu, ne zna se koliko ih je do{lo do SNSD-ovih kola~i}a. Bijeljinski SDS kampanju je po~eo koktelom i bogatom trpezom u sjedi{tu stranke. S druge strane, jedini plakati na kojima je pisalo Bosna i Hercegovina, uz slogan „Pobijedimo bezna|e“, bili su oni Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}. E. MUSLI

Direktor i suosniva~ sa 500.200 KM
D`evad Be~i} tako|er se `ali {to se njegovo ime „povla~i po novinama“, iako se od 31. maja 2010. godine ne dovodi u bilo kakvu vezu sa CPM-om BiH, jer, kako navodi, „vi{e nije ni direktor, ni uposlenik tog dru{tva“. Ta~no je da Be~i} nije vi{e direktor CPM-a BiH i da ga je na toj poziciji zamijenio Davorin Sadar, lice s Interpolove potjernice. No, Be~i} u reagiranju nije razjasnio da li je i dalje suvlasnik CMP-a BiH. Jo{ preciznije, svoje suvlasni{tvo u firmi ne spominje uop}e. Naime, prema sudskom regida Be~i} poku{ava obmanuti javnost. Naime, 11. maja 2009. u Tuzli je potpisan ugovor o pristupanju dugu izme|u firmi „Dva lava“, „Tuzlaputeva“ i CMP BiH Lukavac. U prvom ~lanu tog ugovora potpisnici su se saglasili da je glavnica duga „Tuzlaputeva“ prema „Dva lava“, po osnovu preuzete robe, 875.319,62 KM (s kamatama oko

Faksimil sudskog registra o upla}enom suvlasni~kom udjelu

stru, u koji smo imali uvid, Be~i}, biv{i ste~ajni upravnik, jedan je od osniva~a CPM-a BiH s upla}enim udjelom od 500.200 KM, {to je oko deset posto ukupnog kapitala. Udjel je upla}en u novcu, dakle u ke{u. Drugi osnimoljiv su dokaz (vidjeti faksimil). Da stvar bude jo{ zanimljivija, Be~i} je dan nakon citirane izjave uputio i reagiranje u kojem je sam sebe demantirao. U tom reagiranju, naime, Be~i}, koji „nikada ni{ta nije dogovarao“, potvr|uje postojanje ugovora o pristupanju dugu zaklju~enog izme|u CPM-a BiH i „Dva lava“?! Zbog

va~ je Cestno podjetje Maribor (CPM), s ulogom od 4.501.800 KM. Sudski registar potvr|uje direktnu vezu CPM-a BiH i CPM-a Maribor, s kojim je Vlada RS sklopila ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka - Doboj. nisu mogli nabaviti bitumen“. Ugovor, me|utim, nikada nije zvani~no raskinut i na osnovu njega su „Dva lava“ podnijela prijedlog za ste~aj CPM-a BiH Lukavac. Uz to, vlasnik „Dva lava“ Muhamed Pilavd`i} najavio je i podno{enje krivi~ne prijave protiv Be~i}a zbog nesavjesnog poslovanja i prevare. E. HUREMOVI]

Dragan ^ovi} na tribini u Prozor/Rami

Osvojit }emo vlast u pet kantona
Nosilac liste HDZa BiH iz Izborne jednice dva za Predstavni~ki dom Parlamenta BiH Dragan ^ovi} rekao je da ova stranka ozbiljno shvata svoju ulogu u BiH. - Bez glasa hrvatskog naroda nema ni ustavnog preure|enja BiH. To ne treba shvatiti kao prijetnju nego zahtjev da BiH organiziramo kao modernu dr`avu - kazao je ^ovi} Sa tribine: Optu`en HDZ 1990 na preksino}njoj prekao i punu vlast u pet kantona. dizbornoj tribini HDZ-a BiH u ProNa tribini su govorili jo{ Ivan zor/Rami pod nazivom „Slu{amo Musa, Mladen Bo{kovi} i Pavo Ravas“. di}, kandidat na listi za Skup{tinu On je dodao kako }e HDZ BiH HNK, koji je optu`io HDZ 1990 sa 130.000 glasova imati pet ili {est da je podani~kom i izdajni~kom zastupnika na dr`avnom nivou i 15 politikom od HNK napravio „bo{zastupnika na nivou Federacije, nja~ku koloniju“. H. M.

Odnos prema vjerskim slu`benicima
ju o provo|enju Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u BiH. U Informaciji se navodi da se osnovni problem s kojim se susre}u i koji isti~u sve vjerske zajednice ti~e obaveze dr`ave da regulira penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih slu`benika, javila je Fena. U svojim osvrtima, sve vjerske zajednice isti~u i problem povrata oduzete imovine odnosno nedostatka dr`avne legislative, te smatraju va`nim dono{enje zakona kojim se regulira povrat imovine koja je oduzeta vjerskim zajednicama.

Humanitarni iftar za oboljelu bebu
vijerom Ilid`a, danas }e organizirati iftar s humanitarnom namjenom za prikupljanje pomo}i za sedmomjese~nog Edina Omerovi}a iz okoline Kalesije, koji boluje od Vestovog sindroma, javila je Onasa. Cijena iftara iznosi 30 KM. Bebini roditelji prikupili su odre|eni iznos novca, ali je nedovoljan za njegovo lije~enje. Omerovi} se trenutno nalazi u bolnici „Rebro“ u Zagrebu i, prema predra~unu dobivenom od bolnice, za po~etak je potrebno 13.000 KM da bi se prona{ao konkretan uzrok Vestovog sindroma od kojeg dje~ak boluje.

za Edina Omerovi}a Problem sa penzijskim osiguranjem Pomo} „Dobro“, u saradnji s Termalnom riUdru`enje Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaci-

Klub­po­ na­ih z t

Danijela Kuna

Izgr­a­di­la­bih­fa­br­i­ke­­­­­­­ i­za­po­sli­la­lju­de­
Li~ni profil ~lanice Paraglajding kluba Sto`er iz Kupresa
Ime i prezime: Danijela Kuna. Datum i mjesto ro|enja: 28. decembar 1985. godine u Livnu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima u Kupresu. Bra~no stanje: Slobodna. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Kada sam dobila nagradu od rektora za dobar prosjek ocjena. Koji automobil vozite: „Renault clio“. Kako se odmarate: Aktivno, tr~im radi kondicije. Omiljeni muzi~ar: Vlatko Stefanovski. Volite li kuhati: Da, sve {to je vezano za povr}e. Najdra`a knjiga: „Koliba“. Omiljeni pisac: Koeljo (Coelho). Umjetnik kojeg cijenite: Maksim Mrvica. Za koji klub navijate: NK Dinamo. Koga biste poveli na pusti otok: Nikolu ]osi}a. Jeste li ljubomorni: Ne, Bo`e sa~uvaj. [ta naprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Da. Bavite li se sportom: Paraglajderstvom, motokrosom, tr~anjem, plivanjem, jedrenjem, skijanjem. Omiljena hrana i pi}e: Riba i crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Sestra Ivanka. Volite li i}i u {oping: Ne, nemam vremena. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Da,

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

teme

KORUPCIJA Univerzitet u Tuzli `ali se na raspodjelu novca

Zlo­u­po­tr­e­ba­po­lo`aja­u­­­­­ Mi­ni­sta­r­stvu­Me­li­he­Ali}
Prilikom raspodjele novca za nau~noistra`iva~ke projekte apsolutno nisu ispo{tovani uvjeti konkursa, tvrdi Prlja~a
rad ove ustanove Naser Prlja~a. Prlja~a je potvrdio pisanje „Avaza“ da dobar dio onih koji su dobili novac za projekte ne ispunjava uvjete iz javnog poziva. - Oni apsolutno nisu po{tivali uvjete konkursa koji su sami napisali. Projekte su dobili ljudi koji nemaju nijedan rad koji se mo`e prona}i u priznatim me|unarodnim bazama podataka, {to je bio jedan od osnovnih uvjeta. To je zaista

Potvr|uje se pisanje na{eg lista da se uskoro mo`e o~ekivati priliv `albi na raspodjelu novca za nau~noistra`iva~ke projekte Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (FMON). Po~etkom se dmice zvani~nu `albu Ministarstvu uputit }e Univerzitet u Tuzli, kazao nam je prore ktor za nau~no i stra`iva~ki
Ali}:­Kr­­e­se ij iza­Sa­ je­a v t za­na­ ­ u­ uk Ku­ a:­Ni­ am­su­e­ je­ ­ a n s j v rn

Bo­ o­ ne­li­ te d v s

njema~kog psa Loru. Koji je Va{ `ivotni moto: Ne postoje ludi ljudi, nego samo oni koji nisu shva}eni od ostalih. Va{ najbolji prijatelj: Pas Lora. Pratite li politi~ku situaciju: Nemam vremena za to od silnih sportova kojima se bavim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Izgradila bih fabrike i zaposlila ljude. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Bih, za{to da ne.

zloupotreba polo`aja - ka`e Prlja~a. On i njegove kolege }e zahtijevati da im se omogu}i uvid u bo dovne liste kandidata, odnosno da se vidi na osnovu ~ega su pojedinci dobili novac. - Nama je samo re~eno ko je dobio sredstva, a ko nije. To ne mo`e tako. Radi se o javnom novcu i sve mora biti transparentno. Mora nam se ta~no kazati koliko je ko dobio bodova i na osnovu ~ega - isti~e Prlja~a. Iz Ministarstva su poku{ali oprati ruke kazav{i da izbor projekata vr{i Savjet za nauku FMON-a. Rije~ je o tijelu od sedam ~lanova, formiranom rje{enjem koje potpisuje federalna ministrica Meliha Ali}, vjerni kadar Stranke za BiH. Iz FMON-a, tako|er, tvrde da svi koji su dobili novac ispunjavaju uvjete. Jedan od ~lanova Savjeta pojasnio nam je kako stvari funkcioniraju. - Nakon {to je raspisan konkurs, Ministarstvo je pregledalo da li pristigli zahtjevi ispunjavaju fo rmalne uvjete, tako da do nas ve}ina projekata nije ni do{la, jer ih je najvi{e odbijeno ve} u toj fazi. Mi smo, potom, bodovali projekte i dali prijedloge Ministarstvu, a formalno je odluka na njima. Mi smo savjetodavno tijelo i ne mo`emo donositi odluke - kazao je na{ sagovornik.
G. MRKI]

Sa­ je­o­ a­ no­ti­e­o­ v t d v j l

Re­ i­ i­a­ra­ po­ je­e vzj s d l
Za ovogodi{nju raspodjelu sr edstava za nauku vezuju se brojne afere, a u pojedinim slu~ajevima Ministarstvo je ve} priznalo „gre{ke“. Svakodnevno se otkrivaju i novi „propusti“, o ~emu }e biti rije~i narednih dana. Veliki broj ~lanova akademske zajednice smatra da treba zatra`iti reviziju kompletne ovogodi{nje raspodjele novca, jer postoje dokazi da kriteriji nisu po{tivani.

SMS
P L J A ^ KA [ I M A ODZVONILO - Brat ministra Vahida He}e dobio je vi{e od 300.000 maraka za podsticaj. Ja sam RVI 60 posto. Neka mi dr`ava da 100.000 KM kredita, zaposlit }u sebe i dvojicu RVI i sigurno uspje{no poslovati. Dok se ovako kr~me narodne pare, ova dr`ava nema na pretka. Zato je 3. oktobar „dan D“ i zato narode prije nego {to glasate pogledajte nji hove imovinske kar tone da se uvjerite ko liko su zaradili za ove zadnje ~etiri godine. Plja~ka{i, odzvonilo vam je. PROZIRNE LA@I Jasna slika vladavine u USK je krah privr ede, posebno u Cazi nu jer je to mrtav gr ad. Kome oni servi raju la`i. Neka ka`u gdje su radna mjesta i sravnjene tvornice. To su samo podobni i poslu{ni koji ne-

Dnevni avaz 061-142-015
Sram ih bilo. PSI LUTALICE Pored osnovne {kole u Sokolovi}-Koloniji ne mo`e se prolaziti od pasa lutalica koji su po~eli napadati djecu i odrasle. Molim da se neko potrudi da se rije{i taj problem ili da zavr{avamo u zatvoru ili u bo lnicama zbog bijesnih `ivotinja. POSTGRASOVSKI SINDROM - Zaista je krajnje vrijeme da odgovorni za GRASov monopol pru`e {ansu i nekom drugom prijevozniku, pa da skrate patnje poni`enim korisnicima koji }e generacijama snositi posljedice postgrasovskog sindroma. TORBA PRVA^I ]A - Za lak{u torbu prva~i}a nije potrebna velika mudrost. Neka {tampaju ud`benike u dva dijela za dva polugodi{ta.

maju srama. Samo da je njima dobro. Samo ~ekamo bezvizni re`im pa kud koji mili moji. Njihove la`i su prozirne i jako bolne za napa}eni narod. DOSTOJANSTVO I PONOS - Svaka ~ast majkama Srebrenice. Neka su istjera le generala Filipa Moriona. Trebaju dobiti svjetsku nagradu za dostojanstvo i ponos, jer su to zaslu`ile. Veliki pozdrav majkama Srebrenice. BESTIDNI TAKSISTA - [ta sve ne rade pojedini taksisti „Sarajevotaksija“. Je dan od njih odbio je da me vozi i pre{ao mi je preko noge, a da se nije ni okrenuo. Kada sam nazvala dispe~era da mu objasnim {ta je bestidni taksista ur adio, djevojka mi je spu{tala slu{alicu. Eto, kulture i obraza.

Za{to­se­ba­r­ m-na­ az­ne­ ja m mo`e­kla­ ja­i­na­otvo­ ­ ­ om­ n t ren
Radi se o ne~emu {to je prirodno pravo, ka`e ef. Dedovi}
Uprkos nastojanju Med`lisa Islamske zajednice Mostar da organizira klanjanje bajram-namaza na otvorenom, i to na prostoru biv{e Robne ku}e „Hit“, centra lna bajramska sve~anost u gradu na Neretvi i ove godine bit }e odr`ana u dvorani Univerzitetskosportsko-rekreativnog centra „Mi-

Med`lis IZ Mostar ne krije razo~arenje

Ne­a­de­kva­tni­uvje­ti­
D`ematlije mostarskog naselja Carina prije nekoliko godina pokrenule su inicijativu da se bajram-namazi klanjaju na Trgu Musala, kao {to se to nekada prakticiralo. Me|utim, ef. Dedovi} navodi da je to nemogu}e jer, kako ka`e, Musala je devastirana, uzurpirana i pretvorena u gradili{te. - Dakle, u potpunosti su neadekvatni uvjeti za obavljanje bajram-namaza na tom prostoru i to vi{e nije kontekst nekada{nje Musale - govori ef. Dedovi}.
De­ o­ i}:­Ne­ a­i­ ni­ko­ e­ ta­ i­­ d v g tv m n r

dhat Hujdur Hujka“ u Sjevernom logoru. Informacija o tome da }e bajram-namaz biti klanjan na [panskom trgu, kako su to, prije nekoliko dana, plasirali pojedini medi ji izazvala je mno{tvo negativnih komentara. No, da je zahtjev za klanjanje bajram-namaza na otvorenom prakti~no - pragmati~ni ko rak, potvrdio nam je i Salem ef. Dedovi}, glavni imam Med`lisa,

koji ne krije razo~arenje {to }e nekoliko hiljada vjernika obaviti namaz u neadekvatnim uvjetima. - Najprije, va`no je razlu~iti da smo tra`ili obavljanje bajram-na maza na prostoru biv{e Robne ku}e „Hit“, na Laki{i}a haremu koje je vakufsko zemlji{te i koje pripada Islamskoj zajednici, a ne bukvalno na [panskom trgu. Sto ga, radi se o ne~emu {to je prirodno pravo, a pogotovo {to sve ove godine obavljamo namaz u neadekvatnim uvjetima. Guramo se po nekim sportskim salama, posebno sada kada su ljetni mjeseci, a koje svaki put treba zakupiti, o~isti ti, mjesec unaprijed tra`iti slobodne termine od Sportskog saveza da bi pet hiljada ljudi moglo obaviti namaz - ka`e ef. Dedovi}. Prema njegovim rije~ima, ova generacija muslimana u poziciji je da svoje prirodno pravo i mjesto za obavljanje bajram-namaza tra`i na prostoru gdje }e biti Islamski centar, dok se on ne napravi.
M. Sm.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

11

IZVJE[TAJI Vi{e projekata godinama na ~ekanju

Za{to je stopirana dodjela koncesija u USK?
U posljednje tri godine nije potpisan nijedan ugovor o koncesiji
Iz godine u godinu u Unsko-sanskom kantonu primjetan je ozbiljan zastoj u procedurama u vezi s dodjelom koncesija. To kontinuirano konstatiraju u Komisiji za koncesije u godi{njim izvje{tajima koji idu pred Vladu i Skup{tinu USK. droelektrana, plinifikacije, eksploatacije mineralnih sirovina i kori{tenja voda. No, {ta vrijedi kada ovaj izvje{taj Komisije za koncesije za 2009. jo{ nije na{ao put do stola premijera, te na Vladi USK jo{ nije ni razmatran. No, porazno zvu~i podatak da ni u 2007. ni u 2008. godini nije potpisan nijedan ugovor o koncesiji.

Ef. Ceri} sa porodicom Ple}an

Posjeta povratni~kim selima

Reis Ceri} nov~ano pomogao tri porodice
Reisu-l-ulema pomo}i }e {kolovanje djece Ple}ana i Rizvanovi}a
Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} posjetio je ju~er tri porodice u povratni~kim selima Kolakovi}i, Be}ari i Ajdinovi}i u op}inama Olovo i Sokolac, te im uru~io nov~anu pomo}. Reis je najprije boravio kod porodice Sifeta Ple}ana iz Kolakovi}a, ko- Namaz na ru{evinama mesd`ida ji sa `enom Sabinom i k}erkama Medinom, tnicima u Be}arima kod SoSamrom, Beharom i Fati- koca. @ive od o~evih nadnica. mom `ivi od 35 KM invaliDa bi do{le do {kole tri dnine kao RVI. Iako na- Zehridove k}erke moraju ru{enog zdravlja, Ple}an radi pje{a~iti skoro {est kilometate{ke fizi~ke poslove da bi pr- ra do autobuske stanice. Na-

Dedi}ev potez
^ak 17 slu~ajeva dodjele koncesija, tri putem javnog tendera i 14 putem samoinicijativnih ponuda, ~eka na kona~no o~itovanje Vlade USK. Neki predmeti poput

Jasna poruka
Vlada USK: Jo{ nisu ni razmatrali upozorenja Komisije

Istra`ivanje i eksploatacija
Vlada USK stopirala je dodjelu koncesija za zahvatanje i kori{tenje vode rijeke Unac za potrebe ribogojili{ta „Martin Brod“, Puhareva vrela na izvori{tu Klokot za uzgoj riblje mla|i, oba na podru~ju op}ine Biha}, vode Kor~anice za potrebe ribogojili{ta „Sani~ka pastrmka“ u op}ini Klju~. Tako|er u bespu}ima birokratske papirologije ~ekaju koncesije za istra`ivanje i eksploataciju mineralne sirovine dolomita u Lipniku, op}ina Sanski Most, [iljkova~a, op}ina Velika Kladu{a, Podi}i-Me|udra`je, Pritoka i Maskara, op}ina Biha}, le`i{te Strane u op}ini Klju~, le`i{te Perna, op}ina Bosanska Krupa, le`i{te Bukova~a, Bosanski Petrovac, le`i{te Ljubijanki}a brijeg, op}ina Bu`im, le`i{ta Vilenja~a Brig i Sklop u op}ini Cazin.

MHE Dabar, op}ina Sanski Most, ~ekaju od 2006. godine. Jo{ dva tenderska slu~aja, kori{tenje poljoprivrednog zemlji{ta na KO Prkosi i KO Ora{ko Brdo u op}ini Biha}, ~ekaju odluku Vlade premijera [emsudina Dedi}a o dodjeli koncesije, a datiraju iz 2007. godine - U 2009. nije potpisan nijedan koncesioni ugovor obavijestila je Komisija za koncesije Vladu USK i upozorila Dedi}a da interes za dodjelu koncesija postoji kod poljoprivrednog zemlji{ta, izgradnje malih hi-

^injenice govore da je dodjela koncesija u USK do 2007. godine bila izuzetno frekventna i me|u najefikasnijim u FBiH. Od tada je ovaj trend u potpunosti zaustavljen. U Komisiji za koncesije ne `ele se baviti politikom i odgonetati krivicu izvr{ne i zakonodavne vlasti USK ili upirati prstom u krivce. No, jasno poru~uju da zapo~ete procedure traju tri-~etiri godine i jo{ nisu okon~ane. Posljedica ovog zastoja izazvanog birokratijom slu`benika jeste da Kanton ne koristi potencijale koje ima, a investitorima se {alje jasna poruka da su administrativne prepreke nesavladive u ovoj M. DEDI] oblasti.

Fadil Mujagi}, ~elnik novog Saveza penzionera

Slijedi borba za dostojanstvene penzije
[ansu da kazne one koji su ih godinama poni`avali penzioneri imaju na oktobarskim izborima
Umjetnost je pre`ivjeti pogotovo u Bosansko-podrinjskom kantonu u kojem samo nekoliko preduze}a stvarno radi. Penzije su uvijek upitne, a na{e je sve uzeto, uni{teno, potcijenjeno, mi smo zga`eni i moramo tra`iti rje{enja. I na}i }emo ih, jer penzioneri su najja~e bira~ko tijelo. Ovako govori Fadil Mujagi}, predsjednik nedavno formiranog Saveza sindikata penzionera FBiH, govore}i o razlozima formiranja tog tijela. Mujagi} se jo{ `ali da udru`enja penzionera ne {tite njihove interese, te nagla{ava da su zbog potpore iz bud`eta ~esto bliska vlastima. - Samo u BPK `ivi vi{e od 5.300 penzionera. Oni mjese~no donose vi{e od 1,8 miliona KM svje`eg novca u Kanton. To je jedna veoma jaka fabrika i samo pla}anjem PDV-a jednu op}inu mo`e finansirati. Me|utim, njih 3.417 prima manje od 300 KM. Na{ krajnji cilj je napraviti ugovor sa Vladom i PIO o regulisanju na{ih primanja, a ako ne uspijemo posti}i dogovor, ove probleme rje{avat }emo tu`bama - poja{njava Mujagi}. Ve} godinama raste nezadovoljstvo najugro`enije i
Razgovor s Rizvanovi}ima

Neka vrate ukradeno
- @ene iznad 65 godina i mu{karci iznad 75 moraju imati socijalnu, zagarantiranu penziju. Kako? Pa samo da vratimo ono {to su aktuelne vlasti prisvojile, pokrale. Vlasti moraju prekinuti s lopovlukom, kra|om i otimanjem i za to }emo vrlo lako prona}i sredstva - ka`e Mujagi}. sindikati iz drugih dijelova FBiH, svim zakonskim sredstvima borit }e da penzije budu dovoljne za dostojanstven `ivot i da se penzionerima vrati imovina koju su godinama stvarali. Jednu od {ansi da kazne one koji su ih godinama poni`avali penzioneri imaju na oktobarskim izborima na kojima, ka`e Mujagi}, glas trebaju dati najboljem kojeg do sada nije bilo.
A. BAJRAMOVI]

ehranio i {kolovao djecu koja su odli~ni u~enici. Jedina mu je `elja, ka`e, da k}erke zavr{e {kolu. Po{to najstarija Medina idu}e godine zavr{ava gimnaziju, reisu-l-ulema je obe}ao da }e preuzeti tro{kove studiranja na nekom od fakulteta koji ona izabere. Zehrid i Hasna Rizvanovi} me|u rijetkim su povra-

jstarijoj Aidi, reis je obe}ao pomo}i u osiguravanju novca za pla}anje tro{kova {kolovanja ~etvrte godine poljoprivredne {kole. Nakon posjete ovim porodicama koje te{ko pre`ivljavaju, reis Ceri} klanjao je na ru{evinama poru{enog mesd`ida u naselju Be}ari, te kratko razgovarao sa povratniS. M. cima.

Dje~ija predstava u Poto~arima

Mujagi}: Rje{avati probleme

Projekt podr{ke povratku i pomirenju
U Poto~arima je prekju~er nastupilo blizu dvije stotine djece na zavr{noj predstavi Cirkusa „Cap Carap“, u okviru drugog projekta iz oblasti sociopsiholo{ke podr{ke djeci koji realizira humanitarna organizacija „Seljaci poma`u seljacima - Salcburg - Bratunac“. Cilj projekta je podr{ka povratku i pomirenju u BiH, saop}eno je ju~er. - Akcent je bio na tome da djeca uvide da jednu ta~ku mogu dobro da odrade samo zajedni~kom igrom i `elimo da im uka`emo da je upravo to zajedni{tvo i me|usobno pomaganje dobra stvar - izjavio je Landolf Revertiera, potpredsjednik organizacije „Bauern Helfen Bauern“, prenijela je Fena.

Rove po kontejnerima
- Volio bih da ti iz vlasti do|u i u no}nim satima vide penzionere kako rove po kontejnerima. Vrijeme je ve} da ih s omladinom i svim dobronamjernim ljudima - pogazimo. Bit }e te{ko, ali samovolje je vi{e dosta. Za ovo se nijedan penzioner nije borio. Pokradeno treba vratiti revizijom na svim nivoima. Zaposlene u administraciji treba skresati i sve radnike koji ne donose nove vrijednosti otpustiti - isti~e Mujagi}.

dr`avi najodanije kategorije stanovni{tva, koja svoje obaveze prva izmiruje, ali izjave federalnih zvani~nika kako ne `ele raditi za mizernu pla}u od nekoliko hiljada maraka dok oni jedva pre`ivljavaju kap su koja je prelila ~a{u. Savez sindikata penzionera kojem }e se uskoro, kako se o~ekuje, priklju~iti i

Bh. mozaik

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

panorama

HUMANOST Nakon tretmana na klinici u Moskvi

Dru`ilo­se­tr­­ e­ e­ak­no­ i­ a­ a­ id s t vn r

Ef.­Ba­ba­ji}­uspio­po­no­vo sta­ti­na­svo­je­no­ge
Dvije godine u invalidskim kolicima l Prijetila opasnost da mu i ruke ostanu nepokretne i da bubrezi prestanu funkcionisati

Na obali Drine u Zvorniku

U mjestu Sopotnik na obali rijeke Drine,u organizaciji menad`menta Fabrike glinice „Bira~“ uprili~eno je tradicionalno dru`enje tridesetak novinara Podrinja i Bir~a, uglavnom dopisnika raznih {tampanih i elektronskih medija. Bila je to prilika za predah od svakodnevnih obaveza, razmjenu iskustava i naravno razgovor o problemima profesije. - Ovo je, na neki na~in, uvod u obilje`avanje 32. godi{njice Fabrike, koja se slavi 6. oktobra - napominje M. M. Mi{o Lazarevi}, portparol FG „Bira~“.

Su­ r­ t­no­ i­ a­ a­Bir~a­i­Po­ r­­ ja­ s e vn r d in

[ta mi se (ne)svi|a u Grada~cu

- Lijepo je {to mje{tani poklanjaju mnogo pa`nje ure|enjima ku}a i avlija, ali je tu`no {to se u njih ulazi sa rupastih ulica, no}u obavijenih tamom. Posljednjih godina ljepotu moje ~ar{ije naru{avaju gra|evine, kojima tu niti po arhitekturi niti po veli~ini nije mjesto. Grada~ac je od Boga nadaren ljepotama sva- Ka­ i­ a­Abdu­a­ o­ i},­pr­ ­ sje­ ni­ a dr l h v ed d c ke vrste i povrh svega OD­BZK­„Preporod“­ historijskim zna~ajem zbog Husein-kapetana i herojskog dr`anja u zadnjem ratu. Mi to nedovoljno cijenimo, to je mana na{ih dobrih ljudi. Zamjeram svojim sugra|anima {to se `ale na nedostatak kulturnih sadr`aja. Ima njih dovoljno. Ve} u „Preporodu“ doga|aju se najmanje jednom mjese~no. Ali trebaju iza}i iz svakodnevne rutine i po}i u susret kulturi i napretku - ka`e Kadira Abdulahovi}, predsjednica Op}inskog dru{tva BZK „Preporod“. D`. D.

Ku­tu­ i­i­na­ r­ ­ku­po}i­u­su­ r­ t­ l r p et se

Da­ ir­sa­u~esni­ i­ a­je­ nog­hu­ a­ i­a­ ­ og­ko­ ce­ ­a­ m cm d m n t rn n rt

Da­ ir­ovih­da­ a:­Ni­ ad­se­ljep{e­ni­ am­osje}ao­ m n k s

Damir ef. Babaji} (27) iz Ra{ljeve kod Gra~anice, imam u d`ematu Dedi}i u Srebreniku u protekle dvije godine pro{ao je kroz pravu golgotu. No, nakon te{kih muka i velikih isku{enja, na kraju se sve zavr{ilo onako kako nisu mogli o~ekivati ni najve}i optimisiti. Naime, nakon dvije godine provedene u invalidskim kolicima, uspio je ponovo stati na svoje noge. Njegova golgota po~ela je 6. juna 2008. godine u Bjelavama kod Srebrenika, kada je na putu prema d`amiji u ovom naselju, u stra`nju stranu njegovog „pasata“ u punoj

Tra~ak nade

brzini udario „golf“ za ~ijim upravlja~em je bio nesavjesni mladi} iz Tuzle. Zbog o{te}enja ki~me ostao je nepokretan i prikovan za invalidska kolica. Bio je to veliki {ok za mladog imama i nogometnog sudiju. No, velika upornost, ali i ogromna podr{ka prijatelja i svih gra|ana Srebrenika, rezultirala je time da je nakon dvije godine provedene u kolicima ponovo prohodao. Naime, prije ne{to vi{e od godinu, kada je prijetila opasnost da mu i ruke ostanu nepokretne i da bubrezi prestanu funkcionisati, pojavio se tra~ak nade u vidu informacije da na klinici „Neurovita“ u Moskvi uspje{no uzgajaju i

Po­stdi­plo­mski­stu­dij­
- Sada planiran upisati postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka i ponovo se vratiti svom poslu, jer mi je sve ovo vrijeme najve}a `elja bila da ponovo obu~em d`ube i na glavu stavim ahmediju ispri~ao nam je ef. Babaji}. presa|uju analogne }elije ki~mene mo`dine. No, za tri tretmana na klinici u Moskvi trebalo je izdvojiti 130.000 KM koje ovaj mladi imam nikako nije bio u stanju osigurati. Tada su Op}ina i Med`lis IZ, te organizacioni odbor u sastavu: Admir Dori}, Zijad Ba{i}, Edin Husi}, D`evad Muminovi}, Nermin Mujki} i Edib Kravi} pokrenuli jednu od najve}ih humanih akcija organiziranih u Srebreniku. Akciju su podr`ali i Muftijstvo Tuzlansko i Behram -begova medresa, a odr`ano je i nekoliko huma-

nitarnih koncerata na kojima su u~estvovale i bh. estradne zvijezde poput Hanke Paldum i Halida Be{li}a. Prikupljeno je neophodnih 130.000 KM, a nakon posljednjeg tretmana u Moskvi prije nekoliko dana Damir je ponovo ustao na svoje noge. - Nikad se ljep{e u `ivotu nisam osje}ao i ovaj osje}aj ne bih dao ni za {to na svije tu, a vjerujem da se lijepo osje}aju i svi oni koji su pomogli da se prikupe ogromna sredstva za moje lije~enje. Ovo je na{a zajedni~ka pobjeda - isti~e ef. Babaji} i nagla{ava da jedva ~eka dan kada }e se ponovo vrati u svoj d`emat. Ef. Babaji} sada je u stanju kretati se uz pomo} {taka, a za potpuno ozdravljenje, prema preporuci ljekara iz Moskve, potrebne su jo{ dvije godine intenzivne fizikalne teraprije i uzimanja skupih lijekova.
O. MUJKI]

Intenzivna terapija

Op{tinska administracija Glamo~a

Zaposleni u op{tinskoj administraciji Glamo~a, uklju~uju}i i ~elnike izvr{ne i zakonodavne vlasti, u ovoj godini primili su samo jednu platu, po~etkom jula, pa potra`uju sedam li~nih dohodaka iz ove i dva iz pro{le godine, potvrdio je na~elnik ove op{tine Radovan Markovi}, pi{e Srna. - Zbog nemogu}nosti pla}anja ra~una za fiksne telefonske usluge ve} dva mjeseca u zgradi op{tine isklju~eni su svi telefoni, a isto je ura|eno i u op{tinskom Centru za socijalni rad, ~iji je ra~un zbog nemogu}nosti izmirivanja obaveza blokiran od jula pro{le godine - rekao je Markovi}.

U­ovoj­go­di­ni­pr­i­mi­li­sa­mo­je­dnu­pla­tu

Svi koji `ele pomo}i ovu posljednju fazu njegovog oporavka, koja }e ko{tati oko 10.000 KM, svoje dobrovoljne priloge mogu uplatiti na devizni ra~un „SVVIFTTBTUBA22 IBAN:BA391321510257708661, poziv na broj:102577086 ili na `irora~un otvoren kod NLB Tuzlanske banke broj:1321502007793477, s naznakom za lije~enje Damira ef. Babaji}a.

Ra~uni­za­po­ o}­ m

D`e­ is­Kli­ u­ a­otpu­o­ ao­u­Za­ r­ b n sr tv ge
^lanovi OO SBB BiH Fojnica za par dana prikupili 1.000 maraka
nija, kojem je prije godinu ustanovljeno da ima tumor nadbubre`ne `lijezde. D`enis `ivi sa roditeljima, ocem Asifom, majkom Fahrijom, bratom Enisom (8) i devetomjese~nom sestrom Naidom. D`enis je operisan u aprilu ove godine, imao je {est kemoterapija i preporu~eno mu je da treba u bolnici u Zagrebu uraditi nalaz MBIG. Za to je potrebno od 800 do 1.000 eura. Nakon objavljenog teksta krenule su akcije prikupljanja novca. Kako smo saznali od Asifa, donaciju od 1.000 KM prvi su mu uru~ili predstavnici OO SBB BiH, {to su prikupili za par dana, zatim njegove kolege iz „[umarstva“, uposlenici JU Nedavno smo u „Dnevnom avazu“ pisali o bolesnom D`enisu Klisuri (4) iz fojni~kog naselja Bje`a„Dom zdravlja“, Zavoda „Drin“ Fojnica, „Nove bolnice“ i hotela“Reumal“, Kemo Klisura i uposlenici BH Telecoma Fojnica i Travnik i drugi. Ju~er je iz [vicarske u Fojnicu doputovao i [ehzija Klisura, o kojem smo i ranije pisali i njegovim akcijama pomo}i, i Asifu uru~io 1.120 franaka koje su, kako nam je kazao, dali njegovi prijatelji i kolege iz Bremgartena u [vicarskoj. ^lanovi OO SBB BiH Fojnica nastavljaju akciju prikupljanja sredstava za lije~enje malog D`enisa, koji je ju~er otputovao sa rodiH. ^u. teljima u Zagreb.

Akcija pomo}i za lije~enje ~etverogodi{njeg dje~aka

Ra­ a­ a­ ska­va­ ti­a mzn k j
Banja Luka Biha} Br~ko Cazin Gora`de Livno Konjic Maglaj Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla V. Kladu{a Zenica @ep~e ponedjeljak-iftar 19.27 19.32 19.21 19.33 19.18 19.26 19.22 19.22 19.23 19.29 19.17 19.24 19.24 19.21 19.34 19.23 19.23 utorak-sehur 4.32 4.37 4.25 4.36 4.26 4.35 4.30 4.29 4.30 4.34 4.25 4.29 4.31 4.26 4.36 4.30 4.29

Asif­sa­[ehzijom:­Po­ o}­iz m [vicarske

Otac­Asim­sa­D`eni­ om­ s i­Eni­ om­ s

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

13

NOVI TRAVNIK Danas bojkot nastave u O[ „Safvet-beg Ba{agi}“

Ne idemo u novu {kolsku godinu bez nastavka gradnje ili ~vrstih garancija da }e ona biti nastavljena, ka`e Enes [aki}, predsjednik Vije}a roditelja

Ro­di­te­lji­i­dje­ca­`ele­no­vu {kolu­ko­ja­im­je­obe}ana

Pla­ i­ a­ i­to­ om­uspo­ a­na­^vrsnicu­ nn r k n

Pohod ~lanova PD „Vranica“

I pored toga {to su aktivnosti usmjerili na obnovu planinarskog doma na Proko{kom jezeru, planinari iz Fojnice na|u vremena i za planinarske ture i uspone na vrhove bh. planina i {ire. Tako je ovih dana 20 ~lanova PD „Vranica“ Fojnica imalo jednodnevni planinarski uspon na planinu ^vrsnicu i njen najve}i vrh na visini 2.225 metara. Kako smo saznali od predsjednika „Vranice“ Eduarda Sla|e Juki}a, uspon su zapo~eli od Blidinjskog jezera preko Masne luke do vrha Plo~no. U grupi je bila i veteranka planinarka Elizabeta Ban, a najmla|i ~lan je bila 12-godi{nja Leona [ako. Prvi svoj uspon na visinu preko 2.200 metara imao je 36-godi{nji Safet Merd`ani} koji je cijelu turu pre{ao poste}i. H. ^u.

Po­ e­i­se­na­na­vi{i­vrh­^vrsnice­ pl j

U velikom bazenu u „Aquaparku“
Aze­ ­­ a­~ita­pi­ mo­Edi­ u­D`eki­ rin s n Pr­ ­ i­er­i­mi­ i­ tr­­ a­na­otkr­­ a­ ju­ka­ e­ a-temeljca em j n s ic iv n m n

Ku­ a­ je­i­u­se­ te­ bru­ pn p m

U maju 2009. godine federalna ministrica obrazovanja Meliha Ali}, zajedno sa premijerom SBK Salkom Se lmanom i na~elnikom op}ine Novi Travnik Refikom Lendom otkrila je kamen temeljac za novu zgradu Osnovne {kole „Safvet-beg Ba{agi}“ u Novom Travniku. Ova osnovna {kola je od osnivanja podstanar u zgradi Srednje {kole jer je po~ela raditi tokom rata, a uslove u kojima u~e i rade politi~arima je tog maja 2009. godine opisala u~enica ~etvrtog Azerina Silajd`ija.

- Idemo u {kolu u tri smje ne i na pet spratova - kazala Azerina uz nadu da }e naredne godine ro|endan {kole do~ekati u novoj zgradi. Do{ao je maj 2010. godine, ali novotravni~ki osno vci ne do~eka{e novu {kolsku zgradu. Ali ba{ u maju ove godine ovu {kolu na njen ro|endan posjetio je ambasador UNICEF-a, na{ reprezentativac Edin D`eko. Umjesto da ~ita na sve~anosti otvaranja nove {kole, Azerina Silajd`ija

Pr­i­sta­ju­i­na­„dvije­{kole­pod­je­dnim­kr­o­vom“
Prije rata u Novom Travniku u gradskom dijelu po stojala je jedna osnovna {kola. Danas ta {kola radi na hrvatskom jeziku i roditeljima je ~ak prihvatljiva ideja da njihova djeca koriste prostore O[ Novi Travnik na na~in kako je to u nekim drugim op}inama SBK. pro~itala je na {kolskom igrali{tu „pismo dragom Dijamantu“ u kojem je napisala kako generacije osnovaca izlaze iz ove {kole, a da nikada nisu odr`ali ~as tjelesnog odgoja u sportskoj dvorani. Do|e i septembar, a ni{ta od nove {kole. Zato je Vije}e roditelja odlu~ilo uzeti stvari u svoje ruke pa }e danas, na prvi dan nove {kolske godine, roditelji i djeca bojkotovati nastavu. - Odr`ali smo vi{e sastaKako {to je poznato, u nekoliko op}ina SBK egzistiraju tzv. „dvije {kole pod je dnim krovom“ a djeca koja nastavu poha|aju na bosanskom i hrvatskom jeziku su razdvojena. Me|utim, roditeljima u Novom Travniku je prihvatljiva i ova ideja. Sve je bolje od neuslovne {kole. naka Vije}a roditelja. Ukazali smo nadle`nim na stare probleme, a to su neuslovni prostori koje koristimo, a sa druge strane izvo|a~ radova na zgradi nove {kole napustio je gradili{te. Odlu~ili smo da ne idemo u novu {kolsku godinu dok se ne nastave radovi na zgradi nove {kole ili dok ne dobijemo ~vrste garancije da }e biti nastavljena gradnja. Odluku o bojkotu nastave podr`alo je 50 posto rodite lja - kazao nam je Enes [aki}, predsjednik Vije}a roK. KAVAZOVI] ditelja.
Dje­ o­ke­u`iva­u­uz­ve­i­ i­ba­ en v j j lk z

Pismo Dijamantu

Po­ sta­ a­ i­17­go­ i­ a d nr dn
O[ „Safvet-beg Ba{agi}“ je punih 17 godina podstanar u dijelu zgrade Srednje {kole. U vrlo neuslovnim prostorima radi 600 u~enika i 40 zaposlenih. Gradnja nove {kolske zgrade u Kalinskoj ulici u Novom Travniku bilo je jedino rje{enje. Inicijalna sredstva od 550.000 KM za gradnju dala je Vlada FBiH. Me|utim, objekat {kole vrijedan je 2,5 miliona KM. Radovi su po~eli pro{le godine i proljetos su obustavljeni, da bi nedavno izvo|a~ povukao sve ma{ine i opremu jer nadle`ni nisu osigurali sredstva za nastavak gradnje.

Iako smo zagazili u septembar, po~ela je {kolska godina a po planinskim visovima se pojavljuju i prvi mrazevi, u bazenima „Aquaparka“ u Fojnici ima jo{ kupa~a. U`ivali su u termalnoj vodi velikog bazena gdje je temperatura 28 stepeni. To su gosti koji se nalaze na odmoru i rehabilitaH. ^u. ciji u Fojnici.

^vrste garancije

Nogometna euforija u Fojnici

Liga humanista „Pomozite“ BiH i Hrvatsko amatersko kazali{te Travnik organizovali su u sali Centra za kulturu humanitarnu predstavu. Sredstva prikupljenja od prodaje ulazni ce bit }e data kao prilog za lije~enje oboljele Travni~anke Fatime Smajlovi}. - Na{a sugra|anka boluje od za sada nepoznate bolesti srca i mi smo odlu~ili da po-

Glu­mci­po­ma`u­li­je~enje­obo­lje­le­Fa­ti­me­Sma­jlo­vi}­
krenemo akciju kako bi se prikupila sredstva od 7.500 eura koja su neophodn samo za dijagnosti~ke procedure u Ljubljani - rekao je prof. Had`ib Salki} iz Lige humanista koja je u proteklih nekoliko godina organizovala niz humanih akcija za pomo} u lije~enju. Izvedbi predstave „Family“ prisustvovala je Fatima Smajlovi}.

Humanitarna predstava Hr vatskog amaterskog kazali{ta Travnik

Kolika je euporija navija~a nogometne reprezentacije BiH pred kva li fi ka ci jske utakmice na{e nogometne reprezentacije Luksemburga u Fojnici pokazuje i ova fotografija. U fo jni~koj ulici Zac h as j c hrastin vlasnici Uli­ a­Za­ r­ ­ tin­u­Fo­ni­ i­ {est ku}a u nizu istakli su bh. dr`avne zastave. Kako ka`u prvi su to uradila dva Envera, Kari} i Sara}, a zatim i kom{ije Edin Behlil, Nail ^ila{, Emir i Mustafa Fejzi}. Ka`u da su u ovoj ulici u svemu slo`ni pa i u navijanju za H. ^u. svoju zemlju.

Bh.­za­ ta­ e­na­{est­ku}a­ s v

OO SBB BiH u Fojnici

Po­ je­ nik­Fe­ ti­ a­a­„Fedra“­ b d svl
- Dobili smo poziv da odigramo jednu predstavu u humane svrhe, za lije~enje na{e sugra|anke Fatime i odmah smo se odazvali. Ni smo `elji da nastupimo sa bilo kakvom predstavom i izveli smo „Family“ - kazao nam je Anto Bili}, reditelj predstave koja je apsolutni pobjednik ovogodi{njeg Fe stivala „Fedra“ u Bugojnu, a izvo|ena je i izvan granica na{e zemlje. - Imam ubrzan rad srca i do 200 otkucaja u minuti. Zbog ovog problem stalno imam glavobolju, bolove i vrlo brzo se umaram. Po{to ovdje nisu mogli da utvrde
Sma­lo­ i}:­Di­a­ no­ ti­ a­u­Lju­ lja­ i­ j v jg sk b n

ta~nu dijagnozu ja bih trebala obaviti vi{e dijagnosti~kih pretraga u Ljubljani. Akcija je po~ela prije neki dan, ljudi upla}uju i poma`u i hvala im - kazala nam je Fatima. K. K.

Iz­pr­ ­ sta­ e­„Family“­ ed v

Op}inska organizacija SBB BiH u Fojnici ima svoje prostorije u centru grada, u blizini ^ar{ijske d`amije, na spajanju ulica Tekija i Husein ef. Numanagi}a. Kako nam je kazao Atif Rami} (21), student Ekonomskog m an os rij m fakulteta u Sarajevu i ~lan Ra­ i}­u­str­ ­ a~kim­pr­ ­ to­ ­­a­ a predsjedni{tva OO SBB BiH Fojnica, prostorije su otvorene svaki dan, a u njima se odr`avaju sastanci i dru`enja, dolaze H. ^u. ~lanovi i simpatizeri SBB BiH.

Sa­sta­nci­i­dru`enja­u­no­vim­pr­o­sto­r­i­ma­

Op}inski sud Sarajevo

Delali} do daljnjeg ostaje u pritvoru
Sudija za maloljetnike Op}inskog suda u Sarajevu odredio je jednomjese~ni pritvor maloljetnom Benjaminu Delali}u (17), osumnji~enom za pucnjavu u Gazi Husrev-begovom bezistanu u Sarajevu 28. avgusta i ranjavanje trojice slu~ajnih prolaznika, potvrdio nam je jedan od njegovih branilaca, advokat Rusmir Karkin. Tu`ila{tvo je u petak uputilo zahtjev za pokretanje pripremnog postupka protiv spomenutog maloljetnika zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela poku{aj ubistva, izazivanja op}e opasnosti te krivi~no djelo lak{e tjelesne ozljede. Tako|er, tu`ilac }e zatra`iti i odre|ivanje mjere pritvora maloljetnom po~iniocu zbog bojazni od bijega, utjecaja na svjedoke, odnosno opasnosti od ponavljanja

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

crna hronika

NEUM Odmor se pretvorio u no}nu moru

Trojicu Sarajlija brutalno pretukla patrola policije
Almin Hajdarevi} (32), njegov brat Adnan (25) i Damir Kosovac (31) ka`u da je od njih tra`eno da priznaju plja~ku prodavnice koja se dogodila prije njihovog dolaska
Na{oj redakciji u petak su se obratili Almin Hajdarevi} (32), njegov brat Adnan (25) i Damir Kosovac (31) tvrde}i da su ih neumski policajci u ~etvrtak brutalno pretukli i dr`ali u prostorijama Policijske stanice bez razloga. Naime, trojica Sarajlija planirala su u Neumu ostati tri dana radi odmora. Prvi dan su proveli sasvim normalno, kupaju}i se kao i svi drugi turisti. Me|utim, sutradan oko 8.30 sati Almin je voze}i svoj „renault“ krenuo da kupi doru~ak kada ga je zaustavila patrola neumske policije.

Delali}: Predao se u pratnji advokata

izvr{enja krivi~nog djela. Delali} se u pratnji advokata Fahrije i Rusmira Karkina predao {est dana nakon pucnjave u kojoj su lak{e povrije|eni Alen [uman (32) iz Sarajeva, Mladen Njeganovi} (34) iz Rogatice i Fred Tamihatu (50) iz Holandije. Meta napada bili su Almer Inajetovi} i Haris Drljo, osobe odranije poznate policiB. C. ji.

Na ulicama Trebinja

Britanskom speleologu ukradena „{koda fabia“
Nepoznati lopovi ukrali su u no}i sa ~etvrtka na petak automobil „{koda fabia“, vlasni{tvo rentakar agencije, s parkinga u ulici Luke ]elovi}a u centru Trebinja. Automobil je koristio britanski speleolog Brajan Livorn iz Devona. On u Trebinju zajedno sa ~lanovima Speleolo{kog dru{tva „Zelena brda“ obavlja istra`ivanja u okviru projekta za{tite trebinjskog endema, ~ovje~ije ribice. - Ovo me ne}e sprije~iti da nastavim na zna~ajnim poslovima sa mojim dugogodi{njim prijateljima iz Trebinja. Vjerujem da }e policija uraditi svoj posao . ka`e Brajan Livorn. P M.

Polomljena rebra
- Tra`ili su mi dokumente koje sam im odmah dao. Rekli su da moram po}i s njima radi nekakve provjere. Jedan policajac je vozio moj automobil, a mene su
Adnan, Almin i Damir: Tukla ih po trojica naizmjeni~no

smjestili u patrolno vozilo. U Policijskoj stanici su me pitali s kim sam u Neumu

Stav policije o incidentu
trojice uhap{ene jo{ dvije osobe iz Neuma i to zbog sumnje da su izvr{ili vi{e krivi~nih djela na podru~ju ove op}ine, ne preciziraju}i o kakvim se djelima radi. - Nakon {to su kriminalisti~ki obra|ene u PS Neum, ove osobe su pu{tene na slobodu. Druge informacije nema. Ako smatraju da su policijski slu`benici u Neumu prekora~ili svoje ovlasti po bilo kojem osnovu, to mogu prijaviti Odjelu za profesionalni standard MUP-a HNK u Mostaru radi pokretanja eventualne istrage - rekao je A. Du. Bo{njak.

Ukraden zlatni nakit iz ku}e
U mjestu Koprivna preksino} je izvr{ena te{ka kra|a iz ku}e vlasni{tvo H. T. iz Zenice. Ukradena je odre|ena koli~ina zlatnog nakita. Policija je na mjestu doga|aja obavila uvi|aj i traga za lopovom.
Bo{njak: Potvr|eno privo|enje

Portparol Uprave policije Hercegova~ko-neretvanskog kantona Sre}ko Bo{njak kazao nam je kako iz PS Neum postoji samo informacija da su osim ove

na {ta sam odgovorio s bratom i prijateljem. Tra`ili su da im poka`em gdje smo odsjeli {to sam i u~inio. Kada su do{li do apartmana, odmah su po~eli tu}i mog brata i Damira kao i mene. Njih su do auta dovukli za kosu - ka`e Almin. Sarajlije su smje{tene u zasebne }elije gdje su ih policajci koji nisu imali akreditacije {akama i nogama tukli naizmjeni~no, tjeraju}i ih da priznaju plja~ku prodavnice o kojoj, kako su nam kazali, ni{ta nisu znali, jer se dogodila prije njihovog dolaska u Neum. - Od jednog udarca mi je pukla arkada, a polomljena su mi i rebra. Uz sve to policajci su mi psovali tursku majku tjeraju}i me da priznam ne{to {to nisam uradio. Tukla su nas po trojica. To je bilo klasi~no i`ivljavanje. Zvali su policiju u Sar-

ajevu da provjere ima li neka potjernica za nama i imamo li kriminalni dosje, me|utim, ni{ta nisu na{li ka`e Adnan.

Bez vode i hrane
Uz veliki strah koji su pretrpjeli, trojicu mladi}a su u policiji dr`ali do 17 sati, bez vode i hrane te im nisu dopu{tali ni vr{enje nu`de. - Doveli su i vlasnike te prodavnice da bi nas prepoznali, me|utim, ljudi nas nisu prepoznali. Nakon toga im nije ostalo ni{ta drugo nego da nas puste na slobodu. Kazali su nam da odmah moramo napustiti grad te da nikome ne pri~amo {ta se desilo. Jedna patrola nas je otpratila do izlaza kako bi bili sigurni da smo oti{li. Mi smo tamo nepo`eljni, mrze nas. Savjetujem na{im gra|anima da izbjegavaju Neum - kazao je Ad. A. Kosovac.

Zavr{en uvi|aj u Sarajevu

Namjerno zapaljeni poslovni prostori u [vrakinom Selu
Na pijaci u ulici Safeta Had`i}a do broja 102 u sarajevskom naselju [vrakino Selo u subotu je oko 17.40 sati zapaljeno {est poslovnih prostora koji vi{e nisu u funkciji, saop}eno je iz MUPa KS. U po`aru niko nije povrije|en, a vatrogasci su ga ugasili u 20.40 sati. Uvi|ajem koji su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i vje{tak za protovpo`arnu za{titu, utvr|eno je da su vatru namjerno izazvale za sada nepoznate osobe. Policiji je poznato da je vlasnik jednog poslovnog prostora D. A. iz Sarajeva, a za ostale objekte se nije moglo utvrditi ~ije su vlasni{tvo ni ko ih koristi. O po`aru je obavije{ten kantonalni tu`ilac koji nije izlazio na mjesto doga|aja ve} je po njegovom odobrenju uvi|aj obavila policija. U toku su aktivnosti na pronalasku osoba koje su poB. C. dmetnule po`ar.

Vatrogasci prilikom ga{enja po`ara

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

15

Te{ka nesre}a kod Kiseljaka

TUZLA Panika me|u roditeljima osnovaca

@ena osu|ena za pedofiliju stanuje kod {kole „Pazar“
Gra|ani tra`e izmje{tanje Zinajete M. koja je izdr`ala kaznu zatvora Policiji vezane ruke, jer nije prekr{en zakon
Informacija da se u iznajmljenu ku}u, koja se nalazi u neposrednoj blizini Osnovne {kole „Pazar“ u Tuzli, nedavno doselila Zinajeta M., koja je bila osu|ena zbog pedofilije, izazvala je zabrinutost i strah me|u roditeljima mali{ana koji poha|aju ovu {kolu. Naime, Zinajeta M., koja je osu|ena zajedno s biv{im mu`em Zoranom, odle`ala je {estogodi{nju zatvorsku kaznu. Mi roditelji razgovarali smo me|usobno o ovom slu~aju i svi su u strahu za svoju djecu. Me|utim, u~iteljice i direktor {kole uvjeravaju nas da su to neistinite informacije. Jednostavno, ne mo`e ~ovjek biti pametan {ta da radi - ka`e jedan od roditelja s kojim smo razgovarali u dvori{tu {kole ne `ele}i otkrivati identitet. Direktor {kole Hilmo Bu~uk smatra da „neko O[ „Pazar“ koristi za nesre|ene porodi~ne ra~une“.

Dragan [teko i Josip [tilji} poginuli u trostrukom sudaru
Dvadesetosmogodi{njaci Dragan [teko i Josip [tilji} iz Kiseljaka poginuli su preksino} u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Vi{njica Polje kod Kiseljaka, saop}eno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. U nesre}i su u~estvovala tri automobila, „golf 2“, kojim je upravljao Elvir Karali} (20), terensko vozilo „toyota“ koje je vozio Amar Babvuk (20) iz Kiseljaka, te „golf “ za ~ijim je upravlja~em bio nastradali [tilji}, dok je [teko bio na mjestu suvoza~a. [teko je nastradao na licu mjesta, a [tilji} je preminuo na Klinici urgentne medicine u Sarajevu dva sata nakon saobra}ajne nesre}e. Uvi|aj je obavila Kriminalisti~ka policija PU Kiseljak.

Poku{ao izvr{iti kra|u
Sarajevska policija preksino} je uhapsila ^. S. (31) zbog sumnje da je poku{ao izvr{iti te{ku kra|u. On je u 11.30 sati pu{ten iz policije, a o njegovom krivi~nom djelu obavije{ten je kantonalni tu`ilac.

Anonimno pismo
Grupa roditelja anonimnim pismom obratila se medijima, ali i MUP-u Tuzlanskog kantona. Uz izra`avanje zabrinutosti, navode da njihova djeca imaju pravo da budu za{ti}ena, te da je vlast du`na da `enu pedofila izmjesti {to dalje od {kole koju poha|aju njihova djeca. Tvrde da je ona ve} poku{ala stupiti u kontakt s djecom, ali da je „roditelji za sada dr`e na oku“. - ^uli sam tu informaciju da se pedofil doselio blizu {kole „Pazar“. Glupo bi bilo re}i da nisam zabrinut.

Odnio su|e i posjekao vo}ke
Nepoznati po~inilac je u periodu od 1. do 4. septembra u zeni~koj ulici Ivana Gunduli}a broj 4 izvr{io te{ku kra|u iz ku}e vlasni{tvo Lj. B. iz Zenice. Tom prilikom ukradena je manja koli~ina posu|a, a u dvori{tu ku}e posje~eno je sedam stabala vo}a.
O[ „Pazar“: Roditelji ne `ele ~ekati da se ne{to dogodi

Bu~uk: Porodi~ni sukob

- Prema informacijama koje sam dobio, ovdje se radi o svekrvi koja sa sinom i snahom `ivi u blizini {kole, a putem anonimne prijave `eli ih se rije{iti iz ku}e. Na`alost, to rade preko {kole {to je zaista za osudu ka`e Bu~uk. Me|utim, bez obzira na eventualne porodi~ne sukobe, kako ovaj slu~aj `eli

predstaviti Bu~uk, ~injenica je da spomenuta pedofilka zaista `ivi u neposrednoj blizini {kole. Potvrdio je to u izjavi za „Avaz“ portparol MUP-a TK Miralem Malki}.

Udes u Zavidovi}ima

Pje{aka udario kamion

Izvr{ene provjere
- Tragom prijave policija je izvr{ila provjere i utvrdila da takva osoba zaista stanuje u blizini {kole. Me|utim, nemamo nikakvih saznanja da je ta osoba po~inila ili poku{ala po~initi bilo kakvo novo krivi~no djelo, tako da policija tu ne mo`e ni{ta uraditi, jer nije prekr{en zakon - ka`e Malki}. ^injenica da policija i tu`ila{tvo po zakonu nemaju mandat da poduzmu bilo {ta dok se ne desi novo djelo, nimalo ne}e smanjiti strah i brigu roditelja.
E. HUREMOVI] A. MUSLIMOVI]

Nema mjera zabrane
Ovakva situacija, kada se osu|eni pedofil nakon odslu`enja kazne doseli u blizinu objekata u kojima se nalaze djeca, otvara brojne dileme. S jedne strane je potpuno razumljiva roditeljska briga, a s druge su ljudska prava i zakon. U nekim dr`avama osu|enim pedofilima su postavljena ograni~enja, pa im se, naprimjer, ograni~ava da uop}e pri|u {kolama ili vrti}ima. Doma}i zakoni, me|utim, ne predvi|aju takvu praksu. - Zakonom o izvr{enju krivi~nog postupka predvi|aju se mjere zabrane, odnosno pristup odre|enim objektima, ali se mogu primjenjivati samo do okon~anja krivi~nog postupka, odnosno do pravosna`nosti presude. Dakle, ne odnose se na osobe Arnautovi}: koje su ve} Osoba je izdr`ale ka- izdr`ala kaznu znu - ka`e portparol Tu`ila{tva TK Admir Arnautovi}.

Zavidovi}i: Prevezen u bolnicu

Pje{ak F. [. (78) iz Zavidovi}a zadobio je te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu u 18.40 sati u ulici Dr. Pinkasa Bandta. Njega

je udario kamion „man“ (079-T-105), kojim je upravljao B. P (41) iz Br~kog. Po. vrije|eni F. [. prevezen je na lije~enje u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Zakazan glavni pretres u Sarajevu

Danas po~etak su|enja za ubistvo troje Srbijanaca
Pred vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu, kojim predsjedava sudija Jasenko Ru`i}, za danas je zakazan po~etak su|enja Mehdi Muhovi}u (51) iz Berana optu`enom za ubistvo troje dr`avljana Srbije 3. decembra 2009. godine u Sarajevu. Prema navodima iz optu`nice, Muhovi} je u svojoj ku}i ubio Vidosava Dikovi}a (51), Slobodana Vitezovi}a (59) i Slobodanovu nevjen~anu suprugu Zoricu Mandi} (47), sve troje iz U`ica, koji su do{li kod njega da im vrati dug. Ubistvo je izvr{io tako {to im je pucao u glavu iz pi{tolja „magnum“. Muhovi} se dogovorio telefonom s troje U`i~ana, koje je poznavao odranije, da se na|u u Sarajevu kako bi im, navodno, vratio dug. Do svoje ku}e ih je na prevaru dovezao automobilom, rekav{i da mu je tamo novac koji im namjerava vratiti. Me|utim, tamo ih je ubio. Optu`eni je u julu ove godine negirao krivicu zbog ~ega je spis predat vije}u na su|enje. Muhovi} se nalazi u pritvoru sarajevskog B. C. KPZ-a.

Dovo|enje Muhovi}a nakon hap{enja

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

crna hronika

PREVARA Nakon {to je prijavljen u Zenici

Crnjani (drugi slijeva) svjedo~io u svoju korist

Mersudin Telalovi} Bosanki iz Kanade vratio 300 dolara
Putem interneta tra`io pomo} predstavljaju}i se kao oboljeli 18-godi{njak
Mersudin Telalovi} (29) iz Zenice, koji je po~etkom avgusta prijavljen za prevaru, nakon ~lanka u na{em listu kontaktirao je prevarenu Bosanku iz Kanade, koju je zamolio da povu~e prijavu, jer }e joj vratiti novac. na preko jedne socijalne mre`e predstavio uspje{noj Bosanki, koja `ivi u Kanadi, kao {ti}enik Doma za nezbrinutu djecu „Dom porodica“ u Zenici. Rekao joj je da je napunio osamnaest godina i da zbog zakonskih prepreka mora iza}i iz doma, a nema gdje.

Su|enje za ubistvo troje Beogra|ana

Damir Crnjani krivicu prebacio na drugu osobu
Svjedo~enjem Damira Crnjanija (23), koji je optu`en za ubistvo troje ~lanova porodice Sitarica u julu 2007. godine u Beogradu, u petak je pred vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu zavr{en dokazni postupak u ovom predmetu. Prema navodima iz optu`nice, Crnjani je tetku Gordanu Sitaricu (43), njenog supruga Zorana (49) i k}erku Zoricu (21) usmrtio sjekirom u njihovoj ku}i u Vodovodskoj ulici u beogradskom naselju Bele Vode. Tijela je zapalio, a potom je iz ku}e odnio 4.700 eura, 1.500 {vicarskih franaka, ~etiri mobilna telefona i tri fotoaparata. Ukradenim novcem u Sarajevu je kupio BMW u ~ijem je gepeku policija prona{la ukradene stvari porodice Sitarica. Crnjani, koji je nakon hap{enja sve priznao u Tu`ila{tvu BiH, sada negira da je ubio svoje ro|ake, ustvrdiv{i da je zlo~in po~inio Zoricin vjerenik Dejan Ramovi}, a da je on to sve vidio. Svoje prija{nje priznanje obrazlo`io je ~injenicom da je `elio za{tititi svoju porodicu. Tako|er je kazao da mu je u Tu`ila{tvu BiH nametnut branilac koji ga nije uputio u to koja su njegova prava, a da mu je tu`iteljica kazala da ne}e biti izru~en Srbiji, niti procesuiran ako sve prizna. Na narednom pretresu zakazanom za 1. oktobar odbrana i tu`ila{tvo }e iznijeti zavr{ne rije~i nakon ~ega }e optu`enom biti izre~ena B. C. presuda.

La`ni {ti}enik
- Tako je i u~inio. Vratio mi je novac koji sam mu poslala, a ja sam ro|aku kazala da ode u policiju, prijavi to i ka`e da nemam namjeru da ga dalje krivi~no teretim. Ho}e li policija sada po slu`benoj du`nosti zavr{iti slu~aj i je li se u me|uvremenu javio jo{ neko, ne mogu sa sigurno{}u tvrditi, samo znam da je {to se mene ti~e ta ru`na pri~a zavr{ena - kazala nam je ova Zeni~anka, koja decenijama `ivi u Kanadi. Policija jo{ provjerava obavljene bankovne transakcije, nakon ~ega }e slu~aj biti predat tu`iocu. Telalovi} se po~etkom ju-

Poslala novac
Dodatno, sebe je predstavio kao `rtvu fizi~ke i psihi~ke torture, kao i oboljelog, kojem su neophodni lijekovi. Ova Bosanka mu je putem „Western Uniona“ poslala oko 300 dolara, nakon ~ega je od prijatelja saznala da je Telalovi} ustvari 29-godi{njak, koji s porodicom `ivi u Zenici, te da nije {ti}enik, niti mu je potreban novac za lije~enje. Ro|ak prevarene `ene saznao je da se navodnom {ti}eniku doma javilo jo{ nekoliko porodica u Norve{koj, ali nije poznato jesu li mu i oni slali novac. A. D@ONLI]

Telalovi}: Iskoristio dobrotu

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

17

PARADOKSI Kako se brinemo o poduzetni{tvu

Hrvatska ima 350, a FBiH samo pet poslovnih zona
Opstanak malih i srednjih preduze}a nije mogu} bez pomo}i dr`ave
Uzme li se u obzir da od svih zaposlenih u privredi na podru~ju Federacije BiH ~ak 92 posto radi u malim i srednjim preduze}ima, onda je porazna ~injenica da u ve}em bh. entitetu postoji tek pet pravih poslovnih zona. Usporedbe radi, Hrvatska ih je u posljednjih nekoliko godina formirala ~ak 350. Kod nas te zone postoje samo u Zenici, Tuzli, Sarajevu, ^itluku i Ljubu{kom. Mostar je, naprimjer, grad koji je nema iako ima dosta srednjih i malih preduze}a. ve ovakve zone u Ju`nom logoru. - U protekla tri mjeseca u~injeno je vi{e nego u protekle tri godine. Grad je od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta dobio 90.000 KM za projekt, a i Kantonalna vlada bi uskoro trebala usvojiti odluku o finansijskoj podr{ci. Mora biti jasno da mali i srednji poduzetnici trebaju poslovnu zonu radi svog opstanka, jer ovako razjedinjeni i rascjepkani, bez potrebne infrastrukture i bez pomo}i dr`ave, ne mogu pre`ivjeti - ka`e Maji}.

Muslimovi} (lijevo) prima certifikat

Odluka Me|unarodnog vije}a za nadzor

Unsko-sanske {ume prve s evropskim certifikatom
Me|unarodno vije}e za nadzor nad {umama, sa sjedi{tem u Londonu, dodijelilo je presti`ni FSC certifikat [umskom privrednom dru{tvu Unsko-sanske {ume za podru~je op}ine Klju~. Ovaj dokument, prvi u FBiH, i zvani~no je potvrdio da se {umama na podru~ju Klju~a upravlja u skladu sa strogim ekolo{kim i ekonomskim standardima. - Unsko-sanske {ume su se tri godine pripremale da dobiju ovaj certifikat. Educirali smo ljude, ure|ivali i ~istili {ume, za{titili izvori{ta i kulturna i historijska dobra. Na{i radnici u {umama su obavezeni na stroga pravila - ka`e direktor preduze}a \evad Muslimovi}. Preduze}e se priprema da dobije i certifikat za ci-

Uvjet za izvoz u EU
Evropski parlament lani je usvojio uredbu da se u EU mogu uvesti samo drvo i proizvodi od drveta koji imaju potvrdu o legalnoj sje~i, pa }e bh. drvoprera|iva~i, pored FSC certifikata, morati imati i tu potvrdu. jelo podru~je kojim gospodari. Muslimovi} isti~e da }e u 2011. godini kupci iz EU najvjerovatnije zna~ajno smanjiti broj narud`bi, pa ~ak raskinuti neke ina~e veoma profitabilne ugovore s preduze}ima koja ne budu imaM. D. la FSC certifikat.

Odluka Vije}a
Predsjednik Udru`enja za poduzetni{tvo i posao LINK Tomislav Maji} ka`e za na{ list kako se trogoMaji}: Uskoro poslovna zona u Mostaru

Mamac za investitore
On isti~e kako Mostar treba pokazati stranim investitorima da se brine o svojim poduzetnicima i tek onda o~ekivati ulaganja u privredu. - @elimo kroz poslovne zone upravo podr`ati mala i srednja preduze}a. Njih, prema podacima Federalnog ministarstva, ima oko 48.000 A. Du. - ka`e Maji}.

Delo`acija iz prostora @FBiH
Prema Maji}evim rije~ima, sa oko 250.000 KM rije{io bi se i goru}i problem izmje{tanja mostarskog poslovnog inkubatora iz prostorija @eljeznice FBiH, jer mu je nalo`eno preseljenje.

di{nji napor da i grad na Neretvi kona~no dobije poslovnu zonu, bar kada je u pitanju stvaranje pravnih pretpostavki, privodi kraju. Naime, Gradsko vije}e je krajem jula donijelo odluku o hitnom postupku usposta-

18

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

AB
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

19

TR@I[TE KAPITALA Dobra sedmica za investitore

Sna`an optimizam na svjetskim berzama
U velikom plusu svi klju~ni indeksi na Wall Streetu
Svjetska tr`i{ta kapitala zabilje`ila su pro{le sedmice sna`an rast zahvaljuju}i nizu solidnih makroekonomskih pokazatelja koji su podstakli nadu da ameri~ka ekonomija ne}e ponovno uroniti u recesiju. Ulaga~e je ponajvi{e ohrabrio podatak da je u avgustu u SAD izgubljeno 54.000 radnih mjesta, {to je znatno manje od 100.000, koliko su o~ekivali analiti~ari. Optimizam je podstakao i indeks industrijske aktivnosti Instituta za menad`ere nabave, koji je u avgustu porastao sa 55,5 na 56,3 boda, vi{e nego {to se o~ekivalo. Blago se pobolj{ava i situacija na ameri~kom tr`i{tu nekretnina. Nacionalno udru`enje trgovaca nekretninama objavilo je da je u julu prodaja ku}a porasla za 5,2 posto, dok se o~ekivao daljnji pad, s obzirom na to da prodaja slabi od aprila,

Ocjena predsjednika Evropske centralne banke

Izlazak Gr~ke iz eurozone je najgora mogu}a opcija
Njujork: Brokere osokolili dobri makroekonomski pokazatelji

kada su ukinute porezne olak{ice za kupovinu ku}a.

Veliki skokovi u Evropi
Sna`an rast vrijednosti dionica zabilje`en je i na evropskim berzama. Londonski FTSE indeks sko~io je za 4,4 posto, frankfurtski DAX porastao je za tri, a pariski CAC najvi{e, za ~ak 4,7 posto. Na Tokijskoj berzi glavni Nikkei indeks pro{le sedmice porastao je za 1,4 posto.

Ipak, nisu svi eufori~ni, jer zaposlenost pada ve} tri mjeseca zaredom, a ameri~ki privatni sektor jo{ nije po~eo znatnije pove}avati broj zaposlenih. Pro{le sedmice na Wall Streetu u Njujorku Dow Jones indeks oja~ao je za 2,9 posto, S&P 500 za 3,8, a tehnolo{ki Nasdaq indeks za 3,7 posto.

Predsjednik Evropske centralne banke (ECB) @anKlod Tri{e (Jean-Claude Trichet), komentiraju}i aktuelnu situaciju u monetarnoj uniji koja obuhvata 16 ~lanica Evropske unije, izjavio je kako bi izlazak Gr~ke iz eurozone i ponovno uvo|enje u promet drahme bio „najgora mogu}a opcija“. Tri{e je na mogu}e negativne posljedice u slu~aju takvog razvoja situacije ukazao tokom poslovne konferencije u turisti~kom centru „Cernobio“, na obali italijanskog jezera Komo, prenosi agencija AP . Te{ka finansijska kriza dovela je Gr~ku po~etkom ove godine na rub bankrota, kada je objelodanjeno da ta

(Foto: AFP)

Tri{e: Negativne posljedice

(Foto: AFP)

zemlja ima ogromne dugove od pribli`no 330 milijardi eura koje nije u stanju uredno da servisira.

Bankrot Gr~ke sprije~ili su EU i MMF odlukom da Atini odobre spasonosni zajam od oko 110 milijardi eura.

Najava rekordne emisije dionica

Petrobras prikuplja 75 milijardi dolara
Petroleo Brasileiro (Petrobras), najve}a kompanija Latinske Amerike po tr`i{noj vrijednosti, izdavanjem novih dionica planira prikupiti do 75 milijardi dolara. Ako ostvari tu transakciju, brazilska grupacija u dr`avnom vlasni{tvu nadma{it }e dosada{nji rekord kineskog Agricultural Banka, koji je putem inicijalne javne ponude dionica prikupio 22,1 milijardu dolara, prenosi BBC News. Novac prikupljen prodajom dionica Petrobras }e iskoristiti za razvoj nedavno otkrivenih naftnih rezervi blizu obale Rio de @aneira. Ina~e, Petrobras zauzima peto mjesto po proizvodnji nafte i plina na svijetu. U toj kompaniji o~eku-

Petrobras: @eli nadma{iti Sell i BP

ju da }e do 2017. godine po proizvodnji nadma{iti divove poput Shella, BP-a i ExxonMobila.

Tu{ du`an 670 miliona eura
Slovenski Tu{ Holding, koji ima supermarkete i u BiH, duguje bankama i dobavlja~ima 670 miliona eura. Mediji u de`eli podsje}aju da je nedavno vlasnik Mirko Tu{ po~eo provjeravati interes kupaca za svoj lanac trgovina.

SAD i Kanadi treba 7.200 novih aviona
Kompanija Boeing o~ekuje da }e sjevernoameri~ki avioprijevoznici preuzeti oko 7.200 novih aviona u narednih 20 godina, u vrijednosti od oko 700 milijardi dolara, zbog potreba za obnavljanjem zastarjele flote i {irenja poslovanja u Aziji i na Bliskom istoku.

PRAVNI FAKULTET KISELJAK PRESELIO U NOVI OBJEKAT Pravni fakultet Kiseljak preselio je u novi objekat prilagođen za kvalitetno izvođenje svih oblika nastave. Zgrada Fakulteta nalazi se u strogom centru grada i posjeduje 37 prostorija: od amfiteatra sa raspoloživih 300 mjesta, preko biblioteke sa bazom podataka koja sadrži 200.000 knjiga – do studentskog bifea sa 400 mjesta. Sve te cjeline uvezane su putem najmodernijeg informatičkog centra preko kojeg se mogu pratiti dešavanja u svim prostorijama u zgradi, pratiti odvijanje nastave i sl. Kroz navedeni informatički centar obezbijeđen je i alarmni sistem, sistem obezbjeđenja zgrade, sistem obavještavanja studenata o najnovijim aktivnostima na Fakultetu, kao i učenje na daljinu. Sve prostorije imaju klimu i centralno grijanje, kako bi studentima praćenje nastave bilo što više olakšano. Fakultet posjeduje i vlastiti parking za osoblje Fakulteta, kao i poseban, veliki parking za studente. Posjetili smo Fakultet i saznali da je u toku upis za školsku 2010/2011. godinu. Za isti vlada ogromno interesovanje, tako da će uprava Fakulteta najvjerovatnije morati tražiti od nadležnog Ministarstva odobrenje za prijem većeg broja kandidata. Organizacija Fakulteta Koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po European Credit Transfer System (ECTS). Dodiplomski studij OPĆE PRAVO (4+1), nakon čega student stiče zvanje diplomirani pravnik; POSLOVNO PRAVO (3+2), nakon čega student stiče zvanje bachelor poslovnog prava. Cijena upisa na prvu godinu iznosi 2.100,00 KM za redovne, odnosno 2.500,00 KM za vanredne studente. Omogućeno je i kreditiranje za školarinu preko Unicredit banke, kao i olakšice prilikom upisa redovnih studenata: djeca bez roditelja i učenici generacije imaju pravo besplatnog upisa, dok djeca sa jednim roditeljem i odlični učenici plaćaju 50% školarine. Potrebna dokumentacija: diploma o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole, rodni list (ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o položenim ispitima (položeni ispiti na drugim fakultetima – ukoliko se radi o prepisu sa drugog fakulteta) i dvije fotografije. Postdiplomski studij Postdiplomski studij traje jednu (1) godiu, nakon čega se stiče zvanje magistar pravnih nauka sa naznakom uže naučne oblasti. Uže naučne oblasti za koje se kandidati mogu opredijeliti su: javnopravna, građanskopravna, krivičnopravna, poslovnopravna, međunarodnopravna, hisorijskopravna, ekonomskopravna, teorijskopravna i komunitarnopravna grupa. Mogućnost upisa imaju kandidati sa diplomom stečenom na pravnom ili nekim drugim fakultetima društvenih nauka (uz polaganje odgovarajućih dopunskih ispita), a koji su tokom studiranja stekli najmanje 240, odnosno 180 ECTS (prema modelu 4+1 ili 3+2). Doktorski studij Po završetku postdiplomskog studija student ima mogućnost upisa doktorskog studija, koji traje 3 godine. Organizacija nastave Nastava je interaktivnog karaktera i izvodi se po najsavremenijim metodama. Fakultet okuplja ugledne domaće i inostrane profesore, a obezbijeđena je i maksimalna saradnja sa domaćim i inostranim univerzitetima. Predavanja izvode nastavnici sa akademskim stepenom doktora nauka, u zvanjima redovnih i vanrednih profesora i docenata. To su profesori koji se bave pravom i u praksi. Mnogi od njih su tokom svog radnog iskustva bili vrhovne sudije, sudije ustavnog suda, cijenjeni advokati itd. Trenutno Fakultet broji preko 40 profesora doktora nauka, više od 15 asistenata, kao i potrebno administrativno osoblje. Jedna od misija Pravnog fakulteta jeste da omogući studentima praksu, te zapošljavanje u toku i nakon studiranja. Ono što izdvaja studije na našem Fakultetu u odnosu na sve druge pravne fakultete jeste upravo sveobuhvatnost znanja koje se na njemu stiče. Studenti imaju i praktični dio nastave. Organizuju se posjete državnim organima, prisustva na suđenjima, posjete kazneno-popravnim zavodima i sl. Nakon završenog školovanja na Pravnom fakultetu Kiseljak studenti su potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu, jer se od samog osnivanja Fakultet vodi upravo idejom da studentima pruži znanje i pravničke vještine primjenjive u praksi odmah po završetku studija. Non scholae, sed vitae discimus! Ne za školu, već za život učimo! Adresa Fakulteta: Josipa bana Jelačića bb, Kiseljak Telefoni: studentska služba: 030/870-371, sekretar Fakulteta: 030/877-328 E-mail: studentska@pfk.ba Web: www.pfk.ba

20

Dnevni­avaz,­ponedjeljak, 6.­septembar/rujan­2010.

globus

D`ena­ a­po­ i­ u­im­mla­ i}ima:­Ma­o­na­ e­za­do­ o­ or z gn l d l d g v

PALESTINA Izraelska­vo­ska­ne­mi­ ­ ­e­dok­tr­ ­u­pr­ ­ o­ o­ ­ j r uj aj eg v ri

Dvoje mrtvih u zra~nom napadu
Po­ i­ u­a­dvo­i­ a­mla­ i}a­ko­i­su­ra­ i­i­u­tu­ e­i­ a­ gn l jc d j dl n lm izme|u­Egi­ ta­i­po­a­ a­Ga­ e p j s z

Dvojica Palestinaca su poginula, a jedan je ranjen u izraelskom bombardiranju tri tunela u pojasu Gaze, saop}ili su sigurnosni zvani~nici Hamasa, koji kontrolira tu teritoriju. Jo{ dvojica Palestinaca su nestala nakon bombardiranja kasno u subotu, za koje je izraelska vojska saop}ila da je odgovor na oru`ane napade Hamasa. @rtve su dvojica mladi}a koji su radili u jednom od tunela kroz koje Palestinci poku{avaju unijeti hranu i potrep{tine ispod granice pojasa Gaze i Egipta, prenio je AP . Izraelska vojska potvrdila je udare na dva tunela. Armija je precizirala da je to bila odmazda za dva na-

Na}i nove formule
Netanjahu je ju~er izja vio da je za rje{avanje izraelsko-palestinskog sukoba potrebno na}i “nove formule”. - Treba izvu}i pouke iz 17 godina pregovora i ovog puta, da bismo uspjeli, treba da osmislimo nove fopada na Izraelce na Zapa dnoj obali pro{le sedmice, kada je poginulo ~etvero ljudi, a dvoje je ranjeno. Nasilje je eskaliralo u trenutku kada su obnovljeni direktni mirovni pregovori izme|u Izraela i Palestinaca poslije skoro dvije godine zastoja. Palestinci su ispalili jo{ jednu raketu na rmule i da na|emo efikasna rje{enja za slo`ene probleme. @elimo historijski kompromis s Palestincima, ~ime bi bili sa~uvani na{i interesi, pogotovo u oblasti sigurnosti - poru~io je izraelski premijer. jug Izraela, ali u tom napadu nije bilo povrije|enih. Palestinski predsjednik Mahmud Abas i izraelski premijer Benjamin Netanjahu su, obnavljaju}i pregovore, izrazili `elju da budu lideri koji }e potpisati mirovni sporazum u roku od je dne godine, ali je jaz izme|u dvije strane dubok.

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je da }e hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Marka~u i Ivanu ^ermaku oduzeti odli~ja i ~inove ako ih Ha{ki tribunal proglasi krivim za zlo~ine nad srpskim civilima u toku i nakon akcije Hrvatske vojske “Oluja” 1995. godine. On je rekao da treba pri~ekati odluku Ha{kog tribunala, jer jedino sud mo`e utvrditi je li se neko ogrije{io o norme me|unarodnog prava ili nije. - Naravno, `eljeli bismo da odbrane hrvatskih generala uspiju u svojim namjerama, ali moramo znati da je na nekim podru~jima bilo zlo~ina i s na{e strane te da, kao {to se to doga|a i pred na{im sudovima, treba vidjeti ko

Bilo je zlo~ina i s hrvatske strane

Jo­ i­ o­ i}­o­su|enju­u­Hagu sp v

u Japanski novinar Kosuke Cuneoka, koji je otet u aprilu, oslobo|en je ju~er u Afganistanu, prenijeli su lokalni mediji. Cuneoka je otet u gradu Kunduzu, na sjeveru Afganistana, u blizini granice s Tad`ikistanom. Doputovao je sredi nom marta da bi narednog mjeseca bio kidnapovan.

Oslobo|en japanski novinar

Jo­ i­ o­ i}:­Ako­bu­ u­kr­­ i, sp v d iv odu­ et­}u­im­odli~ja­ z

je za to odgovoran - naglasio je Josipovi}.

u Filipinska policija ubila je na jugozapadu zemlje jednog od zapovjednika grupe Abu Sajaf te jo{ dvojicu njenih pripadnika, saop}ila je policija. Gafur Jumdail i dvojica boraca ubijeni su na otoku Jolo. Jumdail se sumnji~i za nekoliko otmica istaknutih li~no sti, uklju~uju}i kidnapovanje tri radnika Crvenog krsta iz [vicarske, Italije i Filipina.

Ubijeni pripadnici Abu Sajafa

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

21

Ukratko

EKSKLUZIVNO Abdulah Husein Harun, ambasador pri UN-u

Glad i bolesti prijete milionima Pakistanaca
Desit }e se humanitarna kriza nevi|enih razmjera, upozorava Harun Samo 15 helikoptera dostavlja pomo} za 15 miliona ljudi
Razgovarao: Erol AVDOVI]
Ambasador Pakistana u Ujedinjenim narodima Abdulah Husein Harun u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ govori o katastrofalnim poplavama u Pakistanu upozoravaju}i da se „svijet suo~ava s katastrofom nevi|enih razmjera“. Prema njegovim rije~ima, pomo} sti`e sporo, a kriza mo`e imati posljedice i na druge zemlje u jugoisto~noj Aziji, ali i u Africi, koje zavise od pakistanskih prihoda ri`e. Harun u svojim ~estim nastupima na svjetskim TV mre`ama, uklju~uju}i BBC i CNN, apelira na svijet da {alje pomo} u Pakistan. velik je kao bilo koja evropska ili ameri~ka dr`ava. Tamo veoma brzo mo`e stradati jo{ 20 miliona ljudi zbog bolesti i gladi. Zamislite situaciju u kojoj 15 miliona ljudi zavisi od pomo}i koju im dostavljamo sa samo 15 helikoptera, koliko ih imamo. Ve} postaje izvjesno da }e veliki broj ljudi umrijeti zbog ka{njenja pomo}i. Mnogi u nekim poplavljenim podru~jima nisu jeli po deset dana. Majke su ostavljale tek ro|enu djecu, jer su ih mu`evi tjerali da u zbijegu sa sobom povedu kravu, od koje se ostatak porodice mo`e prehraniti.

Zemlja zatrpala autobus, 10 mrtvih

(Foto: AFP)

Klizi{ta odnose `ivote u Gvatemali
GVATEMALA SITI - U poplavama izazvanim obilnim ki{ama u Gvatemali, gdje su vlasti proglasile vanredno stanje, stradalo je najmanje 18 ljudi, uklju~uju}i i deset poginulih u nesre}i u kojoj je klizi{te zatrpalo autobus. Vi{ednevne padavine prouzrokovale su brojna klizi{ta, a najgore od njih dogodilo se u subotu oko 80 kilometara zapadno od glavnog grada. Najmanje deset ljudi je stradalo, dok su spasila~ke ekipe uspjele izvu}i 20 pre`ivjelih putnika zarobljenih u vozilu koje je zatrpalo blato.

Napad na bazu u Dagestanu
MAHA^KALA - Pet vojnika je poginulo, a veliki broj ih je ranjen u teroristi~kom napadu u gradu Bujnaksku u republici Dagestan, saop}ilo je rusko ministarstvo odbrane. U saop}enju ruskog ministarstva odbrane navedeno je da je bomba{ samoubica aktivirao eksplozivom napunjen automobil nakon {to je upao u vojni logor 136. motorizovane brigade. Agencija Reuters navodi da je u ovom napadu ozlije|eno 35 ljudi.

Razmjere stradanja
BBC je naveo da se radi o najve}oj poplavi u posljednjih 80 godina u tom dijelu svijeta. Koliki su razmjeri stradanja?
- Pakistanska vlada prestala je brojati mrtve kod broja od 1.600 ljudi. Region koji je pogo|en poplavama,

Razgovarali ste s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-munom. Jeste li zadovoljni UN-ovom reakcijom?
- Rekao sam mu prije nekoliko dana da je ovo vrh ledenog brijega. Najgore }e se, zbog ka{njenja humanitarne pomo}i, tek dogoditi, jer ljudi jo{ piju zaga|enu vodu. Od milion potrebnih {atora mi smo podjelili svega 100.000. Apelirao sam kod kineskog ambasadora

Harun: Prestali smo brojati mrtve

Dvoje mrtvih u Bagdadu
kraja godine, onda postoji razlog za zabrinutost.

da nam {alju dodatne {atore. Generalni sekretar apelirao je pred cijelim svijetom, ali ka`em vam, dogodit }e nam se humanitarna kriza kakvu svijet do sada nije vidio.

Kakva je vrsta pomo}i Pakistanu sada najpotrebnija?
- Bolje je slati prehrambene namirnice nego novac, jer na na{em tr`i{tu ne mo`ete kupiti sve {to treba ugro`enima. Ljudima treba jednostavna hrana: najvi{e im odgovaraju tzv. energetski biskviti, koje {alje UN, jer to ne zahtijeva napor za pripremanje. Ti biskviti ne ~ine {tetu probavi ugro`enih ljudi, koji su sada podlo`ni raznim infekcijama zbog prljave vode i zbog {irenja dijareje. Ta lagana, visokoenergetska hrana mo`e pomo}i da se odr`e u `ivotu. Poslije }e, naravno, trebati konzerviranog graha, `itarica i svega ostalog.

Najavljena je i pomo} iz BiH. [ta ona zna~i za Vas?
- Drago mi je da pomo} sti`e, jer potvr|uje na{e jake veze. Mi smo slali pomo} kada je ona vama trebala i sada nam vi uzvra}ate. Va`no je da nas niste zaboravili. To }e ostati upam}eno.

BAGDAD - Najmanje {est osoba je poginulo, a osam ih je povrije|eno u sna`noj eksploziji u centralnom dijelu Bagdada pet dana po okon~anju borbene misije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Iraku, navele su ira~ke vlasti. Ira~ka vojska precizirala je da su u napadu, koji

je izvr{en automobilom bombom, poginula dva vojnika. Sigurnost u Bagdadu poja~ana je proteklih nekoliko dana u i{~ekivanju novog talasa nasilja nakon {to je progla{en kraj borbene misije ameri~ke vojske u Iraku.

Milioni dolara za pomo}
[ta o~ekujete od svjetskih vlada u narednim sedmicama?
- Poslije prvih 90 dana „inicijalnog odgovora“ u namirnicama, o~ekujemo i tzv. sekundarni odgovor, koji treba biti na nivou dr`ava i vlada. O~ekujemo milione i milione dolara, jer je katastrofa toliko velika da se ne mo`e usporediti s bilo kojom do sada vi|enom. Svjetska banka i Me|unarodni monetarni fond trebaju u~estvovati u tome.

Jednostavna hrana
Jeste li zadovoljni odgovorom islamskog svijeta?
- Mislim da bi mogao biti mnogo bolji. Arapski svijet za sada nije definirao svoju pomo} i, ako to ne uradi do

Stru~njaci NASA-e nakon dolaska u ^ile

Rudari moraju vje`bati Hap{enja ljevi~ara u Dortmundu i simulirati dan i no}
@estoki sukobi s policijom
(Foto: Reuters)

Nau~nici ameri~ke svemirske agencije NASA predlo`ili su ~ileanskim rudarima, koji su skoro mjesec blokirani u zemlji, da ustale

ritam dnevnog i no}nog `ivota te da uvedu redovne fizi~ke vje`be, javlja BBC. NASA-in tim ponudio je da projektira spasila~ku kaps-

Putem videoveze razgovaraju s ~lanovima porodice

(Foto: AFP)

ulu koja bi bila opremljena oksigenom, svjetlom i komunikacijskim vezama, a kojom bi se rudari izvukli iz rudnika, ali se to tek razmatra. Razmatra se i mogu}nost da ve} postoje}i otvor za zrak bude pro{iren i da se kroz njega izvuku rudari, {to bi cijelu operaciju s ~etiri svelo na dva mjeseca. Grupa od 33 rudara blokirana je u tunelu 700 metara ispod povr{ine Zemlje nakon obru{avanja kamenja u rudniku 5. avgusta. ^etvero~lani tim NASAinih eksperata, koji je do{ao u ^ile, smatra da rudari trebaju da pove}aju unos vitamina D i da uvedu program svako-

dnevnih vje`bi. Rudari trebaju da ozna~e prostoriju koja }e uvijek biti mra~na za spavanje, kao i tre}u za rad te da na taj na~in reguliraju svakodnevni `ivotni ciklus. Rudari su smr{avjeli po desetak kilograma prije nego {to su prona|eni `ivi. Od tada redovno dobivaju hranu, vodu i lijekove kroz posebne otvore. Ispod zemlje bore se s temperaturom od 34 stepena i s vlagom. Ve}ina rudara se, ipak, jo{ dobro dr`i. Ro|acima su objasnili da imaju prostoriju u kojoj spavaju i igraju domine, kao i dio gdje je voda, pasta za zube, ~ak i dezodorans.

BERLIN - Vi{e od stotinu ljevi~arskih aktivista uhap{eno je u Dortmundu nakon {to je izbio sukob s policijom u kojem je najmanje jedan policajac ozlije|en, saop}ila je njema~ka policija.

Skoro 1.000 ljevi~arskih aktivista izazivalo je policiju, a neki od njih sudjelovali su i u okr{aju s organima reda pa je 111 ljevi~ara privedeno, prenijela je agencija AP .

22
ZAGREB

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

kiosk

Selektor mlade hrvatske reprezentacije izazvao sudar

Jedno od Benksijevih djela

Niko ne zna ime britanskog slikara grafita

Ladi} pro{ao kroz crveno, povrije|eno pet mladi}a
Skre}u}i u Klai}evu ulicu, Ladi} se zabio u „renault clio“
Selektor mlade hrvatske reprezentacije Dra`en Ladi} (47) izazvao je ju~er sat poslije pono}i saobra}ajnu nesre}u u Zagrebu. Udario je u vozilo „renault clio“ u kojem je bilo pet mladi}a, od kojih su neki maloljetni. Ladi}, dugogodi{nji golman Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, po povratku iz Srbije, svojim „mercedesom“ E klase vozio se Ka~i}evom ulicom u Zagrebu u smjeru sjevera. Skre}u}i u Klai}evu ulicu, najvjerovatnije na crveno svjetlo na semaforu, zabio se u „renault clio“, zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 20-godi{njak. „Clio“ se odbio i udario u tri parkirana automobila. Potom

Gerila umjetnik dvije decenije krije identitet
Benksi je jedan od najpopularnijih i najtra`enijih umjetnika dana{njice iako niko ne zna ko je, kako izgleda, pa ~ak ni kako se zove. Ro|en je u Bristolu, a njegovi „gerila grafiti“ su njegova li~na karta. Ovaj umjetnik-buntovnik osamnaest godina se bavi „svojom“ umjetno{}u i uspjelo mu je da sve te godine krije svoj identitet. Ko je on? To je pitanje koje skoro dvije decenije postavljaju klinci koji se dive njegovoj uli~noj umjetnosti, ali i snobovi koji za milione kupuju njegova djela, sprej na platnu. Me|u kupcima njegovih djela nalazi se i Bred Pit (Brad Pitt).

@ivotinje zapele na opasnom mjestu

Koze provele dva dana na ivici nadvo`njaka
Dvije koze su blizu Roundupa u SAD tokom igre zapele uz ivicu nadvo`njaka na jednom autoputu. Zbunjene `ivotinje na rubu nadvo`njaka provele su dva dana prije nego su ih spasili. Ne zna se ta~no kako su koze zavr{ile uz rub nadvo`njaka, ali se pretpostavlja da su se izgubile u mraku. Kako im je bilo hladno nakon {to je sunce za{lo, zadr`ale su se na mjestu, a tek sljede}i dan su otkrile gdje su zapravo. Policija je dojavu o kozama koje su zapele na nadvo`njaku zaprimila jo{ u utorak, ali ih nisu mogli locirati. Koze su nakon spa{avanja bile umorne i gladne.

Zagreb: Te{ka saobra}ajna nesre}a

se prevrnuo na bok i opet vratio na to~kove. U sudaru je povrije|eno pet mladi}a. U vozilu „clio“ bili su

mladi}i stari 16, 17, 18 i 19 godina. Dvadesetogodi{nji voza~ i jo{ jedan putnik zadobili su lak{e, dok ih je troje zadobilo te`e povrede.

Te{ko povrije|eni mladi} (17), prema neslu`benim podacima, bori se za `ivot. Dra`en Ladi} u nesre}i nije povrije|en.

Britanac ponovo u Ginisovoj knjizi rekorda

Uzgojio najve}i krompir na svijetu
Vrijedni britanski vrtlar amater Piter Glejzbruk (Peter Glazebrook) predstavio je svoje remek-djelo na sajmu u Somersetu, a rije~ je o najve}em krompiru na svijetu. Ovo nije prvi put da Glejzbruk (66) iz Northemptona do|e na naslovne strane novina. Penzionisani geodeta prethodno je uzgojio najdu`u mrkvu, a njegovo ime dva puta se pojavilo u Ginisovoj knjizi rekorda za najte`u repu. - Tajna uspjeha je dobro sjeme, a potom i u~enje kako ga uzgojiti. Za to je potrebno puno truda i skupljanja savjeta drugih uzgajiva~a, kao i ~itanje o tome - ka`e Piter, koji sada ~eka zvani~nu potvrdu Ginisove knjige rekorda za svoj krompir.

Prizor na autoputu: Policija primila dojavu

Sajam u Somersetu: Glejzbrukov krompir

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

23

PALMA DE MAJORKA Izrabljivanje stranih radnika

Moderno ropstvo na otoku snova
Mnogi ljudi iz Njema~ke, Engleske i Skandinavije dolaze na odmor na Majorku, ostanu ilegalno i rade nacrno
kao obi~ni kuhar i to samo pola radnog vremena - izjavio je Al`irac Kamel Beta, {ef kuhinje u veoma popularnom restoranu na Majorki. Mnogi kuhari i konobari imaju lo{a iskustva. Andreas Danijels, kuhar iz Njema~ke, ka`e da posao mo`e na}i samo ako prihvati da radi svih sedam dana u sedmici. Rad nacrno i male pla}e spadaju i u njegove uvjete rada. Danijels je tri godine na Majorki, a kao kuhar je radio u devet restorana. - Misli{ bit }e bolje. Ali kona~nu odluku ne mo`e{ Ljudi iz Afrike, Ju`ne Amerike, Evrope poku{avaju prona}i svoju sre}u na Palma de Majorki. Iako mnogi od njih moraju krvavo platiti san o boljem `ivotu, ima i onih koji pristaju na „robovlasni{tvo“ na otoku snova.

Blit: Ostala djevica

Britanka nije marila za mu{karce

Nikada se nije poljubila u 106 godina `ivota
Britanka Isa Blit (Blyth) uvjerena je da je do`ivjela 106 godina zato {to je ostala djevica. [tavi{e, Isa se nikada nije ni poljubila i misli da je zbog toga {to je uvijek bila slobodna ujedno postala i sna`nija. - Nisam sigurna ni da li je iko ikada poku{ao da je poljubi, no ako i jeste, nije uspio. Ka`e da nikada nije osje}ala potrebu za romanti~nom ljubavi i da nikada nije imala vremena za mu{karce - pri~a Isaina ne}aka 67-godi{nja [ina Kembel (Sheena Campbell). Isa, koja je ro|ena 1904. i u subotu je proslavila 106. ro|endan. Oduvijek `ivi u Edinburgu u Velikoj Britaniji.

Platni obra~un
- Kada si stranac, onda te {efovi prosto izrabljuju. Nemam nijedan slobodan dan, a moram raditi i praznicima. Prema ugovoru sam zaposlen

Palma de Majorka: Lo{a iskustva stranih radnika

Djeci olovke sa erotskim motivima
Kako bi im prvi dan {kole bio {to ljep{i, njema~kim prva~i}ima svake godine dijele slatki{e. Me|utim, {estogodi{njaci u Esenu ove godine su kao dobrodo{licu u razredu na{li hemijske olovke s erotskim sli~icama na njima. Dogodilo se to upravo u~enicima u {koli „Adolf Reichwein“ u gradu na sjeverozapadu Njema~ke. Olovke su donirali ~lanovi Komunisti~ke partije, objasnio je direktor medijima i roditeljima, a upravo su ga bijesni roditelji i informirali o ovom nedoli~nom poklonu.

Najni`e nadnice
Poznavaoci prilika ka`u da je u vi{e od polovine lokala i barova polo`aj zaposlenih jako te`ak i da ljudi rade za najni`e nadnice. Sahit Peruc iz Udru`enja marokanskih migranata rekao je kako ne zna ima li ijedan konobar ili kuhar koji radi u uvjetima dostojnim ~ovjeka.

donijeti dok ne vidi{ prvi platni obra~un - pet, pet i po eura na sat. Mora{ dobro zapeti da bi mogao pristojno `ivjeti - ka`e Danijels.

Neljudski uvjeti
Prema rije~ima Antonija Kopete (Antonio) iz sindikata UGT, mnogi ljudi iz Nje-

ma~ke, Engleske i Skandinavije dolaze na odmor na Majorku i ostaju ilegalno, dok radnike iz Al`ira i Maroka iskori{tavaju zbog njihove te{ke ekonomske situacije. Nijemci i Englezi prihvataju neljudske uvjete samo da bi {to vi{e vremena proveli na otoku snova.

24

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

25

MANIFESTACIJE Zavr{eni knji`evni susreti „Cum grano salis“

Mirjana \ur|evi} dobitnica nagrade „Me{a Selimovi}“
Kada sam vidjela koji su romani u u`em izboru, mislila sam da nemam {anse za pobjedu, ka`e autorica
Beogradska knji`evnica Mirjana \ur|evi} dobitnica je ovogodi{nje nagrade „Me{a Selimovi}“, koja joj je dodijeljena na preksino}njoj ceremoniji zatvaranja Desetih me|unarodnih knji`evnih susreta „Cum grano salis“ u Tuzli. mani bave se ozbiljnijim stvarima, na{om pro{lo{}u, uvijeno ili direktno. A, moj je o dalekoj pro{losti i su`ivotu jedne male religijske zajednice. Nagrada mi mnogo zna~i, samim tim {to nosi ime velikana kakav je bio Me{a Selimovi} - kazala je Mirjana \ur|evi}, kojoj je ovo jedanaesti roman u karijeri. U obrazlo`enju `irija stoji da roman Mirjane \ur|evi} predstavlja zna~ajan doprinos savremenoj romanesknoj knji`evnosti ovog podneblja.
^olakovi} sa svojim prijateljima

Izlo`ba u sarajevskom „Undergroundu“

„Pitanje ravnote`e“ Erola ^olakovi}a
U prepunoj kafe galeriji „Underground“ u Sarajevu preksino} je otvorena izlo`ba fotografija „Pitanje ravnote`e“ Erola ^olakovi}a. Predstavljeno je 11 fotografija s motivima `ena. - Drago mi je {to se svojim djelima nakon 22 godine ponovo mogu predstaviti publici u Sarajevu. Zadnji put sam izlagao u ovoj galeriji, samo {to se tada zvala „Zvono“. Odu{evljen sam i velikom posje}eno{}u. Do{li su moji prijatelji, umjetnici, te mnogi ljubitelji fotografije - kazao nam je vidno zadovoljan ^olakovi}. Ovu postavku posjetioci mogu pogledati do 25. seA. Ke. ptembra.

Pro{lost i su`ivot
Jednoglasnom odlukom `irija, \ur|evi} je dobila nagradu za roman „Kaja, Beograd i dobri Amerikanac“, kao najbolji roman objavljen u pro{loj godini na govornom podru~ju BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Autorica je dobila nagradu „Mastionica i pero“ te 7.000 KM. - Iskreno, nisam o~ekivala nagradu. Kada sam vidjela koji su romani u u`em izboru, mislila da nemam {anse za pobjedu. Svi ti ro-

Ro|enje velikana
Sve~anu ceremoniju zatvaranja knji`evnih susreta „Cum grano salis“, koji su bili posve}eni stogodi{njici ro|enja velikana bh. knji`evnosti Me{e Selimovi}a, preksino} su u Kristalnoj dvo-

Na Festivalu u [irokom Brijegu

Najbolji „Ciklusi“ Vladimira Gojuna
Uru~enjem Velikog kristalnog projektora te nagrade od 6.000 KM pobjedniku Vladimiru Gojunu za hrvatski film „Ciklusi“, preksino} je zavr{en 11. Mediteran Film Festival u [irokom Brijegu. Druga nagrada `irija, odnosno projektor i 2.000 KM, pripala je ostvarenju francusko-al`irske koprodukcije „Kina je jo{ uvijek daleko“ Maleka Bensmaila. Nagrada publike, tako|er projektor i 2.000, dodijeljena je izraelskom filmu „Voljeti Sofiju“ koji je re`irao Ohad Ita~ (Itach). Tokom Festivala prikaM. Sm. zan je 21 dokumentarac iz deset zemalja.

Bez tajnog glasanja
- Svaki od pet nominiranih romana mogao je biti pobjedni~ki neke druge godine, u nekom drugom rasporedu zvijezda, u nekoj druga~ijoj konkurenciji. Me|utim, pobjednik je jedan, a odluka je donesena nakon duge rasprave, u razgovoru otvorenih karata. Nije bilo tajnog glasanja, a odluka je bila jednoglasna - kazao je knji`evnik Miljenko Jergovi}, predsjednik ovogodi{njeg `irija za dodjelu nagrade „Me{a Selimovi}“.
\ur|evi}: Nagrada mi mnogo zna~i
(Foto: A. Bajri} Blicko)

rani hotela „Tuzla“ upotpunili glumci Mirza ^atibu{i}, Jasminka Pa{ali}, Dalibor Brki}, Elvira Aljuki} i Elvis Jahi}. Oni su ~itali uvodne re-

dove nominiranih romana, a u muzi~kom dijelu programa nastupila je Vedrana Peji} u pratnji d`ez orkeA. MUSLIMOVI] stra.

Dani hrvatskog filma u Ora{ju

Nova sezona Baleta u Narodnom pozori{tu Sarajevo

„Connectum“

„Svilene bombone“ za djecu, a „Labudovo jezero“ za starije
Realizacija planiranog zavisi od novca, ka`e Edina Papo
Nova sezona Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo isklju~ivo zavisi od novca. Kao i prethodnih godina, planirali smo da repertoar kako klasi~nog tako i savremenog baleta bude raznovrstan, rekla nam je direktorica Baleta NPS-a Edina Papo. - Za sada imamo dovoljno i ako tako ostane, mo}i }emo realizirati sve planirano. U programu je ponovo Bizetov i [~edrinov (Shchedrin) scenski diptih „Meu Amor i Carmen“. Tu je i na{a predstava o bosanskoj kraljici Katarini - ka`e Papo te dodaje da je predvi|ena izvedba ve} kultne dje~ije predstve „Pal~ica“, te lirske fantazije uz muziku i ples „Svilene bombone“.

Pet novih naslova

Na programu i „Na putu“ i „Sevdah za Karima“
Projekcijom filma „Neka ostane me|u nama“ Rajka Grli}a, preksino} su u Ora{ju otvoreni Dani hrvatskog filma „Ora{je 2010“. Kako nam je kazao glumac Armin Omerovi}, doma}in manifestacije, prikazan je i film „Na putu“ Jasmile @bani}, a ve~eras }e ljubitelji filmske umjetnosti mo}i u`ivati u ostvarenju Dalibo- Omerovi}: Dosta ostvarenja ra Matani}a „Majka asfalta“. „Sedamdeset i dva dana“ - Bit }e prikazana i Danila [erbed`ije te „Dva ostvarenja „[uma summar- sun~ana dana“ Ognjena Svium“ Ivana-Gorana Viteza, li~i}a. Manifestacija }e biti „Sevdah za Karima“ Jasmi- zatvorena filmom „The na Durakovi}a, „Na lepom Show Must Go On“ Nevija plavom Dunavu“ Darka Ba- Marasovi}a - isti~e OmeroA. Ke. ji}a. Festival }e upotpuniti i vi}.

„Balet fest“ od 18. septembra
U okviru obilje`avanja 60. godi{njice Baleta, od 18. do 25. septembra bit }e odr`an „Balet fest“. Prema programu, bit }e uprili~en gala koncert s vode}im svjetskim baletnim prvacima, te ve~er njema~kog baleta s gostima iz Minhena, Drezdena i Berlina. S obzirom na to da ove godine Balet NPS-a proslavlja 60 godina postojanja, u planu je obnavljanje i postavljanje baletne predstave „Labudovo jezero“. - Moram naglasiti da ova predstava ima ~etiri ~ina, a radimo je sa Sarajevskom filharmonijom. Moramo upotpuniti i ansambl s mu{kim kadrom. @elimo sve ovo realizirati, ali vidjet }emo {ta }e od svega biti - zaklju~uje PaA. KENDI] po.

Kamenarevi}: Priprema izdanja

Papo: Upotpuniti ansambl

S izvedbe „Labudovog jezera“

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Izdava~ka ku}a „Connectum“ priprema pet novih naslova koji }e se do kraja godine na}i na policama knji`ara. - Prvo djelo je „Sarajevo, ~etiri godi{nja doba“ D`evada Karahasana. Svoje izdava{tvo obogatit }emo i njegovim naslovom „Sarajevo, dnevnik selidbe“. Pripremamo i djelo „Bra}a Tannerovi“ Roberta Valsera (Walser). Ljubitelji dobre knjige mo}i }e pro~itati i djela „O~aranost“ njema~kog pisca Hermana Broha (Hermann Broch) te „Mevlana D`elaluddin Rumi“ Nefise At~akarlar. Ovu knjigu s turskog jezika prevela je Azra Efendi}-Eminovi}. - isti~e urednica IK Emina KaA. Ke. menarevi}.

U Galeriji „96“ u Prijedoru

Izlo`ba slika i crte`a
U okviru programa „Promocija mladih umjetnika“, u Galeriji „96“ u Prijedoru otvorena je izlo`ba slika i crte`a Neboj{e Vinkete pod nazivom „Umjetnost transformacije“. Direktor Galerije Tihomir Ilija{evi} istakao je da je rije~ o mladom slikaru i jednom od najdarovitijih umjetnika. - Ovo je prva Vinketina samostalna izlo`ba, mada je do sada izlagao na vi{e kolektivnih, te u~estvovao na nekoliko likovnih kolonija. U njegovim slikama ima mnogo radosti, dje~ije nevinosti, ali ne i naivnosti - kaM. Z. zao je Ilija{evi}.

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

jet set

SARADNJE Lejla Jusi} nastupala s Hakanom Ajsevom

U planu novi projekti s najpoznatijim turskim tenorom
Dogovoreni nastupi uz pratnju nacionalnog simfonijskog orkestra
se ta saradnja sigurno nastaviti - govori Jusi}. Za naredni period ova umjetnica puna je planova. Osim koncerata u Izmiru, Ankari i Istanbulu, koje uskoro planira odr`ati s orkestrom „Buzz“, te nastupa

Umjetnica Lejla Jusi}, koja }e u ~etvrtak nastupiti na „Bajramskom koncertu“ u Sarajevu, provela je posljednje dane avgusta u Istanbulu, gdje je nastupala s Hakanom Ajsevom (Aysev), najpoznatijim turskim teno rom i u~enikom legendarnog Lu~ana Pavarotija (Luciano Pavarotti). Osim toga, docentica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu dogovorila je saradnju s nacionalnim simfonijskim orkestrom iz Burse. - Istanbul je ovih dana zaista prijestonica Evrope i u njemu se de{avaju brojni kulturni programi. Nastup na kojem sam pjevala zajedno s Ajsevom, bio je, tema tski, posve}en ramazanu. Uprili~en je pred nekoliko hiljada posjetilaca na otvorenoj sceni, a ono {to je meni veoma va`no jeste da }e

Ju­ i}:­Po~etkom­okto­ ra­ula­ i­u­stu­ io­ s b z d

Ajsev:­U~io­od­Pa­ a­ ­ ­i­a­ v rot j

u Bursi u pratnji simfonijskog orkestra u februaru idu}e godine, o~ekuje je i snimanje novog CD-a u studiju „Long Play“ u Sarajevu. - Po~etkom oktobra ulazim u studio Mahira Sarihod`i}a i beskrajno sam za-

hvalna kolegama iz „Buzza“, koji su na sebe preuzeli veliki dio obaveza u vezi s organizacijom i realizacijom ovog projekta - ka`e Jusi} te dodaje kako se nada da }e narednog ljeta s kolegama iz Burse nastupiti i pred saraA. I. jevskom publikom.

S horom „Hazreti Hamza“ zapjevala i Elvira Rahi}

U studiju Eldina Huseinbegovi}a

Sa­ ­ ­li­e­na­ tu­ a­u­u­Pa­ ­­ u­ raj j s p j riz

Ra­ i}:­Go­ t­na­albu­ u­„Hazreti­Ha­ ze“­ h s m m

Tre}i album hora „Hazreti Hamza“, koji }e biti objavljen za desetak dana, donijet }e publici brojna iznena|enja. Najavnu numeru „Putnik“, po kojoj je CD i dobio naziv, a koja je prvi put predstavljena na manifestaciji „Mo{us Pejgamberov“, ~lanovi „Hazreti Hamze“ snimili su u duetu s interpretatoricom sevdalinke i narodne muzike Elvirom Rahi}.

- Djeluje nespojivo, ali zvu~i veoma dobro. Ovo je na{a prva saradnja s Elvir om Rahi} i vjerujemo da }e se i publici svidjeti, jer njen glas ovoj numeri daje poseban pe~at. @eljeli smo da promociju albuma organiziramo za vrijeme ramazana, ali }e na{ hor ove sedmice odr`ati dva koncerta u Parizu. Moje kolege trebale bi ve} danas otputovati, a tamo

}e ostati do nedjelje - ka`e Irfan Gazdi}, jedan od ~lanova hora, koji je zbog poslovnih obaveza morao propustiti odlazak u Francusku. Osim numere „Gond`a“, za koju aran`man potpisuje jedan od najboljih bh. muzi~ara Dino [ukalo i koja je snimljena u njegovom studiju „Badroom“, sve ostale numere snimljene su u studiju

„D`aan“ Eldina Huseinbegovi}a. - Na novom albumu, ~iju produkciju potpisuje Huseinbegovi}, radili smo skoro tri godine. Nakon promocije u BiH i prvih reakcija publike, nadamo se i ponovnom izlasku na tursko tr`i{te, jer ve} postoji interesiranje izdava~a - dodaje Gazdi} te isti~e da }e „Putnik“ u BiH iza}i pod markicom „Song Zelexa“. A. I.

Gitarista benda „Bombaj {tampa“ Nedim Babovi} vratio se u subotu nave~er s kra}eg putovanja u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i s velikim nestrpljenjem o~ekuje poziv iz hrvatske izdava~ke ku}e „Dallas Records“ za promociju njihovog povratni~kog albuma „Neka DJ

Babovi} se odmarao u Njujorku
odma’ dole si|e“. - S petnaestodnevnim boravkom u Njujorku zavr{io se odmor za ovu godinu. Isto je i s Brankom \uri}em \urom, kao i s ostalim ~lanovima „Bombaj {tampe“, jer je samo pitanje dana kada }e na{ novi CD u Hrvatskoj i Slove niji biti pu{ten u prodaju govori Babovi} te isti~e da se, kao i ostali, osje}a vrlo nepri jatno zbog odugovla~enja izlaska albuma. Iako je jo{ pitanje kada }e i ko izdati novi CD ove popularne sarajevske grupe na podru~ju Bosne i Hercegovine, koncertna promocija ipak po~inje iz na{e zemlje.

Uo~i objavljivanja novog CD-a „Bombaj {tampe“

- U Zagrebu bi se ovih dana trebala desiti formalna promocija , a kada je rije~ o koncertima, startat }emo s ~etiri velika koncerta u Sar ajevu, Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci, nakon ~ega }emo se zaputiti i prema drugim ve}im gradovima regiona A. I. dodaje Babovi}.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

27

28

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz
Lohan: Svjedoci i{li u potjeru za njom

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

29

Naomi Kembl u`iva u Rusiji

Putin je dobar, super smo prijatelji
- Osje}am se dobrodo{lom u Rusiji. Tokom prvih nekoliko mjeseci `ivota ovdje dobila sam na dar knjigu od premijera Vladimira Putina. Zauzvrat sam mu poslala naslovnicu ruskog „Voguea“ na kojoj sam ja - ka`e Naomi Kembl (Campbell, 40). Crna Pantera u Moskvi `ivi sa momkom, milijarderom Vladislavom Doroninom, koji ju je uveo u visoko dru{tvo. Odu{evljena je Vladimirom Putinom i tvrdi da joj je postao pravi prijatelj. - On je tako dobar! Ponosna sam na njega, a zgrade su mu predivne. Promijenio je panoramu Moskve - rekla je.

HOLIVUD Novi incident problemati~ne glumice

Lindzi autom naletjela na dijete u kolicima
Tek {to je iza{la iz zatvora, pro{la kroz crveno svjetlo i zamalo ubila pje{ake
Tek {to je iza{la iz zatvora, vratila se s odvikavanja i ponovno sjela za volan, problemati~na glumica Lindzi Lohan (Lindsay) ponovno sije strah ulicama. Kako prenosi RadarOnline, Lohan je u srijedu oko 17 sati u zapadnom Holivudu svojim „maseratijem“ naletjela na `enu koja je vozila dijete u kolicima. Sre}om, udarac nije bio jak pa ni `ena ni dvogodi{nja djevoj~ica nisu ozlije|ene. - Lindzi je pro{la kroz crveno i udarila ih. Nije to bio jak udarac, ali je do{lo do kontakta. Skretala je udesno, stala na dvije sekunde i onda produ`ila dalje. Sto posto sam siguran da je Lindzi vozila, jer sam je vidio svojim o~ima. Pitao sam djevoj~icu i `enu jesu li dobro, ali se vidjelo da su u {oku - ispri~ao je jedan od svjedoka doga|aja. Nakon toga, krenuo je u potjeru za pjeva~icom i glumicom. - Vozila je kao lu|akinja i trudila se da mi pobjegne ignoriraju}i znakove za zaustavljanje i sli~no. Bila je u strahu, jer joj je, o~ito, bilo jasno {ta je napravila - kazao je isti svjedok doga|aja. - Stao sam kraj Lindzi kada sam vidio da je udarila `enu s kolicima. Rekao sam joj: „Zaboga, {ta radi{!?“ Prvo je zanijemila, a potom mi je odgovorila: „Pa vidjela sam ih, ali mi se nisu htjele maknuti s puta!“ - tvrdi fotograf Ostin Vi{edik (Austin Visschedyk), koji se, tako|er, zatekao na mjestu doga|aja.
Naomi s Vladislavom Doroninom

Iako ga je varala nao~igled svih

Ejmi prekinula sa momkom Koga ljubi D`enifer?
Reditelj Reg Trevis (Traviss, 33) uslikan je prije nekoliko sedmica kako se dr`i za ruke sa svojom biv{om djevojkom, plesa~icom Rejven (Raven). Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse, 26) nije mogla prije}i preko Ejmi i Reg: Raskid zbog rediteljeve biv{e toga i prekijer je mislila da s njim nanula je vezu nakon samo pokon ima ne{to kvalite~etiri mjeseca. tno. Trenutno je veoma - Nije pri~ala s Regom od zbunjena i povrije|ena - rekada je vi|en s biv{om. kao je pjeva~icin prijatelj za Svima je rekla da je me|u „The Sun“. njima gotovo. Shrvana je, Od kada se razvela od Breda Pita (Brad Pitt), glumicu D`enifer Aniston (Jennifer) mediji i razni „bliski prijatelji“ povezuju s brojnim mu{karcima iz javnog `ivota. Dok su neki pisali kako se lijepa D`en pomirila s biv{im de~kom D`onom Majerom (John Mayer), drugi, pak, tvrde da je u vezi s glumcem Krisom Gartinom (Chris). Tako|er, glumicu povezuju s jo{ jednim kolegom D`o{om Hopkinsom (Josh) te s vlasnikom lanca restorana „Pink Taco“ Harijem Mortonom (Harry). I dok mediji razglabaju o njenom ljubavnom `ivotu, D`enifer i dalje {uti ili se tu i tamo obrati javnosti putem svog glasnogovornika kako bi demantirala la`ne informacije.

Nakon ~etiri mjeseca veze

Uz glumicu se ve`u tri mu{karca

Lotar se ipak `eli pomiriti sa suprugom
Lotar Mateus (Lothar Matthaus) ponovno se pojavio na naslovnicama tabloida. Ovog puta, pi{e njema~ki „Bild“, Mateus se vratio u Njema~ku, gdje se susreo s Lilijanom ^udinovom (Liliana Chudinova), od koje se trenutno razvodi. Iako je izjavio Fotografije koje su objavili svi mediji da je njihovom braku zaista do{ao kraj te da Lotar za Lilijanu napisao da je su krenuli svako svojim pu- zaboravna, djetinjasta, da pretem, ~ini se kako se legenda- vi{e pije i tulumari, la`e te jo{ rni nogometa{ jo{ nije po- desetak njenih slabosti koje mirio s ~injenicom da je os- `eli da u budu}nosti popravi. Podsje}anja radi, par se tao bez supruge pa je poku{ava vratiti uz pomo} razvodi nakon {to su mediji bra~nog savjetovanja. objavili fotografije na kojiJedan od na~ina da izgladi ma je Lilijana na jahti na nesuglasice s ukrajinskom ma- Sardiniji ljubila mnogo nekenkom je, navodno, i pisa- mla|eg mu{karca od Lotanje mana na papiri}e pa je tako ra.

Aniston: Stalna meta medija

30

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

U skladu sa suglašnošću Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-38-480/10 od 12.4.2010. godine za upis redovnih i izvanrednih studenata dodiplomskog studija u akademskoj 2010/2011. godini, r a s p i s u je s e :

KONKURS/NATJEČAJ
za upis studenata na dodiplomski studij u školsku 2010. / 2011. prema Bolonjskom procesu ( II upisni rok ) SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Studijski programi : - DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ - MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

FAKULTET ZA PRIVREDNU I TEHNIČKU LOGISTIKU
Studijski programi : - MENADŽMENT U LOGISTICI - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - LOGISTIKA U SAOBRAĆAJU - LOGISTIKA SISTEMA - logistika osiguranja, vojna logistika, logistika u policiji, logistika javne uprave, logistika u zdravstvu, logistika u poreskim i carinskim organima

EKONOMSKI FAKULTET
Studijski programi : Odsjek :EKONOMIJA MENADŽMENT Smjerovi : - BANKARSTVO I OSIGURANJE - FINANSIJE , RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA - MARKETING I TRGOVINA - MENADŽMENT U TURIZMU - PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE - POSLOVNA EKONOMIJA - POSLOVNI MENADŽMENT

EKOLOŠKI FAKULTET
Studijski programi : - PRIMIJENJENA EKOLOGIJA - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Potrebni dokumenti za upis na dodiplomski studij: - Zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše - Diploma o završenoj srednjoj školi ili višoj školi - Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole - Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH - Rodni list (ne stariji od šest mjeseci) - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) - Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta - Dvije fotografije 6 x 4 - Dokaz o uplati školarine (uplatnica) Pomenuti studijski programi biće organizirani u trogodišnjem (180 ECTS) i četverogodišnjem (240 ECTS) trajanju, odnosno po sistemu 3+2 i 4+1. Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumenta i dobiti sve informacije na sljedeću adresu : - INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 h Informacije na brojeve telefona : Tel/fax: 00 387 30 540 586 Mob: 061 556 867 061 984 876 Tel/fax - Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010 E-mail : studentska@iu-travnik.com

www.iu-travnik.com

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

31

Ta~no Neta~no

NJEGA Kako sa~uvati ljetnji sjaj ko`e

S lakih losiona pre|ite na gu{}e kreme
Pravite kupke od morske soli i kad god mo`ete idite na plivanje
me­ a­ o­ i­ am,­ko`a­vam­je­po­ t b lz sta­ a­~vr{}a.­Za­ o­ne­li{ava­ te l t j ti­ e­ o­sve­ a­ono­ a­~ime­ste­ga j l g g to­ om­lje­ a­da­ ­ ­ a­ i. k t riv l l Ko­ ­ ­ ti­ e­ pr­ ­ a­ ­ ­ e­ na ris t ep rat ba­ i­mo­ ­ kih­algi,­oni­inte­ zi­ z rs n vno­hi­ r­ ­ ­ ­ u­ko`u,­ubr­ a­ a­ u d iraj z v j me­ a­ o­ i­ am­ i­ po­ sti~u­ li­ t b lz d mfnu­dr­ ­ a`u.­Po~etkom­je­ e­ en s ni­ s­ la­ ih­ lo­ i­ ­ a­ pre|ite­ na k s on gu{}e­kr­ ­ e­i­mli­ e­ a. em j k l Pr­ ­ i­ e­ku­ ke­od­mo­ ­ ke av t p rs so­ i­i­kad­god­mo`ete,­idi­ e­na l t pli­ a­ je. v n l Re­ o­ no­ko­ ­ ­ ti­ e­pr­ ­ a­ d v ris t ep r­ ­ e­ ko­ i­ po­ sti~u­ to­ lje­ je at j d p n ma­ nih­ na­ la­ a,­ po­ po­ a`u s s g t m za­ e­ a­ je­mi{i}a­i­vra}aju­to­ t z n nus­ ko`i.­ Oni­ obi~no­ sa­ r`e d ekstr­ ­ te­me­ to­ a,­di­ ljeg­ke­ ak n l v ste­ a­i­ulje­ru­ ma­ ­ ­ a.­ n z rin l Uve~e­pr­ ­ je­ ju­ te­na­ ­ im n j izmje­ i~no­tu{ir­ ­ je­to­ lom­i n an p hla­ nom­vo­ om. d d l Na­ ta­ i­ e­ da­ se­ hr­ ­ i­ e s vt an t kao­na­mo­ u:­ri­ a,­bi­ e­ o­me­r b j l so,­ svje`e­ vo}e­ i­ sa­ a­ e,­ a­ {to l t ma­ je­hlje­ a­i­br­ e­hr­ ­ e. n b z an Istra`iva~i­sa­Uni­ e­ ­ i­ e­ a­u v rz t t Ha­de­be­ ­ u­su­na­ on­pr­ u~ava­ j l rg k o nja­40­hi­ja­ a­`ena­za­ lju~ili­da l d k ve}ina­pr­­ a­ ni­ a­ljep{eg­spo­a­u ip d c l vr­ ­e­ e­ PMS-a­ `udi­ za­ odre­ ij m |enom­vr­ tom­hr­ ­ e.­ s an Na­ vi{e­ na­ ska­ i­ ko­ i­ ­ ­ u j l t raj sla­ ko,­sla­ o­i­ki­ e­ o.­Zbog­t­t n s l ih­ `udnji­ `ene­ se­ to­ om k PMS-a­~esto­ude­ lja­ u.­ b j Me|utim,­po­ to­ e­na­ i­ ­ s j m rni­ e­ko­ e­dje­ u­ u­bla­ o­ a­ lo­c j l j g n k no­na­PMS,­ali­i­na­li­ i­ u.­Pr­ nj e­ vo­ e­je­ora{asti­plo­ o­ i­ko­ d d d v ji­smi­ ­ ­ u­`ivce.­Do­ ar­su­izruj b bor­i­vo}e­i­po­ r}e.­ v Na­ te`e­je­po­ i­ e­ i­ i­`elju j bj dt za­sla­ kim,­ali­i­to­ e­je­mo­ t m gu}e­do­ ko~iti­zdr­ ­ im­va­ ­ ­ s av rija­ ta­ a.­Ako­ve}­ne­mo`ete n m bez­sla­ kog,­po­ e­ ni­ e­za­ku­ t s g t gli­ om­sla­ o­ e­ a. c d l d

1.Ni­kla­us­Le­u­e­nbe­r­ger­je­bio­se­lja~ki vo|a,­na­ van­„kralj­se­ja­ a“? z l k i­e­ e­ni­uslo­ j m v 2.Ni­su­po­znna­ti­ni­vr­a­`uta­{tampa?i za­na­ ta­ ak­na­ i­ s zv o­ tr­ o­Pe­ o­ s v ta­ 3.Po­lnu­o­jo{­od­pr­lao­­ipto­nr­iez­je­bi­leo­na­nsa?­nje­ s j ­ ­skih­vr­ ­ e­ m
1. TA^NO

Pli­ a­ jem­ste­se­za­ e­ li,­a v n t g isto­ r­ ­ e­ o­je­to­bi­ a­odli~na v em n l li­ fna­dr­ ­ a`a­za­va{e­ti­ e­ o. m en j l Od­mo­ ­ ke­vo­ e,­ko­ a­ubr­ a­ a rs d j z v

Ni­ la­ s­ Le­ ­ ­ k u uenbe­ ­ er­ je­ bio­ se­ rg lja~ki­vo|a,­na­ van z „kralj­se­ ja­ a“.­Go­ l k di­ e­1653.­pr­ ­ ­ eo n euz je­vo|stvo­se­ ja~kog l po­ r­ ­ a­pr­ ­ iv­te­ ­ ­ k et ot rora­{vicarskih­gr­ ­ o­ ad va.­Ia­ o­se­pr­ ­ i­ io k ot v na­ i­ nim­ mje­ ­ ­ a, sl ram u­ma­ u­1653.­go­ i­ j dne­po­ eo­je­se­ ja~ku­vo­ sku­od­16.000­lju­ v l j di­u­na­ ad­na­Be­ n. p r Na­po~etku­je­po­ ti­ ao­izvje­ ne­ustu­ s g s pke­za­se­ ja­ e,­ali­su­ga­u­ju­ u­iste­go­ i­ e l k n dn po­ ­ ­ i­ e­sa­ e­ ne­je­ i­ i­ e.­Za­ ­ ­ ljen­je­i raz l v z dnc rob po­ om­sma­ nut. t k Ro|en­je­1611.­ili­1615.,­a­umro­6.­se­ pte­ bra­1653.­go­ i­ e. m dn
2. NETA^NO

Smrt­„kralja­se­ja­ a“ l k Ni­ la­ ­ a­Le­ ­ ­ be­ ­ e­ ­ k us uen rg ra

ris e Ko­ ­­ ti­t ­ t ­p ­ ­ pr­e a­rae­na­ s ­ z ba­ i­mo­r kih­algi­

Ame­ i~ka­admi­ i­ tr­ ­ i­a­za r n s ac j hr­ ­ u­i­li­e­ o­ e­(FDA)­je­obja­an j k v vi­ a­ka­ o­uzgoj­ge­ e­ ski­mo­ i­ l k n t dfi­ i­ ­ ­ og­lo­ o­ a­te­nje­ o­ o­ko­ c ran s s g v ri{te­ je­u­pr­ ­ r­ ­ i­lju­ i­ne­pr­ ­ n eh an d edsta­ lja­u­pr­ ­e­ nju­zdr­ ­ lju.­ v j ij t av Ri­e~­je­o­ri­ i­ko­a­zbog­ge­ e­ j b j ntskih­mo­ i­ i­ a­ i­a­ra­ te­go­ o­ o dfk cj s t v dvo­ tr­ ­ o­br`e­od­uo­ i~aje­ ih s uk b n vr­ ta,­a­pr­ ­ a­mi{lje­ ju­FDA­ne s em n pr­ ­ sta­ lja­ni­pr­­e­ nju­za­oko­i{. ed v ij t l U­slu~aju­po­ vr­ ne­odlu­ e t d k FDA,­o~eku­ e­se­da­}e­se­ge­ e­ j n tski­mo­ i­ i­ i­ ­ ­ a­ri­ a­na­po­ i­ d f c ran b lca­ a­ su­ e­ ­ a­ ­ e­ a­ u­ SAD m p rm rk t na}i­za­dvi­ e­do­tri­go­ i­ e. j dn To­ e­se­pr­ ­ i­ i­31­or­ a­ i­ m ot v g nza­ i­ a,­ a­ me|u­ ra­ lo­ i­ a­ za cj z zm za­ r­ ­ u­ o­ t­na­ o­ e­mo­ u}no­ b in t s v d g st­po­ a­ e­ale­ ­ i­ skih­re­ ­ ci­ a j v rg j ak j na­ on­ko­ zu­ a­ i­ e­ge­ e­ ski k n m cj n t mo­ i­ i­ i­ ­ ­ e­ri­ e. d f c ran b

Genetski modificirana riba ne {teti zdravlju

Nova saznanja

“Ko­ zu­ ov”­re­ e­ t­da­ a n m c p n

Po­ r­ ­ no­je: 60­dkg­te­e­ i­ e­(file),­10­dkg­ri`e, t eb l tn 16­ko­ a­ a­sr­ ­ nje­ve­i­ ih­{ampinjona,­4­pa­ ­ ­ a­ m d ed lk rad jza,­10­dkg­ma­ no}e,­5­dkg­bra{na,­so,­bi­ er. s b Na~in­pr­ ­ r­ ­ e: ip em Odr­ ­ a­ i­ o~i{}enim­ glji­ a­ a­ klo­ u­ e. ez t v m b k Dr{ke­na­ je­ ka­ i,­ispr`iti,­do­ a­ i­ri`u,­po­s c t d t

Vezirske mahmudije

1

so­ i­ i,­ po­ i­ e­ ­ ­ i­ i­ sve­ sku­ a­ di­ sta­ i­ kao lt b b rit p n t ri`oto.­ Klo­ u­ e­ispr`iti.­Pa­ ­ b k ra­ a­ z­ na­ ­ ­ a­ i­ na d j rez t kri{ke­pa­ih­ispr`iti.­ Me­ o­ na­ ­ ­ a­ i­ na­ 16 s rez t ma­ ih­ l me­ a­ jo­ a d l n (mahmudija)­ ko­ e­ }ete j po­ o­ i­ i,­po­ i­ e­ ­ ­ i,­uva­ s lt b b rit lja­ i­u­bra{no­te­ispr`iti.­ t Na­ sva­ om­ ta­ ji­ u k n r na­ r­ ­ i­ i­~etiri­hr­ i­ e p av t pc ri`ota,­pa­na­sva­ u­sta­ i­ k vti­me­ o,­pa­ ­ ­ a­ z­i­glji­ u.­ s rad j v

2 3 4

Ne­mo`e­se­re}i­ka­ ko­ni­ u­po­ na­ i­ni­vr­ ­s z t i je­ e­ni­uslo­ i­za­na­ ta­ m v s nak­na­ i­ a­`uta­{tamzv pa.­Izr­ z­po­ ­ ­e­ lo­vo­ i a rij k d od­Ye­low­Ki­ a­(@utog l d dje~aka),­ str­ p-ju­ a­ a i n k ko­i­se­1890-ih­po­a­ lji­ j jv vao­ u­ li­ tu­ New­ Yo­ k s r Jo­ ­ ­ al,­a­ko­i­se­sma­ ra­je­ nim­od­na­po­ urn j t d j zna­ i­ih­i­na­zlo­ la­ ni­ih­pr­ ­ je­ a­`utog­no­ tj j g s j im r vi­ a­ ­ tva.­Kr­ ­ i~ari­li­ ta­su­ta­ vu­vr­ tu­no­n rs it s k s vi­ a­ ­ tva­na­ i­ a­ i­Ye­ low­Kid­jo­ ­ ­ a­ i­ m, n rs zv l l urn l s {to­je­ka­ ni­e­skra}eno­na­Ye­ low­jo­ ­ ­ a­ i­ s j l urn l sm,­odno­ no­„`uto­no­ i­ a­ ­ tvo“. s v n rs @uto­no­ i­ a­ ­ tvo­je­oblik­no­ i­ a­ ­ tva v n rs v n rs ko­eg­ka­ ­ ­ te­ ­ ­ i­ a­na­ to­a­ je­da­se­pu­ li­ i j rak riz r s j n b c umje­ to­ de­ a­ jnih­ i­ obje­ ti­ nih­ da­ u s t l k v j „atraktivne“­info­ ­ a­ i­ e,­odno­ no­da­se rm c j s ona­pr­ ­ u~e­se­ za­ i­ ­ a­ i­ ti~kim­na­ lo­ ni­ iv n c on l s s v ca­ a,­gr­ ­ i~kom­opr­ ­ om­ili­sa­ r`aji­ a m af em d m ko­i­po­ i­ a­ e­na­ni`em­uku­ u­ili­pr­ ­ r­ ­ u­ j dl z j s ed as da­ a­pu­ li­ e.­@uto­no­ i­ a­ ­ tvo­se­u­pr­ ­ i­ m b k v n rs av lu­ko­ ­ ­ ti­kao­pe`or­ ­ i­ ni­izr­ z­ko­ im­se ris at v a j opi­ u­u­no­ i­ a­ i­i­me­ i­i­ko­i­ne­odgo­ a­ ­ ­ s j vn r dj j v raju­sta­ da­ ­ i­ a­„pravog“­no­ i­ a­ ­ tva.­Du­ n rd m v n rs go­vr­ ­ e­ a­se­za­`uto­no­ i­ a­ ­ tvo­ko­ ­ ­ tio em n v n rs ris izr­ z­`uta­{tampa­ili­`uti­ti­ ak,­ali­se­u­po­ a s slje­ nje­vr­ ­e­ e,­zbog­sve­ve}e­va`no­ ti­su­d ij m s vr­ ­ e­ ih­ me­ i­ a­ kao­ {to­ su­ te­ e­ i­ i­ a­ i em n dj l vzj inte­ ­ et,­umje­ to­to­ a­ko­ ­ ­ ti­izr­ z­`utilo. rn s g ris a
3. TA^NO

Ka­ a­je­i­ka­ o­na­ tao d k s na­ iv­`uta­{tampa z

IME PJEVA^A NA SLICI

OZNAKA TEMPA U MUZICI

NEUTRON

TAMNICA, HAPS MALA DRAMA JU@NO AMERI^KA DR@AVA

SVIJETLO SME\A BOJA

^LAN ROTARI KLUBA, ROTARIJANAC

BOKSER JOSIPOVI]

METAR

SJENILO NA LAMPI

NADIMAK PJEVA^A NA SLICI

KO[ARKA[ \INOBILI SUMA, ZBIR TELEVIZIJSKA SLIKA

INDIJ

IME GLUMICE DEREK PJEVA^ FRANO LAPONAC KRA]E NEODRE\ENA ZAMJENICA PRIHOD KRALJEVS. PORODICE [ARENA PAPIGA MU[KO IME J.O.

PISAC, PJESNIK

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ARISTOKRATI, NERMANA, LIL, ACO, KONTERI, TINIT, TAK, O, ETIK, MONSUN, MAJA ^ENGI], ALARMI, OSIP 2277

MJESTO NA ZAPADU KAMERUNA

REZULTAT PRETRAGE HEMIJSKI ELEMENT TEMPO PREZIME PJEVA^A NA SLICI

GLUMAC DAGLAS VANADIJ

OBIM

Da­ a{nje­ime­po­u­ n l o­ tr­ a­ Pe­ o­ o­ ez­ po­s v l p n ti~e­iz­gr~ke­mi­ o­o­ i­e, t l gj po­ e­ no­ iz­ le­ e­ de­ o s b g n Pe­ o­ su­ko­i­je­vla­ ao l p j d ovim­ po­ ru~jem.­ Ime d „Peloponez“­zna~i­„Pelopsovo­ostr­ o“.­U­sr­ v e­ njem­vi­e­ u­ostr­ o­je­bi­ o­po­ na­ o­kao d j k v l z t Mo­ ­ ­a.­Pr­ ­ a­na­ ­ ­ noj­eti­ o­ o­ i­i,­na­ iv rej em rod m l gj z su­mu­da­ i­kr­ ta{i­jer­je­bi­ o­gu­ to­obr­ ­ lo l s l s as du­ o­ im­dr­ e}em­ko­e­se­ko­ ­ ­ ti­ o­u­pr­ ­ ­ d v v j ris l oizvo­ nji­svi­e­ko­a­je­ta­ a­cvje­ a­a. d l j d tl Pr­ a­ve}a­gr~ka­ci­ i­ i­ a­ i­ a,­ege­ ska v vlz cj j ili­mi­ e­ ska­ci­ i­ i­ a­ i­ a,­do­ i­ i­ ­ ­ a­je k n vlz cj m n ral Pe­ o­ o­ e­ om­u­br­ ­ za­ om­do­ u­s­upo­ l p n z on n b ri{tem­u­Mi­ e­ i­na­sje­ e­ ­ ­ ­ to­ u­po­ u­ ­ k n v rois k l ostr­ a.­U­kla­ i~no­anti~ko­do­ a,­Pe­ o­ o­v s b l p nez­je­bio­ce­ tar­svih­de{ava­ ja­u­kla­ n n si~noj­Gr~koj,­na­nje­ u­su­se­na­ a­ i­ i­na­ m l zl jmo}ni­ i­gr­ ­ o­ i­-­dr`ave­Spa­ ­ a,­Ko­ ­ ­ t, j ad v rt rin Arg­i­Me­ a­ o­ o­ is,­a­bio­je­i­ce­ tar­Pe­ o­ g l p l n l po­ e­ ke­li­ e.­ n s g

Pe­ o­ o­ ez­na­ ta­ jen l p n s n jo{­od­pr­ ­ i­ to­ ­ ­ e ah s rij

32

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

33

34

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

35

36

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

EURO 2012

SAFET SU[I]

SENIJAD IBRI^I]

Psiholo{ki nisu jaki

Nastavak serije u utorak

Na Ko{evu mo`emo pobijediti svakoga

Emir Spahi} i Lui Saha u prijateljskoj utakmici BiH - Francuska (1:2), odigranoj 16. avgusta 2006. godine: Nakon remija i poraza u dva dosada{nja prijateljska ogleda, u na{em reprezentativnom taboru vlada optimizam da u sutra{njem okr{aju za bodove mo`emo skinuti skalp „Trikolorima“

ADNAN ]ATI]

LOREN BLAN

[AH

Sjajan je osje}aj ponovo biti u ringu

BiH je me|u najboljima u grupi

Kadri}ev veliki napredak

38

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

BOKS Adnan ]ati}, nakon odbrane {ampionskog pojasa, za „Avaz“

Bio je sjajan osje}aj ponovo iza}i u ring
Nakon 14 mjeseci pauze, 31-godi{nji borac na poene porazio izaziva~a Lorenca u srednjoj kategoriji l @eli ujediniti titule

[ar­ ­ o­ a:­Bez­izgu­ lje­ og­ge­ a­pr­ ­iv­Ka­ re­ ap v b n m ot p

Federer i \okovi} pro{li bez mnogo problema
Je­ e­ a­Ja­ ko­ i}­mo­ ­ t­}e l n n v ra pa­ o­ a­ i­ ko­ e­ e­ s­ US­ Ope­ k v t f r na.­ U­ tre}em­ ko­ u­ po­ lje­ l s dnjeg­gr­ n­sle­ a­se­ o­ e­sr­ e m z n bi­ a­ sku­te­ i­ e­ ­ u­po­ ­ ­ i­ a j n n s rk raz l je­Esto­ ka­Ka­ ­a­Ka­ e­ i.­Ja­ n ij n p nko­ i}­je­pr­ ­ e­dvi­ e­go­ i­ e v ij j dn igr­ ­ a­fi­ a­ e­US­Ope­ a,­la­ al n l n ni­je­izdr`ala­do­dr­ ­ og­ko­ ug la,­a­ove­go­ i­ e­do­tre}eg.­ dn S­ ~ak­ 41­ ne­ o­ ­ i­ ­ ­ om f rs ran gre{kom­ni­pr­ ­ iv­te­ i­ e­ ­ e ot n s rk mno­ o­ni`eg­ni­ oa­ni­e­mo­ g v j gla­tra`iti­po­ je­ u.­Ka­ ­ ­ i­ b d rol na­Vo­ nja­ ki­(Caroline­Wo­ z c zni­ ­ ki)­ i­ Ma­ ­ ­ a­ [arapova ac rij bi­ e­su­ne­ ­ o­ ji­ e.­Pr­ a­je l um l v v izgu­ i­ a­sa­ o­je­ an,­a­dr­ ­ bl m d uga­ni­ e­ an­gem. j d Kod­ mu{ka­ ­ ­ a,­ Ro`er rac Fe­ e­ ­ r­ (Roger)­ i­ No­ ak d re v \okovi}­ni­ u­ima­ i­ve}ih­pr­ s l o­ le­ a­na­otva­ ­ ­ ju­3.­ko­ a. b m ran l Re­ u­ ta­ i­3.­ko­ a: z l t l MU[KARCI:­ Fe­ e­ ­ r d re ([vicarska­,2)­-­Ma­ i­u­(Frantj cuska)­6:4,­6:3,­6:3,­\okovi} (Srbija,­3)­-­Ble­k­(SAD)­6:1, j 7:6­ (7:4),­ 6:3,­ So­ e­ ­ i­ g d rl n ([vedska,­ 5)­ -­ De­ Ba­ er k (Holandija)­6:2,6:3,6:3,­Me­ lcer­ (Austrija,­ 13)­ -­ Fe­ ­ ­ o rer ([panija,­ 22)­ 7:5,­ 6:3,­ 6:1, Mo­ fi­s­(Francuska,­17)­-­Ti­ n l psa­ ­ ­ i}­(Srbija)­7:6­(7:4),­6:7 rev (4:7),­6:2,6:4,­Fi{­(SAD,­19) -­ Kle­ an­ (Francuska)­ 4:6, m 6:3,­ 6:4,­ 1:6,­ 6:3,­ Mo­ ta­ es n n ([panija,­ 21)­ -­ Ni{iko­ i r (Japan)­ 6:2,­ 2:1­ pr­ ­ a­ a ed j Ni{iko­ ­ ­ a,­ Ga­ ke­ (Franrij s cuska)­ -­ Ande­ ­ on­ (Ju`na rs Afr­ ­ a)­6:4,­7:6­(7:3),­7:5. ik @ENE: Vo­ nja­ ki­(Danz c ska,­ 1)­ -­ Ju­ g-Jan­ (Tajvan) n 6:1,­ 6:0,­ Ka­ e­ i­ (Estonija, n p 31)­ Ja­ ko­ i}­ (Srbija)­ 6:2, n v 7:6­(7:1),­[arapova­(Rusija, 14)­-­Ka­ ra­(SAD)­6:0,­6:0, p Vi­ ma­ er­ (Belgija,­ 15)­ k j [nider­([vicarska)­7:6­(7:5), 3:6,­ 7:6­ (8:6),­ Pe­ ko­ i} t v (Njema~ka)­ -­ [ui­ (Kina)­ pr­ ­ a­ a­ [ui,­ Ci­ u­ ko­ a ed l b l v (Slova~ka)­-­Do­ i­ gez­([p­ mn (A. ^.) a­ ija)­6:0,6:1. n

Ispala Jelena Jankovi}

Tre}e kolo teniskog US Opena

]ati}­i­Lo­ ­ ­ co­bo­ ­­i­su­se­svih­12­ru­ di­ ren ril n

Nakon duple kr une u Montrealu

^etr­ a­ ­ t­ mje­ e­ i­ je n es s c pro{lo,­ali­se­ni{ta­ni­ e­pr­ ­ j omi­ e­ i­ o.­Pa­ ­ a­ni­ e­osta­ i­ j nl uz j vla­tr­ ­ a­na­Adna­ u­]ati}u, ag n ko­i­je­u­ri­ gu­La­ kses­dvo­ j n n r­ ­ e­ u­ Ke­ nu­ po­ ­ ­ io­ \o­ an l raz vanija­ Lo­ ­ ­ ca­ (Giovanni ren Lo­ ­ ­ zo)­ i­ odbr­ ­ io­ ti­ u­ u ren an t l svje­ skog­ pr­ ­ e­ i­ ­ a­ nog t of s on l bo­ se­ ­ kog­ pr­ a­ a­ u­ sr­ ­ k rs v k ednjoj­ka­ e­ o­ ­ ­i­po­WBA­ve­ t g rij r­ i­ i. zj -­Bio­sam­ne­ ­ o­ an,­pr­ ­ rv z iti­ ak­je,­ta­ o|er,­bio­pr­ ­ u­ s k is tan,­ ali­ sa­ o­ do­ po~etka m me~a.­ Bio­ je­ sja­ an­ osje}aj j po­ o­ o­iza}i­u­ri­ g­i­bo­ ­ ­ i n v n rit se­na­ on­du`e­pa­ ­ e­-­re­ ao k uz k je­ Adnan­ ju~er­ u­ te­ e­ o­ l f nskom­ ra­ go­ o­ u­ za z v r „Dnevni­avaz“. Ka­ o­ka`e,­`elio­je­da­se k po­ a`e­u­na­bo­ jem­izda­ ju k j l n na­ on­ {to­ je­ po­ lje­ nji­ put k s d pr­ d­ pu­ li­ u­ iza{ao­ u­ ju­ u e b k l 2009.,­ ka­ a­ je­ u­ Ni­ ­ be­ ­ u d rn rg na­ po­ ­ e­ osu­ e­ io­ po­ u{aj en j t k Ko­ ­ ­ a­Ge­ o­ a­(Khoren­Ge­ ren v r vor)­da­mu­pr­ ­ ­ me­po­as. eot j

Planira borbu u Sarajevu
Adna­ a­ smo­ po­ sje­ i­ i n d tl da­nam­je­pr­ ­ i­ om­pro{log il k bo­ ­ ­ ka­u­Sa­ ­ ­e­ u­na­ o­ i­ rav raj v g vje­ tio­mo­ u}no­ t­or­ a­ i­ a­ s g s g nz ci­e­ne­ e­od­na­ ­ ­ nih­bo­ ­ j k red rbi­u­gla­ nom­gr­ ­ u­BiH. v ad -­Ra­ i­ o­na­to­ e.­Ra­ dm m di­ se­ o­ za­ tje­ nom­ pr­ ­e­ h v oj po­ u{ao­da­za­ r{i­me~­pr­ ­ e k v ij po­ lje­ njeg­go­ ga. s d n -­Po­ u{ao­sam­da­ga­obo­ k r­ m,­ `estoko­ sam­ na­ a­ ao i p d de­ et,­mo`da­i­11­ru­ di,­ali s n je­ Lo­ ­ ­ co­ ipak­ vr­ u­ ski ren h n bo­ ser,­si­ u­ ­ o­me|u­de­ et k g rn s na­ bo­ jih­u­svi­ e­ u.­Bi­ no­je, j l j t t me|utim,­da­je­po­ as­ostao j u­mo­ im­ru­ a­ a­-­ka`e­na{ j k m
Spe­ ta­ u­a­ ­ n­izla­ ak­u­ri­ g­u k k l ra z n Ke­nu­ l

ktu,­ jer­ izi­ ku­e­ do­ r­ ­ a­ s j p em nje­ ko­ ple­ ne­ lo­ i­ ti­ e­ iz m t gs k Nje­ a~ke­ u­ BiH­ i­ ba­ ­ m m re go­ i­ u­ pr­ ­ r­ ­ e.­ Na­ am dn ip em d se­da­}emo­uspje­ i­re­ ­ i­ i­ ­ t al z ra­ i­tu­ide­u­-­ka`e­]ati}­te t j do­ ao­da­}e­kr­ ­em­se­ te­ d aj p mbra­do­ u­ o­ a­ i­u­BiH. p t v t br­ c,­ko­ i­u­Nje­ a~koj­na­ a j m stu­ a­ pod­ ime­ om­ Fe­ i­ s p n lk [turm­(Felix­Stu­ m). r ]ati}­ je­ na­ ova­ o­ du­ u k g pa­ ­ u­ bio­ pr­ ­ u|en­ zbog uz in pr­ ­ ne­bi­ ke­s­biv{om­pr­ ­ av t omo­ o­ ­ kom­ku}om­„Univert rs sum“.­ Sa­ a­ je,­ na­ o­ on, d p k „sam­svoj­ga­ da“­pa­pla­ i­ a z nr da­na­ ­ ­ nu­bo­ ­ u­or­ a­ i­ i­red rb g nz ra­ve}­po~etkom­de­ e­ bra. c m Ovo­je­bi­ a­nje­ o­ a­osma l g v odbr­ ­ a­WBA­po­ a­ a,­ko­ eg an j s j se­ pr­ ­ ho­ no­ do­ o­ ao­ u et d m g apr­ ­ u­ 2007.­ pr­ ­ iv­ Ha­ i­ e­ il ot vj ra­ Ka­ ti­ je­ a­ (Javier­ Ca­ ti­s l h s lle­ o),­ a­ na­ ­ ­ nom­ bo­ ­ om j red rb `eli­ da­ po­ u{a­ uje­ i­ i­ i­ ti­ k dnt tu­ e­u­vi{e­ve­ ­ i­ a. l rz j Kao­mo­ u}e­ri­ a­ e­na­ o­ g v l v di­{ampionske­u­tri­pr­ ­ ­ ta­ eos le­ gla­ ne­ fe­ e­ ­ ­ i­ e.­ To­ su v d rac j Ser|o­ Ma­ ­ i­ ez­ (Martinez, rt n WBC),­ Se­ a­ ti­ an­ Si­ ve­ ter b s j l s (Sebastian­Sylve­ ter,­IBF)­i s Dmi­ r­ j­ Pi­ ­ g­ (Dmitry, t i ro WBO). -­ Pr­ ­ o­ a­ ­ t­ }emo,­ na­ eg v ra dam­se­da­}emo­uspje­ i­do­ t go­ o­ ­ ­ i­jo{­je­ nu­ve­ i­ u­bo­ v rit d lk r­ u.­ Sa­ a­ me­ o~eku­ e­ pet b d j se­ mi­ a­ odmo­ a,­ a­ za­ im d c r t po­ r­ ­ ak­u­dvo­ ­ ­ u­i­pr­ ­ r­ v at ran ip e­ e­za­na­ ­ ­ ni­me~­-­re­ ao m red k (E. J.) je­]ati}.

Sam svoj gazda

Me~ u decembru

D`umhur:­Vr­ ­io­se­na­3.­mje­ to­ITF­li­ te­ at s s

Na­ on­{to­je­u­Mo­ tr­ ­ ­u k n eal osvo­io­du­ lu­kr­ ­ u­na­„Juj p un nior­Ca­ a­ i­ n­Ope­ u“­obje­ n da n di­ iv{i­i­si­ gl­i­du­ l,­na{a­na­ n n b jve}a­ te­ i­ ka­ na­ a­ Da­ ir ns d m D`umhur­osi­ u­ ­ o­je­po­ r­ ­ g ra v atak­na­tre}e­mje­ to­ITF­ra­ gs n li­ te­na­bo­jih­ju­ i­ ­ a­svi­e­ a. s j l n or jt Da­ ir­ je­ odmah­ na­ on m k

Damir D`umhur peti nosilac na US Openu

po­ je­ e­]ati}a­u­ b d pr­ ­ e­ i­ ­ a­ nom­ri­ gu of s on l n no­ a­ ­ a k ut po­ ­ ­ a raz ne­ ­ ­ e{en­ rij

Brojevi 34 14 2 1

Dva­ a­ ­ t­ru­ di­bo­ ­ e­u n es n rb sr­ ­ njoj­ka­ e­ o­ ­ ­ i­na­no­ a­ ed t g rij g ma­je­izdr`ao­i­bo­ ­ c­iz­Do­ra mi­ i­ a­ ske­Re­ u­ li­ e­ma­ nk n p b k da­ ]ati}­ pr­ ­ na­ e­ da­ je iz j

Kedira i [vajn{tajger odu{evljeni
Me~­ u­ Ke­ nu­ do­ io­ je l b do­ a­ ni­pu­ li­ i­ et­i­ti­ e­{to d t b ct m su­ me|u­ 12.000­ gle­ a­ a­ a d l c bi­ i­i­nje­ a~ki­fu­ ba­ ski­re­ l m d l pr­ ­ e­ ta­ i­ ci,­od­]ati}evog ez n t v ve­ i­ og­ pr­ ­ a­ e­ ja­ Lu­ a­ a lk ij t l k s Po­ o­ skog­ do­ Ba­ ti­ a­ a d l s j n [vajn{tajgera­ (Bastian­ Sc­ ­ hwe­ ­ ste­ ­ er),­ Se­ i­a­ Ke­ i­ in ig mj dre­(Kherida),­Ma­ ­ ­a­Go­ e­ rij m za­ (Mario),­ Sa{e­ Ri­ e­ a t r (Sascha­Ri­ ­ her)... et
Bad{tu­ er,­[vajn{tajger­ b i­Ri­er­po­ ma­r­ ­u­me~­­ t s t aj

fi­ a­ nog­ me~a­ otpu­ o­ ao­ u n l t v Nju­o­ k,­gdje­}e­na­ tu­ i­ i­na j r s pt ju­ i­ ­ ­ kom­ US­ Ope­ u.­ Po­n ors n sta­ ljen­je­za­pe­ og­no­ i­ ­ a, v t s oc a­nje­ ov­pr­ ­ i­ nik­u­pr­ om g ot v v ko­ u­bit­}e­Fr­ ­ cuz­Ma­ i­as l an tj Bur`e­ (Mathias­ Bo­ ­ ­ ue), urg ko­ a­je­sa­ la­ ao­u­po­ u­ i­ a­g v d l fn (A. ^.) lu­Mo­ tr­ ­ ­ a.­ n eal

-­ Odu{evlje­ i­ su,­ na­ n ro~ito­Ke­ i­ a­i­[vajn{tajger, dr ko­i­su­mi­re­ li­da­}e­oba­ j k ve­ no­do}i­i­na­na­ ­ ­ ne­bo­ z red r­ e­-­ka`e­]ati}. b

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

39

Senijad Ibri~i} igra u odli~noj formi

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

41
E

Elvir Rahimi} oslonac reprezentacije BiH

REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} analizira Francuze uo~i sutra{njeg okr{aja na Ko{evu

Mo`emo pobijediti svakoga
Mogao sam odigrati cijeli me~ s Luksemburgom, ali je bolje {to sam iza{ao, ka`e iskusni vezni igra~
lvir Rahimi} je, bez sumnje, oslonac reprezentacije Bosne i Hercegovine, stub koji je selektor Safet Su{i} ocijenio kao jednog od najboljih igra~a u njegovoj selekciji. Uo~i me~a s Luksemburgom Su{i} se brinuo zbog Rahimi}eve fizi~ke spreme. ta`u u svom CSKA i ~uvao ga je za me~ s Francuskom. - Vi{e igram u gostima nego kod ku}e. Problem je to {to, prema propisima, mora igrati pet Rusa na terenu. Konkurencija je velika. Za ~etiri mjesta u veznom redu bori se nas pet. Dvojica su reprezentativci Rusije, jedan je kapiten njihove U-21 selekcije, tu je i kapiten Litvanije i ja. Na klupi nam uredno sjede ~etvorica koja su igrala na pro{lom Svjetskom prvenstvu. Od 20 igra~a u kadru, osamnaestorica smo reprezentativci drugih zemalja - poja{njava na{ sagovornik.

O~igledno je da psiholo{ki nisu jaki
Ibri~i}: Dobili samopouzdanje

Loren Blan ima veliki izbor igra~a pa je u takvoj situaciji te{ko pogoditi koga }e staviti u tim, ka`e Pape
Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} priznao nam je nakon me~a s Luksemburgom da odavno razmi{lja o susretu s Francuzima na Ko{evu iako to nije `elio javno re}i. od Bjelorusije, Su{i} se informirao o zbivanjima u taboru „Trikolora“ preko interneta ~itaju}i tamo{nje novine. - Kod njih se nastavlja agonija. Sve im ide nizbrdo. Poslije Bjelorusije, Francuska je ostala bez Loaka Remija (Loic Remy), Luija Sahe (Louis) i Gijoma Oroa (Guillaume Hoarau). - Loren Blan (Laurent Blanc) ima veliki izbor igra~a pa je u takvoj situaciji te{ko pogoditi koga }e staviti u tim. Odbrana se, vjerovatno, ne}e mijenjati. Vjerujem da }e na desnoj strani od po~etka biti Matju Valbuena (Mathiu). Kao drugog {pica, pretpostavljam da }e ubaciti Kevina Gameira. Rije~ je o mladom, brzom i eksplozivnom igra~u. Ispred njega }e igrati oporavljeni Karim Benzema - smatra Pape. Su{i} nije uspio pogledati cijeli snimak susreta Francu-

Sutra nastavak serije
Najva`nije je da cijela ekipa odigra dobro i, kao rezultat toga, do}i }e i uspjeh, govori igra~ Hajduka
Senijad Ibri~i} je i u Luksemburgu potvrdio da je u odli~noj formi. Golom je na~eo protivnika i otvorio put ka sigurnoj pobjedi i prva tri boda na po~etku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. - Samo je to bitno. Ispunili smo ono {to se o~ekivalo i bez mnogo napora do{li smo do pobjede. Brzo smo slomili protivnika, koji se do kraja dr`ao defanzivno. Svi su stajali iza lopte i bilo je veoma te{ko probiti njihov bunker. Na kraju, treba ista}i da nije bilo povreda i kartona, {to je isto veoma va`no - rekao je Ibri~i}. mog svjetskog vrha iako je u problemima, koji su po~eli jo{ na Svjetskom prvenstvu. - Bit }e to prava utakmica kakvu svi igra~i vole da igraju. Iako su u krizi, ne smijemo ih nijednog trenutka potcijeniti i misliti da }e biti lako. To je ekipa sastavljena od vrhunskih igra~a. Mi smo dobrim startom dobili samopouzdanje i igramo pred svojom publikom, koja }e nas pjesmom nositi sve vrijeme utakmice. Ne bi bilo iznena|enje da Ibri~i} i sutra zatrese protivni~ku mre`u, bio bi to nastavak serije golova koju je ljetos zapo~eo u splitskom Hajduku. - Nadam se da }e se serija nastaviti. Ipak, najva`nije je da cijela ekipa odigra

Mala minuta`a
- Jo{ nisam 100 posto spreman. Mogao sam odigrati cijeli me~ s Luksemburgom, ali je bolje {to sam iza{ao. Trebat }e snage za Francuze. Dobro se osje}am. Nemam vi{e problema s koljenom i to je najva`nije - govori Rahimi}. Su{i}a je brinulo to {to Rahimi} ima malu minu-

Nova tetova`a
Ibri~i} na svom tijelu ima nekoliko tetova`a. Planira jo{ jednu. - Istetovirat }u ime k}erke Lejle. Ali, ne}e to biti skoro. Ima vremena, jo{ nisam odlu~io kada - rekao je Ibri~i}. dobro i, kao rezultat toga, do}i }e i uspjeh. Potpuno sam spreman i psihi~ki i fizi~ki. Nadam se da }u biti u sastavu, a selektor je taj koji odlu~uje ko }e igrati.

Nastavak agonije
- Htio sam da fokusiram igra~e samo na Luksemburg i da ne dozvolim razmi{ljanje o Francuskoj.

Dati maksimum
Sutra se od Rahimi}a o~ekuje da podnese veliki

Ko{evo }e biti puno
Kako nam je rekao generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Jasmin Bakovi}, za me~ s Francuzima vlada veliki interes. Prema njegovim rije~ima, nema sumnje da }e stadion biti rasprodat. - U prodaju smo pustili 28.000 ulaznica. Do nedjelje je prodata polovina od toga. Sjeverna tribina je rasprodata, kao i skoro cijela isto~na. Interes je veliki i lako je mogu}e da u ponedjeljak sve ulaznice budu prodate rekao je Bakovi}. No, sa saradnicima odavno razgovaram o toj utakmici rekao je Su{i}. Nakon poraza Francuza

Bolja smo selekcija
Rahimi} je u Luksemburgu po~eo svoj tre}i kvalifikacioni ciklus s reprezentacijom BiH. Kada ga pitate kakva je reprezentacija u odnosu na pro{lo vrijeme, ka`e da je sigurno iskusnija. - Svaki ciklus i svaka utakmica pojedina~no donose novo iskustvo kako ekipi, tako i igra~ima. Sastav je skoro 90 posto isti kao u pro{lim kvalifikacijama. Nema velike razlike, ali mislim da smo sada bolja selekcija. Novi igra~i su Mensur Mujd`a i Senad Luli}, koji su pokazali klasu zbog koje su pozvani u reprezentaciju. Oni su na{a perspektiva. Dokazali su da se na njih mo`e ra~unati.
Rahimi}: Jo{ nisam 100 posto spreman

Su{i}: Jedna dilema u vezi sa sastavom

Na{a {ansa
Francuzi u Sarajevo dolaze ranjeni nakon poraza od Bjelorusije. Sigurno }e na Ko{evu u~initi sve da poprave lo{ utisak iz prvog me~a. - To bi mogla biti i na{a {ansa. Ako se otvore i ostave nam prostor, to }emo, siguran sam, iskoristiti. Trebamo biti svjesni da nam je i remi dobar. Ne smijemo se zalijetati. Moramo biti strpljivi, ~ekati {ansu i odigrati najbolje {to mo`emo.
A. N.

Druga pri~a
Sutra }e na Ko{evu biti sasvim druga pri~a. Francuska je protivnik iz sa-

ske i Bjelorusije nego sa`etak u trajanju od 25 minuta. - Vidjelo se da prvi put igraju skupa. No, to su pro-

Ne smijemo im ostaviti prostor
Pape ka`e kako protiv Francuza ne smije biti srljanja. Prema njegovim rije~ima, i bod je dobar. - U startu imamo dobar rezultat, ali mi smo ekipa koja ne mo`e i ne zna igrati defanzivno. Mi `elimo igrati, stvarati {anse, a u takvom odnosu snaga, protivniku dopu{tamo da pri|e na{em golu. Ne znam da li bi bilo dobro stisnuti ih od po~etka i ostaviti im prostor za kontre. Valbuena i Maluda (Malouda) na krilima sva{ta bi nam mogli napraviti - razmi{lja Su{i}.

Neizvjesna grupa
Nakon prvog kola, Ibri~i} smatra da }e se sve do kraja kvalifikacija voditi neizvjesna borba za prvo mjesto, koje vodi na Euro 2012., i za drugo, koje donosi priliku da se kroz bara` do|e do Poljske i Ukrajine. - Grupa je potpuno izjedna~ena, siguran sam da }e biti dosta iznena|enja i nepredvi|enih rezultata. Bit }e zanimljivo do samog kraja - uvjeren je Ibri~i}.

vjereni i kvalitetni igra~i. Sigurno im je bilo optere}enje to {to poslije kraha na Svjetskom prvenstvu igraju prvi put u Francuskoj. O~igledno je da psiholo{ki nisu jaki.

Novo lice
O na{em sastavu, selektor intenzivno razmi{lja. Ve}inu stvari je poslo`io, ali ka`e da se ne}e izjasniti do utorka. - Znam otprilike kako }u i {ta }u. Postoji jo{ jedna dilema, koju }u otkloniti na dan utakmice. U pripremi

me~a s Francuskom najva`nije mi je bilo da se igra~i odmore i osvje`e od Luksemburga - govori Su{i}. Ta dilema je poznata od petka nave~er. Da li ubaciti jo{ jednog defanzivca u vezni red? - To je to. Mo`da ubacim neko novo lice, a mo`da promijenim raspored ekipe koja je po~ela me~ u Luksemburgu. Mogu}e je da jednog {pica prebacim na krilo ili dodam kao petog u vezni red - otkrio nam je A. NOVALIJA Su{i}.

teret u zaustavljanju napada francuske reprezentacije. - Poslije poraza od Bjelorusije Francuzi }e sigurno biti nao{treni. Ne sumnjam da }e do}i po pobjedu. Sve drugo im predstavlja jo{ dublji krah. Tu

moramo tra`iti {ansu. Najva`nije }e biti da svi damo svoj maksimum. Imamo reprezentaciju koja mo`e pobijediti svakoga, pogotovo na svom terenu i pred svojim navija~ima - smatra A. N. Rahimi}.

Do sada dva puta igrali s „Trikolorima“

Remi u Renu, poraz na Ko{evu
Oba me~a s klupe vodio Bla` Sli{kovi}
S Francuskom smo do sada igrali dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Na otvaranju stadiona u Renu 18. avgusta 2004. izborili smo remi od 1:1, a 16. avgusta dvije godine poslije na Ko{evu izgubili s 1:2. U obje utakmice Francusku i Bosnu i Hercegovinu vodili su Rajmond Domenek (Raymond Domenech) i Bla` Sli{kovi}. U Renu su nas Francuzi stisnuli od starta i u 7. minuti Pegi Lujindula (Peguy Luyindula) ih je doveo u vodstvo. Zatim je Kenan Hasagi} odbranio penal Tjeriju Anriju (Thierry Henry). Ivica Grli} izjedna~io je u 37. minuti. U nastavku su Francuzi poku{avali posti}i pobjedonosni gol, ali je zavr{eno remijem. Na Ko{evu se umalo desila repriza duela iz Rena, s tim da smo mi poveli. U 16. minuti Sergej Barbarez pogodio je za 1:0. Opet je izjedna~enje stiglo uo~i odlaska na odmor. Vilijam Galas (William Gallas) zabio je u 41. minuti za 1:1. Nerije{eno je bilo sve do sudijske nadoknade na kraju utakmice, a onda je @ulijen Fober (Julien Faubert) donio pobjedu Francuskoj.
A. N.

Selektor Albanije Josip Ku`e

Francuzi uzdrmani uo~i gostovanja u Sarajevu

Ve} {estu utakmicu zaredom Josip Ku`e na klupi Albanije ne zna za poraz. Remi na gostovanju kod Rumunije (1:1) na po~etku kvalifikacija itekako je razveselio Ku`u, pi{e zagreba~ki „Ve~ernji list“. - Moram priznati da su nas stisnuli u prvih pola sata, jer je rije~ o iznimno ozbiljnoj reprezentaciji. No, odigrali smo veoma dobro u drugom poluvremenu
(Foto: AFP)

Reprezentacija BiH je fantasti~na Maluda: Nismo veliki tim
i, iako smo primili pogodak, uspjeli smo se vratiti. I ne samo to, u nadoknadi smo imali mrtvu {ansu iz koje smo trebali do}i do pobjede. Oni su bili motivirani, jer su ve} na po~etku kvalifikacija htjeli isprati gor~inu zbog toga {to se nisu plasirali na SP - po~eo je Ku`e. Odli~an rezultat s Rumunijom do~ekan je s odu{evljenjem. - Imamo odli~nu atmosferu u mom~adi i ne razmi{ljamo o tome {ta mo`emo napraviti u ovoj kvalifikacionoj grupi. @ivimo lijepu pri~u. Sada igramo protiv Luksemburga. BiH ih je lako presko~ila s tri pogotka. - Ma BiH ima odli~nu mom~ad, nekoliko izvaneserijskih igra~a. Zbilja su fantasti~ni - tvrdi Ku`e. (A. N.) Francuska fudbalska reprezentacija ~etiri uzastopna poraza pretrpjela je 1937. i - 2010. godine! S takvom te{kom hipotekom gubitnika, koja obuhvata debakl na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi i katastrofalno otvaranje kvalifikacija za Euro 2012 protiv Bjelorusije u Parizu (0:1), „Trikolori“ dolaze u Sarajevo. Atmosfera je, priznaju igra~i, daleko od idealne. Novi kapiten Floran Maluda (Florent Malouda) ka`e da se on i saigra~i moraju priviknuti na ~injenicu da nisu velika generacija. - Na{e 21. mjesto na listi Svjetske fudbalske federacije (FIFA) dovoljno govori. Nije sramota re}i da nemamo veliki tim, ali moramo u~initi sve da se vratimo, korak po korak. Moramo pokazati karakter - ka`e krilo engleskog prvaka ^elzija. Selektoru Lorenu Blanu (Laurent Blanc) planove uo~i duela na Ko{evu dodatno komplicira povrede trojice napada~a. To su Lui Saha (Louis),

Smje{taj u „Radon Plazi“
Francuzi su dolazak u Sarajevo najavili za danas poslije podne. Bit }e smje{teni u hotelu „Radon Plaza“, a ve~eras }e trenirati na stadionu Ko{evo. Iako su planirali da Loak Remi (Loic Remy) i Gijom Oro (Guillaume Hoarau). - Nastojim da sastavim ekipu koja }e osvojiti bodoglavni grad BiH napuste odmah poslije utakmice, zbog ~injenice da Aerodrom Sarajevo ne radi tokom no}i, povratak u Francusku prolongirali su za srijedu ujutro. ve, to je imperativ, ali je reprezentacija BiH me|u najboljima u grupi i o~ekuje nas te`ak me~ - rekao je Blan.
(E. J.)

S utakmice na Ko{evu: Barbarez u akciji

Ku`e: BiH ima odli~nu mom~ad

Francuska - BiH 1:1
Stadion De la Rut de Lorijen u Renu. Gledalaca: 26.527. Sudija: Malkolm Mekdonald ([kotska). Strijelci: 1:0 - Lujindula (7), 1:1 - Grli} (37). FRANCUSKA: Bartez, Galas, Skvila~i (46. @ive), Abidal, Mendi, Mavuba (46. Govu), Pedreti, Evra (46. Pires), Roten, Anri (46. Sise), Lujindula. Selektor: Rajmond Domenek. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi}, Salihamid`i}, Baji}, Barbarez (86. [ehi}), Papac, Be{lija, Grli}, Bajramovi} (59. Gruji}), [abi} (46. Spahi}), Boli} (23. Misimovi}), Balji} (90. Crnogorac). Selektor: Bla` Sli{kovi}.

BiH - Francuska 1:2
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 35.000. Sudija: Franc Ksaver Vek (Njema~ka). Strijelci: 1:0 - Barbarez (16), 1:1 - Galas (41), 1:2 - Fober (90+1). BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi}, Berberovi}, Konji} (4. Spahi}), Bajramovi} (80. Trivunovi}), Papac, Gruji} (65. Grli}), Salihamid`i} (46. Vladavi}), Bartolovi} (75. Hrgovi}), Misimovi} (85. Joli}), Barbarez (59. Muslimovi}), Musi}. Selektor: Bla` Sli{kovi}. FRANCUSKA: Kupe, Galas, Sanjol, Abidal, Vijeira, Mavuba, Maluda (53. Viltor), Riberi (70. Fober), Bumsong (59. @ive), Saha, Anri. Selektor: Rajmond Domenek.

Senijad Ibri~i} igra u odli~noj formi

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

41
E

Elvir Rahimi} oslonac reprezentacije BiH

REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} analizira Francuze uo~i sutra{njeg okr{aja na Ko{evu

Mo`emo pobijediti svakoga
Mogao sam odigrati cijeli me~ s Luksemburgom, ali je bolje {to sam iza{ao, ka`e iskusni vezni igra~
lvir Rahimi} je, bez sumnje, oslonac reprezentacije Bosne i Hercegovine, stub koji je selektor Safet Su{i} ocijenio kao jednog od najboljih igra~a u njegovoj selekciji. Uo~i me~a s Luksemburgom Su{i} se brinuo zbog Rahimi}eve fizi~ke spreme. ta`u u svom CSKA i ~uvao ga je za me~ s Francuskom. - Vi{e igram u gostima nego kod ku}e. Problem je to {to, prema propisima, mora igrati pet Rusa na terenu. Konkurencija je velika. Za ~etiri mjesta u veznom redu bori se nas pet. Dvojica su reprezentativci Rusije, jedan je kapiten njihove U-21 selekcije, tu je i kapiten Litvanije i ja. Na klupi nam uredno sjede ~etvorica koja su igrala na pro{lom Svjetskom prvenstvu. Od 20 igra~a u kadru, osamnaestorica smo reprezentativci drugih zemalja - poja{njava na{ sagovornik.

O~igledno je da psiholo{ki nisu jaki
Ibri~i}: Dobili samopouzdanje

Loren Blan ima veliki izbor igra~a pa je u takvoj situaciji te{ko pogoditi koga }e staviti u tim, ka`e Pape
Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} priznao nam je nakon me~a s Luksemburgom da odavno razmi{lja o susretu s Francuzima na Ko{evu iako to nije `elio javno re}i. od Bjelorusije, Su{i} se informirao o zbivanjima u taboru „Trikolora“ preko interneta ~itaju}i tamo{nje novine. - Kod njih se nastavlja agonija. Sve im ide nizbrdo. Poslije Bjelorusije, Francuska je ostala bez Loaka Remija (Loic Remy), Luija Sahe (Louis) i Gijoma Oroa (Guillaume Hoarau). - Loren Blan (Laurent Blanc) ima veliki izbor igra~a pa je u takvoj situaciji te{ko pogoditi koga }e staviti u tim. Odbrana se, vjerovatno, ne}e mijenjati. Vjerujem da }e na desnoj strani od po~etka biti Matju Valbuena (Mathiu). Kao drugog {pica, pretpostavljam da }e ubaciti Kevina Gameira. Rije~ je o mladom, brzom i eksplozivnom igra~u. Ispred njega }e igrati oporavljeni Karim Benzema - smatra Pape. Su{i} nije uspio pogledati cijeli snimak susreta Francu-

Sutra nastavak serije
Najva`nije je da cijela ekipa odigra dobro i, kao rezultat toga, do}i }e i uspjeh, govori igra~ Hajduka
Senijad Ibri~i} je i u Luksemburgu potvrdio da je u odli~noj formi. Golom je na~eo protivnika i otvorio put ka sigurnoj pobjedi i prva tri boda na po~etku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. - Samo je to bitno. Ispunili smo ono {to se o~ekivalo i bez mnogo napora do{li smo do pobjede. Brzo smo slomili protivnika, koji se do kraja dr`ao defanzivno. Svi su stajali iza lopte i bilo je veoma te{ko probiti njihov bunker. Na kraju, treba ista}i da nije bilo povreda i kartona, {to je isto veoma va`no - rekao je Ibri~i}. mog svjetskog vrha iako je u problemima, koji su po~eli jo{ na Svjetskom prvenstvu. - Bit }e to prava utakmica kakvu svi igra~i vole da igraju. Iako su u krizi, ne smijemo ih nijednog trenutka potcijeniti i misliti da }e biti lako. To je ekipa sastavljena od vrhunskih igra~a. Mi smo dobrim startom dobili samopouzdanje i igramo pred svojom publikom, koja }e nas pjesmom nositi sve vrijeme utakmice. Ne bi bilo iznena|enje da Ibri~i} i sutra zatrese protivni~ku mre`u, bio bi to nastavak serije golova koju je ljetos zapo~eo u splitskom Hajduku. - Nadam se da }e se serija nastaviti. Ipak, najva`nije je da cijela ekipa odigra

Mala minuta`a
- Jo{ nisam 100 posto spreman. Mogao sam odigrati cijeli me~ s Luksemburgom, ali je bolje {to sam iza{ao. Trebat }e snage za Francuze. Dobro se osje}am. Nemam vi{e problema s koljenom i to je najva`nije - govori Rahimi}. Su{i}a je brinulo to {to Rahimi} ima malu minu-

Nova tetova`a
Ibri~i} na svom tijelu ima nekoliko tetova`a. Planira jo{ jednu. - Istetovirat }u ime k}erke Lejle. Ali, ne}e to biti skoro. Ima vremena, jo{ nisam odlu~io kada - rekao je Ibri~i}. dobro i, kao rezultat toga, do}i }e i uspjeh. Potpuno sam spreman i psihi~ki i fizi~ki. Nadam se da }u biti u sastavu, a selektor je taj koji odlu~uje ko }e igrati.

Nastavak agonije
- Htio sam da fokusiram igra~e samo na Luksemburg i da ne dozvolim razmi{ljanje o Francuskoj.

Dati maksimum
Sutra se od Rahimi}a o~ekuje da podnese veliki

Ko{evo }e biti puno
Kako nam je rekao generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Jasmin Bakovi}, za me~ s Francuzima vlada veliki interes. Prema njegovim rije~ima, nema sumnje da }e stadion biti rasprodat. - U prodaju smo pustili 28.000 ulaznica. Do nedjelje je prodata polovina od toga. Sjeverna tribina je rasprodata, kao i skoro cijela isto~na. Interes je veliki i lako je mogu}e da u ponedjeljak sve ulaznice budu prodate rekao je Bakovi}. No, sa saradnicima odavno razgovaram o toj utakmici rekao je Su{i}. Nakon poraza Francuza

Bolja smo selekcija
Rahimi} je u Luksemburgu po~eo svoj tre}i kvalifikacioni ciklus s reprezentacijom BiH. Kada ga pitate kakva je reprezentacija u odnosu na pro{lo vrijeme, ka`e da je sigurno iskusnija. - Svaki ciklus i svaka utakmica pojedina~no donose novo iskustvo kako ekipi, tako i igra~ima. Sastav je skoro 90 posto isti kao u pro{lim kvalifikacijama. Nema velike razlike, ali mislim da smo sada bolja selekcija. Novi igra~i su Mensur Mujd`a i Senad Luli}, koji su pokazali klasu zbog koje su pozvani u reprezentaciju. Oni su na{a perspektiva. Dokazali su da se na njih mo`e ra~unati.
Rahimi}: Jo{ nisam 100 posto spreman

Su{i}: Jedna dilema u vezi sa sastavom

Na{a {ansa
Francuzi u Sarajevo dolaze ranjeni nakon poraza od Bjelorusije. Sigurno }e na Ko{evu u~initi sve da poprave lo{ utisak iz prvog me~a. - To bi mogla biti i na{a {ansa. Ako se otvore i ostave nam prostor, to }emo, siguran sam, iskoristiti. Trebamo biti svjesni da nam je i remi dobar. Ne smijemo se zalijetati. Moramo biti strpljivi, ~ekati {ansu i odigrati najbolje {to mo`emo.
A. N.

Druga pri~a
Sutra }e na Ko{evu biti sasvim druga pri~a. Francuska je protivnik iz sa-

ske i Bjelorusije nego sa`etak u trajanju od 25 minuta. - Vidjelo se da prvi put igraju skupa. No, to su pro-

Ne smijemo im ostaviti prostor
Pape ka`e kako protiv Francuza ne smije biti srljanja. Prema njegovim rije~ima, i bod je dobar. - U startu imamo dobar rezultat, ali mi smo ekipa koja ne mo`e i ne zna igrati defanzivno. Mi `elimo igrati, stvarati {anse, a u takvom odnosu snaga, protivniku dopu{tamo da pri|e na{em golu. Ne znam da li bi bilo dobro stisnuti ih od po~etka i ostaviti im prostor za kontre. Valbuena i Maluda (Malouda) na krilima sva{ta bi nam mogli napraviti - razmi{lja Su{i}.

Neizvjesna grupa
Nakon prvog kola, Ibri~i} smatra da }e se sve do kraja kvalifikacija voditi neizvjesna borba za prvo mjesto, koje vodi na Euro 2012., i za drugo, koje donosi priliku da se kroz bara` do|e do Poljske i Ukrajine. - Grupa je potpuno izjedna~ena, siguran sam da }e biti dosta iznena|enja i nepredvi|enih rezultata. Bit }e zanimljivo do samog kraja - uvjeren je Ibri~i}.

vjereni i kvalitetni igra~i. Sigurno im je bilo optere}enje to {to poslije kraha na Svjetskom prvenstvu igraju prvi put u Francuskoj. O~igledno je da psiholo{ki nisu jaki.

Novo lice
O na{em sastavu, selektor intenzivno razmi{lja. Ve}inu stvari je poslo`io, ali ka`e da se ne}e izjasniti do utorka. - Znam otprilike kako }u i {ta }u. Postoji jo{ jedna dilema, koju }u otkloniti na dan utakmice. U pripremi

me~a s Francuskom najva`nije mi je bilo da se igra~i odmore i osvje`e od Luksemburga - govori Su{i}. Ta dilema je poznata od petka nave~er. Da li ubaciti jo{ jednog defanzivca u vezni red? - To je to. Mo`da ubacim neko novo lice, a mo`da promijenim raspored ekipe koja je po~ela me~ u Luksemburgu. Mogu}e je da jednog {pica prebacim na krilo ili dodam kao petog u vezni red - otkrio nam je A. NOVALIJA Su{i}.

teret u zaustavljanju napada francuske reprezentacije. - Poslije poraza od Bjelorusije Francuzi }e sigurno biti nao{treni. Ne sumnjam da }e do}i po pobjedu. Sve drugo im predstavlja jo{ dublji krah. Tu

moramo tra`iti {ansu. Najva`nije }e biti da svi damo svoj maksimum. Imamo reprezentaciju koja mo`e pobijediti svakoga, pogotovo na svom terenu i pred svojim navija~ima - smatra A. N. Rahimi}.

Do sada dva puta igrali s „Trikolorima“

Remi u Renu, poraz na Ko{evu
Oba me~a s klupe vodio Bla` Sli{kovi}
S Francuskom smo do sada igrali dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Na otvaranju stadiona u Renu 18. avgusta 2004. izborili smo remi od 1:1, a 16. avgusta dvije godine poslije na Ko{evu izgubili s 1:2. U obje utakmice Francusku i Bosnu i Hercegovinu vodili su Rajmond Domenek (Raymond Domenech) i Bla` Sli{kovi}. U Renu su nas Francuzi stisnuli od starta i u 7. minuti Pegi Lujindula (Peguy Luyindula) ih je doveo u vodstvo. Zatim je Kenan Hasagi} odbranio penal Tjeriju Anriju (Thierry Henry). Ivica Grli} izjedna~io je u 37. minuti. U nastavku su Francuzi poku{avali posti}i pobjedonosni gol, ali je zavr{eno remijem. Na Ko{evu se umalo desila repriza duela iz Rena, s tim da smo mi poveli. U 16. minuti Sergej Barbarez pogodio je za 1:0. Opet je izjedna~enje stiglo uo~i odlaska na odmor. Vilijam Galas (William Gallas) zabio je u 41. minuti za 1:1. Nerije{eno je bilo sve do sudijske nadoknade na kraju utakmice, a onda je @ulijen Fober (Julien Faubert) donio pobjedu Francuskoj.
A. N.

Selektor Albanije Josip Ku`e

Francuzi uzdrmani uo~i gostovanja u Sarajevu

Ve} {estu utakmicu zaredom Josip Ku`e na klupi Albanije ne zna za poraz. Remi na gostovanju kod Rumunije (1:1) na po~etku kvalifikacija itekako je razveselio Ku`u, pi{e zagreba~ki „Ve~ernji list“. - Moram priznati da su nas stisnuli u prvih pola sata, jer je rije~ o iznimno ozbiljnoj reprezentaciji. No, odigrali smo veoma dobro u drugom poluvremenu
(Foto: AFP)

Reprezentacija BiH je fantasti~na Maluda: Nismo veliki tim
i, iako smo primili pogodak, uspjeli smo se vratiti. I ne samo to, u nadoknadi smo imali mrtvu {ansu iz koje smo trebali do}i do pobjede. Oni su bili motivirani, jer su ve} na po~etku kvalifikacija htjeli isprati gor~inu zbog toga {to se nisu plasirali na SP - po~eo je Ku`e. Odli~an rezultat s Rumunijom do~ekan je s odu{evljenjem. - Imamo odli~nu atmosferu u mom~adi i ne razmi{ljamo o tome {ta mo`emo napraviti u ovoj kvalifikacionoj grupi. @ivimo lijepu pri~u. Sada igramo protiv Luksemburga. BiH ih je lako presko~ila s tri pogotka. - Ma BiH ima odli~nu mom~ad, nekoliko izvaneserijskih igra~a. Zbilja su fantasti~ni - tvrdi Ku`e. (A. N.) Francuska fudbalska reprezentacija ~etiri uzastopna poraza pretrpjela je 1937. i - 2010. godine! S takvom te{kom hipotekom gubitnika, koja obuhvata debakl na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi i katastrofalno otvaranje kvalifikacija za Euro 2012 protiv Bjelorusije u Parizu (0:1), „Trikolori“ dolaze u Sarajevo. Atmosfera je, priznaju igra~i, daleko od idealne. Novi kapiten Floran Maluda (Florent Malouda) ka`e da se on i saigra~i moraju priviknuti na ~injenicu da nisu velika generacija. - Na{e 21. mjesto na listi Svjetske fudbalske federacije (FIFA) dovoljno govori. Nije sramota re}i da nemamo veliki tim, ali moramo u~initi sve da se vratimo, korak po korak. Moramo pokazati karakter - ka`e krilo engleskog prvaka ^elzija. Selektoru Lorenu Blanu (Laurent Blanc) planove uo~i duela na Ko{evu dodatno komplicira povrede trojice napada~a. To su Lui Saha (Louis),

Smje{taj u „Radon Plazi“
Francuzi su dolazak u Sarajevo najavili za danas poslije podne. Bit }e smje{teni u hotelu „Radon Plaza“, a ve~eras }e trenirati na stadionu Ko{evo. Iako su planirali da Loak Remi (Loic Remy) i Gijom Oro (Guillaume Hoarau). - Nastojim da sastavim ekipu koja }e osvojiti bodoglavni grad BiH napuste odmah poslije utakmice, zbog ~injenice da Aerodrom Sarajevo ne radi tokom no}i, povratak u Francusku prolongirali su za srijedu ujutro. ve, to je imperativ, ali je reprezentacija BiH me|u najboljima u grupi i o~ekuje nas te`ak me~ - rekao je Blan.
(E. J.)

S utakmice na Ko{evu: Barbarez u akciji

Ku`e: BiH ima odli~nu mom~ad

Francuska - BiH 1:1
Stadion De la Rut de Lorijen u Renu. Gledalaca: 26.527. Sudija: Malkolm Mekdonald ([kotska). Strijelci: 1:0 - Lujindula (7), 1:1 - Grli} (37). FRANCUSKA: Bartez, Galas, Skvila~i (46. @ive), Abidal, Mendi, Mavuba (46. Govu), Pedreti, Evra (46. Pires), Roten, Anri (46. Sise), Lujindula. Selektor: Rajmond Domenek. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi}, Salihamid`i}, Baji}, Barbarez (86. [ehi}), Papac, Be{lija, Grli}, Bajramovi} (59. Gruji}), [abi} (46. Spahi}), Boli} (23. Misimovi}), Balji} (90. Crnogorac). Selektor: Bla` Sli{kovi}.

BiH - Francuska 1:2
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 35.000. Sudija: Franc Ksaver Vek (Njema~ka). Strijelci: 1:0 - Barbarez (16), 1:1 - Galas (41), 1:2 - Fober (90+1). BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi}, Berberovi}, Konji} (4. Spahi}), Bajramovi} (80. Trivunovi}), Papac, Gruji} (65. Grli}), Salihamid`i} (46. Vladavi}), Bartolovi} (75. Hrgovi}), Misimovi} (85. Joli}), Barbarez (59. Muslimovi}), Musi}. Selektor: Bla` Sli{kovi}. FRANCUSKA: Kupe, Galas, Sanjol, Abidal, Vijeira, Mavuba, Maluda (53. Viltor), Riberi (70. Fober), Bumsong (59. @ive), Saha, Anri. Selektor: Rajmond Domenek.

42

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Sarajevo, 03. septembar 2010. godine Broj:

Saopštenje za javnoSt
Mladi za mlade / prvi put glasaš (rezultati konkursa)

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBIH) je objavilo konkurs/natječaj za najbolji likovni rad i slogan, te najbolji pisani rad na temu ”Zašto izaći na izbore i glasati?” na kojem su mogli učestvovati svi mladi ljudi od 14 do 20 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Pobjednici konkursa za najbolji likovni rad i slogan su: I mjesto (laptop): Tatjana Grabovac, 14 godina, Teslić II mjesto (digitalna kamera): NVO Altruista “Svjetlo”, Sarajevo III mjesto (Mp4 player) : Nikolina Nikodinović, 18 godina, Kneževo Pobjednici konkursa za najbolji pisani rad su: I mjesto (laptop): Adnan Subašić, 18 godina, Sarajevo II mjesto (Ipod): Ana Čondrić, 18 godina, Livno III mjesto (Mp4 player): Darko Rikić, 19 godina, Bijeljina Ovaj konkurs je imao za cilj: - da se mladi ljudi stimulišu da izađu na izbore - da se pruži podrška idejama mladih osoba - te da se promovira stvaralaštvo mladih i stvori ambijent za veći uticaj mladih na zbivanja u društvu. Deset najboljih pisanih radova sa imenima autora su objavljena u brošuri koja će se štampati u 30 000 primjeraka i dijeliti u svim srednjim školama Bosne i Hercegovine, zajedno sa tri najbolja likovna rada i slogana koja su pretočena u postere. Svečana dodjela nagrada će biti organizovana u utorak, 07. septembra 2010. godine u 12.00 sati, u hotelu „Saray“, Sarajevo, kojoj će osim predstavnika Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, prisustvovati i pobjednici na konkursu, te predstavnici Vijeća Evrope. U isto vrijeme će se održati i press konferencija. Vijeće Evrope finansijski je podržalo projekat “Prvi put glasaš” u okviru kojeg je i objavljen javni konkurs. Sekretarijat Udruženja izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo tel: 033/ 476 880, Fax: 033/ 476 887 E-mail: zvjezdanad@aeobih.com.ba Web: www.aeobih.com.ba

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

43

44

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Septembarska rejting-lista FIDE

Karpov:­Ta­ dem­s­Ka­ pa­ ­ ­ om n s rov

Ana­o­ij­Ka­ ­ ov t l rp ve­i­ i­{ampion lk
Bio pr vak od 1975. do 1985. i od 1993. do 1999. l Dru`enje sa [e{eljom
Nakon dugo vremena, aktuelni prvi ~ovjek Svjetske {ahovske federacije (FIDE) Kirsan Iljum`inov imat }e na predstoje}im izborima krajem mjeseca dostojnog protivnika. To }e biti 12. prvak svijeta Anatolij Karpov. ^ovjek koji je na {ahovskom Olimpu naslijedio legendarnog ameri~kog velemajstora Roberta Fi{era (Fischer), miljenik sovjetskog re`ima, pobjednik 160 vrhunskih turnira {irom svijeta. Njegovi me~evi za Prvenstvo svijeta, prvo s Viktorom Kor~nojem, a potom s Garijem Kasparovom, dio su {ahovske historije. Prvak svijeta bio je od 1975. do 1985. godine, a potom od 1993. do 1999. Nakon {to je bio odsutan iz epicentra {ahovskih zbivanja, ponovo se u `i`i na{ao za vrijeme pojedina~nog Prvenstva Evrope, koje je u martu ove godine odr`ano u Rijeci. Tada je objavio da }e se kandidirati za predsjednika FIDE, a odmah su ga podr`ale neke zapadne {ahovske federacije. Jo{ ve}u senzaciju izazva la je vijest da ga podr`ava i njegov dugogodi{nji ljuti protivnik Gari Kasparov, koji se aktivno uklju~io u predizbornu utrku kao dio {taba Karpova. Ovaj legendarni {ahovski tandem krenuo je u veliki okr{aj s Iljum`inovom. Ono {to je pomalo sporno jeste da Karpov nije zvani~ni kandidat Ruske {ahovske federacije. U dijelu na{e zemlje nije popularan zbog uloge za vri jeme ratnih zbivanja na podru~ju biv{e dr`ave, a ugled mu je najvi{e uru{ilo dru`enje s ha{kim optu`enikom Vojislavom [e{eljem. Zato ni novac koji je obe}ao za razvoj {aha u BiH, 25.000 dolara u roku od ~etiri godine, nema uobi~ajenu te`inu. Dobri poznavaoci prilika tvrde da je, ustvari, Gari Kasparov glavni izborni akter, a ne Karpov te da }e upravo on iz sjene vu}i glavne poteze u slu~aju uspjeha na septemba rskim predsjedni~kim izborima.

U susret izboru predsjednika FIDE

Ma­ nus­Ka­ ­sen­pr­ i, g rl v tr­ ­i­ a­pr­ ­ o­2.800 oj c ek
Judit Polgar i dalje suvereno vlada `enskim {ahom l Veliki napredak Denisa Kadri}a
prethodne liste, ~ak trojica igra~a imaju rejting ve}i od 2.800. Pored Karlsena, to su Veselin Topalov (2.803) i aktuelni prvak svijeta Vi{vanatan Anand (2.800). Ovo je rezultat neaktivnosti vode}ih igra~a, koji u proteklom dvomjese~nom periodu nisu odigrali nijednu partiju. Zato je Vladimir Kramnik, igraju}i superturnir u Dortmundu, izgubio deset poena pa je, iako nije odigrao nijednu partiju, Levon Aronjan sko~io na ~etvrtu poziciju. S druge strane, neuni{tivi Vasilij Ivan~uk uspio je zara-

Pr­ ­ r­ ­ a:­Mu­ a­ ed ip em h m BORI],­me|una­ ­ ­ ni rod ma­ sto­ j r
Svjetska {ahovska federacija (FIDE) objavila je septembarsku rejting-listu. Na ~elu je devetnaestogodi{nji norve{ki velemajstor Magnus Karlsen (Carlsen) s rejtingom od 2.826 poena, {to je drugi rezultat u historiji ra~unanja, od 1972. Od njega je vi{i rejting imao samo Gari Kasparov, koji je u julu 1999. imao rekordni rejting od 2.851 poena. Ponovljena je situacija od

Ka­ ri}:­Su­ e­ ­a­e­ t­iz­BiH­ d p rt l n

Najbolji­na­svi­e­u­i­u­Bi­ jt H
Svijet: 1. Magnus Karlsen (Norve{ka) 2.826, 2. Veselin Topalov (Bugarska) 2.803, 3. Vi{vanatan Anand (Indija) 2.800, 4. Levon Aronjan (Ermenija) 2.783, 5. Vladimir Kramnik (Rusija) 2.780, 6. Pavel Eljanov (Ukrajina) 2.761, 7. Aleksandar Gri{~uk (Rusija) 2.760, 8. [ahrijar Mamedjarov (Azerbejd`an) 2.756, 9. Vasilij Ivan~uk (Ukrajina) 2.754, 10. Boris Geljfand (Izrael) 2.751. BiH: 1. Ivan Sokolov 2.641, 2. Borki Predojevi} 2.624, 3. Predrag Nikoli} 2.597, 4. Ibro [ari} 2.565, 5. Bojan Kurajica 2.535, 6. Dalibor Stojanovi} 2.496, 7. Emir Dizdarevi} 2.475, 8. @eljko Bogut 2.451, 9. Milan Vuki} 2.422, 10. Bo{ko Tomi} 2.412.

diti 15 poena i ponovo u}i me|u deset najboljih, {to je po{lo za rukom jo{ jednom veteranu, izraelskom velemajstoru Borisu Geljfandu. Od bh. {ahista, najbolji je Ivan Sokolov (2.641), koji nije me|u 100 najboljih na svijetu. Osjetan skok napravio je petnaestogodi{nji Denis Kadri}, ~iji novi rejting (2.291) potvr|uje veliki progres u igri. Ako se ovome doda da je u Barceloni osvojio normu za me|unarodnog majstora i 40 poena koji }e

biti obra~unati u novembru, mo`emo re}i da smo dobili novog supertalenta. Kod `ena, na ~elu svjetske liste po 42. put je Ma|arica Judit Polgar (2.682). Njen rekord }e biti te{ko bilo kome sru{iti, jer je, pore|enja radi, Gari Kasparov svjetski broj jedan bio 23 puta, a suvereno je vladao svjetskim {ahom ~ak dvadesetak godina. Od doma}ih igra~ica, najbolja je i dalje velemajstor Vesna Mi{anovi} (2.318).

U Neumu je zavr{ena Prva liga [SHB. Nastupilo je 12 klubova koji su po {vicarskom sistemu odigrali pet kola s tempom igre 60 minuta po igra~u. Igralo se u mje{ovitom sastavu na deset plo~a, u svakoj ekipi bilo je {est seniora, dvije seniorke i dvoje juniora. Me|u ukupno 144 u~esnika bili su jedan velemajstor, ~etiri me|unarodna majstora i pet majstora FIDE.

Ni­ko­li}ev­Ki­se­ljak­po­bje­dni­k

Zavr{ena Pr va liga [SHB u Neumu

Prvo mjesto i plasman u Premijer ligu BiH izborio je Kiseljak, predvo|en na{im proslavljenim olimpijcem Predragom Nikoli}em. Kona~ni poredak: 1. Kiseljak 40, 2. Napredak 34,5, 3. Vitez 26,5, 4. Ora{je 26, 5. Drvar 23,5, 6. Tomislavgrad 22,5, 7. Grude 22, 8. Sloga (Uskoplje) 21,5, 9. - 11. Rama, Novi Travnik, Jajce 21, 12. [iroki Brijeg II 20.

Problem broj 480

Studija broj 479

Mat­u­tri­poteza Bijeli­vuče­i­dobiva

A. Grin, 1967.

H. Rink, 1906.

U [angaju (Kina) ~etiri najuspje{nija igra~a protekle sezone igraju kvalifikacioni turnir za finale „Chess Mastersa“, koji se igra narednog mjeseca u Bilbau ([panija). Pobjednici najva`nijih ovogodi{njih superturnira Levon Aronjan (Ermenija), Vladimir Kramnik (Rusija), Aleksej [irov ([panija) i Vang Hao (Kina) bore se za prva dva mjesta, koja donose pravo nastupa u Bilbau, gdje }e nastupiti i prvak svijeta Vi{vanatan Anand (Indija) i prvi rejting-igra~ svijeta Magnus Karlsen (Norve{ka). Igra se dvokru`no po Bergerovom sistemu uz tempo od 90 minuta za prvih 40 poteza, potom 60 minuta do kraja partije i bonus od 10 sekundi za svaki potez po~-

Ar­ ­ jan­po­ eo­utr­ u Ana­nd­po­kle­knuo­u­fi­na­lu on v k

[angaj Masters 2010

Turnir u nor ve{kom Kristijansundu

ev{i od 41. Vrednovanje rezultata vr{i se po takozvanom Bilbao sistemu (za pobjedu tri, za remi jedan poen). Nakon dva kola u vodstvu je Aronjan, koji je crnim figu rama savladao Vanga, dok su sve ostale partije zavr{ene remijima.

Ar­ ­ jan:­Do­ io­Va­ ga­s­cr­ im on b n n fi­ u­ ­ ­ a g ram

U norve{kom Kr i sti ja nsu ndu zavr{en je rapid-turnir na kojem su u~estvovali prvak svijeta Vi { v a n a t a n Anand, prvi re jti ng-ig ra~ Magnus Karlsen (Carlsen), najbolja {ah istkinja Judit rl n b d rv n Polgar i na- Ka­ ­sen­i­Ana­ d:­Po­ je­ a­No­ ­ e`ani­ a jperspektivniji mladi igra~ Norve{ke Jon Ludvig Hamer (Hammer). Prvo mjesto u grupi nakon briljantne igre osvojio je Anand, koji je sakupio 5 poena, ~ak poen i po vi{e od drugoplasiranog Karlsena. Njih dvojica su se plasirala u finale, gdje su u dvije partije odlu~ivali o pobjedniku. Finale je pripao Karlsenu, koji je uspio slaviti u prvoj partiji, a u drugoj je odr`ao remi. U borbi za tre}e mjesto Hamer je dobio Polgar.

Iza­ r­ ­ e­pa­ ­i­e b an rt j
Ana­ d­-­Po­ gar­(Sicilijanka) n l 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.b3 b6 4.Ld3 Lb7 5.0-0 Se7 6.Te1 Sg6 7.Lb2 Sc6 8.Lf1 Dc7 9.c3 Tc8 10.d4 cxd4 11.cxd4 Lb4 12.Sc3 0-0 13.Tc1 Df4 14.a3 Le7 15.g3 Db8 16.h4 f5 17.h5 fxe4 18.Sxe4 Sh8 19.d5 exd5 20.Dxd5+ Sf7 21.Dxd7 Kh8 22.Txc6 Txc6 23.Dxe7 Tc7 24.Dh4 Tc2 25.Te2 Txe2 26.Lxe2 Dc7 27.Lc4 Sh6 28.Sfd2 b5 29.Lxb5 Dc2 30.De7 Tg8 31.Dxb7 Dxb2 32.Dxa7 Sf5 33.Dc5 Sd4 34.Lc4 Td8 35.h6 Da1+ 1-0 Ha­ er­-­Ka­ ­ sen­(Sicilijanka) m rl 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.Sf3 cxd4 4.Sxd4 b6 5.Sc3 Lb7 6.f3 e6 7.e4 d6 8.Le2 a6 9.0-0 Le7 10.Le3 0-0 11.Dc2 Dc7 12.Tfc1 Tc8 13.Lf2 Sbd7 14.a4 Tab8 15.Dd1 Dd8 16.Kh1 Lf8 17.Lf1 g6 18.Tab1 Se5 19.b3 Lg7 20.Lg3 h5 21.Dd2 h4 22.Lf4 Tc5 23.Te1 Sh5 24.Le3 Sg3+ 25.Kg1 Sxf1 26.Txf1 h3 27.Sde2 hxg2 28.Kxg2 Tc6 29.Tbd1 La8 30.Lg5 Df8 31.h4 Te8 32.Sg3 f6 33.Le3 Df7 34.Lh6 Lh8 35.Le3 f5 36.Lg5 Dh7 37.Tf2 Sf7 38.Th1 Tcc8 39.Sce2 Le5 40.Lf4 fxe4 41.Sxe4 Lxe4 42.fxe4 g5 43.hxg5 Dxe4+ 44.Kg1 Tf8 45.Sg3 Dd4 46.Dc2 Sxg5 47.Dg6+ Lg7 48.Dxg5 Tf7 49.Dg6 Tcc7 50.Kg2 Txf4 51.Dh7+ Kf7 52.Txf4+ Dxf4 53.Tf1 Dxf1+ 54.Kxf1 Tc5 55.Se4 1-0 Ha­ er­-­Po­ gar­(Damina­indi­ ka) m l j 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.0-0 d5 7.cxd5 exd5 8.Se5 0-0 9.Sc3 Sa6 10.Lg5 Se4 11.Lxe7 Dxe7 12.Tc1 c5 13.e3 Tac8 14.Te1 Tfd8 15.Lh3 Ta8 16.Da4 Sc7 17.Sc6 Lxc6 18.Dxc6 Sxc3 19.bxc3 c4 20.e4 Td6 21.exd5 Dd8 22.Dxc4 Sxd5 23.Te5 Tb8 24.Tce1 a5 25.Lg2 Sf6 26.Te7 Df8 27.Dc7 Tbd8 28.Lc6 h5 29.h4 g6 30.a4 Dg7 31.T1e5 Sg4 32.Te8+ Kh7 33.Txd8 Df6 34.Te2 Txd8 35.Kg2 Td6 36.Lf3 Kg7 37.De7 Td8 38.Dxf6+ Sxf6 39.Lc6 Td6 40.Lb5 Sd5 41.Tc2 Td8 42.Kf3 Kf6 43.Ke4 Sc7 44.Lc6 Ke7 45.Tb2 Tb8 46.Ld5 b5 47.axb5 f5+ 48.Ke5 Txb5 49.Txb5 Sxb5 50.c4 Sc3 51.c5 a4 52.Le6 a3 53.d5 a2 54.d6+ Kd8 55.c6 1-0

Problem­479:­1.Se3­Lb4 (1...Lc5­2.Da6+­Kb4­3.Sd5#) 2.Sc4­d5­3.Dc6#­1-0­

Studija­479:­1.Te8­Kd5­(1...De8 2.Sd6;­1...Kf5­2.Sd4)­2.Te6­Dc4 (2...Ke6­3.Sd4;­2...De6­3.Sc7; 2...Dc2­3.Te5;­2...Dc8­3.Te5)­3.Te4 Dc6­4.d3­Dg6­5.Te5­Kc6­6.Te6 De6­7.Sd4+1-0

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

45

46

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak 6. septembar/rujan 2010.

47

48 Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

49

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

o sazivanju Vanredne Skupštine dioničara Tvornice cementa Kakanj, dioničko društvo Kakanj I Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine Federacije BiH“, broj 23/99. i 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i člana 59., 60. i člana 66. Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio je Odluku o sazivanju Vanredne Skupštine dioničara. II Vanredna Skupština dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj saziva se za 29.SEPTEMBAR 2010. godine. Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146. Skupština počinje sa radom u 12,00 sati. III Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red: 1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine: Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta, 3. Donošenje Odluke o razrješenju sadašnjeg zamjenika člana Nadzornog odbora, 4. Donošenje Odluke o imenovanju novog zamjenika člana Nadzornog odbora, 5. Glasanje o povjerenju imenovanim članovima Nadzornog odbora. IV Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine- koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir, predsjednik, Kulović Izmira, član i Kovačević Sead, član. V Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja Obavještenja. Kandidata za zamjenika člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.Svaki prijedlog podnosi se pismeno najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi u pismenom obliku, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave. Podnosiocu uredne prijave, ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati ovlaštenoj osobi u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146. Glasanje na Skupštini vršit će se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na glasačkim listićima. Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 - 539, u vremenu od 12,00 – 15,00 sati, a kontakt osoba je Bakić Šolbić Šejla, Sekretar Društva. NADZORNI ODBOR ——————————————————————————————

OBAVJEŠTENJE

50

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

LOTO

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

51

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 72. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 71. KOLA JOKERA OD 04.09.2010.godine

O^EKIVANI JACK POT ZA 72. KOLO LOTO-a 250.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 71. KOLA LOTO-a OD 04. 09. 2010. godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 71. KOLA LOTO-a

14

31

04 18

40 37
414807 836418

04 14

18

31 37 40
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 2 POGOTKA DOBITAKA IMA 368 POGOTKA DOBITAKA IMA 6.110

5 4 3

6
3.208,30 KM 23,20 KM 2,80 KM

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJEVA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4
3 2 1

NEMA
BROJEVA DOBITAKA

LUTRIJA 62,50 KM 5,60 KM 1,00 KM BiH SARAJEVO 05.09.2010.godine

NEMA
BROJA DOBITAKA

IMA 19
BROJA DOBITAKA

IMA 210
BROJ DOBITAKA

U 71. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.555,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.777,60 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (10.694,40 + JP 222.300,40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232.994,80 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.416,60 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.555,50 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.111,00 KM

IMA 1.968

U 71. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.857,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.428,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.085,70 + JP 6.137,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.223,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.342,80 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00219 3630188 R 1x5 ZASTUPNIK : 00558 3620231 R 1x5 3x4 3x3

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 05.09.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 69. KOLA LOTO-a OD 28.08.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 69. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 69. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75.968,10 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.984,05 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.984,05 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.496,00 + JP 199.760,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209.256,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.697,60 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.596,80 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.193,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813,90 KM DOBITAKA IMA 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,70 KM DOBITAKA IMA 5.475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,80 KM

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRAÈ-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDEÆE BROJEVE TELEFONA:
BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 69. KOLO LOTO-a JE 05.10.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 05.09.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 69. KOLA JOKERA OD 28.08.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 69. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 69. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.785,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.892,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 978,50 + JP 3.749,90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.728,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.914,00 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272,10 KM DOBITAKA IMA 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,20 KM DOBITAKA IMA 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10 KM DOBITAKA IMA 1.737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 69. KOLO JOKERA JE 05.10.2010.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 05.09.2010.godine

52 Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi

Broj: 03-26-040676/09 Brèko, 03.09.2010.god. Na osnovu èlana 21. i 22. Zakona o Vladi Brèko Distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Brèko Distrikta BiH" brojevi: 19/07, 36/07,38707,02/08, 17/08 I 23/08), a u vezi sa èlanom 219. Zakona o sigurnosti saobraæaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Slu`beni glasnik Brèko Distrikta BiH", broj: 34/06 i 21/10) i èlanom 5. Odluke Vlade Brèko Distrikta BiH o raspisivanju javnog oglasa za izbor struène institucije kojoj æe biti povjeren dio poslova iz nadle`nosti Odjeljenja za javne poslove u vezi sa radom stanica za tehnièki pregled vozila u Brèkom, broj: 02-01.1-000870/10 od 13. 7. 2010. godiine, Odjeljenje za javne poslove objavljuje JAVNI OGLAS ZA IZBOR STRUÈNE INSTITUCIJE ZA POVJERAVANJE POSLOVA U VEZI SA RADOM STANICA TEHNIÈKOG PREGLEDA 1. PREDMET JAVNOG OGLASA je izbor struène institucije za povjeravanje poslova iz nadle`nosti Odjeljenja za javne poslove Vlade Brèko Distrikta BiH, koji su u vezi sa: - utvrðivanjem da li su ispunjeni uslovi za rad stanica za tehnièki pregled vozila u Brèkom, - struèno osposobljavanje kadrova za obavljanje poslova kontrolora tehnièke ispravnosti vozila i drugih osoba koje rade na struènim poslovima tehnièkog pregleda, - organizovanjem periodiène provjere znanja kontrolora tehnièke ispravnosti vozila i drugih osoba koje rade na struènim poslovima tehnièkog pregleda, - obradom podataka i izradom analiza iz oblasti tehnièkog pregleda vozila, - davanjem pisanih uputstava i informacija, te izrada struènih publikacija iz oblasti tehnièkog pregleda vozila, - organizovanjem uvezivanja stanica za tehnièki pregled vozila i drugih zainteresovanih subjekata u jedinstven informatièki sistem koji je u vezi sa poslovima tehnièkog pregleda vozila, - nadzorom nad ba`darenjem opreme na stanicama za tehnièki pregled. 2. PRAVO UÈESTVOVANJA NA JAVNOM OGLASU imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine koja su registrovana u Bosni i Hercegovini za djelatnosti koje su predmet povjeravanja, a pravna lica koja imaju sjedište van Brèko Distrikta BiH, obavezna su da imaju registrovanu poslovnu jedinicu u Brèko Distriktu BiH. Sadr`aj prijeve i dokumentacija koja se podnosi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 3. KRITERIJI ZA IZBOR STRUÈNE INSTITUCIJE SU - Struèna osposobljenost ponuðaèa 80%, - Tehnièka opremljenost i informacioni sistem ponuðaèa 10%, - Rok za implementaciju projekta uvezivanja stanica tehnièkog pregleda u jedinstven informacioni sistem10%. Postupak odabira najpovoljnijeg pravnog lica provodi komisija koju imenuje gradonaèelnik Brèko Distrikta BiH. Skupština Brèko Distrikta BiH je nadle`na da u skladu sa Zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja donese odluku o povjeravanju javnih ovlaštenja najpovoljnijoj struènoj instituciji. Odlikom æe biti regulisan naèin vršenja javnih ovlaštenja. Naruèilac, Brèko Distrikt BiH zadr`ava pravo da bez obrazlo`enja poništi javni oglas. 4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Pravo uèestvovanja na javnom oglasu, kvalifikacijski uslovi, kriteriji za izbor, sadr`aj ponude, podnošenje prijava, poslovi koji se prenose, naèin dostavljanja ponuda i drugi uslovi vezani za ovaj oglas precizirani su tenderskom dokumentacijom koja je sastavni dio ovog oglasa. Tendersku dokumentaciju ponuðaèi mogu preuzeti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, u prostorijama Odjeljenjaa za javne poslove, zgrada Vlade Brèko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, a najkasnije do 21.09.2010. godine do 16:00 sati. 5. TRAJANJE JAVNOG OGLASA Javni oglas je otvoren i ponude se mogu podnijeti do 23.09.2010. godine do 09.00 sati. Otvaranje ponuda obavit æe komisija dana 23.09.2010. godine u 10.00 sati, u prostorijama Vlade Brèko Distrikta BiH. Ponuðaèi mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Uredno kovertirane pismene ponude, sa naznakom navedenom u tenderskoj dokumentaciji, mogu se dostaviti lièno ili poštom na adresu:Vlada Brèko Distrikta BiH,Odjeljenje za javne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Brèko Distrikt BiH. Sve informacije vezane za ovaj oglas mogu se dobiti na telefon 048/218-038. ŠEF ODJELJENJA Rifet Mujanoviæ, dipl.ing.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

53

MALI

OGLASI
Prodaja
nta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla na vratima. Tel. 061 260 598. Reno Megan Coupe, 2001., full oprema, met. sivi, dobro o~uvan. Tel. 061 338 433. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Teretni Iveko, dupli to~kovi, 2001. god., top stanje. Tel. 061 132 921, Tuzla VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. ostale djelatnosti. Tel. 638-006. Dobrinja, izdajem dvosoban stan. Tel. 062 730 641. Dvos. namje{ten stan bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, pos. ulaz, K. Demirovi}a kod Suda BiH. Tel. 033 616-136, Aneks. Dvos. namje{ten stan na Grbavici, 400 KM+re`ije.Tel. 033 443-025. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem stan namje{ten, preko puta trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Izadjem dvokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvokrevetnu sobu zaposlenim radnicima, cijena po krevetu 60 KM. Tel. 660-176. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Grbavici, 400 KM + re`ije. Tel. 033 443-025. Izdajem dvosoban stan namje{ten, sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan studenticama ili zaposlenoj djevojci, po~etak Bistrika, stamb. zgrada. Tel. 061 929 603. Izdajem jednosoban namje{ten stan, I sprat sa balkonom, zaposlenim djevojkama. Stan je u centru Sarajeva kod Avazovog tornja. Tel. 062/451-110. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod Doma milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem u centru dvokrevetnu sobu. Tel. 061 514 301. Jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, upotreba kupatila, pos. ulaz, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Jednos. dvokrev. stanozbiljnim djevojkama-nepu{a~ima, priv. ku}a. Tel. 062 006 768, Sarajevo. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Ku}a za stanovanje, 300 m2. Tel. 061 382 476. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Marijin Dvor, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 526-426, 061 504 385. Na Bjelavama dvokrev. soba (konforna), studentima ili studenticama. Tel. 062 224 836. Namje{ena soba `enskim osobama, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521-618, 061 529 838. Namje{ten jednoiposoban stan, poseban ulaz, cent. grijanje, sudentima. tel. 033 538-535. Namje{tena soba studentici,kuhinja, banja, grijanje. Tel. 033 232-494. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Neum, ku}a na obali mora, sobe i apartmani. T 036 884 628, 061 504 124. el. Neum, novi apartmani uz magistralu, klima, parking, 50 KM/no}. Tel. 036 884 676. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Pofali}i, namje{tenu sobu i kuhinju studentima, poseban ulaz. Tel. 062 116 522, 033 521-239. Pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, veliki parking, kod auto ku}e Mercedes-Vogo{}a. Tel. 061 235 178. Pos. prostor 60 m2, do glav. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor na Ba{~ar{iji na frekventnoj lokaciji. Tel. 061 229 033. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prazan jednos. na Saraj Polju. Tel. 061 996 275, 033 470-631. Preko puta C faze pos. prostor 90 m2. Tel. 655-804, 061 219 697. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Soba djevojci, bolnica Ko{evo, kupatilo, centr. grijanje, kuhinja. Tel. 033 213-629. Soba studentici ili zapos. djevojci, ^. Vila. Tel. 651-652. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sokolovi}, izdajem jednosoban polunamje{ten stan. Tel. 033 515-809. Stan u centru, Titova. Tel. 063 180 064. Za strance tros. namje{ten stan sa grijanjem i gara`om. Tel. 061 262 421, Hrasnica. Za studente garsonjera 30 m2, TV, kuhinja, kupatilo, grijanje, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Za tri studenta stan od 70 m2, sa terasom, TV, telefon, alarm, plin. grijanje, Ko{. Brdo.Tel. 062 226 665. @eljin stadion, jednosoban namje{ten stan. Tel. 066 277 662. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

[VRAKINO - ul. Efendije Musi}a br. 4 (kod Merkatora) garsonjera 29 m2/II, cen. grijanje 42.000 KM, KO[. BRDO - ul. Juki}eva (novija gradnja) 30 m2 garsonjera sa odvojenom kuhinjom/vis. priz. - 56.000 KM, BARE-[IP dvosoban 46 m2/I sprat, nov sa ugradbenom kuh. i plakarima - 2.000 KM/m2. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 13765-1tt Prodajem vrlo povoljno ure|ene gra|evinske parcele u Vogo{}i za gradnju poslovno-stambenih objekata. Tel. 061 132 363. 11748-1nd` 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Al. Polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Atraktivna lokaija na Bjelavama, ku}a, oku}nica, gara`a, ba{ta, sve 360 m2, vl. 171. Tel. 062 826 261, 033 201051. Banovi}i, ku}a 10x9,5 m, oko 660 m2, gara`a, c.g., podrum 4 p+s, sve 1/1. Tel. 061 633 066, Pura~i}. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni prostor (objekat) u najprometnijoj ulici Starog Grada, Bravad`iluk 355 m2. Tel. 061 275 535. Ba{~ar{ija, prodajem pos. prostor 27,50 m2. Tel. 061 143 296. Beograd - naselje Kote`, prod. 2soban stan, II sprat, renoviran, 53 m2, sa terasom, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Blagovac - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Bla`uj, prodajem vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje, voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061 160 085. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Novi-Novi Grad, ku}a, 1990. god., izme|u Elektre i [kol. centra, sa 2 zasebna stana po 80 m2, 2 gara`e, dvori{te. Tel. 063 887 646. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. stan 1/1, 71 m2, 3 sp., OtesIlid`a, povoljno, Trg Ote{kog bataljona 91/III. Dvos. stan 52 m2, iznad Op{te bolnice, eta`. grijanje, ba{ta, kabl. TV, 90.000 KM. Tel. 062 619 266. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grada~ac-Ormanica, zemlju i vikend. uz asfalt, vlas. 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Grbavica, troipos. stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033 617-742. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, A. [a}irbegovi} 12/14, dvosoban stan, protuprovalna vrata, 3 lifta, 2 balkona, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 033 649-629. Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Pejton, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednos. stan 41 m2 sa balkonom na Bjelavama. Tel. 033 225 656. Klju~, K. Bana, iznad Vatrogasnog, 6 dun. zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222 928. Ku}a 130 m2, ba{ta 400 m2, gara`a, hobi soba 28 m2, cijena po dogovoru. Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Ku}a 171 sa dva dvos. stana, pos. ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750.

Prodajem Tami}-T 75, god. 82., sandu~ar, duga karoserija, nova cerada, neregistrovan, u dobrom stanju. Cijena 3.200 KM. Tel. 061 702 038. 11729-1Nd` Auto gume 165-70-14 „Klebr2 4 kom, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Fiat Punto 1.3 M-jet S, 2007. god., 3 vrata, klima, ABS, citi servo, el. podiza~i, centralno, ura|en veliki servis, do regist. 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, do registr. 6.900 KM. Tel. 061 329 335. Ford Fiesta 1.3 B, 2000. god., tek registrovan, pre{ao 95.000 km, crni, 3 vrata, cijena 5.800 KM. Tel. 061 156 886. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 Golf 2 dizel, 91. god., u dobrom stanju, reg. do 3. 2011., cijena 4.500 KM. Tel. 066 660 482, Sarajevo. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Ford-focus TDDi, 2000. god., tek registroan, ful oprema, crvena boja, cijena 7.500 KM. Tel. 061 108 889. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hunday Santa Fe 2.0 CRDI, 2001. god., 4 WD, 115.000 km pre{ao, registrovan, o~uvan. Tel. 061 490 570. Kombi Fiat Ducato furgon, maxi 2.8 JTD, 2003. god., reg. na tekstilnu firmu, pre{ao 85.000 km, cijena 12.500 KM. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Laguna 1999., 1.9 reg. do jan., klima, alarm, TVC, alu f., krov. nosa~i. Tel. 061 173 723. Opel Astra OPC 2000. g., 118 KW, 2.0, registrovana do 6. 2011., 9.000. Tel. 062 905 809. Opel Kadet 1.3 LS, 87. god., reg. do 8. 2011., ura|eni svi servisi, cijena 2.600 KM. Tel. 061 439 870. Opel Kadet karavan, 1990., benzin-plin. Tel. 061 819 488. Pasat 1.9 TDI, 2003.god., ful oprema, karavan. Tel. 061 257 470. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 Prodajem Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4500 KM. Tel. 061 443 277. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem Lancia Musa 2006., ful oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Prodajem golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i mo-

Kupovina
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Pelje{ac - Trpanj, apartmanipansion, opremljeni sa klimom, sat-TV, parkingom, u centru Trpnja, iznajmljujemo povoljno. www.trpanj.info Tel. 00385 98 192 1079. 13478-1tt Izdajem namje{ten stan, 55 m2, eta`no grijanje, sa kaminom, parkingom u dvori{tu, ul. Vrbaska 19. Tel. 061 905 221. 13720-1tt Trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, topla voda, kablovska, internet, blind. vrata, vlastiti parking, Hrasno. Tel. 033 616160. 11724-1Nd` Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili Dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. www.bilidvor.hr 1301-1Mo Izdajem u strogom centru grada uredske prostorije u povr{ini od 220 m2, cijena veoma povoljna, zakup najkra}i na 5 god. Tel. 061 132 363. 11748-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Aneks, stan polunam. studenticama na spratu ku}e, sa centr. grijanjem. Tel. 033 649-744. Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385 91 250 6885. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartmani Podgora, more 20 m, Sabina. Tel. 00385 91 537 2210. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bjelave, izdajem studenticama stan - ku}u od 100 kvadrata, plinsko eta`no grijanje, tri dvokrevetne sobe, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i ostava. Zvati od 10 do 22, na broj 062 942-823. Bjelave, dvokrev. soba, studentima sa kuhinjom. Tel. 062 224 836. ^. Vila, ekstra namje{ten trosoban stan. Tel. 062 730 641. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar Makarske, apartman studio za dvije osobe. Tel. 061 224 174. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i

Prodaja
Gra|evinsko zemlji{te u Rajlovcu, kod Robota, 9.270 m2, uredni papiri. Tel. 061 172 925. 11533-1Nd` Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, oku}nice 1.500 m2, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-051. Mob. 061 136 309. 11548-1Nd` Prodajem garsonjeru 21 m2, centar, ul. ^obanija. Mob. 063 209 378. 11580-1Nd` Alipa{ino polje B-faza, prodajem stan 49 m2, IX kat, cijena 35.000 EUR-a. Telefon: 062 377 101. 11631-1Nd` Prodaja, dvosoban stan 54 m2, adaptiran, Hrasno, ul. Aleja Lipa. Cijena: 108.000. Tel. 061/13 65 75. 13602-1tt Prodajem adaptiranu garsonjeru 26 m2 sa stvarima, kod Dr`avne bolnice. Tel. 061 188 846. 13762-1tt

Ku}a dupleks u Pofali}ima. Tel. 065 673 906. Ku}a Ilid`a-Pejton 12,5x11,5 prizemlje+2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a na Bistriku, cijena 45.000 KM. Tel. 065 240 493. Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja, garsonjera 29 m2, 1.800 KM sa PDV-om. Tel. 061 072 815. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}, prodajem apartman 27 m2, 2 sp, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 92 460 035. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, novosagra|ena ve}a ku}a sa 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 061 411 717. Poljine, devastirana ku}a sa infrastrukturom na parceli od 2.750 m2. Tel. 061 608 962. Pos. prostor u Vogo{}i 240 m2 u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem hostel sa 75 le`aja u funkciji, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem manju dev. ku}u, po~etak Dola~ke ulice, pos. ulaz. Tel. 062 606 051. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu (kod bolnice), potrebno renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Skenderija kod nebodera „Gorenje“, prodajem stan 60 m2 + balkon. Tel. 062 293 087.

54

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
ORILO-GORILO - Bukova cijepana drva od 35 do 65 KM, balvan, metrica, cokovi8. Kreka 80 KM sa vage. Banovi}i (kocka i orah) 130 KM. Kombi i kamionski prevoz. Tel. 062 669 739. 11761-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi i metrice 60 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM (Kreka) drveni 80 KM, bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 061 289 961.11762-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, povoljno. T 061 052 033. el. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh coli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Pe} plin, 2 rerne, 2 vitrine, 6 stolova kompl., 2 tende 6x3 m, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Prodajem svjetle}u reklamu 70x60, 50 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem doma}u vunenu tkaninu, dezen kockice pravougaonici, 6 boja, 7 m - 50 KM. Tel. 210-736. Prodajem novu motornu pilu Stihl 200 KM i norve{ku gusanu pe} Jotul 200 KM, Zenica. Tel. 061 575 294. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperija, brod. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena 120 KM. Tel. 061 486 926. Prodajem inventar i robu za biljnu apoteku. Odmah mo`e raditi. Tel. 061 265 343. Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komentar. Izdanje Svjetlost ANU BiH, 1968. god. Tel. 061 160 085. Pentium 4.2 2.8 GHz, IGB ram, 80 G B HDD, DVD, Win, XP garana, cija, 200 KM. Tel. 062 267 695. Pentium 4 IBM 2.0 GHz, 512 MB ram 4.0 GB, HDD, win, XP odli~an, sa , garancijom, 130 KM. Tel. 063 714 557. Sobnu vitrinu staklena vrata, 4 predijela, visina 1,40 cm, {irina 50 cm. Tel. 033 210-014. Zbog selidbe prodajem sobni plakar, dvije sobne stala`e i sobni stol. Tel. 033 210-014. Taximetar, radio stanicu, motorola sa antenom, skoro novo. Tel. 061 162 096. Trosjed, dvosjed, fotelja, ka o komoda sa staklom, zbog selidbe. Tel. 062 546 581. Manji fri`ider, ispravan, 40 KM. Tel. 062 972 512. Vr{im totalnu rasprodaju markiranih `enskih kupa}ih kostima. Tel. 062 273 110. Vodenicu prodajem, poto~ara. Tel. 061 154 540. Povoljno, pe} za picu, dvije eta`e, ro{tilj, aparat za kafu, pala}inkara. Tel. 061 684 929. Za etno selo puno toga prodajem. Tel. 061 154 540. Kazan za pe}enje rakije prodajem. Tel. 061 367 103. Dvosjed, trosjed, fotelja i dvije vitrine u dobrom stanju. Tel. 061 722 652. Ve}u zalihu bi`uterije prodajem. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Bijele zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033/534-087 i 062 682 690. Prodajem 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove crne o`ne mu{ke plitke cipele talijanske, mokosinke. Tel. 062 682 690, 033 534-087. O~uvan sobni ugao plave boje sa tabureima. Tel. 062 682 690, 033 458217. Novu sezonsku i dobro o~uvanu mu{ku, `ensku i dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Samostoje}u barsku pepeljaru. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 13643-1TT Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 143 019. 11641-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 13753-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 11749-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. SERVIS, OPRAVKA SVIH VRSTA KOMPJUTERA! DOGRADNJA, INSTALIRANJE PROGRAMA, ANTIVIRUS, REINSTALACIJA, ITD... TEL. 062 565 355. 11751-1Nd` Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. \\ Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prijevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 061 213 645. Organizujem ljetne izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja

INVESTITOR PRODAJE STANOVE: D. VELE[I]I - USKORO USELJENJE, NA GRBAVICI - LJUBLJANSKA - STANOVE I POSL. PROST. USELJ. ZA 2 MJ. ZVATI IZA 14 H. TEL. 062 320 969. 13598-1TT Stamb. pos. kontejner povoljno, lokacija Ljuta-Bjelimi}i. Tel. 061 485 271. Stan 46 m2, prizemlje, vrlo sun~an, pogodan za sve, ul. Sepetarevac iznad Mejta{a. Tel. 220-187. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 68 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 817 523. Stan u Lu`anima 69 m2, pogled u prirodu. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Stan u N. Sarajevu 86 m2, austroug. gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Stan u Vogo{}i, centar, nedovr{en, dvoeta`. 96 m2, 85.000 KM. Tel. 061 169 935. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Ba~i}i, dvos. 52 m2, 7 sp, lift, balkon, namje{ten, povoljno. Tel. 061 208 760, 061 199 312. Tar~in, ku}a 8x9 m, na sprat i 1.900 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, 500 m od ku}e, 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ve}a ku}a, novija gadnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Vikend. namje{tena na Jabl. jezeru. Tel. 061 960 358, 062 232 211. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e. Tel. 061 131 268. Zemlje 6.500 m2, Grdonj-Centar. Tel. 210-798.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@
PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA MONITOROM 17’’, TAS., MI[, INTERNET, ITD... CIJENA KOMPLETA 129 KM. TEL. 061 578 517. 11751-1Nd` Jednobrzinski manji ventilator zraka. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Prodajem hidropak sa pumpommotorom CMI, rezervoar 1.000 lit., kompletno sa crijevima, 2 mjeseca upotrebaljavan, cijena 500 KM. Tel. 033 435-950. Trakice Contour za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 758 591. Pe} sa 1 rernom i 4 ringle, restoranska za pe}enje pita i ostalo, proizvo|a~ Slovenija. Tel. 061 769 201. Rabljena odje}a i obu}a za sva 4 godi{nja doba, na veliko i malo i 3 ku}na radio poja~ala. Tel. 061 511 779, Sarajevo. @enke labratora stare 2,5 mjeseca, sa papirima i vakcinisane. Tel. 061 324 695. Inkubatore kapac. 100 koko{ijih jaja sa elektron. termostatom. Tel. 062 535 184. Dvosjed, trosjed, fotelju i dvije vitrine u dobrom stanju. Tel. 061 722 652. Prozor 120x140 (1) kom., sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. [iv. ma{ina Bagat kabinet sa manjim kvarom, 50 KM. Tel. 061 167 771. Knjige iz raznih oblasti, 100 kom. po 1 KM. Tel. 061 167 771. Tenda 418x120 pla}ena 1.100 za 400 KM. Tel. 061 167 771. Dje~iju auto sjedalicu, nova. Tel. 061 960 358. Gusane radijatore V58x15. Tel. 203-717, Sarajevo. Harmonika vrata „Marley“, kvalitetna ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Nova sobna vrata ostakljena sa {tokom, 2 kom. 0,90x2,05. Tel. 061 819 488. Brvnare iz va{e ma{te, brza i jeftina monta`a. Tel. 066 969 293 i 061 210 032. Balkonska vrata 2,50x80 i balk. prozor 140x140. Tel. 062 712 611, 033 472-004. Ustakljena prozorska krila 12 kom. 50 KM. Tel. 062 972 512. Pelene za odrasle br. 3, 20 kom. 18 KM. Tel. 033 612-776. Plin. boca 12 lit, 60 KM. Tel. 033 612-776.

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062/28 28 70, 033/203-127. 12726-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agenciji potreban ve}i broj stanova, ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768-016. Kupujem pos. prostor lokacije Centar, Otoka, Hrasno, Grbavica. Tel. 061 493 554.

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 11414-1Nd`

AKCIJA! Rasaprodaja ogrijeva! Prodajem bukova drva (cijepana i }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 67 00 68. 11545-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 11676-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javni ustanovama. Tel. 061 360 298. 11676-1tt

Dnevni avaz
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prohora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129.

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

55

Ponuda-potra`nja
Firmi N&K MARKETING DOO Sarajevo, potrebna ~etiri radnika i ~etiri radnice. Uslovi: SSS, starosna dob od 25 do 45. godina. Tel. 033 454-200. 11622-1Nd` Potreban ve}i broj njegovateljica sa iskustvom Agenciji za ku}nu njegu bolesnih i nemo}nih! Tel. 062 546 154 i 061 530 610. 13766-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Potrebna radnica u stalni radni odnos za rad u fast fudu, plata redovna. Tel. 061 109 908. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Zaposlenim nudim dodatnu zaradu, za 2 sata rada dnevno 300 KM mjese~no i vi{e. Tel. 061 297 354. Radno mjesto za 115 EUR-a. Nema otkaza, sam svoj {ef, 4 sata dnevno rada 400 EUR-a mjese~no i vi{e. Tel. 062 288 691. Restoranu „Bijela vila“, potrebna radnica za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250,

062 213 732. Potrebni ozbiljni saradnici za katalo{ku prodaju {vedske kozmetike, trenutno akcija besplatn uklju~enja. Tel. 061 326 160. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Frizerskom salonu „Semir“ na Alipa{inom polju potreban `enski frizer. Tel. 061 811 082. Centralno grijanje, vodoinstalacije, servis, monta`a, popravke. Tel. 061 105 425. Potrebni iskusni komecijalisti za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu} radni odnos. Tel. 062 334 365. Instrukcije matematike, te pripreme za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Bravar-varioc radi ograde, gitere, tende, klizne kapije, gara`na vrata, balkone itd. Tel. 062 177 796. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Kombi prevoz robe, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Radim kompletnu adaptaciju stana, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat, povoljno. Tel. 062 226 904. Dubinsko usisavanje i ~i{}enje prostirki i tapac. namje{taja. Tel. 061 175 368. Instrukcije iz svih predmeta u~enicima osnovne {kole, ~as 7,5 KM. Tel. 062 922 787.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Dolazim odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. bb Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu (obveznice), dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 11757-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

56

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Sarajevo, 06. 09.2010.g. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos 1. U SEKTORU BHRT- PRENOS I EMITOVANJE PROGRAMA 1) TEHNIČAR II - u Odsjeku Terminal i fiksne SAT operacije, 2(dva) izvršioca na određeno vrijeme, do povratka dviju zaposlenica a porodiljskog odsustva. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu u institucijama BiH, (državljanstvo Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, zdravstvena sposobnost, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini), kandidati moraju ispunjavati posebne uslove: - SSS elektro struke - poznavanje rada na računaru - atest za rad na visini Potrebna dokumentacija: Uz prijavu kandidati treba da dostave sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

- kraću biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, - uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6(šest) mjeseci), - prijavu prebivališta, - dokaz o stručnoj spremi, - dokaz o poznavanju rada na računaru, - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 (tri) mjeseca) - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1Ustava Bosne i Hercegovine Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i atest za rad na visini, dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos. Dostavljanje prijava: Oglas će biti objavljen u dnevnim listovima: »Avaz», «Dnevni list», «Nezavisne novine» i WEB site BHRT. Rok za podnošenje prijava je 14.09.2010.godine. Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom »Prijava na oglas, uz obavezno navođenje pozicije na koju se konkuriše, i naznaku-ne otvarati», na adresu: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Služba za ljudske resurse Bulevar Meše Selimovića broj 12 SARAJEVO Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Izbor kandidata izvršit će se na osnovu rezultata stručnog testa. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Javnog oglasa.

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK, na osnovu Odluke broj 07-06-985-01-02/10 donesene na nastavku X redovne sjednice održane u Mostaru, 30.08.2010.godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O TEHNIČKOJ RASPRAVI
Regulatorna komisja za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK je osnovana Zakonom o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“ br. 41/02, 24/05 i 38/05 i 61/09) (u daljem tekstu: Zakon) s ciljem onemogućavanja monopola u elektroprivrednoj djelatnosti, racionalizacije u potrošnji električne energije, omogućavanja trećim stranama pristupa na distributivnu mrežu, kako bi se postepeno uvelo tržište električne energije, a sve u skladu sa Zakonom. U cilju izvršavanja Zakonom propisanih nadležnosti FERK-a, Zakonom je propisano i ovlaštenje FERK-a da od svakog imaoca dozvole može zahtijevati da osigura podatke i informacije potrebne u primjeni Zakona, te dužnost imaoca dozvole da dostavljaju te podatke i informacije u traženim rokovima, kao i dužnost saradnje sa FERK-om. U vezi sa navedenim, FERK je na IV redovnoj sjednici održanoj 16.03.2010. godine usvojio revidovani nacrt Pravilnika o izvještavanju, a opća rasprava je održana 09.06.2010. godine u Mostaru. Kako je članom 40. stavom (5) Poslovnika o radu propisano da FERK zadržava pravo da pored općih rasprava održi i tehničku raspravu u postupku donošenja pravila i propisa, a budući da je potrebno povodom tehničkih aspekata revidiranog nacrta Pravilnika o izvještavanju izvršiti razmjenu informacija s pozvanim stručnjacima, uočena je potreba održavanja tehničke rasprave, putem koje FERK ima mogućnost saznati stavove i mišljenja pozvanih stručnjaka o navedenom aspektu revidiranog nacrta Pravilnika o izvještavanju. Cilj ove tehničke rasprave je stručna rasprava na temu revidovanog nacrta Pravilnika o izvještavaanju. Tehnička rasprava će se održati dana 14.09.2010.godine, u 10:00 sati u prostorijama FERK-a u Mostaru. S obzirom na cilj održavanja tehničke rasprave, na istoj će u davanju komentara moći učestvovati samo stručnjaci koje FERK posebno pozove, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

57

58

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Agencija za privatizaciju
Broj: 01-19-108/10 Orašje, 03.09.2010.godine

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Agencija za privatizaciju
Broj:01-19-107/10 Orašje, 03.09.2010. godine Na temelju članka 2. i članka 26. stavak 1. točka b) i stavka 2. Zakona o privatizaciji poduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Županiji Posavskoj objavljuje

Na temelju članka 2. i članka 26. stavak 1. točka b) i stavka 2. Zakona o privatizaciji poduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Županiji Posavskoj objavljuje

JAVNI POZIV BROJ 53
(PONOVLJEN)
za prikupljanje zatvorenih ponuda (tender) u maloj privatizaciji za prodaju predmeta
Naziv predmeta: Prodavaonica broj 21 Orašje, MP „Nova trgovina“ d.d. Orašje Vrsta predmeta: dio poduzeća Šifra predmeta: 020300046 Lokacija predmeta: Ulica XIV, Lamela II, 76270 Orašje Prodavatelja: MP „Nova trgovina“ d.d. Orašje, Ulica III, broj 54, Orašje Početna cijena predmeta tendera: 34.347,80 KM Depozit: 3.435,00 KM Naknada za sudjelovanje na tenderu: 34,00 KM Kratak opis predmeta: Prodavaonica broj 21. u Orašju, Ulica XIV, nalazi se u sklopu poslovno stambene zgrade P+3s+M u „Lameli II“Orašju u vlasništvu MP „Nova trgovina“ d.d. Orašje, bruto površine 44,26 m2 kao izdvojena organizacijska cjelina prema prospektu tendera Napomena: Vlasništvo prodavatelja na nekretnini proistječe iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog 25.04.1986. godine između SIZ stanovanja, kao prodavatelja i OOUR „Nova Trgovina“ Orašje, kao kupca i nije upisano u Zemljišnim knjigama kod nadležnog suda. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA: 1. Cijena......................................................................................................350 bodova ili 35% Početna cijena: 34.347,80 KM Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu. 2. Zapošljavanje...........................................................................................350 bodova ili 35% Preuzimanje i zapošljavanje 2 (dva) djelatnika poduzeća na vrijeme od najmanje 2 (dvije) godine. Ponude s manjim brojem djelatnika od navedenog u ovom kriteriju neće biti razmatrane (eliminatorni kriterij). 3.Nova investicijska ulaganja.....................................................................200 bodova ili 20% Investicijska ulaganja u građevinski objekt i opremu u iznosu od 10.300,00 KM u periodu od 2 (dvije) godine od sklapanja ugovora. 4. Djelatnosti poduzeća....................................................................................50 bodova ili 5% Obavljanje djelatnosti trgovine na malo u periodu od najmanje 2 (dvije) godine. 5. Kredibilitet ponuđača..................................................................................50 bodova ili 5% UKUPNO: 1000 bodova ili 100%

JAVNI POZIV BROJ 55
(PONOVLJEN)
za prikupljanje zatvorenih ponuda (tender) u maloj privatizaciji za prodaju predmeta
Naziv predmeta: Prodavaonica broj 43 Orašje, MP „Nova trgovina“ d.d. Orašje Vrsta predmeta: dio poduzeća Šifra predmeta: 020300057 Lokacija predmeta: Ulica XIV, Lamela II, 76270 Orašje Prodavatelja: MP „Nova trgovina“ d.d. Orašje, Ulica III, broj 54, Orašje Početna cijena predmeta tendera: 55.800,00 KM Depozit: 5.580,00 KM Naknada za sudjelovanje na tenderu: 56,00 KM Kratak opis predmeta: Prodavaonica broj 43 u Orašju, Ulica XIV, nalazi se u sklopu poslovno stambene zgrade P+3s+M u „Lameli II“ u Orašju u vlasništvu MP „Nova trgovina“ d.d. Orašje, bruto površine 71,10 m2 kao izdvojena organizacijska cjelina prema prospektu tendera. Napomena: Vlasništvo prodavatelja na nekretnini proistječe iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog 25.04.1986. godine između SIZ stanovanja, kao prodavatelja i OOUR „Nova Trgovina“ Orašje, kao kupca i nije upisano u Zemljišnim knjigama kod nadležnog suda. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA: 1. Cijena......................................................................................................350 bodova ili 35% Početna cijena: 55.800,00 KM Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu. 2. Zapošljavanje...........................................................................................350 bodova ili 35% Preuzimanje i zapošljavanje 3 (tri) djelatnika poduzeća na vrijeme od najmanje 2 (dvije) godine. Ponude s manjim brojem djelatnika od navedenog u ovom kriteriju neće biti razmatrane (eliminatorni kriterij). 3.Nova investicijska ulaganja.....................................................................200 bodova ili 20% Investicijska ulaganja u građevinski objekt i opremu u iznosu od 16.700,00 KM u periodu od dvije godine od sklapanja ugovora. 4. Djelatnosti poduzeća....................................................................................50 bodova ili 5% Obavljanje djelatnosti trgovine na malo u periodu od najmanje 2 (dvije) godine. 5. Kredibilitet ponuđača..................................................................................50 bodova ili 5% UKUPNO: 1000 bodova ili 100%

Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve fizičke i pravne domaće i strane osobe u skladu sa člankom 12. Zakona o privatizaciji poduzeća. PODNOŠENJE PONUDA Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnositelja ponude (koju bira sam podnositelj ponude) i naznaka “PONUDA”. Uz kovertu sa ponudom podnositelj ponude je dužan priložiti: - posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra podnositelja ponude i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnositelja ponude. Ukoliko je podnositelj ponude fizička osoba obvezna je uz podatke o identitetu priložiti i pisanu izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organa, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema smetnji za sudjelovanju u postupku privatizacije u smislu odredaba članka 12. Zakona o privatizaciji poduzeća, a ako je podnositelj ponude pravna osoba, izjavu ovjerenu pečatom poduzeća da nema smetnji za sudjelovanje u postupku privatizacije u smislu odredaba članka 12. Zakona o privatizaciji poduzeća. Pobjednik tendera je dužan prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostaviti originalne dokaze vezane za izjavu. - posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra podnositelja ponude i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za sudjelovanje. Depozit u iznosu od 3.435,00 KM uplaćuje se na račun broj 3381802200419180 koji se vodi kod UniCredit banka, poslovnica Orašje, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Naknada za sudjelovanje na tenderu u iznosu od 34,00 KM uplaćuje se na račun proračuna Županije Posavske broj 3060420000878090 koji se vodi kod Hypo banke u Orašju sa naznakom vrsta prihoda 722631, općina 068, budžetska organizacija 2201001. Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Županiji Posavskoj, Ulica III, broj 31, Orašje, do 24.09.2010. godine do 15.00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet. Ponude podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu s krajnjim rokom za podnošenje ponuda. Podnositelj ponude može odustati od sudjelovanja na tenderu, o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju za privatizaciju u Županiji Posavskoj, najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka utvrđenog za javno objavljivanje ponuda, kada podnositelj ponude ima pravo na povrat uplaćenog depozita. Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09) i ovim Javnim pozivom. Javno objavljivanje 5 (pet) najbolje rangiranih ponuda održati će se u prostorijama Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj, Ulica III, broj 31, Orašje, dana 04.10.2010. godine u 11.00 sati. Ostale informacije: O stanju predmeta prodaje zainteresirane osobe mogu se informirati kod prodavatelja MP“Nova trgovina“ d.d. Orašje i uvidom u javne knjige. Za sve dodatne informacije možete se obratiti izravno u Agenciji za privatizaciju u Županiji Posavskoj ili na telefon: Tel/fax: ++ 387 (0)31 -712-996 Tel: ++ 387 (0)31-712-997

Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve fizičke i pravne domaće i strane osobe u skladu sa člankom 12. Zakona o privatizaciji poduzeća. PODNOŠENJE PONUDA Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnositelja ponude (koju bira sam podnositelj ponude) i naznaka “PONUDA”. Uz kovertu sa ponudom podnositelj ponude je dužan priložiti: - posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra podnositelja ponude i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnositelja ponude. Ukoliko je podnositelj ponude fizička osoba obvezna je uz podatke o identitetu priložiti i pisanu izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organa, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema smetnji za sudjelovanju u postupku privatizacije u smislu odredaba članka 12. Zakona o privatizaciji poduzeća, a ako je podnositelj ponude pravna osoba, izjavu ovjerenu pečatom poduzeća da nema smetnji za sudjelovanje u postupku privatizacije u smislu odredaba članka 12. Zakona o privatizaciji poduzeća. Pobjednik tendera je dužan prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostaviti originalne dokaze vezane za izjavu. - posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra podnositelja ponude i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za sudjelovanje. Depozit u iznosu od 5.580,00 KM uplaćuje se na račun broj 3381802200419180 koji se vodi kod UniCredit banka, poslovnica Orašje, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Naknada za sudjelovanje na tenderu u iznosu od 56,00 KM uplaćuje se na račun proračuna Županije Posavske broj 3060420000878090 koji se vodi kod Hypo banke u Orašju sa naznakom vrsta prihoda 722631, općina 068, budžetska organizacija 2201001. Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Županiji Posavskoj, Ulica III, broj 31, Orašje, do 24.09.2010. godine do 15.00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet. Ponude podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu s krajnjim rokom za podnošenje ponuda. Podnositelj ponude može odustati od sudjelovanja na tenderu, o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju za privatizaciju u Županiji Posavskoj, najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka utvrđenog za javno objavljivanje ponuda, kada podnositelj ponude ima pravo na povrat uplaćenog depozita. Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09) i ovim Javnim pozivom. Javno objavljivanje 5 (pet) najbolje rangiranih ponuda održati će se u prostorijama Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj, Ulica III, broj 31, Orašje, dana 04.10.2010. godine u 10.00 sati. Ostale informacije: O stanju predmeta prodaje zainteresirane osobe mogu se informirati kod prodavatelja MP“Nova trgovina“ d.d. Orašje i uvidom u javne knjige. Za sve dodatne informacije možete se obratiti izravno u Agenciji za privatizaciju u Županiji Posavskoj ili na telefon: Tel/fax: ++ 387 (0)31 -712-996 Tel: ++ 387 (0)31-712-997

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA SARAJEVO

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

59

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE SARAJEVO

Na osnovu to~ke 1. Odluke o isplati verificiranih obaveza prema dobavlja~ima prija{njeg Federalnog ministarstva obrane/odbrane i drugih federalnih organa nastalih u razdoblju od 1. 4. 1996. godine do 31. 12. 2005. godine (u daljem tekstu: dobavlja~i), Federalno ministarstvo financija-finansija, upu}uje JAVNI POZIV ZA VERIFICIRANE DOBAVLJA^E Pozivaju se dobavlja~i koji su verificirani od strane Komisije za pojedina~no i kona~no verificiranje obaveza prema dobavlja~ima prija{njeg Federalnog ministarstva obrane/odbrane stvorenih u periodu od 1. 4. 1996. godine do 31. 12. 2002. godine i Komisije za verifikaciju neispla}enih obaveza prema dobavlja~ima za robe, materijale i usluge prija{njeg Federalnog ministarstva obrane/odbrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 1. 4. 1996. godine do 31. 12. 2005. godine, da radi izmirenja obaveza prema istima, Federalnom ministarstvu financija-finansija dostave sljede}e podatke: Naziv preduze}a, adresa (ulica i broj, grad sa po{tanskim brojem, kanton, kontakt osoba i telefon) Registarski broj preduze}a Kopija rje{enja o upisu u sudski registar (sve izmjene od datuma - nastanka potra`ivanja od biv{eg Federalnog ministarstva obrane/odbrane) - kopija ne mora biti ovjerena. Izjavu o eventualnim statusnim promjenama (odnosno promjena oblika vlasni{tva, dioba i sl.) - ukoliko je bilo takvih promjena, dostavite dokaz o pravnom sljedniku. Broj aktivnog bankovnog ra~una na koji }e se pla}anje izvr{iti, kao i podatke o banci u kojoj je nazna~en ra~un (naziv banke, filijala, adresa, grad sa po{tanskim brojem). Spisak verificiranih dobavlja~a, za koje nisu izmirene obaveze zbog nedostaju}ih podataka, nalazit }e se na oglasnoj plo~i Federalnog ministarstva financija/finansija i na oficijelnoj web stranici, koja glasi: www.fmf.gov.ba Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: „Federalno ministarstvo financija-finansija, Ulica: Mehmeda Spahe broj 5 71000 Sarajevo sa naznakom „Sektor za unutarnji dug - dobavlja~i“.

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, daje

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

OBAVJE[TENJE
HUSEINBEGOVI] (Fahrudin) SABINA, dipl. ing. polj. branit }e magistarski rad pod naslovom: „Implementacija dobre proizvo|a~ke i higijenske prakse u pekarskim pogonima malih kapaciteta, dana 8. 10. 2010. godine u 14 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 81 1644-1nd`

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

60

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU PRIJEDOR
na osnovu Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07023/612-247/10 od 08.06.2010. godine, kojim se odobrava upis 200 studenata u akademskoj 2010/2011. godini raspisuje za upis sedme generacije studenata u prvu i treću godinu studija u akademskoj 2010/2011. godini 1.EKONOMIJA - 100 studenata na studijskim programima: a) preduzetništvo b) trgovina i marketing c) bankarstvo i finansije d) javna uprava VISOKA STRUČNA SPREMA sa zvanjem DIPLOMIRANI EKONOMISTA. 2.MENADŽMENT - 50 studenata na studijskim programima: a) preduzetništvo b) trgovina i marketing c) bankarstvo i finansije d) javna uprava VISOKA STRUČNA SPREMA sa zvanjem DIPLOMIRANI MENADŽER. 3.INFORMATIKA - 50 studenata na studijskom programu: a) poslovna informatika VISOKA STRUČNA SPREMA sa zvanjem DIPLOMIRANI INFORMATIČAR. Prijave na konkurs se mogu predati u studentskoj službi Visoke škole od 01.09 do 18.09.2010. godine Pri podnošenju prijave potrebno je priložiti: 1. Popunjenu prijavu na konkurs (dobije se u studentskoj službi) 2. Diplomu, svjedočanstvo trećeg i četvrtog razreda srednje škole, odnosno dipl. o završenoj višoj školi – za kandidate koji upisuju treću godinu studija 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Dvije fotografije za indeks Prijemni ispit će se obaviti 18.09.2010. godine u 11:00 (subota), a prednost imaju kandidati koji na osnovu uspjeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita ostvare veći broj bodova. Upis kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa vršiće se od 20.09-30.09.2010. godine Pri upisu je potrebno priložiti: Popunjene upisne obrasce (dobiju se u studentskoj službi) Ljekarsko uvjerenje u svrhu upisa na fakultet Uplatnica prve rate školarine Sve informacije vezane za upis na Visoku školu možete dobiti na telefon 052 241 960, na web stranici: www.koledzprijedor.org ili u prostorijama Visoke škole u Prijedoru, Trg Majora Karlice 1 (glavni gradski trg).

KONKURS

UNIVERZITET U ZENICI VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA „SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA“

OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja AMELA AVDIĆ, profesor iz Zenice, Općina Zenica, javno braniti magistarski rad pod naslovom „KOMUNIKACIJA U PROCESU SARADNJE IZMEĐU ŠKOLE I PORODICE“ Javna odbrana magistarskog rada će se održati 15.09.2010.godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici – Odjeljenje općih poslova Univerziteta. Zenica, 01.09.2010.godine. VODITELJ STUDIJA Prof.dr.sc. Željko Škuljević,s.r.

UNIVERZITET U ZENICI VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA „SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA“ OBJAVLJUJE Da će kandidatkinja AIDA RIZVANOVIĆ, profesor iz Zenice, Općina Zenica, javno braniti magistarski rad pod naslovom „UTICAJ ODGOJNO-OBRAZOVNE AMBIJENTALNOSTI NA RAZVOJ DJECE SA DOWN SINDROMOM“ Javna odbrana magistarskog rada će se održati 15.09.2010.godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici – Odjeljenje općih poslova Univerziteta. Zenica, 01.09.2010.godine. VODITELJ STUDIJA Prof.dr.sc. Željko Škuljević,s.r. UNIVERZITET U ZENICI VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA „SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA“

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju opštih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi vaspitna preporuka izrečena maloljetniku, JU Kantonalni centar za socijalni rad objavljuje

OBJAVLJUJE
Da će kandidat DERVO MUŠIĆ, profesor iz Zavidovića, Općina Zavidovići, javno braniti magistarski rad pod naslovom „NAUČNI METOD SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA“ Javna odbrana magistarskog rada će se održati 15.09.2010.godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici – Odjeljenje općih poslova Univerziteta. Zenica, 01.09.2010.godine. VODITELJ STUDIJA Prof.dr.sc. Željko Škuljević,s.r. UNIVERZITET U ZENICI VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA „SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA“

JAVNI POZIV
Za izbor odgovarajućih preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi vaspitna preporuka izrečena maloljetniku 1. Pravo na učešće u javnom pozivu imaju pravna lica koja ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su kod nadležnog suda registrovani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja; b) da imaju Plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena vaspitna preporuka; c) da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu; d) da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost; e) da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika; f) da su zaposlenici spremni da prihvate maloljetnika na provođenje vaspitne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja; g) da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim ličnim i stručnim karakteristikama može vršiti pozitivan uticaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sarađivati sa JU Kantonalnim centrom za socijalni rad. 2. Kao dokaz o ispunjavaju uslova iz tačke 1. Javnog poziva, podnosioci zahtjeva dostavljuju: Za tačku 1a- rješenje o sudskoj registraciji, za tačke 1b,1c,1d,1e,1f i 1g- izjavu o ispunjavanju traženih uslova ovlaštenog lica za zastupanje. 3. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana javnog objavljivanja. Zahtjeve za učešće slati na adresu JU Kantonalni centar za socijalni rad, Azize Šaćirbegović br.2, 71 000 Sarajevo. 4. O izvršenom izboru svi učesnicu u javnom pozivu će biti blagovremeno pismeno obavješteni. JU Kantonalni centar za socijalni rad

OBJAVLJUJE
Da će kandidatkinja ALMA KUPREŠAK, profesor iz Zenice, Općina Zenica, javno braniti magistarski rad pod naslovom „KONFLIKTI U ŠKOLI I NAČIN UPRAVLJANJA I RJEŠAVANJA KONFLIKTA“ Javna odbrana magistarskog rada će se održati 16.09.2010.godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici – Odjeljenje općih poslova Univerziteta. Zenica, 01.09.2010.godine. VODITELJ STUDIJA Prof.dr.sc. Željko Škuljević,s.r.

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

61

POSLJEDNJI SELAM

za na{eg jedinoga

AHMET (IBRO) ^OLO
1960 - 2010.

Uvijek }e{ biti me|u nama. Zuhra, Irfan i Selma El-Fatiha
11747-1nd`

SJE]ANJE

na

SANJINA MUSI]A
6. 9. 2003 - 6. 9. 2010.

Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe, na{ dragi sine. Vrijeme ne mo`e izbrisati tvoj lik, neizmjernu dobrotu kojom si nas darivao za svog kratkog `ivota. Iako si oti{ao, mi znamo da }e uvijek biti uz nas. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Vole te tvoji: Tata Senad, mama Safija, sestra Lejla
11742-1nd`

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{e voljene

ZEMKA D@INOVI], ro|. HALILOVI]
Suprug Mujo, k}erka Mevlida, zet Hilmija, unuke Hanita i D`enita, sin Mersid, snaha Amra, unuci Ena i Emir, sin Murat, snaha Aldina, unuke Hana i D`ana
11739-1nd`

SJE]ANJE

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{a voljena majka

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dajinici na velikog prijatelja

SANJIN (SENAD) MUSI]

FADILA KULOGLIJA, ro|. PA[I]

RAZIJA LALI], ro|. HAJDARHOD@I]
iz Mostara

Svakim danom nedostaje{ nam sve vi{e i vi{e. Raja iz B-faze: Adis, Dado, Armin, Jasko, Emir, Amir, Nino, Ene, {ef, Truba, Cico, Enes S., Elvir, Bicki, Merso, Hare, Miralem.
11758-1nd`

Bila si velika ispod zvijezda a sada si iznad njih! Hvala Ti za sve osmijehe!
11719-1nd`

Tvoji: sin Eso i snaha Jasna

Tvoji: Kemal, Fahra, Mahir, Merdanis, Mirvana
13775-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

bratu, amid`i i djeveru

bratu i {uri

sinu, bratu, djeveru i amid`i

bratu, djeveru i amid`i

[estog septembra 2010. godine navr{ava se 25 godina od smrti na{eg dragog

prof. AHMET (IBRO) ^OLO
1960 - 2010.
Posljednji selam bratu, daid`i i {uri Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od sestre Ismete, zeta Mirsada i djece Dalile i Amile
11746-1nd`

prof. AHMET (IBRO) ^OLO
1960 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od brata Ismeta, snahe Mirsije i djece Harisa i Emira
11746-nd`

prof. AHMET (IBRO) ^OLO
1960 - 2010.
Dragi i voljeni brate, ostat }e{ u na{im srcima zauvijek. Velika i plemenita du{a kao {to si ti bio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od sestre Alme i zeta Ned`iba
11746-1nd`

prof. AHMET (IBRO) ^OLO
1960 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Majka Fata, brat Suljo, snaha Azema, brati~na Almedina sa porodicom, brati} Azem, brati~na Anela sa porodicom
11746-1nd`

prof. AHMET (IBRO) ^OLO
1960 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Izet, snaha \ulka, brati~na Meliha, brati}i Ibrahim i Malik
11746-1nd`

HABOTA D@EMALA D@EME
Puno te volimo i rado te se sje}amo. Tvoji najmiliji
13768-1tt

62

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
[estog septembra 2010. godine navr{ava se 17 godina kako je snajperskim hicem ubijen

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e drage

SAFET (RAMO) KADRI] HA[IME (MUSTAFE) EMIRHAFIZOVI]
Najmiliji na{ Safete, evo pro|e sedamnaest godina kako te du{mani i zlo~inci nasilno odvoji{e od nas. Dragi na{ Sajo, svaki tren na{eg `ivota ispunjen je sje}anjem na tebe. Ljubav prema tebi je velika i vje~na, ali i bol isto tako; nema dana ni no}i a da nisi u na{im mislima i tvoje ime na usnama, a suze u o~ima. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti je, Sajo, vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i d`enetske ljepote koje si ti svojom dobrotom i plemenito{}u zaslu`io. Sa neizmjernom tugom i boli, tvoji najmiliji: supruga Hikmeta, sin Mirsad
13769-1tt

Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sinovi, snahe i unu~ad

Tevhid }e se prou~iti 6. 9. 2010. godine u 12 sati u mektebu Begove d`amije.

11672-1nd`

SJE]ANJE

Navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nenka

na na{e najmilije roditelje i brata

[UHRETA JAHI], ro|. HAD@IMURATOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Zlata, zet Munir, unuka \enita, unuk Edhem sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u utorak, 7. 9. 2010. u 17 sati u ku}i `alosti S. Lagumd`ije 8/4.
13742-1tt 13757-1tt

KADA (OMER) ZOLOTA, ro|. LEKA
6. 9. 1999 - 6. 9. 2010.

ESAD (ME[E) ZOLOTA
1972 - 2010.

ME[A (HAMIDA) ZOLOTA
27. 9. 2008 - 27. 9. 2010.

Vrijeme i bol ne mjere se vremenom nego prazninom koju ste ostavili za sobom. Neka vam dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Zolota, Pa~ariz, Fejzi}, Hamidovi} i Leka SJE]ANJE

Dana 6. septembra 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preranog odlaska na{e drage prijateljice

na na{eg dragog oca, djeda i punca

FAIK (MUHAMEDA) AZABAGI]
6. 9. 2006 - 6. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja djeca
946-1tz

ALMINE FALAD@I]
S ljubavlju ~uvamo sje}anje na plemenitost i dobrotu koju si tako nesebi~no poklanjala svima oko sebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja raja iz razreda
PTT

TU@NO SJE]ANJE

na na{u sestru i zeta

Dana 6. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e mile sestre i svastike

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama moja voljena majka

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{e drage kom{inice

EMIRHAFIZOVI]

ENISE (MEHMEDA) ]ATOVI], ro|. BIJEDI]
SAKIB Mnogo nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
13770-1tt

HA[IMA - HA[A, ro|. MUJEZINOVI]
6. 9. 2009 - 6. 9. 2010.

31. 7. 2007 - 6. 9. 2010.

Porodice: Mujezinovi}, D`evlan, Nuhi} i Teskered`i}

Tvoje sestre Emina i Beba, zetovi Ferhat i Sejo sa porodicom

13738-1tt

FADILA KULOGLIJA, ro|. PA[I]
S ljubavlju i tugom,
Tvoja k}erka Hasiba, unuka Sanela, unuci Damir, Samir i zet Elvir
11719-1nd`

ALME SVOBODA KRU[KI]
Dan za danom prolazi, a tuga sve ve}a. Ne mo`emo da prihvatimo da vi{e nisi sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji prijatelji: porodica Sinanovi} sa k}erkom Aminom
13705-1tt

Dana 6. septembra 2010. godine navr{ava se dvanaest godina od smrti dragog oca, deda i punca

Dana 6. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e mile

LOJO SULJA
1998 - 2010.
Uspomena na tvoj svijetli i plemeniti lik uvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoja k}erka Mediha, unuci Erna i Damir i zet Sejo
644-1go

ENISE ]ATOVI], ro|. BIJEDI]

Mnogo nam nedostaje{, ali tvoj mili lik, pogled, osmijeh ostat }e zauvijek u na{im srcima. Tvoji: brat Zlatan, snaha Zijada, brati}i Kenan i Vedrana
13738-1tt

Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine od kako si iznenada preselio na ahiret

Dana 6. 9. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti moje voljene supruge

Dana 6. septembra 2010. godine navr{ava se 12 tu`nih godina od smrti na{eg dragog oca

ALME SVOBODA, ro|. KRU[KI]
Opet osjetim tugu u srcu. Te{ko mi je svakog dana sve vi{e i vi{e jer mi sve ja~e i ja~e nedostaje{. Kako koji dan ide, vidim koliko sam te ostao `eljan tebe i tvoje ljubavi. Tek sam po~eo da osje}am tvoju ljubav, ali Bog je htio da te uzme samo za sebe. Znam da sve vidi{ i da ne bi `eljela da budem tu`an, ali to je ja~e od mene. Ipak }u da skupim snagu i da istrajem u svom bolu. Volim te puno Zauvijek tvoj voljeni suprug @eljimir - @eljko Posjetit }emo tvoj grob 6. 9. 2010. godine u 14.30.
13705-1tt

LOJO SULJA
Tvoja dobrota i tvoj plemeniti lik vje~no }e `ivjeti u nama. Oti{ao si kao najbolji otac, a tvoja te djeca nikada ne}e pre`aliti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Edvin, k}erke Bahrija, Meliha i Mediha, snaha Sabiha, zetovi Bilal i Sejo, unu~ad Jasminka, Alisa, Aida, 645-1go Amar, Erna i Damir sa svojim porodicama

MIRZA SUBA[I]
iz Tuzle
Rije~i utjehe ne postoje jer tvoj odlazak nikad ne}e prestati da boli. Da ti je vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na mamica i sestra Nermina
948-1tz

MIRZA (ESADA) SUBA[I]
Ovu tugu i prazninu nikakve rije~i ne mogu opisati. Koliko nam nedostaje{ to samo na{a srca znaju. Supruga Sabina, k}erke Sandra i Nermina, zet Jasmir i unuka Sara
949-1tz

Dnevni avaz
Dana 6. 9. 2010. navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog dajd`e
SJE]ANJE

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

63

na na{u dragu majku i nenu, rahmetli

HAJRUDINA - \I\IJA (OSMANA) HAD@IOSMANOVI]A
Bol za tobom je velika, sje}anje na tebe `ivi i `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Porodica Livnjak
13763-1tt

AI[U KABIL
6. 9. 2007 - 6. 9. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinovi: Emir i Seid, snahe Amela i Selma, unu~ad Emina, Maida i Ismet
940-1tz

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e majke i supruge

ALME (ESADA) TINJI], ro|. MEHMEDBA[I]
U na{im srcima nosit }emo tvoj plemeniti lik, neizmjernu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Ni{ta ne mo`e ubla`iti bol i tugu koju osje}amo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji najmiliji: suprug Muaz i k}erka Jasmina
947-1tz

U ponedjeljak, 6. septembra 2010. bit }e sedam godina otkada traje
PONOSNO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg osniva~a i reditelja

DUBRAVKA BIBANOVI]A - BIBANA
6. IX 2003 - 6. IX 2010.
Tog dana u 13 sati oko njegove humke na groblju Bare u Sarajevu okupi}e se njemu najbli`i prijatelji i polo`iti cvije}e.

SEID (AHMET eff.) HOD@I]
6. 9. 2000 - 6. 9. 2010.

Tvoji sinovi sa porodicama
Sarajevski ratni teatar SARTR
N 11703-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkada nas je napustila na{a voljena

SJE]ANJE

ALMA SVOBODA, ro|. KRU[KI]
Prerano ode iz na{ih `ivota i uskrati nam svoju dobrotu i ljubav. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Oprosti nam za suze, ali one same teku. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Habiba, brat Mirsad, setra Mirsada, brati~na Azra, tetke Emina i Mejra, daid`a Dervi{, ro|aci i 13698-1tt rodice sa porodicama

Dana 5. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine od kada sa nama nije na{a voljena majka

MEHMED ZUHRI]
6. 9. 2007 - 6. 9. 2010.

FEHRIJA ZUHRI]
5. 9. 2005 - 5. 9. 2010.

RASEMA BAJRAMOVI], ro|. TURSUMOVI]

Dani prolaze, prolaze i godine, ali tuga i praznina koja je ostala va{im odlaskom, zauvijek }e trajati. Neka vam dragi i Svemogu}i Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka vam je vje~ni rahmet. Va{i sinovi sa porodicma 11726-1nd`

Vole te tvoja neutje{na djeca: Eldin, Edmir i Samra
13750-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 9 godina od kada nije sa nama na{a draga

[estog SEPTEMBRA 2010. godine navr{ava se 10 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i nana

ISLAM ([ERIFA) VRANI]
1946 - 2010.
U nedjelju se navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret. Uvijek te se sje}aju tvoji: Divovi} Senad, Dina, Emira, Belka i Avdan
11687-1nd`

SAHBIJA - SABINA RAI^KOVI]
Vrijeme nije donijelo zaborav. Imala si plemenitu du{u i srce puno ljubavi prema nama. Tvoji: suprug Rade, sin Zlatko, snaha Dada i unuk Goran
11709-1nd`

BEHIJA HURI], ro|. VELI]
S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na Tebe. Neka tvojoj plemenitoj du{i Svemogu}i Allah d`.{. podari vje~iti rahmet. Porodica
12155-1tt

64

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Dana 6. 9. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage supruge, majke, bake

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

DANKA D@ALTUR, ro|. ERI] EMINA (HASANA) MILJKOVI]A
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Porodica
13535-1tt

Tvoji najmiliji: suprug Asim, sin Samir, k}erka Selma, zet Suad, snaha Izeta, unuci Emina, Asja, Tarik i Amar
13707-1tt

Danas se navr{ava 40 dana kako je zauvijek oti{la na{a draga mama

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

RU@A MILI]
1927 - 2010.

JASMINA ^ENGI], ro|. SARI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoju dobrotu i plemenitost dobro }emo pamtiti. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i tako nam nedostajati. Porodica Tevhid }e se prou~iti u utorak, 7. 9. 2010. u 11 sati u ku}i `alosti, ulica @rtava fa{izma 7/9.
13737-1tt 13744-1tt

Nedostaje{ nam, puno nam nedostaje{, svakim danom sve vi{e... Porodica

TU@NO SJE]ANJE S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{ih dragih roditelja

Dana 5. 9. 2010. navr{ile su se 2 godine kako je preselila na ahiret

JOVANKA MARI]
Draga na{a bako, 6. 9. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako nisi sa nama. Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga i beskrajna ljubav onih koji te vole. Tvoja unuka Vanja, zet [pend i praunuka Ena
11706-1nd`

RASEMA (TURSUMOVI]) BAJRAMOVI]
Tuga i bol u srcu ne blijedi, a ni vrijeme ne bri{e sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

JOVANKA MARI]
(6. 9. 2008 - 6. 9. 2010.)

NEDELJKO MARI]
(19. 6. 2000 - 19. 6. 2010.)

Hvala za sve {to ste nam pru`ili u `ivotu. K}erka Mirjana, sin Radoslav sa porodicom
11708-1nd`

Tvoj suprug Remzija Bajramovi}
13750-1tt

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 18 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog na moju voljenu majku

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

MUZAFER (JUSUFA) HE]O
(1952 - 1992.)
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. Sje}anje i ljubav ostat }e dok `ive oni koji te vole. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Supruga [e}a, sin Sabahudin i k}erka Sabahudina
11690-1nd`

DU[ANU MAKSIMOVI]U
Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, tate, punca i dede. @elimo ti pokoj du{i i vje~ni mir u Bo`ijem svijetu. Tvoji najdra`i: supruga Milanka, k}erka Dra`enka, zet Mahir i unuka Dalia
11707-1nd`

JOKA GUSLOV
6. 9. 2006 - 6. 9. 2010.

ENESA (MEHMEDA) DRA^I]A
6. 9. 2002 - 6. 9. 2010.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Sabaha, k}erka Aida i sin Vedad
11711-1nd`

HAJRA (POZDER) O^KO
6. 9. 1979 - 6. 9. 2010.
Vje~no si u na{im mislima. Sinovi: Damir, Samir, snaha Sanela, Sanja, unuci Tiffany i Sandro
13710-1tt

FAKETE (AVDIJE) MUSI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: k}erka Munira, unuk Samir, praunu~ad Senad, Erna i Edna, snaha Almedina
13712-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Vaskrsije, k}erke Ljubica, Nada i Nagorka sa porodicama
11728-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

65

na na{e najmilije

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

IBRO (BE]IRA) ZE]O

SMAIL (HAJRE) GIBOVI]
6. 9. 1992 - 6. 9. 2010.

FATIMA (SALKE) PANJETA, ro|. KULDIJA
17. 2. 1998 - 6. 9. 2010.

MINA (D@EMAILA) GIBOVI], ro|. VLAHOVLJAK
7. 5. 2004 - 6. 9. 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 6. 9. 2010. u Alipa{inoj d`amiji u 15 sati. O`alo{}ena porodica
11752-1nd`

S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na vas. Va{i: Sabaheta, Faruk, Muhamed i Edin Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret mog supruga

13771-1tt

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret

OMER (OMER) ^ELJO
Te{ko se navi}i na `ivot bez tebe jer ni{ta vi{e nije kao prije i vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol, utjehe nema, a tvoja dobrota i ~estitost ostaje u vje~nom sje}anju. Molim Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`eneta. Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji. Tvoja supruga Vasvija
11738-1nd`

OMER (OMER) ^ELJO
Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjao. Nedostaje{ nam... Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`eneta. Tvoja k}erka Sabiha sa porodicom
11738-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Na{em dragom kom{iji

Najdra`i na{

na

TRNKA (MUHAMEDA) IBRAHIMA
septembar 2007 - septembar 2010.
Prou~ena je hatma u toku ramazana, a hatma dova prou~i}e se 5. septembra (utorak) u Had`ijskoj d`amiji. Neka mu je rahmet vje~ni. Supruga i sinovi sa porodicama
13774-1tt

dragoj kom{inici

RUKIJA [A]IRAGI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a Nedimu i familiji sabur. Od kom{inice Fike, Minke, Lutke i Brace - Alije Had`iosmanovi}a
13777-1tt

ALMEDIN (SENAD) PRLJA^A
Dragi na{ medeni, tu`no je `ivjeti sa istinom da te nema. Sa ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u te nosimo u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali kao kom{iju. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Podojak - [aban, Selma, Amila i Ajdin
11754-1nd`

ALMEDIN (SENAD) PRLJA^A
Ka`u da vrijeme lije~i rane i bri{e sje}anja, ali mi ne vjerujemo u to, jer ovu ranu je nemogu}e izlije~iti, a tebe nemogu}e zaboraviti. Tvoja ~istota du{e, plemenitost srca i ljudska dobrota ostavile su neizbrisiv trag u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali za prijatelja i kom{iju, i sve dok `ivimo i ti }e{ `ivjeti u nama... Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote. 11755-1nd` Porodica Ro`ajac

POSLJEDNJI SELAM Dragi na{ sine,

SJE]ANJE

ALMEDINE
Danas se navr{ava sedam najtu`nijih dana od kako te nema. Sutra bi bili ponosni i sretni na tvoj dvadeseti ro|endan, ali nema te, a to boli, najdra`i na{. Oti{ao si tiho, ba{ kako si i `ivio. Iako nisi me|u nama, uvijek }emo te se sje}ati sa tvojim blagim osmijehom i likom punim ljubavi i razumijevanja za tvoje najbli`e, ali i za sve druge. S ljubavlju i ponosom te spominjemo i molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 11753-1nd` Tvoj otac Senad, majka Izeta i sestra Mersiha

na na{eg dragog

IVU (JURE) TOLO
6. 9. 2004 - 6. 9. 2010.
SJE]ANJE

Supruga Elvira, sinovi Leon i Toni
11744-1nd`

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti mog dragog brata

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom bratu, djeveru i amid`i

SELVER (SULJE) AGI] ALMEDIN MEDO (SENAD) PRLJA^A NED@AD (FERID) EFENDI]
Neka mu dragi Allah podari lijepi d`enet. Hajro, Razija, Alma, Amela i Zada
13779-1tt

ALIJA (OSMAN) IMAMOVI]
6. 9. 2003 - 6. 9. 2010.
Tu`an je ovaj dan jer nas podsje}a na rastanak sa tobom. Zaborav ne postoji, osta}e{ vje~no u na{im srcima i mislima. El-Fatiha. Tvoji: sin Ned`ib, snaha Ismeta, unu~ad Muamera i Mirnes
11743-1nd`

BAJRO AHMEDHOD@I]
Nedostaje{ mi beskrajno. Tvoj brat Omer i snaha Mevlida sa porodicom
11736-1nd`

Bol nije u rije~ima ve} u srcima koja pla~u, tu }ete vje~no ostati voljeni i nikad zaboravljeni. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 11756-1nd` Krule i Mersiha

Dana 6. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

Dana 6. septembra 2010. navr{ava se 17 godina otkako je na ahiret preselio na{ suprug, otac i dedo

na{oj dragoj majci, svekrvi i nani

OMER (IBRAHIMA) OMEROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga, k}erke, zetovi, unu~ad i snaha
11764-1nd`

SAMIJA AHMETA[
Pamtit }emo te po dobroti, ljubavi i plemenitosti koju si darivala svojim najbli`im. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i.

JUNUZ (SAJTA) ^AMPARA

Sa po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tebe. Tvoj sin Asim Kudra, snaha Nuna i unuke Samra i Nad`a
11737-1nd`

Porodica
13760-1tt

66

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na dragog i plemenitog

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se tu`na godina otkada nas je napustio na{ dragi otac, djed i brat

POSLJEDNJI POZDRAV

U ponedjeljak, {estog septembra 2010. navr{it }e se {est tu`nih mjeseci otkako je prestalo da kuca plemenito srce na{e supruge i majke

HAJRUDINA - \I\IJA HAD@IOSMANOVI]A

ENVER KARAD@A
6. 9. 2009 - 6. 9. 2010.

SAMIJA AHMETA[

MUNIRE VIDOVI]
Ne postoje rije~i utjehe koje bi mogle umanjiti tugu u na{im srcima... Tvoji: suprug Nedeljko, djeca Tatjana i Ognjen
11766-1nd`

@ivot prestane u trenu, a uspomene i sje}anja ostaju. Dada
13731-1tt

Dok `ivimo mi, `ivjet }e i uspomena na tebe. Tvoji najmiliji
1311-1mo

Obitelj Markovi}: Drinka, Bojan i Nad`a
11737-1nd`

Dana 5. 9. 2010. navr{ila su se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene majke, nane i punice

HANKE (HASAN) HALILOVI], ro|. ^IZMI]
Unosila si radost i sigurnost u na{e `ivote. Tvoja bri`na ruka nas je pratila, a tvoji savjeti odgajali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, a sje}anja na tebe nikada ne}e izblijedjeti. Hvala za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam pru`ala. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u, Sin Mehmed, k}erke Ramiza i Zehra, unu~ad Almir, Kenan, Adnan, Edin, Emina, Medina i Selma, zet Abdulah i snahe Amra i Emina

13781-1tt

TU@NO SJE]ANJE

RED@O (ABID) ZUL^I]
15. 3. 1931 - 28. 3. 1998.

MEL]A ZUL^I], ro|. ZAJKO
17. 9. 1930 - 7. 1. 2004.

ENVER (RED@O) ZUL^I] EKA
12. 8. 1961 - 6. 9. 2007.

VAHIDA ZUL^I], ro|. MURATOVI]
29. 5. 1962 - 10. 6. 2003.

Tu`ni smo {to smo vas izgubili a ponosni {to smo vas imali. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i: Samir, Mirnel, Sandro, Tamara

13782-1tt

SJE]ANJE

Dana 6. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage

AHMET (AVDE) BE]A
6. 9. 1996 - 6. 9. 2010.

ENISE ]ATOVI]

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Be}a
11767-1nd`

S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
13780-1tt

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 12 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{ voljeni

ocu na{eg prijatelja

ASIM BA[I]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na Tebe.

HAD@O (HUSO) TELAREVI]
6. 9. 1998 - 6. 9. 2010.

TOMISLAV ^OLI]
Vrijeme prolazi brzo, tvoj dragi lik i dobrota ostat }e zauvijek u na{em sje}anju. Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Ba{i} Sabit sa porodicom Porodica Telarevi}
11763-1nd` 11769-1nd`

Neprihvatljiva je istina da vi{e nisi sa nama. Te{ko je gledati ovaj svijet, a ne vidjeti Tvoje nasmijano lice, koje }e ostati zauvijek duboko urezano u na{a srca. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari ljepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 7. 9. 2010. u ulici Semira Fra{te 13 drugi sprat, stan 9 u 14 sati. Tvoji najmiliji: supruga Behija, sin Adnan, k}erke Elvira i Adisa, zetovi Muhamed i Benjamin, snaha Halida, unu~ad D`enifa, Melisa, Adis, Amna, Haris, Anesa i Armin 11771-1nd`

Dnevni avaz
Dana 6. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselila na ahiret na{a draga
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

67

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NUSRETA DRPLJANIN, ro|. ADROVI]
Vrijeme koje je pro{lo i koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i tugu za tobom. U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Tvoji: sin Enis i snaha Azelea, unuk Emir, k}erka Nerma i zet Fe|a
13773-1tt

MUJO (IBRAHIM) BA[I]
preselio na ahiret u subotu, 4. 9. 2010. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. 9. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Careve vode - Podvitez - Pale. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Edin, k}erke Mevlida i Mediha, sestra Sevda, snahe Alma i [evka, zetovi Suljo i Rusmir, un~ad Vedad, Adis, Ernis, Kenin, Kerim, Eman i D`enana, brati}i Salem, Sakib, Ned`ib i Nail sa porodicama, brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, {urak Hilmo sa porodicom, svastike Had`ira i Nezira sa porodicama, te porodice Ba{i}, ^ubara, Kadri}, Tabu~ija, Tabakovi}, Kasapovi}, Luka~, Brdari}, Pa{i}, Halilbegovi}, Hurem, ^engi}, Hrvo, Herac, Gegi}, Toka~a, Zili}, Daci}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati, ul. Humska 630 - 2/I, Gornji Pofali}i.

FATIMA (HUSO) SULJI], ro|. BOR^AK
preselila na ahiret u nedjelju, 5. 9. 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. 9. 2010. godine u 16.30 sati na mezarju Zenik - Rakovica. D`enaza polazi ispred ku}e merhume. O@ALO[]ENI: sinovi Vahid i Fahrudin, k}erka Advija, zetovi Mirsad i Adnan, snahe Nevzeta i Amela, un~ad Irma, Sanita, Elma i Amel, praunuka Sarah, bra}a Zaim, Selmo, Ismet, Salem i Safet sa porodicama, sestra Advija sa porodicom, te porodice Sulji}, Bor~ak, Vreto, Op}inovi}, D`afi}, Mujki}, Su{i}, [ehi}, Bajtal, Durmi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.30 sati, Zenik 118, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj sestri i tetki

HAJRI HAD@I]
Sestra Fatima, Dina i Miro, Na|a, Mustafa, Naida i Kenan
11770-1nd`

Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred MZ Gornji Pofali}i sa polaskom u 15.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na Vije}nici u 16.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Dana 6. 9. 2010. navr{avaju se 52 tu`na dana otkako je preselio na{ dragi

ESAD (ALIJE) HUJDUR
ro|. 6. 1. 1957.
Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet i d`enet i sve d`enetske ljepote. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga Hajrija i sin Muamer Obavje{tavamo svu rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se hatma dova prou~iti 6. 9. 2010. 11768-1nd` u d`amiji Vrbanju{a poslije ak{am namaza.

RAZIJA LALI]
iz Mostara Draga nevjesto i strina, nosila si u du{i bogatstvo, a u srcu neizmjernu ljubav za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hamo sa djecom i porodicama Lali}, Muminagi}, ]iber i Dervi{begovi}
13786-1tt

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 6. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret

FADILA KULOGLIJA, ro|. PA[I]
I poslije navr{ene pola godine od tvoje smrti, tvoj lik i dobrota su uvijek prisutni u nama. Nesib Kulovi} s porodicom i prija Sajmija
11773-1nd` 11738-1nd`

OMER (OMER) ^ELJO
Ni{ta ne mo`e ubla`iti bol i ispuniti prazninu koja je ostala iza tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`eneta. Tvoja k}erka Mediha sa porodicom

ALMIR - MIRE (ABIDA) DOBRA^A
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet, a njegovim roditeljima i bratu sabur. Hrustemovi} Sejdalija, D`enana, Elma i Mirza, Kalajd`isalihovi} Selma i Ensar
11774-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na

SANJINA MUSI]A NED@ADU KALAMUJI]U
babi na{eg druga Mensura Kalamuji}a. Miro, Jaca, Suljo, Nino, Mahir i Haris
13783-1tt

Tvoj plemeniti lik imao je mjesta za sve nas. Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom. Tvoji: Lejla, Emina, Aida, Denis, teta Enisa i Mehmed
11772-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

najdra`em dedi

IBRO (BE]IR) ZE]O
Bismilahir-rahmanir-rahim! Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono {to se perom pi{e; Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i no} i sve {to ona o`ivi; Pozivam za svjedoka mjesec kad najedra i zoru kad zabijeli; Pozivam za svjedoka sudnji dan, i du{u {to sama sebe kori; Pozivam za svjedoka vrijeme, po~etak i svr{etak svega - da je svaki ~ovjek uvijek na gubitku. „Vrijeme je do sad bilo more {to se polako giba me|u velikim obalama trajanja. Sad je li~ilo na brzi tok rijeke koja nepovratno odnosi trenutke.“ Nedostaje{. Tvoja Anesa

11775-1nd`

66

Ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na dragog i plemenitog

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se tu`na godina otkada nas je napustio na{ dragi otac, djed i brat

POSLJEDNJI POZDRAV

U ponedjeljak, {estog septembra 2010. navr{it }e se {est tu`nih mjeseci otkako je prestalo da kuca plemenito srce na{e supruge i majke

HAJRUDINA - \I\IJA HAD@IOSMANOVI]A

ENVER KARAD@A
6. 9. 2009 - 6. 9. 2010.

SAMIJA AHMETA[

MUNIRE VIDOVI]
Ne postoje rije~i utjehe koje bi mogle umanjiti tugu u na{im srcima... Tvoji: suprug Nedeljko, djeca Tatjana i Ognjen
11766-1nd`

@ivot prestane u trenu, a uspomene i sje}anja ostaju. Dada
13731-1tt

Dok `ivimo mi, `ivjet }e i uspomena na tebe. Tvoji najmiliji
1311-1mo

Obitelj Markovi}: Drinka, Bojan i Nad`a
11737-1nd`

Dana 5. 9. 2010. navr{ila su se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene majke, nane i punice

HANKE (HASAN) HALILOVI], ro|. ^IZMI]
Unosila si radost i sigurnost u na{e `ivote. Tvoja bri`na ruka nas je pratila, a tvoji savjeti odgajali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, a sje}anja na tebe nikada ne}e izblijedjeti. Hvala za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam pru`ala. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u, Sin Mehmed, k}erke Ramiza i Zehra, unu~ad Almir, Kenan, Adnan, Edin, Emina, Medina i Selma, zet Abdulah i snahe Amra i Emina

13781-1tt

TU@NO SJE]ANJE

RED@O (ABID) ZUL^I]
15. 3. 1931 - 28. 3. 1998.

MEL]A ZUL^I], ro|. ZAJKO
17. 9. 1930 - 7. 1. 2004.

ENVER (RED@O) ZUL^I] EKA
12. 8. 1961 - 6. 9. 2007.

VAHIDA ZUL^I], ro|. MURATOVI]
29. 5. 1962 - 10. 6. 2003.

Tu`ni smo {to smo vas izgubili a ponosni {to smo vas imali. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i: Samir, Mirnel, Sandro, Tamara

13782-1tt

SJE]ANJE

Dana 6. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage

AHMET (AVDE) BE]A
6. 9. 1996 - 6. 9. 2010.

ENISE ]ATOVI]

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Be}a
11767-1nd`

S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
13780-1tt

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 12 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 6. 9. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{ voljeni

ocu na{eg prijatelja

ASIM BA[I]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na Tebe.

HAD@O (HUSO) TELAREVI]
6. 9. 1998 - 6. 9. 2010.

TOMISLAV ^OLI]
Vrijeme prolazi brzo, tvoj dragi lik i dobrota ostat }e zauvijek u na{em sje}anju. Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Ba{i} Sabit sa porodicom Porodica Telarevi}
11763-1nd` 11769-1nd`

Neprihvatljiva je istina da vi{e nisi sa nama. Te{ko je gledati ovaj svijet, a ne vidjeti Tvoje nasmijano lice, koje }e ostati zauvijek duboko urezano u na{a srca. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari ljepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 7. 9. 2010. u ulici Semira Fra{te 13 drugi sprat, stan 9 u 14 sati. Tvoji najmiliji: supruga Behija, sin Adnan, k}erke Elvira i Adisa, zetovi Muhamed i Benjamin, snaha Halida, unu~ad D`enifa, Melisa, Adis, Amna, Haris, Anesa i Armin 11771-1nd`

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

69

70

Ponedjeljak, 6. septemar/rujan 2010.

Dnevni avaz
-katastarska ~estica broj 630 „Brdo“ vo}njak 4 klase povr{ine 154 m2 - katastarska ~estica broj 631/3 „Brdo“ vo}njak 3 klase povr{ine 630 m2 - katastarska ~estica broj 631/4 „Brdo“ vo}njak 3 klase povr{ine 410 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Hod`i} Azem Ibrahimov, Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u o bzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 065926 08 P Sarajevo, 31. 8. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ov~ina [aha, u pravnoj stvari tu`itelja Had`i} Ismeta iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a broj 22/6, zastupan po Melihi Filipovi} i mr. Kenanu Ademovi}u advokatima iz Sarajeva, protiv tu`enog Sari} Mugdim iz Sarajeva, ul. ]emerlina broj 21, sa posljednjom navedenom poznatom adresom, sada nepoznatog prebivali{ta, radi priznanja prava dosjelo{}u, v.s.p. 1.000,00 KM, ovim putem u smislu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje oglas kojim se NAPOMENA: Prema ~l. 97. stav 3. ZPP-a (Sl. novine FBiH br. 53/03), ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na glavno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu ne upusti u raspravljanje. Prema ~lanu 97. stav 4. ZPP-a, ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Na ro~i{tu za glavnu raspravu u smislu ~lana 102. ZPP-a svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve ~injenice potrebne za obrazlo`enje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvr|enje svojih naroda, te se izjasniti o navodima i ponu|enim dokazima protivne stranke. Stranke mogu u toku glavne rasprave iznositi nove ~injenice i predlagati nove dokaze samo ako u~ine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogu}nosti iznijeti, odnosno predlo`iti na pripremnom ro~i{tu. Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a, osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudonika u postupku.
13651-1tt

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 121 Zavidovi}i, 26. 8. 2010. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 121, po zahtjevu Hod`i} Azema sin Ibrahima iz Zavidovi}a, Ul. Alije Izetbegovi}a 17/9, zastupanog po punomo}niku Buri} Azemini, k}i Ibrahima iz Ali}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 769, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 628 „Brdo“ {uma 3 klase povr{ine 217 m2, vo}njak 4 klase povr{ine 380 m2

POZIVA SE
Tu`eni SARI] MUGDIM, sa posljednjom navedenom adresom u preambuli oglasa, kao stranka u postupku, da pristupite na glavno ro~i{te koje je zakazano za dan PONEDJELJAK, 4. 10. 2010. u 10 sati pred ovaj sud u sobu br. 323/III. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Ov~ina [aha

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 119 Zavidovi}i, 26. 8. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica broj 1671/2 „Njiva“ pristupni put povr{ine 60 m2 - katastaska ~estica broj 1672/9 „Njiva“ oranica 5 klase povr{ine 864 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Maru{i} Senad Hamdijin, Kova~i, Stavci 4 km sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-Dn-10-000 119, po zahtjevu Maru{i} Senada sin Hamdije iz Stavaka bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list 1687, katastarska op}ina ]inovi}i, ozna~ene sa:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 092263 09 I Sarajevo, 30. 8. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja DD „Intesa SanPaolo banka“ Sarajevo, protiv izvr{enika Pecar Elvedina i Balobozan Asmira iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03)

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 120 Zavidovi}i, 26. 8. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

pa{njak 4 klase povr{ine 272 m2, {uma 4 klase povr{ine 218 m2 - katastarska ~estica broj 1085/3 „Podgaj“ pa{njak 4 klase povr{ine 36 m2, {uma 4 klase povr{ine 287 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ahmi} Benijamin Hazimov, Zavidovi}i, Me}evi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 19. 6. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 12. 5. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave-protestirane mjenice broj AF1054606 od 21. 4. 2005. godine koja je dospjela za pla}anje dana 28. 1. 2009. godine protiv izvr{enika Pecar Elvedina i Balobozan Asmira iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.799,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 28. 1. 2009. godi-

ne do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 79,97 KM i to: 1. zapljenom na nov~anim sredstvima - stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje prvoizvr{enik ostvaruje kod „M&Company“ Sarajevo, a drugoizvr{enik kod DD „Kristal“ Sarajevo, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Pecar Elvedina mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 120, po zahtjevu Ahmi} Benijamina sin Hazima iz Me}evi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 993, katastarska op}ina Me}evi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1085/1 „Podgaj“

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 I 092261 09 I Sarajevo, 31. 8. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja DD „Intesa SanPaolo banka“, Sarajevo, protiv izvr{enika Zrno Mirze iz Sarajeva, radi izvr{enja na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03)

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 122 Zavidovi}i, 26. 8. 2010. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

klase povr{ine 6544 m2 Prema podacima iz katastra suposjedni i navedenih nekretnina su Karajbi} Ibrahim Mehmedov, Karajbi} Be}ir Mehmedov, Karajbi} Eniz Mehmedov i Karajbi} Munib Mehmedov, svi iz Mustajba{i}a bb, op}ina Zavidovi}i sa dijelom 1/4. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10000 122, po zahtjevu Karajbi} Ibrahima sin Mehmeda iz Mustajba{i}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 96, katastarska op}ina Mahoje, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 246 „Zaba{~a“ {uma 2 klase povr{ine 6764 m2 - katastarska ~estica broj 247 „Zaba{~a“ livada 5

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 18. 6. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 12. 5. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestirane mjenice broj AF1145891 od 27. 6. 2005. godine koja je dospjela za pla}anje dana 28. 1. 2009. godine protiv izvr{enika Zrno Mirze iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.684,70 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 28. 1. 2009. godine do isplate i tro{kova

izvr{nog postupka u iznosu od 75,78 KM i to: 1.1. zapljenom na nov~anim sredstvima stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje izvr{enik ostvaruje kod „HIT Coloseum“ DOO Sarajevo, ul. Terezije bb, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njegovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135. Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju, izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

71

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH Srednjobosanski kanton Op}ina Travnik Osnovna {kola „Gu~a Gora“ U Gu~oj Gori Tel/fax 030/560-019 Broj 218/10. Na osnovu Odluke Upravnog odbora Osnovne {kole „Gu~a Gora“ iz Gu~e Gore sa sjednice odr`ane 2. 9. 2010. godine, raspisuje se

za upra`njena radna mjesta
1. Nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti - puna norma, 2. Nastavnik razredne nastave u P[ Maline. Kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 1 prima se na neodre|eno vrijeme, dok se kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 2 prima na odre|eno vrijeme do kraja

KONKURS

{kolske 2010/011. godine. Kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli, a svi prijavljeni kandidati }e se bodovati po Kriterijima koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu dostaviti sljede}a dokumenta: 1. Dokaz o stru~noj spremi 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH, 4. Uvjerenje o neka`njavanju 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 6. Dokaz o prosjeku ocjena tokom studija, 7. Potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju, 8. Potvrdu o ~ekanju na posao. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati po{tom na adresu {kole: O[ „Gu~a Gora“ 72277 Gu~a Gora. Upravni odbor

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-36610/04 Sarajevo, 20. 8. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, ul. Augusta Brauna br. 2 protiv tu`enog HAZNADAREVI] SENAUDINA iz Sarajeva, ul. Mar{ala Tita br. 6, radi naknade {tete, v.s.p. 688,00 KM, van ro~i{ta dana 20. 8. 2010. godine, donio je:

KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 23. 9. 2004. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 51,60 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}

zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime regresne naknade {tete isplati iznos od 688,00

PRESUDU

POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla Hasana Brki}a 72 75000 Tuzla
U skladu sa ~lanom 17. stav 3. Pravilnika o nabavkama, objavljujemo:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 119095 09 I Sarajevo, 31. 8. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika 1. Mirjana Vla{ki iz Sarajeva, ul. Had`i Idrizova br. 9, 2. Maja Vodopivec iz Sarajeva, ul. D`amijska br. 15, 3. Savo Vla{ki iz Sarajeva, ul. Had`i Idrizova br. 9, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 29. 4. 2010. godine

godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 5.330,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 15. 7. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pla}i ili pokretnim stvarima izvr{enika.

OGLAS O NABAVCI
200 tona (±10%) ulja fluid izolanta
Sve potrebne informacije vezane za nabavku navedene su u Tenderu koji se mo`e dobiti u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija broj 20.) ili pozivom na telefon 035/321-476. Tender se mo`e izuzeti li~no ili dostaviti putem faksa ili e-maila. Rok za dostavljanje-prijem ponuda isti~e 20.09.2010. godine u 12,00 sati. Otvaranje ponuda }e se obaviti 20.09.2010. godine u 13 sati. Generalni direktor: Midhat Katani}, dipl.ing.rud.

Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Vodopivec Maji protekom roka od 15 dana.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 8. 12. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj AF 0789709 izdata u Sarajevu, 18. 3. 2004.

Saobra}ajna nesre}a trenera Vele`a

Hoti} nepovrije|en, o{te}en auto
Trener Vele`a Demir Hoti} iskoristio je prvenstvenu pauzu da nakratko posjeti porodicu u Njema~koj, ali je pri povratku u BiH do`ivio saobra}ajnu nesre}u. Udes se desio u Austriji, najvi{e je stradao Hoti}ev automobil, a trener Vele`a za sve krivi lo{e pri~vr{}eni bicikl na vozilu ispred njegovog. Hoti} je trenutno s ekipom u Fojnici, gdje su otputovali u subotu i gdje }e boraviti do srijede. - Ne bih obja{njavao {ta se dogodilo i kako, nema potrebe sada to potezati. Sve je pro{lo i moje

72

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

^ELIK Zeni~ani nakon 21 godine gostovali u Srbiji

Ibrakovi}: Vojvodina je bila agresivnija
Hoti}: Sve je pro{lo, nema potrebe vra}ati se

Drago mi je {to su moji igra~i imali priliku da vide gdje se nalaze, ka`e trener Zeni~ana
Nogometa{i ^elika su prvi put nakon rata i poslije vi{e od 21 godine bili gosti novosadske Vojvodine, koja je, iako oslabljena za sedam reprezentativaca, {to seniorskih, {to mladih, pokazala da se s razlogom do subote nave~er nalazila na ~elu srbijanske Superlige. Vojvodina je zaslu`eno

misli su okrenute na{oj ekipi - kazao nam je ju~er F. I. Hoti}.

Zrinjskom dobro do{la pauza

Danas povratak s Kupresa
Nogometa{i Zrinjskog danas }e zaklju~iti petodnevne pripreme na Kupresu, koje su im dobro do{le, jer su ovog ljeta malo radili zbog ranog nastupa u prvom pretkolu Evropske lige. Na Kupresu su Mostarci odigrali i prijateljsku utakmicu protiv hrvatskog prvoliga{a Splita (poraz 0:2), a bila je to prva prilika da trener Dragan Jovi} vidi kako mom~ad funkcionira bez Tonija [unji}a, koji je prije sedam dana potpisao za belgijski Kortrijk. Tokom sedmice potpis na ugovor sa Zrinjskim trebao bi staviti 25-godi{nji Alek \uri}, koji je u pro{loj sezoni nosio dres hrvatskog ni`eliga{a Orijenta, a na nekoliko treninga uvjerio je Jovi}a da bi mogao poja~ati konkurenciju u veznom redu, koja je oslabljena odlaskom Mladena @i`ovi}a. Ma. P.

„Robija{i“ nisu mogli u}i u Srbiju
Prvo gostovanje svog tima u Srbiji nakon proteklog rata `eljeli su pratiti i zeni~ki navija~i, ali je njihov autobus, kako su nam kazali ljubazni doma}ini iz FK Vojvodina, vra}en s grani~nog prijelaza Bajakovo. Kako nam je preneseno, vra}anje „Robija{a“ srbijanska policija obrazlo`ila je time {to, navodno, nisu od nadle`nih bh. policijskih slu`bi dobili zvani~nu obavijest da }e organizirano putovati na utakmicu.

Prijateljske fudbalske utakmice

Novi Sad: Puri} prolazi Pavlovi}a

(Foto: J. Had`i})

Travnik - [ibenik 3:2
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 450. Sudija: Adnan Grabus (Travnik). Strijelci: 0:1 - Ba~ali}-Grgi} (4), 0:2 - Ba~ali}-Grgi} (48), 1:2 - D`afi} (57), 2:2 D`afi} (68), 3:2 - Zatagi} (89). @uti kartoni: E. Varupa, Helvida, D`afi} (Travnik), Ceri}, Bo`i} ([ibenik). TRAVNIK: Adilovi}, Si. Terzi}, E. Varupa, Helvida, Ribi}, [iljak, Saraj~i}, Badrov, ]uri}, Faji}, Pranjkovi}. Jo{ su igrali: Al. Deli}, Kola{inac, Eri}, D`afi}, N. Varupa, Begi}, Zatagi}, An. Deli}, Sa. Terzi}. Trener: Ned`ad Selimovi}. [IBENIK: Slavica, Jur~evi}, Ceri}, Spahija, Medvid, Husmani, Toki}, Ba~ali}-Grgi}, Alispahi}, Bo`i}, Jakoli{. Jo{ su igrali: Gubeli}, Vrci}, Radelji}, Juri}, Elez, Li, Amauri, Bakovi}, Mal~i}, Jeli}, Male{. Trener: VjeS. P. koslav Lokica.

pobijedila s 3:1 (1:0), a zeni~ki nogometa{i isuvi{e su respektirali svoje doma}ine pa su tek u drugom poluvremenu, nakon izmjena, agilnije krenuli prema njihovom golu i u 81. minuti uspjeli smanjiti preko Aladina Isakovi}a, kome je asi-

stirao Jasmin Smriko. - Vojvodina se pokazala kao odli~an doma}in, ali i dobar tim. Drago mi je {to su moji igra~i imali priliku da vide gdje se nalaze. Jasno je da je Vojvodina bolja, da su agresivniji, {to nedostaje na{em timu, kao i ve}ini eki-

pa iz na{e lige - ka`e trener ^elika Abdulah Ibrakovi}. „Lale“, {to je posebno zanimljivo, ~ak 21 utakmicu do susreta s ^elikom nisu primile gol pa zeni~kom sastavu za utjehu mo`e poslu`iti ~injenica da su im prekinuli tu seV. BEGUNI] riju.

Travni~ani ugostili [ibenik na Piroti

Rezervisti i juniori zao{trili konkurenciju
Nogometa{i hrvatskog prvoliga{a [ibenika iskoristili su kratke pripreme na Kupresu da odigraju prijateljsku utakmicu s Travnikom na Piroti. Treneri Ned`ad Selimovi} i Vjekoslav Lokica isprobali su skoro sve nogometa{e koje imaju na raspolaganju pa je susret obilovao velikim brojem prilika i golova (pet). Mada je Travnik imao vi{e od igre, gosti su poveli s 2:0, ali su „Veziri“ u svom stilu kreirali preokret, koji su izveli mla|i i rezervni igra~i tima s Pirote. - Bilo je vidljivo da smo i mi i [ibenik umorni od mini priprema, ali je utakmica do{la u pravi ~as za oba tima. Posebno mi je drago da smo nastupom mla|ih igra~a i onih koji su blizu prvog tima zao{trili konkurenciju za sljede}u utakmicu u Zvroniku. Tu su, prije svih, dvostruki strijelac Vedad D`afi} te Nenad Eri} kao asistent, potom Jasmin Kola{inac, Nermin Varupa, Haris Zatagi} i ostali - rekao je Selimovi}.
S. P.

Borac - Zvijezda 1:1
Stadion u Lakta{ima. Gledalaca: 200. Sudija: Slavi{a Stoj~i} (Lakta{i). Strijelci: 0:1 - Vidovi} (20), 1:1 - Sre}o (75-penal). @uti kartoni: ]ori} (Borac), Vasiljevi}, Huseinba{i}, Muj~i}, Nuhanovi}, Kne`evi} (Zvijezda). BORAC: Avduki}, ]ori}, Stupar, Puziga}a, Vukelja, Grahovac, Raspudi}, Sakan, Trivunovi}, Staji}, Stan~eski. Jo{ su igrali: Mar~eti}, Benovi}, Petri}, Petrovi}, Dujakovi}, Vidakovi}, @ari}, Sre}o, Stojni}. Trener: Vlado Jagodi}. ZVIJEZDA: Smaji}, Nezi}, Ma{i}, Vidovi}, Tosunovi}, Huseinba{i}, Vasiljevi}, Jusi}, Husi}, Omeragi}, \ori}. Jo{ su igrali: Muj~i}, [est, Nuhanovi}, Deli}, [terleman, [ehi}, Niki}, Kne`evi}. Trener: Zoran S. K. ]urguz.

Slavija - Partizan (Sarajevo) 6:0
Stadion Slavije u Lukavici. Gledalaca: 50. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica). Strijelci: 1:0 - B. [e{lija (14), 2:0 - Ra{evi} (17), 3:0 - Kokot (19), 4:0 - Kokot (24), 5:0 - Regoje (29), 6:0 - I. Radovanovi} (45). Crveni karton: Ogle~evac (58 - drugi `uti). SLAVIJA: Dujkovi}, Milenkovi}, Regoje, Lackanovi}, Stankovi}, Ra{evi}, Peri{i}, Simi}, Kokot, B. [e{lija, I. Radovanovi}. Igrali su jo{: Tomovi}, N. Papaz, P Papaz, . S. Radovanovi}, [ehovac, Radonja, N. [e{lija, Ogle~evac, Todorovi}, A{}eri}, Pu{ara. Trener: Dragan Bjelica. PARTIZAN: Avdibegovi}, Bekta{, Smajkan, Puki}, Rov~anin, Rami}, Dajd`i}, Musi}, D`aferagi}, Imamovi}, [ebo. Igrali su jo{: Mahovi}, Zukanovi}, Kurti}, G. I. Be{i}, [unja, [e~i}. Trener: Ilhan Tucovi}.

Travnik: Pogodak D`afi}a za 1:2

Danas sahrana Goranu Pele{u

^elik i Zenica se opra{taju od sjajnog veznjaka
Goran Pele{, nekada sjajni vezni igra~ zeni~kog ^elika i {panske Majorke te na zalasku karijere i Uranije iz Ba{ke Vode, umro je u petak nave~er, a danas }e u 15.30 sati biti pokopan na Gradskom groblju Pra{nice u Zenici. Pele{ je ro|en 1953. godine u Modri~i, gdje je i zapo~eo nogometnu karijeru, ali je kao vrlo mlad igra~ stigao u ^elik, s kojim je sudjelovao i u najve}im uspjesima na me|unarodnoj sceni osvajanju dva trofeja Srednjoevropskog kupa 1971. i 1972. Po povratku u Zenicu, bio je trener mla|ih selekcija zeni~kog premijerliga{a, a iz juniorskog pogona izveo je jednu od najtalentiranijih poslijeratnih generacija ^elika, iz koje su iza{li i, izme|u ostalih, Jasmin Buri}, Fenan Sal~inovi}, Eldin Adilovi}, Mahir Kari}...
V. B.

sport

Dnevni­avaz,­ponedjeljak, 6.­septembar/rujan­2010.

73

@ELJEZNI^AR „Pla­ i“­se­vr­ ­i­i­sa­mi­ i­pr­­ r­ ­ a v at l n ip em

Osim­za­do­vo­ljan­ura|eni­m
Do­ ro­je­{to­smo­se­ma­o­izma­ li­iz­svo­e­sr­ ­ i­ e,­ka`e­me­ ad`er­„Plavih“ b l k j ed n n
Suljevi}: Nije nam trebao kiks

Eki­ a­@eljezni~ara­vr­ ­ i­ p at la­se­ju~er­sa­mi­ i­pr­ ­ r­ ­ a, n ip em ko­e­ su­ oba­ lje­ e­ u­ Ve­ i­ oj j v n lk Kla­ u{i.­Pr­ ak­BiH­pr­ ­ eo d v ov je­ne­ o­ i­ o­da­ a­u­ovom­di­ k lk n je­ u­na{e­ze­ lje,­a­odi­ r­ o­je l m ga i­ dvi­e­ ko­ tr­ ­ ne­ uta­ mi­ e. j n ol k c -­Kod­nas­ne­ a­ o­ni{ta. m m Uvje­ i­ za­ rad­ su­ sla­ i.­ U t b Kla­ u{i­ smo­ ima­ i­ do­ re d l b uvje­ e­za­tr­ ­ i­ ­ ­ je­i­odi­ r­ t en ran ga­ i­ smo­ te­ dvi­ e­ uta­ mi­ e. l j k c Bi­ o­je­ve­ ­ a­do­ ro­i­za­ o­ l om b d vo­ jan­ sam­ ura|enim.­ Ove l pr­ ­ r­ ­ e­su­opr­ ­ da­ e­na{a ip em av l o~eki­ a­ ja.­ Do­ ro­ je­ {to v n b smo­se­ma­ o­izma­ li­iz­svo­l k je­sr­ ­ i­ e­i­po­ je­ i­ i­ovaj­dio ed n s tl BiH­-­re­ ao­je­Osim. k I­ dok­ je­ pr­ i­ te­ t-me~­ s v s eki­ om­ Kr­ ­ i{ni­ a­ bio­ sla­ p aj k bi­ eg­ inte­ zi­ e­ a,­ su­ r­ t­ s j n t t s e Ka­ ­ o­ cem­bio­je­ono­{to­je rl v Osim­o~eki­ ao. v -­ Ka­ ­o­ ac­ je­ bio­ mno­ o rl v g ozbi­jni­i­pr­ ­ i­ nik­i­ta­ o­smo l j ot v k shva­ i­i­uta­ mi­ u.­Bi­o­je­do­ tl k c l bro.­Odi­ r­ ­i­smo­ve­ ­ a­so­ g al om li­ no­pr­ ­ iv­ja­ og­pr­ ­ i­ ni­ a.­ d ot k ot v k

Pr­o­r­a­dit­}e­i­na­pa­da~i
De­a­ zi­ ac­„Vukova“­po­ ti­ ao­tri­go­a f n v s g l
Fu­ ba­ e­ i­Oli­ pi­ a­pr­ ­ d l r m k ipr­ ­ a­u­se­u­Sa­ ­ ­e­ u­za­na­ em j raj v sta­ ak­pr­ ­ i­e­ ­ i­ a{ke­se­ o­ v em j rl g z ne.­ Tr­ ­ i­ ­ ­ u­ dva­ pu­ a en raj t dne­ no,­a­izu­ ev­Mi­ o{a­Vi­ v z l do­ i}a,­stru~ni­{tab­ne­ a­pr­v m o­ le­ a­s­po­ r­ ­ a­ a­igra~a. b m v ed m Na­pa­ ­ u­zbog­re­ r­ ­ e­ uz p ez nta­ i­ nih­ uta­ mi­ a­ sa­ ­ ­ e­ tv k c raj vski­pr­ ­ i­ e­ ­ i­ a{­oti{ao­je em j rl g s­gor~inom­s­obzi­ ­ m­na­to ro da­je­Ve­ e`­s­Ko{eva­odnio l tri­bo­ a.­Oli­ pik­je­uo~i­te d m uta­ mi­ e­bio­u­se­ ­ ­ i­od­tri k c rij po­ je­ e,­a­u­sva­tri­ogle­ a­u b d d ko­ em­ su­ upi­ a­ a­ tri­ bo­ a, j s n d po­ gol­ je­ po­ ti­ ao­ de­ a­ zi­ s g f n vac­Ni­ ad­Su­ je­ i}. h l v -­ Ni­ e­ nam­ tr­ ­ ao­ ki­ s j eb k pr­ ­ iv­Ve­ e`a.­Na­ a­ i­smo­se ot l d l no­ oj­ po­ je­ i­ i,­ gle­ a­ u}i v b d d j sta­ je­na­te­ ­ ­ u,­sve­je­uka­ n ren zi­ a­ o­na­to­da­}emo­do}i­do v l bo­ o­ a.­Ipak,­ni­e­bi­ o­ta­ o d v j l k i­ to­ smo­ osta­ i­ i­ iza­ se­ e­ vl b ka`e­Su­ je­ i},­ko­i­je­s­tri­go­ l v j la­na­bo­ji­str­ ­e­ac­„Vukova“. j l ij l O­no­ im­go­ o­ i­ a­ne­ra­ v l vm zmi{lja­ s­ obzi­ ­ m­ na­ to­ da ro mu­to­i­ni­ e­pr­ e­ stve­ i­za­ j v n n da­ ak­na­te­ ­ ­ u,­ali­ambi­ i­ t ren cje­osta­ u­vi­ o­ e. j s k -­Mi­ lim­da­nam­je­pa­ ­ s uza­do­ ro­do{la­ka­ o­bi­ mo b k s po­ u{ali­ po­ r­ ­ i­ i­ ne­ e k p av t k stva­ i.­ Ne­ za­ a­ ­ ­ o­ se­ ti­ r m ram me­ko­}e­da­ i­gol.­Bi­ ni­su t t nam­ bo­ o­ i­ i­ si­ u­ ­ n­ sam d v g ra da­}e­usko­ o­pr­ ­ ­ ­ i­ i­i­na{i r orad t na­ a­ a~i.­ Ci­ j­ nam­ je­ da p d l osta­ e­ o­u­vr­ u­ta­ e­ e­ta­ n m h b l ko­ da­ u­ sva­ oj­ uta­ mi­ i k k c `elimo­po­ je­ u­-­na­ la­ io­je b d g s N. D. Su­ je­ i}. l v

Ni­ ad­Su­je­ i},­pr­ i­str­­e­ac­Oli­ pi­ a h l v v ij l m k

Osim: Karlovac je bio ozbiljan test

Va­jda­}e­kr­ ­ u­i­i­u­go­ ti­ a l en t s m
@elje­ ni~ar­je­pr­ ­ je­ os z ol t sla­ io­na­Pe­ a­ i­(0:2)­i­ta v c r po­ je­ a,­nad­[irokim­Br­ b d i­ e­ om,­otvo­ ­ ­ a­je­put­ka j g ril ti­ u­ i­ pr­ a­ a­ BiH.­ De­ ­ i t l v k rb 6.­ko­ a­Pr­ ­ i­ er­li­ e­di­ ­ l em j g re­ tno­ }e­ se­ pr­ ­ o­ i­ i­ na k en s t te­ e­ i­ i­ i. l vzj -­Na­Pe­ a­ i­je­uvi­ ek­li­ c r j je­ o­ igr­ ­ i.­ Do­ ar­ te­ ­ n, p at b re do­ ri­uvje­ i.­Ne­ a­ra­ lo­ a b t m z g da­se­ne­odi­ ra­do­ ra­uta­ g b kmi­ a.­ Jo{­ ka­ a­ bi­ mo c d s ostva­ ­ ­ i­ ono­ {to­ smo­ pr­ ­ ril olje­ os,­su­ er­bi­bi­ o.­ t p l Va­ jda­}e­nam­kr­ ­ u­ i­i l en t u­go­ ti­ a.­Do­ ta­smo­glu­ s m s po­ gu­ i­ i­ uta­ mi­ e­ na­ on bl k c k pu­ o­ pr­ ­ a{enih­ pr­ ­ i­ a. n om il k Vr­ ­ e­ e­ je­ da­ nam­ kr­ ­ e ij m en gol­-­ka`e­Osim.

Po­ po­ r­ ­ ku­ u­ Sa­ ­ ­ e­ o v at r aj v eki­ a­}e­na­ ta­ i­ i­da­se­pr­ ­ p s vt ipr­ ­ a­za­na­ ta­ ak­Pr­ ­ i­ er em s v em j li­ e­i­me~­sa­[irokim­Br­ ­ e­g ij gom­na­Pe­ a­ i. c r -­Po­ e­ je­ jak­}e­bi­ i­slo­ n d l t bo­ an­dan.­Je­ na­eki­ a­sa­ d d p sta­ lje­ a­ od­ mla|ih­ igra~a v n u­sr­ ­ e­ u­}e­igr­ ­ i­s­Ru­ a­ ­ij d at d r om­u­Br­ ­ i.­Bit­}emo­spr­ ­ ez emni­za­me~­sa­[irokim­-­go­ A. N. vo­ i­Osim. r

Ga­ r­ n­po­a~ao­tr­ ­ i­ ge va j en n
Gavran: Slijedi te{ka serija

Ru­ ar­u­pa­ ­ i­pr­ e­ stva d uz v n

U­pa­ ­ i­pr­ e­ stve­ e­utr­ uz v n n ke­ stru~ni­ {tab­ Ru­ a­ a­ po­ d r ja~ao­je­tr­ ­ i­ ge,­ali­ni­e­or­ en n j ga­ i­ i­ ­ o­ni­e­ nu­pr­­a­ ­ ­jsku n z ra j d ij tel uta­ mi­ u.­ Tr­ ­ er­ Bo­ ­ s­ Ga­ k c en ri vr­ n­obja{nja­ a­to­na­ je­ ­ m a v m ro da­sa~uva­igra~e­od­eve­ tu­ ­n a lnih­po­ r­ ­ a­uo~i­te{ke­pr­ e­ v ed v nstve­ e­se­ ­ ­e. n rij Ru­ ar­}e­na­ on­pa­ ­ e­u d k uz

{estom­ko­ u­go­ to­ a­ i­Sla­ i­ l s v t vji,­a­po­ om­}e­igr­ ­ i­sa­Sa­ ­ ­ t at raje­ om­i­Zr­ ­ jskim. v in -­Ne­`elimo­ri­ ki­ ­ ­ i­da s rat zbog­po­ r­ ­ e­izgu­ i­ o­ne­ v ed bm ko­ a­ od­ va`nih­ igra~a. g Uvje`ba­ a­ o­ta­ ti~ke­va­ ­ v m k ri­a­ te.­Pr­ ­ iv­Sla­ i­e­ne­mo­ j n ot vj gu­ ra~una­ i­ na­ Ale­ sa­ dra t k n Ki­ i}a­zbog­tri­`uta­ka­ ­ o­ k rt -

na.­ S­ dr­ ­ e­ str­ ­ e,­ izbor ug an igra~a­ bit­ }e­ {iri,­ jer­ su­ se opo­ ­ ­ i­ i­ Go­ ­ n­ Ku{lji}­ i rav l ra isku­ ni­ Da­ i­ or­ Dr­ ­ i}­ s lb ag ka`e­Ga­ r­ n. v a On­ je­ tr­ ­ i­ zi­ a­ pr­ og en n m v ti­ a­ pr­ ­ lju~io­ i­ ne­ o­ i­ o m ik k lk igra~a­iz­ka­ e­ skog­i­ju­ i­ ­ d t n or­ kog­po­ o­ a. s g n
V. V.

u Slo­bo­da­bi­fe­de­r­a­lnom­pr­vo­li­ga{u­Gr­a­di­ni­tr­e­ba­la po­ a­ mi­ i­dvo­ i­ u­igra~a,­sto­ e­ a­De­ a­ a­Dr­ ­ u­ a­i z j t jc p r j n ak l tre}eg­go­ ma­ a­Ri­ a­ a­Ali}a.­Ko­ a~nu­ri­ e~­o­ovom­tr­ ­ l n j d n j aE. M. nsfe­ u­da­ as­}e­da­ i­tr­ ­ er­Vla­ ko­Gla­ a{.­ r n t en t v

Dr­ ­ ul­i­Ali}­na­po­ u­ bi­u­Gr­ ­ i­ i ak sd ad n

Slo­bo­da­po­bi­je­di­la­Pa­r­ti­za­n

Ju­ i­ej­klu­ a­iz­Bo­ a­ skog­No­ o­ bl b s n v g

Sa utakmice u Bosanskom Novom: Doma}in slavio

U­pr­ ­ a­ e­ jskoj­uta­ mi­ i ij t l k c odi­ r­ ­ oj­ u­ po­ o­ u­ obi­ g an v d lje`ava­ ja­ju­ i­ e­ a­100­go­ i­ n bl j dna­po­ to­ a­ ja­klu­ a,­Slo­ o­s j n b b da­ iz­ Bo­ a­ skog­ No­ og s n v po­ i­ e­ i­ a­je­pr­ a­ a­Sr­ i­ e­i bj dl v k bj u~esni­ a­Li­ e­pr­ a­ a,­be­ ­ k g v k ogr­ ­ ski­Pa­ ­ i­ an.­Bi­ o­je­1:0, ad rt z l a­str­ ­e­ ac­je­bio­Bo­ an­Zdje­ ij l b lar­u­13.­mi­ u­ i. n t Pa­ ­ i­ an­ je­ na­ tu­ io­ u rt z s p ko­ bi­ i­ ­ ­ om­ sa­ ta­ u,­ a m n ran s v uta­ mi­ u­su­gle­ a­ i­ka­ i­ en k c d l pt i­ pr­ i­ str­ ­ e­ ac­ Be­ ­ ra|ana v ij l og

Mla­ en­ Kr­ ta­ i}­ i­ Ga­ r­ ­ el d s j b ij Kleo­(Gabriel­Cleo).­Eki­ u p je­vo­ io­pr­ i­tr­ ­ er­Ale­ sa­ d v en k ndar­Sta­ o­ e­ i}. n j v Me~­ na­ sta­ i­ ­ u­ Ma~ve d on pr­ ­ i­ o­je­sko­ o­5.000­gle­ a­ at l r d la­ a­i­za­ o­ o­ jni­su­na­ u­ ti­ i c d v l p s l sta­ i­ n.­Pr­ ­e­uta­ mi­ e,­do­ do ij k c ma}ini­ su­ uru~ili­ pr­ ­ o­ ne ig d po­ lo­ e­ go­ ti­ a­ iz­ Be­ ­ r­ ­ k n s m og ada,­a­odi­ r­ ­ a­je­i­pr­ ­ i­ ra, g an ed g u­ko­oj­su­ve­ e­ ­ ­ i­Ru­ a­ a­iz j t ran d r Pr­ ­e­ o­ a­ sa­ la­ a­ i­ do­ a}u ij d r v d l m N. \. Slo­ o­ u­s­4:1. b d

74

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

PRVA LIGA FBiH Odigrane utakmice ~etvrtog kola

Radniku pobjeda u Gora`du
Nakon tri remija, Had`i}ani napokon upisali tri boda
An~eloti: Sretan u Londonu

Menad`er ^elzija objavio

An~eloti: Ostajem u Engleskoj
Menad`er ^elzija Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) odbacio je navode o preuzimanju italijanske reprezentacije navode}i da je sretan u Londonu. An~eloti, koji je predvodio ^elzi do duple krune ve} u prvoj sezoni na klupi ovog kluba, rekao je da se u Engleskoj osje}a kao kod ku}e mada je dodao da bi za nekoliko godine `elio da se vrati u italijanski nogomet. - @elim provesti jo{ mnogo vremena u ^elziju, a nakon toga }emo vidjeti. Svi|a mi se u Engleskoj. Italija je blizu i ja se i dalje potpuno osje}am Italijanom. No, ovo je sjajna avantura u mom `ivotu - rekao je An~eloti.
Ekipa Radnika: Minimalan trijumf

Odigrane su utakmice ~etvrtog kola Prve lige Federacije BiH.

Gora`de Radnik

0 1

Nasljednik legendarnog Francuza

Zidanov sin u Realu iz Madrida
Novo poja~anje omladinske ekipe Real Madrida je Enco Zidan (Enzo), najstariji sin legendarnog francuskog asa Zinedina Zidana (Zinadine). Sportski madridski dnevnik „As“ navodi da 15-godi{nji fudbaler ima sli~an stil igre kao njegov slavni otac. U Realu smatraju da je mladi nogometa{ naslijedio nogometno znanje od Zinedina, koji je 1998. s Francuskom osvojio naslov svjetskog prvaka, a od 2001. do 2006. igrao za „kraljevski klub“. - On po mnogo ~emu podsje}a na oca - izjavio je sportski direktor Reala Horhe Vladano (Valdano). U madridskom klubu vjeruju da bi mladi Enco igrao pod velikim pritiskom ako bi na dresu nosio prezime svog oca. Zbog toga igra pod prezimenom majke - Fernandez. Ipak, mladi Zidan }e, kao i otac, igrati u veznom redu s brojem 10 na dresu.

Gradski stadion u Gora`du. Gledalaca: 1.000. Sudija: Samir Spahali} (Mostar). Strijelci: 0:1 - Hajdarovi} (95). @uti kartoni: Ferhatovi}, ^izmi}, Korjeni}, Selimovi} (Gora`de), Lemezan, Spahovi}, Para{, Ibrica (Rudar). Crveni kartoni: Isakovi} (75), [eko (75). Igra~ utakmice: Dino Hajdarovi} (Radnik) 8. GORA@DE: Babovi} 6,5, Kamenica 6,5, ^izmi} 7,5, Isakovi} 7, Omanovi} 7, Korda 7, Ferhatovi} 7, ]ehaja 7, Pljevljak 7, Limi} 7, Korjeni} 7, Selimovi} 6,5, Okovi} 6,5. Trener: Sead Gabela. RADNIK: Fejzi} 6,5, Jahi} 7, Sejfovi} 6,5, ^ili} 7, Lemezan 7, Ibrica 7, Ibrahimovi} 7, Para{ 6,5, Spahovi} 7, Sadikovi} 6,5, [efko 7, Hajdarovi} 8, Mari} 6,5. Trener: Amir Be}a. E. A.

^APLJINA: Josi} 6,5, Coronel 6, Mio~evi} 7,5, Beni} 7, Pulji} 6 (43. D`ananovi} 7), Obad 7,5, Rodrigez 6, Viskovi} 7,5, Orta{ 7,5 (71. Menalo - ), Kuki} 7 (66. Vila 6,5), Oioli 7,5. Trener: Jusuf ^izmi}. GRADINA: Zuki} 6, Salihba{i} 5, Ahmetovi} 6, Salki} 5,5 (61. Muratovi} 6), H. Ke{etovi} 5,5, Savi} 6,5, Smajlovi} 5,5, Huseinba{i} 5, Popara 6,5, [kahi} 5,5 (62. Smajlovi} -), Ma{i} 5,5 (72. Muslimovi} - ). Trener: Er. B. Vehbija Husi}.

7,5, Smaji} 7, Ma{i} 7,5, Purivatra 6,5, Hu{i} 7, Am. Ra~i} 6 (61. Do{li} 6), Be~i} 6,5, D`elalagi} 7, Pe~enkovi} 6,5 (46. Reki} 7), Por~i} 6,5, [i{i} 7,5 (71. Nuhi} 6,5). Trener: Izet Ra~i}. SA[K NAPREDAK: Jokanovi} 5,5 (83. [utkovi} ), Sokolovi} 5,5, Kova~evi} 5,5, Duro 6,5, Lon~ari} 6, ^ili} 5,5, Ro`i} 5,5, Lendi} 5 (46. Huseinbegovi} 5,5), Moco 5, Pand`a 6 (61. Zild`ovi} 5,5), ^ohdarevi} 5. Trener: Fadil Hod`i}. S. J.

Krajina SA[K Napredak

Rudar 3 Slaven 0 Stadion

Gradski stadion u Cazinu. Gledalaca: 500. Sudija: Vedad D`aferagi} (Tuzla) 7. Strijelci: 1:0 - Ma{i} (20-penal), 2:0 - Smaji} (41), 3:0 - Ma{i} (48). @uti kartoni: Purivatra, [i{i} (Krajina), Duro (SA[K Napredak). Igra~ utakmice: Asmer Ma{i} (Krajina) 7,5. KRAJINA: Keranovi}

Rudara u knju. Gledalaca: 200. Sudija: Mirko Buljan (Mostar) 7. Strijelci: 0:1 - Trumi} (60), 1:1 - [abi} (86). @uti kartoni: Krd`ali} (Rudar), Mujanovi}, Bogorovac, Kova~evi}, Majdan~i} (Slaven). Crveni karton: Mujanovi} (44 - drugi `uti). Igra~ utakmice: Eldin Trumi} (Slaven) 7,5.

1 Bosna 1 Ka- Jedinstvo

RUDAR: Had`i} -, Krd`ali} 5 (75. Kova~ -), Kubat 5,5 (50. Hrustanovi} 5,5), [abi} 6,5, Imamovi} 5, Tomi} 5,5, Gafurovi} 6, Prki} 6 (61. Bajramovi} 5), Turudija 5, Muri} 5, Remeti} 5,5. Trener: Almir Ja{arspahi}. SLAVEN: Ba{~eli} 7, Hod`i} 5,5, Ali~i} 5,5 (78. Tomi} -), Mujanovi} 5, Omerki} 7, Borogovac 6,5, Mulavdi} 6, Kova~evi} 5,5, Trumi} 7,5, El. Softi} 5,5 (70. Majdan~i} -), [ehi} 5 (46. Ed. Softi} 6). Trener: Adi SuM. Ko. ba{i}.

1 0

Tabela
Rezultati 4. kola: ^apljina - Gradina 5:1, Krajina SA[K Napredak 3:0, Rudar - Slaven 1:1, Bosna Jedinstvo 1:0, Gora`de Radnik 0:1, Omladinac Iskra 2:0, Ora{je - GO[K 2:0, Kraji{nik - Igman 2:1. Parovi 5. kola (11. i 12. septembar): Radnik - ^apljina, Igman - Gora`de, Jedinstvo - Kraji{nik, Slaven Bosna, SA[K Napredak Rudar, GO[K - Krajina, Iskra - Ora{je, Gradina Omladinac.
1. Kraji{nik 2. Jedinstvo 3. GO[K 4. Bosna 5. Slaven 6. SA[K N. 7. Ora{je 8. Omladinac 9. Radnik 10. ^apljina 11. Krajina 12. Rudar 13. Igman 14. Gora`de 15. Iskra 16. Gradina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 2 3 3 3 8:2 10 7:4 7 5:3 7 4:3 7 3:5 7 8:7 6 6:5 6 4:3 6 3:2 6 9:11 6 4:2 5 6:6 5 3:4 4 6:5 3 5:10 3 3:12 1

Gra~anlije slavile u Zavidovi}ima
U Zavidovi}ima je, u organizaciji MNK Libero, zavr{en najve}i malonogometni turnir u novijoj historiji grada. U~estvovalo je 18 ekipa iz Banovi}a, Doboja, Gra~anice, Maglaja, Te{nja, Zavidovi}a, Zenice, @ep~a i @ivinica, a trijumfovali su hakleri Euro Prosta iz I. I. Gra~anice, koji su nagra|eni s 2.000 KM.

^apljina Gradina

5 1

Prva liga RS
Rezultati 4. kola: Sloboda (BN) - BSK 3:0, Kozara - Radnik 1:0, Modri~a - Sloboda (MG) 2:0, Sloga - Drina HE 3:2, Sutjeska - Famos 2:0, Podrinje - Mladost 2:0, Proleter - Lakta{i 2:0. Parovi 5. kola (11. septembar): Lakta{i - Sloboda (BN), Mladost - Proleter, Famos - Podrinje, Drina HE - Sutjeska, Sloboda (MG) - Sloga, Radnik - Modri~a, BSK - Kozara.
1. Sloboda (NG) 4 2. Kozara 3. Podrinje 4. Modri~a 5. Sutjeska 6. Lakta{i 7. Sloga 9. Proleter 10. Drina HE 11. Radnik 12. Famos 13. BSK 14. Mladost 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 9:3 6:2 8:4 6:4 4:2 4:4 8:8 4:5 4:5 5:6 4:5 4:8 1:5 2:7 10 9 7 7 7 7 6 6 6 4 3 3 3 3

Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca: 200. Sudija: Dra`en Mustapi} ([iroki Brijeg) 7. Strijelci: 1:0 - Orta{ (14-penal), 2:0 - Viskovi} (19), 3:0 - Oioli (36), 3:1 - Popara (78), 4:1 - Mio~evi} (87), 5:1 - Vila (90+3). @uti kartoni: Coronel (^apljina), [kahi}, Ma{i}, Ahmetovi} (Gradina). Igra~ utakmice: Geronimo Viskovi} (^apljina) 7,5.

Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 600. Sudija: Ahmet Ibranovi} (Grada~ac) 6. Strijelac: 1:0 - Alen ^ehaji} (62). @uti kartoni: Bekan, Ad. Hod`i}, D`afi}, Ferhatovi}, E. Genjac (Bosna), D`aferovi}, ^aki} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Alen ^ehaji} (Bosna) 7,5. BOSNA: Bekan 7,5, Mustagrudi} 7, Alen ^ehaji} 7,5, Ad. Hod`i} 7(89. An. Hod`i} -), ^abaravdi} 7,5, D`afi} 7, A. Genjac 7, Ferhatovi} 7, Alijagi} 7, E. Genjac 7 (89. Almir ^ehaji} -), Bajri} 7,5 (80. Lepi} -). Trener: Avdo Kurdija. JEDINSTVO: Abdihod`i} 6,5, Sejdi} 6,5 (82. Crnki} -), Sarajki} 6, Trebi} 6, Muli} 6, [eta 6, D`aferovi} 6, Dizdarevi} 5,5 (60. Haramba{i} 5,5), ^aki} 6,5, [ahinovi} 6, Mirvi} 6. Trener: Benjamin Klju~anin. D. B.

Al`irci ostali bez selektora

8. Sloboda (MG) 4

Rabah Sadan podnio ostavku
Selektor nogometne reprezentacije Al`ira Rabah Sadan podnio je ostavku u subotu. Sadan, koji je od 1981. u pet navrata vodio Al`ir, donio je odluku nakon razo~aravaju}eg remija s Tanzanijom (1:1) u kvalifikacijama za afri~ki Kup nacija. Sadan je predvodio Al`ir i na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, gdje su „Pustinjske lisice“ zabilje`ile dva minimalna poraza od Slovenije i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava te remi s Engleskom bez golova. Privremeni selektor bit }e trener olimpijske selekcije Abdelak Ben [ika.
Sadan: Remi protiv Tanzanije

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

75

TURSKA 2010 Osmina finala SP-a u ko{arci

Slovenci ovjerili prolaz u prvom poluvremenu
Australci jo{ na po~etku „polo`ili oru`je“
Reprezentacija Slovenije ostvarila je plasman u ~etvrfinale Svjetskog prvenstva u ko{arci, koje se odr`ava u Turskoj. Do prolaza me|u osam najboljih Slovenci su stigli neo~ekivano lako. Ve} nakon uvodnih nekoliko minuta bilo je jasno da Australija nema {ta tra`iti protiv raspolo`enih izabranika selektora Memija Be~irovi}a, koji su utakmicu u Istanbulu otvorili s 12:0. Do kraja prve ~etvrtine „Kenguri“ su postigli tek osam poena, a do poluvre-

Tomizava nakon pada: Utrka nastavljena uprkos nesre}i

(Foto: AFP)

Tragedija na utrci u San Marinu

Japanac Tomizava poginuo nakon {to je pao pa ga pregazio motociklista
Pri punoj brzini nisu ga mogli izbje}i De An|elis i Reding Umro u bolnici od povreda ki~me, grudnog ko{a i stomaka
Japanski motociklista [oja Tomizava umro je od posljedica povreda koje je zadobio tokom ju~era{nje utrke za Veliku nagradu San Marina u Mizanu, u klasi Moto2, prenose agencije. Tomizava (19) je tokom utrke izgubio kontrolu nad motociklom, sudario se s Italijanom Aleksom de grudnog ko{a i stomaka. Urgentni centar bolnice u Ri~oneu saop}io je da nema dozvolu da daje informacije o Tomizavi. Poslije incidenta na stazi, mnogi su tra`ili da utrka bude prekinuta, ali su organizatori odbili te zahtjeve. U klasi Moto2 pobijedio je [panac Toni Elijas

Osmina finala
4. septembar: Srbija Hrvatska 73:72, [panija - Gr~ka 80:72. 5. septembar: Slovenija - Australija 87:58, Turska - Francuska (sino}). 6. septembar: SAD Angola (17 sati), Rusija Novi Zeland (20). 7. septembar: Litvanija - Kina (17), Argentina Brazil (20).
Istanbul: Slovenci pro{li u ~etvrfinale
(Foto: AP )

menu bilo 42:21 i ve} tada je, rezultatski, sve bilo rije{eno. U tre}oj ~etvrtini Slovenija je igrala u istom ritmu pa je u 29. minuti bilo 68:40. Do kraja susreta Australija nije imala snage da napravi i{ta ozbiljnije, a kona~an rezultat bio je 87:58.

Dijamantidis se povla~i
Poraz u osmini finala SP-a od [panije ozna~io je i kraj reprezentativne karijere jednog od najboljih gr~kih igra~a. Bek Dimitris Dijamantidis (Diamantidis) potvrdio je da se povla~i iz reprezentacije. - Ovo je bio moj posljednji me~ za Gr~ku - rekao je 30-godi{nji igra~, koji je pet puta biran za najboljeg defanzivca Eurolige.

Pobjeda u Kataru
[oja Tomizava je svoju prvu sezonu u klasi Moto2 po~eo odli~no - pobjedom na prvoj utrci za VN Katara. Potom je bio drugi u [paniji, ali mu je forma postepeno opadala. Do ju~er je bio na sedmom mjestu generalnog plasmana s 82 boda. Ranije je dvije sezone nastupao u klasi 250cc.

Slovenija 87:58 Australija
Dvorana Sinan Erdem u Istanbulu. Gledalaca 10.000. Rezultat: Slovenija - Australija 87:58 (16:8, 26:13, 29:24, 16:13). SLOVENIJA: Slokar 8, Lakovi~ 19, Rizvi} 4, S. Be~irovi} 8, Klobu~ar 1, Udrih 3, Nahbar 7, Dragi} 10, Jagomena su dodali jo{ 13 te tako oti{li na odmor s postignutim 21. S druge strane, Slovenija je na kontu imala duplo vi{e pa je na poluvrednik 5, Zupan 8, Vidmar 2, Brezec 12. Selektor: Memi Be~irovi}. AUSTRALIJA: Martin 2, Mils 13, Gibson, Ingls 13, Njuli 3, Markovi}, Barlou 2, Vortington 2, Bejns 2, Andersen 8, Nilsen 12, Mari} 1. Selektor: Bret Braun. Kod Slovenaca, svih 12 igra~a uspisalo se u strijelce. Najefikasniji je bio Jaka Lakovi~ s 19 poena. U selekciji Australije najbolji

[panija

80:72

Gr~ka

Dvorana Sinan Erdem u Istanbulu. Gledalaca 12.000. Rezultat: [panija - Gr~ka 80:72 (22:19, 15:12, 15:20, 28:21). [PANIJA: San Emetrio, Fernandez 14, Rubio 6, Navaro 22, Lopez 5, Rejes 6, Klaver, Vaskez 6, Ljulj 9, Gasol 4, Mumbru 3, Gastrijelci bili su Patrik Mils (Patrick Mills) i D`ozef Ingls (Joseph Ingles) sa po 13. Sino} su igrali doma}in Turska i Francuska. Osmi-

rbahosa 5. Selektor: Ser|o Skariolo. GR^KA: Vogukas, Burusis 2, Zizis 16, Spanulis 12, Kalates 1, Fotsis 12, Printezis, Perperoglu, Carcaris, Dijamantidis 16, Kajmakoglu, Skorcanitis 13. Selektor: Jonas Kalauskas. na finala nastavlja se danas me~evima Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave - Angola (17 sati) i Rusija - Novi Zeland (E. J.) (20).

Sje}anja na Kata
Ju~era{nja nesre}a bila je prva sa smrtnim posljedicama u svjetskom motociklisti~kom {ampionatu od aprila 2003., kada je na stazi u Suzuki poginuo JaAn|elisom (Alex Angelis), a kada je zavr{io na asfaltu, pregazio ga je Britanac Skot Reding (Scott Redding). ^lan ekipe TehnomagCIP helikopterom je prevezen u 30 kilometara udaljenu bolnicu u Ri~oneu, a ubrzo je progla{ena njegova smrt. ^lan medicinskog tima svjetskog motociklisti~kog {ampionata, doktor Klaudio Kosta (Claudio Costa) saop}io je da je Tomizava umro u 14.20 sati po srednjoevropskom vremenu od te{kih povreda ki~me, panac Daijiro Kato. Ba{ ove sedmice je svjetski prvak Valentino Rosi (Rossi) predvodio motocikliste u odavanju po~asti Katu, koji je do smrti `ivio u Mizanu. (Elias) da bi poslije, u kraljevskoj MotoGP klasi najbolji bio njegov sunarodnjak Dani Pedrosa, koji se nije radovao trijumfu. - Moja glava nije u utrci. Ne postoje rije~i kojim bih opisao kako se osje}am. [to se ti~e utrke, sve je bilo fantasti~no, ali sam ostao {okiran onim {to se desilo ranije - izjavio je Pedrosa, koji je u generalnom plasmanu smanjio zaostatak za vode}im sunarodnjakom Horheom Lorencom (Jorge Lorenzo), koji je (O. L.) ju~er bio drugi.

OK Kakanj jo{ ispunjava kadrovsku kri`aljku

S Pala stigla dva srednjaka
Odbojka{i Kaknja, osvaja~i duple krune u BiH, koji }e se ove sezone prvi put takmi~iti u Kupu CEV, jo{ nisu popunili kadar. Iz pro{losezonske prve postave ostali su samo prima~ Almir Aganovi} i korektor Samir Salihovi}, ali je status kapitena Aganovi}a nerije{en. Isto va`i i za diza~a Ermina Lepi}a. Njih dvojica nisu prihvatila ponu|ene uvjete za produ`avanje ugovora. Aganovi} redovno trenira, a Lepi} ne pa su ~elnici kluba odlu~ili da potra`e novo rje{enje na poziciji diza~a. Tako|er, aktuelan je i anga`man novog libera, jer je ova pozicija ostala upra`njena blokera Vladana ^eremid`i}a i Danila Ru`i}a, dosada{njih prvotimaca Studenta s Pala, prona|ene su zamjene za Luisa Hernandeza, Luku [uljagi}a i Selvedina Kari}a. Stru~ni {tab smatra da bi trebalo zadr`ati i Aleksandra Kari{ika, koji jo{ nije prona{ao anga`man i rado bi i naredne sezone nosio dres Kaknja. Prema rije~ima sekretara kluba Kazimira Ivi}a, kadrovska kri`aljka bit }e rije{ena do petka, 10. septembra, za kada je planiran odlazak na bazi~ne pripreme, koje }e se, umjesto u tradicionalnoj bazi Ponijerima, odr`ati na Vla{i}u ili Igmanu. M. KOM[O

Bh. bokser opet na pripremama

Buharalija na prekretnici karijere
Nedavna pobjeda bh. boksera Adnana Buharalije nad Rumunom Konstantinom Armegom (Constantin) u Fojnici nije ostala nezapa`ena. Buharalija je nakon pobjede zvani~no rangiran kao 36. borac u kruzer-kategoriji u verziji WBO. Adnan bi, ina~e, uskoro trebao po~eti trenirati sa svjetskim prvakom Kristofom Vlodar~ikom (Krzysztof Wlodarczyk), a kako najavljuje, na te treninge u Poljsku ne `eli oti}i nespreman. - Zadar je stanica gdje }u raditi na podizanju fizi~ke spreme kao gost kampa „Zlatna rukavica“. Nakon toga, putujem u Poljsku, gdje bi trebala biti prekretnica u mojoj karijeri - ka`e Buharalija. N. D.

Lepi} i Aganovi}: Nerije{en status

odlaskom Ivana Kne`evi}a, a trenutno je na raspolaganju samo mladi Sejdin Mustafi}, koji ima ogroman potencijal,

ali ne i potrebno iskustvo. Povratkom prima~a Armina Mustedanovi}a iz Francuske te dolaskom srednjih

76

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

sport

RUKOMET Dvije sedmice do po~etka Lige prvaka

Juniorke Lokomotive trebale bi ~initi okosnicu seniorske ekipe

Neizvjesna sudbina Lokomotive

Protivnici Bosne BH-Gas ve} odavno zahuktani
Sijudad Real u Doboju potvrdio da }e biti jedan od najve}ih favorita za osvajanje ovog takmi~enja Konstanca i Flensburg po~eli Prvenstva
Rukometa{i Bosne BHGasa ulaze u zavr{nu fazu priprema uo~i po~etka sezone. Nakon u~e{}a na turniru u Doboju, „Studenti“ se pripremaju u svojoj bazi, dvorani „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu, gdje }e sljede}eg vikenda (17. ili 18. septembra) u okviru prvog kola Premijer lige do~ekati ekipu Konjuha iz @ivinica.

Skup{tina posljednja nada
Treba nam onoliko koliko Zrinjski i Vele` potro{e za jednu ve~eru, ka`e Omerovi}
Dvije sedmice prije po~etka sezone neizvjesno je ho}e li rukometa{ice mostarske Lokomotive igrati u Premijer ligi BiH. Ekipa trenira, ali }e vodstvo kluba, izgleda, izgubiti bitku da osigura sredstva i uvjete za igranje. - Jo{ ne znamo ho}emo li se igdje takmi~iti, u Premijer ligi, Prvoj ligi ili nikako. Kako bismo zatvorili finansijsku konstrukciju za polusezonu, potrebno nam je samo 6.000 KM, ali su to sredstva ngu, Lokomotiva u svom pogonu ima i tri omladinske ekipe. Uprkos dosta problema s uvjetima za rad, Mostarke su pro{le sezone uspjele do}i do titula kadetskih i juniorskih prvakinja dr`ave, a na nedavnom presti`nom turniru u Me|ugorju u kategoriji djevoj~ica 1994/1995 tako|er su bile prvoplasirane. Kako bi se razrije{ilo pitanje statusa Lokomotive, ovih dana se vr{e pripreme za vanrednu sjednicu

Generalna proba
Taj me~ poslu`it }e treneru Irfanu Smajlagi}u kao generalna proba pred prvi duel u Ligi prvaka (22. septembar), u kojem }e bh. prvak i osvaja~ Kupa odmjeriti snage s ruskim viceprvakom Sankt Petersburgom. Okr{aj s Rusima trebao bi pokazati pravu vrijednost ekipe i trasirati Bosnin put ove sezone kada je rije~ o elitnom evropskom rukometnom takmi~enju. Iako je grupa sa Sijudad Realom, Zagrebom, Flensburgom, Konstancom i Sankt Petersburgom te`a nego u dosada{njih nekoliko sezona, u klubu se potajno nadaju da bi se, ako tim bude dovoljno uigran, ipak mogli boriti za ~etvrto mjesto, koje vodi me|u 16 najboljih. Za razliku od Bosne, ostali klubovi oti{li su mnogo dalje kada je rije~ o

Igraju bez naknade, nose sendvi~e, snalaze se za gorivo
Za 6.000 KM, koliko nedostaje u kasi, Lokomotiva mo`e organizirati {est doma}ih utakmica. - Kotizaciju za takmi~enje pla}a nam Sportski savez Mostara, nadam se da }e tako biti i ove sezone, kao i termine za treniranje. Imamo klupski kombi pa koja niko ne}e dati za `enski rukometni sastav u Mostaru. Nogometni klubovi Zrinjski i Vele` potro{e taj novac na samo jednoj ve~eri sa sudijama i delegatima. Na milion adresa poslao sam zahtjev za sponzorstvo, ali interesa nema - govori o~ajni trener Omer Omerovi}, koji se posljednjih mjeseci sam bori za opstanak Lokomotive. Osim prvog tima, koji bi se u predstoje}oj sezoni trebao takmi~iti u najvi{em rana gostuju}e utakmice idemo tako da za svaku pojedinu osiguramo gorivo preko sponzora te ponesemo sendvi~e. Tro{kova za pla}anje igra~ica nemamo, jer sve igraju bez ikakve nadoknade - pojasnio je trener Lokomotive Omer Omerovi}. Skup{tine kluba, na kojoj bi se kona~no odredila budu}nost barem prvog tima. - Stanje je vrlo te{ko i u {to skorijem roku moramo organizirati Skup{tinu kako bismo rije{ili ovo pitanje. Upravu nemamo od maja i nisam optimista u vezi s onim {to se mo`e napraviti u preostalom vremenu. Ipak, jo{ nismo poslali u Savez dopis da odustajemo od takmi~enja. Skup{tina je posljednja nada - dodaje OmeE. BIJEDI] rovi}.

Arnaudovski protiv ^ehovskih medveda: Liga prvaka po~inje 22. septembra

trenutnoj formi. Gigant Sijudad Real, osvojiv{i izuzetno jak turnir u Doboju, potvrdio je da }e biti jedan od najve}ih favorita za osvajanje ovog takmi~enja. Flensburg, koji se tokom pripremnog perioda doslovno poigravao sa svojim uglavnom danskim, ali i njema~kim protivnicima, odigrao je dva kola u Bundesligi. Nakon te{ke gostuju}e pobjede nad Veclarom (29:28) na otvaranju, u

drugom kolu pora`eni su od Magdeburga na svom terenu (29:33).

Dobra forma Zagreba
Konstanca, koju od ove sezone predvodi biv{i selektor Srbije Jovica Cvetkovi}, a koja je tokom ljeta odigrala, tako|er, nekoliko jakih turnira, otvorila je {ampionat Rumunije gostuju}om pobjedom nad Dinamom iz Bukure{ta (32:27).

Zagreb je brusio formu na „Shlecker cupu“, zatim na turniru u Pore~u, koji je osvojio u konkurenciji Cimosa, Vesprema, Gumersbaha... Pro{le sedmice, prvak Hrvatske je u prijateljskoj utakmici s 29:24 savladao i ekipu Pik Segeda. Jedina nepoznanica je forma upravo Sankt Petersburga, debitanta u Ligi prvaka, s obzirom na to da Prvenstvo Rusije jo{ nije A. ^ULI] po~elo.

Prijateljske rukometne utakmice

Borac M:tel - Kr{ko 31:24
Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Aleksandar Miljevi} i Nedeljko Dujakovi} (Banja Luka). Sedmerci: Borac M:tel 7 (7), Kr{ko 9 (4). Isklju~enja: Borac M:tel 10 minuta, Kr{ko 12 minuta. Rezultat: Borac M:tel - Kr{ko 31:24 (16:13). BORAC M:TEL: Bla`evi}, Mali}, Gari}, Pucarevi}, Me|edovi} 2, Pani} 2, Bezbradica 1 (1), Halilbegovi} 2, Kulenovi} 2, Dejanovi}, Miki} 4, Trkulja, Vranje{ 1, [ubara, Kara~i} 4, Radulovi}, Ili} 3, Meli} 10 (6). Trener: Dragan Markovi}. KR[KO: Jelov~an, Miklav~i~ 3, Jazbec 5 (2), Klepej 6, Knez 2, Mlakar, Drugovi~ 2, Fajfar 1, G. Kodri~, Brili, Drnov{ek 2 (2), T. ^an`ar 1, @itnik, F. ^an`ar 1, R. KoS. K. dri~ 1, Ku~i~. Trener: Uro{ [erbec.

Bosna Prevent - Konjuh 33:23
KSC Mladost u Visokom. Gledalaca: 350. Sudije: Stanislav Vuji} i Adis Drugovi} (Visoko). Sedmerci: Bosna Prevent 4 (2), Konjuh 3 (2). Isklju~enja: Bosna Prevent 4 minute, Konjuh 12. Rezultat: Bosna Prevent - Konjuh 33:23 (17:11). BOSNA PREVENT: Tatar (14 odbrana, 1 sedmerac), Hod`i} (3 odbrane), Geko 2, Ze~evi} 1, Sir}o 2, Begi} 10, Mustafi} 7 (2), [ap~anin (2 odbrane), Lasica 2, Limo, Omerovi} 1, San~anin 5, Karaveli} 1, Vranac 2. KONJUH: Kamberovi} (6 odbrana, 2 sedmerca), Had`iomerovi} 1, Bozoljac 7, Memi} 2, ^irak, Ferhatbegovi} 2, Am. Muhi} 4, Smaji}, Mi. Muhi}, Jagodi}, Husi} 3 (1), Suljanovi} (3 odbrane), Mujanovi}, Zild`i} 2 D. B. (1), Ivani{evi} 2, Br~aninovi}.

Regionalna liga rukometa{ica

Budu}nost u Boriku
U drugom kolu Regionalne lige, rukometa{ice banjalu~kog Borca ugostit }e ve~eras (20 sati) na parketu dvorane Borik aktuelnog pobjednika ovog takmi~enja, podgori~ku Budu}nost. - Nemamo iluzije da bismo mogli ostvariti neko ~udo, ali `elimo da se, ba{ kao i u susretu protiv austrijskog Hypa, predstavimo svojoj publici u {to boljem izdanju S. K. - ka`e trener Rade Un~anin.

^elik vratio poznatog rukometa{a

[ahinovi} za brz povratak u Premijer ligu
^elik je, u nastojanju da ekspresno izbori povratak u Premijer ligu BiH u rukometu, vratio svog poznatog rukometa{a, biv{eg reprezentativca Emira [ahinovi}a Bubija. [ahinovi} je pro{lu sezonu proveo u katarskim klubovima El-Khor i El-Sad, s kojim je igrao i Ligu prvaka Azije, a u karijeri je nastupao i u Hrvatskoj te Italiji. Bio je ~lan i sarajevske Bosne, s kojom je igrao evropsku Ligu prvaka. S obzirom na to da su mu ve} 34 godine i da `eli da se stalno zaposli u svom gradu, realno je o~ekivati da }e u mati~nom ^eliku i zavr{iti karijeru. - Kod ku}e je uvijek najljep{e. Zato mi je drago {to sam se vratio. U~init }u sve da pomognem ^eliku, kao i pro{le godine, da ponovo izborimo prvo mjesto u Prvoj ligi Federacije BiH i da se vratimo u elitni razred ka`e [ahinovi} te isti~e da se, za razliku od pro{log ljeta, ovog puta brzo dogovorio V. B. s vodstvom kluba.
[ahinovi}: Karijeru }e zavr{iti u ^eliku

Turnir rukometa{ica u Gora`du

Crvena zvezda u finalu dobila Ilid`u
Beogradska Crvena zvezda osvojila je po drugi put Memorijalni turnir „Mevzeta Perla Balja“, koji ve} 15 godina @RK Gora`de organizira u spomen na preminulu rukometa{icu. Zvezda je u finalu savladala Ilid`u s 35:27. U me~u za tre}e mjesto ekipa Biseri iz Pljevalja bila je bolja od E. A. Gora`da s 34:18.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6. septembar/rujan 2010.

77

Dikson i Skot potpisali za Bosnu

Nansi ispit i za Amerikance
Imamo opciju da do 10. oktobra odlu~imo ho}emo li nastaviti saradnju
Bek D`ermejn Dikson (Jermaine Dixon) i krilo Ernest Skot (Scott) sti`u u redove Bosne ASA BH Telecoma, ali to ne zna~i da je dvojici ameri~kih ko{arka{a garantiran ostanak u dresu „Studenata“ do kraja sezone, isti~e direktor kluba Admir Bukva. Prema njegovim rije~ima, Bosna je u ugovorima s 22-godi{njim Diksonom (190 centimetara) s koled`a Pitsburg (prosjek 10,6 poena, 4 skoka) i sa {est godina starijim Skotom (201), koji je pro{le sezone igrao Razvojnu NBA ligu (9,9 poena, 3,9 skokova), zadr`ala klauzule prema kojima do 10. oktobra mo`e jednostrano prekinuti saradnju. - Jo{ jednom }u ponoviti, biramo samo igra~e koji nam mogu donijeti napredak u okviru finansijskih uvjeta koje im

K

Dikson: Igrao na Pitsburg univerzitetu

Bh. ko{arka{i prvi put na EP-u nakon 2005.

KO[ARKA Senzacionalna odluka iz Istanbula

BiH }e igrati na EP 2011.
Litvanska federacija predlo`ila je da ve} idu}e godine na Evropskom prvenstvu nastupe 24 selekcije, {to smo prihvatili, ka`e Mirsad \onlagi}, ~lan Izvr{nog odbora FIBA Europe
Nakon svih poni`enja koja smo do`ivjeli u nedavnim kvalifikacijama, naredna vijest zvu~i kao dodavanje soli na ranu ili barem neduhovita {ala, ali nas ~lan Upravnog odbora Ko{arka{kog saveza BiH i Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Europa) Mirsad \onlagi} uvjerava da nije mu{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine u~estvovat }e na Evropskom prvenstvu 2011. godine u Litvaniji! Kako je to mogu}e kada gla{avaju}i da je odluka pala ju~er poslije podne, tokom sastanka Upravnog odbora FIBA-e u Istanbulu.

Dva me~a u Ma|arskoj
Nakon tri utakmice (dvije pobjede) na turniru u rumunskom Temi{varu, Bosnin tim produ`io je u Ma|arsku. Prije nego {to se vrate u Sarajevo „Studenti“ }e danas gostovati Pe~uhu i sutra Kapo{varu.

Had`i}: Vratio nam se po{ten odnos
Senzacionalna vijest iz Istanbula zna~i da }e Sabit Had`i} po ~etvrti put odvesti na{u reprezentaciju na zavr{nicu Evropskog prvenstva. Nekada je to Had`i} radio i s devet pobjeda u kvalifikacionoj grupi, sada smo pro{li administrativnom odlukom, ali za bh. selektora to ni{ta ne mijenja. Kako ka`e, vratio nam se po{ten odnos. - Da smo kalkulirali u fini{u kvalifikacija, mo`da ne bismo do{li ni do ovoga. U~e{}e na EP-u obaveza je da pristupimo poslu jo{ ozbiljnije. Izme|u ostalog, imamo godinu da pripremamo teren i da sve najbodirektno plasira jo{ sedam selekcija iz kvalifikacija, a da preostale tri u bara`u razigravaju za posljednja dva u~esnika - ka`e \onlagi}.

Ne ~ekati 2013.
- Rije~ je o tome da je iz Litvanske federacije stigao prijedlog da se, radi popularizacije ko{arke, na pove}anje broja u~esnika zavr{nice Eurobasketa sa 16 na 24 ne ~eka 2013. nego da se taj princip primijeni ve} idu}e godine u Litvaniji ka`e \onlagi}. Ovaj prijedlog izazvao je podozrenje Upravnog odbora, ali kako je diskusija odmicala, mi{ljenje se po~elo mijenjati. Zaslugama nekolicine ~lanova, izme|u ostalih i \onlagi}a, koji je prisustvovao sastanku u Istanbulu, na kraju se do{lo do varijante koja je u potpunosti zadovoljila i interese bh. tima, koji je na EP-u posljednji put u~estvovao 2005. - Zaklju~eno je da se odmah ide s 24 u~esnika. Nakon analize za i protiv, procijenili smo da je u interesu ko{arke najprihvatljivija opcija, a kao prijelazno rje{enje i najmanje lo{e od svih mogu}ih, da se na EP, pored 15 ranije poznatih,

mo`emo ponuditi. Na{a struka smatra da Dikson i Skot spadaju u tu kategoriju, ali smo zadr`ali opciju da nakon kvalifikacija za Euro~elend` kup, protiv francuskog Nansija, mo`da korigujemo stav - ka`e Bukva. Najavljeno je da }e se Dikson i Skot 12. septembra priklju~iti ekipi koju 15. i 16. o~ekuje Memorijalni turnir „Mirza Deliba{i}“. Pored doma}ina Bosne, u~estvovat }e prvak Hrvatske Cibona, turski viceprvak Efes Pilsen i crnogorski {ampion Budu}nost iz Podgorice. Memorijal }e biti posljednja provjera „Studentima“ uo~i dvome~a s Nansijem (29. septembar u Sarajevu i 5. oktobar u Nansiju) i start Prvenstva BiH (16. oktoE. J. bar).

Dragan Petri~evi}, trener u Temi{varu

U rumunskoj ko{arci vrte se milioni eura
Had`i}: ^etvrti put na EP-u

lje igra~e natjeramo da se odazovu. Kada smo kompletni, mo`emo parirati svima - isti~e selektor BiH. 2011.), dok }e u bara`u razigravati posljednjeplasirane selekcije iz tri grupe Finska, Ma|arska i Portugal. Plasman na EP ranije su osigurali Crna Gora, Izrael, Velika Britanija, Makedonija, Belgija, Litvanija, Hrvatska, Francuska, Njema~ka, Gr~ka, Rusija, Slovenija, [panija, Srbija i Turska. @rijeb grupa zavr{nice EP-a predvi|en je za jaE. J. nuar idu}e godine.

\onlagi}: Odluka i u na{em interesu

@rijeb u januaru
To, prakti~no, zna~i da }e Bosna i Hercegovina, Italija, Latvija, Ukrajina, Gruzija, Bugarska i Poljska, i pored neuspjeha u kvalifikacijama, pro}i na EP (3. - 11. septembar

smo u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeli tek ~etvrto mjesto, a samo su prvi i drugi iz grupe pro{li na EP, obja{njava \onlagi}, na-

Uvjerljiva pobjeda Zrinjskog @enska ekipa osvojila bronzu
Ko{arka{i Zrinjskog gostovali su ekipi Dubrovnika u okviru priprema. Mostarci su protiv hrvatskog prvoliga{a slavili s uvjerljivih 81:63. Najefikasniji u ekipi Zrinjskog bio je Luka Klarica s 21 poenom. @eljko [aki} i Armend Kahrimanovi} dodali su po 12 i Amerikanac Entoni Va{ington (Anthony Washington) deset poena. Zrinjski }e sutra igrati i protiv Alkara u Sinju.
(E. J.)

Mostarci gostovali u Dubrovniku

Jo{ jedna medalja iz Turske
Nakon tri medalje u pojedina~nom dijelu takmi~enja, `enska reprezentacija Bosne i Hercegovine u karateu osvojila je bronzu u ekipnim borbama na Mediteranskom prvenstvu u Ku{adasiju (Turska). Merima Softi}, Mirsada Suljkanovi}, Amila Fazli} i Lana D`idi} savladale su ju~er Al`ir i Crnu Goru sa po 2:0, ali su sa minimalnih 0:1 pora`ene od Turske. U subotu je Amila Fazli} osvojila srebro, a Merima Softi} i Mirsada Suljkanovi} bronze. E. M.

Sarajlija Dragan Petri~evi} ve} 15 godina radi u rumunskoj ko{arci. Stigao je kao prvi strani trener, a danas iza sebe ima pet titula i dva kupa uz jo{ ~etiri finala. S Temi{varom je nedavno u Sarajevu odigrao dva me~a s Bosnom. Sada su „Studenti“ bili njegovi gosti na turniru u Rumuniji, dr`avi u kojoj je ko{arka u velikoj ekspanziji. - Pet-{est ekipa ima ozbiljne bud`ete, ve}e od milion eura. Ove godine smo i mi tu, finansiraju nas grad i kanton, s tim da sam insistirao na tome da se 15 posto odvaja za mlade, jer postoji ogroman prostor za napredak u tom segmentu. Kada bih poredio Temi{var s na{im ekipama, rekao bih da smo tu negdje, me|u ~etiri, s tim da u Rumuniji postoje i ja~i klubovi. Dovode se ozbiljni stranci, neki i s NBA iskustvom, dvorane su, uglavnom, pune... - ka`e Petri~evi}. Posebno je ponosan na u~inak sa sada{njim klubom, koji je preuzeo dok je plesao na granici prve i druge lige. Pet godina poslije,

Petri~evi}: Osam finala s Temi{varom

Temi{var je tim s osam doma}ih finala, zavr{nicama Srednjovropske lige i osvojenim Kupom Rumunije. - Nastojao sam da kroz svoj rad otvorim prostor ostalim bh. trenerima pa smo pro{le sezone, prakti~no, dr`ali rumunsku ko{arku u svojim rukama. Prva tri kluba u Prvenstvu vodili su treneri iz BiH. Pored mene, to su bili jo{ Bruno So~e i Vladimir Arnautovi}. Veliki trag ostavio je i Mladen Joji}, a nadam se da }e nas biti jo{ - reE. J. kao je Petri~evi}.

PONEDJELJAK 6. 9. 2010.

17.50
EMISIJA, TV ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.00

MOJA MALA KUHINJA

17.00

FEDERACIJA DANAS

21.10

KE^ERI

21.10

SLU^AJEVI X

18.00

ALL ABOUT

Intervju dana
U Intervjuu dana TV Alfa danas }e se predstaviti diplomirani pravnik i magistar evropskih studija Kenan Ademovi}. Ovaj 39-ogodi{njak jedan je od bh. aduta koji }e u budu}im pregovorima o evropskim integracijama BiH biti od velike pomo}i. Kao pravni ekspert u projektu EU „Ja~anje zdravstvenog sistema BiH za evropske integracije’’, Ademovi} je u~estvovao u stru~nim projektima pru`anja podr{ke izgradnji BH institucija. Pravni je savjetnik nekoliko veoma renomiranih poslovnih magazina u BiH.

19.50
KO[ARKA, BHT1

Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Rusija Novi Zeland
TV Alfa
07.00 08.00 09.00 09.05 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.40 17.50 18.40 19.00 20.00 20.20 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija plus - repriza Sponzorisani program Emisija - [to da ne?, repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti [to da ne - revijalni program Intervju dana - premijera Centralna informativna emisija Ramazanski program Muzika Na tragu prirode

07.00 Dobro jutro 09.05 Kineski moreplovac, animirana serija, 46/52 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 172/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 Divlja Kina, strana dokumentarna serija, 6/6 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 45/45, r. 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata 15.15 Ples `ivota, igrana serija, 79/124 16.00 Moja mala kuhinja 16.15 BH info 16.50 Ko{arka (m). Svjetsko prvenstvo Turska 2010: SAD - Angola, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Muzi~ki program 19.50 Ko{arka (m). Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Rusija - Novi Zeland, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.10 Business News 23.15 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 39/48 00.00 Ko{arka (m). Svjetsko prvenstvo Turska 2010: SAD - Angola, snimak 01.45 Divlja Kina, strana dokumentarna serija, 6/6, r. 02.35 Pregled programa za utorak
21.30 21.40 22.00 22.30 03.00 Vijesti Jukebox Intervju dana - repriza Jukebox Jutarnji ramazanski program 20.00 21.00 22.00 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 94. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 46. epizoda 10.30 Predstavljanje politi~kih subjekata, 1. emisija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 6. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 @ivot ili ne{to sli~no, ameri~ki igrani film 14.05 Flash Gordon, igrana serija, 17. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana 15.10 Sirija - kolijevka civilizacije, dokumentarni program, 1. dio 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 35. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 113. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 114. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Mala princeza, crtani film 19.18 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta 21.45 Za~aran, ameri~ki igrani film 22.30 Dnevnik, najava 23.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.55 Izborna hronika 00.10 Zvjezdani studio 00.45 Hayd u park, program za mlade 01.15 Centralni zatvor 02.00 Pregled programa za utorak
19.25 19.30 20.10 21.00 21.45 21.50

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Mu}ke, humoristi~na serija 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja. Pi{tolj 73, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.25 Kralj Queensa, humoristi~na serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Top Shop 16.40 Sumnja, talijanska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, nastavak 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 21.10 Ke~eri, sportski program 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Ljetna matineja. Pi{tolj 73, film 23.45 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film 1. epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film 1. epizoda 09.20 Timmy, crtani film 1. epizoda 09.30 Jagodica bobica, crtani film 1. epizoda 10.00 Ninja Kornjace FF, crtani film 1. epizoda 10.30 Winx, crtani film 1. epizoda 11.00 Winx, crtani film 2. epizoda 11.20 Aladin, crtani film 1. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija 6. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 6. epizoda 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 6. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 7. epizoda 17.37 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 7. epizoda 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport 19.15 Ramazanski program 20.00 1001 no}, igrana serija , 7. epizoda 21.10 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Sex & grad, igrana serija, 5. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 5. epizoda 23.40 Sport centar 23.40 Pali an|eo, igrana serija, 6. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija, 7. epizoda
23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 ^ini, serija 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Grand poga~a 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, centralni 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 ^ista hemija, serija 21.00 Policajac lopovskih navika, film 23.00 Alo alo 23.30 Pono}ni duhovi, film 01.30 Film: Policajac lopovskih navika 03.30 Film: Pono}ni duhovi
23.35 Triumph 23.50 Frame

Igrana serija Gost i ona Dokumentarni program Hronika Festivala prijatejstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV TK
17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.30 TV reporta`a dokumentarno-zabavni program 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Ramazanski program, nastavak 20.00 O~i du{e, turska igrana serija 20.30 Tribunal informativni program 21.00 Izbori 2010. debata 22.30 Vijesti

Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Vinoteka, emisija Lifestyle TV, r. FIS SHOP Kontroverze by Drago Ple~ko

21.30 Dnevnik 2 22.00 Sportska hronika USK 22.15 Gordost

TV Zenica
19.15 20.10 20.30 21.00 21.30 Ramazanski program Vrata tajne, serija Turizam plus Bh. veza, r. Dobro srce Ze sport plus Tv izlog Obavje{tenja 21.45 Izbori 2010. neposredna obra}anja 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV Bugojno
19.00 Informator Izborna hronika Sje}anja 19.20 Ramazanski program 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Muzika 22.20 Seks i grad - igrana serija 23.00 Pozori{te u ku}i - igrana serija 23.40 Sport centar

BN
18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.25 22.30 23.00 00.40 Danas u Srpskoj Svijet na dlanu BN sport BN monitor TV serija: ~etiri `ene Igrani film: Kraj igre Marketing-11 Pregled dana Doma}i film: To~kovi Astrochat

TV Visoko
17.50 18.30 20.35 21.00 21.20 22.05 22.35 22.50 00.00 Turizam plus r. Ramazanski program Sje}anja Aktuelnosti Zabranjena ljubav, serijski program Sportske legende, sportski program Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

TV Kakanj
18.55 19.40 20.00 20.25 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 U susret iftaru IC sport Vijesti IC O~i du{e, serija Debate, op}i izbori 2010. Svijet tajni, serija Vijesti TV sahar Glas Amerike Vijesti IC

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Ramazanski program 20.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program

TV KISS
15.10 16.40 17.50 18.30 19.00 Sport nedjeljom Tjednik, info magazin r. ^ovjek i zdravstvena kultura Glazba Dnevnik KISS

TV USK
18.00 18.10 19.00 19.30 20.05 20.35 TV izlo`ba Dok. program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Kult, kult, kultura Andrea Bocelli 4/4, dok. film

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 19.30 Muzi~ki program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.05
FILM, NOVA TV

17.20

SLAGALICA

12.45

FIA WTCC

12.30

RAGBI

18.00 ENGLAND - BULGARIA

19.30

VODI^ KROZ PLANET ...

21.00

ROCK CHART

21.15

RAHOVA [KOLA...

20.15

FRINGE

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi

12.45 Fia Wtcc 13.30 Motorsportovi 13.45 Snuker. International Masters [angaj 16.45 Tenis 17.15 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 19.00 Fudbal

12.30 Ragbi. S.Kup (@ene) Engleska 13.30 Motorsportovi 13.45 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 16.45 Motorsportovi 17.00 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open

17.00 Pregled Premier League 18.00 Kvalifikacije za EP. England Bulgaria 20.00 Moto GP San Marino - Trka 125 cc 21.30 Moto GP San Marino - Trka Moto GP

17.00 Kako zaustaviti uragan 18.00 Potres u Kini 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Samurajski ma~

17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Rahova {kola ugostiteljstva

15.00 Mi smo porodica 17.00 U@IVO: Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.10 Eureka Tajni grad, serija 22.10 Supernatural, serija

Neraskidive veze
^ini se kako je za mladi bra~ni par sve krenulo prema planu kada su kupili ku}u iz snova s bazenom. Imanje je predivno, uz ku}u je i malena ku}icu s bazenom. Zbog toga bra~ni par odlu~i da iznajmi taj prostor atraktivnoj mladoj `eni. Uloge: Nikol de Boer, Brajan Krauz, Sonja Saloma Reditelj: Teri Ingram

PONEDJELJAK 6. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: ^inite hrabar potez, ulaze}i u novi na~in `ivota udvoje. To je, ~ak i za vas, rizik, ali ne}ete po`aliti. 21. III - 20. IV Posao: Za{to se ljutite na kolege {to su indolentni prema poslu, kada vi zaista volite, a i znate biti lider. Zdravlje: Razdra`ljivost najvi{e vama {kodi.
OVAN

18.05

BROJEVI

23.00

DR. HOUSE 3

20.45

BITANGE I PRINCEZE

18.30

IN MAGAZIN

09.10 Karmelita, TV novela (5./170) **.** Mala TV 10.00 Naruto, crtana serija (21./52) 10.25 Tim galaksi, crtana serija (20./52) 10.50 Gdje je nastalo?, obrazovni program (5./13) 11.40 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija (55./81) 13.00 Dolina sunca, TV novela (41. i 42./2./210) 14.35 Mts magazin, muzi~ka emisija 15.00 Pakov svijet, serija (34.) **.** Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas **.** RTRS preporu~uje 17.00 Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata - Ljiljana Misirli}, Gra|anska Demokratska stranka Bosne i Hercegovine, Marija Rapo, HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, Mladen Ivani}, Koalicija zajedno za Srpsku 17.15 Karmelita, TV novela (6./170) 18.05 Brojevi, serija (39./79) 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija (4./26) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Kejt i Leopold, film 22.15 Vijesti 22.22 Sport 22.27 Finansijske novosti 22.30 Izborna hronika 22.50 Poaro - Karte na sto, film 00.25 Tribunal 00.55 Profajler, serija (55./81)

09.15 10.00 10.09 10.10 10.15 10.20 11.15 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.20 17.00 17.10 18.35 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.45 21.25 22.15 22.20 22.45 22.48 22.50 23.00 23.45 01.20

Divlji u srcu 3, serija (3/8) (R)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Te ~udesne `ivotinje: Su`ivot,dokumentarna serija (26/26) (R)* Kamen na kamen, dokumentarni film (1/2) (R)* Oprah show (1229.) (R)* Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (35/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija (3/28)* [panjolska fronta, dokumentarni film (R) [krinja: Chaplin Luda ku}a 2, humoristi~na serija (1/32)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (40/80) (R)* Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Potro{a~ki kod TV Bingo Show Povijesne serije dramskoga programa: Tu|inac (2/3)* @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija (12) (9/24)* Neobi~na banda, francuski film* Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (12/22)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 TV vrti}: Predstava 08.15 Na kraju ulice: Ruke 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (49/65) (R)* 08.50 @deronja, crtana serija (2/20)* 09.10 Dexterov laboratorij, crtana serija (21/26)* 09.30 Na glasu: Hobit 09.40 Brlog (9/10) (R) 09.55 Na prvi pogled, serija za djecu (10/26) (R)* 10.20 Lud za tobom, ameri~ki film* 11.50 Putne bilje`nice: Zelenortski otoci, dokumentarna serija (3/10) (R)* 12.15 Beverly Hills 2, serija (22/28)* 13.00 Beverly Hills 2, serija (23/28)* 13.45 Fawlty Towers 2, humoristi~na serija (1/6) (R)* 14.15 Dr`avnik novog kova 1, humoristi~na serija (4/7)* 14.40 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (12/22)* 15.25 Zagreb: EP u vaterpolu (@), prijenos 16.45 Gusarske pri~e, crtani film 16.55 Istanbul: SP u ko{arci: SAD Angola , prijenos* 18.40 Mu}ke 7a, humoristi~na serija (3/6)* 19.30 Gara`a (R) 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.35 Vijesti na Drugom 20.40 Vrijeme 20.45 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (7/25) 21.25 Vra}anje duga, ameri~ki film (12) (R)* 23.05 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (12/22)* 23.50 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (5/24) (R)* 00.10 Ljetni retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (3/13) (R)* 00.55 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (12) (8/22)* 01.40 Kraj programa

06.55 Na{i najbolji dani, serija 07.45 Bumba, serija 08.05 Fifi, serija 08.15 Roary, serija 08.45 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin, doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Hitni slu~aj, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.20 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 NERASKIDIVE VEZE (12), igrani film 22.45 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.00 UNAKRSNA VATRA, igrani film 00.35 Seks i grad, hit serija 01.05 Ezo TV (18), tarot show 02.05 IN magazin, doma}a produkcija 02.55 Bra~ne vode, serija 03.20 VELIKI FILM (12), igrani film 05.00 Seks i grad, hit serija 05.25 Bra~ne vode, serija 05.50 Kraj programa

Ljubav: Ne mo`ete se lako izvu}i iz dosta neugodnog polo`aja. Za to ste krivi isklju~ivo vi, a ne partner. 21.IV - 22.V Posao: Sa lako}om raspli}ete mre`u problema. Koliko ju~er, ~inili su se nerazrje{ivi i prete{ki za vas. Zdravlje: Odaberite neki lagani sport.
BIK

Ljubav: Va{ ljubavni `ivot je neobuzdan, pun iznena|enja. Imate priliku da ostvarite ne{to {to dugo 23.V - 22.VI `elite. Posao: Polako, ali sigurno, ostvarujete projekat na kojem dugo radite ili o kojem ste dugo razmi{ljali. Zdravlje: Bez promjene. Ljubav: Prepustite se, u`ivajte potpuno. Ako mislite na mogu}e posljedice, ljubav mo`e pro}i pored vas. 23.VI - 22.VII Posao: Nemojte odmah popustiti u jednom dogovoru. Imate sve mogu}nosti da postignete ono {to `elite. Zdravlje: Provjerite krvnu sliku.
RAK

BLIZANCI

Ljubav: U`ivajte uz prijatelje, odazovite se pozivu za zabavu. To mo`e biti i ne{to vi{e, novo isku23.VII - 22.VIII stvo. Posao: Istina je da ste u pravu, ali nemojte prenapadno isticati svoje kvalitete. Pogotovo, zasluge u poslu. Zdravlje: Energija je u uzlaznoj liniji. Ljubav: Dobro razmislite prije nego {to ka`ete ne{to {to mo`e negativno uticati na va{ budu}i ljubavni `ivot. 23.VIII - 22.IX Posao: ^udna vam je i neobi~na ideja kolege. Ubrzo }ete shvatiti da sve nije jednostavno kao {to izgleda. Zdravlje: Odaberite vje`be za rekreaciju.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Upotrijebite sve svoje adute, da pridobijete naklonost osobe koja vam izuzetno mnogo 23.IX - 22.X zna~i. Posao: Kolega }e vam predlo`iti zanimljivu ideju. Na vama je da li }ete je prihvatiti i pod kojim uvjetima. Zdravlje: Poja~ana nervoza. Ljubav: Zabranjeno vo}e vama kao da je najsla|e. Pazite da ne u~inite ne{to zbog ~ega }ete se kaja23.X - 22.XI ti. Posao: Barem malo popustite, budete tolerantniji. U suprotnom, kolege vas smatraju neprilagodljivom li~no{}u. Zdravlje: Posjetite, najzad, zubara.
STRIJELAC Ljubav: Pred vama su veoma lijepe mogu}nosti. [KORPIJA

VAGA

21.00
FILM, PINK BH

Policajac lopovskih navika
Majls Logan je kradljivac nakita, koji je odle`ao dvije godine u zatvoru zbog kra|e skupocjenog dijamanta kojeg policija nikad nije na{la. Poslije izlaska iz zatvora, Majls nastoji da do|e do svog ‘zakopanog blaga’, ali ga ~eka neprijatno iznena|enje. Dijamant je naime, sakriven na podru~ju gdje se kroz dvije godine izgradila policijska stanica. Uloge: Martin Lorens, Luk Vilson, Piter Grini Reditelj: Les Mejfild

21.45 Za~aran
FTV
Eliot Ri~ards je tehni~ki savjetnik i prili~no nespretna i nesigurna osoba. Skoro ~etiri godine je zaljubljen u Alison Gardner koja ga je odbila. Ipak, to ne sprje~ava Eliota da i dalje svim srcem bude zaljubljen u nju i da `eli biti sa njom. Rje{enje se pojavljuje u obliku prekrasne mlade `ene. Ona mu se predstavlja kao vrag, Lucifer, i nudi mu ugovor... Uloge: Elizabet Harli, Brendan Frejzer, Fransis O’Konor Reditelj: Harold Ramis

Naravno, ako primijetite osobu kojoj je stalo do vas. Posao: Nemojte stvarati nepotrebne probleme, jer sve je u najboljem redu. Prepustite se trenutnom hodu. Zdravlje: Promjena sredine bi vam godila.
23.XI-22.XII

FILM

Pali an|eo

15.50
SERIJA, MRE@A PLUS
Esperanza govori Suzi da }e posjetiti Martina i da }e mu re}i da je An|e i njegov sin. Detektiv koji je ranjen do`ivi zastoj srca i umire. Gregorio obavje{tava Leona da je detektiv mrtav. Manuela poku{ava ubijediti Vird`iniju da se ne povla~i sa svoje pozicije iz kompanije. D`imi ne mo`e prihvatiti da je njegov otac umro zbog zatajenja srca, ve} misli da je umro.

CSI Las Vegas 20.05
SERIJA, OBN
Tijekom borbi bikova koje se tradicionalno doga|aju svake godine u Las Vegasu, dogodila su se ~ak dva te{ka ubistva. CSI istra`itelji rade na ovom slu~aju, te shvataju da su ubistva povezana. Ispostavit }e se da je trgovina bikovima i te kako unosan posao, vrijedan ~ak i ubojstva.

Ljubav: Veoma dobrog ste raspolo`enja. Veliku ulogu u tome ima draga osoba. Ipak, `elite ne{to 23.XII-21.I vi{e. Posao: Vi jeste veoma sposobni, ali nemojte pretjerivati u isticanju svojih kvaliteta. Skromnost je i vrlina. Zdravlje: Boravite vi{e na zraku.
VODOLIJA Ljubav: Sami sebe kao da ne razumijete, pa ne

JARAC

mo`ete o~ekivati ni da vas partner razumije. „Priko~ite“... 22.I-19.II Posao: Uz podr{ku i nesebi~nu pomo} provjerenog prijatelja, mo`ete ostvariti planove, o kojima dugo ma{tate. Zdravlje: Vi{e se brinite za sebe. Ljubav: Ako budete ~ekali da voljena osoba u~ini prvi korak, na~ekat }ete se. Zato, krenite u akciju. 20.II-2O.III Posao: Pretjerana samouvjerenost mo`e vas stajati mnogo vi{e nego {to mislite. Potra`ite savjet prijatelja. Zdravlje: Vitalnost je u porastu.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

top vijesti

ljudi i doga\aji

Sni­ ak­ko­i­je­obja­ io­BBC:­ m j v Po­ r­ ­a­ je­de­ o­ r­ ­skog­pr­ ­ e­ a­ k et n m k at oc s

ETA objavila prekid vatre

MADRID - Oru`ana baskijska separatisti~ka grupa ETA proglasila je prekid vatre, prenosi britanski BBC. U videosnimku koji je objavio BBC, tri osobe s kapulja~ama saop}avaju da ETA “ne}e vi{e provoditi oru`ane akcije” u svojoj kampanji za nezavisnost te dodaju da je odluka donesena prije nekoliko mjeseci da bi “pokrenula demokratski proces”.

Ko­in­i­Ru­ i:­Br­ k­na­ru­ u­pr­ ­ a­ ti­zbog­no­ o­ e­a{eve­ne­ je­ e­ l n a b op s g m t v r

Re­ r­ ­ e­ ta­i­ ac­Engle­ ke­iza­ vao­no­ i­se­ su­ ­ni­ska­ da­ p ez n t v s z v k al n l

VEJN RUNI VARAO SUPRUGU
Dok­mu­je­su­ r­ ­ a­bi­a­tr­ ­ na­Ru­ i­se­sa­ ta­ao­s­pr­ ­ ti­u­kom­i­pla}ao­joj­hi­ja­ u­fu­ ti­za­no}­ p ug l ud n s j os t t l d n
LONDON - Nogometni reprezentativac Engleske i prvotimac Man~ester junajteda Vejn Runi (Wayne Rooney) izazvao je novi seksualni skandal, koji je ju~er potresao Otok. Kako pi{u mediji, njegov brak je na rubu propasti, jer se saznalo da je varao suprugu Kolin dok je bila trudna, i to s prostitutkom D`enifer Tomson (Jennifer Thompson). Runi se s 21-godi{njom prostitutkom sretao najmanje sedam puta u ~etiri mjeseca. Vodio ju je u ekskluzivne hotele, no}ne klubove i kasina. Kako pi{e “Daily Ma il”, prostitutka je Runiju napla}ivala jednu no} 1.000 funti. Pri~u je potvrdila i Tomson tvrde}i da se Runi nije skrivao od kolega nogometa{a. Runi je, navodno, dan prije izbijanja skandala priznao supruzi da ju je varao, nakon ~ega se ona razbjesnjela. Uprkos skandalu, Runi ne}e biti izostavljen s reprezentativnog spiska za sutra{nju uta kmicu sa [vicarskom.
Sa­ ­ ­ in:­[okirao­na­ i­u­ rac cj

Obama govorio o ekonomiji
VA[INGTON - Zaustavili smo “krvarenje ekonomije” i izveli srednju klasu na put oporavka, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Barak Obama (Barack) u svom redovnom obra}anju brane}i svoju ekonomsku politiku. Obama je suo~en s visokom nezaposleno{}u koja je u avgustu dostigla 9,6 procenata. - Ekonomija se kre}e u pozitivnom pravcu, radna mjesta se otvaraju, ali ne brzinom kojom bismo `eljeli - izjavio je Obama najavljuju}i nove mjere uo~i izbora za Kongres.

BERLIN - Skoro jedan od pet Nijemaca glasao bi za stranku na ~ijem bi ~elu bio rasisti~ki bankar Tilo Saracin (Thilo Sarrazin), koji je pro{le sedmice {okirao naciju svojim stavovima o rasi i imigraciji, pokazalo je ju~er objavljeno ispitivanje “Bilda”.

Petina Nijemaca za rasisti~ke stavove

Iskosa
SAN SALVADOR - Policija u Salvadoru prona{la je hrpu novca, devet miliona dolara u gotovini u kori{tenim nov~anicama, u rezervoaru za naftu zakopanom na ran~u blizu glavnog grada San Salvadora. Prebrojavanje nov~anica od 100, 50 i 20 ameri~kih dolara, kojima je bio napunjen rezervoar, trajalo je puna tri dana. Novac se mo`e dovesti u vezu s trgovcima drogom.

Rezervoar pun dolara

Na­ i­ ­ a­na­tr­ ­ e­ i­a­u­oto~koj­dr`avi­ c on l ag d j

(Foto:­AP)

BRID@TAUN - [est osoba poginulo je ju~er tokom plja~ke prodavnice odje}e u prijestonici Barbadosa. Dvojica mu{karaca sa ma~etama upala su u prodavnicu tra`e}i novac, a potom su zapalili prostoriju. Tri proda -

[estero poginulih na Barbadosu

va~a i tri mu{terije poku{ali su da pobjegnu na zadnji ulaz prodavnice, ali nisu uspjeli. Portparol policije opisao je ovaj incident kao nacionalnu trage diju. Nekoliko osoba je povrije|eno.

Pr­ ­ sje­ nik­SAD:­Put­opo­ ­ ­ ka­ ed d rav

(Foto:­AFP)