Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5392 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

BAJRAMSKI INTERVJU

Dr. Mustafa ef. Ceri}, reisu-l-ulema IZBiH

TREBAMO NA]I LJUDEKOJI HO]E, UMIJU I MOGU!
U na{oj zemlji ljudi `ive na rubu gladi, djeca prekidaju {kolovanje jer nemaju novca za knjige, a hrabri borci nemaju struje IZBiH nikada ne}e pozvati na progon ljudi i biti inkvizitor Skandal: Nova bruka Vlade FBiH i SCT-a
Gradili{te u Bilje{evu: Ni{ta od ambicioznih planova
(Foto: F. Fo~o)

(Foto: I. [ebalj)

Tunel Vijenac grade samo tri radnika
UIO: Me|u oduzetom robom i tablete
vima koji stoje pred Bo{njacima. - Najve}i izazov za Bo{njake jeste kako skupiti silnu energiju pojedinaca za op}i nacionalni interes. Bo{njaci se moraju prihvatiti zadatka koji samo nacija kao takva mo`e ostvariti, a to je dr`ava, jamac da im se ne}e ponoviti genocid - poru~io je, izme|u ostalog, reis Ceri}. 4., 5. i 6. strana

Sarajevo: Odaslana bajramska poruka da, prije svega, vjerujemo u Boga i u sebe te da ne gubimo nadu u bolju budu}nost

ovodom Ramazanskog bajrama, reisu-l-ulema IZBiH dr. Mustafa ef. Ceri} dao je za „Avaz“ intervju u kojem govori i o izazo-

P

Sva|e: Poku{aj ubistva u naselju Rami}i

„Avaz“ otkriva: Masna zarada u Upravi NTF-a

SILAJD@I]EV SESTRI] ZA POLA GODINE NAPLATIO 66.000 KM?!
STRAVI^NO

BRATA KUHINJSKIM NO@EM ZBO U LE\A

3. str.

Bajram {erif mubarek olsun Redakcija

[OKANTNO

17. str.

Manijak istu `enu silovao po drugi put

Vozili dijete izba~eno kroz prozor

7. str.

16. str

10. str

[VERC KOZMETIKOM NAJPRIMAMLJIVIJI

2. str.

2

Dnevni­avaz,­srijeda­i­~etvrtak,­ 8.­i­9.­septembar/rujan­2010.

aktuelno

SKANDALOZNO No­ a­br­ ­ a­Fe­ e­ ­ ­ne­vla­ e­i­SCT-a v uk d ral d

Tunel Vijenac grade samo tri radnika
Ni­e­pr­ ­ i­en­ni­je­ an­je­ i­ i­me­ar­ia­ o­ra­ o­ i­tr­ ­u­od­2.­avgu­ ta j ob j d dn t k d v aj s Zi aropti i ti~an d ms

Dr.­Ce­ i}:­Izdao­zva­ i~nu­fe­vu r n t

Ra­ on~i}:­Upla­io­na­ve}i­izno­ d t j s

Rok­ za­ izgr­ ­ nju­ tu­ e­ a,­ du­ ad n l gog­tri­ki­ o­ e­ ra,­je­ te­tri­go­ i­ e. l m t s dn S­obzi­ ­ m­na­to­da­}e­bi­ i­po­ ta­ro t s Ze­ at­od­50.000­ma­ ­ ­ a­Ra­ on~i}­izdvo­io k rak d j vlje­ e­dvi­ e­ci­ e­ i,­po­je­ na­u­oba n j j v d pr­ ­ ca,­ to­ pr­ ­ ti~no­ zna~i­ da­ }e av ak iz­svo­e­li~ne­imo­ i­ e j vn bi­ i­ gra|eno­ {est­ ki­ o­ e­ a­ a­ tu­ t l m t r Pr­ ­ a­ zva­ i~noj­ fe­ vi­ vr­ o­ em n t h Ur­ d­za­ze­ at­Ri­ a­ e­ a­IZBiH ne­ a,­ ko­ i­ }e­ ra­ da­ ji­ u­ izme|u e k j s t l j z l n vnog­mu­ ti­e­i­re­ ­ u-l-ule­ e­IZBiH mo­ i­Bo­ a­da­svi­ a­ko­ i­su­upla­ Sa­ ­ ­ e­ a­ i­ Ze­ i­ e­ skr­ ­ i­ i­ za­ oko f j is m l g m j raj v nc at t dr.­Mu­ ta­ e­ef.­Ce­ i}a,­svi­mu­ li­ a­ ti­ i­svoj­ze­ at­u­Be­ tu-l-mal­bu­ e pet­ki­ o­ e­ a­ a.­ s f r s m l k j d l m t r ni­ i­ mu­ li­ a­ ke­ du`ni­ upla­ i­ i­ u ka­ ul­kod­Bo­ a,­d`.­{. s m n tt b g S­obzi­ ­ m­na­ogr­ ­ nu­va`no­ ro om Be­tu-l-mal­Isla­ ske­za­e­ ni­ e.­ j m j d c Ured­ za­ ze­ at­ po­ i­ a­ da­ se­ i st­ izgr­ ­ nje­ ovog­ obje­ ta,­ di­ ­ ­ k zv ad k reUr­ d­ za­ ze­ at­ Ri­a­ e­ a­ Isla­ dr­ ­ i­pr­ ­ r­ ­ ni­ i­ugle­ a­ u­na­pr­- ktor­ SCT-a­ Ivan­ Zi­ ar­ pr­ ­ i­ om e k j s t ug iv ed c d j d il k mske­ za­e­ ni­ e­ obja­ lju­e­ da­ je i­ jer­Fa­ r­ ­ i­ a­Ra­ on~i}a­ka­ o po­ pi­ i­ a­ ja­ ugo­ o­ a­ o­ izgr­ ­ nji j d c v j m h ud n d k t sv n v r ad ove­go­ i­ e­na­ra~un­Be­tul-l-ma­ a bi­ci­ je­ i­ze­ a­ a,­odno­ no­insti­ u­ bio­je­ve­ ­ a­opti­ i­ ti~an.­ dn j l l v k t s t om ms upla­ i­ o­vi{e­oso­ a,­a­na­ve}i­iznos ci­ e­Be­ tu-l-ma­ a,­bi­ i­ostva­ ­ ­ i,­a tl b j j j l l ren -­Na­ a­ t­}emo­sa­sve­~etiri­str­ p s ko­i­je­ove­go­ i­ e­upla}en­u­Be­tu- to­je­bo­ ­ a­pr­ ­ iv­si­ ­ ­ a{tva­i­ne­ a­ e­ isto­ r­ ­ e­ o­ i­ dne­ no­ pr­ ­ i­ j dn j rb ot rom n v em n v ob l-mal­je­ te­ze­ at­od­50.000­ma­ ­ ­ a pi­ me­ o­ ti,­ kao­ osno­ na­ isla­ ja­ i­po­~etiri­me­ ra­na­sve­str­ ­ e, s k rak s n s v t t an ko­i­je­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i}­izdvo­ mska­oba­ e­ a­svkog­mu­ li­ a­ a­i ta­ o­da­ra~una­ o­da­tu­ne}e­bi­ i j h ud d v z s m n k m t jio­ iz­ svo­e­ li~ne­ imo­ i­ e­ kao­ ze­ mu­ li­ a­ ke,­ka`e­se­u­sa­ p}enju ve­ i­ ih­pr­ ­ le­ a.­Sla­ it­}emo­ka­j vn s m n o lk ob m v kat­-­~etvrti­{art­isla­ a.­ m iz­Ur­ ­ a­za­ze­ at­Ri­ a­ e­ a­IZBiH.­­­ da­za­ r{imo­po­ ao­i­ga­ ­ ­ ti­ ­ m­da ed k j s t v s ran ra

Rijaset IZBiH pozvao privrednike da slijede Radon~i}ev primjer

Iz­Ur­ ­ a­za­ze­ at­Isla­ ske­za­e­ ni­ e­u­Bi­ ed k m j d c H

Pr­ ­ i­ a­ je­ tu­ e­ a­ Vi­ e­ ac­ iz­ ob j n n l j n me|u­Ka­ nja­i­Ze­ i­ e­jo{­ni­ e­za­ k nc j po~elo,­ia­ o­je­rok­po~eo­te}i­pr­ ­ k ije­ vi{e­ od­ mje­ ec.­ Ri­ e~­ je­ o­ na­ s j jve}em­ obje­ tu­ na­ au­ o­ u­ u­ ko­ i k t p t j se­do­sa­ a­gr­ ­ io­u­na{oj­ze­ lji,­a d ad m po­ ao­je­do­ i­ e­ jen­slo­ e­ skoj­ko­ s dj l v n mpa­ i­ i­SCT,­ko­ a­je­po­ u­ i­ a­ci­ nj j n dl je­ u­od­oko­90­mi­ i­ ­ a­ma­ ­ ­ a.­ n l on rak

Gr­ ­ i­i{te­u­Bi­je{evu:­Ni{ta­od­ambi­ i­ ­ nih­pla­ o­ a­ ad l l c oz n v

(Foto:­F.­Fo~o)­

}emo­ga­ur­ ­ i­ i­pr­ ­e­ro­ a­-­ka­ ao ad t ij k z je­Zi­ ar­pr­ ­e­ne­ o­ i­ o­mje­ e­ i. d ij k lk s c

Uga{enema{ine
Ima­ u}i­u­vi­ u­Zi­ a­ ­ ­ e­izja­ e j d d rev v i­~injenicu­da­je­rok­za­izgr­ ­ nju ad po~eo­ te}i­ jo{­ 2.­ avgu­ ta,­ eki­ a s p „Avaza“­po­ je­ i­ a­je­u­uto­ ­ k­Bi­ s tl ra lje{evo,­ mje­ to­ na­ ko­ em­ }e s j po~inja­ i­bu­ u}i­tu­ el,­o~eku­ u}i t d n j

Visoki­ pr­ ­ sta­ nik­ u ed v za­va{e­zdr­ ­ lje,­za­uspjeh­u av BiH­ Va­ e­ tin­ Incko­ (In­ l n `ivotu­i­ra­ u­svih­pr­ ­ a­ ni­ d ip d zko)­ upu­ io­ je­ ba­ r­ ­ sku t j am ka­ IZ,­ te­ za­ do­ r­ ­ it­ svih b ob ~estitku­re­ ­ u-l-ule­ i­Mu­ is m mu­ li­ a­ a­ na{e­ do­ o­ i­ e s m n m vn sta­ i­ Ce­ i}u­ i­ mu­ li­ a­ i­ f r s m nBiH­i­di­ jem­svi­e­ a­-­na­ o­ l j t v ma­u­BiH.­ di­se,­izme|u­osta­ og,­u­Ra­ l ^estitku­je­uputio­i­pr­ don~i}evoj­~estitki.­ e­ sje­ nik­ Sa­ e­ a­ za­ bo­ ju d d v z l Ba­ r­ ­ ske­~estitke,­iz­j am bu­ u}no­ t­BiH­i­ka­ di­ at d s n d m­ ­ u­osta­ ih,­upu­ i­ i­su­i e| l tl t za­ bo{nja~kog­ ~lana­ Pr­ ­ Ni­ o­aj:­Upu­io mi­ r­ ­ o­ it­ da­ r­ ­ o­ a­ ski e- k l t op l b ob s n dsje­ ni{tva­BiH­Fa­ r­ ­ in ~estitku d h ud Ni­ o­ aj­ i­ pr­ ­ sje­ nik­ Je­ k l ed d Ra­ on~i}.­ d vr­ ­ ske­ za­ e­ ni­ e­ u­ BiH­ Ja­ ob ej j d c k -­Mo­ i­ o­dr­ ­ og­Alla­ a,­d`.­{., Fi­ ci. lm ag h n

^estitke reisu Ceri}u i muslimanima u BiH

Po­ o­ om­Ra­ a­ a­ skog­ba­r­ ­ a v d m z n j am

Objekt od generacijske va`nosti
Je­ an­mje{ta­ in­s­ko­ im­smo d n j ra­ go­ a­ ­ ­ i­ka­ ao­nam­je­da­si­ u­ z v ral z t a­ i­ a­na­ovom­gr­ ­ i­ i{tu­ni­ina~e cj ad l ni­ e­„`ivlja“.­ j U­{ali­je­do­ ao­da­bi­ozbi­ jna d l dr`ava­ vi{e­ lju­ i­ anga`ir­ ­ a­ na d al pr­ ­ i­ a­ ju­obi~nog­bu­ a­ a­ne­ o ob j n n r g {to­ su­ fe­ e­ ­ ­ ne­ vla­ ti,­ odno­ no d ral s s nji­ ov­ pa­ ­ ner­ SCT,­ anga`ir­ ­ e h rt al na­ izgr­ ­ nji­ ovog­ gr­ ­ di­ ­ nog ad an oz obje­ ta­ od­ ge­ e­ ­ ­ i­ ske­ va`no­ k n rac j sti.­

da­ }e­ ta­ o­ ugle­ a­ i­ na­ ve}e­ gr­ ­ m d t j adi­ i{te­u­na{oj­ze­ lji,­ali­i­{ire.­ l m No,­za­ e­ li­smo­`alosnu­si­ u­ ­ t k t aci­ u.­ Na­ gr­ ­ i­ i{tu­ su­ se,­ na­ ­ e, j ad l im na­ a­ i­ a­ sve­ a­ tri,­ ugla­ nom­ be­ l zl g v spo­ le­ a­ ra­ ni­ a­ i­ isto­ to­ i­ o s n d k lk ma{ina,­ od­ ko­ ih­ su­ dvi­ e­ bi­ e j j l uga{ene.­ Ze­ lji{te­je­tek­ma­ o­ra­ r­ ­ a­ m l z ov no­ na­ po­ r{ini,­ ka­ o­ bi­ se­ omo­ v k gu}io­pr­ ­ tup­ma{ina­ a,­a­po­ ta­ is m s vlje­ a­su­i­dva­me­ a­ na­ko­ te­ ne­ n t l n j ra.­ Ono­ {to­ je­ na­ va`ni­ e,­ a­ u­ {ta j j smo­se­uvje­ ­ ­ i,­je­ te­da­ni­ e­pr­ ­ ril s j obi­ en­ni­je­ an­je­ i­ i­me­ ar­tu­ e­ j d dn t n la,­odno­ no­da­nje­ o­ a­izgr­ ­ nja s g v ad pr­ ­ ti~no­ni­ e­ni­po~ela.­ ak j Ako­se­„radovi“­na­ ta­ e­ovom s v di­ a­ i­ om,­ ja­ no­ je­ da­ obje­ t n mk s k ne}e­bi­ i­izgra|en­ni­za­30,­a­ka­ t mo­ i­za­tri­go­ i­ e.­ G. MRKI] l dn

Na­ ­ ­ ni­ br­ j­ „Dnevnog­ ava­ red o za“­izla­ i­u­pe­ ak,­10.­se­ te­ bra. z t p m Sve­ ogla­ ne­ slu`be­ u­ sr­ ­ e­ u,­ 8. s ij d se­ te­ bra,­ ra­ it­ }e­ od­ 10­ do­ 16 p m d sa­ i.­ Pr­ og­ da­ a­ Ba­ r­ ­ a,­ 9.­ se­t v n j am pte­ bra,­ ra­ no­ vr­ ­ e­ e­ ogla­ m d ij m snih­ odje­ je­ ja­ u­ do­ i­ ni{tvi­ a l n ps m

Radno vrijeme oglasnih slu`bi
www.dnevniavaz.ba PORTAL - komentar dana
Ska­ dal­u­Tu­ li:­Pe­lju­gr­ ­ i­Do­ i­ ov n z t ad dk ne­­ ar­Slo­ o­ an­Sta­ ko­ i} im b d n v -­ Sve­ su­ to­ na­ je{te­ i­ te­ de­ i.­ Ti m n n r me­ i­po­ o­ i­da­ as,­ja­}u­te­ i­su­ ra.­Na­ n m z n b t r­ ­ no­ sve­ je­ to­ dje­ o­ na{ih­ „politi~kih av l ma­ i­ a{a“,­ko­ i­se­pr­ d­na­ ­ ­ om­sva|aju fj j e rod i­izme|u­se­ e­optu`uju,­a­ka­ a­su­skr­ ­ b d ive­ i­od­ja­ no­ ti­vo­ e­se­kao­bra}a. n v s l
(white label)

Oba­ je{te­ je­~itaocima­„Avaza“ v n

Porezna uprava trenutno ima tri direktora i tri zamjenika!
Be­ a­ da­i­Mu­e­ i­ o­ i}­sa­ r­li­da­je­Vla­ a­ime­ o­ a­a­no­ e­~elnike v n j zn v ki d n v l v
da­ je­ na­ toj­ sje­ dni­ i­Vla­ a­za­di­ c d r­ ­ to­ a­ Po­ ­ ­ ne ek r rez upr­ ­ e­ime­ o­ a­ a av n v l Ar­ ­ a­Ku­ i}a,­a­za if l nje­ o­ og­ za­ je­g v m ni­ a­ Go­ ­ ­ a­ Lu­ k ran go­ ji}a.­Ova­info­ n r­ a­ i­ a­sa­ r­ ­ e­ a m cj k iv n Ar­­o­ i}:­Sud­ if v je­ i­ na­ pr­ s-ko­ e na­o`io­izvr{enje­ nfe­ ­ ­ ci­ i,­ a­ i­ u l ren j zva­ i~nom­sa­ p}enju­Vla­ e. n o d -­Fr­ ­ a­ tno­je­da­se,­ka­ a­ne­ ap n d ko­tu`i­dr`avu,­ra­ pr­ ­ a­za­ a`e­za s av k dva­ da­ a,­ a­ ka­ a­ Vla­ a­ ulo`i­ `a­n d d lbu­Ka­ to­ a­ nom­su­ u,­onda­vi­ n n l d {e­ od­ mje­ ec­ ne­ a­ o­ odgo­ o­ a. s m m v r U­ me|uvr­ ­ e­ u­ }emo­ na­ r­ ­ i­ i em n p av t Na­ sje­ ni­ i­ Vla­ e­ FBiH­ u d c d uto­ ­ k­de­ i­ a­se­sko­ o­ne­ je­ ­ ­ a­ ra sl r v rov tna­stvar,­ko­ a­se,­uz­to,­po­ u{ala j k sa­ r­ ­ i­od­ja­ no­ ti.­ k it v s Na­ pr­ s-ko­ fe­ ­ ­ ci­ i,­ fe­ e­ ­ ­ e n ren j d ralni­ pr­ ­ i­ er­ Mu­ ta­ a­ Mu­ e­ i­ o­ em j s f j zn vi}­ i­ nje­ ov­ za­ je­ ik­ i­ mi­ i­ tar g m n ns fi­ a­ si­ a­ Vje­ o­ lav­ Be­ a­ da­ po­ n n j k s v n tvr­ i­ i­su­no­ i­ a­ ­ ­ a­da­je­Vla­ a, dl v n rim d pod­pr­ ­ i­ kom­Op}inskog­su­ a­u it s d Sa­ ­ ­ e­ u,­ ko­ a~no­ odlu~ila­ ispo­ raj v n {t­ ­ a­ i­ su­ ske­ pr­ ­ u­ e­ i­ vr­ ­ i­ i ov t d es d at t Mi­ ha­ a­Ar­ ­ o­ i}a­i­Vi­ ka­Kri`­ d t if v n ana­na­mje­ to­di­ ­ ­ to­ a,­odno­ no s rek r s za­ je­ i­ a­ di­ ­ ­ to­ a­ Fe­ e­ ­ ­ ne m nk rek r d ral po­ ­ ­ ne­upr­ ­ e. rez av No,­„Dnevni­avaz“­na­ na­ no k d je­ do{ao­ do­ po­ ­ da­ ih­ sa­ na­ ja uz n z n ur­ e­ ci­ u­ pr­ ­ a­ Ka­ to­ a­ nom g n j em n n l su­ u­ da­ do­ e­ e­ odlu­ u­ po­ na{oj d n s k `albi­-­izja­ io­je­u­uto­ ­ k­mi­ i­ tar v ra ns fi­ a­ si­ a­ FBiH­ Vje­ o­ lav­ Be­ a­ n n j k s v nda. No,­ ka­ o­ „Avaz“­ sa­ na­ e,­ Be­ k z j va­ da­je­na­sje­ ni­ i­Vla­ e­za­ tu­ n d c d s pao­ stav­ da­ se­ Ar­ ­ o­ i}­ i­ Kri`an if v vr­ ­ e­na­po­ ao­sa­ o­do­29.­se­ te­ at s m p mbra,­ jer,­ pr­ ­ a­ nje­ u,­ do­ ta­ a em m d va`i­pr­ ­ r­ ­ e­ a­mje­ a­Su­ a,­a­da iv em n r d Ku­ i}­i­Lu­ o­ ji}­na­du`no­ ti­stu­l g n s pe­ od­ 30.­ se­ te­ bra.­ Pr­ ­ iv­ ova­ p m ot kvog­ na~ina­ ismi­ a­ a­ ja­ su­ skih j v n d odlu­ a­bio­je­je­ i­ o­do­ r­ ­ i­ er­i k dn p em j mi­ i­ tar­ku­ tu­ e­i­spo­ ­ a­Ga­ r­ ­ o ns l r rt v il Gr­ ­ o­ ac. ah v Sve­ovo,­fa­ ti~ki,­zna~i­da­tr­ ­ k enu­ no­ na­ ~elu­ Po­ ­ ­ ne­ upr­ ­ e t rez av sje­ i­{est­lju­ i,­s­obzi­ ­ m­na­to­da d d ro je­Vla­ a­pr­ ­ ho­ no­za­v.­d.­di­ ­ ­ d et d rekto­ a­ i­ nje­ o­ og­ za­ je­ i­ a­ ime­ r g v m nk no­ a­ a­ Zi­ a­ ­ u­ Ele­ o­ i}­ i­ Fi­ i­ a v l n id z v lp Pa­ ­ o­ a,­ a­ sa­ a­ je­ vr­ ­ i­ a­ Ar­ ­ o­ rl v d at l if vi}a­ i­ Kri`ana,­ te­ isto­ r­ ­ e­ o v em n ime­ o­ a­ a­Ku­ i}a­i­Lu­ o­ ji}a!? n v l l g n
M. KUKAN

Ka­ o­je­Vla­ a­FBiH­po­ u{ala­pr­ ­ a­ ­­i­ja­ no­ t k d k ev rit v s

„Dnevnog­ ava­ a“­ {irom­ BiH­ je z od­ 12­ do­ 18­ sa­ i,­ a­ u­ Sa­ ­ ­ e­ u­ u t raj v „Avaz­ bi­ nis­ ce­ tru“­ i­ „Avaz z n Twi­ t­To­ e­ u“­od­12­do­20­sa­ i.­ s w r t U­ pe­ ak,­ 10.­ se­ te­ bra,­ sva t p m ogla­ na­odje­ je­ ja­ra­ it­}e­re­ o­s l n d d vno­od­8­do­20­sa­ i.­ t

Za odluku saznao od na{eg novinara
Ar­ ­ o­ i}­je­za­odlu­ u­Vla­ e­u if v k d uto­ ­ k­ sa­ nao­ od­ na{eg­ no­ i­ a­ ra z vn ra.­On­je­ustvr­ io­da­je­sve­ovo d sa­ o­ do­ az­ o­ ka­ vom­ se­ „polim k k ti~kom­i­pr­ ­ nom­na­ i­ ju“­ra­ i. av sl d .­ Ni­ e­ ta~no­ da­ pr­ ­ r­ ­ e­ a j iv em n mje­ a­va`i­do­29.­se­ te­ bra,­ne­ r p m go­ do­ ko­ a~nog­ okon~anja­ su­n dskog­spo­ a­-­re­ ao­nam­je­Ar­ ­ r k ifo­ i}. v

LOTO

7

14

19

31

34

37

JOKER 174497 501586

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
@ Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

NTF Vehid Frljak masno naplatio poziciju ~lana Uprave

Silajd`i}ev sestri} za pola godine naplatio 66.000 KM?!
Radna knji`ica prvi put mu otvorena u „Naftnim terminalima“, nedugo nakon {to je diplomirao na Ekonomskom fakultetu
Biv{em ~lanu Uprave „Naftnih terminala FBiH“ (NTF) Plo~e Vehidu Frljku, sestri}u Harisa Silajd`i}a, predsjednika vladaju}e Stranke za BiH, u drugoj polovini 2008. godine na ime pla}a i naknada ispla}eno je ukupno 239.607,07 kuna, ili oko 66.000 maraka, saznaje „Dnevni avaz“. Frljak, kojem je radna knji`ica prvi put otvorena u NTF-u, i to nakon {to je ne{to ranije diplomirao na Ekonomskom fakultetu, u posljednjih pet mjeseci 2008. na ime pla}a dobio je 124.156 kuna, ili oko 34.000 maraka.

Kasno Dodik na Kosovo sti`e
Nezavisnost Kosovu zasigurno ne}e bit oteta time {to je zvani~no Sarajevo ne potvr|uje, ali se Dodik tome protivi jer zna da time nanosi {tetu dr`avi BiH
Da se neko prije koju godinu usudio javno kazati da }e Crna Gora priznati nezavisnost Kosova prije Bosne i Hercegovine, vjerojatno bi ga proglasili notornom politi~kom neznalicom ili osobom ne ba{ pri pameti. Ali, dogodilo se. Ako bi neko danas kazao da je posve mogu}e da zvani~ni Beograd prizna nezavisnost Kosova prije nego {to to u~ini Sarajevo, vjerojatno takvo predvi|anje ne bi nai{lo na preveliko ~u|enje. Barem ne u vremenima dok su Milorad Dodik i njegova politi~ka opcija na vlasti u Republici Srpskoj i dr`avi BiH. Jer, Dodik ne propu{ta nijednu zgodnu priliku kazati da „srpski predstavnici nikada ne}e dozvoliti da BiH prizna Kosovo“. U~inio je to i prije nekoliko dana na susretu s Ivicom Da~i}em, potpredsjednikom Vlade Srbije. Istina, to {to BiH (eventualno) ne}e priznati Kosovo dok su Dodikovi ljudi na vlasti, zvani~noj Pri{tini ne}e nimalo odmo}i da `ivi `ivot poput bilo koje druge nezavisne dr`ave. Valjda je Kosovu va`nije to {to je dobilo priznanje maltene cijele Europe i {to je jo{ va`nije - Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava od toga ho}e li ga priznati BiH. No, ~injenica je da bi Bosna i Hercegovina mogla imati {tete od toga {to ne priznaje Kosovo. Naprosto zbog toga {to bi je u Briselu mogli prepoznati kao dr`avu koja ba{ i nije spremna raditi na regionalnoj suradnji, {to je jedan od temeljnih preduvjeta za prijem u euroatlantske integracije. Naravno, zna to i Dodik. Nezavisnost Kosovu zasigurno ne}e biti oteta time {to je Bosna i Hercegovina ne}e priznati. Kazalo bi se: Kasno Dodik na Kosovo sti`e. Nadalje, vezivanje Kosova uz politi~ku sudbinu Republike Srpske, {to Dodik i zvani~ni Beograd uporno ~ine, tako|er je pri~a bez trunke ozbiljnosti. I sve je to jasno kazano kako iz Brisela tako i iz Va{ingtona. No, usprkos politi~koj realnosti i jasnoj opredijeljenosti demokratskog dijela svijeta u vezi s nezavisno{}u Kosova, Dodik uporno svojim protivljenjem priznanju Kosova hrani sve malobrojnije fanove mitskih pri~a o „kolijevci srpstva“. A sve to ~ini samo zbog toga {to zna da prolongiranje priznanja Kosova djelomice prolongira i prijem dr`ave BiH u Europsku uniju.

Razli~iti iznosi
T okom ~lanstva u Upravi Frljak je imao i pravo na naknade za odvojeni `ivot, na osnovu ~ega mu je ispla}eno oko 15.000 kuna, ili oko 2.500 kuna mjese~no. Akontacije je uzimao neredovno i u razli~itim iznosima. Uz to, Frljak je u navedenom periodu naplatio i oko 100.000 kuna na ime tro{kova slu`benog stana i naknade za kori{tenje automobila. Tro{kovi stana iznosili su oko 600 eura mjese~no. No, od uposlenika NTF-a
Finansijska kartica: Frljak u drugoj polovini 2008. naplatio oko 239.000 kuna

ektnom nalogu Silajd`i}evog ministra Vahida He}e. No, on je u kompaniji po~eo raditi nekoliko mjeseci prije ulaska u Upravu. Kao njen ~lan, Frljak je radio sve do 28. jula ove godine, kada ga je sa te pozicije, zajedno s Davorom Mati}em, tako|er ~lanom Uprave, smijenio direktor NTF-a

e~ajnog postupka podnijeli podnesak u kojem su tra`ili izuze}e sudije i Trgova~kog suda u Dubrovniku i {to su podnijeli predugovor s „Turk Oilom“. Ali, sutkinja je znala da }e se, ako prihvati taj predugovor, postupak odugovla~iti sljede}a tri mjeseca i da }e firma najvjerovatnije oti}i u ste~aj - kazao je Be}irbegovi}.

Turcima od{teta, Britancima NTF Plo~e
Da je pro{ao plan kadrova SBiH da se proglasi ste~aj NTF-a Plo~e, kompanija „Deltagrip“ iz Londona morala bi OTP banci isplatiti 3,5 miliona maraka i 20 miliona eura od{tete Turcima. Plo~e saznajemo da niko nije znao {ta Frljak konkretno radi u kompaniji. Naime, kako tvrde, dolazio je neredovno na posao, najvi{e dva puta sedmi~no. Zvani~ni radni odnos zasnovao je 28. jula 2008 godine, kao ~lan Uprave NTF-a Plo~e, po dirTako bi za ne{to vi{e od 21 milion eura Britanci do{li u posjed NTF-a Plo~e, ~ija se imovina procjenjuje na oko 200 miliona eura, dok bi 20 miliona eura pripalo Turcima na ime od{tete. Sarajevo Ibrahim Be}irbegovi}. Oni su smijenjeni, kako nam je kazao Be}irbegovi}, jer nisu ispo{tovali odluku Skup{tine NTFa da raspi{u javni tender za izdavanje skladi{nog prostora u Plo~ama. - Smijenio sam ih i jer su na posljednjem ro~i{tu predst-

Ste~ajni postupak
Zbog ~ega su Silajd`i} i He}o, preko Frljka, poku{avali NTF Plo~e odvesti u ste~aj jasno je ako se pogleda predugovor koji je sklopljen s turskom firmom „Turk Oil“, potpisan 8. jula nakon sastanka u Silajd`i}evom kabinetu. Naime, tim predugovorom, koji je u posjedu „Avaza“, predvi|ena je klauzula da bi Turcima u slu~aju raskida ugovora pripalo oko 20 miliona eura od{tete. Plan su pokvarili direktor Be}irbegovi} raspisuju}i me|unarodni tender i Trgova~ki sud u Dubrovniku, koji je zaustavio ste~ajni F. KARALI] postupak NTF-a.

www.dnevniavaz.ba

Sprije~iti kori{tenje slu`benih automobila za strana~ke potrebe
Pitanje: Da li treba sprije~iti kori{tenje slu`benih automobila za strana~ke potrebe odr`avanja predizbornih skupova?

Zastupnik Op}ine Trogir dobio anonimni telefonski poziv
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Selimovi}i prijete advokatu Ataji}u?
Prijatelj vlasnika „Pivare“ rekao mi je da trebam prestati, ka`e Ramo Ataji}
Ramo Ataji}, pravni zastupnik Op}ine Trogir u slu~aju otimanja imovine BiH u tom hrvatskom gradu, tvrdi da je dobio anonimni telefonski poziv u kojem se od njega tra`i da odustane od predmeta i prestane s istupima u javnosti. Ataji} je prije nekoliko sedmica u javnosti otkrio detalje privatizacijskog kriminala u re`iji vlasnika „Sarajevske pivare“ Hilme i Muje Selimovi}a. Oni su, jo{ 1999. godine, milionski vrijedne nekretnine u vlasni{tvu dr`ave BiH nelegalno prodali kao imovinu „Pivare“ kupcima u Hrvatskoj za 1,1 milion njema~kih maraka. Ataji} je na{em listu ranije potvrdio i da se Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) Dr`avnog odvjetni{tva Hrvatske zainteresirao za slu~aj, nakon pnika, anga`irala Op}ina Trogir s namjerom da doprinese rje{avanju spora koji je pokrenut nakon {to hrvatske vlasti nisu htjele priznati prodajne transakcije, pa je imovina, uprkos prodaji, uknji`ena kao dr`avno vlasni{tvo BiH. Rije~ je o zemlji{tu od 20.000 kvadratnih metara, motelu i nekoliko bungalova na atraktivnoj lokaciji u ovom primorskom gradu, ~ija je realna tr`i{na vrijednost osam miliona eura. Trogirske op}inske vlasti ve} odavno `ele ukloniti ruglo iz centra grada, zbog ~ega su pokazale interes za rje{avanje spora. Ataji} ka`e da }e, kao legalni opunomo}enik u ovom slu~aju, nastaviti s aktivnostima uprkos poku{aju zastra{ivanja, o~ekuju}i reakciju T. L. bh. i hrvatskih vlasti.

A) DA 82,84% B) NE 15,16% C) Ne znam 2%

B C A

Ataji}: Zainteresiran USKOK

~ega je uslijedio anonimni poziv. - Pozvala me osoba koja se predstavila kao prijatelj Selimovi}a i rekla da trebam prestati - kazao nam je Ataji}. Njega je, kao pravnog zastu-

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ u utorak je „Google Analytics“ zabilje`io 155.822 posjetioca.

4

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

aktuelno

BAJRAMSKI INTERVJU Dr. Mustafa ef. Ceri}, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH

Trebamo na}i ljude koji ho}e, umiju i mogu!
U na{oj zemlji ljudi `ive na rubu gladi, djeca prekidaju {kolovanje jer nemaju novca za knjige, a hrabri borci nemaju struje Islamska zajednica u BiH nikada ne}e pozvati na progon ljudi i biti inkvizitor
Razgovarao: Faruk VELE
Povodom Ramazanskog bajrama, reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH dr. Mustafa ef. Ceri} dao je za „Dnevni avaz“ ekskluzivni intervju u kojem govori o izazovima koji stoje pred Bo{njacima, tragi~nom teroristi~kom napadu u Bugojnu, vehabijama i tekfir-ideologiji, spiskovima OSA-e i proganjanju Bo{njaka u RS, ru{enju mesd`ida u Sturbi kod Livna, bo{nja~koj politici, sukobu IZBiH i SDA, poku{ajima politi~kog razbijanja IZ, situaciji u Sand`aku... Bo{njake jeste kako skupiti silnu energiju pojedinaca za op}i nacionalni interes. Jer, nije dovoljno da budu samo uspje{ni pojedinci. Bo{njaci se moraju prihvatiti zadatka koji samo nacija kao takva mo`e ostvariti, a to je dr`ava, jamac da im se ne}e ponoviti genocid.

Koliko su Bo{njaci zaista dobri muslimani?
- Bo{njaci su dobri muslimani. Nedavno sam ~uo jednog gosta iz muslimanskog svijeta, koji ka`e da smo mi Bo{njaci najbolji muslimani. Naravno, ta kurtoazija nama prija, ali mi znamo kakvi smo. Znamo da bismo mogli biti bolji. No, mi uz vjeru moramo nau~iti da smo nacija koja ima svoj kolektivni kod prepoznavanja u opasnim situacijama. Moramo nau~iti da `ivimo jedan za drugoga, da se borimo jedan za drugoga. Moramo nau~iti da jedan drugome poma`emo u nevoljama i da jedan drugoga ne ometamo u napredovanju. Moramo se odviknuti od solo politike koja nas dovodi u te`ak polo`aj, a ponekad i u bezizlaznu situaciju. Moramo se nau~iti `ivjeti i raditi za op}e dobro na{e nacije. Moramo se lije~iti od sebi~nosti koja nas iznutra razjeda i ~ini slabim i ranjivim. Sna`na potreba za individualno{}u je vrijednost koju treba pretvoriti u op}e dobro nacije.

Najbolji muslimani
Ramazan je uvijek bio vrijeme istinskog odgoja du{e. U tom odgoju, Kur’an nas u~i, neophodno je pro}i kroz stanovita isku{enja koja su znak Allahove, d`. {., milosti kako bismo, izme|u ostalog, o~vrsnuli i nadogradili svoj duh. No, ovog ramazana uistinu smo imali obilje isku{enja. Jesu li Bo{njaci, prema Vama, polo`ili te testove i u kakvom ozra~ju do~ekuju Bajram?
- Vjera nas u~i da postoje tri vrste bi}a: meleci, s razumom i bez strasti, `ivotinje, sa strastima i bez razuma, i ~ovjek, s razumom i sa strastima. Ako strasti nadvladaju razum, onda je `ivotinja bolja od ~ovjeka, ali ako razum nadvlada strasti, onda je ~ovjek bolji od meleka. Bo{njaci su razumni ljudi, ali nisu meleci. Imaju svoje slabosti kao {to su: ravnodu{nost, neupu}enost i naknadna pamet koja ih vra}a unazad umjesto da idu unaprijed. No, najve}i izazov za

Gladan kom{ija
Vi ste tokom ramazana bili posebno aktivni. Bili ste u skoro svim dijelovima BiH, a ponajvi{e me|u povratnicima. Va{e posjete mnoge su iskreno razgalile. [ta ste vidjeli prilikom tih posjeta?

Zabranom nikaba te `ene se guraju u jo{ ve}u izolaciju
[ta mislite o zahtjevima za zabranu nikaba u BiH?
- IZBiH je na stajali{tu ve}ine islamskih autoriteta prema kojem nikab ili, kako se to kod nas nazivalo, fered`a ili zar nisu vjerska obaveza. Ali, ponovo po{tuju}i pravo izbora, IZ je na stajali{tu da sekularna dr`ava ne bi trebala regulirati na~in na koji se neko obla~i ili ispovijeda svoju vjeru. Pravo na javno ispovijedanje vjere jedno je od temeljnih prava i ono mo`e biti ograni~eno samo kada se nedvosmisleno doka`e da za to postoji opravdan razlog, kao, naprimjer, sigurnosne prirode. Relevantne bh. institucije nisu iza{le s dokazima da nikab predstavlja sigurnosni problem. Indikativno je i to kako se upravo nakon aktueliziranja ovog pitanja u Parlamentu BiH, desila plja~ka kladionice u kojoj je, prema navodima medija, napada~ bio obu~en pod nikabom. Napada~i su se preru{avali u sve i sva{ta, pa nikome nije padalo na pamet da zabrani takvu vrstu odijevanja!? Mi se pla{imo da bi zabrana nikaba samo jo{ vi{e te `ene gurnula u izolaciju i potisnula ih iz dru{tva, dok IZ nastoji da ih ohrabri da se integriraju u normalne tokove dru{tva, educiraju i otvaraju, a ne zatvaraju prema svijetu koji ih okru`uje.

Reis Ceri}: Moramo se nau~iti `ivjeti i raditi za op}e dobro na{e nacije

(Foto: S. Jordamovi})

- Da, tako je, obi{ao sam mnogo d`emata i susreo se sa mnogo porodica i pojedinaca, od Drine do Une i od Save do Neretve, kojima dugujem za jedan od najljep{ih ramazana u mom `ivotu. Susreo sam se s ljudima, razgovarao s njima, iftario i slu{ao njihove `ivotne pri~e od kojih su me neke duboko potresle i spustile me na zemlju. Nisam vjerovao da u mojoj zemlji ima ljudi koji su na rubu gla-

di, nisam vjerovao da u mom narodu ima djece koja prekidaju {kolovanje zato {to nemaju para za autobus i za knjige... Nisam vjerovao da postoji borac za kojeg ka`u da je bio jedan od najboljih u odbrani slobode na{e dr`ave, koji danas `ivi sa ~etiri k}erke na svom imanju u op}ini Sokolac, nadomak Olova i Sarajeva, bez struje i prijevoza. Od njegove ku}e do autobuske stanice je {est kilometara.

Nisam vjerovao da borac invalid sa ~etiri zlatne k}erke, sve odli~ne u {koli, prima samo 30 KM mjese~no! Ali, sada vjerujem i sada bolje razumijem hadis Allahovog Poslanika da nije pravi vjernik onaj koji je sit, a kom{ija mu gladan! Da, tako je, Zehrid Rizvanovi} sa svojim k}erkama iz Be}ara kod Olova i Sifet Ple}an sa svojim k}erkama iz Kolakovi}a kod Olova su moje kom{ije. Oni

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

5
koji nisu bili obzirni prema slobodi i pravima drugih etni~kih grupa, posebno Bo{njaka, {to je rezultiralo genocidom, mi podr`avamo poziv Nacionalnog vije}a Bo{njaka da Brisel {to prije po{alje evropske posmatra~e. Jer, politika koja je po~inila genocid i koja to jo{ negira, spremna je to opet u~initi. Zato je potreban konstruktivni dijalog da se u Sand`aku smire tenzije i da tamo{nji Bo{njaci ne strahuju od policijske represije. ra, utemeljen na Kur`anu, sunnetu i drugim relevantnim izvorima islamskog prava razra|enim kroz hanefijski mezheb i maturidijsku akaidsku {kolu. To ne zna~i da }e IZBiH biti inkvizitor koji }e ljude „ugoniti u jedinu ispravnu interpretaciju vjere“. vaju druga~ije od ve}ine kao opasnosti otvara prostor da se jedna ~itava skupina bez ikakvog dokaza progoni ili javno diskriminira i {ikanira. To IZ ne mo`e podr`ati i ona ne}e biti neko ko }e pozivati na progon ljudi samo zato {to razumiju vjeru druga~ije, a nisu se ogrije{ili ni o zakon, ni o temeljne principe Kur`ana i sunneta. Selefizam ili tradicionalizam Muhameda ibn Abdul Vehaba samo je jedno od u~enja koje se pojavilo u muslimanskom svijetu kao odgovor na zaostajanje muslimanske civilizacije i poku{aj reforme. O~ito je da selefijski pokret u svijetu, pa vjerovatno i njihovi simpatizeri kod nas, nisu monolitna cjelina. Tako|er je evidentno da postoje ljudi koji sebe nazivaju muslimanima i selefijama, a koji su u ime svojih uvjerenja spremni po~initi zla djela, ali to ne zna~i da se neselektivno mogu svi simpatizeri tog u~enja, me|u kojima ima dobrih ljudi, etiketirati. ljude guraju u ruke radikalnim elementima i zato dr`ava treba biti oprezna da ne ponovi gre{ke nekih drugih zemalja koje su sada shvatile da za problem terorizma nikada nije bila dovoljna upotreba sile.

Podr`at }emo svaki dogovor izme|u Bo{njaka i Srba u Srbiji
Kako komentirate posljednje doga|aje u Sand`aku? Situacija u tom dijelu Srbije postaje sve napetija.
- Pa`ljivo pratim {ta se ovog ramazana doga|a u Sand`aku i {okiran sam brutalno{}u beogradskih vlasti i bezobzirno{}u bo{nja~kog politi~kog fenomena Sejde Bajramovi}a. Budu}i da se nama Bo{njacima sve doga|a s izvjesnim zaka{njenjem, tako nam se i sindrom Sejde Bajramovi}a doga|a sada, kada je svima su gladni... Nema se tu {ta vi{e dodati! jasno da ta politi~ka logika nigdje vi{e ne prolazi. Ali, ovo je prilika da u ime IZBiH ka`em da mi priznajemo dr`avu Srbiju te da mislimo da sva pitanja u Srbiji izme|u Bo{njaka i Srba treba rje{avati dijalogom, po{tuju}i osnovna ljudska prava. Mi }emo podr`ati svaki dogovor u Srbiji izme|u dva konstitutivna naroda - Srba i Bo{njaka. S obzirom na iskustvo koje imamo s beogradskim re`imima, muslimanima i Islamskoj zajednici sigurno ne. IZ je, prema analizama svih dobronamjernih, uvijek bila i ostala dosljedan za{titnik tradicionalnih islamskih u~enja utemeljenih na Kur`anu, sunnetu i tradiciji ovih prostora. Oni koji tra`e

Za{tita povratnika
O~ekivano, borbu protiv terorizma u RS su iskoristili da po~nu progone bo{nja~kih povratnika u taj entitet. Zanimljivo, vehabije su vidjeli uglavnom u onim mjestima gdje je postojala imalo brojnija povratni~ka zajednica?
- Stje~e se dojam da ve}ina onih koji se u javnosti bore protiv tzv. vehabija ustvari vi{e ~ini da se taj problem ne rije{i, da se problem stvori i da se pojedinci koji se dovode u vezu s druga~ijim interpretacijama islama, po mogu}nosti radikaliziraju i isprovociraju da naprave neki incident ili zlo kako bi se time kompromitir-

U jednoj svojoj ramazanskoj hutbi kazali ste da je ummet Muhammeda, a. s., na Bedru bio suo~en s pitanjem „biti ili ne biti“. Koliko smo mi danas suo~eni s tegobama te dileme?
- Na{a dilama vi{e nije „biti ili ne biti“. Na{a dilema sada je „htjeti ili ne htjeti“, „umjeti ili ne umjeti“, „mo}i ili ne mo}i“. Mi smo pre`ivjeli genocid. Mi sada jesmo i mi }emo biti, ako Bog da, nacija i dr`ava. Ali, kojom brzinom? Ovo sada je presporo i smu{eno. Umorni smo od pri~e da smo u zastoju zato {to se ne mogu politi~ari dogovoriti, zato {to ovi drugi ne daju. Zato treba da se na|u ljudi koji ho}e, umiju i mogu. Zapravo, treba potpuno izbaciti iz vokabulara bosanskog jezika glagole: ne znam, ne mogu i ne daju. Ako ne zna{, nau~i, ako ne mo`e{, skloni se neka radi onaj koji mo`e i ako ne daju, uradi sve da ih urazumi{ ili ih nemoj uop}e pitati ako je stvar od op}eg dobra. Vjerujem da su najgora vremena iza nas. Ta~no je da ima jo{ veoma mnogo otvorenih pitanja i da su neka od njih, moglo bi se re}i, presudna, ali mislim da vi{e nikada kao u proteklom ratu za Bo{njake ne}e u pitanje do}i opstanak naroda i dr`ave.

Vjerujte u Boga i ne gubite nadu u bolju budu}nost
Koja je Va{a bajramska poruka Bo{njacima? O ~emu bi oni morali voditi ra~una?
- Da ~uvaju zdravlje, da se brinu o porodici i da rade na na{em jedinstvu i slozi! No, prije svega trebamo vjerovati u Boga i u sebe te ne gubiti nadu u bolju budu}nost. Bajram {erif mubarek olsun! ala cijela bo{nja~ka politi~ka pozicija u BiH i svijetu. [to se ti~e institucija i zvani~nika RS i njihovog odnosa prema borbi protiv terorizma, mislim da je stav o tome dala jedna od svjetski najrelevantnijih institucija, to jest ameri~ki Stejt department. Ako u RS uistinu `ele da se potencijalna prijetnja terorizmom u BiH svede na minimum, onda vrlo dobro znaju {ta se treba raditi, ali to njima, o~ito, nije cilj, nego ne{to drugo. Zato smo mi morali stati u za{titu onog malog broja povratnika koji su se, bez ikakve pomo}i i uz sve opstrukcije tog entiteta, odlu~ili vratiti u svoje domove iz kojih su protjerani. Ali, to jo{ jednom dokazuje da se pitanje tzv. vehabizma u BiH politizira kako bi se ostvarili dnevnopoliti~ki i strate{ki ciljevi, od ustavnih promjena i reforme policije do spre~avanja povrataka. Bosanski muslimani nikada nisu bili prijetnja bilo kome na ovim prostorima, naro~ito ne Evropi. Oni su najve}a evropska `rtva i nekima je o~ito stalo, mo`da radi

Koliko Bo{njaci, kao onomad prvi muslimani, danas `ude za pobjedom istine i pravde?
- To je smisao na{eg `ivota - borba za istinu i pravdu. Posjetio sam majku Salihu kojoj su ubili mu`a i tri sina, koja je u poodmaklim godinama i sr~ani je bolesnik. Ali, ona je tako vitalna i svje`a da nikoga ne ostavlja ravnodu{nim, jer, ka`e majka Saliha iz Te{nja: „Ja }u, ako Bog da, `ivjeti da budem svjedok za istinu i pravdu, ja moram `ivjeti zbog istine i pravde...“

Moramo se odviknuti od solo politike koja nas dovodi u te`ak polo`aj, a ponekad i u bezizlaznu situaciju

Lov na vje{tice
Posebno veliko isku{enje uo~i ramazana Bo{njacima je bio teroristi~ki napad na Policijsku stanicu u Bugojnu, kada je poginuo policajac Tarik Ljubu{ki}. Kako danas, vi{e od dva mjeseca nakon napada, gledate na cijeli taj u`asni doga|aj i optu`be na Va{ i ra~un IZBiH koje su uslijedile?
- Stravi~no je to {to se desilo u Bugojnu. No, ponosan sam na svoje Bugojance, na porodicu rahmetli Tarika, koji su ve} toliko `rtvovali za ovu dr`avu, na mladu heroinu Edinu Hindi}. Ljudi tamo, a vjerujem i {irom Bosne, vrlo dobro znaju {ta se tamo desilo i ko je zakazao. Ono {to bi, ~ini mi se iz razgovora s njima, oni `eljeli znati jeste za{to i kome odgovara da se takve stvari de{avaju. Bo{njacima,

da se mi od nekih pojedinaca i skupina ogra|ujemo, impliciraju na{u povezanost s njima i tra`e da prihvatimo odgovornost za ne{to sa ~ime nemamo nikakve veze, niti zakonske osnove da ih na bilo kakav na~in kontroliramo ili sankcioniramo.

Pojedinci su neskriveno likovali zbog tog stra{nog doga|aja, tvrde}i da su oni upozoravali na opasnost od vehabizma, a da, prakti~no, vrh IZBiH nije reagirao. Bilo je, prakti~no, pozivanja na lin~.
- Ono ~ega smo se mi pla{ili kada je rije~ o hajci na tzv. vehabije jeste da se to pretvori u lov na vje{tice. To {to neko druga~ije razumijeva vjeru jeste njegovo pravo. Mi se s njim mo`emo slagati ili ne, ali nemamo pravo progoniti bilo koga sve dok se on ne ogrije{i o zakon. To su temeljni principi kako islama tako i gra|anskog dru{tva. IZBiH nema dvojbe o tome kakvu interpretaciju islama ona nau~ava kroz svoje institucije. To je tradicionalni islam ovih prosto-

Ono {to je IZ uvijek osu|ivala i osu|ivat }e jeste pravdanje nasilja, netolerancije, radikalizma i isklju~ivosti vjerom. Mi ne `elimo da se protiv jedne isklju~ivosti borimo drugom isklju~ivo{}u, a protiv jedne netolerancije drugom netolerancijom. Kur`an nas u~i da s neistomi{ljenicima „na najljep{i na~in raspravljamo“ i da uvijek prednost dajemo dijalogu nad represijom. Nije li veli~ina islama ba{ u tome {to je izbjegao notorni glas inkvizicije? Zanimljivo je da je ~ovjek kojem se sada stavlja etiketa i vehabizma, Ahmed ibn Hanbel, bio {ampion u otporu protiv dr`avne inkvizicije koju su muslimanski racionalisti htjeli uvesti silom zloupotrebljavaju}i mo} halife ElMemuna. ^ini mi se da bi i dana{nji nagla{eni racionalisti bili spremni u ime svog racionalnog jednoumlja uvesti inkviziciju. Nasre}u, to je suprotno duhu islamskog pluralizma, ali i uop}e religijskog pluralizma koji islam tako sna`no zagovara. Etiketiranje svih koji izgledaju druga~ije ili vjeru do`ivlja-

Kako komentirate pojavu famoznog spiska od 3.000 potencijalnih terorista o kojem je pred Parlamentom BiH govorio direktor OSA-e Almir D`uvo, tra`e}i nove zakone kako bi te ljude „odmah strpao iza re{etaka“!?
- Ta izjava uznemirila je ne samo muslimane nego, vjerujem, i sve gra|ane ove zemlje. Ne znam, ako su to stvarno teroristi, za{to do sada nisu uhap{eni i procesuirani. Dr`ava BiH ima sve zakone koji omogu}avaju da se djela terorizma procesuiraju. O~ito je da se ovdje radi o ne~emu drugom. Zato smo mi zatra`ili da se taj spisak obznani kako bi se skinula sumnja s bosanskih muslimana i da se javno ka`e za {ta se to terete ljudi sa tog spiska. Koja je njihova konkretna krivi~na ili druga odgovornost? Iskustva iz dugih zemalja, naro~ito muslimanskog svijeta, govore da je neprofesionalan i neselektivan pristup problemu terorizma ~esto pravio vi{e problema nego {to ih je rje{avao. Nepravda, isklju~enost i frustracije naj~e{}e

Zna se ko dolazi po na{e sinove
- Sloboda podrazumijeva i pravo izbora prijatelja, pa su i profesori FIN-a slobodni da biraju s kim }e, kada i kako razgovarati. O izboru prijatelja postoji jedan hadis u kojem se ka`e: „^ovjekova vjera ili duhovnost je poput njegovog prijatelja, pa zato obrati pa`nju koga bira{ za prijatelja“ (El-Tirmizi). Akademska sloboda u IZBiH je neupitna. Ne po ne~ijoj milosti, ve} po nedvojbenom uvjerenju da je akademska sloboda, a to je pravo da se slobodno govori, slobodno misli i slobodno slu{a, jedna od najve}ih vrijednosti islama. Stoga, du`nost vrha IZBiH je da osigura potreban bud`et FIN-u u Sarajevu, a pravo akademika je da vode akademske rasprave i da kritiziraju. Naravno, te kritike trebaju biti utemeljene na argumentima, konstruktivne. Kod muslimana, koji znaju za va`nost uloge FINa, ta kritika treba poticati pozitivnu energiju. Ja sam, prema Ustavu IZ, vrhovni muftija i reisu-l-ulema i zato moram voditi brigu i {tititi legitimna prava svih muslimana, pa i onda kada se s nekima od njih ne sla`em u svemu. Akademska sloboda je privilegija, ali je i odgovornost za javno izre~enu rije~. Ona treba biti na razini akademske uvjerljivosti, ugleda i ta~nosti. Zna se ko je dolazio i ko i dalje dolazi po na{e sinove. I zato je neodgovorno, zlonamjerno i akademski neugledno pranja vlastite savjesti, da se Bo{njaci prika`u kao problem i da se forsiranjem unutarbo{nja~kog sukoba stvori neko bo{nja~ko pitanje kako bi se stvorio osnov za neke druge politi~ke procese. IZBiH je spremna da ponese svoj dio bremena kako se taj scenarij ne bi realizirao, ali od bo{nja~ke i bosanske politike, pa i me|unarodne zajednice, tra`imo da budu na nivou zadatka i da ne nasjedaju na konstrukcije onih koji ovoj zemlji ne `ele dobro. povoditi se za novinskim hajkama i amnestirati ratne zlo~ince tako {to }e se optu`ivati bilo koja grupa na osnovu vjerskog uvjerenja ili fizi~kog izgleda. IZBiH ima jasan stav u osudi nasilja i terora protiv bilo koga, ali IZBiH nije i ne}e biti policajac ni progonitelj bilo koga. Zna se ko se treba brinuti o miru i sigurnosti u na{oj dr`avi. Naravno, IZBiH se ponosi slobodom i demokrati~no{}u koja vlada u njenim institucijama. Mi slobodu koju imamo u odnosu na politiku i dr`avu, ali koju nastojimo i izgraditi u svojim institucijama, smatramo svojim prirodnim pravom. Jednoumlje ne donosi nikakvu korist. Ali, kao {to rekoh, oni koji javno iznesu polemi~ki stav, naro~ito ako je on upu}en na neku od institucija, moraju biti spremni da ~uju i kontraargument. Kao {to se nama stalno govori da u javnom prostoru niko nije nedodirljiv, tako se i svi u dru{tvu moramo navikavati da se o sva~ijem stavu mo`e raspravljati na osnovu argumenata i da niko ne mo`e IZBiH diktirati kako }e se ona pona{ati i koje stavove zauzimati. Ono {to ne bismo smjeli dozvoliti jeste da na{i javni stavovi budu optere}eni li~nim netrpeljivostima, sujetama i neodgovornim akademizmom koji nije spreman da preuzme odgovornost za bilo {ta, dok u isto vrijeme o svemu ima kona~an i jedini ispravan stav. Poto~arima poru~ivali da je „Bosna Srbija“, sud u RS ih optu`i za kr{enje javnog reda i mira!? Zanimljiv je i slu~aj va{e novinarke Medihe Smaji}, koju niko od vrlih za{titnika novinarskih prava nije uzeo u za{titu kada su je vlasti u RS optu`ile za istu stvar kao i njene sugra|anke. O~ito je da je sloboda nekih novinara kod nas va`nija od slobode nekih drugih. Pa, zaista licemjerju nema kraja. No, naivno je misliti da radikale neko mo`e kontrolirati. Ljudi koji su zaslijepljeni mr`njom su destruktivni i oni se nerijetko okre}u protiv onih koji misle da njima vladaju. Zato dr`ava treba u~initi sve da se zabrane i sankcioniraju ne samo pokreti ili organizacije koje zvani~no promovi{u fa{izam nego, prije svega, govor mr`nje, poticanje na vjersku, rasnu i nacionalnu netrpeljivost, pozivanje na nasilje, veli~anje zlo~inaca i minimiziranje ratnih zlo~ina i zlo~ina genocida. Onda bi vrlo brzo jasno bilo koje organizacije treba i zbog ~ega zabraniti, bez obzira na to iz koje etni~ke skupine dolazile.

6
saradnicima klanjate ikindijanamaz na ru{evinama te Bo`ije ku}e.
- To {to se dogodilo u Sturbi zaista je sramno i nepojmljivo. Nisam vjerovao da nam dr`ava usred dana, u ramazanu, pred nemo}nim `enama, starcima i djecom ru{i mesd`id na na{oj zemlji, samo zato {to Hrvate katolike to podsje}a na Turke i zato {to su oni odlu~ni da se tu ne mo`e graditi islamski objekt. Zato smo mi odlu~ni da uvijek budemo muslimani! Ni ovdje nije bilo ni vehabija, ni novih muslimana. U Sturbi `ive stari muslimani Bo{njaci, koji su `eljeli imati mali mesd`id na mjestu ku}e jednog Bo{njaka koji im je to uvakufio kao op}e dobro za sve. No, i to nam se moralo dogoditi da ni{ta ne ostane nere~eno.

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

aktuelno

ti~ke mo}i koje nije te{ko prepoznati, jer nam je i sudskom presudom (slu~aj „Ajanovi}“, op. a.) re~eno da mi moramo podnositi uvrede i klevete i da je na{a obaveza da pra{tamo kada nas napadaju. Nije mi poznato da u svijetu postoji sud koji tra`i od `rtve da, po sudskoj presudi, mora oprostiti. Da paradoks bude ve}i, onaj koji od nas tra`i da mu oprostimo nije se ispri~ao za nanesenu uvredu i klevetu, niti je tra`io da mu se nakon toga oprosti. Ali, zato je uspio da u ime njega sud od nas tra`i da mu oprostimo. Svaka daljnja pri~a je suvi{na. No, IZBiH je jedinstvena i sna`na vi{e nego ikada zahvaljuju}i vrijednim d`ematlijama, po`rtvovanim mutevelijama, savjesnim imamima, odgovornim muftijama te podr{ci odre|enih

neka biraju. Dakle, neka ne glasaju samo, nego neka biraju one u koje vjeruju da ho}e, znaju i mogu na{e dru{tvo izvesti iz ekonomske krize, politi~ke blokade i europske izolacije. Dakle, izbor je na{ - dobar ili lo{, bolji ili gori. Neka nam dragi Allah pomogne. Amin!

^udan odnos SDA
Jedan ste od osniva~a SDA. Bili ste bliski i s rahmetli Alijom Izetbegovi}em. Mislite li da je ovakva SDA kao pokret i stranka izgubila svoju smisao ili zavr{ila historijsku ulogu, kako je primijetio uva`eni hafiz Ismet ef. Spahi}? Pitam Vas to i kao poglavara IZBiH, jer se desilo i ono {to je donedavno bilo nezamislivo, a to je da SDA u vi{e navrata udari na IZBiH.

Razbijanje Zajednice
Ne `ele}i ignorirati bilo ~iju odgovornost, ne mo`e se ne primijetiti da dr`ava BiH i njene institucije uop}e ne reagiraju na pojavu, recimo, Ravnogorskog ~etni~kog pokreta (R^P). [ta mislite o tome?
- Da, to je odli~no zapa`anje. Koliko mi je poznato, ne postoji registrirani naziv za „vehabijski pokret“ u na{oj zemlji, dok je R^P za , koji se ta~no zna {ta zna~i i kakve poruke {alje nama Bo{njacima i nakon genocida, registriran i javno djeluje. [tavi{e, ako se neko suprotstavi R^P-u, kao {to su to uradile na{e srebreni~ke heroine Melisa, Sedina i D`eneta uzvikuju}i: „Ovo je Bosna!“, dok su ~etnici dan nakon d`enaze `rtvama genocida u

Ako ljudi misle da nam je bolje nego {to je bilo prije ~etiri godine, neka glasaju za iste

Nedavno ste kazali da pojedini politi~ki centri ne mogu podnijeti jedinstvo IZBiH te da su, nakon {to su uni{tili sve {to je vrijedilo kod Bo{njaka, od institucija kulture do politike, „sada odlu~ni da rasture i IZBiH“. Gdje primje}ujete te tendencije i {ta imaju one za cilj?
- Pa, to je svima jasno da se u nekoliko pro{lih godina danono}no udara na IZ iz svih sredstava, naro~ito putem nekih elektronskih i printanih medija. A kako se zna da kod nas mediji ne rade ni{ta bez politi~ke potpore, onda je jasno da iza medijske hajke na vrijednosti IZ stoje centri poli-

medija koji su dopustili da se u toj hajci na IZBiH ~uje i na{ glas razuma i da se ispo{tuje pravo na stav i mi{ljenje druge strane.

Je li vrijeme za promjene u bo{nja~koj politici? Koje su nam to vrijednosti i snage potrebne da bi oja~ale Bo{njake i koliko su nam potrebne nove snage?
- Neka se narod o bo{nja~koj politici izjasni na izborima 3. oktobra. Ako ljudi misle da nam je bolje nego {to je bilo prije ~etiri godine, neka glasaju za iste. No, ako misle da nam je gore nego {to je bilo prije ~etiri godine i da je mogu}e da nam bude bolje, onda

- ^udan je taj odnos prema IZBiH i neobja{njiv. Ali, i to nam se moralo dogoditi da bismo pro{li kroz sve kroz {ta prolazi jedan narod, jedna nacija u svom sazrijevanju. IZ ide svojim putem, a to je put dobra za na{ narod. Prozivati borce Armije RBiH, recimo, da su teroristi jeste ne{to {to je nedopustivo i za svaku osudu!

Posebno bolno Bo{njaci su ovog ramazana do`ivjeli ru{enje mesd`ida u Sturbi kod Livna. Nemalo je onih koje je dirnula slika Vas kako sa svojim

Kako komentirate ~injenicu da su SDA i SBiH obe}ale, a ni nakon ~etiri nove godine mandata nisu rije{ile pitanje vakufske imovine? Je li u pitanju jo{ jedna prevara?
- Ne radi se tu o prevari, ve} o neodgovornosti prema op}em dobru kao {to je vakuf. Mi smo zaista razo~arani. Vlast, koja se uveliko oslanjala na IZBiH, obe}avala je da }e omogu}iti IZ da kroz vakuf vrati svoju punu samostalnost i da se na taj na~in ispravi velika nepravda prema instituciji vakufa. Ali, ta vlast nije donijela zakon o restituciji kojim bi vakuf dobio svoje pravo mjesto u dru{tvu i dr`avi. Na`alost, mi smo sada suo~eni sa ~injenicom koja je bolnija nego za vrijeme oduzimanja vakufa u komunizmu, a to je da se vakuf, odnosno vakufski stanovi mogu otkupljivati, ~ime se gubi ta trajna vrijednost vakufa zbog koje je vakuf i nastao. To je zaista bolno, sramno. To je povijesni grijeh prema vakufu.

Za{to neke zapadne prijestonice ignoriraju tekfir-ideologiju
- Tekfir, progla{avanje muslimana nevjernicima, pojava je koja je prisutna kroz historiju muslimanskih sljedbi i mi smo o njoj u Bosni u~ili samo u knjigama, prvenstveno na primjeru sekte harid`ija. To su kroz historiju, a i danas, bile male skupine koje su ostajale na marginama dru{tva, ali nerijetko su pravile nered ili fitnu u dru{tvu pod izgovorom da prave red na Zemlji, kako Kur`an ka`e, stvaraju red i provode volju Bo`iju i Njegove zakone. Na{a ulema, a prije svega profesori islamskih fakulteta i muftije, morat }e, na teolo{koj ravni, dati odgovore na stavove koje ti pojedinci pripisuju islamu i njegovom u~enju. Oni to, naravno, mogu i vi{e su nego kvalificirani i sposobni da islamsko u~enje brane, kao {to je to ulema ~inila kroz stolje}a, od svih oblika devijacija. Ti stavovi vi{e su nego jasni, ali oni moraju biti artikulirani i dostupni na{im imamima koji se na terenu, u ovom vremenu globalizacije, susre}u sa ~itavim spektrom starih i novih ideologija. Imami su do sada najzaslu`niji {to se takvi stavovi nisu omasovili i {to su uspjeli sa~uvati jedinstvo muslimana u vezi s tradicionalnim muslimanskim vrijednostima. To je proces na kojem kroz ilmiju radimo i radit }emo, ako Bog da, i u budu}nosti. Naravno da nas pla{i, i mi smo na to vi{e puta upozoravali, da centri i klju~ni ideolozi tih nastranih ideja slobodno djeluju u nekim zapadnim prijestonicama, odakle, dok primaju socijalnu pomo} dr`ava u kojima `ive, pozivaju na nepo{tivanje dr`ave BiH i njenih zakona. Mo`e se primijetiti da u zastranjene ideologije upadaju mladi ljudi iz svih etni~kih, socijalnih i vjerskih grupa. Ovo nam govori da pitanje radikalizma i ekstremizma, bez obzira na to bio on motiviran vjerom ili nekim drugim idealima, nije samo bo{nja~ki problem. To je ne{to sa ~im se ~itavo dru{tvo, pa ako ho}ete i na globalnom planu ~ovje~anstvo, treba pozabaviti kako bismo na{li odgovore na to {ta privla~i omladinu da se uklju~uje u radikalne ideologije.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Sne`ana Malovi}

Sudovi u Srbiji rade bez utjecaja politike i tajkuna
Malovi}: Pravna sigurnost

- Sudovi u Srbiji rade bez utjecaja politike i tajkuna, postoji pravna sigurnost, a odluke se donose shodno Ustavu i zakonu. Ne smije se ponoviti da na ~elu sudova i me|u sudijama budu osobe koje }e biti hap{ene zbog korupcije, jer je cilj reforme pravosu|a bio i uspje{na borba protiv organiziranog kriminala i korupcije.
(Srbijanska ministrica pravde u „Blicu“)

Darinko Kosor

HDZ svaki dan radi sam protiv sebe
- HDZ-u ne treba oporba, oni svaki dan rade sami protiv sebe. Ka`u da nema promjena Zakona o radu, ali bit }e ih za mjesec-dva ili tri, jer ako nema izmjena Zakona ne mogu se mijenjati kolektivni ugovori. A kada Kosor: se ne mijenjaju kolektivni ugovori, ne mo`e se provesti Promjene zakona niz mjera gospodarskog oporavka.
(Hrvatski politi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)

Ivan Tasovac
Dijete je plakalo i vri{talo i poku{avalo da se spasi: Suluda vo`nja trajala najmanje kilometar
(Foto: Depo.ba)

[OKANTNO Novi snimak zgrozio javnost

U Srbiji su tetke glavni finansijski magovi
Tasovac: Imovinske karte

Kilometar vozili dijete izba~eno kroz prozor
Prema tvrdnji voza~a koji je snimio doga|aj, „golf“ se kretao brzinom ve}om od 90 kilometara na sat
Na lokalnoj cesti Fojnica - Sarajevo, u blizini Kiseljaka, u nedjelju, 5. septembra, snimljene su {okantne fotografije. Na njima se vidi automobil „golf“ (995-K642), ~iji su putnici kroz prozor izbacili bespomo}no dijete dr`e}i ga samo rukama. Me|utim, na{i poku{aji da to u utorak provjerimo ostali su bezuspje{ni. Naime, u Policijskoj upravi Kiseljak re~eno nam je da im je ovaj doga|aj nepoznat. Tako|er, i u MUP-u Srednjobosanskog Zeherovi}: kantona ka`u da Stravi~an ~in ovaj slu~aj nemaju evidentiran u knjizi u kojoj bilje`e sve dnevne doga|aje. No, bez obzira na to, ustupljene fotografije najbolji su dokaz nevjerovatnog maltretiranja dje~a~i}a {to zahtijeva intervenciju policije, a mo`da i drugih institucija koje se bave za{titom dje~ijih prava. Sa fotografija se jasno vidi da je ovo nasilje i ugro`avanje djetetovog `ivota. Lana Zeherovi}, izvr{na direktorica Udru`enja „DjeCa“, koje se zala`e za pove}anje nivoa sigurnosti djece, zgro`ena je ovim ~inom.

- Ako uzmemo u obzir imovinske karte na{ih politi~ara iz kojih proizilazi da su tetke u Srbiji glavni finansijski magovi, a babe na{e elite najve}i zemljoposjednici, ~ini se da su `ene ovdje ostvarile sve snove Klare Cetkin, {to naravno nije ta~no. (Umjetnik za „Blic“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Dostojanstveno provesti Bajram
- Bajram je porodi~ni blagdan i svi bi ga trebali dostojanstveno provesti. Posljednjih godina bio je trend obilje`avanja Bajrama na na~in koji nije blizak na{oj tradiciji, pa bi bilo dobro da se ostavimo toga. Mladi ljudi bi trebali znati prave vrijednosti Bajrama, a na starijima je (^italac H. Kurtovi}) da se potrude da im to objasne.

Ugro`en `ivot
- Ovo je stra{no, stravi~no. Radi se o ugro`avanju `ivota djeteta, ovo je moglo imati smrtni ishod. Svakakve stvari sam do sada vidjela, ovakvo ne{to uglavnom pada na pamet ljudima iz inozemstva, ali kod nas do sada nisam vidjela ni{ta sli~no. Ako je bilo ovako kako izgleda na fotografijama, a nije rije~ o nekoj fotomonta`i i sli~no, to je monstrum, a ne roditelj. Ne poda{tavam `ivotinje, ali ako se onolika buka digla zbog ku~i}a koji su ba~eni u rijeku, od javnosti o~ekujem da izvr{i pritisak na nadle`ne organe kako bi ovaj slu~aj bio procesuiran - kazala nam je E. Ha. - B. T. Zeherovi}.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

8. 9. 2010.

promjenljivo

Suluda vo`nja
Fotografije je napravio voza~ koji se kretao iza „golfa“. On je novinarima ustvrdio da se vozilo ispred njega, s djetetom izba~enim kroz prozor, kretalo brzinom ve}om od 90 kilometara na sat. Dijete je plakalo, vri{talo i poku{avalo da se spasi. Me|utim, suluda vo`nja trajala je najmanje jedan kilometar, nakon ~ega je putnik iz „golfa“ prepla{eno dijete vratio nazad u automobil. Voza~ koji je slikao u`asnu scenu slu~aj je prijavio MUP-u SBK.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME

BIHA] 29 29 BANJA LUKA BR^KO 28 TUZLA 28 ZENICA 28 SARAJEVO 26 GORA@DE 26
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~noprije U srijedu }e

U ~etvrtak koncert „Bajram do|e, miri{u avlije“

Zavr{nica ramazanskih aktivnosti
Malik ef. [ljivo, zamjenik glavnog imama, istakao je na konferenciji za novinare u utorak da tradicionalni bajramski koncert „Bajram do|e, miri{u avlije“ predstavlja zavr{nicu bogatih ramazanskih aktivnosti koje je organizirao Med`lis Islamske zajednice Sarajevo. septembra, u dvorani „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija, s po~etkom u 20.30 sati, u zavr{noj fazi. Prema rije~ima ef. [ljive, ova kulturna manifestacija nudi mogu}nost mladima da Ramazanski bajram obilje`e na dostojanstven na~in u sve~arskom ambijentu. I ovom prilikom nagla{en je humanitarni karakter koncerta, tako {to }e sredstva prikupljena od ulaznica, ~ija je cijena pet KM, biti usmjerena za {kolovanje djece iz najugro`enijih kategorija dru{tva. Karte se mogu kupiti u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu, kod d`ematskih imama na podru~ju Med`lisa IZ Sarajevo i kod uli~nih prodava~a.

podne preovladavati LIVNO malo do umjereno obla~no i sun~ano vrije25 me. Poslije podne u zapadnoj Bosni o~ekuje se postepeno naobla~enje, a do kraja dana i u preostalim podru~jima. Tokom poslijepodneva ki{a je mogu}a u zapadnoj Bosni i ponegdje na krajnjem sjeveru zemlje, a prema kraju dana u Hercegovini, gdje mjestimi~no mo`e biti obilnija uz pljuskove i grmljavinu.

29 MOSTAR

NEUM 31

SRIJEDA
8. 9. 2010.

^ETVRTAK
9. 9. 2010.

PETAK
10. 9. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 11 C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 13 C do 22 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 100C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE

Eminentni izvo|a~i
Garant uspjeha koncerta su najeminentniji izvo|a~i duhovne i popularne muzike u BiH, a za kvalitet je zadu`en maestro Emir Nuhanovi}, koji je muzi~ki producent, dok je tehni~ka realizacija povjerena Arminu Hod`i}u.
KSC Skenderija: Pripremljen sve~arski ambijent

od 210C do 310C

od 250C do 320C

od 170C do 260C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pribli`avanje poreme}aja, uz pove}anu naoblaku i sparinu, kod ve}ine hroni~nih bolesnika i meteoropata uzrokovat }e izra`enije tegobe. Kod reumati~ara su mogu}i poja~ani bolovi, a kod meteoropata nervoza, glavobolja i dekoncentracija. Utjecaj promjene vremena bit }e izra`eniji, s obzirom na to da se radi o toplom, ju`nom strujanju zraka, zbog ~ega }e op}a slika u cijeloj zemlji biti lo{ija.

Istakao je da se sve pripreme odvijaju utvr|enom dinamikom i da su sve aktivnosti vezane uz koncert, koji }e biti odr`an prvog dana Ramazanskog bajrama u ~etvrtak, 9.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.17 Zalazak 19.10

8. 9. 2010.
Izlazak 06.13 Zalazak 18.48

Brzo - kratko
Uvredljivi natpisi pored magistralnog puta

8

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

teme

U Fo~i grafiti „No`, `ica, Srebrenica“
„No`, `ica, Srebrenica“ sadr`aj je ve} starog fa{isti~kog grafita, koji od prije nekoliko dana na ulazu u Fo~u do~ekuje goste ovog grada. Poruka je ispisana crnim sprejem pored magistralnog puta koji Fo~u povezuje sa Sarajevom i Gora`dem. Nekoliko stotina metara dalje na grafitima se veFa{isti~ki grafit na ulazu u Fo~u (Foto: A. Bajramovi}) li~a i ime ratnog zlo~inca i ha{kog bjegunca Ratka Mladi}a, te iznosi ve} poznata besmislica „Srbija do Tokija“. Sve ovo de{ava se u gradu koji se predstavlja kao otvoren i tolerantan regionalni centar. Bo{nja~ki politi~ari {ute, jer u Fo~u i ne dolaze, a srpski o~ekuju da paAl. B. role uvredljivog sadr`aja zbiju nacionalni tor pred izbore.

BUD@ET Utvr|en rebalans, na potezu Parlament

Vlada FBiH ~ini sve da dobije novu tran{u
Iz tvrdnji kako je Vlada bila disciplinirana i {tedljiva ostalo nejasno za{to nam uop}e treba stand-by aran`man
U Federalnoj vladi u utorak je odr`ana pres-konferencija povodom utvr|ivanja rebalansa ovogodi{njeg bud`eta FBiH, koji je potreban da bi na{a dr`ava dobila ~etvrtu tra{u kredita od Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od oko 40 miliona eura. Premijer Mustafa Mujezinovi} i ministar finansija Vjekoslav Bevanda pohvalili su se da je ispo{tovano sve ono {to je dogovoreno sa MMF-om i izrazili nadu da }e u naredni ponedjeljak i utorak na sjednicama oba doma Parlamenta FBiH rebalans biti i usvojen, a kako bi krajem mjeseca uslijedilo i kona~no odobrenje isplate ~etvrte tran{e. Iz njihovih tvrdnji kako je Vlada bila disciplinirana i {tedljiva, ostalo je nejasno zapravo za{to se uop}e i do{lo u situaciju da se dr`ava kreditno zadu`uje, jer
(Foto: O. Kadribegovi})

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Troje kandidata iz RS za novog sudiju
Komisija za izbor i imenovanje Narodne skup{tine RS zavr{ila je procedure vezane za konkurs za izbor sudije Ustavnog suda BiH koji dolazi iz RS i predlo`ila rang-listu entitetskom parlamentu na kojoj su tri kandidata. Predsjednik Skup{tine RS Igor Radoji~i} potvrdio je da su obavljeni i intervjuui s kandidatima te izvr{eno njihovo rangiranje. Kako se nezvani~no saznaje, na konkurs se prijavilo 13, a troje kandidata koje je predlo`ila Komisija nakon obavljenog razgovora su Milo{ Babi}, Biljana Simeunovi} i Dragomir Vukoje, javila je Fena.

Bevanda i Mujezinovi} na pressu: Predlo`eno uve}anje bud`eta

Odbor EP za vanjske poslove

nam stand-by aran`man sigurno ne bi trebao da smo imali racionalnu vlast. Parlamentu je predlo`eno da

Podr`an prijedlog o bezviznom re`imu
Odbor Evropskog parlamenta za vanjske poslove (AFET) u utorak ve~er izglasao je prijedlog mi{ljenja izvjestiteljice baronice Sare Ladford (ALDE/LibDem) u kojem Odbor za gra|anske slobode, pravosu|e i unutra{nje poslove poziva na pozitivno mi{ljenje o prijedlogu Evropske komisije prema kojem se u bezvizni re`im uklju~uju BiH i Albanija. ALDE se sve vrijeme u ovom i prethodnom mandatu aktivno zalagao za ukidanje viza za sve zemlje zapadnog Balkana, uklju~uju}i i Kosovo, i na ovome sna`no insistira, rekao je ~lan Odbora Jelko Kacin (ALDE/LDS), saop}eno je iz njegovog ureda, prenijela je Fena.

Dobitnicima priznanja 300.000 KM manje
Utvr|enim rebalansom osigurano je i 2,8 miliona KM za isplate naknada koje Federacija duguje demobilisanim borcima. S druge strane, za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja transfer je smanjen za 300.000 KM. U Vladi tvrde da to korisnici ne}e osjetiti, jer je nakon uvo|enja cenzusa 196 njih koji se nisu prijavili skinuto s evidencije dobitnika priznanja. Kako je saop}eno iz Vlade, grantovi pojedincima pove}ani su ukupno za 126,5 miliona KM ili 21,3 posto. Za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja planirano je da se rebalansom osigura ukupno 27,2 miliona KM, a za penzijsko-invalidsko osiguranje 98 miliona maraka.

Njema~ka vlada donira ICMP-u 300.000 eura
Otpravnica poslova u Ambasadi Njema~ke u BiH Kristijana Markert (Christiana) potpisat }e u srijedu sporazum o donaciji s Me|unarodnom komisijom za nestale osobe (ICMP). Sporazumom se njema~ka vlada obavezuje da ICMP-u donira 300.000 eura za rad na podru~ju zapadnog Balkana, saop}eno je iz ICMP-a, prenijela je Fena.

po hitnom postupku usvoji izmjene bud`eta koji bi trebao biti uve}an za 116,1 milion KM i samim tim bi iznosio ukupno 1.863.300.000 KM. Mujezinovi} i Bevanda obe}ali su da }e do kraja godine Fond PIO/MIO ostati odr`iv i da penzije ne}e do}i pod znak pitanja. S obzirom na to da svi kantoni nisu ispunili uvjete, njih sedam }e svoj dio kredita od stand-by aran`mana dobiti tek kada donesu rebalans bud`eta. Posavski i Bosanskopodrinjski kanton nisu finansijski samoodr`ivi, pa }e za njih iz bud`eta biti ispla}ena grant sredstva pomo}i, kao i za dio LivaM. KUKAN njskog kantona.

Milorad Dodik u Beogradu

Komemorativni centar u Tuzli

Identificirano pet `rtava genocida
U Komemorativnom centru u Tuzli u utorak je identificirano pet osoba nestalih na podru~ju Srebrenice, Bratunca, Mili}a i Bijeljine, javila je Fena. Identificirani su: Mehmed (Mustafa) Omerovi} (ro|en 1936. u mjestu Osat, op}ina Srebrenica), Galib (Numo) Hajdarevi} (ro|en 1949. godine u mjestu Mo~evi}i, op}ina Srebrenica), Hajrudin (Mujo) Ahmetovi} (ro|en 1968. u mjestu Skugri}i, op}ina Mili}i), Zlatan ([emso) Rami} (ro|en 1970. u u mjestu Be{irovi}i, op}ina Srebrenica), ekshumiran 2005. u mjestu Janja, op}ina Bijeljina i Sejdalija (Azem) Avdi} (ro|en 11. 8. 1993. godine u Srebrenici).

Doga|aji u Novom Pazaru imaju veze sa Sarajevom
Premijer RS Milorad Dodik izjavio je u utorak kako je o~igledno da posljednji doga|aji u Novom Pazaru imaju neku vezu sa Sarajevom i smatra da je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} onaj koji je najvi{e probudio strasti u samom Sand`aku. - To je nesumnjivo i to se naj~e{}e vidi po anga`manu reisa Ceri}a, koji poku{ava da svoju aktivnost u Islamskoj zajednici naj~e{}e konotira u politi~ke ciljeve i to je vidljivo gotovo svakodnevno - rekao je Dodik novinarima u Beogradu, javila je Srna. On je istakao da Srbija ima svoje resurse i dr`avnu kulturu i izrazio uvjerenje da }e ova zemlja na}i na~in da rije{i situaciju u Sand`aku.

Dodik: Optu`io reisa Ceri}a

izbori 2010

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

9

FACEBOOK Predsjednik SBB BiH apsolutni favorit u anketama

Radon~i} ima podr{ku ~ak 49 posto glasa~a! Bh. pri~a mo`e i mora biti mnogo bolja nego
Radon~i} u fabrici „Elektro-agent“: Od uspje{ne privrede koristi mogu imati i narod i dr`ava (Foto: A. Bajri})

Fahrudin Radon~i} posjetio Tuzlu

Na poznatoj internet-mre`i lider SBB BiH dobio 751 glas, drugi je Bakir Izetbegovi} s osvojenih 478 glasova ili 31 posto, dok Haris Silajd`i} ima 308 glasova ili 20 posto

Sude}i prema glasanju na popularnoj dru{tvenoj internet-mre`i Facebook, kada bi danas, manje od mjesec od izbora, bilo odr`ano glasanje, novi bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH nesumnjivo i potpuno uvjerljivo bio bi Fahrudin Radon~i}. Osim aktuelnih rezultata, popularnost prvog ~ovjeka Saveza za bolju budu}nost BiH potvr|uje i kontinuitet podr{ke posjetilaca Facebooka, koja traje vi{e od mjesec. Naime, od 1.517 osoba, koliko ih je glasalo do ju~er, ~ak 743 osoba ili visokih 49 posto svoj glas dalo je upravo Radon~i}u. Na drugom mjestu je Bakir Izetbegovi}, koji ima 31 posto podr{ke glasa~a ili 472

u minulih 15 godina
Fanovi u redovima i po pola sata ~ekali da se fotografiraju sa Radon~i}em
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH i kandidat ove stranke za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Fahrudin Radon~i} boji su spremni svoje znanje i sposobnost posvetiti proizvodnji, od koje }e, kazao je Ibrahimovi}, „koristi imati i narod i dr`ava“.

Faksimil glasanja ~lanova Facebooka: Vi{e od 1.500 u~esnika u anketi

glasova, dok je na posljednjem, tre}em mjestu ak-

tuelni predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Sila-

Podr{ka mladih i obrazovanih
Pregledom profila onih koji su glasali, i dalje je o~ito da Radon~i}a uglavnom podr`avaju brojni mladi i obrazovani glasa~i. Za razliku od la`nih i naru~enih anketa, ovakav na~in glasanja do sada se potvrdio kao dobar i pouzdan. Lako je provjerljiv, jer iza glasova stoje profili konkretnih ljudi. Tako|er, zna se da je ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) imao veliku podr{ku glasa~a i ~lanova Facebooka i da se raspolo`enje potencijalnih glasa~a na toj dru{tvenoj mre`i poklopilo s kasnijim rezultatima predsjedni~kih izbora u SAD.

jd`i} sa 302 glasova, odnosno 20 posto podr{ke potencijalnih kandidata. Ovaj uzorak sasvim je dobar indikator, jer su, primjerice, i ankete nekih agencija za istra`ivanja javnog mnijenja bazirane i na manjem broju u~esnika. Znakovit je pad podr{ke Silajd`i}u. To potvr|uju komentari posjetilaca koji sna`no osu|uju politiku ~elnika F. V. Stranke za BiH.

S iftara u Tuzli: Do{lo oko 400 posta~a

Nermin Pe}anac

Inckova predizborna poruka politi~arima

Vlast briga za `irante
U BiH sve vi{e ljudi moraju vra}ati tu|e dugove, ali zabrinjava {to vlast zatvara o~i pred ovim problemom, saop}io je predsjednik SDU-a BiH Nermin Pe}anac, prenijela je Onasa. SDU u potpunosti podr`ava zahtjev Udru`enja za za{titu `iranata, koje od Parlamenta FBiH tra`i da na zadnjoj sjednici u ovom sazivu u dnevni red budu uvr{tene i izmjene i dopune zakona, koje „tretiraju ovu problematiku na na~in da se sva potra`ivanja prebace na teret du`nika“.

Sva|ala~ka retorika ne mo`e rije{iti probleme
Visoki predstavnik u BiH Valetin Incko (Inzko) apelirao je na sve politi~ke stranke i njihove vo|e da predizbornu kampanju uo~i oktobarskih izbora provode na progresivan, konstruktivan i odgovoran na~in te da odgovore na stvarne probleme gra|ana BiH - nezaposlenost i podizanje `ivotnog standarda, navedeno je u izjavi Feni iz OHR-a. - Uz vi{e od pola miliona nezaposlenih u BiH i ~injenicu da se zemlja nalazi me|u donjih 45 posto po nedavnom indeksu percepcije korupcije „Transparency Internationala“, {to je daleko ispod ve}ine drugih zemalja u regionu, jasno je da sva|ala~ka retorika vi|ena na pro{lim izborima ne mo`e razrije{iti ove probleme - ukazao je Incko. On je dodao da }e glasa~i u BiH 3. oktobra ocijeniti do koje mjere stranke i politi~ari mogu da odgovo-

ravio je u utorak u Tuzli, gdje je sa saradnicima posjetio pogone fabrike „Elektro-agent“ te iftario sa ~lanovima i simpatizerima SBB BiH. „Elektro-agent“ je jedna od rijetko uspje{nih bosanskih pri~a u kojoj je realizirana ideja vlasnika fabrike Ibrahima Ibrahimovi}a da u BiH mo`e proizvesti sve {to uvozimo iz inozemstva. Radon~i} je obi{ao proizvodne hale fabrike u kojoj

Veliki iftar SBB BiH, kojem je prisustvovalo oko 400 posta~a, prire|en je u hotelu „Tuzla“. Gromoglasan aplauz izazvalo je kratko Radon~i}evo obra}anje u kojem je, izme|u ostalog, poru~io da }e Savez, zahvaljuju}i povjerenju bira~a na izborima 3. oktobra, pobijediti bezna|e te povesti istinsku borbu protiv siroma{tva, korupcije i dr`avne mafije.

Obilazak „Avaz-Robot centra“
Predsjednik SBB BiH u Tuzli je u utorak obi{ao i gradili{te „Avaz-Robot centra“, na ~ijoj je izgradnji trenutno anga`irano vi{e od stotinu gra|evinskih radnika. S tokom i Radon~i} u razgovoru s izvo|a~ima radova dinamikom radova Radon~i}a je upoznao Salih [abovi}, direktor preduze}a GIPROM, glavnog izvo|a~a radova. Ina~e, u „Avaz-Robot centar“ kompanija „Avaz“ investira vi{e od 50 miliona maraka. {ezdesetak majstora raznih usmjerenja proizvodi predmete od metala i drveta, od kojih znatne koli~ine idu na strano tr`i{te. Ibrahimovi} nije krio zadovoljstvo zbog posjete predsjednika Saveza za bolju budu}nost BiH njegovoj fabrici. Zamolio ga je da pomogne u ujedinjenju uspje{nih privrednika i ljudi koRadon~i} je obe}ao da ukupna bh. pri~a mo`e i mora biti mnogo bolja nego u minulih 15 godina koje su karakterizirali konflikti, sva|e i sukobi politi~ara. Ina~e, kao i u Konjicu, Gra~anici, Srebreniku, Mostaru i Br~kom, i u Tuzli su fanovi u redovima i po pola sata ~ekali da se fotografiraju sa Radon~A. H. i}em.

Incko: Stvarni problemi

re na potrebe ljudi za novim radnim mjestima i vladavinom zakona.

Alternativni klub primio 209 dojava

Na izbornim listama i ratni zlo~inci i kriminalci
Alternativni klub je u proteklih sedam dana zaprimio 209 dojava gra|ana BiH, a koje se ti~u imena i prezimena ljudi koji u~estvuju u izbornom procesu, a osumnji~eni su ili optu`eni za ratne zlo~ine i organizirani kriminal, saop}eno je iz Alternativnog kluba. U saop}enju navode da sara|uju sa sigurnosnim agencijama u procesu provjere ovih slu~ajeva te }e podatke javnosti naknadno prezentirati. Alternativni klub apelira na kolege iz nevladinih organizacija koje geografski ne pokrivaju isto~nu Hercegovinu da preuzmu svoje regije da bi posao bio olak{an, javila je Fena.

Klub poznatih

Elvir Boli}

10

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

teme

Promijenio bih dosada{nju vlast
Li~ni profil nekada{njeg nogometnog asa
Ime i prezime: Elvir Boli}. Datum i mjesto ro|enja: 10. oktobar 1971. godine u Zenici. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 27. decembar i 17. juni, ro|endani mojih k}erkica. Koji automobil vozite: „Porsche“. Kako se odmarate: Volim se odmarati u dru{tvu dragih ljudi daleko od gu`ve. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ne volim. Najdra`a knjiga: Ima dosta dobrih knjiga, a najdra`e sam davno ~itao. Omiljeni pisac: Den Braun (Dan Brown). Umjetnik kojeg cijenite: Safet Zec i Mersad Berber. Za koji klub navijate: ^elik. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju `enu. Jeste li ljubomorni: U granicama normale. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Uvijek se fasciniram ne~im drugim. Nekada su to ruke. One ba{ ostavljaju na mene dojam. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Svaki dan. Omiljena hrana i pi}e: Italijanska kuhinja i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam svoj majstor. Volite li i}i u {oping: Volim u}i

UIO Za sedam mjeseci zaplijenjena roba vrijedna 1,2 miliona KM

Najvi{e se {vercuje kozmetikom
Me|u oduzetom robom i tekstilni proizvodi, cigarete, nao~ale, tablete, kafa
Slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u sedam mjeseci 2010. godine podnijeli su 266 zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka, zbog sumnje da je u~injen carinski prekr{aj, a vrijednost privremeno oduzete robe iznosi milion i 216.000 KM.

Uvoz iz Kine
Me|u privremeno oduzetom robom najvi{e je kozmetike i farmaceutskih proizvoda u vrijednosti ve}oj od 400.000 KM, zatim tekstilnih proizvoda u vrijednosti od gotovo 200.000 KM, potom cigareta, dioptrijskih i sun~anih nao~ala, automobila i dijelova za automobile, razne tehni~ke robe, tableta, kafe... Odgovor je to Ratka Kova~evi}a, portparola UIOBiH, na na{ upit kakvo je trenutno stanje u oblasti krijum~arenja, odnosna {verca robe u na{oj zemlji. - Na nezakonit na~in roba se naj~e{}e poku{ava uvesti iz Kine, koja je poznata kao jedan od najve}ih svjetskih proizvo|a~a razne robe. Posebno se ~esto poku{ava u BiH uvesti roba koja predstavlja

Boli}: Po{tenje se isplati

i radnju i poku{ati uzeti {to vi{e stvari. Jeste li sujevjerni: Pomalo. Imate li ku}nog ljubimca: Trenutno ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Po{tenje se isplati. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: @ive}i u Bosni, to je nemogu}e koliko god poku{avao. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Promijenio ~itavu dosada{nju vlast. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

^esti falsifikati svjetskih marki Skladi{te s oduzetom robom

Uni{tavanje cigareta i alkohola
- Akcizna roba poput cigareta i alkohola se uni{tava, dok se druga roba naj~e{}e prodaje, a novac dobiven njenom prodajom upla}uje se na jedinstveni ra~un i dijeli korisnicima sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza - ka`e Kova~evi}.

SMS
HARISOVA ZALJUBLJENOST - Haris Silajd`i} izjavljuje da je zaljubljen u BiH. Tako je govorio i prije ~etiri godine, kada je tra`io naklonost bira~a, pa sada kao rezultat njegovog rada imamo 100 posto Dodikovu RS. Za svoj narod ni{ta nije uradio, pa onda je jasno da je sva Harisova ljubav usmjerena ka bh. parama i plja~kanju i naroda i dr`ave. Uostalom, i ~injenica da je oko sebe okupio kriminalce, lopove i raznorazne hoh{taplere dovoljno govori. Bacanje pra{ine u o~i ovom narodu je previ{e. ZLO^IN NAD PRIVREDOM Gospodo, okanite se prodaje „Bosnalijeka“, jer tamo radnici, za va{u informaciju, jo{ redovno primaju pla}u, {to nije slu~aj s kompanijama koje ste prodali i time ste vi{e

Dnevni avaz 061-142-015
jedina budu}nost koja se nudi ovom narodu, onda je to katastrofa. NAROD SVE ZNA - Ovih dana smo svjedoci raznoraznih predizbornih poruka. Najbolji je „Narod zna“, samo ispod nedostaje nastavak: ko ga je osiroma{io, ko ga je oplja~kao, ko hapsi „ljiljane“ i borce, ko ga vodi u propast, ko je najgori u dr`avi. DOKTORI GALAMD@IJE - U Br~kom sam bila svjedok nevjerovatnog doga|aja - osoblje bolnice u tom gradu bukvalno urla i vi~e na pacijenta koji se `alio na bolove. Prosto je nevjerovatno da takvi nazovidoktori uop}e rade, jer bi trebalo prvo da odu na neuropsihijatrijski pregled da vide mogu li obavljati posao, jer takvo pona{anje nije normalno. Senka, Br~ko Distrikt

kopiju poznatih svjetskih brendova, {to je protivzakonito obja{njava Kova~evi}. Ako otkriju poku{aj uvoza robe koja predstavlja falsifikat poznatih brendova, prema Kova~evi}evom obja{njenju, slu`benici UIO zaustavljaju takvu po{iljku i pozivaju ovla{tenog zastupnika za uvoz te konkretne robne marke u BiH, koji potvr|uje da li je rije~ o falsifikatu ili ne. - Roba koja je predmet carinskog prekr{aja, a koju slu`benici UIO oduzimaju ima karakter privremeno oduzete, te u tom smislu Uprava ne mo`e s njom slobodno raspolagati. O kona~noj sudbini

privremeno oduzete robe odlu~uju nadle`ni sudovi po osnovu podnesenih zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka - obja{njava na{ sagovornik.

Istek roka
No, prema njegovom obja{njenju, lako kvarljiva roba se uglavnom prodaje prije isteka roka upotrebe i to naj~e{}e prije okon~anja svakog konkretnog postupka pred nadle`nim sudom, a novac koji se dobije upla}uje se na poseban ra~un gdje stoji do okon~anja postupka i naloga suda za postupanje Uprave za indirektno oporeziB. TURKOVI] vanje.

{tete nanijeli privredi i gladnih usta ostavili nego agresija na Bosnu i Hercegovinu. Naravno, suvi{no je i pisati da mislim na SDA i SBiH, koje su napravile zlo~in u bh. privredi. Ahmed [. UVREDLJIVI SLOGAN - Predizborni slogan SDPa „Dr`ava za ~ovjeka“ krajnje je uvredljiv. Ispada da bira~ko tijelo ~ine majmuni, pa SDPovci obe}avaju svjetliju budu}nost, vi{i stupanj evolucije po mjeri ~ovjeka. Ovaj „darvinisti~ki“ slogan vrije|a inteligenciju humanih i po{tenih gra|ana koji od vlasti ne tra`e ni{ta osim onoga {to im pripada - pravo na rad i adekvatnu zaradu za to {to rade! Shole NA[, VA[ I NJIHOV - Predizborne parole „na{„, „va{„, „njihov“ ne nose sobom ni{ta dobroga. Ako je to

Udru`enje „Porodica nestalih lica Vi{egrad 92“

Apel gra|anima za pomo} u ekshumacijama na Peru}cu
Udru`enje gra|ana „Porodica nestalih lica Vi{egrad 92“, koje okuplja porodice `rtava ratnih zlo~ina po~injenih na ovom podru~ju, poziva sve gra|ane i gra|anke BiH da u petak, na drugi dan Bajrama, koji se obilje`ava i kao Dan {ehida, pomognu u prekopavanju terena povu~enog vje{ta~kog jezera Peru}ac, javila je Onasa. - Povla~enjem vode iz ovog jezera pojavila se mogu}nost ekshumiranja velikog broja `rtava ratnih zlo~ina, a uskoro se kre}e s punjenjem jezera {to }e mogu}nost otkrivanja tijela zatvoriti na nekoliko narednih decenija. Poka`ite svoju humanost i ne dozvolite da na{i nestali ostanu zauvijek nestali - ka`e se u saop}enju. Svi zainteresirani za pomo} stru~nim ekipama pri prekopavanju terena i ekshumacijama mogu se javiti predstavnicima Udru`enja na telefone: 062/212 631 i 061/904 410.

Peru}ac: Pretrage jo{ traju

@estoka rasprava u Narodnoj skup{tini

Popis u BiH samo ako se ukine ~lan 48
Raspravom o Prijedlogu zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH 2011. godine, Narodna skup{tina RS (NSRS) kr{i Ustav BiH i Dejtonski sporazum, rekao je u utorak [efket Hafizovi}, potpredsjednik NSRS, ~iji su poslanici na posebnoj sjednici razmatrali ovaj dokument o kojem je vo|ena `estoka rasprava. - Narodna skup{tina, kao ni`i organ zakonodavne vlasti, nema legitimitet da sugerira ili na bilo koji na~in preporu~uje {ta }e raditi predstavnici Dr`avnog parlamenta - kazao je Hafizovi}. I poslanici opozicionih stranaka bili su protiv ove teme skup{tinske sjednice, nagla{avaju}i da se iza toga krije predizborna kampanja SNSD-a. U uvodnom obra}anju poslanicima, premijer RS Milorad Dodik kazao je da RS nema ni{ta protiv ovog zakona ako se ukine ~lan 48 ili redukuje na sve nivoe vlasti ni`e od zajedni~kih organa BiH i to od 2014. godine. - Taj sporni ~lan Prijedloga zakona mogao bi dugoro~no postati osnov za formiranje vlasti i biti vrlo nepovoljan za Srbe, ali i za V. S. Hrvate - rekao je Dodik.

bajram

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

11

SARAJEVO Zaboravljeni obi~aji obilje`avanja blagdana

Bajram najavljivan topom
Posljednjeg dana ramazana top se ogla{avao dva puta, poslije ikindije, da najavi Bajram, i u ak{am, da ozna~i kraj posta
Ramazan i Bajram u Sarajevu su od {irenja islama u na{e krajeve u 15. stolje}u obilje`avani privatno i skoro potajno sve do dolaska Gazi Husrev-bega u prvoj polovini 16. stolje}a. Tek u periodu njegove vladavine obilje`avanja su postala javna i premje{tena u d`amije, mahale i u srce Ba{~ar{ije, navodi Mufid Garibija, poznati sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada. Garibija isti~e da je sredi{te bajramskih sve~anosti od 1530. godine postala tada novoizgra|ena veleljepna Begova d`amija. odaje posebna vrsta bajramskog peciva pod nazivom paklama. - Paklama na sebi ima takozvanu kapu, a to pecivo tradicionalno na Bajram kupuju isklju~ivo mu{karci. Poruka ovog obi~aja je da je mu{karac glava ku}e i upravo ta kapa na paklami simbolizira njegov polo`aj obja{njava Garibija. U Sarajevu je nekada bio obi~aj da se Ramazanski bajram najavljuje topovskim pucnjem.

^estitanje kom{ijama
- Svaki zalazak sunca tokom ramazana ozna~avan je pucnjem, ali se samo posljednjeg dana posta top ogla{avao dva puta. Pucnjem poslije ikindija-namaza najavljivan je Bajram, ali ne muslimanima, jer su oni to, naravno, znali, ve} pripadnicima drugih konfesija. Tako su pravoslavci, katolici i Jevreji znali da je narednog dana blagdan i da mogu ~estitati svojim kom{ijama muslimanima - navodi Garibija. Dodaje da je Ramazanski bajram specifi~an blagdan i da mu se raduju svi muslimani. - Oni koji su postili, raduju se zavr{etku posta i blagodatima koje su poste}i zaradili. Oni koji nisu postili, raduju su zato {to su njihovi prijatelji posta~i zavr{ili tu veliku obavezu i time iskazuju svoju nadu da }e i oni uskoro slijediti njihov primjer i da se pribli`avaju tom trenutku - zaklju~uje Garibija.
M. AVDI]

[kalji} s reisom Ceri}em: Upisan u knjigu vakifa

Prijem kod reisa Ceri}a

Somuni i paklame
- Gazi Husrev-beg i njegovi vakufi odigrali su zna~ajnu ulogu u popularizaciji javnog slavljenja Bajrama. Formiranjem njegove javne kuhinje, imareta, Sarajlije su prvi put vidjele do tada nepoznatu vrstu hljeba, danas svima dobro poznati somun. Oni su dijeljeni siroma{nim Sarajlijama, a
Begova d`amija na starom crte`u: Sredi{te sve~anosti

somun je vrlo brzo postao tradicionalno iftarsko pecivo - pri~a Garibija. Za razliku od, po sastavu siroma{nog, somuna, u Sarajevu je tradicija da se za Bajram pravi i pr-

Blagdanski nakit
Garibija podsje}a da se mnogi obi~aji vezani uz Bajram vremenom gube, {to je, kako ka`e, velika {teta, jer se time ovaj blagdan ogoljuje. - Darivanje djece za Bajram, ljubljenje roditelja i starijih u ruku, posje}ivanje rodbine, pravljenje tradicionalnih bajramskih slastica, no{enje fesa, sve je to nakit Bajrama i vrlo je bitno da se o~uva i u modernom vre- Garibija: ^uvanje menu - ka`e Garibija. tradicije

Advokat Avdo [kalji} uplatio 5.000 maraka za upravnu zgradu Rijaseta
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Ceri} primio je u svom kabinetu advokata Avdu [kalji}a. Povod susreta bila je donacija kojom je ovaj sarajevski advokat pomogao izgradnju upravne zgrade Rijaseta na Kova~ima u Sarajevu. [kalji} je donirao 5.000 maraka i tako postao prvi advokat koji se upisao u knjigu vakifa upravne zgrade Rijaseta koja }e nositi ime „Vakuf Muamer Gadafi“, saop}eno je iz Slu`be za odnose za javno{}u Rijaseta IZBiH.

Iz Prin~eve d`amije u Tuzli

Dvije dje~ije mukabele u~ili polaznici mektepske nastave
Pravo je zadovoljstvo ~uti kako su ta djeca savladala arapsko pismo i kako izgovaraju kur’anske rije~i, ka`e hafiz Huskanovi}

Dje~ija mukabela: Dnevno po jedan d`uz u Kur’anu u~ili i djevoj~ice i dje~aci

(Foto: A. Bajri} Blicko)

U d`amiji „Princ Abdullah“ u Tuzli, poznatijoj kao Prin~eva d`amija, i ovog ramazana vrata su bila otvorena 24 sata dnevno. Ali, ~ini se da ovog ramazana, kao nikada do sada, d`amija nije tako aktivno `ivjela i bila na usluzi kako svojim redovnim d`ematlijama tako i brojnim drugima koji su svoje vjerske du`nosti `eljeli obavljati ba{ u toj d`amiji. Ono {to je ramazanski `ivot Prin~eve d`amije ~inilo posebnim jeste {est mukabela koje su u~ene u ovom mjesecu. U~ene su

hafiska, d`ematlijska, dvije `enske i dvije dje~ije mukabele. - Ne mo`e vjernik re}i da mu je u u~enju Bo`ije rije~i ne{to vi{e ili manje drago. Ali, i kao ~ovjek i kao imam ove d`amije, moram re}i da mi je posebno drago {to se ve} drugu godinu u Prin~evoj d`amiji u~i dje~ija mukabela. U~e je djeca koja poha|aju mektepsku nastavu i u~enici mla|ih razreda medrese. Pravo je zadovoljstvo ~uti kako su ta djeca savladala arapsko pismo i kako izgovaraju kur’anske rije~i ka`e nam imam Prin~eve d`amije

hafiz Ahmed ef. Huskanovi}. Jednu dje~iju mukabelu, onu `ensku, predvodi Selma Bar~i}, u~enica Behram-begove medrese u Tuzli. Ka`e da je sve do po~etka {kolske godine na mukabelu dolazilo vi{e od 20 djevoj~ica, ali je taj broj, kako je po~ela nastava, ne{to manji. I dje~aci koji u~e mu{ku dje~iju mukabelu, kao i djevoj~ice, dnevno prou~e po jedan d`uz u Kur’anu. Predvodi ih Nikad ^ani}, tako|er u~enik Behram-begove meA. H. drese u Tuzli.

12

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

bajram

BOLNICE Obilje`avanje najve}eg muslimanskog blagdana

Supru`nici [kori}: S rado{}u o~ekuju goste

(Foto: M. Lugi})

Bajramski kola~ za najte`e bolesnike
Tradicionalna podjela paketi}a najmla|im pacijentima u KCUS-u Za vrijeme blagdana posjeta u UKC-u Tuzla od 13 do 17 sati
Radost Ramazanskog bajrama i ove godine osjetit }e i pacijenti koji se lije~e u zdravstvenim ustanovama u na{oj zemlji. Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ka`e da se u najve}em bh. medicinskom centru Bajram tradicionalno obilje`ava. Jedan od obi~aja je da bolesnici dobiju bajramski kola~ i sok...

Bajram u banjalu~kom naselju Vrbanja

Porodica [kori} ugo{}uje prijatelje svih vjera
Tradiciju, koja je zapo~ela prije rata, Mehmed i Abida nisu `eljeli prekidati
U porodi~noj ku}i Mehmeda i Abide [kori}, u banjalu~kom naselju Vrbanja, Ramazanski bajram do~ekuje se s velikom rado{}u i punom trpezom, a ono {to ga ~ini posebnim jeste da se na taj dan kod ove porodice okupi veliki broj prijatelja i drugih nacionalnosti.

Manje Bo{njaka
Mehmed obja{njava da vjerski obi~aji u njegovoj porodici nikada nisu napu{tani, niti mijenjani, ali da je do~ekivanje Bajrama u Banjoj Luci ne{to druga~ije nego ranijih godina, jer je manje bo{nja~kog stanovni{tva, pa je i sve skromnije. pri~ao nam je Mehmed. Njegova supruga Abida dva dana ranije pripremila je baklavu i trudi se da do Bajrama najbolje {to umije spremi mnogo hrane kako bi trpeza bila {to punija i sve~anija.

Odu{evljenje djece
Najmla|e pacijente redovno obilaze predstavnici Med`lisa IZBiH i dijele im bajramske paketi}e, {to kod djece izaziva posebno odu{evljenje. - Za vrijeme ramazana pacijentima koji to `ele, a bolest i terapija im dozvolja-

^ast i zadovoljstvo
Mehmed ka`e da je to velika ~ast i zadovoljstvo te da tu tradiciju, koja je zapo~ela u prijeratnim godinama, nije `elio prekidati ni kada se 1999. godine vratio u Banju Luku. Nekada je, kazuje, u njihovoj ku}i bilo jo{ veselije, kada je zajedno s njima Bajram do~ekivalo i njihovo troje djece. Ona sada `ive u inozemstvu, na tri kraja svijeta, ali nikada nisu prekidala obilje`avanje ovog blagdana. - Sama rije~ Bajram zna~i da je to ne{to veli~anstveno i ovaj Ramazanski bajram obilje`avamo s posebnom rado{}u, jer smo prethodni mjesec postili i sada opet dolazi slobodno vrijeme kada u`ivamo i zajedno se veselimo. Ova radost ne mo`e se opisati, jer je to veliki dan i trudimo se da sve bude savr{eno - is-

S jedne od ranijih podjela paketi}a malim pacijentima

Bogata trpeza
- Na trpezi }e biti burek, sirnica, zeljanica, sogan-dolma i jo{ pone{to, jer nam do|e mnogo prijatelja koje `elimo ugostiti. Tako smo se dru`ili i ranije i tu tradiciju ne `elimo prekinuti ka`e Mehmed. On dodaje da je va`no uvijek biti ~ovjek, a ne samo na ovaj veliki blagdan. Porodica [kori} uzvra}a posjete kom{ijama i prijateljima Srbima i Hrvatima kada je Bo`i} ili B. SPASENI] Uskrs.

vaju da poste, obezbije|en je iftar. Tako|er, osim o na{im pacijentima vjernicima, posebna pa`nja poklanja se i na{im uposlenicima koji poste. Nastojimo ih po{tedjeti od previ{e posla ili im sa smjenama iza}i ususret - ka`e Jandri}.

Posjete porodica
[to se ti~e posjeta pacijentima za vrijeme Bajrama, one u KCUS-u ostaju iste i ne produ`avaju se. No, u Univerzitetskoklini~kom centru (UKC) u Tuzli posjeta bolesnicima nedjeljom i za vrijeme pra-

Jandri}: Omogu}en iftar

Odoba{i}: Hitna stanja

znika traje od 13 do 17 sati. Tako }e pacijenti mo}i vi{e vremena provesti sa svojim porodicama i za Bajram. - Kod nas se lije~e najte`i bolesnici s akutnim i hitnim stanjima, koji su 24 sata pod terapijom. Ishrana je dio terapijskog postupka i lije~enja u vidu razli~itih dijetnih programa. Tokom ramazana i za vrijeme Ramazanskog bajrama nema promjena kada je ishrana pacijenata u pitanju. Ona se odvija u skladu s njihovim potrebama i vrstom oboljenja - ka`e portparol UKC-a E. Ha. Amra Odoba{i}.

U pripremi posebni ru~kovi i paketi pomo}i

Radost }e osjetiti i najsiroma{niji Klanjanje u 35 d`amija
Iz Med`lisa IZ Konjic
Kuhinja je puna, zaista je lijepa atmosfera, u kojoj od radosti pote~e i suza, ka`e Tetka Zilha
Najugro`enije kategorije `itelja Mostara za ramazan imaju dovoljno hrane i ne moraju misliti {ta }e skuhati, ali svakog ostalog mjeseca gladuju, kazao nam je Alen Kajtaz, sekretar Crvenog kri`a Mostara. No, uprkos te{koj situaciji, 360 korisnika javne kuhinje za Ramazanski bajram imat }e ne{to obilniji i bolji obrok. - Na{i korisnici bar na taj na~in }e malo osjetiti atmosferu i radost Bajrama - kazao nam je on, dodaju}i da }e se paketi distribuirati i nekolicini „zaboravljenih“ u ruralnim dijelovima Mostara. Strahovanja kako korisnicima osigurati obrok poslije ramazana i Bajrama postoje i u drugim dijelovima BiH. Sekretar biha}kog „Merhameta“ Alen Pro{i} kazao nam je da

Za hafiza Haruna Efendi}a, glavnog imama Med`lisa IZ Konjic, ovo je bio prvi ramazan na Neretvi, pa stoga i radost Bajrama za njega ima posebnu dra`. - U prvih 20 dana ramazana obi{ao sam sve d`emate i sa Konji~anima klanjao teravih-namaze - ka`e Efendi}, koji je u Konjic stigao iz Grada~ca. U organizaciji Med`lisa IZ Konjic, drugog dana Bajrama obilaze se {ehidska mezarja. - To je dan kada umivamo sje}anja na one koji su `rtvovali `ivote, brane}i vjeru i jedinu nam domovinu BiH - ka}e hafiz Efendi}. Konji~ani }e Ramazanski bajram klanjati u 35 d`amija, pet mesd`ida, te

Zeni~anima redovni obrok
D`evada Halilba{i} iz javne kuhinje u Zenici, u kojoj se svakodnevno priprema 2.200 obroka, kazala nam je da }e bajramski ru~ak ove godine biti isti kao i ostalim danima, jer je donacija jedne prehrambene kompanije potro{ena ve} tokom ramazana.
Obilniji obroci tokom ramazana i Bajrama

Efendi} ispred ^ar{ijske d`amije

Sportskoj dvorani, gdje }e centralnu bajramsku sve~anost predvoditi hafiz EfeM. ]. ndi}.

}e njihova Javna kuhinja „Imaret“ nakon Bajrama najvjerovatnije biti zatvorena, ali da su za blagdan, ipak, uspjeli osigurati prigodne hedije za korisnike.

Zahvaljuju}i brojnim donatorima, i korisnici Javne kuhinje „Stari Grad“ u Sarajevu osje}aju prazni~nu atmosferu. Potvrdila nam je to upravnica Zilha [eta, po-

znatija kao Tetka Zilha. - Bajramski ru~ak bit }e plah, za {ta se pobrinula na{a dijaspora iz SAD, koja nam je poslala donaciju. Kuhinja je puna i zaista je lijepa atmosfera, u kojoj od radosti pote~e i suza - ka`e tetka Zilha. B. T.

bajram

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

13

Edin Smaji}, prvi hafiz iz Tuzle nakon 80 godina

CRNA GORA U Tuzima obnovljena Nizamska d`amija

Kur’an se ~uva u prsima
Zanimljivo je da Smaji} nije zavr{io medresu
Trebalo je pro}i punih 80 godina da jedan Tuzlak postane hafiz. Dugo, predugo ~ekanje, pro{le godine okon~ao je Edin Smaji} (28). Osim {to je prvi tuzlanski hafiz nakon osam decenija, Smaji} je zanimljiv i po tome {to nije zavr{io medresu niti je vjerski slu`benik. Da ljudi bez ahmedije budu hafizi, rijedak je sl-u~aj. Smaji} je programer, zaposlen u Univerzitetskoklini~kom centru Tuzla. Kur’an u~i od dje~ijih dana, a za u~enje napamet odlu~io se u 23. godini. - Kada sam odlu~io polagati hifz, nisam znao za taj podatak da 80 godina nije bilo hafiza koji je ro|en u Tuzli, niti mi je to bio motiv. ^ast mi je, ali Kur’an se ne u~i iz ovozemaljskih pobuda ili materijalne koristi - ka`e Edin, s kojim smo razgovarali nakon mukabele u tuzlanskoj [arenoj d`amiji. Edinu je trebalo tri godine i ~etiri mjeseca da

Prvi bajram-namaz nakon vi{e od 80 godina
Ova arhitektonska ljepotica autenti~ni je dokaz o bivstvovanju muslimana na ovim prostorima kroz stolje}a
U Tuzima, varo{ici pokraj crnogorske prijestonice Podgorice, protekle nedjelje sve~ano je otvorena obnovljena stara Nizamska d`amija. Prvi put nakon vi{e od osam decenija muslimani Tuza u srijedu }e u ovoj arhitektonskoj ljepotici klanjati bajram-namaz. Mnoge zanimljivosti, ali i poznati i manje poznati historijski fakti, vezani su uz ovaj vjerski objekt, koji mje{tani zovu i Sultan Mehmed Fatihova d`amija. Ona je autenti~ni dokaz o stoljetnom bivstvovanju muslimana na ovim prostorima.

Smaji}: U~io tri i po godine

nau~i Kur’an napamet. Ka`e da je to najlak{e, a tako se naj~e{}e i radi, ako se prvo u~i posljednja stranica svakog d`uza (20

Ponovo zablistala
D`amija je sagra|ena u 17. stolje}u. Nekoliko puta je razru{ena i obnavljana. Kada je stradala 1931. godine, o njenom postojanju donedavno su svjedo~ili jo{ samo temelji i ostaci zidina. Obnovu d`amije 2000. su svojim novcem zapo~eli `itelji Tuzi. Zbog njenog zna~aja u rekonstrukciju se uklju~ila i vlada Turske, posredstvom agencije TIKA i zahvaljuju}i njoj rekonstrukcija je kona~no zavr{ena. Nizamska d`amija zna~ajan je ne samo vjerski objekt nego i kulturno-historijski spomenik, koji je ponovo zablistao u svom punom sjaju. U vrijeme Osmanskog carstva u sklopu d`amije bio je i mekteb, gdje su turski vojnici, askeri, izu~avali Kur’an i vjerski i duhovno se obrazovali. O njihovom prisustvu svjedo~i i veliko mezarje u haremu d`amije. Koordinator TIKA-e za Crnu Goru i Srbiju Gok~en Kalkan kazao je za „Dnevni avaz“ da su na tom mjestu u po~etku ukopavani askeri, a kasnije i lokalno stanovni{tvo, odnosno Bo{njaci i Albanci muslimani. - Mezarju u haremu Nizamske d`amije poseban historijski pe~at daje ~injenica da u njemu postoje mezari iz vremena sultana

Ponavljanje nau~enoga
Nizamska d`amija: Zna~ajan vjerski i kulturni spomenik

Nakon {to nau~i, svaki hafiz svakodnevno ponavlja Kur’an. Svaki ima svoj sistem za ponavljanje nau~enoga. - Kur’an se mo`e

ponavljati u svim prilikama, prije ili poslije namaza, hodaju}i ulicom, sve zavisi od ~ovjeka do ~ovjeka - ka`e Smaji}.

Ministar Davutolu prou~io Fatihu
Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu) tokom nedavne posjete Crnoj Gori obi{ao je, zajedno s ambasadorom Muratom Oguzlom, gradili{te Nizamske d`amije i mezaristan. Bio je fasciniran onime {to je vidio. - Sa sobom je imao jedan Mehmeda Fatiha Drugog. Rije~ je o veoma starim kamenim ni{anima na kojima nema nikakvih natpisa. U tom mezarju ukopano je i oko 400 askera koji su umrli od kolere, kao i mnogi drugi koji su poginuli u bitkama - kazao nam je Kalkan. papir, odnosno nacrt mezarja. Hodaju}i, zastao je pored jednog mezara i prou~io Fatihu. To je o~igledno mezar neke zna~ajne li~nosti iz turske historije. Upravo su nakon posjete Davutolua rekonstrukcija d`amije i mezarja podignuti na vi{i nivo - ispri~ao nam je mje{anin Enver Dre{evi}. detaljnije, jer na{i eksperti trenutno istra`uju po turskim arhivima kako bi do{li do {to preciznijih podataka o Nizamskoj d`amiji i mezarju. Osim toga, u oktobru dolaze stru~njaci iz Turske koji }e specijalnim sredstvima o~istiti ni{ane na mezarju, kako bi {to bolje mogli prou~iti natpise na njima. Oni }e, tako|er, konzervirati mezare kako bi ih sa~uvali od propadanja - kazao nam je Kalkan. Mezarje je, u me|uvremenu, o~i{}eno, ispravljeni su ni{ani, zasa|ena je trava, ugra|en sistem za navodnjavanje. Du` cijele ograde napravljena je rasvjeta, a nekoliko reflektora u no}nim satima osvjetljava ovaj veli~anstveni vjerski objekt koji je ponovo uzdignut iz pepela. Ina~e, Nizamska g`amija izgra|ena je u istim gabaritima, odnosno na prvobitnim temeljima i po starim nacrtima i fotografijama. Jedino se sada, umjesto niske drvene munare, iznad Tuzi uzdi`e kamena munara visoka 43 metra, na {ta su stanovnici ove varo{ice veoma R. AD@OVI] ponosni.

stranica), zatim pretposljednja i tako redom, sve do prve. Na taj na~in se svaki put ponavlja i ve} nau~ena stranica. Ka`e da je ponosan {to je jedan od ~uvara Kur’ana, podsje}aju}i da su objavljeni ajeti sa~uvani i zapisani upravo zahvaljuju}i hafizima. - Time je Kur’an sa~uvan na papiru, ali se on, prije svega, nosi u prsima - ka`e Smaji}. E. H.

Dolaze eksperti
Oznake na pojedinim mezarima, kao i natpisi pisani osmanskim pismom, potvr|uju da su u haremu ukopani i vjerski u~itelji i slu`benici, kadije... - Ko je sve ukopan u ovom mezarju, znat }e se uskoro

Ajete i harfove pisali turski majstori
Ekipa „Dnevnog avaza“ imala je sre}e da obi|e d`amiju dok je jo{ bila u fazi finalizacije obnove. Posebno nas je fascinirala vje{tina turskih majstora kojima je povjereno ispisivanje ajeta i harfova na zidove d`amije. Unutra{njost d`amije krasi ogroman i predivan luster, ru~ni rad iz Turske, kao i drvenarija od orahovog drveta.

Vje{te ruke turskog majstora

M. D. A.

14

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

panorama

TUZLA Kako stanari Doma penzionera do~ekuju Bajram

Sa­sje­ ni­ e­OV:­Dan­op}ine­na­ka­o­i~ki­pr­ ­ nik­­ d c t l az

Bo{njaci bojkotovali sve~anu sjednicu

Povodom Dana op}ine Prozor/Rama

Povodom Dana op}ine Prozor/Rama, za koji je u vrijeme kada su Bo{njaci bili u progonstvu utvr|en katoli~ki blagdan Mala Gospa, u Prozoru je u utorak odr`ana sve~ana sjednica Op}inskog vije}a, kojoj je prisustvovao i generalni konzul Hrvatske u Mostaru Velimir Ple{a te brojni drugi gosti. Sjednica je po~ela intoniranjem himne BiH i himne “Lijepa na{a”, nakon ~ega je na~elnik op}ine Jozo Ivan~evi} odr`ao pozdravni govor i uputio rije~i zahvale svima koji su u proteklom periodu radom i zalaganjem pomogli realizaciju brojnih razvojnih projekata u op}ini. Sjednicu su, zbog toga {to se Dan op}ine slavi na katoli~ki praznik, kao i ranijih godina, bojkotovali vije}nici H. M. bo{nja~ke nacionalnosti.

Ra­do­st­di­je­le­me|uso­bno jer­im­ne­ma­ko­do}i­
Ai{a i Fata nove stanarke, Zaha je tu ve} 13 godina l Postile ramazan i pored preporuke ljekara Nazor se `ivi

Ai{a Hrusti} iz Srebrenice prvi put Bajram do~ekuje u Domu penzionera Tuzla. Nakon progona iz Srebrenice u kojoj su joj u genocidu ubijeni tri sina i suprug, Ai{a je `ivjela po izbjegli~kim centrima, da bi odnedavno postala stanar tuzlanskog stara~kog doma. Iako je zbog te{kog `ivota i broja godina te{kog

Posebno mi se svi|a to {to Teo~ak svakim danom sve vi{e li~i na modernu ~ar{iju. Sva putna infrastruktura je rije{ena, ura|ena je vertikalna i horizontalna signalizacija. Ne svi|a mi se ~injenica da na podru~ju op}ine nijedna ulica nema svoje ime i broj. Mjesta prebivali{ta gra|ana jo{ uvijek se vode prema prijeratnim nazivima naseljenih mjesta Krstac, SniDe­ i­ a­D`uzda­ o­ i},­ ns n v je`nica, Stari Teo~ak, fa­ ­ a­ e­ ­ski­te­ ni~ar­ rm c ut h Bilali}i, Uzanovi}i i Jasikovac. Ali ipak me raduju i daju nadu odluke Op}inskog vije}a da }e se ovo pitanje uskoro rije{iti na na~in kako to dolikuje jednoj bosanskoj ~ar{iji - ka`e Denisa D`uzdanovi}, farmaceuE. D`. tski tehni~ar.

Ulice bez imena i broja

[ta mi se (ne)svi|a u Teo~aku

Or­ a­ i­ i­ ­ ­ i g n z ran ifta­ ­ ri
U tuzlanskom Domu penzionera tokom rama zana za brojne vjernike uprili~en je niz zajedni~kih iftarskih dru`enja. Organizatori su bili Islamska zajednica Tuzla i Udru`enje `ena penzionerki Tuzle, te druga udru`enja.

Ai{a,­Fa­a­i­Za­ a:­Pa­ te­i­bo­je­Ba­r­ ­ e­ t h m l j am

zdravstvenog stanja, Ai{a je i pored preporuke ljekarskog osoblja da ne posti, kao i ranijih godina ispostila cijeli ramazan. Bajram }e provesti sama, bez najbli`ih, sa ostalim stanarkama Doma. - Pamtim i bolje Bajrame, ali {ta }u. Ovdje }u ga do~ekati sa prijateljicama iz Doma, bez porodice koja

Bajramski ru~ak

mi je nestala u Srebrenici. Nazor se `ivi - govori Ai{a. Dru{tvo }e joj praviti Zaha Salki} koja ve} 13 godina boravi u Domu penzionera. Zahi, koja je tako|er prognana iz Srebrenice, iz sela Brezovci, na Bajram nema ko do}i. Suprug joj je umro na po~etku braka, a djece nije imala. Zaha je te`ak dijabeti~ar, a jo{ od djetinjstva je invalid bez jedne noge.

- Nekada je bilo i boljih Bajrama, a meni je i ovih, ~ini mi se 26 koliko sam provela u Domu penzionera, bilo lijepo. Kao i ranijih godina, imat }emo bajramski ru~ak. Postila sam pola ramazana, koliko sam mogla, iako su nam doktori i to zabranjivali. Pravila sam sebi iftare kada sam imala priliku, kada nisam, iftarila bih obroke koje nam ovdje spremaju. Ve} 13 godina bajramske radosti dijelim sa ostalim stanarima, jer mi nema ko do}i. Dva brata i otac su mi nestali u Srebrenici. Imam brati}e, ali slabo dolaze. Omladina k’o omladina ka`e Zaha. Fata Mahmutovi} iz Zvornika tako|er je nova stanarka Doma penzionera. I njoj je ovo prvi Bajram u ovakvom okru`enju. Iako u te{kim uslovima, raduje se {to }e sa Zahom i Ai{om podijeliti kakve-takve bajramske radosti.
A. MUSLIMOVI]

Evropsko pr venstvo u fly fishingu

Re­ r­ ­ e­ ta­i­ ci­BiH­na­pr­ e­ stvu­u­mu{i~ar­ ­ ju­ p ez n t v v n en

Uz prisustvo brojnih zvanica, u ponedjeljak je u Banjoj Luci otvoreno 16. evropsko prvenstvo u mu{i~arenju fly fishingu na kojem u~estvuju ekipe 18 zemalja, me|u kojima je i na{a sa dvije reprezentacije “A” i “B”. Zvani~no takmi~enje po~inje u srijedu na pet sektorskih staza: rijeke Vrbas, Sanica, Janj, Sana i Plivsko jezero, a I. B. zavr{ava u subotu, 11. septembra.

U~estvuje 18 reprezentacija

Na mostarskim [ehitlucima, u utorak je u organizaciji Udru`enja “Povratkom za BiH” i JOB-a, obilje`ena 17. godi{njica pogibije dvojice narodnih heroja, komandanata Miralema Juge i Huse Imamovi}a. [ehidima je prou~ena Fatiha, a na mezare je polo`eno cvije}e. Predsjednik Udru`enja “Povratkom za BiH” [erif Boj~i} rekao je da su ovi heroji bili garant slobode i historijskog konitnuiteta dr`ave BiH. - Miralem Jugo je bio momak od 26 godina koji je komandovao ~itavom brigadom sa 2.000 ljudi. To su uspje{no mogli raditi sam izuzetno sposobni i

Sje}anje­na­he­r­o­je­Ju­gu­i­Ima­mo­vi}a
hrabri ljudi. Sa ostalim borcima ^etvrtog korpusa Armije RBiH u~estvovao je u deblokadi Sarajeva krajem 1992. godina i jedan je od najzaslu`nijih za deblokadu Mostara 30. juna 1993. godine - kazao je Boj~i}. Jugo je poginuo 7. septembra 1993. godien u Vrap~i}ima u saobra}ajnoj nesre}i prilikom odlaska na prijem du`nosti ARBiH, a dobitnik je najvi{eg raznog priznanja “Zlatni ljiljan”. Major Huso Imamovi} po~etkom rata je na sarajevskom rati{tu bio na~elnik {taba brigade, a 1993. godine sa grupom oficira upu}en je u Mostar radi fo-

Na [ehitlucima obilje`ena 17. godi{njica pogibije

Cvi­e}e­i­Fa­i­ a­na­me­ a­ ­­ a­ko­ a­ da­ a­a j th z rim m n n t

rmiranja 49. hercegova~ke brdske brigade. Na du`nost komandanta brigade ostao je do pogibije 7. septembra

1993. godine prilikom odlaska na prijem du`nosti komandanta 47. brdske brigaA. Du. de.

nografija Bosne i Hercegovine “Hiljadu pitanja, hiljadu odgovora” koju je priredio pjesnik Valerijan @ujo. Ovo vrijedno djelo izdala je IK “Sejtarija” iz Sarajeva, a o knjizi su govorili fra Luka Marke{i}, akademik Vladimir Premec, [eko Kadri}, Jasmina Sejtarija i autor ValeH. M. rijan @ujo

u U Domu kulture u Prozoru promovirana je fotomo -

Pr­ ­ sta­ lje­ a­fo­o­ o­ o­ r­ ­i­a­Bi­ ed v n t m n g af j H

Kalesijski biznismen Sadik Fati}, vlasnik ko mpanije “E - Plast”, i ove godine podijelio je porodi~ne pakete najugro`enijim ~lanovima Udru`enja djece s posebnim potreba-

Ba­r­ ­ ski­pa­ e­i­za j am kt ~lanove­“Osmijeha­na­ e” d
ma “Osmijeh nade” iz Kalesije. Ha ti ja Me hme do vi}, pr e dsje dni ca “Osmijeha na de”, ka za la je da je ovo {esti put za r e dom ka ko im Sa dik Fa ti} di je li pa -

Dar kalesijskog biznismena Sadika Fati}a

ke te. Pr i li kom po dje le pa ke ta Sa dik Fa ti} ni je `elio puno pri~ati, samo je ~lanovima ~estitao Bajram, uz obe}anje da }e ih i idu}e godine obradova F. S. ti.

Po­ o}­na­u­ ro`eni­im­ m j g j

panorama

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

15

Bh. mozaik

POVRATNICI Zehrid Rizvanovi} iz Be}ara u op}ini Sokolac

Samim povratkom na svoje osje}ao sam se pobjednikom
Znao sam da nam ne}e biti bolje gdje god da odemo
@ivotna pri~a Zehrida Rizvanovi}a iz Be}ara kod Sokoca samo je na prvi pogled sli~na mnogim ispri~anim u zemlji Bosni od 90-ih pa naovamo. U trenutku kada je zasnovao porodicu i po~eo graditi njenu budu}nost, protjeran je sa ku}nog praga i iz svojih Be}ara. Ne `ele}i da ode daleko od rodnog kraja, zaustavio se u Olovu gdje se priklju~io odbrani domovine. Odmah po zavr{etku rata ne ~ekaju}i, kako ka`e, pomo} onih koji su pune ~etiri godine nijemo posmatrali stradanje njegovog naroda, vratio se na svoje. po~etku rata i tako dopustili da nas goloruke pobiju i zamalo uni{te - ka`e Zehrid, kojeg smo zatekli kako priprema drva za zimu, koja u ovim krajevima zna biti duga i te{ka. Pun pozitivnog duha, koji samo krasi gor{taka, obradovan posjetom, dao je upute k}erki Amri da o iznenadnim gostima obavijesti „komandanta“ (`ivotnu saputnicu Hasnu), koja se nalazila u polju gdje je skupljala ljetinu. Skromni dom Rizvanovi}a ispunjen je smijehom k}erki Nejre i Amre. O~ekuju dolazak Naide, koja ide u drugi razred srednje {kole u Olovu i najstarije Aide. Najbli`a naseljena ku}a udaljena je od njihove skoro tri kilometra. Prvu godinu po povratku Rizvanovi}i su proveli u drvenoj kolibi. Daleko od Olova

Najve}a su briga djeca

Sa iftara: Borci moraju o~uvati zajedni{tvo

U organizaciji ratnih komandanata

Iftar za mostarske borce
Dvojica mostarskih ratnih komandanta [erif [pago i Zijat Mu{i} organizirali su u ponedjeljak zajedni~ki iftar za svoje saborce. Pred okupljenih stotinjak kolega, me|u kojima su mnogi od njih bili visokopozicionirani vojnici Armije RBiH, naveli su da, bez obzira na sve tmurnije prognoze za na{u dr`avu, borci moraju o~uvati zajedni{tvo. Borcima se obratio i muftija mostarski Seid ef. Smajki} koji je kazao da je u danima koji nam predstoje potrebno, A. Du. kao nikada do sada, o~uvati duh patriotizma.

Nastavlja se agonija RTV Travnik

Odustao jedini potencijalni kupac
Porodica Rizvanovi}: Najbli`a ku}a udaljena skoro tri kilometra

Drvena koliba
- Ponos mi nije dozvolio da nekog molim i tra`im pomo}, a pogotovo od onih koji su svezali ruke Bo{njacima na

skoro 18 i od Sokoca 20 kilometara bili su zaboravljeni od svih. Iako suo~eni sa brojnim problemima, nijednog trenutka nisu pomislili da ponovo napuste svoje ognji{te.

\aci pje{aci
- Samim povratkom na svoje osje}ao sam se pobjednikom. Nismo se predavali jer sam znao da nam nigdje ne}e biti bolje, gdje god da odemo. Do~ekali smo i donaciju od Federalnog ministarstva za izbjeglice. Dali su mi materijal za ku}u, koju sam svojim rukama sagradio. Hvala im na tome. Godinama nemamo struje. Ali, ipak, najve}a su mi briga djeca, jer ih valja {kolovati. Kako u ovim uslovima i

Reis mu poklonio odijelo
Za Bajram o~ekuju da im do|e peta k}erka Maida iz @ivinica, gdje se udala prije nekoliko godina. U trenutku kada je trebalo fotografisati ovu ponosnu porodicu, Zehrid se nakratko „izgubio“. Ubrzo se pojavio u odijelu koje mu je prilikom nedavne posjete poklonio reisu-l-ulema, dr. Mustafa Ceri}. - Bili smo po~a{}eni posjetom na{eg reisa. Pored nov~ane pomo}i i obe}anja da }e se pobrinuti za {kolovane moje najstarije k}erke, poklonio mi je i odijelo u kojem }u i}i na Bajram u d`amiju u Kolakovi}e ka`e Zehrid.

bez stalnih primanja? Sve do ovo godine morali su i}i {est kilometara kroz {umu do sela Kolakovi}i, gdje je dolazio autobus iz Olova. Danas je situacija ne{to bolja jer autobus dolazi do Be}ara ali opet valja pje{a~iti dva kilometra kroz {umu. Zimi je najte`e, {to zbog snijega, {to zbog vukova kojih ovdje ima k’o doma}ih `ivotinja... Ali, hvala dragom Bogu, nekako se izdr`ava. Jedina mi je `elja da zavr{e {kolu i da dobiju svoj hljeb u ruke a ja i moj „komandant“ nekako }emo se sna}i - govori nam Zehrid, koji se nakon demobilizacije nije mogao vratiti u firmu na Sokocu u kojoj je radio sve do S. MILUNI] rata.

Nezavisna televizija IC 7 iz Kaknja definitivno je odustala od kupovine Radiotelvizije Travnik. Zaposlenim u RTV Travnik, koji su u {trajku ve} gotovo mjesec, ovu odluku potvrdili su i vlasnik Nezavisne televizije IC 7 iz Kaknja Almedin Trako i generalni sekretar SDA Amir Zuki}, s obzirom na to da je upravo Centrala SDA vlasnik RTV Travnik. Za 14 zaposlenih koji tra`e promjenu vlasni~ke strukture, isplatu pet pla}a, uplatu doprinosa za proteklih sedam godina i smjenu direktora, ostale su dvije mogu}nost. Prva je da sami preuzmu osniva~ka prava od Centrale SDA, ali time bi preuzeli i dug koji iznosi vi{e od 600.000 KM. DruK. K. ga mogu}nost je progla{enje ste~aja.

U restoranu „Casstelo“ u Kaknju

Na iftaru i gosti iz Zenice
^lanovi Op}inskog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH u Kaknju organizirali su iftar u restoranu „Casstelo“ u Kaknju. Me|u gostima su bili i ~lanovi OO SBB BiH Zenica. - Brojne humanitarne akcije odr`ane su tokom ramazana, a Na iftaru razmijenjene ideje veliki doprinos dali su ~lanovi Foruma mladih - ka`e preAz. S. dsjednik OO SBB BiH Kakanj Zijad Alajbegovi}.

Dar mostarskog gradona~elnika Be{li}a

Nov~ani bonovi za 20 porodica
Mostarski gradona~elnik Ljubo Be{li} u Centru za socijalni rad povodom predstoje}ih bajramskih blagdana za 20 porodica koje su u stanju socijalne potrebe uru~io je robne bonove u visini od 150 KM. ^estitaju}i korisnicima i njihovim porodicama Bajram, Be{li} je izrazio nadu da }e, uprkos ekonomskoj krizi, tradicija pru`anja podr{ke socijalno ugro`enim pred velike vjerske blagdane biti nastavljena. Bajram je korisnicima ~estitala i direktorica Centra za socijalni rad grada Mostara Zora Dujmovi}. M. Sm. Be{li} i Dujmovi}: ^estitali Bajram

Podijeljeno 90 paketa s hranom
U prostorijama bugojanskog „Merhameta“ podijeljeni su paketi za posta~e. Podijeljeno je 90 prehrambenih paketa i bra{no, donacija me|unarodne organizacije „Islamic Relief “. Ova organizacija godinama pru`a podr{ku korisnicima „Merhameta“ u Bugojnu, ali i drugim gradovima u na{oj zemlji. Ove godine paketi pomo}i uru~eni su i povratnicima u Srebrenicu. Az. M.

16

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

crna hronika

BANJA LUKA Poku{aj ubistva u naselju Rami}i

Na Palama oduzeto 15 paketa skanka

Bijesan {to mu je slupao automobil, zbo brata kuhinjskim no`em u le|a Optu`ena {estorka skank
Sud Bosne i Hercegovine
Uhap{en Ilija Kopanja (23), koji je osumnji~en za te{ko ranjavanje brata Ranka (26)
ke Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a sve radi stjecanja finansijske koristi. U optu`nici se navodi da su optu`eni stupili u kontakt sa drugim njima poznatim osobama iz inozemstva, uz ~iju pomo} su u vi{e navrata organizirali nabavku i krijum~arenje opojne droge u BiH, te dalje organizirali preprodaju i rasturanje droge na podru~ju grada Sarajeva i Isto~nog Sarajeva i {ire. Nakon izvr{ene prodaje droge, vr{ili su prikupljanje novca od uli~nih prodava~a, takozvanih dilera. Optu`eni su uhap{eni 12. aprila u akciji „Mre`a 2010“ koju su proveli pripadnici Grani~ne policije i CJB Isto~no Sarajevo. U vozilu „mercedes“ i jednoj ku}i na Palama koju su koristili optu`eni prona|eno je 15 paketa skaB. C. nka. U porodi~noj ku}i u Rami}ima kod Banje Luke u ponedjeljak oko 19 sati Ilija Kopanja (23) poku{ao je ubiti brata Ranka (26) tako {to mu je zabio kuhinjski no` u le|a. Prema tvrdnjama nekoliko o~evidaca, nakon {to je zboden, povrije|eni Ranko je izletio iz ku}e, nakon ~ega ga je ugledao jedan prolaznik koji je pozvao Hitnu pomo}.

krijum~arila iz Crne Gore
Sud BiH potvrdio je optu`nicu Tu`ila{tva BiH u kojoj se {est osoba tereti za organizirani kriminal i neovla{ten promet opojnim drogama. Optu`eni su dr`avljanin Srbije Ibrahim [efitagi} (42) iz Prizrena, Milorad Birner Roki (59) sa Pala, Indira Muslija (43) iz Sarajeva, Slavenko Ko~evi} (40) Kine sa Sokoca te dvoje dr`avljana Crne Gore, Ranka \urovi} (45) iz Podgorice i Bo`idar Vukoti} (29) iz Tivta. [efitagi}, kao organizator i rukovodilac zlo~ina~ke organizacije, a ostali optu`eni kao ~lanovi organizacije, vr{ili su od 27. februara do 12. aprila 2010. godine me|unarodnu prodaju, prijenos, prijevoz, dr`anje, posredovanje i promet opojnom drogom marihuana - skank. Optu`eni su, kako se navodi u optu`nici, drogu prebacivali iz Republi-

Do{li i specijalci
Ilija je, nakon {to je poku{ao ubiti brata, iza{ao iz ku}e i stao na prag s kojeg se nije pomjerao du`e od sat vremena, sve do dolaska policije, koja ga je uhapsila. Nije reagirao ni na o~eve molbe da u|e u ku}u ili da odu ljekaru. - Do{li su pripadnici specijalne policije, koji su ga upozoravali da spusti no`, na {ta se on oglu{io. Stajao je nijemo zure}i samo u jednu ta~ku. Tek naknadno je djelimi~no do{ao sebi i onda su mu stavili lisice i

Ku}a Kopanja u kojoj se desio incident

(Foto: B. Spaseni})

Pucnjava u Trebinju

odveli ga - tvrde mje{tani Rami}a. U zvani~nom policijskom izvje{taju navodi se da je Ilija bratu pri{ao sle|a dok je ovaj sjedio za stolom

Policajci prona{li {est ~ahura na trotoaru
De`urnoj slu`bi PS Trebinje prijavljeno je da je u ulici Cvijetni trg u Trebinju do{lo do upotrebe vatrenog oru`ja. Odmah po dojavi, policijski slu`benici su iza{li na mjesto doga|aja i tokom uvi|aja na trotoaru i kolovozu prona{li {est ~ahura kalibra 7,62 milimetara. Tako|er, konstatirana su o{te}enja na imovini u vlasni{tvu V. [. koja su najvjerovatnije nastala kao posljedica riko{eta. Policajci provode daljnju istragu.

Psihi~ki problemi
- Svi ovdje smatraju da Ilija, kao i njegova majka, imaju nekih psihi~kih problema, iako to niko ne mo`e sa sigurno{}u tvrditi. On je uvijek bio {utljiv momak, ni s kim u kom{iluku nije pri~ao i ~udno se pona{ao. Prije, otprilike, sedam dana do{ao je iz Beograda i tada je saznao da mu je brat slupao „golf “. Od tada je samo sjedio i {utio, ne progovoriv{i nijedne rije~i. Ka`u da ga je to jako pogodilo. Sa druge strane, Ranko je potpuno druga~iji, radi, prijatan je i dru`eljubiv - ispri~ale su nam kom{ije Kopanja.

u dnevnom boravku i nanio mu jednu ubodnu ranu u predjelu le|a i grudnog ko{a. Ranko je s te{kim tjelesnim povredama prevezen u banjalu~ki Klini~ki centar gdje je operiran i trenutno nije `ivotno ugro`en. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka nisu mogli potvrditi koji je motiv ovog djela.

Saslu{anje u policiji
Kako nezvani~no saznajemo od kom{ija i prijatelja Kopanja, sva|a izme|u bra}e izbila je najvjerovatnije zbog toga {to je Ranko

Brizjak kod Viteza

slupao Ilijin automobil dok je bio na putu. Tako|er, iz policijskih izvora i od kom{ija saznajemo da je Ilija psihi~ki bolesnik, te bi po okon~anju policijskog saslu{anja trebao biti prevezen u bolnicu za mentalno zdravlje na Sokocu. O slu~aju je obavije{ten i de`urni tu`ilac @eljka Fabi}, koja bi nakon policijske obrade trebala saslu{ati uhap{enoga, a jo{ se ~ekaju i zvani~ne potvrde o mentalnom stanju osumnji~enog kako bi bila donesena odluka ho}e li biti prevezen u psihijatrijsku B. S. ustanovu.

Kombijem usmrtio trogodi{nju djevoj~icu
Trogodi{nja djevoj~ica S.F. izgubila je `ivot u nesre}i koja se dogodila u utorak u mjestu Brizjak kod Viteza. Voza~ kombija J.T. udario djevo~icu na smetlji{tu, a potom je stavio u kombi i prevezao u bolnici Nova Bila, gdje je preminula. J.T. je Policijskoj upravi Travnik prijavio slu~aj.

Uhap{eni napada~i iz Sovi}a kod Jablanice

Uhap{en maloljetni razbojnik
Sarajevski policajci uhapsili su u ponedjeljak maloljetnog H. T. (17) iz Sarajeva, zbog sumnje da je po~inio razbojni{tvo. Osumnji~eni je oko 20.30 sati u Alipa{inoj ulici oplja~kao maloljetnog S. D. iz Sarajeva. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a H. T. zadr`an je u MUP-u Kantona Sarajevo.

Nakon poku{aja provale tukli se s mje{tanima i pucali
Jablani~ka policija uhapsila je u utorak Anela R. (22), Nezira H. (21), Adela M. (32) i Elvedina R. (31) iz Sovi}a kod Jablanice. Oni su u~estvovali u pucnjavi koja se desila no} prije u Sovi}ima. Kako nam je kazao {ef Operativnog centra Policijske stanice Jablanica Sead Hakalovi}, mje{tani Sovi}a su te ve~eri policiji prijavili poku{aj provale u ku}u Ivana R. u kojoj su osumnji~eni u~estvovali. - Na licu mjesta policija je utvrdila da je Anel R. napao mje{tanina Sovi}a Juru R., udariv{i ga {akom u glavu, pri ~emu mu je nanio lak{e povrede. Adel M. no`em je napao Juru G., koji `ivi u blizini ku}e u koju je poku{ana provala. Nakon toga se grupa povukla pucaju}i iz automatske pu{ke rekao je Hakalovi}, koji je dodao da }e se nakon saslu{anja osumnji~enih utvrditi ta~an uzrok incidenta.
A. Du.

Izletio s vozilom sa ceste kod ^elinca

Voza~ automobila „audi A6“ u komi
Neboj{a Radoj~i} (24) koji je zadobio te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila kod ^elinca i dalje je, prema tvrdnjama ljekara banjalu~kog Klini~kog centra u komi. - Primljen je s te{kim povredama glave. Sve daljnje prognoze su neizvjesne - kazao je na~elnik Klinike za anesteziju i intenzivno lije~enje Darko Goli}. Iz banjalu~ke policije nisu iznosili vi{e detalja o ovoj nesre}i, isti~u}i samo da je Radoj~i} povrije|en nakon slijetanja automobila marke „audi A6“ s kolovoza na putu Banja Luka ^elinac. Saznajemo da je uzrok najvjerovatnije prebrza vo`nja iako }e sve okolnosti biti poznate nakon uvi|aja i kompletiranja slu~aja.
B. S.

crna hronika
Pu­cao­se­bi­ u­gla­vu
Isto~no Sarajevo

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

17

Pedesetsedmogodi{nji B. D. iz naselja Petrovi}i u Isto~nom Novom Sarajevu izvr{io je samoubistvo pucnjem u glavu iz automatske pu{ke kalibra 7,62 milimetara, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Slu~aj je prijavljen Policijskoj stanici Isto~no Sarajevo u ponedjeljak oko 11 sati, a poslije uvi|aja tijelo je predato porodici radi sahrane.

Saslu{anjem vje{taka u utorak je pred vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu nastavljeno su|enje Alenu Red`i (30), optu`enom za ubistvo Edina Fejzi}a 26. oktobra pro{le godine u sarajevskom naselju Dobrinja. Fejzi} je ubijen hicima iz automatske pu{ke, a mo tiv su nera{~i}eni ra~uni. Slu`benik Federalnog MUP-a Samir Babi} izvr{io je pregled listinga telefona

Na­ti­je­lu­ubi­je­nog­ pr­o­na|eno­de­vet­ra­na

Su|enje za ubistvo u Sarajevu

optu`enog i ubijenog, te ustvrdio da su me|usobno komunicirali istog dana i neposredno prije ubistva. Vje{tak medicinske struke Nermin Sarajli} utvrdio je da je Fejzi} umro usljed iskrvarenja, a hicima su mu bila povrije|ena plu}a, stomak i potkoljenica. Na tijelu ubijenog prona|eno je devet prostrelnih rana. Su|enje se nastavlja 24. septembra B. C. ove godine.

Policajci u [irokom Brijegu dobili su dojavu da je G. [. (35) iz Mostara, zbog razmirica s jednom osobom iz Kne{polja, polio benzinom gara`u u Kne{polju s namje rom da je zapali, u ~emu su ga sprije~ili gra|ani. Nakon primljene prijave, policijski slu`benici izi{li su na teren i li{ili slobode G. [. te ga priveli u slu`bene prostorije, gdje je alkotestiran i izmjereno mu je 2,92 promila alkohola u krvi. G. [. izre~ena je mjera zadr`avanja, a nakon otre`njenja nad njim }e biti izvr{ena kriminalisti~ka obrada.

Pi­jan­na­mje­r­a­vao za­pa­li­ti­ga­ra`u

[iroki Brijeg

Policijska stanica Derventa: Ljekarski pregled potvrdio silovanje

DERVENTA U no}i s ponedjeljka na utorak

Drago Turudi} (29) maskiran razbio prozor i u{ao u ku}u 56-godi{njakinje koju je na identi~an na~in silovao i u aprilu ove godine
Slu`benici Policijske stanice Derventa u ponedjeljak su uhapsili Dragu Turudi}a (29) s podru~ja op}ine Derventa, zbog sumnje da je u no}i s ponedjeljka na utorak silovao 56-go di{njakinju. Nakon {to je policija do{la do saznanja o mogu}em izvr{enju silovanja, izvr{en je uvi|aj na licu mjesta, prilikom ~ega je utvr|eno da je maskirani mu{karac razbio prozor, a zatim nasilno otvorio ulazna vrata. Nasilnik je potom u{ao u ku}u `rtve te je, upu}uju}i joj prijetnje, silovao. Nakon saslu{anja i na osnovu rezultata izvr{enog ljekarskog pregleda `rtve, potvr|eno je da se silovanje desilo. Preduzetim operativnim mjerama otkriveno je da je mogu}i izvr{ilac Turudi}, koji je odmah prona|en i uhap{en. Nakon izvr{ene kriminalisti~ke obrade nad Dragom Turudi}em, kao i na osnovu rezultata izvr{enih vje{ta~enja, odnosno DNK analize i prikupljenih potrebnih materijalnih dokaza,

Ma­ni­jak­istu­`enu­­­­ si­lo­vao­po­dr­u­gi­pu­t I­po­sli­je­pu{ta­nja­iz­
Red`o (desno) sa advokatom Mithatom Ko~om

Priveden nasilnik u Ljubu{kom

Pr­ ­ a­je­ o­u ov l n „Lova~ki­rog“ le u Policijskoj stanici Pa

prijavljeno je da je na Ja horini izvr{ena provala u vikend ku}u „Lova~ki rog“ vlasni{tvo N. M. Iz ku}e je ukraden radiokasetofon, DVD i resiver od satelitske antene.

utvr|eno je da postoji osnov sumnje da je osumnji~eni u aprilu ove godine na identi~an na~in silovao istu `rtvu. Tako|er je utvr|eno da je Turudi} u junu 2007. go dine, na podru~ju op}ine Derventa, na sli~an na~in izvr{io krivi~no djelo obljuba nad nemo}nim licem. Osumnji~eni je, zajedno s izvje{tajem o izvr{enim krivi~nim djelima, predat u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva Doboj na daljnje postupanje, saop}eno je iz H. ^. MUP-a RS.

Policajcima u Ljubu{kom 41-godi{nja `enska osoba prijavila je da ju je u porodi~noj ku}i fizi~ki napao njen suprug R. R. (35), nanijev{i joj tjelesne povrede. Odmah po zaprimljenoj prijavi policijski slu`benici izi{li su na teren i li{ili slobode R. R., nakon ~ega je utvr|eno da je nedugo poslije pu{tanja iz policijskih

po­li­ci­je­na­pao­su­pr­u­gu

prostorija u koje je bio pri veden zbog napada na suprugu opet ponovio isto djelo. Naime, R. R. prethodno je bila izre~ena mjera zadr`avanja zbog sumnje da je fizi~ki napao svoju suprugu i nanio joj tjelesne povrede. PU Ljubu{ki podnijet }e Kantonalnom tu`ila{tvu izvje{taj protiv R. R.

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv tri osobe koje se terete za neo vla{teni promet oko 10,3

Optu`eni­za­{verc­10,3­ ki­o­ r­ ­ a­ma­ ­­ u­ ­ e l g am rih an
kilograma marihuane iz BiH u Hrvatsku. Optu`nica je podignuta protiv Mate (23) i Petra Mihaljevi}a (22) iz Kiseljaka i Krunoslava Budimira (23) iz Hrvatske Dubice. Ro|aci Mihaljevi} terete se da su 27. avgusta u vr atima i zadnjem sjedi{tu automobila „golf “, zajedno sa Budimirom, poku{ali da prevezu ovu koli~inu marihuane u Hrvatsku. U optu`nici se navodi da su njih dvojica zajedno prevezli marihuanu u Kozarsku Dubicu, gdje su se sastali sa Budimirom, koji je trebao organizirati prebacivanje droge prema Zagrebu. Osumnji~ene su 27. avgusta u Kozarskoj Dubici uhapsili slu`benici Jedinice grani~ne policije Bosanska Gradi{ka.

Tu`ila{tvo BiH

061 107-492

www.matador-vrata.com

Zaplijenjena droga

18

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Fakultet za saobra}aj i komunikacije Univerzitet u Sarajevu

OBAVJE[TENJE
kojim Fakultet za saobra}aj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, obavje{tava sve kandidate koji su zainteresovani za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Fakultet za saobra}aj i komunikacije za akademsku 2010/2011. godinu da je ostao odre|eni broj upra`njenih mjesta za redovan studij gdje tro{kove studija snose sami studenti: Odsjek saobra}aj: - Cestovni saobra}aj........................................................4 slobodna mjesta - @eljezni~ki saobra}aj....................................................4 slobodna mjesta - Zrakoplovni saobra}aj..................................................2 slobodna mjesta i Odsjek komunikacije: - Komunikacijske tehnologije....................................... 5 slobodnih mjesta - Po{tanske tehnologije...................................................1 slobodno mjesto Prijavu sa neophodnom dokumentacijom predati na protokol Fakulteta za saobra}aj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 8., Sarajevo, najkasnije do 15. 9. 2010. (ponedjeljak) godine do 16 sati. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu na}i na Web portalu Fakulteta.

Unioninvest Hidrotehnika d.d. Sarajevo Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Unioninvest Hidrotehnika d.d. Sarajevo br. NO204/10 od 2. 9. 2010. godine raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Gora`de JU Srednja stru~na {kola „D`emal Bijedi}“ Na osnovu ~lana 110. Zakona o srednjoj {koli (Sl. novine BPK-a Gora`de br. 5/04, te ~lana 116. Pravila JU Srednje stru~ne {kole „D`emal Bijedi}“, [kolski odbor [kole na sjednici od 03. 09. 2010. godine i odluke Vlade BPK-a Gora`de br. 03-34-1300/10 od 05. 08. 2010. godine raspisuje:

gra|evinskih ma{ina

1 izvr{ilac 10 ~asova sedmi~no

Pored op}ih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predvi|ene Zakonom o srednjoj {koli, te Nastavnim planom i programom za stru~ne i srodne {kole. Uz prijavu sa kra}om biografijom u zatvorenoj koverti dostaviti originalna dokumenta (ili ovjerene fotokopije): - Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, (ne stariji od 6 mjeseci). - Uvjerenje o dr`avljanstvu. (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o neka`njavanju, (nadle`nih sudova - ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenja izdata od poslodavaca (ustanova, institucija, organizacija), - Kopija radne knji`ice, - Uvjerenje o trajanju nezaposlenosti. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

KONKURS
za izbor i imenovanje DIREKTORA DRU[TVA Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljede}e uslove: Da imaju VSS-V[S tehni~kog ili ekonomskog smjera, Da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima Da predlo`e program rada. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose li~no ili po{tom na adresu: Unioninvest Hidrotehnika d.d. Sarajevo, Sr|ana Aleksi}a br. 10. 11826-1nd`

Konkurs
U {kolskoj 2010/2011. godini upra`njena su slijede}a radna mjesta: NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME 1. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac 1 puna norma NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME DO 30. 06. 2011. 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta 1 izvr{ilac 1 puna norma 2. Nastavnik stru~no-teorijskih predmeta saobra}ajne struke 1 izvr{ilac 1 puna norma 3. Nastavnik stru~no-teorijskih predmeta gra|evinske struke i prakti~ne nastave gra|evinske struke 1 izvr{ilac 1 puna norma NA ODRE\ENO NEPUNO RADNO VRIJEME DO 30. 06. 2011. GODINE 4. Nastavnik fizike 1 izvr{ilac 6 ~asova sedmi~no 5. Nastavnik informatike 1 izvr{ilac 10 ~asova sedmi~no 6. Nastavnik prakti~ne nastave ugostiteljsko-turisti~ke struke (konobar) 1 izvr{ilac 14 ~asova sedmi~no 7. Nastavnik prakti~ne nastave ugostiteljsko-turisti~ke struke (kuhar) 1 izvr{ilac 14 ~asova sedmi~no 8. Nastavnik stru~no-teorijskih predmeta ugostiteljsko-turisti~ke struke 1 izvr{ilac 6 ~asova sedmi~no 9. Nastavnik prakti~ne nastave u zanimanju rukovalac pretovarnih i

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedenog konkursa, obavit }e se neposredni usmeni razgovor dana 21. i 22. septembra u prostorijama JU SS[ „D`emal Bijedi}“ Gora`de. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu {kole Javna ustanova Srednja stru~na {kola „D`emal Bijedi}“ ul. Mar{ala Tita br. 18, Gora`de (Prijava na konkurs).

biznis

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

19

PRIVREDA Skromna finansijska podr{ka Vlade HNK

Za 26 obrtni~kih radnji ukupno 143.834 marke
Iako su svaka sredstva, pa i ova skromna, uvijek dobrodo{la, iz pojedinih organizacija istakli su da ona nisu dovoljna
Vlada Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK) pred kraj svog mandata donijela je nekoliko odluka kojima je, iako skromno, finansijski podr`ala poduzetni{tvo i obrt u ovom kantonu. Na sjednici odr`anoj u ponedjeljak u Mostaru, na prijedlog Ministarstva privrede HNK, usvojena je odluka o odabiru korisnika grant sredstava za podsticaj razvoja poduzetni{tva i obrta za 2010. godinu, i to u ukupnom iznosu od 143.834 marke. Ovaj iznos, prema Vladinoj odluci, treba biti raspodijeljen na 26 obrtni~kih radnji na podru~ju Kantona, prete`no u Mostaru. Tako|er, donesena je i odluka o odobravanju sredstava za Kantonalnu privrednu komoru, ali samo u iznosu od 4.000 maraka. Za Kantonalnu obrtni~ku komoru izdvojeno je 6.000, a za Udru`enje za poduzetni{tvo i posao LiNK 10.000 maraka. Rije~ je o sredstvima ozna~enim kao podr{ka Vlade

Srebrenik: Identificiranje problema u privredi

^lanovi SBB BiH posjetili firmu Ingram

Uspostaviti {to bolji dijalog sa sindikatima
Efikasno rje{avanje radni~kih problema
^lanovi Tima za rad sa sindikatima Izbornog {taba Saveza za bolju budu}nost BiH Tuzlanskog kantona, predvo|eni predsjednikom Ekremom Topi}em, posjetili su firmu Ingram u Srebreniku. Sastanku s predstavnicima Sindikata i menad`menta jedne od najuspje{nijih proizvodnih firmi u TK prisustvovali su i kandidati s lista SBB BiH Mirsad D`onlagi}, Velida Mulasalihovi} i Aleksandar Remeti}. - Ovo je samo jedna u nizu posjeta uspje{nim privrednim kolektivima, ali i onima u kojima je lo{e odra|en proces privatizacije, kako bi se uspostavio {to bolji dijalog sa sindikatima, radnicima i menad`mentom u rje{avanju vitalnih radni~kih problema. Cilj nam je da identificiramo klju~ne probleme u privredi kako bismo, nakon {to osvojimo vlast, {to efikasnije trasirali pravce rje{avanja radni~kih problema - istakao je {ef Tima za rad sa sindikatima Ekrem Topi}. Hazim Ba{i}, direktor Ingrama i kandidat SBB BiH na listi za Parlament FBiH, istakao je da je od primitivnog pogona za preradu kamena Ingram stasao u jedan od najuspje{nijih privrednih kolektiva sa 250 zaposlenih radnika i 20 miliona KM godi{njeg prometa. - Zahvaljuju}i kvalitetno provedenom procesu privatizacije i ulaganjima u modernizaciju proizvodnih postrojenja, Ingram danas 40 posto svoje proizvodnje plasira na strano tr`i{te. Pla}e radnicima jo{ nisu kasnile nijedan dan, a na kompletan iznos pla}e, ~iji je prosjek vi{i od 1.000 KM, upla}uju se doprinosi za zdravstveno i penzijsko osiguranje O. M. istakao je Ba{i}.

Vlada HNK: Privrednoj komori samo 4.000 KM

HNK u realizaciji zapo~etih projekata ovih organizacija. Iako su svaka sredstva, pa i ova skromna, uvijek dobrodo{la, iz pojedinih organizacija istakli su da ona nisu dovoljna. Posebno se to odnosi na Privrednu komoru HNK, koja u Mostaru radi u

uvjetima neprimjerenim za takvu instituciju. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede HNK, usvojena je odluka o progla{avanju sajmova, manifestacija i prezentacija od zna~aja A. Du. za ovaj kanton.

Sajam poljoprivrede u Banjoj Luci

Najavljeno u~e{}e izlaga~a iz 90 zemalja
Na Sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije „Agros 2010“, koji na banjalu~kom Velesajmu po~inje u srijedu i traje do 12. septembra, o~ekuje se vi{e od 100 izlaga~a. Ipak, ovo je znatno manji broj nego ranijih godina, na {ta je, prema rije~ima organizatora, utjecala i ekonomska kriza. Prema rije~ima komercijalnog direktora Velesajma Gorana Savi}a, Ma|arska }e imati organizirani nastup, a 90 zemalja imat }e izlaga~e i predstavni{tva. Oni }e na ovom sajmu predstaviti poljoprivredne i prehrambene proizvode, mehanizaciju i ambala`u, a izme|u ostalog, bit }e organizirani i dani meda i p~elarstva, sto~arstva, ratarstva i povrtlarstva. B. S.

Akcija Sparkasse banke

Stambeni krediti sa kamatom od 6,8 posto
Sparkasse banka ponovo je pokrenula akciju zajmova. Stambeni krediti u ponudi su po akcijskoj kamati od 6,8 posto, ni`im tro{kovima obrade i lak{im uvjetima osiguranja kredita. - U ponudi su klasi~ni stambeni te zamjenski stambeni krediti. Zamjenski su odli~no rje{enje za klijente koji ve} imaju stambeni kredit, `ele ga zatvoriti i smanjiti svoju mjese~nu ratu, jer u me|uvremenu imaju pote{ko}e s otplatom rate koju su nekada, pri uzimanju kredita odredili. Ni`u mjese~nu ratu omogu}avaju upravo pogodnosti koje smo ponudili, a to je vrlo povoljna kamatna stopa i rok otplate do 25 godina - saop}ila je Sparkasse banka. Kod zamjenskih stambenih kredita tro{kovi obrade smanjeni su na 0,5 posto, a deset posto odobrenog iznosa mo`e biti kori{teno nenamjenski.

Berzanski barometar za 7. 9. 2010. godine

Euro/dolar 1,2753 0,95%

Nafta

72,86 po barelu 2,33%

Zlato 1.247,50 $ po unci 0,29%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,395323 1,468418 26,791272 0,078902 0,262050 0,681075 1,825697 0,565032 0,247236 0,209362 1,512006 1,012581 2,346008 1,530870 0,049700 1,848921 1,955830 1,398820 1,472098 26,858418 0,079100 0,262707 0,682782 1,830273 0,566448 0,247856 0,209887 1,515795 1,015119 2,351888 1,534707 0,049825 1,853555 1,955830 1,402317 1,475778 26,925564 0,079298 0,263364 0,684489 1,834849 0,567864 0,248476 0,210412 1,519584 1,017657 2,357768 1,538544 0,049950 1,858189

20

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

21

Trgovanje 164.713 maraka

Indeksi u minusu
Mlinpek-@itar imao najve}i rast cijene
Na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 164.713 maraka, a u sklopu 90 transakcija ukupno je prometovano 78.846 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 984 KM, me|u fondovima 5.385, obveznicama FBiH 48.870, na primarnom tr`i{tu 102.716, a na sekundarnom 6.756 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti imao je Mlinpek-@itar iz Jajca, od 19,44 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao [ipad Export-Import

CRNE PROGNOZE Ameri~ki ekonomista Nurijel Rubini

Bespomo}ni smo u borbi protiv recesije
[anse za krizu s dvostrukim dnom u Evropi, SAD i Japanu iznose 40 posto Za stanje u najve}oj svjetskoj ekonomiji krivi poslodavci
Ameri~ki ekonomista Nurijel Rubini (Nuriel Roubini) izjavio je da su SAD, Japan i Evropa ispucali sav arsenal protivkriznih mjera i sada su bespomo}ni u borbi protiv recesije. Rubini za aktuelno stanje u ameri~koj ekonomiji krivi poslodavce koji su imali dovoljno gotovine i bili su solventni, ali su ekstraprofit stvorili brutalnim rezovima zaposlenika i njihovih prava, zbog ~ega su Sjedinjene Dr`ave ostale bez 8,4 miliona radnih mjesta. Kako bi dostigla nivo iz 2006., u Americi bi se svakog mjeseca trebalo stvoriti 450.000 radnih mjesta u sljede}e tri godine. Rubini obja{njava da kupovina ameri~kih dr`avnih obveznica vi{e ne mo`e napraviti promjenu i da postoje}a monetarna politika mo`e popraviti likvidnost, ali ne i solventnost ameri~kog ekonomskog sistema. Ka`e da }e ameri~ki bruto doma}i proizvod (BDP) u drugom polugodi{tu porasti ne{to manje od jedan posto uprkos najve}em paketu pomo}i u historiji, rezanju kamatnih stopa na nulu, bud`etskom deficitu od deset posto BDP-a. - Stojimo na mjestu i najmanji poreme}aj mo`e nas ponovo baciti u recesiju. Smatram da postoje 40 posto {anse za recesiju s dvostrukim dnom u Evropi, Americi i Japanu - kazao je Rubini, koji je predvidio finansijsku krizu 2008.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,07% 0,48% 0,49% 1.415,35 880,81 940,47

iz Sarajeva, od 49,83 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX smanjena je za 0,07 posto, na 1.415,35 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,48 posto i iznosi 880,81 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,49 posto i iznosi 940,47 poena.

Kursna lista SASE na dan 7. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,62

Promjena kursa (%)
-1,89

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
2

ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

63

984,00

KOTACIJA FONDOVA

Rubini: Stojimo na mjestu

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA

2,84

-0,34
OBVEZNICE FBiH

1.896

5.385,25

11

Promet 3.256.545 KM

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 7. 9. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina Opština Srbac - javna ponuda obveznica Tr nica a.d. Banja Luka

Akcije Tr`nice u fokusu ulaga~a
Na Banjalu~koj berzi kroz 104 transakcije ostvaren je promet od 3.256.545 KM, a najve}i je obavljen na aukciji akcijama Tr`nice iz Banje Luke od 1.580.163 marke, uz rast cijene za 5,22 posto. Ovo je bio i najve}i porast cijene, a gubitnik dana bio je Holding Drinatrans s pa-

Prosje~na cijena
0,347 1,21 0,038 100 1,52

Promjena u%
2,06 5,22 0

Maks. cijena
0,35 1,26 0,038 100 1,52

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,345 1,18 0,038 100 1,52 19.100,00 23.859,02 4.582,04 1.500.000,00 1.580.163,12

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 2,84% 0,08% 834,80 1.385,29

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H

35,01 31,56 29,38 28,16 27,29 98,00 95,16 88,53 85,03 98,12 95,07

1,80 0,15 1,12 0,34 0,94 -0,26 -0,14 -0,08 0,00 0,01 0,02
PRIMARNO TR@I[TE

1.251 13.991 2.233 2.888 2.901 3.645 11.706 16.979 9.411 1.660 2.506

437,98 4.415,25 656,15 813,17 791,76 3.572,10 11.139,43 15.031,51 8.002,17 1.628,79 2.382,45

1 5 2 4 3 1 2 1 1 1 1

dom od 20 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 85.083 marke. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Invest nove, u iznosu od 4.582 marke.

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH SOLANA DD TUZLA

19,54 3,62 73,10 27,00 10,00

-0,30 -2,89 0,97 0,00 -2,53

1.010 563 627 1.040 660

19.736,78 2.039,38 45.857,66 28.080,40 6.600,00

15 3 18 7 4

Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 2,84 posto, na 834,80 poena,

dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 0,08 posto i iznosi 1.385,29 poena.

SEKUNDARNO TR IŠTE

MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE ŠIPAD EXPORT - IMPORT SARAJEVO

0,86 1,50

19,44 -49,83

506 3.081

435,16 4.621,50

3 2

22

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

globus

SRBIJA Zanimljiv potez beogradskih vlasti

Joci}: Smatran glavnim organizatorom ubistva

Detalji ubistva Pukani}a i Franji}a

Vrti}i u oduzetim ilegalno ste~enim objektima
S obzirom na to da se ne smiju raditi velike adaptacije, u vili nevjen~ane supruge Darka [ari}a su i dalje d`akuzi i ku}ica za ro{tilj u lijevom uglu dvori{ta
Na Vra~aru i u Zemunu u Beogradu rade dva nova vrti}a u objektima koji su ste~eni na ilegalan na~in, prenosi srbijanski „Blic“. U ku}i u [ilerovoj i ranije je bio vrti} u vlasni{tvu nevjen~ane supruge Darka [ari}a, okrivljenog za {verc kokaina, tako da tamo nije bila potrebna ve}a adaptacija. „Maza“ ima neprilago|ena kupatila jer su za odrasle, pa se djeca, da bi oprala ruke ili umila lice, moraju popeti na improvizirane stepenike napravljene od ~vrstih kutija. Od prostorije u podrumu napravljena je igraonica u kojoj pa`nju prvo privla~i klavir, koji je tako|er zadr`an.

\urovi} bio stvarni {ef kriminalne grupe?
Sreten Joci} zvani Joca Amsterdam do sada je smatran glavnim organizatorom ubistva vlasnika „Nacional“ Ive Pukani}a i njegovog saradnika Nike Franji}a, ali hrvatska policija sada sumnja da je Slobodan \urovi} bio stvarni {ef mafija{ke grupe, pi{e hrvatski sedmi~nik. \urovi}, zvani Kardinal i General, u najmanju ruku je ravnopravan, a mo`da ~ak i nadre|en Joci}u, u zlo~ina~koj organizaciji koja je izvela atentat na Pukani}a i Franji}a, pi{e list, dodaju}i da to otkrivaju nove informacije i indicije kojima raspola`u nadle`ne hrvatske i srbijanske institucije. Sve donedavno mislilo se da je \urovi} bio samo desna ruka Joce Amsterdama i da mu je on bio u zlo~ina~koj hijerarhiji pretpostavljeni. O njihovom odnosu znalo se jako malo, tek da su vjen~ani kumovi. Pukani} i Franji} su ubijeni aktiviranjem eksploziva u dvori{tu kompanije NCL, u okviru koje je i „Nacional“, 23. oktobra 2008. u Zagrebu.

Klavir u podrumu
Vila u vlasni{tvu najmla|e k}erke Branislava Uskokovi}a, biv{eg direktora EDB-a optu`enog za zloupotrebu slu`benog polo`aja, zahtijevala je znatno vi{e truda i dorada kako bi se prilagodila za boravak djece.

Goli zidovi
Privatni vrti} „[trumfovi“ sada se zove „Mrvica“ i u njemu se nalazi 24 djece. U jarko`utoj ku}i od 142 kvadratna metra gotovo ni{ta nije mjenjano. Prostorije sa zelenim, `utim i roze zidovima s nacrtanim [trumfovima, kupatila sa malim {oljama i lavaboima, minijaturni ~iviluci i igraonica u podrumu sa plavom strunja~om i penjalicom jasno ukazuju na raniju namjenu ku}e. Kada su nadle`ni u{li u ku}u vrti}, zatekli su samo gole zidove jer je oprema bila odnesena pa su je nanovo opremili.

Vrti} „Mrvica“: Odnesena sva oprema

(Foto: www.blic.rs)

U vra~arskoj vili od 200 kvadratnih metara sada je vrti} „Maza“, u kojem ve} se-

Katar priznaoHa{im Ta~i (HashimKosova nezavisnost Thaci), koji Kosovski premijer
boravi u Kataru, izjavio je kako su mu najvi{i dr`avni zvani~nici te dr`ave potvrdili da je Katar priznao nezavisnost Kosova, te da je zapo~eta formalna procedura u vezi s uspostavljanjem odnosa. Katar je 71. zemlja koja je do sada priznala nezavisnost Kosova.

Kirija od oduzetih ku}a
Dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen kazao je da se desetak oduzetih ku}a izdaje i da se tako mjese~no dobiva oko 20.000 eura. - Taj novac se daje narodnim kuhinjama, Crvenom krstu i sli~nim institucijama - rekao je Homen.

dmicu boravi 50 mali{ana starih od osam mjeseci do tri godine. S obzirom na to da se do zavr{etka sudskog postupka u prisvojenim ku}ama ne smiju raditi velike adaptacije, u vili su i dalje d`akuzi na prvom spratu (u zaklju~anoj prostoriji) i ku}ica za ro{tilj u lijevom uglu dvori{ta. Za razliku od svih ostalih vrti}a u Beogradu, jedino

globus

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

23

Ukratko

REAKCIJE Nakon najava spaljivanja Kur’ana u SAD

Petreus strahuje za `ivote svojih vojnika u Afganistanu
Kr{}ani iz Indonezije zatra`ili od ameri~kog predsjednika Baraka Obame da sprije~i potez evangelista s Floride
Najave evangelisti~ke crkve s Floride da }e prilikom obilje`avanja godi{njice teroristi~kih napada na Njujork 11. septembra spaljivati Kur’an izazvala je o{tre reakcije {irom svijeta, prenose agencije. nskog odgovora“. - Savjetujemo zapadne dr`ave da sprije~e zloupotrebu slobode izra`avanja i vrije|anje vjerskih institucija, u suprotnom se emocije muslimanskih dr`ava ne}e mo}i kontrolirati - kazao je portparol ministarstva vanjskih poslova Irana Ramin Mehmanparast. Kr{}ani iz Indonezije izrazili su u utorak duboku zabrinutost zbog poteza ameri~ke crkve koji bi mogao dovesti do nasilja. Kr{}anski lideri koji, kako navodi AFP, u Indoneziji imaju problema s radikalima, smatraju da spaljivanje Kur’ana mo`e dovesti do novog talasa vjerske mr`nje {irom svijeta. Oni su poslali pismo ameri~kom predsjedniku Baraku Obami (Barack) u kojem ga mole da sprije~e spaljivanje svetih knjiga i ka`u kako bi taj postupak mogao na{koditi njegovim nastojanjima da se pribli`i muslimanima iz cijelog svijeta.
Poginule tri, ugro`eno 400.000 osoba
(Foto: Reuters)

Hermina pre{la u Teksas
MEKALEN - Tropska oluja Hermina pre{la je iz Meksika, gdje su najmanje tri osobe poginule, a 400.000 ljudi ugro`eno, u ju`ni Teksas u SAD, donose}i obilne padavine i jak vjetar. Hermina je u no}i s ponedjeljka na utorak pre{la u Teksas, kre}e se sli~nom putanjom kao i uragan Aleks krajem juna, i tako|er se ubraja u kategoriju jedan, ali je njena ja~ina ne{to slabija.

Poruka pastora
Ameri~ki general Dejvid Petreus (Petraeus), komandant me|unarodnih snaga u Afganistanu, upozorio je kako }e `ivoti njegovih vojnika biti ugro`eni ako se realizira plan islamofoba iz SAD. On je istakao kako bi „spaljivanje svete muslimanske knjige iskoristili talibani za napade protiv Amerikanaca {irom svijeta“. Nekoliko stotina osoba protestiralo je u ponedjeljak blizu d`amije u Kabulu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog planiranog spaljivanja. Centar „The Dove World Outreach“ najavio je ovakav potez kako bi protestirali, kako oni ka`u, „protiv zla islama“. Pastor crkve s Floride

Nove `rtve velikih klizi{ta
GVATEMALA SITI - U vi{e od deset klizi{ta {irom Gvatemale koja su se pokrenula od po~etka sedmice, nakon vi{e dana pravog ki{nog potopa, poginule su najmanje 44 osobe, veliki broj je povrije|enih, a 16 se za sada smatra nestalima. Na dijelu me|uameri~kog autoputa koji prolazi kroz selo Nahuala klizi{te je u nedjelju zatrpalo autobus s putnicima i druga vozila.

Kabul: Sa protesta u Afganistanu

(Foto: AP)

Teri D`ons (Terry Jones) izjavio je kako je zabrinutost Petreusa „opravdana“, ali je dodao kako treba „poslati jasnu poruku da su islam i {erijatski zakon odgovorni za 11. septembar“. - Spalit }emo nekoliko primjeraka Kur’ana jer smatramo da je vrijeme da kr{}ani, crkve i politi~ari

ustanu i ka`u kako islam i [erijat nisu dobrodo{li u SAD - kazao je D`ons.

Dogovor o morskoj granici
OSLO - Norve{ka i Rusija postigle su dogovor o morskoj demarkacionoj liniji dvije dr`ave u oblasti Arktika, a sporazum o tome dvije dr`ave bi trebale potpisati sljede}e sedmice, izjavio je norve{ki premijer Jens Stoltenberg. - Postoji sporazum kuda bi ta~no trebala i}i grani~na linija kao i o saradnji u toj oblasti, uklju~uju}i saradnju i na polju energije naveo je Stoltenberg.

Iranski savjet
Upozorenje protiv ovakvog poteza u utorak je stiglo i od iranskih zvani~nika koji su kazali da spaljivanje Kur’ana mo`e dovesti „do nekontroliranog muslima-

Kri`aljka australske vlade

Pregovori Izraelaca i Palestinaca

Pijani voza~ usmrtio 15 ljudi
KITO - Pijani voza~ terenskog vozila uletio je u Ekvadoru me|u ljude koji su ~ekali na autobuskoj stanici, ubiv{i pritom 15 i raniv{i najmanje sedam osoba. Do nesre}e je do{lo u pomorskom gradu Gajakilu, javio je AP. Voza~ je uhap{en na mjestu nesre}e, a ljuti stanovnici kvarta u kojem je do{lo do nesre}e zapalili su vozilo pijanca, a kasnije i jedan policijski automobil.

Ouk{ot donio ve}inu Mirovni sporazum ko{tat }e premijerki Gilard izme|u 40 i 50 milijardi dolara
Australska laburisti~ka premijerka D`ulija Gilard (Julia Gillard, 48) dobila je ve}inu u parlamentu i formirat }e novu vladu, nakon {to joj se u utorak pridru`io posljednji nezavisni poslanik, prenose svjetske agencije. S dolaskom nezavisnog poslanika Roba Ouk{ota (Oakeshott), Gilard ima 76 poslanika, {to je ve}ina u parlamentu koji broji 150 poslanika. Prvi put za 70 godina, nijedna od dvije velike australske stranke, laburista predvo|enih aktuelnom {eficom vlade i liberalne nacionalne koalicije Tonija Ebota (Tony Abbott), nije dobila ve}inu u parlamentu nakon izbora odr`anih 21. avgusta. Ebot je tako u utorak bio prinu|en priznati poraz u pohodu na premijersku fotelju. Gilard je u junu zamijenila Kevina Rad (Rudd), smijenjenog s premijerske du`nosti nakon {to je izgubio klju~nu podr{ku u redovima stranke. Egipatski ministar vanjskih poslova Ahmed Abul-Gejt izjavio je u utorak da }e budu}i mirovni sporazum izme|u Izraela i Palestinske uprave ko{tati svijet izme|u 40 i 50 milijardi ameri~kih dolara. On je Egipatski ministar nije objelodanio odakle mu informacija o cijeni mira, niti je rekao ko bi osigurao fondove. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak je jo{ prije obnove pregovora procijenio da }e mir ko{tati vi{e, blizu 70 milijardi dolara. Poznavaoci prilika vjeruju da bi SAD osigurale dio novca, a ostatak ostali dio svijeta koji je za(Foto: AFP) nteresiran za mir. Ako sporazum uklju~i i Gazu, kojom vlada islamisti~ki Hamas, mir }e biti jo{ skuplji, ali svakako jeftiniji od novog rata.

Sinabung: Pepeo na 5.000 metara visine

(Foto: AFP)

Barak: Ranije procjene

Aktivnost indonezijskog vulkana
TANAH KARO - Indonezijski vulkan Sinabung, koji je pro{le sedmice proradio nakon 400 godina mirovanja, izbacio je u ponedjeljak pepeo 5.000 metara u atmosferu. Aktivnost vulkana izaziva potrese koji se osje}aju u krugu od osam kilometara, javio je Associated Press.

Ebot: Priznao poraz

(Foto: AFP)

naveo da }e ta suma osigurati odr`ivu palestinsku dr`avu i omogu}iti kompenzaciju Palestincima izme|u ostalog i za zemlju.

24

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

kiosk

LUKSUZ Nova aviolinija izme|u Londona i Dubaija

Lete}a pala~a za probrane goste
Fovers sa suprugom: Te`ak 190 kilograma

Karta za prvi razred leta u jednom smjeru koji traje sedam sati ko{ta 3.600 eura Podaci
Velika Britanija }e od ove sedmice biti povezana svakodnevnom linijom s Dubaijem, i to najluksuznijim avionom na svijetu „airbusom A380“ aviokompanije „Emirates“. Karta za prvi razred leta u jednom smjeru koji traje sedam sati ko{ta 3.600 eura, dok cijena karte za ekonomsku klasu koja gotovo nimalo ne zaostaje za prvom iznosi 3.086 eura. „Airbus A380“ ina~e
Cijena: 240 miliona eura Kapacitet: 850 putnika Krstare}a brzina: 900 kilometara na sat Te`ina: 421 tonu

Predebeo da bi radio

Boje se da ne padne na kolege
Ljekari su Britanca Berija Foversa (Barry Fowers, 51) proglasili predebelim da radi jer postoji opasnost da zbog te`ine padne na kolege i zdrobi ih. Beri ima 190 kilograma i radio je sve do oktobra pro{le godine u tvornici elektri~nih dijelova. Iz osiguravaju}e ku}e tada su utvrdili da je rizi~an za sebe i druge, a Fovers je nakon te procjene prihvatio otkaz. Pretili Britanac boluje od sr~anih tegoba, dijabetesa, bole ga le|a, a prvi infarkt imao je sa 30 godina. I Berijevi roditelji imali su dijabetes, a majka je imala ozbiljne sr~ane probleme. - Bolesti rade protiv mene kada tra`im posao. Poku{ao sam dijete, vje`banje i promjenu na~ina `ivota, ali mi ni{ta nije pomoglo. Nudili su mi mogu}nost da ugradim prijemosnicu u `eludac, ali to sam odbio jer se bojim kako moje srce ne bi moglo izdr`ati operaciju - ka`e Beri.

Vrhunska usluga

Utrke nojeva hit u ukrajinskim selima Stanovnici ukrajinskog sela Jasnohorodka u`ivali su u
utrkama nojeva, {to je zabava zabranjena u ve}em dijelu Evrope. Uzgoj nojeva je mala, ali rastu}a djelatnost u Ukrajini od kasnih devedesetih godina, kada se ustanovilo da te afri~ke ptice dobro uspijevaju u stepskim regijama centralnog i ju`nog dijela Ukrajine. Nojevi se mogu jahati sli~no kao konji, a za to postoje posebna sedla i uzde. Ipak, njima je puno te`e upravljati nego konjima. Nojevi bez jaha~a mogu dosti}i brzinu od 70 kilometara na sat.
Luksuzna kupatila

mo`e prevesti 800 putnika, ali aviokompanija je htjela pru`iti vi{e prostora svojim putnicima, tako da u biznis klasi ima 500 sjedi{ta, dok prva klasa ima 14 apartmana. Svaki putnik ima na raspolaganju flet TV ekran, le`aj s odabirom posteljine po `elji, mini bar i brojne druge pogodnosti. U avionu postoji i veliki bar sa svim mogu}im vrstama pi}a, dok restoran poslu-

`uje hranu koje se ne bi posramili ni najluksuzniji svjetski restorani. Posu|e je od biranog porcelana, a escajg je isklju~ivo srebreni. Ako se putnik `eli osvje`iti, na raspolaganju su mu luksuzna kupatila s masa`nim kadama, a ponu|ene kozmeti~ke preparate proizveo je „Bvlgari“ ekskluzivno za kompaniju „Emirates“. O~ekuje se 6.000 putnika sedmi~no.

kiosk

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

25

SAD D`esika Vega prevarila porodicu i prijatelje

Lagala da ima leukemiju kako bi dobila besplatnu svadbu
Sada tvrdi da je promijenila ljekara te da joj se stanje jako pobolj{alo jer jede svje`u hranu, vje`ba i pije samo vodu i ~aj
D`esika i Majkl su dobili k}erku, a ona je u me|uvremenu ostavila mu`a. Danas je zdrava i tvrdi da nije lagala o dijagnozi, ali da sumnja kako su doktori mo`da pogrije{ili. Tvrdi da je promijenila ljekara te da joj se stanje jako pobolj{alo jer jede svje`u hranu, vje`ba i pije samo vodu i ~aj. D`esika ka`e da je od supruga oti{la jer ju je zlostavljao. Ali, reporterka „Times Herald Recorda“ koja je pisala pri~u o D`esiki htjela je otkriti istinu. Dugo se probijala do D`esike te joj predlo`ila da zajedno odu ljekaru kako bi joj dokazala da boluje od leukemije. Kad god su se dogovorile da se sastanu, D`esika bi sve otkazala, a i nekoliko puta je mijenjala svoju pri~u. Amerikanka D`esika Vega (Jessica, 23) htjela je imati vjen~anje iz snova prije nego {to umre, jer je bolovala od leukemije. Ali, njen sada biv{i suprug Majkl Okonel (Michael O’Connell) tvrdi da ih je D`esika sve prevarila, uklju~uju}i i strance koji su donirali novac za svadbu, vjen~anicu i medeni mjesec. Okonel ka`e da je nazvao ured doktora Dena Kostina (Dan Costin), kod kojeg je D`esika tvrdila da odlazi, te su mu rekli da mu `ena tamo nikada nije bila pacijentica. - Svaki dan govorio sam sebi da postoji samo danas i da moram biti spreman na to da }u jednog dana ostati bez D`esike pri~a Majkl.

Bli`i uvid u solarni sistem

Ambiciozan projekt

NASA planira misiju na Sunce
Kako bi dobila bli`i uvid u Sunce, NASA planira u sun~ev vanjski omota~ poslati letjelicu. Projekt je nazvan „Solar Probe Plus“, a letjelica ne}e imati ljudsku posadu. Letjelica, opremljena revolucionarnim {titom od ugljika, mo}i }e podnijeti temperature i do 1.370 stepeni Celzijevih te }e nau~nicima dati bli`i uvid u motor na{eg solarnog sistema. Letjelica }e prerezati djeli} sun~eve atmosfere, ne{to {to nikada prije nije u~injeno. Nau~nici se nadaju da }e lansirati „Solar Probe Plus“ do 2018. Prije nego je uni{ti visoka temperature, letjelica }e, nadaju se nau~nici, prikupiti vrijedne podatke o Suncu. - Poku{avaju}i shvatiti kako Sunce utje~e na Zemlju prili~no je velika stvar ovih dana. Nikada nismo zapravo oti{li tamo. Plan za budu}u generaciju letjelica je slati ih {to bli`e Suncu rekao je Ri~ard Herison (Richard Harrison), fizi~ar iz britanske laboratorije „Rutherford Appleton“.

Kojoti napadaju djecu nadomak Njujorka Situacija u predgra|ima oko Njujorka postaje sve napetija. Snage reda morale su ubiti `enku kojota koja je tokom vikenda terorizirala mali grad Raj Bruk, sjeverno od Menhetna. @ivotinja je prvo poku{ala napasti grupu djece u nedjelju, ali su je otjerali. Tada je poku{ala oteti dvogodi{nju djevoj~icu, ali nju je spasio otac.

D`esika na vjen~anju

26

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

kultura

VENECIJA Film „Cirkus Columbia“ prikazan na 67. Mostri

Sa pres-konferencije u Mostaru: Predstavljen program

Ususret „Danima filma Mostar“

Deset igranih i dva dje~ija filma
Nagrade za `ivotno djelo [erbed`iji, Furlan i Manojlovi}u
Kada je krajem 2007. godine prvi put odr`ana manifestacija „Dani filma Mostar“, organizatorima, Kazali{no-filmskoj udruzi „Oktavijan“ cilj je bio pokretanje inicijative za izgradnju kinodvorane koju grad na Neretvi nakon rata nema. Me|utim, i ~etvrto izdanje ove svojevrsne filmske smotre, koja }e po~eti 11. septembra, Mostarci }e uprkos silnim obe}anjima, umjesto u ~arima kinosale, do~ekati u Velikoj dvorani Doma „Hercega Stjepana Kosa~e“, gdje }e projekcije biti i prikazane. Potvrdili su to i organizatori manifestacije Slaven Knezovi} i Maja Lasi} na pres-konferenciji u Mostaru. Kada je u pitanju program manifestacije, koja }e biti otvorena uratkom „72 dana“ Danila [erbed`ije, svi ljubitelji filmske umjetnosti imat }e priliku tokom {est dana njenog trajanja vidjeti deset igranih i dva dje~ija filma. Tako }e biti prikazani filmovi „[uma {umarum“ Ivana Gorana Viteza, omnibus „Neke druge pri~e“, „@ena sa slomljenim nosom“ Sr|ana Koljevi}a, „Neka ostane me|u nama“ Rajka Grli}a, „Sevdah za Karima“ Jasmina Durakovi}a, „Jasmina“ Ned`ada Begovi}a, „Majka asfalta“ Dalibora Matani}a te crnogorski uradak, tako|er, omnibus „Ljubav, o`iljci“. Filmom „Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a 16. septembra bit }e zatvoreni „Dani filma Mostar“. Dobitnici ovogodi{nje nagrade za `ivotno djelo „Stabla ljubavi“ su Rade [erbed`ija, koji je potvrdio svoj dolazak, te Mira Furlan i Miki Manojlovi}. M. SMAJKI]

Publika na nogama ispratila Danisa Tanovi}a i glumce
U okviru programa „Venice Days“ na{ film gledalo vi{e od 1.300 ljudi Imali smo jako dobru projekciju, rekao je producent Kolar
Publika 67. venecijanske Mostre ispratila je ovacijama ekipu filma „Cirkus Columbia“ bh. oskarovca Danisa Tanovi}a, nakon projekcije koja je odr`ana u ponedjeljak uve~er. Podsje}amo, film koji je svjetsku premijeru imao na 16. SFF-u u julu, prikazan je u okviru popratnog programa Festivala „Venice Days“ u prepunoj dvorani pred vi{e od 1.300 ljudi, nakon ~ega je odr`an i javni intervju s rediteljem i protagonistima filma. Ekipa „Cirkus Columbije“ zadovoljna }e se vratiti ku}i, jer, prema rije~ima ^edomira Kolara, producenta filma, projekcija u Veneciji bila je potpuni trijumf. u Veneciji, na kojoj su bili prisutni neki od najuglednijih filmskih profesionalaca, reditelja i direktora svjetskih festivala, uslijedile su pohvale i publike i struke, kao i pozivi na druge festivale.

Burni aplauz
- Zaista smo prezadovoljni. Venecijanska publika, koja je ina~e veoma objektivna i suzdr`ana, podigla se na noge da burnim aplauzom isprati reditelja Tanovi}a i ekipu. Imali smo jako dobar prevod, dobru projekciju, a ono {to mene najvi{e raduje jeste ~injenica da je venecijanska publika gledaju}i film reagovala ta~no na onim mjestima na kojima bi u~inila to i doma}a publika - kazao je producent Kolar. Nakon projekcije organizirana je i zabava Cirkus Columbia. I ovo je bila prilika da se, prema Kolarovim rije~ima, reditelj Tanovi} i ekipa filma, u kojoj su uz producenta Kolara bili i glumci Miki Manojlovi} i Boris Ler, susretnu s predstavnicima nekih od najzna~ajnijih svjetskih festivala i dogovore u~e{}e filma u njihovim programima. A. Gr.

Veliko po{tovanje
Prilikom najave filma pred projekciju, direktor pr-

Zadovoljni Tanovi} sa Manojlovi}em i Lerom

ograma „Venice Days“ \or|o Goseti (Giorgio Gosetti) naglasio je kako je sretan {to

Slijede Toronto, San Sebastijan
Ve} u septembru „Cirkus Columbiju“ imat }e priliku pogledati i publika festivala u Torontu u okviru programa „Special Presentations“ i San Sebastijanu, gdje se takmi~i za Nagradu publike u okviru programa „Biseri drugih festivala“. U oktobru }e film biti prikazan u okviru zvani~nog programa festivala u Bejrutu, a zatim slijede i Abu Dabi, Doha, Sao Paulo...

Do kraja mjeseca u „Novom hramu“

„Art i judaizam“ Mihajla Atijasa
U Galeriji „Novi hram“ u Sarajevu otvorena je izlo`ba postera „Art i judaizam“ Mihajla Atijasa, koji je izlo`io 15 radova. Na njima je ovaj autor dao svoja vi|enja judaizma. - Odlu~io sam se predstaviti i sa plakatom koji sam radio posljednjih nekoliko godina za Udru`enje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera (ULUPUBiH). Do sada posje}enost nije bila previ{e ve-

}e u okviru ovog programa biti prikazan film koji je svjetsku premijeru do`ivio upravo na SFF-u, koji u`iva veliko po{tovanje me|u organizatorima venecijanske Mostre, kao uostalom i me|u brojnim filmskim profesionalcima {irom svijeta. Jedna od va`nih referenci za daljnji `ivot filma, naglasio je Goseti, jeste i nagrada publike koju je film osvojio na SFF-u. Odmah nakon projekcije

Gasi se jo{ jedan teatar u na{oj zemlji
Atijas u Galeriji

lika, ali se nadam da }e narednih dana biti druga~ije - rekao nam je Atijas. Izlo`ba }e biti otvorena A. Ke. do kraja mjeseca.

Banjalu~ko pozori{te „Jazavac“ prestaje s radom prvog januara?!
Nadle`ne gradske i entitetske ustanove nisu prepoznale „Jazavac“ kao krajnje pozitivan primjer, ka`e Lukaji} Igrali na slavnom Brodveju
Gradsko pozori{te „Jazavac“ u Banjoj Luci prestat }e s radom prvog januara ukoliko nadle`ne institucije kulture u RS do tada ne izmijene svoj dosada{nji odnos prema ovom teatru mladih. To je za na{ list izjavio direktor „Jazavca“ Mario Lukaji}, koji je u petak podnio ostavku na ovu funkciju. On ka`e kako je duboko povrije|en i razo~aran ~injenicom da nadle`ne gradske i entitetske ustanove nisu prepoznale „Jazavac“ kao krajnje pozitivan primjer u ovom gradu. Lukaji} je uvidio je da se njihov odnos u dogledno vrijeme ne}e izmijeniti kada je od Grada Banje Luke i Ministarstva prosvjete i kulture RS za projekte ovog pozori{ta na godi{njem nivou odobreno svega 5.000 KM. - To nije ni simboli~an iznos, to je mizerija, ni{ta drugo. I ja moram ne{to jesti da bi pre`ivio, moram sebi kupiti hljeb. Ne mogu, nakon svega, nastaviti volonterski raditi. Mi ve} pet godina radimo bez plata, bez bilo kakvih ugovora. Ima li to gdje!? - pita se Lukaji}. Podsje}anja radi, ovaj mladi teatar osmislilo je i realiziralo ~etvero mladih akademskih glumaca, Dragana Mari}, Sandra Ljubojevi}, Dejan Zori} i Mario Lukaji}. Za samo godinu njihove predstave gledalo je oko 10.000 ljudi, a prva su ku}a iz RS koja je ikada igrala na slavnom Brodveju.
V. STEVANOVI]

KULT/ART
OHRID - Povodom premijerne izvedbe predstave „Sretni dani“ koju prema tekstu Semjuela Beketa u Ohridu re`ira Gradimir Gojer, ju~er je u Centru za kulturu odr`ana konferencija za novinare. O predstavi je osim reditelja i glumaca Jasmine Bilalovi} i Gorana Stojanovskog govorio i direktor Mal dramskog teatra iz Bitolja Blagoje Stefanovski Ovom prilikom Gojer je rekao da mu je ~ast re`irati Beketov tekst. Premijera predstave zakazana za 14. septembar. (A. Ke.)

Lukaji}: Podnio ostavku na mjesto direktora

oglasi
Na osnovu člana 123. i 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 43/08 i 18/10) i Odluke broj: IUS-REC01-384/2010 donesene dana 06.09.2010 godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (u daljem tekstu: „IUS“) raspisuje:

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

27

KONKURS
za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu I Opis pozicije rektora: - Rektor je organ rukovođenja IUS-a, - Rektor za svoj rad iz domena akademskih pitanja odgovora Senatu, a u domenu poslovanja Upravnom odboru. Rektor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine. Kandidat koji bi prije isteka roka za predaju prijava na konkurs navršio 62. godine života ne može biti izabran na funkciju Rektora. II Kandidat za izbor rektora mora ispunjavati opće i posebne uslove. 1. Opći uslovi su: a) zdravstvena sposobnost b) nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove/funkciju,u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne c) nepostojanje optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX 1. Ustava BiH) 2. Posebni uslovi su: a) da je kandidat nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora koji ispunjava uslove za to zvanje na IUS-u b) da je u radnom odnosu na IUS-u sa punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos c) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije d) da nema privatni finansijski interes na IUS-u (osim onog koji proističe iz radnog odnosa) e) da poznaje (aktivno govori) engleski jezik f) iskustvo na rukovodećim pozicijama u visokoškolskim ustanovama III Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti, dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova i to: 1. Biografiju/CV, 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopiju CIPS-ove lične karte (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine i ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, 3. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), 4. Uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju za krivično djelo, u skladu sa tačkom b) općih uslova (ne starije od 3 mjeseca), 5. Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za privredni prestup, u skladu sa tačkom b) općih uslov (ne starije od 3 mjeseca), 6. Izjavu da nije podignuta optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, u skladu sa tačkom c) općih uslova, 7. Odluku o izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora za kandidate koji su radnom odnosu na IUS-u, a za kandidate koji nisu zaposleni na IUS-u dokaz (odluku) o izboru u zvanje i propratne dokumente vezane za proceduru izbora 8. Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom za kandidate koji su zaposleni na IUS-u, odnosno potpisanu Izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos za ostale kandidate, u skladu sa tačkom b) posebnih uslova, 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije, u skladu sa tačkom c) posebnih uslova, 10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na IUS-u (osim onog koji proističe iz radnog odnosa), u skladu sa tačkom d) posebnih uslova. IV Kandidat je dužan, pored traženih dokaza o ispunjavanju utvrđenih uslova, uz prijavu na konkurs dostaviti i Program rada i razvoja IUS-a za mandatni period, u pisanoj i elektronskoj verziji (CD). V Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije. Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih ulova dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA REKTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža. Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti na brojeve telefona: 033 957 101 ili 033 957 102. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Načelnik Općine Novo Sarajevo, na osnovu člana 42. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br.12/06,14/08 i 25/08.) raspisuje

POZIV
za učešće na Festivalu sevdalinke za djecu „Djeca pjevaju sevdalinke Općina Novo Sarajevo 2010.“ Raspisuje se poziv za Festival sevdalinke za djecu „Djeca pjevaju sevdalinke Općina Novo Sarajevo 2010.“ koji će se održati na lokaciji Vilsonovog šetalište 8.10.2010. godine. Cilj Festivala je okupiti nadarenu djecu da uzmu učešće u izvođenju sevdalinki, te približiti mlađoj populaciji tradicionalnu bosanskohercegovačku pjesmu. Pravo učešća imaju djeca starosne dobi do 15 godina. Zainterosovani kandidati obavezni su da prijave najma-

nje dvije sevdalinke od kojih stručni žiri bira jednu kompoziciju za finalnu veče. Prijava treba da sadrži: ime i prezime kandidata, godinu rođenja, adresu, telefon i naziv kompozicija sa kojim se prijavljuje za učešće na festivalu. Poziv će biti otvoren od 8.9. do 20.9.2010. godine. Audicija za izbor kandidata za finalnu veče održat će se u periodu od 29.9. do 1.10.2010. godine. Prvoplasirani izvođači bit će nagrađeni. Prijave slati na adresu Općina Novo Sarajevo, Služba za društvene djelatnosti, Zmaja od Bosne 55 – 71000 Sarajevo sa naznakom za „Festival djeca pjevaju sevdalinke Općina Novo Sarajevo 2010.“ Za sve dodatne informacije kontaktirati na tel. 033/492186 ili na www.novosarajevo.ba OPĆINSKI NAČELNIK Nedžad Koldžo

28

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

29

Zijo Valentino vratio se iz Australije

Uspje{ni koncerti i nesanica
Zijo Valentino nedavno se vratio s turneje po Australiji, gdje je odr`ao koncerte u Melburnu, Pertu, Brizbejnu i Sidneju. - Bilo je sjajno i vrlo zabavno. Organizator „Foxrox Entertaiment“ pru`io nam je svjetske uvjete - sjajne sale, vrhunske bine i razglase. Kako smo du`e boravili, bilo je sve `e{}e, punije i veselije tako da smo na kraju u Sidneju svirali dva puta - ka`e Zijo. Iako su koncerti bili uspje{ni, muzi~ar se `ali da su mu se zbog vremenske zone pomije{ali dan i no}. - Tako rano nisam ustajao od pret~asa u gimnaziji. Ranom zorom bi se bacao na sport, a onda na pusto{enje {vedskog stola u hotelu. Zemlja kengura je moja omiljena destinacija i nakon „Poprock“ maratona od prije

DOAJENI Ned`ad Salkovi} objavio album „^e`nja - pismo sinu“

Premijera u „Art ku}i sevdaha“
Nastupi pod nazivom „Nek’ miri{u avlije“ u ~etvrtak i petak Radujem se {to }u Bajram provesti sa Sarajlijama
Dugo najavljivani CD Ned`ada Salkovi}a „^e`nja - pismo sinu“ objavljen je po~etkom sedmice pod markicom „BN Production Musica“. Nekoliko pjesama poznati Tuzlak premijerno }e izvesti na nastupima u prelijepom ambijentu „Art ku}e sevdaha“ u Sarajevu zakazanim za ~etvrtak, odnosno petak. Na koncertima koji nose naziv „Nek’ miri{u avlije“ Salkovi}u }e se pridru`iti i mlada interpretatorica sevdaha Aldijana Tuzlak. - Izuzetno se radujem {to }u prvi i drugi dan Ramazanskog bajrama provesti sa Sarajlijama. Prvu no} bit }u odjeven u jedan od svojih najljep{ih smokinga, koji sam dobio na poklon prije dvadesetak godina od prijatelja iz Frankfurta. Nakon nastupa odijelo }e ostati u vlasni{tvu „Art ku}e sevdaha“ i bit }e postavljeno u dijelu koji meni pripada - govori Salkovi} i dodaje da }e njegov nastup u ~etvrtak nave~er prenositi TVSA. Doajen bh. sevdalinke od „BN Production Musica“

Valentino u Australiji

dvije godine, grupa „Valentino“ }e nastaviti kontinuitet dru`enja s publikom, naro~ito sa omladinom koju su roditelji, na moju sre}u, zarazili na{im refrenima - govori Zijo.
L. S. R.

U prodaji novi broj magazina „Azra“

Salkovi}: Direktan prijenos na TVSA

dobio je podu`i spisak nastupa na kojima }e promovira-

ti novi album, koji se mo`e kupiti ne samo na bh. tr`i{tu

nego i u cijeloj Evropi, AmeA. I. rici i Australiji.

Olja Babi} u srijedu putuje u Ljubljanu

Predstavlja BiH na izboru „Bernie Models“
Banjalu~anka Olja Babi} u srijedu putuje u Ljubljanu, gdje }e predstavljati Bosnu i Hercegovinu na izboru ljepote „Bernie Models“. Pobjeda na ovom takmi~enju 22-godi{njoj ljepotici donijela bi nekoliko poslovnih anga`mana u Milanu, a konkurencija }e joj biti jedanaest djevojaka iz Slovenije, Makedonije i Srbije. - Uveliko se spremam za put. Veoma sam uzbu|ena pred izbor, koji }e u glavnom gradu Slovenije biti odr`an u petak. Vjerujem da }e se ovaj osje}aj pretvoriti u onu pozitivnu tremu te da }u dostojno predstaviti BiH. Ako sve pro|e kako treba, blizu sam pobjede. Ipak, ako i ne ostvarim trijumf, ne}u o~ajavati jer ve} imam dvije primamljive ponude iz Istanbula i Dubaija - isti~e H. P . Babi}.

Tijana DAP^EVI]

Mu` Milan glavna je dadilja u ku}i
Hasan MURATOVI]

Mo`e se uspjeti i bez „veze“ i „{tele“
Amela ^ENGI]

Babi}: Ponude iz Istanbula i Dubaija

Ekonomistica u svijetu organske hrane i kulinarstva
AZRA - takve pri~e ho}u

30

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 06 / 403 Stručni savjetnik – interni revizor - 1(jedan) izvršilac Šef Odsjeka za pravne i opće poslove u Kabinetu Zamjenika premijera i Federalnog ministra kulture i sporta - 1(jedan) izvršilac Stručni saradnik za informiranje u Kabinetu Sekretara Vlade - 1(jedan) izvršilac Stručni saradnik za pravna pitanja i informiranje u Uredu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine – Sektor za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju – Odsjek za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju - 1(jedan) izvršila Stručni saradnik za ekonomska pitanja u Uredu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine – Sektor za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju – Odsjek za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju - 1(jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadržan je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to: za poziciju 01. - VSS/ VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru za poziciju 02. - VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera, - najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru za poziciju 03. - VSS/VII stepen stručne spreme, završen fakultet političkih nauka ili pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru za poziciju 04. - VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru - poznavanje engleskog jezika za poziciju 05. - VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na računaru - poznavanje engleskog jezika Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na računaru 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika za pozicije 04. i 05. 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo I Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 06 / 411 - Federalni sanitarni granični inspektor u Odjeljenju uprave u Mostaru (mjesto carinjenja Čapljina), -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Opis poslova sadržan je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: -VSS/VII stepen stručne spreme, završen medicinski, tehnološki, poljoprivredni, stomatološki, prehrambeno-biotehnički, prehrambeno-biotehnološki, prirodno-matematički-hemijskog smjera, veterinarski fakultet ili visoka zdravstvena škola-studij sanitarnog inžinjera, - najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke školske spreme, - stručni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, postavljeni kandidat dužan steći u roku koji bude određen propisom Vlade Federacije BiH, - certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, postavljeni kandidat dužan pribaviti u periodu od jedne godine nakon stupanja na posao, - položen vozački ispit „B“ kategorije. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, 3. važeću vozačku dozvolu za vozača “B” kategorije, 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: „ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR USTANOVA „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA MOSTARA“ Na temelju članka 7.i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br.34/2003), članka 15. Statuta Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ i Odluke Upravnog vijeća Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ broj:II-03/10 od 30.8.2010.godine, Upravno vijeće Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ objavljuje

za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ I.Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar. II.Opis upražnjene pozicije Ravnatelj Ustanove: - organizira i rukovodi radom Centra, - zastupa i predstavlja Centar prema trećim osobama, - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, - zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima, - odgovoran je za zakonitost rada Centra, - predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasan i zakonit rad, - predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz njegove nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka, - podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu Centra, - obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Centra i odgovoran je namjensko korištenje sredstava Centra, - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Centra, - odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, - odlučuje o raspoređivanju i ulozi zaposlenika Centra za obavljanje određenih zadaća,

NATJEČAJ

- vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra, - imenuje stručne i povremene komisije, - obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Centra. III. Mandat Ravnatelj se imenuje na period od 4 (četiri) godine. IV. Uvjeti za upražnjenu poziciju: Kandidati za izbor i imenovanje na upražnjenju poziciju moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. a. Opći uvjeti: - da je držaljanin BIH, - da je stariji od 18 godine, - da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH, u periodu od tri godine, prije objavljivanja upražnjene pozicije, - da se na njega ne odnosi članak IX točka 1 Ustava BiH. b. Posebni uvjeti: - da je diplomirani socijalni radnik ili diplomirani pravnik sa pet godina radnog iskustva u struci ili socijalni radnik ili pravnik sa deset godina radnog iskustva u struci, - da posjeduje organizacione sposobnosti, moralne i druge kvalitete, - da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisu osuđivani za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa, - da nisu na funkciji u političkoj stranci, u suprotnom da podnesu izjavu da će u slučaju konačnog imenovanja odstupiti od funkcije.

V. Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: Kraći životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu, Ovjeren preslik diplome o završenom školovanju, Potvrda o radnom iskustvu u struci, Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, Ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke IV. alineja 3 i 4 općih uvjeta. Kandidati su uz prijavu dužni priložiti orginalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci. VI. Natječaj će biti objavljen u „Dnevnom avazu“, „Dnevnom listu“ i „Službenim novinama Federacije BiH“. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti na adresu: Ustanova „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar, Ulica fra Franje Miličevića br.43. sa naznakom „prijava na natječaj“. Na poleđini naznačiti ime i prezime podnosioca prijave. Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA/ODBORA dipl. pravnik ĆAMIL RAMIĆ

show biz

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

31

Ne izbjegava medije

SERIJE Projekt podgori~ke stanice RTV Atlas

Lili demantirala samu sebe
Trudna Lili Alen (Lily Allen) sko~ila je sama sebi u usta kada se pojavila na crvenom tepihu. Pjeva~ica je nedavno izjavila kako jedva ~eka da se makne iz `i`e javnosti te da }e se potruditi izbjegavati medije, a uprkos tome, pozirala je na britanskoj premijeri filma „Tamara Drew“. Lili je ponosno pokazala trudni~ki trbuh i svoju novu liniju, a za tu priliku odabrala je ~ednu dugu haljinu u kojoj je izgledala barem deset godina starije. Nedavno je otkrila kako Travolta: Ve} svjedo~io na sudu

Pamela Anderson u crnogorskoj sapunici
Holivudska plavu{a bi trebala dobiti ulogu sli~nu onoj koja ju je proslavila u seriji „^uvari pla`e“
Atraktivne lokacije i luksuzni hoteli u Budvi i njenoj okolini bit }e mjesto de{avanja nove sapunice, u kojoj bi jedna od uloga mogla biti povjerena i ameri~koj glumici Pameli Anderson, pi{u tamo{nji mediji. Program menad`er crnogorske RTV Atlas Meliha Ramusovi} rekla je da bi Pamela Anderson trebala dobiti ulogu sli~nu onoj koja ju je proslavila u seriji „^uvari pla`e“. Ovoga puta trebala bi zauzeti mjesto Dejvida Haselhofa (David Hasselhoff) i biti instruktorica tima spasilaca. Nakon velikog regionalnog uspjeha sapunice „Dolina sunca“, hrvatska producentska ku}a „Ring Multimedia“ u saradnji sa RTV Atlas i Op}inom Budva najavljuje i prvu „morsku sapunicu“ u regionu. - Na inicijativu podgori~ke televizije, direktor „Ring Multimedije“ Robert Tomljenovi}, menad`ment

Glumac ne `eli novi stres

Travolta ipak ne}e tu`iti ucjenjiva~e
Anderson: Instruktorica tima spasilaca

budvanske op}ine i bord direktora Atlas televizije na~elno su se dogovorili o koprodukciji budu}e igrane serije. Koprodukcija projekta bit }e ponu|ena i svim

vode}im medijskim ku}ama iz regiona, kao i jednoj velikoj ruskoj producentskoj i distribucijskoj ku}i, koja planira ulazak na ovo tr`i{te - ka`e Ramusovi}.

D`on Travolta (John) odlu~io je odustati od tu`be protiv dvojice mu{karaca koji su ga ucjenjivali za 25 miliona dolara nakon smrti njegovog sina pro{le godine. Glumac ka`e kako ne `eli dodatni emocionalni stres u porodici. Mu{karci su, navodno, od njega `eljeli izvu}i novac prijete}i kako }e medijima dati informacije prema kojima je vidljivo da su Travolta i supruga „namjerno ubili“ svog sina D`efa (Jeff), koji je umro pro{le godine tokom odmora na Bahamima, a bolovao je od autizma.

Travolta je ve} svjedo~io na sudu u slu~aju protiv tih mu{karaca. Kada je porota trebala donijeti odluku o njihovoj krivici, sutkinja Anita Alen (Allen) poni{tila je su|enje i naredila da se cijeli postupak ponovi jer je u javnosti prije dono{enja presude objavljeno da je jedan mu{karac oslobo|en optu`bi. Travolta ne `eli ponovo svjedo~iti pa je odlu~io odustati od tu`be. On i supruga ranije su ove godine najavili da o~ekuju prinovu u familiji, a imaju i desetogodi{nju k}erku Elu Bleu (Ella).

Alen: Ponosno pokazala trudni~ki trbuh ne mo`e pre`aliti {to u pro{losti nije odgovornije tro{ila svoj novac. Pjeva~ica je od izlaska svog albuma prvjenca 2006. godine zaradila bogatstvo od otprilike sedam miliona dolara. - @ao mi je jer sam gomilu novca potro{ila na odje}u i ostale glupe stvari. Da sam barem bila ozbiljnija. Nadam se da nikada ne}u biti u poziciji da moram prodavati snimke sa svadbe, ali da moram birati izme|u toga i prodaje ku}e, definitivno bih odabrala fotografije - rekla je Lili Alen.

Glumica hvali suprugu nogometa{a

Longorija: Viktorija je odli~na prijateljica

Bekam i Longorija: Organiziraju `enske ve~eri

Nakon {to je u javnost procurila vijest da Viktorija (Victoria) i Dejvid Bekam (David Beckham) prodaju svoju pala~u u Hertford{iru, mnogi su se zapitali kako }e se „uobra`eni Britanci“ sna}i u Americi, u kojoj `ive posljednjih nekoliko godina. Odgovor na to pitanje dala je Eva

Longorija (Longoria), dobra prijateljica biv{e pjeva~ice, koja ka`e da Bekamovima to ne}e biti nikakav problem s obzirom na to da ih svi vole. - Volimo `enske ve~eri koje redovno organiziramo u svojim ku}ama. Viktorija je odli~na prijateljica. Jako je odana, smije{na i zabavna,

svi je vole - kazala je „o~ajna ku}anica“ koja se sa suprugom nogometa{a dru`i gotovo svakodnevno. Slavni nogometa{ i njegova supruga ve} su unajmili agente koji procjenjuju popularno zvanu Bakingemsku pala~u, a za nju bi mogli dobiti otprilike 18 miliona dolara.

VrEMEPLoV

8. i 9 . septembar 2010.

DoGoDILo SE
8. septembar 1995. -­BiH­}e­osta­ i­u­svo­im­me|una­ ­ ­ t j rodno­pr­­ na­ im­gr­ ­ i­ a­ a­i­sa­ to­at­}e­se­od iz t an c m s j dva­enti­ e­ a:­Fe­ e­ ­ ­ i­e­BiH­i­enti­ e­ a­bo­ a­ tt d rac j tt snskih­ Sr­ a­ (Republika­ Sr­ ska),­ izja­ io­ je b p v po­ o}nik­ame­ i~kog­dr`avnog­se­ r­ ­ a­ a­za m r k et r evr­ ­ ske­po­ lo­ e­Ri~ard­Ho­br­ k­(Richard op s v l u Ho­ br­ ­ ­ e),­ ~itaju}i­ za­­ ­ ­ i~ku­ izja­ u l ook jedn v Me|una­ ­ ­ ne­ko­ ta­ t­gr­ ­ e­za­BiH­i­mi­ rod n k up ni­ ta­ a­ va­ jskih­ po­ lo­ a­ BiH,­ Hr­ a­ ske­ i s r n s v vt SR­Ju­ o­ la­ i­e­u­@enevi.­Fe­ e­ ­ ­ i­i­BiH­}e g s vj d rac j pr­­ a­ ti­51­po­ to,­a­enti­ e­ u­bo­ a­ skih­Sr­ a ip s s tt sn b

32
MEDICINA Spas za milione ljudi

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010

sveznadar

-­Osmi­se­ te­ bar­je­Me|una­ ­ ­ ni­dan p m rod pi­ me­ o­ ti.­Pr­ ­ o­ i­ ­ o­ga­je­UNESCO­jo{ s n s om v ra 1967.­go­ i­ e­s­ci­jem­isti­ a­ ja­va`no­ ti­pi­ dn l cn s sme­ o­ ti.­Pr­ ­ a­pr­ ­ je­ a­ a­UNESKO-a, n s em oc n m oko­774­mi­i­ ­ a­lju­ i­na­ku­ li­ze­ a­jskoj l on d g ml je­ne­ i­ me­ o,­a­od­tog­br­ ­a­dvi­e­tre}ine ps n oj j ~ine­`ene.­Gle­ a­u}i­glo­ a­no,­pe­ i­ a­odr­ ­ dj bl tn aslih­ne­zna­~itati­ni­pi­ a­ i,­75­mi­i­ ­ a­dje­ e st l on c uop}e­ne­ide­u­{kolu,­a­mno­ a­je­dje­ a­po­ g c ha|aju­ne­ ­ ­ o­ no. red v 49­po­ to­te­ ­­ o­ ­­e,­oba­enti­ e­ a­imat­}e­sa­ s rit rij tt mo­ ­ r­ ­ u­i­svo­e­usta­ e,­ali­ni­e­ an­od­pr­ ­ up av j v jd edlo`enih­ pr­­ ci­ a­ ne­ po­ r­ ­ u­ i­e­ a­ dvi­e in p d az m j v j dr`ave­ili­po­ je­u.­Sve­tri­str­ ­ e­su­se­slo`ile d l an da­ fo­ ­ i­ ­ ­u­ ko­ i­ i­e­ ko­e­ }e­ na­ gle­ a­ i rm raj msj j d d t po{ti­ a­ je­lju­ skih­pr­ ­ a,­slo­ o­ u­kr­ ­ a­ ja vn d av b d et n na­ci­e­oj­te­ ­­ o­ ­­i­BiH­i­po­ r­ ­ ak­ra­ e­je­ jl rit rij v at sl nih­oso­ a­u­nji­ o­ e­do­ o­ e. b h v m v 1998. -­U­ho­ e­ u­“Sedra”­kod­Bi­ a}a­po­ t l h ~eo­pr­ i­si­ po­ ij­o­bo­ a­ skom­je­ i­ u. v m z s n zk 2001. -­U­Du­ ­ a­ u­u­Ju`no­ ­ ri~koj­Re­ u­ rb n af p bli­ i­za­ r{ena­Ko­ fe­ ­ ­ ci­a­UN-a­o­ra­ i­ ­ u, c v n ren j s zm na­ko­oj­su­de­e­ a­ i,­po­ li­e­vi{edne­ ­ ­h­spo­ j lgt s j vni r­ ­ a­oko­ro­ o­ la­ ni{tva­i­bl­­ ­ ­ ­­ to~nog­su­ ov b v s i ­skois ko­ a,­ipak­uspje­i­usvo­i­ i­za­ r{nu­de­ la­ ­ ­ b l jt v k raci­u.­ Taj­ do­ u­ e­ t­ pr­ ­ na­e­ “veli~inu­ zla j k mn iz j ro­ stva”­i­nu­ i­na~ine­za­bo­ ­ u­pr­ ­ iv­ra­ p d rb ot sne­di­ kr­­ i­ a­ i­e.­ s im n c j 9. septembar 1493. -­ Tu­ ­ ka­ vo­ ska,­ pod­ ko­ a­ dom rs j m n bo­ a­ skog­na­ je­ ni­ a­Ja­ ub-pa{e,­u­bi­ s n m s k k ci­na­Kr­ a­ skom­po­ ju­ka­ a­ tr­ ­ a­ no­po­ b v l t s of l r­ ­ i­ a­ hr­ a­ sku­ vo­ sku,­ ko­ u­ je­ pr­ ­ vo­ az l v t j j ed dio­ban­Eme­ ­ k­De­ ­ n~in. ri re 1943. -­Po­ li­ e­ka­ i­ u­ a­ i­ e­fa{isti~ke­Ita­ s j pt l cj li­ e­ve­ i­ i­dio­mo}ne­ita­ i­ a­ ske­flo­ e­pr­ j lk lj n t e­ je­ ao­sa­ e­ ni­ i­ a. b g v z cm 1979. -­Pop­zvi­e­ da­Ket­Sti­ e­ s­(Cat­Sti­ j z v n ve­ s)­ pr­ ­ i­ e­ io­ ime­ u­ Ju­ uf­ Islam­ i n om j n s pre{ao­na­islam. 2002. -­Vi{i­sud­u­Bi­e­om­Po­ju­osu­ io­Ne­ jl l d boj{u­ Ra­ i­ a­ lje­ i}a­ iz­ De­ po­ o­ ca­ na­ 15 ns v v s t v go­ i­ a­za­ vo­ a­zbog­u~e{}a­u­otmi­ i­i­li­ vi­ dn t r c k da­ i­i­pu­ ni­ a,­pr­ ­ e`no­Bo{nja­ a,­iz­vo­ a cj t k et k z na­ pr­ ­ i­ Be­ ­ r­ d­ -­ Bar,­ na­ sta­ i­ i­ [trpci uz og a nc (BiH),­27.­fe­ r­ ­ ­ a­1993.­go­ i­ e. b uar dn

ro\ENI
8. septembar 1850. -­U­Bje­o­ a­ u­je­ro|en­Ko­ ta­He­ ­ ­ n. l vr s rma Bio­je­vla­ in­po­ je­ ­ ­ ik­za­Sa­ ­ ­e­ o­i­di­ ­ ­ d v ren raj v rektor­Ze­ a­jskog­mu­ e­a­~iju­je­or­ a­ i­ a­ i­u ml zj g nz cj i­dje­a­ no­ t­inte­ zi­ no­ra­ vi­ao.­Po­ ­ ­ ­ uo­je lt s n v z j kren be­e­ r­­ ti~ki­li­ t­“Nada”­i­osno­ ­ o­Ba­ka­ o­ l t is s va l n lo{ki­insti­ ut­u­Sa­ ­ ­e­ u.­Au­ or­je­do­ ad­na­ t raj v t t jve}eg­zbo­ ­ i­ a­bo{nja~ke­na­ ­ ­ ­ e­epi­ e. rn k rodn k 9. septembar 1828. -­Ro|en­ru­ ki­pi­ ac­Lav­Ni­ o­ a­ e­s s k l j vi~­ To­ stoj,­ je­ an­ od­ ve­ i­ a­ a­ svje­ ske l d lk n t knji`evno­ ti,­au­ or­~uvenih­ro­ a­ a­“Rat s t m n i­mir”­i­“Ana­Ka­ ­ ­ ji­ a”. ren n

UMrLI
8. septembar 1949. -­Umro­nje­ a~ki­ko­ po­ i­ or­i m m zt di­ ­ ­ e­ t­ Ri­ a­ d­ [traus­ (Richard­ Str­ ­ ­rig n h r au ss),­di­ ­ ­ tor­Be~ke­ope­ e,­au­ or­po­ u­a­ ­rek r t p l r nih­ope­ a­“Kavalir­s­ru`om”,­“Kapriccio”, r “Arabela”­i­si­ fo­ i­ske­po­ ­ e­“Tako­je m nj em go­ o­ ­ o­ Za­ ­ ­ u­ tra”,­ ko­a­ je­ ko­ i{te­ a­ u v ri rat s j r n fi­mu­“Odiseja­2001”. l 9. septembar 1747. -­Umro­bo­ a­ ski­pi­ ac­Fe­ zi s n s v Mo­ ta­ ­ c.­ s ra

u

“Ure|aj” uklju~uje hiljade mikroskopskih filtera i bioreaktor i imitira metaboli~ke uloge pravog bubrega
Ameri~ki­ istra`iva~i,­ pr­ ­ edvo|eni­nau~ni­ i­ a­s­Uni­ e­ cm v r­ i­ e­ a­ u­ Ka­ i­ o­ ­ i­ i,­ izr­ ­ i­ i zt t l f rn j ad l su­ pr­ ­ o­ ip­ mo­ e­ a­ pr­ og ot t d l v umje­ nog­ bu­ r­ ­ a­ ko­ i­ }e­ se t b eg j je­ nog­ da­ a­ mo}i­ impla­ ti­ ­ d n n ra­ i­ u­ ~ovjekov­ or­ a­ i­ am­ te t g nz ta­ o­za­ i­ e­ i­ i­po­ r­ ­ u­za­di­ k mj nt t eb ja­ i­ om. lz “Ure|aj”­uklju~uje­hi­ ja­ e l d mi­ r­ ­ ko­ skih­fi­ te­ a­i­bi­ ­ ­ ­ k os p l r orea­ tor­ i­ imi­ i­ a­ me­ a­ o­ i~ke k tr t b l ulo­ e­ pr­ ­ og­ bu­ r­ ­ a,­ a­ na g av b eg nje­ o­ om­ra­ vo­ u­ra­ i­ve­ i­ a g v z j d lk gr­ ­ a­in`inje­ a,­bi­ ­ o­ a­i­lje­ up r ol g ka­ a­iz­svih­di­ e­ o­ a­SAD.­ r j l v Kr­ ­ nji­ re­ u­ tat,­ umje­ ni aj z l t bu­ r­ g,­tr­ ­ ao­bi­bi­ i­ve­ ik­po­ be eb t l put­{oljice­za­ka­ u­i­sa­ r`ava­ f d ti­`ive­}elije­bu­ r­ ­ a.­ b eg Je­ nom­ka­ a­se­impla­ ti­ d d n ra­u­lju­ sko­ti­ e­ o,­oso­ a­ne­bi d j l b mo­ ­ ­ a­ uzi­ a­ i­ imu­ o­ u­ r­ ­ ral m t n s p esa­ te­i­`ivjela­bi­sa­ vim­no­ ­ n s rma­ nim­`ivotom.­ l Za­sa­ a­ni­ o­ne­go­ o­ i­ka­ d k v r da­bi­se­mo­ lo­po~eti­s­ugr­ ­ g adnjom­umje­ nog­bu­ r­ ­ a,­ni­ t b eg ti­ se­ spo­ i­ je­ nje­ o­ a­ ci­ e­ mn g v j na.­ Umje­ ni­bu­ r­ g­dje­ u­ e­na t be l j dvo­ tr­ ­ om­pr­ ­ ci­ u:­ko­ ­ ­ ti s uk in p ris he­ o­ i­ ter­ ko­ im­ ukla­ ja­ to­ m fl j n ksi­ e­iz­kr­ i,­a­u­isto­vr­ ­ e­ e n v ij m pr­ ­ je­ ju­ e­na­ r­ ­ na­otkri}a im n j p ed u­ bi­ ­ n`inje­ ­ ­ gu­ ka­ o­ bi oi rin k uzgo­ io­ no­ e­ bu­ re`ne­ }elije j v b i­omo­ u}io­dr­ ­ e­bi­ ­ o{ke­fu­ g ug ol nkci­ e­zdr­ ­ og­bu­ r­ ­ a.­ j av b eg

Umje­ni­bu­ r­ g­bi­usko­ o t be r mo­ ao­po­ ta­i­stva­ ­ o­ t g s t rn s
Umje­ni­ t bu­ r­ g­tr­ ­ ao b e eb bi­bi­i­ve­ik­ t l po­ ut­{oljice p za­ka­u­­ f

Upa­le­zu­bnog­ me­sa­i­bolesti­sr­ca

Nova saznanja

Pa­ A­stva­ a­upa­ne­pr­ ­ e­ e­u­kr­ nim­`ilama­­ d r l oc s v

Gr­ ­ a­br­ ­ a­ skih­i­ir­ kih­nau~ni­ a­vje­ ­ ­ up it n s k ruje­da­je­otkr­ ­a­zbog­~ega­bo­e­ ti­zu­ nog­me­ a il l s b s mo­ u­po­ e}ati­ri­ ik­za­ra­ voj­bo­e­ ti­sr­ a.­ g v z z l s c Br­ ­ ne­ ra­ i­ e­ stu­ i­ e­ su­ ve}­ uka­ a­ e­ na oj nj dj z l ve­ u­izme|u­bo­ e­ ti­zu­ nog­me­ a­i­bo­ e­ ti z l s b s l s sr­ a,­no­ni­ e­bi­ o­ja­ no­ra­ i­li­se­je­ no­ ta­ c j l s d d s vno­ o­ ~injenici­ da­ je­ sla­ a­ or­ ­ na­ hi­ i­ e­ a b al gj n znak­op}eni­ o­lo{ijeg­ma­ e­ ­ ­ a­ nog­sta­ u­ a, t t rij l t s po­ na­ og­fa­ to­ a­ri­ i­ a­za­sla­ i­e­zdr­ ­ lje. z t k r zk bj av U­no­ om­istra`iva­ ju­je­utvr|eno­ka­ o­str­ v n k e­ to­ o­ ne­ ba­ te­ ­ ­e­ pr­ ­ o­ zu­ nog­ me­ a­ za­ p k k k rij ek b s hva}enog­bo­e{}u­mo­ u­u}i­u­kr­ o­ ok­te­pr­ ­ l g v t ido­ i­ e­ i­stva­ ­ ­ ju­pr­ ­ e­ ­ a­na­ va­ og­Pa­ A. nj t ran ot in z n d Pa­ A­za­ im­u~estvu­e­u­stva­ ­ ­ ju­kr­ nih d t j ran v ugru{aka­ te­ ra­ vo­ u­ upa­ nih­ pr­ ­ e­ a­ u­ kr­ z j l oc s vnim­`ilama. Ho­ a­ dski­ nau~ni­ i­ istra`ili l n c su­ po­ e­ ni­ u­ izme|u­ go­ i{njeg v z c d odmo­ a­ i­ sre}e.­ U­ nji­ o­ om r h v istra`iva­ ju­ u~estvo­ a­ o­ je­ 1.530 n v l odr­ ­ lih­mu{ka­ ­ ­ a­i­`ena.­Oni­su as rac odgo­ a­ ­ ­ i­na­pi­ a­ ja­o­svo­ im­go­ v ral t n j di{njim­ odmo­ ­ ­ a­ to­ om­ lje­ a,­ a rim k t po­ om­ su­ ocje­ ji­ a­ i­ svo­ e­ tr­ ­ u­ no t n v l j en t emo­ i­ no­sta­ je. tv n Uo~eno­je­da­lju­ i­ko­ i­su­se­ne­ a­ no d j d v vr­ ­ i­ i­s­go­ i{njih­odmo­ a­ni­ u­ni{ta­sr­ ­ at l d r s etni­ i­ ne­ o­ u­ da­ i­ a­ pr­ ­ e­ odla­ ka­ na j g nm ij s odmor.­

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

33

Ta~no Neta~no

BLAGDANI Sve~ana trpeza

Jelovnik za bajramski ru~ak
Neka ru~ak po~ne pile}om ~orbom, potom ser virajte klepe i polagani burek, a za desert poslu`ite d`andar baklavu

1.Za­Ke­lte­se­u­Evr­od­pi­ni­pr­vi­put­sa­zna­e­oko­750.­go­ e­pr­­e­no­ e j ij v ere?­
le­ s­je,­u­{aljivom­po­ u­d 2.Pe­ter­Se­lo­svrtao­pr­vi­mu{ka­r­ac­ko­ji hva­ u,­po­ t je­bio­na­na­ ni­ i­„Playboya“? s c r­ ­ li­ e­ pr­ je og f 3.Egi­pa­tiske­ hi­j­ne­cuz­@an­Fr­av­ni­soa de{ifr­­ ­ o­Fr­ ra a [ampolion?
1. TA^NO

D`andar baklava

Za tijesto je potrebno: 6 dkg maslaca, 1 jaje, bra{no, masno}a. Za fil: 1/4 kg slatkog kajmaka, 1/4 kg oraha, 2 dl mlijeka. Za agdu: 1/2 kg {e}era, 1/2 l vode. Na~in pripreme: 1. Zamijesiti tijesto i razvaljati u dvije jufke. Tijesto saviti na oklagiji i od njega napraviti cijevi pa ostaviti da se osu{i. 2. Suho tijesto skinuti s valjka i narezati na komade du`ine 10-12 cm. Slo`iti jufke u nama{}enu tepsiju i pe}i tako da ih u tepsiji okre}ete kako bi sa svih strana dobile boju. 3. Mljevene orahe skuhati u mlijeku pa dodati slatki kajmak. 4. Agdu ukuhati. 5. Pe~ene jufke preliti agdom, ohladiti pa onda filovati.

Bajram je vrijeme kada se porodica okuplja, a u ku}u dolazi rodbina, dragi prijatelji i kom{ije. Ukoliko se jo{ niste odlu~ili koja jela pripremiti za bajramski ru~ak, mi vam nudimo jelovnik. l pile}a ragu ~orba l klepe l polagani burek l d`andar baklava l salata s pe~enim paprikama Za pripremu ovih jela potrebna vam je dobra volja i malo truda, a rezultate }ete vidjeti na licima onih koji dkg maslaca, so, biber. Na~in pripreme: budu probali va{e specijaliMeso samljeti ili nasjetete. ckati na sitne komade, Evo kako }ete pripremiti neke od navedenih prijedlo- luk sitno isjeckati i pr`iti na masno}i. Posoliti, ohladiti, ga: a zatim dodati meso, so, biber, pa sve dobro izmije{ati. Tepsiju pomastiti i prekrPotrebno je: 8-12 jufki iti jednom jufkom. Jufku veli~ine tepsije, 64 dkg mesa od buta, 3-4 glavice luka, 20 preliti masno}om pa staviti

1 2

Polagani burek

drugu koju }ete tako|er preliti masno}om. Po jufki ra sporediti meso, pa ponovo prekriti jufkom. Na jufku staviti mesni fil. Svaku ju fku za~initi masno}om. Za vr{iti sa dvije jufke koje }ete zaliti masno}om. Pe}i u rerni dok ne porumeni. Pitu poslu`iti vru}u.

3

“Ko­ zu­ ov”­re­ e­ t­da­ a n m c p n

Stres i prejedanje

Za Kelte se u Evropi prvi put saznaje oko 750. godine prije nove ere, kada su sa starim Grcima po~eli trgovati solju iz Halstata (u dana{njoj Austriji). Njihova civilizacija se postepeno pro{irila na sjever, istok i zapad, dosti`u}i svoj vrhunac tokom tre}eg stolje}a prije nove ere. Me|utim, Kelti nikada nisu imali carstvo, pa ~ak ni obi~nog vladara. Umjesto toga, bili su podijeljeni na mnogo grupa, a svaka je imala svog vo|u i teritoriju. Grupe su ~esto ratovale jedne protiv dru gih, ali su sve imale ne{to zajedni~ko, a to je bio na~in `ivljenja; zajedni~ki su im bili jezik, vjerovanja, umjetnost i zanati. Ve}ina Kelta su bili zemljoradnici, ali istovremeno i `estoki ratnici. Nau~ili su kako da tope gvo`|e, od koga su pravili ~vrsto oru|e i oru`je.
2. TA^NO

Kad je Evropa prvi put ~ula za Kelte

Za koru je potrebno: 4 jaja, 8 ka{ika {e}era, pola pra{ka za pecivo, 6 ka{ika bra{na, 1 vanilin {e}er, 2 ka{ike kakaa, 4 ka{ike tople vode. Fil: 200 g mljevenih oraha, 100 g margarina, 200 g {e}era u

Rolat sa ~okoladom

prahu, 50 g otopljene ~okolade, 1 {lag krema od vanilije, 100 ml mlijeka, 200 g mljevenog keksa. Na~in pripreme: 1. Napraviti smjesu od navedenih sastojaka, pe}i u tepsiji s pek-papirom. Kad je kora pe~ena, toplu je urolati u mokru kuhinjsku krpu. Ostaviti da odstoji tako dok se ne ohladi. 2. Orahe, keks, {e}er i mlijeko pomije{ati. Napraviti smjesu srednje tvrdo}e

(toliko da se mo`e raditi s njom). 3. Smjesu podijeliti na dva dijela. 4. U prvi dio uliti otopljenu ~okoladu pa sve dobro izmije{ati da se sjedini - to je crni dio. 5. U drugi dio dodati prethodno omek{ali margarin i prethodno napravljenu {lag kremu. 6. Sve skupa mije{ati dok se sastojci ne sjedine bijeli dio. 7. Po kori prvo mazati polovinu bijelog dijela, drugi dio ostavite za premazivanje rolata. Odmah na po~etku polo`iti crni dio koji ste prethodno napravili u obliku valjka du`ine kore. 8. Rolati pa ostaviti u fri`ider oko 60 minuta da se stegne. 9. Ohla|eni rolat premazati drugom polovinom bijele kreme, ukrasiti ~okoladom. 10. ^uvati u fri`ideru.

Jedan od razloga prejedanja u vrijeme blagdana je velika ko li~ina stresa. Pripreme za blagdane su stresne, kao i dru{tvene te porodi~ne obaveze tih dana, a tu je i finansijski pritisak zbog poja~ane potro{nje u tim danima. Upravo zato neki ~esto zaborave brojiti kalorije. Nau~nici savjetuju da sebi u vrijeme blagdana ne trebamo ni{ta zabranjivati, nego da trebamo probati sva jela koja pri`eljkujemo. Ipak, savjetuju uzimanje malih porcija i polagano `vakanje te u`ivanje u okusu hrane.

U`ivajte u okusu hrane

UGLED, SLAVA (mn.) SLAVNI PISAC ERIH MARIJA KRALJ U TEBI (kompleks majke)

IME GLUMCA HARISA

NAJLJEP[A DJEVOJKA

PAS KOJI DONOSI ULOV

REOMIR

ZAVISNI SELJAK U FEUDALIZMU NAPADNA AKCIJA DIJELOVI PUTA

PJEVA^ TOCI

DO PRED NEKO BLISKO VRIJEME

@ITELJ ADRE

VRSTA @ITARICE

Britanski filmski komi~ar i glumac Peter Selers (Sellers) najvi{e se pamti po ulogama u serijalu Pink Panther, Dr. Strangelove i Dobrodo{li, g. Chance. Ostao je zapam}en kao slavni i popularni komi~ar, poznat po sposobnosti maskiranja i promjene glasa, a talent preru{avanja najvidljivije je dokazao u filmu „Dr. Strangelove“ iz 1964., koji je re`irao Stenli Kjubrik (Stanley Kubrick), u kojem je glumio ~ak tri lika: predsjednika, pukovnika i ludog nau~nika. Bio je jedan od samo ~etiri glumca koja su nominirana za Oscara u filmu u kojem glume dva ili vi{e likova. Ostala trojica su ^arli ^aplin (Charles Chaplin) za „Veliki diktator“, Li Marvin (Lee) za „Cat Ballou“ te Nikolas Kejd` (Nicolas Cage) za „Adaptaciju“ (2002). Godine 1964., u {aljivom poduhvatu, postao je i prvi mu{karac koji je bio na naslovnici „Playboya“. Ro|en je 8. septembra 1925., a umro 24. jula 1980. godine.
3. TA^NO

Prvi mu{karac na naslovnici „Playboya“

NA^IN RADA TO JEST, DAKLE VRSTA PJESME JEDINICA ZA MJER. SVJETLOSTI ZEMLJORADNICA RATARSKA ALATKA PJE[ACI U [AHU J.D. BIT, SU[TINA GLUMAC KIANU IVAN ODMILJA

NEUTRON

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA SVOTA, OTKAD, A, DRUMARINA, KASIRI, ALAN, ARKO, NAKANA, STO, KULT, AV, KARLOS PONSE, ANAKT, ERBIJ 2279

FOLK PJEVA^ LIVNJAK VR[ITI MU@U KRAVA I DR. CRNOGORSKI PJEVA^ NA SLICI

S PREDNJE STRANE

SANIN ODMILJA

Egipatske hijeroglife prvi je de{ifrirao Francuz @an Fransoa [ampolion (Jean Fra ncois Champollion). Pred kraj Napoleonove kampanje u Egiptu jedan vojnik je slu~ajno nai{ao na malu kamenu stelu (na slici) ispisanu razli~itim pismima. Ta stela od crnog bazalta prona|ena je pored grada Rosete (Rosette), dana{njeg Rashida, nedaleko od Aleksandrije. Otkri}e je ubrzo ponukalo brojne istra`iva~e na to da poku{aju de{ifrirati dotad nerazumljive egipatske hijeroglife.

[ampolion de{ifrira egipatske hijeroglife

34

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Vo}e i povr}e {titi zdravlje svojim bojama
Izbor kvalitetne prehrane
Dokazano je da prehrana bogata biljnim bojama za 30 posto reducira rizik od tumora

Lijek iz tanjira

N

auka je dokazala da zdravstvene prednosti povr}a le`e u posebnoj mje{avini prisutnoj u biljkama - fitohemikalijama - odnosno antioksidantnim pigmentima. Posljednje studije naglasile su da je pozitivan utjecaj mrkve i dinje, limuna i kajsije, salate i gro`|a direktno povezan s njihovom bojom. Fitohemikalije hvataju energiju iz sun~evih zraka te vo}u i povr}u daju `utu, ljubi~astu, narand`astu ili plavu boju. Oni su i temeljni agensi za{tite organizma od tumora, kardiovaskularnih problema, katarakte i starenja. Zato je savjet stru~njaka da tr- Svaka boja vo}a i povr}a ima svoju za{titnu ulogu

eba jesti povr}e i vo}e svih boja jer svaka boja ima svoje za{titno djelovanje. Hlorofil koji boji salatu, per{un ili {pinat osna`uje tijelo u odnosu na koronarne bolesti, dok betakaroten tipi~an za narand`e i paprike poma`e vidu i imunolo{kom sistemu. Obojeno povr}e predstavlja pravu dugu boja koja pozitivno utje~e na zdravlje. Dokazano je da prehrana bogata biljnim bojama za 30 posto reducira rizik od pojave tumora. Vo}e i povr}e tijelu poma`u o~uvati mladena~ki izgled zahvaljuju}i upravo elementima koji se bore protiv {tetnog djelovanja slobodnih radikala. Ruzmarin povoljno djeluje na metabolizam, ~ine}i te{ka i masna jela lak{e svarljivim. Na taj na~in povoljno djeluje na `u~ te spre~ava nadimanje. Vitamini C i A, pantotenska i folna kiselina, kao i drugi ljekoviti sastojci, svrstavaju ruzmarin u sam vrh liste biljaka koje mogu pomo}i u prevenciji karcinoma, a naro~ito karcinoma ko`e.

Jo{ treba utvrditi koliko jesti

Brokule olak{avaju Crohnovu bolest
Crohnova bolest mo`e zahvatiti bilo koji dio probavnog sistema. Simptomi uklju~uju hroni~ni proljev, gr~eve u trbuhu, povi{enu temperaturu, gubitak apetita i te`ine. Iako se istra`uje ve} niz godina, ta~an uzrok ove bolesti jo{ nije otkriven. Stru~njaci Univerziteta u Liverpulu testirali su tkivo pacijenata s Crohnovom bole{}u i laboratorijski uzgojene }elije tako {to su im dodali uobi~ajenu vrstu bakterije Escherichie coli i topiva vlakna odre|enih vrsta vo}a i povr}a. Ustanovili su da brokula i plantain, vrsta banane, sadr`e ta topiva vlakna odgovorna za ovo otkri}e jer spre~avaju lijepljenje E. coli za crijeva. Sljede}i je korak provesti klini~ka istra`ivanja na ljudima. Nau~nici jo{ ne znaju ta~nu preporu~enu koli~inu ovog antioksidansima bogatog povr}a, ali bolesnici bi vjerovatno trebali pojesti vi{e nego {to bi htjeli. Uz makronutrijente, brokula je vrijedan izvor vitamina i minerala - vitamina C, provitamina A, vitamina B6, pantotenske kiseline, riboflavina, kalcija, magnezija, `eljeza, fosfora i kalija. Samo 100 grama brokule sadr`i 2,6 grama dijetalnih vlakana.

Spec

Saniranje upale mi{i}a

Gr~ki primjer

Kafa za dugovje~nost
Prema istra`ivanju provedenom me|u stanovni{tvom gr~kog otoka Ikarija, gdje tre}ina populacije `ivi do 90. godine, osobe koje su pile jednu ili dvije {olje kafe dnevno imale su bolju elasti~nost arterija, za razliku od onih koje su konzumirali manje kafe. Ispitanici su bili stari izme|u 65 i 100 godina, a u ovoj je populaciji stopa raka manja za 20 posto u odnosu na prosjek zapadnih zemalja. Uz to, gotovo da i nema slu~ajeva senilnosti. Istra`iva~i Univerziteta u Atini pregledali su 485 osoba s visokim pritiskom te analizirali njihov unos kafe i kako se odra`ava na krvne `ile. Ukupno 56 posto osoba koje su umjereno pile kafu imale su najzdravije arterije, koje su se pona{ale kao da pripadaju mla|im ljudima. Me|utim, previ{e kafe mo`e poni{titi ovaj u~inak.

Sok od crne ribizle smanjuje bol nakon vje`banja
Novo istra`ivanje objavljeno u „American Journal of Physiology“ pokazalo je da sok od crne ribizle poma`e u spre~avanju boli tokom vje`banja. Nau~nici s novozelandskog Instituta za istra`ivanje biljaka i hrane pratili su utjecaj ekstrakta crne ribizle na deset ispitanika. Oni koji su prije i poslije svakodnevne umjerene vje`be uzimali pilulu crne ribizle, osje}ali su manju bol i o{te}enje mi{i}a, a nisu imali ni toliko upala. Ve} su prija{nja istra`ivanja dokazala da sastojci u crnoj ribizli smanjuju upalu mi{i}a koju uzrokuje dugotrajno tipkanje za ra~unarom. Nau~nici ka`u da sastojci crne ribizle flavonoidi {tite tijelo od napora tokom vje`banja, ali jo{ nisu otkrili ta~an mehanizam njihovog djelovanja. Ipak, znaju da su na pravom tragu u vjerovanju da sastojci vo}a u kombinaciji s vje`banjem koriste zdravlju.

Flavonoidi {tite tijelo od napora

Kafa opu{ta arterije

36

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Iz medicinskih ~asopisa

Migrene pove}avaju rizik od bolesti srca
Osobe koje pate od te{kog oblika migrene imaju ve}u {ansu za umiranje od sr~anih bolesti i mo`danog udara, pokazali su rezultati novog istra`ivanja. Migrena je i do tri puta u~estalija kod `ena nego kod mu{karaca. Ovu specifi~nu vrstu glavobolje karakterizira pulsiraju}a bol umjerenog do jakog intenziteta, jednostrana, obostrana ili bol koja povremeno zahvata jednu pa drugu stranu glave, pra}ena mu~ninom, povra}anjem i preosjetljivo{}u na svjetlo i zvukove.

Dr
gru{ak u bubre`noj veni uzrokuje akutno ili hroni~no zatajenje bubrega s razli~itim manifestacijama, ali ~esto je prisutan nefroti~ki sindrom. Incidenciju primarne tromboze bubre`ne vene te{ko je utvrditi jer su bolesnici ~esto bez simptoma, a renalna insuficijencija je blaga ili odsutna. Kod odraslih se primarna tromboza bubre`ne vene gotovo uvijek pojavljuje kod bolesnika s nefroti~kim sindromom, obi~no u toku membranske glomerulopatije. Va`nost ostalih pore-

ORDINACIJA

Lije~enje utvr|ene tromboze bubre`ne vene sastoji se u primjeni antikoagulancija, prvo heparina, a potom varfarina. Ovaj postupak mo`e umanjiti ili sprije~iti stvaranje novih tromba, a mo`e ubrzati rekanalizaciju potoje}ih ugru{aka i popraviti bubre`nu funkciju Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Poreme}aji zgru{avanja krvi

Tromboza mo`e izazvati zatajenje bubrega
Plu}na embolija mo`e biti jedini klini~ki pokazatelj prisutnosti bubre`ne ili druge duboke venske tromboze

U

me}aja zgru{avanja je nepoznat, ali abnormalnost trombocita mo`e biti primarni patogenetski faktor.

Podmukla bolest
U rje|im slu~ajevima sekundarnu trombozu bubre`ne vene (obi~no povezanu sa sporijim protokom krvi) uzrokuju maligni tumori bubrega koji se {ire do u bubre`nu venu (tipi~no za hipernefrom), zatim vanjski pritisak na bubre`nu ili donju {uplju venu (npr. abnormalnosti krvnih `ila, tumori, retroperitonealne bolesti, podvezivanje donje {uplje vene, trudno}a) ili oralni kontraceptivi, trauma, a rje|e migriraju}i tromboflebitis. Obje, primarna i sekundarna tromboza bubre`ne vene mogu biti unilateralne ili bilateralne i mogu se {iriti u donju {uplju venu. Bolest obi~no nastupa podmuklo, bez znakova bubrega. Plu}na embolija mo`e biti jedini klini~ki pokazatelj prisutnosti bubre`ne ili druge duboke venske tromboze. Patolo{ki ventilacijskoperfizijski scintigram plu}a ukazuje na plu}nu emboliju kod 10 do 30 posto bolesnika s trombozom bubre`ne vene. Mnogi bolesnici nemaju plu}nih si-

Kod tromboze bubre`ne vene RTG pokazuje uve}ane bubrege mptoma. zvuk predstavlja ta~nu i neiAkutni po~etak stvara nvazivnu metodu izbora. simptome bubre`nog infaKod djece je primarna trrkta, bol u slabini, mikro- omboza obi~no udru`ena s hematuriju, uzrokuje zna- proljevom, smanjenjem va~ajan porast LDH u plazmi nstani~nog volumena i hiper(bez promjena transami- kogulabilnosti. Hemoragi~ki naza) i rendgensko po- infarkt bubrega mo`e se javiti ve}anje bubrega. s akutnim oliguri~nim zatajiTromboza bubre`ne ve- vanjem bubrega. ne se dijagnosticira kavogrKako se lije~i afijom donje {uplje vene sa selektivnom bubre`nom veLije~enje utvr|ene tronografijom, pomo}u CT-a ili mboze bubre`ne vene saMRI-ja. Danas dopler ultra- stoji se u primjeni antikoagulancija, prvo heparina, a potom varfarina. Ovaj postupak mo`e umanjiti ili U~inak tromboze bubre`ne vene na funkciju bubrega sprije~iti stvaranje novih trje razli~it, ovisno o tome je li zahva}en jedan ili oba bubromba, a mo`e ubrzati reega, je li razvijena kolateralna cirkulacija ili je do{lo do rekanalizaciju postoje}ih ugkanalizacije tromba, te ovisi o ranijem stanju bubre`ne ru{aka i popraviti bubrefunkcije. Smrt je rijetka i obi~no povezana s primarnom `nu funkciju. Varfarin treba trombozom ili komplikacijama poput plu}ne embolije. nastaviti davati do remisije nefroti~kog sindroma. Nema mnogo izvje{taja o trombolizi postignutoj fibrinoliticima pa se to ne savjetuje. Hirur{ka trombektomija se rijetko ~ini, ali mo`e biti korisna kod obostrane tromboze bubre`ne vene i PZU POLIKLINIKA zatajenja bubrega koje ne HAD@IHUSEJNOVI] odgovara na antikoagulacijsku terapiju, u rijetkim slPrim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} u~ajevima totalnog infarcirurolog-ultrasoni~ar anja ili kod razloga vezanih i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika za primarnu bolest. Nefrektomija (odstranMar{ala Tita br. 6 88400 Konjic jenje bubrega) provodi se Tel: 036/734-050 samo u rijetkim slu~ajeviFax: 036/734-052 ma totalnog infarkta ili E-mail: pzu-ko@bih.net.ba zbog razloga vezanih za osnovnu bolest.

Funkcija bubrega

oglasi

Dnevni avaz srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010 37

Pr­ i­si­ pto­ i­ v m m

Mu{karci pogo|eni erektilnom disfunkcijom imaju 40 posto ve}i rizik od sr~anog udara, mo`danog udara i drugih pote{ko}a s kardiovaskularnim siste mom, pokazalo je istra `ivanje provedeno na Istra`iva~kom institutu Nove Engleske. U studiji je u~estvovalo

Er­e­kti­lna­di­sfu­nkci­ja­ na­ja­vlju­je­bo­le­sti­sr­ca­
1.057 ispitanika u dobi izme|u 40 i 70 godina tokom 12 godina. Nau~ni ci do da ju ka ko se informacija o erektilnoj di sfu nkci ji mo`e po ka za ti je dna ko ko r i snom po put nalaza visoke koncentraci je ho le ste r o la u kr vi ili po vi{enog kr vnog pr i ti ska.

Mu{ko zdravlje

’ Dr
ORDINACIJA

38

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Da­li­ne­r­a­vno­mje­r­nu­pi­gme­nta­ci­ju­ko`e­li­ca­skr­i­va­ti de­be­lim­slo­je­vi­ma­pu­de­ra?­To­ni­je­po­tr­e­bno­ jer­na­jno­vi­ja­te­hno­lo{ka­do­sti­gnu}a­omo­gu}ava­ju­ si­gu­r­no­li­je~enje­hi­pe­r­pi­gme­nta­ci­ja­bez­ir­i­ta­ci­je.­ Ri­je~­je­o­tr­etma­ni­ma­ABPe­e­lom­i­Ar­a­sys­ ­ pe­r fe­ctor­apa­r­a­tom­ ­

Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

Su­nce­ni­je­uvi­jek­pr­i­ja­te­lj
Pigmentne promjene, “zahvaljuju}i” upotrebi krema, nastaju na mjestima ranijih pri{ti}a od akni ili seboroi~nog dermatitisa
Pa`lji­ o­bi­ ­ ­te v raj kr­ ­ e­kad­se em izla`ete­su­ cu­ n

Lije~enje pigmentnih promjena na ko`i

P

u Pu{enje cigareta znatno utje~e na reproduktivno zdravlje jer pove}ava rizik od nastanka neplodnosti i vanmateri~ne trudno}e. Isto tako `ene koje pu{e imaju ~e{}e menstrualne poreme}aje, a menopauza se kod njih javlja dvije do tri godine ranije, zbog ~ega se reproduktivni period ranije smanjuje. Zbog toga dolazi i do prijevremenog prestanka za{titnog djelovanja estrogena pa su ove `ene podlo`nije obolijevanju od osteoporoze i bolesti srca i krvnih sudova.

Ri­zi­ci­pu{enja­kod­`ena­

ri kraju ljeta mnogi }e uo~iti pigmentne promjene na licu nastale usljed djelovanja sunca. Ne mora se raditi niti o melasmi ili kloasmi, ste~enoj hiperpigmentaciji koja nastaje u trudno}i ili kao posljedica uzimanja kontraceptivnih pilula ili disfunkcije jajnika, niti o efelides, nasljedno uvjetovanim hiperpigmentiranim pjegica ma.

Sta­nda­r­dni­li­je­ko­vi
Naj~e{}e su posljedica ranijeg crvenila ko`e lica na mjestima pri{ti}a od akni ili seboroi~nog der-

matitisa, a naj~e{}e nastaju zbog upotrebe krema za njegu lica koje sadr`e biljna eteri~na ulja. Standardni lijekovi uglavnom su lokalnog djelovanja, a to su razli~iti preparati za izbjeljivanje ko`e ili sredstva koja dovode do lju{tenja povr{nih }elija koje su pasivni nosioci melanina. To su preparati na bazi AHA i BHA kiselina, agresivni su u zavisnosti od koncentracije, a nakon tretmana ko`a se ne smije izlagati suncu, {to zna~i treba boraviti u prostoriji sa spu{tenim roletnama. Zato se ovi tretmani izvode isklju~ivo u zimskom periodu. A {ta raditi do zime? Da li neravnomjernu pigmentaciju ko`e lica skrivati debelim

slojevima pudera? To nije potrebno jer najnovija tehnolo{ka dostignu}a omogu}avaju sigurno lije~enje hiperpigmentacija bez iritacije. Rije~ je o tretmanima ABPeelom i Arasys perfector aparatom. Aparativni tretman ABPeelom i Arasys perfector aparatom dovode prije svega do biolo{kog stimuliranja }elija, {to zna~i da reguliraju metabolizam svih }elija ko`e, pa i melanocita koji se vra}aju u normalnu funkciju i ne proizvode ve}e koli~ine melanina.

Na­jva`ni­ja­ odli­ka
No, najva`nije je {to se terapija mo`e izvesti u ovim mjesecima u kojima je jo{ dosta sunca. Ko`a ne smije dolaziti u kontakt sa suncem jer ono dovodi do stvaranja hiperpigmentacija, ali provedena terapija nije fotoosjetljiva i ne treba se pla{iti sun~evih zraka. Ovi tretmani detoksificiraju ko`u i stimuliraju cirku laciju i limfe i krvi. Tretman je potpuno bezbolan, sasvim je fiziolo{ki i nakon njega nema crvenila. Efekti lije~enja vide se ve} nakon nekoliko tremana. Dakle, sam tretman aparatima dovodi do izbjeljivanja ko`e. Prednost oba aparativna tretmana je u tome {to se pomo}u njih mogu u ko`u putem jontoforeze i nanostruja unijeti preparati za izbjeljivanje ko`e koji nisu na bazi vo}nih kiseli na i nisu osjetljivi na sun~evu svjetlost. Ovim se aparatima preparati za izbjeljivanje dir e ktno uno se u na jdu blje dijelove najpovr{nijeg slo ja epi de r mi sa i u po vr{ne di je lo ve sr e dnjeg sloja ko`e, upravo na mje sta gdje su me la no ci ti najprisutniji.

Ishr­a­na­}elija
Ovi tretmani dovode do bolje ishrane svih }elija ko`e i odstranjuju povr{ne }elije ko`e i tako dovode do neagresivnog, homogenog izbjeljivanja ko`e.

oglasi

Dnevni avaz srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010 39

{kola. Po zavr{etku edukacije kandidati su osposobljeni za obavljanje sljede}ih poslova: poslovni tajnik, administrator, knjigovo|a, recepcioner, blagajnik i operater. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na individualne te~ajeve. Knjigovodstvo je mogu}e poha|ati i elektronskim putem preko interneta www.icmc-skola.com. UPIS OD 14. 9. DO 17. 9. 2010. GODINE U VREMENU OD 15 DO 18 SATI u prostorijama [kole, Obala Kulina bana 3 (prostorije U~iteljske {kole). Nastava se izvodi u prijepodnevnoj smjeni od 8,15 do 11,30 i u poslijepodnevnoj smjeni od 16 do 19.15. Po~etak nastave 20. 9. 2010. PLAÆANJE U RATAMA. Ukupan iznos {kolarine je KM 1290 (uklju~en PDV). Pojedina~ni te~ajevi KM 400 (uklju~en PDV). Informacije na telefone: 061 218 404, 061 102 181, 061 106 499, 061 167 842

POSLOVNA [KOLA SARAJEVO OGLA[AVA
Upis polaznika XXVIII generacije Edukacija traje pet mjeseci, nastava se izvodi iz sljede}ih predmeta: - Uredskog menad`menta - Engleskog jezika - Ra~unovodstva/knjigovodstva i - Ra~unara. UVJETI ZA UPIS: Najmanje zavr{ena srednja

Jeste i li znal

40

PORODICA I ZDRAVLJE
Incidencija karcinoma dojki od 0,4 do 1,1 posto nalazi se pri takvom PH ispitivanju. Poznato je da `ene sa makromastijom (velikim grudima) imaju pove}ani rizik razvoja karcinoma dojki. Logi~no je da se nakon odstranjivanja najve}eg dijela `ljezdanoga tkiva dojke mogu}nost razvoja karcinoma smanjuje

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

41

Slatke paprike za vitku liniju
Prema rezultatima studije, alkaloidi kapsinoidi koji se nalaze u slatkim paprikama uzrokuju ve}u potro{nju energije na na~in da podsti~u iskori{tavanje masnog tkiva kao izvora energije. U studiji je u~estvovalo 12 zdravih mu{karaca ~iji BMI u prosjeku iznosi 24,3. Polovina ispitanika uzimala je placebo, dok je druga polovina uzimala pro~i{}eni ekstrakt kapsinoida. Metaboli~ki i termogeni~ki u~inak kapsinoida mjeren je u stanju mirovanja te 90 minuta nakon re`ima vje`be umjerenog intenziteta. Rezultati su pokazali da svakodnevni unos 10 miligrama kapsinoida pove}ava bazalni metabolizam za 20 posto te je zabilje`eno da unos kapsinoida pove}ava i oksidaciju lipida u stanju mirovanja.

Dr
Povod za nastanak ovog ~lanka je pismeno postavljeno pitanje jedne pacijentice koje je vrlo indikativno, a koje glasi: „Ura|ena mi je operacija smanjivanja grudi prije dva mjeseca i nakon analize uzorka tkiva (PH) otkriven je karcinom. Ponovno sam operirana i tada je dodatno uklonjeno tkivo lijeve dojke (koju sada prakti~no nemam). ^etrdesetih sam godina. [ta mi je sada ~initi?“ Na po~etku treba re}i da je operacija smanjivanja grudi (redukciona mamoplastika) izuzetno zahtjevna, precizna i odgovorna. Principijelno se radi iz estetskih razloga, ali nije malo `ena koje navode i funkcionalne razloge (ote`ano kretanje, bolovi u le|ima i vratnoj ki~mi...).

ORDINACIJA

Pi{e: Doc. sc. prim. dr. Reuf karabeg

Redukciona mamoplastika ili smanjivanje grudi

Dr
O
krugla le|a (kifoza) ili pogrbljena le|a nastaju zbog stalno pogrbljenog stava, nepravilnog sjedenja ili vi{esatnog stajanja. Javlja se krivina ki~me koja rezultira grbom u gornjem dijelu le|a, glava je malo zaba~ena prema naprijed, lopatice su istaknute, trbuh opu{ten i mlitav, a prsa uvu~ena. To je krivina ki~me sa izbo~enjem prema stra`njoj strani a udubljenjem prema prednjoj strani tijela. Normalna fiziolo{ka kifoza u grudnom dijelu ki~me iznosi mjereno po metodi Cobb-a 20-40 stepeni, preko 40 stepeni je patolo{ka krivina.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Ova promjena mo`e biti: uro|ena zbog raznih anomalija na ki~menom stubu, ste~ena zbog bolesti i trauma, rahitisa, specifi~ne i nespecifi~ne upale, lezije centralnog i perifernog motornog neurona

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

[ta je kifoza i za{to nastaje

Karcinom otkriven prilikom operacije
Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom

Pogrbljena le|a ~esto nastaju ve} u djetinjstvu
Rizi~ni periodi su uspravljanje djeteta (1. godina), polazak u {kolu (5-7 godina) i pubertet (12-14 godina)
sti i trauma, rahitisa, specifi~ne i nespecifi~ne upale, lezije centralnog i perifernog motornog neurona. Rizi~ni periodi u kojima postoji predispozicija za nastajanje kifoze su: period uspravljanja djeteta do prve godine `ivota, po~etak {kolskih aktivnosti (5-7 godina) i perod puberteta od 12-14 godina `ivota. Stara~ke kifoze se javljaju zbog degenerativnih promjena na pr{ljenovima ki~me ili zbog osteoporoze. Ako osoba ima osteoporozu, zbog gubitka ko{tane mase smanjuje se visina pr{ljenova a ~esto mo`e do}i i do preloma ovakvih pr{ljenova kada se dobiva kifoti~na krivina ki~me. U funkcionalnom smislu kifoze mogu biti: funkcionalne koje se koriguju u le`e}em potrbu{nom polo`aju i strukturne koje se ne koriguju u potrbu{nom polo`aju. Obje vrste kifoza su izra`ene u stoje}em stavu. Kod funkcionalnih nema promjena na pr{ljenovima dok kod strukturalnih pr{ljenovi postaju klinastog oblika uz znake degenera-

Od mladosti u borbu s masno}ama
Visok nivo holesterola u mladosti dovodi do pove}anog rizika za sr~ana oboljenja kasnije tokom `ivota, zaklju~ak je 20-godi{nje opservacijske studije. Istra`ivanje je obuhvatilo vi{e od 3.250 zdravih ljudi u dobi od 18 do 30 godina, a posmatrane varijable bile su LDL i HDL holesterol te trigliceridi. Kod onih s povi{enim masno}ama u krvi (u periodu od 20 godina) do{lo je do razvoja aterosklerotskih promjena u ~ak 44 posto slu~ajeva, za razliku od osam posto u grupi s optimalnim lipidogramom. Nau~nici isti~u da je u svrhu prevencije kardiovaskularnih oboljenja i mo`danog udara o holesterolu potrebno razmi{ljati ve} u ranoj mladosti.

Zdrave organske jagode

Koji su uzroci
Uzroci koji dovode do nagla{enja kifoze mogu biti: slabost le|nih mi{i}a, refleksni spazam mi{i}a kod bolova u le|ima, slabost i promjene na ligamentarnom aparatu koji dr`i oblik ki~me te promjene na ko{tanim segmentima ki~me. Ova promjena mo`e biti: uro|ena zbog raznih anomalija na ki~menom stubu, ste~ena zbog bole-

Selen {titi od karcinoma mjehura

Benefit za pacijentice
Nakon odstranjivanja dijela `ljezdanoga tkiva ({to je sastavni dio svake operacije), ono }e biti patohistolo{ki (PH) ispitano u smislu postojanja odre|ene bolesti dojke. Incidencija karcinoma dojki od 0,4 do 1,1 posto nalazi se pri takvom PH ispitivanju. Drugim rije~ima, benefit tih pacijentica je najve}i upravo u otkrivanju

Fizikalna terapija
Mamografija je najbolji na~in otkrivanja tumora u ranoj fazi

Nau~ni ~asopis „PLoS One“ objavio je nalaze prema kojima organski uzgojene jagode imaju vi{e koncentraciju vitamina C i drugih antioksidansa. Ipak, jagode iz organskog uzgoja bile su u prosjeku 13,4 posto manje te su imale manji udio kalija i fosfora, napominju ameri~ki nau~nici s Univerziteta Va{ington. U studiji su analizirane jagode sa 26 farmi, od kojih je polovina prakticirala organski uzgoj. Istra`iva~i dodaju da su organski uzgojene jagode bile i trajnije.

Tkivni ekspanderi
U ve}ini slu~ajeva koriste se tkivni ekspanderi (koji „prave“ prostor za implantate postepenim pove}avanjem tkiva ubrizgavanjem vode u ekspandere jednom u 10 dana). Kada tkivo postane elasti~no i kada je prostor adekvatan, ekspander se vadi i postavlja implantat za rekonstrukciju veli~ine i oblika odstranjene dojke. Postoje i tzv. Bekerovi implantati, koji su kombinacija ekspandera i implantata, tako da je dovoljan jedan operativni zahvat za rekonstrukciju dojke.

bolesti u ranoj fazi. Poznato je da `ene sa makromastijom (velikim grudima) imaju pove}ani rizik razvoja karcinoma dojki. Logi~no je da se nakon odstranjivanja najve}eg dijela `ljezdanoga tkiva dojke mogu}nost razvoja karcinoma smanjuje. Isto tako, va`no je naglasiti da su samopregled dojki i redovni pregledi kod ljekara (ultrazvu~ni do 40. godine, a rendgenolo{ki mamografija nakon 40. godine `ivota) najbolji na~in otkrivanja tumora u ranoj fazi kada su u najve}em procentu izlje~ivi. Rekonstrukcija dojke otvara nadu za `ene koje su izgubile dojku ili su suo~ene sa mogu}no{}u

odstranjenja dojke zbog karcinoma ili iz drugih razloga. Sve vrste rekonstrukcije dojke koje }u navesti ura|ene su u BiH, pa i najkompliciranija (DIEP) jo{ 2001. godine. BiH se svrstala tim zahvatom u svjetske centre gdje se mo`e uraditi najkompliciraniji mikrohirur{ki zahvat u rekonstrukciji i koji je danas „update“ (jer se smatra najte`im i najboljim).

Ugradnja implantata
U slu~aju spomenute pacijentice sada treba rekonstruirati dojku. Rekonstrukcija dojke izvodi se ili ugradnjom implantata ili kori{tenjem vlastitog tkiva pacijentice sa donjeg trbu-

ha (TRAM I DIEP) ili sa le|a (veliki le|ni mi{i} LD). „Skin sparing mastectomy“ ili subkutana mastektomija (odstranjenje tumora i kompletne `lijezde sa o~uvanjem ko`e dojke) kod odre|enih karcinoma dojke daje izvanredne kozmeti~ke rezultate. Naj~e{}e se mora raditi smanjivanje i podizanje suprotne, „zdrave dojke“ da bi se tako dobio bolji uvid radi dobivanja boljeg estetskog rezultata. Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom, {to }e joj `ivot u~initi ljep{im, prihvatljivijim i optimisti~nijim.

U lije~enju kifoze zna~ajne su fizikalna terapija i kineziterapija (vje`be). Od fizikalne terapije se koristi termoterapija, elektroterapija, sonoterapija kao i manuelna masa`a kao uvod u kineziterapiju. Od vje`bi va`no je ja~anje i pobolj{anje napetosti oslabljenih mi{i}a le|a, ja~anje svih mi{i}a trupa, istezanje skra~enih mi{i}a, razvijanje pravilnog dr`anja tijela, istezanje grudnog ko{a, u~enje pravilnog hoda uz korekciju pred ogledalom.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Stara~ke kifoze se javljaju zbog degenerativnih promjena na pr{ljenovima ki~me ili zbog osteoporoze

tivnih promjena kao {to su osteofiti i sindesmofiti.

Klini~ki nalaz
Obi~no su takve osobe asteni~ne konstitucije, psihi~ki introvertirane. Vratna lordoza je nagla{ena a lordoza u slabinskom dijelu ki~me izravnata. Glava je spu{tena prema prsima, ramena povijena prema naprijed i karlica nageta pr-

ema naprijed. Javlja se brzi zamor u le|ima uz nepravilan hod. Grudni ko{ je uvu~en a grudna {upljina je smanjena i mo`e se razviti respiratorna slabost. Trbuh je ispup~en, a na nogama su ~esto udru`eni deformiteti: koljena lagano savijena, genua valga (x noge), pedes transverzoplani (ravna stopala).

Pregledom sedam ranije objavljenih studija nau~nici su otkrili da osobe s najni`im nivoom selena u krvi imaju najvi{i rizik od razvoja karcinoma mjehura. Zabilje`eno je i da visoke doze selena protektivno djeluju na `ene, ali isto nije utvr|eno kod mu{karaca. Selen je esencijalni mikronutrijent s antioksidativnim svojstvima, a ranija istra`ivanja dovela su u vezu visok nivo selena i manji rizik od razvoja malignih bolesti uklju~uju}i karcinom mjehura, prostate i {titnja~e.

Jeste i li znal

40

PORODICA I ZDRAVLJE
Incidencija karcinoma dojki od 0,4 do 1,1 posto nalazi se pri takvom PH ispitivanju. Poznato je da `ene sa makromastijom (velikim grudima) imaju pove}ani rizik razvoja karcinoma dojki. Logi~no je da se nakon odstranjivanja najve}eg dijela `ljezdanoga tkiva dojke mogu}nost razvoja karcinoma smanjuje

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

41

Slatke paprike za vitku liniju
Prema rezultatima studije, alkaloidi kapsinoidi koji se nalaze u slatkim paprikama uzrokuju ve}u potro{nju energije na na~in da podsti~u iskori{tavanje masnog tkiva kao izvora energije. U studiji je u~estvovalo 12 zdravih mu{karaca ~iji BMI u prosjeku iznosi 24,3. Polovina ispitanika uzimala je placebo, dok je druga polovina uzimala pro~i{}eni ekstrakt kapsinoida. Metaboli~ki i termogeni~ki u~inak kapsinoida mjeren je u stanju mirovanja te 90 minuta nakon re`ima vje`be umjerenog intenziteta. Rezultati su pokazali da svakodnevni unos 10 miligrama kapsinoida pove}ava bazalni metabolizam za 20 posto te je zabilje`eno da unos kapsinoida pove}ava i oksidaciju lipida u stanju mirovanja.

Dr
Povod za nastanak ovog ~lanka je pismeno postavljeno pitanje jedne pacijentice koje je vrlo indikativno, a koje glasi: „Ura|ena mi je operacija smanjivanja grudi prije dva mjeseca i nakon analize uzorka tkiva (PH) otkriven je karcinom. Ponovno sam operirana i tada je dodatno uklonjeno tkivo lijeve dojke (koju sada prakti~no nemam). ^etrdesetih sam godina. [ta mi je sada ~initi?“ Na po~etku treba re}i da je operacija smanjivanja grudi (redukciona mamoplastika) izuzetno zahtjevna, precizna i odgovorna. Principijelno se radi iz estetskih razloga, ali nije malo `ena koje navode i funkcionalne razloge (ote`ano kretanje, bolovi u le|ima i vratnoj ki~mi...).

ORDINACIJA

Pi{e: Doc. sc. prim. dr. Reuf karabeg

Redukciona mamoplastika ili smanjivanje grudi

Dr
O
krugla le|a (kifoza) ili pogrbljena le|a nastaju zbog stalno pogrbljenog stava, nepravilnog sjedenja ili vi{esatnog stajanja. Javlja se krivina ki~me koja rezultira grbom u gornjem dijelu le|a, glava je malo zaba~ena prema naprijed, lopatice su istaknute, trbuh opu{ten i mlitav, a prsa uvu~ena. To je krivina ki~me sa izbo~enjem prema stra`njoj strani a udubljenjem prema prednjoj strani tijela. Normalna fiziolo{ka kifoza u grudnom dijelu ki~me iznosi mjereno po metodi Cobb-a 20-40 stepeni, preko 40 stepeni je patolo{ka krivina.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Ova promjena mo`e biti: uro|ena zbog raznih anomalija na ki~menom stubu, ste~ena zbog bolesti i trauma, rahitisa, specifi~ne i nespecifi~ne upale, lezije centralnog i perifernog motornog neurona

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

[ta je kifoza i za{to nastaje

Karcinom otkriven prilikom operacije
Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom

Pogrbljena le|a ~esto nastaju ve} u djetinjstvu
Rizi~ni periodi su uspravljanje djeteta (1. godina), polazak u {kolu (5-7 godina) i pubertet (12-14 godina)
sti i trauma, rahitisa, specifi~ne i nespecifi~ne upale, lezije centralnog i perifernog motornog neurona. Rizi~ni periodi u kojima postoji predispozicija za nastajanje kifoze su: period uspravljanja djeteta do prve godine `ivota, po~etak {kolskih aktivnosti (5-7 godina) i perod puberteta od 12-14 godina `ivota. Stara~ke kifoze se javljaju zbog degenerativnih promjena na pr{ljenovima ki~me ili zbog osteoporoze. Ako osoba ima osteoporozu, zbog gubitka ko{tane mase smanjuje se visina pr{ljenova a ~esto mo`e do}i i do preloma ovakvih pr{ljenova kada se dobiva kifoti~na krivina ki~me. U funkcionalnom smislu kifoze mogu biti: funkcionalne koje se koriguju u le`e}em potrbu{nom polo`aju i strukturne koje se ne koriguju u potrbu{nom polo`aju. Obje vrste kifoza su izra`ene u stoje}em stavu. Kod funkcionalnih nema promjena na pr{ljenovima dok kod strukturalnih pr{ljenovi postaju klinastog oblika uz znake degenera-

Od mladosti u borbu s masno}ama
Visok nivo holesterola u mladosti dovodi do pove}anog rizika za sr~ana oboljenja kasnije tokom `ivota, zaklju~ak je 20-godi{nje opservacijske studije. Istra`ivanje je obuhvatilo vi{e od 3.250 zdravih ljudi u dobi od 18 do 30 godina, a posmatrane varijable bile su LDL i HDL holesterol te trigliceridi. Kod onih s povi{enim masno}ama u krvi (u periodu od 20 godina) do{lo je do razvoja aterosklerotskih promjena u ~ak 44 posto slu~ajeva, za razliku od osam posto u grupi s optimalnim lipidogramom. Nau~nici isti~u da je u svrhu prevencije kardiovaskularnih oboljenja i mo`danog udara o holesterolu potrebno razmi{ljati ve} u ranoj mladosti.

Zdrave organske jagode

Koji su uzroci
Uzroci koji dovode do nagla{enja kifoze mogu biti: slabost le|nih mi{i}a, refleksni spazam mi{i}a kod bolova u le|ima, slabost i promjene na ligamentarnom aparatu koji dr`i oblik ki~me te promjene na ko{tanim segmentima ki~me. Ova promjena mo`e biti: uro|ena zbog raznih anomalija na ki~menom stubu, ste~ena zbog bole-

Selen {titi od karcinoma mjehura

Benefit za pacijentice
Nakon odstranjivanja dijela `ljezdanoga tkiva ({to je sastavni dio svake operacije), ono }e biti patohistolo{ki (PH) ispitano u smislu postojanja odre|ene bolesti dojke. Incidencija karcinoma dojki od 0,4 do 1,1 posto nalazi se pri takvom PH ispitivanju. Drugim rije~ima, benefit tih pacijentica je najve}i upravo u otkrivanju

Fizikalna terapija
Mamografija je najbolji na~in otkrivanja tumora u ranoj fazi

Nau~ni ~asopis „PLoS One“ objavio je nalaze prema kojima organski uzgojene jagode imaju vi{e koncentraciju vitamina C i drugih antioksidansa. Ipak, jagode iz organskog uzgoja bile su u prosjeku 13,4 posto manje te su imale manji udio kalija i fosfora, napominju ameri~ki nau~nici s Univerziteta Va{ington. U studiji su analizirane jagode sa 26 farmi, od kojih je polovina prakticirala organski uzgoj. Istra`iva~i dodaju da su organski uzgojene jagode bile i trajnije.

Tkivni ekspanderi
U ve}ini slu~ajeva koriste se tkivni ekspanderi (koji „prave“ prostor za implantate postepenim pove}avanjem tkiva ubrizgavanjem vode u ekspandere jednom u 10 dana). Kada tkivo postane elasti~no i kada je prostor adekvatan, ekspander se vadi i postavlja implantat za rekonstrukciju veli~ine i oblika odstranjene dojke. Postoje i tzv. Bekerovi implantati, koji su kombinacija ekspandera i implantata, tako da je dovoljan jedan operativni zahvat za rekonstrukciju dojke.

bolesti u ranoj fazi. Poznato je da `ene sa makromastijom (velikim grudima) imaju pove}ani rizik razvoja karcinoma dojki. Logi~no je da se nakon odstranjivanja najve}eg dijela `ljezdanoga tkiva dojke mogu}nost razvoja karcinoma smanjuje. Isto tako, va`no je naglasiti da su samopregled dojki i redovni pregledi kod ljekara (ultrazvu~ni do 40. godine, a rendgenolo{ki mamografija nakon 40. godine `ivota) najbolji na~in otkrivanja tumora u ranoj fazi kada su u najve}em procentu izlje~ivi. Rekonstrukcija dojke otvara nadu za `ene koje su izgubile dojku ili su suo~ene sa mogu}no{}u

odstranjenja dojke zbog karcinoma ili iz drugih razloga. Sve vrste rekonstrukcije dojke koje }u navesti ura|ene su u BiH, pa i najkompliciranija (DIEP) jo{ 2001. godine. BiH se svrstala tim zahvatom u svjetske centre gdje se mo`e uraditi najkompliciraniji mikrohirur{ki zahvat u rekonstrukciji i koji je danas „update“ (jer se smatra najte`im i najboljim).

Ugradnja implantata
U slu~aju spomenute pacijentice sada treba rekonstruirati dojku. Rekonstrukcija dojke izvodi se ili ugradnjom implantata ili kori{tenjem vlastitog tkiva pacijentice sa donjeg trbu-

ha (TRAM I DIEP) ili sa le|a (veliki le|ni mi{i} LD). „Skin sparing mastectomy“ ili subkutana mastektomija (odstranjenje tumora i kompletne `lijezde sa o~uvanjem ko`e dojke) kod odre|enih karcinoma dojke daje izvanredne kozmeti~ke rezultate. Naj~e{}e se mora raditi smanjivanje i podizanje suprotne, „zdrave dojke“ da bi se tako dobio bolji uvid radi dobivanja boljeg estetskog rezultata. Trend u svijetu jeste da se pacijentica probudi sa rekonstruiranom dojkom, {to }e joj `ivot u~initi ljep{im, prihvatljivijim i optimisti~nijim.

U lije~enju kifoze zna~ajne su fizikalna terapija i kineziterapija (vje`be). Od fizikalne terapije se koristi termoterapija, elektroterapija, sonoterapija kao i manuelna masa`a kao uvod u kineziterapiju. Od vje`bi va`no je ja~anje i pobolj{anje napetosti oslabljenih mi{i}a le|a, ja~anje svih mi{i}a trupa, istezanje skra~enih mi{i}a, razvijanje pravilnog dr`anja tijela, istezanje grudnog ko{a, u~enje pravilnog hoda uz korekciju pred ogledalom.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Stara~ke kifoze se javljaju zbog degenerativnih promjena na pr{ljenovima ki~me ili zbog osteoporoze

tivnih promjena kao {to su osteofiti i sindesmofiti.

Klini~ki nalaz
Obi~no su takve osobe asteni~ne konstitucije, psihi~ki introvertirane. Vratna lordoza je nagla{ena a lordoza u slabinskom dijelu ki~me izravnata. Glava je spu{tena prema prsima, ramena povijena prema naprijed i karlica nageta pr-

ema naprijed. Javlja se brzi zamor u le|ima uz nepravilan hod. Grudni ko{ je uvu~en a grudna {upljina je smanjena i mo`e se razviti respiratorna slabost. Trbuh je ispup~en, a na nogama su ~esto udru`eni deformiteti: koljena lagano savijena, genua valga (x noge), pedes transverzoplani (ravna stopala).

Pregledom sedam ranije objavljenih studija nau~nici su otkrili da osobe s najni`im nivoom selena u krvi imaju najvi{i rizik od razvoja karcinoma mjehura. Zabilje`eno je i da visoke doze selena protektivno djeluju na `ene, ali isto nije utvr|eno kod mu{karaca. Selen je esencijalni mikronutrijent s antioksidativnim svojstvima, a ranija istra`ivanja dovela su u vezu visok nivo selena i manji rizik od razvoja malignih bolesti uklju~uju}i karcinom mjehura, prostate i {titnja~e.

42

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na­osno­ u­~lana­8.­a­u­ve­ i­sa­~lanom­7.­Za­ o­ a­o­mi­ i­ ta­ ­ kim,­vla­ i­ im­i­dr­ ­ im­ime­ v z k n n s rs dn ug no­ a­ ji­ a­FBiH­(Sl.­no­ i­ e­FBiH­br.­34/03),­~lana­64.­i­65.­Za­ o­ a­o­zdr­ ­ stve­ oj­za{ti­ i v n m vn k n av n t (Sl.­no­ i­ e­FBiH­br.­46/10),­Za­ o­ a­o­usta­ o­ a­ a­(Sl.­li­ t­R­FBiH­br.­13/94)­i­Odlu­ e vn k n n v m s k Vla­ e­FBiH­o­kr­ ­ e­ ­ ­ i­ a­za­ime­ o­ a­ je­u­upr­ ­ na­vi­ e}a­u­obla­ ti­zdr­ ­ stva­(Sl.­no­ i­ e d it rij m n v n av j s av vn FBiH­br.­35/04,­33/10),­Kli­ i~ki­ce­ tar­Uni­ e­ ­ i­ e­ a­u­Sa­ ­ ­ e­ u­obja­ lju­ e n n v rz t t raj v v j

JAVNI­OGLAS
za­izbor­~lanova­Upr­ ­ nog­odbo­ a­Kli­ i~kog­ce­ tra­Uni­ e­ ­ i­ e­ a­u­Sa­ ­ ­ e­ u av r n n v rz t t raj v I­Iz­re­ a­za­ o­ le­ i­ a­KCUS-a­bi­ ­ ­ u­se­-­3­~lana­-­ d p s nk raj II­Opis­po­ i­ i­ e­~lana­Upr­ ­ nog­odbo­ ­ zcj av ra Upr­ ­ ni­odbor­upr­ ­ lja­Kli­ i~kim­ce­ tr­ m,­do­ o­ i­sta­ ut­i­op{ta­akta­o­unu­ ra{njem av av n n o n s t t ure|enju­i­si­ te­ a­ i­ a­ i­ i­po­ lo­ a­i­dr­ ­ a­akta­u­skla­ u­sa­Za­ o­ om­i­Sta­ u­ om­Kli­ i~kog s m tz cj s v ug d k n t t n ce­ tra,­ime­ u­ e­i­ra­ r­ e{ava­di­ ­ ­ to­ a,­utvr|uje­pla­ o­ e­ra­ vo­ a­i­ra­ a­Kli­ i~kog­ce­ tra, n n j z j rek r n v z j d n n utvr|uje­ go­ i{nji­ pr­ ­ r­ m­ ra­ a,­ do­ o­ i­ fi­ a­ si­ ski­ plan­ i­ usva­ a­ go­ i{nji­ obra~un, d og a d n s n n j j d odlu~uje­o­svim­pi­ a­ ji­ a­oba­ lja­ ja­dje­ a­ no­ ti­ra­ i­ko­ ih­je­usta­ o­ a­osno­ a­ a,­usmje­ ­ t n m v n l t s d j n v v n ra­ a,­ko­ tr­ ­ i{e­i­ocje­ ju­ e­rad­di­ ­ ­ to­ a,­rje{ava­sva­pi­ a­ ja­odno­ a­sa­osni­ a~em,­odlu~uje v n ol n j rek r t n s v o­pr­ ­ o­ o­ ­ ­ a­za­ o­ le­ i­ a­na­rje{enja­ko­ im­je­dr­ ­ i­or­ an,­odre|en­sta­ u­ om­Kli­ i~kog ig v rim p s nk j ug g t t n ce­ tra,­odlu~io­o­pr­ ­ u,­oba­ e­ i­i­odgo­ o­ ­ o­ ti­za­ o­ le­ i­ a­iz­ra­ nog­odno­ a,­odlu~uje­o n av v z v rn s p s nk d s ko­ i{}enju­sr­ ­ sta­ a­pr­ ­ o­izno­ a­utvr|enog­akti­ a­Kli­ i~kog­ce­ tra,­odgo­ a­ a­osni­ r ed v ek s m n n v r va~ima­za­re­ u­ ta­ e­ra­ a­Kli­ i~kog­ce­ tra,­po­ no­ i­osni­ a~ima,­na­ ma­ je­je­ nom­go­ z l t d n n d s v j n d di{nje,­izvje{taj­o­po­ lo­ a­ ju­Kli­ i~kog­ce­ tra­i­vr{i­i­dr­ ­ e­po­ lo­ e­u­skla­ u­sa­Za­ o­ om s v n n n ug s v d k n i­akti­ a­Kli­ i~kog­ce­ tra. m n n III­Ma­ da­ n t Ma­ dat­u­Upr­ ­ nom­odbo­ u­tr­ ­ e­~etiri­(4)­go­ i­ e­od­da­ a­ime­ o­ a­ ja,­uz­mo­ u}no­ t n av r aj dn n n v n g s po­ o­ nog­ime­ o­ a­ ja. n v n v n IV­Op}i­uslo­ i v Ka­ di­ a­ i­za­~lanove­Upr­ ­ nog­odbo­ a­KCUS-a,­po­ ­ d­uslo­ a­iz­Za­ o­ a­o­mi­ i­ ta­ ­ kim n d t av r re v k n n s rs vla­ i­ im­i­dr­ ­ im­ime­ o­ a­ ji­ a­FBiH­i­Za­ o­ a­o­su­ o­ u­inte­ ­ ­ a­u­insti­ u­ i­ a­ a­vla­ ti dn ug n v n m k n k b res t cj m s BiH­(Sl.­gla­ nik­BiH­br.16/02)­du`ni­su­ispu­ ja­ a­ i­i­slje­ e}e­uslo­ e: s n v t d v -­da­su­dr`avlja­ i­Bi­ n H -­da­ni­ u­otpu{te­ i­iz­dr`avne­slu`be­kao­re­ u­ tat­di­ ci­ li­ ske­mje­ e­na­bi­ o­ko­ oj­ra­ i­ i­u s n z l s p n r l j zn BiH­u­ro­ u­od­tri­go­ i­ e­pr­ ­ e­obja­ lji­ a­ ja­ovog­ogla­ a k dn ij v v n s -­da­se­na­njih­ne­odno­ i­~lan­IX.­1.­Usta­ a­Bi­ s v H -­da­ne­ a­ u­pr­ ­ a­ ni-fi­ a­ si­ ski­inte­ ­ s­u­KCUS m j iv t n n j re -­da­ni­ u­osu|iva­ i­za­kr­ ­ i~no­dje­ o­ne­ po­ i­ o­sa­du`no{}u­u­Upr­ ­ nom­odbo­ u­KCUS s n iv l s jv av r -­da­ni­ u­di­ ­ ­ to­ i­zdr­ ­ stve­ e­usta­ o­ e,­odno­ no­za­ o­ a s rek r av n n v s v d -­da­ni­ u­~lanovi­ni­u­je­ nom­upr­ ­ nom,­odno­ no­na­ zo­ nom­odbo­ u­usta­ o­ e,­odno­ no s d av s d r­ r n v s pr­ ­ r­ ­ nog­dru{tva­sa­ve}inskim­dr`avnim­ka­ i­ a­ o­ iv ed pt l m V­Po­ e­ ni­uslo­ i s b v Ka­ di­ a­ i­za­~lana­Upr­ ­ nog­odbo­ a­KCUS,­po­ ­ d­uslo­ a­iz­ta~ke­IV­ovog­ogla­ a,­tr­ ­ a n d t av r re v s eb da­ispu­ ja­ a­ u­i­sli­ e­ e}e­uslo­ e: n v j j d v -­da­ima­ u­za­ r{en­VII­ste­ en­stru~ne­spr­ ­ e­pr­ ­ nog,­eko­ o­ skog­i­zdr­ ­ stve­ og j v p em av n m av n usmje­ ­ ­ ja ren -­da­ima­ u­na­ ma­ je­pet­go­ i­ a­ra­ nog­isku­ tva­na­po­ lo­ i­ a­svog­stru~nog­zva­ ja j j n dn d s s vm n -­da­ima­ u­stru~no­zna­ je­iz­dje­ a­ no­ ti­KCUS,­te­da­su­upu}eni­u­sa­ r`aj­i­na~in­nje­ o­ og j n l t s d g v ra­ a. d VI­Do­ a­ i k z Ka­ di­ a­ i­su­du`ni­uz­pr­ ­ a­ u,­ko­ a­sa­ r`i­kra}u­bi­ ­ r­ ­ i­ u,­adr­ ­ u­i­ko­ ta­ t­te­ e­ on,­pr­ ­ n d t ij v j d og af j es n k l f ilo`iti­or­ ­ i­ a­ ne­do­ u­ e­ te­ili­ovje­ ­ ­ e­fo­ o­ o­ i­ e­do­ u­ e­ a­ a­kao­do­ az­o­ispu­ ja­ a­ ju ig n l k m n ren t k p j k m n t k n v n op}ih­i­po­ e­ nih­uslo­ a­tra`enih­ovim­ogla­ om. s b v s Po­ r­ ­ ni­do­ u­ e­ ti: t eb k m n -­uvje­ ­ ­ je­o­dr`avlja­ stvu,­ne­sta­ ­ ­ e­od­6­mje­ e­ i ren n rij s c -­ovje­ ­ ­ u­ko­ i­ u­di­ lo­ e ren pj p m -­do­ az­o­ra­ nom­isku­ tvu k d s -­uvje­ ­ ­ je­o­ne­ o|enju­ka­ ne­ og­po­ tu­ ka­od­na­ le`nog­su­ a­(ne­sta­ ­ ­ e­od­3­mje­ e­ a) ren v z n s p d d rij s c -­ovje­ ­ ­ u­izja­ u­da­ni­ e­otpu{tan­iz­dr`avne­slu`be ren v j -­ovje­ ­ ­ u­izja­ u­da­ne­po­ li­ e`e­~lanku­IX­1.­Usta­ a­Bi­ ren v d j v H -­ovje­ ­ ­ u­izja­ u­da­ne­ a­pr­ ­ a­ ni-fi­ a­ si­ ski­inte­ ­ s­u­KCUS ren v m iv t n n j re -­ovje­ ­ ­ u­izja­ u­da­ni­ e­di­ ­ ­ tor­zdr­ ­ stve­ e­usta­ o­ e,­odno­ no­za­ o­ a ren v j rek av n n v s v d -­ovje­ ­ ­ u­izja­ u­da­ni­ e­~lan­ni­u­je­ nom­upr­ ­ nom,­odno­ no­na­ zo­ ­ om­odbo­ u­usta­ ren v j d av s d rn r no­ e,­odno­ no­pr­ ­ r­ ­ nog­dru{tva­sa­ve}inskim­dr`avnim­ka­ i­ a­ o­ v s iv ed pt l m -­ovje­ ­ ­ u­izja­ u­da­ima­ u­stru~no­zna­ je­iz­dje­ a­ no­ ti­KCUS,­te­da­su­upu}eni­u­sa­ r`aj­i ren v j n l t s d na~in­nje­ o­ og­ra­ a. g v d Pr­ ­ a­ e­sa­do­ a­ nom­do­ u­ e­ ta­ i­ om­se­do­ ta­ lja­ u­li~no­ili­pr­ ­ o­ u~enom­po{iljkom, ij v k z k m n cj s v j ep r sa­na­ na­ om­„Prijave­na­ja­ ni­oglas­za­~lana­Upr­ ­ nog­odbo­ a­KCUS­iz­re­ a­za­ o­ le­ i­ z k v av r d p s nka“­-­ne­otva­ ­ j.­Pr­ ­ a­ e­se­do­ ta­ lja­ u­na­adr­ ­ u: ra ij v s v j es Kli­ i~ki­ce­ tar­Uni­ e­ ­ i­ e­ a­u­Sa­ ­ ­ e­ u,­ul.­Bo­ ni~ka­25,­u­ro­ u­od­15­da­ a­od­da­ a­obja­ n n v rz t t raj v l k n n vlji­ a­ ja­ogla­ a. v n s Oglas­}e­bi­ i­obja­ ljen­u­„Sl.­no­ i­ a­ a­FBiH“,­„Dnevnom­ava­ u“,­„Oslobo|enju“­i t v vn m z „Sanu“. Prijave­po­ ne­ e­ e­iste­ om­ro­ a,­odno­ no­bez­po­ pu­ e­tra`ene­do­ u­ e­ ta­ i­ e,­odba­ i}e d s n k k s t n k m n cj c se­kao­ne­ la­ o­ r­ ­ e­ e,­odno­ no­ne­ o­ pu­ e. b g v em n s p t n Sa­ka­ di­ a­ i­ a­ko­ i­u|u­u­u`i­izbor­Ko­ i­ i­ a­}e­oba­ i­ i­inte­ ­ ju.­Pr­ ­ e­inte­ ­ jua­ka­ di­ a­ n d tm j msj vt rv ij rv n d ti­}e­bi­ i­po­ va­ i­da­da­ u­po­ a­ ke­o­ra­ i­ im­ne­ o­ r­ ­ nim­ru­ o­ o­ i­ ­ i­ a­od­ko­ ih­se­mo­ t z n j d t nj p s ed k v d oc m j gu­za­ ra`iti­pr­ ­ o­ ­ ­ e­i­info­ ­ a­ i­ e­o­ka­ di­ a­ i­ a. t ep ruk rm c j n d tm Ime­ o­ a­ je­~lanova­Upr­ ­ nog­odbo­ a­izvr{i}e­Vla­ a­FBiH. n v n av r d VII­Na­ na­ a­za­ra­ k d d Mje­ e~nu­na­ na­ u­za­rad­u­Upr­ ­ nom­odbo­ u­utvr|uje­Vla­ a­Fe­ e­ ­ ­ i­ e­BiH­na­pr­ ­ e­s k d av r d d rac j ij dlog­fe­ e­ ­ ­ nog­mi­ i­ tra­zdr­ ­ stva­u­skla­ u­sa­po­ e­ nim­pr­ ­ i­ om­o­pr­ ­ i­ a­~lanova­or­ d ral ns av d s b op s av m ga­ a­upr­ ­ lja­ ja­insti­ u­ i­ a­FBiH. n av n t cj Na­ na­ e­se­ispla}uju­iz­sr­ ­ sta­ a­KCUS. k d ed v VIII­Osta­ o l Li~ni­po­ a­ i­o­ka­ di­ a­ i­ a­su­ta­ ni­i­mo­ u­se­pr­ ­ u­ lja­ i­i­obra|iva­ i­u­skla­ u­sa­Za­ o­ d c n d tm j g ik p t t d k nom­o­za{ti­ i­li~nih­po­ a­ a­ a­(Sl.­gla­ nik­BiH­br.­32/01). t d t k s Na­ko­ a~no­ime­ o­ a­ je­~lanova­Upr­ ­ nog­odbo­ a­ka­ di­ a­ i,­kao­i­dr­ ­ a­li­ a­ko­ a­sma­ r­ n n v n av r n d t ug c j ta­ u­i­ima­ u­do­ a­ e­da­su­po­ r­ ­ e|ene­odr­ ­ be­po­ i­ i­ nih­pr­ ­ i­ a­ko­ i­se­pr­ ­ je­ ju­ u­u­po­ j j k z v ij ed ztv op s j im n j stu­ ku­ime­ o­ a­ ja,­ima­ u­pr­ ­ o­pr­ ­ o­ o­ a­ko­ i­se­po­ no­ i­Vla­ i­FBiH­sa­ko­ i­ om­pr­ ­ o­ p n v n j av ig v r j d s d pj ig vo­ a­Fe­ e­ ­ ­ nom­mi­ i­ ta­ ­ tvu­zdr­ ­ stva. r d ral n s rs av

Po­ ru`ni­ a­„Elektrodistribucija“,­Sa­ ­ ­ e­ o d c raj v Oba­ je{ta­ a­ o­sve­za­ ­ te­ ­ ­ i­ ­ ­ e­po­ u|a~e­da­je v v m in res ran n JP­Ele­ tr­ ­ r­ ­ r­ ­ a­BiH­d.d.­Sa­ a­e­ o­-­Po­ ru`ni­ k op iv ed r­ j v d ca­„Elektrodistribucija“­Sa­ ­ ­ e­ o­u­Slu`be­ om raj v n gla­ ni­ u­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e­br­ j­64/10­i­71/10, s k s rc g v n o u­skla­ u­sa­Za­ o­ om­o­ja­ nim­na­ a­ ka­ a­Bo­ ne d k n v b v m s i­He­ ­ e­ o­ i­ e­(Sl.­gla­ nik­br.­49/04,­19/05,­52/05, rc g v n s 92/05,­8/06,­24/06­i­70/06)­obja­ i­ a: vl JAVNA­NADMETANJA­PO­OTVORENOM POSTUPKU za­izbor­na­ po­ o­ jni­ ih­po­ u­ a j v l j n d l 10304-OP-007A/10„Servisiranje,­odr`ava­ je­i n re­ i­ tr­ ­ i­ a­vo­ i­ a­Po­ ru`ni­ e­„Elektrodistribug s ac j zl d c cija“­Sa­ ­ ­ e­ o­na­po­ ru~ju­Ka­ to­ a­Sa­ ­ ­ e­ o“ raj v d n n raj v LOT-1 Uslu­ e­se­ ­ i­ i­ ­ ­ ja­i­odr`ava­ ja­te­ ­ ­ g rv s ran n retnih­vo­ i­ a­uku­ ne­ma­ e­do­3,5­t­na­po­ ru~ju zl p s d Ka­ to­ a­Sa­ ­ ­ e­ o n n raj v LOT-2 Uslu­ e­re­ i­ tr­ ­ i­ e­vo­ i­ a­na­po­ ru~ju g g s ac j zl d Ka­ to­ a­Sa­ ­ ­ e­ o n n raj v l 10304-OP-018/10 „Projektovanje,­ na­ a­ ka b v ma­ e­ ­ ­a­ a­i­izvo|enje­ra­ o­ a­za­TS­10(20)/0,4­kV t rij l d v Uni­ r­ ­ et,­10(20)kV­ka­ lo­ ski­pr­ ­ lju~ak­za­TS p om b v ik 10(20)/0,4­ kV­ Uni­ r­ ­ et­ i­ ni­ ko­ a­ o­ ske p om s n p n 0,4kV­ka­ lo­ ske­mre`e“ b v Sva­ i­po­ u|a~­ko­ i­je­za­ ­ te­ ­ ­ i­ ­ n­za­u~estvo­ k n j in res ra va­ je­na­Ja­ nom­na­ me­ a­ ju­du`an­je­do­ ta­ i­ i n v d t n s vt pi­ me­ i­za­ tjev­za­u~e{}e­na­fa­ s­+387­33­75­15 s n h k 75.­De­ a­ jne­info­ ­ a­ i­ e­i­uslo­ i­za­u~e{}e­su­na­ t l rm c j v ve­ e­ i­u­zva­ i~nom­Oba­ je{te­ ju. d n n v n Osta­ e­do­ a­ ne­info­ ­ a­ i­ e­mo­ u­se­do­ i­ i­pu­l d t rm c j g bt tem­ na­ e­ e­ og­ br­ ­ a­ fa­ sa­ ili­ na­ te­ e­ on­ br­ j v d n oj k l f o +387­33­75­14­70,­odno­ no­na­Web­str­ ­ i­ i­JP s an c Ele­ tr­ ­ r­ ­ r­ ­ a­BiH­d.d.­-­Sa­ ­ ­ e­ o­(www.elekk op iv ed raj v troprivreda.ba)­­

oglasi

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

43

Sretan Ramazanski bajram svim gra|anima islamske vjere u Bosni i Hercegovini sa `eljom da blagdanske dane proslave u dobrom zdravlju, obiteljskoj sre}i i blagostanju.

Davor ^orda{, dopredsjednik RS

44

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Ip 005812 08 Ip Kiseljak, 27. 8. 2010. godine OP]INSKI SUD U KISELJAKU, po sudiji Bo`ana Banduka, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka dd BiH, raniji naziv UPI Banka dd Sarajevo, pravni sljednik LT Gospodarska Banka dd, protiv izvr{enika Auto [ped doo Kiseljak, radi duga, v.sp. 25.060,82 KM, van ro~i{ta, donio je dana 27. 8. 2010. sljede}i: ZAKLJU^AK O PRODAJI Rje{enjem OP]INSKI SUD U KISELJAKU, broj 49 0 Ip 005812 08 Ip, od 16. 9. 2008. godine, dopu{teno je izvr{enje protiv izvr{enika Auto [ped doo Kiseljak, radi namirenja duga tra`ioca izvr{enja prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Pr va prodaja pokretnih stvari izvr{enika odr`ana je dana 3. 6. 2010. gdoine. Na pr vom ro~i{tu za prodaju pokretnih stvari izvr{enika iste nisu prodate iz razloga {to nije bilo kupca. 1. Odre|uje se dr uga prodaja pokretnih stvari izvr{enika: Strojevi: Cirkular sa stalkom, stroj za popre~no rezanje

PVC profila pod kutom, stroj za spajanje PVC profila pod kutom, kompresor „balma“, presa No1 i stroj za spaja nje PVC profila pod kutom, a ukupna procijenjena vrijednost pokretnih stvari iznosi 133.250,00 KM, procjenu je izvr{io Ivica Udovi~i}, dana 3. 11. 2005. godine. i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 13. 9. 2010. godine u 9,00 sati u Han Plo~i bb op}ina Kiseljak. 2. Utvr|uje se da je vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka u ukupnom iznosu od 133.250,00 KM. 3. Stvari iz ta~ke 1. zaklju~ka mogu se prodati bez ograni~enja cijene; 4. Ponu|a~ s najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju (ili u roku od__). Ako to ne u~ini, dr ugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom; 5. Ako se stvari ne uspiju prodati na dr ugom ro~i{tu, Sud }e u smislu odredbe ~lana 131. stav 5. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), obustaviti postupak; 6. Ovaj zaklju~ak o prodaji bit }e objavljen na oglasnoj tabli Suda, a tra`ilac izvr{enja ga mo`e objaviti i u javnim glasilima, o svom tro{ku. Sudija Bo`ana Banduka Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03 i 34/03) i člana 1. Zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko – dobojskog kantona, broj: 8/10), ministar Ministasrtva za privredu Zeničko - dobojskog kantona, o b j a v lj u j e :

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH POZICIJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

U Javnom oglasu za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona (u daljem tekstu: Javni oglas), koji je objavljen dana 03.07.2010. godine u “Dnevnom avazu” i dana 07.07.2010. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/10, vrši se ispravka broja članova Upravnog odbora na Poziciji 2., tako da ista glasi: “Pozicija 2. Član Upravnog odbora - 2”.

UNIS TVORNICA DIJELOVA „TDK“ DOO - U STE^AJU BRA]E BEGTA[EVI]A 42 KONJIC Na osnovu odredbi ~lanova 101., 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku i Odluke Skup{tine povjerilaca od 6. 10. 2009. godine, ste~ajni upravnik objavljuje: TRE]I OGLAS ZA PRODAJU IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA PUTE USMENOG JAVNOG NADMETANJA 1. PREDMET PRODAJE Lot. 1) POSLOVNA ZGRADA-PROIZVODNA HALA - vlasni{tvo ste~ajnog du`nika povr{ine 3.865 m2, broj parcele 1223/95 K.O. Konjic I, Z.K. ulo`ak broj: 1245 K.O. Konjic I, - po~etna prodajna cijena iznosi 1.043.550,00 KM Lot. 2) POSLOVNI PROSTOR -12 (dvanaest) KANCELARIJA sa jednim WCvlasni{tvo ste~ajnog du`nika 1/1, povr{ine 244 m2, broj parele 1223/25 E-1 K.O. Konjic I, - po~etna prodajna cijena iznosi 146.400,00 KM Lot. 3) TRAFOSTANICA BTS-P. instalirane snage 630 KWA, nominalnog napona 10 KV - po~etna prodajna cijena iznosi 31.950,00 KM Lot. 4) ZEMLJI[TE UZ PRIVREDNU ZGRADU - vlasni{tvo ste~ajnog du`nika 1/1, povr{ine 336 m2, broj parcele 1223/95 K.O. Konjic I, Z.K. ulo`ak broj: 1245 K.O. Konjic - po~etna prodajna cijena iznosi 26.880,00 KM 2. USLOVI PRODAJE DATUM PRODAJE; ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine u 12 sati, u prostorijama ste~ajnog du`nika (ulaz na kapiju „IGMANA“) - Imovina iz lotova 1, 2, 3, 4 ne}e se prodavati za iznose koji su manji od po~etne cijene - Imovina iz lota 1, 3 i 4 prodaje se u kompletu. - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati pravna i fizi~ka lica koja se prijave i uplate depozit i to: za imovinu iz lota 1, 2, 3, 4 10 % iznosa od po~etne prodajne cijene Osiguranje se mora uplatiti najkasnije do petka, 24. 9. 2010. godine na transakcijski ra~un broj: 3060120000890230 kod HYPO banke u Konjicu - Javno nadmetanje odr`at }e se ako na njemu u~estvuje samo jedan ponu|a~ - Imovina iz svih lotova mo`e se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, - Kupac imovine iz lota 1, 2, 3 i 4 du`an je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana, ra~unaju}i od dana prodaje, a pla}anje postignute cijene izvr{iti u gotovom novcu na gore navedeni transakcijski ra~un u roku od 30 dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. Ukoliko kupac ne uplati postignuti iznos u navedenom roku, gubi pravo na osiguranje, a prodaja }e se smatrati neuspjelom. Nakon uplate kupoprodajnog ugovora u cjelosti, kupac lotova 1, 2, 3 i 4 uvest }e se u posjed, po ovjeri kupoprodajnog ugovora kod notara, u roku od 30 dana. Prodaja se vr{i po na~elu „vi|eno-kupljeno“ i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju. Sva dodatna obja{njenja i informacije mogu se dobiti na telefon 062/994-869.

„KONTAKT“ DOO - U STE^AJU KONJIC ULICA M. TITA bb Na osnovu odredbi ~lana 101. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku i Odluke Skup{tine povjerilaca od 19. 5. 2010. godine, ste~ajni upravnik ogla{ava: PRVO JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU DIJELA IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA I PREDMET PRODAJE RB NAZIV ROBE 1 Sve~ani materijal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koli~ina Jedinica 205, m m m m m m m m m m m m Rb NAZIV ROBE Koli~ina Jedinica 13 [tof vuna 1134 38,20 m 14 [tof vuna 1144 1821,15 Traka 12102T 6281,16 Traka 12101 10.021,20 17 18 19 20 Traka 1249T[ 11.721,20 Naramenice 1050,Konac-1000KO 2000.Rajfe{lusi 1239R 4630,m m m m m kom. kom. kg kg kg kom.

^ipka 289,50 ^ipka 112,20 Viskoza (pamuk) 1159 240,Viskoza (pamuk) 1161 Harison Parhet Samt Flizelin Podstava Zavjese Pamuk 1116 750,480,899,025 1322,80 1210,1047,20 671,50 2690,04

21 Viskoza 9611V 642,50 22 [tof za kostime 11STI 360,75 23 [tof za kostime 11[OI 115,32 24 Majice 1248 652.-

II USLOVI PRODAJE Imovina ste~ajnog du`nika prodaje se u kompletu. Ponu|a~i su obavezni da u zatvorenoj koverti dostave cijenu za svu ponu|enu robu sa porezom na dodatnu vrijednost. Pravo u~estvovanja u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije sve ponude koje ne budu iskazane u fer vrijednosti. Kupovinom imovine ste~ajnog du`nika bit }e progla{en onaj ponu|a~ koji ponudi najve}u cijenu, a koja je bazirana na fer vrijednosti. Ro~i{te za Javno nadmetanje odr`at }e se u petak, 24. 9. 2010. godine u 10 h u prostorijama ste~ajnog du`nika (lokalitet kapija „IGMANA“). Pisane prijave dostaviti na adresu ste~ajnog upravnika Hamida Tipure, Podgorani bb 88208 Potoci. Kupac je du`an kupoprodajnu cijenu uplatiti u roku od 20 dana od zavr{etka nadmetanja. Prodaja se vr{i po principu „vi|eno-kupljeno“. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju. Sve informacije mogu se dobiti na broj: 062/994-869. Ste~ajni upravnik

46

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Piti mnogo vode

’ Dr
Borba protiv bakterija

ORDINACIJA

Pacijenti trebaju biti upoznati sa vrijednostima drugog ili tre}eg mi{ljenja, naro~ito u situacijama kada simptomi nisu kontrolirani ili se pogor{avaju, a u nalazima postoji niz poreme}aja koje va{ sada{nji ljekar ne uspijeva u potpunosti objasniti Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}

Medicinska gre{ka kao uzrok bolesti

Kako sprije~iti infekciju mokra}nih puteva
Infekcije mokra}nih puteva naj~e{}e su uzrokovane bakterijom koja se mo`e pojaviti bilo gdje u mokra}nim putevima bubrezima, mokra}noj cijevi ili mjehuru. Naj~e{}e su infekcije mjehura i mokra}ne cijevi, no mogu se tretirati brzo i lako. Infekcije mokra}nih puteva su neugodne, neprikladne i bolne, te bi ih trebalo tretirati odmah da bi se izbjegle ozbiljnije upale bubrega. @ene su osjetljivije od mu{karaca zbog kra}e mokra}ne cijevi gdje bakterija br`e dolazi do mjehura i izaziva infekciju. Postoje i neki simptomi koji uklju~uju: u~estalo mokrenje, osje}aj peckanja prilikom mokrenja, bolno mokrenje, ~esta potreba za uriniranjem, a da mokra}a ne izlazi van, bolovi u donjem djelu trbuha, bolovi u donjem dijelu le|a, niska temperatura, umor, te tamna ili krvava mokra}a. Infekciju mokra}nih puteva sprije~it }ete tako da pijete puno vode, kao i ~aja od brusnice. Jedite hranu kao {to su {paroge, mrkva, zeleno povr}e, lubenica, gro`|e, grah.

Uvijek treba tra`iti i drugo mi{ljenje
[anse da ljekar grije{i rastu sa kompleksno{}u problema, no, sre}om, doktori puno ~e{}e od pacijenata uvi|aju mogu}nost gre{ke
rije svakog odlaska ljekaru pacijent u glavi priprema „svoju pri~u“ u kojoj on ima namjeru da detaljno izlo`i svoj problem onome koji ga pregleda. Ovaj razgovor, koji se u medicinskoj terminologiji stru~no naziva „anamneza“, klju~ni je element u postavljanju dijagnoze.

P

Ameri~ka statistika
Na`alost, ono {to je ve}ina pacijenata na svojoj ko`i osjetila, jeste da rijetki sti`u ispri~ati svoju pri~u od po~etka do kraja. Ameri~ka statistika je do{la do rezultata da prosje~na posjeta pacijenta ljekaru danas traje 22 minute, {to je ipak nekakav

Koliko pacijenata dobije pogre{nu dijagnozu

Koja je uloga holesterola
Holesterol (jednostavni lipid) ima u organizmu brojne funkcije: ulazi u sastav razli~itih }elijskih membrana, neophodan je za sintezu steroidnih hormona, kao i za stvaranje `u~nih kiselina. Dvije tre}ine holesterola sintetizira se u organizmu, ve}inom u jetri (900 miligrama na dan), dok se ostatak unosi hranom. Ne treba zaboraviti da su dnevne potrebe za holesterolom samo oko 150-300 miligrama. Holesterol kod zdrave osobe smanjuje njegovu takozvanu endogenu sintezu (sintetiziraju ga jetra i sluzoko`a crijeva), dok se vi{ak izlu~uje putem `u~i. Ako je ovaj proces naru{en, pove}ava se nivo holesterola u krvi, time i rizik od ateroskleroze.

Procenat obdukcija
Ispitivanja su pokazala da broj medicinskih gre{aka zna~ajno opada u ustanovama koje imaju visok procenat obdukcija umrlih pacijenata (kao {to je to slu~aj sa Univerzitetskom bolnicom u Cirihu gdje se procenat obdukcija primi~e 90 procenata).

napredak, jer je 1989. trajala svega 16 minuta. Naravno, ovaj period je jako kratak i u velikom procentu slu~ajeva nedovoljan za prikupljanje svih relevantnih podataka te za sam pregled pacijenta i pisanje nalaza. Znamo da se gre{ke de{avaju u svakoj profesiji pa je logi~no postaviti pitanje koliko su ~este gre{ke u medicini? [okantan podatak o u~estalosti gre{aka ljekara i zdravstvenih radnika je prvi put do{ao na uvid javnosti 1999. godine kada je Nacionalni institut zdravlja (NIH) Vlade SAD objavio da svake godine u SAD umire 98.000 ljudi od posljedica medicinske gre{ke u lije~enju. Ovaj, sada ve} ~uveni izvje{taj pod nazivom „To Err is Human“ („Grije{iti je

ljudski“), pokrenuo je pravu revoluciju u kontroli kvaliteta usluga u zdravstvu, a kao rezultat toga, 2007. godine NIH je dao prve donacije projektima koji se bave ispitivanjem uzroka gre{aka u lije~enju. Postoji vi{e razloga koji obja{njavaju ovako visok broj medicinskih gre{aka u SAD, koje imaju sigurno najrazvijeniju medicinu u svijetu. Jedan je svakako pad broja autopsija. Vremensko ograni~enje ljekara je svakako drugi od uzro~nika. Sljede}i statisti~ki podaci su tako|er pora`avaju}i: 10 do 15 procenata pacijenata u ordinacijama primarne zdravstvene za{tite (bilo da se radi o ljekarima porodi~ne medicine, interne medicine ili pedijatrije) dobivaju po-

gre{nu dijagnozu. Najve}i broj ovih gre{aka nema medicinski zna~aj i pacijenti dolaze do pobolj{anja spontano, ali je jasno da na ovako velikom uzorku i ovaj mali procenat gre{aka mo`e imati potencijalno veliki zna~aj. [anse da ljekar grije{i eksponencijalno rastu sa kompleksno{}u problema. S druge strane, doktori, puno ~e{}e od pacijenata, uvi|aju mogu}nost gre{ke.

Niz gre{aka
Sam proces postavljanja dijagnoze po~inje od formiranja liste mogu}ih uzroka simptoma kod pacijenta. Ukoliko imamo listu od deset mogu}ih oboljenja, po definiciji, jedna }e dijagnoza biti ta~na, a devet pogre{ne. Istra`ivanja su pokazala da je najve}i broj medicinski bitnih gre{aka nastao kao serija niza manjih gre{aka koje su pacijenta pratile kroz ~itav dijagnosti~ki proces. Zato pacijenti trebaju biti upoznati sa vrijednostima drugog ili tre}eg mi{ljenja, naro~ito u situacijama kada simptomi nisu kontrolirani ili se pogor{avaju, a u nalazima postoji niz poreme}aja koje va{ sada{nji ljekar ne uspijeva u potpunosti objasniti.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

47

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

SVIM GRA\ANIMA, BOŠNJACIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, POVRATNICIMA, IZBJEGLIM I RASELJENIM LICIMA, ISLAMSKE VJEROISPOVIJESTI, ŽELIM SRETNE NASTUPAJUĆE BAJRAMSKE DANE.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

MINISTAR

OMER BRANKOVIĆ

48

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

49

DOO „STREET MEDIA“ TUZLA U STE^AJU TUZLA Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca od 19. 8. 2010. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prodaju stalnog sredstva Pomenutom odlukom nudi se na prodaju stalno sredstvo ste~ajnog du`nika i to: teretno motorno vozilo Daimler benz tip 310, reg. br. 657-J-225, neregistrovano. Vozilo nije u voznom stanju, sa ugra|enom specijalnom karoserijom (reklamni pano umjesto tovarnog sanduka, sa pripadaju}om instalacijom-razglasom). Na vozilu nedostaju: akumulator, brzinomjer sa kilometar satom, tahograf i radio-aparat.

Vozilo se prodaje u stanju vi|eno-kupljeno. Cijena vozila: 8.400,00 KM+17 % PDV, ukupno 9.828.00 KM Pregled vozila se mo`e izvr{iti u krugu firme „Arcade“ DOO Tuzla, Dokanj do br. 22, Tuzla, radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, a kontakt osobe za pregled i uvid u dokumentaciju su: \ibri} Sead, tel: 061/873-641 i Ugljanin Fehim: 061/845-345. Na~in prodaje: Prodaja }e se izvr{iti pribavljanjem zatvorenih ponuda. Ponude treba dostaviti zaklju~no do srijede, 15. 9. 2010. godine, li~no ili preporu~enom po{iljkom na adresu: Op}inski sud Tuzla, pozivom na broj predmeta St-07/09 sa naznakom za javni oglas. Uslovi valjanosti ponude: svaki ponu|a~ du`an je dostaviti svoje ta~ne identifikacione podatke, a u slu~aju da je ponu|a~ pravno lice ili nosilac registrovanog obrta, ID broj i PDV broj, za jedno sa izjavom da }e vozilo kupiti u roku od 8 dana nakon kona~nosti odluke o izboru najboljeg ponu|a~a da }e vozilo preuzeti u stanju u kakvom ga je pregledao, bez prava na bilo kakve reklamacije za nedostatke kupljene stvari. Svaki ponu|a~ du`an je dostaviti dokaz o uplati 10 % od po~etne cijene, odnosno iznosa od 982,80 KM, koji iznos }e uplatiti na ra~un ste~ajne uprave broj: 199-505-00505922-06 kod Sparkasse bank DD. Najpovoljnija ponuda }e biti ona ponuda koja sadr`i sve propisane dokumente, a glasi na najve}i iznos koji je ponu|en. U~esnici ~ije ponude ne budu prihva}ene }e dobiti pismeno obavijest u roku od tri dana nakon otvaranja ponuda, a u isto vrijeme }e im biti vra}en upla}eni polog. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

50

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010

Dnevni avaz
izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik njemačkog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM).

oglasi
19.3 JU Deveta osnovna škola Maoča – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik engleskog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 20. Nastavnik muzičke kulture, l na određeno vrijeme do 31.08.2011.godine ..................................................................1 izvršilac l JU Druga osnovna škola Brčko, sa dopunom norme u drugim školama – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik muzičke kulture – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 21. Nastavnik bosanskog jezika..........2 izvršioca l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja............................................1 izvršilac 21.1 JU Druga osnovna škola Brčko – 1 izvršilac l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine, na 50 % norme........................................1 izvršilac 21.2 JU Četvrta osnovna škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik bosanskog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 22. Nastavnik hrvatskog jezika, l na određeno vrijeme do 31.08.2011.godine ................................................................1 izvršilac l JU Četvrta osnovna škola Brčko sa dopunom norme u JU Treća osnovna škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik hrvatskog jezika VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 23. Nastavnik njemačkog jezika..........2 izvršioca na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac 23.1 JU Peta osnovna škola Brčko – 1 izvršilac l na određeno vrijeme do 30.06.2011. godine, na 85 % norme........................................1 izvršilac 23.2 JU Sedma osnovna škola Gornji Rahić – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik njemačkog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 24. Stručni saradnik – Pedagog, l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.......................1 izvršilac l JU Šesta osnovna škola Brezovo Polje – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: VSS – dipl. pedagog, prof. pedagogije, dipl.pedagog-psiholog Posebni uslovi: Položen stručni ispit Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 25. Nastavnik razredne nastave.........3 izvršioca l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.......................1 izvršilac 25.1 JU Sedma osnovna škola Gornji Rahić – 1 izvršilac l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine .................................................................2 izvršioca 25.2 JU Deveta osnovna škola Maoča – 1 izvršilac 25.3 JU Deseta osnovna škola Bijela – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik razredne nastave – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM).

Broj predmeta: 33-07-008987/10 Broj akta: 07-0197DJ-001/10 Datum, 6.9.2010. godine Mjesto, Brčko

U skladu s članom 116. Zakona o obrazovanja u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta BiH („Sl.glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 10/08), Odluke o realizaciji plana zapošljavanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i spoljnih saradnika u Odjeljenju za obrazovanje za 2010.godine broj: 33-01.1-000196/10 od 14.01.2010.godine, Odluke o dopunama Odluke o realizaciji plana zapošljavanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i spoljnih saradnika u Odjeljenju za obrazovanje za 2010.godine broj: 33-01.1-004937/10 od 25.05.2010.godine, Odluke o dopunama Odluke o realizaciji plana zapošljavanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i spoljnih saradnika u Odjeljenju za obrazovanje za 2010.godine broj:3301.1-005091/10 od 31.05.2010.godine i Odluke o dopunama Odluke o realizaciji plana zapošljavanja nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i spoljnih saradnika u Odjeljenju za obrazovanje za 2010.godine broj:33-07-008769/10 od 31.08.2010.godine, a na prijedlog Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje u obrazovnim institucijama, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta BiH, r a s p i s u j e

JU Četvrta osnovna škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: VSS – defektološki fakultet Posebni uslovi: Položen stručni ispit Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM).
l

6. Nastavnik matematike....................2 izvršioca l JU Deveta osnovna škola Maoča – 2 izvršioca USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik matematike – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). Nastavnik razredne nastave.................1 izvršilac JU Dvanaesta osnovna škola Ulice – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik razredne nastave – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). NA ODRE\ENO VRIJEME PODODJELJENJE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 8. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa dužnosti pomoćnika direktora.........1 izvršilac l JU Tehnička škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta - VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 9. Nastavnik matematike, l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.......................1 izvršilac l JU Tehnička škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik matematike – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 10. Nastavnik mašinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja................................................1 izvršilac l JU Tehnička škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik mašinske grupe predmeta – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 11. Nastavnik engleskog jezika, na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac l JU Ekonomska škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik engleskog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 12. Nastavnik njemačkog jezika.........2 izvršioca na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac 12.1 JU Ekonomska škola Brčko – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva............................1 izvršilac 12.2 JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko – 1

13. Nastavnik pravne grupe predmeta na 80 % norme, na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac l JU Ekonomska škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik pravne grupe predmeta - VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 14. Nastavnik srpskog jezika, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva............................1 izvršilac l JU Ekonomska škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik srpskog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 15. Nastavnik ekonomske grupe predmeta, l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.......................1 izvršilac l JU Ekonomska škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik ekonomske grupe predmeta – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 16. Nastavnik bosanskog jezika, l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac l JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik bosanskog jezika VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 17. Nastavnik informatike, l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac l JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko, sa dopunom norme u drugim školama – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik informatike – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 18. Nastavnik geografije na 60 % norme, l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac l JU Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik geografije - VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). PODODJELJENJE ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 19. Nastavnik engleskog jezika...........3 izvršioca l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine ..................................................................1 izvršilac 19.1 JU Prva osnovna škola Brčko – 1 izvršilac l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva, na 85 % norme........................................1 izvršilac 19.2 JU Sedma osnovna škola Gornji Rahić – 1 izvršilac l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva, na 50 % norme........................................1 izvršilac

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u Odjeljenju za obrazovanje
NA NEODRE\ENO VRIJEME PODODJELJENJE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 1. Nastavnik građevinske grupe predmeta .................................................................1 izvršilac l JU Tehnička škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik građevinske grupe predmeta – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 2. Nastavnik srpskog jezika..................1 izvršilac l JU Ekonomska škola Brčko – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik srpskog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). PODODJELJENJE ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 3. Nastavnik engleskog jezika..2 izvršioca l JU Prva osnovna škola Brčko – 1 izvršilac JU Četvrta osnovna škola Brčko, sa dopunom norme u drugim školama – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik engleskog jezika – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 4. Stručni saradnik – defektolog-oligofrenolog ................................................................2 izvršioca 4.1 JU Druga osnovna škola Brčko – 1 izvršilac 4.2 JU Sedma osnovna škola Gornji Rahić – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: VSS – defektološki fakultet Posebni uslovi: Položen stručni ispit Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 5. Stručni saradnik – defektolog-logoped .................................................................1 izvršilac

oglasi
26. Nastavnik matematike na 60 % norme, l na određeno vrijeme do 31.08.2011. godine .................................................................1 izvršilac l JU Osma osnovna škola Brka – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik matematike – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 27. Nastavnik fizike, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa dužnosti pomoćnika direktora.......1 izvršilac l JU Deveta osnovna škola Maoča – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik fizike – VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM).
l

Dnevni avaz
Rad na inovacijama i uvođenju savremenih oblika i metoda rada, Saradnja sa direktorom, pomoćnikom direktora, stručnim saradnicima i saradnicima u nastavi, Rad u stručnim organima škole, sastanci stručnih aktiva, odjeljenskog i nastavničkog vijeća, Rad na pedagoškoj dokumentaciji i drugim stručnim poslovima, Pomoć učenicima u radu odjeljenske zajednice, Rad u slobodnim aktivnostima i poslovi vezani za kulturne i javne manifestacije koje škola organizuje, Ostali poslovi: dežurstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija, kao i rad na sređivanju školske dokumentacije, te drugi poslovi koji su predviđeni nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora srednje škole. 2. Obim finansijske odgovornosti - Bez finansijske odgovornosti 3. Ovlaštenja - Stručno-pedagoški nadzor nad nastavnim procesom u školi po utvrđenom planu 4. Područje rada - Primjena metoda rada savremene pedagoške prakse uz praćenje, analiziranje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada u školi posebno sa djecom koja zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja, stručnu saradnju sa učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim saradnicima, roditeljima, te saradnju sa pedagoškom službom škola kao i Pedagoškom institucijom Brčko Distrikta BiH. Opis posla: - Koncepcijsko-programski zadaci, - Odgovoran je za praćenje i analiziranje toka vaspitno-obrazovnog rada i predlaganje mjera za njegovo unapređenje, - Sarađuje i pruža pomoć nastavnicima u planiranju, pripremanju i izvođenju nastavnog rada i upućivanje na upotrebu savremenih sredstava, metoda i oblika rada, - Praćenje razvoja, sposobnosti i uspjeha učenika (savjetodavni i drugi rad), - Rad na racionalizaciji učenja, korištenja slobodnog vremena, izbora slobodnih aktivnosti i drugih vannastavnih aktivnosti, - Radi na humanizaciji odnosa među polovima, - Profesionalna orijentacija, - Sarađuje sa roditeljima, - Sarađuje sa učenicima, nastavnicima, direktorom, pomoćnikom, bibliotekarom, sekretarom, defektologom i relevantnim institucijama, - Istraživanje u oblasti pedagoške prakse, - Pedagoško-instruktivni rad, - Rad u stručnim organima škole, - Vođenje pedagoške dokumentacije i poslovi koji su u funkciji rada pedagoga škole, - Pripremanje za rad i stručno usavršavanje, - Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima škola, kao i poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora škole. OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJU STRUČNI SARADNIK U NASTAVI – DEFEKTOLOG U PODODJELJENJU ZA OSNOVNO I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
___________________________________________________________________________________

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

51

-

-

Odgovoran je za pripremanje neposrednog rada sa učenicima (pisanje koncepta, priprema tekstova i ostalih materijala i čila za neposredan rad), Snimanje stanja govornih poremećaja kod učenika, Korektivni vaspitno-obrazovni rad sa slijepim i slabovidnim učenicima, Prilagođavanje nastavnih metoda, nastavnih principa i nastavnih sredstava perceptivnim mogućnstima sliješih i slabovidnih učenika, Rad u stručnom timu, Saradnja sa roditeljima i starateljima učenika u cilju zajedničkog pristupa u otklanjanju govornih nedostataka kod učenika, Vrši i druge poslove u skladu zakonom i pravilima škola i obdaništa kao i poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora

POSEBNE NAPOMENE Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih uslova radnog mjesta, moraju ispunjavati slijedeće opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci), da je punoljetan, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1. Ustava BiH, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, da u posljednje tri godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 (tri) mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 17.09.2010. godine do 15:00 časova. Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs. Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko Distrikta BiH (www.bdcentral.net) Potpisane prijave treba slati na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za obrazovanje - Pododjleljenje za ljudske resurse i zapošljavanje - Bulevar mira 1 - 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6, najkasnije do 17.09.2010. godine do 15.00 časova. NAPOMENA: Odbor za zapošljavanje vršiće selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i samo kandidati, koji ispunjavaju uslove utvrđene Konkursom, biće pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Prilikom izbora obavezno se provodi predkvalifikacioni postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se pozivaju kandidati koji osvojili najamanje 70% bodova ostvarenih na pismenom testu. Pismeni test obuhvata pitanja iz oblasti: opšte informisanosti, a posebno o sistemu obrazovanja u Distriktu; didaktičko-metodička zasnovanost nastave; inovacije i savremena dostignuća u nastavi; menadžment škole, vrednovanje i ocjenjivanje. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su donijeti orginale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su traženi konkursom, kao i ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom, ne starije od 3 (tri) mjeseci i da nisu osuđivani za krivična djela učinjena protiv morala, službene dužnosti i kršenja prava djeteta ustanovljena Konvencijom o pravima djeteta. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6.4.1992. godine potrebna je nostrifikacija. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje - Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje ili na telefon: 049/217-804 Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Brčko Distrikta BiH (www.bdcentral.net) Šef Odjeljenja za obrazovanje Rizo Čivić, dipl.ing.

-

28. Nastavnik historije i geografije, na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa dužnosti direktora.............................1 izvršilac l JU Deveta osnovna škola Maoča – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik grupe predmeta historija i geografija - VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 29. Nastavnik biologije.......................2 izvršioca l na određeno vrijeme do 31.08.2011.godine ................................................................1 izvršilac 29.1 JU Deveta osnovna škola Maoča, sa dopunom norme u drugim školama – 1 izvršilac l na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, na 20 % norme.......................................1 izvršilac 29.2 JU Petnaesta osnovna škola Šatorovići – 1 izvršilac USLOVI RADNOG MJESTA: Stručna sprema: Nastavnik grupe predmeta biologija i hemija - VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Položen stručni ispit za nastavnika Radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u nastavi Platni razred: (mjesečna bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM).
l

OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJE NASTAVNIK PREDMETNE NASTAVE I RAZREDNE NASTAVE U PODODJELJENJU ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
___________________________________________________________________________________

1. Obim odgovornosti: - direktno je odgovoran direktoru škole 2. Obim finansijske odgovornosti: - bez finansijske odgovornosti 3. Ovlaštenja: - obavljanje poslova iz oblasti osnovnog obrazovanja i odgoja 4. Područje rada: - stručni poslovi na realizaciji nastavnih sadržaja, vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije, stručno usavršavanje, neposredan rad sa učenicima i njihovim roditeljima, kao i učestvovanje u kreiranju i predlaganju nastavnih planova i programa, radi sa učenicima u inkluziji Opis posla: - odgovoran je za izvođenje redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave, - priprema za nastavu, pripremanje za svakodnevni rad sa učenicima, pripremanje kontrolnih zadataka i drugih materijala neophodnih za primjenu različitih oblika nastavnog rada i korištenja različitih tehničkih pomagala i permanentno stručno usavršavanje u školi i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd.); - rad u stručnom timu u inkluziji, - obavezni školski pismeni zadaci (za predmete utvrđene nastavnim planom i programom), pregledanje i ispravljanje pismenih radova učenika, te obrada kontrolnih radova i zadataka objektivnog tipa (testovi); - obavljanje poslova odjeljenskog starješine, administrativni poslovi, odgojni rad sa odjeljenskom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjete, informacije o učenicima, pripremanje sjednica odjeljenskog vijeća; - rad na inovacijama i uvođenju savremenih oblika i metoda rada; - saradnja sa direktorom, pomoćnikom direktora, saradnicima u nastavi i stručnim saradnicima; - rad u stručnim organima škole, sastanci stručnih aktiva, odjeljenskog i nastavničkog vijeća; - rad na pedagoškoj dokumentaciji i drugim stručnim poslovima; - pomoć učenicima u radu odjeljenske zajednice; - rad u slobodnim aktivnostima i poslovi vezani za kulturne i javne manifestacije koje škola organizuje; - ostali poslovi: dežurstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija, kao i rad na sređivanju školske dokumentacije te drugi poslovi koji su predviđeni nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole; - obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora osnovne škole. OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJU STRUČNI SARADNIK U NASTAVI - PEDAGOG
___________________________________________________________________________________

I Obim odgovornosti - odgovoran je za primjenu odgovarajućih metoda rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju II Obim finansijske odgovornosti - Bez finansijske odgovornosti III Ovlašćenja - Izrada prilagođenih nastavnih planova i programa za djecu sa poteškoćama u razvoju IV Područje rada - Primjena metoda rada savremene pedagoške prakse uz praćenje, analiziranje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada u školi posebno sa djecom koja zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja, stručnu saradnju sa učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim saradnicima, roditeljima, te saradnju sa pedagoškom službom škola kao i pedagoškom institucijom Brčko distrikta BiH. Opis posla: - Razmatra odgovarajuća moderna i metodička rješenja na realizaciji korektivnog vaspitanja i obrazovnog rada vodeći računa o raznovrsnim postupcima kojima se razvijaju učeničke individualne sposobnosti i neposredno uspostavljaju kompenzaciju i korekciju nedovoljno razvijenih funkcija. - Administrativni poslovi – vođenje dnevnika rada, uzimanje anamneze i daljnja evidencija o radu sa učenicima - logopatima, pisanje potrebnih izvještaja i analiza i ostale administrativne poslove, - Opservacija i dijagnosticiranje učeničkih sposobnosti i ograničenja, - Neposredni rad sa učenicima u razredu, uočava jake i slabe strane učenika i prati realizaciju prilagođenog programa, - Saradnja sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad, - Pružanje mentorske pomoći studentima defektologije i -pripravnicima, - Rad u stručnim organima škole, - Saradnja sa nastavnicima i posjete časovima, - Neposredni rad sa djecom na otklanjanju govornih nedostataka,

OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJE NASTAVNIK U PODODJELJENJU ZA SREDNJE OBRAZOVANJE
___________________________________________________________________________________

1. Obim odgovornosti - Direktno je odgovoran direktoru škole i pomoćniku direktora u srednjim školama u Brčko Distrikt BIH 2. Obim finansijske odgovornosti - Bez finansijske odgovornosti 3. Ovlaštenja - Realizacija nastavnog programa stručno-teorijske nastave 4. Područje rada - Stručni poslovi na realizaciji nastavnih sadržaja, vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije, stručno usavršavanje, neposredan rad sa učenicima i njihovim roditeljima kao i učestvovanje u kreiranju i predlaganju nastavnih planova i programa, rad u inkluziji, Opis posla: - Odgovoran je za izvođenje redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave, - Rad u stručnom timu za učenike u inkluziji, - Pripremanje za nastavu, pripremanje za svakodnevni rad sa učenicima, pripremanje kontrolnih zadataka i drugih materijala neophodnih za primjenu različitih oblika nastavnog rada i korištenja različitih tehničkih pomagala i permanentno stručno usavršavanje u školi i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd.), - Obavezni školski pismeni zadaci (za predmete utvrđene nastavnim planom i programom), pregledanje i ispravljanje pismenih radova učenika, te obrada kontrolnih radova i zadataka objektivnog tipa (testovi), - Obavljanje poslova odjeljenskog starješine, administrativni poslovi, odgojni rad sa odjeljenskom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjete, informacije o učenicima, pripremanje sjednica odjeljenskog vijeća,

1. Obim odgovornosti - odgovoran je za praćenje realizacije mjera za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada

52

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod Doma milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prostor u Odoba{inoj ulici-centar, 30 m2 za 500 KM. Tel. 061 357 786. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem u centru dvokrevetnu sobu. Tel. 061 514 301. Jednoiposoban stan, 150 KM. Tel. 033 221-116. Jednosoban namje{ten stan na Novoj Breci. Tel. 061 136 576, 061 723 503. Kod @eljinog stadiona jednos. stan, studentici ili zapos. `eni. Tel. 061 541 624. Ku}u izdajem, Nevjestina. Tel. 062 123 679. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Namje{ena soba, kuhinja sa pos. ulazom, studentima, Pofali}i. Tel. 062 116 522. Namje{ten jednos. stan djevojkama, solidnim, nepu{a~ima. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Namje{tena garsonjera, priv. ku}a, ulaz zaseban, kirija povoljna. Tel. 066 777 827. Namje{tena garsonjera, ul. Trebinjska. Tel. 033 522-758, 062 332 632. Namje{tena soba s upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292, Dobrinja. Namje{tena soba za radnike, upotreba kuhinje i kupatila. Tel. 644-715, 603 191 914. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521618, 061 529 838. Namje{tene sobe ili sprat ku}e. Tel. 033 659-474. Namje{tene sobe ili sprat ku}e. Tel. 033 659-474. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, sobe namje{tene, samcima. Tel. 061 134 920. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Ozbiljnoj studentici namje{ten stan blizu [um. fakulteta. Tel. 033 237-323. Pofali}i, garsonjera u ku}i - izdajem, cijena 150 KM. Tel. 061 184 744. Polunamje{ten dvos. stan ozbiljnoj porodici, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 659-474, 062 977 119. Pos. prostor 100 m2, Lukavica. Tel. 033 647~-462. Pos. prostor 130 m2 sa velikim parkingom. Tel. 061 886 388. Pos. prostor 26 m2, Ilid`a (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 60 m2 do gl. ceste, B. Potok. Tel. 062 154 130. Pos. prostor N. [opa-Stup, 35 m2. Tel. 458-506, 0621 007 338. Pos. prostor na ^. Vili, pristup {leperima. Tel. 033 442-634. Pos. prostor na Sokolju 56 m2 sa parking prostorom, povoljno. Tel. 061 906 761. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prazan jednos. adapt. stan na Grbavici. Tel. 061 778 081. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Radnju izdajem kod Begove d`amije, povoljno. Tel. 061 22 94 22. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Saraj Polje, prazan tros. stan, ku}a, na du`i period. Tel. 033 981-580, 062 123 203. Soba samcu u Vele{i}ima kod Saobra}ajne {kole, pos. ulaz. Tel. 061 906 761. Soba, Trg heroja. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 061 161 148. Stan u manjoj ku}i u Vele{i}ima kod Saobra}ajne {kole, povoljno. Tel. 061 906 761. Stari Grad, manji stan za dva bruco{a, pos. ulaz, grijanje. Tel. 033 440073. Studentu mu{karcu, jednokrev. soba, naselje N. Breka. Tel. 033 443282. Tros. stan u priv. ku}i, pos. ulaz. Tel. 062 376 354. Tros. stna studenticama na Grbavici, odli~na lokacija, namje{ten. Tel. 061 158 376. U blizini Vije}nice, u priv. ku}i na spratu, izdajem stan dvjema studenticama. Tel. 062 682 185. U Hrasnom, stan preko puta trolejb. stanice, extra namje{ten. Tel. 062 204 208. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Uhodan ugostiteljski objekat od zakup 32 m2, 420 m2 ba{te, hitno. Tel. 061 184 775. Ul. Alipa{ina pos. prostor 90 m2, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, ljubi~asti, full oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Polovne ljetne gume za Fiat Punta 165/65/13, cijena 90 KM. Tel. 033 210014. Povoljno plavi metalik Audi 80, 1991. god. Tel. 062 682 185. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem auto Audi 4, dizel, god. 1995. Tel. 062 123 679. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem Pe`o 206, benzin, god. 2003., sa dosta opreme, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 6.900 KM. Tel. 061 204 169. Prodajem golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Prodajem Seat Ibizu, godi{te 2003., benzin 1.4, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 8.700 KM. Tel. 061 107 285. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Laguna Contour dizel, 2004. god., karavan, siva boja, 16.000 KM. Tel. 420-606, 062 390 579. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 pre{ao, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 062 548 408. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., zlatni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do regitr. 7.700 KM. Tel. 062 548 408. Reno Klio 1.2 benzin, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, god. 2003, 6.800 KM. Tel. 061 204 169. Reno Klio god. 2003., sa dosta opreme, benzin 1.2, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 6.900 KM. Tel. 061 204 169. Reno Klio, god. 2003., benzin 1.2 sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}eni carina i PDV, cijena 6.900 KM. Tel. 061 204 169. Reno Laguna 1.9, 99. god., klima, crna. Tel. 061 173 723. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza god. 2003., benzin, 1.4, full oprema, uvoz iz Njema~ke, 8.700 KM. Tel. 061 107 285. Seat Ibiza, god. 2003., benzin 1.4, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, 8.700 KM. Tel. 061 107 285. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili Dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. www.bilidvor.hr 1301-1Mo Izdajem u strogom centru grada uredske prostorije u povr{ini od 220 m2, cijena veoma povoljna, zakup najkra}i na 5 god. Tel. 061 132 363. 11748-1nd` Izdajem dvosoban stan u strogom centru Sarajeva, kod biv{e Vojne bolnice, kompletno adaptiran, sa ugradbenom kuhinjom. Tel. 061 498 633. 13806-1tt Stan, Grbavica, 56 m2, c.g., veliki balkon (kod Capuchina), renovirano kupatilo, PVC stolarija, VII sprat, lift - 95.000 KM. Tel. 061 926 069. 13808-1tt Izdajem jednosoban stan, Logavina. Zvati na tel. 061 134 529. 13817-1tt Izdajem dvosoban polunamje{ten stan u ulici Porodice Ribar. Telefon: 061 336 075. 12829-1tt Izdajem jednosoban stan od 1. 10., ulica Ferhadija. Tel. 062 293 675. 12831-1tt Izdajem dvije dvokrevetne sobe, upotreba dnevne sobe-kuhinje. Centralno grijanje, lokacija kod stadiona @elje - Grbavica. Mob. 062 994 704, Sarajevo 11847-1Nd` Izdajem stan u privatnoj ku}i ozbiljnoj porodici. Tel. 033 464773. 11856-1Nd` Izdajem poslovni prostor 100 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 890 028. 12864-1tt „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Apartmane i sobe uz more, cijena povoljna. Tel. 00385 27 623 342. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. potok, pos. prostor 60 m2, do glavne ceste, mo`e za sve namjene. Tel. 062 153 130. Bjelave - izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 778 746. Bjelave, dvos. stan, namje{ten u neposrednoj blizini med. fakulteta. Tel. 841-881. Bjelave, izdaje se dvokrev. soba, upotreba kuhinje (studentima). Tel. 062 224 836. Bjelave, izdajem dvokrev. sobu sa kuhinjom (studentima). Tel. 062 224 836. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. ^. Vila, dvos. fino opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvoipos. moderno opremljen stan sa parkingom. Tel. 061 145 853. Centar strogi, dvos. stan u zgradi, opremljen, centralno. Tel. 061 522 190. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^etiri kreveta studentima. Tel. 061 378 640. Ciglane Gornje, dvos. opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. Dajem pod zakup stan 53 m2, Ilid`a-Lu`ani, bra~nom paru sa djecom. Tel. 062 607 863. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i ostale djelatnosti. Tel. 638-006. Dobrinja, jednos. prazan stan 43 m2, II kat. Tel. 061 522 190. Dva le`aja studentima-cama, ulica Br~anska, Otoka. Tel. 061 324 003. Dvokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Dvos. namje{ten stan na Grbavici I, sa centr. grijanjem. Tel. 061 550 762. Dvos. namje{ten stan s centr. grijanjem na Pofali}ima, blizina hotela „Palas“. Tel. 033 613-525, 062 712 616. Dvos. namje{ten stan, bra~nom paru na du`i period, priv. ku}a, sve odvojeno kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvos. namje{ten stan, Grbavica I. Tel. 033 458-020, 062 922 178. Dvos. prazan stan (ku}a) Saraj polje, 200 KM, kablovska. Tel. 061 544 946. Dvos. prazan stan spat ku}e, povoljno, parking. Tel. 522-715. Gara`a u [opingu, Grbavica. Tel. 062 534 375. Gara`u na Grbavici, preko puta pijace, idealno mjesto. Tel. 061 299 306. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, sobe i apartmane izdajem. Tel. 00385 91 544 2109. Grbavica, 52 m2, plin, namje{ten super, strancu 300 EUR-a. Tel. 065 462 890. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem stan namje{ten, reko puta trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, jednos. moderno opremljen stan kod Bosmala, 400 KM. Tel. 062 465 466. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, AP 4+2, 70 kvadrata, blizu pla`e, idealno za familiju. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Iid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, u priv. ku}i, na du`i period. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Ilid`a-Pejton, namje{tena garsonjera jednoj `enskoj osobi u priv. ku}i na du`i period. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izadjem dvokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove daire, opremljen, samo ozbiljna ponuda. Tel. 033 533-123. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem dvokrevetnu sobu zaposlenim radnicima, cijena po krevetu 60 KM. Tel. 660-176. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Ko{. brdu. Tel. 061 131 900. Izdajem dvosoban stan blizu Medicine, Stomatologije, Gra|evine, Arhitekture. Tel. 443-743. Izdajem dvosoban stan namje{ten, sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan Otoka kod merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan, I sprat sa balkonom, zaposlenim djevojkama. Stan je u centru Sarajeva kod Avazovog tornja. Tel. 062/451110. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten sprat ku}e, novogradnja, ~etverosoban, 3-4 studenta, 600 KM. Tel. 063 963 894. Izdajem namje{tenu sobu u centru, studentici. Tel. 033 442-331. Izdajem namje{tenu sobu u ulici Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve

Fabija 1.4, 2001. decembar, registrovana do kraja godine. Dogovor. Tel. 062 722 770.13812-1tt Prodajem Audi TT, 2008. god., ful oprema, nov, 0 km, vrlo povoljno. Tel. 065 090 710. 11796-1Nd` Audi 100, V6, 2.8, god. 91., registr. do 20. 3. 2011., met. crni. Tel. 033 668096. Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4500 KM. Tel. 061 443 277. Auto gume prodajem 165-70-14, Kleber, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Corsa C, 2002. god., 1.0 B, ABS, servo, ASP crvena, 2 vrata, alu. felge, , servisna knjiga, registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiesta 1.3 B, 98. god., 4 vrata, plavi, 3.500 KM.Tel. 061 22 94 22. Ford Fiesta 2003., god., crna, 3 vrata, full oprema, tek registrovana, vlasnik od uvoza, cijena 8.100 KM. Tel. 061 158 202. Ford Fiesta 2004. god., siva 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{la, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fiesta kao nov, ful oprema, god. 2003., benzin 1.3, uvoz Njema~ka, cijena 7.900 KM. Tel. 061 107 285. Ford Fiestu, god. 2003. benzin 1.4, ful oprema, uvoz iz Njema~ke pla}. carina i PDV, 7.950 KM. Tel. 061 107 285. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kombi Fiat Ducato furgon, maxi, 2.8 JTD, 94. KW, 2001. god., ispravan i registr. na tekstilnu firmu, cijena 1.000 KM bez PDV-a. Tel. 033 640064, 061 153 130. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., crni, klima, ko`a, navigacija, full oprema, servisna knjiga, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Opel Astra OPC 2000. g., 118 KW, 2.0, registrovana do 6. 2011., 9.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 94.000 pre{la, 1 vlasnik od uvoza, 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel kadet 1.3 LS, 87. god., tek registrovan, 8. 2011., cijena 2.600 KM. Tel. 061 439 870. Opel kadet karavan, 1990. god., benzin-plin. Tel. 061 819 488. Opel Rekord, u voznom stanju, neregistrovan. Tel. 062 422 740. Pasat 1.6 D, god. 84. karavan, ispravan, odjavljen, 5 brzina, motor extra 500 KM. Tel. 062 270 766. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.4 HDI, 2004. god., dvoja vrata, bijela boja, tek registrovan, pre{ao 79.000 km. Tel. 062 991 267. Pe`o 206, kao nov, god. 2003. uvoz Njema~ka, benzin 1.2, cijena 6.900 KM. Tel. 061 204 469. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176

Prodaja
Prodajem garsonjeru 21 m2, centar, ul. ^obanija. Mob. 063 209 378. 11580-1Nd` Prodajem vrlo povoljno ure|ene gra|evinske parcele u Vogo{}i za gradnju poslovno-stambenih objekata. Tel. 061 132 363. 11748-1Nd` Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i. Tel. 061 207 921. 11778-1Nd` Povoljno - dvosoban stan 49 m2, adaptiran, naselje Aerodrom. Tel. 066 488 818. 11793-1Nd` Ekskluzivan, novogradnja, ~etverosoban stan 84 m2, Vrtovi Riverine + gara`a, 1.980 KM/m2, vila „IRIS“. Tel. 061 139 469. 11803-1Nd` Vogo{}a novogradnja, garsonjera 26 m2, jednosoban 36 m2, jednosoban 45 m2, sa velikim balkonom, dvoeta`ni trosoban, lift, cijena 1.486 KM sa pla}enim PDV, mo`e i preko banke. Tel. 061 916 208. 11813-1Nd` Hrasno, jednosoban 38 m2, drugi kat, sre|en, 2.200 KM/m2, Aleja Lipa. Tel. 061 555 949. 13846-1tt Grbavica 56 m2, III spr., 1/1, c.g., 110.000 KM. Tel. 065 815 999. 13853-1tt Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Adaptirana manja bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Al. Polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. B. Potok, ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, do glavne ceste. Tel. 062 154 130. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. Ba{~ar{ija, prodajem pos. prostor 27,50 m2. Tel. 061 143 296. Beograd - naselje Kote`, prod. 2soban stan, II sprat, renoviran, 53 m2, sa terasom, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467, 061 614 887.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo

Dnevni avaz
Blagovac - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Pat. lige pored stud. domova, duplex ku}ica 35 m2, dvije odvojene sobe+kuhinja, dobro stanje, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^etiri dun. livade za stamb. igradnju Reljevo, preko puta Dobrinje 4. Tel. 065 335 075. ^etverosoban stan M. Dvor, 120 m2, 200.000 KM. Tel. 061 375 787. D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije, 3 stana p+s+s i 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Dobrinja 1, Trg Zl. Ljiljana, 53 m2+balkon, II sprat. Tel. 061 145 853. Dobrinja I, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, dva balkona, visoko prizemlje. Tel. 065 877 065. Donja Vogo{}a, prodajem ku}u sa svim prate}im objektima i oku}nicom od 2.100 m2. Tel. 061 510 669. Donja Vogo{}a, zemlji{te od 720 m2 i prate}im objektima sa svom infrastrukturom. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 64 m2, ^. Vila kod Merkura. Tel. 066 359 832. Dvos. stan 59 m2, Alipa{ino P ul. , Bosanska. Tel. 066 488 818. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hitno stan 80 m2, 1.700 KM/m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 033 546-556. Hrasnica, novija gradnja, 83 m2, IV sp., 2 balkona, 2 mokra ~vora, eta`no grijanje, 1.250 KM/m2. Tel.061 510 964. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, stan iznad Merkatora (novogradnja), 60 m2 + sprat 105.000 KM. Tel. 062 156 882. Ilid`a-Lu`ani, stan 53 m2 na prodaju, u obzir dolazi i zamjena. Tel. 062 607 863. Ilid`a-Lu`ani, stan 54 m2, I sp., J. Fincija. Tel. 065 645 108. Ilid`a-Pejton, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Ku}a 3 sprata sa lokalom sa 3 zas. ulaza do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Ku}a i 1 dun. zemlje, Mihaljevi}iBojnik. Tel. 065 535 075. Ku}a i zemlja, ul. Obhod`a, Sarajevo. Tel. 062 504 781. Ku}a na Ilid`i, vrlo povoljno sa svim namje{tajem. Tel. 062 841 196. Ku}a sa ba{tom na Bistriku, vi{e magistrale. Tel. 061 073 285. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa pos. prostorom 400 m2 i 300 m2 parking prostora. Tel. 061 886 388. Ku}a u Petrovi}ima RS, 200 m2 moderan izgled, 3 dun. zemlje. Tel. 061 375 995. Ku}a u Pofali}ima sa oku}nicom, ulaz sa Humske, cijena 100.000 KM. Tel. 061 709 430. Ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392, 061 936 598. Ljubljanska iza OHR-a extra stan 62 m2, eta`., 180.000 KM, zvati iza 18 h. Tel. 062 270 704. N. Sarajevo, dvos. stan 57 m2, uredni papiri, 1/1, 80.000 EUR-a. Tel. 062 921 728. Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. Na D. Malti, jednosoban 35 m2, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Novo, ku}a dijelom nedovr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, dvos. stan sa odli~nom c.g, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Perivoj, 3.300 m2 zemlje, cijena 8 KM/m2. Tel. 061 709 430. Plac u @ivinicama, [arenjak 260 m2, urbano, mo`e zamjena za auto do 9.000 KM. Tel. 033 457-719. Pofali}i, novosagra|ena ve}a ku}a sa 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 061 411 717. Poljine, devastirana ku}a sa infrastrukturom na parceli od 2.750 m2. Tel. 061 608 962. Povoljno prodajem 25 dun. zemlje na Ni{i}koj visoravni. Tel. 061 483 262. Povoljno, 2-soban stan Grada~a~ka, radi selidbe. Tel. 061 835 229. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem dvos. stan 54 m2, na Dolac Malti, visoko prizemlje, 1.900 KM po m2. Tel. 033/521-566. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem hostel sa 75 le`aja u funkciji, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem ku}u u Sokol. koloniji, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 31 m2, ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu (kod bolnice), potrebno renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor, 2.500 KM/m2. Tel. 062 724 603. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan u Sarajevu 33 m2, adaptiran. Tel. 0049 174 693 6158. Prodajem stan. A. Polje C-faza, Trg nezavisnosti, 75 m2, III sp., c.g., lit, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rajski Do-Trnovo, vikend ku}a i 1.500 m2 zemlje, priklju~ci, 1/1, za 43.000 KM. Tel. 061 709 430. Rakovica, zemlja blizu izvora, vo}njak, vi{e dun., cijena 25 KM/m2. Tel. 061 709 430. Rakovica-[. Gaj, parcela 1.250 m2 sa svim priklju~cima. Tel. 061 510 964. S. Kolonija, ku}a u nizu p+s+potkrovlje, novo, ukupno 117 m2, 2 manje ba{te, pdrum, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Skenderija kod nebodera „Gorenje“, prodajem stan 60 m2 + balkon. Tel. 062 293 087. Stan 30 m2, K. Brdo, Juki}eva, kompletno adaptiran. Tel. 066 245 550. Stan 49 m2+2 balkona, Trg solidarnosti, 7 sp. Tel. 542-736. Stan 50 m2, cijena 1.700 KM/m2, dva balkona, jedan ugra|en, ugra|en vodomjer, pogled u grad, A. [a}irbegovi}, 16 sp. Tel. 062 452 371. Stan 59 m2 i gara`u 15 m2. Tel. 061 047 960, 033 674-462. Stan 80 m2, nov, u Vele{i}ima, I sp., povoljno. Tel. 062 841 196. Stan na Dobrinji 3, 3 sp., 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, 2 kupatila, kuhinja, trpezarija, ostava, 2 balkona, 118.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, garsonjera pored Merkatora 29 m2, II sp., nije adaptiran, 42.500 KM. Tel. 061 269 835. Trosoban, II sp., uz pijacu Hrasno (zgrada), 2.268 KM/m2. Tel. 033/655816, 062 440 643. Ve}a ku}a u ul. Hajrudina [abanija, C. faza A. Polje. Tel. 061 709 430. Vikend ku}a na sprat, G. U{ivak Had`i}i. Tel. 033 645-543. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 358 167. Vi{e placeva, ravnica, livada za ku}e, vi{e {kole Dobro{evi}i. Tel. 065 335 075. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, ul. D. Numi}a, 43 m2/I, manji dvos., odmah useljiv, 65.000 KM. Tel. 061 269 835. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlji{te, pogodno za izgradnju vikendica. Tel. 062 532 670. Zemlju-skladi{te u Lukavici, 3.700 dun. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, strancu na 1 god. Tel. 062 465 466. Hitno kupujem manji stan za studente po umjerenoj cijeni. Tel. 062 762 572. Kupujem pos. prostor centar, Hrasno, Otoka, Grbavica. Tel. 061 493 554. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 13643-1TT

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

53

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 13753-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 11749-1Nd` TERRA INTERNATIONAL nudi usluge ~i{}enja stanova i poslovnih prostora povoljno (5 KM - 1 h). Kontakt telefon: 033/450271 ili 033/767-782, 061 180 166 ili 061 266 988. 11784-1Nd` VODOINSTALATERELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 11785-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` Moler - sve mol.-farbarske radove kvalitetno, povoljno i uz garanciju. Penzionerima popust 30%. Tel. 062 965 261. 13854-1tt Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Engleski jezik, instrukcije sat 15 KM, profesorica daje ~asove. Tel. 033 611-023. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola,

Zamjena
RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlasni{tvo 171, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542-668. Trosoban 88 m2 u neboderu kod bolnice Ko{evo, XI sprat za manji u centru. Tel. 061 375 995.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@
PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA MONITOROM 17’’, TAS., MI[, INTERNET, ITD... CIJENA KOMPLETA 129 KM. TEL. 061 578 517. 11751-1Nd` Ro{tilji, plinski, ugostiteljski, novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516 351. Balkon. vrata 250x80 i balk. prozor 140x140. Tel. 062 712 611, 033 472-004. Plinska boca 30 cm 12 lit., 60 KM. Tel. 033 612-776. Prodajem 100 kom. koka nosilica i kaveze. Tel. 061 76 348. Pelene za odrasle br. 3 paket 20 kom. 18 KM. Tel. 033 612-776. Rasni ma~i}i od 4 mjeseca povoljno, unikati, burmanski, nau~eni redu. Tel. 062 393 096. Klas. kau}, ormar, itison, sve 100 KM. Tel. 062 375 610. O~uvan trosjed na razvla~enje, 200 KM. Tel. 062 375 610. Novu i rabljenu robu po 0,50 KM. Tel. 062 375 610. Dobro o~uvana dje~ija kolica, lju~aku i biciklo. Tel. 061 221 888. Ustakljena krila prozora 12 kom., 50 KM. Tel. 062 972 512. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. T 061 902 930. el. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Zbog selidbe prodajem sobni plakar, dvije sobne stala`e i sobni stol. Tel. 033 210-014. Industrijsku peglu i {teparicu. Tel. 061 312 866. Dobro o~uvane, ustaljene prozore. Tel. 659-474, 062 977 119. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Ve{ ma{inu i fri`ider njema~ki, ispravan i dobro o~uvan, fix. 150 KM. Tel. 512-215, Hrasnica. Be~ki polukoncertni klavir, 800 KM. Tel. 061 198 813. Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat.Tel. 061 556 761 i 061 719 786. Povoljno, tri kratke bunde do pravog krzna. Tel. 061 900 988. Radio stanica „motorola“ sa displejom za taksi usluge. Tel. 061 756 986. Mati~nu mlije~ proizvedenu i ~uvanu po strogoj proceduri. Tel. 065 801 229, Prijedor. Akvarijum 60 l, sa kompletnom opremom po cijeni od 160 KM. Tel. 061 484 429. Dje~ija kolica njema~ke proizvodnje u dobrom stanju, cijena 80 KM. Tel. 061 484 429. Francuski le`aj 190x150 cm, 200 KM. Tel. 057 317 817. Samostoje}u barsku pepeljaru. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Psa vu~ijaka, star 6 mjeseci, cijena 300 KM. Tel. 033 627-508.

ORILO-GORILO Bukova cijepana drva od 35 do 65 KM, balvan,metrica, ~okovi. Kreka 80 KM sa vage. Banovi}i (kocka, orah) 130 KM. Kombi i kamionski prevoz. Tel. 062 669 739. 11761-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi i metrice 60 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 80 KM, bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 061 289 961.11762-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Bukova drva (}utci i cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Pozovi: 061 670 068. 11780-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem starije foto aparate. Tel. 061 548 447. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem doma}u vunenu tkaninu, dezen kockice pravougaonici, 6 boja, 7 m - 50 KM. Tel. 210-736. Prodajem novu motornu pilu Stihl 200 KM i norve{ku gusanu pe} Jotul 200 KM, Zenica. Tel. 061 575 294. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperija, brod. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena 120 KM. Tel. 061 486 926. Prodajem-radim kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453029. Ma{inu za pletenje `i~ane ograde, baklava pletivo. Tel. 061 145 843. Suhe borove madre 5 m3. Tel. 061 483 262. Brvnare iz va{ ma{te, prodaja i monta`a, brza i jeftina, pozovite. Tel. 061 210 032 i 066 969 293. Sto za dnevni boravak, unikat, moderan, kori{ten, 120x60 cm. Tel. 062 006 768, 033 227-077. Nova sobna vrata ostakljena sa {tokom, 2 kom. 0,90x2,05. Tel. 061 819 488. Dobro o~uvane, ru~no ra|ene original orijentalne (nepal, perzija) }ilime. Tel. 033 452-018. Rezervoar za vdu (PVC) 1000 l, 200 KM. Tel. 062 337 808. Plin. boca, regulator, {lauf, 50 KM, fix. Tel. 062 712 772, 033 466-277. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Tri stola za ugostiteljstvo i 12 stolica, plus 3 barske. Tel. 062 154 130. Tri ku}na radio poja~ala i rabljenu obu}u i odje}u za sva 4 godi{nja doba, na veliko i malo, Sarajevo. Tel. 061 511 779.

Potra`nja
Ozbiljna studentica tra`i jednosoban ili garsonjeru u Aleji Lipa Hrasno i Grbavica. Pla}anje unaprijed. Tel. 061 605 700. 265-1Mo Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem garsonjeru sa c.g. od M. Dvora do Alipa{inog. Tel. 061 936 378. Kupujem pos. prostor hitno, Hrasno, Grbavica, Otoka, Centar. Tel. 061 493 554.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt

54

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. T 061 696 133. el. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. T 061 967 229 i 061 262 868 el. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Iznajmljujem PlayStation 3 sa soccer 2010, UFC i jo{ igrica. Tel. 061 397-449. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. hinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere itd. Tel. 061 688 711. Nudim pomo} i njegu starim i bolesnim osobama, obilazak, presvla~enje i dr. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Moler sa iskustvom izvodi sve radove, kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Potrebni saradnici iz cijele BiH za katal. prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Dajem instrukcije iz matematike. Tel.062 854 614. Potrebna pomo}na radnica sa iskustvom za rad u buregd`inici od 7h-16h, nedjelja neradna, na podru~ju op{tine Centar. Tel. 061 325 565. Potrebna radnica u stalni radni odnos za rad u fast fudu, plata redovna. Tel. 061 109 908. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Po{ten mu{karac bez posla, 43 godine, nudi pomo} starijim osobama, kupovina, a po potrebi odlazak doktoru i dr. Tel. 061 752 418. Voza~-autodizali~ar sa iskustvom, tra`i posao, mo`e i ~uvar. Tel. 066 396 082. Mol. farb. radove, kao i tapete, izvodim brzo i kvalitetno. Tel. 061 359 438. Povoljno, ~i{}enje auta, unutra{nje, auto kao nov, cijena 50 KM. Tel. 061 204 169. Vr{im unutra{nje i vanjsko malterisanje, farbanje stolarije, kre~enje. Tel. 062 607 863.

zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511-526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947.

Ponuda-potra`nja
Tra`im konobaricu za rad u bifeu. Tel. 062 431 503. 13807-1tt Potrebna radnica u motelu sa poznavanjem engleskog jezika i rada na ra~unaru. Telefon: 061 336 075. 13829-1tt ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Zaposlenim nudim dodatnu zaradu, za 2 sata rada dnevno 300 KM mjese~no i vi{e. Tel. 061 297 354. Radno mjesto za 115 EUR-a. Nema otkaza, sam svoj {ef, 4 sata dnevno rada 400 EUR-a mjese~no i vi{e. Tel. 062 288 691. Restoranu „Bijela vila“, potrebna radnica za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049. Potrebni ozbiljni saradnici za katalo{ku prodaju {vedske kozmetike, trenutno akcija besplat. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Kafe „Jagoda“, Titova 6, potrebna radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 247 786. Potrebna {najderica/kroja~ica za tekstilnu proizvodnju u Vogo{}i. Tel. 033 424-595, od 8-16 sati. Besplatno uklju~enje, zarada 30 posto+rabat+poklon, Well Nesss Oriflame. Tel. 061 599 706. Tra`im saradnike za {vedsku kozmeti~ku kompaniju. Tel. 061 214 995. Penzioner, 50 god., radio bi kao ~uvar-kurir, ili voza~ B i C kategorije. Tel. 061 154 130. ^asovi gitare, akusti~na, elektri~na od aktivnog muzi~ara, dolazim na adresu. Tel. 063 784 879. Restoranu potrebna pomo}na kuharica. Tel. 062 387 663. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje el. instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Izrada plo~astog namje{taja, ku-

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Dolazim odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. bb Kupujem ve{ ma{ine Gorenje neispravne, {porete struja plin, razne fri`idere, da nije suvi{e staro. Tel. 033 533-631. 13789-1tt Izgubljen automatski autoklju~ na privjesku Hyundai, po{tenom pronalaza~u slijedi nagrada. Javiti na: 061 150 368. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
Na osnovu člana 102. Zakona o stečajnom postupku, te odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika „Fabrika sode“ dd Lukavac donesene u stečajnom postupku u predmetu Općinskog suda Tuzla 032-0-St-07-000 014 od 03.09.2010. godine objavljujem

Dnevni avaz
FABRIKA SODE DD LUKAVAC U STEČAJU LUKAVAC Prva ulica br. 1 Lukavac, 07.09.2010.godine.

srijeda i ~etvrtak 8. i 9. septembar/rujan 2010.

55

JAVNI OGLAS
Za prodaju imovine stečajnog dužnika
Za prodaju su određene slijedeće nepokretne stvari: I.) Nekretnine u posjedu stečajnog dužnika, upisane u posjedovni list 333 KO Lukavac, u ukupnoj površini od 124.580 m2, i to: 1. kč. 531 „Bara“ kuća i zgrada (kućište), površine 113 m2, zatim dvorište pov. 220 m2, i njive IV klase površine 420 m2, ukupne površine 755 m2, (stari premjer: kč. 1090/14 „Kuća i zgrada“, „Ćetenište“ pov. 755 m2, upisana u zk.ul. 2703 KO Lukavac, s tim da je predmet prodaje poljoprivreno zemljište u površini od 420 m2. 2. kč. 2254/27 „Fabrički krug“, pov. 4.954 m2, (stari premjer: kč. 374/5 „Fabrički krug“ pov. 4.954 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac, (navedena parcela zahvaćena je regulacijom rijeke Jala). Navedena površina nije ocjepljena u katastru, takoda u stečajnoj masi treba parcelu umanjiti za 2.310 m2, tako da je predmet prodaje 2.644 m2.) 3. kč. 2254/28 „Fabrički krug“, površine 4.127 m2, (stari premjer: kč. 374/10 „Fabrički krug“, pov. 4.127 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac), (dio parcele kč. 2254/28 u površini od 1.633 m2, zahvaćen je regulacijom rijeke Jala. Navedena površina nije ocjepljena u katastru tako da u stečajnoj masi treba parcelu umanjiti za 1.633 m2, tako da je predmet prodaje 2.494 m2). 4. kč. 2254/35 „Fabrički krug“ pov. 111.955 m2, bez privredne zgrade površine 302 m2, ukupno 112.257 m2, (stari premjer: kč. 647 „Karaula“ Fabrički krug, pov. 5.955 m2, upisana u zk.ul. 3750 KO Puračić, kč. 645/1 oranica „Karaula“ u površini od 30.300 m2, upisana zu zk.ul. 1124 KO Puračić, kč. 247 oranica „Karaula“ pov. 24.765 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac, kč. 251/1 u površini od 18.895 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac i kč. 231 Fabrički krug „Bara“ pov. 32.342 m2, upisana u zk.ul. 2703 KO Lukavac, ukupno po starom premjeru površine 112.257 m2). Napomena: kč. 2254/35 će biti predmet naknadne javne prodaje. 5. kč. 2254/36 „Fabrički krug“ pov. 604 m2, (stari premjer: kč. 374/11 „Fabrički krug“ površine 604 m2, upisana u zk.ul. 2218 KO Bistarac). 6. kč. 4238/2 „Prijedor“ njive III klase, pov. 955 m2, (stari premjer: kč. 251/8 „Put“ pov. 955 m2, upisana u zk.ul. 787 KO Bistarac). 7. kč. 4244 „Karaula“ livade III klase, pov. 928 m2 (stari premjer: kč. 251/11 „Put“ pov. 928 m2, upisana u zk.ul. 787 KO Bistarac). II.) Podaci o nekretninama sadrže se u izvještaju vještaka ing. geodezije Imamović Amira, koji se nalazi na uvidu zainteresovanim licima u prostorijama stečajne uprave, zgrada Fabrike sode Lukavac, odnosno kompanije Sisecam Lukavac, Macan Marije br. 1 (sadašnja adresa: Prva ulica br. 1). Stečajna uprava zadržava pravo izvršiti korekciju i unos novih podataka u skladu sa stanjem katastarskog operata, te zemljišne knjige u pogledu nekrentina koje su izložene javnom prodajom. III.) Stečajna uprava ne zadržava odgovornost za tačnost podataka iz javnih registara ukoliko se naknadno izvrši korekcija podataka prema stanju katastarskog operata odnosno zemljišne knjige. Također, stečajna uprava ne preuzima obavezu cijepanja parcela i formiranja parcela prema tačnom stanju posjeda u pogledu predmeta prodaje koji su navedeni pod tačkama 2. i 3. ovog javnog poziva. IV.) CIJENA: Cijena ponuđenih nekretnina proizilazi iz izvještaja vještaka Nadžaković Zahide od januara 2009. godine, na bazi standardne metode procjene vrijednosti zemljišta. Cijena prema stanju ponuđenih parcela iznosi: - za kč. 531/1 pov. 420 m2, ukupno 5.5400,00 KM, - za kč. 2254/27 pov. 2.644 m2, iznos od 39.660,00 KM, - za kč. 2254/28, pov. 2.494 m2, iznos od 37.410,00 KM, - za kč. 2254/35, pov. 111.955, iznos od 1.679.325,00 KM, - za kč. 2254/36, pov. 604 m2, iznos od 9.060,00 KM, - za kč. 4238/2, pov. 955 m2, iznos od 9.072,50 KM, - za kč. 4244, pov. 928 m2, iznos od 6.960,00 KM. V.) METOD, NAČIN I TERMIN PRODAJE: Javna prodaja će se izvršiti otvaranjem zatvorenih ponuda. Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana petak, 24.09.2010. godine, sa početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama stečajnog dužnika – sala radničkog sindikata – objekat u krugu uprav eFabrike sode u stečaju. VI.) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica u javnom nadmetanju, saglasno uslovima oglasa osim lica koja su po zakonu isključena da učestvuju u kupovini. VII.) Uslovi učestvovanja na javnom oglasu: Svaki ponuđač treba dostviti uredno popunjen i potpisan obrazac ponude za nekretnine, s tim što je za valjanost ponude obavezno da se naglasi za koje nekretnine se ponuda dostavlja. Ponuđač mora uz ponudu dostaviti tačne podatke o svom identitetu. Punomoćnik svakog ponuđača može pristupiti uz uslov predočavanja uredne notarski ovjerene punomoći za konkretni posao. Prilikom dostavljanja ponude, ponuđač je dužan dostaviti dokaz o uplati iznosa od 10% u odnosu na vrijednost nekretnina navedenu u članu IV ovog javnog oglasa. VIII.) Kupac je u obavezi platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija. Uplaćeno osiguranje – učešće se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Porez na promet bnepokretnosti i prava takse i svi drugi troškovi padaju na teret kupca. Nekretnine se kupuju na bazi postojećeg faktičkog stanja, te isključuju sve naknadne reklamacije. Ukoliko ponuđač odustane od kupovine, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja. Ponuđač koji je pristupijavnom otvaranju ponuda smatra se ponuđačem koji je odustao od kupovine. IX.) Kontakt osoba i uvid u dokumentaciju: Džibrić Sead, objekat Fabrika sode Lukavac, sprat 01, kontakt telefon: 061/873-641. Svaki zainteresovani ponuđač može izvršiti pregled dokumentacije, izvoda iz javnih registara, te fizički pregled nekretnina uz najavu kod kontakt osobe, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa pa do zaključno ponedjeljka, 20.09.2010.godine. STEČAJNA UPRAVA Fehim Ugljanin, dipl. ecc, stečajni upravitelj

Na osnovu člana 102. Zakona o stečajnom postupku, te odluke povjerilaca stečajnog dužnika „Fabrika sode“ DD Lukavac donesene u stečajnom postupku u predmetu Općinskog suda Tuzla 032-0-St07-000 014 od 03.09.2010. godine, objavljujem

Za prodaju imovine stečajnog dužnika Za prodaju su određena slijedeća prava: I.) udio stečajnog dužnika u temeljnom kapitalu privrednog društva „Sisecam Soda“ Lukavac DOO, koji nominalno vrijedi 20% (slovima: dvadeset %), odnosno u novcu 13.050.400,00 KM (slovima: trinaestmilionapedesethiljadačetiristorine KM). Upisana uprava koja su predmet javne prodaje kao dio imovine stečajnog dužnika izvršen je kod Općinskog suda Tuzla – Odjeljenje sudskog registra, a na upisanom udjelu nema zakonskih tereta, zabrane otuđenja, niti drugih zakonskih smetnji. Stečajni dužnik putem stečajne uprave ponudio je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima drugog upisanog vlasnika udjela za korištenje prava preče kupnje. Prodaja udjela će se izvršiti onom ponuđaču koji ponudi najveći iznos kupoprodajne cijene, uz poštivanje zakonskog roka plaćanja. Plaćanje je kupac dužan izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog saopštenja odluke komisije za prodaju i proglašenje najpovoljnijeg ponuđača. PRAVO UČEŠĆA: Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, uz uslov da strana i domaća pravna lica potpišu izjavu kojom se obavezuju registrovati strano ulaganje kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sarajevo. USLOVI UČESTVOVANJA NA JAVNOM OGLASU: Svaki ponuđač treba dostaviti uredno popunjenu ponudu za kupovinu, s tim što se iz iste mora nesumnjivo utvrditi postojanje ozbiljne namjere za pristup kupovini a posebno navedeno predmet kupovine, ponuđena cijena i prihvatanje uslova i rokla plaćanja, uz ponudu ponuđač je dužan dostaviti i izjavu o prihvatanju pravila prodaje, uslova plaćanja kupoprodajne cijene i izjavu da preuzima na sebe sve troškove koji proisteknu iz obaveze plaćanja poreza, akse i drugih troškova. Ponuđač mora uz ponudu dostaviti tačne podatke o svom identitetu, a strana pravna lica i dokaz o identifikaciji u pravnopm prometu BiH, saglasno odredbama Zakona o spriječavanju pranja novca. Ova odredba se ne odnosi na ponuđače koji su pravna lica sa sjedištem u zemljama Evropske unije. Punomoćnik svakog ponuđača može pristupiti uz uslov predočavanja uredne notarske punomoći ovjeene u biH ili apostilirane notarske punomoći iz inozemstva sa primjerkom prevoda punomoći ovjerenog kod ovlaštenog tumača u BiH. POSEBNI USLOVI: Svaki ponuđač dužan je uz ponudu dostaviti dokaz o uplati avansa. U visini od 300.000,00 KM. Avans će se uračunati izabranom ponuđaču u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima vratiti u rokzu od 3 dana od dana proglašenja najuspješnijeg ponuđača. Ako izabrani ponuđač bez opravdanom razloga odustane, gubi pravo na pobrat uplaćenog avansa. Eventualni porezi, takse i sve druge obaveze koje proisteknu iz kupoprodajnog udjela padaju na teret kupca. II.) Uvid u dokumentaciju zainteresovana lica mogu izvršiti u prostorijama stečajne uprave, zgrada Fabrike sode Lukavac odnosno kompanije „Sisecam soda“ DOO Lukavac, Macan Marije br. 1, (sadašnja adresa: Prva ulica br. 1), svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Kontakt osoba i vuid u dokumetnaciju: Džibrić Sead, objekta Fabrika sode Lukavac, sprat 01, kontakt trelefon: 061/873-641. III.) Svaki zainteresovani kandidat može izvršiti pregled dokumentacije, izvoda iz javnih registara, radnim danom od 10.,00 do 14,00 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa pa do zaključno 20.09.2010. godine. IV.) Procedura pregleda prispjelih ponuda i odluke o proglašenju najpovoljnnijeg ponuđača će izvršiti komisija koju će imenovati Odbor povjerilaca. Otvaranje i pregled ponude, te proglašenje najpovoljnije ponude će se objaviti javnom, dana 24.09.2010. godine, (petak) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika, Macan Marije br. 1. STEČAJNA UPRAVA Fehim Ugljanin, dipl. ecc, stečajni upravitelj

JAVNI OGLAS

OHR is currently seeking a qualified candidate for the position of:

Deputy Head of OHR Brčko Office
(consultancy)
For more details, please see OHR Vacancies at www.ohr.int

56

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U ZENICI POSTDIPLOMSKI -MAGISTARSKI STUDIJ „OBRAZOVNI MENAD@MENT“

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass,

O B J A V LJ U J E
Da }e kandidat [AHIM KAHRIMANOVI], profesor sociologije, iz Sarajeva, javno braniti magistarski rad pod naslovom „SAMOVREDNOVANJE REHABILITACIJSKIH USLUGA U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI KAMPUS KANTONA SARAJEVO“ Javna odbrana magistarskog rada odr`at }e se dana 15. 09. 2010. godine s po~etkom u 12,00 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ulica Zmaja od Bosne broj 56. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom u Sekretarijatu Peago{kog fakulteta. Zenica, 31. 09. 2010. godine, Voditelj Studija Prof.dr. Refik ]ati}

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
ugra|ena umjetna valvula) Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

oglasi

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

57

IZMJENA OBAVJEŠTENJA O JAVNOJ NABAVCI Vrši se izmjena Obavještenja o javnoj nabavci objavljenog u dvije jezičke varijante u dnevnom listu ‘’Dnevni avaz‘’, izdanje za 27.07.2010. godine, tako što u zadnjem stavu umjesto navoda: „Ponude se trebaju dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BIH, Banja Luka, Ul.Bana Lazarevića bb, najkasnije do 07.09.2010.godine do 12 sati.“ treba da stoji: „Ponude se trebaju dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BIH, Banja Luka, Ul.Bana Lazarevića bb, najkasnije do 14.09.2010.godine do 12 sati.“,

PROCUREMENT NOTICE - CORRECTION Hereby we make some corrections to the Procurement Notice published in two language versions in the “Dnevni avaz” daily of 27 July 2010. The last line reading like “Bids shall be submitted to the following address: Indirect Taxation Authority, Registry, Banja Luka, Ul. Bana Lazarevića bb, no later than 7 September 2010 by 12hrs” should be changed to read “Bids shall be submitted to the following address: Indirect Taxation Authority, Registry, Banja Luka, Ul. Bana Lazarevića bb, no later than 14 September 2010 by 12hrs”

58

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Izgubili smo velikog ~ovjeka, prijatelja i radnu kolegicu

Dana 8. 9. 2010. godine navr{avaju se 4 godine otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

EMIN (ALIJA) JA@I]
Sa ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Zibija, k}erka Suvada, sin Suvad, snaha Mirveta i unuci Aldin i Ajla
13868-1tt

DRAGANA ]ERIMOVI], ro|. KOTRO[AN
Oti{la si prerano i ostavila neizmjernu prazninu i bol u srcima onih koji te iskreno vole. Njeni: Nedim Vila, Dragan Robovi}, Jasmin ^atak, Kemo Rizvo, Haso Ajani}, Zikreta Tubi}, Behka Hromo, Husko Mulabegovi}, Omer Konjhod`i}, Sulejman - Suljo Kapid`i}, dr. Edina [o{evi}, Jasna Biki}, Safeta Zejnulahi, E{ref Kreso, Nuraga Kuki}
11862-1nd`

Dana 9. 9. 2010. godine navr{ila se godina od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i djed

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 9. septembra 2010. navr{ava se 26 godina od smrti na{eg dragog sina, brata i {urjaka

mom bratu

VAHIDA LUKOVAC, ro|. BAJROVI]

MEVSUDIN KALFI]
9. 9. 1984 - 9. 9. 2010.
Vrijeme prolazi, a na{a tuga za tobom je sve ve}a. Umjesto radosti i smijeha, bol i tuga `ivot nam ~ine tu`nim i nesretnim. Vje~no o`alo{}eni: majka Zlata, otac Mulaga, sestre Nihada i Sanela, zetovi D`emal i Nadil, sestri}i Mevsudin, Nermina, Emina i Ervin 952-1tz

BAKARAN ([ABANA) LATIF - LATAN
Bol i tuga {to te nema jo{ uvijek su prisutni i to }e ostati dok i mi `ivimo. Neka ti je rahmet i mir du{i. Tvoja porodica
434-1ze

(9. 9. 1992 - 9. 9. 2010.)
Zauvijek }e{ nam nedostajati. Sin Sead, k}erka Azra i snaha Mirela
13863-1tt

FADIL KUKAN
Od brata Senada, snahe Minke i brati~ne Sare
13865-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage

na{oj dragoj neni

DERVI[A (SALKO) LJUBINAC, ro|. KRND@IJA

LJUBINAC (SALKO) DERVI[A

LJUBINAC (SALKO) DERVI[A

Neka ti je vje~ni rahmet i od Boga dragog d`enet. Tvoja unuka Jasenka sa porodicom
11861-1nd`

Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo te u na{im srcima. Tvoji: Berina i Samir
11861-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Jakup, k}erka Jasna i snaha Muniba - Nina sa porodicama
11861-1nd`

Dana 9. 9. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret

Dana 9. 9. 2010. navr{ava se {est godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 8. septembra 2010. navr{ila se godina tu`nih dana od prelaska na ahiret na{e nikad pre`aljene

ZILHA RUSTEMOVI]
Tevhid }e se prou~iti u srijedu poslije podne namaza u Tahvilaginoj d`amiji u Kladnju. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica, rodbina i prijatelji
956-1tz

HUSO (IBRAHIMA) VEJZAGI]
Sje}anje na tebe nam daje snagu i ~uva nas sve na okupu. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rifa, k}erke Izeta, Nevzeta i Hafiza sa porodicama
924-1tz

HAZEMA (HASAN) KR[LAK, ro|. SMAJLOVI]
iz Tuzle
Uvijek sa svojima: suprug Muharem, sin Hamdija, k}erka Zlata, porodice: Kr{lak, Vincek, Dervi{evi}, Smajlovi}, Stoji}. Ujedno zaposlenicima Klinike za plu}ne bolesti UKC Tuzla zahvaljujemo na profesionalnoj predanosti tokom 951-1tz lije~enja na{e voljene Hazeme.

Dana 9. 9. 2010. navr{ava se pola godine otkako nije sa nama na{ dragi

NEMANJA (VLADIMIR) KUZMAN
22. 8. 1984 - 9. 3. 2010.

Ka`u da Bog sebi uzima divne ljude. Na`alost, tebe je uzeo svima nama... Tvoji prijatelji: Sla|a, Ana, Ivan, Bojan, Davor, Ivan R., Daco, Pezer, Dragan...
N

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

59

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nas je napustila na{a draga supruga i majka

Navr{avaju se 2 tu`ne godine kako je preselila na ahiret na{a draga

ZEJNEBA (IBRAHIM) SUD@UKA, ro|. ZERDO FAHRIJA (OMERA) OMERAGI]
Sa puno ljubavi i po{tovanja uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Porodice: Omeragi}, Brankovi}, [egalo
13859-1tt

Tvojim odlaskom bol i tuga svakim danom su sve ve}i. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, jer tvoju dobrotu i plemenitost ni vrijeme ni smrt ne mogu odnijeti u zaborav. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Mehmed i sinovi Nijaz i Kemal
PTT

Dana 8. 9. 2010. navr{avaju se 52 dana od kako je na ahiret preselila na{a

Dana 9. 9. 2010. godine navr{ava se 18 tu`nih godina kako nije sa nama

Dana 9. 9. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

MUNEVERA HO[O, ro|. HASANAGI]
Iako ve} 18 godina nisi sa nama, jasno se sje}amo tvoje ljepote i tvog velikog srca. Uvijek }e{ biti dio nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: k}erke Medina i Mediha, zet Elvir, unu~ad Amna 11859-1nd` i Eldar

MIRZE [ANTI]A

D@ENANA (SALKE) DEMIR, ro|. LOJO
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Istog dana }e se prou~iti dova na mezaru Vlakovo u 16.00 sati. Porodica
13860-1tt

DRAGANA ]ERIMOVI], ro|. KOTRO[AN

Supruga Enisa sa djecom
1321-1mo

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je na ahiret preselila na{a draga Sje}at }u te se. Sa svijetom. Brati} Bojan
13862-1tt

SJE]ANJE

Dana 8. 9. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage

NAZIFA ALAD@UZ
Samo mi koji te puno volimo znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: k}erka Suada, zet [aban, unuci Samin i Senad, 11860-1nd` prija Zlatka

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj jedinoj i voljenoj

ENVER - EN]I SELMANOVI]
Mostar

9. 9. 2007 - 9. 9. 2010.

HABIBE (ud. NAZIFA) HAD@IOSMANOVI]
Samo oni koji te vole znaju koliko je tuge i boli ostalo iza tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Azra, unuke Stela i Suzana, zetovi Adnan i Azer, praunuk Dino 1325-1mo

DRAGANI ]ERIMOVI]

S velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomene na tebe. Tvoji: Senada i [emso Behram
1322-1mo

Dana 9. 9. 2010. godine navr{ava se pet bolnih godina od prerane smrti na{eg dragog brati}a

ADMIR \UDERIJA
Dragi na{ Ado, Vrijeme mo`e prolaziti, a mi te nikada ne mo`emo i ne}emo zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet. Vole te tetke Jasna, Majda i Munevera
8-1b~

S ljubavlju i po{tovanjem, Brat Dragan, snaha Du{anka i brati} Bojan
11848-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

na{oj

FADILA (HUSEIN) SUD@UKOVI], ro|. SOKOLOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 8. 9. 2010. u 13.30 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
13857-1tt

ALMI
Navr{ilo se 40 dana od kako sa nama nije na{ dragi Sejo, Nina, Amela, Iman i Mahir
13851-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ALMIR

na{em dragom sinu, mu`u, ocu, bratu

SJE]ANJE

SJE]ANJE

AZAR - LAKI @ULJEVI]
Neka mu je vje~ni rahmet i lahka Mostarska zemlja. O`alo{}eni: porodica @uljevi}
1324-1mo

Zauvijek }e{ ostati dio na{ih najljep{ih uspomena. Saud, Nela i Lajla
13867-1tt

na dragog sina navr{ava se 10 godina od smrti

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

BEHMEN SAMIRA
9. IX 1992 - 9. IX 2010.
Dana 9. IX 2010. na Mubarek bajram navr{ava se punih 18 godina od pogibije dragog nam sina od ~etni~ke ruke. Neka je vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i i da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja majka Minka i otac Faruk - Beki
13856-1tt

mami i supruzi

SUBA[I] (OSMANA) NAILA
8. 9. 2000 - 8. 9. 2010.

DRAGANI ]ERIMOVI]

\EMAL HAMZI]

VELIDA HUJDUROVI]
iz Bijeljine

Porodica
11838-1nd`

Ovo nije kraj, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Diana i Nedim
11849-1nd`

Porodica Hujdurovi}: brat Ahmed, sestra Farzila i djeca Hamzi}
954-1tz

60

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Osmog septembra 2010. godine, na godi{njicu najbolnijeg opra{tanja sa majkom, dragim roditeljima

had`i EMINE (HAMIDA) GRANOV
El-Fatiha Brat had`i Emin i snaha had`i Senija
13813-1tt

ALMASA MUJANOVI], ro|. KILALI]

MU[AN MUJANOVI]

Ne lije~i vrijeme ni{ta, jer o~i uporno tra`e put kojim bi se mogli vratiti. Njihove Enisa i Nermina
13608-1tt

Dana 8. 9. 2010. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na{eg supruga, oca, dede i punca

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

SULEJMAN (AHMET) FETAHAGI]
U na{im srcima nosit }emo tvoj nasmijani i plemeniti lik, neizmjernu dobrotu i ljubav koju si nam poklanjao. Ni suze ni rije~i ne mogu ubla`iti tugu u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Supruga Emina, k}erke Kanita Pr{e{ i Senita Rov~anin sa porodicama
13821-1tt

ALMI ^UKOJEVI], ro|. HAD@IAHMETOVI]
Uvijek si bila i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{im mislima Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, Tvoji: Mugdim, Azra, Zerina i Edvin sa porodicom
13833-1t

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na priju mom voljenom amid`i

na na{e drage roditelje

HALID - BRACO MULALI]
8. 9. 2004 - 8. 9. 2010.

SAMKA - HANKA FELEKATOVI] FADIL KUKAN
Neka je vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Armela sa babom Salkom i mamom [emsom
13830-1tt

9. 9. 2008 - 9. 9. 2010.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: prija Latifa Gani} sa djecom i unukom
11081-1nd`

AVDIJA - BRACO MUHAREMOVI]
1927 - 8. 9. 1991.

NEZIRA MUHAREMOVI]
1927 - 19. 9. 1989.

Porodica
13792-1tt

Neka vam dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Djeca: Munir, Avdo, Vezira, Munira sa porodicama
13861-1tt

SJE]ANJE

na na{u voljenu, plemenitu suprugu, mamu i snahu

VAHIDU (DORI]) USTAMUJI]
(6. 1. 1958.) 9. 9. 2005 - 9. 9. 2010.
POSLJEDNJI SELAM

Puteva je puno, dugi su i te{ki koraci, nekada, ali u svakom tom koraku na tebe podsje}a ta „Besmrtna pjesma“... ... Ako ti jave: umro sam, a bio sam ti drag, mo`da }e i u tebi odjednom ne{to posivjeti. Na trepavicama magla. Na usni pepeljast trag. Da li si ikad razmi{ljao o tome {ta zna~i `ivjeti? Ko snijeg u toplom dlanu, u tebi djetinjstvo kopni. Brige... Zar ima briga? Tuge... Zar ima tuga? Po merdevinama ma{te u mladost hrabro se popni. Tamo te ~eka ona lijepa, al lukava duga. I `ivi! Sasvim `ivi! Ne grickaj kao mi{ dane. [iroko `va}i vazduh. Presti`i vjetar i ptice. Jer svaka vje~nost je kratka... Tvoja dobrota i tvoje umilne rije~i dopiru iz daljine nose}i miris tvoje plemenite du{e. Neizmjerno te volimo i uvijek si uz nas! Tvoji neutje{ni: Nedim, D`evad, Lejla i majka Hajrija Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13801-1tt

Danas, 9. 9. 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije vi{e sa nama na{ dragi suprug, tata, deda, punac i svekar

na{em dragom

ENVER SELMANOVI]
iz Mostara

\OZO (RED@O) FEHIMU
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari d`enet i sve d`enetske ljepote. S ljubavlju, tvoji: Adila, Uzeir, Memka, Amra i Azra sa porodicama
13839-1tt

9. 9. 2007 - 9. 9. 2010.
Kada izgubi{ u `ivotu nekoga koga si mnogo volio, `ivi{ da ga se sje}a{ i pri~a{ o njemu. Ako je smrt ja~a od `ivota, dragi na{, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe, na tvoju dobrotu, plemenitost i na tvoj topli lik. S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, tvoji najmiliji: Mirsada, Aida, Haris, \ani, \ana, Amel - ^iko i Andrea Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo se danas, 9. 9. 2010. u 11.00 sati okupiti na mezaru na{eg dragog Envera (Gradsko groblje Sutina). 1318-1mo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

61

Danas se navr{ava 7 dana otkako nije sa nama na{a draga

ocu na{e koleginice Fedine

\OZO FEHIMU
Uz izraze dubokog sau~e{}a, KOLEKTIVI FIRMI DRVOPROMET DOO SARAJEVO i DOLCHE DOO SARAJEVO
N

SADETA (HASANA) BRATOVI]
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 8. 9. 2010. u 11 sati u ulici H. Kre{evljakovi}a 16/I. O`alo{}ena porodica
13843-1tt

Dana 13. 9. 2010. navr{ava se 15 godina od ubistva na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije dragog supruga i oca

MEHMED HAD@I]
Vrijeme ne mo`e izbrisati tugu, bol i prazninu u na{im srcima, niti lijepa sje}anja na svaki trenutak koji smo zajedno proveli. Tvoja dobrota, plemenitost, neizmjerna ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao }e biti vje~no uz nas. Tvoja supruga Ai{a, sin Ahmed, k}erka Mersiha, zet Tarik, unuke Nejla i Emina i ostala rodbina Dana 10. 9. 2010. (petak) obi}i }emo mezarje na Oborcima, gdje }e se prou~iti dova u 11760-1nd` 11 sati.

IZETA (RAMIZA) MUSI]A
Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to su ljubav i sje}anje na tebe, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja supruga Nada i sinovi Alen i Elvir
11842-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em jedinom babi, puncu i dedi

FEHIMU \OZO
[ta mo`e izlije~iti bol i prazninu koja }e ostati iza tebe. Bio si i ostat }e{ na{a zvijezda vodilja, na{a radost i tuga zauvijek. Dok `ivimo mi, tvoj lik, osmijeh i dobrota kojom si nas vodio kroz `ivot, ostat }e u na{im srcima i mislima. Nedostajat }e{ nam neizmjerno. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Aida, zet Vahid i unu~ad D`enita i Tarik
11841-1nd`

na{em dragom

FEHIMU (RED@O) \OZO

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari d`enet i sve d`enetske ljepote. S ljubavlju, Tvoji: Sevda, Ibrahim, Muharem, Behija i Esed sa porodicama
13839-1tt

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{a

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i dede

POSLJEDNJI POZDRAV

SEVDA JAMAKOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Tvoji: sin Senahid, snaha Ajka, unu~ad Mirela i Mirza
PTT

SALKO BABI]
iz Dervente
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu oprosti grijehe, podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Nisveta, sin Zenur, k}erka Amira sa porodicama
11715-1nd`

supruzi na{eg dragog kolege

DRAGANA ]ERIMOVI]

Kolektiv Privredne komore Kantona Sarajevo
13828-1tt

Dragoj na{oj

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e roditelje

na na{eg dragog brata i {uru

ALMI
6. maj 1958. - 1. septembar 2010.
Te{ko je na}i sre}u - djetelinu sa ~etiri lista - na{e lijepo dru`enje. Puno sabura Aidici i Mirsi Tvoji uvijek iskreni Prijatelji Saida, Nedo Anesa, Kenan
13844-1tt

MILORAD - MI[O ANDRI] ZADA (HAD@O) KARA^I]
8. 9. 2003 - 2010.

SALKO (SMAJO) KARA^I]
28. 10. 1991 - 2010.

8. 9. 2009 - 8. 9. 2010.

Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{im du{ama. K}erke sa porodicama
13845-1tt

Voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji te vole. Sestre Sofija, Mirjana i zet Vlado sa djecom.
1316-1mo

62

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Dana 8. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kad nas je napustila na{a draga jedinica

Dana 7. 9. 2010. navr{ilo se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

JASMINA BRATI], ro|. RED@I]
Kako vrijeme prolazi sve te`e nam je i pomisliti da se nikad vi{e ne}e ~uti u na{em domu tvoj veseo smijeh, da nikad vi{e ne}e tvoj sin Jasmin ~uti glas svoje mame, niti osjetiti toplinu tvog zagrljaja. Ku}a je bez tebe pusta i prazna, tvoj sin raste kao iz vode i sve vi{e li~i na tebe, a nama daje razlog da i dalje `ivimo i da ga ako Bog da zdravljla uputimo na pravi put kao {to smo i tebe.

DERVI[A DELI], ro|. BE[LIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zahvalna porodica Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 8. 9. 2010. u 11 sati u ku}i `alosti, Strelja~ka br. 7.
13855-1tt

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima dok smo `ivi onako vesela, puna zdravlja i `ivota, na{ ponos i dika. Posjeta mezaru na{e jedinice je danas u 12.00 sati, a hatma dova }e se pokloniti dana 10. 9. 2010. godine (petak) prije d`ume namaza u [ari}a d`amiji na Luci. Tvoji najmiliji: sin Jasmin, otac Fuad, majka Asima, teta Emica, bra}a Admir i Sadik
1317-1mo

Danas, 8. 9. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

HAD@I] (HUSE) HALIMA
Tvoja smrt je u na{a srca unijela bol i prazninu. Ispunjavamo je sje}anjem na tvoju dobrotu, plemenitost i velikodu{nost. Na{a sje}anja nikada ne}e prestati. Hvala ti na svemu {to si nam pru`io i {to si nas nau~io. Tvoji najmiliji: Supruga Selveta, k}erke Azra i Alma, unu~ad Almir, Almijana i Mineta, zetovi Vejsil i Naser
11840-1nd`

DRAGANI ]ERIMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, KOLEKTIV [IPAD EXPORT-IMPORT DD SARAJEVO
13838-1tt

SJE]ANJE

Dana 7. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e majke, svekrve i nane

Dana 7. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e voljene supruge i majke

POSLJEDNJI SELAM

TAIBA HUJI], ro|. TUFO
Te{ko je `ivjeti bez tvog velikog srca i dobre du{e. Hvala ti za ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Hamid sa sinovima i k}erima Tevhid }e se prou~iti u petak, u 12.15 sati, 10. 9. 2010. u 11845-1nd` d`amiji Ljubov~i}ima.

ALMA ^UKOJEVI], ro|. HAD@IAHMETOVI]
Od porodice Zeljkovi}: Suade i Jusufa sa djecom i unucima
11844-1nd`

GURDA DEVLA, ro|. HASANBEGOVI]
8. 9. 1991 - 8. 9. 2010.

TAIBA HUJI], ro|. TUFO
Tuga i bol u srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Damir, snaha Enida, unuka Amna
11845-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

PORODICA
11811-1nd`

ALMI ^UKOJEVI], ro|. HAD@IAHMETOVI]
Prkosila si boli, `ivjela s njom, nikada je ne pokazuju}i. Uprkos svemu veselila si se `ivotu i budila svako jutro odu{evljena danom koji dolazi. Punila si na{a srca i osta}e{ dio nas zauvijek. Tvoji: Neda i Ne}ko sa porodicom
11846-1nd`

na{oj dragoj

ALMI ^UKOJEVI], ro|. HAD@IAHMETOVI]
Zauvijek tvoja raja: Verica, Bahra, Berka, Damir, Sre}ko, Mira, [aba, Meliha, Seka, Senad, Rada, Neboj{a, ^upo, Aida, Neda i Ne}ko
11846-1nd`

Dana 9. 9. 2010. navr{avaju se 52 dana od kako nas je napustio na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 12 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

AVDO - CAR (NUSRET) [IRBEGOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se istoga dana prou~iti hatma dova nakon podne namaza u d`amiji [vrakino.
11853-1nd`

na na{eg najdra`eg

D@EVADU USTAVDI]U

ISMETA - TARASA ZAHIROVI]A
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.

MIRKO \UROVI] - \URO
9. 9. 2006 - 9. 9. 2010.
Vrijeme ne lije~i bol, niti donosi zaborav. Zauvijek u na{im mislima i srcima. Majka Smilja i sestra Mirjana sa porodicom
1196-1mo 13102-1tt

[ura Vahid
13840-1tt

Supruga Sabina sa djecom

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

63

IN MEMORIAM

za dragog radnog kolegu

ALMIR DOBRA^A
1985 - 2010.

Nedostaje{ nam neizmjerno, ali si u mislima sa nama na svom radnom mjestu. Tvoje radne kolege: Jonas, Anneli, Jörgen, Jalil, Agron, Ali, Mustafa, Silva, Sand, Reza, Hanna, Daniel, Fuad, Gandi, Rashid, Raul, Desa, Muhsin, Peter, Baljit, Behar, Nicklas, Merdad, Jorma, Fredrik, Miralem, Ramiz, Baskim, Ali, Tiiu, Marina, Vesna, Senad, Sanjin, Senada, Esmer, Nihad, Prvan, Nisveta, Sulejman, Djamal, Najah, Muhamed, Mona, Peter, Mustaf, Vejsil, Goran, Hasan, Helena, Sande, Dehat, Bjorn, Fahti, Jonas S., Samka, Manar, Sla|ana, Mandica, Bjorn A., Sead, Tim, Arben, Natasha, Saud ERICSSON AB, MIC Kista Stockholm
13415-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg voljenog i nikad zaboravljenog daid`u

ISMET BEGI] MIRKO \UROVI]
Jo{ uvijek si me|u nama prisutan.
13732-1tt

[ABAN (OSMANA) KREHO
Bit }e{ voljen i nikad zaboravljen... Porodice: Pobri}, Mesihovi}, Fetahovi}, [ljivo
13790-1tt

9. 9. 2005 - 9. 9. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja porodica

^ava, Emir, Debeli

13699-1tt

SJE]ANJE

Danas, 8. 9. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti mog najdra`eg amid`e na svijetu

Danas, 8. 9. 2010. navr{ava se nepunih 16 godina od pogibije mog nezaboravjenog sina

TU@NO SJE]ANJE

MUHIDIN D@AFI] MUHAREM
iz Bijeljine

AN\A FRICKER, ro|. CVIJANOVI]
8. 9. 2009 - 2010.
Ve} je godina. Tebi zahvaljuju}i znam da volim, da cijenim pa i najmanje {to `ivot mo`e da pru`i. Ostajem da dalje idem sam, uz uspone i padove, ali sam... ne! Nikada, jer znam da si ti uvijek uz mene MOJA MAMA, MOJA AN\O, VOLI TE UVIJEK TVOJ SIN NIKOLA
PTT

9. 9. 1990 - 9. 9. 2010.

FADIL KUKAN
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Subhija
13767-1tt

1958 - 2010.
Dragi moj amid`a! Nikada zaboravljen. S nama si svaki dan, iako nevidljiv, prisutan si u svakoj sekundi na{eg `ivota. Mi te zaboravu ne damo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brati} Vedad, brat Zahid, 13796-1tt snaha Hatid`a

SANEL ZORLIJA
1986 - 1994.
Dragi moj sine, i nikada zaboravljen. S nama si svaki dan, iako nevidljiv, prisutan si u svakoj sekundi na{eg `ivota. Mi te zaboravu ne damo. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Hatid`a i brat Vedad
13796-1tt

Dana 8. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 9. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi sin i brat

FARUK (MUJO) D@AFI]
SJE]ANJE

ENVER (HUSEINA) SELMANOVI]

Mnogo nam nedostaje{.

ADNAN DIZDAREVI]
Tvoji najmiliji: majka Esma, sestra Nad`a, sestri~na Amra i zet Ku~anin Suad - Zijo
13788-1tt

8. 9. 2009 - 8. 9. 2010.
S ponosom i ljubavi ~uvam te u svom srcu i mislima. Tvoja teta Milena
13778-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Vole te tvoji: majka Rabija i brat Kemal sa porodicom
13835-1tt

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se sedamnaest tu`nih godina od kada nije sa nama na{ najdra`i

SJE]ANJE

na na{eg dragog

IRHAD (REFIKA) BEGI]
Najdra`i! Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcima i bol u grudima. Vrijeme prolazi, praznina ostaje. Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji neutje{ni: Majka Behija, otac Refik i tvoje sestre Fadila i Edina sa porodicama
13827-1tt

SJE]ANJE

ADNAN DIZDAREVI] - ADICA 8. 9. 2009 - 8. 9. 2010.
Vrijeme prolazi a ljubav, praznina i bol ostaju vje~ni. Tvoji: Muris, Amira, Nud`ejma i Uma
13778-1tt

\EMO KRU[^ICA
2008 - 2010.
Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom vje~na sve dok `ive oni koji te vole. Tvoja majka Halima, supruga Fikreta, k}erka Neira, sinovi Amer i Tarik
13836-1tt

64

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na

ALI[E
i dragog nam prijatelja

]AMILA

BEJTU

SULEJMENA

JUSA

HUSNA

ESU KRKALI]A
11740-1nd`

Neka im je vje~ni rahmet. Zumra sa djecom i ostalim prijateljima i rodbinom

SJE]ANJE

BAJRAM [ERIF MUBAREK OLSUN
S neba plavog jedna suza kanu na izvor Bosne zasvjetluca i padnu te~e Bosna, teku rijeke daleke da ljude spajaju i legende stvaraju. Dobro jutro, ptico bjela, ako je no} pro{la... iz tvojih snova stvarnost je do{la, dobro jutro, mjesecu ka`i lahku no}, a ti }e{ zvijezdo na{a, sa suncem do}’. Ovo je tebi za praznik na{ i tvoj sje}anja od ranije i za budu}nost radosti }e biti, svjetlost }e nam do}’ prolaze Bajrami i mi }emo pro}’. Azurno izgleda Bosna, cvijetne ba{~e ispod neba smjenjuju se bogatstva i `elje, a du{a samo molitvu treba zlatna svjetlost, zelene oaze i bistri izvori u Bo`ijem daru, spavaj u rahatluku, Svetog mjeseca, na{ ~uvaru...

Tiho odlazi dan, u smiraj mora po}’ Prolazi Mubarek mjesec, prolaze bajrami svjetlost mjeseca i zvijezda, sabah }e nam do}’ iz vremena budu}nosti u pro{lost... svjetlucaju zvijezde, kandilji se pale Prolazi vrijeme sada{njosti i vje~nost sjajna, Bajram namaz klanjale, radost nam dale. i mi prolazimo, u vremenu trajna. Sabah uranio, u delti Drine... budi se dan, iznad Ustikoline cik je zore u podba{~ama tvojim odlazi mjesec, a ti, sa zvijezdama svojim.

MURID (ABID) \ULIMAN
13. 11. 2007 - 8. 9. 2010.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Ponosni smo na Tebe. Ovo je Tebi, s po{tovanjem, Brat; \uliman \emal - \uli i Iza.

Jedna plava suza vodama Bosne po|e Bo`’je la|e plove, Nur-om staze obasjane i u Nuru Bo`’jem svojoj zvjezdi do|e... do`ivio si i ti „NALITIGINIRIK“ dane „Bajram {erif mubarek olsun“... „Ptico bijela“ harmoniju `ivota, harmoniju `elja, mir u du{i... Sva ti bogatstva d`enneta i ljepota cijela. D`ennet, stvarnost i snovi, ni{ta se ne ru{i.

Pita{ me kuda idem, gdje }u... tu }u, ne idem nikuda tu mi je kolijevka, tu mi je ognji{te tu je moj dom - tu je moje stani{te.
11817-1nd`

SJE]ANJE

ISMET (MUHAMEDA) TUKI]
1965 - 2009.

ZEHRA (MUSTAFE) TUKI], ro|. KARASALIHOVI]
1997 - 2009.

EDIN (MUSTAFE) FERHATBEGOVI]
1993 - 2009.

ASIM (HUSE) [AHBEGOVI]
1996 - 2009.

ESAD (ISMETA) TUKI]
1994 - 2009.

D@EVAHIRA (MEHAGE) TUKI], ro|. VARE[ANOVI]
1994 - 2009.
13799-1tt

Sa ponosom vas se sje}amo i ~uvamo od zaborava, najdra`i na{i. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: Nad`a [ahbegovi}, ro|. Tuki} sa k}erkom Edinom - Dinkom i njenom porodicom, Tuki} Izet, Ahmed, Nusret i Mustafa - Mujo sa svojim porodicama

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se dvadeset i osam (28) godina od smrti na{e drage i nikad zaboravljene

Dana 9. 9. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke

TU@NO SJE]ANJE

JASMINE MEMI], ro|. KOBILJAR
Te{ko se pomiriti da te nema, ali tvoj plemeniti lik i dobrota ostat }e vje~no sa nama i u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, to ti tvoji najbli`i `ele: K}erka Edisa, majka Zada, otac D`afer, sestra Zumra sa porodicom, brat Jasmin - Braco sa porodicom i brat Ner11741-1nd` min sa porodicom

ADILE DRLJO, ro|. KENTRA
Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji su te voljeli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke ]amila i [erifa, zetovi Omer i Sado i ostala rodbina
11679-1nd`

na voljenu majku, svekrvu, nanu i prananu

SAMKA - HANKA FELEKATOVI]
9. 9. 2008 - 9. 9. 2010.
Dvije godine su pro{le otkada si nas zauvijek ostavila, 2 godine bola i tuge. Nikada te ne}emo zaboraviti. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari sve dobrote d`eneta. Tvoji: sin Ismet - Hera, snaha Vesna, unuka Aida, unuk 11083-1nd` Adnan, praunu~ad Ena, Enis i Adna

Dana 13. 9. 2010. navr{ava se 15 godina od ubistva na{eg dragog

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu k}er

ADEM HEREMI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoja supruga Razija, k}erka Adisa, sin Admir i unuka Sara Dana 10. 9. 2010. (petak) obi}i }emo mezarje na Oborcima, gdje }e se prou~iti dova u 11 sati.
11759-1nd`

DRAGICA MILOVANOVI]

ARIJANU SINANOVI]
19. 7. 1980 - 9. 9. 1994.
Mada vi{e nisi sa nama, sve dok mi `ivimo `ivjet }e{ u na{im srcima.

Tvoja dobrota ostat }e vje~no u na{im srcima. Tvoji: sinovi Nenad i Davor, snaha Elvana i unuke Elda i Arna
11839-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji roditelji Safet i Gordana, brat Armin, baka Nada, tetka Izeta i kuma Mina
260-1tr

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog oca, punca i dede

RAMIZ ([A]IRA) BE[I]
8. 9. 1995 - 8. 9. 2010.
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}amo se tvoje dobrote i plemenitosti. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

RAMIZA MUJKI]A ADNANA (AHMED) DIZDAREVI]A
Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcu i bol u grudima. Tvoja seka Amila sa porodicom
11809-1nd`

Bez prestanka misle}i na tebe, draga i voljena osoba ne pada u zaborav. Uvijek te se rado sje}aju tvoja djeca. Sinovi Fikret i Jasko, k}erka Mihada, zet Salko, unuka Aida i unuk Admir sa suprugom Zuhrom

11819-1nd`

Tvoji: supruga Sevaha, sin Kemal, snaha Ramiza, unuka Selma i unuk Ramiz
11843-1nd`

Dnevni avaz

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

65

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog oca

IDRIZ MUSLIJEVI]
8. 9. 2000 - 8. 9. 2010.

[AHZA MUSLIJEVI]
29. 4. 1999.

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na vas ne blijedi. Uvijek ste u na{im srcima. Va{ sin Nagib, snaha Azra sa djecom i unu~adima, te k}erka Drita sa porodicom
11867-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

FADIL - HUSO - KUKAN
Porodica \idelija
11865-1nd`

Dana 8. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

FADIL - HUSO - KUKAN
Ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da te obasja svojom milo{}u, podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Almir, snaha Elma, supruga Plema i k}erka Almira
11865-1nd`

Povodom ramazana i nastupaju}ih bajramskih mubarek dana sa ponosom se sje}amo na{ih dragih roditelja

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Dana 9. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e majke, nane, pranane

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se sedam dana kako je preselila na ahiret na{a draga

IBRAHIMBEGOVI] SULEJMAN-beg
(1889 - 1964)

IBRAHIMBEGOVI] ro|. BE[IREVI] MU^ELEFA
(1904 - 1987)

ISMET (AVDO) [EHI]
Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Nedostaje{... Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.

ARIFA HUSOVI]
Tvoji najmiliji: sin Fadil, Hamzalija, k}erke Zehra, Zenaida, unu~ad i praunuk, zetovi, ostala rodbina Da joj dragi Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote i obaspe je svojom milo{}u.
11870-1nd`

ZAHIDA KR[LAK, ro|. SARA^EVI]
S po{tovanjem, Senad, Alema, \ana i Haris
11868-1nd`

Ponosna i zahvalna djeca sa porodicama
11866-1nd`

Tvoji: supruga Mediha, sinovi Elvir, Vernes i k}i Muvedeta
11858-1nd`

Dana 7. 9. 2010. godine navr{ilo se 7 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog brata, djevera i ad`e

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj priji na{oj dragoj priji

FADIL KUKAN DERVI[A (SALKO) LJUBINAC, ro|. KRND@IJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Atko, snaha Aida i brati} Alem
13876-1tt

DERVI[A (SALKO) LJUBINAC, ro|. KRND@IJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ukrija ^elik sa porodicom

Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet.

Smajovi} Munib sa porodicom

66

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ENISA (ISHAK) DEDI] ANTO (STOJAN) ARAPOVI]
iznenada preminuo 6. 9. 2010. u 67. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 8. 9. 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: brati} Miroslav sa obitelji, brati~ina Violeta, snaha Ljiljana, te porodice: Arapovi}, Mandari}, Buconji}, Bunti}, Raspudi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
111

iz Mrkonji}-Grada
preselila na ahiret u srijedu, 1. septembra 2010. godine u Njema~koj, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Zumreta, brat Mustafa, sestre Melisa i Nefisa, sestri} Faruk, sestri~ne Majda i Emina, brati} Mirsad, brati~na Jasmina, zetovi Verem, Amir i Majk, snaha Izeta, daid`a, daid`inica, tetke i tetci, amid`a i strine, te porodice Dedi}, Za}iragi}, Mehdi}, Spahi}, [e~i}, Kulenovi}, Selimovi}, Halilovi}, Muki}, @i{ko, Heremi}, Beganovi}, Zahirovi}, ^eli}, Jakupovi}, [vraki}, Omerhod`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Vi{egradska br. 22. 111

ALMA ^UKOJEVI], ro|. HAD@IAHMETOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 1. septembra 2010. godine u Italiji, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Mirsad, k}erka Aida, brat Jasenko, snaha Azra, brati} Emir, amid`a Mugdim, amid`inca Azra, tetke Emina i Vad`a, tetak Ned`ib, djever Sead, jetrva Suada ^ukojevi}, svak Jusuf, zaova Suada Zeljkovi}, ro|aci Amir, Malik, Edvin, Edin i D`enan, rodice Indira, Zerina, Nizama i Edina, te porodice Had`iahmetovi}, ^ukojevi}, Jamakovi}, Zeljkovi}, Kukavica, Meri}, Had`iomerovi}, Bajrovi}, Selimovi}, Salkovi}, Hurem, Be}irevi}, Ra`anica, Kolo{, Pilav, Zahirovi}, Rizvanovi}, Brkani}, Fehimovi}, Koro, Zec, Br~i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Behd`eta Muteveli}a br. 36/I - Grbavica II.

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MILO[ (JOVE) SIMI]
preminuo 7. 9. 2010. godine u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 8. 9. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“.

UMIJA PA[I]
29. 4. 2003 - 9. 9. 2010.

ESAD PA[I]
9. 9. 1986 - 9. 9. 2010.

Va{u plemenitost i dobrotu ~uvamo u na{im srcima, ponosni smo {to smo vas imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet. 13875-1tt Va{a djeca

O@ALO[]ENI: k}erka Gordana, zet Toni, unuke Andrea i Antonela, brat Slavko, sestra Desanka, porodice Simi}, Deronji}, Raspudi}, Ko~an, Mandi}, Kuja~a, Bjeljac, Puketa i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

HATID@A HAJDAR, ro|. KANTAR
Tevhid }e se prou~iti 8. 9. 2010. godine u d`amiji u Starom Ilija{u sa po~etkom u 20.45 sati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
13872-1tt

Dana 9. 9. 2010. godine navr{ava se pet godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i svekar

Dana 8. 9. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, {ure i dajd`e

AHMET (SALKE) OMANI]
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima, neka ti je rahmet dragi na{. Hatma }e se prou~iti u d`amiji Prenj - Stolac. Supruga Nefa, sinovi Edo i Sejo, snahe Drita i Edina, unu~ad Dasmir, Amina, Jasmin, Adis, te praunuka Sajra
13877-1tt

\EMO (MEHMEDA) KRU[^ICA
Vrijeme prolazi a tuga i bol ostaju. Sje}anje i ljubav ostat }e dok `ive oni koji te vole. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sestra Nura Agi} sa porodicom
11871-1nd`

SJE]ANJE

na dragog prijatelja i velikog ~ovjeka

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se 16 godina otkako je preselio od du{manske ruke moj brat

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje
POSLJEDNJI SELAM

SABRIJA BUNAR

ocu na{e radne kolegice

BA[I] MUJI
Zaposleni u firmi „Robot“ doo Sarajevo
N

SALIH BE]A
8. 9. 2009 - 8. 9. 2010.

SABIHA BE]A
4. 11. 2000 - 8. 9. 2010.

ATIFA \EDOVI]A
S po{tovanjem, Eno, Suda, Jasmin
11872-1nd`

Hvala ti brate {to smo te imali. Tvoja bra}a Vejsil - Ile i Bejdo - [uki sa suprugom Ifetom, k}erkom Amrom i sinom Amirom i unu~adima
13883-1tt

Ponosni smo {to smo vas imali, nikada vas ne}emo zaboraviti. Va{a djeca sa porodicama
13882-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici - penzionerki na{oj penzioneru na{eg kolektiva

RANKI PUHARI] RANKI

RANKA PUHARI]

Od njenih kolega iz Vodovoda: Tarik, Muamera, Hasija, Samra, Meho, Belma, Emina, Ado
13870-1tt

Radne kolege iz Tehni~ke slu`be Vodovoda
13871-1tt

Sindikat - KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
13871-1tt

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 8. 9. 2010. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi i voljeni suprug, otac, djed i svekar

D@EMAL (OMERA) KURTOVI] ARZE BUBALO
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. S po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. U^ENICI I ZAPOSLENICI O.[. „BIJELO POLJE“
1326-1mo

Dragi babo, ni{ta ne mo`e ubla`iti bol i ispuniti prazninu koja je ostala iza tebe. Unosio si radost i sigurnost u na{e `ivote. Tvoja bri`na ruka nas je pratila, a tvoji savjeti odgajali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, a sje}anja na tebe nikada ne}e izblijedjeti. Tu`ni smo {to smo te izgubili, a ponosni {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u tvoji: Supruga Hida, sinovi Kerim i Ekrem, snahe [emsa i Nermina, te tvoja najve}a radost unuci Ernad, Benjamin, Hamza i Tarik 13874-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

67

[EFIKA - SEKA (MEHMEDA) KRESO, ro|. VILA
dana 6. 9. 2010. godine u 17.10 sati, nakon du`e bolesti u 85. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 8. 9. 2010. godine u 17,00 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 16,00 sati sa Musale sa stajali{tima: Gimnazija, [emovac, Ograda, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Lira, Zalik, Sutina O@ALO[]ENI: suprug Muhamed - Hamica, sin Esad, unuci Sa{a, Admir, Lana, Jasmin i Goran, praunu~ad Mia, Zlatko, Aris, Deni, Tarik, Ema, Hamza i Mirza, nevjeste, te porodice: Kreso, Vila, Spahi}, Maji}, Urli}, No`i}, Behlilovi}, Laki{i}, Had`iahmetovi} kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
1319-1mo

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

SLAVKA MATI], ro|. VOLI]
preminula 7. septembra 2010. godine u 72. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 11. septembra 2010. godine u 11 sati i 15 minuta na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sin Sini{a, snaha Aleksandra, brat Neboj{a, porodice Mati}, Voli}, Radi}, ]ori}, Ostoji}, kao i ostala rodbina i prijatelji
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ADELA TOMA@I], ro|. BINJE[EVSKI
preminula 5. 9. 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 8. 9. 2010. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Josip, k}erka Jelka, porodice Toma`i}, Dra{kovi}, Frankovi}, Binje{evski, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

RANKA PUHARI], ro|. JOVANOVI]
preminula 7. 9. 2010. godine u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 8. 9. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Georgina, sin Predrag, snaha Dragana, unuk Aleksandar, porodice Puhari}, Staki}, Maju{evi}, kao i ostala rodbina i prijatelji Ku}e `alosti: Olimpijska 13 i Teheranski trg 14.

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BEHARA ]UTUK, ro|. BUKVA
preselila na ahiret u utorak, 7. septembra 2010. u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. u 17 sati na mezarju Strane Hrenovica. Prijevoz obezbije|en ispred Vije}nice sa polaskom u 15 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Hamdo, sinovi Sead i D`evad, k}erka Bahra, unuci Adnan, Mirnes i Mirza, unuke Almeida, Almedina i Adnela, zet Adnan, snahe Jasmina i Meliha, bra}a Rasim i Kasim, sestre [erifa i Zibija, svak Mujo, snahe [evala, Najla i Tifa, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Osman, zaove Mevla, D`emila i Pemba, zet Rasim, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, te porodice: ]utuk, Bukva, Osmanovi}, D`anko, Toka~a, Dervi{evi}, Stovrag, Ni{i}, ^au{evi}, Turkovi}, Suljovi}, Kaljanac, Komarica, Gazija, [abovi}, Ma{i}, Bajraktarevi}, Solak, Ibi{evi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti u ulici Hladivode do br. 16. 111

MUJO (MEHE) GORAN^I]
preselio na ahiret 6. septembra 2010. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. godine u 16.30 sati, poslije ikindije namaza u haremu u Mahali. O`alo{}eni: supruga Sanija, k}erke Sanela i Alma, brat Mirsad, sestra D`ula, zetovi, unu~ad, nevjesta i ostala rodbina
PTT

AMIR (MUSTAFA) RAMOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. septembra 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred „KO[-a“ u [vrakinom Selu (ul. Bosanskih kraljeva) sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Aj{a, sinovi Zanfir, Fatmir i Samir, k}erke Drita, Mirveta i Samira, brat [a}ir sa porodicom, sestre Nurija i Mejra sa porodicama, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad, te porodice Ramovi}, Daid`i}, Mujovi}, Ipekli, Murati, Asani, Uka, Zeki}, D`eljadini, Erovi}, Medunjanin, Vuli}, Hamidovi}, Stagova, Gani}, Alagi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Bosanskih kraljeva br. 17. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HATA KURTOVI], ro|. ISAKOVI]
preselila na ahiret u utorak, 7. septembra 2010. godine, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina. Prijevoz obezbije|en ispred Mesnice Vrbovska sa polaskom u 13.15 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Izet, k}erka Izeta, snaha Sabiha, zet Miralem, unuci Alen i Bakir, brat Ramo, sestre Fata i Sabira, svakovi Hakija i Ferid, djeverovi Be}ir i Ramiz, zaova Begija, jetrve Zubejda, Ramiza i Zila, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice Kurtovi}, Isakovi}, Su{i}, Vatre{, Dokara, Bali}, D`ekman, [a~i}, Ahmethod`i}, Vegara, Belko, Ni{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i merhume u 111 ulici Vrbovska br. 122.

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MIRSADA HOD@I], ro|. SAKOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. septembra 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 8. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug D`evad, k}erka D`enita, sinovi D`enis i Mirza, zet Darijo, snaha Alena, unu~ad Neo, Deni, Tara i Lana, sestre Mejrema, Merhunisa i Dalida, brat Mirzet, djever Kemal sa porodicom, zaova D`evahira sa porodicom, porodice Hod`i}, Sakovi}, Beze, Kapisazovi}, Bu{atlija, Brankovi}, Pu~i}, Ahi}, D`eko, Hasanbegovi}, Gili}, Tiro, Srna, Slatina, Tikve{a, D`elep~i}, Jusufba{i}, Had`iajli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Omladinskih radnih brigada br. 1/I.

DANICA - DANA (JOSIP) GRBI], ro|. [IMI]
blago u Gospodinu preminula 6. septembra 2010. godine u 66. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 8. septembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Sv. Josip“. O@ALO[]ENI: k}i Marela, brat Vjekoslav, sestra Nada, brati~na Ela, sestri}i Ana i Mario, tetka Nada, zet Nenad, njen Goran, porodice Grbi}, [imi}, Pejovi}, Mi{kovi}, Riderle, Kramar, Ra{i}, Bradara, Id`anovi}, [repfler, Rai}, Pupovac, Topi}, ^ingel, [ar~evi}, Bi~vi}, te mno111 gobrojni prijatelji i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi i voljeni suprug, otac, brat i djed

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a

DRAGANA ]ERIMOVI], ro|. KOTRO[AN
nakon te{ke bolesti preminula 6. 9. 2010. godine u 57. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 8. 9. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: suprug Nedim, k}erka Diana, brat Dragan, porodice ]erimovi}, Kotro{an, Ali}, Ad`i}, Baljak, Bilek, Gazdi}, ^orbo, Dedovi}, Ov~ina, Novakovi}, D`ermanovi}, ^atak, Vila, Robovi}, Tubi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

RAMIZ (ALIJA) KOVA^EVI]
1948 - 2010.
iz Tuzle preminuo dana 6. 9. 2010. godine.

111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

D`enaza }e se obaviti u Njema~koj u Minhenu.

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

O@ALO[]ENI: supruga Veronika, sin Almir, k}erke Alma i Elvira, snaha Doreen, sestre Zada i Hida, bra}a Himzo i Husein, unu~ad Belma, Lea i Hannes, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
955-1tz

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

68

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 023028 03 Ps Sarajevo, 24. 06. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`ioca „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost Sarajevo, Ulica D`emala Bijedi}a broj 185, protiv tu`enog „Federal Kompani“ doo Sarajevo, koga zastupa zakonski zastupnik [i{i} Nesib iz Sarajeva, ulica Prijedorska broj 23, Sarajevo, radi naplate potra`ivanja, v.sp. 3.052,66 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje: 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avat i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (^lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Ujedno je tu`itelj predlo`io i dono{enje presude zbog propu{tanja u smislu ~lana 182. stav 1. ZPP-a (Zakona o parni~nom postupku). Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Aleksandra Vuleta

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARJAEVU Broj: 65 0 I 107064 09 I Sarajevo, 01. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabija Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Intesa SanPaolo bank“ DD BiH Sarajevo protiv izvr{enika Softi} Ume, Softi} Ismeta, Kr{o Suvada i Mili~evi} Melise svi iz Vogo{}e, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03).

srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

69

06. 2009. godine protiv izvr{enika Softi} Ume, Softi} Ismeta, Kr{o Suvada i Mili~evi} Melise svi iz Vogo{}e, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.574,30 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 04. 06. 2009. godine pa do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 100,00 KM i to: 1. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi} s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Mili~evi} Melisa mo|e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
Dana 14. 10. 2003. godine tu`ilac „Avaz“ doo je podnio tu`bu protiv tu`enog Federal Kompani doo Sarajevo i dana 22. 04. 2009. godine ure|enu tu`bu, radi naplate potra`ivanja u iznosu od 3.052,66 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom je tu`eni du`an tu`itelju isplatiti iznos od 3.052,66 KM sa zakonskim kamatama po~ev od dana 29. 01. 2003. godine, pa do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 18. 09. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 29. 07. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice od 21. 12. 1999. godine koja je dospjela za pla}anje dana 04.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 108097 09 I Sarajevo, 01. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja DD „Intesa SanPaolo bank“, Sarajevo protiv izvr{enika Beganovi} Im{ira, Selimovi} Fahrudina, Kevri} D`evada i Selimovi} Azre svi iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03)

06. 2009. godine protiv izvr{enika Beganovi} Im{ira, Selimovi} Fahrudina, Kevri} D`evada i Selimovi} Azre svi iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 06. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 120,00 KM i to: 1. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Beganovi} Im{ir mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 092242 09 I Sarajevo, 01. 09. 2010.godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja DD „Intesa SanPaolo bank“, Sarajevo protiv izvr{enika Ramusovi} Jasne iz Sarajeva, ul. Reisa ef. Had`iomerovi}a br. 2, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03)

po~ev od 28. 01. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 83,75 KM i to: 1. zapljenom na nov~anim sredstvima - stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje izvr{enici ostvaruju kod „SAM-SHOP“ DOO Sarajevo, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~lana 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Sudija: Sabina Had`izulfi} Pouka: Protiv ovog Rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 26. 08. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 11. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice od 06. 12. 1999. godine koja je dospjela za pla}anje dana 24.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 18. 06. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 12. 05. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave protestirane mjenice broj AF1398175 od 09. 05. 2006. godine koja je dospjela za pla}anje dana 29. 01. 2009. godine protiv izvr{enika Ramusovi} Jasne iz Sarajeva, ul. Reisa ef. Had`iomerovi}a br. 2, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.893,96 KM sa zakonskim zateznim kamatama

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJAEVU Broj: 65 0 P 131254 04 P Sarajevo, 02. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudjia Silvana Brkovi} - Mujagi} u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, protiv tu`enih 1. Alija Tvico iz Sarajeva, ul. Alije Nametka br. 62, 2. Nenad ]uri} iz Sarajeva, ul. Sara~ Ismailova br. 13 i 3. @eljko Per~inli} iz Sarajeva, ul. Pru{~akova br. 14, radi duga, objavljuje sljede}i:

2011. godine u 12,15 sati, pred ovaj sud u sobu br. 305/III. Sudija Silvana Brkovi} - Mujagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za pravnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77 ZPP-a).

POZIV
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 094476 09 I Sarajevo, 27. 08. 2010. godine

Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nermana Muteveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH SARAJEVO protiv izvr{enika VAHID ZULI] I DR. radi izvr{enja v.s. 3.000,00 KM na osnovu ~l. 10 i 21 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH br.32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Odre|eno dana 01. 07. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice izdate u Vogo{}i dana 03. 12. 1999. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 05. 2009. godine do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 120,00 KM. Ovim putem se izvr{enicima Bleki} Hanifa

iz Vogo{}e ul. Barice br. 94 Hotonj i Hamidovi} [emsudin iz Sapne ul. Sapna bb, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~l. 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku a u vezi s odredbom ~l. 21 Zakona o izvr{nom postupku. Izvre{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari na adresi izvr{enika Bleki} Hanifa iz Vogo{}e ul. Barice br. 94 Hotonj i na adresi izvr{enika Hamidovi} [emsudin iz Sapne ul. Sapna bb, kao i na drugim pokretnim stvarima pomenutih izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom, prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910 otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH. Sudija Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enici Bleki} Hanifa i Hamidovi} [emsudin mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enicima smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Pozivaju se: 1. Nenad ]uri} iz Sarajeva, ul. Sara~ Ismailova br. 13 i 2. @eljko Per~inli} iz Sarajeva, ul. Pru{~akova br. 14 da pristupi na GLAVNU RASPRAVU koja je zakazana za dan PONEDJELJAK 07. 02.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 092255 09 I Sarajevo, 01. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabija Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Intesa SanPaolo bank“ DD BiH Sarajevo izvr{enika Ma|un Kemaila i Savi} Radoslava svi iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH, br. 53/03)

stupka u iznosu od 113,39 KM i to: 1. zapljenom na nov~anim sredstvima - stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje prvoizvr{enik ostvaruje kod DOO „Miller Group“, a drugoizvr{enik kod JP BH „Po{ta“, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~lanu 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Sudija: Sabina Had`izulfi} Pouka: Protiv ovog Rje{enja izvr{enik Ma|un Kemail mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 15. 09. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 11. 05. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestirane mjenice br. AF0987515 od 18. 01. 2005. godine koja je dospjela za pla}anje dana 28. 01. 2009. godine protiv izvr{enika Ma|un Kemaila i Savi} Radoslava svi iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.634,95 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 29. 01. 2009. godine pa do isplate i tro{kova izvr{nog po-

70

Srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 Ps 000484 08 Ip Gora`de, 05. 07. 2010. godine OP]INSKI SUD U GORA@DU, sudija Ahmed Spahi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Mesoproizvod Doo Gora`de, koga zastupa punomo}nik Borovac Omer advokat iz Gora`da, protiv izvr{enika Mesopromet dd Gora`de, zastupan po zakonskom zastupniku Buljuba{i} [evali radi isplata potra`ivanja, v.sp. 43.487,03 KM, donio je dana 05. 07. 2010. godine, slijede}i

ZAKLJU^AK
o prodaji nepokretnosti 1. Odre|uje se I prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ozna~ene kao: Poslovni prostor u naselju Panorama povr{ine 25,96 m2 u prizemlju zgrade ozna~ene sa k.~. 1022/6 upisana u Pl br. 788 KO Gora`de II i poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ul. Ferida Dizdarevi}a bb, povr{ini od 35,79 m2, ozna~ena kao k.~. 706/2 zv. „Biserna“, upisana u Pl br. 166 KO Gora`de II. 2. Nekretnina iz ta~ke 1. su vlasni{tvo izvr{enika „Mesopromet“ dd Gora`de, sa dijelom od 1/1, na kojim je upisana zabilje`ba izvr{enja u korist „Mesoproizvod“ doo Gora`de. Nekretnine se nalaze u posjedu izvr{enika i slobodne su od stvari. 3. Vrijednost nekretnina utvr|ena je nalazom sudskog vje{taka od dana 31. 05. 2010. godine i to: poslovnog prostora u naselju Panorama povr{ine 25,96 m2 u iznosu od 22.066,00 KM a poslovnog prostora zv. „Biserna“ u povr{ini od 35,79 m2 u iznosu od 34.000,50 KM. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se ne mo`e prodati ispod 1/2 utvr|ene vrijednosti iz ta~ke 3. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi za poslovni prostor u naselju Panorama povr{ine 25,96 m2 2.206 KM a za poslovni prostor zv. „Biserna“ povr{ine 35,79 m2 3.400,00 KM. Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na sudu predati dokaz da su osiguranje platili na ra~un broj 1011400000197266. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka suda deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. 7. Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nekretnini 8. Tro{kovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. 9. Ro~i{te za I prodaju nekretnina odr`at }e se dana SRIJEDA, 22. 09. 2010. godine, u 15,00 sati, u Op}inskom sudu Gora`de, soba broj 20, na koje se pozivaju tra`ilac izvr{enja, izvr{enik i zainteresovana lica kao kupci. 10. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda, a stranka mo`e o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja. Informacije na telefon 061 915 - 055. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. Sudija Ahmed Spahi}

sport

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

71

^ELIK Emir Obu}a na putu povratka u zeni~ki tim

Osje}am se kao da nisam ni pauzirao
Vjerujem da smo kvalitetniji i da mo`emo pobijediti Olimpik u subotu, ka`e napada~ kluba s Bilinog polja
Nakon pet odigranih kola, ^elik ima isto toliko bodova i samo ~etiri postignuta gola, od kojih je i jedan bio autogol (Igor Melher iz Zrinjskog -, {to sugerira da su zeni~ki nogometa{i bili u golgeterskom postu proteklih ne{to vi{e od mjesec.

D`idi}: Pregovori s Upravom kluba

Zrinjski jo{ traga za poja~anjima

Mogu} povratak Ivice D`idi}a
Trener Zrinjskog Dragan Jovi} i njegovi nogometa{i u ponedjeljak su zavr{ili petodnevne mini pripreme na Kupresu. Borbu za bodove Mostarci nastavljaju tre}om uzastopnom utakmicom na doma}em travnjaku, ovoga puta protiv Budu}nosti, no u Zrinjskom i oko njega jo{ je glavna tema igra~ka kri`aljka. Iako je prijelazni rok zavr{en prije vi{e od mjesec, Mostarci su i dalje u potrazi za novim igra~ima, {to je i logi~no, s obzirom na to da su u kratkom periodu ostali bez dva vrlo va`na nogometa{a. Naime, Mladen @i`ovi} je nakon ~etvrtog kola potpisao za albansku Tiranu, dok je Toni [unji} nakon trijumfa protiv Slobode pre{ao u belgijski Kortrijk. Pogled na iga~ki kadar otkriva da su Zrinjskom poja~anja sada potrebna prije svega u zadnjoj liniji, a kao logi~no rje{enje name}e se povratak Ivice D`idi}a, koji je dres Zrinjskog nosio punih pet godina (2003.-2008.). Pod Bijelim brijegom ne kriju da su ve} obavili razgovor s biv{im kapitenom, ali o~ito je da pregovori jo{ traju.
Ma. P.

Odluka trenera
Za subotnji duel protiv Olimpika na Bilinom polju trener Abdulah Ibrakovi} isti~e da bi mogao u konkurenciji imati i najiskusnijeg napada~a Emira Obu}u, koji se vra}a nakon pauze zbog problema s preponama i koji, {to je ohrabruju}e, na treningu s lako}om zabija. - Dobro, to je tako sada. Mo`da je rije~ o svje`ini, jer nisam dugo igrao i za`elio sam se lopte, ali ja se osje}am kao da uop{te nisam ni pauzirao. Vidjet }emo kako }e to izgledati kada do|e utakmica, ako me, naravno, trener odlu~i staviti u tim - ka`e Obu}a,

Travnik u reprezentativnoj pauzi
Obu}a: Imao problema s preponama

koji isti~e da ima malo i straha, jer se po prvi put u

Asistencije se ne broje
Obu}a je na Bilino polje stigao u sredini pro{le sezone i proljetos je postigao ~etiri va`na gola u borbi za opstanak. - Moglo je biti i vi{e od ~etiri pogotka, ali bilo je raznih okolnosti. Imao sam i asistencija, ali to ja ne brojim. Nama se napada~ima samo golovi broje - isti~e Obu}a.

karijeri susreo s povredom prepona. On bi se trebao vratiti upravo protiv ekipe za koju je svojevremeno i igrao, ali nagla{ava da tom podatku i ne pridaje previ{e zna~aja. Svaki je protivnik isti.

Posao golgetera
- Meni je, dok sam bio u Olimpiku, bilo lijepo, ali

to je bilo neko drugo vrijeme. Sada sam igra~ ^elika, igram protiv njih, i oni su mu protivnik kao i svaki drugi. @elja mi je, naravno, posti}i gol, jer to i jeste posao nas napada~a. Vjerujem da smo kvalitetniji i da ih mo`emo pobijediti, makar to tabela druga~ije sugerira V. B. - ka`e Obu}a.

D`afi} protiv [ibenika pokazao kvalitet
Nogometa{i Travnika reprezentativnu pauzu koriste bez predaha pa trener Ned`ad Selimovi} sklapa kockice oko sastava tima koji }e u Zvorniku suprotstaviti Drini. „Veziri“ jo{ imaju problema sa gostuju}im utakmicama, jer su na dosada{nje tri (Zvijezda, Sloboda i Leotar) do`ivjeli minimalne poraze u kojima im je malo nedostajalo do boda. Tako je Selimovi} snimao mogu}nosti igra~a u test utakmici protiv [ibenika (3:2) na Piroti u kojoj je Vedad D`afi} postigao dva gola. Na tom susretu jo{ nekolicina igra~a je ostavila dobar utisak, ali je lak{u povredu zadobio Stipe Badrov koji je u{ao u punu formu. - Odlaskom Fe|e Dudi}a pribojavali smo se kako }e funkcionisati napad, ali su Nusmir Faji} i Sanid Mujaki} dobro odradili uta-

Prva liga FBiH u fudbalu
Kraji{nik Igman 2 Omladinac 1 Iskra 2 0

D`afi} u skoku protiv [ibenika

Gradski stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca: 1.500. Sudija: Stipe Veli} (Livno) 8. Strijelci: 1:0 - Halilovi} (44), 1:1 - \apo (48), 2:1 - E. [abi} (53). @uti kartoni: Sarajlija, Dedi} (Kraji{nik), Kova~evi} (Igman). Igra~ utakmice: Sanid Halilovi} (Kraji{nik) 8. KRAJI[NIK: Me{anovi} 7, Kahrimanovi} 7,5, Bajri} 7, Ru`i} 7, Sarajlija 7, Halilovi} 8 Ive{i} 7,5, Hod`i} 6,5 (46. S. [abi} 7), Dedi} 7,5, E. [abi} 7 (69. Mr`ljak 7), Turbi} 8. Trener: Fahrudin [ehi}. IGMAN: Bobi} 6,5, Mehi} 6, Dizdarevi} 6, Murti} 6, \apo 7, S. Kova~evi} 6 (63. D`umhur), Kudra 6, Avdi} 6, Idrizovi} 5,5 (49. Honda), [imunovi} 5,5 (69. D`aji}), E. ^. Hero 6. Trener: Haris Bubalo.

Stadion: Lipik u Mionici. Gledalaca: 500. Sudija: Mirza Ti~i} (Vogo{}a) 7. Strijelci: 1:0 - Omeragi} (49), 2:0 - Salihba{i} (60). @uti kartoni: Agati}, Zoni}, Rahmanovi} (Omladinac), Drobi}, Vrban, [ari}, Kova~evi} (Iskra). Igra~ utakmice: Muamer Salihba{i} (Omladinac) 7,5. OMLADINAC: Bilajac 7, Huseinba{i} 7, Joksimovi} 6,5, Zoni} 6,5 (56. Arnautovi} 6,5), Sulji} 7, Br~kali} 7, Omeragi} 7 (73. Rahmanovi}), Bratanovi} 7, Hasanovi} 6,5, Salihba{i} 7,5 (68. Luki} -), Agati} 7. Trener: Smajil Kari}. ISKRA: Perkovi} 6,5, Kova~ 5,5, Kova~evi} 5,5, Juri} 5,5, Drobi} 5,5, Kmeta{ 6, Vrban 5,5 (54. Behi} 5,5), Seferovi} 5,5, [ari} 5,5, Smaji} 5,5, Vrlji} 5,5 (63. Su~i} D`. D. 5,5). Trener: Senad Smaji}.

kmice protiv @eljezni~ara i [irokog. Posebno ohrabruje i podatak da je protiv [ibenika sa dva pogotka D`afi} pokazao da se radi o kvalitetnom napada~u i od njega mnogo o~ekujemo. Isto tako i u odbrani su mla|i igra~i pokazali sigurnost pa }emo vidjeti ko }e nastupiti, jer }e nam nedostajati stoper Nihad Ribi} zbog kartona - rekao je Selimovi}. S. P.

72

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

sport

VELE@ Demir Hoti}, trener „Ro|enih“, najavljuje

Smanjit }emo igra~ki kadar
Ekipi se priklju~io Eldar Hasanovi}, koji je pro{ao omladinsku {kolu @eljezni~ara
Sa ru~ka u „Avaz Twist Toweru“
(Foto: M. @ivojevi})

Susret delegacija dva fudbalska saveza

Zajedni~ki ru~ak u „Elite Clubu 31“
^elnici nogometnih saveza Francuske i BiH u utorak su, kako to nala`u nepisana pravila, imali zajedni~ki ru~ak. Delegacije su predvodili predsjednici Fudbalske federacije Francuske Fernando Du{osoj (Duchaussoy) i NSBiH Sulejman ^olakovi}. Restoran je uprili~en u luksuznom restoranu „Elite Club 31“ u „Avaz Twist M. T. Toweru“.

Novosti iz prijedorskog premijerliga{a

Gavran poja~ao treninge
U pauzi prvenstvene trke stru~ni {tab Rudara odlu~io je poja~ati treninge, ali bez odigravanja prijateljskih utakmica. Na ovakav korak prvi ~ovjek struke prijedorskog premijerliga{a Boris Gavran opredijelio se kako bi sa~uvao igra~e od eventualnih povreda pred veoma te{ku prvenstvenu seriju. Zbog toga je uveo treninge dva puta dnevno uz poja~an ritam rada kako bi fizi~ki bili {to spremniji. - Ne `elimo rizikovati da odigravanjem prijateljskih utakmica zbog povreda izgubimo nekog od klju~nih igra~a. Radimo na uvje`bavanju nekih takti~kih varijanti koje bi se morale isplatiti. Protiv Sla-

Fudbaleri Vele`a od srijede ponovo rade u Mostaru. ^etiri dana je ekspedicija „Ro|enih“ boravila u Fojnici kako bi nadomjestili neodlazak na pripreme prije po~etka prvenstva. U Fojnici je {ef stru~nog {taba Demir Hoti} na raspolaganju imao 27 igra~a, a boravak u ovom malom srednjobosanskom gradi}u `elio je maksimalno iskoristiti. Ekipa je trenirala u tri termina, radilo se u sedam, potom u 10 sati, dok je tre}i trening na programu bio u 17 sati. U planu je bila i jedna utakmica protiv doma}e ekipe Fojnice, ali je ona otpala zbog toga {to su doma}ini imali problema s povrije|enim igra~ima. - Momci su dobro radili, imali su mali problem s treningom u sedam sati i ranim ustajanjem, ali moram ih pohvaliti, svi su i{li maksimalno na

svakom treningu. Sada slijedi dan odmora pa u petak trening, jer nas u subotu o~ekuje izuzetno va`na utakmica protiv Zvijezde. Ne smijemo sebi dozvoliti da sve ono {to smo do sada uradili olako ispustimo. Sada smo tu u vrhu i poku{at }emo ostati {to du`e tu ka`e Hoti}. U Fojnici je Hoti} radio sa 27 igra~a, a prema najavama, broj onih na koje }e ra~unati mogao bi se smanjiti. - Imamo igra~e koji rade, treniraju, ali realno te{ko mogu izboriti mjesto u ekipi. Mislim da momke ne treba zadr`avati nagla{ava Hoti}. Ina~e, ekipi se priklju~io Eldar Hasanovi}, igra~ koji je pro{ao omladinsku {kolu @eljezni~ara i koji je jedno vrijeme bio ~lan slova~ke @iline. Hasanovi} }e u nastavku sezone nositi dres Vele`a. F. I.

Hoti}: Zadovoljan radom igra~a u Fojnici

Sloboda okon~ala pripreme u Ma|arskoj
Gavran: Bez kontrolnih me~eva

Tuzlaci osvojili turnir u Pe~uhu
Fudbaleri Slobode okon~ali su petodnevne pripreme u ma|arskom Pe~uhu. Osim treninga, Tuzlaci su imali priliku odigrati i kontrolne utakmice, odnosno turnir, na kojem su nastupili jo{ doma}i Pe~uh i rumunski Klu` (igralo se po 45 minuta). U susretu sa Pe~uhom bilo je 0:0, a Ma|ari su slavili boljim izvo|enjem jedanaesteraca. U poslijepodnevnom terminu Sloboda je porazila ma|arski Pe~uh sa 1:0. Gol vrijedan osvajanja turnira postigao je Emir Bori}. Trener Vlatko Glava{ izveo je kombinirani sastav. Protiv Pe~uha su igrali Mujki}, Ristani}, Efendi}, Jogun~i}, Aleksi}, Gavari}, Zoleti}, ^ehaji}, Daji}, Beki} i Smajlovi}. Rumunima su se suprotstavili Divkovi}, Vukomanovi}, Nikoli}, Raca, Jogun~i}, Selimovi}, Malki}, Bori}, ^ehaji}, Smajlovi} i Muji}.

vije ne mogu ra~unati na Aleksandra Kiki}a zbog tri `uta kartona, ali se zato vra}aju Goran Ku{lji} i Dalibor Dragi} - rekao je Gavran. V. V.

Milan }e za pla}e igra~a potro{iti 130 miliona eura
Milan }e ove sezone samo za pla}e igra~a potro{iti 130 miliona eura, objavila je „Gazzetta dello Sport“. Za drasti~no pove}anje pla}a zaslu`ni su dolasci Zlatana Ibrahimovi}a i Robinja (Robinho). Inter }e za pla}e potro{iti devet miliona manje, 121, a njegov bud`et je u odnosu na pro{lu sezonu malo rastere}en i odlaskom @ozea Murinja (Jose Mourinho). Tre}i na listi je Juventus, koji }e u narednoj sezoni potro{iti 100 miliona eura. Ukupno, italijanski prvoliga{i za pla}e igra~a izdvojit (M. T.) }e 802 miliona eura.

Nespretni Dirk Kujt

Povrijedio se pri izvo|enju {karica
Holandskog napada~a Dirka Kujta (Kuyt) akrobatski poku{aj izvo|enja {karica ko{tat }e skupo, po{to }e zbog nespretno izvedenog poteza morati pauzirati ~etiri sedmice. Kujt je na treningu holandske reprezentacije uo~i me~a protiv Finske poku{ao izvesti udarac makazicama, ali se nije proslavio. - Ozlijedio je ligamente ramena, a neki od njih mo`da su pokidani - rekao je holandski selektor Bert Van Marvijk (Marw(M. T.) ijk).

Mujki}: Najbolji golman turnira

Kapiten Slobode Denis Mujki} progla{en je najbo-

ljim golmanom turnira. U Pe~uhu su nastupili i kadeti

Slobode, koji su zauzeli drugo mjesto. E. M.

Nakon pove}anja cijena ulaznica u Gelzenkirhenu

Navija~i Borusije bojkotiraju derbi?
Jedan od najve}ih njema~kih derbija, duel [alkea i Borusije iz Dormunda, koji se igra 19. septembra, mogao bi prote}i bez navija~a gostuju}e ekipe. Naime, [alke je cijene ulaznica pove}ao za ~ak 50 posto, pa }e navija~i Borusije za njih morati platiti izme|u 22 i 55 eura. To je izazvalo ogor~enje u Dortmundu, pa vi{e od 4.000 navija~a Borusije ne `eli i}i na derbi. Uz navija~e je stao i klub, koji je onima koji su ve} kupili ulaznice obe}ao vratiti novac. - Mislim da je dobro da na{i navija~i ne idu uveli~ati doma}i debi Klasa-Jana Huntelara u dresu [alkea - rekao je trener Borusije Jirgen Klop (Jurgen Klopp). (M. T.)

Kujt: ^etiri sedmice pauze

sport

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

73

BUDIMPE[TA Mlada reprezentacija gostovala u Ma|arskoj

Bez golova za kraj kvalifikacija Laudrup boluje od raka
Laudrup: [okiran dijagnozom

Danska fudbalska legenda objavila

Iako oslabljene, bh. nade pru`ile jak otpor doma}inu
Iako se radilo o utakmici koja {to se ti~e stanja na tabeli za mladu reprezentaciju BiH nije imala nikakav zna~aj, oslabljeni tim selektora Branimira Tuli}a pru`io je jak otpor favoriziranoj reprezentaciji Ma|arske, koja se nadala da mo`e dohvatiti drugu poziciju u kvalifikacionoj grupi i oti}i u bara` za EP. Na kraju je bilo bez golova, {to je Ma|are, s obzirom na pobjedu Italije protiv Velsa (1:0), ostavilo bez bara`a, a bh. reprezentaciju na ~etvrtom mjestu na tabeli. Vjerovatno }e se te{ko ponoviti neda}e koje je imao Tuli} uo~i ove uta-

Proslavljeni danski fudbaler Brajan Laudrup (Brian Laudrup) objavio je kako boluje od limfoma, jednog oblika raka. Kako je rekao 41-godi{njak, {okiran je dijagnozom i ~eka ga te{ka borba. - Ljekari su optimisti, jer je sve otkriveno u vrlo ranoj fazi - naglasio je Laudrup.

Laudrup je u karijeri, izme|u ostalih, igrao za Bajern, Fiorentinu, Milan, Glazgov Rend`ers, ^elzi i Ajaks, a s danskom reprezentacijom 1992. postao je evropski prvak. Za nacionalnu selekciju ove zemlje odigrao je 82 utakmice i posti(N. D.) gao 21 pogodak.

[panski stru~njak jo{ ima energije

Aragones u 73. godini `eli u inozemstvo
Gale{i}: Remi u Budimpe{ti

Ma|arska
Stadion „Albert Florijan“ u Budimpe{ti Gledalaca: 2.000 Sudija: Arman Amirkajan (Ermenija) 6 Pomo}nici: Zaven Hovhanisjan i Ar{ak Knjazjan (oba Ermenija) @uti kartoni: Futa{, Farka{ (Ma|arska), Ko`ul, Be{i}, Ani~i} (BiH) Igra~ utakmice: Goran Gale{i} (BiH) 6,5

0: 0

BiH
BiH Hamzi} 6,5 Be{i} 6,5 Suba{i} 6,5 Ani~i} 6,5 Sesar 6 Muji} 6 (67. Jakovljevi} -) Ko`ul 6 Gale{i} 6,5 (90. Sipovi} -) Miljkovi} 6 Kiso 6 Haurdi} 6 Selektor: Branimir Tuli}

MA\ARSKA Gula{i Kadar 6 Sokol 6 Korcmar 6 Sakali 6 (62. Satmari - ) Vas 5,5 Futa{ 5,5 (61. \ember - ) Lense 6 (80. Farka{ -) \ember 6 Pinter 5,5 Varga 6 Selektor: Antal Rot

kmice. Nedostajalo mu je vi{e od pola tima, a priliku su dobili neki igra~i koji imaju pravo nastupa i u narednim kvalifikacijama. U prvom poluvremenu na{ tim je bio vi{e nego ravnopravan protivnik i moglo se do}i i do gola za prednost, ali na odmor se oti{lo bez golova. U nastavku je Ma|arska poja~ala tempo i nekoliko puta zaprijetila, ali su na{i igra~i odli~no parirali u odbrani. U napadu nismo uspjeli napraviti ne{to vi{e, ali ako ni{ta, onda raduje

Tabela
Rezultati 8. kola: Ma|arska - BiH 0:0, Italija - Vels 1:0.
1. Vels 2. Italija 3. Ma|arska 4. BiH 8 5 1 2 15:6 16 8 5 1 2 12:5 16 8 4 1 3 9:7 13 8 2 2 4 4:8 8 4

5. Luksemburg 8 6 1 1 2:16

~injenica da je mladi tim koji je istr~ao na teren svih 90 minuta pokazivao veliku N. D. `elju i zalaganje.

Iako je napunio 72 godine, biv{i selektor fudbalske reprezentacije [panije Luis Aragones `eli opet raditi izvan svoje zemlje. - Vodio bih bilo koju reprezentaciju ili klub van [panije. @elim nastaviti s radom - kazao je Aragones madridskoj radiostanici „Cadena COPE“. Aragones je dodao da postoje male {anse da nastavi raditi u domovini, te da je ve}a mogu}nost njegovog anga`mana u inozemstvu. - Ovdje nema mnogo posla za mene nakon {to sam bio trener reprezentacije, ali jo{ ne pomi{ljam o umirovljenju - rekao je on. [panski strateg vodio je „Furiju“ od 2004. do 2008.

Aragones: @eli nastaviti raditi

godine. Bio je kandidat za selektora [panije jo{ davne 1980., ali dobio je posao tek 2004., kada je [pancima nametnuo pobjedni~ki me(M. T.) ntalitet.

Iskusni stru~njak na klupi Trebinjaca

Omladinska Premijer liga - 5. kolo
Sjever
KADETI: Borac - Travnik 2:1, Modri~a Maxima ^elik 1:2, Drina - Zvijezda 3:1, Rudar Prijedor - Sloboda (odgo|eno za 8. septembar), Budu}nost - Kozara 1:0. Poredak: Sloboda i Borac po 12, Rudar, Kozara i Zvijezda po 9, ^elik 6, Travnik 5, Drina 4, Budu}nost 3, Modri~a Maxima 1 bod. JUNIORI: Borac - Travnik 1:0, Modri~a Maxima ^elik 5:3, Drina - Zvijezda 1:0, Rudar Prijedor - Sloboda (odgo|eno za 8. septembar), Budu}nost - Kozara 0:0. Poredak: Sloboda 10, Zvijezda i Drina po 9, Kozara, Travnik, Budu}nost i Rudar po 7, ^elik, Borac i Modri~a po 4.

Druga fudbalska liga FBiH
Centar, 2. kolo: Vratnik - Borac 0:3, Pobjeda - Unis 4:4, Famos - To{k 2:1, Mladost (@) - Bosna 0:4, Natron - Orli} 2:2, Rudar - Ozren 2:1, Krivaja - Usora 0:2, Mladost (DK) - @ep~e nije odigrano jer su gosti oduS. A. stali od takmi~enja. Jug, 3. kolo: Turbina - Sloga (Lj) 2:1, Stolac - Sloga (U) 1:2 (prekid u 78. minuti), Troglav - Drinovci 8:1, Tomislav Blato 2:1, Vi{i}i - Kupres 2:0, Grude - Kame{nica 2:0, RaEr. B. ma - Lokomotiva 4:1, Branitelj - Brotnjo 4:0. Sjever, 3. kolo: Bosna (M) - Od`ak 102 4:0, Radni~ki Tuzla 5:1, Bratstvo - Sloga (Tolisa) 5:2, Mramor - Hajduk 2:1, Bosna (K) - Radnik 3:1, Mladost (T) - Sloga (Toj{i}i) 1:0, Dinamo - Mladost (M) 2:1, Priluk - IngrS. H. am 1:0. Zapad 2, 2. kolo: Radni~ki 1936 - ABC 0:1, Vitez Mutnica 4:1, Podgrme~ -Bratstvo 3:2, Mladost DS - Sloga 2:1, Mladost - Klju~ 2:1, @eljezni~ar - Brekovica 78 4:0.
S. J.

Jug
KADETI: Olimpik - Radnik 2:1, [iroki Brijeg - Vele` 3:0, Zrinjski - Leotar 2:2, Slavija - Rudar Kakanj 4:2, @eljezni~ar - Sarajevo 2:0. Poredak: @eljezni~ar 15, Zrinjski 10, Radnik, [iroki Brijeg i Sarajevo po 9, Vele` i Olimpik po 5, Rudar i Slavija po 4, Leotar 1. JUNIORI: Olimpik - Radnik 2:0, [iroki Brijeg - Vele` 5:2, Zrinjski - Leotar 1:0, Slavija - Rudar Kakanj 0:1, @eljezni~ar - Sarajevo 0:1. Poredak: Zrinjski i Sarajevo po 12, Rudar 10, Radnik 9, Olimpik 8, [iroki Brijeg i Leotar po 6, @eljezni~ar 4, Slavija i Vele` po 3. S. A.

Vi{njevac preuzeo Leotar
Vuka{in Vi{njevac, proslavljeni fudbalski trener, postao je novi kormilar Leotara. Trenerski posao po~eo je raditi u Rovinju, zatim je bio trener Pule, a potom je od 1974. godine vodio prvoliga{ke ekipe biv{e Jugoslavije Sarajevo, Vele`, Olimpiju, Vardar, Pri{tinu, Vojvodinu, Sutjesku, ^elik... Radio je i u reprezentativnim selekcijaM. P. ma biv{e dr`ave.

Krilo Bosne BHG mora na pauzu

Milosavljevi} operirao koljeno
Zbog povrede koju je zadobio na 42. me|unarodnom rukometnom turniru {ampiona u Doboju, ovoljetna akvizicija Bosne BH Gasa @ikica Milosavljevi} ne}e biti na dispoziciji treneru Irfanu Smajlagi}u du`e nego {to se o~ekivalo. Naime, iskusni desnokrilni igra~ operirao je koljeno, a jo{ nije poznato koliko }e biti odsutan s terena. U svakom slu~aju, propustit }e po~etak sezone u Premijer ligi, ali i Ligi pr(A. ^.) vaka.

Selektor Farskih Otoka ljut na Italijane

Trava na terenu je dobra samo za ovce
Selektor Farskih Otoka Brajan Ker (Brian Kerr) obru{io se na Italijane, optu`iv{i ih da su im za trening uo~i kvalifikacione utakmice ova dva tima za Euro 2012. dali teren koji ne zadovoljava ni minimum uvjeta. - Trava na na{em terenu bila je toliko visoka da bi se na njemu sve ovce na Farskim Otocima mogle mjesec hraniti - rekao je ljutiti Ker. S druge strane, Italijani su se za me~ pripremali u bazi Kover~ano, u kojoj vladaju fantasti~ni uvjeti (M. T.) za rad.

74
TURSKA 2010 Svjetsko prvenstvo u ko{arci

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

sport

Kleiza potopio kineske nade
Voznjacki: Pro{la u ~etvrtfinale
(Foto: AP)

^etvrto kolo US Opena

Centar Toronta upisao 30 poena uz devet skokova
Litvanija je ostala nepora`ena i nakon osmine finala Svjetskog prvenstva u ko{arci koje se igra u Turskoj. Ovoga puta, za plasman me|u osam najboljih, nadigrali su reprezentaciju Kine. Po~etak utakmice nagovijestio je da Kinezi, koji su te{ko pro{li grupnu fazu takmi~enja, mogu ne{to vi{e napraviti. Nakon prvih 10 minuta bilo je 17:22. Potom je proradio litvanski napad i ve} na poluvremenu Litvanija je imala plus tri. Odluka je pala u tre}oj ~etvrtini. Ovoga puta kao klju~ uspjeha Litvanije pokazala se dobra odbrana, s obzirom na to da su Kineze limitirali na samo 11 poena. Ostalo je da se u posljednjoj ~etvrtini utakmica rutinski privede kraju. Klju~ni igra~ Litvanaca bio je Linas Kleiza. Ko{ar-

Federer ide na Soderlinga
[vicarac savladao Melcera u tri seta
Ro`er Federer (Roger) put ka odbrani titule na US Openu nastavit }e protiv starog znanca Robina Soderlinga, nakon {to je u tri seta savladao Jirgena Melcera (Jurgen Melzer). Austrijanac Federeru nije bio prete`ak protivnik. [vicarac je zabilje`io 41 „winner“, u pore|enju sa 23 Melcerova, te tako nastavio niz na US Openu bez izgubljenog seta. Peterostruki osvaja~ njujor{kog gren slema do sada je 13 puta igrao sa Soderlingom, savladav{i ga ~ak 12 puta. Me|utim, [ve|anin ga je pobijedio u ~etvrtfinalu ovogodi{njeg Rolan Garosa. - Soderling je uvijek bio opasan igra~, ali ovih dana igra na konstantno visokom nivou. Bit }e to te`ak me~ rekao je Federer, kojem }e ovo biti 16. uzastopno ~etvrtfinale na gren slem turnirima. Impresivne nastupe nastavlja i Novak \okovi}, koji je svoju prepreku ponovo pre{ao za tri seta. Ovoga puta pao je doma}i igra~ Mardi Fi{ (Mardy Fish). U konkurenciji `ena, nekada{nja prva teniserka svijeta Marija [arapova zavr{ila je nastup, a za to je zaslu`na sjajna Dankinja Karolina Voznjacki (Carolina Wozniacki),

Uspje{an start D`umhura
Mladi bosanskohercegova~ki teniser Damir D`umhur plasirao se u drugo kolo US Opena u juniorskoj konkurenciji. D`umhur, koji je peti nosilac turnira, u prvom kolu je savladao Francuza Matijasa Bor`ea (Mathias Bourgue) sa 6:4, 6:4. Me~ je trajao 68 minuta. ali i ona sama, po{to je na~inila ~ak 36 neprisiljenih, uklju~uju}i i devet dvostrukih servis gre{aka. Prva nositeljica je slavila sa 6:3, 6:4. Rezultati 4. kola. MU[KARCI: Federer ([vicarska, 2) - Melcer (Austrija, 13) 6:3, 7:6, 6:3, Soderling ([vedska, 5) Montanes ([panija, 21) 4:6, 6:3, 6:2, 6:3, \okovi} (Srbija, 3) Fi{ (SAD, 19) 6:3, 6:4, 6:1, Monfil (Francuska, 17) - Gaske (Francuska) 6:4, 7:5, 7:5. @ENE: Zvonareva (Rusija, 7) - Petkovi} (Njema~ka) 6:1, 6:2, Voznjacki (Danska, 1) - [arapova (Rusija, 14) 6:3, 6:4, Kanepi (Estonija, 31) Vikmajer (Belgja, 15) 0:6, 7:6, 6:1, Cibulkova (Slova~ka) Kuznjecova (Rusija, 11) 7:5, (M. T.) 7:6.

Osmina finala
4. septembar: Srbija Hrvatska 73:72, [panija Gr~ka 80:72. 5. septembar: Slovenija - Australija 87:58, Turska - Francuska 95:77. 6. septembar: SAD Angola 121:66, Rusija Novi Zeland 78:56. 7. septembar: Litvanija - Kina 78:67, Argentina Brazil (sino}).

Litvanija 78:67
Dvorana Sinan Erdem u Istanbulu. Gledalaca 15.000. Rezultat: Litvanija - Kina 78:67 (17:22, 26:18, 21:11, 14:16). LITVANIJA: Seibutis, Kalnietis 11, Maciulis, Pocius 7, Ge~evi~ius 14, Delininkaitis 3, Jasaitis 4, Kleiza 30,

Kina

Klimavi~ius, Jankunas 5, Andriu{kevi~ius 5, Javtokas 4. Selektor: Kestutis Kemzura. KINA: \inhui, L. Vei 21, [ulong, [ipeng 10, Lipeng, Ju 9, @aoksu, \ijanlijan 11, Ajlun, S. Vei, @i`i 11, Peng 5. Selektor: Bob Donevald.

Rusija 78:56 Novi Zeland
Dvorana Sinan Erdem u Istanbulu. Gledalaca: 13.000. Rezultat: Rusija - Novi Zeland 78:56 (13:15, 18:12, 20:13, 27:16). RUSIJA: Voron{evi~ 18, Kolesnikov, Bikov 5, Frid`on 12, Kaun 6, Ponkra{v 9, Monja 8, Kvostov 4, Voronov, Mozgov 16. Selektor: Dejvid Blat. NOVI ZELAND: Tait 1, Fi~et 6, Peni 21, Vukona 2, D`ons 7, Aberkrombi 13, Kameron 4, Frenk, Bred{o 2. Selektor: Nenad Vu~ini}.
Kleiza: Odveo Litvaniju do pobjede
(Foto: AP)

Nova promjena u RK ^elik

Zeni~ane preuzeo Filipovi}
Rukometa{i ^elika u utorak su dobili novog, tre}eg trenera u dva mjeseca. Nakon Mirze Uzeirovi} iz Maglaja, koji je ljetos preuzeo ekipu, ali nije po~eo pripreme jer su Zeni~ani odlu~ili vratiti ranijeg kormilara Milanka Sav~i}a, sada je na klupu sjeo Ljubomir Miki Filipovi} iz Doboja, koji je vodio br~ansku Lokomotivu. - Prinu|eni smo bili brzo reagirati, jer nam je Sav~i} javio da se zbog zdravstvenih problema supruge mora vratiti u Gora`de. Trening je zato vodio na{ najiskusniji igra~ Emir [ahinovi}, s kojim smo potpisali novi, dvogodi{nji ugovor - ka`e predsjednik ^elika Pane [krbi}. V. B.

ka{ Toronta bio je veoma inspiriran za igru. On je za 36 minuta provedenih na parketu ubacio 30 poena i uspio pokupiti devet lopti pod ko{evima. Litvanija }e u ~etvrtfinalu

(9. septembra) igrati protiv boljeg iz sino}njeg duela Argentina - Brazil. Istog dana u ~etvrtfinalu se sastaju jo{ SAD - Rusija, dok su u srijedu na rasporedu utakmice Srbija [panija i Turska -Slovenija.

Najbolji bh. pliva~ odlazi u Njema~ku

Ceri} i Meki} na SP-u u Tokiju
Larisa Ceri} i Amel Meki} predstavljat }e BiH na predstoje}em Svjetskom prvenstvu u d`udu, koje }e se od 9. do 13. septembra odr`ati u Tokiju. Zanimljivo da }e oba na{a predstavnika nastupiti u po dvije te`inske kategorije, a na borili{te }e iza}i prvog i posljednjeg dana SP-a.

Regionalna liga rukometa{ica

U Sauberu zadovoljni voza~em

Katastrofa Banjalu~anki
Hajder: Uz plivanje i studij medicine

Kobaja{i ostaje i naredne sezone
Japanac Kamui Kobaja{i (Kobayashi) ostat }e u Sauberu i naredne sezone, ali jo{ nije poznato ko }e mu biti timski kolega. Kobaja{i je u dosada{njem dijelu sezone u Formuli 1 osvojio 21 bod, a najbolji plasman ostvario je u utrci za VN Velike Britanije, gdje je bio {esti. - Kamui je definitivno sakupio iskustvo tokom svoje prve sezone u Formuli 1 i ono }e mu sigurno pomo}i da sljede}e godine bude i bolji - rekao je prvi ~ovjek tima (A. ^.) Peter Sauber.

Hajder nastavlja karijeru u Esenu
Nije trebalo mnogo vremena da nakon Evropskog prvenstva, koje je nedavno odr`ano u Budimpe{ti, Ensar Hajder odlu~i gdje }e nastaviti svoju pliva~ku karijeru. Hajder }e karijeru, ali i {kolovanje nastaviti u njema~kom Esenu. Prihvatio je ponudu tamo{njeg univerziteta, a paralelno }e nastupati i za SG Esen. - SG Esen je najja~i i najbolji njema~ki klub, a svidjeli su mi se i uvjeti na Univerzitetu. Osim plivanja, `elim da nastavim studij medicine - rekao je Hajder. Naredno veliko takmi~enje na kojem }e u~estvovati ovaj Tuzlak je Svjetsko prvenstvu u malim bazenima u Dubaiju, koje }e se odr`ati u E. M. decembru.

@eraji} brani svjetsku titulu
^lanica Kik-boks kluba Kobra iz Trebinja Olja @eraji} uskoro }e braniti naslov svjetske prvakinje svijeta u ful-kontaktu do 62 kilograma. @eraji} }e 18. septembra u Trebinju u okviru manifestacije pod nazivom „No} {ampiona“ braniti titulu koju je osvojila prije {est M. P . mjeseci na ringu u gradu na Trebi{njici.

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 150. Sudije: Nenad Krsti} i Peter Ljubi} (Slovenija). Delegat: Du{an Popovi} (BiH). Sedmerci: Borac 5 (2), Budu}nost 4 (2). Isklju~enja: Borac 2 minute, Budu}nost 8 minuta. Rezultat: Borac - Budu}nost 14:33 (9:18). BORAC: Gudelj (8 odbrana, 1 sedmerac), Prusina 5 (1), Keki} 2, Goji}, Radi} 1, Bogojevi} 1, Rajili}, Mari}, Kne`evi} 4 (1), Majstorovi}, Tatar (5 odbrana, 1 sedmerac), Kova~evi}, Ostoji}, Babi}, Arsi}, Joli~i}. Trener: Rade Un~anin. BUDU]NOST: Vuk~evi} (7 odbrana), Radi~evi} 10

(1), \oki}, Jovanovi} 3, Radovi} 7, A. Bulatovi} 2 (1), Pecevska, Kindl 3, Popovi}, Markovi} 2, Barjaktarevi}, K. Bulatovi}, Knezovi} (9 odbrana, 2 sedmerca), Mehmedovi} 3, Kne`evi}, Lazovi} 3. Trener: Dragan Ad`i}. Rukometa{ice Borca pora`ene su i u drugom kolu Regionalne lige i to od aktuelnog {ampiona ovog takmi~enja, podgori~ke Budu}nosti. Za razliku od prvog me~a protiv Hipo NO iz Be~a, „Osice“ su protiv sastava za koji nastupa skoro kompletna reprezentacija Crne Gore prikazale veoma blijedu i neorganiziranu partiju.
S. K.

sport

Dnevni avaz, srijeda i ~etvrtak, 8. i 9. septembar/rujan 2010.

75

Bosna gostovala u Ma|arskoj

KO[ARKA Mirsad \onlagi} o u~e{}u BiH na EP 2011.

Ako se raduje Italija, za{to ne bismo i mi?
Odlazak u Litvaniju ne eliminira obavezu da popravimo stvari u na{em savezu, ka`e ~lan Upravnog odbora Evropske federacije
- Poklonu se ne gleda u zube, a ovu odluku zaista treba shvatiti kao poklon i kompenzaciju za sve muke koje je pro{ao Ko{arka{ki savez BiH. Ako se jedna Italija, sa bud`etom ve}im od 30 miliona eura, zatim Bugarska, Poljska... raduju i zahvaljuju mi {to sam bio inicijator, onda nema razloga da se i mi ne radujemo u~e{}u, nakon du`e vremena, na zavr{nici Evropskog prvenstva. No, odlazak u Litvaniju ne smije eliminirati obavezu da popravimo stvari u na{em savezu - isti~e Mirsad \onlagi} na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“. osnovne uslove za funkcioniranje sportskih asocijacija, izvr{i kategorizaciju i rije{i status sportista - ka`e \onlagi}, koji je odlu~io i politi~ki se anga`irati, i to u okviru Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH, ~iji je nosilac liste za Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH. \onlagi} nagla{ava da su me|u prioritetima Ko{arka{kog saveza BiH vra}anje digniteta doma}em prvenstvu (kroz u~e{}e svih klubova od po~etka takmi~enja), ograni~enje broja stranaca, otvaranje perspektive za ostanak mladih igra~a... - Nisam stekao negativan dojam o ostalim ~lanovima Upravnog odbora, vjerujem da o svemu mo`emo otvoreno razgovarati. Imam jako povoljno mi{ljenje i o novom generalnom sekretaru Harunu Mahmutovi}u. Za{to, recimo, ne limitirati broj stranaca, a kad ka`em stranaca, mislim na definiciju FIBA-e po kojoj je to svaki igra~

’Studenti’ remizirali sa Pe~uhom
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma odigrali su nerije{enih 69:69 (17:15, 19:16, 16:23, 17:15) u kontrolnoj utakmici kod ma|arskog Pe~uha. Strijelci za sarajevske „Studente“ bili su: Radi} 5, Buza 1, Zimi} 6, Demi} 11, Pa{ali} 12, Hod`i} 6, Hot 2, Damjanovi} 14, ^amd`i} 3, Klinac 3, Drami}anin 6. Prije povratka u Sarajevo, Bosnu je o~ekivao i duel protiv Kapo{vara. Bosna }e pripreme nastaviti u Sarajevu uo~i nastupa na Memorijalnom turniru „Mirza Deliba{i}“, na kojem }e 15. i 16. septe(Foto: F. Fo~o)

Demi}: Postigao 11 poena

mbra nastupiti jo{ Cibona, Efes Pilsen i Budu}nost iz E. J. Podgorice.

Lazme zarobljen u SAD
Biv{i ko{arka{ beogradskog Partizana Stefon Lazme (Stephane Lasme) dobio je otkaz u ruskom Spartaku iz Sankt Peterburga, klubu kojem je nedavno pristupio i na{ reprezentativac Henri Domerkant (Henry Domercant). Rusi su, naime, s njim raskinuli jednogodi{nji ugovor, jer centar iz Gabona ima problema sa Slu`bom za imigracije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i ne mo`e na(V. B.) pustiti SAD.

Tajna informacija
Upravo je \onlagi}, kao ~lan najvi{eg tijela evropske ko{arke, Upravnog odbora FIBA Europe (i najvi{e pozicionirani bh. predstavnik u nekoj od vode}ih evropskih sportskih asocijacija), na sastanku u Istanbulu podr`ao ideju litvanskog saveza, doma}ina EP-a 2011., o pove}anju broja u~esnika sa 16 na 24. Potom je inicirao da sedam reprezentacija (uklju~uju}i na{u) bez dodatnih kvalifikacija zaigra na Eurobasketu od 3. do 18. septembra idu}e godine, {to je prihva}eno. - Ne mogu re}i da sam znao, ali kru`ila je neka tajna informacija, a kad se otkrila na sastanku u vidu pisma litvanskog saveza, au-

Pripreme ko{arka{a ^elika

Plej za sada samo `elja

\onlagi}: Otvoriti prostor doma}im talentima

tomatski sam je podr`ao, jer je u na{em interesu. Bilo je otpora, naro~ito najja~ih federacija, ali smo njihov stav omek{ali. Tehni~koj komisiji ostavili smo rok do decembra da razradi sistem takmi~enja u zavr{nici - otkriva \onlagi}. Tako }emo nakon {est godina i EP 2005. u Beogradu, ponovo biti u dru{tvu najboljih selekcija Starog

Razgovori sa susjedima
\onlagi} je u Istanbulu razgovarao s predstavnicima ko{arka{kih saveza Srbije, Slovenije i Hrvatske. Tema je bila status mladih igra~a iz BiH, od kojih su mnogi, pored klupskih, prigrabili i reprezentativne dresove spomenutih dr`ava. kontinenta. Prema \onlagi}u, ta }e ~injenica pru`iti mir u radu selektoru Sabitu Had`i}u i dovoljno vremena da okupi najja~u ekipu. - Delegacija na{eg saveza posjetit }e Ljubljanu, Beograd i Zagreb. Nije sporno kad igra~i u potrazi za boljim anga`manom odu u inozemstvo, ali bar da poku{amo omogu}iti njihov nastup u reprezentaciji BiH - isti~e \onlagi}. koji ne mo`e igrati za reprezentaciju, i otvoriti prostor doma}im talentima? Budite uvjereni da ih ima. Mo`da bismo u jednom momentu imali slabiju ligu, ali jedna takva mjera ubrzo bi pokazala pozitivan rezultat. Na koncu, ako na drugim poljima imamo slogan kupujmo i koristimo doma}e, za{to to ne uraditi i u sportu? - rekao je E. J. \onlagi}.
Trbi}: Jo{ nije kompletirao tim

Vratiti stari duh
\onlagi} je uz bh. ko{arku od 1992. godine i bavio se svim detaljima, od rje{avanja statusa igra~a (mnogi su imali strana dr`avljanstva), mjesta odigravanja utakmica, saradnje sa FIBA-om, finansiranja... - Moramo vratiti duh i atmosferu iz tih dana, kada je zaista vladala velika `elja da se na{a ko{arka afirmira na me|unarodnoj sceni. Imamo predispozicije da u~inimo tako ne{to. Evo, pozivam sve igra~e iz tih i ostalih reprezentativnih generacija da pomognu bh. ko{arci, barem kroz to {to }e pomo}i svojim biv{im klubovima - ka`e \onlagi}.

Rije{iti status
- Na nama u Upravnom odboru KSBiH je da uspostavimo modernu organizaciju, stvorimo pretpostavke da postanemo marketin{ki zanimljivi, ali i izborimo da dr`ava obezbijedi

KK Gradina

Promjena sistema i u `enskim kvalifikacijama

Hod`i} umjesto Delali}a
Ko{arka{i Gradine u novu }e sezonu, u kojoj ih o~ekuje nastup u vi{em rangu takmi~enja (A-1 liga BiH), u}i i s novim trenerom. Uprava kluba iz Srebrenika je umjesto dosada{njem igra~u i treneru Amiru Delali}u prepustila kormilo nekada{njem bh. reprezentativcu Adnanu Hod`i}u, kojem }e asistirati Samir Arnautovi}. Predsjednik kluba Mursel Deli} dogovorio je saradnju sa Slobodom, pa }e tako mladi prvotimci Tuzlaka Irfan Hod`i} i Mirza Buli} na dvojnu registraciju igrati za Gradinu. E. M.

Bh. ko{arka{ice u borbi za EP 2013.
@enska ko{arka{ka reprezentacija BiH }e nakon du`e pauze ponovo dobiti priliku da se plasira na zavr{nici Evropskog prvenstva, bez obzira na ishod takmi~enja u B-diviziji idu}e godine. Naime, Evropska ko{arka{ka federacija (FIBA Europe) je, nakon mu{ke, odlu~ila da ukine podjelu na A i B diviziju i u `enskoj konkurenciji, pa }e sve selekcije imati priliku da se u ljeto 2012. takmi~e za plasman na Eurobasket 2013. Preostali me~evi u B-diviziji (u kojoj su se ekipe borile samo za prelazak u A, bez mogu}nosti u~e{}a u narednim kvalifikacijama za EP), koji su na rasporedu idu}e godine, bit }e mjerodavni samo prilikom odre|ivanja jakosnih grupa za kvalifikacije. BiH je nakon ~etiri utaknice tre}a u grupi B, sa {est bodova, iza [vicarske (8) i EsE. J. tonije (7).

Nakon dvije sedmice priprema ko{arka{a ^elika, trener Marko Trbi} jo{ nije kompletirao tim, ali su iz zavidovi}ke Krivaje, za budu}nost, doveli talentiranog \anija Curanovi}a (16 godina, 197 centimetara). Nakon Kemala Avdi}a iz Bosne ASA BH Telecoma, Curanovi} je tek drugo novo ime u ^eliku, za ~ijeg je trenera poja~anje na pleju jo{ samo `elja. - Curanovi} }e biti priklju~en prvom timu, ali }e igrati i za juniore. @elja nam je da iz Kengura dove-

demo njegovog vr{njaka, pleja Amera Merdanovi}a, brata na{eg Eldara. Me|utim, nama je u ovom trenutku prioritet iskusan plej, ali sve {to se nudi za nas je preskupo. Naravno, `eljeli bismo jo{ po jedno krilo i krilnog centra, ali moramo razmi{ljati o plate`nim mogu}nosti kluba - ka`e Trbi}. U narednu sezonu Trbi} je anga`irao novog pomo}nog trenera. Rije~ je o povratniku iz zeni~ke [kole ko{arke „Nets“ BenjaV. B. minu Pelji.

Pejovi} i Gajovi} u Hercegovcu
Ko{arka{i Hercegovca startovali su sa pripremama, a treneru Zoranu Glomazi}u, pored doma}ih ko{arka{a, na raspolaganju su dva poja~anja iz Crne Gore. To su doskora{nji centar Sutjeske Andrija Pejovi}, koji je ranije nosio dres bile}kog kluba, i bek Goran Gajovi} iz Danilovgrada. Hercegovac namjerava do po~etka prvenstva BiH anga`irati jo{ dvojicu igra~a [. A. na poziciji centra i plejmejkera.

SRIJEDA 8. 9. 2010.

16.50
KO[ARKA, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.15

PLES @IVOTA

19.30

DNEVNIK 2

20.05

CSI LAS VEGAS

19.00

VIJESTI

19.00

^INI

Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Srbija - [panija

18.00
EMISIJA, ALFA

Intervju dana
Gost Intervjua dana TV Alfa je akademik Muhamed Filipovi}. Aktuelna dru{tveno-politi~ka situacija u BiH s posebnim osvrtom na predizbornu kampanju i predstoje}e oktobarske izbore, odnosi Bosne i Hercegovine sa susjedima uz akcenat na kontinuirano uplitanje Srbije u unutra{nja pitanja na{e dr`ave, odnos velikih sila prema BiH i sve aktivnija uloga Turske na Balkanu, nacionalni identitet Bo{njaka, samo su neka od pitanja o kojima }e razgovarati akademik Filipovi}. Intervju se sastoji iz dva dijela, prvi dio bit }e emitiran ve~eras, a drugi sutra u istom terminu.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Mini school 09.15 Japanske pri~e, animirana serija 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 174/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture 13.45 Ubistvo Jicaka Rabina, strana dokumentarna serija 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Be Ha Te bebe 14.35 Mini school 14.40 Japanske pri~e, animirana serija 14.50 Dje~iji festivali 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija predstavljanje kandidata 15.15 Ples `ivota, serija, 81/124 16.00 Moja mala kuhinja 16.15 BH info 16.50 Ko{arka (m). Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Srbija [panija, 1. ~etvrtfinale, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Muzi~ki program 19.50 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Turska Slovenija, 2. ~etvrtfinale, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.15 Business News 23.20 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Srbija [panija, 1. ~etvrtfinale, snimak 01.05 Pregled programa za ~etvrtak
20.45 21.30 21.40 22.00 22.30 Muzika i EPP Vijesti Jukebox Intervju dana - repriza Jukebox 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 96. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 48. epizoda 10.30 Predstavljanje politi~kih subjekata, 3. emisija 11.00 CSI Miami, igrana serija, 8. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.20 Odgovorite ljudima - Izborna debata, r. 14.20 Flash Gordon, igrana serija, 18. epizoda 15.10 Vijesti Mjesec ramazana: 15.20 Sirija - kolijevka civilizacije, dokumentarni program, 2. dio 16.20 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 97. epizoda 17.00 Federacija danas informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 117. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 118. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Tomica i prijatelji, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima - Izborna debata 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.40 Izborna hronika 22.55 @ivot ovog dje~aka, ameri~ki igrani film 01.00 Ha{ki dnevnik 01.30 Zvjezdani studio 02.05 Centralni zatvor 02.40 Pregled programa za ~etvrtak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: J. Dean: Utrka sa sudbinom, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.25 Kralj Queensa, humoristi~na serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Top Shop 16.40 Sumnja, talijanska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, nastavak 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 CSI Las Vegas, kriminalisti~ka serija 21.05 Distrikt, igrana serija 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Ljetna matineja: J. Dean, Utrka sa sudbinom, film 23.45 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fify i cvjetno dru{tvo, crtani film, 3. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 3. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 3. epizoda 09.30 Jagodica bobica, igrani film, 3. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 3. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 5. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 6. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 3. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 8. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija,8. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program, I dio 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 8. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 9. epizoda 17.37 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija, 9. epizoda 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport 19.15 Ramazanski program 20.00 1001 no}, igrana serija, 9. epizoda 21.00 Specijalni program: Izbori 2010. 22.20 Sex & grad, igrana serija, 7. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 7. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 8. epizoda 00.30 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija, 9. epizoda

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 ^ini, serija USA 11.00 Gre{ne du{e 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 All about 14.00 Info top 14.10 Alo, alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 All about 18.30 Info top 18.50 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija USA 20.00 ^ista hemija, serija 21.00 Holivudski detektivi, film 23.00 Alo, alo 23.30 Bjekstvo iz Absoloma, film 01.30 Film: Holivduski detektivi 03.30 Film: Bjekstvo iz Absoloma

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.15 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.40 18.00 18.40 19.00 20.00 Alfa mozaik - jutarnji program Bonaventura - repriza EPP Sponzorisani program [to da ne?, revijalni program Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti [to da ne - revijalni program Intervju dana - premijera Centralna info.emisija Ramazanski program Gostiona

TVTK
16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 22.45 23.15 Frej`er, humoristi~ka serija Izbori 2010., izborni `urnal Eko-sat, info.program ^ekaju}i kandilje, ramazanski program Dnevnik RTV TK Ramazanski program, nastavak O~i du{e, turska serija Povratak, info. program Izbori 2010: Debata Vijesti Frej`er, humoristi~ka serija Lo{e djevojke, igrana serija

Igrana serija Na{a realnost Zabavni program Folk takt, muzi~ka emisija Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

21.10 Pressica, r. 22.15 Dnevnik KISS r.

TV Kakanj
17.05 18.00 18.45 20.00 20.25 21.00 22.00 Svijet tajni, serija Druga strana ljubavi, serija U susret iftaru Vijesti IC O~i du{e, serija Debate, Op}i izbori 2010. Svijet tajni, serija

TV Visoko
17.00 17.30 18.00 18.45 20.50 21.20 21.45 TV Liberty (r.) City light (r) Zabranjena ljubav, Ramazanski program „Sje}anja“ Aktuelnosti Ljudi, doga|aji - vremeplov, dok. program 22.20 Zabranjena ljubav, serija 23.05 Aktuelnosti, r.

19.00 Zenica danas Izborna hronika Ze sport plus Ramazanski program 20.10 Vrata tajne, serija 20.30 Razglednica 21.30 Dobro srce 21.45 Izbori 2010., neposredna obra}anja 22.00 Plima `ivota, igrana serija

Fahrudin Radon~i} 18.25 Dokumentarni program 19.00 Informator Izborna hronika 19.20 Ramazanski program 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dokumentarni program 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.00 Pozori{te u ku}i, serija

TV Cazin
19.30 Sportski mozaik, repriza 20.00 TV panorama 20.30 O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura 22.45 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

16.25 Igrani film: Broj 10 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.05 Marketing - 9 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.00 Ljetna promenada, muzi~ki program 22.25 Marketing - 11

TV USK
18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Veterani danas r. Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Ramazanski program 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza, Najava doga|aja

TV KISS
18.25 19.00 19.25 19.30 20.10 Glazba Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Festival {oka~ke pjesme, I dio

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program

TV Bugojno
18.10 Izbori - neposredno obra}anje - Savez za bolju budu}nost BH - SBB BiH

TV Zenica
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja

BN
15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.30
FILM, HRT 2

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

16.45

BICIKLIZAM

20.30

WWE

20.00

MOBIL 1 GRID

20.00 PODMORSKI DETEKTIVI

22.00

THE HILLS 6

20.15

SUPER DADILJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.10 Selo gori a baba se ~e{lja 21.05 Muzi~ki program 21.55 Kosmos 22.45 Beokult 23.15 [ta radite bre 23.30 Sav taj ples

12.15 Fudbal. Uefa Euro 2012 [vajcarska Engleska 13.15 Tenis 13.45 Snuker. International Masters [angaj 16.45 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 19.00 Fudbal 19.10 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open

17.00 Spidvej. Velika Nagrada Hrvatska 18.00 Fudbal. Uefa Euro 2012 Belgija - Njema~ka 18.30 Australijski fudbal 19.30 Vijesti 20.00 WWE 20.30 WWE 21.30 Obaranje ruke 22.00 Fudbal. Njema~ka -Ju`na Afrika

15.30 Ajax TV 16.00 Liga sampiona. Lyon - Bayern 18.00 Kvalifikacije za EP. Holland - Finland 20.00 Mobil 1 Grid 20.45 Pregled Moto GP San Marino 21.00 Kvalifikacije za EP U21. England - Lithuania 23.00 FullTilt Poker

18.00 Posljedice 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Premijera Podmorski detektivi 21.00 Hitlerovi tajni bunkeri 22.00 Ratovi helikoptera 23.00 Podmorski detektivi

17.00 The Chalenge: Fresh Meet 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.30 Just See MTV 20.00 MTV Express Manga 21.20 Top 20 22.00 The Hills 6 22.20 The City 2 22.50 My Life As Liz 23.10 South Park

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super dadilja 21.15 Iza}i iz dugova 22.15 Stern TV 00.00 Vijesti

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Good wife, serija

Tristan i Izolda
Nakon pada Rimskog carstva, oslabljena Britanija, podijeljena izme|u nekoliko klanova, na stalnom je udaru Irske. Britanski vo|a Marke sastaje se s drugim klanskim vo|ama u poku{aju ujedinjenja zemlje... Uloge: D`ejms Franko, Sofija Majls, Rufus Sjuvel, Dejvid O’Hara Reditelj: Kevin Rejnolds

SRIJEDA 8. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ako mo`ete, organizirajte dan tako da se dr`ite svog doma. Trenutke opu{tanja 21. III - 20. IV podijelite sa voljenom osobom. Posao: Sve }ete iznenaditi. Malo ko i sluti da se iza va{e vesele naravi, skriva znanje i puno talenata. Zdravlje: Puno bolje nego u prethodnom periodu.
OVAN

21.35

REZOVI

17.10

HRVATSKA U@IVO

23.35

STUDIO 60 NA SUNSET STRIPU

18.30

IN MAGAZIN

10.35 Gdje je nastalo?!, obrazovni program (6./13) 11.20 Teniski turnir (`) - Br~ko reporta`a 11.40 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija (51./81) 13.00 Dolina sunca, TV novela (44. i 45./210) 14.35 MTS magazin, muzi~ka emisija 15.00 Ro{ Ha{ana, vjerski program 15.20 Muzi~ki intermeco 15.30 Vrijeme knjige, vjerski program 15.55 Muzi~ki intermeco 16.00 Pismenost, danas i ovdje 16.30 Srpska danas 17.00 Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata - Milorad Dodik, SNSD - DNS - SP, Nadira Nurki}, Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}, Petar \oki}, Socijalisti~ka partija i Partija ujedinjenih penzionera 17.15 Karmelita, TV novela (7./170) 18.05 Aktuelni razgovor - Savremene procedure i tehnologije u Klini~kom centru Banjaluka 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija (6./26) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Izbori 2010., TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske - u~esnici: HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD - Milorad Dodok, Srpska radikalna stranka dr. Vojislav [e{elj, Stranka udru`enih nezavisnih socijaldemokrata Bosne i Hercegovine, Savez za bolju budu}nost BiH SBB BiH Fahrudin Radon~i} 21.35 Rezovi, serija (2./35) 22.00 Vijesti 22.12 Finansijske novosti 22.15 Izborna hronika 22.30 Sjednica Narodne skup{tine RS - pregled 22.40 Tajne rata, dok.serijal (16./39) 23.35 Poaro - Smrt na Nilu, film

08.35 08.40 09.15 10.00 10.09 10.10 10.15 11.15 12.00 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.30 16.25 17.00 17.10 18.25 19.15 19.16 19.30 19.56 20.01 20.10 21.50 22.40 23.05 23.08 23.10 23.20 00.10 01.45 02.30 03.15 04.00 04.05 04.55

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Divlji u srcu 3, serija (5/8) (R)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Strune Soweta - dvije godine iz `ivota projekta kasi~ne glazbe, dokumentarni film* Oprah show (1231.) (R)* Dnevnik More ljubavi, telenovela (37/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija (5/28)* Turska: Raskri`je Europe i orijenta, dokumentarni film (R) [krinja: Klin~ek u vulkanu Luda ku}a 2, humoristi~na serija (3/32)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (42/80) (R)* Vrijeme LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Turner & Hooch, ameri~ki film* Samostalna satnija Podsused, dokumentarni film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija (12) (11/24)* No}i Godarda: Kineskinja, francuski film (92’)* Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (14/22)* Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (14/22) (R)* Pala~a, serija (5/8) (R)* Skica za portret Ljetna slagalica More ljubavi, telenovela (37/165)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 TV vrti}: Avion 08.15 Na kraju ulice: Serum ljubavi 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (51/65) (R)* 08.55 @deronja, crtana serija (4/20)* 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija (23/26)* 09.40 Ta politiká: Trodioba vlasti 09.50 Kako nastaje...: Kako `ive lutke 10.05 Na prvi pogled, serija za djecu (12/26) (R)* 10.30 Mala Miss Norve{ke, norve{ko-{vedski film* 11.55 Cocco Bill, crtani film 12.10 Beverly Hills 2, serija (26/28)* 12.55 Beverly Hills 2, serija (27/28)* 13.40 Fawlty Towers 2, humoristi~na serija (3/6) (R)* 14.15 Dr`avnik novog kova 1, humoristi~na serija (6/7)* 14.40 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (14/22)* 15.25 Pala~a, serija (5/8)* 16.10 Transsibirskom `eljeznicom: Od Moskve do Vladivostoka, dokumentarni film (1/2) (R)* 16.55 Istanbul: SP u ko{arci - 1/4 finale: [panjolska - Srbija, prijenos* 18.40 Mu}ke 7a, humo. serija (5/6)* 19.30 Gara`a (R) 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola: U zmajevu gnijezdu 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (8/25) 21.30 Tristan i Izolda, ameri~konjema~ko-~e{ko-britanski film* 23.35 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (14/22)* 00.20 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (7/24) (R)* 00.40 Ljetni retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (5/13) (R)* 01.25 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (12) (10/22)* 02.10 Kraj programa

06.20 07.00 07.45 08.05 08.15 08.45 10.50 12.50 13.34 13.35 14.30 16.25 17.00 17.20 18.30 19.09 19.15 20.05 21.05 22.50 23.05 00.45 01.15 02.15

03.05 03.30 05.05 05.30

Na{i najbolji dani, serija Hitni slu~aj, serija Bumba, serija Fifi, serija Roary, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija IN magazin, doma}a produkcija PBZ Pitanje dana Najbolje godine, doma}a serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijesti Nove TV, informativni program U ime ljubavi, serija IN magazin, doma}a produkcija PBZ Pitanje dana Dnevnik Nove TV, info. program Najbolje godine, doma}a serija NERASKIDIVE VEZE (12), igrani film Ve~ernje vijesti, informativni program TAJNI @IVOT (12), igrani film Seks i grad, hit serija Ezo TV (18), t arot show IN magazin, doma}a produkcija Bra~ne vode, serija BO@JA SLU@BENICA AGNES (12), igrani film Bra~ne vode, serija Seks i grad, hit serija

Ljubav: Uzmite vremena samo za sebe i osobu koju volite. Samo u opu{tenoj atmo21.IV - 22.V sferi, osje}ate se dobro. Posao: Imate priliku da slobodno poka`ete {ta ho}ete. Na svoj osoben na~in, suprotstavite se nepravdi. Zdravlje: Vra}a se dobro raspolo`enje.
BIK

Ljubav: Iz ljubavi dobijate mnogo vi{e nego {to se nadate. Velike su mogu}nosti za 23.V - 22.VI potpunu sre}u. Posao: Postupajte razumnije i rezultati ne}e izostati. U protivnom, mo`ete izgubiti i ono {to ste imali. Zdravlje: Bez bitnih promjena.
BLIZANCI

Ljubav: Doma}a atmosfera je za vas vrhunac. Uvijek doprinosi boljim odnosima sa 23.VI - 22.VII voljenom osobom. Posao: Samo bez panike. Sve }e se zavr{iti mnogo bolje nego {to ste i sanjali. Iskoristite pru`enu priliku. Zdravlje: Sve bolje i bolje.
RAK

Ljubav: Odlu~nim potezom mo`ete potpuno pridobiti partnera. Tako dolazite i do ne23.VII - 22.VIII ophodne podr{ke. Posao: Ostvaruje se dugo ~ekana odluka. I sami ste uvjereni da }e vam donijeti dosta ugodnih trenutaka. Zdravlje: [etajte vi{e i ~e{}e.
LAV

Ljubav: Osoba, sa kojom ste u prijateljskim ili poslovnim odnosima, vi{e ne krije os23.VIII - 22.IX je}anja prema vama?! Posao: Neko jedva ~eka da vam vrati za nekada u~injenu nepravdu. Ne trebate se pla{iti, samo budite oprezniji. Zdravlje: Poradite na kondiciji.
DJEVICA

21.00
FILM, PINK BH

Holivudski detektivi
Harison Ford igra detektiva D`oa Gevilana koji sa svojim novim, mladim partnerom K.C. Kaldenom radi na slu~aju ubistva poznatog crnog hip-hop pjeva~a. Gevilan je rastrzan izme|u istrage i prodaje nekretnina gdje zara|uje dodatni novac. Kalden i nije ba{ odu{evljen krvavim istragama i vi{e voli da daje ~asove joge djevojkama i ide na ~asove glume. Uloge: Harison Ford, D`o{ Hartnet, Lena Olin Reditelj: Ron [elton

22.20
HAYAT TV, SERIJA

Ljubav: Stara ljubav se dobro pamti. Srest }ete osobu koja vam je nekada mnogo 23.IX - 22.X zna~ila. Neka ostane pro{lost! Posao: Izuzetno naporan dan. Morate dokazivati da ste u pravu vi a ne va{i suparnici ili kolege. Zdravlje: Izbjegavajte naporne osobe.
VAGA

Seks i grad
Keri sve vrijeme provodi sa Zvijerkom, a potom otkriva da on ne radi isto, i te{ko joj je prihvatiti to. Miranda raskida sa Skiperom, ali nakon {to ga vidi s drugom `enom, nudi mu da opet budu skupa, ali bez obaveza. Samanta je u potrazi za stanom.

Ljubav: Voljena osoba laka srca daje vam veliku {ansu. Pazite da sve ne upropastite 23.X - 22.XI zbog brzopletosti. Posao: Osoba koju ste nedavno upoznali pozvat }e vas na poslovni razgovor. Pazite da ne upadnete u zamku. Zdravlje: Energija u padu.
[KORPIJA

Ljubav: Ne stvarajte sebi nepotrebne brige. U`ivajte u ostvarenom. Partner vam pripre23.XI-22.XII ma iznena|enje. Posao: Ba{ ni{ta vas ne mo`e zaustaviti na putu uspjeha. Puni ste elana i dobrih, ostvarivih ideja. Zdravlje: Kontrolirajte tlak.
STRIJELAC

Distrikt

21.05
SERIJA, OBN

J. Dean: Utrka sa sudbinom

22.10
FILM, OBN

Mafija koja se bavi prodajom ukradene robe u du}anu mora biti zaustavljena i na ovom zadatku radi Templ. U akciji je na|eno mnogo ukradenih kreditnih kartica i laptopa, a uhi}ena su dvojica bra}e, koji ~ine mozak operacije. Ukradena narukvica koja je prilikom akcije u du}anu tako|e prona|ena, tim vodi do ubistva sa kojim su bili suo~eni prije ~ak pet godina. No, ho}e li ovaj puta imati vi{e sre}e u rasvjetljenju slu~aja...

Kasper Van Dien sjajno je odigrao ulogu velike filmske zvijezde D`ejmsa Dina u filmu „James Dean: Utrka sa sudbinom“. Iako je na po~etku snimanja priznao da i ne zna ba{ mnogo o slavnom glumcu ~iju ulogu tuma~i, Van Dien se pokazao pravim profesionalcem i ulogu sjajno iznio. Film govori o kratkom `ivotu legende Holivuda, koji je iznad svega volio brze automobile. Ova ga je njegova strast odvela u smrt. Uloge: Kasper Van Dien, Keri Mi~am, Dajen Led Reditelj: Mardi Rustam

Ljubav: Najbolje je, i za vas i za partnera, da zaboravite krizu. Nastavite, kao da se ni{ta nije desilo. 23.XII-21.I Posao: Pazite da ne prenaglite u dono{enju jedne veoma va`ne odluke. O svemu jo{ dobro razmislite. Zdravlje: Izbjegavajte velike skupove.
JARAC

Ljubav: Uspjet }ete tek kada potpuno zaboravite ljubomoru. Uvijek vas ko{ta vi{e nego {to mislite. 22.I-19.II Posao: Dobrim manevrima do{li ste u situaciju kada mo`ete ra~unati na ve}i dobitak. U~inite i posljednji korak. Zdravlje: Promijenite na~in ishrane.
VODOLIJA

Ljubav: Ne odga|ajte razgovor sa partnerom o zajedni~kom problemu. To mo`e 20.II-2O.III na{koditi oboma. Posao: Prilika dolazi sa sasvim druge strane nego {to se nadate. Ne pokazujte preveliku radost. Zdravlje: Optimizam }e opet porasti.
RIBE

^ETVRTAK 9. 9. 2010.

06.10
PRIJENOS, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

13.15

LJUBAVNA OLUJA

17.00

FEDERACIJA DANAS

19.20

EXKLUZIV

18.00

ELDIN HUSEINBEGOVI]

18.00

ALL ABOUT

Bajram namaz, prijenos iz Gazi Husrevbegove d`amije u Sarajevu

20.10
FILM, FTV

Snijeg
Bosna, 1997. ^etiri `ene, dvije bake, ~etiri djevoj~ice, djed i dje~ak `ive u ratom razru{enom selu Slavno u blizini Srebrenice. Od stotinjak stanovnika ovog sela oni su jedini pre`ivjeli masakre. ... Uloge: Zana Marjanovi}, Jasna Beri, Sad`ida [eti}, Vesna Ma{i}, Emir Had`ihafizbegovi} Reditelj: Aida Begi}

06.10 Bajram-namaz, prijenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu 07.40 Ilahije i kaside, koncert 09.35 Vi{estoljetni ~uvar bo{nja~ke duhovnosti, dokumentarni program 10.00 Hor Muftijstva sarajevskog En-Nur, muzi~ki program 10.30 Plava d`amija, dokumentarni program 10.55 Najljep{e ilahije, muzi~ki program 11.25 San o Ajvatovici, igrano-dokumentarni film 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. 13.15 Ljubavna oluja, serija, 175/313 14.05 Moja mala kuhinja 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Be Ha Te bebe 14.35 Mini school 14.40 Japanske pri~e, animirana serija 14.50 Dje~iji festivali 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 predstavljanje kandidata 15.15 Ples `ivota, serija, 82/124 16.00 Bijela hronika 16.15 BH info 16.50 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010. 3. ~etvrtfinale, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Muzi~ki program 19.50 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010. 4. ~etvrtfinale, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.15 Business News 23.20 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010. 3. ~etvrtfinale, snimak 01.05 Pregled programa za petak

05.30 Poruka - Bajramski program - ilahije 06.10 Bajram namaz, prijenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu 07.40 Blagajska tekija, dokumentarni program 08.10 Vijesti 08.15 Bosno moja poharana, koncert Safeta Isovi}a 10.00 Kara|ozbegova medresa, dokumentarni program 10.30 Moj Ummete, 1. dio 11.30 Pri~a o minaretima, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sevdalinke, 1. dio 12.45 Iz BiH riznice: Svrzina ku}a, dokumentarni program 13.30 Moj Ummete, 2. dio 14.25 Putokazi tradicije: Po~itelj, dokumentarni program 14.50 Vijesti 15.00 Moj Ummete, 3. dio 15.45 Arabeske, dokumentarni film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 119. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 120. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Snijeg, doma}i igrani film (S) 22.54 Dnevnik, najava 21.55 Bajramski koncert - Poruka 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Izborna hronika 00.05 Moj Ummete, 1. dio 01.00 Arabeske, dokumentarni film 02.10 Novo vrijeme. Srce Stoca, dokumentarni program 02.40 Pregled programa za petak
Otvoreni bajramski program Sje}anja Aktuelnosti Zabranjena ljubav Halid Be{li} - koncert Aktuelnosti, r

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.30 Ljetna matineja. Najdu`a no}, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.25 Kralj Queensa, humoristi~na serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Top Shop 16.40 Sumnja, talijanska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, nastavak 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 21.15 Biseri: Braco Talk show 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Ljetna matineja. Najdu`a no}, film 23.45 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program

06.00 Uklju~enje u direktan prijenos Bajram-namaza 06.56 Bajram-namaz, prijenos u`ivo iz Careve d`amije u Sarajevu 07.30 Jutarnji program, specijalno bajramsko izdanje 11.45 Vijesti 12.00 Bajramski program, zabavno-muzi~ki program 13.10 Intervju: Prof. dr. Faris Gavrankapetanovi} 13.40 Bajramski program, specijalno izdanje 18.00 Eldin Huseinbegovi}, specijalni bajramski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Biometeorolo{ka prognoza 19.40 ^estitka Reis-ul-ulema, Dr. Mustafa Ceri} 20.00 1001 No}, igrana serija, 10. epizoda 21.00 Bajramski program, specijalno izdanje, muzi~ki program 23.00 Igrani film
22.00 22.35 23.00 23.35 Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 ^ista hemija, serija 11.00 ^ini, serija 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav 13.30 All about 14.00 Info top 14.10 Alo, alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 All about 18.30 Info top 18.50 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 ^ista hemija, serija 21.00 Zajedno za `ivot, dokumentarni film 22.00 Djevojke iz visokog dru{tva, film 00.00 Alo, alo 00.30 Dani slave, film 02.00 All about
du Bajrama 18.00 Vijesti 18.10 Izbori - neposredno obra}anje - Stranka kokuza - SKOK 18.25 Bajramske ~estitke Muzika 19.00 Informator Izborna hronika 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Bajramski program

TV Alfa
06.30 Bajram namaz 08.00 Otvoreni bajramski program (Vijesti u 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, Sponzorisani program...) 14.00 Jukeboks 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.40 Jukeboks 18.00 Intervju dana premijera 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni program 20.20 Puls 20.45 Muzika i EPP 20.55 Emisija istina 21.30 Vijesti 21.40 Jukeboks 22.00 Intervju dana, repriza 22.30 Jukeboks

TV TK
17.00 Izbori 2010., izborni `urnal 17.30 Bajrami kad do|u... otvoreni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.00 Bajramsko sijelo, kulturno-zabavni program 21.30 Peta dimenzija, film 22.45 Vijesti 22.55 Frej`er, humoristi~ka serija 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija

16.00 20.05 20.30 20.50 21.35 23.00

20.20 Ku}a sevdaha 21.20 Bajramski program

TV USK
17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 Gordost igrana serija (r) Jaci dje~iji program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program U fokusu Dnevnik 2 Gordost Igrani film Pregled programa za petak

TV KISS
17.00 [kola ribolova iz barke 18.00 IZVIDNICA, em. o braniteljima 19.00 Dnevnik KISS 20.10 Dobar, lo{, zao, kontakt emisija 21.10 Film 22.40 Lifestyle TV

19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Sati muzike, muzi~ka emisija 21.00 Zona kantona 21.30 TV izlog 21.45 Izbori 2010. Neposredna obra}anja

BN
16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Pri~e iz sendvi~are 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.00 Doma}i film: Dogodilo se na dana{nji dan 22.30 Pregled dana 23.00 Igrani film: Cigla

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

TV Gora`de
19.30 20.00 21.00 22.30 Muzi~ki program Igrana serija Igrani film Iz arhive Festivala prijateljstva 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme, BIHAMK Izvje{taj od MUP-a KS 19.00 Muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Pakt - igrani film

TV Zenica
15.00 Vijesti, inform. program 15.05 Plima `ivota, igrana serija repriza 15.55 TV izlog 16.00 Razglednica, repriza 17.10 Oliverov Twist 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja

TV Kakanj
14.00 16.30 17.00 17.05 18.00 Bajramski program O~i du{e, serija Flash vijesti Svijet tajni, serija Bajram ide, Bajramu se nadam 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom

TV Bugojno
16.00 Program u povodu ramazanskog Bajrama - snimak klanjanja Bajram namaza ~estitke - reporta`a u povo-

TV Visoko
16.05 Zabranjena ljubav, serija, r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.30
FILM, HRT 2

22.00

TABLOID

19.10

US OPEN

20.00

VAZDU[NE TRKE

22.30

ATLETIX

20.00 SKRIVENA TAJNA ...

21.10

DFC

20.15 ALARM ZA KOBRU 11

20.15

POPSTARS ...

16.15 Svijet ribolova 16.45 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.15 Srbija na vezi 22.00 Tabloid 23.00 Kontekst 23.30 Ad libitum

11.30 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 13.15 Tenis 13.45 Snuker. International Masters [angaj 16.45 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 19.00 Fudbal 19.10 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open

13.30 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 17.00 Enduro 17.30 Trka automobila 18.00 Obaranje ruke 18.30 Trajal. S{ Republika ^e{ka 19.30 Vijesti 19.45 [ah boks 20.00 Vazdu{ne trke 21.00 Kuglanje 22.00 Fudbal. Novi Zeland [panija

14.00 Kvalifikacije za EP U21. England - Lithuania 16.00 World Sport Magazin 16.30 Kvalifikacije za EP. Scotland Liechtenstein 18.15 Klupske TV 20.00 Premier League Magazin 20.45 Profi boks. Tua - Barrett 22.30 Atletix 23.00 FullTilt Poker

17.00 [apta~ psima 18.00 Spasioci 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Premijera Skrivena tajna Japana 21.00 Divlja Rusija 22.00 Ratovi helikoptera 23.00 Skrivena tajna Japana

17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Buried Life 22.20 The Hard Times Of Rj Berger 22.40 The Hard Times Of Rj Berger 23.10 Pranked 23.40 3 From 1

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za kobru 11, serija 21.15 Kosti, serija 22.15 CSI, serija 00.00 Vijesti

14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstarsdjevojke zauvijek, {ou 22.30 Red! 23.30 TV total

Empire records
Empire Records mala je prodavaonica nosa~a zvuka u gradi}u u Delaveru. Poslovo|a je dobrodu{ni D`o koji se prema svojim zaposlenicima odnosi kao otac. Me|u njima su i lijepa Kori, u nju potajno zaljubljeni A. J., zatim labilna Debra, te nespretnjakovi} Lukas. Uloge: Antoni LaPalja, Maksvel Kolfild, Debi Mazar Reditelj: Alan Mojl

^ETVRTAK 9. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Imate (ne)o~ekivanu priliku da jo{ bolje upoznate osobu koja vam se ve} dugo veoma dopada. 21. III - 20. IV Posao: Do{lo je vrijeme da se vi{e posvetite poslovnom `ivotu. Ne brinite, eventualne problema lako }ete rije{iti. Zdravlje: Bez ve}ih problema.
OVAN

23.25

POARO

18.35

^AROLIJA

14.15

DR@AVNIK NOVOG KOVA

17.20

U IME LJUBAVI

09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.40 12.00 12.15 13.00 14.35 15.00 **.** 16.30 **.** 17.00

17.15 17.35 19.10 19.25 19.30 20.10

20.30 22.00 22.12 22.15 22.30

23.25 01.05 01.50

Karmelita, TV novela Mala TV Naruto, crtana serija Pop sikret, crtana serija Gdje je nastalo?, obrazovni program Izborna hronika, repriza Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, TV novela Mts magazin, muzi~ka emisija Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata - Milutin Peji}, SDP - ¸Socijaldemokratska partija BiH, Adam [ukalo, Srpska napredna stranka, Mladen Bosi}, SDS - Srpska demokratska stranka Ramazanski bajram, snimak molitve EP u vaterpolu - f4-a1, direktan prijenos Beti Bup - crtani film Finansijske novosti Dnevnik Me|unarodni festival kratkog filma „Kratkofil 2010.“ reporta`a EP u vaterpolu - f3-b1, direktan prijenos Vijesti Finansijske novosti Izborna hronika Tajne rata, dokumentarni serijal Poaro - Nasljedstvo Kloudovih, film Profajler, serija Mts magazin

07.40 08.35 08.40 09.15 10.00 10.09 10.10 10.15 10.25 10.50 11.15 12.00 12.11 12.13 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.20 17.00 17.10 18.35 19.25 19.30 19.56 20.10 21.05 22.10 22.45 23.10 23.13 23.15 23.20 23.55 00.45 02.45 03.30 04.30 05.20

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Divlji u srcu 3, serija (6/8) (R)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Fotografija u Hrvatskoj Odjevna odiseja: Turska, dokumentarna serija (1/14)* Odjevna odiseja: Indija, dokumentarna serija (2/14)* Oprah show (1232.) (R)* Dnevnik Sport Vrijeme More ljubavi, telenovela (38/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija (6/28)* Tina ide na sjever, dokumentarni film (29’25“) (R) [krinja: Kaktus Luda ku}a 2, humoristi~na serija (4/32)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (43/80) (R)* Vrijeme Dnevnik Sport Apokalipsa: Drugi svjetski rat: [ok, dok. serija (3/6)* Otvoreno Kratki susreti Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Hrvatski gospodarski forum Dr. House 3, serija (12) (12/24)* Nakon vjen~anja, dansko{vedski film (12) (119’)* Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (15/22)* Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (15/22) (R)* Ljetna slagalica More ljubavi, telenovela (38/165)*

05.35 TEST 05.50 Ramazanski Bajram - prijenos iz islamskog centra u Zagrebu 07.40 Najava programa 07.45 TV vrti}: Ma|ioni~ar 07.55 Na kraju ulice: Hipnoza 08.10 101 dalmatinac, crtana serija (52/65) (R)* 08.35 @deronja, crtana serija (5/20)* 08.55 Dexterov laboratorij, crtana serija (24/26)* 09.20 Abeceda EU: Slovo F 09.30 Iznad crte: [kola bez boli 09.45 Na prvi pogled, serija za djecu (13/26) (R)* 10.10 Mladi magi~ar, kanadsko-poljski film (98’)* 11.50 Putne bilje`nice: Gvatemala, dok. serija (5/10) (R)* 12.15 Beverly Hills 2, serija (28/28)* 13.00 Beverly Hills 3, serija (1/30)* 13.45 Fawlty Towers 2, humoristi~na serija (4/6) (R)* 14.15 Dr`avnik novog kova 1, humoristi~na serija (7/7)* 14.45 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (15/22)* 15.30 Pala~a, serija (6/8)* 16.15 Transsibirskom `eljeznicom: Crna zmajeva rijeka i Zabranjeni grad, dok. film (44’) (2/2) (R)* 17.00 EP u vaterpolu - emisija 17.45 Zagreb: EP u vaterpolu - 1/2finale: Hrvatska - ?, prijenos 18.55 EP u vaterpolu - emisija 19.10 Mu}ke 7a, hum. serija (6/6)* 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (9/25) 21.30 Empire Records, film (12) (87’)* 23.00 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (15/22)* 23.45 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, hum. serija (8/24) (R)* 00.05 Ljetni retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (6/13) (R)* 00.50 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (12) (11/22)* 01.35 Kraj programa

06.00 Na{i najbolji dani, serija 06.50 Hitni slu~aj, serija 07.45 Bumba, serija 08.05 Fifi, serija 08.15 Roary, serija 08.45 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin, doma}a produkcija 13.35 Najbolje godine, doma}a serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.20 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 KARATE KID 4, igrani film 23.05 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.20 NERASKIDIVE VEZE (12), igrani film 00.55 Seks i grad, hit serija 01.25 Ezo TV (18), tarot show 02.25 IN magazin, doma}a produkcija 03.15 Vjerovali ili ne, serija 03.40 UTRKA S VREMENOM (12), igrani film 05.10 Seks i grad, hit serija 05.30 Kraj programa

Ljubav: Jedna zanimljiva osoba du`e vrijeme poku{ava privu}i bar mali dio va{e pa`nje. Saslu{ajte je barem. 21.IV - 22.V Posao: Kona~no }ete shvatiti svoje prave mogu}nosti. To vam poma`e da uspje{no obavite ozbiljan razgovor. Zdravlje: Dobro ste raspolo`eni.
BIK

sada ste prisiljeni da potpuno pogledate istini u o~i. 23.V - 22.VI Posao: Bolje planirajte. Tako }e vam biti mnogo lak{e da ostvarite ambicije, koje i nisu ba{ skromne. Zdravlje: Oti|ite kod stomatologa. Ljubav: Dan je povoljan za stvaranje kompromisa i za ugodne trenutke. Izbjegnite prepirke ili ljutnju. 23.VI - 22.VII Posao: Nisu uvijek najva`niji vidljivi, o~iti problemi. Oni skriveni, iz „drugog“ plana, znaju biti nezgodniji. Zdravlje: Bolje nego {to mislite.
RAK

BLIZANCI Ljubav: Ako ste dugo uspje{no zaustavljali krizu,

Ljubav: Iako je sve u najboljem redu, nema mjesta opu{tanju. I dalje puno pa`nje posve}ujte partneru. 23.VII - 22.VIII Posao: Ne{to morate uraditi i protiv svojih principa. To ne zna~i da ste u~inili ne{to lo{e, neprihvatljivo. Zdravlje: Vi{e nego solidno.
LAV

Ljubav: Imate sasvim novu priliku za ljubav. Pitanje je kako je do sada niste zapazili, jer je bila ba{ o~ita. 23.VIII - 22.IX Posao: Neo~ekivani razgovor donosi izuzetne novosti. Sve skupa, pomo}i }e vam u konkretnijim planovima. Zdravlje: Prili~no dobro.
DJEVICA

Ljubav: Slijedi zanimljiva avantura, koja }e, na va{u veliku `alost, biti prolazna. Mo`da je tako najbolje! 23.IX - 22.X Posao: Provjereni prijatelj povjerit }e vam informaciju koja }e vam pomo}i da provedete u djelo svoje planove. Zdravlje: I dalje, veoma dobro.
VAGA

10.30
DOKUMENTARAC, BHT 1

Plava d`amija
Ovaj program govori o nenadma{noj ljepoti i veli~ini Plave d`amije u Istanbulu, o vremenu i uslovima u kojima se gradila, i o njenom graditelju Sedefkar Mehmet agi. 1603. godine, sa 19 godina Sedefkar postavlja temelje ove monumentalne d`amije, okuplja najbolje ljude iz Evrope i tada{njeg Osmanskog carstva, i gradi Plavu d`amiju, s ciljem da nadma{i i nadja~a veli~inu i ljepotu Aja Sofije...

22.00 Djevojke iz
FILM, PINK BH

visokog dru{tva
Jedna mlada `ena djetinjastog razmi{ljanja i pona{anja dobiva posao dadilje jedne razma`ene, usamljene i starmale osmogodi{nje djevoj~ice. Na kraju }e ipak jedna drugu nau~iti kako da se pona{aju u skladu sa svojim godinama... Uloge: Britani Marfi, Dakota Fening, Marli [elton Reditelj: Boaz Jakin

mnogo toga ovisi o vama, popravit }ete kompetno raspolo`enje. Posao: Prihvatite ponudu provjerenog prijatelja i pridru`ite mu se u planovima. Zajedno }ete posti}i vi{e. Zdravlje: Kontrolirajte krvnu sliku.
23.X - 22.XI

[KORPIJA Ljubav: Ako sredite odnose sa partnerom, a

STRIJELAC Ljubav: Naravno, treba dr`ati do sebe, ali treba
23.XI-22.XII

ponekad malo za`miriti i ispuniti `elje voljene osobe. Posao: Dolazi odgovor na jedno delikatno pitanje. Bit }e mnogo bolje nego {to ste se nadali. Zdravlje: Bez bitnijih promjena. Ljubav: Ako se previ{e kolebate, mo`e se lako dogoditi da partner u~ini sasvim suprotno od o~ekivanog. 23.XII-21.I Posao: Iako ne `elite promjene, ipak }ete na~initi kompromis i iza}i ususret svojim najodanijim kolegama. Zdravlje: Nije tako lo{e.
JARAC

Najdu`a no}

22.10

Sposobni ba{tovan D`im Vinters naviFILM, OBN kao je `ivjeti mirnim i stabilnim `ivotom. No, njegova se porodica igrom slu~aja na|e pred rasulom. Stariji sin Gejb planira se preseliti na Floridu, daleko od za{tite roditeljskog doma, tamo gdje ga ~eka neizvjesna budu}nost. Mla|i sin Pit povukao se u sopstveni svijet mr`nje i razo~arenja. D`im nijemo posmatra kako mu se porodica raspada i pati, sve dok se u njegovom `ivotu ne pojavi nova susjeda. Uloge: Antoni LaPalja, Aron Stanford, Mark Veber Reditelj: D`o{ Sternfeld

1001 no}

Onurova majka u Onurovoj kancelaSERIJA, HAYAT TV riji pred svima pri~a o operaciji [eherzadinog sina. Ovo otkri}e }e pokrenuti pitanje po{tivanja pravila firme, jer se sada zna da je [eherzada lagala prilikom predavanja molbe za rad. Sada i Onur shvata u kakvu je situaciju doveo [eherzadu i `ali zbog toga. Fisun otkriva uku}anima da nosi jo{ jednu k}erku.

20.00

partneru, pokazat }e se koliko je va{a ljubav ~vrsta, prava. Posao: Bolje razmislite o tome kakve mogu biti posljedice nagle odluke. Ina~e, na}i }ete se u nezavidnoj situaciji. Zdravlje: Vra}a vam se optimizam.
22.I-19.II

VODOLIJA Ljubav: Kada ispravite odre|enu gre{ku prema

Ljubav: Postoji alternativa va{oj vezi. Na vama je da je prihvatite ili odbacite. Bolje je da dvaput razmislite! 20.II-2O.III Posao: Izuzetno ugodan dan. Osje}ate se dobro i to }ete prenijeti na svoju okolinu. Ideje su prihva}ene. Zdravlje: Kao malo kad - izvrsno.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Gudvin u akciji

Uhap{en Spajder Den
SAN FRANCISKO - Policija San Franciska uhapsila je 54-godi{njeg Dena Gudvina (Dan Goodwin) koji se popeo na vrh nebodera sa 58 spratova, u centru grada. Gudvin, poznat i kao Spajder Den, popeo se uz fasadu stambene kule „Millenium“, visoke 197 metara, koriste}i najsavremeniju opremu.

\oli s Pakistankama: Ambasadorica dobre volje UNHCR-a

(Foto: AFP)

Islamofob pod za{titom

An|elina \oli boravila u Pakistanu

Prijetnje Saracinu
BERLIN - Kontroverzni bankar i islamofob Tilo Saracin (Thilo Sarrazin) zbog prijetnji smr}u na internetu pod za{titom je naoru`anih policijskih slu`benika. On je nakon objave knjige u kojoj vrije|a muslimane podijelio njema~ku javnost i dobio, sude}i prema anketama, podr{ku odre|enog broja Nijemaca.

POMO] NASTRADALIMA U POPLAVAMA
Ameri~ka glumica donirala 100.000 dolara vladi u Islamabadu
ISLAMABAD - Ameri~ka glumica An|elina \oli (Angelina Jolie), koja je ujedno i ambasadorica dobre volje UNHCR-a, doputovala je u utorak u Pakistan kako bi se srela sa nastradalima u poplavama koje ve} mjesec i po poga|aju ovu dr`avu. Nakon {to je poklonila 100.000 ameri~kih dolara vladi u Islamabadu, \oli je odlu~ila li~no do}i u Pakistan kako bi privukla pa`nju svjetske javnosti na te{ku situaciju u kojoj se nalazi 21 milion ljudi, pogo|enih najgorim poplavama u historiji te dr`ave, isti~e se u saop}enju UNHCR-a. Ovo nije prvi put da poznata glumica dolazi u Pakistan. Od kada je postala ambasadorica dobre volje 2001. godine, tri puta je boravila u toj dr`avi. KRIST^ER^ - Jaki potresi izazvani smirivanjem tla potresali su i u utorak ovaj novozelandski grad koji se vra}a u `ivot nakon najja~eg zemljotresa u proteklih 80 godina. U no}i s ponedjeljak na utorak evidentirano je dosta potresa, najja~i su iznosili 5,4 stepena Rihterove skale, koji su primorali 70 osoba da se isele iz srednje {kole gdje im je bilo privremeno uto~i{te. Gradona~elnik Krist~er~a Bob Parker kazao je da su potresi dodatno o{tetili zgrade u gradu na jugu Novog Zelanda.

Iskosa

Novi potresi na Novom Zelandu Polo`ila voza~ki
iz 960. puta
SEUL - ^a Sa-Sun (68) iz Ju`ne Koreje postala je zvijezda nakon {to je polo`ila voza~ki ispit iz 960. puta. Sa-Sun, {to na korejskom i zna~i vozilo, brzo je postala slavna, a nakon {to je napokon polo`ila dobila je mogu}nost pojavljivanja na reklami za „Hyundai“.

Hiljade Francuza na ulicama

(Foto: AFP)

[trajkovi radnika {irom Francuske
PARIZ - Desetine hiljada francuskih radnika, ~lanova brojnih sindikata, demonstrirale su u utorak {irom ove evropske dr`ave, prenose svjetske agencije. One isti~u kako je povod demonstracijama, a i {trajkovima koji su paralizirali mnoge grane `ivota, prijedlog vlade da se izglasa zakon po kojem se pomjera starosna granica za penziju u Francuskoj sa 60 na 62 godine.
Krist~er~: Dodatna o{te}enja zgrada
(Foto: AFP)