15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 12. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5396 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Tuzla

AFERE TIBiH ne odustaje

Nana Fata u bolesni~koj postelji

(Foto: A. Muslimovi})

Fata Orlovi} smje{tena u bolnicu
3. strana

PRIJAVE PROTIV HE]E I SBiH
To je davanje mita za dobivanje poslova, komentar je Emira \iki}a na priznanje iz „Energoinvesta“ da pla}aju He}inu kampanju
ne kampanje Stranke za BiH, za koju smatra da je dijelom finansirana iz promotivne kampanje „Nije kasno za bolji `ivot“. Tako|er, narednih dana podnijet }e i krivi~nu prijavu protiv federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida He}e i drugih nepoznatih osoba zbog zloupotrebe polo`aja. 2. strana ransparency International BiH“ (TIBiH) sutra }e podnijeti prijavu CIK-u zbog netransparentnog finansiranja predizbor-

Nemam vi{e ni T snage ni zdravlja
Sarajevo: Misteriozna smrt 22-godi{njaka

Ekskluzivno

MLADI] SE UBIO ZBOG UDATE @ENE?

Gora`de: Pomo} ostavljenoj djeci

D@ENANA I D@ENITA HALILOVI] DOBIT ]E KROV NAD GLAVOM
Upozorenja: Ubicu smje{taju na kliniku

13. str.

7. str. Elison: Prvi musliman izabran u Kongres SAD koji je zakletvu polo`io sa rukom na Kur’anu

Kongresmen Kit Elison u intervjuu za „Avaz“

PETROVI] JE OPASNOST ZA UPOSLENIKE
4. str.

Bosna i Kosovo su primjer da SAD nisu u ratu protiv islama
PRIJEDOR POSJETA PJEVA^ICE

5. str.

KO[ARKA

\onlagi} u vrhu FIBA-e

Narkomani i lopovi ne {tede ni mrtve
14. strana

[ta je Brena radila u Sarajevu

53. str.

6. strana

2

Dnevni­avaz,­nedjelja, 12.­septembar/rujan­2010.

aktuelno

AFERE TIBiH­ne­odu­ ta­e­od­za­ tje­ a­za­istragu s j h v

To­je­da­ a­ je­mi­a­za­do­ i­ a­ je­po­ lo­ a,­ka`e­\iki}­l Pr­ ­ o­i­ na­ka­ pa­ ja v n t bv n s v om t v m n „Nije­ka­ no­za­bo­ji­`ivot“­pr­ ­ u`ena­pr­ ­ i­ bo­ ­ a­ka­ pa­ ja­Str­ ­ ke­za­Bi­ s l od ed z rn m n an H
S mirne protestne {etnje Srebreni~anki
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Pr­­a­ e­pr­ ­iv­ ij v ot He}e­i­SBi­ H
Mi­ i­ tar­ne ns odgo­ a­ ­ v ra
Ia­ o­je­„Transparency­Inte­ ­ k rna­ i­ ­ al­BiH“­po­ vao­mi­ i­ tra t on z ns He}u­da­otkr­ ­ e­ko­je­fi­ a­ si­ ­ o ij n n ra ka­ pa­ ju­ „Nije­ ka­ no­ za­ bo­ ji m n s l `ivot“,­ko­ u­za­ e­ ni~ki­po­ pi­ u­ j j d t s ju­„Elektroprivreda­BiH“­i­Mi­ ni­ ta­ ­ tvo­ene­ ­ i­ e,­indu­ tr­ ­ e­i s rs rg j s ij ru­ a­ ­ tva­FBiH,­za­ im­ko­ i­ o­je d rs t lk utro{eno­ na­ nju­ te­ ko­ a­ je­ age­ j nci­ a­ i­ na­ ko­ i­ na~in­ oda­ r­ ­ a j j b an da­ kr­ ­ ­ a­ i­ pr­ ­ e­ e­ ka­ pa­ ju, eir ov d m n odgo­ or­ni­do­da­ as­ni­ e­do­ io. v n j b smo­ ju~er­ pi­ a­ i,­ ko­ zo­ ­ ij s l n rc „Energoinvesta“­ i­ jo{ dvi­ e­au­ tr­ ­ ske­fi­ ­ e j s ij rm za­ ­ vr­ t­ do­ i­ i­ po­uz a bt sao­ izgr­ ­ nje­ HE ad Vr­ ­ duk,­ \iki} an je­ ka­ ao­ da­ je z
He}o: Brojne zloupotrebe

Ogor~ene­na­pa­dom­ na­na­nu­Fa­tu­
Ne}emo­odu­ ta­i­od­tra`enja­isti­ e­za­na{e­ s t n ubi­e­ e,­ka`e­Ha­ra­]ati}­ j n j
Ma­ ke­i­osta­ i­~lanovi­po­ ­ ­ i­ j l rod ca­ Bo{nja­ a­ ubi­ e­ ih­ u­ sr­ ­ r­ ­ k j n eb eni~kom­ge­ o­ i­ u­i­ju~er­su,­kao­i n cd sva­ og­je­ a­ a­ ­ tog­u­mje­ e­ u,­na k d n es s c uli­ a­ a­ Tu­ le­ odr`ali­ mi­ ­ u­ {etc m z rn nju,­ko­a­se­za­ r{ila­na­Tr­ u­`rtava j v g Sr­ ­ r­ ­ i­ e.­ eb en c -­Mi­smo­tu­i­bit­}emo­sve­dok nas­ima.­Ne}emo­ni­ a­ a­odu­ ta­ i k d s t od­tra`enja­isti­ e­za­na{e­ubi­ e­ e. n j n Po­ r{ku­su­nam­sa­ a­pru`ile­`ene d d iz­Do­ jeg­Va­ u­ a­i­Vi­ e­ a­i­hva­ a n k f t z l im­na­to­ e.­Ta­ o|er,­po­ r{ku­su m k d nam­pru`ili­i­lju­ i­iz­Obo­ ni­ e­d d c ka­ a­ a­je­Ha­ ra­]ati},­pr­ ­ sje­ ni­ z l j ed d ca­Udru`enja­„@ene­Sr­ ­ r­ ­ i­ e“. eb en c @ene­ Sr­ ­ r­ ­ i­ e­ ju~er­ su­ se eb en c osvr­ u­ e­ i­ na­ no­ i­ na­ ad­ na n l v p bo{nja~ke­ po­ r­ ­ ni­ e­ u­ RS,­ ko­ i v at k j je­u­svom­dvo­ i{tu­u­Ko­ je­ i}-Po­ r n v lju,­i­to­na­dr­ ­ i­dan­Ra­ a­ a­ skog ug m z n ba­ r­ ­ a,­do`ivje­ a­Fa­ a­Or­ o­ i}. j am l t l v -­Po­ je­ i­ i­smo­na­ u­Fa­ u,­ko­ s tl n t ja­ je­ isti­ ski­ bo­ ­ c­ za­ pr­ ­ a n ra av bo{nja~kih­ po­ r­ ­ ni­ a­ u­ RS. v at k Ogor~eni­ smo­ na­ no­ i­ inci­ e­ t v d n ko­ i­je­do`ivje­ a,­i­to­na­sve­ i­mu­ j l t sli­ a­ ski­dan.­Ispod­svih­gr­ ­ i­ a m n an c i­lju­ skog­do­ to­ a­ stva,­ko­ i­pr­ ­ d s j n j ela­ e­ ni­ o­ lju­ ske­ glu­ o­ ti,­ oti{li z v d p s su­i­me­ i­ i­u­RS­pr­ ­ o­ e}i­info­ ­ dj en s rma­ i­ u­da­se­na­ a­Fa­ a­sa­ a­ozli­ cj n t m je­ i­ a­ci­ lom­-­ka­ a­ a­je­]ati}. dl g z l Ona­se­osvr­ u­ a­i­na­ne­ a­ no n l d v ne­ i­ ­ ­ je­ kr­ ­ i­ e­ Fr­ ­ ca­ Ko­ a, g ran iv c an s Sta­ ka­ Ko­ i}a­ i­ Zo­ ­ ­ a­ Go­ ­ ­ je, n j ran ron ko­e­optu`ni­ a­u­pr­ ­ me­ u­„Franc j c ed t Kos­ i­ dr­ ­ i“­ te­ ­ ­ i­ za­ ma­ o­ no ug ret s v ubi­ a­ je­ oko­ 1.200­ Bo{nja­ a­ Po­ j n k dr­ ­ ja­ na­ fa­ ­ i­ Br­ ­ je­ o,­ a­ ko­ e in rm an v j su­po~ini­ i­pr­ ­ a­ ni­ i­10.­di­ e­ ­ a­ l ip d c v rz ntskog­odr­ ­ a­Gla­ nog­{taba­VRS. ed v -­Mi­svi­zna­ o­da­su­oni­kr­ m i­ i.­ Kos,­ Ko­ i}­ i­ Go­ ­ ­ ja,­ ko­ i v j ron j ne­ i­ ­ ­ u­ kr­ ­ i­ u,­ kao­ i­ mno­ i g raj iv c g zlo~inci,­mo­ u­ne­ i­ ­ ­ i,­ali­svje­ g g rat do­ i­ i­ do­ a­ i­ po­ to­ e­ -­ ka`e c k z s j ]ati}. Osim­ ~lanova­ po­ ­ ­ i­ a­ ubi­ e­rod c j nih­Bo{nja­ a­i­ne­ o­ i­ o­udru`enja k k lk te­gra|ana­Tu­ le,­kao­i­do­sa­ a,­ri­ z d je­ ko­ ko­ od­ pr­ ­ sta­ ni­ a­ vla­ ti t ed v k s ju~er­je­sta­ ao­u­ko­ o­ i­mi­ ­ ih­pr­ j l n rn A. Mu. o­ e­ ta. t s

U­Tu­ li­pr­ ­e­ tna­{etnja­ma­ki­Sr­ ­ r­ ­ i­ e z ot s j eb en c

„Tr­ ­ spa­ ­ ­ cy­ Inte­ ­ a­ i­ ­ al an ren rn t on BiH“­ (TIBiH)­ su­ ra­ }e­ po­ ni­e­ i t d j t pr­ ­ a­ u­ CIK-u­ zbog­ ne­ r­ ­ spa­ ­ ­ij v t an re ntnog­fi­ a­ si­ ­ ­ ja­pr­ ­ i­ bo­ ­ e­ka­ n n ran ed z rn mpa­ je­ Str­ ­ ke­ za­ BiH,­ za­ ko­ u n an j sma­ ra­da­je­di­e­ om­fi­ a­ si­ ­ ­ a­iz t j l n n ran pr­ ­ o­ i­ ne­ka­ pa­ je­„Nije­ka­ no om t v m n s za­bo­ ji­`ivot“. l Tako|er,­na­ ­ ­ nih­da­ a­po­ ni­ red n d jet­}e­i­kr­ ­ i~nu­pr­ ­ a­ u­pr­ ­ iv­fe­ iv ij v ot de­ ­ ­ nog­mi­ i­ tra­ene­ ­ i­ e,­indu­ ral ns rg j str­ ­ e­ i­ ru­ a­ ­ tva­ Va­ i­ a­ He}e­ i ij d rs hd dr­ ­ ih­ne­ o­ na­ ih­oso­ a­zbog­zlo­ ug p z t b u­ o­ r­ ­ e­ po­ o`aja­ ili­ ovla­ ti­ te p t eb l s zbog­ma­ i­ a­ i­ a­u­okvi­ u­spo­ ­ e hn cj r rn pr­ ­ o­ i­ ne­ka­ pa­ je. om t v m n Ovo­ nam­ je­ po­ vr­ io­ pr­ ­ sje­ t d ed da­ a­ u}i­ Odbo­ a­ di­ ­ ­ v j r rekto­ a­ TIBiH­ Emir r \i­ i},­ko­ i­je­ka­ ao k j z da­ }e­ tra`iti­ da­ se istra`i­ ci­ e­ i­ slu~aj j l pr­ ­ o­ i­ ne­ ka­ om t v mpa­ je­ „Nije­ ka­ n sno­za­bo­ ji­`ivot“ l -­Ako­po­ le­ a­ e g d t sa­ u­tu­ka­ pa­m m
\iki}: Misle da su iznad zakona

Pr­ ­ u`ena­ka­ pa­ ja­ od m n

TIBiH­ se­ odlu~io­ na­ ova­ av k po­ ez­na­ on­{to­je­mi­ i­ tar­He}o t k ns pr­ ­ nao­da­je­po­ r­ ­ uo­ka­ pa­ ju iz k en m n na­za­ tjev­„menad`era­po­ e­ i­ ih h j dn fi­ ­ i­ko­e­su­i­fi­ a­ si­ ­ ­ e­ko­ ple­ rm j n n ral m tnu­ka­ pa­ ju“.­ m n He}o­je­ja­ no­ustvr­ io­da­su­te v d ko­ pa­ i­ e­ to­ ur­ ­ i­ e­ „iz­ ra­ lo­ a m nj ad l z g {to­su­na{le­inte­ ­ s­u­ovim­(enerre getskim)­pr­ ­ e­ ti­ a­i­o~eku­ u­da oj k m j }e­i­nji­ a­bi­ i­pru`ena­pr­ ­ i­ a­da m t il k do­ i­ u­po­ lo­ e­na­istim“. bj s v Na­ on­{to­po­ ne­ u­pr­ ­ a­ u,­iz k d s ij v TIBiH­su­ka­ a­ i­da­je­na­istra`nim z l or­ a­ i­ a­da­utvr­ e­ko­ i­su­to­bi­ g nm d j zni­ me­ i,­ka­ ve­su­ugo­ o­ e­ima­ i s n k v r l s­ ele­ tr­ ­ r­ ­ r­ ­ a­ a­ i­ Mi­ i­ ta­ ­ k op iv ed m n s rstvom,­ ko­ i­ su­ nji­ o­ i j h v inte­ ­ ­ i,­ka­ vi­su­pr­res k o­ e­ ti­u­pi­ a­ ju,­je­ j k t n su­ li­ to­ ko­ pa­ i­ e m nj ko­ e­su­bi­ e­na­spi­ j l sko­ i­ a­ ve­ i­ ih vm lk inve­ ti­ o­ a. s t r Bu­ u}i­da­He­ d }o­ tvr­ i­ da­ su­ ka­ d -

Ugo­ o­ ­ ­ e­uslu­ e v ren g

Istra`iva­ je­age­ ci­e­„Prime­Co­ mu­ i­ a­i­ ­ s“ n n j m n c t on
Dvi­ e­ tre}ine­ Ba­ ja­ u~ana, j n l odno­ no­64­po­ to­ispi­ a­ ih,­sma­ s s t n tra­da­BiH­tr­ ­ a­pr­ ­ tu­ i­ i­Evr­ ­ eb is p t opskoj­ uni­ i,­ dok­ se­ to­ e­ pr­ ­ i­ i j m ot v sva­ i­pe­ i­sta­ o­ nik­ovog­gr­ ­ a­ili k t n v ad 20,6­po­ to.­Po­ a­ a­ o­je­to­istra`iva­ s k z l nje­ ba­ ja­ u~ke­ age­ ci­ e­ „Prime n l n j Co­ mu­ i­ a­ i­ ­ s“­ re­ ­ i­ i­ ­ ­ o­ od m n c t on al z ran 27.­avgu­ ta­do­1.­se­ te­ bra­na­630 s p m ispi­ a­ i­ a,­pr­ ­ o­ i­Fe­ a.­ t nk en s n Re­ u­ ta­ i­ovog­istra`iva­ ja­do­ z l t n bi­ e­ i­su­te­ ni­ om­usme­ og­inte­v n h k n r­ jua,­na­osno­ u­na­ r­ ­ ed­pr­ ­ r­ ­v v p ij ip e mlje­ og­upi­ ni­ a.­ n t k

Ve}ina­Ba­nja­lu~ana­za­BiH­u­EU­
nju,­ja­ no­je­sve.­Ve}­~etiri­go­ i­ e s dn SBiH­pri~a­o­ula­ a­ ju­u­ele­ tr­ ­ ­ g n k oene­ ­ e­ ski­se­ tor.­To­je­po~elo­~ak rg t k mje­ ec­ pr­ ­ e­ pr­ ­ i­ bo­ ­ e­ ka­ pa­ s ij ed z rn m nje,­ {to­ zna~i­ da­ je­ to­ pr­ ­ u`ena od pr­ ­ i­ bo­ ­ a­ ka­ pa­ ja­ SBiH­ ed z rn m n upo­ o­ ­ ­ a­\iki}. z rav Komentiraju}i­ po­ vr­ u­ D`e­ t d ma­ ­ a­Vla­ o­ lja­ a,­di­ ­ ­ to­ a­„Eni ­l h v k rek r ergoinvesta“,­da­ta­fi­ ­ a­fi­ a­ si­ rm n n ra­spo­ ­ u­ka­ pa­ ju­i­da­}e,­ka­ o rn m n k
Banja Luka: Protiv svaki peti stanovnik

ovo­ po­ vr­ a­ ne­ r­ ­ spa­ ­ ­ tno­ ti t d t an ren s vla­ ti,­ko­ a­sma­ ra­da­je­iznad­sve­ s j t ga,­iznad­za­ o­ a,­~ak­iznad­`ivota k n lju­ i. d -­Zna­se­ka­ o­se­ti­te­ de­ i­pr­ ­ k n r ovo­ e.­Ni­ o­ni­ o­ e­ni{ta­ne­mo`e d k k m obe}ati.­Zbog­to­ a­mi­tra`imo­da g nam­ ka`u­ ko­ su­ ko­ pa­ i­ e­ ko­ e m nj j su­fi­ a­ si­ ­ ­ e­ka­ pa­ ju.­U­ovom n n ral m n slu~aju­to­je­de­fa­ to­da­ a­ je­mi­ a c v n t za­do­ i­ a­ je­po­ lo­ a­-­ka`e­\iki}. bv n s v

mpa­ ju­ pla­ i­ i­ ne­ o­ na­ i­ bi­ ni­ n tl p z t z sme­ i,­ni­e­ja­ no­za­{ta­je­utro{ena n j s 729.641­ma­ ­ a­ko­u­je­He}o­izdvo­ rk j jio­za­ta­ o­ va­ e­ugo­ o­ ­ ­ e­uslu­ k z n v ren ge.­ He}o­ je­ tu­ sta­ ku­ po­ e}ao­ za v v 84­po­ to­u­odno­ u­na­pr­ ­ ho­ nu s s et d go­ i­ u.­[ta­je­sa­tim­no­ cem­i­da dn v li­je­i­on­pr­ ­ ­ mje­ ­ n­u­ka­ pa­ ju eus re m n SBiH,­ osta­ e­ da­ utvr­ e­ na­ le`ni j d d po­ i­ i­ ski­i­su­ ski­or­ a­ i. lcj d g n
F. KARALI]

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Na­ a­ nu­ a­ Fa­ a­ Or­ o­ i}:­ Po­ i­ a­ ac p d t t l v lc j Uze­ac­isje­ ao­sta­ ­­ u­po­ru­ a­ a­i­pr­­ e­io l k ric k m ij t joj­da­}e­je­ubi­i! t -­ Ovdje­ je­ su­ i{an­ bi­ o­ ka­ av­ ko­v l k me­ tar.­ Na­ a­ Fa­ a­ na­ a­ nu­ a­ je­ na n n t p d t svom­ ku}nom­ pr­ ­ u,­ a­ na{i­ po­ i­ i~ari ag lt opet­{ute!­Do­ u{e,­ni­ e­ni­~udo­kad­svi d j `ive­u­Fe­ e­ ­ ­ i­ i,­br­ ­ a­njih­za­po­ r­ ­ d rac j ig v atni­ e.­Ti­ i}u,­Si­ a­ d`i}u,­po{alji­ e­svo­ e­po­ i­ i~are­ne­ a­`ive k h l j t j lt k s­na­ ­ ­ om­ko­ i­pr­ ­ sta­ lja­ u­ili­ih­pr­ ­ a­ i­ e­sve­u­Sa­ ­ ­ e­ u, rod j ed v j ij v t raj v (Samir Oki}) Tu­ li­i­dr­ ­ im­bh.­gr­ ­ o­ i­ a­gdje­i­`ive!­ z ug ad v m

So­ i­ a­ de­ o­ r­ ­ ska­ uni­ a c j l m k at j (SDU)­BiH­po­ u~uje­gra|ani­ a r m da­je­„do{lo­vr­ ­ e­ e­za­otvo­ ­ ­ i ij m ren i­ko­ a~ni­obra~un­s­lo­ o­ lu­ om, n p v k plja~ka{kom­ pr­ ­ a­ i­ a­ i­ om­ i iv t z c j svim­no­ i­ ­ i­ a­kr­ ­ i­ a­ a­i­ko­ ­ s oc m im n l ru­ ci­ e­ u­ BiH­ te­ da­ je­ po­ r­ ­ no p j t eb obja­ i­ i­rat­si­ ­ ­ a{tvu­i­be­ pe­ ­ vt rom s rspe­ ti­ no­ ti­u­ovoj­ze­ lji“,­pr­ ­ k v s m eno­ i­Fe­ a.­ s n Str­ ­ ka­ na­ o­ i­ da­ po­ lje­ nja an v d s d

Vr­i­je­me­za­ko­na~an­obra~un­s­lo­po­vlu­kom­
me­ i­ska­ka­ pa­ ja­„Nije­ka­ no­za dj m n s bo­ ji­`ivot“,­te{ka­ne­ o­ i­ o­mi­ i­ ­ l k lk l ona­ma­ ­ ­ a,­„pokazuje­svu­li­ e­ je­ rak c m r­ o­ t,­ka­ o­mi­ i­ tra­He}e,­nje­ o­n s k ns g ve­ Str­ ­ ke­ za­ BiH,­ ta­ o­ i an k ko­ ple­ ne­ vla­ a­ u}e­ ga­ ­ i­ u­ e, m t d j rn t r ko­ a­ mi­ ­ o­ po­ ma­ ra­ dok­ se j rn s t bud`etski­ no­ ac­ po­ ­ ­ nih­ obve­ v rez zni­ a­tro{i­za­pr­ ­ i­ bo­ ­ u­ka­ pa­ k ed z rn m nju­ aktu­ e­ e­ ne­ po­ o­ ne­ i­ ko­ ­ ­l n s s b ru mi­ r­ ­ e­vla­ ti“.­ p an s SDU­BiH­tra`i­od­na­ le`nih d istra`nih,­tu`ila~kih­or­ a­ a­i­od g n CIK-a­ da­ pr­ ­ ta­ u­ bi­ i­ pa­ i­ ni es n t sv po­ ma­ ra~i­ i­ de­ la­ ­ ­ i­ no­ izra`­ s t k rat v ava­ i­svo­ u­za­ r­ ­ u­ o­ t,­ve}­da­pr­ t j b in t s o­ je­ e­sve­na­ o­ e­i­po­ r­ ­ u­istr­ v r v d k en a­ u­u­na­ e­ nom­slu~aju,­a­ne­da g v d ~ekaju­re­ u­ ta­ e­izbo­ a­pa­da­tek z l t r onda­ re­ ­ i­ ­ ­ u­ na­ ne­ a­ o­ i­ o­ ti ag raj z k nt s i­ne­ ­ ­ no­ r­ ­ nu­pr­ ­ i­ bo­ ­ u­ka­rav p av ed z rn mpa­ ju.­ n

SDU­BiH­o­zlo­ ­ o­r­ ­ a­ a­vla­ ti­u­na{oj­ze­ lji up t eb m s m

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

TUZLA Fata Orlovi} smje{tena u Klini~ki centar

Nemam vi{e ni snage ni zdravlja
Nemam ja vi{e {ta tra`iti od vlasti i policije RS. Pa, oni mi ovo sve i rade. Kakvu za{titu mogu tra`iti od nadle`nih, kada mi jedan od njih ka`e da }e me ubiti
Nakon prekju~era{njeg napada u njenom dvori{tu u Konjevi}-Polju, Fata Orlovi} zadr`ana je u tuzlanskom UKC-u. Povrede su joj sanirane, a zdravstveno stanje joj je pogor{ano i povi{enim {e}erom. - Boli me ruka od posjekotine i rame od napada kada me policajac odgurnuo. Pre`ivjela sam mnogo uvreda i poni`enja u ovih 11 godina otkako se borim s izmje{tanjem crkve s mog imanja. Ipak, ovo mi je bilo najte`e. Umjesto da na Bajram s porodicom i prijateljima dijelim radosti, ja u vlastitoj avliji prolijevam svoju krv. Nemam vi{e ni snage ni zdravlja. Oni mene kao da tjeraju da sama po~nem kopati crkvu - kazala nam je ju~er nana Fata. Za ono {to joj se prekju~er dogodilo Fata Orlovi}, osim policije RS i Srpske pravoslavne crkve kao naru~ioca svih njenih uznemiravanja, podjednako krivi i bosanske rukovodioce u vlasti. - Nemam ja vi{e {ta tra`iti od vlasti i policije RS. Pa, oni mi ovo sve i rade. Kakvu za{titu mogu tra`iti od nadle`nih, kada mi jedan od njih ka`e da }e me ubiti?! Meni je krivo {to me predstavnici vlasti koje smatram svojim nisu
(Foto: A. Muslimovi})

’Nasekirane’ SDA i SBiH
Narod zna da golgota Fate Orlovi} traje ve} jedanaestu godinu, kao {to to znaju i vlastodr{ci koji isto toliko godina {ute
Podigla se ju~er politi~ka kuka i motika, jer je, eto, policajac Uzelac ~akijom Fati Orlovi} povrijedio ruku, pa Fata nakon toga zaglavila u bolnici. „Nasekirali“ se u Stranci za BiH i zbog Fate zatra`ili hitnu sjednicu Predsjedni{tva BiH, ba{ kao da njihov {ef Haris Silajd`i} ~etiri godine sjedi u predsjedni{tvu Kiribata, a ne Bosne i Hercegovine, u kojoj vlasti jednog njenog djela Fatu udaraju, vrije|aju, sude joj i vezanu je u policiju vode ve} jedanaestu godinu. Zbog Fatinih krvavih ruku, ba{ kao i u SBiH, vanredna, predizborna „sekiracija“ zavladala je i u SDA, koja je, „o{tro osu|uju}i anticivilizacijski ~in“ policije RS, za maltretiranje Fate Orlovi} okrivila svoju bo{nja~ku i srpsku „izabranicu u vlasti“, Stranku za BiH i SNSD, optu`uju}i ih da su one sprije~ile stvaranje jedinstvene multietni~ke policije koja bi, kako navode, bila rje{enje svih Fatinih problema. Ma, nemojte, molim vas! Mislite li da je narod hajvanak koji i dalje ne}e vjerovati svojim o~ima, ve} va{im rije~ima ne mjere}i njihovu istinitost? Grdno se varate! Pa, zar i sami niste kazali da NAROD ZNA!? A NAROD ZNA da golgota Fate Orlovi} traje ve} jedanaestu godinu. Svih tih jedanaest godina upravo su jal SDA, jal SBiH, jal obje zajedno, oficijelni ~uvari i za{titnici bo{nja~kih nacionalnih i svakih drugih interesa u BiH, pa i interesa Fate Orlovi}. Svih tih jedanaest godina „bo{nja~ki prvaci“ iz ove dvije stranke, potpisnici ju~era{njih saop}enja, u`ivaju u dijelu kola~a vlasti koji dijele ~as s Dodikovom, ~as s Karad`i}evom politi~kom partijom, nebitno koja je od njih glavna, va`no je da se ima {ta podijeliti. I svih tih jedanaest godina Fata Orlovi} pla~e, moli, kune i preklinje te iste vlasti da joj iz njene avlije, kako ih zakoni dr`ave kojom upravljaju obavezuju, izmjeste bespravno sagra|enu pravoslavnu crkvu. I da cijelu avliju vrate u njen posjed, nad kojim Orlovi}i imaju vlasni{tvo du`e od petsto godina. I oni - ni{ta. Fata Orlovi} od subote le`i na Internoj klinici UKC-a Tuzla. Protiv policijskih kabadahija i bezakonja u RS, ka`e, od sada }e se, zaista, po~eti boriti ciglama, kolcima, ma{icama, stolicama, {ta joj prije do ruku do|e. Jer, oni koji su joj obe}ali da }e BiH biti dr`ava u kojoj vladaju zakoni, definitivno su je izdali.

Nana Fata u bolesni~koj postelji: Na{ima slu`im samo za ubiranje poena

za{titili u ovih 11 godina. Slu`im im samo za ubiranje politi~kih poena, dok se oni zajedno s onima koji me maltretiraju, grle i ljube po kafanama - govori Orlovi}. Pomo} su joj, kako nam je ka-

zala, nakon krvavog incidenta pru`ili ~lanovi porodice i mje{tani, me|u kojima, na`alost, govori nana Fata, ima i onih koji je savjetuju da za pare crkvu ostavi na A. Mu. sada{njoj parceli.

Kacin osudio napad na Fatu Orlovi}

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Kr{enju ljudskih prava nema mjesta u modernoj dr`avi
Potpredsjednik delegacije EP-a za jugoisto~nu Evropu i izvjestilac za Srbiju Jelko Kacin (ALDE/LDS) najo{trije osu|uje posljednji u nizu napada na Fatu Orlovi} i poziva sve odgovorne da u najhitnijem postupku osiguraju njenu osnovnu fizi~ku sigurnost i nepovredivost njene imovine. Kacin u saop}enju za javnost isti~e da je pora`avaju}a ~injenica da Fata Orlovi} prolazi kroz 11godi{nju mentalnu i fizi~ku torturu. Dodaje da je neprihvatljivo da se lokalni policajci u op}ini Bratunac obra~unavaju s jednim povratnikom nao~igled ~itave bh., evropske i svjetske javnosti, prenosi Onasa. - O~ekujem da }e se brzom reakcijom nadle`nih napokon okon~ati ova skandalozna situacija u kojoj jedan aktivan policijac dugi niz godina maltretira jednu nedu`nu Bo{njakinju na njenom imanju u Konjevi}-Polju. To vlasti u RS duguju ne samo Fati Orlovi} nego i svim svojim gra|anima. Vladavina prava mora uvijek postojati za sve gra|ane, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost. Za kr{enje ljudskih prava nema mjesta u jednoj modernoj evropskoj dr`avi koja stremi ~lanstvu u EU - navodi se u saop}enju Jelka Kacina.

Kacin: Poziv odgovornima

Provokacija na imanju Fate Orlovi}

Slava crkve u Konjevi}-Polju
U strahu od mogu}ih novih incidenata i uz poja~ano prisustvo policije, uz sve{tenike i kuma slave, u pravoslavnoj crkvi u Konjevi}-Polju obilje`ena je ju~er krsna slava. Umjesto vjernika, zbivanja u crkvi i van nje pratili su neki bo{nja~ki politi~ari. Crkva, ipak, nije bila prazna, jer su slavu snimale brojne novinarske ekipe, budno prate}i {ta se de{ava van crkve, mada se nije pojavila situacija od prethodnog dana mo`da i stoga {to Fata Orlovi} nije bila tu, ve} u Tuzli na lije~enju. Ali, zato jesu bili narodni poslanik u NSRS Ramiz Salki}, kako nam je rekao, sasvim slu~ajno, i potpredsjednik RS [efket Hafizovi}, koji je, kako ka`e, do{ao namjerno. U Konjevi}-Polje, u posjetu Fati, do{li su i biv{i predsjenik SO Bratunac Refik Begi} i predsjednica Udru`enja „Majke Srebrenice“ Hatid`a Mehmedovi}, izra`avaju}i javno nezadovoljstvo {to crkva jo{ nije uklonjena s Fatine zemlje. Obilje`avanje slave, kao i ranijih godina, osiguravali su policajci, ali nije bilo potrebe za njihovom intervenciM. M. jom.

4

Dnevni­avaz,­nedjelja, 12.­septembar/rujan­2010.

aktuelno

REAKCIJE Dr.­Ne­ ­ i­ ka­Alju­ i}­o­odlu­ i­Ka­ to­ a­nog­su­ a­u­Tu­ li­ rm n k c n n l d z

Ubi­ca­Pe­tr­o­vi}­opa­san­je­­­­ za­osta­le­pa­ci­je­nte­Kli­ni­ke!
Ko­}e­ga­ ­ ­ to­ a­i­si­ u­ ­ o­ t­za­vi{e­od­sto­i­ u­pa­ i­e­ a­a­ko­i­se­sva­ o­ ne­ no­li­e~e­ ran v t g rn s tn cj n t j k d v j na­Kli­ i­ i­za­psi­ i­a­r­­u­te­za­ o­ le­ om­oso­ lju,­pi­a­dr.­Alju­ i} nc h j t ij p s n b t k

Izmjene Zakona: Unesene {okantne odredbe

Nau~ni­ano­ni­mu­si­mo­gu­ za­uni­ve­r­zi­te­tsku­ka­te­dr­u
Rad­se­sma­ra­re­e­ a­ tnim­ako­ t l v n ima­dvi­e­re­ e­ zi­e j c n j
Po­ lje­ njim­ izmje­ a­ a s d n m Za­ o­ a­ o­ vi­ o­ om­ obr­ ­ o­ k n s k az va­ ju­ Sa­ ­ ­ e­ skog­ ka­ to­ a n raj v n n omo­ u}eno­ je­ da­ na­ pr­ ­ g esti`ne­ pr­ ­ e­ o­ ­ ke­ po­ i­ i­ e of s rs zcj na­ Uni­ e­ ­ i­ e­ u­ po­ je­ a­ u v rz t t s d j po­ pu­ i­ano­ i­ u­ i­u­svi­ e­ t n nm s j tu­ na­ ­ e,­ po­ vr­ i­ o­ je­ za uk t dl „Avaza“­vi{e­~lanova­aka­ e­ d mske­za­ e­ ni­ e.­ j d c U­ Za­ o­ u­ se,­ na­ ­ e, k n im na­ o­ i­da­onaj­ko­apli­ i­ a v d cr za­izbor­u­na­ ta­ no-nau~na s v zva­ ja­ mo­ a­ ima­ i­ odre­ n r t |eni­ br­ j­ ra­ o­ a­ ko­ i­ su o d v j obja­ lje­ i­ u­ re­ e­ ­ ­ tnim v n f ren nau~nim­ pu­ li­ a­ i­ a­ a b k cj m ko­ e­ pr­ ­ e­ me|una­ ­ ­ ne j ­ at rod ba­ e­po­ a­ a­ a.­ z ­ d t k Ova­ va­ odr­ ­ ba­ na­ a­ i k ed l z se­u­svim­za­ o­ i­ a­u­svim k nm mo­ e­ ­ im­ze­ lja­ a,­jer­se d rn m m na­taj­na~in­do­ a­ u­ e­da­je k z j nau~ni­rad­u­po­ pu­ o­ ti­de­ t n s gr­ ­ i­ a.­ ad r Pr­ ­ a­ no­ oj­ odr­ ­ bi, em v ed rad­se­mo`e­sma­ r­ ­ i­re­ e­ a­ t at l v ntnim­za­izbor­u­zva­ je­ia­ n ko­se­ne­na­ a­ i­ni­u­je­ noj l z d pr­ ­ na­ oj­ ba­ i­ po­ a­ a­ a,­ a iz t z d t k je­ i­ i­uvjet­je­da­je­„recendn ziran­od­na­ ma­ je­dva­re­ e­ j n c nze­ ta“.­ n -­To­zna~i­da­vi{e­ne­ a m ni­ a­ vih­ kr­ ­ e­ ­ ­ a.­ Sva­ o k k it rij k mo`e­na­ i­ a­ i­ne­ a­ av­rad, ps t k k ulo­ i­ i­dva­re­ e­ ze­ ta­ko­ a vt c n n j }e­mu­da­ i­pr­ ­ a­ nu­ocje­ u, t ol z n pr­ ­ o`iti­ to­ kao­ re­ e­ ­ ­ cu­ i il f ren po­ ta­ i­uni­ e­ ­ i­ e­ ski­pr­ ­ e­ s t v rz t t of sor­ -­ tvr­ i­ je­ an­ na{­ sa­ o­ d d g vo­ ­ ik.­ rn Ina~e,­obja­ lji­ a­ je­ra­ o­ v v n d va­u­re­ e­ ­ ­ tnim­~asopisima, f ren kao­{to­je­odr­ ­ i­e­po­ na­ o, an j z t pr­ ­ sta­ lja­u­ rak-ra­ u­ svih ed v j n

Izmje­ e­Za­ o­ a­o­vi­ o­ om­obr­ ­ o­ a­ ju n k n s k az v n

Nedavna­odlu­ a­Ka­ to­ k n na­ nog­su­ a­u­Tu­ li­da­{esl d z terostruki­ubi­ a­iz­Li­ ni­ e c p c To­ i­ lav­ Pe­ r­ ­ i}­ bu­ e ms t ov d smje{ten­na­li­e~enje­na­Kli­ j ni­ u­ za­ psi­ i­ a­ r­ ­ ske­ bo­ e­ k h j t ij l sti­UKC-a­Tu­ la,­uzne­ i­ ­ ­z m ri la­je­tu­ la­ sku­ja­ no­ t.­ z n v s Odlu­ a­ko­ a­je­u­po­ pu­ k j t noj­ su­ r­ ­ no­ ti­ s­ eti~kim­ i p ot s stru~nim­pr­ ­ ci­ i­ a,­kao­i in p m te­ e­ jnim­pr­ ­ i­ a­i­slo­ o­ m l av m b da­ a­ gra|ana,­ re­ u­ tat­ je m z l ru­ e­ u­ za­ o­ u,­ za­ ko­ u p k n j odgo­ o­ ­ o­ t­sno­ i­vla­ a­u}a v rn s s d j ga­ ­ i­ u­ a.­ Mi{lje­ je­ je­ ovo rn t r n ne­ ­ ­ ­ si­ i­a­ r­ ­ e­Ne­ ­ i­ ke urop h j t ic rm n Alju­ i}. k -­ Odlu­ a­ da­ vi{estr­ ­ i k uk ubi­ a­bu­ e­smje{ten­na­Psi­ c d hi­a­ r­ ­sku­kli­ i­ u­bi­a­bi­no­ j t ij nk l nse­ s­i­ula­ ak­jo{­na­ma­ je n z j n 12­ta­ vih­pa­ i­e­ a­ a­u­na­ ­ ­ k cj n t rednom­ pe­ ­ ­ ­ u.­ Po­ ta­ lja­ se riod s v pi­ a­ je­ {ta­ bi­ to­ zna~ilo­ za t n osta­ e­pa­ i­e­ te­ko­i­su­za­ o­ l cj n j k nom­ za{ti}eni.­ Ko­ }e­ ga­ ­ ­ra nto­ a­ i­si­ u­ ­ o­ t­za­vi{e­od v t g rn s sto­ i­ u­pa­ i­e­ a­ a­ko­i­se­sva­ tn cj n t j ko­ ne­ no­ li­e~e­ na­ Kli­ i­ i d v j nc za­ psi­ i­ a­ r­ ­ u,­ za­ o­ le­ om h j t ij p s n oso­ lju­ ili­ mje{ta­ i­ a­ ko­ i b nm j `ive­ u­ ne­ o­ r­ ­ noj­ bli­ i­ i p s ed zn Kli­ i­ e­-­pi­ a­dr.­Alju­ i}. nk t k Ka­ o­je­po­ a­ ni­ a,­osno­ k j s l vna­ka­ ­ ­ te­ ­ ­ ti­ a­psi­ i~kog rak ris k h pr­ ­ i­ a­oso­ e­ka­ va­je­To­ i­ of l b k mslav­Pe­ r­ ­ i}­je­ u­ne­ r­ ­ vi­ t ov s p ed -

Ro|aci­ubi­je­ni­h
Do­ a­ nu­te`inu­odlu­ i d t c o­smje{ta­ ju­Pe­ r­ ­ i}a­na n t ov Kli­ i­ u­ za­ psi­ i­ a­ r­ ­ ske nk h j t ij bo­ e­ ti­da­e­i­~injenica­da l s j me|u­upo­ le­ i­ i­ a­te­kli­ s ncm ni­ e­ ima­ i­ oso­ a­ ko­e­ su k b j bli­ ki­ro|aci­onih­ko­e­je s j ubio­ To­ i­ lav­ Pe­ r­ ­ i}. ms t ov Sa­ im­ ti­ e­ si­ u­ ­ o­ t m m g rn s ovih­oso­ a­i­nji­ o­ ih­po­ ­ b h v ro­ i­ a­ bi­ a­ bi­ do­ e­ e­ a­ u dc l v d n pi­ a­ je,­ali­i­si­ u­ ­ o­ t­sa­ t n g rn s mog­Pe­ r­ ­ i}a.­ t ov nji­ a­ vo­ i­ br­ ­ a­ u­ po­ e­ m d ig s bnim­usta­ o­ a­ a.­Za­ta­ ve n v m k slu~aje­ e­u­BiH­tr­ ­ u­ no­je v en t na­ le`na­isklju~ivo­Psi­ i­ a­ d hj tr­ ­ ska­ bo­ ni­ a­ So­ o­ ac,­ sa ij l c k l svo­im­Fo­ ­ ­ zi~kim­odje­ je­ j ren l njem­-­do­ a­ e­Alju­ i}. d j k To­ i­ lav­ Pe­ r­ ­ i},­ pr­ ­ ms t ov ema­ info­ ­ a­ i­ a­ a­ ko­ i­ a rm c j m jm ra­ po­ a`emo,­na­Kli­ i­ u­za s l nk psi­ i­ a­ r­ ­ ske­bo­ e­ ti­tr­ ­ ao h j t ij l s eb je­bi­ i­smje{ten­ju~er,­i­to­u t pr­ ­ nji­pr­ ­ u­ nog­sta­ ­ ­ e­ ja, at in d rat l

Po­ e­ ne­usta­ o­ e s b n v

Su­ r­ ­ a­sta­ ­ ­e­j p ug rat l

Dr. Aljuki}: Rupa u zakonu

Me|una­ ­ ­ ne­ba­ e rod z

dlji­ o­po­ a{anje­i­vi­ ok­ri­v n s zik­ od­ po­ a­ lja­ ja­ sli~nog n v n po­ tu­ ka,­ bez­ obzi­ a­ na­ li­s p r je~enje­ i­ uti­ ak­ ko­ i­ tr­ ­ u­ s j en tno­oda­ e.­-­Ni­ dje­u­ci­ i­ i­ j g vlzi­ ­ ­ om­svi­ e­ u­ne­mo`e­se ran j t de­ i­ i­da­ta­ ve­oso­ e­bo­ ­ ­ st k b ra-

So­ o­ac­spr­ ­ an­od­je­ e­ i? kl em sn
Vi­ e}e­ mi­ i­ ta­ a­ BiH j ns r jo{­u­ju­ u­2009.­go­ i­ e­da­ n dn lo­ je­ sa­ la­ no­ t­ na­ spo­ ­ ­ g s s razum­ o­ smje{ta­ u­ i­ na­ na­ j k da­ a­tro{ko­ a­za­izvr{enje m v mje­ a­si­ u­ ­ o­ ti­izre~enih r g rn s u­ kr­ ­ i~nom­ po­ tu­ ku­ i iv s p dr­ ­ om­po­ tu­ ku­u­ko­em ug s p j se­izri~e­mje­ a­li­ e~enja­po r j pr­ ­ e­ lo­ u­ Mi­ i­ ta­ ­ tva ij d g n s rs pr­ ­ de­BiH.­ av Po­ pi­ i­ a­ jem­ovog­sp­t sv n o­ ­ ­ u­ a­ vla­ a­ [vicarske raz m d do­ i­ ­ ­ a­ je­ dva­ mi­ i­ ­ a­ i n ral l on ve­ pod­ istim­ kr­ ­ om­ za­ e­ ov j dno­ s­ dr­ ­ im­ psi­ i­ a­ r­ ­ ug h j t ijskim­pa­ i­ e­ ti­ a,­ve}­se­o cj n m 800­ hi­ ja­ a­ fr­ ­ a­ a,­ ko­ e l d an k j tr­ ­ a­ u­ bi­ i­ ulo`ene­ u­ re­eb j t ko­ str­ ­ ci­ u­ fo­ ­ ­ zi~kog n uk j ren di­ e­ a­Psi­ i­ a­ r­ ­ ske­bo­ ni­ j l h j t ij l ce­So­ o­ ac.­ k l Na­ 153.­ re­ o­ noj­ sje­ d v dni­ i­Vla­ e­FBiH­za­ lju­ c d k ~en­je­i­spo­ ­ ­ um­ko­ i­de­ raz j fi­ i­ a­da­je­fo­ ­ ­ zi~ki­dio nr ren bo­ ni­ e­ na­ So­ o­ u­ na­ i­ l c k c mje­ jen­ za­ po­ ru~je­ ci­ e­ e n d j l BiH.­Obno­ a­fo­ ­ ­ zi~kog v ren di­ e­ a­ na­ a­ lje­ a­ je­ za­ je­ j l j v n sen­ove­go­ i­ e. dn za­ko­ eg­je­iza­ r­ ­ a­na­ e­ o­ j b an j g va­su­ r­ ­ a. p ug
A. MUSLIMOVI]

Dr.­Pa­jo­vi}:­Ulo`it­}emo­`albu
-­Ova­kli­ i­ a­ni­e­spe­ i­ nk j cja­ i­ i­ ­ ­ a­za­smje{taj­du­ e­ l z ran { vno­ bo­ e­ nih­ oso­ a,­ jer­ se l s b ra­ i­ o­ usta­ o­ i­ otvo­ ­ ­ og d n v ren ti­ a,­ gdje­ se­ pa­ i­ e­ ti­ za­p cj n dr`ava­u­ sa­ o­ kr­ ­ ko­ vr­ ­ j m at ije­ e.­ Kao­ pr­ ­ no­ li­ e, m av c UKC­Tu­ la­ulo`it­}e­`albu z na­odlu­ u­Ka­ to­ a­ nog­su­ k n n l da­u­Tu­ li­o­Pe­ r­ ­ i}evom z t ov smje{ta­ ju­na­na{u­kli­ i­ u. n nk Mi,­je­ no­ ta­ no,­ne­mo`­ ­ d s v emo­ispo{to­ a­ i­tu­odlu­ u­iz v t k za­ o­ skih­i­si­ u­ ­ o­ nih­ra­ k n g rn s zlo­ a­ -­ ka­ ao­ nam­ je­ pr­ f. g z o dr.­ Izet­ Pa­ o­ i},­ di­ ­ ­ tor j v rek Kli­ i­ e­za­psi­ i­a­ r­ ­ske­bo­ nk h j t ij le­ ti­UKC-a­Tu­ la. s z

Ra­ a­kva­ i­ au~ni­ a n zn k

Le­ga­li­za­ci­ja­po­sto­je}eg­sta­nja
Na­pr­ ­ e­ o­ ­ kim­po­ i­ i­ of s rs zcja­ a­i­da­ as­se­na­ a­ i­ve­ i­ m n l z lki­ br­ j­ oso­ a­ ko­e­ ne­ a­u o b j m j ni­e­ an­ili­ima­u­ve­ ­ a­ma­jd j om li­ br­ j­ ra­ o­ a­ u­ pr­ ­ na­ im o d v iz t rad,­a­sa­ im­tim­i­nje­ ov m g au­ or,­pr­ ­ nat­u­svi­ e­ u­na­ t iz j t u­ e.­ k No,­ Za­ on­ je­ ne­ a­ no k d v izmi­ e­ jen,­ta­ o­da­je­une­j n k se­ a­odr­ ­ ba­ko­ om­se,­ka­n ed j ko­ tvr­ e­ na{i­ sa­ o­ o­ ­ i­ i, d g v rn c me|una­ ­ ­ nim­ba­ a­ a.­ rod z m Sa­ te­ str­ ­ e­ gle­ a­ u}i, an d j mo­ lo­ bi­ se­ ka­ a­ i­ da­ je g z t izmje­ a­ Za­ o­ a­ sa­ o­ „len k n m galizacija­po­ to­e}eg­sta­ ja“.­ s j n kva­ i­ au~ni­ a.­ Mno­ i­ od zn k g njih,­ na­ ­ e,­ ima­u­ i­ po­ ne­im j ko­ i­ o­ sto­ i­ a­ ra­ o­ a­ ko­ e lk tn d v j na­ i­ a­u­ nau~nim,­ ali­ ni­e­zv j j dan­od­njih­ni­e­obja­ ljen­u j v pr­ ­ na­ om­ nau~nom­ ~as­ iz t G. MRKI] opisu.

u Pr­o­sje~na­pla}a­u­Re­pu­bli­ci­Sr­pskoj­u­ju­lu­je­izno­si­ a­786­KM­i­za­tri­KM­je­ma­ ja­od­ju­ skog­pr­ ­ je­l n n os ka,­po­ a­ i­su­enti­ e­ skog­Za­ o­ a­za­sta­ i­ ti­ u, d c t t v d ts k pr­ ­ o­ i­Fe­ a.­ en s n Na­ vi{e­za­ ­ ­ e­u­ne­ o­izno­ u,­kao­i­u­ra­ i­ em­pe­ ­ ­ ­ j rad t s nj riodu,­ima­ i­su­za­ o­ le­ i­u­fi­ a­ si­skom­po­ r­ ­ o­ a­ ju­(1.220 l p s n n n j s ed v n KM),­u­dr`avnoj­upr­ ­ i­(1.046­KM)­i­ra­ ni­ i­u­obla­ ti av d c s zdr­ ­ stve­ og­i­so­ i­ a­ nog­ra­ a­(1.019).­ av n cj l d

Ju­lska­pla}a­u­RS­ni`a­od­ju­nske

Mje{ta­ i­ Kru{eva­ kod n Mo­ ta­ a,­ odno­ no­ ~lanovi s r s Udru`enja­„Posjed“,­upu­ i­ tli­ su­ Fe­ e­ ­ ­ noj­ upr­ ­ i­ za d ral av inspe­ ci­ ske­ po­ lo­ e­ do­ is k j s v p u­ko­ em­su­je­info­ ­ i­ ­ ­ i­da j rm ral „Elektroprivreda­ HZHB“ na­lo­ a­ i­ i­Mo­ ta­ ­ kog­bla­ k cj s rs ta,­ko­ a­obu­ va­ a­aku­ u­ a­ j h t m l ci­ u­ je­ e­ a,­ ve}­ mje­ e­ i­ a j z r s cm izvo­ i­ra­ o­ e­bez­po­ r­ ­ nih d d v t eb do­ vo­ a.­ z l Ri­ e~­ je­ o,­ ka­ o­ ka`u, j k ogr­ ­ noj­po­ r{ini­na­ovom om v

Tvr­ e­da­se­ra­ o­ i­­­­­ d dv izvo­ e­bez­do­ vo­e­ d z l
pr­ ­ to­ u­ko­ i­je­uzu­ ­ i­ ­ n­i os r j rp ra uni{ten,­ ta­ o­ da­ po­ lje­ i­ e k s dc tr­ e­ nji­ o­ a­ ima­ ja,­ vi­ o­ p h v n n gr­ ­ i­i­pr­ ­ ­ ­ ni­izvo­ i. ad irod r -­Oni­ni­ u­otku­ i­ i­sve s pl pa­ ­ e­ e­ od­ vla­ ni­ a,­ ve}­ su rc l s k ne­ me­ a­ o­ po~eli­ gr­ ­ i­ i­ i s t n ad t de­ a­ ti­ ­ ­ i­ ovo­ po­ ru~je. v s rat d Mno­ im­ mje{ta­ i­ a,­ ko­ i g nm j jo{­ni­ u­pr­ ­ a­ i­ze­ lju,­one­s od l m mo­ u}eno­ je­ da­ no­ ­ a­ no g rm l do|u­ do­ svo­ ih­ po­ je­ a.­ S j s d obzi­ ­ m­na­to­da­sva­ o­ ne­ ro k d vno­ 30­ ka­ i­ ­ a­ pr­ ­ a­ i m on ol z ovim­pu­ e­ i­ a,­do­ ta­vi­ o­ t vm s n gr­ ­ a­ je­ uni{te­ o,­ a­ stva­ a ad n r se­ i­ ne­ ­ i­ i­ a­ pra{ina­ ko­ a op s v j nam­do­ a­ i­do­ku}a­-­go­ o­ i l z v r nam­Pe­ o­Ma­ ­ ­ a­ o­ i},­~lan r rij n v ovog­udru`enja. Iz­Se­ to­ a­za­odno­ e­s­ja­k r s vno{}u­ EPHZHB­ sa­ p}ili o su­nam­da­se­ra­ o­ i­ne­izvo­ d v de­na­pa­ ­ e­ a­ a­za­ko­ e­jo{ rc l m j ni­ e­izvr{ena­ekspr­ ­ r­ ­ a­ i­ j op ij c ja­ ze­ lji{ta,­ dok­ „na­ po­ m vr{ini­ gdje­ se­ ra­ i­ po­ to­ i d s j po­ r­ ­ na­ do­ u­ e­ ta­ i­ a t eb k m n cj

Mje{ta­ i­Kru{eva­kod­Mo­ ta­ a­ogor~eni­na­EPHZHB n s r
(Foto: A. Du~i})

Nezadovoljni mje{tani Kru{eva

izda­ a­od­na­ le`nih­ti­ e­ a­i n d j l insti­ u­ i­ a,­pa­i­gra|evi­ ska t cj n do­ u­ e­ ta­ i­ a“. k m n cj
A. Du.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

5

EKSKLUZIVNO Kongresmen Kit Elison za „Avaz“

Bosna i Kosovo su primjer da SAD nisu u ratu protiv islama
Prvi ~lan ameri~kog Kongresa koji je polo`io zakletvu s desnom rukom na Kur’anu Nikakav ekstremista s Floride ne mo`e poljuljati temelje Amerike
Razgovarao: Erol AVDOVI]
Osim {to je relativno mlad, kongresmen Kit Elison (Keith Ellison) poznat je po tome i da je prvi ~lan ameri~kog Kongresa koji je polo`io zakletvu s desnom rukom na Kur’anu, jer je musliman. Elison je ro|en u rimokatoli~koj porodici, u Detroitu 1963., ali je sa 19 godina, jo{ na po~etku studija na Wayne State Universityju, 1982. pre{ao na islam. Potje~e iz intelektualno orijentirane porodice, sva njegova bra}a su ljekari ili advokati, a jedan je baptisti~ki sve}enik. Elison, koji je jedini politi~ar u svojoj familiji, ima k}erku i tri sina, koji su vaspitani u islamskoj tradiciji.

Uzvi{eno podsje}anje na 11. septembar
Kao politi~ar, Amerikanac i ameri~ki musliman, prepoznajete li ijednu prakti~nu lekciju koju nakon 11. septembra 2001. mo`emo preto~iti u jednostavnu poruku? ne poznaju. Lako je demonizirati ljude i uvjerenja s kojima se nikada niste sreli. To, svakako, ne opravdava (takvo pona{anje, op. a.), ali ovo pitanje treba staviti u kontekst, i to u ovom slu~aju zna~i, kao {to ka`ete, neznanje. Otuda i potreba da se mi- Na godi{njicu 11. septembra trebamo oplakivati one koji su poginuli i propatili tog tragi~nog dana. Taj dan ne smijemo koristiti ni za {ta drugo osim kao uzvi{eno podsje}anje na one koji su tada nestali. na Kosovu? Kao da se o tome ne govori dovoljno, upravo primjera radi... - To je savr{en primjer koji se najbolje mo`e suprotstaviti pogre{noj percepciji da je „Amerika u ratu s islamom“. Kada dosta-

\onlagi}: Svjetska ko{arka{ka federacija prepoznala kvalitet

Li~nost dana

Mirsad \onlagi}

Predanost slobodi
Intervju s jedinim ameri~kim kongresmenom muslimanom vodili smo u vremenskoj stisci uo~i Bajrama, pa su se njegovi prvi saradnici u vi{e navrata zbog toga izvinili, navode}i da se uo~i blagdana nakupilo previ{e obaveza. Kongresmen Elison ipak je odgovorio na sva aktuelna pitanja koja ovih dana okupiraju Ameriku i svijet, po~ev od najavljenog pa obustavljenog spaljivanja Kur’ana na Floridi do op}eg odnosa Amerikanaca prema islamu. Ujedno, kongresmen je izrazio `elju da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Doga|aji od 11. septembra 2001. uveliko su traumatizirali Ameriku, ali jeste li ikada pomislili da }emo do}i do toga da

Bosanac u vrhu svjetske ko{arke
Ugledni tuzlanski profesor imenovan za predsjednika Takmi~arske komisije FIBA-e
Bh. ko{arka{i igrat }e idu}e godine na Evropskom prvenstvu u Litvaniji. Taj rezultat nismo izborili u kvalifikacijama, ali }emo ipak biti dio evropske smotre. Ne zahvaljuju}i sre}i nego zalaganju jednog ~ovjeka, uspjeli smo dobiti mjesto na Evropskom prvenstvu. Mirsad \onlagi}, ~lan Upravnog odbora Evropske ko{arka{ke federacije, podr`ao je inicijativu Litvanaca da se na EP-u na|u 24 nacionalna tima. Jasno, time je BiH oti{la na EP . To nije sve. \onlagi}evu stru~nost i kvalitete, ali i veliku posve}enost sportu, sada je prepoznala i Svjetska ko{arka{ka federacija (FIBA). Postavljen je na du`nost predsjednika Takmi~arske komisije FIBA-e, {to ranije nije po{lo za rukom nijednom bh. sportskom radniku. \onlagi} je prorektor za me|unarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli i profesor Elektrotehni~kog fakulteta. Objavio je 17 knjiga te 90 nau~nih i stru~nih radova. Ro|en je N. D. 1947. godine u Tuzli.

Elison: Ljudi se pla{e onoga {to ne poznaju

Predsjednikov govor postavio je ispravan ton
Pla{ite li se da bi epizoda u vezi sa spaljivanjem Kur’ana, a potom zahtjevi da se izmjesti izgradnja islamskog centra na Menhetnu, mogli umanjiti sve one pozitivne efekte Obaminog govora u Kairu? - Predsjednikov govor u Kairu izvjesni Teri D`ons (Terry Jones) na Floridi zaprijeti da }e zapaliti Kur’an, svetu knjigu na kojoj ste Vi polo`ili zakletvu? - Temelji na kojima po~ivaju Sjedinjene Dr`ave ostaju isti: nepokolebljiva predanost slobodi, slobodi govora, slobodi religije i slobodi da se izabere vlada koja vas predstavlja. Ni{ta ne mo`e to poljuljati. U ovom trenutku, evo, mi smo saznali da je pastor Teri D`ons odlu~io otkazati svoje planove da spali kopije Kur’ana i saglasio se da se sretne s vjerskim liderima u Njujorku. Ali, kako smo uop}e do{li do ove ta~ke? Jesu li mediji do izvjesne mjere krivi za demonizaciju islama, ili vi{e politi~ari, koji tim neznanjem jo{ hrane strasti svoje bira~ke baze? - Znate, ljudi se pla{e onoga {to (pro{le godine u junu, op. a.) promijenio je ton na{eg dosega prema islamskom svijetu. Taj govor stavio je umnogome naglasak na respekt i toleranciju. Jedan govor, me|utim, svakako ne}e sve promijeniti, ali on jeste postavio ispravan ton i zato je on va`an korak naprijed. je{amo i potreba da obrazujemo jedni druge o na{im vjerovanjima i o na{im razlikama. Postoji li danas islamofobija u Americi? Koliko Vas javni antiislamski sentiment ponegdje u Va{oj zemlji zabrinjava? - Postoje predrasude razne vrste u Sjedinjenim Dr`avama i mi doista moramo raditi svi skupa da se borimo protiv svih oblika netrpeljivosti. Ja sam na neki na~in alarmiran rastom antiislamskog nasilja u Sjedinjenim Dr`avama, sa tzv. kriminalom iz mr`nje, kao {to je napad no`em na taksistu u Njujorku, ili navodno podmetanje po`ara u jednoj d`amiji u saveznoj dr`avi Tenesi. Treba li ameri~ka administracija govoriti vi{e o tome kako su Amerikanci bili od pomo}i u Bosni, ili spasili mnogo muslimana

vljam svoje javne govore muslimanima u Sjedinjenim Dr`avama ili u inozemstvu, ~esto podsje}am svoje slu{ateljstvo da Sjedinjene Dr`ave imaju historiju intervencija u ime muslimana, upravo kao na Kosovu, naprimjer. Sramota je da ljudi zaboravljaju na tu ~injenicu.

Bo{njakovi} o izvr{enju krivi~nih sankcija

Hrvatska }e redefinirati Sporazum sa BiH
Hrvatska }e redefinirati Sporazum sa BiH o me|usobnom izvr{avanju krivi~nih sankcija ako sudovi u toj zemlji nastave smanjivati kazne osobama koje su osu|ene u hrvatskim sudovima, izjavio je ju~er hrvatski ministar pravosu|a Dra`en Bo{njakovi}. On je na konferenciji za novinare najavio me|unarodnu konferenciju „U~inci ~lanstva u EU na pravosu|e“, koja }e za dva dana biti odr`ana u Zagrebu, prenosi Fena. Izra`avaju}i `aljenje {to na tu konferenciju, zbog obaveza, ne}e do}i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, hrvatski ministar rekao je da je uvjeren da }e uskoro imati prilike da sa ^olakom razgovara, izme|u ostalog, i o ~injenici da sudovi u BiH smanjuju kazne koje su dosudili hrvatski sudovi. On je naveo da su nekim osu|enicima kazne i prepolovljene, kao {to je slu~aj s rije~kim hirurgom Ognjenom [imi}em, ~ime je vrlo nezadovoljan. - Ta~no je da sporazum omo-

Aktivni gra|ani
Jeste li u bilo kojem svojstvu putovali u Bosnu? - Nisam putovao u Bosnu, ali gledam s rado{}u na mogu}nost da posjetim va{u zemlju i da tamo s va{im ljudima podijelim svoje iskustvo. Koliko muslimana danas u~estvuje aktivno u ameri~koj politici, na vi{im dr`avnim ili sli~nim pozicijama? Imate li kontakata s nekim od oko 350.000 bosanskih Amerikanaca, koji su ovamo do{li tokom ili poslije rata u BiH? - @elim odavde poslati poruku da ohrabrujem pripadnike svih konfesija, uklju~uju}i i Amerikance muslimane, da se anga`iraju u na{em demokratskom procesu. To zna~i da na prvom mjestu glasaju na ovda{njim izborima. To, isto tako, zna~i da oni trebaju postati gra|anski aktivni u zajednicama gdje `ive i to, svakako, zna~i da se oni trebaju kandidirati za javne funkcije.

Bo{njakovi}: Poziv ^olaku

gu}ava da sudovi u BiH raspravljaju o kaznama koje izri~u sudovi u Hrvatskoj, pa i da ih smanjuju, ali mi nismo potpisali Sporazum u duhu da kazne budu prepolovljene - rekao je Bo{njakovi}.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

mozaik

POSJETE Pjeva~ica sa saradnicima na ru~ku „Kod Kibeta“

Lepa Brena u Sarajevu dogovara bh. turneju
Stigla s Filipom @ivojinovi}em, Bobinim sinom, i Kikijem Cau{evi}em, vo|om njenog benda Imala sam i manju operaciju, tako da mi je trebala pauza
Visina teleskopa 4.580 metara

Projekt u Meksiku

Najve}i milimetarski teleskop u svijetu
Meksiko planira krajem godine pustiti u rad najve}i teleskop u svijetu, koji je postavljen na 4.580 metara visine, na vrhu uga{enog vulkana Sijera Negra u planinskom masivu dr`ave Puebla. Antena teleskopa GTM pre~nika je 50 metara. Izgradnja je po~ela prije 12 godina na visini 4.580 metara, a ovaj teleskop trebao bi omogu}iti fundamentalna otkri}a o stvaranju i razvoju udaljenih galaksija i zvijezda te o porijeklu samog svemira. Teleskop }e biti u funkciji krajem 2010. godine. Projekt je ko{tao 115 miliona dolara. Teleskop }e prikupljati radiotalase milimetarskih talasnih du`ina, {to }e omogu}iti da se posmatraju objekti koje ina~e prekriva me|uzvjezdana pra{ina.

Ambiciozan poduhvat

^ovjek bez udova planira preplivati Laman{
Popularna pjeva~ica sa Harijem Vare{anovi}em i Halidom Be{li}em u restoranu „Kod Kibeta“
(Foto: N. Bo`ovi})

Francuz Filip Kroason (Philippe Croasaint), ~ovjek koji nema ruke ni noge, poku{at }e preplivati Laman{. Kroason (42) je izgubio udove u nesre}i prije 16 godina, a u posljednje dvije godine nau~io je plivati. On }e poku{ati postati prva osoba bez udova koja je preplivala Laman{, distancu dugu 34 kilometra. Kroason }e tokom poduhvata imati proteti~ke noge s perajama i ronila~ku masku. O~ekuje se da }e mu za preplivavanje Laman{a trebati do 24 sata, pri brzini od oko tri kilometra na sat, a imat }e redovne jednominutne pauze za jelo i pi}e. Kroason je izgubio udove nakon {to je pretrpio elektri~ni {ok u svojoj ku}i na zapadu Francu-

Kroason: Preplivavanje }e trajati oko 24 sata

ske. On je za poduhvat preplivavanja Laman{a trenirao 35 sati sedmi~no posljednje dvije godine, a primio je pisma podr{ke od predsjednika Francuske Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) i drugih politi~ara.

Nakon {to je preksino} nastupila u jednoj od mostarskih diskoteka, Fahreta @ivojinovi} alias Lepa Brena ju~er je posjetila Sarajevo, zajedno s Filipom @ivojinovi}em, sinom njenog supruga Slobodana iz prvog braka, te vo|om njenog benda Kikijem Cau{evi}em. Ovaj trojac zatekli smo s estradnim menad`erom Nedimom Srnjom i Mirsadom Muhovi}em iz Ministarstva vanjskih poslova BiH u poznatom sarajevskom restoranu „Kod Kibeta“. Kasnije su im se pridru`ili i Halid Be{li} i Hari Vare{anovi}. - Razlog mog dolaska u glavni

grad BiH su poslovni sastanci. Trebamo se dogovoriti o mojim koncertima, ali i jo{ nekim poslovima - rekla nam je Lepa Brena. Ova Br~anka s beogradskom adresom planira turneju po BiH. Rije~ je o velikim koncertima u nekoliko gradova. - @elim pjevati u cijeloj BiH, u svakom gradu u kojem imaju velike dvorane. U planu su Tuzla, Mostar, Zenica i drugi gradovi poja{njava Brena. Ka`e nam da je tek ovo ljeto, nakon nekoliko napornih godina, provela ve}inom le`erno i da se dosta odmarala.

- Zaslu`ila sam odmor. Imala sam i manju operaciju jajnika, tako da mi je trebala pauza. Polako ulazim u planove za jesen. Od 20. septembra kre}emo s „Grandom“. Pripremam pjesme za novi album, koji bi se trebao pojaviti na tr`i{tu u aprilu. Kod nas planovi mogu da se prave samo mjesec unaprijed, zato ne}e biti velikih izjava - rekla je na kraju Lepa Brena. Iako nam pjeva~ica nije htjela govoriti do kada }e biti u Sarajevu, saznajemo da je namjeravala preno}iti u bh. prijestonici i tu D. ZEBA provesti i nedjelju.

^lanice Foruma `ena SBB BiH KS u Srebrenici

Nov~ana kazna za Rusa

[etao se nag bugarskim odmarali{tem
Okru`ni sud Varne kaznio je ruskog turistu sa 200 leva (oko 100 eura) zbog toga {to se {etao nag odmarali{tem Zlatni Pjasci na bugarskom primorju. [ezdesetogodi{njak je nakon upotrebe velike koli~ine alkohola odlu~io pro{etati kao od majke ro|en hotelom u kojem je odsjeo na sedam dana. Slu`benici hotela doga|aj su prijavili policiji, a ruski dr`avljanin ka`njen je zbog naru{avanja pravila pona{anja na javnom mjestu i odluka suda ne podlije`e `albi.

Bajramski paketi za deset porodica
U Poto~arima odale po~ast `rtvama genocida
Tridesetak ~lanica Foruma `ena Saveza za bolju budu}nost BiH iz Sarajeva u~enjem Fatihe i polaganjem cvije}a ju~er je u Memorijalnom kompleksu Poto~ari odalo po~ast `rtvama srebreni~kog genocida. Davorka Seferovi}, predsjednica Foruma `ena Saveza za bolju budu}nost Kantona Sarajevo, kazala je da su Sarajke kao posjetu ovom gradu izabrale 11. dan u mjesecu, upravo zbog simbolike srebreni~kog stradanja. ^lanice Foruma `ena Saveza za bolju budu}nost iz Sarajeva vlastitim sredstvima finansirale su posjetu Srebrenici i osigurale prehrambene pakete za deset najugro`enijih povratni~kih porodica. Paket je uru~en i Hidi Delimustafi}, povratnici na Budak, koja je nepokretna i `ivi s ma-

Vatrene kugle na Jupiteru
U istra`ivanju objavljenom u „Astrophysical Journal Lettersu“ astronomi su zaklju~ili da je Jupiter jedan veliki gravitacijski usisiva~. Sada je ve} jasno kako manji asteroidi, koji predstavljaju ostatke formiranja Sun~evog sistema, izrazito ~esto udaraju u Jupiter. Udari asteroida proizvodili su dovoljno svjetlosti, da su bili vidljivi sa Zemlje iz obi~nih amaterskih teleskopa, koje entuzijasti koriste u svojim dvori{tima. Ti isti entuzijasti otkrili su nove vatrene kugle na Jupiteru jo{ 3. juna te 20. avgusta. Ponukani rezultatima svojih amaterskih kolega, i NASA-ini stru~njaci usmjerili su svoje teleskope u Jupiter i zabilje`ili i tre}u vatrenu kuglu ove godine.

Sarajke u Memorijalnom kompleksu Poto~ari

(Foto: M. Smaji})

jkom i dvoje djece. - Hvala svima koji su pomogli

i koji su me obradovali na Bajram Me. Sm. - kazala je Hida.

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Petar Kralj

@ivot nije kompliciran
- @ivot nije kompliciran, ako ga ne svedemo na tokove koji nemaju nikakve veze s ljepotom. Meni je `ivot traganje za onim {to je lijepo, kao {to i Selimovi} ka`e u romanu „Dervi{ i smrt“: „U `ivotu nema samo pobjede i poraza. Postoji i disanje, i gledanje, i Kralj: Traganje slu{anje, i rije~, i ljubav, i obi~an `ivot“. Treba se poza lijepim miriti s onim {to nam je Bog dao i to njegovati i ne (Glumac za „Press“) izdati nikada. To nije nikakva mistifikacija.

Zoran @ivkovi}

Cijeli svijet ipak ne govori srpski
- Protivno rasprostranjenom uvjerenju, cijeli svijet ipak ne govori srpski. Izrazit }u se slikovito. Kada imate prevod neke svoje knjige na engleski, to je kao da ste nabavili neophodnu opremu da istr~ite na fudbalski teren. Bez toga vas sudija tamo uop}e ne bi pustio. Oprema, me|utim, ne igra utakmicu nego onaj ko je nosi. Da li }ete pobijediti ili izgu- @ivkovi}: biti, biti ili ne biti objavljeni, zavisi od kvaliteta va{e igre, Kvalitet djela (Knji`evnik za „Ve~ernje novosti“) odnosno od kvaliteta djela.

Alesandro Profumo

Iz krize }emo iza}i sa sna`nijom EU
Vakilzadeh sa D`enanom, D`enitom i Zinetom
(Foto: A. Bajramovi})

GORA@DE Nakon {to im je umrla majka i otac ih ostavio

D`enana i D`enita Halilovi} dobit }e krov nad glavom Fata Orlovi} zaslu`uje svaku podr{ku
[ta ka`u u narodu
☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba
Pomogla direktorica humanitarne organizacije „Most prijateljstva“ [eherzada Vakilzadeh i Udru`enje „Grad“
Nakon smrti majke i odlaska oca, D`enana i D`enita Halilovi} odrastaju s djedom i nanom Salkom i Zinetom u tro{noj ku}i u selu Borovi}i kod Gora`da, pje{a~e}i do {kole du`e od sat vremena. @elju da pomogne Halilovi}ima direktorica humanitarne organizacije „Most prijateljstva“ [eherzada Vakilzadeh izrazila je jo{ prije godinu i po, a u akciju se uklju~ilo i Udru`enje „Grad“, ~iji su aktivisti prikupili novac za kupovinu zemlji{ta u prigradskom naselju Obarak, gdje }e biti napravljena ku}a. Gra|evinski materijal je isporu~en, pripremni radovi izvr{eni, u ponedjeljak po~inje izgradnja. - Ovaj projekt meni je veoma va`an, jer ova djeca `ive u udaljenom selu koje nema dobar put prema gradu. Zbog toga smo osigu-

- Integracija je do dana{njeg dana u pravilu bila samo pasivna. Ono {to nama treba jeste aktivna integracija koja ne}e biti samo na nivou dr`avnih prora~una i riznica. Ona se mora temeljiti i na dinamici rasta produktivnosti Profumo: Pasivna i pla}a. Vjerujem da }emo iz krize iza}i sa sna`nijom integracija Evropskom unijom koja }e imati ujedna~eniju i centrali(Ekonomista za „Jutarnji list“) ziraniju ekonomsku politiku.

Pomo} u tra`enju nestalih
Nakon {to to nije u~inila vlast, organizacija „Most prijateljstva“ uklju~ila se i u pomo} istra`iteljima Instituta za nestale osobe i dobrovoljcima nakon po~etka ekshumacija na jezeru HE Bajina Ba{ta. Odgovaraju}i na ovo pitanje, Vakilzadeh ju~er rali materijal, platit }emo majstore i objekt bi trebao biti gotov do oktobra - kazala nam je Vakilzadeh, koja je ju~er ponovo posjetila porodicu Halilovi}. Zbog specifi~ne situacije u kojoj se nalazi ova porodica i mogu}nosti da se sada pojavi otac djece, koji je alkoholi~ar, bit }e zabranjeno svako otu|enje objekta sve dok djeca ne navr{e 18 gonije mogla sakriti suze. - Moramo tim ljudima pomo}i. Cijeli svijet treba vidjeti razmjere ratnih zlo~ina koji su ovdje po~injeni. Posjetit }u ljude koji rade na jezeru i pomo}i }u na svaki na~in na koji ja to mogu kazala nam je Vakilzadeh. dina `ivota, kada }e ku}a prije}i u njihovo vlasni{tvo. - Djeca taman do{la iz {kole, kad ka`u do{ao materijal. E, hvala Allahu, pravi bajramski poklon. Odmah sam dotr~ala da ja to vidim. Do{la, zapalila cigaru, pa ne mogu da vjerujem. Da nisam popila dvije tablete za smirenje, izgubila bih se - kazala nam je presretna Al. B. nana Zineta.

- Fata Orlovi} nakon svaga zaista zaslu`uje da mirno pro`ivi ostatak `ivota. Iza te `ene jednom moraju stati institucije, odnosno dr`ava i rije{iti njen problem. Ali, problem jeste u tome {to je na{a dr`ava slaba i nema snage oduprijeti se onima koji godinama rade {ta ho}e. Orlovi} je simbol snage ove zemlje i zaslu`uje svu podr{ku. (^itateljica iz Tuzle)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

12. 9. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 22 23 BANJA LUKA BR^KO 21 TUZLA 22 ZENICA 22 SARAJEVO 20 GORA@DE 20
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s Bosni }e prije poki{om U

Jo{ se istra`uje smrt sutkinje Na|e Arifovi}

^eka se mi{ljenje stru~njaka s Instituta u Novom Sadu
Radi se o obimnoj medicinskoj dokumentaciji i vjerovatno im treba vi{e vremena za davanje kona~nog nalaza, ka`u u sarajevskom tu`ila{tvu
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo skoro devet mjeseci utvr|uje uzrok i okolnosti pod kojima je 20. januara ove godine iznenada umrla Na|a Arifovi}, sutkinja Op}inskog suda u Sarajevu. Za sada jo{ nema odgovora na ova pitanja, iako je Tu`ila{tvo provelo niz predistra`nih radnji, me|u kojima i medicinsko vje{ta~enje. U me|uvremenu je zatra`eno i dodatno medicinsko mi{ljenje izvan BiH, a ono jo{ nije dostavljeno tu`iocu. Sutkinja Arifovi} s bolovima i a sutradan je pacijentica umrla od sepse. Ubrzo nakon njene smrti pokrenut je predistra`ni postupak kako bi se provjerilo da li je u ovom slu~aju bilo propusta ljekara. - Ranije je izdata naredba da se na Institutu u Novom Sadu izvr{i medicinsko vje{ta~enje. Radi se o obimnoj dokumentaciji i vjerovatno im treba vi{e vremena za kona~an nalaz, tako da jo{ nismo dobili odgovor iz Novog Sada. Ovaj nalaz klju~ni je za sve naredne radnje Tu`ila{tva - ka`e portparol Kantonalnog E. Ha. tu`ila{tva Jasmina Ifti}.

dne preovladavati LIVNO obla~no vrijeme sa slabom ki{om, a u ostatku 21 dana o~ekuje se postepeno smanjenje naoblake i prestanak padavina. U Hercegovini prete`no sun~ano. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, na jugu do 21, a najvi{a dnevna od 16 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.

28 MOSTAR

NEUM 26

NEDJELJA
12. 9. 2010.

PONEDJELJAK
13. 9. 2010.

UTORAK
14. 9. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 8 C do 20 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 100C do 220C
DNEVNE TEMPERATURE

od 160C do 280C

od 210C do 290C

od 200C do 290C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Postepeni prestanak padavina i proljep{anje ugodno }e djelovati na ve}inu populacije. Pri tome }e op}a slika biti ljep{a u Hercegovini, dok bi u Krajini i centralnoj Bosni promjenljive vremenske prilike mogle uzrokovati slabije pote{ko}e kod osjetljivih osoba.

Arifovi}: Umrla od sepse

Ifti}: Klju~an nalaz

visokom temperaturom primljena je u KCUS, nakon ~ega je operirana. Tokom operativnog zahvata u stomaku je na|ena ve}a koli~ina gnoja,

Grad Sarajevo
Izlazak 06.22 Zalazak 19.03

12. 9. 2010.
Izlazak 11.27 Zalazak 20.55

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

teme

UPOZORENJA Oralno zdravlje gra|ana BiH na niskom nivou

Uz karijes najvi{e upala `ivaca i desni
Odlijepljeni plakati u centru Bijeljine

Najgora situacija kod pred{kolske i {kolske djece U Kantonu Sarajevo uskoro sa zdravstvenom knji`icom kod privatnog stomatologa, ka`e dr. Begeta
Oralno zdravlje gra|ana BiH je na niskom nivou. Na ovakvu situaciju godinama upozoravaju zdravstvene ustanove tvrde}i da je najgore stanje kod djece i omladine. O tome }e biti govora danas na obilje`avanju Svjetskog dana oralnog zdravlja. Incijativu da se ovaj datum, 12. septembar, obilje`i i kod nas pokrenuo je tim stru~njaka sa Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu.

Gra|ani ogor~eni rasipni{tvom stranaka

Ki{a od plakata napravila ruglo
Zahuktava se predizborna kampanja i na podru~ju op}ine Bijeljina, a gra|ani se danono}no obasipaju predizbornim obe}anjima. Nadmetanje SDS-a i SNSD-a, najja~ih stranaka u ovom dijelu manjeg bh. entiteta, dosti`e granice apsurda. Osim bilborda, svijetle}ih reklama, mjesta odre|enih za plakatiranje, posterima kandidata i stranaka oblijepljen je cijeli grad. Za{titna ograda gradili{ta nove zgrade Centra za kulturu, u strogom centru grada, nadomak zgrade op}inske administracije, ovih dana pokazala je svu apsurdnost i rasipni{tvo u vremenu krize. Ki{a je, naime, natopila slojeve plakata koji su se odlijepili i od centra grada napravili ruglo. „Ovdje su na{e pare“, naj~e{}i je komentar E. M. gra|ana.

Pora`avaju}i rezultati
Nedavni sistematski pregledi pred{kolske i {kolske djece imali su pora`avaju}e rezultate. Kod ve}ine su otkriveni vi{estruki stomatolo{ki problemi. Sude}i prema izvje{taju Zavoda za javno zdravstvo FBiH o zdravstvenom stanju stanovni{tva, koji je ura|en 2008. godine, ni kod odraslih situacija nije ni{ta bolja. - Zdravlje usta i zuba na{ih gra|ana je na nezadovoljavaju}em nivou, posebno kod djece i mladih. Ukupna stopa obolijevanja vi{a je nego prethodne godine. Vode}e bolesti su zubni karijes, oboljenje zubne pulpe (`ivca) i periapikalnog tkiva te gingivitis (upala desni naj~e{}e uzrokovana

Sau~e{}e BPS-a ameri~kim porodicama
Povodom godi{njice doga|aja od 11. septembra 2001., Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) - Sefer Halilovi} izra`ava svoje iskreno sau~e{}e svim ~lanovima porodica nevinih `rtva stradalih u ameri~kom trgovinskom centru prije devet godina, prenosi Onasa. - BPS - Sefer Halilovi} kao dr`avotvorna stranka ~iji su vode}i ljudi i ~lanovi u~esnici borbe protiv terora nad na{im gra|anima koji su provodili agresori iz susjednih zemalja, razumije nepravdu koja se nanosi svim nevinim `rtvama, bez obzira na njihovu vjeru i naciju ka`e se u saop}enju BPS-a.

Zubarska ordinacija: Visoka stopa obolijevanja

HSS-NHI zapo~eo predizbornu kampanju

Predstavljeni koalicioni kandidati
U Novom Travniku odr`ana je strana~ka konvencija Hrvatske selja~ke stranke - Nove hrvatske inicijative (HSS-NHI), koja je ozna~ila i po~etak predizborne kampanje ove koalicije. Na konvenciji u Novom Travniku ju~er su predstavljeni koalicioni kandidati za sve nivoe vlasti Koalicija krenula iz Novog Travnika na predstoje}im oktobarskim izborima.

bakterijama) i periodontalna oboljenja. Kod pred{kolskog uzrasta i djece od {est do 18 godina `ivota naj~e{}i je karijes, a kod odraslih oboljenja zubne pulpe i periapikalnog tkiva - navodi se u izvje{taju. Predsjednik Stomatolo{ke komore KS dr. Ibrahim Begeta za „Dnevni avaz“ ka`e da obilje`avanje Svjetskog dana oralnog zdra-

vlja ima za cilj da javnost bude {to bolje informirana o preventivi.

Obavezne kontrole
- Najva`nije je sprije~iti bolest. Mislim da dr`ava dosta ula`e. Tako|er, smatram da }e u pobolj{anju oralnog zdravlja pomo}i i uklju~ivanje privatnih ambulanti u zdravstvenu mre`u. O~ekujem da krajem septembra budu raspisani tenderi za zainteresirane privatne ordinacije, nakon ~ega }e odrasli i djeca do 18 godina imati mogu}nost da usluge privatnika koriste sa zdravstvenom knji`icom. Ovo }e obuhvatiti i jedan dio protetike, a ne}e usluge koje ina~e ne finansira Zavod zdravstvenog osiguranja KS - ka`e Begeta. E. HALA]

Anomalije kod djece
Prema istra`ivanju ra|enom 2001. godine, KEP indeks koji predstavlja broj karioznih, izva|enih i plombiranih zuba kod djece do 12 godina u FBiH iznosi 5,36. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da on ne bi smio biti ve}i od 1,5. Ovo istra`ivanje pokazalo je da 45 posto djece ove starosti ima neku od ortodontskih anomalija.

Stru~njaci upozoravaju na ugro`eno zdravlje
K. K.

SNS za promjenu fiskalne politike RS
Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Adam [ukalo istakao je ju~er da }e se ova stranka zalagati za promjenu fiskalne politike RS, a u okviru toga i za ukidanje fiskalnih kasa, posebno malim trgovcima, prenosi Onasa. On je naglasio da }e se SNS zalagati za ukidanje fiskalnih kasa tamo gdje nema potro{nje, kao i kod malih radnji koje imaju godi{nji promet ispod 50.000 KM.

U RS nema djeteta od 15 godina sa zdravim zubima
Prosje~an broj oboljelih zuba po djetetu je oko osam u ruralnim i sedam u urbanim sredinama
Zdravlje usta i zuba kod na{eg stanovni{ta je dramati~no, a vi{e od 96 posto djece do {est godina ima najmanje jedan oboljeli mlije~ni zub, dok su kod vi{e od 50 posto njih svi zubi bolesni. Ovo nam je potvrdio ministar zdravlja i socijalne za{tite RS Ranko [krbi}, koji je povodom Svjetskog dana oralne higijene najavio i da je u ime ovog ministarstva formirana radna grupa koja bi trebala analizirati postoje}e stanje i predlo`iti mjere kako bi se ono popravilo. - Prosje~an broj oboljelih zuba po djetetu je oko osam u ruralnim i sedam u urbanim sredinama, dok u uzrastu od 15 godina prakti~no nema djeteta bez oboljelog zuba, od ~ega je oko dva posto ve} izva|eno. Tako|er, u zavisnosti od spola i sredine, kod odraslih ljudi u dobi izme|u 35 i 44 godine prosje~no je 19 zuba oboljelo - objasnio je [krbi}. U banjalu~koj regiji, mjese~no se u ovim zdravstenim ustanovama pregleda i lije~i oko 350 pacijenata zbog razli~itih bolesti zuba i usta, a kada se posmatra patologija zuba, onda je statistika ne{to lo{ija u ruralnim sredinama. Prema najavama resornog entitetskog ministra, od sljede}e godine u RS }e biti pokrenuta velika akcija prevencije oralne higijene, ali se rezultati ne}e mo}i brzo vidjeti, nego tek nakon deset i vi{e B. S. godina.

Fond PIO RS

Registracija penzionera iz inozemstva
Fond PIO RS u ovom ili narednom mjesecu po~et }e registraciju korisnika penzija koji `ive u inozemstvu. Portparol Fonda Tihomir Joksimovi} rekao je na konferenciji za novinare da ova institucija ima 36.704 takva korisnika, od kojih vi{e od 14.000 `ivi u Srbiji. - U ovom ili najkasnije do kraja idu}eg mjeseca svim korisnicima s prebivali{tem u inostranstvu dostavit }emo pismo o potrebi dostavljanja potvrde o `ivotu i obrazac potvrde o `ivotu - rekao je Joksimovi}, prenosi Srna.

Po~elo ispitivanje zdravlja stanovnika
Ministarstvo zdravlja i socijalne za{tite RS u saradnji s Institutom za za{titu zdravlja RS po~elo je ju~er terensko anketiranje ~ija je svrha istra`iti zdravstveno stanje stanovni{tva u RS, prenosi Onasa. Na terenu }e svakodnevno raditi 33 tima zdravstvenih radnika, ljekara i medicinskih tehni~ara, koji }e obi}i 1.800 doma}instava u RS.

Kod odraslih osoba u prosjeku oboljelo 19 zuba

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

9

Dan {ehida u viso~koj Gra~anici

Na spomen-obilje`ju uklesano ime 61 bosanskog „ljiljana“
U ime porodica {ehida i poginulih boraca obratila se majka Ai{a Uzunali}
U povodu Dana {ehida, u prisustvu velikog broja ~lanova porodica {ehida i poginulih boraca te gra|ana Gra~anice i Visokog, otkriveno je spomen-obilje`je {ehidima i poginulim borcima viso~kih mjesnih zajednica Gra~anica, Podvinci, Arnautovi}i, Kula Banjer i Vratnica. Viso~ka Gra~anica imala je strate{ki bitnu ulogu tokom agresije na BiH, jer je u ovom dijelu viso~ke op}ine u aprilu 1992. formirana i Prva artiljerijska jedinica ARBiH. Na spomen-obilje`ju, u sklopu kojeg se na- Izgradnja ovog spomen-obilje`ja ideja je saboraca. U izgradnji, koja je trajala tri mjeseca, u~estvovali su mnogi i na ovaj na~in `elim svima zahvaliti. Projekt je ko{tao 40.000 KM s ure|enjem okolnih objekata - istakao je Mevludin Sadikovi}, predsjednik Gra|evinskog odbora i nekada{nji prvi komandant Gra~ani~kog odreda. U ime porodica {ehida i poginulih boraca obratila se majka Ai{a Uzunali}. - Me|u prisutnima ima vas kojima ja ne mogu dr`ati govore. Ali, kao ma-

Prepuna sala tr`nog centra „Ilma“u Bu`imu: Sve {to SBB BiH obe}a, nakon izbora i pobjede }e ispuniti

(Foto: B. Nizi})

IZBORI 2010 U Bu`imu Radon~i} i SBB BiH do~ekani ovacijama

Savez za bolju budu}nost BiH spektakularno zapo~eo kampanju
Herojski grad i Krajina namjerno izabrani za startno mjesto serije strana~kih okupljanja {irom Bosne i Hercegovine
Savez za bolju budu}nost BiH ju~er je zvani~no po~eo svoju pobjedni~ku izbornu kampanju u herojskom gradu Bu`imu, koji je u proteklom ratu dao veliki broj svojih najboljih sinova, {ehida, za odbranu na{e domovine. Velika kolona automobila do~ekala je Fahrudina Radon~i}a, predsjednika SBB BiH i kandidata za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH, ve} kod Cazina te se pridru`ila zajedni~kom odlasku u Bu`im, gdje je odr`an veliki strana~ki skup. uraditi i izvr{iti - rekao je Radon~i} i naglasio da se me|u Bo{njake i u politiku napokon mora vratiti rije~ kao moralna kategorija i ne{to do ~ega se dr`i, a ne kao {to je sada slu~aj da rije~i budu samo sredstvo za svakodnevne la`i politi~ara, a naro~ito u predizbornim kampanjama. - Prva smo dr`ava u Evropi po nezaposlenosti, po siroma{tvu, po korupciji i neizgra|ivanju vlastite zemlje. Poni{tit }emo ratnu privatizaciju, stvoriti uslove pravosu|u da pohapsi mafiju, a osloboditi ekonomiju, pravdu i sigurnost gra|ana za svoju djecu i porodicu - rekao je, izme|u ostalog, Radon~i}. Na istom skupu predstavljeni su kandidati za kantonalnu skup{tinu, federalne i dr`avne nivoe vlasti. Prisutni ~lanovi i simpatizeri Saveza za bolju budu}nost BiH tako|er su ovacijama podr`ali kandidate na izborima, a to se dodatno odnosi i na prof. Emira Kabila, koji je u nadahnutom obra}anju promovirao ideju da BiH mogu povesti i spasiti samo
U centru spomen-obilje`ja je predivna fontana

Reis Ceri}: Hvala vam {to ste mi dali da budem jedan od vas
U Gra~anici je ju~er bio i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Ceri}. - Obi{ao sam Bosnu i vidio mnogo Bo{njaka, svi su mi dragi, ali i Muhammed, a. s., imao je poseban odnos prema Meki, gdje je ro|en. Eh, i ja imam pravo na jedan poseban odnos i osje}aj zadovoljstva i zahvalnosti {to sam danas ovdje u svojoj Gra~anici. Hvala vam lazi i predivna fontana, uklesano je ime 61 bosanskog „ljiljana“. Me|u njima su najmla|i 18-godi{njaci Edin Ibri{evi} i Almir ^esa, najstariji 59-godi{nji ]amil Be{li} te dva brata Hamza i Refik (Huse) Hasandi}. {to ste mi dali da budem jedan od vas. Obi{ao sam stotine {ehidskih mjesta, ali mi ovo izgleda najljep{e, jer ovo mjesto pamtim mnogo godina. Sretan sam {to je podignut spomenik onima koji su branili Bosnu, ovdje pored {kole koju sam ja poha|ao. Ovi {ehidi ~uvali su na{e ku}e, na{u slobodu i do{ao sam da ka`em hvala - kazao je, izme|u ostalog, reis Ceri}. jka jednog od {ehida, ovom prilikom bih zahvalila na ovom hajratu svima koji su na bilo koji na~in u~estvovali. Po~a{}ena sam od Allaha, d`. {., {to sam jedna od majki gazija i {ehida - kazala je Ai{a Uzunali}.
N. OMEROVI]

Moralna kategorija
Oko 1.000 ljudi gromoglasnim aplauzom na nogama je do~ekalo predsjednika SBB BiH Fahrudina Radon~i}a, vjeruju}i da ba{ on zajedno s ostalim ~lanovima Saveza mo`e pobijediti dugogodi{nje bezna|e u kojem se nalazi BiH. - Dok ~ovjek ne izgovori rije~, on vlada njome, a kada je izgovori, tada rije~ vlada ~ovjekom. To zna~i, sve {to u predizbornoj kampanji izgovorimo i obe}amo, mi }emo

Radon~i} je polo`io cvije}e na mezar heroja Izeta Nani}a

Predstavljeni kandidati SBB BiH
Osim predsjednika SBB BiH Fahrudina Radon~i}a i dr. Emira Kabila, nosioca liste za Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH iz Federacije BiH - Tuzlanskog kantona, prisutnima u Bu`imu obratili su se i Faruk Had`ipa{i}, nosilac liste za Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH iz FBiH - Unsko-sanskog kantona, Sead Jusi}, kandidat iz USK za Predstavni~ki dom Federacije uspje{ni, realizirani i ljudi koji se ne}e upla{iti pred ekonomskim i drugim izazovima. BiH, i Zijad Nani}, kandidat za Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH iz FBiH - USK, Hazim Kapi}, nosilac liste za Predstavni~ki dom Federalnog parlamenta, te Nermin Be}irbegovi}, nosilac liste za Skup{tinu USK. Na listi za Skup{tinu USK nalazi se i troje Bu`imljana - Sead [ahinovi}, Irma Remeti} i Amir Maki}, koji su se prvi put predstavili javnosti. nskoj Krupi, gdje su, tako|er, pred vi{e stotina ljudi predstavljeni kandidati, a ovom skupu prisustvovao je prof. Kabil. On i ostali ~lanovi delegacije SBB BiH polo`ili su cvije}e na Centralno {ehidsko spomen-obilje`je. Uz to, i u Jajcu je odr`ano strana~ko predstavljanje, gdje je govorio i nosilac liste za Dr`avni parlament AdnF. F. - N. V. an Ba{i}.

Vlada Distrikta podr`ala nacrt ugovora

Hemodijalizni centar gradit }e Nijemci
Vlada Br~ko Distrikta na posljednjoj sjednici jednoglasno je podr`ala nacrt ugovora za izgradnju hemodijaliznog centra, koji bi uskoro trebala razmatrati i Skup{tina Distrikta. Petnaestogodi{nji ugovor treba biti potpisan s njema~kom firmom „Frezenius“. Hemodijalizni centar trebao bi biti izgra|en u krugu br~anske bolnice, a obaveza njema~ke firme je da izgradi objekt, opremi ga najsavremenijom opremom, preuzme sve radnike s postoje}e Hemodijalize i tokom 15 godina pru`a usluge za sve pacijente, kojih je trenutno {ezdesetak, po najpovoljnijoj cijeni. - To }e biti jedini centar na podru~ju jugoisto~ne Evrope koji }e imati dijaliziranje pacijenata po trenutno najsavremenijoj metodi, a to je tzv. hemodijafiltraciona metoda - kazao je gradona~elnik DistrE. R. ikta Dragan Paji}.

Nosioci lista
Radon~i} i delegacija SBB BiH polo`ili su cvije}e na turbe legendarnog komandanta Izeta Nani}a u Bu`imu, nakon ~ega je Radon~i} otputovao u Sarajevo. Ina~e, ju~er je odr`an i veliki strana~ki skup u Bosa-

Bosanska Krupa: Prof. Emir Kabil i delegacija SBB BiH pola`u cvije}e na Centralno {ehidsko spomen-obilje`je

Klub poznatih

Nurko ^au{evi}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

teme

Mislim da bi na pusti otok sa mnom i{la supruga
Li~ni profil portparola Olimpijskog bazena Otoka
Ime i prezime: Nurko ^au{evi}. Datum i mjesto ro|enja: 3. septembar 1979. u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U porodi~noj ku}i. Bra~no stanje: Sretno o`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 7. avgust 2008. i 15. juli 2009. Koji automobil vozite: Nemam ~ak polo`en ni voza~ki. Kako se odmarate: U dru{tvu s meni dragim osobama. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin, Safet Isovi}... Volite li kuhati: Rijetko. Najdra`a knjiga: „Ubila~ki identiteti“. Omiljeni pisac: Amin Maluf (Maalouf). Umjetnik kojeg cijenite: Safet Zec i dr. ]azim Had`imejli}. Za koji klub navijate: FK @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Ko god ima hrabrosti krenuti sa mnom, pretpostavljam supruga. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Rekreativno, ali rijetko. Omiljena hrana i pi}e: Skoro sve iz bosanske kuhinje i limunada. Ko se brine o Va{em imid`u: Uglavnom supruga. Volite li i}i u {oping: Rijetko. Jeste li sujevjerni: Ne.

PRESUDE Najava `albe iz Tu`ila{tva Ha{kog tribunala

Bramerc tra`i ve}e kazne za genocid
Tu`ilac smatra da je pretresno vije}e na~inilo ve}i broj pravnih gre{aka i u slu~aju Vinka Pandurevi}a
Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala najavilo je `albe na presude koje su 10. juna izre~ene {estorici oficira Vojske Republike Srpske (VRS) zbog slu~aja „Srebrenica“, jer smatra da im treba odrediti stro`ije kazne. Tu`ilac nije najavio `albu jedino za Ljubomira Borov~anina, koji je osu|en na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podr`avanja, istrebljivanja, progona, prisilnog premje{tanja i ubistva, prenosi Srna.

Izuzetak Radivoje Mileti}
Tu`ilac tra`i da Radivoje Mileti}, nekada{nji na~elnik Odjeljenja za operativno-nastavne poslove VRS, bude okrivljen i za ubistvo kao kr{enje zakona i obi~aja gade Drinskog korpusa VRS Vinka Pandurevi}a, koji je progla{en krivim za pomaganje i podr`avanje ubistva, progone i nasilno premje{tanje i osu|en na 13 godina zatvora. Pandurevi} je presudom oslobo|en optu`bi za genocid i za udru`ivanje radi genocida. U podnesku, koji je potpisao glavni tu`ilac Ser` Bramerc (Serge Brammertz), navodi se da Sudsko vije}e nije ponudilo obrazlo`enje zaklju~ka da „nema dokaza da je Pandurevi} dijelio namjeru s drugim pripadnicima udru`enog zlo~ina~kog poduhvata da po~ini zlo~ine koji su bili cilj tog poduhvata“.
Bramerc: Izre~ene kazne su male

ratovanja, zbog „oportunisti~kih ubistava u Poto~arima“. Tu`ilac se ne namjerava `aliti na visinu kazne, koja je u Mileti}evom slu~aju 19 godina. Tu`ilac tra`i da Milan Gvero, nekada{nji pomo}nik za moral, pravna i vjerska pitanja Glavnog {taba VRS, bude progla{en krivim i za ubistvo kao zlo~in protiv ~ovje~nosti, za ubistvo kao kr{enje zakona i obi~aja ratovanja i za progone putem ubistava kao zlo~ina protiv ~ovje~nosti, „zbog oportunisti~kih ubistava u Poto~arima“. Gvero je zbog progona i prisilnog premje{tanja osu|en na pet godina zatvora, a 28. juna mu je odobreno prijevremeno pu{tanje na slobodu. T u`ilac smatra da je vije}e pogrije{ilo {to nije okrivilo i za „udru`ivanje radi vr{enja genocida“ Vujadina Popovi}a i Ljubi{u Bearu, koji su osu|eni na do`ivotni zatvor.

Do`ivotni zatvor
Tu`ila{tvo smatra da je pretresno vije}e na~inilo ve}i broj pravnih gre{aka u slu~aju nekada{njeg komandanta Zvorni~ke bri-

^au{evi}: Nisam sujevjeran

Imate li ku}nog ljubimca: Zlatnu ribicu. Koji je Va{ `ivotni moto: „Ne kupujte neprijateljstvo jednog ~ovjeka pa makar i za ljubav hiljade ljudi“ - sufijska mudrost. Va{ najbolji prijatelj je: Selim i Hadis. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Sve bi ostalo na dobroj namjeri, jer 15 minuta je premalo. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Ubistva i progoni
Bramerc smatra da je pretresno vije}e pogrije{ilo zato {to nekada{njeg na~elnika za bezbjednost u Zvorni~koj brigadi VRS, potporu~nika Dragu Nikoli}a, nije osudilo i za genocid i udru`ivanje radi genocida. Nikoli} je osu|en za pomaganje i podr`avanje genocida, istrebljenje, ubistvo i progone i izre~ena mu je kazna od 35 godina zatvora. Tu`ilac i za Nikoli}a tra`i o{triju kaznu.

SMS
SRAM NAS BILO - Dragi Bosanci i Hercegovci u „sto posto“ BiH, dajte svoj prilog da se kupi stan, jer velika je sramota da bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva `ivi u stanu od 40 i ne{to kvadrata. Jer, on je human, milionsku imovinu dao je Jati, a vilu na Bosforu supruzi. Moramo mu nekako vratiti za ono {to je uradio za nas. Fuad RVI OSTALA SAMA Kada sam vidio nanu Fatu kako pla~e, zapitao sam se imaju li ovi na{i bo{nja~ki politi~ari srce, pa da je puste da se sama bori s du{manima. PRIZNAVANJE NEZAVISNOSTI - Ka`u iz RS da nikada ne}e priznati

Dnevni avaz 061-142-015
lama? Je li ko ~uo da postoji v. d. direktora sedam godina, kao {to je u jednoj srednjoj {koli u Sarajevu, gdje se ~uva mjesto direktora `eni koja je i prije bila direktor, a kojoj sada istje~e ministarski mandat u politici? NEMA LJEKARA - Pitam direktora i menad`ment „Doma zdravlja“ Sarajevo osje}aju li barem malo stida {to ja, koja `ivim u op}ini Centar (MZ Ko{evsko Brdo), ve} vi{e od dva mjeseca ne mogu kod svog ljekara? U ambulanti porodi~ne medicine ljekari su svako malo na zamjeni na nekom drugom lokalitetu. Gospodo, i mi pla}amo doprinos za zdravstvo.

Pismo Ketrin E{ton, visokoj predstavnici

nezavisno Kosovo. A priznaje li bratija iz RS nezavisnu Crnu Goru? Da ih malo napomenem, a usput i nas ostale u BiH. U Crnoj Gori 38 posto stanovni{tva ~ine Srbi i 90 posto njih ne priznaje Crnu Goru kao svoju domovinu (otprilike isto kao i kod nas u BiH). No, Crna Gora priznala je Kosovo i odavno ve} ima svog ambasadora u Pri{tini bez tih srpskih glasova u parlamentu. Kako onda mogu priznati dr`avu Crnu Goru, koja je uradila takvu izdaju srpskih interesa i politike? Samir ^UVAJU FOTELJE - Kada }e se po~istiti marifetluci po {ko-

BNV tra`i da u Sand`ak do|u posmatra~i EU
Neka posmatra~i utvrde ima li diskriminacije Bo{njaka na vjerskoj i etni~koj osnovi, kr{e li se prava i {ta su stvarni uzroci aktuelnih problema, ka`e Zukorli}
Bo{nja~ko nacionalno vije}e (BNV) Sand`aka, koje je osnovala Bo{nja~ka kulturna zajednica, uputilo je ju~er visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) pismo u kojem tra`i slanje me|unarodnih posmatra~a u Sand`ak. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ka`e da se BNV odlu~io na ovaj korak jer beogradski re`im odbija razgovore s legitimnim predstavnicima bo{nja~kog naroda u Sand`aku i Srbiji. Beogradski re`im, zajedno s prore`imskim medijima, upozorava Zukorli}, permanentno {alje la`nu sliku o stanju u Sand`aku, optu`uju}i IZ za ono {to se de{ava. - Ako re`im nema kapaciteta da rije{i ovaj problem u okviru svog pravnog sistema, onda su rje{enje me|unarodni posmatra~i koji bi utvrdili stvarno stanje. Neka oni utvrde ima li diskriminacije na vjerskoj i etni~koj osnovi, kr{e li se prava i {ta su stvarni uzroci aktuelnih problema - ka`e Zukorli}. On optu`uje beogradski re`im da poku{ava de{avanja u Sand`aku pokazati kao unutarbo{nja~ki problem, iako je to, kako ka`e, problem izme|u beogradskog re`ima i Bo{njaka. - Prema Bo{njacima u Sand`aku pona{aju se kao na Kosovu proteklih godina. Dijele Bo{njake na dobre i lo{e, a naravno da lo{e treba kazniti. To je recept Beograda, koji je jako pogre{an, pogotovo u vrijeme kada se taj re`im poku{ava pokazati kao proevropski - upozoraF. KARALI] va Zukorli}.

Zukorli}: Beogradski re`im odbija razgovore

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

11

BOSANSKA KOSTAJNICA Kako je Rade No`ini} postao heroj

Iz vodene bujice spasio paralizovanu djevojku
Nepokretnu Draganu iznio kroz prozor i u naru~ju nosio kroz vodu do svoje ku}e
Dva dana nakon {to je rje~ica Ma~kovac bukvalno protutnjala Bosanskom Kostajnicom i poharala tridesetak doma}instava, ~iji su vlasnici i ju~er sanirali posljedice od poplava, u ovom gradi}u jo{ se prepri~ava hrabrost mje{tanina Rade No`ini}a (54), koji je iz vodene bujice spasio te{ko bolesnu i paralizovanu Draganu Stupar (24). Drama je, prema Radinim rije~ima, po~ela oko pono}i, s prvim vodenim talasom koji je nosio sve pred sobom. Potom sam je u naru~ju, kroz vodenu stihiju, donio do svoje ku}e. Dragana je bila veoma upla{ena, a u boljem stanju nije bila ni njena ma-

Reprezentativci BiH na 16. evropskom prvenstvu

Na Evropskom prvenstvu u mu{i~arenju

@eljko Prpi} osvojio zlatnu medalju
Na 16. evropskom prvenstvu u mu{i~arenju, koje se odr`avalo u Banjoj Luci, [ipovu, Jajcu, Klju~u i Ribniku, reprezentativac BiH @eljko Prpi} iz [ipova u pojedina~nom plasmanu osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji 90 takmi~ara iz 18 evropskih zemalja. Ovo je prva zlatna medalja koju je osvojio jedan na{ takmi~ar na evropskom prvenstvu u ovom sportu. Na{a reprezentacija 1 osvojila je ekipno ~etvrto mjesto, a reprezentacija 2 sedmo. Ju~er je sve~anim progla{enjem pobjednika i podjelom medalja u Banjoj Luci zavr{eno petodnevno dru`enje najboljih evropskih ribara u mu{i~arernju. Ekipno su medalje osvojili Italija zlato, [panija srebro i Francuska bronzu. Pojedina~no prvi je @eljko Prpi} (BiH 2), drugi Riviere Yannick (Francuska) i tre}i Miroslav KaI. B. ti~i} (Hrvatska).

[ta mi se (ne)svi|a u Prozoru

Nije trebalo uklanjati le`e}e policajce
-Lijepo je to {to se ostvaruje obe}anje vodstva op}ine Prozor/Rama da }e sva naselja na podru~ju op}ine biti povezana asfaltnim putevima i {to se grade sportski objekti za mlade. Tako|er, vidljivo je iz dana u dan da se pobolj{avaju me|unacionalni odnosi. Komunalcima pohvala za redovan odvoz sme}a, ali mi se ne svi|a stanje u kakvom se nalazi gradski park. Enver Piroli}, penzioner Ono {to nije lijepo je stanje gradske rasvjete u nekim ulicama po kojima je no}u, zbog mraka, neugodno prolaziti. Ozbiljnu zamjerku op}inskim vlastima upu}ujem zbog uklanjanja le`e}ih policajacakoji su u zna~ajnoj mjeri {titili pje{ake od nadobudnih voza~a - ka`e penzioner Enver Piroli}. H. M.

Dobar kom{ija
- Zate~en iznenadnom poplavom iza{ao sam pred ku}u. Zabrinuto sam pratio {ta se zbiva, kada sam ~uo kako neko doziva u pomo}. Zvala je kom{inica koja ima nepokretnu k}erku. Bez imalo dvoumljenja do{ao sam do njene ku}e i kroz prozor, preko kojeg se prelijevala voda, iznio Draganu.

Bujica bila do pola kapije

jka Nada (56) - pri~a Rade, koji sebe ne smatra nikakvim herojem ve} samo dobrim kom{ijom koji se na{ao u nevolji onda kad je

Rade ju~er sa Nadom i Draganom

(Foto: D. Stojni})

to zatrebalo. Nada i njena Dragana tu no} su provele na sigurnom, u Radinoj ku}i.

Dozivala u pomo}
- Spasio mi je dijete i beskrajno sam mu zahvalna. Za cijeli svoj `ivot. Bilo je stra{no. Ku}a je odjednom bila puna vode. Isklju~ila sam sve aparate, a potom sam moju Draganu iz kreveta, umotanu u deku, donijela do {poreta i stavila je na njega. Bila je upla{ena, noge su joj

Draganu iznio kroz prozor

bile u vodi koja je iz minuta u minut bila sve ve}a. Otvorila sam prozor i iz sveg glasa dozivala u pomo}. Sva sre}a da me je Rade ~uo - pri~a jo{ uvijek u {oku Nada. Dobre kom{ije i ju~er su pomogle ovoj siroma{noj porodici i zajedni~ki ~istile ku}u uni{tenu poplavom. Ina~e, u Bosanskoj Kostajnici ovakve poplave od naizgled bezazlenog potoka Ma~kovac, nisu zapamtili ni najstariji mje{tani ovog krM. ZGONJANIN aja.

Zabilje`eno drugog dana Bajrama u Livnu

Na mezaru livanjskog „zlatnog ljiljana“
Drugog dana Bajrama, na Dan {ehida, na najve}em livanjskom haremu Kraj zatekli smo Biseru i Samira Lemo, majku i brata livanjskog „zlatnog ljiljana“ Senada Leme, koji je pogiBisera i Samir Lemo na Senadovom mezaru nuo kao Viki}ev specijalac u odbrani Sarajeva. Premda bolesna i te{ko pokretna, majka Bisera je smogla snage da i ovog puta uzbrdicom harema do|e do svog i bh. heroja, zagrli ni{ane, prou~i Fatihu i u ti{ini harema mezar gazije zalije A. Ka. suzama.

Humanitarna akcija d`ematlija iz Butmira u Sarajevu

Odnijeli ramazanske poklone povratnicima u Vi{egrad
Prikupili prehrambene pakete vrijedne oko 5.000 KM i 3.400 KM u novcu
Izme|u 17. i 27. no}i ramazana dzematlije iz Butmira u Sarajevu za povratnike Bo{njake u Vi{egrad prikupili su vrijedne poklone. - Radi se o prehrambenim paketima vrijednosti oko 5.000 KM i 3.400 KM u novcu. Prema dogovoru sa donatorima, pomo} }e biti podijeljena starim i iznemoglim osobama a jedna polovina mladim bra~nim parovima sa malom djecom. Starije osobe }e uz paket dobiti i po 100 KM, a porodice sa mladim ~lanovima uz paket i po 200 KM - rekao je predsjednik Med`lisa IZ Vi{egrad Bilal ef.Memi{evi}. U Vi{egrad je sa mladim aktivistima d`emata Butmir stigao njihov predvodnik Hazim ef. Krupalija, koji ka`e da

Darivali novoro|enu bebu u porodici Omerovi}

Pomo} dopremljena u vi{egradska sela

Stipendije za osam bruco{a
Po~etkom akademske 2010./2011.godine op}ina Ora{je dodijelit }e osam stipendija studentima s podru~ja te op}ine. Stipendije }e biti dodijeljene samo studentima prve godine studija u mjese~nom iznosu od 150 KM po korisniku, i to studentima koji imaju najbolji prosjek ocjena u prethodnom obrazovanju i koji su slabijeg socijalno-imovinskog stanja, pi{e Fena. Sredstva za stipendiranje osigurana su u bud`etu op}ine Ora{je.

je inicijativa za pomo} povrtanicima potekla od mladih. -Prilikom govora o Bedru na jednoj hutbi nakon d`uma namaza, vjernici su se odazvali za pomo} Vi{egra|anima i to je na na{e iznena|enje poprimilo {iroke razmjere, uz u~e{}e cijelog d`emata Butmir. Paketi se

sastoje od bra{na, ulja, {e}era, soli, tjestenine, kafe, slatki{a, a prijateljima iz MIZ Vi{egrad donijeli smo i ispe~en kurban za iftar. To je samo potvrda na{e spone sa ljudima koji se vra}aju na Drinu i `ele ovdje da `ive, a ne da umru - kazao je efendija Krupalija.

Poklonima je obradovana i porodica Omerovi} iz Bosanske Jagodine. Mladi bra~ni par [efketa i Mirza prije sedam dana dobili su sina Adnana. Zahvalni su na posjeti, a paketi }e im dobro do}i za bajramske praznike kada o~ekuju goste i u povoM. An. du ro|enja sina.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

srednjobosanski kanton

SPOROVI Ograda zavadila mje{tane u bugojanskom naselju Vrpe}

Ibrelji} sa travni~kim muftijom

Tradicionalni mevlud u @iv~i}ima

Uzurpiranjem lokalnog puta bavili se i vije}nici u OV
Oni na svoje parcele mogu do}i iz vi{e pravaca, ali im je ovim putem jednostavnije Mi ogra|ujemo samo svoje, isti~e Nijaz Karagi}
Nijaz Karagi}, jedan od ~etvorice vlasnika parcele u bugojanskom naselju Vrpe}, koja je u posljednje vrijeme predmet spora izme|u ove i nekoliko drugih porodica, prouzrokovanih po~etkom ogra|ivanja parcele koju su Karagi}i kupili prije nekoliko godina i tom prilikom, po mi{ljenju nekoliko porodica, uzurpirali dio puta u Vrpe}i, smatra kako su protesti mje{tana neutemeljeni. Ovo se pitanje na{lo i na sjednici Op}inskog vije}a Bugojno, gdje je donesen zaklju~ak da se put vrati u prpola do ~etiri metra, kako ne bismo ugrozili prilaz greblju. Mje{tani pominju du`i dio puta, me|utim, sporan je krak puta koji vodi do njihovih imanja. Radi se o sezonskom putu, kojeg nema nigdje ucrtanog i prakti~no ne postoji. Put je napravljen nakon rata, za vrijeme odusustva iz Bugojna tada{njeg vlasnika Ilije Pocrnje. Oni na svoje parcele mogu do}i iz vi{e pravaca, ali im je ovim putem jednostavnije. Mi ogra|ujemo samo svoje - isti~e Nijaz Karagi}, koji u centar problema stavlja politi~ku manipulaciju mje{tanima. - U sve se uklju~io op}inski SDP ~iji su ~lanovi vi{e , puta vi|eni sa mje{tanima koji se protive ogra|ivanju. Oni svjesno, u predizborne svrhe, podsti~u neopravdano nezadovoljstvo. Kom{ije su izmanipulisane -ka`e Nijaz. Potcrtava kako se raduje {to }e ovaj predmet bugojanski Sud, nada se, rije{iti u {to kra}em roku ,nakon ~ega }e on i njegovi ro|aci mo}i ograditi porodi~nu parcelu i budu}e greblje Karagi}a, u koje je prije nekoliko dana ukopana i jedna `ena iz ove A. MAND@I] porodice.

Zajedni~ki ru~ak za sve
U organizaciji Med`lisa IZ, u d`ematu @iv~i}i, udaljenom 17 kilometara od Fojnice, ju~er je prou~en melud, koji se tradicionalno odr`ava svake godine u ovom d`ematu tre}eg dana Ramazanskog bajrama. Prisutan je bio veliki broj mje{tana kao i gostiju. Svima je dobrodo{licu za`elio imam ove d`amije Mahmut ef. Ibrelji}. U~enju mevluda u @iv~i}ima prisustvovali su i Nusret ef. Avdibegovi}, travni~ki muftija, glavni imam Med`lisa IZ Fojnica Mensur ef. Pa{ali}, na~elnici Fojnice i Busova~e Salkan Merd`ani} i Asim Meki} i brojni imami. Mevlud su u~ili imami Med`lisa IZ i hor dervi{a iz @iv~i}a. Hamdo Ibrelji}, vakif ove d`amije koji ju je izgradio prije tri godine u svom rodnom mjestu, ina~e vlasnik firme „Tamex“ iz Ka}una, priredio je zajedni~ki ru~ak za sve prH. ^u. isutne.

Temelji na manjem dijelu puta prema njivama

vobitnu namjenu dok slu~aj ne dobije sudski epilog.

Kupili parcelu
- Parcelu povr{ine 3.240 kvadrata kupili smo prije pet-{est godina s ciljem da tu formiramo porodi~no greblje, u ~emu smo se konsultovali i sa Med`lisom IZ, gdje nam je to i odobreno. Parcela je nakon kupovine ogra|ena `icom. Zbog sprje~avanja da u parcelu ulazi stoka i eventualno o{teti ni{ane, odlu~ili smo se staviti betonsku ogradu. Izveli smo na lice mjesta geometra,

sudiju Op}inskog suda i op}inskog pravobranioca. Tek nakon njihovog izvje{taja po~eli smo sa ogra|ivanjem parcele - pri~a Nijaz. Parcela, kako on ka`e, nikada nije uknji`ena kako treba i ovo je sada bila prilika da se to uradi kako treba i po propisu. Istina, budu}a ograda ulazi u makadamski put, koji koriste mje{tani Vrpe}i i susjednog naselja Vesela.

D`amija u @iv~i}ima tokom u~enja mevluda

Politi~ke manipulacije
- Zbog blizine greblja mi smo se na pojedinim dijelovima puta uvukli u parcelu od

U Kulturnom centru princeze D`evhere

Bajramski paketi}i za male Bugojance

Karagi}: Sud }e re}i svoje

Pomo} na pravoj adresi
U povodu Ramazanskog bajrama u krugu Zavoda za mentalno invalidna lica „Drin“ u Fojnici organizirana je ro{tiljijada za korisnike. U Zavodu „Drin“ boravi 520 korisnika. Kako nam je kazao Vid Juki}, predstavnik ispred firmi koje su omogu}ile ovu ro{tilji- Donirano 500 obroka mesnih jadu, donirano je prera|evina za ro{tilj 500 obroka mesnih mogu}nost to u~initi kod svoprera|evina za ro{tilj. jih ku}a u krugu obitelji. Za - Ovo nije predizborna ka- nekoliko dana ovakvu ro{tiljimpanja, ovo je tradicionalna jadu pravimo i u drugom foakcija tvrtki koje su omo- jni~kom zavodu, „Bakovi}i“. gu}ile ovu ro{tiljijadu i dru`- Ovdje je pomo} zaista potreenje uz zabavu sa korisnicima bna i na pravoj je adresi - re„Drina“, za one koji nemaju kao je Vid Juki}. H. ^u.

U bugojanskom Domu zdravlja

Ro{tiljijada u Zavodu „Drin“ U~estale la`ne telefonske
dojave o nesre}ama
U posljednje vrijeme bugojanski Dom zdravlja suo~ava se sa banalnim, ali i veoma ozbiljnim problemom zloupotrebe telefonskih poziva na de`urni telefon Slu`be hitne pomo}i. Naime, u toku jednog dana registruje se veliki broj la`nih dojava o saobra}ajnim nezgodama. - De{ava se da ekipe izlaze na teren na bazi tih La`ni pozivi na telefon Hitne slu`be la`nih poziva i tamo ne zate- hmutbegovi}, direktorica Doknu nikoga. One koji to rade, ma zdravlja Bugojno. Upu}en je javni apel neone znam za{to, zamolili smo da to ne ~ine, jer bi se sutra dgovornim osobama koje se moglo desiti da imamo stvar- bave ovim neumjesnim {alanu potrebu za intervencijom, ma, da prestanu sa tim, jer je a da nismo u stanju na vrijeme ozbiljno doveden u pitanje rad reagirati - ka`e dr. Melika Ma- medicinskog osoblja. Az. M.

Podijeljeno hiljadu bajramskih paketi}a

Kulturni centar princeze D`evhere priredio je tradicionalnu podjelu bajramskih paketi}a za najmla|e stanovnike Bugojna. Podjeli je prethodila bajramska priredba u amfiteatru Kulturnog centra, u kojoj su u~estvovali u~enici osnovnih {kola s kojima je Centar uspostavio odli~nu saradnju u proteklom periodu. - Radujemo se ovakvim akcijama, koje predstavljaju jedan vid podr{ke naroda Kraljevine Saudijske Arabije prijateljskom narodu Bosne i Hercegovine - poru~io je direktor KC princeze D`evhere Rahmetullahi Gari, ~estitaju}i brojnim roditeljima i djeci Ramazanski bajram. Ovom prilikom u auli Centra, podijeljeno je hiljadu bajramskih paAz. M. keti}a.

Bajramski koncert u Travniku
U Travniku odr`an je tradicionalni Bajramski koncert koji su priredili kulturni radnici grada. Publici u sali Centra za kulturu predstavili su se: Kamerni orkestar Osnovne muzi~ke {kole, Plesni studio „Maya“, Taik Gani}, Rabija Mameled`ija, Pozori{te Travnik, Tambura{ki orkestar, Kvartet „Prijatelji“ i KUD „Borac“. Posjetioci su imali priliku da u holu Centra pogledaju i izlo`ene radove Udru`enja likovnih stvaralaca (ULST) i Foto kluba „Fot“ Travnik. K. K.

Akcije pomo}i u Donjem Vakufu

Solidarnost i briga za bli`nje
Uz bajramske blagdane, dane darivanja, solidarnosti i brige za bli`nje, slabe, nemo}ne i siroma{ne, na podru~ju Donjeg Vakufa organizovano je nekoliko akcija pomo}i. Crveni polumjesec Ujedinjenih Arapskih Emirata iz Sarajeva i ove godine obezbijedio je 50 prehrambenih paketa koje su volonteri Crvenog kri`a podijelili socijalno ugro`enim porodicama i korisnicima programa ku}ne njege. ^lanice Udru`enja `ena „Anima“ posjetile su nekoliko socijalno-ugro`enih porodica i uru~ili im prigodne pakete kako bi {to ljep{e do~ekali Ramazanski bajram. Op}inski odbor „Merhameta“ Donji Vakuf uz podr{ku d.o.o.“Best“ Travnik obezbijedio je 15 paketa sa prehrambenim artiklima za najsiroma{nije DonjovakuD. M. fljane.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

13

SARAJEVO Samoubistvo 22-godi{njaka pod velom misterije

Digao ruku na sebe zbog problema u ljubavnoj vezi s udatom `enom?
Adnan Had`imuratovi} pucao sebi u glavu iste no}i kada mu je brat Alen te{ko ranjen kod @eljezni~ke stanice ^ahura ne odgovara tipu na|enog pi{tolja
Tokom ju~era{njeg dana niko od aktera preksino}njeg vatrenog obra~una na parkingu ispred @eljezni~ke stanice u Sarajevu nije uhap{en, potvr|eno nam je ju~er iz MUP-a Kantona Sarajevo. Sa tri hica u noge ranjeni Alen Had`imuratovi} (22) i te{ko premla}eni Edis Banda (21) nisu policiji htjeli otkriti identitet napada~a.

Vozila o{te}ena u direktom sudaru

(Foto: O. Mujki})

Magistralni put Tuzla - Ora{je

Troje povrije|eno u smrskanom „golfu“
Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, u Dubokom Potoku kod Srebrenika, preksino} oko 23 sata sudarili su se terenac „mazda“ (J12-J-577) za ~ijim je upravlja~em bio Halil Sinanovi} (52) iz Srebrenika i „golf III“ hrvatskih registarskih oznaka ZG-6206-DB, kojim je upravljao Mato Grgi} (45) iz Zagreba. Nakon direktnog sudara „golf “ je odba~en u kanal pored puta, dok se terensko vozilo poprije~ilo na lijevoj strani kolovoza. Na oba vozila pri~injena je ve}a materijalna {teta, a te{ke povrede zadobio je Mato Grgi}, voza~ potpuno smrskanog „golfa“, dok se o povredama njegovih saputnika Rinka Grgi}a (42) iz Zagreba i M. T. iz Tuzle ljekari nisu izjasnili. Nakon {to su ih voza~i koji su se zaustavili, kao i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, izvukli iz smrskanog automobila, prva pomo} ukazana im je u Hitnoj slu`bi Doma zdravlja Srebrenik, a potom su prevezeni u UKC Tuzla. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS O. M. Srebrenik.

Nepovezani doga|aji
Dosta kontroverzi izazvao je doga|aj koji se iste no}i desio u Prijedorskoj ulici, a policiju je o njemu obavijestila `enska osoba koja je dojavila da se u automobilu „VW vento“ (A97-E950) nalazi mrtav mladi}. Dolaskom na tu lokaciju policijska patrola nije prona{la ni tijelo ni automobil. Kasnije im je dojavljeno iz Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo da im je dovezen mrtav mladi}, za kojeg se isposta-

Automobil s mrtvim mladi}em ispred Hitne pomo}i

vilo da se zove Adnan i da je brat blizanac te{ko ranjenog Alena. On se ubio u automobilu pucaju}i iz pi{olja sebi u glavu, {to je potvr|eno obdukcijom. Njega

su mrtvog u Hitnu dovezli E. D. i E. A. iz Sarajeva, koji su u policiji saslu{ani na okolnosti ovog slu~aja. U automobilu u kojem se nalazio mrtvi Adnan Had`imuratovi} prona|en je pi{tolj CZ „tetejac“ kalibra 7,62 milimetra, kao i ~ahura od pi{tolja „duga devetka“, {to baca donekle misteriju na ova slu~aj. Iz kojeg je pi{tolja mladi} po~inio samoubistvo, ni ju~er nismo mogli dobiti potvrdu iz MUP-a Kantona Sarajevo, ali nam je potvr|eno da pucnjava kod @eljezni~ke stanice i doga|aj u Prijedorskoj ulici nisu povezani.

O~ajni~ki ~in
Bra}a Had`imuratovi} na Facebooku

U naselju Alipa{ino Polje, gdje je `ivio nesretni mladi}, pri~a se da je uzrok

njegovog samoubistva ljubavni problem. Adnan je, naime, navodno bio u vezi sa za sada nepoznatom udatom `enom, pa je izme|u njih do{lo do nesuglasica koje su mladi}a nagnale na o~ajni~ki ~in. Ina~e, bra}a Had`imuratovi} poznata su policiji odranije po ~injenju krivi~nih djela. Alen je ve} jednom ranjen u nogu u pucnjavi u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje, dok je njegov brat Adnan u tom naselju ranjen tako|er u nogu krajem godine. Bra}a ni tada nisu otkrila policiji ko je na njih pucao. Poznati su i po premla}ivanju policajca u [vrakinom Selu, u ~emu su, osim njih, u~estvovali i njihov stariji brat Haris i AleAd. A. ksandar @ivkovi}.

Sudar kod Bugojna

Poginuo 48-godi{nji Senad Jusi}
^etrdesetsedmogodi{nji Senad Jusi} iz Donjeg Vakufa poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u mjestu ^ur~i}a Lug kod Bugojna. Do nesre}e je do{lo preksino} kada se „mazda“ kojom je upravljao Jusi} sudarila s kombijem „transporter“ koji je vozio 37-godi{nji Samir Seferovi} iz Bugojna. Seferovi} je zadobio lak{e povrede.

Na cesti u Rajlovcu

Kamionom oborio dvojicu pje{aka
Na magistralnom putu M-5 u sarajevskom naselju Rajlovac dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je kamion MAN (T81-M-643), vlasni{tvo firme „Bio Sham“ iz Te{nja, koji je vozio D. S. iz Te{nja, udario pje{ake G. F. (30) i G. M. (37), obojica iz Sarajeva. Povrije|eni su zbrinuti u bolnici Ko{evo, gdje je ljekar konstatirao da su zadobili te{ke povrede i zadr`ani su na posmatranju. O ovome je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a na licu mjesta uvi|aj je obavila ekipa MUP-a Kantona Sarajevo.

Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla

Uskoro odluka o prijavi protiv direktora Doma penzionera
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona uskoro bi trebalo donijeti odluku nakon istrage u vezi s prijavom grupe zaposlenika tuzlanskog Doma penzionera protiv direktora te ustanove Rifata Avdagi}a. Grupa anonimnih uposlenika Avdagi}a optu`uje za navodno po~injeno krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja i ovla{tenja, a krajem decembra 2008. godine Tu`ila{tvo je pokrenulo istragu. - Nakon prijave od uposlenika koju smo primili prije skoro dvije godine, Tu`ila{tvo je od MUP-a TK i Op}ine Tuzla, kao osnivjere. Proces istrage je u toku i u skorije vrijeme Tu`ila{tvo TK donijet }e tu`ila~ku odluku - kazao nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva. U prijavi protiv direktora Avdagi}a uposlenici su, izme|u ostalog, naveli katastrofalne nehigijenske uvjete u kojima borave penzioneri, kao i kori{tenje novca s ra~una Doma penzionera u privatne svrhe. Uposlenici ga, tako|er, optu`uju da je od novca Doma penzionera {kolovao ljubavnicu, kao i za niz drugih djela, {to je Avdagi} odbacio kao neoA. Mu. snovano.

U trolejbusu u Sarajevu

Maloljetnicima oteli mobitele
U Zagreba~koj ulici u Sarajevu dvije nepoznate osobe su uz prijetnju no`em u trolejbusu izvr{ile razbojni{tvo nad maloljetnim B. E. (14) i A. B. (14), obojica iz Sarajeva, od kojih su ukrale mobitele. Policija traga za kradljivcima.

Pretres u Sarajevu

U ku}i prona{li 150 grama marihuane
Pripadnici Odjela za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su u petak H. D`. (39) iz Bijelog Polja, nastanjen u Sarajevu, jer su prilikom pretresa dvije ku}e koje osumnji~eni koristi prona{li 150 grama marihuane. Nakon saslu{anja, osumnji~eni je predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca.

Iz ku}e ukrao 14.000 KM
Nepoznat po~inilac preksino} je u zeni~koj ulici A. Hafizovi}a provalio u ku}u vlasnika P A. iz Zenice. Iz . ku}e je ukrao 14.000 maraka i jo{ neutvr|enu koli~inu zlatnog nakita.

Dom penzionera Tuzla: Radnici prijavili direktora

va~a ustanove, zatra`ilo provjere navoda iz prijave, a

nakon dostavljanja izvje{taja zatra`ilo je i dodatne pro-

14

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

crna hronika

PRIJEDOR U~estale kra|e na grobljima

Lopovi i narkomani ni mrtvima ne daju mira Provaljeno u dvije vikendice
Podrum iz kojeg je ukraden agregat
(Foto: H. ^ukle)

Malko~ kod Fojnice

Nestaju predmeti od bronze koji za male pare zavr{avaju na lokalnim otpadima Alkohol i {price sakriveni ispod nadgrobnih plo~a

Nepoznate osobe provalile su u dvije vikendice na izleti{tu Malko~ kod Fojnice. Kako saznajemo, lopovi su iz podruma vikendice Janjka Bo{njaka ukrali agregat, a s tavana sa~. Osim

{to su mu ispreturali stvari, Hikmet Buljuba{i}, vlasnik druge vikendice, nije pretrpio ve}u {tetu. Na lice mjesta iza{li su pripadnici Policijske stanice Fojnica, koji su obavili uvi|aj. H. ^u.

CJB Doboj

Uhap{en diler droge iz Bratunca
Neboj{a Milovanovi} (43) iz Bratunca ju~er je nakon saslu{anja u Centru javne bezbjednosti Doboj predat Okru`nom tu`ila{tvu Doboj. Prema dosada{njim informacijama, Milovanovi} je od februara do juna ove godine konstantno dilao marihuanu u Br~ko Distriktu i op}inama Bosanski [amac, Bosanski Brod i Modri~a. Policija je nakon pretresa njegovog stana, ku}e i pomo}nih objekata u Bratnucu prona{la predmete koji se dovode u vezu s tim krivi~nim djelom. U ovom periodu Milovanovi} je prodao oko pet kilograma marihuane, ka`u iz CJB H. ^. Doboj.

Faleti}i u Sarajevu

Te{ko povrije|ena u „fordu“ koji je sam krenuo
U ulici Faleti}i do broja 45 u Sarajevu dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj se sam pokrenuo i skrenuo van ceste „ford escort“ (A01-0-939) u kojem su se nalazili voza~ D. E. (22) i H. M. (22), oboje iz Sarajeva. H. M. je zadobila te{ke povrede. O svemu je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a na licu mjesta obavljen je uvi|aj.

Neboj{a No`ini} iz Prijedora bio je neprijatno iznena|en kada je nedavno od policije saznao da je desetak skupocjenih slova nestalih s nadgrobnog spomenika njegove majke @i`e No`ini} zavr{ilo na jednom od lokalnih otpada sekundarnih sirovina. Slova koja je No`ini} u Beogradu platio 450 maraka prodata su za samo pet. - Ni manje novca ni ve}e du{evne boli, ne samo za mene nego i za cijelu porodicu. Grob moje majke, tako su mi rekli u policiji, koja je u ovom slu~aju bila ba{ efikasna, oskrnavila je grupa maloljetnika, u~enika jedne osnovne {kole koja se nalazi u blizini gradskog groblja. Pozla}ena slova su polomili i odnijeli na otpad, da ih tamo prodaju - ka`e ogor~eno No`ini} i dodaje da njegov slu~aj, na`alost, nije usamljen, jer sa tog groblja sve ~e{}e nestaju metalni ukrasi sa spomenika, cvije}e, pa ~ak i

No`ini}: Kupio nova slova

(Foto: D. Stojni})

svije}e. Slobodan Golubovi}, poslovo|a u obra~unskoj jedi-

nici „Groblje“ u Komunalnim uslugama u Prijedoru, pretpostavlja da su lo-

Reljef poznatog vajara nije na|en
Prema rije~ima Milenka Radivojca, direktora Muzeja Kozare iz Prijedora, policija jo{ nije u{la u trag lopovima i vandalima koji su prije godinu i po s grobnice porodice Stojanovi} odnijeli muzejski vrijedan reljef Jovanke Stojanovi}. Reljef je pedestih godina tokom gradnje spomenika li~no uradio i postavio njen sin, poznati vajar Sreten Stojanovi}. - Bojim se da je nestanak ovog reljefa ili slova s ne~ijeg spomenika vi{e ~in nekoga kojem je zatrebala koja marka za fla{u piva ili koji gram droge nego neka smi{ljena akcija. Ovaj reljef

]ati}i kod Kaknja

Objesio se 83-godi{nji Juro A`daji}
Osamdesettrogodi{nji Juro A`daji} izvr{io je samoubistvo vje{anjem u porodi~noj ku}i u naselju ]ati}i kod Kaknja, u Omladinskoj ulici broj 12. Policija u Kaknju dojavu o samoubistvu zaprimila je oko 1.30 sati od A`daji}eve porodice. Prema dostupnim informacijama, A`daji} je ve} du`e bio te{ko bolestan i bolest je, prema svemu sude}i, razlog suicida. Uvi|aj su odmah po dojavi o samoubistvu obavili slu`benici PS Kakanj. Iza A`daji}a su ostali supruga, tri sina i k}erka. Sahrana je

Radivojac pored grobnice porodice Stojanovi}

vrlo je prepoznatljiv u umjetni~kim krugovima, tako da ne znam ko bi ga mogao imati na svom zidu, a da to ne znamo. Najte`e mi je odgovoriti na pitanja

porodice Stojanovi} da li je reljef njihove majke i bake prona|en - ka`e Radivojac, koji je ogor~en na one koji otkupljuju predmete ukradene s groblja.

povima i vandalima groblja zanimljiva zbog ~injenice da mnoga od njih nemaju ~uvara. - Gradsko groblje nije ogra|eno, nemamo ~uvara i nemogu}e ga je sa~uvati. Dodu{e, portira imamo na groblju na Pa{incu u blizini Prijedora, pa ga opet ne mo`emo za{tititi od lopova koji, izgleda, ne biraju {ta }e ukrasti. Koliko znam, po~ionici su mahom mla|e osobe koje se na groblju nerijetko opijaju i drogiraju. Mada zvu~i {okantno, alkohol i {price kriju u grobovima ispod plo~a na spomeniku koje ponekad, na zaprepa{tenje porodica umrlih, jednostavno zaborave vratiti - ka`e Golubovi} i dodaje da grobljima no}u, upravo zbog ovakvih kra|a i „interesantnih“ okupljanja, sve ~e{}e patrolira poM. ZGONJANIN licija.

Kladionica „Williams“ u Banjoj Luci
A`daji}: Bio bolestan

obavljena ju~er na mjesnom groblju u ]ati}ima. Az. S.

Prijete}i no`em, razbojnik odnio oko 1.600 KM
Maskirani razbojnik naoru`an no`em oplja~kao je prekju~er oko 18.35 sati kladionicu „Williams“ u Banjoj Luci, odakle je odnio oko 1.600 maraka. Kako nam je potvr|eno u Centru javne bezbjednosti Banja Luka, razbojni{tvo je po~inio mu{karac star oko 30 godina, koji je u{ao u kladionicu koja se nalazi u ulici Put srpskih branilaca u ovom gradu te je, prijete}i radnici koja je u tom trenutku bila sama, tra`io da mu preda pazar. Nakon {to mu je dala novac, istr~ao je vani i pobjegao. - Uzete su izjave o okolnostima ovog djela i obavljen je uvi|aj. U toku je rad na identifikaciji i pronalasku po~inioca - kazali su banjaB. S. lu~ki policajci.

CJB Isto~no Sarajevo

Marihuanu krio u vratima automobila
Na magistralnom putu Ustipra~a - Vi{egrad, u mjestu Brodar, policija je u automobilu „fiat uno“ prona{la sedam staniolskih paketi}a u kojima se nalazila droga marihuana. Automobilom je upravljao R. S., dok se na mjestu suvoza~a nalazio M. N., saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Droga je prona|ena u pretincu prednjih desnih vrata i u toku je kriminalisti~ka obrada obje privedene osobe.

Napao policajca
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili H. N. (30) iz Sarajeva zbog sumnje da je napao policajca. Osumnji~eni je zadr`an u MUP-u Kantona Sarajevo i nakon saslu{anja je pu{ten na slobodu.

Ukrao cigarete i 100 KM
U Policijsku stanicu Vare{ prekju~er je do{ao F. M. da bi prijavio kra|u iz prodavnice „Alma“ koja se nalazi u ulici Nikovac broj 50 u Doboju, ~iji je vlasnik. Lopov je iz prodavnice ukrao ve}u koli~inu cigareta i 100 KM.

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

15

RAZGOVOR Ansgar Belke, {ef Katedre na Univerzitetu u Duizburgu

BiH mora smanjiti administraciju i pove}ati njenu u~inkovitost
Dr`avni aparat tro{i vi{e od polovine BDP-a Ograni~iti zarade u javnom sektoru Restrukturiranje preduze}a jedan od prioriteta
Finansijska kriza te{ko je pogodila BiH, pa su bankovni krediti doslovce presu{ili, a potra`nja za bh. proizvodima u Evropskoj uniji (EU), koja je najve}i trgovinski partner BiH, znatno je opala. Posebno optere}uju}a okolnost je visoka stopa nezaposlenosti koja, prema nekim podacima, iznosi 40 posto, ka`e Ansgar Belke, {ef Katedre za nacionalnu ekonomiju Univerziteta u njema~kom Duizburgu i jedan od najve}ih svjetskih stru~njaka za makroekonomska pitanja zemalja zapadnog Balkana. vnog aparata i pove}avanja njegove u~inkovitosti, jer vi{e od polovine BDP-a u BiH tro{i administracija.
Vispak: Ostvaren promet od 1.117.557 maraka

Trgovanje 1.707.582 KM

Valutni kurs
Kada je u pitanju bankovni sektor, Belke ka`e da finansijski sektor BiH kontroliraju strane banke, {to je ranije bila dobra stvar za BiH, ali da s pove}anjem privrednog razvoja rizici ovakve strategije bivaju sve o~itiji. - Pri kori{tenju valutnog odbora Centralna banka BiH (CBBH) posjeduje samo jedan instrument kojim mo`e zaustaviti rast kredita, a to je uvjet minimalnih rezervi. CBBH je u pro{losti vi{e puta koristio ovaj instrument. Rizici proizlaze iz dugotrajne vanjskopoliti~ke neuravnote`enosti, koja mo`e zapla{iti investitore. Nagli odljev ili smanjenje dotoka sredstava, automatski rezultira smanjenjem koli~ina novca, {to dovodi do uvo|enja restriktivne nov~ane politike, tako da CBBH mo`e biti prisiljen, u poku{aju da smanji opasnost od deflacije, prilagoditi valutni kurs. Ovaj rizik posebno je povezan s bankama, jer zbog slabe razvijenosti tr`i{ta kapitala i osiguravaju}ih dru{tava, u BiH dominira bankovni sektor isti~e Belke.
Enver KRASNI]I

Sedmica u znaku viso~kog Vispaka
Svi indeksi u negativnoj zoni
Ovosedmi~no trgovanje na Sarajevskoj berzi bilo je skra}eno zbog bajramskih blagdana. Ostvaren je promet od 1.707.582 marke, a u sklopu 202 transakcije ukupno su prometovana 779.732 vrijednosna papira. U tom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je dionicama 45 emitenata. Od toga je 13 ostvarilo porast vrijednosti, dok su pad zabilje`ila 23 emitenta. Na kotaciji kompanija promet je iznosio 11.246, me|u fondovima 14.528, obveznicama FBiH 253.264, na primarnom tr`i{tu 1.359.335, a na sekundarnom 67.207 maraka. Najve}i porast cijene imale su dionice preduze}a Mlinpek @itar iz Jajca, od

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,13% 1,55% 1,07% 1.415,35 875,06 938,75

Visok deficit
- BiH ima otvorenu ekonomiju. Njen trgovinski volumen iznosi 94 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP). Za ovako male ekonomije preporu~uje se ~vrsta povezanost s jednom stabilnom valutom. Bh. valuta povezana je s eurom i njen paritet trenutno nije ugro`en. ^vrsta povezanost KM s eurom je najbolji put da se odr`i stabilnost cijena - ka`e Belke.

Belke: Nezaposlenost posebno optere}uje BiH

Prema njegovim rije~ima, niska stopa inflacije u BiH ostvarena je uvo|enjem valutnog odbora i dokle god taj sistem funkcionira, kurs bh. valute ostaje stabilan, nezavisno od stanja u privredi. - Deficit privrednog bilansa u BiH neznatno se smanjio. Visok deficit u vanjskotrgovinskoj bilansi, koji je i dalje vrlo zabrinjavaju}i, bi-

Dominacija banaka
- Bankovni sektor u BiH veoma brzo je privatiziran. U osnovi, dominacijom stranih banaka osna`en je finansijski sektor. Ali, ova dominacija donosi sa sobom veliku opasnost, prije svega ako se potcijeni kreditni rizik u vremenu brzog kreditnog rasta - ka`e Belke.

va djelimi~no kompenziran nov~anom potporom koja dolazi od gra|ana BiH koji `ive u inozemstvu. Nakon oporavka od finansijske krize, BiH }e morati prona}i mehanizme kontrole doma}e potra`nje kako bi inflaciju dr`ala u {ahu i dugoro~no smanjila privredni deficit. Zbog valutnog odbora BiH nije u mogu}nosti upotrijebiti svoju nov~anu politiku kako bi dorasla jakom rastu potra`nje - isti~e Belke. Prema njegovim rije~ima, ograni~avanje rasta zarada u javnom sektoru tako|er je vrlo va`no, jer to utje~e na fiskalno stanje u BiH. Tako|er, vrlo je va`no restrukturiranje preduze}a, smanjenje dr`a-

43,33 posto, dok je najve}i pad zabilje`io [ipad ExportImport iz Sarajeva, od 49,83 posto. Najlikvidnije su bile dionice Vispaka iz Visokog, s prometom od 1.117.557 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX smanjena je za 1,13 posto, na 1.415,35 poena. Indeks SASX-10 izgubio je ove sedmice na vrijednosti 1,55 posto i iznosi 875,06 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 1,07 posto i iznosi 938,75 poena.

Cijene nafte porasle za tri posto
Cijene nafte porasle su ju~er za tri posto, na najvi{i nivo u posljednje ~etiri sedmice nakon {to je zatvaranje velikog naftovoda u SAD skoro neutraliziralo utjecaj rekordnih ameri~kih zaliha goriva. Barel (159 litara) sirove nafte za isporuke u oktobru poskupio je na ameri~kom tr`i{tu na 76,45 dolara, dok je na Londonskoj berzi cijena nafte porasla na 77,37 dolara.

Privrednici ZDK `ale se na neravnopravan status

[PD privilegira nepostoje}u Krivaju 1884
Ako je neka firma du`na, uplata s bilo kojeg ra~una nije avans nego isplata dijela dugovanja, ka`e Akvi} Vlasti sufinansiraju nabavku sirovina
Privatni poduzetnici i drvne kompanije iz Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) zakinuti su u odnosu na privilegiranu, a nepostoje}u Krivaju 1884, tvrdi Emir Akvi}, vlasnik zeni~ke kompanije Al Ex. [umsko-privredno dru{tvo ([PD) nabavilo je, po naredbi vlada FBiH i ZDK, 4.000 kubnih metara sirovine za Krivaju 1884, a ve}ina ostalih preduze}a koja su ranije avansirala novac nije dobila drvo zbog navodne Krivajine uplate od 100.000 KM. Mene zanima koja je to firma, s kojeg je ra~una naru~ila drvo? Krivaja 1884 zakonski ne postoji, a ve} duguje 1,9 miliona maraka [PD-u. Zakon je jasan, kada si toliko du`an, uplata s bilo kojeg ra~una nije avans, nego isplata dijela duga. Nadalje, kojoj firmi dvije vlade sufinansiraju nabavku sirovine, i to nau{trb drugih proizvo|a~a? Trebaju nam re}i da su na{i radnici manje vrijedni vlastima od njihovih, pa na{i mogu ku}ama, jer nema sirovine ka`e ogor~eni Akvi}. Grupacija privatnih prera|iva~a drveta lani i ove godine u dva navrata je [PD ZDK prijavila Konkurencijskom vije}u BiH, ali u oba slu~aja presu|eno je u korist [PD-a, jer su postojale zakonske pretpostavke za takav potez, u kojem je prioritet dat Krivaji 1884. - Po~injeni su finansijski, porezni, administrativni, svi mogu}i prekr{aji, jer jedna firma naru~uje, druga pla}a po ni`oj cijeni, tre}oj se subvencionira, zaobilaze se javni ra~uni, a na kraju svega, upropa{tavaju se druge firme koje uredno pla}aju svoje obaveze - isti~e Akvi}. S druge strane, direktor
Akvi}: Ko naru~uje trupce

Promet 3.953.186 KM

Sna`an rast vrijednosti BIRS-a
Na ovosedmi~nom trgovanju na Banjalu~koj berzi kroz 406 transakcija ostvaren je promet od 3.953.186 KM, a najve}i je obavljen akcijama Tr`nice iz Banje Luke, od 1.580.163 marke. Ukupan promet obveznicama iznosio je 1.862.519 maraka, {to predstavlja 47,11 posto obavljenih transakcija. Me|u fondovima ostvaren je promet od 227.702 marke, {to je 5,76 posto ukupne vrijednosti trgovanja. Najve}i promet u ovoj sedmici imale su akcije Kristal invest fonda, u vrijednosti od 205.124 marke, uz

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 3,31% 1,48% 835,38 1.406,32

[PD ZDK: Svi tra`e vi{e nego {to mogu dobiti

[PD-a ZDK Mirsad Med`i} navodi da je njegov posao menad`erski i da on provodi odluke Uprave te da niko nije zakinut. - Postoje odre|eni problemi u osiguranju sirovine, jer svi tra`e vi{e nego {to mogu dobiti. Radimo najbolje {to mo`emo, koliko

nam dopu{taju tehni~ki i ljudski kapaciteti - ka`e Med`i}, koji nije `elio komentirati tvrdnje o sumnjivim transakcijama i narud`bama, kao ni ~injenicu da Krivaja 1884 zaista i nema registraciju, a ostvaruje povlastice u nabavci siroviA. D@ONLI] ne.

rast cijene od 8,91 posto. Ovo je najve}i porast vrijednosti, a ovosedmi~ni gubitnik me|u fondovima bio je Invest nova, s padom od 2,56 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 3,31 posto na 835,38 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS ve}a za 1,48 posto i na kraju ove radne sedmice iznosi 1.406,32 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Berzanski barometar za 11. 9. 2010. godine

Euro/dolar 1,2679 Nafta 76,45 po barelu Zlato 1.246,50 $ po unci 2,98% 0,35% 0,13%

16

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

biznis

KRIZA Najnoviji izvje{taj pripremljen za sastanak G20

France Telecom: Prisiljava radnike na otkaz

MMF upozorava na velike rizike usporavanja globalnog oporavka
Ogromni javni dugovi najrazvijenijih zemalja smanjuju manevarski prostor za djelovanje u slu~aju pogor{anja ekonomske situacije, navodi se u dokumentu
Me|unarodni monetarni fond (MMF) u najnovijem izvje{taju isti~e da su se rizici usporavanja rasta globalne ekonomije do kraja ove godine znatno pove}ali, ponajvi{e zbog nedavne du`ni~ke krize u eurozoni i kontinuiranih slabosti na finansijskim tr`i{tima. su evropske vlade odgovaraju}im djelovanjem ubla`ile posljedice du`ni~ke krize koja je eskalirala u slu~aju Gr~ke, ali finansijski sektor i dalje je pod pritiskom. - Ogromni javni dugovi najrazvijenijih zemalja smanjuju njihov manevarski prostor za djelovanje u slu~aju pogor{anja ekonomske situacije - navodi se u MMFovom izvje{taju.

France Telecom opet u centru pa`nje

Za dvije sedmice ubilo se pet radnika
Pet zaposlenika France Telecoma po~inilo je samoubistvo u posljednje dvije sedmice, {to je ponovo uznemirilo javnost, jer je u toj kompaniji, ~iji je jedan dio u dr`avnom vlasni{tvu, od 2008. godine 58 radnika izvr{ilo samoubistvo. Ured pariskog javnog tu`ioca otvorio je sudsku istragu o samoubistvima po~injenim u aprilu, na temelju optu`bi sindikata, prenose agencije. Sindikat tvrdi da France Telecom namjerno izaziva stres u radnom okru`enju i psihi~ko zlostavljanje, prisiljavaju}i na taj na~in radnike da podnesu otkaze, a cilj kompanije je smanjiti broj uposlenika i na taj na~in smanjiti vlastite izdatke. S obzirom na to da je France Telecom u djelimi~nom vlasni{tvu dr`ave, mnogi zaposlenici kompanije, u skladu sa zakonom, ne mogu biti otpu{teni.

Finansijski sektor
MMF u dokumentu pripremljenom za sastanak ~lanica najrazvijenijih zemalja svijeta (G20) u Ju`noj Koreji poru~uje da je rast svjetske ekonomije bio ne{to ve}i od predvi|anja u prvoj polovini godine, ali o~ekuje da }e se u drugom polugodi{tu, kao i na po~etku 2011., oporavak postupeno usporavati. Me|unarodni zajmodavac iz Va{ingtona smatra da

Unutra{nja potro{nja
Ta institucija kao veliku opasnost vidi i nestabilno ameri~ko tr`i{te nekretnina, gdje je posljednja finansijska kriza i po~ela. MMF razvijenim zemljama savjetuje da ja~aju privatnu potra`nju, dok manje razvijenima preporu~uje ve}e oslanjanje na unutra{nju potro{nju, a manje na izvoz.

Dr`avni konglomerat staje na noge

MMF: Opasnost prijeti i od nestabilnog tr`i{ta nekretnina u SAD

Dubai World dogovorio restrukturiranje duga

U najnovijem dokumentu MMF je zadr`ao ranije procjene rasta svjetske ekonomije u ovoj i narednoj godini. Tako se za 2010. o~e-

kuje rast globalnog bruto doma}eg proizvoda (BDP) za 4,6 posto, dok bi u 2011. trebalo biti ostvareno pove}anje od 4,3 posto.

Poziv gra|anima da pomognu vladi

@eljeznice Srbije, Hrvatske i Slovenije

Britanci prodajom uredskog Potpisan protokol namje{taja protiv deficita o zajedni~koj firmi
Dubai World: Restrukturiranje 25 milijardi dolara duga

Dr`avni konglomerat Dubai World postigao je formalni dogovor s vi{e od 99 posto dobavlja~a o restrukturiranju skoro 25 milijardi dolara duga, objavila je vlada u Dubaiju, prenose agencije. - Vlada Dubaija i dalje }e biti anga`iran dioni~ar koji }e pru`ati podr{ku kompaniji - navodi se u slu`benom saop}enju vlade. U odvojenom saop}enju Dubai World je objavio da je dobro pozicioniran za zaklju~ivanje sporazuma o re-

strukturiranje duga u narednim sedmicama. Dubai World nastojao je pridobiti podr{ku 73 banke za predlo`eni plan restrukturiranja duga, iznesen u martu. Kompanija je tim planom dobavlja~ima ponudila povrat cijele glavnice preostalih rata kredita u razdoblju od pet do osam godina, uz ~itav niz opcija povrata. Neki bankari kritizirali su ponu|enu kamatu u po~etnoj vrijednosti od jedan posto kao previ{e nisku.

Britanska vlada planira po~eti s prodajom starog uredskog namje{taja na aukciji koju }e organizirati na posebnoj internet-stranici, u sklopu nastojanja da se smanji veliki dr`avni bud`etski deficit. Britanska vlada, s predsjednikom Dejvidom Kameronom (David Cameron) na ~elu, morat }e se uhvatiti uko{tac sa smanjenjem deficita, ove godine procijenjenog na 150 milijardi funti, {to je vi{e od deset posto bruto doma}eg proizvoda (BDP). Ministar finansija D`ord` Ozborn (George Osborne) istovremeno je svoje sugra|ane putem internet-stranica pozvao da iznesu vlastite zamisli o tome na koji na~in pomo}i vladi pri {tednji. Ozborn je vrlo zadovo-

Ozborn: Dobio vi{e od 100.000 sugestija

ljan, jer je u manje od tri mjeseca od svojih sugra|ana dobio vi{e od 100.000 sugestija o tome na koji na~in u{tedjeti.

Predstavnici `eljeznica Srbije, Hrvatske i Slovenije potpisali su u Beogradu protokol kojim je definiran dogovor postignut u vezi s osnivanjem zajedni~ke `eljezni~ke firme Cargo 10. Predstavnici tri `eljezni~ke uprave ovim protokolom potvrdili su da je postignuta saglasnost o tekstu Nacrta osniva~kog akta za zajedni~ku `eljezni~ku firmu Cargo 10. Precizirano je da }e svaka strana provesti proceduru u svojoj zemlji, koja je predvi|ena zakonom u slu~aju osnivanja ovakvog tipa preduze}a. Procijenjeno je da }e registracija biti zavr{ena do 1. oktobra ove godine, a da }e prvi vozovi krenuti odmah po registriranju nove firme. Potpisnici protokola izrazili su o~ekivanje da }e ve} u

Registracija do 1. oktobra

prvim mjesecima funkcioniranja prihod od tranzita biti znatno ve}i od postoje}eg.

Crnoj Gori nedostaje elektri~ne energije

Elektroprivreda kupuje milion megavata struje
Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) saop}ila je da }e do 24. septembra primati ponude za nabavku milion megavata struje za potrebe Crne Gore u 2011. Do polovine oktobra, kako je saop}eno, bit }e poznat ishod tendera za nabavku nedostaju}e elektri~ne energije. Na osnovu uvjeta tendera, ponuda mo`e biti za dio ili za cijelu koli~inu Crnoj Gori potrebne struje. Ponuda, prema obja{njenju, treba sadr`avati dokaze o sposobnosti ponu|a~a i njegovim referencama, kao i finansijski dio koji podrazumijeva bankarsku garanciju, prenose agencije.

Slovenska naftna kompanija pro{irila djelatnost

Petrol po~eo prodavati elektri~nu energiju
Petrol: Godi{nji prihod 23 miliona eura

Slovenska naftna kompanije Petrol po~ela je s prodajom elektri~ne energije doma}instvima i malim poslovnim korisnicima. Gorazd Skubin, direktor sektora elektri~ne energije u Petrolu, izjavio je da je ele-

ktroenergetsko tr`i{te specifi~no, jer se malo potro{a~a odlu~uje na zamjenu distributera, ali dodao je da }e njihova ponuda, iako ne}e biti najjeftinija, biti konkurentna. Trenutno Petrol elektri~-

nom energijom snabdijeva vi{e od 1.200 doma}instava, a do kraja godine namjerava taj broj pove}ati na 6.000. Kompanija o~ekuje da }e ove godine ostvariti od prodaje elektri~ne energije 23 miliona eura prihoda.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

17

Ukratko

SAD Deveta godi{njica teroristi~kih napada

Sje}anje na skoro 3.000 `rtava
Pastor D`ons kazao kako ne}e biti spaljivanja Kur’ana „ni danas ni ikada“ Skupovi za i protiv gradnje d`amije kod Nulte ta~ke u Njujorku
Ubijeno 25 osoba u seriji ubistava
(Foto: AFP)

Bijeg 85 zatvorenika iz zatvora
REJNOSA - U Meksiku je preksino} iz zatvora pobjeglo 85 zatvorenika, dan nakon {to je u seriji napada povezanih s narko-bandama ubijeno 25 ljudi. U gradu Rejnosi, meksi~ka dr`ava Tamaulipas, na granici s ameri~kom dr`avom Teksas, 85 zatvorenika presko~ilo je zid od {est metara koriste}i merdevine. Od 85 odbjeglih zatvorenika 66 ih je osu|eno ili optu`eno za posjedovanje oru`ja ili narkotika, prenijela je agencija AP .

Podleglo {est iranskih radnika
TEHERAN - [est radnika koji su zadobili te{ke opekotine u eksploziji plinovoda u Iranu, podleglo je povredama, javila je ju~er iranska novinska agencija ISNA. U eksploziji je preksino} povrije|eno 20 ljudi, prenijela je agencija AP . Incident s desio kada je jedna ma{ina udarila u lokalni plinovod i izazvala eksploziju, {to je izazvalo veliki po`ar u gradu Ma{adu, na sjeveroistoku dr`ave. Vatrogascima je trebalo tri sata da ugase po`ar.

Osude napada u Vladikavkazu
NJUJORK - Vije}e sigurnosti Ujedinjenih naroda najo{trije je osudio samoubila~ki bomba{ki napad u Vladikavkazu, u kojem je poginulo najmanje 17 osoba. Izra`avaju}i duboko sau~e{}e `rtvama napada i njihoNjujork: Udari u tornjeve WTC-a prije devet godina
(Foto: arhiva Avaza)

vim porodicama, ruskom narodu i vlastima, dr`ave ~lanice Vije}a sigurnosti ponovile su odlu~nost u borbi protiv svih oblika terorizma u skladu sa svojim odgovornostima u okviru Povelje UN-a.

Serijom ceremonija na Nultoj ta~ci, mjestu gdje su bili tornjevi Svjetskog trgovinskog centra (WTC) u Njujorku, u Pentagonu i na mjestu pada aviona u Pensilvaniji ju~er je obilje`ena deveta godi{njica teroristi~kih napada El-Kaide.

Ritualno ~itanje
Na mjestu tragedije u Njujorku ameri~ki potpredsjednik D`ozef Bajden (Joseph Biden) i gradona~elnik Majkl Blumberg (Michael Bloomberg) bili su me|u onima koji su do{li na godi{nje ritualno ~itanje imena 2.752 poginule osobe koje su izgubile `ivot kada su se dva oteta aviona zabila u tornjeve i tako ih sru{ila. Tre}i avion prije devet godina udario je u Penta-

ksino} u Njujork, dok je ju~er kazao kako pripadnici njegove crkve ne}e spaljivati muslimansku svetu knjigu, kao {to su ranije najavljivali izazvav{i velike proteste {irom svijeta. - Kur’an ne}emo paliti ni danas niti ikada - kazao je za NBC.

^i~ak ka`njen zbog klevete
ZAGREB - Predsjednik Hrvatskog helsin{kog odbora Ivan Zvonimir ^i~ak osu|en je da plati 17.500 kuna (2.400 eura) dubrova~kom kapetanu Kristi Laptalu, jer ga je oklevetao u kolumni u „Jutarnjem listu“. ^i~ak je u Op}inskom sudu u Zagrebu progla{en krivim, jer je naveo neistine o Laptalu, koji je u Gr~koj, kao kapetan broda na kojem je prona|en 51 kilogram kokaina, najprije osu|en, ali je u drugostepenom postupku oslobo|en.

Svje`e rane
Demonstranti, njih vi{e od 2.000, podr`avali su preksino} i ju~er pravo muslimana da grade islamski centar i d`amiju dva bloka zgrada od Nulte ta~ke. Oni su sa svije}ama u rukama poru~ivali kako su muslimani demonizirani {irom SAD zbog teroristi~kih napada od prije devet godina. - Moramo se zajedno boriti protiv takvih stereotipa. Moramo odbaciti ideju da je bilo koji dio, ulica na{eg velikog i ponosnog grada nedostupan za bilo koju grupu gra|ana - izjavila je Suzan Lerner (Susan), direktorica grupe za za{titu ljudskih prava „Zajedni~ki cilj“ („Common Cause“ iz Njujorka. Ju~er su odr`ane i antidemonstracije protiv gradnje d`amije. U~esnici ovog skupa govorili su kako muslimanima ne bi smio biti dozvoljen pristup blizu Nulte ta~ke, dok su drugi tvrdili kako su rane porodica `rtava jo{ svje`e.

Bajden s rodbinom `rtava

(Foto: AFP)

gon, vojni centar Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, i ta-

Podr{ka gradnji islamskog centra

(Foto: AP)

ko usmrtio 184 osobe. Ju~er je tamo boravio ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack). Dio obilje`avanja odr`an je u [enksvilu, Pensilvanija, gdje je jedna od otetih letjelica pala u polje i tako pove}ala broj `rtava na skoro 3.000. Ranije su godi{njice napada od 11. septembra 2001. prolazile u miru, ali ove godine to nije bio slu~aj. Nemire su potakle debate o gradnji d`amije blizu Nulte ta~ke i prijetnje pastora s Floride da }e javno zapaliti Kur’an. Pastor Teri D`ons (Terry Jones) stigao je kasno pre-

Rad: Novi ministar vanjskih poslova

Imenovana australska vlada
KANBERA - Premijerka Australije D`ulija Gilard (Julia Gillard) imenovala je ju~er novi sastav vlade, ~etiri dana nakon {to su njenu koaliciju podr`ala dva nezavisna poslanika, prenose svjetske agencije. Za ministra vanjskih poslova imenovan je Kevin Rad (Rudd), koga je Gilard zamijenila na ~elu Laburisti~ke partije dva mjeseca prije izbora i time ga naslijedila na mjestu lidera vlade.

18

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

globus

ANALIZA Propala diplomatska ofanziva Beograda prema Kosovu

Hronologija debakla Srbije
Odlu~nom akcijom Brisela Jeremi} je u UN-u u Njujorku samo verificirao ono na {ta je u srbijanskoj prijestonici pristao Tadi}
(Od specijalnog dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)
Erdoan: Nudimo demokratski ustav
(Foto: AFP)

Danas referendum u Turskoj

Odluka o promjenama ustava
Vi{e od 49 miliona Turaka, koliko ih od 70 miliona stanovnika ima pravo glasa, treba danas da se izjasni o ustavnim amandmanima u kojima se predvi|aju zna~ajne novine. Prema posljednjim anketama, vladaju}a Partija pravde i razvoja, koja je predlo`ila promjene, u`iva minimalnu prednost tako da je ishod te{ko predvidjeti. Rezultat referenduma bit }e tijesan, jer istra`ivanja javnog mnijenja pokazuju da vlada ima prednost od samo nekoliko procenata. Ishod glasanja presudit }e gra|ani koji }e se tek danas odlu`iti da li su za ili protiv promjena, a takvih je vi{e od 12 posto. Vlada je predlo`ila 26 amandmana, od kojih neki zadiru u su{tinu dr`avnog ure|enja, pogotovo kada je rije~ o pravosu|u. - Mi nudimo narodni, demokratski ustav. Ove promjene su u skladu s evropskim standarima i to }e ubrzati pribli`avanje Turske EU kazao je premijer Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) te je podsjetio da su va`e}i ustav donosili generali koji su 12. septembra 1980. godine izveli vojni udar.

Vi{emjese~na diplomatska kampanja koju je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremi} vodio po svim svjetskim meridijanima kako bi se na kraju u Generalnoj skup{tini Ujedinjenih naroda anulirali rezultati savjetodavnog mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde, koji je ljetos zaklju~io da se osamostaljenje Kosova dogodilo u skladu sa me|unarodnim pravom, do`ivjela je potpuni poraz u Generalnoj skup{tini.

iako to vi{e od njega niko nije tra`io, jer tekst se ve} uveliko mjenjao, Srbija je iza scene poslu{no sara|ivala s EU i SAD. U Njujorku su se dogovarale samo posljednje nijanse spomenutih promjena u tekstu. Tadi} je, zapravo, pristao na sve. Jeremi} je, onda, potpisao i posljednju klju~nu ispravku srbijanskih iluzija o Kosovu - iz Rezolucije je izba~en paragraf kojim je Srbija tra`ila obnavljanje pregovora o statusu Kosova.
Jeremi} i Tadi}: Propala doktrina predsjednika Srbije

Va`nost dijaloga
Umjesto toga, u usvojenoj Rezoluciji na kraju je stajala samo odredba o va`nosti „dijaloga“ izme|u dvije strane, koji bi se trebao „nastaviti“ uz dobre usluge i pod budnim okom EU. U Njujorku je slu`beni Beograd do`ivio osvje{tenje kakvo je i zaslu`io pa bi region sada mogao da odahne. To se, prije svega, odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Suvi{e dugo je slu`beno Sarajevo bilo talac te neuspje{ne i, na koncu, iluzionisti~ke srbijanske politike o Kosovu ostaju}i jedina zemlja u neposrednom okru`enju koja nije priznala Kosovo. Sada, kada je EU pokazala ovako odlu~an stav, Bosna i Hercegovina ima {ansu za skoro bezbolno priklju~enje novoj evropskoj vanjskoj politici.
Erol AVDOVI]

Novi kurs
Proteklog ~etvrtka u Njujorku se dogodio potpuni obrat i (ne)o~ekivana diplomatska „drama“ na Ist Riveru. Svih 27 ~lanica Evropske unije, ~ak i one koje nisu priznale Kosovo (Gr~ka, Kipar, Rumunija, [panija i Slova~ka), stale su iza novog kursa ujedinjene vanjske politike Unije. Upr-

Nakon zajedni~kog dogovora

avo po pitanju Kosova, ta je vanjska politika u Njujorku uspje{no testirana. Odlu~nom akcijom Brisela, uz ogromnu potporu Va{ingtona, Jeremi} je u Njujorku samo verificirao ono na {ta je u Beogradu, na nagovor evropskih diplomatskih emisara, pristao srbijanski predsjednik Boris Tadi}. Iz prvobitnog teksta Rezolucije, koja je ve} bila pred

Islamofob Saracin odlazi iz Centralne banke Njema~ke
Odlazak Tila Saracina (Thilo Sarrazin) s polo`aja ~lana Upravnog odbora Centralne banke Njema~ke nakon optu`bi za rasizam i antisemitizam, donio je olak{anje njema~kom politi~kom vrhu, ali pitanje statusa stranih useljenika i njihova integracija u njema~ko dru{tvo ostaju u sredi{tu interesa javnosti, koja je duboko podijeljena na pristalice i protivnike Saracinovih teza, prenose agencije. Islamofob Saracin (65) i Bundesbank postigli su „zajedni~ki dogovor“ i poznati njema~ki ekonomista najavio je napu{tanje Upravnog odbora banke do kraja mjeseca. Iako i otprije poznat po komentarima njema~ke useljeni~ke politike, Saracin je u `i`u interesa njema~ke i svjetske javnosti do{ao krajem avgusta, kada je na konferenciji za novinare predstavio svoju knjigu „Njema~ka samu sebe ukida: Riskiramo budu}nost svoje nacije“, u kojoj je kritizirao i omalova`avao muslimane, imigrante i Jevreje.

Jeremi} kao `rtveno janje
[to se ti~e srbijanskog dvojca Jeremi} - Tadi}, njima je ve} sigurno jasno da nema vi{e sjedenja na dvije stolice: onoj evropskoj, ali i na vru}oj, koliko i udobnoj mitomanskoj kosovskoj fotelji, gdje se godinama smi{ljala katastrofalna srbijanska regionalna politika. To bi se, zapravo, ve} moglo nazvati i propalom „Tadi}evom doktrinom“. Sve bi to Vuk Jeremi}, kao `rtveno janje nove Tadi}eve politike, mogao ve} narednih dana prvi politi~ki platiti - smjenom ili osobnim ~inom ostavke.

svih 192 delegata UN-a, hirur{kom precizno{}u izba~ene su odredbe kojima je Srbija tra`ila od zemalja ~lanica da, prakti~no, revidiraju mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde (ICJ) o legalnosti kosovskog osamostaljenja tra`e}i da se to ~ak i osudi. Ni{ta od toga nije pro{lo. U novom tekstu Rezolucije, koja zbog intervencija EU i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava vi{e nije mogla nositi ~ak ni predznak „srbijanska“, jer ju je autorizirala ovog puta odlu~na EU, stajalo je samo da Generalna skup{tina „prima na znaje“ ljeto{nju odluku ICJ-a. I to je opet bilo u korist nezavisnog Kosova. I dok je u Beogradu Tadi} jo{ igrao predstavu za narod, kako Srbija ne pristaje da povu~e „srbijansku“ Rezoluciju s dnevnog reda Generalne skup{tine UN-a,

Na ime nadoknade {tete iz „Operacije Spice“

„Podravka“ od Polan~eca i ostalih optu`enih tra`i 400 miliona kuna
Iako vjerovatno nisu krucijalni dokaz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) protiv Damira Polan~eca, njegovi SMS-ovi Darku Marincu, biv{em {efu „Podravkine“ uprave, iz septembra pro{le godine pokazuju da je biv{i potpredsjednik Vlade Hrvatske do potankosti bio upu}en u plan preuzimanja „Podravke“ njenim novcem, koji je u javnosti poznat kao „Operacija Spice“. Polan~eca dodatno kompromitira to {to se izme|u ostavke 30. oktobra pro{le godine i hap{enja 30. marta ove godine anga`irao na minimaliziranju {tete za „Podravku“ iako je sve vrijeme tvrdio kako s cijelom pri~om nema nikakve veze. Ju~er je „Ve~ernji list“ iz slu`benog izvora dobio potvrdu da je „Podravka“ protiv osmorice iz USKOKove optu`nice podnijela imovinskopravni zahtjev za naknadu {tete, koju je „Operacija Spice“ po~inila koprivni~koj kompaniji. - Nismo specificirali koliko tra`imo od, recimo, Polan~eca, a koliko od Marinca ili Zdravka [estaka. Ako su de~ki zajedno htjeli „Podravkine“ dionice, neka sada solidarno nadoknade {tetu od 400 miliona kuna - kazao nam je izvor iz „Podravke“.

Saracin: Olak{ao njema~kom (Foto: AFP) vrhu

Srbijansko-francuska akcija

Polan~ec: Poku{ao minimizirati {tetu

Uhap{eno deset krijum~ara oru`ja
Zbog sumnje da su u~estvovali u krijum~arenju oru`ja, u akciji srbijanske Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) i francuskih slu`bi sigurnosti u Francuskoj su uhap{ena jo{ ~etiri dr`avljana Srbije. BIA je ranije saop}ila da je presjekla me|unarodni kanal krijum~arenja automatskog oru`ja i eksploziva, koji su distribuirani s Balkana u Francusku. Tokom akcije uhap{eno je deset osoba, sedam u Srbiji i tri u Francuskoj, te je zaplijenjena velika koli~ina oru`ja.

Odluka zagreba~kog @upanijskog suda

Potvr|ena presuda Kutli zbog malverzacija u privatizaciji
Zagreba~ki @upanijski sud potvrdio je presudu Miroslavu Kutli zbog malverzacija u privatizaciji firme „Gradski podrum“, ali mu je zatvorsku kaznu s tri godine, koju mu je odredio Op}inski sud, smanjio na dvije godine i osam mjeseci, objavili su ju~er hrvatski mediji. Portparolka Dr`avnog tu`ila{tva Martina Mihordin potvrdila je da je rije~ o prvoj pravosna`noj osu|uju}oj presudi Kutli, protiv kojeg se vodilo vi{e sudskih postupaka za privatizacijski kriminal tokom devedesetih godina. Ujedno, to je prva pravosna`na osu|uju}a presuda u Hrvatskoj zbog nezakonite privatizacije. Jo{ nije poznato kada bi Kutle mogao biti li{en slobode i u kojem }e zatvoru odslu`iti kaznu s obzirom na to da tu odluku treba donijeti poseban sudija zagreba~kog @upanijskog suda, koji se bavi isklju~ivo izvr{avanjem pravosna`nih presuda.

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

19

FRANCUSKA La`irao o~instvo da bi dobio socijalnu pomo}

U Parizu uhap{en „otac“ 55 mali{ana
Policija sumnja da je neimenovani mu{karac afri~kog porijekla o{tetio dr`avu za milione eura
kojih je svaka tvrdila da je taj ~ovjek biolo{ki otac njenog djeteta - saop}ila je policija u Parizu. ^ovjek je tvrdio da je `ene sretao u barovima, mjestima za no}ne izlaske i povremeno tokom posjeta njihovim domovinama, me|u kojima su Senegal, Kamerun i Mali. Za 150 do 200 eura on bi prijavio djecu i njihove majke, ~ime bi im omogu}io da dobiju prebivali{nu dozvolu i tra`e socijalne beneficije. Neke od majki rekle su vlastima da su primile do 7.500 eura kao razne mjese~ne olak{ice. Portparol policije izjavio je da je istraga u toku i da }e istra`ni sudija odrediti da li je potrebno uraditi DNK test za utvr|ivanje o~instva. Jednom Pari`aninu koji je prijavio 55 mali{ana od 55 razli~itih majki prijeti deset godina zatvora i nov~ana kazna zbog sumnje da je la`irao o~instvo i zbog pomaganja u dobivanju prebivali{ta pod la`nim izgovorima, saop}ila je policija. Vlasti nisu otkrile identitet 54-godi{njeg mu{karca, afri~kog porijekla, koji je uhap{en u svom dvosobnom stanu u Parizu, tokom policijske racije. Dokumenti do kojih se tom prilikom do{lo pokazuju da je vi{e od 50 ljudi prijavljeno da `ivi na toj adresi. Policija sumnja da je ~ovjek bio umije{an u prevaru kojom bi majke dobi-

Her{i imala ~etiri implantata

Brazilka 30 puta pove}ala grudi

Odrekla se silikona i spasila sebi `ivot
Brazilski model [ejla Her{i (Sheyla Hershey, 30), koja se proslavila ogromnim grudima koje je operirala ~ak 30 puta, morala je izvaditi implantate na klinici u Teksasu. U junu, na posljednjoj operaciji, zarazila se stafilokokom te su se ljekari dugo borili za njen `ivot. Bila je pod stalnim nadzorom vi{e od mjesec i na dvije operacije prije nego {to su joj izvadili silikone. Svjesna opasnosti koja joj prijeti, rekla je da je kona~no spremna odre}i se ~etiri silikona koja je imala u grudima. - @elim normalnu veli~ini grudi, znam da }e mi biti te{ko jer ih volim, ali shvatila sam da je moja porodica na prvom mjestu. Volim svog sina i k}erku i oni su mi najva`niji - rekla je [ejla.

Mu{karac je `ivio u dvosobnom stanu

vale socijalne beneficije, a koja bi dr`avu mogla ko{tati vi{e od milion eura go-

di{nje. - U ovom trenutku identificirane su 42 `ene od

Biznis na kineski na~in

Dvogodi{njaka nakon igre napao pas

Seljaci izra|uju violine
Na stotine hiljada violina svake godine proizvodi 1.200 radnika zaposlenih po tvornicama i radionicama instrumenata izra|uju}i sve potrebne dijelove koji ~ine violinu. Svi ti instrumenti izra|uju se za firmu „Huadong Musical Instruments Corporation“, koja ima sjedi{te u kineskom selu Dongao. ^ak 90 posto od njihovih 210.000 proizvedenih instrumenata, me|u kojima su i viole, ~ela i basovi, svake godine bude izvezeno na svjetsko tr`i{te. Svi instrumenti ru~no su izra|eni, a u prodaji su u vi{e od 30 zemalja svijeta, i to po cijenama od 29 do 5.885 dolara. - Kineske violine, u terminima funkcionalnosti i izgleda, nisu inferiorne onima iz zapadnih zemalja. One ih, zapravo, mo`da i nadilaze, ali {to se kvaliteta

Dje~ak na licu ima 200 {avova, ~eka ga jo{ operacija
[okirana majka opisala je kako je lice njenog sina bilo nenormalno oteklo, a obrazi su mu bili potpuno rastrgani
Malom Britancu D`o{ui Manu (Joshua Mann, 2) ljekari su sa 200 {avova spasili lice nakon {to ga je napao pas ov~ar dok je bio kod bake i djeda u ^eltenhemu pro{le sedmice. Hitno su ga prevezli u bolnicu, gdje su ga dva puta operirali. Prije nego {to dje~aka otpuste iz bolnice, jo{ jednom }e ga operirati, a o`iljke od napada imat }e cijelog `ivota. Njegova majka Liza (Lisa, 23) bila je u {oku. - Mislila sam da }e umrijeti nakon {to sam ga vidjela u bolnici. Lice mu je bilo krvavo i izgledalo je kao da ga jako boli - rekla je Liza. Ispri~ala je kako je njen sin „gu{io“ psa koji je nakon toga sko~io na D`o{uu te ga ugrizao za lice. [okirana majka opisala je kako je lice njenog sina bilo nenormalno oteklo, a obrazi su mu bili potpuno rastrgani.

Jo{ rade na kvalitetu zvuka

D`o{ua se oporavlja u bolnici

Australka razo~arana Japanom
nom - pri~a sada 16-godi{nja Samanta. Vrlo brzo tinejd`erka je te`ila ~ak 146 kilograma te je svaki dan osje}ala mu~ninu zbog koli~ine hrane koju je morala pojesti. Dnevno je u organizam unosila 5.500 kalorija. Nakon {est mjeseci u Japanu, Samanta je pozvala roditelje i molila ih da do|u po nju. - Bio sam {okiran kada sam je vidio. Bila je vidno pretila, usporena i vrlo nesretna - ka`e otac Voren (Warren). Po povratku u Australiju, Samantu je do~ekala lo{a vijest. Australska sumo federacija zabranila joj je hrvanje do daljnjeg zato {to je „pobjegla“ u Japan.

zvuka ti~e, tu jo{ ima mjesta za pobolj{anja tokom proizvodnje - isti~e Su Jun, u~itelj violine. Radnici koji izra|uju violine u selu zara|uju izme|u 147 i 294 dolara mjese~no. Kako je posao s violinama naprosto procvjetao, selo se priprema izgraditi i tvornicu koja bi bila spremna napraviti i isporu~iti ~ak 400.000 klavira.

Tinejd`erku {opali hranom kako bi bila sumo zvijezda Zaru~nica sedam godina starija od majke
Sa samo 14 godina Australka Samanta-D`ejn Stejsi (Samantha-Jane Stacey) postala je u svojoj zemlji zvijezda sumo hrvanja. Visoka {kola u Japanu pozvala ju je zbog njenih vje{tina da do|e trenirati. Ali, velika o~ekivanja ubrzo su splasnula. - Bila sam tako uzbu|ena zbog Japana. Ali, bilo mi je grozno, morala sam ustajati u pet sati, jer sam po dolasku bila najlo{ije plasirana u {koli. Ujutro sam svim u~enicima morala napraviti doru~ak. Niko nije pri~ao engleski, tako da na predavanjima ni{ta nisam razumjela. Da bih dobila na te`ini, u {koli su me {opali hraPrijatelji Marka Sandersa (24) zabrinuti su za njega nakon {to je mladi} proslavio zaruke s Pet Higins (Pat Higgins, 56) koja se udavala ve} osam puta. - Ona mu je prva prava cura i stra{no se zaljubio u nju. Ali, zavr{io je s nekim ko mla|e mu{karce jede za doru~ak - ka`u prijatelji i dodaju da je Mark zalu|en svojom zaru~nicom iako je ~ak sedam godina starija od njegove majke. Pet se udavala tri puta

Mark Sanders `eli brak

Higins i Sanders `ive zajedno

Samanti zabranjeno hrvanje u domovini

prije nego {to se Mark uop}e rodio, a ima petero djece s razli~itim mu{karcima. Marka je upoznala pro{le godine te zajedno `ive. Njegovi roditelji protive se braku.

20

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 36. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 10.09.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 16. 31. 34. 37.

LUTRIJA
BOSNE i HERCEGOVINE
13. 28.

40 18 78 45 20

2. 17. 32. 35. 38.

03 90 69 27 88

3. 18. 33. 36. 39.

46 35 02 04 49

4. 19.

32 34

5. 20.

12 83

6. 21.

77 67

7. 22.

65 48

8. 23.

09 33

9. 24.

19 61

10. 25.

44 14

11. 26.

71 52

12. 27.

10 51

24 79

14. 29.

30 84

15. 30.

80 89

40.

82

41.

86

BINGO 33 (JACK-POT) BINGO 36 BINGO 37+

NIJE IZVU^EN NIJE IZVU^EN IMA

O^EKIVANI JACK POT ZA 37. KOLO TV BINGA 2.430.000,00 KM
BINGO IZVU^EN NA 41. BROJU

DOBITAK BINGO 37+
42.216,00 KM 904,60 KM 4,60 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 1 SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 28 SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 10.806

DOBITAK BINGO 37+ ZASTUPNIK : 00145 ZENICA 3720914 033-2363436-48 1xB37+

JACK POT ZA 36. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.378.777,20 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328.107,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196.864,20 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.216,00 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.216,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.329,60 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.202,50 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900,00 KM

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00016 3750013 033-3061525-37 1x2RED ZASTUPNIK : 00050 3670216 032-0760805-95 1x2RED ZASTUPNIK : 00113 3710170 032-1175137-67 1x2RED ZASTUPNIK : 00126 3730066 033-2757547-32 1x2RED ZASTUPNIK : 00147 3670083 033-1154076-88 1x2RED 3750057 033-1153985-41 1x2RED ZASTUPNIK : 00151 3750764 032-1792462-23 1x2RED ZASTUPNIK : 00163 3750159 032-0566772-92 1x2RED ZASTUPNIK : 00171 3730198 032-1941790-60 1x2RED ZASTUPNIK : 00200 3750096 033-2852914-46 1x2RED ZASTUPNIK : 00235 3730150 032-1152549-27 1x2RED ZASTUPNIK : 00242 3750012 033-3974212-65 1x2RED ZASTUPNIK : 00312 3720082 033-1073233-30 1x2RED ZASTUPNIK : 00328 3750036 032-2027328-74 1x2RED ZASTUPNIK : 00362 3750201 032-3718772-32 1x2RED ZASTUPNIK : 00372 3730198 033-1123576-27 1x2RED ZASTUPNIK : 00389 3750088 033-1781180-08 1x2RED ZASTUPNIK : 00391 3730103 032-2750626-18 1x2RED ZASTUPNIK : 00393 3720031 032-1429992-63 1x2RED 3720085 032-1429749-55 1x2RED ZASTUPNIK : 00542 3751608 033-1900845-48 1x2RED ZASTUPNIK : 00571 3730231 032-1288005-45 1x2RED ZASTUPNIK : 00573 3720051 033-1631183-84 1x2RED ZASTUPNIK : 00625 3750395 032-2319047-23 1x2RED ZASTUPNIK : 00666 3720310 033-1829226-53 1x2RED ZASTUPNIK : 00683 3720588 033-3485738-26 1x2RED ZASTUPNIK : 00791 3660468 033-2934287-47 1x2RED ZASTUPNIK : 00813 3750037 032-3103133-97 1x2RED 1x1RED

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 36. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00180 TE[ANJ 3750219 032-2461937-81 2. ZASTUPNIK : 00100 MAGLAJ 3750281 033-3245431-09 3. ZASTUPNIK : 00113 SARAJEVO 3710153 032-1175140-16 4. ZASTUPNIK : 00315 GRA^ANICA 3750699 033-1822734-83

DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST (SMS) IZ 35. KOLA
ZASTUPNIK : 00016 - SARAJEVO 3650111 033-0070579-98 ZASTUPNIK : 00334 - MOSTAR 3650058 033-2307829-58 ZASTUPNIK : 00777 - MOSTAR 3650046 033-1729233-29 1.000,00 KM ZASTUPNIK : 00059 - SARAJEVO 1.000,00 KM 3650652 033-3037243-19 9.250,00 KM ZASTUPNIK : 00179 - DOBOJ-ISTOK 4.620,00 KM 13.870,00 KM 3610128 032-1878342-91

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 22.420,00 KM 5. 4.480,00 KM 2. 13.450,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 8.970,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 6.730,00 KM 8. 1.000,00 KM

DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS) U 36. KOLU
ZASTUPNIK : 00328 SREBRENIK 3710017 032-2026824-01 ZASTUPNIK : 00560 VOGO[]A 3750113 032-1519224-81 ZASTUPNIK : 00038 SARAJEVO 3660191 033-1829437-62
LUTRIJA BiH SARAJEVO 11.09.2010.godine

ZASTUPNIK : 00301 BUGOJNO 3750126 032-3381219-07 ZASTUPNIK : 00814 TUZLA 3730006 032-0620925-82

GARANTOVANI JACK POT ZA 37. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS

5

2

3

5

8

3

KONA^AN IZVJE[TAJ 35. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 03.09.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 35. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 36. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 10.09.2010.godine
U 36. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.287,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.772,50 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 7.031,80 + JP 19.588,02 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.619,82 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.740,70 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO 37+ DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.442,70 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.557,40 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 9.480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,00 KM JACK POT ZA 35. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.341.230,50 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359.236,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215.541,90 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.885,50 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.885,50 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.131,30 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.739,70 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 35. KOLO TV BINGA JE 11.10.2010.GODINE
LUTRIJA BiH SARAJEVO 11.09.2010.godine

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.172,00 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .659,20 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,20 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 12.727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM DOBICI BINGO PLUS 5 ZASTUPNIK : 00315 3720018 033-1823583-18 1x5 ZASTUPNIK : 00372 3720500 033-1123583-31 1x5 ZASTUPNIK : 00561 3750339 033-3323583-75 1x5

DOBICI BINGO PLUS 4
ZASTUPNIK : 00070 3750053 033-3073583-07 1x4 ZASTUPNIK : 00143 3750143 033-1533583-41 1x4 ZASTUPNIK : 00145 3721459 033-2363583-45 1x4 ZASTUPNIK : 00150 3750857 033-1943583-51 1x4 ZASTUPNIK : 00151 3750054 032-1793583-08 1x4 ZASTUPNIK : 00258 3750028 032-1093583-21 1x4 ZASTUPNIK : 00271 3710302 033-1953583-08 1x4 ZASTUPNIK : 00276 3730025 033-1843583-12 1x4 ZASTUPNIK : 00297 3750151 033-3093583-01 1x4 ZASTUPNIK : 00360 3750140 033-1493583-06 1x4 ZASTUPNIK : 00557 3670031 033-3353583-27 1x4 ZASTUPNIK : 00631 3670010 033-1683583-35 1x4 ZASTUPNIK : 00756 3720011 033-2873583-93 1x4 ZASTUPNIK : 00768 3710242 033-3773583-84 1x4 ZASTUPNIK : 00771 3710064 033-3663583-99 1x4 ZASTUPNIK : 00780 3750256 032-2853583-76 1x4

KONA^AN IZVJE[TAJ 35. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 03.09.2010.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM INEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 35. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

U 35. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78.498,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.098,80 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (7.726,96 + JP 7.997,58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.724,54 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.371,84 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 - JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 5 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .891,60 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 139 111,20 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.400 1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 14.128 0,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 35. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 11.10.2010.GODINE

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV ) SMS PORUKE ZA 4.VANREDNO KOLO TV BINGA SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 601 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 871 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 11.09.2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

NAPOMENA: SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

kultura

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

21

„Avaz“ na probi

Servantesov „Don Kihot“ na sceni BNP-a

Osavremenjeni klasik premijerno 30. septembra „Cirkus Columbia“ i na
Iz filma bh. oskarovca

Nakon projekcije u Veneciji

Predstava se realizira u okviru Dje~ije, omladinske i lutkarske scene Fascinantna je koli~ina komike koju nudi ovaj kultni roman, ka`e reditelj Pejakovi}

Bosansko narodno pozori{te (BNP) Zenica ve} mjesec priprema prvu premijeru za ovogodi{nju sezonu. Klasik Migela de Servantesa (Miguel de Cervantes) „Don Kihot“ realizira se u okviru Dje~ije, omladinske i lutkarske scene, koja ove godine obilje`ava 60 godina postojanja.

Toronto Film Festivalu
Nakon projekcije na 67. venecijanskoj Mostri, film bh. oskarovca Danisa Tanovi}a „Cirkus Columbia“ prikazan je preksino} i na Toronto Film Festivalu, u okviru programa „Special Presentation“, koji se smatra najkvalitetnijim na TIFF-u. Ovaj program publici predstavlja filmove nekih od najtra`enijih i najistaknutijih reditelja dana{njice. Ina~e, svi dosada{nji Tanovi}evi filmovi prikazani su u nekom od programa TIFF-a, a u prilog tome koliko interesiranje vlada za njegovo posljednje ostvarenje govori i podatak da je direktor Festivala Kameron Bejli (Cameron Bailey) u svom izboru pet najboljih filmova izdvojio upravo i „Cirkus Columbia“. Taj film i u narednom periodu nastavit }e svoj internacionalni festivalski `ivot. Nakon Venecije i Toronta, Tanovi} i ekipa putuju na Festival u San Sebastijanu. Film }e biti prikazan u programu „Biseri drugih festivala“, gdje }e se takmi~iti za A. Gr. nagradu publike.

Uzaludna borba
Na Velikoj sceni BNP-a zatekli smo nosioce glavnih uloga, Adisa Mehanovi}a kao Don Kihota te Faketu Salihbegovi}, Lanu Zablocki i Nermana Mahmutovi}a. Osim njih, u predstavi }e glumiti jo{ i Miroljub Mijatovi} i I{tvan Gabor. S njima je na sceni bio i reditelj, profesor pozori{ne re`ije s Cetinja Petar Pejakovi}. „Don Kihot“ predstavlja jedno od najzna~ajnijih djela ljudske duhovnosti, a prema rije~ima reditelja, ovaj mit postao je sinonim za uzalu-

Iz {tampe iza{ao 54. broj „Motri{ta“
Iz {tampe je iza{ao novi, 54. broj ~asopisa „Motri{ta“. Kao prvi prilog objavljena je rukopisna pjesma Stijepe Mijovi}a Ko~ana, a zatim stihovi njema~kog pjesnika Jana Vagnera (Wagner), Almira Zalihi}a, Berislava Juri}a i Sanijele Matkovi} te proza Nade ^ajevi} i Adnadina Ja{arevi}a. Slijedi Izbor iz bosanskoposavskog pjesni{tva u kojem su, izme|u ostalih, zastupljeni Miroslav Baoti}, Marko Or{oli}, Nada Rukavina, Mira [oki}, Mira [uba{i}, Irmir Tukulj, Marko Vinceti} i Ivo Vlahovi}. Ovaj broj „Motri{ta“ zatvoren je rubrikom Ljetopis, u kojoj Mira Pehar bilje`i hroniku kulturnih doga|anja u Mostaru, a Josip Muselimovi} ispisuje svoje dneA. Gr. vni~ko-putopisne zapise.

Mehanovi}, Salihbegovi}, Mahmutovi} i Zablocki na sceni

(Foto: J. Had`i})

Za adolescente
Kostime za „Don Kihota“ uradit }e Sabina Trnka, a videoart Pe|a Kazazovi}. Minimalisti~ka scenografija ideja je reditelja, a u saradnji s glumcima. Ina~e, predstava je namijenjena adolescentskoj publici, koja je veoma va`na ciljna skupina za BNP .

dnu borbu, ali borbu koju ipak treba voditi. - Scenska de{avanja vjerno prate pri~u romana. Na ogoljenoj i do krajnosti otvorenoj pozornici sav akcent je na glumcima. Tako|er, fascinantna je koli~ina i raznolikost komike koju nudi ovaj kultni roman - isti~e Pejakovi}. Izvedba klasika o vitezu tu`nog lika koji se bori protiv vjetrenja~a i luta svijetom

u potrazi za pravi~no{}u, znatno je osavremenjena, ali su zadr`ane poruke koje autor djela {alje ~itaocima decenijama unazad.

Djelo i ideja
Glumci ka`u da }e sve biti spremno do 30. septembra, kada se o~ekuje premijerna izvedba na Velikoj sceni BNP-a. - Servantes je svevreme-

nski pisac i neke njegove ideje o idealizmu mogu se prilagoditi i dana{njem vremenu. Na`alost, ideja idealizma danas je na samoj margini i nekako smo je svi zapostavili. Ponekad po`elim da i sam kao Don Kihot krenem u napad na neke lo{e pojave koje nas okru`uju kazao je o Servantesovom djelu i ideji Adis MehanoA. D@ONLI] vi}.

Otvorena izlo`ba u Muzeju savremene umjetnosti RS

Izlo`ba makedonskog umjetnika Goce Nanevskog otvorena je preksino} u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjoj Luci, a posjetioci su mogli vidjeti postavku monumentalnih instalacija s vi{estrukim prate}im efektima. Samostalnu izlo`bu pod nazivnom „Fifty or Fifty“ umjetnik je predstavio pro{le godine na 53. venecijanskom bijenalu, prezentiraju}i na taj na~in svoju zemlju. Prema rije~ima kustosice ovog muzeja i autorice uvodnih rije~i u katalogu izlo`be @ane Vuki~evi}, princip izrade skulptura Nanevski zasniva na upotrebi

Monumentalne instalacije Goce Nanevskog „Moj brat“ u ~ast
Praizvedba u banjalu~kom pozori{tu
mehani~kih broj~anika s automata za to~enje goriva. - Bilo da se radi o monumentalnim djelima ili onim skromnijih dimenzija, nizovi bijelih brojeva na crnoj pokretnoj pozadini podrazumijevaju i odre|eni opti~ki efekt. Odbrojavanje koli~ine litara benzina, zamijenjeno je na simboli~ki na~in odbrojavanjem protoka vremena i brzine kretanja, odnosno nezaobilaznih ~inilaca `ivota savremenog ~ovjeka - istakla je Vuki~evi}. Umjetnik iz Skoplja samostalno je izlagao u Italiji, Crnoj Gori, SAD, Makedoniji i Bugarskoj i u~estvovao na brojnim kolektivnim izlo`ba-

Me{e Selimovi}a
Ansambl Narodnog pozori{ta RS u Banjoj Luci po~eo je s radom na predstavi „Moj brat“ Neboj{e Bradi}a, a u re`iji Milana Karad`i}a. U ovom pozori{tu svakodnevno se odr`avaju ~ita}e probe nakon podjele uloga, koje su dobili Nikolina Jelisavac, @eljko Stjepanovi}, Aleksandar Stojkovi}, Branko Jankovi} i Aleksandar Blani}. Scenografiju priprema Dragana Purkovi}-Macan, kostime Ivana Jovanovi}, a muziku Zoran Eri}. - Komad je pisan po motivima iz `ivota Me{e Selimovi}a i ovo je njegova praizvedba. Ove godine navr{ava se i ta~no 100 godina od ro|enja ovog velikog pisca. Ovo }e biti i prva premijera u 80. sezoni na{e ku}e. Predstava }e premi-

Jedan od izlo`enih radova

ma u svojoj zemlji i inozemstvu. Ljubitelji njegovih ra-

dova izlo`bu }e mo}i vidjeti B. S. do 10. oktobra.

Savanovi}: Premijera na Dan NPRS-a

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U Galeriji „Preporod“ 20. septembra bit }e otvorena izlo`ba slika deset umjetnika, ~lanova BZK „Preporod“. Kako nam je kazala voditeljica ove galerije Mirsada Balji}, postavka }e biti prodajnog karaktera. Radovi koji ne budu prodati, bit }e dio stalne ga(A. Ke.) lerijske postavke.

jerno biti izvedena 18. oktobra, na Dan Narodnog pozori{ta RS, kada }emo uru~iti i priznanja najboljima u prethodnoj godini - rekao nam je umjetni~ki direktor NPRS-a V. S. Ljubi{a Savanovi}.

VREMEPLOV

12. septembar 2010.

DOGODILO SE
490. godine prije nove ere - Na isto~noj obali Atike (Atica), kod Maratona (Marathon), atinska vojska porazila brojno nadmo}nije Perzijance, predvo|ene slavnim vojskovo|om Darijem. 1683. - Poljska vojska pod vodstvom kralja Jana III Sobjeskog (Jan III Sobietski) i uz pomo} austrijskih ~eta, do nogu potukla Turke pod Be~om i razbila dugu opsadu glavnog grada Habsbur{ke carevine. 1884. - U Sarajevu je iza{ao prvi broj lista „Vatan“ koji je {tampan na turskom jeziku. Bio je to prvi list Bo{njaka za vrijeme austrougarske uprave u BiH. Izdavao ga je i ure|ivao novinar Mehmed Hulusi. 1919. - Italijanska armija sastavljena od dobrovoljaca pod komandom pjesnika Gabrijela d’Anuncija (Gabriele d’Annunzio)

22
ISTRA@IVANJA Centralni nervni sistem

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

sveznadar
Masline neutraliziraju oksidativni stres

Masline odli~ne za mozak
Hidroksitirozol je dokazano u~inkovit u odbrani }elija od {tetnog utjecaja produkata oksidativnog stresa
Ekstrakt maslinovog ulja, bogat hidroksitirozolom, mo`e pru`ati za{titu od degenerativnih o{te}enja centralnog nervnog sistema (povezanih sa starenjem), ka`e novo njema~ko istra`ivanje. Hidroksitirozol je dokazano u~inkovit u odbrani }elija od {tetnog utjecaja produkata oksidativnog stresa, a ovo se istra`ivanje orijentiralo upravo na mo`dane }elije koje su procesom starenja - izlo`ene kumulativnin negativnim u~incima oksidativnog stresa. Prethodno povezivan s kardiovaskularnim benefitima putem sni`avanja nivoa LDL holesterola, hidroksitirozol se pokazao doza`no ovisnom bioaktivnom komponentom. Ta~nije, njegovi pozitivni u~inci su to izra`eniji {to je primijenjena ve}a doza u svakodnevnoj prehrani/suplementaciji. ^ini se kako svoje u~inke hidroksitirozol ostvaruje vezivanjem za ve} spomenute LDL ~estice koje se krvlju prenose do mozga i tamo ostvaruju svoju protektivnu funkciju.

1910. - Za prvu `enu policijskog oficira u svijetu u Los An|elesu postavljena Alisa Stebins Vels (Alice Stebbins Wells).
zauzela Rijeku. Grad je ostao pod italijanskom vla{}u do kraja Drugog svjetskog rata. 1940. - Tra`e}i izgubljenog psa grupa tinejd`era otkrila pe}inu Lesko, kod mjesta Montinjak u Dordonji, Francuska, ~uveni arheolo{ki lokalitet s crte`ima iz paleolita. 1968 - ^ovjek je prvi put pretr~ao 200 m za manje od 20 sekundi - 19,92 sec: John Carlos, USA, ameri~ke kvalifikacije za Olimpijske igre 1968, u Echo Summitu, USA. 1942. - Po~ela bitka za Staljingrad u Drugom svjetskom ratu. 1989. - U poljskom parlamentu (Seim) prihva}ena vlada jednog od lidera pokreta „Solidarnost“ Tadeu{a Mazovjeckog (Taudeusza Mazowietzkog), ~ime je formalno zavr{ena vladavina komunista u Poljskoj. 1995. - Vi{e bombardera NATO-a, djeluju}i po vojnim ciljevima u Vogo{}i, razorilo fabriku „Pretis“, koja je vojsku bosanskih Srba snabdijevala granatama. NATO je po~eo akciju napadaju}i vojne fabrike u Vogo{}i. Zatim je borbena djelovanja ponavljao, a 12. septembra je u~inak njegovih aviobombi bio najve}i. 1999. - U Olimpijskoj dvorani „Zetra“ u Sarajevu otvoreno Deveto prvenstvo Evrope u sjede}oj odbojci. Nakon petodnevnog takmi~enja, reprezentacija BiH postala je prvak Evrope. 2001. - Bosanski Srbi Du{ko Sikirica i Damir Do{en priznali pred Ha{kim tribunalom (ICTY) krivicu za zlo~ine protiv ~ovje~nosti koje su po~inili, kao komandiri u logoru „Keraterm“ kod Prijedora, nad zato~enim Bo{njacima i Hrvatima. 2001. - NATO se, prvi put u svojoj 52 godine dugoj historiji, pozvao na ~lan 5. Povelje NATO-a o zajedni~koj odbrani, ~ime je stvorena mogu}nost kolektivnog vojnog odgovora na teroristi~ke napade u SAD. 2002. - Senat SAD usvojio Rezoluciju 309 o BiH, u kojoj se ocjenjuje da je Vlada BiH pokazala privr`enost me|unarodnoj sigurnosti, ~ime se stvara mogu}nost za po~etak pregovora o procesu kvalificiranja ove zemlje za ~lanstvo u NATO programu „Partnerstvo za mir“.

ORDINACIJA

Odnosi na poslu

Odstranjivanje tetova`e
Imam tetova`u koju `elim odstraniti. Slika nije velika i nalazi se na gornjem dijelu ruke. Kakav je postupak i da li ostaju o`iljci, pita P L. iz Sarajeva. .
Tetova`u je mogu}e odstraniti jedinstvenim Q switched laserom 694 nanometara koji je zlatni standard za skidanje tamnih tetova`a. Laserske zrake prodiru kroz ko`u i dovode do destrukcije tamnog pigmenta te ga rasitnjavaju na nivo molekula. Doma}e imune
Prof. dr. Edin Suljagi}, dermatolog

Ljudi ne vole nesebi~ne i vrijedne kolege
^etiri odvojena istra`ivanja, koja su proveli nau~nici s Univerziteta Va{ington, otkrila su da nesebi~ni ljudi koji se, kada je rije~ o podjeli radnih zadataka koje niko ne voli ili su prete{ki, prvi ponude, nisu pretjerano dragi ostalim kolegama jer time kr{e pravila igre. Ovaj fenomen `elje za izbacivanjem nesebi~nih ljudi iz kolektiva odnosi se na razli~ite radne, volonterske i vojne organizacije. Istra`iva~i Visoki standardi su, naime, otkrili da preuzimanjem te`ih i ne tako omiljenih zadataka na poslu nesebi~ne kolege, prema ocjeni drugih ljudi u kolektivu, na taj na~in postavljaju previsoke standarde na poslu, {to rezultira lo{ijom percepcijom ostalih zaposlenih u budu}nosti.

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44

}elije u doglednom periodu (do {est sedmica) dovode do i{~ezavanja pigmenta i smanjivanja tetova`e. [to je tetova`a vi{e pigmentirana, potreban je ve}i broj tretmana za njeno uklanjanje. Za profesionalne tetova`e je potrebno u prosjeku {est tretmana, a za amaterske 2 - 4. Poslije tretmana se na tretiranom podru~ju stvaraju ljuskice koje i{~ezavaju za sedam dana, a novi tretman je mogu}e ponoviti za {est sedmica. U me|uvremenu je tretirano podru~je potrebno ~uvati od sunca i koristiti kreme sa za{titnim faktorom.

Sta` u [vedskoj
Godine 1995. zbog ratnih okolnosti oti{ao sam u [vedsku. Nakon godinu dana u~enja jezika zaposlio sam se i jo{ uvijek radim. Kako do 1992. godine imam 18 godina sta`a u BiH, a uskoro }u navr{iti i potrebne godine `ivota, interesuje me da li je BiH zaklju~ila ugovor o socijalnom osiguranju sa [vedskom, jer bez sta`a koji sam ostvario u toj dr`avi ne}u ispuniti uvjete za penziju u BiH, pita T. U. iz Zenice.
Konvencija izme|u biv{e SFRJ i Kraljevine [vedske o socijalnom osiguranju, zaklju~ena je 30. marta 1978. godine, a stupila je na snagu 1. januara 1979. godine. Zakonom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republi~ki zakoni preuzeti su i Zakon o zaklju~ivanju i izvr{avanju me|unarodnih ugovora kao i savezni zakoni koji se odnose na ratifikaciju ugovora. Prema tome, BiH je preuzela i primjenjuje Konvenciju o socijalnom osiguranju sa Kraljevinom [vedskom sve dok ne zaklju~i novi ugovor o socijalnom osiguranju sa [vedskom. Sta` koji ste ostvarili u [vedskoj nositelj osiguranja u Federaciji BiH ura~unat }e vam u ukupan penzijski sta` za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na penziju u BiH.

Naknada za o{te}enje
Institut za medicinsko vje{ta~enje utvrdio je kod mene, zbog o{te}enja oka na radnom mjestu, tjelesno o{te}enje od 70 posto. Podnio sam zahtjev za naknadu pa me zanima da li su zakonom utvr|eni procenti o{te}enja ili to komisija sama utvr|uje na osnovu medicinske dokumentacije, pita D. F. iz Bugojna.
Zakonom o vrstama i procentima fizi~kih onesposobljenosti utvr|ene su vrste i procenti fizi~ke onesposobljenosti na osnovu kojih se stje~e pravo na nov~anu naknadu u skladu sa propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Procenti fizi~ke onesposobljenosti za ovu vrstu o{te}enja kre}u se od 30 posto do sto posto. Institut za medicinsko vje{ta~enje neposrednim pregledom i na osnovu medicinske dokumentacije utvr|uje postojanje i procent fizi~ke onesposobljenosti u skladu sa rasponima procenata datih u zakonu. Kako je kod vas utvr|ena fizi~ka onesposobljenost u visini od 70 posto to }e naknada iznositi 42 posto od najni`e penzije, tj. 75,34 KM.
Federalni zavod PIO

RO\ENI
1818. - Ro|en Ri~ard D`ordan Geting (Richard Jordan Gating), pronalaza~ automatske pu{ke.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

UMRLI
1998. - U atentatu u Tirani, ispred sjedi{ta opozicione Demokratske partije, ubijen jedan od njenih vo|a Azem Hajdari.

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

Isme­ a­De­ ­ oz­ t rv

Na estradi vlada apsolutni haos

Sa­ it­Had`i} b

Osvojila me profesorica iz Antalije

No­ i­ino­ e­ ni­ v z m uspjeh­ma­ e­ e­ ke n k n Sla|ane­Pe­i} j

Aco­^ovi}

Bejbi bum u grupi „Regina“

Sa­ i­ a­Li­ i­ a:­No­ i­`ivot­TV­no­ i­ a­ ­ e­l Sa­ ir­Be­ ri}:­Ba­r­ m­u­Ju`noj­Ko­ ­ ­i­ nt sc v v n rk m k j a rej

O~arala Turke

24
GRUPE

Dnevni­avaz,­nedjelja,­12.­septembar/rujan­2010.

“Regina”­sla­ i­dva­ e­ e­i­ro|enda­ v d s t n

Dva­ e­ et­go­ i­ a­zvu~i­kao­da­smo­ne­ i­ozbi­jni­lju­ i­l Mu­ i~ari­se­po­ ve­i­i­po­ ­ ­ i­ a­ a:­ d s dn k l d z s tl rod c m ^abri}­do­ io­si­ a,­Ebner­o~eku­e­pr­­ o­ u,­Aco­s­k}er­ om­lje­o­ ao­u­Ve­ e­ i­i b n j in v k t v n cj

^ovi}:­Ko­na~no­nam­je­kr­e­nu­lo
I
a­ o­se­u­po­ lje­ nje­vr­­ k s d ije­ e­ri­e­ko­po­a­ lju­u­u m j t j v j ja­ no­ ti,­~lanovi­gr­ ­ e v s up “Regina”­ite­ a­ o­ima­u­ra­ k k j zlo­ a­za­sla­ lje.­Nji­ ov g v h be­ d­ove­go­ i­ e­sla­ i n dn v dva­ e­ e­i­ro|endan,­a d s t ~lanovi­be­ da­i­na­pr­­ a­ n iv tnom­pla­ u­ima­u­ra­ lo­ a n j z g za­za­ o­ o­jstvo. d v l a­ no­lje­o­ a­ je­u­Ve­ e­ i­i. v t v n n cj Bas-gi­a­ ­­ ta­De­ is­^abri} t ris n po­ tao­je­pr­­e­tri­mje­ e­ a s ij s c pr­ i­put­otac,­a­kr­ ­em­go­ v aj -

Tu­­ ka­me rs odu{evi­a l
^ovi}­pla­ i­ a­usko­ o nr r otpu­o­ a­i­u­Tu­ ­ ku,­na t v t rs ~ijim­bi­pla`ama­u`ivao sa­ vim­sam. s -­U­Tu­ ­ koj­sam­pr­ i­put rs v bio­pro{le­go­ i­ e­i­ta dn me­je­ze­ lja­odu{evi­a. m l To­je­ide­ ­no­mje­ to­za al s odmor,­a­za­ide­e­za­no­ j vi­album­po­r­ ­ no­je­i t eb da­bu­ em­sam­-­uvje­ ­ ­ d rava­nas­li­ er­“Regine”.­ d di­ e­pr­­ o­ u­o~eku­e­i­pje­ n in v j va~­Da­ or­Ebner. v -­Mo­a­Ale­ sa­ dra­ima­osj k n am­go­ i­ a­i­kre}e­u­dr­ ­ i dn ug ra­ r­ d,­a­ja­ve}­ra­ ze zmi{ljam­o­to­ e­ka­ o­}u m k joj­za­tri­go­ i­ e­bi­i­ma­ je dn t n za­ i­ ljiv.­Za­ne­ o­i­ o­go­ nm k lk di­ a­okr­ ­ ut­}e­se­ne­ im n en k dr­ ­ im­stva­ ­­ a­i­lju­ i­ a. ug rim dm Za­o­se­tr­ ­ im­da­{to­vi{e t ud vr­ ­ e­ a­pr­ ­ o­ im­s em n ov d njom,­dok­jo{­ona­ho}e­sa mnom­-­go­ o­ i­^ovi},­ko­i v r j se­pr­­e­ne­ o­i­ o­go­ i­ a ij k lk dn ra­ veo­i­ne­kr­­e­da­ga­su­ z ij dbi­ a­ne­{tedi­ka­ a­je­ri­ n d je~­o­li­e­ im­`enama­i­za­ j p lju­ lji­ a­ ju.­ b v n Sa­ ­ ­li­a­s­be­ ­ r­ ­ skom raj j og ad adr­ ­ om­sr­ ­an­je­i­zbog es et svo­ih­ko­e­ a­iz­be­ da,­jer j l g n sma­ra­da­na­svi­e­u­ne­ a t j t m ni{ta­ljep{e­od­dje­ e. c Pri~u­ko­a­kru`i­po­~ar{iji, j da­je­Ebner­du­ o­ o­ i{nju g g d ve­ u­s­ba­e­ ­­ om­Na­ ­ ­ z l rin ro-

Ne­ a­ o­ ­ ­ no­lje­ o­ z b rav t
Fr­ ­ tmen­Ale­ sa­ dar on k n ^ovi}­sa­svo­om­osmo­ o­ j g di{njom­k}er­ om­Ale­ sa­ k k ndr­ m­pr­ ­ eo­je­ne­ a­ o­ ­ o ov z b r-

Vejn Runi varao trudnu suprugu s prostitutkom...

MOJ STAV O...

^ovi}:­Sa­k}er­ om­Ale­ sa­ dr­ m­u­Ve­ e­ i­i­ k k n o n cj

Pr­ ­ la­ a­u os v Sa­­ ­e­ u raj v
inte­ ­ a­ i­ ­ a­nom­po­ u­a­ ­rn c on l p l r no{}u­ko­u­su­ste­ li­na­ on j k k pro{lo­ o­ i{njeg­u~e{}a g d na­Eu­ ­ ­ o­ gu. ros n -­Ka­ a­izgo­ o­ ­m­da­ove d v ri go­ i­ e­sla­ i­ o­dva­ e­ et dn vm d s go­ i­ a­osni­ a­ ja­be­ da, dn v n n ne­ a­ o­mi­bu­ e­smi­e{no. k k d j Zvu~i­kao­da­smo­ne­ i k ozbi­jni­lju­ i.­Ipak,­sr­ ­ni l d et smo­{to­su­nam­se­u­ka­ ­­ rije­ i­de­ i­e­i­ve­i­ e­stva­ i r sl lk r po­ ut­Eu­ ­ ­ o­ ga,­ko­i p ros n j nam­je­otvo­ ­o­vr­ ­a­Nje­ ri at ma~ke,­Au­ tr­­e,­[vedske, s ij Ru­ i­e.­To­je­pr­­i­ a­ko­a­se sj il k j pru`a­je­ a­ put­u­`ivotu. d n Mo`e­vam­se­de­ i­i­sa­ o st m ^ovi}­nam­otkr­­ a­da iv bi­obja­ lji­ a­ je­no­ og v v n v albu­ a­i­20.­ro|enm dan­“Regine”­vo­je­i l l pr­ ­ la­ i­i­kr­ ­em­go­ i­ os v t aj dne­ve­i­ im­ko­ ce­ ­om lk n rt u­Sa­ ­ ­e­ u. raj v -­To­bi­bio­vr­ u­ ac­h n do­ a­e­mu­ i~ar.­ d j z na­dva­na~ina:­pu­em t ovog­ta­ mi~enja­ili­da­na­ k pi{ete­mu­ i­ u­za­fi­m­ko­i zk l j }e­svi­pr­­ i­e­i­i,­kao­{to­je im j t t ur­ ­ io­Go­ ­ n­Br­ ­ o­ i}­za ad ra eg v Emi­ a­Ku­ tu­ ­­ u­-­ka`e r s ric A.­ISLAMAGI]­ ^ovi}.

Zve­ da­ a­ z n Pe­ ­ ­ di­a,­ ren j ma­ e­ e­ ka­ n k n
-­Sma­r­ m­da­su­br­ ­ o­ ta ak vi­fu­ ba­e­ a,­u­pr­­ ci­ u, d l r in p ne­ i­ u­ ­ i,­jer­oni­ne­ a­ s g rn m ju­do­ o­jno­vr­ ­ e­ a­da v l em n se­po­ ve­e­po­ ­ ­ i­ i. s t rod c [to­se­ti~e­Ru­ i­e­ og nj v po­ tu­ ka,­ka­a­ tr­ ­a­an s p t s of l je.­Njih­dvo­e­ni­ u­ta­ o j s k du­ o­u­br­ ­ u­da­bi­~ovg ak jek­po­ i­ lio­ka­ o­su­se ms k emo­ i­e­izli­ a­e.­Po­ o­ cj z l g to­ o­je­osu|uju}e­to­{to v ju­je­pr­ ­ a­ ­o­s­pr­ ­ ti­u­ ev ri os t tkom.­U`asno.­

Ale­ sa­ dar­^ovi}­ne­kr­­e­da­ga­ k n ij su­ bi­ a­ne­{tedi­ka­ a­je­ri­e~­o­ d n d j li­e­ im­`enama­i­za­ju­ lji­ a­ ju­ j p l b v n
dnog­po­ o­ i{ta­u­Sa­ ­ ­e­ u z r raj v Sa­ i­ om­So­ o­o­ i}­kr­ ­ i­ bn k l v un sao­br­ ­ om,­^ovi}­nam ak ni­e­mo­ ao­po­vr­ i­i. j g t dt -­To­da­li­se­Ebner­o`enio ili­ni­e­je­~ak­i­za­me­ e j n eni­ ma.­Ali,­ko­i­ o­ja­znam g lk kao­nje­ ov­bli­ ak­pr­­a­e­j, g z ij t l Sa­ i­ a­i­on­`ive­za­e­ no­i bn j d o~eku­u­be­ u.­I­na{­gi­a­ ­­ j b t rista­De­ is­od­ma­a­sa­su­ n j pr­ ­ om­Va­ jom­u`iva­u ug n ulo­ i­ro­ i­e­ja­ma­og­Se­ ­ z dt l l rge­a.­U­po­ lje­ nje­vr­­e­ e j s d ij m ba{­nam­je­kr­ ­ u­o­-­do­ en l da­e­^ovi}. j

Velike­stva­ ­ ri
Za­ o­ o­jan­je­^ovi}­i­na d v l po­ lo­ nom­pla­ u.­No­ i­als v n v bum­gr­ ­ e­“Regina”­je­na up po­ o­u,­a­za­ o­ o­jni­su­i m l d v l

MOJ­CD­PLAYER­ BRANKO \URI] \URO
1.­“Smile”­ - Charlie Chaplin 2.­“Tumbling­ice” - “Rolling Stones” 3.­“Nadine”­ - Chuck Berry 4.­“A­ki­ s­to­bu­­d­the­dr­ ­ m­on”­ s il ea - Louis Armstrong 5.­“Ti­si­mi­bi­a­u­sve­ u­naj”­ l m L.­K. - “Indexi”

Adnan­Red`ovi}, spo­ ­i­ ta rt s

Be­nd­“Letu­{tuke”­po­zi­va­na­izbo­r­e

u foKuSu

-­Ne­vje­ ­ ­em­da­je­to ruj isti­ a,­a­ako­je­ te,­onda n s je­tu­te{ko­bi­o­{ta­ko­ l me­ ti­ ­ ­i.­Mo`da­ni­e n rat j za­ o­ o­jan­se­ su­ ­nim d v l k al `ivotom­pa­je­za­ o­ o­ d v ljstvo­po­ra`io­van­svo­ t je­ku}e.­Ve­i­ a­je lk gre{ka­to­{to­je­to­ur­ ­ adio­ba{­ka­ a­mu­je­su­ d pr­ ­ a­u­dr­ ­ om­sta­ ju­i ug ug n {to­je­ri­e~­o­pr­ ­ ti­u­ki, j os t t ali­to­je­ne{to­{to­se mo`e­de­ i­i­bi­o­ko­ e, st l m a­ne­sa­ o­Ru­ i­u.­ m nj

De­ a­j­iz­spo­ a­“Brojevi­ra~una” t l t

Grupa­“Letu­{tuke”­kr­ ­ u­a­je­po~etkom­mje­ e­ a en l s c na­tu­ ­ e­u­po­Bo­ ni­i­He­ ­ e­ o­ i­ i­to­ om­ko­e­}e rn j s rc g v n k j obi}i­de­ et­gr­ ­ o­ a.­Na­tim­na­ tu­ i­ a­po­ u­a­­ i­sa­­ ­ v ad v s pm p l rn raje­ ski­be­ d­pr­ ­ o­ i­­ t­}e­no­ i­si­ gl­“Brojevi­ra~una”, v n om v ra v n ko­i­je­za­kr­ ­ko­vr­­e­ e­po­ tao­je­ na­od­na­slu{ani­ih j at ij m s d j j nu­ e­a­u­na{oj­ze­ lji,­ali­i­u­osta­im­dr`ava­ a­re­ i­ ­ m r m l m g ona.­Spot­za­ko­ po­ i­ i­u­sni­ ljen­je­u­Po­ go­­­ i­te­se m zcj m d ric ve}­na­ on­pr­ e­se­ mi­ e­emi­i­­ ­ ja­na{ao­na­re­ i­ ­ a­ k v d c t ran g on lnoj­top-li­ ti­MTV-ja.­ s Pje­ ma­se,­ta­ o|er,­ide­ ­no­uklo­ i­a­u­ka­ pa­ ju­“Ne s k al pl m n bu­ i­ma­i~ni­br­ j”,­u­sklo­ u­ko­e­}e­“[tuke”­odr`ati­spo­ d t o p j me­ u­u­tu­­ e­u.­Ka­ pa­ ja­je­po­ r­ ­ u­a­s­ci­jem­da­po­ n t rn j m n k en t l dsta­ ne­mla­ e­na­gla­ a­ je­na­okto­ a­­ kim­izbo­­­ a.­ k d s n b rs rim

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

25
O pjeva~ima

RAZGOVOR

Otvoreno s Ismetom Dervoz

Navikla sam da stvari pomi~em naprijed
Televizija ukida programe, ne realizira poslove... Nisam mislila da }u se ikada baviti politikom, ali mi se svidjelo to {to sam vidjela s druge strane Apsolutni haos na estradi
me Ismete Dervoz decenijama je sinonim za vrhunsku TV produkciju i odli~no poznavanje muzi~ke scene. Prije nekoliko mjeseci Ismeta je odlu~ila okrenuti potpuno novu stranicu u `ivotu - napustila je televiziju i posvetila se drugim izazovima. Sada je projekt-menad`er u „Avazroto pressu“. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Ismeta je otvoreno progovorila o razlozima odlaska s televizije i novom anga`manu, ali je veoma kompetentno detektirala stanje na bh. muzi~koj sceni.

^ola je prekrasan, Hari ters, Halid ~udo, a Merlin perfekcionista
Ismeta Dervoz prokomentirala je iz svog ugla najve}e zvijezde muzi~ke scene: Zdravko ^oli} Savr{eno stvorenje, prekrasan ~ovjek. Ima glas koji ne stari. Mo`e pjevati tri sata i na kraju pjeva najbolje. Vrlo ozbiljno tretira posao. Oduvijek je bio i ostao Sarajlija. Zbog toga ga volim. On je moj drug iz „Ambasadora“. Halid Be{li} On je ~udo. Da ga nema, svi bismo bili osiroma{eni za emociju koju on pru`a, ~udesnu toplinu koju ima kao ~ovjek. Kakav je bio na po~etku karijere, takav je i danas. Kada je po~injao, imao je vrlo malo, a dijelio je sa svima. Sada daje i vi{e, ali ne dozvoljava da se o tome govori. Dino Merlin Vrlo poseban. Pokazatelj je kako ~ovjek treba da se razvija u karijeri. On je danas sofisticiran, profinjen, izgra|en izvo|a~. Veoma volim njegov perfekcionizam, koji, ina~e, izlu|uje sve ljude oko njega. Prekrasni perfekcionista. Hari Mata Hari - Ters. Mora sve sam. Mo`da je to prouzro~ilo da nije u karijeri napravio sve {to je mogao. On ne mo`e sti}i sve, a nema dovoljno povjerenja u druge ljude. Ali, njegov uspjeh je ogroman i imam dojam da }e dugo trajati i da }e biti kao Hulio Iglesijas.

I

sam projekt-menad`er u „Avaz-roto pressu“ - ka`e Dervoz.
Odlu~ili ste da se politi~ki anga`irate. [ta je bio razlog?

- Da. Slijedom toga, do{ao je i moj anga`man u Savezu za bolju budu}nost BiH

kom, nemaju radnih navika, odgovornosti, osje}aja obaveze... Sretna sam da vidim da to nije tako u SBB BiH. I zato sam uvjerena da }emo mi dovesti do kvalitativnih promjena i do pobolj{anja kvaliteta `ivota u BiH.

Stje~e se dojam da Vas novi anga`man u potpunosti ispunjava.

Gdje je bio D`emal [abi} 1992 - 1995?!
- S kolegama u FTV decenijama sam obilje`avala sve na{e praznike. U petak sam slu`beni odlazak u RTV dom (dostava materijala za marketing) `eljela iskoristiti da i za ovaj Bajram po~astim dugogodi{nje saradnike doma}im kadaifom. Na recepciji su mi kazali da „ne mogu u}i u zgradu po nare|enju D`emala [abi}a“ (generalni direktor FTV-a op. a.)! Da li je to {to sam kandidatkinja SBB BiH razlog da mi onaj koga ni na mapi nije bilo 1992 -1995, kada sam ja u tom domu s kolegama radila i po 70 sati u smjenama, zabrani ulazak? Da li on to provodi politiku svoje stranke kao generalni direktor javnog emitera? Kolege su, ipak, dobile kadaif, a ja jo{ jednu potvrdu da sam pravilno odlu~ila kada sam napustila „crni dom“. Nadam se boljoj budu}nosti za sve vrijedne i kvalitetne ljude koji tamo jo{ rade. Ipak moram kazati, sramotno i `alosno! - SBB BiH. Na Kongresu SBB BiH radila sam kao organizator i producent, a na op}im izborima 2010. sam kandidat na listi za Zastupni~ki/Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH iz FBiH. Nikada nisam bila ~lan nijedne partije, nikada nisam mislila da }u se anga`irati u politi~kom `ivotu na ovakav na~in, ali dopalo mi se to {to sam vidjela s druge strane. Kada se ovaj posao radi ozbiljno, onda je to mnogo adrenalina, akcije, mladih ljudi, interakcije i to je vrlo va`no. Ono {to vidimo u stvarnosti, odraz je toga {to ljudi koji se bave politi-

- Mi smo skloni kritizirati odre|ene stvari, ali sjedimo pasivno. Svi smo na svojoj ko`i osjetili da `ivimo lo{e. Smatram da moramo dati i svoj doprinos. @elim raditi, a ovo je dobar projekt i inicira ono {to je veoma va`no struka na svoje mjesto. Bruka na Eurosongu
Mo`ete li prokomentirati stanje na muzi~koj sceni BiH? Dervoz: Nacionalni klju~ na BH Eurosongu

Dobar projekt - Oti{la sam iz RTV Federacije BiH s pozicije programskog producenta i urednika programa. Ta funkcija je, izme|u ostalog, podrazumijevala i umije}a koja se moraju koristiti u marketingu. Po

- O~ajna sam, ali i ponosna {to su ljudi iz moje i generaciju mla|i najja~e zvijezde. Svi ostali, i pored kvaliteta koji imaju, se mu~e. Nemaju uvjeta za rad. Apsolutni haos. Imate ljude koji se trude da onemogu}e bilo kakav pomak, jer njima odgovara da dr`e referentnu razinu pjevanja izvo|a~a upitnih vrijednosti po kr~mama u planini. Svi ljudi koji su ne{to napravili, doslovno su incidenti koji su sve sami pokrenuli. Najsvjetliji trenutak posljednjih godina su „Letu {tuke“. @ao mi je {to nema `ena na bh. sceni. Treba posvetiti pa`nju mladim `enama, koje se pojavljuju po klubovima, na Muzi~koj akademiji...
Vi ste 1992. pokrenuli projekt u~e{}a RTV BiH na Evroviziji. Godinama ste bili i {efica bh. delegacije. Kako danas gledate na bh. izbor?

Skloni smo kritizirati odre|ene stvari, ali samo sjedimo
obrazovanju sam komercijalista i to mi nije strano. Bitno je biti precizan, odgovoran i na visini zadatka. Smatram da je rad privilegija. To {to nisam imala mogu}nost zadovoljiti neke svoje potrebe za radom na poslu koji sam radila 36 godina, problem je institucije u kojoj sam bila i koja je postala preuska za mene. Televizija ukida programe, ne realizira poslove... Navikla sam da stvari pomi~em prema naprijed, a ne da stagniram ili da, ne daj Bo`e, idem unazad, kako se to sada doga|a u programima javnih emitera. Tako da sam odlu~ila da budem korisna i konstruktivna na drugom mjestu. Od marta

- Ove godine sam bila nezadovoljna. Vuka{in Braji} nije neko ko nas treba predstavljati. Ka`emo nije nacionalni klju~. Jeste klju~ i to je gre{ka! Anga`iramo savr{enog autora, kakav je Dino [aran, i onda unakazimo njegovu pjesmu. Bruka! I pri tome pjevamo na engleskom jeziku. Koga mi to predstavljamo? Treba dati {ansu festivalu ili jednom autoru koji }e napisati pet pjesama za jednog pjeva~a. Ne negiram kompetencije `irija, ali izbor treba otvoriti. Sedam ljudi koji sjede u `iriju, odlu~i da }e se potro{iti 350.000 KM, koliko je bio ovogodi{nji bud`et. Kako smiju? Rezultat nije bitan, bitno je kako mi, u BiH, do`ivimo taj trenutak predstavljanja. Bila sam odu{evljena kada je oti{ao Laka, a Vuka{ina se danas niko ne sje}a.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

D`ejla Glavovi} u Sarajevu punila baterije

Vratila se u Minhen
Jedna od najuspje{nijih bh. manekenki D`ejla Glavovi}, nakon kra}eg odmora u Sarajevu, otputovala je po~etkom sedmice u Minhen, grad koji je posljednjih nekoliko godina njena baza. Osim rodnog grada, ugodne trenutke odmora provela je i na Jadranu. No, ono {to joj najvi{e nedostaje u modnim metropolama Minhenu, Milanu i Parizu su, isti~e D`ejla, porodica i prijatelji. Zato je sve svoje slobodno vrijeme posvetila najmilijima i napunila baterije za novu sezonu. A. I.

Glavovi}: Dru`enje s porodicom i prijateljima

Elvira Rahi} o novom albumu i radu svoje agencije

26
Put u Kinu

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

31

Sabit Had`i}, selektor ko{arka{ke reprezentacije BiH

Jo{ sam u direktorskoj fotelji
Tek od kada sam majka, mogu re}i da sam kompletna li~nost Ne odustajem od dueta
osljednjih dvadesetak dana Elvira Rahi}, koja ve} nekoliko godina `ivi na relaciji Njema~ka - BiH, provela je u Sarajevu s najbli`ima. U svojoj ku}i u Vogo{}i ugostila je roditelje, a posebno je bila sretna {to je imala dovoljno vremena za svog jednoipogodi{njeg sina Dina.

Na{a manekenka zapela je za oko i modnim agentima iz [angaja. - Mislim da ne}u propustiti ni tu priliku tako da sam krajem godine planirala otputovati u Kinu, gdje }u, vjerovatno, ostati dva-tri mjeseca ka`e Peji}.

Zbog supruge Fatme ~esto idem u Tursku
Dvije godine u braku s profesoricom iz Antalije se pokazalo da sre}a prati hrabre
abit Had`i} }e po ~etvrti put voditi na{u ko{arka{ku reprezentaciju na zavr{nici Evropskog prvenstva. Odli~ni ko{arka{ki stru~njak uspio je tri puta kroz kvalifikacije odvesti na{e ko{arka{e na EP, a sada smo pro{li zahvaljuju}i administrativnoj odluci da se broj reprezentacija pove}a sa 16 na 24.

Jo{ jednom

P

Rad u studiju
- Od ro|enja sina `ivot mi se skroz promijenio. [to bi rekli, za 360 stepeni. Biti majka je ne{to najljep{e na svijetu. Ne mo`e se rije~ima opisati. Kao da sam ju~er rodila svog Dina. Tek sada za sebe mogu re}i da sam kompletna li~nost - ka`e Elvira.

Ova pjeva~ica uveliko priprema novi album, koji bi se na tr`i{tu trebao pojaviti do kraja godine. - Uradili smo pola posla. Imam brojne saradnike koji mi dosta poma`u svojim savjetima. O~ekuje me jo{ dosta rada u studiju. Kao autori se pojavljuju Muhamed [ehi} Hami}, s kojim radim 17 godina, Fahrudin Pecikoza, Amil Lojo, a i sama sam malo umije{ala prste - otkriva Rahi}. Pjeva~ica nije odustala od novih dueta. Snimila je pjesmu s Enesom Begovi}em i horom „Hazreti Hamza“.

Zajedni~ki koncert
- Svaki moj duet je poseban na svoj na~in. Zaje-

dni~ke pjesme su mi super, pogotovo ako je rije~ o kolegi s kojim ~esto nastupam. S Enesom Begovi}em radila sam dosta zajedni~kih koncerata i ljudi stalno tra`e da zajedno pjevamo. Zbog toga bi na{ duet trebao biti veoma slu{an - nastavlja Elvira. Pjeva~ica je veoma uspje{na i izvan estrade. Naime, ona je ve} nekoliko godina direktorica „ER Menagmenta“, koji se bavi organizacijom koncerata {irom Evrope. - I danas sam u direktorskoj fotelji. Jo{ me nisu smijenili. Uposlenici nemaju primjedbi na moj rad, jer vi{e slu{am ja njih nego oni mene - ka`e pjeva~ica. D. ZEBA

[aban je uvijek uz mene
Elvira veliki dio zasluga za uspjehe pripisuje suprugu [abanu Fori}u. - On je uvijek uz mene. Stalno mi poma`e svojim savjetima. Ima razumijevanja za posao kojim se bavim - ka`e Rahi}.

S

Plasman u Litvaniju
- Bio sam presretan kada su mi javili informaciju iz Turske. Jo{ jednom se pokazalo da sre}a prati hrabre. U kvalifikacijama smo imali mnogo pehova, problema s povredama, odustajanja ko{arka{a. Nakon poraza uspjeli smo zadr`ati ekipu na okupu i pobijediti Makedoniju. Poslije se ispostavilo da nam je upravo ta pobje-

MANEKENKE

Sla|ana Peji} na kastingu

Ljep{a od svih
Izme|u djevojaka iz cijelog svijeta u Turskoj odabrana da snimi reklamu za ~aj @eli upisati master studij u Istanbulu

Svaki moj duet je poseban na svoj na~in

U

spje{noj bh. manekenki Sla|ani Peji}, koja se oku{ala i kao TV voditeljica i glumica, ponovo su otvorena vrata turskog tr`i{ta. Nakon {to je pro{le godine postala za{titno lice lanca hotela „Adam i Eva“, atraktivna Sla|ana pojavit }e se uskoro u reklami za ~aj. Sutra bi trebala otputovati u Istanbul, gdje }e do 17. septembra snimati kadrove za reklamu.

odr`avane tokom cijelog dana, nosila je i lijepa Banjalu~anka Sanela Koprena. Interesantno je to {to, za razliku od na{ih, u Turskoj svaki od dizajnera

ima poseban termin, manekene i zvanice. - „Fashion Week“ bio je sjajno organiziran. Sva de{avanja pratile su i kamere Fashion TV-a. Nosila

Skupocjeni nakit
Sla|ana Peji} pozirala je nedavno oki}ena skupocjenim zlatom. - Uskoro bi trebala osvanuti na naslovnici kataloga za prepoznatljivi italijanski nakit „Genero“. Za vrijeme snimanja na meni je bio nakit vrijedan stotine hiljada maraka tako da sam ba{ u`ivala - priznaje manekenka. sam revije turskih dizajnera i mogu re}i da veoma dobro prate trendove te da ni po ~emu ne zaostaju za kolegama sa Zapada - dodaje Peji}.

Nakon tragi~ne smrti oca Hasana, bio sam veoma deprimiran
da donijela plasman u Litvaniju - govori Sabit Had`i} te isti~e velike zasluge Mirsada \onlagi}a. Popularni Sabe na klupu na{e ko{arka{ke reprezentacije do{ao je iznenada, samo nekoliko dana uo~i po~etka priprema. - Situacija u bh. ko{arci bila je vi{e nego lo{a. Ipak, oko reprezentacije su bili ljudi koji su `eljeli da vrate sjaj tako da sam odlu~io da budem dio tima. Da

Had`i}: Imali smo mnogo pehova

(Foto: N. Bo`ovi})

smo imali vi{e vremena i pripremnih utakmica, rezultati u kvalifikacijama bili bi jo{ bolji - nastavlja selektor na{ih ko{arka{a.

Bo{a je vanserijski trener i ~ovjek
Na{ selektor s posebnim zanimanjem prati de{avanja na Svjetskom prvenstvu u Turskoj i, kako ka`e, raduje se svakoj pobjedi svog u~itelja Bogdana Tanjevi}a. - Drago mi je {to je na{ stru~njak, moj trener i prijatelj poslo`io kockice i {to Turska odli~no igra. Bo{a je vanserijski trener i ~ovjek. S Bosnom je osvojio evropsku titulu 1979. godine, kada se niko nije nadao. Postali samo {ampioni bez profesionalaca - ka`e Had`i} te isti~e da je u kontaktu s ve}inom saigra~a iz {ampionske reprezentacije. ona ~esto dolazi u Sarajevo. Na{a ljubav na relaciji BiH - Turska za sada dobro funkcionira - ka`e Had`i}, koji iz prvog braka sa suprugom Dijanom ima sina Damira i k}erku Ines. Priznaje da je na njegov `ivot veliki utjecaj imala tragi~na smrt oca Hasana. - Dugo mi je trebalo da se vratim u neku normalu. Bio sam veoma deprimiran. Ipak, morao sam `ivot nastaviti dalje - govori na{ ko{arka{ki D. ZEBA stru~njak.

Brak prije povratka
Prije dolaska na klupu na{e ko{arka{ke reprezentacije, Had`i} je s dosta uspjeha vodio turski Kepez. U ovoj zemlji upoznao je i svoju sada{nju suprugu Fatmu. - U braku sam ne{to vi{e od dvije godine. S Fatmom sam se vjen~ao prije povratka u BiH. Ona je Turkinja iz Antalije i profesorica je u srednjoj {koli. Kada imam slobodnog vremena, odem u Tursku, a i

Veliko priznanje
- Na kasting za ovu reklamu prijavile su se djevojke iz cijelog svijeta, a izabrali su samo mene, {to je za mene, zaista, veliko priznanje i zadovoljstvo. Tra`ili su djevojku s prirodnim „lookom“, dugom kosom boje ~okolade i lije-

Edo Maajka odu{evljava „Spomen Plo~om“
Edo Maajka: U oktobru u „Boogaloo Clubu“

Burno ljeto
Zbog brojnih anga`mana koje je do sada radila, ali i zbog onih koji su pred njom u gradu na Bosforu, Sla|ana je odlu~na da nau~i turski jezik. - Odu{evljena sam Istanbulom tako da sam ve} anga`irala profesora koji }e mi pomo}i da savladam turski jezik. Razmi{ljam i o upisivanju master studija u Istanbulu - ka`e Peji}, koja je na Univerzitetu u Sarajevu diplomirala ekonomiju. Turska je bila i jedna od destinacija u kojoj se Peji} ovog ljeta odmarala sedam dana. Osim toga, ljetovala je i u Tunisu te na Zlatiboru. - Ljeto sam provela burno. U Tunisu sam i{la na safari s prijateljicom - dodaje manekenka.
A. ISLAMAGI]

Tra`ili su djevojku s prirodnim „lookom“, dugom kosom boje ~okolade i lijepim osmijehom
pim osmijehom tako da sam krajem avgusta morala otputovati u Istanbul da im poka`em svoju prirodnost i spontanost - govori Peji}. Boravak u turskoj metropoli iskoristila je i da odradi nekoliko revija na „Fashion Weeku“. Osim Sla|ane Peji}, od 26. do 28. avgusta revije, koje su

Hvata zalet za nove svirke

Rahi}: Novi album do kraja godine

Peji}: Osvajam prirodnim izgledom

Novi album Ede Maajke „Spomen Plo~a“ za kratko vrijeme na{ao je put do fanova, dok se singl „Ove godine“ udoma}io na MTV-jevoj „Doma}ici“, listi najboljih 10 spotova iz regije. Nakon kra}e pauze najbolji reper u regionu priprema se za nove svirke, a prva je na redu 1. oktobra u kultnom zagreba~kom „Boogaloo Clubu“. Pet dana poslije Edo }e biti u Mariboru, a o~ekuju se i njegovi nastupi u Bosni i Hercegovini. Baterije za nastupe punio je uz svoju veliku ljubav - Izraelku Lilah, s kojom je L. S . R. ve} nekoliko godina u vezi.

12. 9. 2010.

OMILJENA DJE^IJA POSLASTICA IZ TAVE VRSTA POVR]A @ENA CARA KLAUDIJA I MATI NERONOVA

GLUMAC GINIS

DIO GRADA RIJEKE

OBLI^JE, FIGURA

UPRKOS SVEMU

GLUMICA NA SLICI

RUSKA KNJI@EVNICA

NATRIJ

LJESTVICA LITAR GLAVNI GRAD ITALIJE [TETA, DEFEKT RIJEKA NA DALEKOM ISTOKU ”Association for Human Emergence” KOMADI ROBE U@ARENA VULKANSKA MASA, LAVA KOPRIVA NEUTRON KRATKI REKLAMNI FILM VUKODLAK SASTAVI OD ^ETIRI ^LANA ”AGAINST ALL RISKS” PISAC TVEN DOSTAVLJATI ROBU KOME SLAVONSKA PO@EGA GR^KO SLOVO NA ONAJ NA^IN LITAR VJERNIK OTILIJA ODMILJA DEF, TAMBURIN RE@ISER TARKOVSKI IZDR@AVANJE, OPSKRBA (tur.) ITALIJANSKI POZDRAV MU[KA LUTKA KALAJ PAUZE, STANKE ZAVJERE LI^NA ZAMJENICA JEDINICA JA^INE MAGNETNOG POLJA HRVATSKA PJEVA^ICA GLUMCI AMPER PRVAK, [AMPION RADNIK ZA PLUGOM URAN IZBACITI NAPRIJED MARLJIVOST OBOR OPREMA BRODA, JEDRILJE LUMEN GR^KI DIDAKTI^KI PJESNIK PROSJAK IZ ODISEJE, ”IRO” JEVREJSKI SVE]ENIK V.T. ZALJEV U NORVE[KOJ AMERI^KI PJEVA^ REALAN ^OVJEK

[ARENA PAPIGA

MAJMUN IZ PRI^A O TARZANU KIPAR ME[TROVI]

HEMIJSKI ELEMENT

ARNOLD ODMILJA

BELGIJA

STRANO MU[KO IME PREDMETI OBO@AVANJA

DIO VAGE

326

VJE[TA^KI IZAZVANO BESVJESNO STANJE

GLUMICA NA SLICI

OTMJENE @ENE, GOSPO\E

ESKIMSKA BLUZA, ENOREK

NAKIT KOJI SE NOSI OKO RUKE (mn.) NENAD ODMILJA

GLUMICA NA SLICI

PROLJETNJI CVIJET

POPU[TANJE JA^INE (mn.)

GLUMICA ARNERI]

STUPA, MU@AR

MJENI^NO JEMSTVO

MU[KO IME

POLICA, RAF

PRIPADNIK NARODA U KAMPU]IJI ALT O.E. ZRAKOPLOVNI KLUB

GOVE\I OBAD

GOLET, KR[

SPAVANJE, ODMOR

STARI NAZIV SIRIJE I MEZOPOTAMIJE

PREPREDEN

I.\.

OZNAKA, BILJEG BIV[I FUDBALER E. SPRE^O PUTANJA PLANETE (mn.) HERCEGOVAC

ALKOHOLNO PI]E (mn.)

ISMET ODMILJA

NIJE GLATKO

”Automatic Transfer Switch”

LITAR

SLIKARSKA TEHNIKA

OGRADE OD KOLJA

KLATNA INDIJ KR[AN ATAK, NAVALA POLITI^AR IZ ZIMBABVEA D@O[UA PLANINSKO GORJE ITALIJANSKI GLUMAC FRANKO U@E, KONOPAC TOPLI PREDMET ZA RUKE SOS, UMOKAC (mn.) ZGRADA NA SEOSKOM IMANJU KIPAR ME[TROVI] MAKARSKA MITOLO[KI BOG PODZEMLJA

PRIBOR ZA RAD

KALIJ POSJED

CELZIJUS NA ONAJ NA^IN PA@NJA GLUMICA BEGOVI]

GLUMAC NORIS

GLUMICA TARNER KILOBAJT USAMLJEN TO JEST, DAKLE SLIKAR KOKO[KA ZAVR[NI UDARAC U BOKSU TEMPO

PASTA ZA OBU]U

RIJEKA U RUSIJI

BOKSER JOSIPOVI]

SMIRIVANJE

STARORIMSKI PODZEMNI HODNICI

DJEVOJKA KOJA POZIRA FOTOGRAFU

IMENJAKINJE U SKANDINAVKAMA
OBLAST BA[E, PA[ALUK NAKNADA ZA U^INJE- MAKARSKA NU [TETU BELGIJA HEMIJSKI ELEMENT, DU[IK OKVIR DO^EKIVANJE RIJEKA U GLUMICA MAKEDONIJI (anagram NA SLICI KADIRA)

PLANETA SUN^EVOG SISTEMA

OKVIR

SUPER MODEL NA SLICI

OTAC

PORTUGAL

DIO LICA

VRSTA OBJEKTIVA

INOSAVA ODMILJA

HEMIJSKI ELEMENT

AVION KOJI NOSI BOMBE @ENA MU@EVA BRATA KOVINA ISTA SLOVA EKIPA, TIM PARI[KI MUZEJ KRITI^AR FINCI @ENA KOJA [TO SABOTIRA ODRAZ OD TLA GR^KO SLOVO NATRIJ SABLAST, AVET FABRIKA AZOTNIH \UBRIVA NI U KOM SLU^AJU PLIN NAKON ELEKTRI^NOG PRA@NJENJA GLUMICA SPELING

PRETHODNO POZIVANJE U@ARENA VULKANSKA MASA, MAGMA AMERI^KA GLUMICA GLUMICA [IGULA PRIPADNICI ISLAMSKE VJERE IZVADAK IZ ^EGA ^OVJEK KOJI SE KEKE]E RASTAVNI VEZNIK AMPER PLAN DRAMSKOG DJELA DIO RIBARS. PRIBORA MJEHURI] NA KO@I SISTEM TAKMI^ENJA KLUBOVA (mn.) ZAVE@LJAJ, SMOTULJAK SLAVNI BRAZILSKI FUDBALER LJETOPIS, GODI[NJAK ALT VRTLOG, KOVITLAC NADIMAK VODITELJA MLAKARA POBUNA, USTANAK ^EST NAZIV HOTELA

RIJE^NI OTOK

ATLETSKI GRA\EN MLADI] @I^ANI MUZI^KI INSTRUMENT, LUTNJA

TEMPO

JEDNOGODI[NJE @DRIJEBE

MU[KO IME

OP]INA U HRVATSKOJ

MORALIST, ETI^AR

PUK, SVJETINA

@ABLJI UD

TENISER AGASI

OBIM

KIKINDA

NULA

RJE[ENJA: str. 1. PATLID@AN, AGRIPINA, L, SKALA, ARA, KVAR, ^ITA, AHE, IM, MAGMA, N, @URNAL, KVARTETI, AAR, IROS, MARK, VT, SP, ALFA, NIOBIJ, L, ARNI, OTA, B, ANDREJ, DIK, ADIO, IDOLI, SN, JA, UROTE, ERSTED, L, VANA, MAR, A, AKTORI, TAS, ORA^, ISTURITI str. 2. NEDA, AVAN, RAMO, KMER, OE, A, ZNAK, PALISADE, ORU\E, ERO, ^AK, POZOR, IMALIN, KB, NEVA, ASLI, AJ, NOKAUT, KATAKOMBE; NE[O, AVAL, RAFA, UGRK, KRA[, VINA, IN, NJIHALA, C, NASRT, K, ENA, MASIV, KONOP, MA, MO^E, AHAR, UMIRIVANJE, FOTOMODEL; BOMBARDER, ADA, ZAOVA, [[, MOM^Ad, ATLET, ELI, LEUT, SKOK, UTVARA, NA, KARLOBAT, OZON, TORI, ETIK, RAJA, KRAK, AA, O; PRETPOZIV, LAVA, BUNA, UMA TURMAN, T, HANA, A, OME, IZVOD, NURKO, ILI, SCENARIJ, PLIK,LIGE, OMOT, VAVA, ANAL, KI, O, str. 3. D@ULIJA ROBERTS, R, EMILIJANO ZAPATA, RABIN, LOREN, LAS, ETER, KARO, ASKET, MURINA, EVA, ROLA, IRIJAN, DIZA^, IV, D@M, ANODE, INAD, N, EAK, ANABAZA, ANI, KNEZ, ISAK ASIMOV, S, NEZRELO, RESE, OTOKE, ZVONO, NZ, NI, IKADA, DASTIN, MARAJA KERI, OCI, PAGANIN, ZAMETAK, NADA MAMULA, IP[A, IVO POGORELI], NS, KATARINA MEDI^I, OKATAC, NEMO, ITU, LA, IVAR, [ALOV, T, IRINA, AMIN, KILA, NAJ, CIKA, IRIJAN, ABEL, VERN, ETA@A, PADINA, FALKI, A^, ITATI, PILOT, ACI, [IN, TLO, AKORD, V, E], OKOVI, ARMADA, K, PROTOKOL, ANAT, SLAVODOBITNICI

Vodoravno: - ACI - A^ - ABEL - AKORD - AMIN - ANABAZA - ANAT - ANI - ANODE - ARMADA - ASKET - CIKA - D@M - DASTIN - DIZA^ - E] - EAK - ETA@A - ETER - EVA - FALKI - IKADA - INAD - IP[A - IRIJAN - IRIJAN - IRINA - ITATI - ITU - IV - IVAR - KARO - KILA - LA - LAS - LOREN - MURINA - NAJ - NEMO - NEZRELO - NI - NS - NZ - OCI - OKATAC - OKOVI - OTOKE - PADINA - PAGANIN

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

Uspravno: - [NIT - ^IVIJA - I]I - AG - AGICA - AJ - AJI - AKOV - ALEMANI - ANAS - APATIN - AS - AZIZA - BOROVI - DAC - DAME - DAN - DASE - DOTA - EZ - EZE - IDOL - IJEDAN - IKO - ILIRIJA - IROS - IVA - JIN - KANONIR - KENO - LA@AC - LEME[I - LIBERI - LIT - LOKALI - LOTO - PILOT - PROTOKOL - RABIN - RESE - ROLA - SLAVODOBITNICI - [ALOV - [IN - TLO - VERN - ZAMETAK - ZVONO

- MARFI - MON - MORAVAC - NAIM - NALA - NANA - NITKOV - NOSNICA - OB - ODANI - ODRA - OKITI - ORA - PL - POVOD - RAKE - RALA - RANA - RASTAVNI VEZNIK - REKTOR - RMAN - SALKO - SR^A - TAELI - TAT - TIMA - TP - URAN - UTANA^IVATI - ZEKAN - ZEKIRA

30
VIKEND

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Na dva to~ka po Bosni i Hercegovini

Po~etak uspona nije naporan, ali tro{i snagu

S vrha pogled puca do Jadranskog mora

Kako nema hlada, ponesite vi{e vode

Nezaboravni uspon na Vele`
Iako je mogu}e skratiti cijelu dionicu, ekipa Mtb.ba odabrala je te`i put: kretanje iz Mostara s pedesetak metara nadmorske visine na vrh Brasina, na 1.894 metra

K

ako nam odmi~e ljeto, temperature na visinama bivaju ni`e, vjetrovi, ako dolaze sa sjevera, neugodniji, a iznad bosanskih planina se skupljaju oblaci koji prijete ki{om tako se brdskobiciklisti~ke ture lagano sele ka Hercegovini.

Prvi dio puta
Jedna od te`ih i izazovnijih, ali svakako tura koju svaki zagri`eni zaljublje-

nik u ovaj sport ne}e propustiti da u svoj rokovnik upi{e, je uspon na Vele`. Iako je mogu}e ne{to skratiti cijelu dionicu, ekipa Mtb.ba odabrala je te`i put: kretanje iz Mostara, dakle s pedesetak metara nadmorske visine, na vrh Brasina na 1.894 metra nadmorske visine. Prvi dio puta je asfaltna cesta koja duga~kim serpentinama vodi iznad Mostara na plato Podve-

le`ja. Ovaj dio i nije toliko naporan, ali tro{i snagu. S obzirom na to da se radi o asfaltnoj podlozi, mogu}e je uspeti se automobilom, {to skra}uje spomenutu dionicu. No, dalje od Podvele`ja vodi stari makadamski put, koji je na nekim mjestima takav da se, prakti~no, ne mo`e voziti bicikl uzbrdo. Kamenje je krupno, neutvr|eno, bje`i ispod to~kova, a nagib je veliki. Uz sve

to, zaboravite izvore vode na ovoj turi. Kako nigdje nema hlada, posjetioci su konstantno izlo`eni suncu koje pr`i (zato je turu, prakti~no, nemogu}e raditi usred ljeta) pa je dobro ponijeti ve}e koli~ine vode. Pravilo neka bude: koliko god mislite da je dovoljno, dodajte jo{ jednu fla{u na to. Iako sve zvu~i pomalo obeshrabruju}e, ipak ne treba odustajati od ture. Nagr-

ada je nestvarno lijep pogled na Hercegovinu i dolinu Neretve te vijenac Prenja, koji vam je sve vrijeme puta u vidokrugu.

Maksimalan oprez
S vrha pogled puca na drugu stranu Vele`a, prema Ruji{tu, na Crvanj kraj Nevesinja pa i do samog Jadranskog mora, koje je mogu}e vidjeti ako nema izmaglice. Spust vodi istom stazom.

Spada u tehni~ki zahtjevnije dionice i potreban je maksimalan oprez, naro~ito na serpentinama, gdje su okuke pod prili~no o{trim uglom. Kad nakon svega stignete u Mostar, neizbje`na je posjeta Starom mostu i onaj predivni osje}aj pobjede dok lagano pakujete stvari pred polazak ku}i.
Vi{e na www.mtb.ba.

RIBOLOV
Senad Deliba{i} upecao {arana od {est i po kilograma
Da je Senad Deliba{i} iz Kaknja majstor za pecanje {arana, najbolje potvr|uje njegov nedavni ulov. Na lokalitetu Modrinje ulovio je {arana te{kog {est i po kilograma. Za mamac je koristio ku- Deliba{i}: Kukuruz kao mamac kuruz, udica je bila broj 6, a najlon 30 milimetara. U izvla~enju ribe pomoglo mu je dugogodi{nje iskustvo u ovom hobiju pa se riba za desetak minuta na{la na suhom. Deliba{i} dobro poznaje sva mjesta koja su dobra za ribolov tako da se rijetko desi da se ku}i vrati bez ulova. I. B.

Mrena iz Bosne
Poznati sportski ribolovac Adi Kubat, ~lan SRD „Bistro“ iz Kaknja, upecao je na Bosni u Donjem Kaknju mrenu te{ku 2,60 kilograma. U Kubatovoj ~uvarici, osim kapitalne mrene, na{lo se i pet {kobalja. - Otkrio sam skoro sve tajne ribolova pa rijetko ku}i Kubat: Otkrio tajne ribolova idem prazne ~uvarice. Nedavno sam za samo dva sata upecao osam {kobalja. Obi~no pecam na Bosni, jer je bogata ribom, a i najbli`a mi je rijeka - ka`e Kubat. I. B.

Mugdim Pe{to pokazuje ulov

Deset plotica iz Une
Mugdim i Vedat Pe{to iz Sarajeva, ~lanovi Sportskog ribolovnog dru{tva „Sarajevo 1906“, imali su ovih dana razloga za slavlje. Naime, ova dvojica bra}e izvukla su iz kanjona Une, izme|u Biha}a i Bosanske Krupe, deset plotica koje su bile te{ke od kilogram i po do dva. Zahvaljuju}i spretnosti i dugogodi{njem iskustvu, ribe su se brzo na{le na suhom. - ^esto pecamo na Uni i u`ivamo u ljepotama predjela kroz koje rijeka proti~e. Rijetko se ku}i vratimo bez ulova - ka`u bra}a Pe{to te nagla{avaju da }e plotice zavr{iti na porodi~noj trpezi. I. B.

Na Pra~u po pjegavu ljepoticu
Dugogodi{nji ribar ^edo Damjanovi} iz Isto~nog Sarajeva svaki slobodan trenutak iskoristi da u`iva u svom hobiju. Ljubav prema ribolovu prenio je i na unuka Davida, s kojim ~esto boravi na obalama bh. rijeka i jezera. Ovih dana su bili na rijeci Pra~i kod Mesi}a. David je uz pomo} dede zabacio udicu s povr{inskom muhom, na koju su za kratko vrijeme zaka~ila pastrmka, te{ka kilogram i sto grama. Tog dana u ruksaku se na{lo pet pjegavih ljepotica. I. B. ^edo s unukom Davidom u`iva u pecanju

Recept za lov deverike
Muharem Hafizovi} iz Bosanske Krupe je strastveni sportski ribolovac s dugogodi{njim ribarskim sta`om i iskustvom u lovu kapitalnih riba. Ka`e da za svaku vrstu ribe ima recept kako da je ulovi. Svoje umije}e primijenio je dok je pecao na Sani. Za kratko vrijeme na obalu je izvukao ~etiri deverike, od kojih je najve}a bila te{ka tri kilograma. Hafizovi}: Ribe upecao na Ka`e da ih je upecao somun na somun. I. B.

Elvira Rahi} o novom albumu i radu svoje agencije

26
Put u Kinu

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

31

Sabit Had`i}, selektor ko{arka{ke reprezentacije BiH

Jo{ sam u direktorskoj fotelji
Tek od kada sam majka, mogu re}i da sam kompletna li~nost Ne odustajem od dueta
osljednjih dvadesetak dana Elvira Rahi}, koja ve} nekoliko godina `ivi na relaciji Njema~ka - BiH, provela je u Sarajevu s najbli`ima. U svojoj ku}i u Vogo{}i ugostila je roditelje, a posebno je bila sretna {to je imala dovoljno vremena za svog jednoipogodi{njeg sina Dina.

Na{a manekenka zapela je za oko i modnim agentima iz [angaja. - Mislim da ne}u propustiti ni tu priliku tako da sam krajem godine planirala otputovati u Kinu, gdje }u, vjerovatno, ostati dva-tri mjeseca ka`e Peji}.

Zbog supruge Fatme ~esto idem u Tursku
Dvije godine u braku s profesoricom iz Antalije se pokazalo da sre}a prati hrabre
abit Had`i} }e po ~etvrti put voditi na{u ko{arka{ku reprezentaciju na zavr{nici Evropskog prvenstva. Odli~ni ko{arka{ki stru~njak uspio je tri puta kroz kvalifikacije odvesti na{e ko{arka{e na EP, a sada smo pro{li zahvaljuju}i administrativnoj odluci da se broj reprezentacija pove}a sa 16 na 24.

Jo{ jednom

P

Rad u studiju
- Od ro|enja sina `ivot mi se skroz promijenio. [to bi rekli, za 360 stepeni. Biti majka je ne{to najljep{e na svijetu. Ne mo`e se rije~ima opisati. Kao da sam ju~er rodila svog Dina. Tek sada za sebe mogu re}i da sam kompletna li~nost - ka`e Elvira.

Ova pjeva~ica uveliko priprema novi album, koji bi se na tr`i{tu trebao pojaviti do kraja godine. - Uradili smo pola posla. Imam brojne saradnike koji mi dosta poma`u svojim savjetima. O~ekuje me jo{ dosta rada u studiju. Kao autori se pojavljuju Muhamed [ehi} Hami}, s kojim radim 17 godina, Fahrudin Pecikoza, Amil Lojo, a i sama sam malo umije{ala prste - otkriva Rahi}. Pjeva~ica nije odustala od novih dueta. Snimila je pjesmu s Enesom Begovi}em i horom „Hazreti Hamza“.

Zajedni~ki koncert
- Svaki moj duet je poseban na svoj na~in. Zaje-

dni~ke pjesme su mi super, pogotovo ako je rije~ o kolegi s kojim ~esto nastupam. S Enesom Begovi}em radila sam dosta zajedni~kih koncerata i ljudi stalno tra`e da zajedno pjevamo. Zbog toga bi na{ duet trebao biti veoma slu{an - nastavlja Elvira. Pjeva~ica je veoma uspje{na i izvan estrade. Naime, ona je ve} nekoliko godina direktorica „ER Menagmenta“, koji se bavi organizacijom koncerata {irom Evrope. - I danas sam u direktorskoj fotelji. Jo{ me nisu smijenili. Uposlenici nemaju primjedbi na moj rad, jer vi{e slu{am ja njih nego oni mene - ka`e pjeva~ica. D. ZEBA

[aban je uvijek uz mene
Elvira veliki dio zasluga za uspjehe pripisuje suprugu [abanu Fori}u. - On je uvijek uz mene. Stalno mi poma`e svojim savjetima. Ima razumijevanja za posao kojim se bavim - ka`e Rahi}.

S

Plasman u Litvaniju
- Bio sam presretan kada su mi javili informaciju iz Turske. Jo{ jednom se pokazalo da sre}a prati hrabre. U kvalifikacijama smo imali mnogo pehova, problema s povredama, odustajanja ko{arka{a. Nakon poraza uspjeli smo zadr`ati ekipu na okupu i pobijediti Makedoniju. Poslije se ispostavilo da nam je upravo ta pobje-

MANEKENKE

Sla|ana Peji} na kastingu

Ljep{a od svih
Izme|u djevojaka iz cijelog svijeta u Turskoj odabrana da snimi reklamu za ~aj @eli upisati master studij u Istanbulu

Svaki moj duet je poseban na svoj na~in

U

spje{noj bh. manekenki Sla|ani Peji}, koja se oku{ala i kao TV voditeljica i glumica, ponovo su otvorena vrata turskog tr`i{ta. Nakon {to je pro{le godine postala za{titno lice lanca hotela „Adam i Eva“, atraktivna Sla|ana pojavit }e se uskoro u reklami za ~aj. Sutra bi trebala otputovati u Istanbul, gdje }e do 17. septembra snimati kadrove za reklamu.

odr`avane tokom cijelog dana, nosila je i lijepa Banjalu~anka Sanela Koprena. Interesantno je to {to, za razliku od na{ih, u Turskoj svaki od dizajnera

ima poseban termin, manekene i zvanice. - „Fashion Week“ bio je sjajno organiziran. Sva de{avanja pratile su i kamere Fashion TV-a. Nosila

Skupocjeni nakit
Sla|ana Peji} pozirala je nedavno oki}ena skupocjenim zlatom. - Uskoro bi trebala osvanuti na naslovnici kataloga za prepoznatljivi italijanski nakit „Genero“. Za vrijeme snimanja na meni je bio nakit vrijedan stotine hiljada maraka tako da sam ba{ u`ivala - priznaje manekenka. sam revije turskih dizajnera i mogu re}i da veoma dobro prate trendove te da ni po ~emu ne zaostaju za kolegama sa Zapada - dodaje Peji}.

Nakon tragi~ne smrti oca Hasana, bio sam veoma deprimiran
da donijela plasman u Litvaniju - govori Sabit Had`i} te isti~e velike zasluge Mirsada \onlagi}a. Popularni Sabe na klupu na{e ko{arka{ke reprezentacije do{ao je iznenada, samo nekoliko dana uo~i po~etka priprema. - Situacija u bh. ko{arci bila je vi{e nego lo{a. Ipak, oko reprezentacije su bili ljudi koji su `eljeli da vrate sjaj tako da sam odlu~io da budem dio tima. Da

Had`i}: Imali smo mnogo pehova

(Foto: N. Bo`ovi})

smo imali vi{e vremena i pripremnih utakmica, rezultati u kvalifikacijama bili bi jo{ bolji - nastavlja selektor na{ih ko{arka{a.

Bo{a je vanserijski trener i ~ovjek
Na{ selektor s posebnim zanimanjem prati de{avanja na Svjetskom prvenstvu u Turskoj i, kako ka`e, raduje se svakoj pobjedi svog u~itelja Bogdana Tanjevi}a. - Drago mi je {to je na{ stru~njak, moj trener i prijatelj poslo`io kockice i {to Turska odli~no igra. Bo{a je vanserijski trener i ~ovjek. S Bosnom je osvojio evropsku titulu 1979. godine, kada se niko nije nadao. Postali samo {ampioni bez profesionalaca - ka`e Had`i} te isti~e da je u kontaktu s ve}inom saigra~a iz {ampionske reprezentacije. ona ~esto dolazi u Sarajevo. Na{a ljubav na relaciji BiH - Turska za sada dobro funkcionira - ka`e Had`i}, koji iz prvog braka sa suprugom Dijanom ima sina Damira i k}erku Ines. Priznaje da je na njegov `ivot veliki utjecaj imala tragi~na smrt oca Hasana. - Dugo mi je trebalo da se vratim u neku normalu. Bio sam veoma deprimiran. Ipak, morao sam `ivot nastaviti dalje - govori na{ ko{arka{ki D. ZEBA stru~njak.

Brak prije povratka
Prije dolaska na klupu na{e ko{arka{ke reprezentacije, Had`i} je s dosta uspjeha vodio turski Kepez. U ovoj zemlji upoznao je i svoju sada{nju suprugu Fatmu. - U braku sam ne{to vi{e od dvije godine. S Fatmom sam se vjen~ao prije povratka u BiH. Ona je Turkinja iz Antalije i profesorica je u srednjoj {koli. Kada imam slobodnog vremena, odem u Tursku, a i

Veliko priznanje
- Na kasting za ovu reklamu prijavile su se djevojke iz cijelog svijeta, a izabrali su samo mene, {to je za mene, zaista, veliko priznanje i zadovoljstvo. Tra`ili su djevojku s prirodnim „lookom“, dugom kosom boje ~okolade i lije-

Edo Maajka odu{evljava „Spomen Plo~om“
Edo Maajka: U oktobru u „Boogaloo Clubu“

Burno ljeto
Zbog brojnih anga`mana koje je do sada radila, ali i zbog onih koji su pred njom u gradu na Bosforu, Sla|ana je odlu~na da nau~i turski jezik. - Odu{evljena sam Istanbulom tako da sam ve} anga`irala profesora koji }e mi pomo}i da savladam turski jezik. Razmi{ljam i o upisivanju master studija u Istanbulu - ka`e Peji}, koja je na Univerzitetu u Sarajevu diplomirala ekonomiju. Turska je bila i jedna od destinacija u kojoj se Peji} ovog ljeta odmarala sedam dana. Osim toga, ljetovala je i u Tunisu te na Zlatiboru. - Ljeto sam provela burno. U Tunisu sam i{la na safari s prijateljicom - dodaje manekenka.
A. ISLAMAGI]

Tra`ili su djevojku s prirodnim „lookom“, dugom kosom boje ~okolade i lijepim osmijehom
pim osmijehom tako da sam krajem avgusta morala otputovati u Istanbul da im poka`em svoju prirodnost i spontanost - govori Peji}. Boravak u turskoj metropoli iskoristila je i da odradi nekoliko revija na „Fashion Weeku“. Osim Sla|ane Peji}, od 26. do 28. avgusta revije, koje su

Hvata zalet za nove svirke

Rahi}: Novi album do kraja godine

Peji}: Osvajam prirodnim izgledom

Novi album Ede Maajke „Spomen Plo~a“ za kratko vrijeme na{ao je put do fanova, dok se singl „Ove godine“ udoma}io na MTV-jevoj „Doma}ici“, listi najboljih 10 spotova iz regije. Nakon kra}e pauze najbolji reper u regionu priprema se za nove svirke, a prva je na redu 1. oktobra u kultnom zagreba~kom „Boogaloo Clubu“. Pet dana poslije Edo }e biti u Mariboru, a o~ekuju se i njegovi nastupi u Bosni i Hercegovini. Baterije za nastupe punio je uz svoju veliku ljubav - Izraelku Lilah, s kojom je L. S . R. ve} nekoliko godina u vezi.

32
USPJESI

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Sanita Lisica, bh. diplomatkinja i umjetnica

TV voditeljica

@elim pokazati ljep{e lice svoje zemlje
Izlo`bu odr`ala na mjestu na kojem su izlagani radovi Pabla Pikasa Prvi sekretar Ambasade BiH u Abu Dabiju
anita Lisica ima mnogo argumenata {to nosi atribut uspje{ne `ene. Ova orijentalistkinja i magistrica arapskog jezika ve} godinama je u diplomatiji, trenutno anga`irana na mjestu prvog sekretara Ambasade BiH u Abu Dabiju, a na dobrom je putu da postane i umjetnica svjetskog glasa zahvaljuju}i svojim djelima koja slika pijeskom.

S

Neponovljiv osje}aj
U povodu obilje`avanja {este godi{njice smrti osniva~a Ujedinjenih Arapskih Emirata, {eika Zajeda bin

Veliki utjecaj
Svestrana Sanita Lisica, koja govori nekoliko stranih jezika, bavila se neko vrijeme i novinarstvom. - Novinarstvo je dosta utjecalo na mene pa sada svijet uvijek gledam kroz „objektiv kamere“. Milion puta sam rekla: „Kako divan kadar“, „Eh, da mi je sad kamera“ ili „Ovo je super za pri~u“. Ne znam da li bih sada mogla opet raditi taj posao, ipak sam se navikla na druga~iji na~in `ivota, ali ~ovjek nikada ne zna {ta ga u `ivotu ~eka ka`e Sanita.

Sultana el-Nahjana, u tri milijarde dolara vrijednom hotelu „Emirates Palace“ u Abu Dabiju krajem avgusta otvorena je njena samostalna izlo`ba. Tom doga|aju prisustvovali su brojni uglednici, ~lanovi diplomatskog kora, funkcioneri, umjetnici... - Veoma mi je drago da sam, kao neko iz BiH, izlagala na mjestu na kojem su izlagani radovi Pabla Pikasa (Picasso), radovi iz muzeja „Gugenhajm“, „Luvra“... To je jedinstven i neponovljiv osje}aj. Kada vidite vi{e od 250 uglednih posjetilaca u rasko{no opremljenom ambijentu s pozla}enim stropovima i stubovima, osje}ate se veoma ponosno. Na taj na~in sam, tako|er, `eljela predstaviti BiH kao dr`avu kojoj vi{e nije potrebna milostinja nego kao zemlju koja ima umjetni~ko lice i ljep{u stranu - govori Sanita. Izlo`bu, koja je organizirana pod pokroviteljstvom ministra visokog obrazovanja i nau~nih istra`ivanja, {eika Nahjana bin Mubareka, otvorio je njegov sin, {eik Muhamed bin Nahjan. Mnogi su bili fascinirani Sanitinim djelima.

Burd`ovi}: K}erki dala ime Mia

Emela Burd`ovi} rodila k}erku
Sanita Lisica na izlo`bi u „Emirates Palaceu“

Druga~iji na~in
- Brojna pitanja su bila pred posjetiocima. Za{to pijesak, kako ga koristim, da li se osipa sa sli-

ka, kako sam uspjela da zadr`im pijesak na slikama, itd... Vidjela sam odu{evljenje na licima gostiju. Tra`ili su da vide slike s pijeskom iz njihovih zemalja, jer svaka nosi motive zemlje iz koje pijesak potje~e. Ovu vrstu umjetnosti zavoljela sam za vrijeme studija orijentalistike u Sarajevu, osjetila sam snagu i nje`nost pijeska arapskih pustinja i prije nego {to sam dodirnula i

sam pijesak - ka`e umjetnica. Upravo `elja da uljep{a sliku svoje domovine u svijetu odvela je Sanitu u pravcu diplomatije. - Diplomatija me je uvijek zanimala i dok sam studirala jezike potajno sam `eljela da budem diplomata te da predstavljam BiH i na{ `ivot na druga~iji na~in, s vedrije strane. Uvijek sam bila apoliti~na, ali sam smatrala da se ne mora biti u politici da bi se predstavljala zemlja u

inozemstvu - isti~e Lisica. Slobodnog vremena nema previ{e, jer se sama trudi da ga ispuni raznim aktivnostima. - Kada sam u martu magistrirala, osjetila sam prazninu, jer mi je odjednom postalo dosadno. Tako da slikam, kreiram haljine i {ijem. Sama sam kreirala i sa{ila sebi haljinu za izlo`bu u „Emirates Palaceu“. Mnogi su me pitali gdje sam je kupila - nagla{ava Sanita LisiH. PROLI] ca.

Televizijska voditeljica Emela Burd`ovi} i njen momak Emir Hod`i} postali su roditelji prije nekoliko dana. Emela, koja je skoro do pred sami poro|aj vodila „Jutarnji program“ na javnim emiterima Bosne i Hercegovine, prvi put je postala majka, a na svijet je donijela djevoj~icu, kojoj su sretni roditelji dali ime Mia. I dok ~estitke sti`u sa svih strana Emela i Emir u`ivaju uz Miju u zajedni~kom stanu u sarajevskom naA. I. selju Dobrinja.

Pop lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Danijela i Halid „Zarobljenik uspomena“ Zdravko ^oli} „Javi se“ Armin Muzaferija „Gdje si ti“ Eldin Huseinbegovi} „Kaldrma“ @eljko Joksimovi} „Libero“ Al’Dino „Srce se predalo“ To{e Proeski „Jo{ uvijek sanjam da smo zajedno“ SMS „Dodiri“ „Jinx“ „Da smo se voljeli manje“ Almir Ajanovi} „Ostani“
Rok i alter prijedlog Gru „I dalje me `ele“

Pop prijedlog Gibonni „@e|am“

Rok i alter lista

Folk lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elvir Lakovi} Laka „Stvorenje“ Edo Maajka „Ove godine“ „Dubioza kolektiv“ „Kokuz“ Frenkie & Damir Imamovi} „Tebi“ „Letu {tuke“ „Brojevi ra~una“ „Van Gogh“ „Lavirint“ S.A.R.S. „Ratujemo ti i ja“ „Bombaj {tampa“ „Vriska“ Magnifico „Zum Zum“ „Skroz“ „Regija“

Folk prijedlog Ibrahim Jukan „Carica“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ [erif Konjevi} „Zlopamtilo“ Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ Hanka Paldum „Mojoj majci“ Emir \ulovi} „Igraj, Hano“ Adnan Jakupovi} „Mostar“ Nihad Alibegovi} „Blago meni“ „Sarr e Roma“ „Imao sam deset `ena“ Kemal Hasi} „Ako je mogu}e“

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

33

@IVOT

Nogometa{ Samir Bekri} iz daleke Azije

Moj prvi Bajram u Ju`noj Koreji
Kupuje stan na Grbavici
Saigra~e odveo na baklavu i druge poslastice u turski dio Seula Ju`nokorejci su ludi za nogometom
a{ nogometni internacionalac Samir Bekri} do~ekao je Bajram prvi put daleko od Bosne i Hercegovine i svojih najbli`ih - u Ju`noj Koreji - gdje nastupa za ekipu In~eon junajteda. Samir je prvog dana Bajrama imao prvenstvenu utakmicu nakon koje je po~astio saigra~e iz kluba.

[ARENI IZLOG

N

70.000 gledalaca. Ju`nokorejci su ludi za nogometom i sigurno je da }e njihova reprezentacija u budu}nosti imati jo{ vi{e uspjeha ka`e biv{i igra~ @eljezni~ara. Prvih dvadesetak dana u Ju`noj Koreji Bekri} je

sebno me raduje temperatura zraka, koja je oko 40 stepeni. Ovdje se stvarno osje}am poput zvijezde. Pored odli~nog smje{taja, na raspolaganju imam d`ip. Naj~e{}e se hranim u ekskluzivnim italijanskim restoranima, a redovan sam po-

Bekri}u mnogo nedostaje Grbavica tako da }e, ~im se okon~a prvenstvo, spakovati kofere i krenuti put Sarajeva. - Nadam se da }u sti}i da bodrim @elju u dvije posljednje utakmice jesenjeg dijela prvenstva. Ina~e, u Koreji sam dobro zaradio tako da planiram kupiti stan na Grbavici - ka`e Samir.

Odu{evljena publika pjeva s Harisom

(Foto: M. Kadri})

Haris D`inovi} u Sarajevu

Odli~ni uvjeti - Osjetio sam bajramsku atmosferu i u dalekom Seulu, mada se to ne mo`e porediti s onom u na{oj zemlji. Odveo sam saigra~e na baklavu i druge poslastice u turski dio Seula. Bili su odu{evljeni kola~ima tako da su pojeli po nekoliko komada - govori Bekri}. Bh. nogometni internacionalac prezadovoljan je uvjetima u In~eon junajtedu i ne bi se bunio da u njemu nastupa jo{ pet godina. - Klub je vrhunski organiziran. Svako zna {ta je njegov zadatak i ne petlja se drugima u posao. Stadion na kojem igramo utakmice, prima

S Harijem u duetu otpjevao „Ja ne pijem“
Iako je imao problema sa mikrofonom, to nije utjecalo na to da njegova izvedba bude fantasti~na
Haris D`inovi} preksino} je u „Coloseumu“ jo{ jednom pokazao za{to spada u red najboljih i najpopularnijih pjeva~a u regionu. U prepunom sarajevskom klubu napravio je fenomenalnu atmosferu tako da su uz ritmove njegovih pjesama zaplesali i oni najstariji. „I tebe sam sit, kafano“, ponovo na{ao i gitarista Nihad Voloder Nodivo, koji je odnedavno po~eo samostalnu pjeva~ku karijeru. Haris je za vrijeme svirke imao poprili~no dosta problema sa mikrofonom, ali ni to nije utjecalo na to da njegovo pjevanje bude fantasti~no. Hari Vare{anovi}, Sejo Bukva, Fe|a Fetahagi}, Midhat

Pored odli~nog smje{taja, na raspolaganju imam d`ip. Naj~e{}e se hranim u ekskluzivnim italijanskim restoranima

Bekri}: Osje}am se poput zvijezde

bio smje{ten u hotelu „Sheraton“ nakon ~ega je dobio luksuzni stan u centru In~eona. Jaki za~ini - In~eon je predgra|e Seula sa skoro pet miliona stanovnika. Grad je smje{ten na moru, a po-

sjetilac i turskih restorana. Ne mogu da odolim ni odli~nim donerima isti~e nogometa{, koji izbjegava korejsku kuhinju zbog jakih za~ina. Nogomet je u ovoj dalekoj zemlji vrlo popularan, a kako ka`e Bekri}, ime na{eg internacionalca

Jasenka Sabitovi}a zapisano je zlatnim slovima. - Sabitovi}a u Seulu smatraju legendom. To nije mala stvar. Nakon {to je oka~io kopa~ke o klin, pokrenuo je menad`ersku agenciju, koja je najuspje{nija u Ju`noj Koreji ka`e Bekri}. D. ZEBA

D`inovi} na sceni s Akom i Voloderom

CAFE
PANORAMA

Vedin Musi} oprema stan
Indira Vladi} proslavila ro|endan sedam dana ranije
Gosti su Indiri, koja se nedavno razvela od Narcisa Mujki}a, po`eljeli da {to prije na|e novog momka i sretno se zaljubi. Nogometa{ Vedin Musi} zavr{ava ovih dana ure|ivanje novog stana u apartmanskom naselju „Bolgrano“ na [ipu. Ina~e, sve je izvjesniji njegov ga{kih klubova. Producenti videospota za pjesmu Nata{e Bekvalac „Ne valjam“, po kojoj }e se zvati i njen dugonajavljivani album, insistirali su na tome da snimanje u srijedu protekne u potpunoj tajnosti. Razlog - pjeva~ica je morala glumiti kako uplakana i shrvana tumara

„Dajte vina, ho}u lom“, „Ostarit }u, ne}u znati“, „Tra`i, tra`i“, „Mu{tuluk“, samo su neke od pjesama koje je D`inovi} otpjevao za vrijeme svog ~etverosatnog nastupa. Pratio ga je, kao i uvijek u BiH, „Aka bend“, u ~ijem se sastavu

Arifovi}... samo su neke od poznatih osoba koje su preksino} bile u „Coloseumu“. Ponesen odli~nom atmosferom, i Hari je kasnije u duetu s Harisom zapjevao hit „Ja ne pijem“, kao i jo{ nekoliko pjesama. D. Z.

Indira Vladi}, pjeva~ica

Pjeva~ica hrvatske grupe „Colonia“ Indira Vladi} 15. septembra puni 37 godina. No, Indira je organizirala zabavu za prijatelje sedam dana ranije.

Vedin Musi}, nogometa{

Nata{a Bekvalac, pjeva~ica

definitivni povratak iz Italije u Bosnu i Hercegovinu, gdje je u posljednje vrijeme igrao za nekoliko drugoli-

po hodnicima. Premijera spota najavljena je za kraj septembra, kada }e i Bekvalac proslaviti svoj 30. ro|endan.

Bukva sa suprugom [ejlom

Vare{anovi}: Dobra zabava

34

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
BOSNA i HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 068-0-Su-10-001416 Livno, 08. 09. 2010. godine

oglasi

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO Br.03-MM-1385-1/10. Dana: 06.09.2010. godine Na osnovu člana 16. Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 43/03) i člana 3. Odluke o 4. vanrednom kolu TV Tombole Bingo, br.03-ČM-1385/10 od 30.08.2010. godine, generalni direktor Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, dana 06.09.2010. godine d o n i o j e UPUTSTVO o sprovođenju Odluke 4.vanrednog kola TV Tombole Bingo Član 1. Ovim Uputstvom se bliže propisuje period trajanja, vrste dobitaka, način i uslov pod kojima Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Priređivač) priređuje promotivnu igru „FURAJ DO NAGRADE“ uz 4. vanredno kolo TV Tombole Bingo. Član 2. Igra se priređuje u periodu od 15.09. do 12.10.2010.godine, i to do 18.00 sati. Član 3. Priređivač će za učesnike u ovoj igri obezbijediti ukupno 500 dobitaka i to: - 300 x foto aparat CANON Powershot A490 i - 200 x poklon paket od 50 srećki „PRATI SREĆU“.

Na temelju ~l. 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 38/05), ~l. 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ broj 49/05), ~l. 21. st. 2.3. to~. 2b, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Op}inskog suda u Livnu, predsjednik Op}inskog suda u Livnu objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namje{tenika u Op}inskom sudu u Livnu 1. Vi{i referent - domar................................1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme. Opis poslova: vr{i redovito odr`avanje elektri~nih i vodovodnih instalacija u zgradi suda, a po potrebi i u odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru, obavlja zamjenu o{te}enih i dotrajalih dijelova na instalacijama, u slu~aju nastanka o{te}enja ili drugih zapa`anja u objektu pravodobno obavje{tava tajnika suda, predla`e servisiranje i ve}e popravke na objektu i instalacijama, obavlja kontrolu rada i ispravnosti instalacija centralnog grijanja, vodi evidenciju o nedostacima na instalacijama svih vrsta i o istom obavje{tava tajnika suda, obavlja manje popravke unutar zgrade suda, obavlja popravke i odr`avanje stolarije, bravarije i limarije, po potrebi obavlja poslove utovara i istovara robe, opreme, namje{taja, uredskog materijala i sl., obavlja i druge poslove po nalogu {efa odsjeka, predsjednika i tajnika suda. Kandidati moraju ispunjavati op}e uvjete propisane ~l. 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ broj 49/05) i posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Op}inskog suda u Livnu, kako slijedi: Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je punoljetan, - da ima op}u i zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uvjeti: - SSS - IV stupnja ili VKV radnik, elektro-tehni~ka, strojarska ili bravarska {kola, - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme. Rok za podno{enje prijave na javni oglas je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Uz prijavu kandidati moraju podnijeti slijede}e dokumente i javne isprave u originalu ili ovjerenom presliku: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), ili ovjerena kopija CIPS osobne iskaznice, - uvjerenje o prebivali{tu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz Mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - svjedod`bu ili diplomu o vrsti i stupnju {kolske spreme, - potvrdu o radnom sta`u, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa. Prijave s kratkim `ivotopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem pisarnice Op}inskog suda u Livnu ili putem po{te, preporu~eno na adresu: OP]INSKI SUD U LIVNU TRG BRANITELJA BB 80101 LIVNO s naznakom „Za javni oglas“. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumentacija se vra}a samo na osobni zahtjev.

Član 4.

Pravo učešća u igri imaju svi igrači 4. vanrednog kola TV Tombole Bingo koji ZAVRŠE PRVI NIVO FLASH VIDEO IGRE „FURAJ DO NAGRADE“, koja se nalazi na web stranici Priređivača i unesu zahtijevane podatke: serijski broj kartice sa potvrde o izvršenoj uplati 4. vanrednog kola TV Tombole Bingo i kontakt telefon. Član 5. Broj kartice iz prethodnog člana ovog Uputstva sastoji se od 12 (dvanaest ) cifara i to: trocifreni broj koji označava serijski broj kartice; sedmerocifreni broj koji označava redni broj kartice i dvocifreni broj koji predstavlja kontrolni broj. Član 6. Svi zaprimljeni brojevi kartica (na način predviđen u člana 5. ovog Uputstva) formirat će bazu podataka iz koje će se metodom slučajnog odabira, putem računara, izvući ukupno 500 dobitaka iz člana 3. Ovog Uputstva. Član 7. Izvlačenje dobitnika će biti održano 13.10.2010. godine u 12.00 sati u prostorijama Lutrije BiH u ul.Mehmeda Spahe br.11., pod nadzorom Komisije za izvlačenje dobitaka, koja se sastoji od tri člana i istu imenuje Priređivač. O toku izvlačenja Komisija sastavlja zapisnik i isti potpisuju svi članovi Komisije. Zapisnik sadrži: mjesto, datum, vrijeme i način izvlačenja, serijski broj kartice po redoslijedu izvlačenja, mjesto prodaje kartice, te vrstu dobitka koji je ostvaren. Član 8. Stručne službe Priređivača će obavijestiti sve igrače, čiji se serijski brojevi kartice izvuku kao dobitni prema ovom Uputstvu, o ostvarenom dobitku i o vremenu načinu i mjestu preuzimanja dobitaka. Izvještaj o dobicima bit će objavljen u listu „Dnevni avaz“ i web stranici Priređivača. Član 9. Svaki učesnik koji, u periodu iz člana 2. ovog Uputstva, pošalje serijski broj kartice sa potvrde o izvršenoj uplati 4. vanrednog kola TV Tombole Bingo dužan je da sačuva istu, radi preuzimanja dobitaka. Ukoliko je na potvrdi o uplati ostvaren i novčani ili drugi robni dobitak u igri TV Tombole Bingo, dokaz o ostvarenom web dobitku može biti račun za telefon ( ukoliko je kao obavezan podatak ostavljen fiksni broj telefona) odnosno provjera na licu mjesta mobilnog broja telefona. Dodjela dobitaka izvršit će se po regionalnim centrima uz obavezno sastavljanje zapisnika o preuzimanju dobitaka. Član 10. Rok za preuzimanje dobitaka iz člana 3. ovog Uputstva je 30 dana od dana objavljivanja Izvještaja o dobicima u listu „Dnevni avaz“. Član 11. Ovo Uputstvo se nalazi na svim prodajnim mjestima Priređivača, a prodavač je dužan ovo Uputstvo staviti na uvid svim zainteresovanim licima. Član 12. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja. GENERALNI DIREKTOR Edhem Pašukan, s.r.

PREDSJEDNIK SUDA Niko Cvitanovi}
OKRU@NI PRIVREDNI SUD ISTO^NO SARAJEVO Broj: 61 0 PS 000775 06 PS Isto~no Sarajevo, 25. 08. 2010. godine

OGLAS
Osnovni sud u Sokocu po sudiji Rankici Milovi} u pravnoj stvari „Poliko“ d.o.o. Ilid`a, protiv tu`enog „AM Company“ Isto~no Sarajevo, radi naplate duga, v.s. 4.020,47 KM, donio je dana 22. 05. 2010. godine sljede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni tu`ioca te se obavezuje tu`eni da tu`iocu na ime glavnog duga isplati iznos od 4.020,47 KM sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima ra~unati od 08. 01. 2006. godine pa do kona~ne isplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 300,00 KM, a sve u roku od 30 dana koji rok se ima ra~unati od pr vog narednog dana po dostavljanju prepisa presude tu`enom pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje

u prodaji je novi broj

Sud je tu`bu tu`iocu tu`enom sa prilozima i poukom dostavio na odgovor putem objavljivanja u Glasu Srpske, objavljeno 22. 01. 2009. godine i putem oglasne table suda. Tu`eni nije dao odgovor na tu`bu, a tu`ilac je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tnaja, pa je Osnovni sud u Sokocu primjenom ~l. 182. ZPP-a usvojio tu`beni zahtjev tu`ioca i donio odluku kao u izreci presude primjenom ~l. 262. i 277. ZOO-a u odnosu na tro{kove postupka primjenom ~l. 386. ZPP-a, a isti se odnose na sudsku taksu na tu`bu 200,00 KM, sudsku taksu na odluku 100,00 KM, a obra~unato u skladu sa zakonom o sudskim taksama Slu`beni glasnik RS broj 73/08. Nakon toga 07. 05. 2010. godine ovaj predmet je ustupljen Okru`nom privrednom sudu Isto~no Sarajevo na nadle`nost. SUDIJA Almina Oru~

Alternativni lijek za va{u du{u

POUKA: Shodno ~l. 183. ZPP-a, protiv Presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje, u roku od 8 dana u skladu sa odredbama ~lana 328-333 ZPP-a.

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

35

Ta~no Neta~no
iz jezika au1.Rije~ Kanbera poti~esusret“?Aborstralskih starosjedioca, id`ina i zna~i „mjesto za potje~e iz 2.Ime Atlantskog okeana „Atlasovo gr~ke mitologije i zna~i more“? svaki 3.Delikt je pravna~in, odnosno postupak koji norma zabranjuje (prijestup, prekr{aj, zlo~in)?
1. TA^NO

DOKAZANO Mu{karci se te{ko nose s ravnopravnim partnericama

Uspje{ne `ene ~e{}e se razvode
@ene nisu vi{e primorane ostajati u braku koji ih ne ispunjava jer ekonomski nisu ovisne
Mnoge `ene uspjeh na poslu platile su razvodom. Stru~njaci jo{ ne mogu ta~no objasniti za{to je to tako, ali misle da je uzrok mu{kar~ev povrije|eni ponos jer smatra da on treba donositi novac u ku}u. Problem nastaje kada `ena po~ne zamjerati suprugu zbog takvog pona{anja zato {to smatra da joj ne pru`a podr{ku. Do takvih zaklju~aka stru~njaci su do{li na osnovu prou~avanja rezultata 25-godi{njeg istra`ivanja u kojem je u~estvovalo vi{e od 2.500 bra~nih parova. Strahuje se da bi se s godinama broj razvoda mogao pove}avati jer sve vi{e `ena po~inje zara|ivati vi{e od svojih partnera. @ene nisu vi{e primorane ostajati u braku koji ih ne ispunjava jer ekonomski nisu ovisne o svojim partnerima kao {to je to nekada bio slu~aj. Istra`ivanje je pokazalo i da neke `ene smatraju
Izostanak podr{ke prerasta u problem

Kanbera - rijedak grad gra|en planski
Rije~ Kanbera (Canberra) poti~e iz jezika australskih starosjedioca, Aborid`ina, i zna~i „mjesto za susret“. Kanbera je glavni grad Australije i sa svojih 339.000 stanovnika sedmi grad po veli~ini u toj zemlji. Kao glavni grad Australije je odabrana godine 1908. kao kompromisno rje{enje izme|u Sidneja i Melburna. Od svih ostalih australskih gradova se odlikuje time da je gra|en planski, po nacrtu ~ika{kog arhitekte Valtera Burleja Grifina (Walter Barley Griffin). Gradnja je otpo~ela godine 1913. Ispo~etka u sjeni mnogo razvijenijih gradova na obali, Canberra se znatno razvila nakon Drugog svjetskog rata.
2. TA^NO

kako mu{karci koji zara|uju manje od njih nisu privla~ni pa i to

zna biti uzrok razvoda. Bilo kako bilo, o~ito je da se tradicionalni

odnos izme|u mu{karaca i `ena nepovratno mijenja.
Tinejd`eri koji pu{e, hrane se nezdravom hranom i nisu fizi~ki aktivni imaju trostruko ve}i rizik za glavobolje od svojih vr{njaka sa zdravijim `ivotnim navikama, poru~uju norve{ki stru~njaci. Oni su utvrdili da je prisutnost ova tri faktora bila povezana s ve}om u~estalo{}u glavobolja kod 5.800 ispitanika izme|u 13 i 18 godina. Ranija istra`ivanja rijetko su se bavila utjecajem `ivotnih navika na zdravlje tinejd`era, pa novi rezultati po prvi put ukazuju na mogu}nost preduzimanja preventivnih mjera, ka`u stru~njaci. Nezdrava ishrana i gojaznost samostalno su pove}avale rizik za glavobolje za 40 posto, a pu{enje je samo po sebi dovodilo do 50-postotnog pove}anja u~estalosti glavobolja. Pomanjkanje fizi~ke aktivnosti bilo je povezano sa 20 posto ve}im rizikom za glavobolje kod tinejd`era.

Predla`emo za dana{nji ru~ak

Pr`ena pastrmka
Potrebno je: 4 pastrmke, malo vegete, soli, malo bra{na, maslinovo ulje za pr`enje. Marinada I: 1 glavica luka, 2 ~esna bijelog luka, malo per{unovog lista, malo vegete, 3 ka{ike maslinovog ulja, pola limuna. Marinada II: 1 dl maslinovog ulja, 3 ka{ike aceta balsamica, 3 ~esna bijelog luka, malo per{unovog lista, 1 mala ka{ika vegete. Na~in pripreme: 1. Pastrmku o~istiti, dobro oprati i posu{iti. No`em zarezati po pastrmki na tri mjesta sa obje strane. 2. Pripremiti marinadu I, tako {to }ete luk sitno isjeckati, dodati sitno sjeckani bijeli luk, sitno sjeckani per{unov list, maslinovo ulje, vegetu i sok od limuna. 3. Pastrmku posoliti i dodati vegetu sa unutra{nje strane, proreze napuniti marinadom I i ostaviti pola sata u fri`ideru. 4. Nakon toga pastrmku uvaljati u bra{no. U dublju tavu sipati ulje, dobro ugrijati te staviti pastrmku da se pr`i sa obje strane dok ne porumeni. 5. Napraviti marinadu II tako {to }ete sjediniti maslinovo ulje, aceto balsamico, vegetu, per{unov list i sitno sjeckani bijeli luk. 6. Kad je riba pe~ena preliti po njoj marinadu II prema va{em ukusu.

Atlantik je gr~ko „Atlasovo more“
Ime Atlantskog okeana potje~e iz gr~ke mitologije i zna~i „Atlasovo more“. Atlantik je drugi najve}i ocean na Zemlji, poslije Tihog oceana i pokriva pribli`no petinu njene povr{ine. Zajedno sa susjednim morima obuhva}a povr{inu od oko 106.450.000 km2; a bez njih 82.362.000 km2. Povr{ina kopna s kojeg se rijeke slijevaju u Atlantski ocean je dvostruko ve}a od povr{ine kopna koje napaja Tihi i Indijski ocean zajedno. Volumen Atlantskog okeana sa susjednim morima je 354.700.000 km3, a bez njih 323.600.000 km3. Prosje~na dubina Atlantika i susjednih mora je 3.332 m; a bez njih ~ak 3.926 m. Najdublja ta~ka, 8.605 m, nalazi se u Portorikanskoj brazdi. [irina okeana kre}e se od 2.848 km izme|u Brazila i Liberije do oko 4.830 km izme|u SAD i Sjeverne Afrike.
3. TA^NO

PROKOPANA MJESTA

ALKALOID BILJKE VELEBILJE

SPOJ

PJEVA^ ]URI]

PJEVA^ STJUART ZLO, PAKOSNO

GLUMAC BRED

ZARASTI U [TO

KNJI@EVNO SCENSKO DJELO

[PANSKI PISAC DE VEGA

DONIJETI JARE NA SVIJET

GROBAR KRVNIK, D@ELAT RED. BROJ HEMIJSKOG ELEMENTA U PERIODN. SISTEMU [UMSKE @IVOTINJE PATVOREN PREDMET NA[ [AHIST DIZDAREVI] MU[KO IME KANAL, PROKOP MIRSADA ODMILJA SELEN PJEVA^ICA NA SLICI ASTAT SEKUNDA ITALIJA [AHIST KARPOV

Delikt je svaki ~in zabranjen zakonom
Delikt je svaki ~in, odnosno postupak koji pravna norma zabranjuje (prijestup, prekr{aj, zlo~in). Komisivni delikt je nastao ~injenjem; omisivni delikt je nastao ne~injenjem. Civilni delikt je protupravni ~in kojim se nanosi {teta drugome. Kazneni delikt je protupravni du{tveno opasan ~in opisan u kaznenom zakonu gdje dolazi i zlo~in. Me|unarodni delikt je protupravno kr{enje me|unarodnih obaveza koje povla~i me|unarodnu odgovornost.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA AL BANO, GROM, NOEL, PRITKA, KARTA[I, ATR, O, TONI KUKO^, REA, TRIR, PE, OH, LAN, ATOL, TOMI ROBREDO 2282

ODREZAK MESA, BIFTEK

UZVIK PRI SKOKU

ITALIJANSKI FUDBALSKI KLUB

ALKOHOLNO PI]E

36

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
00385 91 553 7707. l Skenderija-centar, dvos. poluopremljen stan, mo`e i prazan. Tel. 062 465 466. l Soba na Ko{evu uz bolnicu, centralno, iza 16 h. Tel. 033 217-185. l Soba studentici. Tel. 033 232-494. l Soba studentu nepu{a~u na Grbavici sa centr. grijanjem, 180 KM. Tel. 648-141, 061 911 385. l Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. l Sobu na Grbavici, stud. nepu{a~u, 180 KM. Tel. 061 911 385. l Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. l Sprat ku}e pos. prostor 87 m2 i 110 m2 namje{ten, vrlo povoljno, Ned`ari}i. Tel. 061 202 141. l Stan prazan 75 m2, centr., sve za jedno. Tel. 061 144 845. l Stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, 80 KM po le`aju, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. l Studentima izdajem 2 jednokrev. sobe s centr. grijanjem. Tel. 061 869 333. l Studentima izdajem 2 jednokrevetne sobe (centralno grijanje, kablovska TV). Tel. 061 869 333. l U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. l U~enicima ili studentima soba, Alifakovac, kod Vije}nice. Tel. 033 447 042, Podacina. l Zaostrog, sobe sa kupatilom, 10 m od mora, parking, povoljno. www.vila-neda.netfirms.com Tel. 00385 91 512 9686. l Zaostrog-Podaca, sobe i apartmani na pla`i, povoljno. www.cvito.4t.com Tel. 00385 98 905 7500. l Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba l Dun. zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. l Dvoipos. u strogom centru Sarajeva. Tel. 061 817 523. l Dvos. stan 54 m2, adaptiran, Hra sno,ul. A. Lipa, cijena 108.000 KM. Tel. 061 136 575. l Dvos. stan na Grbavici 53 m2, sre|en. Tel. 061 254 042. l Dvos. stan novogradnja, Betanija, Pionirska dolina, 55 m2, sp. I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. l Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. l Grada~a~ka, dvoipos. stan 62 m2, II sp. Tel. 062 257 085. l Gra|. parcela 650 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 481-043. l Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. l Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. l Hotonj, Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, mo`e i skupa, urbanist. saglasnost. Tel. 061 803 715. l Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. l Ilid`a, Lu`ani, prodajem stan 60 m2, cijena povoljna. Tel. 638-541. l Ilid`a-Pejton, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. l Ilid`a-Pejton, stan 60 m2, 96.000 KM, extra lokacija. Tel. 033 624-442. l Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. l Iza @eljinog stadiona, prodajem ku}u 205 m2, ukupno 410 m2. Tel. 061 437 000. l Ku}a 3 sprata sa lokalom, sa 3 zas. ulaza do glav. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. l Ku}a na Stupu, 3 eta`e, sa 500 m2 zemlji{ta. Tel. 062 391 337. l Ku}a u Tar~inu 8x9 m i 8.613 m2 oku}nice, cijena 90.000 KM. Tel. 061 299 127. l Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. l Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. l Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. l Novo, ku}a dijelom nedovr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. l Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. l Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. l Pet ipo dun. {ume, iza ciglane Jezera-Jelah. Tel. 065 795 904. l Pofali}i, novosagra|ena ve}a ku}a sa 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 061 411 717. l Poljine, devastirana ku}a sa infrastrukturom na parceli od 2.750 m2. Tel. 061 608 962. l Poljine, ve}i plac sa devastiranom ku}om i dokumentacijom za adaptaciju. Tel. 061 608 962. l Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. l Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. l Prodajem dvos. stan 54 m2, na Dolac Malti, visoko prizemlje, 1.900 KM po m2. Tel. 033/521-566. l Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. l Prodajem hostel sa 75 le`aja u funkciji, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. l Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. l Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. l Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. l Prodajem ku}u u Sokol. koloniji, papiri uredni. Tel. 061 219 853. l Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. l Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. l Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062.

MALI

OGLASI
Pr­ ­ a­a od j Izdavanje
l Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo l Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili Dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. www.bilidvor.hr 1301-1Mo l Izdajem namje{ten manji dvosoban stan u zgradi, [vrakino, povoljno, plinsko grijanje, re`ije stana nisu skupe. Tel. 066 201 150, 061 143 695. 12006-1Nd` l „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. l Aneks, stan sa grijanjem na spratu ku}e, sve zasebno. Tel. 033 649-744. l Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. l Bjelave, dvos. stan namje{ten u blizini med. fakulteta, studenticama. Tel. 641-881, 062 272 269. l Blizu OHR-a izdajem namje{ten stan, 2 balkona, 4 spava}e. Tel. 061 185 718. l Breka, povoljno dvoiposoban stan, namje{ten. Tel. 061 545 441. l Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. l Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. l Centar strogi, dvoipos. moderno opremljen stan, 70 m2, eta`no. Tel. 062 465 466. l Centar, tros. stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. l Centar, ul. Ko{evo, stan 119 m2, na I spratu. Tel. 065 834 901. l ^. Vila, dvosoban stan, I sprt, namje{ten, cijena po dogovoru. Tel. 061 922 483. l ^. Vila, lux. namje{ten stan 65 m2, dvosoban, ozbiljne ponude. Tel. 061 145 853. l Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. l Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i ostale djelatnosti. Tel. 638-006. l Drvenija, centar, dvos. fino opremljen, II kat. Tel. 061 145 853. l Dvoipos. namje{ten stan, Trg heroja, II sp., kablovska, prednost dvije studentice. Tel. 544-863, 061 809 336. l Dvokrev. soba sa upotrebom kuhinje, studentima na Bjelavama. Tel. 062 224 836. l Dvos. stan na Grbavici, sprat 4, li jepo namje{ten, 450 KM. Tel. 061 540 015. l Extra namje{ten stan 80 m2, kod Holiday Ina. tel. 061 897 959. l Gara`u na Grbavici u [opingu. Tel. 061 911 971. l Garsonjera dvjema djevojkama 200 KM. Tel. 062 908 359. l Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. l Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. l Gradac, trokrevetne sobe, vrlo po voljno blizu hotel Lagune. Tel. 00385 21 697-123. l Grbavica I, izdaje se tros. namje{ten stan u neboderu, 500 KM. Tel. 065 437 799, 065 834 533. l Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. l Hrasno brdo, Posavska 128, izda jem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. l Hrasno, Aleja lipa 64, izdajem dvosoban stan. Tel. 066 660 617. l Hrasno, izdajem stan namje{ten, reko puta trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. l Hrasno, namje{ten stan i sobe za no}enje. Tel. 062 100 285, Sarajevo. l Hrasno, sobe za no}enje i boravak, zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. l Hrasno, Trg heroja 32, jednoipo soban namje{ten stan ozbiljnoj zapo slenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. l Hvar-Su}uraj, AP 4+2, 70 kvadrata, blizu pla`e, idealno za familiju. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. l Ilid`a, Tvorni~ka, izdajem pos. prostor-skladi{te pov. 200 m2. Tel. 061 690 812. l Izadjem dvokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. l Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove daire, opremljen, samo ozbiljna ponuda. Tel. 033 533-123. l Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve djelatnosti, Ilid`a. Tel. 062 423 503. l Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. l Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. l Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. l Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. l Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. l Izdajem dvokrevetnu sobu studentu na Dolac Malti, sa centr. grijanjem. Tel. 033/521-566. l Izdajem dvokrevetnu sobu zapo slenim radnicima, cijena po krevetu 60 KM. Tel. 660-176. l Izdajem dvosoban namje{ten stan na Ko{. brdu. Tel. 061 131 900. l Izdajem dvosoban stan blizu Me dicine, Stomatologije, Gra|evine, Arhitekture. Tel. 443-743. l Izdajem dvosoban stan namje{ten, sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. l Izdajem dvosoban stan Otoka kod merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. l Izdajem garsonjeru u zgradi u Po fali}ima, potpuno opremljena, cijena 250 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 450699. l Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. l Izdajem jednosoban namje{ten stan, I sprat sa balkonom, zaposlenim djevojkama. Stan je u centru Sarajeva kod Avazovog tornja. Tel. 062/451110. l Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. l Izdajem jednosoban stan, studentima, Kobilja glava, Sarajevo. Tel. 062 940 227. l Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. l Izdajem namje{ten sprat ku}e, novogradnja, ~etverosoban, 3-4 studenta, 600 KM. Tel. 063 963 894. l Izdajem namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 680-001. l Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 062 856 996. l Izdajem namje{tenu sobu u centru, studentici. Tel. 033 442-331. l Izdajem namje{tenu sobu u ulici Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. l Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. l Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. l Izdajem poslovni prostor kod Doma milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. l Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. l Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. l Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 062 856 996. l Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. l Izdajem prazan stan-ku}a 60 m2, sa grijanje, Pofali}i, Ru|era Bo{kovi}a 70. Tel. 033/641-166. l Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. l Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. l Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. l Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. l Izdajem u centru dvokrevetnu sobu. Tel. 061 514 301. l Jednokrev. soba stud. u blizini Med. fakulteta. Tel. 033 443-282, 062 147 525. l Jednokrev. soba studentu (m), naselje Nova Breka. Tel. 033 443-282. l Jednokrevetnu namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i dr. Tel. 061 545 441. l Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 033 485-657. l Jednos. stan u centru. Tel. 061 183 788. l Jednosoban za 2 studentice, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 203-761. l Kod Holiday Ina dvije sobe, studenticama prve godine, mu{karcu na D. Malti. Tel. 00387 62 279 428. l Kompletno namje{ten dvosoban stan, cen. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. l Ko{. brdo, jednosoban namje{ten stan studenticama. Tel. 216-080. l Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. l M. Dvor, jednoipos., lijepo opremljen stan kod „Unitika“, zapos. osobi. Tel. 062 465 466. l Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. l Mejda{, izdajem tros. namje{ten stan. Tel. 062 177 704. l Namje{ten dvos. stan bra~nom paru na du`e vrijeme, priv. ku}a, sve posebno, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. l Namje{ten jednoiposoban stan, poseban ulaz, centr. grijanje, studentima. Tel. 033 538-535. l Namje{ten stan 70 m2 i garsonjeru studenticama kod FDS. Tel. 061 226 372, 070 205 954. l Namje{ten stan kod FDS, studentima, centr. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. l Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. l Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. l Ned`ari}i, pos. prostor 87 m2, grijanje, parking, povoljno. Tel. 061 202 141. l Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com l Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. l Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. l Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. l Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. l Nova Breka, jednokrevetnu sobu studentu. Tel. 033 443-282, 062 147 525. l Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. l Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. l Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, ro{tilj, parking, bliz. mora 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 92 46 035. l Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. l Pofali}i iza Simpo nebodera dvos. namje{ten stan. Tel. 061 185 718. l Pofali}i, garsonjera u ku}i - izdajem, cijena 150 KM. Tel. 061 184 744. l Pos. prostor 100 m2 na Stupu, pogodno za skladi{te. Tel. 061 144 622. l Pos. prostor 130 m2 uz glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod autoku}e Mercedes-Vogo{}a. Tel. 061 235 178. l Pos. prostor 60 m2, do glavne ceste u B. Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. l Pos. prostor 90 m2 uz gl. saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. l Pos. prostor u Radi~evoj, I sp., 29 m2, cijena 1.000 KM mjese~no. Tel. 061 299 127. l Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. l Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. l Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344,

l Auto gume 165-70-14, 4 kom., 60 KM. Tel. 062 972 512. l Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. l Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. l BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. l BMW 325 i, 2002. god., full oprema, extra, reg. do septembra, 2010., cijena po dogovoru. Tel. 061 030 807. l BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. l Citroen Berlingo, putni~ki, regi str., 1.9 dizel, 8.000 KM, god. 2002. Tel. 065 908 701. l Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. l Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. l D`eta-turbo dizel, 92., gara`irana as prikolicom. Tel. 061 314 549. l \ip Hunday Santafe 2.0 CRDI, 4 SW (4x4), 2001. god., registrovan, pre{ao 116.000 km, o~uvan. Tel. 061 490 570. l Ford Fiesta 1.3 B, 2000. god., crni, tek registrovan, pre{ao 95.000 km, cijena 5.500 KM. Tel. 061 156 886. l Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. l Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. l Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. l Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. l Hunday-Matriks, 5 vr., ful oprema, 2002., registr., met. sme|a, registrovan. Tel. 061 217 897, 061 172 465. l Kombi VW teretni, god. 86., ispravan. Tel. 061 251 423. l Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. l Pe`o 206 1.4 HDI, 2004. god., dvoja vrata, bijela boja, tek registrovan, pre{ao 79.000 km. Tel. 062 991 267. l Povoljno plavi metalik Audi 80, 1991. god. Tel. 062 682 185. l Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. l Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. l Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. l Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. l Prodajem: kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. l Reno 4 GTL, 1989. god., o~uvan i generalno ura|en. Tel. 062 282 690, 534-087. l Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. l Suzuki Maruti 1991. god., prva ruka, gara`iran, o~uvan, crveni-fas. boja, 1.850 KM, pre{ao 68.000 km. Tel. 033 481-399. l [ofer{ajbe nove i polovne za sve ti pove vozila. Tel. 061 749 462. l Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. l VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. l VW T4, 1994. god., teretni, pro du`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. l Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Pr­ ­ a­a­ od j
l Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nica, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 11997-1Nd` l Prodajem stan, Dolac Malta, 6. sprat, 67 m2, sa 2 balkona, PVC stolarija, novi radijatori, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 033 637392, 062 139 005. 12001-1Nd` l Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. l Al. Polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. l Al. Polje, 50 m2, preko puta tramv. stanice, 80.000 KM. Tel. 061 034 010. l Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. l Atraktivna lokacija na Bjelavama, ku}a, oku}nica, gara`a, ba{ta 360 m2, vl. 1/1. Tel. 062 826 261, 033 201-051. l B. Potok, novogradnja, stan 56 m2 na spratu, 108.000. Tel. 061 072 815. l Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. l Beograd - naselje Kote`, prod. 2soban stan, II sprat, renoviran, 53 m2, sa terasom, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. l Blagovac - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. l Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. l Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. l Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. l Br~ko, ku}a 9x10 sa 480 m2 placa, odmah useljiva. Tel. 063 342 469. l Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. l Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. l ^engi} Vila 1, prod. 2-soban stan 57 m2. Tel. 033 677-065. l ^etverosoban stan dvoeta`ni, 115 m2/III kat, kod Bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. l Dev. ku}a Stari Grad, [iroka~a, 250.000 EUR-a sa dokument. za adaptaciju. Tel. 033 523-423. l Dobrinja I, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. l Donja Vogo{}a, prodajem ku}u sa svim prate}im objektima i oku}nicom od 2.100 m2. Tel. 061 510 669. l Donja Vogo{}a, zemlji{te od 720 m2 i prate}im objektima sa svom infr astrukturom. Tel. 061 510 669. l Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192.

Ku­ o­ i­ a p vn
l Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. l Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. l Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. l Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, neispravna na str. tablama i sl. Tel. 061 758 217.

Dnevni avaz
l Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. l Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. l Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. l Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu (kod bolnice), potrebno renoviranje. Tel. 062 348 159. l Prodajem stan 40 m2, M. Dvor, 2.500 KM/m2. Tel. 062 724 603. l Prodajem stan 46 m2, prizemno, vrlo je sun~an i pogodan za sve, Sepetarovac 44, centar. Tel. 220-187, 062 681 078. l Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. l Prodajem stan Breka, 48 m2 + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. l Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. l Prodajem stan. A. Polje C-faza, Trg nezavisnosti, 75 m2, III sp., c.g., lit, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. l Prodajem troeta`ni stan u nizu, S. Kolonija, 146 m2, tek renoviran, povoljno. Tel. 065 955 960. l Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. l Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. l Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. l Prodajem/mijenjam manju ku}u u Trebinju za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 033 643-388. l Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. l Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. l Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. l Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. l Stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, dva balkona, jedan ugra|, ugra|eni vodomjer, A. [a}irbegovi}. Tel. 062 452 371. l Stan 54 m2, [vrakino selo, suteren. Tel. 063 978 103, 033 612-306. l Stan na Grbavici, IV sp, tros., 66 m2, dva balkona ili mijenjam za dva manja, cijena dogovor. Tel. 033 481 399. l Stan na Otoci, povoljno, Sarajevo. Tel. 062 509 471. l Stan u Lu`anima-Ilid`a, 58 m2, 3 sp., cijena dogovor. Tel. 033 623-534. l Sta ri Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. l Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. l Tros. stan pogdoan za pos. djelatnosti, Dobrinja 5, 127.000 KM. Tel. 033 456-506. l Tros. ul. Bolni~ka, 78 m2, sp. II ima i gara`u, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 061 540 015. l Tuzla, prodajem/mijenjam dvosoban stan 51 m2 + balkon, VI kat, lift, za Sarajevo, cijena 80.000 KM. Tel. 061 217 897, 061 174 313. l U Lu`anima stan 69 m2, pogled u prirodu. Tel. 033 621-023, 066 357 804. l Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 358 167. l Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. l Vogo{}a-dupleks: jednosoban, ga rsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. l Vratnik, ku}a sa svim priklju~ci ma, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. l Vratnik, ku}a sa tri odvojena sta na i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. l Zemlja u Pazari}u. Tel. 061 304 536. l Zemlje 3.000 m2 u Rajlovcu, preko puta Robota, cijena dogovor. Tel. 061 299 127. l Zemlje 650 m2 sa zapo~. objektima u Tvorni~koj kod TAT-a. Tel. 062 205 890. l Zemlji{te u Doglodima, vl. 1/1, parcela ili u komadu. Tel. 061 144 622.

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

37

Potra`nja
l Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. l Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. l Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. l Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. l Kupujem stan u Sarajevu, manje kvadrature. Tel. 033 214-944. l Potrebno vi{e ku}a, stanova i ze mlji{ta za prodaju na podru~ju Ilid`e. Tel. 061 338 924. l Potrebno vi{e stanova za izna jmljivanje i prodaju. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. l Potrebna cimerka na lokaciji Kova~i}i iznad Vrbanje mosta, povoljno. Tel. 033 203-717.

Zamjena
l RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. l Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. l Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. l Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. l Stan 52 m2 za manji ili garsonjeru. Tel. 678-733. l Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. l Sarajevo-Zagreb, mijenjam stan u centru Sarajeva, za stan u centru Zagreba sa dizalom. Tel. 00387 33 214595. l Olimpijska, stan 68 m2 za stan od 30-32 m2 uz doplatu. Tel. 061 325 289.

l Rabljena obu}a i odje}a na veliko i malo, za sva 4 godi{nja doba i 3 ku}na radio poja~ala. Tel. 061 511 779, Sarajevo. l Kvarcnu grijalicu 20 KM. Tel. 062 972 512. l Gusani radijatori 10 rebara povoljno. Tel. 033 654-491, 065 527 310. l Balk. vrata drvena, kvalitetna, vakum staklo, cijena po dogovoru. Tel. 033 654-491, 065 527 310. l Rasprodajem kinesku robu radi odlaska. Tel. 065 987 888. l Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. l Ofingere (vje{alice) 100 kom. za 50 KM. Tel. 065 987 888. l Kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. l Zbog selidbe prodajem veliku sobnu stala`u - 60 KM. Tel. 033 210014. l Radi selidbe elektri~ni {poret - 4 ringle, rerna ispravan - 50 KM. Tel. 033 210-014. l Sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463489. l Polovan crijep Mala Kikinda. Tel. 521-618, 061 529 838. l Prodajem gusane radijatore 56 ~lanaka, 60 cm. Tel. 061 157 740.

l „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 8573-1ND@
ba stolariju. Tel. 062 282 243. l Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. l PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola , zak besplatan. Tel. 062 328 044. l Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. l Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. l Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. l ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. l Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. l Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. l Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. l Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. l Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. l Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. l Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. l Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. l Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. l Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. l Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. l Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. l Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. l Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. l Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. l Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. l Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. l Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. l Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. l Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. l Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. l Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511526. l Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. l Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. l Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. l Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. l Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. l Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. l Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. l Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. l Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. l Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. l Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. l Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.

„ZA SUPER SEX + NAJBRŽI EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14000-1TT l Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. l Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. l Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. l Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. l Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. l Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. l VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. l Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. l Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. l Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. l Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. l Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. l Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. l Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. l Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. l [ivanje trajnih autopresvlaka, pa leta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. l Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. l Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. l Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. l Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. l Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. l Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. l Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. l Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. l Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. l Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. l Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. l Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. l Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. l Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. l Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. l Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. l Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. l Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. l VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. l Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. l Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. l Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim ko mbijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. l Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. l Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. l Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574.

l Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` l Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt l „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd`

l ORILO-GORILO Bukova ci jepana drva od 35 do 65 KM, balvan,metrica, ~okovi. Kreka 80 KM sa vage. Banovi}i (kocka, orah) 130 KM. Kombi i kamionski prevoz. Tel. 062 669 739. 11761-1Nd` l Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. l Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. l Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. l Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. l Prodajem starije foto aparate. Tel. 061 548 447. l Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. l Prodajem novu motornu pilu Stihl 200 KM i norve{ku gusanu pe} Jotul 200 KM, Zenica. Tel. 061 575 294. l Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperija, brod. pod. Tel. 065 689 523. l Prodajem izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena 120 KM. Tel. 061 486 926. l Prodajem: print ma{ina Rodin solvelit 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. l Prodajem pelene za odrasle br. 3 paket 20 kom. 18 KM. Tel. 033 612776. l Tenda nova Suman 418x120, plae}na 1.100 KM, za 400 KM. Tel. 061 167 771. l Hitno radi selidbe prodajem sav namje{taj iz stana. Tel. 062 814 279. l Harmonika vrata Marley ve} od 60 KM/m2, sa ugradnjom gornje i do nje vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. l Trakice Contour za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 758 098. l Inventar iz radnje zbog zatvaranja. Tel. 065 795 904, 065 052 142. l Monta`ne, metalne stala`e 2x1 m, 40 KM. Tel. 065 987 888. l Nov kimono marke Pride. Tel. 061 047 965. l Prodajem psa vu~ijaka star 6 mjeseci, cijena 300 KM. Tel. 033 627-508. l Povoljno, dva kau~a u odli~nom stanju. Tel. 061 196 800. l Dje~iji krevet sme|i sa jogi du{ekom, 100 KM. Tel. 062 375 610. l Ko`nu jaknu za motor polovna, protektori, laktovi, zamjena, 100 KM. Tel. 061 252 438. l Lijek za oboljenje srca. Tel. 033 616-211.

l „HIGIJENA“ - Dubinsko pra nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14003-1tt l Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. l Iznajmljujem PlayStation 3 sa soccer 2010, UFC i jo{ igrica. Tel. 061 397-449. l Vodoinstalater - svi vodoinstalate rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. l Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir usa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. l Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. l Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. l Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. l Engleski jezik, instrukcije sat 15 KM, profesorica daje ~asove. Tel. 033 611-023. l Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. l Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. l Dajem ~asove iz matematike i sta tike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. l Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. l Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. l Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. l Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. l Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. l [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. l Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. l Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. l Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. l Moler-majstor, kre~i, gletuje, far-

l Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. l KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. l Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. l Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. l Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. l Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i ko mplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. l Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. l Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. l Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. l Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. l Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. l Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. l Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. l Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. l Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. l @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. l @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. l Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. l Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. l Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. l Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. l Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. l Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. l Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. l Sve za kompjuter! Rje{avanje pro blema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. l Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. l Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. l Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. l Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 l Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. l Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. l Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. l Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. l Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. l Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. l Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. l Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. l Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. l Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. l Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. l Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. l Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo.

38

Nedjelja,­12.­septembar/rujan­2010.­­­

Dnevni avaz
ma~kog­ i­ bo­ a­ skog.­ Tel.­ 659-750, s n 066­897­870.­ l Da­ em­instr­ ­ ci­ e­iz­ma­ e­ a­ i­ e j uk j t m tk za­sve­{kole­i­fa­ u­ te­ e.­Tel.­061­534 k l t 231.­ l Br­ ­ ar-va­ ­ ­ ac­VKV,­pr­ ­ e­ i­ ­ a­ av ril of s on lna­izr­ ­ a­i­mo­ ta`a­svih­vr­ ta­br­ ­ a­ ad n s av r­ kih­ra­ o­ a.­Tel.­066­213­714.­ s d v l Ke­ ­ ­ i~ar­-­po­ ta­ ljam­sve­vr­ te ram s v s ke­ ­ ­ i­ e.­Tel.­061­182­097. ram k l Zi­ a­ ­ ko­te­ a­ ­ ki­ra­ o­ i,­ada­ ta­ d rs s rs d v p ci­a,­gr­ ­ nja.­Tel.­062­536­204.­ j ad l Udo­ nim­ me­ ­ e­ es­ ko­ bi­ em b rc d m j vr{im­pr­ ­e­ oz­pu­ ni­ a­na­izle­ e,­mo­ ij v t k t re,­pla­ i­ e,­po­ o­ jno.­Tel.­033­235nn v l 199­ l Or­ a­ i­ u­em­dne­ ne­izle­ e­u­Du­ g nz j v t br­ ­ nik­i­oko­ i­ u,­udo­ an­me­ ­ e­ es ov lc b rc d ko­ bi,­po­ o­ jno­i­ne­ a­ o­ ­ ­ no.­Tel. m v l z b r av 061­140­572. l Vr{im­ pr­ ­ e­ oz­ pu­ ni­ a,­ ro­ a, ij v t k b stva­ i,­po­ o­ jno.­Tel.­061­250­911. r v l l Vr{im­mo­ e­ ­ ko-fa­ ­ a­ ­ ke­ra­ o­ l rs rb rs d ve,­la­ i­ ­ ­ je­sto­ a­ ­ ­e­i­dr­ ­ o.­Tel.­061 k ran l rij ug 250­763. l Izvo­ im­kva­ i­ e­ no­mo­ e­ ­ ke­ra­ d lt t l rs do­ e.­Tel.­651-685.­ v l Mo­ e­ ­ ko-fa­ ­ a­ ­ ki­ra­ o­ i,­ugr­ ­ l rs rb rs d v adnja­la­ i­ a­ a­i­ri­ i­ sa.­Tel.­066­873 mn t gp 588.­ l Mo­ e­ ­ ko­ fa­ ­ a­ ­ ki­ ra­ o­ i­ ur­ ­ l rs rb rs d v edno,­po­ o­ jno­i­kva­ i­ e­ no,­zva­ i­sva­ i v l lt t t k dan­po­ li­e­16­h.­Tel.­061­244­886.­ s j l Mo­ er­sa­isku­ tvom­izvo­ i­sve­ra­ l s d do­ e­kva­ i­ e­ no­i­vr­ o­po­ o­ jno.­Tel. v lt t l v l 062­165­460.­ l Ra­ i­ o­mo­ e­ ­ ko­fa­ ­ a­ ­ ke­ra­ o­ dm l rs rb rs d ve,­je­ ti­ o­i­kva­ i­ e­ no.­Tel.­062­488 f n lt t 636.­ l Vr{im­za­ a­ ­ ­ a­ je­alu­ i­ i­ u­ a, v riv n mnj m gu­ a,­pr­ ­ r­ ­ a.­Tel.­033­436-952.­ s ok om l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­po­ o­ jno­opr­ ­ lja d in l t v l av sta­ u­i­mo­ ti­ a­no­ u­insta­ a­ i­ u,­re­ r n r v l cj no­ i­ a­ku­ a­ i­ a.­Tel.­061­202­840,­061 vr p tl 389­112. l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­ra­ i­insta­ a­ i­ e­i d in l t d l cj otkla­ ja­kva­ ­ ­ e.­Tel.­061­207­851. n rov l Pr­ ­ e­ o­ ­ ­ a­la­ i­ skog­je­ i­ a­da­ e of s ric t n zk j instr­ ­ ci­ e­ gi­ na­ i­ a­ ci­ a­ i­ stu­ e­ uk j m zj l m d nti­ a.­Tel.­062­918­322.­ m l ^asovi­engle­ kog­je­ i­ a­za­dje­ u­i s zk c odr­ ­ le,­vi­ e­ dom­dvo~as­(90­min.) as k n 10­KM.­Tel.­061­334­895. l Po­ r­ ­ ljam­ve{­ma{ine­i­ku}anske p av apa­ ­ ­ e­uz­po­ u­ t­30%.­Tel.­061­510 rat p s 390,­033­473-155.­ l Pr­ f.­da­ e­sa­ e­gi­ a­ e.­Mob.­063 o j t t r 930­078. l Instr­ ­ ­ ­ m­|ake­i­stu­ e­ te­iz­ma­ uira d n te­ a­ i­ e­na­Al.­po­ ju,­~as­6­KM.­Tel. m tk l 061­157­991.­ l Pr­ ­ je­}ilima­i­iti­ o­ a­sa­be­ pla­ an s n s tnim­pr­ ­ o­ om­na­va{u­adr­ ­ u.­Tel. ev z es 033­557-720.­ l Izvo|enje­ i­ pr­ ­ e­ to­ a­ je­ el. oj k v n insta­ a­ i­ a­ja­ e­i­sla­ e­str­ ­ e­i­se­ ­ is. l cj k b uj rv Tel.­061­803­042.­ l Vr{imo­se­ ­ is­i­mo­ ta`u­ra­ hla­ rv n s dne­i­kli­ a­te­ ni­ e.­Tel.­062­375­977, m h k 061­438­689.­ l PVC­i­ALU­sto­ a­ ­ ­a,­kva­ i­ e­ no­i l rij lt t po­ o­ jno.­Tel.­033­788-471.­ v l l Instr­ ­ ci­e­iz­ma­ e­ a­ i­ e­i­me­ a­uk j t m tk h ni­ e­da­e­di­ l.­ing.­ma{instva,­Ave­ i­ k j p nja,­Mo­ tar.­Tel.­065­016­266.­ s l Pr­ ­ e­ o­ ­ ­ a­kla­ i­ a­da­ e­~asove­i of s ric vr j instr­ ­ ci­e.­Tel.­062­214­599.­ uk j l Bo­ a­ ski­str­ ­ ci­ a­ko­ i­po­ na­ u s n an m j z j nje­ a~ki,­isku­ ni­na­ ta­ nik­i­pu­ li­ m s s v b ci­ ta.­Tel.­659-750­(Smail)­i­066­897 s 870.­ l VK­ ele­ tri~ar­ -­ po­ r­ ­ ljam­ sve k p av ku}anske­ apa­ ­ ­ e­ i­ ra­ im­ ele­ r­ o­ ­ rat d k t insta­ ci­e.­Tel.­061­276­187,­Ko­ a~i.­ l j v l Vr{im­sva­ o­ ne­ ni­pr­ ­ e­ oz­Ze­k d v ij v ni­ a-Sa­ ­ ­ e­ o-Ze­ i­ a,­za­upo­ le­ i­ e c raj v nc s nk u­Sa­ ­ ­ e­ u.­Tel.­061­825­561,­062­726 raj v 308. l Ame­ i~ko­du­ i­ sko­usi­ a­ a­ je, r bn s v n pr­ ­ je­ te­ i­ a­ i­ kau~a.­ Tel.­ 061­ 522 an ph 239.­ l Age­ ci­ sko­ vo|enje­ ra~uno­ o­ n j v dstva­pr­ ­ nih­su­ je­ a­ a.­Tel.­061­516 av b k t 624,­033­223-695. l Po­ o­ jno­ ra­ im­ gr­ ­ a­ je,­ mi­ e­ v l d ij n j njam­ko­ ve­ to­ e­ra­ i­a­ o­ ­ ­ a,­uz­ga­ n k r d j t rim r­ ­ ci­ u­ kva­ i­ e­ a.­ Tel.­ 033­ 800-514, an j lt t 061­922­476.­ l Sto­ ar­vr{i­opr­ ­ ke­sta­ ­ g­i­izr­ ­ u l av ro ad no­ og­ na­ je{ta­ a,­ sto­ a­ ­ ­ e,­ ste­ e­ v m j l rij p ni{ta,­po­ o­ a­i­sl.­Tel.­061­312­956.­ d v l Ele­ tro-se­ ­ is,­ po­ r­ ­ lja­ o-vi­ k rv p av m klu­e­ o­sve­ro­ o­ e,­sta­ o­ e,­el.­mo­ o­ j m t r t r t re,­bu{ili­ e,­br­ ­ i­ i­ e,­sve­ma{ine­ala­c us l c tlji­ e.­Tel.­066­889­246.­ k l Vr{im­uslu­ e­pr­ ­ e­ o­ a­pu­ ni­ a­i g ij v z t k ro­ e.­Tel.­061­367­103.­ b l Po­ ta­ lja­ o,­br­ ­ i­ o­i­la­ i­ ­ ­ o s v m us m k ram sve­vr­ te­po­ o­ a.­Tel.­061­032­059. s d v l Pr­ ­ oz­pu­ ni~kim­kli­ a­ i­ i­ ­ ­ im ev t m t z ran au­ o­ o­ i­ om­ sve­ de­ ti­ a­ i­e,­ mo­ e, t m bl s n cj r pla­ i­ e,­ba­ je­i­osta­o.­Tel.­063­943­445.­ nn n l l Instr­ ­ ci­e­iz­ma­ e­ a­ i­ e­i­fi­ i­ e. uk j t m tk zk Tel.­457-066.­ l Pe­ ­ ­ o­ }ilime,­ iti­ o­ e,­ te­ i­ e, rem s n ph mo­ ro­pr­ ­ je­2-3­KM/m2,­do­ a­ i­ o k an l zm po­}ilime.­Tel.­033­659-250,­062­213 250.­ l Ri­ i­ s­ ma­ stor,­ po­ kr­ ­ lja, gp j t ov spu{te­ i­pla­ o­ i,­pr­ ­ r­ ­ e.­Tel.­061 n f n eg ad 818­732.­ l Sto­ ar­-­sve­uslu­ e.­Tel.­061­538 l g 223.­ l Vr{imo­pr­ ­ vla~enje­i­po­ r­ ­ ku es p av svih­ vr­ ta­ na­ je{ta­ a­ uz­ ga­ ­ ­ ci­ u. s m j ran j Tel.­061­210­832,­033­459-539.­ l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­vr{i­opr­ ­ ke­i­ada­ d in l t av pta­ i­e­ku­ a­ i­ a,­br­ o,­je­ ti­ o,­od­8-22 cj p tl z f n h.­Tel.­061­233­517.­ l Oba­ ljam­ada­ ta­ i­e­i­osta­ e­gra|. v p cj l ra­ o­ e­ vr­ o­ po­ o­ jno.­ Tel.­ 061­ 442 d v l v l 263.­ l Sta­ lar­-­ra­ i­ o­sve­sta­ la­ ­ ke­ra­ k dm k rs do­ e,­ do­ a­ i­ o­ na­ adr­ ­ u.­ Tel.­ 061 v l zm es 842­343.­ l Ele­ tri~ar­ -­ vr{i­ opr­ ­ ke­ i­ mo­ k av nta`u­el.­insta­ a­ i­a,­pe}i,­bo­le­ a,­aut. l cj j r osi­ u­ a~a­i­dr.­Tel.­061­524­123.­ g r l Po­ r­ ­ ljam­ sve­ vr­ te­ ra~una­ a, p av s r be­ pla­ an­do­ a­ ak­na­adr­ ­ u.­Tel.­061 s t l z es 537­576.­ l Se­ ­ is­ve{­ma{ina­i­dr­ ­ ih­ele­ tro rv ug k ure|aja­na­va{oj­adr­ ­ i.­Tel.­061­552 es 417.­ l Ke­ ­ ­ i~ar­ ke­ ra­ o­ e­ izvo­ im ram s d v d kva­ i­ e­ no­ i­ po­ o­ jno.­ Tel.­ 062­ 165 lt t v l 539.­ l Engle­ ki­i­nje­ a~ki­uspje{no,­svi s m uzr­ ­ ti,­5­KM­~as.­Do­ a­ im­na­adr­ ­ as l z esu.­Tel.­033­471-297,­062­916­729.­ l Nje­ a~ki­je­ ik­-­instr­ ­ ci­e­i­pr­ ­ m z uk j evod,­ku­ a­ je­svih­ra­ o­ a­na­ra~una­ c n d v ru.­Tel.­523-998,­061­863­559.­ l Mo­ e­ ­ ko­fa­ ­ a­ ­ ke­uslu­ e,­izvo­ l rs rb rs g dim­pr­ ­ e­ i­ ­ a­ no.­Tel.­065­926­654.­ of s on l l Mo­ e­ i­ra­ e­kva­ i­ e­ no­i­~isto.­Tel. l r d lt t 061­504­425,­061­272­573.­ l Izvo­ i­ o­mo­ e­ ­ ke­ra­ o­ e­kva­ i­ dm l rs d v lte­ no.­Tel.­062­184­414.­ t l Mo­ e­ ­ ki­ra­ o­ i­uz­po­ pu­ u­za{ti­ l rs d v t n tu­le­ lji­ im­tr­ ­ a­ a­i­po­ nim­na­lo­ p v ak m d j ni­ a.­Tel.­061­606­441.­ m l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­oba­ lja­sve­vr­ te d in l t v s vo­ o­ ­ sta­ a­ e­ ­ kih­uslu­ a,­opr­ ­ ke, d in l t rs g av ada­ ta­ i­e.­Tel.­061­696­133.­ p cj l Pr­ ­ e­ o­ ­ ­ a­ vi­ ­ i­ e­ da­ e­ ~asove of s ric ol n j po~etni­ i­ a­i­u~eni­ i­ a­ni`e­muz. cm cm {kole.­Tel.­061­033­187.­ l La­ i­ at­3­KM,­ede­ puc­2­KM, mn l mo­ e­ ­ j­i­gle­ o­ a­ je­1­KM,­ke­ ­ ­ i­ a l ra t v n ram k 8­KM,­i­dr.­Tel.­062­402­122.­ l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­-­ada­ ta­ i­a­sta­ ­ h­i d in l t p cj ri insta­ i­ ­ ­ je­ l ran no­ ih­ v ku­ a­ i­ a, p tl pro~i{}ava­ je­odvo­ a­i­bo­ le­ a.­Tel. n d j r 062­806­819. l Ada­ ta­ i­ a­-­mo­ e­ ­ ko-fa­ ­ a­ ­ ki, p cj l rs rb rs ele­ tr­ ­ ­ sta­ a­ e­ ­ ki,­ ri­ i­ s­ ra­ o­ i, k oin l t rs gp d v kva­ i­ e­ no.­Tel.­061­310­141. lt t l VK­mo­ er,­ra­ im­sve­vr­ te­mo­ e­ ­ l d s l rsko-fa­ ­ a­ ­ kih­ ra­ o­ a,­ ga­ ­ ­ tu­ em rb rs d v ran j kva­ i­ et.­Ci­e­ a­po­do­ o­ o­ u.­Tel.­061 lt j n g v r 308­922. l Isku­ an­pr­ ­ e­ or­da­ e­instr­ ­ ci­ e s of s j uk j iz­ma­ e­ a­ i­ e­za­osmo{ko­ ce,­a­ra­ i t m tk l d upi­ a­u­sr­ ­ nju­{kolu!­Tel.­062­467 s ed 237.­ l Se­ ­ is­ra~una­ a­„Majo“,­anti­ i­ ­ ­ rv r v rusna­za{ti­ a­ra~una­ a,­insta­ a­ i­ a­wi­ t r l cj ndo­ sa,­inte­ ­ et­ko­ e­ ci­ a,­~i{}enje w rn n k j vi­ ­ ­ a,­itd.­Tel.­061­243­611.­­­­ rus l Ki­ ­ y­-­du­ i­ sko­usi­ a­ a­ je­i­pr­ ­ rb bn s v n anje­te­ i­ a,­eti­ o­ a­i­ta­ a­ i­ ­ ­ og­na­ ph s n p c ran mje{ta­a,­na­kva­ i­ e­ ni­im­ki­ ­ i­e­ im j j lt t j rb j v {amponima.­Tel.­062­118­202. l Mo­ er.­Tel.­061­867­007.­ l l Ku­ i­ je,­ame­ i~ki­pla­ a­ i,­mo­ ti­ hn r k r n r­ m­na­ je{taj,­po­ ta­ ljam­la­ i­ at,­3 a m s v mn KM­-­m2.­Tel.­061­267­648.­ l Izr­ ­ a­plo~astog­na­ je{ta­ a,­ku­ad m j hi­ ja,­ame­ i~kih­pla­ a­ a,­po­ i­ a,­sto­n r k r lc lo­ a,­pr­ ­ a­ka­ a­ o­ u­i­za­ tje­ u.­Tel. v em t l g h v 062­466­093.­ l Pr­ ­ e­ or­instr­ ­ ­ a­fr­ ­ cu­ ki­i­la­ i­ of s uir an s tnski,­ po­ o­ jno­ i­ uspje{no.­ Tel.­ 033 v l 223-347.­ l Se­ ­ is­ku}nih­ele­ tr­ ­ ­ sta­ a­ i­ a, rv k oin l c j ugr­ ­ nja­bo­le­ a,­na­ a,­lu­ te­ i­i­osta­ ad j r p s r lo.­Tel.­061­205­109.­ l Ele­ tri~ar­vr{i­opr­ ­ ku­bo­ le­ a, k av j r ku}.­el.­apa­ ­ ­ a­i­el.­insta­ a­ i­a,­po­ o­ rat l cj v ljno­i­kva­ i­ e­ no.­Tel.­061­213­103. lt t l Opr­ ­ ka­ma{ina­za­ve{­i­su|e,­el. av {tednjaka­i­TA­pe}i,­bo­le­ a­sa­~i{}enj r jem,­i­el.­insta­ a­ i­a.­Tel.­061­803­042.­ l cj l Pr­ ­ e­ o­ ­ ­ a­da­ e­~asove­iz­ma­ e­ of s ric j t ma­ i­ e­i­fi­ i­ e.­Tel.­033­219-559. tk zk l Ru­ ki­je­ ik­-­instr­ ­ ci­e­i­pr­ ­ od. s z uk j ev Tel.­061­969­966. l Me­ i­ i­ ski­ te­ ni~ar­ sa­ ra­ nim dcn h d isku­ tvom­vr{i­sve­vr­ te­me­ i­ i­ skih s s dcn uslu­ a,­pr­ ­ e­ i­ ­ a­ no­i­stru~no­(njega g of s on l bo­ e­ ni­ a,­ka­ e­ e­ i,­inje­ ci­e,­inzu­ in l s k t t r k j l i­osta­ o).­Tel.­061­381­651. l l Instr­ ­ ci­e­iz­ma­ e­ a­ i­ e,­fi­ i­ e, uk j t m tk zk ele­ tr­ ­ e­ ni­ e.­Tel.­061­803­042. k ot h k l Iscje­ je­ je­du­ o­ nim­pu­ em­po l n h v t u~enju­Br­ ­ e­Gr­ ­ i­ ga,­me­ i­ i­ ski un on n dcn do­ a­ i­ o.­Tel.­062­519­449.­ k zv l Br­ ­ a­ ­ ki­ra­ o­ i,­do­ a­ im­na­adr­ av rs d v l z e­ u.­Tel.­061­233­078.­ s l Instr­ ­ ci­e­ma­ e­ a­ i­ e,­te­pr­ ­ r­ ­ uk j t m tk ip ema­u~eni­ a­za­si­ u­ ­ e­upi­ e,­po­ r­ ­ k g rn s p avne,­do­ a­ im­ku}i.­Tel.­033­469-965.­ l z l Pr­ ­ e­ i­ ­ a­ no­ ~i{}enje­ va{ih of s on l ku}a,­sta­ o­ a,­po­ lo­ nih­pr­ ­ to­ a­i n v s v os r ta­ a­ i­ ­ ­ og­na­ je{ta­ a.­Tel.­061­144 p c r an m j 899.­ l Po­ r­ ­ ljam­ve{­ma{ine,­{tednjake p av i­ bo­ le­ e,­ za­ pe­ zi­ ­ e­ po­ u­ t­ 30%. j r n on p s Tel.­061­510­390,­033­473-155.­ l De­ o­ ti­ ­ m­ i­ re­ o­ i­ ­ m­ ko­ m n ra n v ra mplet­ku­ a­ i­ a.­Tel.­061­241­204.­ p tl l Instr­ ­ ci­e­iz­ma­ e­ a­ i­ e,­fi­ i­ e­i uk j t m tk zk ele­ tr­ ­ e­ ni­ e­za­u~eni­ e­osno­ nih­i k ot h k k v sr­ ­ njih­{kola.­Tel.­061­812­528.­ ed l Engle­ ki­je­ ik­-­sta­ ni­su­ ski­tu­ s z l d ma~,­pr­ ­ o­ i­i­po­ u~ava.­Tel.­061­533 ev d d 935­i­214-151.­ l Vo­ o­ ­ sta­ a­ e­ ­ ki,­ke­ ­ ­ i~ar­ ki d in l t rs ram s ra­ o­ i,­ce­ tr­ ­ no­gr­ ­a­ je.­Kva­ i­ e­ no d v n al ij n lt t i­po­ o­ jno.­061­182­737. v l l Ma­ e­ a­ i­ a­ -­ instr­ ­ ci­ e t m tk uk j uspje{no­i­si­ u­ ­ o,­di­ l.­ing.­el.­Tel. g rn p 062­327­168.­ l Instr­ ­ ci­ e­ iz­ ma­ e­ a­ i­ e uk j t m tk uspje{no­ i­ po­ o­ jno.­ Tel.­ 466-736­ i v l 061­506­755.­ l Sto­ ar:­po­ r­ ­ ka,­mo­ ta`a,­izr­ ­ a l p av n ad ku­ i­ ja,­pla­ a­ a,­na­ je{ta­ a,­vr­ ­ a, hn k r m j at pr­ ­ o­ a,­br­ ­ a.­Tel.­062­534­123,­033 oz r av 463-353.­ l Ku}ni­ma­ stor:­po­ ta­ ljam­ga­ ­ j s v rni`e,­lu­ te­ e,­pla­ o­ je­ e,­sli­ e,­br­ ­ e, s r f n r k av ba­ la­ e­i­osta­ o.­Tel.­061­838­018. g m l l Pr­ f.­da­e­instr­ ­ ci­e­iz­me­ e­ a­ i­ o j uk j t m tke­ za­ osno­ ce­ i­ sr­ ­ njo{ko­ ce.­ Tel. v ed l 062­ 467­ 237,­ 033­ 643-388.­ ­ l Pr­ f. o engle­ kog­da­e­~asove.­Tel.­626-157.­ s j l Vr{im­pr­ ­ e­ oz­i­uno{enje­ro­ e, ij v b ko­ bi­em.­Tel.­061­241­751. m j l Ko­ bi­pr­ ­ oz,­se­ i­ be,­~isto­bez m ev ld o{te}enja­ na­ je{ta­ a.­ Tel.­ 061­ 311 m j 622.­ re­i­pe­ lam­ve{.­Tel.­061­828­175. g l Age­ ci­ a­„Meka“­za­ku}nu­nje­ u n j g sta­ ­ h,­bo­ e­ nih,­24­sa­ a­sa­va­ a.­Tel. ri l s t m 061­237­641.­ l ^uvala­bih­di­e­ e­u­svom­sta­ u­na j t n Gr­ a­ i­ i­kod­@eljinog­sta­ i­ ­ a.­Tel. b vc d on 642-458. l ^uvala­bih­dje­ u­i­odr`ava­ a­stan. c l Tel.­061­220­782. l Hi­ no­po­ r­ ­ na­fr­ ­ e­ ­ a,­pla­ a­na t t eb iz rk t pr­ ­ e­ at­50%­ili­po­do­ o­ o­ u­fi­ sna. oc n g v r k M.­Dvor.­Tel.­062­813­333. l Za­ o­ le­ im­nu­ im­do­ a­ nu­za­ ­ ­ p s n d d t radu,­ za­ 2­ sa­ a­ ra­ a­ dne­ no­ 300­ KM t d v mje­ e~no­i­vi{e.­Tel.­061­297­354. s l Re­ to­ ­ ­ u­„Bijela­vi­ a“,­po­ r­ ­ na s ran l t eb ra­ ni­ a­ za­ po­ lu`iva­ je­ u­ sa­ i.­ Tel. d c s n l 061­546­049. l Po­ r­ ­ ni­ozbi­ jni­sa­ ­ ­ ni­ i­za­ka­ t eb l rad c ta­ o{ku­pr­ ­ a­ u­{vedske­ko­ me­ i­ e, l od j z tk tr­ ­ u­ no­akci­ a­be­ plat.­uklju~enja. en t j s Tel.­061­326­160. l Po­ r­ ­ ni­ ra­ ni­ i­ na­ ame­ i~kim t eb d c r kr­ ­ e­ ­ ­ a,­engle­ ki­je­ ik­oba­ e­ an, uz rim s z v z sta­ ­ ­ na­dob­do­35.­go­ i­ a.­Tel.­061 ros dn 355­710. l Pr­ ­ e­ i­ ­ a­ no­ ~i{}enje­ sta­ o­ a, of s on l n v po­ lo­ nih­ pr­ ­ to­ a,­ te­ i­ a­ i­ na­ s v os r ph mje{ta­a.­Tel.­061­210­017. j lKa­e­„Jagoda“,­Ti­ o­ a­6,­po­ r­ ­ na­ra­ f t v t eb dni­ a­za­po­ lu`iva­ je.­T c s n el.­061­247­786. l Po­ r­ ­ an­ra­ nik­sa­isku­ tvom­za t eb d s rad­u­au­ o­ r­ ­ ­ i­ i­i­vu­ k.­ra­ nji.­Tel. t p aon c l d 061­161­463. l Isko­ ­ ­ ti­ e­akci­ u­be­ pl.­u~la­ je­ris t j s n nja,­kat.­pr­ ­ a­a­ko­ me­ i­ e,­za­ ­ ­ a­30 od j z tk rad po­ to.­Tel.­061­622­304. s l Mo­ er­kre~i,­gle­ u­ e­kva­ i­ e­ no­i l t j lt t po­ o­ jno.­Tel.­061­235­190. v l l Pa­ ­ e­ ar­po­ ta­ lja,­la­ i­ a,­br­ ­ i rk t s v kr us be­ pra{.­ma{inom,­pa­ ­ et­i­{ipod.­Tel. s rk 061­431­810. l Po­ r­ ­ an­fr­ ­ er­za­`ene­i­mu{ka­ ­ t eb iz rce.­Tel.­061­900­620. l Te­ ser,­ sa­ r­ ­ e­ im­ ma{ina­ a p v em n m ~istimo:­na­ je{taj,­te­ i­ e­(rese),­iti­ m ph so­ e­i­tvr­ e­po­ o­ e­(za{tita).­Tel.­061 n d d v 524­461. l ^uvam­ be­ e­ vr­ ­e­ e­ ni­e­ ogr­ ­ b ij m j ani~eno.­Tel.­033­461-958­i­062­204­887. l Fr­ ­ er­sa­ra­ nim­isku­ tvom.­Tel. iz d s 061­812­902. l Mol.­fa­ b.­ra­ o­ i.­Tel.­061­459­622. r d v l Tra`im­sa­ ­ ­ ni­ e­za­rad­sa­Or­ ­ la­ rad k if me­ pr­ ­ r­ ­ om,­ iz­ ci­ e­ e­ BiH.­ Tel. og am j l 061­933­151. l Pe­ zi­ ­ er­50­god.,­ra­ io­bi­kao n on d ~uvar-kurir­ili­vo­ a~­B­i­C­kat.­Tel. z 062­154­130. l ^istim­ sta­ o­ e­ i­ pos.­ pr­ ­ to­ e. n v os r Tel.­063­191­977. l Po­ o­ jno­~istim­sta­ o­ e­i­pos.­pr­ v l n v o­ to­ e.­Tel.­033­645-439. s r l Ugr­ ­ nja­ hi­ ro-te­ ­ o­ izo­ a­ i­ e ad d rm l cj kr­ ­ o­ a,­ga­ a`a,­zi­ o­ a,­expe­ t­za­izo­ ov v r d v r la­ i­e.­Tel.­033­653-396,­061­098­579. cj l Pr­ ­ e­ to­ a­ je­i­izr­ ­ a­i­mo­ ta`a oj k v n ad n br­ na­ a­po­va{oj­`elji,­po­ o­ jno.­Tel. v r v l 061­210­032. l ^istim­kva­ i­ e­ no­pos.­i­sta­ b.­pr­ lt t m o­ to­ e.­Tel.­061­516­910. s r l Knji­ o­ o­ stve­ a­age­ ci­ a­pru`a g v d n n j uslu­ e­za­pr­ ­ a­ ni­se­ tor­i­udru`enja. g iv t k Tel.­061­440­118,­066­442­454.­­­­­­­

Tel.­061­108­144. l KV­vo­ o­ ­ sta­ a­ er,­de`ur­ i­24­h. d in l t n Tel.­061­861­635. l Ko­ bi­em­vr{im­pr­ ­ oz­ra­ ne­ro­ m j ev z be,­se­ i­ be,­otpad­+­ispo­ o}.­Tel.­061 ld m 216­925. l Pr­ ­ oz­ lu­ u­ nim­ ko­ bi­ em­ na ev x z m j mo­ e­i­dr­ ­ e­de­ ti­ a­ i­e.­Tel.­061­107 r ug s n cj 928. l Vr{im­uslu­ e­pr­ ­e­ o­ a­po­re­ i­ ­ g ij v z g onu­i­Evr­ ­ i,­kli­ a­ i­ i­ ­ ­ i­pu­ ni~ki op m t z ran t au­ o­ o­ il.­Tel.­061­210­009,­zva­ i­od t m b t 12-14­h. l Se­ ­ is­ ra~una­ a,­ insta­ a­ i­ a­ wi­ rv r l cj ndo­ sa,­XP­ili­Vi­ ta,­umre`ava­ je, w s n inte­ ­ et,­za{ti­ a.­Tel.­061­337­178.­ rn t l Ugra|uje­ o­i­mo­ ti­ ­ ­ o­sve­vr­ m n ram ste­ka­ e­ a­-­me­ ­ e­ a,­gr­ ­ i­ a­i­ke­ ­ ­ m n rm r an t rami­ e.­Tel.­062­843­850.­ k l Vr{im­pr­ ­ oz­pu­ ni­ a­sa­kli­ a­ i­ ev t k m tzi­ ­ ­ im­ko­ bi­vo­ i­ om,­{irom­BiH­i ran m zl da­ je.­Tel.­061­222­310.­ l l Ada­ ta­ i­ a­sta­ o­ a­i­ku}a,­po­ ta­ p cj n v s vlja­ je­plo~ica,­la­ i­ a­ a,­kre~enje­i n mn t dr­ ­ o.­Tel.­061­510­373,­V.­[amrli}a.­ ug l Pr­ ­ o­ im­ko­ bi­em­pu­ ni­ e,­na­ ev z m j t k mje{taj,­pr­ ­ e­ je­ ja­i­te­ ­ t.­Tel.­061 es l n re 268­155.­ l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­-­po­ r­ ­ ka,­ugr­ ­ d in l t p av adnja­ insta­ a­ i­ a,­ sa­ i­ a­ ­ ­ a,­ bo­ le­ a, l cj n t rij j r itd.­Tel.­061­389­112.­ l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er-ele­ tri~ar,­po­ r­ ­ d in l t k p avka­i­ugr­ ­ nja­insta­ a­ i­ a,­sa­ i­ a­ ­ ­ a, ad l cj n t rij bo­ le­ a,­aut.­osi­ u­ a~a.­Tel.­061­180 j r g r 120.­ l Ele­ tri~ar­-­po­ r­ ­ ka­i­ugr­ ­ nja k p av ad insta­ a­ i­a,­bo­le­ a,­el.­pe}i,­aut.­osi­ u­ l cj j r g ra~a,­itd.­Tel.­061­132­149.­ l Vr{im­se­ ­ i­ i­ ­ ­ je­i­pr­ ­ a­ u­svih rv s ran od j vr­ ta­tla­ o­ je­ a,­sa­ga­ ­ ­ ci­ om.­Tel. s k m r ran j 061­188­903,­Sa­ ­ ­e­ o.­ raj v l Pr­ ­ e­ i­ ­ a­ no­te­ ti­ ­ ­ je­ra~una­ ­ of s on l s ran rskih­ ko­ po­ e­ ti,­ ~i{}enje­ vi­ ­ ­ a, m n n rus insta­ ci­e.­Tel.­061­559­090.­ l j l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­i­ele­ tri~ar­po­ r­ ­ d in l t k p avlja­i­ugra|uje­sta­ u­i­no­ u­insta­ a­ i­ r v l cju,­po­ o­ jno.­Tel.­033­542-588.­ v l l [ivanje­pa­ ta­ o­ a­mu{kih,­`enn l n skih,­`enskih­su­ nji­10­KM,­vr{imo k ko­ ­ ­ ci­e­odje}e.­Tel.­033­204-093.­ rek j l Li­e~imo­mu­a­ il­su­ i,­vla`ni,­he­ j j s h mo­ ­ ­ ­ e,­sve­vr­ te­ko`nih­obo­ je­ ja, roid s l n uspje{no.­Tel.­033­204-093.­ l Ele­ tri~ar­ ke­uslu­ e,­au­ o­ a­ ski k s g t m t osi­ u­ a~i,­indi­ a­ o­ i,­el.­pe}i,­el.­bo­ g r k t r jle­ i,­insta­ a­ i­e.­Tel.­062­180­021.­ r l cj l Ele­ tri~ar,­odr`ava­ je­po­ to­e}ih­i k n s j ugr­ ­ nja­ no­ ih­ ele­ tr­ ­ ­ sta­ a­ i­ a. ad v k oin l c j Tel.­062­522­014.­ l Vo­ a~-instr­ ­ tor­vr{i­ekstra­obu­ z uk ku.­Tel.­061­338­085.­ l Ma­ stor­za­si­ ne­ku}ne­opr­ ­ ke. j t av Tel.­061­552­417.­ l Vr{im­ uslu­ e­ knji­ o­ o­ stva­ za g g v d DOO,­imam­ce­ ­ i­ i­ at,­imam­isku­ rt f k stvo­u­str­ ­ i.­Tel.­061­216­013.­­ uc l Instr­ ­ ci­ e­iz­engle­ kog­i­bo­ a­ uk j s s nskog,­pr­ ­ o­ i.­Tel.­065­572­966. ev d l Br­ o,­~isto­i­po­ o­ jno,­mo­ e­ ­ j,­fa­ z v l l ra r­ a­ je­sto­ a­ ­ ­ e­i­ke­ ­ ­ i­ a.­Tel.­062 b n l rij ram k 171­165.­ l Vo­ o­ ­ sta­ a­ er­ugra|uje­sa­ o­ e­za d in l t t v vo­ o­ je­ e­vr­ o­po­ o­ jno.­Tel.­061­105 d m r l v l 425.­ l Ce­ tr­ ­ no­ gr­ ­ a­ je­ ra­ im­ po­ o­ n al ij n d v ljno­i­kva­ i­ e­ no,­mo­ ta`a,­se­ ­ is­i­po­ lt t n rv pr­ ­ ke.­Tel.­061­105­425.­­­ av l Vr{im­pr­ ­ oz,­se­ i­ be,­ko­ bi­em ev ld m j du`.­4­m,­sa­ra­ nim­sna­ om­ili­bez, d g Ko{.­br­ o.­Tel.­062­226­665.­ d l Pr­ f.­fr­ ­ cu­ kog,­ovla{te­ i­su­ ski o an s n d tu­ a~­-­ra­ i­sve­vr­ te­pr­ ­ o­ a­sa­ovje­ m d s ev d r­ m.­Tel.­061­480­069.­ o l Usmje­ ­ ­ a­ je­ana­ o­ nih­i­di­ i­ a­ rav n l g gt lnih­sa­ e­ i­ skih­i­ze­ a­ jskih­TV­i­ra­ t lt m l dio­ante­ a,­mo­ ta`a­i­se­ ­ is.­Tel.­061 n n rv 803­042.­­l Sve­za­inte­ ­ et:­obu­ a, rn k anti­ i­ ­ s,­pr­ ­ lje­ je­je­ no­ ta­ nih­sa­ v ru av n d s v jto­ a.­Tel.­061­530­704.­ v l Bo­ a­ ski,­engle­ ki,­ar­ ­ ski­je­ ik, s n s ap z instr­ ­ ci­e.­Tel.­061­33­93­74. uk j l Kva­ i­ e­ no­i­ur­ ­ no­ra­ i­ o­mo­ e­ lt t ed dm l r­ j,­1­m2/1­KM.­Tel.­061­439­366,­061 a 398­569.­ l Instr­ ­ ci­e­iz­nje­ a~kog­da­e­vr­ o uk j m j l uspje{no­ isku­ ni­ na­ ta­ nik­ nje­ s s v -

l Tr­ ­ am­se­ zo­ e­za­hu­ a­ i­inzu­ eb n r m n lin.­Tel.­033­653-454 l Ku­ u­em­sta­ e­nje­ a~ke­ma­ ­ e­i p j r m rk au­ tr­ ­ske­{ilinge.­Tel.­061­323­906. s ij l Ku­ u­em­umje­ ni~ke­sli­ e,­fi­ a­ e­ p j t k l t li­u,­sta­ i­na­ it,­sa­ o­ e­zi­ ne,­d`epne, j r k t v d ru~ne,­or­ e­ je,­zna~ke­i­osta­ o.­Tel. d n l 033­456-505,­061­214­405. l Ku­ u­em­su­ e­ i­ e­Sa­ ­ ­e­ ske­oli­ p j v nr raj v mpi­a­ e.­Tel.­033­456-505,­061­214­405. jd l Ku­ u­em­lo­ lje­ o­zla­ o,­du­ a­ e, p j m n t k t zla­ ne­sa­ o­ e­i­osta­ a­od­zla­ a.­Tel.­061 t t v l t 965­126. l Ku­ u­em­lo­ lje­ o­i­zu­ a­ ­ ko­zla­ p j m n b rs to,­ du­ a­ e,­ {orvane­ i­ osta­ o,­ na­vi{e k t l j pla}am.­Tel.­033­655-598,­061­553­640. l Ku­ u­ em­sta­ u­de­ i­ nu­{tednju, p j r vz ra­ nu­ od{te­ u,­ di­ ­ i­ e,­ ce­ ­ i­ i­ a­ e, t t on c rt f k t ispla­ a­odmah.­Tel.­061­337­593. t l Ku­ u­ em­di­ ­ i­ e­svih­fi­ ­ i­i­fo­p j on c rm ndo­ a,­ sta­ a­ de­ i­ na­ {tednja,­ ra­ na v r vz t od{te­ a.­Ispla­ a­i­do­ a­ ak­odmah.­Tel. t t l z 061­517­897. l Ku­ u­em­sta­ u­dev.­{tednju,­ra­ ne p j r t od{te­ e­ i­ di­ ­ i­ e,­ pr­ ­ a­ em­ ne­ ­ t on c od j ulo`ene­ce­ ­ i­ i­ a­ e,­ispla­ a­odmah.­Tel. rt f k t t 061­140­521.­ l Ku­ u­ em­ no­ ­ e{ku­ gu­ a­ u­ pe} p j rv s n Jo­ ul­ (humanitarnu),­ pla}am­ 200 t KM.­Tel.­061­400­190.­ l Ku­ u­ em­sta­ u­de­ i­ nu­{tednju, p j r vz obve­ ni­ e,­ra­ na­od{te­ a,­ispla­ a­i­do­ z c t t t la­ ak­odmah­u­BiH.­Tel.­063­876­472. z l Ku­ u­em:­su­ e­ i­ e­Sa­ ­ ­e­ ske­oli­ p j v nr raj v mpi­a­ e­ZOI-84.,­pla­ e­ e,­me­ a­je,­ba­ jd kt dl klje,­zna~ke­i­sli~no.­Tel.­061­139­767.­ l Ku­ u­em:­sta­ o­oru`je,­sa­ lje,­ku­ p j r b bu­ e,­ or­ e­ e,­ me­ a­ je,­ zna~ke­ i r d n d l sli~no.­Tel.­061­139­767.­ l Po­ la­ jam­ra­ ne­ma~i}e­ozbi­ jnoj k n s l po­ ­ ­ i­ i.­Tel.­203-717. rod c l Sta­ i­i­bo­ e­ ni­pe­ zi­ ­ e­ i­mo­ e­na r l s n on r l po­ lon­ kau}­ ili­ ugao.­ Tel.­ 062­ 692 k 292,­Do­ r­ ­ ja. b in l Ku­ u­em­mob.­No­ ia­1100,­sta­ ­ ­ p j k rija­ti­ a.­Tel.­063­271­200,­SK. p l Ku­ u­em­di­ ­ i­ e,­sta­ u­dev.­{tedp j on c r nju,­ ra­ nu­ od{te­ u,­ ispla­ a­ odmah. t t t Tel.­061­836­657. l Ra­ nu­{tetu,­sta­ u­dev.­{tednju­i t r drg­di­ ­ i­ e­sa­sa­ ­ ­e­ ske­i­ba­ jal.­be­ ­on c raj v n r ze­ku­ u­em.­Tel.­065­974­799. p j l Ku­ u­em­di­ ­ i­ e­svih­vr­ ta,­de­ i­ p j on c s vznu,­ra­ nu­od{te­ u,­pla}am­odmah. t t Tel.­061­864­047. l Ku­ u­em­di­ ­ i­ e,­sta­ u­dev.­{tedp j on c r nju,­ ra­ nu­ od{te­ u,­ obve­ ni­ e.­ Tel. t t z c 061­279­971.­ l Ku­ u­ em­ sve­ vr­ te­ opr­ ­ e­ za p j s em ugo­ ti­ e­ jstvo.­Tel.­065­903­989. s t l l Cr­ a­ e­ ro­ a­ e­ ku­ u­ em:­ Alan t n m n p j Fo­ d,­Za­ or,­Tex,­Di­ an,­Dog,­Mr.No. r g l Tel.­063­068­121,­Sa­ ­ ­e­ o. raj v l Sta­ e­nje­ a~ke­ma­ ­ e­ku­ u­ em, r m rk p j pr­ ­e­ ­ ­ ne.­Tel.­063­355­070. ij rat l Br­ ­ er­ku­ u­e­sta­ u­dev.­{tednju, ok p j r obve­ ni­ e,­odmah­pla}am.­Tel.­061 z c 268­897.­

Ku­pon­za­be­spla­tne­ma­le­ogla­se­-­do­10­ri­je­~i

Dnevni avaz
Po­ u­ a-po­ ra`nja n d t
l Pa­ si­ ­ u­na­Ba{~ar{iji­po­ r­ ­ n on t ebna­ ra­ ni­ a,­ no}na­ i­ dne­ na d c v smje­ a.­ Po`eljno­ po­ na­ a­ je n z v n engle­ kog­jez.­Tel.­062­326­996. s 12900-1tt­ l ^istim­ku}e,­sta­ o­ e,­pos.­pr­ ­ to­ n v os -

Te­e­ on/adre­ a........................................................... l f s .
Ku­ on­pre­ a­i/po­ la­i­na­adre­ u:­„Dne­ ni­avaz“(za­Ma­e­ogla­ e),­ p d t s t s v l s Te{anjska­24b,­71000­Sa­ a­e­ o r j v

Te­ st................................................................................. k ........................................................................................... ..........................................................................................

Dnevni avaz
SJE]ANJE

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

39

ADEM (IBRE) GERIN
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.

AZEMINA GERIN, ro|. PORI^ANIN
10. 4. 2008 - 12. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Djeca: Munevera, Muazem i Senid sa porodicama
269-1tr

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{e drage majke, nane, punice i svekrve

Dana 12. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

FIFA (TARI]) ZORNI]
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji neumorno te~e, ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom, ali smo ponosni {to smo te imali i uvijek }e{ biti dio nas i na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. S neizmjernom ljubavlju, Zauvijek tvoji: sinovi Hermedin i Jasmin, k}eri Zemina, Zarifa, Zenifa i Latifa (Beba), 14023-1tt zetovi, snahe, unuke, unuci i praunuci

VINKO LIVAN^I]
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Supruga Gordana i k}eri Lidija i Emilija
13972-1tt

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se godina od tvog preranog odlaska

TU@NO SJE]ANJE

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se godina od prerane smrti na{ih dragih

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci kako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog oca i dede

SEMIJA - SEMKA MUJANOVI]
Draga mama, vrijeme prolazi tako brzo, a moja ljubav prema tebi nikada pro}i ne}e! @ivot nestaje u trenu, ali sje}anje ostaje zauvijek. Bol za tobom je prevelika, rana u srcu do`ivotna. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Monika
13976-1tt

had`i HALIM (RA[ID) MIRA[^IJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

MEJRA MUJANOVI]
Porodica Andr~enko Nevenka i Darko sa djecom

i

SEMIJA SEMKA MUJANOVI]
13976-1tt

Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 12. 9. 2010. godine u 13 sati u ulici Josipa Slavenskog 32., Pejton - Ilid`a.
11999-1nd`

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{ih najdra`ih

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na velikog prijatelja na dragu djevoj~icu

MEJRA MUJANOVI]

i

SEMIJA - SEMKA MUJANOVI]

... „ @ivot je rijeka, divlja i mutna, moje pjesme sad su {utnja, sve {to imam sad su bolna sje}anja.“ Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Tevhid }e se prou~iti dana 13. 9. 2010. godine u 17 sati u Alipa{inoj d`amiji. Va{i: Sabina, Damir, Monika, Ajla i Sanjin 13976-1tt SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

KENAN HAMAMD@I]
12. 9. 2005 - 12. 9. 2010.
Uvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Almedina, sinovi Elmedin i Aldin
13999-1tt

KENANA HAMAMD@I]A
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Zijo i Belma sa djecom
14018-1tt

AIDU GROZDANI]
S ljubavlju! Branka i Sa{a
11912-1nd`

na na{eg dragog na na{eg dragog na na{u dragu

POSLJEDNJI SELAM

dragom amid`i}u

VERNER [ARI]
20. 6. 1963 - 15. 9. 1983.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e te se sje}ati i voljeti Tvoji najmiliji
13895-1tt

MIRKO [ARI]
21. 12. 1928 - 12. 9. 2001.
Uvijek }emo te se rado sje}ati i voljeti.

AIDU GROZDANI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.

ASLANI ]EMALU

Vanja sa porodicom Tvoji najmiliji
13895-1tt 14007-1tt

Od amid`i~ne Sabe i zeta Faruka Had`i}a sa porodicom
12000-1nd`

40

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Dana 12. septembra navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret

ZLATA (GALIB) PLEHO
Na{a tuga traje kao i po{tovanje i zahvalnost. Djeca: Senka i Rasim, suprug Faid, unuci Dino, Bemjamin i Omar, brat Nail Pa{i} sa porodicom, sestra Amra Krajina sa porodicom, zet Mustafa ^au{evi} i snaha Alisa
11931-1nd`

U nedjelju, 12. septembra 2010. godine navr{ava se 13 godina od prerane smrti na{e najmilije

TU@NO SJE]ANJE

na mog voljenog tatu

FAHRIJA (NED@IB) BISER
Tog dana polo`it }emo cvije}e na njen grob. Suprug [erif sa porodicom
13898-1tt

MILOMIR - MILE OBRADOVI]
(12. 9. 2005 - 12. 9. 2010)
Dragi moj tata, Uspjela sam ispuniti sve tvoje `elje. Voli te tvoja Aleksandra - Sa{a
13958-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama

U nedjelju, 12. 9. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kako je preselio na ahiret moj dragi tata

AIDA GROZDANI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
Mila i lijepa djevoj~ica ne}e nikada biti zaboravljena. Kolege i kolegice njene majke Jasmine: Franjo, Ante, Ljubi{a, Enes, Fikreta, Subhija, Soka, Zina, Hajrija, Ksenija, Snje`ana, Ljubica, Amira, Sabina i Olga
13949-1tt

KEMAL ^OHKOVI] OMER (SULJO) HASANOVI]
Sa ponosom, ljubavlju i po{tovanjem trajno }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoj sin Sead sa suprugom Suadom, unuke Sabina 13973-1tt i Sanida sa porodicoma i unuka Lejla Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, K}erka \ana
433-1ze

TU@NO SJE]ANJE

Navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

FATIME (hafiz OMER) OMERAGI] EMINA - MINKA HABUL
1995 - 2010.
S po{tovanjem i ljubavlju majci i supruzi, Rusko, Rijad i Ned`ad
14024-1tt

iz Donjeg Vakufa Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 12. 9. 2010., nakon podne namaza u Duzi}a d`amiji u Donjem Vakufu. O`alo{}eni: sestra Umihana, had`i Azra, porodice Omeragi}, Duradbegovi}, ^ajo, Verem, Beganovi} i Kulenovi}
435-1ze

Dragi Babo, navr{ava se 16 tu`nih godina otkada si nas napustio

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se 7 godina otkako nije sa nama na{ dragi mu`, otac, brat i dedo

AIDA GROZDANI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote, a tvojima snage i sabura, da izdr`e ovozemaljske te{ko}e i isku{enja. Amid`a i amid`inca: Bajro i Mersija
11720-1nd`

FUAD PA[I]
1994 - 2010.
Onaj koji `ivi u sje}anjima svojih voljenih nije mrtav. Samo je daleko. Mrtav je onaj koji je zaboravljen. Tvoji voljeni: supruga Senada, sinovi Alen i Aldin i k}i Merima
12008-1nd`

OMER (SULJA) HASANOVI]
iz Fo~e Sa ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u srcima. Tvoja Magbula
13957-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

na

na

AIDU GROZDANI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
Uspomene na tebe, praznina i tuga za tobom nikada ne}e nestati. Tetka Velida i tetak Salem
13733-1tt

AIDU GROZDANI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
Mi koji smo te voljeli ne}emo te nikada zaboraviti. Amra, Samra i Lejla
13733-1tt

AIDU GROZDANI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
S ljubavlju i vje~nom tugom, ~uvat }emo uspomene na tebe. Tetka Mirsada i Adnan
13733-1tt

Dnevni avaz
Dvanaestog septembra 2010. godine navr{ava se osam godina otkako nije sa nama na{a draga

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

41

DIKA - MEVLIDA (SAFETA) DURMI[EVI], ro|. ZUKI]
12. 9. 2002 - 12. 9. 2010.

Sje}amo te se ljubavlju, po{tovanjem i najljep{im uspomenama. Suprug Mustafa, sin Mirza i k}erka Selma Musaba{i} sa porodicom
11960-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje na

KEMALA MEHMEDBEGOVI]A
(1932 - 2007)

RASIM SARI]
12. 9. 2000 - 12. 9. 2010.

MEVLA SARI]
4. 8. 2010 - 12. 9. 2010.

@ivi{ u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Nura, k}erka Amra, zet Sa{a, unu~ad Sanja i Goran
271-1tr 14010-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, D`enana i D`enan sa porodicom

Dana 12. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od kada nije sa nama na{

Dragoj mami

BORIS (FRANJE) PRGOMET
13. 11. 1940 - 3. 8. 2010.
Ni{ta nije kao prije, niti }e ikada vi{e biti. Sa tobom je oti{ao i dio nas, a ostala je praznina zvana bol i tuga. Dani prolaze, ali bol ne prestaje, zauvijek si sa nama i u na{im srcima! Tvoja supruga Sabira, k}erke Tea, @ana i Vanja, zetovi Predrag, Sead i Muamer, unu~ad Ines, Adis, Tarik, Emina, Adnan i Aldin ZAHVALNICA Ovim putem `elimo da se zahvalimo rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su u najte`im trenucima bili uz nas. Posebnu zahvalnost dugujemo djelatnicima Hitne pomo}i Mostar i dr. Ivanu Juri}u. Jo{ jednom veliko im hvala! 1329-1mo

JESENKA [EHI]
1994 - 2010.
„... A meni ti bistri izvor ostavi, da na|em lijeka grije{noj du{i {to moli. Samo da ti lice ugledam, kao nekada tvojim dahom pro{etam, nek zazvoni {eherom stara kaldrma...“ Eldin Husejnbegovi} Vole te tvoja djeca Sun~ica i Sanjin
14020-1tt

Dvanaestog septembra 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od tragi~ne smrti na{e mile jedinice

Dana 10. 9. 2010. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nana

SJE]ANJE

AIDE GROZDANI]

HAMIDA (ZUKE) NI[I], ro|. HAJROVI]
S ljubavlju i ponosom vje~no u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 12. 9. 2010. godine u d`amiji Bjelave u 13. 30 sati. Tvoje k}erke Sadika, Jasminka i Nermina i unu~ad Sane13878-1tt la, Nedim i Aida, zetovi Emin i Mirsad
13880-1tt

SANJIN - SAN^O KARAVDI]
12. 9. 1993 - 12. 9. 2010.
Dragi San~o, Prolaze dani, godine kako si me napustio. Bez Tebe svaki dan je te`i i bolniji, ali uspomene sve ja~e i ja~e. Molim dragog Allah d`.{. da Ti podari d`enetske ljepote. Tvoja mama Alma
11682-1nd`

Draga Idana, danas kao i osamnaest godina prije, bol, tuga, suze... Tvoji neutje{ni: mama Jasna i tata Fahro

SJE]ANJE

na na{e drage

Danas se navr{ava osam godina od prerane smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

poslovnom partneru i prijatelju

FADIL (AVDIJA) TUTUN
DUGANHOD@I] Da ljubav mo`e spasiti, `ivio bi vje~no.

ASLANI ]EMAILU

SUADA, (ro|. [EHOVI])
12. 9. 2005 - 12. 9. 2010.

MUSTAFA (ADEMA)
24. 5. 2005 - 24. 5. 2010.

Samo si fizi~ki odsutan, s ponosom te nosimo u srcima i mislima. Tvoja porodica
11893-1nd`

Molimo Allaha d`.{. da tvojim najbli`im podari sabur, a tvojoj du{i lijepi d`ennet i vje~iti rahmet. „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo
N

Dragi na{i, mnogo nam nedostajete. Svaki dan, mjesec, godina je te`a. Neka vam dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet va{oj plemenitoj du{i. Va{i: Hidajeta i Fuad ]efo sa porodicom 11961-1nd`

Dana 11. 9. 2010. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i babe

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{e sestre i sestri~ne

SJE]ANJE

MILOMIR - MILE OBRADOVI] SELVER (SULJO) AGI]
(12. 9. 2005 - 12. 9. 2010)

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Habiba, sin Enis i k}erka Enisa
14012-1tt

MEJRA MUJANOVI], ro|. KULI]

i

SEMIJA TOPLAN, ro|. MUJANOVI]

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra - tetka Fatima Rami} sa porodicom, brat - dajd`a Alija Kuli} sa porodicom i majka - nana Safija Kuli} 14004-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem! Supruga Branka, k}erka Aleksandra i zet Amir
11912-1nd`

42

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ suprug, otac, svekar i dedo

MUSTAFA (IBRAHIMA) KAMBER
Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Svuda oko nas su znaci tvog `ivota, misli, uspomene i trenuci koji nas svakodnevno na tebe podsje}aju. Na{a ljubav i sje}anje na tebe traja}e koliko i na{i `ivoti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. El-Fatiha Zauvijek tvoji: supruga [efika, sinovi Jasmin i Almir, snahe Alma i Jasmina, unuke Emana i Adna Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 12. 9. 2010. godine u ku}i rahmetlije u 16 sati, ulica Safeta Zajke 135.
12017-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em drugu i bratu

ADNANU HAD@IMURATOVI]U
Kratko si `ivio na ovom svijetu, ali }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: ]amil, Eka, Daco, Alen, Ema, [kilja i Ado i Almir [erak
12019-1nd`

Dana 13. 9. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od kada je na ahiret preselila na{a draga

RASEMA (HAFIZA - HASANA) HAJDAROVAC, ro|. OD@A^KI]
iz Zavidovi}a Bila si voljena i samo oni koji te vole znaju koliko je praznine i tuge ostalo iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: suprug Ibrahim, sin Sead sa porodicom, k}erke Sadeta i Fadila Ze~i} sa porodicama
12010-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

prijatelju i poslovnom partneru

Dana 12. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako nas je napustila na{a draga dajinica i nevjesta

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

KENAN (SEID) HAMAMD@I]
Ponosni smo {to smo te imali. Po dobru }emo te pamtiti, u srcima nositi. Voljeni nikad ne umiru, oni vje~no `ive za one koji ih vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: bra}a Adnan i Eldin sa porodicama i dajd`a Husein
14041-1tt

SABINA RAZI], ro|. TURKI]
TU@NO SJE]ANJE

ASLANI ]EMAILU
S po{tovanjem, Kolektivi firmi AMKO KOMERC DOO i TD MARKETI SARAJEVO
N

Tuga i bol u srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Postoji ne{to {to nam daje razlog da `ivimo, a to je da gledamo u ono {to si iza sebe ostavila. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Gerin Minela, Anel i D`ejla ^erkez Mili, Rusma, Bato i Tema PTT

na na{eg gazdu

MUSTAFU KAMBERA
Uposlenici firme Kambera Besima, Elka, Emira, Narcisa, Mirsada, Mirzet, Damir i Edhem
12017-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog {ehida bratu, amid`i, djeveru

D@EVAD (SULEJMANA) RIZVANOVI] SELVER (SULJO) AGI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
Navr{ava se 18 godina otkako nisi sa nama, ali uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: otac Sulejman, majka Ajnija, brat Suljo, sestre Alija i D`evada, snaha Munevera, zetovi Zufer i Erdal, brati~ne Amina, Elma, Sumeja, Adna, sestri~ne 12013-1nd` Minela, Merjema, D`eneta

SELVER (SULJO) AGI]
Pro{lo je najtu`nijih 7 dana kako nisi sa nama, molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari najljep{i d`enet, a nama sabur da idr`imo tvoj odlazak. Tvoji: Hajro, Razija, Alma, Amela i Zada

Porodica Efendi}
14042-1tt

Dnevni avaz
Dvanaestog septembra 2010. navr{ava se 6 godina otkako je preselio na ahiret na{ najdra`i suprug, otac, dedo i punac Dana 11. 9. 2010. godine navr{avaju se 4 godine kako je preselio na ahiret

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

43

MUHAMED (JUSUFA) MUTEVELI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Neutje{na porodica
14030-1tt

FE\A ^OLAKOVI]
Po lijepom te pamtimo i mislimo na tebe. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tufo, Amra, Kerem, Lejla i nena Raza
PTT

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

KADA (ALIJA) RIZVI]
Neka joj dragi Allah podari lijepi d`enet i d`enetska vrata otvori. Uvijek }emo te voljeti i u na{im mislima uvijek }e{ biti. Od unuke Vesne i Emira (Elvisa) zeta i Senade
11954-1nd`

Dana 12. 9. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage

na{oj dragoj

KADA (ALIJA) RIZVI]
Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcu i bol u grudima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Sanija sa obitelji
11953-1nd`

KADA (ALIJA) RIZVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Zanfa sa obitelji
11953-1nd`

SJE]ANJE

HALIL (SMAILBEG) LJUBOVI]
1998 - 2010.
Porodica

ALMASA (SMAILBEG) LJUBOVI]
1993 - 2010.
14028-1tt

Dana 12. 9. 2010. navr{ava se 7 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

MEHMED (SULEJMAN ef.) LOJO

Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet. Supruga, sinovi, snahe, unuke i praunuci i zetovi
14035-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e najmilije

GVO@\AR

MUNIZ AGI]
12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.

^ovjek i kada umre bude voljen sve dok `ivi onaj koji ga voli. Tvoj sin Almir i supruga Fatima
14043-1tt

ELDIN
12. 9. 1992.

SUVADA, ro|. ZJAJO
1992.

RUSMIR
1. 4. 2010.

FATIMA, ro|. SPAHI]
1996.

BESIM
2004.
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Hvala vam za svu ljubav i dobrotu koju ste nam poklanjali. Porodica
14032-1tt

na dragu i bri`nu

SJE]ANJE

Dana 12. 9. 2010. je godina dana od preseljenja na ahiret

na na{e roditelje

had`i MUSTAFE SABLJICA MUNIZ AGI] SUADA DUGANHOD@I], ro|. [EHOVI]
12. 9. 2005 - 12. 9. 2010.
Neka vam je vje~ni rahmet. Jasna i Azra sa porodicama
14026-1tt

MUNIBA (HASAN) BUBIJA
U svakom trenutku si sa nama. Nedostaje{... Tvoji: k}erka Mensura Sutka, zet Sead, unu~ad Nejra i Nedim
14038-1tt

MUSTAFA DUGANHOD@I]
24. 5. 2005 - 12. 9. 2010.

Vrijeme koje je pro{lo nije izbrisalo uspomene na tvoj plemeniti lik i tvoje djelo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Mirsad, snaha Nermina, unuci Edin i Nedim
14029-1tt

12. 9. 1992 - 12. 9. 2010.
Dragi ljudi se nikad ne zaboravljaju. Hasanovi} Safet sa porodicom i majkom
14043-1tt

44

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PA[A (SALKE) KARI], ro|. BUKOVICA
iz Zvornika preselila na ahiret u subotu, 11. 9. 2010. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 12. 9. 2010. u 13 sati ispred d`amije Beksuja u Zvorniku, na mezarju Kazamba{~a. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Beksuja isti dan u 14.30 sati. O@ALO[]ENI: sinovi Ahmet i Muhamed, k}erke Begajeta, Mina i Indira, sestra had`i [uhra, zetovi Mensudin i Ru`dija, snahe Fatima, Anica, Senija, unuci i unuke te familije Kari}, 14037-1tt Bukovica, Skopljakovi}, Grebenar, Ferhatbegovi}, [utrovi}, Mi~i}, Dugali}, Musi}, Berbi}, kom{inice Buljuba{i} (Meki}) kao i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji.

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{eg dragog brata

MUSTAFU (HASANA) BEGI]A SAMIR HUBANA
Tuzla - Bosanski [amac Bol, tuga i praznina, koje si ostavio iza sebe su neprebolne i neprolazne. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji drugovi: Nino, Peco i Hasi}
1341-1mo

Stalno si u na{im mislima i na{im srcima. Tvoji: bra}a Ramo i Bahrija, sestre Vasvija, Emira i Fatima Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
970-1tz

Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{a draga supruga, majka, svekrva, punica i nana

Dana 12. septembra 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, tate i dede

SJE]ANJE

SADBERA PRLJA^A, ro|. KURBEGOVI]
S po{tovanjem i ljubavi ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka Ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: suprug Mustafa, sin Samir, k}erka Sanela, snaha Mirsada, zet Almir i unu~ad Ilhana, Lamija i Emir
11874-1nd`

MUHAMED KURT
Velika ti hvala za sve {to si ~inio za nas, koji te volimo.

MEVLIDA - DIKA DURMI[EVI], ro|. ZUKI]
12. 9. 2002 - 12. 9. 2010.
Sa po{tovanjem, ponosom i ljubavlju sje}amo se na{e najdra`e.

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Marija, k}erke Jasminka i Zehra i unuci Mojca, Dunja i Fe|a
953-1tz

Zauvijek }emo Te ~uvati u svojim srcima. Tvoji: Mubera, Nihad i Mirela Berbi}
966-1tz

SJE]ANJE

Danas se navr{ava dugih 18 godina od pogibije na{eg sina i brata

na na{e drage Dana 12. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca i dede

ELDIN GVO@\AR
SAFETA KALAMUJI], ro|. TIHI]
1996 - 2010. Na{a ljubav prema vama nikad ne}e prestati, u na{im srcima `ivjet }ete vje~no. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka vam je vje~ni rahmet. O`alo{}ene porodice: KALAMUJI] i ALIHOD@I] Hvala svima koji ih se sje}aju. 14017-1tt

NED@AD (MEHMED) KALAMUJI]
ELDAR KALAMUJI]
2000 - 2010.

Samo si se preselio u na{a srca. Volimo te. Porodica: otac Nijaz, mama Zdravka, sestre Jasna i Anela
14032-1tt

Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 12. 9. 2010. godine u 11 sati u ku}i `alosti, D`anin sokak 6 VRATNIK. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica i familija
14017-1tt

SJE]ANJE

EDHEM ^U^AK
1940 - 12. 9. 2000.
Oti{ao si tiho i iznenada ostavljaju}i nepremostivu tugu u meni. Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da to opi{em i suze samo naviru, a znam da nikad nisi volio kad pla~em... „Ho}u da moja tuga samo meni pripada, da skrijem suze od dosta i od du{mana. Da mogu kazati da se na moje lice izlila ki{a sa kupola svih sarajevskih d`amija.“ „Na svoju tugu samo imam pravo ja, ona od tu|ih nije ve}a ni slabija...“
1342-1mo

SJE]ANJE

na supruga i oca

[EMSUDIN HUSKOVI] GOLUB
Dana 12. 9. 1993. godine oduzeli su ti `ivot, ali uspomene na tebe nikad ne}e. Supruga Ne|la sa porodicom

]EMAL ABDULA
13. 9. 2009 - 13. 9. 2010.

Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Sanja, Na|a i Sa{a
11995-1nd`

Nedostaje{ mi do bola. Tvoja supruga Mima

14002-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg voljenog sina - {ehida

RUSMIR (RAMIZA) FATI]
12. 9. 1993 - 12. 9. 2010.
Pro{lo je 17 tu`nih godina, ali sje}anje na tebe ostaje vje~no. Tvoji roditelji otac Ramiz, majka Pa{ana i bra}a Ismir i Asmir Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet
12014-1nd`

ELDIN (NIJAZ) GVO@\AR
1992 - 2010.
Bol i tugu koju osje}aju u du{i tvoji roditelji i sestre, a poku{avaju je sakriti, ne mogu, jer vidi se u njihovim o~ima. Suosje}amo sa njima. Kolektiv apoteka „Delfin“: Munib, Mad`a, Jaska, Ika, Lora, Lejmana, Tanja, Enisa, 11857-1nd` Sabina, Selma, Adisa, Majda, Indira, Dragana, Dino, Ajla

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

45

FADIL (SULJE) RAHMANOVI] IZETA (FEHIM) ]URTI], ro|. HAD@IRU[IDOVI]
preselila na ahiret u petak, 10. septembra 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Armin, k}erka Amra, zet Amer, unuka Hannan, unuci Denis i Mirza, te porodice ]urti}, Had`iru{idovi}, Ba{i}, Mujagi}, Zve~evac, Alibegovi}, Begi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Begovoj d`amiji poslije podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
14032-1tt

preselio na ahiret u subotu, 11. 9. 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 12. 9. 2010. u 16.00 sati na groblju Vardi{te, a d`enaza kre}e ispred ku}e `alosti. O@ALO[]ENI: sin Nusret, k}erke Subha, Fedhija, unuci Nerma, Nermin, Samir, Haris, Faruk, praunu~ad Bakir, bra}a Ahmed, Meho, sestra Mula, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa djecom, snahe Atija, Fata, Hanka, zetovi Miralem, Refik, Fejzo, Ibrahim, {ure Juse, Hurem sa porodicama, te porodice Rahmanovi}, Reizbegovi}, Buljugija, Ba{i}, Jamakovi}, Lihovac, Fejzi}, Odoba{i}, Dupovac, Kazazovi}, Fi{o, Alispahi}, Mujan, Jele{kovi}, Begi}, Mari}, Smaji}, Sloboda, Tufo, Ejubovi}, Huji}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Karaosmanovi}i br. 21, Pazari}.
14014-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, svekrva, punica i nana

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MAIDA (AVDO) KRND@I], ro|. KALAMUJI]
preselila na ahiret u petak, 10. septembra 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. septembra 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sin Ahmed - Huso, k}erka Amira, zet Alija, snaha Belma, unu~ad Armin, Aldijana, Nid`ara i Ajla, pastorka Igbala, nevjeste Alija i Nevenka, brati~na Mirsada, brati} Emir, sestri}i Re{ad, Esad i Sejo, jetrva Seviba, prija [emsa, te porodice Krnd`i}, Kalamuji}, Had`imurati, ^au{evi}, Skalonji}, Hand`i}, Ko{, Tafro, Slini}, Uzunovi}, Mrnjavac, Be~ir~i}, Ja{arevi}, Fazli}, Arnautovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.30 sati u ku}i `alosti u ulici Sutorinska br. 2 - [iroka~a. 111

NADA (MILORADA) MILIVOJEVI], ro|. GOVEDARICA
iz Antwerpena - Belgija
preminula dana 5. 9. 2010. godine u 53. godini. Sahrana }e se obaviti 13. 9. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Vaso, djeca Goran i Boris, sestre An|a i Biljana, sestri~na Zlata, sestri}i Sanjin, Zlatko i Damir, zet Mahir, porodice Govedarica, Milivojevi}, Klari}, Tanovi}, Had`iabdi}, Vemi}, Mileki}, Bevanda, @ivkovi}, Pavlovi}, Ni{i}, Savi}, Lalovi}, Avram, te ostala rodbina i prijatelji. 111

REMZIJA AVDI], ro|. MEHAKOVI]
iz Trebinja preselila na ahiret u srijedu, 8. 9. 2010. godine u 76. godini u Danskoj. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 12. 9. 2010., u 14 sati na gradskom mezarju Podglivlje u Trebinju. O@ALO[]ENI: sin Muamer, bra}a Huso, Omer i Ismet, sestra Na|ija, snahe Fehma i Zlata, zet Esad, brati}i, sestri~ne, te porodice Avdi}, Mehakovi}, Ru`ni} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
440-1ze

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

RAMIZ (HASAN) ]ATOVI]
preselio na ahiret u subotu, 11. 9. 2010. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 13. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Kada, sinovi Murat i Sado, k}erka Satka, brat Ibro i snaha Ramiza, snahe Iza, Fehima, zet E{ref, unu~ad Alema, Hasan, Sanela, Elmina, Bakir, Almir, Ilma, brati}i i sestri}i, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Svrake IV br. 29. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA A

NA SVAKO JUTRO VA[E TIMA VA[IM VRA OVINE OMILJENE N

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

www.bakije.com

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Svakim danom od 0-24 sata, | Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

46

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 089666 09 I Sarajevo, 25. 08. 2010. godine

Dnevni avaz

nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

47

Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA“ TUZLA, ul. 15. maja bb, protiv izvr{enika Agi} Fahrudina iz Sarajeva, ul. Alibega Firdusa broj 59, STR „AJLA“ vl. Agi} Fahrudin, Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb, STR „Esprom“, vlasnik Ku~ Esad iz Sarajeva, ul. Trg Zlatnih ljiljana broj 14 i, ^av~i} Minela iz Sarajeva, ul. Lukavi~ka cesta broj 5 i Ku~ Esad iz Ilid`e, ul. 14. Maja 92 broj 1, radi izvr{enja, v.s.p. 9.595,31 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06, a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na Prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 19. 08. 2009. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 29. 04. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice, serija A AB broj 134542 XZ izdate 25. 08. 2008. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 22. 04. 2009. godine, protiv izvr{enika Agi} Fahrudina iz Sarajeva, ul. Alibega Firdusa broj 59, STR „AJLA“ vl. Agi} Fahrudin, ul. Trg Zlatnih ljiljana broj 14 i, ^av~i} Minela iz Sarajeva, ul. Lukavi~ka cesta broj 5 i Ku~ Esad iz Ilid`e, ul. 14, Maja 92 broj 2, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 9.595,32 KM, sa pripadaju}om kamatom i tro{kove izvr{enja u iznosu od 287,85 KM, izvr{enje je odre|eno i to: 1. Pljenidbom 1/4 pla}e, odnosno 2/3 pla}e ukoliko ista prelazi KM 1.000,00 KM, sukladno ~lanu 138, stava 2. Zakona o izvr{nom i ovr{nom postupku sa ra~una DRUGOIZVR[ENIKA otvoren kod ProCredit Bank dd broj 1941021332800126, broj 3389002209142515, te pljenidbom sredstava sa ra~una tre}eizvr{enika KOD Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo, broj 1610000013040012, kod Procredit Bank dd Sarajevo, broj 1941021338401197, broj 1549995000528630 kod Intesa Sanpaolo Bank dd BiH i prebacivanjem svih tih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja broj 3386702200912083 kod UniCredit Bank dd 2. Zabranjuje se izvr{enicima raspolaganje zaplijenjenim tehni~kim sredstvima i pokretnim stvarima pod prijetnjom zakonskih posljedica u skladu sa ~lanom 123. Zakona o izvr{nom postupku. Sudija Aida Spahi} POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

48

Nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

49

PREMIJER LIGA Novi doma}i poraz Zeni~ana

Brazilac Rodrigo zaledio Bilino polje
Doma}i pru`ili slabu i bezidejnu igru protiv raspolo`enih Sarajlija
Nakon banjalu~kog Borca, koji je u tre}em kolu tre}u sezonu uzastopno odnio tri boda s Bilinog polja (0:1), to je ju~er, drugu sezonu uzastopno, identi~nim rezultatom po{lo za rukom i sarajevskom Olimpiku, koji je potpuno zaslu`eno slavio protiv slabog i bezidejnog ^elika.

Duel kapitena Zaimovi}a i Hamzi}a

(Foto: I. Rozi})

Zvijezda odnijela bodove iz Mostara

^etiri gola Tosunovi}a
Fudbaleri Zvijezde odnijeli su pun plijen iz Mostara u duelu protiv Vele`a. Prvo ime utakmice bio je Damir Tosunovi}, koji je postigao sva ~etiri gola za sastav iz Grada~ca. Gosti su koristili svoje prilike i ka`njavali Vele` iz brzih kontranapada, za koje doma}i sastav nije imao rje{enje. Ve} u prvoj akciji gosti su nagovijestili da }e igrati otvoreno i da }e „Ro|eni“ imati dosta problema. Za 0:1 s petnaestak metara poa sporni moment dogodio se u 32. minuti. Milan Kne`evi} je u padu u svom kaznenom prostoru zaka~io loptu rukom, ali nije dosu|ena najstro`ija kazna. Tosunovi} je drugi gol postigao u 35. minuti. Veliki dio posla obavio je Samir Nuhanovi}, koji je pro{ao nekoliko igra~a Vele`a, a Tosunovi} je samo ubacio loptu u mre`u. Nizale su se prilike pred golom Zvijezde i o~ekivalo se da }e brzo do}i do izjedna~enja. Ipak, stigla je ka-

Poku{aj Brkovi}a
Doma}i nogometa{i su, istina, prvi ozbiljnije zaprijetili, ve} u 5. minuti, ali je gostuju}i golman Mladen Lu~i} istr~ao na 13 metara i odbranio {ut novog kapitena ^elika Eldina Adilovi}a. Gosti su ubrzo potpuno uspostavili ravnote`u da bi u 25. minuti, nakon centar{uta Nihada Suljevi}a sa skoro 35 metara s desne strane, do{li i u vodstvo. Strijelac je bio Tijago Rodrigo (Tiago), koji je na 13 metara od doma}eg gola lijepo zahvatio loptu glavom i prebacio je preko slabo postavljenog i za intervenciju nespremnog golmana Luke Bilobrka. On

Vele`
Detalj s me~a: ]ulov i Suba{i} poku{avaju zaustaviti poku{aj Puri}a
(Foto: J. Had`i})

1 (1:2) 4
VELE@ Bori} 5 As. [kalji} 5 Kajtaz 5 Zaimovi} 5 Iveti} 5 Kazazi} 5 Oki} 5 Durakovi} 5 (54. Lelo -) Kodro 5 ]emalovi} 5 (59. Stupac -) Velagi} 5,5 Trener: Demir Hoti}

Zvijezda
ZVIJEZDA Had`i|ulbi} 6,5 Kne`evi} 6,5 (50. Nezi} 6) Moranjki} 6,5 Jusi} 6,5 Vasiljevi} 6,5 Huseinba{i} 6,5 Nuhanovi} 7 Hamzi} 6,5 Tosunovi} 8 (86. \ozi} -) Vidovi} 6,5 (79. Husi} -) Niki} 7 Trener: Zoran ]urguz

je u 44. minuti istr~avanjem van {esnaesterca spa{avao gol ispucavanjem lopte u aut ispred Rodriga. Na po~etku drugog poluvremena doma}i su krenuli agilnije, a {ut Zorana Brkovi}a u 51. minuti s ivice

Predsjednik ^izmo podnio ostavku
Nakon ju~era{njeg poraza, predsjednik ^elika Mirsad ^izmo obavijestio je novinare da se sada i definitivno povla~i s ove funkcije. - Smatram da je ovo bila sabota`a, ali ne i prva utakmica. Razgovarao sam i prije nekoliko dana s trenerom Abdulahom Ibrako{esnaesterca skrenuo je neko od gostiju, a i golman Lu~i} je padaju}u loptu, za svaki slu~aj, boksao u korner. vi}em o nekim igra~ima, konkretno o Samiru Duri. Smatram da nije normalno da u tri me~a dobije karton i nikada u duelu, uvijek zbog prigovora, {to je bilo o~ito i protiv Olimpika. Moje zdravstveno stanje ne mo`e trpjeti vi{e ovakve {okove - rekao je ^izmo. Semjon Milo{evi} {utirao je glavom, a Lu~i} je sigurno odbranio. Ve} u narednoj minuti ^elik je ostao i s igra~em manje, jer je Samir Duro nepotrebno dobio drugi `uti, automatski crveni karton, ~ime je ionako inferioran vezni red doma}ina ostao dodatno oslabljen. Do kraja se ni{ta ozbiljnije nije de{avalo osim {to je zeni~ka publika na momente i aplauzom nagra|ivaV. B. la bolje goste.

^elik
Stadion Bilino polje u Zenici Gledalaca: 1.000 Sudija: Edin Jakupovi} (Biha}) 5 Pomo}nici: Anto Su~i} (N. Travnik) i Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki) Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de) Strijelci: 0:1 - Rodrigo (25, Suljevi}) @uti kartoni: Sadikovi}, Obu}a, Duro, ^ovi}, Nemeljakovi} (^elik), ]ulov (Olimpik) Crveni karton: Duro (^elik, 71., dva `uta) Igra~ utakmice: D`enan Durak (Olimpik) 7

0 (0:1) 1

Olimpik
OLIMPIK Lu~i} 7 Suljevi} 7 Kolarov 7 Velagi} 6,5 Suba{i} 6,5 Alimanovi} 7 (82. Salki} -) Kreser 6,5 Tijago 6,5 ]ulov 6,5 (59. Dalmao -) Rodrigo 6,5 (89. Je{e -) Durak 7 Trener: Edin Prlja~a

^ELIK Bilobrk 5 Brkovi} 5 ^ovi} 5,5 Milo{evi} 6 Sadikovi} 5 Puri} 5,5 Zahirovi} 5 (69. Hori} -) Duro 5 Jamak 5 (40. Nemeljakovi} 5) Obu}a 5 (54. Isakovi} 5) Adilovi} 5,5 Trener: Abdulah Ibrakovi}

Stadion u Vrap~i}ima Gledalaca: 2.000 Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo) 5,5 Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj) i Sreten Udovi~i} (Prijedor) Delegat: Viktor Malenica (Kre{evo) Strijelci: 0:1 - Tosunovi} (2), 1:1 - Velagi} (9, Kazazi}), 1:2 - Tosunovi} (35, Nuhanovi}), 1:3 - Tosunovi} (76, Niki}), 1:4 - Tosunovi} (84, Nuhanovi}). @uti kartoni: As. [kalji}, Durakovi} (Vele`), Moranjki}, Nuhanovi}, Hamzi}, Vidovi} (Zvijezda) Igra~ utakmice: Damir Tosunovi} (Zvijezda) 8

Aplauz gostima
Na odli~an centar{ut Darija Puri}a u 59. minuti natr~ao je stoper Mehmedalija ^ovi}, ~iji je {ut glavom s osam metara oti{ao pored gola. Nakon slobodnog udarca u 70. minuti s centra, koji je izveo Brkovi}, drugi zeni~ki stoper

godio je Tosunovi}. Izjedna~enje je stiglo u 9. minuti. Jasmin Moranjki} lo{e je intervenirao i lopta je do{la do Zlatka Kazazi}a. Na njegovo ubacivanje najbolje je reagirao iskusni Admir Velagi} i pogodio za poravnanje. Oba tima su u nastavku imala po nekoliko poku{aja,
Rezultati 6. kola: ^elik - Olimpik 0:1, Sloboda - Leotar 1:1, Vele` - Zvijezda 1:4, Drina - Travnik 0:1, Zrinjski - Budu}nost (sino}). Danas: Sarajevo - Borac, [iroki Brijeg - @eljezni~ar, Slavija - Rudar. Parovi 7. kola (18./19. septembar): Budu}nost - Sloboda, Borac - Zrinjski, Rudar - Sarajevo, Olimpik Slavija, Zvijezda ^elik, Travnik - Vele`, @eljezni~ar - Drina, Leotar - [iroki Brijeg.

zna, u 76. minuti. Branislav Niki} izborio se za loptu, ubacio u kazneni prostor i, dok su doma}i igra~i reklamirali nedozvoljenu poziciju, Tosunovi} je ponovo zatresao mre`u Mostaraca. Kona~ni rezultat Tosunovi} je postavio u 84. minuti, opet na asistenciju F. IBRULJ Nuhanovi}a.

Tabela
1. Sarajevo 2. Olimpik 3. Zvijezda 4. Borac 5. Vele` 6. @eljezni~ar 7. Zrinjski 8. Travnik 9. Rudar 10. Sloboda 11. [iroki 12. Slavija 13. Budu}nost 14. ^elik 15. Leotar 16. Drina 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 5 8:3 6:4 9:8 10:5 8:7 13:4 8:5 8:6 5:6 5:6 7:9 8:12 6:8 4:6 3:12 3:10 12 12 12 10 10 9 9 9 8 7 6 6 5 5 5 1

Zvorni~ani pretrpjeli doma}i poraz

„Veziri“ se po~astili na Drini
Po te{kom i raskva{enom terenu Travnik je u Zvorniku uspio savladati doma}u Drinu. Doma}i sastav krenuo je silovito, a najbolja prilika u prvom dijelu me~a za Drinu bio je jedanaesterac u 29. minuti, koji nije realizirao Darko Kikanovi}. Penal je skrivio Nermin Varupa kada je rukom u svom kaznenom prostoru zaustavio udarac Ivana Nini}a. Kikanovi} je, me|utim, proma{io cijeli gol. U drugom dijelu me~a Drina je krenula na sve ili ni{ta, a povoljne prilike imali su Danijel ]ulum u 50. i Dragan Risti} u 70. minuti.

Drina
Gradski stadion u Zvorniku Gledalaca: 800 Sudija: Edin Gola} (Banovi}i) 7 Pomo}nici: Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i) i Ratko Kuni} (Banja Luka) Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno) Strijelac: 0:1 - Pranjkovi} (88) @uti kartoni: Eri}, N. Varupa (Travnik) Igra~ utakmice: Adi Adilovi} (Travnik) 7

0 (0:0) 1

Travnik
TRAVNIK Adilovi} 7 Terzi} 6 E. Varupa 6 Eri} 6 (59. Kola{inac 6) D`afi} 6 (68. Faji} -) ^uri} 5,5 Zatagi} 6 (85. Deli} -) M. Varupa 5,5 Helvida 5,5 Saraj~i} 5,5 Pranjkovi} 6 Trener: Ned`ad Selimovi}

DRINA Maksimovi} 5,5 Obradovi} 5 Sredojevi} 5,5 Mihajlovi} 5 Proti} 5 Kikanovi} 5 Nini} 5 Krezovi} 5 \elmi} 5 (73. Vuka{inovi} -) ]ulum 5,5 Risti} 5,5 Trener: Miroslav Milanovi}

Strpljiva igra i brze kontre Travniku su se isplatile u 88. minuti, kada je nesmotrenost stopera Drine iskoristio Dario Pranjkovi}. On je u{ao u {esnaesterac, pro{ao golmana Gorana Maksimovi}a i s 15 metara plasirao loptu u nebranjenu mre`u. Pobjeda Travnika mogla je biti uvjerljivija da je Jasmin Kola{inac u 90. minuti iskoristio najbolju {ansu na utakmici. Njegov udarac sa 7-8 metara iskosa Maksimovi} je odbranio. Ovim porazom Drina je napravila veliki korak unazad u borbi za opstanak.
R. JOKI]

Delegacija NSBiH danas s Platinijem

Mo`e li se izbje}i suspenzija UEFA-e?
Sastanak u 16 sati u hotelu „Vestin“ u Atini
Danas u 16 sati u sali „Kosmos“ atinskog hotela „Vestin“ delegacija Nogometnog saveza BiH susrest }e se s predsjednikom UEFA-e Mi{elom Platinijem (Michel Platini). Savez }e predstavljati predsjednik Sulejman ^olakovi}, potpredsjednici Bogdan ^eko i Iljo Dominkovi} te generalni sekretar Jasmin Bakovi}. ^elnici NSBiH poku{at }e uvjeriti Platinija da Evropska nogometna asocijacija odustane od najavljene suspenzije na{eg Saveza zbog neusvajanja statuta i ukidanja institucije Predsjedni{tva. - U susretu s Platinijem `elim da licem u lice ka`em retrospektivu svih doga|aja. Znamo da FIFA i UEFA `ele da na{ Savez li~i na ostale i niko ne bi bio sretniji od mene da to bude tako. To bi zna~ilo da li~imo na ostale normalne dr`ave. No, mi smo dr`ava u luda~koj ko{ulji, gdje ni{ta nije normalno - rekao je ^olakovi}. Na na{e pitanje mo`e

50

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

sport

TUZLA Trebinjci iznena|uju}e dobri na Tu{nju

Slobodi se osvetila isuvi{e le`erna igra
Strijelac za doma}ina Smajlovi}, gostima bod donio Stojanovi} iz penala
Fudbaleri Slobode podbacili su u ju~era{njem susretu s Leotarom odigrav{i 1:1, a nakon me~a doma}i navija~i izvi`dali su svoje ljubimce. Tuzlanska ekipa potpuno je zakazala i, za razliku od prija{njih utakmica na doma}em terenu, bila je neprepoznatljiva. na stadionu. Igra nije bila na nivou, a akcija i prodora skoro da nije ni bilo. Tek u fini{u prvog dijela Sloboda je imala priliku da do|e u vodstvo. Senad Muji} bio je u kolosalnoj {ansi, ali je prebacio preko gola sa svega dva metra. Nastavak je bio za nijansu bolji, a Slobodi se pritisak isplatio u 56. minuti. Muji} je na dvadesetak metara od gola odigrao dupli pas s Jusufom Daji}em, koji je u{ao u {esnaesterac i nesebi~no na drugoj strani uposlio Damira Smajlovi}a, kojem nije bilo te{ko da iz neposredne blizine

^olakovi}: Dr`ava u luda~koj ko{ulji

li se Platini uvjeriti da se odustane od suspenzije, ^olakovi} ka`e da }e to biti veoma te{ko. - Vjerujem da }emo odmah na po~etku sastanka znati na ~emu smo. Prihvatam jednog predsjednika i ukidanje Predsjedni{tva, ali ja ne mogu znati u utjecati na ostale. Ostajem optimista i ne}u da razmi{ljam o suspenziji NSBiH - ka`e A. N. ^olakovi}.

Proma{aj Muji}a
Istina, doma}i tim imao je neko vrijeme pozitivan rezultat, ali ga nije zadr`ao do kraja. Leotar je na kraju u potpunosti zaslu`eno odnio vrijedan bod s Tu{nja. Prvi dio susreta nije mogao zadovoljiti gledaoce

Sloboda
Stadion Tu{anj u Tuzli Gledalaca: 500 Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7 Pomo}nici: Sini{a Janji} (Bijeljina) i Admir Forto (Vitkovi}i) Delegat: Mile Mandi} (Bosanska Dubica) Strijelci: 1:0 - Smajlovi} (56, Daji}), 1:1 - Stojanovi} (84, penal) @uti kartoni: Mujki}, Raca, Gavari}, Zoleti} (Sloboda), Milenkovi}, Andri}, Leki} (Leotar) Igra~ utakmice: Bo{ko Milenkovi} (Leotar) 7

1 (0:0) 1
SLOBODA Mujki} 5,5 Aleksi} 5,5 Jogun~i} 6 Raca 6 Halilovi} 5,5 (66. ^ehaji} 6) Gavari} 6 Vukomanovi} 6 Zoleti} 6 Daji} 6 (76. Ristani} -) Smajlovi} 6,5 Muji} 5,5 (84. Malki} -) Trener: Vlatko Glava{

Leotar
LEOTAR Milenkovi} 7 Vu~ini} 6 Komneni} 6 Radevi} 5,5 [araba 6 Andri} 5,5 Mandi} 6 Milutinovi} 6 Leki} 5,5 (62. Stojanovi} 6,5) Marjanovi} 5,5 (75. Mijajlovi} 6,5) Vrane{evi} 5,5 (82. Ze~evi} -) Trener: Vuka{in Vi{njevac

Sa susreta na Tu{nju: Gostima zaslu`eno pripao bod

(Foto: A. Bajri})

Danas preostala tri susreta

@eljo na Pecari
Susreti u [irokom i Lukavici po~inju u 16.30 sati, a u Sarajevu u 18.30
Utakmicama u Sarajevu, [irokom Brijegu i Lukavici danas }e biti kompletirano 6. kolo Premijer lige u fudbalu. BORAC: Avduki}, Stupar, Trivunovi}, ]ori}, Puziga}a, Sakan, Raspudi}, Sre}o, Stan~eski, Vukelja, Staji}. Trener: Vlado Jagodi}.

zatrese mre`u. Golu je prethodila tako|er velika prilika Muji}a, ali se njom iskazao golman Leotara Bo{ko Milenkovi}.

Prekr{aj Mujki}a
Nakon vodstva doma}eg tima, stari trenerski lisac Vuka{in Vi{njevac bacio je sve karte u napad, a takva taktika ubrzo se i isplatila gostima. Rezervni igra~ Nemanja Mijajlovi} bio je u nezadr`ivom pro-

doru pred protivni~kim golom, a golmanu Tuzlaka Denisu Mujki}u nije preostalo ni{ta nego da ga nepropisno zadr`i. Sudija Rusmir Mrkovi} opravdano je dosudio najstro`iju kaznu, koju je u gol pretvorio drugi rezervista, iskusni Nenad Stojanovi}. Slobodi se nakon vodstva osvetila isuvi{e le`erna igra. Poslije su poku{ali da ugroze gol gostiju, ali se sve zavr{ilo na poku{ajima.
E. MUHAREMAGI]

Sarajevo Borac
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Po~etak me~a u 18.30 sati. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je). SARAJEVO: Hamzi}, [}epanovi}, Todorovi}, Torlak, D`akmi}, Guti}, K. Hand`i}, Jahovi}, Hamzagi}, Koja{evi}, Avdi}. Trener: Mirza Vare{anovi}.

[iroki Brijeg @eljezni~ar
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Diogo, Marki}, ]utuk, Bari{i}, Ivankovi}, Renato, Vagner, Roskam, [ili}, Mi{i}. Trener: Ivo I{tuk. @ELJEZNI^AR: [ehi}, Markovi}, Radovanovi}, Bogi~evi}, Me{i}, Svraka, ]ulum (Savi}), M. Be{lija, Zeba, Vi{}a (E. ^oli}), Popovi}. Trener: Amar Osim.

Rudar oslabljen u Lukavici

Slavija doma}in Rudaru

Prijedor~anima ni nada
Fudbaleri Slavije iskoristili su prvenstvenu pauzu kako bi se {to bolje pripremili za nastavak {ampionata, koji po~inje danas doma}om utakmicom s Rudarom, za kojeg igra~i ka`u da je neugodan, ali ne i nepobjediv. - Neplanirano smo rasprodali bodove Budu}nosti i to bi bio kraj radovanja za na{e goste. Igra~ki }emo biti dosta ja~i. Oporavio se Predrag Papaz, zdravstveGavran: Igrat }emo otvoreno

Slavija Rudar
SRC Slavija u Lukavici. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg). SLAVIJA: Dujkovi}, Milenkovi}, Regoje, Lackanovi}, Stankovi}, Ra{evi}, Peri{i}, Simi}, Kokot, B. [e{lija (Jamina), I. Radovanovi}. Trener: Dragan Bjelica. RUDAR: Tripi}, [odi} (Despotovi}), Kantar (Dragi}), Staki}, Jevti}, Kotaran, D`afi}, @eri}, Ku{lji} (Ljeljak), Kova~evi}, Da{i}. Trener: Boris Gavran.

no stanje s Goranom Popovi}em je mnogo bolje, a povratnik Zoran Kokot stekao je pravo nastupa i on }e biti veliko poja~anje. U timu }e biti i iskusni Goran Simi} nakon {to je izdr`ao kaznu `utih kartona. Moramo biti svjesni da tim {to prije mora da po~ne da pobje|uje kako ne bi dospio u opasnu zonu - rekao je Igor Radovanovi}, prvoG. I. timac Slavije.

Nedostaju Kiki} i Marinovi}
Zbog virusne prehlade i povi{ene temperature nekolicine prvotimaca, {ef stru~nog {taba prijedorskog premijerliga{a Boris Gavran odredit }e startnih 11 tek pred samu utakmicu u Lukavici sa Slavijom. - Prehlada ve}ine igra~a poremetila je malo ritam priprema za susret sa Slavijom, koji je za nas veoma zna~ajan. Zbog toga }e i startna postava imati iznu|ene promjene. Sve zavisi od toga kako }e se ko osje}ati. Bez obzira na to u kojem }emo sastavu nastupiti, igrat }emo otvoreno. Ovog puta mogu ra~unati na oporavljene Gorana Ku{lji}a i Dalibora Dragi}a. Osvajanje boda je za nas pozitivan rezultat - rije~i su Borisa Gavrana. Protiv Slavije ne}e igrati Aleksandar Kiki} zbog tri `uta kartona i Nemanja Marinovi} zbog visoke teV. V. mperature.

S posljednjeg susreta [irokog i @elje na Pecari

Papaz: Spreman za nastup

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

51

SARAJEVO Ve~eras derbi protiv Borca

Nakon dvije sedmice pauze, fudbaleri Sarajeva ponovo su u punom pogonu. Petu pobjedu zaredom, koja bi ih dodatno u~vrstila na ~elu tabele, momci u bordo dresovima ve~eras }e na Ko{evu tra`iti protiv Borca.

Jahovi}: Svaki me~ nam je utakmica `ivota ’Plavi’ `ele prekinuti
Vi{}a: Vra}a se u konkurenciju za sastav

@eljezni~ar gostuje na Pecari

Ne igraju Muharemovi} i Boteljo @unior

Bleki} zadovoljan dosada{njim u~inkom

gostuju}i niz poraza
Bez ve}ih promjena u timu u odnosu na me~ s Leotarom
Do pro{le sezone fudbalerima @eljezni~ara teren na Pecari nije ba{ odgovarao. Deset utakmica i deset poraza bio je njihov bilans, ali su u {ampionskoj sezoni ostvarili poduhvat i pobijedili. Sada, nakon dva uzastopna gostuju}a poraza, „Plavi“ `ele prekinuti taj niz upravo na Pecari. A tamo je, bar prema mi{ljenju {efa stru~nog {taba Amara Osima, uvijek lijepo gostovati. - Sigurno }e biti lak{e neJahovi}: Spremni za utakmicu

Pravi pristup
- Na raspolaganju imam skoro cijelu ekipu. Po{tedjet }u Veldina Muharemovi}a kako bi bio maksimalno spreman za me~ u Prijedoru, a ne}e jo{ biti ni Botelja @uniora (Botelho Junior), koji mora na ne{to slo`eniji lije~ni~ki pregled, jer dolazi iz Brazila - ka`e trener Mirza Vare{anovi}. Da Sarajevo o~ekuje pobjedu, vi{e ne treba ni spominjati. - S obzirom na to da je Borac u vrhu, o~ekujem dobru utakmicu. Uz pravi pristup i podr{ku navija~a, nadam se novim bodovima -

krasi. Ako uleti{ u njihovu ma{inu, mrtav si - ka`e menad`er tima s Grbavice. Ono {to „Plavima“ mo`e biti dodatno ohrabrenje jeste i to {to je [iroki ove sezone pokazao da nije nepobjediv na svom terenu. - Izgubili su od Rudara, ali to ni{ta ne zna~i. Poveli su rano s 1:0 i mislili „lako }emo“, a onda su u samo nekoliko minuta primili dva gola. To je drugo... ^injenica je da imamo sve preduvjete i da je potrebno da se odupr-

Navija~i idu organizirano
Jahovi} naglasio je da u taboru vlada sjajna atmosfera. - Pripreme u mini pauzi bile su plodonosne. Spremni smo za susret, koji je za nas, kao i svaki koji igramo, me~ `ivota - rekao je Jahovi}. - Ono {to smo `eljeli, da na utakmicama gledamo momce koji ginu, postigli smo, a to dovla~i ljude na stadione. Prije nekoliko mjeseci Ko{evo se ru{ilo, policajci su ranjavani, ali sada iza sebe imamo armiju navija~a kakvih nema na cijelom svijetu. Vidjeli ste kako je bilo kada je igrala reprezentacija, „BH Fanaticosi“ napravili su pozori{nu atmosferu, ali s „Hordama zla“ to nije slu~aj. Kada je rije~ o finansijskoj konsolidaciji, ona }e trajati godinama, jer je situacija dosta gora nego {to smo o~ekivali - isti~e Bleki}. M. T. Navija~i @eljezni~ara „Manijaci“ organizirano }e putovati na me~ u kojem }e njihovi ljubimci odmjeriti snage sa [irokim Brijegom. Uprava domago u prethodnim utakmicama, protiv Travnika i Slobode, ali je, s druge strane, [iroki ekipa koja `eli igrati, bolja je od ovih prethodnih tako da }e nam s jedne strane biti lak{e, ali s druge te`e. Ne}e biti toliko agresivnosti kao u Travniku i Tuzli, teren je isto bolji, ali i protivnik ima mnogo vi{e kvaliteta o kojima trebamo voditi ra~una. U svakom slu~aju, ne smijemo im dozvoliti da iskoriste to {to ih }ina osigurala je 300 ulaznica za gostuju}e navija~e, a polazak ka Hercegovini zakazan je za 13 sati s platoa ispred stadiona Grbavica. emo. Ovako u teoriji znamo kako }emo, ali je u praksi to mnogo te`e - dodao je Osim te je najavio da ne}e biti ve}ih promjena u sastavu u odnosu na susret s Leotarom, u kojem je bh. prvak pobijedio s osam razlike. - Vra}a se Me{i}. Vi{}a se oporavio, ali je pitanje koliko je spreman da igra od prve minute. Ali tu je, bit }e u konkurenciji, kao i svi ostali igra~i, uklju~uju}i i A. ^. Elvira ^oli}a.

govori Vare{anovi}. Napada~ Sarajeva Adis

Skup{tina Evropskog udru`enja klubova
^lan uprave Sarajeva Amir Huji} u~estvovao je prije nekoliko dana u radu Skup{tine Udru`enja evropskih klubova (ECA) kao predstavnik jedinog punopravnog ~lana s podru~ja BiH s pravom glasa. Huji}, koji je u @enevi imao veliku pomo} prijatelja kluba Fahrudina Kajo{evi}a, ostvario je tom prilikom korisne kontakte s ~elnim ljudima Asocijacije. - Na{ cilj je da u oktobru poku{amo izboriti mjesto u radnoj grupi za finansije, u ~emu imamo podr{ku predstavnika vode}ih ljudi Asocijacije. @elimo aktivno sudjelovati u rje{avanju pitanja o evropskom fudbalu, jer je Evropa na{e opredjeljenje - rekao je Huji}, koji je dodao kako je pokrenuo inicijativu da Sarajevo organizira naredni regionalni sastanak ~lanica asocijacije.

Velike promjene
Dolazak nove uprave u pauzi izme|u dvije sezone donio je velike promjene na Ko{evu. Ono {to je obe}ao, predsjednik Zijad Bleki} je i ostvario. Sarajevo odlu~nim koracima ide ka ustroju po uzoru na evropske klubove, ali Bleki} priznaje da upravu o~ekuje jo{ mnogo posla.

Banjalu~ani optimisti uo~i duela sa starim rivalom

Na Ko{evo dolazimo po pobjedu
Upitni nastupi Nikoli}a i Muminovi}a
Dvoboj sa Sarajevom za trenera Borca Vladu Jagodi}a i njegove fudbalere odli~na je prilika da nastave uspje{nu seriju od ~etiri utakmice bez poraza i da novim dobrim rezultatom ostanu u samom vrhu. - Imamo odre|enih problema, ali nam to nikako ne}e niti smije biti alibi. Mislim da imam igra~ki kadar sposoban da iznese teret ovakve utakmice i da se na terenu ravnopravno nosi s ekipom Sarajeva. To zna~i da }emo i na Ko{evu igrati na pobjedu, jer druga~ije ne znamo - ka`e Jagodi}. U redovima banjalu~kog premijerliga{a igraju i trojica fudbalera koja su nekada nosila dres tima s Ko{eva. Pored Du{ka Staji}a i Milana Muminovi}a, jedan od njih je i sada{nji kapiten „Crveno-plavih“ Vule Trivunovi}. - Odli~no poznajem prilike na Ko{evu i znam da su pod velikim psihi~kim pritiskom i da }e nama, upravo zbog toga, biti mnogo lak{e. Uostalom, mnogo smo zrelija i iskusnija ekipa od Sarajeva i nemamo se ~ega bojati. Drago mi je {to }e ovaj derbi biti u direktnom TV prijenosu, {to je dobro i zbog same regularnosti utakmice - tvrdi Trivunovi}. [to se ti~e sastava, Banjalu~ani }e u Sarajevu biti li{eni usluga povrije|enih Borislava Miki}a i Nemanje Damjanovi}a te Sr|ana Grahovca, koji ima tri `uta kartona.

[iroki Brijeg oslabljen do~ekuje @elju

Na prvaka bez petorice
Trener [irokog Brijega Ivo I{tuk maksimalno respektira @eljezni~ar, ali istovremeno najavljuje pobjedu u dana{njem derbiju na Pecari, koja je, kako ka`e, jedini izbor u ovom trenutku. - Ovo je za nas utakmica od velike va`nosti. Mi smo lo{ije od o~ekivanog u{li u prvenstvo i, jednostavno, nemamo vi{e pravo na kiks, pogotovo na doma}em travnjaku. Tako|er, svjesni smo da do pobjede, koja je na{ jedini izbor u ovom trenutku, ne}e biti lako do}i. Ipak, vjerujem da }e moji nogometa{i, uz podr{ku s tribina, koja nam uvijek mnogo zna~i, do}i do `eljenog rezultata - I{tukove su rije~i. Strateg [irokobrije`ana ima velike probleme s povrije|enim igra~ima. Van stroja su Huan Manuel Varea

Vrijeme je za ru{enje tradicije
Borac i Sarajevo su, ako se ra~una Prva liga SFRJ i Premijer liga BiH, odigrali 38 utakmica. Banjalu~ani su zabilje`ili 11 pobjeda, osam susreta zavr{eno je bez pobjednika, dok je Sarajevo trijumfovalo 19 puta, sve uz gol-razliku od 62:47 u korist bordo tima. Zanimljivo je da Borac nikada u historiji nije savladao Sarajevo na Ko{evu, koje je ostvarilo ~ak 16 pobjeda, a tri me~a zavr{ena su remijem, a gol-razlika je 45:9. No, tradicije i postoje da bi se ru{ile!

I{tuk: Pobjeda je imperativ

Trivunovi}: Dobro poznaje Sarajevo

Istovremeno, pod velikim znakom pitanja su nastupi prvog strijelca lige Steve Nikoli}a i veznjaka Milana Muminovi}a, dok iz Njema~ke jo{ nije stigao certifikat za S. K. Darka Maleti}a.

(Juan), Mario Ljubi}, Dino ]ori} i Josip Topi}, dok }e Danijel Ko`ul propustiti derbi zbog tri `uta kartona. Dobra vijest je, pak, povratak Brazilca Vagnera (Wagner), kreatora igre, ~ije se dvomjese~no izbivanje itekako osjetilo i u igri i na rezultatu „Plavo-bijelih“ s D. K. Pecare.

52

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

sport

NJEMA^KA Novi kiks Volfsburga, Hofenhajm na prvom mjestu

Arteta posti`e gol za 3:3 na Gudison parku

(Foto: AFP)

ENGLESKA Junajted izgubio bodove

Kriza „Vukova“ nastavljena porazom u Dortmundu
Ajntraht lako kroz Menhengladbah

Podvig Evertona protiv Man~estera
„Crveni |avoli“ u sudijskom vremenu primili dva gola za 3:3
Man~ester junajted je na nevjerovatan na~in izgubio pobjedu na Gudison parku nad Evertonom. Nedavno su „Crveni |avoli“ prokockali bodove u gostima protiv Fulema kada su nakon proma{enog penala u sudijskom vremenu primili pogodak za 2:2, ali su ju~er primili dva, i to oba nakon isteka 90 minuta. Tako je upropa{ten jubilej menad`era Junajteda Aleksa Fergusona (Alex), koji je ju~er zabilje`io 700. me~ u Premijer ligi. Do prve minute nadoknade Junajted je sa sigurnih 3:1 krstario prema pobjedi, ali je Everton u samo dvije minute postigao dva gola i do{ao do boda. Doma}i tim ~ak je mogao i pobijediti, jer je u trenutku kada je sudija svirao kraj bio u izglednoj akciji. U postavi Man~estera nije bilo Vejna Runija (Wayne Rooney), kojeg je Ferguson odlu~io po{tedjeti uvreda navija~a svog biv{eg kluba Evertona. Engleski napada~ trenutno je u centru medijske pa`nje zbog skandala s prostitutkom. ^elzi i dalje nemilosrdno melje protivnike. Aktuelni prvak je Vest Hemu ve} u 2. minuti dao do znanja {ta ga ~eka, ali ipak

Tabela
1. ^elzi 2. Arsenal 3. Man~ester j. 4. Blekpul 5. Fulem 6. Aston vila 7. Man~ester s. 8. Birmingem 9. Volverhempton 10. Sanderlend 11. Totenhem 12. Bolton 13. Njukasl 14. Blekburn 15. Liverpul 16. V. Bromvi~ 17. Vigan 18. Everton 19. Stouk 20. Vest Hem 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 3 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 17:1 13:3 11:5 8:8 6:5 4:6 4:2 6:5 5:5 4:4 3:3 6:7 7:6 4:5 2:4 2:8 2:11 4:6 2:6 2:12 12 10 8 7 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 0 0

Salihovi} {utira iz slobodnog udarca za 2:0 za Hofenhajm

(Foto: Reuters)

Lista strijelaca
4 - Volkot (Arsenal), Drogba, Maluda (^elzi), Kerol (Njukasl) 3 - Gardner (Birmingem), Berbatov (Man~ester j.), Elmander (Bolton), Kalu (^elzi)

nije uspio zadr`ati u~inak bez primljenog gola. Bolton je do~ekao poluvrijeme protiv Arsenala s remijem od 1:1, ali nije dugo odolijevao. Rezultati i strijelci 4. kola: Everton - Man~ester junajted 3:3 (Pijenar 39, Kejhil 90+1, Arteta 90+2 - Fle~er 43, Vidi} 47, Berbatov 66), Njukasl - Blekpul 0:2 (Adam 45 penal, Kembel 90), Vest Hem - ^elzi 1:3 (Parker 85 Esijen 2, 83, Kalu 17), Fulem - Volverhempton 2:1 (Dembele 49, 90 - Van Dam 10), Arsenal - Bolton 4:1 (Kos~ilni 24, [amak 58, Song 78, Vela 83 - Elmander 44), Man~ester siti - Blekburn 1:1 (Vijera 55 - Kalini} 25), Vest Bromvi~ - Totenhem 1:1 (Brant 41 - Modri} 27), Vigan - Sanderlend 1:1 (Alkaraz 87 - Gijan 66). Danas: Birmingem - Liverpul (17 sati). Ponedjeljak: Stouk (M. T.) Aston vila (21).

Kriza Volfsburga, [alkea i [tutgarta nastavila se i u tre}em kolu Bundeslige. U petak je Hofenhajm s 2:0 sa-

Lista strijelaca
4 - Papis Sise (Frajburg) 3 - Sr|an Laki} (Kajzerslautern), Rud van Nistelroj (Hamburg), Edin D`eko (Volfsburg) 2 - Ivo Ili~evi} (Kajzerslautern), Eren Derdijok (Bajer), Teofanis Gekas, Benjamin Koler, Patrik Ohs (Ajntraht), Didije Konan (Hanover)...

vladao [alke i s tri pobjede dr`i prvo mjesto. Vedad Ibi{evi} nije imao sre}e da se upi{e u listu strijelaca, a imao je nekoliko dobrih prilika. U tre}oj minuti sudijske nadoknade Sejad Salihovi} sjajno je izveo slobodan udarac sa skoro 25 metara. Lopta se odbila od stative do iznena|enog golmana Manuela Nojera (Neuer) i zavr{ila u mre`i za kona~nih 2:0. Volfsburg je pora`en u Dortmundu. „Vukovi“ se ne mogu sastaviti s bodom u novoj sezoni. Edin D`eko je na terenu proveo 90 minuta.

Tabela
1. Hofenhajm 3 2. Hamburg 3 3. Hanover 3 4. Kajzerslautern 2 5. Majnc 2 6. Borusija D. 3 7. Frajburg 3 8. Bajer L. 3 9. Borusija M. 3 10. Ajntraht 3 11. St. Pauli 2 12. Verder 2 13. Bajern 2 14. Nirnberg 3 15. Volfsburg 3 16. Keln 2 17. [alke 3 18. [tutgart 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 7:1 6:3 6:4 5:1 6:3 5:3 5:5 7:8 7:8 6:5 3:2 5:6 2:3 3:4 4:8 3:7 2:6 2:7 9 7 7 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 2 0 0 0 0

Rezultati i strijelci: Borusija Dortmund - Volfsburg 2:0 ([ahin 50, Kagava 67), Hamburg - Nirnberg 1:1 (Matijsen 61 - Pinola 82 penal), Borusija Menhengladbah - Ajntraht 0:4 (Koler 24, Gekas 36, 64, Ohs 50), Frajburg - [tutgart 2:1 (Sise 58, [uster - Pogrebnjak 27), Hanover - Bajer 2:2 (Konan 20, Abdelue 50 - Derdijok 62, Helmes 90), Hofenhajm - [alke 2:0 (Vorsah 37, Nojer 90 autogol), Bajern - Verder (sino}). Danas igraju: Majnc Kajzerslautern (15.30 sati), Keln - St. Pauli (17.30).
(A. N.)

Istra`ivanje u Njema~koj

Brazilac na meti australskog kluba

Barcelona ima 57,6 miliona navija~a
Njema~ki prvak Bajern probio se me|u pet evropskih fudbalskih klubova s najve}im brojem navija~a, objavila je istra`iva~ka ku}a „Sport+Merkt“ iz Kelna. Bavarski klub, koji je u pro{lom istra`ivanju bio na devetoj poziciji, sada je odmah iza {panskih Barcelone i Reala i engleskih Man~estera i ^elzija. Prema istra`ivanju, Barcelona ima 57,6, Real 31,3, Man~ester junajted 30,6, ^elzi 21,4, a Bajern 20,7 miliona simpatizera. (M. T.)

Melburn nudi Ronaldu 92.660 dolara po utakmici
Australski klub Melburn hart `eli dovesti Brazilca Ronalda i ve} je na~inio prve korake u ostvarivanju tog cilja. Prema pisanju australskih medija, brazilski as dobivao bi 92.660 dolara po (M. T.) utakmici.

Portugalci jo{ nisu imenovali selektora

Murinjo predla`e Aragonesa
Trener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho) predlo`io je Portugalcima da za novog selektora fudbalske reprezentacije izaberu biv{eg {panskog stratega Luisa Aragonesa. Portugal je bez selektora, jer je Karlos Kviroz (Carlos Queiroz) dobio otkaz. - Moje je uvjerenje da je za selektora najbolje izabrati doma}eg stru~njaka, ali Aragones je veoma iskusan i volio bih da ga vidim na klupi Portugala - rekao je Murinjo. Aragones, koji je vodio selekciju [panije izme|u 2004. i 2008., nedavno je izjavio da bi volio raditi u inozemstvu iako ima 72 godine. Portugalski mediji ipak tvrde da je favorit za selektorsku poziciju trener Sportinga Paulo Pento, dok se spominje i ime Umberta Koelja (Humberto Coe(M. T.) lho).

Ronaldo: Postoje kontakti

Udarac za [ahtjor

Kraj sezone za Fernandinja
Kamp nou: Barcelona uvjerljivo omiljena u Evropi

[ahtjorov veznjak Fernandinjo bit }e van terena do kraja sezone nakon {to je u liga{kom susretu protiv Obolona slomio nogu. Snimci su pokazali dvostruki lom, a Brazilcu }e za

zacjeljenje trebati 10 sedmica, nakon ~ega }e slijediti naporna rehabilitacija. [ahtjor u srijedu igra me~ prvog kola Lige prvaka protiv beogradskog Par(M. T.) tizana.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 12. septembar/rujan 2010.

53

KO[ARKA Svjetsko prvenstvo u Turskoj

Amerikanci prvi finalisti
Najbolji igra~ utakmice Kevin Duren
Reprezentacija Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava prvi je finalista Svjetskog prvenstva u ko{arci koje se igra u Turskoj. Amerikanci su ju~er bez ve}ih problema u polufinalu savladali Litvaniju rezultatom 89:74 i ~ekali su pobjednika sino}njeg duela Turska - Srbija. Ve} prva ~etvrtina pokazala je da ameri~ki reprezentativci ne pomi{ljaju bilo {ta prepustiti slu~aju. Litvanija je zaprijetila samo na po~etku, a onda su SAD preuzele stvar u svoje ruke. Nakon prvih 10 minuta bilo je 23:12. Ameri~ki sastav nastavio je u istom stilu. Na kraju prvog dijela bilo je 42:27. Tre}a ~etvrtina pri\onlagi}: Reagirati na pravi na~in

Bh. predstavnik u vrhu svjetske ko{arke

Dana{nji program
Za peto mjesto: [panija - Argentina (14 sati) Za tre}e mjesto: Litvanija - pora`eni iz me~a Turska - Srbija (18) Za prvo mjesto: SAD pobjednik iz me~a Turska - Srbija (20.30)

Mirsad \onlagi} predsjednik Takmi~arske komisije FIBA-e
Nakon {to je izabran u Upravni odbor Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Europe), Mirsad \onlagi} dobio je priznanje i na svjetskom nivou. Naime, Me|unarodna ko{arka{ka federacija (FIBA) imenovala je ~lana Upravnog odbora Saveza BiH na du`nost predsjednika Takmi~arske komisije FIBA-e, koja ima nadle`nost nad najve}im turnirima, kao {to su svjetska prvenstva i olimpijske igre. - Ugodno sam iznena|en, ali za mene ovo priznanje ne}e zna~iti ni{ta ako mi, kao Ko{arka{ki savez BiH, ne reagiramo na pravi na~in - isti~e \onlagi} te dodaje da bh. krovna organizacija mora izvr{iti preustroj. - Ko{arka ima veliku tradiciju u BiH, ali smo se utopili u bezli~nost. U KSBiH su prisutni organizacioni problemi. Pored toga, moramo definirati cilj i interese Saveza. To su pitanja koja }u postaviti na narednoj sjednici Upravnog odbora te predlo`iti neka mogu}a rje{enja - rekao je E. J. \onlagi}.

SAD 89:74 Litvanija
Dvorana Sinan Erdem u Istanbulu. Gledalaca 15.000. Rezultat: SAD Litvanija 89:74 (23:12, 19:15, 19:24, 24:21). SAD: Bilaps 3, Duren 38, Rouz, Iguodala 9, Odom 13, Vestbruk 12, Gej 2, Grend`er, Kari 3, Gordon 3, Lov 6, ^endler. Selektor: Majk Kr`evski. LITVANIJA: Kalnijetis 5, Ma~ijulis 9, Pocijus 13, Kleiza 4, Lavtokas 15, Seibutis, Ge~evi~ijus 6, Delininkaitis 8, Jasaitis 5, Klimavi~ijus, Jankunas 4, Andrijuskevi~ijus. Selektor: Kestutis Kemzura.

Duren: Postigao 38 poena

(Foto: AFP)

pala je Litvancima (19:24), ali to ipak nije bilo dovoljno. Na kraju je bilo plus 15 za SAD. Nabolji igra~

utakmice bio je ~lan Oklahome Kevin Duren (Durant), koji je postigao 38 (N. D.) poena.

Prijateljska ko{arka{ka utakmica

Kvalifikacije za VN Italije

[iroki bolji od Borca
Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Mladen Ignjatovi}, @eljko Petkovi} i Milan Ra~i} (Banja Luka). Nesportska gre{ka: Sini{a [temberger ([iroki TT kabeli) u 14. minuti. Pet li~nih gre{aka: Neboj{a Pavlovi} (Borac Nektar) u 37, Josip Naletili} ([iroki TT kabeli) u 39. minuti. Rezultat: Borac Nektar - [iroki TT kabeli 64:71 (16:23, 18:14, 20:15, 10:19). BORAC NEKTAR: To{i} 10, Jovanovi} 11, Lon~ar, Vranje{ 11, Radujko, Jagodi}Kurid`a 10, Blanu{a 5, Blaz, Pavlovi} 6, Kova~evi} 11, TrPilepi}, Naletili}, Bilinovac 6, Ramljak 4, Per{i} 15, [pralja 13, Novak, Bara} 5, Morovi} 4, Grgat 7. Trener: Ivan Veli}. U samo tri dana ko{arka{i Borac Nektara odigrali su i drugi kontrolni me~ protiv jednog od ~lanova NLB lige. U svom Boriku ugostili su aktuelnog {ampiona BiH [iroki TT kabele i prikazali mnogo bolju igru nego {to je to bilo protiv Igokee. Dvije minute prije kraja me~a bilo je 64:64, ali su gosti, zahvaljuju}i iskustvu i du`oj klupi, do{li do poS. K. bjede.

Alonso prvi kre}e sa starta
Voza~ Ferrarija Fernando Alonso startovat }e s pol-pozicije na 14. utrci ovogodi{njeg {ampionata Formule 1 - Velikoj nagradi Italije. [panac je do prvog pola ove sezone do{ao drugom pobjedom s vremenom od 1:21,962 minuta na legendarnoj Monci. Kvalifikacije u Italiji pro{le su u znaku dominacije Alonsa, koji je donio Ferrariju prvu poziciju na Monci od 2004. godine, kada je to po{lo za rukom Rubensu Barikelu (Rubens Barrichello). [panac je, ujedno, tek ~etvrti voza~ koji je u ovogodi{njem {ampionatu do{ao do pol-pozicije, jer je dosada{nji dio sezone protekao u dominaciji Red Bulla u kvalifikacijama. Alonsu }e se u prvom redu na startu utrke danas od 14 sati pridru`iti aktuelni {ampion D`enson Baton (Jenson Button) u McLare-

Alonso slavi dobar nastup u (Foto: AFP) kvalifikacijama

[pralja: Postigao 13 poena za [iroki

iki}, Kostadinovi}. Trener: Drago Karali}.

[IROKI TT KABELI: [temberger 12, Planini} 5,

@enski polufinale US Opena

Zvonareva zaustavila Voznjacki
@enski finale US Opena ponudit }e nam sudar Belgijanke Kim Klajsters (Clijsters) i Ruskinje Vere Zvonareve. Dankinja Karolina Voznjacki (Carolina Wozniacki) mljela je sve protivnice do polufinala. U pet me~eva izgubila je svega jedan set i ukupno 17 gemova, ali je protiv Zvonareve zakazala pa prve nositeljice i favoritkinje turnira u finalu ipak ne}e biti. Zvonareva, koja je i u Vimbldonu igrala finale, pobijedila je Voznjacki njenim oru`jem - snagom, precizno{}u i samopouzdanjem. Tokom 85-minutnog me~a napravila je 25 gre{eka, u odnosu na 31 Voznjacki. Klajsters se za me~ za odbranu pro{logodi{nje titule izborila protiv Venus Vilijams (Williams), koja }e po deveti put zaredom ostati bez finala doma}eg gren slema. Do 20. uzastopne pobjede na njujor{kom turniru dvostruka prvakinja US Opena do{la je nakon izgubljenog prvog seta. Rezultati polufinala: Klajsters - V. Vilijams 4:6, 7:6, 6:4, Zvonareva - Vo(M. T.) znjacki 6:4, 6:3.

nu, dok }e se na tre}oj poziciji na}i drugi voza~ Ferrarija Felipe Masa (Massa). Renoov Rus Vitalij Petrov ka`njen je pomjeranjem za pet mjesta nazad zbog ometanja Time Gloka (Timo Glocka), koji je dobio istu kaznu zbog toga {to se slomio pe~at na mjenja~u. (A. N.)

Bo}arima Bosne drugo mjesto
U sarajevskom naselju Dobrinja, a u organizaciji Bo}arskog kluba Bosna, odr`an je 15. tradicionalni bajramski turnir na kojem je u~estvovalo {est ekipa. Prvo mjesto na kraju je pripalo timu Hrvatskog radi{e, a najboljim takmi~arem progla{en je Dra`enko ]uk. Bo}ari doma}e Bosne zauzeli su A. ^. drugo mjesto.

Pobjeda bh. stonotenisera na EP-u
Mu{ka stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine u sastavu Admir Duranspahi}, Sr|an Mili~evi} i Adnan [ehi} ostvarila je na Evropskom prvenstvu u Ostravi pobjedu nad reprezentacijom Azerbejd`ana s 3:0. Bh. tim nastupa u diviziji C i poku{at }e da osvoji jedno od prva dva mjesta, koja vode u diviziju B.

Zvonareva: Drugi uzastopni gren slem finale

(Foto: AFP)

NEDJELJA 12. 9. 2010.

20.00
TV ALFA PRENOSI

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

13.00

SVIJET HRANE

19.30

DNEVNIK 2

14.00

TELERING

19.00

VIJESTI

20.00

FARMA

Radon~i}ev intervju za TV Tuzla
Za vrijeme pro{losedmi~ne posjete Tuzlanskom kantonu predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} dao je intervju Televiziji Tuzla. U ovom intervjuu Radon~i} obja{njava za{to je odlu~io da se aktivno uklju~i u politiku, za{to je osnovao Savez, a ne stranku, s kim bi se SBB BiH mogao na}i u koaliciji... Odgovaraju}i na pitanje {ta }e SBB BiH prvo uraditi ako bude u vlasti, Fahrudin Radon~i} je i ovog puta potcrtao usvajanje zakona o javnom interesu, zabranu finansiranja stranaka iz bud`eta, kao i reviziju ratne privatizacije. Televizija Alfa u svom dana{njem programu ta~no u 20 sati prenijet }e Radon~i}ev intervju u cijelosti.

20.20
KO[ARKA, BHT1

Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Finale
TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.15 10.30 10.40 11.40 12.40 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.40 18.40 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Jukebox Vijesti Film, r. Muzika Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Jukebox Vijesti Na tragu prirode Centralna informativna emisija 19.00 Jukebox 20.00 Intervju s liderom SBB BiH Fahrudinom Radon~i}em za TV Tuzla

07.05 Venecija, njeno viso~anstvo, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 BHT slagalica 08.30 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 22/22 08.55 Gor{tak, animirana serija, 22/30 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 47/52 09.40 Mornar Popaj, animirani film 09.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.05 TV Liberty 10.35 Porodice `ivotinja: Hijene, strani dokumentarni program 11.30 @ivot & ostalo: Bolero, dokumentarni program 12.00 BHT vijesti 12.10 Tajna kopca, igrana serija, 6/8 13.00 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 6/7 13.55 Formula 1: Velika nagrada Italije, prijenos 15.50 BHT vijesti 15.55 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.25 Nogomet: Premijer liga BiH: [iroki Brijeg - @eljezni~ar, prijenos 18.25 Nogomet: Premijer liga BiH: Sarajevo - Borac, prijenos 19.20 Dnevnik Sport Vrijeme 20.20 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: Finale, prijenos 22.45 BHT vijesti 23.00 BHT sport 23.30 Me|unarodni juniorski atletski miting prijateljstva - Sarajevo 2010, reporta`a 23.45 Ko{arka (m): Svjetsko prvenstvo Turska 2010: 3. mjesto, snimak 01.30 Tajna kopca, igrana serija, 6/8, r. 02.20 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 6/7, r. 03.05 Pregled programa za ponedjeljak
21.00 21.40 22.00 24.00 Jukebox Za svaku bolest trava raste, r. Izabrana hronika Jukebox

07.00 Sveto drve}e, dokumetarni program 07.30 Boro sa Zelenkovca, dokumentarni program 08.00 Vijesti Program za djecu. 08.05 Lutkokaz 08.30 Bakine pri~e - Stra{na pri~a, r. 08.40 Me|unarodni dje~iji festival 09.05 Kako to 09.15 Barimba 09.40 Mekanike u misiji 09.55 ^arli i Mimo, crtani film 10.00 Hayd u park, program za mlade, r. 10.30 Predstavljanje politi~kih subjekata, 6. emisija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 10. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Vrijeme je za bebe, dokumentarni reality serijal, 15. emisija 13.25 Igra sudbine, ameri~ki igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Selo od bambusa, japanski dokumentarni film 15.50 Dobri ljudi 16.30 Zvjezdani studio, muzi~ki program 17.00 Jedna pri~a: Fra Petar Perica Vidi}, dokumentarni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 125. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 125. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Mala princeza, crtani film 19.17 Tomica i prijatelji, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otka~ena obitelj, ameri~ki igrani film 21.00 Dnevnik, najava 22.00 Dnevnik 3 22.15 Izborna hronika 22.40 I dive ubijaju, zar ne?, ameri~ki igrani film 00.10 Zvjezdani studio 00.45 Pregled programa za ponedjeljak

08.40 Johny Test, crtani film 08.55 Metajets, crtani film 09.10 ^uvari planete: Lekcija `ivota 10.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 10.35 Dejana Show, talk show 11.35 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.00 Vremenska prognoza 12.10 Red Carpet, showbiz emisija 14.00 Telering, talk show 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Va`no je biti otac, film 16.50 Pokemoni, film 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Pokemoni, nastavak filma 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Banditi, film 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 23.40 Grad grijeha, film 00.15 Bazen, film 02.05 Podmornica, film

07.00 Moj dom 07.30 Bumba i pokoja 08.00 Hlapi}, crtani film 08.30 Ben 10, crtani film Alien r. 10.00 Ben 10, crtani film Alien 10.30 Ninja Kornja~e FF, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Rat ptica, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog brda, igrana serija 2. epizoda 14.00 Pas Sherlok, igrani film 15.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 17.30 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Zeko reko, informativni program 20.10 Str{ljen, igrani film 22.20 It’s Showtim Amsterdam, Kickbox, sportski program 00.10 Sport centar 00.15 Ameri~ki ninja, igrani film

08.00 D`elatovo u`e, film 10.00 Dogodilo se na dana{nji dan, film 12.00 Info top 12.10 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top 14.10 Sex i selo, serija 15.00 Ni{ta za sakriti, reality 16.00 Info top 16.10 ^etvrti ~ovjek, film 18.30 Info top 19.00 Sve za ljubav, reality 20.00 Farma, reality show ulazak 00.00 Solo, film 02.00 Grand hitovi, muzi~ki program 02.30 Solo, film

13.25 TV shop 14.10 TV vita shop 14.25 Tele shop - Bioklinika

KISS
12.40 14.10 17.10 18.00 18.40 19.30 20.15 Hajduk - Dinamo, rivalitet FIO show, r. Tjednik, info magazin r. AUTO SHOP Izbori 2010. Dnevnik HRT Izbori 2010.

TV TK
14.10 Caffe Istanbul, zabavno-muzi~ki program 15.15 Auto shop magazin 15.45 Tv shop 16.00 Vijesti 16.15 Brzi kuhar, kulinarski show 16.45 Bonaventura, magazin 17.00 Izbori 2010. Izborni `urnal 17.45 Za svaku bolest trava raste, obrazovni program 18.00 Divlji u srcu, igrana serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Film

TV Jasmin
19.00 Svijet zanimljivosti/zabavni program 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar/vijesti

HTV Oskar C
19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.00 Zeko reko, informativni program 20.10 Str{ljen, igrani film 22.10 Traga~i, igrani film

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 20.00 Aktuelno 20.30 Ljetopis TVTK

15.05 Hronika kraji{kih gradova informativni program, r. 15.45 Top shop 15.50 Stari zanati - Zlatari dok. program 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out 21.05 Studenti, dok. serija 6/16 22.05 Vijesti

TV Cazin
Program TV OBN

BN
14.00 15.00 19.30 20.10 21.00 22.00 23.00 23.30 Paparazzo potjera Nedjeljno popodne BN monitor Paparazzo potjera Luda ku}a Pazi, mogu}e je! Strana~ka hronika Svijet na dlanu

TV Bugojno
13.00 Policajac s Petlovog brda igrana serija 14.00 Pas Sherlock, igrani film 17.00 Sedmi~ni informator, r. 17.25 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. 19.40 Zeko reko - informativni program 20.10 Str{ljen, igrani film 22.10 Traga~i, igrani film

TV Hema
14.00 14.50 15.00 15.46 16.00 17.00 18.46 19.00 20.00 20.46 21.00 21.46 22.00 Sevdah, muzi~ki program Marketing TV Liberty - repriza Marketing City lightz - repriza Faraonova vojska, igrani film, r. Marketing TV ZEHRA Moda inn - repriza Marketing Indija 2010, repriza Marketing Pregled sedmice - informativni program

TV Zenica
15.00 Koncert, r. 16.00 Turizam plus, r. 17.00 Dokumentarni program: Osvaja~i, r. 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Muzi~ki spotovi 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 23.00 Dokumentarni program: 10 godina mla|i

TV Kakanj
18.40 20.20 21.00 22.35 Gradovi ZDK INFO IC Veliki susret, serija Vijesti TV Sahar

HIT
15.00 Hit nedjeljom - (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.00 Iza scene 23.30 Slike u oku 00.05 Talk show

TV Visoko
20.50 Izborna hronika 21.05 5. kolo i nogometne lige FBiH: Slaven - Bosna snimak 22.40 Armin Muzaferija - koncert

TV OSM
12.00 Pal~i}i - dje~iji program 12.20 Scena 13.15 Crtice iz `ivota

TV USK
14.05 Dok. program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.15
FILM, RTL

22.20

JELEN TOP DESET

19.15

SNUKER

20.45

SURFING

19.00

AJAX - WILLEM II

22.00

ISTRA`IVANJE ...

20.10 THE HARD TIMES ...

22.40

SPIEGEL TV

22.30

RESIDENT EVIL

18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.05 Koncert filmske muzike 22.20 Jelen top deset 23.05 Trag 23.40 Dnevnik 23.55 Dozvolite...

16.45 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Trka automobila 19.00 Motorsportovi 19.15 Snuker. International Masters [angaj 20.30 Motorsportovi 20.45 Reli Rejd 21.00 Tenis. Grand Slam Turnir Us Open 21.45 Tenis

15.30 Fudbal. Mainz Kajzerslautern 17.30 Fudbal. Fc Koln - St Pauli 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 20.45 Surfing 21.00 Fudbal. Ju`na Koreja - Njema~ka 23.00 Biciklizam. Velika Nagrada Montreal

17.00 U`ivo. Premier League. Birmingham - Liverpool 19.00 Holandska liga. Ajax - Willem II 21.15 U`ivo. Portugalska liga. TBA 23.15 Premier League. WBA Tottenham 01.00 Premier League. Birmingham Liverpool

16.00 Velik, ve}i, najve}i 17.00 Megagra|evine 18.00 Velik, ve}i, najve}i 19.00 Plemenska odiseja 20.00 Drugi svjetski rat 21.00 Churchillova njema~ka vojska 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja

16.00 Vma 2010 Nominated Artist Weekend 16.30 Brand New 17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 20.00 Just See MTV 20.10 The Hard Times Of Rj Berger 20.30 The Hard Times Of Rj Berger 21.00 Buried Life

16.25 Super, Mario 16.45 Rahova {kola ugostiteljstva 17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 U potrazi za k}erkom 20.15 Oceanovih dvanaest, film 22.40 Spiegel TV 23.25 Velika reporta`a 23.55 Knast-WG

15.05 Zaple{imo zajedno, film 17.05 Legend of the Seeker, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Rat svjetova, film 22.30 Resident evil, film 00.10 Rat svjetova, film

Oceanovih dvanaest
Teri Benedikt, vlasnik triju kasina, suprotstavlja se svakom od ~lanova zloglasne skupine lopova tra`e}i povrat svog novca s kamatama. Benedikt daje ekipi rok dvije sedmice da vrate novac. Ocean i ekipa odlu~uju obaviti jo{ jednu plja~ku kako bi platili dug. Uloge: D`ord` Kluni, Bred Pit, Met Dejmon Reditelj: Stiven Soderberg

NEDJELJA 12. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Preispitujete se da li volite pravu osobu. Svaki partnerov korak promatrate sa velikom pa`njom. 21. III - 20. IV Posao: Ako je ikako mogu}e, od sebe ne o~ekujte previ{e. Nastojte {to lak{e prebroditi zastoj u poslovima. Zdravlje: Ne prepu{tajte se olako problemima.
OVAN

21.00

DANI RUSKE DUHOVNOSTI

20.10

STIPE U GOSTIMA 2

22.35

ZAKON!

23.20

RED CARPET

08.15 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ka emisija **.** Mala tv 09.10 Bajke iz cijelog svijeta (11. i 12./27) 09.40 Avanture gusjenice Karlosa, crtana serija (13./13) 10.05 Moja `ivotinja i ja, program za djecu 10.20 Miniskule, program za djecu (6. i 7./78) 10.35 Sve {to treba da znate - Tornado, obrazovni program 11.00 Magna Aura, serija (9./13) 11.35 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.15 Snop 13.00 Povratak otpisanih, film 14.30 Doba glupaka, dokumentarni film 16.00 No limit, muzi~ka emisija 16.25 RTRS preporu~uje 16.30 Put vina 17.00 Vijesti 17.10 Tamburica fest „Deronje“ u Banjaluci, snimak 19.10 Patak Da~a muzi~ar crtani film 19.30 Dnevnik **.** Sport **.** Pregled programa 20.10 Gu~a u Banjaluci, Koncert Bobana i Marka Markovi}a 21.00 „Dani ruske duhovnosti“ - Bolj{oj teatar u Banjaluci, direktan prijenos 22.30 Sportski pregled 23.05 Vijesti 23.15 Izborna hronika 23.40 Magazin lige {ampiona 00.05 Povratak otpisanih, film

10.00 10.09 10.10 10.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.35 13.30 14.00 14.50 15.20 15.25 15.30 16.55 18.25 19.15 19.16 19.30 19.56 20.01 20.10 20.50 22.25 22.40 22.55 00.35 01.25 02.15 02.20 03.50 04.20 05.10

Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Frostov pristup 14, mini-serija (3/3)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Syngenta Agro - mali savjeti za poljoprivrednike, emisija pod pokroviteljstvom Plodovi zemlje Split: More Zemlje-ljudi-pustolovine: Lovac na mirise, dokumentarni film* Mir i dobro Vijesti Vrijeme sutra Nijemi film, ameri~ki film* Festival {ansona [ibenik - ve~er talijanske kancone, snimka Rudolf Steiner - Modus vivendi: Goetheanum, dokumentarni film (1/2)* Vrijeme LOTO 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme Stipe u gostima 2, TV serija (3/15)* Bogovi su pali na tjeme 2, bocvansko-ju`noafri~ko-ameri~ki film (R)* Vijesti Vijesti iz kulture Filmski vikend Grindhousea: Planet terora, ameri~ki film (18) (R)* Bu|enje mrtvih 7, mini-serija (15) (9/10)* Bu|enje mrtvih 7, mini-serija (15) (10/10)* Skica za portret Festival {ansona [ibenik ve~er talijanske kancone, snimka (R) Velebitom na 4x4, dokumentarni film (1/2) Plodovi zemlje Split: More

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 Jura Hura, serija za djecu (6/10) 08.35 Trolovi, crtana serija (16/26) (R)* 09.00 Fia i klauni, norve{ki film za djecu (99’) (R)* 10.40 Biblija 10.50 Portret mjesta i Crkve: Korenica 11.00 Korenica: Misa, prijenos (nije kod. na sat.) 12.05 Dje~ak na tajnom zadatku, ameri~ki film* 13.30 Studio F1 13.50 Monza: F1 za Veliku nagradu Italije, prijenos 15.40 Studio F1 16.05 Magazin LP 16.30 Putovanja `eljeznicom: Vlakom na krov svijeta, dokumentarna serija (7/9)* 17.15 Hokej, EBEL LIGA: Medve{~ak - Red Bull, prijenos 19.55 Ve~eras... 20.00 SP u ko{arci emisija 20.25 Istanbul: SP u ko{arci finale, prijenos 22.15 SP u ko{arci emisija 22.35 Zakon!, humoristi~na serija (12) (9/24) 23.10 Video na(d)zor* 23.45 Prikra}eni 3, humoristi~na serija (12) (8/13)* 00.05 Ritam tjedna, glazbeni magazin 00.45 Saensov Karneval `ivotinja na Zagreb kom-u 01.25 Kraj programa

08.15 Dora istra`uje, serija 08.35 Timmy Time, serija 08.50 Chuggington, serija 09.05 Ben Ten, crti} 09.30 Brza blagajna, serija 10.00 Automotiv, doma}a produkcija 10.30 Magazin Lige prvaka, sportska emisija 11.00 Heroji, hit serija 13.00 ^ELI^NE MAGNOLIJE, igrani film 15.10 TATA I SIN, igrani film 17.00 Vijesti, informativni program 17.10 DILEMA JEDNE MLADENKE, igrani film 18.45 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Nad lipom 35, doma}a produkcija 21.05 SUPERMAN 2, igrani film 23.20 Red Carpet (15), doma}a produkcija 00.40 Televizijska posla, hit serija 01.10 DILEMA JEDNE MLADENKE, igrani film 02.40 BRA]A U VJERI, igrani film 04.25 Red Carpet (15), doma}a produkcija 05.35 Automotiv, doma}a produkcija 06.00 Kraj programa

Ljubav: Povucite se zakratko. @ivite mirnijim, ujedna~enim tempom. Spoznat }ete prave emocije. 21.IV - 22.V Posao: Sada vam se sve ~ini ostvarivim. Puni ste energije, ali ne mo`ete realno procijeniti svoj domet. Zdravlje: Osjetljivi ste na vrijeme.
BIK BLIZANCI Ljubav: Izmjenjuju se kratki ~asovi mira i sklada

sa ~asovima strasti, uzbu|enja, pa i dramati~nih preokreta. Posao: Od sebe o~ekujete previ{e. Nije stvar u tome da vi to ne mo`ete u~initi, ve} {to se te{ko koncentrirate. Zdravlje: Prili~no ste iscrpljeni.
23.V - 22.VI

Ljubav: Potiskujete osje}anja, ali va{e se nezadovoljstvo mora nekako pokazati. Pomalo ~ak u`ivate u `rtvovanju. 23.VI - 22.VII Posao: Budite malo poduzetniji. Ne slu{ajte {to vam drugi savjetuju. Slu{ajte intuiciju i ne}ete pogrije{iti. Zdravlje: Sasvim dobro.
RAK

Ljubav: Patite ako ste sami. @elite, iznad svega, da se rije{ite samo}e. Dovoljno je da se osvrnete oko sebe. 23.VII - 22.VIII Posao: Prihvatite se posla ako ho}ete da ostvarite ambicije. One su zahtjevne, pa ne dozvolite odga|anja. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
LAV

Ljubav: Ako se jo{ borite sa problemima, ne o~ajavajte. Sve to vam poma`te da bolje upo23.VIII - 22.IX znate i sebe i partnera. Posao: Ne o~ekujte previ{e podr{ku i pomo} drugih. Danas najve}i dio obaveza morate obaviti potpuno sami. Zdravlje: Trebate pomo}i sami sebi.
DJEVICA

Ljubav: @elite se usamiti. Kao da vam je dosta partnera i njegove ljubavi. Morate iza}i iz za~aranog kruga. 23.IX - 22.X Posao: Poslovi koje sada radite donose znatan uspjeh, motiviraju vas za dalje. Poja~ajte dozu ozbiljnosti. Zdravlje: Bez ve}ih problema.
VAGA [KORPIJA
23.X - 22.XI

20.10
FILM, FTV

Otka~ena obitelj
Kada ujaka Hazela optu`e za ubistvo, taj doga|aj se jako odrazi na siroma{nu porodicu iz Arkanzasa, koja se sastoji od nepriznatog glazbenika Cloda Montgomerija, njegove supruge Rubi, njene majke D`uvl, sestre Rouz i njegovog oca. Ve}ina ~lanova porodice ima problema s komunikacijom i alkoholom. Uloge: Bili Bob Tornton, Lora Dern, Ben Aflek, Dajen Lad Reditelj: Bili Bob Tornton

Ljubav: Nostalgi~no te`ite ostvarenju ljubavne sre}e. Mogu}e je da se ~ak sjetite i stare ljubavi. Posao: Stari prijatelj ili poslovni partner ponudit }e vam jedan zajedni~ki, unosan posao. Dvaput

16.25
NOGOMET, BHT1

razmislite. Zdravlje: Zaokupljeni ste izgledom.
STRIJELAC Ljubav: Za~udo, danas patite od nedostatka sa-

Premijer liga BiH: [iroki Brijeg @eljezni~ar
20.05
FILM, OBN
Pred Vama je sjajna komedija koju nikako ne biste trebali propustiti. Prvo {to biste trebali znati o ovom filmu je njegova sjajna gluma~ka ekipa, koju ~ine Brus Vilis, Bili Bob Tornton i Kejt Blan{et. Kako su odradili svoj posao govore nagrade koje su osvojili - Bili Bob Tornton i Kejt Blan{et nominirani su za Zlatni globus. Zahvaljuju}i ovoj sjajnoj komediji Brus Vilis je kona~no dobio svoju zvijezdu na Holivudskom bulevaru slavnih. Uloge: Brus Vilis, Bili Bob Tornton, Kejt Blan{et Reditelj: Beri Levinson

mopouzdanja. Zbog toga osje}ate srd`bu, ljutnju ili srah. 23.XI-22.XII Posao: Mo`e vam se, na trenutak, u~initi da je nova situacija neprihvatljiva. Kompromisom mo`ete u~initi ~udo. Zdravlje: Nestrpljivi ste i iscrpljeni. Ljubav: Produbljujete postoje}e i nalazite nove kvalitete kod partnera, ali i u va{oj cjelokupnoj vezi. 23.XII-21.I Posao: Mogu}e je da nai|ete na ozbiljne prepreke svojim zamislima. Na primjer, mo`e vas iznervirati ka{njenje. Zdravlje: Osje}ate umor, ali i zadovoljstvo.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Imate prili~no skladne odnose sa partne-

Solo

00.00
FILM, PINK BH

Mario Van Pibls je u ulozi androida - polu~ovjeka, poluma{ine, isprogramiranog da ubija. Vojska ga je stvorila kao ubojito oru`je koje }e poslati u Latinsku Ameriku gdje treba da pobije pobunjenike koji se bore da o~uvaju svoju slobodu. Ali ne{to kre}e naopako jer on suprotno programu razvija naklonost za taj narod i odlu~uje da im pomogne da pru`e otpor. Njegovi kreatori su u panici da ga vrate nazad i uni{te... Uloge: Mario Van Pibls, Beri Korbin, Vilijam Sadler Reditelj: Norberto Barba

Banditi

rom. Ipak, kao da postoji nesigurnost u obostrana osje}anja. Posao: Izrazito ste prilagodljivi, ambiciozni i otvoreni za nove ideje i poduhvate. Pru`aju vam se primamljive mogu}nosti. Zdravlje: Izvrsno. Ljubav: ^eznete za toplim partnerovim zagrljaRIBE jem i pa`njom. Istovremeno, osje}ate sna`nu `elju za promjenom. 20.II-2O.III Posao: Osje}ate navalu entuzijazma. Svim silama prionut }ete obavezama, koje su u prili~nom zaostatku. Zdravlje: Lagana razdra`ljivost.
22.I-19.II

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Protivnici indijske vlasti

Protesti u Ka{miru
[RINAGAR - Nekoliko desetina hiljada muslimana protestiralo je ju~er u [rinagaru, glavnom gradu indijskog dijela Ka{mira, protiv indijske vladavine. Palili su zgrade vlade i policije, a policajci su upotrijebili suzavac i pucali u zrak da bi rastjerali demonstrante. U protestima, koji traju tri mjeseca, do sada je poginulo 70 ljudi, uglavnom demonstranata, koji su ga|ali kamenjem pripadnike snaga sigurnosti.

Obama s porodicama `rtava kod Pentagona

(Foto: AFP)

Obama odao po~ast `rtvama teroristi~kog napada 2001. godine

SAD NISU U RATU S ISLAMOM
Ameri~ki lider pozvao na obnovu zajedni{tva i na toleranciju
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je ju~er da }e Amerikanci po~ast `rtvama napada El-Kaide od prije devet godina najbolje odati tako {to }e ostati tolerantna nacija te je istakao da Sjedinjene Dr`ave „nisu i ne}e biti u ratu s islamom“. U zgradi Pentagona 11. septembra 2001. godine, kada se oteti putni~ki avion sru{io na zgradu, poginule su 184 osobe. - Najve}a po~ast onima koje smo izgubili je da u~inimo ono ~ega se na{i protivnici najvi{e pla{e - da ostanemo ono {to jesmo kao Amerikanci, da obnovimo osje}aj zajedni{tva, da ka`emo da mi odre|ujemo karakter svoje dr`ave, da ne}emo dozvoliti da ~inovi neke bande ubica, kolja~a i kukavica iskrive ono {to mi jesmo - rekao Obama. Prema njegovim rije~ima, po~inioci tog ~ina zla nisu napali samo SAD, oni su napali samu ideju Amerike, „sve ono za {ta se zala`emo i {ta predstavljamo u svijetu“. - Oni mogu nastojati da izazovu sukob me|u vjerama, ali kao Amerikanci, mi nismo i nikada ne}emo biti u ratu s islamom. Nije nas tog septembarskog dana napala religija nego El-Kaida, grupa ljudi koji su iskrivili vjeru istakao je Obama.
Markovi}: Glumio u 100 filmova

Umro Rade Markovi}
ZAGREB - Poznati pozori{ni glumac Rade Markovi} preminuo je u 89. godini u Zaboku u Hrvatskoj. U Beogradskom dramskom pozori{tu igrao je vi{e od deceniju i po, ~esto u predstavama sa svojom suprugom Oliverom Markovi}. Glumio je u stotinjak filmova i re`irao dva dokumentarna filma. Vrijeme i mjesto sahrane bit }e naknadno objavljeni.

Obustavljeno osloba|anje Amerikanke
TEHERAN - Iranske vlasti iznenada su odustale od planova da tokom ju~era{njeg dana oslobode Amerikanku koja je, kao i njena jo{ dva sunarodnjaka, vi{e od jedne godine u zatvoru u toj dr`avi. Predsjednik Mahmud Ahmedined`ad intervenirao je da Sara [urd (Sarah Shourd) bude oslobo|ena povodom obilje`avanja zavr{etka ramazana. No, nekoliko sati prije nego {to je trebala iza}i iz zatvora, sudske vlasti sprije~ile su osloba|anje navode}i da joj se mora suditi prije nego {to amnestija mo`e biti garantirana, prenijela je agencija AP . Amerikanka [urd (31), njen de~ko [ejn Bauer (Shane Bauer, 27) i njihov prijatelj D`o{ Fejtal (Josh Fattal, 27) uhap{eni su blizu ira~ko-iranske granice 31. jula 2009. godine. Iran je Amerikance optu`io za nelegalni ulazak u zemlju i {pijuna`u.

Iskosa

Hrvali se s ukradenim pitonom
MELBURN - Dvojica mladih Australaca uhap{ena su nakon {to su iz prodavnice ku}nih ljubimaca ukrali metar i po dugog pitona te se s njim po~eli hrvati! Mladi}i od 22 i 24 godine odnijeli su pitona Borisa nakon „otmice“ do parkinga „McDonald’sa“, gdje su po~eli pomalo bizarni fizi~ki obra~un. Policijski detektiv Endru Bims (Andrew Beams), koji ih je priveo, istakao je kako „do sada nije vidio gluplje provalnike“.

Kastro: Promovirao svoju knjigu

(Foto: AFP)

Francuska vlast kritizirala Kastra
BRISEL - Francuska vlada smatra da su neprihvatljive izjave biv{eg kubanskog lidera Fidela Kastra (Castro) da su nekoliko stotina Roma, koji su protjerani iz Francuske, `rtve „neke vrste rasnog holokausta“, saop}io je ju~er portparol ministarstva vanjskih poslova Bernar Valero (Bernard). On je u Briselu naveo da Kastrove izjave pokazuju duboko nepoznavanje historije i prezir prema `rtvama holokausta, prenijela je agencija ANSA. - Vidjeti da je Kastro zainteresiran za ljudska prava, zaista je ne{to revolucionarno - dodao je on. Kastro je prekju~er u Havani izjavio da su Romi koji su protjerani iz Francuske, `rtve surovosti francuske ekstremne desnice i neke vrste rasnog holokausta. Kastro je to izjavio na prezentaciji svoje knjige „Strate{ka kontraofanziva“.

[urd: U iranskom zatvoru od 2009.

(Foto: AFP)