P. 1
Jugoslavenske rase golubova

Jugoslavenske rase golubova

|Views: 5,425|Likes:
Published by tiho007

More info:

Published by: tiho007 on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

.Ii

.

"-wr.-.:-.-...

,,,""_,~~,,",,,,,,,4''''''''I'H!H'''III.I,III.'..'lIItInmt;I!ii,:i!.!!!ff!!!!I:.i:i~ii:i:!'::::IiI"::I:j':;lilllll,iitllilllil:ttftllll:i;.!I:1t

Lektor ANTON RAle
Neposredni povod kojim sam se rukovodio pri pisanju ove knjige bio je nedostatak stručne literature iz ove oblasti li nas, a posebno je slabo obraena oblast domaćih rasa golubova. Stoga je veći deo istorijata i standarda jugoslovenskih ras.::>. olubova sada prvi put objavI jen. Imati pred sobom g standard rase koju odgajamo najvažniji je preduslov za pravilnu selekciju grla, a odgajati golub ove bez standarda ,isto je sto i lEtati po mraku. U ranoj mladosti vrsio sam selekciju u odgoju jedne rase golubova na taj način sto sam odbacivao primerke sa crvenim očnim okvirima, smatrajući da su beli okviri lepsi. Kada mi ie kasnije dosao u ruke standard za tu rasu, video sam, na moie zaprepasćenje, da je bas crveni okvir propisan! Valja istaći da standard otklanja subjektivne ukuse i ocene, a i velika je pomoć ocenjivačima na izložbama, jer eliminise mnoge dileme. Nadam se da će ova knjiga pomoći mnogim nasim odgajivačima da osim pravca odgoja rase z~ koju su se opredelili, sagleda ju i istorijski aspekt nastanka nas ih rasa, svakako u granicama mogućnosti istraživanja odreenih činjenica. I pored toga izvesno je da je ostalo dosta nerasvetljenih detalja u vezi sa nastankom pojedinih rasa. Jer ni jedan standard nije statičan, niti je do kraja dorečen. On je toliko dinamičan, koliko i razvoj svake pojedine rase golubova. Znači, standard ili opis rase treba da sc dopunjava ili menia, pa 5

Tehni,čki uredni,k ORE GRUJIĆ

Naslovni fotos Inž. ORE BURGIJASEV

.1,

Sva prava

zadržana

Stamparija

»Rrosveta«

Stampa: Sornbor,

21. oktobra

hr. 27

"-"\\ii

'."

'1\,!\\imIIIIIMIIt

Allll.""...I"I\.Wt

LlllHItt1Im!~ilm:19:iII1I!iillilil~i!:iili:iilil:1!1i1 il,I,liIlliil!llUllldnh!lli!I.:: ,!Ii.
'

bi i svaki konstruktivan predlog ili kritika u tom smeru bili poželjni radiiznalazenja novih momenata u vezi sa istoriiatom nastankC1. i opisom svake rase posebno. Fosebno mi je zadovoljstvo što mogu na ovom me3tu da zahvalim svim odgajivačima koji su mi stavili na raspolaganie svoje znanje, dokumentaciiu i fotografiie iz ove oblasti, a meu njima: ore Antić, Sombor; Franjo Bašić, Subotica; Milivoje Pantić, Niš; Miodrag Brbaklić, Sombor; Rudolf Cirkli, Sombor; Petar tulina, Zagreb; Milan Milin, Zrenianin; Milivoi Nenadov, Sombor; Vinko Pavlović, Zagreb; Karlo Veber, Baćka Topola i Dušan Vukobratović, Stapar. Ako ovaj rad doprinese je ispunio svoj cilj. bržem razvoiu golubarstva, onda

STRUČNI

IZRAZI U GOLUBARSTVU CRNO REP: Golub ćija je osnovna boja bela, a l'ep cm. ĆUBA: Kapa na zatiljku koja se završava u obliku š'iljka, sa2'Jdanog od perja. tARAPAST: Cevanica ponekad i prsti, sitnim perj,em. noge, a obmsli

BELOBRAD: Golub sa bel o obojenim delom vrata ispod kljuna u obliku trougla ili brade.

Sombor,

oktobar

1975.

Autor

~ ..:,f;
""~
,

~:c§.~' - O"" ,"",,~-./.-s ~'~ ? --l .
'~~'~

~

''

?
.
,

..

,

,', . \-,,-10 "f
.

.

.

::~~{(
. . .

\\

I

,:,','

:'!-

llI' .\" "
i'
1

\

°,-

\

\', \( \ t ,\

'

l'

,\ "'\, \
' '~ .."

",<~,

\

BELOG LAV: Obojeni golub sa belom glavom. BELOREP: Obojeni golub sa belim repom. BISERNO OKO: Svetao, što blei iris oka, dok je zenica sto man}a i mna, naroćito kod letaća. BUTINAST: Pera na butinama obojena bojom koju ne propisuje standard.
()

DAILJE: Golubovi s kljunom sred:n}e dužine koji othranjuju tue mJa:de. Rase 7

~~#.

""'f""hll_'III~'!IIId!l1llI!!fllIP,AI'I.~!","!I"f1f'!!f!!!iltlMl,"IhfMIIIMIIIffI,"",I~

il, lin i' li 'IHI! :;:.1::' Ii li!:'

'I

.: I.:: Iii :iii .i/IH: ,I:lid lud !ittr!!: :j.:' .:i.1I . I'

DEKORATIVNI

GOLUB:

Ka-

rakterišu ga ukrasi od perja, boje, ili naglašeni očni okviri, nozdrve i sl. Odgaja se radi ukrasa. DROPER: GoliUbmamac, obično bele boje i ženka. Koristi se pri!1liiko<Hl treniranja visokO'letača. Videvši dropera, golubovi sleću znajući da ih oče'kuje hrana. DVOJNO pero. PERO: Vidi viI o

GOLUB-SLOBODNJAK: Zivi u slobodi, prebiva na trgovima, visokim zgradama ili saJlašima. GRIVICA: Perje na zadnjem, gornjem delu vrata, formirano u 'Obliku grive k'Oja se proteže do kape.

r !

imaju na plavoj površini crne mrlje. Postaje i crveno, žuta i srebllllo-kovani. KUDELJASTO OKO: Oko tamno-sive boje, pod:seća na zrno konoplje-kudeljc.

NEOPERJANA NOGA: Cevanica i prsti bez perja.

IZLETISTE:

Otvor na golubarnikm, sa manjim ili većim platoom, sa kojeg golubovi izleću ili slecu.

)
II
I

I

LABUDAST VRAT: Gornji deo vrat,a zabačen prema repu, povremeno podrhtava. LEPEZAST rep. REP: Raširen

EKSTERIJERNE OSOBINE: Spoljni, vizu el ni izgled luba. FAKO: Vidi pruga Sit. GA ĆA ST: obloženi Cevanica dugim

go-

KAPA: Podignuta pera na zatiljku i garnjem delu vrata koja se naslanjaju i Dine širu ili užu ,kapu ili ćubu, što je ukras pajedinih . rasa.

LETAČ: Golub čija je glavna odlika let. LETNA PERA: Velika na pera u krilu. polet-

NERAVNOMERNA BOJA: Svetliji i tamniji tonovi jedne iste boje perja. NEVIDLJIVOST: Let u gubitku, odnosno na takvoj viisni na kojaj se golim okom golubovi ne vide ni po vedrom vremenu. NOZDRVE: Voštana koža na gornJem delu kljuna koja pokriva nosne otvore, više ili manje razvijena, obično napuderisano belo.

i prsti perjem.

)

LISA: Obojena traka na beloj osnovi na čelu goluba, iIi bela tra'ka na obojenoj osnovi.

KLIKER GLAVA: rugla glava.

Mala i ok-

)
Uzaboje perboje
I

GALEBIĆ:

Naziv za goluba iz grupe kratkokljuni'h golUlbova koje najčešće karakterišu ob oj eni štitovi krila, pa stoga podsećaju na galeba.

KORELACIJA BOJE: jamna povezanost 'kljuna i osnovne boje ja ili boje kljuna i no~tiju.

OBRAZAST: Obojena pera sa strane glave, što se smatra greš,kom. METALNI SJAJ: crveni pmlivi na vraJtu. Zelenkastoboja perja OBRV AST: Obojena pera iznad oka, takoe se smatra greškom. OČNI OKVIR: Mesnati prsten oko oka koji može biti jednostruk ili višestruk. Zavisno od rase, boje je oel 9

KOVAN: Tamne mrlje - zakivci, na svetloj pavršini osnovne baje, najčešće na štitu krilla. Plavo-kovani

MITARENJE: Zamena perja. NEINTENZIVNA BOJA: Bleda, nezasićena boja perja.

8

j

"~~;I!~~!n!f!lItll'l"W~.

_!.",~IIt!11llll!l!WllllIIllfl8RII!IIi!tlli!ll!!!!li!ll1li!illl'.'

.!!! 'I'.! ilil '1:1,,1111'11

:111!III«!III'\IIII.;' .!I.~

bele do crvene

ili tamne.

'i

\

kljuna i gornjeg delad vrata predstavlja grešku kod većine rasa, a kog galebića i još neikih rasa to je rasna osobina. PODREPAST: Bela pera na donjoj strani repa koji je obojen, što predstavlija grešku.,

POVEZAN: Srcast golub kod kojeg se osnovna boja na vratu završava pravom linijom prema kljunu.

.\

\

~~
PREViRTAC: Golub koji se u letu prevrće, golub-akrobata. PRSKAN: Na pojedinim delov,ima tda tačkasto obojen, kao da je uprskan. PRUGAST: IZibledela boja nastala od crv'ene, žute ili plave, pa prema tome postoji crveno-prugast, zutoprugast i srebrno-prugast. Ove boje su najčešće sa poprečnim prugama na krilima, a mcgu se naći i bez njih. RUZAN: Golub sa perjanim uk'rasom na grudima u obliku ruže.

RUZA: Ukras od perja na grudima, glavi, ili sa obe strane kape. ROZETA: Perjani cvet koji se nalazi na oba kraja ško1j'kaste kape ili na čelu pojedinih rasa. SAĆURASTA KAPA: Siroka i bujna kapa. SEDLAST: 1. Kljun i ćelo ulegnuti, umesto da grade pravu liniju, 2. Lea ulegnuta kod rasa sa podignutim repom. SRCAST: Crtež, odnosno takva kombinacija dve boje da se na ledima i krilima fOI1mira obojena šara u obliku srca na belaj osnovi.

OGRLICAST: Golub bele boje, prs:kan crv,enom ili drugom bojom po vratu u obliku široke ogrlice. PARTIKLA: Bela obojena, ovaIna površina ispod klljuna na vratu.

..
POLITIRAN KLJUN: Vrh kljuna obojen istom bojom kakva je i osnovna boja perja, dok je ostali deo kljuna svetIe boje. PATKAST: Golub niskog tela i kratkih nogu ukoliko standard predvia suprotno. PEGA: Okrugla, obojena na belaj osnovi glave. PIPA: Lojna žleZlda na trtici. PODGUSNJAK: 'koža izmeu
lO

Nategnuta don}eg dela

STANDARD: Reć je engleskog porekla, a znači pravilo, merodovan, ili uzor a u golubarstvu: opils rasnih osobina goluba. SVODNI REP: Sadrži više od 12 pera koja su složena u obliku izvrnut og lev'ka, a prema kraju se širi. sa vrlo kr,atkim kljunom zahtevaju dadilje. 11

",~~It'J.~1!h."...mI",t!I,J:i>I..IJ

~

",,!,11I!I\1I"!Ti:~lm!1l!llllllll!lllllll_w:lm::'j!:!»i!'!Ii:!IIII'''I'

,'!il :'iii::.!,,;!:",,:!:!!!!!"':"'I"'!: ::.~

SARA: Granica dodira dve TAMNO KOVAN: Tamno plaboje. vo-kovana boja. Na plavoj osnovi krila gusto postavSESIRASTA KAPA: Vdika i ljene crne mrlje. bujna kapa. SKOLJKASTA KAPA: Sir~ka kapa formirana u oblIku šikoljke. SPICAST: Obojen golub sa belim letnim perima. TIGRAST: Nalizmenicna pojava belih i obojenih pera po čitavom telu. TRUPA: letu. Jato golubova u

VISECA golub repa.

KRILA: KrHa koja dr~ipored ili ispod

vma PERO: ,Breno pero, račvastog oblika, javlja sc
VISOKOLETAC: Golub koji se u letu podiže i zadržava duže vreme na velikim STITAST: Beo golub sa obojenom celom površinom kriI.a, izuz,ev prvih 8 - 9 letnih pera, ili obojeni go.Iub sa belim štitom kdla. STIT KRILA: Pokrovna pera krila koja cine ovaInu celinu u obliku štita.

visinama. a cesto je i nevidljiv za golo oko. VOLIJERA: Prostor pored goluba:rnika ograen pletenom žicom, u kojem se golubovi zadržavaju preko dana. VRAPCAST: Srebno.ikovana boja, na svetlo-smeoj osnovi, tamnije mrlje na štitu krila. VUGA: cokoladna boja perja. ZATUBAST: Tupokljun, zaobljen, aneoštar vrh kljuna. ZABLJE OKO: Izbuljeno i krupno oko.

,J
12

E~

u sredini repa koji više od 12 pera.

ima 13

goluba peći15 . Pojedine rase golubova same su iznikle u našim krajevima. a posebno regi on Srednjeg i Bliskog istoka.:!~:H4':~lt'J .~"!!I'''_lIl1!tIIIII1tIIIIlldtBrtR''iil.. Danas je u svetu poznato oko 800 rasa golubova. a nove se i dalje stvaraju. čovek je stvorio i raširio širom sveta mnoge rase golubova.! ' . Postojbina . "'Hj. bilo morskim.ka golubarstva Azija.''IIII\lIi. Orljenta. a pretke drugih doneli su trgovci. Prapreci "nnogih rasa golubova poticu S2'.. Znamo d".. goluba pećinara (Columba livia). od kojih su neke već i izumrle.I'''![I!I'''1 . Golub pećinar (Col umba Uvia) Počevši vekovnu selekciju ovim golubom. a sve imaju zajedničkog pretka..m"~in~11n!1tIIIIIIIII "'''~.!f NASTANAK DOMAĆIH RASA Golubarstvo u Jugoslaviji ima dugu tradiciju koja je dobrim del om uslovljena gcografskim polozajem nase zemlje. odakle su se širili u sve krajeve sveta. Mnogi trgovački karavani bili su pravi rasadnici golubova u zemljama kroz koje su prolazili.. pa i osvajači.. je kolc-. bilo kopnenim putevima.i:. moreplovci.

možemo da ih svrstamo li četiri grupe: I . biće diskvalifikovan na izložbi. prema eksterijernim osobinama rase. niti će u budućnosti izgledati bas ovako kako izgleda danas. Nastajanje i opstanak novih rasa golubova bilo je vezano i ze>. Zajednička karakteristika im je normalan kljun srednje dužine. Karakteristika ove grupe su kratak kljun. . I I: I 'II : III Iii " li .. Bart (Barth) i Engman (Engmann)." :~ nara su južna Evropa.Džinovski golubov. bez obzira da li je reč o visoko kvalitetnom ili nekva1itetnom grlu. niški visokoletač. osim krupnoće tela. trenutno imamo samo 18 i'ormiranih domaćih rasa golubova. somborski plavosrcasti letač.I" . odgajivača iz Vojvodine sa odgajivačem iz Crne Gore ili Dalmacije. p Stega nije slučajno što je najveći broj naših rasa nastao baš u Vojvodini. bačkotopolski visokoletač. kao LI goluba . omanje telo i. najčešće.i golub. zavisno od toga da li se odvija u srednjem visu. a začeci golubarstva u nas svakako datiraju još mnop. Makedonski ružan je iz porodice galebića koja je dosta brojna i omiljena u svetu. let visokoletača i let prevrtača. čije ime i nosi ova skupina. On i danas slobodno živi u prirodnim uslovima priobalnog kamenjara dalmatinske obale. pak. Manji broj današnjih jugoslovenskih rasa golubova nastao je u XVIII veku. ZalutaLi golub se može vratiti vlasniku na osnovu oznaka na prstenu. i bogata perjana odeća. Njih karakteriše..dugokljuni . subotički visokoletač i vršački prevrtač. staparski letač. Srednjekljunih letača imamo 9. li prvom redu.HI'.::.~jjL~ ~!:8I"'"'' 111111!11!!'11!"!!"!!!"'~l!IIIn~it!:. Pripadnost pojedinoj grupi odreuje se. srpski visokoletač. znak da je golub izležen pod okriljem čoveka. Prsten je.kratkokljuni U prvu grupu golubova u boji spada zbog izuzetnog intenziteta boja perja. severna Afrika i centralna i južna Az1. Ako uzmemo u obzir da od postojećih rasa tri četvrtine predstavljaju letaći. U podgrupu dugokljunih letača spada somborski letač sa izuzetno dugim kljunom. a veći broj je formiran u XIX i XX veku..Golubovi u boji II . subotički drhtav. I golub je podložan evoluciji tokom vremena kao i ostala živa bića. na 17! S obzirom na to da u Jugoslaviji. kao što je. Grupa letača obuhvata 14 rasa koje su prema dužini kljuna podeljene u tri podgrupe. O odgoju golubova u našim krajevima postoje zapisi iz 1666. Postoji viSe razloga za to. Izraen je od tankog alumunijuma. pa i naša.'. Ni jedna rasa golubova ne izgleda danas onako kako je izgledala pre više decenija. a to su: bački prevrtač. Na tom polju naši odgajivaci imaju široke mogućnosti. ili kao letač.o ranije.Galebići i IV . na oba ruba je zadebl jan da ne povredi nogu goluba. a to su: novosadskijednobojni golub.bova sačinjavaju dve naše najkrupnije rase: domaći gaćan i slovenački beloglavi golub.1 I 'Ii PODELA DOMAĆIH RASA PRSTENOVANJE GOLUBOVA Rase golubova obično se dele na 10 grupa.slobodnjaka. čak.. Taj posao nije ni malo jednostavan i zahteva stručan i dug rad na selekciji.:. 16 U cdom svetu odgajiva6i obeležavaju golubove prstenom. Svaki golub. rirodne pogodnosti..ija.~. a Site (Schiitte).. zagrebački prevrtač i zrenjaninski prugasti visokoletač.su prihvatile sve zemlje. najčešće.I.srednjekljuni . preporučio bih budućim selektorima stvaranje više ukrasnih rasa golubova.'<L~H~. izvršili su podelu na 9 grupa. makedonski prevrtač.i III .H'wl':'!'!::'. jer je još uvek broj domaćih rasa mali prema broju odgajivača. dalmatinski golub Grupu džinovskih golu. Današnji razvoj komunikacija i raspoloživa savremena tehnologija odgoja golubova izjednačava. pa i onaj najbolji. 1':.ako nema prsten koji standard propisuje.-1. I u nas su pojedine rase golubova u fazi stvaranja. zrnasta hrana. a možemo da ga naemo i kod nekolicine odgajivača koji ovog goluba drže kao raritet u voli]erama.Letači.:ii!. obojeni štitovi krila kao kod galeba. godine. Postoji meunarodni standard o izgledu prstena koji .!. na primer. 17 . a omogućava i voenje neophodne evidencije o svakom golubu. zatim let sa svim specifičnostima. Podgrupa kratkokljunih golubova obuhvata 4 rase.

. 1978. jer pravo na izradu i distribuciju imaju samo golubarski savez u svakoj zemlji. Vrlo lako se stavljaju i odraslim golubovima. Savez prstenov:ima društvima. prstenovi se izrauju l' sedam različitih veličina.5 11 10 9 8. te nije teško zalutao. Oznake su reljefne. U zavisnosti od deblj:ne hvatanja. prsten mu je nemoguće skinuti ili staviti na nogu.ml'l'lt :. prstenovi se izrauju u sedam različitih ~. a društva pronaći vlasnika goluba koji je ii li ii! Iii III !: Navlačenje prstena noge i od toga da li je noga operjana ili ne. Oznake su šifrovane. a utiskuju se sa unutrašnje strane. Čim golub ojača. 1977. na taj način što se prvo provuku prednja tri prsta. 19 . . Da bi se već na prvi pogled mogla utvrditi starost goluba bel 18 Savezni i plastični prsten ovi izgubljenog goluba.. U velikim jatima s više pari isvobojnih golubova teško je pratiti razvitak svakog mladunca zbog njihove sličnosti.:. što znači d. vodi evidenciju o izdatim pojedincima. a unutrašnji prečnik mora biti prilagoen nozi odraslog goluba. a zatim zadnji koji je povijen unazad. crvena zelena srebrna ljubičasta smea žuta plava boja koje se 1 Prsten prati i karton iste podatke kao i prsten. s tim da ne bude suviše priljubljen uz nogu.. vlasništva koji sadrži naziv saveza i a ima istu boju kao prsten. očekujući da će na taj način još brže doći do = =8 . stavljaju ponekad na drugu nogu prsten s punom adresom. 1980.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm0 mm 0 Prsten se golubu navlači na nogu u drugoj nedel ii života...t~~.~':'~j'. 6 mm je visok. osim saveznog prstena. Mladi nose istu boju prstena kao i roditelji. OdgajivaCi letača. 1981..7 = Ovakve prstene nazivamo saveznim prstenom. U ovakvim prilikama koriste se plastični prstenovi za markiranje koji se izrauju u mnogo boja i u obliku spirale.i označava veličinu.menjujE svake godine po sledećem redosledu: 1975. Osim rimskog broja koj. ali ni toliko labav da može spasti. jer bi takav podatak mogao da utice na subjektivne ocene na izložbi. 'HMtII!!I!IIi!1. počevši od broja jedan u svakoj godini. 1979.a savezni prstcn ne srne da ima ime odgajivača.. računajući unutrašnji prečnik i to: Velicina Veličina Veličina Veličina Vel:ičina Velicina Veličina 00 O I Il Ila III IV 12. utisnuta je oznaka YU. godina leženja i redni broj prstena za svaku veličinu. 1976.

!m:. pa je kod dve najviše ocene izražena jednom brojkom poena. Selektivni sistem ocenjivanja koristi se poenima. o. Prednost ovog sistema prema prethodnom jeste u bržem radu ocenjivača. o.vrlo dobar. na izložbe i smotre golubova iznosimo najbolje primerke iz jata. Zbir negativnih poena odu20 o vd d z n p Prednost ovog sistema je u tome što omogućava precizno rangiranje golubova unutar jedne rase. za osudu. Sistem 100 poena dosta je rasprostranjen. vrši diskvalifikaciju grla. kao i prvi. treći sa greškama i četvrti sa opi snom ocenom: izvanredan. koristi samo opisne ocene koje se unose u tom pogledu prilagoen ocenjivački karton. Pre samog ocenjivanja sudija proverava da li golub pI'ipada rasi u koju je prijavljen.može da dobije ocnu od 100 poena.f1"'!. ocenjivanja. Ocenjivanje obavljaju sudije-ocenjivači kao pojedinci. Opi. što je i razumljivo. prema standardu rase i utvrenom sistemu ocenj'i vanj a. kao i ostale detalje. Ako utvrdi da. koji ispunjava SVe z'lhteve standarda . golub sa 78 poena dobija ocenu . dobar. a zvanje »šampiona« dodeljuje centralna ocenjivačka komisija. u koji se u:nose izražene pozitivne osobine goluba. U Evropi se li praksi kc>risti nekoliko sistem2. ocena zadovoljava se.ivanje maksimalno 96 poena i to izuzetno kvali21 ~ . Prvi.\!nm~hfft!1nUJI. svakako.jrr. znači da i najkvalitct niji primerci imaju po neku sitnu manu.t. i ne primenjuje. Ocene se upisuju u ocenj'ivački karton koji sadrzi naziv rase. golubova u okviru jedne grupe ocena. umesto ocena u poenima. ovaj s~stem od 100 mogućih poena dozvoljava dodelj. pol. odličan. Pošte:> znamo da idealnog goluba nema ni u jednoj rasi.ni sistem. Eventualne greške izražavaju se u negativnim poenima. On se sastoji iz četiri dela. 93 poena ocenu . iako je na nekim našim izložbama dodeljeno čak i svih 100 poena! To je. a svaki s odreenim prednostima i nedostacima. nZ'. a negativna strana je u nemogućnosti rangiranj8. uz kratko obrazloženje.70 zadovoljava 69 nezadovoljava prazan kavez ocene koje se - Da bismo mogli proveriti rezultate u odgoju i eksterijernoj selekciji. 78 dobar 77 .ali procenat golubova na našim izložbama dobija ocenu dobar. a golub S2. eventualno. tako reći. razlika izmeu njih je čak 15 poena! U praksi se pokazalo da H'. Raspored poena i ocena je sledeći: 96 izvanredan IZ 95 odličan o 94 91 - 92 vrlo dobar vd 87 82 88 dobar 83 zadovoljava neza:doV'oljava d z n Sto je najvažnije. primer. jer takva ocena dovodi vlasnika goluba u zabludu da je u odgoju postigao maksimalno mogući domet. što sigurno nije odraz stvarnog kvaliteta izloženih golubova.~rm\!hlJ!I!'~. U ovom sistemu polazi se od pretpostavke da idealan golub. Znači. jer tamo kvalifikovane sudije detaljno oce-: njuju svako grlo.':. a negativna strana je ~tc jedna grupa ocena obuhvata suviše široku skalu poena.dobar.. neki od ovih elementarnih us lova nije ispunjen.86 vrlo dobar 85 -. Stoga se u praksi ne dodeljuju ocene veće od 96 poena. eksterijerne pozicije za ocenjivanje poenima i opisnom ocenom. Prikazaću tri najinteresantnija sistema ocenjivania.: OCENJIVANJE GOLUBOVA zima se od mogućih 100 poena i tako nastaju dele u sledeće grupe: 100 94 odLičan 93 . pa posle ovakve ocene ne mora dalje da radi na usavršavanju svojih golubova. pa. ali je skala u ovom slučaju uzana. drugi sa željenim osobinama. samo jednu ocenu vise. Ocenjivački karton ovog sistema sadrži deset eksterijernih pozicija i po svakoj se vrši provera stvarnih odlika goluba prema standardu. da li je zdrav i da li poseduje propisan savezni prston.. a trenutno sc primenjuje i na našim izložbama. ree u komisijama. zadovoljava ili nezadovoljava. vrlo dobar.:n!imm!tttfItItIft!M1lm1""~:!:.

vanredan 95 OdLičan 9<1-92 VrLo dobar 91-88 Doba. 22 kvaliteta i do sada preporučujem i na .--I Noge i dcrzanje Figura.l 1 2 3 4 5 N e...". telo i giUša -IzloZJbena kondici~a i nega Qpšti uti'sak poena: 1-------- I -- GOLUBOVI U BOJI -110 9 UkUlpno negativni'h OCENJIVAC: ~ Datum: -------O~cnjjvački OCENE: 9S I:z. ".:-i~..I1I'!.i nozdrve D0J..''rn''!lIffItI1II!!M1ml. Boja .":.!IIII1It1I11I!111!11DIJ1I111!"'.ni poen! I Obrazloženje Kljun Glava.1"'~"'''''.r 87-83 ZadovoLjava karton i?: o vd d z I t rase. eventualnim šampionima izložbe. okJvir oka i sjaj perja perja -- ( Struktura 6 7 8 --~~:~cil.!!!f11'''' I tetnim grlima.".~. Golubovi s 95 i 94 poena mogu da se proglase šampionima u okviru svoje i Kavez br.gati':. Ovaj sistem obavlja strogu selekciju je pretrpeo najmanje kritIike."!m!!J'. ACKI KARTON OCENJIV Rasa: Poena: Pol: OCENJIVANJE I R.br. pa ga zato našim izložbama.

gde se spuštaju smee-crveni golubovi 25 " ql"""". opisujući život u luci Kotor. " J Veoma stara rasa golubova koja potiče iz Dalmacije. osim ostaloga napisao: »Pored utovara vina i ul ja. SAD i Engleskoj. -" =. g. Zbog toga je veoma popularan širom sveta. pa se još koristi i naziv ilirski golub. vrš:i se istoval' žita iz jedrenjaka._. u čemu su i uspeli._---- Nemački autor Curt (Zurth). Poznati slovenački odgajivač Milan Grmek piše da su ioš stari iHrski odgajivači nastojali da sjajne boje na vratu i grudima produže do krila.1!"MIff't'Im~L'1"fflT 1 r t 1 i ) DALMATINSKI GOLUB { . Ni jedna rasa u svetu nije postigla tako visok stepen v.. navodi da je Paktorović u jednom putopisu iz 1737. OVOg goluba su odgajali još stari lliri. godine. a posebno u SR Nemačkoj. sa izvanredno intenzivnim bojama perja koje su osnovna karakteristika rase. obraujući samo istoriiate poznatih svetskih rasa golubova.'-'---=---. Dalmatinski golubovi gravura iz 1920. evoluciji obojenosti kao dalmavinski golub.~ .

a pose26 KLJUN: Srazmerno dugačak. du žica narandžaste viri uzani i crvenkasto obojeni. Kompaktno čvrsto sklopI jena i leže na repu. piše da je ova rasa prvi put stigla li Južnu. blago zasvoena.adi prikupljanja hrane. smatre. kako po boji perja. mada je njegova konstrukcij::>. tako i po ši1jastoj ćubi na glavi. Svi ovi nazivi asociraju na izvanredne boje perja koje ima dalmatinski golub. obojenih golubova.tipična za goluba-letača. Očni ok- 0(:1: Dost::>. godine iz Dalmacije preko Austrije. što ni je čudno. Tegetmajer (Tegetmeier) 1868. na vrhu lagano povijen. i II STANDARD POSTOJBINA: Rasa je nastala u Dalmaciji. Francuzi »Bouvreui1«. da je engleski naziv nastao od francuske reči »Arc-en-ciel« koj Cl. čelo nenaglašeno. Danas se gaji u 6 osnovnih boja i 24 varijeteta. a zatim se širi u ostale zemlje Evrope.tela i kril::>. Nagnuta. prema repu. Engleski naziv za ovog goluba je »Archangel«. Nemačku. kod crnokri1ih je svetla. Boia kljun2. čvrsto pripaja uz telo.velike i živahne. Spada u grupu ukrasnih. Nemci ga kasnije nazivaju »Gimpl«. Veliki doprinos u odgoju ove rase. F~'ic (Prutz) 1884. XVII ili početkom XVIIIveka. boje. s tim što je vitkijeg stasa. obraoštru grivicu. a Maari »Pirok«. cuba nadviteme. složen. što je rei slučaj. Dosta dugačka. GLA VA: Gaji suje zuje Dugačka i uska. VRAT: Prilično dugačak bro zaokrugljen. a nokti u skladu sa bo- NOGE: Srednje dužine i neoperjane. a kod zlatnog soja je svetla. prema grai tela. PERJE: Tvrdo. 27 . Osnovna odlika rase su izrazito jarke boje perja. dali su engleski inemački odgajivači. u Belgiji. bno u formiranju novih boja. a neke autore je navelo da veruju kako potiče iz ruskog grada Arhangelska. malo duži od krila. tumarajući po obali i kljucajući zrnevlje sa zemlje«. jer jc u prošlosti lctco u polja J. GRUDI: LEA: KRILA: REP: Umereno i srazmerno tanak. navodi da je nekoliko primeraka ovih golubova prvi put uvezeno u Englesku 1839. . što u prevodl' znaci arhaneo ili nadaneo.u prevodu znaCi -' duga. Sve su to nazivi za pticu-zimovku kojoj je sličan. U raznim zemljama nosi i razliCita imena.! ""Im'!!!!':~:!. a od poti1jka. godine iz Genta. se sa ćubom i bez nje. 06igledno je da je reč o starom ilirskom golubu. na goluba-slobodnjaka. 1824. Uglavnom se odgaja kao ukrasni golub. Bungarc (Bungartz) ga (1885. Gudal (Goodall) 1936. kod plavokrilih je tamnorožasta. u pravoj liniji sa vratom. do tamno-ružičaste.1~iT sa crno-svetlucavim perjem na krilima i repu. jom kljuna. podvratnik je do- široke i malo ispupčene. kod belokrilih jc boje mesa. Dalmatinski beiokrili golub. Nemački autori tvrde da mu je ime »Archangc1« dato zbog njegovog sjajnog perja.) naziva -lirski golub (Columbia Illyrica). verovatno krajem !II il OPSTI IZGLED: LiCi.

kao kod crnokrilih. grudi i butine su zlatno-žute boje koja može biti i svetlija i tamnija. zelenkast vrat.ftW~1::::~'f'1i'!' BOJE I SARE: A) BAKARNI SOJ 1) CRNOKRILI: Glava. a sadrži neupadljiv žuti ton. 3) PLAVOKRILI: Raspored bakarne boje je isti kao kod prethodnih. Pruge na krilima su zlatne boje. mogu. nečista krila. sa prugama na krilima. 29 . Boja mora biti svuda istog intenziteta.. bele butine. crne butine. Pruge na krilimC1 su uzane i mrko-crvene boje. slab sjaj. lea i repa veoma je intenzivna sa zelenim prelivima. moraju unutrašnje zastavice letnih pera i donja strana repnih pera. da budu ~nabdevene obojenim pegama koje se mogu videti samo u raširenom stanju perja krila i repa.:m!l. sivkasta lea. ili crvenkasta boja. lea pera i rep su boje slonove kosti. vrat. Ostali detalji su kao i kod bakarnih. zućkasta krila. Krila. razlićit intenzitet boje. Osim crnih pruga na krilima javljaju se i bele. ali je nešto tamnija i' smee-crvenkasta sa slabi jim metalnim sjajem. kakva je i poprečna pruga na kraju repa. Krila. široke i nepravilne pruge. Kod zlatnih belokrilih siva glava. Postoje plavo-kovani. Bela boja tela je ista kao i kod bakarnih. Gaji se bez pruga i s crnim prugama. nedovoljan sjaj krila i lea. kao i crno krili i plavokrili sa belim letnim perima i to sa svake strane 6 ela 8 pera. siva glava. 3) PLAVOKRILI: Plava boja treba da je što intenzivnija. kod bakarnih zeleni ili žuti tonovi. Belokrili bez pruga. Vrhovi letnih pera su gotovo crni. grudi i butine su bakarno-bronzane boje sa vatreno-crvenim sjajem koji treba da je što intenzivniji. siva lea. Kod grla. Crna boja krila. s tim štoj e dozvol jeD svet li ji i tamniji ton. Kod zlatnih crnokrilih brašnjavc. 2) BELOKRILI: Osnovna je bakarna boja. vrat. Kod ~Jatnih plavokrilih bela lea. Krila. VELIčINA PRSTENA: IV 1) CRNOKRILI: Glava. plave butine. neintenzivne pruge. ćuba nepravilnog oblika. B) ZLATNI SOJ GRESKE: Sitno tela. lea i rep su čisto plavi. pbvičast rep. lea i rep su intenzivno crne boje sc< zelenim sjajem sličnim zelenoj boji na paunovom perju ili zelenoj bubi lišćaru. s tim što treba da sadrži crvenkastu glazuru.: ':. a ne moraju da imaju pege. 2H Dalmatinski crnokrili golub. 2) BELOKRILI: Zlatna boja u belokrilih mora biti intenzivnija nego kod crnokrilih i plavokrilih.

'J:wt~l'~i ~"'!1 .. 'f\ ~ II DIINOVSKI GOLUBOVI .

u velikim jatima. 33 . I sam Konkolj bio ie Domaći gacan šaren veliki odgajivač domaćih gaćana. godine u časopisu »Odgajivač«. 1954. objavio je Kalman Konkoli. počeo ie sa selekcionim radom. trgovac iz Zrenjanina. pod naslovom »Veliki domaći gaćasti golub«. Prvi opis ovog goluba. To je ukrasa}} golub. rq: DOMAĆI GAĆAN Ovo je najkrupnija rasa domaćih golubova. ničarskim krajevima naše zemlje još početkom ovog veka. u rav. jer ukrašava mnoga seoska domaćinstva i salaše gde ie našao svoj dom. putujući i prikupljajući po Vojvodini naibolje nrimerke radi formiranja matičnog jata. Godine 1940. Masovno se odgajao..

Bela boja je negde više. perje gusto. beli. niti poseban smeštaj i ishranu. kratka ili viseća krila. BOJE nigde ne drži zatvoren u volijerama. plavo-kovani. kmtke gaće. bogato i šaroliko. PERJE: Domaci gacan. OPSTI IZGLED: Tela mu je krupno. leže na repu. a negde manje zastupliena i retki su tigrasti primerci. u istoj linij. i prugasti. Najčešće se odgaja zbog kvalitetnog i ukusnog mesa. a i ukras je u kući. zajedno sa prstima i zaobljena. jednostrana kapa. mala ili četvrt as ta glava. a leže se odlično. Možemo ga naći i u gradov. masivna Siroka i duga. Postoje primerci bez kape. Njega nije uspeo da nabavi. crveni ili tamni očni okviri. VRAT: Dug. Posle devet godina rada dobio je primerke sa velikim gaćama i kapom čiji su mladi težili i do 800 grama po komadu. Očni okviri sa bo- KLJUN: Srednje dužine. čelo široko. plavi. dužine. s obzirom na to da ima bogatu perianu odeću i izražen kolorit boja. srednje likim gaćama. i sa širokom kapom koja ide od uha do uha i bogata je perjem. i pokretan golub. čvrsto i gusto. aH se STANDARD POSTOJBINA: Nastao je u Vojvodini krajem XIX veka. žuti.Jednom prilikom je saznao da u Senti postoji jedan vrlo kvalitetan gaćan. okl1Ugla. GRESKE: Sitno i kratko tela. široka. VELICINA PRSTENA: 00 35" . :34 I SARE: Postoje jednobojni crni. NOGE: Jake. duge noge. Duga. širok i jak. imao je jato od oko 400 kvalitetnih gaćana! Ovaj golub se i danas odgaja u seoskim domaćinstvima. jak. već slobodno leti. crveni. Ne zahteva mnogo nege. pa možemo da ga vidimo i po ulicama dok kupi zrnevlje. cesto sa ostalim golubovima. kratko i nekompaktno perje. ali je dobio niegova dva para mladih koje je ubacio u odgoj. boja kljuna te u korelaciji jom perja. Godine 1954. temperamentan GLAVA: Krupna. kratak i uzan rep. tamne. PRSA: LEA: KRILA: REP: Vrlo široka. Tako ie i dobio naziv »domaći«. u slobodnom ispustu. Nozdrve normalne i bela naprašene.i sa hilima. OCI: Bele ili crvene. Najčešći su šareni primerci kod kojih se bela boja pojavljuje u kombinaciji sa ostalim bojama. dosta širok. plavi pokrivene ve- Veliko. Dug. uzane grudi. stas vilsok. žute oči. a kod belih primeraka bledo-žute do plavkaste boje.ima. sa ćubom.

a ovaj od svog oca. kod najčuvenijeg odgajivača slovenačkih beloglavaca Alojza Sojera. pa sam zamolio Sebenika da pogledamo jedno takvo jato. a ja sam s~. posetio sam poznatog golubara Tone Sebenika kojli je u razgovoru pomenuo da se u Ljubljani i okolini više godina gaji golub »beloglavček«. kraći i. Sojer nas je poveo prema veNkom seniku na čijem se tavanu nalazi golubarnik. Pošto je već bio suton. Ovaj golub je i kod drugih odgaiivača bio omiljen.je bilo veliko jato krupnih i dekorativnih golubova u raznim bojama. Iznenaenje je bilo veliko kada sam se popeo i ugledao u ureenom golubarniku do tada meni nepoznatu rasu golubova. itd. Ljubav prema ovom golubu braća su nasledila od oca. a imali su naziv »češljari« zbog vrlo razvijene kape u obliku češlja. kraj Ljubljane. pa odlazi u polje radi hrane. beloglavi gulub crveni Odgoj ovih golubova u porodici Sojer duga je tradicija. mada je njeno poreklo dosta staro. velikim zadovoljstvom gledao graciozne figure golubova sa bogatom perjanom odećom i belom glavom. Posle srdačnog prijema. temperamentan. golih nogu. uglavnom. mesnat. Slovenački beloglavi golub crveno-prugast je zainteresovao. Relativno dobro i leti. 36 37 . 1970. Na osnovu predanja. beloglavac se gajio i pre sto godina u viSe mesta Slovenije. dobro se leže i othranjuje mlade. To . čuo sam priču o ovoj rasi. izgled rase se izmenio. Odmah zatim iz prve ruke. SLOVENACKI BELOGLAVI GOLUB Do skora je ova lepa rasa golubova bila nepoznata van Slovenije. Tako smo krenuli u Brezovicu. U toku niza godina. Poznati odgajivači beloglavaca bili su otac Alojz i stric Anton. Prilikom boravka u Ljubljani. Nekadašnji primerci bili su manjeg rasta. uz bučno udaranje krila. Taj podatak me S!Qvenački.golubovi su bili u golubarniku. Danas je to krupan ukrasni golub. a oko kuće se stalno poigrava u letu. godine. Sojer je sa oduševljenjem pokazivao svoj zapat.

Nokti su GALEBICI Sirok i dug. tanak kljun. dugačak. u kojoj je nastao pre više od sto . neoperjane noge. jaka. mala glava. ukrašena velikom kapom. duga u istoj liniji sa repom. širok i jak. VRAT: PRSA: LEA: KRILA: REP: Srednje je boje sa nenaglašenim noz- dužine. žuta. okrugla. obojen stomak ili rep. pera su dobro složena. VELIClNA 38 PRSTENA: O . grudi. Slovenija. crvena. Obojeni su spoljni deo kape. PERJE: BOJE Bogato zastupljeno. primese drugih boja na beljom polju. zatim letna pera (najmanje po 7 sa svake strane). a odgaja se i u meubojama. OCI: Velike. Glava je oivičena kapom u obliku perjanice koja se spušta na vrat u vidu grive. KLJUN: Dosta dug i jak. Noge i pI1sti su obloženi svede boje. III perjem. I SARE: Bele boje su glava. rep. bledo-žute boje. unutrašnji deo kape. GRESKE: Uzano. Siroka. Osnovna karakteristika rase je glava bele boje. a oeni kolutovi tanki. razvijenih grudi. tamne boje. jak. Duga. trbuh.STANDARD POSTOJBINA: godina. kratko telo. plava s crnim prugama preko krila. štit krila i lea. čvrsto. OPSTI IZGLED: Krupan. crveni ooni okviri. Siroka i dobro zaobljena. kl1un tamne boje. tanak vrat. leže na repu.nu od 5-6 cm. nokti tamne boje. po kojoj je i dobio ime. crvene ili bele oči. vrat. ne intenzivna boja. pokriven gustim i krupnim perjem. dobro prileže. a u dubi. jake. partikla koja se širi i na bočne strane vrata. Boje su crna. svede drvarna. NOGE: Kraće. slabo razvijena kapa. GLAVA: Krupna. butine i gaće. čelo uzdignuto.

. na Kosovu »maserka«.. Najviše se gaji u Makedoniji. Kosovu.južnoj i istoćnoj 41 . a v. ruža. u porodicu galebića. MAKEDOl\l§KI RUzAN Dobio je naziv prema perjanoj ruži koja mu ukrašava gruprema turskoj reći »ul« di. Spada u ukrasne golubove. t . a vodi poreklo iz Azije.ulijan. Timoćkoj Krajini »masur«. Makedonski ružan crveno-stitast To je stara rasa golubova./I t. Koristi se i naziv . što na albanskom znaći - kratak kljun. nastala u Makedoniji. na vlaškom - mali svet.

gole ili aperjane. Kratak. svetle je boje. mada skromne. krupne. dugi kljun. dug. »kliker« glava. dvabojne oči. ad korena kljuna. Na prednjoj strani vrata. krem kao i u drugim nijansama.Srbiji. Ispad brade. dobro othranjuje mlade i. dokazuje njenu starost. Perje ruže deli se u vidu razdeljka. dugo telo. viseco. Leti u krugovima nad golubarnikom. su svetle boje. nerazvijena ruža. repu. 42 GRESKE: Uglas ta glava. širok. što se smatra rasnam čistocom. snažne. žuti. tanak vrat. pruža se ruža kaja ide po sredini guše. a potiče od orijentalnih golubova PERJE: BOJE Cvrsto. šare u ovim bojama se javljaju u 'Obliku pruga na krilima. Osim obojenih kri1nih tabli. s obzirom na to da mu je osnovna boja bela . kljuna. duge noge. kratko. ačni kolutovi su beli ili bledo-žuti. sa pegom na glavi i 'Ostalim delovima tela. STANDARD POSTOJBINA: iz Azije. crni kljun i nakti. VELIČINA PRSTENA: IV za neoperjane III za aperjane 43 . plavi. Dvobojni primerci imaju belo tel o s obojenim štitovima krila koji mogu biti: crni. PRSA: LEA: REP: Siroka i blago zaobljena. Rasne odlike ove rase ustaljene su u jednam tipu. uzan. male glave i kljuna i svetlih boja. crveni. grize ištipa. na donjoj granici srednjeg stasa. kada se uhvati u ruku. ružan. sa manjom cubom ili bez nje. pri1eže uz telo. ponekad vec od podgušnjaka. krila. Dobro pokrivena. pa nije prijatan za oko. . OPSTI IZGLED: Elegantan i tempenamentan galub. Makedonija. širok i jak. nedostatak podgusnjaka. živahan je. nastavlja liniju čela. a primerei s obojenom pegom na glavi imaju obojen i vrh . Ostali deo tela bele je boje. Posebna karakteristika ovog golubaje da. skladnog oblika tela. U Makedaniji se koristi kao golub mamac (draper) prilikom leta makedonskih prevrtača. crvene su boje. crveno-štitast NOGE: Kratke.pa je markantan za letače. tzv. privržen je golubarniku. crni ivugasti. VRAT: Kratak. I SARE: Gaje se jednobajni beli. prilično mala. letačke sposabnosti. duži je od krila i u blagom Nokti Makedanski. u istaj liniji sa repam.»karakuru«. javlja se mali padgušnjak u vidu zategnute kožice. kao divlji golub. Cuveni su crno repi ružani ili kako ih jos nazivaju . nepravilnost šara i neravnomerne boje. vuga. KLJUN: Vrlo kratak. Makedonski rutan je vrlo zahvalan za 'Odgoj. crveni očni okviri.širine oko 2 mm. ste. OČI: Tamne baje.. krupna glava. je padu. ima 'Oštar let. sve do početka grudi. pored kratkog kljuna. pa ima i odreene. . GLAVA: Okrugla. dobro složen. Valja napomenuti da se 'Odgaja u slobodnom ispustu. Plavo-štitasti sa crnim prugama na krilima nazivaju se »mališin«.

IV LETACI .

gaji se u više zemalja Evrope i Am~ke. 1955.DUGOKLJUNI SOMBORSKI LETAČ LETAČI Ovo je jedna od najstarijih jugoslovenskih rasa golubova. godine crtež iz Golubovi su se u Sombol'U gaji1i još od njegovog postanka. Somborski golub je pionir našeg golubarstva u svetu. osim 47 . Ruski golub. U pojedinim zemljama ga nazivaju i »bački letač«. godine i. Turci zauzimaju Sombor 1541. jer je u Bačkoj nastalo više tasa letača koje sve uopšteno nazivamo - bačkim letačima. a pominje se u mnogim poznatim delima o golubarstvu. što nije adekvatan i precizan naziv. u X veku.

turski putopisac. piše: »Kao što se iz imena vidi. a naičešće su takoe golubari. Sombor je proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Tako počinie osnovna selekcija stvaranja somborskog letača. ostavI iai ući za sobom svoje golubove.štampanu 1927.ie sombmski letač izlagan i na većim izložbama golubova u. a efendi je. Toša Kapidži1a.ia.iu sa postojećim golubovima bez kape. inostranstvu. So. koH je boravio u Sombo. Budimpešti pod naslovom »Golubarski džepni kalendar 1928. Dula Lukić. lepih bašta po kojima guguču male. u priči »Golubica sa crnim srcem« somborske golubare toga doba. Meu najpoznatije ubraiaiu se: Alaioš Ra. uz tutun i crnu kavu. tako i u načinu 49 . S mnogo interesantnih detalia opisao ie somborske srcaste letače. osnovanog 1871. Naš poznati književnik Veljko Petrović. i danas su nam poznata imena više od 60 čuvenih odgaiivača ove rase iz sredine prošlog veka. dok nepostanu samo crne tačkice . Bačkog poljoprivrednog udruženja. Evlija Celebi. opisuje grad sledećim rečima: »Sombor ie bogata varoš. inače poznatom odgaji'vaču somborskih jednobojnih letača. . ležeći na leima.« Turci se povlače iz grada 1687. godine. što je omogućilo i brže razvi ian je golubarstva. apotekaru. . a to su ljudi koji su živeli krajem XVIII veka i koii su učestvovali u stvaranju ove rase. crno-srcast Godine 1749. živine. odgoiili su ga i oplemenili do današnjeg oblika u privlačnu i Ijupku rasu golubova« .golubovi.rnboroi ih prihvataiu i vremenom im golubarenje postaje velika strast. donose i svoje golub ove . kuni ća i ribica »Sombor 1871«. kako u izgledu. Danas u Somboru ima oko stotinu odgajivača ovog divnog goluba sa preko 3000 primeraka. pa vekovna tradiciia niie prekinuta. čuva se i originalni primerak standarda za ovu rasu koii ie sačinien 17. Somborski letač.ru 1666. Poznato je da su i njihovi očevi i dedovi odgaiali somborskog goluba »dugokljunaša« ili »hercla«. U to vreme trgovci donose ruske srcaste letače sa kapom koii se ukršta. kako su ih popularno nazivali. godine. Interesantno je pomenuti j knjigu . Tada dobiiene osnovne karakteristike rase sačuvane su do današniih dana. način njihovog leta. Franc Holcer-Sitaš. Dušan 8ešević. a koje je imalo i golubarsku sekciiu. Voiislav Teofanović. život golubara i liubav prema golubu. Zahvaljujući Doru Antiću. posmatraju njihove akrobaciie i penianje u sve veću visinu. ptica. U arhivi Sportskog dI1Uštva odgaiivača golubova. a koji je potpisalo 13 eminentnih odgaiivača.« u kojoj. koji je sačuvao arhivu. puna zelenila.letače koji se brzo privikavaju na panonsku ravnicu. Potomci ovih golubara i danas žive u Somboru. lepe i šarene ptice . godine v. Već tada su nastoiali da svoje golubove ukrštaiu s turskim letačima. Alajoš Jakob i dr. Perica Koniov. godine. decembra 1936.izner. Isa Stojačić-Drusa. Stipan Mračina. Bačko-Bodroške županije. 48 Jato somborskih letača golubari grada Sombora.ić. osim ostalog. U svom istorijatu od preko dva veka postoianja ova rasa je trpela i odreene izmene. U to vreme .ostalog. godine u Somboru. opisao ie godine 1925.

Jednabo. pa je letea svaki galub. kaje je bila zatvarena na tavanu. se smatra greškam.adgaja. bez slabade leta. je u adgaj galicijske letače. ga je čiča-Taša Kapidžija.ie sama pagledati. zbijeni u klupče. pa danas pretežan braj adgajivača vrši sama eksterijernu selekciju. Panekad se jave primerci sa aperjanim nagama.lub bez čela. u stvari. sve da danas. Davaljna ih .lijerski adgaj se vremenam sve više širio. Panekad se dešava. da se pajedini letači prevrću u letu. preakret u dugoj tradiciji. tim je teže asposabiti brainiiu ekipu. ili u valijeri. se sve više i više. zatvarivš. Posebna su bili cenieni srcasti letač i sa jednim ili dva abajena letna pera. meu astalim letačima. Ni jedan golub se ne srne udaljavati iz jata.iatu pastajijedan kaji prvi uzleće i vadi trupu. preovlauju srcasti. Od srcastih letača se traži da budu pravilnih crta. je silniji taj prvi. od nastanka ni je asvežena. a pastaiala su i čitava jata sa avim aznakama. svam silinam. :leleći da sačuva naj1cpše primerke da ne adlete. šta je. Sto. Stevan Dadai iz Navag Sada ubacio. Ta je astatak naslea ad turskih galubava i ta asa- kljun se slivaju u jednu celinu. velikamiatu. Leti u. Ova arijentacija u adgaju dala je izvanredne rezultate u stvaranju i izgledu navag tipa. asamdesetih gadina prašlag veka adgajali su sc isključivo letači. praveći krugave. daiući tempo. U svak am . i asnavne eksterijerne karakteristike rase. Let jata traje 2 da 4 sata.. u abliku klupčeta. Dešava se da dabro izvežbana trupa napravi luping 11 letu. letače i matično jato. takae. šta ih je markiralo. da 150 komada. I letačke asabine sambarskag galuba sačuvane su da danas. s vrlo. Ta su.jni primerci su balji letači ad srcastih. uzdižući . trupa prilikam brzih zaakreta.ier izgara ad želje da leti. Te je go. dugim i debelim kljunam. sto. Velikam greškam smatra se nepapunjen ili sedlast prelaz izmeu glave i kl juna. pa da se iUznemire i da} na dati znak ruke prhnu u vazduh svi u isti mah. a često. rata stvara se »navi« tip kaji ima takazvanu »punu« glavu. Sve da palavine XIX veka pretežno. uskratio. Gadine 1965. i duže. im je slabadu leta. šta se smatra najvećam greškam. da su im lea čista bela i da im se u letu acrtava srce i beli prsten ako. Tada se desio.enta u adgaju baca se na kanstrukciju glave i kljuna. praveći brze i hitre krugave u svim pravcima s izvanrednim 50 Somborski letač. i ritam i kaji po. a dešava1a se da jato. neki su ga čak i bajkatavali. a stalna u krugu iznad palazne tačke. bila asabina dalekih predaka.. bez abzira na eksterijernu lepatu. Najveća po. ali ništa nije pamagla. Nisu bili retki slučajevi da trupa pale ti ujutro i leti sve da večeri. reći. a na dalje. Da prvag svetskag rata adgajaa se takazvani »stari« tip kaji je imao. plavi binD. su se gajili jednabajni primerci. Izmeu dVe.slednji sleće. istina retka. 51 . pradirući kroz vazduh. je delavala asvežavajuće za rasu kaja. više ili manje naglažena čela i kraći kljun.i ih na tavan. tako. popadne i sleti narednag jutra. paleti kasno. Mala pa mala CičaTaša je pačea da dabija sve više pristalica i pasle izvesnag vremena svaki poznatiji golubar je farmiraa dva jata. jer su lakši. Do. Vo. Ostali galubari su asudili avaj pastupak čiča-Toše. a inicirao. a glava i 8()mburski u letu letači efektima na pasmatrača.

otvoren. OPSTI IZGLED: Veličine je do~aćeg goluba-slobodnjaka. srce duže ili kraće. turskih i ruskih golubova. sa repom čine pravu lini ju. obrvast. vrapčasta. srebrna.STANDARD POSTOJBINA: Sombor. kratak. široka. kratak i debeo vrat. plavokovana. crvena. od zatiljka do vrha kljuna prava. glava klikerasta. žuta. čarapast. srebrna. sa obe strane se završava u vidu rozeta. prema stavu glave (povezan). Jednobojni su nešto manjeg rasta od srcastih. u kojem je nastao oko 1750. čini produžetak linije glave. vuga. vitak. VRAT: Srednje visine. Kapa puna ali ne saćurasta. NOGE: Srednje visine. DOJE I SARE: Boje što intenzivnije i ravnomerne. obojena letna pera. vilo pero u repu. crvena. kon turu srca sa gornje strane. delimično gJ:1Udi. žuta. pa na dalje. a zatubast. Kod jednobojnih je glava manje izrazita nego kod srcastih kad je reč o dužini luka idebljini. REP: Kratak i dosta zbijen. PERJE: Cvrsto i dobro pr. četvrtasta. plava. kao i početak kobilice sa donje strane. godine. vrata i. bele oči i intenzivne boje. vuga. Lea i trbuh. prema boji perja. prskani. vrat. kao i crveno i crno~ogrličasta. neintenzivne boje. nešto niže postavljena. bez ikakvih prelaza i udubljenja (sedlast). obojena krilo. što vodoravniju liniju. srce nepravilno. dok su kapa. Jednobojni se gaje u sledećim bojama: crna. Ispod kljuna se može protezati 52 bela šara u sirini do 5 mm i čini pravu.srebrna. prema zemlji nagnut. crveni okviri. OČI: Bele sa što manje obojenih žilica kod srcastih. plava sa crnim prugama na krilima i repu. butinast. Nozdrve su nenaglašene. rep i gornji delovi krila. nepravilan crtež (tufnast. na vratu sa metalnim sjajem. Srcasti se gaje u sledećim bojama: crna. Karakteriše ga izdužena glava sa dugim i punim kljunom. prsa. ili na vrhu politiran. sa butinama. obojena lea. srednjeg i vitkog stasa. čine oko trupa oštru meu belog prstena koje deli prednji deo trupa od repa. prema kljunu se sužava i u njega se bez prelaza sliva. uzana. podrepast) . Kod srcastih je osnovna boja bela. plavičasto-bele do bledo-žute boje. apolovinu kloake. bez perja. a kod jednobojnih što belje. uši nepokrivene. a naročito ih karakteriše stas. Dužina kljuna je od 26 mm. obrazast. ~ornji deo vrata sa donjim delom kljuna čini blagi luk. suviše niska i nepravilna kapa. šiI10ki lepezast rep sa više od 12 pera. ali zemlju ne dodiruje.. LEA: U blagom padu.ileže. crvene boje. krupno telo. srebrno-plava. Sirina ovog priStena je ograničena i ne srne da prelazi granicu repa. s blagim lukom zaobljena. brkast. koji su sastavni deo srca. usplahirenog izgleda. ukrštanjem domaćih. prav i debeo. KRILA: Uz telo blago priljubI jena. GRESKE: Patkast. Boje bledo-žute. plavo-Iwvana. GLAVA: Dugačka. 53 . dok su delovi glave. orlovski i ugnut kljun. a na leima se završava s lepim lukom. krila viseća. na repu ležeća. obojeni. crveno. Boja noktiju odgovara boji kljuna. žuta-srebrna i plavo-crno prskana (poćkaš). kratke noge. uŠii. crne oči. KLJUN: Dugačak. srebJ:1no-plava. bela. Sadrži 12 pera. vrapčasta. Okviri dupli i izbočeni. s tim da je osnovna boja bela. s prednje strane i s profila gledano bez ulegnuća. PRSA: Obla i pravilno razvijena. puna. ali se krajevi ne ukrštaju i ne prelaze dužinu repa. VELIČINA PRSTENA: IV Somborski zuto-srcast letač.

Vrh mu je malo povijen na dole. Pojedini primerei počinju tanje odmah po poletanju. . koluta. Ovakve prevrtače treba od- SREDNJEKLJUNI BACKIPREVRTAC LETA(. ne STANDR POSTOJBINA: Južna Bačka.irok. i ma brzo. Backi prevrtac. KLJUN: Kratak. u nazad.. Boja kljuna je svet1o-rožnata. š. dok su kod belih primeraka ri su beli i širi. 5 . beli Ponekad se dogodi da se golub u zanosu prevrtanja zaustavi blagovremeno.I Ova rasa golubova formirala se u ju~noj Bačkoj krajem prošlog veka. a zatim \'rće 5 do 6 puta bez zastoja. i udara u krov ili zemlju. Očni okvi- "~. . taja mali i svodi se na 2-3 straniti izjata. Diže se na veće visine. Backi prevrtac. rasa nastaje krajem XIX veka. Bački prevrtač je solo letač ili leti u manjim nama od 2 do 5 letača. 0(. ukrštanjem erdeljskog prevrtača sa segedinskim visokoletačem. Postoje dva varijeteta. tela i OPSTI IZGLED: Malog je rasta. pa je zbog male visine broj 54 to veoskupise preprevrprevr- Bele boje. tamne. omanja. ima oblik ravnostranog trougla.. kratkog vitkog vrata. Glavna odlika rase je prevrtanje u letu. gledajući od gore. bez kape i sa okruglom kapom.1: čelo olwmito pada prema kljunu. crveni i elegantnog GLAVA: Okrugla.

pera dobro složena. jake i gole. deo je malo povijen una- !\ IJ OhIa. inače st rasnim golubarom. NOGE: Kratke. Kada bi student prava odlazio kući na odmor. žutoj. tanak i dug kljun. Vrlo brzo su se sprijateljili. PRSA: LEA: dužine. gde se upoznao s jednim studentom prava iz gornje Maarske. Pretežno beli primerci imaju šare u drugoj boji. crvenoj. plavi Bački prevrtač. krupno i dugačko telo. dobro složena. crveni 56 i velikog ljubitelja životinja. u istoj ravni sa leima čini blagi nagib. Formiranje rase počinje oko 1900. Postoje i dvobojni primerci kod kojJh se bela boja perja javlja u obliku šara. crveni 000i okviri. GRESKE: Mali broj obrtanja u letu. uvek je 57 . inače čuvenog hirurga oka Bačkotopolski visokoletač. BOJE I SARE: Odgaja se u sledećim bojama: crnoj. Nastanak ovog goluba vezan je za ime doktora Janoša Hadžija (1851-1903. obojene oči.) iz Bačke Topole. jednom pDilikom je boravio u Segedinu. krupna glava. neintenzivna boja perja. kljun tamne boje. Sve boje treba da su Jntenzivne i ravnomerne. duge noge. plavoj. KRILA: Srednje dužine.) i. srebrno-plavoj. Nokti su sve tle boje.VRAT: Srednje pred. vitak. nedovoljna visina leta. šira i diskretno Ravna i dobro pokrivena. nasedanje na rep. beloj. VELIČINA PRSTENA: IV BACKOTOPOLSKI VlSOKOLETAC Nosi i skraćeni naziv topols-ki visokoletač ili topoljan. labavo viseća krila. kraći. partiHom i glavom. godine u Bačkoj TopoLi. gornji isturena. REP: Uzan. nepravilna kapa. pera dobro složena. tamni nokti. nosi ih na repu bez ukrštanja. čvrsto i dobro složeno. sa belim letnim perima. Medicinu je studirao u Pešti (1869-74. Preci ovog goluba su maarski letači. kao student. sirok rep. PERJE: Sjajno. vuga i sivoj. delovima krila.

strastvenim golubarom. Pod nazivom »Maćaševi fakovi« bili su poznati crvenoprugasti letači koje je odgajivao poznati odgajivač Maćaš. Nije retko da golubov. (. koji su poznati pod imenom »Kerekešovi plavi«. pretpostavljajući slednjem momentu zapita avizera da golubove šalje njegov prijatelj daje reč o grešci. po Sandoru (. Jednog dana stiže mu aviza o prispe6u sanduka sa golubovima. gde ih je hranila kućna pomoćsu se golubovi razmnožavali ali bez slobodnog leta. on ih preuzima. krila drže do repa. bio je poznat po srcastim golubovima u crnoj i crvenoj boji. Glava im je krupnija. ukrasni tip. (. Svaki od njih bio je specijalist. Postiže prosečnu dužinu od 3 do 5 časova leta. srebrno-plavi letači. odgajivač više rasa golubova. a rep sadrži 12 do 14 pera i kraći je. Pod nazivom »Peleovi sivi« bili su čuveni jednobojni. Logoši treba da su što krupniji. od čega 3 do 4 časa unevidljivosti. Tako selekcijom i daljim ukrštanjem nastaje bačkotopolski visokoletač.odnosio sa sobom segedinske golubove. S obzirom na to da su u formiranju. On odbija ovizu.letači. mirnim i kružnim letom. koji se ukrštaju sa Hadžijevim golubovima. on ih nica. Bačkotopolski visokoletači se gaje u dva soja i to: krupniji. sadrži 14 do 18 pera. opuštenih krila ispod repa.:). tzv. Posle smrti dr Hadžija. koji je odgajao izvanredne jednobojne plave sa crnim prugama preko krila. Kada je čuo sa studija. Godine 1879. još uvek se pojavljuju primerci koji se prevrću u letu. stolar. svodnog oblika. gaji topolske plave. širok. obućarskom majstom. a podiže se i u nevidljivost. koji se zovu »logoši« i sitniji koji se nazivaju jednostavno . manje glave. iako i danas postoje jata koja postižu izvanredne rezultate u letu. godine. pa su tako pojedina jata i dobila nazive po imenu poznatih odgajivača. a kasnije se javlja i voEjerski odgoj.i lete u jatu i preko 10 časova. Trgovci krupnom stokom su još ranije donosili u Bačku Topolu. srebrno-plavi To je golub koji leti u velikim jatima. Segedin je doživeo veliku poplavu u kojoj su stradali mnogi golubovi. pa i prevrtače. On nagovori devojku da pusti golub ove koji se vremenom razilaze po mestu i još više razmnožavaju kod ostalih golubara. Ovde su bili golubovi koje je njegov drug odnosio iz Sepre poplave. plavo-srcast U sanduku gedina još bar. Veliki golubar Janos Kerekeš.anjiju. Dr Hadži je došao kao lekar u Bačku Topolu 1878. pri hodu se pomera levo-desno. Pre drugog svetskog rata gajeni su isključivo zbog svojih letačkih osobina.uveni su bili »(. Period izmeu dva svetska rata poznat je po mnogim poznatim odgajivačima topolskih golubova.anjijevi plavi«. od čega pola do 2 časa provodi li nevidljivosti. rase učestvovali i prevrtači. što nije karakteristično za ovu rasu. Letači su manjeg rasta.uveni odgajivač Ferenc Bama.sokoletac. Izdržljiviji su letači od logoša. Backotopolski visokoletac. ili lebdenjem. visokoletače. rep im je uzdignut. za odreenu boju koju je usavršavao. Mada dr Hadži nije bio izraziti voluje smestio na tavan. 59 . ali u poza pošiljaoca. devojka nastavI ja sa negom golubova i ubrzo se upozna je sa mladićem. a noge kraće. 58 Backotopolski vi.

partiklu. krila dodiruju zemlju. Topoli oko 1900. lea i trbuh. do prvog mitarenja. srednje. naglašenog repa i kratkih nogu. a do prvog mitarenja su sivi. kružna od uha do uha. a takoe i mladi. KLJUN: Srednje dužine. ali tanld.irok. KRILA: Duga i široka. puna perja. a kod srcastih tamne ili žute. jak. uzane grudi. boja NOGE: Kod ukrasnog soja kraće. a kod logoša ispod repa. Zaobljena. uzan i oboren rep kod logoša.. izbočenog čela. grudi. do repa. tanjlim prugama. godine. dugih krila. belo napuderisane. a kod logoša sedlasta. sadrži 12 do 14 pera kod letača iu pravoj je liniji sa leima. nepravilna šara kod srcastih. tamne boje perja kod jednobojnih. STANDARD POSTOJBINA: ukrštanjem Nastao je u Bačkoj maarskih letača. crvenkaste oči. I SARE: Jednobojni plavi sa tankim crnim prugama na krilima i srebrno-plavi sa smeim. svodnog je obLika. a kod letača noktiju u korelaciji sa bojom kljuna. Nozdrve su nenaglašene.. Jednobojni plavi treba da imaju što svet1iju boju.. a kod logoša sadrži 14 do 18 pera. nepravilna kapa. gornjih delova krila u obliku srca. okrugla. Krilne trake kod jednobojnih treba da su što uže.prilikom hodanja rep se izrazito njiše levo-desno. široke pruge na krilima. bela i pokniva glavu. Osnovna boja im je 61 60 . kraća od repa. priljubljeno i čvrsto. GRESKE: Mala glava. OČI: Izrazito bele boje kod jednobojnih. premalin:ijileapodignutjenagore. Lea su im bela. Zenke su nešto tamnije. Kapa visoka. krila. VRAT: Uspravan PRSA: LEA: i š.. malo izbačena. kod letača leže do repa. preko vrata. PERJE: BOJE Gusto. ali se ne vuku po zemlji. čelo visoko i široko. duge noge. labava konstrukcija perja. a nazivaju ih i sivi. VELIČINA PRSTENA: IV Siroka. srebl'llo-plaV'oj i crnoj boji. a šara se proteže od kape. krupne glave sa razvijenom kapom. izbočenih grudi. nisko i uzano čelo. OPSTI IZGLED: Srednjeg je rasta. teme ravno. a kod ostalih boja je svetlo-J1ožast. pergamentno bele boje. malo povijen na dole. Srcasti se odgajaju u plavoj. crveni očni okviri. Očni okviri su dupli. REP: Sirok.. meu visokoletačima krupan. GLAVA: Velika. unutrašnji deo kape. kod plavih je plavo-crne boje.

a odgajivač MAKEDONSKIPREVRTAC Tako reći svaki golubar u Makedoniji ima ovog goluba. pa u mnogome podseća na goluba . godine je izvezen i u SR Nemačku. 62 je u čestom kontaktu sa svojim ljubimcima. kao mamac. a onda munjevito počinje obrušavanje. a 1973."" To je rasa koja ima izvanredna akrobatska svojstva prevrtanja u letu. Potiče još iz vremena Turaka. Veoma su disciplinovani i mirni golubovi. Odgajivač ulazi u g01ubarnik. U toku dana leti više puta i to u grupama od 2-5 komada. koja su jedj. pa se još i danas koristi stari turski naziv za ovu rasu . Reakcija je vrlo brza. Samom izgledu rase nije posvećena posebna pažnja. što je i razumljivo s obzirom na to da je veHk trud u treniranju leta.»dunek«. Vlasnik svakom golubu daje odreeno ime na koje se ovaj odaziva. Golubovi lete nenahranjeni. dok ostali poslušno miruju na svom mestu.slobodnjaka. Golubovi padaju. Prozvani golubovi zatim izleću kroz vrata i staju na krov. na plato ispred golubamika i uz prodoran zvižduk. Cesto se puštaju i solo lctači da zadive posmatrače svojim virtuoznim letom. izgovara imena letača odabranih za let i usto ih dodiruje tankim štapićem. što je znak za letače. skup63 . Na zvižduk ili pljesak ruku golubovi poleću sa krova i počinje penjanje u visine u spimlama. koji sve te detalje budno prate iz visine. Makedonski palvo-kovan prevrtai). Samo za trenutak let se nastavlja. Makedonski prevl'tači lete leti i zimi. Kada se popnu na takvu visinu da izgledaju kao tačke. Dresura se ogleda u sledecem. jer nisu zabeležena ni kod jedne druge rase golubova. M3kedonski p!avo-kovan prevrtač. a makedonski odgajivači su selekcijom stvorili goluba sa specifičnim letačkim osobinama. odgajivač izbacuje belu golubicu. ostavlja otvorena vrata. popularan je i u južnoj Srbiji. uz igru II letu. drže ih zatvorene u golubamiku. Preci ovog goluba potiču sa Bliskog istoka. a ponekad ih ima do 20 komada istovremeno. Osim masovnog odgoja u Makedoniji. da počinje spuštanje. ali isključivo po lepom vremenu. Kosmetu i Banatu.nstvena u svetu.

KRILA: Duga. već kotljajući se spiralno. u blagom padu prema repu. Očni ok- KLJUN: Srednje dužine. široka i jaka. REP: NOGE: 64 Dug. ali ne direktno. odlično se leže i to u brzim turnusima. meko i ne kompaktno perje. Dugog i jakog tela. uza na prsa. Sare se javljaju kod svih osnovnih boja u kombinaciji sa belom. beli. BOJE veoma čvrsto i jako. a mamac (draper) im se ne pokazuje. crveni. svodnog Srednje oblika. žuti. Gledajući sve to. u pravoj liniji. robusnog izgleda i živah- GLAVA: Okrugla i duža. OCI: Bele ili žute boje.ljenih krila. Najčešći su šareni primerci. sitno i kratko telo. istina. i blago zaobljena. u letu. zadovoljan je sa malo životnog prostora. Letna pera veoma čvrsta i kraća od repa za 2-3 cm. Makedonski prevrtač je po prirodi miran golub. rep i gaće. PERJE: Kompaktno. jak. Makedonija.čarapaste (i5 . crvene oči i očni okviri. Najčešće je belo obojena glava. pa se dešava. GRESKE: Neodgovarajući let. Malo ulegnuta. Dešava se. igra važnu ulogu I SARE: Gaje se jednobojni crni. kao lopte. letna pera. kao kod visokoletača da se jato i izgubi. a postoje i prskani. svetle je boje. Ako su golubovi u letu. golub raširi krila i rep i blago sleće. dug vrat. Ali. tamne. let može da traje prilično dugo. Odgajivač zatim poziva nekoliko narednih letača i procedura p06nje ispočetka. širok. sadrži 14-16 ili gole. gornii deo vrata. kratak i uzan rep. nesimetrične šare i velike gaće. a preci potiču sa Bliskog istoka. plavi i plavo-kovani. dužine. nekoliko metara iznad tla ili krova. PRSA: LEA: Siroka širok i jak. VELIČINA PRSTENA: IV za neoperjane j III za operjane. ponekad da se golub ne zaustavi i udara o tlo. posmatrač ima utisak da će se letači usled tolike brzine razbiti o zemlju. jake. nije kavgadžija. a kod belih primeraka viri tanki bledo-:hute boje. Zadovoljstvo je gledati ove izvanredne akrobate kako izvode svoju tačku leta. trbuh. crn kljun. krila uzana i viseća. baca im se malo hrane i zatim ulaze poslušno u g01ubarnik. Nakon spuštanja svih letača. a na vrhu politiran prema osnovnoj boji perja. VRAT: Kratak. Nozdrve nerazvijene. postrance. kao tanjiri. STANDARD POSTOJBINA: OPSTI IZGLED: nih očiju. iakih pera.

a kasnije i v'tezovi krstaši. što nije bila laka postići. lepim kljunom i ačima. na primer. i galubovi su držani kaO' ukras na dvoravima i u turskim h~remima. a zatim golub sa intenzivnim bajama. le't. belorepi . takae dresiranih sakalava. Naime. šta je bio začetak odgoja ukrasnih galubava. godine niški adgajivači ukrštaju svaje galubove sa letačima iz Grčke i severne Afrike i takO' pO'baljšavaju kanstmkciju gO'luba i pastižu duži let.ećimirnim. Osim ukrasnih ptica. Najpre su pastignuti zadavoljavajući rezultati u letu u 67 . jer su galubavi leteli brzo i oštra. pa samim tim let nije trajaO' dugo i gO'lubovi nisl! išli u velike visine. galubavi su naročita abučavani da se brzo vinu u velike visine gde su bivali 66 OslO'bO'enlem Niša ad Turaka. Oko 1890. šta je i razumljiva s abzirom na geagrafski palažaj. Daljnjam selekcijam otklonjena su i ove neželjene osobine. let jaš uvek nije biO' zadavljavajući kad je reč O' radu krila. Kasnije se ava dva pravca stapaju u jedan kaji zahteva galuba-visokalet!ča s lepim eksterijernim asabinama. kružnim letam. ~ Niški plavi visokoletač kavima predstavlja raskrsnicu za mnage narode. Rasa je nastala akO' 1800.I meta i ulav. a samim tim je pazornica i za istorijske dagaaje. vajske i trgavce. bavili posebnim sp artom kaji je u uskaj vezi sa goluborstvam. NISKI VISOKOLETAC Niš je grad s veama dugom galubarskam tradicijam. TakO'. a preci su jaj damaći galubavi. nIški gO'lubari su se prihvatili posla da stvare rasu visokaletača kaja će O'dgavarati niihavam ukusu. Na taj način. Početkom ovag veka adgaj se vrši u dva pravca: naj pre da se dabije galub kaji će leteti visoko i duga. stvaraO' se domaći golub-visakole~č.jaš su se stari Vizantijci. Njima se nije svidea let turskih galubava kaji su se česta prevrtali u letu. Ali. bez pretvrtanja. Ovaj grad vcNiški visokoletač. a preci niških galubova nisu imali ni intenzivne baje. gadine. već u tim davnašnjim vremnima.

dobro operjan. dobro razvijen. I SARE: Kod jednobojnih su zastupljene s'ledece bOje: crna (arap). PERJE: BOJE Sjajno. Prvi opis rase objavI jen je 1954. snažne. godine odgo jeni su prvi primerei s intenzivnim bojama i ostalim današnjim rasnim odlikama niškog goluba. a dru~i ie s bogatom kapom koiu imaju belorepi primerei. partikla. deblji i širi. čvrsto. a gornji taman. PRSA: LEA: Siroka. OPSTI IZGLED: Srednjeg je stasa. dužine 5-7 časova i više. . elegantnih linija. prema repu malo nagnuta. 69 f . kao i beli sa srcastom mrljom na prednjem delu lea (amelija). gaji se u dva varijeteta. atek 1920. sa 12-16 širokih pera koja se u letu šire u lecrvene boje. Gledajući s gornje strane.\ traj anj u od 4-6 sa ti. malo ispupčena i zaobljena. 0(. ukrašenu s dva cveta sa strane. bela (belan). krupne. ~gutan). Postoje sitno prskani(pirilija) i tJigrasti (karabaš). Belorepci se gaje u svim bojama dok su im bele boje: glava. rep. bele je boje ili obojen prema osnovnoj boji perja. i posle najdužeg leta. zatim srcasti (peštanac) sa belom glavom. koj aje u obliku nokta na palcu. žuta (kana1ija). izraženih refleksa. godine. jaka. KLJUN: Srednje dužine. cuba je uzana i šiljata. kao i mešavine ovih boja li raznim nijansama. GLAVA: Okrugla. a na glavi se može pojavliti i pega. letnapera. malo šira. blago zaobljena. Nozdrve su ši:wke. Očni okviri dvostruki i glatki. Gaje se beloglavi. pa niški golubari imaju običaj da ka~u: »On je moj i na zemlji i u vazduhu!« NOGE: Srednje dužine. kljuna i bogatstvom intenzivnih boja. pa i više. a od repa su kraca REP: Dugačak pezu. crvena (bakarija). otvor primetno slobodan. dobro složena. neoperjane. prednji deo kape. VRAT: Srednje dužine. akad tamnokljunih primeraka tamniji. Kod belobradih je donji deo kljuna beo. očiju. kružni. Siroka. prednji i zadnji deo lea. a može biti 68 . STANDARD POSTOJBINA: Niš. pre- f f Niški visokoletač. Značajna osobina mu je da se. u kojem nastaje oko 1800. noktiju je u korelaciji sa bojom kljuna. nokat-ouba. ma glavi se blago sužava i u luku prelazi u podbradak. iz diže se vertikalno iznad prstiju. Boja Osnovna karakteristika današnjeg niškog visokoletačaje grupni. a ponekad i butine. bela napuderisane. vraca u svoj golubarnik. crni KRILA: Prilično duga. kod beloglavih i belorepih tamne boje. Boje su intenzivne sa metalnim prelivima na vratu i grudima. kao idoterane eksterijerne osobine s izvanrednom finocom glave. godine. kod kojih se uvek javlja bela u kombinaciji sa ostalim bojama. s kljunom i Dubom izgleda u obliku romba. partiklom i krilima. leže na repu. miran i visok let. plava (mavija. bele boje. dobl1O prileže. plavo-kovana (tekir). Belorepi imaju kapu od uha do uha. jedan je sa šiljatom cubom. tzv.1: Biserne boje. belogradi i belošpici primerei u kombinaciji sa svim bojama. s gornje strane blago povij en ka vrhu. duguljasta sa sirokim i blago ispupčenim čelom.

nage visake. Tapali ima galubava kaji vrlO' lepa i istrajno lete u velikim jatima. Neksladna figura tela. ad baCkatopolskith visakalet. kačijaš pa imenu Lajhar. Sela je ta zainteresovala i dagovar. gadine u Samiboru.GRESKE: Niska ili linijsko letenje.e se ani da mu Lajiher danese nekalika pari aVlih golubava. pričaO' je da lU B. ravna i . nabarani i crveni. neintenzivne boje i nepravilne šare. izlaženje iz vidljivag radi. žute ili crvene ači. nepravilna ili priljubljena ćuba. nasedanie ili pikiranje iz visa i izdvajanje iz jata. kliun tanak i dug ili suviše kratak i debeO'.iakO' izdužena. akviri uzani. rodam iz Baoke Tapole. I r " VELIČINA PRSTENA: IV SOMBRKIPLAVCTE I 1 FarmiTanje ave rase pačinje 1925.a!ča u plavasrcastaj boji i kasnijim 'U'kI1Stavanjem sa smbrnO'srcasltim staparskim letačima. godine dašaa u pased 20 Niški sivi visokoletač. dug i tanak vrat. f ( f 70 ~ f J Somborski plavosrcasti letač 71 . glava prevelika. mlitava i viseća krila. lepezast.iusa leta. raznabojni naktl. rep rastreše~. ulegnuta čela. nedovaljna dužina leta. prevrtanje. zatim šaren. uzane i viseće grudi. adnasna kapa. trgavcu pa 'zanimanju. TakO' je Stevan SeI uz pamać Lajhara i još nekih paznanika 1928. Jednom prilikom poznatam sambarskom golubaru Stevanu Selu. s dvajnim peram.

komada topolskih visokoletaoa. jer su golubovi bili u jednoj grupi. Jednog dana je povijao jato i. Jednom prilikom. da ima trupu odličnih ali u Somboru nepoznatih letača. Oboje su uzivali u letu. tek kobac uhvati goluba. Let najčešće i duži.I . Ubrzo se pohvalio Peri Seševiću. . u nishitre krugove. U početku nije bio zadovoljan njihovim letenje:m. To nije jedina priča o Sdevićevim plavosrcastim letačima. kom i srednjem visu. podigavši ga. To je izrazito grupni letač. ili zato što se uplašio od kopca koji se ustremio na jato sa obližnjeg orkvenog tornja. Tako je nastao somborski plavosrcasti letač. 5ešević je odmah došao da vidi golubnve u letu i pošto se uverio u sve to. veseo je i stalvrlo brzo pleni mnolge odga73 t J . Odgovor je bio 119 golubova. To nije vohjerski goslobodu leta.ti lub. Reč po reč i pade opklada. Svojom lepotom leti u velikim jatima. Umešnim odgojem i ukrštanjem dobio je veliki broj mladih. jer jedna ženka nije poletela. a stručnim tren'ingom je post:igao impozantan broj od 120 letača u jednom jatm! Ovom uspehu su se diviti mnogi golub ari. i. primetili su je Svetozar Lugumerski zer Kumerkramer. kad ~e odjednom jedan golub i:l!dvoji iz jata. praveći traJe 1 do 2 časa. već je želeo da dobiJe i novi Hp letača sa novim rasnim odh:kama. zbijeni u vrlo lepom letu. Jato je zatim izručio da letJi. Jednog jutra poseti.kupio je celo jato. ugodno se iznenadio. a može hi. Drugi s tim nije bio saglasan. . U pet sati popodne kupac je morao da ode ne dočekavši da golubovi slete! \ I' Jato somborskih plavosrcastih letač~ ~ Novodošle golrubove je smestio u ureen golubarnik na tavanu. cak. kada je trupa bila nad glavnom ulii f:riccm l' Somboru. što su novu selekciju prihvatili mnogi somborski golubari. Tako . Ovo ga je ohrabrilo i :i:Zldvojio je neikoliko pari koji su najbolje leteli i bili najizdržiljivij:i. svakako zahvaljujući i tome. a zatim poslaše šegrta sa ceduljicom do Pe72 I (1 Somborski plavosrcasti letači sleću Pera Sešević se nije zadovoljio samo time da odgaJa izvanredne letače.Jedan od niih recc da u tnmi sigurnD ima 90 golubova. Pera mu odgovori da je kasno da ih povija. a jedno vreme se. pekarskom majstoru. re 5eševića da im odgovori koliko golubova ima u trupi nad Somhorom.o ga je izvesni aber u želj:i da kupi dva para golubova. Da li zato što je imao mlade. raspolagao je sa 40 grla. jer od JIutira do mraka ima no u pokretu.je formirao matično jato. s tim da prethodno vid\i kako lete. i dvoumio o tome da li da jato likvidira il:i ne. Idući put je Ober došao ranije i Pera potera golubove. U ovome je i uspeo." ] ~" 1. Za njih je izgradio u dvorištu poseban golubarnik. pos'le godinu-dve selekcije. jer ne zna da li bi se do uveče vratili.

gadine. nazdrve orven:kaste. širak i dug rep. Srednje Cvrsta. grudi. a izvezen je i u mnage evropske zemlje gde je našaO' nave ljubitelje. tamna-plava baja perja. Rub repa završava tamna-plava pruga. u blagam dodiruje. PRSA: LEA: Siroka. abrubljene s razvijenim bela- KLJUN: Od 24 da 26 mm dug. krila viseća. razvijenih . leže na repu bez ukrštanja. Plava boja obuhvata kapu. REP: uz tela. dužine. ači crne ili bele. plavasrcaistog ukrši sta- lepag stasa.plavasrcastaj boji. na krilima i butinama. a adgaja se sama u jednaj 1928. prsa uzana. plavičastim kalutom. srednje dužine. BojakljUina je plava-crna. OČI: Zutc"narandžaste boje. VRAT: Deblji. pakr'iva uši i vrat koji su neštO' tamniji od srca i grudi i. vila pera u repu. kljun dug ili kratak. je padu. akviri crveni. Bele baje je glava. niska prijubljena. ali zemlju su plava-crne Uzan. nazdrve nenaglašene. uš'i nepokrivene. bela napuderi'sane. čarapast. tamnniji. Danas se an gaji širam Jugaslavije. najzad. GLAVA: Siireg je čela. Glava je obmbljena lepam. rep kaji je. pagnut napred. takoe. Ravna obla i razvijena. ncge duge. više od 12 pera u repu. srebrnasrcastag. nakfi beli i:li šareni. neoperjene. u partikli. kmžnam kapam. Impozantna je gledati jata ad 200 i više kamad2. prema kljunu se sužava u blagom luku. jednostruka. vrait tanak i dugačak. u abliku škalj'rke kaja mala adstaji na zatiljku. rehrasti ili ovalni. u kojem nastaje tanjem bačkotapoIskag viso:kaletača. zatim krila. a krajnja pe. srednje dužine. tamne pruge na krilima. a od ne Somborski letac plavo3rca3ti KRILA: Priljubljena repa su kraća.45m:m i širini ad 22 . BOJA I SARA: Odgaja se sama u plavosrcastaj baji kaja treba da je šta svetlija. i u istaj liniji s repam.25mm. 74 75 . plava pera na glavi. VELIČINA PRSTENA: IV STANDARD ~OSTOJBINA: Sombar. a pasebna je interesantna njegava karakteristična svetla-plava baja. šiljasta. u jednaj rasi i jednaj baji. arspkog letača. meren ad otvara žvala da vrh~ klljuna. partikla ispad kljuna u dužin'i od 40 . ad jednog da drUjgag uha. 5ve1:11ebaje. GRESKE: Glava četvrtasta. srce nepravilno. bela pera u repu. dobra prileže.jivače. kapa kdva.ra u repu su bela sa spaljne strane. OPSTI IZGLED: Srednje je veličine. sadrži 12 pera. danji dea tela i lea. čela uzana. NOGE: PERJE: nakti baje.

za. Dve godine kasnije osniva se Savez sportskih društava odgajivača golubova visokoletača SrbIije sa sedištem u BeograJdu. Ruvarac. a sada ih ima 127 širom Srbije. crni Godine 1963. godine. Ono je obavilo pionirski zadatak u okupljanju najnaiprednijih odgajivača srpskog vi'sokoletača i udarilo temelje organizovanom održavanju takmičenja u letu.0'00 odgajivača.e iz lo:kal'nih okvira. »Muta« i ostali. To je vdiki broj organizovanih odgajivača koji su ogroman potencijal za razvoj i napredak ove rase. a ovog goluba nazivaju razHčitim imenima. Prema tome. kao što su: be'ogradski.e reči u jednom napisu iz 1953.čini standard. i druga mesta uže Srbije. da usavrši letalčke osobine ovog goluba i da sa. osniva se Save zodgajivača golubova Beograda koji olmplja 9 heogradskih društava. Postoje podaci da je rasa nastala oko 1800. Ev1dentnoje da su. O potrebi donošenja standaI1da i prikaiivanju na izložbama u zemlji i inostlranstvu bilo . Osnovni cilj selekcije bio je stvoriti goluba koji će imati visok. sve aktivnosti odgajivača bille su usmerene na let gol'uha. već su ih lju!bomorno čuvali samo za sebe. SRPSKI VISOKOLETAC Ubraja se meu najstarije domaće rase golubova. formiran je veliki broj društava koja su okupljab odgajivače samo ove rase. Zemun. Zbog toga se formiraju razHči1!i tipovi letača iiste rase. da omasovi odgoj. ipak dugo vremena ne ii.ati turs'ki letači koje srps~i odgajivači prihva!taju posle povlačenja Tura:ka iz Srbije i ukrštaju sa postojećim golubovima. Odgajivači se nisu trudiH da u širem krugu ljubitelja ovog sporta prkažu izvanredne kvalitete svojih letača. a istovremeno se tretLra i kao najbolji visokoletač u nas.oga je 1970.~~~ vača golubova u Beogradu. kao svoje lokalne mezimce. osnovano je Prvo srpsko društvo odgaji76 Srpski visokoleta~. sa oko 7. srbij an s'k'i. niti crganizovani u specijalizovanu organizaciju. radi poboli-šanja letačkih odli'ka. a njen nastanak je vezan za Beograd. Sve je to uticalo da ova naša rasa. Obrenovac. ali standard za ovu rasu još nije postojao. godine formkana struona komisija od deset članova 77 . Radi t. du~ i kružni let. korišćeni leta~i doneti iz Grčke i Maarske. godine. U trernutku osnivanja Savez je imao 13 društava. KosIta Panajotović. dok su eksterij-erne odlike zaiPostavljene.ljem da objedini sve postojeće odgajivače SJ:1pskog visokoletača. srpski i sl.e t~adidj-e odgoja i velikog broja ljubitelja. Pančevo. Preci su mu pozr. Izmeu dva svetska rata postojala su pravila na osnovu kojih su se organizovala takmičenja u letu. U toku odgoja i evolucije rase odstraniivane su prevrtačke osobine kod ovih golubova koje su štetile visokom i dugom letu. Savez je formiran s di. i pored dug. Kraljevo. Nužno je istaći da odgaji'vaci ni jedne druge jugoslovens'ke rCtise golubova nisu toliko masovni. Meu čuvene odgajivače srpskog viso'koletača ubrajaju se: Milan Tiš'!ier. Joca Naumović.. Spasa Petrović. U meuvremenu. Godine 1910. pa se nije mogla ni prikazivati na i:zlo~bama golubova kako bi se popubr'isala. Slavko Vasiljević.

je severozapadni do 1m/sec.kaka da oštI1iji letači daju i bolje rezultate. tj. Baš ove dinamićke rasne osobine čuvaju ~a. letaći se dele u dve grupe i to: sa mekim. i oštrim. Vlažnost vazduha je od manjeg značaja za let. Pri povoljnim uslovima.e i ocenjiivanje 200 komada najbOllj'ih letača Savez je organi'zovao 1973. 1972. ~odine se usvaja prvi standard srpskog vi'S'okaletaća koj'i z. a ubrzo se objavljuje i u inostranstvu.ukrasnog goluba. pa se ovakva grla odstranjuju. a najpavoljnija te. Posle dužeg rada. - grupni i kruž- Srpski visokoletač. Najmanje mora da leti 5 ili više letača.atim veri.letište ni let .30°C. tom. pobedničko jato na izložbi Uočljivi su i letači koji često lete iznad jata. jer oni vode i >~bušenebo«. li krugovima poluprečnika od 50 do 200 metara ii u tendenciji neprekidnog dizanja. Posle 30 minuta treba da su u propisanom visu. ptica i kun!ića Jugoslavije. brzim le. živine. To Sili najbalji letači na koje treba posebno obratiti pa~nju u .rnperatu:ra je izmeu 22 i 25OC.visok i dug let. Prilikom podizanja uočavaju se letači koji lete ispod ili pored jata i usparavaju njegovo podizanje.odgoju. kao vrsnog letača. god[ne na Meunarodnom sajlmu peradastva u Somboru. Sva. S obzirom na to podnehlje odgoja i povoljne temperature za let kreću od 18 . Na osnovu rada krila. kao i ocenski karton specifičan i omogućava ocenu na osnovu overenog 80 bodovC1 i ocenu eksterijera do 20 bodova od ukupmogućih. me leta je južni i jugoistočni a najpovoljnij~. Jato se podiže grupno.čiji je predsednik bio dr Srećka Samardžić. da im se ne vidi rad krila. a u drugom se govori o ek:sterijernim odlikama rase. 79 . Povo!ljan veta'r za vre. s tim da se u prvom propiisuje let. plavo-kovani detalja k. Obučavanje letača vrši se po sledećem redosledu: priwikavanje na iz. Posle se usvaja pravilnik o takmičenju koji do u ma statičkoj.oji je leta do no 100 goluba 78 raZ1rauje pravila ta'kmičenja. Dugogodišnje studiozno izučavanje leta dalo je masu ko. Prvo zvanično i~laganj. dobro jato poleće dosta žw. Standard sadrzli dva o'snovna dela.tro. na predlog komisije.22°C i od 25 . Na ovaj način naglašena je letačka vrednost prema eksterijeru ili njegove dinamičkeosobine pre- Srpski visokoletači. ad pojma .fi:lmje Savez odgajivača galubova. sporim letom. risnih i intelresantnih podataka.

Nozdrve su nenaglašene. srednje dužine. zaobiljena. dobro prileže ružiičalste boje. ili u obno'vljenom padanju. Ako ~e p"c'evrću nad jat01m i u krugu letenja. OCI: Biserne boje. repu. belo napuderisane. Ka. Uobičajeni su specifični nazivi boJa i kombinacija boja.iena. postepeni. REP: Dugačak. Silazak može biti nagli. Na tim visinama golubovi se gube iz vida.5 časa. 81 ARAP . i u istoj ravni sa repom. Srp3ki visokoleiač. Rasa se počela formirati oko 1'800. Najbolje sezoni leta. BoJa noktiju odgovara boJi kljuna.3 navrata pre konaČinog spustanja. lete u ». Ponekad se u jatu pojave i prevrtati. koristi se dvogled.i najmanje 4 časa a prosečan let iznosi 5 . odnosno u trećoj i četvrtoj godini zivota. čelo dosta i:zJbačeno i široko. Obnovljeno padanje je menjanje visine u 2 . Preporučljiva je svetb boia kliuna i kod tamnih boja perja.tate postižu u četvrtoj i petoj 3 .crna. a kod belih i šarenih sa belom glavom. Da bi se i dalje mogao pmtiti njihov let.imerci u svim bojama. tamne. prijuibljena uz tdo.-~~- Jato mora da let. VRAT: Srednje dužine i snažan. Najčeće je pojedina.čno spuštanje ili u manjim skupinama. Ovakvo letenje u nevidl. sjajno i glatko. belobradi i belošpic Pri dobrim vremenskim prilikama visina . Nisu retki slučajevi da se postiže let od 10 i 14 časova. snažne. Očni okviri su dupli. Primerke koji se često prevrću i vuku jMo na niže treba izbaciti iz jata.pa bogata. malo povijen u korelaciji sa bojalE perja.iivosti traje 2. 80 KRILA: Duga. OPSTE OSOBINE: Osnovna odlika rase je visok. Mladi letači još iste godine postižu dužinu leta od rezul. u manjim skupinama ili pojedim\'čno. Posle toga nastaje osipanje iH »padanje« jata koje silazi li ce1ini.ivaju »tockasli jake krvi«. odaje utisak »zauzdanog konja«. NOGE: Srednje dužine.01Jlavičaste. leže na nošen u PRSA: Skoka. snažna široka. TEKIR . u zavisnosti od boje perja.plavo-kovana.7 časova. GLAVA: Srednje veličine. bledo~žute boje. Telo mu je jaiko. i zaolbl. .leta se kreće izmeu 800 i 1500 metara. KLJUN: Snažan. LEA: PERJE: BOJE Zaobljena Cvrsto. Osnovne boje su sledeće: svetla od tamne. kompaktno blagom padu. snažna. ST~NDARD POSTOJBINA: Uža Srbija. neoperjane. loptasta i šiljasta (ćuba).6 časova. duži od klri'la do 2 cm. a traje od 15 minuta do 2. sadrži od 12 do 16 pera.dini krupno ni sitno. I SARE: Javljaju se jednobojni pr. onda je to cenjena osohinameu odgajivačima. godine.5 do 5 časova. koji potiču još iz turskog doba. To su najčešće grla koja na svoje potomke prenose vanwdne' letačke sposobnosti i to najčdće bez prevrtanja. Golub ari ih naz.gubitm« ili postižu »nevidljivost«. uz telo. aporeklo vodi od domaćih golubova i tiuTs:kih lelača. do siv. . dug kružni i grupni let. može biti šliroka. . kao i u mnoštvu lwmibinacija boja i ša'ra.

bela. u zm/1insosti ad kambinacije .aktan rep. od »dars« . a:rap je u tom slučaju »čapar«. aperj'ane nage.J. mala usa ka-[pa.epi« i sl.bakarna-crvena. taman kljun. .čni naIzi vi za. šarenar. Kad dvobajnih primeraka. uzana cela.~. NAtJDIJAN -. rec engleis~kag paretkla. plitka i duboka dugena tanak crvene ači. . » .o-plav. kori'Slt1i se naziv »barak«.om ili drugom bajam naziva se »šeš«. Na primer. crveni ocni okviri. golub ima peJg)Una glavi iH sa strane glave. pepel}asta. naziva se »kapIan« Onda kad galub ima sama panegde drugu baju naziva se »teleban«. i tamna.crvena. uzana prsa. ?.i. i pred sabam. a adazga crvena. »tekir bakarasti« je crna asnava. Kada se dve baje naizmeni6na smenjujil ad pera da pera. Bela baja prskana sa cp7Cl1. svetla i tamna.iednabojan.. Orijentalni trgovac s golubovima 83 .J je go1ub iednobojan. šarenagalavi«. dug i tanak vrart.~-~ MAVIJAN . BQZsiva. kratalk i neikomp. dodaje mu se još naziv»lisast«. sabelam partiklam ili bradom ispad krljuna »arap belaibradJi« sa belim perima u krilima »arap šarenokriili«.}kve. kao. DARCIN . Ako. bela zauzima SO i više procenata. a baz »krzal baz«. tamna-siva. postaje i specifi.leima cesta nasili manje kaveze. svetla KULAN . Kada u kambinaciji crne i bele boje. uz iedan od pomenutihnaziva za baju.na leima (abojen). siva-mrka. žute iliglava. galuibave. NaJcešće. zatim».se pajavljuje bela baja u kambnaciji sa astalim bajama. nosili raZlliU robu i prodavali je tadašnjem stanovništvu.offi bajom i sl. i kljun.žuta. a u širem znacenju . neadreene b0je i neravnamerne šare. viseća krHa. na ledima. VElJICFNA PR:STENA: IV 82 SUBOTIČKI DRHTAVI GOLUB Jas u XVII veiku u oblasti danasnje Backe dolazili su turski trgavci .plava sa crnim prugama. kada je darčin i bakaIilija šarenoglav naziva se »krzal«.torbari kaji su u specijalnim korpama. Ovi trgovci su na . »baz masti1jaiVi« je siva asnava prskana sa indig. crni golub sa belim letnim perima nazliva se »arap špicast«. BAKARLIJA . GRESKE: Nepostajanje visakog leta i neispunjavanje minimalnog vremena leta (4 časa). labava perje.:astupilJenosti pajedinih baja. Kada je tekri:r šarenoglav. Suviše krupna ili sitna tela. naziva se i »karudijan«. Naziv »šićirlija« označava srebrnO-plavu boju. sa belim repam»arap bel()rep«.. s golubovima koje su takoe prodavili. dodaje se izraz »duz«. meka. Da bi se naglasila d. BEJAZ . ispletene od pruća.

a dobio je naziv po imenu pozmatog suJbotitčkOlg odgajivača MihaIja Sečkaša. koji daje primat stasu. a kasnije i ostaili mbojama. GLAVA: Kockasta i mala. SU!boti. pri cemu je naglašen glals »e«. pa je polako nestajala tamno"siva boja. Najčešće su se gajHi tamno-plavi primerci sa ornim rubom na repu. niskog stasa.ub i.ckigolubari su ukrštali ove dve rase.. 'kapa nisko bledo-žute postaV'ljena boje. irspupčenih grudi.e veoma naigIa.plava. kratkih nogu. Posebna karakteristika ovog gdluba je specifično gukanje. Tada se počinje sa ukršltanjem sa subotičkim visokoletačem u crnoj. a drugi »fogaš«. ako se trenira za let. pa je posle duge selecije dobijen predak današnjeg subotičkog drhatavog goluba.šeno i završava se sa »aaeee«. ali je kod njih gukan'j. Subotički drhtavi golub. 85 i »zalep- očni kolutovi .nastao je od turskih i poljskih go- OPSTI IZGLED: K. OCI: Bele boje. i subotieki. du~ina leta se kreće od 1 do 2 časa. U isto vreme u ove krajeve su dolaizili i poljski trgovci jednom zapisu o ovom golU!bu još iz 1906.ene i šimrke grudi. Ovi tamnoJsiv'i su se nazivali »re:kirke«. Prvi soj je 'sta. a sada se najčešće gaii kao ukrasni gol. a izostav'ljen glas >~r«i to prilikom oteguntog i dugog gulkanja. Subatica . a usta:lila se crna i ostaile boje. crni Subotički drhtavi golub. U ovoj rasi postoje dva soja. a boja perja im je bila svetlo.riji.. kao i tamno"siv'i sa belom glavom i donjim aelovima krila. U 84 Ne:kada je ovaj golub bio grupni letač sa više časova neprekidnog leta ujatu.--- Prema predanju neki od tih golubova su bili veličine današnjih d1rl1tavih golubova.na. koji poklanja pa~nju lepšim crtama. Fogaši se karakterišu s laibudastim vratom koji drhti. Sečkaši imaju labudast vrat koji dosta retka zadr'hti. ljena« za g)lavu.. godine pominju se dva praV1ca odgoja i to: segedin:ski. crni koj'i su donosilli crno-srcaste golubove.arakterističnog je stasa zbog povijenog i drhtavog vrata. kao kod lepeza. STANDARD POSTOJBINA: lubova. jedan nosi naziv »iseČlkaš«. i ima veoma irooč. a u Subotici i okolini biH su veoma cenjeni sve do drugog svetskog ra:ta.

ači crne. Danji delavi krila i letna pera su beh. uzana i ravna prsa. debeO' i kratak vrat. pavijen u obliJku slava S. akO' se ne javlja drhtanje. visak stas. žuta.istim kara:kterast~kama ka}e imaju i današnji primeri.: KLJUN: Kraći.Ce. ZAGREBACKIPREVRTAC NOGE: KratIke. slab intenzitet baje. sa . kF:m dug.egom. gadine pucinera. neaperjane. Osnavna baja se prateže ad kape. crvena.'l. naktiju dabra je u sMadu prileze. vrata. kraća u istaj baja su ad repa. bečkag kmtkokljunag u Zagrebu. grudi. lisam ili prs:kana. svetle baje. tzv. »!la:budast«. Gaje se sled:cce boie: crna.nje. čak i bez kape. a maže biti sa p.ie nasta:la 1920. Nazdrve risane. ad 12 da 16 pera. . Glava je bela. ravni je sa leima.belarepi. glagla- svilenkasta. obična gUlkz. a vrh garnjeg prema aSnaV'IlOj baji perja. vis ake nage.uba biO' je s duguljastom vam i velik am kapom kaja je billa prilegnuta ve. PERJE: BOJE Dasta meka. lučnog oblika. Baje su vrlO' intenzivne. bela napude- VRAT: Dugačak i tanak. sadrži sa ba. Gaveni odgajivači zagrebačkag prevrtača ilzmeu dva rata bili su: Srećka Bana87 I M I . godinepaznati zagrrebacki galubar Jasip Miškec odgajaO' je prevrta. Zagrepčani ga nazivaju i »purcler«. da repa. s tim šta asnavna baja fidc da pokrije i cea štit krila. RErsa . VELIČINA PR!&TENA: IV Jaš 1915. tj. a na leima i krilima abrazuje se veće ih ffi<lJnje srce. stalna Hi pavremena drhti prema asi tela. ukrštanjem goluba i arijentalnag uz . šta se pasebne Leže na tranama Sirak. LEA: KRILA: REP: Kratka. trbuha. Prvobitan oblik tag gah. jom kljuna. i ispiUpčena. napred . I SARE: Svi prirmerci su dvO'bO'jni. GRESKE: Neskl<lJdan. repa. PRSA: Veoma širaka. šilraka i zaabljena. zaobljena izražava za vreme drhitanja.ne šare. plava (modra) i tamna-plava sa crnim rubom na kraju repa. a posebna se cene crveni primerci sa belim repom . crni sa plavim repom. de<la kljuna abajen male. krupna glava.nazad. tj. nepravi.patiljak kapre- vrtača. Postaje polumadri.

je mali golub. Posltoje letači koji se ne prevrću. u malim koncentričnim krugovima. OPSTI IZGLBD: To . GLAVA: Mala. zatim primerci koji dobro i visoko Ilete do tri Čaisa bez prevrtanja. Ovaj sportski golulb zahteva trening kako bi zadržao kontinuitet kondicije i svojstvo prevrtanja u letu. Odgaja se i u drugim mestima. Najcenjenij'j su oni letači koji se prevrnu 23 puta sa što većom brzinom i sigurnošću.~dušnim akrobaoijama. Kapa se proteže od uha ido uha. već u letu padajiU na rep po 5-10 metara. odvojena je od . uništena. pri čemu golub ne sme da guJbi visinu leta. Trenutno je u Dr. Pogodan . sa visokim i širokim čelom. nizak. Let traje od 1-2 časa. godine. najčešće. U tom pogledu postignuti su značajni uspesi pos'ledn'j'ih godina. Kasnije dola~. naročito od mlaidih zagrebačkih golubara. ali odmah nakon prevrtanja USipraVino poleću u vis i vraćaju se u jato. sklone letu i va. ukrš'tanjem kapudnera. ali ne srne da leti ISa neprevrtaćima.ano 56 odgajivača ovog goluba. ST AN-DARD I . u jedrnom iH dva navrata. u srvakom krugu golub se pirevrne 2-3 puta.~- 11 vac. sa 6V1:'stoprilju!bljenim perjem uz telo. Ima prevrtača kojli u prevlrtanju udaraju u krov ili zemlju. 31 drugi 1973. Ovakav način odgoja je dao zapažene rezultate na unapreenjueksterijernih odlika rase.e za dl'žanje s ostailim pr. Prvi standard je nastao 1920. zatim Ferdo Vozap i Drago Voher. okrugla.J ~ POSTOJBINA: Nalstao je u Zagrebu 1920. Prevr'tanje se izvodi. a ostaviti vitailne golubove. Posle rata ulažu se naipori. koji odJgajla srcaste u svim bojama. bečkog kratikokljunog goluba i orijenta1nog prevrtača. sclekciju treba vršiti 88 Zagrebacki beli prevrtac SaVIremena urbanizacija poti'skuje sportski način odgoja golubova. Vrlo često se prevrće preIetanjem sa k:rorva na krov Hi slećući s krova.evrtačima. bez slobode leta. jer ne mogru da se zaustarve od zanosa. skiladnih proporcija. 31 izmeu prevrtanja ponovo se diže u jato.i do stagnacije u razvoju ovog golulba. godine. veoma živahan.glave. Zagrebacki crni prevrtac. Pojedina grla se prevrnu 4-5 puta gube vilsinu . da se ova rasa obnovi i da joj se vrate prvobitne rasne odlike. a naročito u vreme drugog svet'skog rata kada su mnoga jata tako da se ilz jata odstranjuju svi oni golubovi koji nisu prevrtači.uštvu za uzgoj peradi i golubova u Zagrebu registru\. U načelu. pa je gla89 . Bitna je karakteriis1:Jika ovog goluba da on teži da se pirevrne u sVaJkoj situadji. Pirevrtanje je primarna karakteristika rase i iz:vodi se sahom unazad. pa se jedan deo jata zagrebacki'h prevrtača drži u volijers!kom odgoju.

plava i vuga. Vlrapčasta. usaen u glavu. priljuihlj ene i napuderisane. NOGE: Kratke. visoke usko postavljene noge. nošena ispod repa tako da v!rhovi krila skoro dodiruju pod. KLJUN: U kOf1enu širok. meko perje. žuta. od osnove prema kraju se širi. kao i s belom glavom. a kod belih okviri su bledo~žuti i naglašeni. bele iH biserne boje. oČini Retki SlU srcaisti primeJ:1ci koji su se odgajruli u s. neintenzivne i neravnomerne boje. lIo:::dTc. OčI: Velike. se no. svede je boje. a kod crnih i plavih može biti tamniji. viša je od glave. uzani i crveni oeni okviri. PERJE: BOJE Gusto. usmeren prema gore pod uglom od 45-55° u odnosu na pod. LEA: Siroka. bela. šarene ili žute oči. čija je osnovna boja bela.ljun. I SARE: Jednobojni primerci se gaje u slede6im bojama: crma. u osnovi zadebljan. plava. crvena. što kraća U gor- lepo zaob!ljena.tak. rašljast rep. neznatno kraća od repa. earapaste noge. više od 18 pera u repu. Gledadno od napred.va. nado'Vezuju nosi pn::a uzdignuto i vrlo i sedlasta. tamne. raCV\nomerno prošairana sa jednom od gornjih boja. nai:Zigjled ubačena u krug kape. dug k. žuta. VELIČINA PRSTENA: IV. crvena. izrazito crvene boje i gole. U svim bojama se javljaju primerci s belim letnim perima. Golub malo strše van ramena. zatim tigrasti. kovana. ali ne i previsoka. a nazad . kratak i tup. okrugao trbuh. Boje su intenzivne i Iravnomerne. njoj polovini je malo po'Vijen u nazad. srebrno~pbva. rozete podsećaju na eešalj. VRAT: Kra. KRILA: SraZimerna veličina tela. uzana i horizoil1talna lea.rc su male. evrsto i !sjajno. nezaobljena glava.ledećim bojama: crna. 91 !lO . tanak i dug vrat. Boja noktiju je u kOifelaciji sa bojom kljuna. PRSA: Sklrudno i dobro razvijena. a pri glavi tanji. krla nošena na r~pu ili se vuku po zemlji. crveno i žuto-prugasta. sadrži od 12 18 pera. REP: Silrok. GRESKE: Ne~grapno telo. kapa bez rozeta. kljun tamne boje. odaje utisak kao da pOiskakuje.kapa iZlg!leda kao da je sa6njena od dva cveta. rep noš<en i'spod 40°. vuga. uzano i kos o čelo. nepravilna kapa. Krajevi kape se nadovezuiu u rozetc du žine 10-15 mm koje se spuštaju po vratu prema ramenima. plljosnat iH svodnog ob1i!ka. šareni nokti.

a završ. Zrenjaninski visokoletac prugasti 001: Biseme boje. Nozdrve su slabo faizvi}ene i pohmaprašene. Ponekad se koristi još i naziv banatski letač. Nastao je krajem XIX veka u Zrenjaninu. užim grudima i nizak. počinje od gornje polovine rozeta. VRAT: Srednje dužine. Teme je ravno i blago se spušta prema potiJljku.~k spreman da poleti. 92 I(iUUN: Duži. Dosta se izvozi i u drul~ zemlje. OPSTI IZGLED: To je golub sa dosta dugačkim t.ava se na zatiiljku. Dužina leta se kreće od 5 do 7 ča- ZRENJANINSKI PRUGASTI VI:SOKOLETAČ Zrenjaninski visokoletac prugasti Ubraja se u red najboljih jugosilovenskih letača. Cillj ukrš:tacnja je bio da se dobije golub sa što boljim letom. vrh kllj. dobro se leže i othranjuje mlade. Odaije utisak da je uv. pa je i nosio naziv beokel'e:Člki vilsO'koletač.Leti sporo. čineći velike i plitke krugove. u većim jatima. KaSTANDARD POSTOJiBINA: Rasa je nastala u Zrenjaninu kJrajem XIX v. Dužina kljuna se kreće od 20 do 25 mm. '" kirh visokoletača. Kapa je široka.~ Rasa je na'stala ukrstanjem segedins. 93 . S oibe straille kapu upotpunjavaju dve ruže-rozete. pa i viSe. ma:lo i dosta tiho guče. Odgaja se širom Jiugosbvije i to istključ'ivo kaco letač. Prilično je miran .e boje. a nisu zaJboravljeni ni estetski zahtevi.k. očni oIkviri su bledo-zut. do bledo~sive faJkteriše ga i posebno gukamje.elom. ukoliko se pravilino trenira. gdanjskih i ni'š- sova. tada V'elikom Bečkereku.eka. skroman u i'shra:ni.golub. a ne kao volijerski golub.ih. .una je malo povij en. U letu je veomai:zdržl}iv. a boja odgovara boji perja. u zaviSllosti od boje perja. GLAVA: Srednje veH:činesa i~bočenim čdom koje se kosa spušita prema kljmu. postepeno se ši.ri ka ramenima.

bela pera na leima. uzan i kratak rep. GRESKE: Mala glava. plava i bela boja se još uvek ne viaju ha izložbama.. intelliziV1I1o crvene boje. BOJE I SARE: Karakteristično je za ovu . što znači da još nije prosilo dvoljno vremena da se formiraju i ustale sve rasne odlike.R!ILA: Dos. nedovoljan kontrast boja. gomji deo grudi. tamni ili crveni °čni okviri. crni hno vidljiva u izmeni izglleda gJave koja je poslednjih godina sve šira. krila i rep.ljubljena kapa uz potHjak. mada se vrše napori i na ovom plamu. sa jakim ja je boja u korelaciji sa bojom kljuna. Dugačak i širok.gajivači ovog goluba. Takoe. PERJE: Čvrs.to i dobro složeno. u repu i na tr-buhu. donji deo grudi. Evolucija je pose- Novosadski jednobojni golub.eena pruga na kraju repa. dve jasne pruge na krii!ima i popr. KRATKOKLJUNI LETAČI NOVSADKIJEBGLU Stvaranje ov'e rase počelo je početkom šeZidesetih godina ovog veka u Novom Sadu. Svetli)e je obojeno perje na gJavi. stalno nosena krila na repu. zatim unutrašnja st:rana kape.ta duga6ka. k:rMlko telo. NOGE: Kratke. Malo je lačnog oblika. srebrna i plava.co PRSA: LEA: REP: Dobro razvijena. obojene oči. licu. nosi ih mallo ispod repa. žuta. a može imati i dvojno pero. ~ Uža i u liniji sa repom. ali ne i siroka.rasu da se odgaja u pruga'stim (fako) bojama. Tamnije je obojen spoljni deo kape. središte ruža. na podbradnom delu. V~LICINA PRSTENA: IV. Kod pruga:stih boja su izražene dve nijanse: svetla i tamna. zamazana boja. koje priželjikuju od. noktima či- K. lJ4' 95 . a to su: crvena. vrart:koji se presijava. dubo!ka. pri. sadrži od 14 do 18 pera.' visoke noge.

a ubrzo zatim i u ostalim bajarna. kJratka. a pa visini da teme na. Dužina kljuna. nepravilna kapa. s čeVlrha mm. kenigsberškag či'stoakag i nemačkarg j. dug vrat. tamne boje. a kod belih primeraka tamne. s kapom. 12-14 crvene i sjajna.' GLAVA: Mala. pripoj. neoperjane. mada se sve češće adgaja valijerski. vna boja perja. staparskag letača. Zahtevaju kvalitetnu ishranu i dabre <us\lav\edržanja. segedinskog visakaletača. Malog je rasta. gde je na'staa skladnih 1962. U Novom Sadu postoji ~lUlb od:gaji:vaea novosadskih jednoibojniih golubova koji okuplja odgajivače ove rase i aktivna radi na unapreenju njenog odgoja. a primerci u belaj zaostaju u kvalitetu. Danas se ovaj golub adgaja ši\mm zemlje. manjeg rasta. Kasnije s'e poenta baca na crnu. Sldadna širok. iznasi 6-10 mm. Kapa je potpuna priljuibljena uz glavu. pa se za adgoj koriste galubavli~dadi1je. GRESKE: Kirupha tela. srazmenna razvijena.Novosadski odigajivači su že<1eli da stvore galuba-letača.ena uzan. NOGE: Kratke. praza 1 da KRILA: Kratka. i živah- OPSTI IZGLED:. uz runo čeoči.gaja svaje mlade. Baje treba da su istog intenziteta po cdam telu i dabra zasićene. galuba. visonoge tamne boje. Navasadski golub je leta. bele baje. pa širini se prostire od uha da uha. STANDARD POSTOJBINA: Navi Sad. 1. vara baji k<luna. PJ:1vi standard za avu rasu objaviO' je dr. crveni ačni akviri. OČI: Krupne. u stanju da pravilna od. NastaO' je UlkrMan}em poljskag k. 96 nefarmasta glava. šta širem i dobro svedenim čelam. Pašta ima veoma kratki krjun.ratkokljunog galluba. kljun ke i usko p(\1stavljene noge. godine. sadrži uz tela. boje. od repa pera. u skladu s bajam perja. takO' da lom gradi jednu celinu. Novosadski jednDbojni golub. merena od da žvala. Dozvaljava se mala obajena na vrhu kljuna. SIt{wan Sekiz 1972. glava KLJUN: Veama kratak. ali praviiIna i blaga sveden. veliika i lo. adreene finaće i intenzivnih boja. žutaj. crvenu i žutu baju. Potiljak glave je neštO' uži ad čela. crvenaj. nije. sa vi'sokim. VRAT: PRSA: LEA: Kratak. a širina je minimalna 6 Baja kljuna je bela. vuga i belaj baji.č. dug. godine. VELIČINA PRSTENA: IV. obojene tanak i usaq:eln kljun. širok i na dale obaren. neintenzi- 97 .ednabojnog gallebića. Baja kraća repa. Dobra su zaobljena i bez grbe pri asnavi vilna se nastavljaju u produžetku krib. nog temperamenta.5 cm. REP: Kratak. odgovara veličini i dobra lepa zaobljena. proporcija. a prika\zan je i na mnogim inastranim il~loŽJbama. Okviri akO' očijiU su veliki i bledo-žućkaste su baje. j PERJE: PravHna slažena noktiju adgo- BOJE: TrenutnO' se odgaja u crnaj. pega Prva su nastali primerci u belaj boji.

elo. ogrličasti i srcasti.Kraicm prošlog veka njih dvojica su donosili komaromske. Odgaja se u mnogim mestima širom JugosIlavije. Ovaj uspon je trajao sve do početka drugog svetskog rata. 8taparski letač. STAPARSKI LETAČ J. Leti u većim jatima i po nekoliko časova. mestu kraj Sombora.ča i ljubitdja ove rase. Posle rata jata su se obnavljaila. ogrličasti Vrlo brzo je rastao broj odgajiva. Odgdaja se u tlri varijante i to kao: j ednoboj ni. ~ut slave staparskih golubova utrli su aoi iz Stapara koji su studirali i boravili širom Austro-UgaJrske monaI4hije. kako u pogledu finoće glave. aH nije bHo lako stvoriti ponovo toliki broj kvalitetnih grla. Kvalitet ogrličastih i srcastih primeraka zaostaje za jednobojnima. kada su se u svakoj trećoj kući mogli naći ovi golubovi. godine u Staparu.edna je od staJrijih rasa golubova. U ovome su naj:zna'čajniji bih dr Dušan Momirović i pop MiHsav Popović koji su i tvorci staparskog Ietača.rcasti. tako i držanja tela. nastala 1878. crveni 98 99 . Najčešće se susreću jednobojni. kećkemetske i segedinske letače i dugotrajnim ukrštanjem stvorena je nova rasa golubova. vrlo intenzivne boje perja i gizdavo držanje. Posebne karCl1kteristike ovog goluba su ma10 t. 8taparski letač. Za vreme rata goluibovi su desetkovani i samo petnaestak golubara je uspelo da sačuva deo svojih jata. a dosta retko s.

glava velika i izdužena. sa blagim smeim tonovima i crnim prugama na k1'ilima i robu repa. tamno-plavoj. padu. a izmeu lea i repa pripmetna 1'e manja zbočina. sadrži 12 pera i pipu.' 0(. crvenoj. pr. komamffiskih. noge visoke. svetle baje. Pera su dobra složena.zvijena. s belom osnovom. okvir crvene boje. ispod repa. Gaje se ogrJičasti. uzdignute glave.1: Bele. REP: nošena Kratak. I SARE: Jednobojni se gaje u crvenoj. malo zatupast. GLAVA: Mala. PERJE: 100 Kratko. vrat suviše kratak jlli dug. sa visokim.erna boji perja. nošen mala 'Okomi to prema tlu.STANDARD BOSTOJBINA: Stapar. crvene vara boji klljuna. zatim tamnJ~plavoj. Postoje srcasti u crnoj. a kod plavih i srcastih tamne. labudastog vrata koji lagano podrhtava. VRAT: Kiraći. sa obavez. ali ponositog i elegentnog stasa. neintenZlvna i neraVinomerna boja perja. a kod plavih crn. mano čelo. c:rnoj i vuga boji koje treba da su što intenzivnije. a vrhovi magu Staparski letač. mala je. blaga pav:ijen u obliku luka. suviše svetla plava boja. KUUN: Kraći. poprskan veći deo tela kod ogrličastih. niže postavljena i priljubljena uz glavu a produžena da polovine vrata u vidu grivice. 101 . bleda-žute boje. sa normalnim ili iz:duženim zenicama. dodirivati tlo. nečiste oči. GRESKE: Krupno i dugačko telo. crno~srcast širi. rep dug sa više od 12 pera. umne grudi. Boja noktiju odgo- NOGE: Kiratke. baje. tanak. nepravilna kapa. žutoj i srebrnoj baji. ali ga ne dodiruje. gde je nastao kečkemetskilh i BOJE OPSTI IZGLED: Malog tela. čvrsto i sjajno. a prskani plesnivo-crvenom bojom po glavi i vratu. Kapa se prateže Old jednOlg da drugog uha. mesto 1878. nom Hsom na gla'Vi i belom partiklom ispod kljuna. neoperjane. Nije u istoj liniji sa leima. adnasna »kudeljaste«. P!RoSA: Lepo ra. žutoj. tzv. Do prvQg mita. prav i dug kljun. garnji deo KratIka i u laganam KiR'ILA: Kraća od repa. Oeni 'Okvir je dupli. prema ramenima se postepena povijen unapad i podrhtava. a greške u crti kod srcastih. igOidine. Vrh kiljuna može biti i obojen. VELIČINA PRJSTENA: IV.ranje su 'Cisto beli. kraj Sombora. Temperamentan je i veseo golub veama intenzivnih boja. čet'vrtasta. ukrštanjem segedinskih letača. LEA: šira i izibočena. ali ne usprav:nirn i lepo svedenim čelom. povijenog. krila se vuku na zemlji ili stalno leže na repu.

« SUBOTI CK I VISOKOLET AC Ova rasa je nastala počedwm ovog veka u Subotici.e i Polj'ske. Temperamentan je i poznat Ikao dobar letač. ukrstanjem letača iz Maarsoc. Subotički crni visokoletač. Sećajući se mladih dana. čiji su i otac i deda bili čuveni golU!ba:ri. sve amove i kamdžiju za jedtadn par goIubova. Razvitak rase je vezan . čelo siroko i za'Obljeno. kruznog 'Oblika i nilsko postavljena.poznao sam ga u Subatici meu njegavim galubovima koje je smestio u sve slobodne Subotički belorepi visoko!etač Taj zivahan golub i danrus ima mnogo ljubitelja u Subotici i okolini. nam. Sebenji pažnju paklanjao bas su:botickim vi:sokoletačima. Leti u jatu ad 3 do 5 časova. i. s pO[losom je govorio: »NudiJi su nam svojevremeno svečane kar:uce. mala. ali moj otac i ja nismo hteli ni da ČlUjemo.etv. Oeni okviri ni i bledo-zute boje. prostorije je najveću Pokazivao ke u crnoj 102 svoje kuće. Ali. mi je sa velikm oduševljenjem dragocene primerbaji s kmpnim belim očima i kratkim bdim klju- tamno-smee i su jako ral7.zmeu vi'se rasa galubova.. Kalman Sebenji. a kad plavih primeraka izJbuljene. ukrštanjem letača iz Maarske i PoJjiske. tzv. OPS11I IZGLBD: sta dugačko.000 golU!bova! U. sve bolja finoća eksterijera uticala je na pojavu vo1ijeI'skog odgoja. imao je 3. S TtA!N1DAR:D POSTOJBINA: Nastao je oko 1900. »zaiblje« oči. dva lepa konja. omanjeg tela koje je doKapa je GLAVA: C.. OCI: Biserne boje. Elegantnag stasa.viil' 111:1 .i za poznatu golubarsku porodicu Sebenji. godine u Subotici. .rtasta.

Nastao je početkom ovog veika.rša'čki trgovac i poznati goluibar. kao i srcasti u istim bojama. Jj. sadrži svetli. neintenzi\ue boje.epravilne šare. Makedonije. ali s jakim krihma i vrlo dobrim prevrtanjem u letIU. duge noge. žuti i plavi. i malo iZJbočena. V11SAČKI PREVRTAČ Duga i škoka. zaobljena Bez ulegnuća i u blagom priljubljena deo malo povijen kod plaunaz3Jd. uzani °čni okvilri. dug rep.. Nozdrve su bele. Sv.e boje treba da su intenzivne i s metalnim prelivima na vratu. potpuno svede boje. Čvrsto. viseća krila. nepravilna k3!pa.e posle prvih ukrštanja dobijen dosta neugledan prevrtač s ćubom. iste dužine s krilima. f 1 105 . padu. KLJUN: Kratak. Persije i POlljiske. tzv. 104 1. V. crveni. izuzev vih. uzano telo. GRESKE: Dug i tam2n kljun. Rusije. Meu tim golulbovima je bHo preVlrtača s kapom i bez kape. Nokti kompaktno i veoma sjajno. PRSA: LEA: KiRILA: REP: NOGE: PERJE: BOJE Siroka.m belorepi. Gaje se plavi s crvenim prugama na krilima.a~J. kod kojih je taman. ali jak. a kod plavih tamni. okviri orvene ih tamne boje. »makazari«. Bugarske. žuti Subotički crni visolmlelač. široik.ie u Vršac Ziva Miju. VELIČINA PRSTENA: IV. I SARE: Odgajaju se jednobojni crni. nosi ih na repu. gornji a povr. 12 pera. Kod plave boje se d02Jvoljava tamnocsiva nijansa. Kratke. bogati v.rščanin Jovan Dalja nabavlja ruske prevrtače turmane koje ubacuje u odgoj ove rase.. i šareni kod kojih je osnovna boja bela. VRAT: Dosta dudg. r:. . Uzan. Godine 1919. uzana i duga glava.emeno izadrhti. uz telo. zati. Vršački p~evrtač. obojene oči. jake i gol. pa nije čudo što j..~~!!"~!"". Mnoge od tih prevlftaca donosio . ukrštanjem raZJnovrsnih prevrtača poreklom iz Turske.

ujutro Ni papodne. uz istovre- STANDARD POSTOJBINA: Nastao je u Vršcu njem više rasa prevrtača. u osnovi što širi. i dohro zaablJena. GLAVA: OkimgJa. duge nQlge. niska Ravna. široka dabro dužine. obojene oči. ne praveći veliki pad. duga iH kratka. puna. Ni'su retki primerei prevrtača~samoubica koji ne procenjuju dobro raZJdaljinu i ubijaju se naletarnjem na krov. ali da pri tome adržava poželjnu vi'sinu. arni'k dešava se da se vraćaju kući i sa razdaljine Old 30 kilametara. godine. defarmisana.ča i pOSile dvade~etogadi'šnje selekcije daje veliki doprinos u stvaranju današnjeg vršač\k. traje od praleća do jesenjeg mitarenja. zatulbast. tle baje. Moć orijentacije kod vršačkih prev:rtača je dobro rallvijena i kada se privilmu na gQllu:b. leže na repu. nisko ili visoko postavlgiena. dolbra složeno i sjajno. izrazito kompaktna. ukršla- Vršački prevrtač. bag ata perjem. vrh malo pavijen. oka 1910.11 dug i nasaen. OCI: Bele.lo duži od krih. crvene s10žen. stabiJrne. Sezona kvalitetnog leta. nozdrve nena!glašene i glatike. dug. Tridesetih godina ovog veka ljubiteJji ove rase odlućili su da poboUšaju eksterijerne osobine. Mladi letaCi li početku nasedaju na rep. PRSA: LEA: KRILA: REP: Sto šira. a s abe strane se završM1a s malim rozetama. lea UlZana. po pravilu. uzan i prav kljurn. stabilan. žuta. vr. Nokti su svei u istoj Hniji s repom. Kapa se proteže od uha da uha. krilla viseća. jer to vuče celo jato na niže. plava. prugasta i pepeljasta. a drugi kraći i povij en. čelo oboreno i mana. glava uzana i dUjga. mena negovarnje letačkih osobina. gmdi Uizane i rascepljene. Dugačko i tromo tela. PERJE: BOJE Gusta. u obliku je zrna kukuruza. Na prvi pogled ne odaje utisak prevrtača. Boje: bella. kratak i i zdepast golUlb. Srednje Kratak. kapa uzana. crvena. a 'uvek živahan. slalba aperjano'St. kada nije previše toplo.Pune tri decenije u V:ršcu i okolini odgaja se stari tip vrSačkog prevrtača koji nije imao tako izrazene rasne odlike kao danas.og prevrtača. naglo propadanje za vreme prevrtanja. a već za vreme trećeg Hi četvrtog leta prevrtanje treba da je normalno. vuga. Teraju se. KLJUN: StO' manji. boje. neravnomerna boja. beli OPSTI IZGLED: To je mali. niskag držanja. tj. zaJepl jena. pa i više. odvajena je od glave. p'lavo~kavana. I SARE: Odgajaju se jednobojni i s belim letnim perima. a kQld belih primera\ka tamne. Plrvi je imao izduženiji kljun. GRESKE: Nedostatak prevrtanja. svojom celinom se sliva u celinu tela. prevrtanja. Boja kljuna je bela. :Arevrće se preko glave unazad. Sve boje treba da su intenzivne i 'ravnomerne. Ubrzo vršački nastavnik Milan Joćić počinje se:lekciju sa za!tubaistrm tipom prevrta. izrazita crverni okviri. Let traje najčešće jedan čas. Kao rezultat ove akcije nastaju dva tipa golubova: ši'ljasti i zatubasti. sa karakterističnim isturenim i širokim čelom. VRAT: Kratak i jak. VELIČINA PRSTENA: III. u oiblliku oraha. ma. Leti u jatu i u visini laste. 106 NOGE: Kratke. 107 . Očni okvilri su od bele da ružičaste boje i dosta su razvijeni. Treba da se prevrće što češće.

.~IJO:8I8WI'~: ~!' ~ ' '~"'!.."i.jit. j. ..-- IZ ZIVOTA GOLUBOVA ...it_"IIi.ti.i."'''' ~.

.

. Golub-slobodnjak. goro ..-~ ~.--- Dalmatinski gore - golub.

) t- Galebići ~. .

\ Orijentalni prevrtači r .

Sombor. Peradarstvo.I. Društvo za uzgoj peradi i golubova. 1969. Istvan. Moj maJli svet. 1970. . Bunga. 1926. nje. Prag. 1928. DrilUjo~ki!Peurača. 1927. Reutlil1gen.Ider1exikon der Vagel.. Golubarenje u Somboru. Zurth Edmund. 1885. Fu1ton Robert. 1970. 1966-1975. Melsungen 1971. Washington. Hanžak J. Zrenjanin. Golubica sa crnim srcem. Das Taubenbuch. Wien. 1973. Bukarest. Savez sportskih društava odgajivača golubova visolwletača SR Srbije. Chemnitz. Barth/E. Odgajivač. 1963. The National Geographic Magazine. kunića. Budapest. 1943. Beograd. Vasarnapi uj'sag. Deutscher TaubenS'tandal"d. The mustrated Gahmlbtenyeszt6k s'lebnatara Book of PigeoU's. Casopis za probJematiku peradairske proizvod. Hand!buch der Taubenrassen. 1876. Golubarstvo. Die Welt der Tauben. Berhn. London. Beograd.ngmann. 1927. Zagreb. 1925. 1974.LITBRA TURA Antić ore. A hazigalamb es tenye'Sztese. Sohtitte J oaohim. lubova i ptica Jugosbvije. Taubenrassen. 1969-75. go. 1953-1955. Reutliingen. Leipzig. Beograd. Klein Erieh. Kaltalog izlagača. Sombor. Petlrović Veiljko.rtz Jean. Organ Saveza od!gajivača rasne živine. Petemi Dr. Der jUI1Ige Tauben'luohter.. Ljubljana. Pravilnilk o takmičenju. 1892. 1965. 19 . Budapest. 1975. Das grosse Bi. 1971.

:ml."i '''''' . SADRZAJ: Strana Predgovor - - - - - - - - - - - 5 7 15 16 17 20 20 21 StI1učni izrazi u .Selekti'\iui sistem - - - - - - - - - - 21 23 25 - - - - 31 33 - - - - 36 39 41 t.č .J.Somborski plavosrcasti letač .r.Domaći gaćan Slovenački beloglavi golub III GALEBIĆI Makedonslki ru~an IV LETAČI Dugokljuni letači Somb0l1slki leta'Č Srednjekljumi letači r..5 47 47 54 54 57 62 66 -'..a.Zaigreba6ki prevrtač .Bački prevrtač .čkotopolslki vi:sokoletač .Ba.:::.golUlbarstvu Nastanalk domaćih ralsa Podela domaćih rasa Prstenovanje golubova Ocenj'ivanje golubova .ViI'šačkiprevrtač Staparslki letač .Srpski visokoleta.Niski visokolet<l!č .~..102 .Subotički drhtavi golub ..'1::i"!li'lbl:~lt~:ft'A.- - - - - - - - 76 83 87 92 71 - - - - - - Novosadski jednobojni golub - IZ ZIVOTA GOLUBOVA LITERATURA ..iI~:.: .OpiJsni sistem - - - - - I GOLUBOVI U BOJI Dalmatinski go~U!b II DZINOVSKI GOLUBOVI ...120 .1".:...105 109 119 95 95 98 .renjanimslki prugasti visokoletač Kratkokljuni letači .Si'stem 100 poena .Suboti6ki vi\sokoletač - - - - - - - - - - - - - - - - .z.Makedonski prevrtač .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->