P. 1
Između kraja i početka (REPERTOAR)

Između kraja i početka (REPERTOAR)

|Views: 1,344|Likes:
Published by mpusbiblioteka
Између краја и почетка : позоришни живот у Србији од 1986. до 2005. / Петар Волк. - Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2006. - 611 стр., 24 cm.
Између краја и почетка : позоришни живот у Србији од 1986. до 2005. / Петар Волк. - Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2006. - 611 стр., 24 cm.

More info:

Published by: mpusbiblioteka on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

Sections

Uz sva obja{njenja, ipak se na kraju svi zajedno vra}amo u domen `elja, pa je

razumljivo {to se opet javlja pitanje – da li smo do{li do novog po~etka? Od kada

se on ra~una? Postoje li predstave me|a{i? Sa kojim stilom ili stilovima ulazimo

u novu epohu? Da li se uop{te zna kada }e ona u svim pozori{tima po~eti? Ima li

u vreme raznih turbulencija i ne{to jasnijih promena, koje mogu da podsete na

iskustvo minulog stole}a? Zar se prvi nagove{taji na{ih odvajanja od roman

-

ti~arskih zanosa nisu osetili na pozornici tek negde oko devesto desete godine?

Nisu li se sve doskora pamtili prvi dolasci hudo`estvenika i egzaltacije na{ih

mladih glumaca iz tre}e generacije, njihovim fascinatnim `ivotnim realizmom.

Kada smo uspeli da se oslobodimo me|uratnog akademizma i njegovih kon-

vencija? Ko nas je terao na pokornost dogmatskom realizmu i pod~injavanju

pozori{ta i njegovom pretvaranju u primenjenu ideologiju? Zar je bilo lako

izboriti se sa raznim zabranama, pogotovo onim koje se osporavale egzisten-

cijalisti~ke ideje i prodor kriti~ke svesti u teku}e repertoare? [ta se sve doga-

|alo na putu do antidrame i teatra apsurda? Kada smo po`eleli da klasiku

pretvorimo u pomodnost sedamdesetih godina? [ta su tada predstavljale slo-

bodne forme? Ko su to bili u na{em pozori{tu reditelji nove stvarnosti? Mo`e li

se farsa i izvotepereni teatralizam prihvatiti kao otkri}e ne~eg druga~ijeg od

onog {to smo i ranije znali? Nismo li se oduvek nalazili izme|u sopstvenih, tu|ih

mitova i na{e stvarnosti? Avangardu sedamdesetih i osamdesetih mnogi u na{im

pozori{nim centrima nisu ni osetili, a kamli do`iveli, pa za{to se tako brzo pre{lo

na lansiranje postavangarde? Ko je kod nas ve} na izmaku sedme decenije

proglasio kraj dvadesetog veka? [ta se postiglo neprekidnim insistiranjem da se

lociramo izme|u realizma i apstrakcije? Da li je ikada obja{njeno {ta je u

pojedinim pozori{nim trenutcima predstavljala klasika a {ta antiklasika? Nismo

li se odu{evljavali lutalicama i sanjarima, tra`e}i u drugima novu energiju, dive}i

se rediteljima izmenjene stvarnosti, dozvoljavaju}i sebi devedesetih godina, da

iznosimo proizvoljna i nedo`ivljena se}anja na budu}nost. To je ono vreme,

kada su nas obasipali surovom stvarno{}u, strahovima, ni{tavilom, zlom, ero-

som, uz ube|enje da }emo na kraju ovog dugog perioda kona~no shvatiti da smo

vi{e rasturali, relativizirali i poni{tavali nacionalni identitet pozori{ta, nego {to

smo se zajedni~ki borili za nove stvarala~ke ideje. Gde su nam umetni~ki ma-

nifesti o jedinstvu u razli~itosti, ili protesti protiv vulgarizacija izraza, pretva-

ranju scene u estradu i obezvre|ivanja umetni~kog stvaranja, u ime pomodnosti

288

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

i efemernih doga|aja koji nisu trajali ni jednu sezonu. To {to se doga|alo u

Beogradu, a povremeno u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Kragujevcu, Kru

-

{evcu ili Ni{u, nije nikada uticalo na celokupan pozori{ni `ivot u na{oj zemlji.

Zato nije ni malo pouzdano shvatanje da su mnogi ostali u senci novih formi,

okrenuti vi{e pro{losti i tradiciji nego razvoju i slobodi stvarala{tva. Izvesne

pojave i doga|aji otuda ~ekaju tek svoja prava obja{njenja. Istori~ari kulture i

teatra su po obi~aju skepti~ni, te{ko prihvataju saznanje da sada{nji savremeni

teatar u svim svojim formama poti~e tek iz {ezdesetih godina dvadesetog veka.

Onog trenutka kada smo obezvredili sve dotada{nje sisteme vrednosti, a izraz

problematizovali i relativizovali, nastali su mnogobrojni problemi koje nismo

uspeli nikada da re{imo do kraja, pa se zato oni prenose i u novo doba.

Iza lepih re~i da svako ima pravo da stvara jedan novi svet iluzija, teatar koji

`eli da ispuni svojim sadr`ajem i subjektivno{}u i da se preko scene vrati sebi i

svojoj prirodi, mogla se javno videti konfuzija, u kojoj je bilo dosta poku{aja da

se pozori{te svede na trenutna raspolo`enja i postane sredstvo kojim se ispo-

ljavaju i afirmi{u odre|ena trenutna interesovanja. Takvo pozori{te trenutka

nije `elelo da stvara tradiciju, nisu mu bile potrebne vrednosti i ono je po svom

htenju bilo ne{to sasvim drugo od onog za {to su se generacije kroz dugi niz

godina pripremale. U aran`manima koje su pojedine grupe i ansambli pri-

re|ivali bilo je socijalnih protesta, zadovoljstva stihije, besciljnih lutanja, poli-

ti~ke anga`ovanosti, religioznog fanatizma, komercijalnog diletantizma. Osnov-

no je bilo prisvojiti mo} koju je imalo pozori{te nad gledaocima, pridobiti ih za

svoje pratioce ili po{tovaoce, a ponekad su ~ak radi ekstravagancije odbijani

aplauzi ili bilo kakva pomo} i sau~estvovanje. Sve sa ~im smo u ovim pokretima

bili suo~eni, protivure~ilo je pozori{tu kao umetnosti, i nije se insistiralo da

prisutne doga|aje po svaku cenu smatramo umetni~kim ~inom. Sve je to iza-

zivalo kontrareakcije, ~ak i `elju da se bude konzervativan u ime odbrane

sopstvenih shvatanja o smislu pozori{nog delovanja. Pa ipak, nametnuto je

shvatanje da biti moderan ne zna~i istrajavati po svaku cenu na svojoj auten-

ti~nosti ve} da to upravo valja tuma~iti kao priliku da se u saradnji sa drugima

mo`e potvr|ivati u onim formama koje odgovaraju svim sredinama i ljudima

sli~nih potreba i raspolo`enja. Zato ne iznena|uje {to se o tome najvi{e govorilo

u beogradskom pozori{nom krugu, gde su tokom devedesetih godina, jedno za

drugim stvarana alternativna i projektna pozori{ta. Oko njih su se okupljali

uglavnom mladi ljudi koji sebe jo{ nisu videli u tradicionalnim okvirima i usta-

ljenom sistemu vrednosti. To je moglo da zna~i izvesno samozadovoljstvo i

verovanje da se ovim posti`e nezavisnost u odnosu na va`e}e norme, ose}anja

prema umetnosti i stvarnosti u kojoj `ivimo.

Pritisak ovakvih teza i raspolo`enja vremenom je izgubio svoj prvobitni

intenzitet ali to nije zna~ilo uspostavljanje kontinuiteta sa onim {to se stvaralo

paraleno na mnogim profesionalnim pozornicama. U Beogradu je pozori{ni

^ekanje

289

`ivot bio okrenut sebi, u Novom Sadu dolazilo je povremeno do kolebanja,

retko do ekstremnosti, dok su ostali mahom bili po strani ili su poku{avali da se

uklju~e u te slo`enije igre svojim posebnim predstavama, po pravilu kreiranim

od strane reditelja iz glavnog centra. Mala i regionalna pozori{ta pri`eljkivala su

sasvim druga~iju sudbinu. Savremeno pozori{te nije tako uspelo nikada da u

celosti formuli{e svoja nova na~ela i otvori se ka druga~ijem sistemu vrednosti.

Procene doga|aja kroz koje smo pro{li u novije vreme tek su fragmentarne,

uvek vi{e subjektivne nego ~injeni~ne, sa mnogo proizvoljnog i inferiornog.

Me|utim, valja priznati da se kroz sve ovo u znatnoj meri promenila svest o

pozori{tu tako da je te{ko pretpostaviti da nastupa period prilago|avanja, relak

-

sacije od svih pritisaka i atmosfere u kojoj }e pozori{ta biti vi{e zainteresovana

za svoju stvarala~ku budu}nost. Kada }e do nje do}i – kroz deset ili dvadeset

godina i koja generacija treba da je ostvari? Da li su uop{te svi za to i zainte

-

resovani? Sve se nekako prepu{ta slu~aju i verovanju da }e se problemi vreme

-

nom sami po sebi razre{iti, da }e se strasti sti{ati, svako na}i svoje mesto koje

zaslu`uje i da }e pozori{te, bez obzira na bolje ili slabije predstave, biti uvek ono

{to jeste i {to je bilo. To je i razlog {to vi{e ne izdvajamo svake sezone one

najzna~ajnije predstave, jer su svi kriterijumi u opticaju postali nepouzdani i

relativni, pogotovo ako stojite na stanovi{tu da su sve forme podjednako va`ne,

a da slobodu izraza stvaramo na protivure~nosti razli~itih estetskih ideja.

Kroz na{a pozori{ta nije jo{ pro{la tranzicija, tako da su sva profesionalna

pozori{ta zadr`ala svoj dru{tveni status, koji podrazumeva prevashodno sam

na~in finansiranja od strane gradskih skup{tina i republi~kih ministarstava. Da li

}e oni podr`avati institucije ili }e se opredeliti za slobodno stvarala{tvo jo{ nije

definisano! Mo`e li pozori{te i dalje da bude vi{e dru{tvena nego subjektivna

pojava? [ta zna~i i kako se tuma~i pluralizam interesa, kada se u dr`avnim

strukturama, celokupna kulturna politika prepu{ta pojedinim partijskim gru-

pama i njihovim opredeljenjima? Mogu li sve politike da budu deo na{e pozo-

ri{ne istine? Pogotovo kada se one otkrivaju kroz izraz kao na~in sagledavanja,

otkrivanja ili razotkrivanja svih fenomena savremenog `ivota. Nove ideologije

zapravo nema, (da li je i potrebna), ali recidiva stare ima i jo{ dugo }e biti. [ta

pozori{te zna~i u takvim okolnistima?

Pojam pozori{ta nikada do kraja u na{oj sredini nije obja{njen, {to je upravo

jedan od razloga da se sada tra`i reinterpretacija svega onog {to {to smo mu

kroz ceo dvadeseti vek i u posebnim prilikama pridavali u zna~enju. Shvatanje

da je to deo na{e duhovnosti, samim time i kulture, povezivan je sa tradicijom,

istorijom ali isto tako i sa dru{tvenim sistemima i ideolo{kim odre|enjima. Uvek

je postojao nesklad izme|u esteti~kih te`nji i onih pragmati~nih, koje su u

raznim varijantama zagovarale prevashodno potrebe dru{tva u sagledavanju

sebe kroz scenske iluzije. Kroz moralnu, socijalnu ili politi~ku anag`ovanost,

trebalo je do}i do umetnosti. Zar u jednom trenutku socijalna umetnost nije bila

290

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

neka vrsta pobune protiv gra|anskog ili ta~nije bur`oaskog poretka, dok na

kraju pozori{te nije usmeravano kao protest protiv svih devijacija levi~arske

diktature? Sve forme umetnosti su bile istorijski uslovljavane, pozori{te po

-

najvi{e, uz opravdanje da je to umetnost vremena. Samim tim scena se ne mo`e

odvojiti od potreba i te`nji dru{tva. Za tako shva}eni dru{tveni konformizam

odabran je u pozori{tu realizam, u svim svojim varijantama, kao izraz koji

najpotpunije podle`e racionalnoj kontroli. Bilo je stoga o~ekivanja da }e se ve}

u prvim sezonama novog veka razviti kriti~ka analiza svega u~injenog, ali do

toga nije do{lo. Pozori{ta se te{ko osloba|aju mnogih ove{talih shvatanja i

tuma~enja po kojima scenski izraz nije samo reprodukcija `ivota, nego njegovo

tuma~enje, pa i stvaranje iluzija koje mogu da budu korisne dru{tvu. Te{ko je

raspravljati na novi na~in o odnosima dru{tva i pozori{ta, kada se zna da je ono

potpuno zavisno finansijski od raznih fondova i bud`eta. Ovo je verovatno

razlog {to retko koji pojedinac postavlja u javnosti pitanje – u ~emu se sada

ogleda dru{tvena funkcija umetnosti scene – u kojim idejama, formama, mi-

saonim odre|enjima i moralnim normama? To je ona vulgarizovana podela –

ako je pozori{te dru{tveno onda je i umetni~ko, a ako je privatno, mora da bude

prevashodno komercijalno, bez izvornih estetskih opredeljenja. Iz toga sledi da

je pozori{no stvaranje uslovljeno vi{e trenutnim ekonomskim, nego op{tim od-

nosima. Zato se niko ne usu|uje da projektuje neke budu}e odnose, jer te{ko je

razbiti ube|enja da }e oni jo{ dugo zavisiti od trenutnih dru{tvenih i `ivotnih

prilika. U tome nije te{ko prepoznati stare levi~arske ideje sa po~etka dvade-

setog veka – da se samo u novom dru{tvu mogu stvarati nove forme pozori{ne

umetnosti. Kakav `ivot – takvo pozori{te, ili vizija o novom, koja nije mogu}a u

stvarnosti koja tra`i da je pozori{te u svemu sledi i izra`ava na svoj specifi~an, ali

realisti~an na~in. Druga~ije pozori{te tako mo`e da se sagleda i kao utopija koja

}e se mo`da jednom ostvariti kada sve ideje i ideali budu usmereni prema

zajedni~kim i univerzalnim ciljevima! U nemogu}nosti da se razre{e bar teo-

retski ovi odnosi – naj~e{}e se priziva zakon o pozori{tima, koji se stvara ve}

decenijama, pa je te{ko predvideti kako }e on uskladiti svakodnevne nu`nosti i

stvarala~ke slobode. U takvim prilikama nekom se mo`e sa razlogom ~initi da

nije mnogo uputno jo{ uvek ni razmi{ljati o autonomnosti pozori{ne umetnosti.

Optimisti~ka shvatanja ipak ukazuju da su se i u takvim prilikama stvarale

zna~ajne predstave, koje iskazuju vitalnost scenske kulture.

@ivotna zbilja se radikalno menja, pa samim tim svi ranije uspostavljeni

odnosi nemaju vi{e prvobitni zna~aj. Zato se ne mo`e sve odbacivati, dovoditi u

neposrednu zavisnost od politi~kih opredeljenja, jer pozori{te, uprkos svemu

ima svoje posebno iskustvo u kome ima ne~eg specifi~nog, verodostojnog i

autenti~nog, {to neposredno obavezuje sve one stvaraoce koji danas deluju na

na{im pozornicama. Mogu}e je imati razli~ita mi{ljenja o pojedinim predsta-

vama, ~ak ih i osporavati ili u najdrasti~nijim situacijama zabranjivati, ali to

^ekanje

291

nikada nije moglo dovesti u pitanje pozori{te ni njegovu su{tinu. Tako se stvo

-

rilo ose}anje da, bez obzira na zavisnost od dru{tvenih okolnosti, pozori{te

iznutra neprekidno sebe obnavlja, stvara i otkriva prema ne~emu {to je upravo

njemu jo{ uvek nedosti`no, da uspeva da nadvisuje svoja pojedina~na ostva

-

renja, pru`aju}i perspektive koje nas li{avaju neizvesnosti i strahovanja da }e

sve ovo nestati bez traga. To je stalni protest protiv obezvre|ivanja, koje je

trajalo pune ~etiri decenije, do kraja veka, a koje je tek poslednjim naporima

obuzdano. U svemu tome pora`avaju}e deluje da niko nije branio pozori{te i da

je ono moglo biti napadano sa svih strana i mogu}ih pozicija. Sve {to smo

postigli progla{avano je tradicionalnim, gra|anskim, prevazi|enim, demodi

-

ranim, muzejskim i uporno se tvrdilo da je takav teatar brana slobodnom izrazu,

otvorenoj metafori~nosti, udru`ivanju prema afinitetima, povezivanju sa svetom

i subjektivnim izrazom. Jedini na~in da se re{e konflikti koji su postojali izme|u

pozori{nog institucionalizma i na{e li~ne vizije scenskog ~ina, bilo je u potpunoj

negaciji svega postignutog. Protagonisti ovakvih ekstremnih raspolo`enja jed-

nostavno su nas ube|ivali da ovakvo pozori{te nikom vi{e ne treba, da ga prosto

ne}emo, da nam nije nu`an njegov sistem vrednosti, na~in izraza i da }e po-

zori{te biti tek ono {to {to }e u svom ru{ila~kom zanosu neko po`eleti da iznova

stvori. Sve to je optere}ivano raznim teorijama i njihovim tuma~enjima onog {to

bi tebalo da bude moderno i egzistencijalno kao jedno mogu}e. Zagovaran je

radikalizam, uz opravdanje da ni{ta nije toliko sveto da bi ga trebalo sa~uvati ili

se na njega obazirati. Novo me|utim, nije suprotstavljano starom kao mo}nija i

plodonosnija alternativa, jer se po svaku cenu izbegavalo pore|enje i odme-

ravanje. Polazilo se od onih najpovr{nijih saznanja da se ceo svet menja te da je

nu`no da se mi sami promenimo, da shvatimo da `ivot koji `ivimo, pa i pozori{te

koje volimo, nije vi{e ono {to nam pru`a zadovoljstva, tako da se protiv sop-

stvenog konformizma mo`emo boriti jedino ako se opredelimo za avangardno

ru{ila~ke parole. Vi{e nije ni{ta kao {to je bilo ju~e, sve {to smo cenili u pozo-

ri{tu sada je besmisleno, a sve {to smo ostranjivali iz njega sada je vrednost, pa

se javlja i sugestija da je demokrati~nost u tome {to se svako mo`e baviti

pozori{nim ~inom, {to za estradne egzibicije nije potreban talenat, {to neznanje

nije sramota ve} naprotiv vrlina i neposrednost sa kojom se mo`e iza}i na ulice.

Na{e pozori{te nije do~ekalo spremno ovu pomamnu pomodnost i nije umelo

da odbrani na pravi na~in svoj stvarala~ki integritet. Nastalo je upravo deve-

desetih godina izvesno kolebanje, bilo je znakova inferiornosti i zbunjenosti, a

kao posledica toga i odre|enih dru{tvenih doga|aja, opao je entuzijazam i

re|ale su se osrednje ili sasvim bezli~ne i konvencionalne predstave. U po-

slednjih dvadeset godina nije tako stvorena ni jedna postavka koja bi prevazi{la

Jegora Buli~ova, O`alo{}enu porodicu ili Suton. Ekstremisti nisu pobe|eni, nego

su prosto nestali u zbivanjima koja su zahvatila zemlju u poslednjim godinama

dvadesetog i prvim godinama dvadeset prvog veka. Ostala je pusto{ i letargija u

292

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

kojoj je nemogu}e tra`iti da se svi koji su na ivici socijalne egzistencije bore za

neprekidno prevazila`enje i samoodricanje od postignutog, zaboravljanje pro

-

{losti i sopstvenih vrednosti. Vi{e nije pitanje da li imamo pravo da stvaramo

jedan novi svet, da pozori{te koje `elimo ispunimo svojim duhovnim sadr`ajem i

individualno{}u u do`ivljaju, ve} kako da se preko scene vratimo ponovo sebi i

svojoj prirodi. Pozori{te, o ~ijoj sudbini neprekidno razmi{ljamo kao o svojoj

sopstvenoj, nije nikada zavisilo u stvarala~kom smislu od spoljnih definicija,

stavova ili uticaja koji bi ga sami po sebi mogli da pribli`e umetnosti. U njegovoj

biti uvek je bilo sadr`ano verovanje da se velike predstave i zna~ajne gluma~ke

kreacije ne mogu pojaviti same po sebi, da je za to potrebna odre|ena dru{tvena

atmosfera, materijalna predusretljivost, vreme, istrajnost i mnogo drugog {to

uslovljava istinsku kreativnost. Iskustvo je va`no upravo stoga da bismo postali

svesni ovih organskih odnosa i kompleksnosti uslova razvoja i slobodnog delo

-

vanja. Zato ne bi trebalo da bude niko po strani, niti da bude samo pasivno

prisutan u izgra|ivanju modernog izraza.

Ako je pozori{te jedan od simbola slobode ljudskog duha, stalnog ma{tanja i

samopotvr|ivanja u vremenu i prostorima na{eg `ivljenja, nema razloga za

pesimizam. Dovoljno je saznanje da kreativnost, bez obzira na broj izuzetnih

ostvarenja ili zna~ajnih pojava, nije presahla. To mu obezbe|uje onu potrebnu

nezavisnost od svega {to je prolazno i ~ini sposobnim da u svakom povoljnom

trenutku izmeni svoje programe, prevazi|e postignuto i iska`e se u svojoj sme-

losti, vitalnosti i originalnosti u odnosu na ono {to se trenutno ~inilo kao ograni-

~enje. Sve zavisi od toga kakve }e biti njegove reakcije na unutarnje mogu}nosti

i spoljne realnosti. Ni jedan ansambl, a kamoli grupa ili pojedinac ne mogu da

vi{e budu neprikosnoveni uzori – jer svako ima pravo da produbljuje smisao i da

se potvr|uje u specifi~nostima sopstvenog izraza. Pravo pozori{te je uvek har-

monija i razumevanje me|u mnogima, pa i druga~ijima, i lako je stoga primetiti

da njegovo metafori~no zna~enje uvek tra`i potvrdu u savremenom izrazu i

iskazivanju su{tine `ivota. Zato je ono i u na{oj sredini toliko samosvojno,

vitalno i autenti~no.

Da li je na{e pozori{te na kraju dvadesetog veka zaokru`ilo sva interesovanja

koja su se u njemu javljala i pripremilo sebe za ono {to se o~ekuje u budu}nosti?

Afirmisana je sloboda stvarala{tva i potreba za prevazila`enjem postignutog, uz

neprekidno traganje za novim vrednostima. To daje povoda mi{ljenju da }emo

se uvek nalaziti izme|u nekog kraja i nekog po~etka. Mo`da je ovo svest o

neiscrpnim mogu}nostima izraza i vrednostima koje }e uvek biti duhovne ozna-

ke izvornosti, neposrednosti i savremenosti ove umetnosti. Pozori{te je tako

iluzija koju svako mora pro`iveti i trajanje koje uslovljava i omogu}ava perma-

nentnu aktivnost, obnovu i sna`nija dejstva u izgra|ivanju uvek modernog izra-

za Zar onda kraj i po~etak nisu isto izvori{te, na kome se ohrabruju stvarala~ke

snage da tra`e sebe i potvr|uju se kroz slobodu izraza?

^ekanje

293

294

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Izme|u kraja

i po~etka

Pozori{ni `ivot u Srbiji

od 1986. do 2005.

II DEO

Repertoar

Skra}enice

Ad. = adaptacija

Ap. = autor pesama

Asr. = asistent re`ije

Dir. = dirigent

Izb. m. = Izbor muzike

Kapel. = kapelmajstor

Korep. = korepetitor

K. = kostimograf

Kl. = Kreator lutaka

Kor. = koreografija

Lek. = Lektor

M. = muzika

Mask. = Izrada maski

P. = pisac

Pom. k. = pomo}nik kostimografa

Pom. r. = pomo}nik reditelja

Pom. s. = pomo}nik scenografa

Pr. = prevodilac

R. = reditelj

S. = scenograf

Scen. p. = scenski pokret

Tp = tekst pesama

296

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

BEOGRAD

NARODNO POZORI[TE

(343) 30. januar 1987. (Scena u Zemunu)

Ve~iti mlado`enja

P: Jakov Ignjatovi}, Dram, R: Miroslav Belovi},

Asr: Nikola Jefti}, S: Miodrag Taba~ki,

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Vojkan Borisavljevi},

Dram: Milenko Misailovi} i @arko Komanin,

Kor: Vladimir Logunov.

I: Branislav Jerini} (Sofronije Kiri}), Ksenija

Jovanovi} (Sofija Kiri}), Predrag Ejdus ([amika

Kiri}), Sini{a ]opi} (Pera Kiri}), Stela ]etkovi}

(Katica Kiri}), Lidija Pletl (Lenka Kiri}), Zorica

Mirkovi} (Pelagija Kiri}, Starica), Branko Jerini}

(^am~a), Predrag Tasovac (Kre~ar), Ljiljana

Jankovi} (Sara), Gorjana Janji} (Agra), Du{an

Jak{i} (Pola~ek), Stanislava Pe{i} (Matilda),

Sonja Kne`evi} (Lujza, Mimika), Aleksandra

Nikoli} (Juca Sokolovi}), Vuka Dun|erovi}

(Gospo|a Sokolovi}), Pavle Min~i} (Moler),

Dragan Nikoli} (Nenad Brkovi}, La|ar Pepi),

Lenka Udovi~ki (Olga Brkovi}), Zinaid Memi{evi}

(Poru~nik Karlovi}), Andreja Mari~i} (Nestor

Profit), Radovan Miljani} (Talijan, Antonije, [egrt),

Branka Sekulovi} (Ciganka \ita, Nemica),

Suzana Petri~evi} (Frajla, Bela Ciganka), Ljiljana

Gazdi} (Talijanka, Frajla), Minja Stevovi}

(Talijanka, Ma|arica, Frajla), ^edomir Vu~kovi}

(La|ar Steva),

(344) 15. mart 1987. (Scena u Zemunu)

Ujka Vanja

P: A. P. ^ehov, Pr: Zorka Velimirovi},

R: Ivica Kun~evi}, Asr: Zvonimir Jov~i},

S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Neven Frange{. Dr: @arko Komanin

i Milenko Misailovi}, Lek: Olivera Bro~i}.

I: Petar Bani}evi} (Serebrjakov), Aleksandra

Nikoli} (Jelena Andrejevna), Stela ]etkovi}

(Sofija Aleksandrovna), Ksenija Jovanovi} (Marija

Vasiljevna Vojnicka), Petar Kralj (Vojnicki),

Predrag Ejdus (Astrov), Miroslav Petrovi}

(Telegin), Mira Bobi} (Marina).

(345) 22. maj 1987. (Scena u Zemunu)

Kosovska hronika

P: Rajko \ur|evi}, Dram: @arko Komanin,

R: Cisana Murusidze, Asr: Zvonimir Jov~i},

S: Velizar Srbljanovi}, K: Milica Radovanovi},

M: Vojislav Kosti}, Lek: Olivera Bro~i}.

I: Du{an Jak{i} (Aleksa), Milka Luki}

(Jevrosima), Sonja Jaukovi} (Danica), Vasa

Panteli} (Ded Danilo Milin~i}), Gojko Baleti}

(Slavoljub), Dragan Nikoli} (Unuk Danilo Milin~i}),

Andreja Mari~i} (Rade), Mihajlo Viktorovi}

(Rajim), Bogi} Bo{kovi} (Neziri), Dragan

Maksimovi} (Avdula), @eljka Ba{i} (Arifa), Rastko

Tadi} (Drago Stojkovi}), Bogoljub Dini} ([aljoku),

Bo{ko Puleti} (Kapetan Jankovi}), Ramiz Seki}

([aban Bunjaku), Rade Popovi} (Ferat), Ra{a

Simi} (Strahinja Petrovi}), Predrag Mileti} (Petar),

Sini{a ]opi} (Sve{tenik), Zvonimir Jov~i}

(Nikola), Olivera Viktorovi} (Jovanka), Du{ko

Pavlovi} (Jusuf), Vanja Petkovi} (Milan), Du{an

Ostoji} (]amil), Slavko A}in (Hiseni), Stoji} Ma{i}

(Imeri), ^edomir Vu~kovi} (Drugi sve{tenik), Vuk

Mileti} (Danilo), Dorjan Kolund`ija (Pavle), Sveto

Miranovi}, Dejan Milosavljevi} (Mladi Albanci).

(346) 1. novembar 1987. (Scena u Zemunu)

Marija Magdalena i apostoli posle tajne ve~ere

P: Ernest Bril, Pr: Ljubica Rosi},

R: @elimir Ore{kovi}. Pom. r: Zvonimir Jov~i},

S: Petar Pa{i}. K: Milica Radovanovi},

M: Zoran Hristi}, Lek: Du{an Mihajlovi},

Scen. pok: Vladimir Logunov.

I: Aleksandra Nikoli} (Marija Magdalena), Boris

Komneni} (Vartolomijv), Dejan Milosavljevi}

(Jakov Mla|i), Radovan Miljani} (Andreja), Rade

Markovi} (Petar), Ljubivoje Tadi} (Jovan), Lidija

Repertoar

297

Pletl (Marija), Mida Stevanovi} (Toma), Milan

Mihailovi} (Jakov), ^edomir Vu~kovi} (Filip),

Rade Popovi} (Mateja), Slavko A}in (Tadija),

Zvonimir Jov~i} (Simon), Bogdan Dikli}

(Nepoznati), Boris Andrusevi} (Nikodim), Miroslav

Petrovi} (Josif).

(347) 15. januar 1988. (Scena u Zemunu)

Anfisa

P: Leonid Nikolajevi~ Andrejev,

Pr: Neda Nikoli}-Bobi}, R: Vida Ognjenovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Ivana Stefanovi}, Lek: Du{an Mihailovi},

Scen. p: Dragana Ivanji.

I: Boris Komneni} (Fjodor Ivanovi~ Kostomarov),

Svetlana Bojkovi} (Aleksandra Pavlovna), Stela

]etkovi} (Anfisa), Ljiljana Blagojevi} (Nino~ka),

Mihajlo Viktorovi} (Pavel Pavlovi~ Anosov), Milka

Luki} (Aleksandra Ivanovna Anosova), Ognjanka

Ognjanovi} (Baka), Milan Mihailovi} (Tatarinov),

Sini{a ]opi} (Rozental), Vladan Savi} (Gimnazist

Pe}a), Darko Tomovi} (Pomerancev), Predrag

Mileti} (Lakej), Branka Sekulovi}, Olivera

Viktorovi} (Anarhistkinje), Minja Stevovi} (Ka}a),

Milo{ Dragi} (Pijanista), ^edomir Vu~kovi}

(Sve{tenik), Sanda Sekulovi}, Jelena Simi}

(Deca).

(348) 6. mart 1988. (Scena u Zemunu)

Apis

P: Miodrag Ili}, R: Dejan Mija~, Pom. r: Zvonimir

Jov~i}, S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Vojislav Kosti}, Dr: Neboj{a Rom~evi},

Kor: Dragana Ivanji.

I: Petar Bo`ovi} (Dragutin Dimirtrijevi} Apis),

Rade Markovi} (Politikant), Branislav Plati{a

(Stevan Ne{i}), Du{an Jak{i} (Aleksandar

Ma{in), Marko Nikoli} (Ljubomir Vulovi}), Lepomir

Ivkovi} (Vojislav Tankosi}), Bogoljub Dini} (Petar

Mi{i}), Predrag Tasovac (Stojan Proti}), Boris

Andrusevi} (Ljubomir @ivkovi}), Miodrag

Lazarevi} (Jovan Avakumovi}), Bo{ko Puleti}

(\or|e Gen~i}), Vasilije Panteli} (Engleski

poslanik), Rade Popovi} (Austrougarski poslanik),

Dragan Ocokolji} (Milan Novakovi}), Enver

Petrovci (Petar @ivkovi}), Bogdan Dikli} (Velimir

Vemi}), Branislav Plati{a (Milan Stojkovi}), Du{an

Vojnovi} (Milan Milovanovi}-Pilac), Ramiz Seki}

(Jovan Atanackovi}), Lidija Pletl (Milka Novkovi}),

Petar Bani}evi} (Nikola Pa{i}), Milenko Pavlov

(Rade Malobabi}), Predrag Ejdus (Aleksandar

Kara|or|evi}), Zinaid Memi{evi} (Muhamed

Mehmedba{i}), Rodoljub Simi} (Vladimir

Jovanovi}), Miroslav Petrovi} (Damnjan Popovi}),

Darko Tomovi} (Ljubomir Jovanovi}-^upa),

Predrag Mileti} (Tihomir Mari}), Mom~ilo @ivoti}

(Petar Ne{i}), Milorad Stevanovi} (Ljuba

Jovanovi}-Patak), Branko Jerini} (Temeljko

Veljanovi}), Sini{a ]opi} (\or|e Konstantinovi}).

(349) 31. mart 1988.

(Scena u Zemunu)

Kako mogu da te ~ujem kad voda te~e

P: Robert Anderson, Pr: Dragoljub Andri},

R: Borislav Grigorovi}, Pom. r, Izb. m: Zvonimir

Jov~i}, S: @ak Kuki}, K: Svetlana ^konjevi},

Lek: Du{an Mihailovi}.

I: Andreja Mari~i} (Herb Miler), Dragan Zari}

(D`ek Bernstejbl), Olivera Viktorovi} (Doroti),

Milenko Pavlov (Poling), Vladan Savi}

(Prodavac), Stanislava Pe{i} (Harijeta), Bogdan

Mihajlovi} (D`ord`), Sanja Radivojevi} (D`il),

Mihajlo Viktorovi} (Herbert), Vuka Dun|erovi}

(Marta),

(350) 22. novembar 1988.

(Scena u Zemunu)

Pokojnik

P: Branislav Nu{i}, R: Pavle Min~i},

S: Milutin Ili}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Vojislav Kosti}, Scen. pok: Dragana Ivanji.

I: Vlastimir \uza Stojiljkovi} (Pavle Mari}),

Predrag Ejdus (Milan Novakovi}), Petar Bani}evi}

(Spasoje Blagojevi}), Vasa Panteli} (Gospodin

\uri}), Boris Komneni} (Ljubomir Proti}), Predrag

Tasovac (Anta), Rade Markovi} (Mladen

\akovi}), Bogi} Bo{kovi} (Aljo{a), Bogdan

Mihajlovi} ([varc), Branka Vasovi} Pe{i} (Rina),

Ksenija Jovanovi} (Agnija), Sonja Kne`evi}

(Vukica), Rade Popovi} (Policijski agent), Zorica

Mirkovi} (Marija), Gorjana Janji} (Sofija).

(351) 10. novembar 1989.

(Scena na Trgu repulike i Zemunu)

Orestija

P: Eshil, Pr: Branka Jovanovi} i Svetlana

Slap{ek, R: Mira Erceg, S: Miodrag Taba~ki,

K: Ljiljana Dragovi}, M: Ivana Stefanovi},

Dr: Darko Luki}, Kor: Jelena [anti},

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: “Agamemnon”: Petar Kralj (Stra`ar), Sonja

Jaukovi} (Klitemestra), Petar Bani}evi} (Taltibije),

Danilo Lazovi} (Agamemnon), Svetlana Bojkovi}

(Kasandra), Bogdan Dikli} (Egist), Mida

Stevanovi}, Predrag Tasovac, Du{an Jak{i}

(Gerontsko ve}e), Mirko Petkovi}, Rastko Tadi},

Branko Jerini}, Rodoljub Simi}, Radovan Miljani},

Toma Jovanovi}, Vasa Panteli}, Predrag Mileti},

Du{an Jankovi} (Gerontske stare{ine), Vesna

^ip~i}, Suzana Petri~evi}, An|elka

Milivojevi}-Tadi}, Branka Sekulovi}, Aleksandra

Petkovi}, Minja Stevovi}, Maja Tica (Slu{kinje);

298

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

“Hoefore”: Ljiljana Dragutinovi} (Elektra), Tihomir

Stani} (Orest), Branko Vidakovi} (Pilad), Sonja

Jaukovi} (Klitemestra), Bogdan Dikli} (Egist),

Predrag Mileti} (Sluga), Neda Ognjanovi}

(Predvodnica zarobljenih Trojanki), Vuka

Dun|erovi}, Ksenija Jovanovi}, Svetlana

Bojkovi}, Mira Bobi}, Gorjana Janji}, Ognjanka

Ognjanovi}, Dobrila ]irkovi} (Zarobljenice);

“Eumenida”: Boris Komneni} (Apolon), Tihomir

Stani} (Orest), Sonja Jaukovi} (Duh Klitemestre),

Ksenija Jovanovi} (Atena), Branko Vidakovi}

(Pilad), Aleksandra Nikoli} (Pitija), Predrag

Tasovac (Starac), Vesna ^ip~i} (Suzana

Petri~evi}, An|elka Milivojevi} Tadi}, Branka

Sekulovi}, Aleksandra Petkovi}, Minja Stevovi},

Maja Tica (Erineje), Mida Stevanovi}, Rastko

Tadi}, Du{an Jak{i}, Mirko Petkovi}, Rodoljub

Simi}, Branko Jerini}, Radovan Miljani}, Predrag

Mileti} (Ve}nici).

(352) 18. februar 1990. (Scena na Trgu republike)

Vojvotkinja od Malfija

P: D`on Vebster, Pr: @ivojin Simi} i Sima

Pandurovi}, R: Ivana Vuji}, S: Miodrag Taba~ki,

K: Milena Jefti} Ni~eva Kosti}, M: Ivana

Stefanovi}, Kor: Jelena [anti}, Dr: Aleksandar

D. Kosti}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Sonja Jaukovi} (Vojvotkinja od Malfija), Petar

Bo`ovi} (Ferdinand), Miodrag Krivokapi} (Danijej

de Bosola), Milan [trlji} (Antonijo Bolonja), Rade

Markovi} (Kastru~io), Boris Komneni} (Kardinal),

Ljubivoje Tadi} (Delo), Vladan Gajovi} (Rodrigo),

Sini{a ]opi} (Grisola), Mirko Petkovi} (Markiz od

Peskare), Radovan Miljani} (Grof Malatesti),

Aleksandra Nikoli} (Julija), Vuka Dun|erovi}

(Stara gospo|a), An|elka Milivojevi} Tadi}

(Kariola), Milan Janji} (Luda), Vuk Mileti}, Luka

Ili}, Dragan Stankovi} (Vojvotkinjina deca);

PRVI BALETSKI INTERMECO: Maja Milo{evi}

(Persefona), Mihajlo \uri} (Pluton);

DRUGI BALETSKI INTERMECO: Maja Milo{evi}

(Vojvotkinja), Mihajlo \uri} (Sunce), Svetozar

Adamovi} (Zvezda), Ljubi{a Nikoli} (Mesec);

TRE]I BALETSKI INTERMECO: Maja Milo{evi}

(Leda), Mihajlo \uri} (Crni labud), Svetozar

Adamovi} (Beli labud);

^ETVRTI BALETSKI INTERMECO: Maja

Milo{evi} (Venera), Mihajlo \uri} (Satir), Svetozar

Adamovi} (Kentaur), Ljubi{a Nikoli} (Harpija).

(353) 25. februar 1990.

(Scena na Trgu republike i Zemunu)

U~ene `ene

P: Molijer, Pr: Dragoslav Ili}, R: Jago{ Markovi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Dejan Panteli},

M: Igor Gostu{ki, Lek: Branivoj \or|evi},

Scen. p: Jelena [anti}.

I: Predrag Tasovac (Krizal), Olivera Markovi}

(Filamenta), Olga Odanovi} (Armanda), Sonja

Kne`evi} (Anrijeta), Bogdan Mihajlovi} (Arist),

Svetlana Bojkovi} (Beliza), Branko Vidakovi}

(Klitandar), Milenko Pavlov (Tridton), Dragan

Nikoli} (Vadius), Milka Luki} (Martina), Boris

Andrusevi} (Bele`nik), Nenad Todorovi} (@ilijan),

Predrag Radojkovi}, Nenad Radojkovi} (Lakeji).

(354) 20. jun 1990. (Mala scena)

No}na frajla

P: Aleksandar Popovi}, R: Nenad Ili},

S: Geroslav Zari}, K: Angelina Atlagi},

M: Vojislav Kosti}, Pom. r: Zvonimir Jov~i}.

I: Rade Markovi} (Slavoljub mu~eni), Stanislava

Pe{i} (Draginja njegova), Dragan Zari} (Aleksa

njihov), Radmila @ivkovi} (No}na frajla sva~ija),

Pavle Min~i} (Pan Krsman ma ~iji), Bogdan

Mihajlovi} (Marta ni~ija), Angelina Miju{kovi},

Vera Mil~i}, Katica Koji}, Ratka Milosavljevi},

Zorka Vuki}evi} (Peva~i), Miodrag Govedarica,

Jovan Kuhujenko, Rista Radojkovi} (Muzi~ari).

(3555) 24. jun 1990. (Scena na Trgu republike)

Ve{tice iz Salema

P: Artur Miler, Pr: Dragoslav Andri},

R: Aleksandar Luka~, S: Sne`ana Petrovi},

K: Biljana Kecman, M: Vlada Mila~i},

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Gojko Baleti} (Pre~asni Paris), Olivera

Viktorovi} (Beti Paris), An|elka Milivojevi} Tadi}

(Tituba), @eljka Ba{i} (Ebigejl Vilijams),

Aleksandra Petkovi} (Suzana Volkot), Suzana

Petri~evi} (G-|a Ana Patnen), Dragana Varagi}

(Elizabeta Proktor), Sini{a ]opi} ([erif Herik),

Darko Tomovi} (Denfort).

(356) 4. novembar 1990.

(Scena na Trgu republike i Zemunu)

Je li bilo kne`eve ve~ere?

P: Vida Ognjenovi}, R: Vida Ognjenovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi}, M: Predrag

Vrane{evi}, Kor: Dragana Ivanji, Lek: Radovan

Kne`evi} i Gabrijela Arc.

I: Petar Bani}evi} (Ilarion Ruvarac), Marko Nikoli}

(Ja{a Tomi}), Predrag Tasovac (Gospodin

Mihajlovi}), Branko Jerini} (Gospodin Savi}),

Predrag Ejdus (Laza Dun|erski), Darko Tomovi}

(Mirkovi}), Branko Vidakovi} (Mili}), Branislav

Jerini} (Svetozar Mileti}), Dragan Zari} (Gospodin

Stojkovi}), Bogoljub Dini} (]iri}), Rade Miljani}

(Radula{ki), Du{an Jak{i} (Joki}), Pavle Min~i}

(Dimitrijevi}), Vladan Gajovi} (Brat Makarije),

Zinaid Memi{evi} (Horovo|a Volf), Lepomir

Ivkovi} (Stra`ar), Ksenija Jovanovi} (Gospo|a

Amalija), Slavka Jerini} (Gospo|a Radula{ki),

Repertoar

299

Milka Luki} (Gospo|a Radovanovi}), Aleksandra

Nikoli} (Milica Tomi}), Draqana Varagi} (Katarina

Lugomirski), Dobrila ]irkovi} (Gospo|ica

Jojki}eva), Nada Blam (Gospo|ica ]iri}eva),

Sonja Neimarevi} (Gospo|ica Gavanski),

An|elka Risti} (Gospo|ica Zeremski), Dobrila

Stojni} (Gospo|ica Popovi}eva), Lidija Pletl

(Gospo|ica Savi}), Ljiljana Jankovi} (Gospo|a

Lugomirski), Katarina Pavlovi}, Gordana Komari}

(Gospo|e).

(357) 24. novembar 1990.

(Kamerna scena)

Poslednja potraga za zlatom

P: Gordan Mihi}, R: Oliver Viktorovi}, S: Milutin

Ili}, K: Ljiljana Dragovi}, Scen. p: Predrag Pani},

Izb. m: Nikola Ne{kovi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Marko Nikoli} (Milo{), Boris Komneni} (D`ek),

Zorica Mirkovi} (Danka), Bogdan Mihajlovi}

(U{ke), Zinaid Memi{evi} (D`ind`er), Dragan

Maksimovi} (Cager), Gorjana Janji} (Cagerova

sestra), Mihajlo Viktorovi} (Zgureni), Lepomir

Ivkovi} (Sulja), Dragan Mi}anovi} (]ora), Sini{a

]opi} (Rajko Rebac), Olivera Viktorovi} (Makica),

Mida Stevanovi} (Poti}), Boris Andrusevi}

(Upravnik motela), Mom~ilo @ivoti} (^i~a),

Radovan Miljani} (Piksi), An|elka Risti}, Neda

Osmokrovi}, Aleksandra Petkovi}, Svetlana

\isalov, ^edomir Vu~kovi}, Milenko Pavlovi},

Milan \or|evi}, Bora Milenkovi}, Slobodanka

Mihajlovi}, Zlata Petkovi}, Divna Popovi},

Sun~ica Mika{inovi}, Darko Bobeti}ovi}

(Traga~i).

(358) 22. mart 1991.

(Scena na Trgu republike i Zemunu)

Sirano de Ber`erak

P: Edmon Rostan, Pr: Milan Dimovi},

R: Egon Savin, S: Marina ^uturilo,

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Ksenija Ze~evi},

Scen. p: Ferid Karajica, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Predrag Manojlovi} (Sirano de Ber`erak), Ivana

Mihi} (Roksana), Branko Vidakovi} (Kristijan de

Nevijet), Predrag Ejdus (Konte de Gi{), Pavle

Min~i} (Ragno), Radovan Miljani} (Le Bre),

Branko Jerini} (Kapetan Karbon de Kastel-@alu),

Dragan Nikoli}, Andreja Mari~i}, Predrag Mileti},

Predrag Kolarevi} (Kadeti), Gojko Baleti}

(Linjijer), Zinaid Memi{evi} (Vikont de Valver),

Mirko Petkovi} (Monfleri, Kalu|er), Dobrila Stojni}

(Dru`benica Roksanina), Milka Luki} (Majka

Margerita), Dobrila ]irkovi} (Sestra Marta),

An|elka Risti} (Sestra Klera), Sini{a ]opi}

(Nametljivac), Darko Tomovi} (Belroz), Vladan

Gajovi} (Kesaro{), Bogoljub Dini} (Gra|anin),

Jelena Ivani{evi}(Prodava~ica slatkih pi}a), Vuk

Mileti}, Tijana Had`i Nikoli} (Deca).

(359) 25. april 1991.

(Kamerna scena)

Pat ili Igra Kraljeva

P: Pavel Kohout, Pr: Branimir @ivojinovi},

R: Borislav Grigorovi}, S: @ivorad Kuki},

K: Ljiljana Orli}, Izb. m: Zvonimir Jov~i},

Pom. r: Zvonimir Jov~i}.

I: Olivera Markovi} (@ena), Predrag Tasovac

(Doktor), Mirko Petkovi} (Kelerman).

(360) 11. maj 1991.

(Scena na Trgu republike i Zemunu)

Jov~a

P: Borisav Stankovi}, Ad. i R: Gradimir Mirkovi},

S: Vladimir Mareni}, K: Predrag \api},

M: Zoran Hristi}, Kor: Bratislav Grbi},

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Branislav Jerini} (Jov~a), Bogdan Mihajlovi}

(Toma), Milenko Pavlov (Arsa), Ekrem ^ehaji}

(Had`ija), Mida Stevanovi} (Deda-vladika), Boris

Andrusevi} (Mita), Radovan Miljani} (Mladen),

Sini{a ]opi} (Jovan), Predrag Mileti} (Konju{ar),

Miomir Radojkovi} (Stojmen), Lajo{ Balog

(Prijatelj iz Prizrena), Branko Babovi} (Sin

prijatelja iz Prizrena), Ljiljana Konti} (Marija),

Ankica Milenkovi} (An|a), @eljka Ba{i} Savi}

(Vaska, Zulfa), Ljiljana Gazdi} (Sofija), An|elka

Risti} (Vela), Ljiljana Jankovi} (Magda), Zorica

Mirkovi} (Naca), Nada Blam (Stojna), Slavka

Jerini} (Naza), Slavko A}in, Du{an Ostoji}, Anat

Mi}ovi} (Svatovi), Vuk Mileti}, Maja \uri~i} (Deca

Mladena i Vaske).

(361) 23. maj 1991.

(Scena na Trgu republike i Zemunu)

Divlja patka

P: Henrik Ibzen. Pr: Boba Blagojevi}, R: Nikola

Jevti}, S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Davor Roko, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Petar Bo`ovi} (Jelmar Ekdal), Danilo Lazovi}

(Gregers Verle), Rade Markovi} (Verle), Mihajlo

Viktorovi} (Ekdal), Nada Blam (Gina), Mirjana

Jokovi} (Hedvig), Vuka Dun|erovi} (Gospo|a

Serbi), Boris Komneni} (Reling), Milutin

Jev|enijevi} (Molvik).

(362) 22. novembar 1991.

(Mala scena)

Napoleon I

P: Ferdinand Brukner, Pr: Renata Ulmanski,

R: Na|a Janjetovi}, S: Geroslav Zari}

K: Predrag \api}, Izb. m: Predrag Stamenkovi},

Scen. p: Ferid Karajica, Lek: Nada Andreji},

Dram: Aleksandar D. Kosti}.

300

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

I: Predrag Ejdus (Napoleon), Svetlana Bojkovi}

(@ozefina), Teodora Stankovi} (kg) (Marija

Valevska), Sonja Kne`evi} Neimarevi} (Marija

Lujza), Gojko Baleti} (Taljeran), Marko Nikoli}

(Bertije), Zinaid Memi{evi} (Meneval), Borivoje

Mladenovi} (U~itelj igranja, Fu{e).

(363) 1. februar 1992.

(Mala scena)

^e`nja pod brestovima

P: Jud`in O’Nil, Pr: Stevan Petrovi},

Ad. i R: Aleksandar Dun|erovi}, Dram: Ma{a

Jeremi}, S: Dejan Panteli}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Ksenija Ze~evi}, Kor: Sonja Lapatanov,

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Branislav Jerini} (Efraim Kebot), Milenko Pavlov

(Simeon Kebot), Dragan Maksimovi} (Piter

Kebot), Darko Tomovi} (Ibn Kebot), Sonja

Jaukovi} (Ebi Patnem), Bogdan Mihajlovi}

(Svira~), Bo{ko Puleti} (Stari farmer), Gordana

Janji} (@ena), Ljiljana Jankovi} (Stara `ena),

Vjera Mujovi} (Devoj~ica), Ljiljana Cincar

Danilovi}, Svetlana \isalov, Olivera Ra{kov,

Zoran Zakonovi}, Bratislav Stanisavljevi} (Igra~i i

igra~ice).

(364) 14. mart 1992.

(Mala scena)

Play ^ehov

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Zoran Bo`ovi},

R: Cisana Murusidze, S. i K: Milica Radovanovi},

Kor: Krunoslav Simi}, M, Pom. r: Zvonimir Jov~i}.

I: “Prosidba”: Mihajlo Viktorovi} (Stepan

Stepanovi~ ^ubukov), Zorica Mirkovi} (Natalija

Stepanovna), Sini{a ]opi} (Ivan Vasiljevi~

Lomov);

“Medved”: Branka Vasovi} (Jelena Ivanovna

Popova), Lepomir Ivkovi} (Grigorij Stepanovi~

Smirnov), Rodoljub Simi} (Luka);

“Jubilej”: Milan [trlji} (Andrej Andrejevi~ [ipu~in),

Stanislava Pe{i} (Tatjana Aleksejevna), Rastko

Tadi} (Kuzma Nikolajevi~ Hirin), Olivera Markovi}

(Nastasja Fjodorovna Mer~utkina), Predrag

Mileti} (^lan banke), Zvonimir Jov~i} (Aran`er

sve~anosti), Bora Milenkovi}, Milenko Pavlov

(Statisti), Krunoslav Simi}, Ljubi{a Vu~i},

Branislav Tojagi} (Emocije).

(365) 15. april 1992.

(Scena na Trgu republike i Zemunu)

Ri~ard III

P: Viljem [ekspir, Pr: @ivojin Simi} i Sima

Pandurovi}, R: Vida Ognjenovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Predrag Vrane{evi}, Kor: Lidija Pilipenko,

Lek: Radovan Kne`evi}. Dram: @arko Komanin,

Pom. r: Branislava Kuburovi}, Zoran Rangelov i

Vojin Paunovi}, Korep: Jasmina @ivadinovi}

@uvela.

I: Predrag Manojlovi} (Ri~ard III), Branko

Vidakovi} (Kralj Edvard IV), Mihajlo Pleskonji}

(Vojvoda od Bakingama), Ljubivoje Tadi}

(D`ord`), Marko Nikoli} (Lord Hestings), Milan

[trlji} (Ser Vilijams Kejtsbi), Branko Jerini} (Lord

Stenli), Vladan Gajovi} (Ser Ri~ard Ratklif),

Radovan Miljani} (Ser D`ems Tirel), Mirko

Petkovi} (Kardinal Bauter Keterberijski), Dragan

Nikoli} (Anton Vudvil), Bojan @irovi} (Lord Grej),

Milutin Dap~evi} (Markiz od Dorseta), Zinaid

Memi{evi} (Ser Robert Bakenberi), Bogoljub

Dini} (Predsednik londonske op{tine), Stela

]etkovi} (Elizabeta), Ksenija Jovanovi}

(Margarita), Vuka Dun|erovi} (Vojvotkinja od

Jorka), Dragana Varagi} (Ledi Ana), Dragana

\uki} (Ledi Margarita Platad`enet), Jolanda

Gromer (Elizabeta, k}i Elizabetina), Aneta Stojni}

(Ledi Margareta), Nemanja Todorovi} (Edvard V),

Stefan Buzurovi} (Ri~ard), Sini{a ]opi} (Dejton),

Predrag Mileti} (Forest), Dobrila Stojni} (Glasnik),

Dobrila ]irkovi}, Zorica Mirkovi}, Dobrila Stojni},

Predrag Mileti}, Predrag ]opi}, Radovan Miljani},

Sofija @ugi}, Sofija Dujakovi}, Rista Mihi}, Nena

Ne{kovi} (Gra|ani).

(366) 22. novembar 1992. (Mala scena)

Osvrni se u gnevu

P: D`on Ozborn, Pr: Nada ]ur~ija Prodanovi},

R: Bal{a \ogo, S: Boris Maksimovi},

K: Bojana Nikitovi}, Izb. m: Petar Antonijevi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Mihajlo Pleskonji} (D`imi Porter), Darko

Tomovi} (Klif Luks), Sandra Nogi} (Alison ^orter),

Dragana Varagi} (Helena ^arls), Bogoljub Dini}

(Pukovnik Redforn), Tanja Jovi}evi} (Peva~ica).

(367) 25. decembar 1992.

(Scena na Trgu Republike)

Kir Janja

P: Jovan Popovi} Sterija, Rd. Egon Savin,

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi}, M: Ksenija

Ze~evi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Predrag Ejdus (Kir Janja), Nada Blam (Juca),

Tamara Vu~kovi} (Katica), Lepomir Ivkovi}

(Mi{i}), Milenko Pavlov (Kir Dima), Mihajlo

Viktorovi} (Petar), Mali{a \ura{kovi} (Pandur).

(368) 14. mart 1993. (Mala scena)

Tu`na je nedelja

P: Peter Miler, Pr: Gabrijela Arc, R: Bo`idar

\urovi}, S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Orli},

Ad: Pavle Min~i}, Izb. m: Vladimir Markovi},

Scen. p: Ljiljana Dulovi}, Lek: Milorad Telebak.

Repertoar

301

I: Pavle Min~i} (Re`e [ere{), Aleksandra Nikoli}

(Helen), Du{an Jak{i} (Konobar, Pop), Predrag

Tasovac (Oto Klemperer, Bruno, Oficir, ^ancuz),

Sini{a ]opi} (Tivadar Bili~i, Jasonji, Mu{karac,

Vojnik, Kolporter), Dobrila ]irkovi} (Prostitutka).

(369) 11. maj 1993.

Izbira~ica

P: Kosta Trifkovi}, Ad. i R: Radoslav Dori},

S: Aleksandar Zlatovi}, K: Vesna Radovi},

M: Miroljub Aran|elovi} Rasinski, Kor: Jelena

[anti}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Marko Nikoli} (Sokolovi}), Ognjanka

Ognjanovi} (Jelica), Vesna Trivali} (Mal~ika),

Du{anka Stojanovi} (Saveta), Mihajlo Viktorovi}

(Timi}), Nada Blam (Kata), Isidora Mini} (Milica),

Gojko Baleti} (Branko), Zoran ]osi} ([tancika),

Milenko Pavlov (To{ica), Branko Jerini} (Jovan).

(370) 22. maj 1993. (Mala scena)

Kraj partije

P: Semjuel Beket, Pr: Aleksandar Sa{a Petrovi},

R: Pavle Lazi}, S: Boris Maksimovi},

K: Ljiljana Dragovi}, Izb. m: Zvonimir Jov~i},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Dragan Maksimovi} (Ham), Mile Stankovi}

(Klov), Mirko Petkovi} (Neg), Ljiljana Konti}

(Hela).

(371) 5. jun 1993. (Mala scena)

Dijamantska ogrlica

P: Zoran Bo`ovi}, Rd; Gradimir Mirkovi},

S: Vladimir Mareni}, K: Predrag \api},

Izb. m: Zvonimir Jov~i}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Dragan Zari} (Inspektor), Olga Spiridonovi}

(Dana), Stanislava Pe{i} (Ana), Radovan Miljani}

(Milo{), Bojana Maljevi} (Tanja), An|elka Risti}

(Stana), Boris Andrusevi} (Nikola).

(372) 1. oktobar 1993.

Mesec dana na selu

P: Ivan Sergejevi~ Turgenjev, Pr: Milo{

Moskovljevi}, R: Cisana Murusidze,

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

Kor: Vladimir Logunov, Izb. m: Zvonimir Jov~i}.

I: Lepomir Ivkovi} (Arkadije Sergeji~ Islajev),

Branka Vasovi} (Natalija Petrovna), Olga

Spiridonovi} (Ana Semjonova Islajeva), Dragan

Maksimovi} (Ignjatije Ili~ [pigeljski), Danijela

Ugrenovi} (kg) (Vero~ka), Branko Vidakovi}

(Mihailo Aleksandrovi~ Rakitin), Sonja Neimarevi}

(Lizaveta Bogdanovna), Ramiz Seki} ([ef), Vojin

]etkovi} (kg) (Aleksije Nikolajevi~ Beljaiev),

Bogdan Mihajlovi} (Atanasije Ivanovi~

Bolj{incov), Bo{ko Puleti} (Matvej), Zorica

Mirkovi} (Ka}a), Stefan Buzurovi} (Kolja),

(373) 8. oktobar 1993. (Mala scena)

Pomozi mi

P: @eljko Mijanovi}, R. i. K: Vladimir Lazi},

S: Nevenka Vidak, Izb. m: Petar Antonovi},

Scen. p: Petar Rajkovi}.

I: Mihailo Viktorovi} (Henri Klejton), Olivera

Viktorovi} (^eril Klejton).

(374) 1. novembar 1993.

Maska

P: Milo{ Crnjanski, R: Nikita Milivojevi},

S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

Kor: Vladimir Logunov, Izb. m: Vitomir Simurdi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Vera ^uki} (Generalica), Vesna Stanojevi}

(Glumica), Neboj{a Dugali} (]ezare), Darko

Tomovi} (Branko Radi~evi}), Du{an Jak{i}

(Raja~i}), Mirko Petkovi} (Baron Bah), Boris

Komneni} (Baron [aler), Zinaid Memi{evi}

(Nako), Andrej Mari~i} (Dani~i}), Vladan Gajovi}

(Stankovi}), Aleksandar Duni} (Stratimirovi}),

Milka Luki} (Pelagija Voinovi}), Dobrila Stojni}

(Baronesa), Predrag Tasovac (General),

Aleksandar Kuburovi} (@an), Radmila Smiljani}

(Primadona).

(375) 14. decembar 1993.

Ukro}ena goropad

P: Viljem [ekspir, Pr: Sima Pandurovi} i @ivojin

Simi}, R: Vladimir Jevtovi}, S: Aleksandar

Zlatovi}, K: Milanka Berberovi}, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Pom. r: Jug Radivojevi}.

I: Marko Nikoli} (Batista), Bogdan Mihajlovi}

(Vi}enco), Rastko Tadi} (U~itelj), Dragan Nikoli}

(Lu}enco), Sergej Trifunovi} (Petru~io), Danijela

Mihailovi} (Katarina), Nata{a Ninkovi} (Bjanka),

@eljko Mitrovi} (Gremio), Boris Pingovi}

(Hortensio), Vojin ]etkovi} (Tranio), Neboj{a

Dugali} (Grumio), Predrag Mileti} (Biondelo),

Dobrila ]irkovi} (Udovica).

(376) 26. decembar 1993. (Mala scena)

Sokratov testament

P: Ivan Pani}, R: Velimir Mitrovi},

S: Dejan Panteli}, K: Predrag \api},

M: Zoran Hristi}, Scen.p: Ivan Klemenc,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Lica u prologu: Ramiz Seki} (Dikeos), Mihajlo

Pleskonji} (Teofilos), Dragan Maksimovi}

(Adelfos), Du{anka Stojanovi} (Helene), Mida

Stevanovi} (Antiresija), Radovan Miljani}

(Glasnik), Vasilije Panteli} (Sokrata besedi);

Lica: Dragan Maksimovi} (Bratoljub Tantalovi}),

Du{anka Stojanovi} (Ifigenija Tantalovi}), Branko

Vidakovi} (Homer (Ruzmarin) Pandilovi}), Mida

302

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Stevanovi} (Obren Mijajlovi}), Mihajlo Pleskonji}

(Bogoljub Tantalovi}), Ramiz Seki} (Ostaci

Pravdoljuba Tantalovi}a), Radovan Miljani}

(Po{tar), Bojan Ivi} (kg), Ivan Jevtovi} (kg), Dejan

Lutki} (kg), Boris Milivojevi} (kg) (Hor Skulptura).

(377) 7. mart 1994.

Pigmalion

P: Bernard [o, Pr: Borivoje Nedi},

R. i Izb. m: Jovica Pavi}, S: Boris Maksimovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, Kor: Ivica Klemenc,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Petar Bani}evi} (Henri Higins), Ivana @igon

(Eliza Dulitl), Ksenija Jovanovi} (G-|a Higins),

Predrag Tasovac (Pukovnik Pikering), Branislav

Jerini} (Alfred Dulitl), Ljiljana Konti} (G-|a Pirs),

Olga Spiridonovi} (G-|a Hil), Sonja Neimarevi}

(Klara), Boris Pingovi} (Fredi), An|elka Risti}

(Sobarica), Zoran ]osi} (Prolaznik), Boris

Andrusovi} (Sarkasti~ar).

(378) 15. mart 1994.

(Mala scena)

Pobratim

P: Novica Savi}, R: Borislav Grigorovi},

S: Danilo Re{etar, K: Predrag \api}, M: Miroljub

Aran|elovi} Rasinski, Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Ivan Bekjarev (Jordan), Slavka Jerini} (Vasilija),

Ljiljana Blagojevi} (Kosara), Vladan Gajovi}

(Predrag), Milka Luki} (Vida), Bo{ko Puleti}

(Dragovan), Mida Stevanovi} (Vuleta), Vojin

]etkovi} (Biserko), Predrag Mileti} (Mijat),

Predrag Kolarevi} (Prvi), Aleksandar Duni}

(Drugi), Dejan Lutki} (Tre}i).

(379) 30. mart 1994.

(Mala scena)

Tetovirana ru`a

P: Tenesi Vilijams Pr: Ileana ]osi},

R: Milenko Mari~i}, S: Boris Maksimovi},

K: Mira ^ohad`i}, Izb. m: Zvonimir Jov~i}.

I: Sonja Jaukovi} (Serafina Dele Roze), Ljubivoje

Tadi} (Alvaro Man|akavalo), Daniela Kuzmanovi}

Pavlovi} (Roza Dele Roze), Ivan Zari} (kg) (D`ek

Hanter), Lidija Pletl (Estela Hoengarten), Nata{a

Ninkovi} (Flora), Ljiljana \uri} (Besi), Draflan

Zari} (Otac de Leo), Vuka Dun|erovi} (Asunta),

Ramiz Seki} (Trgova~ki putnik), Gorjana Janji}

(Gospo|ica Jork), Radovan Miljani} (Lekar),

Ljiljana Jankovi} (Pepina), Ognjanka Ognjanovi}

(Violeta), Danijela Ugrenovi} (\uzepina), Neboj{a

Ili} (kg) (De~ak), Aleksandra Jankovi} (kg)

(Ve{tica), Aleksandra Milkovi} (kg), Daniela

Vranje{ (kg), Dijana Marojevi} (kg), Anastasia

Radojkovi} (kg) (@ene).

(380) 6. maj 1994.

Vo`d Kara|or|e i Knez Milo{

P: @arko Komanin, R: Gradimir Mirkovi},

S: Aleksandar Zlatovi}, K: Ljiljana Orli},

M: Zoran Hristi}, Kor: Krenare Nevzati.

I: Marko Nikoli} (Kara|or|e), Branko Jerini}

(Milo{ Obrenovi}), Ljiljana Gazdi} (Ljubica), Mirko

Petkovi} (Petar I Petrovi} Njego{), Radovan

Miljani} (Aleksandar I Romanov), Nada [ari}

(Carica), Gojko Baleti} (Mahmud II), Bogdan

Mihajlovi} (Mara{li Ali-pa{a), Stanko Bogojevi}

(Fjodor Petrovi~ Tolstoj), Andreja Mari~i} (Nikolaj

Petrovi~ Rumjancev), Predrag Kolarevi} (Vilijam

Boven), Mihajlo Pleskonji} (Johan fon Rajmund),

Mile Stankovi} (Konstantin Konstantinovi~

Rodofinikin), Boris Komneni} (Atanasije

Stojkovi}), Predrag Mileti} (Pavle Sretenovi}

Lisovi}), Mida Stevanovi} (Vujica Vuli}evi}),

Ramiz Seki} (Jakov Nenadovi}), Boris

Andrusovi} (Mladen Milovanovi}), Neboj{a Ili}

(kg) (Jakov), Bo{ko Puleti} (Dragi} Vojki}),

Vladan Gajovi} (Nikola Novakovi}).

(381) 15. maj 1994.

(Mala scena)

Gospo|ica Julija

P: August Strindberg, Pr: Mihajlo Stojanovi},

R: Stevo @igon, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Lidija Mijomanovi}.

I: Ivana @igon (Gospo|ica Julija), Milenko

Zabla}anski (@an), Vera Dedovi} (Kristina).

(382) 9. oktobar 1994.

(Mala scena)

Centrifugalni igra~

P: Todor Manojlovi}, Ad: Sr|an Koljevi},

R. i Izb. m: Melina Pota Koljevi}, S: Aleksandar

Zlatovi}, K: Ljiljana Orli}, Izb. m: Milorad

Stojakovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Ljubivoje Tadi} (Bil), Daniela Kuzmanovi}

Pavlovi} (Lilijana), Vladan Gajovi} (Oleg), Slavka

Jerini} (Gospo|a sa crvenim suncobranom),

Du{an Jak{i} (Ministar), Predrag Tasovac

(Savetnik), Boris Pingovi} (Sekretar), Zoran ]osi}

(Barmen).

(383) 8. novembar 1994.

@ivot je san

P: Pedro Kalderon de la Barka,

Pr: Nikola Mili}evi}, Ad. i R: Nikita Milivojevi},

S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Zoran Eri}, Kor: An|elijaTodorovi},

Scen. p: Ivica Klemenc, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Rade Markovi} (Bazilije), Neboj{a Dugali}

(Sigizmund), Boris Komneni} (Astolfo), Miodrag

Repertoar

303

Radovanovi} (Klotaldo), Branko Vidakovi}

(Klarin), Du{anka Stojanovi} (Stela), Danijela

Ugrenovi} (Rosaura), Bo{ko Puleti} (Dvorski

mar{al), @eljko Santra~ (Dvorski slikar), Ivana

Tomi}, Karolina Jankovi}, Vesna Vlahovi}

(Dvorske dame), Neboj{a Ili} (kg), Milo{

Timotijevi} (kg), Danijel Si~ (kg) (Vojnici Astolfa),

Bojan Ivi} (kg) (An|eo), Zoran ]osi} (\avo).

(384) 22. novembar 1994.

O`alo{}ena porodica

P: Branislav Nu{i}, R: Radoslav Dori},

S: Aleksandar Zlatovi}, K: Vesna Radovi},

M: Miroljub Aran|elovi} Rasinski,

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Milenko Pavlov (Agaton Arsi}), Bogdan

Mihajlovi} (Tanasije Dimitrijevi}), Mihajlo

Viktorovi} (Proka Puri}), Dragan Zari} (Trifun

Spasi}), Lepomir Ivkovi} (Mi}a Stanimirovi}),

Zoran ]osi} (Dr Petrovi}), Zorica Mirkovi}

(Simka), Ljiljana Gazdi} (Vida), Ljiljana Blagojevi}

(Gina), Sonja Jaukovi} (Sarka), Nela Mihailovi}

(Danica).

(385) 17. decembar

(Mala scena)

Mandragola

P: Nikolo Makijaveli, Pr: Vera Bakoti} Miju{kovi},

Ad. i R: Vladimir Jevtovi}, S: Aleksandar Zlatovi},

K: Milanka Berberovi}, M: Ljubomir Ninkovi},

Scen. p: Ivica Klemenc, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}.

I: Boris Pingovi} (Kalimako), Gojko Baleti} (Siro),

Slobodan Ninkovi} (Meser Ni~a), Vojin ]etkovi}

(Ligurio), Dobrila Stojni} (Sostrata), Vladimir

Jevtovi} (Fra Timoteo), Nela Mihailovi}

(Lukrecija).

(386) 31. januar 1995.

Razvojni put Bore [najdera

P: Aleksandar Popovi}, R: Kokan Mladenovi},

S: Bojana Risti}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Nenad Milosavljevi}, Kor: An|elija Todorovi},

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Branimir Brstina (Bora [najder), Ljubivoje Tadi}

(Selimir), Branko Jerini} (Piklja [igri}), Tihomir

Arsi} (Vitomir Kambaskovi}), Branislav Jerini}

([pira Klonfer), Zoran ]osi} (Miloje), Danijela

Ugrenovi} (Lina Perekitka), Radmila @ivkovi}

(Rozika), Milica Mil{a (Goca), Zoran Maksi}

(Licitator), Ljiljana Danilovi} Cincar (Drugarica

Harmonika{), Sr|an Popovi}, Dejan Jak{i}

(Udba{i), Milica Arsi}, Jovan Jovi} (Pioniri), Vera

Veljkovi}, Svetlana \ura{kovi}, Tatjana \ur|evi},

Svetlana \isalov, Olivera Ra{kov, Jasmina

Gra~anin, Zoran Trifunovi}, Miodrag Kozlina,

Uro{ Uro{evi}, Miroslav Bibin, Dejan Mrakovi},

Vladimir Adamovi}, Aleksandar Sekuli}, Sa{o

Veljkovi}, Vladimir Lau{evi}, Sr|an Dojkovi},

Slobodan Toponarski, Zoran Milanovi}, Mali{a

\ura{evi} (Radnici, Narod).

(387) 16. februar 1995.

(Mala scena)

Posle milion godina

P: Dragutin Ili}, R: Sa{a Latinovi},

S: Dejan Panteli}, K: Ljiljana Orli},

M: Ksenija Ze~evi}, Kor: Jelena Jovi},

Dram: Bo{ko Milin, Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Mida Stevanovi} (Natan), Andreja Mari~i}

(Danijel), Andrija Kova~ (Zoran), Suzana

Petri~evi} (Svetlana), Predrag Kolarevi} (Sanko),

Predrag Mileti} (Biljan), An|elka Milivojevi} Tadi}

(Zora), Jelena Ivani{evi} (Lagan), Sandra

Petrovi} (Statua), Vladimir Stanojevi} (Zvezdan),

Damir Todorovi}, Boris Brankovi} (Duhosvet),

Dragan Stojanovi}, Dejan Stojanovi}

(Merkurovci).

(388) 24. mart 1995.

(Mala scena)

Tesla ili Prilago|avanje an|ela

P: Stevan Pe{i}, R: Du{an Mihailovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Radomir Mi}ovi}, Mask: Nijaz

Memi{, M: Petar Antonovi}, Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Ljubivoje Tadi} (Tesla), Radovan Miljani} (D`on

Smit), An|elka Milivojevi} Tadi} (Glas).

(389) 10. jun 1995.

(Mala scena)

Stilske ve`be

P: Rejmon Keno, Pr: Danilo Ki{, Ad. i R: Vera

Crven~anin, S: Nevenka Vidak, K: Svetlana

Konjovi}, Kor: An|elija Todorovi},

Izb. m: Biljana Krsti}, Lek: Sanja @ivanovi},

Pom. r: Andreja Mari~i}.

I: Aleksandar Sre}kovi}, Aleksandra Nikoli},

Andreja Mari~i}, An|elka Risti}, Bojana

Kova~evi}, Zoran ]osi}, Jelena Ivani{evi},

Ognjanka Ognjanovi} @uti}.

(389) 1. novembar 1995. (Mala scena)

Poslednja bitka

P: Slobodan @iki}, R: Gradimir Mirkovi},

S: Aleksandar Zlatovi}, K: Ljiljana Orli}, M: Zoran

Hristi}, Lek: Sanja @ivanovi}, Kor: Ivica Klemenc.

I: Sonja Jaukovi} (Kneginja Milica), Suzana

Petri~evi} (Jefimija), Predrag Tasovac (Patrijarh

Jefrem), Boris Andrusevi} (Iguman manastira

Ljubostinja), Aleksandar Duni} (Stevan

Lazarevi}), Ivan Tomi} (Vuk Lazarevi}), Marina

304

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Berat (Olivera), Mirko Petkovi} (Vuk Brankovi}),

Stanko Bogojevi} (\ura| II Stratimirovi}), Branko

Jerini} (Jigit-pa{a), Bo{ko Puleti} (Stanivuk),

Predrag Kolarevi} (Veli{a), Ljubomir Bandovi}

(Golub), Dragan Koji} (Gubavac, I glasnik),

Danijel Si~ (II glasnik), Ljiljana Cincar Danilovi}

(Tu`balicu peva).

(390) 22. novembar 1995.

Idiot

P: Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski,

Pr: Jovan Maksimovi}, R: Stevo @igon,

Pom. r: Andreja Mari~i}, S: Boris Maksimovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, Izb. m: Petar Antonovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Neboj{a Dugali} (Mi{kin Lav Nikolajevi~), Ivana

@igon (Nastasja Filipovna), Tihomir Arsi}

(Rogo`in Parten Semjonovi~), Du{an Jak{i}

(Tocki Atanasij Ivanovi~), Mida Stevanovi}

(Jepan~in Ivan Fjodorovi~), Slavka Jerini}

(Lizaveta Prokofjevna), Daniela Kuzmanovi}

Pavlovi} (Agglaja), Lidija Pletl (Aleksandra),

Sonja Neimarevi} (Adelaida), Boris Pingovi}

(Ivolgin Gavrilo Ardalionovi~), Bogdan Mihajlovi}

(Ivolgin Ardalion Aleksandrovi~), Ljiljana Konti}

(Niria Aleksandrovna), Ana Komanin (Varvara),

Marko Nikoli} (Lebedev), Gojko Baleti}

(Ferdi{~enko), Bo{ko Puleti} (Pticin), Sergej

Trifunovi} (Ipolit), Ljiljana Gazdi} (Darja

Aleksejevna), Aleksandar Mati} (Radomski

Evgenije Pavlovi~), Kosovka Jovanovi} (Pa{a),

Tatjana \ur|evi} (Ka}a), Dimitrije Ili} (Keler),

Rade Popovi} (Lakej), Marko Stani} (Ivan

Petrovi~), Nikola Bulatovi} (Kolja), Jasmina

Ivani{evi} (Vera Lebedeva), Dejan Jak{i} (Oficir),

Ljubi{a Opa~i}, Jovan Male{evi}, Tatjana

Danilovi}, Nata{a Danilovi}, Tanja Divni} (Cigani,

gosti, Rogo`inova dru`ina).

(391) 8. decembar 1995.

Don @uan

P: Molijer, Pr: Mladen Leskovac, R. i Izb. m: Petar

Zec, S: Boris Maksimovi}, K: Boris ^ak{iran,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Kor: Sonja Vuki}evi}.

I: Tihomir Stani} (Don @uan), Vladan Gajovi}

(Zganarel), Nela Mihailovi} (Dona Elvira), Darko

Tomovi} (Don Karlos), Aleksandar Duni} (Don

Alonso), Mirko Petkovi} (Don Luj), Milo{

Timotijevi} (Francisko), Nata{a Ninkovi}

([arlota), Dijana Marojevi} (Maturina), Neboj{a

Ili} (Pjero), Radovan Miljani} (Gospodin Diman{),

Danijela Vranje{ (Cerlina).

(392) 22. decembar 1995.

Dugo putovanje u no}

P: Jud`in O’Nil, Pr: Voja ^olanovi}, R: Velimir

Mitrovi}, S: Boris Maksimovi}, K: Predrag \api},

Izb. m: Zoran Mileti}, Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Petar Bani}evi} (D`ems Tajron), Stanislava

Pe{i} (Meri Kavan Tajron), Branko Vidakovi}

(D`ems Tajron), Dragan Maksimovi} (Edmund

Tajron), An|elka Milivojevi} Tadi} (Ketlin).

(393) 3. maj 1996.

Trojanke

P: Euripid, Pr: Lucija Carevi}, R: Irini Konidari,

Pom. r: Andreja Mari~i}, S: Nevenka Vidak,

K: Ljiljana Orli}, Izb. m: Dimitrije Golemovi} i

Dragan Mla|enovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Bratislav Grbi}.

I: Ksenija Jovanovi} (Hekaba), Suzana Petri~evi}

(Kasandra), Sonja Jaukovi} (Andromaha),

Du{anka Stojanovi} (Atina), Lidija Pletl (Helena),

Lepomir Ivkovi} (Posejdon), Tihomir Arsi}

(Menelaj), Mirko Petkovi} (Taltibije), Ognjanka

Ognjanovi} @uti}, Ljiljana Gazdi}, Sonja

Neimarevi}, Nela Mihailovi} (Horovo|a), Nikola

Jovi} (Astijanah), Gorjana Janji}, Ljiljana

Jankovi}, An|elka Risti}, Zorica Mirkovi}, Ljiljana

\uri}, An|elka Tadi}, Jelena Ivani{evi}, Bojana

Kova~evi}, Danica Zdravi}, Ljiljana Cincar

Danilovi}, Katica Koji}, Mirjana Lazarevi}, Olivera

Ra{kov (Hor).

(394) 26. jun 1996. (Scena u Zemunu)

Revizor

P: Nikolaj Vasiljevi~ Gogolj, Pr: @ivojin Bo{kov,

R. i Izb. m: Kokan Mladenovi}, S: Aleksandar

Zlatovi}, K: Branka Petrovi}, Lek: Sanja

@ivanovi}, Scen. p: Tamara Afanasijev.

I: Branislav Jerini} (Anton Antonovi~ Skvoznjik

Dmuhanovski), Nada Blam (Ana Andrejevna),

Du{anka Stojanovi} (Marija Antonovna), Bogdan

Mihajlovi} (Luka Luki~ Hlopov), Anastasia

Radojkovi} (@ena Luke Luki~a Hlopova),

Aleksandar Hrnjakovi} (Amos Fjodorovi~ Ljapkin

Tjapkin), Branko Jerini} (Artemije Filipovi~

Zemljanika), Bo{ko Puleti} (Ivan Kuzmi~ Spekin),

Aleksandar Sre}kovi} (Petar Ivanovi~ Dop~inski),

Neboj{a Ili} (Petar Ivanovi~ Bop~inski), Jano{ Tot

(Ivan Aleksandrovi~ Hljestakov), Branko

Vidakovi} (Osip), Mali{a \ura{evi} (Fjodor

Andrejevi~ Ljuljukov), Marko Stani} (Ivan

Lazarevi~ Rastakovski), Rade Popovi} (Stepan

Ivanovi~ Koropkin), Danica Zdravi} (Fevrona

Petrovna Peplje{ina), Dobrila ]irkovi}

(Podoficirova `ena), Danijel Si~ (Abdulin), Zoran

Maksi} (Mi{ka), Zoran Trifunovi} (Narednik

policije), Sr|an Popovi} (General).

(395) 25. decembar 1996. (Mala scena)

Puritanska komedija

P: Ivan M. Lali}, R: Bo`idar \urovi}.

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi}.

Repertoar

305

M: Milo{ Petrovi}, Scen. p: Ferid Karajica.

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Milan Mihailovi} (Uro{ Pavlovi}), Aleksandra

Nikoli} (Ksenija), Gojko Baleti} (Jovan Stanivuk),

Dobrila ]irkovi} (Elizabeta), Ognjanka

Ognjanovi} @uti} (Jagoda), Predrag Tasovac

(Petar), Milka Luki} (Kosara), Danijel Si~ (Po{tar),

Bogdan Mihajlovi}, Dobrila Stojni} (Spikeri).

(396) 7. mart 1997.

Kume i kneginje

P Milosav Mirkovi}, Ad. i R: Cisana Murusidze,

S. i K: Bojana Nikitovi}, M: Biljana Krsti},

Lek: Stanislava Radovanovi}.

I: Sonja Neimarevi} (Jelena, supruga

Kara|or|eva), Zorica Mirkovi} (Ljubica, supruga

kneza Milo{a), Bo{ko Puleti} (Vuk Stefanovi}

Karad`i}).

(397) 3. oktobar 1997.

Tartif

P: Molijer, Pr: Sima Pandurovi}, R: Laslo Babarci,

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Zoran Obrenovi}, Kor: Vladimir Logunov,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Dram: Ivana Dimi},

Pom. r: Laslo Keseg i Milica Kralj.

I: Bogdan Dikli} (Tartif), Predrag Ejdus (Orgon),

Olivera Markovi} (Madam Pernel), Radoslav

Milenkovi} (Kleant), Nada Blam (Dorina), Jasna

\uri~i} Jankov (kg) (Elmira), Andrej [epetkovski

(Damis), Mihajlo La|evac (Valer), Zlatija Ocokolji}

(Marijana), Mirko Petkovi} (Loajal), Goran

Pupovac (Policajac (dete).

(398) 19. novembar 1997. (Mala scena)

Majstor

P: Ronald Harvud, Pr: \or|e Krivokapi},

R: Dimitrije Jovanovi}, S: Jasna Dragovi},

K: Ljiljana Dragovi}, Izb. m: Petar Antonovi},

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Nata{a Ninkovi} (Kresida Fild), Branislav Jerini}

(Roman Koza~enko), Boris Pingovi} (D`ulijan

Fild), Boris Komneni} (Detektiv inspektor

Vo{born), Dragan Petar (Detektiv policajac

Majder), Danijela Mihailovi} (Marijan Stoun),

Vasa Panteli} (Nikita Fedorenko), Ksenija

Jovanovi} (Sestra Sofija),

(399) 26. decembar 1997. (Mala scena)

Govorna mana

P: Goran Markovi}, R: Milan Karad`i},

S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Isidora @ebeljan, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Dram: Ivana Dimi}.

I: Predrag Ejdus (Mi{el), Neboj{a Dugali} (Petar),

Isidora Mini} (Slavica).

(400) 18. januar 1998.

Pokondirena tikva

P: Jovan Popovi} Sterija, R: Egon Savin,

S: Geroslav Zari}. K: Bojana Nikitovi},

M: Ksenija Ze~evi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Jelisaveta Sabli} (Fema), Hana Jov~i} (Evica),

Predrag Ejdus (Mitar), Sonja Neimarevi} (An~ica),

Boris Komneni} (Jovan), Nada Blam (Sara),

Bogdan Dikli} (Ru`i~i}), Dragan Zari} (Vasilije).

(401) 20. mart 1998. (Mala scena)

Sakati Bili

P: Martin Makdona, Pr: \or|e Krivokapi},

R. i Izb. m: \or|e Marjanovi}, S: Jasna Dragovi},

K: Jelisaveta Tati} i Biljana Dragovi},

Mask: Nijaz Memi{, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Ru`ica Soki} (Kejt), Sonja Jaukovi} (Ajlin),

Petar Bani}evi} (D`oni Patinmajk), Daniel Si~

(Bili), Neboj{a Ili} (Bartli), Paulina Manov (Helen),

Ljubomir Bandovi} (Babibobi), Radovan Miljani}

(Doktor), Olivera Markovi} (Mama).

(402) 2. maj 1998. (Mala scena)

Zagonetne varijacije

P: Erik Emanuel Smit, Pr: Stanica Lazarevi},

R: Bo`idar \urovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Ljilpna Dragovi}, Izb. m: Milo{ Petrovi},

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Marko Nikoli} (Abel Znorko), Boris Pingovi}

(Erik Larsen).

(403) 3. oktobar 1998. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Cijanid u pet

P: Pavel Kohout, Pr. i R: Bo`idar \urovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Milo{ Petrovi}, Dram: Ivana Dimi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Mask: Nijaz Memi{.

I: Sonja Jaukovi} (Sofija), Nela Mihailovi} (Irena).

(404) 29. oktobar 1998. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Mamac

P: David Albahari, Ad: Ivana Dimi},

Ad: R: Mirjana Erceg, S: Jasna Dragovi},

K: Bojana Nikitovi}, Izb. m: Bojana @i`i},

Dram: Slavko Milanovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Scen. p: Jelena [anti},

Korep: Ana Simi}, Pom. r: Janja Rakus.

I: Tihomir Arsi} (Pripoveda~), Ksenija Jovanovi}

(Majka), Rade Markovi} (Otac), Branislav Jerini}

(Ruben Rubenovi~), Gojko Baleti} (Donald).

306

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(405) 8. decembar 1998. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Kokice

P: Ben Elton, Pr: Ivana Dimi}, R: Du{an Petrovi},

S: Darko Nedeljkovi}, K: Ljiljana Orli},

M: Dragoljub \uri~i}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Sonja Divac, Mask: Nijaz Memi{.

I: Tihomir Stani} (Brus), Zoran ]osi} (Karl),

Katarina @uti} (Velvet), Aleksandra Nikoli} (Fara),

Ivan Jevtovi} (Vejn), Nata{a Ninkovi} (Skaut),

Anastasia Radojkovi} (Bruk), Ljubinka Klari}

(Novinarka Kirsten), Zoran Maksi} (Bil).

(406) 14. mart 1999. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Suze su O.K.

P: Mirjana Bobi} Mojsilovi}, R: Milan Karad`i},

S. i K: Angelina Atlagi}, M: Isidora @ebeljan,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Mask: Nijaz Memi{.

I: Tanja Bo{kovi} (Marija Kali}), Vojin ]etkovi}

(Sima Kralj), Marko Nikoli} (Viktor Novak),

Radovan Miljani} (Smerdlovski), Dragan Nikoli}

(Topalovi}), Slobodan Ninkovi} (Davidovi}),

Suzana Petri~evi} (Na|a), Predrag Tasovac

(Korepetitor).

(407) 9. april 1999. (Velika scena)

Persijanci

P: Eshil, Pr: Milo{ \uri}, R: Bo`idar \urovi},

S: Boris Maksimovi}, M: Milo{ Petrovi},

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Tihomir Arsi} (Kserkse), Ksenija Jovanovi}

(Atosa), Petar Bani}evi} (Duh Darijev), Branislav

Jerini}, Rade Markovi}, Predrag Tasovac, Mida

Stevanovi} (Hor persijanskih staraca), Marko

Nikoli} (Glasnik), Aleksandra Nikoli} (Narator).

(408) 17. jun 1999. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Kafkin K.

P: Alen Benet, Pr: \or|e Krivokapi},

R: Maja Milatovi}, S: Aleksandra Zdravkovi},

K: Ljiljana Orli}, M. i Izb. m: Ivan Anti},

Lek: Sanja @ivanovi}, Kor: Tamara Ivanovi}.

I: Zoran ]osi} (Kafka), Branko Vidakovi} (Sidni),

Sonja Neimarevi} (Linda), Predrag Tasovac

(Otac), Branko Jerini} (Herman K.).

(409) 15. mart 2000. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Demon

P: Isak Singer Ba{evi}, Pr: Jovan ]irilov,

R. i Izb. m: Egon Savin, S: Miodrag Taba~ki,

K: Bojana Nikitovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Pom. r: Ksenija Krnajski.

I: Daniel Si~ (Alhonon), Zlatija Ocokolji} (Tajbele),

Ljubomir Bandovi} (Mena{e), Predrag Ejdus

(Rabin), Slobodan Toponarski, Sr|an Dojkovi}

(Samesi).

(410) 31. mart 2000. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Bergmanova sonata

P: Ingmar Bergman, Pr: Dobrila Stojni},

Dram: R: Tatjana Mandi} Rigonat, S. i K: Milena

Jefti} Ni~eva Kosti}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Vladimir Logunov, Pom. r: Aneta Stojni}.

I: Ru`ica Soki} ([arlota), Dobrila Stojni} (Eva),

Vjera Mujovi} (Helena), Neboj{a Kunda~ina

(Viktor).

(411) 25. april 2000. (Velika scena)

Maksim Crnojevi}

P: Laza Kosti}, Ad: Slobodan Stojanovi},

R: Nikita Milivojevi}, S: Geroslav Zari}, K: Bo`ana

Jovanovi}, M: Zoran Eri}, Dram: Ivana Dimi},

Lek: Sanja @ivanovi}, Scen. p: Slobodan Be{ti}.

I: Miodrag Krivokapi} (Ivo Crnojevi}), Sonja

Jaukovi} (Jevrosima), Boris Isakovi} (Maksim),

Dragan Maksimovi} (Du`de od Mletaka), Boris

Pingovi} (\or|e), Danijela Ugrenovi} (An|elija),

Danijela Mihailovi} (Fileta), Darko Tomovi}

(Milo{), Bo{ko Puleti} (Makarije), Vladan Brkovi}

(Jovan kapetan), Miodrag Rako~evi} (\ura

Kujund`i}), Predrag Mileti} (Ilija Likovi}), Vladan

Gajovi} (Radoje), Rade Markovi} (Vitore

Karpa~o), Ivan Ivanov (Su`anj), \or|e Teodosi}

(Marko), Ansambl Baleta: Iva Janketi}, Ivana

Gli{i}, Tamara Ivanovi}, Goran Stani}, Sr|an

Mihi}, Du{an Mihajlovi}.

(412) 19. maj 2000. (Velika scena)

Galeb

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Zoran Bo`ovi},

R: Stevo @igon, S: Boris Maksimovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, Izb. m: Petar Antonovi},

Lek: Sanja @Ivanovi}, Pom. r: Andreja Mari~i}.

I: Ljiljana Blagojevi} (Irina Nikolajevna Arkadina),

Milan ^u~ilovi} (Konstantin Gavrilovi~ Trepljev),

Mida Stevanovi} (Petar Nikolajevi~ Sorin), Ivana

@igon (Nina Mihailovna Zare~na), Gojko Baleti}

(Ilja Afanasijevi~ [amrajev), Lidija Pletl (Polina

Andrejevna), Ivana Jovanovi} (Ma{a), Neboj{a

Kunda~ina (Boris Aleksijevi~ Trigorin), Marko

Nikoli} (Evgenije Sergejevi~ Dorn), Lepomir

Ivkovi} (Semjon Semjonovi~ Medvedenko), Uro{

Uro{evi} (Jakov).

(413) 4. jun 2000.

(Scena “Ra{a Plaovi}”)

^uje{ li, mama, moj vapaj?

P: Vojislav Savi}, R: Ljuboslav Majera,

S: Vladimir ^ap, K: Ljiljana Orli},

M: Miroljub Aran|elovi} Rasinski.

I: Gojko [anti} (Rodoljub), Radmila @ivkovi}

(Aleksandra Leksa), Branko Vidakovi} (Radivoje),

Repertoar

307

Igor Pervi} (Andreja), Zoran ]osi} (Nenad),

Anastasia Radojkovi} (Javorka), Sonja Kne`evi}

(Sestra), Radovan Miljani} (^ovek).

(413) 7. februar 2001.

(Scena V sprat)

Moji ispadi

P: Milisav Krca Krsmanovi}, Ad: Petar Kralj.

I: Petar Kralj.

(414) 27. februar 2001.

(Scena “Ra{a Plaovi}”)

^ovek slu~ajnosti

P: Jasmina Reza, Pr: Ljiljana Jeremi},

R: Tatjana Mandi} Rigonat, S: Aleksandar Deni},

M: Ivan Rankovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Vladimir Logunov.

I: Petar Bani}evi} (Mu{karac), Dobrila Stojni}

(@ena).

(415) 6. mart 2001.

Putuju}e pozori{te [opalovi}

P: Ljubomir Simovi}, R: Kokan Mladenovi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

M: Zoran Hristi}, Lek: Sanja @ivanovi},

Pom. r: Katarina Petrovi}.

I: Branko Jerini} (Domazet), Zoran Maksi}

(Milun), Miodrag Krivokapi} (Drobac), Vladan

Gajovi} (Blagoje Babi}), Danijela Ugrenovi}

(Gina), Danijela Mihailovi} (Simka), Ivana Fotez

(Dara), Zlatija Ocokolji} (Tomanija), Boris

Komneni} (Vasilije [opalovi}), Vera ^uki}

(Jelisaveta Proti}), An|elika Simi} (Sofija

Suboti}), Mihajlo La|evac (Filip Trnavac), Ivan

Ivanov (Sekula), Mira \ur|evi}, Maja Vukoi~i},

Bojana Gute{a, Nata{a Balog, Vesna Vari}ak,

Ivana Kne`evi} (Gra|anke).

(416) 7. maj 2001. (Scena V sprat)

Balkanska plastika

P: Magdalena Magazinovi}, Magdalena

Magazinovi}, Ad: Ivana Vuji} i Slavenka

Milovanovi}, R: Ivana Vuji}, Dram: Slavenka

Milovanovi}, K: Milena Ni~eva Jevti} Kosti},

M: Zoran Hristi}, Kor: Vladimir Logunov,

Dram: Zoran Rai~evi} i Slavko Milanovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Scen. p: Tanja

Popovi}, Pom. r: Milan \ukanovi} i Anja

Kori}anac, Pom. k: Tamara Jovanovi},

Mask: Nijaz Memi{.

I: Ru`ica Soki}, Dobrila Stojni}, Aleksandra

Nikoli}, An|elka Milivojevi} Tadi}, Danica

Ristovski, Milica \uki}, Isidora Stani{i}

(Magdalena Magazinovi}), Tanja Popovi} (Stanka

Magazinovi}), Slobodan Be{ti} (Branko Popovi},

Gerhard Gezman), Neboj{a Kunda~ina (Risto

Magazinovi}), Gojko Baleti} (Gazda, Trgovac,

Glumac partizan), Zoran ]osi} (Vojnik, Hitler,

Ministar, U~itelj, Lekar), Maja Milanovi} (Mod

Alan), Svetlana Markovi} (Kristl Grabovska),

Bojana Mladenovi} (Isidora Dankan), Ljiljana

Cincar Danilovi} (Katica Savkov Koji}, Svetlana

\isalov (Deca Balkana), Dragoljub Deni}

(Jevrem), Iva Janketi}, Lidija Darmanovi}, Olga

Oi}an, Vera Radenkovi}, Neboj{a Stankovi},

Sr|an Mihi}, Mihajlo Stefanovi} (Balet).

(417) 26. oktobar 2001. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Stanje {oka

P: Sem [epard, Pr: Olivera Milenkovi},

R: Egon Savin, S: Miodrag Taba~ki,

K: Katarina Gr~i}, M: Asim Sarvan, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Pom. r: Natalija Matunovi}.

I: Predrag Ejdus (Pukovnik), Danijela Kuzmanovi}

Pavlovi} (Glori Bi), Radmila @ivkovi} (Bela `ena),

Josif Tati} (Beli mu{karac), Goran [u{ljik (Stabs).

(418) 30. oktobar 2001.

Mileva An{tajn

P: Vida Ognjenovi}, R: Vida Ognjenovi},

S: Geroslav Zari}, K: Ljiljana Dragovi}, M: Isidora

@ebeljan, Dram: Svetislav Jovanov i Milo{

Kre~kovi}, Lek: Radovan Kne`evi},

Kor: Scen. p: Sonja Lapatanov, Pom. s: Mira{

Vuksanovi}, Pom. k: Nevenka Milosavljevi} i

Marija Mihailovi}.

I: Tihomir Stani} (Gospodin Mari}), Ognjanka

Ognjanovi} (Marija), Nada [argin (Zorka), Mihailo

Janketi} (Profesor Veber), Anita Man~i} (Mileva),

Igor \or|evi} (Albert), Nenad Radovi}

(Grosman), Slobodan Stefanovi} (Erat), Radmila

Tomovi} Grinvud (Ru`ica), Sena \orovi}

(Milana), Jelena Jovanovi} (Helena), Ivan

Bosilj~i} (Mi{el), Ivan Zari} (Konrad-Moric),

Mihajlo La|evac (Hans Albert), Nenad

Stojmenovi} (Edvard), Milo{ Dragi} (Franc), Milo{

Bursa} (Tete (dete)), Marko Kostadinovi} (Hans

Albert (dete)), Sa{a Tanaskovi} (Fotograf).

(419) 25. novembar 2001.

Komendija{i

Ad. i R: Predrag Baj~eti}, S: Mira{ Vuksanovi},

K: Jelena D`uki} Male{evi}, M. i Ap: Aleksandar

Mileti}, Dram: @eljko Huba~.

I: KRE[TALICA: Leana Vu~kovi} (Pelagija),

Sloboda Mi}alovi} (Kata), Milo{ An|elkovi}

(Mihail), Miodrag Fi{ekovi} (Petar), Ana Frani}

(Ptica).

[NAJDERSKI KALFA: Nenad Mari~i}, Milo{

Vlalukin, Miodrag Fi{ekovi} (Gavrilo), Marija

Vickovi}, Katarina Radivojevi}, Sloboda Mi}alovi}

308

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(Jelka), Branislav Toma{evi}, Igor Ili}, Milo{

An|elkovi} (Vrbovina), Ana Frani}, Leana

Vu~kovi}, Zorana Be~i} (Maca).

ADAM I BERBERIN PRVI LJUDI: Nenad Mari~i}

(Gla|enovi}), Milo{ An|elkovi} (@arkovi}),

Katarina Radivojevi} (Mileva), Milo{ Vlalukin

(La}man Predi}).

PODVALA: Leana Vu~kovi} (Draga), Ana Frani}

(Milka), Igor Ili} (Ne{a), Zorana Be~i} (Nera),

Branislav Toma{evi} (Vule Pupavac).

\IDO: Marija Vickovi} (Ljubica), Ana Frani}

(Petra), Miodrag Fi{ekovi} (Maksim), Sloboda

Mi}alovi} (@ivana), Nenad Mari~i} (Zdravko), Igor

Ili} (Mili}), Milo{ Vlalukin, Leana Vu~kovi} (Momci

i devojke).

(420) 31. novembar 2001. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Odbrana gospo|e Klito Mestres

P: Monserat Rug, Pr: Dragana Varagi} i Marta

Marin, R: Kris Abraham.

I: Dragana Varagi} (Klito Mestres).

(421) 1. decembar 2001. (Scena V sprat)

Polaroidi

P: Mark Rejvenhil, Pr. i R: Ksenija Krnajski,

S: Mira{ Vuksanovi}, K: Bojana Nikitovi},

Lek: Sanja @ivanovi}, Scen. p: Maja Milanovi}.

I: Danijela Mihailovi} (Helen), Bojan Baj~eti}

(Nik), Hana Jov~i} (Na|a), Damjan Kecojevi}

(Viktor), Radivoje Kne`evi} (Tim), Boris Pingovi}

(D`onatan), Maja Milanovi} (Japi br. 6), Tanja

Popovi} (Japi br. 66).

(422) 30. decembar 2001. (Scena V sprat)

Hasanaginica

P: Ljubomir Simovi}, R. i Izb. m: Jago{ Markovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Bojana Nikitovi},

Dram: Ivana Dimi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Pom. k: Branka \uri~i}.

I: Marinko Mad`galj (Hasanaga), Vanja Ejdus

(Hasanaginica), Radmila @ivkovi} (Majka

Hasanagina), Aleksandar Sre}kovi} (Beg

Pintorovi}), Ksenija Jovanovi} (Majka

Pintorovi}a), Darko Tomovi} (Efendija Jusuf),

Branislav Jerini} (Ahmed), Nenad Stojmenovi}

(Asker Suljo), Igor \or|evi} (Asker Huso), Stefan

Kapi~i} (Musa).

(433) 14. februar 2002.

(Scena “Ra{a Plaovi}”)

Drama na jednom stani~nom peronu

P: Samuel Ben{etrit, Pr: Dobrila Stojni},

R, S. i Izb. m: Arsenije Jovanovi}, S: Mile

Radulovi}, K: Katarina Gr~i}, Dram: Zoran

Rai~evi}, Lek: Sanja @ivanovi}, Pom. r: Hinka

^oli} Jovanovi}.

I: Petar Bani}evi} ([arl), Dobrila Stojni} (Mi{el),

Slobodan Be{ti} (Vinsent), Ljiljana Dragutinovi}

(Glas).

(434) 22. februar 2002.

Velika drama

P: Sini{a Kova~evi}, R: Sini{a Kova~evi},

S: Geroslav Zari}, K: Marina Vukasovi}

Medenica, M: Ksenija Ze~evi},

Dram: @eljko Huba~, Lek: Radovan Kne`evi},

Scen. p: Ivica Klemenc i Slobodan Petkovi},

Pom. k: Olga Mr|enovi}.

I: Vuk Kosti} (Milorad Vu~i}), Tanasije Uzunovi}

(Zarija Vu~i}), Ljiljana Blagojevi} (Vidosava

Vu~i}), Miodrag Radovanovi} (Milorad Vu~i}),

Ru`ica Soki} (Tijana), Rada \uri~in (Zorka

Vu~i}), Sonja Kola~ari} (Marija Helga Hofman),

Ljubivoje Tadi} (Savo Vukoti} Cicko), Ljubomir

Bandovi} (Batri} Vu~i}), Nenad Mari~i} (Stevan

Vu~i}), An|elka Tadi} (Darinka), Branislav

Toma{evi} (Danilo Vu~i}), Srba Milin (Pop

Stojan), Lepomir Ivkovi} (Novak Sekulovi}),

Andreja Mari~i} (\or|ija Labovi}), Branko Jerini}

(Svetozar Jankulov), Sini{a Ubovi} (Momir

Vu~i}), Ivana Jovanovi} (Zorka Vu~i}), Du{anka

Stojanovi} (Jelistina Vu~i}), Ana Kaplarevi}

(Branka Vu~i}), Marko Coli} (Zarija Vu~i}), Vjera

Mujovi} (Vjera), Milena Sijerkovi} (Janica),

Bojana Stefanovi} (Tijana), Aleksandra Nikoli}

(Kristina Vu~i}), Predrag Mileti} (Ranko Mijovi}),

Uro{ Uro{evi} (Optu`eni, Milo{), Ljiljana Gazdi}

(Marija Helga Hofman), Bo{ko Puleti} (Branko

Lazovi}), Jelena Helc (@ena Ranka Mijovi}a),

Neboj{a Petrovi} (Sin Ranka Mijovi}a), Borko

Sari} (Dutina), Ana Savi}evi} (Olga), Zoran

Milovanovi} (Aleksandar), Ljiljana Cincar

Danilovi} (Pionirka).

(435) 6. mart 2002.

Sudbina i komentari

P: Radoslav Petkovi}, Ad: Jelena Mijovi},

R: Alisa Stojanovi}, S: Miodrag Taba~ki,

K: Zora Mojsilovi} Popovi}, M: Ivana Stefanovi},

Dram: Ivana Dimi}, Lek: Sanja @ivanovi},

Scen. p: Maja Milanovi}, Pom. k: Nevenka

Milosavljevi}.

I: Ljuba Tadi} (Despot \or|e Brankovi}), Tihomir

Stani} (Pavel Volkov, Pavle Vukovi}), Nata{a

Ninkovi} (Katarina Rizni}, Marta Kova~), Stela

]etkovi} (Spiridon, Grof ^arnojevi}), Vladan

Gajovi} (Kapetan Tripkovi}, \oka skok, Drug iz

komiteta), Branko Vidakovi} (Grof Bri|ida),

Neboj{a Kunda~ina (Malte`anjn, ^ovek u

orijentalnoj no{nji), Rade Markovi} (Dositej

Obradovi}), Branislav Jerini} (Jovo Kurtovi}),

Repertoar

309

Milorad Stevanovi} (Vikentije Raki}), Aljo{a

Vu~kovi} (Admiral Senjavin), Sa{a Tanaskovi}

(Major), Vladimir Gligori} (Pijanista).

(436) 21. jun 2002.

Neprijatelj naroda

P: Henrik Ibzen, Pr: Stevan Predi}, Ad: Maja

Dra{kovi} i Boro Dra{kovi}, R. i S: Boro

Dra{kovi}, K: Bojana Nikitovi}, M: Ksenija

Ze~evi}, Lek: Sanja @ivanovi}, Scen. p: Tanja

Popovi}, Pom. s: Mira{ Vuksanovi}.

I: Mihailo Janketi} (Doktor Stokman), Aleksandra

Nikoli} (Katarina Stokman), Nada [argin (Petra),

Pavle Radulovi} (Ajlif), Nikola Nikoli} (Morten),

Tanasije Uzunovi} (Peter Stokman), Branislav

Jerini} (Morten Kil), Milenko Zabla}anski

(Hovstad), Mihajlo La|evac (Bilig), Predrag

Tasovac (Aslaksen), Lepomir Ivkovi} (Horster),

Milorad Stevanovi} (Vlasnik ku}e u kojoj stanuju

Stokmanovi), Srba Milin (Trgovac Vik), Igor

Damjanovi} (Pijanac), Stanko Bogojevi}

(Gra|anin), Rade Brzakovi} (Eversen), Miodrag

Rako~evi} (Radnik), Marko Stani} (Glamstad),

Dragan Vu~eli} (Ku}evlasnik), Jasmina @ivanovi}

(Devojka), Ljiljana Cincar Danilovi} (@ena),

Andrija Kova~ (Gospodin), Sandra Spasovska

(Gospo|a), Anton Ostruganj (Truba~).

(437) 11. oktobar 2003.

(Scena “Ra{a Plaovi}”)

Kantri

P: Martin Krimp, Pr. i Dram: Marija Stojanovi},

R: Stephen Wurentmore, S: Mira{ Vuksanovi},

K: Katarina Gr~i}, M: Isidora @ebeljan.

I: Aleksandra Nikoli} (Korina), Svetislav Gonci}

(Ri~ard), Vladislava \or|evi} (Rebeka).

(438) 17. oktobar 2002. (Scena V sprat)

Hamlet

P: Vilijam [ekspir, Pr: Laza Kosti} i Sima

Pandurovi}, Ad. i Dram: Slavenka Milovanovi},

Molina Udovi~ki Fotez, Boban Jevti} i Ivana Vuji},

R. i Izb. m: Ivana Vuji}, Pom. r: Smiljana Kudi} i

Aneta Stojni}, S: Boris Maksimovi}, K: Du{ica

Kne`evi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Scen. p: Tanja Popovi}.

I: Slobodan Be{ti} (Hamlet), Dobrila Stojni}

(Gertruda), Igor \or|evi} (Klaudije), Neboj{a

Kunda~ina (Duh Hamletovog oca), Zoran ]osi}

(Polonije), Nenad Stojmenovi} (Laert), Ivana

Jovanovi} (Ofelija), Mihajlo Jovanovi} (Horacio),

Ivan Bosilj~i} (Rozenkranc, Gildenstern), Tanja

Popovi} (Gluma~ka Kraljica, Ozrik), Aleksandar

Popovi} (Fortinbras), Tanja Popovi}, Gabrijela

Dobrota, Jasmina Kova~evi}, Ivana Koraksi},

Nata{a Risti}, Nemanja \or|evi}, Katarina

Fejgelj, Bojana Ili} (Glumci).

(439) 2. decembar 2002.

Faust 1

P: Johan Volfgang Gete, Pr: Brana @ivojinovi},

Ad. i R: Mira Erceg, Pom. r: Natalija Matunovi},

S: Nevenka Vidak, K: Milena Jevti} Ni~eva Kosti},

M: Zoran Eri}, Ma: Suzana Petri~evi} i Vladimir

Petri~evi}, Dram: Zoran Rai~evi}, Lek: Radovan

Kne`evi}, Kor: Isidora Stani{i} i ^arni \eri},

Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Predrag Ejdus (Faust), Tihomir Stani} (Mefisto),

Suzana Petri~evi} (Gospod, Peva~ica), Bojana

Stefanovi} (Prvi Arhan|eo, Magareta 1), Sonja

Kola~ari} (Drugi Arhan|eo, Margareta 2), Sena

\orovi} (Tre}i Arhan|eo), Barbara Milovanov

(An|eo-~uvar, Majmun~e 1), Milo{ \or|evi}

(Vagner), Milena \or|evi} (Duh zemlje), Vanja

Ejdus (Margareta 3), Bojana Stefanovi}, Milena

\or|evi}, Sena \orovi}, Danica Todorovi},

Jelena Helc, Sonja Kola~ari} (Duhovi-peva~i),

Dunja Crni}, Jelena Milanovi}, Sanja Vinkovi},

Dragana Bulut, Predrag Raki}, Sa{a Budimlija,

Brana Kova~evi} (Duhovi-igra~i), Danilo

Brako~evi} (De~ak-Faust), Igor Damjanovi} (Stari

ciganin), Aleksandar Nikoli} (Ciganin svira~,

Majmun-svira~), Milena \or|evi}, Vanja Ejdus,

Jelena Helc, Danica Todorovi}, Uro{ Uro{evi},

Bojan Baj~eti}, Stanko Bogojevi}, Jelena

Milanovi}, Sanja Vinkovi}, Dunja Crni}, Dragana

Bulut, Predrag Raki}, Sa{a Budimlija, Brana

Kova~evi} (Cigani), Danica Ristovski (Glavna

ve{tica), Aleksandra Kruni}, Ljubica Kova~evi},

Viktorija Mihajlov, Kosta Brdari}, Nikola Babi},

Mihajlo Jovanovi} (Gra|ani i gra|anke), Predrag

Raki} (Majmun~e 2), Ivana @igon (Lepa Helena),

Jelena Helc, Danica Todorovi}, Barbara

Milovanov, Uro{ Uro{evi}, Igor Damjanovi}, ^arni

\eri}, Dragana Bulut, Dunja Crni}, Sanja

Vinkovi}, Predrag Raki}, Sa{a Budimlija, Brana

Kova~evi} (Javno mnjenje), Stanko Bogojevi}

(Sve{tenik), Bojan Baj~eti} (Valentin), Uro{

Uro{evi}, Stanko Bogojevi}, Milo{ \or|evi},

Bojan Baj~eti}, Igor Damjanovi}, Sonja Kola~ari}

(Zao duh, ve{ci i ve{tice), Jelena Milanovi},

Dunja Crni}, Sanja Vinkovi}, Predrag Raki}, Sa{a

Budimlija, Brana Todorovi} (Duhovi Valpurgine

no}i), ^arni \eri} (Lucifer), Aleksandra Kruni},

Viktorija Mihajlovi}, Brana Kova~evi}, Boban

Lazi}, Kosta Brdari}, Nikola Babi}, Jovo Bosni},

Aleksandar Arsi}, Danijel Mijajlovi}, Nenad

Andri}, Nenad Joksimovi}, Vojin Tubi}, Vuk

Tubi}, Aleksandar Vuki} (Kafanski gosti, Gra|ani,

D`elati).

(440) 9. januar 2003.

Faust 2

P: Johan Volfgang Gete, Pr: Brana @ivojinovi},

Ad. i R: Mira Erceg, Pom. r: Predrag Kalaba,

S: Nevenka Vidak, K: Milena Jevti} Ni~eva Kosti},

M: Zoran Eri}, Ma: Vladimir Petri~evi},

310

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Dram: Zoran Rai~evi}, Lek: Radovan Kne`evi},

Kor: Isidora Stani{i}, Scen. p: ^arni \eri}, Ivica

Klemenc i Isidora Stani{i}, Pom. k: Nevenka

Milosavljevi} i Branka \uri~i}.

I: LAVIRINT U FUNDUSU: Nenad Andri} (Faust 1),

Jovo Bosni} (Faust 2), Sr|an Mileti} (Faust 3),

Danilo Brako~evi} (Faust 4);

PITOM PREDEO: Predrag Ejdus (Faust), Suzana

Petri~evi} (Gospod), Bojana Stefanovi}, Sonja

Kola~ari}, Vanja Ejdus (Margareta, An|eo);

MASKARADA: Slobodan Be{ti} (Car, Veliki pan),

Tihomir Stani} (Mefisto, Dvorska luda), Ivana

Jovanovi}, Jelena Helc, Danica Todorovi},

Barbara Milovanov, Milo{ Timotijevi}, Uro{

Uro{evi}, Jelena Milanovi}, Sanja Vinkovi}, Dunja

Crni}, Dragana Bulut, Predrag Raki}, Brana

Kova~evi}, Nenad Andri}, Jovo Bosni}, Sr|an

Mileti}, Vuk Tubi}, Vojin Tubi}, Aleksandar Arsi},

Goran Suboti}, Milan Bo{kovi}, Aleksandar Vuki}

(Maske, Dvorani i dvorske dame), Stanko

Bogojevi} (Kancelar), Dejan [arkovi} (Rizni~ar),

Predrag Ejdus (Faust, Pluto), Danilo Brako~evi}

(De~ak Faust);

HOMUNKUL: Predrag Ejdus (Faust), Tihomir

Stani} (Mefisto), Vanja Ejdus (Homunkul), Milo{

\or|evi} (Vagner);

KLASI^NA VALPURGINA NO]: Predrag Ejdus

(Faust), Vanja Ejdus (Homunkul), Tihomir Stani}

(Mefisto), Milo{ Timotijevi} (Erihto, Protej), Ivana

Jovanovi} (Sfinga 1), Maja Nosovi} (Sfinga 2),

Milena \or|evi} (Manto), Jelena Helc (Lamija 1),

Predrag Raki} (Lamija 2), Barbara Milovanov

(Lamija 3), Danica Todorovi} (Empuza), Ivana

Jovanovi}, Milena \or|evi}, Maja Nosovi} (3

Forkide), Tihomir Stani} (Mefisto, Forkida), Uro{

Uro{evi}, Stanko Bogojevi}, ^arni \eri} (Filozofi),

Predrag Raki}, Dragana Bulut (2 labuda), Brana

Kova~evi} (Orfej),

HELENA: Ivana @igon (Lepa Helena), Tihomir

Stani} (Mefisto, Forkida), Milena \or|evi}

(Pantalida), Sonja Kola~ari}, Jelena Helc, Ivana

Jovanovi}, Danica Todorovi}, Barbara Milovanov

(Hor Trojanki), Predrag Raki}, Brana Kova~evi}

(D`elati), Dejan [arkovi}, Uro{ Uro{evi}, Milo{

\or|evi}, Stanko Bogojevi}, Milo{ Timotijevi}

(Mu{ki hor);

HELENA i FAUST: Ivana @igon (Lepa Helena),

Predrag Ejdus (Faust), Tihomir Stani} (Mefisto,

Forkida), Milena \or|evi} (Pantalida), Sonja

Kola~ari}, Ivana Jovanovi}, Jelena Helc, Danica

Todorovi}, Barbara Milovanov (Hor Trojanki);

EUFORION: Ivana @igon (Lepa Helena), Predrag

Ejdus (Faust), Carni \eri} (Euforion), Tihomir

Stani} (Mefisto, Forkida), Milena \or|evi}

(Pantalida), Sonja Kola~ari}, Ivana Jovanovi},

Jelena Helc, Danica Todorovi}, Barbara

Milovanov (Hor Trojanki);

PLANINA: Predrag Ejdus (Faust), Tihomir Stani}

(Mefisto), Milo{ Timotijevi} (Mefistov pomo}nik 1),

Uro{ Uro{evi} (Mefistov pomo}nik 2), Dejan

[arkovi} (Mefistov pomo}nik 3), Stanko

Bogojevi}, ^arni \eri}, Predrag Raki}, Brana

Kova~evi}, Nenad Andri}, Jovo Bosni}, Sr|an

Mileti}, Vuk Tubi}, Vojin Tubi}, Aleksandar Arsi},

Goran Suboti}, Milan Bo{kovi}, Aleksandar Vuki}

(Hor vojnika),

FILEMON i BAUKIDA: Srba Milin (Filemon),

Ognjanka Ognjanovi} (Baukida), Suzana

Petri~evi} (Putnik, Preru{eni gospod), Uro{

Uro{evi}, Milo{ Timotijevi}, Dejan [arkovi} (3

Mefistova pomo}nika),

PALATA: Predrag Ejdus (Faust), Tihomir Stani}

(Mefisto), Milo{ Timotijevi}, Uro{ Uro{evi}, Dejan

[arkovi} (Mefistovi pomo}nici),

PONO] 1: Ivana Jovanovi} (Briga), Jelena Helc

(Beda), Danica Todorovi} (Nevolja), Maja

Nosovi} (Krivica),

PONO] 2: Predrag Ejdus (Faust), Ivana

Jovanovi} (Briga), Tihomir Stani} (Mefisto),

Stanko Bogojevi}, Uro{ Uro{evi}, Milo{

Timotijevi}, Dejan [arkovi}, Predrag Raki}, Brana

Kova~evi}, Nenad Andri}, Jovo Bosni}, Sr|an

Mileti}, Vuk Tubi}, Vojin Tubi}, Aleksandar Arsi},

Goran Suboti}, Milan Bo{kovi}, Aleksandar Vuki}

(Lemuri),

FAUSTOVA SMRT: Predrag Ejdus (Faust),

Tihomir Stani} (Mefisto), Suzana Petri~evi}

(Gospod), Danilo Brako~evi} (De~ak Faust),

Bojana Stefanovi} (Margareta 1), Sonja Kola~ari}

(Margareta 2), Vanja Ejdus (Margareta 3).

(441) 2. februar 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Bukefal

P: Bo{ko Puleti}, R: Maja Milatovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Ljiljana Orli}, M: Petar Antonovi},

Lek: Sanja @ivanovi}.

I: Radovan Miljani} (Aristotel), Zoran ]osi}

(Aleksandar), Danijela Tomovi} (Helena).

(442) 13. mart 2003.

Vi{njik

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Kiril Taranovski,

R: Aleksandar Popovski, Pom. r: Sanja Be{ti} i

Petar Nikoli}, S. i K: Angelina Atlagi},

M: Kiril D`ajkovski, Dram: Molina Udovi~ki Fotez i

Zoran Rai~evi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Isidora Stani{i}, Pom. s: @eljko Rudi},

Pom. k: Radica Komazec.

I: Jasna \uri~i} (Ranjevska Ljubav Andrejevna),

Goran [u{ljik (Gajev Leonid Andrjevi~), Sonja

Kola~ari} (Anja), Nata{a Ninkovi} (Varja),

Neboj{a Glogovac (Lopahin Jermolaj

Aleksejevi~), Boris Isakovi} (Trofimov Petar

Repertoar

311

Sergejevi~), Nenad Stojmenovi} (Epihodov

Semjon Pantelejevi~), Du{anka Stojanovi}

(Dunju{a), Nada [argin ([arlota), Predrag

Tasovac (Firs).

(443) 20. mart 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Uobra`eni bolesnik

P: Molijer, Pr: Bogdan Popovi}, R. i Ad: \or|e

Marjanovi}, Pom. r: Branislav \akovi}, S: Jasna

Dragovi}, K: Bojana Nikitovi}, M: Igor Gostu{ki,

Dram: Milo{ Kre~kovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Pom. s: Stevan Aleksi},

Pom. k: Branka \uri~i}.

I: Boris Komneni} (Argan), Sena \orovi} (Belina),

Zlatija Ivanovi} (An`elika, Luj`ica), Marko Nikoli}

(Berald), Branislav Toma{evi} (Kleant), Branko

Vidakovi} (Gospodin Diafoarus), Mihailo La|evac

(Toma Diafoarus), Radovan Miljani} (Gospodin

Pirgon), Igor Ili} (Gospodin Fleran), Du{ko

Premovi} (Gospodin Bonfoa), Nela Mihailovi}

(Toaneta).

(444) 4. jun 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Ribarske sva|e

P: Karlo Goldoni, Pr: Ivo Tijardovi},

Ad. i R: Goran Ru{kuc, S: Boris Maksimovi},

K: Bojana Nikitovi}, M: Ivan Brklja~i},

Dram: Molina Udovi~ki Fotez, Lek: Aljo{a

Vu~kovi}, Scen. p: Ivica Klemenc,

Pom. k: Nevenka Milosavljevi}.

I: Lepomir Ivkovi} (Toni), Nada Blam (Pa{kva),

Vladan Gajovi} (Furte), An|elka Tadi} (Libera),

Marija Vickovi} (Lucijeta), Nenad Mari~i} (Bepo),

Zlatija Ivanovi} (Keka), Nada [argin (Ur{ula),

Branislav Toma{evi} (Ivanko), Radivoje Bukvi}

(Kri{te), Igor \or|evi} (I`e),

(445) 6. jul 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Crno mleko

P: Vasilij Sigarjev, Pr: Marija Stojanovi}, R: \ur|a

Te{i}, S: Boris Maksimovi}, K: Bojana Nikitovi},

M: Vladimir Petri~evi}, Dram: Milo{ Kre~kovi}.

I: Boris Komneni} (Narator), Bojana Stefanovi}

(Lutka), Boris Pingovi} (Ljov~ik), Ljiljana

Blagojevi} (Blagajnica), Zorica Mirkovi}

(Petrovna), Radovan Miljani} (Mi{anja), Nela

Mihailovi} (Teta Pa{a).

(446) 7. oktobar 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Pas, `ena, mu{karac

P: Sibil Berg, R: Zijah Sokolovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Katarina Gr~i}, M: Vlada Divljan,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Mask: Dragoljib

Jeremi}.

I: Zijah A. Sokolovi} (Pas), Sonja Kne`evi}

(@ena), Slobodan Be{ti} (Mu{karac).

(447) 21. oktobar 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Sinopsis o slobodi

P: Darinka Jevri} i Srboljub Miti},

Ad: Ljubivoje Tadi}.

I: Ljubivoje Tadi}, An|elka Milivojevi} Tadi}

(Glas), Veljko Nikoli} (Udaraljke), @or` Gruji}

(Duva~ki instrumenti).

(448) 23. oktobar 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Nezvani gost

P: Nina Valse, Pr: Nevena A{kovi}, R: Vida

Ognjenovi}, S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana

Dragovi}, M: Vrane{evi}, Dram: Molina Udovi~ki,

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Sonja

Lapatanov, Pom. k: Nevenka Milosavljevi},

Mask: Nijaz Memi{.

I: Aleksandar \urica (Otac Filip), Aleksandra

Nikoli} (Sestra Suniva), Sena \orovi} (Liza),

Slobodan Stefanovi} (Fiksi), Mihailo La|evac

(Kleven).

(449) 13. novembar 2003. (Scena “Ra{a Plaovi}”)

Kova~i*

P: Milo{ Nikoli}, R: Stefan Sabli}, S: Dejan

Panteli}, K: Katarina Gr~i}, Dram: Zoran

Rai~evi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Ivica Klemenc, M: Anja \or|evi}.

I: Branko Vidakovi} (Peter), Milenko Pavlov (Aca),

Zorica Mirkovi} (Lujza), Stanko Bogojevi} (Ivan).

* Koprodukcija Narodnog pozori{ta, Beograd i

Centra za kulturu, Pan~evo.

(450) 5. decembar 2003. (Velika scena)

Nevjesta od vjetra

P: Slobodan [najder, R: Boris Miljkovi},

Pom. r: Sla|ana Kilibarda, S: Marko Japelj,

K: Ljiljana Orli}, M: Isidora @ebeljan,

Scen. p: Ivica Klemenc, Dram: Milo{ Kre~kovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Pom. s: @eljko Rudi},

Pom. k: Nevenka Milosavljevi}, Mask: Nijaza

Memi{ i Dragoljub Jeremi}.

I: Marija Vickovi} (Gema Boi}), Igor \or|evi}

(Feliks Stjasni), Lepomir Ivkovi} (Ivan Likoti}),

Bojana Stefanovi} (Vanda), Tanasije Uzunovi}

(Paolo Grimaldi), Branko Jerini} (Dr Gustav

Kraekelin), Radovan Miljani} (Pater don Teobald

Ri~i), Milo{ Vlalukin (Mladi}), Nenad mari~i} (Anto

Gilbota), Miodrag Fi{ekovi} (Klaker), Sini{a

Ubovi} (Namje{tenik), Ana Savi}evi} (Balerina),

Lazar Dubovac, Dejan Nikoli}, Ivan Pantovi}, Ivan

Isailovi}, Milo{ Tanaskovi}, Vujadin Milo{evi},

Uro{ Zmijanac, Marko Radulovi} (Statisti).

312

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(451) 26. decembar 2003. (Scena V sprat)

@ivot ili pozori{te?*

P: [arlota Solomon & Marija Karaklaji},

Ad, R: Gordana Lebovi}, Pom. r: Marta

Milutinovi} i Nikola Ljuca, S: Dragana Markovi},

K: Dragana Ognjenovi}, M: Igor Gostu{ki,

Dram: Marija Karaklaji}, Kor: Galina Borisova.

I: Vanja Ejdus ([arlota Solomon), Sena \or|evi}

([arlota Kan), Nada [argin ([arlota Kan),

Damjan Kecojevi} (Amadeus Daberlon), Jano{

Bu{ (Amadeus Daberlon, Orfej Nager), Stefan

[teref (Amadeus Daberlon, Albert Kan), Milena

Morav~evi} (Paulinka Bimban), Dragana Alfirevi}

(Franciska Kan), Marko Mili} (Nacista).

* Koprodukcija Narodnog pozori{ta, Beograd i

Omen teatra.

(452) 29. decembar (Velika scena)

Sabirni centar

P: Du{an Kova~evi}, R: Bo`idar \urovi},

S: Geroslav Zari}, K: Lana Cvijanovi},

M: Ksenija Ze~evi}, Dram: Slavko Milanovi},

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Ivica Klemenc,

Pom. s: Nevenka Milosavljevi}, Mask: Nijaz

Memi{ i Dragoljub Jeremi}.

I: Mihailo Janketi} (Mihajlo Pavlovi}), Ognjanka

Ognjanovi} (Tetka Angelina), Darko Tomovi}

(Ivan Pavlovi}), Nada Blam (Leposava Lepa

pekarka), Vlastimir Velisavljevi} (Simeon Savski),

Anastasija Radojkovi} (Jelena Kati}), Nenad

Stojmenovi} (Petar), Zoran ]osi} (Bata Konj).

LICA U SABIRNOM CENTRU: Nela Mihailovi}

(Milica Pavlovi}), Igor \or|evi} (Stevan Savski

Keser), Tihomir Stani} (Janko Savski), Branko

Jerini} (Marko Pekar), Predrag Tasovac (Doktor

Kati}), Boris Pingovi} (Sre}ko Ruzmarin), Milo{

Dmitrovi}, Mikojan Bezbradica (Statisti).

(453) 10. mart 2004. (Velika scena)

Gospo|a ministarka

P: Branislav Nu{i}, R: Jago{ Markovi},

Pom. r: Marko Kesi} i Marko Manojlovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Vladimir Petri~evi}, Dram: Jovan ]irilov,

Scen. p: Marija Momirov,

Pom. k: Olga Mr|enovi}.

I: Radmila @ivkovi} (@ivka), Milo{ \or|evi} (Sima

Popovi}), Olga Odanovi} (Dara), Marko Janji}

(Raka), Aleksandar Sre}kovi} (^eda Uro{evi}),

Boris Komneni} (Dr Ninkovi}), Predrag Tasovac

(Ujka Vasa), Milka Luki} (Tetka Savka), Ksenija

Jovanovi} (Tetka Daca), Du{ko Premovi} (Pera

Kaleni}), Radovan Miljani} (Te~a Panta),

Du{anka Glid Stojanovi} (Soja), Branko Jerini}

(Te~a Jakov), Darko Tomovi} (Sava Mi{i}), Rade

Markovi} (Pera Pisar), Mihailo La|evac (Bistro

dete), Dejana Miladinovi} (Anka), Aleksandra

Nikoli} (U~iteljica engleskog), Ivana Jovanovi}

(Devojka u haljini), Mladen Obradovi}, Ivan

Nikoli} (@andari), Bo`idar Kosti}, Sr|an Mileti},

Zoran Trifunovi}, Milan Bo{kovi}, Milan Dmitrovi},

Nenad Andri}, Aleksandar Vuki}, Danijel

Mijajlovi}, Jovo Bosni}, Branko Tani} (Statisti).

(454) 17. mart 2004. (Scena V sprat)

Ti{ina treznih

P: Kinga Mezei & Kata \armati, At: Geza ^at,

Pr: Sava Babi}, R, S: Kinga Mezei,

Pom. r, Scen. p: Gabor Na|pal, K: Katarina Gr~i},

M: Silard Mezei, Dram: Kata \armati,

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Slobodan Be{ti} (Krapek), Zlatija Ivanovi}

(Ema), Nenad Mari~i} (Palika), Igor \or|evi}

(Fri|e{), Milo{ \or|evi} (Jakab), Milo{

An|elkovi} (Rihard), Vartan Baronijan, Nemanja

Bugar~i}, Sava \uri}, Iva Milo{evi}, Danijel

Petrovi}, Mihailo Samoran.(Muzi~ari)

(455) 25. maj 2004. (Scena V sprat)

Intimus

P: Jelena Kajgo, R, S: Gor~in Stojanovi},

K: Lana Cvijanovi}, Dram: Milo{ Kre~kovi},

Pom. s: Mile Radulovi}.

I: An|elka Simi} (Jovana), Aleksandar \urica

(Lubi), Danijela Kuzmanovi} (Sonja), Branko

Vidakovi} (Ivan), Darko Tomovi} (Damir).

Repertoar

313

JUGOSLOVENSKO

DRAMSKO POZORI[TE

(250) 4. oktobar 1986.

(Scena Doma kulture “Vuk Karad`i}”)

Dom Bergmanovih

P: Nenad Proki}, R: Nevena Jana},

S. i K: Sne`ana Petrovi}, M: Mladen i Predrag

Vrane{evi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Predrag Tasovac (Konrad Bergman), Branka

Petri} (Alisa Bergman), Stela ]etkovi} (Ana

Bergman), Jasmina Rankovi} (Laura Bergman

Lajbovic), Dubravko Jovanovi} (Danijel Bergmai),

Neboj{a Bako~evi} (Du{an), Biljana Ma{i}

(Jasna), Borivoje Kandi} (Beri Lajbovic), Marko

Ba}ovi} (Leon Koler), Vlasta Velisavljevi}

(Semjon Ju{kevi~), Toma Tasovac (Mali Danijel).

(251) 15. novembar 1986.

Seobe

P: Milo{ Crnjanski, Dram. i R: Vida Ognjenovi},

S: Marina ^uturilo, K: Biljana Dragovi},

M: Mladen i Predrag Vrane{evi},

Dr: Du{an ^. Jovanovi}, Lek: Branivoj

\or|evi}.

I: Gojko [anti} (Vuk Isakovi~), Irfan Mensur

(Pavle Isakovi~), Josif Tati} Trifun Isakovi~),

Marko Ba}ovi} (\ur|e Isakovi~), Toni Lauren~i}

(Petar Isakovi~), Marko Todorovi} (Baron

Engel{oten), Mirko Bulovi} (Kapetan Antonovi~),

Slobodan Be{ti} (Major Pi{~evi~), Mirjana

Vukoji~i} (Kumurija Isakovi~), Sanja Milosavljevi}

(Ana Isakovi}), Zlata Petkovi} (Varvara Isakovi~),

Tanasije Uzunovi} (Meand`i}), Kapitalina Eri}

(Dadilja), Branko Milenkovi} (Arkadije), Miodrag

Radovanovi} (Garsuli), Dragan Petrovi} (Kornet

Tercini), Vladan Savi} (Zekovi~), Slavko Simi}

(Trandafil), Olga Spiridonovi} (Femka), Mihailo

Janketi} (Major Bo`i} \ur|ija Cveti} (Gospo|a

Evdokija Bo`i~), Ljiljana Me|e{i (Tekla Bo`i~),

Elizabeta \orevska (Katinka Isakovi~), Vojka

^ordi} (\in|a), Borivoj Kandi} (Agagijanijan).

(252) 8. februar 1987. (Pozori{ni salon)

Laku no}, majko

P: Mar{a Norman, Pr: Da{a Drndi}, R: Radoslav

Milenkovi}, S. i K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Zoran Jerkovi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Olga Spiridonovi} (Telma Kejts), Mirjana

Vukoji~i} (D`esi Kejts).

(253) 7. mart 1987.

Revizor

P: Nikolaj V. Gogolj, Pr: @ivojin Bo{kov,

R: Dejan Mija~, S: Miodrag Taba~ki, K: Biljana

Dragovi}, M: Mladen i Predrag Vrane{evi},

Dr: Nenad Proki}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Mihailo Janketi} (Gradona~elnik), Mirjana

Vukoji~i} (Ana Andrejevna), Vesna Trivali}

(Marija Antonovna), Milo Miranovi} ([kolski

nadzornik), Stojan De~ermi} (Sudija), Ivan

Bekjarev (Upravnik bolnice), Dragoljub

Milosavljevi} Gula (Upravnik po{te), Branko

Cveji} (Dop~inski), Nikola Simi} (Bop~inski),

Sr|an Todorovi} (Hljestakov), Predrag Lakovi}

(Osip), Rahela Ferari (Avdotja), Vlasta

Velisavljevi{ (Abdulin), Sanja Milosavljevi}

(Po{ljepkina), Kapitalina Eri} (Podoficiru{a),

Marko Ba}ovi} (Kafanski momak), Milan Gutovi}

(Hristijan Ivanovi~), Radomir Lazarevi} (Mi{ka),

Mla|a Veselinovi} (Policajac), Sr|an Pe{i}

(Popicijski pisar),

(254) 25. mart 1987. (Scena SKC Beograd)

Gospo|a Kolontaj

P: Agneta Plejel, Pr: Blagoje Marinkovi},

R: Ivana Buji}, S: Marina ^uturilo, K: Bo`ana

Jovanovi}, M: Enco Lesi}, Dr: Vencislav

Radovanovi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Mirko Bulovi} (Direktor Pozori{ta, Berija),

Radoslav Milenkovi} (Lenjin), Branislav Jerini}

(Staljin), Danilo Lazovi} (Pavle Dibenko), Rada

\uri~in (Gospo|a Kolontaj), Ferid Karajica

(Majakovski) Borivoje Kandi} (Oskar, Bodi),

An|elka Milivojevi} (Marija, Olga), Vladan Savi}

(Vasilije, Sergej), Olga Savi} (Na|a), Luka Ili}

(Aljo{a), Ivan Janketi}, Zoran Kuzmanovi}

(Agenti), Desanka Sandulovi} (Tamara).

(255) 6. maj 1987.

Bu|enje prole}a

P: Frank Vedekind, Pr: Filip Filipovi},

R: Haris Pa{ovi}, Asr: Irina Gilji}, S: Marina

^uturilo, K: Svetlana Cvijanovi}, Izb. m: Vitomir

Simurdi}, Dr. Nenad Proki}, Lek: Branivoj

\or|evi}, Kor: Mare Sesardi}.

I: Branislav Le~i} (Melhior Gabor), \ur|ija Cveti}

(G|a Fani Gabor, Prof. Mu{ica), Miodrag

314

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Radovanovi} (G. Gabor, Pastor, Rekgor,

Sun~anica, Prokurst), Vladica Milosavljevi}

(Vendla Bergman), Branka Petri} (G|a Bergman,

Prof. Tojaga), Slobodan Be{ti} (Moris [tifel),

Dijana [por~i} (G|a [tifel, Prof. Saraga), Predrag

Tasovac (G. [tifel, Prof. Kostolom), Dubravka

Peri} (Baka [tifel, Opatica, Guvernanta), Ljiljana

Me|e{i (Marta Bazel), Ferid Karajica (Dr Bazel,

Prof. gimnastike, Prokurstov pomo}nik), Jasmina

Rankovi} (^ovek pod maskom, Kova~eva `ena,

Vergla{, Kip, Prostitutka, Sobarica), Mile

Stankovi} (G. Miler, Poslu`itelj, Lako}emo),

Dubravko Jovanovi}, Ljubomir Todorovi},

Aleksandar Ala~, Tatjana Ven~elovska

(Gimnazijalci, Pitomci popravnog doma).

(256) 25. jun 1987.

(Lokrum-Dubrovnik i Kalemegdan-Beograd)

Oluja

P: Viljem [ekspir, Pr: Antun [oljan, R: Dejan

Mija~, Asr: Nenad Proki}, S. i K: Zlatko Bourek,

M: Mladen i Predrag Vrane{evi}, Lek: Branivoj

\or|evi}, Kor: Lokica Zeki}.

I: Voja Brajovi} (Alonzo), Radoslav Milenkovi}

(Alonzo), Gojko [anti} (Prospero), Irfan Mensur

(Antonio), Radomir Lazarevi} (Ferdinand),

Miodrag Radovanovi} (Gonzalo), Ljubomir

Todorovi} (Adrian), Dragan Petrovi} (Francisko),

Milo{ @uti} (Kaliban), Branko Cveji} (Trinkulo),

Milan Gutovi} (Stefano), Josip Tati} (Kapetan),

Anica Dobra (Miranda), Jasmina Rankovi} (Ariel),

Tatjana Ven~elovska (Irida), Mirjana Jokovi}

(Cerera), Vesna Stanojevi} (Junona), Zorana

Dimitrijevi}, Goran Dani~i}, Neboj{a Ljubi~i}

(Vilenjaci).

(257) 15. decembar 1987.

(Teatar “Bojan Stupica”)

Ludi od ljubavi

P: Sem [epard, Pr: David Albahari, R: Dijana

Milo{evi}, S: Jelena Stankovi}, K: Zoran

Bosanac, M: Goran Pojati} i Valdet [a}iri,

Kor: Sonja Lapatanov.

I: Vladica Milosavljevi} (Mej), Branislav Le~i}

(P{irer), Dubravko Jovanovi} (Martin), Predrag

Lakovi} (Otac).

(258) 25. decembar 1987.

(Teatar “Bojan Stupica”),

Ru`enje naroda u dva dela

P: Slobodan Seleni}, R: Dejan Mija~, S: Boris

Maksimovi}, K: Biljana Dragovi}, M: Vojislav

Kosti}, Lek: Radovan Kne`evi}, Ri~ard Burns i

@ozlin Lazin.

I: Milo{ @uti} (Slavoljub Medakovi}), Tanasije

Uzunovi} (Jezdimir Ku{trimovi}), Irfan Mensur

(Stevan Stankovi}), Slobodan Be{ti} (Obrad

Cvetkovi}), Miodrag Radovanovi} (Pop Sava),

Radoslav Milenkovi} (^apajev), Branko Cveji}

(Upravnik), Milan Gutovi} (U~a), Ljuba Todorovi}

(\oka), Cvijeta Mesi} (Andre), Toni Lauren~i}

(Pukovnik), Dragan Petrovi} (Major), Vojislav

Brajovi} (Milo{ Obrenovi}), Mihailo Kosti}

(Vujica), Borivoje Kandi} (Jermenin),

(259) 22. januar 1988. (Pozori{ni salon)

No` i magla

P: Danilo Ki{, R: Bo{ko Dimitrijevi}, K: Sne`ana

Kova~evi}, M: Ba{kim [ehu, Lek: Radovan

Kne`evi}.

I: Marko Ba}ovi} (Mladi}), Radmila Andri}

(Marija), Stojan De~ermi} (Emil).

(260 26. februar 1988. (Teatar “Bojan Stupica”)

Tuce svilenih ~arapa

P: Branislav Nu{i}, Ad. i R: Stevo @igon, S: Petar

Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi}, Izb. m: Jugoslav

Bo{njak, Lek: Branivoj \or|evi}, Kor: Sonja

Lapatanov.

I: Dragoljub Milosavljevi} Gula (Joca Radulovi}),

Bosiljka Boci (Sofija), Zlata Petkovi} (Ru`ica),

Sr|an Pe{i} (Stanko), Radmila Radovanovi}

((Gospo|a Risti}), Mirko Bulovi} (Gojko Filipovi}),

Vesna Trivali} (Mica), Ivan Bekjarev (Sveta),

Rade Lazarevi} (Mika), Ljuba Bogdanovi} (Pop).

(261) 16. april 1988.

Bal

P: Bertolt Breht, Pr: Slobodan Glumac, Ad: Nenad

Proki}, R: Eduard Miler, Pom. r: Irine Gili},

S: Marina ^uturilo, M: Predrag Vrane{evi},

Lek: Branivoj \or|evi}, Scen. pok: Jelena [anti},

Kr: Vladimir @ivanovi}.

I: Predrag Manojlovi} (Bal I), Predrag Vrane{evi}

(Bal II), Vlasta Velisavljevi} (Meh), \ur|ija Cveti}

(Emilija), Dubravko Jovanovi} (Johanes [mit),

Mla|a Veselinovi} (P{irer), Vesna Latinger

(Dama), Mirjana Jokovi} (Johana), @arko

Lau{evi} (Ekard), Branka Puji} (Lujza), Tatjana

Ven~elovski, Irena Stepi} (Dve sestre), Ljiljana

Me|e{i (Sofija Barger), Tatjana Ven~elovski

(Mlada `ena), Dragan Petrovi} (Vacman), Dragan

Jovanovi} (Tedi).

(262) 18. maj 1988. (Pozori{ni salon).

[ta to Kabu{ pogre{no radi

P: Maks Fri{, Pr: Slobodan Glumac, R: Olga

Savi}, Pom. r: Dragana Ivanji. S: Marina ^uturilo,

K: Biljana Dragovi}. M: Vera Milankovi}.

I: Olga Savi}, An|elka Milivojevi}, Ivan Jagodi},

Borivoje Kandi}.

Repertoar

315

(263) 21. maj. 1988.

Spaseni za dlaku

P: Torton Vajdler, Pr: Dragoslav Andri},

R: Piter [ifter, Pom. r: Lari Zapia, S: Petar Pa{i} i

Nevenka Vidak, K: Milanka Berberovi},

M: Enco Lesi}, Lek: Branivoj \or|evi},

Kor: Sonja Lapatanov.

I: Miodrag Radovanovi} (G. Antrobus), Branka

Petri} (G-|a Antrobus), Dragan Bjelogrli} (Henri),

Vesna Trivali} (Gladis), \ur|ija Cveti} (Sabina),

Olga Spiridonovi} (Vra~ara), Vlasta Velisavljevi}

(Inspicijent), Toni Lauren~i} (Voditelj), Vesna

Latinger (G-|ica Muza), Marko Ba}ovi}

(Razvodnik u pozori{tu), Milorad Mandi} (Dino),

Ljuba Bogdanovi} (Mojskije), Miljana Aksi}

(Mamo), Toma Tasovac (Raznosa~ telegrama).

(264) 26. jun 1988. (Teatar “Bojan Stupica”),

Markiza De Sad

P: Jukio Mi{ima, Pr: Vi{nja Makijedo,

R: Radmila Vojvodi}, S: Zoran Risti},

K: Leo Kula{, Izb. m: Predrag Vrane{evi},

Dr: Nenad Proki}, Lek: Branivoj \or|evi} i @ozlin

Lazin, Scen. pok: Ferid Karajica, Korep: Vladimir

@ivanovi}.

I: Ljiljana Me|e{i (Renede Sad), Radmila Andri}

(Gospo|a De Montrej), Ivana @igon (Ana

Prosper), Cvijeta Mesi} (Barunica de Simijan),

Jasmina Rankovi} (Grofica de Se-Fon), Sanja

Milosavljevi} ([arlota).

(265) 31. januar 1989.

Valjevska bolnica

P: Dobrica ]osi}, Ad: Borislav Mihajlovi} Mihiz,

R: Dejan Mija~, Pom. r: Sa{a Latinovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Biljana Dragovi}, M: Vojislav

Kosti}, Dr: Milo{ Kre~kovi}, Lek: Branivoj

\or|evi}, Scen. pok: Milovan Ga|anski.

I: Mihajlo Janketi} (Vojvoda @ivojin Mi{i}), Milo

Miranovi} (Pukovnik Had`i}), Gojko [anti}

(Potpukovnik Dragutin Dimitrijevi}-Apis), Mihajlo

Kosti} (Pukovnik Milivoje An|elkovi}-Kajafa),

Milan Gutovi} (Major Gavrilo Stankovi}),

Radoslav Milenkovi} (Radojko), Miodrag

Radovanovi} (Dr Nikolaj Maksimovi} Sergejev),

Irfan Mensur (Dr Filip Simi}), Svetlana Bojkovi}

(Nade`da Petrovi}), Zlata Petkovi} (Gospo|a

Stefanovi}), Katarina Gojkovi} (Milena), Dijana

[por~i} (Du{anka), Vesna Latinger (Ru{ka),

Ljiljana Me|e{i (Ka}a), Vojka ^avajda (Petrana),

Goran Dani~i} (Pepi), Josif Tati} (Milovan),

Predrag Lakovi} (Tola Da~i}), @arko Lau{evi}

(Miloje), Borivoje Kandi} (Sibin), Neboj{a Ljubi{i}

(Petar), Sr|an Mileti} (Radovan), Dejan Mati}

(Veli~ko), Dejan Paro{ki (Branko), Marko Ba}ovi}

(Prota Bo`idar).

(266) 5. mart 1989. (Teatar “Bojan Stupica”),

Svetlost u no}i

P: Beri Stejvis, Pr. i Dram: Emilija Cerovi},

R, S. i K: Kristofer Martin, Pom. r: Lari Zapia,

K: Biljana Dragovi}, M: “Blood, sweet and tears”,

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Aleksandar Ber~ek (Galileo Galilej), Sanja

Milosavljevi} (Polisena), Dragan Petrovi} (\epe),

Tanasije Uzunovi} (Sagredo Nikolini), Mirko

Bulovi} (Ma|ini, Morozini, Rikardi, Kardinal od

Kremone), Stojan De~ermi} (Zici, Karlo

Barberini), Ferid Karajica (Libri, ^ezare, Kardinal

Bord`ija), Marko Todorovi} (Kardinal Belarmin,

Kardinal od Askolija), Toni Lauren~i} (^ezi,

Fran~esko Barberini), Mla|a Veselinovi} (Viesta,

Kardinal Zakija), Branko Milenkovi} (Aldobrandini,

Kardinal Verospi), Stevan Grubi} (Fabricius,

Kardinal Bengivoljo, Kalu|er), Vojislav Brajovi}

(Mafeo Barberini), Ivan Bekjarev (Firencuola),

Ivan Janketi} (Kalu|er).

(267) 7. april 1989.

Dozivanje ptica

P: Aristofan, R: Haris Pa{ovi}, Pom. r: Gor~in

Stojanovi}, S: Marina ^uturilo, M: Zoran Eri} i

Sr|an Hofman, Dr: Irina Gili}, Lek: Branivoj

\or|evi}, Kor: Sonja Vuki}evi}, K: Lana

Cvijanovi}.

I: Slobodan Be{ti} (Dr Adonis Vernalis, Eskulap,

Iscelitelj, Raj~ica), Tatjana Ven~elovski (Tu`na

`ena, Satir, Jorikova du{a, Ki{na raj~ica), Sonja

Vuki}evi} (Stidljiva `ena, Mra~na ptica, Du{a

Pepela, Raj~ica), Aleksandra Pleskonji} Ili}

(Eurinoma, Boginja, Rekviziter, Aplbi), Dragan

Jovanovi} (Dr Adonis Vernalis, Eskulap, Iscelitelj,

Raj~ica), Mirjana Karanovi} (Bremenita `ena,

Dadilja, Velika ptica, Du{a majke), Neboj{a

Ljubi{i} (Baram, Barabam, Barabambas,

Babarabambas), Radomir Lazarevi} (Hiperion,

Bog koji to nije, Rekviziter, Neutrino), Predrag

Manojlovi} (Pisteter Psihepaskola), Cvijeta Mesi}

(@ena pustog pogleda, @ena ludog duha, Ofelijin

duh), Branka Petri} (@ena koja peva, @ena

neispevane `elje), Irena Stepi} (Ustreptala `ena,

Kraljica Lavirinta, Du{a neke kurve).

(268) 29. april 1989. (Pozori{ni salon),

@ak ili pokornost

P: E`en Jonesko, Pr: Milovan Danojli},

R: Nikita Milivojevi}, S: Zoran Risti}, K: Sne`ana

Kova~evi}, M: Danilo Stefanovi},

Scen. pok: Dragana Ivanji.

I: Borivoje Kandi} (@ak), Vojka ^avajda (@aklina),

Ivan Bekjarev (@ak-otac), Bosiljka Boci

(@ak-majka), Varja \uki} (Roberta I, II), Vlasta

Velisavljevi} (Robert-otac), Olga Savi}

316

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(Robert-majka), Danilo Stefanovi}, ^aslav

Man~i}, Lidija Mijomanovi} (Muzi~ari).

(269) 2. jun 1989. (Teatar “Bojan Stupica”),

@ivot u pozori{tu

P: Dejvid Mamit, Pr, Ad. i R: Lari Zapia,

S: Geroslav Zari}, K: Jelena Bogavac,

M: Aleksandar Sanja Ili}, Lek: Branivoj \or|evi},

Scen. pok: Dragana Ivanji, Kor: Lidija

Mijomanovi}.

I: Stojan De~ermi} (Robert), Radoslav Milenkovi}

(D`on).

(270) 7. septembar 1989.

Dibuk

P: [olom An-Ski, Pr: Eugen Verber, R: Edvard

Miler, S: Marina ^uturilo, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Gabor Len|el, Dr: Nenad Proki} i Milo{

Kre~kovi}, Lek: Branivoj \or|evi}, Kor: Jelena

[anti}.

I: Miodrag Radovanovi} (Reb Sender Brinicer),

Mira Furlan (Lea), Rahela Ferari (Frade), Katarina

Gojkovi} (Gitl), Vesna Trivali} (Basje), Dejan

Paro{ki (Mena{e), Ljuba Bogdanovi} (Nahmen),

@arko Mitrovi} (Reb Mendl), Irfan Mensur

(Me{uleh), Milo{ @uti} (Reb Ezrielke), Mi}a Tomi}

(Mihoel), Slavko Simi} (Reb [im{en), Ferid

Karajica (I Batlen, I Dajen), Dragan Jovanovi} (II

Batlen, II Dajen), Dragoljub Milosavljevi} (Meir),

Dragan Petrovi} (Hanen), Toni Lauren~i}

(Henoh), Danilo Stefanovi}, Nenad Kora~in,

Goran Stankovi}, Milo{ Petri~i}, ^aslav Man~i}

(Batleni, Dajeni), Dubravka Peri} (Jevrejka),

Andrija Verber, Jovan Verber (Deca).

(271) 5. novembar 1989. (Teatar “Bojan Stupica”)

Draga Jelena Sergejevna

P: Ljudmila Razumovska, Pr: Mirka Jankovi},

R: Gor~in Stojanovi}, S: Aleksandar Deni},

K: Ljiljana Petrovi}, Izb. m: Aleksandar Mirkovi}.

I: Cvijeta Mesi} (Jelena Sergejevna), Tatjana

Ven~elovski (Olga), Milo{ Jovanovi} (Basov),

Neboj{a Ljubi{i} (Vladimir).

(272) 19. januar 1990. (Teatar “Bojan Stupica”),

Velika auto trka

P: @or` Fejdo, Pr: Miroslav Karaulac, R: Dimitrije

Jovanovi}, S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Sonja Lapatanov, Izb. m: Kornelije Kova~,

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Branka Petri} (Gospo|a Grobua), Radmila

Radovanovi} (Fedra), Vojka ^avajda (Gabrijela),

Dragan Bjelogrli} (Etjen [aplen), Marko

Todorovi} (Le Brizon), Nikola Simi} (Amori de

[atel-Taro), Ivan Bekjarev (Ridbef), Dejan

Paro{ki (@urden), Stevan Grubi} (Lakej).

(273) 21. januar 1990.

Na letovanju

P: Maksim Gorki, Pr: Milan \okovi}, R: Egon

Savin, S: Miodrag Taba~ki, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Ksenija Ze~evi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Milo{ @uti} (Basov), Varja \uki} (Varvara),

Vesna Trivali} (Kalerija), Dragan Petrovi} (Vlas),

Tanasije Uzunovi} (Suslov), Ljiljana Me|e{i

(Julija), Marko Ba}ovi} (Dudavko), Mirjana

Vukoji~i} (Olga), Vojislav Brajovi} ([alimov),

Radoslav Milenkovi} (Rjumin), Maja Dimitrijevi}

(Marija Ljvovna), Branka Puji} (Sonja), Predrag

Lakovi} (Dvota~ka), Toni Lauren~i} (Zamislov),

Goran Dani~i} (Zimin), Sr|an Pe{i} (Semjonov).

(274) 25. maj 1990.

U potrazi za Marselom Prustom

P: Nenad Proki}, R: Dejan Mija~, S: Miodrag

Taba~ki, K: Bo`ana Jovanovi}, M: Ksenija

Ze~evi}, Lek: Branivoj \or|evi}, Kor: Dejan

Pajovi}.

I: Irfan Mensur, Neboj{a Ljubi{i}, Miodrag

Radovanovi}, Tanasije Uzunovi}, Cvijeta Mesi},

Radmila Andri}, Jasmina Rankovi} Avramovi},

Radmila Radovanovi}, Slobodan Be{ti}, Sr|an

Pe{i}, Branka Petri}, Irina Ljubi}, Milan Gutovi},

Mirjana Jokovi}, Dragan Jovanovi}, Goran

Dani~i}, Sr|an Mileti}, Vladica Milosavljevi},

Dragan Petar, Rade Markovi}, Petar ]irica, Dejan

Ra{i}, Aleksandar Suboti}.

(275) 19. oktobar 1990. (Pozori{ni salon)

Gle, Srbi

P: Jelica Zupanc, R: Miodrag Radovanovi}.

I: Miodrag Radovanovi}.

(276) 18. novembar 1990. (Pozori{ni salon)

Milena iz Praga

P: Margareta Buber-Nojman & Olga Savi},

R: Olga Savi}, S. i K: Boris ^ak{iran,

M: Nata{a Bogojevi}.

I: Maja Dimitrijevi} (Greta), Mirjana Vukoji~i}

(Milena), Marica Vuleti} (Milena, Jana, Lota),

Slobodan Be{ti} (Franc Kafka).

(277) 6. decembar 1990. (Teatar “Bojan Stupica”)

Sumnjivo lice

P: Branislav Nu{i}, R: Nikola Simi}, K: Bo`ana

Jovanovi}, M: Vojislav Kosti}, Kor: Sonja

Lapatanov, Lek: Branivoj \or|evi}.

Repertoar

317

I: Nikola Simi} (Jerotije), Radmila Savi}evi}

(An|a), Ljiljana Me|e{i (Marica), Branko Cveji}

(Vi}a), Predrag Lakovi} (@ika), Marko Todorovi}

(Milisav), @arko Mitrovi} (Tasa), Dubravko

Jovanovi} (\oka), Borivoje Kandi} (Aleksa

@uni}), Mla|a Veselinovi} (Gazda Spasa),

Dragoljub Milosavljevi} (Gazda Miladin), Goran

Dani~i} (Josa), Stevan Grubi} (Rista).

(278) 24. januar 1991. (Teatar “Bojan Stupica”)

Revolucija svetih devica

P: Hrosvitha, Pr: Vladeta Jankovi},

Ad. i R: Nenad Ili}, S: Sne`ana Petrovi},

K: Biljana Kecman, M: Predrag Vrane{evi},

Kor: Jelena [anti}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Olga Spiridonovi} (Agneza, Dioklecijan,

Pafnutije), Vesna Latinger Luka~ (Perpetua,

Mudrost, Igumanija), Branka Puji} (Gertruda,

Vera, Taida), Dijana [por~i} (Genoveva, Nada,

Druzijana), Vesna Lon~arevi} (Paulina, Ljubav,

Marija), Radmila Andri} (Anastazija, Sisinije,

Jevrem), Brana Petri} (Klotilda, Dulcitije, Avram),

Vojka ^avajda (Brigita, Prvi vojnik, Kalimah),

Tanja Ven~elovski (Veronika, Drugi vojnik,

U~enik), Bosiljka Boci (Justina, Gospo|a,

Gostioni~arka), Zlata Petkovi} (Marta, Gospod,

Prijatelj), Radomir Vu~i} (\avo).

(279) 15. mart 1991.

Narodni poslanik

P: Branislav Nu{i}, R: Dejan Mija~, S: Aleksandar

Zlatovi}, K: Biljana Dragovi}, M: Vojislav Kosti},

Lek: Branivoj \or|evi}, Dram: Vesna Stani{i},

Pom. r: Irena Risti}.

I: Mihajlo Janketi} (Jevrem), \ur|ija Cveti}

(Pavka), Vesna Trivali} (Danica), Branko Cveji}

(Spira), Jelisaveta Sabli} (Spirinica), Goran

Dani~i} (Ivkovi}), Rada \uri~in (Gospa Marina),

Milan Gutovi} (Sekuli}), Milan Bogunovi} (Jovica

Jerkovi}), Branimir Brstina (Sima Soki}), Dejan

Paro{ki (Sreta), Dejan Mati} (Mladen), Danilo

Stefanovi}, Vladimir Bajagi}, Goran Stankovi},

Borislav Jovanovi}, Steva Grubi}, Petar ]irica

(Narod).

(280) 3. april 1991.

Pozori{ne iluzije

P: Pjer Kornej, Pr: Ivanka Pavlovi}, R: Slobodan

Unkovski, S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina

Atlagi}, Izb. m: Darinka Ristovi}, Lek: Radovan

Kne`evi}, Dram: Du{an ^. Jovanovi}.

I: Dubravko Jovanovi} (Alkarnd), Milo{ @uti}

(Pridaman, @eront), Marko Ba}ovi} (Dorant,

Tamni~ar, Erast), Vojislav Brajovi} (Matamor,

Gaskonjski), @arko Lau{evi} (Klendor), Dragan

Jovanovi} (Adrast), Mira Furlan (Izabela).

(281) 7. maj 1991.

Knez Pavle

P: Slobodan Seleni}, R: Dimitrije Jovanovi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Ljiljana Dragovi},

M: Gabor Len|el, Lek: Branivoj \or|evi},

Pom. r: Jasmina Milovanovi}.

I: Neboj{a Ljubi{i} (Narator), Irfan Mensur (Knez

Pavle), Toni Lauren~i} (Sesil Perot, Karneluti),

Ivan Jagodi} (Milan Stojadinovi}, Milo{ Crnjanski,

Bora Mirkovi}), Cvijeta Mesi} (Kneginja Olga),

Sanja Milosavljevi} (Princeza Marina, @anet),

Dragan Petrovi} (D`ord`i, Masterson), Ljiljana

Krsti} (Maman), Vlasta Velisavljevi} (Anton

Koro{ec), Miodrag Radovanovi} (Kembel), Slavko

Simi} (Vladimir Ma~ek, Patrijarh Gavrilo), Marko

Todorovi} (Slobodan Jovanovi}, Du{an Simovi}),

Mla|a Veselinovi} (Rista Retrovi}, \eneral

Pe{i}), Josif Tati} (Dragi{a Cvetkovi}).

(282) 11. jun 1991. (Teatar “Bojan Stupica”)

Mario i ma|ioni~ar

P: Tomas Man, Ad. i R: Nikita Milivojevi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Bjanka Ad`i} Ursulov, Kor: Sonja

Vuki}evi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Ivan Bekjarev (^ipola), Sonja Vuki}evi}

(Dvojnik), Dejan Mati} (Asistent), Slobodan Be{ti}

(Mario), Varja \uki} (Silvestra), Olga Savi}

(Profesorka), Vesna Latinger (Gospo|a

An|olijeri), Vlasta Velisavljevi} (Gospodin

An|olijeri), Borivoje Kandi} (\ovanoto), Vladimir

Logunov (Gviskardo), Aleksandar Vildman

(Aleksandar), Dunja Joci}, Ivana Naumovski,

Maja Divac, Miljana Pantovi}, Nemanja Dimi},

Milo{ \or|evi}, Slobodan Radusin, Du{an

Petkovi} (Deca).

(283) 16. oktobar 1991. (Teatar “Bojan Stupica”)

011

P: Momo Kapor, Ad: Rada \uri~in, R: Ivana Vuji},

S: Todor Lalicki, K: Liljana Petrovi}, Izb. m: Sa{a

Subota, Kor: Ferid Karajica.

I: Rada \uri~in i Mihajlo Janketi}.

(284) 27. oktobar 1991.

Bela kafa

P: Aleksandar Popovi}, R: Branko Ple{a,

S: Mileta Leskovac, K: Biljana Dragovi},

M: Goran Ple{a, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Milo{ @uti} (Mom~ilo Jabu~ilo), Branka Petri}

(Majka Janja), Goran Dani~i} (Deli Jova),

Jasmina Rankovi} Avramovi} (Crkva Ru`ica),

Radoslav Milenkovi} (Sr|a Zlopogle|a), Ivana

@igon (Zora [i{arka), Goran Ple{a (Majkl

Hepiend).

318

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(285) 29. februar 1992.

Razbojnici

P: Fridrih [iler, Ad. i R: Branislav Le~i}, S: Bojana

\urovi}, K: Angelina Atlagi}, M: Enriko Josif,

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Dejan Pajovi},

Korep: Lidija Milovanovi}, Pom. r: Jug

Radivojevi}.

I: Miodrag Radovanovi} (Maksimilijan fon Mor),

Neboj{a Ljubi{i} (Karl), Dragan Petar (Franc),

Ljiljana Bi}ani} (Amalia fon Edelrajh), Marko

Ba}ovi} ([piglberg), Dragan Jovanovi} ([vajcer),

Dejan Mati} ([varc), Mirsad Tuka (Grim), Goran

Dani~i} (Racman), Uliks Fehmiu ([ufterle),

Radomir Lazarevi} (Roler), Dejan Paro{ki (Hans),

Slavko Simi} (Danijel), Marko Todorovi}

(Sve{tenik), Dragan Mi}anovi} (Pastor Mozer).

(286) 6. mart 1992. (Teatar “Bojan Stupica”)

Lakrdija{

Ad. i R: Irfan Mensur, S: Marko [anjevi},

M: Aleksandar Sanja Ili}, Kor: Sonja Vuki}evi}.

I: Irfan Mensur, Jelena Jovi}, Milica Risovi}.

(287) 10. april 1992. (Teatar “Bojan Stupica”)

Ne o~ajavajte nikad

P: Branislav Nu{i}, Ad. i R: Miroslav Belovi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

M: Vojkan Borisavljevi}, Lek: Radmila Vidak,

Kor: Sonja Lapatanov.

I: Ivan Bekjarev (Marcel Chabanon), Vesna

Trivali} (Mme Marta Chabanon), Dubravko

Jovanovi} (Casimir Hubert), Borivoje Kandi}

(Gustave Proteau), @arko, Mitrovi} (Octavian

Arsen), Dubravka Peri} (Mme Adelle Arsen),

Branko Puji} (Mlle Nenette Dausset), Maja

Dimitrijevi} (Mme Vatou Blot).

(288) 24. april 1992. (Pozori{ni salon)

Tri `ivota Isidore Dankan

P: Zinovij Sagalov, Ad. i R: Miroslav Belovi},

S: Dunja Bo{kov, K: Fe|a Gruji}, Izb. m: Predrag

Stamenkovi}, Lek: Radmila Vidak.

I: Maja Dimitrijevi} (Isidora Dankan).

(289) 21. maj 1992. (Teatar “Bojan Stupica”)

Govor mo~vare & ]utanje mora

P: Margerit Jursenar & Verkor, Ad. i R: Olga

Savi}, S. i K: Boris ^ak{iran, M: Nata{a

Bogojevi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Ferid Karajica.

I: Stojan De~ermi}, Goran Radakovi}, Sanja

Milosavljevi} i Olga Savi}.

(290) 3. jun 1992.

Bogojavljenska no}

P: Viljem [ekspir, Pr: Velimir @ivojinovi}

Massuka, R: Jago{ Markovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

Kor: Sonja Lapatanov, M: Ansambl “Renesans”,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Slobodan Ninkovi} (Vojvoda Orsino), Dragan

Mi}anovi} (Sebastijan), Mirsad Tuka (Kurio),

Mihajlo Janketi} (Vitez Tobi [tucalo), Radoslav

Milenkovi} (Vitez Endrju Jezoliki), Milo{ @uti}

(Malvolio), Vlasta Velisavljevi} (Fabijan), Goran

[u{ljik (Luda), \ur|ija Cveti} (Olivija), Jasmina

Rankovi} Avramovi} (Orsina), Ivana @igon

(Marija).

(291) 7. oktobar 1992.

Hamlet

P: Vilijam [ekspir, Pr: @ivojin Simi} i Sima

Pandurovi}, R: Gor~in Stojanovi}, S: Todor Lalicki,

K: Boris ^ak{iran, M: Zoran Eri}, Scen. p: Sonja

Vuki}evi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Miodrag Krivokapi} (Klaudije), Branislav Le~i}

(Hamlet), Petar Bani}evi} (Polonije), Mirsad Tuka

(Horacio), Dragan Mi}anovi} (Laert), Dejan Mati},

Ra{a Markovi} (Rezenkranac, Gildenstern), Rade

Lazarevi} (Ozrik), Branimir Popovi} (Marcelo),

Neboj{a Kunda~ina (Bernardo), Sonja Vuki}evi},

Tanja Ven~elovski, Slobodan Be{ti} (Glumci,

Grobari), Uliks Fehmiu (Fortinbras), Mirjana

Karanovi} (Gertruda), Irena Mi~ijevi} (Ofelija),

Marko Todorovi} (Duh Hamletovog oca).

(292) 9. decembar 1992. (Teatar “Bojan Stupica”)

Balada sa Zejtinlika

P: Milosav Mirkovi}, Ad. i R: Miroslav Belovi},

S: Vladimir Mareni}, K: Milanka Berberovi},

Scen. p: Slobodan Be{ti}, Izb. m: Darinka

Ristovi}, Lek: Radmila Vidak, Pom. r: Milo{

Jagodi}, Mask: Vukosava Nikolin.

I: Maja Dimitrijevi} (Sestra Svetog Ratnika), Ivan

Jagodi} (^uvar Zejtinlika), Du{ica Stevanovi}

(Eros-Tanatos).

(293) 5. januar 1993.

Vesele `ene Vindzdorske

P: Vilijam [ekspir, Pr: Borivoje Nedi},

R. i Izb. m: Branko Ple{a, S: Mileta Leskovac,

K: Ljiljana Dragovi}, Kor: Sonja Lapatanov,

Mask: Biljana Kecman, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Gojko [anti} (Vitez D`on Falstaf), Vladislav

Mihailovi} (Fenton), Milo Miranovi}

(Praznoglavi}), Toni Lauren~i} (Mr{avko),

Miodrag Radovanovi} (Ford), Mihajlo Kosti}

(Pejd`), Miroslav @u`i} (Pop Hju Evans), Goran

Repertoar

319

Ple{a (Doktor Kajus), Dragoljub Milosavljevi}

(Gostioni~ar “Kod Podvezice”), Goran Dani~i}

(Bardolf), Predrag Kolarevi} (Pi{tolj), @enja Anti}

(Robin Crvenperko), Borivoje Kadi} (Bezazlenko),

Dejan Paro{ki (Ragbi), Vesna ^ip~i} (G|a Ford),

Radmila Radovanovi} (G|a Pejd`), Katanna

Gojkovi} (Ana Pejd`), Rada \uri~in (G|a @urka),

Lidija Mijomanovi}, Igor Niki}, Tatjana Adamovi},

Ivana Kecojevi}, Milo{ Vu~kovi}, Ranka

Simonovi}, Dejan Pavlovi}, Darko Krsti}, Goran

Stankovi}, Vesna Borovi}, Verica Vlajkovi},

Sr|an Vanovi} (Gra|ani i gra|anke, Vile i

vilenjaci), Nenad Risti}, Predrag Jovanovi},

Marko Uro{evi}, Zoran Sokolovi} (Sluge).

(294) 27. januar 1993.

Plava ptica

P: Moris Meterlink, Pr: Du{an @. Mila~i},

Ad, R. i S: Irfan Mensur, Kor: Sonja Vuki}evi},

K: Lana Cvijanovi}, M: Sanja Ili},

Pom. r: Dejan [por~i}.

I: Mirjana Karanovi}, Cvijeta Mesi}, Vesna

Trivali}, Jasmina Rankovi} Avramovi}, Katarina

Gojkovi}, Neboj{a Ljubi{i}, Dragan Petar,

Slobodan Be{ti}, Dubravko Jovanovi}, Hristina

Popovi}, Sonja Vuki}evi}, Ranko Tomanovi},

Nata{a Beljakova, Denis Kasatkin, Ru`ica

Jovanovi}, Konstantin Te{ea, Maja Markovi},

Violeta Muingo, Mi{a Muingo.

(295) 25. februar 1993. (Teatar “Bojan Stupica”)

Ludi od ljubavi

P: Sem [epard, R: Kolektiv, S: Jelena Stankovi},

K: Boris ^ak{iran, M: Nenad Leli}, Kor: Jelena

Jovi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Vladislava Milosavljevi} (Mej), Branislav Le~i}

(Edi), Dubravka Jovanovi} (Martin), Predrag

Lakovi} (Otac).

(296) 2. mart 1993.

Devojka modre kose

P: Vida Ognjenovi}, R: Vida Ognjenovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Predrag Vrane{evi}, Scen. p: Sonja

Lapatanov, Lek: Radovan Kne`evi},

Dram: Du{an ^. Jovanovi}.

I: Mihailo Janketi} (Gazda Jevrem), Branka Petri}

(Staka), \ur|ija Cveti} (Draginja), Tamara

Vu~kovi} (Jevra), Ivana @igon (Grozda), Vesna

Latinger (Gaga), Marko Todorovi} (Jovan), Toni

Lauren~i} (Jevto), Goran Dani~i} (Marko), Dejan

Paro{ki (Rade), Neboj{a Kunda~ina (Milan),

Tanasije Uzunovi} (Alibeg), Vlasta Velisavljevi}

(Junuz-efendija), Vojin ]etkovi} (Asker), Sr|an

Ivanovi} (Vojnik).

(297) 9. mart 1993. (Teatar “Bojan Stupica”)

^ika{ke perverzije

P: Dejvid Memet, R: Omar Abu El Rub, S: Zoran

Panteli}, K: Dejan Panteli}, M: Nata{a Bogojevi}.

I: Dragan Jovanovi}, Dragan Mi}anovi}, Branka

Puji}, Olga Odanovi}.

(298) 11. jun 1993.

Florentinski {e{ir

P: E`en Labi{, Pr: Ivanka Pavlovi}, R: Ljubomir

Dra{ki}, S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Vojislav Kosti}, Korep: Ljiljana Danilovi}

Cincar, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Neboj{a Ljubi{i} (Fadinar), Nikola Simi}

(Nonakur), Miodrag Radovanovi} (Bopertui),

Vlasta Velisavljevi} (Vezine), Branko Cveji}

(Tardjvo), Goran Dani~i} (Boben), Tanasije

Uzunovi} (Emil Tavernije), Dejan Paro{ki (Feliks),

Goran Ple{a (Ahil de Rozalba), Tamara Vu~kovi}

(Elen), Zlata Petkovi} (Anais), Branka Petri}

(Baronica de [ampjnji), Ljiljana Me|e{i (Klara),

Katarina Gojkovi} (Vird`ini), Mla|a Veselinovi}

(Kaplar), Sne`ana Budimli} (Sobarica kod

Baronice), Dijana Nini}, Mirjana Jovanovi}, Vesna

Borovi}, Lidija Mijomanovi}, Tanja Adamovi},

Goran Simonovi}, Mitko Davidovski, Darko Krsti},

Vlatko Krsti}, Ljubi{a Din~i}, Predrag Jovanovi},

Stevan Grubi} (Hor).

(299) 20. jun 1993.

Mein kampf

P: Georg Tabori, Pr: Zoran Milutinovi}, R: Gor~in

Stojanovi}, S. i K: Boris ^ak{iran, Kor: Sonja

Vuki}evi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Predrag Ejdus (Hercl), Josif Tati} (Lobkovic),

Dragan Petar (Hitler), Sanja Milosavljevi}

(Grethen), Jasmina Rankovi} Avramovi} (G|a

Smrt), Dejan Mati} (Himti{st), Rade Markovi}

(Karl Keplin), Sonja Vuki}evi} (Rozamunda).

(300) 24. jul 1993.

La`ni car [}epan Mali

P: Petar II Petrovi} Njego{, Ad: Slobodan

Stojanovi}, R: Dejan Mija~, S: Geroslav Zari},

K: Bojana Nikitovi}, M: Rambo Amadeus,

Lek: Petar Peri{i}.

I: Milo Miranovi} (Vladika Sava), Petar Kralj

(Teodosije Mrkojevi}), Nikola \uri~ko (Arhi|akon

Petar, potonji Petar II Petrovi} Njego{), Toni

Lauren~i} (Andrija \ura{kovi}), Vojislav Brajovi}

([}epan Mali), Milo{ @uti} (Beglerbeg), @arko

Lau{evi} (Georgi knjaz Dolgorukov), Slobodan

Ninkovi} (Serdar Vukale), Dragan Mi}anovi}

(Vojvoda Vuksan), Goran Dani~i} (Vojvoda

Drago), Neboj{a Glogovac (Serdar Niko \urov),

320

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Branko Cveji} (Graf Bujovi}), Neboj{a Ljubi{i}

(Slijepac guslar), Vlasta Velisavljevi} (Kosta

Paljikarda ili Stanko).

(301) 4. decembar 1993.

Ni`inski

P: Mladen Popovi}, Ad, R. i S: Irfan Mensur,

K: Lana Cvijanovi}, M: Sanja Ili},

Kor: Sonja Vuki}evi} i Vladimir Logunov,

Dram: Du{an ^. Jovanovi}.

I: Slobodan Be{ti}, Jasmina Rankovi} Avramovi},

Miodrag Radovanovi}, Katarina Gojkovi}, Mirjana

Karanovi}, Dragan Petrovi}, Aleksandra Milkovi},

Tamara Vu~kovi}, Dubravko Jovanovi}, Tanasije

Uzunovi}, Ljiljana Me|e{i, Dijana [por~i}, Nikola

\uri~ko, Iva Janketi}, Vukosava Jak{evac, Steva

Grubi}, Irfan Mensur;

Balet: Sonja Vuki}evi}, Denis Kasatkin, Isidora

Stani{i}, Lidija Pavlovi}, Lidija Darmanovi},

Kristina Nikolovska, Ivana Komari}, Jelena

Milanovi}, Aleksandra Peto{evi}, Dalija Danilovi},

Dolores Logunov.

(302) 16. januar 1994.

Garderober

P: Ronald Harvud, R: Dejan Mija~, S: Todor

Lalicki, K: Bojana Nikitovi}, M: Vojislav Kosti}.

I: Ljuba Tadi}, Petar Kralj, \ur|ija Cveti}, Olga

Savi}, Bojana Ze~evi}, Nikola Mili}, Toni

Lauren~i}, Vlasta Velisavljevi}, Mla|a

Veselinovi}, Ranko Kova~evi}, Sne`ana

Budimli}.

(303) 27. januar 1994.

(Teatar “Bojan Stupica”)

Ro|aci iz najboljih dana

P: Predrag Ka{}elan, R: Omar Abu El Rub,

S: Bojana \urovi}, K: Dejan Panteli},

M: Rambo Amadeus.

I: Dragan Mi}anovi} (Uro{ Najdani}), Dragan

Petar (Radenko), Ana Sofrenovi} (Andrijana),

Goran Dani~i} (\uro), Neboj{a Glogovac (Simo).

(304) 16. maj 1994.

(Teatar “Bojan Stupica”)

Tergovci

P: Karlo Goldoni & Emanuilo Jankovi},

R: Vida Ognjenovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Ljiljana Dragovi}, Kor: Sonja Lapatanov,

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Ivan Bekjarev, Vojin ]etkovi}, Vesna Trivali},

Tamara Vu~kovi}, Rade Markovi}, Katarina

Gojkovi}, Toni Lauren~i}, Dejan Paro{ki, Sanja

Milosavljevi}, Borivoje Kandi}, Goran Dani~i}.

(305) 5. avgust 1994.

Troil i Kresida

P: Viljem [ekspir, Pr: Branimir @ivojinovi},

R: Dejan Mija~, S: Geroslav Zari}, K: Bojana

Nikitovi}, M: Predrag Vrane{evi}, Scen. p: Ivica

Klemenc, Dram: Slobodan Stojanovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Milo Miranovi} (Prijam), Neboj{a Ljubi{i}

(Hektor), Neboj{a Glogovac (Troil), Slobodan

Be{ti} (Paris), \or|e Marjanovi} (Helen), Toni

Lauren~i} (Eneja), Ivica Klemenc (Antenor),

Vlasta Velisavljevi} (Kalhant), Branko Cveji}

(Pandar), Tanasije Uzunovi} (Agamemnon), Josif

Tati} (Menelaj), Slobodan Ninkovi} (Ahil), Goran

Dani~i} (Ajant), Petar Kralj (Ulis), Mi}a Tomi}

(Nestor), Vojin ]etkovi} (Diomed), Dragan Petar

(Patrokle), Vojislav Brajovi} (Terzit), Vladislav

Mihailovi} (Aleksandar), Tanja Bo{kovi} (Helena),

Sanja Milosavljevi} (Andromaha), Ljiljana Me|e{i

(Kasandra), Katarina @uti} (Kresida).

(306) 23. septembar 1994.

Poslednji dani ~ove~anstva

P: Karl Kraus, Pr: Matilda Trifunovi}, Ad: Nenad

Proki}, R. i Izb. m: Gorcin Stojanovi}, S: Todor

Lalicki, K: Boris ^ak{iran, Kor: SonjaVuki}evi},

Pom. r: \or|e Marjanovi}, Dram: Jelena Mijovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Predrag Ejdus (Zanovetalo, Karl Kraus), Cvijeta

Mesi} ([alekova), Radoslav Milenkovi} (Povolni),

Josif Tati} (Pokorni), Miroslav @u`i} (kg)

(Novotni), Dragan Zari} (kg) (Generala), Vlasta

Velisavljevi} (General Nepalek), Ivan Jagodi}

(Pukovnik, Baron), Tanasije Uzunovi} (Grof),

Goran Dani~i} (Major), Dejan Paro{ki (Poru~nik),

Vesna Latinger (Nepalekovica), Nikola \uri~ko

(Falota), Rade ml. Markovi} (Optimist), Dejan

Mati} (Patriota), Marko Ba}ovi} (Civil

Honorabilis), Sonja Vuki}evi} (Angelus Novus),

@enja Anti} (Pipi Hendl), Ivan Zari} (Foto

reporter), Alesandar Sre}kovi} (Reporter), Petar

]irica (Kolporter).

(307) 3. februar 1995.

Vartolomejski va{ar

P: Ben D`onson, Pr: Ni}ifor Naumov,

Ad, R. i S: Irfan Mensur, K: Bojana Nikitovi},

M: Sanja Ili}, Dram: Du{an ^. Jovanovi},

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Ferid Karajica i

Ivica Klemenc.

I: Marko Stojanovi} (Litlvit), Miodrag Radovanovi}

(Rabi Bizi), Boris Milivojevi} (Vinvajf), Nikola

\uri~ko (Kvorlus), Dubravko Jovanovi} (Kouks),

Dragan Petrovi} (Vosp), Radoslav Milenkovi}

(Overdu), Marko Ba}ovi} (Lederhed), Ivan Zari}

(Najtingejl), Toni Lauren~i} (Ed`vert), Vladislav

Mihailovi} (Munkaf), Miroslav @u`i} (Nokem),

Repertoar

321

Dragoljub Milosavljevi} (Trablol), Radmila

Radovanovi} (G|a Litlvit), Rada \uri~in (G|a

Pjurkraft), Vesna Latinger (G|a Overdu), Jovana

Petrovi} (G|a Grejs), Dijana [por~i} (Tra{),

Branka Petri} (Ursula), Stevan Grubi} (Brisl),

Dragoljub Milosavljevi}, Irfan Mensur, Jovan

]irilov (Prolog).

(308) 18. mart 1995.

Bure baruta

P: Dejan Dukovski, R: Slobodan Unkovski,

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

M: Vlatko Stefanovski, Pom. r: Vojin Paunovi}.

I: Vojislav Brajovi} (Dimitrije, D`imi), Slobodan

Ninkovi} (An|elko), Dragan Jovanovi} (Sveta),

Branko Cveji} (Blagoje), Boris Milivojevi} (Aca),

Dragan Mi}anovi} (Simon), Tamara Vu~kovi}

(Ana), Neboj{a Glogovac (Andreja), Cvijeta Mesi}

(@ena), Josif Tati} ([ofer, Policajac), Milica

Mihailovi} (Svetle), Sergej Trifunovi} (\or|e),

Vojin ]etkovi} (Geze), Dragan Nikoli} (\ore),

Goran Dani~i} (Topuz), Slobodan Be{ti} (Boris),

Goran [u{ljik (Kiril), Neboj{a Ljubi{i} (Mane),

Mirjana Karanovi} (Evdokija), Boris Isakovi}

(Kosta).

(309) 10. maj 1995. (Tatar “Bojan Stupica”)

Tri visoke `ene

P: Edvard Olbi, R: Vida Ognjenovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi}, M: Predrag

Vrane{evi}, Scen. p: Sonja Lapatanov,

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Ksenija Jovanovi} (@ena A), \ur|ija Cveti}

(@ena B), Ana Sofrenovi} (@ena C), Vladislav

Mihajlovi} (Mladi}).

(310) 12. novembar 1995. (Teatar “Bojan Stupica”)

^incano za Smirnovu

P: Ljudmila Petru{evska, Pr: Novica Anti},

R: Vitalij Dvorcin, Pom. r: Nenad Gvozdenovi},

S: Krstomir Milovanovi}, K: Sne`ana Kova~evi},

Izb. m: Zoran Jerkovi}, Lek: Radovan Kne`evi},

Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Tanasije Uzunovi} (Pa{a), Radoslav Milenkovi}

(Valja), Slobodan Be{ti} (Kostja), Mirjana

Vukoji~i} (Ela Smirnova), Katarina Gojkovi}

(Polina [estakova), Ljiljana Me|e{i (Rita

Dru`injina).

(311) 11. januar 1996. (Velika scena)

Gospo|a ministarka

P: Branislav Nu{i}, Ad. i R: Dejan Mija~,

Pom. r: Vladimir Popadi} i Predrag [trbac,

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

Izb. m: Darinka Ristovi}, Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Mirjana Karanovi} (@ivka), Vesna Trivali}

(Dara), Boris Milivojevi} (Raka), Branislav Le~i}

(^eda Uro{evi}), Vojislav Brajovi} (Dr Ninkovi}),

Ljuba Tadi} (Ujka Vasa), Branka Petri} (Tetka

Savka), Vesna Latinger (Tetka Daca), Slobodan

Ninkovi} (Jova Pop-A), Milan Gutovi} (Te~a

Panta), Nikola Gavrilovi} (Mile), Danica

Maksimovi} (Soja), Milo Miranovi} (Te~a Jakov),

Josif Tati} (Sava Mi{i}), Ranko Kova~evi}

(Policijski pisar), Tamara Vu~kovi} (Anka), Goran

Dani~i} (Rista Todorovi}), Predrag Ejdus (Pera

Kaleni}), Branko Cveji} (Pera pisar), Petar ]irica

(Momak), Marko Petrovi} (Lulu{).

(312) 5. mart 1996.

Knez Mihailo

P: Svetlana Velmar Jankovi}, R: Dimitrije

Jovanovi}, S: Geroslav Zari}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Boris Bunjac, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Dragan Petrovi} (Knez Mihailo), Miodrag

Radovanovi} (Anastas Jovanovi}), Rade

Markovi} (Ilija Gara{anin), \ur|ija Cveti} (Anka

Konstantinovi}), Nata{a Ninkovi} (Katarina

Konstantinovi}), Kapitalina Eri} (Tomanija

Obrenovi}), Ivan Bekjarev (Milivoje

Petrovi}-Blaznavac), Predrag Tasovac (Dr Karlo

Pacek), Toni Lauren~i} (Benjamin Kalaj), Marko

Ba}ovi} (Antonije Ore{kovi}), Mla|a Veselinovi}

(Nikola Hristi}), Dejan Paro{ki (Milan Mili}evi}),

Vladislav Mihailovi} (Svetozar Gara{anin), Stevan

Grubi} (Petar).

(313) 11. april 1996.

U potpalublju

P: Vladimir Arsenijevi}, Ad: Damir Vijuk,

R: Nikita Milivojevi}, S: Miodrag Taba~ki,

K: Angelina Atlagi}, M: Zoran Eri},

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Ferid Karajica.

I: Neboj{a Glogovac (Vladimir), Anita Man~i}

(An|ela), Vojin ]etkovi} (Dejan), Rastko

Lupulovi} (Vanja), Nikola \uri~ko (Lazar), Branka

Petri} (Vida), Miodrag Radovanovi} (Mihajlo),

Olga Savi} (Branka), Rade Markovi} (Stevan),

Tanasije Uzunovi} (Oficir JNA), Bojana Ze~evi}

(Ro|aka), Branka Veselinovi} (Ljuba), Kapitalina

Eri} (Zoza).

(314) 29. novembar 1996. (Teatar “Bojan Stupica”)

Punjene tikvice

P: Sanja Domazet, R: Aleksandra Kova~evi},

S: Vladislav T. Lalicki, K: Ljiljana Petrovi},

M: Zoran Eri}, Kor: Vladimir Logunov,

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Nikola Simi} (Arkadije Arkadijevi~), Slobodan

Ninkovi} (Ivan Ivanovi~), Dubravko Jovanovi}

(Vasilije Vasilijevi~), Dejan Mati} (Pesnik), Mla|a

322

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Veselinovi} (Mitrofan Mitrofanovi~), Dragoljub

Milosavljevi} (Poligraf Poligrafovi~), Goran

Dani~i} (Aleksej Aleksijevi~), Sanja Milosavljevi}

(Esmeralda Esmeraldovi~), Bata Paskaljevi}

(Pokojnik), Stevan Grubi} (Petar Petrovi~), Irena

Sladi} (Pionirka).

(315) 30. decembar 1996.

Poloneza Ognjinskog

P: Nikolaj Koljada, Pr: Novica Anti}, Ad. i R: Vida

Ognjenovi}, S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana

Dragovi}, M: Predrag Vrane{evi}, Kor: Sonja

Lapatanov, Lek: Radovan Kne`evi},

Pom. r: Rado{ Popadi}.

I: Jasmina Avramovi} (Tanja), \ur|ija Cveti}

(Ljudmila), Josif Tati} (Sergej), Marko Ba}ovi}

(Ivan), Neboj{a Glogovac (Dima), Bojan

Dimitrijevi} (Dejvid).

(316) 12. februar 1997.

Mizantrop

P: Molijer, Pr: Radmila Miljani} Nikoli}, R: Dejan

Mija~, S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

Scen. p: Ferid Karajica, Izb. m: Darinka Ristovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Dragan Mi}anovi} (Alsest), Nikola \uri~ko

(Filent), Vojin ]etkovi} (Oront), Isidora Mini}

(Selimena), Milica Mihajlovi} (Elijanta), Cvijeta

Mesi}, Olga Odanovi} (Arsinoja), Dragan Petrovi}

(Akast), Goran [u{ljik (Klitandr), Vlasta

Velisavljevi} (Diboa), Petar ]irica (Redar), Milo

Miranovi} (Bask).

(317) 19. april 1997. (Teatar “Bojan Stupica”)

Beogradska trilogija

P: Biljana Srbljanovi}, R: Goran Markovi},

S: Du{an Ota{evi}, K: Jelisaveta Tati}, M: Zoran

Simjanovi}, Lek: Radovan Kne`evi},

Pom. r: Dragana Martinovi}.

I: PRAG, ^E[KA: Dragan Jovanovi} (Mi}a Jovi}),

Nikola \uri~ko (Mi}a Jovi}), Radmila

Radovanovi} (Alena);

SIDNEJ, AUSTRALIJA: Anastasia Radojkovi}

(Sanja), Goran [u{ljik (Milo{), Tamara Vu~kovi}

(Ka}a), Bogdan Dikli} (Dule);

LOS AN\ELES, AMERIKA: Bojan Dimitrijevi}

(Jovan), Mara Radulovi} (Mara), Neboj{a

Milovanovi} (Da~a), Ksenija Zelenovi} (Ana

Simovi}).

(318) 28. maj 1997.

Saloma

P: Oskar Vajld, Pr: Jovan ]irilov,

R. i Izb. m: Roman Viktjuk, S: Vladimir Bojer,

K: Vladimir Buhinjik, Izb. m: Darinka Ristovi},

Kor: Sonja Vuki}evi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Neboj{a Ljubi{i} (Irod, Oskar Vajld), Vojin

]etkovi} (Johanan, Pod`ers), Neboj{a Glogovac

(Mladi Sirijac, Volter Grend`ers, Ros, Judejac,

Nazare}anin), ^arni \eri} (Tigelin), Marko

Petrovi} (Kapodo~anin), Igor Filipovi} (Nubijac,

Tejlor), Aleksandar Sre}kovi} (Prvi vojnik,

Parker), Vladislav Mihailovi} (Drugi vojnik,

Atkins), Milan Kalini} (Tre}i vojnik), Milan Antoni}

(^etvrti vojnik), Marko Uro{evi} (Pa`), Sr|an

Ivanovi} (Rob), Dejan Mati} (Naman), Cvijeta

Mesi} (Irodijada, Majka Oskara Vajlda), Slobodan

Be{ti} (Saloma, Alfred Daglas-Bozi).

(319) 10. jun 1997. (Scena ispod rotacije)

Folie a deux –Ekstaza smrti

P: Hajner Miler, Pr: Branka Jovanovi} i Mira

Erceg, Ad. i R: Nenad Proki}, S: Boris

Maksimovi}, K: Lana Cvijanovi},

Scen. p: Jelena [anti}, Dram: Biljana Srbljanovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Tamara Vu~kovi} (Mertej, Medeja, Ofelija),

Branislav Le~i} (Valmon, Jason, Hamlet).

(320) 3. april 1998. (Teatar “Bojan Stupuca”)

Pukovnik ptica

P: Hristo Boj~ev, Pr: Novica Anti}, R: Radoslav

Milenkovi}, S: Juraj Fabri, K: Jelisaveta Tati}.

M: Antonije Pu{i}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Nenad Veselinovi} i Branislav Staji}.

I: Predrag Ejdus (Doktor), Neboj{a Ljubi{i}

(Fetisov), Milo{ Timotijevi} (Ha~o Televizor),

Dubravko Jovanovi} (Matej), Josif Tati} (Kiro),

Dejan Mati} (David), Milica Mihajlovi} (Pepa),

Mihajlo Paskaljevi} (^i~a Petko, Ilija).

(321) 6. maj 1998. (Teatar “Bojan Stupica”)

Mrtve du{e

P: Nikolaj Vasiljevi} Gogolj, Pr: Milovan Gli{i} i

Stanka Gli{i}, Ad, Pom. r: Tatjana Mandi}

Rigonat, R: Dejan Mija~, S: Du{an Ota{evi},

K: Biljana Dragovi}, Izb. m: Darinka Ristovi},

Scen. p: Ferid Karajica i Slobodan Be{ti},

Lek: Ljilana Mrki} Popovi}.

I: Slobodan Be{ti} (Nepoznati), Branimir Brstina

(Pavel Ivanovi~ ^i~ikov), Dragana Jankovi},

Jovana Ercegovi} (Selifan, Devoj~ica), Rade

Markovi} (Gubernator), Mihajlo Janketi}

(Manjilov), Ivan Bekjarev (Mihail Semjonovi~

Sobakevi~), Milo Miranovi} (Aleksej Ivanovi~),

Dejan Paro{ki (Antipator Zeharijevi~), Marko

Ba}ovi} (Sisoj Pafnutjevi~), Goran Dani~i}

(Nozdrjov), Vlasta Velisavljevi} (Mi`ujev), Sanja

Milosavljevi} (Lizjanka Manjilova), Ivan Markovi}

(Temistokulus), Vuka{in Markovi} (Alkid),

Repertoar

323

Jelisaveta Sabli} (Nastasja Petrovna Korobo~ka),

Milan Gutovi} (Piju{kin), Ljiljana Me|e{i (Mavra),

Branka Petri} (Sofija Ivanovna), Radmila

Radovanovi} (Ana Grigorijevna), Marko Petrovi}

(Levi), ^arni \eri} (Srednj), \or|e Petrovi}.

(322) 16. februar 1999. (Teatar Bojan Stupica)

Bli`e

P: Patrik Marber, Pr: Jovan ]irilov, R: Alisa

Stojanovi}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora

Mojsilovi} Popovi}, Izb. m: Dragoljub \uri~i} i

Nikola Dimu{evski, Kor: Andrej Piter Grinvud.

I: Branka Kati} (Alisa), Neboj{a Glogovac (Dan),

Branislav Le~i} (Lari), Vladica Milosavljevi} (Ana).

(323) 2. februar 2000. (Teatar Bojan Stupica)

Vi{njik

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Zoran Bo`ovi},

R: Dimitrije Jovanovi}, S: Jasna Dragovi},

K: Ljiljana Dragovi}, M: Isidora @ebeljan,

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Ivan Klemenc.

I: \ur|ija Cveti} (Ranjevska Ljubov Andrejevna),

Milena Vasi} (Anja), Jasmina Rankovi}

Avramovi} (Varja), Gojko [anti} (Gajev Leonid

Andrejevi~), Slobodan Ninkovi} (Lopahin Jermolaj

Aleksejevi~), Goran Dani~i} (Trofimov Petar

Sergejevi~), Miroslav @u`i} (Simeonov-Pi{~ik

Boris Borisovi~), Ljiljana Me|e{i ([arlota

Ivanovna), Slobodan Te{i} (Epihodov Semjon

Pantelejevi~), Vesna Stankovi} (Dunja{a), Vlasta

Velisavljevi} (Firs), Ljubomir Bandovi} (Ja{a).

(324) 11. maj 2000.

^ekaju}i Godoa

P: Samjuel Beket, Pr: Aleksandar Petrovi},

R: Bojana Lazi}, S. i K: Sa{a Ivanovi},

M: Anja \or|evi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Ivan Bekjarev (Estragon), Slobodan Te{i}

(Vladimir), Nikola Simi} (Poco), Sr|an Ivanovi}

(Sre}ko).

(325) 20. maj 2000.

11 nedelja

P: Radoslav Pavlovi}, R: Irena Risti},

Pom. r: An|a Nikoli}, S: Ivana Proti}, K: Dragica

Pavlovi}, M: Isidora @ebeljan.

I: Milena Panovi} (Natalija Srbinovi}), Ljubomir

Bandovi} (Goran Srbinovi}), Mirjana Lazarevi}

(Darija Paji}), Dragan Petrovi} (Nenad Brki}).

(326) 22. jun 2000.

Ko{tana

P: Borisav Stankovi}, R: Jug Radivojevi},

S. i K: Dejan Panteli}, M: Miroljub Aran|elovi}

Rasinski, Kor: Petar Rajkovi}, Scen. p: Milovan

Ga|anski.

I: Miodrag Radovanovi} (Had`i Toma), Pavle

Peki} (Stojan), Slavko Simi} (Arsa), @ika

Milenkovi} (Mitke), Mla|a Veselinovi} (Marko),

Miodrag Rako~evi} (Policaja), Dimitrije Ili}

(Grkljan), Rada \uri~in (Kata), Radmila

Radovanovi} (Magda), Milena Vasi} (Ko{tana),

Vesna Stankovi} (Sal~e).

(327) 26. jun 2000.

Prljave ruke

P: @an-Pol Sartr, Pr: Olga Savi}, Ad. i R: Radoslav

Milenkovi}, Pom. r: Milena Pavlovi}, S: Juraj

Fabri, K: Dragica Pavlovi}, M: Isidora @ebeljan,

Dram: Marina Milivojevi} Ma|arev.

I: Mihailo Janketi} (Oderer), Neboj{a Milovanovi}

(Igo), Nata{a [olak (D`esika), Danijela Mihailovi}

(Olga), Marinko Mad`galj (Slik), Ljubomir

Bandovi} (@or`), Predrag Tasovac (Karski),

Dubravko Jovanovi} (Princ Pol), Radoslav

Milenkovi} (Luj), Petar Mihajlovi} ([arl), Sr|an

Karanovi} (Franc).

(328) 26. maj 2001. (Teatar “Bojan Stupica”)

Paviljoni

P: Milena Markovi}, R: Alisa Stojanovi},

S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora Mojsilovi} Popovi},

Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Josif Tati} (Knez), Cvijeta Mesi} (Lepa), Paulina

Manov (]era), Sr|an Timarov (D`iga), Radivoje

Bukvi} (Macan), Nata{a [olak (Mala), Gordan

Ki~i} (]opa), Rada \uri~in (Baba Dobrila),

Branka Petri} (Baba Ljudmila), Neboj{a

Milovanovi} (I lopov), Goran Dani~i} (II lopov).

(329) 9. decembar 2001. (Teatar Bojan Stupica)

Supermarket

P: Biljana Srbljanovi}, R: Alisa Stojanovi},

S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora Popovi},

M: Neboj{a Ignjatovi}, Scen. p: Sonja Vuki}evi}.

I: Predrag Ejdus (Leonid Crnojevi~), Nata{a [olak

(Diana Crnojevi~), Slobodan Ninkovi} (Brita),

Cvijeta Mesi} (Koleginica Miler), Goran [u{ljik

(Kolega Majer), Boris Milivojevi} (Mali),

(330) 21. februar 2002. (Teatar Bojan Stupica)

Shoping and fucking

P: Mark Rejvenhil, Pr: Olivera Milenkovi},

R: Iva Milo{evi}, S: Gor~in Stojanovi},

K: Jasmina Ignjatovi}, M: Marko Nasti}.

I: Nata{a Markovi} (Lulu), Bojan Dimitrijevi}

(Robi), Igor Filipovi} (Mark), Goran Dani~i}

(Brajan), Goran Jevti} (Geri).

324

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(331) 15. mart 2002. (Teatar Bojan Stupica)

Skup

P: Marin Dr`i}, R. I Izb. m: Jago{ Markovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Lana Cvijanovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Pom. s: Marko Kesi},

Pom. k: Lana Pavlovi}.

I: \ur|ija Cveti} (Skup), Ma{a Daki} (Andrijana),

Cvijeta Mesi} (Variva), Olga Odanovi} (Grube),

Marinko Mad`galj (Kamilo), Aleksandar Sre}kovi}

(Dobre), Predrag Ejdus (Zlati kum), Branka

Veselinovi} (Niko), Rade Markovi} (D`ivo),

Gordan Ki~i} (Munuo), Stefan Kapi~i} (Pasimaha,

Trgovac vodom), Marko Janji} (Drijemalo).

(332) 13. jun 2002. (Teatar Bojan Stupica)

Andromaha

P: @an Rasin, Pr: Gordan Mari~i}, R: Uro{

Jovanovi}, S: Jelena Mirkovi} i Pe|a Jovanovi},

K: Vesna Teodosi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Ferid Karajica i Tijana Blagojevi}.

I: Milena Ra`natovi} (Andromaha), Sr|an

Timarov (Pir), Neboj{a Milovanovi} (Orest), Hana

Jov~i} (Hermiona), Branislav Trifunovi} (Pilad),

Ljiljana Me|e{i (Kleona), Vesna Stankovi}

(Cefiza).

(333) 25. novembar 2002.

(Teatar “Bojan Stupica”)

[ine

P: Milena Markovi}, R: Slobodan Unkovski,

Pom. r: Ksenija Krnajski, S. i K: Angelina Atlagi},

Izb. m: Neboj{a Ignjatov, Dram: Marina

Milivojevi} Ma|arev, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Marija Momirov.

I: Boris Milivojevi} (Debil), Sergej Trifunovi}

(Junak), Neboj{a Glogovac (Gadni), Jelena \oki}

(Rupica), Marinko Mad`galj (Masni 1, Pecaro{ 1,

Domorodac 1), Neboj{a Milovanovi} (Masni 2,

Pecaro{ 2, Domorodac 2), Nikola \uri~ko

(Veseli).

(334) 15. februar 2003. (Teatar “Bojan Stupica”)

Govornica

P: Jago{ Markovi}, R: Jago{ Markovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Biljana Dragovi}, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Scen. p: Marija Momirov.

I: Aleksandar Sre}kovi} (Vuka{in Dimitrijevi}),

Ksenija Jovanovi} (Sofija Petrovi}), Cvijeta Mesi}

(Zorica Ili}), Vojin ]etkovi} (Ranko iz Beograda),

Stefan Kapi~i} (^ovek iz {ume), Predrag Ejdus

(\or|ije Had`i-Milentijevi}), Olga Odanovi}

(Milica Gerasimovi}), Marinko Mad`galj

(Gagi-Zoro), \ur|ija Cveti} (Elena Vlahov

Dimitrijevi}), Rade Markovi} (Poeta).

(335) 26. maj 2003.

Rodoljupci

P: Jovan Popovi} Sterija, R: Dejan Mija~,

Pom. r. i Dram: Tatjana Mandi} Rigonat,

S: Aleksandar Deni}, K: Biljana Dragovi},

Izb. m: Bo`idar Obradovi}, Lek: Radovan

Kne`evi}, Kor: An|elija Todorovi}.

I: Vojislav Brajovi} (@utilov), Tanja Bo{kovi}

(Nan~ika), Sofija Juri~an (Mal~ika), Ratko Vujisi}

(Eden), Nenad Jezdi} ([andor Lepr{i}), Mirjana

Karanovi} (G-|a Zeleni}ka), Jano{ Tot ([erbuli}),

Boris Isakovi} (Smrdi}), Tihomir Stani}

(Gavrilovi}), Miodrag Radovanovi} (Na| Pal),

(336) 25. jun 2003.

Galeb

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Kiril Taranovski,

R: Slobodan Unkovski, Pom. r: Sanja Be{ti},

S: Meta Ho~evar, K: Lana Cvijanovi},

Dram: Marina Milivojevi} Ma|arev,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Vladica Milosavljevi} (Irina Nikolajevna

Arkadina), Nikola \uri~ko (Konstantin Gavrilovi}

Trepljev), Ljubivoje Tadi} (Petar Nikolajevi~

Sorin), Nata{a [olak (Nina Mihailovna Zare~ina),

Slobodan Ninkovi} (Ilja Afanasijevi~I [amrajev),

Ljiljana Me|e{i (Polina Andrejevna), Milica

Mihajlovi} (Ma{a), Dragan Mi}anovi} (Boris

Aleksejevi~ Trigorin), Vojislav Brajovi} (Jevgenije

Aleksejevi~ Dorn), Dubravko Jovanovi} (Semjon

Semjonovi~ Medvedenko).

(337) 24. oktobar 2003. (Velika scena)

Molijer – jo{ jedan `ivot

P: Mihail Afanasijevi~ Bulgakov, @an Batist

Poklen de Molijer i Du{an Jovanovi}, R: Du{an

Jovanovi}, Pr: Milan ^oli} i Bogdan Popovi},

Pom. r: Sanja Be{ti}, S: Meta Ho~evar, K: Bjanka

Ad`i} Ursulov, Pom. s: Jasna Vastl,

Pom. k: Sne`ana Simi} , M: Drago Ivanu{a,

Dram: Marina Milivojevi} Ma|arev, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Kor: Dene{ Debrei.

I: Predrag Manojlovi} (@an Batist Poklen de

Molijer), Mirjana Karanovi} (Madlena Be`ar),

Radmila Tomovi} Greenwood (Armanda Be`ar de

Molijer), Branka Petri} (Marieta Rival), Neboj{a

Glogovac ([arl Varie de Lagran`), Gordan Ki~i}

(Zaharija Muaron)m Nada [argin (Filber de

Kruasi), Bogdan Dikli} (@an @ak Buton),

Jelisaveta Sabli} (Luj Veliki), Dragan Jovanovi}

(Markiz D’Orsini – Jednooki), Neboj{a Ljubi{i}

(Nadbiskup de [aron), Slobodan Te{i} (Markiz de

Lesak), Marinko Mad`galj (Pravi~ni obu}ar), Josif

Tati} ([arlatan za klavsenom), Ljiljana Me|e{i

(Neznanka s maskom), Slobodan Ninkovi} (Otac

Vartolomej), Branislav Jevti}, Radivoj Kne`evi},

Milan Antoni}, Sanja Vinkovi}, Ivan Isailovi},

Sandra Vlatkovi}, Katarina Mitrovi} (Glumci,

Kalu|eri, Dvorjani)

Repertoar

325

(338) 23. novembar 2003. (Teatar “Bojan Stupica”)

Plava soba

P: Dejvid Her, Pr: Danica Ili}, R: Alisa Stojanovi},

S: Mr|an Baji}, K: Zora Milivojevi}, Izb. m: Robert

Klajn, Kor: Branka Puji}.

I: Vanja Ejdus, Boris Milivojevi}.

(339) 3. februar 2004. (Velika scena)

Mleta~ki trgovac

P: Vilijam [ekspir, Pr: Svetislav Stefanovi} i Hugo

Klajn, R, Izb. m: Egon Savin, Pom. r: Sla|ana

Kilibarda,S:MiodragTaba~ki,K:KristinaIgnjatovi},

Pom. s: Sara Sablji}, Pom. k: Sla|ana Tatar,

Dram:Milo{Kre~kovi},Lek:LjiljanaMrki}Popovi}.

I: Irfan Mensur (Antonio), Predrag Ejdus ([ajlok),

Goran [u{ljik (Basanio), Dragan Mi}anovi}

(Porcija), Miodrag Radovanovi} (Gobo, Tubal,

Du`d mleta~ki), Goran Dani~i} (Knez marokanski,

Knez aragonski), An|elika Simi} (Nerisa),

Neboj{a Milovanovi} (Gracijano), Sr|an Timarov

(Lorenco), Pavle Peki} (Salanio), NikolaVujovi}

(Salarino), Goran Jevti} (Lanselot Gobo),

Slobodan Pavelki} (Tamni~ar), Isabella Appiah,

Ana Simi}, Jelena Angelovski (Porcijine

dvorkinje).

(340) 29. mart 2004. (Teatar “Bojan Stupica”)

Razvaljivanje

P: Nil Labjut, Pr: Marija Stojanovi}, R: Iva

Milo{evi}, S: Gor~in Stojanovi}, K: Boris

^ak{iran, M: Vladimir Pejkovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}.

I: Nenad Pe}inar (Mladi}), Jelena Stupljanin (Su),

Gordan Ki~i} (D`on), Tamara Vu~kovi} (@ena).

(341) 3. maj 2004. (Teatar “Bojan Stupica”)

Terasa

P: Jovan Hristi}, Ad, R: Tatjana Mandi} Rigonat,

S: Aleksandar Deni}, K: Milena Jevti} Ni~eva

Kosti}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. pok: Vladimir Logunov.

I: Nada [argin (Olga), Branka Petri} (Blanka),

Igor Filipovi} (Ivan), Nenad Jezdi} (Vladan),

Marija Jak{i} (Vera).

(342) 6. jun 2004. (Velika scena)

Pse}i valcer

P: Leonid Andrejev, Pr: Novica Anti}, R: Dejan

Mija~, Pom. r: Maja [imi}, S: Vladislav Lalicki,

K: Lana Cvijanovi}, M: Anja \or|evi},

Dram: Marina Milivojevi} Ma|arev, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}. Scen. pok: Ivica Klemenc.

I: Branislav Le~i} (Henrik Tile), Nikola \uri~ko

(Karl Tile), Jelena \oki} (Jelisaveta), Goran

[u{ljik (Aleksandrov, zvani Feklu{a), Jasmina

Rankovi} Avramovi} (Sre}na `ena), Marko

Ba}ovi} (Tizenhauzen Andrej Andrejevi~),

Slobodan Te{i} (Jermolajev Dmitrij Ivanovi~),

Nikola Simi} (Lakej).

BEOGRADSKO

DRAMSKO POZORI[TE

(135) 13. novembar 1986. (Nova scena)

Be~ki tango

P: Peter Turini, Pr: Slobodan Glumac, R: Zoran

Tasi}, S: Velizar Srbljanovi}, K: Marija Kova~evi}.

Lek: Nada Andreji}, Kor: Dragana Ivanji.

I: Olga Stanisavljevi} (Marija), Miodrag Popovi}

Deba (Josef).

(136) 19. decembar 1986.

O`alo{}ena porodica

P: Branislav Nu{i}, R: Milenko Mari~i},

Asr: Slobodan [uqagi}, S, K, Mask: Juraj Fabri,

M: Vojislav Kosti}, Lek: Branivoj \or|evi},

Scen. p: Dragana Ivanji.

I: @ika Milenkovi} (Agaton Arsi}), (Tanasije

Dimitrijevi}) Du{an Po~ek, Slobodan Ninkovi} kg

(Trifun Spasi}), Bo`idar Sto{i} (Proka Puri}).

Petar Peri{i} (Mi}a Stanimirovi}), Sr|an Dedi}

(Dr Petrovi}), Tatjana Lukjanova (Simka), @i`a

Stojanovi} (Vida), Nade`da Mirkovi} (Gina),

Rozalija Levai (Sarka), Simonida \or|evi}

(Danica).

(137) 18. januar 1987. (Nova scena)

Pismo-glava

P: Slobodan Seleni}, Dram: Dubravka Kne`evi},

R: Vladimir Lazi}, S: Velizar Srbljanovi},

K: Danica Rako~evi}, M: Nenad Milosavljevi},

Dr: Dragana Bo{kovi}, Lek: Nada Andreji}.

I: Milan Ple{tina kg. (Maksimilijan Dimitrijevi}

Maki), Dragoslav Ili} (Vojin Dimitrijevi})

Slobodanka Markovi} (Guga Dimitrijevi}), Ljiljana

La{i} (Zlata Dimitrijevi}-Proki}), Milan Erak

(Radi{a Proki}), Aleksandar Ala~ (Maksimilijan

Proki}), Zoran Ranki} (Svetozar Sli{kovi}),

Bogdan Devi} (Ro|a), Dobrila Ili} (Draginja),

Marko @ivanovi}, Marijana Jovanovi}, Dejan Vilf

(Deca).

326

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(138) 10. april 1987.

Saslu{anje

P: I{tvan Er{i, Pr: Sava Babi}, R. Branislav

Mi}unovi}, Asr: Jadranka An|eli}, S. Zoran Risti},

S: Milanka Berberovi}, M: Predrag Vrane{evi},

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Goran Sultanovi} (Ferenc Foti), Tihomir Stani}

(Jo`ef [ajto{), Enver Petrovci (Kalman Kolo{i),

Zoran Ranki} (I{tvan Koplar), Bora Stojanovi}

([andor Horecki), Dragan Petrovi} kg. (Karolj

Bala), Dragoljub Denda (]elija-]elija).

(139) 19. april 1987.

Dugo putovanje u Jevropu

P: Stevan Koprivica, R: Egon Savin,

Asr: Zoran Petrovi}, S: Velizar Srbljanovi},

S: Milanka Berberovi}, Dram: Vladimir Plaovi},

Lek: Petar Peri{i}.

I: Lazar Ristovski (Knjaz Nikola), Vesna ^ip~i}

(Knjaginja), Mile Stankovi} (Sekretar Milovi}),

Milan Erak (Stojan Leki}), Dragoslav Ili} (Serdar

Joko), Bo`idar Sto{i} (Vojvoda Ma{an), Vladan

Gajovi} (Vojvoda \uro), Savo Radovi} (Serdar

Janko), Slobodan Ninkovi} kg. (Vojvoda Milan),

Ivan [ebalj, (Novinar Figaroa) Zoran Petrovi}

(Novinar Radikalnog glasnika), Dragan Babi}

(Izaslanik engleskog dvora), Dimitrije Kosti} (K}er

serdara Joka, Ivo Bulaji}), Bojana Bulatovi}

(Sestra vojvode \ura), Tatjana Be~ (Lepotica),

Nada Sekuli} (@ena vojvode Ma{ana), Daniel

Mikelin (Fotograf), Mihajlo Fejzulovski, Milenko

Coli} (Perjanici).

(140) 15. maj 1987.

(Nova scena)

Jazavac pred sudom

P: Petar Ko~i}, R: Oliver Viktorovi}, S: Velizar

Srbljanovi}, K: Zorana Jovanovi}, Izb. m: Du{an

Mitrovi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Nikola Mili} (David [trbac), Bogdan Devi}

(Sudija), Zoran \or|evi} (Pisar~i}), Rade

Koj~inovi} (Doktor).

(141) 2. oktobar 1987.

Jugo nokturno

P: Stevan Koprivica, R: Slobodan [uljagi},

S: Zoran Risti}, K: Mirjana ^ipli} Kuruzovi},

M: Ljubomir Ninkovi}, Dr: Neboj{a Rom~evi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Mile Stankovi} (Vule), Slobodan Ninkovi} (kg)

(^edo), Enver Petrovci (Asim), Ivan [ebalj

(Pakito), Lazar Ristovski (Kerber), Toma

Kuruzovi} (Risto), Lada Skender (Marina).

(142) 6. decembar 1987.

Trinaest bo`ijih tri~arija

P: Ramon Marija del Valje Inklan,

Pr, Ad. i Dram: Milena Trobozi}, R: Paolo Ma|eli,

Pom. r: Miodrag An|eli}, S: Marina ^uturilo,

K: Svetlana Cvijanovi}, M: Ljup~o Konstantinov,

Lek: Petar Peri{i}, Kor: Vi{nja \or|evi}.

I: Enver Petrovci (Paskval Asgeta), Sne`ana

Bogdanovi} (Loreta), Milena Trobozi} (kg)

(Simona), Milan Erak (@i`a Stojanovi} (Pa}ekin),

Marija Peri{i} (Marika), Irina Kova~evi} (Rosa la

Tatula, Gospo|a Pepiga), Tamara Mileti} (Gospa

Kaliksta), Zoran \or|evi} (Slepac, Lepojko),

Aleksandar Ala~ (Migelin el Padrones), Rade

Koj~inovi} (Prodavac limunade), Dana Rakas (kg)

(Huana la Reina), Radoslav Pavlovi} (Hulio),

Savo Radovi} (Laureano). Stevan Krsti} (kg)

(Karabinjer I), Dejan Popovi} (Karabinjer II),

Radmila Stefanovi} (kg) (@ena),

(143) 27. februar 1988.

Besnilo

P: Borislav Peki}, Ad: Miodrag Zupanc, R: Jovica

Pavi}. Pom. p: Pavle Lazi}, S: Geroslav Zari},

K: Milanka Berberovi}, Izb. m. i Dr: Neboj{a

Rom~evi}, Lek: Branivoj \or|evi},

Scen. pok: Ferid Karajica.

I: Milan Erak (Luk Komarovski), Ferid Karajica

(kg) (D`on Hamilton), Ljiljana Sedlar (Koro

Devero), Aleksandar Ala~ (Metju Leverik), Lazar

Ristovski (Liberman), Milan Ple{tina (kg)

(Gabrijel), Radoslav Milenkovi} (kg) (Danijel

Leverkin), Toma Kuruzovi} (Major Leford),

Sne`ana Bogdanovi} (Sestra Moana), Lada

Skender (Andrea Leverik), Jadranka Selec

(Narednica Elmer), Dejan Paro{ki (kg) (Jan

Komarovski), Nikola Mili} (Sve{tenik), Miodrag

Milovanov (Pukovnik Donovan), Nikola Jovanovi}

(Pukovnik Rasimov), Bora Stojanovi} (Poru~nik

Stilman), Du{an Jaki{i} (kg) (Tauzend), Rade

Koj~inovi} (Bejker), Bogdan Devi} (Krouli), Vesna

\api} (Sofi Makropulos), Petar Peri{i}

(Konstantin Makropulos), Dragoslav Ili}

(Gospodin), Miodrag Deba Popovi} (Dr.

Uoenkamfer), Sr|an Dedi} (Hans Magnus),

Dragana Mrki} (kg) (Gospo|a Suarez), Zoran

\or|evi} (Gospodin Suarez), Irina Kova~evi}

(Gospo|a Vagner), Du{an Po~ek (Ministar

Dramnond), Ivan [ebalj (Terorista Marangos),

Savo Radovi} (Terorista Markos), Jelena

^vorovi} (Teroristkinja Rouz), Nikola Mili}

(Goldmano), Tamara Mileti} (Majka Tereza),

Dobrila Ili} (Sestra Logan), Goran Trpeski

(Lo`a~), \or|e Bogdanovi} (Goldmanov unuk),

Gorica Stankovi} (Prva violina, Spiker),

Repertoar

327

(144) 29. februar 1988. (Mala scena),

^arapa od sto petlji

P: Aleksandar Popovi}, R: Jago{ Markovi},

S. i K: Dejan Panteli}, M: Vladimir Mila~i}.

I: Bo`idar Sto{i} (Velja, Agnesa), @ika Milenkovi}

(Dragoljub), @i`a Stojanovi} (Flora Dvornikovi}).

(145) 23. 04. 1988.

Novo je doba

P: Sini{a Kova~evi}, R: Egon Savin,

Pom. r: Goran Moni}, S: Velizar Srbljanovi}.

K: Marija Kova~evi}, M: Ksenija Ze~evi}.

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. pok: Ferid

Karajica.

I: Danilo Lazovi} (kg) (Ilija Pevac), Danica

Ristovski (Nevena Pevac), Bora Stojanovi} (Milo{

Pevac), Mile Stankovi} (Ilija Je{anov), Radoslav

Milenkovi} (kg) (Du{an Goli}), Miodrag Milovanov

(Pavle Dobrenov), Lada Skender (Velinka Beli}),

Lazar Ristovski (Branislav Radakovi}), Sne`ana

Bogdanovi} (Brana Kova~evi}), Zoran Ranki}

(Radoje Belegi~ki), Aleksandar Ala~ (\or|e

Belegi~ki), Radoslav Pavlovi} (Pop Jovan), Nikola

Jovanovi} (Hans), Bogdan Devi} (Doktor), Nikola

Mili} (Deda Vasa), Vesna Stanojevi} (kg)

(Cvijeta), Predrag Kolarevi} (kg) (Jovi{a Erak),

Vesna Vujisi} (Majka).

(146) 21. oktobar 1988.

Karlos II Oma|ijani

P: Piter Barnz, Pr: Vencislav Radovanovi},

Ad, R. i Izb. m: Petar Zec, S: Geroslav Zari},

K: Dragana Ognjenovi}, M: Lazar Ristovski,

Lek: Branivoj \or|evi}, Kor: Lokica Stefanovi}.

I: Tihomir Stani} (Karlos II, Filip IV, Filip V),

Borislav Stojanovi} (Kardinal Pongokarero), @ika

Milenkovi} (Motila), Savo Radovi} (Vojvoda od

Montereja, Valadares), Nikola Mili} (Sebastien de

Mora, Jeronimus Gongora), Bo`idar Sto{i}

(Rafael de Mora), Milan Ple{tina (Almirange od

Kastilje), Predrag Kolarevi} (Pjer de Rebenak,

Alonzo de Alkala, I glasnik, D`elat), Zoran

\or|evi} (Otac Frojlan, Pontekarerov pomo}nik),

Rade Koj~inovi} (Dr. Bravo, Antonio de Alminda,

Lopez Duro, Jevrejin), Ljiljana La{i} (Kraljica

Marijana), @eljka Cvjetan Gortinski (Kraljica Ana

od Nojberga), @i`a Stojanovi} (Tereza Dijego),

Violeta Kroker (Beatrisa), Milena Trobozi}

(Papagaj Veselko),

(147) 22. decembar 1988.

Kosovo

P: Miladin [evarli}, R: Branislav Mi}unovi},

S: Zoran Risti}, K: Milanka Berberovi},

M: Predrag Vrane{evi}, Dr: Du{an ^. Jovanovi},

Scen. pok: Ferid Karajica, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Zoran Ranki} (Knez Lazar), Slobodanka

Markovi} (Kneginja Milica), Marko @ivanovi}

(Stefan Lazarevi}), @eljka Cvjetan Gortinski

(Olivera), Milan Ple{tina (Vitomir), Enver Petrovci

(Dimitrije Grk), Milan Erak (Dragutin, Milo{ Obili},

Bo{ko Jugovi}), Irina Kova~evi} (Dadilja),

Dragoslav Ili} (Marko Kraljevi}), Sr|an Dedi}

(Vuk Brankovi}), Du{an Jak{i} (Kralj Tvrtko),

Sr|an Mileti} (kg) (Gropa Arbanas), Du{an Po~ek

(Konstantin Draga{), Bogdan Devi} (\ura|

Stracimirovi} Bal{i~), Neboj{a Ljubi{i} (kg) (Ivan

Kosan~i}), Svetlana Stevi} (Peva), Nenad

Gvozdenovi} (kg) (Monah).

(148) 17. januar 1989.

Psova~i

P: Isidora Bjelica, R, S: Dragoljub Petrovi},

K: Mirjana ^ipli} Kuruzovi}, Lek: Du{an

Mihailovi}, Izb. m: Bora \or|evi},

Scen. pok: Ferid Karajica.

I: Toma Kuruzovi} (Du{ko), Vesna Vujisi}

(Ljerka), Du{ica Stevanovi} (kg) (Milica), Zoran

\or|evi} (Mi}a), Rade Koj~inovi} (Bogdan).

(149) 18. januar 1989.

(Nova scena)

Krajnosti

P: Viljem Mastrosimon, Pr: Vladan Nikoli},

R: Na|a Janjetovi}, S. i K: Marina ^uturilo,

M: Predrag Vrane{evi}, Lek: Nada Andreji},

Scen. pok: Ferid Karajica.

I: Jadranka Selec (Mard`ori), Miodrag Milovanov

(Raul), Lada Skender (Teri), Jelena ^vorovi}

(Patri{a),

(150) 8. mart 1989.

Sabirni centar

P: Du{an Kova~evi}, R: Ljubomir Dra{ki},

S: Velizar Srbljanovi}, K: Milanka Berberovi},

M: Vojislav Kosti}, Dr: Vladimir Plaovi},

Lek: Nada Andreji}.

I: Rade Markovi} (Mihajlo Pavlovi}), Tamara

Mileti} (Tetka Angelina), Aleksandar Ala~ (Ivan

Pavlovi}), Radmila Savi}evi} (Leposava Lepa

Pekarka), Nikola Mili} (Simeun Savski),

Slobodanka Markovi} (Jelena Kati} Popovi}),

Sr|an Dedi} (Petar), Borislav Stojanovi} (Bata

Konj), Dobrila Ili} (Pokojna Milica Pavlovi}), Milan

Erak (Pokojni Stevan Savski Keser), Vlastimir

\uza Stojiljkovi} (Pokojni Janko Savski), Miodrag

Deba Popovi} (Pokojni Marko Pekar), Miroslav

Bjeli} (Pokojni doktor Kati}), Zoran \or|evi}

(Pokojni Sre}ko Ruzmarin).

328

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(151) 26. mart 1989.

Srbijom uzvodno

P: Jelica Zupanc, R: Milo{ Lazin, S: Boris

Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi}, M: Enco

Lesi}, Pom. r: Melina Pota, Lek: Milorad De{i},

Diter Dernek i Mirjana Mitrovi}.

I: Rozalija Levai (Dr. Ketrin Berk), Ljiljana La{i}

(Gospo|a Lilijen Vilson), Azra ^engi} (Gospo|a

Kora Lorimer), Violeta Kroker (kg) (Gospo|ica

Meri Kejt), Nikola Jovanovi} (Kapetan, Ser Tomas

Dilon), Miodrag Milovanov (Pukovnik Fon Lagen),

@ivojin Milenkovi} (Miloje), Nikola Mili} (Jovan).

(152) 11. jun 1989. (Nova scena)

Idem u lov

P: @or` Fejdo, Pr: Dragoslav Andri}, R: Neboj{a

Pjev}, S: Velizar Srbljanovi}, K: Marija Kova~evi},

M: Predrag Vrane{evi}, Scen. pok: Ivan Klemenc,

Dr: Vladimir Plaovi}.

I: Jadranka Selec (Leontina), Jelena ^vorovi}

(Gospo|a Latur, Babeta), Milan Erak (Di{otel),

Savo Radovi} (Morise), Ivan [ebalj (Kasanj),

Milan Ple{tina (Gantron), Slavi{a Ivkovi} (Prvi

policajac), Milorad Todosi} (Drugi policajac),

(153) 8. novembar 1989.

Tango

P: Slavomir Mro`ek, Pr: Petar Vuji~i},

R: Jadranka An|eli}, S: Marina ^uturilo, K: Boris

^ak{iran, M: Nata{a Bogojevi}, Scen. p: Ivica

Klemenc, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Milan Ple{tina (Mladi} ili Artur), Jelena ^vorovi}

(Eleonora), Milivoje Mi}a Tomi} (Stomil), Tatjana

Lukjanova (Baka ili Evgenija), Rade Koj~inovi}

(Stariji partner ili Evgenije), Du{an Premovi}

(Partner sa br~i}ima ili Edek), @eljka Cvjetan

Gortinski (Alja).

(154) 9. decembar 1989.

Klopka

P: Tadeu{ Ru`evi~, Pr: Petar Vuji~i},

Ad. i R: Novica Dragovi}, S: Jasna Dragovi},

K: Miroslav Blagojevi}, Izb. m: Novica Dragojevi},

Dr: Vladimir Plaovi}, Lek: Branivoj \or|evi},

Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Enver Petrovci (Franc), Bora Stojanovi} (Otac),

Tamara Mileti} (Majka), Vesna ^ip~i} (Felisa),

Azra ^engi} (Greta), Dragoslav Ili} (Maks),

Vesna \api} (Jozefa), Miodrag Deba Popovi}

(Obu}ar), Du{an Po~ek (kg) (Devoj~ica sa

buketom), Petar Peri{i} (Gospodin dr Fridental),

Zoran \or|evi} (Vincek, Gvozdeni Gustav),

Milena Trobozi} (Otla), Vuk Jovanovi} (Franc),

Dubravka Proti} (Jana), \or|e Bogdanovi},

Marijana Jovanovi}, Miodrag Nikoli}, Miodrag

Filstner, Slobodan Milanovi} (Deca), Dejan

Popovi}, Danijel Preli} (Nosa~i), Slavko Delja,

Nenad Miladinovi} (D`elati).

(155) 3. mart 1990.

Karmen 2000

P: @or` Bize & Lazar Stojanovi}, Ad: Ksenija

Ze~evi}, R: Lazar Stojanovi}, S: Emir Geljo,

K: Elizabeta Plovani}, Kor: Ru`ica Stankovi},

Pom. r: Slobodan Jela~a.

I: Slobodanka Markovi} (Ana, Karmen),

Dragoslav Ili} (Miki, Don Hoze), Zoran \or|evi}

(Rambo), Milan Erak (Vladimir), Jelena ^vorovi}

(Pusi), @i`a Stojanovi} (Liza), Nade`da Mirkovi}

(Meri (Fraskita), Slobodan Rankovi} (Leonardo),

Petar Peri{i} ([tajn).

(156) 18. maj 1990.

Ma~ka na usijanom limenom krovu

P: Tenesi Vilijams, Pr: Borislav Todorovi},

R: Ljiljana Todorovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Bjanka Ad`i} Ursulov, Izb. m: Vitomir Simurdi},

Dr: Sanja ]osi}, Lek: Radmila Vidak,

Kor: Jelena [anti}.

I: Branislav Ciga Jerini} (Big Dedi Polit), Tatjana

Lukjanova (Big Mama Polit), @arko Lau{evi}

(Brik), Sne`ana Bogdanovi} (Margaret), Sr|an

Dedi} (Guper), Lada Skender (Me), Rade

Koj~inovi} (Sve{tenik Tuker), Petar Peri{i}

(Doktor Bo), Ivanka Raulovi} (Deca), Milan

Kuzmanovi}, Zoran Petrovi}, Milenko \uri}

(Posluga).

(157) 11. mart 1990. (Nova scena)

Nevidljiva ruka

P: Sem [epard, Pr: Jovan ]irilov, R: Pavle Lazi},

S: Eduard Karaman, K: Vi{nja Posti},

Izb. m: Ivan Ili}, Kor: Milan Petrovi} Tica,

Pom. r: Marko Stojanovi}.

I: Milan Erak (Blu Morgan), Natalija Lu~anin (kg)

(Vili), Nenad Gvozdenovi} (kg) (Cisko Morgan),

Marko Stojanovi} (kg) (Momak), Predrag

Kolarevi} (Sikamor Morgan),

(158) 26. septembar 1990.

Play Strindberg

P: Aleksandar Popovi}, R: Radmila Vojvodi},

Dram: Borka Pavi}evi}, S: @eljko Zorica,

K: Milena Ni~eva, Scen. p: Ferid Karajica,

Lek: Radovan Kne`evi}, M: Predrag Vrane{evi}.

I: “Put za Le{}e”: Rozalija Levai (Kratis Femka),

@eljka Cvjetan Gortinski (Kravica), Ivan Bekjarev

(Biv{i as), Du{an Premovi} (Psihodelik), Bora

Stojanovi} (Pani~ar), @i`a Stojanovi} (Simpatija);

Repertoar

329

“Krme}i kas”: Ivana @igon (Mileva), @ika

Milenkovi} (Todor), Milan Erak (Odor);

“Tajna veza”: Ru`ica Soki} (Super mama),

Bo`idar Sto{i} (Stri`i}), Danica Ristovski (Ko-ko),

Jelena ^vorovi} (Franka), Milan Ple{tina

(Naho~e), Neboj{a Dugali} (kg) (Svojta sva~ija).

(159) 26. decembar 1990.

Milutin

P: Danko Popovi}, R: Sima Jani}ijevi} i Toma

Kuruzovi}, S: Dimitrije Risti}. K: Mirjana ^ipli}

Kuruzovi}, Izb. m: Mihajlo Jockovi} i Milo{ Cviji}.

I: Sima Jani}ijevi} (Milutin).

(160) 11. april 1991.

Balkon

P: @an @ene, Pr: Jovan ]irilov, R: Ivana Vuji},

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

Kor: Jelena [anti}, M: Ivana Stefanovi},

Dram: Du{ana Nikoli}.

I: Vesna ^ip~i} (Irma), Ljiljana La{i} (Sudija),

Danica Ristovski (@ena, Gre{nica, Kradljivica,

Generalova kobila), Jelena ^vorovi} (Lepa

[antal), Anita Man~i} (kg) (Karmen), Rade

Markovi} (Poslanik), Du{an Premovi} ([ef

policije), Milan Erak (Biskup), Ljubivoje Tadi}

(General), Aleksandar Ala~ (Ro`e), Rade

Koj~inovi} (Starac, Prosjak, Rob), Sr|an Dedi}

(D`elat, Artur), Savo Radovi} (Luka, Drugi

snimatelj), Milan Ple{tina (Mark, Tre}i snimatelj),

Uliks Fehmiu (kg) (Arman, Prvi snimatelj), Ivan

[ebalj (Milicioner), Neboj{a Dugali} (Ranjenik),

(161) 5. maj 1991.

Ko se boji Vird`inije Vulf?

P: Edvard Olbi, Pr: Ileana ]osi}, R: Du{an

Jovanovi}, S: Dimitrije Risti}, K: Bjanka Ad`i}

Ursulov, M: Davor Roko, Kor: Sonja Vuki}evi},

Lek: Neboj{a Marinkovi}, Pom. r: Lenka Udovi~ki.

I: Mirjana Karanovi} (Marta), Rade [erbed`ija

(D`ord`), @eljka Cvjetan Gortinski (Hani),

Aleksandar Ala~ (Nik).

(162) 25. jun 1991.

^ekaju}i Godoa

P: Samjuel Beket, Pr: Aleksandar Petrovi},

R: Haris Pa{ovi}, S: Nevenka [e{i},

K: Bjanka Ad`i} Ursulov, M: Zoran Eri}.

Kor: Sonja Vuki}evi}.

I: Predrag Manojlovi} (Vladimir), @arko Lau{evi}

(Estragon), Miodrag Krivokapi} (Poco), Slavko

[timac (Laki), Hristina Popovi} (A Boy),

(163) 28. novembar 1990. (Nova scena)

Oru`je, zbogom

P: Stevan Koprivica, R. i Izb. m: Na|a Janjetovi},

S: Velizar Srbljanovi}, K: Milanka Berberovi},

Izb. m: Zoran Jerkovi}, Lek: Radmila Vidak.

I: @ika Milenkovi} (Borivoj ^elebi}), Vlastimir

\uza Stojiljkovi} (Sr|a Barovi}), Miodrag

Milovanov (Jovan Ra{ovi} Brko), Lada Skender

(Jasna),

(164) 30. mart 1991. (Nova scena)

Spaseni

P: Edvard Bond, Pr: \or|e Krivokapi} i Slobodan

[najder, R: Rade [erbed`ija, S: Vojkan Jeremi},

K: Ana Mam}ak, M: Davor Roko.

I: Filip Gaji} (Leni), Sa{a Kuzmanovi} (Fredi),

@ika Milenkovi} (Hari), @i`a Stojanovi} (Meri),

Branka Kati} (Pem), Sne`ana Vi{nji} (Liz), Dara

[ukovi} ((Pit), Nenad Gvozdenovi} (Kolin), Du{an

Premovi} (Majk), Vuk Pavlovi} (Bari),

(165) 10. maj 1991. (Nova scena)

Sre}ni dani

P: Samjuel Beket, Pr: Aleksandar Petrovi}.

R: Pavle Lazi}. S: Martin Erde{, K: Vi{nja Posti},

Dram: Branislav Dimitrijevi}.

I: Tatjana Lukjanova (Vini), Rade Koj~inovi} (Vili).

(166) 16. novembar 1991.

Ivanov

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Kiril Taranovski,

R: Vladimir Lazi}, S: Mileta Prodanovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Gabor Len|el,

Scen. p: Ivan Klemenc, Lek: Radovan Kne`evi},

Pom. r: Zoran Rai~evi}.

I: Miodrag Krivokapi} (kg) (Ivanov), Ljiljana La{i}

(Ana Petrovna), Vesna Stanojevi} (kg) (Sa{a),

Predrag Tasovac (kg) (Lebedev), Ljiljana Sedlar

(Zinaida Savi{na), Goran Sultanovi} (Ljvovov),

Bora Stojanovi} (Borkin), Miodrag Popovi}

([abeljski), Bo`idar Sto{i} (Kosih), Tamara

Mileti} (Avdotja Nazarovna), Dobrila Ili}

(Babakina), Du{an Po~ek (Petar), Vesna Vujisi}

(Natalija), Irina Kova~evi} (Merju{a), Zoran

\or|evi} (Andrej), Du{an Jak{i} (kg) (Jegoru{ka),

Biljana Mihajlovi} (kg) (Marina), Slavica

Krsmanovi} (kg) (Irina), Goran Ivanovi} (kg)

(Dimitrij).

(167) 5. decembar 1991. (Nova scena)

Ruski brak & Ameri~ka romansa

P: Vladimir Vojnovi} & Mari [izgal, Pr: Neda

Nikoli} Bobi} i Sr|an Koljevi}, R: Melina Pota,

330

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

S: Biljana Taba~ki, K: Dijana Miketi}, M: Nenad

Petrovi}, Dram: Sr|an Koljevi}.

I: “Ruski brak: Gorica Popovi} (kg) (Na|a), Mirko

Babi} (Otsebjakin);

“Ameri~ka romansa”: Gorica Popovi} (kg)

(Margaret Hajnc), Mirko Babi} (kg) (Leon Rouz);

(168) 27. decembar 1991.

Staklena mena`erija

P: Tenesi Vilijams, Pr: Nada ]ur~ija Prodanovi},

Ad: Dram: Aleksandra Jovi}evi} i Ljiljana

Todorovi}, R: Ljiljana Todorovi}, S. i K: Bjanka

Ad`i} Ursulov, M: @ivorad Milenkovi}, Kor: Jelena

Jovi}, Lek: Neboj{a Marinkovi}.

I: Ljiljana Krsti} (kg) (Majka), @arko Lau{evi} (kg)

(Sin), Merima Isakovi} (kg) (]erka), Irfan Mensur

(kg) (Gost).

(169) 30. decembar 1991. (Lo`ionica 64)

Emigranti

P: Slavomir Mro`ek, Pr: Petar Vuji~i},

Ad. i R: Nikita Milivojevi}, S: Bojana \urovi},

K: Bjanka Ad`i} Ursulov, M: Ljudmila Be}kovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Slobodan Be{ti} (kg) (AA), Filip Gaji} (kg) (XX).

(170) 18. januar 1992.

Zapali me

P: Lenford Vilson, Pr: Milena Trobozi},

R: Alisa Stojanovi}, S. i K: Maja Marinkovi},

M: Koki Dimu{evski i Dragoljub \uri~i},

K: Sonja Vuki}evi}, Scen. p: Ivan Klemenc,

Lek: Neboj{a Marinkovi}.

I: Sne`ana Bogdanovi} (Ana), Haris Burina (kg)

(Beli), Sr|an Dedi} (Barton), Uliks Fehmiu (kg)

(Lari).

(171) 15. februar 1991, (Nova scena)

Zlo~in i kazna

P: Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, Pr: Milan

Du{kov, Ad: And`ej Vajda, R: Pavle Lazi},

S: Martin Erde{, K: Vi{nja Posti}, M: Vladimir

Mila~i}, Lek: Dejan Stojanovi}.

I: Milan Ple{tina (Raskoljnikov), Mile Stankovi}

(Porfirije Petrovi~), Sonja Savi} (kg) (Sonja),

Du{an Jak{i} (kg) (Razumihin), Nenad

Gvozdenovi} (kg) (Nikolaj).

(172) 20. februar 1992.

Slobodna teritorija

P: @an Klod Grimber, Pr. i R: Zoran Tasi},

S: Du{an Risti}, K: Marija Kova~evi}, M: Zoran

Eri}, Lek: Neboj{a Marinkovi}, Pom. r: Sne`ana

Sredojevi}.

I: @ika Milenkovi} (Mori), Azra ^engi} (Lea),

Olivera Markovi} (kg) (Gospo|a [varc), Lada

Skender (Moriset), Sergej Trifunovi} (kg) (Anri),

Vlastimir Stojiljkovi} (kg) (Simon), Teodor

[paravalo (kg) (Morijev unuk), Miodrag Popovi}

(Gospodin Apfelbom), Rozalija Levai (Marijeva

snaha), Rade Koj~inovi} (@andarm), Boris

Pingovi} (kg) (Nemac).

(173) 2. april 1992. (Nova scena)

Kaskader

P: Bratislav Petkovi}, R: Bratislav Petkovi} i

Miomir Radevi}, S: Sava A}in, K: Dijana Miketi},

Izb. m: Vlada Jankovi}.

I: Goran Sultanovi} (Mile [ejn), Nade`da Mirkovi}

(Caca), Bo`idar Sto{i} (Cone), Aleksandar

Hrnjakovi} (kg) (Gile), Sandra Nogi} (kg)

(Venesa), Vuk Pavlovi} (kg) (Val), Ivan [ebalj

(Lari).

(174) 30. septembar 1992. (Nova scena)

Kvartet

P: Hajner Miler, Pr: Branka Jovanovi}, R: Irena

Risti}, S: Vladimir Mareni}, K: Jelena Bogavac,

M: Aleksandar Sanja Ili}, Kor: Vladimir Logunov,

Dram: Nenad Mili}, Lek: Ljiljana Mrki}.

I: Olgica Stanarevi} (Martej), Nenad Gvozdenovi}

(Valmon).

(175) 29. novembar 1992.

(Nova scena)

Instrukcija

P: E`en Jonesko, Pr: Ivan Ku{an,

R: Vladimir Plaovi}.

I: Mi}a Tomi} (Profesor), @i`a Stojanovi}

(Slu`avka), Sandra Nogi} (U~enica).

(176) 6. decembar 1992. (Nova scena)

Povratak Don @uana

P: Aleksandar Obrenovi}, R: Kokan Mladenovi},

S: Ivana Kuzmanovi}, K: Branka Petrovi},

M: Nenad Milosavljevi}, Kor: An|ela Todorovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Vlastimir \uza Stojiljkovi} (Don @uan), Borivoje

Stojanovi} (Zganarel), Tatjana Lukjanova (Dona

Elvira), @i`a Stojanovi} ([arlota), Goran Milev

(Prvi glumac), Bojan @irovi} (Drugi glumac),

Milena Pavlovi} (Prva glumica), Branka Kati}

(Druga glumica), Milutin Dap~evi} (Konobar), Vuk

Pavlovi} (Prvi gra|anin), Vladimir Vuki}evi}

(Drugi gra|anin).

Repertoar

331

(177) 25. decembar 1992. (Velika i nova scena)

Na{i o~evi

P: Vojislav Jovanovi} Marambo, R: Ana Miljani},

S: Todor Lalicki, K: Mira ^ohad`i}.

I: Dragan Jovanovi} (Mili}evi}), @i`a Stojanovi}

(Mati), Sandra Nogi} (Slavka), Dragoslav Ili}

(Milovanovi}), Zoran Ranki} (Gospon Jo{ka),

Nenad Gvozdenovi} (Duki}), Goran [u{ljik

(Gambeta), Zoran \or|evi} (Doktor), Aleksandar

Kuzmanovi} (Pera), Slavko [timac (Ignjat),

Bo`idar Sto{i} (Sekretar ministarstva), Rastko

Lupulovi} (Poeta), Nikola Mili} (Odad`ija),

Miodrag Popovi} Deba (Na~elnik ministarstva).

(178) 9. januar 1993. (Velika scena)

Sedmorica protiv Tebe

P: Eshil, Pr: Milo{ \uri}, Ad. i R: Nikita

Milivojevi}, S: Du{an Ota{evi}, K: Lana

Cvijanovi}, Izb. m: Zoran Eri}, Kor: Dejan Pajovi},

Dram: Irina Gili}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Aleksandar Ala~ (Eteokle), Slobodan Be{ti}

(Polinik), Dragan Mi}anovi} (Melanip), Mihajlo

Zavrla (Megarej), Du{an ^avi} (Polifont), Milan

Erak (Hiperbije), Uliks Fehmiu (Menekej), Filip

Gaji} (Aktor), Rade Lazarevi} (Lasten), Mile

Stankovi} (Tiresija).

(179) 9. februar 1993. (Klub)

Happy night

P: Milenko Bogdanovi} R: Milorad Milenkovi}.

I: Mirela Pavlovi}, Nenad Pervan.

(180) 11. februar 1993. (Velika scena)

Dvori{na rasprodaja

P: Rejmond Karver, Ad: Ma{a Jeremi}, R: Sa{a

Male{evi}, S. i K: Diana Radosavljevi}, M: Igor

Borojevi}, Lek: Neboj{a Marinkovi}.

I: Zoran \or|evi} (^ovek), Olgica Stanarevi}

(Ona), Nenad Pervan (On).

(181) 20. mart 1993. (Nova scena)

Povratak ratnika

P: Milan Begovi}, R, S, K. i Izb. m: Neboj{a

[urlan.

I: Milica Mil{a (Svetlana Mari}), Neboj{a [urlan

(Marko Mari}).

(182) 3. april 1993. (Velika scena)

Uticaj gama zraka na sablasne nevene

P: Pol Zindel, Pr: Venceslav Radovanovi},

R: Ivana A{kovi}, S: Emir Geljo, K: Jasna

Gruji~i}, M: Ksenija Ze~evi}, Lek: Ljiljana Mrki}.

I: Jelena ^vorovi} (Beatrisa), Ivana Lokner (Tili),

Tanja Ven~alovska (Rut), Tatjana Lukjanova

(Baka).

(183) 15. jun 1993. (Velika scena)

Dama s kamelijama

P: Aleksandar Dima, Ad: Gordana Gonci},

R: Svetislav Gonci}, S: Branko Radovanovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Zoran Eri},

Lek: Neboj{a Marinkovi}.

I: Sne`ana Bogdanovi} (Margarita Gotje), @i`a

Stojanovi} (Nanina), Dobrila Ili} (Pridans), Du{ica

Stefanovi} (Olimpija), Uliks Fehmiu (Armal Dival),

@ivojin Milenkovi} (Vojvoda Marijak), Dragan

Nikoli} (@or` Dival), Miodrag Popovi} Deba (Grof

Varvilj), Dragoslav Ili} (Doktor), Sr|an Dedi}

(Sen-Goden).

(184) 6. mart 1994.

Kalemegdanci

P: Zoran Ranki}, R: Zoran Ranki}, S: Dimitrije

Risti}, K: Mira ^ipli}, Dram: Jasminka Kla~ar.

I: Toma Kuruzovi} (Otac), Zoran Simonovi} (Sin),

Miodrag Milovanov (Bora), Rozalija Levai (@ena u

crnom), Ljiljana La{i}, Milena Trobozi} (Devojka u

belom), @ika Milenkovi} (Pti~iji portir), Bora

Stojanovi} (^uvar Kalemegdana), Tamara Mileti}

(Po{tar), Dragoslav Ili} (Mileva), Miodrag Popovi}

Deba (Kresoje), @i`a Stojanovi} (Verna ljuba),

Petar Peri{i} (Mile Kinez), Nade`da Mirkovi}

(Vodad`ija), Ranko Gu~evac (Namernik), Ana

Drinjakovi} (Devoj~ica).

(185) 23. mart 1994. (Nova scena)

Nesporazum

P: Alber Kami, Pr: Lidija \or|evi}, R: Filip Gaji},

S. i K: Bojana \urovi}, Dram: Borka Pavi}evi}.

I: Azra ^engi} (Majka), Slobodan Be{ti} (@an),

Mirela Pavlovi} (Marta), Ivana Todorovi} (Marija),

Filip Gaji}, Darko In|i} (Domar).

(186) 23. mart 1995.

Mi{olovka

P: Agata Kristi, Pr: Slobodan Seleni}, R: Irena

Risti}, S: Goran Joksimovi}, K: Zora Mojsilovi},

M: Isidora @ebeljan, Lek: Radovan Kne`evi},

Dram: Milo{ Kre~kovi}.

I: Ana Sofrenovi} (Moli Ralston), Slobodan Be{ti}

(D`ajls Ralston), Filip Gaji} (Kristofer Ren),

Tatjana Lukjanova (Gospo|a Bojl), Bo`idar Sto{i}

(Major Metkaf), Milena Pavlovi} (Gospo|ica

Kensvel), Miodrag Milovanov (Gospodin

Paravi~ini), Goran [u{ljik (Detektiv Troter).

332

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(187) 1. jun 1995. (Mala scena)

U poverenju

P: Piter Sefer, R: Izb. m: Darijan Mihajlovi},

K: Jelena Nikoli}, S: Martin Erde{,

Kor: Sonja Divac, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Dram: Milo{ Kre~kovi}.

I: Nikola \uri~ko (Bob), @eljko Mitrovi} (Ted),

Milena Pavlovi} (Dorina).

(188) 9. jun 1995.

Kamen za pod glavu

P: Milica Novkovi}, R. i Izb. m: Branislava

Stefanovi}, Dir: Du{an Radenkovi}, K: Ljiljana

Petrovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Dram: Slavenka Milovanovi}.

I: Dragoslav Ili} (Vu~ko Vu~eti}), Zoran Ranki}

(Milun Vu~eti}), Slobodan ]usti} (Novak Vu~eti}),

Predrag Kolarevi} (Zdravko Vu~eti}), Filip Gaji}

(Krsman Vu~eti}), Nade`da Mirkovi} (Simana

Vu~eti}), Sandra Ili} (Kruna Vu~eti}), Jugoslava

Dra{kovi} (Jelka Bogovi}ka), Miodrag Popovi}

Deba (Bo{ko), Bo`idar Sto{i} (Nikita), Dobrila Ili}

(@ena iz sela).

(189) 21. jun 1995.

Tamo-amo

P: Eden fon Horvat, Pr: Ivo Juri{a, R: Du{an

Petrovi}, S: Petar Pa{i}, K: Branka Petrovi},

M: Predrag Vrane{evi}, Scen. p: Ferid Karajica,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Dram: Milo{ Kre~kovi}.

I: Branislav Zeremski (Ferdinand Havli~ek),

Miodrag Popovi} Deba (Toma{ Samek), Sandra

Ili} (Eva), Dragoslav Ili} (Mr`icka), Du{an Po~ek

(U, predsednik vlade), Rade Koj~inovi} (Privatni

pedagog), Rozalija Levai (Njegova `ena), Dragi{a

Milivojevi} (Konstantin), Dobrila Ili} (Gospo|a

Hanum), Nikola Mili} (X, predsednik vlade),

Mirsad Tuka ([vercovski).

(190) 21. oktobar 1995. (Mala scena)

Pre doru~ka & Kratke i najkra}e pri~e

P: Jud`in O’Nil & Grupa autora Pr: Nada

Prodanovi} ]ur~ija i Dragan Risti}, R: Miroslav

Belovi}, Pom. r: Milo{ Jagodi}, S. i K: Milanka

Berberovi}, Izb. m: Zoran Jerkovi},

Kor: Vladimir Logunov.

I: Katarina Vi}entijevi}.

(191) 24. decembar 1995. (Mala scena)

Pod okriljem zvezda

P: Manuel Puig, Pr. i R: Alisa Stojanovi},

S: @eljko Antovi}, K: Zora Mojsilovi} Popovi},

Dram: Milo{ Kre~kovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Scen. p: Sonja Divac.

I: Sr|an Dedi} (Gospodin), Jelena ^vorovi}

(Gospo|a), Mara Radulovi} (]erka), Milena

Pavlovi} (Posetiteljka), Neboj{a Ili} (Posetitelj).

(192) 9. februar 1996.

Nikad se ne zna

P: Bernard [o, Pr: Nada Prodanovi} ]ur~ija,

R: Miroslav Belovi}, Pom. r: Milo{ Jagodi},

S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Zoran Jerkovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Kor: Vladimir Logunov.

I: Ru`ica Soki} (Gospo|a Klandon), Danijela

Stojanovi} (Glorija), Marica Vuleti} (Doli), Milan

^u~ilovi} (Filip), Dragi{a Milojkovi} (Valentajn),

@ika Milenkovi} (Krampton), Bo`idar Sto{i} (Mak

Komas), Zoran Ranki} (Glavni kelner), Goran

Milev (Bun), Zoran Simonovi} (Sobar).

(193) 17. april 1996.

^ovek je ~ovek

P: Bertold Breht, Pr: Slobodan Glumac,

R: Irena Risti}, Pom. r: Slavenka Milovanovi},

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Zora Mojsilovi}

Popovi}, M: Isidora @ebeljan, Dram: Milo{

Kre~kovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Vladimir Logunov.

I: Bojan Ivi} (Urija [eli), Danijel Si~ (D`esi Maoni),

Neboj{a Ili} (Poli Bejker), Milan ^u~ilovi}

(D`eraja D`ip), Dragan Zari} (^arls Fer~ajld),

Ivan Jevtovi} (Gali Gej), Milena Pavlovi} (@ena

Galija Geja), Dragoslav Ili} (Gospodin Vang),

Rade Koj~inovi} (Mah Sing), Sandra Ili}

(Leokadija Begbik).

(194) 28. april 1996.

Smrtonosna klopka

P: Ajra Levin, Pr: Sonja Ba{i}, Ad. i Dram: Milo{

Kre~kovi}, R: \or|e Marjanovi}, S: Zoran Joki},

K: Jelisaveta Tati}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Boris Komneni} (Sidni Brul), Jadranka Selec

(Majra Brul), Nikola \uri~ko (Kliford Anderson),

Tatjana Lukjanova (Helga Ten Dorp), Miodrag

Milovanov (Porter Milgrim).

(195) 23. novembar 1996.

Arsenik i stare ~ipke

P: D`ozef Keslering, Pr: Rado{ Novakovi} i

Gustav Gavrin, R. i Izb. m: Dimitrije Jovanovi},

S: Jasna Dragovi}, K: Ljiljana Dragovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Dram: Milo{ Kre~kovi}.

Repertoar

333

I: Tatjana Lukjanova (Ebi Bruster), Dragoslav Ili}

(Pastor dr Harper), Dragan Zari} (Tedi Bruster),

Dragi{a Milojkovi} (Policajac Klajn), Olivera

Markovi} (Marta Bruster), Milena Pavlovi} (Ilejn

Harper), Milan ^u~ilovi} (Mortimer Bruster),

Du{an Po~ek (Gospodin D`ibs), Slobodan ]usti}

(D`onatan Bruster), Boris Komneni} (Dr Ajn{tajn),

Nikola Jovanovi} (Policajac O’Hara), Sr|an Dedi}

(Poru~nik Runi), Miodrag Deba Popovi}

(Gospodin Viterspun).

(196) 22. februar 1997.

Mister Dolar

P: Branislav Nu{i}, Ad. i R: Miroslav Belovi},

S: Todor Lalicki, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Zoran Jerkovi}, Kor: Vladimir Logunov,

Pom. r: Zoran Simonovi} i Zorica Petrovi}.

I: Dragi{a Milojkovi} (@an), Milan ^u~ilovi}

(Gospodin Matkovi}), @ika Milenkovi} (Gospodin

predsednik Kluba), Miodrag Deba Popovi}

(Savetnik bez reputacije), @i`a Stojanovi}

(Poslovna `ena), Zoran Simonovi} (Posleratni

gospodin), Dobrila Ili} (Gospo|a koja je letela na

3200 m visine), Irina Kova~evi} (Profesorka),

Zoran \or|evi} (Gospodin koji o~ekuje bogato

nasledstvo), Olivera Viktorovi} (Redaktorka lista

“0mega”), Marica Vuleti} (Mari{ka), Katarina

Vi}entijevi} (Savetnikovica sa reputacijom),

Danijela Stojanovi} (Ela), Sandra Ili} (Nina),

Milica Mil{a (Gospo|a model Patu), Goran Milev

(Gospodin sa dobrim vezama), Gordana Bjelica

(Sobarica kod Matkovi}a).

(197) 11. oktobar 1997.

Suparnici

P: Ri~ard Brinzli [eridan, Pr: Danica Jankovi},

R: Milan Karad`i}, S: Geroslav Zari},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Isidora @ebeljan,

Scen. p: Ferid Karajica, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Dram: Ivana Dimi}.

I: Goran Sultanovi} (Ser Antonije Apsolut), Milan

^u~ilovi} (Kapetan Apsolut), Dragi{a Milojkovi}

(Fokland), Pavle Peki} (kg) (Ejkers), Slobodan

Te{i} (Ser Lucije O’Triger), Marko @ivi} (kg)

(Feg), Dejan Mati} (David), Vesna ^ip~i}

(Gospo|a Malaprop), Nata{a [olak (kg) (Lidija

Lengvi{), Danijela Stojanovi} (Julija), Milena

Pavlovi} (Lucija).

(198) 20. januar 1998.

(Mala scena)

Svakodnevno pozori{te

P: Bertolt Breht, M: Kurt Vajl i Paul Desau,

Pr: Slobodan Glumac i Tanja [enk, R: Ivana

Vuji}, S: Todor Lalicki, K: Du{ica Kne`evi},

Kor: Vladimir Logunov, Dram: Marija Stojanovi} i

Slavenka Milovanovi}.

I: Danica Ristovski (Glumica u Svakodnevnom

pozori{tu).

(199) 4. april 1998.

Svi moji sinovi

P: Artur Miler, Pr: Milo{ Kre~kovi},

R: Dimitrije Jovanovi}, S: Jasna Dragovi},

K: Ljiljana Dragovi}, M: Isidora @ebeljan,

Lek: Radovan Kne`evi}, Dram: Milan Lu~I}.

I: Miodrag Radovanovi} (D`o Keler), \ur|ija

Cveti} (Kejt Keler), Milan ^u~ilovi} (Kris Keler),

Nata{a [olak (En Diver), Pavle Peki} (D`ord`

Diver), Sr|an Dedi} (D`im Bejlis), Jadranka Selec

(Sju Bejlis), Goran Milev (Frenk Labi), Danijela

Stojanovi} (Lidija Labi), Vuka{in Neimarevi}

(Bert).

(200) 12. april 1998.

(Studio Beogradskog dramskog pozori{ta)

Vrte{ka

P: Artur [nicler, Pr: Borivoje Gerzi}, Ad. i R: Vojin

Paunovi}, S: Marija Nikoli}, K: Jelisaveta Tati},

Kor: Milica Risovi}, Dram: Milena Markovi}.

I: Boris Milivojevi} (Mladi gospodin, Mu`, Pesnik),

Igor Filipovi} (Vojnik, Mu`, Pesnik), Danijela

Vranje{ (Sobarica, Glumica, Slatka mala), Olgica

Pe{i} (Kurva, Mlada gospo|a, Slatka mala).

(201) 18. april 1998.

(Studio Beogradskog dramskog pozori{ta)

Preferans

P: Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, Ad: Katarina

@uti}, R: Svetlana Bojkovi} i Petar Kralj,

Lek: Jelisaveta Tati}.

I: “Bele no}i”: Katarina @uti} (Nastjenka), Milan

^u~ilovi} (Mladi});

“Bra}a Karamazovi”: Katarina @uti} (Liza

Hohlakova), Milan ^u~ilovi} (Aljo{a Karamazov).

(202) 17. maj 1998.

(Studio Beogradskog dramskog pozori{ta)

Klasni neprijatelj

P: Najd`el Vilijams, R: Darijan Mihajlovi},

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Jelena Prokovi},

Dram: Marija Stojanovi}, Pom. r: \or|e \uri~ko.

I: Boris Milivojevi} (Cepa~), Bojan Dimitrijevi}

(Mese~ina), Nikola \uri~ko (An|eo), Igor Filipovi}

(Kolos), Vladimir Marinkovi} (]evap), Goran

Dani~i} (Profesor).

334

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(203) 23. maj 1998. (Mala scena)

Vrag ne spava

P: Petar Pecija Petrovi}, Ad. i R: Branko Ple{a,

S. i K: Boris ^ak{iran, M: Zoran Hristi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Vesna ^ip~i} (Smilja), Gordana Mari} (Jula),

Aleksandar Ala~ (Iso).

(204) 6. jun 1998.

(Studio Beogradskog dramskog pozori{ta)

Keti i nilski konj

P: Mario Vargas Losa, Pr: Milena Trobozi},

R: Ivana Bogi}evi}, S: Aleksandar Veljanovi},

K: Dragica Pavlovi}, M: Clara Grosse.

I: Vesna Alu Mariconj (Keti), Pavle Peki}

(Santjago), Nata{a [olak (Ana), Ljubomir

Bandovi} (Huan).

(205) 14. jun 1998.

(Studio Beogradskog dramskog pozori{ta)

Ludakove bele{ke

P: Nikolaj Vasiljevi~ Gogolj, Pr: Zoran Bo`ovi} i

Vida Stevanovi}, R: Bo`idar \urovi},

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Budislava Krnojelac,

M: Milo{ Petrovi}.

I: Vladislav Mihailovi} (Aksentije Ivanovi~

Popri{~in).

(206) 4. oktobar 1998.

Malogra|ani

P: Maksim Gorki, Pr: Milan \okovi}, R: Radoslav

Milenkovi}, S: Juraj Fabri, K: Dragica Pavlovi},

M: Isidora @ebeljan, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: @ika Milenkovi} (Vasilij Vasiljevi~ Besemjonov),

Dobrila Ili} (Akulina Ivanovna), Dragi{a Milojkovi}

(Petar), Milena Pavlovi} (Tatjana), Ljubomir

Bandovi} (kg) (Nil), Mile Stankovi} (Per~ihin),

An|elika Simi} (kg) (Polja), Jadranka Selec

(Jelena Nikolajevna Krivcova), Slobodan Te{i}

(Teterev), Olivera Viktorovi} (Stepanida),

Slobodan ]usti} (Doktor).

(207) 10. oktobar 1998.

(Studio Beogradskog dramskog pozori{ta)

Ubica

P: Entoni [eger, Pr: Borivoj Gerzi}, R: Anja Su{a,

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Dragica Pavlovi},

Dram: Marija Stojanovi}, Kor: Ljubinka [ar~evi},

Kl: Tihomir Ma~kovi}, M: “Vrooom”.

I: Ivan Tomi} (kg) (Norman Bartolomju), Nata{a

Markovi} (kg) (Mili Sajks), Bojan @irovi} (kg)

(Narednik Stening), Milena Pavlovi} (Elizabeta

Bartolomju).

(208) 28. oktobar 1998. (Mala scena)

Vrag ne spava

P: Petar Pecija Petrovi}, Ad. i R: Branko Ple{a,

S. i K: Boris ^ak{iran, M: Zoran Hristi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Vesna ^ip~i} (Smilja), Gordana Mari} (kg)

(Jula), Aleksandar Ala~ (Iso).

(209) 21. januar 1999. (Mala scena)

Rekviziter

P: Uglje{a [ajtinac, R: \or|e Marjanovi},

S: Todor Lalicki, K: Dragica Pavlovi}.

I: Vlastimir \uza Stojiljkovi} (kg) (@iva), Marko

@ivi} (Aca), Ljiljana La{i} (Nada).

(210) 7. februar 1999.

Rodoljupci

P: Jovan Popovi} Sterija, R: Gor~in Stojanovi},

Pom. r: Goran Ru{kuc, S: Vladislav T. Lalicki,

K: Jelisaveta Tati}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Slobodan Te{i} (@utilov), Olivera Viktorovi}

(Nan~ika), Du{ica Sinobad (kg) (Mil~ika), Ana

\ur|evi} (kg) (Eden), Milan ^u~ilovi} ([andor

Lepr{i}), Milena Pavlovi} (Gospo|a Zeleni}ka),

Rade, mla|i Markovi} (kg) (Smrdi}), Dejan Mati}

([erbuli}), Dejan Paro{ki (kg) (Gavrilovi}),

Dragi{a Milojkovi} (Na| Pal), Slobodan Rankovi}

(kg) (Skorote~a).

(211) 18. mart 1999.

^ekaju}i Godoa

P: Samjuel Beket, R: David Putnik,

S: Marija Nikoli}, K: Jelisaveta Tati}.

I: Boris Milivojevi} (Vladimir), Bojan Dimitrijevi}

(Estragon), Jovana Petrovi} (Poko), Igor Filipovi}

(Liki).

(212) 29. septembar 1999.

Cipele od kengurove ko`e

P: Katarina Milutinovi}, R: Irena Risti},

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Zora Mojsilovi}

Popovi}, Kor: Danica Arapovi}.

I: Ana Maljevi} (kg) (Anja), Daniel Si~ (kg)

(Nikola), \or|e Brankovi} (kg) (Stevan), Milena

Pavlovi} (Lidija), Ljiljana Lasi} (Desa), Mile

Stankovi} (^ovek).

(213) 10. oktobar 1999.

Samo vi ajte, a mi }emo grakat i arlaukat

P: Miodrag Karad`i}, R: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi},

Repertoar

335

M: Isidora @ebeljan, Dram: Ivana Dimi},

Scen. p: Rade Petrovi}.

I: Branimir Brstina (kg) (Stevan), Dara D`oki} (kg)

(Du{anka), Milorad Damjanovi} (Risto), Goran

Sultanovi} (Vid), Milutin Karad`i} (kg) (Spaso),

Slobodan Te{i} (Drago), Savo Radovi} (Veljko),

Azra ^engi} (Danica).

(214) 17. decembar 1999.

Veliki dan

P: Slobodan Stojanovi}, R: Radoslav Dori},

S: Geroslav Zari}, K: Vesna Radovi}, M: Zoran

Hristi}, Kor: Vladimir Logunov, Lek: Maja Risti}.

I: Neboj{a Ljubi{i} (kg) (Kapetan Stojanovi}),

Marko Nikoli} (kg) (Kapetan Aleksandar

Stojanovi}), Marko @ivi} (Artiljerijski poru~nik

Stevan Jakovljevi}), Aleksandar Ala~ (Poru~nik

Andrija Gavrilovi}), Dragi{a Milojkovi} (Narednik

Dragan Spasi}), Vlastimir \uza Stojiljkovi} (kg)

(Posilni), Ivan Vidosavljevi} (kg) (Vojnik 1),

Milorad Damjanovi} (Vojnik 2), Srba Milin (kg)

(Pop Gli{a, Pop Grigor), Branislav Jerini}

(Kapetan Jordan Stojanov), Boris Komneni} (kg)

(Poru~nik Sotir Slavejkov), Milan ^u~ilovi}

(Poru~nik @elev), Bo`idar Sto{i} (Posilni Krsto),

Zoran \or|evi} (Vojnik).

(215) 22. maj 2000.

Ku}a sa prozorom

P: Ljiljana La{i}, R: Vladimir Lazi},

S: Krstomir Milovanovi}, K: Danica Rako~evi},

Dram: Slavenka Milovanovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Tatjana Lukjanova (Maka Lela), Mile Stankovi}

(Aleksandar Sa{a), Ljiljana La{i} (Anja), Milorad

Damjanovi} (Marko), Ljubinka Klari} (kg)

(Jovana).

(216) 4. mart 2001. (Nova scena)

Pra}ka

P: Nikolaj Koljada, Pr: Novica Anti},

R: Ana \or|evi}, S: Nata{a Ra|enovi}, Milo{

Ran|elovi}, K: Ivana Vasi}, M: Nemanja

Mosurovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Pom. r: Jovana Popovi}.

I: Andrej [epetkovski (kg) (Ilja), Nenad

Stojmenovi} (kg) (Anton), Mina Lazarevi} (kg)

(Larisa).

(217) 17. mart 2001. (Nova scena)

Pijanista

P: Alesandro Bariko, Pr: Sne`ana Marinkovi} i

Srbislav Vulov Simenti}, R, S, K. i Izb. m: Milena

Pavlovi}, S. i K: Dragi{a Milojkovi}.

I: Dragi{a Milojkovi}.

(218) 20. april 2001.

Konkurs

P: Aleksandar Galin, Pr: Novica Anti},

R: Radoslav Milenkovi}, S. i K: Juraj Fabri,

M: Antonije Pu{i}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Isidora Stani{i}.

I: Milena Pavlovi} (Nina Karnauhova), Azra

^engi} (Varvara Volkova), Ana Jerotijevi} (kg)

(Ka}a Volkova), Jelena [kondri} (kg) (Liza

Volkova), Jadranka Selec (Tamara Guz), Sandra

Ili} (Olga Puhova), Marko @ivi} (Albert), Radoslav

Milenkovi} (kg) (Tecudzin Aoki), Mile Stankovi}

(Boris Karnauhov), Savo Radovi} (Vasilij Guz),

Dejan Mati} (Viktor Puhov).

(219) 23. april 2001

Odva`ne devojke

P: Rona Manro, Pr: Aleksandar @iki},

R. i Izb. m: Anja Su{a, S: Kristina Ignjatovi},

K: Dragica Pavlovi}, Lek: Sun~ica Stpjilovi}.

I: Lora Orlovi} (kg) (Kesi), Nata{a Markovi} (kg)

(Deidri), Neda Arneri} (kg) (Nora), Elizabeta

\orevska (kg) (Mari).

(220) 17. maj 2001. (Nova scena)

^ioda sa dve glave

P: Aleksandar Gatalica, R. i S: Gor~in Stojanovi},

M. i Izb. m: Aleksandar Gatalica, Kor: Vesna

[ouc.

I: Goran Milev (Lica Anatola Libersteina, Nali~je

Anatola Libersteina, Frenk Liverstein, Ortodoksni

Jevrein, Gospodin Vilson).

(221) 15. jun 2001. (Nova scena)

Viza

P: Vida Ognjenovi}, R: Vida Ognjenovi},

S: Sini{a Ili}, Pom. r: Predrag Mom~ilovi}.

I: Maja Nosovi} (kg) (Milica), Slobodan Stefanovi}

(kg) (Goran), Sena \orovi} (kg) (Beka), Ivan

Bosilj~i} (kg) (Gagi), Jelena Jovanovi} (kg) (Duki),

Jelena Helc (kg) (Ivana), Nenad Radovi} (kg)

([omi), Nemanja Rankovi} (kg) (Dejan).

(222) 22. jun 2001.

Dan D@

P: Filip Vujo{evi}, R: Milan Karad`i},

S: Kristina Ignjatovi}, K: Dragica Pavlovi},

M: Zoran Simjanovi}, Kl: Tihomir Ma~kovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Branimir Brstina (Janko), Vesna ^ip~i}

(Radmila), Goran Jevti} (kg) (Nenad), Bojana

Stefanovi} (kg) (Du{ica), Ljiljana La{i} (RadMilina

majka), Milica Zari} (Suzi), Marko @ivi} (Dragan

D`ai}).

336

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(223) 27. oktobar 2001. (Nova scena)

Gorke suze Petre fon Kant

P: Rajner Verner Fasbinder, R: Stevan Bodro`a,

S. i K: Marija Kalabi}, M. i Izb. m: Vedran Vu~i},

Scen. p: Danica Arapovi}.

I: Danica Maksimovi} (Petra fon Kant), Jadranka

Selec (Sidonija fon Grazenab), Marija Opsenica

(Marlena), Vladislava \or|evi} (Gabrijela fon

Kant), Katarina @uti} (Karin Tim), Ljubica Kovi}

(Valerija fon Kant).

(224) 15. decembar 2001. (Nova scena)

Gospo|ica Julija

P: August Strindberg, Pr: Mihailo Stojanovi},

R: Milena Pavlovi}, S: Lek: Marija Kalabi},

M. i Izb. m: Marko Grubi}.

I: Ljubinka Klari} (Gospo|ica Julija), Ljubomir

Bandovi} (@an), Nata{a Markovi} (Kristina).

(225) 25. decembar 2001. (Nova scena)

Kurve iz Harlema

P: Entoni Sverling, Pr: Nata{a Zorani}, R: Ana

Radivojevi} Zdravkovi}, K: Nata{a Nikolajevi},

Kor: Sonja Divac.

I: Marija Jak{i} (Marija), Mirjana \ur|evi}

(Sprema~ica).

(226) 18. januar 2002.

Pandorina kutija

P: Goran Markovi}, R: Goran Markovi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Jelena Nikoli},

M: Zoran Simjanovi}, Dram: Ivana Dimi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Bogdan Dikli} (Andrija), Mirjana Karanovi}

(Dobrila), Dragan Petrovi} (Ratko), Rade

Markovi} (Pukovnik Z).

(227) 29. januar 2002. (Nova scena)

Gospodin Foka

P: Gordan Mihi}, R: Ninoslav [}epanovi},

S: Sr|an Stan~i}, K: Sa{a Marinkovi},

Ap: Du{an Banjanin.

I: Danijel Si~ (Gospodin Foka), Paulina Manov

(An|a), Nenad Gvozdenovi} (^ista~ cipela,

Gazoa).

(228) 16. mart 2002. (Nova scena)

Ispovest Stavrogina

P: Savo Radovi}, R: Savo Radovi},

K: Marija ]osi}.

I: Savo Radovi} (Stavrogin), Mile Stankovi}

(Tihon).

(229) 26. mart 2002.

Privatni `ivoti

P: Noel Kauard, Pr: \or|e Krivokapi},

R: Dimitrije Jovanovi}, S: Jasna Dragovi},

K: Ljiljana Dragovi}, Izb. m: Vojislav D. Spasi},

Lek: Radovan Kne`evi}, Kor: Predrag Stojkovi},

Scen. p: Milovan Ga|anski, Pom. s: Nina

Vi}enti}.

I: Milena Pavlovi} (Amanda), Dragi{a Milojkovi}

(Viktor), Tatjana Lukjanova (Luiz), Milica Zari}

(Sibil), Milan ^u~ilovi} (Eliot).

(230) 29. mart 2002. (Nova scena)

Majka i dete

P: Jun Fose, Pr: Mirna Stevanovi},

R: Stevan Bodro`a, S. i K: Dejan Panteli},

M: Vedran Vu~i}, Dram: Slavenka Milovanovi}.

I: \ur|ija Cveti} (Majka), Pavle Peki} (Dete).

(231) 27. april 2002.

Zver na mesecu

P: Ri~ard Kalinoski, Pr: \or|e Krivokapi},

R. i S: Neboj{a Bradi}, K: Ivanka Jevtovi},

M: Zoran Eri}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Vlastimir Stojiljkovi} (Stari gospodin Vinsent),

Neboj{a Dugali} (Aram Tomasijan), Paulina

Manov (Seta Tomasijan).

(232) 17. maj 2002. (Nova scena)

Ubistvo sestre D`ord`

P: Frenk Markus, Pr: Aleksandar @iki}, R: Darijan

Mihajlovi}, S: Zoran Risti}, K: Jelena Nikoli},

Izb. m: Marko Grubi}.

I: Neda Arneri} (D`un Bakrid`), Elizabeta

\orevska (Alis Meknot), Nata{a Markovi} (Mersi

Kroft), Lora Orlovi} (Madam Ksenija).

(233) 17. decembar 2002. (Nova scena)

D`ozefin

Al: Jelena Mijovi}, Kor: Aja Jung, R: Neboj{a

Bradi}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Olga Mr|enovi},

M: Rene Obri i Pieter Burg.

I: Aja Jung (D`ozefin).

(234) 18. mart 2003. (Nova scena)

Dvadeset ~etiri zida

P: Igor Marojevi}, Ad, R. i Izb. m: @anko Tomi},

Ad: Sa{a Marku{, S: Jelena Dragutinovi},

K: Jasna Badnjarevi}.

I: Danijel Si~ (On), Sofija Juri~an (Nata{a), Vanja

Mila~i} (Ina), Goran Milev (Georgije).

Repertoar

337

(235) 25. mart 2003.

Klin

P: Sajmon Dej, Pr: \or|e Krivokapi}, R: Radoslav

Milenkovi}, S: Juraj Fabri, K: Maja Nedeljkovi},

M: Aleksandar Simi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Miodrag Radovanovi} (Vernon King), Jadranka

Selec (Violeta King), Ana Maljevi} (Veriti King),

Marko @ivi} (Din Gejts), Sandra Ili} (Babs), Petar

Mihailovi} (Golub),

(236) 17. april 2003.

Frederik ili Bulevar zlo~ina

P: Erik Emanuel [mit: Pr: Stanica Lazarevi},

Ad: Dram: Ivana Dimi}, R: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Zoran Eri}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Ferid Karajica.

I: Dragan Nikoli} (Frederik), Vesna ^ip~i}

(Gospo|ica @or`), Milica Zari} (Precioza), Hristina

Popovi} (Berenika), Milutin Karad`i} (Harel),

Sr|an Dedi} (Antoan), Miki Damjanovi} (Parizo),

Dejan Mati} (Piple), Pavle Peki} (Kisone),

Aleksandar Ala~ (Baron de Remiza), Dragi{a

Milojkovi} (Vojvoda od Jorka), Goran Milev ([ef

obezbe|enja), Jelena Dromljak (Garderoberka),

Pavle Petrovi} (Policajac), Milo{ Bikovi}

(Maksimilijan),

(237) 11. maj 2003.

Kaj sad?

P: Borivoj Radakovi}, Ad. i R: Egon Savin,

Pom. r: Katarina Petrovi}, S: Darko Nedeljkovi},

K: Jelena Nikoli}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Mihailo Janketi} (Ivan), Mladen Andrejevi}

(Josip), Dubravka Mijatovi} (Biba), Neboj{a

Milovanovi} (Denis), Ana Frani} (Inka),

(238) 14. maj 2003.

Apologija neprijatelju

P: Jovan Popovi}, R: David Putnik,

S: Zoran Risti}, K: Marija Jevti}.

I: Dragan Petrovi} (Prvi glumac), Ivan Jevtovi}

(Drugi glumac), Mile Stankovi} (Tre}i glumac),

Du{anka Stojanovi} (^etvrti glumac-glumica).

(239) 1. jul 2003. (Nova scena)

Ovo bi mogao biti va{ sre}an dan

P: Mileta Prodanovi}, Ad: Ma{a Jeremi},

R: Stevan Bodro`a, S: Zoran Risti},

K: Dragica Pavlovi}, M: Vedran Vu~i}.

I: Pavle Peki} (On), Vanja Mila~i} (Njegova `ena),

Vanja Ejdus (Milica, Pas).

(240) 3. jul 2003.

Glengeri Glen Ros

P: Dejvid Memet, Pr: Vesna Radovanovi},

R: Alisa Stojanovi}, S: Sa{a Ivanovi},

K: Zora Mojsilovi} Popovi}.

I: Vlastimir Stojiljkovi} ([eti Levin), Tihomir Stani}

(Ri~ard Roma), Slobodan Ninkovi} (Dejv Mos),

Goran Dani~i} (D`ord` Aronov), Gordan Ki~i}

(D`on Vilijamson), Predrag Perovi} (D`ejms

Link), Slobodan ]usti} (Bejlen).

(241) 29. avgust 2003. (Nova scena)

Glory hole

P: Dalija A}in, R: Olivera \or|evi},

M: Andrej A}in.

I: Dalija A}in.

(242) 22. oktobar 2003. (Nova scena)

Adresat nepoznat

P: Katrin Kresman Tejlor, Pr, R, Izb. m: Stevan

Sabli}, S, K: Boris ^ak{iran, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}.

I: Predrag Ejdus (Maks Ajn{tajn), Mladen

Andrejevi} (Martin [ulc).

(243) 9. novembar 2003. (Nova scena)

X + Y = 0

P: Borislav Peki}, R, Izb. m: Milica Kralj,

S, K: Milica Baji}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Svetlana Bojkovi} (Gospo|a X), Petar Kralj

(Gospodin Y.)

(244) 22. novembar 2003. (Nova scena)

Troje

P: D`ulijen Barns, Pr: Ivana \uri}, R: Milena

Pavlovi}, S: Sa{a Ivanovi}, K: Maja Nedeljkovi},

Izb. m: Marko Grubi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Milan ^u~ilovi} (Stjuart), Nikola \uri~ko

(Oliver), Ljubinka Klari} (D`ilijen).

(245) 27. decembar 2003. (Velika scena)

Vinsent

P: Nikolas Rajt, Pr: \or|e Krivokapi}, R: Anja

Su{a, S: Miodrag Taba~ki, K: Maja Mirkovi},

M: Vladimir Pejkovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Jasmina Avramovi} (Ursula Lojer),Radivoje

Bukvi} (Vinssent van Gog), Vanja Mila~i} (Jud`ini

Lojer), Dragi{a Milojkovi} (Sem Ploumen), Milica

Zari} (Ana van Gog).

338

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(246) 20. februar 2004. (Nova scena)

Masla~ak i Retard

P: Mladen Popovi}, R: Mladen Popovi},

Pom. r: Boris Todorovi}, S: Du{ko Ota{evi},

K: Marina Medenica, Izb. m: Dobrivoje Miljanovi},

Kor: ^arni \eri}.

I: Dubravka Kovjani} (Masla~ak), Marko Janji}

(Retard).

(247) 3. april 2004. (Velika scena)

Villa Sachino

P: Goran Markovi}, Ad, Dram: Ivana Dimi},

R: Milan Karad`i}, S: Geroslav Zari}, K: Ljiljana

Petrovi}, M: Zoran Eri}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}. Scen. p: Sonja Vuki}evi}.

I:Vojislav Brajovi} (Ferdinand Kole), Vuk Kosti}

(Aleksandar Obrenovi}), Nata{a Ninkovi} (Draga

Ma{in), Dara D`oki} (Kraljica Natalija), Dragan

Petrovi} (Kralj Milan), Dragi{a Milojkovi} (Lzar

Petrovi}), Vlastimir Stojiljkovi} (Ministar), Bane

Toma{evi} (Apis), Miki Damjanovi} (Pukovnik

Leonida Solarevi}), Marko @ivi} (Ben`amen,

Ba{tovan, Maitre D’Hotel), Sr|an Dedi} (\or|e

Gen~i}), Savo Radovi} (Mansurov), Bora Neni}

(Namesnik Risti}), Zoran Simonovi} (General

Jovan Mi{kovi}), Goran Milev (General Mihailo

Sre}kovi}), Ivan Ivanov, Sa{a Tasi}, Veselin Ili},

Radivoj Kne`evi}, Luka Vuki}evi}, Aleksandar

lazi}, Vladimir Paunovi} (Oficiri).

(248) 5. maj 2004. (Nova scena)

Trgovina

P: Albert Ostermajer, Ad: Jelena Kosti}, R: Anja

Su{a, S, K: Marija Kalabi}, M: Vladimir Pejkovi}.

I: Ivan Tomi} (Trgovac 1), Du{an Muri} (Trgovac 2).

(249) 13. maj 2004. (Nova scena)

Creeps (Nakaze)

P: Luk Hibner, Pr: Jelena Kosti}, R: Ana Tomovi},

S: Sonja Jovanovi}, K: Stefan Savkovi},

M: Ognjen Milo{evi}.

I: Ljubinka Klari} (Petra Kovalski), Paulina Manov

(Lili Mari Tec),Milica Zari} (Maren Terbiken),

Daniel Si~ (Arno).

(250) 25. jun 2004.

Oskar i mama Roz

P: Erik Emanuel [mit, Pr: Stanica Lazarevi}, Ad:

Ivana Dimi}, R: Neboj{a Bradi}, S: Zoran Risti},

K: Ivanka Jevtovi}.

I: Vesna ^ip~i} (Mama Roz).

POZORI[TE

ATELJE 212

(219) 7. septembar 1986.

Sveti Georgije ubiva a`dahu

P: Du{an Kova~evi}, R: Ljubomir Dra{ki},

Asr: Aleksandar Gruden, S: Petar Pa{i},

S: Jasmina Je{i}, M: Vojislav Kosti},

Dr: Ivana Dimi}.

I: Petar Kralj (\or|e D`andar), Dara D`oki}

(Katarina), Dragan Nikoli} (Gavrilo Vukovi}),

Zoran Cvijanovi} (Mile Vukovi}), Milutin Butkovi}

(Aleksa Vukovi}), Nemanja Pavlovi} (Vane

siro~e), Miodrag Andri} (@oja ribar), Branimir

Brstina (Rajko Pevac), Slobodan Ninkovi} (Reci

Vojo), Milan Mihailovi} (U~itelj Mi}un), Fe|a

Stojanovi} (Ninko Beloti}), Milutin Karad`i} (Krivi

Luka), Erol Kadi} (Trifun pijani), Vlastimir \uza

Stojiljkovi} (Doktor Kostantin), Mira Banjac (Tetka

Slavka), Svetozar Cvetkovi} (Poru~nik Tasi}),

Mladen Andrejevi} (Mikan Besni), Svetislav

Gonci} (Dane ne`enja), Dragan Proti} (Ba}a),

Slobodan Be{ti} (Posilini), Aleksandar Gruden

(Redov).

(220) 26. decembar 1986. (Teatar u podrumu)

Totovi

P: I{tvan Erkenj, Pr: Eugen Verber, R: Ljiljana

Todorovi}, S: Geroslav Zari}, S: Svetlana

Cvijanovi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Ta{ko Na~i} (Tot), Renata Ulmanski (Mari{ka),

Vesna Trivali} (Agika), Svetislav Gonci} (Major),

Zoran Cvijanovi} (Po{tar).

(221) 7. januar 1987. (Teatar u podrumu)

Siroti mali hr~ki

P: Gordan Mihi}, R: Aleksandar Gavrilovi},

S. i K: Sne`ana Petrovi}, M: Bora \or|evi},

Dr: Ivana Dimi}.

I: Branimir Brstina (Prvi), Mladen Andrejevi}

(Drugi), Milutin Karad`i} (Na~elnik), Milutin

Butkovi} (Ministar), Branko Vujovi} (Predsednik

vlade).

Repertoar

339

(222) 7. februar 1987.

Demoni

P: La{ Nuren, Pr: Ljubi{a Raji}, R: Mira Trailovi},

Asr: Aleksandar Gruden, S: Petar Pa{i},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Vojislav Kosti},

Dr: Nenad Proki}.

I: Ru`ica Soki} (Katarina), Petar Bani}evi}

(Frank), Vesna Pe}anac (Jena), ^edomir Petrovi}

(Tomas).

(223) 9. april 1987.

Pod Pre{ernovom bistom

P: Alenka Goljev{~ek, Pr: Marija Mitrovi},

R: Milenko Mari~i}, S: Juraj Fabri,

K: Mira ^ohad`i}, M: Vojislav Kosti},

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Fe|a Stojanovi} (Milo{ Podboj), Jelisaveta

Sabli} (Marija Berton~elj), Nada [krinjar (Zora

Vadnal), Ljubi{a Ba~i} (Lojza Hribernik), Nenad

]iri} (Igor Zato~nik), Neda Arneri} (Teja

Derganc), Aljo{a Vu~kovi} ([tefan Derganc), Erol

Kadi} (Toma` Cegner), Mira Pei} (Zdenka

Er`en), Milutin Butkovi} (Jovan Mili}), Renata

Ulmanski (Tilka), Gordana Bjelica (@enja), Branko

Vujovi} (Tone), Dragan Jovanovi} (Vasko

Dimnik), Dejan Mati} (Matja` Zabel), Katarina

Gojkovi} (Barbara Klan~nik), Aleksandra Miljkovi}

(Mojca Dem{ar), Dejan ^avi} (Aleksandar

Dimnik), Tatjana Beljakova (Majda Koritnik).

(224) 27. maj 1987.

Crnjanski ili lako je Andri}u

P: Jelica Zupanc, R: Milo{ Lazin, S: Juraj Fabri,

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Enco Lesi}, Lek: @arko

Ru`i}, Kor: Ljiljana Dulovi}.

I: Zoran Cvijanovi} (Milo{ Crnjanski), Milena

Dravi} (Vida Crnjanski), Tanja Bo{kovi} (Vida

Ru`i}, Rebec Markovi}, G-|a Klaus, Italijanka),

Mladen Andrejevi} (Vojnik, Jovanovi},

Bogdanovi}, Kriti~ar, Slu`benik), Nada Kasapi}

(Majka), Vuka Dun|erovi} (G-|a Maca Birimac),

Rahela Ferari (G-|a Julijana Vi{nji~ki).

(225) 6. septembar 1987.

Strah za granicu

P: Nenad Proki}, R: Eduard Miler,

Pom. r: Aleksandar Dun|erovi} i Aleksandar

Gruden, S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Jasmina Zec, Dr: Ivana Dimi},

Kor: Ljiljana Dulovi}.

I: Svetozar Cvetkovi} (Tonio Kriger), Branko

Vujovi} (Konzul Tjanppel), Nenad ]iri} (Peger

Peperkorn), Mladen Andrejevi} (Feliks Krul),

Tihomir Stani} (Hans Hansen), Anica Dobra

(Ingeborg Holm), Dara D`oki} (Magdalena

Vermehren), Tanja Bo{kovi} ([arlota Kestner),

Predrag Tasovac (Johan Albre{t), Petar Kralj

(Majster Kesperlin), Branislav Zeremski

(Huberman), Zoran Cvijanovi} (Kelner Mager).

(226) 5. decembar 1987.

(Teatar u podrumu)

Kraljevo blago

P: Milan Del~i}, R: Primo` Bebler, S: Rastko

]iri}, K: Angelina Atlagi}. M: Enco Lesi}.

I: Milutin Butkovi} (Tika), Ta{ko Na~i} (Steva),

Svetislav Gonci} (Milicioner).

(227) 18. decembar 1987.

Tebanska kuga

P: Velimir Luki}, R: Ljubomir Dra{ki}, S. i K: Petar

Pa{i}, M: Vojislav Kosti}, Dr: Saki Marinovi}.

I: Ljiljana Dragutinovi} (Jokasta), Nenad ]iri}

(Edip), Milutin Butkovi} (Hrizostom), Vlastimir

\uza Stojiljkovi} (Apolon), Gorica Popovi}

(Glavna Pitija), Tihomir Stani} (Kreont), Branko

Vujovi} (Tiresija), Mira Banjac (Moira), Ta{ko

Na~i} (Hefest), Zoran Cvijanovi} (Had), Mira Pei}

(Afrodita), Renata Ulmanski (Hera), Tanja

Bo{kovi} (Atina), Jelisaveta Sabli} (Alekta),

Svetozar Cvetkovi} (Tanatos).

(228) 18. mart 1988.

Pariska komuna

P: Branislav Pipovi}, Ad: Ivana Dimi}, R: Paolo

Ma|eli, Pom. r: Miodrag An|eli} i Aleksandar

Gruden, S: Juraj Fabri, K: Svetlana Cvijanovi},

M: Ljup~o Konstantinov, Kor: Ljiljana Dulovi},

Korep: Vladimir @ivanovi}.

I: Branislav Zeremski (Pukovnik Veona), Aljo{a

Vu~kovi} (Gospodin Valmo), Rade Marjanovi}

(Buvije), Milan Mihailovi} (Aleksandar Dima-Sin),

Miodrag Andri} (De`ori), Marina Koljubajev

(Anjes De`ori), Dara D`oki} (An Mari), Ru`ica

Soki} (Marta), Ljiljana Dragutinovi} (Bibiana), Erol

Kadi} (De Krik), Fe|a Stojanovi} (Dr.

Bjelogor{ev), Milutin Karad`i} (@ak Brenjak),

Svetislav Gonci} (Papa), Ljubi{a Ba~i} (Dr.

Petrus), Milan \uri} (Dete).

(229) 23. mart 1988.

Danas igramo Danojli}a,

ili neke stvari u vezi s tom stvari

Ad, S, K. i Izb. m: Milan Mihailovi} i Goran

Cvetkovi}, R, S, K. i Izb. m: Goran Cvetkovi}.

I: Milan Mihailovi} (Mihajlo Putnik).

340

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(230) 24. maj 1988. (Teatar u podrumu),

Iz `ivota ki{nih glista

P: Per Ulov Enkvist, Pr: Ljubi{a Raji},

R: Ivana Vuji}, S. i K: Milena Jefti} Ni~eva Kosti},

M: Ivana Stefanovi}, Lek: Branivoj \or|evi},

Kor: Jelena [anti}.

I: Milo{ @uti} (Andersen), Ru`ica Soki} (Hane),

Rade Markovi} (Hejberg), Rahela Ferari (]elava

`ena).

(231) 31. oktobar 1988. (Mala scena),

Iz `ivota ki{nih glista

P: Per Ulov Enkvist, Pr: Ljubi{a Raji}, R: Ivan

Vuji}, S. i K: Milena Jefti} Ni~eva Kosti},

M: Ivana Stefanovi}, Scen. pok: Jelena [anti}.

I: Milo{ @uti} (Andersen), Ru`ica Soki} (Hane),

Rade Markovi} (Hejberg), Rahela Ferari (]elava

`ena).

(232) 22. novembar 1988. (Mala scena),

Himna

P: \er| [vajba, Pr. i R: Milan Du{kov, S: Juraj

Fabri, K: Olgica Pavkovi}, M: Milan Komneni}.

I: Gorica Popovi} (Aranka), Slobodan Ninkovi}

(Jo`i), Tihomir Stani} (Brigardi, Policajac), Erol

Kadi} (Stefan, Referent).

(233) 16. januar 1989. (Mala scena),

Ne {etaj se gola

P: @or` Fejdo, Pr: Ivanka Pavlovi},

R: Zoran Ratkovi}, S. i K: Petar Pa{i},

M: Vojislav Kosti}, Dr: Ivana Dimi}.

I: Vlastimir \uza Stojiljkovi} (Vantru), Predrag

Tasovac (O{perde), Du{an Premovi} (Romen de

@eval), Dragoljub Denda (Viktor), Svetlana

Bojkovi} (Klarisa Vantru).

(234) 20. januar 1989. (Mala scena),

Sufle od pomorand`i i mlade`

P: Sol Belou, Pr: Vencislav Radovanovi},

R: Petar M. Tesli}, S: Petar Pa{i},

K: Biljana Dragovi}.

I: Jelisaveta Sabli} (Hilda), Petar Kralj

(Penington).

(235) 10. maj 1989.

Miloduh

P: Piter [efer, Pr: Nevenka Mi}inovi},

R: Petar M. Tesli}, S: Juraj Fabri,

K: Olgica Pavkovi}, Dr: Ivana DImi}.

I: Dara D`oki} (Letis), Ljiljana Dragutinovi}

([arlota [en), Renata Ulmanski (Gospo|ica

Frejmer), Dejan ^avi} (Bardolf), Aleksandar

Gruden (Posetilac).

(236) 15. jul 1989.

Boris Godunov

P: Aleksandar Sergejevi~ Pu{kin, Pr: Zlata Koci},

Ad: Ivana Dimi}, R: Zoran Ratkovi},

Pom. r: Aleksandar Gruden, S: Petar Pa{i},

K: Lana Cvijanovi}, M: Vojislav Kosti},

Lek: Branivoj \or|evi}, Scen. pok: Ferid Karajica.

I: Predrag Ejdus (Boris Godunov), Svetozar

Cvetkovi} (Samozvanac), Mladen Andrejevi}

(Afanasije Mihajlovi~ Pu{kin), Zoran Cvijanovi}

([ujski), Nenad ]iri} (Basmanov), Tihomir Stani}

(Gavrilo Pu{kin), Vlastimir \uza Stojiljkovi}

(Varlam), Milutin Butkovi} (Misailo), Gorica

Popovi} (Kr~marica), Anica Dobra (Marina),

Ljubi{a Ba~i} (Afanasije), Branko Vujovi}

(Gavrilo), Branislav Zeremski (Nikola jurodivi),

Goran Radakovi} (Kurpski), Neboj{a Ljubi{i}

(Hru{~ov), Dejan Mati} (Karela), Aleksandar

Jovi~i} (Dimitrije Carevi}), Igor Kurlik (Feodor

Godunov), Biljana Kurlik (Ksenija Godunov),

Ljiljana Danilovi}, Mariola Fotez (Gatare).

(237) 22. septembar 1989. (Mala scena),

Gospo|ica Julija

P: August Strindberg.

I: Vladica Milosavljevi} (Julija), Mladen Andrejevi}

(@an), Marina Koljubajev (Kristina).

(238) 7. oktobar 1989. (Jajinci),

Poruke `ivima

P: Sini{a Pavi}, R: Zoran Ratkovi}, S: Juraj Fabri,

K: Olgica Pavkovi}, Dr: Ivana Dimi}.

I: Branko Vujovi}, Mihailo Bata Mihailovi},

Svetislav Gonci}, Branislav Zeremski, Fe|a

Stojanovi}, Mira Pei} Armenuli}, Jelisaveta

Sabli}, Ru`ica Soki}, Tatjana Beljakova.

(239) 2. novembar 1989.

Mravlji mete`

P: Aleksandar Popovi}, R: Radmila Vojvodi},

S: Mi}a Popovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Predrag Vrane{evi}, Scen. p: Ferid Karajica,

Dr: Jovan Popovi}.

I: Ru`ica Soki} (Trudna Vasiljka), Vesna Pe}anac

(Ludan Sin|a), Anica Dobra (Lepa Kata), Neda

Arneri} (Drvena Nasta), Milan Mihailovi} (Vukan

Silni), Zoran Cvijanovi} (Tupi Mitra{), Branislav

Zeremski (Naum Bolni), Fe|a Stojanovi} (Kilavi

Radovan), Svetislav Gonci} (Ta{a Hara~lija),

Svetozar Cvetkovi} (Grdni An|elko).

Repertoar

341

(240) 15. novembar 1990.

(Mala scena)

Advokat Pjer Patlen

Pr: Ivanka Pavlovi}, R: Radoslav Dori},

S. i K: Radovi}, M: Miroljub Aran|elovi} Rasinski,

Lek: Du{an Mihailovi}, Kor: Ivan Klemenc,

Dram: Ivana Dimi}.

I: Milutin Butkovi} (Gospodin Pjer Patlen), Nenad

]iri} (Trgovac Gijom @esom), Ta{ko Na~i}

(Gijmeta), Milutin Karad`i} (Tibo Jagnje{ce),

Branislav Zeremski (Sudija).

(241) 26. februar 1991.

(Mala scena)

Staza divlja~i

P: Franc Ksaver Krec, Pr: Vladislav Miji},

R: Alisa Stojanovi}, S: Aleksandar Deni},

K: Maja M. Marinkovi}, Scen. p: Ivan Klemenc,

Izb. m: Sa{a Mirkovi}, Dram: Ivana Dimi}.

I: Anica Dobra (Hani [najder), Gorica Popovi}

(Hilda [najder), Nikola Kojo (Franc-Bermajer),

Fe|a Stojanovi} (Ervin [najder), Erol Kadi}

(Diter), Branko Vujovi} (Slu`benik).

(242) 24. april 1990.

O~evi i oci

P: Slobodan Seleni}, Ad: Nenad Proki},

R: Zoran Ratkovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Ljiljana Dragovi}, M: Vojislav Kosti},

Lek: Du{an Mihailovi} i Karolin Todorovi},

Dr: Gordana Gonci}.

I: Predrag Tasovac (Milutin Medakovi}), Tihomir

Stani} (Mladi Stevan), Vlastimir \uza Stojiljkovi}

(Stevan Medakovi}), Tanja Bo{kovi} (Elizabeta

Blejk), Du{an Premovi} (D`on), Erol Kadi} (Lesli),

Natalija Lu~anin (Barbara), Biljana Ma{i}

(Gordana), Anita Man~i} (Mila), Mladen

Andrejevi} (Gli{i}), Aljo{a Vu~kovi} (Gospodin

Barjaktarevi}), Milan Mihailovi} (Dane

[arenga}a), Renata Ulmanski (Mis Triki), Branko

Vujovi} (Slobodan Jovanovi}), Aleksandar Mati}

(Mihajlo), Branislav Zeremski (Oberlajtant Beme),

Milutin Butkovi} (Ja{a Prodanovi}), Aleksandar

Mati}, Marko Stojanovi}, Boris Jaku{, Anica

Dobra (Skojevci), Anica Dobra (Savina), Svetozar

Cvetkovi} (Petrik Volker), Dejan \urovi} (Milence

Petrovi}), @arko Mitrovi} (Jordan Cvetkovi}),

Tatjana Beljakova (Mara), Du{an Premovi}

(Rankovi}), Aleksandar Gruden (\ilas), Nikola

Kojo (Milentije Popovi}), Katarina Jovanovi}

(Ja{ina unuka), Ljubi{a Ba~i} (Prvi seljak), Zoran

Ratkovi} (Drugi seljak), Marko Stojanovi}

(Stra`ar), Marina Koljubajev (Bosa), Petar Kralj

(Vidosav Proki}), Marko Stojanovi} (Prvi

partizan), Boris Jaku{ (Drugi partizan),

Aleksandar Joksi} (Stevan de~ak).

(243) 28. april 1991. (Mala scena)

@abar

P: Rajner Verner Fasbinder, Pr: Sne`ana Mini},

R. i Izb. m: Gori~in Stojanovi}, S: Aleksandar

Deni}, K: Olgica Pavlovi} Milunovi},

Izb. m: \uro Sanader, Korep: Lidija Mijomanovi},

Dram: Ivana Dimi}.

I: Tatjana Ven~elovska (Mari), Neda Arneri}

(Elizabeta), Vesna Stanojevi} (Ingrid), Anita

Man~i} (Helga), Aleksandra Petkovi} (Gun|a),

Nikola Kojo (Eruh), Uliks Fehmiu (Jorgos), Dejan

Mati} (Franc), Dragan Jovanovi} (Paul), Rade

Markovi} (Bruno).

(244) 7. jun 1990. (Sava centar),

Gala korisnica –Atelje 212 kroz vekove

R: Ljubomir Dra{ki}.

I: Marija Crnobori, Mira Stupica, Ljiljana Krsti},

Rahela Ferari, Olga Spiridonovi}, Nada [krinjar,

Vuka Dun|erovi}, Nada Kasapi}, Renata

Ulmanski, Mira Banjac, Radmila Andri}, Rada

\uri~in, Milena Dravi}, Ru`ica Soki}, Svetlana

Bojkovi}, Olivera Markovi}, Vera ^uki}, Tatjana

Beljakova, Neda Arneri}, Tanja Bo{kovi}, Mira

Pei} Armenuli}, Ljiljana Dragutinovi}, Sonja

Kne`evi}, Dara D`oki}, Vladica Milosavljevi},

Vesna Pe}anac, Anica Dobra, Ljiljana Markovi},

Ivana Dimi}, Du{an Prelevi}, Oliver Mandi}, Bora

\or|evi}, Mi}a Markovi}, Svetislav Gonci},

Branimir Brstina, Mladen Andrejevi}, Du{an

Premovi}, Zoran Ratkovi}, Mi}a Tomi}, Mihailo

Bata Paskaljevi}, Rade Markovi}, Ljuba Tadi},

Stevo @igon, Nikola Mili}, Slavko Simi}, Pavle

Min~i}, Petar Bani}evi}, Mihajlo Viktorovi},

Branko Ple{a, Ljubi{a Ba~i}, Predrag Tasovac,

Vlastimir \uza Stojiljkovi}, Bora Todorovi},

Branislav Ciga Jerini}, Danilo Bata Stojkovi},

Milutin Butkovi}, Branko Vujovi}, Milo{ @uti},

Ta{ko Na~i}, Petar Kralj, Boro Stjepanovi},

Dragan Nikoli}, Enver Petrovci, Dejan ^avi},

Aleksandar Gruden, Aljo{a Vu~kovi}, Milan

Mihailovi}, Fe|a Stojanovi}, Erol Kadi}, Dragoljub

Denda, Svetozar Cvetkovi}, Nenad ]iri}, Tihomir

Stani}, Zoran Cvijanovi}, Milutin Karad`i},

Branislav Zeremski, Aleksandar Mati}, Ljubomir

Dra{ki}, Jelisaveta Sabli}, Marina Koljubajev,

Sonja Kne`evi}.

(245) 4. jul 1992.

Sve}ar

P: \ordano Bruno, Pr: Ivan Klajn,

Ad. i R: Ljubomir Dra{ki}, S: Petar Pa{i},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Vojislav Kosti}.

I: Ta{ko Na~i} (Bonifa~o), Boro Stjepanovi}

(Korkovico), Milutin Butkovi} (Bartolomeo),

Tihomir Stani} (Sangvino), Petar Kralj (Manfurio),

Mira Stupica (Lu~ija), Milan Mihailovi} (\ovani

342

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Bernardo), Svetozar Cvetkovi} (Skaramure), Erol

Kadi} (^en~o), Mira Banjac (Marta), Dara D`oki}

(Vitorija), Branislav Zeremski (Bara), Nenad ]iri}

(Marka), Tatjana Bo{kovi} (Karubina).

(246) 1. avgust 1992.

Kneginja od Foli Ber`era

P: @or` Fejdo, Pr: Ivanka Pavlovi},

Ad. i R: Ljubomir Dra{ki}, S: Petar Pa{i},

K: Bo`ana Jovanovi}, Kor: Sonja Lapatanov,

M: Vojislav Kosti}, Korep: Ljiljana Cincar Danilovi}.

I: Svetislav Gonci} (Sergije), Sr|an Mileti}

([opine), @eljko Mitrovi} (Kir{baum), Milutin

Butkovi} (Direktor), Branislav Brstina (Arnold),

Gorica Popovi} (Irma), Vlastimir Stojiljkovi} (Knez

Pi~enjev), Dara D`oki} (Kneginja), Katica @eli

(Matilda), Biljana Kne`evi}, Jelena Sredi},

Natalija Mi{i}, Nata{a Kola{inac, Ljiljana Mi{kov,

Tamara Uri} (Kelnerica), Ljubi{a Ba~i}

(Mo~epov), Aljo{a Vu~kovi} (E`en), Milan

Mihailovi} (Viroflan), Neboj{a Dugali} ([aflar),

Marina Markovi} (Alisa), Dragana Uki} (Lijana),

Tamara Vu~kovi} (Eglantina), Sonja Divac

([u{u), Jelena Ivani{evi} (Klorinda), Bojan @irovi}

(Mar`ole), Milutin Dap~evi} (Tomazije), Branko

Vujovi} (Policijski inspektor), Milutin Karad`i}

([ovel), Petar Kralj (Stanislav Slovi~in), Tatjana

Bo{kovi} (Sabina), Tihomir Stani} (Berezin),

Nenad ]iri} (Od`a~ar Zil), Nikola Kojo (Od`a~ar

@an), Neboj{a Ljubi{i} (Od`a~ar @ak), Erol Kadi}

(Kuvar @usuf).

(247) 21. decembar 1992. (Velika scena)

Ujka Vanja

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, Pr: Kiril Taranovski,

R: Nikola Jevtovi}, S: Petar Pa{i}, K: Boris

^ak{iran, M: Igor Stravinski, Korep: Ljiljana

Cincar Danilovi}, Lek: Ljiljana Mrki}.

I: Mihajlo Viktorovi} (Aleksandar Vladimirovi~

Serebjakov), Dragana Mrki} (Jelena Andrejevna),

Anita Man~i} (Sonja Aleksandrovna), Renata

Ulmanski (Marija Vasiljevna Vojnicka), Petar

Bo`ovi} (Ivan Petrovi~ Vojnicki), Petar Kralj

(Mihajlo Ljvovi~ Astrov), Boris Komneni} (Ilja Ilji~

Telegin), @i`a Stojanovi} (Marina), Predrag

Perovi} (Radnik), Andreja Kor{i} (Prva

devoj~ica), Jovana Medenica (Druga devoj~ica).

(248) 29. decembar 1992.

Iza kulisa

P: Majkl Frejn, Pr: Ivana Dimi}, R: Alisa

Stojanovi}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora

Mojsilovi}, Izb. m: \uro Sanader, Lek: Neboj{a

Marinkovi}, Dram: Gordana Gonci}.

I: Jelisaveta Sabli} (Doti), Gorica Popovi} (Popi),

Dara D`oki} (Belinda), Anita Man~i} (Bruk),

Svetislav Gonci} (Gari), Mihajlo Paskaljevi}

(Provalnik), Pe|a Stojanovi} (Filip), Erol Kadi}

(Lojd), Branislav Zeremski (Tim).

(249) 20. februar 1993.

Otac

P: August Strindberg, Pr: Tomislav Tanhofer,

R: Radoslav Milenkovi}, S: Geroslav, Zari},

K: Ljiljana Dragovi}, M: Ivana Stefanovi},

Lek: Ljiljana Mrki}.

I: Danilo Stojkovi} (Kapetan), Ljiljana Dragutinovi}

(Laura), Tatjana Ven~elovski (Berta), Aljo{a

Vu~kovi} (Doktor Estermark), Dejan ^avi}

(Pastor), Renata Ulmanski (Margaret), Neboj{a

Kunda~ina (Nejd), Du{ko A{kovi} (Henri), Ernest

Krunest, @ivojin Velimirovi}, Jo`ef Varga, Ladislav

Mezei (Izvo|a~i muzike).

(250) 3. maj 1993.

Kola mudrosti dvoja ludosti

P: Aleksandar Nikolajevi~ Ostrovski, Pr: Kiril

Taranovski, R: Dejan Mija~, S: Mileta Leskovac,

K: Biljana Dragovi}, M: Vojislav Kosti},

Pom. r: \or|e Marjanovi}, Lek: Du{an Mihailovi}.

I: Branislav Brstina (Glumov), Mirjana Banjac

(Glunova), Vojislav Brajovi} (Mamajev), Svetlana

Bojkovi} (Mamajeva), Jelisaveta Sabli}

(Turusina), Dubravka Mijatovi} (Ma{enjka), Boro

Stjepanovi} (Kruticki), Milutin Karad`i}

(Gorodulin), Tihomir Stani} (Kur~ajev), Branislav

Zeremski (Golurvin), Gorica Popovi} (Manefa),

Ljubica Kovi} (Amfisa), Milutin Butkovi}

(Pantelej), Mihajlo Paskaljevi} (Grigorij), Ranko

Kova~evi} (Porfirij), Katica @eli (Bo`jakinja),

Aleksandar Mihajlovi}, Aleksandar Gazikalovi},

Bo`idar Babi} (Bo`jaci).

(251) 9. maj 1993. (Teatar u podrumu)

Vreme ~uda

P: Borislav Peki}, R: Radmila Vojvodi},

S: Du{an Ota{evi}, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: @arko Mirkovi}, Scen. p: Ferid Karajica i

Milovan Ga|anski, Dram: Jovan Popovi},

Pom. r: Anja Su{a, Lek: Du{an Mihailovi}.

I: Svetozar Cvetkovi} (Juda Iskariotski), Uliks

Fehmiu (Toma), Ferid Karajica (Petar Ben Jona),

Milutin Dap~evi} (Andrija Ben Jona), Milan

Mihailovi} (Hamrije), Milena Pavlovi} (Marija

Magdalena), Ivana Gavari} (Asha), Neda Arneri}

(Vasemata), Sr|an Mileti} (Ananije), Neboj{a

Glogovac (Legeon), Aljo{a Vu~kovi} (Vartimej),

Bojan Dimitrijevi} (Asa), Bojan @irovi} (Varlaam),

Borivoje Stojanovi} (Ana), Mihajlo Paskaljevi}

(Kajafa), Goran [u{ljik (Hrist), Aleksandar Mati}

(Matija carinik), \or|e Kukuljica (Jakov

Zavedejev), Igor Filipovi} (Simon Kananit), Vojin

]etkovi} (Jakov Alfejev), Nikola \uri~ko (Levaj).

Repertoar

343

(252) 3. jul 1993. (Teatar u podrumu)

^ovek, zver i vrlina

P: Lui|i Pirandelo, Pr: Julijana Vu~o, R: Du{an

Petrovi}, S: Ivana Tarjevi}, K: Ivana Duk~evi}.

I: Tihomir Stani} (Profesor Paolino), Dragoljub

Denda (Kapetan Perela), Elizabeta \orevska

(Gospo|a Perla), Du{an Vujovi} (Nono),

Branislav Zeremski (Doktor Nino, Toto), Milena

Pavlovi} (Rozalija), Marina Koljubajev (Gracija),

Nenad Jezdi} (\iljo), Rastko Lupulovi} (Beli).

(253) 16. jul 1993.

Filumena Marturano

P: Eduardo De Filipo, Pr: Miodrag Kujund`i},

Ad. i R: Branko Ple{a, S: Petar Pa{i},

K: Bojana Nikitovi}, Kor: Izb. m: Sonja Divac,

Pom. r: Ravijojla Le{i}, Lek: Jelena \or|evi}.

I: Svetlana Bojkovi} (Filumena Marturano),

Dragan Nikoli} (Domeniko Sorijano), Miroslav

@u`i} (Alfredo Amorozo), Renata Ulmanski

(Rozalija Solimene), Anita Man~i} (Dijana),

Dubravka Mijatovi} (Lu~ija), Bojan @irovi}

(Umberto), Erol Kadi} (Rikardo), Nenad ]iri}

(Mikele), Sa{a Gruden (Advokat No~ela), Rastko

Lupulovi} (Prvi konobar), Nenad Jezdi} (Drugi

konobar).

(254) 10. decembar 1993. (Teatar u podrumu)

Peg, srce moje

P: D`on Hartli Maners, Pr: Todor Manojlovi},

R: Milan Karad`i}, S: Darko Nedeljkovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Ljubomir Ninkovi},

Kor: Sonja Lapatanov, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Katarina @uti} (Peg), Olga Odanovi} (Etel),

Gorica Popovi} (Gospo|a Volton), Rastko

Lupulovi} (D`eri), Nenad Jezdi} (Alarik), Milutin

Karad`i}, Dragan Nikoli} (Brent), Branimir Brstina

(Haugs), Vidoje Vujovi} (Artur).

(255) 18. decembar 1993.

La`a i parala`a

P: Jovan Popovi} Sterija, Ad. i R: Egon Savin,

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi},

M: Ksenija Ze~evi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Rade Markovi} (Marko Vuji}), Anita Man~i}

(Jelica), Aleksandar Kuburovi} (Bati}), Tihomir

Stani} (Aleksa), Milutin Butkovi} (Mita), Dragana

\uki} (Marija).

(256) 25. mart 1994.

Ljubavno pismo

P: Zlatan Fazlagi} & Zoran Ba~i}, R: Branko

Ki~i}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Olgica Milunovi},

M: Zoran Simjanovi}, Scen. p: Sonja Divac.

I: Miodrag Krstovi} (Voja Soldatovi}), Tatjana

Bo{kovi} (Fransoaz Soldatovi}), Dubravka

Mijatovi} (Lepa Soldatovi}), Branislav Zeremski

(Oliver Kralji}), Rastko Lupulovi} (Mom~ilo Kralji}

Soni), Du{ica Sinobad (Ru`ica), Ljubi{a Ba~i}

(Tati~ar).

(257) 9. april 1994.

[kola za `ene

P: Molijer, Pr: Ljubi{a Ba~i}, R: Zoran Ratkovi},

S: Radivoje Dinulovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Vojislav Kosti}, Kor: Sonja Lapatanov,

Dram: Ivana Dimi}, Lek: Du{an Mihailovi}.

I: Petar Kralj (Arnolf), Isidora Mini} (Agnesa),

Mladen Andrejevi} (Horacije), Goran Radakovi}

(Alen), Mira Pei} Armenuli} (@or`efa), Milan

Mihailovi} (Hrizald), Dejan \urovi} (Enrik),

Miroslav @u`i} (Oront), Bojan @irovi} (Notar).

(258) 22. april 1994. (Teatar u podrumu)

Aveti

P: Henrik Ibzen, Pr: Josip Kulund`i}, R: Pavle

Lazi}, S. i K: Petar Pa{i}, Izb. m: \uro Sanader,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Tihomir Stani} (Osvald Alving), Ru`ica Soki}

(Helena Alving), Pe|a Stojanovi} (Pastor

Manders), Milutin Butkovi} (Jakov Engstrand),

Dragana \uki} (Regina Engstrand).

(259) 7. maj 1994. (Teatar u podrumu)

Oleana

P: Dejvid Memet, Pr, Ad. i R: Vida Ognjenovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

Izb. m: Ivana Stefanovi}.

I: Svetozar Cvetkovi} (D`on), Nata{a ^uljkovi}

(Kerol).

(260) 28. maj 1994.

Katarina

P: Felisijen Marso, Pr. i R: Soja Jovanovi},

S: Miomir Deni}, K: Bo`ana Jovanovi},

Scen. p: Sonja Lapatanov,

Dram: Gordana Gonci}.

I: Katarina @uti} (Katarina Kornaro), Svetislav

Gonci} (Lorenco Ferari), Mladen Andrejevi} (@or`i

Kornaro), Mihajlo Paskaljevi} (Malipiero), Danijela

Mihajlovi} (Foska de Lusijan), Aljo{a Vu~kovi}

(@ak de Lusijan).

(261) 13. novembar 1994.

Marija Stjuart

P: Fridrih [iler, Pr: Branimir @ivojinovi},

R: Ljubomir Dra{ki}, S: Petar Pa{i}, K: Bo`ana

344

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Jovanovi}, M: Vojislav Kosti}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Dram: Gordana Gonci}.

I: Renata Ulmanski (Hana Kenedi), Miodrag

Krstovi} (Ejmijes Polit), Nenad Jezdi} (Mortimer),

Branislav Zeremski (Baron od Berlija), Neboj{a

Ljubi{i} (Grog od Lestera), Vlastimir Stojiljkovi}

(Grof od [ruzberija), Milan Mihajlovi} (Vilijem

Devison), Sr|an Mileti} (Grof od Kenta), Miroslav

@u`i} (Grof Obepin), Aljo{a Vu~kovi} (Melvil),

Isidora Mini} (Margareta Kerl), Svetlana Bojkovi}

(Kraljica Elizabeta), Dara D`oki} (Kraljica Marija

Stjuart).

(262) 10. februar 1995.

Moskva-Petu{ki

P: Venedikt Jerofejev, Pr: Aleksandar

Badnjarevi}, Ad. i R: Predrag Baj~eti},

S: Du{an Ota{evi}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Bora \or|evi}, Dram: Ivana Dimi}.

I: Nenad ]iri} (Venji~ka), Branko Vidakovi} (Prvi

an|eo), Du{ko Premovi} (Drugi an|eo),

Aleksandar Sre}kovi} (Tre}i an|eo), Rastko

Lupulovi} (^etvrti an|eo), Tatjana Bo{kovi} (Ona

Sfinga), Gorica Popovi} (Ona Darja).

(263) 18. april 1995.

^arlama zbogom

P: Aleksandar Popovi}. R: Ivana Vuji}, K: Milena

Jefti} Ni~eva Kosti}, M: Antonije Pu{i} (Rambo

Amadeus), Kor: Tanja Popovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Pom. r: Ljibi{a Mati}.

I: Tihomir Stani} (Bangeja Klepac), Ru`ica Soki}

(Leposava Bjuti Sre}kovi}), Danica Maksimovi}

([tanicla), Fe|a Stojanovi} (Bure), Milan

Mihajlovi} ([ure), Mira Pei} Armenuli} (@ana),

Sr|an Mileti} (Grkljan Dejo), Branislav Zeremski

(Proro~ica Rusalka), Jano{ Tot (Janko), Dejan

^avi} (Ferizovi} Kurta), Biljana Bi}ani} (Bri`itka),

Tanja Popovi}, Tatjana Antonijevi}, Biljana

Markovi}, Svetlana Markovi} (^etiri svrake),

Bo{ko Jakovljevi}, Stanko [kugor (Pravi momci).

(264) 7. maj 1995.

(Teatar u podrumu)

Putuju}e pozori{te Rikoti

P: Alfredo Baldu~i, Pr: Milan Rakovac,

R: Kokan Mladenovi}, S: Bojana Risti} \urovi},

K: Branka Petrovi}, M: Nenad Milosavljevi},

Kor, Scen. p: An|elija Todorovi},

Pom. r: Zoran Maksi}.

I: Vlastimir Stojiljkovi} (Hamilkar Rikoti), Gorica

Popovi} (Adela), Neboj{a Ili} (Hanibal), Dubravka

Mijatovi} (Marta), Bojan @irovi} (Grof Lui|i Bolza).

(265) 20. jun 1995.

Lagum

P: Svetlana Velmar Jankovi}, Ad: Gordana

Gonci}, R: Alisa Stojanovi}, S: Miodrag Taba~ki,

K: Angelina Atlagi}, M: Ivana Stefanovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Svetlana Bojkovi} (Milica Pavlovi}), Petar Kralj

(Du{an Pavlovi}), Pe|a Stojanovi} (Jermenin),

Sr|an Mileti} (Pavle Zec), Tihomir Stani} (Sava

[umanovi}), Nela Mihajlovi} (Zora), Milica

Mihajlovi} (Marija), Dragana \uki} (Krista

\or|evi}), Miroslav @u`i} (Ku}epazitelj Miloje),

Anastasija Vojinovi} (Ministarka), Jovana Popovi}

(Marija dete), Du{ko A{kovi}, Milenko Adamovi}

(Velja dete), Dubravka Kovijani} (Sobarica).

(266) 3. jul 1995. (Teatar u podrumu)

[rafekser i autoklav

P: Aleksandar Obrenovi}, R: Aleksandar

Obrenovi}, S. i K: Vesna Radovi}, M: Gordana

Simi}, Kor: Radmila Vidak i Tanja Popovi}.

I: @i`a Stojanovi} (Lekarka), Milutin Butkovi} (Prvi

pacijent), Dejan ^avi} (Drugi pacijent), Nevena

Novovi} (Pacijentkinja), Katica @eli

(Asistentkinja), Marko Stani} (Glava inspekcija),

Aleksandar D. Mihailovi} (Solista na lojtrama).

(267) 25. januar 1996. (Teatar u podrumu)

Iju, poplava!

P: Gorica Popovi}, R. i Izb. m: Gorica Popovi},

Ap: Ljubi{a Ba~i}, S. i K: PR “Cari}”,

Kor: Sonja Divac.

I: Goran Sultanovi} (G-din Steva Ru`i}), Anita

Man~i} (G-|ica Evica @ivkovi}), Dara D`oki}

(G-|a Sofija Jefti}), Ljiljana Dragutinovi} (G-|a

Anka Novi}), Gorica Popovi} (G-|a Melanija

Mravi}).

(268) 19. mart 1996. (Velika scena)

Policajci

P: Slavomir Mro`ek, Pr: Petar Vuji~i}, R: Darijan

Mihajlovi}, S: Marija Nikoli}, K: Olgica Milunovi},

Kor: Sonja Divac, ts. Ljubi{a Ba~i}.

I: Branimir Brstina ([ef policije), Milutin Karad`i}

(Zatvorenik), Mladen Andrejevi} (Policijski

narednik), Jasmina Ivani{evi} (@ena narednik,

Provokator), Miroslav @u`i} (General).

(269) 18. april 1996. (Teatar u podrumu)

Ovde

P: Majkl Frejn, Pr: Novica Petrovi},

R. i Izb. m: Alisa Stojanovi}, S: Marija Nikoli},

K: Zora Popovi} Mojsilovi}.

Repertoar

345

I: Dubravka Mijatovi} (Ket), Zoran Cvijanovi} (Fil),

Jelisaveta Seka Sabli} (Pet).

(270) 8. oktobar 1996. (Teatar u podrumu)

Ljubiko i Desanka

P: Aleksandar Popovi}, R: Ninoslav [}epanovi},

S: Vesna Pajdi}, K: Sa{a Marinkovi}, M: @eljko

Joksimovi}.

I: Milica Mihajlovi} (@ena s pilencetom), Sergej

Trifunovi} (Ljubinko s amrelom), Nenad Jezdi}

(Avgust s gitarom).

(271) 25. oktobar 1996. (Velika scena)

Turneja

P: Goran Markovi}, R: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi},

M: Ivana Stefanovi}, Dram: Ivana Dimi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}. Kor: Ferid Karajica.

I: Aljo{a Vu~kovi} (Mi{ko), Mladen Andrejevi}

(@aki), Sergej Trifunovi} (Lale), Dara D`oki}

(Sonja), Branimir Brstina (Stanislav), Jasmina

Ivani{evi} (Jadranka), Miroslav @u`i} (Reditelj),

Dragoljub Denda (\uro), Neboj{a Milovanovi}

(\or|evi}), Nenad ]iri} (Pukovnik Gavro), Nenad

Jezdi} (Potpukovnik Aleksi}), Branka [eli}

(U~iteljica), Andreja [epetkovski (Vojnik), Predrag

Perovi} (Pripadnik paravojnih jedinica), Bojan

@irovi} (Major Kandi}), Erol Kadi} (Hirurg),

Branislav Zeremski (Hrvatski zapovjednik),

Radoslav Milenkovi} (Ljubi}), Milutin Karad`i}

(Danilo), Katica @eli (Danilova `ena), Branimir

Popovi} (Muslimanski vo|a), Elizabeta Popovi}

([ankerica).

(272) 9. novembar 1996. (Teatar u podrumu)

Audijencija

P: Vaclav Havel, Pr: Aleksandar Ili},

R: Vojin Paunovi}, K: Vanja Popovi}.

I: Sergej Trifunovi} (Sladek), Vojin ]etkovi}

(Vanek).

(273) 18. januar 1997. (Velika scena)

Ku}i!...

P: Ljudmila Razumovska, Pr: Novica Anti},

R: Izb. m: Radoslav Milenkovi}.

S: Boris Maksimovi}, K: Jasna Badnjarevi}

Petrovi}, Dram: Miomir Petrovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Milica Mihajlovi} (@ana), Sergej Trifunovi}

(Venjka), Nenad Jezdi} (O`iljak), Ivan Zari}

(Majki), Paulina Manov (Tanja Rida), Neboj{a Ili}

(Foma), Neboj{a Milovanovi} (Blizanac), Boris

Milivojevi} (Sine), Marina Koljubajev (Tamni

an|eo, Svetli an|eo).

(274) 7. februar 1997. (Teatar u podrumu)

Ljubavi D`ord`a Va{ingtona

P: Miro Gavran, R: Tatjana Mandi} Rigonat,

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

Dram: Ivana Dimi}, M: Igor Gostu{ki.

I: Tatjana Bo{kovi} (Marta Va{ington), Dubravka

Mijatovi} (Silvija Karver).

(275) 4. oktobar 1997.

Art

P: Jasmina Reza, Pr: Ana Morali},

R: Alisa Stojanovi}, S: Darko Nedeljkovi},

K: Zora Popovi} Mojsilovi}, M: Dragoljub \uri~i} i

Nikola Dimu{evski, Scen. p: Ferid Karajica,

Dram: Miomir Petrovi}, Mask: Smilja Risti}.

I: Tihomir Stani} (Mark), Svetozar Cvetkovi}

(Ser`), Branislav Zeremski (Ivan).

(276) 9. oktobar 1997. (Teatar u podrumu)

Ispovesti varalice Feliksa Krula

P: Tomas Man, R: Mladen Andrejevi}.

I: Mladen Andrejevi} (Feliks Krul).

(277) 17. oktobar 1997. (Teatar u podrumu)

Jovana od metroa

P: Vidosav Stevanovi}, R: Anja Su{a,

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Jelena Nikoli},

M: Goran Bregovi}.

I: Neda Arneri} (Jovana).

(278) 10. novembar 1997.

Bekstvo

P: Mihail Bulgakov, Pr: Milan ^oli},

R. i S: Ljubomir Dra{ki}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Vojislav Kosti}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Dram: Gordana Gonci}, Mask: Smilja Risti}.

I: Ljiljana Dragutinovi} (Serafima Vladimirnovna

Korzuhina), Tihomir Stani} (Sergej Pavlovi~

Golupkov), Aljo{a Vu~kovi} (Gregorij Lukjanovi~

^arnota), Branka [eli} (Ljuska), Nenad

Stojanovski (kg) (Roman Valerijanovi~ Hludov),

Vlastimir Stojiljkovi} (Afrikan), Nikola Simi}

(Paramon Ilji~ Korzuhin), Nenad Jezdi} (Krapilin),

Sr|an Mileti} (De Brizar), Branislav Jerini} (Beli

Glavni komadant), Miodrag Krstovi} (Bajev, Tihij),

Dejan Lutki} (Bu|onovac, Gurin), Sa{a Gruden

(Golovan), Gordan Ki~i} (Antoan), Dragana \uki}

(Nikolajevna, Prostitutka), Nevena Stani} (Oljka),

Nata{a ^uljkovi} (Turkinja), Marko Stani}

(Pajsije), Mihajlo Paskaljevi} (Grk), Miroslav @u`i}

(Na~elnik Artur Arturovi~), Borivoje Stojanovi}

(Iguman), Dejan \urovi} (Lice u kasi, Figura).

346

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(279) 14. februar 1998.

Na ~ijoj strani

P: Ronald Harvud, Pr: \or|e Krivokapi},

R: Lenka Udovi~ki, S. i K: Miodrag Taba~ki,

Dram: Miomir Petrovi}.

I: Petar Bo`ovi} (Major Stiv Arnold), Anita Man~i}

(Emi [traube), Milica Mihajlovi} (Bajev, Tihij),

Petar Kralj (Helmut Rode), Bojan @irovi}

(Poru~nik Dejvid Vils), Ljuba Tadi} (Vilhelm

Furtvengler).

(280) 7. april 1998.

Porodi~ne pri~e

P: Biljana Srbljanovi}, R, S. i Izb. m: Jago{

Markovi}, K: Bo`ana Jovanovi}, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Mask: Smilja Risti} i Rozalija

Tanasijevi}.

I: Isidora Mini} (Nade`da), Sergej Trifunovi}

(Vojin), Branka [eli} (Milena), Goran [u{ljik

(Andrija.

(281) 11. maj 1998 (Teatar u podrumu)

Silvija

P: Albert Ramsdel Garni, Pr. i R: Milica Kralj,

S: Boris Maksimovi}, K: Bojana Nikitovi},

M: Andrej A}in.

I: Paulina Manov (Silvija), Fe|a Stojanovi}

(Greg), Gorica Popovi} (Kejt), Sr|an Mileti} (Tom,

Filis, Lesli).

(282) 15. jun 1998. (Teatar u podrumu)

Bra~na igra

P: Edvard Olbi, Pr: Borivoje Gerzi}, R: Ivana

\ilas, S: Marija Nikoli}, K: Jelena Vasiljevi},

M: Dragoljub \uri~i}, Scen. p: Ivan Klemenc,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Mask: Smilja Risti} i

Rozalija Tanasijevi}.

I: Svetlana Bojkovi} (D`ilijan), Petar Kralj (D`ek).

(283) 1. oktobar 1998. (Teatar u podrumu)

Prokleti Kovalski

P: Neboj{a Rom~evi}, R: Stefan Sabli},

S: Ana Martinovi}, K: Lana Pavlovi}.

I: Nenad Jezdi} (Zoran \or|evi}), Hana Jov~i}

(Maja), Jelisaveta Sabli} (Ela), Mihajlo

Paskaljevi} (Viktor Jonson).

(284) 14. novembar 1998.

Lepotica Linejna

P: Martin Makdona, Pr: \or|e Krivokapi},

R: Zoran Ratkovi}, S: Darko Nedeljkovi},

K: Ljiljana Dragovi}, M: Vojislav Kosti},

Dram: Miomir Petrovi}.

I: Dara D`oki} (Morin Folan), Ru`ica Soki} (Meg

Folan), Nenad Jezdi} (Rej Duli), Nenad ]iri}.

Pato Duli),

(285) 21. decembar 1998.

Opera za tri gro{a

P: Bertolt Breht, M: Kurt Vajl, Pr: Slobodan

Glumac, R: Nikita Milivojevi}, Pom. r: \ur|a

Te{i}, S: Du{an Ota{evi}, K: Svetlana Cvijanovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Kor: Ferid Karajica.

I: Milutin Karad`i} (Mekhit zvani Meki no`),

Mladen Andrejevi} (D`onatan D`eremija Pi~em),

Gorica Popovi} (Silija), Vesna Trivali} (Poli

Pi~em), Branislav Zeremski (Braun), Dubravka

Mijatovi} (Lusi), Anita Man~i} (D`eni Jazbina),

Mihajlo Paskaljevi} (Pastor Kimbel), Neboj{a Ili}

(Fil~), Nenad ]iri} (Matija), Erol Kadi} (Jakov),

Aleksandar Sre}kovi} (Volter), Ivan Vidosavljevi}

(D`imi), Nenad Petrovi} (Robert), Dragan~o

Ristevski (Ede).

(286) 18. februar 1999.

Velika sveska

P: Agota Kristof, Pr: Radina Vu~eti} Mladenovi},

Ad: Erih Aufderheyde, R: Kokan Mladenovi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Angelina Atlagi},

M: Zoran Hristi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Neboj{a Ili} (Blizanac 1), Bojan @irovi}

(Blizanac 2), Milica Mihajlovi} (Baba), Danijela

Ugrenovi} (@ena), Goran [u{ljik (^ovek).

(287) 20. februar 1999.

(Teatar u podrumu)

D`il i D`on

P: Leonard Ger{, R: Nenad Gvozdenovi},

S: Aleksandar Veljanovi}, K: Dragica Pavlovi},

M: Boris Bunjac.

I: Milena Vasi} (D`il Taner), Daniel Si~ (D`on

Bejker), Tanja Bo{kovi} (Gospo|a Bejker),

Branislav Zeremski (Ralf Ostin).

(288) 24. april 1999.

(Teatar u podrumu)

^orba od kanarinca

P: Milo{ Radovi}, R: Vida Ognjenovi},

S: Darko Nedeljkovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Predrag Vrane{evi}.

I: Tihomir Stani} (Mihajlo Medovi}), Vesna

Trivali} (Jelena Vladisavljevi}).

Repertoar

347

(289) 2. decembar 1999. (Teatar u podrumu)

Pelikan

P: August Strindberg, Ad, R. i Izb. m: David

Putnik, S: Marija Nikoli}, K: Jelisaveta Tati},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Vladica Milosavljevi} (Eliza), Bojan @irovi}

(Frederik), Paulina Manov (Gerda), Igor Filipovi}

(Aksel), Renata Ulmanski (Margaret).

(290) 26. februar 2000.

Divlji med

P: Majk Frejn, Pr: Vladeta Jankovi}, R: Dejan

Mija~, S. i K: Miodrag Taba~ki, Izb. m: Dejan

Cuki}, Dram: Gordana Gonci}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Pom. r: Marica Vuleti} Naumovi},

Mask: Smilja Risti}.

I: Svetlana Bojkovi} (Ana Petrovna Vojniceva),

Boris Isakovi} (Sergej Pavlovi~ Vojnicev), Anica

Dobra (Sotija Jegorovna), Vlastimir \uza

Stojiljkovi} (Porfirije S. Glagoljev), Nenad ]iri}

(Gerasim Kuzmi~ Petrin), Milica Mihajlovi} (Marija

Jefimovna Grekova), Petar Kralj (Ivan Ivanovi~

Trilecki), Branislav Zeremski (Nikolaj Ivanovi~

Trilecki), Tihomir Stani} (Mihajlo Vasiljevi~

Platonov), Branka [eli} (Aleksandra Ivanovna

Sa{a), Nenad Jezdi} (Osip), Predrag Tasovac

(Marko), Miroslav @u`i} (Vasilije), Marko Stani}

(Jakov), Sr|an Popovi} (Pratilac).

(291) 27. mart 2000.

Nagon

P: Franc Ksaver Krec, Pr: Anica Dobra,

R: Radoslav Milenkovi}, S: Juraj Fabri,

K: Dragica Pavlovi}, M: Isidora @ebeljan,

Dram: Miomir Petrovi}, Scen. p: Aleksandar

Taskovi}, Pom. r: Maks ]eli}.

I: Gorica Popovi} (Hilde), Mladen Andrejevi}

(Oto), Milica \uki} (Mici), Neboj{a Milovanovi}

(Fric).

(292) 18. maj 2000.

Roberto Cuko

P: Bernar Mari Koltes, Pr: Ivanka Pavlovi},

Ad. i Dram: Jelena Mijovi}, R: Aleksandar

Popovski, S. i K: Angelina Atlagi}, M: Kiril

D`ajkovski, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Sonja Vuki}evi}, Pom. r: Nenad

Gvozdenovi}.

I: Sergej Trifunovi} (Roberto Zucco), Jasna

\uri~i} (Njegova majka, Dama), Katarina @uti}

(Klinka), Nata{a Ninkovi} (Njena sestra), Vojin

]etkovi} (Njen brat), Vesna Pe}anac (Njena

majka, Gazdarica, Prva `ena), Miodrag Krstovi}

(Njen otac, Setni inspektor, Inspektor), Vlasta

Velisavljevi} (Gospodin u metrou), Dragana \uki}

(Prostitutka, Druga `ena), Zoran Ratkovi} (Prvi

~uvar), Predrag Tasovac (Drugi ~uvar), Vladislav

Mihailovi} (Tip 1, Prvi ~ovek), Aleksandar Gruden

(Tip 2, Drugi ~ovek), Sr|an Jovanovi} (De~ak),

Dijana Duki} (Gluvonema prostitutka).

(293) 26. maj 2000. (Teatar u podrumu)

Lift za kuhinju

P: Harold Pinter, Pr: Nada ]ur~ija Prodanovi},

R. i Izb. m: Neboj{a Ili} i Bojan @irovi}, K: Olgica

Milunovi}.

I: Bojan @irovi} (Ben), Neboj{a Ili} (Gas).

(294) 24. oktobar 2000. (Teatar u podrumu)

M(j)e{oviti brak

P: Stevan Koprivica, R: Milan Karad`i},

S. i K: Jadranka Nikoli}.

I: Dara D`oki} (Sne`ana), Milutin Karad`i}

(Vojin).

(295) 3. novembar 2000. (Teatar u podrumu)

Kolateralna {teta

P: Tarik Ali & Hauard Brenton & Endi de la Tur,

Pr: Jelena Mijovi}, R: Bo`idar \urovi}, S: Darko

Nedeljkovi}, K: Bojana Nikitovi} i Sne`ana Pe{i}

Raji}, M: Milo{ Petrovi}, Dram: Bo`o Koprivica,

Scen. p: Sonja Divac.

I: Tatjana Bo{kovi} (Leona), Milan Mihailovi}

(Danijel).

(296) 9. februar 2001.

Leda

P: Miroslav Krle`a, R: Dejan Mija~, S: Juraj Fabri,

K: Bojana Nikitovi}, M: Isidora @ebeljan,

Kor: Sonja Vuki}evi}, Pom. r: Dragutin

Marjanovi}.

I: Svetozar Cvetkovi} (Vitez Oliver Urban), Nenad

]iri} (Klanfar), Radmila Tomovi} Grinvud (Melita),

Nenad Jezdi} (Aurel), Jelena \oki} (Klara),

Jelena Stupljanin (Fanny), Gorica Popovi} (Prva

dama), Milica Mihajlovi} (Druga dama), Vlastimir

\uza Stojiljkovi} (Gospodin), Sonja Vuki}evi}

(Madam).

(297) 2. mart 2001.

Tri verzije `ivota

P: Jasmina Reza, Pr: Ivana Dimi}, R: Alisa

Stojanovi}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora

Mojsilovi} Popovi}, M: @ozeli Puk, Izb. m: Toma

Gruji}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Scen. p: Ivica

Klemenc, Pom. r: Dara [ukovi}.

348

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

I: Svetislav Gonci} (Anri), Vladislava Milosavljevi}

(Sonja), Ljiljana Dragutinovi} (Ines), Fe|a

Stojanovi} (Iber), David @ivkovi} (Arno).

(298) 20. mart 2001.

Mala ljubav za mene ili [ta pla{i Vinsenta

Prajsa?

P: Du{an Risti}, R: Nenad Gvozdenovi},

S: Marija Nikoli}, K: Bojana Nikitovi}, M: Isidora

@ebeljan, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Sonja Lapatanov, Pom. r: Mirela

Pavlovi}.

I: Bojan @irovi} (Goran), Dragana \uki} (Keri),

Miodrag Krivokapi} (Viktor), Svetlana Bojkovi}

(D`esika), Milan Mihailovi} (Hauard), Vladislav

Mihailovi} (Glumac), Nikola Vujovi} (Mister

Boun), Katarina Eri} (Gospo|a Hantli), Lazar

Strugar (Sem), Sne`ana Cvetkovi} (Greta).

(299) 15. novembar 2001.

(Teatar u podrumu)

Bedni ljudi

P: Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, Ad: Gorica

Popovi}, Ad. i R: Milica Kralj, S. i K: Milica Baji},

M: Aleksandar Kosti}, Mask: Rozalija Tanasijevi}.

I: Branislav Zeremski (Makar Aleksejevi~), Tanja

Divni} (Varvara Aleksejevna).

(300) 4. decembar 2001. (Teatar u podrumu)

Jedva ste~e zeta

P: E`en Labi{, Pr: Milo{ Rizni}, Ad, R, S, K, Ap. i

M: Gorica Popovi}, Mask: Rozalija Tanasijevi}.

I: Vlastimir Stojiljkovi} (Oktav Vankuver), Gorica

Popovi} (Galatea), Anita Man~i} (Ismenija),

Neboj{a Ili} (Evsevije Dardanbef), Jelena

Stupljanin ([iketa).

(301) 7. februar 2002.

^udo u [arganu

P: Ljubomir Simovi}, R: Dejan Mija~,

S: Veljko Despotovi}, K: Bojana Nikitovi},

M: Isidora @ebeljan, Lek: Radovan Kne`evi},

Scen. p: Ivica Klemenc, Pom. r: Jovana Popovi} i

Boris Todorovi}.

I: Anita Man~i} (Ikonija), Milica Mihajlovi}

(Gospava), Radmila Tomovi} Grinvud (Cmilja),

Nenad Jezdi} (An|elko), Branislav Zeremski

(Mile), Petar Bo`ovi} (Stavra), Svetozar

Cvetkovi} (Skitnica), Jelena Stupljanin (Jagoda),

Tihomir Stani} (Vilotijevi}), Nenad ]iri} (Islednik),

Bojan @irovi} (Manojlo), Petar Mihailovi}

(Tanasko), Petar Radovanovi} (Prosjak),

(302) 24. februar 2002. (Teatar u podrumu)

Kaput mrtvog ~oveka

P: Hajdana Baleti}, R: \or|e Marjanovi},

S: Darko Nedeljkovi}, K: Sne`ana Pe{i} Raji},

M: Margita Stefanovi}, Mask: Tihomir Ma~kovi} i

Smilja Risti}.

I: Ana Maljevi} (Vera), Andrija Milo{evi} (Andrej),

Nenad Gvozdenovi} (Nenad), Katica @eli (@ena),

Marko Stani} (^ovek).

(303) 2. maj 2002.

Ve~era sa prijateljima

P: Donald Margulis, Pr: Dejana ^avi},

R: Nenad Gvozdenovi}, S: Marija Nikoli},

K: Sne`ana Pei} Raji}, M: Boris Bunjac,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Mask: Rozalija

Tanasijevi} i Dubravka Bu{atlija.

I: Ljiljana Dragutinovi} (Karen), Boris Komneni}

(Gejb), Mladen Andrejevi} (Tom), Dubravka

Mijatovi} (Bet).

(304) 9. maj 2002. (Teatar u podrumu)

Sabrane pri~e

P: Donald Margulis, Pr: Jelena [ukuljevi}

Gerreyn, R, K. i Izb. m: Tatjana Mandi} Rigonat,

S: Milena Jefti} Ni~eva Kosti}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Mask: Rozalija Tanasijevi}.

I: Svetlana Bojkovi} (Rut [tajner), Katarina @uti}

(Liza Morison).

(305) 29. jun 2002. (Sava centar)

Koprodukcija sa Toma` Pandur Theatar i Multi

medijalnim festivalom Ex Ponto, Ljubljana.

Hazarski re~nik

P: Milorad Pavi}, Ad: Darko Luki},

Ad. i Dram: Livia Pandur i Toma` Pandur,

R: Toma` Pandur, S: Marko Japelj, K: Leo Kula{ i

Svetlana Visintin, M: Richard Horowitz,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Kor: Edward Clug,

Scen. p: Stanislav @ivkovi}, Pom. r: Jovana

Popovi}, Pom. s: @eljko Rudi}, Pom. k: Sne`ana

Pe{i} Raji}.

I: Jelena \oki} (Virginia Ateh, Princeza Ateh),

Sergej Trifunovi} (Taksista, Jusuf Masudi,

Mokaddasa Al-Safer), Petar Bo`ovi} (Sudija,

Sabljak Mustaj beg, Pasa Trebinjski, Hazarski

Kagan), Dragan Mi}anovi} (Dr Isajlo Suk, Kir

Avram Brankovi}, Konstantin Solunski), Livio

Badurina (Dr Dorothea Schultz, Samuel Koen,

Isak Sangari), Jelisaveta Sabli} (Anastasija Suk,

Efrosinija Luccari), Tihomir Stani} (Manuil Van

Der Spaak, Nikon Sevast, Lee Holmes, DrAbu

Kabir Muanjia, Turski vojnik, Farabi Ibn Kora),

Svetozar Cvetkovi} (Gospodin Van Der Spaak,

Vabir Ibn Akshany, Ibn Abu Haderash), Sonja

Repertoar

349

Vuki}evi} (Gospo|a Van Der Spaak, Devojka u

pa{inom logoru, Dubrov~anka), Edward Clug

(Plesa~ u Hotelu Kingston, Turski vojnik, Lovac

na snove), Ronald Savkovi} (Gost hotela

Kingston, Turski vojnik, Lovac na snove), @ivko

Grubor, Aleksandar Gruji}, Marko Janji},

Branislav Jevti}, Radivoje Kne`evi}, Milutin

Milo{evi}, Vuk Saletovi} (Gosti hotela Kingston,

Vojska, Lovci na snove).

(306) 5. oktobar 2002. (Teatar u podrumu)

U poseti kod gospodina Grina

P: D`ef Baron, Pr. i R: Stefan Sabli},

S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora Mojsilovi} Popovi},

Izb. m: Zoran Maksimovi}.

I: Predrag Ejdus (Gospodin Grin), Sr|an Timarov

(Ros Gardiner).

(307) 18. oktobar 2002.

Dom Bernarde Albe

P: Federiko Garsija Lorka, Pr: Olga Ko{uti},

Ad, R. i Izb. m: Jago{ Markovi}, Pom. r: Vladimir

Deki}, S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana

Jovanovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Pom. k: Olga Mr|enovi}, Mask: Rozalija

Tanasijevi}.

I: Ljiljana Dragutinovi} (Bernarda Alba), Ksenija

Jovanovi} (Marija Hosefa), Olga Odanovi}

(Angustija), Vjera Mujovi} (Magdalena), Bojana

Bambi} (Amelija), Branka [eli} Ili} (Martirio),

Vanja Mila~i} (Adela), Gorica Popovi} (Ponsija),

Renata Ulmanski (Prudensija),

(308) 9. novembar 2002. (Teatar u podrumu)

Prva ljubav

P: Semjuel Beket, Pr: David Albahari,

Ad, R, S. i Lek: Marica Vuleti},

Izb. m: Slobodan Naumovi}, Lek: Jelena

Stupljanin, Mask: Rozalija Tanasijevi}.

I: Branislav Zeremski (On), Jelena Stupljanin (Ona).

(309) 16. januar 2003.

Egzibicionista

P: O. J. Traven, Pr: Katarina Pejovi}, R: Milan

Karad`i}, S: Miodrag Taba~ki, K: Zora Mojsilovi}

Popovi}, M: Zoran Eri}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Mask: Rozalija Tanasijevi}.

I: Isidora Mini} (Doroti D`ekson), Branimir Brstina

(Fred Miler), Dara D`oki} (Eva Stempovska),

Vojislav Brajovi} (Danijel Parker), Andrija

Milo{evi} (D`imi Polak).

(310) 25. februar 2003.

(Teatar u podrumu)

Uho, grlo, no`

P: Vedrana Rudan, Ad: Jelisaveta Sabli},

R: Tatjana Mandi} Rigonat, S: Darko Nedeljkovi},

Mask: Rozalija Tanasijevi}.

I: Jelisaveta Sabli} (Tonka Babi}),

(311) 7. mart 2003.

Gra|anin plemi}

P: Molijer, Pr: Simo Matavulj, R: Ljubomir Dra{ki},

Pom. r: Milica Kralj, S: Vladislav Lalicki,

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Zoran Obrenovi},

Dram: Gordana Gonci}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Kor: An|elija Todorovi}, Pom. k: Olga

Mr|enovi}, Mask: Rozalija Tanasijevi}, Nijaz

Memi{ i Dubravka Bu{atlija.

I: Petar Kralj (Gospodin @urden), Gorica Popovi}

(Gospo|a @urden), Katarina @uti} (Lusila), Petar

Mihailovi} (Kleont), Aljo{a Vu~kovi} (Dorant),

Tatjana Bo{kovi} (Markiza Dorimena), Neboj{a

Ili} (Kovijel), Leana Vu~kovi} (Nikolija), Sr|an

Mileti} (U~itelj muzike), Miroslav @u`i} (U~itelj

igranja), Vladimir Posavec Tu{ek (U~itelj

borenja), Branislav Zeremski (U~itelj filozofije),

Marko Stani} (Kroja~), Erol Kadi} (Muftija,

U~enik), Kristina Lalicki, Tanja Divni} (Slu`avke),

Milija Brankovi}, Ivan Krin, Vlada Veljkovi}

(Svira~i), Jelena Milanovi} ]irica, Sanja Vinkovi},

Dunja Crni}, Marija Jankovi}, Nada Novakovi},

Iva Petrovi} (Igra~ice, kuvarice, kroja~ki

pomo}nici, Turkinje).

(312) 28. mart 2003. (Teatar u podrumu)

Fantomi

P: Jelena Kajgo, R, S. i Izb. m: Gor~in Stojanovi},

K: Svetlana Cvijanovi}, Mask: Sne`ana Pe{i}

Raji}.

I: Radmila Tomovi} Grinvud, Jelena Stupljanin,

Bojan @irovi}, Srdan Timarov.

(313) 29. april 2003. (Teatar u podrumu)

Dvije

P: Tena Stivi~i}, R: Snje`ana Banovi},

Pom. r: Sla|ana Kilibarda, S. i K: Slavica

Radovi}, Pom. k: Sne`ana Pe{i} Raji},

Mask: Rozalija Tanasijevi} i Dubravka Bu{atlija.

I: Jelena \oki} (Anja), Aleksandra Jankovi}

(Lena), Stela ]etkovi} (Sonja), Svetislav Gonci}

(Emil).

(314) 28. oktobar 2003. (Velika scena)

Amerika, drugi deo

P: Biljana Srbljanovi}, R: Dejan Mija~,

Pom. r: An|elija Todorovi}, S: Darko Nedeljkovi},

K: Zora Mojsilovi}, M: Ivan Ili}, Pom. k: Dragana

Vu~eti}.

350

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

I: Svetozar Cvetkovi} (Karl), Branislav Le~i}

(Danijel), Anita Man~i} (Mafi), Aleksandra

Jankovi} (Irena), Jano{ Tot (Dormen), Jelena

\oki} (Prodava~ica sa delikatesa), Nenad Jezdi}

(Kelner), Tihomir Stani} (Homles), Nenad

Jarakovi}, Nikola Jarakovi} (Mali Crnac), Biljana

Srbljanovi} (Glas naratora), (Glas automatske

sekretarice (Sr|an Mileti}), Jelena Stupljanin

(Glas mlade `ene), Olivera Markovi} (Glas stare

`ene), Jasna Novakov (Glas slu`benice iz banke),

Dejan ^avi} (Glas sa zvu~nika iz metroa), Dejan

Stojiljkovi}, Milan Radovi} (Kelneri).

(315) 14. novembar 2004. (Mala scena)

Neuhvatljivi sistem glume 2

P: Gordana Mari}, R, Izb. m: Gordana Mari},

Pom. r: Branislava Stefanovi}, S, K: Sne`ana

Bekri}, Kor: Milo{ Paunovi}.

I: Milutin Milo{evi} (Prvi istra`iva~), Jelena

Stupljanin (Drugi istra`iva~), Milena Ra`natovi}

(Tre}i istra`iva~), Milo{ Paunovi} (^etvrti

istra`iva~), Gordana Mari} (Profesorka Mari}),

Vanja Ejdus (Profesorkin alter ego).

(316) 13. decembar 2003. (Velika scena)

Everyman & Svako

P: Goran Stefanovski, Pr: Danilo Popovi},

R: \ur|a Te{i}, S: Marina ^uturilo Hellmann,

K: Jelisaveta Tati} ^uturilo, M: Anja \or|evi},

Dram: Jelena Mijovi}, Lek: ljiljana Mrki} Popovi},

Kor: Bojana Mladenovi}.

I: Du{anka Stojanovi} (Anastazija), Boris

Komneni} (Rej), Katarina @uti} (Helen), Bojan

@irovi} (Tim), Ljiljana Dragutinovi} (D`o),

Svetlana Bojkovi} (Viki), Nenad ]iri} (Ken).

MUZI^ARI: Anja \or|evi} (Glas), Aleksandra

Damjanovi}, Terez Zazrovi} (Viola), Petar

@ivanovi} (Violina), Sava \uri}, Ivan Joti}, Milo{

Nikoli} (Fagot), \or|e Stijelpovi} (Kontrabas),

Ivan Rankovi}, Nenad Ne{i} (Saksofon/Klarinet).

(317) 12. januar 2004. (Mala scena)

Henrik IV

P: Lui|i Pirandelo, Pr: T. Manojlovi}, R: Du{an

Petrovi}, S: Marija Kalabi}, Izb. m: Jelena

Stoku}a, M: Nikola Matovi}, Dram: Jelena

Mijovi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Tihomir Stani} (Henrik IV), Tanja Bo{kovi}

(Markiza Matilda Spina), Ljubica Luka~ (Njena k}i

Frida), Vladislav Mihailovi} (Mladi Markiz Karlo di

Noli), Miodrag Krstovi} (Baron Tito Belkredi),

Nikola Simi} (Doktor Dionizije \enoni), Neboj{a

Ili} (Landolfo), Marko Janji} (Arialdo), Branislav

Jevtovi} (Ordulfo), Petar Mihailovi} (Bertoldo),

Marko Stani} (\ovani).

(318) 24. januar 2004. (Velika scena)

D`epovi puni kamenja

P: Mari D`ouns, Pr: Ivana Dimi}, R: Erol Kadi},

S: Ljubisav Milunovi}, K: Ana \or|evi},

Izb. m: Ana \oki}, Kor: Du{an [ida,

Pom. s: Vojin Butkovi}.

I: Neboj{a Ili} (D`ek Kvin, Esling, Miki, [in,

D`on), Nenad Jezdi} (^arli Konlon, Simon, Klem,

Fin, Karolina \ovani).

(319) 10. april 2004. (Mala scena)

Pri~a o D`ipsiju Trolmanu

P: Du{an Cveti}, Ad, R, S: Sla|ana Kilibarda,

Pom. r: Erol Kadi}, S: Marija Jevti}, K: Jelena

Mileti}, M: Ivan Aleksijevi}.

I: Radmila Tomovi} Greenwood (Elza), Sr|an

Timarov (D`ipsi Trolman), Erol Kadi} (Tristan),

Aljo{a Vu~kovi} (Oskar), Sr|an Jovanovi}

(Novinar), Dejan Stojiljkovi}, Uro{ Danilovi}

(Narodna omladina).

(320) 20. maj 2005. (Mala scena)

Put do nirvane

P: Artur Kopit, Pr: Borivoj Gerzi}, R: Iva Milo{evi},

S: Gor~in Stojanovi}, K: Boris ^ak{iran, Lek:

Ljiljana Mrki} Popovi}, Kor: Irena [arovi}.

I: Gordan Ki~i} (Al), Isidora Mini} (Lu), Neboj{a

Ili} (D`eri), Predrag Denja Perovi} (Ramon),

Aleksandra Jankovi} (Nirvana).

(321) 13. avgust 2004. (Velika scena)

Schumann*

P: Irina De~ermi}, R: Goran [u{ljik,

Pom. r: Marko Manojlovi}, S: Du{an De~ermi},

K: Ivana Vasi}, Pom. s: Marija Nikoli} i Vojin

Butkovi}, Scen. p: Damjan Kecojevi}.

I: Irina De~ermi} (Klara [uman, interpretacija

klavirskih dela), Goran [u{ljik (Robert [uman).

Koprodukcija Ateljea 212, Beograd i BELEF-a,

Beograd.

Repertoar

351

POZORI[TE

“BO[KO BUHA”

(134) 8. novembar 1986.

Medejina deca

P: Susana Usten, Per Lisander, Pr: Zlatko Krasni,

R: Milo{ Lazin, S: Juraj Fabri, K: Angelina Atlagi},

M: Enco Lesi}, Dr: Vladislav Miji}, Lek: Milorad

De{i}.

I: Vesna Stanojevi} (Mala Medeja), Aleksandar

Gajik (Mali Jason), Biljana Ma{i} (Medeja),

Mladen Andrejevi} (Jason), Draga ]iri} @ivanovi}

(Dadilja),

(135) 21. decembar 1986.

Sre}na nova sestra

P: Bo`o [ibali}, R: Egon Savin, S: Geroslav

Zari}, K: Milanka Berberovi}, M: Kosta Babi},

Izb. m: Du{an Mitrovi}, Secn pok: Ferid Karajica.

I: Dragoljub Denda (Ra{a), Mirko \eri} (Deda),

Olga Odanovi} (Tetka Bosiljka), Predrag Bjelac

(Rodac), Donka Ignjatovi} (I tetka), Jelica Tesli}

(II tetka), Olja Grasti} Jeli} ((III tetka), Olja

Be}kovi} (Devoj~ica), Slavoljub Fi{ekovi} ([ef

policije), Aleksandar Gorani} (Policajac), Milorad

Jeki} (Sladoled`ija), Aleksandra Simi} (Mama).

(136) 9. mart 1987.

Bajka o Vuku i Srbima

P: Milovan Vitezovi}, R: Milan Karad`i},

S: Sne`ana Petrovi}, S: Angelina Atlagi},

M: Enco Lesi}, Izb. m: Du{an Mitrovi} i Mirjana

Lazarevi}, Lek: Ljubivoje R{umovi},

Scen. pok: Ivica Klemenc.

I: Nenad Nenadovi} (Vuk), Marica Vuleti}

(Ru`a-Kuga), Olga Odanovi} (Jegda), Predrag

Pani} (Stefan Karad`i}), Aleksandar Simi}

(Mihailo), Bo`idar Pavi~evi}-Longa (Jefto ^otri}),

Slobodan Ninkovi} (\or|e ]ur~ija, Ba{ ^elik),

Milorad Mandi} (Milo{ Stoji~evi}, Milo{ Vojinovi}),

Vidoje Vujovi} (Starac Tomo, Usud), Nada Tadi}

(Kondija). Dragoljub Denda (Ali-beg), Branislav

Plati{a ((Seidin-aga) Vera Dedi} (Milica), Zlata

Jakovljevi} (Vidosava), Donka Ignjatovi}

(Jovana), Dragan Vuji} (Todor), Mladen

Ognjanovi} (Pirivatra), Milorad Jeki} (Petronije),

Mirko \eri} (Slepac Milutin).

(137) 7. maj 1987.

Konrad

P: Kristina Nestlinger, Pr: Vera Radulovi},

R: Zoran Ratkovi}, Asr: Dragan Vuji}, S: Petar

Pa{i}, S: Lana Cvijanovi}, M: Vojislav Kosti}.

I: Vuk Kosti} (Konrad), Olja Grasti}-Jeli} (Berti

Bartoloti), Vidoje Vujovi} (Egon), Nenad

Nenadovi} (Direktor Fabrike), Milorad Jeki} (Mali

svetloplavi), Dragan Vuji} (Visoki svetloplavi),

Stevan Maksi} (Po{tar), Marica Vuleti} (@ena).

(138) 8. septembar 1988.

(Scena na Trgu Republike),

Kad je bio mrak

P: Du{an Radovi}, Ad: Milo{ Kre~kovi} i

Aleksandar Kosti}, R: Aleksandar Gavrilovi},

S: Sne`ana Petrovi}, K: Angelina Atlagi},

M: Milorad Mandi} i Slobodan Ninkovi},

Scen. pok: Ivan Klemenc.

I: Milorad Mandi} (Joja), Du{anka Stojanovi}

(Najlep{a devojka, Daktilografkinja, Vila,

Devoj~ica), Dragan Vuji} (Ujka, Tip, Du{ko, 1.

glas), Slobodan Ninkovi} (Doktor za probleme,

Burazer, Neko, Karamustafa, Zare, II glas).

(139) 6. oktobar 1988.

(Scena Kod konja),

Sve je dobro kad se dobro svr{i

P: Viljem [ekspir, Pr: Velimir @ivojinovi}

Massuka, R: Dejan Mija~, S. i K: Vladislav Lalicki,

Izb. m: Du{an Mitrovi}, Ad: Mira Santini,

Lek: Branivoj \or|evi}, Pom. r: Ivan Kosti}.

I: Vidoje Vujovi} (Kralj), Stevan Maksi} (Vojvoda),

Nenad Nenadovi} (Bertram), Mi}a Tati} (kg)

(Lafe), Predrag Pani} (Parol), Dragoljub Denda

(Prvi plemi}), Milorad Mandi} (Drugi plemi}),

Bo`idar Pavi}evi} Longa (Ministar), Aleksandar

Gorani} (Nastojnik), Ivan Kosti} (Lava{),

Branislav Plati{a (Vojnik), Milorad Jeki}

(Dvorjanin), Dobrila Mati} (Grofica), Marica

Vuleti} (Jelena), Nada Tadi} (Udovica), Draga

]iri} @ivanovi} (Dijana).

(140) 20. novembar

(Scena Kod konja),

Vi|enje Isusa Krista u kasarni VP 2507

P: Ivo Bre{an, R: Milan Karad`i}, Pom. r: Predrag

Pani}, S: Sne`ana Petrovi}, K: Angelina Atlagi},

M: Enco Lesi}, Dr: Stevan Koprivica,

352

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. pok: Ivan

Klemenc.

I: Vidoje Vujovi} (Pukovnik Pili}), Branimir Brstina

(kg) (Major Kajferovi}), Predrag Pani} (Kapetan

Risti}), Slobodan Ninkovi} (Vodnik [kari}),

Aleksandar Gorani} (Andrej Slovenac), Dragoljub

Denda (Suljo Bosanac), Rade Markovi} ([imun

Dalmatinac), Milorad Mandi} (Batistinovi}), Dejan

Mati} (Tadija Crnogorac), Neboj{a Ljubi{i}

(Tom~a Makedonac), Dragan Jovanovi} (Jovan~e

[umadinac), Nenad Nenadovi} (Matek Zagorac),

Du{an Premovi} (kg) (Filipi), Goran Radakovi}

(Kefail Ciganin), Vladan Dujovi} (Zebedi}i

Albanac), Dragan Vuji} (Bartol), Milorad Jeki}

(Isus Krist), Draga ]iri} @ivanovi} (Marija), Donka

Ignjatovi} (Magdalena).

(141) 23. decembar 1988.

(Scena na Trgu Republike),

Novogodi{nja revija za decu i radoznale

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

M: Grupa “Ru`”, Kor: Ivan Klemenc.

I: Marica Vuleti} (Marica), Nenad Nenadovi}

(Ne{a), Predrag Pani} (Pane), Du{anka

Stojanovi} (Zubarka), Dragoljub Denda

(Dragoljub), Donka Ignjatovi} (Ukrotiteljica,

Nastavnica), Dragan Vuji} (Klovn), Nada Tadi}

(Baka Mraz), Tomislav Magi (Ma|ioni~ar), Mirko

\eri} (Deda Mraz).

(142) 24. decembar 1988.

(Scena na Trgu Republike),

Putuju}a novogodi{nja revija

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

M: Grupa “Ru`”, Kor: Ivan Klemenc.

I: Zorica Jovanovi}, Branislav Plati{a (Klovnovi),

Vera Dedi}, Jelica Tesli} (Ale), Slobodan

Ninkovi}, Milorad Mandi} (Snagatori), Aleksandar

Gorani} (Deda Mraz).

(143) 18. februar 1988.

(Scena na Trgu Republike),

Au {to je {kola zgodna

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

Pom. r: Mihajlo Todorovi}, M: Grupa “Ru`”,

Scen. pok: Ivan Klemenc.

I: Marica Vuleti} (Marica), Nenad Nenadovi}

(Ne{a), Du{anka Stojanovi} (Duda), Dragoljub

Denda (Dragoljub), Dragan Vuji} (Vujke),

Slobodan Ninkovi} (Boda), Milorad Mandi}

(Manda), Draga ]iri} @ivanovi} (Draga), Donka

Ignjatovi} (Drugarica Donka), Nada Tadi}

(Drugarica Nada), Mirko \eri} (Drug Mirko), Ivan

Kosti} (Domar Ivica), Tomislav Magi (Ma|ioni~ar).

(144) 23. mart 1989.

(Scena Kod konja)

Mehani~ki mesec

P: Sne`ana Gnjidi}, R: Aleksandar Luka~ i Pavao

Pavli~i}, S: Sne`ana Petrovi}, K: Angelina

Atlagi}, Izb. m: Ivica Pen~i}, Dr: Sne`ana Gnjidi},

Scen. pok: Ivan Klemenc.

I: Goran Radakovi} (Goran), Gordana GAd`i}

(Eva), Predrag Pani} (Marko), Boris Komneni}

(kg) (Vladimir), Bo`idar Pavi}evi} Longa (Starac),

Marica Vuleti} (Jana), Ljubomir Todorovi}

(Logi~ar), Pe|a Bjelac (Branko), Vladan Dujovi}

(Vaki), Nenad Nenadovi} (Pe|a), Lora Orlovi}

(Petra), Vjera Mujovi} (Lora), Jelica Tesli}

(Strme~ka), Dragoljub Denda (Kolah), Vera Dedi}

(Stanka).

(145) 19. septembar 1989.

(Scena Kod konja)

Molitva za malko sre}e

P: Sr|an An|eli} & Lenka Udovi~ki, R: Lenka

Udovi~ki, S. i K: Dejan Panteli}, M: Mi{a Blam,

Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Olga Odanovi} (Radmila), Boris Komneni} (kg)

(Hranislav), Fe|a Stojanovi} (kg) (Gastarbajter),

Neboj{a Ljubi{i} (kg) (Bane), Violeta Kroker (kg)

(Suzana), Dragan Vuji} (Oskar), Slobodan

Ninkovi} (Mati~ar), Milorad Jeki} (Milicioner).

(146) 27. septembar 1989. (De~ija scena),

Zmaj

P: Evgenij Ljvovi~ [varc, Pr: Mira Lali}, R: Nenad

Boji}, S: Du{an Birsa, K: Angelina Atlagi},

M: Predrag Vrane{evi}, Lek: Radovan Kne`evi},

Kor: Ljiljana Dulovi}.

I: Aleksandar Gorani} (Zmaj prvi), Branislav

Plati{a (Zmaj drugi), Olja Grasti} (Zmaj tre}i),

Nenad Nenadovi} (Lanselot), Ivan Kosti}

([arlmanj), Marica Vuleti} (Elza), Vidoje Vujovi}

(Gradona~elnik), Dragoljub Denda (Henrih),

Dragan Vuji} (Ma~ak), Slobodan Ninkovi}

(Magarac), Predrag Kolarevi} (kg) (Prvi tka~),

Ljubomir Todorovi} (Drugi tka~), Nenad

Gvozdenovi} (kg) ([e{ird`ija), Zorica Jovanovi}

(Majstor muzi~kih instrumenata), Vladan Dujovi}

(kg) (Kova~), Lora Orlovi} (kg) (Prva Elzina

drugarica), Bojana Kova~evi} (kg) (Druga Elzina

drugarica), Draga ]iri} @ivanovi} (Tre}a Elzina

drugarica), Milorad Jeki} (Stra`ar), Selimir Simi}

(kg) (Ba{tovan), Mirko \eri} (Prvi gra|anin), Vera

Dedi} (Prva gra|anka), Stevan Minja (kg) (Drugi

gra|anin), Zlata Jakovljevi} (Druga gra|anka),

Nikola Stjelja (De~ak), Milorad Mandi} (Tamni~ar,

Lakej), Jelica Tesli} (Pisarka), Tomislav Magi

(Raznosa~).

Repertoar

353

(147) 3. decembar 1989.

Vadisrce

P: Boris Pauel Vian, Ad: Du{ana Nikoli},

R: Dijana Milo{evi}, S: Marina ^uturilo,

K: Boris ^ak{iran, M: Nata{a Bogojevi},

Kor. i Scen. p: Sonja Lapatanov.

I: Predrag Pani} (@akmor), Olga Odanovi}

(Klemantina), Slobodan Be{ti} (kg) (An`el, Crni

ma~ak), Bo`idar Pavi}evi} Longa (Paroh), Draga

]iri} @ivanovi} (Slava), Branislav Plati{a

(Sitroen), Nenad Nenadovi} (Noel), Ljubomir

Todorovi} (@oel), Dragoljub Denda (Kova~, Telal,

^ovek iz naroda), Du{anka Stojanovi} (kg)

(Belodupa, Blan{a), Pe|a Bjelac (Devoj~ica sa

bokalom, Crkvenjak, Duh drveta), Ivan Kosti}

(Starac, Pastuv, ^ovek iz naroda), Zorica

Jovanovi} (Starica, Koza, @ena iz naroda).

(148) 17. februar 1990.

Rok-en-rol za decu

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

Kor: “Nove Lokice”, M: Vlada Divljan i Sr|an

Gojkovi}.

I: Slobodan Ninkovi}, Milorad Mandi}, Bojana

Kova~evi} (kg), Draga ]iri} @ivanovi}, Nenad

Nenadovi}, Dragan Vuji}, Lora Orlovi}, Donka

Ignjatovi}, Olja Grasti}, Goran Radakovi}, Zlata

Jakovljevi}, Pe|a Bjelac, Mirko \eri}.

(149) 17. mart 1990.

Mali Radojica i Kraljevi} Marko

P: Stevan Koprivica, R: Milan Karad`i},

Pom. r: Slobodan Ninkovi}, S: Geroslav Zari},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Enco Lesi},

Lek: Radovan Kne`evi}, Kor: Vesna Milanovi},

Scen. p: Milovan Ga|anski.

I: Milorad Mandi} (Mali Radojica), Slobodan

Ninkovi} (Kraljevi} Marko), Pe|a Bjelac (Mr|an),

Draga ]iri} @ivanovi} (Janja), Branislav Plati{a

(Di Fra|ile), Dragoljub Denda (Skotov), Predrag

Pani} (Musa Kesed`ija), Bo`idar Pavi}evi} Longa

(Be}ir aga), Nada Tadi} (Be}iraginica), Bojana

Kova~evi} (kg) (Hajkuna), Aleksandra Simi}

(Vila), Dragan Vuji} (Prvi Tur~in, Prvi asker),

Ljubomir Todorovi} (Drugi Tur~in, Drugi asker),

Nenad Nenadovi} (Tre}i Tur~in, Tre}i asker),

Milorad Jeki} (Stra`ar), Slobodan Popovi}, Dejan

Stepi}, Neboj{a Juki} (Momci, Raja), Sne`ana

Mogi}, Gordana Pejovi}, Sne`ana Plav{i},

Sandra Petrovi}, Ljubinka [ar~evi}, Marijana

Danilovi} (Devojke).

(150) 11. april 1990.

Mala {kola rok-en-rola

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

M: Vlada Divljan i Sr|an Gojkovi},

Kor: “Nove Lokice”.

I: Aleksandar Gorani}, Vera Dedi}, Aleksandra

Simi}, Du{anka Stojanovi} (kg), Jelica Tesli},

Ljubomir Todorovi} (kg), Dragoljub Denda.

(151) 14. maj 1991. (Scena Kod konja)

San letnje no}i

P: Viljem [ekspir, Pr: Velimir @ivojinovi},

R: Jago{ Markovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, Kor: Sonja Lapatanov,

Mask: Vukica Nikolin, Izb. m: @or` Gruji},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Pe|a Bjelac (Tezej), Dragoljub Denda (Egej,

Gladica, Mese}ina), Dragan Mi}anovi} (kg)

(Lisander), Darko Tomovi} (kg) (Demetar), Ivan

Kosti} (Filostart), Dragan Vuji} (Dunja),

Aleksandar Gorani} (Du{ica, Lav), Slobodan

Ninkovi} (Vratilo, Piram), Vladan Dujovi} (Frula,

Tizba), Nenad Nenadovi} (Nju{ka, Zid), Marica

Vuleti} Namunovi} (Hipolita), Du{anka Stojanovi}

(Heremija), Olga Odanovi} (Helena), Predrag

Pani} (Oberon), Zoran Cvijanovi} (kg) (Puk ili

\avolak), Aleksandra Simi} (Gra{kov Cvet), @or`

Gruji} (Svira~), Sne`ana Plav{i}, Sandra

Petrovi}, Ljubinka [ar~evi}, Marijana Danilovi}

(Vile).

(152) 5. oktobar 1991. (Jajinci)

Ma {ta sejali tu }e `ivot ni}i

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

K: Nenad Mojsilovi}, M: Nenad Milosavljevi},

Scen. p: Ferid Karajica.

I: Olga Odanovi}, Slobodan Ninkovi}, Milorad

Mandi}, Aleksandra Simi}, Du{anka Stojanovi},

Pe|a Bjelac, Nenad Nenadovi}, Nada Tadi},

Zlata Jakovljevi}, Mirko \eri}, Ljubomir

Todorovi}, Predrag Pani}.

(153) 14. oktobar 1991.

@dralovo perje

P: Miroslav Belovi}, R: Miroslav Belovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi}, M: Vojkan

Borisavljevi}, Kor: Sonja Lapatanov,

Mask: Vukica Nikolin, Lek: Radmila Vidak,

Pom. r: Ana Miljani}, Du{an Petrovi} i Kokan

Mladenovi}.

I: Vidoje Vujovi} (Otomo), Olja Grasti} (Zuki),

Marica Vuleti} Naumovi} (O-Curu), Dragan

Mi}unovi} (kg) (Tahimoto), Dragoljub Denda

(Gonta), Slobodan Kolakovi} (Tud`ivara), Draga

]iri} @ivanovi} (Tajken), Branislav Plati{a

354

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

([ugavara), Milorad Jeki} (Prvi sluga), Gordan

Vrande~i} (Drugi sluga), Natalija \aki} (Namiki),

Zoran Frenc (Haromiti), Aleksandra Simi}

(Kijevara), Ivan Levi ([amicu), Neboj{a Juki}

(Muzi~ar),

(154) 21. decembar 1991.

Nije nova godina ma~ka u d`aku

P: Dobrivoje Ili}, R: Jago{ Markovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

Izb. m: Ljubomir Ninkovi} i Slobodan Ninkovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Nenad Nenadovi} (Voditelj), Vjera Mujovi} (kg)

(@vaka), Slobodan Ninkovi} (Patuljak Pljak),

Draga ]iri} @ivanovi} (Crna ma~ka, Nova

Godina), Olga Odanovi} (Bela ma~ka), Zorica

Jovanovi} (Zec sa govornom manom), Donka

Ignjatovi} (Jabuka), Tomislav Magi (Ma|ioni~ar),

Ivan Kosti} (Deda Mraz).

(155) 22. decembar 1991.

Dan de~ijih `elja

P: Mirjana Ojdani}, R: S: Mirjana Ojdani}, K: Zora

Mojsilovi} Kor: Sonja Lapatanov, Izb. m: Ljubomir

Ninkovi} Slobodan Ninkovi}.

I: Du{ica Stevanovi} Maler (kg) (Nezadovoljna

devoj~ica Mica), Goran Radakovi} (Dovitljivi

de~ak Bora), Nada Tadi} (D`andrljiva baba

Dara), Vidoje Vujovi} (Zaboravni deda Sava),

Dragoljub Denda (Dobrivoje D. Dobrivojevi} II,

Deda Mraz), Zlata Jakovljevi} (Rezervna mama,

Milka), Branislav Plati{a (Tata po porud`bini,

Nid`a).

(156) 8. februar 1992.

Princ Rastko-Monah Sava

P: Milovan Vitezovi}, R: Milan Karad`i},

S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Nenad Milosavljevi}, Scen. p: Ivan Klemenc,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Dram: Mira Santini.

I: Goran [u{ljik (Rastko), Predrag Pani}

(Nemanja), Nada Tadi} (Ana), Nenad Nenadovi}

(Vukan), Draga ]iri} @ivanovi} (Katalena), Goran

Radakovi} (Stefan), Aleksandar Gorani}

(Miroslav), Marica Vuleti} Naumovi} (Jevdokija),

Vidoje Vujovi} (U~itelj, Prot), Slobodan Ninkovi}

(Fridrih Barbarosa), Ljubomir Todorovi} (Grof

Bertold, Velmo`a Jovan), Dragoljub Denda

(Vojin), Mirko \eri} (Pastir, ]elavi, Iguman), Ivan

Kosti} (Trgovac, Otac), Milorad Jeki} (Prosjak,

Sin), Mihailo Todorovi} (Stojmir), Branislav

Plati{a (Kalu|er Rus), Slobodan Popovi}

(Dvoranin), Milorad Jeki}, Slobodan Popovi}

(Kalu|eri), Neboj{a Juki} (Protojerej), Dejan

Stepi}, Aleksandar Mari} (Vojnici), Vera Dedi}

(@ena).

(157) 11. novembar 1992. (Scena Kod konja)

Put oko sveta

P: Branislav Nu{i}, R: Dejan Mija~,

M. i S: Predrag Vrane{evi}, K: Angelina Atlagi},

Kor: Sonja Vuki}evi}, Ap: Ljubivoje R{umovi},

Lek: Radovan Kne`evi}, Dram: Mira Santini.

I: Svetislav Gonci} (Jovan~e), Du{anka

Stojanovi} (Juli{ka), Milorad Mandi} (^ovek s

nogom), Olga Odanovi} (Persa), Vidoje Vujovi}

(Toma), Dragoljub Denda (Zemli~ka), Predrag

Pani} (Mika), Nenad Nenadovi} (Sima), Mirko

\eri} (Profesor), Aleksandar Gorani} ([ef

stanice), Branislav Plati{a (Pera Krka), Ljubomir

Todorovi} (Glumac), Zorica Jovanovi} (Saveta),

Zoran Franc (Nace (Crnac)), Marko Bogosavljevi}

(Crno dete), Olja Grasti}, Nada Tadi}, Donka

Ignjatovi}, Vera Dedi}, Jelica Milosavljevi} Tesli},

Dragan~o Ristevski, Dragutin Dimitrijevi} (@enski

ansambl “Od bisera grana”).

(158) 20. decembar 1992. (De~ija scena)

Menjalica 1993.

Sc. i. R: Mirjana Ojdani}, As: Milovan Vitezovi},

Branislav Crn~evi} i Du{an Radovi}, M: Ljubomir

Ninkovi} i Slobodan Ninkovi}.

I: Du{ica Stevanovi} (Nezadovoljna devoj~ica

Mica), Goran Radakovi} (Dovitljivi de~ak Bora),

Nada Tadi} (D`andrljiva baba Dara), Vidoje

Vujovi} (Zaboravni deda Sava), Dragoljub Denda

(Poslovni bizmismen Dobrivoje Dobrivojevi} II),

Draga ]iri} @ivanovi} (Mama po porud`bini,

Milka), Branislav Plati{a (Rezervni tata, Svilenko),

Ivan Kosti} (Deda Mraz).

(159) 19. mart 1993. (De~ija scena)

Vasilisa prekrasna

P: Miodrag Stanisavljevi}, R: Milan Karad`i},

S: Boris Maksimovi}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Aleksandar Lokner, Kor: Sonja Lapatanov,

Mask: Tihomir Ma~kovi}, Lek: Ljubivoje

R{umovi}.

I: Goran [u{ljik (Ivan), Ivana Lokner (Vasilisa),

Slobodan Ninkovi} (Zmaj Ognjan), Nenad

Nenadovi} (Igor), Vladan Dujovi} (Vasilije),

Dragoljub Denda (Car, Hrast), Draga ]iri}

@ivkovi} (Anfisa), Aleksandra Simi} (Melanija),

Olja Grasti} (Baba Marta), Vidoje Vujovi}

(Stvorenje koje jede kornja~e), Zorica Jovanovi}

(Ve{tica), Predrag Pani} (Ma~ak), Ivan Kosti}

(Vetar Razvigorac), Julija Rankovi} (Pa`).

(160) 25. septembar 1993. (De~ija scena)

Magi~ne ruke

P: Tomislav Magi, R: Dragoslav Todorovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, Izb. m: Nata{a Bogojevi},

Kor: Sonja Lapatanov.

Repertoar

355

I: Slobodan Slobodanovi} (Direktor), Neboj{a

Brli} (Voditelj Bobi), Dragan Bogdanovi} (kg)

(Otac, Hari), Tomislav Magi (kg) (Pirotehni~ar,

Blek Lari), Miodrag Vukovi} (kg) (Elektri~ar, Soni),

Mom~ilo Jelen (kg) (Hrabri kroja~ Jelen), Zoran

Frenc (kg) (De~ak, Merlin), Marija Mari}

(Devoj~ica), Ljubinka [ar~evi} (Garderoberka,

Balerina).

(161) 9. oktobar 1993. (De~ija scena)

^arobnjak iz Oza

P: Aleksandra Glovacki, R: Jago{ Markovi},

M: Bra}a Ninkovi}, Scen. p: Sonja Lapatanov.

I: Branka Kati} (Doroti), Zorica Jovanovi}

(Stra{ilo), Olga Odanovi} (Limeni Drvose~a),

Slobodan Ninkovi} (Lav), Donka Ignjatovi} (Dobra

~arobnica sa severa), Maja Novelji} (Dobra

~arobnica sa juga), Goran [u{ljik (Opaka

zapadna ve{tica), Ivan Kosti}, Maja Novelji}

(Kreaturice i stra`ari), Ljubomir Ninkovi} (U

specijalnoj ulozi).

(162) 20. decembar 1993. (De~ija scena)

San i slava zlatnog lava (Borca za de~ja prava)

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Mom~ilo Bajagi}, Sa{a

Lokner, Ljubomir Ninkovi}, “Vampiri”, “Zana” i

Leontina Vukomanovi}, Scen. p: Sonja Lapatanov.

I: Slobodan Ninkovi} (Zlatni Lav Slobodan), Olja

Grasti} ([umska Vaspita~ica Olja), Donka

Ignjatovi} ([umska Vaspita~ica Donka), Mirko

\eri} (glas) (Mudri Hrastivoje \eri}), Ivana

Lokner (Zekana R. Hopkins), Zorica Jovanovi}

(Zozon Zoca), Nenad Nenadovi} (Zozon Neca),

Goran [u{ljik (Zozon Goca), Vjera Trifunova

Mujovi} (Devojka Vjera), Zoran Frenc (Mladi}

Zoran), Marija Mari} (Devoj~ica Marija

Detinjarija), Arion Aslani (De~ak Arion Skita}),

Ivan Kosti} (Deda Un, Poklona Pun, Deda Mraz).

(163) 31. mart 1994. (De~ija scena)

Alisa u zemlji ~uda

P: Luis Kerol, Ad: Vladimir \uri}, R: Alisa

Stojanovi}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Zora

Mojsilovi}, M: Dragoljub \uri~i} i Aleksandar

Lokner, Kor: Scen. p: Sonja Divac,

Dram: Gordana Gonci}.

I: Danusija Ataljanc (Alisa), Milorad Mandi} (Beli

zec, Martovski kuni}, Luis Kerol), Vladan Dujovi}

(Mi{, [e{ird`ija, Grifon), Marica Vuleti} (Kuvarica,

Kraljica), Dragoljub Denda (Dodo, La`na

kornja~a, Ma~or Kezalo), Aleksandra Simi}

(Antipat, Vojvotkinja, Gusenica), Vjera Trifunova

Mujovi} (Karta, Jastog, Papagaj, Puh), Ivana

Lokner (Karta, Jastog, Orli}, Bili), Aleksandar

Gorani} (Kralj).

(164) 3. maj 1994. (Scena Kod konja)

Viktor

P: Ro`e Vitrak, Ad. i R: Jug Radivojevi},

S. i K: Boris ^ak{iran, M: Tatjana Milo{evi},

Scen. p: Ivan Klemenc, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Filip Gaji} (Viktor), Vladan Gajovi} ([ari),

Danica Maksimovi} (Emilija), Tatjana Todorovi}

(Lili), Ana Radivojevi} (Ester), Miodrag Popovi}

Deba (Antonije), Srna Lango (Tereza), Jelena

Tinska (Ida Mortimar).

(165) 17. oktobar 1994. (De~ija scena)

Ma~or u ~izmama

P: Igor Bojovi}, R: Milan Karad`i},

Kor: Scen. p: Sonja Lapatanov, S: Geroslav Zari},

K: Bo`ana Jovanovi}, Mask: Tihomir Ma~kovi},

M: Ljubomir Ninkovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Nenad Nenadovi} (Msje @ak), Predrag Pani}

(Mlinar @il, Ma~or Fjodor), Ivan Tomi} (kg) (Petit),

Dejan Lutki} (kg) (@erar), Goran [u{ljik (Todor),

Vladan Dujovi} (Div Le Gi{), Vjera Trifunova

Mujovi} (Princeza Anastazija), Jelica Tesli}

(Vikontesa Agneza), Aleksandar Gorani} (Kralj

Luj Zaboravni), Dragoljub Denda (General Le

Bre), Marijana Danilovi}, Nada Markovi},

Dragana Mileti}, Ljubinka [ar~evi}, Aleksandra

[~erbak ([uma, Dvorske dame, Ma~ke), Dejan

Stepi}, Dejan Babi} (Vojnici).

(166) 20. decembar 1994. (De~ja scena)

Princes `urka –Haos bajka

P: Marina Milivojevi}, R: Milan Karad`i},

Kor: Sonja Lapatanov, K: Bo`ana Jovanovi}.

I: Nenad Nenadovi} (Msje @ak), Ivana Lokner

(Princeza Vasilisa), Vjera Trifunova Mujovi}

(Princeza Ru`ice), Draga ]iri} @ivanovi}

([ogunica Tajken), Rastko Jankovi} (kg) (Princ

Filip), Branislav Plati{a (Ve{tica Vanda), Zorica

Jovanovi} (Zli patuljak), Vidoje Vujovi} (Stvorenje

koje jede korenje), Slobodan Ninkovi}, Dragoljub

Denda (Zmaj Ognjen), Vladan Dujovi} (Div Le

Gi{), Mirko \eri} (Deda Mraz), Aleksandra

[~erbak, Nada Markovi}, Dragana Mileti}, Tijana

Vuji} (Vile).

(167) 3. februar 1995. (Scena Kod konja)

Romeo i Julija

P: Viljem [ekspir, Pr: Sima Pandurovi} i @ivojin

Simi}, R: Jago{ Markovi}, S: Geroslav Zari},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Ivana Stefanovi},

Scen. p: Sonja Lapatanov, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}.

I: Dragan Mi}anovi} (kg) (Romeo), Isidora Mini}

(kg) (Julija), Vidoje Vujovi} (Knez), Ivan Jevtovi}

(kg) (Paris), Predrag Pani} (Montagi), Boris

356

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Komneni} (Kapulet), Goran [u{ljik (Merkucijo),

Nenad Nenadovi} (Benvolio), Aleksandar

Sre}kovi} (kg) (Tibolt), Jano{ Tot (kg) (Pop),

Dejan Lutki} (kg) (Valtazar), Aleksandar Gorani}

(Petar), Draga ]iri} @ivanovi} (Montagijeva), Olga

Odanovi} (Kapuletova), Donka Ignjatovi}

(Dadilja), Zorica Jovanovi}, Ivana Lokner

(Svira~ice), Dejan Stepi}, Zoran Mi{i},

Aleksandar Mari}, Dejan Babi} (Grobari).

(168) 15. maj 1995. (De~ja scena)

Carev zato~nik

P: Miodrag Stanisavljevi}, R: Milan Karad`i},

Kor: Sonja Lapatanov, S: Geroslav Zari},

K: Bo`ana Jovanovi}, M: Aleksandar Lokner,

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}, Mask: Tihomir

Ma~kovi}, Scen. p: Ivica Klemenc.

I: Dragoljub Denda (Car Ptrptrptislav), Ana

Sofrenovi} (kg) (Princeza Jevdokija), Goran

[u{ljik (Careva luda), Aleksandra Simi} (Dvorska

dama), Slobodan Ninkovi} (D`in), Dejan Lutki}

(Ban ^ekrk~elenkovi}), Mirko \eri} (Janko od

Tulumine, Seljak), Branislav Plati{a (Vojvoda

Uzengi-Bengi}), Olga Odanovi} (Baba Poleksija),

Ivan Jevtovi} (Jovan), Nenad Nenadovi} (Mitar

Pjevac), Vladan Dujovi} (Stanipanislav), Ivan

Kosti} (Najstariji pametar), Milorad Jeki},

Slobodan Popovi} (Pametari), Aleksandra

[~erbak (Magarac Njako), Ljubinka [ar~evi},

Marijana Danilovi}, Ana Bata, Natalija Bata, Nada

Markovi}, Dragana Mileti} (Konji, Dame,

Seljanke), Dejan Stepi}, Aleksandar Mari}

(Stra`ari).

(169) 24. decembar 1995.

Pepeljuga

P: @ivojin Vukadinovi}, R: Milan Karad`i},

M: Aleksandar Lokner, Kor: Sonja Lapatanov,

K: Zora Mojsilovi} Popovi}, Mask: Tihomir

Ma~kovi}.

I: Dejan Lutki} (Car), Aleksandar Gorani}

(Mar{al), Aleksandra [~erbak (Prvi stra`ar), Ivan

Tomi} (Drugi stra`ar), Ivan Jevtovi} (Tale,

dvorska budala), Ivan Kosti} (Gost na dvoru),

Zorica Jovanovi} (Dobo{ar), Olga Odanovi}

(Gospa Crvenperka), Draga ]iri} @ivanovi}

(Zlata), Aleksandra Simi} (Biserka), Ivana Lokner

(Pepeljuga), Donka Ignjatovi} (Vila), Ljubinka

[ar~evi}, Marijana Danilovi}, Tijana Vuji}, Ana

Bata, Natalija Bata (Male vile).

(170) 24. oktobar 1996.

(De~ija scena & Scena Kod konja)

Princ –Arkadina avantura

P: Neboj{a Rom~evi}, R: Gor~in Stojanovi},

S: Todor Lalicki, K: Ljiljana Petrovi},

M: Aleksandar Lokner. Scen. p: Sonja Lapatanov,

Mask: Tihomir Ma~kovi}.

I: Goran [u{ljik (kg) (Princ), Ivan Jevtovi}

(Lopov), Mara Radulovi} (kg) (Princeza), Milorad

Mandi}, Branislav Plati{a (Zli D`afar), Predrag

Pani} (Don Otelo), Ivan Tomi} (kg) (Prin~ev

dvojnik, Prvi uteriva~ dugova), Dejan Lutki}

(Dvojnik lopova, Drugi uteriva~ dugova), Vladan

Dujovi} (Tamni~ar, Lo Pan, Buonanote silos,

Sne`anin princ), Nenad Nenadovi} (Leon, Stylist,

TV voditelj, Patuljak Ljutko, Inspektor), Donka

Ignjatovi} (Debela klju~arka, Prva Dobra vila,

Kom{inica sa viklerima), Ivana Lokner (Mali

Kinez, Druga Dobra vila, Obo`avateljka Princa),

Aleksandar Gorani} (Bonaventura (pogrebnik),

Kralj), Olga Odanovi} (Marija Antoaneta, Zla

ve{tica, Grdana), Aleksandra Simi} (Sne`ana),

Tihomir Ma~kovi} (Luj {esnaesti, Kralj iz bajke),

Ana Bata, Natalija Bata, Tijana Vuji}, Marijana

Danilovi}, Nada Markovi}, Dragana Mileti}, Ivana

Tomi}, Ljubinka [ar~evi}, Aleksandra [~erbak

(Baletski ansambl), Persa Veljovi} (U potrazi za

pra{kom).

(171) 13. maj 1997. (Scena Kod konja)

Klinje

P: Darijan Mihajlovi}, R: Darijan Mihajlovi},

S: Martin Erde{. K: Jelena Prokovi}, M: “Ad hoc”.

Kl: Tihomir Ma~kovi}.

I: Ivan Jevtovi} ([ejn), Dejan Lutki} (Girica

Milosavljevi}), Neboj{a Ili} (kg) (Bole), Nata{a

Markovi} (kg) (Ma{a), Ivan Tomi} (kg) (Ripli),

Bojan @irovi} (kg) (Sin), Vidoje Vujovi} (Profa),

Milo{ Samolov (kg) (Stojkovi}).

(172) 5. oktobar 1997. (Scena Kod konja)

Furka

P: Ognen Georgievski, Pr: Nada Tomi},

R: Anja Su{a, S: Aleksandar Veljanovi},

K: Jelena Nikoli}, M: “Kristali”.

I: Ivan Jevtovi}, Ivan Tomi} (kg), Dejan Lutki},

Bojan Ivi} (kg), Branislav Plati{a, Milena Pavlovi}

(kg), Nata{a Markovi} (kg).

(173) 6. novembar 1997. (De~ija scena)

Sne`na Kraljica

P: Jevgenij [varc, Pr: Zoran Bo`ovi},

R: Milan Karad`i}, sc, Geroslav Zari}, K: Bo`ana

Jovanovi}, M: Aleksandar Lokner,

Kor. i Scen. p: Sonja Lapatanov, As: Ljubivoje

R{umovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Kl: Tihomir Ma~kovi}, Dram: Mira Santini.

I: Boba Latinovi} (kg) (Gerda), Pavle Peki} (kg)

(Kaj), Olja Grasti} (Bakica), Ivan Jevtovi}

(Pripoveda~), Draga ]iri} @ivanovi} (Sne`na

Kraljica), Predrag Pani} (Savetnik), Vidoje Vujovi}

Repertoar

357

(Kralj), Nenad Nenadovi} (Gavran), Marija

Milenkovi} (kg) (Gavranka), Dejan Lutki} (Princ,

Severni jelen), Ivana Lokner (Princeza), Donka

Ignjatovi} (Razbojnica), Vjera Trifunova Mujovi}

(Mala razbojnica), Mirko \eri} (Prvi razbojnik),

Dejan Stepi}, Aleksandar Mari} (Razbojnici),

Marijana Danilovi}, Nada Markovi}, Dragana

Mileti}, Ljubinka [ar~evi} (Kraljeve sluge,

Ko{ute).

(174) 20. decembar 1997. (De~ija scena)

Jedini na svetu

T: Du{an Radovi}, Arsen Dikli}, Ljubivoje

R{umovi}, Miodrag Stanisavljevi} i Miroslav

Anti}, Ad: Igor Bojovi}, R: Aleksandra Kova~evi},

S: Geroslav Zari}, K: Ljiljana Petrovi},

M: Aleksandar Lokner, Kor: Ferid Karajica,

Mask: Tihomir Ma~kovi}, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}.

I: Ivana Lokner, Nenad Nenadovi}, Ljubomir

Bandovi} (kg), Radmila Tomovi} (kg), Marija

Milenkovi} (kg), Pavle Peki} (kg), Nikola Bulatovi}

(kg), Mirko \eri}, Dejan Lutki}, Sr|an Maleti}.

(175) 8. mart 1999. (De~ija scena)

Tajna plavog zeca

T: Du{an Radovi}, Ad: Ljubivoje R{umovi}, Dejan

Aleksi} i Igor Bojovi}, R: Aleksandra Kova~evi},

S: Geroslav Zari}, K: Ljiljana Petrovi}, Kor: Ferid

Karajica i Ljubinka [ar~evi}, M: Aleksandar

Lokner.

I: Dejan Lutki} (Lovac), Pavle Peki} (kg) (Vuk,

Glas reditelja), Nikola Bulatovi} (kg) (Plavi zec),

Mirko \eri} (Spisatelj), Ivana Lokner (Lajza

Mineli), Radmila Tomovi} (kg) (Merlin Monro),

Marija Milenkovi} (kg) (^arli ^aplin).

(176) 14. maj 1998. (Scena Kod konja)

Oliver Tvist

P: ^arls Dikens, Ad: D`eremi Brok, Pr: Nata{a

Mojsilovi}, R: Neboj{a Bradi}, S: Geroslav Zari},

K: Bojana Nikitovi}, M: Isidora @ebeljan,

Kor. i Scen. p: Sonja Lapatanov, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Dram: Ivana Dimi}.

I: Pavle Peki} (kg) (Oliver Tvist), Predrag Pani}

(Fejgin, D`ajls), Ivan Jevtovi} (Souberi, Sajks),

Branislav Plati{a (Feng, Barni, Grimvig, Doktor),

Dejan Lutki} (Noje, Monks, Pomo}nik), Dragoljub

Denda (Bambl, Portir, Nadzornik), Nenad

Nenadovi} (Limkinz, Vrdalama), Vladan Dujovi}

(Braunlo), Aleksandar Gorani} (Dr Luzbern,

Svedok), Katarina @uti} (kg) (Nensi), Draga ]iri}

@ivanovi} (G|a Kornej), Boba Latinovi}, Radmila

Tomovi} (kg) (Rouz Majlaj, Mlada `ena, Prva

sestra), Ivana Lokner ([arlota, Kalauz Loti),

Donka Ignjatovi} (G|a Bridlz, Prva `ena), Vjera

Trifunova Mujovi} (G|a Souberi, Tobi Krekit),

Marija Milenkovi} (kg) (Ledi Stok D`ober, ^arli

Bejts), Jelica Milosavljevi} Tesli} (G|a Mejlaj,

Druga `ena, Druga sestra).

(177) 19. decembar 1998.

99 klovnova

P: Mirjana Ojdani}, R. i Scen. p: Ferid Karajica,

K: Olivera Gaji}, S: Tihomir Ma~kovi} i Ferid

Karajica, Atp: Ljubivoje R{umovi}, M: Aleksandar

Lokner, Dram: Mira Santini.

I: Nenad Nenadovi}, Marija Milenkovi}, Nata{a

Markovi}, Ivan Jevtovi}, Ivan Tomi}.

(178) 8. februar 1999.

U cara Trojana kozje u{i

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi}, Dram: Mira

Santini i Ivana Dimi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Ferid Karajica, Mask: Tihomir Ma~kovi},

Pom. r: Bo{ko \or|evi}.

I: Milutin Karad`i} (kg) (Car Trojan), Dejan Lutki}

(Svircijus), Goran [u{ljik (kg) (Vu~ihna), Nata{a

[olak (kg) (Devoj~ica, Felisija), Pavle Peki} (kg)

(De~ak, Feliks), Predrag Pani} (Ogrk), Marko

@ivi} (Prvoje), Milorad Damjanovi} (Drugoje),

Boba Latinovi} (Zlata, Latina), Olga Odanovi}

(Ko{ava), Slobodan Ninkovi} (Ma~ka), Mina

Lazarevi} (kg) (Pentesileja), Marija Milenkovi}

(Visna), Dragoljub Denda (Grozomorije),

Aleksandar Gorani} (Decibal), Donka Ignjatovi}

(Herenija), Milorad Damjanovi} (Karpa), Marko

@ivi} (Rogan), Marko @ivi}, Milorad Damjanovi},

Boba Latinovi} (Zmajevi}i), Ljubinka [ar~evi},

Tijana Vuji}, Ivana Tomi}, Tanja Damjanovski,

Dafina Perovi} (Amazonke, Robinje).

(179) 6. novembar 1999.

Tri musketara

P: Aleksandar Dima, Ad: Stevan Koprivica,

R: Milan Karad`i}, K: Bo`ana Jovanovi},

S: Geroslav Zari}, M: Isidora @ebeljan,

Kor: Scen. p: Sonja Lapatanov,

Mask: Tihomir Ma~kovi}.

I: Goran [u{ljik (kg) (D’Artanjan), Dejan Lutki}

(Atos), Vladan Dujovi} (Portos), Ivan Jevtovi}

(Aramis), Slobodan Ninkovi} (kg) (Plan{e), Boba

Latinovi} (Konstanca Bonasje), Ljubinka Klari}

(kg) (Miledi), Vjera Mujovi} (Kraljica Ana od

Austrije), Predrag Pani} (Kardinal Ri{elje),

Milorad Mandi} (Lord Bakingem), Nenad

Nenadovi} (Luj XIII), Dragoljub Denda (Trevil),

Vidoje Vujovi} (D’Artanjan otac), Branislav Plati{a

(Ro{for), Tihomir Ma~kovi} (@isak), Aleksandar

Gorani} (Gospodin Bonasje), Zorica Jovanovi}

(Gospo|a Desten), Milorad Damjanovi} (kg)

358

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(Fulton), Sa{a Tasi}, Mirko \eri} (Kr~mar), Marija

Milenkovi} (Kr~marica), Milorad Jeki}

(Ceremonijal majstor), Tijana Vuji}, Ivana Tomi},

Nada Markovi}, Marta EraKovi}, Dafina Perovi},

Ana Bata (Dvorske dame), Bojan Serafimovi},

Pavle Petrovi}, Sa{a Tasi}, Sr|an Radivojevi},

Uro{ Uro{evi} (Musketari).

(180) 21. novembar 1999.

Ili-ili

P: Mirjana Ojdani}, R: Mirjana Ojdani},

M: Ljubomir Ninkovi}.

I: Slobodan Ninkovi} (kg).

(181) 5. decembar 2000.

Kad poraste{ bi}e{ ja

P: Stevan Koprivica, R. i S: Ana \or|evi},

S. i K: Ivana Vasi}, M: Ivan Brklja~i},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Vanja Ejdus (kg) (Voditeljka), Marija Milenkovi}

(Keva 1, Laponka Cvetinski), Marija Milenkovi}

(Keva 2), Pavle Peki} (kg) (]ale 1, ]ale 2,

Tuhomir Slini}), Miki Damjanovi} (kg) (Miloje),

Vladislava \or|evi} (kg) (Dragana), Ivan

Vidosavljevi} (kg) (Klipan), Marko @ivi} (kg)

(Dobri duh, Bu Bo Tak Makijavara, Ubavka

Cveti}), Boba Latinovi} (Vila, Dergemiza Udavi}),

Petra Petri} (Balerina 1), Dragana Vidosavljevi}

(Balerina 2).

(182) 20. decembar 2000.

Izbor za III milenijum

P: Mirjana Ojdani}, R: Mirjana Ojdani}.

I: Ljubivoje R{umovi}, Zorica Jovanovi}, Nenad

Nenadovi}, Marica Vuleti} (kg), Slobodan

Ninkovi} (kg), Marija Milenkovi}, Tomislav Magi,

Mihailo Todorovi}.

(183) 9. april 2001.

[argor

P: Igor Bojovi}, R: Milan Karad`i}, S: Geroslav

Zari}, K: Bo`ana Jovanovi}, M: Ljuba Ninkovi},

Dram: Mira Santini, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Sonja Lapatanov, Pom. r: Ana Tomovi},

Pom. k: Olja Mr|enovi}.

I: Goran Jevti} (Naod), Marija Milenkovi} (Jela),

Dejan Lutki} ([argor), Aleksandar Gorani}

(Pavao), Milorad Jeki} (Damjan), Radivoje Bukvi}

(Perun), Mirko \eri} (Kova~ Jakov), Ivan Kosti}

(Otac Perunov), Jelica Milosavljevi} Tesli}

(Zagorka), Draga ]iri} @ivanovi} (Mina), Boba

Latinovi} (Mara), Ivan Jevtovi} (Mile{), Vidoje

Vujovi} (Starac Simeon), Olga Odanovi}

(An|elija), Nenad Stojmenovi} (Ilija), Dragoljub

Denda (Mir~eta), Branislav Plati{a (Puren),

Jovana Mila~i} (Devoj~ica), Ana Bata, Tijana

Vuji}, Nina Zdravkovi}, Bojana Kesi}, Dafina

Perovi}, Biljana Pajovi} (Seljanke), Dejan Stepi},

Aleksandar Mari} (Seljaci),

(184) 24. decembar 2001.

Laku no} deco

P: Du{an Radovi}, R: Darijan Mihajlovi},

S: Kristina Ignjatovi}, K: Jelena Nikoli},

M: Marko Grubi}.

I: Ivan Tomi} (kg), Ivan Jevtovi}, Dejan Lutki},

Marija Milenkovi}.

(185) 13. april 2002.

Knjiga o d`ungli

P: Radjard Kipling, R: Jago{ Markovi},

S: Boris Maksimovi}, M: Ljuba Ninkovi},

Kor: Scen. p: Lidija Pilipenko, Lek: Ljiljana Mrki}

Popovi}, Pom. r: Slobodan Popovi}.

I: Vjera Mujovi} (kg) (Mogli), Aleksandar

Sre}kovi} (kg) (Bagira panter), Marinko Mad`galj

(kg) (Balu medved), Dejan Lutki} (Kaa zmija),

Ivan Jevtovi} ([ir Kan tigar), Olga Odanovi}

(Sova), Nenad Nenadovi} (Rama), Marija

Milenkovi} (Rak{a), Ivana Fotez (kg) (Sivobrat),

Mila Manojlovi} (kg) (O{trozub), Zorica

Jovanovi}, Lako Nikoli} (kg), Milan Kalini} (kg),

Miki Damjanovi} (kg), Ivana Lokner (Majmun,

Vuk), Pavle Peki} (kg) (Tabaki {akal), Uro{ Stepi}

(De~ak Mogli), Jana Nenadovi}, Mina Nenadovi}

(Deca vukovi), Aleksandar Mari} (Vuk),

(186) 12. maj 2002.

Dva viteza iz Verone

P: Vilijam [ekspir, Pr: @ivojin Simi} i Trifun \uki},

R: Goran [u{ljik, S: Scen. p: Sonja Vuki}evi},

M: Irina De~ermi}, Dram: Milena Depolo.

I: Nenad Stojmenovi} (kg) (Valentin), Igor

\or|evi} (kg) (Protej), Sonja Kola~ari} (kg)

(Julija), Katarina Radivojevi} (kg) (Silvija), Marija

Vickovi} (kg) (Luceta), Miki Damjanovi} (kg)

(Turio), Marko @ivi} (kg) (Spid), Radivoje Bikvi}

(kg) (Lans), Darijan Mihajlovi} (kg) (Vojvoda).

(187) 28. septembar 2002.

Dal’ bi bilo fino

Sc. i R: Mirjana Ojdani}, Izb. m: Ljuba Ninkovi},

Ap: Jovica Ti{ma, Kor: Vladimir Logunov.

I: Slobodan Ninkovi} (kg), Mila Manojlovi} (kg),

Jovica Ti{ma (kg).

(188) 20. oktobar 2002.

Lepotica i zver

P: Stevan Koprivica, R. i Izb. m: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bo`ana Jovanovi}, pk. Olga

Repertoar

359

Mr|enovi}, Izb. m: Scen. p: Sonja Lapatanov,

Dram: Mira Santini, Mask: Tihomir Ma~kovi}.

I: Ma{a Daki} (Emanuela), Dejan Lutki} (Zver),

Dragoljub Denda (Kristofer Belmon), Ivana

Lokner (Dominik), Boba Latinovi} (Barbara), Ivan

Jevtovi} (Anri Bekam), Goran Jevti} (Volpone),

Branislav Plati{a (Lupus), Marija Milenkovi}

(Galina), Ivan Vidosavljevi} (kg) (Tacius Edikt),

Miki Damjanovi} (kg) (Karlos Barbados),

(189) 7. decembar 2002.

Princezin osmeh

P: Mirjana Ojdani}, R. i Ap: . Mirjana Ojdani},

M: Kornelije Kova~, Ap: Mirjana \ur|evi},

Scen. p: Marica Vuleti}, Mask, Kl: Tihomir

Ma~kovi}.

I: Dragoljub Denda, Zlata Numanagi} Tokin (kg),

Branislav Plati{a, Ivana Lokner, Aleksandar

Gorani}, Marko Markovi} (kg), Slobodan Popovi}.

(190) 11. maj 2003.

Hobit

P: D`on Ronald Rejel Tolkin, Ad. i R: Kokan

Mladenovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Dragica Pavlovi}, M: Zoran Hristi},

Scen. p: Bojana Mladenovi}.

I: Ivan Tomi} (kg) (Hobit Bilbo Bagins), Predrag

Pani} (^arobnjak Gandalf), Dragoljub Denda

(Kralj Torin Hrasto{tit), Milo{ Samolov (kg)

(Balin), Miki Damjanovi} (kg) (Kili), Nenad

Okanovi} (kg) (Fili), Bora Neni} (kg) (Dvalin),

Predrag Damnjanovi} (kg) (Dori), Nemanja

Radomirovi} (kg) (Nori), Dejan Lutki} (Viljem,

Varga, Pakokol, [maug), Ivan Jevtovi} (Bert,

Veliki Bauk, Paukuk, Orao), Radivoje Bukvi} (kg)

(Tom, Paukil, Strelac Bard, Bauk), Marija

Milenkovi} (Baukol, VilinKraljica, Dvorska dama),

Boba Latinovi} (Golum, Gospodarica grada,

Vilenjak), Nermin Ahmetovi} (Baukrm, Orlin,

Vilenjak, Gra|anin), Ivan Vidosavljevi} (kg)

(Vargal, Bauk, Vilenjak), Nikola Krneta (kg)

(Vargud, Vilenjak, Gra|anin, Bauk), Vladimir

Paunovi} (kg) (Vargil, Gra|anin, Vilenjak, Bauk).

(191) 21. maj 2003.

^arobna je stvar praviti dar-mar

P: Ljubivoje R{umovi}, R: Jago{ Markovi},

K: Bo`ana Jovanovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Marija Momirov.

I: Ivana Lokner, Sne`ana Nenadovi} (kg), Hristina

Popovi} (kg), Marko Janji} (kg), Nenad

Nenadovi}.

(192) 21. septembar 2003.

^ardak ni na nebu ni na zemlji

P, R: Ana \or|evi}, S: Vesna Popovi}, K: Ivana

Vasi}, M: Ivan Brklja~i}.

I: Aleksandar Gorani} (Otac), Pavle Peki}

(Carevi} Predrag), Marko @ivi} (Carevi}

Gvozden), Goran Jevti} (Carevi} Nenad), Ivana

Jovanovi} (Princeza Zvezdana), Andrej

[epetkovski (A`daja).

(193) 3. novembar 2003.

Pinokio

P: Karlo Kolodi, Pr: Marija Stojanovi}, Ad: Li Hol,

R: Milan Karad`i}, Pom. r: Stanislava Koprivica,

S: Geroslav Zari}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Zoran Eri} i Bo`idar Obradinovi},

Dram: Ivana Dimi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: Marija Milenkovi}, Mask: Tihomir

Ma~kovi} i Vladimir Radovanovi}.

I: Predrag Pani} (\epeto), Branislav Plati{a

(Majstor Tre{nji}, Konobar, Zec Smrti, U~itelj,

Policajac), Dragoljub Denda (^ovek, Lutkar

Vatro`der), Radovan Vujovi} (Pinokio), Andrija

Milo{evi} (Lisac), Sofija Juri~in (Ma~ka), Miki

Damjanovi} (Pantalone, Gavran, De~ak), Nada

Macankovi} (Devoj~ica-vila, Ptica), Nikola

Rako~evi} (Zrikavac, Fitiljko), Jakov Jevtovi}

(Arlekino, Sova, Magarac).

(194) 20. decembar 2003.

Sne`na bajka

P: Ivana Dimi}, R: Mirjana Ojdani}, S: @ak Kuki},

K: @ana Radivojevi}, Pom. k: Tihomir Ma~kovi},

Kor: Vladimir Logunov.

I: Branislav Plati{a (Deda Mraz), Igor Damjanovi}

(Sajber Kole), Mila Manojlovi} (Selena), Marko

Markovi} (Teodor), Ivona Grbi} (Irvasinka),

Stefan Stojadinovi} (Ledenko).

(195) 26. februar 2004.

Na slovo na slovo

P: Du{an Radovi}, Ad: Jelena Mijovi}, R: Alisa

Stojanovi}, S: Sa{a Ivanovi}, K: Zora Mojsilovi},

M: \or|e Panteli} i Boris Milivojevi},

Mask: Tihomir Ma~kovi} i Vladimir Radovanovi},

Pom. k: Jelena Petrovi}.

I: Fe|a Stojanovi} (Mi}a), Ma{a Daki} (A}im),

Vladan Dujovi} (Paja), Dragoljub Denda (Ostoja),

Zorica Jovanovi} (Stra{ilo), Sofija Juri~an

(Prodava~ica, Slika), Radivoje Bukvi} (Prodavac),

Ivan Tomi} (Tata Galofaka, Lovac, Ma|ioni~ar,

Toreador), Draga ]iri} @ivanovi} (Mama

Galofaka, Koza), Marko Janji} (Kapetan), Jakov

Jevtovi} (Dete Galofaka), Predrag Damjanovi}

(Kauboj).

360

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(196) 27. mart 2004.

Goli kralj

P: Jevgenij [varc, Pr: Borijana B. Prodanovi},

Ad, R: Jug Radivojevi}, S: Dejan Panteli},

K: Angelina Atlagi}, Pom. k: Radica Komazec, M:

Kornelije Kova~, Aleksandra Kova~ i Roman

Gori{ek, Lek: Radovan Kne`evi}, Scen. p: Ferid

Karajica.

I: Milan Kalini}, kg. (Henrih), Ivan Jevtovi}

(Hristijan), Kalina Kova~evi} (Princeza), Boba

Latinovi} (Kneginja, Prva dama), Sne`ana

Nenadovi}, kg. (Grofica, Druga dama), Mirjana

\ur|evi} (Baronoca, Tre}a dama), Branislav

Plati{a (Kralj Otac), Zorica Jovanovi} (Ministar

ne`nih ose}anja), Nenad Nenadovi} (Predsednik

Op{tine), Dejan Lutki} (Nau~nik), Igor

Damjanovi} (Prvi Ministar), Jakov Jevtovi}

(A|utant), Ivana Lokner (Guvernanta), Dragan

Vuji}, kg. (Kralj), Marko Markovi}, kg. (Prvi

@andar, Svinja Kneginja), Nermin Ahmetovi}, kg.

(Drugi @andar, Svinja Grofica), Rajko Jovi~i}

(Tre}i @andar, Svinja Baronica).

POZORI[TE NA

TERAZIJAMA

(55) 26. septembar 1986.

Volim svoju `enu

P: Saj Kolmen, Pr: Aleksandar Sa{a Petrovi},

Plb: Majkl Stujart, Ad: Soja Jovanovi} i Ljubi{a

Ba~i}, R: Soja Jovanovi}, S: Miomir Deni},

Ma: Predrag Vasi}, Kor: Lidija Pilipenko,

Asr: Bata Paskaljevi}, As. kor: Sne`ana Mitrov,

K: Ninoslav Vidovi}.

I: Tanja Bo{kovi} (Klea), Rade Marjanovi} (Alvin),

Danica Maksimovi} (Monika), Milenko Pavlov

(Vali), Vladimir Ili} (Stenli), Bojan Kne`evi}

(Kventin), Dejan Pajovi} (Norman), Nenad ^oli}

(Harvi), Bata Paskaljevi} (Laki).

(56) 12. decembar 1986.

No} ve{tica

P: Aleksandar \aja, R: Velimir Mitrovi},

Asr: Jasmina Stevanovi}, S. i K.: Du{an Stani},

Izb. m: Zoran Mileti}, Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Zoran Babi} (Srki, Marko), Ljubivoje Tadi}, kg.

(Kosta, Vladimir), Goran Bukili} (Pe|a), Zlata

Numanagi} (Bilja, Sonja), Ljiljana [ljapi} (Mirej,

Kraljica Srbije), Du{an Golumbovskoi (Mane,

Ministar unutra{njih dela), Milan Pani} (Arsa,

Pukovnik), Aleksandar Hrnjakovi} (Pop, Kralj

Srbije), Lidija Bulaji} (Sne`ka, Karolina), Ljiljana

Stjepanovi} (Anabel), Jovan Anti} (Jovan).

(57) 27. mart 1987.

Dobri vojnik [vejk

P: Jaroslav Ha{ek, Pr: Du{an Kvapil, Ad. i R: Jan

Reriha, Asr: Marijana Petrovi}, S, K. i Kor: Miroslav

Melena, Izb. m: Miroljub Ara|elovi}, Dr: Vladimir

Plaovi}, Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Elizabeta \orevska (Glumica), Vladimir Ili}

(Glumac), Milenko Pavlov ([vejk), Danica A}imac

(Gospo|a Miler), Milenko Zable}anski (Vodi~ka),

Svjetlana Kne`evi} (Bo`ena), Branko \uri}

(Ma|era), Mira Ili} Jevtovi} (Ma|erova `ena),

Dragan Krsmi} (^ihak), Radomir Vukoti} (Novak),

Repertoar

361

Bata Paskaljevi} (Bret{najder, Poru~nik Dub),

Srba Milin (Islednik), Aleksandar Hrnjakovi}

(Lekar), Irena Prosen (Baronica), Du{an

Golumbovski (Feldkurat Oto Kac), Radisav

Radojkovi} (Natporu~nik Luka{), Milan Pani}

(Pukovnik fon Cipergut), Jovan Anti} (Pukovnik

[reder), Stevan Minja (Vergla{), Slobodan

Stojanovi} (Zapisni~ar), Aleksandra @ugi} (Dete

I), Stevan Latinki} (Dete II).

(58) 18. maj 1987.

Orfej u paklu

P: @ak Ofenbah, Lb: Hektor Kremije, Ob: Ludovik

Halevi, Ad. i Pr: Dragoslav Andri}, Kor: Jovanka

Bjegojevi}, Dir: Ljubi{a Lazarevi}, R: Branko

Ple{a, Hor: Ivana Nini}, S: Petar Pa{i}, K: Slavica

Lalicki, Kap: Ljubi{a Lazarevi}, Ivana Milovanovi}

i An|a \or|evi}, Scen. p: Olivera Androvi},

Koncm: Tripo Simonuti, As. s: Aleksandar Nikoli}.

I: Vesna Predojevi} (Javno mnenje), Gordana

Kesi} (Euridika), Zoran Rajkovi} (Orfej), Dragan

Lakovi} (Jupiter), Branka Miti} (Junona), Milojko

Pajevi}, kg. (Aristej, Pluton), Veselin Stijovi}

(D`on Stiks), Milena Kiti}, kg (Venera), Dragica

Krsti}, kg (Dijana), Tamara Markovi}, kg (Kulido),

@eljko @ivojinov, kg (Merkur), Mihajlo Pribi{evi}

(Mars), Du{ko Mari}, kg (Slu`beno lice).

(59) 26. oktobar 1987.

Luda ku}a

P: Filip King, Pr: Mla|a Veselinovi},

R: Aleksandar Luka~, S: Sne`ana Petrovi},

K: Angelina Atlagi}, M: Ivica Pan~i},

Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Elizabeta \orevska (Ida), Danica Maksimovi}

(Gospo|ica Skilon), Rade Marjanovi} (Pre~asni

Lajonel Tup), Dubravka @ivkovi} (Penelopa Tup),

Goran Bukili} (Kaplar Klajv Vinton), Milenko

Zabla}anski (Uljez), Mihailo Bata Paskaljevi}

(Biskup od Leksa), Dragoljub Krsmi} (Pre~asni

Artur Hamfri), Darko Tomovi} (Narednik Tauers).

(60) 14. februar 1988.

Narodni poslanik

P: Branislav Nu{i}, R: Milenko Mari~i}, S: Du{an

Stani}, K: Vesna Radovi}, Izb. m: Baronijan

Vartkes, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Radisav Radojkovi} (Jevrem Proki}), Lidija

Bulaji} (Pavka), Katarina Gojkovi} (kg) (Danica),

Du{an Golumbovski (Spira), Ljiljana Stjepanovi}

(Spirinica), Goran Bukili} (Ivkovi}), Ljiljana [ljapi}

(Gospa Marina), Aleksandar Hrnjakovi} (Sekuli}),

Radomir Vukoti} (Jovica Jerkovi}), Srboljub Milin

(Sima Soki}), Milenko Zabla}anski (Sreta), Dejan

Mati} (kg) (Mladen), Neboj{a Ljubi{i} (kg)

(@andarm), Dragan Jovanovi} (kg) (Prvi

gra|anin), Goran Dani~i} (kg) (Drugi gra|anin).

(61) 8 april 1988.

Vilijeva mena`erija

P: Aleksandar-Sanja Ili}, Lib: Mladen Popovi},

Kor: Sonja Vuki}evi}, Dir: Predrag Vasi}, R: Petar

Zec, S: Milan Tepavac, K: Dragana Ognjanovi},

Koncm: Tripo Simonuti.

I: Goran Bukili} (Ri~ard III), Rade Marjanovi}

(Magbet), Vlada Ili} (Klaudije), Danica Mokranjac

(Gertruda), \or|e Nikoli} (kg) (Hamlet), Mihailo

Bata Paskaljevi} (Falstaf), Ketrin Murihiah (kg)

(Otelo), Elizabeta \orevska (Dezdemona),

Danica Maksimovi} (Tiganija), Tihomir Stani} (kg)

(Oberon), Dragan Vuji} (kg) (Puk), Violeta Kroker

(kg) (Vila I), @ulieta Belevska (Vila II), Dejan

Pajovi} (Indijski princ), Miodrag Todorovi} (Vitez),

Branislava Vuki}evi}, Du{ica @ivanovi}, Jelena

Gavrilovi} (Ve{tice).

(62) 27. april 1988.

Ljubinko i Desanka

P: Aleksandar Popovi}, R: Milenko Zabla}anski,

S: @eljko Antovi}, K: Suzana Tanaskovi},

Izb. m: Vlada Divljan, Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Milenko Zabla}anski (Ljubinko), Elizabeta

\orevska (Desanka), Mihailo Bata Paskaljevi}

([pijalter), Dragan Vuji} (kg) (Avgust).

(63) 6. novembar 1988.

Poziv u dvorac

P: @an Anuj, Pr. i R: Soja Jovanovi}, S: Vladimir

Mareni}, K: Danka Pavlovi}, Izb. m: Miroljub

Aran|elovi}, Lek: Nedeljko Ne{i}, Kor: Dejan

Pajovi}.

I: Svetislav Gonci} (kg) (Horacije, Frederik),

Branka Miti} (G-|a Demermont), Ljiljana

Stjepanovi} (Ledi Dorotea India), Du{anka

Stojanovi} (kg) (Dijana Meser{man), Mihailo Bata

Paskaljevi} (Mesercnian), Milan Milosavljevi}

(Patris Bombel), Du{an Golumbovski (Romenvil),

Vesna Stanojevi} (kg) (Izabel), Ru`ica Soki} (kg)

(Njena majka), Danica Mokranjac (G-|ica

Kapula), Veselin Stijovi} (@o{ua).

(64) 18. decembar 1988.

Cigani lete u nebo

P: Jevgenij Doga, Pr: Vlasta Dale`alova, Lib: Emil

Lotjanu, Ad: Jindrih Janda i Milivoj Uzelac,

R: Petar Novotni, director i Kap: Ljubi{a

Lazarevi}, Hor: Predrag Vasi}, S: Ivo @idek,

K: Vesna Radovi}, Kor: Lidija Pilipenko, Kor: Mila

Mirkovi}, Koncm: Tripo Simonuti, Pr: Gale

Jankovi}.

362

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

I: Dragan Lakovi} (Makar ^udra), Danica

Maksimovi} (Rada), Rade Marjanovi} (Lojko

Zobar), Branko \uri} (Ogac Zobar), Elizabeta

\orevska (Rusalina), Milenko Pavlov (Aralambi),

Vlada Ili} (Talimon), Dragan Vuji} (kg) (Bubulja),

Veselin Stijovi} (Dalibog), Ljiljana Stjepanovi}

(Izergil), Dejan Pajovi} (Luda), Radomir Vukoti}

(Njem~o Nur), Dragoljub Krsmi} (Danilo), Du{an

Golumbovski (Bu~a), Zlata Numanagi} (Juli{ka),

Goran Bukili} (Poru~nik), Milan Pani} (Balint),

Milenko Zabla}anski (Siladi), Srboljub Milin

(Predsednik op{tine), Zoran Babi} (I{tvan),

Mihailo Bata Paskaljevi} (Pop), Radisav

Radojkovi} (Pandur), Milovan Kne`evi} ([vob),

Miodrag Todorovi} (Proporcijum).

(65) 20. mart 1989.

Srce od rubina

P: Milica (Mir-Jam) Jakovljevi}, Ad: Franjo Jen~,

R: Nenad Ili}, Dir: Vojislav Simi} i Hor: Predrag

Vasi}, S: Marina ^uturilo, K: Gordana Ili},

Kor: Slavko Pervan, Kor: Mila Mirkovi},

Koncm: Tripo Simonuti.

I: Valentina ^er{kov (Krinka), Vesna Lon~arevi}

(Lola), Branka Miti} (kg) (Gospo|a Brankovi}),

\or|e Nikoli} (kg) (Dubravko), Milan Milosavljevi}

(Vuko), Vesna Stanojevi} (kg) (Zlata), Milenko

Zabla}anski (Vlatko), Lidija Bulaji} (Gospo|a

@upan~i}), Goran Bukili} (Mustafa), Vladan

Dujovi} (kg) (Dragan), Du{anka Stojanovi} (kg)

(Spomenka), Miroslava Ili} (Gospo|a Vera),

Dubravka @ivkovi} (Konstanca), Uglje{a

Novakovi} (Mi{a).

(66) 8. maj 1989.

No} ludaka u

Gospodskoj ulici

P: Milo{ Kre~kovi}, R. i Izb. m: Jago{ Markovi},

S: Du{an Stani}, K: Dejan Panteli}, Lek: Nedeljko

Ne{i}.

I: Milenko Pavlov (Mihajlo Todorovi}), Olga

Odanovi} (kg) (Radmila), Jano{ Tot (kg) (Ivan

Morovi}), Radoslav Marjanovi} (Marinko),

Simonida \or|evi} (kg) (Dragica), Dragoljub

Krsmi} (Filip), Mihailo Bata Paskaljevi}

(^ove~uljak), Ljiljana [ljapi} (Katarina Eva Braun,

Ledi Hamilton).

(67) 5. septembar 1989.

Bitka za Senjak

P: Aleksandar \aja, R: Dragan Jakovljevi},

S: Du{an Stani}, K: Slavica Lalicki,

Izb. m: Vartkes Baronijan, Dr: Dragana Bo{kovi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: @ika Milenkovi} (kg) (Andrija Mari}), Ljiljana

Stjepanovi} (Milica Mari}), Jano{ Tot (Neboj{a

Mari}), Branka Miti} (Katarina Pavlovi}),

Aleksandar Hrnjakovi} (Gvozden Vukov}), Maja

Tica (kg) (Ljubinka Vukovi}), Nata{a Vlahovi} (kg)

(Nata{a Vukovi}), Radisav Radojkovi}

(Krasojevi}), Dragica Ristanovi} (Stevanovi}ka),

Mihailo Bata Paskaljevi} (Mita), Milan

Milosavljevi} (Mahmut Muri}i), Miodrag Todorovi}

(Vojnik), Nenad Mili}evi} (kg) (Moler).

(68) 5. oktobar 1989.

Krpeni

P: @or` Fejdo, Pr: Marina Orlovi}, R: Aleksandar

Gavrilovi}, S: Dragan Lazi}, K: Vesna Radovi},

Izb. m: Enco Lesi}, Dr: Milo{ Kre~kovi},

Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Elizabeta \orevska (Lisijen Vatlen), Zlata

Numanagi} (Klotilda Potanjak), Dubravka

@ivkovi} (Magi Soldinjak), Branka Miti} (G-|a

Pan{ar), Valentina ^er{kov (Klara), Tihomir

Stani} (kg) (Vatlen), Goran Bukili} (Radijon),

Milenko Zabla}anski (Pontanjak), Branko \uri}

(Soldinjak), Aleksandar Hrnjakovi} (Pan{ar),

Srboljub Milin (@erom), Nenad Mili}evi} (kg)

(Viktor), Milan Pani} (Upravitelj), Zoran Babi}

(Komesar), Miodrag Todorovi} (@an).

(69) 16. decembar 1989.

Arizani

P: Ivan Ivanovi}, Ad: Ivan Ivanovi},

Ad. i R: Radomir Vukoti}, S: Du{an Stani},

K: Vesna Radovi}, Izb. m: Darinka Simi} Mitrovi}.

I: @ika Milenkovi} (kg) (Toza), Radisav

Radojkovi} (Sanda), Du{an Golumbovski

(Minda), Ljiljana Stjepanovi} (Jelica), Sa{a

Jovanovi} (kg) (Harmonika{).

(70) 15. januar 1990.

Presta}e vetar

Lib: Zoran Ba~i} i Zlatan Fazlagi}, M, Dir. i

Kap: Vojkan Borisavljevi}, R: Aleksandar

\or|evi}, Dir, Hor, kap: Predrag Vasi}, Kor: Lidija

Pilipenko, S: Boris Maksimovi}, K: Vesna

Radovi}, Kor: Mila Mirkovi}, Koncm: Tripo

Simonuti, Lek: Nedeljko Ne{i}, Dr: Dragana

Bo{kovi}.

I: Igor Pervi} (kg) (\ura), Danica Maksimovi}

(Katarina), Anita Man~i} (kg) (Jelica), Jano{ Tot

(Dragan, Mali ^eda), Radisav Radojkovi} (^eda),

Veselin Stijovi} (Ljubi{a Simi}), Ljiljana

Stjepanovi} (Majka), Ljiljana [ljapi} (Baba), Rade

Markovi} (kg) (Pera), Sr|an Pe{i} (kg) (Verkan),

Sa{a Marjanovi} (kg) (Tasa), Sr|an Mileti}

(Milutin), Mihailo Bata Paskaljevi} (Voditelj).

Repertoar

363

(71) 15. maj 1990.

^ovek od La Man~e

P: Dejl Vaserman, Lib: D`o Darion, M: Mi~ Li,

R: @elimir Ore{kovi}, Kor: Miljenko [tambuk,

Dir. i Korep: Ljubi{a Lazarevi},

Hor. i Korep: Predrag Vasi}, S. i K: Miodrag

Taba~ki, Koncm: Tripo Simonuti,

Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Dragan Lakovi} (Don Kihot, Servantes), Ivan

Bekjarev (kg) (San~o Pansa), Danica Maksimovi}

(Aldonza), Goran Sultanovi} (kg) (Dr Karasko,

Vojvoda), Srboljub Milin (Kr~mar, Guverner),

Dragan Krsmi} (Kapetan inkvizicije), Veselin

Stijovi} (Sve{tenik), Elizabeta \orevska

(Antonija), Lidija Bulaji} (Marija), Goran Bukili}

(Pedro), Biljana @uti} (Doma}ica), Milan Pani}

(Berberin), Sa{a Marjanovi} (kg) (Anselmo).

(72) 14. septembar 1990.

Tartif ili Licemer

P: Molijer, Pr: Sima Pandurovi},

R: Ljubi{a Georgievski, S: Vladimir Mareni},

K: Vesna Radovi}, Izb. m: Vartkes Baronijan,

Scen. p: Ivan Klemenc, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Danica Mokranjac (Gospo|a Pernel), Enver

Petrovci (kg) (Orgon), Danica Maksimovi}

(Elmira), Radoslav Marjanovi} (Damis), Valentina

Mati} ^er{kov (Mariana), Goran Bukili} (Valeri),

Dragoljub Krsmi} (Kleant), Milan @uti} (kg)

(Tartif), Elizabeta \orevska (Dorina), Vladan

Savi} (Loajal), Aleksandra @ugi} (Flipota).

(73) 27. decembar 1990.

Neki to vole vru}e

P: Piter Stoun & Bob Meril & D`ul Stajn,

Pr: Dragoslav Andri}, R: Soja Jovanovi},

Dir. i Hor: Predrag Vasi}, S. i K: Miodrag Taba~ki,

Kor: Miljenko [tambuk, Korep: Ivana Milovanovi}

i An|elija Todorovi}, Koncm: Tripo Simonuti,

Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Ljiljana [ljapi} (Slatka D`ezi), Ivana Mihi} (kg)

(Slatka Puslica), Radoslav Marjanovi} (D`o

(D`ozefina)), Svetislav Gonci} (kg)

(D`ezi(Dafna)), Veselin Stijovi} (Bizgou), Bata

Paskaljevi} (Glas Plameni), Dejan Pajovi}

(Kama{na Kamu}o), Jano{ Tot (^arli ^a~kalica),

Vladan Savi} (Taksista, Gangster, Milionar),

Miodrag Todorovi} (Poslodavac, Kondukter),

Nenad ^oli} (Kico{), Ljubi{a Simi} (Prvi

gangster), Petar Komari} (Drugi gangster),

Sne`ana Veskovi}, Ljubi{a Simi}, Dejan Pajovi},

Nenad ^oli} (Solisti baleta), Zorica Bo{kovi},

Jasminka Nikoli}, Zoran Doronjski, Miroslav

Markovi}, Aleksandar Josifovski, Jovan Nikoli},

Mihajlo Pribi}evi}, Bojan Gavrilovi}, Du{an [ida,

Branislav Jovi}, Vuka{in Babovi} (Hor).

(74) 26. april 1991.

Zimski dvorac

P: Neboj{a Rom~evi}, R: Jovica Pavi},

S: Vladimir Mareni}, K: Zagorka Stojanovi},

M: Boris Relja, Scen. p: Ivan Klemenc,

Lek: Hedeljko Ne{i}, Dram: Mirjana Lazi}.

I: Ljiljana [ljapi} (Ana), Jano{ Tot (Nenad),

Desimir Stanojevi} (Joca), Ljiljana Stjepanovi}

(Pava), Zlata Numanagi} (Seka), Branka Miti}

(Baba Sela), Aleksandar Hrnjakovi} (Rade),

Radisav Radojkovi} (Mika), Elizabeta \orevska

(Zorica), Bata Paskaljevi} (Laza), Dimitrije Ili} (kg)

(I prosjak, I bolni~ar), Vladan Savi} (II prosjak, II

bolni~ar).

(75) 13. jun 1991.

Davni flert

P: Hju Viler & Stiven Sondhajm, Pr: Venceslav

Radovanovi} i R: Lari Zapia, Dir: Angel [urev,

S: Miodrag Taba~ki, K: Boris ^ak{iran,

Kor: Sne`ana Todorovi}, Korep: Aleksandar

Anastasijevi} i Ivana Milovanovi}, Koncm: Tripo

Simonuti, Lek: Nedeljko Ne{i}, Dram: Boris Trbi}.

I: Rade Markovi} (kg) (Gospodin Lindkvist),

Dubravka @ivkovi} (Gospo|a Nordstrom),

Valentina ^er{kov Mati} (Gospo|a Anderson),

Goran Bukili} (Gospodin Erlanson), Tatjana

Ven~elovska (kg) (Frederika), Ljiljana Stjepanovi}

(Madam Armfelt), Desimir Stanojevi} (Frid),

Dragan Vuji} (kg) (Henrik), Ivana Mihi} (kg)

(Ana), Neboj{a Ljubi{i} (kg) (Frederik), Elizabeta

\orevska (Petra), Tanja Bo{kovi} (Dezire), Nikola

Kojo (kg) (Karl Magnus), Danica Maksimovi}

([arlot).

(76) 13. februar 1992.

Tri u onom stanju

P: Jaroslav Vostri, Ad: Jir`i Mencel, R: Ljuboslav

Majera, S: Juraj Fabri, K: Angelina Atlagi},

M: Miroljub Aran|elovi} Rasinski, Lek: Nedeljko

Ne{i}.

I: Radisav Radojkovi} (Kapitano), Dragan Vuji}

(Horacio), Valentina ^er{kov Mati} (Ardela),

Du{an Golumbovski (Pandolfo), Zoran Babi}

(Kola), Srba Milin (Ubaldo), Zlata Petkovi} (kg)

(Lucinda), Vera Dedovi} (kg) (Kolombina), Branko

\uri} (Doktor), Milan Milosavljevi} (Otavio), Jano{

Tot (Zani).

(77) 8. maj 1992.

[ta je sobar video

P: D`o Orton, Pr: Ivana Vuji}, R: Slavenko

Saletovi}, S: Vladimir Mareni}, K: Vesna Radovi},

M: Miroljub Aran|elovi} Rasinski, Scen. p: Ivan

Klemenc, Lek: Nedeljko Ne{i}.

364

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

I: Zijah Sokolovi} (kg) (Doktor Prentis), Danica

Maksimovi} (Gospo|a Prentis), Jugoslava

Dra{kovi} (kg) (D`erladina Barklej), Radoslav

Marjanovi} (Doktor Rens), Jano{ Tot (Nikolas

Beket), Aleksandar Hrnjakovi} (Narednik Mes).

(78) 16. jul 1992.

Tri frtalja Beograda

Al: Slobodan Novakovi}, M. i Dir: Vojkan

Borisavljevi}, Kor: Lidija Pilipenko, R: Jovan

Risti}, S: Petar Pa{i}, K: Emilija Kova~evi},

Korep: Ivana Milovanovi} i Aleksandar

Anastasijevi}, Koncm: Tripo Simonuti,

Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Ivan Bekjarev (kg) (Nole), Ljiljana Stjepanovi}

(Liki), Ivana Mihi} (kg) (Ivana), Igor Pervi} (Igor),

Milenko Zable}anski (Smoki), Goran Bukili}

(Bata), Jano{ Tot (Tucko), Danica Maksimovi}

(Ljubica), Radoslav Marjanovi} (Aca), Radisav

Radojkovi} (Kralj Ibi), Dragan Vuji} (Crna noga),

Anja Popovi} (Belo pero), Aleksandar Hrnjakovi}

(Porfirije), Rade Milivojevi} (Uli~ni svira~).

(79) 30. oktobar 1992.

Visoka {kola folira`e

P: \ulio Skarni}i & Renco Tarabuzi, Pr: Lela

Kurtovi}, R: Vladimir Lazi}, S: Vladimir Mareni},

K: Milica Radovanovi}, M: Zoran Mileti},

Scen. p: Ivan Klemenc, Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Milo{ @uti} (kg) (Leonida Papagato), Ljiljana

[ljapi} (Valerija), Ana Radivojevi} (kg) (Fjorela),

Vladan Savi} (Roberto), Svjetlana Kne`evi} (kg)

(Matilda), Ivan Klemenc (kg) (Antonio), Dragica

Ristanovi} (Ilona Cibor), Sa{a Marjanovi} (kg)

(Nikola Cibor), Milenko Zabla}anski (Rajmondo

Cibor), Zlata Numanagi} (Grofica Kjerela D’Ada),

Dubravka @ivkovi} (Karmela), Milan Pani} (Baron

Alfonso Kjo~a), Zoran Babi} (Vitorio), Dragan

Krsmi} (Marcelo), Aleksandar Hrnjakovi} (Veluto),

Rade Vukoti} (Aleksej), Mi}a Todorovi} (Deda).

(80) 11. decembar 1992.

Tri musketara

M: Marab Gagnidze, T: Aleksandar Dima,

Al: Mark Rozovski, As: Jurij Rja{encev,

R: Aleksandar Tovstonogov, Kor: Krunoslav

Simi}, Dir. i Hor: Ljubi{a Lazarevi}, S: Dragan

Lazi}, K: Vesna Radovi}, Koncm: Tripo Simonuti,

Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Branko \uri} (Kralj Francuske), Branka Miti}

(Ana Austrijska), Mihailo Janketi} (kg) (Ri{elje),

Desimir Stanojevi} (Grof Ro{for), Danica

Maksimovi} (Ledi Vinter), Neboj{a Kunda~ina

(kg) (Vojvoda od Bekingema), Goran Bukeli}

(Atos), Jano{ Tot (Portos), Igor Pervi} (Aramis),

Radoslav Marjanovi} (D’Artanjan), Nenad Pervan

(kg) (De @isak), Branka Miti} (^asna majka),

Du{an Golumbovski (Bonasije), Danica

Maksimovi} (Konstanca Bonasije).

(81) 2. april 1993.

Ivkova slava

P: Stevan Sremac & Radoslav Dori}, R: Radoslav

Dori}, S: Aleksandar Zlatovi}, K: Vesna Radovi},

Kor: Dragomir Vukovi}, Izb. m: Miroljub

Aran|elovi} Rasinski, Lek: Nedeljko Ne{i} i

Desimir Stanojevi}.

I: Radisav Radojkovi} (Ivko Mijalkovi}), Ljiljana

Stjepanovi} (Keva), Desimir Stanojevi} (Kal~a),

Branko \uri} (Kurjak), Aleksandar Hrnjakovi}

(Smuk), Milenko Zabla}anski (Neko), Zlata

Numanagi} (Sika), Valentina ^er{kov (Mariola),

Du{an Golumbovski (Vlajko Markovi}), Sa{a

Marjanovi} (kg) (Mitan~e), Neboj{a Kunda~ina

(Nikodije), Zoran Babi} (Mika), Dragica Ristanovi}

(Leposava), Milan Milosavljevi} (Jova), Svjetlana

Kne`evi} (Mica), Milan Pani} (Mirko), Mirjana

Grgin (Stefka), Stevan Minja (Kuzman), Branka

Miti} (Persa), Srboljub Milin (Kalakurdija), Veselin

Stijovi} (Prvi svira~), Dragan Krsmi} (Jordan).

(82) 21. jun 1993.

Kabare

T: Kristofer I{ervud, Al: D`o Masterof, Ap: Fred

Eb, M: D`on Kander, R: Soja Jovanovi},

Kor: Ljiljana Tr{a Dulovi} i Sne`ana Todorovi},

Dir: Vojislav Simi}, Korep: Vesna [ouc,

Korep: Aleksandar Anastasijevi}, S. i K: Miodrag

Taba~ki, Koncm: Tripo Simonuti, Pr: Mihajlo

Kova~ i Ljubi{a Ba~i}, Lek: Nedeljko Ne{i}.

I: Dara D`oki} (kg) (Ceremonijalmajstor

(Konferansije)), Radoslav Marjanovi} (Klif

Bred{ou), Dragan Vuji} (Ernst Ludvig), Miroslav

Markovi} (Carinik), Ljiljana [ljapi} (G-ca [najder),

Bata Paskaljevi} (G-din [ulc), Ljiljana Stjepanovi}

(G-ca Ko{t), Maja Novelji} (Devojka na telefonu),

Ana Sofrenovi} (kg) (Sali Bouls), Jano{ Tot

(Saksofonist), Milan Milosavljevi} (Trombonist),

Bojan Gavrilovi} (Bubnjar), Du{an [ida (Gitarist),

Aleksandar Anastasijevi} (Pijanist), Sa{a

Marjanovi} (kg) (Taksista), Miodrag Todorovi}

(Maks).

(83) 16. decembar 1993.

Violinista na krovu

P: D`eri Bok & D`ozef Stejn, Ap: [eldon Harnik,

Dir, Hor: Ljubi{a Lazarevi}, R: Aleksandar

\or|evi}, Kor: Vladimir Logunov, S: Jasna

Dragovi}, K: Vesna Radovi}, Korep: Aleksandar

Anastasijevi} i Jelena Stojiljkovi}, Koncm: Biljana

Jovanovi}, Lek: Nedeljko Ne{i}.

Repertoar

365

I: Desimir Stanojevi} (Tevje), Ljiljana Stjepanovi}

(Golde), Vera Dedovi} (kg) (Cajtl), Elizabeta

\orevska (Hodl), Maja Novelji} (Havel), Ana Jeli}

([prince), Danica Arapovi} (Bjelke), Zlata

Numanagi} (Jente), Dragan Vuji} (Motl Komzoil),

Dragica Ristanovi} ([endl), Igor Pervi} (Per~ik),

Srboljub Milin (Lejzer Volf), Branko \uri} (Rabin),

Sa{a Marjanovi} (Mendl), Dragoljub Krsmi}

(Avram), Milan Milosavljevi} (Mo~ah), Milan Pani}

(Nahum), Miroslava Ili} (Rifka), Stevan Minja

(Narednik), Vladan Savi} (Fe|a), Du{an Milo{evi}

(Sa{a), Vuka{in Babovi} (Jusl).

(84) 5. jun 1994.

Lukrecija iliti @dero

Ad: Anton Kolendi}, R: Jago{ Markovi},

S: Geroslav Zari}, K: Zora Mojsilovi}, M: Ljubomir

Ninkovi}, Kor: Sonja Lapatanov, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}.

I: Dragan Krsmi} (Antonio), Danica Maksimovi}

(Elena), Vladan Savi} (D`ono), Goran [u{ljik

(Skapin), Mihajlo Paskaljevi} (Trojo), Maja

Novelji} (Lukrecija), Jano{ Tot (@dero), Dragan

Vuji} (Doktor), Neboj{a Kunda~ina (Frano),

Dragica Ristanovi} (Esmeralda), Barbara

Milovanov (\ina), Mira Grgin (Negovateljica od

gospara Troja), Dragan Damjanovi} (Sluga),

Tamara Afanasijev, Ana Jeli}, Ana Stefanovi},

Jelena ]osi}, Irena [arovi}, Aleksa Jeli}, Zoran

Panti}, Ljubi{a Din~i}, Jovan Nikoli}, Du{an [ida,

Vladan Jovanovi} (Ciganski tabor).

(85) 11. jun 1994.

Dr

P: Branislav Nu{i}, R: Radoslav Dori},

S: Aleksandar Zlatovi}, K: Vesna Radovi},

Izb. m: Miroljub Aran|elovi} Rasinski.

I: Aleksandar Hrnjakovi} (@ivota Cvijovi}), Branka

Miti} (Mara), Milenko Zabla}anski (Milorad), Lora

Orlovi} (Slavka), Radisav Radojkovi} (Ujka

Blagoje), Svjetlana Kne`evi} (G-|a

Spasojevi}ka), Miroslava Ili} (G-|a Proti}ka),

Ljiljana Stjepanovi} (G-|a Draga), Goran Bukili}

(Velimir Pavlovi}), Du{an Golumbovski (Dr

Rajser), Zlata Numanagi} (Sojka), Milan Pani}

(Sojkin mu`), Vera Dedovi} (Klara), Ana

Radivojevi} (Marica), Marija Krulj Paripovi}

(Devoj~e s buketom), Nela Krulj (Devoj~ica),

Tamara Zvicer (Pepika).

(86) 11. novembar 1994.

Alan Ford

P: Bunker & Magnus, Pr: Nenad Brixy,

Ad: Mirjana Lazi}, M: Nenad Milosavljevi},

R: Kokan Mladenovi}, Kor: An|elija Todorovi},

S: Bojana Risti}, K: Mira ^ohad`i}, Lek: Nedejko

Ne{i}.

I: Jano{ Tot (Bob Rok), Dragan Vuji} (Broj 1),

Vladan Savi} (Sir Oliver), Nikola Mili} (kg)

(Jeremija), Aleksandar Duni} (Alan Ford), Milenko

Zabla}anski (Grunf), Du{an Radovi} ([ef),

Veselin Stijovi} (Inspektor Brok), Milan

Milosavljevi}, Alek Rodi} (kg), Du{an [ida

(Bradati plja~ka{i), Bojan Gavrilovi}, Du{an

Milo{evi}, Mihajlo Pribi}evi} (Gradski oci),

Milovan Kne`evi} (Novinar, Kolporter), Dragan

Krsmi} (General, Kandidat, Antikvar), Voja Orli},

Dragan Kostovi} (Prosjaci, Policajci), Jovan

Nikoli}, Ljubi{a Din~i}, Darko Pavlovi}, Mirjana

Ran~i}, Mirjana Grgin (Narod), Jelena ]osi}, Ana

Jeli}, Tamara Afanasijev, Barbara Milovanov,

Milica Risovi}, Irena [arovi}, Dina Prelevi},

Jasna Mijailovi}, Ljubi{a Simi}, Aleksa Jeli},

\or|e Makarevi}, Mi{a Ra{Kovi}, Ljubomir

Mandi}, Petar Komari}, Vladan Jovanovi},

Vladimir \uri} (Balet Teatra T).

(87) 26. maj 1995.

Crna komedija

P: Piter Sefer, Pr: Vera Ne{i}, R: Anja Su{a,

S: Boris Maksimovi}, K: Vesna Radovi},

M: “Pokretne slike”, Scen. p: Ivica Klemenc,

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Jano{ Tot (Brinzli), Bojana Ze~evi} (kg) (Kerol),

Nade`da Bulatovi} (kg) (Gospo|ica Fernival),

Du{an Radovi} (Pukovnik Melkit), Vladan Savi}

(Harold Gorind`), Valentina Mati} ^er{kov (Klea),

Mihailo Paskaljevi} ([upancig), Du{an Milo{evi}

(Bamberger).

(88) 16. jun 1995.

Briljantin

P: D`im Jakobs & Voren Kejsi, Pr: David

Albahari, Ad: Predrag Peri{i}, R: Mihailo

Vukobratovi}, Kor: Sonja Lapatanov,

Dir, Korep: Vojkan Borisavljevi}, S: Geroslav

Zari}, K: Emilija Kova~evi}, Koncm: Biljana

Jovanovi}, Korep: Jelena Stojiljkovi},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Nata{a Kli~kovi} (kg) (Sendi), Dejan Lutki} (kg)

(Deni), Maja Novelji} (Rico), Neboj{a Kunda~ina

(Keniki), Elizabeta \orevska (Marti), Ivan Jevtovi}

(kg) (Sani), Milena Pavlovi} (kg) (Fren~i), Nikola

Bulatovi} (kg) (Dudi), Mirjana Bjegojevi} (kg)

(D`eni), Marko Stojanovi} (kg) (Rod`er), Lora

Orlovi} (Peti), Milenko Zabla}anski (Vins),

Dragica Ristanovi} (Mis Lin~), Zoran Babi}

(Mister Pin~), Irena [arovi} (^a-^a), Aleksandar

Duni} (Eugen).

(89) 29. februar 1996.

Mir

P: Aristofan, Ad, Dram: Gordan Mari~i} i Kokan

Mladenovi}, R, Izb. m: Kokan Mladenovi},

366

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

Pom. r: Marija Miti}, S: Geroslav Zari},

K: Angelina Atlagi}, Lek: Radovan Kne`evi},

Kor: An|elija Todorovi}.

I: Jano{ Tot (Trigej), Vladan Savi} (Totus),

Dragica Ristanovi} (Trtina), Tamara Afanasijev

(Trigina), Valentina ^er{kov (Frigeja, Horovo|a),

Nikola Mili} (kg) (Hermes), Sergej Trifunovi}

(Rat), Du{an Milo{evi} (Graja), Jelena Gavrilovi}

(Diva), Sa{a Marjanovi} (Kopljar), Milan

Milosavljevi} (Eubejac), Radisav Radojkovi}

(Argivac), Aleksandar Hrnjakovi} (Lezbljanin),

Tatjana Bermel (Boginja mira), Stevan Minja

([lemar), Alek Rodi} (Hijerokle), Jelena ]osi},

Miroslav Markovi} (Eubejci), Tamara Afanasijev,

Voja Orli} (Argivci), Ljubi{a Simi}, Ana Jeli},

Jovan Nikoli} (Lezbljani), Voja Orli}, Ana Jeli},

Ljubi{a Simi}, Jasna Mijailovi}, Tamara

Afanasijev, Miroslav Markovi} (Svira~i, narod i

ostali).

(90) 5. maj 1996.

Pucnji na Terazijama

P: Petar Gruji~i}, R. i Izb. m: Jug Radivojevi},

S: Bojana Risti} \urovi}, K: Mira ^ohad`i},

Izb. m: Dragan Vuji}, Dram: Petar Gruji~i},

Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Dragan Vuji} (Pavle Spasi}), Mihailo

Paskaljevi} (Velimir Gugleta), Danica Maksimovi}

(Helena Miailovi}), Aleksandar Hrnjakovi} (\or|e

Ubavki}), Svjetlana Kne`evi} (Mladenka Cuki}),

Ljiljana Stjepanovi} (Olivija Guzina), Du{an

Golumbovski (Blagoja BeliMarkovi}), Du{an

Radovi} (Zoran Trifunovi}), Miroslava Ili}

(Gospo|ica Raspopovi}), Stevan Minja (Fi}a

Felna), Du{an [ida ([ilja Rubiroza).

(91) 23. januar 1997.

Hamlet

P: Viljem [ekspir, Pr: Nenad Cveti~anin,

R: Dejan Krstovi}, S: Boris Maksimovi},

K: Bojana Nikitovi}, M: Predrag Vrane{evi},

Kor: Rade Vu~i}, Scen. p: Ivan Klemenc,

Dram: Miladin [evarli}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: @ivko Vukojevi} (kg) (Klaudije), Enver Petrovci

(kg) (Hamlet), Branko \uri} (Fortinbras), Neboj{a

Kunda~ina (Horacio), Aleksandar Hrnjakovi}

(Polonije), Dragan Vuji} (Laert), Stevan Minja

(Voltimand), Vladan Savi} (Rozenkranc), Du{ko

Radovi} (Gildenstern), Vladimir Posavec

(Sve{tenik), Zoran Babi} (Marcelo), Du{an

Milo{evi} (Bernardo), Milenko Zabla}anski (Prvi

glumac, Duh Hamletovog oca), Valentina ^er{kov

(Prva glumica), Milan Milosavljevi} (Prvi grobar),

Danica Maksimovi} (Gertruda), Aleksandra

Milkovi} (kg) (Ofelija).

(92) 25. decembar 1997.

Ne mogu da platim i ne}u da platim

P: Dario Fo, Pr: Ljubodrag Andri}, R: Slavenko

Saletovi}, S. i K: Vesna Radovi}. Izb. m: Milenko

Prodanovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Ljiljana Stjepanovi} (Antonija), Ana Simi}

(Margarita), Du{ko Radovi} (\ovani), Goran

[maki} (kg) (Lui|i), Marko Nikoli} (kg) (Narednik,

Brigadir, Grobar, Stari), Jasna Nikoli}, Jelena

Gavrilovi}, Bojan Gavrilovi}, Mita Doronjski (Hor).

(93) 15. april 1999.

Hotel “Slobodan promet”

P: @or` Fejdo, Pr: Dragoslav Andri}, R: Velimir

Mitrovi}, S. i K: Dejan Panteli}, M: Zoran Mileti},

Dram: Aleksandar \aja, Lek: Neboj{a Marinkovi},

Kor: Ljiljana Dulovi}.

I: Branislav Zeremski (kg) (Gospodin Pingle),

Dragica Ristanovi} (Gospo|a Pingle), Milenko

Zabla}anski (Gospodin Pajarden), Mirjana

Lazarevi} (Gospo|a Pajarden), Ana Radivojevi}

(Viktorija), Aleksandar Duni} (Maksim), Milan

Milosavljevi} (Bastijen), Zoran Babi} (Bulo),

Dragan Vuji} (Matje), Radisav Radojkovi}

(Inspektor), Mihajlo Paskaljevi}, Bojan Gavrilovi}

(Gost hotela), Vladan Savi} (Ernest), Mirjana

Grbin (Dama), Irena [arovi} (]erka Elizabeta),

Tamara Afanasijev (]erka Violeta), Ana Jeli}

(]erka Margareta), Katarina Odalovi} (]erka

Pakerta), Miroslav Markovi} (Policajac).

(94) 20. novembar 1999.

Lutka sa naslovne strane

M, Ap: Bora \or|evi}, Al: Gordan Mihi},

R: Mihailo Vukobratovi}, Dir: Vojkan Borisavljevi},

S: Sava Barbuzan, K: Emilija Kova~evi},

Kor: Sne`ana Veskovi}, Korep: Tatjana

Radunovi}, Koncm: Biljana Jovanovi} i Edit

Makedonska, Pom. r: Ljubi{a Mati}.

I: Jelena Stupljanin (Beba), Milenko Zabla}anski

(Dule), Aleksandar Hrnjakovi} (Gazda), Jovan

Nikoli} ([ef orkestra), Du{an Milo{evi}

(Nepoznati), Jano{ Tot (Fotograf), Nikola

Bulatovi} (Gale), Neboj{a Kunda~ina (Momak u

crnoj majici), Dragan Vuji} (Arti), Du{an Radovi}

(Urednik), Aleksandar Sre}kovi} (Maks), Vladan

Savi} (]urke), Tanja Divni} (Mlada `ena), Sr|an

Jovanovi} (Fotoreporter), Rade Marjanovi}

(Tuta), Svetislav Gonci} (Politi~ar).

(95) 26. novembar 1999.

Umrla je gospo|a majka gospo|ina

P: @or` Fejdo, Pr. i R: Soja Jovanovi},

S: Dragoslav Lazi}, K: Vesna Radovi},

Pom. r: Rade Marjanovi}.

Repertoar

367

I: Rade Marjanovi} (Lisjen), Jelica Sretenovi}

(Ivona), Zinaida Dedakin (Aneta), Mihajlo Bata

Paskaljevi} (@ozef).

(96) 23. decembar 2000.

Jubilej

M, Dir: Vojkan Borisavljevi}, Ad: Stevan

Koprivica, R: Mihailo Vukobratovi}, S: Dragan

Lazi}, K: Vesna Radovi}, Kor: Sne`ana Veskovi}.

I: Du{ko Radovi} (Inspicijent), Aleksandar Duni}

(Reditelj), Rade Marjanovi} (Bard), Desimir

Stanojevi} (Prvak), Sr|an Jovanovi} (kg) (Mladi

glumac), Milenko Zabla}anski (Upravnik), Maja

Novelji} Rom~evi} (Zvezda), Jano{ Tot

(Rekviziter), Svjetlana Kne`evi} (Koreograf),

Ljiljana Stjepanovi} (Te{ka{ica), Jelena

Stupljanin (Provincijalka), Dragan Vuji}

(Producent), Barbara Milovanov (Sekretarica),

Veselin Stijovi} (Kustos), Kristina Petrovi} (Solista

u kabareu), Mirjana Jovanovi} (Sprema~ica),

Bojan Gavrilovi} (Musketar).

(97) 9. mart 2001.

Paradoks

P: Neboj{a Rom~evi}, R: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi},

Izb. m: Zoran Kova~evski, Ap: Vlastimir

Blagojevi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Scen. p: \or|e Makarevi}.

I: Maja Novelji} Rom~evi} (Kata), Du{ko Radovi}

(Leka), Valentina ^er{kov Pavli~i} (Super Beba),

Dragan Vuji} (Ministar), Dragica Ristanovi}

(Bosa), Jano{ Tot (Bora), Milan Gromili} (Batina{

I), Bojan Gavrilovi} (Batina{ II).

(98) 29. oktobar 2001.

Golje

P: Ivana Dimi}, R: Jug Radivojevi}, Dir, M: Ivan

Ili}, S: Dejan Panteli}, K: Sne`ana [imi},

Kor: Petar Rajkovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Nikola Bulatovi} (Ki}a), Mina Lazarevi} (Iva),

Goran Dani~i} (\ika), @eljka Stri~evi} (Bilja),

Vladan Savi} (Dagi Dave`), Ivana Kne`evi}

(Gaga), Veselin Stijovi} (Deme [minka),

Svjetlana Kne`evi} (Sne`a), Aleksandar

Hrnjakovi} (Bid`a), Zinaida Dedakin (Ru`a),

Aleksandar Sre}kovi} (Travolta), Svetislav Gonci}

(Francuz), Aleksandar Duni} (Ica Konj).

(99) 7. decembar 2001.

Briljantin II

P: D`im D`ejkobs, Ad: Predrag Peri{i},

R: Mihailo Vukobratovi}, Dir: Vojkan Borisavljevi},

S: Geroslav Zari}, K: Emilija Kova~evi},

Kor: Sonja Lapatanov.

I: Mina Lazarevi} (Sendi), Nikola Bulatovi} (Deni),

Ivana Kne`evi} (Rico), Ivan Bosilj~i} (Keniki),

Jelena Jovi~i} (Marti), Jelena Bra~ika (Fren~i),

Milan Antoni} (Sani), Miroljub Turajlija (Dudi),

Sne`ana Jeremi} (D`eni), Slobodan Stefanovi}

(Rod`er), Nina Pavlovi} (Peti), Milenko

Zabla}anski (Vins), Dragica Ristanovi} (Mis Lin~),

Zoran Babi} (Mister Pin~), Irena [arovi} (^a-^a).

(100) 4. oktobar 2002.

Dva mirisa ru`e

P: Emilio Karbaljido, Pr: Janja Gnjatovi},

R: Slavenko Saletovi}, S. i K: Vesna Radovi},

Izb. m: Tatjana Radunovi} i Dejan Stojadinovi},

Scen. p: \or|e Makarevi}.

I: Ljiljana Stjepanovi} (Gabrijela), Elizabeta

\orevska (Marlena), Biljana Jovanovi}, Anica

Ivan~evi}, Mihailo Bogosavljevi}, Nikola \oki},

Branislav Jovi}, Du{an [ida, Zoran Kova~evski,

Vlastimir Blagojevi}, Dejan Stojadinovi}, Jovan

Nikoli}, Miroslav Markovi} (Maria~i).

(101) 23. decembar 2002.

Poljubi me, Kejt

P: Semjuel & Bela Spevak, Pr: Dragoslav Andri},

R: Dimitrije Jovanovi}, Dir: Milan Nedeljkovi},

Kor: Vladimir Logunov, S: Geroslav Zari},

K: Ljiljana Dragovi}, Dram: Jovan ]irilov,

Lek: Radovan Kne`evi}, Pom. r: Vlatko Ili},

Pom. k: Jelena Zlatkovi},

Pom. s: Tijana Bjelajac.

I: Rade Marjanovi} (Fred Grejem, Petru~io), Maja

Novelji} Rom~evi} (Ili Vanesi, Katarina), Mina

Lazarevi} (Lojs Lejn, Bjanka), Aleksandar

Hrnjakovi} (Trejvor, Batista), Dragan Vuji} (Pol,

Haberda{er), Jelena Jovi~i} (Heti), Ivan Bosilj~i}

(Bil Kalun, Lu~encio), Du{ko Radovi} (Harison

Hauel), Jano{ Tot (Prvi gangster), Slobodan

Stefanovi} (Drugi gangster), Srboljub Milin (Ralf),

Milan Antoni} (Gremio), Miroljub Turajlija

(Hortenzio),

(102) 18. april 2003.

Ljubinko i Desanka

P: Aleksandar Popovi}, R. i Ad: Milenko

Zabla}anski, S: @eljko Antovi},

K: Sne`ana [imi}, Kor: Sne`ana Veskovi},

M: Vlada Divljan.

I: Milenko Zabla}anski (Ljubinko), Elizabeta

\orevska (Desanka), Dragan Vuji} (Avgust),

Vladan Savi} ([pijalter), Jelena ]osi}, Danica

Arapovi}, Tamara Afanasijev, Milica Pavlovi}

(Balerine),

368

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(103) 10. jun 2003.

[irli Valentajn

P: Vili Rasel, R: Anja Su{a, S: Dragan Lazi},

K: Dragica Pavlovi}, M: Vladimir Pejkovi}.

I: Elizabeta \orevska ([irli Valentajn),

(104) 27. jun 2003.

Zamisli `ivot

P: Milenko Zabla}anski, R: Milenko Zabla}anski,

Dir: Vojkan Borisavljevi}, K: Vesna Radovi},

Kor: Sne`ana Veskovi}.

I: Milenko Zabla}anski, Dragan Vuji}, Jelena

Jovi~i}, Nikola Bulatovi}, Sr|an Jovanovi},

Veselin Stijovi}, Tanja [uleti}, Tanja Popovi},

Marko Bogdanovi}, Neboj{a Babi} (Hor), Barbara

Milovanov, Tamara Afanasijev, Milica Pavlovi},

Milan Gromili} (Balet).

(105) 10. oktobar 2003. (Teatar T)

Pop ]ira i pop Spira

P: Stevan Sremac, Ad, R: Jug Radivojevi},

Scen. p: Ferid Karajica, Dir: Vojkan Borisavljevi},

Ad: Josip Le{i}, S: Dejan Panteli}, K: Vanja

Popovi}, Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Du{ko Radovi} (Pop ]ira), Valentina Pavli~i}

(Persa), Jelena Jovi~i} (Melanija), Aleksandar

Hrnjakovi} (Pop Spira), Ljiljana Stjepanovi}

(Sida), Ana Zdravkovi} (Ana), Slobodan

Stefanovi} (U~itelj), Miroljub Turajlija ([aca),

Ivana Kne`evi} (Er`a), Svetislav Gonci} (Pop

Oluja), Branko \uri} (Vladika), Branka Miti}

(Tetka Makra), Du{an Milo{evi} (\akon).

(106) 17. april 2004. (Teatar T)

Cigani lete u nebo

P: Maksim Gorki, M: Jevgenij Doga, Ad: Ivana

Dimi}, Kor: Krunislav Simi}, Dir: Vojkan

Borisavljevi}, R: Vladimir Lazi}, S: Geroslav

Zari}, K: Sne`ana [arac, Kp: \or|e Stankovi},

Km: Biljana Jovanovi}.

I: Ljiljana Stjepanovi} (Izegril), Milena Ra`natovi}

(Rada), Ivan Bosilj~i} (Lojko Zobar), Dragan Vuji}

(Talimon), Nikola Bulatovi} (Bubulja), Pavle

Petrovi} (Aralambi), Milan Antoni} (Dalibog),

Du{ko Radovi} (Makar ^udra), Aleksandar

Hrnjakovi} (Njem~o Nur), Veselin Stijovi}

(Danilo), Srboljub Milin (Otac Zobar), Branko

\uri} (Sila|i), Ivana Kne`evi} (Nonka), Vesna

Pa{trovi} (Svetlana), Sne`ana Jeremi} (Vero~ka),

Ana ml. Simi} (Rusalina), Barbara Milovanov

(Juli{ka), Miroljub Turajlija (Bu~a), Milan

Milosavljevi} (Poru~nik), Marko ml. Nikoli}

(Propercijum), Zoran Babi} ([vob), Vladan Savi}

(Balint), Aleksandar Duni} (Predsednik op{tine),

Ana Simi} (@ena predsednika op{tine), Goran

Bukili} (Pandur), Bojan Gavrilovi} (I{tvan), Ana

Savi}evi} (Balintova `ena), Jelena Mit

(Poru~nikova `ena), Svjetlana Kne`evi}, Zinaida

Dedakin, Ana Zdravkovi} (Su|aje).

(107) 28. maj 2004. (Kamerna scena “Peta”)

Ljubav, ah ljubav

P: Tihomir Ili}, Ad, R: Mihajlo Vukobratovi},

S, K: Vesna Radovi}, Izb. m: Veselin Stijovi}.

I: Veselin Stijovi}, Stefan Stijovi}, Ljiljana

Stjepanovi}.

Repertoar

369

ZVEZDARA TEATAR

(7) 20. oktobar 1986.

Ptic i ptica ili Ku}a u kojoj je

ponekad boravio i Ivo Andri}

P: Slobodan Stojanovi}, R: Dejan Mija~,

S: Boris Maksimovi}, K: Svetlana Cvijanovi},

M: Vladimir Markovi}.

I: Milena Dravi} (Zrnce, G-|a Svetlana Ili},

An|e;a, Ljubi~ica), Dragan Nikoli} (Firs, Gavrilo,

Vojnik Ja{a, G. Stojanovi}).

(8) 5. februar 1987.

U agoniji

P: Miroslav Krle`a, Ad. i R: Vida Ognjenovi},

Asr: Olivera @ivkovi}, S: Marina ^uturilo,

K: Biljana Dragovi}, M: Mladen i Predrag

Vrane{evi}, Lek: Branivoj \or|evi}.

I: Milo{ @uti} (Barun Lembah), \ur|ja Cveti}

(Laura Lembah), Vlastimir \uza Stojiljkovi} (Dr

Ivan Plemeniti Kri`ovec), Olivera Markovi}

(Grofica Madline Petrovna), Minja Stevovi}

(Marija), Svjetlana Kne`evi} (Izabela

Georgijevna), Diana Kr`ani} (Kneginja

Dolgorukova), Simonida \or|evi} (Milostiva

[tolcer), Andrijana Videnovi} (Goleni{}ev

Kutuzova), Dragan Petrovi} (Policijski pristav).

(9) 6. novembar 1987.

Klaustofobi~na komedija

P: Du{an Kova~evi}, R, Izb. m: Du{an Kova~evi},

S: Juraj Fabri, K: Ljiljana Dragovi},

Kor: Lidija Pilipenko.

I: Danilo Bata Stojkovi} (Sava od`a~ar),

Mihajlo-Mi{a Janketi} (Jago{a Kraj), Jelisaveta

Seka Sabli} (Vesela Kraj), Danilo Lazovi}

(Milicioner Vule), @arko Radi} (Teja Kraj), Sofija

@ugi} (Nina Herbert), Dejan Pajovi} (Leopold

Va`ik), Vanja Janketi} (Grabinski).

(10) 29. jun 1988.

Hamlet u Mrdu{i Donjoj

P: Ivo Bre{an, Ad. i R: Branislav Mi}unovi},

S: Zoran Risti}, K: Milanka Berberovi},

M: Predrag Vrane{evi}, Dram: Novak Kilibarda.

I: Petar Bo`ovi} (Mato), Petar Bani}evi} (Andro),

Petar Kralj (Milo), Gorica Popovi} (Mara), Milutin

Karad`i} (Ma~ak), Tihomir Stani} (Joco), Suzana

Petri~evi} (An|a), Marko Ba}ovi} (Spiro).

(11) 28. januar 1989.

Original falsifikata

P: Rade Radovanovi}, R: Slavenko Saletovi},

S: Velizar Srbljanovi}, K: Milica Radovanovi},

M: Mom~ilo Bajagi}.

I: Petar Bo`ovi} (Pavlovi}), Branislav Jerini}

(Vuji}), Lazar Ristovski (Pavle), @arko Lau{evi}

(Stojan), Ljiljana Dragutinovi} (Lena), Dragan

Gajovi} (Dragi{a), Slavka Jerini} (Mileva), Sa{a

Jov~i} (Nikola).

(12) 1. februar 1989.

Tri sestre

P: Anton Pavlovi~ ^ehov, R: Aleksandar Luka~,

S: Sne`ana Petrovi}, K: Angelina Atlagi},

M: Sne`ana Stefanovi}.

I: Olja Be}kovi} (Irina), Anica Dobra (Ma{a),

Branka Puji} (Olga), Mira Furlan (Nata{a), Darko

Tomovi} (Andrej), Neboj{a Ljubi{i} (Tuzembal),

Goran Radakovi} (Ver{injin), Dragan Bjelogrli}

(Soljoni), Boris Komneni} (Kuligin), Milorad

Mandi} (^ebu`in).

(13) 8. oktobar 1989.

San kosovske no}i

Ad. i R: Petar Bo`ovi}, S. i K: Sne`ana Petrovi},

Lek: Branivoj \or|evi}, M: Ivana Stefanovi},

Kor: Vesna Milanovi}.

I: Petar Kralj, Petar Bo`ovi}, Ana Brajkovi}, Ivana

Jerini}, Vesna Milanovi}, Sne`ana Mogi},

Gordana Pejovi}, Sandra Petrovi}, Sne`ana

Plav{i}, Elena [ari} (Baletski ansambl).

(14) 10. januar 1990.

Profesionalac

P: Du{an Kova~evi}, R, S. i K: Du{an Kova~evi},

S. i K: @ivorad Savi}, Izb. m: Dragutin Balaban.

I: Bogdan Dikli} (Ja-Teodor Teja Kraj), Danilo

Bata Stojkovi} (Luka Laban), Neda Arneri}

(Sekretarica), Vanja Janketi} (I jedan sasvim

normalan ludak),

370

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

(15) 10. februar 1990.

Kus petli}

P: Aleksandar Popovi}, R, Izb. m: Branko Ple{a,

S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi},

M: Goran Ple{a.

I: Dara D`oki} (Milja Bu{atlija, Bosanka), Sanja

Radivojevi} (Selena Seja Batri}eva), Radoslav

Milenkovi} (\akon Avakum), Branimir Brstina

(Pile Kopile Pileti}evo), Aljo{a Vu~kovi} (Komnen

Barjaktar), Branko Ple{a (Johan [uster).

(16) 7. mart 1990.

Mala

P: Radoslav Pavlovi}, R: Darko Baji}, S: Miljen

Kljakovi} i Sava A}in, K: Lana Cvijanovi},

M: Zoran Simjanovi}, Pom. r: Boban Skerli}.

I: Anica Dobra (Milica Kne`evi}), Ljiljana

Dragutinovi} (Bo`idarka Kne`evi}), Lazar

Ristovski (Miodrag Goncin), Dragan Bjelogrli}

(Mi{a), Renata Ulmanski (Baba), @arko Lau{evi}

(@ika Ajkula), Marko Ba}ovi} (Kokan Kosovski),

Danilo Lazovi} (Stojan Stojanovi}), Andrijana

Videnovi} (Slavica Stojanovi}), Predrag Lakovi}

(Pukovnik, Islednik, ^i~a, Deda).

(17) 2. oktobar 1990.

Navala

P: Stevan Koprivica & Predrag Antonijevi},

R, Izb. m: Egon Savin, S: Geroslav Zari},

K: Biljana Dragovi}.

I: Predrag Ejdus (Jovan Parasinovi}), Jelisaveta

Sabli} (Milica Sajki}), Branimir Brstina (Mirko),

Petar Kralj (Reks (\ole)), Slobodan Ninkovi}

(Gvozden), Josif Tati} (Buca Mari}), Branko

Cveji} (Deja Arsenijevi}).

(18) 28. januar 1991.

Zora na istoku

P: Gordan Mihi}, R: Jago{ Markovi}, S: Todor

Lalicki, K: Bo`ana Jovanovi}, M: Igor Gostu{ki.

I: Branka Petri} (Savka Vasili}), Mihailo Janketi}

(Spasoje Vasili}), Igor Pervi} (Dragoslav Vasili}),

Nikola \uri~ko (Dura-\ur~e Vasili}), Vladica

Milosavljevi} (Ruskinja), Stojan De~ermi} (^eh),

Nikola Mili} (Poljak), Boris Komneni} (Bugarin),

Zinaida Dedakin (Rumunka), Biljana [evi}

(Rumunkina k}erka), Zoran Cvijanovi} (D`ibra),

Goran Ivanovi} (Bimba), Mi}a Tomi} (Kom{ija),

Vasa Panteli} (Sudija), Dragan Todorovi} (Lekar),

Budimir Osmajli} (Bolni~ar).

(19) 21. mart 1991.

Urnebesna tragedija

P: Du{an Kova~evi}, R: S: Du{an Kova~evi},

S: @ivorad Savi}, K: Marija Tasi},

Izb. m: Dragutin Balaban.

I: Ljiljana Dragutinovi} (Ru`a), Dragan Nikoli}

(Milan), Anica Dobra (Neven), Sne`ana

Bogdanovi} (Julka), Lazar Ristovski (Kosta),

Milena Dravi} (Rajna), Danilo Stojkovi} (Vasilije),

@arko Radi} (Doktor), Ivan Janketi} (Milicioner).

(20) 7. novembar 1991.

Malo ljubavi malo mr`nje

P: Vlasta Radovanovi}, R: Vlasta Radovanovi},

S: Dejan An|elkovi}, K: “Moda Zmaj”,

Izb. m: Dragutin Balaban.

I: Maja Sablji} (Katarina), Dragan Nikoli} (Marko

Markovi}), Dragana Mrki} (Anja Popovi}),

Branislav Jerini} (Steva Popovi}).

(21) 7. april 1992.

@ivot Jovanov

P: Radoslav Pavlovi}, R: Darko Baji}, S: Vlastimir

Gavrik, K: Milija Kova~evi}, M: Mom}ilo Bajagi},

Lek: Radovan Kne`evi}.

I: Predrag Lakovi} (Luka Jovanovi}), Dragan

Bjelogrli} (Jovan), Danilo Lazovi} (Marin Juri}),

Irena Mi~ijevi} (Marina), Karolina Cime{a (Tanja),

Dragan Jovanovi} (Frano, Fra Lorenco).

(22) 12. april 1992.

\eneral Milan Nedi}

P: Sini{a Kova~evi}, R: Jovica Pavi}, S: Geroslav

Zari}, K: Zagorka Stojanovi}.

I: Danilo Stojkovi} (Armijski \eneral Milan Nedi}),

Radoslav Milenkovi} (Islednik), Ljiljana Blagojevi}

(An|elija Nedi} Vuki}), Mira Stupica (@ivka

Nedi}), Vlastimir Stojiljkovi} (Milutin Nedi}),

Mihajlo Janketi} (Nemac), @ika Milenkovi} (Milan

A}imovi}), Milutin Butkovi} (Profesor

Had`ipen~i}), Ljiljana Me|e{i (Daktilografkinja).

(23) 3. novembar 1994.

Kako potamaniti gamad

P: Novica Savi}, R, S. i Izb. m: Branko Ple{a,

K: Bo`ana Jovanovi}, Kor: Slavica [trlji}.

I: Vlastmir Stojiljkovi} (Nikola), Katarina

Vi}entijevi} (Marina), Radoslav Milenkovi}

(Starac), Branimir Brstina (Mladi}), Goran Ple{a

(Pletar), Milica Mihajlovi} (Majka), Milena Dravi}

(Danka).

Repertoar

371

(24) 28. decembar 1994.

Mrtva ta~ka

P: Aleksandar Popovi}, R: Radoslav Milenkovi},

S: Boris Maksimovi}, K: Ljiljana Dragovi},

M: Ivana Stefanovi}, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Darinka \ura{kovi} (Pelagija ^olak Anti}),

Sandra Nogi} (Francika Po`gaj), Danica

Maksimovi} (Melanija ^olak Anti}), Dragan

Maksimovi} (Vojislav ^olak Anti}), Vlastimir

Stojiljkovi} (Svetozar Kalafatovi}).

(25) 1. decembar 1995.

Na{i sinovi

P: Vojislav Jovanovi} Marambo, Ad. i R: Jago{

Markovi}, Pom. r: \or|e Marjanovi}, S: Marina

Milin Pavlovi}, K: Biljana Dragovi}, Lek: Ljiljana

Mrki} Popovi}, Kor, Korep: Mina Lazarevi},

Mask: Nijaz Memi{.

I: Petar Kralj (Pukovnik Ostoja), Dragan

Mi}anovi} (Danilo), Goran [u{ljik (Gile), Anita

Man~i} (Rajko), Dara D`oki} (Gospo|a Hristina),

Olivera Markovi} (Gospo|a Lena), Branka [eli}

(Leposava), Zinaida Dedakin (Gospo|ica M),

Isidora Mini} (Gospodica N), Milena \uki} (Lina),

Na|a @ugi} (Draga), Mira Stupica (Baba Jovana),

Milka Luki} (@ivana).

(26) 18. april 1996.

Poljubac `ene pauka

P: Manuel Puig, Pr: Vanja Karas, R. i Izb. m: Egon

Savin, S: Geroslav Zari}, K: Bojana Nikitovi},

M: Gatto Barbieri, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi},

Pom. r: Maja Milatovi}.

I: Bogdan Dikli} (Molina), Dragan Nikoli}

(Valentin), Branislav Jerini} (Upravnik zatvora).

(27) 30. septembar 1996.

Ba{ bunar

P: Aleksandar Popovi}, R: Aleksandar Popovi},

S: @ivorad Savi}, K: Marija Kova~evi}.

Izb. m: Persida Popovi}, Scen. p: Tatjana

Popovi}.

I: Miodrag Krivokapi} (Manasije Vrcelj), Ljiljana

Blagojevi} (Dragoslava), Predrag Ejdus (Anastas

Vrcelj), Ru`ica Soki} (Biserka).

(28) 26. oktobar 1996.

Lari Tompson, tragedija jedne mladosti

P: Du{an Kova~evi}, R: Du{an Kova~evi},

S: Nenad Brki}, K: Katarina Gr~i}, Mask: Nijaz

Memi{, Izb. m: Dragutin Balaban.

I: Milena Dravi} (Katarina), Bora Todorovi}

(Glumac Beli), Miodrag Krivokapi} (Stefan Nos),

Danilo Stojkovi} (Dragan Nos, Bojan Nos, Oliver

Nos), Branka Petri} (Dragana Nos, Bojana Nos,

Olivera Nos), Branko Kosar (Sava, Jedan

~ovek-orkestar), Ljiljana Dragutinovi} (Savka),

Lepomir Ivkovi} (Specijalac), Ivan Janketi}

(Elektri~ar), Tomo Komatina, Miodrag Te{ovi}

(Pozori{ni radnici), Marijana Popovi} (Peva~ica).

(29) 13. mart 1997.

U plamenu strasti

P: Ivan M. Lali}, R, S. i Izb. m: Gor~in Stojanovi},

K: Boris ^ak{iran, Kor: Sonja Vuki}evi},

Mask: Tina [ubi} Doda~i}, Pom. r: Iva Milo{evi}.

I: Dragan Nikoli} (Boris), Vesna Trivali} (Marija),

Ana Sofrenovi} (Nevena), Dragan Bjelogrli}

(Roki), Slobodan Ninkovi} (Marko), Dragan

Jovanovi} (Aleksa), Branka Puji} (Jelena).

(30) 3. decembar 1997.

Virus

P: Sini{a Kova~evi}. R: Sini{a Kova~evi},

S: Miodrag Taba~ki, K: Bojana Nikitovi},

M: “Deca lo{ih muzi~ara”.

I: Ivan Jevtovi} (Aleksandar Sa{a Petrovi}),

Miodrag Radovanovi} (Dimitrije), Ljiljana

Blagojevi} (Marija), Ljubivoje Tadi} (Mi{a

Pupavac), Vesna Alu Mariconj (Marta Stojanov),

Ru`ica Soki} (Vera Sokolov), Nata{a [olak (Ana

Sokolov), Marija Bobi} (Plavooka), Ljubomir

Bandovi} ([ef sale), Pavle Peki} (Konobar

Milutin).

(31) 18. februar 1998.

Parabelum

P: Sr|an Koljevi}, R: Nikola Pejakovi},

S: Geroslav Zari}, K: Milica Grbi}.

I: Branislav Le~i} (Ubica), Neboj{a Glogovac

(Mladi}), Nikola Pejakovi} (Kum), Tamara

Vu~kovi} (Devojka), Slobodan Ninkovi} (Crnac).

(32) 11. april 1988.

Moj otac u borbi protiv nitkova iz svemira

P: Ivan M. Lali}, R: Gor~in Stojanovi},

S: Vladislav T. Lalicki, K: Boris ^ak{iran.

I: Danilo Stojkovi} (Budimir @ivoti}), Milena Dravi}

(Desanka), Neboj{a Milovanovi} (Ljup~e), Dragan

Zari} (Lado~ki), Ksenija Zelenovi} (Novinarka),

Ljubo Mi{ko Bujisi} (Kamerman).

(33) 4. maj 1998.

Sme{na strana muzike

R: Kolektiv i Nikola Pejakovi}, S. i Izb. m: “The

Kuguars”, K: Ljiljana Petrovi}.

372

Petar Volk / Izme|u kraja i po~etka

I: Bogdan Dikli} (Bubnjolog), Boris Milivojevi}

(Bas i Glas), Dejan Mati} (Trianglista), Nikola

\uri~ko (Gitar forsa`), Rade (mla|i) Markovi}

(Gitar sola`), Veljko Nikoli}, Tibor Tot (Udaraljke),

Dragan Jovanovi} (“Lokalni” solista).

(34) 8. januar 1999.

Kontejner sa pet zvezdica

P: Du{an Kova~evi}, R: Du{an Kova~evi},

K: Ljiljana Petrovi}, Izb. m: Dragutin Balaban.

I: Branislav Le~i} (Profesor), Sanda Balaban

(Njegova u~enica Pa... Milica), Miodrag Te{ovi}

([ofer-telohranitelj).

(35) 4. februar 1999.

Nek ide `ivot

P: Ranko Bo`i}, Ad. i R: Sr|an Karanovi},

Pom. r: Marko \ilas, S: Du{an Ota{evi}, K: Sa{a

Kulja~a, M: Zoran Simjanovi}, Kor: Sonja

Lapatanov, Lek: Ljiljana Mrki} Popovi}.

I: Neboj{a Dugali} (Marko), Nikola \uri~ko

(Vlada), Paulina Manov (Vanja), Hana Jov~i}

(Zora), Nenad Jezdi} (D`o).

(36) 1. mart 2000.

Putnik

P: Dragoslav Mihailovi}.

I: Danilo Stojkovi} (Putnik).

(37) 17. januar 2001.

Buba

P: Mladen Popovi}, R: Egon Savin, S: Miodrag

Taba~ki, K: Angelina Atlagi}.

I: Sonja Kola~ari} (Sestra), Nenad Stojmenovi}

(Brat), Gordan Ki~i} (Kocka), Goran [u{ljik

(Baja).

(38) 18. februar 2001.

Krivica

P: Neboj{a Rom~evi}, R: Ljuboslav Majera,

S: Juraj Fabri, K: Ljiljana Petrovi}, M: Miroljub

Aran|elovi} Rasinski, Ap: @ivorad Savi}.

I: Ljiljana Dragutinovi} (Goca), Danilo Lazovi}

(Braca).

(39) 29. maj 2001.

Doktor [uster

P: Du{an Kova~evi}, R: Du{an Kova~evi},

S: Nenad Brki}, K: Ljiljana Petrovi},

Izb. m: Dragutin Balaban Bajka.

I: Petar Kralj (Doktor Nikola Kos), Vesna Trivali}

(Ana), Jelisaveta Sabli} (Divna), Miodrag

Krivokapi} (Branko Bezdan), Milo{ Stojanovi}

(Lola), Aleksandar Manevski (Smiljan Stefanovi}),

Ivan Janketi}, Du{ko A{kovi}, Tomislav Komatina

(Nekoliko problemati~nih ljudi).

(40) 30. novembar 2001.

An|ela

P: Stevan Koprivica, R: Milan Karad`i},

S: Geroslav Zari}, K: Bo`ana Jovanovi},

M: Aleksandar Kosti}, Scen. p: Sonja Lapatanov.

I: Branimir Brstina (Lazar), Milutin Karad`i}

(Borisav), Isidora Mini} (An|ela).

(41) 25. april 2002.

Kontuzov

P: Hristo Boj~ev & Nikola Pejakovi}, R: Nikola

Pejakovi}, S: Darko Nedeljkovi}, K: Maja Sole,

Izb. m: Ljubomir Jovanovi} Jovec.

I: Neboj{a Glogovac (Kontuzov), Slobodan

Ninkovi} (Deda), Boris Milivojevi} (Bratoj),

Mladen Andrejevi} (Fero), Dubravka Mijatovi}

(Baba), Paulina Manov (Mutava), Nina Grahovac

(@ena), Nikola Pejakovi} (Debeli).

(42) 24. maj 2002.

Ve~eras slu{ate...

P: Du{an Risti}, R: Zlatko Pakovi}, S: Boris

Maksimovi}, K: Bojana Nikitovi}, Izb. m: Du{an

Risti}, Scen. p: Sonja Lapatanov.

I: Fe|a Stojanovi} (Dragoslav Ili}), Jano{ Tot

(Sima), Miodrag Radovanovi} (Sreten Doni}),

\ur|ija Cveti} (Angelina Trifkovi}), Miodrag

Krstovi} (Nenad Bo`i}), Radmila Tomovi}

Grinvud (Vida Obradovi} Bo`i}), Dubravko

Jovanovi} (Toma Mi{i}).

(43) 30. april 2003.

Pogled u nebo

P: Dejvid Her, R: Ljiljana Todorovi}, S, K: Jasna

Dragovi}, M: Zoran Eri}, Dram: Ivana Mihi},

Pom. s: Nina Vi}enti}.

I: Milica Mihajlovi} (Kira Holis), Radovan Vujovi}

(Edvard Sard`ent), Vojislav Brajovi} (Tom

Sard`ent).

(44) 8. oktobar 2003.

Povratak

P: Harold Pinter, Pr: Renata Ulmanski, R: Nikita

Milivojevi}, S: Miodrag Taba~ki, K: Zora Popovi}

Mojsilovi}, Izb. m: Vladimir Jankovi}.

I: Bora Todorovi} (Maks), Nenad Jezdi} (Leni),

Vlastimir Stojiljkovi} (Sem), Branislav Toma{evi}

(D`o), Aleksandar Ala~ (Tedi), Nata{a Ninkovi}

(Rut).

Repertoar

373

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->