Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 16. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5400 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

524+,' '0#16+/# +0# 8+.'+*16'.#7*48#65-1,
Fiktivno registrirana firma namjeravala u}i u posjed reprezentativnih objekata i hotela „Vis 2“ u Dubrovniku i vile „Aurora“ u Trstenom Prevara otkrivena slu~ajno Izvje{taj SIPA-e proslije|en Tu`ila{tvu
omisija za koncesije BiH i Dr`avno ministarstvo pravde nedavno su sprije~ili jo{ jedan poku{aj otima~ine bh.

’AVAZ’ SAZNAJE

Falsificirali dokumente dr`ave BiH

Sarajevo: Ju~er na platou Skenderije

K

imovine u Hrvatskoj, saznaje „Dnevni avaz“. Nakon {to su u{li u trag falsificiranom ugovoru o dodjeli koncesije na kompleks hotela „Vis

2“ u Dubrovniku, ~iji je vlasnik RBiH, Komisija je slu`beno obavijestila Dr`avnu agenciju za istrage i za{titu (SIPA), koja je pokrenula opse`nu istragu. 5. strana

Monta`e: Mafija plasira dezinformacije

TU@ILA[TVO BiH NEGIRA LA@I O NAVODNOJ ISTRAZI
Diplomatija

Torabi snimljen tokom nedavne seanse u Ilija{u

Vi{e od 150 ljudi uzalud ~ekalo iscjelitelja iz Maroka
6. strana

Standard: Statistike bilje`e pove}anje cijena

Mun: Ameri~ki diplomata kritizirao usvajanje Zakona o dr`avnoj imovini u RS

2. str.

(Foto: I. [ebalj)

Ameri~ki ambasador Patrik Mun preuzeo du`nost

POSKUPJELI BRA[NO, ULJE I MASLAC
4. strana

10. str.

BiH s novim vlastima treba krenuti ka EU i NATO-u
CENZURA NA BHT 1 VRHOVNI SUD FBiH MIRZA TELETOVI]

3. strana

Za{to je izba~ena ilahija?

7. str.

Mihriji Pelak potvr|eno 20 godina zatvora

Igrat }u na EP-u u Litvaniji

13. str.

61. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

aktuelno

MONTA@E Mafija{i plasiraju dezinformacije preko svog „Oslobo|enja“

Vranduk: Predizborno dugme Harisa Silajd`i}a

Predizborna predstava SBiH i SDA

Silajd`i} po`urio da ozvani~i nelegalnu proceduru i radove!
Ma, ovo je samo predizborno slikanje, prokomentirao jedan od radnika
Stranka za BiH i SDA nastavile su predizbornu kampanju ju~er izre`iranim programom u Vranduku kod Zenice, pod radnim nazivom „po~etak istra`nih radova uo~i gradnje HE“. Uz desetine slu`benih automobila, pratilaca i strana~ke svite, tabor SBiH predvodili su Haris Silajd`i}, Spomenka Mi~i} i Vahid He}o, dok su SDA zastupali Mustafa Mujezinovi} i zeni~ki na~elnik Husejin Smajlovi}. Kako se i o~ekivalo, govorilo se o milijardama maraka i hiljadama novih radnih mjesta, ali niko, pa ni prvi ~ovjek EPBiH Amer Jerlagi}, nije odgovorio na pitanje za{to su najvi{i aktuelni dr`avni i entitetski funkcioneri ozvani~ili nelegalnu proceduru i kr{enje zakona dr`ave koju predstavljaju. Umjesto toga, Jerlagi} je pohrlio da „{efu otvori vrata“ i da se postara da protokol s dr`avnom himnom, zastavom, foklorom i binom funkcionira bez gre{ke. Ni Jerlagi} ni njegovi mentori He}o i Silajd`i} nisu odgovorili ni za{to ne postupaju po zakonu, odnosno za{to nakon zavr{etka istra`nih radnji ne idu pripremne, pa se onda dobivaju urbanisti~ke i druge saglasnosti, a tek se onda radi idejni, a nakon njega izvedbeni projekt. Ovako, HE Vranduk }e nakon izbora imati izvo|a~a s izvedbenim projektom, a da istra`ni radovi nisu maltene ni zapo~eli! Najbolju opasku o ju~era{njoj predstavi dao je jedan od radnika koji bu{e istra`ne rupe, kazav{i: „Ma, mo`e Silajd`i} do ujutro pritiskat. Mi smo ovu rupu jo{ jutros izbu{ili, a ovo je sad samo predizborno slikanje.“ A. D`.

Tu`ila{tvo BiH negira la`i o navodnoj istrazi
U Tu`ila{tvu BiH ne postoji naredba o sprovo|enju istrage koja se odnosi na lice sa podacima Radon~i} Fahrudin, eksplicitno kazao portparol Boris Grube{i}
U o~itoj panici zbog nadolaze}ih izbora i politi~kih snaga koje su najavile beskompromisan obra~un s privatizacijskom i energetskom mafijom, Hilmo i Mujo Selimovi} i njihov politi~ki mentor Haris Silajd`i} aktivirali su svoje pla}eni~ke medije i novinare. No, na njihovu `alost, Tu`ila{tvo BiH ju~er je odlu~no demantiralo {pekulacije o tome da je Fahrudin Radon~i}, predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH, predmet bilo kakvih istraga o „albanskoj mafiji“ i o kriminalu uop}e!

Medijska haranga
- Pregledom kroz upisnik, u Tu`iteljstvu BiH ne postoji naredba o sprovo|enju istrage koja se odnosi na lice sa podacima Radon~i} Fahrudin - zvani~no je na pitanje medija odgovorio portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Na{i izvori u tom tu`ila{tvu tako|er su nam kazali da ne znaju ni{ta o navodnoj akciji „Besa“ o kojoj {pekulira pivarski bilten „Oslobo|enje“, te da se radi o obi~nim medijskim podmetanjima i manipulacijama. No, za razliku od Radon~i}a, oni koji nikako ne mogu mirno spavati jesu otac i sin Hilmo i Mujo Selimovi}, jer su ve} predmet ozbiljnih istra`nih opservacija u Hrvatskoj zbog otimanja bh. dr`avne imovine u Trogiru i njene sumnjive prodaje privatnim licima.

Faksimil zvani~nog odgovora Tu`ila{tva BiH

Veze s Momom Mandi}em
Savez za bolju budu}nost BiH obe}ava da }e u slu~aju izborne pobjede osigurati zakonske uvjete sudovima i tu`ila{tvima da mogu procesuirati ratnoprofitersku i privatizacijsku mafiju. I Selimovi}i }e tako dobiti priliku da pred nadle`nim dr`avnim organima progovore kako su s Karad`i}evim vjernim ministrom Momom Mandi}em usred rata iz dezerterstva u ^e{koj nelegalno privatizirali „Sarajevsku pivaru“, kako su s Mustafom Hafizovi}em zvanim Kalo{a, sivom eminencijom ratne i poratne SDA, prodali dr`avno odmarali{te u Trogiru nju uklju~eni sa svim potencijalima koji su im na raspolaganju. Kako i ne bi? Svi, naime, znaju da su Selimovi}ima oktobarski izbori bukvalno pitanje `ivota i smrti. Radon~i} i njima i svim sli~nim notornim plja~ka{ima svakodnevno poru~uje da }e mafija poslije 3. oktobra morati u zatvor, a ekonomija na slobodu. Ako predsjedni~ki kandidat Fahrudin Radon~i} i Sakao „Pivarino“, ko im je omogu}io da godinama bez obavezne zakonske naknade besplatno koriste vodu iz bunara u krugu „Pivare“, koliko su utajili poreza i koliko su Poreznoj upravi FBiH du`ni za nepla}eni porez, vra}aju li redovno vi{e od 100 miliona KM kredita dobivenih od Razvojne banke FBiH i kako su te kredite dobivali... Poduga~ak je spisak te{kih krivi~nih djela u koja su uklju~eni Selimovi}i. Spas od pravne dr`ave i profesionalnih tu`ila{tava i sudova oni vide jedino u ostanku na vlasti koalicije SDA i Stranke za BiH. vez za bolju budu}nost ostvare izbornu pobjedu, a sve relevantne ankete to najavljuju, otac i sin Selimovi}, njihovi politi~ki za{titnici, kao i novinarski pla}enici poput Vildane Selimbegovi}, na}i }e se u grdnim problemima, jer su se, o~ito, prvi prepoznali u Radon~i}evim rije~ima.

Saop}enje za javnost SBB BiH

Poni{tit }emo ratnu otima~inu 'Sarajevske pivare'
Povodom la`nih konstrukcija medija u vlasni{tvu porodice Selimovi} o tome da se protiv SBB BiH, tobo`e, vode krivi~ne istrage, Savez za bolju budu}nost BiH upoznaje javnost i ratnoprofitersku porodicu sa tim da je odbio sve ponude finansijske nagodbe da Savez odustane od svog osnovnog politi~kog programa da }e poni{titi ratnu otima~inu i napraviti politi~ki milje da pravosudni organi procesuiraju i iskorijene mafiju, saop}eno je iz ove stranke. - Stoga, opet ponavljamo da }emo poni{titi ratnu otima~inu „Sarajevske pivare“ i jo{ stotinjak nezakonito privatiziranih kompanija koje su trenutno u nezakonitom vlasni{tvu porodice Selimovi}, i sve ih vratiti dr`avi i gra|anima, ~ije je to vlasni{tvo. Savez za bolju budu}nost BiH istu sudbinu najavljuje i politi~kim mentorima i energetskoj mafiji koja je u neraskidivim vezama s porodicom Selimovi} - navedeno je u saop}enju Savez za bolju budu}nost BiH.

Hilmo Selimovi}: Ogrezao u kriminalu

Prljavi posao montiranja Fahrudinu Radon~i}u i ovog puta je povjeren ratnoj „divjaku{i“ i glavnoj urednici pivarskog biltena Vildani Selimbegovi}. Ni{ta novo i ni{ta neo~ekivano od omiljene papige dr`avne mafije, koja mjesecima javno ponavlja la`i protiv Radon~i}a, samo da se ne bi pri~alo i pisalo o poslovima i biografijama njenih {efova. Hilmo i Mujo Selimovi}, vlasnici opskurne tiskovine u kojoj Vildana objavljuje naru~ene tekstove, ratni profiteri i privatizacijski otima~i vi{e od 120 bh. kompanija, ne nalaze se na izbornim listama, ali su u predizbornu kampa-

Krakovi hobotnice
Oni }e, napokon, morati narodu i nadle`nim dr`avnim organima objasniti porijeklo svoje imovine i razotkriti sve skrivene krakove dr`avne mafije, odnosno kriminalne hobotnice koju su godinama pleli u BiH i regionu zajedno s pokroviteljima iz vrha vlasti. Otuda i dodatna hiperaktivnost Vildane Selimbegovi}. Njeno histeri~no vri{tanje i koli~ina la`i na stranicama pivarskog biltena najsigurniji su detektor ubrzanog rasta panike i straha od zatvora u krugovima bliskim Selimovi}ima i Harisu Silajd`i}u.
F. MANDAL - F. VELE

Odbijeni Selimovi}evi emisari
Stranice biltena u vlasni{tvu Selimovi}a prepune su pamfleta u kojima, primjerice, brane dokazanog kriminalca Vahida He}u i njegovog mentora Harisa Silajd`i}a, advokati{u energetskoj mafiji, blate sve koji su se usprotivili otimanju dr`avnog blaga u energetskom sektoru i koji zahtijevaju reviziju kriminalne ratne i poratne privatizacije, poput Fahrudina Radon~i}a. [to je za njih najgore, Radon~i} nikako da popusti. Sa gnu{anjem je odbio ponudu Selimovi}evih emisara da za 100 miliona KM „zaboravi“ mafiju i pri~u o ratnoj privatizaciji, a javnost i narod ga, sude}i prema posje}enosti njegovih predizbornih skupova, plebiscitarno podr`avaju.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Dok su „@eljeznice“ uni{tavane, direktor D`umhur postao milioner
- @eljeznice propadaju, oni grade privatne vile, a nama bi da preko pove}anja cijene goriva, da pumpamo jo{ para u firme koje oni plja~kaju, lopovi! Narode, mijenjaj ovu vlast na izborima, pa makar sa sljede}om i gore bilo! Mijenjaj ove {to su se ustoli~ili, (mmmm bbbbb) jedino ih tako mo`emo istjerati!
Selimbegovi}: Medijska papiga i ratna „divjaku{a“

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

Politika svr{enog ~ina
To {to Zakon o dr`avnoj imovini sarajevski „dr`avotvorci“ nazivaju „predizbornim trikom“ nova je svjesna zabluda u koju se guraju Bo{njaci
Narodna skup{tina Republike Srpske prekju~er je usvojila Zakon o dr`avnoj imovini na teritoriji RS, ~ije je raspolaganje odlukom OHR-a pod zabranom jo{ od 2005. godine. Tako je, koliko god prekju~era{nja odluka bila nezakonita i neustavna, RS u~inila novi administrativni korak u zaokru`ivanju svoje zacrtane dr`avnosti. U su{tini, rije~ je o stvaranju jo{ jedne dr`ave u dr`avi BiH - dr`ave srpskog naroda - i to onakve kakvoj su na temeljima bajali zlo~inci Dobrica ]osi}, Radovan Karad`i} i ostali. Dono{enje Zakona o dr`avnoj imovini RS, bez obzira na to kako na njega reagirali entitetski i dr`avni ustavni sud, jedan je u nizu poteza kojima manji bh. entitet uporno uspostavlja sistem nezavisnosti od institucija BiH kako bi spreman do~ekao trenutak svoje samostalnosti. [ta je to {to Republici Srpskoj konstantno otvara kapije za dono{enje ovakvih neustavnih zakonskih rje{enja i da je u tome niko ne mo`e zaustaviti? Prije svega, rije~ je i o nesposobnosti, nemo}i, ali i nehtijenju me|unarodne zajednice, odnosno OHR-a, da natjera zakonodavnu i izvr{nu vlast RS da se dr`e odredaba Dejtonskog sporazuma kojima se ure|uje dr`avni sistem BiH. OHR, naime, zna da Ustavni sud RS od same uspostave radi na neustavan na~in i da je takav Ustavni sud aminovao najmanje desetak neustavnih odluka koje je donijela NSRS. No, {ef OHR-a Valentin Incko (Inzko), umjesto da prekine takvu praksu, radije dr`i isprazne ekumenske besjede po Bosni, ba{ kao da je predstavnik nekog dobrotvornog dru{tva, a ne mo}ne Evropske unije, ~ije standarde treba uspostavljati u BiH. Ta~no je da OHR ne}e da se mije{a u svoj posao, ali sve vi{e to ne}e ni koaliciona bo{nja~ka politika dirigirana iz Sarajeva, koja je ~uvanje interesa BiH u RS odavno svalila na nemo}na ple}a nekoliko bo{nja~kih poslanika u NSRS. Nedostatak dr`avni~ke strategije, mlitavost, neznanje i kukavi~luk zvani~nih predstavnika aktuelne bo{nja~ke politike, najbolji su oslonac vlastima RS u dono{enju neustavnih zakona koji ih vode pred kapije vlastite dr`avnosti. To {to Zakon o dr`avnoj imovini sarajevski „dr`avotvorci“ nazivaju „predizbornim trikom Milorada Dodika“ nova je svjesna zabluda u koju se pred predstoje}e izbore gura bo{nja~ki narod. Tim prije {to nije prvi put da Dodik i politika kojoj pripada u vrijeme kada su svi zabavljeni izborima, Bo{njake postroje pred nekim novim zakonskim aktom koji negira BiH, a u~vr{}uje RS.
\oko NINKOVI]

Mun: Dolaze izbori u BiH koji su veoma va`ni za demokratski proces

(Foto: I. [ebalj)

SARAJEVO Novi ambasador SAD preuzeo du`nost

Mun: Nadamo se da }e s novim vlastima BiH krenuti ka EU i NATO-u
Ameri~ki diplomata kritizirao usvajanje Zakona o dr`avnoj imovini u RS Sjedinjene Dr`ave ostaju predane suverenoj, stabilnoj, mirnoj i prosperitetnoj BiH
Nadamo se da }e BiH, nakon izbora, s novim liderstvom i vlastima krenuti u rje{avanje pitanja koja se ti~u napretka prema NATO-u i Evropskoj uniji, izjavio je ju~er u Sarajevu Patrik Mun (Patrick S. Moon), novi ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH. Mun, koji je prije nekoliko dana preuzeo du`nost, obratio se ju~er javnosti na pres-konferenciji, najavljuju}i svoj aktivan anga`man i nastavak ~vrste opredijeljenosti Va{ingtona za saradnju i pomo} BiH i njenim gra|anima.

Do{ao s cijelom porodicom
Mun je sedmi ameri~ki ambasador u Sarajevu. Prije njega tu du`nost su obavljali Viktor Jakovi~ (Victor Jakovich), Ri~ard Kauzlari~ (Richard Kauzlarich), Tomas Miler (Thomas Miller), Kliford Bond (Clifford), Daglas Meklheni (Douglas McElhaney) i ^arls Ingli{ (Charles English). No, Mun je prvi ambasador adnja dovr{ava. Prema njegovim rije~ima, ona je osma po veli~ini u Evropi i dokaz predanosti SAD. - Dolaze izbori u BiH koji su veoma va`ni za demokratski proces. Osobe koje uspiju na tim izborima, imat }e odgovornost da zemlju povedu naprijed na evropskom putu. To je veoma va`an zadatak za nove lidere i za sve gra|ane BiH. SAD ostaju predane, ali kao {to je potpredsjednik D`ozef Bajden (Joseph Biden) rekao, taj posao ne mo`emo uraditi umjesto vas - istakao je Mun. Ambasador se posebno osvrnuo na usvajanje Zakona o dr`avnoj imovini u Narodnoj skup{tini RS, cijene}i da se radi o koji je u BiH stigao s cijelom porodicom. - Moja porodica i ja veoma smo sretni {to smo do{li u BiH u jedan uzbudljiv mandat. Prvi sam ameri~ki ambasador koji je ovamo do{ao s cijelom svojom porodicom. Drago mi je zbog toga i svjestan sam izazova s kojima se zemlja suo~ava - rekao je Mun ju~er. jednostranom ~inu koji potkopava napore da se to pitanje rije{i. - SAD i dalje podr`avaju Dejtonski sporazum, koji je temelj dr`avne strukture i vlasti. Vjerujemo da je to jednostrani akt koji je potkopao napore koji se ve} du`e poduzimaju da bi se ta imovina podijelila, {to bi omogu}ilo kvalitetno funkcioniranje svih nivoa vlasti. Potezi poput ovog zakona samo }e odgoditi ispunjavanje pet ciljeva i dva uvjeta za zatvaranje Ureda visokog predstavnika - kazao je Mun.

/ TO JE TO

^vrsto opredjeljenje
- SAD su predane ve} 15 godina suverenoj, stabilnoj, mirnoj i prosperitetnoj BiH. To i dalje ostaje na{a politika. Najdjelotvorniji na~in da se BiH pomjeri prema tom cilju jeste integracija u Evropsku uniju i NATO. Mi smo u proteklom periodu osigurali vi{e od 1,5 milijardi dolara pomo}i. Na mojim konsultacijama na najvi{em nivou u Va{ingtonu jasno je potvr|eno da to opredjeljenje i dalje ostaje ~vrsto - naglasio je Mun. Jedan od vidljivih znakova takvog opredjeljenja, kako je naveo Mun, jeste nova zgrada Ameri~ke ambasade u Sarajevu, ~ija se izgr-

Malo napretka
Kada je rije~ o statusu BiH u Akcionom planu za ~lanstvo u NATO-u (MAP), Mun je rekao da se pitanje vojne imovine mora rije{iti, ali da je „malo napretka postignuto do sada“. Odgovaraju}i na pitanje o saradnji BiH i SAD u borbi protiv terorizma, Mun je rekao da je ona „poprili~no dobra“ te da dvije zemlje dijele interese u tom pogledu. Ambasador Mun demantirao je navode nekih medija da je Stejt department tu saradnju u svom izvje{taju ocijenio lo{om, kazav{i da takav izvje{taj „nije vidio“. T. LAZOVI]

Pitanje ustavnih promjena
Ameri~ki diplomata izrazio je nadu da }e nove vlasti preuzeti odgovornost i u pogledu ustavnih promjena, odgovaraju}i na pitanje ho}e li SAD nakon izbora pokrenuti novu inicijativu za to. - Svima je jasno da postoje promjene koje se moraju unijeti u Ustav BiH. Postoje razna pitanja koja se ti~u ljudskih prava i promjene koje su neophodne na putu ka EU. Nije pitanje trebaju li izmjene, ve} kakve one trebaju biti. Mi }emo poku{ati pomo}i tamo gdje to bude korisno, ali na liderima je da dogovore te promjene - rekao je Mun.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

aktuelno

STANDARD Statistike bilje`e pove}anje cijena

Skuplji bra{no, ulje i maslac
U avgustu na podru~ju FBiH cijena bra{na tip 500 porasla za 12,9 posto
Radnici „Hidrogradnje“ {trajkuju ve} sedmicama

Nakon vi{esedmi~nog {trajka

Radnici „Hidrogradnje“ sutra pred Vladom FBiH
Tra`e isplatu velikog broja zaostalih pla}a i uplatu doprinosa
Radnici najve}e doma}e gra|evinske kompanije „Hidrogradnje“, koju su nesposobne vlasti dovele do ruba propasti, sutra }e protestirati ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“. ali i ukazati na to da je za sve {to im se de{ava odgovorna upravo Vlada FBiH, odnosno ministar energije, rudarstva i industrije Vahid He}o, u ~ijoj je nadle`nosti ova firma. Radnici „Hidrogradnje“ su ve} sedmicama u {t-

Najave poskupljenja osnovnih `ivotnih namirnica i zvani~no su evidentirane jo{ tokom pro{log mjeseca. Naime, na osnovu cijena dobivenih iz devet kantona (osim USK), Federalno ministarstvo trgovine napravilo je mjese~nu analizu prosje~nih avgustovskih cijena u Federaciji BiH, a pre-

Avgustovske cijene u kantonima
Kanton PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK FBiH Bra{no 1 kg 1,11 0,94 0,93 0,77 0,80 0,94 0,72 1,03 1,40 0,96 Hljeb 1 kg 1,74 1,70 1,75 1,83 1,75 1,67 2,08 2,37 1,60 1,83 Mlijeko 1l 1,43 1,30 1,30 1,32 1,32 1,41 1,38 1,36 1,50 1,37 Ulje 1l 2,21 2,19 2,19 2,15 2,33 2,24 2,13 2,22 2,40 2,23 Maslac 250 g 3,62 3,51 3,75 3,62 3,00 4,10 3,37 3,95 3,62 [e}er 1 kg 1,51 1,55 1,55 1,43 1,43 1,35 1,50 1,45 1,60 1,49 Deter. 3 kg 9,55 6,59 9,70 7,25 9,79 9,90 8,63 9,80 8,90

Kriminal u kompaniji
Radnici su skrenuli pa`nju na, kako tvrde, kriminalne aktivnosti koje su se posljednjih godina de{avale u ovoj kompaniji, koje su jedan od razloga zbog ~ega se ona nalazi pred ste~ajem. Oni }e se u osam sati okupiti ispred zgrade Direkcije ove kompanije u centru Sarajeva, a u deset sati }e se uputiti pred Vladu. Na ovaj na~in radnici `ele skrenuti pa`nju na katastrofalnu situaciju u kojoj se nalaze, Mnogi smatraju da pojedinci u vlasti namjerno uni{tavaju ovu nekada superuspje{nu firmu, kako bi rasprodali njene zdrave dijelove i na tome dodatno profitirali. rajku. Tra`e isplatu velikog broja zaostalih pla}a i uplatu doprinosa za posljednjih nekoliko godina. „Hidrogradnja“ ima vi{e od 1.000 uposlenika i nekada se ubrajala me|u vode}e svjeG. M. tske kompanije.
Za osnovne artikle potrebno vi{e para

ma ju~er objavljenim rezultatima, zabilje`ene su vi{e cijene bra{na, ulja i maslaca u odnosu na prethodni mjesec. U Federalnom ministarstvu trgovine tako su konstatirali da je u avgustu cijena bra{na tip 500 porasla za 12,9 posto, te je tokom tog mjeseca kilogram ovog artikla u FBiH ko{tao 0,96 umjesto 0,85 KM, koliko je iznosio u julu.

Analiziraju}i cijene ulja, evidentirano je da je njegova prosje~na cijena sa 2,03 KM sko~ila na 2,23 marke, odnosno da je do{lo do poskupljenja od 9,8 posto. Cijena maslaca porasla je sa 3,50 na 3,62 KM, {to predstavlja procentualno poskupljenje od 3,4 posto. S druge strane, do{lo je do manjih pojeftinjenja mlijeka (2,1 posto) i deterd`enta za ve{ (3,6 posto).

Tokom ove analize, uo~eno je da je najvi{a cijena bra{na u Livanjskom kantonu, a najni`a u Zapadnohercegova~kom, dok je hljeb najskuplji u Sarajevskom, a najjeftiniji u Livanjskom kantonu. Cijena mlijeka najni`a je u Zeni~ko-dobojskom i Tuzlanskom, a najvi{a u Livanjskom kantonu, dok je ulje najskuplje u LK, a najjeftinije u ZHK. B. TURKOVI]

Nadzorni odbor donio sporni zaklju~ak o reorganizaciji

Nastavljeno su|enje D`aferovi}u

THT Zagreb preuzima kontrolu u HT-u Mostar
Vlada FBiH do sada bila ve}inski vlasnik ove dr`avne kompanije
Nadzorni odbor (NO) HT-a Mostar donio je ju~er zaklju~ak o konceptu reorganizacije ove kompanije, potvrdio je predsjednik NO @arko Pu{i}, naglasiv{i da se radi o reorganizaciji koja podrazumijeva pobolj{anje poslovanja kompanije. No, prema tvrdnjama predsjednika Sindikata HT-a Pere Obada, ovakav prijedlog reorganizacije suprotan je Statutu preduze}a, jer manjinskom vlasniku ovog telekoma, THT-u Zagreb, prepu{ta punu kontrolu nad finansijama, prodajom i marketingom. U dopisu federalnom

Zoran Bakula umjesto Prli}a
Nadzorni odbor HT-a Mostar ju~er je za v. d. direktora ove kompanije imenovao Zorana Bakulu. Time je jednoglasno s ove funkcije privremeno smijenio Stipu Prli}a, a sve do okon~anja postupka imenovanja novog ~elnika kompanije. Bakula je u mostarskom telekomu do sada obavljao funkciju izvr{nog direktora za pokretnu mre`u. mala vrata omogu}ava da od Vlade FBiH, koja je ve}inski vlasnik, preuzme kontrolu nad mostarskim telekomom, koji je dr`avno preduze}e. Kako saznajemo, ministar [e}kanovi} ju~er je pred sjednicu NO HT-a Mostar poslao zahtjev da se ne usvaja ova odluka, jer je ona suprotna stavu Vlade A. Du. FBiH.

Odbrana nezadovoljna izvje{tavanjem medija
U Kantonalnom ovom predmetu, nasudu Sarajevo ju~er gla{avaju}i da mediji je unakrsnim ispitivnisu objektivni o toku anjem svjedoka Nerpravi~nog postupka i mina Kere{a nastada sami presu|uju. vljeno su|enje RamiOptu`nica D`afezu D`aferovi}u, biv{rovi}a tereti da je em direktoru Federkao direktor Federaalne porezne uprave, lne porezne uprave i optu`enom za zlou- D`aferovi}: ~lan Upravnog odbopotrebu polo`aja ili Novi pretres ra Zavoda za platni ovlasti. Kere{ je re- 11. oktobra promet prekora~io kao da je, po nalogu glavnog vlastite ovlasti te omogu}io inspektora, prikupljao doka- protupravno stjecanje imoze o predmetu, podnio zahtj- vinske koristi Zavodu za ev Poreznoj upravi i sa~injav- platni promet od 5.112.142 ao informaciju, javila je Fena. KM. Odbrana je izrazila nezaNovi pretres zakazan je za dovoljstvo izvje{tavanjem o 11. oktobar.

Faksimil Obadovog pisma: Suprotno Statutu preduze}a

resornom ministru Nailu [e}kanovi}u Obad je upo-

zorio na ovu ~injenicu, kojom se THT-u Zagreb na

Premijer Boras sa sindikalistima jablani~ke firme

Korupcija u javnim nabavkama

Godi{nje se pronevjeri vi{e stotina miliona KM
Korupciju u javnim nabavkama u BiH omogu}avaju brojni elementi koji negativno utje~u na transparentnost, efikasnost i racionalno raspolaganje bud`etskim sredstvima, zbog ~ega se godi{nje pronevjeri vi{e stotina miliona KM, re~eno je ju~er na okruglom stolu „Borba protiv korupcije u javnim nabavkama u BiH - posebno s aspekta uloge medija“. Rajko Kecman, ~lan Upravnog odbora Udru`enja gra|ana „Tender“ iz Banje Luke, koje je i organizator ovog skupa, upozorio je da je korupcija u javnim nabavkama dovela BiH na vrh liste najkorumpiranijih zemalja, javila je Onasa.

Vlada HNK planira o`iviti „Granit“
Nakon {to je odlukom Kantonalnog suda u Mostaru raskinut ugovor o kupovini 67 posto dr`avnog kapitala „Granita“, ju~er je premijer HNK Sre}ko Boras, s ministrom privrede Esadom Humom, razgovarao s predstavnicima sindikata Vahidom [ehi}em i Mensudom ]osi}em o mogu}em pokretanju proizvodnje u ovoj jablani~koj firmi. - Drugostepna presuda Vladu HNK opet stavlja kao ve}inskog vlasnika. Vlada sada ima obavezu da za{titi dr`avni kapital i da sprije~i nelegalne tokove poput izmje{tanja sjedi{ta firme iz Jablanice u Sarajevo, pokretanja ste~ajnog posutupka i otpu{tanja 207 radnika. Na{i planovi su da o`ivimo ovo preduze}e i da se radnici vrate na posao - kazao je Boras. Ministar Humo rekao je da radnika „Granita“ ima oko 300, a njima se za pla}e, doprinose i uplate poreza duguje oko deset miliona KM. Ju~era{njem sastanku nije prisustvovao ministar finansija HNK Semin Bori}, koji radnicima jo{ nije odobrio isplatu oko 50.000 KM pomo}i koju im je Boras sa sindikalistima „Granita“ odobrila Kantonalna vlada. odobrio tek 8.000 KM, taSindikalni predstavnici ka- ko da je svaki radnik dobio zali su da im je za Bajram mizernih 27 KM. A. Du.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

5

„Avaz“ saznaje Firme falsificirale dr`avne dokumente BiH

Sprije~ena otima~ina vile i hotela u Hrvatskoj
Fiktivno registrirana firma namjeravala u}i u posjed reprezentativnih objekata u Dubrovniku i Trstenom Izvje{taj SIPA-e proslije|en Tu`ila{tvu
Komisija za koncesije BiH i Dr`avno ministarstvo pravde nedavno su sprije~ili jo{ jedan poku{aj otima~ine bh. imovine u Hrvatskoj, saznaje „Dnevni avaz“. Nakon {to su u{li u trag falsificiranom ugovoru o dodjeli koncesije na kompleks hotela „Vis 2“ u Dubrovniku, ~iji je vlasnik

Na~elna saglasnost OHR-a
Prema Me{anovi}evim rije~ima, Vije}e ministara i dr`avni pravobranilac pokrenuli su postupak da se vila „Aurora“ uknji`i kao vlasni{tvo dr`ave BiH. Iako je, kako tvrdi, za to dobivena na~elna saglasnost OHR-a, postupak nikada nije okon~an. vnih struktura za tu imovinu. Tako su poku{ali u}i u njen posjed, ali i postati njeni vlasnici - ispri~ao nam je Me{anovi}. O imenima ljudi umije{anih u ovu aferu predsjednik Komisije za koncesije ju~er nam nije mogao govoriti zbog, kakoje kazao, istrage u SIPA-i i Tu`ila{tvu.
Kadribegovi}: Glavni i odgovorni urednik „Preporoda“ ve} 18 godina

Li~nost dana Aziz Kadribegovi}

Glas islamske snage
^etiri decenije izla`enja „Preporoda“ predstavljaju svjedo~enje o uspravljanju bo{nja~kog naroda
Centralnom sve~ano{}u ju~er je na Fakultetu islamskih nauka (FIN) obilje`ena 40. godi{njica kontinuiranog izla`enja islamskih informativnih novina „Preporod“, lista s najdu`im kontinuitetom me|u bo{nja~kim medijima, ~iji je prvi broj {tampan 15. septembra 1970. To je jedini list bo{nja~kog naroda koji je pre`ivio slom komunisti~ke vladavine i fa{isti~ku srpsku agresiju. Nije to samo puka godi{njica jednog glasila. To je, kako svojevremeno re~e jedan alim, svjedo~enje o uspravljanju bo{nja~kog naroda {irenjem islamske misli i informiranjem muslimanskih vjernika. Uz njega su odrastale generacije muslimanskih vjernika u BiH, u Sand`aku i diljem biv{e Jugoslavije. U njemu su objavljivali i za njega su govorili naj~estitiji bo{nja~ki intelektualci. Oni koji se ni u najte`im vremenima nisu stidjeli svog islamskog porijekla, me|u kojima je i rahmetli Alija Izetbegovi}. Bez sumnje, jedan od onih koji je najzaslu`niji za ~etiri decenije ~asnog „Preporodovog“ rada jeste i aktuelni glavni urednik Aziz Kadribegovi}. Uz islamskog velikana rahmetli Husein ef. \ozu, Kadribegovi} je jedan od pokreta~a „Preporoda“. On je svojim radom sna`no doprinio da taj list bude istinski glas snage islama te bonja~kog dostojanstva, {to predstavlja i danas. Upravo je Kadribegovi} u~inio da „Preporod“ i dalje bude istinski svjetionik i oaza islamskog mi{ljenja i djelovanja. Aziz Kadribegovi} ro|en je 1947. godine u Pljevljima, gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju, a Filozofski fakultet u Sarajevu. Glavni i odgovorni urednik „PreF. V. poroda“ je ve} 18 godina.

Lo{ falsifikat
- Ugovor koji je je do{ao do sekretara Ministarstva pravde, koji nas je obavijestio o postojanju tog dokumenta s veoma lo{im falsifikatom pe~ata. S druge strane, na znatno bolji na~in falsifikovane su navodne odluke Vije}a ministara, odnosno Ministarstva finansija BiH. To je sve

Vila „Aurora“: Bh. vlast nezainteresirana

RBiH, Komisija je slu`beno obavijestila Dr`avnu agenciju za istrage i za{titu (SIPA), koja je pokrenula opse`nu istragu.

Nezainteresirana vlast
Agencija je, kako saznajemo, otkrila poku{aj fiktivno registrirane firme u BiH da na osnovu falsificiranih dokumenata Vije}a ministara BiH, Ministarstva finansija BiH i Komisije za koncesije BiH, u saradnji s odre|enim firmama u hrvatskoj, do|e u posjed i ostvari pravo kori{tenja kompleksa hotela „Vis 2“ u Dubro-

Skup{tina ZDK ne}e raspravljati o pove}anju pla}a

Vlasti ponovo prevarile policajce
Mo`da na zasjedanje Skup{tine do|e hiljadu policajaca, ka`e Mio~
Aktuelna vlast ipak je slagala policajce, koji su prije dva mjeseca bili na rubu masovnih protesta, ali su odustali nakon {to im je velikodu{no obe}ano, ~ak i Zakonom uokvireno, pove}anje i uskla|ivanje pla}a u Federaciji. Kako je „Dnevnom avazu“ potvrdio Sejad Zaimovi}, predsjedavaju}i Skup{tine ZDK, utvr|eni dnevni red 45. sjednice Skup{tine ZDK za ponedjeljak, 20. septembra, ne sadr`i odluku i izmjene Zakona o pla}ama policajaca u ovom kantonu. - Koliko mi je poznato, sredinom pro{log mjeseca Vlada je formirala komisiju, koja jo{ radi na izmjenama. Ali, ovo je posljednje zasjedanje Skup{tine u ovom sazivu. Nakon izbora i konstituisanja nove vlasti i Skup{tine ZDK, na poslanicima novog saziva bit }e vjerovatno i taj prijedlog - kazao nam je Zaimovi}, potvrdiv{i da se ne o~ekuje da ta procedura bude uop}e provedena ove godine. Predsjednik Sindikata policije ZDK Elvedin Mio~ kazao nam je, nakon {to smo mu saop}ili ovu informaciju, da }e ve} danas biti organiziran sastanak svih ~elnika tog sindikata. - Mo`da se u ponedjeljak na Skup{tini pojavi hiljadu policajaca, mo`da donesemo kakvu drugu odluku, ne}u unaprijed govoriti A. D`. ka`e Mio~.

(Foto: J. Brutus)

vniku i vile „Aurora“ u Trstenom. Ovo je ju~er za „Dnevni avaz“ potvrdio i predsjednik Dr`avne komisije za koncesije Hamed Me{anovi}. - Komisija za koncesije, preko sekretara Ministarstva pravde BiH, sasvim slu~ajno je saznala da postoje falsifikovani dokumenti. Odmah smo informisali SIPA-u, ustupili im dokumente koje smo prikupili, nakon ~ega je u ovoj instituciji pokrenut postupak. Falsifikovanjem dokumenata odre|ene strukture u BiH i Hrvatskoj htjele su iskoristiti trenutnu situaciju i nezainteresovanost dr`a-

Obilje`ena 40. godi{njica „Preporoda“
Me{anovi}: Slu~aj prijavio SIPA-i

{to mogu re}i zbog istrage koja traje - pojasnio nam je Me{anovi}. Iz Dr`avne agencije za istrage i za{titu ju~er nam je saop}eno da su u ovom slu~aju „policijski slu`benici Agencije poduzeli sve planirane mjere i radnje te da je sa~injeni izvje{taj o tome dostavljen TuS. RO@AJAC `iteljstvu BiH“.

Informativna, misionarska i prosvjetiteljska novina
Prigodnom manifestacijom u auli Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu ju~er je obilje`ena 40. godi{njica izla`enja prvog broja islamskih informativnih novina „Preporod“. Govore}i pred brojnim zvanicama, glavni i odgovorni urednik Aziz Kadribegovi} kazao je da je Sa sve~anosti: Iskorak u samosvijest i samopo{tovanje - „Preporod“ je uveliko pomopojava „Preporoda“ bio zamajac koji je razbio vjersku, ali i dru{tvenu gao da muslimani Bo{njaci velikim korakom iskora~e iz poda`abokre~inu. U ime Rijaseta Islamske zaje- ni~kog kruga svoje povijesti u krdnice u BiH, koja je izdava~ „Pre- ug samootkrivanja, odnosno saporoda“, reisu-l-ulema dr. Mustafa mosvijesti, samopo{tovanja i saCeri} naglasio je da „Preporod“ morealiziranja - kazao je, izme|u nije samo informativna nego je, ostalog, reis Ceri}. Najuspje{nijim dopisnicima, prije svega, misionarsko-prosvjetiteljska novina s jasnim i nedvo- novinarima, distributerima te u~esmislenim zadatkom da {iri isla- snicima literarnog konkursa o ulomsku misao, da promovira isla- zi i zna~aju „Preporoda“ dodijeljeB. T. ne su prigodne nagrade. mski moral.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

mozaik

SARAJEVO Ju~er na platou Skenderije

Vi{e od 150 ljudi uzalud ~ekalo iscjelitelja iz Maroka
Meki Torabi novi dolazak u BiH i masovnu seansu najavio tokom nedavne posjete Ilija{u Do{li i bolesnici iz Srbije i Crne Gore
Vi{e od 150 ljudi uzalud je ju~er ujutro u Sarajevu ~ekalo poznatog marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija (Mekki) koji, kako tvrdi, lije~i dodirom. Marokanac se nije pojavio iako je tokom nedavne posjete Ilija{u najavio da }e 15. septembra ponovo do}i u BiH te organizirati masovnu seansu u Skenderiji. - Po~eli smo se okupljati oko osam sati. Do{li su ljudi iz ve}ine dr`ava biv{e Jugoslavije. Vidjela sam stari bra~ni par iz Prijepolja. @ena boluje od multiple skleroze, a i mu` jedva hoda. Do{li su invalidi, bolesnici od tumora... - ka`e nam
Suzan Mi{ivic pokazuje gazu

Gre{ka britanskih ljekara

@eni u utrobi ostavili veliki komad gaze
Britanki Suzan Mi{ivic (Susan Misiewicz, 44) ljekari su ~etiri mjeseca davali razli~ite antibiotike nakon {to je bila na histerektomiji, da bi se tek tada sjetili napraviti CT. Gaza veli~ine 45x45 centimetara ostala je `eni omotana oko crijeva nakon rutinske operacije koja je trajala 45 minuta. Ponovno su je operirali i izvadili gazu te dio crijeva. - Mislila sam da je gaza duga oko pet centimetara. [okirala sam se odmotav{i je - ka`e Suzan, koja je u maju operirana na privatnoj klinici u Notingemu. Klinika ima ugovor s britanskim zavodom za zdravstveno osiguranje te se ne mogu dogovoriti ko Suzan treba isplatiti od{tetu. - Neko mora preuzeti odgovornost. Hiljade ljudi idu na operacije na takav na~in, a kada ne{to krene po zlu, oni upiru prstom u drugog - rekla je Suzan.

Odgo|eno za oktobar
- Kada se Torabi nije pojavio do 11 sati, poku{ali smo ne{to vi{e saznati u KSC Skenderija. Re~eno nam je da njihovu salu niko nije zakupio ka`e na{a sagovornica. Uposlenici KSC Skenderija ju~er su za na{ list rekli da je Torabijev dolazak odgo|en za oktobar, a ju~er nije do{ao jer nije mogao uskladiti svoje obaveze u Zagrebu. Ta~an datum njegovog dolaska bit }e naknadno poznat.
Torabi snimljen tokom nedavne seanse u Ilija{u

Kineski milioner prati Gejtsa i Bafeta

Bogatstvo u dobrotvorne svrhe
Kineski multimilioner uvjerio je vi{e od stotinu poduzetnika da doniraju svoje bogatstvo. ^en Guangbijao, za kojeg se procjenjuje da ima 440 miliona dolara i koji je jedan od glavnih donatora u zemlji, izjavio je da }e svoje cijelo bogatstvo nakon smrti ostaviti karitativnim udru`enjima. ^en je tako|er jedan od prvih kineskih poslovnih ljudi koji je najavio da }e prisustvovati ve~eri

Sarajka, koja je Torabija ~ekala sa prijateljicom koju je ovaj Marokanac ve} jednom lije~io u Zagrebu. Njena prijateljica uvjerena je da Torabi ima posebne mo}i u {ta se, kako tvrdi, uvjerila pro{le godine u Zagrebu. - Imala sam seansu kod njega. Bolujem od tumora dojke koji je metastazirao. Ina~e, od djetinjstva imam slab vid. Nakon seanse kod Torabija mogla sam gle-

dati TV bez nao~ala {to je do tada bilo nemogu}e. Na{i ljekari nisu mogli objasniti za{to je do{lo do pobolj{anja. Nedavno sam ponovo krenula s hemoterapijom i ponovo mi je vid oslabio - ka`e ona. Torabi je do sada obi{ao 22 zemlje, a vrlo je ~est gost u Hrvatskoj gdje je lije~io i nekoliko poznatih osoba iz umjetni~kog i sportskog `ivota te dr`ave. Torabi, ina~e, ne E. Ha. napla}uje svoje usluge.

Sa srbijanskog tr`i{ta povla~i se lijek za dje~iji rahitis
Guangbijao: Pokrenuo inicijativu

„Vigantola“ nema u bh. apotekama
Lijek „vigantol“ (vitamin D i uljani rastvor), koji se daje djeci radi prevencije rahitisa, povla~i se s tr`i{ta u Srbiji. Ovo je odlu~eno nakon {to je Agencija za lijekove Srbije dobila obavje{tenje od proizvo|a~a „Merck“ iz Njema~ke da njihov medikament mo`e imati negativnog utjecaja na pacijente. Proizvo|a~ je sam odlu~io da lijek povu~e sa svjetskog tr`i{ta. Krajem pro{le godine na ovom lijeku zamijenjena je kapaljka, a u me|uvremenu su po~ele stizati prijave da kapi imaju neadekvatan ukus i miris. Proizvo|a~ je napravio analizu uzoraka otkriv{i odre|ene ne~isto}e koje potje~u iz gumenog zavr{etka aplikatora. Daljnja ispitivanja pokazala su da nema rizika od akutne toksi~nosti lijeka. Proizvo|a~ namjerava da u {to kra}em roku na tr`i{te vrati proizvod sa prethodno kori{tenom plasti~nom kapaljkom u kojoj ne~isto}e nisu otkrivene. U Srbiji je povla~enje lijeka izazvalo paniku me|u majkama, ali je odmah ju~er iz Agencije za lijekove Srbije re~eno da zdravlje mali{ana nije ugro`eno te da nema razloga za strah. Direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Nata{a Grubi{a kazala je ju~er za „Dnevni avaz“ da „vigantol“ od proizvo|a~a „Merck“ nema dozvolu za stavljanje u promet u na{oj dr`avi te ga samim tim i nema na na{em tr`i{tu odnosno u apotekama. - Povla~enje lijeka u Srbiji nema nikakav utjecaj na na{e tr`i{te E. Ha. - rekla je Grubi{a.

koju ovog mjeseca u Kini prire|uju filantropi Voren Bafet (Warren Buffett) i Bil Gejts (Bill Gates).

Dje~ak dobio nagradu

Dvostruka metla izum decenije
Nacionalna biblioteka Velike Britanije objavila je da je najgenijalniji izum pro{le decenije dvostruka metla koju je izumio Sem Houton (Sam Houghton) kada je imao tri godine. Sem, koji danas ima sedam godina, gledao je oca kako mete li{}e, a inspirirali su ga animirani likovi Valas (Wallace), mudri i nespretni izumitelj i njegov pametni pas Gromit. Spojio je dvije metle gumenom trakom i nazvao je „pobolj{ana metla“. Patentirao ju je uz pomo}

„Vigantol“: Otkrivene ne~isto}e

Sem pokazuje svoju metlu

oca. Dvostruka metla skuplja krupne komade, ali i sitnu pra{inu. Bit }e predstavljena na izlo`bi „Izumi 21. stolje}a“.

Burne reakcije zbog ubice Tomislava Petrovi}a

Veterani rata protiv sudske odluke
Nakon odluke Op}inskog suda Tuzla da na Kliniku za psihijatrijske bolesti UKC-a Tuzla smjesti vi{estrukog ubicu Tomislava Petrovi}a iz Lipnice, reagirali su i predstavnici Udru`enja veterana rata lije~enih od PTSP-a „Ste}ak“ Tuzla. Kako je ova klinika u Tuzli jedna od rijetkih ustanova u FBiH koja pru`a pomo} veteranima rata, iz „Ste}ka“ su od nadle`nih tra`ili da hitno promijene odluku. - UKC Tuzla i ova klinika dosta su nam pomogli nakon rata i najzaslu`niji su {to su mnogi od nas vra}eni u normalne tokove `ivota. Odlukom da se Petrovi} smjesti na Kliniku ostali smo {okirani i uznemireni, jer gubimo sigurnost i samopouzdanje koje nam je ta klinika dala - kazao je Zehrudin ^ehaji}, predsjednik A. Mu. Udru`enja „Ste}ak“.

U Holandiji uhap{en pijani ameri~ki pilot
Pijani ameri~ki pilot uhap{en je u Holandiji u kokpitu putni~kog aviona dok se spremao da poleti, saop}ila je holandska policija. Policija nije navela ime pilota, niti njegove aviokompanije, ve} je samo objavila da se radi o 52-godi{njem kapetanu iz Vudberija u ameri~koj saveznoj dr`avi Nju D`ersi.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Emir Kabil

CENZURA Na BHT 1 nije emitiran cijeli bajramski koncert

Moja ponuda je moj rad
- Nekvalitet i nerealiziranost imaju svoje granice. Ja vam mogu govoriti {ta god `elite, a vi oti|ite u moju bolnicu i vidjet }ete da u njoj `ivi BiH, i Srbi i Bo{njaci i Hrvati. To mnogi ne vole. Svi `ive zajedno i to iz jednog interesa - da se izlije~e. Pazite, koja je to pobjeda konceKabil: Koncept pta dr`ave! Moja ponuda je moj rad, odnosno mog tima, dr`ave i tu nema velike pri~e. Ona privla~i sve ljude bez razlike.
(Ljekar i ~lan SBB BiH Fahrudin Radon~i} za „Azru“)

Za{to je izba~ena ilahija „Sehidska“?
Dostavili smo ranije scenarij BHT 1 i nisu imali primjedbi, govori [ljivo
Iako se na svim TV stanicama listom zaklinju kako cenzure vi{e nema, kako onda nazvati slu~aj izbacivanja ilahije „[ehidska“ sa snimka koncerta „Bajram do|e, miri{u avlije“?! Naime, sa snimka emitiranog drugi dan Bajrama na BHT 1 izba~ena je samo izvedba ilahije „[ehidska“ autora Mad`ida Abaze, u interpretaciji Salema Huri}a. Odgovor zbog ~ega se ovo dogodilo potra`ili smo od odgovornog urednika Dejana Kukri}a, prvog ~ovjeka Zabavno-revijalnog programa BHT 1.

Dragoljub Mi}unovi}

Demokratije nikada dovoljno
- Srbija je, prema svim mogu}im parametrima, demokratska zemlja. Ona ima vi{epartijski sistem, ljudska prava koja su zagarantirana, ima sve ono {to odlikuje demokratiju - slobodnu {tampu, kritiku vlade, slobodne {trajkove i demonstracije. Srbija je u tom pogledu ispunila standarde demokratije, ali demokratije ni- Mi}unovi}: (Srbijanski politi~ar u „Blicu“) Ljudska prava kada dovoljno.

Vilim Matula

Samostalan ne zna~i nu`no slobodan
- Za status slobodnog umjetnika odlu~io sam se zbog svoje naopake prirode. To {to vi zovete „slobodnjak“ slu`beno se naziva „samostalni umjetnik“, i vrlo precizno odre|uje dru{tveni polo`aj. No, „samostalan“ Matula: Naopaka priroda ne zna~i nu`no „slobodan“. Kod nas su pravi „slobodnjaci“ kolege na solidnoj pla}i, slobodni da rade {ta (Glumac za „Gloriju“) `ele i kada `ele.

Politi~ka konotacija
- Nije nikakva cenzura, jednostavno na{ uredni~ki stav je da pjesma nije bila prilago|ena vjerskoj manifestaciji i, na kraju krajeva, Javnom servisu. Pjesme koje su se tamo izvodile bile su vjerskog karaktera, a pjesma za koju vi pitate to nije bila - rekao nam je ju~er Kukri}. Na na{ upit da nam ka`e ko je analizirao ilahiju i {ta je prona|eno sporno u njoj, te ko je donio odluku da se ne emitira, Kukri} je uzvratio: - U ugovoru stoji da BHRT ima apsolutno pravo da izbaci ili doda sve ono {to misli da treba. Mi smo se dogovorili s Med`liHuri} na koncertu u Skenderiji: Neprijatno iznena|enje

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

som da nema politike i da nema dijelova koncerta koji nisu u skladu s proslavom Bajrama. „[ehidska“ se ne uklapa, jer nije duhovna pjesma posve}ena Bajramu ve} ima druga~iju konotaciju. Mi imamo apsolutno slobodu ure|ivanja na{eg programa. Sve {to je bilo politi~ko, a bilo je takvih konotacija na koncertu, izba~eno je.

Tekst ilahije „[ehidska“
Da su mrtvi - ne recite Za plemi}e, za {ehide Svi su `ivi, nasmijani Samo o~i to ne vide. Svi {ehidi opet `ele Da se bore i da ginu Za svoj toprak, svoju majku Dini-islam, domovinu. Da se rodim jo{ sto puta Sto bih puta umirao Bosna je jedina, Allah je istina Za njih ja sam `ivot dao. Rije~ {ehida od davnina Kao zlatna zraka sija Sloboda je od `ivota Majko pre~a i vrednija. S osmijehom su umirali Bila im je ~ast {to ginu Za svoj toprak, svoju majku Dini-islam, domovinu.

U BiH je na desetine narcisa d`umhura
- U BiH je na desetine narcisa d`umhura koji su se obogatili u posljednjih dvadesetak godina na ra~un naroda i firmi koje su uni{tili. Velike kompanije su nestale, a da niko za to nije odgovarao. Dok se taj kapital topio, imovina nekih ljudi je rasla. Sigurno je da tu ima mnogo posla za tu`ila{tva. Svi oni koji su se obogatili na taj na~in moraju (^italac F. J.) biti procesuirani.

Generalna proba
Malik efendija [ljivo, koordinator koncerta ispred Med`lisa

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

16. 9. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 26 26 BANJA LUKA BR^KO 26 TUZLA 26 ZENICA 25 SARAJEVO 26 GORA@DE 26
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Kukri}: Uredni~ki stav

[ljivo: Zate~en informacijom

Huri}: Tematika je tu`na
Komentiraju}i primjedbe sa BHT 1 da ilahija „[ehidska“ nije bila prilago|ena vjerskoj manifestaciji i da je imala druge konotacije, Salem Huri} ka`e: - Bio sam neprijatno iznena|en. [to se ti~e primjedbi na ilahiju, mogu samo re}i da je njena tematika tu`na, ali nikako uvredljiva i provokativna za nekoga ko nije musliman. Ilahija govori o {ehidima i ne vidim razloga da se cenzurira. Ali, danas je sve mogu}e.

Islamske zajednice Sarajevo, u ~ijoj je organizaciji i odr`ana ova manifestacija, ju~er je bio zate~en ovom informacijom. - Prvi put to ~ujem od vas! Mi smo BHT 1 sedam dana ranije dali scenarij i numere koje }e biti izvedene i ako su imali primjedbe, trebali su nam ranije re}i. Oni nisu imali nikakve zamjerke. Na generalnoj probi je bio reditelj Emir Saltagi} i niko nije imao zamjerke L. S. R. izri~it je [ljivo.

Umjereno obla~no

Ko{tano-mi{i}ni problemi kod {kolske djece

O~ekuje se malo do umjereno obla~no i LIVNO sun~ano vrijeme. Krajem dana uz ne{to vi{e 21 obla~nosti u sjevernim podru~jima mo`e pasti i malo ki{e. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najvi{a dnevna od 23 do 30 stepeni.

28 MOSTAR

NEUM 30

^ETVRTAK
16. 9. 2010.

PETAK
17. 9. 2010.

SUBOTA
18. 9. 2010.

Prva~i}i naj~e{}e imaju deformacije stopala
Sistematski pregledi djece prilikom upisa u prvi razred osnovne {kole pokazuju da su naj~e{}i deformiteti i zdravstveni problemi kod djece pred{kolskog uzrasta deformacije stopala, te lo{e tjelesno dr`anje i bolesti zuba i usta. Statistika ura|ene u RS pokazuje da oko 27 posto djece od {est godina ima deformacije stopala, oko 16 posto njih nepravilno sjedi ili stoji, dok je kod devet posto pregledane djece prona|en karijes prvog stepena. Prema rije~ima pedijatra Zdenke [kori}-Kova~i}, na~in `ivota djece i posljedice koje na njih ostavlja okru`enje, uzrokovali su ovakvu zdravstvenu sliku i brojne deformitete. - Nepravilna ishrana, smanjena fizi~ka aktivnost, boravak za ra~unarima ili u infektivnim sredinama, umjesto da vi{e vremena provode na otvorenom, utjecali su da se deformiteti ko{tano-mi{i}nog sistema u sve ve}em procentu javljaju kod djece - kazala je [kori}B. S. Kova~i}.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 10 C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 10 C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 100C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE

od 230C do 300C

od 230C do 290C

od 230C do 280C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilno vrijeme s vi{e sun~anih intervala uzrokuje povoljne biometeorolo{ke prilike u cijeloj zemlji. Hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e osje}ati pote{ko}e, ali bi ipak trebali izbjegavati te`e fizi~ke napore.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.26 Zalazak 18.55

16. 9. 2010.
Izlazak 15.21 Zalazak nema

Brzo - kratko
Su|enje za zlo~in u Srebrenici

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

teme

]irkovi} sporazumno priznao krivicu
Optu`eni Milivoje ]irkovi} (1973.) sporazumno je priznao krivicu za zlo~in protiv ~ovje~nosti po~injen na podru~ju Srebrenice u julu 1995. godine. On je priznao da je 14. jula 1995., kao pripadnik Centra za obuku Jahorina pri MUP-u RS, u blizini objekta zemljoradni~ke zadruge „Kravica“, po naredbi Tu`ila{tvo BiH: Prihvatilo sporazum komandanta, ubio jednog civila, mu{karca bo{nja~ke nacionalnosti, pucaju}i mu u le|a iz automatskog oru`ja, saop}ilo je Tu`ila{tvo BiH, prenijela je Onasa. U skladu sa sporazumom, tu`ilac je saglasan da Sud BiH optu`enom izrekne kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

SPOROVI Nakon vra}anja na ~elo Porezne uprave FBiH

Arifovi} i Kri`an rade, ali ne zna se do kada
Odluka o imenovanju Kuli}a i Lugonji}a jo{ nije objavljena
Midhat Arifovi} i Vinko Kri`an nakon pro{losedmi~ne odluke Vlade FBiH o njihovom vra}anju na posao, preuzeli su du`nosti direktora, odnosno zamjenika direktora Porezne uprave FBiH, s kojih su smijenjeni u julu. Nakon {to su tu`ili Vladu, Op}inski sud Sarajevo izdao je privremenu mjeru o njihovom vra}anju na ~elo Porezne uprave, ali je Vlada sve do pro{le sedmice to odbijala provesti. Pod pritiskom sudskih odluka, 7. septembra odlu~ila ih je vratiti, ali na istoj sjednici Vlada je za novog direktora i zamjenika imenovala Arifa Kuli}a i Gorana Lugonji}a, smatraju}i da oni trebaju preuzeti ove funkcije od 30. septembra. No, odluka o njihovom imenovanju jo{ nije objavljena u „Slu`benim novinama FBiH“.

Studija energetske efikasnosti Svjetske banke

BiH najslabije rangirana u svim oblastima
Studija Svjetske banke objavljena u junu 2010. godine analizira situaciju u zemljama zapadnog Balkana na polju energetske efikasnosti. Prikazano je i pore|enje zemalja regiona u pet osnovnih oblasti koje se odnose na energetsku efikasnost: zakonodavstvo, pomo}ne strukture, implementacija projekata, subvencije i informiranost o energeAlarmantni podaci za BiH tskoj efikasnosti, javila je Fena. Studija pokazuje da je BiH najslabije rangirana zemlja u svim posmatranim oblastima. Ovaj alarmantni podatak pokazuje da je svijest o neophodnosti energetske efikasnosti na izuzetno niskom nivou i da je prate}a infrastruktura u velikom zaostatku u odnosu na situaciju u drugim zemljama u regionu.

Biv{i direktor policije RS {trajkuje gla|u

Nelegalan konkurs
- Kolega Kri`an i ja jo{ nismo dobili nikakvu zvani~nu odluku Vlade o imenovanju novih ~elnika Porezne uprave, mada sam ~uo da je ona donesena. Ali, na{i advokati smatraju nelegalnom i odluku i konkurs koji je raspisan za njihov izbor, tako da to treba biti poni{teno. Sigurno }emo morati pokrenuti tu`bu i protiv takve odluke - ka`e Arifovi}.

Andan preba~en u Hitnu pomo}
Biv{i direktor policije RS Dragomir Andan prevezen je rano ju~er ujutro u banjalu~ku Hitnu pomo} zbog zdravstvenih problema izazvanih vi{ednevnim {trajkom gla|u ispred prostorija OHR-a u ovom gradu. Iz Hitne pomo} potvrdili su da je Andan priklju~en na infuziju i da su potom obavljene pretrage, javila je Onasa. Nakon pregleda Andan je nastavio {trajk gla|u. Andan je 30. avgusta po~eo {trajk gla|u tra`e}i od visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) da preispita razloge zbog kojih je u julu 2007. godi- Andan: Smijenio ga Laj~ak ne smijenjen s funkcije. Andanu su tada oduzeti i li~ni dokumenti i zabranjen mu je izlazak iz BiH. Tada{nji visoki predstavnik Miroslav Laj~ak smijenio je Andana zbog sumnje da pripada mre`i podr{ke ha{kim optu`enicima.

Arifovi}: Primopredaja bila uvjetovana

- Mi redovno radimo u svojim kabinetima. Primopredaja je obavljena na poziv iz Ministarstva finansija - izjavio je za na{ list Arifovi}. On je pojasnio da je na Vladin zahtjev potpisao rje{enje o godi{njem odmoru za dosada{nje vr{ioce du`nosti direktora i zamjenika direktora Porezne uprave, Zinaidu Elezovi} i Filipa Parlova.

- Primopredaja je bila uvjetovana time da se oni po{alju na odmor, mada i to treba ispitati, jer nije jasno kako se godi{nji mo`e davati vr{iocima du`nosti - kazao je Arifovi}, dodaju}i da je ponovo sa svime upoznao Helsin{ki komitet za ljudska prava, a ju~er je uputio i obavijesti visokom predstavniku Valentinu Incku (Inzko) i FederaM. K. lnoj vladi.

UO PIC-a o usvajanju zakona u NSRS

Najnovija ocjena Evropske komisije

Sve~ano potpisan ugovor u Sarajevu

Jednostrani potezi ne}e rije{iti pitanje imovine
Dodatno }e se odgoditi zatvaranje OHR-a, upozorili ambasadori PIC-a
^lanovi Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira (PIC) rekli su ju~er da to {to je Narodna skup{tina RS (NSRS) usvojila Zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja „predstavlja jednostrani ~in kojim se podrivaju dugotrajna nastojanja da se dr`avna imovina raspodijeli tako da se osigura funkcionalnost svih nivoa vlasti u BiH, od ~ega }e svi gra|ani u zemlji uistinu imati koristi“, saop}io je OHR, prenijela je Onasa. - Odr`ivo rje{avanje pitanja dr`avne imovine i imovine odbrambenih struktura neophodno je da bi se osiguralo da BiH ima resurse koji su joj potrebni kako bi odgovorila na izazove koji se nalaze pred njom, uklju~uju}i i pristupanje Evropskoj uniji i puno u~e{}e u Akcionom planu za ~lanstvo u NATO-u - ka`e se u saop}enju. Ambasadori Upravnog odbora PIC-a vi{e puta su upozoravali da se takvim jednostranim potezima ne}e posti}i ciljevi vezani za dr`avnu imovinu i imovinu odbrambenih struktura, te da }e se njima samo dodatno odgoditi ispunjenje programa „5+2“ i zatvaranje OHR-a, ka`e se u izjavi Kanade, Francuske, Njema~ke, Italije, Japana, Velike Britanije, SAD, Predsjedni{tva EU, EK i Organizacije islamske konferencije (OIK), koju predstavlja Turska.
Malstrom: Zeleno svjetlo

Dodijeljeni mobilni radarski ure|aji
U Domu policije u Sarajevu ju~er je sve~ano potpisan ugovor o predaji na kori{tenje mobilnih radarskih sistema kantonalnim MUPovima. O~ekuje se da }e ovi radarski sistemi dati zna~ajan doprinos u smanjivanju smrtnosti na bh. cestama, saop}io je Federalni MUP , Sarajevo: Sa sve~anosti (Foto: M. @ivojevi}) prenijela je Fena. - Misija spa{avanja `ivota ostaje na{ osnovni cilj - poru~io je federalni ministar unutra{njih poslova Muhidin Ali} obra}aju}i se prisutnim kantonalnim ministrima unutra{njih poslova, policijskim komesarima i predstavnicima medija.

Stvoreni uvjeti za ukidanje viza BiH
Evropska komisija (EK) ocijenila je da su stvoreni uvjeti za ukidanje viza dr`avljanima BiH i Albanije jer su te dvije zemlje preduzele sve potrebne mjere za ispunjavanje uvjeta iz Mape puta, objavio je ju~er „Deutsche Welle“. Evropska komisija je u radnom dokumentu, koji je predala Evropskom parlamentu i Vije}u ministara, navela da su stvoreni uvjeti za prebacivanje BiH i Albanije s negativne na pozitivnu, bijelu {engensku listu. - Mi smo jo{ tokom prolje}a rekli na{e preliminarno „da“ viznoj liberalizaciji za te dvije zemlje. Evropska komisija i dalje ostaje pri svom zelenom svjetlu rekla je evropska komesarka za unutra{nja pitanja Sesilija Malstrom (Cecilia), prenijela je Onasa.

„M:tel“ nema veze s prodajom odvodnika
Kompanija „M:tel“ saop}ila je da nema nikakve veze s prodajom „odvodnika za za{titu telefonske linije od energetskog pra`njenja udara groma“ koje na podru~ju Prnjavora, Br~kog i Bijeljine nude nepoznate osobe predstavljaju}i se kao zaposleni u „Telekomu Srpske“, javila je Onasa.

izbori 2010.

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

9

Ko­li­ko­je­ro|aka­mi­ni­str­i­ce­­­­ Had`i}-Su­ljki}­u­Vla­di­TK
Ho}e li ikada iko ispitati na~in na koji je podijelila milion maraka, pita se Hod`i}
Nezavisni kandidat za Skup{tinu Tuzlanskog kantona prof. Hazim Hod`i} ju~er je o{tro reagirao na odluku Ministarstva obra zovanja, nauke, kulture i sporta da se direktorima {kola zabrani dostavljanje podataka o penzionisanim nastavnicima, koje od njih bude tra`io Pedago{ki zavod Tuzla. Pedago{ki zavod, kao stru~na ustanova koja ocjenjuje rad nastavnika, imao je namjeru zahvaliti nastavnicima koji odlaze u penziju na njihovom predanom i po{tenom dugogodi{njem doprinosu obrazovanju mladih ljudi, ali je to zabranilo nadle`no Ministarstvo obrazovanja TK, s ministricom Mirzetom Had`i}-Suljki} na ~elu. Hod`i} je naglasio da „gospo|u ministarku“ ni ko nikada nije upozorio na nezakonit rad niti pozvao na odgovornost zbog propasti obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, a njena stranka (SDA), uprkos svemu, kandidirala ju je na listu za Federalni parlament. - Ho}e li ikada iko ispi-

Nezavisni kandidat Hazim Hod`i}

Breza: Kandidati SBB BiH predstavljeni su u prepunoj kinosali

(Foto: B. Nizi})

sKupOvi Savez za bolju budu}nost BiH u prepunim dvoranama

Had`i}-Suljki}: Nepotisti~ke sklonosti

Dr.­Avdi}:­Ame­r­i­ka­nci­ma­je­Bog­­­­­ dao­Oba­mu,­a­na­ma­Ra­don~i}a!
Ne}emo koaliciju s onima koji su pokrali i unazadili BiH, ho}emo samo jednu koaliciju - koaliciju s vama, s narodom i apsolutnu pobjedu, istakao Radon~i}

Amerikancima je Bog dao Baraka Obamu (Barack) da ih izvu~e iz recesije i te{kog stanja, a nama Fahrudina Radon~i}a da zemlju izvu~e iz 15-godi{njeg bezna|a, rekao je ju~er dr. Edin Avdi} na po~etku skupa u prepunoj kinosali u Brezi.

tati na~in na koji je bez ikakvih kriterija podijelila milion maraka bud`etskih sredstava, navodno za nauku, kulturu i sport, ili po kojim su kriterijima u Ministarstvo na ~ijem je ~elu, Vladu TK, kao i na ~elo obrazovnih institucija za po{ljavani njeni ro|aci, strana~ke kolege uglavnom iz @ivinica, odakle i sama dolazi. Posljednje u nizu njenih nepotisti~kih sklonosti je i dovo|enje njene najbli`e ro|ake na ~elo Gimnazije „Me{a Selimovi}“ u Tuzli - kazao je A. H. prof. Hod`i}.

Zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji

Odba­ i­i­ne­ po­ o­ ne­ ct s s b
Ovom prilikom predstavljeni su kandidati Saveza za bolju budu}nost BiH SBB BiH Fahrudin Radon~i} za predstoje}e izbore, a istovremeni osje}aj tu ge i ponosa izazvao je Adnan Ba{i}. Kao „zlatni ljiljan“ koji je dao o~i za slobodu svoje zemlje, on je brojne simpatizere SBB BiH upoznao s tim da junaci Petog korpusa danas {trajkuju gla|u u zemlji za koju je dato toliko `ivota i zdravlja. Kao i obi~no, euforiju je

HDZ­BiH­tra`i­sa­ kci­e n j za­HDZ­1990­i­HSP
Dvorana u Vare{u bila je premala za sve pristalice

svojim pojavljivanjem izazvao Radon~i}. On je rekao da vi{e ne}e biti ni izgubljenih godina, niti izgubljenih mjeseci, jer }e nakon 3. oktobra narod odbaciti nesposobnu 20-godi{nju vlast, koja je BiH dovela do tu`nog nivoa najsi-

Pr­e­vi{e­uvr­e­da­na­ra~un­bo­r­a­ca­
Skup SBB BiH sino} je odr`an i u sportskoj dvorani u Kaknju, a oko 800 posjetilaca, poput onih u Brezi, tako|er je pogodila vijest da su proslavljeni borci Petog korpusa dovedeni u takvu situaciju da danas {trajkuju gla|u. - Nismo se bojali Kar ad`i}a, Mladi}a i drugih agresora, pa se ne}emo bo jati ni nesposobnih Tihi}a i Silajd`i}a, koji }e 3. oktobra biti pobrisani s politi~ke scene koju su obilje`ili neznanjem, neradom i uvredama na ra~un roma{nije i najkorumpira nije dr`ave u Evropi. Na skupu u Brezi obratili su se i Smail Jusi}, Edin Mustafi} i Faida Herco. naj~asnijih sinova na{e zemlje - poru~ilo je vi{e govornika na skupu. Radon~i} je rekao da bolju budu}nost ne mogu obe}avati oni koji la`no tvrde da nakon 20 godina vlasti imaju samo stan od 48 kvadrata ili neki drugi ~iji je jedini rezultat to {to su ne~iji sinovi, a svog osobnog rezultata, iako su u {estoj deceniji `ivota i tako|er su 20 godina uz vlast i na vlasti, niti imaju niti ga mogu narodu po kazati, {to je izazvalo op}e odu{evljenje i aplauz. ma koji su pokrali i unazadili BiH. Ho}emo samo jednu koaliciju - koaliciju s vama, s narodom i apsolutnu pobjedu. Takva pobjeda daje nam alat da popravimo vlast i stanje u na{oj dr`avi istakao je, izme|u ostalog, Radon~i}, ispra}en brojnim ovacijama i ustajanjem cijele dvorane na noge. U Vare{u su govorili i Nermin Libri}, Almir Ciri kovi}, Fahrudin Brki}, dr. Adnan Jupi} i Alina ^abarF. F. avdi}.

Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) pozvala je Centralnu izbornu komisiju (CIK) BiH da sankcionira HDZ 1990 i HSP zbog kr{enja Izbornog zakona BiH. - HDZ 1990 i HSP nastavljaju s prljavom kampanjom

na podru~ju grada Mostara i Hercegovine, gdje posljednjih dana njihovi aktivisti predano rade na uni{tavanju plakata kandidata HDZ-a BiH za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Borjane Kri{to - navodi se u saop}enju HDZ-a BiH, prenijela je Srna.

Posmatra~ka misija u Parlamentu BiH

Izbo­ri­u­BiH­ni­su­u­skla­du­sa­­­­­ sta­nda­r­di­ma­Vi­je}a­Evr­o­pe

Odu{evljenje pristalica: Radon~i} dolazi na skup

Sku­ o­ i­di­jem­Bi­ pv l H
Skupovi Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH odr`ani su i diljem BiH. Iznimno veliki broj pristalica okupio se na odvojenim skupovima u saraje vskim op}inama Stari Grad, Novi Grad i Centar, te u Sanskom Mostu, Trnovu, Vogo{}i, Mostaru, Doboju, Doboj-Isto - Dr. Kabil: ku, Mjesnoj zajednici [i}ki Brod i Ko - Izuzetan do~ek njicu, gdje je govorio i prof. dr. Emir Kabil, kojeg su gra|ani do~ekali izuzetno toplim emocijama.

Ko­ ­i­ i­a­s­na­ ­ ­ om­ al c j rod
Ina~e, tokom posjete Zeni~ko-dobojskom kantonu, Radon~i} je prisustvovao i velikom skupu u Vare{u. I tamo je dvorana bila premala da primi sve simpatizere, koji o~ekuju apsolutnu pobjedu. - Ne}emo koaliciju s oni-

Pr e di zbo r na delegacija Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope konstatirala je da BiH organizira izbore koji su u skladu s me|unarodnim standardima, ali nisu u skladu sa standardima Vije}a Evrope, jer Koks ju~er u Sarajevu: Obavezuju}a presuda Parlament BiH nije usvojio promjene Ustava me morati raditi odmah nakoje proisti~u iz obavezuju}e kon oktobarskih izbora. - Mislimo da je finansirpresude Evropskog suda za anje kampanja politi~kih ljudska prava, javila je Srna. stranaka nedovoljno tra [ef delegacije Tini Koks nsparentno, {to bi vlast u (Tiny Kox) rekao je u Sara- BiH trebala ispraviti - re jevu, nakon razgovora s pre- kao je Koks. dstavnicima najva`nijih poOn je naglasio da }e Paliti~kih partija, Centralne rlamentarna skup{tina Viizborne komisije, Regulato- je}a Evrope poslati delegarne agencije za komunikaci- ciju od 30 ~lanova za naje, te s predstavnicima dgledanje op}ih izbora u me|unarodnih i nevladinih BiH, koja }e kona~nu ocjeorganizacija, da }e se na to- nu dati 4. oktobra.

Klub poznatih

Emilija Grabovac

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

teme

Dala bih sebi vlasti vi{e od 15 minuta
Li~ni profil urednice RTV-a Slon
Ime i prezime: Emilija Grabovac. Datum i mjesto ro|enja: 6. marta 1978. u Tuzli Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti stan. Bra~no stanje: Neudata, ali u sretnoj vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje sestre Ivane - 28. april 1983. godine. Koji automobil vozite: „Golf “. Kako se odmarate: [etaju}i psa Zoe, na kafi s prijateljima i u razgovoru s Bojanom. Omiljeni muzi~ar: \or|e Bala{evi}. Volite li kuhati: Volim. Najdra`a knjiga: „Psihologija uspjeha“. Omiljeni pisac: Gabrijel Garsija Markes (Gabriel Garcia Marquez). Umjetnik kojeg cijenite: Adin Hebib. Za koji klub navijate: FK Sloboda i KK Sloboda. Koga biste poveli na pusti otok: De~ka Bojana. Jeste li ljubomorni: Nisam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: [arm i o~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Da, rekreativno fitnes aerobikom. Omiljena hrana i pi}e: Jela iz bosanske kuhinje, voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Stilisti RTV-a Slon. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne, vjerujem samo u Boga. Imate li ku}nog ljubimca: Da, pekinezerku Zoe.

Jezero Peru}ac: Poma`u alpinisti, vatrogasci, grani~ari...

EKSHUMACIJE Nastavljena potraga na jezeru Peru}ac
Grabovac: U sretnoj vezi

Koji je Va{ `ivotni moto: Red, rad, radost. Va{ najbolji prijatelj je: Damir, Mirela i mama. Pratite li politi~ku situaciju: Da, to mi je redovna obaveza, jer sam urednica Informativnog programa. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Dala bih sebi mnogo vi{e vlasti i onda promijenila mnogo toga. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne, `ivot treba tro{iti na druga~ije stvari.

Me|u vi{egradskim `rtvama i dijete zavezano u vre}i
Od ukupno 112 kilometara obala jezera od Vi{egrada do Bajine Ba{te, preostala jo{ jedna ~etvrtina te{ko pristupa~nog terena, ka`e ^engi}
Samo nekoliko dana nakon {to je srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} navodno zabranio punjenje akumulacije Hidroelektrane Bajina Ba{ta, a njegov portparol Bruno Vekari} ustvrdio da se „prava `rtava i njihovih porodica moraju ispo{tovati“ i da je to, bez obzira na energetsku situaciju, „dug prema ljudima koji su stradali“, nivo jezera Peru}ac od ju~er ipak raste. Na insistiranje „Elektroprivrede Srbije“, uz obrazlo`enja da HE svaki dan bilje`i milion maraka gubitka, Institut za nestale osobe (INO) BiH pristao je na sporazum prema kojem }e svaka dva dana nivo jezera rasti za po dva metra.

Odobrenje vojnih i civilnih vlasti RS
Na srbijanskoj obali jezera, na kojoj je zabranjeno snimanje i fotografiranje, u utorak su prona|eni posmrtni ostaci najmanje 11 osoba, ali nije poznato na osnovu kojih dokaza je srbijansko tu`ila{tvo saop}ilo da je rije~ o `rtvama „Milana Luki}a i Upravo na tom dijelu obale, od Slapa kod @epe prema Bajinoj Ba{ti, osim istra`itelja, anga`irani su alpinisti iz Specijalne jedinice MUP-a FBiH, sarajevski vatrogasci i pripadnici Gorske slu`be spa{avanja iz Gora`da, a znatnu pomo} u prijevozu ljudi i skeletnih ostataka ~amcima u posljednjih nekoliko dana pru`a i Grani~na policija BiH. Timovi su ju~er pretra`ivali teren oko Slapa kod @epe i Klotjevca kod Srebrenice, gdje je locirano vi{e skeletnih ostataka, a me|u `rtvama su i dijete zavezano u vre}i i starica ~ije je tijelo zamotano u deku. njegovih paravojnih formacija“. Za ratne zlo~ine na podru~ju op}ine Vi{egrad do sada su osu|eni i pripadnici policije i vi{egradske brigade VRS i Luki}evih „paravojnih formacija“, koje nisu mogle djelovati bez odobrenja vojnih i civilnih vlasti RS. Dan ranije, u Kurtali}ima i [titarevu kod Vi{egrada ekshumirano je 17 dijelova skeleta. Na srbijanskoj strani teren pretra`uju ~lanovi Komisije za tra`enje nestalih Srbije, `andarmi i grani~ari, uz monitoring istra`itelja iz BiH.

SMS
DR@AVLJANSTVO I ENTITETSTVO - ^itam da, prema zakonu, u na{oj zemlji postoji i entitetsko dr`avljanstvo!? E, to je van svake pameti, jer valjda dr`avljanstvo pripada samo dr`avi. Evo predla`em, kome je to bitno, neka im ovo drugo bude entitetstvo! GLADNI BORCI Gledam reklamu generala Atifa Dudakovi}a, koji lobira za Harisa Silajd`i}a i SBiH. Cijenim Dudakovi}a kao borca, ali ovaj potez ne cijenim, jer mu to nije trebalo. Zar ne vidi Dudakovi} da su mu borci gladni dok je Haris na vlasti? Pitam se zar vi{e nije dosta njihovih lopovluka. Pozdrav Dudakovi}u! ISTINA I REALNOST - Dugo sam se lomio kome da

Dnevni avaz 061-142-015
kva odgovorne za uklanjanje crkve s posjeda nane Fate Orlovi}. Budite iskreni i priznajte da znate da to oni ne}e uraditi, a kada bih mogao, pitao bih vas {ta bi bilo da muslimani sagrade d`amiju na ne~ijem privatnom posjedu. Bi li se tada odugovla~ilo s uklanjanjem? Ne bi, jer skoro je jedna sru{ena u Livnu, iako je sagra|ena na placu koji je njegov vlasnik poklonio Islamskoj zajednici, ali, eto, to nema gra|evinske dozvole pa se mora sru{iti. Zato se nadam da }e SBB BiH pobijediti na izborima i nama Bo{njacima vratiti dostojanstvo, da nas vi{e ne prave budalama, a onakvi kao Dodik i njemu sli~ni ne mogu poni`avati.

dam glas, jer sam proteklih godina redovno bio glasa~ SDA, ali smatram da je danas najbolja opcija Fahrudin Radon~i} i Savez za bolju budu}nost BiH. Jedino jo{ kod Radon~i}a nalazim istinu i realnost, a ne iluzije i prazna obe}anja, i `elim mu veliki uspjeh na izborima. Bosanski borac SVEGA IMA - Kako se bli`e izbori, sve je nekako ~udno. Odjednom bud`et pun i priliv novca od PDV-a ve}i. ^im pro|u izbori, ako bude narod birao iste lopove, bit }e isto kao i do sada i bud`et }e biti prazan, a priliv novca manji. DVOSTRUKI AR[INI - Gospodine Incko, u izjavi za „Avaz“ ka`ete da su RS i Pravoslavna cr-

Nova dinamika
- Sada se dinamika ekshumacija mora prilagoditi tome i mislim da }emo uspjeti zavr{iti posao, jer smo anga`irali sve raspolo`ive resurse. Od ukupno 112 kilometara obala jezera od Vi{egrada do Bajine Ba{te, preostala je jo{ jedna ~etvrtina te{ko pristupa~nog terena - kazala nam je Lejla ^engi}, portparol INO-a.

Stravi~ni zlo~ini
Na obalama jezera Peru}ac, najve}e masovne grobnice u Evropi, do sada je prona|eno vi{e od 340 dijelova skeleta. U Vi{egradu je ubijeno 3.000 Bo{njaka, a najstra{niji zlo~ini po~injeni su u centru grada - na }upriji Mehmedpa{e Sokolovi}a, Bikavcu, PionirAl. BAJRAMOVI] skoj ulici...

Po~ela ekshumacija kod Sanskog Mosta

Prona|eni ostaci nekoliko tijela
Ekspertni tim Instituta za nestale osobe (INO) BiH ju~er je po~eo ekshumaciju posmrtnih ostataka iz masovne grobnice na lokalitetu Jankov Do, u blizini sela Donja Tramo{nja kod Sanskog Mosta. Pretpostavlja se da se u njoj nalazi izme|u 20 i 30 tijela. Prema rije~ima kantonalnog tu`ioca Jasmina Mesi}a, radi se o grobnici koja, najverovatnije, krije tijela Bo{njaka, stanovnika sela Vrhpolje i Hrustovo, koje su srpske snage ubile u ljeto 1992. godine. Ve} prvog dana ekshumacije, ~lanovi ekspertnog tima otkrili su posmrtne ostatke nekoliko `rtava. Svi prona|eni ostaci tijela bit }e preba~eni u Identifikacioni centar [ejkova~a kod Sanskog Mosta, gdje }e biti obavljena forenzi~ka obrada tijela, a njihova identifikaM. DEDI] cija u Tuzli.

Lokalitet Jankov Do: Sa ekshumacije

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

11

PROTESTI Incident ispred zgrade Vlade TK-a

Ministar pogo|en jajima, policija privela Gari}a
Gari} planirao da u znak protesta na platou ispred Vlade postavi {ator i inspekcije nisu mu dozvolili da ponovi lanjski scenario
Milisav Gari}, povratnik u Goj~in kod Kalesije i predsjednik Zemljoradni~ke zadruge „Agrorazvoj“, priveden je ju~er u MUP TK-a nakon {to je jajima pogodio u glavu ministra za povratak, obnovu i razvoj TK-a Seada Mujanovi}a. istomi{ljenika ju~er ujutro dovezao traktor ispred zgrade Vlade TK-a s ciljem „da obilje`i godi{njicu protesta“. Kao i pro{le godine, kada je vi{e dana protestirao, planirao je na platou ispred Vlade postaviti {ator. - Gari} je obavijestio PU Tuzla da planira organizirati proteste na koje bi do{lo stotinjak ljudi, ali za to okupljanje nije dobio dozvolu kazao je portparol MUP-a TK-a Miralem Malki}. Tako|er, nadle`ne inspekcije Op}ine Tuzla sprije~ile su Gari}a da postavlja {ator na trotoar i druge javne povr{ine, jer ni za to nije imao nikakvo odobrenje, pa je protiv njega podnesena prekr{ajna prijava.

Prekopavali jezerski mulj u potrazi za kostima `rtava

Policija

^lanovi Foruma mladih SBB BiH iz Gora`da

Proveli dan sa istra`iteljima na jezeru Peru}ac
Istra`iteljima Instituta za tra`enje nestalih na jezeru Peru}ac skromnu pomo} prije nekoliko dana pru`ili su i ~lanovi Foruma mladih SBB BiH iz Gora`da. Sa ostalim u~esnicima akcije, koji svakog dana prekopavaju jezerski mulj u potrazi za kostima `rtava zlo~ina, Jasmin ]ulov, Amer Haskovi}, Haris Hubani}, Red`ep Ma{ala, Muris Hasovi}, Muamer Muhi} i Adis [ahovi} proveli su dan na Peru}cu. - Svjedoci smo nadljudskih napora koje su proteklog mjeseca samo najhrabriji pru`ali kako bi bar jednu kost prona{li i tako omogu}ili porodicama da saznaju istinu o njihovim najdra`im. Zbog toga nismo mogli sa strane promatrati ovu dramu, ovaj jedinstven proces ekshumacija u BiH. Tu`ni smo, ali u du{i zadovoljni jer smo skeletne ostatke prona{li na tri lokacije i znamo da }e bar jedan broj porodica uskoro mo}i oti}i na mezar i prou~iti Fatihu kazao je Adis [ahovi}, predsjednik Kantonalnog odbora Al. B. Foruma mladih SBB BiH Gora`de.

Nije dobio dozvolu
Incident se dogodio ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, u trenutku dok je ministar Mujanovi} davao izjavu televizijama s podru~ja RS. Jedno jaje pogodilo je ministra Mujanovi}a u glavu, a nakon brzo intervencije policajaca Gari} je li{en slobode. Osim njega, prema informacijama iz policije, priveden je i predsjednik SGV @ivojin Miljanovi}, zbog nasrtaja na novinara lokalne tuzlanske televizije. Gari} je s jo{ trojicom

Napadnuti ministar Mujanovi}

Prekr{ajna prijava
Napadnuti ministar Mujanovi} ka`e da je sve bilo inscenirano.

Prodao materijal za sjetvu
Gari} tvrdi da ni{ta od obe}anog pro{le godine nije ispunjeno, te da je to razlog njegovog „traktorprotesta“ ispred zgrade Vlade TK-a. S druge strane, ministar Mujanovi} ka`e kako Gari} ne predstavlja istinske povratnike, te da se radi „o kriminalcu koji se obogatio na povratni~koj muci“. - Ranije sam dao izjave drugim medijima i sve se zavr{ilo bez problema. Na poziv novinara medijskih ku}a iz RS ponovo sam iza{ao pred zgradu da dam izjavu i upravo tada je Gari} nasrnuo na mene. Postojanje scenarija je o~ito, a mislim da su scenaristi u Ba- Materijal za sjetvu kojeg je dobio pro{le godine je prodao, kao {to je ranije preprodavao i poljoprivredne ma{ine. Njegov najve}i problem je {to se sredstva iz bud`eta dodjeljuju putem javnog poziva, po{tuju}i kriterije, koje on, u `elji da na lagan na~in do|e do novca, ne mo`e da ispo{tuje - kazao je Mujanovi}. njoj Luci. Nije nimalo slu~ajno da se napadne ministar kantona koji je do sada najvi{e novca ulo`io u povratak, 70 miliona KM istakao je Mujanovi}. Nakon privo|enja Gari}a ispred zgrade Vlade ostala su trojica protestanaE. H. ta.

[ta mi se (ne)svi|a u Teo~aku

Mladi kadrovi ne mogu se zaposliti
- Uz priznavanje Teo~aka kao op}ine, Mje{ovita srednja {kola je ne{to najvrjednije {to ovo mjesto ima. Socijalna slika stanovni{tva je takva da vi{e od jedne polovine gra|ana nema uslova za {kolovanje djece van teritorije op}ine Teo~ak. Ne svi|aju mi se kriteriji i na~in prijema nastavnog osoblja u {kole. U evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje ima vi{e od 20 visokoobrazovanih mla- Omer \edovi}, vije}nik u OV dih osoba, ali na `alost primaju se kandidati sa drugih op}ina sa „upitnim nastavnim kvalitetima“. Mladi obrazovani kadrovi ne mogu da odrade ni pripravni~ki sta`, a kamo li da dobiju posao na podru~ju svoje op}ine - ka`e E. D`. Omer \edovi}, vije}nik u Op}inskom vije}u.

Nakon privo|enja Gari}a, ostala trojica protestanata

Humana akcija porodice Mulamustafi} iz Janje

U Grada~cu otvoren 37. sajam {ljive

Paketima i novcem obradovali dvije povratni~ke porodice
Zekerijah Mulamustafi} Kijo, Janjarac koji `ivi i radi u Be~u, uru~io je pomo} za dvije porodice u Kamenici kod Zvornika. Pakete hrane i ku}nih potrep{tina, svaki vrijedan 300 KM, te nov~anu pomo}, Zekerijah je uru~io porodici Muje ]umurovi}a na Leminom Brdu i porodici Agana Sulji}a u naselju Lu~ica. Obje povratni~ke porodice `ive u te{kim uslovima, a dvojica sinova Muje ]umurovi}a poginuli su u odbrani BiH. - K}erka Zarfa je vidjela prilog o ovim porodicama na TV i zamolila me da im na neki na~in pomognemo ka`e Zekerijah, koji godi{nji odmor provodi sa porodicom u Janji. Porodica Mulamustafi} odranije je poznata po donacijama i humanitarnim akcijaIspred ku}e Muje ]umurovi}a na Leminom Brdu
(Foto: G. Bobi})

Prijavljeno 250 izlaga~a
U Grada~cu je ju~er sve~ano otvoren 37. me|unarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam {ljiva. Sajam je zavni~no proglasio otvorenim premijer Vlade FBiH Mustafa Mujezinovi}. - Po`elimo svima koji izla`u da dobro prodaju, a kupcima da jeftino kupe. Po`elimo da na ovom Sajmu bude ostvareno {to vi{e dobrih kontakata, {to vi{e poslovnih ugovora i da to bude podsticaj prije svega primarnim poljoprivrednim proizvo|a~ima za ve}e napore i ve}u i bolju proizvodnju - kazao je Mujezinovi}. Na ovogodi{njem sajmu izla`e 250 izlaga~a iz BiH i zemalja regiona na 13.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora. Na Sajmu }e biti dodijeljene meD`. D. dalje za kvalitet izlo`enih proizvoda.

Plasteni~ka proizvodnja
Vahidin Mulamustafi} ula`e u plasteni~ku proizvodnju, a kompleks plastenika koji je planiran dat }e mogu}nost za zapo{ljavanje mje{tana Janje. Mulamustafi}i koji `ive i rade u Be~u ne zaboravljaju rodni grad i planiraju nova poslovna ulaganja, te humanitarne akcije za one kojima je pomo} neophodna.

ma kojima poma`u mje{tanima svoje Janje. Zekerijahov otac Hasan sa svojim radnicima besplatno je radio unutra{nje ure|enje i kre~enje dvije obnovljene d`amije u ovom povratni~kom mjestu. Proteklih godina, Zekerijah i

brat Vahidin donirali su 20 ra~unara Osnovnoj {koli „Me{a Selimovi}“, zatim savremeno vozilo Hitne pomo}i Domu zdravlja u Janji, a nedavno i traktor za potrebe FK „Podrinje“, novog nogomeE. M. tnog prvoliga{a RS.

Zainteresiranost posjetilaca ve} prvog dana

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

tuzlanski kanton

TUZLA Asim Husagi} protestirao ispred Op}ine

Na spomen-plo~i nalaze se imena 23 {ehida

U Donjim Vukovijama kod Kalesije

Tvrdi da mu je oduzeto zemlji{te za prilaz ku}i
Iz Op}ine ka`u da je problem te{ko rje{iv jer putevi na kojima su u me|uvremenu izgra|eni objekti nisu bili njegovo vlasni{tvo
Nezadovoljan odnosom Op}ine Tuzla prema njemu, te, kako tvrdi, nepo{tivanjem ljudskih prava, Asim Husagi} ju~er je nose}i transparente odr`ao mirni protest ispred zgrade Op}ine. Husagi} tvrdi da mu je Op}ina oduzela zemlji{te za prilaz ku}i, koje je kasnije prodala Savezu RVI Tuzla za izgradnju benzinske pumpe, uz obe}anje da }e prilaz ku}i dobiti sa druge strane. - Ve} ~etiri godine borim se sa ovim problemom u naselju Miladije. Ispunili su svoje obe}anje djelimi~no i dali mi drugi put. Me|utim, vrlo brzo je na parceli gdje su mi dali izlaz na cestu sagra|ena ku}a, koja je dobila sve potrebne papire. Samim tim, ja sam ostao bez prilaza ku}i. Ve} ~etiri godine hodam po Op}ini tra`e}i rje{enje za svoj problem, ali bez uspjeha. Odlu~io sam se na proteste, kako bi narod bar djelimi~no vidio kako
Husagi}: Ovo je jedini na~in dok ne napravim havariju

Spomen-obilje`je izgra|eno uz munaru stare d`amije
U Donjim Vukovijama kod Kalesije, u povodu otkrivanja novoizgra|enog spomen-obilje`ja, uprili~en je prigodan mevludski program koji su izveli kalesijski imami. Okupljenim vjernicima, uz imama ovog d`emata Mevludina ef. Hamidovi}a, obratili su se i Enver ef. Ali}, glavni imam Med`lisa IZ Kalesija, i muftija tuzlanski Husejn ef. Kavazovi}. Spomen-obilje`je, sa hajr ~esmom i plo~om sa imenima 23 {ehida Donjih Vukovija, izgra|eno je u d`amijskom haremu, uz munaru stare d`amije. - Munara stare d`amije, koju prilikom gradnje nove d`amije nismo ru{ili, ostavili smo da svjedo~i o kontinuitetu na{eg `ivljenja, a ovo spomen-obilje`je }e da svjedo~i o agresiji na na`u zemlju i o hrabrosti ljudi koji su dali `ivote za na{u slobodu - kazao je Jakub Hamidovi}, predsjednik D`ematskog odbora Donje Vukovije. Gradnja spomen-obilje`ja ko{tala je oko 26.000 KM. Sredstva su uglavnom prikupljena dobrovoljnim prilozima mje{tana, a pomo} su pru`ili i Ministarstvo F S. . za bora~ka pitanja Vlade TK-a i Op}ina Kalesija.

Zemlji{te nije bilo njegovo
- Asim Husagi} ima izlaz sa druge strane i nije ta~no da ga nema. Sve {to je u me|uvremenu napravljeno na zemlji{tima do njegove parcele, pripadalo je Op}ini Tuzla. Op}ina je prodala zemlji{te koje je on samo godinama koristio, a nije bilo njegovo - kazao je Aid Berbi}, zamjenik {efa Slu`be za komunalne poslove Op}ine.

Bajramska akademija u Klokotnici

U~estvovali i gosti iz Dobo{nice i Doboja

se Op}ina odnosi prema svojim gra|anima. Ovo mi je jedini na~in, dok nisam napravio neku havariju - ka`e Husagi}. I dok Husagi} sada tra`i i tre}u alternativu, kako bi imao izlaz sa pla-

ca na kojem mu je smje{tena ku}a u kojoj `ivi, iz Op}ine tvrde da je problem te{ko rje{iv jer putevi na kojima su u me|uvremenu izgra|eni objekti nisu bili njegovo vlasni{tvo. A. Mu.

CCI o radu Vlade i Skup{tine TK u proteklom mandatu

Vlada realizirala 36 posto planiranih zakona
Nastupila tri KUD-a

U Klokotnici je u organizaciji Mjesne zajednice i BZK „Preporod“ Doboj Istok odr`ana bajramska akademija. Pored doma}ina, BZK „Preporod“ u~estvovali su i gosti, ~lanovi KUD-a „Dobo{nica“ iz Dobo{nice i KUD-a „Gradina“ iz Doboja. ^lanovi ova tri kulturno-umjetni~ka dru{tva prisutne su uveselili ilahijama i recitacijama prigodnih bajramskih pjesama, kao i neizostavnim spletom igaD. B. ra sa ovog podru~ja, kao i sa prostora cijele BiH.

^ak 83 posto zastupnika ponovo na kandidatskim listama Najavljena brojna pitanja za ~etiri godine nisu rije{ena
Kako se bli`io kraj mandata, vlast u Tuzlanskom kantonu sve je te`e donosila odluke, zbog gubitka podr{ke parlamentarne ve}ine, a izborna kampanja }e pokazati kolike su stvarne podjele bile, kako u poziciji, tako i u opoziciji, rezultati su monitoringa rada Vlade i Skup{tine TK, koje su objavili Centri civilnih inicijativa, javila je Onasa. Istaknuto je da je Vlada TK na po~etku mandata najavila rje{avanje brojnih pitanja kao {to su nezaposlenost, izgradnja brze ceste, ve}a socijalna sigurnost, zdravstvena za{tita za sve, reformisano obrazovanje... - Vlada i Skup{tina imali su najdinami~niji rad od svih kantonalnih institucija vlasti, ali rezultati rada i u~inak su bili takvi da je na kraju mandata nezaposlenih za 5.000 vi{e nego 2006. godine, socijalno nezbrinutim je sve te`e, bez zdravstvene za{tite je i dalje 50.000 gra|ana, privatizacija i gazdovanje javnim preduze}ima neefikasno, a ekonomski pokazatelji ukazuju da privreda radi u gubicima - naveli su iz CCI-a. Iz CCI su naveli da je Vlada TK prosje~no ispunjavala 73 posto planiranog, dok je Skup{tina TK imala jo{ ni`u efikasnost ispunjenja plana, odnosno 62 posto. Procenat realizacije planiranih zakona je bila jo{ ni`a, te je za Vladu iznosio 36 posto, a za Skup{tinu 33 posto. Posebne kritike iz CCI upu}ene su kadrovskoj nekvalitetnoj popunjenosti Vlade TK, te zastupnicima u Skup{tini koji nisu dolazili na sjednice, niti izlazili za govornicu. I pored toga, 83 posto zastupnika ponovno je kandidovano na sli~na mjesta.

Takmi~enje u {ahu u Srebreniku

Turnir osvojio Hamza Muji}
U organizaciji [ahovskog kluba „Srebrenik“, u prostorijama Doma kulture odr`an je tradicionalni Bajramski turnir u {ahu, na kojem je nastupilo 28 igra~a iz Srebrenika, Tuzle, Gra~anice i Donjeg @abara. Najuspje{niji je bio internacionalni majstor Hamza Muji} iz Tuzle, koji je od mogu}ih sedam osvojio {est poena. Na drugom mjestu je Nijaz Smajlovi}, tre}i je Samir Smajlovi}, Muji} od mogu}ih sedam ~etvrti Arif Muharemovi}, osvojio {est poena dok je peto mjesto izborio Alija Mujkanovi}. Pet najboljih igra~a dobili su diplome O. M. i nov~ane nagrade.

Milijarda i po za pla}e
Kako je re~eno, oko 1.5 milijardi bud`etskih sredstava u ovom mandatnom periodu u TK je utro{eno uglavnom za pla}e gotovo 10.000 bud`etskih korisnika, ~iji se broj u odnosu na 2006. godinu pove}ao za 210.

Akcija mladih volontera Crvenog kri`a Srebrenik

Dijelili bro{ure o prevenciji tuberkuloze
U povodu humane akcije „Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“, mladi volonteri Crvenog kri`a Srebrenik na gradskom {etali{tu organizirali su prodaju prigodnih markica solidarnosti. Prikupljenja sredstva upotrijebit }e se za finansiranje akcija na prevenciji ove opake bolesti, a na posebnom {tandu u centru grada prolaznicima su dijelili i bro{ure i drugi propagandni materijal posve}en prepoznavanju simptoma i prevenciji bolesti. Volonteri CK proveli su i anketu me|u gra|anima o poznavanju simptoma, prevencije i lije~enja tuberkuloze. Posjetit }e i oboljele od tuberkuloze na podru~ju ove op}ine i uru~iti im prehrambene pakete. O. M.

Vakcinacija lova~kih pasa u Lukavcu
Lova~ko dru{tvo „Svatovac“ i Veterinarska stanica Lukavac zapo~eli su vakcinaciju lova~kih pasa sa rodovnicima protiv bjesnila. Vakcinacija se vr{i po mjesnim zajednicama, a kako saznajemo od predsjednika LD „Svatovac“ Mensudina Tokanovi}a, bit }e vakciM. Ka. nisano oko 250 pasa.

Mladi }e posjetiti oboljele i uru~iti im pakete pomo}i

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

13

VRHOVNI SUD FBiH Donesena pravomo}na presuda

Mihriji Pelak potvr|ena kazna od 20 godina zatvora
Vlasnici agencije „Nekretnine Pelak“ koja je prevarila 134 osobe za vi{emilionski iznos ne}e biti oduzeta imovina O{te}eni pokrenuli parni~ne postupke
Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH, Mihriji Pelak (56), vlasnici agencije „Nekretnine Pelak“, potvr|ena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina zbog produ`enog krivi~nog djela prevare u privrednom poslovanju, obmane pri dobivanju kredita, krivotvorenja isprava i porezne utaje, saop}eno je iz Kantonalnog suda Sarajevo.
Ro|aci pale svije}u na mjestu pogibije
(Foto: B. Grgi})

Bosanska Gradi{ka

Automobil usmrtio biciklistu
Damir Mirkovi} (46) je biciklista koji je poginuo u Bosanskoj Gradi{ci kada ga je udario automobil „golf 2“, kojim je upravljao Milovan Kova~evi}, prenosi Srna. Mirkovi}, koji je poginuo preksino} oko 22.50 sati, bio je nastanjen u Staroj Gradi{ci, kod sebe nije imao li~ne dokumente, pa su ga identificirali ~lanovi porodice u banjalu~kom Zavodu za patologiju. Nesre}a se dogodila u ulici Petra Mrkonji}a u Gradi{ci, a Mirkovi} je stradao na licu mjesta. Do nesre}e je do{lo kada je Kova~evi} desnim to~kom, voze}i se prema Kozincima, usljed neprilago|ene brzine zahvatio bankinu i izgubio kontrolu nad vozilom. Tom prilikom udario je Mirkovi}a lijevim prednjim dijelom auta, odbaciv{i ga nekoliko metara na obli`nju livadu. Na mjesto pogibije Damira Mirkovi}a u srijedu ujutro do{la je njegova rodbiB. G. na i zapalila svije}u.

Zabrana djelatnosti
Pelak se vi{e ne}e mo}i baviti svojim poslom, ali stan i automobil joj ne}e biti oduzeti. Od dokazivanja da su stanovi, ku}e i automobili njene bli`e rodbine pribavljeni po~injenjem krivi~nog djela, nema ni{ta. Vrhovni sud potvrdio je osu|uju}i dio presude Kantonalnog suda u Sarajevu od 11. avgusta pro{le godine kojom je Pelak osu|ena na devet godina zatvora zb-

Pelak na `albenoj sjednici Vrhovnog suda

Uvjetna osuda
Nezaheta Kadi}, zamjenica Mirzete Avdija, biv{e direktorice agencije „Nekretnine 2A“, zbog prevara u privrednom poslovanju osu|ena je uvjetnu kaznu od 12 mjeseci zatvora. Kazna ne}e biti izvr{ena ukoliko za dvije godine Kadi} ne po~ini novo krivi~no djelo. Njoj je izre~ena i mjera dvogodi{nje zabrane djelatnosti.

og prevara, sedam godina za utaju blizu milion maraka, dva puta po dvije godine za obmane pri dobivanju kredita i godinu zatvora za krivotvorenje isprava, koje su poslije objedinjene u jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina. Tako|er joj je izre~ena mjera desetogodi{nje zabrane obavljenja djelatnosti u privredi i dru{tvima. Odbijena je kao neosnovana `alba federalnog tu`ioca koji je tra`io da se ukine dio presude kojom od bli`e rodbine Pelak nisu oduzeti skupocjeni automobili i stanovi.

Djelimi~no je uva`ena `alba optu`ene u pogledu oduzimanja imovine, te je u tom dijelu prvostepena presuda preina~ena u njenu korist. Advokat Muhidin Kapo koji je zastupao optu`enu, naglasio je u `albi da stan i automobil koji sada ne}e biti oduzeti, optu`ena imala i prije nego {to je otvorila agenciju za kupovinu i prodaju nekretnina.

Izdr`avanje kazne
Pelak je za vi{e miliona maraka o{tetila ukupno 134 gra|anina koji su ostali i bez stanova i bez novca.

Oni }e svoja potra`ivanja morati tra`iti putem parni~nog postupka u Op}inskom sudu Sarajevo iako bi im bilo mnogo lak{e da je u ovom postupku donesena odluka o oduzimanju imovine i obe{te}enju. Mihrija Pelak uhap{ena je 26. februara 2007. godine, od kada se sve vrijeme nalazi u pritvoru. Presuda je postala pravosna`na i ona }e biti upu}ena na izdr`avanje kazne. Njena sestra Mirzeta Avdija nedostupna je bh. pravosu|u i nesmetano se i dalje bavi istim poslom u Hrvatskoj.
B. C.

U zeni~kom naselju Crkvice

Nepoznati napada~ pucao na Nijaza Vrci}a i Aladina ]ehi}a
Nepoznata osoba pucala je preksino} oko 22 sata iz pi{tolja na dvije osobe u blizini ugostiteljskog objekta „Merlin“ u zeni~kom naselju Crkvice. Kako saznajemo, meta napada bili su Zeni~ani Nijaz Vrci} i Aladin ]ehi}, a na njih je ispaljeno vi{e metaka. Prema ju~era{njim podacima iz MUP-a, u pucnjavi niko nije ranjen, a uvi|aj su obavili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije PU Zenica. Ina~e, nekoliko metara od mjesta preksino}nje pucnjave, 30. juna ove godine 21-godi{nji Vrci} je ranjen u obra~unu s ~lanova Kikboks kluba „Isak“. U tom obra~unu ranjen je i slu~ajni prolaznik, dje~ak Sanjin Kova~evi}, a Vrci} je nakon hospitalizacije proveo mjesec u pritvoru. Cijeli slu~aj je nakon potvr|ivanja optu`nice u fazi pripreme su|enja. U policiji nisu komentirali da li pucanje na Vrci}a i ]ehi}a ima veze s ranijim obra~unom, jer, prema iskazima datim policiji, ni oni ne znaju ko je napada~ na njih.
Uvi|aj na mjestu pucnjave
(Foto: J. Had`i})

A. D`.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

crna hronika

NA LICU MJESTA Spektakularno hap{enje u Zenici

Specijalci upali u ku}u kroz balkonska vrata
Prijedor: Odnesena torba s novcem

Razbojni{tvo u Prijedoru

Iz svoje ku}e u Gora`danskoj ulici po nalogu Op}inskog suda odvedeni Suljo [kapur (34) i njegova supruga Mirabela (34), koji se dovode u vezu s prodajom droge
Trideset~etverogodi{nji Zeni~anin Suljo [kapur ju~er je oko 11 sati uhap{en u svojoj ku}i u zeni~kom naselju Lukovo Polje, na adresi Gora`danska 56. Hap{enje je izvr{eno po nalogu de`urnog sudije Op}inskog suda Zenica i po zahtjevu tu`ila{tva, a na osnovu saznanja da se ovaj Zeni~anin bavi nelegalnom prodajom narkoti~kih sredstava.

Zaustavili automobil i oplja~kali `enu za upravlja~em
Prijedor~anka D. J. (36) preksino} je oko 22 sata prijavila policiji da su je tri nepoznata mu{karca oplja~kala otev{i joj torbu u kojoj se pored li~nih dokumenata nalazilo i 500 maraka. Kako je izjavila, plja~ka se dogodila oko 21 sat u ulici Muharema Suljanovi}a u neposrednoj blizini centra grada u trenutku kada su joj tri mu{karca preprije~ila put tako da je morala zaustaviti automobil koji je vozila. Jedan od njih potom je otvorio suvoza~eva vrata i sa sjedi{ta uzeo torbu u kojoj se nalazio novac. Nakon toga, lopovi su pobjegli. U CJB Banja Luka saznajemo da je potraga za lopovima u toku. M. Z.

Prona|en heroin
Operaciju upada u [kapurovu ku}u izveli su specijalci MUP-a ZDK, koji su preko sprata ku}e kroz razbijena balkonska vrata u{li u objekt. Izvr{enim pretresom prona|ena su tri pi{tolja od koj je jedan vazdu{ni, te dvadeset metaka, vojni~ki bajonet, 0,65 grama heroina, pribori za intravenozno konzumiranje opojnih droga, telefonske kartice, ~etiri mobilna telefonska aparata, 4. 545 eura, 3.630 KM i 230 kuna, te vaga za precizno vaganje opojnih droga. [kapur je priveden, a u

MUP Kantona Sarajevo

Specijalci blokirali prostor oko ku}e

(Foto: J. Had`i})

Uhva}eni u ukradenom „audiju A3“
Sarajevski policajci uhapsili su preksino} Ismeta Seferovi}a (45) iz Sjenice, nastanjen u Sarajevu, Isljama Kalendera (43) i Anesa Kalendera (19) iz Ro`aja, nastanjeni u Sarajevu, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo te{ke kra|e. Nakon hap{enja, osumnji~eni su na daljnji postupak predati pripadnicima MUP-a SBK. Iz MUP-a KS saop}eno je da su policajci prije tri no}i oko 23.30 sati u naselju Krivoglavci kod Vogo{}e zaustavili automobil „audi A3“ (TU-KN21), kojim je upravljao Isljam Kalender, a na mjestu suvoza~a se nalazio Anes Kalender. Tako|er je zaustavljen i automobil „golf 3“ francuskih nacionalnih oznaka 8016XV37 kojim je upravljao Ismet Seferovi}. Izvr{enim provjerama utvr|eno je da je „audi A3“ istog dana ukraden na podru~ju Bugojna. Prilikom kontrole kod Seferovi}a je prona|en i oduzet pi{tolj „beretta“, kalibra 7,65 milimetara, s okvirom i tri metka istog kalibra, za koji ne posjeduje odobrenje nadle`nog organa, te tri mobilna telefona. Kod dvojice Kalendera prona|ena je odre|ena koli~ina novca, za koju se sumnja da potje~e iz izvr{enja krivi~nih djela.

Zaplijenjene stvari

poslijepodnevnim satima zatra`ili smo zvani~ne informacije od Almine Ahmi}, portparola MUP-a ZDK, koja nam je potvrdila da je akcija izvr{ena po nalogu suda, ali da zbog njenog trajanja jo{ ne mo`e iznositi druge detalje.

Vrh piramide
[kapur je nekoliko puta hap{en u proteklim godinama, a u vi{e navrata vr{eni su pretresi objekata njegove tada nevjen~ane supruge, prijatelja koji su zate~eni u njegovom dru{tvu i drugih osoba koje su dovo|ene s njim u vezu. U akciji izvr{enoj jo{

Odvo|enje uhap{enoga [kapura

2004. [kapur je identificiran kao „vrh piramide“ od sedamnaest ljudi u preprodaji droge koja je „dilana“ kroz re{etke na ulaznim vratima njegove ku}e. Policija je privela i njegovu suprugu Mirabelu [kapur (34). MUP ZDK ju~er poslijepodne, dostavit }e Kantonalnom tu`ila{tvu Zenica slu`beni Izvje{taj protiv bra~nog para [kapur zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo neovla{tena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i kr{enja Zakona o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i minicije Zeni~ko-doboA. D`. jskog kantona.

Su|enje za {verc kokaina iz Paragvaja

Male{i}i kod Ilija{a

Voz pregazio pje{aka
U Male{i}ima kod Ilija{a preksino} se dogodila nesre}a u kojoj je putni~ki brzi voz koji saobra}a na relaciji Budimpe{ta - Sarajevo udario pje{aka koji se kretao prugom. Izlasnikom na lice mjesta prona|eno je be`ivotno tjelo nepoznate mu{ke osobe, a ljekari Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo konstatirali su smrt. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonanog tu`ila{tva u Sarajevu, a uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo. Tijelo nastradalog prevezeno je vozilom KJKP „Pokop“ u prosekturu Bare. U toku je dokumentiranje navedenog doga|aja.

Prikriveni istra`ioci „Boro“ i „Ramiz“ pratili optu`ene
Najavljeno mogu}e potpisivanje sporazuma o priznanju krivice
Na po~etku su|enja Fuadu Memovi}u, Adnanu Hamzi}u i Arifu Adilovi}u, optu`enima za me|unarodni {verc oko jednog kilograma kokaina iz Republike Paragvaja u BiH, tu`ilac Tu`ila{tva BiH Ismet [u{ki} ju~er je nakon ~itanja optu`nice obavijestio tro~lano vije}e Suda BiH da su branioci najavili razgovore o mogu}em potpisivanju sporazuma o priznanju krivice. Prema navodima iz optu`nice, Fuad Memovi} iz Prijepolja, dr`avljanin Srbije, organizirao je zlo~ina~ku organizaciju te sa Paragvajcem Regenatom @anetom ugovorio da im u Sarajevo putem redovne po{te po{alje kokain. Paket s drogom je u sarajevskoj Po{ti 2 podigao Memovi}ev ro|ak Arif Adilovi} iz Prijepolja, koji je tom prilikom koristio krivotvorena CIPS dokumenta na ime Adi Hasanovi}. Paket u kojem je droga bila skrivena preba~en je u magacin firme „Atal group“, vlasni{tvo Adnana Hamzi}a, a u koji su pripadnici SIPA-e upali odmah po dolasku po{iljke. U pra}enju optu`enih kori{teni su i prikriveni istra`ioci pod kodnim imenima „Boro“ i „Ramiz“. Su|enje se nastavlja 21. septembra, a jedino se optu`eni Hamzi} brani sa sloB. C. bode.

Memovi}: Organizirao grupu

Pretres autootpada „Triling“ kod Bile}e

Dvadeset novih vozila ukradenih u Sarajevu isjekli u dijelove
Na osnovu naredbe Okru`nog suda Trebinje, slu`benici Operativnog tima MUP-a KS, u saradnji s pripadnicima PS Bile}a, izvr{ili su pretres autootpada d. o. o. „Triling“, vlasni{tvo G. V. iz Bile}e, koji se nalazi u naselju Podosije kod Bile}e. Izvr{enim pretresom prona|eno je oko dvadeset novih vozila, koja su isje~ena, a za koja se sumnja da su ukradena na podru~ju Kantona Sarajevo. Utvr|eno je da su dva vozila, „golf V“ i „golf 2“, ukradena na podru~ju Kantona Sarajevo. Tako|er je prona|eno vi{e dijelova od novih vozila. G. V. (29) iz Bile}e je uhap{en zbog sumnje da je po~inio vi{e krivi~nih djela i predat je u nadle`nost tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

15

Trgovanje 325.293 KM

PRIVATIZACIJA Nema prijava za kupovinu mostarske fabrike

Svi indeksi u plusu
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 325.293 marke, a u sklopu 123 transakcije ukupno je prometovano 204.347 vrijednosnih papira. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice Sodaso Holdinga iz Tuzle, od 10,19 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Step, od 13,04 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za

U FDM-u sve izvjesniji ste~aj
Kompanija German Tobacco nije se javila pravdaju}i se nekom saobra}ajnom nesre}om Ukrajinci odustali kada su vidjeli proizvodne kapacitete
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) ni u produ`enom roku tendera, koji je istekao prije dva dana, nije dobila prijave potencijalnih kupaca 67 posto dr`avnog kapitala Fabrike duhana Mostar (FDM), potvrdio nam je Hamdija Kulovi}, pomo}nik direktora APF-a.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,98% 0,35% 0,61% 1.470,23 893,40 948,80

0,98 posto, na 1.470,23 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,35 posto i iznosi 893,40 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,61 posto i iznosi 948,80 poena.

Kursna lista SASE na dan 15. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Dvije varijante
On je pojasnio da Agencija sada ima mogu}nost da postupi po dvije varijante. Prva je da sa~eka jo{ neko vrijeme, s obzirom na to da su neke firme pokazale interesiranje za FDM, a druga je da u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima pokrene ste~aj u mostarskoj fabrici. - Jo{ u prvom roku interesiranje je pokazala turska kompanija My Group, ali kada je dobila podatke o FDM-u, javila nam je da odustaje. U me|uvremenu se pojavila i njema~ka kompanija German Tobacco, koja je tra`ila da rok bude produ`en do 13. septembra kako bi mogla izvr{iti pripreme i uvid u stanje, {to je i u~injeno. Putem svoje konsultantske ku}e u BiH ja-

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH BIHA]KA PIVOVARA D.D. BIHA]

14,78 3,18 5,80 35,30 28,91 98,10 95,13 89,00 85,50 81,00 98,70 96,00 84,02 78,69 19,36 4,10 72,49 63,03 26,82 9,00

-0,14
KOTACIJA FONDOVA

200 830 1.153 2.276 21.753 3.645 9.180 16.979 31.013 55.714 3.320 11.179 6.711 6.000 1.601 11.718 166 159 681 2.000

2.956,00 2.639,00 6.687,40 803,39 6.288,29 3.575,74 8.732,93 15.111,31 26.516,11 45.128,34 3.276,84 10.731,84 5.638,58 4.721,43 30.993,30 50.323,78 12.000,18 10.022,00 18.262,96 18.000,00

2 4 2 4 6 1 2 2 2 1 2 3 1 2 17 11 7 3 9 3

3,23 0,00
OBVEZNICE FBiH

0,14 3,95 0,10 0,03 0,34 0,55 0,00 0,58 0,96 0,02 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

FDM: Agonija preduze}a i radnika se nastavlja

vili su se da su imali problema zbog neke saobra}ajne nesre}e. Jesu li oni definitivno odustali, to moramo vidjeti - ka`e Kulovi} za „Avaz“.

Haoti~no stanje
On je istakao da se tokom drugog roka za prodaju FDM-a javila i kompa-

nija Lucky Exim iz Ukrajine, ~iji su predstavnici posjetili mostarsku fabriku. Kulovi} nam je rekao kako su Ukrajinci mislili da FDM ima ve}e mogu}nosti proizvodnje od postoje}ih, pa se stoga APF-u vjerovatno vi{e nisu javili. - ^injenica je da trenutno nemamo nijednu prija-

vu. Nismo optimisti da }e se narednih desetak dana dogoditi bilo {ta. @elimo ostaviti jo{ malo vremena. Jasno nam je da je u FDMu trenutno haoti~no stanje. Fabrika nema direktora i ve} odavno ne radi. Ste~aj treba biti posljednje rje{enje - ka`e Kulovi}.
A. DU^I]

0,01 8,11 0,84 -1,30 -0,32 0,00

SEKUNDARNO TR IŠTE

Promet 184.988 maraka

Banja Luka film dobitnik dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 71 transakciju ostvaren promet od 184.988 KM, a najve}i je obavljen akcijama emitenta Banja Luka film, u iznosu od 73.046 maraka, uz rast cijene za 9,76 posto. Ovo je bio i najve}i uzlet vrijednosti, dok je najve}i pad zabilje`io RiTE Gacko, od 6,67 posto. Ukupan promet obveznicama

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,15% 0,34% 837,92 1.437,69

Odr`ana rasprava o novom zakonu u FBiH

Mala privreda treba biti pokreta~ ekonomije
U Mostaru je ju~er odr`ana javna rasprava o Nacrtu zakona o podsticanju razvoja male privrede FBiH. Kako je rekao pomo}nik ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta FBiH Zdravko ^erovi}, novi zakon treba u znatnoj mjeri unaprijediti malu privredu, koja u svakoj zemlji treba biti pokreta~ cjelokupne ekonomije. - Ovaj zakon kona~no }e omogu}iti implementaciju strategije male privrede u FBiH. Izmijenili smo vi{e od 50 posto dosada{njih odredbi kako bismo definiciju subjekata male privrede uskladili s preporukama Evropske unije i ustanovili njihovu podjelu na mikro, mala i srednja preduze}a. Precizirali smo ciljeve i mjere, definirali na~in razvoja male privrede, kao i obaveze dono{enja godi{njeg plana aktivnosti kazao je ^erovi}. Prema njegovim rije~ima, novim rje{enjima stvorena je i zakonska osnova za osnivanje agencije za razvoj male privrede FBiH, kao i u~inkovitiji nadzor nad utro{kom podsticajnih A. Du. sredstava.

iznosio je 91.210 maraka. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,15 posto, na 837,92 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,34 posto i iznosi 1.437,69 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 15. 9. 2010.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Banja Luka film a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
1,26 5,58 0,9

Promjena u%
1,61 0,54 9,76

Maks. cijena
1,26 5,6 0,9

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,25 5,5 0,9 5.004,88 3.308,10 73.046,70

BERZANSKA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Berzanski barometar za 15. 9. 2010. godine
Mostar: Izmijenjeno vi{e od 50 posto odredbi

Korist od novih propisa za bankovnu industriju

Bazel III donijet }e 10.000 milijardi eura privredi G20
Bazel: Dugoro~ni tro{kovi

Euro/dolar 1,2976 0,17%

Nafta 75,71 po barelu 1,42%

Zlato 1.270.30 $ po unci 0,11%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,407300 1,463022 26,791272 0,079258 0,261973 0,692265 1,756971 0,565032 0,247048 0,212174 1,498533 1,005743 2,335058 1,501995 0,048652 1,851587 1,955830 1,410827 1,466689 26,858418 0,079457 0,262630 0,694000 1,761374 0,566448 0,247667 0,212706 1,502289 1,008264 2,340910 1,505759 0,048774 1,856228 1,955830 1,414354 1,470356 26,925564 0,079656 0,263287 0,695735 1,765777 0,567864 0,248286 0,213238 1,506045 1,010785 2,346762 1,509523 0,048896 1,860869

Novi propisi o kapitalu banaka koje su odobrile centralne banke i finansijski regulatori u Bazelu donijet }e koristi privredama zemalja G20 u iznosu od 10.000 milijardi eura, procijenio je guverner kanadske centralne banke.

- Prora~un koristi od novih propisa za bankovnu industriju Bazel III i dugoro~nih tro{kova pokazuje prosje~ne neto koristi privredama G20 u visini 30 posto bruto doma}eg proizvoda prema sada{njoj vrijednosti, odnosno pri-

bli`no 10.000 milijardi eura - kazao je Mark Kerni (Carney). On je naglasio da je rije~ o konzervativnoj procjeni te da je analizom umanjena korist koju }e polu~iti novi propisi i uve}ani tro{kovi.

Ukratko

16
NJEMA^KA Zbog navodnog davanja mita

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

globus

Pokrenuta istraga protiv {efa „Deutsche Telekoma“
Dr`avno tu`ila{tvo u Bonu provjerava da li je Oberman ispla}ivao novac utjecajnim politi~arima iz Crne Gore i Makedonije
Pariz: Evakuirano 2.000 osoba
(Foto: AP)

La`na dojava o bombi u Parizu
PARIZ - Dojava o postavljenoj bombi u Ajfelovom tornju, zbog koje je policija preksino} evakuirala toranj i pretra`ila ga uz pomo} pasa, bila je la`na. Policija je saop}ila da nije prona|en nikakav sumnjivi predmet. Pariska policija je zbog anonimne dojave o postavljenoj bombi evakuirala Ajfelov toranj i okolinu. Na kratko je bila evakuirana i stanica podzemne `eljeznice kod katedrale Notr Dam. Policija je saop}ila da je anonimna telefonska dojava o postavljenoj bombi upu}ena firmi koja upravlja tornjem i da je poslije toga iz tog prostora evakuirano oko 2.000 osoba.

Dr`avno tu`ila{tvo u Bonu povelo je istragu protiv {efa njema~kog telekomunikacijskog diva „Deutsche Telekoma“ Renea Obermana (Obermann). Razlog je sumnja za davanje mita u Makedoniji i Crnoj Gori, prenosi „Deutsche Welle“ i dodaje da je novac navodno ispla}ivan utjecajnim politi~arima ovih dr`ava.

Uvjet za isplatu
Na osnovu naloga za krivi~no gonjenje, koji je stigao iz SAD, istraga protiv Obermana povedena je u kontekstu afere u vezi s podmi}ivanjem u Makedoniji i Crnoj Gori i on se nalazi me|u osam osoba koje se dovode u vezu s tim, ka`e se u preksino}njem saop}enju „Deutsche Telekoma“, ~ije je sjedi{te u Bonu. Obermanu se poku{ava staviti na teret da je 2005. godine, u okviru jednog susreta

Velik broj gladnih u svijetu
NJUJORK - Iako je broj gladnih u svijetu ove godine pao na ispod milijardu, zahvaljuju}i obnovi privrednog rasta, on je i dalje neprihvatljivo visok, istakli su {efovi agencije UN-a. U najnovijem izvje{taju Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) navedeno je da 925 miliona osoba pati od posljedica hroni~ne gladi, {to je skoro 100 miliona manje nego u pro{loj godini kada je taj broj iznosio milijardu i 20 miliona.

s predsjedavaju}im „Makedonskog telekoma“ (MakTel), saglasnost za isplatu dividendi uvjetovao zahtjevom za „izostanak planiranog otvaranja makedonskog tr`i{ta za ostale konkurente“. MakTel, kao dio „Magyar grupe“, prakti~no je firma-k}erka „Deutsche Telekoma“ i najva`niji igra~ na makedonskom tr`i{tu telekomunikacija. Oberman je tada bio {ef „T Mobile Internationala“, a time i odgovoran za tr`i{te jugoisto~ne Evrope. On je odbacio navode i izjavio da njema~ki telekom ne trpi korupciju ni u jednom segmentu koncerna.

Oberman: Odbacio sve navode

(Foto: AFP)

Milionski iznos
Ranije je u javnost procurila informacija da je dr`avno tu`ila{tvo prilikom racije 31. avgusta izvr{ilo pretragu Obermanovog stana. Pri tome su, kako je

Zarobljeni rudar dobio k}erku
KOPIJAPO - Arijel Tiskona (Tiscona), jedan od 33 rudara koji se 40 dana nalaze zarobljeni pod zemljom u ~ileanskom rudniku, postao je otac, a djevoj~ica je dobila ime Esperanca, {to na {panskom zna~i nada. Tiskonina supruga Elizabet Segovija rodila je u bolnici u Kopijapu djevoj~icu te{ku skoro tri kilograma i dugu 49 centimetara, javio je AP.

objavilo online izdanje lista „Wirtschaftswoche“, zaplijenjene velike koli~ine materijala, a ova informacija poslije je potvr|ena agenciji dpa i portalu „Spiegel Online“. Telekom je optu`be protiv Obermana ocijenio bespredmetnim i neodr`ivim. - Ve} pet godina intenzivno sara|ujemo sa istr-

a`iteljima - rekao je portparol „Deutsche Telekoma“ Mark Nirvetberg (Nierwetberg). „Sueddeutsche Zeitung“ pi{e da se radi o mitu u milionskom iznosu koje je prilikom poslova, koje je „Magyar Telekom“ vodio u Makedoniji i Crnoj Gori, ispla}ivano utjecajnim politi~arima i visokim slu`benicima ovih dr`ava.

Primarni strana~ki izbori u SAD

PJONGJANG - U bujicama i odronima koje je izazvao tajfun Kompasu poginulo je nekoliko desetina ljudi, razoreno je vi{e od 8.300 ku}a, uni{teni su usjevi na vi{e od 30.000 hektara i nestalo je 65 kilometara `eljezni~kih {ina,

Nekoliko pobjeda „^ajanke“ Kompasu odnio desetine `ivota nad republikancima
prenijela je sjevernokorejska agencija KCNA. Ta agencija je prvi put objavila podatke o ogromnim posljedicama i `rtvama tog tajfuna, koji je 2. septembra pogodio Sjevernu Koreju. Konzervativni pokret „^ajanka“ odnio je nekoliko pobjeda nad republikancima na primarnim strana~kim izborima odr`anim u sedam ameri~kih dr`ava i Va{ingtonu pred izbore za Kongres i Senat 4. novembra. Najve}i {ok je pobjeda Kristine O’Donel (Christine O’Donnel) nad veteranom iz redova republikanaca Majkom Kaslom (Mike Castle) za nominaciju kandidature za Senat u dr`avi Delaver. Kandidati „^ajanke“ pobijedili su ranije ove godine i u Koloradu, Konektikatu, Kentakiju, Nevadi i Juti. nezavisnost, u kojem su ameri~ki kolonisti 1773. godine, kao znak protesta protiv poreza koji im je nametnula britanska kruna, u more pobacali bale sa ~ajem s britanskih brodova u Bostonu. Senatorsko mjesto iz Delavera nekada je zauzimao sada{nji potpredsjednik SAD D`ozef Bajden (Joseph Biden) i to bi trebalo zna~iti da im je to mjesto zagarantirano. No, prema rezultatima ispitivanja javnosti, demokrati su toliko nepopularni da ~ak i da je izabran Kasl i on bi pobijedio na predstoje}im izborima.

O’Donel: Priredila najve}i {ok

(Foto: AFP)

Aktivisti pokreta protive se porezima, dr`avnoj potro{nji i novoj reformi zdravst-

va, a ime nose po „Bostonskoj ~ajanci“, historijskom doga|aju iz ameri~ke borbe za

Generalna skup{tina UN-a

Po~elo 65. godi{nje zasjedanje
Mosul: Povrije|eno {est osoba
(Foto: Reuters)

Slu~aj napada na Amerikanca

Poginulo devet ira~kih vojnika
BAGDAD - Devet ira~kih vojnika ju~er je poginulo, a {est osoba je povrije|eno u eksploziji bombe na putu zapadno od Mosula, dok je u operaciji ira~kih i ameri~kih snaga u Falud`i ubijeno sedam ljudi, javile su ju~er svjetske agencije. Vojnici nisu bili na du`nosti, a i{li su svojim ku}ama kada je u eksploziji uni{ten autobus u kojem su se nalazili, saop}ili su policijski i vojni izvori, prenosi Reuters.

U sjedi{tu Ujedinjenih naroda u Njujorku preksino} je po~elo 65. godi{nje zasjedanje Generalne skup{tine UN-a, u ~ijem }e sredi{tu biti ostvarivanje Milenijskih ciljeva razvoja, reforma UN-a i promicanje ekolo{ki odr`ivog privrednog razvitka. Za novog predsjednika Generalne skup{tine izabran je biv{i {vicarski ministar vanjskih poslova D`ozef Dajs (Joseph Deiss).

U okviru zasjedanja Generalne skup{tine UN-a, od 20. do 22. septembra bit }e odr`ana plenarna sjednica o Milenijskim razvojnim ciljevima, dok }e rasprava na Skup{tini biti odr`ana od 23. do 25. septembra, te od 27. do 30. septembra. Predsjednik 64. generalne skup{tine UN-a Libijac Ali Treki prethodno je zaklju~io njen rad, prenijele su ju~er agencije.

Miladin Kova~evi} nagodio se s tu`ila{tvom
Miladin Kova~evi} nagodio se s tu`ila{tvom u Beogradu da prizna krivicu za povrede nanesene Amerikancu Brajanu Stajnhaueru (Brian Steinhauer) u zamjenu za kaznu od dvije godine i tri mjeseca zatvora. Ro~i{te o nagodbi, koja je prva u historiji srbijanskog pravosu|a, zakazano je za 27. septembar. Tada }e biti poznato i da li je tu`ila{tvo odustalo od gonjenja Kova~evi}a za krivi~na djela falsificiranja isprava i podstrekavanja na zloupotrebu slu`benog polo`aja.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

17

HRVATSKA Saznanje o sastanku u Centrali HDZ-a

Premijerka Kosor u tajnosti razgovarala s Polan~ecom
Navodno je biv{i potpredsjednik Vlade prijetio da }e, bude li osu|en, otkriti sve {to zna
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor u najve}oj tajnosti primila je po~etkom ovog mjeseca doju~era{njeg pritvorenika, biv{eg potpredsjednika Vlade Damira Polan~eca, prenosi ju~er „Ve~ernji list“. tila sa slu`benog puta iz Libije 1. septembra, a poslije svjedo~enja Polan~eca pred saborskim Povjerenstvom za privatizaciju INA-e, jasno je da nije bio uspje{an. [to je bio konkretan povod da se Kosor, s obzirom na njen polo`aj, odlu~i sastati s osobom protiv koje je ispisana do sada najte`a optu`nica za korupciju u Hrvatskoj, jo{ se ne zna. Indikativno je, me|utim, da se podudara s Polan~ecovim svjedo~enjem, a navodno je upravo Polan~ec zatra`io sastanak. Potvrde sastanka iz kabi-

Blizu 2.000 `ena u Francuskoj nosi nikab

(Foto: AP)

Zabrana no{enja nikaba

El-Bajumi pozdravio odluku Francuske
^lan utjecajnog vije}a imama egipatskog El-Azhara Abdel Muti el-Bajumi pozdravio je ju~er zabranu no{enja nikaba u Francuskoj, kazav{i da je ova praksa na{kodila reputaciji islama, prenosi AFP . Imam d`amije El-Azhar rekao je kako nikab „nema osnovu u islamskom zakonu i da ta praksa nema podr{ku u Kur’anu i sunnetu“. - Li~no podr`avam zabranu kao i mnoga moja bra}a sa Islamske akademije za nauku. Moj stav o nikabu je veoma stariji od ovog u Francuskoj. @elim poru~iti muslimanima u Francuskoj i Evropi da ova praksa nema osnovu u islamu - kazao je imam, koji je autor knjige koja je protiv prakse no{enja nikaba. Francuski parlament izglasao je ju~er zakon kojim se zabranjuje no{enje vela koji potpunu skriva lice u javnosti, a zabrana bi mogla stupiti na snagu po~etkom naredne godine ako je ne odbaci vrhovni sud. El-Azhar, koja upravlja vode}im univerzitetom sunitskih muslimana, protivi se pokrivanju lica u Egiptu i zabranio je tu praksu u {kolama za djevojke. U Francuskoj blizu 2.000 `ena nosi nikab ili burku, {to je manjina u odnosu na {est miliona muslimana koliko ih `ivi u ovoj evropskoj dr`avi.

Nema potvrde
Navodno je Polan~ec prijetio da }e, bude li osu|en, otkriti sve {to zna, dok se Kosor branila klasi~nom frazom o institucijama koje moraju raditi svoj posao. Sastanak, koji je kratko trajao, odr`an je kasno nave~er nakon {to se premijerka vra-

Kosor i Polan~ec: Ne zna se povod sastanka

Dragi~evi} i Mesi} negirali navode
Biv{i predsjednik Uprave INA-e Tomislav Dragi~evi} negirao je navode Polan~eca, izre~ene pred saborskim Istra`nim povjerenstvom, da je kao klju~ni ~ovjek INA-e u~estvovao u privatizaciji te firme, koju je kao „nedodirljivi politi~ki kadar Stjepana Mesi}a ostavio u dugovima“. Dragi~evi} je rekao kako Uprava INA-e nije u~estvovala u privatizaciji 2003. godine, ni 2009., kada se radio produ`eni ugovor. Polan~ecove navode komentirao je i biv{i predsjednik Hrvatske Mesi}, odbaciv{i ih kao „notorne la`i“.

neta Kosor nije bilo, dok je Polan~ecov advokat Anto Nobilo kratko rekao da nije bio prisutan i da se „ne mije{a u stvari HDZ-a“.

Potraga u stranci
Kosor i Polan~ec sastali su se u Centrali HDZ-a u Zagrebu, a osim sa {eficom stranke, suspendirani ~lan Predsjedni{tva razgovarao je i sa Vladimirom [eksom, Lukom Bebi}em i Ivanom

[ukerom. Nakon {to je „Ve~ernji list“ objavio informaciju, u stranci je krenula potraga za onim „ko je otkucao informaciju“. Hrvatske kolege podsje}aju da je Kosor, uprkos aferama koje su otkrivane pro{le godine, propustila smijeniti Polan~eca. Formalno, Polan~ec je odstupio dobrovoljno, a ostavku je sro~io u pismu u kojem je `alio {to aferama {teti stranci, Vladi i koaliciji.

Nova `rtva virusa Zapadnog Nila
Virus Zapadnog Nila odnio je jo{ jedan `ivot u Rumuniji, pa se broj `rtava popeo na ~etiri. Istovremeno, prijavljena su jo{ ~etiri nova slu~aja zara`enih. Ukupni broj potvr|enih slu~ajeva sada iznosi 38, prenose agencije.

Nikastri osumnji~en za veze s mafijom

Gospodaru vjetra oduzeta imovina vrijedna blizu dvije milijarde dolara
Italijanska policija oduzela je Vitu Nikastriju (Nicastri, 54), osumnji~enom za povezanost s mafijom, imovinu vrijednu skoro dvije milijarde dolara, {to je do sada najve}a zapljena mafija{ke imovine u toj evropskoj dr`avi. Nikastriju su oduzeti vi{e od 40 kompanija, nekoliko stotina hektara zemlji{ta na Siciliji i u drugim dijelovima Italije, brojne fabrike, luksuzne vile, automobili i jahte, prenosi BBC. Tu`ila{tvo za organizirani kriminal tvrdi da je Nikastri povezan sa sicilijanskom „Cosa Nostrom“, Matea Mesine Denara (Matteo Messina), koji je od 1993. godine, kada je optu`en za ubistvo, u bijegu. Nikastri je poznat po nadimku Gospodar vjetra jer je ulo`io ogromna sredstva u alternativne izvore energije, posebno u vjetrenja~e. Iz parlamentarnog odbora za borbu protiv organiziranog kriminala tvrde da se mafija poku{ava ubaciti u takozvanu novu ekonomiju i da ulaganjem u alternativne izvore energije pere novac zara|en krijum~arenjem droge i drugim nezakonitim aktivnostima.

Nikastri: Veze s ’Cosa Nostrom’

dok policija vjeruje i da je saradnik mafija{kog bosa

Zaprepa{tenje francuskog ministarstva

Reding zvani~ni Pariz optu`ila za rasnu diskriminaciju
Francusko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je zaprepa{tenje izjavom evropske komesarke za pravosu|e Vivijane Reding (Vivian Reading) koja je o{tro optu`ila zvani~ni Pariz za rasnu diskriminaciju, najavljuju}i kaznene mjere zbog protjerivanja Roma. Reding je izjavila da je na~in na koji se Pariz ponio prema Romima koje je protjerao sraman i da bi Evropska unija mogla pokrenuti disciplinske akcije protiv Francuske. Francuska vlada je u kampanji ja~anja sigurnosti {irom zemlje uni{tila veliki broj ilegalnih romskih naselja, a vi{e od 1.000 pripadnika te manjine deportovala u dr`ave iz kojih su do{li. Pariz tvrdi da je ve}ina tih deportacija bila dobrovoljna uz naknadu od 300 eura za odraslu osobu i 100 eura za dijete. Ministar za imigraciju Erik Beson (Eric Besson) ranije je rekao da su te mjere u skladu s evropskim zakonima i da nije bilo kolektivnog protjerivanja Roma iz Francuske.

18

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Sarajevo, 16. 09. 2010.godine Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI Za prijem u radni odnos: U SEKTORU zA UPRAVLJANJE IMOVINOM I INVESTICIJE 1) ODGOVORNI PROJEKTANT (INŽENJER I) - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme. 2) RUKOVODILAC ODSJEKA – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme. Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl.10. Zakona o radu u institucijama BiH, (državljanstvo Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, zdravstvena sposobnost, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: Za poziciju 1) -VSS-VII stepen, završen Elektrotehnički fakultet- energetski smjer - 5 (pet) godina radnog iskustva u struci - poznavanje jednog stranog jezika - poznavanje rada na računaru (word, excel, auto cad) - položen stručni (državni) ispit ili licenca - posjedovanje iskustva na izradi projektne dokumentacije i vođenju nadzora na izvođenju elektroinstalacija - sklonost timskom radu i kreativnost - sistematičnost u radu - VSS – VII stepen, završen Tehnički fakultet - 3 (tri) godine radnog iskustva - poznavanje rada na računaru (word, excel) - poželjno znanje jednog svjetskog jezika - organizacione sposobnosti - dobra orijentacija u prostoru - sklonost timskom radu OGLAS

Za poziciju 2)

Potrebna dokumentacija: Uz prijavu kandidati treba da dostave sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): - kraću biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, - uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 (šest) mjeseci), - prijavu prebivališta, - dokaz o stručnoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja VSS, - dokaz o položenom stručnom ispitu ili licenca-za poziciju 1) - dokaz o poznavanju stranog jezika, - dokaz o poznavanju rada na računaru, - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 (tri) mjeseca), - ovjerena izjava u vezi člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prilikom zaključenja Ugovora o radu. Dostavljanje prijava: Javni oglas će biti objavljen u dnevnim listovima:“Avaz“, „Dnevni list“, „Nezavisne novine“ i WEB site BHRT. Rok za podnošenje prijava je 01.10.2010.godine. Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom“Prijava na oglas“, sa obaveznim navođenjem pozicije na koju se konkuriše, na adresu: RADIOTELEVIzIJA BOSNE I HERCEGOVINE Služba za ljudske resurse Bulevar Meše Selimovića broj 12 SARAJEVO Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Izbor kandidata izvršit će se na osnovu intervjua. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Javnog oglasa.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

19

SRBIJA Stravi~an zlo~in u beogradskom naselju Zuce

Supru`nici zaklani u ku}i zbog novca
Policija pretpostavlja da je motiv ubistva 120.000 eura koje je par dobio prodajom zemlji{ta
Beogra|anin M. K. star 81 godinu i njegova supruga D. K. stara 75 godina u no}i s ponedjeljka na utorak zaklani su u svojoj porodi~noj ku}i u naselju Zuce. Pretpostavlja se da je motiv stravi~nog zlo~ina 120.000 eura koje je bra~ni par dobio prodajom zemlji{ta. Tijela supru`nika prona{ao je njihov kom{ija Milan M., koji je ubijene zadnji put vidio u ponedjeljak oko 17 sati. - Kada sam u{ao u kuhinju, prenerazio sam se. Ugledao sam tijelo kom{ije na stolici obliveno krvlju. Po vratu i po tijelu su mu bile ogromne rane. Tijelo njegove supruge bilo je na podu, a shvatio sam da su oboje zaklani - ispri~ao je potreseni Milan. On je pozvao policiju koja je skinula deku s tijela ubijene `ene i u njenom vratu prona{la no`. Policija je u ku}i ubijenih supru`nika zatekla razbacan namje{taj i stvari. U ku}i nije prona|en novac, a prijatelji ka`u da je par prodao njivu pored autoputa za 120.000 eura. Policija pretpostavlja da je novac bio motiv ubistva.
Stefani sa k}erkom

Fenomen u Njema~koj

Ro|ena beba te{ka ~ak 5.210 grama
Njemica Stefani (Stefanie, 24) rodila je prije nekoliko dana k}erku SofiMari (Sophie-Marie) koja je bila te{ka ~ak 5.210 grama i duga 52 centimetra. Ponosna majka ka`e kako bebu mora nositi s obje ruke. Ljekari obja{njavaju da se Stefani u trudno}i udebljala vi{e od 20 kilograma pa je zato i beba bila krupnija. - U trudno}i sam dobila 26 kilograma i bila sam te{ka 112 kilograma - objasnila je Stefani. Broj te`ih beba u Njema~koj je u zadnjih 20 godina porastao za 25 posto, a stru~njaci upozoravaju da je svaka peta beba pri ro|enju te`a od 4.000 grama. Takva djeca, ka`u ljekari, kasnije mogu imati zdravstvenih problema.

Policija obavlja uvi|aj

Javnost zgro`ena minimalnom presudom

Zlostavlja~ima dje~aka samo dvije godine zatvora
Jedan ljekar izjavio na su|enju da u svojih 30 godina rada nije vidio takvo zvjerstvo nad djecom
Udru`enje „Kidscape“, koje se bavi zlostavljanom djecom, zgro`eno je kaznom za monstrume Kristin Dejvis (Kristin Davies, 20) i Rikija Vintera (Ricky Winter, 23). Osu|eni su na dvogodi{nju zatvorsku kaznu zbog brutalnog zlostavljanja dvojice dje~aka. - Moramo se pitati kakvu poruku zlostavlja~ima {alje dvogodi{nja kazna. Jedna od na{ih glavnih briga je da se takvi ljudi ne vrate u dru{tvo - saop}eno je iz udru`enja. Stravi~na tortura po~ela je 2009. godine u britanskom gradi}u Kanterburiju kada su dje~aci morali ostati kod Dejvis i Vintera. Za sada se ne zna za{to su uop}e bili pod njihovom brigom. Par ih je prisiljavao da satima stoje u }o{ku s rukama na glavi dok su oni vikali na njih. Dje~aci su imali lomove kostiju, ugrize, a na njima su prona|ene i brojne modrice. Nezaposleni par branio se tvrdnjama kako su povrede dje~aci zadobili dok su se me|usobno tukli. Nakon vi{e od pola godine susjedi, koji su bili svjedoci zlostavljanja, shvatili su da bi ipak trebali pozvati policiju. Jedan ljekar izjavio je na su|enju da u svojih 30 godina rada nije vidio takvo zvjerstvo nad djecom. Sudija Sajmon D`ejms (Simon James) rekao je da se povrede mogu opisati samo kao horor.

Amerikanac pre`ivio

P~ele ga ubole 1.200 puta
Penzionera Lamara Lakazea (LaCaze, 65) iz Teksasa p~ele su prije dvije sedmice ubole ~ak 1.200 puta. Sre}om, pre`ivio je. Lamar je kosio travu u blizini ku}e kada su ga napale p~ele. Nekako je uspio si}i s traktora i pozvati sina da mu pomogne. Trej (Trey) je ispri~ao kako je njegov otac, nakon {to su ga dovezli u bolnicu, izgledao kao da ima ko{nicu na glavi. Lamaru su ljekari u bolnici `aoke vadili iz o~iju, usta i nosa.

Lakaze: Oporavlja se od napada

Vinter i Dejvis: Trebali su se brinuti o djeci

- Nanesene su velikom snagom, zaista bolesno. Povrede koje ste nanijeli nedu`noj djeci stravi~ne su i mu~ne. Provodili ste sistemsko i prora~unato zlosta-

vljanje - dodao je sudija prije nego {to je Dejvis osudio na dvije godine ustanove za mlade prijestupnike, a njenog momka na dvogodi{nju zatvorsku kaznu.

- Usta i nos su mi bili puni p~ela. Mislio sam da }u se ugu{iti - rekao je Lamar.

Tu`ba protiv ljekara

@ena pati od poreme}aja zbog kojeg osje}a privla~nost prema predmetima

Urezao ime pacijentice na odstranjenu maternicu
Amerikanka Ingrid Paulicivic tu`i ginekologa Reda Alinsoda iz Kalifornije zbog nemara. Elektri~nim ure|ajem ljekar je izrezbario ime Ingrid na maternicu koju je operacijom odstranio. Ljekar je to objasnio „prijateljskom gestom“ jer nije `elio pomije{ati njenu maternicu s drugima. Paulicivic tvrdi kako nije poznavala ginekologa prije histeroktomije, nego samo medicinsku sestru iz ordinacije. U tu`bi za nemar navodi da nije bilo medicinskog razloga za bizarno pona{anje ljekara. Ingrid tvrdi da su joj poslije operacije bile spaljene i noge.

Amanda Vajtaker planira se udati za Kip slobode
Britanka Amanda Vajtaker (Whittaker) planira se udati za Kip slobode. Ka`e da se u kip zaljubila 2007. te mu od tada svake godine na Valentinovo {alje ~estitke i ljubavna pisma. Kupila je ~ak i repliku kipa visoku 180 centimetara kako bi je podsje}ala na pravi objekt njene ljubavi. - Kip je moja ljubav na daljinu. Jednostavno sam njime o~arana. Ljudi to ne razumiju, misle da sam ~udna, ali jednostavno tako osje}am. Kada nisam u blizini kipa, koristim repliku kako bih zadovoljila svoju potrebu za psihi~kim kontaktom s njim. Kada poljubim repliku, osje}am da sam povezana s originalom - rekla je Vajtaker. Ona pati od neke vrste poreme}aja zbog kojeg osje}a privla~nost prema predmetima. Ranije je bila zaljubljena u kov~eg za bubanj te zastave. Zbog osje}aja koje je razvila za zastave ostala je bez momka, a ostavio ju je jer je postao ljubomoran.

20

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Za licencu pod rednim brojem 3.: Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima ...............................................6 sati, Pedagogija - vožnja u ulozi ispitivača ..............................................................................4 sata. IV Ispit za dobijanje licence obuhvata polaganje iz slijedećih oblasti: Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.: Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM) Pedagogija (teoretski dio) - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Za licencu pod rednim brojem 3.: Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM) Pedagogija (vožnja u ulozi ispitivača) - polaže se praktično (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Nakon položenog eliminatornog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti razliku sredstava do cijena datih u tački IV. POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA U VEZI SA USLOVIMA ZA OSLOBA\ANJE POLAGANJA DIJELOVA ISPITA Kandidat koji ima dozvolu vozača-instruktora, za dobijanje licence za predavača teoretske nastave ili ispitivača teoretskog dijela dijela ispita, polaže samo ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima. Kandidat koji nema dozvolu vozača-instruktora, za dobijanje licence za predavača teoretske nastave ili ispitivača teoretskog dijela dijela ispita, polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i pedagogije. Kandidat za dobijanje licence za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom polaže poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i vožnju u ulozi ispitivača. Kandidat za dobijanje licence za predavača teoretske nastave ili ispitivača teoretskog dijela ispita koji ima položen stručni ispit u skladu sa programom polaganja stručnog ispita za nastavnike oslobođen je polaganja ispita iz pedagogije. Osoba koja dobije licencu za predavača teoretske nastave dobija i licencu ispitivača teoretskog dijela dijela ispita, a ukoliko ima dozvolu vozača-instruktora vožnje i najmanje jednu godinu iskustva na poslovima obučavanja kandidata za vozače dobija i licencu ispitivača iz upravljanja motornim vozilom. Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz Pedagogije (vožnja u ulozi ispitivača), kandidat je dužan obezbijediti odgovarajuće vozilo „B“ kategorije koje ispunjava propisane tehničke uslove u pogledu uređaja i opreme, kako je to propisano Pravilnikom. Uplata troškova iz tačke IV vrši se na Transakcijski račun Budžeta ZDK broj: 134-010-0000001672, kod IKB D.D. Zenica; sa naznakom: Prijava na Javni poziv za licenciranje; Vrsta prihoda : 722611; Šifra opštine 103; Budžetska organizacija 2201001. V. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz tačke II, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, ulica Kučukovići broj 2. Zenica, najkasnije do 15.10.2010. godine. Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave, koji se može preuzeti na recepciji Zeničkodobojskog kantona ili na web stranici Zeničko-dobojskog kantona // www. zdk.ba //. Ukoliko kandidat aplicira za dobijanje više licenci, potrebno je dostaviti samo jedan komplet propisane dokumentacije iz tačke II Javnog poziva, a u obrascu prijave naznačiti za koje licence aplicira, kako je to dato u samom obrascu. Pripremna nastava će se odvijati u prostorijama Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (Metalurški institut „Kemal Kapetanović“), ulica Travnička br.6, u Zenici, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije i web stranici Zeničko-dobojskog kantona. Nakon pripremne nastave obavit će se ispiti propisani navedenim Pravilnikom. Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Ostale relevantne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/409 - 519

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona, na osnovu člana 179. stav 1, 2 i 4 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), a u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dobivanja licence (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj: 12/07, 20/07 i 41/07) i odredbama Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika za dobijanje licence („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 09/07), r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA STICANJE SLIJEDEĆIH LICENCI: 1. licenca predavača teoretske nastave 2. licenca ispitivača iz teoretskog dijela ispita 3. licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom. I Pravo prijave na javni poziv za pojedine licence imaju lica koja ispunjavaju slijedeće uslove: 1. Za licencu predavača teoretske nastave a) diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovnog smjera, koji ima vozačku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog saobraćaja. 2. Za licencu ispitivača teoretskog dijela ispita a) diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovnog smjera, koji ima vozačku dozvolu ,,B’’ kategorije i tri godine iskustva na poslovima cestovnog saobraćaja ili osoba koja ima visoku stručnu spremu i tri godine iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila, b) inžinjer saobraćaja, cestovni smjer i pet godina iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila. 3. Za licencu ispitivača iz upravljanja motornim vozilom a) diplomirani inžinjer saobraćaja - cestovni smjer, diplomirani pravnik, diplomirani inžinjer mašinstva i osoba koja ima VII stupanj stručne spreme, nastavno-pedagoškog smjera, koji imaju najmanje jednu godinu iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila, b) inžinjer saobraćaja, cestovni smjer ili osoba koja ima VI stupanj stručne spreme, nastavno pedagoškog smjera i koji imaju najmanje tri godine iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila, c) osoba koja ima V stupanj stručne spreme, cestovni smjer i pet godina iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila, d) osoba koja ima IV stupanj stručne spreme, cestovni smjer i šest godina iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila. II Kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente: dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stručne spreme, ovjerenu fotokopiju lične karte, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole, ovjerenu fotokopiju dozvole vozača-instruktora, dokaz o traženom iskustvu na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila, dokaz o traženom iskustvu na poslovima sigurnosti cestovnog saobraćaja (za licencu pod 1. i 2.), uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 150 KM. III Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 10 sati i to: Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.: Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima ...............................................6 sati, Pedagogija – teoretski dio .................................................................................................4 sata.

Broj: 10-27-547-3/10 Datum: 13.09.2010. godine

MINISTRICA Zdenka Merdžan s.r.

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

21

OHRID Premijera predstave „Sretni dani“ Gradimira Gojera

Pozitivne reakcije publike
Uloge ostvarili Jasmina Bilalovi} i Goran Stefanovski
Na sceni Centra za kulturu u Ohridu u Makedoniji preksino} je premijerno izvedena predstava „Sretni dani“, koju je prema tekstu Semjuela Beketa (Samuel Beckett) re`irao Gradimir Gojer.

Koprodukcijski projekt
Ksaverjev, Tikve{a i Nuhanovi}: Prvo u~e{}e

Sarajevska premijera
- Sarajevska premijera bit }e na „Sarajevskoj zimi“, {to je meni izuzetno drago jer se do sada niko nije usudio da ovaj zahtjevan komad postavi na na{u scenu - ka`e Gojer. Ina~e, ovaj komad, u kojem su akteri Jasmina Bilalovi} i Goran Stefanovski, koprodukcijski je projekt Mal dramskog teatra iz Bitolja i Gradskog pozori{ta iz Ohrida.

Festival kamerne muzike u Nik{i}u

U~estvuje muzi~ki trio iz BiH
Muzi~ki trio iz na{e zemlje Ehlimana Tikve{a (klavir), Jevgenij Ksaverjev (violon~elo) i Emir Nuhanovi} (klarinet) gostuju na Me|unarodnom festivalu kamerne muzike u Nik{i}u u Crnoj Gori. Trio }e, me|u muzi~arima iz 12 evropskih zemalja, sutra izvesti djela [opena (F. Chopin). Ina~e, BiH prvi put u~estvuje na ovom festivalu. - Umjetni~ka direktorica ovog festivala odlu~ila nas je pozvati nakon {to je prisustvovala na{em nastupu u Bo{nja~kom institutu, gdje samo tako|er izvodili [opena. Ovo }e biti odli~na prilika da ostvarimo kontakte jer Crna Gora i BiH na kulturnom planu imaju slabu saradnju - isti~e Nuhanovi}. A. Gr. Dragan

Iz predstave: Pohvale kritike i za scenografiju

Veliki glumci
Kako nam je kazao Gojer, zadovoljan je pozitivnim reakcijama publike, ali i prisutnih kriti~ara. Mi{ljenja je da je i jednoipomjese~ni rad urodio plodom. - Ljubitelji teatra pose-

Bilalovi} i Stefanovski na sceni

bno su isticali igru Jasmine Bilalovi}, jer je ona tuma~ila ulogu koju su, objektivno govore}i, u svijetu odigrali samo veliki glumci. Ova mlada glumica dokazala je svojim radom da u budu}nosti na nju treba ra~unati - isti~e Gojer. Makedonski kriti~ari pohvalili su i scenografiju

koju potpisuje An|elkovi}.

Zavr{avaju se „Dani filma Mostar“

Daljnji planovi
- [to se ti~e daljnjih planova, ra~unam da }e predstava u~estvovati na Internacionalnom festivalu kamernog teatra „Risto [i{kov“ u Strumici - ka`e A. KENDI] Gojer.

Ve~eras „Cirkus Columbia“
„Dani filma Mostar“ bit }e okon~ani ve~eras projekcijom ostvarenja „Cirkus Columbia“ na{eg oskarovca Danisa Tanovi}a. Kako su najavili organizatori iz Kazali{no-filmske udruge „Oktavijan“, Tanovi} je obe}ao da }e s dijelom ekipe prisustvovati projekciji. Tako|er, posljednje ve~eri bit }e uprili~eno uru~enje nagrade za `ivotno djelo „Stablo ljubavi“ Mikiju Manojlovi}u i Miri Furlan, koja je ve} dodijeljena Radi [erbed`iji. Ina~e, „Cirkus Columbia“ u gradu na Neretvi prikazivat }e se do 19. septembra, dok }e sutra nave~er na Gradskom trgu, u znak zahvalnosti gra|anima ^apljine, gdje je najve}im dijelom film sniman, tako|er biti uprili~ena projekcija ovog ostvarenja. M. Sm.

Me|unarodna galerija portreta u Tuzli

Ve~eras otvorenje izlo`be slika Mensura Dervi{evi}a
U tuzlanskoj Me|unarodnoj galeriji portreta ve~eras }e u 19 sati biti otvorena izlo`ba slika Mensura Meme Dervi{evi}a pod nazivom „Otrgnuto od zaborava“. - Zadovoljstvo nam je organizirati jednu ovakvu izlo`bu. Sam sam radio izbor slika koji je u vlasni{tvu Me|unarodne galerije portreta. Ipak, mnoge slike ovog velikog slikara nalaze se u privatnom vlasni{tvu, i nadamo se da }e sljede}e godine izlo`ba biti bogatija - kazao je D`enan Jusufovi}, direktor Me|unarodne galerije portreta Tuzla. Udru`enje gra|ana Etno klub „Kicelj“, osnovano 2007. godine s ciljem unapre|enja kulturnih, ekolo{kih i kulinarskih sadr`aja, inicijator je ove izlo`be. Upravo je Memo Dervi{evi} radio na Kicelju u Tuzli, gdje je imao i svoj atelje. Od njegove smrti 1982. godine u Tuzli su odr`ane dvije posthumne izlo`be, a Tuzlaci, naro~ito mla|i, ovom izlo`bom imaju priliku pogledati djela jednog od najve}ih slikara A. Mu. na{ih prostora.

U Umjetni~koj galeriji BiH

Izlo`ba Milomira Kova~evi}a Stra{nog
Samostalna (Foto: O. Kadribegovi}) izlo`ba fotografija Milomira Kova~evi}a Stra{nog, koji `ivi i radi u Parizu, o prvim slobodnim i demokratskim izborima u BiH bit }e otvorena ve~eras u 20 sati u Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu. A. Gr. Postavka fotografija o izborima

Jusufovi}: Izbor slika

Interdisciplinarni fest „Dani malih stvari“ u Trebinju

Na Maloj sceni HNK Mostar

Erminu Bravi nagrada za protagonistu ve~eri
Drugog dana izvedena predstava „Usamljeni zapad“ u re`iji Selme Spahi}
Drugog dana 5. interdisciplinarnog festa „Dani malih stvari“ trebinjskoj publici predstavio se Mostarski teatar mladih & Festival MESS Sarajevo s predstavom „Usamljeni zapad“ u re`iji Selme Spahi}. Dramaturgiju je uradio Dragan Komadina, a publici su se predstavili Ermin Bravo, Alma Terzi}, Boris Ler i Sanin Milavi}. Ermin Bravo, koji je odli~no interpretirao ulogu oca Vel{a, dobio je nagradu stru~nog `irija za protagonistu ve~eri. - Drago mi je da radimo predstave gdje osjetimo fidbek publike. Trebinjska publika, koja je jako sofisticirana kada je u pitanju pozori{te, ve~eras je pokazala emocionalnu reakciju. To je ono zbog ~ega se i bavimo ovim poslom - rekao je Bravo nakon predstave. U okviru prate}eg programa, u Domu mladih ~lanovi Studentskog pozori{ta Banja Luka, ina~e studenti druge godine glume u klasi prof. @eljka Mitrovi}a, odigrali su predstavu „Sutra je ispit“. Predstavu je re`irao Aleksandar Pejakovi}, a igrali su Jovana \ori}, Neda [egrt, Marija Piki}, Bojan Kolopi}, Vladan Popovi} i Stevan P M. . [erbed`ija.

Premijera nakon dvije godine

Sa ju~era{njeg pressa u Mostaru

Scena iz predstave

(Foto: P. Mucovi})

Na Maloj sceni Hrvatskog narodnog kazali{ta u Mostaru sutra nave~er premijerno }e biti izvedena predstava „Romanca o tri ljubavi“, koju prema tekstu Antuna [oljana re`ira gost iz Hrvatske Jo{ko Juvan~i}. T }e na daskama ove teatarske ku}e nakon skoro dvije goako dine biti uprili~ena premijera, a {to su glumci Sanda Krgo-Soldo, Velimir Njiri} P{eni~nik, Robert Pehar, Nikolina Mari} i Igor Kun{tek do~ekali s velikim uzbu|enjem. Kako su istakli na ju~era{njem presu, presretni su {to nakon iznimno dugog mra~nog razdoblja u kojem su se osje}ali depresivno i beskorisno, kona~no, kako su rekli, M. Sm. rade i di{u teatarski.

22
MISICE Katarina Bani} priprema se za Kinu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

jet set

Rokvi}: Dobio sedam glasova

Nadam se da }e me Emir iznenaditi na aerodromu
od desetero izba~enih takmi~ara, tako da glas publike na kraju serijala ne}e utjecati na kona~an ishod. U finalu „VIP Survivora“ na{li su se Nikola Rokvi}, Nikolija Jovanovi}, k}erka Vesne Zmijanac, i manekenka Katarina Vu~eti}. Na kraju je, navodno, pobijedio pjeva~ i na taj na~in osvojio 100.000 eura. Hrvatska misica Katarina Bani}, koja je devet mjeseci u vezi s kapitenom na{e nogometne reprezentacije Emirom Spahi}em, zavr{ava pripreme pred odlazak na svjetsko takmi~enju u Kinu. - Ostalo mi je jo{ deset dana pred daleki put, koji bi mi mogao promijeniti `ivot. Polako pakujem kofere za Kinu. @ao mi je {to zbog obaveza najvjerovatnije ne}u sti}i oti}i kod Emira u Francusku. Nadam se da }e me on iznenaditi svojim dolaskom na zagreba~ki aerodrom. To bi bilo ne{to najljep{e - ka`e Katarina. Hrvatska misica na internetu je saznala dosta podataka o predstavnicama drugih zemalja na izboru u Kini. - Konkurencija }e biti veoma jaka. Za~udila sam se kada nisam na{la predstavnicu Bosne i Hercegovine. Zar bh. misica jo{ nije izabrana? @eljela sam da vidim ko }e predstavljati BiH. Mo`da da uspostavimo kontakt prije odlaska u Kinu - govori Bani}. D. Z.

Prema pisanju srbijanskih medija

Nikola Rokvi} pobjednik „VIP Survivora“?
Prema pisanju nekih srbijanskih medija, Nikola Rokvi} pobjednik je prvog serijala „VIP Survivora“, koji je nedavno snimljen na Filipinima. Takmi~ari su po povratku, uprkos strogim pravilima ugovora, jedni drugima ispri~ali za koga su glasali na takozvanom Velikom ve}u. Za mladog pjeva~a glasalo je sedmero

Zavr{ne pripreme hrvatske predstavnice pred odlazak na svjetsko takmi~enje Zar bh. misica jo{ nije izabrana, ~udi se Katarina

DJ Umek 16. oktobra u Br~kom
Najpoznatiji regionalni DJ, Slovenac Uro{ Umek 16. oktobra dolazi u Br~ko. Zvijezda elektronske muzike nastupit }e u diskoteci „Kiss“, a publiku }e prije njegovog performansa zagrijavati go-go plesa~ice i najpoznatiji bh. DJ-evi Sini{a Luki}, Ari Hughes, Borg i Mladen Tomi}. Tokom karijere Umek je sara|ivao s velikanima elektronske scene, poput Karla Koksa (Carl Cox) i SebaH. P. stijena Legera (Sebastien).

Bani}: U vezi s Emirom Spahi}em

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

23

Ta~no Neta~no
~emu 1.Nije poznato poMeksikaje poziv za oslobo|enje nazvan „Pla~ Doloresa“? gradski perivoj Zadar dobio na 2.Prvi javnipo~etku 19. stolje}a? je 3.Ime Soluna po sestri Aleksandra Makedonskog?
1. NETA^NO

ZDRAVLJE Posljedice savremenog na~ina `ivota

Sve vi{e mladih `ena zbog stresa gubi kosu
Osim stresa, i razne dijete za mr{avljenje, nizak nivo `eljeza u krvi i odre|eni lijekovi tako|er doprinose opadanju kose
Uvrije`eno je mi{ljenje da gubitak kose poga|a samo mu{karce i `ene u menopauzi, no koliko je u tome istine? Vi{e od tre}ine `ena u dobi od 25 do 35 godina pati zbog gubitka kose. Glavni krivac je kao i za gotovo sve moderne boljke - stres. - @ene imaju sve stresnije `ivote, pod pritiskom su, koji prije jednostavno nije postojao obja{njava dr. Besam Fario (Bessam) i dodaje da danas `ena mora odr`avati uspje{nu karijeru, a pri tome ispunjavati i svoju ulogu `ene, majke i doma}ice. Osim stresa, i razne dijete za mr{avljenje, nizak nivo `eljeza u krvi, promjene hormona nakon poro|aja i odre|eni lijekovi tako|er doprinose opadanju kose. Odre|enu ulogu, naravno, imaju i genetske predispozicije - ako je va{a majka imala tanku kosu, velika je vjerovatnost da }ete je imati i vi. - Dnevno izgubimo izme|u 50 i 100 dlaka, a kad primijetimo da kosa previ{e opada, i to du`e od mjesec, vrijeme je za promjenu {ampona ili na~ina ~etkanja - tvrdi poznati stru~njak za kosu Filip K. Kingslej (Philip K. Kingsley), dodaju}i da nije naodmet ni unijeti promjene u prehranu, pa jesti vi{e mesa, ribe i jaja.

Po~eo rat za neovisnost Meksika
Kao po~etak meksi~kog rata za neovisnost obi~no se navodi 16. septembar 1810. zbog toga {to je Miguel Hidalgo y Costilla na taj dan u svom revolucionarnom govoru pozvao meksi~ki narod na revoluciju. Tekst koji je pro~itao u gradu Dolores dobio je ime „Pla~ Doloresa“, a pozivao je meksi~ke Indijance i mje{ance na ustanak protiv tristogodi{nje {panske vladavine. Hidalgo se zalagao za izjedna~avanje prava svih rasa te za novu, pravedniju raspodjelu zemlji{ta. Na njegov poziv odazvale su se hiljade Meksikanaca te je uskoro okupio veliku selja~ku vojsku koja je krenula na Meksiko Siti tra`e}i svoja prava. Iako je Hidalgova vojska ubrzo razbijena, a on poginuo, revolucionarno sjeme bilo je posijano.
2. TA^NO

I na~in prehrane utje~e na kvalitet kose

Zbogom razumu

Sezonske slastice

Kupovina ljude uzbu|uje Kola~ sa {ljivama vi{e nego pornografija
Kupci koji u trgova~kim lancima vide na posebnim sni`enjima svoj omiljeni proizvod reagiraju kao da gledaju erotski film ili erotske fotografije, pokazalo je najnovije istra`ivanje Westminster univerziteta. Istra`iva~i su ozvu~ili 50 mu{karaca i `ena i posmatrali njihove pokrete o~ima i emocionalne odgovore na ponudu u trgova~kim lancima. Neke su ponude uklju~ivale i posebne promocije, poput diskontnih kupona. Marketin{ki stru~njaci vjeruju da prosje~an potro{a~ odlu~uje u samo dvije sekunde ho}e li ne{to kupiti nakon {to proizvod vidi, pa zato posebne ponude moraju Potro{a~ odlu~uje u dvije sekunde ho}e li ne{to kupiti biti istaknute. Potrebno je: 3 `umanca, 200 g {e}era, 100 ml mlijeka, 230 g bra{na, 1 ka{ika pra{ka za pecivo, 1 ka{i~ica mljevenog cimeta, malo soli, 3 bjelanca, malo maslaca ili margarina za podmazivanje kalupa, 12 cijelih {ljiva. Na~in pripreme: Odvojiti `umanca od bjelanaca i mikserom mutiti `umanca sa {e}erom dok ne dobijete gustu kremu. Postepeno u nju dosipati 100 ml mlijeka. Izmije{ati suhe sastojke: bra{no, pra{ak za pecivo, malo soli i cimet u prahu. Zatim sjediniti dvije mase. Bjelanca umutiti u snijeg i lagano ih posljednje umije{ati u pripremljenu kremu. Kalup podmazati. Posuti bra{nom, a vi{ak otresti. [ljive otvoriti na pola, o~istiti i slagati korom pre-

Zadar dobio prvi javni gradski perivoj
Zadar je svoj prvi javni gradski perivoj dobio dok je jo{ bio grad-tvr|ava, kada se nakon pove~erja vi{e nije moglo izlaziti iz grada. Zato je taj perivoj punih ~etrdeset godina predstavljao neku vrstu balkona grada jer se iz njega pru`ao prelijep pogled na more i okoli{, a uz blagi miris mediteranske flore moglo se u`ivati u svim organiziranim doga|anjima u perivoju. Perivoj je otvoren na dana{nji dan, 16. septembra 1829. godine, a podigao ga je po vlastitim zamislima tada{nji vojni upravitelj grada barun Franz Ludwig von Welden - pasionisani botani~ar, koji je, odu{evljen dalmatinskom florom, i osmislio perivoj. Dao mu je ime Gradski perivoj i predao ga na kori{tenje i njegu gra|anima.
3. TA^NO

1 2 3 4 5

ma dolje. U svaku {ljivu staviti malo {e}era. Na njih staviti pripremljenu smjesu i pe}i 45-50 minuta na 180 stepeni. Kola~ ostaviti da se ohladi, izvaditi iz kalupa i poslu`iti.

6 7

KLICA, ONO [TO SE ZAMETNE SLAVNI BRAZILSKI FUDBALER

@ENSKO IME

KALIJ

RIJE^NA RIBA, BULJE[ ZEMLJA U JU@NOJ AMERICI KOSTI GRUDNOG KO[A

KOJI IMA BALE

PJEVA^ STJUART

SLIKAR ZLATKO KAUZLARI]

ONAJ KOJI [TO ZASIPA

@ITELJI I]I]A

KU]NI DUH STARIH RIMLJANA

Ime Soluna po kraljevoj sestri Tesaloniki
Kada je oko 315. godine prije nove ere Kasander, kralj Makedonije, na ili blizu mjesta starog grada Terme i na 26 drugih okolnih sela zapo~eo graditi naselje nazvao ga je po svojoj `eni Tesaloniki, sestri Aleksandra Velikog. Svojoj k}erki, opet, to ime je dao njen otac Filip II Makedonski, koji je na dan njenog ro|enja ostvario pobjedu (nike) protiv Tesalijanaca. Solun se po~eo naglo razvijati, i u drugom stolje}u prije nove ere je dobio zidove. Grad je bio autonomni dio Kraljevine Makedonije, sa vlastitim parlamentom u kojem je kralj imao svog predstavnika. Poslije pada Kraljevine Makedonije, 168. godine prije nove ere Solun je postao grad u Rimskoj republici.

PRVAK, [AMPION

VRSTA @ABE PUCANJ

AUTOMOBILIST [UMAHER NA[ KO[ARKA[ NA SLICI VOJVO\ANSKI [AHIST BORA PRIMITIVNA SEOSKA KOLA DRVENE POSUDE ZA SIR I SL. RATNI VOJNI INVALID BERILIJ GLUMAC RIVS PORTUGAL KIKA, PLETENICA

GORJE U TURSKOJ GALAME MORSKA RIBA, TUNA NERIJE[EN ISHOD [AHOVSKE PARTIJE IRIDIJ

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA TOMAS MUSTER, AMAR, ANARTI, LJ, KOSTIM, ET, IKAMO, KAPRI, GORAN KARAN, ACO, ANTITIP, [INDRA, JATO 2286

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

show biz

ZVIJEZDE Postala ~lanica `irija „American Idola“

Vilijams: Nastup na pla`i Jaz

Britanac planira koncert

Lopez dobila 12 miliona dolara za ulazak u {ou
D`enifer je usko~ila nakon {to su {ou napustili Sajmon Kouvel i Elen de D`eneres
Sude}i prema pisanju ameri~kih medija, pjeva~ica i glumica D`enifer Lopez (Jennifer) napokon je potpisala ugovor za svoj nastup u {ouu „American Idol’’. Tamo bi trebala biti u ulozi jednog od ~lanova `irija, a za svoj anga`man navodno je dobila 12 miliona dolara. Ovo je deseta sezona „American Idola’’, a Lopez je usko~ila nakon {to su {ou napustili Sajmon Kouvel (Simon Cowell) i Elen de D`eneres (Ellen DeGeneres). Za sada nije poznato ko }e joj biti kolege u tom poslu, no Stiven Tajler (Steven Tyler) iz „Aerosmitha“ je izjavio kako je vjerovatno da }e on biti jedan od ~lanova `irija, a spominju se i [anaja Tvejn (Shania Twain), Heri Konik Junior (Harry Connick), Elton D`on (John) i Kris Ajzak (Chris Isaak). - Istina je. D`enifer je jako uzbu|ena zbog svega. Prije tri sezone, Lopez je gostovala u emisiji, ali samo kao mentor - kazao je neimenovani izvor ame-

Robi Vilijams u Budvi
Britanski pjeva~ Robi Vilijams (Robbie Williams), kojem ne mogu odoljeti `ene {irom svijeta, napokon }e do}i u na{ region. Kako javljaju strani mediji, Vilijams bi sljede}eg ljeta trebao odr`ati koncert u Budvi. Biv{i ~lan popularnog benda „Take That“ navodno }e nastupati na Jaz pla`i gdje su svojevremeno odr`ali koncerte „Rolling Stonesi“, Madona (Madonna) i Leni Kravic (Lenny Kravitz). Ina~e, Robi Vilijams i Geri Barlou (Gary Barlow) u nedjelju su u Londonu na dobrotvornom koncertu za britanske vojnike u Afganistanu otpjevali zajedni~ki novi singl „Shame“ i tako se ponovo na{li na pozornici nakon punih 15 godina. Ho}e li mu se biv{e kolege iz „Take Thata“ pridru`iti i na pozornici u Crnoj Gori, tek }emo saznati.

Kako bi savladala bijes

Montana kod psihijatra
K}erka slavnog glumca Lorensa Fi{burna (Laurence Fishburne), Montana Fi{burn, koja silno `eli postati porno-glumica, u ponedjeljak se prijavila na psihijatrijsku kliniku gdje }e poku{ati izlije~iti svoj bijes. Naime, kako pi{u ameri~ki mediji, 19-godi{njakinja }e na klinici u Kaliforniji provesti ~ak 30 dana, a tamo }e pro}i kroz program savladavanja bijesa i mentalnih problema. Osim {to je uhap{ena zbog prostitucije, Montana je pro{le godine privo|ena i zbog provale u stan svog biv{eg momka te zbog nano{enja fizi~kih povreda njegovoj novoj curi. Ka`-

Lopez: Ve} gostovala u emisiji

ri~kim tabloidima. Jo{ naljeto su se pojavile glasine da je Loper navodno blizu potpisivanja ugovora s produkcijskom ku}om „Fox“ za novu sezonu muzi~kog {oua „American

Idol“. Elen de D`eneres, koja je u `iriju bila samo jednu sezonu, tvrdi da je {ou napustila zbog brojnih obaveza. - Jo{ prije nekoliko mjeseci obavijestila sam „Fox“

i producente „American Idola“ da napu{tam {ou. Bila je to te{ka odluka, ali moj profesionalni raspored mi jednostavno ne dozvoljava da produ`im ugovor isti~e komi~arka.

Zbog tereta odgovornosti
Fi{burn: Prijavila se na kliniku

Priznanje ekscentri~ne pjeva~ice

njena je sa 104 sata dru{tveno korisnog rada i dvije godine uvjetno.

Nakon presude da ide u zatvor

Majkl briznuo u pla~
Pjeva~ D`ord` Majkl (George Michael) morat }e ~etiri sedmice provesti u zatvoru, a nakon toga ostatak kazne od jednog mjeseca }e izdr`avati vani uvjetno, saop}io je u utorak londonski sud. Osu|en je zbog toga {to se svojim automobilom zabio u izlog, a vozio je pod utjecajem marihuane. Policija je u njegovom d`epu prona{la dva d`ointa, a sudija mu je rekao da o~ito ima problema s ovisno{}u o marihuani. Nakon {to je od sudije saznao da mora u zatvor, Majkl se slomio i briznuo u pla~. Dok je njegov dugogodi{nji partner Keni Gos (Kenny Goss) iz sudnice izjurio bri{u}i o~i i ne `ele}i komentirati presudu, pjeva~ se o~aju potpuno prepustio u }eliji. U krilu A zatvora u Pentonvilu, gdje je pjeva~ stigao preksino}, upravitelji su morali odlu~iti ho}e li ga staviti u posebnu }eliju.

Nikol Kidman (Nicole) priznala je da se osje}a „vrlo izlo`enom i nervoznom“ predstavljaju}i na festivalu u Torontu film „Rabbit Hole“, kojem potpisuje produkciju. Glumica, koja je 2002. dobila Oskara, priznala je nervozu to-

Nervozna Nikol Gaga: [mrkala sam kokain s Biblije
kom pres-konferencije. - Razlog {to nosim ovaj sako je {to se znojim, a ne mogu ga skinuti jer bi se vidjelo. Osje}am se jako izlo`enom, jako nervoznom. Potpuno je druga~ije kada ste u filmu, ali niste odgovorni. Odgovorna sam za taj film i to je veliki teret. Zadovoljna sam, me|utim, {to smo ga snimili - hrabro je priznala Nikol. U re`iji D`ona Kamerona Mi~ela (John Cameron Mitchell), „Rabbit Hole“ temelji se na istoimenoj drami za koju je Dejvid LindziAber (David LindsayAbaire) dobio nagradu Pulicer. Govori o paru koji je izgubio dijete u saobra}ajnoj nesre}i.
Kidman: Producentica filma „Rabbit Hole“

(Foto: AFP)

D`ord` Majkl ispred sudnice

Ekscentri~na pjeva~ica Lejdi Gaga (Lady) otvorila je du{u i priznala kako je ranije znala biti toliko drogirana da je crte od kokaina vukla s Biblije. - Bila sam toliko drogirana da nisam vidjela `ohare pod svojim nogama. Kokain sam {mrkala s Biblije u svojoj sobi. Neki moji prijatelji imali su problema s heroinom, ali ja ga nikada nisam uzimala. Nisam ga ni pogledala kada ga je neko imao u sobi, u`asavam se heroina - rekla je Gaga. Nedavno je pjeva~ica priznala da i sada s vremena na vr- Gaga: U`asavam se heroina ijeme uzima kokain. Ka`e da se to dogodi mo`da sam pre{la granicu i slomila se - kazala je Gaga. nekoliko puta godi{nje. U tom trenutku pomo- No, ne `elim da i moji fanovi po`ele tako ne{to ra- gla joj je majka. Pustila ju diti. Uzimanje droge vodi u je da se dobro ispla~e, a katastrofu. U to vrijeme onda je natjerala da se prisam bila potpuna mentalna bere, vrati u Njujork i nakatastrofa, jednog dana pravi ne{to od sebe.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 071530 09 I Sarajevo, 01. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA, M. Tita 34., protiv izvr{enika MUSI] IZET IZ SARAJEVA, Aleja Bosne srebrene 70, i MUSI] SENADIN IZ SARAJEVA, Kurta Schorka 70, radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 23. 01. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave protestirane mjenice broj AF 0858964 od 17. 09. 2004. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.266,76 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 08. 06. 2007. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 138,76 KM. Izvr{enje }e se provesti u skladu s odredbom ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku na pla}i koju izvr{enik Musi} Izet ostvaruje kod poslodavca „MINASCO“ doo Sarajevo, odnosno na pla}i poslodavca koju izvr{enik Musi} Senadin ostvaruje kod poslodavca PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO, a u slu~aju nemogu}nosti izvr{enja na plati izvr{enika, izvr{enje }e se provesti u skladu s odredbom ~lana 114. Zakona o izvr{nom postupku, popisom, pljenidbom procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika MUSI] IZET IZ SARAJEVA, Aleja Bosne srebrene 70., odnosno popisom, pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika MUSI] SENADIN IZ SARAJEVA, Kurta Schorka 70, i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1327310010869173, otvorenog kod poslovne banke NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA. SUDIJA Nermana Muteveli}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim, protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.

Ekonomski fakultet u Sarajevu poništava Konkurs za izbor nastavnog osoblja objavljen u Dnevnom avazu dana 15. 09. 2010. godine, strana 26.

REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNA [KOLA „SVETI SAVA“ BANJA LUKA BROJ: 917/10 DATUM: 14. 09. 2010. GOD. Na osnovu ~lana 126. stav 1. ta~ka 4. Zakona o osnovnoj {koli („Slu`beni glasnik RS“, br. 74/08), i Zakona o radu („Slu`beni glasnik RS“ br. 55/07), direktor Osnovne {kole „Sveti Sava“ Banja Luka raspisuje

KONKURS
o prijemu u radni odnos
1. nastavnik razredne nastave 2 izvr{ioca puna norma na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja 2. nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac puna norma na neodre|eno vrijeme

3. profesor francuskog jezika 4 ~asa 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme 4. potrebna 2 nastavnika za rad u produ`enom boravku na odre|eno vrijeme 5. nastavnik ili profesor sprskog jezika na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja: - 4 ~asa na odre|eno vrijeme - 12 ~asova na odre|eno vrijeme - 8 ~asova na odre|eno vrijeme Uz molbu kandidati su du`ni dostaviti prijavu, biografiju, rodni list, dokaz o zavr{enoj {koli, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o dr`avljanstvu i uvjerenje o neka`njavanju, nepotpuna dokumenta ne}e se razmatrati. Adresa: O[ „Sveti Sava“, ul. U`i~ka bb 51000 Banja Luka. Konkurs ostaje otvoren 8 dana DIREKTOR: (Du{an B. Rakovi})

Na osnovu ~lana 243.Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine Federacije BiH“, broj 23/99., 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj, objavljuje

PRIJEDLOG DIONI^ARA
koji se odnosi na razrje{enje dosada{njeg zamjenika ~lana Nadzornog odbora i izbor novog zamjenika ~lana Nadzornog odbora
Za Skup{tinu dioni~ara Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj, sazvanu za SRIJEDU, 29.septembra 2010.godine, u prostorijama tvornice cementa, objavljuje se prijedlog Liste kandidata koji je dostavljen u roku odre|enom u Obavje{tenju o sazivanju Skup{tine dioni~ara, i to: I- ZA RAZRJE[ENJE SA POZICIJE ZAMJENIKA ^LANA U NADZORNOM ODBORU PREDLA@E SE: 1. Miroslav Dusek, dosada{nji zamjenik ~lana Nadzornog odbora II- ZA NOVOG ZAMJENIKA ^LANA NADZORNOG ODBORA, KOJI ]E PREUZETI MANDAT RAZRJE[ENOG ZAMJENIKA ^LANA NADZORNOG ODBORA, PREDLA@E SE: 1. Klaus Schwind O objavljenim prijedlozima dioni~ari }e se izja{njavati na sjednici Skup{tine dioni~ara, putem glasa~kih listi}a. NADZORNI ODBOR

oglasi

Dnevni avaz

~evrtak, 16. septembar/rujan 2010.

41

Broj predmeta: 33-02-009348/10 Broj akta: 02-0263NS-02/10 Brčko, 14. 9. 2010. godine Na osnovu člana 30. Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, brojevi: 28/06, 29/06, 19/07, 2/08, 9/08, 44/08, 25/09 i 26/09), Odluke o realizaciji Plana zapošljavanja u upravi Brčko Distrikta BiH za 2010. godinu i Odluka o izmjeni Odluke o realizaciji Plana zapošljavanja u upravi Brčko Distrikta BiH za 2010. godinu od 23. 8. 2010. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Brčko Distrikta BiH r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos NA NEODREĐENO VRIJEME U I. ODJELjENjU ZA JAVNI REGISTAR Pododjeljenje za matičnu evidenciju 1. Matičar Obim rukovodne odgovornosti: l nadređeni mu je viši stručni saradnik za rad matičnih ureda, šef Pododjeljenja i šef Odjeljenja, l nema podređenih, l vrši saradnju sa drugim matičnim uredima na području BiH i šire, te drugim organima i institucijama koji su direktno i indirektno u vezi s obavljanjem poslova iz djelokruga rada. Obim finansijske odgovornosti: l naplata administrativnih taksi za vjenčanja, l naplata ostalih administrativnih taksi u skladu sa zakonom. Ovlaštenja: l upisi u matične knjige, izdavanje izvoda i uvjerenja koji proizilaze iz službene evidencije i njihovo ovjeravanje, l kao ovlašteno lice odgovorno je za upotrebu pečata, l obavljanje vjenčanja. Svrha posla: l Obezbjeđuje prava građana iz oblasti građanskih stanja. Područje rada: l Zakonito vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uvjerenja iz matične evidencije. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada: l vrši upise u matične knjige (rođenih, vjenčanih, umrlih i državljana), l prikuplja podatke o sastavljanju smrtovnice, te istu sastavlja i dostavlja nadležnom sudu, l prati i obezbjeđuje provođenje propisa iz djelokruga rada, l vodi statistiku o osnovnim i naknadnim upisima u MK i dostavlja mjesečne izvještaje Agenciji za statistiku, l prima, protokoliše i otprema poštu iz oblasti rada, l izdaje sve vrste uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga, l brine se o naplati administrativne takse u skladu sa zakonom, l dostavlja potrebne podatke iz MK određenim ustanovama, l dostavlja izvještaje drugim matičnim službama o promjenama u matičnim knjigama, l vrši unos osnovnih podataka i svih vrsta promjena u matične knjige i iz matičnih knjiga u računarski program, l vrši štampanje svih vrsta izvještaja na osnovu unesenih podataka u računar, l vrši pripremu i štampanje određenih obrazaca, rješenja i uvjerenja, l vrši ovjere dokumenata, kopija dokumenata, prepisa dokumenata, potpisa građana, izjava, vrši ovjeru svih vrsta ugovora osim ugovora o nekretninama, ovjerava izjave o zajedničkom domaćinstvu (osim matičara matičnog ureda Brčko), l izdaje uvjerenja građanima na privremenom radu u inostranstvu s ciljem l ostvarivanja njihovih prava (osim matičara matičnog ureda Brčko), l daje usmena uputstva i objašnjenja građanima po pitanjima u vezi s oblašću matične evidencije, l vrši i druge poslove po nalogu višeg stručnog saradnika za rad matičnih ureda, šefa Pododjeljenja i šefa Odjeljenja. Minimalni uslovi: Stručna sprema: SSS - IV stepen društvenog smjera Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci ili 6 (šest) mjeseci u upravi Posebni uslovi: Položen ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru Broj izvršilaca: 1 (jedan), Matični ured Ražljevo Platni razred (mjesečna bruto plata): V 1 ( 1. 240, 00 KM )

2. Referent ovjere kopija, potpisa, izjava i prepisa Obim rukovodne odgovornosti: l nadređeni su im šef Pododjeljenja i šef Odjeljenja, l nema podređenih. Obim finansijske odgovornosti: l Odgovoran je za naplatu administrativnih taksi u skladu sa zakonom. Ovlaštenja: l Ovjera dokumenata i upotreba službenog pečata. l Svrha posla: Obezbjeđuje prava građana iz djelokruga rada. Područje rada: l Ovjera dokumenata u skladu sa zakonskim propisima. Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada: l vrši ovjere dokumenata, kopija dokumenata, prepisa dokumenata, potpisa građana, izjava, vrše ovjeru svih vrsta ugovora, osim ugovora o nekretninama, l izdaje uvjerenja građanima na privremenom radu u inostranstvu s ciljem ostvarivanja njihovih prava, l ovjerava izjave o zajedničkom domaćinstvu, l brine se o naplati administrativnih taksi l vrši i druge poslove po nalogu šefa Pododjeljenja i šefa Odjeljenja. Minimalni uslovi: Stručna sprema: SSS - IV stepen društvenog smjera Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci ili 6 (šest) mjeseci u upravi Posebni uslovi: Položen ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): V 1 ( 1. 240, 00 KM ) NA NEODREĐENO VRIJEME U II. ODJELjENjU ZA JAVNU SIGURNOST Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje Odsjek civilne zaštite Jedinica tima za deminiranje i EOD operacije 1. Deminer – operater za UES I. Obim rukovodne odgovornosti: - Za svoj rad je odgovoran vođi deminerskog tima, šefu deminerskog tima i šefu Odsjeka. II. Ovlaštenja: - Zakonito obavljanje poslova deminiranja po SOP-u koji je propisao BH MAC. III. Svrha posla : - Čiščenje miniranih površina i uklanjanje NUS-a. IV. Područje rada: - Civilna zaštita – oblast zaštita stanovništva od NUS-a i MES-a. V. Opis poslova i odgovornosti: - Vrši operacije humanitarnog deminiranje miniranih površina po SOP-u;- Učestvuje u operacijama uklanjanja i uništavanja NUS-a; - Učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja; - Vodi računa o ispravnosti, održavanju i čistoći lične deminerske opreme; - Učestvuju u operacijama spašavanja povređenih u minskim poljima; - Obavlja i druge poslove po nalogu vođe tima iz okvira poslova. VI. Minimalni i posebni uslovi: Stručna sprema : SSS Radno iskustvo : 6 mjeseci radnog iskustva u struci Posebni uslovi : Kurs za deminera : Kurs za operatera za UES ili položen isti u roku od 1 god. : Posjedovanje vozačke dozvole «B» kategorije, Broj izvršilaca : 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): V 5 ( 1. 364. 00 KM) Odsjek za osmatranje i obavještavanje i fizičko-tehničko osiguranje Jedinica fizičko-tehničkog osiguranja 2. Radnik u Jedinici fizičko-tehničkog osiguranja I. Obim odgovornosti: - u obavljanju svojih poslova odgovoran je stručnom referentu za koordinaciju Jedinice fizičko- tehničkog osiguranja i šefu Odsjeka za osmatranje i obavještavanje i fizičko-tehničko osiguranje; - odgovoran za zaštitu povjerenih objekata. II. Ovlaštenja: - obavlja poslove fizičko-tehničke zaštite objekata javne imovine. III. Svrha posla: - osiguravanje, čuvanje i zaštita imovine u objektu i oko objekta, kontrola ulaza,

izlaza i kretanja lica u objektu i oko objekta. IV. Područje rada: - poslovi osiguranja, čuvanja i zaštite javne imovine. V. Opis poslova i odgovornosti: - obezbjeđuje, čuva i štiti materijalna dobra koja osigurava; - sprečava uništavanje imovine koju osigurava; - kontroliše i evidentira ulaz, izlaz i kretanje lica u objektu i oko objekta koji osigurava; - kontroliše unošenje i iznošenje svih predmeta, materijala, robe i dr.; - prati video nadzor objekta i u slučaju ugroženosti istog preduzima mjere zaštite; - čuva ključeve od kancelarija i drugih prostorija, koji se ostavljaju na tabli za ključeve; - vrši obilazak objekta kao i parking prostora objekta; - preduzima mjere u slučaju požara i drugih prirodnih nepogoda; - obavještava nadležne organe u slučaju potrebe za njihovim angažovanjem (policija, vatrogasci i dr.); - vodi knjigu primopredaje smjene u koju obavezno upisuje svoja zapažanja; - obavlja i druge poslove po nalogu stručnog referenta za fizičko-tehničko osiguranje. VI. Minimalni i posebni uslovi: Stručna sprema: - SSS - društveni ili tehnički smjer Radno iskustvo: - nije potrebno Posebni uslovi: - posjedovanje certifikata za zaštitu imovine stečenih u skladu sa zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine prema zakonima o agencijama za zaštitu imovine Broj izvršilaca: - 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): III 2 ( 878, 85 KM ) Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova, moraju ispunjavati slijedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci); da je punoljetan; da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 24. 9. 2010. godine. Potpisane prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH – Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse – Bulevar mira br. 1 ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko Distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6, najkasnije do 24. 9. 2010. godine do 15.00 sati. NAPOMENA: Odbor za zapošljavanje vršit će selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene Konkursom bit će pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su donijeti originale ili ovjerene kopije dokumenata kako je navedeno u općim i posebnim uslovima Konkursa, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca. Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH i na web stranici Vlade Brčko Distrikta BiH ( www.bdcentral.net). Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove –Pododjeljenju za ljudske resurse, tel. broj: 049/240-655. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Brčko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Pripremila: Viši stručni saradnik za zapošljavanje Ljiljana Haseljić, dipl. ekonomista Šef Pododjeljenja za ljudske resurse Tatjana Mihajlović, dipl. ekonomista Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Niko Stoparić, dipl.ekonomista

42

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
061 033 485-657. Jednos. stan u centru. Tel. 061 183 788. Jednos. stan, cijena povoljna, Aneks, Novopazarska. Tel. 033 614-652. Jednos. stan, ulaz strogo poseban, prazan ili polunamje{ten, H. Be{irevi}a, Ko{evo. Tel. 033 203-032, 062 214 751. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ku}a za stanovanje u Doglodima. Tel. 061 382 476. Namje{ten 1-soban stan studentima, pos. ulaz, Pofali}i. Tel. 062 116 522. Namje{ten jednoiposoban stan, poseban ulaz, centr. grijanje, studentima. Tel. 033 538-535. Namje{ten stan kod FDS, studentima, centr. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{tenu sobu, upotreba kuhinje, kupatila, cent. grijanje. Tel. 033 205-071. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, sobe studentima i zaposlenim osobama. Tel. 062 124 318. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Op. Novi Grad, jednosoban prazan stan u ku}i, zvati od 17-21 h. Tel. 033 801-524. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Pofali}i blizu Kampusa, dvosoban namje{ten stan prednost studentice. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i kod FDS, namje{ten stan, studentice ili zap. djevojke, 40 KM. Tel. 061 227 070. Pos. prostor 100 m2 Saraj Polje. Tel. 061 488 009. Pos. prostor 130 m2 uz glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod auto ku}e Mercedes, Vogo{}a. Tel. 061 235 178. Pos. prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Posl. prostor 50 m2, klima, alarm, grijanje u blizini novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Radnju izdajem u centru Ba{~ar{ije, 15 m2. Tel. 062 692 255. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Skenderija, tros. lux. namje{ten stan u zgradi, strancima, 1.000 KM. Tel. 061 565 787. Soba na Grbavici studentu, nepu{a~u, 180 KM, prednost 1 i 2 god. Tel. 648-141, 061 911 385. Soba u centru `enama, upotreba kuhinje, grijanje. Tel. 061 383 809. Sobu u~enicima ili studentima, Alfakovac kod Vije}nice. Tel. 033 447042. Sobu `enskoj osobi. Tel. 468-238. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan na Ko{. Brdu, bra~nom paru ili studenticama. Tel. 061 175 078. Stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, 20 KM po le`aju, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Stan u Hrasnom u zgradi, za dvije studentice. Tel. 061 911 710. Studenticama izdajem 2 jednokrev. sobe s centr. grijanjem, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Studentima izdajem 2 jednokrevetne sobe, cen. grijanje, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Trg heroja, dvoiposoban namje{ten stan, II sprat, kablovska, c.g. Tel. 544-863, 061 809 336. U centru jednos. stan. Tel. 061 183 788. Za studente stan od 70 m2 sa dvije terase, telefon, alarm i grijanje, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Zaostrog, sobe sa kupatilom, 10 m od mora, parking, povoljno. www.vila-neda.netfirms.com Tel. 00385 91 512 9686. Zaostrog-Podaca, sobe i apartmani na pla`i, povoljno. www.cvito.4t.com Tel. 00385 98 905 7500. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
servo, ful oprma, servisna knj., registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Nov skuter Peugeot V-clic, 49 ccm. Tel. 061 157 888. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek registrovan, 1 vlasnik od uvoza, 90.000 pre{la, 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, full oprema, ljubi~asti, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 138.000 pre{ao, cijena do reg. 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem nove „tigrove“ gume 185/65/14. Cijena 150 KM. Tel. 061 108 889. Prodajem golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Prodajem Reno 21, 800 KM. Tel. 061 350 253. Prodajem VW T4 1.9 TD furgon, 2000. god., tek uvezen. Tel. 061 141 292. Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2000. god., 1+5 tek uvezen. Tel. 061 141 292. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla na vratima. T 061 260 598. el. Prodajem: kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Renault Kango teretni, 2004., 1.5 DCI, hitno. Tel. 061 911 652. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god,metalik top stanje servisna knjiga tek registrovan, cijena 12 700KMTel. 061 259 784. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 2 vrata, zlatni, full oprema, 90.000 pre{ao, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 062 548 408. Reno Kango putni~ki, 2003. god., maxi, klima, tek uve`en. T 061 141 292. el. Seat Ibiza 1.9 TDI, 2003. god., full, 150 KS, ko`a, sport. Tel. 061 139 610. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. TAM 75 kiper, super, prodajem ili mijenjam Nisan Venete ili sl. Tel. 062 801 499. Toyota Corola 1.4 benzin, 2003. god., 4 vrata, siva, full. Tel. 061 139 610. Toyota Corola 2006. god., 1.8 t, benzin, full oprema, pre{la 66.000 Km, 16.000 KM. Tel. 061 715 746. Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Za Golfa 2, 4 kom. obi~nih felgi sa gumama, 100 KM. Tel. 061 595 114, Sarajevo. Izdajem poslovni prostor povr{ine 25 m2, zgrada „Mali Bosmal“, Hrasno! Tel. 061 540 772. 14155-1tt Izdajem stan na Alipa{inom, dvosoban, namje{ten, 4. sprat, 300 KM + re`ije (grijanje, struja). Tel. 061 905 042. 12173-1Nd` Grbavica 1, izdaje se dvoiposoban namje{ten stan u stambenoj zgradi, sa centralnim grijanjem, u Grbavi~koj ulici za 450 KM + re`ija. Telefon: 065 437 799, 065 834 533. 14181-1tt Izdajem namje{ten dvosoban stan, na Breki (Himze Polovine 19). Tel. 061 470 871. 14191-1tt Izdaje se lijepo ure|ena ku}a, dnevni boravak + kuhinja + 3 spava}e sobe + 2 banje + balkon, sa ba{tom, Muhameda ef. Pand`e 153 (blizina Bosnalijeka). Tel. 062 450 914. 14192-1tt Izdajem poslovni prostor u centru Ilid`e. Tel. 061 553 006. 12199-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Alipa{ino p., izdajem studentima garsonjeru na du`i period. Tel. 061 252 808. Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385 91 250 6885. Apartman studio za dvije osobe u centru Makarske. Tel. 061 224 174. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM. Tel. 062 226 665, Ko{. Brdo. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, 75 m2, prazan stan sve zasebno. Tel. 061 144 845. B. Potok, izdajem praznu garsonjeru 100 KM. Tel. 057 340-862, 066 472 012. Bjelave, dvokrev. soba studentima ili studenticama. Tel. 062 224 836. Bjelave, dvos. stan namje{ten, bliz. med. fakulteta, studentima. Tel. 641-881, 062 272 269. Bjelave, dvosoban namje{ten stan, re noviran, priv. ku}a. Tel. 061 778 746. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar grada kod Katedrale, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 503 868. Djevojci sobu, Trg heroja. Tel. 061 047 960, 033 647-462. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i ostale djelatnosti. Tel. 638-006. Dvoipos. namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Dvoipos. namje{ten stan, Trg heroja, Ii sp., kablovska, prednost dvije studentice. Tel. 544-863, 061 809 336. Dvokrev. soba, zas. ulaz, kupatilo. Tel. 063 943 115. Dvos. namje{ten stan na Grbavici, 40 0KM+re`ije. Tel. 033 443-025. Dvos. namje{ten stan, apartman, Ciglanama Tel. 061 357 311. Dvos. stan na Grbavici, sprat 4, lijepo namje{ten, 450 KM. Tel. 061 540 015. Gara`u na Grbavici u [opingu. Tel. 061 911 971. Garsonjera namjet{ena, c. grijanje, zas. ulaz, zaposlenim, Ko{. Brdo. Tel. 445-526. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Grbavica, izdajem jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 484 950. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, apartman i garsonjera za no}enje, zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Ilid`a, Tvorni~ka, izdajem pos. prostor-skladi{te pov. 200 m2. Tel. 061 690 812. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove daire, opremljen, samo ozbiljna ponuda. Tel. 033 533-123. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve djelatnosti, Ilid`a. Tel. 062 423 503. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu studentu na Dolac Malti, sa centr. grijanjem. Tel. 033/521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Ko{. brdu. Tel. 061 131 900. Izdajem dvosoban stan blizu Medicine, Stomatologije, Gra|evine, Arhitekture. Tel. 443-743. Izdajem dvosoban stan Otoka kod merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u. Tel. 033 205-071. Izdajem garsonjeru. Tel. 061 202 029, 033 526-863. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan studenticama ili zaposlenoj djevojci, po~etak Bistrika, stamb. zgrada. Tel. 061 929 603. Izdajem jednosoban namje{ten stan, I sprat sa balkonom, zaposlenim djevojkama. Stan je u centru Sarajeva kod Avazovog tornja. Tel. 062/451110. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem jednosoban stan, studentima, Kobilja glava, Sarajevo. Tel. 062 940 227. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 062 856 996. Izdajem namje{tenu sobu u centru, studentici. Tel. 033 442-331. Izdajem namje{tenu sobu u ulici Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod Doma milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 062 856 996. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prazan stan-ku}a 60 m2, sa grijanje, Pofali}i, Ru|era Bo{kovi}a 70. Tel. 033/641-166. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem stan na Soukbunaru. Tel. 033 219-869, 061 866 409. Izdajem stan. Tel. 459-889. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Jednokrev. soba studentu (m), naselje Nova Breka. Tel. 033 443-282. Jednokrevetna soba studentu ili zaposlenom mu{karcu, sa cent. grijanjem i upot. kupatila. Tel. 033 457657. Jednos. stan namje{ten, konf., blizu Dr`avne bolnice, 400 KM. Tel. 212-994. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel.

Prodaja
Prodajem ~etverosoban stan, adaptiran, u strogom centru grada, 102 kvadrata. Tel. 061 130 342. 12161-1Nd` Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i. Tel. 061 207 921. 12180-1Nd` Prodajem devastiranu vikendicu, 1.200 m2 zemlji{ta, 1/1, Trnovo - Ilovice. Tel. 033 621-080. 12186-1Nd` Grbavica - ul. Zagreba~ka br. 73/IV, kod [umarskog fakulteta, garsonjera 27 m2, centralno grijanje, ra|eno kupatilo i ni{a, odli~an parket, isto~na strana, nema lift, 55.000 KM. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 14195-1tt ^engi} Vila I, ul. Nedima F., nova zgrada, 50 m2 - 122.000 KM. Vojni~ko 58 m2 - 78.000 KM (Saraj polje). Poslovni prostor Ba{~ar{ija 10 m2 - 62.000 EUR-a. Tel. 061 509 705. 12193-1Nd` Prodajem parcelu u komadu, lijepa lokacija, dozvoljena gradnja, 1.900 m2, u Dogladima, prije kapelice, papiri ~isti 1/1, cijena 150 hiljada EUR-a. Tel. 453-840. 12195-1Nd` Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Bare-[ip, novogradnja 46 m2 (prve zgrade do gl. ulice), sa ugradb. kuhinjom i plakarima, 92.000 KM. Tel. 061 269 835. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 183 433. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^ar{ija, Bravad`iluk, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 021 556. ^engi} Vila 1, prod. 2-soban stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Deset dun. zemlje, 4 km od Kiseljaka, povoljno. Tel. 061 159 544. Dobrinja I, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Donja Vogo{}a, prodajem ku}u sa svim prate}im objektima i oku}nicom od 2.100 m2. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan na Ko{evu 63 m2, II sp., 2 balkona. Tel. 221-194. Dvoipos. stan na Ko{evu 63 m2, II sp., 2 balkona. Tel. 221-194. Dvos. stan 65 m2, II sp. u centru Zenice. Tel. 061 690 848. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`u prodajem 1/1, zidana u Had`i}ima. Tel. 063 419 533. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlju i vikendicu uz asfalt, vl. 1/1. Tel. 035 274-389, 062 677 806. Grada~ac-Ormanica, zemlja i vikend. uz asfalt, vlas. 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Gra|. parcela 750 m2, vl. 1/1, u Osijeku, cijena po dogovoru. Tel. 033 486-109, 061 565 630. Grbavica, stan 35 m2, ul. B. Muteveli}a. Tel. 061 311 238. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno brdo, prodajem plac, ul. Posavska, svi priklju~cfi, gra|evinska. Tel. 061 740 900. Hrasno, Trg heroja, stan 36 m2 i

Al. felge i gume 13 cola za Opel Corsu. Tel. 061 595 114, Sarajevo. Alfa 147 XG, TS benzin, 2002. god., full, ko`a, navigacija. Tel. 061 171 424. Audi A-4, 2.0 TDI, april/2006., pre{ao 104.000 km, dogovor. Tel. 033 719-185, od 8-19 h. Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4200 KM. Tel. 061 443 277. Audi A6 2.5 TDI, 1999. god., ugra|en veliki servis, reg. do 7. 2011., cijena 11.900 KM. Tel. 062 600 111. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 3 1100 S, 2004. god., motor, pre{ao 24.000 km, extra stanje, cijena 10.500 KM. Tel. 061 715 746. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. T 061 190 618. el. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Corsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, al. felge, 2 vrata, 4x airbag, crvena, servisna knjiga, tek registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za Audi 80, god. poizv. 1986. Tel. 061 505 578. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dizali~nu korpu 25 met. Tel. 061 141 298. Fiat Doblo cargo furgon, 8/2007., pre{ao 34.000 km, dogovor. Tel. 033 719-185, od 8-19 h. Fiat Punto 1.3 M-jet S, 2007. god., 3 vrata, klima, ABS, citi servo, el. podiza~i, centralno, ura|en veliki servis, do regist. 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, do registr. 6.900 KM. Tel. 061 329 335. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 1 vlasnik od uvoza, 50.000 pre{la, cijena 8.150 KM. Tel. 061 158 202. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., sivi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 835 565. Ford Focus 1.6 B, 2003. god., 4 vrata, full orpema, plavi met., pla}eni carina i PDV 136.000 pre{ao, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 062 548 408. Ford Tranzit teretni, 2002. god., 2.4 TDI, dugi, visoki, hitno. T 062 844 933. el. Fordov motor dizel 1.8 puko zup~asti remen, povoljno. Tel. 061 537 390. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 2 benzinac, 1.3 god. 1988, crveni, tek registrovan, cijena 2.000 KM. Tel. 061 228 524. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Golf dizel, 88. god., 3200 KM. Tel. 062 255 987 Golf III, 1.9 D, karavan, 1996., cijena 5.700 KM. Tel. 061 561 132, 033 542-041. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kombi VW 1993. god., putni~ki, produ`eni, odli~no o~uvan. Tel. 063 996 774. Kuka za vu}u i stakla komplet za Fi}u. Tel. 061 595 114, Sarajevo. Lavlja kand`a za Golf. Tel. 061 220 420. MAN 19-403, teglja~, 1995. god. Tel. 061 141 292. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija SP ESP , ,

Kupovina
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, neispravna, na str. tablicama. Tel. 061 758 217. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467.

Izdavanje
Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili Dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. www.bilidvor.hr 1301-1Mo

Dnevni avaz
38 m2. Tel. 065 021 556. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednoipos. stan na Ba{~ar{iji. Tel. 061 224 455, 033 654-923. Ko{evsko brdo, ul. Zuke D`umhura, odmah do nove gra`e, stan 32 m2, komplet renoviran i luksuzno opremljen, cijena po dogovoru. Tel. 061 778 706. Ko{evsko, ul. Juki}eva, novija zgrada, 30 m2/visoko pr., garsonjera, sa odvoj. kuhinjom, adaptirana, 56.000 KM. Tel. 061 269 835. Ku}a i 1.600 m2 ba{te, K. Glava, Stara cesta. Tel. 062 385 732. Ku}a i 10 dun. zemlje u petrovcu blizu centra. Tel. 065 775 813. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa tri stana, gara`a za dva auta, 820 m2, zemlji{ta, Svrake IV-Semizovac. Tel. 033 655-398. Ku}a u [ipovu na sprat, oku}nica, gara`a, pored stanice policije. Tel. 066 348 508. Ku}u u MUha{inovi}ima kod Visokog, 50 m od glavnog puta. Tel. 062 952 395. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2, sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. Na Kobilja~i manju vikend i 1.000 m2 zemlje, struja, voda, telefon. Tel. 062 672 107, 452-453. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Novo, ku}a dijelom nedovr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Osam dun. zemlje, G. Hotonj. Tel. 065 605 794. Osijek-Ilid`a, gra|ev. zemlji{te 750 m2, 1/1. Tel. 061 565 630, 033 486109. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, novosagra|ena ve}a ku}a sa 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 061 411 717. Poljine, ve}i plac sa devastiranom ku}om i dokumentacijom za adaptaciju. Tel. 061 608 962. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem dvos. stan 54 m2, na Dolac Malti, visoko prizemlje, 1.900 KM po m2. Tel. 033/521-566. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem ili izdajem prostor, prizemno, glavna cesta, mogu}nost pro{irenja. Tel. 061 357 786. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 41 m2, sa balkonom, na Bjelavama. Tel. 033/225-656. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem manju dev. ku}u, po~etak Dola~ke ulice, pos. ulaz. Tel. 062 606 051. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu (kod bolnice), potrebno renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem troeta`ni stan u nizu, S. Kolonija, 146 m2, tek renoviran, povoljno. Tel. 065 955 960. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Prodajem/mijenjam manju ku}u u Trebinju za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 033 643-388. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Skenderija, kod nebodera „Gorenje“, ul. Podgaj, prodajem stan 60 m2. Tel. 062 548 896. Sok. kolonija, duplex ku}a, priz. + sprat + potkrovlje, 2 manje ba{te, 2 balkona, eta`no grijanje, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 59 m2 grijne povr{ine+2 balkona i lo|a, Hrasno-trg. Tel. 033 617948. Stan u centru 65 m2, I sp., zgrada „Karingtonke“. Tel. 061 311 238. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Strogi centar Sarajeva, stan 68 m2. Tel. 061 817 523. [vrakino kod Merkatora, 29 m2/II, cen. grijanje, 42.000 KM. Tel. 061 510 964. Ulica Ko{evo, strogi centar, stan 53 m2, 2.800 KM/m2. Tel. 061 516 713. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 358 167. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Mijenjam ku}u i 10 duluma zemlje u ^elebi}ima za odgovaraju}e u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 875 291. Mijenjam stan 52 m2, za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542 668. Jednos. stan 41 m2, vp., D. Malta adaptiran, plin, balkon, za manji adapt., sa balkonom uz dogovor. Tel. 062 141 113. Sarajevo-Zagreb, mijenjam stan ~etverosobni u centru Sarajeva za stan u centru Zagreba. Tel. 00387 33 214 595.

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

43

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@

TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 12091-1Nd` Molersko-farbarske radove, rigips, keramika, laminati, termofasade, i komplet adaptacije, uz garanciju. Mob. 061 255 253. 12181-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14000-1TT EUR-a. Tel. 062 281 177. Sihil ma{inu za rezanje asfalta. Tel. 062 281 177. Prodaja i monta`a brvnara-poluoblice. Tel. 061 134 597. [take podlaktne, dvodjelne, podesive, 40 KM. Tel. 033 444-117, 061 069 614. Cvijet fikus, razgranat sa dosta listova, vis. 2 m. Tel. 062 908 522, 033 444-117. Prodajem be~ki polukoncertni klavir ispravan, 800 KM. Tel. 061 198 813. Muzi~ka linija aiwa sa zvu~nicima, 2x240 W, cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Pelene za odrasle br. 3. paket 20 kom. 18 KM. Tel. 033 612-776. Nova sobna vrata, ostakljena sa {tokom, 2 kom. 0,90x2,05. Tel. 061 819 488. Tenda nova Sumani 428x120, pla}ena 1.100 KM za 400 KM. Tel. 061 167 771. Auto zvu~nike Eurojee. Tel. 061 218 870. Bukova iscijepana drva, dovozim na adresu, vrlo povoljno. T 061 521 395. el. Iscijepana bukova drva ta~na mjera, dovozim na adresu. Tel. 061 505 578. Plin. bojler ispravan, tip Valiant, 300 KM. Tel. 061 595 114, Sarajevo. „Moment“ klju~ nov, Miler za automehani~are 100 KM. Tel. 061 595 114, Sarajevo. Kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Pult veliki, sudoper od rosfraja i razne stala`e. Tel. 061 367 103. Klizna kapija `eljezna i 2 portala. Tel. 061 505 578. Ugao, dobro o~uvan i funkcionalan, zelene boje. Tel. 061 345 805. [poret na ~vrsto gorivo, Smederevac, cijena povoljna. Tel. 061 565 630, 033 486-109. Povoljno cepterovo su|e. Tel. 062 555 135.

ORILO-GORILO - Bukova cijepana drva od 35 do 65 KM, balvan, metrica, cokovi. Kreka 80 KM sa vage. Banovi}i (kocka i orah) 130 KM. Kombi i kamionski prevoz. Tel. 062 669 739. 12033-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, metrice, ~okovi, ugalj (Banovi}i), kocka, orah 140 KM (Kreka) drveni 80 KM, bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 12030-1Nd` „RASPRODAJA OGRJEVA“ Prodajem bukova cijepana drva kao i ~utice, metrice, kameni ugalj Banovi}i. Akcija ugalj Kreka do isteka zaliha 90 KM tona. Tel. 061 670 068. 12031-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12098-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12098-1tt Televizor u boji ve}i Hitaci, kasetofon Filips - sve ispravno, 3 vitrine, sanduk za posteljinu, knjiga matematika i fizika i jo{ - sve 110 KM. Likvidacija. Tel. 033/645-550. 14164-1tt Ekstra ponuda: bukova cijepana drva po cijeni od 60 KM, drveni ugalj 80 KM, kameni ugalj Banovi}i 130 KM... mjera ta~na, dostava isti dan. Tel. 061 289 961, 062 713 856. 12192-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem novu motornu pilu Stihl 200 KM i norve{ku gusanu pe} Jotul 200 KM, Zenica. Tel. 061 575 294. Prodajem izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena 120 KM. Tel. 061 486 926. Prodajem: print ma{ina Rodin solvelit 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Novo, izrada i monta`a brvnara, na rate. Tel. 061 134 597. Prodajem povoljno ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem plinsku pe} na dimnjak. Tel. 061 088 520. Lim za sudoperu 2,20 m sa 4 kola i rernom za {ankove, restorane. Tel. 061 530 205. Prodajem fasadnu plinsku pe} ispravnu, cijena 50 KM. Tel. 061 244 290. Plin. boca-regulator, {lauf, 50 KM fix. Tel. 033 466-277. Prodajem i radim kerane stolnjake, razne veli~ine i oblika. Tel. 033 453-029. Rems, ma{ina za urezivanje rupa u armiranom betonu s kronerom, 200

Potra`nja
Potreban stan dvosoban ili ve}i za zaposlenu stranu `ensku osobu, moderno namje{ten, blizu OHR-a. Tel. 061 142 704. 14168-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Agenciji potreban stan-pos. prostor za kancelarije, od Skenderije do ^ar{ije (Obala). Tel. 061 925 649. Kupujem stan useljiv Ilid`aLu`ani, oko 60 m2, do 2 sprata, do 70.000 KM. Tel. 062 417 695. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. ^uvala bi stan u Sarajevu, protuusluga bespl. stanovanje (ozbiljna `ena sama), re`ije uredno pla}am. Tel. 061 033 846. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji za stranca potreban manji fino opremljen stan u zgradi na 1 god. Tel. 062 465 466. Potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 11749-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 14006-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14003-1tt

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179.

~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Kombijima, klimatiziranim, prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Prevoz za sve destinacije

44

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prijevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 061 213 645. Organizujem ljetne izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Potrebna radnica u stalni radni odnos za rad u fast fudu, plata redovna. Tel. 061 109 908. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Potrebna pomo}na radnica sa iskustvom za rad u buregd`inici od 7h-16h, nedjelja neradna, na podru~ju op{tine Centar. Tel. 061 325 565. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Restoranu „Bijela vila“, potrebna radnica za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049. Fast-fudu potrebna radnica, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni ozbiljni saradnici za katalo{ku prodaju {vedske kozmetike, trenutno akcija besplatn uklju~enja. Tel. 061 326 160. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i, Bistrik. Tel. 061 088 520. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917.

putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. \\ Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663.

Ponuda-potra`nja
Primaju se mla|e `enske osobe na obuci {ivanja i ru~nog rada, u radni odnos u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 12003-1Nd` U vulkanizerskoj radnji u Sarajevu, potrebna 2 radnika. Tel. 061 158 311. 12012-1Nd` Buregd`inici i pizzeriji potrebne dvije ozb. djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kont. tel. 061 546 443. 14065-1tt Pansionu na Ba{~ar{iji potrebna radnica, no}na i dnevna smjena, po`eljno poznavanje engleskog jezika. Tel. 062 326 996. 14070-1tt Italijanski restoran u Vogo{}i, potreban KV kuhar sa iskustvom ital. kuhinje. Info tel. 061 130 545, od 10-12 h. 14098-1tt Piceriji „GALIJA“ potrebne tri djevojke u stalni radni odnos, za rad u sali. Informacije od 12-15 h. Tel. 033 - 44 33 50. 12130-1Nd` Potreban radnik za rad u Servisnom centru na poslovima pranje automobila i vulkanizerskih usluga. Kontakt: 061 256 577. 12174-1Nd` Frizerskom salonu hitno potreban frizer za `ene i mu{karce, plata 500 KM ili procenat. Tel. 061 489 404. 14175-1tt Pekara na Ilid`i, tra`i pekara za rad u danjskoj smjeni. Tel. 062 389 119. 12187-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna potra`ivanja (od{teta), dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 13921-1tt Trebam senzore za humani inzulin. Tel. 033 653-454 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

45

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 75. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 74. KOLA JOKERA OD 14. 09. 2010.godine

O^EKIVANI JACK POT ZA 75. KOLO LOTO-a 280.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 74. KOLA LOTO-a OD 14.09.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 74. KOLA LOTO-a

08

31

22 32

07 21
812271 401866

07 08

21

22 31 32
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 21 POGOTKA DOBITAKA IMA 760 POGOTKA DOBITAKA IMA 11.827

5 4 3

6
391,50 KM 14,40 KM 2,00 KM

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJEVA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4
3 2 1

NEMA
BROJA DOBITAKA

399,40 KM 57,10 KM 5,20 KM 1,00 KM

DOBICI SA 4 BROJA ZASTUPNIK : 00360 3820112 R 1x4 ZASTUPNIK : 00748 3810342 S 1x4

IMA 2
BROJA DOBITAKA

IMA 21
BROJA DOBITAKA

IMA 232
BROJ DOBITAKA

U 74. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115.618,50 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.809,25 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.809,25 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 13.702,30 + JP 257.306,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .271.008,60 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.221,40 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.961,80 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.923,70 KM

IMA 2.680

U 74. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.688,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.344,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.468,80 + JP 9.747,10 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.215,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.875,20 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.09.2010.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.09.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00016 3820020 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00145 3820536 R 1x5 ZASTUPNIK : 00242 3820072 R 1x5 ZASTUPNIK : 00248 3820127 R 1x5 ZASTUPNIK : 00257 3810040 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00291 3820139 R 1x5 ZASTUPNIK : 00311 3820007 R 1x5 ZASTUPNIK : 00319 3810017 R 1x5 1x4 1x3 ZASTUPNIK : 00346 3810118 R 1x5 ZASTUPNIK : 00421 3810375 R 1x5 ZASTUPNIK : 00542 3820040 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00566 3820338 R 1x5 ZASTUPNIK : 00613 3770019 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00625 3820298 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00673 3820047 R 1x5 ZASTUPNIK : 00701 3810528 R 1x5 ZASTUPNIK : 00760 3820026 R 1x5 1x3

KONA^AN IZVJE[TAJ 72. KOLA LOTO-a OD 07.09.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 72. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 72. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118.902,30 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.451,15 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.451,15 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 14.112,80 + JP 232.994,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247.107,60 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.467,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.290,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.580,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846,80 KM DOBITAKA IMA 739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30 KM DOBITAKA IMA 10.629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10 KM

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA

CAZIN

1. 730036437600036
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 72. KOLO LOTO-a JE 15.10.2010.GOD.
DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 73. i 74. KOLU
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.09.2010.godine 1. 740032638200190 - ORA[JE 2. 740054238100388 - TUZLA 3. 740068038100185 - SARAJEVO 4. 740036238100114 - BIHA] 5. 740001538200179 - SARAJEVO 6. 740011338200203 - SARAJEVO

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 71. i 72. KOLA
1. 720031137100155 - @IVINICE . . . . . . . . .600,00 KM 2. 720034637200166 - DOBOJ-JUG . . . . . .900,00 KM 3. 720005737100193 - SARAJEVO . . . . . .1.600,00 KM 4. 720065837100036 - OLOVO . . . . . . . . . .800,00 KM 5. 720012237100041 - BREZA . . . . . . . . . . .600,00 KM 6. 720032537100262 - GRADA^AC . . . . . . .700,00 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 72. KOLA JOKERA OD 07.09.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 72. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 72. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.892,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.446,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.489,20 + JP 7.223,60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.712,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.956,80 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.09.2010.godine

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM

DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163,90 KM DOBITAKA IMA 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,40 KM DOBITAKA IMA 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40 KM DOBITAKA IMA 2.678 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 72. KOLO JOKERA JE 15.10.2010.GOD.

46

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

47

Dana 16. septembra 2010. navr{ava se 19 bolnih, dugih i te{kih godina od prerane smrti na{eg dragog, voljenog i nikad pre`aljenog sina jedinca - {ehida

NERMIN (ISAKA) SELIMOVI]
16. 9. 1991 - 16. 9. 2010.
Dragi na{ voljeni sine, Ne postoji ni utjeha ni zaborav, ali postoji beskrajna tuga, bol i praznina u na{im ranjenim srcima za Tobom, koju vrijeme ne lije~i. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Dana 16. septembra (~etvrtak) u 11 sati posjetit }emo njegov mezar na Barama i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji: otac Isak, majka Jovanka, sestra D`enana, zet D`evad, sestri}i Nermin i Adnan Had`ihalilovi}
12147-1nd`

Danas, 16. septembra 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog oca, dede, svekra i punca

ZAHVALNICA

FEHIM (MEHMED) ^URT
Dragi na{, pro{lo je sedam tu`nih dana od dana tvog odlaska. Tvoja plemenitost, dobrota i savjeti koje si nam uvijek znao dati }e zauvijek ostati s nama i pratiti nas u na{im `ivotima kao znakovi pored puta. NEDOSTAJE[ NAM. Sin Femil, k}erka Amela, unuk Isak - Mak, unuka Sophie, snaha D`elila i zet Muhamed

Koristimo ovu priliku da se iskreno zahvalimo svima koji su podijelili tugu i bol sa porodicama ^urt, ^aluk, Numanovi}, Ljubovi}, ^e{ko, Smaji}, Kuri}, Had`i}, Delali}, D`ebo, Vu~en, Medan, Kapid`i}, Andri}, ^izmi}, Ore{kovi}, tatinoj raji iz ST[ Sarajevo, kom{ijama, uposlenim u Raiffeisen Bank dd kao i svoj ostaloj rodbini i prijateljima
114180-1tt

Dana 16. septembra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

FEHIM (MEHMED) ^URT
Dragi tata, pro{lo je sedam tu`nih dana od dana tvog nenadanog odlaska. Tvoja plemenitost, dobrota i savjeti koje si nam uvijek znao dati }e zauvijek ostati s nama i pratiti nas u na{im `ivotima kao znakovi pored puta. NEDOSTAJE[ NAM. Sin Femil sa porodicom
14180-1tt

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na{

HILMO (PA[O) PA[I]
(Gacko-1944)
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji
11239-1nd`

Dana 12. septembra 2010. navr{ilo se tu`nih 6 mjeseci od smrti na{e drage majke, nene, punice i supruge

MEJRA (RAGIB) BABI], ro|. SELIMOVI]
Dok `ivimo, uvijek }emo se sje}ati Tebe i Tvoga `ivota, misli i slike, trenuci i sje}anje }e nas podsje}ati na Tebe, te ~initi nas i sretnim i tu`nim. U mislima }e{ uvijek biti sa nama sve dok budemo `ivjeli mi koji te volimo. Tvoji: k}erka Alma, zet Andreas, unuk Adrijan i surpug \ino iz Wuppertala. U petak (sutra), 17. septembra 2010. prije d`ume namaza u d`amiji u Had`i}ima }e se prou~iti tevhid. Neka Ti je vje~ni rahmet i neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
12126-1tt

Danas, {esnaestog septembra 2010. navr{ava se jedanaest godina od smrti na{e drage mame i majkice

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se godina od smrti

HATID@E [I[I], ro|. ^APLJI]
Sa ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima.

AZIZA HASANBEGOVI]A

Tvoji najmiliji Tvoja k}erka Vildana Sand`aktarevi} sa porodicom
14140-1tt 14178-1tt

[esnaestog septembra 2010. navr{ava se devet godina kako je preselila na ahiret na{a draga mama

Sje}amo se na{e drage prijateljice

SAFIJE KARAD@A ZANFILA FERIZOVI], ro|. SELMAN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sinovi Husnija i Amir, k}erke Merima i Elvira sa porodicama
14170-1tt

(16. 9. 2004 - 16. 9. 2010.)

Mi znamo da si ti nama svjetlo koje nas prati, ti zna{ da te s osmijehom spominjemo uvijek. Tvoje prijateljice: Samira D`elihod`i} i Branka ^ovi} sa porodicama
274-1tr

48

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Danas, 16. 9. 2010. navr{ava se 10 godina od kada je na ahiret preselila na{a draga majka, nena, svekrva i punica

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MEHMEDA (SALIHA) TUCAKOVI]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Nuna, sin Salih, unuci Ismir, Semir, Ilda, snahe Sanela, Mirela Tevhid }e se prou~iti u ul. @. fa{izma 13/II, u 15 sati.
14146-1tt

BISERA PIPI]
1934 - 2000.
iz Jablanice Iako rasuta po svijetu, Tvoja djeca, unuci, zetovi i nevjeste ne zaboravljaju Tvoj plemeniti maj~inski lik. Neka Ti je laka zemlja i vje~ni rahmet. Djeca: Sadija, Irfan, Samija i Hikmet sa familijama, te familija k}erke rahmetli Alme Salihovi}
PTT

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret moja draga sestra

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga mama, punica i nana

MUNIRA LIVNJAK, ro|. DO[LI]
U svom srcu nosit }u tvoj nasmijani i plemeniti lik, neizmjernu dobrotu i ljubav koju si nam svima poklanjala. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Stambol Mubera - Bera Posebno se zahvaljujem kom{ijama Rasim, Munira, Zehra, Ramiza i Timka koji su nam pritekli u te{kim trenucima.
14160-1tt

MUNIRA LIVNJAK, ro|. DO[LI]
Draga moja mati, bolno je shvatiti da vi{e nikada ne}e{ biti me|u nama. Na{u ljubav ne mo`e smrt prekinuti. @ivjet }e{ u na{im srcima dok `ivimo mi. Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tvoja k}erka Edina, zet Jasmin i unuk Aladin Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, u ku}i `alosti, Gornje ~ebed`ije 21 u 16 sati.
14160-1tt

SJE]ANJE Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

AZEM (LUTVO) OHRANOVI]
16. 9. 2003 - 16. 9. 2010.
Dragi brate, Te{ko nam je `ivjeti bez tebe. Svaki dan bez tebe je tu`an, bolan i te`ak. Bio si nam uzor i ostat }e{ takav u na{im srcima. Ponosimo se tobom. Mnogi ka`u - dobri ljudi kratko `ive. Dok smo `ivi biti }e{ u na{im mislima prisutan svaki tren. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet, jer si ti to zaslu`io. Sestra Mula, bra}a Sakib i Mustafa sa porodicama
11819-1nd`

SUADE (NEZIRA) BRKANI], ro|. BEKTI]
Molimo dragog Allaha da podari d`enet i vje~iti rahmet plemenitoj du{i na{e majke. Tevhid }e se prou~iti u Adil-begovoj d`amiji na Kobiljoj Glavi u ~etvrtak, 16. 9. 2010. poslije ikindije namaza u 16.30 sati. O`alo{}ena porodica
14132-1tt

Dana 17. 9. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nisi sa nama

HASAN (]AMIL) OSMANOVI] - LASTA
Voljenom babi: Svaki dan sve je te`e. Nema te da te zovem od srca, dragi Babo. Praznina je velika bez tebe. Bio si i ostao na{ ponos, na{a diko, ne}e se roditi kao ti niko. Hvala ti za sve, najdra`i babo, u snovima si na{im, u dovama si na{im. Hvala Gospodaru pa te je dao, hvala mu kad si postojao. Neka je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet, ptico malena, du{o smirena. Tvoja k}erka Munevera i unuka Selma
14176-1tt

HASAN (]AMIL) OSMANOVI] - LASTA
Najdra`oj osobi: Dani prolaze, a tuga ne prestaje. Sve mislim pro}i }e ovaj bol u du{i i ove suze {to liju svaki dan za tobom, najdra`i Babo, ali ne prolazi ni{ta. Sve se nadam da }e{ do}i, vidjet }u te, ali uzalud. Tebe vi{e nema me|u nama. Svako mjesto gdje si bio sad je prazno i tu`no bez tvog lika i plavih okica. Pomo}i nam mo`e samo Gospodar da ubla`i ovu tugu u du{i, a tebi da podari najljep{e mjesto, najdra`a du{o. Tvoja k}erka Indira, Nele i Hasan
14177-1tt

HASAN (]AMIL) OSMANOVI] - LASTA
Dragi moj Lasta, bol i tuga za tobom su velike, rana na srcu do`ivotna. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja Mika - Ramiza Tevhid i hatma dova }e se prou~iti 17. 9. 2010. u d`amiji Gora, poslije d`uma namaza.
14177-1tt

Navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret drage nam majke, supruge, nane, punice i svekrve

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 20 godina kako nije sa nama na{ dragi

HASAN (]AMIL) OSMANOVI] - LASTA
Tu`no sje}anje na dragog nam oca, dedu i punca. Tu`no je bilo ovo ljeto bez tebe, moj Babo, sti`e jesen jo{ tu`nija. Vrijeme prolazi, a tebe sada nema da te bar zagrlim. Allah je milostiv i molim Ga da ti podari lijepi D`ennet.

RE[IDOVI] - CRN^ALO ZAHIDE (SUADE)
Hatma dova }e se prou~iti 17. 9. 2010. petak, u 17 sati u stanu, Zagreba~ka 61/5. O`alo{}ena porodica
14182-1tt

ASIM DURAKOVI]
Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost nikada ne mo`e izblijedjeti. Porodica Durakovi}
14134-1tt

Tvoja k}erka Ismira, unuka Sumeja i zet Ismir
14176-1tt

Dnevni avaz
Iskreno sau~e{}e porodici Horozi} povodom smrti gospo|e

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

49

LJUBINKE HOROZI]
Agencija McCann Erickson Sarajevo
N

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

KADMIRA (MUHAMEDA) HABOTA, ro|. BASARI]
Draga na{a majko, Prekratki su ljudski dani, a mnogo te{ki i dugi trenutci bez na{ih voljenih. Ispra}ala si na{a odrastanja plemenito{}u i blagim rje~ima. Takva }e{ i ostati u srcima i uspomenama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: sinovi Mehmedalija i Himzo, unu~ad Jasminko, Senad, Senada, Haris, snahe Janja i Harisa i zet Almir
14201-1tt

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

KADMIRA (MUHAMEDA) HABOTA, ro|. BASARI]
Draga sestro, Vjerujemo u vi{u silu koja odre|uje na{e puteve. Ti si svoj pre{la ~asno, dijele}i samo dobro. Takvu }emo te pamtiti i vi{e od toga voljeti. Tvoji: Mustafa, Sonja i Tea
14201-1tt

SJE]ANJE

na mog sina

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga nana

ZLATAN (SALIH) SADIKOVI]
9. 9. 2010 - 30. 9. 1983.
Dragi sine, dio mene oti{ao je stobom, a ostala je vje~na bol i tuga. Sa ljubavlju i ponosom ~uva}u uspomenu na tebe i tvoj plemeniti lik i dobrotu koju si mi darivao. Dok `ivim i ti }e{ `ivjeti u mom srcu. Tvoj neutje{ni otac Salih Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote.
12191-1nd`

KADMIRA (MUHAMEDA) HABOTA
Draga nano, Nedostajat }e nam nje`nost kojom si nas odgajala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: sin Mehmedalija, unu~ad Senada i Haris, snaha Harisa i zet Almir
14201-1tt

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE na moju sestri~nu

TU@NO SJE]ANJE na moju {}er jedinicu

MUBERA HAD@IOMEROVI], ro|. PLI^ANI]
S ljubavlju i du`nim po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Emin, k}erka [uhreta, snahe Natalija i Devleta, unuke Jasmina, Alma i D`enana, unuci Janis, Adi, Edi i Kenan, praunu~ad Hena i Dino, te porodice Had`iomerovi}, Pli~ani}, Uzunovi}, Turajli}, Jakovljev i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
12188-1nd`

ALIJA (SALKO) BE[LIJA
{ehid 16. 9. 1994 - 16. 9. 2010.

ALISA RU@A HUKI]
16. 9. 1967 - 16. 9. 2010.
Oh, da nekad pomislih da }u ti za ro|endane pisati ~itulje, moja ru`ice, kako bole ove rije~i. Mila moja... Bila si najljep{a tek procvala ru`a. Bila si najbolji prijatelj, drug, oslonac i podr{ka. Bila si najnje`nije bi}e, puna ljubavi i razumijevanja. Bila si najiskrenija sa du{om ~istom kao suza. S ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom Tvoja tetka Bahta Volim te 12156-1nd`

ALISA RU@A HUKI]
16. 9. 1967 - 16. 9. 2010.
Moja Ru`o, Danas, na ovaj dan radovale bi se zajedno tvom ro|endanu. Umjesto zajedni~ke radosti, danas je dan moje sjete, tuge i bola. Nikad te ne}u pre`aliti i strpljivo }u ~ekati dan na{eg ponovnog susreta na onom boljem svijetu. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. za njegovu milost nad nama. Oprosti za moje suze. Voli te tvoja majka Remka
12156-1nd`

Brat i sestre
12190-1nd`

50

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako nas je napustila

dragom i iskrenom prijatelju mene i moje porodice

dragom kom{iji

dragom prijatelju

JAVORKA DELI]
S tugom, ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Tvoji: suprug [ahin, sinovi Dra`en i Vedran, snaha Anita i unuci Thara, Ana, Miron, Oleg, Janis Tog dana u 14 sati posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e.
14186-1tt

MIGDADU MIGDI [UVALIJI
Fahro Mulaosmanovi} sa porodicom
14206-1tt

MIGDAT [UVALIJA

MIGDAD [UVALIJA

Kumro Fuad sa familijom
14196-1tt

Familija ]imi}: Salko, Jasmina, Ines i Nedim
14204-1tt

Danas se navr{ava tu`na godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg sina i brata

NUSRET (HAMEDA) BUKVA
U na{im si mislima i srcima.

JASMIN (KASIMA) [AKI]
1993 - 2010.
S ponosom i tugom tvoji: otac Kasim, majka Nafa, sestra D`enana sa porodicom

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. septembra u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg heroja 30/III. Supruga Fehma i k}erka Ditka
14086-1tt 14159-1tt

Navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret moja plemenita sestra

SJE]ANJE

na moju majku

had`i RAZIJA (ARNAUTOVI]) OV^INA
Vrijeme prolazi, ali tuga i bol su vje~ni. Tvoja sestra Firuza, zet Mesud, brat Muhamed, sestri~ne Suzana i Amira, sestri} Vedo, prijateljica Jasna Tevhid }e se prou~iti - Bosanska d`amija mesd`id, Alipa{ino polje C faza, 16. 9. 2010. u 13,00 sati.
14142-1tt

had`i RAZIJA (ARNAUTOVI]) OV^INA
Rije~i i suze ne mogu iskazati bol i tugu u mom srcu. Zahvaljujemo svima koji su bili uz na{u majku, njenim prjiateljicama, kom{ijama i rodbini, tetki Dilfi, Jasni, [ahzi, Hajri, Halimi, Muneveri, Azri, Bahri O`alo{}ene k}erke
14142-1tt

SJE]ANJE

ZVONKO ZRN^I]
1990 - 2010.
Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se dvadeset godina od kako je teatar napustio veliki umjetnik Zvonko Zrn~i}. Jedan od najve}ih i najzaslu`nijih promotora bosanskohercegova~ke pozori{ne scene osta}e zauvijek u na{im srcima i na{em sje}anju. Vjerujem da }e budu}i nara{taji bosanskohercegova~kih glumaca znati koristiti najbolje vezano za scensko iskustvo Zvonke Zrn~i}a. U znak sje}anja, delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo polo`i}e cvije}e na njegov grob, danas u 12.00 sati, na gradskom groblju „Bare“. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO KABINET MINISTRA
N

Dnevni avaz
Danas se navr{ava sedam dana od smrti oca na{e snahe Amele
TU@NO SJE]ANJE

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

51

JAVORKA DELI] BRAJKOVI]
16. IX 2008 - 16. IX 2010.
Draga moja sestro, pro|o{e 2 tu`ne godine otkad si nas napustila i ostavila da vje~no tugujemo za tobom. Neka ti je laka crna zemlja, moja draga sestro. Po~ivala u miru Bo`ijem. Tvoja sestra Zdravka i zet Stjepan Posjetit }emo tvoj grob 16. IX 2010 u 14 sati. Misa zadu{nica }e se odr`ati 17. IX 2010. u 18 sati u crkvi na Stupu
12179-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na

MIGDU [UVALIJI
U na{im srcima bit }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet.

^URT FEHIMA

Od porodica ^aluk i [akrak
14184-1tt

Dajd`a [evko Hrenovica sa porodicom
14203-1tt

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

tati, dedi i puncu

radnoj kolegici

HAJDAR (IBRO) BE]AR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. ^uvamo uspomenu na tebe. @ivi{ u na{im srcima. Amela, Sophie i Muhamed Tvoji: supruga Zlatka i djeca Ibro i Azra sa porodicama
14190-1tt 14193-1tt

FEHIM (MEHMEDA) ^URT

HATI LU[IJA
Kolektiv Op}inskog suda Travnik sa vje~nim sje}anjem na njen plemeniti lik uz izraze dubokog sau~e{}a njenoj porodici.
275-1tr

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se sedam tu`nih godina otkada nije sa nama na{ dragi

Dana 17. 9. 2010. je sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga mama, nana, sestra i tetka

AZEM OHRANOVI]
Nenadoknadiva je praznina i bol, protkana sje}anjima na tvoj lik, rije~i i pokrete... sje}anjima na trenutke provedene s tobom i ljubav koju si samo ti tako podariti znao. Za sve {to je bilo, za sve {to dolazi - NEDOSTAJE[! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

HAJRIJA BABEROVI] - BE[LI]
Ni sve vrijeme ovog svijeta ne mo`e umanjiti bol i prazninu koju osje}amo tvojim odlaskom. Hvala ti na svemu, na `ivotu koji si nam podarila i koji smo s tobom `ivjeli, s puno ljubavi, sigurnosti i veselja. Nedostaje{ nam svakim danom sve vi{e i vi{e. Volimo te zauvijek! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u petak, 17. 9. u 13 sati Zbilje - Visoko.

Tvoji: supruga Igbala, k}erka Amina, sin Nedim, snaha Belma, unuk Omar
14187-1tt

Tvoji najmiliji

14216-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg radnog kolege Rihada

ILIJAZU PEPI]U
Od radnih kolega iz Agencije za identifikacione dokumente, evidencjiu i razmjenu podataka BiH
14189-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

majci na{eg kolege i prijatelja Bosanka

MUSTAFA - MUSA SLATINA LJUBINKI HOROZI]
Kolektiv klinike za Endokrinologiju
14202-1tt

HAMDO (FEHIM) TUKULIJA
S najljep{im uspomenama ostat }e{ u na{im srcima zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
1338-1mo

16. IX 1993. - 16. IX 2010.

Semir sa porodicom

Tvoji: majka Zehra, sestra Jasna, zet Hazir, Elvir i sestri~ne Anida, Sanela, Aida i Lamija
14200-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

[esnaestog septembra 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac i dedo

ZLATANA (SALIH) SADIKOVI]A
9. 9. 2010 - 30. 9. 1983.
Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji su te voljeli. Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcu i bol u grudima, nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve dobrote d`eneta. Remza, Semir i Ena
12191-1nd`

DURAJ RED@EP - NUSRET
Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Hidajeta, k}erka Sabina, unuk Emir i unuka Ajna Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 9. 2010. godine u 13 sati u ku}i rahmetlije, ul. Dr. 12167-1nd` Mustafe Deni{li}a br. 9.

52

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

NADA \UKI], ro|. PROLE
Draga na{a bako, draga nana Neutje{ni i u gr~u, ne mo`emo vjerovati da si nas napustila. Neo~ekivano, prebrzo, ali tiho i dostojanstveno. Tvoja neizmjerna dobrota, plemenitost, hrabrost i odlu~nost, davat }e nam snage i volje da istrajemo i u najte`im okolnostima koje `ivot mo`e donijeti. TI si nas u~ila i nau~ila kako se nositi i kada gubi{ dva najvoljenija bi}a na ovom svijetu - majku ili dijete. HVALA TI za sve {to smo od tebe nau~ili. Zahvaljujemo se Ru`ici i Gojku Brkan Tvoje unuke Maja i Dajana
12194-1nd`

Dana 15. 9. 2010. navr{ilo se deset tu`nih godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dedo

TU@NO SJE]ANJE

Dana 16. 9. 2010. navr{avaju se 3 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

ADIL (BAJRE) RESI]
1938 - 2000.
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet! Supruga [emsa, sin Mustafa, k}erke Nasiha i Nazija, snaha Alma, zet Sanel i tvoja unu~ad Ena, Belma, Ned`ma, Tarik i Merjem
660-1go

IFETA SULJAKOVI], ro|. MA^KOVI]
7. 7. 1948 - 16. 9. 2007.
Pamtit }emo te vje~no i sje}ati te se s ljubavlju, jer ti si bila posebna, jedinstvena i nezamjenjiva u na{im `ivotima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Refik, sin Mirza, snaha Sonja i unuka Sara Hatma dova }e se prou~iti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. poslije podne namaza u d`amiji Misuri}i u Misuri}ima - Maglaj.
969-1tz

Danas, 16. septembra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od tragi~ne smrti na{e drage prijateljice

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom amid`i

AHMET OMANOVI] BAISE (RAMIZA) KADRI]
Tuga pregolema u na{im srcima, vje~no }emo se sje}ati tvoje dobrote. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i u na{im mislima. Nihada, Amela i Ajda
PTT

S ljubavlju i dubokim po{tovanjem, Vole te tvoji: Senad, Esad, Azra, Erdin, D`enan, Kemal, Dona i Ema
PTT

Dana 16. septembra navr{ava se dvanaest godina otkako je preselio na ahiret moj dragi suprug

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina kako nas je napustila na{a mama, svekrva i nana

SJE]ANJE bratu

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e voljene majke, nane i pranane

ZEKIJA HAD@IEFENDI] TAJKO (ABIDA) SARI]
^ovjek ne umire kada do`ivi smrt, ve} kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivim ja. Tvoja supruga Mubera
14185-1tt

16. III 2010 - 16. IX 2010.
Draga majko, svaki dan za tobom bol je sve ve}a. ^uva}emo te u srcu i mislima zauvijek. Zahvalni: k}erka Jasmina, zet Junuz, unuci Samir i Amir sa porodicama
12178-1nd`

ZLAJI
Enes, Boba, Dada, Nina i Adna
14208-1tt

FIKRETA HALILOVI], ro|. ZUHRI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Ernad, snaha Amela i unuk Benjamin
14172-1tt

NUSRET (HAMED) BUKVA
Dana 16. IX 2010. navr{ava se godina od tvoje iznenadne smrti. Samo dragi Allah zna kako nam je te{ko bez tebe. Tvoj odlazak ne zna~i zaborav, jer ti `ivi{ u sje}anju onih koji te vole. Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i i da ti Allah podari lijepi d`enet. Tvoj brat Alija sa Macom, Dadom, Alminom i sestra Zumra sa Ninom 14212-1tt

MUNIRE (DO[LI]) LIVNJAK
Mo`da je smrt ja~a od `ivota, ali ne i od ljubavi i zaborava. Sve u `ivotu prolazi, ali tvoja plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala, ostaje duboko u na{im srcima. Tvoji: sin Edib - Ma{inka, snaha Elizabeta, unuke Almira, Elvira, unuk Edin i praunuk Arman 12213-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

53

na{em radnom kolegi dragoj kom{inici

NADI \UKI] PROLE

Porodice: [ari}, Planin~i}, Gnjati}
12194-1nd`

MIGDAT [UVALIJA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

MIGDATU [UVALIJI
Uposlenici Regionalnog centra za okoli{ Bosne i Hercegovine
14205-1tt

Za na{eg dragog Aner i Lejla [uman D`evad, Ana i Anel Puli}

SA[A DEDOVI] VLA^I]
Tvoj plemeniti lik i dobrota osta}e kao uspomena koju }emo sa ljubavlju ~uvati u na{im srcima. Porodica Habibovi}: Enesa, Mesud, Vedad i Vildana
12197-1nd`

14207-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg najdra`eg i nikad pre`aljenog

na{em dragom

SAMIR (FEHIM) HAD@IAVDI]
Bez tebe, svaki dan je tu`an a ovaj je najtu`niji jer podsje}a na iznenadni rastanak s tobom. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
12209-1nd`

SALETU
POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Od porodice [ehi}: tetka Mirsada, Huso, Indira, Benjamin, nana Muharema Dedovi}

Mama Vasva, sestra Aida, sestri~na Iman i zet Emir
14214-1tt

SEVDI GERIN, ro|. HOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em saborcu

Tvoji: sin Sulejman, snaha Dika, unuci Nihad i Mensad
14213-1tt

mom sestri}u

REUFU KU^UKOVI]U SALETU
SJE]ANJE

na na{u dragu Od porodice [alo: tetka Fatima, tetak Osman, Enesa sa porodicom i Enes sa porodicom

Udru`enje RVI paraplegi~ara Kantona Sarajevo Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet
12206-1nd`

FAHRIJA KR[LAK
16. 9. 2001 - 16. 9. 2010.
Sje}anje na Tebe budi na{u veliku ljubav i ponos {to smo te imali. Porodica
14211-1tt

Uspomena na tebe }e vje~no trajati.
12210-1nd`

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg sina, brata, dajd`e i amid`e

MUSTAFA - MUSA (]AMIL) SLATINA
16. 9. 1993 - 16. 9. 2010.
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari d`enet i sve d`enetske ljepote.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

SALETU
Neizmjerna bol ostade nakon tvog odlaska, ali ljubav prema tebi zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav i sve dok `ivimo u na{im srcima `ivjet }e{ i ti. Tvoji: dajd`a Be}ir sa suprugom, sinovima, snahama i unu~adima
12211-1nd`

MATO TROGRLI]
1996 - 2010.

JELKA TROGRLI]
2009 - 2010.

Tvoji: majka Selveta, otac ]amil, sestra Enisa sa porodicom, brat Enes sa porodicom
12164-1nd`

Neki sa svojim bolom idu kao s otkritom ranom da svi vide, a neki bol u sebi sti{}u i ne daju mu prije}i u suze i rije~i! Obitelj
12207-1nd`

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg brata i dajd`e

TU@NO SJE]ANJE

Dana 16. septembra 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

RU[IDA (HAJDAR) TAHIROVI], ro|. SARI]
14. 9. 1989 - 14. 9. 2010.

ASIM TURKU[I]
Nema rije~i kojom bi se iskazala sva na{a tuga i bol za tobom. Ostaje nam samo da te se sje}amo sa najljep{im uspomenama. Zauvijek tvoji: supruga Izeta sa djecom Emirom, Muamerom i Selmom

D@EMAL (MEHO) [ARI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Biserka, k}erka Sanela i sin Jasenko
981-1tz

VELIJA (ALIJE) TAHIROVI]
24. 7. 1990 - 24. 7. 2010.

MUSTAFA - MUSA (]AMILA) SLATINA
16. 9. 1993 - 16. 9. 2010.
Sa puno ljubavi i po{tovanja uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Sestra Enisa, sestri} Emir
12165-1nd`

ESAD (VELIJA) TAHIROVI]
16. 9. 1994 - 16. 9. 2010.
Eno, Diana i Dino
12166-1nd`

12172-1nd`

54

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

MUBERA HURI], ro|. JA[AREVI]
16. 9. 2003 - 16. 9. 2010.
Danas je sedam godina od kada si preselila na ahiret. Tebe nema, a mi poku{avamo da `ivimo, misle}i stalno da si tu negdje sa nama. „A ti du{o smirena vrati se Gospodaru svome zadovoljna a i On tobom zadovoljan i u|i me|u robove moje i u|i u d`enet moj.“ Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Alija, k}erke Elma i Edina, zetovi Edin i Jasmin, unuke Iman i Mubera
14217-1tt

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od smrti

POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kad nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

na{em dragom

BEGANA (SULJE) CIBRE
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Cibra
12215-1nd`

REUFU KU^UKOVI]U
Tvoji: Aziz, Berina, Farah
12216-1nd`

ASIM ([A]IR) TURKU[I]
Rado te se sje}amo Tvoji: Re{ad, Amir, Zaim, Adin, Danin, Ajdin, Hasiba, Melisa i Mina
12217-1nd`

SA[A (MIRKO) VLA^I]
koji je tragi~no preminuo 17. 8. 2010. godine u 30. godini od prijatelja i raje sa Vraca: ^ava, Ma{o, Boban, Mo~a, Obrad, Lale, Peja, Ramiz, Srki, Cica, Spomenka, [kundro, Tule, Dervo, Bojan, Guja, Ljilja, Amira, Marina, Maja, [ilja, @uti, Pe|a
12221-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od ukopa na{e drage majke

SA[I
HALIME PO[KOVI], ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju i ponosom sje}a}emo se njenog blagog lika. Tevhid }e se odr`ati 17. 9. 2010. godine u 16 sati, Antuna Branka [imi}a 6/III.
14221-1tt

sinu na{e prijateljice Asime Ismeta, [emsa, Mirzeta, Ljubinka, Paola, Nera, Dino, Enver i Memija Stara raja sa Aerodroma
14220-1tt

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se trinaest tu`nih godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se 11 godina od smrti na{eg voljenog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

HIMZO (RAHMAN) [UTROVI]
16. 9. 1997 - 16. 9. 2010.
Nekada bi suza krenula, ali tad pomislimo na tvoje rije~i koje su nas uvijek hrabrile, u~ile i sretnim ~inile. Zato ka`emo, Stari ti si tu u srcu, molitvi, na{im mislima i na{em osmijehu. Neka Ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hasiba, sin Almir, k}er Alma, snaha Sabina, zet Osman, unuci Kemal, Nihad, Benjamin i unuka Nejra
14215-1tt

na{oj dragoj

JUSUF (NURIJA) SOFTI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i na{im mislima... Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga Edina, te k}erke Adisa i Alena
12212-1nd`

NERMINA KRIVAN

Porodica Selimovi}
12223-1nd`

Dana 16. 9. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka
Dana 16. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e tetke POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kom{iji i prijatelju

KADMIRA - KADA HABOTA
Sve dok `ivimo mi koji te volimo, `ivjet }e{ i ti. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Jasminko, Senad, Beba i Himzo Tevhid }e se prou~iti 17. 9. 2010. u 10.30 sati u d`amiji ^ekalu{a.
14219-1tt

MUNIRE LIVNJAK, ro|. DO[LI]
Sve prolazi, samo bol i tuga ostaju. Dok `ivimo mi, `ivjet }e i uspomene prema tebi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoji: Kasim, Hajrija, Nermin i Eldab
12219-1nd`

MIGDAT (MEHMED) [UVALIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i, a tvojoj porodici sabur. Porodice Krupalija i Drinjak
4853-1sh

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

55

ABIDA (SADO) PA[I], ro|. BUDIMLIJA
preselila na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. 9. 2010. u 14.30 sati na mezarju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Re{ad i Alija, k}erke Lejla i Elvira, brat Asim, sestre Rabija i Razija, snaha Lejla, unu~ad Emina, Nedim, Azra i Fe|a, praunu~ad Iman, Iris, Emir i Ahmed, te porodice Pa{i}, Budimlija, Pobri}, \iko, Had`i}, Kolubara, D`ebo, D`inalija, Lokvan~i}, Asimovi}, Ceri}, Hrelja, Mesihovi}, Puce, te Hajro - Ismet i Mirsada Osmankovi}, Zeliha Porovi}, Ramiza Mujevi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Josipa Slavenskog br. 15/I - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
14199-1tt

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MILENKO (VOJIN) VOJINOVI]
preminuo dana 14. 9. 2010. u 80. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se dana 16. 9. 2010. u 13 ~asova na gradskom groblju Donji Miljevi}i. Povorka polazi ispred kapele. O@ALO[]ENI: supruga Dragica, k}erka Milenka, sin Milan, zet Boban, snaha @eljka, unu~ad Jovana, Tatjana, Dejana i Milo{, brati}i Bo`o i Veljko, brati~na Saveta, te porodice Vojinovi}, Turanjanin, ^avaljuga, Kra~kovi}, Topalovi}, Strahinji} i ostala 14197-1tt mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji

VAHIDA ZULI], ro|. BORI]
preselila na ahiret u 86. godini, dana 7. 9. 2010. u Helsingborgu - [vedska. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. septembra 2010. u 13.30 sati na Heldi}a mezarju u Mrkonji} - Gradu. O@ALO[]ENI: k}erke Fikreta i Ismeta, zetovi Esad i Nedim, unu~ad, brat Smajil sa djecom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
14194-1tt

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JOVAN - KUKO KR[I]
dipl. ing. gra|.
preminuo 13. 9. 2010. u 64. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 18. 9. 2010. u 11 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: sinovi Marko i Nikola sa majkom, sestre Branka i Milica, ne}aci Vlado, Ivana i Ana, zetovi Hrvoje i Dra{ko, porodice Kr{i}, Markolini, Petrovi}, Bratani}, [arac i [iljevi}, ostala rodbina i prijatelji 111

SA[A - SALE VLA^I] DEDOVI]
tragi~no preminuo 17. 8. 2010. u 30. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 9. 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en u 13.30 sati - benzinska pumpa Vraca, zaustavljanje Foto Vasi}, raskr{}e Kula i kapija aerodroma. O@ALO[]ENI: otac Mirko, majka Asima, brat Narcis i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Novopazarska br. 13.
111

NADA (MARKO) \UKI], ro|. PROLE
iznenada preminula dana 13. 9. 2010. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 9. 2010. na gradskom groblju Vlakovo. Posmrtna povorka polazi iz pravoslavne kapele u 13.30 sati. O@ALO[]ENI: unuke Maja i Dajana, praunuke Bjanka, Vanja i Atina, zetovi Sibo i Goran, sestra Du{anka, brat Rade, snahe, sestri~ne, brati}i i brati~ne, ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VEJSIL (OSMANA) [ABANOVI]
dana 15. 9. 2010. preselio na ahiret u 72. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 16. 9. 2010. ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du u 13 sati, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u mektebu na Obarku. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Hajra, sin Hajrudin, k}eri Mediha, Sejda i Rukija, snaha Refija, zetovi Enes, Sabahudin i Ned`ad, unu~ad, te 659-1go ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji

OSMAN (BAJRO) HAMIDOVI]
preselio na ahiret 2. aprila 2009. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. septembra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Anka, sinovi Oliver, Ivan i Osman, k}erka Sandra, snahe Hafa, Zeha i Anifa, zet Roberto, unu~ad, bra}a Lole i Delija sa porodicama, sestre Zerica i Sarajka sa porodicama, punica Kata, {ure Milan i Ivan sa porodicama, svastike Milka, Ru`ica, Manda, Dragica, Ljubica, Marija i Katica sa porodicama, te porodice Hamidovi}, Brajkovi}, Ba}u, ^izmi}, Hru111 sti} i ostala tuguju}a rodbina, prijatelji i kom{ije

ILIJAZ (HAMID) PEPI]
preselio na ahiret u utorak, 14. septembra 2010. u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. septembra 2010. u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Bahrija, k}erka Senija, sinovi Re{ad, Rihad i Ervin, zet Halil, snahe Hedija i Aida, unu~ad Mirnel, Selma, Semir, Ajdin, Sedat, Berin, Amar, Arijana i Armin, punica Nezirka, {ura Halil sa porodicom, svastike Kadrija, Sabrija, Halima i Sabaheta sa porodicama, familije Pepi}, Kali}, Zejnilovi}, Cami} i ostala mnogobrojna rodbina, familija i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u ulici Mahmutovac br. 102. 111

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NERMINA (D@EVAD) KRIVAN
preselila na ahiret u utorak, 7. 9. 2010. u Italiji u 42. godini.

SA[I VLA^I]U - DEDOVI]U
Dedovi} Ibro, Emir, Mina Alma, Amila, Nizama
12214-1nd`

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Marica, Muris, sestra Gordana, brat Jasmin, snaha Mirela, sestri} Ivan, zet Pasquale, te porodice Krivan, Vejzalajbegovi}, Kulenovi}, ]eman, Selimovi}, Khalili, ^ano, Centioli, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Hrasno u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

56

^etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED (JUSUF) BA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine u 14.30 sati na groblju Lav. O@ALO[]ENI: supruga Hiba, sin Almir, snaha Neda, unu~ad Emir i Ema, brat Mustafa, svastike Mulija i Fikreta, bad`o Hasan, te porodice Ba{i}, ^abaravdi}, Muratovi}, Trifkovi}, Ili} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti Zaima [arca 38/I u isto vrijeme.
14218-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

SEJFO (MEHO) [ABANI]
preselio na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. u 14 sati na mezarju Okruglo - Rogatica. Prijevoz obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 11.30 h. O@ALO[]ENI: supruga Hatema, sinovi Hamdija i Mehmedalija - Me{a, snahe Hajra, Alija i Dalila, sestra Seida, unuk Meho, unuke Sanela, Arijana i Sanita, sestri} Omer, sestri~na Sabina, zetovi Osmo i Alen, {uraci Meho i Ibrahim sa porodicama, dajd`i}i i dajd`i~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, te porodice [abani}, [i{i}, Delija, Rami}, Omanovi}, Me{i}, Kurtalija, Maslo, Hod`i}, Ahmetspahi}, Malko~, [etki}, Bahtanovi}, Bahto, Durmi{evi}, Dedi}, Ohranovi}, Divovi}, Konakovi}, Me{anovi}, Duri}, Zolota, Ja{arevi}, Mirvi}, D`anko, Vatre{, ]eskin, [ahi}, Bajramovi}, Pleho, Osmanovi}, Ligata, Kahved`i}, @uni} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 12175-1nd` Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Triglavska do br. 41 - Hrasno u 14 sati.

MIGDAT (MEHMED) [UVALIJA
preselio na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. septembra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Jasmina, sin Mustafa, k}erka Amina, sestra Amira, snahe Amila i Suada, zeovi Sanjin i Muhamed, daid`a [evko sa Enkom, amid`a Mirza, tetke Ifeta i Izeta, {ura Ahmed sa porodicom, svastika Muniba sa porodicom, te porodice [uvalija, D`aji}, Hrenovica, Gu{mirovi}, Had`i}, Mali}begovi}, Dohranovi}, [em{i}, Krehi}, Kokorovi}, Didik, Herenda, Lagumd`ija, Brki}, Mirojevi}, Bjelak, Osmanagi}, Hubani}, [iljak, Begovi}, Red`epagi} i druga mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u ulici ^adord`ina br. 85. „INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN.“
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VLASTA ARIFHOD@I], ro|. OSTER
preminula 14. 9. 2010. u 82. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 17. 9. 2010. u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Vesna, rodbina i prijatelji
111

had`i JUSUF (NEZIR) ZUL^I]
preselio na ahiret u srijedu, 15. 9. 2010. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. u 14 sati na mezarju Setihovo - Rudo. O@ALO[]ENI: supruga [emsa, sinovi Senahid, Mirsad i Nasuf, k}erke Senija, Azemina, Mirsada, Sabaheta i Hidajeta, zetovi Izet, Selim, Ramo, Mirsad i E{ef, snahe Mevla i Fata, unuci, unuke i praunu~ad, sestra Zineta, zetovi Ibro, [u}ro i Azem, brati~ne, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice Zul~i}, Korda, Mali{evi}, Kulovi}, Hrustemovi}, Hod`i}, Bi~o, Abaz, Stovrag, Ma{i}, Musli}, Had`i}, Peljto, Be{irevi}, ^olpa, Jamak, Kar~i}, Sakovi}, U{to, ]urovac, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, ul. Mi{evi}i br. 28 - Had`i}i. Podne namaz }e se klanjati u d`amiji u Setihovu. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred MAOMEX stolarije sa polaskom u 09.00 sati, a sa Vije}nice sa polaskom u 09.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SEVDA (ZEJNIL) GERIN, ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u srijedu, 15. 9. 2010. u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. u 17 sati na mezarju Grahovi{te - Barica. O@ALO[]ENI: sinovi Sulejman i Husnija, k}erke Fehma, Hasiba, Esma i Izeta, unu~ad Amira, Samir, Nihad, Mensad, Amel, Armina, Sanela, Amir, Omer, Sedina, Muhamed i Elma, praunu~ad, zetovi Nezir, Avdija, Edhem, Edib, bra}a Me{a, ]amil, Salko i Suljo sa porodicama, snahe Dika, Sabiha i Seida, brati}i i brati~ne, te porodice Gerin, Hod`i}, Vladavi}, Dedovi}, ^eljo, [atara, Isovi}, ^engi}, Hasanovi}, Karkelja, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, ul. Mitra [u}ura br. 39. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

REUF (EDHEM) KU^UKOVI]
preselio na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. godine u 16.30 sati na mezarju Suhodo - Butmir. O@ALO[]ENI: sin Rijad, supruga Rasema, sestre Sevda i [evala, brat Safet, zetovi Sulejmen i Fehim, snaha Elma, sestri}i Kenan, Kemal i Alen, sestri~na Lejla, brati}i, Armen i Ajdin, daid`e Hamed i Ibrahim sa porodicama, amid`a Omer sa porodicom, punica Fadila, {ura Fahrudin sa porodicom, svastike Alema i Berina sa porodicama, Damir Hatibovi}, te porodice Ku~ukovi}, ^av~i}, Kahriman, Kustura, Smje~anin, Muratagi}, Mujanovi}, [e~i}, Jukovi}, ]ati}, Sjutrovi}, Zulovi}, [etki}, ]uprija, Avdi}, Hota, D`onlagi}, Bajri}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.30 sati, ul. Vinka [amarli}a br. 12. Ilid`a. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Ustani~ka br. 19 Broj: Mal-18841/05 Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik D`enana Had`iomeragi} u pravnoj stvari tu`itelja „Mikrokreditna fondacija „Mikra“, ul. Marka Maruli}a br. 2 Sarajevo, zastupan po punomo}niku Ismetu Mehi}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Enese Be{i}, 2. [efike Sulji} sa posljednjom poznatom adresom boravi{ta u Ilija{u, Bosanski put br. 35, i Aldijane Be{i}, radi duga od 589,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

SARAJEVO

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 04. 08. 2005. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, a radi duga na osnovu grupnog kredita. Predlo`eno je da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e solidarno obavezati tu`ene da tu`itelju isplate iznos od 589,40 KM, sa zateznom kamatom u visini od 1% dnevno po~ev od 11. 05. 2005. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka. Ovim putem tu`enoj [efiki Sulji} se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`ena u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`ena [efika Sulji} da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji. Stru~ni saradnik D`enana Had`iomeragi}

mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

00387 (0)33 233-062

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

57

GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITATA „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU raspisuje

KONKURS
za izbor u zvanje 1. vi{i asistent za u`u nau~nu oblast „Mehanika i teorija konstrukcija“ i u`u nau~nu oblast „Gra|evinske konstrukcije“ - 1 izvr{ilac. USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o univerzitetu i Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradni~ka zvanja na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ u Mostaru. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu: Gra|evinski fakultet Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru USRC „Midhad Hujdur - Hujka“ 88104 Mostar, uz napomenu „Prijava na konkurs za izbor u zvanje“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Bli`e informacije mogu se dobiti na telefon: 036/ 514 850.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 077082 09 P Sarajevo, 06. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br. 4, zastupana po Op}inskom pravobranila{tvu, protiv tu`ene HAD@ALI] MILE iz Sarajeva, ul. Ivana Cankara br. 14, radi isplate duga, v.s.p. 10.588,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 100999 09 Ps Sarajevo, 01. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Intergroup d.o.o Sarajevo ul. Vi{njik broj 35, radi isplata potra`ivanja v.s. 4.457,32 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Intergroup d.o.o Sarajevo ul. Vi{njik broj 35, radi isplata potra`ivanja v.s. 4.457,32 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 26. 11. 2009. godine, donio je slijede}u:

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 05. 03. 2009. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se obavezuje tu`ena da HAD@ALI] MILA, tu`itelju OP]INI STARI GRAD, po osnovu nepla}anja zakupnine za period od 01. 11. 2006. godine pa do 30. 04. 2008. godine, plati ukupan iznos od 10.388,20 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku do 30 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev, te obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 4.457,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 177,81 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 607,77 KM po~ev od 15. 06. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 583,19 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 170,57 KM po~ev od 15. 07. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 93,6 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 08. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 09. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 10. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 11. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 12. 2008. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 01. 2009. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 02. 2009. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 03. 2009. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 04. 2009. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 166,14 KM po~ev od 15. 05. 2009. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate - na iznos od 1.162,98 KM po~ev od 02. 06. 2009. g. kao dana dospjelosti, pa do isplate na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojna banka, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 267,45 KM, sve to u roku od 30 dana. Sudijka Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNI SUD U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.

Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182 ZPP-a. Ovim putem se tu`enoj Had`ali} Miloj iz Sarajeva, ul. Ivana Cankara br. 14, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA ZORANA BO[KOVI]

Bosna (S) - Sloboda (T) 0:1
Pomo}ni teren stadiona Ko{evo. Gledalaca: 400. Sudija: Vedran Zovko (Mostar). Strijelac: 0:1 - Muji} (27). @uti kartoni: Suljevi} (Bosna), ^ehaji}, Muji}, Vukomanovi}, Gavari}, Raca (Sloboda). Igra~ utakmice: Denis Mujki} (Sloboda) 7. BOSNA: Be{li} 6, [ahmanija 6, ^akal 6,5, Alihod`i} 6, Guta 6 (60. Babi} -), Suljevi} 6, Mulahmetovi} (46. Harba 5,5), Alagi} 6,5, Sirotanovi} 6, Had`i} 6,5. Trener: Alen Kurt. SLOBODA: Mujki} 7, Aleksi} 6 (67. Ristani} -), Jogun~i} 6,5, Raca 6, Vukomanovi} 6, Malki} 6,5, Gavari} 6, ^ehaji} 6,5, Halilovi} 6 (67. Efendi} -), Daji} 6, Muji} 6,5. Trener: Vlatko Glava{. S. A.

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

sport

KUP BiH Tim sa Ko{eva plasirao se u osminu finala

Slavija - Jedinstvo 3:1
Stadion SRC Slavija. Gledalaca: 200. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac) 6,5. Strijelci: 1:0 - Kokot (13), 2:0 - Pu{ara (61), 2:1 - Crki} (68), 3:1 - Kokot (90). @uti kartoni: Popovi}, [ehovac (Slavija), D`aferovi} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Zoran Kokot (Slavija) 7,5. SLAVIJA: Dujkovi} 6,5, Lackanovi} 6,5, Regoje 6,5, Popovi} 7 (86. Milenkovi} -), Ra{evi} 7, B. [e{lija - (34. Pu{ara 7), Radonja 6,5, Ogle~evac 6,5, Peri{i} 6,5, Kokot 7,5, Stankovi} 6,5 (64. [ehovac 6,5). Trener: Dragan Bjelica. JEDINSTVO: Abdihod`i} 6, Muli} 5,5, Sejdi} 6, Sarajki} 6,5, Treji} 5,5, [eta 6, [ahinovi} - (10. Dizdarevi} 5,5), Dizdari} 5,5 (61. ^aki}), Selimovi} 5,5 (46. Haramba{i} 6,5), Crnki} 6, D`aferovi} 5,5. Trener: Benjamin Klju~anin. G. I.

Sloga namu~ila Sarajevo
Golove za bordo tim postigli Jahovi} i Hamzagi}, za goste Popovi}
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 800. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 6,5. Strijelci: 1:0 - Jahovi} (64), 2:0 - Hamzagi} (81), 2:1 - Popovi} (87). @uti kartoni: ^akal (Sarajevo), ]ori}, Popovi} (Sloga Gornji Vakuf/Uskoplje). Igra~ utakmice: \enaldin Hamzagi} (Sarajevo) 6,5. SARAJEVO: Hamzi} 6, Arsenijevi} 6, ^akal 5,5 (46. ^omor 5,5), Boteljo 5,5 (46. Ihtijarevi} 5,5), Dupovac 5,5, Torlak 6, Hamzagi} 6,5, Hand`i} 6, [}epanovi} 5,5, Pliska 5,5 (58. Jahovi}

Leotar - Zvijezda 1:0
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 400. Sudija: Zoran Sokni} (Lukavica) 7. Strijelac: 1:0 - [araba (70). @uti kartoni: Komneni}, Mandi} (Leotar). Igra~ utakmice: Zdravko [araba (Leotar) 6,5. LEOTAR: Milenkovi} 6,5, Vu~ini} 6 (46. Komneni} 6), [araba 6,5, Radovi} 6, ^orlija 6, Mandi} 6,5, Andri} 6 (61. Ze~evi} 6,5), Milutinovi} 6, Mijailovi} 6, Rajovi} 6, Stojanovi} 6 (46. Marjanovi} 6). Trener: Vuka{in Vi{njevac. ZVIJEZDA: Smaji} 6, Nezi} 5,5 (74. [ehri} -), Jusi} 6, Vasiljevi} 6, Omeragi} - (22. Jahi} 6), Nuhanovi} 6, Niki} 6, Bedak 5,5 (59. Husienba{i} 5,5), S. Husi} 6, \ori} 6, [est 6. Trener: Zoran ]urguz. M. P .

Sa susreta na Ko{evu: Poku{aj Hamzagi}a

(Foto: M. Kadri})

Rezultati
Rezultati {esnaestine finala Kupa BiH u fudbalu: [iroki Brijeg - Sutjeska 6:0, Branitelj (Mostar) Doboj Istok 7:0, ^elik - Vele` 2:0, Sarajevo - Sloga (G. Vakuf) 2:1, Slavija - Jedinstvo (Biha}) 3:1, Proleter - Drina (Zvornik) 0:0, penalima 4:3, Borac - TO[K 2:0, Sloboda (B. Novi) Ora{je 1:0, Leotar - Zvijezda 1:0, BSK - Omladinac 0:2, Bosna (Sarajevo) - Sloboda (Tuzla) 0:1, Vitez Olimpik 0:1, Unis - Modri~a 2:1, Travnik - Kozara 0:1. Utorak: Zrinjski - Budu}nost 3:1, @eljezni~ar Rudar 2:0.

Travnik - Kozara 0:1
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 200. Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 6. Strijelac: 0:1 - Studen (53. penal). @uti kartoni: Zatagi} (Travnik), Kozi}, Jandri}, Mazalica (Kozara). Igra~ utakmice: Marko Mazalica (Kozara) 7. TRAVNIK: Deli} 6, Terzi} 5, [iljak 5, Ribi} 5, Zatagi} 5, N. Varupa 5, Kola{inac 5,5 (od 46. Pranjkovi} 5), Eri} 5,5, Begi} 5,5 (od 46. E. Varupa 5), D`afi} 5, Mujaki} 5,5 (od 46. ]uri} 5). Trener: Ned`ad Selimovi}. KOZARA: Kozi} 6,5, Stojni} 6 (od 73. Stan~i} -), Petrovi} 6,5, Gigovi} 6,5, Baji} 6, Miti} 6 (od 63. Uji} 6,5), Jandri} 6, Gnjati} 6, Studen 6,5 (od 55. Topi} 6), Koji} 6, Mazalica 7. Trener: Vinko Marinovi}. S. P .

6), Avdi} 5,5. Trener: Mirza Vare{anovi}. SLOGA: Kaltak 6, Mili~evi} 5,5, ]ori} 6 (82. Halilovi} -), Zeko 5, K. Mati{i} 5,5, Turi} 5,5, Duvnjak 5,5 (79. Ili} 5,5), J. Mati{i} 5,5 (68. Zec 5,5), Popovi} 6, Hod`i} 6, Milanovi} 5,5. Trener: Ibro Zukanovi}. Do 64. minute igra~i Sarajeva mu~ili su se da protiv vrlo dobrog drugoli-

ga{a naprave izgledniju priliku, a onda je Adis Jahovi} udarcem glavom, na asistenciju Branislava Arsenijevi}a, kona~no obradovao malobrojne navija~e. U 81. minuti \enaldin Hamzagi} je udarcem sa 15 metara povisio vodstvo doma}ina, a gosti su pred sami kraj ubla`ili poraz, nakon lijepog prodora i sigurne realizacije Neboj{e PoM. T. povi}a.

Borac - TO[K 2:0
Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 1.000. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 6,5. Strijelci: 1:0 Vidakovi} (58), 2:0 - Vidakovi} (69). @uti kartoni: Dujakovi} (Borac), E. Bahti}, A. Bahti}, Dolami} (TO[K). Igra~ utakmice: Nemanja Vidakovi} (Borac) 7. BORAC: Mar~eti} 6,5, Benovi} 6, Petri} 7, Petrovi} 5,5 (46. Nikoli} 6,5), Grahovac 6,5, Dujakovi} 6,5, Raspudi} 6,5, Muminovi} 5,5 (53. Sre}o 6), Vidakovi} 7, Miki} 7 (78. Maksimovi} -), @ari} 6. Trener: Vlado Jagodi}. TO[K: Pani} 6,5, Sinanovi} 6,5 (53. Dolami} 6), Hod`i} 6,5, Brakovi} 6, Hasanba{i} 6, Jelakovi} 6, A. Bahti} 6, E. Bahti} 6, Rahmanovi} 5,5 (83. Mahmutovi} -), Burekovi} 5,5, Hanki} 6 (89. Kurti} -). Trener: Nihad Ali}. Iako je igrao bez devet standardnih prvotimaca, Borac je bez ve}ih problema uspio sa 2:0 savladati goste iz Te{nja koji su se u Banjoj Luci predstavili u izuzetno lijepom svjetlu. Najve}i aplauz tokom utakmice pripao je Marku Maksimovi}u koji je zaigrao za Borac nakon deset mjeseci odsustva S. K. zbog povrede.

^elik - Vele` 2:0
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 300. Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin) 7 Strijelci: 1:0 - Adilovi} (11), 2:0 - Adilovi} (25). @uti kartoni: Zahirovi}, Isakovi} (^elik), Zaimovi}, Memi} (Vele`). Igra~ utakmice: Eldin Adilovi} (^elik) 7. ^ELIK: Bilobrk -, Nemeljakovi} 6, ^ovi} 6, Jusi} 6, Stupar 6,5, Puri} 6,5, Zahirovi} 6,5, Jamak 6 (65. Gad`o 6), [i{i} 6 (46. Arnaut 6), Kapetan 6,5, Adilovi} 7 (80. Isakovi} -). Trener: Abdulah Ibrakovi}. VELE@: Bori} 6, As. [kalji} 5,5, Iveti} 5 (86. Lelo ), Zaimovi} 6, Oki} 5, Kodro 5, Velagi} 5 (65. Durakovi} 5), Demi} 5,5, Memi} 5,5, ]emalovi} 5,5 (65. Stupac 5), Kadri} 5. T rener: Demir Hoti}. Golovima Eldina Adilovi}a ^elik je ju~er u Zenici bez problema savladao Vele`. Ina~e, vanredna Skup{tina ^elika, izazvana neopozivom ostavkom predsjednika Upravnog odbora Mirsada ^izme, odr`at }e se ve~eras u 18 sati u Trofejnoj sali stadiona Bilino polje, kada bi vode}u poziciju u klubu ponovo trebao preuzeti Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra finansija u ViV. B. je}u ministara BiH.

Sloboda (BN) - Ora{je 1:0
Stadion Mlakve u Bosanskom Novom. Gledalaca: 200. Sudija: Edin Jakupovi} (Biha}) 7. Strijelac: 1:0 - Jelisavac (40). @uti kartoni: Krecelj (Sloboda BN) Ivanovi} (Ora{je). Igra~ utakmice: Vladimir Drlja~a (Sloboda) 7. SLOBODA: Drlja~a 7, Tica 7, Keranovi} 6,5 (79. Popovi} -), ^au{evi} 6,5, Babi} 7, Jelisavac 7, Krecelj 6 (65. Ivan~evi} 6,5), Kolund`ija 7, Zec 6 (72. Mustedanagi} -), [abi} 6,5, Zdjelar 6. Trener: Zlatko Jelisavac. ORA[JE: Ili{kovi} 7, Svitlica 6,5, Ze~evi} 7, Maskanjevi} 6,5, I. Peji} 7, M. Peji} 6,5, Koba{ 6 (77. Grgi} -), Luka~evi} 6 (46. Mi{kovi} 6,5), Prgi} 6,5, Miki} 6 (46. Ivanovi} 6), Leti} 6,5. Trener: @eljko Baoti}. N. \.

Odlu~io Vidakovi} Sve u re`iji Adilovi}a

Proleter - Drina 0:0 (penalima 4:3)
Stadion Radovinka u Tesli}u. Gledalaca: 200. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 7. Strijelci iz penala: Kne`evi}, Muminovi}, \ekanovi} i Ur{umovi} (Proleter), ]ulum, Kikanovi} i Risti} (Drina). @uti kartoni: Ra{i}, Popovi} (Proleter), Kikanovi}, Nini}, ]ulum, Risti} (Drina). Igra~ utakmice: Nemanja Ra{i} (Proleter) 7. PROLETER: Kuvekalovi} 6, [ijakovi} 6 (90. \ekanovi} -), Ga~i} 6, Ur{umovi} 6,5, Jorgi} 6, Ninkovi} 6,5, Peri{i} 6,5 (79. Popovi} -), Galami} 6 (74. Osmi} -), Ra{i} 7, Kne`evi} 6,5, Muminovi} 6,5. Trener: Darko Vojvodi}. DRINA: Maksimovi} 6, Obradovi} 6 (84. Jeremi} -), I. Lazarevi} 6, Kikanovi} 6, Mihajlovi} 6,5, Mitrovi} 6, Nini} 6, Krezovi} 6,5, ]ulum 6, Risti} 6,5, \elmi} 6. Trener: Milenko Milo{evi}. R. J.

[iroki Brijeg - Sutjeska 6:0
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 500. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Strijelci: 1:0 Pinjuh (19), 2:0 - Mi{i} (36), 3:0 - Mi{i} (45), 4:0 - Peraica (47), 5:0 - Glavina (62), 6:0 - Glavina (78). @uti karton: Danijel Ko`ul ([iroki Brijeg). Igra~ utakmica Jure Glavina ([iroki Brijeg) 7,5. [IROKI BRIJEG: Mari} -, ]ori} 7, Hrka~ 7, Marki} 7, Brekalo 7, Ko`ul 7, Vejcer 7, Mi{i} 7,5, Vagner 7 (46. Peraica 7), Zakari} 7 (60. Ivankovi} 7), Pinjuh 7 (44. Glavina 7,5). Trener Ivo I{tuk. SUTJESKA: Div~i} 5, Mitrovi} 5, Nikoli} 5, Mrgud 5, Kola{inac 5 (47. Simi} 5), Radakovi} 5 (65. Kruni} 5), Jankovi} 5,5, Jovanovi} 5 (46. Miri} 5), Kunovac 6, Oladotun 6, Mileti} 6. Trener: Mom~ilo Stani}.
D. K.

Vitez - Olimpik 0:1
Gradski stadion u Vitezu. Gledalaca: 100. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 6. Strijelac: 0:1 - Tijago (14. penal). @uti kartoni: Petak, Juri} (Vitez), Kolarov, Rodrigo (Olimpik). Igra~ utakmice: Tijago Lopez de Andrade (Olimpik) 7. VITEZ: Petak 6, Tabakovi} 5,5, Buhi} 5 (85. Slipac -), Juri} 5,5, Hasanovi} 6, Vidovi} 5,5, Lovrinovi} 6, Bo{njak 5,5 (70. Doli} - ), Vare{kovi} 5,5 (60. [anti} ), [afradin 6, Livaja 5,5. Trener: Valentin Plav~i}. OLIMPIK: Lu~i} 6,6, Suba{i} 6, Suljevi} 6 (67. Salki}-), Kolarov 6,5, [adi} 6

Pinjuh po~eo, Glavina zavr{io Presudio Brazilac Tijago
„Vukovi“ dobili novo ime
Odlukom Uprave „Vukova“, najmla|i sarajevski premijerliga{ umjesto Olimpik zvat }e se Olimpic. Kako su nam rekli u klubu, novo ime ne donosi nikakvu su{tinsku promjenu. (55. Dalmao -), Kreser 6, Velagi} 6,5, ^ulov 6,5, Durak 6,5, Tijago 7, Rodrigo 6,5. Trener: Edin Prlja~a.
S. P .

BSK - Omladinac 0:2
Stadion ^aire u Banjoj Luci. Gledalaca: 100. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica) 7. Strijelci: 0:1 - Arnautovi} (44), 0:2 - Rahmanovi} (90). @uti kartoni: Strika (BSK), Zoni} (Omladinac). Igra~ utakmice: Muamer Salihba{i} (Omladinac) 7. BSK: Bijeli} 6,5, Sladojevi} 6, Tomi} 6, Guti} 6, Damjani} 6,5, Damjanovi} 6, [aki} 5,5 (46. Marinkovi} 6), Samard`i} 6,5, Strika 6, \akovi} 5,5 (60. [akoti} 6), Gruji} 6 (46. Baki} 6,5). Trener: Zoran Dragi{i}.

Ivica D`idi} na Pecari
Iskusni Ivica D`idi}, dugogodi{nji igra~ i kapiten Zrinjskog, potpisao je trogodi{nji ugovor sa [irokim Brijegom. Mostarac }e poja~ati konkurenciju na stoperskoj liniji.

OMLADINAC: Bilajac 7, N. Huseinba{i} 6,5, Huseinagi} 6,5, Zoni} 6,5, Murselovi} 7 (57. Joksimovi} 6,5), Br~kali} 6,5, Arnautovi} 7 (53. A. Huseinba{i} 6,5), Bratanovi} 6,5 (76. Rahmanovi} 7), Salihba{i} 7, Agati} 6,5, Ahmetovi} 6,5. Trener. Fuad Grbe{i}. D. ].

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

59

EVROPSKA LIGA Bh. derbi na po~etku grupne faze

Jahi}ev AEK protiv Ibri~i}evog Hajduka
[tili} sa Lehom na velikom isku{enju u Torinu
Ve~eras po~inje takmi~enje u grupnoj fazi Evropske lige. Branilac naslova pro{losezonskog pobjednika Atletiko Madrid ovo takmi~enje po~inje u Solunu gdje gostuje kod Arisa. BiH }e imati dosta predstavnika u ovoj fazi Evropske lige. U Atini je na programu bh. derbi u kojem }e jedan protiv drugog igrati na{a dva nogometna reprezentativca. AEK Sanela Jahi}a i Du{ka Bajevi}a do~ekuje Senijada Ibri~i}a i Hajduk. Grci su favoriti, a ovaj me~ zbog uni{tenog travnjaka na svom stadionu }e igrati na Olimpijskom stadionu. - Favoriti smo i ne bje`imo od toga. Me|utim, Hajduk ne}emo

D`eko: Selekcija BiH nazadovala

Rang-lista FIFA-e

BiH pala na 59. mjesto, Francuzi tek 27.
Remi protiv Katara i poraz od Francuske prouzrokovali su pad reprezentacije BiH na FIFA-inoj rang-listi najboljih selekcija svijeta, ali on zahvaljuju}i trijumfu nad Luksemburgom ipak nije bio tako tragi~an. BiH je nazadovala za dva mjesta, i sada zauzima 59. poziciju. Iako su nas dobili, Francuzi su pali za {est mjesta i sada su na 27. poziciji, {to im je najgori plasman u historiji. Na{ naredni protivnik
Jahi} i Ibri~i}: Kolege iz reprezentacije ve~eras na suprotnim stranama

Halilhod`i}: Viljareal je favorit

u kvalifikacijama Albanija zauzima 67. mjesto. Na vrhu je i dalje [panija, dok je Njema~ka smijenila Brazil na tre}em mjestu. Poredak: [panija 1.824, Holandija 1.663, Njema~ka 1.490, Brazil 1.480, Argentina 1.351, Engleska 1.191, Urugvaj 1.182, Portugal 1.049, Egipat, ^ile 1.004, Hrvatska 998, Gr~ka 972, Italija 965, Nor(M. T.) ve{ka 958, Srbija 945...

Novi problemi u odbrani @eljezni~ara

Markovi} slomio nos
Fudbaleri @eljezni~ara rutinski su pro{li prvu prepreku u okviru Kupa BiH, savladav{i Rudar iz Prijedora sa 2:0. Iako su bez problema ostvarili cilj, nisu ga tako jeftino platili. Naime, u po~etnoj fazi utakmice igru je zbog loma nosa morao napustiti desni bo~ni Goran Markovi}. Tako je sada garnitura povrije|enih @eljinih igra~a prili~no ozbiljna, bu- Osim sa pomo}nicima: Primorani improvizirati Mogao bi na toj poziciji igrati i du}i da trener Amar Osim ne mo`e ra~unati ni na Jadranka Bogi~evi}a te Sr|an Stani}, ali on mora na poziciju lijevog beka. [to se stopera Mirka Radovanovi}a. - Izgubili smo i Markovi}a, {to ti~e, protiv Rudara je Goran stvara dodatni problem u odbra- Gan~ev igrao na tom mjestu, {to mbenoj liniji jer nemamo igra~a. nije nikad prije, a ako bude mogao Zamijenio ga je Benjamin ^oli} i igrati stopera, a da se to previ{e ne on }e najvjerovatnije ostati na de- odrazi na rezultate, bit }e dobro A. ^. kazao je Osim. snom beku.

Halilhod`i}: Te`ak ispit za Dinamo

Dinamo }e ve~eras u Zagrebu do~ekati Viljareal, ekipu koja dolazi iz [panije, aktuelnog svjetskog i evropskog prvaka. Na{ stru~njak Vahid Halilhod`i}, koji je ta~no prije mjesec preuzeo „Modre“ i potpuno ih preporodio, svjestan je kakav ga me~ o~ekuje. - [panci su izraziti favoriti. Radi se o vrhunskoj ekipi, koja je prije ~etiri sezone igrala i polufinale Lige prvaka. Zna~i, ~eka nas izuzetno te`ak posao. Me|utim, igramo na Maksimiru i imamo obavezu u~initi sve kako bismo ostvarili uspjeh protiv, ponavljam, vrhunskog evropskog tima - rekao je Vaha u kratkom telefonskom razgovoru za A. Dr. „Dnevni avaz“.

potcijeniti. Znamo odakle nam prijeti najve}a opasnost, a to je Ibri~i}, kojeg }emo poku{ati zaustaviti - rekao je Jahi}. Zlatan Muslimovi} se dobro oporavlja nakon operacije bruha i mogu}e je da danas bude na klupi PAOK-a koji gostuje u Belgiji kod FC Bri`a. Semir [tili} }e predvoditi sastav Leha na te{kom gostovanju u Torinu kod slavnog Juventusa. „Stara dama“ je slabo krenula u Seriji A i Poljaci se nadaju da mogu napraviti iznena|enje.

Ognjena Vranje{a i moldavski [erif o~ekuje te{ka utakmica u Holandiji kod AZ Alkmara. Bh. reprezentativac se o~ekuje u prvom sastavu na poziciji desnog beka. Mogu}e je da priliku u prvom sastavu moskovskog CSKA dobije Elvir Rahimi}. Ruski klub gostuje u [vicarskoj gdje }e igrati protiv Lozane. Od ostalih parova izdvajamo duel Sevilja - PS@, te PSV Sampdorija. Utakmice grupa A, B, C, D, E i F po~inju u 19 sati, a u 21.05. na terene }e iza}i ekipe iz (A. N.) grupa G, H, I, J, K i L.

Zrinjski izabrao novog trenera

Bloudek naslijedio Jovi}a
Dva dana tra`ili su ~elnici Zrinjskog nasljednika Dragana Jovi}a, a u ve~ernjim satima u utorak odluka je pala na Marina Bloudeka, trenera koji }e na klupi mostarskog kluba debitirati u subotu protiv vode}eg Borca. - Nakon kup utakmice protiv Budu}nosti odr`ana je sjednica Upravnog odbora na kojoj je jedina ta~ka dnevnog reda bio izbor novog trenera. Kandidata je bilo vi{e, a nakon iscrpne rasprave na kraju je jednoglasno izabran Marin Bloudek - izjavio je predsjednik Zrinjskog Ante Vida~ak. Bloudek, ~ije je slu`beno predstavljanje zakazano za danas u 10 sati, u sezoni 2008./2009. bio je trener zeni~kog ^elika, a zanimljivo je da je na klupi tog kluba debitirao upravo u utakmici protiv ZriMa. P . njskog.

Incident u Drugoj ligi Turske

Poku{ao ubiti brata za vrijeme utakmice
U Turskoj se desio do sada nezabilje`en doga|aj - jedan gledalac je za vrijeme drugoliga{ke fudbalske utakmice u{ao na teren i no`em izbo svoga brata. Juksel Jesilov, trener drugoliga{ke ekipe Mersin Idman Jurdu, zavr{io je u bolnici nakon {to ga je tokom me~a protiv Samsunspora ro|eni brat zbo no`em u stomak. Sre}om, povrede nisu te{ke. - Moj brat je psihi~ki bolesnik. U posljednjih sedam godina nismo govorili - rekao je Jesilov. Sve se desilo pred TV kamerama, koje su prenosile me~. (M. T.)

Bloudek: Prije dvije sezone trenirao ^elik

60
LIGA PRVAKA [panski gigant krenuo `estoko

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. septembar/rujan 2010.

sport

Grci razbjesnili Barcelonu
Katalonci razbili Panatinaikos sa 5:1
Lisandro: Lion minimalno pobijedio [alke
(Foto: AFP)

Interu bod protiv Tventea

Man~esteru samo bod protiv Rend`ersa

Aleks Ferguson platio ceh
[koti se odbranili od oslabljenog doma}ina Lion pobijedio, ali nije bio ubjedljiv
Odigrane su prve utakmice grupne faze Lige prvaka, u kojima su uglavnom postignuti o~ekivani rezultati. Ako }emo tra`iti iznena|enje, onda se ono desilo na Old trafordu. S druge strane, menad`er Rend`ersa i nekada{nji Fergusonov pomo}nik Valter Smit (Walter Smith) mogao je biti zadovoljan {to se njegov tim uspio odbraniti na Old trafordu. - Bio bih presretan da imam Aleksove brige i da mogu odmarati pola tima. Odbrana je jedino {to smo mogli igrati na Old trafordu i to se isplatilo - rekao je Smit. Aktuelni prvak Inter u En{edeu je s debitantom Tventeom igrao 2:2, u susr-

Samo odbrana
Man~ester junajted platio je ceh za izvo|enje oslabljene postave. Engleski predstavnik sa {kotskim Rend`ersima do sada je lako izlazio nakraj, pa je menad`er Aleks Ferguson (Alex) mislio da se-

Te{ka povreda Valensije
Na Fergusonove nevolje nadovezala se te{ka povreda Antonija Valensije (Valencia), koji bi zbog loma ~lanka mogao propustiti cijelu sezonu. Ekvadorca je pokosio Kirk Broudfut (Broadfoot), startom poslije kojeg je na Old trafordu zavladao muk.

Valensija na nosilima: Vjerovatni kraj sezone

Mesi najbolji strijelac Barcelone
Na Kamp nouu Barcelona se poigrala s Panatinaikosom, a osim kona~nih 5:1, ono {to vrijedi spomenuti je da je Lionel Mesi (Messi) u ovoj utakmici postao najbolji strijelac katalonskog kluba u bi mo`e dopustiti luksuz da iz postave izostavi nekoliko standardnih igra~a - Pola Skolsa (Paul Scholes), Dimitra Berbatova, Nanija... Zato je pru`io {ansu Vejnu Runiju (Wayne Rooney), koji, shrvan medijskom hajkom, nije u~inio ni{ta. Ligi prvaka. Sa nova dva gola, Argentinac je svoj bilans pove}ao na 27, odvojiv{i se od Brazilca Rivalda, koji je zabio 25. Mesi je mogao posti}i jo{ jedan, ali nije iskoristio jedanaesterac. etu u kojem je njegov trener Rafael Benitez vjerovatno na du`i period ostao bez povrije|enog Gorana Pandeva. - U prvom poluvremenu nismo zaslu`ili ni{ta. Imali smo velikih problema - rekao je Benitez.

Inter je odbranu titule prvaka Evrope po~eo remijem u En{edeu protiv debitanta Tventea. U burnom prvom poluvremenu, milanski tim je rano do{ao do vodstva, da bi Holan|ani uzvratili preokretom na 2:1, u ~emu im je pomogao Diego Milito (Diego), koji rijetko poga|a vlastitu mre`u. Ipak, Samuel Eto (Eto’o) pobrinuo se da prvak ipak ostane nepora`en. Panatinaikos je ranim golom na Kamp nouu {okirao navija~e Barcelone, ali ispostavilo se da je Sidni Govu (Sidney Govou) samo uspio razbjesniti Katalonce, koji su im do kraja strpali pet golova, od ~ega je Lionel Mesi (Messi) zabio dva. Argentinac je mogao i do het-trika da u 55. minuti nije propustio realizirati jedanaesterac. Iznena|enje ve~eri desilo se na Old trafordu, gdje su Rend`ersi osvojili bod protiv Man~ester junajteda, ~ijem se menad`eru Aleksu Fergusonu (Alex) obilo o glavu {to je iz postave izostavio dobar dio prvotimaca. Za Rend`erse je nastupio na{ fudbaler Sa{a Papac. U derbiju grupe B, Lion je na @erlanu kona~no obradovao navija~e, ali u tome mu je dobro pomogao sudija Ivan Bebek, koji je u 38. minuti isklju~io igra~a [alkea Benedikta Hevedesa (Howedes). Prije toga, Mi{el Bastos (Michel) pogodio je za Lion, a nakon {to je ostao s igra~em manje, [alke nikako nije mogao do}i u priliku da izjedna~i. Miralem Pjani} odigrao je cijeli me~ za Lion, a u 66. minuti je pogodio stativu. U najneizvjesnijem duelu ve~eri, Totenhem je u Bremenu brzo stekao vodstvo od 2:0, ali je Verder uspio do}i do 2:2, zahvaljuju}i golu Marka Marina.

Eto i Maikon slave izjedna~uju}i gol Intera protiv Tventea

(Foto: AP)

Vesli (67. Borovski), Frings, Marin, Arnautovi}, Almeida. Trener: Tomas [af. TOTENHEM: Kudi~ini, ]orluka, Kabul, King, AsuEkoto, Lenon (76. Palasios), Hadlston, D`enas, Bajl, Krau~, Van der Vart. Trener: Hari Rednap.

GRUPA B Lion - [alke 1:0
Strijelac: 1:0 - Bastos (21). Crveni karton: Hevedes ([alke) u 38. minuti. LION: Loris, Reveje, Diakate, Lovren, Kolod`ij~ak, Pjani}, Tulalan, Gurkuf (86. Makun), Brijan (90. Kalstrom), Lopez, Bastos (71. Pije). Trener: Klod Puel. [ALKE: Nojer, Moric, Hevedes, Plestan, Sarpei (75. [mic), D`ons (69. Kluge), Rakiti}, Deak, Farfan, Huntelar, Raul. Trener: Feliks Magat.

2:0 - Kadrozo (68) BENFIKA: Roberto, Amorim, Luisao, Luis, Kentrao, Martins, Garsija, Aimar (71. Airton), Gaitan, Saviola (87. Peiksoto), Kardozo. Trener: Horhe Hezus. HAPOEL: Enjeama, Bondarv, Da Silva, Fransman (74. Badije), Ben-Dajan, Vermut, Roki (61. [ivhon), Jadin, Zahavi, Ben Sahar, [ehter. Trener: Eli Gutman.

Bursaspor - Valensija 0:4
Bursa. Strijelci: 0:1 - Kosta (16), 0:2 - Aduriz (41), 0:3 Hernandez (68), 0:4 - Soldado (76). BURSASPOR: Ivankov, Tandogan, Erdogan, Stepanov, Vederson, Sen, ^im{ir, Insua, Ergi} (77. Svenson), Ipek, Nunjez. Trener: Ertugrul Saglam. VALENSIJA: San~ez, Saltor, Navaro, Kosta, Matiju, Hoakin, Topal, Domingez (77. Mata), Kosta (81. Fernandez), Hernandez, Aduriz (73. Soldado). Trener: Unai Emeri.

GRUPA C Man~ester - Rend`ers 0:0
MAN^ESTER: Ku{~ak, Braun, Ferdinand, Smoling, Fabio (76. Evans), Valensija (63. Gigs), Fle~er, Gibson, Park (76. Oven), Hernandez, Runi. Trener: Aleks Ferguson. REND@ERS: Mekgregor, Broudfut, Vir, Bugera, Papac, Viteker, Mekkuloh, Edu, Dejvis, Najsmit, Miler (81. Laferti). Trener: Valter Smit.

GRUPA D Kopenhagen - Rubin 1:0
Strijelac: 1:0 - N’Doje (87). KOPENHAGEN: Viland, Pospe{, Otesen, Anton, Vent, Vingard (90. Zanka), Klaudemir (90. Noregard), Kvist, Gronkjer, Santin (75. Bolanos), N’Doje. Trener: Stale Solbaken. RUBIN: Ri`ikov, Ansaldi, Salukvadze, Orekov, Boketi (65. Kuzmin), Muravski, Noboa, Kale{in, Martins, Eduardo (77. Karadeniz), Kornilenko. Trener: Kurban Berdijev.

Benfika - Hapoel 2:0
Strijelci: 1:0 - Luisao (21),

GRUPA A Tvente - Inter 2:2
Strijelci: 0:1 - Snejder (13), 1:1 - Jansen (20), 2:1 - Milito (30 - autogol), 2:2 - Eto (41). TVENTE: Mihajlov, Rosales, Visgerhof, Daglas, Tiendali, Brama, De Jong, Jansen, Ruiz, Janko (78. Bajrami), ^adli (88. Landzat). Trener: Mi{el Prudom. INTER: Cezar, Maikon, Lusio, Samuel, Zaneti, Kambiaso, Snejder, Mariga, Eto, Milito (87. Muntari), Pandev (61. Kutinjo). Trener: Rafael Benitez.

Bolna realnost
Lion je pobijedio, ali je njegova predstava protiv [alkea, koji je vi{e od pola susreta igrao s 10 fudbalera, bila daleko od ubjedljive. - Mogli smo odigrati i bolje i posti}i drugi gol. Ipak, uo~io sam nekoliko dobrih stvari. Natjerali smo protivnika da mnogo tr~i i bili bolji fizi~ki. Ova pobjeda dobro }e nam do}i za samopouzdanje - rekao je trener Liona Klod Puel (Claude). Izuzimaju}i Barcelonu, najubjedljiviju predstavu pru`ila je Valensija, koja je, uprkos tome {to je u pauzi ostala bez dva najbolja igra~a, u Turskoj debitantu Bursasporu pokazala da je te`ak (M. T.) put do elite (0:4).

Barcelona - Panatinaikos 5:1
Strijelci: 0:1 - Govu (20), 1:1 - Mesi (22), 2:1 - Vilja (33), 3:1 - Mesi (45), 4:1 Pedro (78), 5:1 - Alve{ (90). BARCELONA: Valdez, Alve{, Pike (75. Milito), Pujol, Abidal, ^avi (79. Maskerano), Buskets, Iniesta, Mesi, Vilja (69. Krki}), Pedro. Trener: Pep Gvardiola PANATINAIKOS: Corvas, Marinos, Bumsong, Kante, Vintra, Katsuranis (64. Karagunis), Simao, @ilberto, Govu (70. Garsija), Leto (80. Ninis), Sise. Trener: Ni(M. T.) kos Nioplias.

Verder - Totenhem 2:2
Strijelci: 0:1 - Pasanen (12 autogol), 0:2 - Krau~ (18), 1:2 - Almeida (43), 2:2 - Marin (47) VERDER: Vize, Fric, Predl, Pasanen, Silvestre, Bargfred,

Pjani} u duelu sa [alkeom: Minimalna pobjeda Liona

(Foto: AP)

sport

Dnevni­avaz,­~etvrtak, 16.­septembar/rujan­2010.

61

RAZGOVOR­­Mi­ ­ a­Te­e­o­ i},­na­bo­ji­bh.­ko{ar­ a{ rz l t v j l k

Si­gu­r­no­}u­igr­a­ti­na­EP-u
Po­ r­ ­ a­je­je­ i­ i­ra­ log­za{to­me­ni­e­bi­o­u­kva­i­i­ a­ i­a­ a,­ka`e­kr­­o­Ka­ a­La­ o­ ­ ­a v ed dn z j l lfk cj m il h b ral
ka`e 24-godi{nji krilni igra~ (206 centimetara) na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“. No, nas je u ovom momentu najvi{e interesiralo kakve su {anse da osmi strijelac {panskog prvenstva iz pro{le sezone (14,5 poena u prosjeku) u septembru idu}e godine predvodi reprezentacije BiH na zavr{nici Evropskog prvenstva 2011. Sude}i prema odgovoru, one su vi{e nego dobre. - Prvo bih naglasio da mi je jako drago {to smo dobili
Te­e­o­ i}:­Br­ ­ i­ti­u­u­u­[paniji l t v an t l

Mirza Teletovi} otvorio je fantasti~no predsezonu u [pa niji. U pobjedi Kaha Laborala nad {vicarskim Friburgom postigao je 41 poen („trojke“ 10/8) i pokazao, bez obzira na to {to se radilo samo o kontrolnom susretu protiv ne tako velikog protivnika, za{to va`i za zvijezdu najja~e evropske lige ({panska ACB) i najboljeg bh. ko{arka{a. - Nadam se da je ovo nagovje{taj jo{ jedne dobre sezone sa Kahom. Branimo titulu u [paniji, a ambicije su velike i u ostalim takmi~enjima, prije svega u Euroligi -

Za­ o­ o­jan­po­ i­ o­ d v l zv m

tan, evo, sad mogu re}i da }u 100 posto biti u sastavu isti~e Teletovi}, iako je svjestan da je njegovo neigranje u ovogodi{njim kvalifikacijama izazvalo opre~ne komentare. ^ak i dolazak na prozivku u Sarajevo na po~etku priprema te medicinska dokumentacija koju su uputili ljekari Kaha Laborala nisu bili dovoljni da sprije~e naga|anja o tome za{to zaista Mirze nije bilo u ekipi Sabita Had`i}a. - Ponovit }u jo{ jednom, povreda je jedini razlog za{to me nije bilo u kvalifikacijama. Evo, i sad dok pri~amo ja se nalazim na terapiji kod klupskog ljekara. Me|utim, vjerujem da }e uskoro sve biti uredu i da }u biti spreman za reprezentaciju - rekao je Teletovi}. E. JESENKOVI]

Sa­me~a­Ci­ o­ a­-­Bu­ u}no­ t:­Slavili­Podgori~ani b n d s

(Foto:­N.­Bo`ovi})

Ide­na­te­ ­ ­ i­e rap j

Bu­ u}no­ t­ d s pr­ i­fi­ a­i­ ta v n ls
U­dr­ ­ om­me~u­sna­ e­odmje­ ­­i­Efes­ ug g ril Pi­sen­i­Bo­ na­ASA­BH­Te­e­ o­ l s l c m
Mala dvorana KSC Skenderija u Sarajevu. Gledalaca: 200. Sudije: Medin Du{kaj, Mirza Hatibovi}, Mirza Palo (svi BiH). Rezultat: Cibona - Budu}nost 62:73 (14:19, 13:22, 16:15, 19:17). CIBONA: Stip~evi} 2, Bogdanovi} 15, Brnas, Lali} 4, Zup~i} 4, Juri~i}, Pa{ali} 12, Dragovi}, Filipovi}, Vrbanc 9, D`onson 9, Dela{ 7. Trener: Danijel Lutz. BUDU]NOST: [}eki} 14, Milo{evi}, M. Popovi}, A. Popovi} 2, Marovi} 4, Ota{evi} 4, Dragi~evi} 19, Simonovi} 15, Kadziulis 7, Dubljevi} 4, [ehovi} 2, Ne{ovi} 2. Trener: Dejan Radonji}. Utakmicom Cibona - Budu}nost (62:73) u Maloj dvorani KSC Skenderija ju~er je po~eo 6. memorijalni ko{arka{ki turnir „Mirza Deliba{i}“ koji se igra u ~ast na{eg najboljeg sportiste svih vremena. Prvak Hrvatske i zagreba~ki euroliga{, ekipa koju sa klupe predvodi nekada{nji igra~ki as „Studenata“ Zdravko Radulovi} (zbog seminara trenera u Trevizu ovom prilikom nije mogao sjediti na klupi, ali se njegov dolazak o~ekuje danas), pora`en je od sastava podgori~ke Budu}nosti, na{ih Alekseja Ne{ovi}a i Nemanje Gordi}a, koji je povrije|en. Tako }e Budu}nost danas od 17.15 sati igrati finalni me~, dok je utakmica za tre}e mjesto na rasporedu u 15 sati. Sino} su u drugom polufinalnom me~u igrali turski Efes Pilsen i doma}in Bosna A. ^. ASA BH Telecom.

Po~eo­Me­ o­ ­­al­„Mirza­De­i­ a{i}“ m rij lb

Pr­ i­ispit­u­Su­ e­ ­ u­ u v p rk p
Pred start doma}e i Eurolige, Kahu Laboral o~ekuje zavr{nica {panskog Superkupa, kojoj }e biti doma}ini 24. i 25. septembra. Pored aktuelnog prvaka [panije, igrat }e jo{ zva ni~ni prvak Evrope Barcelona, pobjednik Eurokupa Valensija i Real Madrid.

poziv za u~e{}e na zavr{nici Eurobasketa, jer se nadam da }e to pomo}i na{em savezu da se neke stvari pokrenu i poslo`e kako treba. [to se mene ti~e, moj na stup u reprezentaciji nije upi-

Ne­pla{im­se­Po­ ­u­ a­a­ a­ rt g l c
Na­ o­ on­}u­za­­ r­ ­i­pod­za­ ta­ om­svo­e­do­ o­ i­ e,­ka`e­ro|eni­Tu­ lak­ p k ig at s v j m vn z
zatim i hotelu „Atlis“, gdje je smje{tena na{a selekcija. Igra~ koji je prije tri godine zabilje`io plasman na 60. poziciju svjetske ATP liste, ka`e kako njegov nastup za dr`avu u kojoj je ro|en ne predstavlja iznena|enje. - Kontakt sa direktorom Teniskog saveza BiH Zlatkom [o{om uspostavio sam jo{ 2006. godine. @elja je postojala i prije, i tada, i nije se promijenila. U tom periodu imao sam obaveze prema SAD, jednostavno nisam imao obraza da samo odem, ipak sam tamo stekao svoj teniski rejting. Sada vi{e nemam tu vrstu moralne dileme, iz SAD sam dobio potrebne dozvole, i napokon }u zaigrati pod zastavom svoje domovine - govori teniser koji je zbog operacije koljena vi{e od godinu van terena.

Amer­De­i}­pr­ d­de­ i­za­te­ i­ ku­re­ r­ ­ e­ ta­ i­u­Bi­ l e b ns p ez n c j H

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Portugala)
Vi{esatni let iz SAD nije ostavio traga na Ameru Deli}u, teniseru koji o~ekuje prvi nastup za reprezentaciju BiH u Dejvis kupu, Tuzlak je na aerodromu u Lisabonu bio nasmijan. Osim umora, nije osje}ao ni strah od Portugalaca, koji su veliki favoriti u duelu 3. kola II grupe Evroafri~ke zone Dejvis kupa. - Iako nisam 14 mjeseci igrao turnire, navika na mijenjanje dana za no} i stalnih putovanja ostala je ista. Portugalaca se ne pla{im, za{to bih, poznajem oba njihova prva reketa, dobri su igra~i, ali daleko od toga da su nepobjedivi - govorio je Deli}, kojeg smo susreli na aerodromu, a

Po­ r­ ­ak­u­fo­ ­ u v at rm

De­i}­u­ra­ go­ o­ u­s­na{im­no­ i­ a­ ­ m:­Spr­ ­ an­za­me~eve­ l z v r v n ro em

U poslijepodnevnim satima u hotel „Altis“ stigla je kompletna teniska reprezentacija, predvo|ena selektorom Daverom Vrani}em i direktorom TS BiH Zlatkom [o{om.

Ko­mple­ti­r­a­na­re­pr­e­ze­nta­ci­ja

Pored Amera Deli}a, u kombinaciji za nastup pr otiv Portugala su prvi reket BiH Aldin [etki}, zatim Ismar Gor~i}, Damir D`umhur, Franjo Raspudi} i Tomislav Brki}. koliko godina - ka`e Deli}. Iako prema uspjesima u karijeri zaslu`uje epitet velike bh. teniske zvijezde, Amer je skroman i drag de~ko, koji se ni~im ne `eli isticati iznad svojih reprezentativnih kolega. Njegov dolazak u Portugal nije bio ni~im uvjetovan, pa ni nastupom. - Trenirat }u, a selektor Daver Vrani} na terenu }e vidjeti da li smatra da mogu pomo}i. Va`no je da sam tu, a ako budem odre|en za nastup, mogu obe}ati samo da }u dati sve od sebe da savladam bilo kojeg protivnika - govori 27-godi{nji teZ. [ARI] niser.

Voli­igr­ ­i­na­ze­ lji at m
Iako je njegovo najja~e oru`je sna`an servis, Amer ka`e kako najvi{e voli igr ati na zemlji. - Mo`da zvu~i ~udno, ali dra`e mi je igrati na zemlji nego na brzim podlogama. Servis mi poma`e gdje god igram, no lak{e je reternir ati i boriti se za poene protivnika na sporijoj podlozi kakva je zemlja. Znam da su Portugalci specijalisti za zemljanu podlogu, ali mo`emo ih iznenaditi. Isner mi je pri~ao kako je igrao sa njihovim prvim reketom Frederikom @i lom (Frederico Gil), upoznao me sa dobrim i lo{im stranama Portugalca. De jvis kup je jedno, a pojedi na~ni turniri ne{to sasvim drugo. Neki igra~i potpuno se druga~ije pona{aju kao dio ekipe nego sami. Znam da u BiH vlada teniska euforija, atmosfera je izvrsna, to }e nam biti najja~i adut pr otiv doma}ina koji je rea lno favorit - smatra Deli}.

Nakon 14 mjeseci igrao je kvalifikacije za US Open, a prema rije~ima Deli}a, potpuno je spreman. - Izgubio sam na US Openu, ali rezultat nije bio bitan, va`no je da sam na terenu osjetio da imam snage, da mo gu igrati bez ikakvih proble ma. Posljednjih osam mjeseci radio sam izuzetno naporno, trenirao sam i sa Mardijem Fi{om (Mardy Fish), D`ejmsom Blejkom (James Blake), D`onom Isnerom (John). Koljeno se potpuno oporavilo, nadam se kako }u se brzo vratiti u formu od prije ne-

Ko{arka{kom reprezentativcu BiH i ~lanu Crvene zve zde Elmedinu Kikanovi}u potvr|ena je suspenzija od osam mjeseci koju mu je 7. juna ove godine izrekla antidoping agencija KSBiH, a zbog uzimanja nedozvoljenih stimulativnih sredstava. Kikanovi} je bio pozitivan na doping-testu nakon utakmice njegove Zvezde i Partizana, a budu}i da su ka`njavanja igra~a po ovome pitanju u domenu naciona lnih saveza, Komisija za doping pri KSBiH potvrdila mu je kaznu nakon {to je pao na kontroli u Beogradu. - Kikanovi} ne}e mo}i nastupati do februara naredne godine, {to je lo{e za njega jer ne}e biti u takmi~ar skoj formi, ali je dobro za reprezentaciju jer }e ipak biti spreman za nastup na EP u Litvaniji.

Ki­ka­no­vi}u­osam­mje­se­ci

Po­vr|ena­ka­ na­na{em­ce­ tr­ t z n u

Ki­ a­ o­ i}:­Ostala­suspenzija k n v

[to se kazne ti~e, mogla je biti i ve}a, raspon je od {est mjeseci do dvije godine, ali, budu}i da je on bio vrlo korektan, da je priznao uzimanje nedozvoljenih sredstava te da je to sredstvo bilo jedno od novijih za koje nije bilo definirano da je na listi, ona je bila bla`a - kazao nam je generalni sekretar KSBiH Harun Mehmutovi}. A. ^.

Skr­ ­ an­de~ko om

HKK Zrinjski Mostar organizator je 3. memorijalnog ko{arka{kog turnira „Mariofil D`idi}“ koji se igra u ~ast jednom od osniva~a mostarskog kluba. Osim doma}ina, na turniru jo{ u~estvuju aktuelni prvak BiH [iroki, trebinjski Leotar i crnogorski Mornar, koji ovaj turnir ~ini

Otva­r­a­ju­Zr­i­njski­i­Le­o­ta­r

Tre}i­me­ o­ ­­al­„Mariofil­D`idi}“ m rij

me|unarodnim. Prvi }e na parket dvora ne Bijeli brijeg danas (17 sati) ko{arka{i Zrinjskog i Leotara, a dva sata kasnije sastaju se [iroki i Mornar. Utakmica za tre}e mjesto na rasporedu je u subotu u 17 sati, dok je finalni okr{aj na . programu u 19 sati. M. P

^ETVRTAK 16. 9. 2010.

21.00
TOK-[OU, PINK BH

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

10.10

LJUBAVNA OLUJA

17.00

FEDERACIJA DANAS

23.00

BISERI

18.15 OTKA^ENI TELEFON OSMANA D@IHE

18.00

ALL ABOUT

Zabranjeni forum
Sedma sezona emitiranja „Zabranjenog foruma“ bit }e otvorena dijalogom o politi~kim bojama pred izbore. Kako se gra|ani BiH pripremaju za op}e izbore 3. oktobra, kome vjeruju, a kome ne? Da li glasa~i zaista u~estvuju u demokratskom procesu ili su marionete u jednoj velikoj politi~koj igri?! Da li se demokratija u BiH svodi na podjelu vlasti?! Me|u gostima u studiju }e biti Adnan Ba{i}, kandidat Saveza za bolju budu}nost BiH za Dr`avni parlament i „zlatni ljiljan“. Urednik i voditelj je Aleksandar Hr{um.

17.45
EMISIJA, ALFA

Intervju dana
Gost Intervjua dana na TV Alfa je prof. Faruk Jabu~ar, direktor ugledne dobrinjske {kole. U ARBiH dao je i srce i du{u i te{ko da u dana{njem vremenu mo`e posmatrati nepravdu koja se ~ini prema bora~koj populaciji. Borba mu je u krvi, kako u vrijeme agresije i odbrane zemlje, tako i u ovom vremenu kada zemlju treba braniti nekim drugim sredstvima. Poznati je aktivista za pobolj{anje `ivotnog standarda u~itelja, nastavnika i profesora.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 BHT slagalica 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Uradi sam, uradi sama 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 180/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 86/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. 13.15 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 3/10 13.45 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 3/13, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 4/13 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.10 Be Ha Te bebe 15.15 Mini school 15.20 Japanske pri~e, animirana serija 15.30 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 15.55 Ples `ivota, igrana serija, 87/124 16.45 Moja mala kuhinja 16.55 Ko{arka. Memorijal Mirza Deliba{i} 2010, finale, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 3/10 20.05 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 22.10 BHT vijesti 22.20 Business News 22.25 Andrea Dorija, strani dokumentarni program, 1/2 23.05 Obaba, njema~ko-{panski igrani film 00.50 Pregled programa za petak
20.20 20.45 20.55 21.30 21.40 22.00 22.15 22.30 Puls Muzika i EPP Emisija istina Vijesti Jukeboks Izborna hronika Intervju dana, repriza Jukeboks

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 3. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 52. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 4. emisija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 14. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 4. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima: Izborna debata, r. 15.05 Vijesti 15.15 Dolina sunca, igrana serija, 133. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 134. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 4. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen. normalan, humoristi~ka serija, 7. epizoda 18.49 Dnevnik, najava 18.50 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 8. epizoda 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.05 Izborna debata 22.04 Dnevnik, najava 22.05 [etnja sa ~udovi{tima: @ivot prije dinosaura, dokumentarni program, BBC, 1. dio 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Izborna hronika 23.45 Japon, meksi~ki igrani film 01.55 Federacija danas, r. 02.20 Dnevnik 3, r. 02.45 Pregled programa za petak
18.15 19.00 20.00 20.15 20.40 22.00 22.40

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Sumnja, talijanska telenovela 13.05 Top Shop 13.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gumus, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.10 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.30 Euroliga, uvodna emisija 18.50 Euro liga, Dinamo Zg. - Villareal, prijenos utakmice - I poluvrijeme 19.45 Vremenska prognoza 19.50 OBN Info 20.00 Euro liga, Dinamo Zg. - Villareal, prijenos utakmice - II. poluvrijeme 20.50 Vremenska prognoza 20.55 Euro liga, AEK - Hajduk Split, prijenos utakmice - I poluvrijeme 21.45 Vremenska prognoza 21.50 Vox populi 21.55 Euro liga. AEK - Hajduk Split, prijenos utakmice - II. poluvrijeme 23.00 Biseri, talk show 00.00 Euroliga: Pregled kola 01.00 Ljetna matineja: Posrnuli ratnici, film 02.45 Playboy Girls, zabavni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film 8. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 8. epizoda 09.20 Timmy, crtani film 8. epizoda 09.30 Jagodica bobica, crtani film 8. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 8. epizoda 10.30 Winx, crtani film 12. epizoda 11.00 Winx, crtani film 13. epizoda 11.20 Aladin, crtani film 8. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 14. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija,15. epizoda 14.20 Moj dom 14.50 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 14. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 15. epizoda 17.37 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 15. epizoda 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 16. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Seks i grad, igrana serija, 13. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 13. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 14. epizoda 00.30 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 15. epizoda

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav, reality 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Farma, u`ivo 00.00 Film 02.00 Gold express, muzi~ki program
21.40 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana

TV Alfa
07.00 08.00 09.00 09.15 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa Mozaik - jutarnji program Kursad`ije - repriza Sponzorisani program [to da ne - revijalni program, repriza Vijesti Alfa Mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program Muzika Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program EPP, muzika

TV Gora`de
19.30 20.00 21.00 22.30 Muzi~ki program Igrana serija Igrani film Iz arhive Festivala prijateljstva 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

Izbori 2010 Dnevnik KISS FIS Shop i marketing Izbori 2010 Film: Bezglavi jaha~ (16) Lifestyle TV Dnevnik KISS r.

22.00 Gordost 23.00 Igrani film Pregled programa za petak

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV Zenica
18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Sati muzike, muzi~ka emisija 21.00 Zona kantona 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.10 Izbori - neposredno obra}anje - SDA - Stranka demokratske akcije 18.25 Potez r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - emisija 22.20 Seks i grad - igrana serija

TV TK
15.00 15.20 15.50 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.05 21.45 22.00 22.45 23.15 Frej`er, humoristi~ka serija Ulica Zoo vrta, dje~iji program TV shop Vijesti u 16 Bonaventura, dokumentarno-zabavni program Izbori 2010, izborni `urnal Pe~at u vremenu, dokumentarni program ^etiri `ene, serijski program Dnevnik RTV TK Dje~iji program Film Vijesti Prvi talas, igrana serija Paso{ za Ju`nu Ameriku, zabavni program Lo{e djevojke, igrana serija

TV Kakanj
17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.00 20.50 20.00 23.30 Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Izborni blok Saga, serija Glas Amerike

TV Visoko
17.30 18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 22.35 23.10 23.30 Sportske legende (r.) Klinika - serijski program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika - serijski program Aktuelnosti, r TV strane

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

BN
15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Smrtonosna vrelina 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme, BIHAMK Izvje{taj od MUP-a KS 19.00 Muzi~ki program 19.46 Turska muzika - muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu, dokumentarni program

TV USK
18.10 Jaci dje~iji program 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.30 Dnevnik 2

TV KISS
16.50 FIS SHOP 17.00 [kola ribolova iz barke 18.00 Reporta`a

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.25
FILM, NOVA TV

22.05

TABLOID

20.00

BORILA^KI SPORT

21.00

VAZDU[NE TRKE

22.30

ATLETIX

19.00

ULOVLJENI

21.10

DFC

20.15 ALARM ZA KOBRU 11

20.15

POPSTARS ...

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.30 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.05 @ivot i standardi 21.35 Ad libitum 22.05 Tabloid

15.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 16.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.45 Fudbal 18.15 Stoni tenis 19.00 Fudbal 19.10 Naja~i ~ovek 20.00 Borila~ki sport 22.00 Fudbal

16.45 Surfing 17.00 Enduro 17.30 Kriket. Mumbai Indians - Guyana 20.15 Vijesti 20.30 Obaranje ruke 21.00 Vazdu{ne trke 22.00 Kuglanje 23.00 Surfing 23.15 Kreativno lomljenje 23.45 Svi sportovi

16.30 Najbolja utakmica Premier League 18.15 Premier League. Wigan Sunderland 20.00 Premier League Magazin 20.45 Profi boks 21.30 TWS 22.30 Atletix

17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Uhva}eni na djelu 21.00 Spasioci 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Uhva}eni na djelu

16.40 High School Stories 17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express Manga 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za kobru 11, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstarsdjevojke zauvijek, {ou 22.30 Red! 23.30 TV total

Oglas donosi smrt
Nakon {to je otkrila da ju je zaru~nik s kojim je `ivjela u stanu na Menhetnu prevario s biv{om `enom, Alison D`ons odlu~i prona}i cimericu. Nakon razgovora s kandidatima, lijepa i sofisticirana poslovna `ena odabere Hedru Karlson, srame`ljivu i mirnu djevojku koja nema nimalo osje}aja za stil, ali izgleda kao da ima zlatno srce. Uloge: Brid`et Fonda, D`enifer D`ejson Li Reditelj: Barbet [reder

^ETVRTAK 16. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Znate rasporediti vrijeme. Sti`ete na provod sa dru{tvom i na uzbudljive trenutke sa par21. III - 20. IV tnerom. Posao: Iako ne nailaziti na konkretne prepreke pri provo|enju svojih zamisli, ovo nije dan velikih doga|aja. Zdravlje: Dobro op}e stanje. Ljubav: Suo~avate se sa nimalo ugodnom stvarno{}u. Ipak, ne preuveli~avajte va`nost sva|e sa 21.IV - 22.V partnerom. Posao: Sazrijeva odluka o neizbje`nim promjenama na profesionalnom planu. Izvucite maksimum iz sebe. Zdravlje: Preosjetljivi ste.
BLIZANCI Ljubav: Rije{it }ete nesporazum sa voljenom BIK OVAN
@IVA META

15.00

PAKOV SVIJET

18.30

^AROLIJA

14.05

DR@AVNIK NOVOG KOVA

22.05

09.15 Karmelita, tv novela **.** Mala tv 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Pop sikret, crtana serija 10.50 Gdje je nastalo?, obrazovni program 11.35 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.20 Profajler, serija 13.05 Dolina sunca, tv novela 14.35 Mts magazin, muzi~ka emisija 15.00 Pakov svijet, serija **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas **.** RTRS preporu~uje 17.00 Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata - Adil Osmanovi}, SDA - Stranka demokratske akcije, Ibrahim Spahi}, Koalicija preokret: GDS BiH i NEP BiH, Damir Miljevi}, Na{a stranka - Nova socijalisti~ka partija Zdravko Krsmanovi}, Krsto Jandri}, Narodna demokratska stranka 17.20 Karmelita, tv novela 18.10 Brojevi, serija 18.55 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Izbori 2010., TV debata 22.25 Vijesti 22.32 Sport 22.37 Finansijske novosti 22.40 Izborna hronika 23.05 Tajne rata, dokumentarni serijal 00.00 Poaro, film 01.35 Profajler, serija

10.00 10.09 10.10 10.15 10.25 10.50 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15 14.10 14.16 14.17 15.02 15.33 16.20 17.00 17.10 18.30 19.20 19.21 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.05 22.10 22.40 22.45 23.10 23.13 23.20 23.30 00.15

Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Fotografija u Hrvatskoj Odjevna odiseja: Indonezija, dokumentarna serija (11/14)* Odjevna odiseja: Senegal, dokumentarna serija (12/14)* Oprah show (1237.)* Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) More ljubavi, telenovela (44/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija (11/28)* Barentsova regija - sjeverno prijateljstvo, dokumentarni film (R) [krinja: Ru`a Luda ku}a 2, humoristi~na serija (9/32)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (48/80) (R)* Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Apokalipsa - Drugi svjetski rat: Svijet u plamenu, dokumentarna serija (4/6)* Otvoreno Kratki susreti Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija (12) (17/24)* Skrivena o{trica, japanski film (12) (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 TV vrti}: Cipele 08.15 Na kraju ulice: Kviz 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (57/65) (R)* 08.50 @deronja, crtana serija (10/20)* 09.10 Krava i pili}, crtana serija* 09.35 Abeceda EU: Slovo G 09.45 Iznad crte: Kastav 10.00 Na prvi pogled, serija za djecu (18/26) (R)* 10.25 Regina, kanadsko-islandski film (R)* 11.55 Fotografija u Hrvatskoj 12.10 Putne bilje`nice: Japan s Olivierom Martinom, dokumentarna serija (6/10) (R)* 12.35 Beverly Hills 3, serija (10/30)* 13.20 Beverly Hills 3, serija (11/30)* 14.05 Dr`avnik novog kova 2a, humoristi~na serija (7/7)* 14.30 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (20/22)* 15.10 Portret umjetnika: Boris Cvjetanovi} 15.55 Nevjerno tvoja, ameri~ki film* 17.30 U svijetu bez leda: @ivot pod prijetnjom kazne, dokumentarni film (1/2) (R)* 18.23 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 18.25 Ve~eras... 18.30 Nogomet, EL - emisija 18.55 Nogomet, EL: Dinamo - Villareal, prijenos 20.50 Nogomet, EL - emisija 21.00 Nogomet, EL: AEK - Hajduk, 1. poluvrijeme 21.50 Vijesti na Drugom 21.55 Vrijeme 22.00 Nogomet, EL: AEK - Hajduk, 2. poluvrijeme 22.55 Nogomet, EL - emisija 23.15 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (20/22)* 00.00 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (12/24) (R)* 00.20 Ljetni retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (10/13) (R)*

06.00 Hitni slu~aj, serija 07.00 Dona Barbara, serija 07.50 Bumba, serija 08.10 Fifi, serija 08.20 Roary, serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin, doma}a produkcija 13.29 PBZ Pitanje dana 13.30 Najbolje godine, doma}a serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 Provjereno, magazin 22.05 @iva meta, serija 23.10 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.25 OGLAS DONOSI SMRT (15), igrani film 01.25 Seks i grad, hit serija 01.55 Ezo TV (18), tarot show 02.55 Vjerovali ili ne, serija 03.20 VRU]INA TIJELA (18), igrani film 05.10 Seks i grad, hit serija 05.35 Kraj programa

osobom. Najvjerovatnije, najzad pronalazite zajedni~ki jezik. Posao: Kako je novac ponovo va{a osnovna preokupacija, ~inite sve da do|ete do {to ve}ih iznosa. Zdravlje: Osje}ate blagi umor.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ovo je mo`da najmirniji dan u posljednje vrijeme. Imati dojam praznine, ispitujete svoja osje}anja. 23.VI - 22.VII Posao: O~ekujete da dobijete vijest od presudnog zna~aja. Poduzmite pravi korak da popravite bud`et. Zdravlje: Spavajte vi{e i urednije.
RAK

Ljubav: Vi{e niste toliko napeti, {to se povoljno odra`ava i na va{ ljubavni `ivot. Prihvatite poziv za izlazak. 23.VII - 22.VIII Posao: Izuzetno ste vrijedni i aktivni, pa }ete kraj dana do~ekati iscrpljeni, ali veoma zadovoljni. Zdravlje: Dobra fizi~ka kondicija.
LAV

Ljubav: Dobrog ste raspolo`enja, pa prizivate romansu. Problem mo`e biti neodlu~nost, koga 23.VIII - 22.IX odabrati?! Posao: Stalo`eni ste, `elite da posao dobro obavite. Do{ao je pravi trenutak da napredujete, iskoristite {anse. Zdravlje: Ne pretjerujte sa spavanjem. Ljubav: U vama se skriva velika ljubavna mo}, samo treba prona}i na~in da je pravilno iskoristite. 23.IX - 22.X Posao: Za mnogo {ta danas se brine sretan splet okolnosti. Va{a komunikativnost dolazi do punog izra`aja. Zdravlje: Zdravlje je pod za{titom i zvijezda.
VAGA

DJEVICA

23.05
FILM, BHT 1

Obaba
Dvadesetpetogodi{nja Lurd kre}e na Obabu i nosi malu kameru sa kojom `eli zabilje`iti stvarnost Obabe, njen svijet i ljude. Ali, Obaba nije mjesto koje je zami{ljala i uskoro otkriva da su ljudi koji `ive tamo, poput Merce, Ismaela ili Tomasa, zaglavljeni u pro{losti od koje ne mogu niti `ele pobje}i. Lurd polako upoznaje dijelove njihovog `ivota... Uloge: Pilar Lopez de Ajala, Huan Diego Boto Reditelj: Montkso Armendariz

01.00 Posrnuli FILM, OBN ratnici
Arheolog Met Fle~er sa svojom ekipom je u egipatskim iskopinama na{ao mumificirane ostatke ogromne `ivotinje. Ispostavilo se da je to Aramis, vo|a nekada{nje stra{ne horde Posrnulih ratnika, koji su harali Zemljom jo{ prije biblijskih poplava. No, ispostavit }e se da neko jo{ uvijek ima `elju da o`ivi mumificirane ostatke giganta i nanese svijetu nemjerljivu {tetu. Uloge: Kasper Van Dien, Kristen Miler, D`efri Luis Reditelj: Kevin VanHuk

[KORPIJA Ljubav: Osje}ate se pomalo zapostavljeno. Ra-

zmi{ljate o svom `ivotu, ljubavi, partneru, sada{njem ili budu}em. Posao: Ne mo`ete imati sasvim jasan uvid u situaciju i razvoj doga|aja. To vas danas najvi{e zabrinjava. Zdravlje: Oprhvajte se lo{em raspolo`enju. Ljubav: Voljenoj osobi nije nimalo lako da slijedi STRIJELAC va{e zamisli. Puni ste energije, `elite sve, i to odmah. 23.XI-22.XII Posao: Imate dovoljno energije, `elje i sposobnosti da sve svoje zamisli vodite u `eljenom pravcu. Zdravlje: Dolazi vrijeme opu{tanja.
23.X - 22.XI

18.50
NOGOMET, OBN

Indija

16.50
SERIJA, HAYAT TV
Ko~i vr{i pritisak na Maju, ali Maja tvrdi da se nije vidjela s Bahuanom. Ivona i dalje poku{ava da zavadi Raula i Mauriloa. Deva poma`e Maji da se opet sretne s Bahuanom. [ankar pronalazi dvije avionske karte me|u Bahuanovim stvarima, ali Bahuan govori da ne}e voditi Maju sa sobom u Ameriku. Raj upla}uje 5.000 dolara na Dudin ra~un u banci. Manu zati~e Maju i Bahuana zajedno.

Ljubav: Traje prili~no ugodno razdoblje. Ipak, intenzitet va{ih ljubavnih aktivnosti mnogo je sla23.XII-21.I biji. Posao: Sve {to radite, radite polako, veoma promi{ljeno. Pogotovo ako nastojite {to vi{e zaraditi. Zdravlje: Radite samo ono {to vam godi.
VODOLIJA Ljubav: Niste vi{e neuhvatljivi, dovoljni sami se-

JARAC

Euro liga: Dinamo Zg. Villareal
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

bi. Podatni ste, `eljni ljubavi, spremni da uzvratite nje`nost. Posao: Veoma lako }ete uvjeriti kolege da je va{ novi poslovni potez prilika koja se ne propu{ta. Zdravlje: Odi{ete zadovoljstvom. Ljubav: Prihvatite laka srca situaciju u kojoj jeste. RIBE Svjesni ste da iza zati{ja uvijek dolazi ljubavna oluja. 20.II-2O.III Posao: Nailazite na manje probleme. Ne uzbu|ujte se zbog toga, ve} strpljivo rje{avajte jedan po jedan. Zdravlje: Mogu}e su prolazne tegobe.
22.I-19.II

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Anga`iran i u Njujorku

Sanaderova kompanija
ZAGREB - Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader iskoristio je nedavno gostovanje na Evropskom forumu u austrijskom selu Alpbah kako bi osnovao konsultantsku kompaniju koju je dan nakon zavr{etka foruma registrirao. Sanader je ranije imenovan za vi{eg istra`iva~kog saradnika na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku za akademsku 2010/2011. godinu pa je nejasno kako }e obavljati posao u novoj kompaniji u Austriji.

Jovovi~: I u ~etvrtom dijelu glumi Alis

Zbog velikog uspjeha ~etiri dijela filma

U PLANU PETI RESIDENT EVIL Talas {trajkova
Braila: Sukob ispred bolnice

Posljednji nastavak fran{ize na prvom mjestu gledanosti
LOS AN\ELES - Glumica Mila Jovovi~ (Milla Jovovich) izjavila je da je u planu peti film horor fran{ize „Resident Evil“, objavio je „New Musical Express“. ^etvrti film serijala, u kojem Jovovi~ ponovo glumi Alis (Alice), bio je najgledaniji proteklog vikenda u sjevernoameri~kim kinima. - Novi film „Resident Evil“ prvi je koji je dospio na prvo mjesto gledanosti {irom svijeta. To je

najuspje{niji film fran{ize tako da }emo zasigurno snimiti jo{ jedan - rekla je Jovovi~, koja igra glavnu ulogu u tom serijalu, ~iji je prvi dio snimljen 2002. godine.

Prema glumicinim rije~ima, filmska ekipa je u kontaktu s fanovima putem dru{tvene mre`e Twitter kako bi saznala koje bi junake voljeli gledati u novom filmu.

Obnovljena vatikanska biblioteka
VATIKAN - Vatikanska biblioteka, jedna od najstarijih i najbogatijih u svijetu, nakon trogodi{nje obnove u koju je ulo`eno 25 miliona eura, 20. septembra ponovo otvara vrata istra`iva~ima. Radovi u kojima je biblioteka dobila i najsavremeniju sigurnosnu opremu bili su nu`ni zbog pukotina koje su se pojavile na zgradi izgra|enoj u 16. stolje}u. U njoj se ~uva oko milion i po knjiga, me|u kojima najstarije potje~u iz prvih stolje}a na{e ere.

BUKURE[T - Rumuniju je ju~er zahvatio talas {trajkova u kojima su u~estvovali bolni~ko osoblje, taksi voza~i i pojedini javni slu`benici zbog smanjenja pla}a i drugih socijalnih davanja. U Braili, mjestu u jugoisto~noj Rumuniji, ispred tamo{nje bolnice do{lo je do sukoba demonstranata i policije.

Iskosa

Sva|a zbog ve{a
PARIZ - Poglavar francuskog sela Rajan, kojem je dosadio zapu{teni izgled njegovih ulica, dekretom je zabranio prostiranje ve{a na javnom prostoru kako bi uljep{ao svoje mjesto. Njegova namjera nije nai{la na op}e odobravanje mje{tana, od kojih je jedan ~ak podnio `albu Administrativnom sudu u Marseju, tra`e}i poni{tenje dekreta.

Me|u ukradenim stvarima i ogrlica od bisera

Ukrali dragulje od milion dolara
HONG KONG - Dragulji vrijedni milion dolara ukradeni su prvog dana me|unarodnog sajma nakita i dragog kamenja u Hong Kongu, saop}ila je policija. - Dva mu{karca uhap{ena su zbog kra|e sedmokaratnog dijamanta vrijednog 450.000 dolara, smaragdne ogrlice vrijedne vi{e od 500.000 dolara i bisera vrijednih najmanje 25.000 dolara pojasnio je policijski portparol.
Ulo`eno 25 miliona eura u restauraciju
(Foto: AP)