Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 8. 7. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5330 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

/#0&+ 5'.+/18+ ,'/1,24+,#6'.,
Solidarnost: Neizvjesna sudbina dje~aka
loglasni srpski kriminalac Mom~ilo Mandi} u sudnici Tribunala u Hagu prije dva dana op{irno je pri~ao o svom prija-

DOKAZI

[ta je Karad`i}ev ministar govorio u Hagu

Potvr|ene dugogodi{nje veze Karad`i}evog ministra i porodice Selimovi} Kako je „Hilmin mali“ vozio u Beograd Mominog brata Zajedni~ki rad na otima~koj privatizaciji „Sarajevske pivare“

Z

teljstvu s ratnim profiterom Hilmom Selimovi}em. Mandi} je detaljno opisivao ratne usluge koje je ~inio Selimovi}u i obratno. Pred brojnim

kamerama razotkrio je odvratno ratnoprofitersko prijateljstvo. Govorio je ~ak i o vezama koje su otima~i „Pivare“ imali s Arkanom. 4. strana

Reakcije

Vedad snimljen nedavno u bolnici u Palermu

Svi poma`u Vedadu
6. strana

Intervju: Sudija Amir Jaganjac

PODR@AVAM REVIZIJU RATNIH BOGATA[A
Ubistvo: Me|uvo|e kod Bosanske Dubice

Ingli{: 15 godina nakon genocida pravda djelimi~no zadovoljena

(Foto: I. [ebalj)

5. strana

Ambasador SAD ^arls Ingli{ o{tro upozorio

SJEKIROM SMRSKAO KOM[IJI GLAVU
15. strana

Negiranje genocida ne mo`e se tolerirati
2. strana

DROGA

NSBiH

CJB BIJELJINA

Zaplijenjeni narkotici i naoru`anje

UEFA ponovo prijeti
77. str.

Objavljena fotografija silovatelja

16. str.

17. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

aktuelno

ENERGETIKA Predizborna samohvala „Elektroprivrede BiH“

Jerlagi} potvrdio da jo{ nemaju ni koncesije!?
Sa skupa: Istina se jo{ osporava
(Foto: I. [ebalj)

Hvalili se investicijama u projekte HE i TE koje bi trebali zavr{iti tek za 15 godina Dio predizborne pri~e Stranke za BiH
Uprkos najavama o ogromnim investicijama, vrijednim i stotine miliona maraka, generalni direktor „Elektroprivrede BiH“ Amer Jerlagi} potvrdio je ju~er informaciju „Dnevnog avaza“ da njegova kompanija zapravo nema koncesiju ni za izgradnju hidroelektrane Vranduk!

Ambasador SAD ^arls Ingli{ upozorio

Negiranje genocida ne mo`e se tolerirati
Negiranje genocida u Srebrenici od ljudi u ovoj zemlji se ne mo`e tolerirati i mora odmah prestati, kazao je ju~er u Sarajevu ameri~ki ambasador ^arls Ingli{ (Charles English). Istakao je da je poricanje srebreni~kog genocida u posljednjih nekoliko mjeseci uznemiravaju}a ~injenica i da oni koji to ~ine postaju sau~esnici u tom procesu. - Na nesre}u, mnogi pre`ivjeli Srebreni~ani ne samo da nisu prona{li ostatke svojih voljenih nego im se osporava istina o onome {ta se desilo - kazao je Ingli{ na nau~noj konferenciji „Sje}anje i oprost - Koraci ka svjetlijoj budu}nosti“ u Sarajevu, koju su organizirali Udru`enje logora{a BiH i Centar za pravdu i pomirenje. S druge strane, istakao je da je neprihvatljivo ovu tragediju iskori{tavati u politi~ke svrhe. - Ovdje se radi o velikoj ljudskoj tragediji koju treba tretirati na ljudski na~in kao tragediju nezamislivih razmjera, a ne kao politi~ko pitanje - istakao je ambasador. Prema njegovim rije~ima, 15 godina nakon genocida, pravda je djelimi~no zadovoljena. Najva`niji dio koji nedostaje, kako je kazao, jeste hap{enje i procesuiranje Ratka Mladi}a. Dodao je da Srebrenica mora s nama biti 365 dana godi{nje, a ne samo za 11. G. M. juli.

Promotivni film
Rije~ je o tek prvoj od 14 elektrana koje bi navodno trebale biti izgra|ene zajedno sa po {est termoelektrana i vjetroelektrana, kao i velikim brojem mini elektrana. - Nama je u ovom trenutku najbitnija koncesija za HE Vranduk. O~ekujemo je narednih sedmica. To nam je jedan od bitnih uvjeta za izgradnju HE Vranduk. [to se ti~e HE Ustikolina, znamo kakva je tamo situacija s lokalnim stanovni{tvom. Tu i ne o~ekujemo jo{ koncesiju. Na{a tri krucijalna projekta su blok 7 u TE Tuzla, blok 8 u TE Kakanj i HE Vranduk. Ako dobijemo koncesiju u narednih nekoliko sedmica, onda ne}e biti problema - kazao je Jerlagi} odgovaraju}i na pitanje „Avazovog“ novinara na ju~era{njoj pres-konferenciji u toj kompaniji. Brojne pohvale koje je Jerlagi} ju~er iznio na ra~un svoje kompanije, uklju~uju}i i pompezno najavljeni promotivni film, dio su predizborne pri~e Stranke za BiH, koja odnedavno potpuno kontrolira ovu firmu. Na pitanje novinara da li pri~e o razvoju elektroenergetskog sektora i ogromnim investicijama zaista imaju veze s predstoje}im izborima, Jerlagi} je odgovorio da „to ne treba posmatrati na takav na~in“. - Ovo su poslovi koji }e se raditi narednih 15 godina. Ovo je dr`ava koja svake dvije godine ima izbore.

S ju~era{nje pres-konferencije: Brojna pitanja otvorena

(Foto: M. @ivojevi})

Dio dobiti prelijeva se u podobne medije
Govore}i o uspjesima, Jerlagi} je naveo da je „Elektroprivreda BiH“ u prvom polugodi{tu ove godine imala za 3,5 posto bolju proizvodnju nego u istom periodu 2009. i da je proizvodnja u hidroelektranama porasla ~ak za 23 posto. Prodaja na tr`i{tu porasla je za skoro deset posto i ve}a je od planirane, dok dobit kompanije u tom periodu iznosi ne{to vi{e od 22 miliona KM. Ponovio je da }e u ovoj i 2011. godini sedam rudnika biti Blok 7 u TE Tuzla radi se devet godina i u tom periodu bit }e puno izbora. Ovo ne treba posmatrati kroz prizmu izbora. Mi smo 2008. godine krenuli u izradu fizibiliti studija za blok 7 u Tuzli, blok 8 u Kaknju, za HE Vranduk i HE Ustikolina. Igrom slu~aja neke se stvari dinami~ki poklapaju s izbornom godinom. Ali, dokapitalizirano s ukupno 120 miliona KM, mada novinari nisu dobili preciznu informaciju na koji }e se na~in taj novac plasirati i mo`e li se uop}e zadani tempo izvr{iti ili je i to dio kampanje SBiH. Jerlagi} o tome ju~er nije govorio, ali u kuloarima EPBiH moglo se ~uti da se ogroman novac od ostvarene dobiti iz kompanije ve} daje za navodnu promociju energetskih projekata u medijima koje direktno kontrolira i ure|uje {ef Stranke za BiH. dok odaberemo partnera, dok ugovorimo opremu i dok krene gradnja, po idealnom scenariju, 2012. godine mo`e biti izvr{ena gradnja bloka 7 u Tuzli - istakao je Jerlagi}.

Odbacio optu`be „Croatia Libertasa“

Ingli{: To je uvreda za ameri~ki narod
Ameri~ki ambasador u BiH ^arls Ingli{ (Charles English) odbacio je tvrdnje NVO „Croatia Libertas“ da su on i Ambasada SAD dali potporu za djelovanje vehabijskom pokretu ~iji su pripadnici stajali iza teroristi~kog napada u Bugojnu. On je ju~er u Sarajevu novinarima kazao da je to apsolutno najve}a glupost i uvreda koju je ~uo. - Re}i takvu zlu, zlonamjernu i glupu stvar, ustvari optu`ivati SAD na takav na~in, jeste uvreda ameri~kom narodu i onome {to smo propatili od teroristi~kih napada. Svako ko iznosi takve optu`be te{ko vrije|a SAD i o~igledno poku{ava napraviti veliku izmi{ljotinu koja mo`e imati stra{ne posljedice u BiH - rekao je Ingli{. „Croatia Libertas“, u svom saop}enju nakon napada u Bugojnu, optu`io je bo{nja~ke politi~ke i vjerske lidere Harisa Silajd`i}a, Sefera Halilovi}a, Sulejmana Tihi}a, Zlatka Lagumd`iju i Mustafu ef. Ceri}a da stoje iza vehabijskog pokreta, a ambasadora Ingli{a da je „blizak bo{nja~koj politici“ i da nije osudio ovaj pokret, ~ime mu je, prakti~ki, „omogu}io neometano terG. M. oristi~ko djelovanje“.

Odabir izvo|a~a
Mada „Elektroprivreda BiH“ jo{ nije dobila koncesiju, Jerlagi} tvrdi da }e do kraja ovog mjeseca raspisati tender za projekt HE Vranduk. [tavi{e, u narednih 60 dana bit }e obavljen i odabir izvo|a~a te }e navodno po~eti ure|enje gradili{ta. Postavlja se pitanje da li je cilj svega da se podobnim ponu|a~ima podijele poslovi prije odr`avanja op}ih izbora i dolaska nove politi~ke garniture na vlast. Kada je u pitanju blok 7 u TE Tuzla, Jerlagi} je istakao da je idealno da on bude izgra|en tek do F. VELE 2017. godine!

[vicarski partner usamljen
Govore}i o postupku izbora strate{kog partnera za zajedni~ko ulaganje u projekt bloka 7 u TE Tuzla, Jerlagi} je istakao da je kompanija „Alpiq“ iz [vicarske zadovoljila sve zahtjeve iz pretkvalifikacionog dokumenta. Nadalje, na pitanje da li se na osnovu jedne ponude mogla donijeti kvalitetna odluka, Jerlagi} je odgovorio da je bilo jo{ upita, ali... - Upita je bilo iz Kine, Austrijalije, Kanade, dijelova Evrope... Mi }emo se pona{ati kao da imamo 111 ponuda, krajnje profesionalno, kako nala`e zakon BiH ka`e Jerlagi}.

Arkanu za zlo~ine u Zvorniku RS platila 300.000 DEM
Optu`eni Vojislav [e{elj i svjedok Nenad Jovi} slo`ili su se ju~er na su|enju u Hagu da je zlo~ine nad civilima u Zvorniku, s prolje}a 1992., po~inila paravojska @eljka Ra`natovi}a Arkana, a ne dobrovoljci Srpske radikalne stranke (SRS), prenosi Onasa. Jovi} je prihvatio i [e{eljeve tvrdnje da je Arkan u Zvornik do{ao na preporuku Biljane Plav{i} i da je u~e{}e u borbama naplatio sa 300.000 njema~kih maraka (DEM).

Policajka iz Bugojna ostaje na Intenzivnoj njezi

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Gorivo u BiH skuplje zbog taksi za {umu i turisti~ku zajednicu
- Jesmo mi ure|ena dr`ava, nema {ta. Oko nas su samo propali politi~ari, jer ne znaju prepoznati pravi potencijal punjenja dr`avnih (i inih) d`epova, a sve iz ve} dobro praznih nov~anika gra|ana. Kakva crna {uma i turizam, kakav kurs dolara. Recite iskreno: Otimamo onoliko koliko nama treba, nemojte misliti da narod ne razumije va{e pohlepne namjere. (Damir ^oki})

Jo{ se ne mo`e re}i da je van `ivotne opasnosti
Dvadeset{estogodi{nja policajka iz Bugojna Edina Hindi}, koja je te{ko povrije|ena u teroristi~kom napadu na Policijsku stanicu u tom gradu, jo{ se nalazi na Odjelu intenzivne njege Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a. Prema rije~ima portparola KCUS-a Biljane Jandri}, sve dok je Hindi} smje{tena na toj klinici, ne mo`e se re}i da je van `ivotne opasnosti, mada se nalazi u dosta boljem stanju nego ranije. - Pacijentica je svjesna i komunikativna. Njeno stanje i dalje se prati. Jo{ nije odlu~eno kada }e biti premje{tena na drugu kliniku. Osim operacije vilice, nije bilo novih operativnih zahvata kod nje E. Ha. ka`e Jandri}.

Hindi}: Nije bilo novih operacija

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Erol AVDOVI]

BRISEL Paola Pampaloni, {efica Odjela za BiH u EK

Kr{enje Sporazuma blokira put BiH ka EU!
Neispunjavanjem obaveza dr`ava {alje veoma lo{ signal, navodi Pampaloni Uvjeti trgovine su naru{eni
Kr{enje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) veoma je lo{ signal i blokira put BiH ka Evropskoj uniji, izjavila je ju~er ekskluzivno za „Dnevni avaz“ Paola Pampaloni, {efica Odjela za BiH u Evropskoj komisiji. - Razora~arani smo. Dvije godine upozoravamo na obavezu usvajanja zakona o dr`avnoj pomo}i. Ponudili smo tehni~ku pomo}, ekspertizu, seminare i finansijsku podr{ku. No, istekao je rok i BiH jo{ jednom kr{i Sporazum sa EU. To }e sigurno ostaviti posljedice, jer pokazuje da zemlja koja `eli biti ~lanica EU, ne mo`e ispuniti ni obaveze iz Privremenog sporazuma - ka`e Pampaloni.

[utnja bh. diplomata
Uo~i obilje`avanja 15 godina od genocida u Srebrenici na Ist Riveru, ambasador BiH pri UN-u je na godi{njem odmoru, a Kujund`i} se pravi nijem
Nedopustivo malo ~ini bh. diplomatija kada je u pitanju obilje`avanje 15. godi{njice genocida u Srebrenici. To se prvenstveno odnosi na bh. predstavnike u Americi, gdje u najva`nijim svjetskim centrima politi~ke mo}i, Njujorku i Va{ingtonu, oni koji su pozvani da se u ime dr`ave koju predstavljaju prisjete ovog doga|aja uz najvi{e zvani~nike SAD ili Ujedinjenih naroda, ne ~ine dovoljno ili ~ak izbjegavaju da spomenu planetarni inferno. Onaj o kojem govore svi, od Bila Klintona (Bill Clinton) do Ban Ki-muna (Ki-moon). Umjesto da diplomati iz BiH ovih dana na globalnoj politi~koj pozornici, u ta dva grada, kroz sveljudsku tragediju Srebrenice progovore o novoj Bosni, njihovoj zemlji koja, kako se na sva usta hvale, hrli u Evropu ili hita ka evroatlantskim integracijama i koja je samo 15 godina poslije nemilih doga|aja nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti, oni nemu{to prepu{taju inicijativu drugima. U Evropu se ne sti`e preko zaborava. No, onih „drugih“, nasre}u, doista je mnogo. Od ~lanova ameri~kog Kongresa i uglednih novinara poput Roja Gatmana (Roy Gutman) do onih koji su pre`ivjeli golgotu sli~nu srebreni~koj i koji }e u Muzeju holokausta u Va{ingtonu govoriti o tome zbog Srebrenice. Svi su oni, naprosto, „rasprodati“ ovih dana da stignu na sve komemoracije koje organiziraju oni kojima politi~ki cinizam i osobni interesi ili bh. partijske sinekure - nisu na umu. ^ast, naravno, izuzecima! Ispada da su jedino bh. diplomati s ove strane Atlantika uglavnom na godi{njem odmoru. Kako druk~ije objasniti to {to je ambasador BiH Ivan Barbali} prije dvije sedmice otkazao put u Afganistan, iako su tamo putovali uglavnom svi prvi ljudi misija zemalja ~lanica Vije}a sigurnosti?! Ostao je u Njujorku, vjerovatno i samo, jer mu je partijski {ef Zlatko Lagumd`ija bio tu, na zasjedanju Socijalisti~ke internacionale. A sada, uo~i obilje`avanja 15 godina od Srebrenice na Ist Riveru, bh. ambasador pri UN-u je na godi{njem odmoru. Gora je, naravno, {utnja bh. ambasadora u Va{ingtonu Mitra Kujund`i}a. On, kao i neki drugi diplomati iz reda srpskog naroda u Njujorku, evo kada je Srebrenica u pitanju - ~ini se - provode „strate{ku {utnju“ {efa iz Banje Luke. Dok Dodik, preko Be~a, svijet i Bosnu kao nekada Ratko Mladi} bestidno podsje}a da je Srebrenica - osveta za „ne{to“, „osveta Turcima“ ili „osveta zbog Kravice“, poslu{ni partijski vojnici, bh. diplomati, koji u Ameriku ili bilo gdje drugo nisu mogli sti}i i tamo opstati bez bespogovorne poslu{nosti svojim {efovima, ostaju nemilosrdno u njihovim kand`ama. Za BiH, koju nominalno predstavljaju, to je `alosno koliko i neprihvatljivo.
\oko NINKOVI]

Dr`avna pomo}
Na{a dr`ava od 1. jula kr{i Sporazum koji je potpisala sa EU, jer nije usvojila zakon koji regulira davanje dr`avnog novca i druge pomo}i privatnim kompanijama i uspostavlja nezavisnu agenciju koja vodi ra~una o tome. Kako isti~e Pampaloni, nakon {to je istekao rok, Evropska komisija razmatra ovo pitanje, a to }e u~initi dr`ave ~lanice Unije ~ije su kompanije, zbog neusvajanje ovog zakona, o{te}ene. - Mi nismo OHR da ne{to nametnemo vlastima BiH, ali o~ePampaloni: Dvije godine upozoravamo na ovu obavezu

kujemo da zemlja po{tuje svoj potpis. Bez ovog zakona uvjeti trgovine su naru{eni, imate kompanije koje dobivaju pomo} dr`ave i koncept tr`i{ne ekonomije je izvrnut. Jo{ 2000. godine EU je otvorila vrata za uvoz skoro 99 posto bh. proizvoda bez carina. To je bio velikodu{an gest za cijeli region, kakav EU nikome do tada nije uradila. O~ekujemo sada u zamjenu da BiH barem po{tuje

pravila konkurencije - ka`e Pampaloni.

Va`an rok
Prema njenim rije~ima, usvajanje ovog zakona bio je prvi va`an rok iz Sporazuma, a BiH ga nije ispo{tovala, iako su vlasti stalno upozoravane. - Ovo je veoma lo{ signal. Znali smo da je to te{ko i dali rok od dvije godine i politi~ku podr{ku, ali ni{ta nije ura|eno. Sada cijeli proces evropskih integracija za BiH postaje problemati~an, jer ovo govori da dr`ava ne ispunjava svoje obaveze - navodi Pampaloni. Evropska komisija, kako ka`e, sada }e otvoriti konsultacije o ovoj situaciji kroz mehanizme koje je Sporazum uspostavio, s nadom da }e bh. vlasti uvidjeti te`inu situacije. - Na{i kontakti u BiH govore nam da postoji volja da se situacija popravi - navodi Pampaloni. T. LAZOVI]

Problem i s Ustavom
Pampaloni podsje}a da ovo nije prvi slu~aj da BiH kr{i SAA, navode}i neprovo|enje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi} i Finci“. - Ovo je drugo kr{enje SAA, jer Ustav niste uskladili s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To je veoma problemati~no. Poku{avamo to rije{iti i jasno nam je da je to ve} postojalo kao problem i tu `elimo vidjeti politi~ku volju. Ali, u slu~aju zakona o dr`avnoj pomo}i, rok je bio jasan. Sada o~ekujemo odgovornu reakciju vlasti BiH - isti~e {efica Odjela za BiH u Evropskoj komisiji.

/ TO JE TO

Provjereno ispunjavanje posljednjih uvjeta za ukidanje viza

Eksperti za bezvizni re`im iz BiH odlaze zadovoljni?
Nije nagovije{teno da }e ukidanje viza biti prolongirano za januar, tvrdi na{ izvor
Evropski eksperti zadu`eni za provjeru posljednjih uvjeta koje je BiH trebala ispuniti kako bi njenim gra|anima bile ukinute vize, danas bi, nakon ~etverodnevne posjete, trebali otputovati iz na{e su posjetiti ~ak vi{e od deset institucija i razgovarati sa svim relevantnim faktorima koji su radili na ispunjavanju uvjeta za viznu liberalizaciju. Saznajemo da su evropski eksperti razgovarali su i s me|unarodnim predstavnicima u na{oj zemlji. Kako nam je re~eno, eksperti ni~im nisu nagovijestili, kako se to po kuloarima moglo ~uti, da }e ukidanje viza gra|anima BiH biti prolongirano za januar. Prema ocjeni na{eg sagovornika, izvjesno je da }e, kako je ve} najavljeno iz Evropske komisije, gra|ani BiH bez viza mog}i putovati ve} najesen. - Prelimirani izvje{taj o~ekuje se do kraja ovog mjeseca - rekao je S. R. na{ izvor.

Tri preostala uvjeta
Preostali uvjeti koje su evropski eksperti trebali provjeriti u BiH bili su uskla|ivanje entitetskih krivi~nih zakona s dr`avnim, implementacija sporazuma o razmjeni policijskih podataka i ja~anje kapaciteta u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.
Brisel: Izvje{taj do kraja mjeseca

zemlje. Od izvora bliskog Vije}u ministara nezvani~no smo saznali da BiH napu{taju zadovoljni. Tokom boravka u BiH uspjeli

(Foto: AFP)

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

aktuelno

DOKAZI [ta je ministar krvoloka Karad`i}a govorio na su|enju {efu

Gani} pred londonskim sudom: Odbrana po~ela iznositi dokaze

Novi detalji u slu~aju „Gani}“

Mom~ilo Mandi}: Hilmo Selimovi} je moj prijatelj!
Potvr|ene dugogodi{nje veze Karad`i}evog ministra i porodice Selimovi} Kako je „Hilmin mali“ vozio u Beograd Mominog brata
Ratni profiteri, otac i sin Hilmo i Mujo Selimovi}, koji su u ratu i poslije njega privatizacijskim mahinacijama uspjeli preoteti ~ak 120 bh. kompanija, proteklih godina u vi{e navrata su tu`ili „Dnevni avaz“ zbog dovo|enja njih osobno u vezu s ratnim pomo}nikom ministra unutra{njih poslova i kasnije ministrom pravde tzv. srpske republike BiH, zloglasnim Mom~ilom Mandi}em. Istu tu`bu, preko istog advokata(!), pokrenuo je i Mandi}, negiraju}i veze sa Selimovi}ima. la 1992. godine, u jeku naj`e{}ih napada na Sarajevo i BiH. U njemu se Hilmo Selimovi} spominje u potpuno pozitivnom kontekstu, kao spasilac jednog Mandi}evog ~ovjeka. Snimak, koji je Tribunal usvojio i kao dokazni materijal u postupku protiv Karad`i}a, „Avaz“ je objavio jo{ 20. novembra pro{le godine. U njemu se otkriva da je Dejan Markovi} „vozio kod Hilme u Pivari“ i da, o~ito istovremeno, „radi kod Mome Mandi}a“. Na upit tu`ioca Tigera ko je Radmila Kalaba, Mandi} je nemu{to odgovarao da ne zna i da se ne mo`e sjetiti tog imena i prezimena. Pretpostavio je da je rije~ o „nekom administratoru ili referentu“. Tvrdio je da je siguran da ona nije radila prije rata. Kako je kazao, njegova sekretarica bila je Radmila Radoj~i}, ali to nikako nije osoba ~iji se glas ~uje na snimku. Mandi} je na svaki na~in `elio izbje}i vlastite veze sa zlo~incem Arka-

Alkok: Delimustafi} je povukao svoju izjavu
Tu`iocu dobro poznata i svjedo~enja dvojice Bo{njaka koje Srbija `eli iskoristiti
Za{ti}eni svjedoci A. i B., Bo{njaci iz BiH, ~ija svjedo~enja Srbija `eli iskoristiti protiv biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH, akademika prof. dr. Ejupa Gani}a, dobro su poznati nekada{njem me|unarodnom tu`iocu Tu`ila{tva BiH Filipu Alkoku (Philip Alcock). ta~no komandom bila njegova jedinica, a da „misli da su Gani} i jo{ jedna osoba mogli davati naredbe“. Toj drugoj osobi svjedok A. nije znao ni ime, ni funkciju. Svjedoka B. Alkok je ju~er opisao kao sitnog kriminalca s te{kim psihi~kim poreme}ajima, kojeg je bezbroj puta vidio i koji se za svjedoka nudio u mnogim slu~ajevima. Alkok je potcrtao da se nijedan ozbi-

Sitni kriminalac
On je ju~er svjedo~io pred sudom u londonskoj op-

Dokazni materijal
No, da su veze o kojima „Avaz“ pi{e godinama uistinu ~vrste, definitivno je potvr|eno u utorak, i to pred svjetskom javno{}u, na su|enju ratnom zlo~incu, srebreni~kom krvoloku Radovanu Karad`i}u! Naime, u nastavku Mandi}evog vi{ednevnog svjedo~enja u Ha{kom tribunalu, tu`ilac Alan Tiger (Tieger) prezentirao je 13-mi-

Mandi} u sudnici Ha{kog tribunala: Zamolio Hilmu za pomo}

Mo`e li Kova~evi} biti uhap{en?
Jo{ nije poznato ho}e li se sutra na sudu u Londonu kao svjedok tu`ila{tva pojaviti nekada{nji bliski saradnik Ratka Mladi}a, general Du{an Kova~evi}, za kojeg je ju~er otkriveno i da je bio savjetnik Radovana Karad`i}a. No, zanimljivo je da je tu`ilac ju~er zamolio da }ini Vestminster, u nastavku glavne rasprave o zahtjevu Srbije za Gani}evo izru~enje, tokom koje je odbrana iznijela niz dokaza o neosnovanosti srbijanskog zahtjeva i tome da ta zemlja zloupotrebljava britansko sudstvo. Alkok je izjavio da su mu oba za{ti}ena svjedoka dobro poznata, jer ih je on saslu{avao u BiH, a nijedan od njih ne tereti direktno Gani}a za doga|aje u Dobrovolja~koj ulici 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu. Svjedok A. tada se nalazio na niskoj vojnoj du`nosti u Sarajevu i u svojoj izjavi kazao je ~ak da nije siguran ni pod ~ijom je Kova~evi} u London do|e na zahtjev suda, kako bi se mogla isklju~iti mogu}nost njegovog hap{enja u slu~aju postojanja osnovanih sumnji o njegovoj umije{anosti u ratne zlo~ine. Sudija je zatra`io da mu se tu`ilac za takvo {to obrati u pisanoj formi, a odluka }e biti donesena naknadno. ljan tu`ilac ne mo`e osloniti na takvog svjedoka.

„Dobar dan, predsjedni~e“
Ko je, ustvari, Mom~ilo Mandi}, mo`da je najbolje posvjedo~io trenutak kada ga je zlo~inac Karad`i} na po~etku unakrsnog ispitivanja bri`no pozdravio sa „dobar dan, gospodine ministre“ i izrazio `aljenje zbog svega {to je propatio dok se on krio. Mandi} je uz smije{ak uzvratio sa u „Pivari“, ~iji je direktor bio Hilmo Selimovi}, koji je bio pomo}nik ministra u zajedni~kom ministarstvu policije. Moj prijatelj... Sarajlija. I taj mladi}, koji je tada imao dvadesetak godina, odvezao je u Beograd porodicu mog brata (Mladena, Mla|u, op. a.), koji je, tako|er, bio policajac, odnosno na~elnik centra u {koli policije. Negdje je on (Markovi}) uhva}en od strane muslimanske noru`ane grupe - ispri~ao je Mandi} u Hagu. „dobar dan, gospodine predsjedni~e“. E sad, Hilmo Selimovi}, prijatelj onoga koji pred cijelim svijetom tepa jednom od najve}ih svjetskih krvoloka, preko svojih medijskih udarnika `eli dr`ati moralne pridike Bo{njacima i svim gra|anima BiH. Jednostavno - odvratno. na sudu po`alio kako su ga ~ak i Srbi optu`ivali da je u policiju „postavljao svoje muslimane“. Veze Mom~ila Mandi}a i njegovog sarajevskog prijatelja Hilme Selimovi}a, koje su sada potvr|ene i u Ha{kom tribunalu, ne traju od ju~er. Prema brojnim dokazima i izjavama svjedoka, Mandi} je, koriste}i vjerovatno i ~injenicu da je bio bliski saradnik zlo~inca Karad`i}a, za Selimovi}a u jeku rata kupovao dionice „Sarajevske pivare“ od nekada{njih ranika, bosanskih Srba koji su u ratu napustili Sarajevo. Svjedoci su govorili da je Mandi} tada silom i na prevaru od Srba u RS pribavio potpise koje je kasnije iskoristio za krivotvorenje ugovora o prodaji dionica. Podsjetimo, tzv. Markovi}evom privatizacijom uposlenici „Sarajevske pivare“ postali su vlasnici dijela preduze}a. Uo~i usvajanja zakona o privatizaciji i o Agenciji za privatizaciju u FBiH, Hilmo Selimovi} postao je vlasnik 83,7 posto kompanije. Oko 400 Srba i oko 350 Bo{njaka pod ~udnim okolnostima mu je prodalo svoje dionice. Stotinjak prevarenih radnika „Pivare“ tu`ilo je Hilmu Selimovi}a za otimanje njihovih dionica.
Faruk VELE

Danas nastavak
Osim ta dva svjedoka, Srbija koristi i svjedo~enja Alije Delimustafi}a u Beogradu i pred Ha{kim tribunalom. No, i o tome je Alkok ju~er rekao da je saslu{avao Delimustafi}a i da je on povukao sve {to je rekao u ranijim izjavama, tvrde}i da je svjedo~io nakon {to je isprebijan u Beogradu. No, ~ak i u toj izjavi Delimustafi} je doga|aje u Dobrovolja~koj opisao kao spontane. Ro~i{te }e biti nastavljeno i danas unakrsnim ispitivanjem Alkoka. M. KUKAN

Selimovi}: Ratne veze

Arkan: Intervenirao za Selimovi}e

Tajne veze
Dodao je da se za Markovi}em tragalo i da je „ta Kalaba vjerovatno poznavala ili imala telefone sa @eljkom Ra`natovi}em“. - U tome nam je puno pomogao, na moju molbu i insistiranje, Hilmo Selimovi}, koji je na{ao tog mladi}a... Ne znam u kojem gradu. On je potom razmijenjen za neke ljude. Uglavnom znam da je taj mladi} spa{en zahvaljuju}i Hilmi Selimovi}u i njegovom poznanstvu s tim ljudima koji su njega uhapsili... - zaklju~uje Mandi}. Na pitanje tu`ioca da li mu je Kalaba prenijela informacije koje je prikupila o tom incidentu od Arkana, Mandi} je ponovio da ne zna ko je Radmila Kalaba. Zanimljivo je da se Mandi}

Dezertirali u ^e{ku
Hilmo Selimovi} prije rata je bio pomo}nik ministra policije BiH Alije Delimustafi}a, ~iji je pomo}nik bio i Mom~ilo Mandi}. Selimovi} je sa sinom i k}erkom dezertirao iz BiH po~etkom rata. Skrasio se u nutni snimak presretenih razgovora izme|u Radmile Kalabe, biv{e supruge pjeva~a Muharema Serbezovskog i slu`benice u Mandi}evom kabinetu, s ratnim zlo~incem i komandantom zloglasne Srpske dobrovolja~ke garde (SDG) @eljkom Ra`natovi}em Arkanom. Rije~ je, naime, o snimku koji je nastao 16. apri^e{koj, gdje je `ivio do 1997. godine. Zahvaljuju}i svojim vezama sa srpskim vlastima i „svojim ljudima“ u SDA, uspio je do}i do vrijednih kompanija koje su gradile generacije Bosanaca i Hercegovaca. nom. Za to je uporno optu`ivao Biljanu Plav{i}. No, potvrdio je da mu je poznat slu~aj zarobljavanja „Hilminog malog“, dakle Markovi}a, kao i okolnosti njegove razmjene. - Gospodine Tiger, znam za ovaj doga|aj. Ovaj razgovor preslu{ao sam na pripremi kod tu`iteljice Korner, prije dva do tri mjeseca. Taj Dejan Markovi} bio je voza~

Su|enje zbog smrti trojice radnika

Presuda direktorima ’Mittala’ u ponedjeljak
Pred sudijom Op}sad (Rjeevalochana Shinskog suda Zenica Saesha), pomo}nik direbrijom Agi}em ju~er je ktora ^eli~ane za proizavr{en glavni pretres zvodnju Ibrahim Huprotiv rukovodilaca sanovi}, pomo}nik za pogona ^eli~ane „Arcodr`avanje Senad [eelor Mittala“ Zenica, per, upravnik proizvooptu`enih za smrt trodnje elektrope}i Omer jice radnika. Kablar, {ef sekcije za Glavni pretres ok- Prasad: Indijac ma{insko odr`avanje on~an je zavr{nim ri- prvooptu`en Tahir Vidimli} i poje~ima tu`ioca Branislovo|a na poslovima slava Toma{a, te advokata op- ma{inskog odr`avanja Suletu`enih, koje predvode Vasvi- jman Smajukovi}. ja Vidovi} i Edina Re{idovi}. Kako je najavio sudija Na klupi za optu`ene su dire- Agi}, izricanje presude zakaktor Departmenta ^eli~ana zano je za ponedjeljak posliIndijac Rjevalo~ana [e{a Pra- jepodne. A. D`.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

5

INTERVJU Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda FBiH

Apsolutno podr`avam reviziju ratnih bogata{a
Ukidanje roka zastare je va`no, ali je va`nije opremiti tu`ila{tva i policiju da procesuiraju kriminal Kada se do|e do odre|enog broja nezaposlenih, mora eskalirati nasilje
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Apsolutno podr`avam reviziju svih onih koji su postali bogata{i tokom rata i privatizacijskih postupaka koji su sporni, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH. - Nemogu}e je da dvije hiljade ljudi preko no}i ostane bez posla zbog privatizacije i da neko ko nije imao ni{ta, odjednom ima sve. To nije pravna, ali ni `ivotna logika ka`e Jaganjac. ati. Djeca moraju znati {ta se smije, {ta ne smije i da nema heroja kriminalaca. krivi~ni predmeti ne rje{avaju uvijek pravedno. Imamo ogroman broj krivi~nih djela, imamo ratne zlo~ine i krivi~na djela koja su tipi~na za zemlje tranzicije - privatizaciju i organizirani kriminal. To je veliko optere}enje.

Koliko sudovi imaju prostora da budu rigorozni u ovakvim slu~ajevima?
- Rigorozni nije rije~ koju mi koristimo, ali tu postoji drugi problem. Imamo pritisak velikog broja predmeta i to je razlog zbog ~ega
Jaganjac: Dr`ava mora funkcionirati

Je li onda ta te{ka ekonomska situacija doprinijela {irenju kriminala i nasilja?
- Statistika je vrlo manipulativna stvar. Prate}i izvje{aje policijskih struktura, ispada da kriminala ima manje nego {to je bilo prije nekoliko godina. Mo`da je to statisti~ki ta~no, ali moj li~ni osje}aj, na osnovu te`ine predme(Foto: M. Kadri})

Van Marvijk: Sistem kakav nismo navikli gledati

Li~nost dana Bert van Marvijk

@ivotna logika
No, prema njegovim rije~ima, inicijativa za ukidanje roka zastare za ratno profiterstvo i privatizacijski kriminal ne mora biti prioritet. - Ti rokovi zastare nisu tako kratki i prote`u se na desetine godina. Nije u tome osnovni problem. Mnogo je ve}i problem nedovoljne opremljenosti i operativnosti tu`ila~kih organa i agencija za provo|enje zakona, OSA-e, SIPA-e i policije. Njih treba osposobiti da mogu uraditi taj posao i dati im punu podr{ku. Napraviti tim i postaviti hrabrog i pametnog tu`ioca na ~elo. Ukidanje zastare je va`no, ali u odnosu na ovo, u drugom je planu - ka`e Jaganjac.

Doveo Holan|ane do tre}eg finala
Pridru`io se Rinusu Mihelsu i Ernstu Hapelu, koji su vodili reprezentaciju do finala Mundijala
Malo ko je mogao pretpostaviti da }e ba{ Bert van Marvijk (Marwijk) biti taj koji }e dovesti fudbalsku reprezentaciju Holandije nadomak sna, samo korak do osvajanja titule svjetskog prvaka, naslova do kojeg „Lale“ kroz historiju nisu znale na}i put. Iako su jedna od najuspje{nijih selekcija, ili mo`da nisu nego takav dojam imamo zbog raznih dobrih igra~a, uspje{ne {kole ili na~ina na koji su igrali, Holan|ani nikada u svojoj historiji nisu uspjeli osvojiti Svjetsko prvenstvo. Ne mora zna~iti ni da }e sada, ali bar su u finalu, tre}i put. Do finala ih je doveo Van Marvijk uspostaviv{i sistem koji do sada nismo navikli gledati kada su oni u pitanju. Nije bilo prevelikog umiranja u ljepoti, ali nekako malo-pomalo, Sneider (Sneijder), Roben (Robben) i ostali prelazili su prepreke. Ulaskom u finale, Marvijk se pridru`io Rinusu Mihelsu (Michels) i Ernstu Hapelu (Happel), koji su s Holandijom dolazili do finala. Pod njegovim vodstvom, Holan|ani nisu izgubili 25 utakmica u nizu. Marvijk je ro|en 19. maja 1952., u karijeri je trenirao mno{tvo timova, me|u njima su najpoznatiji Fejenord i Borusija Dortmund. S Fejenordom je 2002. osvojio Kup A. ^. UEFA.

Donesena odluka u predmetu „Ga{i“
Kada se mo`e o~ekivati kona~na odluka Vrhovnog suda u predmetu „Ga{i“?
- Predmet „Ga{i“ je u tehni~koj fazi izrade i pisanja presudovi, i u krivi~nim stvarima, puno idu na konsenzualno rje{avanje, nagodbu, priznanje, itd. ^esto se iznenadim da za neko djelo bude data odluka koja, prema meni, nije adekvatna. Da bi skinuli teret broja predmeta, ide se u kompromise, a na ra~un su{tine. U tom slu~aju nema `albi i kontrole drugostepenog suda. Ako }e se nekome ko je utajio stotine hiljada KM poreza dati nov~ana kazna, to nema efekt prevencije. sude. O~ekujem da }e presuda biti objavljena ubrzo. To je zahtjevan predmet, bilo je mnogo `albi, ali odluka je donesena i bit }e uskoro objavljena. ta s kojima se kolege i ja suo~avamo, govori da to nije ta~no. Ili se krivi~na djela ne otkrivaju ili se zavr{avaju nagodbama. Nauka govori da u ekonomskim krizama, kada se do|e do odre|enog broja nezaposlenih, mora eskalirati nasilje, jer ljudi jednostavno ne mogu da `ive i okre}u se kriminalu. Mi se kao dru{tvo moramo resetovati i promijeniti uvjete `ivota. Roditelji s djecom vi{e ne}e da idu na utakmice, koncerte, manje se dru`imo, izlazimo, ljudi osje}aju nesigurnost.

Vrhovni sud FBiH donio je kona~nu presudu u slu~aju pomaga~a ubice Denisa Mrnjavca, kojom su izvr{ioci ka`njeni dugotrajnim zatvorom. Je li takva presuda znak poo{travanja kaznene politike za brutalna djela nasilja koja izazivaju strah kod gra|ana?
- Radi se o tako te{kom krivi~nom djelu koje, da tako ka`em, nije uobi~ajeno za Sarajevo. Sudsko vije}e donijelo je adekvatnu sankciju za takvo djelo. Nadam se da }e ta kazna ostvariti cilj, individualne i generalne prevencije. Mi kao grad, kao dr`ava, sud u svojim ovlastima moramo preduzeti mjere koje }e sprije~iti mlade ljude da ~ine djela koja njima nisu imanentna. Neprihvatljivo je da de~ko od 18 godina izlazi u grad i nosi no` ili bokser. Svi su u tom slu~aju `rtve, pokojni Denis na prvom mjestu. Ali, smatram da je potrebna sociolo{ka analiza slu~aja. Jedan od osu|enih ima natprosje~an koeficijent inteligencije. Problem je dru{tva za{to je takva osoba u{la u kriminal. Dr`ava mora funkcionir-

Komisija NSRS o popisu stanovni{tva

Nije prihva}en nijedan bo{nja~ki amandman
Predsjedavaju}i Vije}a naroda RS D`evad Osman~evi} potvrdio je ju~er u Banjoj Luci da }e Zajedni~ka komisija Narodne skup{tine i Vije}a naroda RS 14. jula razmatrati Zakon o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS, jer usagla{avanje Vije}a naroda ju~er nije dalo rezultate. Ako se i tada ponovi ovakav scenarij, odnosno ne bude dogovora, kazao je on, zakonski ne}e biti mogu}nosti da se do septembra radi na kona~noj odluci Ustavnog suda RS. - Klubovi srpskog i ostalih naroda nisu prihvatili nijedan od pet amandmana Bo{nja~kog kluba na Zakon o popisu u RS. Tih pet amandmana odnosi se uglavnom na izja{njavanje o jeziku, popisne komisije koje bi trebale uklju~iti i predstavnike druga dva naroda.

Manjak resursa
Zna~i li to da sudovi zbog manjka resursa idu na nagodbe, pa onda zbog manjka novca imamo manje prava i pravde?
- Ta~no je da su sudovi primorani da idu na konsenzualno rje{avanje i tako doista izgleda. ^ak se ni

Kako komentirate zahtjeve iz vlasti da pla}e u pravosu|u trebaju biti regulirane zajedno s ostalima iz dr`avne slu`be?
- Ako je dr`ava u takvom problemu da ne mo`e osigurati pla}e i penzije, ne bje`imo od toga da se na{e pla}e koriguju kao i ostale. Ali, nemam ba{ osje}aj da je tako. Sudije i tu`ioci imaju samo pla}u i ni{ta vi{e. Nemamo pravo na odvojeni `ivot, na prijevoz, na topli obrok, itd. Smatralo se da }e se platama koje su nekada bile za neke atraktivne, to rije{iti zauvijek, ali sada to nije slu~aj. Najve}i problem su kantonalna i okru`na tu`ila{tva, gdje su pla}e neadekvatne, a od njih se najvi{e i o~ekuje.

Osman~evi}: Kona~na odluka

Sve po~inje od statusa policajca
- Odr`avam redovno sastanke sa sudijama kantonalnih sudova i zaklju~ili smo da je neophodno poo{triti kaznenu politiku za krivi~na djela nasilja na javnim manifestacijama, huligansko pona{anje, posebno na sportskim manifestacijama, te jezik mr`nje. Posebno sudovi moraju dati zna~aj za{titi policajaca. Od njih sve po~inje, od njegovog statusa i od toga koliko dr`ava stoji iza policajca - ka`e Jaganjac.

Amandmanski se, izme|u ostalog, tra`ilo da se regulira popis bh. stanovni{tva koje `ivi u dijaspori - kazao je Osman~evi} na prV S. . es-konferenciji.

\urovi} novi ambasador Crne Gore u BiH
Diplomatski predstavnik Crne Gore u Sarajevu bit }e pomo}nik ministra vanjskih poslova za konzularne poslove i dijasporu Dragan \urovi}, javio je podgori~ki list „Vijesti“, prenijela je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

mozaik

HUMANOST Neizvjesna sudbina dje~aka iz Sarajeva

Ljudi iz cijele BiH upla}ivali novac za Vedada Ra`anicu
Na prikupljena sredstva od humanitarnog telefona i iz banaka mora se dugo ~ekati, a to je prekasno za Vedada, ka`e ^ehaji}
Pletnev: Imao seksualne odnose s dje~acima

Podvodio maloljetne dje~ake turistima

Uhap{en poznati ruski pijanista zbog pedofilije
Tajlandska policija uhapsila je poznatog ruskog pijanistu i dirigenta Mihaila Pletneva (53) zbog njegove navodne upletenosti u lanac dje~ije prostitucije. Policija je upala u Pletnevov apartman u Banglamungu i sve pretra`ila. U ra~unaru su prona{li nekoliko stotina fotografija i snimki dje~ije pornografije. Pletneva je izdao Tajlan|anin kojeg su uhapsili dan ranije, a koji je glavni osumnji~eni u ovom slu~aju. On je policiji dao i dokaze protiv pijaniste. Rusa sumnji~e da je podvodio maloljetne dje~ake stranim turistima u ljetovali{tu „Pattaya“ te da je i sam imao seksualne odnose s dje~acima. Ina~e, Mihail Pletnev je direktor Ruskog nacionalnog orkestra i ~lan Savjetodavnog vije}a ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva za kulturu i umjetnost. Za svoju muziku je osvojio i nagradu Gremi. Posljednjih godina `ivi na Tajlandu gdje stranim dr`avljanima daje ~asove klavira.

Vedad Ra`anica, dje~ak iz Sarajeva koji ima te{ku bolest crijeva, i njegovi roditelji jo{ borave u prostorijama jedne crkve u Palermu. Tu su se privremeno smjestili nakon {to je Vedad zbog nedostatka novca za daljnje lije~enje izba~en iz bolnice u ovom italijanskom gradu. Almir ^ehaji} Batko, predsjednik organizacije „Otvorena mre`a“, koja poma`e oboljelim osobama, ka`e da nema novosti koje bi mogle obradovati sve dobronamjerne ljude koji su zabrinuti za sudbinu ovog dje~aka. ^ehaji} je potvrdio da se u me|uvremenu na humanitarni telefon za Vedada Ra`anicu javilo puno ljudi iz BiH te da je bilo dosta uplata novca u bankama. Me|utim, i u jednom i drugom slu~aju mora se dugo ~ekati na isplatu prikupljenih sredstava, a {to je prekasno za E. Ha. Vedada.

Vedad snimljen nedavno u bolnici u Palermu

Pukla guma na kamionu

Gra~anlije tuguju za Francuskinjom @aklin Bu{e

Po autocesti se rasulo dva miliona eura u kovanicama
Kamionu koji je vozio oko dva miliona eura u kovanicama na autocesti u Italiji u blizini grada Fo|ija pukla je guma. Nakon toga je udario u automobil te u ogradu. Kutije s novcem ispale su iz kamiona i rasule se po autocesti. Voza~i su se po~eli zaustavljati i mahnito skupljati novac. - Kamion je vozio iz Cesene u banku u Bari. Voza~ i suvoza~ u kamionu te dvojica u automobilu su povrije|eni, no niko se na njih nije obazirao. Sre}om, njihove povrede nisu bile te{ke - rekao je policajac. Dodao je kako je radnicima bilo te{ko skupiti novac jer su se kovanice rasule na obje strane autoceste. - Voza~i su se zaustavljali na vrlo prometnoj autocesti i riskirali

Heli}: Izgubili smo velikog prijatelja
Supruga Pjera Bu{ea, gradona~elnika Flori Lezobrea - grada pobratima s Gra~anicom, poginula u saobra}ajnoj nesre}i
Gradona~elnik Flori Lezobrea Pjer Bu{e (Pierre Bouche) u utorak u poslijepodevnim satima u blizini francuskog grada Orlean, vra}aju}i se iz Pariza, iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu nad svojim automobilom i udario u drvo. U ovoj te{koj saobra}ajnoj nesre}i na licu mjesta je podlegla njegova 67-godi{nja supruga @aklin (Jacqueline), dok je godinu stariji Pjer zadobio te{ke ozljede po cijelom tijelu te je hitno helikopterom prevezen u regionalnu bolnicu u Orleanu. Sada je stabilnog zdravstvenog stanja. Ova vijest kao bomba je odjeknula u Gra~anici, gradu pobratimu s Flori Lezobreom, posebno u porodici ^oli}, kod Bu{eovog prijatelja Dine i supruge Lilian. Vijest je rastu`ila i ostale Gra~anlije, jer je svakome poznato koliko su pomo}i Bu{eovi uputili u Bosnu kada je bilo najte`e i tokom rata su primili hiljade izbjeglica iz BiH. - Pogibijom @aklin izgubili smo velikog prijatelja. Pro{lo je trinaest godina otkako se Gra~anica, zahvaljuju}i upravo porodici ^oli}, ali i Pjeru i @aklin, bratimila s Flori Lezobreom. Nema broja koliko puta su gra~ani~ki sportisti, privrednici, kulturni radnici boravili u tom bratskom gradu. Delegacija Gra~anice ide na sahranu @aklin i da uz sau~e{}e Pjeru izrazi i rije~i ohrabrenja da izdr`i sada kada mu je najte`e u `ivotu - kazao je na~elnik Gra~anice Nusret Heli}. On }e zajedno sa svojim savjetnikom za me|unarodnu saradnju Dinom ^oli}em predvoditi delegaciju Gra~anice u Flori Lezobre, H. ^ALI] koja putuje danas.

Voza~i na cesti skupljali novac

`ivote. Prava je sre}a da niko nije povrije|en. Prikupili su oko 10.000 eura. Molimo ih da novac vrate kazao je policajac. Nakon {to su prebrojali prikupljeni novac, policija je rekla da nedostaje 50.000 eura.

Bu{e: Podlegla na licu mjesta

Vodio dvostruki `ivot

Sve}enik dao milion dolara na mu{ke prostitutke
Nakon redovne finansijske provjere u `upi u Njuhevenu, koju je vodio sve}enik Kevin J. Grej (Gray, 64), vlasti su pokrenule kriminalnu istragu zbog dvostrukog Grejevog `ivota. Vjernici su bili uvjereni da sve}enik Grej `ivi skromnim `ivotom i da boluje od raka, te da povremeno poma`e imigrantima. Nemalo su se {okirali kada je istraga pokazala da je iz crkve ukrao oko milion dolara koje je tro{io na mu{ke prostitutke, skupu odje}u i luksuzne provode po hotelima i restoranima u Njujorku. Sve}enik je uhap{en i optu`en za pronevjeru novca. ^eka ga su|enje, a jam~evina mu je odre|ena na 750.000 dolara.
Nezgoda kod Orleana s tragi~nim posljedicama

U prostorijama VKBI-ja u Sarajevu

Promoviran „Rje~nik bosanskog jezika“
U prostorijama Vije}a Kongresa bo{nja~kih intelektualaca (VKBI) u Sarajevu ju~er je odr`ana pres-konferencija povodom izlaska iz {tampe prva dva toma od ukupno deset enciklopedijskog „Rje~nika bosanskog jezika“ autora D`evada Jahi}a na kojem je radio punih 12 godina. Osim autora bili su prisutni i promotori akademik Muhamed Filipovi}, Hasnija Muratagi}-Tuna, Senadin Lavi}, Safet Sari}, Almira Turbi}-Had`agi}, Mirsad Sinanovi}, Fahrudin Pezi} i Asim Karovi}, koji su istakli da se radi o historijskom doga|aju za gra|ane BiH te da je rje~nik poput Oksfordske i Larusove enciklopedije. - ^ast mi je da sam promotor ovog zna~ajnog djela. Akademija nauka BiH, kao {to je slu~aj u drugim zemljama, trebala je do sada da se bavi prou~avanjem na{eg jezika, ali evo pojavio se Jahi} koji je smjelo u~inio taj korak. Ovo {to je uspio

Pre`ivjela skok s visine od 800 metara
Ruskinja Julija Jevdokimenko (19) iz sibirske regije Tjumen pre`ivjela je pad s visine od 800 metara nakon {to joj je zakazao padobran. Sko~ila je iz aviona i pala u 60 centimetara duboku mo~varu. Slomila je ki~mu, nekoliko kostiju i rebara te je puna masnica.

Autor D`evad Jahi} s promotorima

da realizuje od velikog je zna~aja za BiH i njene gra|ane - rekao je Filipovi}. L. J.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Tomica Milosavljevi}

TURIZAM Na{i gra|ani ne moraju i}i van granica BiH

Raznovrsna ponuda u banjama i lje~ili{tima
Osim kupanja u ljekovitim termalnim vodama u ponudi i masa`e, saune, {etnje u prirodi
Svi oni koji nisu ljubitelji mora ili ga moraju izbjegavati iz zdravstvenih razloga, godi{nji odmor mogu provesti i u nekoj od brojnih bh. banja. Osim kupanja u ljekovitim termalnim vodama, u banjama se nude i brojni drugi sadr`aji kao {to su masa`e, saune, {etnje u prirodi, biciklizam.

Zbog odgovornosti ne razmi{ljam o ostavci
Milosavljevi}: Neprekidna borba

- Nije dakle odsustvo odgovornosti razlog zbog kojeg u ovakvim situacijama ne razmi{ljam o ostavci, ve} upravo suprotno - odgovornost i rije{enost da se protiv kriminala, ali i nesavjesnog rada i drugih anomalija neprekidno borim.
(Ministar zdravlja Srbije za Tanjug)

Mia Begovi}

Vlatka nam gasi ~ikove na otvorenim ranama
- Vlatka Pokos na ra~un Ene, na ra~un na{e boli zara|uje... To je stvarno suludo i to se vjerovatno mo`e dogoditi samo u ovako stra{nim vremenima. Ve} deset godina nam `ena gasi ~ikove na otvorenim ranama, Begovi}: pri~aju}i notorne la`i. I {to je najgore ljudi joj vjeruju!? Stra{na
(Glumica za magazin „Azra“) vremena

Mi{o Kova~

Popust penzionerima
U Centru za medicinsku rehabilitaciju Fojnica u julu i avgustu boravak u dvokrevetnoj sobi pla}a se od 64 do 84 marke po danu uz tri obroka dnevno. U cijenu su ura~unati ljekarski pregled, kontrolni ljekarski pregled po potrebi, elektroterapija, kineziterapija, medicinska kupka i drugo. Penzioneri imaju pravo na popust od 15 posto. U lje~ili{tu „Gata“ kod Biha}a boravak ko{ta 55 KM po danu. U tu cijenu uklju~eni su tri obroka dneveno, fizikalne terapije, kupka u termalnoj vodi, parafinski oblozi, elektroterapija i medicinske vje`be. - Specijalisti~ki pregled ljekara dodatno se pla}a 25 KM. Kako nam je kapacitet relativno mali, tokom ljetne sezone smo prebukira-

Arsenu Dedi}u svi s akademija nauka mogu ~istiti cipele
- U ovoj zemlji najvi{e cijenim Arsena Dedi}a, jer je 1969. godine rekao „ne“ festivalu. Svi tipovi s akademija nauka i umjetnosti mogu mu ~istiti cipele. On uop}e ne Kova~: Ne spada u estradu, jer danas, ako ho}ete nekoga uvrijediti, respada u estradu cite mu da je pjeva~. (Pjeva~ za „Slobodnu Dalmaciju“)

[ta ka`u u narodu
Fojnica: Brojni sadr`aji za goste

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

ni i tako }e najvjerovatnije biti do oktobra - kazao nam je Asim Feli} iz lje~ili{ta „Gata“. U grada~a~koj banji „Ilid`a“ boravak u dvokrevetnoj sobi ko{ta 50 KM, u jednokrevetnoj 80, dok apartman za ~etiri osobe ko{ta 215 KM. Dodatni program medicinske

rehabilitacije pla}a se posebno i ko{ta 62,47 KM po danu. I u Grada~cu nude popust za penzionere.

Napokon }e se stati ukraj prodava~ima nekvalitetnog goriva
- Pozdravljam odluku dr`avne vlade o formiranju komisije koja }e obaviti reviziju postoje}e Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva. Napokon }e se, nadam se, i tom kriminalu u BiH stati ukraj. Sva{ta se proteklih godina uvozilo i proizvodilo bez ikakvih kontrola, a mnogi su se na tome obogatili na {tetu gra|ana ove dr`ave.
(^italac M. ^ano iz Zenice)

Popunjeni kapaciteti
Boravak u banji „Akvaterm“ u Olovu ko{ta 52, 54 ili 60 KM po danu, zavisno od kategorije sobe. Pravo na popust imaju penzioneri, RVI, ~lanovi {ehidskih porodica, pa za njih boravak u bilo kojoj sobi ko{ta 45 KM po danu. - U cijene su uklju~eni tri obroka i sve terapije. Trenutno su svi kapaciteti popunjeni i potrebno je mjesto rezervisati barem mjesec unaprijed - kazao nam je Jasmin Me{i}, {ef recepcije „AkM. AVDI] vaterma“.

Paket aran`mani
U Banji „Vru}ica“ u Tesli}u smje{taj u dvokrevetnoj sobi s doru~kom ko{ta od 33 do 75 KM, zavisno od kategorije objekta u kojem ste smje{teni. U ovoj banji nude i brojne paket aran`mane, pa tako sedmodnevni boravak s doru~kom i ve~erom, neograni~enim kori{tenje bazena i s nekoliko vrsta masa`a ko{ta od 299 do 499 maraka.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

8. 7. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Novac od RAK-a za digitalizaciju TV signala

Redovnim plati{ama dio novca za set-top boksove
Uglavnom se radi o penzionerima, ka`e Vidovi}
Vidovi}: Model poticaja

VRIJEME DANAS

BIHA] 26

27 BANJA LUKA BR^KO 26 TUZLA 26 LIVNO ZENICA
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no sun~ano Prevladavat }e

Vije}e ministara BiH nedavno je donijelo odluku o kori{tenju akumuliranog vi{ka prihoda kod Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH. Rije~ je o 3.980.000 KM iz pro{le godine, koji }e biti dozna~eni na Jedinstveni ra~un trezora i po potrebi }e se koristiti za razvojne kapacitete RAK-a ili za podr{ku unapre|enju sektora komunikacija. - Isklju~iva je nadle`nost Vije}a ministara da odlu~i u koju namjenu mogu i}i ta sredstva. Zaklju~ak Predstavni~kog doma BiH jeste da se te sredstva utro{e za digitalizaciju TV signala, ali ona nisu dostatna i samo mogu pokrenuti proceduru. Ostatak novca bi trebalo obezbijediti kreditnim zadu`enjem ili iz nekog drugog

izvora. Ja sam dao nalog u mom sektoru da se u bud`etu za idu}u godinu definira stavka za digitalizaciju. Akumulirana sredstva iz prethodne dvije godine, pa ~ak i iz ove ne}e biti dovoljna za taj proces - rekao je ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidovi}. Dio novca za set-top boksove (STB) ili ure|aje koji pretvaraju digitalni signal da bi mogao biti prihvatljiv za postoje}e TV aparate, gra|anima }e osigurati dr`ava. Ali, samo onima koji redovno pla}aju RTV pretplatu. - Strategijom o radiodifuziji predvi|eno je da dr`ava na|e model poticaja redovnim plati{ama RTV takse. To su kod nas uglavnom penzioneri. Dr`ava treba ili iz bud`eta da to obezbijedi, a moje razmi{ljanje je bilo da se to sufinansira i iz ovakvih akumuliranih sredstava, gdje bi se jedan dio usmjerio u te svrhe E. G. ka`e Vidovi}.

sun~ano vrijeme uz mjestimi~no malu 22 obla~nost. U jutarnjim satima po kotlinama bit }e kratkotrajne magle. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 24, a najvi{a dnevna od 22 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena.

24 SARAJEVO 21 GORA@DE 22

29 MOSTAR

NEUM 33

^ETVRTAK
8. 7. 2010.

PETAK
9. 7. 2010.

SUBOTA
10. 7. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 10 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 12 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 130C do 250C
DNEVNE TEMPERATURE

od 220C do 330C

od 260C do 340C

od 280C do 350C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina ljudi }e se osje}ati bolje, a hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e imati izra`enijih pote{ko}a.U najtoplijem dijelu dana neophodna je za{tita od UV zra~enja.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.12 Zalazak 20.30

8. 7. 2010.
Izlazak 01.37 Zalazak 17.28

Brzo - kratko
Izlo`ba u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

teme

@ivot Alije Izetbegovi}a u fotografijama
U foajeu zeni~kog Bosanskog narodnog pozori{ta u utorak je otvorena izlo`ba fotografija koja na dokumentaristi~ki na~in prikazuje mladost, radni vijek, `ivot i smrt prvog predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovi}a. Izlo`ba je dio stalne postavke Muzeja „Alija Izetbegovi}“ u Sarajevu, koji je organizator i prire|iva~ postavke u zeni~kom BNP-u. Prvi ~ovjek Muzeja, kustos Elvis Mno{tvo Zeni~ana posjetilo izlo`bu Kond`i}, brojne Zeni~ane koji su do{li na otvaranje izlo`be upoznao je s dosada{njim aktivnostima, organizacijom i djelovanjem tog muzeja, koji ima za isklju~ivi cilj da ime, lik i djelo rahmetli Izetbegovi}a ne budu zaboravljeni i da budu dostupni mladim generacijama i gostima ove dr`ave. A. D`. Izlo`ba je u BNP-u postavljena do sutra poslije podne.

PRIPREME Uo~i d`enaze u Poto~arima 11. jula

Bit }e ukopano 775 `rtava genocida
Ove godine u Poto~arima }e biti ukopan i Hrvat Rudolf Hren
Organizacioni odbor za obilje`avanje 15. godi{njice genocida nad Bo{njacima Srebrenice zaklju~io je ju~er na sastanku da svi planirani zadaci teku prema planu. U Memorijalnom kompleksu Poto~ari 11. jula bit }e klanjana d`enaza za 775 `rtava srebreni~kog genocida. Najmla|e `rtve koje }e za ~etiri dana biti ukopane jesu ~etrnaestogodi{njaci Rijad (Ibrana) Gabelji} i Mehmed (Asima) Varnica. Osman Sulji}, predsjednik Organizacionog odbora, kazao je kako se nada da }e obilje`avanje 15. godi{njice genocida prote}i dostojanstveno i bez ikakvih problema. - Pretpostavlja se da }e komemoraciji prisustvovati vi{e od 40.000 ljudi, a najavljene su i brojne delegacije, tako da su poja~ane mjere osiguranja. Komemoraciju }e prenositi brojne televizijske ekipe i bit }e prire|eno nekoliko emisija po-

Valentin Incko na konferenciji u Kola{inu

Nova arhitektura u jugoisto~noj Evropi
U jugoisto~noj Evropi pojavljuje se nova arhitektura, izjavio je ju~er u Crnoj Gori visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), upozoriv{i da dok neki politi~ki lideri ve} po~inju ovu promjenu pretvarati u korist za svoje gra|ane, drugi tek trebaju shvatiti {ta se oko njih doga|a, saop}eno je iz OHR-a, prenijela je Fena. Govore}i na diplomatskoj konferenciji u Kola{inu, on je naveo Deklaraciju o osudi srebreni~kog masakra iz 1995. godine, usvojenu u parlamentu Srbije, i u~estale sastanke na visokom nivou koji su uslijedili nakon toga, Incko: na kojima su nekada{nji protivnici prihvatili nov i ko- Korist za nstruktivan pristup u rje{avanju dugotrajnih problema. gra|ane

Odluka Vlade Distrikta

U Br~kom 11. jula Dan `alosti
Vlada u Br~kom podr`ala je ju~er inicijativu da dan stradanja u Srebrenici 11. juli bude progla{en Danom `alosti u Distriktu. Vlada je podr`ala prijedlog da obilje`avanju stradanja i ukopa `rtava u Srebnici 11. jula prisustvuje tro~lana delegacija Vlade Distrikta. Podr`an je i prijedlog doktora Admira ^andi}a da u Srebrenicu na taj dan budu poslana tri medicinska tima, saop}eno je iz Vlade Distrikta, prenijela je Srna.

Sa sastanka: Sve spremno za d`enazu

sve}enih godi{njici genocida - kazao je Sulji}.

Posjeta mjestima stradanja
^lanice Udru`enja „Majke Srebrenice“ 13. jula }e posjetiti mjesta masovnog stradanja Bo{njaka - Kravicu, Pilicu, Branu, Petkovce, Branjevo i Orahovac. Aktuelan je i prijedlog da 27. jula posjete Godinjske bare kod Trnova, gdje su zloglasni „[korpioni“ strijeljali {estoricu Bo{njaka iz Srebrenice i ~ija su ubistva zabilje`ili kamerom.

Predsjednica Skup{tine Srbije \uki}-Dejanovi}

Osje}am potrebu da posjetim Poto~are
Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je da osje}a potrebu da posjeti Memorijani centar Poto~ari, spomen-obilje`je Bo{njacima ubijenim u Srebrenici. No, ona to ipak ne}e u~initi ove godine. U intervjuu za beogradski list „Danas“ ona je rekla da }e Poto~are posjetiti predsjednik Srbije Boris Tadi}, koji predstavlja interese svih gra|ana, uklju~uju}i i parlament i nju kao predsjednicu. - Osje}am potrebu da posjetim Poto~are, ali nije uo\uki}-Dejanovi}: bi~ajeno da u isto vrijeme, a posebno na istom doga|aju, interese Srbije predstavljamo predsjednik Re- Ne}e do}i publike i ja, kao predsjednica Narodne skup{tine - re- ove godine kla je \uki}-Dejanovi}, prenosi Fena.

Ove godine u Poto~arima }e biti ukopan i Hrvat Rudolf Hren, `rtva srebreni~kog genocida. Tijelo legendarnog komandanta Ejuba Goli}a iz bratuna~kog sela Glogova reekshumirano je prije nekoliko dana iz mezarja u Srebreniku i bit }e ukopano 11. jula s ostalim `rtvama. Tabuti s tijelima ubijenih Srebreni~ana krenut }e iz Visokog 9. jula, a u 16 sati u Poto~arima }e ih do~ekati porodice `rtava, prijatelji i Me. S. pre`ivjeli sugra|ani.

Sino} u Nezuku po~elo okupljanje

U~esnici „Mar{a mira“ kre}u prema Poto~arima
Oko dvije hiljade ljudi do sino} je pristiglo u selo Nezuk kod Zvornika kako bi danas krenuli na peti po redu „Mar{ mira - put smrti“ koji se organizira povodom obilje`avanja godi{njice genocida nad Bo{njacima Srebrenice. Mje{tani Nezuka, kao i svih prethodnih godina, i ovog puta otvorili su vrata svojih ku}a kako bi ugostili {to vi{e u~esnika mar{a koji su za ovu priliku stigli iz raznih krajeva BiH, ali i svijeta. Me|u onima koji su sino} doputovali u Nezuk na{li su se prijatelji Srebrenice iz Mostara, Jablanice, Zenice, Sarajeva, Biha}a i mnogih drugih gradova BiH, ali i oni iz Francuske, SAD, [vicarske, Njema~ke... U~esnici „Mar{a mira“ prema Poto~arima kre}u danas oko osam sati i njihov dolazak u Poto~are o~ekuje se u subotu poslije podne. U povodu 15. godi{njice proboja Srebreni~ana na slobodnu zvorni~ku teritoriju, sino} je u Nezuku uprili~en i okrugli sto o temi „Mar{ mira - Srebrenica 2010“. A. H. Stigli u~esnici iz cijele BiH

Aktivisti „Bosnian Solidarity Campaigna“ u Londonu

Obilje`avanje 15. godi{njice genocida
Aktivisti organizacije „Bosnian Solidarity Campaign“ iz Londona 10. jula }e ispred zgrade britanske vlade u Londonu mirnim demonstracijama obilje`iti 15. godi{njicu genocida koji je izvr{en u Srebrenici nad nedu`nim Bo{njacima. Ova organizacija punih 15 godina na istom mjestu „podsje}a“ britansku javnost na „najve}i genocid u Evropi poslije Drugog svjetskog rata“, kao i na ~injenicu da je glavni egzekutor, ratni zlo~inac Ratko Mladi}, jo{ na slobodi, javila je Fena. Osim toga, 15. godi{njica genocida u Srebrenici bit }e obilje`ena i u „Bosanskoj ku}i“ u Birmingemu, prigodnim programom i uz prisustvo vi{e od 200 posjetilaca, saznaje Fena u Svjetskom savezu dijaspore BiH.

(Foto: A. Bajri})

Po~ela isplata junskih penzija u RS
U RS je ju~er po~ela isplata junskih penzija, ali samo za korisnike koji svoja primanja dobivaju putem poslovnih banaka, javila je Onasa. Visina penzija ista je kao i prethodnih mjeseci. Prosje~na je 319, najni`a 160, a najvi{a 1564 KM. Isplata penzija putem „Po{ta Srpske“ trebalo bi po~eti sutra.

Izlo`ba uo~i 15. godi{njice genocida

„Srebreni~ki tabut“ kre}e bh. gradovima
Dan uo~i komemoracije `rtvama srebreni~kog genocida i obilje`avanja 15. godi{njice najstra{nijeg zlo~ina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, na sarajevskom Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi} 10. jula bit }e postavljena izlo`ba „Srebreni~ki tabut“. Organizator izlo`be je Arhiv FBiH, a kako nam je objasnio direktor te ustanove Adamir Jerkovi}, postavka se sastoji od 26 panoa - fotografija na kojima je predstavljeno stradanje Srebreni~ana. - Nekoliko dana poslije Sarajeva izlo`ba }e biti postavljena u Muzeju Bitke za ranjenike u Jablanici, a nakon toga i u drugim bh. gradovima - kazao nam je Jerkovi}. Prema njegovim rije~ima, do kraja godine izlo`ba }e biti postavljena i u Egiptu, {to je rezultat sporazuma potpisanog izme|u Arhiva FBiH i Dr`avnog arhiva i nacionalne biblioteke Egipta. Stru~njaci egipatskog arhiva, koji je najve}i u Africi i jedan od najve}ih u svijetu, prije toga do}i }e u posjetu Arhivu FBiH.
B. T.

Narodna skup{tina RS usvojila izmjene

Ukinut porez na topli obrok
Narodna skup{tina RS usvojila je preksino} po hitnom postupku izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak. Tim izmjenama ukida se porez na topli obrok za poslodavce koji imaju organiziranu ishranu u svojim restoranima, javila je Onasa.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

9

Izbori 2010

@IVOT Mnogi ostavljeni mali{ani na{li svoj drugi dom

Zeli}: Neki usvojitelji ~ak tra`e da dijete li~i na njih
U Sarajevu za deset godina usvojeno 115 mali{ana I strani dr`avljani mogu poslati zahtjev kao i samci
Iako mnogi smatraju da je postupak usvajanja djece u BiH kompliciran, direktor sarajevskog Dje~ijeg doma Bjelave Amir Zeli} tvrdi da je dobro {to je procedura detaljna jer bi u suprotnom imali pravu trgovinu djecom. - Mene ~ude zahtjevi usvojitelja. Tra`e odre|eni spol, boju o~iju ili kose, a ~ak je bilo i zahtjeva da dijete li~i na njih. ^esto nam se de{ava da jedan od supru`nika pristaje na usvajanje samo zato {to to njegov partner tra`i - ka`e Zeli}.
CIK: Odluka o sadr`aju glasa~kih listi}a

Zbog spora izme|u Lovri} i ^olaka

CIK danas o listama HSS-NHI-ja
Centralna izborna komisija (CIK) BiH na dana{njoj sjednici trebala bi razmatrati pitanje kandidatskih lista HSS-NHI-ja. CIK }e se samo izjasniti o tome koje }e liste ove partije provjeravati i odlu~ivati o njihovoj ovjeri, s obzirom na to da su razli~ite liste predali predsjednica HSS-NHI-ja Liljana Lovri} i njen zamjenik Ante ^olak. Tako|er, CIK }e danas donijeti odluku o formi i sadr`aju glasa~kih listi}a za ovogodi{nje op}e izbore u na{oj zemlji. Njihovo {tampanje treba po~eti ve} u avgustu, odnosno nakon ovjere kandidatskih lista i `rijebanja za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kim listi}ima. M. K.

Ko su kandidati SBBBiH iz RS

Roditeljsko staranje
Prema njegovim rije~ima, zakonska procedura se ne bi trebala pojednostaviti, ali bi se evetualno mogla malo ubrzati s tim da ni{ta ne treba raditi preko no}i. Bitno je da je procedura jasna i da je po{tuju obje strane, smatra Zeli}. Kako su nam pojasnili iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, dijete mo`e usvojiti osoba stara od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje Zeli}: 18 godina. - Pravo na us- Procedura se vajanje nemaju oni mora po{tovati

Dr`avnu listu nose Tabakovi}, Zeljkovi} i Ibrahimbegovi}
Dje~iji dom Bjelave: Smje{taj za 101 dijete

nje. Potpuno se mo`e usvojiti dijete do navr{enih deset godina `ivota, a nepotpuno do 18. godine. U prvom slu~aju usvajanje je neraskidivo - ka`u u Centru.

Istina se mora znati
Prema Porodi~nom zakonu FBiH, usvojitelji su du`ni obavijestiti dijete da je usvojeno. To treba da mu ka`u najkasnije do navr{ene sedme godine `ivota. Ako je dijete prije ulaska u novu porodicu imalo sedam godina, usvojitelji ga odmah nakon usvajanja moraju obavijestiti o tome. dam se da ta iznimka ne}e postati pravilo jer bra~ni parovi iz BiH imaju prednost. Na{i dr`avljani koji `ive vani mogu usvojiti dijete iz BiH, ali moraju ovdje boraviti {est mjeseci radi provjera Centra za socijalni rad - ka`e Zeli}. Ako ispunjavaju uvjete, i samci mogu ostvariti ovo pravo, ali i kod ovih slu~ajeva prednost imaju bra~ni parovi. Zeli} isti~e da su `ene, koje same `ive, usvojile troje djece E. HALA] iz doma Bjelave.

Previ{e zahtjeva
Preko ove ustanove u posljednjih deset godina usvojeno je 115 djece, a trenutno imaju 180 zahtjeva. I strani dr`avljani mogu pru`iti dom ostavljenoj djeci u BiH. Bilo je

Nosioci lista Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) za Dr`avni parlament iz RS jesu Rizo Tabakovi} iz Srebrenice (izborna jednica 3), Osman Zeljkovi} iz Modri~e (izborna jedinica 2) i Muhamed Ibrahimbegovi} iz Banje Luke (izborna jedinica 1). Nosioci lista SBBBiH za Narodnu skup{tinu RS jesu Sulejman Kurtovi} iz Prijedora (za izbornu jednicu Prijedor), Samra Turanovi} iz Kotor-Varo{i (za izbornu jedinicu Banja Luka), Aida Hajdarbegovi} iz Srebrenice (za izbornu jedinicu Srebrenica), dr. Nadira Nurki} iz Bijeljine (za izbornu jedinicu Bijeljina) i Arnes Hand`i} iz Doboja (za izbornu jedinicu Doboj). Kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednike RS je Sadmir M. K. Nuki} iz Srebrenice.

Posjeta delegacije HDZBiH

^ovi} i Kri{to danas u Crnoj Gori
Predsjednik HDZBiH Dragan ^ovi} i dopredsjednica te stranke i kandidatkinja za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Borjana Kri{to boravit }e danas u slu`benoj posjeti Crnoj Gori, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u HDZBiH, prenijela je Fena. Na sastancima s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovi}em i premijerom Milom \ukanovi}em bit }e rije~i o aktuelnom stanju u BiH, te o predstoje}im op}im izborima i ustavnim promjenama.

Odraslije dijete za starije parove
- U domu imamo 101 dijete. Ove godine vi{e nam je djece oti{lo nego do{lo. Neka su vra}ena biolo{kim roditeljima, neka su usvojena, a neka su pre{la u druge ustakojima su oduzeti roditeljsko staranje i poslovna sposobnost. Postupak ne traje dugo ako se ima dijete za usvajanje i ako su ispunjeni zakonski uvjeti. Ne mo`e se usvojiti dijete mla|e od tri mjeseca. Postoji potpuno i nepotpuno usvajanove. Drago mi je da je granica za usvajanje pomjerena na deset godina djetetovog `ivota. Primjerenije je da stariji bra~ni parovi dobiju starije dijete nego bebu - smatra Zeli}. nekoliko takvih slu~ajeva, a i trenutno ima dosta zahtjeva od stranaca. - Stranac mo`e usvojiti dijete ako na{i bra~ni parovi nisu iskazali zainteresiranost za to dijete. Supru`nici iz Njema~ke iz na{eg doma su usvojili dje~aka Samira. Na-

Neobi~an gest Mirnesa Ajanovi}a

Plakat upozorenja za na~elnika Imamovi}a
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi} na ju~era{njoj pres-konferenciji prezentirao je plakat kojim je upozorio tuzlanskog na~elnika Jasmina Imamovi}a da je ostalo jo{ {est dana do sjednice Op}inskog vije}a na kojoj se mora donijeti odluka o sni`enju cijene vode, stoji u saop}enju iz Ajanovi}eve stranke. - S obzirom na to da se izrazito uvrijedite kada se tra`i ispunjenje Va{ih Plakat BOSS-a: Sniziti cijenu vode obaveza, kako gra|ani ne bi ponovo bili `rtve Va{e sujete, du`an sam u interesu gra|ana svaki dan do sjednice Vije}a tra`iti da ispunite Va{u obavezu - poru~io je Ajanovi} tuzlanskom na~elniku, prenijela je Fena.

Jo{ nema lijeka „tamoksifen“

Apoteke o~ekuju interventnu nabavku
To je sramota za one koji se brinu o zdravlju na{ih gra|ana, ka`e Had`i}
U apotekama u Sarajevu jo{ nema lijeka „tamoksifen“, koji koriste `ene oboljele od raka dojke. Problem s ovim lijekom nastao je nakon {to je „Bosnalijek“ prestao s proizvodnjom „tamoksifena“ sa za{ti}enim imenom „citofen“. Na bh. tr`i{tu nema drugog proizvo|a~a „tamoksifena“, jer je „Bosnalijek“, barem kada je ovaj preparat u pitanju, do sada dr`ao monopol, a njegovu proizvodnju je zaustavio zbog neisplativosti. Mnoge `ene koje koriste ovaj lijek, a terapija traje pet godina, zabrinute su za svoje zdravlje jer zamjenski preparat nije nabavljen. U Udru`enju „Renesansa“, koje okuplja `ene oboljele od raka smije se prekidati. Zamjenski lijek je trebalo na vrijeme nabaviti. To je neprofesionalno i neodgovorno prema onima kojima lijek treba. Sramota za one koji se brinu o zdravlju na{ih gra|ana. Ima `ena koje ne mogu kupiti taj lijek i da ga ima u apotekama - ka`e predsjednica Udru`enja „Renesanse“ Spomenka Had`i}. U nekoliko apoteka re~eno nam je kako su dobili obavje{tenje da }e „tamoksifen“ biti interventno nabavljen od kompanije „Pliva“, ali nije poznato kada. - Iako se radi o interventnoj nabavci, `ene }e ga morati kupiti, a onda }e kod Zavoda zdravstvenog osiguranja KS refundirati novac - ka`u u apotekama. E. H.

Kandidat za predsjednika RS Dragan Kalini}

S Dodikom se mogu ravnopravno nositi
Kandidat Saveza za demokratsku Srpsku (SzDS) za predsjednika RS na predstoje}im op}im izborima je Dragan Kalini}, a za ~lana Predsjedni{tva BiH Rajko Papovi}. Kalini} je poru~io da se ne pla{i kandidatura Milorada Dodika i Ognjena Tadi}a, javila je Srna. - S Dodikom se mogu ravnopravno nositi. A {to se ti~e Tadi}a, od njega }u sigurno posti}i bolji izborni rezultat - rekao je Kalini} na pres-konferenciji u Banjoj Luci.

Denis Lasi} optimista pred izbore
Predsjednik Izbornog {taba HDZBiH Denis Lasi} na sjednici u Mostaru informirao je ~lanove tog {taba o anketi koja je provedena na nivou BiH. - Prema toj anketi, HDZBiH dobiva dvije tre}ine glasova ukupnog hrvatskog bira~kog tijela. HDZBiH }e uvjerljivo pobijediti na predstoje}im izborima - kazao je Lasi}, prenijela je Fena.

Plivin „tamoksifen“ zamjena za „Bosnalijekov“ proizvod

dojke, ka`u da su njihove ~lanice ogor~ene zbog ove situacije. - To je hormonska terapija i ne

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

teme

ALARMANTNO Zabrinjavaju}i podaci o nezaposlenosti

Posao u BiH tra`i vi{e od 19.000 osoba s fakultetskom diplomom
Soldo: Menad`ment predlo`io povla~enje

Nezaposleno vi{e od pola miliona ljudi, a od toga je 50,24 posto `ena
Podatak o broju nezaposlenih u BiH ve} odavno je postao zabrinjavaju}i. Iako je prema podacima koje je ju~er objavila Agencija za rad i zapo{ljavanje BiH broj nezaposlenih u maju u odnosu na april smanjen za 0,73 posto, nemogu}nost radno sposobnih ljudi da prona|u zaposlenje postala je ustaljena praksa u na{oj zemlji. Prema podacima zavoda i slu`bi za zapo{ljavanje u BiH, zaklju~no sa 31. majem ove godine na evidencijama je prijavljeno 512.160 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih 257.316, odnosno 50,24 posto su `ene. U FBiH, prema podacima Agencije za rad i zapo{ljavanje, registrirane su 355.604 nezaposlene osobe, u Republici Srpskoj 145.710, dok je u Br~ko Distriktu evidentir-

Nakon povla~enja iz Doma naroda FBiH

Parlamentarci }e dobiti izmijenjeni statut RTVFBiH
Programsko vije}e RTVFBiH ne mo`e se formirati zbog nedovoljnog odziva na konkurs
Upravni odbor Radio-televizije (RTV) FBiH najvjerovatnije }e na narednoj sjednici razmatrati izmijenjeni statut ove medijske ku}e. Statut je, naime, pred usvajanje povu~en iz Doma naroda Federalnog parlamenta u maju, na zahtjev UO RTVFBiH. - Menad`ment RTVFBiH predlo`io je povla~enje tog statuta zbog opasnosti u koju smo mogli do}i. Kako jo{ nije osnovana Korporacija javnih emitera, koja bi na sebe trebala preuzeti odre|ene poslove od svih emitera, usvajanjem takvog statuta do{li bismo u poziciju da pravno oduzmemo sebi mogu}nost za obavljanje odre|enih poslova - rekao je predsjednik UO RTVFBiH Igor Soldo. Prema njegovim rije~ima, menad`ment je tra`io da budu uba~ene neke prijelazne odredbe i UO }e ve} za sljede}u sjednicu Doma naroda predlo`iti te izmjene. UO RTVFBiH trebao je Parlamentu FBiH dostaviti i prijedlog kandidata za Programsko vije}e, koje bi prvi put trebala dobiti ova medijska ku}a. - Krenuli smo u proceduru izbora ~lanova, ali na konkurs koji smo raspisali javilo se samo 13 ili 14 ljudi. Tu nije bilo, {to je obavezno, ni nacionalne, kantonalne, spolne, niti bilo koje druge zastupljenosti kako Zakon o RTVFBiH nala`e. Dakle, iz tih prijava nije se moglo izabrati tih 11 kandidata, koliko ih treba biti u Vije}u. Ostavili smo na{oj pravnoj i ostalim internim slu`bama da razmotre kako }e se to rije{iti - ka`e Soldo i dodaje da }e mo`da biti raspisan novi konkurs ili }e biE. G. ti dopunjen pro{li.

Sve ~e{}i {trajkovi nezadovoljnih gra|ana

Nov~anu naknadu koristilo 2,81 posto nezaposlenih
Nov~anu naknadu na osnovu nezaposlenosti u skladu s va`e}im zakonskim propisima u maju ove godine koristilo je 14.378 osoba ili 2,81 posto ukupno nezaposlenih. S druge strane, pravo na zdravstvenu za{titu ostvarilo je 340.295 osoba ili 66,44 posto od ukupnog broja nezaposlenih.

ano 10.846 nezaposlenih. Kada je rije~ o strukturi osoba koje tra`e zaposlenje, u maju je najvi{e bilo KV radnika 182.400 odnosno 35,61 posto, NKV radnika je 161.561 ili 31,55 posto, osoba sa zavr{enom srednjom stru~nom spremom bilo je 121.454 ili 23,71 posto, te nezaposlenih s visokom stru~nom spremom odnosno zavr{enim

fakultetom 19.388. Slijede ih PKV osobe kojih je 14.086 nezaposlenih, 7.136 je nezaposlenih sa V[S, te 4.077 osoba sa VKV kvalifikacijom. Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u maju 2010. godine dodatno su prijavljene 9.802 koje tra`e posao, dok su s evidencije zavoda i slu`bi za zapo{ljavanje izbrisane 13.584 osobe. S. R.

Kona~no se sjetili radnika u Hrvatskoj

Po~elo su|enje Ramizu D`aferovi}u

Otpu{tenim bh. gra|anima bit }e uvezan radni sta`?
Protekli rat u Hrprava. Me|utim, to je vatskoj bez posla je postao krupniji proostavio blizu 60.000 rablem za ove radnike dnika iz BiH u toj zekoji su sada ve} u fazi mlji. Decenija i po trdobivanja penzije. Naebala je na{oj dr`avi da stavit }emo kontaktirse sjeti tih gra|ana i ati hrvatske vlasti kapoku{a im na neki nako bismo u potpunosti ~in pomo}i. Vije}e mirije{ili problem ovih nistara BiH pred kraj Alkalaj: ljudi - rekao je ju~er za ~etverogodi{njeg ma- Kontakti s „Dnevni avaz“ minindata odlu~ilo je ispo- Hrvatskom star vanjskih poslova {tovati zaklju~ak Predstavni- BiH Sven Alkalaj. ~kog doma Parlamenta BiH i Od njega smo saznali da iz bud`etske rezerve izdvojiti je MVPBiH, po zadatku Vi200.000 maraka za rje{avanje je}a ministara BiH, jo{ ranije problema ovih ljudi. pokrenuo aktivnosti za rje{aKako smo saznali ju~er u vanje otvorenog pitanja dvije Ministarstvu vanjskih poslo- zemlje. Me|utim, s hrvatske va (MVP) BiH, taj iznos bi tr- strane nije postojalo raspoebao biti dovoljan za uveziva- lo`enje za to. nje radnog sta`a otpu{tenih U Ministarstva finansija radnika kako bi mogli oti}i u BiH ju~er nam je potvr|eno penziju. da u bud`etskoj rezervi ima - Ti ljudi su putem redo- dovoljno novca da se rije{i S. R. vnih sudova mogli ostvariti ovo pitanje.

Tu`ila{tvo najavilo da }e tra`iti osu|uju}u presudu
D`aferovi} se tereti da je kao direktor Porezne uprave FBiH po~inio krivi~na djela zloupotrebe polo`aja ili ovlasti
^itanjem optu`nice i izno{enjem uvodnih rije~i tu`ioca i odbrane ju~er je na Kantonalnom sudu u Sarajevu po~elo su|enje Ramizu D`aferovi}u. Prema optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, on se tereti da je krajem 1997. i krajem 1999. godine, u svojstvu direktora, odnosno generalnog direktora Porezne uprave FBiH, po~inio krivi~na djela zloupotrebe polo`aja ili ovlasti. U prvoj ta~ki optu`nice navodi se da je D`aferovi} 22. decembra 1997., rukovode}i se interesima Zavoda za platni promet FBiH, gdje je istovremeno bio i ~lan Upravnog odbora, preuzeo predmete pet kantonalnih poreznih ureda, donio zaklju~ak kojim je obustavljen postupak inspekcijskog nadzora i obra~una poreza na pla}u. Na taj na~in, kako se dalje navodi u optu`nici koju DM, ~ime je ostvario {tete u kantonalnim bud`etima. U drugoj ta~ki optu`nice D`aferovi} se tereti da je 20. decembra 1999. donio i potpisao dopunsko rje{enje kojim je nalo`io „Energoinvest-Energopetrolu“ da na ime naknade za puteve uplati 1.648.816 KM na ra~un bud`eta BPK, ~ime je ostvario protivpravnu imovinsku korist bud`etu BPK od 824.791 KM i istovremeno o{tetio bud`et FBiH za 741.967 te bud`ete ZDK za 82.057,60 i KS za 824.791,44 marke. Najavljuju}i da }e se na narednim ro~i{tima pojaviti brojni svjedoci i da }e biti izneseni materijalni dokazi, tu`ilac Boguni} najavio je da }e Tu`ila{tvo tra`iti osu|uju}u presudu. Nastavak su|enja zakazan je za 23. avgust. B. TURKOVI]
(Foto: O. Kadribegovi})

Predimenzioniran motiv
D`aferovi}ev advokat Ekrem Galijatovi} doveo je u pitanje zakonitost dokaza. Izme|u ostalog, rekao je da D`aferovi} u decembru 1997. nije bio ~lan UO Zavoda za platni promet, da je sastavlja~ optu`nice to znao, ali da je `elio predimenzionirati motiv njegovog branjenika. Ukazao je i na formalne nedostatke druge ta~ke optu`nice i istakao da D`aferovi}eve sporne aktivnosti nemaju elemente krivi~nog djela.
D`aferovi} ju~er pred sudom

Danas izja{njenje Jakupovi}a o krivici
Ro~i{te za izja{njenje o krivici u predmetu „Elvir Jakupovi}“ bit }e odr`ano danas pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH. Optu`nica tereti Jakupovi}a za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika u op}ini Travnik, saop}io je Sud BiH.

je ju~er pro~itao tu`ilac Sanin Boguni}, D`aferovi} je omogu}io Zavodu da neobra~unavanjem poreza stekne protivpravnu imovinsku korist od 5.112.142

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

11

SRAMOTNO Diskriminacija u obrazovnom sistemu

Osobe s invaliditetom ne mogu se upisati na fakultet
U posljednjoj godini ni{ta se nije promijenilo, iako konstantno upozoravamo na ovaj problem, ka`e Novotni Kantonalna vlada nije reagirala
Upisi na fakultete u BiH u punom su jeku, ali velikom broju gra|ana na{e zemlje ne}e biti omogu}eno da nakon zavr{ene srednje {kole nastave obrazovanje. Rije~ je o osobama s invaliditetom, nad kojima obrazovni sistem vr{i kontinuiranu diskriminaciju. Ve}ina visoko{kolskih ustanova, naime, svoje zgrade jo{ nije prilagodila njihovim potrebama.
Revizorski izvje{taj: Novac tro{en bez kontrole

Izvje{taji o poslovanju TK i ZDK

Liftovi u kvaru
Koliko je situacija kriti~na pokazuje primjer Sarajevskog univerziteta, gdje u posljednjoj godini nije poduzeto apsolutno ni{ta da se ovakvim osobama omogu}i ravnopravno posje}ivanje nastave. Nevenko Novotni, predsjednik Udru`enje oboljelih od cerebralne dje~ije paralize Kantona Sarajevo, rekao je da on i njegove kolege svakodnevno ukazuju na ovaj problem, ali da se u posljednje vrijeme ni{ta nije promijenilo. Sva istra`ivanja o prilago|enosti obrazovnih institucija osobama s invaliditetom i dalje su pora`avaju}a. Kolika je nebriga vlasti pokazuje ~injenica da na nekim faku-

Birokratija manipulira novcem obveznika
Milionska sredstva dijeljena bez adekvatnih kriterija
Revizorski izvje{taji o poslovanju institucija Tuzlanskog i Zeni~ko-dobojskog kantona, koji su objavljeni prekju~er, predstavljaju jo{ jedan pokazatelj s kakvim nemarom na{a birokratija tro{i novac poreznih obveznika. Primjera radi, kriteriji za raspodjelu milionskih sredstava nekoliko ministarstva u Tuzlanskom kantonu, kako je revizija ustanovila, uop}enog su karaktera, tako da se ne mo`e potvrditi njihova dosljednja primjena. Radi se o subvencijama javnim i privatnim kompanijama, nevladinim organizacijama itd., a nepostojanje jasnih kriterija otvara prostor za manipulaciju novcem gra|ana. Najdalje je oti{lo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK, koje je transfer ve}i od dva miliona maraka dijelilo bez ikakvih kriterija „kojima bi se definirali na~in ocjene i vrednovanje potencijalnih korisnika prilikom dodjele sredstava“. U izvje{taju je navedeno i kako se ne mo`e potvrditi da je izvr{enje bud`eta pra}eno u skladu sa Zakonom o bud`etima u FBiH, {to je na kraju godine rezultiralo iskazanim deficitom od 27.453.247 KM, koji je u iznosu od 17.600.000 maraka pokriven iz kreditnih sredstava Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF). Tako|er, mnogim ministarstvima, ali i obrazovnim institucijama, zamjereno je da se nisu pridr`avali Zakona o javnim nabavkama BiH. [to se ti~e Zeni~ko-dobojskog kantona i tu je, izme|u ostalog, navedeno da nije osigurana dokumentacija korisnika teku}ih transfera iz nadle`nosti nekoliko ministarstva, koja bi potvrdila da su sredstva utro{ena za namjene za koje su i odobrena.
G. MRKI] Rektorat Univerziteta u Sarajevu: Liftovi godinama ne rade

ltetima postoje liftovi koji su godinama u kvaru, a niko se nije potrudio da ih popravi, iako je jasno da za to nije potrebno mnogo novca. Novotni ka`e da „oni tu stoje radi toga da zadovolje formu, a na svrhu“. Rje{enje ovog problema pro{le godine zatra`ili su predstavnici studentskih udru`enja. Tada im je

na Univerzitetu re~eno da je to u nadle`nosti Kantonalne vlade, od koje, pak, nikada nisu dobili nikakav odgovor.

Podr{ka javnosti
Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Adnan Bajri} kazao je da }e ovo pitanje uskoro ponovo aktuelizirati. - Niko ne zaslu`uje da na ovakav na~in bude diskriminiran, odnosno da ostane bez obrazovanja. Ponovo }emo pokrenuti ovo pitanje, zajedno s udru`enjima koja okupljaju osobe s invaliditetom, a tra`it }emo ve}u podr{ku studenata i javnosti - ka`e Bajri}.
G. MRKI]

Sli~na situacija u {kolama
- I kod onih fakulteta koji imaju vanjske liftove, te{ko se kretati unutar samog objekta. U}i u neki kabinet na drugom ili tre}em spratu je nemogu}e isti~e Novotni. Dodaje da je sli~na situacija s osnovnim i srednjim {kolama.

Klizi{te se jo{ ne smiruje

Su|enje Vojislavu [e{elju

Iz Suljakovi}a do sada iseljene 33 porodice
Mogu}e iseljenje jo{ desetak porodica
Iz maglajskog naselja Suljakovi}i do sada su zbog klizi{ta iseljene 33 porodice, a ako se tlo bude pomjeralo dosada{njim intenzitetom, morat }e biti iseljeno jo{ desetak porodica. Iseljeni `itelji tog naselja smje{teni su u privatnim ku}ama i stanovima. Klizi{te prijeti i magistralnom putu M-17 i {ehidskom mezarju Me|i}i. Na terenu su stru~njaci Federalnog zavoda za geologiju koji poku{avaju dati najbolje mogu}e preporuke kako sprije~iti katastrofu. Mnogi su se nadali da do njihovih ku}a klizi{te ne}e do}i. Do prije dva dana na ku}i porodice Isme i Rifata Me|i}a, koja je od magistralnog puta M-17 udaljena desetak metara, nisu se vidjela nikakva o{te}enja. No, za svega nekoliko sati ku}a je po~ela pucati. Zatekli smo ih kako skidaju stolariju i ono {to se spasiti mo`e. - Ju~er smo primijetili velike pukotine na asfaltnom putu ispred ku}e, izgubili smo svaku nadu i

Istraga Ha{kog tribunala o naru~ivanju ubistva Nikoli}a
Sekretarijat Ha{kog tritu protiv [e{elja, od Vlade bunala istra`uje navode da je Srbije tra`io dodatne infoVojislav [e{elj iz pritvorske rmacije o tvrdnjama o najedinice u Sheveningenu naru~enom ubistvu, ali do daru~io ubistvo lidera Srpske nas nije odgovoreno, javila narodne stranke Tomislava je Srna. Nikoli}a, izjavila je ju~er poJela~i} je rekla da }e birtparol sudskog dijela Tributi objelodanjeno ako bude nala Nerma Jela~i}. utvr|eno da su prekr{ena [e{elj: Ona je potvrdila da je Dodatne pravila o kominikacijama i sudija @an-Klod Antoneti informacije podsjetila da su raniji (Jean-Claude Antonetti), slu~ajevi pokazali da ih je koji je predsjedavaju}i u predme- ovaj optu`eni kr{io.

Na grani~nom prijelazu Sremska Ra~a

BiH i Srbija izvr{ile primopredaju ~etiri tijela
Suljakovi}i: Ugro`eno i {ehidsko mezarje

po~eli smo se pakovati - rekla nam je kroz suze Isma Me|i}. Muhameda i Enisu Be{i} zatekli smo kako tovare posljednje stvari u kamion. Njihova ku}a nalazi se uz samo {ehidsko mezarje. - Ve} danima ne mo`emo spavati. Ku}a puca, trese se, ~uju se

~udni zvukovi. To se ne mo`e rije~ima opisati. Osje}a{ kako ku}a tone i kako puca iznutra. Tra`imo sebi neki smje{taj, nismo jo{ na{li stan, stvari smo smjestili kod roditelja, da spasimo koliko mo`emo. U`as - kazala nam je uplakana Enisa. N. BRADARI]

Portparol Instituta za nestale osobe (INO) BiH Lejla ^engi} rekla je da su predstavnici Komisije za nestala lica Srbije predali ju~er Institutu posmrtne ostatke bh. dr`avljana Mirka Subanovi}a, koji je nestao kod Pakraca u Hrvatskoj, a ekshumiran 2004. godine na beogradskom groblju „Le{}e“, i Sulejmana Tursi}a, ro|enog 1944. u Br~kom, koji je ekshumiran 2002. godine na gradskom gr-

oblju u Sremskoj Mitrovici. Predstavnici INOBiH predali su ju~er Komisiji za nestala lica Srbije posmrtne ostatke Branka Nikoli}a, ro|enog 1950. godine u Jagodini, i Dragutina Kuki}a, ro|enog 1934. u Derventi. Primopredaja ~etiri preliminarno identificirana tijela izvr{ena je na grani~nom prijelazu Sremska Ra~a, potvrdila je Srni Lejla ^engi}.

Klub poznatih

Aldin Adilovi}

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

teme

Ukinuo bih praksu „dvije {kole pod jednim krovom“
Li~ni profli karate trenera iz Viteza
Ime i prezime: Aldin Adilovi}. Datum i mjesto ro|enja: 27. juli 1983., Travnik. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Dan osnivanja KK Mladost Vitez. Koji automobil vozite: „Golf 4“. Kako se odmarate: [etaju}i u prirodi. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Safet Zec. Za koji klub navijate: Bajern. Koga biste poveli na pusti otok: Valjda djevojku. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i zube. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Travni~ki }evap, sok od jabuke. Ko se brine o Va{em imid`u: Sestra Sumea. Volite li i}i u {oping: Ne, to me smara. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: Samo

RAZVOJ Stru~njaci o stagnaciji infrastrukturnih projekata

Postoje}a vlast ne mo`e pokrenuti investicije
Radi se o nesposobnosti i stavljanju li~nog iznad op{teg interesa, ka`e Ceni} Misle da sto godina mogu govoriti da smo u defanzivi, isti~e Ke{etovi}
Prema zvani~nim ekonomskim analizama, brojne zemlje regiona provode opse`ne programe razvoja infrastrukture, a pove}anjem nivoa gradnje poma`u oporavku privrede od zastoja uzrokovanog ekonomskom krizom. Velikih gradili{ta u BiH nema, a prof. dr. Izudin Ke{etovi} s Ekonomskog fakulteta u Tuzli smatra da je glavni razlog neaktivnost dr`ave. On, naime, smatra da u cestovnim, vodoopskrbnim i drugim infrastrukturnim projektima dr`ava mora biti nosilac finansiranja kroz svoje kapitalne i razvojne bud`ete.

Dugoro~ni zaostatak
Adilovi}: Travni~ki }evapi najbolji

upornim radom mo`e se posti}i sve {to `eli{. Va{ najbolji prijatelj je: Sestre i Sanin Fazli}. Pratite li politi~ku scenu: Naravno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Zabranio bih razdvajanje djece u {kolskim klupama, odnosno ukinuo praksu „dvije {kole pod jednim krovom“. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

- Mi imamo proces stagnacije i ako ekonomska politika ostane ovakva, imat }emo dugoro~ni zaostatak. Postoje}a vlast nema kapaciteta da pokrene investicioni ciklus. Nadam se da }e se na izborima pojaviti novi politi~ki subjekti ili ljudi iz opozicije koji }e novim konceptom, promoviranjem investicija, radnih mjesta i razvoja zamijeniti postoje}i koncept ka`e Ke{etovi}.

Promovirati nova radna mjesta i investicije

Mi{ljenja je da treba iskoristiti sve finansijske, ljudske, materijalne i prirodne resurse te se okrenuti razvojnim fondovima i potencijalnim investitorima. - Imamo i ogromnog raspolo`ivog finansijskog potencijala, banke su pune kao brod, osiguranja isto tako, stanovni{tvo tako|er ima potrebu da finansira neke svoje potrebe. Me|utim, ovi koji su

na vlasti, to ne}e da znaju niti ho}e da im se ka`e. Oni misle da sto godina mogu govoriti da smo u defanzivi - zaklju~uje Ke{etovi}.

Potro{a~ki bud`eti
Konstatira da su svi bud`eti u BiH potro{a~ki te da ni u jednom elementu nisu razvojni. Sli~nog je mi{ljenja i ekonomski ekspert prof. Svetlana Ceni}. - Dobro znamo kolike su pare od PDV-a potro{ene na administraciju, birokratiju, nova kola, pla}e... a da se ni{ta nije uradilo. [to se ti~e puteva, trasa koridora 5C, i kada se jednom dogovori, poslije ide preko ne~ije avlije, njive... Zna~i, radi se o nesposobnosti i stavljanju li~nog iznad op{teg interesa. Zbog toga nemamo infrastrukturne projekte - zaklju~uje B. TURKOVI] Ceni}.

Banalni problemi
Ke{etovi} isti~e da se vlasti bave banalnim, a ne su{tinskim problemima, a to ilustrira vrlo slikovito. - Ako igrate fudbal i samo ste u {esnaestercu, a ne ispucate loptu preko centra, nemate ofanzivnu politiku, uvijek }ete se baviti teku}im problemima, ustvari samo svojim golom. Nijedan nivo vlasti ne vodi politiku, ve} fakti~ki samo pre`ivljava. Sve {to je postignuto, postignuto je kroz projekte obnove, pomo}i, donacija. Ali, moramo u}i u kategoriju razvoja - obja{njava on.

SMS
PLJA^KA STO POSTO - Stavljanje korumpiranog ministra Vahida He}e, ~lana mafija{kog klana, za nosioca liste za Dr`avni parlament govori sve o stranci koja ga je predlo`ila. Umjesto svog la`nog slogana „100 posto BiH“, slobodno mogu staviti svoj stvarni slogan „100-postotna plja~ka BiH“. Tu plja~ku jedino mo`e zaustaviti Radon~i}, jer su iz SDA i Bakir Izetbegovi} svjesno zatvarali o~i pred tom plja~kom da bi harali Telekomom i drugim SDA-ovim firmama. SRAMNA VLAST Dok na{u djecu izbacuju s klinika, jer roditelji nemaju novaca da plate lije~enje, na{i politi~ari na vlasti tro{e pare na vozne parkove, jer ne mogu se voziti u automobili-

Dnevni avaz 061-142-015
ma starim pet godina. Pove}avaju sebi pla}e, penzije, idu na putovanja i tro{e ogromna sredstva na mobilne telefone, a na{a djeca umiru zato {to nisu te sre}e da budu djeca politi~ara. Sram ih bilo! Br~ko KLIZI[TA U SARAJEVU - Pitanje je vremena kada }e se i u sarajevskim naseljima pojaviti katastrofalna klizi{ta. [uma se nekontrolisano sije~e, bespravno se grade ku}e bez ispitivanja tla, septi~ke jame su bez ikakvih standarda, otpad se odla`e gdje ko ho}e... I sve to toleri{e se radi interesa necivilizovanih pojedinaca. LO[E OPRAVDANJE - Takse za {umu i turisti~ke zajednice pla}a ve}ina privrednih dru{tava, s tim da se za to izdvaja odre|eni procent od bruto dobiti. Tako se naftni giganti ne mogu time pravdati za visoke cijene goriva. SERDAR I VOJVODA - Gledam proces Radovanu Karad`i}u u Hagu, pa se sjetih one stare „ti meni vojvodo, ja tebi serdare, a mi znamo koja smo govna“. NA PUTU - Kada }e se mo}i pogledati film na{e Jasmile @bani} „Na putu“? Pa, nismo ga svi uspjeli vidjeti onih prvih dana prikazivanja. MIZERNE PLA]E Mislim da nije dobro porediti cijene u BiH i u Evropskoj uniji. Dok su kod nas pla}e mizerne, kod ve}ine gra|ana neumjesno je bilo {ta porediti s Evropom. Tek kada po zaradi budemo blizu EU, onda se mogu praviti pore|enja.

ANKETA me|u gra|anima Grada~ca, Sarajeva i Zenice
Je li dr`ava mogla uraditi vi{e da pokrene investicione projekte?

Politi~ari brinu samo o svojim pla}ama
- Politi~ari nisu uradili ni deset posto onoga {to su obe}ali. Pogotovo za nas mlade, jer da se vi{e ulagalo, sigurno bi i za nas bilo posla.
Emir Huski}

- Za ovo godina poslije rata trebali smo se mnogo br`e, efikasnije i vi{e razvijati. Ali, ovako kako vlast radi, to je nemoOmer gu}e. Kujrakovi} - Mogla je i trebala je. Ja se nadam da }e neko povesti vi{e ra~una kada su u pitanju ulaganja za projekte zaposlenja Danica mladih.
Heim

- Nije dovoljno uradila i trebalo se vi{e ulagati. Kada pogledamo kako su izgra|eni putevi u Hrvatskoj i Sloveniji, na{i Muhamed su posve slabi. Smajlovi} - Vlast to mo`e napraviti otvaranjem gradili{ta, ulaganjem u poljoprivredu, proizvodnju hrane, ja~anje sto~nog Minela fonda, {to je i Bjelan klju~ uspjeha. - Vlast nije uradila ni{ta. Firma u kojoj radim kuburi s administracijom na svakom koraku, a o eventualnom investiranju Mirsad da ne govorim.
D`. D. - M. ^u. - A. D`. [abanovi}

Grada~ac Sarajevo

- Naravno da je vlast trebala uraditi vi{e, ali na{i politi~ari jedino misle o pove}anju svojih plata, a za ostalo ih nije br- Goran Gari} iga. - Mora se biti po{ten i re}i da postoje lokalne zajednice koje podsti~u na investicije, ali dr`ava u cjelini podme}e klipove gdje god stigne.

Predrag Vidovi}

- Strani investitori ula`u po nedo|ijama, nakon {to se razo~araju u bosansku vlast. Da nam valja dr`ava, oni bi siIlijas gurno plasirali Trumi} novac ovdje.

Zenica

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

13

PENZIONERI Muharem Selman, jedan od neslavnih rekorda u BiH

Cijelu penziju velikodu{no pokloni po{taru koji je donese
^ek na 2,55 KM uredno prima svakog mjeseca Problemi zbog jednomjese~nog radnog sta`a Petogodi{nji zaostaci 100 KM
Muharem Selman (64), prijeratni vlasnik limarske radnje iz Prijedora, sa svojom penzijom od cijelih 2,55 maraka vjerovatno dr`i jedan od neslavnih rekorda u BiH po visini mjese~nih primanja. Penziju Muharemu, ina~e u Prijedoru daleko poznatijem po unuku Ne{adu Selmanu, pobjedniku takmi~enja „OBN music talents“, uredno svakog mjeseca na vrata donosi po{tar. Zajedno s ~ekom. - ^ek zadr`im, a po{taru poklonim cijelu svoju penziju da i on ima za kafu ka`e s osmijehom Muharem koji je svoju penziju u RS ostvario na osnovu jednomjese~nog radnog sta`a. Tih mjesec dana sta`a Muharemu su, osim ovih 2,55 KM zadale jo{ glavobolje. - Zbog tog sta`a nisam mogao ostvariti ni puni iznos najni`e federalne penzije tako da danas umjesto 296 maraka primam 60 KM manje - poja{njava Selman. Dodaje da mu u cijeloj pri~i nije jasno kako se onim koji mu u RS obra~unavaju i {alju penziju sve to isplati. Jer, koliko zna, slanje najobi~nijeg pisma u kojem nema nikakvih izlistavanja i jo{ manje obra~unavanja

Donijeli hranu za narednih nekoliko mjeseci

Policajci posjetili Ramovi}e u Radeljevi}ima

Uru~ili im pomo} kolega iz EUPM-a
Pripadnici MUP-a BPK Gora`de, koji realiziraju projekt „Rad policije u zajednici“ jo{ jedanput su posjetili porodicu Ramovi} u Radeljevi}ima kod Fo~anske Jabuke, ovaj put kako bi im uru~ili pomo} svojih kolega iz EUPM-a. Osmo~lanoj siroma{noj porodici, ~iji ~lanovi pre`ivljavaju od rijetkih i skromnih nadnica, prvi su u pomo} pritekli gora`danski policajci, uz pomo} „Merhameta“ i Crvenog kri`a, a pri~a koju su prenijeli mediji ganula je ~lanove EUPM-a, te je osim odje}e i nov~ane pomo}i od 200 KM, prikupljena i hrana dovoljna za narednih nekoliko mjeseci. - Ova }e pomo} donekle ubla`iti situaciju u kojoj se oni nalaze i ja se zahvaljujem pripadnicima EUPM-a i civilnim strukturama koje su odlu~ile pomo}i, a inicirala ih je na{a akcija. Naravno, hrana i odje}a su im itekako potrebni, ali volio bih da smo mogli, recimo, da se anga`ujemo i uradimo im kupatilo - kazao je policajac Al. B. Almedin Korda.

^ek sa Selmanovom penzijom

(Foto: D. Stojni})

[ta mi se (ne)svi|a u Trebinju

Selman: Kako im se isplati?

iznosi pola njegovih mjese~nih primanja u RS. - Da {aljem neko ve}e pismo na penziju bi, koja je „zna~ajno“ porasla u odnosu na prvu koja je iznosila 1,90 KM, morao jo{ namiriti. Najmanje pola svoje sa-

da{nje penzije za koju sam ~uo da nije i najni`a. Ja sam izgleda i dobro pro{ao - ka`e u {ali Selman koji je uz svoju prvu penziju u RS dobio i zaostatke. Za pet godina cijelih 100 maraka.
M. ZGONJANIN

Mladi samo sjede u kafanama - U Trebinju mi se
posebno svi|a ljeti i atmosfera koja do|e sa tim godi{njim dobom. Samo osje}aj te vreve i blizina mora ~ini mi zadovoljnim. Ljeti u Trebinje dolaze mnoga amaterska pozori{ta i grad tada o`ivi i zasja punim sjajem. Ne svi|a mi se nesa- Darko Kurtovi}, videotekar vjesnost ljudi, koji ne ~uvaju svoj grad i pona{aju se bahatao. Bacaju otpatke gdje god stignu, a ne u za to predvi|ena mjesta. Ne svi|a mi se pona{anje mnogih mladih koji smo sjede u kafanama, umjesto da se okrenu nekim kulturnim do. ga|ajima - rekao je Darko Kurtovi}, videotekar. P M.

Od 10. do 18. jula na Brdima kod Livna

Prvo dr`avno prvenstvo u jedrili~arstvu
Aeroklub Livno osnovan 1984. godine
Na sportskom aerodromu na Brdima kod Livna od 10. do 18. jula 2010. godine odr`at }e se prvo poslijeratno dr`avno takmi~enje u jedrili~arstvu, te Livno Glide Cup koji bi trebali postati tadicionalni. Ova manifestacija }e biti i me|unarodna, jer }e uz livanjske i ostale bh. takmi~are, sudjelovati i oni iz Hrvatske, Slovenije, Ma|arske, Italije, Ju`noafri~ke Republike... Da bi stvorili pretposta-

Takmi~ari i iz Hrvatske, Slovenije, Ma|arske...
Ova leta~ka manifestacija je i odli~na turisti~ka promocija lokalne zajednice i dr`ave, ka`u u klubu na ~ijem je aerodromu na Brdima prvi hangar napravljen jo{ 1965. godine. Ina~e, Aeroklub Livno osnovan je 1984. godine i od tada imao modelarsko-maketarske i leta~ko-padobranske sekcije. Bili su doma}ini Svjetskog i Evropskog prvenstva u aeromodelarstvu, te doma}ini vi{e dr`avnih i republi~kih A. Ka. prvenstava.

vke za organizaciju ovih takmi~enja, ~lanovi livanjskog Aerokluba ulo`ili su dodatne napore na ure|enju hangara te ~etiri poletno-sletne staze za sve smjerove vjetra, {to je rijetkost u {irem okru`enju. Livanjski klub je i {kolovao kadar osiguravaju}i licencirane pilote aviona i jedrilica, te stru~ni nastavni kadar, a njihova {kola letenja radi po evropskim standardima tako da im licence va`e i u zemljama EU.

Infrastruktura u Zvorniku

Pje{a~ka staza do Meteriza
Nakon pje{a~ke staze do Kula-Grada i pored obale rijeke Drine, Zvorni~ani su dobili i tre}u koja od grada vodi do naselja Meterize, a nadovezuje se na onu pored Drine. Uz stotinjak metara staze, odnosno ure|enje trotoara, ura|eno je i autobusko stajali{te u naselju Meterize u {ta je op{tina Zvornik ulo`ila oko 65.000 KM. - Osim {to je time omogu}eno bezbjednije kretanje pje{aka ovim dijelom magistralnog puta, rije{en je i problem stajali{ta za vozila javnog gradskog prijevoza isti~e Petar Maksimovi}, na~elnik stambeno - komunalnog odjeljenja Zvornik. Na pitanje kada }e se otkloniti i neka druga „uska grla“ u saobra}aju, naro~ito problem stajali{ta u Karakaju, Maksimovi} ka`e da to imaju u planu, ali da ima dosta tehni~kih pote{ko}a koje treba rije{iti pa se razmatra i mogu}nost da se stajali{te izmjesti ispod nadvo`njaka. O tome se treba koM. M. nsultovati i sa lokalnim autoprevoznicima.

Duga leta~ka tradicija u Livnu

Monografija [irokog Brijega predstavljena u Njema~koj

Zbog lo{eg vremena

Da djeca znaju odakle dolaze
Monografija [irokog Brijega, osim u Zagrebu i Vinkovcima, predstavljena je i u Njema~koj. U organizaciji Hrvatske katoli~ke zajednice u Sindelfingenu, Monografiju je predstavio Ante Suton, vlasnik jednog od nakladnika. - Cilj nam je da na{a djeca koja su ro|ena ovdje u Njema~koj znaju tko su i odakle dolaze - rekao je na predstavljanju Monografije Ante Suton, a okupljenima su se obratili i op}inski na~elnik Miro Kraljevi} i generalni konzul Republike Hrvatske u [tutgartu Ante Cicvari}. U sklopu programa sudjelovali su i ~lanovi KUD-a „@eljezni~ar“ iz Zagreba. Ina~e, Monografija [irokog Brijega ve} je osvojila prve nagrade na 21. me|unarodnom sajmu knjiga i 10. bijenalu u Sarajevu pro{le godine, a ovih je dana, odlukom stru~nog `irija, predsjednik Matice Hrvatske Igor Zidi} dodijelio {irokobrije{koj Monografiji ‘’Srebrnu povelju’’ Matice Hrvatske, koja se dodjeljuje svake druge godine.
Iz Monografije: Centar grada An. Ka.

Prinosi manji i za 30 posto
Zbog izuzetno lo{ih vremenskih uslova, prinosi strnih `ita bit }e umanjeni i za vi{e od 30 posto, re~eno je na nau~nom skupu „Dani polja strnih `ita“, odr`anom u Poljoprivrednom zavodu Bijeljina. O~ekuje se da prinosi p{enice i je~ma budu oko 4,5 ili maksimalno pet tona po hektaru, {to je daleko ispod vi{egodi{njeg prosjeka. - Vru}ine u prvoj dekadi juna uzrokovale su pojavu fuzarijuma, bolesti koja napada klas zbog ~ega }e i prinosi i kvalitet zrna biti daleko ispod prosjeka. Upitno je da li }e mlinovi otkupljivati takav rod - ka`e Marko Skoko, diplomirani in`injer poljoprivrede. E. M.

Rije{en i problem stajali{ta za vozila gradskog prijevoza

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

zeni~ko-dobojski kanton

MANIFESTACIJE U Maglaju sve~ano otvoreno „Studentsko ljeto“

^ast da zastavu podigne na jarbol pripala Jozi Sovi}u
„Studentsko ljeto“ je maglajski brend, sinonim za grad i Maglajlije, istakla Ra{ida Mulali}
Sa Trga BiH u Zenici ispra}ena druga grupa

Zeni~ani krenuli na Mar{ mira

Autobusom do Nezuka, pje{ice u Poto~are
Druga grupa Zeni~ana ju~er je u podne sa Trga BiH krenula autobusom ka Nezuku, uz zaustavljanja u @ep~u, Kalesiji i Tuzli. Pedeset osoba je krenulo, tre}i put organizovano, ka Nezuku odakle }e sa hiljadama drugih iz BiH i inostranstva, u~estvovati u Mar{u mira „Srebrenica 2010“. Pro{le sedmice 15 Zeni~ana pje{ice je krenulo preko brda u zeni~koj, `epa~koj, zavidovi}koj, lukava~koj, te tuzlanskoj op}ini, a sa svojim sugra|anima susrest }e se u odavanju po~asti na tuzlanskoj kapiji, a potom i u NeA. D@. zuku, na startu mar{a.

Zavidovi}ki planinari u novom pohodu

Jubilarna 40. internacionalna kulturna manifestacija „Studentsko ljeto“ otvorena je u prisustvu brojnih Maglajlija. Mali{ani se posebno raduju sva~anostima otvaranja maglajskog festivala zbog maskenbala. Lijepo su se zabavili, zaplesali i zapjevali uz Azaharija Omersofiti}a, a zatim je nekoliko stotina Maglajlija krenulo prema platou ispred Doma kulture. Veselu kolonu predvodili su dobo{ar i u~enici generacije koji su nosili festivalsku zastavu - Elmedin Ja{i}, Sanela Me{i}, Emina Ahmetovi} i Nedim Mehinagi}. - „Studentsko ljeto“ je maglajski brend, sinonim za grad i Maglajlije. Uprkos te{kim vremenima smoglo se

Sve~ano podizanje zastave

snage da se organizuje festival, zbog onih koji su to ~inili ranijih godina, ali i zbog onih koji tek dolaze - istakla je

Defile u~esnika ulicama grada

Nagra|eni najbolji literarci
U povodu 40. Festivala raspisan je i konkurs za najbolje literarne radove o temi „40 godina zajedno Studentsko ljeto - drugo ime za Maglaj“. Ra{ida Mulali}, direktorica Doma kulture „Edhem Mulabdi}“ ^ast da ove godine otvori manifestaciju i podigne festivalsku zastavu na jarbol pripala je doktoru ekonomskih nauka Jozi Sovi}u, prvom predsjedniku Zavi~ajnog kluba studenata i predsjedniku Skup{tine op{tine Maglaj od 1967. do 1973. godine. Bio je iskreno dirnut poziU konkurenciji osnovaca najbolji rad napisao je Adi Softi}, a kod srednjo{kolaca Anes Osmi}, Jasmina Suba{i} i Amra Hasan~i}. vom organizatora da upravo on otvori Festival. - Drago mi je da nisam zaboravljen. Uvijek sam znao odakle sam i gdje pripadam rekao je Sovi} svojim Maglajlijama. Zastava je zatim uz pjesmu o Maglaju podignuta na jarbol, a zatim je uslijedio vatromet u kojem su najvi{e u`ivali najmla|i.
N. BRADARI]

Sa jednog od ranijih pohoda

Sutra kre}u na Monte Rosa
Ekipa dugogodi{njih ~lanova Planinarskog dru{tva „Tajan“ i SNIK „Atom“ iz Zavidovi}a, u sastavu Zdenko Velja~i} Veki, Faik Salkanovi}, Dejan Velja~i}, Nenad Sepi i Mehmed Preli}, ve} du`e vrijeme se pripremaju na novi planinarski pohod. Izbor je pao na masiv Monte Rosa i njen najvi{i vrh Dufourspitze 4.634 m n/v, u [vicarskoj. Ovo je ujedno i drugi vrh po visini u Zapadnoj Evropi, odmah iza Mont Blanka u Francuskoj, koji su Zavidovi}ani, ta~nije ekipa u istom sastavu, osvojili pro{le godine. Polazak je kako saznajemo planiran za petak, 9. juli. Prema rije~ima ~lanova ekipe, sponzorstvo je i ove godine veliki problem, pa se svi tro{kovi uglavnom finansiraju iz vlastitog d`epa. Najskuplja je adekvatna oprema, koja je uvjet za penjanje. Planinarima je, ususret, za sada, iza{la jeAr. M. dino firma „Teleconsult“ d.o.o. Zenica.

Maskenbal privukao najmla|e

Po~elo ~i{}enje obala Bosne i La{ve

Smanjiti zatrpavanje korita rijeka sme}em
Premijer Vlade FBiH Mustafa Mujezinovi} posjetio je Kakanj. Zajedno sa op}inskim na~elnikom Mensurom Ja{arspahi}em u Bilje{evu, na granici op}ina Kakanj i Zenica, ozvani~io je po~etak radova na ~i{}enju obala rijeke Bosne. - Fond za za{titu okoli{a FBiH pokrenuo je projekt ~i{}enja obala vodotoka u FBiH. Prvom fazom ovog projekta obuhva}eni su dijelovi rijeka Bosne i La{ve sa ukupnom du`inom od 100 kilometara. Na rijeku Bosnu otpada tri ~etvrtine prostora, koji uklju~uje tri op}ine Visoko, Kakanj i Zenicu - ka`e premijer Mujezinovi}. Realizacijom ovog projekta poku{ava se umanjiti dosada{nja praksa nepravilnog odlaganja otpada, a time i smanjiti zatrpavanje korita rijeka i potoka sme}em. - Ugovorom je odre|eno da }e se za ~i{}enje 43 kilometra obale rijeke Bosne na teritoriji na{e op}ine iz Fonda za za{titu okoli{a FBiH izdvojiti 120.400 KM, dok }e Op}ina ulo`iti 30.100 KM isti~e Ja{arspahi}. Na ~i{}enju obale rijeke Bosne anga`irano je oko 50 radnika, dijelom iz javnih preduze}a te sa Biroa za zapo{ljavanje Kakanj. Az. S.

Bolja povezanost povratni~kih naselja u Vare{u

U promet pu{ten lokalni put
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} pustio je u promet rekonstruisani lokalni put kojim su povezana povratni~ka naselja Crna Rijeka i Ravne u op{tini Vare{, za {ta je ovo ministarstvo izdvojilo 150.000 KM, javlja Srna. Ovaj put obezbijedio je bolju komunikaciju izme|u ova dva povratni~ka naselja, ali i br`i put iz Sarajeva u Vare{. Ministarstvo je i za obnovu putne infrastrukture za Ligati}e izdvojilo dodatnih 30.000 KM. Halilovi} je u razgovoru sa na~elnikom op}ine Hamdom Fati}em i povratnicima hrvatske i bo{nja~ke nacionalnosti obe}ao da }e Ministarstvo sa nekoliko stotina hiljada KM u ovoj godini pomo}i rekonstrukciju lokalnih puteva Strije`evo-Koko{}i}i i Zvijezda-O~evija. Ministarstvo je u posljednje vrijeme za obnovu stambenih jedinica povratnika u op}ini Vare{ izdvojilo 525.000 KM, rekonstrukciju komunalne infrastrukture 180.000 KM i elektrifikaciju povratni~kih naselja 30.000 KM, a u okviru CEB projekta izdvojeno je vi{e od 700.000 maraka za obnovu 30 individualnih stambenih jedinica povratnika.

Mujezinovi} u Kaknju ozvani~io po~etak radova

Realizacija op}inskog bud`eta u Zenici

Najvi{e prihoda ostvareno od poreza
Za {est mjeseci ove godine prihodi bud`eta Op}ine Zenica iznosili su oko 14.800.000 KM, {to je u odnosu na planiranih 18.375.000 maraka ostvarenje od oko 85 posto. - Prihodi u prvom polugodi{tu ove godine su otprilike na nivou pro{logodi{njeg ostvarenja za posmatrani period - ka`e Mirha Elezovi} iz Slu`be za bud`et i finansije. Posmatrano po strukturi, najve}i prihod za {est ovogodi{njih mjeseci ostvaren je po osnovu prihoda od poreza, oko devet miliona, dok su neporezni prihodi iznosili 5,3 miliona maraka. Namjenske doznake u ovom periodu bile su na nivou od 458.000 KM, {to je upola manje u odnosu na plan. - Nadamo se da }e do kraja godine do}i do pobolj{anja stanja na prihodovnoj strani, te da }emo u potpunosti realizovati ovogodi{nji bud`et, koji je zacrtan na 36.750.000 maraka - kazala je Elezovi}.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

15

UBISTVO Me|uvo|e kod Bosanske Dubice

Sjekirom smrskao kom{iji glavu
Uhap{en Ostoja Miljatovi} (70) koji je priznao da je usmrtio Dragana Puva~a (42) Dugogodi{nji spor zbog me|e koji je dobio i sudski epilog
Policija iz Bosanske Dubice preksino} je oko 21 sat uhapsila Ostoju Miljatovi}a (70), mje{tanina dubi~kog sela Me|uvo|e, koji je samo tri sata ranije ispred svoje ku}e ubio prvog kom{iju Dragana Puva~a (42) kojem je sjekirom smrskao glavu.

Policija ju~er na Jahorini

Istraga o nesre}i na Jahorini

Danac pao s litice visoke 50 metara i poginuo
Tijelo Danijela Lunda, izvukli ~lanovi Gorske slu`be spa{avanja Jahorina
Danski dr`avljanin Danijel Lund preksino} je smrtno stradao na podru~ju Gole Jahorine prema vrhu Trijeska, nakon {to je pao s litice visoke 50 metara. O nesre}i je CJB Isto~no Sarajevo preksino} oko 19.50 sati obavijestio zamjenik ambasadora Danske u BiH koji je kazao da je jedan njihov dr`avljanin pao s litice i da ne daje znakove `ivota.

Tragovi krvi
Pred ku}om ubice i ju~er su bili vidni tragovi krvi. Mje{tani Me|uvo|a {okirani su ubistvom te pretpostavljaju kako je sva|i, a potom i zlo~inu kumovao alkohol. Mje{tani pri~aju da su Miljatovi} i Puva~ `ivjeli sami. Obojica su bili skloni alkoholu, no kom{ije tvrde
Ku}a Miljatovi}a ispred koje se desilo ubistvo
(Foto: D. Stojni})

Gusta magla
Tijelo Danca izvukli su ~lanovi Gorske slu`be spa{avanja Jahorina, a potragu su ote`avali gusta magla i nepristupa~ni teren. [ef Gorske slu`be Jahorina Miro Kalem potvrdio nam je da su osobe koje su bile s nastradalim ispri~ale da je Lund sjedio na stijeni, slikao, te se pokliznuo kada je ustao da jede. Kako nezvani~no saznajemo, Lund je student koji je sta`irao u Ambasadi Danske, a s njim su bila jo{ dvojica dr`avljana Danske, njegov brat A. L. (20) i jedan 16-godi{njak. Kalem je kazao da su on i sedmorica ~lanova Gorske slu`be spa{avanja uz upotrebu GPS sistema zbog guste magle, oko 23 sata uspjeli locirati mjesto gdje se nalazi nastradali. Obavijestili su policiju da Danac ne daje znakove `ivota, nakon ~ega su dobili nalog da izvuku tijelo, kako ga ne bi rastrgale divlje `ivotinje. - Poginuli nije bio dobro

Kalem: Rukovodio akcijom

Jedan od rijetkih koji je `elio pri~ati o ovom slu~aju je Milorad ]iri}, mje{tanin Me|uvo|a. On tvrdi da napada~ i `rtva nisu govorili po-

sljednjih dvanaest godina. - Sva|ali su se zbog neke me|e i {ume. Svemu je ipak ~ini mi se kumovao alkohol, jer da njega nije bilo, ne bi bi-

Crni niz
Ubistvo u selu Me|uvo|e tre}e je koje se dogodilo u okolini Bosanske Dubice u nepuna dva mjeseca. Sredinom maja u Mlje~anici Ostoja Trubarac (71) ubio je iz lova~ke pu{ke ro|aka i kom{iju Milorada Trubarca (52). Mjesec kasnije Du{anka Mihajlovi} (54) iz Mlje~anice metalnom {ipkom usmrtila je nevjen~anog supruga Bo{ka [ipku kojeg je potom bacila u svinjac koji je zapalila. namjeru da mu se izvini za dugogodi{nji spor zbog me|e koji je dobio i sudski epilog. Pomirenje je proslavljeno i alkoholom, prvo kod Puva~a, a potom i u Miljatovi}evom dvori{tu, da bi nedugo zatim me|u njima izbila sva|a, a potom i tu~a koja je bila kobna po Puva~a. U CJB Banja Luka ju~er je potvr|eno da je Miljatovi} tokom istrage priznao da je ubio kom{iju Puva~a.
M. ZGONJANIN

obu~en. Dobili smo dozvolu da fotografiramo le{ i upakujemo ga u transportno sredstvo. Oko 2.15 sati smo ga izvukli do puta i predali policiji - kazao nam je Kalem.

Na|eno oru`je
Uvi|aj su zajedni~ki obavili okru`ni tu`ilac, pripadnici CJB Isto~no Sarajevo i MUP-a i Tu`ila{tva Kantona Sarajevo jer je naknadno utvr|eno da je podru~je na kojem je nastradao Danac dijelom i u teritoriji koji pokriva Policijska uprava Trnovo. Danci su se na Jahorinu dovezli motociklima. U policiji nam je re~eno da su prona|eni automatska pu{ka i pi{tolj zbog }ega }e protiv Danaca biti podnesena prijava za nedozvoljeno dr`anje oru`ja. Tijelo nastradalog Danijela Lunda prevezeno je u bolnicu Kasindo radi obdukcije koja bi trebala utvrditi B. C. ta~an uzrok smrti.

]iri}: Kumovao alkohol

da je Miljatovi} bio miran i povu~en, a Puva~ agresivan, pravi nasilnik od kojeg je strahovalo cijelo selo. Dodaju da su se zbog njegove naravi nerijetko s prvim mrakom zaklju~avali u svojim ku}ama, pla{e}i se njegovog dolaska.

Ubijeni `ivio sam

Primao pomo}
Ubijeni Dragan Puva~ bio je poznat i radnicima Centra za socijalni rad iz Bosanske Dubice. Radmila Do{enovi}, socijalni radnik ovog centra, ka`e da je Dragan imao dijagnozu depresivnog poreme}aja izazvanog alkoholom. - Poku{avali smo da mu pomognemo. Bio je jedno vrijeme i na bolni~kom lije~enju - kazala je Do{enovi} i dodala da je Puva~ bio korisnik i osnovne pomo}i u iznosu od 41 KM.

lo ni ubistva. Siguran sam da su se nakon nekoliko ~a{ica posva|ali i potukli te da se Ostoja samo branio - uvjeren je ]iri}.

Kratko pomirenje
Od izvora bliskih istrazi saznajemo da je Ostoja prekju~er u popodnevnim satima svratio do kom{ije Dragana Puva~a. Navodno je imao

Kadinjani kod Lakta{a

Krep{i} kod Br~kog

Pu{kom sprije~ila da joj isklju~e struju
Mje{tanka Kadinjana kod Lakta{a A. S. prijetila je pu{kom radnicima „Elektrodistribucije“ koji su joj htjeli isklju~iti struju. @ena, u ~ijim je rukama bila poluautomatska pu{ka kalibra 7,62 milimetra, rastjerala je radnike „Elektrodistribucije“. Policija koja je ubrzo do{la na lice mjesta oduzela je poluautomatsku pu{ku kojom je `ena prijetila. Protiv nje }e nadle`nom tu`ila{tvu biti podnesena krivi~na prijava.

Ugro`avanje sigurnosti u Sarajevu

Makedonac silovao Upu}ivao prijetnje, 47-godi{njakinju prona{li mu pi{tolj
Policiji Br~ko Distrikta 47-godi{nja `ena prijavila je prekju~er da ju je tog dana oko 13.30 sati nepoznati mu{karac silovao u mjestu Krep{i} pored regionalne ceste Br~ko - Lon~ari. Policijski slu`benici ubrzo su do{li do informacija da je navedeno krivi~no djelo najvjerovatnije po~inio S. ^. (28), ro|en u Skoplju, a stalno nastanjen u br~anskom naselju Gornji Rahi}. S. ^. je uhap{en i predat br~anskom tu`ila{tvu na daljnje procesuiranje, stoji u saop}enju policije Br~ko Distrikta. Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili V. M. (27) iz Sarajeva, a koji je nastanjen u Isto~nom Sarajevu, zbog sumnje da je ugro`avao sigurnost. Osumnji~eni je uputio ozbiljne prijetnje A. M. iz Sarajeva. Prilikom pretresa kod osumnji~enog je prona|en startni pi{tolj SM 80, kalibra osam milimetara s okvirom i {est metaka. O svemu je je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a osumnji~eni je zadr`an u MUP-u Kantona Sarajevo.

@edni provalnici u Trebinju

Oplja~kali vinski podrum
Pripadnicima Policijske stanice Trebinje prekju~er je prijavljena kra|a odre|ene koli~ine vina iz podruma vlasni{tvo „Herceg vina“ u trebinjskom naselju Otok. Policajci su obavili uvi|aj i patrole tragaju za kradljivcima koji su o~ito veliki ljubitelji vina.

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

crna hronika

DROGA Velika policijska akcija u Hercegovini

Uhap{ene 24 osobe, zaplijenjeni narkotici i naoru`anje
Privedeni se sumnji~e za krijum~arenje vi{e od 150 kilograma skanka ~ija cijena na ilegalnom tr`i{tu zapadne Evrope dosti`e sumu od oko 600.000 eura
Edin Serhatli}: Hvala kom{ijama
(Foto: H. ^ali})

Naselje Nurki}i u Gra~anici

Udar groma uni{tio krov, kom{ije podigle novi
Crijep dobili na veresiju i isti dan pokrili ku}u nezaposlenim supru`nicima Serhatli}
Uslijed jakog nevremena pra}enog ki{om, vjetrom i olujom, prekju~er oko 16 sati udario je grom u ku}u Edina Serhatli}a u naselju Nurki}i u Gra~anici. Od vakuuma koji se stvorio uzrak je dignut crijep koji je popadao unaokolo, a u ku}i su uni{teni elektri~ne instalacije i ku}anski aparati. U vrijeme udara groma u ku}i su bili Edin, njegova supruga Sabina i petogodi{nje dijete. - Samo je ne{to jako sijevnulo i odmah se ~uo prasak groma kao da je eksplodirala najja~a granata. Potom smo ~uli kako se ru{i krov. Dijete je zaplakalo, a mi smo u strahu i {oku izletjeli napolje. Ku}a je za dvijetri sekunde ostala bez krova. Ki{a je nastavila padati, pomislili smo da }e nam voda kroz plo~u pro}i na sprat koji smo opremili pa nas je uhvatila panika - ka`e Edin. Njegove kom{ije Abaz, @eljko, Mirso i nekoliko gostiju koji su stigli iz Norve{ke nisu gubili glavu. Ostali su prisebni i odmah se dali na popravak krova. Od preduze}a „Bauming“ na veresiju su uzeli crijep, do{lo je i staro i mlado i ku}a je do ve~eri bila pokrivena. Serhatli}i, Edin i Sabina, oboje nezaposleni i prijavljeni na biro, zahvaljuju se svojim kom{ijama, a ju~er su slu~aj prijavili Op}inskom {tabu Civilne za{tite Gra~anica. - Va`no je da niko nije nastradao, mogle su biti tri mrtve glave. Ovo mjesto je kao ukleto, svake godine dva-tri puta udara grom u ovom dijelu Gra~anice. ^im zagrmi bje`imo u podrum kao da je ratno stanje - ka`e Edinova kom{inica Jasminka Nurki}, koja je bila o~evidac i ovog H. ^. udara groma.

U dvije odvojene akcije usmjerene na otkrivanju osoba osumnji~enih za krijum~arenje opojnih droga, u kojima su u~estvovale dr`avne, federalne i kantonalne policijske agencije, ju~er su na podru~ju Hercegovine uhap{ene 24 osobe.

Nalog tu`ioca
Po nalogu tu`ioca iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH, slu`benici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) su na podru~ju Mostara i drugih gradova Hercegovine priveli 14 osoba, te su izvr{ili pretrese na ukupno 14 lokacija koje koriste osumnji~eni. U ovoj akciji u~estvovali su slu`benici Grani~ne policije BiH, MUP-a RS, CJB Trebinje i MUP-a HNK. Kako su naveli iz Tu`ila{tva BiH, osobe koje su uhap{ene sumnji~e se za krijum~arenje vi{e od 150 kilograma droge skank, ~ija cijena na ilegalnom narko-

Za vrijeme pretresa Fabrike metalnog namje{taja u Stocu

(Foto: A. Du~i})

tr`i{tu Hrvatske iznosi vi{e od 150.000 eura, a u zemljama zapadne Evrope vi{e od 600.000 eura. Poja{njeno je da je akcija

usmjerena i na otkrivanje i krivi~no procesuiranje osoba osumnji~enih za prekograni~no krijum~arenje droge s podru~ja Crne Gore, preko ju`nog dijela BiH, prema Hrvatskoj. Osumnji~eni }e, poslije kriminalisti~ke obrade, biti predati postupaju}em tu`iocu Tu`ila{tva BiH, koji }e nakon ispitivanja odlu~iti o prijedlozima za odre|ivanje pritvora.

Pretres u fabrici
Drugu akciju, po nalogu Kantonalnog tu`ila{tva u Mostaru, izvela je Federalna uprava policije, i to u saradnji sa MUP-ovima HNK, ZHK i KS. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio Sre}ko Bo{njak, portparol Uprave policije HNK, istra`itelji su na podru~ju Mostara, Stoca,

Ispred ureda SIPA-e u Mostaru

Blagaja i Konjica uhapsili deset osoba, kod kojih su, osim droge, prona{li odre|ene koli~ine dugog i kratkog oru`ja, bombi, municije, mobitela, kartica. Kako je rekao Bo{njak, uhap{eni se dovode u vezu s nelegalnom proizvodnjom i pu{tanjem u promet opojnih droga. U Mostaru su istra`itelji SIPA-e u ranim jutarnjim satima izveli dvije akcije i to na adresama Put za Opine 13 u Tekiji, i Trg Ivana Krndelja 36 A. Nije poznato koliko je osoba uhap{eno na ove dvije lokacije. Tako|er, kako saznajemo, pripadnici FUPa zajedno s kolegama iz HNK ju~er su pretresli Fabriku metalnog namje{taja u Stocu, odakle su izuzeli odre|ene koli~ine dokaznog A. Du. materijala.

Nastavak akcije „Planta`a 2010“

Ljubu{ki

Prona|ena dva kilograma marihuane i 47 stabljika indijske konoplje
Pretresom lokacija na podru~ju mjesta Sitne{i kod Srpca i naselja Ponir u Banjoj Luci, u nastavku akcije „Planta`a 2010“, policajci su zaplijenili dva kilograma marihuane i prona{li nekoliko zasada indijske konoplje. Uhap{eni su Aleksandar Tati} (29) i Dragan Kova~evi} (27) iz Srpca koji su osumnji~eni za prodaju droge, te Viktor Stoji} (28) iz Banje Luke koji je zasadio indijsku konoplju Pretresom porodi~ne ku}e u kojoj `ivi Tati} u mjestu Sitne{i kod Srpca prekju~er oko 16 sati policija je prona{la i oduzela 2,05 kilograma marihuane, a dan ranije u {umi u banjalu~kom naselju Ponir prona|eno je 47 stabljika indijske konoplje. Sva trojica su nakon saslu{anja pu{tena na slobodu, a slijedi podno{enje izvje{taja za po~injena krivi~na djela nadle`nim tu`iB. S. la{tvima.

Ukrali 15 motornih pila
Nepoznati po~inioci preksino} su provalili u radionicu koja se nalazi uz magistralnu cestu M-6 u mjestu Kne{polje kod Ljubu{kog. Iz radionice je ukradeno 15 motornih pila. Nakon toga policijska patrola je zaustavila vozilo „daevu rejser“ kojim je upravljao S. \. (49) iz ^apljine, a njegov suvoza~ bio je A. P . (54) iz Tar~ina. Pretresom su prona|ene ukradene motorne pile nakon ~ega su osumnji~eni uhap{eni i privedeni u Policijsku upravu [iroki Brijeg radi uzimanja izjava.

Na ulici u Sarajevu

Policajci ga uhvatili s dva d`ointa
U Geteovoj ulici u Sarajevu policajci su prekju~er uhapsili B. D. (20), jer su kod njega prilikom pretresa prona{li dva d`ointa s marihuanom. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a osumnji~eni je zadr`an u MUP-u Kantona Sarajevo.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

17

GRA^ANICA Uznemireni mje{tani Miri~ine

Kostolomcu podmetnuta razorna eksplozivna naprava na ulazu u ku}u
Iz MUP-a Tuzlanskog kantona ka`u da Emir Ibrahimovi} (25) ima debeo policijski dosje Opomena iz kriminalnog miljea

Prepoznala ga o{te}ena djevojka

CJB Bijeljina

Policija objavila fotografiju silovatelja
Provode}i istragu o silovanju maloljetnice na nedavno odr`anom muzi~kom festivalu „BH Beer Fest“ u Bijeljini, policija i Okru`no tu`ila{tvo Bijeljina do{li su do fotografija izvr{ioca ovog krivi~nog djela, kojeg je `rtva identificirala, odnosno prepoznala. Osim izgleda, o po~iniocu se za sada ne zna ni{ta vi{e. Policija i Tu`ila{tvo apeliraju na gra|ane da sve informacije o osobi s fotografije proslijede najbli`oj policijskoj stanici, rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji portparol CJB Bijeljina Dragomir Peri}. U nedjelju, 4. jula, u dva sata poslije pono}i, sedamnaestogodi{nju M. L. iz Apatina u Srbiji, koja je posjetu familiji u Bijeljini iskoristila da ode i na „BH Beer Fest“, silovao je za sada nepoznati mu{karac. On je iskoristio iznenadnu ki{u, zgrabio djevojku i odveo je na susjedne teniske terene gdje ju je silovao, nanijev{i joj tjelesne povrede i psihi~ke traume. Zbog glasne muzike i eufori~ne atmosfere na koncertu, niko nije ~uo vri{tanje maloljetnice koja je nedugo nakon toga slu~aj prijavila policiji. Nekoliko osoba je ovim nemilim povodom privo|eno i saslu{avano, a kako saznajemo, po~inilac jo{ nije proE. M. na|en.

Veliki broj inspektora na uvi|aju ispred ku}e

(Foto: H. ^ali})

Ispred banjalu~kog kafi}a „Pido“

Sna`na eksplozija ju~er u 4.50 sati odjeknula je u gra~ani~kom naselju Miri~ina, zaseoku Brezici, u blizini magistralnog puta Tuzla - Doboj. Mje{tani Miri~ine probu|eni su iz sna, ali i susjednih sela Berkovica, Gnojnica, Porje~ina, Orahovica Donja i Ra{ljeva.

sti~ke policije PS Gra~anica, po~eo oko osam sati i trajao sve do poslije podne. Prema onome {to se dalo

vidjeti na licu mjesta, eksploziv je podmetnut na ulazu u ku}u Ibrahimovi}a, i aktiviran je na za sada nepoznat na~in. Dva zida na ulazu potpuno su sru{ena. Iako su se u vrijeme eksplozije u ku}i nalazili Emir i njegova majka Nisveta, niko nije povrije|en.

Sru{eni zidovi
Prema prvim informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, radi se o podmetanju nepoznate, sna`ne eksplozivne naprave ispred ku}e Emira Ibrahimovi}a (25) zvanog Kostolomac. Odmah nakon {to je slu~aj prijavljen gra~ani~koj policiji, mjesto eksplozije je osigurano, a uvi|aj je uz u~e{}e inspektora Kriminalisti~ke policije MUP-a TK, PU Lukavac i Odjeljenja kriminali-

Iza{ao iz zatvora
Inspektori su za vrijeme uvi|aja poku{avali na}i tragove, na~ine postavljanja i vrstu eksplozivne naprave koja je na ku}i napravila veliku materijalnu {tetu. Rezultati }e biti poznati mo`da i danas. Vlasnik ku}e nije bio voljan govoriti o eventualnim motivima i osobama koje bi se mogle dovesti u vezi s ovim slu~ajem, koji je uznemirio mje{tane ovog kraja, posebno Ibrahimovi}eve kom{ije, ali i rodbinu.

Ibrahimovi}: Nije htio komentirati

Emirove amid`e ]azim i Izet Ibrahimovi} su u kra}em razgovoru kazale da njihov brati} `ivi svoj `ivot, nikoga ne dira. Izjavili su da ih ne interesira {ta on radi kada ode od ku}e i gdje se i s kim nalazi. - Ovo je samo opomena, ovo je tek po~etak - rekao je jedan od Ibrahimovi}evih amid`a. Iz Ministarstva unutra{njih poslova TK kazali su da je Emir Ibrahimovi} zvani Kostolomac policiji dobro poznata osoba s debelim dosjeom. Iza sebe ima vi{e te{kih krivi~nih djela, a u maju je iza{ao iz zatvora. Istraga o eksploziji u Miri~ini koja se uglavnom tuma~i kao obra~un kriminogenih osoba zbog nera{~i{}enih ra~una nastavlja H. ^ALI] se i danas.

Pucao iz automatske pu{ke kada je Holandija dala gol
Nepoznata osoba ispalila je nekoliko hitaca iz vatrenog oru`ja prekju~er oko 20.45 sati ispred ugostiteljskog objekta „Pido“ koji se nalazi u banjalu~koj ulici Vojvode Stepe Stepanovi}a. Kako saznajemo u banjalu~koj policiji, u trenutku dok je pucao, najvjerovatnije iz automatske pu{ke, po~inilac ovog krivi~nog djela nalazio se u automobilu „mercedes“ registarskih oznaka 110-E-201 koji je bio u pokretu, te se nakon pucnjave udaljio u nepoznatom pravcu. U kafi}u „Pido“ saznajemo da je do pucnjave do{lo za vrijeme utakmice Holandija - Urugvaj i to u trenutku kada je Holandija dala B. S. prvi gol.

Presuda za ubistvo kod Cazina

Diskoteka „Pla`a“ u Makarskoj
Za{titar Josip M. (22) u makarskoj diskoteci „Pla`a“ izboden je no`em u incidentu koji se dogodio u utorak oko 23 sata, pi{u hrvatski mediji. Napada~i su pobjegli s mjesta incidenta, ali je policija tokom jutra uhapsila ~etvoricu Sarajlija. Njih trojica bila su u vidljivo pripitom stanju. Mladi}i su nasrnuli na za{titare nakon {to im nije dozvoljeno da pri|u plesa~icama na {tangama u bazenu. Najpijaniji me|u njima, Almir M. nasrnuo je no`em na za{titara Josipa M. Za{titar iz Zagreba vozilom Hitne pomo}i preba~en je u splitski Klini~ki bolni~ki centar, gdje mu je pru`ena pomo}. Zadr`an je na Odjelu vaskularne hirurgije. Zadobio je dvije ubodne rane u le|a, ali nije `ivotno ugro`en. Deset minuta poslije njega u Split je dovezen Sarajlija Adnan H. koji je imao posjekotine na glavi.

Novi Travnik

Sarajlije izbole no`em za{titara Silovali 10godi{njeg dje~aka
Ministarstvo unutra{njih poslova Srednjobosanskoga kantona podnijelo je krivi~nu prijavu protiv M. L. (21) i E. K. (15) iz Novog Travnika zbog silovanja desetogodi{njeg dje~aka. Njih dvojica su ju~er uhap{eni, a prema dostupnim informacijama, sumnja se da su ovo stravi~no djelo po~inili pro{loga mjeseca. Nakon kriminalisti~ke obrade nije im odre|en pritvor.
Odvo|enje osu|enog Rami}a
(Foto: M. Dedi})

Fikretu Rami}u deset godina zatvora
Krivi~no vije}e Kantonalnog suda u Biha}u na ~elu sa sudijom Reufom Kapi}em osudilo je Fikreta Rami}a (48) iz Stijene kod Cazina na deset godina zatvora za ubistvo Edita Halki}a (33) i poku{aj ubistva Gamala Halki}a. Ubistvo se desilo 24. decembra pro{le godine ispred kafane „Napoleon“ u Stijeni. Fikret Rami} primio je nepravomo}nu presudu mirno i bez ikakvih reakcija. Tu`iteljica Fadila Amid`i} kazala je da je zadovoljna izre~enom kaznom, ali je ostavila mogu}nost eventuM. D. alne `albe.

Napada~i bili pijani

18

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Direkcija za finansije Poreska uprava

BOSNA I HERCEGOVINA BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Direkcija za finansije/financije Porezna/Poreska uprava

Miroslava Krle`e br. 1; 76100 Br~ko Distrikt BiH; Tel/Faks: 049/216-656; 216-655; 216-201 Miroslava Krle`e br. 1: 76100 Br~ko Distrikt BiH; Telefon/Faks; 049/216-656; 216-655; 216-201 www.bdcentral.net/Members/porezna uprava

Broj: 04.3-14.3-614/10 Datum: 09. 07. 2010. godine Na osnovu ~lana 50 stav 11 Zakona o Poreskoj upravi Br~ko Distrikt BiH („Sl. gl. Br~ko Distrikt BiH“ broj 3/02, 42/04, 8/06, 3/07, 19/07 i 2/08) i ~lana 62 i 63 Pravilnika o procedurama prinudne naplate („Sl. gl. Br~ko Distrikt BiH“ broj 33/07), Direkcija za finansije Br~ko Distrikt BiH - Poreska uprava objavljuje

JAVNI POZIV ZA LICITACIJU
imovine zaplijenjene u postupku prinudne naplate
R.B. 1 OPIS PO^ETNA CIJENA U KM BETONSKA BAZA, proizvo|a~ „Koala“, 72.000,00 model 540, serijski broj 994070151; Pozicije koje ~ine betonsku bazu su: silos za {ljunak zapremine 25 m3, silos za cement zapremine 30 m3, silos za aditive i mje{alica zapremine 0,5 m3 po ciklusu od 5 minuta ili kapaciteta 7 m3 na sat, kolica za punjenje silosa {ljunkom koja na principu dizalice sa poteznim sajlama imaju pogon od elektromotora, kolica za pra`njenje silosa za {ljunak koja se po {inama vo|icama kre}u pogonjena elektromotorom, oprema mje{alice - pumpa na elektromotorni pogon za dodavanje vode i vage za vaganje komponenti, automatika komadnog pulta za spravljanje betona po odre|enoj recepturi i kvaliteti, elektroormar za napajanje ma{ine elektri~nom energijom i nose}a konstrukcija izra|ena uglavnom od `eljeznih profila koja nosi sve navedene funkcionalne sklopove. LOKACIJA Br~ko, ul. Prote M. Nenadovi}a br. 3

„EURO-REV“ d.o.o. Sarajevo 12. mart br. 6 71 210 Ilid`a Bosna i Hercegovina

Izvje{taj revizora Dioni~arima GIK „OKO“ d.d. Sarajevo
Izvje{taj neovisnog revizora Obavili smo reviziju prilo`enog bilansa stanja GIK „OKO“ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Dru{tvo) na dan 31. decembra 2009. godine, te s njim povezanog Bilansa uspjeha, Izvje{taja o stanju i promjenama na kapitalu i Izvje{taja o nov~anim tokovima za godinu koja je okon~ana sa navedenim datumom, te sa`etog prikaza zna~ajnih ra~unovodstvenih politika i ostalih bilje{ki.

2

Gra|evinska toranjska dizalica, proizvo|a~ „Condencta“, godina proizvodnje 1980., model C 1230/35, serijski broj 3046, maksimalna nosivost 5000 kg na kraku 11,4 metra

45.000,00

Br~ko, ul. Prote M. Nenadovi}a br. 3

Odgovornost Uprave za finansijske izvje{taje Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave uklju~uju: utvr|ivanje, uvo|enje i odr`avanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka; odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika, te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. Odgovornost Revizora Na{a je odgovornost izraziti neovisno mi{ljenje o prilo`enim finansijskim izvje{tajima na osnovu na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na na~in da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje provjeru dokaza pomo}u testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljenje u finansijskim izvje{tajima. Odabir procedura zavisi od procjene Revizora, uklju~uju}i ocjenu rizika da finansijski izvje{taji sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka. Za potrebe ocjene rizika, Revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizijskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcioniranja internih kontrola Dru{tva. Revizija tako|er uklju~uje i procjenu primijenjenih ra~unovodstvenih politika te ocjenu zna~ajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Neadekvatna ra~unovodstvena metoda - kvalifikovano mi{ljenje Kako je obja{njeno u bilje{ci 19. 1. uz finansijske izvje{taje, Dru{tvo nije formiralo ispravku vrijednosti potra`ivanja od kupaca u iznosu od 257.341 KM, budu}i da je Uprava uvjerena kako je navedeni iznos naplativ. Obzirom da nije vjerovatno da }e Dru{tvo naplatiti ova potra`ivanja u skoroj budu}nosti, jer nema nikakav oblik obezbje|enja naplate za navedene iznose, vjerujemo da bi Dru{tvo trebalo napraviti ispravku vrijednosti za navedeni iznos. U skladu sa navedenim, potra`ivanja od kupaca bi se trebala umanjiti za 257.341 KM, a za isti iznos bi se smanjila dobit za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2009. godine. Mi{ljenje Prema na{em mi{ljenju, osim za efekat, od korekcija koje mogu biti potrebne da odraze stvari opisane u prethodnom paragrafu, finansijski izvje{taji predstavljaju objektivno i realno u svim stavkama od materijalnog zna~aja, finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. decembra 2009. godine i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu, kao i tok nov~anih sredstava za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2009. godine, u skladu Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja i Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nagla{avanje ~injenica Bez kvalifikacije na{eg mi{ljenja skre}emo vam pa`nju na bilje{ku 17. 4. uz finansijske izvje{taje koja se odnosi na zemlji{noknji`ne Izvatke, bilje{ku 19. 2. koja se odnosi na potra`ivanje od komisionara i bilje{ku 27. uz finansijske izvje{taje koja se odnosi na sudske sporove. „EURO-REV“ d.o.o. Sarajevo Haris Pa{i}, direktor i ovla{teni revizor Sarajevo, 05. mart 2010. godine

Javna licitacija }e se odr`ati u ponedjeljak, 19. 07. 2010. godine u 11,00 sati u zgradi Poreske uprave Br~ko Distrikta BiH, M. Krle`e, broj 1. Licitacija }e se obaviti na slijede}i na~in:
01. Ponu|a~i na licitaciji su du`ni polo`iti depozit u iznosu od 10% od najni`e cijene imovne na blagajni kod Komisije za licitaciju, sat vremena prije po~etka licitacije. 02. Kupac na licitaciji je du`an izvr{iti uplatu razlike izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od 5 dana od dana prihvatanja najbolje ponude, u suprotnom depozit }e biti upla}en na ra~un Direkcije za finansije Br~ko distrikt - Trezor, bez prava na povrat, kao kompenzacija za {tetu prouzrokovanu Poreskoj upravi. Ponu|a~ima koji na licitaciji ne kupe imovinu, depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon objave rezultata. 03. Imovina opisana u tabelarnom pregledu ovog poziva se mo`e pogledati svakim radnim danom od 09. 07. 2010. godine do 16. 07. 2010. godine u vremenu od 11-13 sati, na adresi u Br~kom, ul. Prote M. Nenadovi}a br. 3. Pozivaju se svi zainteresirani ponu|a~i da prije razgledanja imovine kontaktiraju Poresku upravu na broj telefona 049-216-656, lokal 213 kako bi se prilikom razgledanja obezbijedilo prisustvo ovla{tenog radnika Poreske uprave na predmetnoj lokaciji. 04. Na licitaciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizi~ka, kao i pravna lica ako: a) nemaju neizmirenih obaveza, {to dokazuju uvjerenjem nadle`ne Poreske uprave, b) imaju zakonito svojstvo da djeluju, c) nisu zaposleni u Poreskoj upravi ili njihovi bra~ni drugovi ili njihovi srodnici do tre}eg stepena po direktnoj ili po bo~noj liniji. 05. Javna licitacija }e biti odgo|ena ako du`nik plati poreski dug, tro{kove prinudne naplate, tro{kove zaplijene, zatezne kamate, prije po~etka licitacije. 06. Ako komisija za licitaciju, nakon procjene rezultata prve licitacije, to smatra ispravnim, obavit }e se druga licitacija sat vremena nakon zavr{etka prve licitacije. 07. Prodaja imovine na licitaciji vr{i se po principu VI\ENO-KUPLJENO, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. 08. Svi tro{kovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi prenosa vlasni{tva, padaju na teret kupca. Sve ostale informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj 049/216-656, lokal 213, svakim radnim danom od 08,00-15,00 sati.

Direktor Poreske uprave Trifkovi} Milodrag - dipl. ecc

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

19

ZENICA Dosada{nji problemi u zavidovi}koj firmi otklonjeni

Registracija Krivaje 1884 do sredine jula?
Nakon toga te~e rok od 30 dana u kojem bilo ko mo`e podnijeti `albu na sudsku odluku
Vlada FBiH jo{ jednom je dala saglasnost da zapo~ne novi, peti poku{aj registracije Krivaje 1884 u Zenici, ~iji bi suvlasnici bili bra}a Mujanovi} iz Zavidovi}a s firmom Ferimpex i Vlada FBiH s dr`avnom Krivajom.

Sarajevo: Izgradnja se zavr{ava u novembru

Nova zgrada Uniprometa u Sarajevu

Kvadratni metar stana od 2.100 do 2.500 KM
Firma Unipromet u Sarajevu gradi novi savremeni stambeno-poslovni objekt na 16 eta`a i sa 284 stana, a zavr{etak je planiran za novembar ove godine. - Posvetili smo veliku pa`nju kvalitetu zgrade, koja ima termo-fasadu i prozore sa tri stakla. Svaki stan posjeduje protivpo`arna i protivprovalna vrata te parkete i keramiku ekstra klase - ka`e arhitekta Vesna Had`irovi}. Cijena kvadratnog metra stana sa PDV-om kre}e se od 2.100 do 2.500 maraka, u zavisnosti od spratnosti i polo`aja stanova, koji su uglavnom okrenuti u pravcu istoka i zapada. U ponudi se nalaze stambene jedinice od garsonijera do ~etverosobnih stanova razne kvadrature. Nakon pla}enog u~e{}a od 35 posto ostatak se mo`e uplatiti u dvije rate ili putem kredita kod Raiffeisen banke. Svaki stan projektiran je tako da pru`a komforan, savremen i ugodan ambijent `ivljenja. Posebnost su stanovi ve}e kvadrature na 16. spratu s vlastitim izlazima na krovne A. J. terase.

Blokiranje ra~una
Nakon tri neuspje{na poku{aja i obaranja registracije na Op}inskom i Kantonalnom sudu Zenica, registracija preduze}a uskra}ena je i u Tuzli. Kako nam je navedeno u odgovorima iz ovih sudova, razlog za neregistraciju bili su aktivni procesi i pravosna`ne presude kojima su najmanje 172 radnika tra`ila naplatu potra`ivanja po kolektivnim ugovorima. Te presude bile su pravosna`ne, ali ne i izvr{ene, pa su bile razlog blokiranja svih osam ra~una dr`avne Krivaje. S druge strane, prema va`e}im zakonima u FBiH, firma u kojoj je zapo~et ste~aj ne mo`e biti osniva~ dr-

Zavidovi}i: Ho}e li uspjeti peti poku{aj registracije

uge firme, pa nije ni bilo mogu}e registrirati mje{ovitu dr`avno-privatnu Krivaju 1884. - Prema informacijama, svi problemi sada su otklonjeni, radnici su se pismeno

Izgubljeno 180.000 maraka
Nisu svi ostali zate~eni odlukom suda da ne registrira Krivaju 1884. Za pet radnica koje su insistirale na upla}ivanju novca prije nego {to potpi{u saglasnost, 180.000 KM osigurala su bra}a Mujanovi}, smatraju}i da }e ubrzo naplatiti taj novac, nakon {to ga odblokira Vlada FBiH. Krivaja 1884 nije registrirana, Vlada jo{ ne da novac s ra~una suda, a Mujanovi}i su, osim milionske investicije, ostali i bez pozajmljenih 180.000 KM.

obavezali na povla~enje zahtjeva, a Vlada FBiH intervenirala je kod Porezne uprave, koja je bila jedan od ko~ni~ara. Ako se ne pojavi nova grupa radnika, Krivaja 1884 mogla bi biti registrirana do sredine jula, a onda te~e rok od 30 dana u kojem bilo ko mo`e podnijeti `albu na registraciju. Ipak, to zna~i jo{ mjesec rada u nadi da }e peti poku{aj biti uspje{an - ka`e na{ sagovornik iz zeni~kog suda.

Produ`enje roka
Mirsad Buljuba{i}, ~lan Radne grupe za spas Krivaje i predstavnik grupe od

172 radnika koja su podnijela pro{li zahtjev za ste~aj, ka`e da }e od Federalne vlade tra`iti produ`enje roka u kojem }e im biti ispla}ena 3,2 miliona KM. - Vlada uvijek na~elno da saglasnost, a na terenu nas do~eka druga~ije stanje. Najnoviji primjer je da je Vlada prebacila novac na ra~un suda u Zavidovi}ima, uz klauzulu da, ako Krivaja 1884 ne bude registrirana u roku od 60 dana, novac bude povu~en u bud`et. Ne na{om krivicom, jer smo se odrekli tu`be i ste~aja, registracija je jo{ u proceduri - ka`e BuljuA. D@ONLI] ba{i}.

Modernizacija MPI Mlin iz Ustikoline

Nova oprema za ve}u proizvodnju
U pogonima Mlinskopekarske industrije Mlin iz Ustikoline instalirana je oprema vrijedna vi{e od pola miliona KM koja }e omogu}iti da proizvodnja bra{na u sitnijim pakiranjima s dosada{njih 1,5 bude pove}ana na 16 tona tokom osmosatne proizvodne smjene. O~ekuje se da }e instaliranje automatske pakirnice i lifta donijeti sni`enje cijena i pro{irenje tr`i{ta na cijelu teritoriju BIH, {to je i glavni razlog zbog kojeg se menad`ment ove kompanije odlu~io na investiciju, kazao je Halef Arnautovi}, tehni~ki direktor MPI Mlin Ustikolina. Mlin je do sada snabdijevao ve}i dio tr`i{ta FBiH. - Imamo relativno veliki kapacitet i u skladi{tenju i u proizvodnji, ali kada je u pitanju sitno pakovanje, imali smo problema, jer nismo mogli upakirati koliko smo mogli proizvesti. To }e dovesti i do pada cijene, tako da se ve} u narednom periodu o~ekuju akcije - istakao Al. B. je Arnautovi}.

Pora`avaju}i rezultati istra`ivanja privrede FBiH

Od 149 preduze}a samo pet u top-formi
Samo dva od 149 direktora malih i srednjih preduze}a u FBiH su doktori nauka, a svaki ~etvrti ima samo srednju {kolu, podatak je iz istra`ivanja koje je proveo doktor ekonomskih nauka Suvad Isakovi}. Za potrebe doktorske disertacije, koju je ju~er uspje{no odbranio, Isakovi} je napravio istra`ivanje kompetentnosti menad`era u malim i srednjim preduze}ima u FBiH. Od 200 firmi obuhva}enih istra`ivanjem, tri ~etvrtine njih zadovoljile su kriterij da im je ve}ina prihoda iz proizvodnje, a ne usluga. - Najuspje{nije rezultate posti`u metaloprera|iva~ke, a najlo{ije prehrambene firme, dok je istra`ivanje pokazalo da ve}ina menad`era nema dovoljno kompetencija da vodi srednje ili malo preduze}e - smatra Isakovi}. Ipak, on isti~e da je menad`er me|u posljednjim krivcima za ovakvo stanje, nakon korupcije, visoke cijene kapitala te birokratskog odnosa vlasti. Prema svim uzetim parametrima, od 149 analiziranih firmi, samo pet ih je u top-formi, a 16 ima obilje`je rastu}ih firmi, zaklju~ak A. D`. je istra`ivanja.

Progla{enje 100 najve}ih u BiH 15. jula Zavr{ena je vi{emjese~na akcija prikupljanja podataka od
bh. kompanija za izbor „100 najve}ih u BiH“, u okviru projekta koji „Poslovne novine“ iz Sarajeva tradicionalno rade ve} 38 godina. U toku je sumiranje rezultata, a progla{enje najboljih velikih, srednjih i malih preduze}a po ukupnom prihodu, izvozu, neto dobiti i investicijama, bit }e 15. jula u Sarajevu.

Berzanski barometar za 7. 7. 2010. godine

Euro/dolar 1,2570 Nafta 72,37 po barelu Zlato 1.187,10 $ po unci 0,54% 0,67% 0,45%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,316335 1,465661 27,129176 0,076364 0,261759 0,685816 1,780705 0,565032 0,240827 0,202885 1,465550 0,993755 2,345162 1,552431 0,049832 1,878972 1,955830 1,319634 1,469334 27,197169 0,076555 0,262415 0,687535 1,785168 0,566448 0,241431 0,203393 1,469223 0,996246 2,351040 1,556322 0,049957 1,883681 1,955830 1,322933 1,473007 27,265162 0,076746 0,263071 0,689254 1,789631 0,567864 0,242035 0,203901 1,472896 0,998737 2,356918 1,560213 0,050082 1,888390

Isakovi}: Prvo istra`ivanje ove vrste u BiH

Microsoft priprema nova otpu{tanja Saudijci kupuju udio u BP-u
Kompanija Microsoft priprema nova otpu{tanja, i to ve} najranije ove sedmice, objavio je tehnolo{ki portal TechFlash, pozivaju}i se na izvore upoznate sa situacijom. Premda ta~an broj planiranih otpu{tanja nije poznat, izvori tvrde kako je on daleko manji od lanjskih rezova, kada je nekoliko hiljada Microsoftovih radnika izgubilo posao zbog posljedica ekonomske krize. Neimenovani ulaga~i iz Saudijske Arabije zainteresirani su za kupovinu udjela u visini od deset do 15 posto u britanskoj naftnoj kompaniji British Petroleum (BP), pi{u saudijski mediji, pozivaju}i se na neimenovane izvore. Delegacija saudijskih ulaga~a sprema se oti}i u London radi direktnih pregovora sa BP-om, pi{e vode}i poslovni dnevnik u Saudijskoj Arabiji „El-Iktisadija“.

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

biznis

TR@I[TA Najnoviji junski podaci JD Power grupe

BIS u poslovnoj godini dobio 346 tona zlata

Banka za me|unarodna poravnanja

Prodaja vozila u zapadnoj Evropi pala za 6,4 posto
Za ovaj negativan trend krivi su ukidanje vladinih podsticajnih programa i pad povjerenja potro{a~a uzrokovan strahom od {irenja du`ni~ke krize
Prodaja automobila u zapadnoj Evropi pala je za 6,4 posto u junu, pri ~emu je najve}i pad zabilje`en na njema~kom tr`i{tu, pokazali su najnoviji objavljeni podaci, prenose agencije. nansira vlada, uz pove}anje poreza - istakao je JD Power.

Evropski kreditori lani aktivno koristili zlato
Evropske komercijalne banke lani su aktivno koristile svoje rezerve zlata u transakcijama s Bankom za me|unarodna poravnanja (BIS) kako bi privukle kapital u vrijeme napetosti na monetarno-kreditnim tr`i{tima. BIS je saop}io da je u poslovnoj godini zavr{enoj 31. marta dobio 346 tona zlata u okviru „swap transakcija“ s evropskim komercijalnim bankama. Visina privu~enih nov~anih sredstava ostvarenih od takvih transakcija ne{to je ve}a od 13 milijardi dolara. „Zlatni swap“ podrazumijeva razmjenu zlata za depozite u stranoj valuti na bazi dogovora da se usagla{enog dana obavi transakcija u suprotnom smjeru, po dogovorenoj cijeni zlata. BIS je i ranije s bankama obavljao „swap transakcije“ zlatom, ali posljednijih godina nije bilo informacija o njima.

Oporavak potra`nje
U Njema~koj je prodaja automobila pala za 32,2 posto nakon {to je Berlin ukinuo pro{logodi{nji program podsticanja kupovine novih automobila. Za proteklu godinu njema~ko tr`i{te smanjeno je za 28,7 posto. U Italiji je okon~anje vladinih olak{ica radi podsticanja prodaje izazvalo pad prodaje vozila za 19 posto na godi{njem nivou. U JD Poweru ne o~ekuju oporavak potra`nje ni u narednih {est mjeseci. Iako se prodaja u [paniji i Francuskoj dr`i relativno dobro zahvaljuju}i olak{icama koje podsti~u potra`nju, u Francuskoj su podsticaji ve} smanjeni, dok }e u [paniji program uskoro biti ukinut.

Otpu{tanje radnika
Grupa JD Power objavila je da je sezonski prilago|ena prodaja u zapadnoj Evropi u 12-mjese~nom razdoblju, zaklju~no s krajem juna, pala na 12,8 miliona vozila. - Pri tome je neizbje`no daljnje znatno usporavanje potra`nje za vozilima isti~u u JD Poweru, ukazuju}i na ukidanje vladinih podsticajnih programa za zamjenu starih vozila novima, ekolo{ki prihvatljivijima. Povjerenje potro{a~a u Evropi dodatno je pogo|eno nedavnom du`ni~kom kri-

ECB protiv kresanja pla}a u Rumuniji
Evropska centralna banka (ECB) uputila je kritiku rumunskoj vladi zbog smanjenja pla}a u Nacionalnoj banci Rumunije za 25 posto. ECB je ocijenio da je odluka vlade u suprotnosti s konvencijom Evropske unije, prema kojoj se politi~ari ne smiju mije{ati u poslovanje dr`avnih finansijskih institucija. Odluka je, smatra ECB, udarac na nezavisnost centralne rumunske banke.

Prodaja pala na 12,8 miliona automobila

zom, pri ~emu vlade u regiji nastoje ubrzati smanjenje bud`etskih deficita, nastalih u pro{loj recesijskoj godini. - To mo`e samo nepovoljno utjecati na potra`nju za

vozilima, jer }e vjerovatno dovesti do gubitka radnih mjesta u javnom sektoru, smanjenja ili zamrzavanja pla}a, otkazivanja ugovora u privatnom sektoru koje fi-

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

21

Trgovanje 73.910 KM

Glavni indeks u minusu
Tuzlanska Solana imala najve}i pad
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 73.910 maraka, a u sklopu 33 transakcije ukupno je prometovano 33.512 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 624 KM, me|u fondovima 2.433, obveznicama FBiH 25.622, na primarnom tr`i{tu 45.006, a na sekundarnom 225 KM. Najve}i rast cijene imale su obveznice za ratna potra`ivanja B, od 4,86 posto, dok je najve}i pad registrirala Solana iz Tuzle,

KRIZA U poku{aju da smanji ogroman bud`etski deficit

Italija rasprodaje nacionalno blago
Kompletna lista imovine bit }e postavljena na internetu do kraja jula
Italija }e do kraja mjeseca na prodaju ponuditi skoro 9.000 zgrada, pala~a, pla`a, otoka i tvr|ava, ~ija je vrijednost procijenjena na vi{e od 3,6 milijardi eura. Italijanska vlada prodaje nacionalno blago kako bi smanjila bud`etski deficit od 1.800 milijardi eura.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,02% 2,14% 0,97% 1.549,44 889,69 968,00

od 10,56 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,02 posto, na 1.549,44 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti za 2,14 posto i iznosi 889,69 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 manja za 0,97 posto i iznosi 968,00 poena.

Kursna lista SASE na dan 7. 7. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,60

Promjena kursa (%)
-2,07

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
1

Atraktivne lokacije
Najskuplji dio nacionalnog blaga koji je na prodaju jeste otok Kaprera, dio arhipelaga Madelana, sjeveroisto~no od obale Sardinije. Procijenjena vrijednost iznosi 15 miliona eura. Otok ima ukupno 72 kilometra obale, a okru`en je kristalno bistrom vodom, koja privla~i ronioce iz cijelog svijeta. Na prodaju su i otoci nedaleko od Venecije, a o~ekuje se da }e oni ko{tati

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 40 624,00
KOTACIJA FONDOVA

ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR

5,00 6,00

0,00 -0,17
OBVEZNICE FBiH

239 200

1.195,00 1.200,00

1 1

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D

25,00 98,00 92,00 87,06

-2,00 0,00 0,01 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

1.987 3.645 8.080 15.980

496,75 3.572,10 7.433,60 13.912,19

1 1 1 1

Kaprera: Otok ima 72 kilometra obale

bu grada sagradio papa Julije Tre}i u 16. stolje}u. Vila je procijenjena na 20 miliona eura. Tu je i 900 godina stara Normanova pala~a u Palermu, koja je svojevre-

Vrijednost imovine
Normanova pala~a ............................ 80 miliona eura Vila „Julija“ ....................................... 20 miliona eura Otok Kaprera .................................... 15 miliona eura Santo Stefano ...................................... 5 miliona eura meno bila dom kraljeva Sicilije. Njena cijena za sada je 80 miliona eura. Oni koji vi{e vole duge planinske {etnje mogu kupiti neku od gra|evina du` planinskog lanca Dolomit na granici s Austrijom. Kao alternativa ponu|ene su i pla`e na jezeru Komo. janska Sjeverna liga, dio koalicione vlade desnog centra. Agencija koja raspola`e nacionalnim blagom Italije imovinu }e prvo ponuditi biznismenima, a ono {to ostane bit }e ponu|eno na prodaju putem interneta. Portparol italijanske agencije ka`e da kompletna lista onoga {to se nudi na prodaju jo{ nije napravljena, ali da je lokalnim i regionalnim vlastima dostupna okvirna lista. - Kompletna lista bit }e postavljena na internetu do kraja jula. Krajnja odluka o prodaji ipak }e zavisiti od regionalnih vlasti. No, smatramo da bi one trebale prodati dio imovine kako bi vratile bar neke dugove - navodi portparol agencije, a prenose svjetske agencije.

IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH SOLANA DD TUZLA FAMOS D.D. SARAJEVO

73,92 40,01 26,00 12,50 3,00

-0,10 -4,20 -0,04 -10,56 0,00

104 317 374 685 75

7.688,08 12.682,78 9.724,00 8.565,50 225,00

2 6 1 4 1

SEKUNDARNO TR@I[TE

Promet 721.787 maraka

Bobar banka najlikvidnija
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 102 transakcije ostvaren promet od 721.787 KM, a najve}i je obavljen akcijama Bobar banke iz Bijeljine, od 490.500 maraka, uz rast cijene za 4,65 posto. Najve}i rast cijene imao je Kristal invest fond, od 5,88 posto, a gubitnik dana bio je Zepter fond, s padom od 5,46 posto.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,31% 0,95% 816,84 1.383,45

Vra}anje dugova
Vila „Julija“: Sagra|ena u 16. stolje}u

Na ideju o prodaji nacionalnog blaga do{la je itali-

Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,31 posto, na 816,84 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,95 posto i iznosi 1.383,45 poena.

milione eura. Me|u tim otocima je i Santa Erazmo, poznat po prelijepim vrtovima, vinogradima i anti~koj tvr|avi. U Tirenskom moru na prodaju je napu{teni otok Santo Stefano, i to za pet miliona eura. U Rimu su na prodaju historijske zgrade, uklju~uju}i Vilu „Julija“, pretvorenu u muzej, koju je na ru-

Besmislena prodaja
Predstavnici Zelene partije navode da su na prodaju ponu|ena najljep{a zdanja, koja predstavljaju italijansku historiju, te da je besmisleno da vlada to daje u privatne ruke. Ideja se, o~igledno, rodila nakon {to je objavljeno da Gr~ka prodaje svoje otoke kako bi se izvukla iz dugova. Njema~ki politi~ari predlagali su prezadu`enoj Gr~koj da proda svoje otoke kako bi se izvukla iz nezapam}ene krize.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 7. 7. 2010.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. cijena
Ukupan promet (KM)

BERZANSKA KOTACIJA
ZTC Banja Vruæica a.d. Tesli} Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,585 1,29 0 1,57 0,585 1,29 0,585 1,27 2.225,34 6.469,26

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 4,5 5,88 4,5 4,25 138.805,50

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
Bobar banka a.d. Bijeljina 4.500(A) 4,65 4500 4500 490.500,00

22

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

globus

REGION Istraga o politi~koj pozadini ubistva \in|i}a

Porvo: Ubistva ispred „McDonald’sa“

Tu`ila{tvo treba preispitati svjedo~enje Vukojevi}a Tri mu{karca ubijena
(Foto: AFP)

Pucnjava u Finskoj

ispred restorana
Tri mu{karca su poginula u pucnjavi koja je izbila nakon sva|e putnika dva automobila ispred restorana „McDonald’s“ u finskom gradi}u Porvo, isto~no od Helsinkija, saop}ila je ju~er policija. Dva vozila su ~ekala u redu ispred restorana kada je izbila sva|a, izjavio je inspektor policije Peter Fagerholm. Iz terenskog vozila „tojota“, u kojem su bili dva mu{karca i jedna `ena, ispaljeni su hici iz poluautomatskog oru`ja na kabriolet koji je vozila trudnica i u kojem su bila ~etiri mu{karca. Dvojica iz kabrioleta, 28-godi{njak i 45-godi{njak, ubijena su na licu mjesta hicima u glavu, a tre}i mu{karac je u bolnici u Helsinkiju podlegao ranama na grudnom ko{u. Fagerholm je rekao da je glavni osumnji~eni iz terenskog vozila 41-godi{nji mu{karac koji je 1995. osu|en zbog ubistva i dva poku{aja ubistva i koji je pu{ten iz zatvora u decembru pro{le godine. Putnici se, prema prvim nalazima istrage, nisu poznavali, uzrok sva|e jo{ nije poznat, ali policija vjeruje da je u pitanju neka sitnica.

Vuk je za saradnju sa „zemuncima“ optu`io Vojislava [e{elja, generala Acu Tomi}a, zamjenika BIA-e Milorada Bracanovi}a i druge
liti~koj pozadini ubistva premijera Zorana \in|i}a, prenosi beogradski „Blic“ navode izvora iz policijskog vrha u vrijeme „Sablje“. Oni sugeriraju da tu`ila{tvo treba otkriti i sve koji su opstruirali vo|enja predmeta pred sudom, kao i minimiziranje rada tada{njih istra`nih organa. U pravcu iz kojeg je stizala ta opstrukcija treba tra`iti i podstreka~e. @arko Kora}, predsje-

Tu`ila{tvo za organizirani kriminal treba preispitati sve navode policijskih izvje{taja vo|enih u akciji „Sablja“, detaljno analizirati postoje}e sudske spise, zapise i iskaze iz tog perioda i ponovo prou~iti svjedo~enje ubijenog svjedoka saradnika Zorana Vukojevi}a Vuka.

nom“ a do sada nije bio obuhva}en istragom. - Posebno je interesantno svjedo~enje Vukojevi}a. On u tom svjedo~enju pru`a odgovore na mnoga pitanja i mislim da je zato i ubijen, a ne zbog novca ka`e Kora}.

Interna za{tita
On napominje da je Vukojevi} kao policajac bio interna za{tita „zemunaca“, njihova veza sa svijetom u vrijeme kada su se povukli u ilegalu, neposredno pred atentat. Vukojevi} je za saradnju sa „zemunskim klanom“ optu`io Vojislava [e{elja, generala Acu Tomi}a, zamjenika BIA-e Milorada Bracanovi}a i druge. - Du{an Spasojevi} dobivao je informacije od Bracanovi}a, kasnije od Tomi}a. Tomi} je rekao da treba organizirati pu~ i uhapsiti predstavnike vlasti - svjedo~io je Vukojevi}.

Kontakti s klanom
U njegovim izjavama su dokazi va`ni za istragu o po-

Podr{ka kriminalnih grupa
Slobodan Homen, dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije, kazao je za hrvatski „Globus“ da je va`no utvrditi kako su i uz ~iju pomo} „zemunci“ Milo{ Simovi} i Sretko Kalini} u Hrvatskoj proveli sve vrijeme. - Sakrivati se sedam godina bez podr{ke kriminalnih grupa, a i dijelova raznih obavje{tajnih slu`bi, gotovo je nemogu}e. To mora biti predmet istrage, ne samo u Srbiji nego i u Hrvatskoj, ali treba prvo utvrditi gdje su bili, kako su putovali, s kojim ispravama i ko im je omogu}io da ih dobiju. I to }e biti predmet istrage - rekao je Homen.
Kora}: Vuk je ubijen zbog odgovora

Pogubljen biv{i zvani~nik
Kina je pogubila biv{eg vode}eg pravosudnog zvani~nika u gradu ^ongkingu u okviru kampanje slamanja korupcije. Ven ]ijang (Wen Qiang), biv{i direktor Gradskog pravosudnog biroa, bio je optu`en u vezi s korupcijskim skandalom. On je osu|en po navodima optu`be za primanje mita, silovanje i za pru`anje za{tite kriminalnim bandama.

dnik SDU i potpredsjednik \in|i}eve vlade, ka`e kako nije njegovo da daje savjete tu`ila{tvu i vjeruje da }e ono ispitati ko je sve imao kontakte sa „zemunskim kla-

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

23

Ukratko

FRANCUSKA Skandal zbog nelegalnih donacija

Istraga o povezanosti Sarkozija i Betenkur
Tibo kazala policiji da je po~etkom 2007. godine finansijski savjetnik najbogatije Francuskinje dao 150.000 eura Vertu, tada{njem blagajniku stranke UMP
Francusko tu`ila{tvo pokrenulo je ju~er istragu o navodima da je kampanja predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) dobila nelegalne donacije od najbogatije `ene ove evropske dr`ave, prenose agencije. Mediapart je citirao Tibo koja je ustvrdila da je i Sarkozi dobivao koverte s novcem od Betenkurovih. To su bili prvi navodi kojima je Sarkozi direktno povezan sa skandalom o Vertovim vezama s milijarderkom.
Moskva: Osvje`enje u fontani
(Foto: AFP)

Visoke temperature u Rusiji
MOSKVA - Tristotinjak ljudi utopilo se u proteklih deset dana u Rusiji gdje vladaju neobi~no visoke temperature. Val velikih vru}ina nagnao je mnoge Ruse da osvje`enje potra`e na bazenima, u rijekama, jezerima pa i fontanama. Kombinacija alkohola, vru}ine i virova bila je za mnoge kobna, prenijela je agencija ANSA. - Pro{le sedmice najmanje 285 ljudi stradalo je u vodama {irom Rusije - saop}ila je ruska vlada. Kao glavni uzrok utapanja navode se alkohol i nespremnost za mutne i brze vode.

Navodi ra~unovo|e
Ured tu`ioca u zapadnom predgra|u Pariza, Nanteru, zatra`io je istragu o navodima `ene koja je bila ra~unovo|a Lilijen Betenkur (Lilliane Bettencourt), nasljednice kozmeti~kog carstva „L ’Oreal“. Sarkozijevi saveznici osudili su ove poteze, kazav{i da se mediji koriste „fa{isti~kim taktikama“ i odbacili navode kao la`i. Kler Tibo (Claire Thibout) kazala je policiji da je po~etkom 2007. godine finansijski savjetnik Betenkur dao 150.000 eura Eriku Vertu (Eric Woerth), tada{njem blagajniku Sarkozijeve stra-

Konflikt interesa
Verta optu`uju za konflikt interesa otkako je otkriveno da je njegova supruga radila za kompaniju koja je upravljala bogatstvom Betenkurovih, te{kim 17 milijardi eura, dok je on kao ministar bud`eta optu`en za poku{aj izbjegavanja pla}anja poreza. Vert tvrdi da nije uradio ni{ta pogre{no, a na ju~era{njoj sjednici kabineta Sarkozi ga je podr`ao. Preksino} je francuski lider kazao kako je rije~ o poku{ajima da se on ocrni u o~ima javnosti, no ni on ni Vert nisu kazali da li su ili nisu primili donaciju, makar i legalnu, od milijarderke.

Sirijac vrbovao za El-Kaidu
BERLIN - Policija je uhapsila mladog Sirijca Hasana S. (24) osumnji~enog da je putem interneta u Njema~koj regrutovao sljedbenike za mre`u El-Kaide, saop}ilo je ju~er njema~ko Federalno tu`ila{tvo. Hasan S. osumnji~en je da je postavio stotinjak propagandnih poruka na internetu od septembra 2007. godine da bi privukao nove sljedbenike ElKaide i drugih ekstremisti~kih grupa.

Sarkozi: Da li je i li~no dobivao novac

(Foto: AFP)

nke UMP a sada ministru , rada. Vert je rekao, kako prenosi AFP da se radi o „politi~koj , zavjeri iza koje stoji Socijalisti~ka partija“, dok su druge osobe bliske predsjedniku Francuske osule paljbu po medijima, najvi{e po internetstranici Mediapart koja je pr-

va objavila pri~u. - Pona{anje ove internetstranice podsje}a na rad odre|enih listova tridesetih godina - kazao je ministar industrije Kristijan Estrosi (Christian), a njegova izjava odnosila se na fa{isti~ke politi~ke struje u Francuskoj pred Drugi svjetski rat, nastavlja AFP .

Formirana nova slova~ka vlada
BRATISLAVA - Lideri ~etiri partije desnog centra u Slova~koj potpisali su ju~er sporazum o formiranju nove vlade na ~elu s premijerkom Ivetom Radi~ovom, javila je agencija AP . Novu vladu ~ine funkcioneri konzervativne partije Slova~ka demokratska i hri{}anska unija (SDKU) Ivete Radi~ove, prve `ene predsjednice vlade u Slova~koj, Hri{}ansko-demokratske partije (KDH), liberalne partije Sloboda i solidarnost (SaS) i Partije etni~kih Ma|ara Most-Hid.

Prema rije~ima Huge ^aveza

[troms umro u 90. godini

Kolumbijski narko-bos Smrt optu`enog za uhap{en u Venecueli masakr nad Jevrejima
Predsjednik Venecuele Hugo ^avez (Chavez) rekao je da je osumnji~eni kolumbijski narko-bos uhap{en u Karakasu te da }e biti izru~en SAD. Karlos Alberto Renterija (Carlos), poznat i kao Beto, navodno je vo|a kolumbijskog narko-kartela „Norte del Valle“. Ameri~ke vlasti optu`ile su ga za krijum~arenje 500 tona kokaina u SAD tokom devedesetih godina. Beto je bio na listi tra`enih u SAD od 2004. godine, a za njega je ponu|ena i nagrada od pet miliona ameri~kih dolara. Slu`benici SAD i Kolumbije optu`ili su ^avezovu vladu da je dopustila da Venecuela postane uto~i{te za kolumbijske narko-bosove. Me|utim, u Karakasu ka`u da su u ovoj godini deportovali deset osumnji~e(Foto: AFP)

Optu`be za vatru preko granice
ISLAMABAD - Indijske snage otvorile su vatru preko granice u Pakistan i pritom ranile jednog vojnika i nekoliko seljaka, izjavio je portparol pakistanskih pograni~nih snaga. Dvije dr`ave su u pro{losti gotovo svakodnevno razmjenjivale vatru preko granice u Ka{miru. Me|utim, posljednji incident dogodio se u sektoru Sialkot u pakistanskoj pokrajini Pend`ab. Portparol je rekao da su indijske pograni~ne snage otvorile vatru iz automatskog oru`ja i minobaca~a na jedno selo, sjeverno od pakistanskog grada Lahorea.

Adolf [troms (Storms), optu`en za nacisti~ke zlo~ine, umro je u 90. godini. Biv{i pripadnik SS divizije zauzimao je ~etvrtu poziciju na listi najtra`enijih nacisti~kih zlo~inaca centra „Simon Wiesenthal“. Umro je u svom domu u Duizburgu u Njema~koj, a bio je optu`en po 58 ta~aka. U~estvovao je u masakru Jevreja u austrijskoj {umi 29. marta 1945. godine, kada je prisilio najmanje 57

Jevreja da mu predaju sve {to imaju, a onda su morali kleknuti uz masovnu grobnicu, te su strijeljani. Protiv njega su svjedo~ili i pripadnici Hitlerove mlade`i, koji su bili prisiljeni kopati grobove za ubijene Jevreje. Nakon Drugog svjetskog rata, [troms je promijenio ime i radio kao upravitelj `eljezni~ke stanice. Otkrio ga je Andreas Foster, student Univerziteta u Be~u.

^avez: Izru~it }e Beta SAD

Kritike vlade zbog izbjeglica
Italijanska opozicija optu`ila je ju~er vladu da je zanemarila sudbinu 245 izbjeglica iz Eritreje, uhva}enih na moru, koje je Italija, u skladu sa sporazumom s Libijom, deportovala i sada se nalaze u pritvoru u Libiji u „nehumanim uvjetima“. Organizacije za ljudska prava apelirale su na italijansku vladu da ponudi azil Eritrejcima zbog „nehumanog pona{anja“ prema njima u libijskom pritvoru.

nih za razli~ita kaznena djela povezana s drogom. Tokom devedesetih godina kartel „Norte del Valle“ bio je jedan od najutjecajnijih u Kolumbiji, a vjeruje se da su izvozili vi{e kokaina u SAD nego bilo koja druga organizacija.

Rusija {alje osu|enog {pijuna u Veliku Britaniju

Hiljade ljudi bez krova nad glavom

(Foto: AP)

Sutjagin }e mo`da biti razmijenjen
Ruski nau~nik Igor Sutjagin, osu|en u Rusiji 2004. na 15 godina zatvora zbog {pijuna`e, bit }e poslat u Veliku Britaniju i mogu}a je njegova razmjena za jednog od Rusa uhap{enih zbog {pijuna`e u SAD, izjavila je ju~er Ana Stavicka, advokat Sutjagina. Ruske agencije isti~u da za sada nemaju potvrdu informacije o razmjeni iz drugih izvora, niti komentar policije i pravosu|a. Itar-Tass je naveo da se detalji razmjene za sada ne saop}avaju. Agencija RIA Novosti podsje}a da je Sutjagin bio na~elnik Sektora za vojnotehni~ku i vojno-ekonomsku politiku Odjeljenja za vanjskopoliti~ka istra`ivanja Instituta za SAD i Kanadu Ruske akademije nauka i da je uhap{en 1999. godine, a osu|en za preno{enje podataka koji predstavljaju dr`avnu tajnu predstavnicima jedne britanske konsalting firme.

@rtve uragana Aleks u Meksiku
SIJUDAD DE MEKSIKO Najmanje 12 osoba je poginulo, tri se smatraju nestalim, a hiljade su bez vode i krova nad glavom, {est dana nakon {to je sjeveroistok Meksika poharao uragan Aleks, rekao je preksino} lokalni zvani~nik. Rodrigo Medina de la Kruz (De la Cruz), guverner meksi~ke dr`ave Nuevo Leona, rekao je da je stanje te{ko. U toj dr`avi, koju je Aleks najsna`nije pogodio, donose}i velike poplave, najmanje 130.000 ljudi ostalo je bez vode, javio je AP .

(

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

globus

SUSRETI Ameri~ki predsjednik o Bliskom istoku

Segment snimka: Fotograf me|u ubijenim

(Foto: AP)

Mening ugrozio dr`avnu sigurnost

Optu`ba zbog objave snimka napada u Iraku
Ameri~ki vojnik Bredli Mening (Bradley Manning) optu`en je po vi{e ta~aka optu`nice zbog odavanja povjerljivih informacija i ugro`avanja dr`avne sigurnosti SAD, jer je na internet postavio videosnimak napada ameri~kih helikoptera na nenaoru`ane ljude u Iraku. Na snimku se vidi kako helikopteri pucaju na grupu mu{karaca koji hodaju ulicom, a ~uje se kako se Amerikanci u letjelici smiju i nazivaju `rtve „mrtvom |ubradi“. Povjerljivi snimak odnesen je iz kokpita 2007. godine, a objavljen je na internetu u aprilu, javio je AP . Me|u ljudima koji su poginuli u tom napadu bili su i fotograf Reutersa Namir Nur-Elden (22), njegov voza~ Saed Hmag (40) i dvoje djece. Mening (22) uhap{en je po~etkom juna u Bagdadu i sada se nalazi u zatvoru u Kuvajtu.

Obama `eli po~etak direktnih pregovora do kraja septembra
Nakon razgovora sa izraelskim premijerom Netanjahuom lider SAD negirao pri~e o njihovom sukobu
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je kako se nada da }e direktni mirovni pregovori na Bliskom istoku po~eti do kraja septembra, dok je zajedno s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu), kojeg je ugostio u Bijeloj ku}i, negirao pri~e o njihovom sukobu, prenosi AFP . som, ali i da se Palestinci moraju posvetiti direktnim pregovorima. Agencije isti~u kako je sada na palestinskoj strani da prihvati vremenski okvir o kojem govori Obama.

Ambiciozni rok
Po~etna reakcija Palestinaca nagovijestila je da }e ambiciozni rok biti problem, ali i da se ~ini kako su vrata otvorena da se stvore uvjeti za direktne razgovore. Kako je za AFP kazao Nabil Abu Rudeina, Abasov portparol, lider Palestinaca „insistira na napretku kroz indirektne pregovore na klju~nim pitanjima (granice, sigurnost) prije po~etka direktnih razgovora. Kako su prenijele agencije, ovaj susret u Bijeloj ku}i protekao je u prijateljskoj atmosferi, za razliku od onog u martu kada se Netanjahu nije mogao ni fotografirati s Obamom. Tada su njihovi odnosi bili veoma zategnuti zbog izgradnje na Zapadnoj obali.

Velika pa`nja
Njih dvojica su sjedili blizu jedan drugog u Ovalnom uredu i dugo se rukovali za kamere ne bi li na taj na~in anulirali napeti susret iza zatvorenih vrata u Va{ingtonu u martu. - Vjerujem da premijer Netanjahu `eli mir i da }e za njega rizikovati. ^injenica je da imam povjerenja u premijera, tako je bilo i prije nego {to sam izabran za predsjednika - kazao je Obama nakon pitanja novinara da li je udaljio SAD od Izraela. Dva lidera su razgovarala usred velike pa`nje na djelimi~no zamrzavanje izr-

Nove `rtve „prijateljske vatre“

Avioni NATO-a ubili pet afganistanskih vojnika
Avioni NATO-a ju~er su na istoku Afganistana gre{kom ubili pet savezni~kih, afganistanskih vojnika i dvojicu ranili, saop}eno je iz ministarstva odbrane u Kabulu. - Ovo nije prvi put da su ubijeni pripadnici afganistanskih trupa u „prijateljskoj vatri“ - upozorio je portparol afganistanskog ministarstva odbrane general Muhamed Zahir Azimi. On je osudio ju~era{nji napad zra~nih snaga NATO-a i objasnio da su afganistanski vojnici bili u akciji i da su napravili zasjedu za pobunjenike u provinciji Gazni kada su, bez upozorenja, avioni NATOa otvorili vatru po njima, prenijela je agencija AP .

Netanjahu i Obama: Dugo rukovanje za kamere

(Foto: AP)

aelske izgradnje na okupiranim dijelovima Zapadne obale koje }e iste}i krajem septembra. Obama je istakao kako se nada da }e do}i do napretka kroz direktne

razgovore te }e tako rok zamrzavanja biti neva`an. Netanjahu je kazao kako je uvijek spreman razgovarati s palestinskim predsjednikom Mahmudom Aba-

Rijedak potez palestinskog predsjednika

Ubijeno 13 pripadnika FARK-a Trinaest pripadnika Revolucionarnih oru`anih snaga Kolumbije (FARK), uklju~uju}i i dva lidera, poginulo je u bombardiranju pobunjeni~kog kampa u provinciji Bolivar nedaleko od obale Karipskog mora. Gerilci FARK-a poku{avali su zauzeti strate{ki va`nu ta~ku u planinskom dijelu Montes de Marija nedaleko od Kariba kada su ih napali pripadnici vojske Kolumbije.

Abas dao intervju izraelskim novinarima
Palestinski predsjednik Mahmud Abas u~inio je novi napor da stekne simpatije javnosti u Izraelu daju}i rijetki intervju izraelskim novinarima kojim se `eli predstaviti kao ozbiljan partner za mirovne razgovore, prenose agencije. Abasov intervju predstavlja njegov prvi direktan poku{aj da objasni pozicije svoje vlade Izraelcima i suprotstavi se izraelskim tvrdolinija{ima koji tvrde da on nije pravi partner za mirovne pregovore. - Ne dajte da izgubim nadu - izjavio je 75-godi{nji palestinski lider za „Haaretz“ i „Maariv“. Tokom intervjua u svom uredu u Ramali, Abas je izjavio izraelskim novinarima da su granice budu}e palestinske dr`ave i sigurnosni odnosi s Izraelom teme koje su na pregovara~kom stolu, i ako do|e do sporazuma o njima, direktni razgovori se mogu nastaviti.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

25

Izlo`ba u Londonu

HRVATSKA Stanovnici sela Lukavac u {oku

Tinejd`era ubila struja dok je posmatrao istovar opeke
Nesre}a se dogodila prilikom istovara opeke, u trenutku kada je `eljezni kran dodirnuo niskonaponsku mre`u
su u pomo} kom{ije i voza~, pozvali su i ljekare iz Slatine, ali Dragana vi{e nisu mogli o`ivjeti - ispri~ao je jedan od o~evidaca koji se nalazio blizu nesretnog 15-godi{njaka. Ka`e kako je tamo bilo jo{ djece i prava je sre}a {to vi{e njih nije stradalo. U selo Lukavac nedaleko od Slatine u Hrvatskoj u utorak ujutro stigao je kamion pun opeke viroviti~kog preduze}a „Opeco“. Djeca su sa zanimanjem posmatrala kako voza~ kamiona M. J. (27) pomo}u krana dizalice istovara opeku za gradnju porodi~ne ku}e.

Prodaje se pekmez od kose princeze Dajane
Pekmez napravljen od kose britanske princeze Dajane (Diana) prodaje se na jednoj izlo`bi u Londonu. „Okultni pekmez“ je eksponat na izlo`bi nadrealisti~ke umjetnosti u londonskoj galeriji „Barbican“ na kojoj su izlo`eni i radovi Salvadora Dalija i Renea Magrita (Magritte). - Pekmez, koji ko{ta 7,60 dolara po tegli, istovremeno je umjetni~ko djelo i hrana - kazao je njegov tvorac i osniva~ kejtering firme „Bompas and Parr“ Sem Bompas (Sam). Bompas je rekao da je poslastica napravljena od djeli}a princezine kose, d`ina, mlijeka i {e}era, kao i da njen ukus podsje}a na kondenzovano mlijeko.

Princeza Dajana: Vlas kupljena za 10 dolara

Dotakao kran
Policija je nakon provjere potvrdila da je Dragan golim rukama dotakao metalni dio krana koji je dodirivao elektri~ne vodove. Majka poginulog tinejd`era Marina [krobi} u ponedjeljak je otputovala u Zadar na operaciju. Njegova sestra (17) za tragediju je saznala dok je bila u selu. ^im je ~uo da mu je sin stradao od strujnog udara, otac Nenad [krobi} dojurio je traktorom, ali Draganu nije mogao pomo}i. Na mjestu nesre}e ostale su tenisice nesretnog 15godi{njaka, a cijelo selo je u {oku.

Spustio paletu
Mopedom do gradili{ta dovezao se i Dragan [krobi} (15). Navodno je prisko~io u pomo} voza~u. Nakon {to bi voza~ dizalicom iz prikolice spustio paletu punu opeke, 15-godi{njak bi metalni dio dizalice izvukao iz palete kako voza~ ne bi morao silaziti s kamiona. Neoprezni voza~, me|utim, nije primijetio da je kamion „parkirao“ ispod dalekovoda od 10 kilovata. U jednom trenutku

Vlas je za deset dolara na web-stranici eBay kupljena od ameri~kog trgovca koji sakuplja kosu slavnih i prodaje je u izuzetno malim koli~inama. Bompas je kazao da je odlu~io napraviti neobi~an proizvod kako bi podstakao ljude da razmi{ljaju o marketingu prehrambenih proizvoda.

Zahtjev teksa{kim vlastima

Silovatelj i ubica tra`i po{tedu od smrtne kazne jer je sotonista
Osu|eni silovatelj i ubica zatra`io je od teksa{kih vlasti u SAD da mu ukinu smrtnu kaznu jer je sotonista. Irvin Dejvis (Irving Davis) smatra kako je nepravedno da su ~lanovi porote u njegovom su|enju bili obavije{teni o tome kako on prakticira sotonisti~ku religiju te smatra da se radi o religijskoj hajci na njega. Navodno su tu`ioci poroti pokazali njegove sotonisti~ke crte`e, kopiju sotonisti~ke biblije, koju je dr`ao u }eliji, te pismo u kojem se Dejvis `alio kako mu nije

Na mjestu nesre}e ostale su tenisice nesretnog 15-godi{njaka

metalnim dijelom dizalice dotakao je elektri~ne `ice. Kroz kran je pro{la struja, a kako je tinejd`er pridr`avao metalni dio, udar

ga je odbacio. - Ne{to je puklo u zraku, a zatim se Dragan sru{io na zemlju i vi{e nije davao znakove `ivota. Prisko~ili

Ho}e li vatikanska tajna uskoro biti otkrivena

Otetu djevoj~icu sakrili u grobu mafija{a?
Grobnica mafija{a Enrika de Pedisa (Enric), koji je pokopan u kripti rimske Bazilike svetog Apolinarea ~iji je vlasnik Vatikan, uskoro bi trebala biti otvorena jer se navodno u njegovom grobu nalaze i ostaci djevoj~ice koja je nestala prije 27 godina. Emanuela Orlandi nestala je 22. jula 1983. Tada je imala 15 godina i vra}ala se iz muzi~ke {kole u Vatikan gdje je `ivjela jer je bila k}erka vatikanskog du`nosnika. Vidjeli su je kako oko 19 sati ulazi u tamni BMW. Prema prvoj teoriji, Emanuelu su oteli turski „Sivi vukovi“ i bugarska obavje{tajna slu`ba. Oni su navodno htjeli da Alija Agd`u, turskog terorista koji je dvije godine ranije poku{ao ubiti papu, puste iz zatvora. Prema drugoj teoriji, Emanuelu su oteli mafija{i porodice Magliani. Naga|alo se da je Emanuelin otac na{ao dokumente koji su Vatikansku banku povezivali s mafijom. Prema tre}oj teoriji, otmica je povezana s kardinalom Paulom Marcinkusom, neslu`benim direktorom Vatikanske banke. U jednu televizijsku emisiju 2005. godine javio se mu{karac koji je tvrdio da je Emanuela pokopana u grobu De Pedisa, vo|e mafija{ke porodice Magli-

Dejvis smatra da se radi o religijskoj hajci na njega

dozvoljeno da ima gong, kale`, svije}e, crne halje i bo~icu krvi, kako bi mogao prakticirati svoju religiju.

U skladu s kulturom

Iranske vlasti zabranile „zapadnja~ke frizure“
Iransko ministarstvo kulture izdalo je katalog prikladnih frizura, u skladu s iranskom kulturom i islamskim
Emanuela je oteta 1983. godine

zakonom. Frizeri su upozoreni da mu{terije nipo{to ne {i{aju na „zapadnja~ki na~in“, a osim toga ne smiju im ~upati obrve, sve pod prijetnjom gubitka dozvole za rad.

Napale ga jer ih je dirao
ani koja ju je i otela. De Pedis ubijen je 1990., a njegovi nasljednici navodno djevoj~icu nisu htjeli ~uvati pa su je ubili i pokopali zajedno sa {efom.

Na meti penzionerke

Tukle mu{karca palicom i zapalile mu hla~e
Pijane i drogirane Pejd` [arp (Paige Sharp, 16) i Danijela Sankler (Danielle Sinclair, 17) iz Velike Britanije metalnom palicom istukle su mu{karca (21) te mu zapalile hla~e. Napad na mu{karca, koji ima pote{ko}a s u~enjem, snimio je mladi} (19) u stanu u Ejbrotu. Video su prikazali na su|enju, a djevojke ga nisu htjele gledati. Na videu se vidi kako su tinejd`erke uklju~eni usisiva~ mu{karcu gurale u o~i i na genitalije te ga tukle dok ih je on molio da prestanu. Djevojke na sudu tvrde da su se s mu{karcem posva|ale i napale ga jer je dirao jednu od njih. Djevojke su na sud do{le raspolo`ene. Advokat Pejd` [arp priznao je da je to {to su djevojke napravile odvratno. Rekao je i da njegova klijentica `ali zbog toga.

Biciklista po Zagrebu plja~ka nemo}ne starice
Nikada ne znam otkuda neko mo`e do}i. Nisam pani~arka, ali pazim ako sam sama na ulici. Gledam oko sebe i naj~e{}e nosim novca koliko mi treba. Ne `elim riskirati. Znam da se u trenutku napada te{ko sna}i, ali dobio bi taj lopov svoje, ne bi se dobro proveo, odlu~na je Vera Ga{parac (84) iz Zagreba. U rukama je ~vrsto dr`ala torbicu jer ve} danima slu{a kako fantom na biciklu plja~ka nemo}ne starice. Biciklista se s le|a pribli`i starijim gospo|ama, otrgne im torbicu i pobjegne. Ne stignu se ni okrenuti. U zagreba~koj policiji ka`u da je u junu bilo ~ak 16 plja~ki, a od po~etka jula ve} {est. Istra`uju je li rije~ o istom „sitnom lopovu“. Iako uglavnom zaradi plijen u vrijednosti i do nekoliko hiljada kuna, krajem juna plja~ka{ se mogao samo dobro zasladiti. Naime, 74-godi{njakinja je u platnenoj torbi imala tek kola~e i klju~eve. U po{tu, koja se nalazi u Prilazu baruna Filipovi}a, ulici gdje fantom najvi{e napada, mnogi penzioneri dolaze platiti ra~une.

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

kultura

NA KRAJU SEZONE [ezdeset godina Baleta Narodnog pozori{ta

Papo: @ao mi je {to sjedimo u Sarajevu
Imali dvije uspje{ne premijerne izvedbe
Scena iz Tanovi}evog filma

Nema novca za turneje

U prodaji prvi kontingent ulaznica

Po~ela SMS rezervacija
Ta~no u podne ju~er je pu{ten u prodaju prvi kontingent ulaznica za no} otvaranja i no} zatvaranja 16. Sarajevo Film Festivala. Generalni pokrovitelj „HT Eronet“ i ove godine nudi svojim korisnicima jedinstvenu uslugu SMS rezervacije ulaznica za najtra`enije filmske projekcije ovogodi{njeg Festivala. Rezervacija ulaznica odvija se u dva intervala. Od 7. jula mogu se rezervirati ulaznice za film koji otvara i za film koji zatvara SFF, a od 13. jula za ostatak projekcija. Filmovi za koje se vr{e rezervacije u prvom intervalu su „Cirkus Kolumbija“ Danisa Tanovi}a i „Invictus“ Klinta Istvuda (Clint Eastwood). Rezervacija ulaznica obavlja se slanjem SMS-a koji sadr`i KOD projekcije i broj ulaznica (npr. 101#2) na broj 063/88805. Utipka se KOD filma, zatim znak # te broj ulaznica (naprimjer 010#2 za „Cirkus Columbia“ ili 810#2 za „InvicA. Gr. tus“).

Dok se vrijedni baletni ansambl Narodnog pozori{ta Sarajevo odmara nakon okon~ane sezone, direktorica Edina Papo planira nove projekte, ~ija bi realizacija trebala po~eti najesen.

Scenski diptih
Balet NPS-a imao je do kraja juna dvije uspje{ne premijerne izvedbe. Rije~ je o lirskoj fantaziji kroz muziku i ples za najmla|e „Svi-

lene bombone“ te o Bizetovom i [~edrinovom (Shchedrin) scenskom diptihu „Meu Amor i Carmen“. Osvr}u}i se na protekle mjesece, Papo ka`e da je zadovoljna na~inom na koji se ansambl trudio i zavr{avao svoje umjetni~ke zadatke na visokom nivou, a ne krije nezadovoljstvo {to predstave sarajevskog Baleta ne}e vidjeti neki drugi gradovi i zemlje.

Klasi~ni komad
- Da imamo vi{e novca, i{li bismo na turneju i pokazivali na{ rad i predavanje ovoj umjetnosti nekim drugim ljudima i publici. Ovako, imamo lokalni balet uprkos tome {to je na{a produkcija veoma mo}na. @ao mi je {to sjedimo u Sarajevu - isti~e Papo. U godini kada Balet NPS-a slavi 60 godina, bit }e obnovljena velika kla-

Scena iz baleta „Carmen“

SFF najavio Dje~iji program i TeenArenu

Orbico porodi~ni dan na Vilsonovom
Sarajevo Film Festival prekju~er je na Vilsonovom {etali{tu u Sarajevu predstavio Orbico porodi~ni dan, koji }e se po peti put odr`ati 31. jula u saradnji s „Orbicom“ i Op}inom Novo Sarajevo. Ovom prilikom su najavljeni i Dje~iji program i TeenArena. - Kako su mnogi navikli na dobre filmove, i ove godine bit }e prikazano dosta kratkih i dugometra`nih filmova iz nekoliko evropskih zemalja. Programi }e se odvijati na vi{e lokacija, a jedna od glavnih je multipleks „Cinema City“. Pored `irija, publika }e ove godine mo}i birati najbolje filmove rekla je Adisa ^an~ar, koordinatorica progrL. J. ama.

Papo: Imamo lokalni balet

si~na predstava „Labudovo jezero“, a do kraja godine planirano je postavljanje jo{ jednog klasi~nog komada, predstave savremenog izraza, komedije, ali i dolazak gostiju iz internacionalog baletnog miljea.

- Isplanirati narednu sezonu je ne{to najlak{e, ali koliko }e toga biti realizirano, zavisi od broja igra~a koje budemo imali na raspolaganju, ali i od bud`eta sljede}e godine - zaklju~uje A. GRABOVAC Papo.

Umjetni~ka grupa „Kammen“

Program u Galeriji „Mak“

Umjetni~ka ve~er sa Minkom Mufti}
U sklopu Festivala „Ba{~ar{ijske no}i“, u sarajevskoj Galeriji „Mak“ poznata bh. glumica Emina Minka Mufti} odr`ala je s gostima program kola`nog tipa, odnosno poetskoumjetni~kog sadr`aja. Jedan od gostiju i saradnika bio je profesor Ognjen Bomo{tar
S otvorenja izlo`be poznatog trojca

te glumac Muhamed Por~a. - Zahvalna sam {to ve~eras vidim mnogo mojih prijatelja, a i zato {to je u ovako mali prostor do{lo dosta mojih po{tovalaca. Publika me je odu{evila svojim u~e{}em, za {to sam od srca zahvalna - istakla je L. J. Mufti}.

(Foto: S. Saletovi})

S predstavljanja u Vilsonovom

Postavka „Sje}anje“ u Sanskom Mostu

Izla`u u Gradskoj galeriji u Piranu
Umjetni~ka grupa „Kammen“, koju su 1987. godine osnovali Edin Numankadi}, Ante Kajini} i Mirko Mari}, otvorila je i svoju 15. izlo`bu u Gradskoj galeriji u Piranu u Sloveniji. Izlo`ba poznatog trojca otvorena je u saradnji sa sarajevskom Galerijom „Collegium artisticum“ i „Cankarjevim domom“ iz Ljubljane, a uz pomo} Ministarstva kulture Slovenije. Prema Numankadi}evim rije~ima, „Kammen“ je ove godine izlagao u Skoplju, Novom Sadu i Biha}u, a do kraja godine o~ekuje ih jo{ nekoliko izlo`bi. - Dobili smo poziv iz Pe~uha, evropske prijestonice kulture, da izla`emo krajem septembra ili po~etkom oktobra, a nakon toga imat }emo izlo`bu i u Galeriji „Forum“ u Zagrebu - rekao nam je Numankadi}. Slovenska publika mo}i }e pogledati radove „Kammena“ do kraja avgusta.
A. Gr.

Prva samostalna izlo`ba Muamera Omanovi}a Brace
U novootvorenoj Gradskoj galeriji u Sanskom Mostu postavljena je prva samostalna izlo`ba sanskog umjetnika Muamera Omanovi}a Brace pod nazivom „Sje}anje“. Omanovi} `ivi i radi u austrijskom gradu Lincu. Kako saznajemo iz Javne ustanove za mlade, kulturu, sport i informisanje „Kultmedia“ Sanski Most, ovo je bilo i sve~ano otvorenje prostora u kojem }e Sanjani mo}i u`ivati u brojnim kulturnim L. J. doga|ajima.

Glumica pripremila zanimljiv program

(Foto: S. Saletovi})

KNJIGE Novo iz IK „Connectum“

Ve~eras u Centru za kulturu

„Hajde da krademo konje“
U izdanju Izdava~ke ku}e „Connectum“ iza{ao je novi naslov. Rije~ je o romanu „Hajde da krademo konje“ Pera Petersona. Kako su nam kazali u „Connectumu“, ovaj poznati norve{ki autor ro|en je 18. jula 1952. godine u Oslu. Napisao je knjigu eseja i pet romana. A. Ke. Naslovnica romana

Anale crte`a „Grand prix Mostar 2010“
Trinaesta izlo`ba Anale crte`a „Grand prix Mostar 2010“, koja se odr`ava u okviru Mostarskog ljetnog festivala, bit }e otvorena ve~eras u Centru za kulturu. Anale je tradicionalna godi{nja izlo`ba ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH) i jedina u BiH takmi~arskog karaktera, na kojoj autori najboljih radova budu nagra|eni nov~anim iznosom. Dodjeljuju se ~etiri nagrade, a pokrovitelj je od samog osnivanja Grad Mostar. M. Sm.

KULT/ART TELEKS
TUZLA - Mladi bh. glumac Armin Omerovi}, kojeg su {iroj javnosti predstavile uloge u filmovima „Armin“ i „Put lubenica“, primljen je na Odsjek gluma Akademije dramskih umjetnosti A. Ke. Univerziteta u Tuzli.

30

^etvrtak, 8. juni/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Dnevni avaz
~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

oglasi
Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 8/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Instituta za standardizaciju, raspisuje

27

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine
1/01 Zamjenik direktora 1/01 Zamjenik direktora Opis poslova i radnih zadataka: zamjenjuje direktora u slu~aju njegovog odsustva ili sprije~enosti; obavlja poslove neophodne za ostvarenje plana i programa djelovanja rada Instituta; evidentira i prati izvr{enje zadataka dodijeljenih dr`avnim slu`benicima i zaposlenicima; oblikuje i predla`e strategiju razvoja i/ili unapre|enja sistema standardizacije; u~estvuje u izradi prijedloga bud`eta; u~estvuje u izradi godi{njeg izvje{taja o radu Instituta i dono{enju programa i plana rada Instituta; organizuje saradnju sa evropskim, me|unarodnim i nacionalnim organizacijama za standardizaciju i u~estvuje u radu; u~estvuje u pripremi tehni~kih propisa u vezi ocjenjivanja uskla|enosti sa resornim dr`avnim i entitetskim ministarstvima i organizacijama; vr{i koordinaciju izdavanja publikacija i javnog predstavljanja instituta; obavlja i druge poslove u dogovoru sa direktorom. Posebni uslovi: VSS (VII/1 stepen) zavr{en fakultet tehni~kog ili prirodno-matemati~kog smjera; najmanje pet (5) godina radnog iskustva; poznavanje upravljanja ljudskim resursima; polo`en stru~ni (upravni) ispit, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra~unaru. Pripadaju}a osnovna neto plata: 2.241 KM Status: rukovode}i dr`avni slu`benik na polo`aju sekretara sa posebnim zadatkom. Broj izvr{ilaca: Za ogla{eno radno mjesto tra`i se jedan (1) izvr{ilac Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. - Za sprovo|enje procedure po ovom javnom oglasu bi}e formirana jedna (1) komisija za izbor. Potrebni dokumenti: - ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; va`e}e li~ne karte; uvjerenja o polo`enom stru~nom (upravnom) ispitu ili polo`enom javnom ispitu (u cilju osloba|anja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaz o tra`enom radnom iskustvu; dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, popunjen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba. Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tra`ena tekstom javnog oglasa jer se ista ne}e uzimati u razmatranje. - Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno s drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom skida se sa liste uspje{nih kandidata. Javni oglas se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita („Slu`beni glasnik BiH“ broj 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita („Slu`beni glasnik BiH“, broj 28/08) Sve tra`ene dokumente, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervjuu, treba dostaviti najkasnije do 29. 7. 2010. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine „Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine“ 71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se uzimati u razmatranje. Juli 2010. g. Sarajevo DIREKTOR Neven Ak{amija

Na temelju ~lanka 28. Statuta Javne ustanove Apoteka/Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje, te odluke Upravnog odbora/vije}a broj 150/10 od 24. 6. 2010. godine direktor JU Apoteka/Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 063577 08 Ps Sarajevo, 5. 6. 2009. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja BH Osigurnaje d.d. Sarajevo, ulica Augusta Brauna br. 2. Sarajevo, protiv tu`enog „Centra“ d.o.o. Sarajevo radi isplata potra`ivanja, v.s.p. 45.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

KONKURS/NATJE^AJ za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). T u`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

1. Magistar farmacije 1 (jedan) izvr{itelj Pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete: - VSS, zavr{en farmaceutski fakultet - polo`en stru~ni ispit Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su du`ni prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - rodni list (original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci) - diplomu o zavr{enom farmaceutskom fakultetu (ovjerena kopija) - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ovjerena kopija) Prijave se mogu predati osobno na protokol JU Apoteka/Ljekarna ili poslati preporu~eno po{tom na adresu. Javna ustanova Apoteka/Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje, ul. Gradska bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom „Prijava na konkurs/natje~aj“. Rok za podno{enje prijava je za 15 dana od dana objave Konkursa/Natje~aja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natje~aja }e biti obavljen intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Gornji Vakuf-Uskoplje, 7. 7. 2010. godine

OGLAS
Dana 7. 11. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Centra“ d.o.o. Sarajevo, radi Isplata potra`ivanja. T u`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu isplati iznos od 45.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom shodno ~lanu 1. Zakona o visini stope zatezne kamate, po~ev od 24. 8. 2000. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.

VREMEPLOV

8. juli 2010.

DOGODILO SE
1693. - Njujork je prvi me|u ameri~kim kolonijama uveo no{enje policijskih uniformi. 1796. - Ameri~ka vlada izdala je prvi ameri~ki paso{. 1956. - U Beogradu je emitiran prvi eksperimentalni TV prijenos u povodu proslave stogodi{njice ro|enja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u Institutu „Nikola Tesla“ gra|ani su pratili na ~etrdesetak prijemnika smje{tenih u izlozima prodavnica u raznim dijelovima grada. 1967. - Napadom izraelskih kopnenih i zra~nih snaga na Egipat po~ela je izraelska agresija na arapske zemlje, koja se pretvorila u dugogodi{nji krvavi rat. 1967. - Ameri~ka teniserka Bili D`in

28
ZDRAVLJE Stru~njaci ukazuju na vezu

Dnevni avaz, èetvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

sveznadar
PREPORUKE Kako pobijediti ljetne vru}ine

53

Ta~no Neta~no
satelit Adrasteju otkrio je 1.Jupiterov(danas poznati astronom) student Dejvid D`evit? nekoliko 2.PostojiKipar? teorija o nastanku imena 3.Stoa je gr~ko-rimska filozofska {kola?
1. TA^NO

Istra`ivanje na Univerzitetu „Cambridge“

Depresija mo`e udvostru~iti rizik za demenciju
Nova studija objavljena u ameri~kom ~asopisu „Neurology“ sugerira da depresiju ~esto prati demencija iako jo{ ne znaju za{to
Stru~njaci znaju da depresija i demencija ve} du`e koegzistiraju, ali nije jasno dovodi li jedno stanje do drugog. Nova studija, koja je objavljena u ameri~kom ~asopisu „Neurology“, sugerira da depresiju ~esto prati demencija iako jo{ nije poznato za{to. Nau~nici isti~u da njihovi dokazi jednostavno ukazuju na vezu, ali ne i na direktan uzrok. Smatraju da hemija mozga i `ivotni stil, poput prehrane i koli~ine vremena koje provodimo aktivno u dru{tvu, mogu igrati ulogu. - Iako je nejasno uzrokuje li depresija demenciju, postoji niz na~ina na koji depresija mo`e utjecati na rizik od demencije. Upala mo`danog tkiva, koja se javlja kada je osoba depresivna, mo`e doprinijeti demenciji. Koli~ina odre|enih proteina koji se nalaze u mozgu, pove}ava se u depresiji, a to, tako|er, mo`e pove}ati rizik od demencije - ka`u stru~njaci. Druga ameri~ka studija pratila je vi{e od 1.000 osoba i pokazala da se, ako osoba ima dvije ili vi{e epizoda depresije, udvostru~uje i rizik od pojave Va`an je i `ivotni stil, poput prehrane demencije. Ljuti za~ini, poput ~ili papri~ica, hrena, goru{ice, vasabija i |umbira, nisu se pokazali djelotvornima u suprimiranju apetita, konzumirani u ne{to ni`im koli~inama (standardnim za zapadnja~ku prehranu), ka`e novo dansko istra`ivanje. Provedeno na Univerzitetu u Kopenhagenu, na 40 dobrovoljaca kojima je u standardizirani jelovnik dodavana odre|ena koli~ina i omjer spomenutih za~ina, istra`ivanje je pokazalo da koli~ina za~ina koja je nepcu jo{ ugodna (a ne nepodno{ljivo ljuta), nije uspje{no smanjila osje}aj gladi, odnosno ubrzala stvaranje sitosti. Bioaktivni sastojci tih za~ina, poput kapsaicina, gingerola i shogaola, djelotvorni su u vi{im koncentracijama, koje, na`alost, nisu primjenljive u svakodnevnoj ishrani zbog previ{e intenzivnog okusa.
[to su starije, `ene su vi{e vezane za osobe u svom okru`enju

Pet na~ina da se rashladite
Oni koji ve}inu `ivota provode u vru}oj klimi, obla~e {iroku odje}u, lagani pamuk i lan
Nema sumnje, ljeto je tu, a s njim i vru}ine. Ako nemate ili ne `elite klima-ure|aj u svom stanu, probajte neke neobi~nije metode rashla|ivanja. Obla~ite se poput ljudi u tropskim krajevima. Oni koji ve}inu `ivota provode u vru}oj klimi, obla~e {iroku odje}u, lagani pamuk i lan. Oblozi i voda. Ohladite se pu{taju}i da vam po ru~nim zglobovima nekoliko minuta te~e hladna voda. Ponovite to svakog sata. Vodom zalijte ~elo i sljepoo~nice. I pobrinite se da pijete dovoljno teku}ine. Ne jedite - grickajte. Nakon obilnog obroka, pa makar to bio i sladoled, povisuje se tjelesna temperatura. No, posebno vas griju bogati proteinski objedi. Rje{enje je u manjim porcijama, koje }ete ~e{}e grickati. Jedite da biste se znojili. Latinoamerikanci, Indijci i Tajlan|ani `ive u najtoplijim krajevima, a tamo serviraju i najlju}u hranu. Najvjerovatniji razlog je to {to se zbog te hrane znojite, bez povi{avanja tjelesne temperature. A ~im je ko`a vla`na, zbog isparavanja dolazi do rashla|ivanja. Spavajte na hladnim plahtama. Ne koristite zimsku posteljinu, koja grije, nego onu koja rashla|uje - lan je izvrstan izbor.

Dejvid D`evit otkriva Adrasteju
Jupiterov satelit Adrasteju otkrio je student (danas poznati astronom) Dejvid D`evit (David Jewitt) na fotografijama „Vojad`era“. Bilo je to na dana{nji dan, 8. jula 1979. godine. Adrasteja je Jupiterov drugi najbli`i poznati satelit. Kru`i oko Jupitera na udaljenosti od 129.000 kilometara i obi|e ga u samo sedam sati i devet minuta. Dimenzije su mu 23 x 20 x 15 kilometara, {to mu daje prosje~ni promjer od skoro 16 kilometara. Masa ovog satelita iznosi 1.91 x 1.016 kilograma. Orbite Metide i Adrasteje nalaze se unutar Jupiterovog glavnog prstena zbog ~ega se sumnja da mogu biti izvor materijala za prsten. Orbite oba satelita su unutar Roseove granice pa }e, ~ak i ako zbog svojih malih dimenzija i izbjegnu raspad, prije ili kasnije pasti na Jupiter.
2. TA^NO

@enama menopauza slu`i da bi bile bolje bake
Nakon {to pripadnice ljep{eg spola u|u u menopauzu, pred njima je jo{ nekoliko decenija `ivota, a taj period koriste kako bi pomogle drugima. Nau~nici s univerziteta „Exeter“ i „Cambridge“ navode da `enama menopauza, zapravo, slu`i kako bi se pripremile za ulogu bake, odnosno daje im vi{e vremena da se posvete u~enju svojih potomaka o pravilnom odgoju. - Sve `enke postaju vi{e vezane za one u svom okru`enju kako postaju starije - izjavio je dr. Majkl Kant (Michael Cant) s Univerziteta „Exeter“.

1497. - Portugalski moreplovac Vasko da Gama (Vasco de Gama) isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko Rta Dobre nade. King (Billie Jean King), koja je {est puta bila pobjednica Vimbldona, pobijedila je u svim naslovima: u singlu, parovima i mje{ovitim parovima. 2002. - Predstavnici vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, bh. entiteta, Vije}a ministara BiH i ameri~ke organizacije „Mercy Corps“ potpisali su u Sarajevu Protokol o pokretanju projekta „Povratak u Srebrenicu“, koji je vrijedan 3.300.000 KM. 2003. - Njema~ki diplomata Mihael [tajner (Michael Steiner), nakon 18 mjeseci na ~elu Misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK), napustio je Kosovo i otputovao u @enevu na du`nost ambasadora Njema~ke u tamo{njem sjedi{tu UN-a. 2004. - Skup{tina Kosova, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila je amandmane kojima je ustavni okvir za privremenu samoupravu na Kosovu preimenovan u „privremeni Ustav Kosova“, a privremane institucije u „demokratske institucije“.

Ne treba slijepo slijediti pravilo

Podnevno sunce je ipak dobro u malim koli~inama
Vitamin D klju~an je za zdravlje kostiju

Pobrinite se da pijete dovoljno teku}ine

Vo}ne delicije

Kipar je dobio ime po svom bakru
Postoji nekoliko teorija o nastanku imena Kipar. Jedna je da je nastao od gr~ke rije~i za ~empres. Druga teorija je da je drugo ime boginje Afrodite, koja se, po vjerovanju, rodila ba{ na ovom otoku (Kipar se, ina~e, naziva i Afroditin otok), bilo Kipris pa da je po njoj ovaj otok dobio naziv. Ipak, najvjerovatnija teorija, koja je danas prihva}ena, jeste ta da ime potje~e od gr~ke rije~i za bakar. Naime, u anti~ko doba Kipar je bio poznat kao jedno od ve}ih, ako ne i najve}ih nalazi{ta bakra na Mediteranu. Pa je tako latinsko ime hemijskog elementa bakar (Cuprum) dobilo ime po nepravilnom ~itanju naziva ovog otoka. Kipar (Cipar), mali otok u Sredozemnom moru, dugo je bio raskr{}e izme|u Evrope, Azije i Afrike.
3. TA^NO

Karamelizirane smokve
Potrebno je: 8 velikih smokvi, 40 g maslaca, 40 g meda, 40 ml brendija, 30 g pistacija, pola ka{i~ice cimeta, 4 kuglice sladoleda od vanilije. Na~in pripreme: 1. Smokve isprati pod mlazom hladne vode, odrezati im peteljke i na tom mjestu ih zarezati u kri`. 2. Potom smokve malo rastvoriti i slo`iti u vatrostalnu posudu. 3. Zatim u svaku smokvu staviti kockicu maslaca, pokapati brendijem, preliti medom, posuti cimetom u prahu i sjeckanim pistacijem te staviti u rernu da se pe~e oko sedam

RO\ENI
1809. - U Krapini je ro|en hrvatski reformator Ljudevit Gaj, duhovni otac ilirskog preporoda. Umro je u Zagrebu 1872. godine. 1818. - U Banjoj Luci ro|en je bosanski franjevac Ivan Frano Juki}. 1819. - U Zagrebu je ro|en hrvatski kompozitor Vatroslav Lisinski. 1894. - Ro|en je ruski fizi~ar Pjotr Leonidovi~ Kapica, od 1935. godine direktor Instituta za fiziku Sovjetske akademije nauka u Moskvi, a od 1955. glavni organizator programa vje{ta~kih Zemljinih satelita „Sputnjik“. 1918. - Ro|en je ju`noafri~ki lider Nelson Mandela.

Jedno od upozorenja zbog {tetnih zraka sunca govori „od jedanaest do tri sata dr`i se u sjeni“. No, ~ini se da mo`da ipak ne treba slijepo slijediti ovo pravilo. Nau~nici sada tvrde da bi se barem kratko vrijeme trebalo izlagati podnevnom suncu. Centar za istra`ivanje raka u Velikoj Britaniji namjerava izdati smjernice prema kojima je nepotrebno u potpunosti zabraniti izlaganje

suncu tokom ovog razdoblja, jer to dovodi do nedostatka vitamina D. Iako se taj vitamina nalazi u mnogim namirnicama, u tijelo uglavnom dolazi od izlaganja suncu te nas ve}ina nema dovoljno tog vitamina. Vitamin D klju~an je za zdravlje kostiju, apsorpciju kalcija, a mo`e pomo}i i u za{titi od Alzheimerove bolesti.

minuta na 270 stepeni. 4. Gotove smokve staviti na tanjire, uz njih staviti po kuglicu sladoleda i sve zajedno pokapati s jo{ malo toplog umaka te poslu`iti.

Penzija iz Ma|arske
U toku idu}e godine ispunit }u uvjete za penziju. Moje posljednje zaposlenje je u BiH. No, imam i pet godina sta`a koji sam ostvario rade}i u Ma|arskoj. Ho}e li mi taj sta` biti ura~unat u penzijski sta` prilikom ostvarivanja prava na penziju u Federaciji BiH, pita H. Z. iz Travnika.
Odredbom ~lana 17. Sporazuma izme|u BiH i Republike Ma|arske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, propisano je da, ako je u skladu s pravnim propisima jedne strane ugovornice, stjecanje, o~uvanje ili ponovno priznavanje prava na penziju uvjetovano navr{avanjem perioda osiguranja, nadle`ni nosilac te strane ugovornice uzima u obzir, ako je to potrebno, i periode osiguranja navr{ene u skladu s pravnim propisima druge strane

UMRLI
1943. - Od posljedica torture u zatvoru Gestapoa umro je lider francuskog Pokreta otpora u okupiranoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu @an Mulen (Jean Moulin), poznat kao Maks (Max). 1967. - Umrla je britanska pozori{na i filmska glumica Vivijen Li (Vivien Leigh). Svjetsku slavu stekla je ulogom Skarlet Ohare (Scarlett O’Harre) u ameri~kom filmu „Prohujalo s vihorom“, za koju je nagra|ena filmskom nagradom Oskar. Drugi Oskar dobila je za ulogu u filmu „Tramvaj zvani ~e`nja“.

Travnik: Odredbe Sporazuma

ugovornice kao da je navr{en u skladu s pravnim propisima koje on primjenjuje, pod uvjetom da se ne odnosi na isto vrijeme. Prema tome, nosilac osiguranja u Federaciji BiH ura~unat }e u ukupan penzijski sta` za ispunjavanje uvjeta i period sta`a koji ste ostvarili rade}i u Ma|arskoj.
Federalni zavod PIO

Nezaposleni sam 48-godi{nji demobilisani borac. Imam troje djece, supruga je, tako|er, nezaposlena, a `ivimo od dje~ijeg dodatka i maj~ine penzije. Ja sam profesionalni voza~ i, gdje god sam htio da konkuri{em u javnim slu`bama i organima, kada sam se raspitao imam li kakvu {ansu, uvijek su ta mjesta ve} bila popunjena i oglasi su bili samo farsa i maltretiranje naivnih. Molim da me uputite {ta da radim i gdje da tra`im za{titu i satisfakciju, pita T. R. iz Sarajeva.

Nezakonitosti pri zapo{ljavanju o nezakonitoj znanja da se radi
proceduri, da pokrenete postupak pred nadle`nim sudom. S obzirom na to da postupci o kojima govorite, u sebi sadr`e elemente krivi~nih djela, mo`ete protiv odgovornih podnijeti i krivi~ne prijave nadle`nom tu`ila{tvu.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

POTVRDE O ZAVR[ENOM STUDIJU NAPAD NA VRHOVNU VLAST U DR@AVI MADA, PREMDA

PIROTEHNI^AR

@.K.

”Aerosol Optical Thickness”

VANADIJ

POMORAN^A

VRSTA CVIJETA

UJEDINJENE NACIJE

PERIOD OD DESET GODINA

ZMAJEVI, NEMANI

VRSTA MINERALA

Stoa - gr~ko-rimska filozofska {kola
Stoa je gr~ko-rimska filozofska {kola koja je djelovala u razdoblju od oko 300. godine prije nove ere do oko 200. godine nove ere. Nazvana je po njenom mjestu okupljanja stoa poikile („{areni trijem“) u Atini. Dijeli se na stariju stou, od 300. do 150. godine prije nove ere, koju su osnovali Zenon, Hrizip i Kleant, srednju stou od 150. do 50. godine prije nove ere, u kojoj su djelovali Paneitije, Posejdonije, Hekaton, i kasnu stou, od 50. godine prije nove ere do 200. godine nove ere sa Senekom, Epiktetom i M. Aurelijem.

@ENSKO IME ARAPSKA ZEMLJA GLUMICA SPELING KO[MAR ”COMBINED ENTRANCE TEST” MJESTO NA UGLJANU KRINKE, OBRAZINE TI[INA, SPOKOJ SOKRATOV TU@ILAC IRIDIJ ITALIJA JELO, HRANA

P.K.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

SF PISAC STANISLAV

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KRATKORO^NO, VOKAL, ORMAR, AMO, OGRTATI, NAVIKA, AVAJ, TN, VAJT, ALE, USAIN BOLT, N, MARK, ARTIST 2217

ISTO^NJA^KA LE@ALJKA

Jedini na~in da se nepravilnosti i zloupotrebe zakona sprije~e i sankcioniraju jeste da se prijavite na oglas, a nakon {to se izvr{i izbor kandidata, ako procijenite ili ako imate sa-

TENISER NA SLICI

LITAR

DR@AVNA BLAGAJNA

[EKSPIROV DOBRI DUH

webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

av@z
Optimizacija pretra`iva~a Google

Jo{ jedna aplikacija

Apple lansirao iTunes 9.2
Informati~ki gigant Apple lansirao je novu verziju svoje aplikacije iTunes 9.2. Glavne novine su povezanost s iPhoneom 4 i mogu}nost sinhronizacije elektronskih knjiga u okviru Appleovog IOS 4.0 putem iBooksa. Kako su naveli u Appleu, iTunes 9.2 }e imati i mogu}nost organiziranja i sinhronizacije dokumenata u PDF formatu u vidu knjiga putem aplikacije iBooks 1.1.
Podr{ka za iPhone 4

Watson iz IBM-a

Ra~unar koji pobje|uje u kvizu
Kompanija IBM konstruirala je ra~unar koje mo`e suvislo odgovoriti na postavljeno pitanje. Watson ne odgovara po principu internetskog pretra`iva~a gdje se jednostavno pretra`uju baze podataka u potrazi za upisanim terminima. Watson }e razumjeti pitanje i odgovoriti na njega re~enicom kao i osoba. Da bi isprobali njegovu funkcionalnost, u IBM-u su odlu~ili suprotstaviti Watsona najboljim igra~ima ameri~kog kviza Jeopardy. U kvizu se takmi~arima navode ~injenice formulirane kao odgovori, a on na to mora odgovoriti u formi pitanja. Watson je uspio u internom takmi~enju organiziranom s vlasnicima kviza Jeopardy pobijediti ljude. Sve je napravljeno kao u pravom kvizu, jednako su se bodovala pitanja, postojao je voditelj, a takmi~ari su stajali u kopiji studija pravog kviza. Watson je bio u zasebnoj prostoriji jer se zapravo radi o nekoliko serverskih ra~unara, ali je me|u natjecateljima bio u vidu crnog zvu~nika na koji je govorio sintetiziranim glasom. IBM-ov ra~unar nije bio spojen na internet ve} je svoje odgovore crpio iz postoje}e baze podataka.

Su`avanje pretrage

Odgovore crpi iz postoje}e baze podataka

Br`e i jednostavnije do podataka s interneta
Da biste prona{li izri~itu frazu dodajte navodnike na klju~ne rije~i
ostoji nekoliko jednostavnih na~ina za ubrzavanje pretra`iva~a Google koje }e dati kvalitetnije rezultate. S Googleom mo`ete suziti pretragu na specifi~ne vrste datoteka, dodati ili isklju~iti odre|ene klju~ne rije~i i jo{ mnogo drugih opcija. Evo serija koraka koje mo`ete koristiti da biste pobolj{ali rezultate pretra`ivanja. Da biste prona{li izri~itu frazu dodajte navodnike na klju~ne rije~i. Tako }e vam pretra`iva~ prikazati rezultate samo za odabranu frazu. Isklju~ivanje rije~i. Ako `elite prona}i informacije o temi SEO (optimizacije pretra`iva~a), ali niste zainteresirani za ogla{avanje, unesite „internet marketing ogla{avanje“. Pretra`ite web-stranicu koja nema opciju tra`enja. Unesite „internet marketing site:www.imewebstranice.com“. Tra`ite li odre|enu datoteku, unesite „popravak ra~unara“ filetype:pdf. Ako `elite muziku, unesite „beatles“ filetype:mp3.

P Novi Elitbookovi i stoni ra~unari
Hewlett-Packard predstavio je nekoliko novih prijenosnika namijenjenih poslovnoj i ku}noj upotrebi te nove stone ra~unare. Od stonih ra~unara predstavljeni su serija HP Pro 3120 te HP 500B. HP Pro 3120 je kompaktni PC, zasnovan na Intelovom procesoru Core, s memorijom od 8 GB te Intelovom grafikom. Modele iz ove serije odlikuje novi industrijski dizajn: sjajna crnosiva povr{ina te USB i audio priklju~ci s prednje strane ku}i{ta. HP 500B je jo{ manji i kompaktniji (microtower) ra~unar, dolazi sa 4 GB memorije, Intelovom grafikom i operativnim sistemom Windows 7. [to se ti~e prijenosnika, HP je osvje`io svoju seriju prijenosnika za najzahtjevnije, EliteBook. Kao prvo, tu su dva tableta - HP EliteBook 2740p, ultratanki, konvertibilni tablet s ekranom osjetljivim na vi{e dodira te jo{ lak{i HP EliteBook 2540p, s dijagonalom od 12,1 in~a i masom od samo 1,53 kilograma.
Prijenosnik za zahtjevne

Osvje`enje iz HP-a

^ip iz Toshibe

Zanimljiv tablet niske cijene
Mali kapacitet

Vi{e kapaciteta za mobitele
Toshiba je najavila kapacitetniju verziju NAND memorijskog ~ipa dimenzijama prilago|enog upotrebi u smartphone ure|ajima, MP3 playerima i sli~noj elektronici. Rije~ je o ~ipu kapaciteta 128 GB, ra|enom u 32-nanometarskom proizvodnom procesu i kompatibilnom sa eMMC standardom verzije 4.4. Toshiba je ovo MLC rje{enje sastavila od {esnaest 8-gigabajtnih NAND ~ipova, pri ~emu je svaki debljine 30 mikrometara. Kompanija navodi performanse oko 21 MB/s za pisanje i izme|u 46 i 55 MB/s za ~itanje podataka, a u ponudi }e biti i model kapaciteta 64 GB. Masovna proizvodnja po~inje tokom ~etvrtog kvartala ove godine.

Saradnja dvije kompanije

Mo`e li JooJoo konkurirati iPadu?
Na tr`i{tu se pojavio JooJoo, tablet niske cijene i zanimljivih mogu}nosti. JooJoo kre}e u prodaju u Velikoj Britaniji, s najavljenom cijenom od 360 eura, {to je ni`e od Appleovog iPada. [to se dizajna ti~e, jasno je da se ugledao na iPad, iako ima druga~ije dimenzije ekrana. JooJoo ima 12,1-in~ni ekran osjetljiv na dodir, na internet se spaja putem WiFi-ja, a su~elje mu pomalo podsje}a na iPhone OS. JooJoo ima podr{ku za multitasking te Flash. Velika zamjerka ure|aju je mali kapacitet: JooJoo dolazi sa SSD diskom od 4 GB te ima ugra|enu kameru za videopozive.

LG i iRiver rade na e-~ita~u
Kompanije LG i iRiver zajedni~ki }e nastupati na tr`i{tu ~ita~a e-knjiga pod imenom L&I Electronic Technology. Zajedni~ka kompanija imat }e sjedi{te u Kini, a LG }e imati 51-postotno vlasni{tvo. iRiver }e biti zadu`en za razvoj ure|aja, dok }e LG Display proizvoditi ekrane.
Dijagonala 58 in~a

30

^etvrtak, 8. juni/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
U skladu sa Zakonom o raseljenim osobama i izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (Slu`beni glasnik BiH broj 33/03), Uputstvom o provo|enju procedura za odabir korisnika programa pomo}i u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka (Slu`beni glasnik broj 25/04), za program „Trajna rje{enja za korisnike kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“*, Catholic Relief Services (CRS), Zagreba~ka 18, Sarajevo, objavljuje:
utvr|enog stambenog minimuma (npr. vratio se jedan ~lan doma}instva u improvizovani smje{taj u mjestu prijeratnog prebivali{ta) 3.2. Broj ~lanova doma}instva koji se vra}aju u prijeratno prebivali{te i njihova starosna dob 3.3. Korisnik je ve} pripremio stambenu jedinicu za rekonstrukciju (o~istio, pripremio prilazni put i sli~no) 3.4. Korisnik je voljan u~estvovati u radovima prilikom rekonstrukcije njegove stambene jedinice (uraditi pojedine radove doniranim materijalom) 4. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih kriterija: 4.1. Uvjerenje o kretanju kao dokaz samostalno zapo~etog procesa povratka 4.2. Porodice koje imaju vi{e ~lanova zajedni~kog doma}instva i njihova starosna dob: * Ku}na lista korisnika pomo}i ovjerena u op}ini prebivali{ta/privremenog boravka, ne starija od {est mjeseci * Izvodi iz mati~ne knjige ro|enih za maloljetne ~lanove doma}instva 4.3. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i da je izvr{io neke od pripremnih radnji na objektu i da je spreman samostalno uraditi dio radova doniranim materijalom, s navedenom listom radova koje mo`e sam preuzeti/izvr{iti 5. Vrijeme trajanja poziva Javni poziv va`i 30 dana od dana objavljivanja u dnevnoj {tampi, odnosno do 6. augusta 2010. godine. Javni poziv }e tako|er biti postavljen na oglasnim tablama u op}inama povratka, kolektivnim i alternativnim centrima iz ta~aka a) i b), op}inama u Kantonu Sarajevo, odsjecima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI) u Srebrenici, Trebinju, Nevesinju, Ljubinju, Gacku i Vi{egradu, kao i u prostorijama nevladinih organizacija uklju~enih u projekat. Ovaj javni poziv }e biti objavljen i oglasnim tablama ministarstava koja sufinansiraju program. CRS zadr`ava pravo da sve prijave evidentirane od strane op}ina u kojima se predaju a koje su prispjele nakon isticanja roka odbije, uklju~uju}i i korisnike ~ija dokumentacija nije kompletna ili se poka`e da nije u skladu s ~injenicama prikupljenima na osnovu obilaska terena (o{te}enog objekta) i intervjua s korisnikom. Prilikom odabira korisnika CRS }e uzeti u obzir stanje infrastrukture na terenu, potrebne tro{kove i mogu}nosti za njenu rekonstrukciju. 6. Na~in dostavljanja prijava na poziv Prijave se dostavljaju ISKLJU^IVO na obrascu prijave/izjave zajedno s dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva. Prijave se skupa s dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva dostavljaju PUTEM PO[TE ili LI^NO u urede/slu`be op}ina povratka Srebrenica, Zenica, Konjic, ^apljina i Vi{egrad i Grada Mostara, (adrese prikazane u tabeli) s naznakom ZA JAVNI POZIV PROGRAM CRS-a NE OTVARAJ.

JAVNI POZIV
za podno{enje prijava za povratak u op}ine Srebrenica, Zenica, Konjic, ^apljina i Vi{egrad i Grad Mostar
Javni poziv se odnosi samo na: a) korisnike kolektivnih centara i naselja i alternativnih smje{taja u FBiH (Tuzlanski kanton, Sarajevski kanton, Zeni~ko-dobojski kanton i Hercegova~ko-neretvanski kanton) i b) korisnike alternativnog smje{taja u Republici Srpskoj (RS) koji su registrirani u kolektivnim centrima u toku njihovog zatvaranja u op}inama Srebrenica, Trebinje, Nevesinje, Ljubinje i Gacko koji se vra}aju u op}ine navedene u podnaslovu. Projekat }e se realizirati sredstvima koja obezbje|uju Vlada Kraljevine Holandije, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona. Period implementacije projekta je april 2009 - decembar 2011. godine. Ovaj javni poziv se odnosi na tre}u godinu implementacije projekta u 2011. godini i obuhvata rekonstrukciju stambenih jedinica i neophodne infrastrukture i pomo} za odr`ivi povratak 58 raseljenih lica/porodica u prethodno identificirana podru~ja, koji su registrirani da borave u kolektivnim centrima i naseljima i alternativnim smje{tajima ili su samostalno zapo~eli proces povratka u posljednjih {est mjeseci iz istih u FBiH (ta~ka a), te u alternativnim smje{tajima u RS-u koji su bili registrirani kao kolektivni centri prije njihovog zatvaranja (ta~ka b). CRS BiH poziva sve zainteresirane korisnike iz ta~aka a) i b) s prijeratnim prebivali{tem u navedenim mjestima povratka, koji ispunjavaju op}e i posebne kriterije za utvr|ivanje potencijalnih korisnika projekta povratka i rekonstrukcije, da podnesu svoje prijave u op}inama povratka. 1. Op}i kriteriji za utvr|ivanje potencijalnih korisnika projekta povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica kroz projekat „Trajna rje{enja za korisnike kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“ su: * Korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik, i boravi u kolektivnom centru/naselju ili alternativnom smje{taju, ili je samostalno zapo~eo proces povratka u posljednjih {est mjeseci iz istih u FBiH (ta~ka a) ili alternativnim smje{tajima u RS-u koji su bili registrirani kao kolektivni centri prije njihovog zatvaranja (ta~ka b), a mjesta povratka su op}ine Srebrenica, Zenica, Konjic, ^apljina i Vi{egrad i Grad Mostar; * Korisnik pomo}i je iskazao namjeru za povratak; * Utvr|en je status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije; * Korisnik pomo}i je na dan 30. 4. 1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije; * Stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije se smatra neuslovnom za stanovanje u skladu s utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; * Korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine ne posjeduju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu s utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova; * Korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvr|ene standarde u skladu s utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. Op}i kriteriji su eliminatorni i obavezuju}i za sve korisnike pomo}i. 2. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih kriterija: 2.1. Potvrda nadle`nog organa o statusu (za sve ~lanove povratni~ke porodice prijavljene za pomo} u rekonstrukciji): * Izbjeglice iz BiH - odgovaraju}a potvrda (izbjegli~ka legitimacija/karton) o statusu izbjeglice iz BiH * Raseljene osobe u BiH - potvrda nadle`nog organa op}ine privremenog boravka o statusu raseljene osobe * Povratnici - potvrda nadle`nog organa op}ine povratka * Potvrda nadle`nog organa koji upravlja kolektivnim smje{tajem, kolektivnim oblikom stanovanja ili alternativnim smje{tajem da korisnik boravi ili je boravio u jednom od navedenih oblika smje{taja 2.2. Prijava za dobrovoljni povratak (Obrazac1) * Raseljene osobe koje se vra}aju na podru~je RS-a - prijava za dobrovoljni povratak raseljenih osoba i izbjeglica/povratnika na teritorij RS-a 2.3. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu Status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom dokazuje se sljede}im dokumentima: * ZK (zemlji{no-knji`ni) izvadak - izvod iz katastarske evidencije, ne stariji od {est mjeseci, i/ili * CRPC odluka - odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba i/ili * Rje{enje o povratu imovine/stanarskog prava - rje{enje nadle`nog op}inskog organa o povratu i/ili uvo|enju u posjed 2.4. Uvjerenje o kretanju Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadle`ni organ unutra{njih poslova, dokazuje se da je korisnik pomo}i na dan 30. 4. 1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je prilo`iti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju. 2.5. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i Izjava da korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine prijavljeni za dobijanje pomo}i u rekonstrukciji, nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu s utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova (IMG standard), te da korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvr|ene standarde. 3. Posebni kriteriji 3.1. Korisnik je samostalno zapo~eo proces povratka u svoje prijeratno prebivali{te i `ivi u uslovima koji su ispod

7. Dodatne informacije i pomo} pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterija, uklju~uju}i i izjave, potencijalni korisnici mogu dobiti u nevladinim organizacijama, ~lanicama CRS-ove NVO mre`e, koje su uklju~ene u projekat i koje rade s korisnicima kolektivnih/alternativnih centara iz ta~aka a) i b). Adrese i kontakt-telefoni nevladinih organizacija su: * Udru`enje „Snaga `ene“ Tuzla, Slanac bb, tel: 035/225-447 * Udru`enje „Srebrenica 99“ Srebrenica, Dom kulture, tel: 056/440-609 * Humanitarna organizacija „Altruist“ Mostar, tel: 036/580124 * Humanitarna organizacija „Centar `ivota“ Konjic, tel: 036/729269 * Udru`enje `ena „Most“ Vi{egrad, tel: 058/622715 Rezultati izbora korisnika programa „Trajna rje{enja za korisnike kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“ objavi}e se na oglasnim plo~ama op}ina povratka Srebrenica, Zenica, Konjic, ^apljina i Vi{egrad i Grada Mostara, u kolektivnim centrima, naseljima i alternativnim smje{tajima iz ta~aka a) i b) i prostorijama nevladinih organizacija iz ta~ke 6. Prigovori na objavljenu listu korisnika mogu se uputiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnim tablama op}ina povratka. *Projekat „Trajna rje{enja za korisnike kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“ odnosi se na povratnike iz kolektivnih centara i naselja u FBiH i registriranih alternativnih smje{taja u RS i FBiH.

Poznavanje i razumjevanje procesa evropskih integracija, te procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kao i interesovanje za rad u javnoj upravi, biæe posebno vrednovano. Odabirom kandidati æe postati èlan manjeg tima, što æe im pru iti priliku za opæu, administrativnu i operativnu podršku u aktivnostima i projektima vezanim za djelatnost Direkcije za evropske integracije. Detaljniji opis posla na web stranici (www.dei.gov.ba). Anga ovanje uspješnih kandidata planirano je za period od šest (6) mjeseci i to poèev od 01. oktobra 2010. godine do 31. marta 2011. godine, zakljuèivanjem Ugovora o anga ovanju. U sluèaju obostranog interesa, Ugovor se mo e produ iti još 6 mjeseci, do 30. septembra,2011.godine. Anga ovani praktikanti neæe zasnivati radni odnos u Direkciji za evropske integracije. Za anga man praktikanti æe dobijati mjeseènu naknadu, od sredstava iz projekta „Support to the BiH Government for the European Integration process and Coordination of Community Assistance – Phase III ( EU SUPPORT to DEI Phase III )” finansiranog od strane Evropske Unije. Svi zainteresovani za uèešæe u ovom Programu, koji ispunjavaju navedene uvjete, uz popunjen aplikacioni obrazac, potrebno je da dostave i sljedeæa dokumenta: 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu 2. Kopiju liène karte 3. Uvjerenje nadle nog organa da nemaju ostvaren radni sta Ostali podatci vezani za posao, kao i aplikacioni obrazac, mo e se preuzeti na www.dei.gov.ba Zainteresovani kandidati svoju prijavu mogu dostaviti lièno ili istu poslati poštom na adresu: EU SUPPORT to DEI, East West Consulting, (for Junior Professionals Scheme), Fra Anðela Zvizdoviæa 1/6 (B toranj), 71000 Sarajevo, najkasnije do 23. jula 2010. godine do 17 sati. Prijave dospjele poslije 23.jula 2010 i nepotpune prijave neæe se razmatrati. Odabir uspješnih kandidata sprovest æe se putem pismenog testa i testiranja poznavanja engleskog jezika i intervjua poèev od ( 20. augusta 2010. godine ). Kandidati koji uðu u u i izbor, naknadno æe biti obavješteni o taènom datumu odr avanja intervjua.

PROGRAM ZA PRAKTIKANTE (JUNIOR PROFESSIONALS SCHEME) Direkcija za evropske integracije Vijeæa ministara Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane mlade ljude, koji tek zapoèinju svoju karijeru, i koji su zainteresovani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za uèešæe u Programu za praktikante (Junior Proffessionals scheme). Program se finansira iz donatorskih sredstava tehnièke pomoæi koja se, Direkciji za evropske integracije, pru a kroz projekat “Support to the BiH Government for the European Integration process and Coordination of Community Assistance – Phase III ( EU SUPPORT to DEI Phase III )”, finansiran od strane Evropske Unije. Svrha ovog projekta jeste da se kroz direktni anga man u Direkciji za evropske integracije obezbjedi razvoj profesionalnih vještina mladih struènjaka, u periodu neposredno nakon sticanja univerzitetske diplome, te osigura prvo radno iskustvo potrebno za njihov buduæi rad uopæe a posebno u strukturama dr avne uprave. Program je otvoren za ukupno deset (10) praktikanata, koji bi bili rasporeðeni po razlièitim organizacionim jedinicama Direkcije za evropske integracije. Od kandidata, dr avljana Bosne i Hercegovine, oèekuje se da posjeduju: * univerzitetsku diplomu * aktivno znanje engleskog jezika ( pisano i govorno ) * dobro poznavanje rada na raèunaru ( MS Office, Internet, e-mail ) * da nemaju ostvarenog radnog sta a Kao neophodno, od kandidata se oèekuje spremnost i sposobnost za rad u timu, dobre komunikacijske sposobnosti ( pismene i usmene ), dobre interpersonalne vještine, samoincijativnost i proaktivan pristup poslu i radnim zadacima, spremnost na razvoj liènih sposobnosti, vještina i iskustava, kao i odgovornost za postizanje rezultata.

oglasi

Dnevni avaz ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010. 31

32
SAVJETI Radna povr{ina ra~unara

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

av@z webinfo
Razmjena datoteka gubi primat

49
Promjene ve} ove godine

Vijesti - vijesti

Recycle Bin ne smije biti sigurnosna kopija izbrisanih podataka
Postotak rezerviranog prostora za sme}e na lokalnom disku mo`e se podesiti individualno za svaki disk

VebOS u periferiji
Kompanija HP objavila je da }e u njene periferne ure|aje biti ugra|en novi operativni sistem VebOS. Sistem je razvila kompanija Palm, koju je po~etkom godine kupio HP, i stru~njaci ocjenjuju da bi on mogao biti konkurencija Microsoftovom Windows Mobileu 7. Zamisao je da se korisnicima omogu}i skidanje dokumenata i fotografija direktno s weba, bez potrebe za sinhronizacijom perifernog ure|aja s klasi~nim ra~unarom.

V

e}ini je poznat Recycle Bin (RB) smje{ten na radnoj povr{ini (desktop) ra~unara. ^esto je upravo on sigurnosna kopija izbrisanih podataka, iako za to nije namijenjen. Ali, da li je Recycle Bin zaista spasilac i ~arobnjak, ili samo jedan dio kota~i}a Windowsa? U Windowsu XP Recycle Bin je u mapi recycled ako je disk formatiran datote~nim sistemom FAT, a recycler ako je disk formatiran datote~nim sistemom NTFS. U Windows Visti mapa RB-a bit }e u mapi Srecycle.bin. Ovo vrijedi za hard diskove ra~unara. Ali, {ta je sa USB ure|ajima za pohranu podataka? Vjerovatno ste primijetili da na nekim USB flash ure|ajima postoji RB dok na drugima ne, iako su naizgled jednaki i jednakog kapaciteta. Razlikuju se u tome {to se druga~ije prijavljuju sistemu, {to je uvjetovano hardverom. Ako se USB prijavi kao removable ili premjestiv tada ne}e imati RB, dok na onima koji se prijave kao

lokalni disk automatski kreira mapu RB-a i ona se mo`e koristiti. Rijedak je slu~aj da se USB flash prijavi kao lokalni disk osim, mo`da, oni velikog kapaciteta. Klikom na desnu tipku mi{a na RB-u i odabirom Properties mo`ete podesiti pona{anje RB-a. Postotak rezerviranog

prostora za sme}e na lokalnom disku mo`e se podesiti individualno za svaki disk. Ujedno se mo`e podesiti `elimo li obavijest prilikom svakog brisanja podataka ili ne, te `elimo li podatke brisati trajno bez spremanja u ko{ za sme}e. Kada ne{to `elite obrisati dobro razmislite prije nego pritisnete delete. Ako vam to stvarno ne treba, tada nije potrebno obrisano spremati u RB. Nikada ne}ete znati ko }e ga i kada isprazniti, jer je to ipak samo ko{ za sme}e u kojem ne bi trebalo biti ni{ta va`no.
Mogu}e podesiti postavke

Grafika iz AMD-a

Videosadr`aji preuzimaju internet
Glavni pokreta~i rasta internetskog prometa su br`e {irokopojasne veze te rast popularnosti televizije u visokoj rezoluciji
proteklih deset godina promet vezan uz direktnu razmjenu datoteka izme|u korisnika predstavljao je najve}i dio prometa putem interneta, ali to bi se uskoro trebalo promijeniti. Naime, prema Ciscovim predvi|anjima, prije-

U

Nau~nici upozoravaju
Ljudi pamte previ{e lozinki

Verzija 5.2 Google Eartha

Grafi~ki prikaz uvezenih GPS podataka
Google je unaprijedio svoju popularnu aplikaciju Google Earth u verziju 5.2 i obogatio je s nekoliko funkcionalnih i u besplatnoj i u profesionalnoj varijanti. Korisnici obje verzije od sada mogu uvoziti podatke snimljene GPS prijemnicima za vrijeme aktivnosti na otvorenom i pregledati ih koriste}i Google Earth. Od ostalih novosti valja spomenuti da Google Earth sada ima integriran web~ita~ i nove slojeve podataka, kao i dodatna pode{avanja u verziji za profesionalce. U zvani~nom Googleovom saop}enju stoji da je jo{ u Google Earth 5.0 dodata mogu}nost da se s njim direktno pove`e GPS ure|aj i uveze zabilje`ena putanja, a da Google Earth 5.2 sada omogu}ava da se elevacija, brzina i drugi podaci prika`u kao grafikon u samoj aplikaciji. Pobolj{an je i na~in reproduciranja trase kretanja - dovoljno je pritisnuti dugme za animaciju. Dodavanje GPS podataka u Google Earth svakako je zabavno i korisno pojedina~nim korisnicima.

nos streaming videosadr`aja narednih godina }e znatno br`e rasti, te bi ve} ove godine trebao presti}i direktnu razmjenu datoteka po koli~ini prenesenih podataka. U Ciscovoj analizi predvi|a se da }e se ukupna koli~ina podataka prenesenih interne-

tom u~etverostru~iti do 2014., a vi{e od 90 posto prometa trebalo bi biti vezano uz video, bilo streaming ili direktnu razmjenu datoteka. Glavni pokreta~i rasta internetskog prometa su br`e {irokopojasne veze te rast popularnosti televizi-

je u visokoj rezoluciji i trodimenzionalnih videosadr`aja. Prosje~na brzina internetske veze u smjeru prema korisniku pove}ana je 35 puta u proteklih deset godina, odnosno sa 127 kilobita u sekundi 2000. na 4,4 megabita ove godine.

Kompanija Advanced Micro Devices pokazala je procesore serije Fusion kroz demonstraciju koja je otkrila malo detalja o tim ~ipovima, kako ne bi dospjeli u ruke konkurenta Intela. AMD priprema dvije verzije ovog procesora koje }e ponuditi u prvoj polovini 2011. - osnovnu verziju nazvanu Llano i verziju niske potro{nje Ontario.

Pro Liant G7 serveri
HP je predstavio dvije nove ProLiant G7 serverske platforme koje omogu}avaju potpuno vra}anje investicija za samo dva mjeseca. HP ProLiant DL360 G7 i HP ProLiant DL 380 G7 serveri prilago|eni ugradnji u ormare imaju odnos konsolidacije do

Adobe plasirao novu verziju na Flashu

Sony plasira na tr`i{te

Dostupan unaprije|eni Trodimenzionalna ponuda naprednih televizora Flash Player
Poslije vi{e mjeseci razvijanja i testiranja, Adobe je napokon objavio novu verziju svog Flash Playera pod brojem 10.1. Program se mo`e skinuti u varijantama za Mac, Windows i Linux, a u pripremi je i verzija za Android koja }e biti gotova kasnije ovog ljeta. Ovo izdanje je zna~ajno iz vi{e razloga, prije svega zato {to je Ispravljeni nedostaci osnovni kod u velikoj mjeri preostaje sve manje. Osim toga, uspostavit }e prera|en kako bi bili ispravljeni klju~ni nedostaci cije- se lista prioriteta prema koli~ini procesorske snage kole platforme. Mada su mnoga ~uvena ju zahtijeva svaka instanca imena okrenula le|a Flashu, Flash Playera koja se Adobe se nada da }e ova na- izvr{ava. To zna~i kako }e u dogradnja utjecati na to da slu~aju da je u web-~ita~u mnogi promijene stav. Jo{ u otvoreno vi{e strana na kojiprobnoj verziji vidjelo se da ma se prikazuje Flash saje izvr{ni dio prera|en tako dr`aj, samo ona koja se treda koristi manje sistemske nutno gleda dobiti svu potrmemorije, a sada }e se Flash ebnu snagu, dok }e ostale Player ~ak i automatski instance biti pozvane kasniisklju~iti ako otkrije da je je ili isklju~ene. Kompanija Sony zapo~ela je realizaciju svojih planova na polju trodimenzionalne zabave, tako {to je u prodaju pustila 3D televizore i 3D igre za svoju konzolu PlayStation 3. Sony }e u popularizaciji 3D televizije najve}u pa`nju posvetiti tr`i{tu SAD, gdje je kompanija predstavila prvih sedam modela 3D televizora. Dva vrhunska modela, jedan s dijagonalom ekrana od 60 in~a i cijenom od 5.000 dola-

Lo{e upravljanje lozinkama {teti cijelom internetu
Studija koju su proveli nau~nici s Kembrid`a pokazala je da identifikacija lozinkom na web-stranicama s nestandardiziranim sigurnosnim zahtjevima ugro`ava sigurnost zna~ajnih web-stranica, poput e-mailova ili internetskih trgovina. Napada~i mogu iskoristiti stranicu s lo{e rije{enom autentikacijom kako bi doznali lozinku za njih, a onda ih iskoristiti na stranicama poput Facebooka i internet trgovina, jer mnogi ljudi koriste istu lozinku na vi{e mjesta. U najve}em istra`ivanju ovog tipa do sada, skupljeni su podaci sa 150 web-stranica i prona|ene su mnoge nelogi~nosti, nedosljednosti i gre{ke u implementaciji autentikacije lozinkom. Istra`iva~i ne krive korisnike koji recikliraju lozinke i koriste ista korisni~ka imena na mnogo servisa, jer dana{nji korisnik interneta jednostavno ima previ{e korisni~kih ra~una da bi pamtio podatke za svaki.

ra, a drugi s dijagonalom od 52 in~a i cijenom od 4.000 dolara, dolaze s nao~alama i predajnikom za sinhronizaciju nao~ala i televizora. Ostalih pet modela, s ekranima u rasponu od 55 in~a koji ko{ta 3.400 dolara do 40 in~a od 2.100 dolara, imaju podr{ku za 3D format, ali nao~ale i predajnik treba kupovati zasebno. Sli~ni televizori, mada po vi{im cijenama, na}i }e se u prodaji u Evropi i Japanu.
Vrhunski modeli

20:1, zahvaljuju}i ~emu zna~ajno smanjuju zauzimanje prostora i pove}avaju kapacitet ra~unskih centara. Ovi dodaci u ponudi servera, kao i ProLiant DL165 G7, DL385 G7 i SL165z G7, omogu}avaju korisnicima ne samo da nadoknade po~etnu investiciju, ve} i da nastave {tedjeti na operativnim tro{kovima i tako oslobode sredstva koja se mogu investirati u druge IT projekte.

Pobolj{an na~in reproduciranja trase kretanja

32
SAVJETI Radna povr{ina ra~unara

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

av@z webinfo
Razmjena datoteka gubi primat

49
Promjene ve} ove godine

Vijesti - vijesti

Recycle Bin ne smije biti sigurnosna kopija izbrisanih podataka
Postotak rezerviranog prostora za sme}e na lokalnom disku mo`e se podesiti individualno za svaki disk

VebOS u periferiji
Kompanija HP objavila je da }e u njene periferne ure|aje biti ugra|en novi operativni sistem VebOS. Sistem je razvila kompanija Palm, koju je po~etkom godine kupio HP, i stru~njaci ocjenjuju da bi on mogao biti konkurencija Microsoftovom Windows Mobileu 7. Zamisao je da se korisnicima omogu}i skidanje dokumenata i fotografija direktno s weba, bez potrebe za sinhronizacijom perifernog ure|aja s klasi~nim ra~unarom.

V

e}ini je poznat Recycle Bin (RB) smje{ten na radnoj povr{ini (desktop) ra~unara. ^esto je upravo on sigurnosna kopija izbrisanih podataka, iako za to nije namijenjen. Ali, da li je Recycle Bin zaista spasilac i ~arobnjak, ili samo jedan dio kota~i}a Windowsa? U Windowsu XP Recycle Bin je u mapi recycled ako je disk formatiran datote~nim sistemom FAT, a recycler ako je disk formatiran datote~nim sistemom NTFS. U Windows Visti mapa RB-a bit }e u mapi Srecycle.bin. Ovo vrijedi za hard diskove ra~unara. Ali, {ta je sa USB ure|ajima za pohranu podataka? Vjerovatno ste primijetili da na nekim USB flash ure|ajima postoji RB dok na drugima ne, iako su naizgled jednaki i jednakog kapaciteta. Razlikuju se u tome {to se druga~ije prijavljuju sistemu, {to je uvjetovano hardverom. Ako se USB prijavi kao removable ili premjestiv tada ne}e imati RB, dok na onima koji se prijave kao

lokalni disk automatski kreira mapu RB-a i ona se mo`e koristiti. Rijedak je slu~aj da se USB flash prijavi kao lokalni disk osim, mo`da, oni velikog kapaciteta. Klikom na desnu tipku mi{a na RB-u i odabirom Properties mo`ete podesiti pona{anje RB-a. Postotak rezerviranog

prostora za sme}e na lokalnom disku mo`e se podesiti individualno za svaki disk. Ujedno se mo`e podesiti `elimo li obavijest prilikom svakog brisanja podataka ili ne, te `elimo li podatke brisati trajno bez spremanja u ko{ za sme}e. Kada ne{to `elite obrisati dobro razmislite prije nego pritisnete delete. Ako vam to stvarno ne treba, tada nije potrebno obrisano spremati u RB. Nikada ne}ete znati ko }e ga i kada isprazniti, jer je to ipak samo ko{ za sme}e u kojem ne bi trebalo biti ni{ta va`no.
Mogu}e podesiti postavke

Grafika iz AMD-a

Videosadr`aji preuzimaju internet
Glavni pokreta~i rasta internetskog prometa su br`e {irokopojasne veze te rast popularnosti televizije u visokoj rezoluciji
proteklih deset godina promet vezan uz direktnu razmjenu datoteka izme|u korisnika predstavljao je najve}i dio prometa putem interneta, ali to bi se uskoro trebalo promijeniti. Naime, prema Ciscovim predvi|anjima, prije-

U

Nau~nici upozoravaju
Ljudi pamte previ{e lozinki

Verzija 5.2 Google Eartha

Grafi~ki prikaz uvezenih GPS podataka
Google je unaprijedio svoju popularnu aplikaciju Google Earth u verziju 5.2 i obogatio je s nekoliko funkcionalnih i u besplatnoj i u profesionalnoj varijanti. Korisnici obje verzije od sada mogu uvoziti podatke snimljene GPS prijemnicima za vrijeme aktivnosti na otvorenom i pregledati ih koriste}i Google Earth. Od ostalih novosti valja spomenuti da Google Earth sada ima integriran web~ita~ i nove slojeve podataka, kao i dodatna pode{avanja u verziji za profesionalce. U zvani~nom Googleovom saop}enju stoji da je jo{ u Google Earth 5.0 dodata mogu}nost da se s njim direktno pove`e GPS ure|aj i uveze zabilje`ena putanja, a da Google Earth 5.2 sada omogu}ava da se elevacija, brzina i drugi podaci prika`u kao grafikon u samoj aplikaciji. Pobolj{an je i na~in reproduciranja trase kretanja - dovoljno je pritisnuti dugme za animaciju. Dodavanje GPS podataka u Google Earth svakako je zabavno i korisno pojedina~nim korisnicima.

nos streaming videosadr`aja narednih godina }e znatno br`e rasti, te bi ve} ove godine trebao presti}i direktnu razmjenu datoteka po koli~ini prenesenih podataka. U Ciscovoj analizi predvi|a se da }e se ukupna koli~ina podataka prenesenih interne-

tom u~etverostru~iti do 2014., a vi{e od 90 posto prometa trebalo bi biti vezano uz video, bilo streaming ili direktnu razmjenu datoteka. Glavni pokreta~i rasta internetskog prometa su br`e {irokopojasne veze te rast popularnosti televizi-

je u visokoj rezoluciji i trodimenzionalnih videosadr`aja. Prosje~na brzina internetske veze u smjeru prema korisniku pove}ana je 35 puta u proteklih deset godina, odnosno sa 127 kilobita u sekundi 2000. na 4,4 megabita ove godine.

Kompanija Advanced Micro Devices pokazala je procesore serije Fusion kroz demonstraciju koja je otkrila malo detalja o tim ~ipovima, kako ne bi dospjeli u ruke konkurenta Intela. AMD priprema dvije verzije ovog procesora koje }e ponuditi u prvoj polovini 2011. - osnovnu verziju nazvanu Llano i verziju niske potro{nje Ontario.

Pro Liant G7 serveri
HP je predstavio dvije nove ProLiant G7 serverske platforme koje omogu}avaju potpuno vra}anje investicija za samo dva mjeseca. HP ProLiant DL360 G7 i HP ProLiant DL 380 G7 serveri prilago|eni ugradnji u ormare imaju odnos konsolidacije do

Adobe plasirao novu verziju na Flashu

Sony plasira na tr`i{te

Dostupan unaprije|eni Trodimenzionalna ponuda naprednih televizora Flash Player
Poslije vi{e mjeseci razvijanja i testiranja, Adobe je napokon objavio novu verziju svog Flash Playera pod brojem 10.1. Program se mo`e skinuti u varijantama za Mac, Windows i Linux, a u pripremi je i verzija za Android koja }e biti gotova kasnije ovog ljeta. Ovo izdanje je zna~ajno iz vi{e razloga, prije svega zato {to je Ispravljeni nedostaci osnovni kod u velikoj mjeri preostaje sve manje. Osim toga, uspostavit }e prera|en kako bi bili ispravljeni klju~ni nedostaci cije- se lista prioriteta prema koli~ini procesorske snage kole platforme. Mada su mnoga ~uvena ju zahtijeva svaka instanca imena okrenula le|a Flashu, Flash Playera koja se Adobe se nada da }e ova na- izvr{ava. To zna~i kako }e u dogradnja utjecati na to da slu~aju da je u web-~ita~u mnogi promijene stav. Jo{ u otvoreno vi{e strana na kojiprobnoj verziji vidjelo se da ma se prikazuje Flash saje izvr{ni dio prera|en tako dr`aj, samo ona koja se treda koristi manje sistemske nutno gleda dobiti svu potrmemorije, a sada }e se Flash ebnu snagu, dok }e ostale Player ~ak i automatski instance biti pozvane kasniisklju~iti ako otkrije da je je ili isklju~ene. Kompanija Sony zapo~ela je realizaciju svojih planova na polju trodimenzionalne zabave, tako {to je u prodaju pustila 3D televizore i 3D igre za svoju konzolu PlayStation 3. Sony }e u popularizaciji 3D televizije najve}u pa`nju posvetiti tr`i{tu SAD, gdje je kompanija predstavila prvih sedam modela 3D televizora. Dva vrhunska modela, jedan s dijagonalom ekrana od 60 in~a i cijenom od 5.000 dola-

Lo{e upravljanje lozinkama {teti cijelom internetu
Studija koju su proveli nau~nici s Kembrid`a pokazala je da identifikacija lozinkom na web-stranicama s nestandardiziranim sigurnosnim zahtjevima ugro`ava sigurnost zna~ajnih web-stranica, poput e-mailova ili internetskih trgovina. Napada~i mogu iskoristiti stranicu s lo{e rije{enom autentikacijom kako bi doznali lozinku za njih, a onda ih iskoristiti na stranicama poput Facebooka i internet trgovina, jer mnogi ljudi koriste istu lozinku na vi{e mjesta. U najve}em istra`ivanju ovog tipa do sada, skupljeni su podaci sa 150 web-stranica i prona|ene su mnoge nelogi~nosti, nedosljednosti i gre{ke u implementaciji autentikacije lozinkom. Istra`iva~i ne krive korisnike koji recikliraju lozinke i koriste ista korisni~ka imena na mnogo servisa, jer dana{nji korisnik interneta jednostavno ima previ{e korisni~kih ra~una da bi pamtio podatke za svaki.

ra, a drugi s dijagonalom od 52 in~a i cijenom od 4.000 dolara, dolaze s nao~alama i predajnikom za sinhronizaciju nao~ala i televizora. Ostalih pet modela, s ekranima u rasponu od 55 in~a koji ko{ta 3.400 dolara do 40 in~a od 2.100 dolara, imaju podr{ku za 3D format, ali nao~ale i predajnik treba kupovati zasebno. Sli~ni televizori, mada po vi{im cijenama, na}i }e se u prodaji u Evropi i Japanu.
Vrhunski modeli

20:1, zahvaljuju}i ~emu zna~ajno smanjuju zauzimanje prostora i pove}avaju kapacitet ra~unskih centara. Ovi dodaci u ponudi servera, kao i ProLiant DL165 G7, DL385 G7 i SL165z G7, omogu}avaju korisnicima ne samo da nadoknade po~etnu investiciju, ve} i da nastave {tedjeti na operativnim tro{kovima i tako oslobode sredstva koja se mogu investirati u druge IT projekte.

Pobolj{an na~in reproduciranja trase kretanja

50

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA Konkurencijsko vije}e Broj: 01-06-26-015-2-II/10 Sarajevo, 6. jula 2010. godine Na osnovu ~lana 25., a u vezi s ~lanom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji (Slu`beni glasnik BiH, br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vije}e daje OBAVJE[TENJE o Prijavi koncentracije 1. Konkurencijsko vije}e je zaprimilo Prijavu koncentracije, pod brojem: 01-06-26-015-II/10 dana 22. juna 2010. godine, kojom privredni subjekt Dru{tvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting ASA FINANCE d.d. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu Podnosilac prijave ili ASA FINANCE), zajedno s privrednim subjektom ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16, 71000 Sarajevo (u privrednom subjektu FIMA BANKA d.d. Sarajevo, Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: FIMA BANKA). 2. Pravni osnov predmetne koncentracije predstavlja Odluka Skup{tine dioni~ara privrednog subjekta FIMA BANKE od dana 11. maja 2010. godine o pove}anju dioni~kog kapitala VII emisijom dionica putem zatvorene ponude sa rokom upisa od dana 1. jula 2010. go-

BOSNA I HERCEGOVINA Konkurencijski savjet dine do dana 8. jula 2010. godine. 3. Predmetna koncentracija, prema podacima iz Prijave koncentracije, imat }e efekat prvenstveno na relevantnom tr`i{tu bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini. 4. Konkurencijsko vije}e poziva sve zainteresirane privredne subjekte koji djeluju na navedenom relevantnom tr`i{tu ili druge privredne subjekte koji djeluju na drugim tr`i{tima, na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat te druge institucije ili udru`enja koje imaju odgovaraju}a saznanja o relevantnom tr`i{tu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mi{ljenja u vremenskom roku od 15 dana, na adresu - Radi}eva 8, 71000 Sarajevo, ili fax: 033 251 408. 5. Ovo Obavje{tenje bit }e objavljeno u dnevnim novinama i na web stranici Konkurencijskog vije}a (www.bihkonk.gov.ba). Predsjednik dr. Stjepo Pranji}
Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, Radi}eva 8 Tel: +387 33 251 406, Fax: +387 33 251 408; http: //www.bihkonk.gov.ba

30

^etvrtak, 8. juni/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Dnevni avaz
~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

oglasi
Na osnovu ~lana 40. stav 1. Zakona o komunikacijama („Slu`beni glasnik BiH“ br. 31/03, 75/06 i 32/10), ~lana 61. Zakona o upravi („Sl. glasnik BiH“, br. 32/02) a u vezi sa ~lanom 5. stav (1) pod (e) Zakona o javnim nabavkama BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 49/04,19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), ~lana 4. Odluke o kori{tenju akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije („Slu`beni glasnik BiH“, broj 34/09) i aktom Ministarstva finansija/financija i trezora BiH, broj: 01-05-16-1-1216/10 od 04.02.2010. godine, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), r a s p i s u j e:

51

9. opis zgrade i prostora (gra|evinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, sanitarna oprema), 10. nacrt prostora (geodetski, izvod iz projekta, tlocrt, najmanje jedan presjek, i opis prostora, fotografije objekta i poslovnih prostorija), 11. broj i povr{ine kancelarijskog prostora sa odgovaraju}im sanitarnim ~vorom/~vorovima, 12. ukupna povr{ina poslovnog prostora, 13. telefonski priklju~ci, priklju~ci kablovske televizije i interneta, 14. na~in grijanja (centralno grijanje, grijanje na struju, grijanje/hla|enje klima ure|ajima, itd),

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi kupovine poslovnog prostora u Banjoj Luci
1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi kupovine poslovnog prostora u Banja Luci, radi rje{avanja poslovnih potreba za smje{taj zaposlenika Agencije iz Regionalnog sektora Banja Luka. Pozivaju se zainteresirani ponu|a~i da dostave ponude. Poslovni prostor treba da ispunjava slijede}e uslove: - objekat treba da se sastoji od poslovnog prostora ukupne povr{ine 120 - 180m2 smje{tenog u poslovnoj zgradi ili poslovnom dijelu stambeno-poslovne zgrade (ne}e se razmatrati ponude prostora koji su uknji`eni kao stambeni prostori), - poslovni prostor mora biti adekvatno namijenjen kancelarijskom poslovanju: konferencijski prostor za smje{taj minimalno 6 u~esnika i minimalno 2 dodatne kancelarije, recepcija, po`eljan zaseban prostor za arhivu (alternativno: konferencijski prostor za smje{taj minimalno 6 u~esnika i i minimalno 2 dodatne kancelarije), - obavezno jedan mokri ~vor; po`eljno 2 mokra ~vora (mu{ki i `enski), - poslovni prostor mo`e biti zavr{en ili izgra|en do faze useljivosti. Ukoliko je rije~ o trenutnoj „roh bau“ izvedbi, ponuda mora sadr`avati detaljnu, preciznu i obavezuju}u ponudu dovo|enja u stanje useljivosti, - objekat mora imati svu potrebnu investiciono-tehni~ku i izvedbeno-projektnu dokumentaciju, kao i ostalu dokumentaciju i dozvole, - prostorije moraju biti u kompaktnoj cjelini (odijeljene posebnim ulazom), - podru~je: I zona gra|evinog zemlji{ta prema Odluci o gradskom gra|evinskom zemlji{tu („Slu`beni glasnik grada Banja Luka“ broj 12/07 iz jula 2007.), - pristup prostoru sa javne povr{ine (osiguran prilazni put). 2. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja uz ponudu dostave tra`ena dokumenta i potpisanu izjavu da pristaju na sve uslove i obaveze iz javnog poziva. 3. SADR@AJ PONUDE Uz ponudu je obavezno dostaviti: 1. naziv i ta~nu adresu ponu|a~a; 2. dokaz o vlasni{tvu 1/1 odnosno o rije{enim imovinsko-pravnim odnosima, bez upisanih tereta na nekretnini (original ili ovjerena kopija, ne starije od 30 dana); U slu~aju da ponu|a~ u momentu podno{enja ponude nije u objektivnoj mogu}nosti dostaviti dokaze o vlasni{tvu 1/1 odnosno rije{enim imovinsko-pravnim odnosima, bez upisanih tereta na nekretnini, ponuda se ne}e odbaciti i uze}e se u razmatranje uz obavezu ponu|a~a da dostavi garanciju da }e dokaz o vlasni{tvu 1/1 odnosno o rije{enim imovinsko-pravnim odnosima i bez upisanih tereta na nekretnini obezbijediti do momenta potpisivanja ugovora, a najkasnije 30 dana od dana prijema odluke o izboru, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~. 3. investiciono-tehni~ka i izvedbeno-projektna dokumentacija; 4. rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti i odobrenju za gra|enje; 5. rije{ena upotrebna dozvola izdata od nadle`nog op{tinskog organa; U slu~aju da ponu|a~ u momentu podno{enja ponude nema rije{enu upotrebnu dozvolu, ponuda se ne}e odbaciti ve} }e biti uzeta u razmatranje. Ako ponu|a~ bude izabran kao najbolji du`an je dokaz o rije{enoj upotrebnoj dozvoli izdat od nadle`nog op{tinskog organa obezbijediti do momenta potpisivanja ugovora, a najkasnije 30 dana od dana prijema odluke o izboru. 6. dokument o tehni~kom prijemu zgrade (samo za novoizgra|ene poslovne prostore kojima se trguje prvi put); 7. potvrda da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza za komunalne i druge usluge (elektri~na energija, voda, itd.); 8. ta~na lokacija prostora sa adresom,

15. na~in obezbje|enja prostora, 16. broj i vrsta parking prostora (gara`ni i/ili parking u vlasni{tvu - maksimalno 2), odnosno mogu}nost kori{tenja besplatnog javnog parkinga i/ili pla}enog gara`nog/parking prostora); 17. mogu}nost pristupa (ravnom/kosom) krovu sa dobrom opti~kom vidljivo{}u emisionih kota (adekvatan i veliki domet vidljivosti u svim pravcima); 18. Cijena prostora izra`ena u KM sa obra~unatim PDV-om: 18.1 po m2; 18.2. ukupna cijena poslovnog prostora bez uklju~enih gara`nih/parking prostora u vlasni{tvu; 18.3 ukupna cijena poslovnog prostora sa uklju~enim gara`nim/parking prostorima/prostorom u vlasni{tvu 19. uslovi i na~in pla}anja; 20. rok za useljenje. Ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna. Dokumentacija, osim ta~ke 2, dostavlja se u ovjerenoj kopiji ne starijoj od 30 dana. NAPOMENA: - U slu~aju da izabrani najbolji ponu|a~ ne obezbijedi dokaze na na~in i u roku kako je propisano u ta~. 2. i 5. ovog Javnog poziva, njegova prijava }e se istekom roka od 30 dana odbaciti a Odluka o izboru staviti van snage. - U slu~aju iz prethodnog stava Agencija ima pravo da Odluku o izboru dodjeli drugom ponu|a~u sa rang liste bodovanja, a pod istim uslovima koji su propisani ovim Javnim pozivom. - Agencija ne}e snositi nikakve tro{kove ponu|a~a nastalih povodom ili u vezi sa ovim Javnim pozivom. - Agencija zadr`ava pravo poni{tenja ovog Javnog poziva bez navo|enja i obrazlaganja razloga za isto. 4. ELEMENTI - KRITERIJI - ZA IZBOR - cijena 50% Vrednovanje cijena (do 5o bodova) se vr{i na na~in da maksimalan broj bodova dobija ponuda sa najni`om cijenom, a ostale ponude proporcionalno u odnosu na najbolje ocijenjenu ponudu. - polo`aj-funkcionalnost 25% obuhvata: polo`aj, frekventnost saobra}aja i kretanja pje{aka, blizina ugostiteljskih objekata, ulaz sa glavne prometnice, funkcionalni raspored prostorija, kapaciteti za konferencijsku salu (mogu}nost postavljanja konferencijskog stola u ve}oj prostoriji), jedan ili dva (mu{ki i `enski) mokra ~vora po eta`i, parking/gara`na mjesta u vlasni{tvu (broj), mogu}nost pristupa (ravnom/kosom) krovu, rok za useljenje Vrednovanje polo`aja/funkcionalnosti (do 25 bodova) se vr{i na osnovu ocjene Komisije o funcionalnosti poslovnog prostora pri ~emu }e Komisija koristiti navedene podkriterije na na~in da po svakom od 10 navedenih podkriterija ponu|a~ mo`e dobiti maksimalno 2,5o bodova. - kvalitet-opremljenost 25% obuhvata: novoizgra|en ili ranije izgra|en poslovni prostor (starost godina), kvalitet gra|evinsko-zanatskih radova, elektroinstalacija i sanitarne opreme, telefonski prilju~ci, priklju~ci kabelske televizije i interneta, broj eta`a, na~in grijanja, na~in osiguranja prostora, ekonomi~nost (kolika su potrebna ulaganja da bi se prostori doveli u adekvatno stanje za kori{tenje). Vrednovanje kvaliteta/opremljenosti (do 25 bodova) se vr{i na osnovu ocjene Komisije o kvalitetu poslovnog prostora pri ~emu }e Komisija koristiti navedene podkriterije na na~in da po svakom od 7 navedenih podkriterija ponu|a~ mo`e dobiti maksimalno 3,57 bodova. 5. DOSTAVLJANJE PONUDA Ponudu sa dokumentacijom dostaviti u jednoj zape~a}enoj koverti na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe broj 1, 71000 Sarajevo ili Regulatorna agencija za komunikacije - Regionalni sektor Banja Luka, Nikole Tesle broj 13, Banja Luka, sa naznakom „PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR Banja Luka NE OTVARAJ“, direktno ili po{tom u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva. Regulatorna agencija za komunikacije zadr`ava pravo da, uz prethodnu najavu, obi|e sve objekte za koje su zaprimljene ponude. Ponude koji ispune sve uslove iz javnog poziva bit }e predmet bodovanja prema navedenim kriterijima za izbor. O rezultatima Javnog poziva svi ponu|a~i bit }e blagovremeno obavije{teni. Generalni direktor Kemal Husinovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 094226 09 I Sarajevo, 21. 06. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH SARAJEVO, protiv izvr{enika MUHAAREM MUJI] IZ VOGO[]E, Rosulje 18, ENVER SAND@I] IZ VOGO[]E, ul. Blagovac, E[EF [PIJODI] IZ ILID@E, UL. Skladi 89., Doglodi i HAMID KO@LJAK IZ VOGO[]E, Tihovi}i 6., radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

E{ef iz Ilid`e, ulica Skladi 89., Doglodi, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika [pijodi} E{ef, u ulici Skladi 89., Doglodi - Ilid`a, kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je izvr{enik njihov vlasnik i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANKE D.D. BiH SARAJEVO. SUDIJA Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik [pijodi} E{ef, mo`e izjaviti prijedlog ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enje o izvr{enju izvr{eniku [pijodi} E{ef, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

ISPRAVKA OGLASA ZA PRODAJU KORI[TENIH VOZILA

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU

Izdaje se poslovni prostor veli~ine 180,27 m, na atraktivnoj adresi - Mar{ala Tita 30, III sprat, Sarajevo, op{tina Centar, u neposrednoj blizini BBI centra. Prostor je klimatiziran uz sve prate}e priklju~ke, elektri~ne i vodovodne instalacije, plinsko grijanje, ima opremljenu kuhinju sa svim kuhinjskim aparatima i apartman. Tako|er, obezbije|en je alarmom.
2

U oglasu od 07.07.2010 gre{kom je objavljeno: „Ponude u zatvorenim kovertama se primaju do 12.10.2010. god. u 12 sati“ Ispravan tekst glasi: „Ponude u zatvorenim kovertama se primaju do 12.07.2010. god. u 12 sati“ U slu~aju istih ponuda prednost pri otkupu imaju lica koja ponude otkup sva tri vozila.

Dozvoljeno dana 30. 06. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave vlastite mjenice od 01. 12. 1999. godine, izdate u Vogo{}i, radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 05. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 120,00 KM. Ovim putem se izvr{eniku [pijodi}

Medical Intertrade d.o.o. Mar{ala Tita 30/3 Sarajevo Kontakt br telefona: 033/268-400 Email: info@medical-intertrade.ba

Mobiteli

52

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

av@z webinfo

ZA LJUBITELJE IGRICA Prison Break: The Conspiracy

Vrhunska personalizacija

Pametna Nokia N8
Nokia je predstavila mobitel N8, telefon koji radi na Simbian platformi. Dizajn telefona je idealan, kamera je ~ak od 12 megapiksela, a tu je mogu}nost da svoje HD snimke i fotografije ura|ene telefonom povezujete na TV ili projektor. Ipak, ne{to slabiji procesor, od „samo“ 680 Mhz, i definitivno slabiji displej od konkurencije veliki su minus za finskog giganta. N8 jo{ nije u prodaji, a o~ekivana cijena je 370 eura, bez poreza. Procesor je kod N8 prili~no skroman, iPhone 4 pokre}e A4 procesor, a Desire procesor od 1 gigaherca, pa je 680 megaherca prili~no skromna brojka. Tu je i mogu}nost da se telefon potpuno personalizira pa se mogu organizirati ~ak tri po~etna ekrana: jedan za zabavu, jedan za posao, a na jedan mo`ete postavitit omiljenu fotografiju. Baterija osigurava 5,83 sata razgovora, gledanje filmova {est sati te slu{anje muzike ne{to vi{e od dva dana.

Pre`ivljavanje u ozlogla{enom zatvoru
Ekstremna pa`nja posve}ena detaljima u~inila je ovu igru vrlo zanimljivom i dinami~nom

T

Iz izraelskog Anobita

Dugotrajni SSD-ovi Genesis
Mlada izraelska firma Anobit predstavila je svoj prvi proizvod za tr`i{te SSD-ova namijenjenih poslovnim korisnicima, liniju Genesis SSD. Osnova ure|aja su MLC NAND ~ipovi, a kompanija namjerava konkurirati ostalim igra~ima na ovom podru~ju s ve}om dugotrajno{}u proizvoda i brzinom sli~nom SLC rje{enjima po povoljnijoj cijeni. Genesis SSD ima dugotrajnost 20 puta ve}u u odnosu na prosje~nih 3.000 ciklusa i pisanja podataka, odnosno oko 50.000, {to ga ~ini pogodnim za impleme-

elevizijska serija Prison Break brzo je osvojila ameri~ko i evropsko tr`i{te, a zatim se proslavila i kod nas. Prison Break prikazuje napore dva brata da pobjegnu iz zatvora, a na putu ka slobodi suo~avaju se s razli~itim preprekama. Prison Break: The Conspiracy je igra koja vjerno prati prvu sezonu serije, koja je svakako progla{ena najboljom, pa ~ak nudi i originalne likove i glasove. Uprkos o~ekivanjima, u igri niste u ulozi jednog

Pozitivno
Detalji

Negativno
Sistem tu~e
Prepreke na putu ka slobodi

Dva kapaciteta

ntaciju u poslovima s velikom koli~inom ~itanja i pisanja podataka poput ve}ih baza podataka. Dostupni su kapaciteti od 200 i 400 GB sa SATA su~eljem, a mogu}e je povezivanje i putem SAS i Fibre Channel protokola upotrebom posebnog konektora.
U~enje sistema borbi

Microsoftova nadogradnja

od dva brata, ve} ste stavljeni u ko`u Toma Paxtona, radnika zloglasne Firme koja upravlja svijetom. Va{ zadatak }e biti da se sprijateljite s krucijalnim ljudima u zatvoru, te da pomognete glavnim likovima da speru krivicu sa svojih imena. Odmah pri dolasku u zatvor, imat }ete priliku nau~iti sistem borbe koji je poprili~no jednostavan: Light punch, Strong punch, Counter i Block. Od u~estvovanja u zatvorskim turnirima u kojima }ete se boriti za svoj `ivot,

imat }ete priliku zaigrati i dosta stealth misija, pa ~ak i obavljati zadatke za razne „stanovnike“ zatvora. Zadaci su te{ki i dugotrajni, tako da igru vjerovatno ne}ete brzo pre}i. Dizajn nivoa dodatno ote`ava obavljanje misija, s obzirom na to da se posvuda kre}u stra`ari, a kamera ima na svakom uglu. Velika pa`nja stavljena je na autenti~nost pri~e, likova i prostorija, tako da je to veliki plus koji }e svi fanovi serije znati cijeniti.

Hotmail s novim mogu}nostima
Microsoft je nadogradio svoju uslugu za upravljanje elektronskom po{tom Hotmail novim mogu}nostima, koje uklju~uju podr{ku za ve}e privitke i napredne mogu}nosti pregledavanja fotografija i dokumenata u porukama. Trenutno nadogradnja jo{ traje, tako da svi korisnici jo{ nemaju nove mogu}nosti, ali u Microsoftu obe}avaju kako }e svi biti nadogra|eni tokom ljeta. Me|u novostima isti~e se podr{ka za privitke veli~ine do 10 GB, mogu}nost stvaranja i pregledavanja slika kao slideshow te integracija s uslugom Office Web Apps. Nova verzija tako|er omogu}ava pregledavanje fotografija i videozapisa s vanjskih servisa, kao {to su Flickr, SmugMug, Hulu, i YouTube, bez napu{tanja Hotmaila.

Saop}enje iz Valvea
Zanimljiva konfiguracija

Odre|en termin izlaska

Gran Turismo 5 u novembru
Vi{estruko odga|ani naslov Polyphony Digitala Gran Turismo 5 dobio je novi termin izlaska, nadamo se da je ovo kona~na odluka iz Sonyja. GT5 }e u prodaju u Sjevernoj Americi 2. novembra, nakon ~ega bi igra trebala bit dostupna i u Evropi. Zanimljivo je da je Sony vi{e puta demonstrirao igrive verzije GT-a 5 pa je tako jedna izlo`ena i na ovogodi{njem sajmu E3.

Team Fortress 2 sti`e na Mac
Iako razvojni tim Valve nije ispunio svoje obe}anje i objavio nadogradnju Steama, igra~i na Mac platformi ne moraju o~ajavati jer je na web-dnevniku igre Team Fortress 2 objavljeno da je ovu akciju namijenjenu okr{aju vi{e igra~a mogu}e preuzeti sa zvani~ne web-lokacije. Vijest o predstavljanju igre Team Fortress 2 za Mac platformu nije previ{e utje{ila zajednicu, jer je ranije najavljeno da }e igra Portal 2 kasniti, pa se njeno pojavljivanje o~ekuje tek naredne godine. Team Fortress 2 jedinstvena je i po karakteristi~nom stilu koji su dizajneri koristili, pa vi{e nalikuje crtanom filmu ili stripu, nego drugim igrama sli~nog `anra. Cijena igre Team Fortress 2 bit }e 20 dolara.

Pregledavanje slika

Demonstracija igre

VREMEPLOV

8. juli 2010.

DOGODILO SE
1693. - Njujork je prvi me|u ameri~kim kolonijama uveo no{enje policijskih uniformi. 1796. - Ameri~ka vlada izdala je prvi ameri~ki paso{. 1956. - U Beogradu je emitiran prvi eksperimentalni TV prijenos u povodu proslave stogodi{njice ro|enja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u Institutu „Nikola Tesla“ gra|ani su pratili na ~etrdesetak prijemnika smje{tenih u izlozima prodavnica u raznim dijelovima grada. 1967. - Napadom izraelskih kopnenih i zra~nih snaga na Egipat po~ela je izraelska agresija na arapske zemlje, koja se pretvorila u dugogodi{nji krvavi rat. 1967. - Ameri~ka teniserka Bili D`in

28
ZDRAVLJE Stru~njaci ukazuju na vezu

Dnevni avaz, èetvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

sveznadar
PREPORUKE Kako pobijediti ljetne vru}ine

53

Ta~no Neta~no
satelit Adrasteju otkrio je 1.Jupiterov(danas poznati astronom) student Dejvid D`evit? nekoliko 2.PostojiKipar? teorija o nastanku imena 3.Stoa je gr~ko-rimska filozofska {kola?
1. TA^NO

Istra`ivanje na Univerzitetu „Cambridge“

Depresija mo`e udvostru~iti rizik za demenciju
Nova studija objavljena u ameri~kom ~asopisu „Neurology“ sugerira da depresiju ~esto prati demencija iako jo{ ne znaju za{to
Stru~njaci znaju da depresija i demencija ve} du`e koegzistiraju, ali nije jasno dovodi li jedno stanje do drugog. Nova studija, koja je objavljena u ameri~kom ~asopisu „Neurology“, sugerira da depresiju ~esto prati demencija iako jo{ nije poznato za{to. Nau~nici isti~u da njihovi dokazi jednostavno ukazuju na vezu, ali ne i na direktan uzrok. Smatraju da hemija mozga i `ivotni stil, poput prehrane i koli~ine vremena koje provodimo aktivno u dru{tvu, mogu igrati ulogu. - Iako je nejasno uzrokuje li depresija demenciju, postoji niz na~ina na koji depresija mo`e utjecati na rizik od demencije. Upala mo`danog tkiva, koja se javlja kada je osoba depresivna, mo`e doprinijeti demenciji. Koli~ina odre|enih proteina koji se nalaze u mozgu, pove}ava se u depresiji, a to, tako|er, mo`e pove}ati rizik od demencije - ka`u stru~njaci. Druga ameri~ka studija pratila je vi{e od 1.000 osoba i pokazala da se, ako osoba ima dvije ili vi{e epizoda depresije, udvostru~uje i rizik od pojave Va`an je i `ivotni stil, poput prehrane demencije. Ljuti za~ini, poput ~ili papri~ica, hrena, goru{ice, vasabija i |umbira, nisu se pokazali djelotvornima u suprimiranju apetita, konzumirani u ne{to ni`im koli~inama (standardnim za zapadnja~ku prehranu), ka`e novo dansko istra`ivanje. Provedeno na Univerzitetu u Kopenhagenu, na 40 dobrovoljaca kojima je u standardizirani jelovnik dodavana odre|ena koli~ina i omjer spomenutih za~ina, istra`ivanje je pokazalo da koli~ina za~ina koja je nepcu jo{ ugodna (a ne nepodno{ljivo ljuta), nije uspje{no smanjila osje}aj gladi, odnosno ubrzala stvaranje sitosti. Bioaktivni sastojci tih za~ina, poput kapsaicina, gingerola i shogaola, djelotvorni su u vi{im koncentracijama, koje, na`alost, nisu primjenljive u svakodnevnoj ishrani zbog previ{e intenzivnog okusa.
[to su starije, `ene su vi{e vezane za osobe u svom okru`enju

Pet na~ina da se rashladite
Oni koji ve}inu `ivota provode u vru}oj klimi, obla~e {iroku odje}u, lagani pamuk i lan
Nema sumnje, ljeto je tu, a s njim i vru}ine. Ako nemate ili ne `elite klima-ure|aj u svom stanu, probajte neke neobi~nije metode rashla|ivanja. Obla~ite se poput ljudi u tropskim krajevima. Oni koji ve}inu `ivota provode u vru}oj klimi, obla~e {iroku odje}u, lagani pamuk i lan. Oblozi i voda. Ohladite se pu{taju}i da vam po ru~nim zglobovima nekoliko minuta te~e hladna voda. Ponovite to svakog sata. Vodom zalijte ~elo i sljepoo~nice. I pobrinite se da pijete dovoljno teku}ine. Ne jedite - grickajte. Nakon obilnog obroka, pa makar to bio i sladoled, povisuje se tjelesna temperatura. No, posebno vas griju bogati proteinski objedi. Rje{enje je u manjim porcijama, koje }ete ~e{}e grickati. Jedite da biste se znojili. Latinoamerikanci, Indijci i Tajlan|ani `ive u najtoplijim krajevima, a tamo serviraju i najlju}u hranu. Najvjerovatniji razlog je to {to se zbog te hrane znojite, bez povi{avanja tjelesne temperature. A ~im je ko`a vla`na, zbog isparavanja dolazi do rashla|ivanja. Spavajte na hladnim plahtama. Ne koristite zimsku posteljinu, koja grije, nego onu koja rashla|uje - lan je izvrstan izbor.

Dejvid D`evit otkriva Adrasteju
Jupiterov satelit Adrasteju otkrio je student (danas poznati astronom) Dejvid D`evit (David Jewitt) na fotografijama „Vojad`era“. Bilo je to na dana{nji dan, 8. jula 1979. godine. Adrasteja je Jupiterov drugi najbli`i poznati satelit. Kru`i oko Jupitera na udaljenosti od 129.000 kilometara i obi|e ga u samo sedam sati i devet minuta. Dimenzije su mu 23 x 20 x 15 kilometara, {to mu daje prosje~ni promjer od skoro 16 kilometara. Masa ovog satelita iznosi 1.91 x 1.016 kilograma. Orbite Metide i Adrasteje nalaze se unutar Jupiterovog glavnog prstena zbog ~ega se sumnja da mogu biti izvor materijala za prsten. Orbite oba satelita su unutar Roseove granice pa }e, ~ak i ako zbog svojih malih dimenzija i izbjegnu raspad, prije ili kasnije pasti na Jupiter.
2. TA^NO

@enama menopauza slu`i da bi bile bolje bake
Nakon {to pripadnice ljep{eg spola u|u u menopauzu, pred njima je jo{ nekoliko decenija `ivota, a taj period koriste kako bi pomogle drugima. Nau~nici s univerziteta „Exeter“ i „Cambridge“ navode da `enama menopauza, zapravo, slu`i kako bi se pripremile za ulogu bake, odnosno daje im vi{e vremena da se posvete u~enju svojih potomaka o pravilnom odgoju. - Sve `enke postaju vi{e vezane za one u svom okru`enju kako postaju starije - izjavio je dr. Majkl Kant (Michael Cant) s Univerziteta „Exeter“.

1497. - Portugalski moreplovac Vasko da Gama (Vasco de Gama) isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko Rta Dobre nade. King (Billie Jean King), koja je {est puta bila pobjednica Vimbldona, pobijedila je u svim naslovima: u singlu, parovima i mje{ovitim parovima. 2002. - Predstavnici vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, bh. entiteta, Vije}a ministara BiH i ameri~ke organizacije „Mercy Corps“ potpisali su u Sarajevu Protokol o pokretanju projekta „Povratak u Srebrenicu“, koji je vrijedan 3.300.000 KM. 2003. - Njema~ki diplomata Mihael [tajner (Michael Steiner), nakon 18 mjeseci na ~elu Misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK), napustio je Kosovo i otputovao u @enevu na du`nost ambasadora Njema~ke u tamo{njem sjedi{tu UN-a. 2004. - Skup{tina Kosova, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila je amandmane kojima je ustavni okvir za privremenu samoupravu na Kosovu preimenovan u „privremeni Ustav Kosova“, a privremane institucije u „demokratske institucije“.

Ne treba slijepo slijediti pravilo

Podnevno sunce je ipak dobro u malim koli~inama
Vitamin D klju~an je za zdravlje kostiju

Pobrinite se da pijete dovoljno teku}ine

Vo}ne delicije

Kipar je dobio ime po svom bakru
Postoji nekoliko teorija o nastanku imena Kipar. Jedna je da je nastao od gr~ke rije~i za ~empres. Druga teorija je da je drugo ime boginje Afrodite, koja se, po vjerovanju, rodila ba{ na ovom otoku (Kipar se, ina~e, naziva i Afroditin otok), bilo Kipris pa da je po njoj ovaj otok dobio naziv. Ipak, najvjerovatnija teorija, koja je danas prihva}ena, jeste ta da ime potje~e od gr~ke rije~i za bakar. Naime, u anti~ko doba Kipar je bio poznat kao jedno od ve}ih, ako ne i najve}ih nalazi{ta bakra na Mediteranu. Pa je tako latinsko ime hemijskog elementa bakar (Cuprum) dobilo ime po nepravilnom ~itanju naziva ovog otoka. Kipar (Cipar), mali otok u Sredozemnom moru, dugo je bio raskr{}e izme|u Evrope, Azije i Afrike.
3. TA^NO

Karamelizirane smokve
Potrebno je: 8 velikih smokvi, 40 g maslaca, 40 g meda, 40 ml brendija, 30 g pistacija, pola ka{i~ice cimeta, 4 kuglice sladoleda od vanilije. Na~in pripreme: 1. Smokve isprati pod mlazom hladne vode, odrezati im peteljke i na tom mjestu ih zarezati u kri`. 2. Potom smokve malo rastvoriti i slo`iti u vatrostalnu posudu. 3. Zatim u svaku smokvu staviti kockicu maslaca, pokapati brendijem, preliti medom, posuti cimetom u prahu i sjeckanim pistacijem te staviti u rernu da se pe~e oko sedam

RO\ENI
1809. - U Krapini je ro|en hrvatski reformator Ljudevit Gaj, duhovni otac ilirskog preporoda. Umro je u Zagrebu 1872. godine. 1818. - U Banjoj Luci ro|en je bosanski franjevac Ivan Frano Juki}. 1819. - U Zagrebu je ro|en hrvatski kompozitor Vatroslav Lisinski. 1894. - Ro|en je ruski fizi~ar Pjotr Leonidovi~ Kapica, od 1935. godine direktor Instituta za fiziku Sovjetske akademije nauka u Moskvi, a od 1955. glavni organizator programa vje{ta~kih Zemljinih satelita „Sputnjik“. 1918. - Ro|en je ju`noafri~ki lider Nelson Mandela.

Jedno od upozorenja zbog {tetnih zraka sunca govori „od jedanaest do tri sata dr`i se u sjeni“. No, ~ini se da mo`da ipak ne treba slijepo slijediti ovo pravilo. Nau~nici sada tvrde da bi se barem kratko vrijeme trebalo izlagati podnevnom suncu. Centar za istra`ivanje raka u Velikoj Britaniji namjerava izdati smjernice prema kojima je nepotrebno u potpunosti zabraniti izlaganje

suncu tokom ovog razdoblja, jer to dovodi do nedostatka vitamina D. Iako se taj vitamina nalazi u mnogim namirnicama, u tijelo uglavnom dolazi od izlaganja suncu te nas ve}ina nema dovoljno tog vitamina. Vitamin D klju~an je za zdravlje kostiju, apsorpciju kalcija, a mo`e pomo}i i u za{titi od Alzheimerove bolesti.

minuta na 270 stepeni. 4. Gotove smokve staviti na tanjire, uz njih staviti po kuglicu sladoleda i sve zajedno pokapati s jo{ malo toplog umaka te poslu`iti.

Penzija iz Ma|arske
U toku idu}e godine ispunit }u uvjete za penziju. Moje posljednje zaposlenje je u BiH. No, imam i pet godina sta`a koji sam ostvario rade}i u Ma|arskoj. Ho}e li mi taj sta` biti ura~unat u penzijski sta` prilikom ostvarivanja prava na penziju u Federaciji BiH, pita H. Z. iz Travnika.
Odredbom ~lana 17. Sporazuma izme|u BiH i Republike Ma|arske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, propisano je da, ako je u skladu s pravnim propisima jedne strane ugovornice, stjecanje, o~uvanje ili ponovno priznavanje prava na penziju uvjetovano navr{avanjem perioda osiguranja, nadle`ni nosilac te strane ugovornice uzima u obzir, ako je to potrebno, i periode osiguranja navr{ene u skladu s pravnim propisima druge strane

UMRLI
1943. - Od posljedica torture u zatvoru Gestapoa umro je lider francuskog Pokreta otpora u okupiranoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu @an Mulen (Jean Moulin), poznat kao Maks (Max). 1967. - Umrla je britanska pozori{na i filmska glumica Vivijen Li (Vivien Leigh). Svjetsku slavu stekla je ulogom Skarlet Ohare (Scarlett O’Harre) u ameri~kom filmu „Prohujalo s vihorom“, za koju je nagra|ena filmskom nagradom Oskar. Drugi Oskar dobila je za ulogu u filmu „Tramvaj zvani ~e`nja“.

Travnik: Odredbe Sporazuma

ugovornice kao da je navr{en u skladu s pravnim propisima koje on primjenjuje, pod uvjetom da se ne odnosi na isto vrijeme. Prema tome, nosilac osiguranja u Federaciji BiH ura~unat }e u ukupan penzijski sta` za ispunjavanje uvjeta i period sta`a koji ste ostvarili rade}i u Ma|arskoj.
Federalni zavod PIO

Nezaposleni sam 48-godi{nji demobilisani borac. Imam troje djece, supruga je, tako|er, nezaposlena, a `ivimo od dje~ijeg dodatka i maj~ine penzije. Ja sam profesionalni voza~ i, gdje god sam htio da konkuri{em u javnim slu`bama i organima, kada sam se raspitao imam li kakvu {ansu, uvijek su ta mjesta ve} bila popunjena i oglasi su bili samo farsa i maltretiranje naivnih. Molim da me uputite {ta da radim i gdje da tra`im za{titu i satisfakciju, pita T. R. iz Sarajeva.

Nezakonitosti pri zapo{ljavanju o nezakonitoj znanja da se radi
proceduri, da pokrenete postupak pred nadle`nim sudom. S obzirom na to da postupci o kojima govorite, u sebi sadr`e elemente krivi~nih djela, mo`ete protiv odgovornih podnijeti i krivi~ne prijave nadle`nom tu`ila{tvu.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

POTVRDE O ZAVR[ENOM STUDIJU NAPAD NA VRHOVNU VLAST U DR@AVI MADA, PREMDA

PIROTEHNI^AR

@.K.

”Aerosol Optical Thickness”

VANADIJ

POMORAN^A

VRSTA CVIJETA

UJEDINJENE NACIJE

PERIOD OD DESET GODINA

ZMAJEVI, NEMANI

VRSTA MINERALA

Stoa - gr~ko-rimska filozofska {kola
Stoa je gr~ko-rimska filozofska {kola koja je djelovala u razdoblju od oko 300. godine prije nove ere do oko 200. godine nove ere. Nazvana je po njenom mjestu okupljanja stoa poikile („{areni trijem“) u Atini. Dijeli se na stariju stou, od 300. do 150. godine prije nove ere, koju su osnovali Zenon, Hrizip i Kleant, srednju stou od 150. do 50. godine prije nove ere, u kojoj su djelovali Paneitije, Posejdonije, Hekaton, i kasnu stou, od 50. godine prije nove ere do 200. godine nove ere sa Senekom, Epiktetom i M. Aurelijem.

@ENSKO IME ARAPSKA ZEMLJA GLUMICA SPELING KO[MAR ”COMBINED ENTRANCE TEST” MJESTO NA UGLJANU KRINKE, OBRAZINE TI[INA, SPOKOJ SOKRATOV TU@ILAC IRIDIJ ITALIJA JELO, HRANA

P.K.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

SF PISAC STANISLAV

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KRATKORO^NO, VOKAL, ORMAR, AMO, OGRTATI, NAVIKA, AVAJ, TN, VAJT, ALE, USAIN BOLT, N, MARK, ARTIST 2217

ISTO^NJA^KA LE@ALJKA

Jedini na~in da se nepravilnosti i zloupotrebe zakona sprije~e i sankcioniraju jeste da se prijavite na oglas, a nakon {to se izvr{i izbor kandidata, ako procijenite ili ako imate sa-

TENISER NA SLICI

LITAR

DR@AVNA BLAGAJNA

[EKSPIROV DOBRI DUH

LOTO

6/42

54 ^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010. Dnevni avaz

GARANTOVANI JACK POT ZA 55. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 54. KOLA JOKERA OD 06.07.2010.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 55. KOLO LOTO-a 100.000,00 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 54. KOLA LOTO-a OD 06.07.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 54. KOLA LOTO-a

18

02

24 40

14 04
824044 049805

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA

02 04

14

18 24 40
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 7 POGOTKA DOBITAKA IMA 528 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.710

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4 3

1.051,80 KM 18,60 KM 2,20 KM

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 1
BROJA DOBITAKA

706,90 KM 58,90 KM

DOBITAK SA 4 BROJA

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 18
BROJA DOBITAKA

ZASTUPNIK
5,30 KM 1,00 KM

: 00083

IMA 199
BROJ DOBITAKA

2820201 S 1x4

IMA 2.559

U 54. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104.170,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.085,10 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.085,10 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 12.271,30 + JP 40.302,70 ) . . . . . . . . .52.574,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.362,80 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.817,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.634,00 KM

U 54. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.467,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.733,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.346,70 + JP 45.763,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.110,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.386,80 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO
LUTRIJA BiH SARAJEVO

07.07.2010.godine

07.07.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00027 2820087 R 1x5 2x3 ZASTUPNIK : 00351 2770028 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00542 2820419 R 1x5 ZASTUPNIK : 00666 2630117 R 1x5 ZASTUPNIK : 00711 2820081 S 1x5

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

VISOKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540008328200172

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 52. KOLA LOTO-a OD 29.06.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 52. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 52. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.244,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.622,40 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.622,40 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.655,60 + JP 20.218,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.874,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.993,40 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.324,50 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.649,00 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA NEMA SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.398,70 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,40 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 9.161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 52. KOLO LOTO-a JE 06.08.2010.GOD.
DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST IZ 51. i 52. KOLA 1. 520035627200076 - BOSANSKI PETROVAC . . . . .700,00 KM 2. 520018426100342 - SREBRENIK . . . . . . 600,00 KM 3. 520010727100214 - TEŠANJ . . . . . . . . . .800,00 KM 4. 520079727200045 - GRADAÈAC . . . . . . 600,00 KM 5. 520007027200029 - BREZA . . . . . . . . . . .900,00 KM 6. 520037227100214 - BIHAÆ . . . . . . . . .1.600,00 KM DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 53. i 54. KOLU 1. 540030728200087 - VISOKO 2. 540014728200005 - ZENICA 3. 540061928200024 - TUZLA 4. 540030227400006 - TEŠANJ 5. 530020927400077 - @IVINICE 6. 530068527400128 - SARAJEVO LUTRIJA BiH SARAJEVO 07.07.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 52. KOLA JOKERA OD 29.06.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 52. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 52. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.985,00 KM

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.492,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.298,50 + JP 43.510,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.808,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.194,00 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA NEMA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137,70 KM 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,40 KM 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40 KM 2.440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 07.07.2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 52. KOLO JOKERA JE 06.08.2010.GOD.

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

55

REAKCIJE Uplate doprinosa slobodnim umjetnicima u KS

Gljiva: Nisu zaslu`ili tu privilegiju
Osnovica za uplatu penzijskog i zdravstveno-invalidskog osiguranja ve}a od prosje~ne pla}e u Federaciji BiH Ima li mene tu, ko je pravio taj spisak? Ne mogu vjerovati, bila je za~u|ena Hanka Paldum
Najave Vlade Kantona Sarajevo da bi postoje}i Zakon o slobodnim umjetnicima uskoro mogao biti promijenjen, izazvale su reakcije i negodovanja kako onih kojih se ovaj propis ti~e, tako i gra|ana bh. prijestonice. Prema postoje}em spisku, za 50 slobodnih umjetnika Kanton Sarajevo upla}uje penzijsko i zdravstveno-invalidsko osiguranje. U prvom tromjesje~ju 2010. godine osnovica za
Bali} sa suprugom i prijateljicama
(Foto: S. Saletovi})

Na otvaranju „Wonderland Shopa“

Poznati u`ivali u vrhunskim vinima
Na otvaranju prodavnice ekskluzivnih vina „Wonderland Shop“ na Skenderiji preksino} su se okupile brojne osobe iz kulturnog i javnog `ivota. Na istom mjestu na{li su se televizijski voditelji, muzi~ari, doktori, sportisti, a svi su u`ivali u odli~noj atmosferi i vrhunskim vinima. Direktor predstavni{tva
Gljiva: Politika upetljala svoje prste Paldum: Ko je pravio taj spisak?

Dr`ava nas ne hrani
Za sebe se brinu i ~lanovi jednog od trenutno na{ih najboljih bendova „Dubioza kolektiv“. - Od nas niko nema status slobodnog umjetnika. Iskreno, o tome se nikada nisam ni raspitivao niti znam kakvi su kriteriji niti me to zanima. Ne `elim pustiti da me dr`ava hrani i zato sam sebi upla}ujem doprinose - ka`e Brano Jakubovi}, lider „Dubioze“. obra~un iznosila je 911,50 KM. Dakle, vi{e od prosje~ne pla}e u Federaciji BiH, a ukupna uplata iznosi, otprilike, jednu tre}inu tog iznosa. Mo`da bi cijela pri~a ostala neprimije}ena da se na ovoj listi ne nalaze i osobe ~iji je doprinos umjetnosti u najmanju ruku upitan. prijavili sami. Mnogi od njih ka{iku u ovom medu ~uvaju ve} godinama. A kako i ne bi. Va`e}i zakon donesen je 2001. godine, kada je izvjestan broj umjetnika s federalne pre{ao u nadle`nost Kantona. Izdvajanja za njih 50 maksimum su koji Ministarstvo kulture i sporta mo`e podnijeti, a lista se mo`e osvje`iti tek kada se neko od postoje}ih zaposli, ode u penziju ili premine. S druge stane, velika imena, kao {to su Hanka Paldum i Hari Mata Hari, daleko su od prava koja bi im trebala pripadati. - Ima li mene tu? Ko je pravio taj spisak? Ne mogu vjerovati. Ko im to daje? Nisam ni znala da to postoji. To se ne smije kriti nego se treba napraviti konkurs, a nakon toga selekcija i odbor koji bi izabrao ljude koji zaslu`uju tu pomo} dr`ave - ne krije iznena|enje i ogor~enost kraljica sevdaha. Sli~na pitanja poput Hanke Paldum postavlja i mladi likovni umjetnik Sulejman Haljevac. - Koliko mi je poznato, jedan od kriterija je rad i

„Plive“ Selen Bali} bio je, kao i uvijek, besprijekorno obu~en, a na sve~ano otvorenje do{ao je sa suprugom Almom. Muzi~ki producent Suad Juki} [ule najvi{e vremena proveo je u dru{tvu doktora [ekiba Sokolovi}a, koji mu je predlo`io dijetu s kojom bi se rije{io vi{ka kiD. Z. lograma.

Veki}: Veze, a ne zasluge
Me|u zaslu`nim umjetnicima nalaze se i dva fotografa: Almin Zrno i Tarik Samarah. I Dejan Veki}, jedan od najpoznatijih iz te bran{e, bio je zainteresiran za ostvarivanje ovih prava, ali se sve zavr{ilo na poku{aju. - Posljednji put sam konkurirao prije ~etiri godine. Shvatio sam da od toga nema ni{ta i digao sam ruke. istaknutost. Sa svojih 28 godina imam pet samostalnih izlo`bi i vi{e od 100 grupnih, ~lan sam Udru`enja likovnih umjetnika BiH i nikada me niko nigdje nije predlo`io. Ne `elim nikoga potcjenjivati, ali mnogi drugi su vi{e zaslu`ili da budu me|u tih 50 slobodnih umjetnika. Ovaj status se dobiva preko nekih veza, a ne prema zaslugama, kao i ve}ina stvari u dr`avi. Ve} godinama se snalazim kako umijem i znam te upla}ujem zdravstveno i penziono - ka`e Veki}. dim da ima dosta zloupotreba. Do{le su do izra`aja strana~ke i privatne veze umjetnika. Ve}inom su tu imena koja nisu zaslu`ila da budu i treba im to oduzeti. Ne bih nikoga izdvajao, ali }e se sami prepoznati. Nikada nisam imao status slobodnog umjetnika i uvijek sam sebi pla}ao osiguranje i penziono - ne krije Gljiva razo~arenje. I, na kraju, spomenimo i to da se komisija u sastavu Hazim Akmed`i}, Ratko Orozovi}, Avdija Numanovi} i Elvedina Kozarda ispred Ministarstva, sa Irfanom Hozom na ~elu, sastaje po potrebi ili po zakonu svake ~etiri godine.
A. ISLAMAGI] - D. ZEBA

Razgovor Sokolovi}a i Juki}a

Manifestacija u Mostaru

„Partibrejkersi“ na Blues Festivalu
Osmu godinu zaredom, u gradu na Neretvi odr`at }e se Mostar Blues Festival. Tokom trodnevne manifestacije, koja po~inje 16. jula, nastupit }e muzi~ari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Svi programi 8. Mostar Blues Festi- „Partibrejkersi“: Nastupaju 18. jula vala odr`at }e se u prostoru ndom“, tako|er, u potpunoMuzi~kog centra „Pavarotti“. sti posvetiti svoj koncert djeNa otvaranju Festivala lu legendarne muzi~arke publiku }e zabavljati duet izvode}i pjesme iz mjuzikla „Black and Blue“, a zatim i „Love, Janis“. Tre}a no} manifestacije, ameri~ka gitaristica Debora Kolmen (Deborah Cole- 18. jula, bit }e u znaku doman), dobitnica presti`nog ma}ih i regionalnih izvopriznanja „Gibson Award“. |a~a. Nastupit }e mostarski Sljede}e ve~eri bit }e prika- bend „Credo“ i „Muddy Wazan dokumentarni film „The ters of Sarajevo“ iz glavnog Kozmic Blues“ o `ivotu i ra- grada BiH, a 8. Mostar Blues du D`enis D`oplin (Janis Jo- Festival zatvorit }e kultna plin), a potom }e Zdenka beogradska grupa „PartibreH. P. Kova~i~ek sa svojim „JJ Ba- jkers“.

Pla}amo sebi
^ini mi se da je nekada na tom spisku bila i Selma Bajrami. Meni zdravstveno upla}uje Zavod za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo, a volio bih da mi neko objasni koje su zasluge umjetnika koji u`ivaju tu privilegiju - govori Haljevac. Da u ovome nisu ~ista posla, smatra i istaknuti kompozitor Nazif Gljiva. - Prema ovom spisku, vi-

Ka{ika u medu
Fuad Backovi} Deen zbog ove privilegije do sada je mnogo puta bio prozivan. Na spisku su i Mugdim Avdi} Henda, Selma Muhedinovi}, Nela \enisijevi}... Spomenute li~nosti predlo`ila su njihova mati~na udru`enja, a neki su se, u nedostatku konkurencije,

Mario Knezovi}, frontmen mostarskog „Zostera“

Na SFF-u kao glumac i muzi~ar
Na otvaranju 16. Sarajevo Film Festivala 23. jula crvenim tepihom pro{etat }e Mario Knezovi}, osniva~ i lider mostarske grupe „Zoster“. U novom ostvarenju oskarovca Danisa Tanovi}a „Cirkus Kolumbija“, koji }e te no}i imati svjetsku premijeru, Knezovi} se pojavljuje u jednoj od sporednih uloga. Ina~e, pjeva~ se ve} jednom oku{ao pred kamerama za potrebe serije „Zauvijek susjedi“ uz brata Slavena, ali je snimanje filma „Cirkus Kolumbija“ njegovo prvo filmsko iskustvo. - Film jo{ nisam gledao i jedva ~ekam da vidim kako sve to izgleda i da zaokru`im taj dio `ivotne pri~e. Imao sam nekoliko pojavljivanja u TV serijama, ali se to, naspram ovoga, ne mo`e nazvati iskustvom. Drago mi je da sam ve} godinama dio SFF-a. Ovog puta uzet }u u~e{}e i kao glumac i kao pjeva~ - govori Knezovi}, koji }e nakon projekcije sa „Zosterom“ odr`ati koncert u Domu mladih. U Tanovi}evom filmu manja uloga pripala je i Slavenu Knezovi}u, ali se bra}a nigdje ne susre}u. - Sporedni lik kojeg ja glumim zove se Pivac i sa Slavenovim, ~ini mi se, nema nikakvog dodira. Na snimanju sam proveo desetak dana. Bilo je to sjajno iskustvo i dovoljno vremena da se upoznam s de{avanjima na setu - dodaje pjeA. I. va~.

„Jaeger Music Night“ u Sarajevu
Sutra se nastavlja takmi~enje ovogodi{njeg programa „Jaeger Music Night“. Bendovi „Oni“ iz [irokog Brijega i „Drifter Dogs“ iz Jablanice nastupit }e u novootvorenom klubu „The Pub“ u Sarajevu. Po~etak svirke je zakazan za 21.30 sati. Samo jedna od ove dvije grupe mo`e pro}i u naredni krug ove muzi~ke manifestacije.

Knezovi}: Nakon premijere filma, koncert u Domu mladih

Kristina Hendriks otvoreno

56
SU\ENJA Zbog kr{enja uvjetne kazne

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

show biz

Lindzi ide u zatvor
Glumica se nakon ~itanja presude rasplakala u sudnici i izvinila za nepojavljivanje na sastancima
Glumica Lindzi Lohan (Lindsay) osu|ena je na 90 dana zatvora zbog kr{enja uvjetne kazne. Sud u Los An|elesu osudio je Lindzi na izdr`avanje kazne zatvora, „jer nije ozbiljno shvatila uvjetnu kaznu na koju je osu|ena 2007. godine zbog vo`nje pod utjecajem alkohola i narkotika“. Nakon {to je utvr|eno da glumica u protekle tri godine nije i{la na sastanke alkoholi~ara nego da je nastavila s „raskala{nim `ivotom“, koji je uklju~ivao „daljnju konzumaciju“, sudija Mar{a Revel (Marsha) osudila je glumicu na tri mjeseca zatvora. Glumica se nakon ~itanja presude rasplakala u sudnici i izvinila za nepojavljivanje na sastancima. - Shvatila sam kaznu ozbiljno, ali nisam mogla prisustvovati svim sastancima zbog pretrpanog poslovnog rasporeda - jecala je Lindzi u sudnici. [to se ti~e poslovnog anga`mana zbog kojeg je konstantno kr{ila uvjetnu kaznu, Lindzi je tek nedavno, nakon vi{egodi{nje pauze, dobila anga`man, a „redovna“ je na svim filmskim festivalima pa ~ak i na aktuelnom Mundijalu. Lohan 20. jula po~inje slu`iti zatvorsku kaznu.
Suze u sudnici
(Foto: AP)

Hendriks: U editorijalu ~asopisa „Delta Sky“

Volim svoje kilograme
Zanosna Kristina Hendriks (Christina Hendricks) pokazala je vlastite adute u jo{ jednom editorijalu, ovog puta za julsko izdanje ~asopisa „Delta Sky“. Glumicu bujnih oblina nedavno su ~itaoci ~asopisa „Esquire“ proglasili najljep{om `enom u Americi. Crvenokosa Kristina, poznata po ulozi u seriji „Ljudi s Medisona“, ne srami se svojih oblina. Naprotiv, voli ih nagla{avati odjevnim kombinacijama. Nedavno je tako izjavila: - Vje{ta sam u nagla{avanju atributa i svega onoga zbog ~ega }e mi drugi vi{e laskati. Iako je ranije hodala po modnim pistama i imala desetak kilograma manje, bujnoj Kristini nije ni na kraj pameti da ponovo smr{avi: - Osje}am se i izgledam kao `ena i nikada nisam niti }u poku{ati da izgubim te kilograme. Volim ih - isti~e glumica.

Lohan: Iza re{etaka 90 dana

Starleta smatra da je oti{la predaleko

Hajdi Montag `ali zbog plasti~nih operacija
Atraktivna Hajdi Montag (Heidi) tvrdi da se osje}a glupo zbog silnih plasti~nih operacija kojima se podvrgla. Ameri~ka starleta, poznata iz {oua realnosti, koja je u jednom danu napravila ~ak deset plasti~nih zahvata na svom tijelu, sada zbog toga `ali, a izvori tvrde da ju je na njih nagovarao suprug Spenser Prat (Spencer Pratt), s kojim vi{e ne `ivi. - Sada razmi{lja o tome da sve vrati u po~etno stanje. Krivi Spensera, jer je on bio taj koji je `elio da se operira. Svjesna je kako je oti{la predaleko i osje}a se glupo zbog toga - ka`e izvor. Dok su bili zajedno Hajdi i Spenser nerazumno su tro{ili pa su bankrotirali, tvrde izvori. - Primanja su im se smanjila, ali oni nisu promijenili navike. I dalje su kupovali svakakve gluposti. Hajdi ne mo`e pogledati neku dizajnersku torbicu a da je istog trena ne kupi, a Spenser sav svoj novac tro{i na razne sprave. Nedavno je potro{io ~itavo bogatstvo na opremu za no}no gledanje i teleskope - ka`e izvor.

Ljepotica koristi zabranjeni lijek

Postala majka

Dani Minog rodila sina
Australska pjeva~ica Dani Minog (Dannii Minogue) i njen momak Kris Smit (Smith) postali su roditelji Itana Edvarda Smita (Ethan Edward Smith). Sestra mnogo poznatije Kajli (Kylie) rodila je u bolnici u Melburnu. Portparol je potvrdio da su majka i dijete dobro te da je porod pro{ao bez pote{ko}a. Pjeva~ica i maneken upoznali su se prije dvije godine na Ibici. Ona je u januaru na dru{tvenom portalu Twitter objavila da je trudna. Kada su joj po~eli trudovi, pjeva~ica je na istom profilu napisala kako jedva ~eka da se vrati na posao. Dani je, naime, sutkinja u {ouu „X Factor“.

Mekferson u fotomonta`i jednog tabloida

Mekferson konzumira prah od roga nosoroga
U nedavnom razgovoru za „The Sunday Times“ biv{a manekenka Eli Mekferson (Elle Macpherson) otkrila je kako je velika ljubiteljica zdrave hrane i da je poklonica kineske alternativne medicine. Odu{evljeno je ispri~ala kako konzumira lijek koji je jo{ 1995. godine zabranjen u cijelom svijetu. Naime, Eli redovno koristi prah od roga nosoroga. Smatra se da konzumacija usitnjenog roga mo`e sniziti temperaturu, detektirati otrov u tijelu te da ima svojstva afrodizijaka. Njegova konzumacija je zabranjena, jer je poznato da nosorog umire u agoniji kada mu se odstrani rog u slu~aju da ga lovci ne ubiju ranije. ^ak ~etiri od pet vrsta nosoroga je ugro`eno. Biv{a manekenka je ~ak opisala kakav okus ima rog, ali nije htjela opisati kako djeluje na nju: - Rog ima okus pomalo kao zdrobljena kost i gljiva u kapsuli. Ali, slu`i svrsi. Recimo to tako, na meni djeluje - ka`e Mekferson.

Montag: @eli da sve vrati u po~etno stanje

Smit i Minog: Novope~eni roditelji

Dnevni avaz

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

57

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodajem skuter 49 m3, star 15 dana, povoljno. Tel. 063 102 575. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Kango, 2004. god., 1.5 DCI, hitno. Tel. 061 761 812. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, pre{ao 43.000 km, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 2005. god., 4 vrata, klima, tek uvezen i registrovan, cijena 7.600 KM. Tel. 061 253 347. Reno Kango teretni, 2005. god. Tel. 062 916 907. Reno Laguna limuzina, 99., 1.9 klima. Tel. 061 173 723. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registr. 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 1.9 dizel, 98. god., registrovan 6.000 KM. Tel. 061 360 505. [koda Felicija pre{la 74.000 km, dobro o~uvana, samo 3.500 KM. Tel. 211-169. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. VW Golf 4, SDI, 2003. god., met. siva, full oprema, karavan, 12.500 KM. Tel. 061 244 181. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 Izdajem dvosoban extra namje{ten stan na ^. Vili, II sprat, blinda, internet, kablovska. Tel. 061 190 713. 10412-1tt Veoma povoljno apartmani „Bjeli{„ u Kleku, nedaleko od mora, savremeno ure|eni sa klimom, TV SAT, terasama, s pogledom na more, te parking prostorom. Tel. 00385 98 427-482, E-mail: info(ct)apartmanibjelis.com 10497-1tt Izdajem apartman 4 le`aja u Podacama od 19. 7., povoljno. Tel. 00385 92 218 5527. 10510-1tt Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 „Alma“ villa u centru Neuma, blizu mora, sobe i apartmani. Tel. 061 131 500. A. Polje, A faza tros. namje{ten stan za studente i zaposlene. Tel. 061 868 464. Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385 91 250 6885. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani Crna Gora, Ulcinj, velika pla`a. Tel. 00382 696 522 28. Apartmani na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3807, 061 349 669. Apartmani na pla`i Veliki pijesak Bar, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani u Kleku, povoljno, 10 m od mora. Tel. 061 869 034. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmani Ulcinj-Donji [toj, klima, TV, parking, mini kuhinja, 800 met od pla`e, povoljno. Tel. 00382 30 457-630, 00382 67 417 937. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija, lux. apartmani. Tel. 061 131 818. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan izdaje se. Tel. 061 480 445. ^etverosoban konf. stan kod Engleske ambasade, prazan. Tel. 061 227 419. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dobrinja, ve}i jednos. lijepo opremljen stan u zgradi izdajem. Tel. 061 145 853. Dvos. i tros. stan u N. SarajevuPofali}i. Tel. 061 510 851. Dvos. stan kod `elj. stanice u blizni novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem u [opingu, Grbavica. Tel. 062 534 375. Garsonjera u priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, izdajem dvos. namje{ten stan. Tel. 033/207-087. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Had`i}i, izdajem dvos. namje{ten stan. Tel. 061 185 718. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, lux. namje{ten tros. stan preko puta trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Izdajem 1-soban ili 2-soban namje{ten stan. Tel. 033/643-515. Izdajem apartmane Broce-Pelje{ac. Tel. 061 483 444, 00385 20 754207. Izdajem dvosoban namje{ten stan na spratu, pos. ulaz, odvojene komunalije, kablovska TV, blizu kombi linije, cijena 150 KM, ul. Novopazarska 103 a. Tel. 061 109 195. Izdajem ili prodajem radnju 12 m2 na pijaci Sirano. Tel. 061 509 302. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu sa upotrebom kupatila. Tel. 033 457-657. Izdajem jednosoban namje{ten stan, pos. ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel. 061 803 662. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz , centralno grijanje, Vele{i}i. Tel. 061 803 662. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u N. Sarajevu, kod {kole Malta. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem prostor 98 m2 do Doma milicije, T. Ujevi}a 3. Tel. 061 033 953. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ar{ije, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Iznajmljujem namje{ten ve}i jednosoban stan 46 m2, studenticama i zaposlenim djevojkama, Alipa{ino Bfaza. Tel. 061 228 263. Jednokrev. soba blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Kasindolska ulica, pos. prostor 40 m2. Tel. 061 157 193. Kod Jelice - Gradac, sobe - apartmani, povoljno. Tel. 00385 99 680 2320. Konforni apartmani u Neumu. Tel. 061 615 423. Ko{evo, garsonjera fino opremljena, I sp., centralno, 300 KM. Tel. 061 145 853. Ku}a namje{tena na 2 sprata+prizemna+gara`a, oku}nica, plin. centr. grijanje na du`i period. Tel. 061 173 947. Ku}a u Neumu blizu pla`e, izdajem sobe i apartmane. Tel. 061 504 124, 036 881 628. Makarska, Veliko brdo apartman 2+2. Tel. 00385 321 612 215. N. Sarajevo, namje{ten dvos. stan u priv. ku}i, samcima. Tel. 061 812 524. Na Grbavici jednokrev. soba. Tel. 061 749 259. Namje{ten dvos. stan 70 m2, centr. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat., klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Neum, povoljno izdajem komplet sprat, TV, uz more, familija Mehmedovi}. Tel. 061 569 643. Novoopremljena buregd`inica, slasti~arna izdaje se u Maglaju. Tel. 032 604 440. Manja vila iznad Dubrovnika sa kamin salom, 3 stana, atrij ba{tom, pgodono za ugostiteljstvo. Tel. 061 565 781. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podaca - ku}a uz more, povoljno sobe sa upotrebom kuhinje ili kao veliki apartman dvo i troiposoban. Tel. 061 517 353. Podaci, blizu mora, izdajem sobe i apartmane, povoljno. Tel. 00385 91 932 7482, 00385 21 699 450. Polunamje{ten stan, jednosoban na Vratniku. Tel. 033 232-477. Pos. prostor 100 m2 u Hrasnom, kod osnovne {kole Hrasno. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 25 m2, Grbavi~ka bb. Tel. 033 615-163.

Kia Rio 1.4 Sedan, benzin, kraj 2007. god., prvi vlasnik. Kupljena u salonu, pod garancijom, servisnom knji`icom, sa pre|enih 12.800 km. Registrovana do 14. decembra 2010. Cijena 13.500 KM. Tel. 061 266 525. 10390-1tt Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Corsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, alu felge, servisna knjiga, registrovan. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelovi za Yugu, motor 1.1, mjenja~ 5 brzina, alu. felge i ostalo, povoljno. Tel. 061 616 040. Ford Eskort 89., reg. do 12. 2010., ugra|en plin, povoljno. Tel. s061 172 514. Ford Fiesta 1.4 benzin, 1997. god., klima, 4.000 KM. Tel. 061 543 443, 061 275 213. Ford Ka, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime, panorama krov, ABS, servo, centr. brava+daljinski, el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x4 to~ka, ekstra, gara`iran, tro{i 6 l. Tel. 601 108 144. Ford Kuga (Titanium), god. 2008., 50.000 km. Cijena 45.000 KM. Tel. 061 136 515. Ford Tranzit 2002. god., 2.4 TDI, transportni, dugi, visoki, hitno. Tel. 061 911 652. Golf 2, 1.3 B, registr. do septembra, cijena 2.500. Tel. 062 118 359. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 5, 2000. SDI, 2004. god., pre{ao 81.000, odli~an, crni. Tel. 061 140 913. Golv IV 1.4 16 V, 1998. god., alarm, 5 vrata, daljinsko, mult-lock, tek registrovan. Tel. 061 299 874. Havarisan Mercedes 190 D. Tel. 061 543 792. Mazda 3, M3 CE 1.6i, 2009. nova nekori{tena, inf. www.bosnasped.ba, Zenica, cijena 26.000 KM sa reg. Tel. 063 965 490. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigac., ABS, servo, ASR, grijanje ciceva, servisna, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes D 609, 90 konjskih snaga, 2,5 nosivost. Tel. 062 532 888. Nissan Murano, 48.000 KM, 10. 2007., mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 062 157 704. Opel Corsa 1.0 B, 2004 god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.200 KM. Tel. 061 158 202. Polo Volkswagen, god. proizv. 1989. tel. 033 450-020, 062 918 640. Prodajem brod Balajner 2052, registr. do 2011., du`. 6,25 m, snaga 202 KS, god. 2001., zastava SAD. O~uvan, kao nov, kori{ten 3 sezone, prenos vlasni{tva omogu}e, posjeduje trajler za prevoz. Tel. 00385 98 173 1447, 061 130 688. Prodajem Golf 1, dizel, 1983. god., registrovan. Cijena 1.600 KM. Tel. 061 988 697. Prodajem golf 2 86. godi{te. Tel. 061 398 534, 033/511-598 Prodajem Golf 2 u dijelovima, 91. god., 4 vrata, crvena boja, servo volan, registrovan. Tel. 061 504 190. Prodajem Golf 2, 86. god. Tel. 033 511-598, 061 398 534. Prodajem gume za kamp prikolicu. Tel. 061 240 637. Prodajem Renault Kango teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907.

Kupovina
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem o~uvan auto od vlasnika, povoljna cijena. Tel. 062 322 467.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neum-zubac.de 812-1Mo NEUM - kod pla`e hotela ZENIT povoljno iznajmljujem novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885 165 ili 063/894-751. PTT Na samoj pla`i u Neumu izdajem apartmane i studio apartmane. Tel. 062 811 372. PTT PODACA - apartmani za 3, 5, a za 6 osoba 2 zasebne sobe. Cijena za 6 mjesec 6 EUR-a, a za 7. i 8. 10 EUR-a po osobi. Rezervacije na tel. 00385 98 18 28 038. 8731-1tt NEUM, povoljno komplet sprat ili 2 sobe, kuhinja, kupatilo, logga, TV, uz pla`u, ulica Mimoza, fam. Mehmedovi}. Tel. 061 569 643. 10227-1tt Neum - izdajem sobe i apartmane 5 metara od mora, svaka soba i apartmani imaju klimu, TV i kupatilo. Tel. 061 488 043, 036 880582. 8895-1tt OREBI], apartmani i sobe, sa parkingom, povoljno. Tel. 00385 98 963 1758. Cijene i foto na www.adria-orebic.com PTT Dvosoban stan namje{ten u centru, vlastito eta`no grijanje, prvi sprat, 500 KM izdajem. Tel. 061 142 704. 10415-1tt

Pos. prostor 26 m2, Ilid`a (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 37 m2, S. Grad, ul. H. Kre{evljakovi}a. Te. 062 532 888. Pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Pos. prostor 56 m2, dobar prila, Juki}eva. Tel. 033 205-171. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. ¸ Pos. prostor izme|u Avaza i Stupa, pored tramv. stanice za sve. Tel. 061 253 347. Pos. skladi{ni prostor 800 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Povoljno apartmani i sobe u Makarskoj. Tel. 00385 91 853 7045, 00385 21 613 636. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Prizemlje ku}e 100 m2, izdaje se od 1. jula, idealno za strance i poslovne ljude, svi priklju~ci, namje{teno. Tel. 061 257 567, Ilid`a. Prizemlje ku}e, strancima i pos. ljudima, 100 m2, svi priklju~ci, namje{teno. Tel. 061 257 567. Prizemni sprat ku}e u S. Koloniji, 80 m2, namje{ten, po dogovoru, zvati iza 16 h. Tel. 033 513-008. Prostor za zubnu laboratoriju, op{t. N. Sarajevo. Tel. 061 338 599. San izdajem namje{ten u ku}i 64 m2, sa grijanjem, Aerodrom., ButmirIlid`a. Tel. 033 680-001. Skenderija, centar, dvos. opremljen stan u zgradi izdajem. Tel. 062 465 466. Sobe i apartmani u Neumu kod Alije. Tel. 063 470 274, 036 880 547. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Sobe za preno}i{te, S. Grad, 20 KM. Tel. 061 537 479. Socijalno, blizu Merkatora, izdajem dvoiposoban stan namje{ten, balkon, klima. Tel. 062 177 704. Stan izdajem u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Stan izdajem u porodi~noj ku}i, blizu FDS-Pofali}i, namje{en 240 KM, prazan 200 KM. Tel. 033 653-628. Stan u Hrasnici, du`i period, priv. ku}a. Tel. 06¸1 543 792. Stan u priv. ku}i na du`i period kod stupske petlje. Tel. 033 460-700. Tros. namje{ten stan na du`i period, Alipa{ino. Tel. 062 598 079. Tu~epi, izdajem apartmane kod hotela Alga. Tel. 00385 21 623 235. U Neumu ku}a na obali mora, izdajem sobe i apartmane. Tel. 061 504 124, 036 884 628. Ve}i jednosoban stan namje{ten, po`eljno |acima ili radnicima. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Vi{njik, dvos. moderno opremljen stan u zgradi, II kat, eta`no, blind. Tel. 062 465 466. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodajem 2,5-soban stan 69 m2, c.g., balkon, Vojni~ko Polje, povoljno. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. 10486-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom od 405 m2 sa svim priklju~cima, vlasni{tvo 1/1, D. Vogo{}a 65. Tel. 436-726, mob. 061 073 397. 10456-1tt Prodajem povoljno garsonjeru 26 m2 u Pofali}ima. Tel. 061 069 419. 10455-1tt Prodajem dobru radnju u centru grada, trenutna djelatnost }evabd`inica-buregd`inica, ina}e idealna za sve djelatnosti, super lokacija. Tel. 061 762 745. 10465-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 povoljno, Ahatovi}i. Tel. 061 132 197. 8930-1Nd` A. Polje, 52 m2 + lo|a, 16. sprat (nije zadnji), fix 1.400 KM. Tel. 066 620 164. Adapt.manja bos. ku}a na 174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. Polje, C faza, stan 42 m2+4 m2. Tel. 546-226. Alipa{ino 47 m2, vlasni{tvo, useljiv. Tel. 061 102 234. Alipa{ino polje A-faza, prodajem 2 stana po 70 m2, I i X sprat. Tel. 066 445 203. Aneks, prodajem ku}u 11x9, prizemlje + sprat, odmah useljiva, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Azi}i stup prodajem 7.000 m2 zemlji{ta, stamb. poslovnog karaktera. Tel. 065 877 065. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, motel sa restoranom u srcu Starog Grada, najprometnija ulica Bravad`iluk, 355 m2, 1.230 EURa/m2. Tel. 061 275 535. Beograd, prod. 2-soban stan 53 m2 sa terasom u Beog. naselju Kote`, I sprat, renoviran, {. zid, b. parket, novo kuaptilo, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301-6897. Biha}, prodajem ili mijenjam za Sarajevo potpuno renoviran tros. stan. Tel. 061 809 972, 037 226 461. Binje`evo-Had`i}i, nedovr{. ku}a p+s sa 700 m2 zemlji{ta, povoljno. Tel. 065 877 065. Bistrik, ku}a na parceli od 500 m2+2 gara`e. Tel. 061 250 677. Bistrik, ku}a nova, nedovr{ena sa velikom avlijom, ba{tom, extra cijena. Tel. 062 909 887. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-727, 062 736 701. Bla`uj, zemlji{te prodajem. Tel. 062 902 584. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, podrum, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom u stambenoj zgradi, ekstra lokacija, 2.600 KM/m2. Tel. 061 183 433. Centar Bjelave ul. stan 53 m2, balkon, podrum, II sp., c.g. plin, sun~an, parking. Tel. 062 878 500. Centar Sarajeva kod Kluba Slovenaca, bli`e Skenderiji, prod. stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, II kat, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan, povr{ine 106 m2, sa 2 velike terase. Tel. 033/665-256. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. D. Jo{anica, Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije, p+s+s, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dev. ku}a u S. Gradu ([iroka~a), 35.000 EUR-a sa dokumentacijom. Tel. 033 523-423. Dobrinja 1, 80 m2, prodajem ili mijenjam za manji uz nadoplatu. Tel. 063 931 016. Dobrinja C-5, dvos. 60 m2, 1 sp. (kod Mercatora), povoljno. Tel. 061 493 323. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}icu-vi-

Prodaja
Prodajem stan 59 m2 u Sokolovi} Koloniji. Cijena po vi|enju stana. Tel. 061 159 405. 8163-1Nd` Stanovi, novogradnja, najljep{i dio Dobrinje. Uknji`eno, odmah prevod, klju~ u ruke, veliki balkon, gara`e na daljinski, parking. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem stan na Dobrinji I, pov. 65 m2. Tel. 061 778 247. 8890-1Nd` Mostar Lu~ki most novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 939-1Mo Prodajem vikend ku}u 130 m2 sa oku}nicom 1.500 m2 Puhovik, put prema Rakovici. Tel. 061 136 309, 033/639-052. 8716-1Nd` Prodajem ku}u u Ned`ari}ima sa dva stana po 60 m2, ul. Ramiza Sal~ina 358. Cijena po vi|enju ku}e, papiri 1/1. Tel. 061 767 572. 8712-1Nd` Prodajem trosoban stan u strogom centru grada, 105 m2, kompletan prvi sprat sa balkonom i gara`om. Pogodan i za kancelarijski prostor, ^ekalu{a 13, povoljno. Tel. 061 132 488, 033/222-150. 10454-1tt

58

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
sa namje{tajem, 40m2, jednoiposoban, tre}i sprat, potpuno renoviran.Cijena po dogovoru. Tel. 061 192 112. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux, evropski standard gradnje, najpovoljnija cijena. Tel. 061 072 815. Neum, Duboka, ku}a uz pla`u, 55.000 EUR-a. Tel. 066 428 009. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten za kori{tenje, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Neum, ul. Mimoza (pored mora), lux. apartman, nov, namje{ten 45 m2, sa velikim balkonom, pogled na more, 2.200 EUR-a/m2. Tel. 061 510 964. Nova ku}a i 1.000 m2 oku}nice, bolja lokacija, Rajski Do-Trnovo. Tel. 062 183 507. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., dig. TV, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Parcela u Rakovici i sun~ana strana, voda i struja na parceli. Tel. 061 032 183. Parcela za gradnju ku}a u Binje`evu kod Had`i}a. Tel. 065 877 065. Plac 200 m2, poljoprivredno zemlji{te, Sreser-Pelje{ac, povoljno. Tel. 061 229 198. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pos. prostor 27 m2, suteren, Dobrinja 5, u extra sre|enom stanju. Tel. 061 525 195. Pos. prostor u Vogo{}i, prodajem 38 m2, vlas. 1/1 sa inventarom ili bez. Tel. 061 149 183. Posl. prostor 16 m2, ul. Esada Pa{ali}a 8, Dobrinja. Tel. 061 438 446. Prod. na Ciglanama donjim 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. Prodajem stan 54m2 na A. polju C faza, 10 sprat, cijena po dogovoru.Tel. 061 509 746. Prodajem stan Saraj polje, Teheranski trg 13, 100 m2, blindirana vrata, klima, podno grijanje sa namje{tajem, sve novo. Cijena 165.000 KM. Tel. 061 192 112. Prod. poslovni prostor, ul. Himze Polovine br. 5, 69 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 033/665-256. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Prodajem 3-soban stan 74,5 m2 + gara`a 14 m2, Dobrinja. Tel. 065 836 513. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem dvosoban stan centar Skenderije. Tel. 061 335 738. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u, 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem novu i staru ku}u zajedno, povoljno, ul. Cicin Han, naselje [iroka~a. Tel. 062 375 548. Prodajem od 300 m2 do 1.000 m2 zemlje u Brije{}e brdu kod d`amije. Tel. 672-421. Prodajem parcele od 537 m2, 370 m2 i 396 m2 sa urbanisti~kim saglasnostima, na Kobiljoj glavi. Tel. 061 378 484. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan 53 m2, balkon, Grada~a~ka, ^. Vila. Tel. 066 234 449. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan u Hrasnici 38 m2, jednoiposoban, vl. 1/1, potpuno namje{ten. Tel. 061 303 634. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033/661076. Prodajem-mijenjam za stan u Sarajevu ku}u na moru, Vodice, 1.350 EUR-a/m2, 200 m2 prost. Tel. 061 965 054. Rajski Do, vikend. ku}a zidana na sprat i 1.500 m2 ba{te, ogra|eno, cijena 46.000 KM. Tel. 061 709 430. Rakovica, [. Gaj, vikend na parc. od 950 m2, sa svim papirima, 85.000 KM. Tel. 061 510 964. Rakovica-[. Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p, struja, voda, tel., c. grijanje+p. objekat 6x6 pod plo~om, papiri uredni. Tel. 033 404-728, 062 391 882. S. Grad, ku}a nova, nedovr{ena sa gara`om i ravnom ba{tom, 105.000 KM. Tel. 061 916 208. S. Kolonija, duples ku}a priz.+sprat+potkrovlje, gara`a, gr. 2 balkona, 2 mokra ~vora, ba{ta, 112.000 KM. Tel. 061 510 964. Stan 54 m2 Grbavica, extra opremljen i renoviran. Tel. 061 709 898, 061 130 688. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 66 m2/III sp, A. Jabu~ice, bez posrednika, mogu}nost zamjene za Trebinje. Tel. 061 438 855, 033 610550. Stan 81,73 m2, ^. Vila, Kvadrant, extra opremljen, renoviran, trosoban. Tel. 061 709 898, 061 130 688. Stan Dobrinja C-5, 70 m2, dvoipos., I sp., cijena dogovor. Tel. 062 877 700. Stan Dobrinja C-5, 70 m2, dvoipos., I sp., cijena po dogovoru. Tel. 062 877 700. Stan dvoipos. 70 m2, I sp., Dobrinja C-5, cijena dogovor. Tel. 062 877 700. Stan od 103 m2 na spratu, ul. Had`iidrizova. Cijena dogovor. Tel. 061 268 858. Stan [vrakino 33 m2, adaptiran, prizemlje, 46.000 KM. Tel. 066 428 009. Stan u Hrasnici 38 m2, jednoipos., 1/1, odli~no stanje. Tel. 061 303 634. Strogi centar Titova, stan 150 m2, IV sprat, lift, balkon, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 60 30 10. U Vogo{}i novogradnja od 29-120 m2, kreditiranje bez banke. Tel. 061 916 208. U Vogo{}i, pos. prostor 38 m2, vlas. 1/1. Tel. 061 149 183. Useljiva duplex ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vikend ku}a nova, djelomi~no zavr{ena, 1.000 m2, oku}nice Rajsko Do. Tel. 226-554, 061 183 507. Vikend ku}a u Neumu as pogledom na more. Tel. 061 133 176. Vikendica D. Had`i}i-U{ivak, voda, struja, dun. zemlje, ogra|eno. Tel. 468-949. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 102 234. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 dun. zemlje i {ume u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni rhau-bau, faza 96 m2, 1.000 KM/m2, zvati iza 17 h. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, centar, pos. prostor 72 m2 (+25), 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3, cijena 132.000 KM. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, novogradnja garsonjere i ve}i stanovi, kreditiranje uz u~e{}e. Tel. 061 916 208. Vogo{}a, stanovi novogradnja, kreditiranje bez banke. Tel. 061 916 208. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Zemlja 53 dun., op{tina Rogatica, ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. Zemlje 3.500 m2, 1 m2-12 KM, pogodno za sve namjene, OsenikHad`i}i. Tel. 061 019 313. Agenciji potrebni: ku}e, stanovi, pos. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Potrebni stanovi za iznajmljivanje u zgradi (agencija). Tel. 062 812 067, 033 971-251. Kupujem dvos. stan Socijalno, Pofali}i, Grbavica. Tel. 061 558 932. Potreban stan za stranu `ensku zapos. osobu. Tel. 061 142 704. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 10161-1TT 5 molera prof. zavr{av. stan u danu, nude i usluge pom. nam. i ~i{}enje stana. Mogu}e pla}anje preko ra~una. Tel. 061 969 136. 8563-1Nd` MIKADO-GARANCIJA Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 8656-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 8884-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 10301-1tt TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 8758-1Nd` VODOINSTALATER ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, tu{ kabina, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 8872-1Nd` Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Za usluge ra~un i garancija. 061 143 019. 8861-1Nd` Molersko farbarski radovi kre~enje, gletovanje, edelpuc, brzo i kvalitetno postavljanje svih vrsta parketa, laminata, brodskog poda, brusi i lakira uz garanciju. Tel. 062 442 519. 8934-1Nd` Postavljam parket, laminat, {ipod, brusim, lakiram i vr{im sve opravke na starom parketu. Tel. 061 813 204. 8923-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Kombi prevoz robe i putnika, popust za RVI, penzionere i sl. Tel. 061 890 067. Organizujem ljetne izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. ^istim kvalitetno pos. i stamb. prostore. Tel. 061 516 910. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 062 139 034. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.

kendicu, nedovr{ena sa 2,5 dul. zemlje. Tel. 061 20 33 67. Duboka, ku}a na moru, odli~na lokacija, 55.000 EUR-a. Tel. 066 428 009. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvadeset dun. zemlje za sto~arstvo, 2 KM/m2, Semizovac-Kamenice. Tel. 036 880 631. Dvije tro{ne ku}e H. Kaimije 10 Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvoipos. stan 64 m2, ^. Vila 2, kod Merkatora-Otoka. Tel. 066 359 832. Dvos. stan 50 m2, 14 sp.+2 balkona, Hrasno. Tel. 058 416 546. Dvos. stan 54 m2, Grada~~aka, V sprat, renoviran, klima, cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 213 518. Dvos. stan 54 m2, Obala K. bana, S. Grad. Tel. 062 920 191. Dvos. stan 71 m2, 1/1, sp. 3, OtesIlid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a, ^. Vila II, prodajem ili izdajem, stalni objekat, 1/1. Tel. 061 432 055. Garsonjera u blizini Bosmala. Tel. 065 499 799. Had`i}i-Bare, vikendica sa 750 m2 zemlje, useljivo odmah. Tel. 061 804 105. Hitno prodajem stan 93 m2, 1 sprat, vlasnik 1/1, cijena 110.000 KM. Kontakt tel.: 061 137 911. Hitno prodajem stan jednoiposoban 45 m2, 13. sprat, Trg heroja, Hrasno. Tel. 061 811 144. Hostel prodajem u funkciji, poodan za stara~ki dom, studentski dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvos. 57 m2, prvi sprat, 2 balkona i podrum. Tel. 033 215-914. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljilj., dvoeta`ni, 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog doma, 6 dun. zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222 928. Konjic, prodajem ku}u i restoran, extra povoljno. Tel. 062 909 887. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Konjic, stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u D. Vele{i}ima sa 380 m2 ba{te pod vo}em, vl. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a 130 m2 sa velikom gara`om, 28 m2 ba{tom, cijena 250.000 KM, Mihrivode. Tel. 061 262 336. Ku}a 42 m2, Stup, savremeni stil. Tel. 061 709 898, 061 130 688. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5 prizemlje+2 sprata sa gara`om i pos. prostorom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ku}a na Ilid`i-Pejton, 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a na Jablani~kom jezeru uz samo jezero i cestu, cijena po pregledu. Tel. 061 357 786. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u duplexu sa gara`om, uredni papiri, 1/1, iznad Skenderije. Tel. 061 379 537. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a ul. Banjalu~ka i stan kod Katedrale. Tel. 033 654-172, 057 233 130. Lijepa bosanska ku}a blizu Inat ku}e (Vije}nica). Tel. 061 935 062. Lijepu bosansku ku}u sa divnom avlijom. Tel. 061 935 062. Logavina stan 90 m2, visoko prizemlje, ba{~a + gara`a. Tel. 061 183 941. Mostar - prodajem stan u Mostaru. Tel. 066 263 077. Mojmilo, lijep, funkcionalan stan

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Isto~. Saraj. Dobrinja 4, dvosoban stan, IV spr., mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam stan 78 m2 za manji uz dogovor. Tel. 033/451-776. Centar Sarajeva kod D.Z. Vrazova, mijenjam stan 42 m2, II kat, lift, plin, za Zagreb ili Beograd. Tel. 061 544 182. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam jednoiposoban za dvoiposoban stan, lokacija Ante Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 433 940. Mijenjam (prodajem) stan 45 m2 u Sarajevu, Ko{. Brdo za isti u Mostaru. Tel. 036 325 072. Dvos. za jednos. ili ve}u garsonjeru. Tel. 062 944 789. Stan u Dobrinji 2 za isti u centru. Tel. 061 106 849, 033 238-073. Dvos. stan u naselju Otoka, uslovan, vlasni{tvo 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 8573-1ND@
Papagaje prodajem mlade-tigrice, 10-15 KM. Tel. 062 435 260. Prodajem invalidska kolica masivna, nisu sklopiva 400 KM. Tel. 061 548 278. Prodajem vre}u za spavanje 2 kom. po 20 KM. Tel. 062 104 102. Rasprodaja ve{ ma{ina, raznih fri`idera, {poreta struja-plin, 120-150 KM. Dostava besplatna.Tel. 533-631. [krinje, ledare-trgova~ke, vrlo povoljno. Tel. 061 142 712. Drveni portal, vrata, 30 KM. Tel. 062 972 512. Manji ispravan fri`ider 40 KM. Tel. 062 972 512. Ustakljene prozore bez {tokova, ulazna vrata, sve 50 KM. Tel. 062 972 512. Komplet opremu za hemijsku ~istionu i ku}u sa ba{tom. T 062 165 566. el. Prodajem sat za mjerenje plina i aparat za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 186 682. @enski mantil crni, nepromo~ivi, sa kapulja~om, nov, super kvalitet. Tel. 062 844 933. Ve{ ma{ina 130 KM, ispravna. Tel. 062 713 134. Plavi }ilim kineski, povoljno. Tel. 061 752 404. Prodajem veliki ugao sa prekriva~em cijena 300 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem hitno ormar, komodu za TV i sto (komplet u plavoj boji), kau} i fotelju, stol i stolicu za kompjuter, dva zidna ogledala.Tel. 061 746 566. Zna~ke stare 30 godina, 50 kom., 25 KM. Tel. 450-940. TV stalak boja sme|a, u dobrom stanju, 60 KM. Tel. 450-940. Zbog selidbe prodajem povoljno trosjed, fotelju, 140 KM. Tel. 450-940. Kada za kupatilo „Hidra“, nova 160 KM (pola cijene). Tel. 061 357 637, Vogo{}a. Kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Povoljno prodajem sto za stoni tenis. Tel. 065 730 479. Akcija blindo vrata 600 KM. Tel. 061 190 730. Pe} plin, 2 rerne, za burek, 2 vitrine, 1 kasa Oliveti, 6 stol. kompl. Konjuh. Tel. 601 958 001. Tende 6x3 na razvla~enje, 6 stolova ugostit. Konjuh. Tel. 061 958 001. Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Trosjed, dvosjed, fotelja, stakleni sto, povoljno, o~uvano. Tel. 033 545325, 061 229 033. Deset stolica za ugostiteljstvo i 8 barskih stolica sa 2 stola, o~uvano. Tel. 061 229 033, 033 545-325. Sobna vrata sa {tokom, 2 kom. 0,90x205 i jedna 0,70x205 novo. Tel. 061 519 488. Trokrilna `elj. gara`na vrata nova, vrata polustaklena. Tel. 061 203 639.

Prodajem 4 ko{nice LR sa 3 cm debljine daske sa kompletnim elementima i priborom. Sposobne za ljetnu i jesensku pa{u. Mob. 061 414 844. 8747-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi, metrice, kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah - 140 KM (Kreka9 drveni 100 KM i bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 8821-1Nd` „RASPRODAJA OGRJEVA“ popust na ve}u koli~inu, bukova drva (cijepana, }utci i balvani), ugalj Kreka, te ugalj Banovi}i (kocka, orah). Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 8814-1Nd` AKCIJA - ugalj Banovi}i, kocka 145 KM sa prevozom, ugalj Kreka 95 KM, drva rezana i cijepana. Koli~ina zagarantovana. Akcija traje do isteka zaliha. Tel. 062 877 277. 10441-1tt AKCIJA „GORI VATRA“ d.o.o. - Najpovoljnije, najbr`e do ogrjeva. Za penzionere kupovina na kredit do 10 rata. Za ostale gra|ane povoljnosti i to na br. tel. Tel. 061 173 949, 061 343 098. 10440-1tt Prodajem kompletnu opremu za piceriju ili fast food. Tel. 061 988 697. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodaja i monta`a vikend ku}abrvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem kafe aparate sa dvije i tri grupe. Tel. 061 259 874, 061 976 338. Mediven ~arape za vene, mu{ke i `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Strug Ada Potisje, tip PA 30, glodalica Prvomajska MP G3010-4. Tel. 066 643 516.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 8654-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. FIrma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 8092-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 10089-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijena sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 8558-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 8416-1Nd`

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje, poznati klijenti. Tel. 061 145 853. Potreban opremljen stan u zgradi za iznajmljivanje, strancu na 1 god. Tel. 061 145 853.

Dnevni avaz
Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. PC serviser odr`ava va{e ra~unare. Tel. 062 828 910. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Organizujem ljetne izlete u prirodu Igman, Bjela{nica i Jahorina udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Kombi prevoz robe i putnika, popust za RTV, penzionere i sl. Tel. 061 890 067. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prohora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425.

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

59

na. Tel. 061 109 908. Hitno potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potreban frizer sa radnim iskustvom Tel. 061 199 994. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potreban frizer. Tel. 061 900 620. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama, obilazak, odlazak u kupovinu, pla}. re`ija i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Hitno potreban no}ni ~uvar, ugost. objektu. Tel. 062 644 055. Potrebna frizerka m/` sa iskustvom u rara|enom salonu. Tel. 061 865 310. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 646-636. Manikir (nadogradnja noktiju) potreban za stalan ili povremen rad. Tel. 061 244 181, cetntar Sarajevo. Laminat ugra|ujem, profesionalno. Tel. 066 873 588. Certificirani ra~unovo|a vodi posl. knjige za pravna i fizi~ka lica. Tel. 061 482 045. Novo, u{tedi, budi li~no svoj majstor moler uz asistenciju profesionalca za samo 50-100 KM. Tel. 061 965 054. Potreban web dizajner flash CMS, PHP dream weaker, Sarajevo. Tel. , 061 270 124.

Kupujem staru deviznu {tednjuobveznice, dionice-ratna od{teta. Isplata odmah. Dolazim na adresu u FBiH i RS, najpovoljnije. Mob. 061 175 237. 8669-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka-Jugo banka, ratnu od{tetu u FBiH i RS. Dionice firmi i fondova. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 8907-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinske satove, sablje, ordenje i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, prodajem certifikate 1,5%. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem norve{ku gusanu pe} marke Jotul, dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem ratnu {tetu, staru dev. {tednju, Telekom i dr., dionice sa saraj. i banjal. berze. Tel. 065 974 799.

Ponuda-potra`nja
Benzinskoj pumpi na ulazu u Zenicu potrebni: poslovo|a, to~ioci goriva, osobe za rad u kafi}u (svi sa iskustvom). Prednost onima koji poznaju turski ili engleski jezik. Tel. 061 059 881. 8807-1Nd` Potrebna radnica za rad u trgovini. Tel. 061 130 629. 10485-1tt Potreban radnik u auto praonici na Dobrinji. Kontakt tel. 062 445 014. 8895-1tt Potrebne dvije radnice za rad u pekari, jedna na prodaji, druga za odr`avanje higijene. Tel. 061 207 992. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Hitno potrebna `ena za ~uvanje starije nepokretne osobe. Tel. 062 682 185. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 20 78 22. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Potrebna radnica za rad u cafeu na Stupu. Tel. 061 188 835. Potrebna radnica u stalni radni odnos za rad u fast fudu, plata redov-

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

60

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
T.D. „Marketi“ d.d. Sarajevo, Kolodvorska br. 12 - DIREKTOR -

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 086877 09 I Sarajevo, 29. 06. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika ^u~ak Farisa iz Sarajeva, ul. Alipa{ina broj 4 i Muminagi} Slobodanke iz Sarajeva, ul. Logavina broj 67, radi izvr{enja, v.s.p. 2.044,98 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na prijedlog gra`ioca izvr{enja

Obavje{tenje o zatvorenoj ponudi dionica emitenta „Marketi“ d.d. Sarajevo Na osnovu Odluke o pove}anju osnovnog kapitala u Dioni~kom Dru{tvu „Marketi“ d.d. Sarajevo prvom emisijom dionica putem zatvorene prodaje, donesene na Skup{tini Dru{tva 30. 06. 2010. godine, Uprava Dru{tva objavljuje obavje{tenje o prvoj emisiji dionica „Marketi“ d.d. Sarajevo putem zatvorene ponude. Svrha emisije dionica putem zatvorene ponude poznatom kupcu jeste pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva za dio investicionih ulaganja po zaklju~enom kupoprodajnom Ugovoru u postupku privatizacije nakon {to je kupac „AMKO KOMERC“ d.o.o. Sarajevo izvr{io Ugovorom preuzete obaveze, a u skladu sa odredbom ~lana 131. stav 2. Zakona o privrednim Dru{tvima. Ovom emisijom se predvi|a emitovanje 175.756 redovnih - obi~nih dionica klase „A“ koja }e tvoriti nominalnu emisionu masu u iznosu od 1.757.560,00 KM, a nominalna vrijednost jedne dionice je 10,00 KM. Emisija dionica se vr{i putem zatvorene prodaje u korist unaprijed odre|enog kupca. Zatvorena ponuda vrijednosnih papira odre|uje se u periodu od 01. 08. 2010. godine do 15. 09. 2010. godine. Upis i uplata vrijednosnih papira u toku trajanja zatvorene prodaje vr{it }e se dijelom investicionih ulaganja po zaklju~enom kupoprodajnom Ugovoru u postupku privatizacije, nakon {to je kupac „AMKO KOMERC“d.o.o. Sarajevo izvr{io sve ugovorom preuzete obaveze, a sve u skladu sa ~lanom 131. stav 2. Zakona o privrednim Dru{tvima FBiH. Uplata }e se izvr{iti kod Bosna Bank International dd na poseban ra~un pod imenom kupca, a do osloba|anja u korist emitenta. Na osnovu odredaba ~lana 213. Zakona o privrednim Dru{tvima FBiH isklju~uje se pravo pre~e kupovine dionica koje se emituju prvom emisijom putem zatvorene prodaje. Ova Obavijest nije ponuda vrijednosnih papira nego samo obavje{tenje o zatvorenoj prodaji. Direktor Trle Mustafa

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 25. 05. 2009. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 17. 04. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF0878839 koja je protestirana kod Op}nskog suda u Sarajevu pod broj 233/09 izdate dana 17. 01. 2009. godine a dospjela na pla}anje dana 27. 01. 2009. godine, protiv izvr{enika ^u~ak Farisa iz Sarajeva, ul. Alipa{ina broj 4 i Muminagi} Slobodanke iz Sarajeva, ul. Logavina broj 67 radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.044,98 KM, sa pripadaju}om kamatom i tro{kove izvr{enja u iznosu od 89,76 KM, izvr{enje je odre|eno i to: 1. Na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM, (u skladu ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga, koju izvr{enik ^u~ak Faris ostvaruje kod poslodavca VF VOMERC DOO SARAJEVO, ul. Kurta Schorka, prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine, U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje se provesti: 2. Zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika ^u~ak Farisa, koje se nalaze u mjestu njegovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 3. Na nov~anim sredstvima - pla`i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM, (u skladu ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga, koju izvr{enik Muminagi} Slobodanke ostvaruje kod poslodavca JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 4. Zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Muminagi} Slobodanke, koje se nalaze u mjestu njenog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi} POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 102291 09 I Sarajevo, 30. 06. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Obala Kulina bana br. 9a - Sarajevo, protiv izvr{enika MILI] MAJA iz Sarajeva, ul. Kupre{ka br. 9, radi izvr{enja, van ro~i{ta dana 30. 06. 2010. godine,

Objavljuje
da je dana 08. 07. 2009. godine doneseno RJE[ENJE O IZVR[ENJU Na osnovu Mjenice br. AF1625164 od 14. 04. 2005. godine, sa izdatim protestom Op}inskog suda u Sarajevu br. 840/09 od 31. 03. 2009. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 31. 03. 2009. godine. Radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.166,80 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama, po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 31. 03.

2009. godine do isplate i iznosa od 8,00 KM na ime tro{kova protesta mjenice, te tro{kova takse u iznosu od 86,67 KM, ukupno tro{kova 94,67 KM. I to pljenidbom na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM do izmirenja cjelokupnog duga, koju pla}u izvr{enik ostvaruje kod poslodavca C.D.E.B. INTEREX d.o.o., ul. Stupska bb Sarajevo, te prenosom na ra~un tra`ioca izvr{enja do potpunog namirenja. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju, izvr{enje }e se provesti zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~lanom 348. ZPP-a i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja Rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ako Zakonom nije druga~ije odre|eno.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 053078 08 Ps Sarajevo, 25. 06. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, protiv tu`enog Digitron Inter Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 3.440,92 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 24. 07. 2008. godine tu`itelj Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Digitron Inter Doo Sarajevo, radi duga v.sp. 3.440,92 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 3.440,92 KM zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, ako i da snosi sve tro{kove postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivnaja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 80. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zobg propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Braco Stupar

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 109614 09 Ps Sarajevo, 08. 06. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja Telecom Srpske A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog RBM DOO, Sarajevo, ul. Grbavi~ka br. 4 c, radi duga, vsp. 30.198,79 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP FBiH). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (^l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

OGLAS
Dana 19. 08. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, vsp. 30.198,79 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu na ime duga isplati iznos od 30.198,79 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, a sve to prema prispje}u pojedinih iznosa po ra~unima, u smislu tu`benog zahtjeva, te tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.

Dnevni avaz
Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nena i sestra

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

61

JASMINKA - DADA (ZAHIRA) @USTRA
S ponosom te se sje}amo i s velikom ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Zahvaljujemo se na svesrdnoj pomo}i medicinskom osoblju Interne klinike UKC Tuzla - odjel Hematologija, direktorici Jasminki Mustedanagi} - Mujanovi} i kolegama Poliklinike za mikrobiologiju i patologiju UKC Tuzla, generalnom direktoru UKC Tuzla gosp. Elmiru ^i~ku{i}u, prof. dr. Male{evi}u, doc. dr. Frasu sa Onkolo{kog instituta Ljubljana, svim prijateljima, kom{ijama, familiji, Seni i Katici. K}erka Mirela, sestre Meliha i Merima
700-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom ~ovjeku i na{em radnom kolegi

SENI DURADBEGOVI]U
Od njegove raje iz Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo: Nermina, Mladenka, Amra, Edina, Azra, Esin, Midhata, Amira, Sanela, Arnela, D`enita, Muharem, Samka, Sevdija, Munira, Fikreta, Aida, Nezira, Ismet, Enisa, Saliha, Mirsad, Jasna, Ahmo, Satka, Nefa, Adi, Amela, Mirsada, Zifa i Samra
10516-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 7. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a supruga, majka i sestra

ILIJASU TANOVI]U
3. 7. 1942 - 7. 7. 2010.
Dragom tati, Bri`nom, nje`nom, jedinom s neizmjernom ljubavlju, njegova Ema Dragom Ilijasu, Velikom, plemenitom ~ovjeku, koji je zauvijek u na{im srcima. Aida
10154-1tt

NAIMA FEROVI], ro|. DERVI[AGI]
Svi na{i dani i sve na{e misli ispunjeni su ljubavlju i sje}anjem na Tebe. Hvala Ti za sve {to si u~inila za nas. Tvoji: Faruk, Denis, Naila i Nafa Tevhid }e se prou~iti u petak, 9. 7. 2010. u 17.00 sati u stanu porodice, ulica Luja Pastera 12.
10511-1tt

Osmog jula 2010. navr{ava se petnaest godina od pogibije na{eg voljenog supruga, oca, svekra i dede

FERIDA (ALIJE) JANJO[A
Vrijeme prolazi ali tvoj dragi lik, dobrota i divne ljudske osobine su prisutne u na{im mislima i srcu svakoga trena. S velikom ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka tvoja plemenita du{a u`iva u d`enetskim ljepotama jer si ti to zaslu`io. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [efika, sinovi Jasmin, Admir i Haris, sna10515-1tt ha Indira, unu~ad Dalila, Berin i Tarik

Dana 8. 7. 2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog

Dana 7. 7. 2010. navr{ilo se {est godina kako sa nama nije na{ voljeni otac, dedo, svekar

NESIMI (\EMAJL) ADMEDINA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. PORODICA NESIMI
195-1tr

D@EMAL ([EVKO) LAKA^A
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za tobom. Uvijek }e{ biti dio na{ih sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca: sinovi D`evad i Ned`ad, k}erke Senada i Ismeta sa svojim porodicama
10517-1tt

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se 12 mjeseci kako je preselila na ahiret na{a nepre`aljena rodica

Dana 8. jula 2010. godine navr{avaju se tri godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

SENIJA - SENA DENTIS, ro|. BAJROVI]
iz Rogatice Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah podari lijepi i vje~ni d`enet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 9. 7. 2010. u 17 sati u d`amiji na ^engi} Vili I (kod okretaljke). Tvoje rodice
8922-1nd`

MURADIF FEHRATOVI]
Sje}anje na tebe, tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost `ivje}e u nama zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Fata i djeca Esad i Adila sa porodicama
8941-1nd`

62

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 8. 7. 2010. navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{a draga majka, punica, svekrva, nana i pranana

ZAHA (KALAJD@I]) [URKOVI]
Draga na{a majko! Ni sve vrijeme ovog svijeta ne mo`e umanjiti bol i prazninu koju osje}amo tvojim odlaskom. Bez tebe ni{ta vi{e nije kao prije, jer svaki na{ novi dan po~inje s bolom u srcima i tugom u o~ima. Hvala ti na svemu, na `ivotu koji si nam podarila i koji smo `ivjeli sa tobom, pun ljubavi i pa`nje. Zauvijek }emo te voljeti i nositi u svojim srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet. Tvoji: sin [emso, k}erke Ramiza i Fadila, zetovi Dervi{ i Muhamed, unu~ad: [ejla, Lejla, Haris, Dino sa suprugom Belmom, Adis sa djevojkom Besimom i Sabina sa suprugom Harisom i sinom Arminom
10481-1tt

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina od kako nije sa nama na{a draga

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se 4 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana, punica i pranana

FEHMA VLAHOVLJAK, ro|. STRIK RASEMA BAJRI], ro|. HOD@I]
Draga na{a, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Fahrudin, sinovi Amar i Emir
10484-1tt

Porodica
10469-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri, zaovi i tetki

TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu kolegicu

ZUHRA ALIBEGI], ro|. MIZDRAK
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, jer ti to zaslu`uje{. Tvoji: brat Salih - Salman, snaha Esma i brati~ne Merisa i Arijana sa porodicama
8909-1nd`

FATIMA SALKETI], ro|. NEFI]
8. 7. 2003 - 8. 7. 2010.
Sa ljubavlju i ponosom pamtit }emo tvoj vedri lik, plemenitost i dobrotu i trudit }emo se da budemo dostojni tebe i svega {to si nas nau~ila. Molit }emo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Radnici po{te Breza
PTT

FATIMA SALKETI], ro|. NEFI]
8. 7. 2003 - 8. 7. 2010.

MEHO SALKETI]
14. 4. 1994 - 8. 7. 2010.

Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je ljubav i stalno sje}anje na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. PTT K}erka Selma i zet Anel

SJE]ANJE

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se 2 godine od kako nije sa nama

IN MEMORIAM

FRANJO ILI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Ne postoji utjeha niti zaborav, samo beskrajna tuga i bol, koja se ne mjeri vremenom nego prazninom koja je ostala iza tebe. Tvoja supruga Rada, sinovi @eljko i Darko sa porodicama
8904-1nd`

Dr. MUNIRA - NIRA [EREMET
(juli 2005 - juli 2010)
S LJUBAVLJU, NJENE PRIJATELJICE I KOLEGICE ZEHRA [ATOR, MESRURA - MESKA AGANOVI]
10489-1tt

TARIK PILAVD@IJA
8. 7. 2008 - 8. 7. 2010.

S ljubavlju, Porodica
10397-1tt

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{eg dragog

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se 17 godina od prerane smrti dragog sina, brata, amid`e i djevera

TARIKA (MUHAMEDA) PILAVD@IJE
Godine prolaze, a sje}anja na tebe i tvoju plemenitost vje~no }e ostati u nama. Tvoji: brat Mustafa, snaha Halima, Dado, Adis, Aida i 8802-1nd` Arijana

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se petnaest godina od pogibije na{eg

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na mog sina

na na{eg dragog mu`a, oca i dedu

MILI] EMIRA
Kad izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Neka ti je rahmet du{i. Otac Nusret, bra}a Edhem, Elvir i Edin, brati} Emir, brati~na Iman, snahe Amina i Suada.
8860-1nd`

[EFIK (MEHO) JAKUBOVI]
8. 7. 2001 - 8. 7. 2010.
Ponosni smo {to smo te imali. S ljubavlju i velikim po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Porodica
8906-1nd`

ELVIRA (MIRALEMA) AHMOVI]A
27. 10. 1977 - 8. 7. 1995.
Dragi na{ sine, Godine prolaze, ali sje}anja ne blijede. Ponosni smo {to smo te imali. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima i pamtiti tvoj dragi lik. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: majka Radojka, otac Miralem i sestra Lejla
8881-1nd`

D@AFER (RAGIBA) [AHOVI]
8. 7. 1992 - 8. 7. 2010.
Dragi moj sine, sje}anje na Tebe dio je mog `ivota u kom }e{ mi uvijek nedostajati. Tvoj otac [ahovi} Ragib i brat Enver sa svojom porodicom
10362-1tt

D@EMALA (RAGIBA) HAND@I]A
7. 7. 1995 - 7. 7. 2010.
Tvoja `ena Ata, djeca Sad`a i Na|a, unuci Adnan, Lejla i Senad, zet Ned`ad, te ostala rodbina i prijatelji
10488-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE na na{e najmilije

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

63

na na{e drage roditelje

VEZIRKA DEMIROVI], ro|. TALOVI]

DERVO DEMIROVI]

NURUDIN SKALONJA NURKO

Sje}anje na vas ~ini `ivot ljep{im, tugom lak{om, a bol za vama ubla`avaju uspomene na vas, va{u dobrotu, plemenitost i ljubav koju ste nam nesebi~no davali. Zato u na{im srcima ostajte vje~no voljeni, a u mislima nikad zaboravljeni. Va{i najmiliji Hatma dova }e se predati u petak, 9. 7. 2010. iza d`ume namaza u Begovoj d`amiji u 13.40 h. 8903-1nd`

had`i IFETA HINDIJA, ro|. KAZI]
15. 6. 1922 - 22. 5. 1991.

had`i ef. HUSNIJA HINDIJA
2. 5. 1913 - 8. 7. 2009.

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se 10 godina kako smo ostali bez drage supruge, majke, punice, bake i prabake

RASEME KADRI], ro|. D@INDO
Vrijeme koje je proteklo ne umanjuje na{u bol za njenim odlaskom. Dana 9. 7. 2010., (petak), prou~it }e se hatma dova u Begovoj d`amiji, poslije podne namaza. Djeca
8874-1nd`

Sje}anje na nju daje nam snagu da nastavimo dalje. Bila je i ostala na{a sre}a i ponos koja se ne zaboravlja. O`alo{}eni suprug Himzo sa djecom
8910-1nd`

Osmog jula 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret moga dragog, voljenog sina i brata

TARIK PILAVD@IJA
Voljenom sinu, U sje}anjima te gledamo, u mislima ~ujemo, u srcu ~uvamo. Beskrajno te volimo dragi, voljeni sine i brate. Pro|o{e dvije tu`ne godine bez tebe, tuge i bola. Svaki dan je kao godina puna boli i tuge {to nisi sa nama. Ljubav prema tebi ostaje dok `ivimo mi, najljep{e uspomene koje si nam ostavio za sve svoje godine `ivota. Tvoja neutje{na majka Samija i brat Bakir Uvijek voljen i nikada, nikada zaboravljen.
8872-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dana 8. jula 2010. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage i voljene majke, supruge i snahe

Dana 8. jula 2010. navr{ava se petnaest godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni

MUVEHIDA SKORUPAN, ro|. ISAKOVI]
Neizmjerna praznina, tuga u na{im srcima od kako nisi sa nama. Samo dobri ljudi umiru rano. Ono {to nikada ne mo`e umrijeti je ljubav i ponos {to smo te imali. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te obaspe svojom milo{}u i da ti podari D`enet. Tvoji: sin Amer, suprug Aziz, svekar Atif i zaove: Dina, Jasmina i Sabina
10478-1tt

ELVEDIN - EDO (NEZIR) HASANBEGOVI]
Uz ljubav koju smrt ne prekida, tugu i bol koju vrijeme ne lije~i, Tvoju dobrotu, plemenitost i vje~no sje}anje na Tebe, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Neutje{na porodica
10492-1tt

IFETA POLIMAC, ro|. KO^EVI]
8. 7. 1999 - 8. 7. 2010.

SUHBIJA POLIMAC
26. 3. 2008 - 8. 7. 2010.

Godine prolaze, a bol i tuga vje~no ostaju u nama. Uvijek }emo se sje}ati i nikada ne}emo zaboraviti va{u dobrotu i ljubav. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{a zahvalna djeca: Sadika, Vejiz, Vezima, Hamdija i Radija sa svojim porodicama 8857-1nd`

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je na ahiret preselila moja draga i plemenita sestra
TU@NO SJE]ANJE

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se 4 godine kako nije s nama na{ najmiliji rahmetli

ELVEDIN - EDO (NEZIR) HASANBEGOVI]
8. 7. 1995 - 8. 7. 2010.
Sve dok mi `ivimo koji te volimo i spominjemo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Dragom Allahu d`.{. upu}ujemo dovu da ti otvori svoje d`enetske kapije i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Dervi{kadi}, Avdagi} i ^elik
10424-1tt

[EFIKA NED@IBOVI], ro|. PAND@O
Rije~i nisu dovoljne da iska`em koliko mi nedostaje{ i kako je bolno i}i dalje bez tebe, jer bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zaboravljena. Tvoja sestra ]amka sa porodicom
10491-1tt

BENJAMIN (OLAF) BERG

Tvoji najmiliji: mama Merima, tata Olaf, sestra Amanda, dajd`a Ned`ad Tuti} sa porodicom
259-1bi

SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 8. 7. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od kako vi{e nije me|u nama na{a draga nana i pranana

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 17 godina od smrti na{eg dragog

na na{eg voljenog

OMERA DERVI[EVI]A MEHMEDALIJU BEDAKA
8. 7. 2004 - 8. 7. 2010.
Tvoj lik i tvoje rije~i ne blijede. O`alo{}eni: unuk Elvis, praunuk Edvin i snaha Elda S ljubavlju, Porodica
10479-1tt 10499-1t

HANIFA ZORNI]

Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju vrijeme ne lije~i. Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoja zahvalna porodica
8933-1nd`

64

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
BOLNO SJE]ANJE

Dana 8. jula 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

Na dana{nji dan, 8. 7. 2010. navr{ava se pet tu`nih godina od ukopa na{e drage Majke i supruge

prof. ISMET JAHI]

]AMKE (ZJAJO) RUPI]
iz Sarajeva, ro|ena u Jajcu, 5. 3. 1932 godine. Tvoj lik, dobrota i plemenitost ostat }e vje~no u na{im srcima. Tvoji najmiliji: suprug Zijah, sin [erif (Zlatan), snaha Zlata, unuka Maja i unuk Sanjin
10509-1tt 8938-1nd`

Sin Dino, supruga Emira

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 17 godina od perane smrti na{eg dragog sina

ro|aku i velikom prijatelju

na{em radnom kolegi

ASIM (RASIMA) TUR^ALO
Ni sve vrijeme ovoga svijeta, ne mo`e izblijedjeti na{e uspomene na tebe. Sine, i mi smo kao i ti mislili da su ti prijatelji, ali oni postado{e ono suprotno - najgori neprijatelji. Svojim du{manskim rukama prekinu{e tvoj mladi `ivot. Mili na{, zahvalni smo Allahu d`.{. {to smo te imali, jer si bio na{ ponos! Dok `ivimo i ti }e{ `ivjeti, ali u srcima onih koji te vole. Svakog dana molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj otac Rasim i majka \emila
10508-1tt

TAIBU LATI]U

SAJID (ZAHIR) MUHOVI]
Kolektiv KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo
10503-1tt N

Mina i Hanefija

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga mama

Dana 8. 7. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage majke

drugu i prijatelju

[EFIKA NED@IBOVI], ro|. PAND@O
Svaki dan si sa nama, u na{im srcima i mislima. Ponosne smo {to smo bile tvoje k}erke. Tvoja Amra i Lejla Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 7. 2010. u ku}i `alosti D`amijska 21/I sa po~etkom u 16 sati.
8936-1nd`

[EFIKE NED@IBOVI]
Uvijek }emo te se sje}ati, draga majka, i spominjati tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoja k}erka Amra, unuci Sven i Ivor i zet Goran
8936-1nd`

TAIBU LATI]U

S po{tovanjem, Jasmina i ]amil
10503-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{e voljene

dragoj tetki

DEVLETE ZUKAN
iz Viteza Sva ljudska dobrota, ponos i plemenitost bila je u tebi. Bila si najljep{i dio na{eg `ivota, uvijek }e{ biti rana na srcu, suza u o~ima i bol u na{im du{ama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: suprug Zaim - Pozicija, sin Adnan, k}erke Adnana i Benana, snaha Murveta, zetovi Fadil i Kemal, unu~ad Zinaid, Ilhana, Merima, Adin, Mahir, Selma i Mahira
189-1tr

RIFI (AHMEDA) IBRI^I]
S tugom, ali sa ponosom vje~no }emo te se sje}ati. Bra}a Musi} Nail i Meho, snahe Sevda, Zlaka i Zumreta, brati}i Mirsad i Ahmed, brati~ne Mirsada, Aldiana i Adisa
8920-1nd`

RIFI (AHMEDA) IBRI^I], ro|. MUSI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Aldiana Lali~i} sa porodicom
8920-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 6. 2010. godine preselila je na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na moju dragu mamu

na moju

ZINAIDA - ZINA (HUSO) HABUL NERMINU HAD@I]
8. 7. 2006 - 8. 7. 2010.
iz Trebinja Neka ti Allah Milostivi podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Ramiz, snaha Senada, brati} Huso, brati~na Vedrana sa familijom
10262-1tt 8917-1nd`

SADETU TROGRLI], ro|. PR[E[
Sa po{tovanjem ~uvam uspomenu na tebe. ^amdro
8921-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Ida

SJE]ANJE

OSMAN OMERIKA
I danas kao i prije {est mjeseci boli du{a. Bilo koja rije~ slaba je utjeha onome ko ne mo`e preboljeti i ~ija du{a zapla~e kad zabole osje}anja. A sje}anja na dragocijene trenutke provedene s tobom bole, bole... Neizmjerno i vje~no vole te tvoji: Mirsada, Azra, Admir i Nedim
10506-1tt

Dnevni avaz
Navr{ilo se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

65

ocu na{eg uva`enog zaposlenika Jasmina

[ABANA MEHMEDI]A
Hvala dragom Allahu d`.{. kad nam je podario tebe za voljenog mu`a, oca i dedu. @ivjet }e{ u na{im srcima zauvijek i voljet }emo te i dalje kao {to si i ti nas volio. Tvoja dobrota i plemenitost se rje~ima opisati ne mo`e. Rastanak nam je te{ko pao, svaki dan je pun bola, `ivjet }emo dalje sa ljubavlju i po{tovanjem kao {to si nas ti nau~io. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: supruga Azema, sin Amir, k}erka Amra i unuk Adin Hvala porodici i prijateljima za podr{ku u najte`im trenucima na{eg `ivota. Tevhid }e se prou~iti u petak, 9. 7. 2010. u 13.00 u ku}i `alosti u Jele~u kod Pazari}a.
8925-1nd`

MET (AJET) BE]IRI
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Energoinvest, d.d. - Sarajevo SEKTOR IN@ENJERING ZA KOMUNIKACIJE
8926-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

majci na{eg radnog kolege Amira

BULJEVI] MUHAMEDA - ORHANA
8. 7. 2008 - 8. 7. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Sonja, Sa{a, Fe|a, Tea i D`an
980-1mo

SEVDI HOD@I]
Radne kolege iz [ipada: Nermin, Dino, Vojo, Halil I., Zaim, Fahro, Halil P Emir, Mi., rsad, Sejdo, Rusmir, Dragan, Senka, Munevera, Advija, Alma, Maja, Vahida, E{ef, Refik, Emira, Zvjezdana, Hata, Mefida
8912-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e kolegice, istaknutom znanstveniku, saradniku i velikom prijatelju

MURAT DJANA DELFI MIHALJ
8. 7. 1987 - 8. 7. 2010.

SELIMA DJANA, ro|. PJANO
2. 7. 1984 - 2. 7. 2010.
8950-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, njihova djeca sa svojim porodicama

Hvala za sve godine iskrenog prijateljstva. Porodica Vrabac
8913-1nd`

prof. dr. ILIJASU TANOVI]U
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

KOLEKTIV PEDAGO[KOG FAKULTETA SARAJEVO
N

SAJIDU MUHOVI]U
SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{u dragu majku

Od Selima i Zlatke s djecom
10528-1tt

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 9 godina od kako je preselila na ahiret

Dana 8. jula navr{ava se pet tu`nih godina otkako nije vi{e sa nama na{a draga majka

Dana 7. 7. 2010. godine navr{ilo se {est mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga

HALIDA SPAHI], ro|. [KANDRO FATIMA [ARAN, ro|. PAJO
8. 7. 2001 - 8. 7. 2010.
Sve {to je plemenito i ljudsko imalo je tvoje srce. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Pilav
983-1mo

HANIFA ZORNI]
K}erke Saliba, Silvana, Senada i Emina, unuke i unuci
10499-1tt

BEHIJA (KAZAZOVI]) KAPID@I]
iz Tuzle S ljubavlju i po{tovanjem, Suada i Mirsada sa porodicama
702-1tz

FATIMA [ARAN, ro|. PAJO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sin Zlatko, snaha Dubravka i unuci Jasmina i Ismir
981-1mo

Ne postoji zaborav niti utjeha samo bol i tuga zbog tvog odlaska. Tvoji: k}erka Lejla, sin Mirza, snaha Mirela
10507-1tt

66

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 7 dana od kako nije sa nama voljeni suprug, otac, dedo i svekar na{em voljenom

TAIB LATI]
Tvoji: supruga Vildana, sin Amer, k}erka Sanja, unuci Tarik, Adnan, Igor i Ina, snaha Esma
10531-1tt

ILIJASU TANOVI]U
Zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sva d`enetska dobra. Tvoji dragi: Nezir i Samija, Senka, Nela, Iban, Ibrahim, Ahmedin, Igbala, Ajla, Emir, Daris i Amir
8957-1nd`

Dana 8. jula navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe, dede, pradede, svekra i punca

RAMO (AHMETA) DEMIROVI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, dragi babo, bol koju nosimo je do`ivotna. Imao si veliko srce, plemenitu du{u i beskrajnu ljubav koju si pru`ao svima oko sebe. Uvijek }emo te se sje}ati sa ponosom. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: sinovi Meho, Osman, Ahmet, k}eri Haska i Rasema, snahe Enisa, Fazila, D`ehva, zetovi Emro i Ferdi, unu~ad i praunu~ad Tevhid }e se prou~iti 8. jula u ku}i rahmetlije ulica Kerima D`afi}a br. 8 u 11 sati Hrasnica.
8944-1nd`

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselio moj voljeni brat

SJE]ANJE Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 17 godina od prerane smrti na{e drage k}erke i sestre

Navr{ilo se 40 dana od kada je na ahiret preselio moj dragi brat

Navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

[ABAN MEHMEDI]
Dragi moj braco, Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoj neutje{ni brat Fadil sa porodicom

[ABAN MEHMEDI]
Suada i Ejub sa porodicom
8925-1nd` 8925-1nd`

SALATI] AHMO - AMIR
Dragi brate, vrijeme prolazi, a bol ostaje. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Seada - Blizna i zet Ismet
10530-1tt

EDINE (HAMEDA) KATOVI]
1976 - 1993.
Utjehe za nas nejma, zaborav ne postoji, a bol koju nosimo je do`ivotna. Da je na{a ljubav mogla da te spasi `ivjela bi vje~no. Nedostaje{ nam puno. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja porodica 8952-1nd`

Porodice Mehmedi}, Tuzlak i Franz

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti drage sestre, zaove i tetke

TU@NO SJE]ANJE

na

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog oca, dede, pradede

Porodica rahmetlije

Navr{ilo se 40 dana od preseljenja mog ro|e

[ABANA MEHMEDI]A
Mnogo mi nedostaje{... Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni d`ennet. Tvoj Fudo sa porodicom
8925-1nd`

SADETA (TROGRLI]) PR[E[
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoj brat Osman, snaha Rabija, brati~na Mirela i Almira sa svojom porodicom
8943-1nd`

[EFIKU NED@IBOVI]
mamu na{e drugarice Lejle Sandra, Lejla, Belma, Arhida, Nata{a @., Nata{a D., Selma A., Tarik, Anes, Nele i Mimo
8959-1nd`

SJENAR OSMANA HASAN (HAMDIJE) HAD@IBAJRI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Senad, snahe Behija i Elvira, unuci Emir i Nermina, praunuka Anisa
8960-1nd`

iz Kobilje Glave se najljep{e zahvaljuje osoblju Doma zdravlja Vogo{}a na dugogodi{njoj i svakodnevnoj pomo}i na{em Osmanu i njegovoj porodici
10534-1tt

U ~etvrtak, 8. 7. 2010. navr{ava se tu`nih pola godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE na voljene i nikad pre`aljene roditelje i sestre

JUSUF (ZAJKO) GA^ANOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u petak, 9. 7. 2010. godine u ^ar{ijskoj d`amiji u Had`i}ima sa po~etkom u 12.15 sati.

DEVLIJA MAHMUTOVI], ro|. ^ANKU[I]
8. 7. 2002 - 8. 7. 2010.

IDRIZ MAHMUTOVI]
31. 5. 1982 8. 7. 2010.

ZAHIDA HASKOVI], ro|. MAHMUTOVI]
3. 1. 1999 - 8. 7. 2010.

RAZIJA ^ELIK, ro|. MAHMUTOVI]
24. 8. 2009 - 8. 7. 2010.

Supruga Fata sa sinovima, snahama i unucima
10520-1tt

Godine koje prolaze bez vas ne odnose tugu i prazninu koju osje}amo. Uvijek }ete biti u na{im srcima i mislima. Da vam dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Vole vas va{i: sin i brat [aban, k}erke i sestre Rabija, Rasma, D`emka i Zinka sa porodicama

8924-1

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

67

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

SUBHA ZELIHI], ro|. MUSI]
preselila na ahiret u utorak, 6. jula 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. jula 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: suprug Remzija, brat Ibrahim Musi}, snaha Zlatija, brati~ne sa porodicama, djever Ferid, zaova [evala, te porodice Zelihi}, Musi}, Kili}, ^aji}, Torlak, ^orali}, D`ambi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Krka br. 29. 111

MEJRA (BEGO) HOD@I], ro|. DURAKOVI]
preselila na ahiret u utorak, 6. 7. 2010. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 7. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Hajrudin, Fahrudin i Mirsad, k}erka Mevlida, snahe Beguna, Raza i Amela, unu~ad Mirzet, Mersad, Mersada, Mersudin, Aljo, Aldijana, Kerim, Emina, Muhamed, Muamer i Adelisa, sestre Tima, Na|a i Lepirka, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Nezir sa porodicom, te porodice Hod`i}, Durakovi}, Huseinovi}, Zukanovi}, [arac, Be}irovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ZULFO (ZUFER) RED@OVI]
preselio na ahiret u srijedu, 7. 7. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 8. 7. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Ba}ci u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sestra Hajrija, zet Osman, sestri} Senad, sestri~na Sajma, snaha Melisa, brat Sulejmen, sestra Fatima, porodice Red`ovi}, Smajlovi}, Lakovi}, Polovina, Tirak, Dizdar, Haskovi}, Svraka i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
486-1go

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEVDA (IBRO) HOD@I], ro|. BIJELONJA
preselila na ahiret u utorak, 6. 7. 2010. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. 7. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Hamzi}i Trnovo. O@ALO[]ENI: sinovi Amir i Admir, svekrva Zejnija, snaha Fazila, unu~ad Ismet i Nejra, sestre Mula, Sejda i [ida, brati}i Amir i Amina, zaove [ida, [emsa i Fata, sestri}i, sestri~ne, te porodice Hod`i}, Bijelonja, D`aferovi}, Hase~i}, Hamzi}, Popara, Kukan, ]emo, Kolar, Imamovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (17.00 sati) u mesd`idu Donji Kotorac. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Ned`ari}i sa polaskom u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

HAJRIJA (SALKAN) MEHANOVI], ro|. KARI[IK udova Ibre
preselila na ahiret u utorak, 6. 7. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. 7. 2010. godine u 16.00 sati na [ehidskom mezarju Bu~a Potok (kod {kole). O@ALO[]ENI: sinovi Smail, Fehim i Fadil, k}erka [evala, bra}a Vehid i Fehim, sestra Alma, zet Sulejmen, snahe Hasija i Fazila, unu~ad Irhad, Nihad, Tea, Irfan, Mahira, Mahir i Dinel, praunuka Ajna, jetrva Hatid`a, zaove Devla i Pemba, te porodice Mehanovi}, Kari{ik, Imamovi}, Sadikovi}, Dolov~i}, Ibrahimi, Jeli}, Mujezinovi}, Hajdarevi}, Peljto, Zuki}, ]ato, Fejzi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HILMIJA - HILMO (MEHMED) ]ERIMOVI]
preselio na ahiret u utorak, 6. jula 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. jula 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Amra, sin Amer, snaha Samira, unuk Anur te porodice ]erimovi}, Tomi}, ^au{evi}, Sofo, Vanis, [ehovi}, Ko{ari}, Sara~evi} kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Avde Jabu~ice br. 10 a. 111

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{

Dana 8. 7. 2010. navr{avaju se dvije godine od kad s nama nije na{ dragi direktor

Sa bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NED@IB (HASAN) OMANOVI]
preselio na ahiret dana 7. 7. 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 7. 2010. godine u @epi, poslije d`uma namaza. Prevoz obezbije|en ispred mjesne zajednice Sokolje, sa stajli{tima Stup, Ned`ari}i, RTV dom, Otoka i Vije}nica. Polazak autobusa u 9.00 sati sa Sokolja. O@ALO[]ENI: sin Abid, k}erke Hasnija, Ferida i Mevlida, snaha Mujesira, zetovi Jusuf, Hasib i Irfan, unu~ad Indira, Behira, Irma, Amar, Armin, sestri~ne Hanka, ]amka, Pemba, Fata, {urak Adil, svastike Fatima, Sulejmana, Osmana, dajd`i}i Emir i Ramiz, amid`i}i Bajro i Hasib, porodice: Omanovi}, ]esko, Pod`i}, [eta, Agi}, Planja, ^ovi}, Goreti}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i pirjatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti ulica Majdanska 23 poslije d`uma namaza. 8958-1nd`

TARIK PILAVD@IJA
Zauvijek }emo ~uvati uspomenu na Tvoj dragi lik. Uposlenici firme EXTAR doo Sarajevo
8945-1nd`

FERID (BE]IRA) GALIJA[EVI]
preminuo 5. jula 2010. godine u 83. godini. Ispra}aj }e se obaviti 7. jula 2010. godine u 12.00 ~asova iz ateisti~ke kapele gradskog groblja Bare. Sahrana }e se obaviti 8. jula 2010. godine u 14.00 ~asova u Te{nju. O@ALO[]ENI: sinovi Goran i Mirza, sestre [emsa i Emira, snahe Jasna i Senadeta, unu~ad Lejla, Damir, Sead i Dijana, praunuka Ksenija, sestri~na Jagoda sa porodicom, brati~na Ziba i Jasenko, te porodice Galija{evi}, Bejti}, Bajraktarevi}, Imamovi}, Carinik, Hubana, Smaji}, Milinkovi}, Tralji}, Spaho, Salihagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

BERKOVI] (ro|. BALTA) had`d`i HIKMETA, udova ASIMA
ro|. 1943. godine
preselila na ahiret 7. 7. 2010. godine. D`enaza }e se obaviti 8. 7. u 17 h u Kladnju, a tevhid u ku}i rahmetlije. O@ALO[]ENI: sinovi Ajis, Asmir i Adnan, sestra Zahida, snahe Alma, Adisa i Emina, unu~ad Adna, Amila, Asim, Amra, Alem, Amina, Harun i Tarik, familije: Berkovi}, Veli}, Balta, ^amd`i}, [ehi}, Olov~i}, Oru~, Hrustemovi}, Selimovi}, Had`iabdi}, Grbo, Fazli}, Alikadi}, Zub~evi}, Suljki}, Bogdani} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
10518-1tt

SENAIDA (AHMETA) ZE]O
Tvoji: Hazim, Zehra, Raza, Ibrahim, Alica, Jasmina i Memsura sa svojim porodicama
8962-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti najvoljenijeg supruga, oca, dede i svekra

SJE]ANJE

majci na{eg radnog kolege Amira

MUMINA (HALIL) @U[TRA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Hatma dova }e se prou~iti dana 9. 7. 2010. u 12.30 sati u d`amiji Vrap~i}i, prije d`uma namaza. Tvoji: supruga [a}ira, sinovi Ahmet, Esad, Azim i Mirsad, k}erka Esma, nevjeste Sanela, Mersa, [evala, Emira, 965-1mo unu~ad Adnan, Muamer, Ajla, Nejra, [ejla

na na{e najmilije

SEVDI HOD@I]
Nermin i Fahro
8912-1nd`

Dana 8. 7. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog oca, dede, pradede

Dana 8. 7. 2010. godine navr{avaju se 23 godine od smrti mog brata

ISMET IMAMOVI]
8. 7. 1985 2010.

HAMDIJA KARI] HASAN (HAMDIJA) HAD@IBAJRI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Esad, snahe Enida i Samra, unuci Mustafa, Muris i Mirza, praunuk Nidal
8960-1nd`

SUBHIJA IMAMOVI], ro|. KULJUH
26. 12. 2004 - 2010.

8. 7. 1987 - 8. 7. 2010.
Ne postoji zaborav, niti utjeha. Smrt je bila tren, ali osje}aji i sje}anje na tebe su vje~ni. S ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Keno, Zineta, Delila, Amila, Asja, Kenan
10532-1tt

U na{im srcima ste zauvijek voljeni, a u na{im mislima nikad zaboravljeni. Va{e k}erke
8963-1nd`

68

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
S bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

ILIJAS (SULEJMAN) TANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 7. 7. 2010. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 7. 2010. godine u 15.00 sati na gradskom groblju „Lav“. Komemorativna sjednica }e se odr`ati istog dana u 11.00 h na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. O@ALO[]ENI: sin Mak, k}erka Ema, majka Safura, supruga Jasna, bra}a Asim, Zijad, Nezir, sestre Fatima, Bisera i Enisa, snahe, zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Tanovi}, Sutovi}, Zup~evi}, D`ubur, Habul, Pa{i}, ^ustovi}, Sari}, Muratovi}, Be{ovi}, Busulad`i}, Sal~inovi}, Zahiragi}, Dervi{evi}, Kurtovi}, Karabegovi}, Had`i} i ostala mnogobrojna rodbina
8956-1nd`

Tu`na srca i s bolom u du{i, javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

dipl. ing. gra|. ZLATKO BAKRANIN
Blago u Gospodinu preminuo. Pokop dragog nam pokojnika obavit }e se dana, petak, 9. 7. 2010. godine u 14.00 sati na groblju Vlakovo. Tvoji: sinovi Goran i Danijel, sestra Jasminka, obitelji Bakranin, Putica, Beus, Baji} - Hitrov, \urasek, te ostali prijatelji Izrazi su}uti }e obitelj primati u kapeli na groblju na dan sahrane. Misa zadu{nica }e se odr`ati u Katedrali, 9. 7. 2010. u 16.45 sati.
10487-1tt

SENAIDA ZE]O
preminula nakon duge i te{ke bolesti u 55. godini. Sahrana }e se obaviti dana 8. jula 2010. godine u 13.00 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Najla, sestra Sabina, zet Tihomir, sestri}i Dario i Vedran, snaha Aida, te porodice Ze}o, Kozli}, Mika, Prguda, Barlov, Sulji}, Sara~evi}, Radon~i}, Be~a, Haselji}, Ze~i}, Had`i}, Kumro i ostala rodbina i prijatelji 111

Obavje{tavamo vas da je 5. jula 2010. godine u 47. godini preselio na{ dragi

SAJID MUHOVI]
Supruga Fatima, k}erka Samra, [ejla, Senija
10528-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZEMKA MURATOVI], ro|. BE^I]
preselila na ahiret u utorak, 6. jula 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. jula 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti u ul. N. Fazlibegovi}a 9 sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erke Ismeta i Fikreta, zetovi Milojko i Sulejman, unu~ad i praunu~ad, sestre Rasema, [ema, Alija i Fatima, zetovi, snaha, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Muratovi}, Be~i}, Dimitrijevi}, Muji}, Kla~ar, Kahrimanovi}, Sa~i}, Saki}, Be{i}, Zoli}, Plo~o, Mu{ovi}, D`anovi}, Panti}, Top~agi}, Rogonji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Nusreta Fazlibegovi}a br. 9. 111

MEHMED (SMAJO) ^AN^AR
preselio na ahiret u srijedu, 7. jula 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 8. jula 2010. godine poslije podne namaza u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na mezarju Grahovi{te - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: supruga Rahima, sinovi Nusret i Esad, k}erka Mubera, snahe Hurija i Emina, zet Zejnil, unu~ad Ismet - Fatih, Izet - Nasir, Ned`ma, Revda Mutahera, Lejla i Lamija, brat Ibi{, sestra Pa{a, brati~ne, sestri~ne, {ura Halil sa porodicom, svastika Hanifa sa porodicom, te porodice ^an~ar, Amin, Habibovi}, Berilo, D`ud`evi}, Brajlovi}, Omerovi}, Kulovac, [ehi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Hotonj III br. 61. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAJID (ZAHIR) MUHOVI]
tragi~no preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. jula 2010. godine, u 47. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 8. jula 2010. godine poslije ikindije namaza (u 17.00 sati) u haremu Semiz-begove d`amije u Pra~i, a ukop }e se obaviti na mjesnom mezarju u Pra~i. O@ALO[]ENI: otac Zahir, majka Safeta, sestra Saida, supruga Fatima, djeca Samra, [ejla i Senija, sestri~ne Sanela, Selma i Lejla, amid`a Alija, strina Alija, tetke Habiba i Selveta, daid`a Faid, daid`inice Raza, Behka, Almasa i Behka, amid`i} Muhamed, amid`i~na Jasmina, teti} Nihad, teti~ne Suada, Mirsada, Majda, Nihada i Senada, daid`i}i Amel, Salko, Zijad, Mehmedalija, Mensur, Fuad i [aban, daid`i~ne Amela, Sena, Raza, Ramiza i Mubera, punica Fata, {ure Omer i Azem sa porodicama, svastika Zlatka sa porodicom, te porodice Muhovi}, Pehilj, Kukavica, Prlja~a, Peljto, Palo, Mahmutovi}, Pilav, Semid`ija, Kadri}, Brdari}, \emi|i}, @iga, ^olo, Mi{ut, Selak, Jusi}, Andelija, Drakovac, Spahovi}, Drugovac, Jahi}, Bujak, Fazli}, Kasapovi}, Veletovac, Bajraktarevi}, Huseinovi}, Mehedinovi}, Selimovi}, Bor~ak, Boguni}, ]esko, Ni{i}, Memi}, Be~i}, Be{li}, Gazibara, Lagumd`ija, Sipovi}, U{anovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u o~evoj ku}i u Pra~i.
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DEVLIJA (HASAN) ALISPAHI], ro|. HAJDAREVI]
preselila na ahiret u srijedu, 7. 7. 2010. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. 7. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}i Sadeta, sinovi Avdo i Hurem, snahe Sabaheta, Mina i Enisa, zet Mujo, unuci Saudin i Samir, unuke Edisa, Aldina, Samira, Aldina i Medina, praunu~ad Amer, Arman, Evhad, Ervin i Sel, sestra Ajka, brat Muhamed, sestri}i, brati}i, te porodice: Alispahi}, Hajdarevi}, Mi{ut, Eminovi}, Mujezinovi}, ^ardakovi}, Dedovi}, He}o, Kari}, Pa{i}, ]utahija, Brankovi}, Hasanovi}, Ge`o, ]ati}, Hrbat, Bakovi}, Had`i}, Aganovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul. Grbavi~ka 65/III. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Grbavica - pijaca - sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ZAHIDA DIKAD@I], ro|. OMERBA[I]
preselila na ahiret dana 7. 7. 2010 u 87. godini. D`enaza }e se obaviti 8. 7. 2010. u 17 sati na groblju u Kaknju. D`enaza kre}e ispred gradske d`amije u Kaknju. Tevhid }e se prou~iti u istoj d`amiji u Kaknju O@ALO[]ENI: suprug D`emal, sinovi Mustafa - Mujo Hozi}, Irfan Avdi} sa porodicama, k}eri Vasvija i Jasna sa porodicama, sestra Esma sa porodicom, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, sestri}i, sestri~ne i ostala rodbina i kom{ije te porodice: Dikad`i}, Omerba{i}, Hozi}, Avdi}, Red`epaj, Stani{i}, Bogilovi}, ^izmi} i ostala rodbina
8946-1nd`

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

NAZA (HAKIJA) MU[ANOVI]
ekshumacija

1929 - 1993.
ubijena prilikom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1993. godine. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti u petak, 9. 7. 2010. godine u 14,00 sati na mezarju Harem Musa pa{ine d`amije u Novoj Kasabi. O@ALO[]ENI: sinovi Zijah i Rizah sa svojim porodicama te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
699-1tz

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{

OSMAN (AHMO) SJENAR
preselio na ahiret 7. 7. 2010. godine u 77. godini. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O@ALO[]ENI: supruga [emsa, sinovi Asim i D`emal, k}erke Almasa, Zlatka i Enisa, sestra Zlatka i zet Zejnil, {ure Asim, Mujo i Mustafa sa porodicama, snahe Almasa i Enila, zetovi Nusret i Admer, unu~ad Emir, Aida, Harun, Selma, Anisa, Kerim, Amina, Faris, Said i Suno, brati~ne, sestri}i i sestri~ne i prika Suad O`alo{}ene porodice: Sjenar, Lelo, Hand`i}, Hamza, Behmen, Bajrovi}, Boli}, Devi}, Medi}, Muratovi}, Deli}, Kerla, Imamovi}, Memi}, Bajraktarevi}, [e~i}, ]ati}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 7. 2010. godine poslije d`uma namaza u Imamovi}ima - Sokolac. Za d`enazu }e biti organizovan prevoz autobusom iz Bu{}e - Kobilja Glava u petak, 9. 7. u 11.00, preko Vije}nice do Kaljine, gdje }e biti klanjan d`uma namaz a potom d`enaza u Imamovi}ima. Tevhid }e se obaviti isti dan u 15.00 h u ku}i rahmetlije u ul. Bu{}a 15 - K. Glava - Vogo{}a.
10534-1tt

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

69

70

^etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
- Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja objekata. Broj izvr{ilaca: 1 6. Elektromonter za mre`e KV Minimalni uslovi: - Izra`ene analiti~ke sposobnosti Broj izvr{ilaca: 1 2. Radnik na obezbje|enju Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: SSS/KV - Radno iskustvo: 1 (jedna) godina na istim ili sli~nim poslovima Broj izvr{ilaca: 3 Odjel za ra~unovodstvo i finansije 1. Fakturant Minimalni uslovi: Posebni uslovi: - Poznavanje stanja mre`e. Broj izvr{ilaca: 3 7. Elektromonter za rasvjetu VKV - Stru~na sprema: SSS dru{tvena/tehni~ka - Radno iskustvo: 3 (tri) godine u struci Posebni uslovi: - Poznavanje operatorskog rada na ra~unaru, knjigovodstva, poslova blagajne i likvidature kao i svih instrumenata gotovinskog i bezgotovinskog pla}anja. Broj izvr{ilaca: 1 Odjel za logistiku 1. Vi{i referent nabavke Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: VSS ekonomska - Radno iskustvo: 1(jedna)godina u struci Posebni uslovi: Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja javne rasvjete. Broj izvr{ilaca: 1 9. Elektromonter voza~ specijalnog vozila Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje specijalnim vozilom. - Poznavanje stanja mre`e. Broj izvr{ilaca: 1 10. Referent za TS - Stru~na sprema: VSS Pravni fakultet Radno iskustvo: 1 (jedna) godina u struci Posebni uslovi: - Napredni nivo kori{tenja ra~unara - Sposobnost za timski rad - Sposobnost primenjivanja teorijskih znanja na specifi~ne situacije u praksi - Sposobnost logi~kog razmi{ljanja i zaklju~ivanja Broj izvr{ilaca: 1 Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju op{te uslove za zasnivanje radnog odnosa: a) da je dr`avljanin BiH b) da je punoljetan c) da je zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti), d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs je otvoren od 05.07.2010. do 13.07.2010. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti zahtjeve za prijavu u prostorijama JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH, ul. Studentska broj: 13. Br~ko, kancelarija broj 1. ili na web adresi www.komunalno.ba Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 13.07.2010. godine do 15:00 ~asova.putem po{te ili li~no na adresu Javno preduze}e komunalo Br~ko, d.o.o. Br~ko, ul. Studentska broj 13. Uz prijave dostaviti kopije dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost op{tih, minimalnih i posebnih uslova. Dostavljena dokumentacija ne}e se vra}ati. Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.Sve informacije u vezi konkursa mo`ete dobiti u slu`bi za op{te i kadrovske poslove na broj: 217-255, lokal 20.Napomena: Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija. - Poznavanje ZNJ BiH, - Poznavanje rada na ra~unaru, internet i elektronska po{ta - Stru~nost, komunikativnost i profesionalno rasu|ivanje; Broj izvr{ilaca: 1 2. Stru~ni saradnik za pravna pitanja Minimalni uslovi:

Broj: INT- 02.07/1-01328/10 Datum: 05.07.2010.godine Na osnovu ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 24/08) i ~lana 34. ta~ka (h) Statuta JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-6047/08 od 04.08.2008. godine, r a s p i s u j e

- Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci u struci

JAVNI KONKURS
I. NA NEODRE\ENO VRIJEME: RJ Elektrodistribucija 1. Izvr{ni rukovodilac Minimalni uslovi:

Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: VKV - elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja objekata. Broj izvr{ilaca: 1 8. Elektromonter za rasvjetu KV

- Stru~na sprema: VSS Tehni~ka/ekonomska/pravna - Radno iskustvo: 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovode}im pozicijama. Posebni uslovi: - Poznavanje organizacije RJ elektrodistribucija, elektroenergetskog sektora u BiH te elektrodistributivne mre`e Distrikta. - Napredni nivo kori{tenja ra~unara - Poznavanje stranog jezika - Sposobnost za timski rad i kao ~lan i kao vo|a tima - Izra`ene organizacione sposobnosti i sposobnosti rukovo|enja; Broj izvr{ilaca: 1 2. Analiti~ar Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: SSS- dru{tvena/op{ti smjer - IV stepen - Radno iskustvo: 6 ({est)mjeseci na istim ili sli~nim poslovima Posebni uslovi:

Minimalni uslovi: - Poznavanje rada na ra~unaru - Sposobnost logi~kog razmi{ljanja i zaklju~ivanja - Izra`ene analiti~ke sposobnosti Broj izvr{ilaca: 1 3. Elektromonter za TS-VKV Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja objekata. Broj izvr{ilaca: 2 4. Elektromonter za TS-KV Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika - Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja objekata. Broj izvr{ilaca: 1 5. Elektromonter za mre`e VKV Minimalni uslovi: Odjel za op{te i administrativne poslove 1. Stru~ni saradnik za op{te poslove Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: VSS- Pravni fakultet - Radno iskustvo: 1 (jedna) godina u struci Posebni uslovi: - Poznavanje rada na ra~unaru, Word, Excel i elektronska po{ta - Sposobnost primjenjivanja teorijskih znanja na specifi~ne situacije u praksi - Sposobnost logi~kog razmi{ljanja i zaklju~ivanja - Stru~na sprema: SSS elektrotehnika, IV stepen - Radno iskustvo: 6 ({est)mjeseci radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja elektro-energetskih objekata. Broj izvr{ilaca: 1 11. Referent za tehni~ku pripremu Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: SSS-gra|evinska, IV stepen - Radno iskustvo: 6 ({est)mjeseci radnog iskustva u struci Posebni uslovi: - Poznavanje stanja elektro-energetskih objekata. Broj izvr{ilaca: 1

DIREKTOR Mr Admir Nukovi}, dipl.oec

GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU raspisuje

KONKURS za izbor akademskog osoblja
1. u zvanje docenta za u`u nau~nu oblast „Geotehnika i geologija“ - 1 izvr{ilac 2. u zvanje vi{eg asistenta za u`u nau~nu oblast „Mehanika i teorija konstrukcija“ - 1 izvr{ilac USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o univerzitetu i Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradni~ka zvanja na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ u Mostaru. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu: Gra|evinski fakultet Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru USRC „Midhat Hujdur - Hujka“ 88104 Mostar, uz napomenu „Prijava na konkurs za izbor u zvanje“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Bli`e informacije mogu se dobiti na telefon: 036/514 850

DOM-a d.o.o. PROZORI I VRATA Bla`ujski drum bb Ilid`a Tel/fax : 033 764 915 Mobitel : 061 160 896 e-mail: domavija@bih.net.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA VISOKO OP]INSKI NA^ELNIK

KONKURS Za prijem u radni odnos:
1. Trgovac Posebni uslovi: Pored op{ti uslova predvi|enih Zakona o radu prijavljeni kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove : a.) Poznavanje turskog jezika b.) Poznavanje rada na racunaru Prijave sa op{irnom biografijom slati na gore navedenu adresu, broj faksa ili putem elektronske po{te. Samo kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na razgovor. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave. 1 (jedan) izvr{ilac

Objavljuje DOPUNU OGLASA
Za imenovanje ~lana Nadzornog odbora Dru{tva „Visokogas“ d.o.o. Visoko

Objavljenog u listu „Dnevni avaz“ 7. juli na 62. strani u dijelu teksta pod: Posebni uslovi za imenovanje su: Dodaje je pod ta~kom 1. i „diplomirani in`injer ma{instva“.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

71

Grupa A
1. kolo Ju`na Afrika - Meksiko Urugvaj - Francuska 2. kolo Ju`na Afrika - Urugvaj Francuska - Meksiko 3. kolo Meksiko - Urugvaj Francuska - Ju`na Afrika 1. Urugvaj 2. Meksiko 3. Ju`na Afrika 4. Francuska 3 3 3 3 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1:1 0:0 0:3 0:2 0:1 1:2 4:0 3:2 3:5 1:4 7 4 4 1

Grupa E
1. kolo Holandija - Danska Japan - Kamerun 2. kolo Holandija - Japan Kamerun - Danska 3. kolo Danska - Japan Kamerun - Holandija 1. Holandija 2. Japan 3. Danska 4. Kamerun 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2:0 1:0 1:0 1:2 1:3 1:2 5:1 4:2 3:6 2:5 9 6 3 0

72

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

sp 2010

URUGVAJ Za titulu }e se ipak boriti evropske reprezentacije

Grupa B
1. kolo Ju`na Koreja - Gr~ka Argentina - Nigerija 2. kolo Argentina - Ju`na Koreja Gr~ka - Nigerija 3. kolo Argentina - Gr~ka Nigerija - Ju`na Koreja 1. Argentina 2. J. Koreja 3. Gr~ka 4. Nigerija 3 3 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 2:0 1:0 4:1 2:1 2:0 2:2 7:1 5:6 2:5 3:5 9 4 3 1

Grupa F
1. kolo Italija - Paragvaj Novi Zeland - Slova~ka 2. kolo Slova~ka - Paragvaj Italija - Novi Zeland 3. kolo Slova~ka - Italija Paragvaj - Novi Zeland 1. Paragvaj 2. Slova~ka 3. N. Zeland 4. Italija 3 3 3 3 1 1 0 0 2 1 3 2 0 1 0 1 1:1 1:1 0:2 1:1 3:2 0:0 3:1 4:5 2:2 4:5 5 4 3 2

Tabarezov tim odbranio ~ast Ju`ne Amerike
Ponosan sam na svoje igra~e, ka`e urugvajski selektor
Reprezentacija Urugvaja posljednja se uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi s ju`noameri~kog kontinenta. Me|u 32 najbolje reprezentacije svijeta pro{li su kroz bara` preko Kostarike, ali su zato na Mundijalu oti{li najdalje od svih reprezentacija Latinoamerikanaca. Iza njih su ostali i Brazil i Argentina.

Grupa C
1. kolo Engleska - SAD Al`ir - Slovenija 2. kolo Slovenija - SAD Engleska - Al`ir 3. kolo Slovenija - Engleska SAD - Al`ir 1. SAD 2. Engleska 3. Slovenija 4. Al`ir 3 3 3 3 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1:1 0:1 2:2 0:0 0:1 1:0 4:3 2:1 3:3 0:2 5 5 4 1

Grupa G
1. kolo Obala Slonova~e - Portugal Brazil - Sjeverna Koreja 2. kolo Brazil - Obala Slonova~e Portugal - Sjeverna Koreja 3. kolo Portugal - Brazil Sjeverna Koreja - O. Slonova~e 1. Brazil 2. Portugal 3. O. Slonova~e 4. S. Koreja 3 3 3 3 2 1 1 0 1 2 1 0 0:0 2:1 3:1 7:0 0:0 0:3 7 5 4 0

Samo korak
Poraz Urugvaja nije smanjio intenzitet komplimenata na ra~un onoga {to je napravio selektor Oskar Tabarez (Oscar) sa svojim timom. Bili su na samo korak do finala, ali ih je zaustavila Holandija. - Razo~aran jesam, jer nismo uspjeli do}i do finala, ali sam veoma ponosan na svoje igra~e, koji su se borili do samog kraja. Vi{e od toga ne mogu tra`iti. Dali smo sve od sebe, ali to ovog puta nije bilo dovoljno. Holandija je zaslu`eno oti{la dalje - rekao je Tabarez. Urugvaj sigurno ne}e tako lako do sli~ne prilike, ali me|u igra~ima ima onih koji se nadaju. - Igrali smo dobro cijeli Mundijal, ali {teta je {to smo propustili priliku da u|emo u finale nakon toliko godina. Na`alost, Holandija je ovog puta bila bo-

0 5:2 0 7:0 1 4:3 3 1:12

Grupa D
1. kolo Srbija - Gana Njema~ka - Australija 2. kolo Njema~ka - Srbija Gana - Australija 3. kolo Gana - Njema~ka Australija - Srbija 1. Njema~ka 2. Gana 3. Australija 4. Srbija 3 3 3 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0:1 4:0 0:1 1:1 0:1 2:1 5:1 2:2 3:6 2:3 6 4 4 3

Grupa H
1. kolo Honduras - ^ile [panija - [vicarska 2. kolo ^ile - [vicarska [panija - Honduras 3. kolo ^ile - [panija [vicarska - Honduras 1. [panija 2. ^ile 3. [vicarska 4. Honduras 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4:2 3:2 1:1 0:3 0:1 0:1 1:0 2:0 1:2 0:0 6 6 4 1

Arevalo s Van Persijem: Igra~i dali sve od sebe

Osmina finala
(49) Urugvaj - J. Koreja (50) SAD - Gana (51) Njema~ka - Engleska (52) Argentina - Meksiko (53) Holandija - Slova~ka (54) Brazil - ^ile (55) Paragvaj - Japan (56) [panija - Portugal 2:1 (produ`eci) 1:2 4:1 3:1 2:1 3:0 (penali) 5:3 1:0

(59) Argentina - Njema~ka (60) Paragvaj - [panija

0:4 0:1

Polufinale
(61) Urugvaj - Holandija (62) Njema~ka - [panija (Durban, 7. juli, 20.30) 2:3

lja. Takav je ovo sport, mo`da uspijemo sljede}i put - izavio je Egidio Arevalo.

Drugi gol iz ofsajda
Tabarez se osvrnuo na spornu situaciju kada je Vesli Sneider (Wesley Sneijder) doveo Holandiju u vodstvo od 2:1. Tom prilikom lopta je pro{la ispod noge Robina van Persija (Persie), koji je bio u sumnjivoj poziciji, i zavr{ila u mre`i. - Na snimku se vidi da se radilo o nedozvoljenom polo`aju. Da taj gol nije priznat, mo`da bi utakmica oti{la u drugom smjeru naglasio je Tabarez.

^ini se da Urugvajci ni ne pomi{ljaju na jadikovanje zbog poraza od Holandije. Tako njihov vezni igra~ Alvaro Pereira te`i{te stavlja na utakmicu za tre}e mjesto.

Nova utakmica
- Ponosan sam {to sam dio ovog tima koji pi{e historiju. Jo{ ne mogu re}i jesam li potpuno zadovoljan. Pred nama je nova utakmica, a razlika izme|u tre}eg i ~etvrtog mjesta je ogromna - na(N. D.) glasio je Pereira.

Za 3. mjesto
(Port Elizabet, 10. juli, 20.30 sati)

^etvrtfinale
(57) Holandija - Brazil (58) Urugvaj - Gana 2:1 (penali) 4:2

Finale
(Johanesburg, 11. juli, 20.30 sati)

Urugvajci zadovoljni prikazanim

Lista strijelaca
5 - David Vilja ([panija), Vesli Sneider (Holandija) 4 - Gonzalo Iguain (Argentina), Tomas Miler, Miroslav Klose (Njema~ka), Robert Vitek (Slova~ka) 3 - Asamoa Gijan (Gana), Luis Suarez (Urugvaj), Lui{ Fabijano (Brazil), Lendon Donovan (SAD), Dijego Forlan (Urugvaj) 2 - Samuel Eto (Kamerun), Karlos Tevez (Argentina), Havijer Ernandez (Meksiko), Elano (Brazil), Tijago (Portugal), Lukas Podolski,...

Navija~i slave heroje
U urugvajskom narodu postoji izraz „Garra Charrua“, koji se ne mo`e doslovno prevesti, ali se odnosi na borbu do samog kraja. Odslikava dostojanstvo i ponos onih koji su dali sve od sebe. Upravo su to, prema mi{ljenju Urugvajaca, pokazali njihovi fudbalski reprezentativci u utakmici protiv Holandije. Zato narod Urugvaja slavi svoje heroje. - Ponosni smo na njih. Tu`ni smo, jer smo bili blizu, ali smo sretni jer smo i{li do kraja bez predaje - rekao je jedan od hiljada navija~a koji su se okupili u Montevideu. Sli~no misli i predsjednik dr`ave Hoze Muhika (Jose), koji zbog zdravstvenog stanja nije putovao u Ju`nu Afriku. - S turnira smo oti{li dostojanstveno, a to je velika stvar - izjavio (N. D.) je ovaj 75-godi{njak.

Montevideo: Navija~i ponosni

(Foto: AP)

sp 2010

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

73

HOLANDIJA Bert van Marvijk poru~io igra~ima

Ne dozvolite da nam izmakne ova {ansa
Na putu smo da napravimo veliku stvar, ka`e selektor nakon plasmana u finale SP-a
Stigli smo do finala, ali jo{ nismo u~inili ni{ta {to bi nas upisalo u historiju, upozorio je Bert van Marvijk (Marwijk) svoje fudbalere, kojima je, ipak, odao priznanje na tome {to su nakon 32 godine osigurali Holandiji me~ za titulu svjetskog prvaka. Holan|ani su 1974. i 1978. igrali finala mundijala i oba puta izgubili. Zbog toga njihov selektor ka`e da dana{nja generaciju u nedjelju u Johanesburgu mora pobijediti ako `eli ostvariti historijski uspjeh.
Sneider: Blizu ~etvrtog trofeja u sezoni

Vesli Sneider i Arjen Roben

„Realovi otpaci“ na pragu svjetske titule
Igra~i kojih se madridski klub odrekao, odveli Holandiju u zavr{nicu Mundijala
„Realovi otpaci“ Arjen Roben (Robben) i Vesli Sneider (Wesley Sneijder) pokazali su jo{ jednom kakvu je gre{ku napravio madridski gigant nakon {to su odveli Holandiju u finale Mundijala. Nakon {to je kapiten \ovani van Bronkorst (Giovanni Bronckhorst) na~eo Urugvajce, Sneider je potom pogodio za 2:1 za svoj peti gol na SP-u. Put u finale trasirao je Roben, koji je glavom matirao golmana Fernanda Musleru za 3:1. - Bio je to te`ak me~, ali sada je iza nas, a ispred je finale. Tako smo blizu. Nema ve}e stvari nego osvojiti SP - rekao je Sneider, koji, poput Robena, pro{log ljeta nije `elio oti}i iz Reala, ali je prodat Interu za 15 miliona eura kako bi „Kraljevi“ napravili mjesta za Kristijana Ronalda (Cristiano), Kaku i ^abija Alonsa (Xabi). Real s njima nije ni{ta osvojio, a Sneider i Roben, koji je za 24 miliona eura zavr{io u minhenskom Bajernu, sve! ^ak se Sneideru pru`a fantasti~na mogu}nost - da osvoji sva takmi~enja u kojima je nastupao ove godine. Naime, 26-godi{nji vezista trijumfovao je s Interom u Prvenstvu i u Kupu Italije te u Ligi prvaka, a jo{ jedan me~ dijeli ga od svjetskog naslova s Holandijom. Roben (26) je s Bajernom osvojio duplu krunu u Njema~koj, a finale Lige prvaka izgubio je upravo od Sne(E. J.) iderovog Intera.

Timski duh
- Na putu smo da napravimo veliku stvar, ali je pred nama jo{ jedan me~ - rekao je biv{i trener Fejenorda. Van Marvijk insistira na jakom timskom duhu uklanjaju}i i najmanji znak arogancije ili opu{tanja.

Radost Van Marvijka i holandske zvijezde Robena

- Igramo dobar, ponekada prekrasan fudbal, ali u pro{losti se de{avalo da na-

Urugvaj 2 (1:1) 3 Holandija
Muslera Godin Viktorino Gargano M. Pereira Kaseres Perez A. Pereira (78. Abreu) Arevalo Kavani Forlan (84. Fernandez) Selektor: Oskar Tabarez Stekelenburg Bularuz Heitinga Matijsen Van Bronkhorst Kujt Van Bomel Sneider De Zeuv (od 46. Van Der Vart) Roben (89. Elija) Van Persi Selektor: Bert Van Marvijk

Stadion Grin point u Kejptaunu Gledalaca: 62.479 Sudija: Rav{an Irmatov (Uzbekistan) Strijelci: 0:1 - Van Bronkhorst (18), 1:1 - Forlan (41), 1:2 - Sneider (70), 1:3 - Roben (73), 2:3 - M. Pereira (90) @uti kartoni: M. Pereira, Kaseres (Urugvaj), Sneider, Bularuz, Van Bomel (Holandija) Igra~ utakmice: Vesli Sneider (Holandija)

kon toga postanemo previ{e samouvjereni. Zato igra~ima poku{avam re}i da uvijek postoji naredni me~ - ka`e 58-godi{nji stru~njak. Nakon pobjede u polufinalu nad Urugvajem (3:2), sa~uvao je ledeni izraz lica, koji se, ipak, po~eo topiti u razgovoru s novinarima. - Naravno, radostan sam i ponosan {to je mala dr`ava poput Holandije u finalu Svjetskog prvenstva. Igra~ima sam rekao: „Ne dozvolite da nam izmakne ova {ansa“ - dodao je Van Marvijk.

Posjed lopte je klju~
Su{tinu svoje trenerske filozofije Van Marvijk je objasnio rije~ima: - Volim napada~ki fudbal, ali igra~e u~im da stabilnost ostvaruju pravilnom igrom u odbrani. Za nas je klju~no da kontroliramo posjed lopte. la nam je samopouzdanje da u po~etku zaigramo slobodnije i hrabrije. Nakon toga smo pali u veznom redu, ali smo se vratili do poluvremena i, kada smo poveli s 2:1, vi{e nisam imao dilema. Istina, nismo dobili s 4:1 ili 5:1, ali smo pre`ivjeli - rekao je (E. J.) Van Marvijk.

Holandski veznjak konkurisat }e za finale

Bez panike u fini{u
Reprezentativcima je posebno ~estitao na tome {to nisu pani~ili nakon {to su Urugvajci u samom fini{u smanjili na 2:3. - Odli~na organizacija da-

Holandski mediji slave pobjedu

Rije{iti se trauma pro{losti
Holandski mediji utrkuju se ko }e ve}im superlativima nagraditi fudbalsku reprezentaciju koja je pobjedom nad Urugvajem (3:2) izborila finale Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. „FIinals!“, vri{ti s naslovnice popularnog „Telegraafa“, koji pi{e kako se „“Oranju“ smije{i svjetska titula“ te dodaje „da je Holandija 32 godine ~ekala na ovaj trenutak“, podsje}aju}i na finale SP-a 1978., kada je doma}in Argentina savladala „Lale“ s 3:1. - Jo{ jedna pobjeda i „Oranje“ je {ampion - tvrdi „NRC Next“. Svi vode}i listovi slo`ni su u ocjeni da je do{lo vrijeme da se Holandija oslobodi traume zvane finale SP-a.

Trenutak kada je Kaseres udario De Zeuva u glavu

(Foto: AP)

De Zeuv ostao „samo“ bez zuba
Holandski veznjak Demi de Zeuv (Demy Zeeuw) mo}i }e konkurisati za finalnu utakmicu, jer pregled u bolnici nije utvrdio lom vilice, na koji se sumnjalo. De Zeuv je u duelu s Urugvajem od Martina Kaseresa (Caceres) dobio udarac u glavu nakon ~ega je morao biti zamijenjen. Sumnjalo se na lom, ali je pregled utvrdio da je De Zeuv „samo“ ostao (M. T.) bez zuba.

„Lale“ stopama Brazila iz 1970.
Ako trijumfuje u finalu Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, Holandija }e postati tek drugi tim u historiji koji je postigao sve pobjede u jednom ciklusu SP-a, ra~unaju}i kvalifikacije i finalni turnir. Brazilu je to uspjelo 1970. godine. „Lale“ su na putu do finala SP-a 2010. pobje|ivale Makedoniju (2:1, 4:0), Island (2:0, 2:1), [kotsku (3:0, 1:0) i Norve{ku (1:0, 2:0) (kvalifikacije), Dansku (2:0), Japan (1:0), Kamerun (2:1), Slova~ku (2:1), Brazil (2:1) i Urugvaj (3:2) (zavr{nica).

Navija~i pri`eljkuju trofej

^etiri godine prije nego {to ih je porazila Argentina, Holan|ani su zapeli na posljednoj prepreci i na Mu-

ndijalu 1974. Tada su, tako|er u me~u za titulu, izgubili od doma}ina Zapadne (E. J.) Njema~ke (1:2).

74

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

sp 2010

STRU^NA ANALIZA D`emal ^alija, instruktor fudbalskog su|enja

Sneiderov gol ~ist kao suza Evropljani zasjenili
Platini: Uspjeh Evropljana nije slu~ajan

Za titulu dvije ekipe sa Starog kontinenta

Pogodak Englezima morao je biti priznat

Su|enje na SP-u je dobro

ostatak svijeta
Njema~ka, [panija i Holandija ve} su godinama najbolji u mladim kategorijama
Ve} nakon ~etvrtfinalnih, a posebno nakon polufinalnih me~eva, bilo je jasno da je ovo, ipak, turnir Evropljana. Prvi put nakon 1962. godine, kada je Brazil odbranio titulu prvaka, reprezentacija s jednog kontinenta bit }e dva puta zaredom {ampion. Tako|er, bit }e to prva titula za Evropljane van njihovog kontinenta. A izgledalo je da }e sve biti potpuno druga~ije kada su se igrale grupne faze, jer su se neke od najja~ih evropskih reprezentacija, poput posljednjih finalista Italije i Francuske, blamirale sramotnim nastupima. A selekcije s ostalih kontinenata su blistale, posebno one iz Ju`ne Amerike. Po Mi{elu Platiniju (Michael), predsjedniku UEFAe i legendi francuskog fudbala, epilog u Ju`noj Africi uop}e nije iznena|uju}i. - Njema~ka, [panija i Holandija osvojile su najvi{e takmi~enja u omladinskim kategorijama u posljednjih deset godina tako da se ovo nikako ne mo`e nazvati sre}om. Ono {to mene posebno raduje je da tri velike fudbalske nacije igraju tako da svi u`ivaju kada ih gledaju. To je nagrada za strpljenje i ulaganje u edukaciju i trening - rekao je Platini. Ju`noamerikanci sigurno }e se poku{ati osvetiti na narednom SP-u, 2014. u Br(Z. [.) azilu.

D`emal ^alija, biv{i me|unarodni sudija s A-liste, danas je instruktor fudbalskog su|enja. Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi prati iz posebnog ugla. Mnogi smatraju da su arbitri na ovom Mundijalu dosta toga napravili kako ne bi trebalo, a novu dilemu donijela je utakmica polufinala i drugi gol Holandije protiv Urugvaja. Strijelac je bio Vesli Sneider (Wesley Sneijder), koji je pogodio nakon {to je lopta pro{la ispod noge njegovog saigra~a Robina van Persija (Persie).

Tehnologija za bogate

- Stalno se spominje uvo|enje tehnologije u fudbal. Tu za FIFA-u nema ni{ta sporno da ne postoji veliki problem. Uvo|enje tehnologije bilo bi mogu}e

samo u bogatim ligama. Onda ne bi mogle biti ispo{tovane sve dr`ave, a FIFA `eli da se fudbal igra u cijelom svijetu - nagla{ava ^alija.

^alija: Najkvalitetnije su sudije iz Evrope

Dvije tehnike
- Sneiderov gol je ~ist kao suza. Treba se osvrnuti na pravila u ovakvim situacijama i sve }e biti jasno. Jednostavno, igra~ u narand`astom dresu nije ometao golmanovo vidno polje, jer je bio u takvom

Izjava dana
Pozvala sam na{u ekipu na prijem u predsjedni~ku pala~u. Igra~i su odbili, jer su osje}ali da ne zaslu`uju takvu ~ast, ali mislim da nisu u pravu. Zaslu`uju prijem i o~ekujem ih.
Argentinska predsjednica Kristina Kirhner (Cristina Kirchner)

polo`aju i daleko od ~uvara mre`e. Prema tome, nije trebalo prekidati igru - smatra ^alija. ^ini se da su nedozvoljene pozicije posebno upadale u o~i onima koji prate Mundijal. Prema ^alijinom mi{ljenju, sudije imaju jasne preporuke. - Ofsajd je kada je bilo koji dio tijela napada~a ispred linije s pretposljednjim igra~em odbrane. Tu sada do izra`aja dolaze dvije stvari. Sudije imaju tehniku „zastavice“, kada trebaju pratiti liniju, ali i tehniku „sa~ekaj i vidi“.

Zna~i da se gleda trenutak kada se lopta odvoji od noge i igra se zaustavlja tek kada igra~ dobije loptu. To mnoge zbunjuje, ali sudije su i na ovom SP-u vo|ene preporukom da je bolje malo zakasniti, a donijeti ispravnu odluku. Mislim da to prili~no dobro rade - ka`e biv{i bh. sudija.

Zanemarljiv broj
Kada govori o najve}im sudijskim proma{ajima u Ju`noj Africi, ^alija nagla{ava da je gol Engleske u duelu protiv Njema~ke

morao biti priznat. Ipak, su|enje smatra dobrim. - Gol Engleske morao je biti priznat, to ne podsje}a na SP nego na neka ni`erazredna takmi~enja. Ipak, to se doga|a i o ovakvom propustu pri~at }e se decenijama. Treba stvar gledati sveukupno, a su|enje je, prema mome mi{ljenju, dobro. Bilo je nekoliko velikih gre{aka, ali ako to gledamo statisti~ki, onda je zanemarljiv broj rekao je ^alija. Prema njegovim rije~ima, evropske sudije definitivno posjeduju najve}i kvalitet, ali su na SP-u i arbitri s drugih kontinenata pokaN. D. zali veliko znanje.

Izuzetna posje}enost na Mundijalu
Broj gledalaca na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi nakon polufinalnih me~eva pre{ao je brojku od 3 miliona i tre}i je u historiji, nakon Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava 1994. i Njema~ke 2006. godine. Utakmice je pratilo prosje~no 50 hiljada gledalaca, a o~ekuje se da }e se cifra do kraja popeti na 3,2 miliona. Najvi{e gledalaca ikada bilo je u SAD - 3,59 miliona - te 3,36 miliona u Njema~koj. Broj posjetilaca fan-parkova u Ju`noj Africi i u cijelom svijetu ve} je pre{ao cifru od 5 miliona ljudi.
(Z. [.)

FIFA kaznila selektora Srbije
Disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je selektora Srbije Radomira Anti}a sa ~etiri me~a zabrane vo|enja reprezentacije i nov~ano s 14.000 {vicarskih franaka, prenijeli su srbijanski mediji. Razlog je neprimjereno pona{anje Anti}a nakon poraza od Australije (1:2), kojim je Srbija eliminirana ve} u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Suspenzija se odnosi na naredne utakmice, uklju~uju}i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. godine, koje po~inju u septembru. Fudbalski savez Srbi(E. J.) je najavio je `albu.

Vi{e od 3 miliona gledalaca Anti}u ~etiri me~a suspenzije

sp 2010

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

75

O Mundijalu, sasvim li~no

TRENERI Na{eg stru~njaka sada `eli reprezentacija Kameruna

Penali
Izvo|a~, navija~ i golman, nikome od njih nije lako, ali bih uvijek izabrala da budem ovaj posljednji
Penali su mi zna da vrlo lako naj{okantnija mo`e da ne dostvar u fudbalu. bije ni{ta. MorZaista. Ni{ta se am priznati da ne mo`e porese sa mnom diti s tim. Zaprde{avaju vrlo avo, razmi{ljala ~udne stvari kasam prili~no da gledam izdugo kako bih vo|enje penala. poku{ala na}i U konkretnom adekvatnu rije~ slu~aju navijala u na{em jeziku sam za Ganu. kojom bih moKada je Suarez gla objasniti svnapravio prekroj do`ivljaj izv{aj, skakala sam o|enja {uta s 11 od sre}e. I onda. Pi{e: metara. Ne na- D`enana BUREK Reditelj prije|oh je. Ako ste nosa prikazuje u ovom mometog momka, o ntu pomislili da pretjeru- kojem }e se kasnije pri~ati jem, sjetite se samo uta- danima. Pla~e. Pokrio lice kmice Urugvaj - Gana! dresom gledaju}i {ta }e se Kad govorim o penali- desiti. I bude mi ga `ao. ma, mislim na tri osobe. Ka`em to naglas i sin me u Prva. ^ovjek koji izvodi ~udu gleda. Pita me za kotaj, naizgled, jednostavan ga navijam, jer mu sad vi{e {ut. Ispred njega su lopta i ni{ta nije jasno. golman. I prazan prostor. Djeluje jeSin me u ~udu gleda. dnostavno. Jednostavnije nego kada Pita me za koga navijam, je u petercu deset jer mu sada vi{e igra~a. Ipak. Uzet ni{ta nije jasno }u posljednji primjer. Asamoa Gijan. Mo`e li iko, ali ba{ iko Dakle, onaj Gijan s na ovom svijetu i pribli`no po~etka pri~e nekoliko shvatiti kako se osje}ao taj minuta hodao je po ivici: momak u 120. minuti uta- heroj ili tragi~ar. Da je pokmice? Ne po zavr{etku godio, pisali bi se hvalonego u momentu kada je spjevi o njemu... Kako nitrebao izvesti {ut koji je ta- je, postao je tragi~ar. da mogao odlu~iti pobjeU tim istim minutama dnika. Ne pali ni argume- Suarez je od nesmotrenog nt da je on ipak profesiona- ili ~ak bezobzirnog igra~a lac, obu~en i pla}en da se (zavisi iz koje perspektive sna|e u ovakvoj situaciji. gledate), koji je napravio Dakle, mala Gana igra golmansku paradu i odbrveliku utakmicu. O~i cijele anio siguran gol, postao Afrike uprte su u tu sele- heroj! Pa ne recite, onda, kciju. Svi o~ekuju ~udo od da su penali za infarkt! njih. Vi{e od pola stadiona Da ne zaboravim. Tu je navija za Ganu. Ko zna vi{e i broj tri. Golman. Nekako koliko stotina miliona gle- mislim da je njemu nadalaca sjedi pred TV prije- jlak{e. Ako odbrani, hermnikom. I navija za njih. oj je. Nosaju ga igra~i. SlaZamislite sad koliko je ma- ve navija~i. Novine vri{te li, a zapravo veliki u tom od naslova i slave spasioca. momentu bio taj Gijan. [ta Ako ne odbrani, nikom li je sve njemu prolazilo kr- ni{ta. Nije mogao. Prejak oz glavu kad je krenuo pre- {ut. Ne bi to ni deset goma lopti... Bog zna. I on. lmana odbranilo... Druga. Navija~ koji sjeUvijek bih izabrala bidi i gleda. I o~ekuje sve. A ti broj tri.

Halilhod`i}: Prvo idem na odmor
Imam jo{ desetak ponuda, ali nisam ni{ta odlu~io, ka`e Vaha Lotar Mateus ve} predao ponudu sa svojim uvjetima
Vahid Halilhod`i} dobar je mamac afri~kim selekcijama. Nakon {to su mu otkazom u Obali Slonova~e i{~upali dobar dio jo{ aktivnih nerava u organizmu, na njega su se bacile i ostale afri~ke selekcije. Nedavno je bio Tunis, a sada je tu i Kamerun. Ova selekcija, koja je takmi~enje na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi zavr{ila u prvom krugu, mimo svojih o~ekivanja, tra`i nasljednika Francuza Pola le Guena (Paul), koji je, nakon najgoreg nastupa Kamerunaca na SP-u u historiji, odlu~io da napusti kormilo. Predsjednik Saveza Ija Mohamed (Iya Mohammed), kako prenosi ReuZapravo, Kamerun ih `eli, a pitanje je `ele li oni njega. - Bilo je nekih kontakata, ali samo preko posrednika, nikako direktno. Rekli su da bi `eljeli imati sastanak sa mnom. Trenutno imam desetak ponuda, od ~ega su ~etiri ili pet reprezentacije. Skoro sve su bolje od kamerunske. Nisam apsolutno ni{ta odlu~io, prvo `elim oti}i na godi{nji odmor, a onda }u vidjeti {ta dalje - kazao je Halilhod`i} ju~er za „Dnevni avaz“. Mohamed, pak, tvrdi da je Mateus zainteresiran. Njema~ki stru~njak, koji iza sebe ima 150 nastupa za reprezentaciju „Elfa“, ve} je poslao svoju ponudu, u kojoj je naM. T. veo svoje uvjete.

Halilhod`i}: Kontakti samo preko posrednika

ters, ka`e da su najozbiljniji kandidati za posao Hali-

lhod`i} i Nijemac Lotar Mateus (Lothan Matthaus).

Foto dana

Neslavno priznanje engleskom napada~u

Runi najru`niji fudbaler na svijetu
Nakon razo~arenja na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, Vejn Runi (Wayne Rooney) dobio je razlog za radost - izabran je za najru`nijeg fudbalera na svijetu! Internet stranica www.beautifulpeople.com izdvojila je engleskog fudbalera s duga~ke liste neprivla~nih fudbalera, na kojoj se nalaze jo{ [panac David Vilja (Villa), Amerikanac Lendon Donovan (Landon), Francuz Tjeri Anri (Thierry Henry)... Za najru`niju reprezentaciju izabrana je selekci(M. T.) ja Al`ira.

O~aj urugvajskog navija~a u Montevideu nakon polufinalnog (Foto: Reuters) poraza od Holandije

Runi: „Utjeha“ za SP

Bre{ano u Laciju
Vezni igra~ Australije Mark Bre{ano (Bresciano) potpisao je dvogodi{nji ugovor s italijanskim Lacijom. Reprezentativac „Kengura“ tako }e produ`iti svoj boravak u Italiji na vi{e od jedne decenije. Od 1999. godine igrao je za Empoli, Parmu i posljednje ~etiri godine Palermo. (Z. [.)

76

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

sport

EVROPSKA LIGA Ivo I{tuk pred ve~era{nji revan{ s Olimpijom

Igrat }emo kao da je 0:0
Imamo veliku prednost i trebala bi se dogoditi prava senzacija da ne pro|emo u drugo pretkolo, ka`e trener [irokobrije`ana
Nogometa{i [irokog Brijega ve~eras }e na Pecari (20.30 sati) braniti prednost od 2:0 protiv ljubljanske Olimpije u revan{-susretu prvog pretkola Evropske lige. To je kapital koji se, jeOsim, \urbuzovi}, Memi} i Cviko: Posljednja provjera pred Izrael

Prijateljska utakmica na Grbavici

Cibalija glumi Hapoel
Ovo je prilika da vidimo gdje smo, ka`e trener Amar Osim
Ekipa @eljezni~ara vratila se iz Me|ugorja, gdje se pripremala za utakmice drugog pretkola Lige {ampiona protiv izraelskog Hapoela. Zbog nemogu}nosti pronalaska adekvatnih protivnika, odigrane su samo dvije pripremne utakmice, protiv Olimpika u Fojnici i protiv Iskre u Me|ugorju. Tre}a }e ujedno biti i generalka uo~i prvog me~a s Hapoelom u Tel Avivu (13. juli), a protivnik je Cibalija, tre}eplasirana ekiti neobi~na situacija, sa Cibalijom }e imati posljednju priliku da uigra ekipu pred Ligu {ampiona, a s druge strane morat }e razmi{ljati i o tome da }e utakmicu posmatrati ljudi iz Hapoela. Ho}e li ne{to ostati sakriveno za Izrael? - [ta da sakrijem, mo`da bih i sakrio da imam {ta {ali se Osim i dodaje: - Imamo priliku da odigramo utakmicu sa dobrim protivnikom, koji }e za se-

Ulaznica 10 KM
Utakmicu }e direktno prenositi dr`avna televizija BHT 1. Doma}in o~ekuje dobru posjetu, a to pravda i cijenom ulaznica od 10 KM za sve tribine, s tim da }e djeca, kao i uvijek, imati slobodan ulaz. Navija~i Olimpije, njih pedesetak, koliko ih je najavljeno, za ulaznicu }e, pak, morati izdvojiti tako|er 10, ali eura.

[iroki ima kapitalnu prednost iz prve utakmice u Dom`alama

dnostavno, ne smije izgubiti, smatra trener viceprvaka BiH Ivo I{tuk. - Igrat }emo kao da je 0:0.

TV prijenos iz Tel Aviva
Utakmicu drugog pretkola Lige prvaka izme|u Hapoela iz Tel Aviva i @eljezni~ara direktno }e prenositi BHT 1. Revan{ na Grbavici, kako saznajemo, trebao bi prenositi Hayat. Ekipa @eljezni~ara otputovat }e u Tel Aviv u nedjelju ujutro, a za 19 sati pa u pro{loj sezoni Hrvatske nogometne lige. - Pripreme su pro{le bez problema. Radilo se dobro, va`no je da niko nije povrije|en. [to se ti~e utakmica, nismo imali izbora. U ovom periodu i ovdje veoma je te{ko prona}i protivnike govori Amar Osim, trener i menad`er @eljezni~ara. Pred Osimom }e sada bizakazan je trening. Utakmica protiv Hapoela je u utorak, 13. jula, u 20 sati na stadionu Blumfild u Tel Avivu. Sudija je Mark Klatenburg (Clattenburg) iz Engleske. Revan{ je 21. jula na stadionu Ko{evo, a sudit }e Karlos Klos Gomez (Carlos Clos) iz [panije. dam dana, tako|er, igrati svoje me~eve u Evropi. Dobro je da vidimo gdje smo, Cibalija }e biti ozbiljna provjera. Utakmica }e se igrati na stadionu Grbavica s po~etkom u 20 sati, a ulaznice za sjevernu i ju`nu tribinu ko{tat }e 3 KM, dok }e oni koji `ele na zapad, morati (Z. [.) platiti 10 KM.

[iroki B. (20.30) Olimpija
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Sudija: Vladislav Bezborodov (Rusija). Prvi me~: Olimpija [iroki Brijeg 0:2. [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Diogo, Renato, Topi}, Bari{i}, Vagner, Ko`ul, Ivankovi}, [ili}, Roskam, Varea. Trener: Ivo I{tuk. OLIMPIJA: Botonji~, Ka{nik, Vu~ki}, Silva, [kerjanc, Cimiroti~, Cvijanovi}, Lovre~i}, Bo`i}, Salki}, Pra{nikar. Trener: Safet Had`i}.

Sigurno je prednost iz Dom`ala u podsvijesti mojih igra~a, ali nikako ne smijemo taktizirati nego moramo razmi{ljati kako zabiti gol i otkloniti sve brige o prolasku. Olimpija sigurno nije lo{a ekipa nego smo mi u prvom susretu odigrali odli~no, zaustavili njihove glavne igra~e i nametnuli svoj stil igre. Isti recept nastojat }emo primijeniti i u revan{u - kazao je I{tuk pa je ustvrdio: - Imamo veliku prednost i trebala bi se dogoditi prava senzacija da moja mom-

~ad ne vidi Be~ i ne igra s Austrijom u drugom pretkolu. Trener Ljubljan~ana Safet Had`i} pri~ao je o [irokom u superlativima, a kada je rije~ o prolasku, smatra kako jo{ nije sve izgubljeno: - [iroki me je odu{evio kao mom~ad i apsolutni je favorit, ali mi }emo agresivnom igrom poku{ati iznenaditi. Na{ je cilj da {to prije zabijemo gol i, ako uspijemo u tome, ko zna, mo`da se i dogodi ~udo - kazao je D. KNEZOVI] Had`i}.

Zrinjski ima prednost od 2:1 protiv Tobola

Jovi} poziva na oprez
Ulog su drugo pretkolo Evropske lige i utakmice protiv, prema svemu sude}i, slaba{nog Tre Penea iz San Marina
Nisu dosta vremena Dragan Jovi} i igra~i Zrinjskog imali za pripremu revan{utakmice protiv kazahstanskog Tobola, koja se ve~eras (19.30 sati) igra na stadionu Pod Bijelim brijegom. Ulog su drugo pretkolo Evropske lige i utakmice protiv, prema svemu sude}i,

Zrinjski (19.30) Tobol
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sudija: Stavros Tritsonis (Gr~ka). Prvi me~: Tobol - Zrinjski 1:2. ZRINJSKI: Melher, [unji}, D`idi}, Stjepanovi}, Selimovi}, Su{i}, Ivankovi}, @i`ovi}, Dragi~eslaba{nog Tre Penea iz San Marina, {to zna~i da bi se pobjedniku {irom otvorila vrata tre}eg pretkola i jo{ ~etiri utakmice u Evropi. Mostarci su u dalekom Kazahstanu slavili s 2:1 i jasno je da ih taj rezultat stavlja u ulogu favorita, ali Jovi}, ipak, poziva na oprez. - Moja razmi{ljanja nisu se promijenila od onih neposredno nakon utakmice. Imamo dobru priliku, ali ne smijemo se zavaravati da nas o~ekuje lagan posao izjavio je trener Zrinjskog Dragan Jovi} dodav{i kako se nada da }e ozljeda Vernesa Selimovi}a biti sanirana vi}, Zadro, Rizvanovi}. Trener: Dragan Jovi}. TOBOL: Petuhov, Turtenvald, Abdulin, Nurgalijev, Harabara, @umaskalijev, Bakajev, Sabirov, Irismetov, Muhanov, Jurin. Trener: Ravil Sabitov. te da }e ovaj igra~ zauzeti svoje mjesto u sastavu. Umjesto u utorak, kako je bilo najavljeno, nogometa{i Tobola doputovali su u Mostar tek ju~er u poslijepodnevnim satima tako da nisu imali mnogo vremena za aklimatizaciju. - Nas je put sigurno mnogo vi{e umorio s obzirom na to da smo mi u kratkom periodu morali i oti}i i vratiti se. Ipak, sada je sve to neva`no. Svjesni smo uloga i nadamo se da }emo nakon utakmice opet imati razloga za zadovoljstvo - izjavio je kapiten Zrinjskog Ma. P . Mario Ivankovi}.

Prijateljska fudbalska utakmica

^elik bolji od Olimpika
Stadion SD Fojnica. Gledalaca: 450. Sudija: Muamer Burekovi (Zenic). Strijelac: 0:1 -Jamak (87). OLIMPIK: Fejzi}, Suljevi}, Gli{i}, Kolarov, Je{e, Dervi{i, Suba{i}, Alimanovi}, Tijago, Pehilj, ]ulov. Jo{ su igrali: Lu~i}, Ha|anovi}, Musa. Trener: Edin Prlja~a. ^ELIK: Pjani}, Hori}, Kukanovi}, [i{i}, Brkovi}, Ali}, Kapetan, Isakovi}, Dilaver, Stupar, Smriko. Jo{ su igrali: Bilobrk, ]ovi}, Zahirovi}, Duro, Obu}a, Jamak, Niki}, Jusi}, Puri}, Nemeljakovi}, Sadikovi}. Trener: Abdulah Ibrakovi}. Fudbaleri ^elika savladali su Olimpik u prijateljskom susretu odigranom ju~er u FoH. ^. jnici.
S prve utakmice: Zrinjski je favorit

Brki} se vratio u Rudar
Pred polazak na pripreme na Kozaru, u ekipu Rudara iz Prijedora vratio se Arnes Brki}, koji je igrao jednu godinu za Travnik, jer ga se biv{i trener Darko Nestorovi} odrekao. - S Brki}evim dolaskom poja~ana je konkurencija na sredini terena i u zadnjoj liniji. Koliko je spreman, vidjet }emo u utakmicama s banjalu~kim prvoliga{em BSK-om i Zvijezdom iz Grada~ca - ka`e trener Boris Gavran. V. V.

Vida~ak: Apel navija~ima
Predsjednik Zrinjskog Ante Vida~ak uputio je poseban apel navija~ima. - Na izvla~enju u Nionu re~eno nam je da je Zrinjski u dru{tvu klubova koji }e biti pod posebnim pove}alom, a poznato je da su sankcije UEFA-e ~esto vrlo velike, posebno kada se znaju skromni prora~uni na{ih klubova - izjavio je Vida~ak.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 8. juli/srpanj 2010.

77

U Bosni se ne odri~u NLB lige

Ovako su govorili pro{le sedmice

Bukva: Dokazi su na na{oj strani
Finansijski kriterij nije bio sporan, ka`e direktor „Studenata“
Direktor Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom Admir Bukva ka`e da }e klupska delegacija sutra na sjednici Skup{tine NLB lige u Ljubljani podnijeti dokaze iz kojih }e biti jasno da je „Studentima“ bez osnove oduzeta pozivnica za u~e{}e u regionalnom takmi~enju u ko{arci. - Da se NLB liga pozvala na vlastite kriterije, ne bismo imali primjedbi. No, oni su odluku da na{u pozivnicu naknadno dodijele Igokei donijeli na osnovu propozicija Ko{arka{kog saveza BiH, koje Upravni odbor nikada nije usvojio pa su samim tim neva`e}e. To iz temelja mijenja ~itavu situaciju, odnosno

^olakovi}: Bo{njaci ^eko: Ne mogu Dominkovi}: U~initi }e -glasatije do{la u bezizlazan garantiratisastanku usaglasili dodatnii UEFA su napravile doda„za“ napor Situacija - Na ovom - FIFA
polo`aj, ali ne mogu da zamislim da bi neko mogao glasati protiv reprezentacije, klubova i cijelog nogometa. Garantiram da }e svi Bo{njaci glasati za usvajanje statuta i vjerujem da }emo ga usvojiti - rekao je predsjednik NSBiH Sulejman ^olakovi}. smo stavove skoro 95 posto i nema razloga da neko bude protiv novog statuta. Danas ne mogu garantirati da }e svi delegati iz FSRS glasati za statut, ali na Skup{tini }u vam to mo}i re}i - kazao je dopredsjednik NSBiH Bogdan ^eko. tne kompromise i to zaslu`uje na{ dodatni napor da uradimo ono {to trebamo na Skup{tini 16. jula. Delegati }e odlu~iti, ali ne}emo bje`ati od odgovornosti. Moramo u~initi sve da pripremimo delegate da pozitivno odgovore na ovaj zadatak - izjavio je dopredsjednik NSBiH Iljo Dominkovi}.

NSBiH Provincijska tvrdoglavost pre{la granice zdravog razuma

I Nigerijci popustili, ali ^eko, Dominkovi} i ^olakovi} ne}e
^lanovi Izvr{nog odbora stavili su na kocku sudbinu kompletnog bh. fudbala Bencov odgovor: UEFA bezuvjetno tra`i ukidanje Predsjedni{tva
Prije nego {to pro~itate ovaj tekst, pogledajte gornje okvire i pro~itajte {ta su pro{le sedmice rekla trojica nasmijanih i evropski orijentiranih ~lanova Predsjedni{tva Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, koji na{em fudbalu `ele sve najbolje... Jeste li pro~itali? Te plemenite izjave o usmjeravanju na{eg fudbala ka evropskom putu tro~lani destruktori razuma Sulejman ^olakovi}, Bogdan ^eko i Iljo Dominkovi} izrekli su nakon sastanka s predstavnicima UEFA-e i FIFA-e Marselom Bencom (Marcel Benz), Evom Paskije (Paquier) i Tanjom Fogel (Vogel) nakon {to su im oni prezentirali nacrt novog statuta BiH, prema kojem u Savezu nema mjesta za tro~lano Predsjedni{tvo. A prekju~er su, uz podr{ku ostatka Izvr{nog odbora (jednoglasna odluka!), podigli ruke protiv ukidanja Predsjedni{tva uprkos tome {to je Benc lijepo sugerisao, a na kraju zaprijetio, da Savez, u tom slu~aju, mo`e biti suspendiran zajedno sa svim na{im klubovima u eurokupovima i s reprezentacijom u kvalifikacijama! Dodu{e, Dominkovi} nije prisustvovao sastanku Izvr{nog odbora, ali ga to ne ~ini manje odgovornim.

Bukva: Odluka u Ljubljani

uplati 100.000 eura Ligi). - Ima li logike odustati od ovog takmi~enja i time povu}i potez koji nas ko{ta pet puta vi{e nego da ispunimo finansijski

@rijeb u Barceloni
Bosna }e igrati u kvalifikacijama za Euro~elend` kup FIBA, a ime rivala saznat }e danas na `rijebu u Barceloni. To }e biti jedan od 14 nosilaca - Okapi (Belgija), Keravnos (Kipar), Nansi (Francuska), Artland (Njema~ka), Makabi Haifa (Izrael), Asesoft (Rumunija), Enisej i Trijumf (Rusija), Kar{ijaka (Turska), Antverpen (Belgija), Kijev (Ukrajina), Trefl (Poljska), Fero (Ukrajina) i Prostejov (^e{ka).
Benc (drugi slijeva) s ~lanovima Predsjedni{tva NSBiH: Rije~

Crna rupa Evrope
Gospoda iz UEFA-e i FIFA-e mogu pri~ati i prijetiti koliko ho}e, ali na{ fudbal ostat }e to {to i jeste - jad i crna rupa Evrope, i to ponovo zaslugom {a~ice licemjer-

nih i nesposobnih bezobraznika koji, na na{u, a i na nesre}u cijelog svijeta, njime upravljaju. Da je provincijska tvrdoglavost ~lanova Izvr{nog odbora pre{la granice zdravog razuma, znamo ve} odavno, ali da su svojim iskompleksiranim i imbecilnim pona{anjem kadri da na kocku stave sudbinu kompletnog na{eg fudbala, to je ve} novost koja zaslu`uje, u najmanju ruku, javno bi~evanje. Pa, zaboga, ~ak su i Nigerijci popustili pred FIFAom, ali ne i ^eko, Dominkovi} i ^olakovi} i njihovi kompanjoni. O svojoj odluci Izvr{ni odbor je informirao Benca. Od UEFA-inog predstavnika ju~er smo tra`ili komentar, a on je kratko ponovio ono {to je ve} rekao vi{e puta. - UEFA bezuvjetno tra`i ukidanje Predsjedni{tva. Nogometni savez BiH mora promijeniti Pravilnik i na Generalnoj sku{tini imenovati jednog predsjednika. Prema

Sankcije? Koje sankcije?
Upitan je li na sjednici Odbora makar jedan ~lan postavio pitanje {ta ako ova odluka zaista dovede do sankcija, Bakovi}, kao operativac, nije mogao re}i ni{ta konkretno. - Sankcije nikome nisu u interesu. Ni u najru`nijem snu ne mogu pretpostaviti da }emo biti isklju~eni iz me|unaro~lanu 9 UEFA-inog Statuta, Izvr{ni komitet UEFA-e mo`e suspendirati NSBiH navedeno je u odgovoru UEFA-inog predstavnika „Dnevnom avazu“. Moramo re}i da su u Bencovom pismu izrazi „bezuvjetno“ i „suspendirati NSBiH“ napisani masnim slovima pa zaklju~ite sami kakva nam je perspektiva. Ipak, jo{ nije sve gotovo. Ovo {to je zaklju~io Odbor, mora potvrditi Skup{tina NSBiH na zasjedanju 16. jula. To je „dan D“ za na{

dnih asocijacija. To bi bila katastrofa i za klubove i za reprezentaciju. Ipak, vjerujem da mo`e do}i do nekog rje{enja, koje }e biti prihva}eno sa svih strana. U krajnjoj liniji, ipak su delegati oni koji di`u ruke. U svakom slu~aju, 16. juli bit }e najzna~ajniji datum u novijoj historiji BiH - ka`e Bakovi}.
fudbal. Tih 60 delegata mo`e donijeti spas ili uni{tenje.

ako kao argument koriste rezultate, onda pozivnica pripada Bosni, ba{ kao {to je bio slu~aj u prvobitnoj odluci NLB lige - isti~e Bukva i nagla{ava da }e, ako sarajevski klub ne dobije poziv, neko morati snositi odgovornost. Bukva demantira pri~e prema kojima je Bosna bez NLB lige ostala zato {to klub nije mogao ispuniti finansijske uvjete (navodno je rije~ o

kriterij? Naravno da nema. Mi smo stvorili osnove da rije{imo ovo pitanje, jer je to i na{ i interes sponzora. Mnogo je bitnije pitanje kako su, za{to i u ~ijem interesu u zvani~ne akte na{eg Saveza dopisivane nepostoje}e odluke, bez odobrenja Upravnog odbora - rekao je Bukva dodav{i da prijava u Euro~elend` kup nije znak da se Bosna odri~e NLB E. J. lige.

Bodiroga u ko{arka{kom kampu Zrinjskog
(Foto: I. Rozi})

45 od 60 glasova
- Izvr{ni odbor je, u principu, podr`ao nacrt novog statuta, ali ne i dio koji se ti~e ukidanja Predsjedni{tva. Izvr{ni odbor `eli da Predsjedni{tvo ostane. Za usvajanje nacrta Statuta potrebno je 45 od 60 glasova. Izvr{ni odbor je rekao svoje, a delegati }e svoje mi{ljenje dati nakon {to prou~e Bencove preporuke, stav Izvr{nog odbora i nacrt Statuta. Sve }e imati pred sobom, a uo~i sjednice Skup{tine ponovo }e razgovarati sa predstavnicima UEFA-e i FIFA-e - ka`e generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi}. Potaknuti dosada{njim iskustvima, nemamo nijedan razlog za optimizam. [ta o~ekivati od Skup{tine ~iji su delegati i jedini krivci {to imamo ovakav Odbor? Oni su nam sve ovo zlo i servirali! M. TANOVI]

Bodiroga i Trnini} u Mostaru

Novac za stadion Ko{evo
Uporedo s odlukom kojom }e, mo`da, izbaciti reprezentaciju iz kvalifikacija, majstori besmisla donijeli su i drugu - prema kojoj }e u~estvovati u obnovi stadiona Ko{evo kako bi na{ nacionalni tim imao gdje igrati utakmice?! Naime, za rekonstrukciju stadiona potrebno je oko milion KM, a Vlada Kantona Sarajevo i Op}ina Centar osigurali su polovinu od toga. Ostalo je da se podmiri 480.000 KM za zamjenu stolica na zapadnoj tribini, a NSBiH je ponudio da participira u pokrivanju tih tro{kova, a da zauzvrat dobije stadion na besplatno kori{tenje u narednih nekoliko godina. Ina~e, stadion Ko{evo danas }e obi}i UEFA-in predstavnik za infrastrukturu Anri Favr (Henry Favre), koji je ju~er bio u inspekciji Bilinog polja.

U organizaciji Zrinjskog u Mostaru ve} nekoliko dana traje ko{arka{ki kamp za dje~ake uzrasta od 13 do 16 godina. S polaznicima radi nekoliko trenera, a sve pod budnim okom doktora ko{arke Slavka Trnini}a. Nakon Mostarca Franje Arapovi}a, proslavljenog hrvatskog reprezentativca, koji je 1992. godine osvojio srebrenu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni, polaznike kampa ju~er je posjetio i Dejan Bodiroga, nekada{nji igra~ Real Madrida, Barcelone i Panatinaikosa, koji je reprezentaciju Jugoslavije predvodio do dva naslova svjetskog i tri evropskog Ma. P. prvaka.

^ETVRTAK 8. 7. 2010.

20.25
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT

PINK BH

17.45

U ME\UVREMENU

16.10

VIZA ZA BUDU]NOST

20.00

VOX POPULI

21.00

ISPUNI MI @ELJU

23.00

ALO, ALO

[iroki Brijeg - Olimpija

16.45
SERIJA, BHT 1

Ples `ivota
Omaira pokazuje Klari poklon koji je dobila od Antonije. Klara joj savjetuje da ga vrati i da ne dozvoli da Antonio kupuje njenu ljubav materijalnim stvarima. Otac Kanuto saznaje da Oskar i Karmenza `ive u istoj ku}i, {to ga veoma zabrinjava. Nikolas je ~uo {ta njegova majka i tetka planiraju u~initi djedu pa mu predla`e da zajedno pobjegnu.

07.00 Dobro jutro 09.05 Mumijevi, animirana serija, 27/74 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 130/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 U sjeni dinosaurusa, strani dokumentarni program, 1/2 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 28/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Male melodije Mostara 15.45 BHT slagalica 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 37/124 17.35 Moja mala kuhinja 17.45 U me|uvremenu, bh. magazin 18.15 Blaga civilizacije: Isto~na Evropa 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.30 Trgovina ljudskim organima, strani dok. program 20.25 Nogomet: 1. pretkolo Evropske lige: [iroki Brijeg - Olimpija Ljubljana, 1. utakmica, prejenos 22.30 BHT vijesti 22.40 Business News 22.50 Na terapiji, igrana serija, 4/45 23.20 Policijska inspektorica Irene Huss, igrana serija, 2/6, r. 00.50 U sjeni dinosaurusa, strani dokumentarni program, 1/2, r. 01.40 U me|uvremenu, bh. magazin, r. 02.05 Pregled programa za petak
21.00 22.00 22.45 22.55 Portret, info. program Prvi talas, igrana serija Vijesti Frej`er humoristi~ka serija

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 121. epizoda, r. 10.00 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 10.55 To je prava Raven, program za mlade, 4. epizoda, r. 11.20 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, nastavak prijenosa 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 207. epizoda, r. 13.05 SP u nogometu „Ju`na Afrika 2010“: Durban: Njema~ka - [panija, polufinale, snimak 15.15 Vijesti 15.20 Slatka tajna, igrana serija, 122. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 54. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Zvjezdani studio, muzi~ki program 18.05 Dolina sunca, igrana serija, 208. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.10 Tomica i prijatelji, crtani film 19.21 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Put u sredi{te zemlje, ameri~ki igrani film 21.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.15 Kletva, japanski igrani film 23.50 Danas u Parlamentu 00.25 Koncert Zdravka ^oli}a 02.25 Pregled programa za petak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.10 Mu}ke, humoristi~na serija 08.45 Udri mu{ki, zabavni program 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 A la Carte, kulinarski show 11.20 Stol za 4, kulinarski show 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 ^uvari planete: Stepe Velikog kana 13.30 Ljetna matineja: Minotaur, film 14.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.50 Vremenska prognoza 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kamera, zabavna emisija 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, sportska emisija 20.00 Vox populi 20.10 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 21.00 Sun~ane skale (u`ivo) Muzi~ki program 00.00 Seka Aleksi}: Moja desna ruka Reality show 00.55 Kralj Queensa, humoristi~na serija 01.15 Mu}ke, humoristi~na serija 01.45 Ljetna matineja, Minotaur, film

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 11.15 Spektakularni spiderman, crtani film 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Ple{i, ple{i, igrana serija , 144. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Muzi~ki program 15.20 Showbizz magazin 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 51. epizoda 17.30 Top Meblo HOMEinfo 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Stipe u gostima, igrana serija 18.49 „Kucna ordinacija“ 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 99. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 52. epizoda 23.30 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 23.37 Nijemi svjedok, igrana serija 00.35 Sport centar 00.40 Zauvijek susjedi, igrana serija, 186. epizoda
21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Bh net jutarnji program 10.00 Slomljeno srce 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 17.45 Gusto TV kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Sex i selo 18.55 Gusto TV kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Sva ta ravnica, serija 21.00 Poljubac za djevojke, film 23.00 Alo alo 23.30 Du`nost ili pravda, film

TV Alfa
06.55 07.00 09.20 12.00 12.45 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.25 22.00 22.20 22.30 00.00 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija sportal, r. Vijesti SMS ^AT Vijesti Rije~, slika, pokret Kursad`ije Puls Sportske legende Istina Vijesti Poslovne vijesti SMS ^AT Pono}ne vijesti

22.00 Igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.20 22.00 23.00 14.35 16.10 16.15 17.15 18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Intervju sedmice Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV sahar Igrani film za djecu (r) Top shop Sport srijedom (r) Gordost igrana serija (r) Jaci dje~iji program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program U fokusu Dnevnik 2 Gordost Igrani film Pregled programa za petak

TV Mostar
18.00 Grad, kola`na emisija informativnog tipa 19.00 RTM vijesti - centralna inf. emisija 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 99. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 52. epizoda 23.30 Nijemi svjedok, igrana serija 90. epizoda

TV Visoko
17.00 17.30 18.00 18.15 19.30 20.05 20.35 21.00 22.05 7 dana u Vogo{}i Autovizija (r) Ljudi i doga|aji - vremeplov (r) Zabranjena ljubav, serija. r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom Zabranjena ljubav - serija

18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 21.15 21.30

Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike, muzi~ka emisija Zona kantona Bijela hronika, info. program TV izlog

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

BN
18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.05 Marketing - 9 20.10 TV serija: ^etiri `ene 20.50 Marketing - 10 21.00 U po~etku be{e re~ - Miroslavljevo jevan|elje, film 22.00 Marketing - 11

18.35 Dokumentarni program - Iz arhive 19.00 Informator 19.30 Razgovor s povodom, r. 19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine - serija 21.00 Ispuni mi `elju - zabavni program 22.00 Moje drage kom{ije - serija 23.30 Nijemi svjedok - serija

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme, BIHAMK 19.00 Turska muzika - muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu - dok. program 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza i najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Meglio Tardi - igrani film 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV TK
18.00 Mundijal 2010. otvoreni sportski program 18.30 Frej`er humoristi~ka serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.45 Crtani film 20.05 Pod suncem St. Tropea serijski program

TV KISS
16.25 17.55 18.25 19.00 19.45 20.00 AUTO SHOP, r. ARTS, magazin o umjetnosti Izvidnica, em. o braniteljima Dnevnik KISS FIS Shop i marketing Dobar, lo{, zao, kontakt emisija 21.00 Film, 23.00 Lifestyle TV

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 19.00 19.30 20.00 Dnevnik Reprizni program SMS chat Dnevnik Muzi~ki program Kontakt emisija

TV Zenica
17.30 17.50 17.55 18.00 Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Frej`er, humoristi~ka serija

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav

TV Bugojno
16.10 16.11 17.00 18.00 18.15 Sport centar Moje drage kom{ije - serija Dokumentarni program Vijesti Potez, emisija iz sporta, r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.10
SERIJA, Nova TV

17.30 BEOGRADSKA HRONIKA

20.45

BORILA^KI SPORT

22.00

KUGLANJE

19.00

ATLETIX

16.00

[APTA^ PSIMA

22.40

PUNK’D

20.15 ALARM ZA KOBRU 11

19.10

GALILEO

15.10 Stepeni{te, {kolski prog. 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Spomenar, muzi~ki prog. 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.30 Slagalica, kviz 19.00 Program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Policajac sa Petlovog brda 21.10 Vuk Karad`i}, serija

17.30 Kreativno lomljenje 18.00 Svi sportovi 19.00 Biciklizam 20.00 Vijesti 20.05 Fudbal 20.40 Vijesti 20.45 Borila~ki sport 22.30 Fudbal

14.00 Australijski fudbal 16.00 Fudbal na pijesku 17.00 Australijski fudbal 18.00 Obaranje ruke 18.30 FIA WTCC 19.00 Enduro 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Kreativno lomljenje 21.00 Vazdu{ne trke 22.00 Kuglanje

13.30 Championship Final. Cardiff - Blacpool 15.30 NHL Stanley Cup Final 17.30 Mobil 1 Grid 18.00 TWS 19.00 Atletix 19.30 Premier League Magazin 20.00 Euroelague Draw 21.15 Profi boks Prizefighter 23.00 FullTilt Poker

15.00 Ameri~ki orao 16.00 [apta~ psima 17.00 [apta~ psima 18.00 Evolucije: Purica dinosaur 19.00 Je li to istina? 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Opasni susreti 21.00 Ugrizi me s dr. Mikeom Leahyjem 22.00 Zato~eni u inozemstvu

15.50 The Real World. Hollywood 16.30 The Real World. Hollywood 17.10 The Real World. Hollywood 17.50 The Real World. Hollywood 18.30 3 From 1 18.40 Brand New 19.10 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 From G’s To Gent’s 22.40 Punk’d

17.30 Me|u nama, serija 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Kosti, serija 23.10 U ime pravde, serija 00.00 Vijesti

16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Crazy Competition 22.25 red! 23.25 Simply the best

Navy CIS
Daki otkrije da je truplo koje se koristi za istra`ivanje, `rtva ubistva. Tim Navy CIS-a identificira ga kao zlo~ina~kog genijalca sposobnog da izbri{e svoju pro{lost. Gibs i njegov tim otkrivaju da je gre{kom ozna~eno truplo kao N. N. zapravo okorjeli kriminalac.

^ETVRTAK 8. 7. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Zadr`ite trenutnu situaciju. Ne razmi{ljajte previ{e o tome kakva je budu}nost sa voljenom 21. III - 20. IV osobom Posao: Izmi{ljate poslove koji zahtijevaju pokretljivost, komunikativnost, improvizaciju. Izbjegavajte napore. Zdravlje: Prili~no ste osjetljivi.
OVAN

14.40

SANDOKAN

12.33

MOJ GRIJEH

16.15

ZVJEZDANE STAZE

22.10

TRENUTAK ISTINE

07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Vremenska prognoza 09.10 Dolina sunca, t v novela (308./210) 10.00 Sp u fudbalu, polufinale, Njema~ka - [panija, polufinale, snimak 12.00 Vijesti **.** Mala tv 12.15 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija (8./26) 12.40 Gomboce, program za djecu (26./65) 13.05 Bajke iz cijelog svijeta (13./39) 13.20 Mts magazin, muzi~ka emisija 13.50 Profajler, serija (8./81) 14.40 Sandokan - povratak Sandokana, serija, 2. dio **.** Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Dolina sunca, TV novela (209./210) 17.50 Pakov svijet, serija 19.20 Miniskule, crtana serija (72./210) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Tajne rata, dokumentarni serijal (5./39) 21.05 Pe~at, politi~ki magazin 22.00 Grad svingera, serija (8./13) 22.50 Info profil 23.12 Finansijske novosti 23.15 Sjednica Narodne Skup{tine RS - pregled 23.25 Neko da me ~uva, serija (42./64) 00.05 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u snimak 03.05 Profajler - serija (8./81) 03.55 Srpska danas 04.20 Dnevnik

07.40 08.35 08.40 09.10 09.55 10.00 10.09 10.10 11.10 12.00 12.11 12.13 12.16 12.33 13.20 14.10 14.19 14.20 14.32 14.55 15.25 16.45 18.20 18.35 19.20 19.30 19.56 20.01 20.15 20.55 22.00 22.30 22.55 22.58 23.00 23.05 23.15 00.00 01.35 02.20 03.00 03.40 03.50 04.10

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, telenovela* Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Put oko svijeta kroz 80 vrtova: Ju`na Amerika, dokumentarna serija* Oprah show (1187.)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Moj grijeh, telenovela* McLeodove k}eri 8, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra TV kalendar Jelovnici izgubljenog vremena: Strasne pa{tete i namazi Leonard Cohen specijal* Ciklus zabranjenog Hollywooda: Slatkica, ameri~ki film* Hrvatska u`ivo - Vijesti Kod Ane Dolina sunca, telenovela* Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme Dome, slatki Dome - humoristi~na serija* Otvoreno Kratki susreti Dnevnik 3 Sport Vrijeme Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Dr. House 1, serija (12)* Zatamnjenje, ameri~konjema~ki film (15) (94’)* Sutra je novi dan 1, serija* Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12)* [apta~ica duhovima 3, serija (12)* Skica za portret Jelovnici izgubljenog vremena: Strasne pa{tete i namazi Drugo mi{ljenje: Rak dojke

07.15 Najava programa 07.20 [aolinski obra~un, crtana serija* 07.40 101 dalmatinac, crtana serija* 08.05 Na kraju ulice 08.20 TV vrti} 08.30 Garfield i prijatelji 1, crtana serija* 08.55 Igrajmo se! Italija* 09.10 Luckaste pa~je pustolovine, crtana serija* 09.20 Heidi, serija za djecu* 09.45 Kod Ane 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Crveni patuljak 3, humoristi~na serija* 14.00 Drugo mi{ljenje: Rak dojke 14.30 Trenutak spoznaje 15.25 Skrivena Azija: Ratnici s otoka Sumbe, dokumentarna serija (50’50“)* 16.15 Zvjezdane staze: Enterprise 2, serija* 16.55 Sutra je novi dan 1, serija* 17.45 Dubrovnik: Humanitarni teniski dvoboj: Ivani{evi} - McEnroe, prijenos 19.50 Ve~eras... 20.00 Afrovizija - emisija 21.00 Vijesti na Drugom 21.10 Ucjena, ameri~ki film (12) (117’) 23.10 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12)* 23.55 Sedam razdoblja rocka: Ono {to je svijet ~ekao - britanska Indie scena, dok. serija 00.50 [apta~ica duhovima 3, serija (12)* 01.30 Kraj programa

06.30 Na{i najbolji dani serija 07.20 Jackie Chan serija 07.45 Bratz dje~ja serija 08.10 Peppa serija 08.30 Dona Barbara serija 10.30 U ime ljubavi serija 12.30 IN magazin doma}a produkcija 13.10 Baywatch serija 14.09 PBZ Pitanje dana doma}a produkcija 14.10 Dona Barbara serija 16.10 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi serija 18.25 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 Provjereno magazin 21.10 Navy CIS hit serija 22.10 Trenutak istine (12) game show 23.15 Ve~ernje vijesti informativni program 23.30 Nestali hit serija 00.30 Seks i grad hit serija 01.00 Bra~ne vode serija 01.30 Ezo TV (18) tarot show 02.30 Medij (12) serija 03.20 MJESE^ARI (15) igrani film 04.50 Seks i grad hit serija 05.15 Bra~ne vode serija 05.40 Kraj programa

Ljubav: Pote{ko}e imaju i svoju pozitivnu stranu. Postaje vam jasnije u ~emu ste grije{ili u odnosu na partnera. 21.IV - 22.V Posao: Puno radite, ali o~ekivani rezultati izostaju. Mo`ete o~ekivati prepreke ili odga|anje va`nih rokova. Zdravlje: Osjetljivi ste na promjene.
BIK

vo, `elite i {ta o~ekujete od osobe sa kojom ste u vezi. 23.V - 22.VI Posao: Razmi{ljate o novom poslu, o ne~emu gdje do kraja mo`e do}i do izra`aja va{a kreativnost. Zdravlje: Mogu}e su manje tegobe. Ljubav: Zanimljivi susreti i ugodni razgovori ispunjavaju vam ovaj monoton dan. Iskristite njegove prednosti. 23.VI - 22.VII Posao: Pove}an opseg obaveza zadr`ava vas na poslu i nakon radnog vremena. To vam ba{ nije drago. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore.
RAK

BLIZANCI Ljubav: Pitate se, prije svega, {ta je to {to, zapra-

Ljubav: Ne}ete oskudijevati ni u ~emu bitnom. Najmanje u emocijama, koje zamamno ispunjavaju ovaj dan. 23.VII - 22.VIII Posao: Ru{ite sve barijere na putu do cilja. Uveliko vam u tome poma`e komunikativnost i direktnost u nastupu. Zdravlje: U izvrsnoj ste formi.
LAV

Ljubav: Dobro ste raspolo`eni, puni optimizma. Nagla{en je va{ {arm, {to budi `elju za osvajanjem. 23.VIII - 22.IX Posao: Ako razmi{ljate o promjeni posla ili napredovanju, otvaraju se povoljne mogu}nosti da ostvarite `eljeno. Zdravlje: Vodite vi{e ra~una o ishrani.
DJEVICA

Ljubav: Nalazite se u vrtlogu nejasnih emocija i strasti. Vlastite nedoumice poku{avate rije{iti razgovorom. 23.IX - 22.X Posao: Ljubavni problemi mogu vas odvla~iti od posla. Posebno ometaju va{u koncentraciju, pa i volju. Zdravlje: Poku{ajte sa laganim vje`bama.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Ovo je bujan dan. Upoznajete nove ljude,

13.30
FILM, OBN

Minotaur
Pri~a filma je bazirana na gr~koj mitologiji o polubiku, polu~ovjeku - Minotauru koji `ivi u mra~nom podzemlju te kojem su ljudi morali svake godine `rtvovati osam mladih djevojaka. Mladi pastir Teo koji pati zbog gubitka svoje drage koja je tako|er `rtvovana Minotauru vjeruje kako je ona jo{ uvijek `iva i kako je zvijer mogu}e ubiti. Teo krene u podzemlje kako bi ubio zvijer i prona{ao svoju dragu... Uloge: Tom Hardi, Mi{el Van Der Voter, Toni Tod, Leks [rapnel Reditelj: D`onatan Ingli{

21.00 Poljubac
FILM, PINK BH

za djevojke
Osam djevojaka je kidnapovano. Sve su lijepe. Sve su talentovane. Sve su u opasnosti da ubrzo skon~aju ako policijski detektiv Aleks Kros i klju~ni svjedok Kejt Mektirnan ne uspiju da lociraju lukavog „kolekcionara“ koji sebe zove Kazanova. Od najdubljeg juga dr`ave do obale Kalifornije i nazad, to je putanja lova na ubicu u ovom provokativnom trileru o trci protiv vremena... Uloge: E{li D`ad, Morgan Frimen, Keri Elves Re`ija: Geri Fleder

zanimljiva lica. ^ini vam se da ste na pragu ne~eg novog. Posao: Sukobi sa ljudima u radnoj okolini javljaju se kao plod nezadovoljstva vlastitim rezultatima. Zdravlje: Ne tra`ite spas u gomilama hrane.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Jo{ uvijek probleme poku{avate rije{iti

izbjegavaju}i razgovor o njima. Tako se sve vi{e zapli}ete. 23.XI-22.XII Posao: Odli~no su vam aspektirani poslovi koje imate s inostranstvom. Iskoristite to na najbolji na~in, isplati se. Zdravlje: Miran, skladan dan. Ljubav: Sve ono {to se zbiva, do`ivljavate dramati~no. Skloni ste i fatalizmu, te pomalo te{kim mislima. 23.XII-21.I Posao: Ambiciozni ste, od sebe tra`ite potpunu predanost poslu. Mogu}e je da se sukobite sa nekim od kolega. Zdravlje: Odre|ene psiho-fizi~ke smetnje.
JARAC

Du`nost 23.30 ili pravda PINK BH
Uspje{ni advokat Robert Vudfild je jedini o~evidac ubistva koje je po~inio njegov biv{i klijent. Nakon procjepa izme|u advokatskog kodeksa i li~ne savjesti, zapo{ljava svog prijatelja, takodjer advokata, iz okru`ne advokatske kancelarije, kako bi mu pomogao u sakupljanju dokaza i lak{e dokazali krivicu njegovog biv{eg klijenta. Uloge: Erik Roberts, Hanes Jenke, Tatjana Patic. Reditelj: Li H. Kacin

Najbolje godine 20.00
HAYAT
Danica ima problema sa mobitelom. U Zagrebu, Lale je nervozan dok ~eka na sastanak sa sinom Krunom. Anka o~ekuje po{iljku loptu za skakanje koju je kupila Marku. Zlati smetaju \ukini komentari o debljini.

usamljeni, posebno ~eznete za vezom, ali pravom ljubavi. Posao: Ako ste izbjegavali obaveze i ve} se ponadali kako su zaboravljene, neko }e vas podsjetiti na njih. Zdravlje: Kontrolirajte zube.
22.I-19.II

VODOLIJA Ljubav: Postajete sve emotivniji i ranjiviji. Ako ste

FILM

SERIJA

Ljubav: Odnos sa partnerom pomalo je ~udan. Nema razumijevanja i topline i to vas posebno zabrinjava. 20.II-2O.III Posao: Do{lo je pravo vrijeme da po~nete bolje zara|ivati. Onako i onoliko koliko ste zaslu`ili svojim anga`ovanjem. Zdravlje: Mogu}i su problemi sa `elucem.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Norijega: Sedam godina zatvora

Presuda Norijegi
PARIZ - Sud u francuskoj prijestonici osudio je ju~er biv{eg panamskog diktatora Manuela Norijegu (Noriega) na sedam godina zatvora zbog pranja novca. Naime, on je progla{en krivim jer je imao tajne ra~une u francuskim bankama na kojima je bilo oko tri miliona ameri~kih dolara do kojih je do{ao od prodaje kokaina, prenose agencije. On je iskoristio veliki dio te sume za kupovinu nekretnine u Parizu.

Lopez: S Entonijem ima dvogodi{nje blizance

Iako je D`enifer Lopez u sretnom braku

JO[JE BOLI RASKID S AFLEKOM
Pjeva~ica i glumica tvrdi da nikada nije do`ivjela takvo poni`enje
LOS AN\ELES - Glumica i pjeva~ica D`enifer Lopez (Jennifer) u sretnom je braku s pjeva~em Markom Entonijem (Marc Anthony) s kojim ima dvogodi{nje blizance Maksa (Max) i Emu (Emma). Me|utim, ne krije da jo{ nije zalije~ila rane nastale nakon prekida s glumcem Benom Aflekom (Affleck). Zvijezda proslavljena ulogama u filmovima „Dogma“ i „Dobri Will Hunting“ ostavila je Lopez pred oltarom. - Niko mi do tada nije slomio srce kao {to je to u~inio Ben. Sru{io je moje nade i snove. U`asan je osje}aj kada te zaru~nik ostavi pred cijelom porodicom - priznala je 41-godi{nja pjeva~ica objasniv{i da takvo poni`enje nikada prije, a ni poslije, nije do`ivjela.
Zaracin: Uvredljive izjave

Tu`ba protiv Zaracina
BERLIN - Nekoliko Turaka koji `ive u Njema~koj i Nijemaca turskog porijekla podiglo je tu`bu protiv Tila Zaracina (Thilo Sarrazin) zbog raspirivanja rasne mr`nje. Oni terete Zaracina, kontroverznog politi~ara i ~lana uprave Savezne njema~ke banke koji je poznat po izjavama o strancima, ali i onima koji `ive od socijalne pomo}i, za „ciljane, uvredljive rasisti~ke izjave“.

Novak-Srzi} privremeno na ~elu HTV-a
ZAGREB - Programsko vije}e Hrvatske radio-televizije (HRT) imenovalo je ju~er Hloverku Novak-Srzi} za privremenu direktoricu programa Hrvatske televizije (HTV). Odluka je dovela do ostavke dvije ~lanice vije}a koji su prijedlog ocijenile kao bezobrazluk. Nakon {to je du`nosti direktora programa na li~ni zahtjev zbog zdravstvenih problema razrije{en Domagoj Buri}, Novak-Srzi} predlo`io je privremeni direktor HTV-a Mislav Stipi}. To je izazvalo ostavke ~lanica Programskog vije}a Sanje Modri} i Marine [krabalo koje su prijedlog ocijenile kao krajnji cinizam i vrhunski bezobrazluk. Prije napu{tanja sjednice, [krabalo je rekla da su razli~iti oblici nepoznavanja programa i nekonzistentnost u kadrovskom odlu~ivanju karakteristike u upravljanju HTV-om.

Iskosa

Porni} sniman u bolnici
Rim: Sukobi s policijom u prijestonici Italije
(Foto: AP)

Demonstracije stanovnika Akvile
RIM - Demonstranti iz potresom razorenog grada Akvile sukobili su se ju~er s policijom u centru italijanske prijestonice dok su se poku{avali pribli`iti uredu premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), saop}ili su svjedoci. Najmanje jedna osoba je povrije|ena, a policija za suzbijanje nemira poku{ala je kontrolirati masu, javile su agencije. Mje{tani Akvile, gdje je u pro{logodi{njem potresu poginulo vi{e od 300 osoba, po`alili su se zbog spore obnove njihovog grada i `ele da vlada produ`i osloba|anje od poreza za `rtve katastrofe. Protest u Rimu udarac je za Berluskonija, koji je vi{e puta isticao svoj brzi odgovor na katastrofu u Akvili kao jedan od najve}ih uspjeha svoje dvogodi{nje vlade. No, mje{tani tvrde da su poslije bujice inicijativa koje su se pojavile u novinskim naslovima mnogi od njih ostavljeni da se sami snalaze nakon {to je potro{en novac za obnovu.

LONDON - Visokobud`etni porno-film snimljen je u londonskoj bolnici te joj je donio znatan iznos koji je iskori{ten za pobolj{anje usluge pacijentima. Jedna konzervativna zastupnica u britanskom parlamentu otkrila je ovaj slu~aj tokom debate o transparentnosti vladinih finansija. Bolnica koju zastupnica nije `eljela imenovati, iznajmila je jedan svoj odjel za potrebe snimanja pornografskog filma kako bi namaknula sredstva za finansiranje.

Novak-Srzi}: Predlo`io je Stipi}