Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 4. 5. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5265 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

$H* <$1))4 -' -4+<' )7$+/+.+10'/#4#-#
Raste vanjski dug, {to se odra`ava na entitetske bud`ete Kurs konvertibilne marke vezan uz evropsku valutu Ohrabruju}i porast izvoza u odnosu na uvoz Posljedice po entitetske bud`ete
elika finansijska i ekonomska kriza u Gr~koj, koja je izazvala i pad vrijednosti eura, donijet }e znatne gubitke i Bosni i Herce-

FINANSIJE

Pad eura prema dolaru izaziva posljedice

V

govini, saznaje „Dnevni avaz“. Prema prvim procjenama, zbog pada vrijednosti eura, uz koji je vezana bh. valuta, vanjski dug BiH porastao je za neko-

liko miliona maraka, a ako se taj trend ne promijeni, na godi{njoj osnovi mogao bi dosti}i rast za vi{e od 20 miliona maraka. 5. strana

Doga|aji

Borci: Izet Gani} jasno poru~uje vlastima

NE BUDE LI DOGOVORA, BIT ]E NOVIH PROTESTA!
„Avaz“ saznaje: U maju definitivna prodaja

9. str.

9. str. Sarajlije nisu nasjele na provokacije premijera RS Milorada Dodika

(Foto: S. Saletovi})

MINIMALNA CIJENA ZA DIONICE ’BOSNALIJEKA’ 20 MILIONA KM!
11. strana

Odr`ani istovremeni skupovi delegacije iz RS i branilaca

Sarajevo pokazalo dostojanstvo
TRAGEDIJA
64. str.

2. i 3. strana

NSBiH

Presuda u slu~aju ’Gavari}’

Maturant se utopio u bazenu

15. str.

Skupovi bez incidenata

2

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

aktuelno

SARAJEVO Istovremeni skupovi delegacije iz RS i branilaca

Sarajlije nisu nasjele na Dodikove provokacije!
Miokovi}: Vi{e od 500 policajaca

Polo`eno cvije}e i zapaljene svije}e kod parkinga PTT-a Gra|ani `eljeli pogledati u o~i agresore koji su ih mjesecima terorizirali
je}a i paljenja svije}a sjeli su u autobuse i bez ijednog ekscesa vratili se u RS. Skup je osiguravalo vi{e od 500 policajaca, s tim da smo imali saradnju s dijelovima jedinica za podr{ku iz drugih kantonalnih ministarstava i Federalnog MUP-a - ka`e Miokovi}. Poku{aj premijera RS Milorada Dodika da revizijom historije i notornim manipulacijama slu~ajem „Dobrovolja~ka“ izazove nerede i haos u centru glavnog grada BiH ju~er je osuje}en dostojanstvom gra|ana i branilaca Sarajeva. Sarajlije nisu odgovorile na provokacije i poku{aj iskrivljavanja historije.

[ef Ureda policijskog komesara MUP-a KS Dragan Miokovi} potvrdio je za „Avaz“ da su se skupovi u biv{oj Dobrovolja~koj ulici zavr{ili bez incidenata. - Ljudi iz RS su do mjesta ceremonije pro{li bez bilo kakvih problema. Nakon polaganja cvi-

Ne}emo dozvoliti manipulacije istinom
Vahid Ali}, predsjednik „Zelenih beretki“ op}ine Stari Grad, smatra da je provokacija iz RS bila smi{ljena upravo u vrijeme kada se obilje`avaju datumi najzna~ajniji za odbranu BiH i Sarajeva. - Mi krivimo na{u politiku koja je dozvolila da se iz RS dolazi ovim povodom. [ta su ~ekali 18 godina pa da do|u ba{ danas? I sve to ba{ u vrijeme kada je uhap{en Ejup Gani} i kada su mnogi heroji osumnji~eni za navodni zlo~in u Dobrovolja~koj ulici. Mi koji smo pre`ivjeli pakao Sarajeva, ne}emo dozvoliti manipulacije istinom - rekao je ju~er Ali}.

Bijele ru`e
Predstavnici Pododbora Vlade RS za obilje`avanje stradanja vojnika JNA i porodice pojedinih pripadnika agresorske armije ju~er su ne{to prije 11 sati kod parkinga PTT-a u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, biv{oj Dobrovolja~koj, bez ikakvih problema zapalili svije}e i polo`ili bijele ru`e. Oko 120 osoba iz RS, me|u kojima su bili penzionisani general JNA Du{an Kova~evi}, koji je bio u Dobrovolja~koj i u maju 1992. godine, te ministar rada i bora~koinvalidske za{tite RS Rade Ristovi}, dovezeno je u dva autobusa iz pravca Vraca i uz veliko osiguranje policije. Iako je planirano da pro-

(Foto: S. Jordamovi})

S ju~era{njeg polaganja cvije}a u Dobrovolja~koj: Obilje`ena 18. godi{njica

EUPM pohvalio ju~era{nji rad policije

Profesionalno osiguranje skupa u Dobrovolja~koj
Policijska misija EvroFeller), {ef EUPM-a, navopske unije (EUPM) podi se u saop}enju. zdravila je profesionalno Feler je, tako|er, istaobavljen posao policije, kao visok stepen saradnje koja je poduzela sve neoi koordinacije izme|u phodne mjere kako bi MUP-a Kantona Sarajevo omogu}ila sigurno okrui Centra javne sigurnosti `enje za u~esnike komeIsto~no Sarajevo. Policimoracija koje su ju~er jska misija EU nadgledala Feler: Najbolja je pripremnu fazu, kao i odr`ane u Sarajevu. - Operativni plan pripr- praksa izvedbu, te svjedo~ila doemljen i proveden u sklabro organiziranoj i koordidu s najboljom praksom - izjavio niranoj policijskoj akciji, ka`e se je komesar [tefan Feler (Stefan u saop}enju, prenijela je Fena.

(Foto: S. Saletovi})

Istovremeno, Sarajlije se prisjetile poginulih sugra|ana i branilaca

Sarajevo: Jake sigurnosne mjere na oba doga|aja (Foto: S. Jordamovi})

Ogor~enje novinara
Skup u Dobrovolja~koj pratio je veliki broj novinara iz cijelog svijeta. Oni su se na zahtjev policije ve}inom koncentrirali prekoputa Srednje {kole na Drveniji. No, kako je policija bez najave iznenada pomjerila mjesto polaganja cvije}a, mnogi od njih ostali su neobavljenog posla. Me|u njima su bili i novinari, snimatelji i fotografi HRT-a, TRT-a, „El-D`azire“, „Reutersa“, AFP-a, AP-a, ali i mnogih doma}ih medija. To je izazvalo veliko negodovanje novinara. Situaciju je poku{ao izgladiti Dragan Miokovi}, tvrde}i da novinari nisu namjerno prevareni. Budu}i da predstavnici medija nisu prestali protestirati, Miokovi} je demonstrativno napustio novinare.

{etaju du` ve}eg dijela biv{e Dobrovolja~ke ulice, to se nije desilo. Ceremonija polaganja cvije}a i paljenja svije}a, naime, pomjerena je za 150 metara ni`e od ranije predvi|ene lokacije kod Drvenije iz sigurnosnih razloga. Ni obra}anja nije bilo. Gordana Gvozdenovi} iz Han-Pijeska, sestra poginulog vojnika Obrada Gvozdenovi}a, tek kratko je kazala za „Avaz“ da je „ovo dokaz da se zaista desilo sve {to se desilo u Dobrovolja~koj“.

Dr`avni poslanik iz SNSD-a Slavko Jovi~i}, koji je prisustvovao doga|aju, kazao je novinarima da „Sarajevo kao glavni grad mora pokazati da se ovakav skup mo`e odr`ati na miran na~in, bez provociranja i bez vrije|anja“. - Ovaj zlo~in se desio i to niko ne mo`e da negira, a sud }e dokazati koje su bile razmjere i ko je za to bio odgovoran. Nakon ovoga, svaki drugi susret, bilo gdje, bit }e mnogo lak{e organizirati. Ljudi }e vidjeti da od sukoba nema ni{ta. Imali smo sukobe, {ta smo dobili rekao je Jovi~i}. Nakon odlaska delegacija iz RS, pojedini gra|ani Sarajeva do{li su na mjesto gdje su postavljeni cvije}e i svije}e. Burno su reagirali, a

jedan od njih pljuno je na cvije}e, pa je intervenirala policija. Ne{to prije polaganja cvije}a i paljenja svije}a, kod mosta Drvenija okupilo se oko 300 ~lanova Udru`enja „Bosnae - Zelene beretke“ i Sarajlija da odaju po~ast stradalim sugra|anima i braniocima glavnog grada BiH u maju 1992. Da ne bi do{lo do incidenata, odustali su i od tradicionalne mirne {etnje do Mosta Suade Dilberovi} i Olge Su~i}.

Kordoni policije
Kordoni policije postavljeni su u okolnim ulicama da bi sprije~ili bilo kakav kontakt u~esnika ovog skupa s onima koji su obilje`avali stradanja vojnika JNA. To je u~injeno nakon {to su predstavnici „Zelenih beretki“ i policija pozvali gra|ane da se mirno razi|u, ali ve}ina njih to nije u~inila. Tvrdili su da imaju „pravo na slobodu u svom gradu“ i da `ele ostati kod Drvenije „kako bi agresore, koji su ih mjesecima terorizirali, pogledali u o~i“. Predsjednik Udru`enja „Zelenih beretki“ iz Vogo{}e Hasan Dolovac kazao da je bo{nja~kim liderima o~ito stalo da im se ~etnici {e}u gradom“, istakav{i da je u pitanju provokacija RS.
F. VELE - F. KARALI]

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Da je palo Sarajevo, BiH bi bila porobljena
- Zamislite da porodice fa{isti~kog SS-a idu u Poljsku da polo`e cvije}e i zapale svije}e za svoje poginule! Ubudu}e bi trebalo zabraniti u startu te skupove, jer to su bili agresorski vojnici na teritoriji me|unarodno priznate dr`ave. Ta vojska, JNA, promijenila je oznake u RS i s istim zapovjednim kadr(trend) om nastavila s ubijanjem nedu`nog naroda.

Tihi} ne mo`e govoriti da je po~injen zlo~in
- U Dobrovolja~koj nije po~injen nikakav zlo~in. Na{i borci borili su se protiv naoru`ane armije i odbranili grad i zemlju. Ne mo`e jedan Sulejman Tihi} govoriti je li po~injen zlo~in ili ne. Jer, na{i borci omogu}ili su Tihi}u da danas bude da na ovom mjestu gdje je sada. Za to vrijeme on je bio u inostranstvu. Smije{no je da o navodnom zlo~inu govori Tihi}, koji je „ratovao“ u Njema~koj - kazao je za „Avaz“ Fuad Abad`i}, penzionisani oficir Armije RBiH i predsjednik Udru`enja boraca pokreta~a otpora.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

REAKCIJE Predsjednik „Zelenih beretki“ KS

[vraki}: Raja je ustala u odbranu grada i dr`ave
Tra`it }emo da se Sarajevo proglasi logorom i da se svi gra|ani zavedu kao logora{i, ka`e [vraki}
Predsjednik Kantonalne organizacije „Zelenih beretki“ Muhamed [vraki} kazao je da je 2. i 3. maja „raja odbranila Sarajevo i dr`avu“. - Svi su ustali u odbranu i nije bilo bitno kako se zove. Mi smo dali otpor ~etvrtoj vojnoj sili u svijetu. General Milutin Kukanjac rekao je da je u Dobrovolja~koj ulici poginulo {est profesionalnih oficira, i to u borbi. Oni koji danas ovdje dolaze iz RS, ne znaju imena stradalih. Na{a tu`ila{tva moraju uhapsiti odgovorne za smrt 1.600 djece Sarajeva i vi{e od 14.000 civila. Ko je uhap{en, niko! Tu`ila{tvo KS nije uradilo ni{ta. Pa, nije mogao jedan ~ovjek pobiti tolike ljude. Sarajevo je bilo najve}i svjetski logor. Tra`it }emo da se Sarajevo proglasi logorom i da se svi gra|ani zavedu kao logora{i - istakao je ju~er [vraki}.

Titova vremena
Nisu Josip Broz i biv{i sistem bili toliko dobri, koliko su dana{nji titi}i i njihova vladavina lo{i
Prekid utakmice, igra~i Hajduka i Zvezde sa sudijom Husrefom Muharemagi}em na centru, suze i jecaji, a zatim spontano „Du`e Tito mi ti se kunemo...“ prepunog Poljuda. Ova slika ostala je u kolektivnom sje}anju „narodima i narodnostima, svim radnim ljudima i gra|anima“ biv{e SFRJ, kao trenutak kada je zvani~no saop}eno da je u Ljubljani preminuo „najve}i sin“ - Josip Broz Tito. Bio je 4. maj 1980. godine. O Titu i naro~ito vremenima kojima je on personifikacija pri~a se i danas, 30 godina od njegove smrti. Ta su vremena za ve}inu onih koji ih pamte, pa ~ak i onima koji o tome znaju samo iz pri~a svojih roditelja, sinonim za blagostanje, sre}u, mir, rahatluk, red i zakon, radni~ka prava, socijalnu sigurnost... Taj osje}aj spokojnog `ivota u Titovim vremenima jedva da malo mogu pomutiti neumoljivi historijski fakti o represivnom, diktatorskom re`imu, Golom otoku, Udbi, montiranim politi~kim su|enjima... Za{to je to tako, za{to se, uprkos svim negativnim elementima njegovog re`ima, za Titovim vremenima toliko `ali? Najjednostavniji odgovor obi~no je najbli`e istini: Zbog onih koji su do{li nakon Tita. Bilo bi pogre{no idealizirati Titova vremena, jer su i on sam i funkcionerska svita oko njega znali za `ivot na visokoj nozi. Pilo se, jelo se, putovalo se, pomalo kralo, pomalo lagalo, u`ivalo se, sve o dr`avnom tro{ku. Za to ih se malo nije smjelo, a malo nije htjelo pitati, jer je i sam narod bio relativno zadovoljan. Socijalno, zdravstveno, redovna pla}a, penzija, ljetovanje preko sindikata, sve od vlastitog rada. Dana{nji titi}i rade sve ono {to su radili i funkcioneri u pro{lom sistemu. Ali, sto puta gore. Rade to bahato, bezobrazno i drsko, bez imalo stila, kakvog su nesumnjivo imali Tito i njegovi partijski drugovi. Jedino {to su ponudili gra|anima o ~ijem tro{ku mnogi od njih godinama lagodno `ive jeste - bezna|e. Stotine hiljada nezaposlenih, obespravljeni radnici, veliki broj ljudi na ivici siroma{tva i gladi, poni`eni borci i penzioneri, privatizacijske kra|e, bezobrazno visoke vlastite pla}e... Nisu, dakle, Tito i biv{i sistem bili toliko dobri, koliko su dana{nji titi}i i njihova vladavina lo{i. Zato i ne ~ude uzdisaji za Titovim vremenom.

[vraki}: Najavio rat bo{nja~kim politi~arima

On je najavio rat „aktuelnim bo{nja~kim politi~arima koji jo{ razmi{ljaju kao oni u Beogr-

adu i Banjoj Luci“. Tvrdi da upravo oni nastoje izjedna~iti `rtve agresije i agresora.

Pododbor za obilje`avanje stradanja

Optu`ba Sarajke Suade Ademovi}

[ljivar: Samo smo Ga|ali su nas s brda, a htjeli odati po~ast policija se brine za njih
Branka [ljivar, predsjednica Pododbora za obilje`avanje godi{njice stradanja u Dobrovolja~koj, rekla je za „Avaz“ da MUP KS zaista zaslu`uje sve pohvale, jer je krajnje profesionalno odradio svoj posao. - Hvala Bogu, sve je pro{lo bez incidenata. Najva`nije je da su se svi u~esnici okupljanja sigurno vratili u Isto~no Sarajevo. Mi smo, kao {to smo i najavili, do{li s bijelom [ljivar: Pohvala MUP-u ru`om i upaljenom svije}om. Ni{ta nam drugo i nije bio cilj nego da odamo po~ast poginulim pripadnicima JNA u Dobrovolja~koj ulici. Poslije toga smo oti{li u Miljevi}e, gdje se nastavilo s parastosom za stradale - kazala je [ljivar. Me|u brojnim gra|anima Sarajeva koji su bili ogor~eni obilje`avanjem stradanja pripadnika JNA bila je i Suada Ademovi}. - Ovo je bruka i sramota {to su dozvolili ovaj skup. Ovi koji su danas bili tu, ga|ali su nas s brda, a policija se toliko brine za njih, da nam nije dala pri}i. Najvi{e je kriv Haris Silajd`i}. Moj mu` ra- Ademovi}: Ovo je bruka njen je upravo 1992. godine, izgubio je zdravlje i ja se godinama brinem o njemu. RS manipulira ovim doga|ajem - rekla je ju~er Ademovi}.

www.dnevniavaz.ba

Sulejman Tihi} ubjedljivo najomra`eniji bo{nja~ki politi~ar u BiH
Pitanje: Ko je, prema va{em mi{ljenju, najomra`eniji politi~ar?
A) Zlatko Lagumd`ija 12% B) Haris Silajd`i} 23% C) Sulejman Tihi} 48% D) Nijedan od te trojice 17%

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

D

A B

Ratni komandant bataljona Vojne policije

Topa: Nedopustivo je da ti ljudi ovdje prave cirkus
Sarajevski heroj D`evad Topi} Topa, ratni komandant bataljona Vojne policije, kazao je za „Avaz“ da Sarajevu nije problem da porodice vojnika ubijenih u Dobrovolja~koj ulici do|u i sjete se svojih najmilijih, ali da se u ovom slu~aju radi o najobi~nijoj politizaciji. - U redu je da do|u samo ~lanovi porodica stradalih. Ali, da organizirano dolazi 200 do 300 ljudi i da ovdje prave cirkus, to je nedopustivo. Mi smo ovdje do{li pokazati da nas nisu istrijebili, niti }e nas ikada istrijebiti. Ovo su obi~ne politi~ke provokacije. Ljudi iz vlasti RS `ele u predizborno vrijeme do}i do nekih politi~kih poena. Ovo dolazi direktno iz Banje Luke. Cilj je i da se prepravlja historija. To ne}e dozvoliti pre`ivjeli heroji. Zna se {ta se desilo u Sarajevu, Bijeljini, Zvorniku, Srebrenici... Sada `ele izjedna~iti `rtvu i zlo~inca - rekao je Topi}.

C

Topi}: @ele prepravljati historiju

U anketi je u~estvovalo 4.609 ~italaca portala „Dnevnog avaza“. O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 97.358 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

aktuelno

SUDBINE Za{to je uhap{ena hrvatska dr`avljanka u BiH

Imigracioni centar u Lukavici

Do{la da vidi unuke, zet je prijavio za otmicu
[tefa Kos iz Velike Gorice pu{tena na slobodu nakon {to se prijava Marka @. pokazala neosnovanom Lagao da mu je punica kuma Stjepana Mesi}a
[tefa Kos iz Velike Gorice u Hrvatskoj nedavno je bila uhap{ena u Srednjobosanskom kantonu zbog prijave zeta Marka @., koji je tvrdio da je punica doputovala u BiH kako bi otela njegovo ~etvero djece. Kos se potom obratila Udru`enju roditelja nestale djece u Sarajevu i zahvaljuju}i njihovom anga`manu i prikupljenim dokazima policija je utvrdila da Markove tvrdnje nisu ta~ne. dsjednika Hrvatske Stjepana Mesi}a.

Afro-Azijci naj~e{}e kr{e na{ zakon

Na spisku za progon iz BiH ~ak 474 osobe
Osobe koje prijete nacionalnoj sigurnosti BiH su iz Al`ira, Iraka, Tunisa, Sirije, Maroka...
Bh. slu`ba za poslove sa strancima donijela je lani 474 rje{enja o protjerivanju stranaca iz na{e zemlje, 36 rje{enja o otkazu stalnog boravka, 22 stranca su prisilno udaljena, dok je u 530 slu~ajeva otkazan bezvizni i privremeni boravak. Ovo se navodi u odgovoru na delegatsko pitanje koje je direktor Slu`be za poslove sa strancima Dragan Mekti} dostavio dopredsjedavaju}oj Doma naroda Parlamenta BiH Du{anki Majki}. - Mjere protjerivanja stranaca uglavnom su izricane onima koji su prekr{ili propise o prelasku dr`avne granice, osobama prihva}enim na osnovu Sporazuma o readmisiji, pravosna`no osu|enim za krivi~na djela i osobama koje su zloupotrijebile ve} odobreni boravak - navodi se u Mekti}evom odgovoru. Slu`ba je, kako se navodi u obja{njenju, u 2009. odlu~ivala o sudbini 11 osoba koje su predstavljale prijetnju javnom poretku i nacionalnoj sigurnosti. Od toga je Sud BiH dvjema osobama vratio na{e dr`avljanstvo, pet ih je udaljeno iz BiH, dok su ~etiri smje{tene pod nadzor u Imigracionom centru Slu`be. Jedna osoba iz te kategorije nalazi se na izdr`avanju kazne u KPZ-u Zenica, a za jednom se traga. Navedene osobe su iz Al`ira, Iraka, Tunisa Sirije, Maroka i Bahreina. Svi oni su, prema podacima sigurnosnih slu`bi, dovo|eni u vezu s organiziranim kriminalom, teroristi~kim aktivnostima i drugim djelima i zato su progla{eni prijetnjom za javni poredak i nacionalnu sigurS. R. nost.

Prodao imovinu
- Marko jo{ radi u Hrvatskoj, a djecu je ostavio kod svoje majke i sestre. U BiH je uspio dobiti saglasnost da kao staratelj proda dje~iju zemlju u Hrvatskoj, vrijednu 136.000 eura, ali se [tefa tome usprotivila. Radi se o zemlji koju je ona darovala svojim unucima. Marko je zemlju prodao, ali je [tefa blokirala njeno knji`enje na ime novog vlasnika, pa }e on novac morati vratiti kupcu - ka`e Savi}. Dodao je da je [tefa u

Napad biv{e prije
Njegova prijava odba~ena je kao neosnovana nakon {to je Udru`enje uspjelo dokazati da je [tefa Kos
Zgrada MUP-a SBK: Odba~ena prijava protiv bake

Kos: Otac ih je odvojio od nas na okrutan na~in
Uspjeli smo ju~er razgovarati i sa [tefom Kos, koja je poduzetnica u Velikoj Gorici. Potvrdila nam je da je bila uhap{ena u BiH. Kategori~ki je ustvrdila da je u BiH do{la da vidi unuke, a ne da ih otme, kako je to Marko prijavio policiji. - Poduzet }u sve {to mo- Kada vi{e nije mogla izdr`ati bez unuka, [tefa je do{la u Srednjobosanski kanton da svoje unuke vidi pet minuta, makar iz daljine. Kada se automobil zaustavio na ulici, pred kapijom ku}e u kojoj `ivi Marko, [tefu je napala biv{a prija i vrije|ala je, dok ju je zetova sestra ga|ala kamenjem gogu kako bih putem institucija uspostavila kontakt sa svojim unucima. Djeca su kod mene rasla do smrti svoje majke i bili smo vrlo vezani. Otac ih je odvojio od nas na okrutan na~in. Moja `elja je da uspostavim kotakt s unuciam i da sa~uvam bar onu imovinu vore}i joj: „To su Markova djeca. On je njihov vlasnik, a ne ti.“ Tada je Marko [tefu prijavio policiji za poku{aj otmice djece - ka`e portparol Udru`enja Predrag Savi}. Prema informacijama koje je Udru`enje dobilo od policije, Marko je inspektore prevario tvrde}i da je [tefa Kos kuma biv{eg prekoju su naslijedili, da ih to ~eka kada odrastu - kazala je Kos za „Dnevni avaz“. Istakla je da je bila iznena|ena kada je ~ula da je Marko policiji kazao da ona li~no poznaje Mesi}a, {to je, kako je naglasila, izmi{ljotina, jer je Mesi}a vidjela samo na TV-u. Hrvatskoj dobila presudu prema kojoj smije vi|ati unuke. Trenutno ~eka da ta presuda postane pravosna`na, nakon ~ega }e putem ministarstava pravde Hrvatske i BiH tra`iti da je prizna i nadle`ni sud u BiH. Ako se to dogodi, Marko }e morati dozvoliti punici da E. HALA] vi|a unuke.

RVI amputirci iz Zenice pokrenuli akciju

Savi}: Uklju~eni u slu~aj

Kolegi Husketu Mulali}u `ele osigurati krov nad glavom
Osamdesetpostotni ratni vojni invalid `ivi u gara`i, a djeca smje{tena kod njegove sestre
Upravni odbor Udru`enja ratnih vojnih invalida amputiraca iz Zenice pokrenuo je akciju „Izgradimo ku}u i vratimo dostojanstvo“ radi pomo}i svom ~lanu, 80postotnom RVI amputircu Husketu Mulali}u. On `ivi u gara`i Mulali} u „privremenom“ domu pored objekta koji mu je do- dnja krovne konstrukcije, dijelio Rudnik Zenica, kao nabavka i ugradnja instalacija, vode, struje, grijanja biv{em rudaru. - Uz 10.000 KM koje je ka`u u Udru`enju. Mulali} (50) je samohrave} dodijelilo Ministarstvo za bora~ka pitanja ZDK, po- ni otac dvoje djece, biv{i je trebno je osigurati gre|evi- pripadnik Armije RBiH od nski materijal i novac da bi po~etka agresije, a u ratu je se okon~ala rekonstrukcija i ostao bez lijeve potkoljenice. - Stambeni prostor koji adaptacija ku}e, da bi postala useljiva i funkcionalna za sam dobio i nad kojim sam postao vlasnik, potrebno je `ivot. Predstoji skidanje krova, rekonstruisati i adaptirati. ~i{}enje prostora, zidanje pr- Sada stanujem u gara`i, a egradnih zidova, {alovanje i djeca su kod moje sestre i prizlijevanje plo~e, zatim zida- ijatelja - ka`e nam Huske A. D`. nje potkrovlja, izrada i ugra- Mulali}.

doputovala u BiH kako bi vidjela svoje maloljetne unuke koje je Marko odveo iz Hrvatske nakon smrti svoje supruge. Iz Udru`enja tvrde da Kos ve} godinu nije vidjela unuke zato {to je Marko to zabranio.

Ho}e li biti izabrani podizvo|a~i radova na koridoru 5C

Bevanda: Ne vidim da se ikome u bh. konzorciju radi
Pregovori jo{ nisu po~eli, kazao Eminovi}
Direktor kompanije „Hering“ iz [irokog Brijega Ladislav Bevanda kazao je za „Avaz“ da ne vidi `elju u takozvanom bh. konzorciju da rade kao podizvo|a~i radova na dionici autoputa na koridoru 5C Kakanj - Bilje{evo. Ovu dionicu gradit }e konzorcij u kojem, osim „Heringa“, u~estvuje i zagreba~i „Vijadukt“. kao nosilac posla. - Odjednom se po~elo pri~ati kako }e se posao prepodati. Ne}e! - kazao je Bevanda. Bh. konzorcij, koji ~ini {est kompanija, konkurirao je za ovaj posao, ali je na tenderu zauzeo ~etvrtu poziciju. Nakon toga bilo je dosta rije~i o tome da }e ove firme poku{ati sklopiti podizvo|a~ke ugovore s pobjedni~kim konzorcijem na poslu vrijednom skoro 90 miliona maraka. - Ja ne vidim interesa u bh. konzorciju, osim stalnog politi~arenja i poku{aja da dobivaju poslove neposrednom nagodbom. Vidio

Odluku }e donijeti zagreba~ki „Vijadukt“
njih radi - istakao je Bevanda. On je spomenuo i, kako je kazao, nefer odnos rukovodstava „Hidrogradnje“ i @GP-a nakon progla{enja pobjednika tendera.

Nefer odnos
- Kada smo zvali ljude iz @GP-a, oni su nam rekli: „Nemojte nam se obra}ati.“ I sada bismo ih mi trebali moliti da rade. Ne pada mi na pamet - kazao nam je Bevanda. Admir Eminovi}, direktor GP-a „Put“, vo|e bh. konzorcija, kratko nam je kazao da pregovori o podizvo|enju radova jo{ nisu po~eli. G. MRKI]

Preprodaja posla
Prema Bevandinim rije~ima, mogu}e je da ovim dvjema firmama i ne}e trebati partneri, odnosno podizvo|a~i, ali da }e odluku o tome donijeti „Vijadukt“,

Koridor 5C: Pokretanje radova

sam da se oni sva|aju i medijski promoviraju, ali nisam vidio da se ikome od

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

5

FINANSIJE Pad eura prema dolaru izaziva posljedice

BiH zbog gr~ke krize gubi milione maraka
Raste nam vanjski dug, {to se odra`ava na entitetske bud`ete, ka`e guverner CBBH Kemal Kozari}
Velika finansijska i ekonomska kriza u Gr~koj, koja je izazvala i pad vrijednosti eura, donijet }e znatne gubitke i Bosni i Hercegovini, saznaje „Dnevni avaz“. Prema prvim procjenama, zbog pada vrijednosti eura, uz koji je vezana bh. valuta, vanjski dug BiH porastao je za nekoliko miliona maraka, a ako se taj trend ne promijeni, na godi{njoj osnovi mogao bi dosti}i rast za vi{e od 20 miliona maraka. To }e se direktno odraziti na likvidnost entitetskih bud`eta, potvrdio je ju~er za na{ list guverner Centralne banke BiH (CBBH) Kemal Kozari}. stavi pod kontrolu. Kozari} dodaje da, uprkos krizi, postoje odre|eni ohrabruju}i pokazatelji, me|u kojima isti~e ~injenicu da izvoz iz BiH znatno br`e raste u odnosu na uvoz. Istovremeno, guverner navodi da bi upu}ivanje posu se na{i izvoznici prestrojili i prilagodili tr`i{tu. Tako|er, {to je veoma va`no, to mo`e biti znak da nema novca za uvoz skupe robe i da se kupci okre}u doma}oj ponudi. Ranije se uvozilo bez prethodnih analiza i to nas je vodi-

Vi{e novca
- Kriza u Gr~koj nema direktne veze s nama, ali }emo je, uprkos tome, i mi osjetiti. Na{a valuta vezana je uz euro, koji je u padu u odnosu na dolar. Znatan dio na{eg javnog duga je u dolarima i sada je potrebno vi{e novca da ga servisiramo. Za ovu godinu dospijeva 350 miliona maraka duga, a prema prvim procjenama, za oko pet posto on }e porasti zbog krize u Gr~koj - ka`e Kozari}. Prema njegovim rije~ima, koliko je entitetima koji pla}aju vanjskih dug u pro{loj godini i{la naruku mala vrijednost dolara, sada se situacija promijenila. Guverner Kozari} navodi da bi bh. vlasti trebale izvu}i i pouke iz gr~ke krize te uspostaviti odre|ene paralele sa situacijom u BiH. - Mi smo u goroj situaciji nego Gr~ka. Tim prije {to ne postoji interesovanje velikih evropskih dr`ava da pomognu onako kako to sada ~ine s Gr~kom, zbog ~ega nam je jedini izlaz bio Me|unarodni monetarni fond. No, ono {to je jasno jeste da je klju~ni razlog za krizu u Gr~koj bio sli~an kao i kod nas, a to je velika javna potro{nja - navodi Kozari}. Kako isti~e, ~injenica da je Gr~ka ~lanica Evropske unije otvorila joj je vrata znatnije me|unarodne pomo}i, pod uvjetom da se poja~a bud`etska disciplina i potro{nja

Amanpur: Sa Srebreni~ankama bila i 1995. i 2005.

Li~nost dana Kristijan Amanpur

Svjetski glas istine
Oti{la sa CNN-a bez pompe, bez skandala, bez nepotrebnih pravdanja i obja{njenja, gospodski
Kozari}: Mi smo u goroj situaciji nego Gr~ka

Kreditni rast mora pratiti rast ekonomije
Kozari} isti~e ~injenicu da banke plasiraju znatno manje kredita nego ranije. - Ali, u ovoj situaciji to ne mora biti lo{e, jer ako nemamo ekonomskog rasta, a imamo krzivnice iz NATO-a da se na{a zemlja uklju~i u Akcioni plan za ~lanstvo mogla imat pozitivan investicioni efekt. editni, onda samo dolazimo u te`u situaciju. Kreditni rast treba pratiti ekonomski rast i tek tada se zadu`ujemo koliko ustvari mo`emo - isti~e guverner CBBH. lo u deficit - isti~e Kozari}. On ka`e kako sve to potvr|uje da je jedini izlaz za BiH u sferi realne ekonomije, proizvodnje koju moraju pratiti infrastrukturni projekti i smanjenje javne potro{nje. Kozari} dodaje da je jo{ rano konstatirati da izlazimo iz recesije, ali da ima takvih pokazatelja iz prvog kvartala ove godine. T. LAZOVI]

Ohrabruju}i znaci
- Ohrabrenje je {to se pove}ava izvoz. Cijene `eljeza i aluminija ponovo su u kapacitetu kakve su bile, ali to pokazuje da

Dugogodi{nja zvijezda CNN-a i, sigurno, najprepoznatljivija TV novinarka dana{njice, Kristijan Amanpur (Christianne Amanpour), nakon 27 godina provedenih u presti`noj TV ku}i odlu~ila je ostaviti reporterski mikrofon i prihvatiti se ure|iva~kog posla u suparni~koj televiziji ABC. Uradila je to bez pompe, bez skandala, bez nepotrebnih pravdanja i obja{njenja, gospodski, kako i prili~i nekome ko je svojom ogromnom ljudskom i profesionalnom snagom potpuno „na zemlji“ i kome je jedina mjera posla koji radi kvalitet istine, koju je ona prenosila svijetu svih ovih godina. Bosanci i Hercegovci pamte Amanpur upravo po kvalitetu istine koju su kamere CNN-a s njom kao izvje{ta~em prenosile svijetu o

ratnim stradanjima u Sarajevu, Gora`du, Tuzli, Mostaru, Srebrenici... Sa Srebreni~ankama je ona bila i 1995. i 1996., ali i 2005. Fotoobjektivi su tada prona{li Amanpur u mezarju u Poto~arima, kako uz jedan od brojnih ni{ana dr`i ruku uplakane majke dok se sahranjuje jedan od njena tri ubijena sina. Zbog hrabrosti u izvje{tavanju sa zalivskog fronta prije skoro 20 godina, pa do ratova u Iraku, Ruandi, Somaliji, Afganistanu i, naravno, ratnih strahota s prostora biv{e Jugoslavije, Kristijan Amanpur jedna je od najvi{e nagra|ivanih novinarki u svijetu. Amanpur je ro|ena 12. januara 1958. u Londonu, udata je za D`ejmsa Rubina (James Rubin), novinara i politi~ara, s kojim ima jednog sina. A. H.

Na konferenciji u SAD

Neuspje{an sastanak kre{evske {estorke

Lijanovi} optu`io HDZBiH za izdaju hrvatskih interesa
Sastanku kre{evske {estorke u [irokom Brijegu nisu prisustvovali predstavnici HDZBiH i HKDU zbog ta~ke dnevnog reda na kojoj se trebalo raspravljati o „Utvr|ivanju razloga zbog kojih je HDZBiH najavio kandidaturu iz reda svojih ~lanova za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH, iako bi se tom kandidaturom izravno stavio u slu`bu @eljka Kom{i}a i tim ~inom izdao interese hrvatskog naroda“. Poziv s takvom formulacijom dnevnog reda poslao je doma}in sastanka, potpredsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi} Lijanovi}. Sastanku su se odazvali lideri HDZ-a 1990 i HSPBiH Bo`o Ljubi} i Zvonko Juri{i} te ~lan predsjedni{tva HSS-HNI-ja Mario Karamati}. - Odbijanjem bilo kakvog dogovora s hrvatskim strankama o zajedni~kom kandidatu za ~lana Predsjedni{tva BiH, HDZBiH ponovo rasipa hrvatske glasove i stavlja se u slu`bu @eljka Kom{i}a, {to mi u NSRzB-u smatramo izdajom hrvatskih interesa - izjavio je Lijanovi}. Iz HDZBiH su Lijanovi}ev poziv na sastanak na-

Turkovi} skrenula pa`nju na mali broj `ena u politici
Na poziv ~lanice ameri~kog Kongresa Edi Bernis D`onson (Eddie Bernice Johnson), direktorica Centra za sigurnosne studije iz BiH i profesorica na Me|unarodnom univerzitetu u Sarajevu Bisera Turkovi} u~estvovala je kao glavni govornik na konferenciji „@ene za mir u svijetu“, Turkovi}: Susreti s kongresmenima i senatorima odr`anoj u SAD. Turkovi} je iznijelinijama odbrane BiH, ali da je dala podatak da je u Parlamentu BiH nas druga~ije. samo 11,9 posto `ena i to ocijenila Turkovi} je u SAD imala nekopora`avaju}im. Dodala je da `ena liko susreta s kongresmenima i senema ni u Vije}u ministara, Pre- natorima, u~estvovala je u snimanju dsjedni{tvu BiH, niti u rukovo- filma za Marshall Legacy Institute dstvima najja~ih politi~kih partija. te se susrela sa bh. dijasporom i Kazala je da su `ene bile na prvim odr`ala nekoliko predavanja. B. T.

Sa sastanka: Razgovarali predstavnici ~etiri stranke

zvali bezobraznim i okarakterizirali ga kao „otvorenu provokaciju usmjerenu prema HDZBiH“. IZ HKDU su naveli da se radi o nekorektnom odnosu prema jeA. DU^I] dnoj ~lanici kre{evske {estorke.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

mozaik

SAOBRA]AJ Aviokompanija „BH Airlines“ uvodi nove linije

Polovinom maja do Zagreba i Beograda za tridesetak eura
Nastavljaju se pregovori s Banjom Lukom
Aleks i Nik: Romanti~na komedija

Dogodilo se u Las Vegasu

Vjen~ali se nekoliko sati nakon upoznavanja
Ova nevjerovatna pri~a se zaista mogla i dogoditi samo u Las Vegasu. Naime, Britanac je upoznao prelijepu Amerikanku u hotelskom baru tako {to je slu~ajno zalio pi}em. Nakon toga su po~eli razgovarati, napili su se, zaljubili i samo nekoliko sati poslije toga vjen~ali. Samo tri i po sata nakon upoznavanja Nik Bond (Nick) kleknuo je na koljena i zaprosio Aleks Gabrijelson (Alex Gabrielson). Vjen~ali su se samo 17 sati nakon upoznavanja u jednoj kapeli u Las Vegasu. Sve ovo zvu~i poput neke romanti~ne komedije, no ipak nije holivudski film nego stvarnost. Mladi par roditeljima ni{ta nije kazao sve dok se nisu vjen~ali, a Bond tvrdi kako ga je pomalo strah upoznati punca s obzirom na to da zna da ima kolekciju lova~kih pu{aka. Nakon odmora u Las Vegasu Bond se vratio u Britaniju, a njegova supruga oti{la je svojoj ku}i. Ipak, Aleks Gabrijelson je ve} nekoliko puta posjetila supruga, te }e se vjerovatno i preseliti u Britaniju, a trenutno je u potrazi za poslom.

Aviokompanija „BH Airlines“ otvorit }e u maju dvije nove linije u regiji Balkana. Direktna linija na relaciji Sarajevo - Beograd bit }e otvorena 17. maja, a 20. maja na relaciji Sarajevo - Zagreb. Letovi na obje destinacije odvijat }e se {est puta sedmi~no i funkcionirat }e na principu poslovanja low-cost evropskih aviokompanija, saop}eno je iz „BH Airlinesa“. Povratna karta na relaciji Sarajevo - Beograd - Sarajevo iznosit }e 29 eura, a na relaciji Sarajevo - Zagreb - Sarajevo 30 eura, plus aerodromske takse za obje linije. Na po~etku }e „BH Airlines“ letove obavljati samostalno, ali je

Sagledavanje mogu}nosti
- S obzirom na ka{njenja iz Banje Luke, dali smo prioritet Beogradu i Zagrebu. Narednih dana razgovarat }emo s novim rukovodstvom aerodroma u Banjoj Luci. Moramo sagledati i na{e i njihove mogu}nosti, pa vidjet }emo kako }e sve to i}i kazao nam je Re~ica.

„BH Airlines“: Dodatni letovi za Be~

Statisti~ki podaci

@ene }e najdu`e `ivjeti na Kipru
Posljednjih 40 godina smrtnost `ena prije navr{ene 60. godine smanjena je za 34 posto, a mu{karaca za 19 posto, no pojavio se jedan negativan trend - o{tar porast u nejednakosti mortaliteta odraslih po zemljama i po spolu. Dakle, 15-godi{njakinja u Zambiji ima 16 puta manje izgleda do`ivjeti 60. ro|endan nego njena vr{njakinja na Kipru, zemlji koja je po tom kriteriju vode}a u svijetu. Zemlje u kojima `ene mogu o~ekivati du`i vijek su morske - Ju`na Koreja, Japan, Gr~ka, Italija i [panija. S druge strane, `ivotni vijek `ena pove}ao se vi{e nego `ivotni vijek mu{karaca.

izra`ena `elja za nastavkom saradnje s aviokompanijama „Jat Airways“ i „Croatia Airlines“. „BH Airlines“ uveo je i dodatne letove za Be~, tako da sada avioni u austrijsku prijestonicu lete {est puta sedmi~no. I ova linija funkcionira na principu poslovanja low-cost kompanija. Cijena povratne karte sada je 49 eura, uve}ana za aerodromske takse. Iako je ranije bilo najavljeno da

}e od po~etka maja avioni ove kompanije saobra}ati i izme|u Sarajeva i Banje Luke, ova linija i dalje je upitna. Problemi su nastali jer se rukovodstvo aerodroma u Banjoj Luci nije o~itovalo o prijedlogu „BH Airlinesa“. Direktor aviokompanije Nud`eim Re~ica kazao je za „Avaz“ da ovaj prijedlog nije propao te da }e razgovori biti G. MRKI] nastavljeni.

Na Filozofskom fakultetu promocija radova o polo`aju Hrvata u BiH

Stjepan Mesi} danas u Sarajevu
Dolaze i profesori Vesna Pusi}, Ivan Marke{i}, Josip Kregar, kao i Vinka Tripalo, supruga pokojnog Mike Tripala
Biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} boravit }e danas u Sarajevu. Razlog njegove posjete je promocija zbornika radova s okruglog stola odr`anog u decembru pro{le godine u Zagrebu o temi „Polo`aj Hrvata u BiH nakon Dejtona“. Prof. dr. Ivo Kom{i}, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje }e promocija biti i odr`ana, obja{njava da se zborniku pridaje mnogo pa`nje u Hrvatskoj. - Stjepan Mesi}, koji je u vrijeme odr`avanja okruglog stola jo{ bio predsjednik Hrvatske, bio je jedan od u~esnika, tako da }e u~estvovati i na promociji u Sarajevu. Osim njega, iz Hrvatske nam dolaze i profesori Vesna Pusi}, Ivan Marke{i} i Josip Kregar, kao i Vinka Tripalo, supruga pokojnog Mike Tripala - ka`e Kom{i}. On navodi da }e na promociji zbornika u~estvovati i profesori Enes Kari}, Ljubomir Berberovi} i Dubravko Lovrenovi}, a osim Kom{i}a, doma}in gostima iz Hrvatske bit }e i prof. dr. Mirko Pejanovi}, dekan Fakulteta politi~kih nauka. Promocija }e biti odr`ana na Filozofskom fakultetu u 13 sati, a Kom{i} zainteresirane poziva da prisustvuju doga|aju koji je otvoren za javnost. B. T.

Kipar: @ene u morskim zemljama mogu o~ekivati du`i vijek

Gitarama juri{ali na Ginisov rekord
Profesionalci i amateri kojima je sklonost ljubav prema gitari okupili su se u Vroklavu, gradu u ju`noj Poljskoj, kako bi oborili svjetski rekord u masovnom sviranju pjesme „Hey Joe“ ikone roka D`imija Hendriksa (Jimija Hendrixa). No, broj od oko 4.500 u~esnika „naoru`anih“ gitarama bio je premali za obaranje Ginisovog rekorda najbrojnijeg gitarskog ansambla u sviranju pjesme „Hey Joe“. Rekord je uspostavljen pro{le godine na istom mjestu kada je njih ta~no 6.346 u isto vrijeme zasviralo ovu pjesmu.

Mesi}: Promocija na Filozofskom fakultetu

Udru`enje babica BiH sutra slavi svoj dan

Nezahvalni pacijent

Ljekari mu pomogli, a on im pijan htio ukrasti auto
Pijani A. M. (23) iz Hrvatske Dubice ljekarima pore~ke Hitne pomo}i „zahvalio“ je za ukazanu pomo} tako {to im je s parkinga poku{ao ukrasti „fijat punto“. U policiji ka`u da je mladi} u no}i na nedjelju potra`io pomo} zbog alkoholiziranosti ne{to prije dva sata. Tek {to su ga ljekari pustili, na parkingu je razbio staklo na suvoza~evim vratima „punta“. Nezahvalni pacijent spojio je `ice i pokrenuo motor te se htio odvesti, a u bijegu su ga u posljednji tren sprije~ili policajci. Izmjerili su mu 1,3 promila alkohola. Dobio je kaznenu prijavu za poku{aj kra|e vozila.

Odgovoran i lijep `ivotni poziv
Udru`enje babica BiH i ove godine }e obilje`iti Svjetski dan babica, 5. maj. Prema rije~ima Kadrije Krni}, predsjednice Udru`enja babica BiH i glavne sestre na Ginekolo{ko-aku{erskoj klinici u Sarajevu, ovaj dan mnogo zna~i svim primaljama u na{oj dr`avi. - Babice rade odgovoran i human, ali u isto vrijeme i lijep posao. Svakodnevno su u dodiru s nastankom novog `ivota i to je ono {to ovaj poziv ~ini najljep{im u svijetu - ka`e Krni}. Podsjetila je da Udru`enje babica BiH djeluje na cijelom podru~ju na{e dr`ave. Osniva~ka skup{tina odr`ana je u oktobru 2002. godine i od tada do danas u Udru`enje se u~lanila ve}ina primalja iz oba bh. entiteta. Udru`enje je 2005. primljeno u Svjetsku asocijaciju babica. Povodom 5. maja, u ime Udru`enja babica u BiH upu}ena je ~estitka svim primaljama u na{oj dr`avi. E. Ha.

Krni}: Human posao

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Predrag Matvejevi}

GODI[NJICE Tri decenije od smrti Josipa Broza Tita

Zaslu`an za nastanak, ali i raspad Jugoslavije
Za neke bio „~arobnjak samopromocije“, a za druge ~ovjek koji je Jugoslaviju trijumfalno vodio kroz njene zlatne godine, pi{e „Independent“
Polaganjem vijenaca u Ku}i cvije}a u Beogradu, danas }e saborci Josipa Broza Tita, iz svih krajeva biv{e Jugoslavije, obilje`iti tri decenije od smrti ovog neprikosnovenog vo|e jugoslavenskih komunista, koji je umro 4. maja 1980. u Ljubljani, a sahranjen ~etiri dana kasnije u prisustvu 209 visokih zvani~nika iz 107 dr`ava svijeta. Poslije Drugog svjetskog rata, Tito je 1945. izabran za predsjednika vlade i ministra odbrane. Predsjednik dr`ave postao je 1953. Na tu funkciju biran je sedam puta, a do`ivotni predsjednik dr`ave i partije postao je u maju 1974.

Znamo za grozote Golog otoka, ali je bio neophodan
Matvejevi}: Izoliranje staljinista

- Znamo za grozote Golog otoka, no izoliranje staljinista koji bi pozvali Staljinovu armiju bilo je neophodno. Bez toga, i nama se moglo dogoditi da nas pregaze ruski tenkovi kao Ma|arsku 1956. i ^ehoslova~ku 1968. godine.
(Univerzitetski profesor u „Jutarnjem listu“)

David Albahari

Sve se svodi na dobitak pojedinca
- Nisam siguran da uop}e ne{to mogu da vidim, jer je sve sakriveno iza dimnih zavjesa uzajamnih optu`bi politi~kih stranaka i istaknutih javnih li~nosti. Jedina va`na stvar je borba za vlast, iako je ona zapravo najmanje bitna jer se na kraju svodi na dobitak pojedinca (koji pripada pobjedni~koj stranci ili je podr`ava). NaAlbahari: rod uvijek ostaje u drugom planu i bojim se da }e tako Narod u biti sve dok vlada stav da je krivac za bilo {ta uvijek nedrugom planu (Knji`evnik za „Blic“) ko drugi.

Boris Gali}

Raskid police je neisplativ
- [to se ti~e `ivotnih osiguranja, ~im je kriza po~ela i „u{la“ u glave hrvatskih gra|ana, do{lo je do odre|enog pove}anja broja upita za raskidom polica. No, s obzirom na to da imamo mlad `ivotni portfelj, ulo`ili smo trud i objasnili klijentima da je raskid poliGali}: Danas je ce danas neisplativ i za njih i za osiguravaju}e dru{tvo. vi{e pozajmica Ponudili smo im mogu}nost da smanje rate, produ`e police... Ljudi uzimaju i pozajmice, {to je uvijek posto(Predsjednik Uprave „Allianza“ za jalo, ali danas je toga vi{e.

Vladao 35 godina
Poslije obra~una sa Staljinom, Tito je na me|unarodnoj sceni pozicionirao zemlju izme|u Istoka i Zapada. S liderima Indije i Egipta Nehruom i Naserom inicirao je osnivanje Pokreta nesvrstanih zemalja 1961. godine, koji je imao veliki zna~aj i uspio vrlo brzo okupiti veliki broj dr`ava Azije, Afrike i Ju`ne Amerike. Tito je bio po~asni ~lan svih akademija u biv{oj Jugoslaviji, doktor vojnih nauka i po~asni doktor univerziteta u Rangunu, Bandungu i Adis Abebi, kao i ve}ine doma}ih univerziteta. Tri puta je odlikovan Ordenom narodnog heroja i bio je dobitnik brojnih odlikovanja.
Broz: Nesumnjivo historijska li~nost

[ta ka`u u narodu
Histori~ari i njegovi saborci isti~u da je nesporno rije~ o historijskoj li~nosti, vje{tom vojskovo|i i dr`avniku, pi{e Tanjug. Prema njihovoj ocjeni, Broz je na me|unarodnom planu vodio realnu politiku i uspio jednoj maloj zemlji osigurati mjesto i ugled u svijetu, ali se ne mo`e amnestirati ni od „li~nih zasluga“ za propast Jugoslavije. I svjetski mediji ju~er su objavili tekstove o 30. godi{njici Titove smrti, isti~u}i da se nakon njegove smrti Jugoslavija raspala u krvavim ratovima. „Independent“ navodi da je SFRJ prestala postojati prije skoro dva desetlje}a, „ali jedna stvar ujedinjuje narode od Slovenije do Makedonije, svi se sje}aju gdje su bili 4. maja 1980. kada je komunisti~ki vo|a, koji je vladao 35 godina, preminuo u 88. godini“.

¤ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

I sporedne ulice treba ponekad oprati
- Dobro bi bilo da JKP „Rad“ povede vi{e ra~una o ~isto}i ulica koje ne potpadaju pod termin „glavne“. Glavne ulice se ~esto peru, a ostale jedino „umije“ ki{a. Lijepo bi bilo o tome povesti ra~una, ako ne zbog gra|ana koji u tim ulicama `ive, onda zbog turista koji u ovo vrijeme posje}uju na{ grad. (^italac R. Turkovi} iz Sarajeva)

O~igledna nostalgija
- Zavisno od toga s kime pri~ate, on je bio „~arobnjak samopromocije“ ili ~ovjek koji je Jugoslaviju trijumfalno vodio kroz njene zlatne godine - pi{e „Independent“. Agencija France-Presse, izme|u ostalog, navodi da se nostalgija vidi u svim nekada{njim republikama biv{e Jugoslavije. Tito je 35 godina dr`ao Jugoslaviju na okupu uprkos njenoj mje{avini nacionalnosti, jezika i vjera. Poslije njegove smrti 1980., etni~ke tenzije isplivale su na povr{inu, dovode}i na kraju do ratova u balkanskim dr`avama, naveo je britanski radio BBC.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

4. 5. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Sve ostavio svom narodu, a ne porodici
Josip Broz Tito, ~ovjek kojeg su mnogi kritizirali zbog pu{enja kubanskih cigara i ekstravagantnog, luksuznog `ivota, na kraju je sve {to je imao ostavio narodu, a ne svojoj porodici, pi{e „Independent“. Britanski list navodi da za starije stanovnike dr`ava biv{e Jugoslavije, taj datum danas ozna~ava simboli~an kraj ere besplatnog {kolovanja, sigurnog posla, blagostanja i kvalitetne zdravstvene za{tite, i kod ve}ine budi nostalgiju.

VRIJEME DANAS

BIHA] 22 BANJA LUKA 23 BR^KO 26 TUZLA 26

Prete`no obla~no

Motociklima oti{li u Beograd na obilje`avanje godi{njice Titove smrti
Asmir [ehovi} i Nihad Junuzovi}, ~lanovi Udru`enja „Josip Broz Tito“ iz Mostara, ju~er su na svojim motociklima krenuli ka Beogradu. Prevalit }e put dug oko 450 kilometara kako bi danas, u Ku}i cvije}a u glavnom gradu Srbije, u ime svih Mostaraca odali po~ast Josipu Brozu Titu, koji je preminuo na dana{nji dan prije 30 godina. ^lanovi mostarskog ogranka Udru`enja „Josip Broz Tito“ ju~er su ih ispratili i po`eljeli im sretan put. - Ideja je stara pola godine. Htjeli smo napraviti ovakav poduhvat, kao svojevrsnu poruku mira, s obzirom na dana{nje vrijeme u kojem su nacionalizam i fa{izam ve} odavno pokucali na na{a vrata. Ovo je na{ na~in da poka`emo otpor protiv ovih zala - kazao nam je [ehovi}, koji nije krio A. Du. odu{evljenje zbog polaska u Beograd.

GORA@DE 25

UTORAK
4. 5. 2010.

SRIJEDA
5. 5. 2010.

^ETVRTAK
6. 5. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 100C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

od 12 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 130C do 190C
DNEVNE TEMPERATURE

od 190C do 270C

od 220C do 290C

od 180C do 260C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza relativno je nepovoljna s obzirom na to da bi pove}ana naoblaka i izra`eniji osjet sparine mogli, kod osjetljivih osoba, uzrokovati pote{ko}e poput iscrpljenosti, reumatskih bolova, glavobolje i nesanice. Ju`no strujanje zraka dodatno }e stvarati probleme hroni~nim bolesnicima i meteoropatima.

Grad Sarajevo
[ehovi} i Junuzovi} pred polazak
Izlazak 5.34 Zalazak 19.52

4. 5. 2010.
Izlazak 00.52 Zalazak 10.15

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Asmir [ehovi} i Nihad Junuzovi} iz Mostara

Preovladavat }e ZENICA prete`no obla~no LIVNO 25 vrijeme, dio prijepodneva u isto~nim i sjeve21 SARAJEVO roisto~nim podru~jima 25 djelimi~no sun~ano. Prije podne ki{a je mogu}a mjestimi~no u sjeverozapadnoj Bosni, a 26 tokom poslijepodneva lokalni MOSTAR pljuskovi u dijelovima sjeverne, centralne i isto~ne Bosne. Vjetar, slab do umjeren, ju`ni i jugoisto~ni. JutarNEUM nja temperatura od 10 do 18, a najvi{a 27 dnevna od 19 do 27 stepeni.

Brzo - kratko
Misija MMF-a od danas u posjeti BiH

8

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

teme

Razgovori o ~etvrtoj tran{i
Misija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), na ~elu sa Kostasom Hristouom (Costas Christou), od danas do 7. maja bit }e u posjeti BiH, kako bi obavila razgovore s vlastima u BiH u okviru drugog pregleda stand-by aran`mana, saop}io je MMF. Cilj pregleda je da se ocijeni dosada{nje izvr{enje aran`mana i dogovori novo pismo naHristu: Predvodi delegaciju mjere, prenijela je Onasa. Ako pozitivno ocijeni izvr{enje, misija bi mogla predlo`iti Izvr{nom odboru MMF-a da razmotri zahtjev vlasti u BiH za odobravanje ~etvrte tran{e stand-by aran`mana, u vrijednosti od oko 38 miliona eura.

ISTRA@UJEMO Ko su ~lanovi Odbora za sigurnosnu politiku SDA

Ratni profiter Bakir Alispahi} radi po nalogu iz Beograda
Veze Alispahi}a i KOS-a po~ele su kada je radio u „Pretisu“ U Sarajevo tokom rata uvezao kamion pun alkohola
Predsjednik fantomske Grupe za sigurnosnu politiku u Odboru za odbranu i sigurnosnu politiku SDA Bakir Alispahi}, prema svemu sude}i, dobio je klju~ni zadatak svojih KOS-ovskih nalogodavaca u Beogradu da, unose}i politi~ku konfuziju me|u Bo{njake, poku{a na vlast u na{oj zemlji ponovo instalirati miljenika Srbije, me|u Bo{njacima omra`enog predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a. Sefera Halilovi}a. Kako je u svojoj knjizi „Dr`avna tajna“ objavio Semir Halilovi}, samo dva dana nakon imenovanja, 10. juna 1993., Alispahi} je potpisao dokument o pra}enju generala Halilovi}a. Predlo`io ga je drugi Tihi}ev operativac, tada{nji na~elnik SDB-a Enver Mujezinovi}. Tako|er, Alispahi} se dovodio u vezu s nestankom droge iz kase sarajevske policije. Povodom nestanka droge, ali i zbog drugih kriminalnih radnji u tada{njem MUP-u, Predsjedni{tvo BiH tokom rata je formiralo i komisiju na ~ijem je ~elu bio ugledni profesor Nijaz Durakovi}.

Incko u Grudama i [irokom Brijegu
Specijalni predstavnik EU za BiH Valentin Incko (Inzko) posjetit }e danas Grude i [iroki Brijeg. Kako je saop}eno iz njegovog ureda, Incko }e u Grudama dati intervju za Radio Grude te posjetiti preduze}e „Violeta“, a u [irokom Brijegu }e, zajedno s austrijskim ambasadorom u BiH Donatusom Kekom, u~estvovati u javnoj raspravi o putu BiH ka EU, te o izazovima i preprekama na tom putu, prenijela je Fena.

Tragovi droge
U svom iskazu tada{njim nadle`nim organima, Armin Skalonja, nekada{nji na~elnik sektora za droge sarajevske policije, potvrdio je da mu je Alispahi} naredio da „samo fiktivno uni{ti zalihe droge iz MUP-a, dok bi se „pravom“ drogom manipuliralo“. - Pitao sam ga zbog ~ega bih to trebalo uraditi i dobio odgovor da je ovo te`ak period u odbrani zemlje, nedostaje oru`je, municija, hrana i da bi se sve moglo kupiti novcem zara|enim od prodaje droge. Odbio sam Alispahi}ev prijedlog. Munir Alibabi} zamolio me da u pismenoj formi objasnim na~in na koji je Alispahi} izuzeo drogu iz kase - naveo je svojevremeno Skalonja.

Zahtjev Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda

O ustavnosti amblema 20 op}ina
Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS zatra`it }e sredinom ovog mjeseca ocjenu ustavnosti jo{ najmanje 20 amblema, odnosno grbova op}ina u ovom bh. entitetu. Ranije je ovaj klub saop}io da }e u Ustavnom sudu RS pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti obilje`ja Grada Banja Luka te op}ina Vlasenica i Nevesinje. Predsjednik Kluba Bo{njaka Edin Rami} isti~e da amblemi, odnosno grbovi tih lo- Rami}: Kriteriji kalnih zajednica nisu u skladu s Ustavom zastupljenosti RS i ne odra`avaju kriterije o proporcionalnosti i zastupljenosti konstitutivnih narod, javila je Fena.

Ucjene i prepadi
Alispahi}, kao ~ovjek od Tihi}evog ogromnog povjerenja, i njegovi prvi saradnici u tom odboru, svi odreda visoki oficiri KOS-a, Ned`ad Ajnad`i}, Fikret Muslimovi}, Enver Mujezinovi} i drugi, zadu`eni su, o~ito, da notornim paraobavje{tajnim manipulacijama, propagandom, ucjenama i prepadima onemogu}e dolazak na vlast politi~ke alternative nesposobnoj i korumpiranoj vlasti ~iju okosnicu predstavljaju kadrovi SDA. Ina~e, veza ratnog profitera i biv{eg ministra unutra{njih poslova Republike BiH Alispahi}a sa KOS-om traje jo{ od prije rata, iz vremena dok je ovaj policajac radio u „Pretisu“ iz Vogo{}e, koji je proizvodio oru`je za JNA. Alispahi} se po~etkom devedesetih uspio infiltrirati u SDA i preko te linije uklju~iti u pripreme za odbranu zemlje i nabavku naoru`anja. Alispahi} je MUPu radio na poslovima operativca i na~elnika Odjela za operativno djelovanje DB-a. Uz pomo} SDA Alispahi} je do{ao i do pozicije na~elnika CSB-a Sarajevo, a dr`avni ministar unutra{njih poslova postao je 8. juna 1993. godine. Prvi zadatak koji je novope~eni ministar Alispahi} obavio bilo je uvo|enje mjera uho|enja prvog komandanta Armije RBiH, generala

Me|unarodni dan slobode medija

Rastu pritisci na novinare u BiH
Izvje{taji doma}ih i me|unarodnih organizacija pokazuju da se medijske slobode u BiH smanjuju i da rastu politi~ki i ekonomski pritisci na novinare, izjavila je ju~er izvr{na direktorica Mediacentra Ines Bambura}. Govore}i u Sarajevu na pres-konferenciji, organiziranoj u povodu obilje`avanja 3. maja, Me|unarodnog dana slobode medija, Bambura} je kazala da se bh. novinari sve ~e{}e fizi~ki i verbalno napadaju, pri ~emu izostaje reakcija javnosti.

Alispahi}: Odavno na ameri~koj crnoj listi

Alispahi}ev ~ovjek osu|en zbog uvoza kanabisa
Nakon rata Bakir Alispahi} dovodio se u vezu sa sumnjivim rabotama u SAB banci i uzimanjem sumnjivih milionskih kredita. No, da Alispahi} te{ko raskida veze s drogom, potvr|uje i pro{lomjese~na presuda Suda BiH. Njome se Emir Terzi}, direktor fi- Radilo se o uvo|enju operativnih mjera prema Seferu Halilovi}, pod nazivima „Zolja“ i „Agava“, koji su podrazumijevali prislu{kivanje, pra}enje, kompromitaciju, podmetanje i na kraju njegovo samo fizi~ko uklanjanje - navodi se u knjizi „Dr`avna tajna“. rme „Procaffe“, ~iji je vlasnik Alispahi}, progla{ava krivim za krivi~no djelo nedopu{tene trgovine u poku{aju. S tim u vezi, Sud je Terzi}a osudio na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, koja se ne}e izvr{iti ako optu`eni u roku od goNo, svoj polo`aj Alispahi} je najbolje iskoristio za ratno profiterstvo i trgovinu alkoholom, cigaretama, pa i drogom. MUP BiH u to vrijeme bukvalno je predstavljao njegovu privatnu kompaniju. Vjeruje se da, zahvaljuju}i prljavom novcu, imovina „biznismena“ Alispahi}a danas vrijedi vi{e od deset miliona KM! Prema informacijama koje je svojevremeno obavila i „Slobodna Bosna“, Alispahi}a su pripadnici Vojne policije 1992. uhapsili kada su u rutinskoj no}noj patroli otkrili da vozi kamion pun alkohola! Budu}i da nisu mogli prona}i nikoga od pretpostavljenih da provjere {ta da urade s njim, policajci su ga vezali za stub kod kasarne „Mar{al Tito“, gdje je do~ekao zoru! dine pravosna`nosti presude ne po~ini novo krivi~no djelo. Firma „Procaffe“, naime, 2007. godine poku{ala je uvesti 14.400 komada limenki ledenog ~aja „swiss cannabis ice tea“ s ekstraktom kanabisa, ~iji je uvoz zaustavljen na carini. Tragom saznanja o zloupotrebi droge, Durakovi}eva komisija imenovala je ljude koji su trebali prekontrolirati drogu koju je Alispahi} navodno dr`ao u svom kabinetu. Jedan od njih bio je i Skalonja. Utvrdili su da odre|ena koli~ina droge nedostaje. No, nakon {to je delo`iran iz stana, uhap{en i pritvoren u centralni zatvor te saslu{avan, Skalonja je promijenio iskaz! Zahvaljuju}i bliskim vezama s tada{njim dr`avnim vrhom i, prije svega, obavje{tajnim podzemljem, Alispahi} nikada nije procesuiran za svoja nedjela. Ina~e, Alispahi} je zbog uloge u osnivanju kampa na „Pogorelici“, ve} odavno na crnoj ameri~koh listi, tako da mu je zabranjen ulazak u Faruk VELE SAD.

Digitalizirane „Zidne novine“
U sklopu obilje`avanja 3. maja, Me|unarodnog dana slobode medija, Mediacentar Sarajevo promovirao je ju~er digitaliziranu verziju ~asopisa „Zidne novine“, koji je izlazio od 1995. do 1997. godine, javila je Fena. Digitalizacija je ura|ena kako bi se trajno sa~uvale „Zidne novine“ i pove}ala dostupnost njihovog sadr`aja, jer su one do sada bile dostupne jedino arhivirane u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH.

Odluka Svetog arhijerejskog sabora SPC-a

Bogoslovija ostaje u Fo~i
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve (SPC) odlu~io je da Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostro{ki“, koji je dio Dr`avnog univerziteta u Isto~nom Sarajevu, ostane u Fo~i iako se tome protivio mitropolit dabrobosanski Nikolaj, re~eno je u ju~er Tanjugu u Srpskoj patrijar{iji.

Sutra polaganje vijenaca u Konjicu

Bakir i „[eve“
Bakir Alispahi} bio je uklju~en u pripremu za stvaranje jedinice za specijalne namjene, zloglasnih „[eva“, koje su, kako su mediji u Sarajevu pisali, bile zadu`ene za likvidiranje politi~ki nepodobnih kadrova. Alispahi} je 1996. godine imenovan za prvog direktora AID-a, a svojevremeno je bio pomo}nik ministra vanjskih poslova RBiH. Iz svakog politi~kog, policijskog i diplomatskog anga`mana Alispahi} je izlazio bogatiji. Tako se bolji poznavaoci bh. prilika sje}aju da se iz MVP-a RBiH odvezao dr`avnim „audijem“, koji je kupio za 12.000 KM, iako je tada vrijedio 80.000 KM!? O tome su prije nekoliko godina pisali „Dani“.

Godi{njica stradanja prvih `rtava
Predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata s podru~ja op}ine Konjic sutra }e polaganjem vijenaca i paljenjem svije}a na Ljubini, obilje`iti 18. godi{njicu stradanja prvih `rtava odbrane Konjica. Koordinacija braniteljskih udruga HVO-a proisteklih iz Domovinskog rata s podru~ja op}ine Konjic u saop}enju poziva sve ~lanove udruga proisteklih iz HVO-a i Armije RBiH, zatim ~lanove porodica i prijatelje stradalih da u~estvuju na obilje`avanju te godi{njice, kako bi izrazili zahvalnost i odali po~ast prvim `rtvama odbrane Konjica.

teme

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

9

BORCI Izet Gani} jasno poru~uje vlastima

Ne bude li dogovora, bit }e novih protesta!
Nisu nas isprepadali time {to nas nazivaju ru{iteljima ustavnog poretka i ~ak teroristima, kako to re~e Irfan Ajanovi}. To su sve mafija{ki potezi, ka`e Gani}
Sastanak predstavnika temeljnih bora~kih organizacija s premijerom FBiH Mustafom Mujezinovi}em i ministrom za bora~ka pitanja Zahidom Crnki}em, koji je odr`an u petak, nije urodio nikakvim plodom. Prema rije~ima predsjednika Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca Izeta Gani}a, te{ko je o~ekivati da se i u dogledno vrijeme postigne dogovor.
Mujezinovi} i Grahovac: Premijer upomo} doziva predsjednike stranaka

Federalna vlada u fazi raspada

Ni Uredba o „zlatnim ljiljanima“ nije validna
Nije bilo kvoruma za dono{enje Uredbe, ali je ona objavljena u „Slu`benim novinama“
Federalna vlada krajem pro{le sedmice doslovno se raspala! Sjednica u ~etvrtak na kojoj su trebali biti rje{avani bora~ki zahtjevi propala je, a premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} jedini izlaz na{ao je u dozivanju upomo} {efova ~etiri vladaju}e stranke, SDA, SBiH, HDZBiH i HDZ-a 1990. dvadesetak imenovanja i hrvatski ministri su rekli da iz principijelnih razloga ne}e prisustvovati toj sjednici - kazao nam je federalni dopremijer Gavrilo Grahovac.

Ratne od{tete
- Premijer i ministar samo idu na to da se mora ispo{tovati ono {to je obe}ano MMF-u i Svjetskoj banci. No, to {to su obe}avali nama, ni{ta se ne po{tiva, od onog roka od tri dana koji je premijer dao kada su bili protesti, pa nadalje. Ne postoji ni minimum volje u Vladi da se ne{to uradi. Mi i dalje insistiramo samo na onome {to je usvojio Parlament FBiH - ka`e Gani} za „Dnevni avaz“. Ogor~en je na Mujezinovi}eve izjave da se mora uzeti onoj {ehid-

Zapisnik jasan
On je rekao i da je na istoj sjednici Vlade verificiran zapisnik o donesenoj Uredbi o uvo|enju cenzusa za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja, koja je usvojena na telefonskoj sjednici 20. aprila, samo dan pred proteste boraca. No, Grahovac je potvrdio da je bio suzdr`an kod glasanja o verifikaciji tog zapisnika, jer nije u~estvovao u

Sarajevo: Sa nedavnog protesta boraca

Heroji Bosne nisu se nikoga prepali
Prema rije~ima Ibratnih priznanja ostavljena hima Jahi}a ^ike, Mujezisvega dva dana da obnove novi} i Crnki} tek u petak zahtjeve ako `ele nastaviti su na sastanku s borcima primati naknade prema noprezentirali da je Uredba voj uredbi. Jahi} nema o cenzusu za dobitnike informacije o tome koliko najvi{ih ratnih priznanja je uop}e ljudi uspjelo za takoju je Vlada donijela na ko kratko vrijeme predati spornoj telefonskoj sjezahtjeve. I on poru~uje da dnici dan pred proteste Jahi}: Sporna se „heroji Bosne nikoga niboraca, objavljena u sjednica su prepali i sve {to odlu~e „Slu`benim novinama“ ostale bora~ke organizacije, 28. aprila. mi }emo podr`ati, pa neka nas haPotvrdio je da su nosiocima ra- pse i rade {ta ho}e“. vljaju klasi~ne ratne od{tete ne smiju biti predmet cenzusa. U Vladi nam je u petak re~eno da }emo za petnaestak dana imati novi sastanak, ali bez obzira na sve, poru~ujem im da nas nisu isprepadali time {to nas nazivaju ru{iteljima ustavnog poretka i ~ak teroristima, kako to re~e Irfan Ajanovi}. To su sve mafija{ki potezi, ali ne mogu nas poniziti. Mi nismo dr`avni neprijatelji, ali ako se na civiliziran na~in ne dogovorimo, opet }emo i}i na proteste - poru~uje Gani}.

Dnevni red
Iz Vlade je potvr|eno da }e o zakonima o pla}ama, prihodovnom cenzusu i pravima demobilisanih boraca biti odlu~ivano tek nakon {to se izme|u 17. i 21. maja odr`i sastanak ~elnika Vlade s pre-

Ned`ad Osmanagi} generalni direktor „@eljeznica FBiH“
Iako hrvatski ministri nisu prisustvovali sjednici Vlade, ona je u ~etvrtak donijela vi{e kadrovskih odluka. Tako je, izme|u ostalog, data saglasnost za imenovanje Ned`ada Osmanagi}a za generalnog direktora „@eljeznica FBiH“. Saglasnost je dobilo i imenovanje Emira Smajilovi}a za v. d. direktora „Unis-Groupa“ Vogo{}a, kao i Jusufa Hubijera za direktora „Unis Ginexa“ Gora`de, a potvr|en je i prijedlog da Rifet dsjednicima stranaka koje ~ine parlamentarnu ve}inu u FBiH. Uz to, popodnevnom nastavku sjednice Vlade ~iji je prvi dio odr`an u ~etvrtak ujutro, a trebala se nastaviti u 15 sati, odbili su prisustvovati hrvatski ministri. - Bez prethodnog upoznavanja ~lanova Vlade, pa i dvojice dopremijera, u dnevni red je uvr{teno Be~i} bude ~lan NO ove gora`danske firme. Za ~lanove Konkurencijskog vije}a BiH iz Federacije BiH privremeno su, na period do 60 dana, imenovani dr. Stjepo Pranji} i Ibrica Laki{i}. Vlada je Parlamentu FBiH uputila i prijedlog kandidata za ~lanove Komisije za koncesije FBiH, a to su: Hamdija Jahi}, Stipe Mari}, Semiha Borovac, Mirsad Hasanovi}, Ivica Udovi~i}, Dervi{ Dizdarevi} i Jovo Adamovi}. telefonskoj sjednici, ali i zbog toga {to u zapisniku pi{e da za usvajanje Uredbe nije bilo kvoruma. Kako smo saznali, za usvajanje Uredbe trebalo je najmanje devet glasova, a bilo ih je svega osam!? Kako je onda mogu}e da je Uredba objavljena u „Slu`benim novinama“, iz Vlade FBiH niko nema odgovora. M. K.

Gani}: Mi nismo dr`avni neprijatelji

Tucak: Ne odstupamo od zahtjeva

skoj porodici koja ima mjese~na primanja od 2.200 KM, jer, naprimjer, neka supruga {ehida radi u Pravobranila{tvu, pa ima dobru pla}u i ne treba joj {ehidska penzija. Gani} se pita zna~i li to da nekome kome je mu` u ratu poginuo, treba zabraniti da radi? - Ne mogu to shvatiti. Insistirat }u i po cijenu `ivota da invalidnine koje su neoporezive i predsta-

Cenzus za sve
On najavljuje za ovu sedmicu novi sastanak Koordinacije ~etiri temeljne bora~ke organizacije, ~ije su nam odr`avanje potvrdili i Ibrahim Jahi} ^iko, zamjenik predsjednika Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja, Munir Kari}, predsjednik Skup{tine Saveza demobilisanih boraca, te Huso Tucak, zamjenik predsjednika Saveza RVI BiH. Tucak je ponovio da bora~ki predstavnici ne odstupaju od zahtjeva da Vlada ispo{tuje samo ono {to je u februaru usvojeno u Parlamentu, a to je dono{enje zakona o cenzusu za sve bud`etske korisnike, i da se u zakon o pla}ama u organima vlasti mora ugraditi sve ono {to je ugra|eno i u bora~ke: obra~un koeficijenta, osnovice i uskla|ivanje primanja s kretanjem inflacije. M. KUKAN

Stalno pravdanje uvjetima MMF-a
Munir Kari} ka`e kako, tako|er, sumnja da je s Vladom mogu}e posti}i dogovor, a poru~uje da }e podr`ati sve {to odlu~e organi Saveza demobilisanih boraca i Koordinacije ~etiri temeljne bora~ke organizacije. Prenio nam je i da je Kari}: ZajeMujezinovi} na sastanku dni~ke odluke u petak, pod izgovorom uvjeta MMF-a, potvrdio da ne}e biti osnovana fondacija za zapo{ljavanje demobilisanih boraca, kao i da se ne}e mo}i udovoljiti zahtjevu za vra}anje najni`ih bora~kih penzija na nivo prije njihovog smanjivanja za deset posto.

Njema~ki politikolog Bodo Veber

Posjeta polaznika Nacionalnog univerziteta za odbranu

Podr{ka Srbiji za EU tek nakon hap{enja Mladi}a
Njema~ki politikolog ta - rekao je Veber za Bodo Veber ka`e da }e „Deutsche Welle“, prenijeNjema~ka podr`ati kandila je Srna. daturu Srbije za ~lanstvo u Veber je, uo~i vi{edneEU ako Beograd promijeni vne posjete potpredsjednidr`avnu politiku prema ka Vlade Srbije Bo`idara Kosovu i izru~i Ratka Mla\eli}a Berlinu, kazao da je di}a Ha{kom tribunalu. glavni razlog zbog kojeg - Ako Srbija promijeni Njema~ka ne}e podr`ati kadr`avnu politiku prema Veber: Stav o ndidaturu Srbije u njeKosovu i izru~i Mladi}a Kosovu ma~koj unutra{njoj politici jo{ ove godine Ha{kom tri odluci nove njema~ke vlaibunalu, ni Njema~ka u tom de da do daljnjeg ne}e podr`avati slu~aju vi{e ne}e mo}i da ko~i EU pro{irenje Unije na zapadni Bapri davanju Srbiji statusa kandida- lkan, izuzev Hrvatske.

Pakistanci obi{li Mostar
U okviru vi{ednevne posjete na{oj zemlji, polaznici Nacionalnog univerziteta za odbranu Islamske Republike Pakistan boravili su ju~er u Mostaru gdje su se susreli s predsjednikom Gradskog vije}a Muratom ]ori}em. Tako je ]ori}, u ulozi doma}ina, odgovarao na brojna pitanja koja su zanimala polaznike ovog univerziteta, a s kojima su bili i oficiri iz Banglade{a, Katara, [ri Lanke i Saudijske Arabije. ]ori} je podsjetio na ~injenicu da su tokom rata u Mostaru boravili pakistanski vojnici koji su, kako je rekao, vidjeli najgore i najcrnje slike te ukazao na to kako je „dobro da ljudi iz rukovodstva pakistanske vojske vide napredak koji je ostvaren u Mostaru, ali i M. Sm. BiH“.

Mostar: Goste primio Murat ]ori}

Klub poznatih

Zoran Stojanovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

teme

Smijenio bih sve na{e potro{ene politi~are
Li~ni profil portparola HSS-NHI-ja
Ime i prezime: Zoran Stojanovi}. Datum i mjesto ro|enja: 3. septembar 1970., Uzdol, ProzorRama. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti stan. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Datumi ro|enja djece. Koji automobil vozite: „Reno skenik“. Kako se odmarate: [etnjom prirodom. Volite li kuhati: Samo ro{tilj. Najdra`a knjiga: „Zlo~in i kazna“. Omiljeni pisac: Dostojevski i Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Vinci). Za koji klub navijate: Hajduk iz Splita od kada znam za sebe. Koga biste poveli na pusti otok: Tajna. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Mo`da. Bavite li se sportom: Rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Vino i jela s ro{tilja. Ko se brine o Va{em imid`u: K}erka Antonija i ja. Volite li i}i u {oping: Ponekad. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad osloba|a.

UPOZORENJA [tetni proizvodi za djecu na policama bh. trgovina

Podne slagalice me|u opasnim igra~kama
Objavljen spisak s vi{e od 1.000 potencijalno opasnih proizvoda za djecu, me|u kojima su igra~ke, kolica, hodalice, odje}a
Roditelji iz BiH ostali su neugodno iznena|eni kada su na spisku koji je objavio srbijanski portal Bebec.com uo~ili mnoge opasne proizvode za bebe i djecu, koji se mogu kupiti u na{oj zemlji.

Evropski standardi
Ovaj portal objavio u okviru Centra za upozoravanje roditelja nazive i fotografije vi{e od 1.000 potencijalno opasnih proizvoda za djecu, me|u kojima su igra~ke, kolica, hodalice, odje}a i drugo. Za svaki proizvod nazna~eno je kakvu opasnost predstavlja, koje evropske standarde ne zadovoljava i koje su mjere poduzete, a kao izvor informacija naveden je RAPEX, sistem EU za brzo obavje{tavanje o opasnim proizvodima. Spisak je preuzeo i bh. porodi~ni portal Ringeraja.ba kako bi ukazao na brojne opasnosti kojima su djeca svakodnevno izlo`ena. - Spisak je postavila jedna na{a ~lanica i on je izazvao burne reakcije roditelja, jer neke proizvode ve} imaju u svojim ku}ama. Najbolji primjer su spu`vaste slagalice prostirke s brojevima i likovima koji se vade, a koje se mogu kupiti u skoro svim tr`nim centrima.

Stojanovi}: K}erka brine o imid`u

Va{ najbolji prijatelj je: Kolege s posla. Pratite li politi~ku situaciju: Neprestano. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenio sve na{e potro{ene politi~are. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne, to je gubljenje vremena i bje`anje od stvarnosti.

Spu`vaste slagalice ~este su na bh. tr`i{tu

Prema objavljenim podacima, slagalice nisu u skladu s evropskim standardom EN 71 i mogu izazvati gu{enje djece - kazala je za „Dnevni avaz“ Vi{nja Tomi}, administratorica portala. U Udru`enju za za{titu potro{a~a „Plava sfera“ smatraju da ro-

ditelji ne vode dovoljno ra~una o namjeni i kvalitetu proizvoda za djecu.

Starosna dob
- Prilikom kupovine igra~aka i drugih proizvoda roditelji uglavnom gledaju samo cijenu. Ne obra}aju pa`nju za koju je starosnu dob taj predmet namijenjen, jer je ogromna razlika izme|u dvogodi{njaka i trogodi{njaka. Ovaj spisak treba biti vodilja i upozorenje roditeljima gdje se sve nalaze skrivene opasnosti kazao nam je Danijel Mali}, direktor za razvoj Udru`enja „Plava M. AVDI] sfera“.

SMS
MAFIJA[ICA VILDANA - Nema mafija{kih jasala na kojima se ne nalazi Vildana Selimbegovi}. @ena koja pljuje po borcima i {ehidskim porodicama, prva je iskoristila privilegiju i dokopala se stana iz tog fonda. Sada je portparol porodice Selimovi}, mafija{ke obitelji koja je do prvog miliona do{la preko Arkana, Karad`i}a i le{a Ferida Pa{ovi}a. Ona u niskotira`nom biltenu za potrebe svojih gazda tobo`e brani novinare i slobodu javne rije~i, {to je vrijedno prezira. Ona je moralna spodoba u slu`bi jo{ odvratnije mafija{ke familije, kojoj }e narod uskoro zakucati na vrata. TIHI] JE LUD ^itam u zagreba~kim novinama da Tihi} tra`i da na{e autoputeve rade hrvatske firme. Te su iste hrvatske kompanije u Crnoj

Dnevni avaz 061-142-015
DOBAR KOMENTAR - Bravo za sjajan komentar Vlastimira Mijovi}a u „Avazu“ od 3. maja pod naslovom „ Ve}a mrlja na srpskom obrazu“. Tair NE]E DA PLA]AJU - Sve vi{e razmi{ljamo moje kom{ije i ja da sarajevskim firmama „Toplane“ i „Vodovod i kanalizacija“ prestanemo s daljnjim pla}anjem ra~una za vodu i grijanje. Razmi{ljamo o bojkotu sve dotle dok nam ne ugrade pojedina~ne mjera~e utro{ka vode i grijanja u stanove, {to su, ja mislim, i obavezni u~initi prema Zakonu o potro{a~ima. DERBI BEZ PUBLIKE - Molim neku TV ku}u da prenosi derbi Premijer lige BiH izme|u gradskih rivala Sarajeva i @eljezni~ara, koji }e biti odigran pred praznim tribinama. Sigurno bi dobili na gledanosti.

Opasni mobiteli, lampe, loptice
U opasne proizvode koji se mogu kupiti u bh. trgovinama spadaju i kineski dje~iji mobiteli koji mogu izazvati o{te}enje sluha zbog previsokog nivoa zvuka, ~upave gumene loptice koje predstavljaju opasnost od gu{enja, no}ne lampe „Magic Night Light“ koje mogu izazvati strujni udar i mnogi drugi.

Gori odbacili, jer nisu imale garancije da }e zavr{iti radove. Ko god negdje ne valja, bo{nja~kim izdajnicima vrijedi. Tihi} je o~igledno poludio, ili je mo`da samo u pitanju ve} njegovo legendarno ekonomsko neznanje i poznati tal. NARODNA REVIZIJA - Treba objaviti spiskove svih boraca, RVI, {ehida i poginulih boraca, dobitnika priznanja, povla{tenih penzionera i narod }e sam prepoznati uljeze i izvr{iti reviziju. @ELJA ZA IZBORE - Volio bih da se na oktobarskim izborima Sulejman Tihi} kandiduje za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH. Volio bih, jer bi mu tada ovaj narod pokazao da ga je davno smjestio na smetlji{te historije, gdje ga ~eka njegov jaran Fikret Abdi}.

ANKETA me|u gra|anima Bijeljine, Mostara i Sarajeva
Ima li kod nas opasnih igra~aka i vode li nadle`ni ra~una o tome?

U BiH se uvozi sve i sva{ta
- Mislim da nema nikakve kontrole kvaliteta, da se uvozi sve i sva{ta. Roditeljima ostaje da vode ra~una {ta kupuDavor ju svojoj djeci, Nenadovi} mada je te{ko. - Ne vjerujem da toga ima kod nas, ali roditelji svakako trebaju biti na oprezu. Isto tako, ne vjerujem da nadle`ne Alisa instance vode Bajgori} ra~una o tome. - Mislim da ima. Kada kupujem igra~ke, gledam da uzmem ne{to skuplje, jer mislim da je taj proizvod provjeren, barem se nadam Semira \ino da je tako. - Ne vjerujem da se kontroli{u igra~ke koje se uvoze, a trebalo bi se dr`ati propisa. Nadam se da }emo s ulaskom u Darijana EU dosti}i i te Pelemi{ standarde. - Pou~ena iskustvom iz Amerike, gdje sam `ivjela, vjerujem da i ovdje ima takvih slu~ajeva. O tome se, kao ni o svemu drugom, u BiH ne Sadija Had`imamovi} vodi kontrola. - Te igra~ke odavno imamo u na{im radnjama u prodaji. Trebaju inspekcije prekontrolisati radnje i strogo kazniti ljuNed`ib de koji prodaju ^izmo opasne stvari. - Ponuda je {arolika i sigurno ima igra~aka od nezdravih materijala. Rijetko kupujemo igra~ke, a koristimo provjerene od djece iz Zlatko D`ini} familije. - Sigurna sam da ima, jer i dokazano je da neke kineske igra~ke sadr`e opasne tvari. To se ne kontrolira, a nalazi Jasmina se na na{em ]efo tr`i{tu. - Kada kupuju djeci igra~ke, roditelji trebaju voditi ra~una gdje kupuju, jer svi smo upoznati s tim da opasnih igra~aka Lejla D`indo ima na na{em tr`i{tu. E. M. - M. Sm. - A. Nu.

Sarajevo

Mostar

Bijeljina

teme

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

11

„Avaz“ saznaje U maju definitivna prodaja Vladinog paketa

Minimalna cijena za dionice „Bosnalijeka“ 20 miliona KM!
Na berzi }e biti ponu|ene 1.507.724 dionice „Bosnalijeka“ Amerikanci najizgledniji kupci
U jeku `estokih socijalnih gibanja u FBiH, daleko od o~iju javnosti Vlada FBiH po~ela je zavr{nu operaciju prodaje dr`avnih dionica „Bosnalijeka“, saznaje „Dnevni avaz“.
Margeti} u ha{koj sudnici: Samoprogla{eni ekspert

Nova misija jednog od autora la`nog „spiska 45“

Berzanska pravila
Prodaja 19,26 posto dr`avnog kapitala u ovoj profitabilnoj kompaniji, koja je pro{le godine imala dobit od devet miliona maraka, bit }e obavljena tokom maja na Sarajevskoj berzi! To je ju~er „Avazu“ potvr|eno u Agenciji za privatizaciju u FBiH (APF), koja je uo~i prvomajskih praznika objavila obavijest o prodaji paketa dr`avnih dionica „Bosnalijeka“. U Agenciji tvrde da }e predmet prodaje na Sarajevskoj berzi biti paket od 1.507.724 dr`avne dionice kompanije. - Aukcijska prodaja dr`avnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi. Prodaja }e biti obavljena jednokratnom dra`bom pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na ukupnu koli~inu od 1.507.724 dionice. Ponu|ena cijena ne mo`e biti ni`a od one navedene u prodajnom nalogu - navode u APF-u. Iako nisu precizirali koja je „najni`a cijena u prodajnom nalogu“, „Avaz“ saznaje da }e po~etna cijena za ove dionice biti sigurno iznad 20 miliona KM. Neslu`beno, Vlada

Margeti} poma`e odbranu mafija{a Joce Amsterdama
Propali hrvatski novinar na{ao plodno tlo u RS, a sada ga koristi i srbijansko podzemlje
Samoprogla{eni ekspert za terorizam Domagoj Margeti}, jedan od autora la`nog spiska 45 organizacija povezanih s terorizmom u BiH, pojavio se u Beogradu u ulozi klju~nog pomaga~a u odbrani srbijanskog mafija{kog bosa Sretena Joci}a. Prema navodima hrvatskog sedmi~nika „Nacional“, Margeti} je bio u Beogradu u vrijeme po~etka su|enja Joci}u za ubistvo Ive Pukani}a. On je timu odbrane dostavio, navodno, dokumentaciju o ratnim Margeti} je jedan od tri ~lana samozvanog tima eksperata jugoisto~ne Evrope za terorizam, zajedno s Darkom Trifunovi}em i D`evadom Galija{evi}em. Ova opskurna trojka redovno putem medija iz RS u javnost izlazi s nebuloznim tvrdnjama o vezama BiH s El-Kaidom i teroristi~kim organizacijama.

„Bosnalijek“: Zainteresirana i kompanija iz Londona

FBiH o~ekuje da }e od prodaje dionica „Bosnalijeka“ inkasirati najmanje 40 miliona KM! Kupac }e novac morati dati u roku od 48 sati.

Zajedni~ka prodaja
Aukcija }e najvjerovatnije biti odr`ana 14. maja ili oko tog datuma, a sedam dana prije toga bit }e objavljen javni poziv na koji }e se morati javiti svi ponu|a~i. Prema ranijim planovima, zajedno s dr`avnim dionicama na ber-

Amerikanci dolaze na kona~ne dogovore
Kako „Avaz“ saznaje, Amerikanci su pro{le sedmice boravili u APF-u i interesirali se za detalje prodaje „Bosnalijeka“, a navodno bi u Sarajevo trebali ponovo do}i ove ili najdalje naredne sedmice, kada prodaja treba biti definitivno dogovorena.

zi bi trebale biti prodato i 8,37 posto dionica Me|unarodne finansijske korporacije (IFC) iz Va{ingtona kako bi se ostvario bolji finansijski efekt. Cilj je, tako|er, sprije~iti razne me{etare da se uklju~e u sitnu preprodaju dionica. Za sada, zvani~no, nije potvr|eno da }e se zajedni~ka prodaja i desiti. Kao najizgledniji kupac dionica „Bosnalijeka“ smatra se ugledna ameri~ka farmaceutska korporacija „Alvogen Group“ sa sjedi{tem u Nju D`ersiju, koja je ve} u dva navrata slala ozbiljna pisma namjere za kupovinu dionica profitabilne sarajevske kompanije. Za kupovinu dionica „Bosnalijeka“ interesira se i jedna farmaceutska kompanija iz Londona, ali i drF. VELE ugi ozbiljni kupci.

La`ne konstrukcije
Upravo je Margeti} u jednom od svojih pamfleta (knjiga „Islami-

Potonuo zbog finansijskih malverzacija
Margeti} je, navodno, „potonuo“ u Hrvatskoj i zbog finansijskih malverzacija s nekoliko organizacija. zlo~inima nad vojnicima JNA u Sisku 1991. i 1992. godine. Na drugoj strani, Ha{i tribunal izrekao mu je zatvorsku i nov~anu kaznu (10.000 eura) zbog otkrivanja imena za{ti}enih svjedoka. sti~ki terorizam na jugu Evrope“) i sklopio izmi{ljenu listu 45 organizacija. Nju su onda visoki policijski zvani~nici MUP-a RS Vlado Jovani} i Branislav Dujkovi}, putem Grupe za spre~avanje terorizma Vije}a ministara, dostavili Tu`ila{tvu BiH i podvalili bh. institucijama. Potom su, pod jo{ nerazja{njenim okolnostima, iz Ministarstva sigurnosti BiH informaciju o tom izmi{ljenom spisku poslali u sklopu zvani~nog dopisa u Njujork. „Nacional“ isti~e da je Margeti} s razlogom marginaliziran u tamo{njoj javnosti, a da je nakon toga na{ao plodno tlo u RS, gdje plasiranje njegovih la`nih konstrukcija usmjerenih i protiv islama ima poT. L. liti~ki cilj.

Opskurna trojka
List pi{e da se cijela Joci}eva odbrana temelji na Margeti}evim „bizarnim teorijama zavjere“ koje optu`uju, izme|u ostalih, biv{eg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesi}a i albansku mafiju. Za bh. javnost posebno je interesantno da je upravo Margeti}, koji se sada pokazuje kao produ`ena ruka Joce Amsterdama, plasirao u javnost izmi{ljenu listu 45 organizacija na koju se i Ministarstvo sigurnosti BiH po~etkom februara pozvalo u zvani~noj komunikaciji s Vije}em sigurnosti UN-a.

Obilje`avanje Svjetskog dana astme u BiH

Besplatno mjerenje plu}ne funkcije gra|ana
Povodom obilje`avanja Svjetskog dana astme, od danas do 7. maja u ~etiri bh. grada bit }e odr`ana javna spirometrija, besplatno mjerenje plu}ne funkcije gra|ana. Akcija }e u Sarajevu biti odr`ana danas na platou ispred BBI centra, zatim sutra u Banjoj Luci na Trgu Krajine ispred Robne ku}e „Boska“, a prekosutra u Tuzli na Solnom trgu. U ~etvrtak }e akcija biti provedena u Mostaru na [panskom E. Ha. trgu.

SMS-om do TOYOTE
DOBITNICI NAGRADA ZA 3. 5. 2010. GODINE
200 KM NA DEBITNOJ KARTICI 061145679 MP4 PLAYER 062386229 DVD PLAYER 061106144 MP3 PLAYER 062328435 BU[ILICA MULLER 062210282 PEGLA 061199061 [TAPNI MIXER 061193831 062762545 062128022 SJECKALICA 061782984 USB STICK 061781441 061642445 061576582 061216475 VAGA 061888751 061267414 063574380 066496752 IGRICE PC 062337339 061133820 063246387 061755653 KNJIGE 061469756 061103050 061436757 065436382 062435449 061787059 061640862 061499855 062413483 062183572 061100255 063870601 061195678 061426939 062531823 DVD 061722558 061572988 036575038 063125200 061560903 061524405 061313661 061702626 065917082 065997330 062807527 062545449 061542006 061586275 062155681

Bh. mozaik

12

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

panorama

HUMANOST Nakon teksta o dje~aku koji je pao u nesvijest od gladi

Danas ima sendvi~ u {koli, ali i ru~ak upla}en do kraja jula
Djeca s osmijehom dolaze u „Ku}u zdravlja“

Potresni pozivi iz Zenice, Sarajeva, [vicarske... Za ro|endan iz Slovenije dobio i bicikl Imao i upalu plu}a
Potresna pri~a u „Avazu“ o dvanaestogodi{njem dje~aku M.J., mje{taninu Hambarina i u~eniku podru~ne {kole u ovom povratni~kom naselju na prijedorskom Brdu, koji je prije izvjesnog vremena pao u nesvijest od gladi mnoge je ganula do suza. Uslijedili su pozivi iz BiH, [vicarske, Italije... Zvala je majka dvoje djece iz Sarajeva koja je pla~nim glasom pitala kako dje~aku, koji od 47 KM dje~ijeg doplatka poku{ava da pre`ivi s nenom i dajd`om s kojima `ivi od kako su njegovi roditelji, otac i majka, zasnovali svoje porodice, mo`e poslati novac, odjevne predmete... U me|uvremenu su se aga`ovali i u dje~akovoj {koli, posebno njegova razredna nastavnica Anesa Kazi}, u nastojanju da dje~ak dnevno do-

Polaznici prnjavorskog vrti}a

Na ljekarski pregled bez suza
Mali{ani iz prnjavorskog vrti}a „Na{a radost“, u pratnji svojih vaspita~a i direktora posjetili su „Ku}u zdravlja dr. Marjanovi}“ u ovome gradu. - Ovu posjetu realizujemo u cilju upoznavanja djece sa radom pojedinih ustanova u gradu. Posjeta „Ku}i zdravlja dr. Marjanovi}“ ima za cilj da se djeca oslobode straha odlaska ljekaru - ka`e Milovan Vasili}, direktor prnjavorskog vrti}a i napominje da su djeca pro{le godine posjetila prnjavorsku stanicu policije s ciljem osloba|anja straha od ljudi u plavim uniformama. - Na{im uva`enim gostima uradili smo ljekarski pregled, a zbog njihove hrabrosti, da bez mame i tate do|u kod ljekara, dobili su poklone i diplome za hrabrost - rekao nam je dr. Miodrag Marjanovi} koji je svojim gostima D. ^. uputio poziv da ga i naredne godine posjete.

Sanacija krova porodici Brdar
U me|uvremenu je na odre|en na~in zbrinuta i porodica Azre i Jasmina Brdara s troje maloljetne djece uzrasta od dvije do sedam godina, mje{tana ^arakova kod Prijedora, o kojoj je tako|e „Avaz“ pisao. - Na njihov ra~un stiglo je 3.000 KM donacija. Ve}i dio bit }e utro{en na sanaciju krova kako bi porodica mogla zimi boraviti u ku}i, a jedan dio na namirnice koje u redovnim posjetama dostavljamo Brdarima. Oni od 145 KM mjese~nih primanja bez

Novkini}: Dio donacije usmjeren na lije~enje

(Foto: D. Stojni})

[ta mi se (ne) svi|a u Bugojnu

Najve}e gu`ve na Birou za zapo{ljavanje
- Zahvaljuju}i radnicima iz oblasti kulture, na{ grad je i nakon rata zadr`ao epitet teatarskog i grada kulture. I tradicionalno „Bugojansko prolje}e“ iz godine u godinu do`ivljava kvalitativne pomake. Raduje me i procvat udru`enja koja u svojim programima propagiraju za{titu `ivotne sredine i prirodne ba{tine. Razo~aran sam {to se iz Sanel Ugarak, ~lan teatra op}inskog bud`eta ne Fedra izdvaja dovoljno sredstava za kulturu. Tu`an sam {to su nam najve}e gu`ve u gradu evidentirane na Birou za zapo{ljavanje. Mladi ni{ta ne ~ine na planu pobolj{anja katastrofalnog stanja u kojem se nalaze, ne vr{e nikakve pritiske na odgovorne da se ovo pitanje pokrene sa mrtve ta~ke - ka`e SaAz. M. nel Ugarak, dugogodi{nji ~lan Teatra Fedra.

Brdarima pomo} stigla i iz Sarajeva

tu|e pomo}i trenutno ne mogu sastaviti kraj s krajem - rekla je Azra Novkini}.

bije bar dva sigurna obroka. Azra Novkini}, predsjednica OC „Hambarine“, ka`e da dje~ak danas ima siguran sendvi~ u {koli ali i ru~ak koji je do kraja jula uplatila jedna humanitarka. - To isto }e uraditi i za narednu godinu. Tako je ve} najavila. Dje~ak mjese~no u obli`njem marketu na Hambarinama mo`e potro{iti i 100 maraka, opet zahvaljuju}i donatorima koji ga nerijetko posje}uju, donose}i mu novac, namirnice, poklone. Dobio je i mnogo odje}e, patike, loptu, pa ~ak i biciklo iz Slovenije,

{to mu je bila i ro|endanska `elja kako bi lak{e mogao do {kole - kazala je Azra Novkini} i dodala da je dio donacija usmjeren i za dje~akovo lije~enje, jer je imao i upalu plu}a ali i za stomatologa zbog problema sa zubima. U akciju se, ali ne samo kad je rije~ o ovom dje~aku, uklju~ilo i udru`enje iz dijaspore „Humano brdo 2010“ koje je za stotinjak u~enika u povratni~kim naseljima s lijeve obale Sane koji se nalaze u te{koj materijalnoj situaciji obezbijedilo i besplatan {kolski M. ZGONJANIN obrok.

^lanovi gora`danskih folklornih dru{tava u Turskoj

Turski privrednici zainteresirani za razvoj turizma na Balkanu
^lanovi Ansambla narodnih igara i pjesama Centra za kulturu iz Gora`da i KUD „Azot“ iz Vitkovi}a odu{evili su Turke svojim nastupima na manifestacijama u Izmiru i Istanbulu, kojima se u okviru Me|unarodnog festivala obilje`ava Me|unarodni dan djeteta. Sa najmla|im ~lanovima gora`danskih folklornih dru{tava u Turskoj je boravila i delegacija op}ine i Op}inskog vije}a. Po povratku iz Turske novinarima su o detaljima posjete govorili na~elnik Muhamed RamoIstaknuto je da je tokom posjete op}inama Gungoren i Gaziemir bilo rije~i i o projektima ulaganja u Gora`de te je za mjesec dana najavljena uzvratna posjeta ~elnih ljudi i privrednika iz ovog grada, zainteresiranih za razvoj turizma na Balkanu. Za juni je najavljeno otvaranje radionice slikanja na keramici, platnu i drvetu u Domu mladih Centra za kulturu u Gora`du. Uz adaptaciju ovog prostora, projekt }e ko{tati oko 100.000 KM, a na ovaj na~in izra|eni suveniri bit }e darovani opAl. B. }ini Gora`de.

Pomo} za Almu Smaji}
Crveni kri` op}ine Donji Vakuf pokrenuo je akciju prikupljanja sredstava za Almu Smaji} (28) iz Donjeg Vakufa. Pozivom na broj kod BH Telecoma 090 291 089 donirate dvije KM za lije~enje ove djevojke kojoj je potrebna transplatacija bubrega. Sredstva se mogu uplatiti i na `irora~un broj: 1011332001060162, partiD. M. ja: 21-3719-0010601 na ime Alma Smaji}.

Nove cijene grijanja u Livnu

Ve}i namet na ku}ni bud`et
Na posljednjoj sjednici OV livanjski vije}nici su dali saglasnost na nove cijene toplotne energije Toplane ESCO ECO Energija do.o. Livno, koja za sada zagrijava {kole, vrti}e i neke ustanove, dok se tek o~ekuje priklju~ivanja doma}instava koji to `ele. Toplana, koja od po~etka zime radi na bazi lo`enja otpadnog drveta, }e Toplana u Livnu: Skuplje usluge od sada od potro{a~a sa instaliranom snagom do 50 KW mjese~no napla}ivati 8,30 KM, a za instaliranu ve}u snagu od 50 KW po cijeni od 0,38 KM po kilovatu. U cijene nisu ura~unati PDV i A. Ka. ostala zakonska izdvajanja.

Gora`dani u Turskoj: Odu{evili svojim nastupima

vi}, vije}nici Suad Do{lo i Zijad Briga, te {efovi kultu-

rno-umjetni~kih dru{tava Safet Gu{o i Muhidin \ozo.

Regionalni zavod za za{titu zdravlja

Nove prostorije u centru Zvornika
U zgradi u kojoj je donedavno bila smje{tena Civilna za{tita op{tine Zvornik useljen je Regionalni zavod za za{titu zdravlja. Do sada je Zavod bio smje{ten u upravnoj zgradi jednog preduze}a u Karakaju, dok se novi prostor koji je ustupila Op{tina nalazi u centru grada i u njegovo renoviranje je ulo`eno oko 30.000 KM. Otvaranju novih prostorija prisustvovali su pomo}nica ministra zdravlja i socijalne za{tite Amela Loli}, direktor Instituta za za{titu zdravlja Slobodan Stani{, predstavnica Agencije za bezbjednost hrane BiH Nihada Ahmetovi} i na~elnik op{tine Zoran Stevanovi}. U Zavodu je zaposleno 16 radnika, a dok se ne sprovede konkursna procedura, v.d. rukovodioca je Marin M. M. Kvaternik.
Sa otvaranja prostorija

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

13

VELIKA KLADU[A Ostvarivanje prava civilnih `rtava rata

Pripadnici APZP-a jo{ ~ekaju kona~na rje{enja o svom statusu
Na~elnik Mulali} istakao da se ne po{tuju rokovi u rje{avanju predmeta, ne uzimaju u obzir svjedoci Centru za socijalni rad vra}eno 120 predmeta
Ministar zdravlja i socijalne politike USK dr. Mustafa Avdagi} razgovarao je u Velikoj Kladu{i sa op}inskim na~elnikom Admilom Mulali}em o problematici ostvarivanja prava civilnih `rtava rata pripadnika Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna i na~inu njihovog rje{avanja. Razgovorima su prisustvovali dr. Hafeza Sabljakovi} i Rifat Doli}, predstavnici DNZ-a u zakonodavnoj vlasti FBiH i BiH, te direktodonesu kona~na rje{enja o njihovom statusu - kazao je na~elnik Mulali} i istakao da se ne po{tuju rokovi u rje{avanju predmeta, ne uzimaju u obzir svjedoci, te da se drugostepeni organ upu{ta u tuma~enje pitanja koja mo`e utvrditi samo ovla{teni vje{tak. Ministar Avdagi} naglasio je kako je najva`nije da se ispo{tuju zakonski propisi. - Predmeti, njih 120, koji su vra}eni Centru za socijalni rad Velika Kladu{a na ponovni postupak, bi}e nakon dostavljanja Ministarstvu ura|eni i prije zakonskog roka - obe}ao je Avdagi} i dodao kako }e uputiti urgenciju Institutu za medicinsko vje{ta~enje u Sarajevo radi hitnog rje{avanja predmeta iz ove M. DEDI] oblasti.

Obilazak {ehidskog mezarja u Polju

U cazinskoj mjesnoj zajednici Polje

Obilje`ana 18. godi{njica formiranja ~ete
U prisustvu velikog broja mje{tana, u cazinskoj mjesnoj zajednici Polje obilje`ana je 18. godi{njica formiranja ~ete Polje. Ova ~eta formirana je u aprilu 1992. godine i bila je me|u prvim jedinicama iz op}ine Cazin, koja se uklju~ila u odbranu BiH. Kasnije su se borci iz Polja borili u svim jedinicama Petog korpusa Armije RBiH, a u hrabroj borbi protiv daleko nadmo}nijeg agresora 23 borca iz Polja dali su svoje `ivote u odbrani na{e domovine. Nekada{nji borci ove jedinice, zajedno sa porodicama {ehida i drugim mje{tanima MZ Polje, najprije su obi{li Spomen-sobu, koja se nalazi u staroj d`amiji. Nakon toga polo`ili su cvije}e na spomen-obilje`ju, te obi{li mezare {ehida. U d`amiji u Polju prou~en je i tevhid pred du{e svih {ehida iz ove MZ. Za sve {ehidske porodice, u podru~noj {koli u Polju organizovan je ru~ak, dok je za sve borce iz ovog naselja, uprili~eno prigodno dru`enje, na kojem su evocirane uspomene na ratna vremena i herojsku borbu za slobodu. S. J.

Avdagi} i Mulali}: Ubrzati rje{avanje predmeta

Gdje je dokumentacija
Kao odlu~uju}i problem u rje{avanju statusa civilnih `rtava rata pripadnika APZP-a istaknuto je nepostojanje materijalnih dokaza o pripadnosti Narodnoj odbrani ili pogibiji u tim jedinicima, jer je sva dokumentacija izuzeta i proslije|ena arhivu Oru`anih snaga BiH.

rice centara za socijalni rad Velika Kladu{a i Cazin. - Ova populacija sa podru~ja op}ina Cazin i Velika Kladu{a ve} du`e vrijeme ~eka da se u upravnom postupku kod Ministarstva zdravlja i socijalne politike USK

Prekju~er u Sanskom Mostu

Umro dr. Ismet ]ehaji}
U Sanskom Mostu prekju~er je u 67. godini umro dr. Ismet ]ehaji}, stomatolog- specijalist ortodoncije i jedan od najomiljenijih gra|ana ovog grada. Dr. ]ehaji} cijeli radni vijek proveo je u rodnoj Sani, poznat po skromnosti i izuzetnim moralnim vrlinama. Nakon rata dao je veliki doprinos pokretanju Stomatolo{ke slu`be Doma zdravlja u Sanskom Mostu. Bio je aktivni ribolovac i dugogodi{nji ~lan Dru{tva sportskih ribolovaca „Sana“. Komemorativna sjednica povodom smrti dr. Ismeta ]ehaji}a odr`at }e se danas u gradskoj vije}nici, a d`enaza }e se klanjati nakon ikindije namaza u Hamzibegovoj d`amiji. M. D.

Invalidske sportske igre u spomen na Nuriju Nurku Kli~i}a

Ekipi Stijene veliki prelazni pehar
Takmi~ili se invalidi iz deset mjesnih ogranaka @ene u dvije discipline

U vo}njaku Red`e Dedi}a u Biha}u

Postavljen ure|aj za kontrolu {teto~ina
U Biha}u je u vo}njaku Red`e Dedi}a montiran savremeni ure|aj za pra}enje i kontrolu biljnih {teto~ina. Ovaj ure|aj vrijedan 7.000 eura Poljoprivrednom zavodu USK donirali su [vicarska agencije za ra- Prvi ure|aj u {iroj regiji zapadne Bosne zvoj (SDC) i Udruga „Ipera“ iz Mostara i prvi je u {iroj regiji zapadne Bosne. - Ovim ure|ajem se mogu istovremeno pratiti tri biljne {teto~ine, {to }e farmerima omogu}iti da minimalno 48 sati prije napada biljnih {tetnika za{tite svoje usjeve - ka`e Smail Toromanovi}, direktor Poljoprivrednog zavoda USK. Dobivanjem adekvatnih i pravovremenih informacija farmer }e znatno kvalitetnije za{tititi svoje usjeve, smanjiti upotrebu za{titnih sredstava, manje kontaminirati zemlji{te, M. D. zrak i podzemne vode.

Pobjedni~ki hitac Irfana Budimli}a

Takmi~enje u skoku udalj

Djeca tr~ala 30 metara

U Sportsko-rekreacionom centru Kre~ane odr`ana su 9. invalidske sportske igre u spomen na Nuriju Nurku Kli~i}a, osniva~a i prvog predsjednika SSRI Cazin. Dobrodo{licu invalidima iz 10 mjesnih ogranaka po`elio je predsjednik MZ Donja Koprivna Vehbija Omer~evi}, dok je igre proglasio otvorenim na~elnik op}ine Cazin Nermin Ogre{evi}. Takmi~enje u mu{koj

konkurenciji odvijalo se u devet disciplina, a u `enskoj konkurenciji u dvije discipline. Prvi put su na Igrama u~estvovali i u~enici iz Odjeljenja djece sa posebnim potrebama O[ Cazin 2, koji su se takmi~ili u tr~anju na 30 metara i bacanju koplja. Takmi~enje u `enskoj konkurenciji odvijalo se u strelja{tvu i bacanju koplja. Prvo mjesto u strelja{tvu osvojila

je Fata Salki}, a u bacanju koplja Finka Kasupovi}. [to se ti~e mu{ke konkurencije, prva mjesta osvojili su: bacanje koplja Sanel Muri} iz ]orali}a, tr~anje na 100 metara Muhamed Hod`i} iz ekipe Polje, bacanje kugle Irfan Budimli} iz Stijene, skok udalj Sanel Muri} iz ]orali}a, u {ahu je najuspje{niji bio Mujo Ze}irevi}, u stonom tenisu Mehmed Muranovi} iz ekipe Pro{i}i, u po-

vla~enju konopca prvi je Gnjilavac, u strelja{tvu Pro{i}i, a u malom nogometu Stijena. Pehar za fer plej pripao je ekipi Polja, a veliki prijelazni pehar ekipi Stijene. Ukupni pobjednik igara je MO RVI Gnjilavac sa 43 osvojena boda, drugi su ]orali}i sa 34, tre}a Stijena sa 28, ~etvrta Gornja Koprivna sa 20 i peti Pro{i}i sa 13 prikupljeS. J. nih bodova.

Uspjeh Isaka Abdagi}a

Zlatna medalja u igri parova
Najuspje{niji mladi cazinski stonoteniser Isak Abdagi} (16), ~lan STK Top Stens 73, postigao je zapa`en rezultat na Juniorskom prvenstvu BiH u Vitezu. Isak je na ovom takmi~enju osvojio zlatnu medalju u igri parova, nastupiv{i sa svojim dugogodi{njim prijateljem Ivanom Boba{om iz STK CM Vitez. Oni su u finalu, sa 3:2 savladali Armina Ali~i}a iz STK Vogo{}a i \or|a Jakovljevi}a iz S. J. Abdagi}: Nastupio u Vitezu STK Banja Luka.

Biha}ki na~elnik Hamdija Lipova~a sa poljoprivrednicima

Za ja~anje sto~nog i mljekarskog fonda vi{e od 200.000 KM
U Biha}u je uprili~en susret na~elnika op}ine Hamdije Lipova~e sa poljoprivrednicima kojima su ispla}eni poticaji za sjetvu i druge potrebe, pi{e Onasa. Lipova~a se zahvalio na prisustvu vi{e od 300 poljoprivrednih proizvo|a~a. - Poljoprivreda je jedina realna snaga danas koja nam mo`e omogu}iti nova radna mjesta, sigurniju hranu i sigurnost porodicama koje su se opredijelile za poljoprivredu - kazao je Lipova~a i najavio ulaganje vi{e od 200.000 KM za ja~anje sto~nog i mljekarskog fonda zajedno sa kompanijom „Meggle“, oko 50.000 KM za plasteni~ku proizvodnju i poticaje poljoprivrednim proizvo|a~ima, oko 100.000 KM za veterinarsku stanicu.

14

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

crna hronika

PREVARA Kreditna afera u Prijedoru

Vozila te{ko o{te}ena, nije bilo povrije|enih

(Foto: N. Omerovi})

@iranti vra}aju vi{e od 400 hiljada maraka koje je podigao Goran [tekovi}
Nakon samoubistva Mirka Mr|e (50) progovorilo vi{e Prijedor~ana koji tvrde da su bili naivni kada su povjerovali vlasniku firme „[tekovi} transport“
Samoubistvo Mirka Mr|e (50), vlasnika turisti~ke agencije „MD turs“, prevarenog `iranta iz Prijedora, koji je sebi metkom presudio u ~etvrtak, 29. aprila, pred porodi~nom ku}om Gorana [tekovi}a, kojem je bio `irant na kredit od oko 200.000 KM, samo je vrh kreditnog skandala u ovom gradu u koji je [tekovi}, prema rije~ima oja|enih, uvukao najmanje desetak `iranata.

Muha{inovi}i kod Visokog

„Opel korsa“ zabila se u parkirani traktor
Na regionalnom putu Visoko - Kakanj u mjestu Muha{inovi}i ju~er oko 10 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj nije bilo povrije|enih, ali je na vozilima pri~injena znatna materijalna {teta. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske uprave Visoko, a saobra}aj je bio obustavljen ~etrdesetak minuta. Kako smo saznali, iz pravca Kaknja kretala se „opel korsa“ (996-M-286), kojom je upravljao Semir Kovo iz Kaknja, kada se na raskrsnici s lijeve strane na regionalni put uklju~ivao „golf 2“ (910-J-797) s voza~em Ramom [abi}em. Kako bi izbjegao „golf “, voza~ „korse“ skrenuo je u krajnju desnu stranu i udario u parkirani traktor (884-E-293), vlasnika Asima Ke~i}a iz Hlap~evi}a kod Visokog. U~esnici u saobra}ajnoj nezgodi pro{li su bez ozljeda, ali je na traktoru i „korsi“ pri~injena totalna materijalna {teta. Ina~e, nedaleko od raskrsnice nalazi se sto~na pijaca, tako da je ponedjeljkom izuzetno velika frekvencija vozila na ovoj dionici regionalnog puta. To je izazvalo stvaranje dugih kolona automobila u oba pravca. Po dolasku slu`benog vozila BIHAMK-a, „korsa“ je uklonjena s kolovozne trake, te je nastavljeno odvijanje saobra}aja reN. O. gionalnim putem.

Bezuspje{ni razgovori
Jedan od njih, Igor Beben, vlasnik transportnog preduze}a „Beben“ iz Prijedora, tvrdi da suma koju vra}aju [tekovi}evi `iranti trenutno iznosi najmanje 400.000 KM, mada nije isklju~eno i da je ve}a, jer spisak `iranata nije kona~an. Beben, koji je do sada vratio oko 70.000 KM [tekovi}evog kredita, dodaje da su on i njemu sli~ni odlu~ili progovoriti nakon smrti prijatelja Mr|e, kojem zahvaljuju}i prije svega [tekovi}u, nije bilo pomo}i. - Bili smo naivni i vjerovali smo Goranu [tekovi}u, vlasniku „[tekovi} transporta“. Dobar dio njegovih kreditnih zadu`enja smo vratili, no trajni tragovi ostali su ne

Kosti}, Zec, Kon~ar i Beben: Oja|eni vra}anjem tu|ih kredita

(Foto: D. Stojni})

Kra|a u Bijeljini

Odnijeli kasu sa 61.000 KM
Nepoznati po~inioci provalili su preksino} u objekt slovenskog Tr`nog centra TU[ u Bijeljini. Provalnici su iz slu`benih prostorija TU[-a odnijeli metalnu kasu u kojoj je bilo 61.000 KM. Tokom dana kriminalisti~ki inspektori izvr{ili su uvi|aj i pokrenuta je istraga o ovom slu~aju, prenosi Onasa.

samo u na{im firmama, nego i u na{im porodicama koje smo uvukli u nove kredite, a samo zato da bismo mogli vra}ati [tekovi}eva zadu`enja. Mi smo se nekako i snalazili, moljakali, podmi}ivali, vra}ali te pare, no Mirko nije vi{e mogao. [tekovi}a zbog toga treba da bude sramota cijeli `ivot ka`e ogor~eno Beben. On je naveo da je nekoliko puta o vra}anju kredita razgovarao sa [tekovi}em, ali

Upoznati s dugovanjima
Oja|ena ~etvorkakvo rje{enje, zaka tvrdi da je Goran vr{ao je njihovim [tekovi} u Slovenipozivom policiji. ju oti{ao prije dvije Navodno ih je godine. Ka`u da ih uznemiravao, pa je ~udi izjava porodiMr|a pla}ao kazne ce koja tvrdi da za kr{enje javnog ni{ta ne zna o njereda i mira. @alosgovim kreditnim no, jer to po{ten zadu`enjima. Beben: Bio sam ~ovjek kakav je - To je izjavila u njihovoj ku}i Mr|a bio nije moGoranova majka gao izdr`ati. PogoMara, a ja joj poru~ujem da tovo {to zbog [tekovi}a nila`e, jer sam dva puta bio u je mogao vra}ati ni svoje, a njihovoj ku}i. Upoznati su kamoli njegove kredite sa svim dugovanjima svog pri~a Beben. sina, od najmanjeg do naDodaje da je naj`alosnijve}eg iznosa, sa spiskom je u cijeloj ovoj pri~i to {to ljudi koje je Goran zavio u Mr|u ni u vrijeme kada su crno. Prema meni su bili mjese~ne rate iznosile i po korektni, no prema Mr|i 18.000 KM [tekovi} nije nisu, jer svaki njegov odla- ni upitao ho}e li ostati bez zak u njihovu ku}u, gdje ih firme, a kamoli kako to je molio za pomo} ili bilo njegova porodica podnosi.

bezuspje{no, jer se sva pri~a zavr{avala na tome da [tekovi} sada nema mogu}nosti otpla}ivati kredite, te da }e to uraditi kada se finansijski oporavi. Goran Zec, vlasnik firme „Zectransport“ iz Prijedora, kazao je da se sa [tekovi}em nije vidio od trenutka kada je kao `irant potpisao njegova kreditna zadu`enja u iznosu od 140.000 KM. - Ostalo je jo{ nekih 36.000 KM. Taj kredit me unazadio, od ~etiri trgovine u sastavu moje firme, radi jo{ samo jedna, ostao sam i bez ~etiri kamiona, a morao sam podijeliti i 40 otkaza. Sada imam samo devet radnika, ali ne `elim kukati, ve} pri~ati o ~ovjeku, mom prijatelju Mr|i koji je sve prodao da bi namirio [tekovi}eva zadu`enja. Mirko nam je desetak dana prije kobnog poteza govorio da }e se ubiti. Na`alost, nismo mu mogli pomo}i i pored ubje|ivanja i molbi. Njemu je hitno trebao novac i to na hiljade maraka, a mi tih para nismo imali ka`e Zec.

Obra}anje policiji
Prevareni `iranti, me|u kojima su i @eljko Kosti}, koji je vratio 23.000 KM [tekovi}evog kredita, i Branko Kon~ar, koji je zbog [tekovi}evih kreditnih zadu`enja morao ~ak zatvoriti

firmu „Cargo transport“ iz Prijedora, tvrde da su se prije dvije godine za pomo} obratili i policiji u SJB Prijedor, odjeljenju za privredni kriminal. - Smatramo da je rije~ o prevari, jer u nizu kredita koje je [tekovi} podigao ima i onih za koje nijednu ratu nije uplatio, nego su to umjesto njega uradili `iranti. Ne}emo odustati od toga da tra`imo svoja prava i to Goranu i ovim putem poru~ujemo ka`u prevareni `iranti i nagla{avaju da je [tekovi}eva kreditna afera ojadila ne samo njih i njihove porodice nego i na desetine onih koji su ga{enjem njihovih firmi upravo zbog [tekovi}a ostali bez posla. Zbog praznika ju~er u policiji nije bilo reakcija na slu~aj prevarenih `iranata Gorana [tekovi}a, mada se, prema ranijim informacijama, „kao mogu}i motiv samoubistva Mirka Mr|e spominjala njegova kreditna prezadu`enost i to da je on bio `irant Goranu [tekovi}u“. Ni porodica Gorana [tekovi}a ju~er nije `eljela komentirati kreditnu aferu rekav{i kratko da su sva saznanja o ovom slu~aju u policiji, a nismo mogli ni do [tekovi}a jer je slovenski broj mobilnog telefona, na ime njegovog gazde, bio nedostuM. Z. pan.

Nasilni{tvo na benzinskoj pumpi
Novopazarac R. E. (41) uhap{en je u Sarajevu zbog sumnje da se nasilni~ki pona{ao. To krivi~no djelo izvr{io je u Alipa{inoj ulici, na benzinskoj pumpi „Energopetrol“, na {tetu E. F. iz Sarajeva, uposlenika navedene benzinske pumpe. On je tom prilikom zadobio lak{u ozljedu.

Ubila se 82-godi{njakinja
Osamdesetdvogodi{nja T. J. iz Sarajeva izvr{ila je ju~er samoubistvo na Trgu heroja u Sarajevu. Kako je potvr|eno iz policije, starica se bacila s protivpo`arnih stepenica na 14. spratu. O doga|aju su obavije{teni policajci koji su izvr{ili uvi|aj nakon ~ega je tijelo starice vozilom „Pokopa“ prevezeno u mrtva~nicu.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

15

TRAGEDIJA Banja Lje{ljani kod Bosanskog Novog

Maturant se utopio u bazenu poslije udara glavom o beton
Smrt utapanjem potvrdila i obdukcija u Banjoj Luci
Uzrok smrti Dejana Medi}a (17), mje{tanina Brezi~ana kod Prijedora i maturanta prijedorske Ugostiteljsko-ekonomske {kole ~ije je be`ivotno tijelo u no}i sa subote na nedjelju prona|eno u jednom od bazenu banjskog kompleksa Lje{ljani kod Bosanskog Novog, jeste utapanje. Prema rije~ima Vuka{ina Kondi}a, de`urnog tu`ioca iz Prijedora, utapanje je potvr|eno i obdukcijom koju je u Banjoj Luci obavio patolog @eljko Karan. - Mladi} je imao povredu na glavi koja je nastala prilikom pada u bazen i udarca o betonsko dno u kojem je bilo vode, nekih 45 centimetara, tako da se nesretni mladi} utopio - kazao je ju~er tu`ilac Kondi} i dodao da }e daljnjom istragom i nalazima krvi biti ustanovljeno da li je 17-godi{njak u trenutku nesre}e bio pijan. Smrt Dejana Medi}a, koji je za ne{to vi{e od mjesec trebao proslaviti ro|endan i punoljetstvo, bolno je odje-

Tuga u porodici i {koli
Odvo`enje slupanog „golfa“
(Foto: H. Manov)

Na ulici u Prozoru

Maloljetnici udarili vozilom u stub rasvjete
Prebrza vo`nja u kasnim no}nim satima ulicom Kralja Tomislava u Prozoru zavr{ila je udarom automobila „golf“ u stub javne rasvjete. „Golfom“ je upravljao maloljetni M. G. i s njim je u vozilu bio vr{njak F. Z. Udar je bio toliko jak da se stub potpuno savio, a s njega je otpalo rasvjetno tijelo. Samo prije mjesec radnici „ElektroRame“ postavili su ovaj stub koji je ranije na isti na~in bio uni{ten. Iako je „golf“ te{ko o{te}en, dvojica maloljetnika su pro{la s ozljedama zbog kojih nisu morali biti zadr`ani u bolnici.

Polomljeni stub

Kobni pad u bazen

Medi}: Smrt na pragu punoljetstva

Ispituje se kako je maloljetni F. Z. do{ao do klju~eva o~evog automobila i predao H. M. ih vr{njaku M. G.

knula u Brezi~anima. @ivio je s djedom i bakom koji su ga othranili. Tuga je i me|u u~enicima Ugostiteljsko-ek-

onomske {kole koji su se s Dejanom spremali za matursku ve~er. Njegovi {kolski drugari

okupit }e se danas u {koli kako bi organizirano oti{li u Brezi~ane gdje }e Medi} u 14 M. Z. sati biti sahranjen.

Bosansko Grahovo

Starac na|en mrtav pored ku}e
Pripadnici Policijske stanice Bosansko Grahovo prekju~er su primili dojavu da je u mjestu Pr`ine, op}ina Bosansko Grahovo, u neposrednoj blizini porodi~ne ku}e prona|en mrtav Nikola Iveti} (70). Uvi|aj su obavili pripadnici PU Drvar i de`urna doktorica Doma zdravlja Livno koja je pregledom ustanovila da je Iveti} preminuo prirodnom smr}u, nakon ~ega je tijelo predaA. K. no rodbini.

Kantonalni sud Sarajevo

Kenan ^ehi} sutra se izja{njava o krivici
Kenan ^ehi} (21), koji je 15. februara ove godine zajedno s ubijenim Alenom Maka{em poku{ao izvr{iti razbojni{tvo u sportskoj kladionici „Derby Bet Shop“ u Ciglanskoj ulici u Sarajevu, sutra }e se pred sutkinjom Kantonalnog suda u Sarajevu Dalidom Burzi} izja{njavati o krivici. Ako negira da je poku{ao izvr{iti razbojni{tvo, njegov spis }e biti dostavljen vije}u na su|enje, a ako prizna izvr{enje krivi~nog djela, onda }e mu u skra}enom postupku odmah biti izre~ena kazna. Prema navodima iz optu`nice, ^ehi} je do{ao s Maka{em koji je u sportskoj kladionici izvukao pi{tolj prijete}i radnici Ameli D`indo i zahtijevaju}i od nje da joj preda novac. Upla{ena radnica izvadila je pi{tolj i u me|usobnoj pucnjavi Maka{ je poginuo na licu mjesta dok je D`indo zadobila povrede B. C. opasne po `ivot.

Razbojni{tvo u Tinji kod Srebrenika

Naoru`ani plja~ka{i odnijeli dnevni pazar

^ehi}: Poku{aj razbojni{tva

MUP Livanjskog kantona

Ubio se 74-godi{nji Ilija Pjevalica
Povratnik Ilija Pjevalica (74) izvr{io je samoubistvo vatrenim oru`jem u porodi~noj ku}i u selu Halapi}, na podru~ju glamo~ke op}ine, saop}eno je iz MUPa Livanjskog kantona. Portparol Uprave policije MUP-a Ivica Vrdoljak potvrdio je da je prekju~er oko 9.30 sati Pjevalica sebi pucao u glavu iz pi{tolja marke CZ kalibra 7,65 milimetara i da je na mjestu ostao mrtav. Uvi|aj na mjestu tragi~nog doga|aja obavili su pripadnici Policijske stanice Glamo~, Policijske uprave Livno, MUP-a Livanjskog kantona i kantonalni tu`ilac, koji su konstatirali smrt koja je nastupila kao posljedica samoubistva ~iji motivi nisu poznati. Po zavr{etku uvi|aja tijelo Ilije Pjevalice predato je njegovoj porodici koja nije tra`ila da se izvr{i obdukcija. Od po~etka ove godine ovo je peti slu~aj samoubistva na podru~ju Livanjskog kantona. U 2009. u ovom kantonu registrirano je jedanaest slu~ajeva suicida. Iza Pjevalice su ostali supruga i dvoje djece.
Prodavnica „Sinbra“: Upad nakon radnog vremena
(Foto: O. Mujki})

Oplja~kao maloljetnika
U ulici 10. transverzala u sarajevskoj op}ini Novi Grad nepoznata osoba izvr{ila je razbojni{tvo nad J. M. (16). Razbojnik je maloljetniku zaprijetio no`em i uzeo mu mobitel, srebreni lan~i} i deset KM. Policija za njim traga.

Posjedovao drogu
Policija u Sarajevu uhapsila je Z. I. (25) zbog posjedovanja i omogu}avanja u`ivanja opojnih droga. Uhap{eni je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Na meti za sada nepoznatih razbojnika bio je mini market firme „Sinbra“, koji se nalazi pored magistralnog puta Tuzla Ora{je, u Tinji kod Srebrenika. Razbojni{tvo se dogodilo nakon zavr{etka radnog vremena kada su radnice zaklju~ale ulazna vrata mini marketa i po~ele prebrojavati dnevni pazar. U tom trenutku tri maskirana razbojnika razbila su staklo na jednom od pr-

ozora, u{la unutra i uz prijetnju vatrenim oru`jem od radnica oteli dnevni pazar, te pobjegli u nepoznatom pravcu. S obzirom na ~injenicu da radnice nisu uspjele prebrojati dnevni pazar, u MUP-u Tuzlanskog kantona ne raspola`u informacijama o iznosu otu|enog novca. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik. O. M.

Federalna uprava policije

Potraga za [emsudinom Handuki}em zbog ubistva
Na osnovu naredbe Op}inskog suda u Biha}u, Federalna uprava policije raspisala je me|unarodnu potjernicu za [emsudinom Handuki}em (42) zbog po~injenog krivi~nog djela ubistva iz ~lana 36. stav 1. ranijeg KZ-a SRBiH. Nalo`eno je da se Handuki} po pronalasku odmah pritvori, a gra|anima je upu}en poziv da informacije o ovoj osobi prijave najbli`oj policijskoj upravi.

16
BIHA] Tu`ilac naredio obdukciju

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

crna hronika

Da li je sukob sa zaovom utjecao na smrt 50-godi{njakinje?
Mevlida Kajtezovi} s lak{im povredama bila smje{tena na Odjel neurohirurgije da bi ju~er iznenada umrla
Pedesetogodi{nja Mevlida Kajtezovi} iz Biha}a umrla je ju~er ujutro na Neurohirur{kom odjelu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u, a obdukcija po naredbi de`urnog kantonalnog tu`ioca koja }e biti ura|ena danas pokazat }e uzroke smrti ove `ene.

Handuki}: Me|unarodna potjernica

Akcija zeni~ke policije

Uhva}ena dvojica razbojnika
Nad radnicom u prodavnici „DP marketi“ koja se nalazi u ulici ]ire Truhelke na broju 10 u Zenici, prekju~er oko 15.40 sati mu{karac, koji je imao kapu i zamotan {al oko lica, izvr{io je razbojni{tvo. Razbojnik joj je, prijete}i no`em, oteo oko 170 KM. Intervencijom policije ubrzo je uhap{en A. I. (22) iz Zenice kod kojeg je prona|en novac te S. K. (20) kod kojeg je prona|ena kesa u kojoj su se nalazili garderoba i no` koji je kori{ten u izvr{enju ovog krivi~nog djela.

Razne {pekulacije
Prvog maja u jutarnjim satima Policijskoj stanici Biha} prijavljen je incident u ulici Dje~ijih `rtava u biha}kom naselju Mid`i}a Mahala. Prema izvje{taju policije, Mevlidu Kajtezovi} fizi~ki je napala njena zaova Zemira B. (50) i tom prilikom joj nanijela lak{e ozljede. S takvim povredama Mevlida, ina~e zaposlenica Kantonalne bolnice u Biha}u, primljena je na Odjel neurohirurgije. U Mid`i}a Mahali ovaj doga|aj se prepri~ava na razne na~ine i {pekulira se sa {turim informacijama o tome {ta se odigralo iza ku}e Kajtezovi}a. Kom{ije pri~aju da je nesretna `ena zvala supruga

Iz BiH u Hrvatsku

Ku}a Kajtezovi}a u Mid`i}a Mahali

(Foto: M. Dedi})

Poku{ao prokrijum~ariti ptice
Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je da je uhapsila 41-godi{njeg dr`avljanina Bosne i Hercegovine zbog poku{aja krijum~arenja u Hrvatsku 25 {umskih {ljuka. Ptice su prona|ene prilikom kontrole na grani~nom prijelazu @upanja, skrivene ispred prednjeg sjedi{ta u automobilu „seat“ italijanskih registarskih oznaka kojim je upravljao bh. dr`avljanin. Protiv njega }e policija podnijeti prijavu nadle`nom dr`avnom odvjetni{tvu.

Izeta i da se pojavila na ulici s vidnim ozljedama.

Nije se `alila
O njoj i njenoj porodici govore sve najljep{e i isti~u da je posebno bila omiljena me|u djecom. Mevlida Kajtezovi} je,

prema navodima njenih kom{ija, imala problema sa {titnom `lijezdom. Ni{ta nije ukazivalo da }e ova `ena koja je radila na Odjelu ortopedije u biha}koj bolnici ju~er umrijeti. U toku no}i razgovarala je sa ~lanovima porodice i nije

se `alila na neke tegobe. Ipak, ujutro je umrla. Nalaz sudskog vje{taka patologa trebao bi ustanoviti uzroke smrti, te da li postoji ikakva uzro~no-posljedi~na veza izme|u povreda koje su joj nanesene u sukobu sa zaovom i nastanka smrti. M. D.

MUP Tuzlanskog kantona

Pucao iz automatske pu{ke
U mjestu Pojske-Han u Zenici, na parceli vlasnika N. S., nepoznata osoba je iz automatske pu{ke ispalila 19 metaka, a nakon toga se udaljila u nepoznatom pravcu. Prilikom upotrebe vatrenog oru`ja nije bilo povrije|enih. Policija je obavila uvi|aj.

Uhap{en plja~ka{ Muzeja isto~ne Bosne
Dvadeset~etverogodi{nji @. A. iz Tuzle, osumnji~en za plja~ku Muzeja isto~ne Bosne u Tuzli, uhap{en je prekju~er. Iz Muzeja, koji je oplja~kan u ~etvrtak nave~er, odneseni su kopir i fotoaparat, dio ra~unarske opreme, a ukraden je i automobil „reno master“ u vlasni{tvu Muzeja. Sumnja se da je u ovoj plja~ki u~estvovalo vi{e osoba, za kojima policija traga. Poslije saslu{anja u prostorijama MUP-a TK, @. A. je policiji kazao gdje se nalazi ukradeni automobil, nakon ~ega je i prona|en.
A. Mu.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

17

VELIKA KLADU[A Sindikat Agrokomerca ponovo apelira

Za{tititi imovinu firme od grabe`ljive vlasti
Javna je tajna da vlastodr{ci nastoje u bescjenje prodati pogone ove kompanije svojim jatacima i jaranima, ka`e [u{njar
Sindikat Agrokomerca tra`i od Federalne vlade da se donesu izmjene u zakonodavstvu tako da se za nepla}anje doprinosa odgovara krivi~no, a ne prekr{ajno, ca, vrijedan 400 miliona maraka, oplja~kan i pretvoren u prosja~ku firmu, a da za to niko nije odgovarao. - Organi MUP-a Unskosanskog kantona (USK) tvrde da su podnijeli mnogo prijava, ali njihovo procesuiranje ide sporo ili nikako, jer se predmeti nalaze u ladicama tu`ila{tava i sudova. Vjerovatno se ~eka zastarijevanje tih predmeta, a procesuiraju se sporadi~ni predmeti kako bi sudovi ispu-

Mittal: Na ~ekanju bilo izme|u deset i 40 posto radnika

Zbog ukazane potrebe za anga`manom

Zeni~ki Mittal povla~i dio radnika sa ~ekanja
Arcelor Mittal Zenica namjerava vratiti u radni anga`man zaposlenike koji su bili na takozvanom ~ekanju posla u protekloj i dijelu ove godine. - Kao rezultat prirodnog odljeva kadrova, odnosno odlaska zaposlenika u penziju, te provo|enja programa dobrovoljnih otpremnina, u kompaniji Arcelor Mittal Zenica u toku je proces reorganizacije. Iako uvjeti na tr`i{tu ostaju nestabilni, ova reorganizacija omogu}it }e da se u maju veliki broj radnika povu~e sa ~ekanja potvrdila je Dijana Bo`i}Srdanovi}, portparol kompanije. Mjera ~ekanja posla u zeni~kom Arcelor Mittalu provodila se uz pla}anje 70 posto osnovne prosje~ne pla}e. Na ~ekanju posla bilo je izme|u deset i 40 posto radnika, zavisno od pogona i slo`enosti radnog A. D`. mjesta.

Napu{teni pogoni
[u{njar: Korumpirani politi~ari

Agrokomerc: Za plja~ku firme niko ne odgovara

~ime bi radnici bili za{ti}eni od ove vrste kriminala i lopovluka, ka`e Adil [u{njar, povjerenik Sindikata ove firme. On je ogor~en i razo~aran ~injenicom da je ogromni kompleks Agrokomer-

Kompanija Agrokomerc nekada je zapo{ljavala 13.000 radnika i izvozila je svoje proizvode u 20 dr`ava svijeta. Danas su njegovi pogoni uglavnom napu{teni. Dugovi Agrokomerca iznose skoro 150 miliona maraka.

nili norme - isti~e [u{njar. Njemu i njegovim kolegama ve} godinama je nerazumljivo da se uni{tava jedinstvena kompanija koja ima sve. - Na jednom mjestu su pogoni za proizvodnju skoro svih vrsta prehrambene robe. Imamo obu~en kadar, sposo-

bnu radnu snagu, ali, na`alost, imamo korumpirane i nesposobne politi~are koji, o~igledno, ne `ele da se zaposli i do 1.000 radnika - ka`e [u{njar, uz konstataciju da je javna tajna kako vlast nastoji u bescjenje prodati Agrokomercove pogone svojim jatacima M. DEDI] i jaranima.

Ni`e cijene struje za preduze}a u FBiH
Udru`enje za poduzetni{tvo i posao LiNK iz Mostara tra`i da se smanji cijena elektri~ne energije za mala i srednja preduze}a u FBiH. U Udru`enju ka`u da postoje}a cijena struje za ovu kategoriju potro{a~a je previsoka u odnosu na tro{kove koje ovaj sektor izaziva dobavlja~ima elektri~ne energije, a cijene doprinosa na snagu i mjerno mjesto, nemaju svoju ekonomsku opravdanost.

Poslanici zaustavili prijedlog Vlade Br~ko Distrikta

Izvoznici ostaju bez dodatnih subvencija Kvalitet uvijek na|e kupce
U bud`etu Br~ko Distrikta za ovu godinu izdvojena su tri miliona KM za podsticaj privrednicima, od ~ega }e 1,5 miliona biti utro{eno na osnovu Zakona o podsticajima privrednog razvoja Distrikta i isto toliko za subvencioniranje dijela kamata, ka`e Pero Gudeljevi}, {ef Vladinog odjela za privredni razvoj. Iako je Vlada Distrikta prije izvjesnog vremena upu-

Proizvodnja povr}a u Bijeljini

Utrostru~en iznos
Na pitanje ima li Odjel informaciju kako kriza utje~e na preduze}a u Br~kom, Gudeljevi} ka`e da nikakvih konkretnih podataka nema. - Radimo ono {to je mogu}e u ovoj situaciji, a to su podsticaji. U odnosu na 2008. godinu utrostru~en je iznos sredstava za podsticaje. Svjesni smo da to nije dovoljno, ali je, ipak, pomo} za preduze}a kako bi opstala i zadr`ala nivo poslovanja, odnosno kako bi se sa~uvala radna mjesta - ka`e Gudeljevi}.

Gudeljevi}: Nema razumijevanja

tila prijedlog za izmjene i dopune tog zakona, tako da bude osigurana posebna subvencija za proizvodne firme koje izvoze, to nisu prihvatili poslanici u Skup{tini. - Nije bilo dovoljno razumijevanja za taj amandman i proizvodna preduze}a ostala su u istom polo`aju kao i svi ostali - ka`e Gudeljevi} za „Avaz“. Nagla{ava da je on ponudio i uvjeravanja kako }e biti mogu}e provesti taj amandman, ali poslanici, ipak, nisu bili sigurni u njegovo provo|enje i smatrali su da ne}e biti mogu}e usvojiti kriterije koji }e sprije~iti E. R. zloupotrebe.

Zekerijah Arnautovi} za samo desetak godina, otkako se 1999. vratio u Bijeljinu, obnovio je ugledno imanje i porodi~nu firmu koja se bavi proizvodnjom povr}a. Danas obra|uje 200 dunuma svog imanja i 600 dunuma zemlje koju unajmljuje za 30 do 50 maraka po dunumu. Godi{nje proizvodi vi{e od 1.000 tona povr}a koje plasira na tr`i{te BiH. On nagla{ava da se od poljopr-

ivrede mo`e `ivjeti, ali da su uvjeti na tr`i{tu te{ki. Isti~e da u vremenu krize sve vi{e postaje problem naplata za isporu~enu robu, {to uveliko ote`ava proizvodnju. Samo za proljetnu sjetvu potrebno je 200.000 KM, a mehanizaciju treba odr`avati, treba zaraditi pla}e za 20 radnika. Ipak, dobrim planiranjem dokazuje da kvalitetan proizvod uvijek na|e E. M. svog kupca.

Bud`etski deficit Slova~ke 1,48 milijardi eura
Bud`etski deficit Slova~ke na kraju aprila popeo se na 1,48 milijarde eura, dok je u prva ~etiri mjeseca lani iznosio 347,4 miliona eura, izvijestilo je ministarstvo finansija te zemlje. Planirani cjelogodi{nji bud`etski deficit iznosi 3,75 milijardi eura. Bud`etski su prihodi na kraju aprila bili 3,22 milijarde eura, a izdaci 4,7 milijardi eura.

Sparkasse banka BiH poma`e klijentima u Evropi

VISA debitnom karticom do gotovine bez naknada
Sparkasse banka BiH uvela je pogodnost za korisnike VISA debitne kartice, podizanje gotovine na skoro 7.000 bankomata Erste i Sparkasse grupe {irom Evrope bez naknade, saop}ila je ova banka. Banka uvo|enjem ove usluge korisniku omogu}ava u{tedu naknade od deset KM po jednoj transakciji, i to za podizanje gotovine VISA debitnom karticom na bankomatima u cijeloj Evropi. Dodatna prednost VISA kartica Sparkasse banke je {to njeni korisnici mogu obavljati kupovine u trgovinama {irom svijeta potpuno besplatno, bez pla}anja naknade za konverziju valute.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955830 1.365058 1.458211 26.898392 0.076426 0.262135 0.731182 1.550704 0.565032 0.248702 0.202765 1.360393 0.987468 2.241688 1.465220 0.050231 1.965320 1.955830 1.368479 1.461866 26.965807 0.076618 0.262792 0.733015 1.554590 0.566448 0.249325 0.203273 1.363803 0.989943 2.247306 1.468892 0.050357 1.970246 1.955830 1.371900 1.465521 27.033222 0.076810 0.263449 0.734848 1.558476 0.567864 0.249948 0.203781 1.367213 0.992418 2.252924 1.472564 0.050483 1.975172

Sparkasse banka BiH: Dostupno 7.000 bankomata

18

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

19

KRIZA Zajedni~ka izjava Olija Rena i Dominika Stros-Kana

Oporavak Gr~ke ne dolazi preko no}i
Potreban odr`ivi, vi{egodi{nji program kako bi bio smanjen manjak i podstaknuta konkurentnost Jedinstvo politi~ke klase
Gr~ki program za oporavak ekonomije predstavlja te{ku `rtvu za gr~ki narod i s obzirom na ozbiljnost situacije ne mo`e se preko no}i o~ekivati preokret, istakli su u zajedni~koj izjavi povjerenik za ekonomiju i monetarne poslove Oli Ren (Olli Rehn) i izvr{ni direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominik Stros-Kan (Dominique Strauss-Kahn). Na{ kolektivni napor pridonijet }e stabilnosti eura i bit }e od koristi za cijelu Evropu - navode dvojica zvani~nika. ECB je ju~er suspendirao svoju minimalnu granicu za kreditni rejting gr~kog suverenog duga, omogu}avaju}i toj zemlji da i dalje u~estvuje u ban~inim kreditnim operacijama, ~ak i ako me|unarodne agencije za kreditne rejtinge dalje snize rejtinge gr~kog suverenog duga.

Metalno: Lanjske investicije vrijedne 2,5 miliona KM

Zeni~ka firma nastavlja dobro poslovanje

Nema elektrane bez dijelova iz Metalnog
Nakon zavr{enog velikog mosta kojim su premostili Jablani~ko jezero, radnici zeni~kog preduze}a Metalno nastavili su rad na desetak lokacija u BiH i inozemstvu, potvr|uju}i lidersku poziciju u dr`avi, ali i regionu, kada su u pitanju slo`ene metalne konstrukcije. - Pro{le godine u vlastita postrojenja i objekte investirali smo 2,5 miliona KM, a da se kreditno nismo zadu`ili nijednu KM, nego smo zaradu reinvestirali. Uz sve to, uspjeli smo dioni~arima isplatiti dividendu - s ponosom isti~e direktor preduze}a Metalno Semiz [i{i}. Ovih dana privodi se kraju rekonstrukcija pogona u Zenici, u kojima }e se proizvoditi dijelovi za vjetroelektrane koje }e se instalirati {irom Evrope, ali i dijelovi za filterska postrojenja i termoelektrane u BiH. - Nemogu}e je da se kvalitetno uradi neko veliko postrojenja, a da tu ne bude barem mali dio opreme proizveden u na{im pogonima. Zahvaljuju}i dugogodi{njoj saradnji s na{im partnerima iz Njema~ke i drugih zemalja EU, ve} smo prisutni i na tom tr`i{tu, a dijelovi koji se proizvode u Zenici mogu se na}i od autoputeva, mostova, elektrana, pogona, tvornica i visokih objekata u cijeloj Evropi - ka`e [i{i}. A. D`.

Kreditni rejting
- Potreban je odr`ivi, vi{egodi{nji program kako bi bio smanjen gr~ki manjak i podstaknuta konkurentnost. Provede li se u~inkovito, a mi vjerujemo da ho}e, program }e dovesti do dinami~nije ekonomije, koja }e podsticati rast, otvaranje radnih mjesta i pro-

Bankovni zajmovi
Ren: Otvaranje radnih mjesta
(Foto: AFP)

speritet koji je Gr~koj potreban u budu}nosti - isti~e se u zajedni~koj izjavi Rena i Stros-Kana. Oni od gr~ke politi~ke

Odluka ove sedmice
Me|unarodni monetarni fond najavio je da }e njegov izvr{ni odbor ove sedmice razmotriti odobravanje zahtjeva Gr~ke za 30 milijardi eura zajma u idu}e tri godine, u okviru {ireg sporazuma koji je Gr~ka postigla s Evropskom unijom i MMF-om.

klase tra`e jedinstvo, bez strana~kih podjela u vezi s ovim pitanjem, javljaju agencije. - Da bi program bio uspje{an, potrebna je odlu~nost na dr`avnom nivou koja ide iznad strana~kih podjela. Potpora evropskih zemalja, Evropske komisije i Evropske centralne banke (ECB) te MMF-a pokazuje visok stepen me|unarodne odlu~nosti i dobre volje.

Suspenzija }e biti na snazi do daljnjeg, ukazao je ECB i objasnio da se ona odnosi na sve sada{nje i nove du`ni~ke instrumente finansijskog tr`i{ta koje emitira ili garantira vlada Gr~ke. Ovaj potez ECB-a zna~i da }e gr~ki dug za bankovne zajmove ostati prikladan kao kolateral, koji obuhvata finansijske instrumente za osiguranje kredita, bez obzira na rejting duga koji su sve tri me|unarodne agencije snizile nakon produbljenja krize u Gr~koj.

Prikupljanje svje`eg novca

Luka Plo~e ide u dokapitalizaciju

Putin razgovarao s Azarovom

[panska agencija za statistiku

Nezaposlenost Predlo`eno spajanje Gazproma i Naftogaza dosegnula 20 posto
Premijer Rusije Vladimir Putin predlo`io je spajanje ruske i ukrajinske energetske kompanije Gazprom i Naftogaz. - Razgovarali smo o integraciji u nuklearnoj oblasti. Isto mo`emo u~initi u oblasti plina i predla`em da se ujedine Gazprom i Naftogaz - rekao je Putin poslije sastanka s ukrajinskim kolegom Mikolom Azarovom. Portparol ukrajinskog premijera kazao je da se o spajanju dvije kompanije za proizvodnju plina nije govorilo na sastanku premijera i da je tu ideju Putin iznenada iznio na konferenciji za novinare. Stopa nezaposlenosti u [paniji dosegnula je 20 posto prvi put u posljednjih 13 godina, saop}ila je {panska dr`avna agencija za statistiku INE. U saop}enju se navodi da je na kraju marta bilo nezaposleno 4.612.700 osoba. Stopa nezaposlenosti u [paniji naglo je pove}ana tokom ekonomske krize i najvi{a je u eurozoni. Prema slu`benim podacima Evropske unije, stopa nezaposlenosti u eurozoni nije se promijenila u martu i ostala je na deset posto, {to zna~i da je 15,8 miliona osoba bilo bez posla. [panija se suo~ava s te{kom krizom, a protekle sedmice bonitetska agencija

Plo~e: Vrijednost dokapitalizacije 60 miliona eura

Gazprom: Razmotriti spajanje

[panija: Bez posla 4,6 miliona osoba

Generalni direktor Gazproma Aleksej Miler rekao je da je kompanija spremna razmotriti mogu}nost spajanja.

Standard and Poor’s smanjila je rejting dr`avnog duga te zemlje za jednu stepenicu, citiraju}i bud`etske rizike te visoko zadu`enje dr`ave.

Velika korist od CEFTA-e

Srbija ostvarila suficit od 252 miliona dolara
Srbija je u prva tri mjeseca ove godine ostvarila suficit sa zemljama potpisnicama Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) od 252,5 miliona dolara, javljaju srbijanski mediji. To je, uglavnom, rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda. Srbija je u zemlje CEFTA-e najvi{e izvozila `itarice, proizvode od njih i razne vrste pi}a, a najvi{e je uvozila `eljezo i ~elik, struju, kameni ugalj i obojene metale. Izvoz Srbije u zemlje CEFTA-e u prva tri mjeseca bio je 558,2 miliona dolara, a uvoz 305,7 miliona, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 182,6 posto. Lani je Srbija ostvarila suficit u trgovinskoj razmeni sa zemljama CEFTA-e od 1,37 milijardi dolara, {to je, tako|er, uglavnom bilo rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda.

Luka Plo~e primila je 27. aprila odluku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o zapo~injanju postupka dokapitalizacije dru{tva Luka Plo~e vrijedne 60 miliona eura, izvijestili su iz plo~anske kompanije Zagreba~ku berzu, javljaju agencije. Odluku o dokapitalizaciji podr`ala je Vlada Hrvatske jo{ u martu ove godine, na dvije sjednice zatvorene za javnost.

Nadle`ni ministar Bo`idar Kalmeta podr`ao je dokapitalizaciju Luke Plo~e kao jedan od potrebnih i nu`nih izvora finansiranja za zna~ajne investicijske programe ovog dru{tva za nabavu i instaliranje opreme na novim terminalima u okviru Projekta integracije trgovine i transporta, ~ija se infrastruktura finansira sredstvima zajma Evropske banke za obnovu i razvoj, pojasnili su u Luci Plo~e.

Berzanski barometar za 3. 5. 2010. godine

Euro/dolar 1,3238 0,42%

Nafta 86,59 po barelu Zlato 1.182,60 $ po unci 0,51% 0,16%

20

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010..

21

Ukratko

22

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

globus

SKANDALI Pitanje moralnosti srbijanskih poslanika

Fotografije spolnog organa pokazivao ~ista~icama
Slu~aj biv{eg ~lana DOS-a do{ao do me|unarodne zajednice politi~arka ljubila se s duplo mla|im novinarom
Host: Nemirna provincija

Razvratna
Fakulteta politi~kih nauka, do`ivjela je traumu, a zatim tra`ila premje{taj u drugu poslani~ku grupu, {to je izazvalo jo{ ve}i bijes mo}nog politi~ara - otkrio je jedan kolega ovog politi~ara.

Osmero poginulo u Afganistanu
KABUL - U Afganistanu je ju~er u dva napada ubijeno osam ljudi dok je 14 ranjeno, saop}ili su afganistanski zvani~nici. Jedan civil je ubijen u samoubila~kom napadu ispred baze CIA-e u nemirnoj provinciji Host, jugoisto~no od Kabula. Dvojica iz osiguranja baze su ranjena. Sve `rtve su Afganistanci, javile su agencije. Napad je kod baze ^epmen izvr{io samoubica automobilom punim eksploziva, saop}ilo je afganistansko ministarstvo unutra{njih poslova. Talibani su ubrzo nakon napada preuzeli odgovornost.

Afera „Prostitutka“ i fotografije poslanika SRS-a Sulejmana Spaha na kojima se vidi kako novcem kiti igra~ice u no}nom klubu ponukale su srbijanske medije da se pozabave pitanjem ugleda i moralnosti najzna~ajnije institucije u njihovoj dr`avi.

Neuzvra}ena ljubav
Nisu samo mu{karci skloni razvratu. Jedna politi~arka iz opozicije uhva}ena je pro{le godine kako se, vrlo pripita, ljubi sa skoro duplo mla|im mu{karcem, koji je uz to novinar. To je bilo na proslavi dnevnih novina u kojima radi kolega. Politi~arka se toliko napila da su se ubrzo dohvatili, a sve je bilo tako odvratno da su ih vlasnici dnevnika zamolili da odu. Ali, u Skup{tini Srbije ima i mnogo ljubavi. I to one neuzvra}ene. Tako je jedna zastupnica vladaju}e koalicije bila spremna uraditi sve za onog koga voli, pa i ubiti se, i to nekoliko puta!

Bizarne pri~e
Izvje{ta~i iz Parlamenta Srbije svjedoci su brojnih dogodov{tina koje bi trebale pokazati za koga Srbijanci glasaju na izborima. Tako su srbijanske kolege objavile nekoliko bizarnih pri~a iz Skup{tine, ali zbog nedostatka pravih dokaza akteri su ostali neimenovani. Narodni poslanik iz okoline Beograda, nekada vlast, danas opozicija, svojevremeno je bio jako fasciniran mobilnim telefonima s kamerom, ali i svojom „mu{kosti“. To je oti{lo do te mjere da je prije ~etiri godine fotografir-

Djevoj~ica umrla od pti~ije gripe
D@AKARTA - ^etverogodi{nja djevoj~ica umrla je u Indoneziji od pti~ije gripe koju izaziva virus H5N1, a jo{ tri osobe iz iste oblasti primljene su u bolnicu i uzeta im je krv na analizu da se vidi jesu li i one zara`ene, saop}ili su ju~er bolni~ki izvori. Djevoj~ica je iz oblasti Pekanbaru, na otoku Sumatri, i umrla je u srijedu pro{le sedmice. Utvr|eno je da je ona prethodno bila u dodiru s uginulim koko{ima, javio je Reuters. I tri hospitalizirane osobe majka sa sedmogodi{njim sinom i petogodi{njom k}erkom - bile su u direktnom kontaktu s uginulim koko{ima, nakon ~ega su dobile visoku temperaturu.

Spaho: Ponukao kolege na istragu

ao telefonom svoj spolni organ i tu fotografiju pokazivao kafe-kuharicama i ~ista~icama u Parlamentu. Mnogo agresivniji i seksualno napadniji od njega bio je jedan od biv{ih poslanika DOS-a, ina~e univerzitetski

profesor. Taj skandal stigao je ~ak do me|unarodne zajednice jer je napao jednu od sta`istica koju je OSCE poslao na praksu u Srbiju. - Poslanik je skidao pantalone, zaklju~avao vrata. A sta`istica, lijepa studentica

Nove prijetnje pripadnika ONA-e
SKOPLJE - Takozvana Oslobodila~ka nacionalna armija (ONA) Albanaca u Makedoniji u pismu dostavljenom skopskoj televiziji Alsat-M zaprijetila je da }e „produ`iti djelovanja na svim dijelovima Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije na kojima `ivi albansko stanovni{tvo“ i da je oru`je, zaplijenjeno pro{le sedmice kod sela Blace, njeno vlasni{tvo. - Kod mjesta Studen 28. aprila, u blizini punkta za snabdijevanje ONA-e, na{i vojnici nai{li su na zasjedu oru`anih snaga „Slavomakedonaca“. U sukobu je ubijena jedna osoba s neprijateljske strane, dok je jedan vojnik ONA-e lak{e povrije|en - navodi se u pismu. Makedonski MUP demantirao je da je na strani policije bilo `rtava u nedavnom sukobu na granici Makedonije s Kosovom.

Sindikat njema~ke policije

Josipovi} povodom Dana EU

Tra`i se ostavka zamjenika Borba protiv korupcije je predsjednika Bundestaga borba za evropsku Hrvatsku
Sindikat njema~ke policije zahtijeva ostavku zamjenika predsjednika Bundestaga Volfganga Tirzea (Wolfgang Thierse), koji je, prema procjenama policije, tokom prvomajskih demonstracija protiv desnice i neonacista u blokadi sjedenjem, u~estvovao u naru{avanju prava i reda. Predsjednik sindikata policije Rajner Vent (Rainer Went) kazao je kako je Tirze spre~avao policiju u radu, ocjenjuju}i da je jo{ gore {to je neko ko je na visokoj dr`avnoj funkciji „blagosiljao“ naru{avanje zakona. Vent je rekao da ~ovjek ne mo`e radnim danom biti dr`avnik, a vikendom kao salonski revolucionar sjediti na ulici i spre~avati policajce u radu. Tirze, dugogodi{nji poliBorba protiv korupcije i kriminala je borba za evropsku Hrvatsku kojoj su predana sva dr`avna tijela, rekao je ju~er hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} na Ekonomskom fakultetu povodom manifestacije Dani EU. On je istakao da u zemlji „nema te politi~ke volje koja bi ko~ila tu {teto~insku ideologiju“, te dodao kako korupcija „nema strana~ku boju ni bilo koju drugu pripadnost“, poru~iv{i da u borbi protiv korupcije vlada puni konsenzus svih poluga vlasti. Josipovi} je upozorio da je najve}a korupcija povezana s mo}i, tj. mogu}no{}u upravljanja javnim resursima. - Tu hobotnicu moramo nemilosrdno udariti po glavi - poru~io je hrvatski lider, ali i upozorio da }e se

Novo brojanje glasova Ira~ana
BAGDAD - U bagdadskoj Zelenoj zoni po~elo je ju~er ponovno prebrojavanje 2,5 miliona glasova s parlamentarnih izbora odr`anih 7. marta, na zahtjev premijera Nurija el-Malikija, a u prisustvu me|unarodnih posmatra~a. Prebrojavat }e se ru~no glasovi iz provincije Bagdad, veoma bitne jer odre|uje 70 od ukupno 325 poslanika parlamenta, javio je Reuters. Odluku o tome donijela je izborna komisija 19. aprila. Najavljeno je da bi prebrojavanje moglo trajati dvije sedmice.

Josipovi}: Puni konsenzus

Tirze (u sredini): Protest protiv nacista (Foto: AFP)

ti~ar Socijaldemokratske partije, koji je ro|en u Poljskoj, branio je svoje u~e{}e u blokadi sjedenjem protiv neonacista, kazav{i da je protest bio miran, bez nasilja i protiv nacista.

Hrvatska, kao mnoge druge dr`ave, susretati s odgovorom organiziranog kriminala koji zna biti brutalan. Tako|er je naveo podatak Svjetske banke prema kojem Hrvatska zbog korupcije i organiziranog kriminala godi{nje gubi 12,5 milijardi kuna.

[vicarac Gros ostaje pri svojoj tvrdnji

Nevjerovatne protivrje~nosti vode do hipoteze o ubistvu Trajkovskog
Bagdad: Ru~no prebrojavanje
(Foto: AFP)

[vicarski poslanik u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope Andreas Gros (Gross) izjavio je kako ostaje pri tvrdnji da je avionska nesre}a u kojoj je poginuo makedonski predsjednik

Boris Trajkovski 2004. godine bila ubistvo. Gros, koji priprema drugi izvje{taj o ovom slu~aju, kazao je da je to njegovo li~no ubje|enje, da se radi o ubistvu, a to teme-

lji „na novim informacijama“, o kojima jo{ ne mo`e govoriti. - Ova moja li~na tvrdnja temelji se na poznavanje nevjerovatnih protivrje~nosti koje logi~ki vode

do hipoteze o ubistvu - rekao je Gros, te dodao da se osje}a obaveznim da govori o smrti Trajkovskog uprkos tome {to zna da ovakva tvrdnja bez dokaza mo`e izazvati ne`eljeni razvoj.

globus

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

23

SRBIJA Pakleni planovi [ari}a i njegovog narko-klana

Bud`et od 30 miliona eura za ubistva najvi{ih funkcionera
Na listi za odstrel bili predsjednik Tadi}, specijalni tu`ilac Radisavljevi}, ministrica pravde Malovi} i dr`avni sekretar Homen
Odbjegli narko-bos Darko [ari} i ~lanovi njegovog klana napravili su po~etkom godine pakleni plan za likvidaciju najvi{ih dr`avnih funkcionera Srbije, operativaca policije i BIA-e, a za seriju likvidacija i atentata bio je spremljen bud`et od nevjerovatnih 30 miliona eura. je, pa je napravljen jo{ brutalniji spisak za odstrel.
Polanski: U ku}nom pritvoru
(Foto: AFP)

Oduzimanje imovine
- [ari}evi ljudi su prvo planirali izvr{iti atentat na operativce koji su malo poznati i ~ija likvidacija ne bi izazvala veliki potres. Kada su shvatili da je njihov plan osuje}en, a da je dr`ava rije{ena da u obra~unu ide do kraja, vo|e klana su napravile novi spisak na kojem su se na{li i predsjednik Boris Tadi}, specijalni tu`ilac Miljko Radisavljevi}, ministrica pravde Sne`ana Malovi} i dr`avni sekretar Slobodan Homen - dodaje jedan od izvora. Ono {to je [ari}eve ljude posebno iznerviralo i {to im je prakti~no bilo okida~ da krenu u obra~un s dr`avnim rukovodstvom jeste oduzimanje njihove ogromne imovine i uvo|enje novinara u njihovo carstvo u Novom Sadu.

Polanski prekinuo {utnju

Ameri~ke vlasti me `ele ponuditi medijima na tacni
Filmski reditelj Roman Polanski, koji se ve} nekoliko mjeseci nalazi u ku}nom pritvoru u svojoj vili u [vicarskoj, prekinuo je {utnju, optu`iv{i ameri~ke vlasti da ga, zahtjevom za njegovo izru~enje po optu`nici za seksualni odnos s maloljetnicom od prije 33 godine, `ele „ponuditi medijima na tacni“. - Samo tra`im da prema meni budu fer kao i prema svima ostalima. Ne mogu vi{e {utjeti jer SAD nastavljaju tra`iti moje izru~enje, vi{e zbog toga da bi me ponudile na tacni svjetskim medijima nego da bi mi izrekle presudu - kazao je 76godi{nji oskarovac, koji je napustio SAD 1978. godine, neposredno prije izricanja presude. Njegovo saop}enje objavljeno je u online publikaciji koju vodi njegov prijatelj i poznati francuski filozof Bernar Anri Levi (Bernard Henry Levy). Proslavljeni reditelj pritvoren je u septembru pro{le godine kada je stigao u [vicarsku iz Francuske da bi primio nagradu za `ivotno djelo na Filmskom festivalu u Cirihu.

Dva spiska
Do ovih podataka do{li su srbijanska policija i slu`be sigurnosti, javlja „Press“, nakon ~ega je poja~ano osiguranje najistaknutijih dr`avnih funkcionera. Bud`etom za likvidacije trebalo je biti finansirano prikupljanje informacija o osobama koje rade na akciji „Balkanski ratnik“, zatim zastra{ivanja, pripreme i, kona~no, izvr{enje likvidacija. Postojala su dva spiska za likvidaciju. Na prvom se nalazila ~itava radna grupa koja se bavila „Balkanskim

Tadi}: Dr`ava rije{ena da ide do kraja

ratnikom“, ali su glavne mete bili dva operativca Uprave kriminalisti~ke policije i jedan visoki funkcioner BIA-e. Njih je „tipovao“ jedan ~lan klana s dobrim vezama u policiji koji je uhap{en sredinom marta. On je klanu dostavljao info-

rmacije o tome gdje mete `ive, koje automobile voze, kuda idu na posao... Nakon {to je pakleni plan otkriven, kako tvrde sagovornici „Pressa“, klan je shvatio da ne mo`e ra~unati na za{titu ni u jednom dijelu dr`avnih struktura Srbi-

Napadi u Mumbaiju 2008.

Sud proglasio Kasaba krivim
Pakistanac Muhamed Ad`mal Kasab osu|en je ju~er u Indiji zbog umije{anosti u teroristi~ke napade u Mumbaiju 2008. godine, u kojima je poginulo 166 osoba. Kasab (22) je jedini pre`ivjeli terorista i prvi koji je osu|en za napade u Mumbaiju, a sud ga je proglasio krivim za, izme|u ostalog, vo|enje rata protiv Indije, ubistvo i posjedovanje eksploziva. Kazna }e biti izre~ena danas, a tu`ila{tvo tra`i smrtnu kaznu, prenose svjetske agencije. Kasab, pripadnik pakistanske pobunjeni~ke grupe La{kar-e-T aiba, ranjen je u sukobu s policijom i uhap{en prve no}i napada. On je prvo negirao krivicu, zatim je priznao da je umije{an, ali je kasnije tvrdio da mu je bilo namje{teno. U trodnevnim napadima

Kasab: Danas izricanje kazne

(Foto: AFP)

{irom Mumbaija, uklju~uju}i napade na `eljezni~ku stanicu, dva luksuzna hotela i jevrejski centar, deset Pakistana-

ca ubilo je najmanje 166 osoba. Indija je za umije{anost u napade optu`ila 38 osoba, od kojih ve}ina `ivi u Pakistanu.

Oluja na sjeveru Banglade{a

Grom ubio najmanje 15 osoba
Najmanje 15 osoba ju~er je poginulo, a 50 je zadobilo povrede od groma tokom nevremena s gradom koje je zahvatilo oblast Mjmensing, na sjeveru Banglade{a. Nevrijeme je protutnjalo kroz ~etiri oblasti u kojima je vi{e hiljada ljudi ostalo bez krova nad glavom, javio je Reuters. Uni{teno je puno usjeva, a mnogi elektri~ni stubovi su izvaljeni. Meteorolo{ka slu`ba Banglade{a izdala je za sljede}a 24 sata uzbunu zbog mogu}ih novih oluja. Za period od aprila do sredine juna, kada po~inje sezona monsuna, karakteristi~ne su tropske oluje koje svake godine odnesu vi{e desetina `ivota, a ponekad i nekoliko stotina.

Eksplozija ispred banke
Ispred filijale HSBC banke u Atini u no}i s nedjelje na ponedjeljak eksplodirala je bomba, o{tetiv{i ulaz zgrade, ali povrije|enih nije bilo. Ovakvi bomba{ki napadi ~esti su u gr~koj prijestonici, a iza njih uglavnom stoje ljevi~arske i anarhisti~ke grupe ~ija su meta poslovni i vladini objekti.

24

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

globus

NJUJORK Odba~ene veze s teroristi~kim grupama

Obama: Posjetio Luizijanu

(Foto: AFP)

Istjecanje nafte u Meksi~kom zaljevu

Pokrenuta potraga za srednjovje~nim bijelcem
Sumnjivac snimljen blizu automobila bombe na Tajms skveru Odba~ene tvrdnje pakistanskih talibana
Njujor{ka policija pokrenula je ju~er potragu za srednjovje~nim bijelcem koji je vi|en blizu automobila bombe na Tajms skveru koja je izazvala nove strahove od terorista. Vlasti su ju~er odbacile da ovaj poku{aj napada ima veze s najve}om svjetskom teroristi~kom organizacijom El-Kaidom.

Kompanija BP pla}a tro{kove ~i{}enja mora
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da njegova administracija ne}e {tedjeti sredstva kako bi sprije~ila krizu u Luizijani, nakon {to je eksplozija izazvala veliko istjecanje nafte iz podmorske bu{otine, ali je rekao da }e ra~un platiti „British Petroleum“ (BP). - BP je odgovoran za ovo istjecanje i on }e platiti ra~un - rekao je lider SAD tokom posjete Luizijani, dodaju}i da se, me|utim, ne}e {tedjeti sredstva kako bi se sprije~ila ve}a {teta i otklonila do sada na~injena. Britanska kompanija je potom izdala saop}enje u kojem stoji da prihvata odgovornost za nesre}u, te da }e platiti sve tro{kove ~i{}enja mora u Meksi~kom zaljevu, kao i one za posljedice. Nakon eksplozije na naftnoj platformi BP-a 20. aprila, u kojoj je poginulo 11 radnika, do{lo je do velikog istjecanja nafte koje jo{ nije zaustavljeno i koje je stvorilo naftnu mrlju povr{ine oko 10.000 kvadratnih kilometara.

Hiljade turista
^ovjek u ~etrdesetim godinama snimljen je sigurnosnom kamerom kako skida majicu blizu automobila nekoliko trenutaka prije nego {to je pokrenuta uzbuna i prije nego {to su policajci uspjeli ukloniti na hiljade turista s ulica distrikta, objavili su zvani~nici. Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) kazao je da }e snage sigurnosti dati sve od sebe kako bi {to prije na{le odgovornog za postavljanje velike bombe u automobil „nisan patfajnder“ pro{le subote. Policija je pregledala snimke 82 sigurnosne kamere s Tajms skvera, kao i sve dokaze iz automobila i bombe. Jedan snimak, ka-

Mahmud Abas o pregovorima

Obama ne}e dozvoliti provokativne mjere
Palestinski predsjednik Mahmud Abas izjavio je kako se lider SAD Barak Obama (Barack) obavezao da ne}e dozvoliti provokativne mjere ni na jednoj strani, u trenutku kada se o~ekuju po~etak indirektnih pregovora sa Izraelom. Abas je u intervjuu za palestinski list „El-Ajam“ rekao da ga je Obama pozvao u Va{ington u posjetu tokom ovog mjeseca „u poku{aju da se pokrene mirovni proces“. Palestinski lider, me|utim, nije objavio datum posjete. Abasov savjetnik Tajeb Abdel Rahim izjavio je kako

Keli: Smrtonosna kombinacija u vozilu

(Foto: AFP)

zao je {ef gradske policije Rejmond Keli (Raymond Kelly), pokazuje sumnjivca, „bijelca u ~etrdesetim godinama“, blizu automobila, koji je potom brzo nestao.

Najvi{i stepen
Vlasti su objavile da je u gradu stanje opasnosti na najvi{em stepenu od napada 11. septembra 2001. godine, te da su otpisane veze

s teroristi~kim grupama povezanim s El-Kaidom i talibanima. Keli je odbacio i izjave pakistanske grupe Tehrik-e-Taliban koja je preuzela odgovornost. Lokalni mediji prenose da je jo{ nepoznato kako se desilo da eksplozivna naprava nije detonirala iako je bila djelimi~no zapaljena u automobilu. Keli je kazao da se u au-

tomobilu nalazila veoma smrtonosna kombinacija benzina u plasti~nim kanisterima, petardi, tri rezervoara propana, dva sata-budilice, `ica i vje{ta~kog |ubriva koje se mo`e koristiti za izradu bombi. Takav eksploziv koristio je Timoti Mekvej (Timothy McVeigh) u Oklahomi 1995. godine kada je ubio 168 osoba.

Abas: Ovog mjeseca u SAD

je Obama uvjerio Palestinsku upravu da je njegova administracija posve}ena dvodr`avnom rje{enju i da }e budu}a palestinska dr`ava biti nezavisna i teritorijalno povezana.

Snimci lidera pakistanskih talibana

Demantirana smrt Hakimulaha Mehsuda
Vo|a pakistanskih talibana Hakimulah Mehsud pojavio se u dva videosnimka, objavljena na internetu, demantiraju}i tako tvrdnje da je ubijen u ameri~kim raketnim napadima u januaru, i zaprijetio novim samoubila~kim napadima na SAD, saop}ile su grupe za nadgledanje medija. - Bli`i se trenutak kada }e na{i fedajini (borci spremni da se `rtvuju) napasti ameri~ke dr`ave u njihovim glavnim gradovima. Na{i fedajini su prodrli u teroristi~ku Ameriku. Zadat }emo veoma bolne udarce fanati~noj Americi - upozorio je Mehsud i dodao da je „`iv i zdrav“ i da je video snimljen 4. aprila ove godine. Na drugom snimku je Mehsud pored mape SAD, na kojoj su prikazane eksplozije u tri grada na ameri~kim obalama, ali nije mogu}e utvrditi koji su gradovi u pitanju, navodi IntelCentar, organizacija za nagledanje medija pobunjenika sa sjedi{tem u SAD. Mehsud je u toj poruci rekao da je video snimljen 19. aprila.

Pogibije u Meksiku

Petero prega`eno nasmrt tokom koncerta
Najmanje petero ljudi prega`eno je nasmrt u ljudskom stampedu na jednom koncertu u meksi~kom gradu Montereju. Panika je nastala kada su posjetioci koncerta, upla{eni zvukom pu{~ane paljbe, nagrnuli ka izlazu, rekla je visoka zvani~nica vlade Ivon Alvares. Policija je nakon incidenta na mjestu nesre}e prona{la ispra`njeni okvir za municiju, prenose agencije. Meksi~ki grad Monterej postao je u posljednje vrijeme poznat po nasilju i `estokim sukobima izme|u suprotstavljenih narko-kartela. Ove godine u tom gradu i okolini, u sukobima vezanim za trgovinu drogom, ubijeno je najmanje 160 osoba.

Mehsud: Najava napada na SAD

(Foto: AFP)

Seljaci prona{li milione pezosa
Stanovnici jednog sela u oblasti Sukre, na sjeveru Kolumbije, prona{li su nekoliko kutija punih nov~anica u ukupnom iznosu od 82 miliona pezosa (42.000 dolara). Kako pi{e lokalni list „Tjempo“, policija je pokrenula istragu ~im je obavije{tena o ovom slu~aju. [est seljaka koji su na{li i otvorili kutije izjavili su policiji da novac nije njihov i da ne znaju ni{ta.

Najmanje 15 poginulih u nevremenu

Autoputevi u Misisipiju i Tenesiju kao brze rijeke
Najmanje 15 ljudi poginulo je u ameri~kim dr`avama Misisipi i Tenesi tokom vikenda u nevremenu, koje je u dolini rijeke Misisipi izazvalo i tornada, a ponegdje je padao i grad. Rekordno obilne padavine izazvale su poplave, a autoputevi su se pretvorili u brze rijeke, javio je AP. Vlasti ove dvije savezne ameri~ke dr`ave pozivaju stanovni{tvo da ostane kod ku}e i da se kloni puteva. Guverner Tenesija Fil Bredesen (Phil) izjavio je na konferenciji za novinare da je potvr|ena smrt 11 osoba u toj dr`avi, ali da se najmanje tri vode kao nestale, od kojih je jedna vjerovatno poginula, ~ime bi se broj mrtvih pove}ao na 12 u toj dr`avi.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

25

26
ISTRA@IVANJA Sve za ljepotu

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

kiosk

D`ons: Borba protiv diskriminacije pretilih

[ta Njemice vreba iz kreme i maskare
Nikakvu garanciju ne pru`aju proizvodi basnoslovno skupih markiranih proizvo|a~a
vno vr{e i objavljuju istra`ivanja o kozmeti~kim proizvodima. Tako je nedavno jedno istra`ivanje pokazalo da veliki broj {ampona nije dobio zadovoljavaju}u ocjenu. Posebno su opasni {amponi protiv peruti. Kod boja za kosu, situacija je jo{ gora: sastojci koji se nalaze u njima mogu izazvati rak ko`e. Lo{u ocjenu su dobile i kreme za no}. Istra`ivanja koja se provode o kozmeti~kim proizvodima rijetko sti`u do {ire javnosti. Odnosno, javnost se mora potruditi da bi ih na{la. Mnogi proizvodi „ne prolaze“. Uz to, malo ljudi po{tuje rok trajanja kozmetike.

I pretili su vrijedni pa`nje

Sa 227 kilograma oku{ala se kao model za body painting
Gabi D`ons (Jones) iz SAD ve} dugo se bori protiv diskriminacije pretilih ljudi te se odlu~ila na novi potez. Zaklju~ila je da su i pretili ljudi vrijedni ljubavi i pa`nje. Odlu~ila se stoga dokazati manekenstvom, jer misli da to nije rezervirano samo za mr{ave. D`ons ima 227 kilograma. Ipak, postala je model body painteru Dejvidu Brauneru (David Brawner). To je bilo, ka`e umjetnik, i za njega jedno posve novo iskustvo. Gabi priprema i svoju internetsku stranicu kako bi privukla pa`nju na probleme ljudi s prekomjernom te`inom. Kao dio svoje akcije plivala je i u bazenu, kako bi pokazala da se uprkos kilogramima ipak svakodnevno bavi tjelesnim aktivnostima. Gabi D`ons nije manekenkino pravo ime, a nije otkrila ni koliko ima godina.

Opasni {amponi
Nijemci prosje~no na sredstva za njegu ko`e tro{e oko 150 eura godi{nje. To je ukupno 11 milijardi eura. Od toga, vi{e od dvije milijarde eura odlazi na losione i kremu za ko`u. Bez obzira na vrstu ko`e i starost osobe, najvi{e se prodaju biokozmetika i proizvodi protiv bora. Svaka tre}a `ena u Njema~koj svakodnevno upotrebljava dekorativnu kozmetiku, a 16 posto Njemica nikada ne izlaze na ulicu bez ru`a za usne i makeupa. U Njema~koj se redo-

Skupo i - {tetno
Tu nikakvu garanciju ne pru`aju proizvodi basnoslovno skupih markiranih proizvo|a~a. Naprotiv! Stru~njaci upozoravaju da veliku {tetu mogu napraviti kreme za izbjeljivanje stara~kih fleka i pjega na licu. Vi{e {tete nego koristi mogu vam donijeti veoma skupa pakovanja za o{te}enu kosu. Maskara mo`e biti {tetna za bubrege. Dobre ocjene su mahom dobili eko proizvodi.

Zbog nerije{enih imovinskih odnosa

Kolcem izudarao staricu
U Smil~i}u u Hrvatskoj 71-godi{nji starac napao je svoju 72-godi{nju kom{inicu, izvijestili su u Policijskoj upravi u Zadru. Napad se dogodio u polju, a starac je `enu kolcem mlatio po glavi i tijelu. Obavljenim pregledom policija je utvrdila da je do napada do{lo zbog me|usobne netrpeljivosti i nerije{enih imovinskopravnih odnosa. Utvr|eno je da je starica zadobila lak{e tjelesne ozljede. Protiv 71-godi{njaka slijedi kaznena prijava zbog te{ke tjelesne ozljede u poku{aju.

Kozmetika pada na ispitu

Ludi za silikonima

Bizarna nesre}a

Motorkom na drvo na kojem mu je sjedio brat
Prvomajske praznike u mjestu Jerebi} u susjednoj Hrvatskoj obilje`ila je, blago re~eno, neuobi~ajena nesre}a. Naime, u jednom je vo}njaku prilikom pada sa stabla te{ko ozlije|en 42-godi{nji mu{karac. To samo po sebi ne bi bilo neobi~no da nije na~ina na koji je doti~ni mu{karac uspio pasti sa stabla. Dok se nalazio u kro{nji stabla, njegov 48-godi{nji brat je motornom pilom, iz zasad neutvr|enog razloga, prerezao drvo, doznaje se iz Policijske uprave zagreba~ke.

U Brazilu vi{e od 1.700 estetskih operacija dnevno
U Brazilu, gdje je kult tijela postao opsesija, dnevno bude ura|eno vi{e od 1.700 estetskih operacija, pokazuje anketa instituta „Ibope“. U toj zemlji sa 190 miliona stanovnika lani je izvr{eno vi{e od 640 hiljada zahvata estetske hirurgije. Od njih je 82 posto izvr{eno na `enama, koje se naj~e{}e odlu~uju na pove}anje grudi i liposukciju. - Veli~ina silikona za grudi koji su se koristili prije nekoliko godina bila je od 150 do 220 mililitara, a danas su naj~e{}i od 280, 300 i 350 mililitara, pa i vi{e - rekla je plasti~ni hirurg Lusijana Pepino (Luciana). Mu{karci se najradije odlu~uju za operacije korekcije o~nih vje|a i nosa. No grudi iz snova, ravan trbuh i puna{ne usnice vi{e nisu dostupne samo bogatim Brazilcima, zahvaljuju}i padu kamatnih stopa i lak{em dobivanju zajmova koji su znatno pove}ali broj korisnika estetske hirurgije.
@ene se naj~e{}e odlu~uju na pove}anje grudi

Brat je pilom iz neutvr|enih razloga prerezao stablo

Rezultati globalnog istra`ivanja

Nastradalom 42-godi{njaku ljekarska pomo} pru`ena je na Klinici za traumatologiju, gdje je utvr|eno da je te{ko ozlije|en.

Hrvati i Pakistanci najneljubazniji slu`benici
Samo 34 posto Hrvata i Pakistanaca udijelit }e osmijeh svojim kupcima u trgovinama ili na nekom {alteru banaka, dr`avnih ustanova ili u javnom prijevozu. [ve|ani su gotovo uvijek dobre volje - njihovi prodava~i, konobari, slu`benici udijelit }e osmijeh gotovo neizostavno - to ~ini njih ~ak 87 posto, ka`e se u istra`ivanju o nasmije{enim i mrzovoljnim nacijama koje je provela „Nextep“ agencija. Sli~no je i u Latviji, gdje s osmijehom potencijalne kupce ili klijente do~ekuje ~ak 86 posto radnika, a u Estoniji to ~ini njih 84 posto. Dmitri Levitski iz „Retail Traning Groupa“ rekao je da se ljubaznost ipak ne mo`e nau~iti. Ili jesi ili nisi ljubazan. No, Levitski ka`e da bi to trebao biti me|u ostalim i posao menad`era u kompanijama. I savremena psihologija ka`e da negativni „odgoj“ radnika, dr`anje pod stresom i nenagra|ivanje, pa makar samo komplimentom o dobro obavljenom poslu, nije dobar na~in komunikacije.

Godinama nisu bile u dobrim odnosima

Svekrva no`em izbola snahu
U porodi~noj ku}i u Novim Perkovcima kod Osijeka u Hrvatskoj 59-godi{njakinja je no`em vi{e puta po nadlakticama i {akama izbola 28-godi{njakinju, koja je hitno prevezena u Klini~ki bolni~ki centar u Osijeku, gdje je i zadr`ana na lije~enju zbog zadobivenih te{kih tjelesnih ozljeda. Napada~ica je uhap{ena i nad njom je u toku kriminalisti~ko istra`ivanje zbog osnovane sumnje da je po~inila kazneno djelo ubistva u poku{aju. Neslu`beno se doznaje da se radi o svekrvi i snahi koje dijele zajedni~ko doma}instvo i ve} godinama nisu u dobrim odnosima.

[ve|ani su gotovo uvijek dobre volje

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

27

NEVJEROVATNE PRI^E Sudbina jedne britanske porodice

Djevoj~ica se rodila dva dana nakon smrti svoje majke
D`ejn Soliman ljekari su dva dana dr`ali na aparatima iako joj je umro mozak, kako bi njena k}erka jo{ malo porasla i dobila {ansu za `ivot
operiraju no kazali su da je kasno i da joj je mozak umro - ka`e Mahmoud. Britanski ljekari su dva dana nakon {to je D`ejn Soliman (Jayne) umrla, njeno srce dr`ali prikop~ano na aparate i poticali ga na rad kako bi njena nero|ena beba dobila {ansu za `ivot. Danas 16-mjese~na Aja (Aya) rodila se 15 sedmica prije termina te je bila tek ne{to ve}a od dlana svog oca Mahmouda (30).

Najbolniji sati
Ljekari su mu ponudili da D`ejn odr`avaju `ivom na aparatima kako bi joj mogli dati steroide od kojih bi njenoj k}erki rasla plu}a i pove}ala joj {anse za pre`ivljavanje. Aja se rodila carskim rezom 9. januara, 48 sati nakon {to joj je majka umrla. - To su mi bili najsretniji i najbolniji sati u `ivotu. Jedva sam funkcionirao, no znao sam da moram izdr`ati jer Aja sada ima samo mene - ka`e Mahmoud. Tri mjeseca je bdio nad inkubatorom, u kojem je bila njegova k}erka, dok je kona~no nije odveo ku}i. Iako je tek progovorila i prohodala, Mahmoud }e k}erku brzo upisati na klizanje da krene stopama svoje majke koja je bila prvakinja u klizanju.

Tup udarac
- Svaki put kada je pogledam sjetim se njene majke. Radi neke stvari potpuno isto kao {to ih je radila njena majka. To me nasmije i kao svakom ocu, drago mi je ~uti njen smijeh no u isto vrijeme, sve je to stalni podsjetnik da D`ejn nema ka`e Mahmoud. D`ejn je upoznao u Abu Dabiju i brzo je zaprosio. Ona je preuzela islam kao svoju vjeru te su se vjen~ali
Aja sa ocem Mahmoudom

2007. godine. Odmah su htjeli zasnovati porodicu jer je D`ejn od Mahmouda bila starija 12 godina. U januaru pro{le godine dok je bila u 25. sedmici trudno}e, pozlilo joj je. - Rekla je da je boli glava te je odjednom povratila. Oti{ao sam u kuhinju po

~a{u vode i za~uo tup udarac - pri~a Mahmoud. D`ejn su prevezli u bolnicu i otkrili izljev krvi u mozak. Tumor na mozgu, za koji nije znala da ga ima, pritiskao joj je venu u glavi sve dok nije pukla. - Rekli su da ni{ta ne mogu. Molio sam ih da je

Prvi slu~aj u Hrvatskoj

Tinejd`erki iz stomaka izvadili cistu te{ku 10 kilograma
Ljekari su teku}inu i cistu izvadili kroz rupicu na pupku {iroku 1,5 centimetara
da je rije~ doslovce o ~udu. Ljekari su teku}inu i cistu izvadili kroz rupicu na pupku {iroku 1,5 centimetara. Bahtijarevi} je istakao da se stanje djevoj~ice mo`e uporediti s poro|ajem, s obzirom na pove}anje volumena trbuha i dekompresiju koja je nastala nakon {to je sve izva|eno. Operacija je trajala 90 minuta. Tinejd`erki je cista pritiskala unutra{nje organe. Rasla je pune dvije godine. - Nasre}u, svi su organi uredu, iako }e im trebati nekoliko mjeseci da po~nu funkcionirati sada kada pritiska vi{e nema - pojasnio je dr. Bahtijarevi}. Trbuh se kod N. D. po~eo pove}avati prije dvije godine, ali je to ona pripisala naglom debljanju u pubertetu. Uvijek je, ka`e, imala ~vrste mi{i}e na tijelu, pa joj nije bilo neobi~no {to joj je i trbuh tvrd. Ipak, pregled po~etkom aprila pokazao je da u trbuhu ne{to postoji, a N. D. i njeni roditelji su se bili {okirani. Zagreba~ka srednjo{kolka N. D. (15) za sat i po postala je lak{a za deset kilograma. Hirurg Zoran Bahtijarevi} izvadio joj je s ljekarskim timom iz trbuha cistu te{ku gotovo kilogram i po, u kojoj su bile 8,4 litre teku}ine. - Ovo je prvi slu~aj u Hrvatskoj da je cista na jajnicima narasla do tolikih razmjera kod djeteta u toj dobi ka`e Bahtijarevi} te dodaje

N. D. sa dr. Bahtijarevi}em: Operacija trajala 90 minuta

Tre}a godi{njica nestanka

Porodica objavila novu fotografiju Medelajn Meken
Povodom tre}e godi{njice nestanka Britanke Medelajn Meken (Madeleine McCann), njeni roditelji objavili su novi video. U kratkom filmu prikazane su razne aktivnosti Kejt (Kate) i Gerija (Gerry) kojima su poku{ali prona}i k}erku. Snimak sadr`i i fotografiju Madelajn kako bi trebala izgledati danas sa {est godina. Na fotografiji ima plavo sjenilo na o~nim kapcima i ru`i~astu vrpcu u kosi. Film zavr{ava porukom „Hvala {to niste odustali od Medelajn. Zajedno je mo`emo vratiti ku}i.“ - Video treba podsjetiti ljude da potraga jo{ traje. To {to nije na naslovnicama novina svaki dan, ne zna~i da ni{ta ne radimo. Kejt i Geri jo{ velik dio svog `ivota posve}uju potrazi - rekao je portparol porodice Meken. Medelajn je nestala iz portugalskog odmarali{ta Praja de Luz 3. maja 2007. i tada je imala tri godine.

Medelajn na fotografiji ima plavo sjenilo na kapcima

28

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}inski sud @ivinice Broj: 033-0-Su-07-000368 @ivinice, 30. 04. 2010. godine

oglasi

Na osnovu Programa utro{ka sredstava Bud`eta za podsticaje u poljoprivredi u 2010. godini i Odluke o kori{tenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“, broj 10/06), Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kori{tenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta (Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona broj 04/08) i Programa utro{ka namjenskih sredstava za ure|enje poljoprivrdnog zemlji{ta u 2010. godini, Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava fizi~kim i pravnim licima za poticaje u poljoprivredi i ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta 1. Pozivaju se fizi~ka i pravna lica da podnesu Zahtjev za odobravanje sredstava za poticaje u poljoprivredi i ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta. Za poticaje u poljoprivredi iz Bud`eta Zeni~ko-dobojskog kantona u 2010. godini izdvaja se 1.748.000 KM, a iz fonda prikupljenog od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta u 2010. godini za ure|enje zemlji{ta izdvaja se 410.000 KM. 2. Korisnici sredstava mogu biti fizi~ka i pravna lica koja na propisanim obrascu podnesu zahtjev Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvu i vodoprivredu, te da ispunjavaju kriterije za poticaje u poljoprivredi koji su propisani Uputstvom o poticanju poljoprivredne proizvodnje i kriterije za ure|enje zemlji{ta koji su propisani Uputsvom o kori{tenju sredstava za ure|enje zemlji{ta prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta ( Uputstva su objavljena na web stranici Zeni~ko-dobojskog kantona - Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu). I POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Iz sredstava Bud`eta Zeni~ko-dobojskog kantona u 2010. godini poti~u se slijede}e proizvodnje i aktivnosti u poljoprivredi: 1. Uzgoj priplodnih junica; 2. Uzgoj priplodnih krma~a; 3. Uzgoj brojlera; 4. Proizvodnja konzumnih jaja; 5. Podr{ka u finansiranju mlije~nih kartona; 6. Farme za proizvodnju kravljeg mlijeka; 7. Proizvodnja presadnica povr}a; 8. Proizvodnja povr}a u plastenicima i staklenicima; 9. Proizvodnja maline; 10. Proizvodnja gljiva; 11. Proizvodnja heljde i spelte; 12. Podr{ka mljekarama za otkup svje`eg kravljeg mlijeka; 13. Podr{ka prera|iva~kim kapacitetima za preradu vo}a i povr}a; 14. Podr{ka prera|iva~ima za otkup brojlera; 15. Podr{ka otkupljiva~ima za otkup svje`eg kravljeg mlijeka; 16. Podr{ka otkupljiva~ima za otkup svje`eg vo}a i povr}a; 17. Podr{ka za instaliranje sistema za navodnjavanje „kap po kap“; 18. Podr{ka za nabavku mehanizacije za poljoprivredu; 19. Podr{ka za nabavku plastenika i staklenika; 20. Podr{ka za nabavku opreme za preradu vo}a i povr}a. II KORI[TENJE SREDSTAVA ZA URE\ENJE ZEMLJI[TA Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizi~ka lica koja na propisanom obrascu podnesu zahtjev Ministarstvu, te da ispunjavaju i slijede}e uslove: da provedu najmanje 5 (pet) mjera ure|enja zemlji{ta ure|enje zemlji{ta obave na minimalnoj povr{ini od 0,3 ha da imaju rije{ene vlasni~ke odnose da se predmetne parcele nalaze na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona da se prebivali{te podnosioca zahtjeva nalazi na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona 3. Po prispjelom zahtjevima Ministarstvo }e pregledati priloge, te ukoliko prilozi nisu kompletni, zahtjev se odbacuje. 4. Zahtjevi sa prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~kodobojskog kantona, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica. 5. Rokovi za podno{enje zahtjeva definisani su Upustvom o poticanju poljoprivredne proizvodnje. 6. Rok za dostavljanje zahtjeva za ure|enje zemlji{ta je 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva. 7. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 407-593 i 200-460 ili www.zdk.ba. ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu

Na osnovu ~lana 23., 24 i 30 Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 49/05) i odredaba Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda @ivinice, predsjednik suda raspisuje

za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove - daktilograf, 2 izvr{ioca. Kandidati moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u @ivinicama, kako slijedi: Op}i uslovi: da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; da je punoljetan; da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta; da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be; uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tena iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; da nije obluhva}ena odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: - SSS, IV stepen (gimnazija, upravna {kola, administrativno-tehni~ka, ekonomska, birotehni~ka {kola ili druga srednja {kola dru{tvenog smjera IV stepen) poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru, 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, obavezno daktilo - testiranje. Uz prijavu za oglas kandidat mora podnijeti sljede}e dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove osobne iskaznice, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), Svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stupnju {kolske spreme, Dokaz o poznavanju daktilografije i rada na ra~unaru, Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, Akt nadle`nog organa kojim se potvr|uje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, Izjavu ovjerenu od strane nadle`nog organa da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Uvjerenje o radnom sta`u u struci. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme za rad sa dodatnim sudijom, a najdu`e dvije godine. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. NAPOMENA: Izabrani kandidati su u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije stupanja na rad. Prijave sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta se mogu dostaviti neposredno ili preporu~eno putem po{te na adresu: OP]INSKI SUD U @IVINICAMA 75270 @IVINICE, Mar{ala Tita br. 28 Sa naznakom „prijava na javni oglas“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. PREDSJEDNIK SUDA Ibrahim Bubi}

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa SARAJEVO Na osnovu ~lana 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu broj 01-02-87/06 od 09. 02. 2006. godine i broj 01-02-491/07 od 30. 01. 2008. godine, direktor Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika 01. [ef pogona za zanatske i transportne usluge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{ilac, 02. [ef kuhinje . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{ilac, 03. Vi{i referent - Domar . . .1 (jedan) izvr{ilac, 04. Vi{i referent za likvidaturu i fakturisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{ilac, 05. Vi{i referent za nabavke i prodaju proizvoda i usluga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (jedan) izvr{ilac, 01. Opis poslova: - rukovodi pogonom i u tom pogledu ima ovla{tenja utvr|ena u ~lanu 26. ovog pravilnika i neposredno vr{i slo`ene poslove i to: - neposredno organizuje poslove na realizaciji utvr|enog plana rada i ugovorenih poslova i usluga na radnim mjestima uposlenika i osu|enih osoba uz primjenu mjera za{tite na radu a po zavr{etku vr{i njihovu blagovremenu predaju u skladu s ugovorom ili na plasman Odsjeku komercijalnih poslova,

- prikuplja i obra|uje podatke i pravi kalkulacije za utvr|ivanje cijena proizvoda i usluga, vodi propisane evidencije i vr{i izradu informacija, analiza, izvje{taja i dr. iz djelokruga rada, - vr{i kontrolu kori{}enja poslovnih prostorija P.J., pla}anja zakupnina i izvr{avanja ugovorenih obaveza, - planira potrebne robe i repromaterijale za izvr{enje ugovorenih poslova i usluga, blagovremeno trebuje njihovu nabavku, obezbje|uje uskladi{tenje i namjensku potro{nju, a gotove proizvode predaje radi prodaje Odsjeku za komercijalne poslove, - obavlja registraciju svih motornih vozila i ma{ina, kontroli{e na~in kori{}enja i utro{ka goriva i maziva i drugih rezervnih dijelova i obezbje|uje njihovu tehni~ku ispravnost, - du`i osnovna sredstva i alate i sa istim zadu`uje neposredne izvr{ioce i - vr{i i druge poslove po nalogu pomo}nika direktora iz djelokruga rada. 02. Opis poslova: - rukovodi kuhinjom i u tom pogledu ima ovla{}enja utvr|ena u ~lanu 26. ovog pravilnika i neposredno vr{i slo`ene poslove iz nadle`nosti kuhinje i to: - organizuje rad u smjeni osu|enih osoba na radnim mjestima u kuhinji za ishranu pritvorenih i osu|enih osoba te za ishranu uposlenika i stara se o blagovremenom trebovanju roba, spremanju i podjeli obroka, higijenskim i mjerama za{tite od po`ara i za{tite na radu, - izra|uje jelovnike za ishranu pritvorenih i osu|enih osoba u skladu s propisima i u saradnji sa magacinerom i posebno jelovnika za ishranu uposlenika, - neposredno sprema obroke prema utvr|enim jelovnicima, organizuje i kontroli{e podjele obroka za osu|ene i pritvorene osobe i posebno za uposlenike, - obu~ava osu|ene osobe za rad na poslovima u kuhinji, prati i ocjenjuje njihov rad i vodi odgovaraju}e evidencije,

- zadu`uje i razdu`uje osu|ene osobe sredstvima opreme i inventara u kuhinji a neposredno je zadu`en sa ure|ajima i opremom koja je u upotrebi i - vr{i i druge poslove po nalogu pomo}nika direktora iz djelokruga organizacione jedinice. 03. Opis poslova: - vr{i odr`avanje ure|aja, opreme, instalacija i dr. i organizuje odr`avanja ~isto}e u kancelarijama i zajedni~kim prostorijama, - zadu`uje i razdu`uje osu|ene osobe propisanom opremom za smje{taj odje}om, obu}om, sredstvima za odr`avanje higijene i dr., vodi odgovaraju}e evidencije o svom i zadu`enjima osu|enih osoba, - organizuje redovne zamjene posteljine, pranje, peglanje i odr`avanje odje}e obu}e i dr. opreme, - u~estvuje u izradi sedmi~nih jelovnika u saradnji sa kuharima, planira i stara se o blagovremenim nabavkama roba za ishranu u skladu s Pravilnikom o ishrani osu|enih osoba i utvr|enim jelovnikom i odvojeno za dru{tvenu ishranu djelatnika, - materijalno je zadu`en za robe, opremu, inventar u upotrebi sa kojim upravlja, - vr{i izdavanje roba po odobrenim trebovanjima, izra|uje propisanu dokumentaciju koja prati robe i dostavlja je na knji`enje, - neposredno u~estvuje u izradi planova potrebnih roba, izra|uje kalkulacije i obra~une po namjenama i vrstama roba i stanja u magacinu i vr{i druge poslove po nalogu {efa iz djelokruga rada. 04. Opis poslova: - vr{i kontrolu i ovjerava formalno-pravnu i ra~unsku ispravnost i likvidaturu finansijske dokumentacije prije dostavljanja na pla}anje i knji`enje, - vr{i fakturisanje prodatih proizvoda i usluga Privredne jedinice na osnovu otpremnica i radnih naloga i kontroli{e primjenu poreskih stopa olak{ica te vr{i korespodenciju sa dobavlja~ima i kupcima, - kontroli{e i usagla{ava knjigovodstvene evidencije za sve vrste uplata i potra`ivanja kao i naknada drugih potra`ivanja i vr{i i druge poslove iz djelokruga rada.

05. Opis poslova: - neposredno vr{i nabavke roba za rad Zavoda, Privredne jedinice, kantine i bifea na osnovu planskih i svakodnevnih potreba u skladu sa propisima i na osnovu zaklju~enih ugovora i kompletira svu dokumentaciju koju predaje na likvidaturu i knji`enje, - prati i obezbje|uje primjenu PDV, carina i poreza - priprema podatke za tendere i ponude, - istra`uje tr`i{te i vr{i prodaju gotovih proizvoda i usluga Privredne jedinice i obezbje|uje instrumente pla}anja i - vr{i druge poslove po nalogu {efa odsjeka iz djelokruga rada. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op{ta zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX.1. Ustava BiH), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to: Za poziciju 01: V[S, vi{a {kola - smjer ma{inski ili saobra}ajni ili poljoprivredni ili ekonomski ili I stepen ma{inskog ili saobra}ajnog ili ekonomskog fakulteta i najmanje tri godine radnog sta`a nakon sticanja vi{e stru~ne spreme. Za poziciju 02: KV, {kola za uposlenike u ugostiteljstvu, smjer kuharski i najmanje dvije godine radnog sta`a u struci nakon sticanja stru~ne spreme. Za poziciju 03: SSS, srednja ekonomska ili gimnazija ili upravna ili elektrotehni~ka ili ugostiteljska {kola ili medicnska ili {kola za KV trgova~ke ili elktrostruke, najmanje deset mjeseci radnog sta`a nakon sticanja srednje stru~ne spreme i stru~ne osposobljenosti za rad na ra~unaru. Za poziciju 04: SSS, srednja ekonomska {kola ili gimnazija, najmanje {est mjeseci radnog sta`a na-

kon sticanja stru~ne spreme, polo`en stru~ni ispit i stru~na osposobljenost za rad na ra~unaru. Za poziciju 05: SSS, srednja ekonomska {kola ili gimnazija i najmanje deset mjeseci radnog sta`a nakon sticanja stru~ne spreme, polo`en stru~ni ispit i stru~na osposobljenost za rad na ra~unaru. Uz pisanu prijavu je potrebno prilo`iti (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte, 2. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 3. Diplomu - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, 4. Dokaz o radnom sta`u, 5. Dokaz o stru~noj osposobljenosti za rad na ra~unaru (za pozicije 03. 04. i 05.), 6. Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu za namje{tenike srednje {kolske spreme (za pozicije 04. i 05), 7. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti BiH, 8. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Izabrani kandidat je du`an, prije stupanja na posao, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na konkretnom radnom mjestu. Prijave sa navedenim dokazima o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana posljednje objave ovog oglasa, isklju~ivo putem po{te, preporu~eno, na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 8. sa naznakom „za javni oglas“

kultura

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

29

RAZGOVOR Umjetnik Edin Numankadi} za „Avaz“

Nismo tr~ali za statusom i profitom
U Sarajevu 26. maja velika retrospektivna izlo`ba „Alhemija 1970-2010“ i magistarski rad Irfana Ho{i}a Dragocjena rekapitulacija
U organizaciji Projekta Ars Aevi i suorganizaciji Gazi Husrev-begove medrese, u Kur{umli medresi i Hanikahu u Sarajevu 26. maja bit }e otvorena velika retrospektivna izlo`ba „Alhemija 1970-2010“ sarajevskog umjetnika Edina Numankadi}a. Izlo`ba }e biti otvorena u okviru ciklusa samostalnih izlo`bi velikana svjetske i bh. umjetnosti Projekta Ars Aevi, ~iji je Numankadi} i jedan od osniva~a.

Povod

Dru{ki} na takmi~enju u Italiji

Uspjeh mlade pijanistice iz Sarajeva

Naomi Dru{ki} bila druga me|u 400 u~esnika sa svih kontinenata
Na presti`nom Svjetskom pijanisti~kom takmi~enju u ^ita di Barleti (Citta di Barletti) u Italiji jedanaestogodi{nja pijanistica Naomi Dru{ki} iz Sarajeva osvojila je srebrenu medalju. Takmi~enje se odr`avalo od 22. do 30. aprila, a nastupilo je 400 u~esnika sa svih kontinenata. Kako je za „Avaz“ kazala Branka Dru{ki}, Naomina majka, ona je bila vrlo blizu zlatne medalje, ali ju je samo nekoliko gre{kica odvojilo od toga. - Svi smo izuzetno zadovoljni postignutim rezultatom na takmi~enju, prvenstveno zato {to je veoma zahtjevno. Naomi je pogrije{ila u nekoliko nota, {to je rezultiralo osvajanjem srebra - istakla je Dru{ki}. Dodaje da je Naomi bila jedina predstavnica Bosne i Hercegovine na ovom zna~ajnom takmi~enju. - Ona je u~enica {estog razreda Osnovne muzi~ke i baletske {kole „Novo Sarajevo“, u klasi profesorice Suzane Bevande-Sijari}. Tako|er je najmla|a i u~enica generacije u historiji ove {kole - ka`e Dru{ki}. Naomi se trenutno priprema za odlazak na Svjetsko pijanisti~ko takmi~enje, koje }e biti odr`ano u julu u Damasku, a A. K. koje je vrlo zahtjevno, jer }e se svirati u etapama.

Velika prekretnica
Osim obilje`avanja 40 godina Numankadi}evog umjetni~kog djelovanja, povod za izlo`bu je i magistarski rad Irfana Ho{i}a, koji je lani na Katedri za povijest umjetnosti u Zagrebu odbranio magistarski rad „Stvarala{to Ede Numankadi}a u posljednjih 40 godina“. Kako nam je rekao umjetnik, publika }e na izlo`bi vidjeti skoro 200 radova, a njenu vrijednost najvi{e vidi u prilici da se osvrne unazad te kao dragocjenu rekapitulaciju jednog vremenskog perioda. - Nekada se ~ovjek pita za{to sve ovo radi, za{to ve} tri godine ovu izlo`bu pripremam u svom ateljeu. Bilo bi mi mnogo lak{e usporiti tempo i povremeno izlagati na izlo`bama, ali

Numankadi} u ateljeu: Jedan od osniva~a Projekta Ars Aevi

(Foto: M. @ivojevi})

~ini mi se da je do{lo vrijeme da se afirmi{u neke vrijednosti koje su u duhu onoga {to je Evropa oduvijek radila i mislim da je moja generacija na tragu toga. Nikada nismo bili komercijalni slikari, koji su izvan estetskog i umjetni~kog tr~ali za dopadljivo{}u, statusom i profitom. To je, mo`da, razlog mladim umjetnicima da do|u na izlo`bu, da je kriti~ki zajedno pogledamo - rekao nam je Numankadi}. Veliku prekretnicu u radu umjetnik je do`ivio za

Okrugli sto
Povodom izlo`be, u Hanikahu }e 26. maja biti uprili~en i okrugli sto, na kojem }e u~estvovati Zvonko Makovi} iz Zagreba, Jerko Denegri iz Beograda, Andrej Medved iz Slovenije, Irfan Ho{i}, Enver Had`iomerspahi} i Edin Numankadi}. vrijeme rata u Sarajevu, u kojem je svojom odlukom ostao kao porodi~ni ~ovjek. Taj period svog `ivota smatra i najuzbudljivijim.

„Kammen“ u Ljubljani i Pe~uhu
Uz Antu Kajini}a i Mirka Mari}a, Numankadi} je ~lan umjetni~ke grupe „Kammen“, koju su ova trojica umjetnika osnovala prije 23 godine. Izlo`ba „Kammena“ bit }e otvorena 24. maja u Cankarjevom domu u Ljubljani, a u septembru su pozvani i u Pe~uh.

Obi{la svijet
- Spa{avali smo Olimpijski muzej, u~estvovali na ~uvenoj izlo`bi „Svjedoci postojanja“, koja je obi{la svijet. Ponosan sam {to sam bio predsjednik Udru`enja djece Grada Sarajeva. Rat je

stra{no i neponovljivo, a kako mi je jednom rekla i Suzan Zontag (Susan Sontag), i dragocjeno iskustvo za umjetnika. Taj dodir i bliskost smrti daje ti neke vizure koje nisu mogu}e u onom uljuljkanom, civilizacijskom na~inu `ivota. Ljudska je pobjeda od tragi~nog iskustva napraviti ne{to estetsko. Ja se kao dijete igram s tim uspomenama, natopljenim iskustvom pro{log `ivota - poja{njava Numankadi} kako su nastala njegova poznata djela iz ciklusa „Zapisi“. Kada se osvrne unazad 40 godina, me|u najljep{im trenucima `ivota smatra prijateljstva sa Behaudinom Selmanovi}em, Micom Todorovi} i Vojom Dimitrijevi}em, kao i priliku {to je mogao biti svjedok i sau~esnik ra|anja njihovog slikarstva. A. GRABOVAC

Izlo`ba Iris Loba{-Kukavi~i}

„Big Blue“ u „Collegiumu Artisticumu“

Instalacija koja }e biti izlo`ena

Uo~i 29. pozori{nih/kazali{nih igara BiH u Jajcu

U Galeriji „Collegium Artisticum“ sutra }e biti izlo`ena multimedijalna instalacija pod nazivom „Big Blue“ dubrova~ke umjetnice Iris Loba{-Kukavi~i}. Prema rije~ima direktora sarajevske galerije Straje Krsmanovi}a, rije~ je o veoma interesantnoj instalaciji koja je kombinacija video i skulptorskog rada. Umjetnica je od 2003. ~lan Hrvatskog dru{tva likovnih umjetnika, a pet godina radi kao asistent na Odjelu za umjetnost i A. Gr. restauraciju na Sveu~ili{tu u Dubrovniku.

U zvani~noj konkurenciji {est predstava
U zvani~noj selekciji 29. pozori{nih/kazali{nih igara BiH, koje }e se odr`ati od 4. do 11. juna u Jajcu, bit }e izvedeno {est predstava, saop}ila je prof. dr. Zehra Kreho, selektor ovogodi{njih Igara, javlja Fena. SARTR }e sudjelovati u zvani~noj selekciji sa predstavom „U plamenu“ u re`iji Roberta Raponje, Mostarski teatar mladih sa predstavom „(Njegove) Tri sestre“ u vi|enju reditelja Skota Fildinga (Scott Fielding), a Narodno pozori{te u Tuzli „Iza kulisa“ u re`iji Jovice Pavi}a. U drugom dijelu zvani~ne selekcije bit }e izvedeni „Totovi“ u re`iji Gorana Damjanca i u produkciji tuzlanskog Teatra Kabare, „Gra|anin plemi}“ u re`iji Larija Zapije u produkciji Narodnog pozori{ta u Sarajevu te „Grobnica za Borisa Davidovi~a“ u adaptaciji i re`iji
Iz predstave „U plamenu“ SARTR-a

Promocija ~asopisa „Sarajevske sveske“
U Media Centru u Sarajevu u ~etvrtak u 16 sati bit }e odr`ana promocija novog broja ~asopisa „Sarajevske sveske“. Tema broja je „Tranzicija i kultura“, a prisutnima }e se obratiti ~lanovi redakcije Zdravko Grebo, Enver Kazaz, Senadin Musabegovi}, Marko Ve{ovi} i Vojka Smiljani}-\iki}. Promociji }e prisustvovati i autori koji su pisali o tranziciji, kao i ambasadori skandiA. K. navskih i zemalja regiona.

U povodu Dana Kantona Sarajevo

Bogat program u Narodnom pozori{tu
U povodu obilje`avanja Dana Kantona Sarajevo, Narodno pozori{te izvest }e nekoliko predstava. Osim „Legende o Alipa{i“ u re`iji Sulejmana Kupusovi}a, Balet }e predstaviti „Meu Amor“ i „Carmen“ u koreografiji Edine Papo i uz dirigentsko vodstvo Samre Gulamovi}. U petak su na programu operne Iz predstave „Gospo|ica predstave „Gianni Schicchi“ i Julija“ „Rajok“ sa dirigentom Andrejom Pavli~em u postavci Matea Maconija (Mattea Mazzonia). U subotu, posjetioci }e mo}i pogledati predstavu A. K. „Gospo|ica Julija“ u re`iji Gradimira Gojera.

Igre otvara Vlado Jokanovi}
Igre }e otvoriti doajen bh. glumi{ta Vlado Jokanovi}, koji obilje`ava pola stolje}a na daskama koje `ivot zna~e, a u prate}em programu bit }e obilje`eni i jubileji Ines Fan~ovi}, Ka}e Dori}, Muharema Osmi}a, Nijaza Alispahi}a i Ivice [ari}a, doajena sarajevske Opere, ~ijim }e koncertom poslije ve~eri laureata Igre biti i zatvorene.

Gradimira Gojera i produkciji Pozori{ta Prijedor. Vije}e je imenovalo i stru~ni `iri, koji }e ~initi akademik, prof. dr. Vladimir Premec, teatrolog Vojislav Vujanovi} i glumac iz Sarajeva Sead Bejtovi} te

novinarka i knji`evnica iz Mostara Vesna Hlava~ek i direktor BNP-a u Zenici Ned`ad Fejzi}. Za voditelja Okruglog stola imenovan je dr. Aleksandr Sa{a Grandi}, teatrolog iz Banje Luke.

30

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

jet set

BIJELO DUGME Biv{i pjeva~ tu`io producenta zbog DVD izdanja

Koks: Novi termin objavljen i na zvani~noj stranici

Potvr|en termin koncerta slavnog DJ-a

@eljko Bebek tra`i od Rake Mari}a 100.000 eura!
Dobio je sedam puta vi{e para od ostalih i {ta jo{ ho}e, ogor~en je Mari} DVD je objavljen bez moje saglasnosti, negoduje @eljko Bebek
Skoro pet godina nakon povratni~ke mini turneje „Bijelog dugmeta“ strasti zbog jedne od najve}ih grupa na ovim prostorima se ne smiruju. Tako je pjeva~ @eljko Bebek nedavno tu`io vlasnika „Music Star Productiona“ i producenta Raku Mari}a zbog neispla}enog honorara od prodaje DVD izdanja koncerta „Bijelog dugmeta“ na Hipodromu u Beogradu 2005. godine. ko ka`e, vi{e se ne}e pojavljivati na sudu nego je za to ovlastio advokata. Raka Mari} ogor~en je ovim Bebekovim potezom i smatra da se na tu`bu odl-

Koks nastupa u Sarajevu 9. jula!
Karl Koks (Carl Cox) definitivno }e nastupiti u Sarajevu 9. jula! Informaciju su potvrdili organizatori koncerta najpoznatijeg svjetskog DJ-a u glavnom gradu BiH, uposlenici sarajevske „Prodavnice zvuka“. Postojala je opcija da ~uveni Britanac u bh. prijestonici odr`i nastup za vrijeme Sarajevo Film Festivala, u terminu od 23. do 31. jula, ali je, nakon konsultacija sa Koksovim menad`mentom, donesena kona~na odluka da koncert ipak bude organiziran 9. jula. Upravo taj termin je objavljen i na zvani~noj stranici slavnog DJ-a. Za sada je jo{ nepoznato gdje }e se ta~no dogoditi Koksov sarajevski performans. Nekoliko je varijanti, od dvorane „Mirza Deliba{i}“ do Doma mladih, a ~ak postoji mogu}nost da se koncert desi na otvorenom. Podsje}anja radi, Koks je u Sarajevu trebao nastupiti jo{ 16. aprila, ali je britanski muzi~ar, zbog tada{njih problema u aviosaobra}aju usljed oblaka vulkanskog pepela, morao odgoditi dolazak u BiH. Ulaz na parti koji je ipak odr`an 16. aprila bio je besplatan tako da }e ulaznice za taj datum vlasnici mo}i iskoristiti 9. jula, poru~uju iz „Prodavnice zvuH. P . ka“.

Jedan od petnaest
- Da, podigao sam tu`bu protiv Rake Mari}a, jer je objavio DVD bez moje dozvole i ugovora kojim bi se regulirala i moja prava. Odlu~io sam se na ovaj korak nakon nekoliko neuspje{nih poku{aja dogovora - ka`e Bebek. Biv{i pjeva~ „Bijelog dugmeta“ prisustvovao je prvom ro~i{tu u Beogradu i, ka-

Mari}: Bebek nas je ucjenjivao

Bebek: Sporan DVD sa turneje iz 2005. godine

Na{a manekenka u {ouu realnosti

Izvje{taji o prodaji
Raka Mari} isti~e da je sa ekspanzijom interneta zamrla prodaja CD-ova i DVD-ova. - Na hiljadu prodatih CD-ova proda se samo jedan DVD. A Bebek tvrdi da je prodato 1.200.000 DVD-ova. Nismo ni CDova toliko uspjeli prodati - ka`e Mari}. I da dobije dio kola~a od prodaje DVD-a, to bi bilo, kako ka`e Mari}, u vrh glave jedan posto od prodatog tira`a, jer je Bebek samo jedan od izvo|a~a. - Na tira` od 10.000 primjerka po cijeni od dva eura Bebek ne bi dobio ni 1.000 eura - poja{njava Mari} te dodaje da postoje zvani~ni izvje{taji o prodaji.

u~io, „jer je ostao bez para“. - Tra`i 100.000 eura od prodaje DVD izdanja! Nevjerovatno! Bebek nije autor, on je samo jedan od 15 izvo|a~a koji su u~estvovali na povratni~koj turneji. Dobio je honorar za koncerte i ne da je ispla}en nego je prepla}en. Dobio je sedam puta vi{e para od Alena Islamovi}a i Mladena Voji~i}a Tife - otvoreno govori Mari}. Producent „Bijelog dugmeta“, tako|er, otkriva da ga je Bebek ucjenjivao do pred sami po~etak turneje 2005. - Nakon {to je pristao da u~estvuje i nakon {to je to objavljeno u medijima, po~eo nas je ucjenjivati. Tra`io je da mu novac bude ispla}en na

ruke, na {ta nisam pristao. Honorar mu je upla}en na ra~un i naravno da postoje uplatnice. Dobio je cifru koju je tra`io i sve je u to ura~unato - govori Mari}.

Bez {ansi
Na koncu, i Bebek i Mari} sigurni su da }e nakon sudskog spora iza}i kao pobjednici. - To je gra|anskopravna parnica i ide svojim tokom. Uvjeren sam da sam upravu isti~e Bebek. No, i Mari} je uvjeren da Bebek nema {ansi. - Nije primio pare da se slika i da se pokazuje sa „Bijelim dugmetom“ - zaklju~uje Mari}.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

„Rimmel Banja Luka Fashion Fair“

Pe~enica: Predstavljala BiH u Kini

Sladakovi} predstavio i `enske ~arape
Na otvaranju „Rimmel Banja Luka Fashion Faira“, koji se odr`ava na Banjalu~kom velesajmu, novu kolekciju predstavio je i modni kreator Davor Sladakovi} sa 15 novih kreacija. - Prvi put sam uradio kompletnu `ensku kolekciju i odlu~io sam da se zove „Gloria Line & Davor Sladakovi}“. U sklopu nje sam uradio i liniju ~arapa za poslovnu `enu. Drago mi je {to je premijera novih kreacija bila uspje{na, a svoj rad namjeravam predstaviti u Sarajevu, Tuzli, Zenici i jo{ nekoliko bh. gradova - ka`e Sladakovi}. Specijalni gost „Rimmel Banja Luka Fashion Faira“ bit }e gr~ki kreator Janos Ksenis (Yiannos Xenis), koji }e svojom revijom sutra nave~er zatvoriti ovaj moD. Z. dni doga|aj.

Sonja Pe~enica ulazi na „Farmu“
U {ouu realnosti „Farma“, koji se u na{oj zemlji emitira na Pinku BH, uz Dragana Marinkovi}a Macu, na}i }e se jo{ jedna u~esnica iz BiH. Rije~ je o manekenki Sonji Pe~enici, koja je bila planirana i za startnu postavu farmera, ali je produkcija ipak odlu~ila da je sa~uva za samu zavr{nicu {oua. Ova ljepotica, koja na „Farmu“ ulazi 7. maja, predstavljala je na{u zemlju na svjetskom Izboru Miss turizma 2008. godine, koji je D. Z. odr`an u Kini.

Sa revije na Banjalu~kom velesajmu

(Foto: D. Capone)

show biz

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

31

Kada se `eli odmoriti

Skarlet bje`i u Diznilend
Odmor poznatih osoba ~esto se pretvori u bje`anje od fotoreportera. Glumica Skarlet Johanson (Scarlett Johannson) prona{la je idealno mjesto na kojem je niko ne proganja. - Kada se `elim odmoriti, sa suprugom Rajanom Rejnoldsom (Ryan Reynolds) odem u Diznilend, jer tamo nikada nisam u centru pa`nje niti me ljudi zaustavljaju zato {to postoji stotine drugih zanimljivijih {arenih stvari - objasnila je glumica. Skarlet ne `eli da je paparaci snime u kupa}em kostimu tako da izbjegava mondena ljetovali{ta.

MANEKENKA U spava}oj sobi atraktivne Njemice

Klum: Ne ~inimo ni{ta lo{e

Johanson: Idealno mjesto

Nage fotografije Hajdi i Sila Maraja po tre}i put rekla „da“
Klum ka`e da gostima nije dozvoljen ulazak
Popularna manekenka Hajdi Klum (Heidi Klum) kazala je kako su ona i njen suprug Sil (Seal) zidove svoje spava}e sobe ukrasili fotografijama na kojima su potpuno goli. Majka ~etvero djece ve} je ranije u medijima izjavljivala kako joj je golotinja sasvim normalna stvar i da se uop}e ne stidi kada se treba razgoli{iti pred kamerama. - Ne ~inimo ni{ta lo{e, ne prakticiramo neki ludi vudu ples, pa to su samo fotografije - kazala je atraktivna Njemica gostuju}i u jednom ameri~kom {ouu. Klum je dodala i da gostima nije dozvoljen ulazak u spava}u sobu. - Fotografije ne mo`e vidjeti svako niti ih svima pokazujemo - isti~e Klum.

Obnova bra~nih zavjeta

Zvijezde filma „Seks i grad“

Sara i Kim zaratile zbog ugovora
Sara D`esika Parker (Sarah Jessica) i Kim Katral (Cattrall), zvijezde serija i filma „Seks i grad“, ponovno su zaratile, ovog puta zbog klauzule koju je Sara, kao jedna od producentica filma, uvrstila u ugovor glumcima. Svako iz filmske ekipe kome se „omakne“ dio sadr`aja filma i dospije u javnost prije premijere, morat }e platiti do 2,5 miliona dolara kazne. Nepa`ljiva

Pjeva~ica Maraja Keri (Mariah Carey) i reper i glumac Nik Kenon (Nick Cannon) vjen~ali su se po tre}i put, na drugu godi{njicu braka, objavili su ameri~ki mediji. Vjen~anje je obavljeno prije nekoliko dana u njihovoj ku}i na Beveri Hilsu. Maraja je nosila bijelu vjen~anicu, a Kenon bijelo odijelo. Nik je nekoliko dana uo~i godi{njice braka najavio da }e svake godine ponavljati ceremoniju vjen~anja i da je supruzi ve} kupio tre}i dijamantni prsten.

Keri sa suprugom Nikom

Holivudski uspjeh

Boratu 30 miliona dolara
Potpisav{i ugovor o novoj ulozi, koja }e mu osigurati basnoslovni honorar od 30 miliona dolara, komi~ar Sa{a Baron Koen (Sacha Baron Cohen), poznat i kao Borat, postao je najbolje pla}eni britanski glumac u Holivudu. Osim ve} dogovorenog iznosa za ulogu u filmu „The Goat Herder“, glumac }e dobiti i 20 posto od prve zarade filma, a nevjerovatni ugovor osigurava mu i 30 posto iznosa daljnjih zarada ako film postane hit i opravda ulo`enih 45 miliona dolara. Ako „The Goat Herder“, koji }e iza}i iz ma{inerije produkcijskog diva „Paramount“, opravda o~ekivanja i pohara kinoblagajne, sam Sa{a mogao bi zaraditi i duplo vi{e.

Katral: Bila nepa`ljiva

Parker: Detalji scenarija dospjeli u javnost

je bila Kim, koja dok je ~itala scenarij nije pazila promatra li je ko pa su detalji filma zbog nje dospjeli u medije. ^uv{i za nov~anu kaznu, Katral se razbjesnila i stavku nazvala ludom, jer se ne

radi o dr`avnoj tajni nego o obi~nom filmskom scenariju. Posredno je iskritizirala kolegicu ironi~no se `ale}i da ju je strah nositi scenarij sa sobom, jer se boji za vlastiti `ivot zbog potpisivanja ugovora.

Koen: Uloga u filmu „The Goat Herder“

32

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

specijalni prilog

UTORAK, 4. MAJ/SVIBANJ 2010. GODINE

NOVITETI BMW iznenada u Pekingu predstavio Concept Gran Coupe

U ~ast osvaja~u brojnih svjetskih nagrada

Koncepti za budu}nost
Budu}a serija 6 Uskoro BMW Z2 Roadster
VW Polo: Najbolji automobil 2010. u svijetu

Polo na sni`enju u BiH s „pobjedni~kim paketom“
BMW Gran Coupe: Pomodni kupe-limuzinski oblik

a Sajmu u Pekingu BMW je nenajavljeno predstavio novu sjajnu dizajnersku studiju pod imenom Concept Gran Coupe. Radi se o svojevrsnom nasljedniku konceptnog modela CS iz 2007. godine. Iza Gran Coupe se, ustvari, krije budu}a serija 6, odnosno protivnik Mer-

N

cedesu CLS i ostalom kupelimuzinskom dru{tvu premijum klase.

Tipi~an dizajn
Dizajn je tipi~an bavarski, sa nagla{enim „bubrezima“, zako{enim svjetlima, izvajanim poklopcem motora i ~etverostrukim zavr{etkom ispu{nog sistema. Iako

Novi motocikl
Ni BMW Motorrad odjel nije sjedio besposlen. Njihov proizvod je koncept jednostavne oznake 6, koja aludira na vrstu motora. Ovaj motocikl pokre}e 1,6-litarski redni {estocilindra{ koji, za razliku od aktuelnog ~etverocilindra{a iz K-serije, nudi mnogo vi{e snage i obrtnog momenta, ali bez osjetno ve}e potro{nje. Dizajnerski, Concept 6 je najava nekih novih vremena u svijetu dvoto~ka{a, sa duga~kim prednjim dijelom i kratkom stra`njicom te sa atraktivnim ispu{nim sistemom.

U ~ast apsolutnom pobjedniku izbora automobila za 2009. i 2010. godinu, u svim Volkswagenovim ovla{tenim prodajno-servisnim centrima {irom Bosne i Hercegovine danas zapo~inje reklamna kampanja za novi model Pola. Za kupce je pripremljen takozvani „pobjedni~ki paket“ opreme, a dodatno su odobrene i nove cijene. Tako ve} potpuno opremljeni Polo ko{ta 19.800 KM do registracije, a „pobjedni~ki paket“ uklju~uje, uz ~etvera vrata, svjetla za maglu, klima-ure|aj, Radio/CD sa MP3 reprodukcijom, sistem zra~nih jastuka za voza~a i suvoza~a, preBMW Z2: Ultralagani dvosjed

dnje bo~ne zra~ne jastuke i zra~ne zavjese, ABS, centralno daljinsko zaklju~avanje, elektri~no podesiva vanjska ogledala sa grijanjem, elektri~ne podiza~e stakala i ostalu serijsku opremu. Novi Polo u izboru presti`nog magazina „Auto motor sport“ izabran je za najboljeg automobila 2009. godine, a potom je zapo~eo njegov pohod na najpo`eljnije nagrade u svijetu automobila - „Zlatni volan“ i „Zeleni volan“, zatim „Najbolji dizajnerski novitet 2009“, „Auto trophy 2009“, „Car of the Year 2010“ i, kona~no, trofej „Najboljeg automobila 2010. u svijetu“ za vrijeme Sajma u Njujorku.

Ponuda F-Autocentra za maj 2010.
|eni malolitarski 1,6 i 2,0-benzinci. Tako|er, BMW je po~eo raditi na hibridnom pogonu, koji }e koristiti gorive }elije hidrogena. Detalji su {turi, ali se pretpostavlja da se radi o kombinaciji klasi~nog benzinca, gorivih }elija i 110 KS jakog elektromotora. Pri ni`im brzinama, za pogon su zadu`ene gorive }elije hidrogena, koje snagom snabdijevaju elektri~ni motor, odnosno stra`nje to~kove. Kada se pojavi potreba za vi{e snage i ve}om brzinom, u igru se uklju~uje benzinac, koji pokre}e prednje to~kove. Oba pogonska sklopa mogu raditi simultano. Nova tehnologija trenutno se testira na modelu serije 1, a mogla bi za`ivjeti S. Pa. ve} 2014. godine.

iz BMW-a to nisu potvrdili, {pekulira se da bi serijska izvedba mogla osvanuti na oktobarskom Sajmu automobila u Parizu, tim prije {to ovaj koncept ve} izgleda skoro pa spreman za vo`nju. Tu nije kraj novostima iz Bavarske. Naime, posljednje glasine govore da }e BMW vrlo skoro predstaviti konceptni BMW Z2 Roadster, koji bi, navodno, 2013. godine trebao osvanuti u podukcijskoj izvedbi. O~ekuje se cijena od skoro 30.000 ameri~kih dolara.

Fiesta i Focus jo{ povoljniji
F-Autocentar SA, generalni zastupnik za Ford, snizio je cijene svojih vozila iz top-ponude. Nova prodajna kampanja, pod nazivom „Vi{e od akcije“, podrazumijeva dodatno sni`ene cijene za najvi{e prodavane modele Ford Fiestu i Ford Focus, ali samo u maju. Tako automobil godine u BiH Ford Fiestu mo`ete imati u gara`i za 17.990 KM, a cijena Ford Focusa po~inje od 19.990 KM. Kao preporuku izvrsnog omjera ulo`eno - dobiveno, izdvajamo Ford Fiestu Trend sa bogatim paketom opreme, koji uklju~uje klimu, info-sistem, centralno daljinsko zaklju~avanje, elektropodesive i grijane retrovizore, prednje podiza~e stakala, zra~ne jastuke za voza~a i suvoza~a, ABS + EBD, a sve to za 19.990 KM. Ford Focus sa posebnim paketom opreme Anniversary, uz gratis svjetla za maglu i ko`om oblo`en obru~ upravlja~a, u ponudi je za 22.990 KM. Ponuda vrijedi za ograni~ene koli~ine, a svi zainteresirani vi{e informacija mogu dobiti kod ovla{teM. T. nih Ford partnera.

Hibridni pogon
Ultralagani roadster sa klasi~nim mekanim sklopivim krovom, postavljen na platformu serije 1, trebao bi te`iti oko 1.000 kilograma pa su, stoga, za pogon predvi-

BMW Motorrad Concept 6: Budu}nost dvoto~ka{a

Prodajna akcija Hyundaija

Novi VW Passat sti`e ujesen
Prema izvorima iz Volfsburga, na ovogodi{njem jesenjem Sajmu automobila u Parizu Volkswagen }e predstaviti potpuno novu generaciju Passata, koja }e u limuzinskoj i karavanskoj izvedbi u prodaju krenuti do kraja godine. Prema naga|anjima, ne}e biti radikalnih izmjena nego se radi o opse`nom dotjerivanju postoje}eg modela. Tako bi Passat trebao dobiti novi VW identitet sa o{trijim linijama te osjetno kvalitetnije materijale i S. Pa. opremu.

PSA i Mitsubishi ponovno sara|uju
Ve} ranije uspje{no izvedena saradnja Mitsubishija i grupacije PSA, koja je rezultirala modelima Outlander, C-Crosser i 4007, bit }e nastavljena i u budu}nosti. Ovog puta zajedni~ki projekt bit }e dva kompaktna SUV-a, koje }e Peugeot i Citroen bazirati na nedavno predstavljenom Mitsubishiju ASX. Francuzi }e svoje modele nuditi u izvedbi sa prednjim i 4x4 pogonom, sa platformom koju }e im ustupiti Mitsubishi, a motori }e biti doma}e proizvodnje. Osnovni agregat je 1,6 HDi dizela{ (isklju~ivo sa prednjim pogonom), koji }e, u prosjeku, tro{iti 4,7 litara. Po~etak prodaje planira se za 2012. godine.

Najvi{e tra`eni modeli i230, i20 i Accent
Generalni predstavnik i distributer automobila ju`nokorejskog proizvo|a~a Hyundai Auto BH bilje`i odli~ne prodajne rezultate na na{em tr`i{tu, navedeno je u saop}enju kompanije. Naime, u okviru akcije „Prilika koja se ne propu{ta“, koja traje od 15. marta, Hyundai je isporu~io 86 vozila, a najvi{e su prodavani modeli i30 sa 20, i20 sa 17 i Accent sa 16 prodatih primjeraka. Uz prodajnu akciju, veliko interesiranje vlada i za najnoviji model ix35. Od zvani~ne prezentacije pro{log mjeseca ve} je prodano 12 primjeraka, a ugovorena je prodaja dodatnih deset. Akcija „Prilika koja se ne propu{ta“, u okviru koje su sni`ene cijene svih modela Hyundaija, traje do 10. I. S. maja.

34

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

35

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 113327 09 P Sarajevo, 21. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Seferovi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Lojo Mirze iz Sarajeva, koju zastupa advokat Hrva~i} Esad iz Sarajeva, protiv tu`enih: 1. Jovanovi} Sini{a iz Sarajeva, sa posljednjom poznatom adresom u Sarajevu, Ulica Bolni~ka broj 11 i 2. Unis institut d.o.o. Sarajevo, Ulica Skenderija broj 13, radi priznanja prava vlasni{tva, v.s. 72.157,00 KM, objavljuje sljede}i:

POZIV
Poziva se prvotu`eni Jovanovi} Sini{a da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 30. 09. 2009. godine, u kojoj je predlo`eno Sudu da nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e utvrditi da je tu`iteljica na osnovu valjanog pravnog posla i to Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaklju~enog sa prvotu`enim dana 22. 07. 1996. godine, te na osnovu Ugovora o udru`ivanju sredstava za kupovinu stana broj IV-271-1/88 i Aneksa ugovora od dana 27. 11. 1991. godine zaklju~enog izme|u prvotu`enog i drugotu`enog, na stanu koji se nalazi u Sarajevu, Op}ina Novi Grad, u ulici Teheranski trg broj 6, u naravi jednosoban ukupne povr{ine od 39,8 m2, stekla pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1, te nalo`iti tu`enima da trpe da tu`iteljica upi{e svoje pravo u zemlji{ne knjige, sve u roku do trideset dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stanaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Zakona o parni~nom postupku). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja poziva. SUDIJA Na|a Seferovi}, s.r.

Hyundaijeva limuzina u novom ruhu

36

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

auto market

37

Redizajniran Volkswagen Phaeton

VOZILI SMO Hyundai ix35 2.0 CRDi Platinum

Nova Sonata: Atraktivne fluidne linije

Konkurencija se ima zbog ~ega zabrinuti
Obilje prostora, veoma kvalitetni materijali, odli~na ergonomija i prednjeg i zadnjeg dijela, samo su djeli} onoga {to ovaj automobil nudi
Novi Phaeton: Blage stilske izmjene

Nova Sonata i kao hibrid
Hyundai je, za sada samo na ameri~kom trr`i{tu, predstavio novu Sonatu, koja, osim atraktivnih fluidnih linija, donosi i nekoliko tehni~kih novotarija, namijenjenih smanjivanju potro{nje i {tetnih emisija. Ne{to konvencionalniji pristup predstavlja novi 2,0litarski benzinac, koji razvija cijelih 278 KS. Ovaj motor nudi snagu i performanse prosje~nog V6 benzinca uz potro{nju dostojnu malolitarskih ~etverocilindra{a. Koliko god novi benzinac bio sposoban i {tedljiv, u Hyundaiju znaju da budu}nost le`i u hibridima, a upravo je zbog toga razvijena i hibridna izvedba nove Sonate, koja za pogon koristi kombinaciju 2,4-litarskog benzinca od 170 KS i elektri~nog motora sa 40 KS, koji se snabdijeva snagom iz litijum-polimerskih baterija. U kombinaciji sa {estostepenim automatskim mjenja~em, hibridni pogon novoj Sonati nudi dobre S. Pa. mogu}nosti.

Dodatna oprema
Vrijedi ista}i jo{ neke segmente dodatne opreme. Za po~etak, tu su kamera i senzori na zadnjem dijelu koji olak{avaju parking. Oba reda sjedi{ta, presvu~enih ko`om, griju se elektri~nim putem. Zatim, Smart key sistem omogu}ava ulazak u vozilo i njegovo pokretanje bez kori{tenja klju~a, koji bez problema mo`e ostati u vlasnikovom d`epu.
Robusni prednji dio nasljednika Tucsona

Novo ruho za admiralski brod iz Volfsburga
Volkswagenov admiralski brod Phaeton osvanuo je u osvje`enom izdanju na Sajmu automobila u Pekingu. Odabir lokacije predstavljanja nije slu~ajan, jer je Phaeton, za razliku od Evrope, itekako popularan u Kini. Kako bi nastavio sa dobrim prodajnim rezultatima, VW in`injeri pribjegli su blagim stilskim izmjenama bez mijenjanja osnovne forme pa su primjetni detalji koje vi|amo na svim aktuelnim VW modelima. Ni ponuda motora nije mijenjana. I dalje su tu provjereni agregati sa 6, 8 ili 12 cilindara. Osnovu ~ini 3,2redni {estak sa 280 KS, zlatna sredina i najvi{e tra`ena

Renault Laguna Coupe Monaco GP

Inspiracija u F1 stazi
Renault je predstavio limitiranu seriju Lagune Coupe pod nazivom Monaco GP Specijalna izvedba, koja . aludira na slavnu utrku Formule 1, isti~e se unikatnom kombinacijom perlabijele boje karoserije i sjajnog crnog krova, ku}i{ta retrovizora i aluminijskih felgi. Unutra{njost, s druge strane, donosi ko`u boje ugljena te upravlja~ sa Lagune GT. U ponudi }e biti tri dizelska motora: 2,0-litarski dCi sa 150 ili 180 KS te 3,0-litarski V6 dCi sa 235 KS, dok ljubitelji benzinaca mogu birati samo 3,5-litarski V6 sa 240 KS. Laguna Coupe Monaco GP sti`e na tr`i{te u junu po osnovnoj cijeni od S. Pa. skoro 38.000 eura.
Hyundai ix35: Novi ~lan „i“ porodice
(Foto: F. Fo~o)

jedinica je 3,0 V6 TDI sa 240 KS, a slijedi V8 benzinac sa 335 KS, dok je na vrhu 6,0-litarski V12 sa 450

KS. Osvje`eni Phaeton na evropsko tr`i{te sti`e uljeto po osnovnoj cijeni od skoro S. Pa. 52.000 eura.

J

u`nokorejski proizvo|a~ automobila Hyundai pokazatelj je zaista uspje{ne fuzije azijske tehnologije i evropskog dizajna i stila, a to se posebno odnosi na „i“ porodicu, koja je nedavno dobila novog ~lana. Rije~ je o modelu ix35.

Monaco GP: Unikatna kombinacija boja

Skladna cjelina
Redakcija „Dnevnog avaza“ na test je od zvani~nog

Muzi~ki nastrojen Renault Twingo
Renault je novom, specijalnom Walkman edicijom odlu~io privu}i pa`nju mla|ih kupaca na svoj gradski model Twingo. Kako samo ime govori, ovaj je Twingo muzi~ki nastrojen pa tako nudi kompletan multimedijalni paket, razvijen u saradnji sa glasovitim audiobrendom Sony. CD-MP3 ure|aj kompatibilan je sa WMA i AAC fajlovima, ima Bluetooth i USB konekciju, a tu je i MP3 vokmen. U muzi~kom Twingu mogu se izabrati 1,2-litarski benzinac od 75 KS ili 1,5-litarski dizela{ od 65 KS. Proizvodnja je limitirana na 2.500 komada po cijeni S. Pa. od 10.850 eura.

predstavnika i distributera u na{oj dr`avi, kompanije Hyundai Auto BH dobila najluksuzniju varijantu, automobil sa 2,0-litarskim CRDi dizela{em i paketom opreme Platinum. Na prvi pogled, Hyundai ix35 veoma lako privla~i pa`nju zbog svog izgleda, na kojem su radili stru~njaci iz Evrope. Robusni prednji dio ovog SUV-a, ina~e na-

Unutra{njost je izda{na i luksuzna

sljednika poznatog Tucsona, karakteri{u {estougaona maska i trapezoidni farovi, a dozu agresivnosti daju svjetla za maglu integrirana u branik i povu~ena ka prednjim to~kovima. Na bo~nim stranama dominiraju staklena tijela - prozori prednjih i zadnjih vrata te leptir-staklo na kraju koji zajedno daju skladnu cjelinu i potvr|uju osje}aj dinami~nosti i dok automobil stoji. Zadnji kraj izgleda nabijen i kazuje o snazi ovog ~etveroto~ka{a. Unutra{njost testiranog Hyundaija ix35 je, zaista, izda{na i luksuzna. Obilje prostora, veoma kvalitetni materijali, odli~na ergonomija i prednjeg i zadnjeg dijela samo su djeli} onoga {to ovaj automobil nudi. Voza~ je u ovom vozilu dosta podignut i ima dobar pregled ceste. Na raspolaganju ima veliki broj pomagala, a vrijedi

ista}i odli~an navigacioni sistem sa bh. kartom i ekranom osjetljivim na dodir. Navigacija se nalazi u sklopu multimedijalnog sistema, koji osigurava odli~nu reprodukciju muzike sa radija, CD-a, USB sticka ili nekog ure|aja koji se mo`e povezati preko AUX kabla. Tako|er, dosta olak{anja donosi i Bluetooth veza sa mobilnim telefonom, zbog ~ega nema pote{ko}a sa javljanjem na mobitel. Sve komande za multimedijalni sistem su na volanu. Ostale komande, bilo iza volana ili na centralnom grebenu, azijski su precizne i veoma vidljive, naro~ito zbog dobre iluminacije u plavoj boji, {to je ve} uobi~ajeno za Hyundai.

Maybach facelift
Zadnji kraj kazuje o snazi

Potvrda opstanka ili posljednji trzaj

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.410/ 1.829 / 1.660 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.712 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591

Motor 2,0 CRDi
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.995 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . .136/ 4.000 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .320 / 2.500

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . .7,7 / 6,1 / 6,7

Obnovljeni luksuzni gorostas: Blage promjene

Dobro le`anje
Testirani ix35 pogonio je 2,0-litarski CRDi dizela{, koji je uparen sa {estoste-

Cijena testiranog modela
(do registracije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.990 penim automatskim mjenja~em na sva ~etiri to~ka isporu~ivao 135 konjskih snaga. Ovaj motor vozilu te{kom vi{e od 1.700 kilograma osiguravao je veliku agilnost kako na pravcima, tako i u krivinama. Blago zakretanje zadnjih to~kova pri vo`nji u zavojima pridonosi boljem le`anju vozila. Za udobnije krstanjenje, ako `eli voza~, brine se i tempomat. Evropski i azijski stru~njaci imali su dosta posla i u vezi sa sigurnosti putnika, {to su odradili na visokom nivou. Pored standardnih ABS-a i TCS-a, ix35 krasi i elektronski program stabilnosti (ESP) sa kontrolom pomo}i pokretanja na uzbrdici (HAC) i kontrolom ko~enja nizbrdo pri ote`anim uvjetima (DBC). Testirani model, sa odli~nim motorom i veoma bogatom opremom, ko{ta 56.990 KM, ~ime unosi nemir me|u redove ve} etabliranih SUV-ova. I. SOFI]

[pekulacije da }e ugasiti brend Maybach zbog izuzetno slabe prodaje (tek 200 primjeraka u 2009.), Daimler je opovrgnuo i predstavljanjem osvje`ene verzije superluksuznog automobila na Sajmu automobila u Pekingu. Dizajnerske izmjene su,

uistinu, minorne i jedva primjetne (novi branik, druga~ija maska hladnjaka, LED svjetla, dizajn 19 i 20in~nih felgi). Unutra{njost, tako|er, nije mijenjana, osim {to su dodani luksuzni detalji, ali su ura|ene blage dorade 12-cili-

ndarskog motora pa tako Sizvedbe modela 57 i 62 posjeduju 18 KS vi{ka, odnosno ukupno 630. Ujedno, smanjeni su potro{nja i nivo {tetnih emisija. Radi li se o potvrdi opstanka ili o posljednjem trzaju pred kraj, nije S. Pa. poznato.

Hyundaijeva limuzina u novom ruhu

36

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

auto market

37

Redizajniran Volkswagen Phaeton

VOZILI SMO Hyundai ix35 2.0 CRDi Platinum

Nova Sonata: Atraktivne fluidne linije

Konkurencija se ima zbog ~ega zabrinuti
Obilje prostora, veoma kvalitetni materijali, odli~na ergonomija i prednjeg i zadnjeg dijela, samo su djeli} onoga {to ovaj automobil nudi
Novi Phaeton: Blage stilske izmjene

Nova Sonata i kao hibrid
Hyundai je, za sada samo na ameri~kom trr`i{tu, predstavio novu Sonatu, koja, osim atraktivnih fluidnih linija, donosi i nekoliko tehni~kih novotarija, namijenjenih smanjivanju potro{nje i {tetnih emisija. Ne{to konvencionalniji pristup predstavlja novi 2,0litarski benzinac, koji razvija cijelih 278 KS. Ovaj motor nudi snagu i performanse prosje~nog V6 benzinca uz potro{nju dostojnu malolitarskih ~etverocilindra{a. Koliko god novi benzinac bio sposoban i {tedljiv, u Hyundaiju znaju da budu}nost le`i u hibridima, a upravo je zbog toga razvijena i hibridna izvedba nove Sonate, koja za pogon koristi kombinaciju 2,4-litarskog benzinca od 170 KS i elektri~nog motora sa 40 KS, koji se snabdijeva snagom iz litijum-polimerskih baterija. U kombinaciji sa {estostepenim automatskim mjenja~em, hibridni pogon novoj Sonati nudi dobre S. Pa. mogu}nosti.

Dodatna oprema
Vrijedi ista}i jo{ neke segmente dodatne opreme. Za po~etak, tu su kamera i senzori na zadnjem dijelu koji olak{avaju parking. Oba reda sjedi{ta, presvu~enih ko`om, griju se elektri~nim putem. Zatim, Smart key sistem omogu}ava ulazak u vozilo i njegovo pokretanje bez kori{tenja klju~a, koji bez problema mo`e ostati u vlasnikovom d`epu.
Robusni prednji dio nasljednika Tucsona

Novo ruho za admiralski brod iz Volfsburga
Volkswagenov admiralski brod Phaeton osvanuo je u osvje`enom izdanju na Sajmu automobila u Pekingu. Odabir lokacije predstavljanja nije slu~ajan, jer je Phaeton, za razliku od Evrope, itekako popularan u Kini. Kako bi nastavio sa dobrim prodajnim rezultatima, VW in`injeri pribjegli su blagim stilskim izmjenama bez mijenjanja osnovne forme pa su primjetni detalji koje vi|amo na svim aktuelnim VW modelima. Ni ponuda motora nije mijenjana. I dalje su tu provjereni agregati sa 6, 8 ili 12 cilindara. Osnovu ~ini 3,2redni {estak sa 280 KS, zlatna sredina i najvi{e tra`ena

Renault Laguna Coupe Monaco GP

Inspiracija u F1 stazi
Renault je predstavio limitiranu seriju Lagune Coupe pod nazivom Monaco GP Specijalna izvedba, koja . aludira na slavnu utrku Formule 1, isti~e se unikatnom kombinacijom perlabijele boje karoserije i sjajnog crnog krova, ku}i{ta retrovizora i aluminijskih felgi. Unutra{njost, s druge strane, donosi ko`u boje ugljena te upravlja~ sa Lagune GT. U ponudi }e biti tri dizelska motora: 2,0-litarski dCi sa 150 ili 180 KS te 3,0-litarski V6 dCi sa 235 KS, dok ljubitelji benzinaca mogu birati samo 3,5-litarski V6 sa 240 KS. Laguna Coupe Monaco GP sti`e na tr`i{te u junu po osnovnoj cijeni od S. Pa. skoro 38.000 eura.
Hyundai ix35: Novi ~lan „i“ porodice
(Foto: F. Fo~o)

jedinica je 3,0 V6 TDI sa 240 KS, a slijedi V8 benzinac sa 335 KS, dok je na vrhu 6,0-litarski V12 sa 450

KS. Osvje`eni Phaeton na evropsko tr`i{te sti`e uljeto po osnovnoj cijeni od skoro S. Pa. 52.000 eura.

J

u`nokorejski proizvo|a~ automobila Hyundai pokazatelj je zaista uspje{ne fuzije azijske tehnologije i evropskog dizajna i stila, a to se posebno odnosi na „i“ porodicu, koja je nedavno dobila novog ~lana. Rije~ je o modelu ix35.

Monaco GP: Unikatna kombinacija boja

Skladna cjelina
Redakcija „Dnevnog avaza“ na test je od zvani~nog

Muzi~ki nastrojen Renault Twingo
Renault je novom, specijalnom Walkman edicijom odlu~io privu}i pa`nju mla|ih kupaca na svoj gradski model Twingo. Kako samo ime govori, ovaj je Twingo muzi~ki nastrojen pa tako nudi kompletan multimedijalni paket, razvijen u saradnji sa glasovitim audiobrendom Sony. CD-MP3 ure|aj kompatibilan je sa WMA i AAC fajlovima, ima Bluetooth i USB konekciju, a tu je i MP3 vokmen. U muzi~kom Twingu mogu se izabrati 1,2-litarski benzinac od 75 KS ili 1,5-litarski dizela{ od 65 KS. Proizvodnja je limitirana na 2.500 komada po cijeni S. Pa. od 10.850 eura.

predstavnika i distributera u na{oj dr`avi, kompanije Hyundai Auto BH dobila najluksuzniju varijantu, automobil sa 2,0-litarskim CRDi dizela{em i paketom opreme Platinum. Na prvi pogled, Hyundai ix35 veoma lako privla~i pa`nju zbog svog izgleda, na kojem su radili stru~njaci iz Evrope. Robusni prednji dio ovog SUV-a, ina~e na-

Unutra{njost je izda{na i luksuzna

sljednika poznatog Tucsona, karakteri{u {estougaona maska i trapezoidni farovi, a dozu agresivnosti daju svjetla za maglu integrirana u branik i povu~ena ka prednjim to~kovima. Na bo~nim stranama dominiraju staklena tijela - prozori prednjih i zadnjih vrata te leptir-staklo na kraju koji zajedno daju skladnu cjelinu i potvr|uju osje}aj dinami~nosti i dok automobil stoji. Zadnji kraj izgleda nabijen i kazuje o snazi ovog ~etveroto~ka{a. Unutra{njost testiranog Hyundaija ix35 je, zaista, izda{na i luksuzna. Obilje prostora, veoma kvalitetni materijali, odli~na ergonomija i prednjeg i zadnjeg dijela samo su djeli} onoga {to ovaj automobil nudi. Voza~ je u ovom vozilu dosta podignut i ima dobar pregled ceste. Na raspolaganju ima veliki broj pomagala, a vrijedi

ista}i odli~an navigacioni sistem sa bh. kartom i ekranom osjetljivim na dodir. Navigacija se nalazi u sklopu multimedijalnog sistema, koji osigurava odli~nu reprodukciju muzike sa radija, CD-a, USB sticka ili nekog ure|aja koji se mo`e povezati preko AUX kabla. Tako|er, dosta olak{anja donosi i Bluetooth veza sa mobilnim telefonom, zbog ~ega nema pote{ko}a sa javljanjem na mobitel. Sve komande za multimedijalni sistem su na volanu. Ostale komande, bilo iza volana ili na centralnom grebenu, azijski su precizne i veoma vidljive, naro~ito zbog dobre iluminacije u plavoj boji, {to je ve} uobi~ajeno za Hyundai.

Maybach facelift
Zadnji kraj kazuje o snazi

Potvrda opstanka ili posljednji trzaj

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.410/ 1.829 / 1.660 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.712 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591

Motor 2,0 CRDi
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.995 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . .136/ 4.000 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .320 / 2.500

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . .7,7 / 6,1 / 6,7

Obnovljeni luksuzni gorostas: Blage promjene

Dobro le`anje
Testirani ix35 pogonio je 2,0-litarski CRDi dizela{, koji je uparen sa {estoste-

Cijena testiranog modela
(do registracije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.990 penim automatskim mjenja~em na sva ~etiri to~ka isporu~ivao 135 konjskih snaga. Ovaj motor vozilu te{kom vi{e od 1.700 kilograma osiguravao je veliku agilnost kako na pravcima, tako i u krivinama. Blago zakretanje zadnjih to~kova pri vo`nji u zavojima pridonosi boljem le`anju vozila. Za udobnije krstanjenje, ako `eli voza~, brine se i tempomat. Evropski i azijski stru~njaci imali su dosta posla i u vezi sa sigurnosti putnika, {to su odradili na visokom nivou. Pored standardnih ABS-a i TCS-a, ix35 krasi i elektronski program stabilnosti (ESP) sa kontrolom pomo}i pokretanja na uzbrdici (HAC) i kontrolom ko~enja nizbrdo pri ote`anim uvjetima (DBC). Testirani model, sa odli~nim motorom i veoma bogatom opremom, ko{ta 56.990 KM, ~ime unosi nemir me|u redove ve} etabliranih SUV-ova. I. SOFI]

[pekulacije da }e ugasiti brend Maybach zbog izuzetno slabe prodaje (tek 200 primjeraka u 2009.), Daimler je opovrgnuo i predstavljanjem osvje`ene verzije superluksuznog automobila na Sajmu automobila u Pekingu. Dizajnerske izmjene su,

uistinu, minorne i jedva primjetne (novi branik, druga~ija maska hladnjaka, LED svjetla, dizajn 19 i 20in~nih felgi). Unutra{njost, tako|er, nije mijenjana, osim {to su dodani luksuzni detalji, ali su ura|ene blage dorade 12-cili-

ndarskog motora pa tako Sizvedbe modela 57 i 62 posjeduju 18 KS vi{ka, odnosno ukupno 630. Ujedno, smanjeni su potro{nja i nivo {tetnih emisija. Radi li se o potvrdi opstanka ili o posljednjem trzaju pred kraj, nije S. Pa. poznato.

38

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina SUD BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo

oglasi
Na osnovu ~lana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Slu`beni glasnik BiH“ broj: 82/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03-151/10 od 29.04.2010. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
ZA POPUNU UPRA@NJENOG RADNOG MJESTA 1) STRU^NI SARADNIK ZA BUD@ET u Odjeljenju za materijalno finansijske poslove Zajedni~kog sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine sa osnovnom mjese~nom platom u iznosu od 1.200,00 KM ( u iznos su uklju~ene sve pripadaju}e naknade) BROJ IZVR[ILACA: 1 izvr{ilac Prijem se vr{i na neodre|eno vrijeme. USLOVI: Zavr{en ekonomski fakultet, polo`en stru~ni upravni ispit, jedna /1/ godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. OPIS POSLOVA: priprema podatke za izradu prijedloga godi{njeg bud`eta i drugih bud`etskih dokumenata; u~estvuje u kreiranju programskog bud`etiranja; kontinuirano vr{i pripreme i izra|uje nacrt Dokumenta okvirnog prora~una na trogodi{njoj razini; prati i analizira po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashodovnu stranu bud`eta; izra|uje dinami~ki plan operativnog bud`eta i prati njegovu realizaciju, te pravovremeno predla`e prestruktuiranje bud`etskih pozicija; po potrebi u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora predla`e dodatne izvore finansiranja; u~estvuje u kandidiranju novih investicijskih programa; po potrebi radi dodatne analize izvr{enja bud`eta iz predhodnog historijskog razdoblja u svrhu sagledavanja trendova i kvalitetnijeg planiranja bud`eta za naredni fiskalni period; ang`ira se i na drugim poslovima i radnim zada}ama koje mu nalo`i pretpostavljeni; Utvr|en je probni rad kao poseban uslov. Predvi|ena je prethodna provjera znanja kandidata. Javni oglas je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine. Uz prijavu na javni oglas, koja sadr`i kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - Diplomu ekonomskog fakulteta; - Potvrdu o radnom iskustvu; - Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od {est mjeseci; - Uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od {est mjeseci; - Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina; - Uvjerenje da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini (uvjerenje o neka`njavanju), ne starije od tri mjeseca; - Izjavu da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine Nepotune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Po zavr{etku izborne procedure, odabrani kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Prijave na javni oglas podnose se na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Ulica Kraljice Jelene br. 88 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni oglas“

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

39

SAVJET VI[E

40

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Maserati Ghibli I (1966-1973)

Motorni prostor povremeno zahtijeva detaljnu provjeru

Tro{io toliko da su mu trebala dva rezervoara Po{tujte preporuke
Kontrola remenja, svje}ica, kablova
Za ovako skup i ekskluzivan automobil 1.299 proizvedenih primjeraka je dobar rezultat

proizvo|a~a
Zup~asti remen mora se zamijeniti u rasponu od 80.000 do 120.000 kilometara
U pro{lom broju govorili smo o potrebi i pravilima redovne kontrole svih motornih fluida. No, kada smo ve} kod motornog prostora, obratimo pa`nju i na svje}ice benzinskih motora. Iako su moderni sistemi ubrizgavanja i elektronika olak{ali posao svje}icama i u~inili ih trajnijim, kontrola i eventualna zamjena su neizbje`ni. Ve}ina proizvo|a~a predla`e zamjenu svje}ica svakih 60.000 kilometara, mada postoje i dugovje~ne, koje trpe i dvostruko ve}u kilometra`u. Kablove svje}ica, s druge strane, trebalo bi zamijeniti nakon 80.000 pre|enih kilometara. Pored svje}ica i kablova, nije naodmet povremeno provjeriti stanje gumenih i plasti~nih crijeva, koji s vremenom mogu puknuti i tako izgubiti dio svoje fu-

Pranje motora
Iako mnogi izbjegavaju pranje motora, ovu radnju trebalo bi obaviti barem svake dvije godine. Pozitivna stvar je to {to je ve}ina modernih motora skrivena od pogleda plasti~nim {titnicima. nkcionalnosti. Jedna od stvari sa kojom zaista nema {ale jeste zamjena pogonskog zup~astog remena. Ona se mora obavljati u skladu sa preporukom proizvo|a~a, i to u rasponu od 80.000 do 120.000 km ili ~ak i prije radi prevencije te{kih kvarova koji mogu nastati pucanjem. Ako kupujete polovan automobile, preventivna zamjena remena bez obzira na tvrdnje prodava~a trebala bi biti prva investicija. S. Pa.

Maserati Ghibli I: Jedan od najljep{ih Maseratija svih vremena

J

edan od najpoznatijih Maseratijevih modela Ghibli imao je dvije generacije. Ovog puta govorimo o izvornoj generaciji, koja je proizvo|ena od 1967. do 1973. godine.

O{tre linije
Italijanski ljepotan sa neptunovim trozupcem na prednjoj masci bio je ljuti protivnik Ferrariju Daytoni i Lamborghiniju Miuri.

Noviteti Ferrarija i Maseratija
Ferrari je otkrio svoj produkcijski plan za sljede}e tri godine, koji uklju~uje ~ak {est noviteta, kao {to su 458 Spyder, specijalna serija Ferrarija Enzo, 612 Scaglietti sa V12 motorom, Scaglietti 599, osvje`eni Ferrari California te 458 Scuderia. Sestrinski Maserati je, tako|er, najavio dva nova modela, tr`i{no pozicionirana ispod aktuelnog S. Pa. GranTurisma.

To je, ujedno, i posljednji Maseratijev model koji je nastao prije nego {to je italijanski brend pao pod vlasni{tvo Citroena (1968-1975). Ispod elegantne karoserije o{trih linija sa prednjim svjetlima na preklapanje (djelo \or|eta \u|ara) kucao je mo}ni 4,7-litarski V8 agregat sa 335 konjskih snaga, koji je omogu}avao ubrzanje do 100 km/h za 6,8 sekundi i maksimalnu brzinu

od 248 km/h. S vremenom (1969. godine) stigao je i vrlo rijetki Spider, koji je pred kraj karijere (1970.) dobio i sposobniju SS-verziju, ~iji je 4,9litarski V8 razvijao 350 KS.

Naftna kriza
Nagla{enu `e| motora Maserati je rije{io ugradnjom dvostrukog rezervoara od po 50 litara sa dva otvora na obje strane vozila.

Ghibli prve generacije sa scene je, pod utjecajem naftne krize, nestao 1973. godine, kada ga je zamijenio Khamsin. No, mora se priznati da je zabilje`io dobru potra`nju, jer je 1.149 proizvedenih kupea, 125 Spydera i 25 Spydera SS zaista dobar rezultat za ovako skup i ekskluzivan automoS. Pa. bil.

VW objavio cijene Amaroka u Njema~koj
Volkswagen je objavio cijene novog pick-upa Amarok za doma}e, njema~ko tr`i{te. Trenutno najjeftiniji model u ponudi - double cab izvedba, pogonjena 2,0-litarskim TDI motorom od 163 KS, koji pokre}e sva ~etiri to~ka - ko{ta 26.203 eura. Ne{to poslije o~ekuje se i slaS. Pa. biji dizela{ sa 122 KS, kao i jeftinija single cab izvedba.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

41

Ta~no Neta~no
moderna 1.Prvavlasti javilaformulacija o podjeli se u Americi? Nikot 2.@anduhanadonio je iz Amerike sjeme u Evropu? vremena? 3.Opservatorije su gra|evine novijih
1. NETA^NO

ISTRA@IVANJE Kako pobolj{ati mentalno zdravlje

Vje`bajte u prirodi
Redovno prakticiranje aktivnosti, poput hodanja ili vo`nje biciklom, mogu}e je povezati sa brzim popravljanjem raspolo`enja i samopouzdanja
Rizik od sr~anog ili mo`danog udara, izazvanog visokim pritiskom, bolje se mo`e predvidjeti sistematskim kori{tenjem tlakomjera u vlastitom domu nego povremenim kontrolama kod ljekara, objavili su finski nau~nici. - Kod ku}e je pacijent mnogo opu{teniji, izbjegava se tzv. u~inak bijele kute, odnosno porast pritiska izazvan nelagodom za vrijeme posjete ljekaru, pa su rezultati mjerenja objektivniji. Tako|er, u vlastitom domu pritisak se mo`e mjeriti ~e{}e nego kod ljekara - smatra dr. Temu Niranen (Teemu Niiranen), ~iji je ~lanak o toj temi objavljen u stru~nom ~asopisu „Hypertension“. Samo pet minuta tjelesne vje`be na otvorenom mo`e pobolj{ati mentalno zdravlje, tvrde britanski nau~nici sa Univerziteta „Essex“. Njihovi rezultati objavljeni su u ~asopisu „Environmental Science and Technology“, a temelje se na podacima za 1.250 osoba koji su prikupljeni za potrebe 10 ranijih studija. Pokazalo se kako je redovno prakticiranje aktivnosti, poput hodanja ili vo`nje biciklom, mogu}e direktno povezati sa brzim popravljanjem raspolo`enja i samopouzdanja kod ispitanika. Pozitivan u~inak tjelesne vje`be na otvorenom bio je najvi{e izra`en kod mladih i mentalno bolesnih osoba, posebno ako se tjelesna aktivnost odvijala u blizini vodenih povr{ina, dodaju istra`iva~i.

Prve formulacije o podjeli vlasti na tri dijela
Prva moderna formulacija o podjeli vlasti, odvajanje zakonodavne, izvr{ne i sudske funkcije na posebna, nezavisna tijela, javila se u Evropi, a ne u Americi. Nalazimo je u radu [arla-Luja de Sekonda, Barona de la Breda i De Monteskjea (na slici), koji je tvrdio da je to najbolji na~in da se za{titi sloboda. Ovako shva}ena podjela vlasti utjecala je na tvorce Ustava Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, a ovaj ustav je dalje utjecao na druge pisce ustava za vrijeme 19. i 20. stolje}a.
2. TA^NO

Pozitivan u~inak posebno se pokazao kod osoba izlo`enih stresu

Osim toga, najve}a korist od tjelesne aktivnosti u prirodi bila je prisutna kod ispitanika

koji su bili najvi{e izlo`eni stresu ili su, ina~e, najmanje tjelesno aktivni.

Hrana koja vra}a energiju

Nikotin je nazvan po Francuzu Nikotu
Jaja su dobar izbor

Porodi~na penzija iz Hrvatske
Prije pet mjeseci, kada sam imala navr{ene 44 godine, umro mi je suprug. Ostvarila sam pravo na porodi~nu penziju u Federaciji BiH. No, suprug je imao sta` i u Hrvatskoj. Jo{ nisam dobila rje{enje iz Hrvatske, ali su mi u Zavodu PIO FBiH u Sarajevu rekli da nemam potrebne godine `ivota kako bih ostvarila pravo na porodi~nu penziju u Hrvatskoj. Koliko godina `ivota moram imati kako bih ostvarila hrvatsku porodi~nu penziju, pita R. L. iz @ep~a. Prilikom odlu~ivanja o pravima iz PIO, primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju izme|u BiH i Republike Hrvatske, svaka dr`ava ugovornica odlu~uje ispunjava li osiguranik uvjete za priznavanje prava na penziju prema svojim propisima. Odredbom ~lana 62. Zakona o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, izme|u ostalog, propisano je da udovica ima pravo na porodi~nu penziju: ako je do smrti bra~nog druga po kojem joj to pravo pripada navr{ila 50 godina `ivota, udovica koja je do smrti bra~nog druga imala navr{enih 45 godina `ivota ima pravo na penziju kada navr{i 50 godina `ivota. S obzirom na to da ste vi do smrti supruga navr{ili 44 godine `ivota, pravo na porodi~nu penziju u Hrvatskoj ne mo`ete ostvariti.
Federalni zavod PIO

Za doru~ak pet grama proteina
Pravilo „manje je vi{e“ nikada se ne bi smjelo primijeniti za doru~ak. Umjesto preskakanja doru~ka ({to je, vjerovatno, najgore {to mo`ete napraviti svom tijelu), neka vam prvi obrok u danu bude izvor najmanje pet grama proteina, koji }e potaknuti stvaranje norepinefrina, neurohemikalije koja izaziva odu{evljenje, veliku energiju, a s njom gubite potrebu za du`im snom i ukro}ujete apetit. S obzirom na to da se proteini polako probavljuju, nivo {e}era u krvi ostat }e podjednak, a to zna~i da ne}ete biti gladni i da }ete imati energije. Jaja su, svakako, dobar izbor.

@an Nikot (Jean Nicot) bio je francuski poslanik u Portugalu, koji je 1556. godine iz Amerike donio sjeme duhana u Evropu. Smatrao ga je univerzalnim lijekom, kao i mnogi njegovi savremenici, te su ga nazivali „herba panacea“. Nikot je na svom imanju uzgajao duhan i koristio ga u lije~enju glavobolja od kojih je patio. Isti „lijek“ preporu~io je i Katarini Medi~i. Po @anu Nikotu osnovni aktivni princip (jedan alkaloid) koji se nalazi u duhanu dobio je ime nikotin. A sam duhan je u klasifikacijama i botani~kim nomenklaturama nazvan Nicotiana tabacum. Ro|en je 1530., a umro 4. maja 1600. godine.
3. NETA^NO

Prvu opservatoriju izgradili stari Grci
Opservatorije su gra|evine starih vremena, a ne noviji izum. Ipak, o njihovim po~ecima ne zna se mnogo. Mo`da je prvu opservatoriju u kojoj su se koristili instrumenti da se izmjere putanje nebeskih tijela oko 150. godine prije nove ere sagradio gr~ki astronom, geograf i matemati~ar Hiparh (na slici). Prva prete~a evropske savremene opservatorije bila je ona u Uraniborgu, koju je konstruirao Tiho Brahe 1576. godine. Opservatorijsku ku}u u Slau, Engleska, sagradio je i njome rukovodio Vilijam Her{el i bila je jedno od tehnolo{kih ~uda 18. stolje}a. Danas se najve}a grupa opti~kih teleskopa nalazi na vrhu Mauna Kea, na Havajima i u Sero Tololou, u ^ileu. Druge va`nije opservatorije su Aresibo, Mont Vilson, Palamar i Kraljevska opservatorija u Grini~u.

DONO[ENJE DJECE NA SVIJET, POROD RASKO[, BLJE[TAVILO METALNA ”ODJE]A” VITEZA (mn.)

OKAMENJENI OSTATAK IZ PRO[LOSTI

RIMSKI: 1050

ZMIJE OTROVNICE

ZADAH, MIRIS PREDMET OBO@AVANJA JEDNAKI

TEMPO

OBASJATI

SLOVENA^KO MU[KO IME

IME KO[ARKA[A NA SLICI

MIJE[ATI MIKSEROM I SL.

U ZIMU ^UVAR TELADI SASTAJANJE GRAD U MIJANMARU (Burma) GLUMAC HIL SPISATELJICA PERL U.A. LI^NI DOHODAK SNA@AN MLADI]

RADIJ

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ARS, ATROPOS, LUKMIRA, ITA, A, RODA, ILAM, TVAR, PALICA, AIDA DELI], R, STILIZIRATI, TONIK, SIRIJ 2152

JEDNOGODI[NJE @DRIJEBE, OME PREZIME KO[ARKA[A NA SLICI GLUMICA DOBRA

TENISER NOA

ENGLESKI RE@iSER SKOT

42

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

43

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Ul. Ustani~ka broj 19. broj: 065-0-Mal-06-05686 Sarajevo, 15. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ana Sotirov, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „Prizma“ Sarajevo, Prizma Mikro, Organizacijski dio Sarajevo - Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 4, koju zastupa punomo}nik Gurda Amra, advokat iz Sarajeva, ul. Merhemi}a trg broj 3, protiv tu`enih 1. Ba{a{ki} Halide iz Sarajeva, ul. Trg Sarajevske olimpijade br. 26, 2. Junuzovi} Adalete iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 31 i 3. Vranac Aide iz Sarajeva ul. Trg Sarajevske olimpijade br. 26, radi duga, v.sp. 2.851,02 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i:

POZIV
Poziva se tu`ena Junuzovi} Adaleta iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 31, na pripremno ro~i{te pred ovim sudom zakazano za dan SRIJEDA 23. 06. 2010. godine u 9,30 sati, soba broj 3/PR. Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve, predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `eli upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Stru~ni saradnik Ana Sotirov

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Mals 099489 09 Mals Sarajevo, 20. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49 Sarajevo, protiv tu`enog EFENDI] NARCIS SZTR EDIN SARAJEVO, ul. Grdonj 34 Sarajevo, radi duga u iznosu od 94,75 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 10. 06. 2009. godine kod ovog suda pokrenuo parni~ni postupak protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju dug u iznosu od 94,75 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 0,20 KM po~ev od 11. 08. 2008. godine - na iznos od 35,60 KM po~ev od 11. 10. 2008. godine - na iznos od 23,25 KM po~ev od 11. 12. 2008. godine - na iznos od 8,40 KM po~ev od 11. 01. 2009. godine - na iznos od 10,50 kM po~ev od 11. 02. 2009. godine - na iznos od 8,40 KM po~ev od 11. 03. 2009. godine - na iznos od 8,40 KM po~ev od 11. 04. 2009. godine pa sve do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 10. 06. 2009. godine na odgovor, u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/03), pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK EDINA BU^AN

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047899 08 P Sarajevo, 26. 04. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA PRIZMA PODURED PRIZME MIKRO SARAJEVO zastupana po punomo}niku Amri Gurdi advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. DUMONI] SABINA iz Ilid`e ul. Igmanska cesta br. 41, 2. OMERAGI] SABIJA iz Sarajeva, ul. Zlatnih ljiljana br. 1 i 3. TITORI] SLAVICA iz Sarajeva ul. Novopazarska do br. 72 radi isplata, v.s.p. 6.857,00 KM donio je sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 Mal 003561 06 Mal Bugojno, 28. 04. 2010. godine Tu`itelj. Lt Gospodarska Banka D.D. Sarajevo Tu`enik: Saliha ]ati} Radi:

POZIV STRANCI
Za KEMAL ]ATI] pripremno ro~i{te koje }e se ODR@ATI U OP]INSKOM SUDU BUGOJNO dana 08. 06. 2010. godine u 09.30 sati u sobu broj 6. Upozorenja: Ako tu`itelj bez opravdanog raloga ne do|e na pripremno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako tu`enik ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lanak 84. stavak 1. Zakona o parni~nom postupku, „Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`enik, ro~i{te }e se odr`ati bez njegove nazo~nosti (~lanak 84. stavak 2. ZPP-a). Stranke su du`ne, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u tijeku postupka te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lanak 77. ZPP-a). Sudac Amira @dralovi}

POZIV
Pozivaju se tu`eni 1. DUMONI] SABINA iz Ilid`e ul. Igmanska cesta br. 41, 2. OMERAGI] SABIJA iz Sarajeva ul. Zlatnih ljiljana br. 1, i 3. TITORI] SLAVICA iz Sarajeva ul. Novopazarska do br. 72, radi, da pristupe na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU zakazano za dan SRIJEDA, 30. 06. 2010. U 09 SATI u sobu br. 330/III. SUDIJA Sanja Vu~ijak NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva.

i jo{ mnogo toga...

44

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 025284 09 Mal Konjic, 08. 03. 2010. godine Op}inski sud Konjic i to stru~ni suradnik Irma ^agalj u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar, protiv tu`enog Andrija M. Bo{njak, ul. Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama, radi isplate duga vsp. 772,93 KM: Objavljuje slijede}i

Navedenom tu`bom tu`itelj JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika Andriju M. Bo{njak, da plati dug u iznosu od 772,93 KM, na ime ra~una za utro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 09. 2003. do 16. 02. 2009. godine, prema izvodu iz poslovnih knjiga potro{a~a, sa zakonskom zateznom kamatom kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka. Tu`itelj predla`e i dono{enje presude zbog propu{tanja. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). STRU^NI SARADNIK IRMA ^AGALJ

OGLAS
Poziva se tu`eni Andrija M. Bo{njak da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu u kojoj je Dostava tu`be: tu`enom Andriji M. Bo{njak, ul. Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, protiv tu`enog Andrije M. Bo{njak radi isplate duga, vsp. 772,93 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.

46

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf 2, dizel, 91. god., 3 vrata, reg. do 10. 2010., tamnoplavi, cijena 4.000 KM, Sarajevo. Tel. 061 932 775. Golf 3, 92. god., benzin. Tel. 061 701 715. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god., ko`na sjedi{ta, plus aluminijske felge „Racer“. Tel. 033 281 370. Golf IV, 1.4, 16V, 1998. god., cijena 8.500 KM. Tel. 061 299 874. Jeep Cherokee 2002. g., automatik, 4x4, full oprema, pre{ao 146.000 km, 13.300 KM. Tel. 061 715 746. Kombi LT 28, 1991. god., reg. do 8. 1. 2011. god. Tel. 062 226 665. Kombi T4, 91. g., putni~ki, 1.9 D, u odli~nom stanju, tek reg. 2011. Tel. 061 202 201. Korsu C, 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, alu felge, servisna knjiga, reg. do 9. 2010. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Lada 112 GLI, 1.5, 16V, god. 2004., registrovana, pre{la samo 25.800 km, sve osim klime. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Laguna 1.9 DTI, RXI, 99. g., crna, klima, alarm, ABS, alu f., CD, krov nosa~i. Tel. 061 173 723. Lancia Lybra 1.9 JTD, 2003. god., ful oprema, 10.000 KM. Tel. 065 435 585. Lancija Libra, 2000. god. Tel. 061 491 096. Megan-sedan 1.6, 16V, 1003., 105.000 km, sport oprema, stanje ekstra, 12.200 KM. Tel. 061 137 179. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, ESP grijanje siceva, servisna knjiga, , reg. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes benz 124, 300 D, god. 1988., o~uvan, siva metalik, registrovan do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Mercedes ML 320, 2003. god., ful oprema. Tel. 061 145 887. Nov motor skuter Peugeot V-clic, 21 KW. Tel. 061 157 888. Opel Astra 1.7 DTI, 2003. g., crna, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registracije 9.900 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa 1.2 B, 2004. g., met. zelena, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registracije 8.200 KM. Tel. 061 158 202. Opel vektru B, plin-ben., tek registrovana. Tel. 061 308 191. Opel Zafira, 2.0 DTH, turbo dizel, 7 siceva, 130.000 km, 5.500 EUR-a. Tel. 037 516-233, 061 745 589. Pasat 1.6 B, god. 87., limuzina, tek reg., dobro stanje, 2.100 KM, Pasat 1.6 D, karavan, god. 84. - 900 KM. Tel. 062 270 366. Pasat dizel, god. 84., motor extra, 5 brzina, limarija nije lo{a, iza{la reg., 760 KM. Tel. 062 270 366. Pe`o 206 CC kabriolet, automatik, tek registrovan, benzin 1.6, god. 2003., cij. 12.000 KM. Tel. 061 107 285. Pe`o 405, dizel, 92. god., registrovan, ima svu opremu, 3.500 KM. Tel. 061 504 190. Pe`o partner dizel 1.9, 2003. god. Tel. 061 147 480. Polo, 2003. god., dizel, ful oprema, kao nov, pla}ena carina i PDV, cij. 9.500 KM. Tel. 061 107 285. Prikolicu za putni~ki auto 1,20x2,00 metara, tip Vesfalija. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam za jeftinije Seat Ibizu, 2006., 1.4 benzin. Tel. 061 186 064. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Putar Fiat ducato 2.8 D, 7 sjedi{ta + tovar 1.200 kg, cijena 9.999 KM + PDV. Tel. 061 133 750. Putni~ki kombi T2, god. 90., motor 1.7 D, 5 brzina, 1+8, reg. 4/11. god., mo`e zamjena, 4.500 KM. Tel. 062 270 366. Renault Megane Coupe Coach '97.g, 1.6, registrovan do septembra, sva oprema osim klime, jo{ dodatne opreme ura|eni svi servisi, cijena 4500 KM fiksno. Tel. 061/270-012. Renault Clio 1.2 B, crveni, reg. do 7./2010., air bag, 5 vrata, kraj 95. god., cijena 3.400 KM. Tel. 062 728 290. Reno Megan coupe, 2001., benzinac, reg. do jula 2010., fiksno 9.700 KM. Tel. 061 338 433. Reno Megan sedan DCI, 06. i 07. god., Golf V, 2.0 TDI, 04. god., ko`a. Tel. 061 133 750. Renault Scenic 1,9 dci, 2005 god, nove gume, tek reg.crni metalik, full oprema, cijena 15400 KM.Tel. 061 259 784 Reno Megan, 2 vrata, 2008., 1.5 DCI, 12.500 KM, registrovan, Reno sedan 2007. i 2006. Tel. 061 133 750. Rover 200, dvoja vrata, 1999. god., i Reno 25, 1991. god., ful oprema, povoljno. Tel. 613-414. Stilo 2002. g., registrovan, ful oprema, povoljno. Tel. 061 916 148. [koda Fabija Ambiente 1.4, 16V, benzin, 2009. god., 8.800 kilometara, cijena 14.000 KM (bez PDV). Tel. 065 497 356, 062 292 823. [kodu 97. god., benz., kedi, bijela boja, u dobrom stanju. Tel. 062 184 414. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Corola, 2006. g., limuzina, 1.8 T, benzin, pre{la 64.000 km, hitno. Tel. 061 715 746. Transporter T-4, putni~ki produ`eni, 1.9 dizel, 1992. Tel. 613-414. Volvo S80, 2001., registrovan, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 142 883. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Polo 1.9 SDI, 5 godina star, pre{ao 55.000 km, opremljen, prva ruka, gara`iran, odli~no stanje. Tel. 061 390 748. Yamaha Majesty 400, maxi scuter, 6.200 KM. Tel. 061 135 750. Yugo 55, povoljno. Tel. 061 214 274. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za Reno 5, 4 vrata prednja desna. Tel. 033 457-259. jem sobu 120 KM. Tel. 062 467 823. Bistrik 19, lokal za sve namjene. Tel. 065 188 648. Bjelave, nova zgrada, prazan ~etverosoban stan sa gara`om. Tel. 061 145 853. Bjelave, stamb. zgrada, dvokrevetnu sobu, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Butmir, prazan dvosoban stan u ku}i. Tel. 061 515 721. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, blizu Katedrale, izdaje se lijepo namje{ten stan. Tel. 061 480 445. Ciglane Gornje, trosoban namje{ten stan, II sprat, centralno, 500 KM. Tel. 062 465 466. Ciglane, dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061 916 567. ^. Vila, D`. Bijedi}a 109, namje{ten stan 38 m2, suteren. Tel. 061 483 057. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gradac, sobe za praznik i tokom cijelog maja, veoma povoljno. Tel. 00385 21 697-123. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studenticama. Tel. 033 207-087. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, stamb. zgrada, zaposlenim osobama. Tel. 061 565 787. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, izdajem pos. prostor 32 m2. Tel. 033 649-851. Grbavica, namje{tenu sobu, isklju~ivo `eni. Tel. 066 943 636. Grbavica, sobe studenticama, zaseban ulaz. Tel. 062 436 565. Grbavica, [oping-centar, izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavi~ka bb, pos. prostor 25 m2. Tel. 033 615-163. Hrasnica, stan i gara`u, priv. ku}a, 160 KM mjese~no. Tel. 061 543 792. Ilid`a-Otes, 4 le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, poseban ulaz. Tel. 629-054. Ilid`a-Otes, polunamje{ten ili prazan stan jednosoban, poseban ulaz, priv. ku}a, na du`e vrijeme. Tel. 629054. Izdajem garsonjeru u centru grada. Tel. 061 357 846. Izdajem jednokrevetnu sobu kod Socijalnog. Tel. 033 641-885. Izdajem namje{ten stan kod Fabrike duhana, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, kablovska. Tel. 033 655398. Izdajem namje{ten stan na Pofali}ima, studenticama, preko puta hotela „Italia“. Tel. 061 337 152. Izdajem namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 220 213. Izdajem namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru. Tel. 061 358 772. Izdajem stan na Sedreniku, u privatnoj ku}i. Tel. 033 534 154. Izdajem poslovni prostor 98 m2, centar, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem sprat ku}e nenamje{ten ili namje{ten, ul. Vidovci 40, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 066 752 761, 033 440-747. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Jednokrevetnu sobu samcu, namje{tenu, poseban ulaz, posebno re`ije, blizu Saob. {kole. Tel. 211-467. Kasindolska, izdajem stan povoljno. Tel. 033 693-400. Ko{. brdo, apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 1825 KM. Tel. 062 226 665. Lijepo namje{tenu sobu sa upotrebom kupatila i kuhinje, djevojci ili studentici. Tel. 033 457-722. Lukavica, jednosoban stan. Tel. 057/342-526. Lukavica, priv. ku}a, jednosoban

Citroen C3, 1.1, full oprema, benzin, 2006. god., pre{ao 15.000, gara`iran, cijena fiksno 6.000 EUR-a. Zamjena ne dolazi u obzir. Tel. 061 158 766. 6814-1tt Audi 80, 86. god., tek registrovan, diesel. Tel. 061 363 101. Auti 27 T allroad, 4+4, karavan, 2001., havarisan, sa novim dijelovima za ugradnju. Tel. 061 516 854, Sar. Audi jaje, 1.8. tek reg., 3500 KM. Tel. 062 151 896 Audi A 4, karavan, 1.9 tdi, automatik, 97.god., pasat karavan 1.9 tdi, full, quatro 2002 god., mercedes C-220 full, dizel. Tel. 062 342 140 Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, 99. god., tek registrovan, crne boje, full oprema. Tel. 061 750 214. BMW 324, dizel, automatik, 1988 god.Tel. 061 438 446 BMW 530 D, crni, ajkula, al. felge, CD, navigacija, 2004. g., regist. do 7. mjes. Tel. 066 364 848. BMW R 1100 S, 2004. g., pre{ao 16.000 km, sive boje, extra stanje, povoljno. Tel. 061 715 746. Chrysler Sebring 2001. g., automatik, ful oprema, benzin, reg. do. 1./2011., 9.800 KM. Tel. 061 275 436. Citroen BX 1.9 D, god. 89., karavan, 1.600 KM, minibus Iveko automatik, god. 85., ispravan, 1.700 KM. Tel. 062 270 366. Citroen C6, 2.7 HDI, 06. god., full i Pe`o 407, 307 i 207 HDI 06. g. Tel. 061 133 750. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dacia logan, karavan, 1.4 benzin, 2008. g., nove table, 1+6, cijena 11.000 KM. Tel. 613-414. Dijelove i polovne mehani~ke za Jettu, 91. TD, ili mijenjam za staru VW bubu, Sarajevo i okolica. Tel. 061 381 909. Dijelove Mercedes 190 D, {ofer{ajbe, farove, {topke, motor, mjenja~ i drugo. Tel. 061 543 792. Dijelove za Oktaviju 99., pred. disk., {top lampe, obrvice farova, original obrvice i za tour. Tel. 061 381 909. Favorit [koda, 1991. god., redovno servisirana, gara`irana, o~uvana kao nova. Tel. 061 660 460, Tuzla. Fiat Punto 1.2, 12. 2005. god., 5 vrata, ABS, 2x airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, tek uvezen i registrovan, 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.3, 2007. god., 3 vrata, klima, ABS, aribag, el. podiza~i, servo, centralno, tek uvezen i reg., 7.900 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Punto, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, pla}ena carina i PDV, 6.400 KM. Tel. 061 204 169. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002., 5 vrata, ful oprema + digitalna klima, reg. do 2011. god., 7.700 KM. Tel. 062 935 268. Fiat Stilo SW 1.9, multi jet, 2006. god., metalik sivi, ful oprema, alarm, nove gume, do reg. 11.300. Tel. 061 923 420. Ford Escort karavan, 1.8 B, 16V, 1996. god., reg. do 11., povoljno. Tel. 061 182 796. Ford Eskort 1.6 dizel, 87. god., registrovan. Tel. 061 504 190. Ford Eskort 1998., 1.6 benz., u odli~nom stanju, alu felge, 4 zimske gume, ura|en servis veliki i mali. Tel. 062 496 692. Ford Focus 1.8 TDCI, 2003. g., crni, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registracije 9.900 KM. Tel. 061 158 202. Ford Fokus, god. 2003., benzin 1.4, ful oprema, pla}ena carina i PDV, cijena 8.500 KM. Tel. 061 204 169. Golf 2, benzin 1.6, 1985. god. kraj, reg. 16. 8. 2010., 2.000 KM. Tel. 061 355 868.

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila havarisana, str. table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Zastave 101, 128 i Lade, mo`e i neispravno. Tel. 066 778 529. Kupujem auto do 5.000 KM, u ra~un dajem Pasat 1.6 B, god. 87., tek regist., 2.500 KM. Tel. 062 270 366. Kupujem zadnja vrata za Volkswagen karavan, 1985. god. Tel. 062 467 882, Sarajevo.

stan, poseban ulaz. Tel. 065 795 822. M. Dvor, pos. prostor, eta`ni i namje{ten, 40 m2. Tel. 061 226 408. Mjedenica 14, jednosoban stan, centar, zaposlenom samcu ili samci, cen. grijanje. Tel. 444-843. Namje{ten stan u novoj ku}i kod Ko{evske bolnice, zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Namje{tenu ku}u 100 m2, gara`a, vrt, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061 352 428. Namje{tenu lijepo ure|enu trokrevetnu sobu za samce. Tel. 061 688 811. Neum - povoljno izdajem apartmane, smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Novo Sarajevo, iza Merkatora, namje{ten jednosoban stan. Tel. 616649. Otoka, dvoiposoban lijepo opremljen stan 70 m2, III sprat, centralno. Tel. 062 465 466. Podgora, izdaje se luksuzan apartman. Tel. 062 757 242. Pos. prostor 100 m2, kod Imzit pumpe, S. Zajke. Tel. 062 52 53 32. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Provedite 1. maj u Drveniku, polupansion 33 KM, apartman 18 KM po osobi. Tel. 00385912517145. S. Kolonija, jednosoban polunamje{ten stan. Tel. 033 515-809. S. Kolonija, prizemni sprat ku}e, opremljen, prednost studenti, zvati iza 16 h. Tel. 033 513-008. Sirano, izdajem radnju. Tel. 062 917 009. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobe za samce. Tel. 062 644 055. Socijalno, izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje, djevojci. Tel. 033 525-792. Stari Grad, sobe za preno}i{te, 20 KM. Tel. 061 537 479. Strancu novorenoviranu, novonamje{tenu i ful novoopremljenu garsonjeru, u centru, I kat. Tel. 061 476 612. Stup, izdaje se magacin sa kanc. prostorom, 90 m2. Tel. 061 208 148. Vogo{}a, Skendera Kulenovi}a 18, izdajem gara`u na du`i period. Tel. 061 137 826. Vraca kod motela Alem, izdajem gara`u. Tel. 066 643 450. Vraca, kod motela Alem, izdajem stan. Tel. 066 643 450. Vraca, kod semafora, namje{ten dvosoban stan na du`e vrijeme. Tel. 066 729 009. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Mostar - Lu~ki most, novogradnja 1 i 2 sobni, 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.400 KM sa PDVom. Tel. 061 499 229. 585-1Mo Jednosoban stan u ulici Danijela Ozme br. 1 na ~etvrtom spratu: jedna soba, kuhinja, balkon, centralno grijanje, lift. Povr{ina 38 m2. Tel. 061 215 831, 061 172 356. 6937-1tt A. Hangija, dvosoban 48 m2 + 8 m2 balkona, top-renoviran, II sprat, gas, cijena: 69.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Adaptirana manja bos. ku}a na 174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. A-faza, stan 69 m2, cijena 1.500 KM. Tel. 066 377 088. Al. polje, stan 78 m2, V sprat, 1.400 KM/m2. Tel. 066 261 650. Alifakovac-Megare, ku}a 250 m2, 350.000 EUR-a. Tel. 033 649-851. Alipa{ino polje B-faza, II sprat, dvosoban stan. Tel. 033 542-548. Alipa{ino, 80 m2, TMP 11/11, povoljno. Tel. 066 510 328. Ante Babi}a, Sarajevo, dvosoban stan ili mijenjam za Bijeljinu. Tel. 065 234 060. Arapova: Stari Grad, ku}a i podrum: prizemlje, sprat, gara`a 2 vozila, ba{ta, lijep pogled. Tel. 061 135 661. Azi}i-Stup, gra|. parcela 386 m2 i gr. zemlji{te od 6,5 i 32 duluma. Tel. 065 227 933. Azi}i-Stup, prodajem 7.000 m2 zemlji{ta, stambeno poslovnog karaktera. Tel. 065 877 065. Banovi}i, prodajem ku}u 10x9,5 m, oku}nica 660 m2, gara`a, c.g., podrum + P+S, sve 1/1. Tel. 061 633 066. Bare-centar, stan - sprat ku}e 64

Izdavanje
Izdajem dvosoban namje{ten stan na Grbavici I. Tel. 033/458020, 062 922 178. 5792-1Nd` Izdajem namje{ten stan na I spratu, Dobrinja 4. Tel. 061 150 125, 065 298 520. 5782-1Nd` Al. polje B-faza, jednokrevetna soba 120 KM. Tel. 062 467 823. Alipa{ina 183a, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486558. Aneks, lijepo namje{ten stan u priv. ku}i, I sprat, sve novo. Tel. 062 571 967. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani na pla`i Veliki pijesak, Bar, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. Potok, kod Zraka, dvosoban prazan stan. TEl. 061 901 682. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818. B-faza, Nerkeza Smailagi}a, izda-

m2, useljivo, 1/1, 500 EUR-a/m2. Tel. 061 66 77 62. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Bare-[ip, parcela 320 m2, 1/1, komunalije, ravnica, 28.000 EUR-a. Tel. 061 66 77 62. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban stan 76 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 061 131 349. Ba{~ar{ija, prodajem radnju 10 m2, odmah useljiva, vl. 1/1. Tel. 062 248 753. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, podrum, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bu}a potok, ul. Safeta Zajke, ku}a P+S sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Bu}a potok, ul. Sulje Jahi}a 4, prodaje se ku}a. Tel. 065 491 600. Bugojno, trosoban stan + dvije gara`e, povoljno, hitno 59 m2, 800 KM/m2. Tel. 061 512 313, 030 265269. Centar, Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033 221-533. Ciglane Donje, Husrefa Red`i}a, trosoban stan 89 m2 + 2 balkona, II kat, 2.400 KM/m2. Tel. 061 145 853. Ciglane, trosoban stan 77 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ciglane, ul. Dajanli bega 8/II, stan 83 m2. Tel. 061 219 180. ^. Vila, kvadrant, dvosoban stan 60 m2. Tel. 066 488 818. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. Dobrinja 1, Trg zl. ljiljana, dvosoban stan 53 m2 + balkon, II kat. Tel. 061 145 853. Dobrinja 1, Trg zlatnih ljiljana, dvosoban 56 m2, sprat 3, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Dobrinja 3, prodajem jednoiposoban stan 48 m2, III sprat. Tel. 033/465-094. Dobrinja III, pos. prostor 31 m2, nov i ima sve priklju~ke, povoljno. Tel. 061 324 040. Dobrinja kvadrant C-5, stan 60 m2, II sprat. Tel. 061 441 857. Dobrinja, pos. prostor 32 m2, na pijaci, cijena po dogovoru. Tel. 065 676 763. Dobrinja, stan 58 m2, useljiv, uredni papiri, cijena po dogovoru. Tel. 065 499 099. Dobro{evi}i, ku}a 8x6, dvije eta`e, oku}nica 1.000 m2, vo}e, svi priklju~ci, dozvola, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Dolac Malta, jednosoban stan 39 m2, sprat 6, sun~ana strana, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Donja Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije P+S+S, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 698. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvosoban stan na I spratu, na Zetri. Tel. 065 903 934. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a, 12 m2 u novogradnji, vl. 1/1, Kranj~evi}eva 25, prodajem ili izdajem. Tel. 061 869 396. Gara`u u centru, voda, struja, rolo vrata, 22 m2. Tel. 062 969 888. Garsonjeru 21 m2, M. Mustafe Ba{eskije 29, Sarajevo. Tel. 062 761 560, 063 532 853. Gornji Kotorac RS, prodajem vikendicu a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Grbavica, 4. sprat, prodajem jednosoban stan. Tel. 065 903 934. Grbavica, dvosoban stan povoljno. Tel. 065 903 934. Grbavica, jednosoban adaptiran stan, III sprat, cen. grijanje. Tel. 061 205 112. Grbavica, stan 106 m2, rezidencijalno naselje, 3.000 KM/m2. Tel. 033 649-851. Grbavica, ul. Grbavi~ka 8/I, stan 73 m2. Tel. 061 219 180. Grbavica, Zagreba~ka, stan 62 m2, 4. sprat, cijena 2.300 KM/m2. Tel. 061 247 191. Hrasno brdo, plac sa dev. ku}om i 4 gara`e, uredni papiri, zvati poslije 14 h. Tel. 065 499 099. Ilid`a, kod instituta, plac na atraktivnoj lokaciji. Tel. 065 903 934. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stambenog prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065.

48

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
KM fiksno po m2. Tel. 061 497 330. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan na Dobrinji 1, 3. sprat, 55 m2, 110.000 KM. Tel. 066 206 473. Prodajem stan na Dobrinji 1, 74 m2, 2. sprat, 120.000 KM. Tel. 066 206 473. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15/9. Tel. 062 573 543, 033 545-783, 061 551 213. Prodajem vikendicu na moru, 50.000 EUR-a. Tel. 062 681 402. Prodajem vikendicu na Ni{i}ima. Tel. 062 681 402. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, zemlja pogodna za gradnju, u blizini glavne ceste. Tel. 061 518 282. Rakovica-Kakrinje, ku}u, tri duluma zemlje, vo}njak u rodu. Tel. 033 443-439. Rje~ica, 10 duluma zemlje za vikend ku}e, povoljno, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Rje~ica, ku}a 10x9, P+S, eta`no grijanje, 4 duluma zemlje, dozvola, dvije gara`e, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. S. Kolonija-Ilid`a, ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 219 853. Semizovac, useljiva ku}a 9x9, sa pomo}nim objektima na 9 duluma zemlje, uredni papiri. Tel. 065 205 448. Skenderija, pos. prostor 11 m2. Tel. 033 215-908. Stan u Robotu-Socijalno i posl. prostore u Robotu-Hrasno i RobotuSocijalno. Tel. 062 347 617. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Stup, prodajem plac u centru. Tel. 065 903 934. Svrake, useljiva ku}a na 500 m2, pogodno za restoran, nad rijekom Bosnom. Tel. 033 432-855. [enoina 4/P renoviran stan od 80 , m2, sa podrumom. Tel. 033 200-200, 061 217 036. [vrakino, ul. Alibega Firdusa 48, prodajem ku}u. Tel. 033 467-961, 062 684 926. Tar~in uz put M-17, 3.300 m2, pogodno za sve namjene. Tel. 061 583 708. Tar~in-Luke, 4.500 m2 u ravnici, pogodno za sve, 1/1, blizina puta M17, povoljno. Tel. 061 583 708. U Ilija{u prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 065 309 329. Vikendicu na rijeci Krivaji. Tel. 066 261 650. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 duluma zemlje u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vi{e parcela kod stare {kole u osjeku, ulaz sa asvalta. Tel. 065 60 321. Vitez, Kru{~ica, prodajem devastiranu vikendicu, gra|. dozvola, struja, voda, kanalizacija, 1 dulum, 1/1. Tel. 032 220-708, 062 334 139. Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, Jo{ani~ka, II spr., jednosobanu stan 35 m2, centar. Tel. 033 651-342, 062 535 900. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, Avde Smailovi}a, ve}u ku}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vrazova 6/I, stan-poslovni prostor 47 m2. Tel. 061 778 324. Zabr|e, plac 300 m2, cijena 9.600 KM. Tel. 061 813 250. 600 m2 kod ambulante (Plavi granap) u Osjeku. Tel. 062 250 110. za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente. Tel. 062 465 466. Potrebno vi{e ku}a, stanova i gra|evinskog zemlji{ta za prodaju sa urednim papirima, na podru~ju op{tine Ilid`a. Tel. 062 737 207. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 6744-1TT Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Profesonalni voza}, klimatiziranim kombi vozilom, nudi usluge prevoza na more i druge destinacije. Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike,

Ilid`a-centar, ku}u 220 m2, 4 sobe, eta`no grijanje, gara`a, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Lu`ani, ku}u sa oku}nicom. Tel. 033 625-993, 066 135 722. Ilid`a-Osjek, na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 033 699-195. Ilid`a-Osjek, zemlji{te u centru, ulaz sa asvalta. Tel. 065 601 321. Ilid`a-Pejton, ku}u sa dva zasebna trosobna stana i jedan nedovr{en, poslovnim prostorom i oku}nicom. Tel. 061 338 924. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednosoban adaptiran stan 36 m2, sa velikim balkonom. Tel. 066 678 214. Ketenovi}i kod Sokoca, vikend ku}a 20.000 KM, u ra~un primam vozilo. Tel. 061 200 203. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad Vatrogasnog doma, 6 duluma zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222-928. Kod Energoinvesta, plac na atraktivnoj lokaciji. Tel. 065 727 670. Konjic, 872 m2 ku}a sa oku}nicom i gara`om, ul. „Ora{je“, povoljno. Tel. 725-954, 062 935 820. Konjic, neizgra|ena vikend ku}a 6,5x6,5, P+S sa 1.150 m2 zemlje, vo}njak, oranica, Glavati~evo-Ribari. Tel. 061 684 929. Ko{. brdo, stan 39 m2, IV sprat. Tel. 061 835 890. Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392, 061 936 598. Logavina, stan 90 m2, visoko prizemlje - ba{~a + gara`a. Tel. 061 183 941. Lukavica-Ivani}i, dulum i po zemlje sa monta`nom vikendicom. Tel. 033 811-173. M. Dvor, prodajem stan 50 m2, I sprat. Tel. 061 209 930. Makarska, novogradnja, stan u centru. Tel. 00385 99 596 0425. Mejta{-^ekalu{a, trosoban, 1. sprat, balkon, gara`a. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Milinkladska, ku}a P+S, 200 m2, sa tri stana, gara`a, ba{ta 370 m2, terasa. tel. 033 442-998 i 062 139 085. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mrkovi}i, prodajem zemlju. Tel. 061 441 857. Ned`ari}i, stan novogradnja, povoljno. Tel. 063 312 111. Novopazarska, plac 800 m2, pod vo}em, uredni papiri. Tel. 065 637 372. Olimpijska, stan 80 m2 + balkon. Tel. 061 518 547, 033 546-556. Panjina kula, op. Centar, prodajem 11 duluma, vo}njak. Tel. 066 643 450. Pofali}i ve}a ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`e, 600 m2. Tel. 033 981-881. Pofali}i, kod Plavog granapa, prodajem ku}u. Tel. 065 903 934. Pofali}i, ul. Humska, prodajem plac. Tel. 065 903 934. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodajem dvosoban stan 52 m2, I sprat, ^. Vila. Tel. 066 430 110. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili izdajem stan u centru Sarajeva. Tel. 061 520 537. Prodajem ili mijenjam stan (posl. prostor) 83 m2, u centru Sarajeva, visoko prizemlje. Tel. 061 485 898. Prodajem ku~u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem ili mijenjam trosoban stan u Saraj polju. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan D. Malta, 2.150 KM/m2. Tel. 061 237 014. Prodajem ku}u 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima pod vo}em, vlasni{tvo 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat 450 m2, oku}nica, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u u Ilija{u dim. 8x7, oku}nice 800 m2, vrlo povoljno. Tel. 033 401-927. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan 56 m2, Alipa{ino Polje B-faza, 12. sprat, cijena 1.500

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Dvosoban stan, Dobrinja 4, I. Sarajevo, sprat IV, mijenjam za sli~an ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 033 457-166, 061 817 960. Mijenjam ku}icu (u fazi renoviranja) sa 2,5 duluma vo}njaka uz ku}icu, za stan u Sarajevu. Mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. Mijenjam stan 40 m2 za Beograd, mo`e prodaja, lijep, sun~an, Novi Grad. Tel. 541-369. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Na Meoku{nicama u Zenici mijenjam garsonjeru za Vogo{}u ili Sarajevo. Tel. 061 239 710. Tar~in kod @elj. stanice, mijenjam plac sa ru{evnom ku}om za Zvornik Mali Zvornik. Tel. 061 583 708. Grbavica za Grbavicu, mijenjam jednosoban renoviran stan za ve}i. Tel. 061 205 112. Mijenjam-prodajem dvosoban stan 53 m2, renoviran, sa cent. grijanjem, za jednosoban stan. Tel. 063 055 152. Dvoiposoban na Otoci, 76 m2, vl. 1/2, za ve}u garsonjeru sa balkonom i razliku novca. Tel. 033 648-630.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 5754-1ND@
to~eni karpi|ani. Tel. 061 311 784. Rabljenu odje}u i obu}u na veliko i malo za sva 4 godi{nja doba, 3 nova dje~ija sintisajzera i 4 zvu~nika. Tel. 061 411 779, Sarajevo. Polovne lesninine prozore 11 kom., duple, dobro o~uvane, povoljno, zvati poslije 14 sati. Tel. 065 499 099. [iva}e ma{ine fiksirku, rupi~arku (okastu i obi~nu), peglu prof. oberlovku, {teparicu. Tel. 061 324 040. Stolariju dobro o~uvanu i sobni sto, povoljno. Tel. 033 677-131. Tri nove {ank stolice (barske). Tel. 061 259 973. Sadnice jagode-mjese~arke. Tel. 061 220 420. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Aparat za pobolj{avanje sluha. Tel. 061 220 420. Kalifornijske gliste i humus, uputstvo dajem besplatno. Tel. 032 880752. Prodajem p~ele sandu DB i LR. Tel. 032 866-425, 061 79 88 69. Rostfrajni sto, ma{ina za tulumbe, friteza, police. Tel. 061 137 241. Opremu za proizvodnju kola~a i rashladnu komoru 40 m3, re`im rada +,-. Tel. 062 344 777. Rashladnu komoru 40 m3, +,-., Tel. 062 344 777. Topla linija (0-1,20 m) sa 4 posude od 10 l, za a{~inice i restorane i fri`ider, povoljno. Tel. 061 684 929. Kori{ten radni stol i stolicu za ra~unar. Tel. 061 272 645. Stalak za najlon kori{ten za skladi{te. Tel. 061 272 645. Kori{tenu o~uvanu grijalicu Palma, 20 KM. Tel. 061 272 645. Kori{tene police za ured Ikea, povoljno. Tel. 061 272 645. Betonske plo~ice 200 komada, 25x25, debljine 3 cm. Tel. 062 321 088. Polovno su|e dobro o~uvano, rasfaj i cepter. Tel. 061 483 057. Opremu za frizerski salon. Tel. 061 558 646, Ilid`a. Ve{ ma{ine Gorenje 130-150 KM, {porete struja plin 120-150 KM, razne fri`idere 80-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Prodajem Vitafon. Tel. 061 367 103. Kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. „Pametni lijek“ Tarceva (150 mg), karcinom plu}a, ciljano uni{tava maligne }elije - Basel. Tel. 614-614, 065 282 218. Ugao u odli~nom stanju, 400 KM. Tel. 061 235 399. Kvalitetno, uz garanciju prodaja i ugradnja harmonika vrata. Tel. 061 512 294. Nov crijep Kikinda 333, 400 komada - u pola cijene. Tel. 062 116 522. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Pley stej{n, 2 + 12 igrica, cijena po dogovoru. Tel. 061 900 644. [ator za 4 osobe, bez {ipki, nov, povoljno, 50 KM. Tel. 062 923 714. Povoljno stvari, radi preseljenja, cijena po vi|enju. Tel. 061 505 731. Garnitura trosjed, dvosjed i fotelja ne razvla~i se, 200 KM. Tel. 03 482014, 061 432 073. Povoljno kau~, sto kuhinjski, stolice, komodu malu, lavabo. Tel. 061 156 254. Ipod Nano 16 giga, crni, nov, cijena 250 KM. Tel. 061 288 058. Drveni sobni {ank, komoda drvena i sofa sa jastucima. Tel. 534-614. Ko{nice za p~ele, poklopce i jo{ dosta opreme, jeftino. Tel. 033 441141, Sarajevo. Tegle od kilogram sa poklopcima. Tel. 033 204-677. Kuhinjski sto i 4 stolice povoljno, lavabo sa baterijom, kau~. Tel. 203870. Izra|ujem i prodajem kartonske kutije raznih boja i veli~ina. Tel. 066 359 832. Doma}u kvalitetnu {ljivovicu. Tel. 033 232-406. Nova invalidska kolica. Tel. 214549, M. Had`ijahi}a.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 5235-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 6866-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 5539-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/M2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 4749-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 4414-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 6569-1tt Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6918-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 5725-1Nd` Servis ra~unara, instalacija windowsa programa, povratak podataka, umre`avanje, antivirusna za{tita, prodaja. Dolazak na adresu. Tel. 062 295 988. 5784-1Nd` Profesionalac moler! Radim profesionalno i odgov. Mogu}nost pla}anja u 2 rate, dubinsko usisavanje gratis. Tel. 061 244 463, 033/698-549. 5791-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Elektri~ar radi elektroinstalacije, popravlja el. {porete, bojlere i drugo. Tel. 061 206 689. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. PC serviser nudi usluge instaliranja windowsa, antivirus za{tita, povoljno. Tel. 062 328 044. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 033 511-526, 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Prevoz kombijem razne vrste robe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. TV servis - opravka svih vrsta TV i audio ure|aja, prodaja svih vrsta daljinskih upravlja~a. Tel. 061 350 813, 063 930 116.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, }utci, metrice 55 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM, (Kreka) drveni 100 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 5405-1Nd` „Ogrjev penzionerima na 10 rata“ - Akcija do kraja maja. - Prodajem bukova drva u svim oblicima. - Kameni ugalj (kocka, orah) - drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Pozovi! Tel. 061 670 068. 6929-1tt Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prozori iz novogradnje u odli~nom stanju, ustakljeni, 5 kom., troje sobnih vrata. Sve sa {tokovima. Povoljno. Tel. 061 869 396. Mediven, ~arape za vene, duge i kratke, mu{ke i `enske, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Prodaja i monta`a vikend ku}abrvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem nove dijelove i unutra{nje gume za bicikla. Tel. 033 690059, 033 649-316. Prodajem novu `ensku garderobu iz Njema~ke, cijena od 5-10 KM. Tel. 062 524 166 ili 033/536-925. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, krvne sudove, imunitet, esh. cooli. Tel. 033 646-912. Prodajem kafe aparata na dvije grupe i ledomat pod garancijom od godinu dana. Kontakt tel. 061 976 338, 061 259 874. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. Prozor drveni 2,40x1,40 ustakljen, sa {tokom, 80 KM. Tel. 061 917 200. Polovnu garderobu i obu}u, ima bundi, ratkapni, vi{e kom. paletara, vje{alice i police za radnju pokretne. Tel. 062 270 366. Ve{ ma{inu Gorenje, ispravna. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za sladoled

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem garsonjeru u Gornjem Vakufu ili Bugojnu (25 m2 do 30 m2). Tel. 065 878 029. Kupujem stan na Vojni~kom/Saraj polju do 60 m2. Tel. 061 811 852, 061 210 600. Agenciji potrebni stanovi u zgradi

Dnevni avaz
i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Virusi i ostali upadi na|eni i odstranjeni, postavka programa za{tite, komponenata, ~asovi i PC osnova i konverzacija engleski. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Grupa stolara radi rigips, laminate, podove, lamperiju, ugra|uje prozore i vrata. Tel. 061 134 597. Parket, {ipod postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Autoprevoznik kamionom - grajferom i mini bagerom - sve vrste iskopa i prijevoza. Tel. 061 100 268. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Uspje{no i kvalitetno prevodim bosansko-engleski i englesko-bosanski. Strana 10 KM. Tel: 033 222 364 Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Hemijsko dubinsko ma{insko ~i{}enje unutra{njosti vozila, pranje, poliranje i voskarenje vozila i motora, dezinfekcija klime svih vozila. Tel. 033 472 436 i 061 336 113. Prevoz putnika novim kombijima 9 sjed., i minibusevima, klima, po BiH i inostranstvu... Tel. 061 106385 Radim moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 063 190 722, 061 865 068. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge - popravak starog - izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

49

Ponuda-potra`nja
Potrebna tri radnika metalske struke: - dva bravara, - jedan varioc. Kontakt osoba: Muharemovi} Alma. Kontakt telefon: 033/715-190. Obavezno poslati kratku biografiju na: email: alma.muharemovic@acis.ba 68741-tt Frizerski salon „Vera“, hitno potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/522-322. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. Trebate dodatni posao? Nutricionisti~ka kompanija tra`i saradnike! Prijave od pon-pet. od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike, iskoristite akciju besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Frizerskom salonu „Hem“ potreban frizer. Tel. 061 177 944. Rad u svom domu uz dobru zaradu, {irok izbor poslova za inostrane firme, zvati od 17 do 21 sat. Tel. 061 702 893. Dajem uspje{no instrukcije iz hemije. Tel. 033 514-560, 062 256 213. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine i trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Izvodimo zanatske radove i moleraj, fasade, rigips, laminat, brzo i kvalitetno. Tel. 062 759 802, 066 963 993. Instrukcije matematike, elektrotehnike, te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469965, 061 109 516. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama, obilazak, odlazak u prodavnicu, apoteku i sl., uz nov~. nak. Tel. 062 760 012. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Klima ure|aji, monta`a i servis elektroinstalacije, interfoni. Tel. 061 191 566, 630-324. Tra`im saradnike za oriflame, uklju~enje je besplatno, za cijelu BiH. Tel. 062 468 746. Potrebna radnica u bifeu na Dobrinji. Tel. 061 778 280 Potrebna djevojka za poslu`ivanje u bifeu na Alipa{inom Polju. Tel. 066/158-562. Prekucavam sve vrste radova (seminarski, maturski, diplomski) na ra~naru, povoljno. Tel. 062 73 73 77. Zidanje-maltanje, {alovanje, povoljno. Tel. 066 470 458. Vr{im prevoz putnikai robe kombijem. Tel. 061 367 103. Izvodim sve vrste molersko farbarskih radova, povoljno. Tel. 065 516 751. Prevoz kombijem i kedijem, putnika i paketa, dostava, jeftino. Tel. 613-414. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Radimo sve vrste molersko farbarskih radova, ~isto i kvalitetno. Tel. 062 672 258. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Frizerskom salonu „Fresh“, Dolac Malta, potrebna dva radnika frizera sa iskustvom. Tel. 061 211 438

Opustite se, istegnite tijelo i ki~mu, uz joga vje`be. Tel. 066 678 214. Interfoni, alarmi, video nadzor, digitalne antene, sve vrste elektro instalacije. Tel. 062 841 952. ^istim brzo i kvalitetno stambene i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Servisiranje i umre`avanje ra~unara, ~i{}enje od virusa, instalacija windowsa. Tel. 062 654 140. ^uvala bih dijete ili stariju `enu, ozbiljna `ena. Tel. 534-614. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, izvodim i nove el. instalacije. Tel. 063 155 868. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge, uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Engleski za u~enike i odrasle, instruktor dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732.

Kupujem staru deviznu {tednju Privredna banka - Jugobanka, ratnu od{tetu (obveznice). Dolazim na adresu. Isplata odmah. Informacije na tel.: 061 836 657. 5799-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem umjetni~ke slike, od Sarajevske olimpijade baklje, medalje, plakete, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje i ostalo. Tel. 033 655598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, deviznu {tednju, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dionice, staru deviz. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, vrlo povoljno. Tel. 061 863 224. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 061 218 087. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu. Tel. 061 279 971. Kupujem sve vrste dionica sa Saraj. i Banjal. berze, stara deviz. {tednja, ratna od{teta i dr. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 065 974 799. Kupujem garderobu, obu}u, namje{taj, tehniku. Tel. 061 752 418. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Izdajem kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. Iznajmljujem cijevnu fasadnu skelu 200 m2. Tel. 061 143 016. Kupujem knjige, stripove, markice, starine, naliv pera, pezove i zna~ke. Tel. 061 244 290. Kupujem gramofonske plo~e, strani i ex yu rock. Tel. 061 244 290. Kupujem ordenje, medalje, bode`e, sablje, kubure, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem stari novac, markice, stari nakit i bronzane figure. Tel. 061 139 767. Kupujem razne vrste knjiga, dolazim kuz}i, pla}anje odmah. Tel. 061 424 679. Molim sve one osobe koje ne znaju {ta }e sa iskopanom zemljom, da je mogu istovariti na privatni plac u Krupcu - Sarajevo. Tel. 066 115 498.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

50

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
PRAVILA NAGRADNE IGRE „NESTLE’ @ITARICE I DRVOPROMET VAS NAGRA\UJU“
^lan 1 - Naziv i sjedi{te organizatora nagradne igre Altermedia, sa adresom Hasana Brki}a 2, 71000 Sarajevo, registrovan pod brojem 4200579980005 Ispred Nestlé Adriatic BH d.o.o sa adresom Fra An|ela Zvizdovi}a 1, 14/B, registrovan pod brojem 4201133590005 ^lan 2 - Naziv i opis Nagradne igre Naziv nagradne igre je „ Nestlé @itarice i Drvopromet vas nagra|uju“. Opis: Svatko ko kupi jedan proizvod iz programa Nestle `itarica (Nesquik, Nesquik Duo, Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Cheerios, Fitness, Corn flakes, Musli) ima pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupac nakon kupovine treba da ubaci ra~un sa svojim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) kao dokaz kupovine u posebno napravljenu brendiranu kutiju. ^lan 3 - Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre Nagradna igra po~inje 10.svibanj/maj 2010 godine i traje do 27.lipanj/juni 2010. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine . ^lan 4-Svrha Nagradne igre Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda Nestlé `itarica

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj-032-0-PS-09-000-462 Tuzla, 01. 04. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Ferizbegovi} Amira, u pravnoj stvari tu`itelja Op}ine Tuzla, zastupan po Op}inskom pravobranila{tvu Tuzla, protiv tu`ene „3. maj“ d.o.o. Tuzla, ul. Patriotske lige broj 15, radi duga u iznosu od 4.617,00 KM, donio je dana 01. 04. 2010. godine, van ro~i{ta, sljede}u: (zbog propu{tanja) Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Op}ini Tuzla preda u posjed i slobodno raspolaganje poslovni prostor koji se nalazi u Tuzli, Patriotske lige broj 15, te na ime zaostalih zakupnina, za isti poslovni prostor isplati iznos od 4.617,00 KM, sa zakonskom kamatom kako slijedi: - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 31. 01. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 03. 03. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od 28. 03. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 28. 04. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 29. 05. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 03. 07. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 01. 08. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 29. 08. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM, po~ev od dana 26. 09. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM po~ev od dana 30. 10. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM po~ev od dana 29. 11. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM po~ev od 03. 01. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM po~ev od 29. 01. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 307,80 KM po~ev od 27. 02. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 307,80 KM po~ev od 01. 04. 2008. godine, pa do isplate. Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 320,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`itelj je Op}inskom sudu Tuzla dana 26. 06. 2009. godine podnio tu`bu, protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od 4.617,00 KM. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presuda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 26. 01. 2010. godine u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 12. 01. 2010. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383, ~lana 386 stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 320,00 KM. Ukupno tro{kovi iznose 320,00 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Amira Ferizbegovi}

PRESUDU

^lan 5 - Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizi~ke osobe dr`avljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivali{tem u BiH. Nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Nestlé i Altermedie i ~lanovi njihovih u`ih obitelji (roditelji, bra}a i sestre, polubra}a i polusestre, supru`nici, djeca).

^lan 6 - Nagradni fond i vrijednost nagrada 2.959,39 KMplus PDV 3.462,49KM
1. Nagrada: 1 x Play Station 3 733,72KM plus PDV 858,45KM 2. Nagrada: 2 x PSP Komplet 365,82KM plus PDV 428,01KM 3. Nagrada: 3 x Play Station 2 256,41KM plus PDV 300,00KM 4. Nagrada: 4 x Sony dig.foto 181,20KM plus PDV 212,07KM

^lan 7 - Objava pravila Nagradne igre
Pravila nagradne igre }e biti objavljena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i Nezavisne novine dana 04.05.2010.godine.

^lan 8 - Izvla~enje dobitnika
Izvla~enje dobitnika odr`at }e se 17.07.2010 u trgovini Drvopromet [ip Sarajevo,subota u 12h.

^lan 9 - Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada
Rezultati nagradne igre bit }e objavljeni u Dnevnom Avazu i Nezavisnim novinama dana 23.07.2010.godine O na~inu i mjestu predaje nagrade Organizator }e dobitnike obavjestiti telefonom odmah nakon izvla~enja. Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac.Rok za podizanje nagrada je dva mjeseca od objavljivanja dobitnika u Dnevnim novinama.

GP „SEDRENIK“ SARAJEVO - u ste~aju Ul. Evlije ^elebije br. 5 Sarajevo Ste~ajni upravnik Broj: 06/10 Sarajevo, 27. 04. 2010. godine Na osnovu ~lana 101. 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skup{tine povjerilaca od 16. 03. 2010. godine i Odbora povjerilaca od 27. 04. 2010. godine ste~ajni upravnik objavljuje

^lan 10 - Obaveze dobitnika
U~estvovanjem u ovoj nagradnoj igri u~esnici u cijelosti prihvataju gore navedena pravila.

^lan 11 - Prava organizatora
Svi dobitni ra~uni bit }e provjereni prema diskrecionom pravu Organizatora i bit }e poni{teni i odba~eni ako je bilo koji dio ra~una reduciran, umno`en, krivotvoren ili izmjenjen na bilo koji na~in. Sve informacije na ra~unu moraju biti ~itljive. U slu~aju neregularnosti ra~una Organizator ne}e snositi nikakvu odgovornost.

OGLAS
O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA A.) Predmet oglasa je prodaja imovine ste~ajnog du`nika: 1. Nekretnine: a.) Gra|evinsko zemlji{te od 5.764,00 m2 locirane na katastarskim ~esticama; - K.^. 1443/7 ozna~ene kao „Hendeci“ povr{ine 1908,00 m2 - K.^. 1443/3 ozna~ene kao „Bijelo polje“ povr{ine 1592,00 m2 - K.^. 1562/1 ozna~ene kao „Skladi“ povr{ine 2246,00 m2 UKUPNO: 5.764,00 m2 sve upisano u z.k. ulo`ak 4225; SP Gornji Butmir. b.) Poslovni objekat (dimenzija 22,00 x 8,50 m = 187 m2) izgra|en od ~vrstog materijala, betona i armiranog betona u dvije eta`e koje su me|usobno povezane vanjskim stepeni{tem, lociran na naprijed navedenom zemlji{tu. c.) Po~etna prodajna cijena za obje nekretnine iznosi 1.070.000,00 KM. d.) Ispod po~etne prodajne cijene od 1.070.000,00 KM nekretnina se ne mo`e prodati. e.) Cijena je utvr|ena na osnovu procjene ovla{tenog sudskog vje{taka. f.) Prodaja nekretnine }e se izvr{iti metodom usmenog javnog nadmetanja. B.) Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na ime osiguranja uplate 10% od po~etne cijene odnosno 10.700,00 KM na transakcioni ra~un broj: 187-200-00098338-66 kod Postbank BH Po{tanska banka Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, sa naznakom „uplata osiguranja za u~e{}e na oglasu“, zaklju~no sa 03. 06. 2010. godine. U~esnicima koji ne budu progla{eni kupcima depozit }e biti vra}en u roku od sedam dana od dana prodaje nekretnine C.) Uslovi, termin i na~in prodaje a.) Pravo prijave na Oglas za prodaju imovine javnim nadmetanje imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije odr`avanja prodaje tj. do 03. 06. 2010. dostave dokaz o uplati osiguranja. b.) Iznos upla}enog osiguranja se priznaje kao avans i odbija se od postignute cijene nekretnine. c.) Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom za u~e{}e na oglasu sa dokazom o uplati depozita u iznosu od 10.700,00 KM, sa naznakom „osiguranje za u~e{}e u javnom nadmetanju“, sa punim nazivom i adresom podnosioca prijave se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: GP SEDRENIK - u ste~aju - ulica Evlije ^elebije br. 5. Sarajevo, najkasnije 30 (slovima trideset) dana od dana objave ovog oglasa. d.) Po~etna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne mo`e biti manja od iste navedene pod ta~kom 1.c. ovog oglasa, a najve}a ponu|ena cijena predstavlja po~etnu cijenu za usmeno javno nadmetanje. e.) Nadmetanje }e se odr`ati ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa. g.) Vrijeme prodaje je 10. 06. 2010. godine u 14 h u sjedi{tu {te~ajnog du`nika. D.) Progla{enje kupca a.) Za kupca }e se proglasiti ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja. b.) Najpovoljniji ponu|a~ je du`an da sklopi kupoprodajni ugovor i uplati cjelokupan iznos kupljene imovine na transakcioni ra~un u roku od 15 dana do dana prodaje, a samo potpisivanje ugovora se smatra uvo|enjem u posjedi. c.) Ako najpovoljniji ponu|a~ ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat garancije (depozita) a ste~ajni upravnik i Komisija progla{avaju kupcem slijede}eg najpovoljnijeg ponu|a~a. E.) Ostali uvjeti prodaje a.) Nekretnina se kupuje u vi|enom stanju bez mogu}ih naknadnih reklamacija, po principu „vi|eno kupljeno“ te isklju~uje naknadne reklamacije. b.) Sve poreze, sudske i druge tro{kove oko uknji`be i tro{kove notara snosi kupac. c.) Zainteresovani kupci mogu izvr{iti razgledanje imovine prodaje svaki dan, uz prethodnu najavu ste~ajnom upravniku na mobitel 061/130-594.

^lan 12 - Mogu}nost otkazivanja Nagradne igre
Organizator Nagredne igre zadr`ava pravo odgode ili prekida iste u slu~aju nepredvi|enih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slu~aju vi{e sile.

^lan 13- Nadle`nost suda
Uslu~aju spora nadle`an je Op}inski sud u Sarajevu.

^lan 14- Porezi
Organizator nagradne igre du`an je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a porezni obveznik koji je ostvatio dobitak je du`an izvr{iti uplatu obra~unatog poreza prije preuzimanja nagrade.

JOB ANNOUNCEMENT The Royal Norwegian Embassy has a vacant position as executive secretary/officer. The position primarily involves casework related to assistance projects, including project administration and follow-up with NGO’s, both domestic and foreign, UN organizations, etc, as well as contacts with other Embassy’s and International Organizations in BiH. The position will also have responsibilities related to the Embassy’s small grants scheme. In addition to administrative skills, the person in question will assist in translation and interpretation as required. Tasks also include media-surveillance of relevant issues. Some travel will be required. Applicants must be university graduates with administrative skills and experience with casework and project follow-up. The applicant must have documented language skills and be proficient in English and able to translate readily from local language to English, and vice versa. Norwegian language skills would be an asset. Applicants should have good verbal and written communication skills. We are looking for a motivated, hardworking and flexible person with initiative who can work independently, but also enjoys working with colleagues in a team. Salary in accordance with qualifications. Written applications with copies of qualifications and other relevant documentation should be sent to the Royal Norwegian Embassy in Sarajevo, Ferhadija 20, 71000 Sarajevo, within May 15, 2010. Applications may also be submitted by e-mail marked „APPLICATION“, to emb.sarajevo@mfa.no, within the deadline.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 P 001730 05 P Mostar, 24. 03. 2010. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u tijeku je parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, ulica Mile Budaka broj 106 A, protiv tu`enika Kre{o Damjanovi} iz Mostara, ulica B. Bu{i}a broj 7., radi isplate duga. Budu}i sud nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor tu`eniku, kojom tu`itelj zahtijeva isplatu duga za potro{enu elektri~nu energiju za period od 1. 3. 1997. godine do 1. 8. 2005. godine u ukupnom iznosu od 9.405,49 KM sa zakonskim zateznim kamatama od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate te naknadu tro{kova parni~nog postupka. Tu`itelj je predlo`io da ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na temelju odredbi ~lanka 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`eniku Kre{o Damjanovi} iz Mostara, ulica B. Bu{i}a broj 7., na obvezni odgovor te pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sudi protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu na navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovnaja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko sudu dostavite nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tu`bu sud }e Vam isti vratiti u smislu odredaba ~l. 336. ZPP FBiH. - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sutkinja Jasna Marki}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908520 05 Mal Mostar, 05. 04. 2010. godine

PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar, ul. Kneza Branimira bb. Mostar Tu`eni: Slavko Sontag, ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 56 Tu`enom Slavku Sontag dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor:

OGLAS

TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje telefonskih usluga iznos od 55,88 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dospije}a svakog pojedinog ra~una pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravit{e stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

52

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

velikom prijatelju gospodin

ZVONIMIR ROZI]
28. 4. 2010.
Sje}anja naviru po~ivaj u miru Aj{a, Vesna i Mak
6948-1tt

ZVONIMIR ROZI]
Dragi dajo Zvonko, hvala ti za sve. Uvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima Mirko, Milana i Ivana [ili}
6948-1tt

Dragom na{em daji
POSLJEDNJI POZDRAV

ZVONIMIR ROZI]
28. 4. 2010.
Oti{ao si tiho, ali iz na{ih sje}anja ne}e{ nikada oti}i Damir, Danira i Dubravko
6948-1tt

POSLJEDNJE ZBOGOM

ZAHVALNICA

dragom ujaku

ZVONIMIR ROZI]
28. april 2010.
Dajo, puno mi fali{ Sa tugom i ljubavi od Vesne
6948-1tt

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg Avde Metiljevi}a i ovom prilikom `elimo posebno da se zahvalimo generalnom direktoru KCUS-a prof. dr. med. sci. Farisu Gavrankapetanovi}u, dr. Erni Sulji}, kao i svim medicinskim sestrama na ukazanoj pomo}i i pa`nji. Tako|er, zahvaljujemo se i Naibu-reisu h. hfz. Ismet ef. Spahi}u, kao i dekanu Burch Univerziteta assoc. prof. dr. Abdulhamit Subasi, svim ostalim profesorima, te kolektivu pekare Panera, kao i svoj rodbini i prijateljima na ukazanom po{tovanju i svesrdnom razumijevanju. Porodica Metiljevi} i [e}erovi}
5801-1nd`

SJE]ANJE

na drage roditelje

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, supruga i oca

AVDO (had`i HUSEINA) METILJEVI]
Tuga u na{im srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 4. 5. 2010. u Hrasni~koj d`amiji iza ikindije namaza. Tvoji: majka had`i Sejda, supruga Fatima, sin Mirza, k}erka Amela Ferhatovi} sa poro5801-1nd` dicom i Adnela Karovi} sa porodicom

[ABANA DUGALIJU

i

BELKU DUGALIJU

Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na vas. Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom {to je ostala iza vas. Dok sam `iva sje}at }u se va{eg lika, va{e dobrote i plemenitosti, {to posjeduju samo pravi roditelji. Da vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Va{a Razija Kapo sa porodicom 6944-1tt

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati

RA[ID BEJTULAH \ULA BE[O
4. 5. 1991 - 4. 5. 2010
U na{im srcima si ostavio veliku prazninu i tugu. Sva lijepa sje}anja na tebe i tvoj lik zauvijek }e `ivjeti u nama. Porodica Bejtulah
6946-1tt

DENIJAL (IDRIZ) GREDELJ
Osta}e{ vje~no u na{im srcima i nikad te ne}emo zaboraviti i sa ponosom }emo te pominjati. Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu koja se pamti i ljubav koja }e vje~no trajati u srcima tvojih najmilijih. Nismo mogli da te sa~uvamo od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. 5800-1nd` Lejla, Enes, Adna, Sarah i unuk Adnan Aryan

Sin Hidajet, snaha Jasmina, unu~ad Jasmin i Minela
6945-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

53

JOSIP BROZ - TITO
Nikad vi{e takve radosti i veselja kao {to je bilo sa tobom. Raja iz Mostara: Bi~kalo Ale, Pejanovi} Ratko, Zloma, Vukoti} E., ]e}ez M., Bajgori} Mimica, Huskovi} I., Tiro H., Adem Pajevi}, Salkovi} Atifa - Tifa, Dinka Pa{i}, Senada Durakovi}, Marjan K., ]eha, Dr. \oko, Brano, Prof. \uro, Dr. Maja O., Vedo - Tito, Kukrica A., Balavac Ne|ad - Ne|a, Cojla, Zlatko, Kula, Marjan R., Zoran, Mika Kraljevi}, Zoran A., Goran J., ]ehi}, Kep, Elfa [., Ekrem Ibrulj, Ser|o, Nijo, Radmilo Andri}, Bosiljka Andri}, Mu{o, ]ilac Dragan, 593-1mo Ne{o Golub, Ako Slovenac, [epa

POSLJEDNJI POZDRAV - SELAM

Dana 4. maja 2010. godine navr{avaju se tri godine od prerane smrti na{eg dragog

na{em dragom kolegi i prijatelju

HALIDU KARAGI]U KARAGI
Radne kolege i prijatelji: Fuad, Dino, Ismet, Alija, Alija D., Azra, Mido, Vejsil, Me{a, Kemo i Kara
111

SUADA (HASIB) BAHTANOVI]A
4. 5. 2007 - 4. 5. 2010.
Ponos da si bio na{, neizmjernom ljubavlju ispunjava na{a srca. Puno nam nedostaje{, volimo te. Tvoja porodica
6895-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 4. 5. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi sin i brat

dobrom ~ovjeku i mom prijatelju

na{em dugogodi{njem zaposleniku i penzioneru

ADNAN - ADO ([EVAL) [LJIVO HALIDU KARAGI]U
Dragi na{ Ado, dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima, jer plemenite du{e kao {to je bila tvoja nikad ne umiru. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio na{ih `ivota. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
111

HALIDU KARAGI]U

Od zaposlenika Sarajevo - osiguranja d.d. Od Fuada Prohi}a
111

Podru`nica Sarajevo

Tvoji: babo [eval, mama Mirsada i brat Mirnes

6936-1tt

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog supruga i oca

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina kako je prestalo da kuca srce na{eg dragog sina i brata

SJE]ANJE

MIRZA (RAZIJA) EMRI]
29. 6. 1957 - 25. 4. 2010.
Tu`ni su dani bez tebe, rano si nas napustio ali postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e a to je ljubav i sje}anje na Tebe. Tvoji voljeni: sin Vedran i supruga Saliha Tevhid }e se prou~iti 4. 5. 2010. u 14 sati, Trg me|unarodnog prijat. 7/12 5748-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg {ehida

ZIJAD (FEHIM) KADRI]
Kako razum da shvati ono {to srce ne mo`e. Bilo koja rije~ slaba je utjeha onima koji ne mogu da prebole Tvoj odlazak. Svaka na{a misao nosi dio sje}anja na Tebe i svaka rije~ ima prizvuk Tvoga dragog imena. Vrijeme nije lijek ve} samo nijemi svjedok na{e prevelike boli, boli koju ni{ta ne mo`e da sprije~i, a du{i ostane jo{ toliko tuge za koju nema ni suze ni rije~i... Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tvoja neutje{na majka Habiba i sestra Suada sa porodicom
6863-1tt

NEVZETA - DADA HANU[I]
iz Bijeljine

24. 3. 2010 - 4. 5. 2010.
Tu`ni smo {to vi{e nisi me|u nama, ali isto tako i ponosni i zahvalni dragom Bogu {to smo te imali. Sje}anja na tebe ne blijede, ona su samo ja~a. Neka ti je vje~ni rahmet. 415-1tz Sin Nihad i snaha D`enita

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se 21 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ilo se 6 tu`nih godina od kako nije sa nama na{ suprug, babo, svekar, punac i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

ZIJADA (FEHIM) KADRI]A
4. 5. 1992 - 4. 5. 2010.
Tuga, bol i praznina ostavili su veliki o`iljak na na{im srcima od kako vi{e nije sa nama. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im mislima. Premalo je rije~i da se opi{e koliko nam fali{ i nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da ti podari svoje najve}e milosti. Tvoji: Selma, Kenan, Elma i supruga Senada 5804-1nd`

MUSTAFA (OMER) OMERAGI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga Subhija sa djecom
6817-1tt

MUSTAFA (IBRO) KAPO
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja supruga i djeca sa porodicama
6931-1tt

ESEFA FAZLI], ro|. MUSTAJBEGOVI]
1961 - 2010.
Korisnici i uposlenici Na{ dom d.o.o. Travnik
134-1tr

54

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog zeta i tetka

„Svi smo Allahovi i Allahu se vra}amo“

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 26 godina kako nas je napustila na{a draga majka i nana

AVDO (had`i HUSEINA) METILJEVI]

AVDO (had`i HUSEINA) METILJEVI]
Imali smo najboljeg dedu na svijetu. Oti{ao si u vje~nu ku}u a mi te volimo i dovimo za tebe. Sretni smo {to smo te imali a tu`ni {to smo se sa tobom rastali. Tvoja unu~ad: Muhamed, Amila i Tarik Ferhatovi}, Alden i Sara Karovi} 5801-1nd`

FATIMI IBRAHIMAGI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Porodica [o{ki}
6940-1tt

Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Hvala ti za beskrajnu ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam pru`io. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, a tvojoj porodici sabur. Tvoji: {ure Ismet i Sejad i ostali Babija, Ismira, Indira i Bilal Memi} 5789-1nd`

BAHRIJA MEMI]

K}erka Samira sa djecom, unucima i zetovima
5794-1nd`

SJE]ANJE

Dana 5. maja 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e majke i nane

na na{eg dragog

HATID@E ZUKO, ro|. HALJKOVI] HAMIDA GVO@\ARA
4. 5. 2007 - 4. 5. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Supruga Azra, sinovi Fahrudin i Nermin sa porodicama
5793-1nd`

Ponosni smo {to smo te imali i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Samir, k}erke Sanija i Suada, brati~na Emina, brati}i Senahid, Ibrahim i Suad, snahe Ramiza i Sabina, zetovi Senad i Ahmet, unu~ad Naida, Amer i Aida. TEVHID }e se prou~iti u d`amiji LU^EVICA u ulici O~aktanum u srijedu, 5. maja 6934-1tt 2010. u 14.30 h.

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

EMINA (HASANA) [KALJI], ro|. HUSOVI]
1932 - 2010.
Draga majko, neno, Hvala ti {to si se borila za svaki dan `ivota, za nesebi~nu ljubav koju si nam pru`ala i u najte`im trenucima na{eg `ivota. Tvoja snaga i volja za `ivotom bit }e nam putokaz da nastavimo dalje. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Adil, nevjesta Sehija, te unuk Alen sa suprugom Venetom, unu608-1mo ka Alema Brajkovi} sa suprugom Alenom i sinom Farisom

BILJANA PU[KAREVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomene i sje}anja na tvoj lik i tvoju dobrotu. Tvoji najmiliji: Idriz, Tarik, Vojo, Bojan, Olgica, Aida, 6935-1tt Alma, Toni, Lana, Davud Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 18 godina od kako nije sa nama

EMINA (HASANA) [KALJI], ro|. HUSOVI]
1932 - 2010.
Draga majko, puno te volim i uvijek }u te voljeti. Hvala ti za ljubav, pa`nju koju si mi pru`ila, a koja mi sada nedostaje. S ljubavlju i po{tovanjem te spominjemo i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoja k}erka Ramiza, zet Osman Ku{tri}, unu~ad D`emal, Merima, Amela Torlo sa mu`em Azerom i praunukama Le608-mo jlom i Naidom

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog {ure, svaka, tetka i dajd`e

Danas se navr{ava 7 dana od kada vi{e nije sa nama na{a draga sestra i tetka

MIRZA (RAZIJA) EMRI] ADMIR - ADO MEDINI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj vedri lik i `ivotnu snagu i optimizam koji si nam prenosio, nikada ne blijedi. Tvoji: {ura Sead, svastika Satka, Zejna, Alen, Alma i Ajla
6932-1tt

ALMA MURATOVI]
@ivot nestane u trenutku, a sje}anja na tebe, tvoju neizmjernu dobrotu, plemenitost i ljubav zauvijek ostaju. Tvoji: Hajrudin, Emina, Merisa, Edisa, Armin i porodi6941-1tt ce: Lika, \ipa, Vukovi} i ^vorak.

Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji prijatelji
PTT

Dana 4. 5. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e mile

Dana 4. 5. 2010. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, supruge i snahe

Dana 4. 5. 2010. navr{avaju se 4 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

AMINE (FADILA) KADRI], ro|. HUJI] VIKTORIJE MUSA
Dani i godine idu, a sje}anje i ljubav na tebe ostaje zauvijek. Bila si iskra u o~ima i ljubav u na{im srcima, draga na{a mama. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: suprug Ermin, djeca Amila i Faruk, svekar Zufer, svekrva Hasija, djever Muhamed. 5788-1nd` El-Fatiha
POSLJEDNJI SELAM

AMINA (FADILA) KADRI], ro|. HUJI]
Vrijeme prolazi, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji dragi i neutje{ni: otac Fadil, mama Sabaheta, sestra Amra, zet Ibrahim i sestri}i Imran i Ridvan. 5788-1nd` El-Fatiha
POSLJEDNJI SELAM

Ne postoji utjeha koja bi nas utje{ila, ni zaborav kojim bi te zaboravili. Tvoji najmiliji: mu` Rasim, k}erka Hiba, zet Edin i unuci Sanjin i Vedran
5787-1nd`

ZAHVALNICA

Iskreno se zahvaljujemo FK „Lokomotiva“ - Mostar, gospodinu Sulejmanu Dandi}u i svima koji su sa nama podijelili bol i `alost za

EMINA (HASANA) [KALJI], ro|. HUSOVI]
1932 - 2010.
Draga majko, tu`an je dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol, tugu koju osje}amo. Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno nesretni {to smo te izgubili. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Salko, nevjesta Erna i unuke D`emila i Ajla 608-1mo

EMINA (HASANA) [KALJI], ro|. HUSOVI]
1932 - 2010.
Draga majko, znala si koliko te volim, ali nikada ne}e{ saznati koliko nam nedostaje{. Za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila, neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Safeta, zet [efko Zulovi}, unu~ad Samir i Asmir, 608-1mo te nevjeste Azra i Edina i praunuka Lamija

MILAVI] SALKOM MUFTAROM
Familije Milavi} i Vujkovi}

609-1mo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

55

bratu

Danas, 4. maja 2010. godine navr{ava se 17 godina od smrti mog voljenog sina

IBRAHIM (SMAJO) LUGU[I]
Porodica Lugu{i}: bra}a Asim i Fadil - Enes, snahe Nihada i Sabaheta, brati}i Kerim, Adnan i Ismar, snahe Aida sa k}erkom Ajnom i Anela sa k}erkom Adnom
6917-1tt

BORISLAVA GO[I]A
Dragi sine, vrijeme prolazi ali sje}anja na tebe vje~no ostaju. Toga dana u 11 sati posjetit }emo njegov grob. Zauvijek o`alo{}ena tvoja mama i ostala familija
6871-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELLAM

na{oj dragoj majci, nani i punici tetku zetu

RAZIJI (MUJO) MR[O
Znamo da je u `ivotu sve ve} unaprijed odre|eno, ali te{ko je kada nam odlaze nama dragi i ostave uspomene! Iako vi{e nisi sa nama u na{im srcima }e{ ostati zauvijek prisutna i voljena, jer samo rijetki mogu imati privilegiju da zauvijek budu voljeni kao ti! Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote! Porodica Dedi}: k}erka Ramiza, zet Mujo, unuk Anel, 6928-1tt unuka Minela, Miralem i Masija

IBRAHIM (SMAJO) LUGU[I]

IBRAHIM (SMAJO) LUGU[I]

Porodica Kuki}: Almir, Meliha i Naida
6915-1tt

Porodica Kuki} - punica Devla, {ura Avdulah, Mirsada, 6915-1tt Almir i Amir

SJE]ANJE

na direktora, radnog kolegu, dobrog ~ovjeka i prijatelja

SUADA (HASIBA) BAHTANOVI]A
S du`nim po{tovanjem, „MILKOS“ d.d. „TELOPTIC“ d.o.o.

AVDIJI (SALKE) STAMBOLI]U
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Ljiljana i Avdija ]enanovi}
N 6887-1tt

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se osam godina otkako je oti{ao od nas i preselio na ahiret na{ sin i brat

SJE]ANJE

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

U utorak, 4. 5. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage sestre i zaove

ELVIR (EKO) KOVA^ ENVERA - ENKE MEHMEDAGI]A

ALMA (MUHAREMA) MURATOVI]

Sine, vrijeme prolazi a tuga i bol ostaju u na{im srcima. Sine, mi te pamtimo po dobru i ti nikada ne}e{ oti}i iz na{ih srca. Uvijek }e te voljeti tvoj otac Hamed, majka [uhra i tvoj 6818-1tt brat Adis

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice Zvizdi} i Meco
6746-1tt

Tvoj brat Fahrudin (Fudo) i snaha Remza

6927-1tt

SJE]ANJE

DANAS SE NAVR[AVAJU TRI GODINE OD SMRTI NA[EG DRAGOG I PO[TOVANOG JARANA I PRIJATELJA

SUADA BAHTANOVI]A
Zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe. NJEGOVI STONOTENISERI: Aid, Almir, Amela, Be{a, Boban, Boris, \ono, Ensar, Fudo, Gaga, Goca, Jasmin, Ja`a, Jovo, Kasim, Kerim, Mahir, Mana, Mido, Muris, Muhamed, Nesib, Nuno, Obren, Rizo, 6683-1tt Sejo, Senad, [o{e, Vikalo, U{ta, Zlaja

56

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
U POVODU

Ovih dana, tiho kao {to je i `ivjela u ti{ini, zauvijek nas je napustila na{a plemenita

FIKRETA [AKOVI], ro|. TROBRADOVI]
supruga, majka, svekrva, nana i pranana U izuzetnoj sretnoj porodici koju je svojom beskrajnom dobrotom i milo{}u ispunjavala i povezivala u zavidnu bisernu nisku, svesrdno je svoju ljubav darivala suprugu Adilu, sinovima Tahiru i Adnanu, snahama Emiri i Aidi, unucima Elmi, Mirzi, D`eniti, Ajli i najmla|em bi}u Nejli praunuci, zetovima Kenanu i Ramizu. Njenim odlaskom u na{im srcima nastanila se praznina i nestao poseban tra~ak svjetlosti kojom nas je ispunjavala. U vrijeme Fikretine bolesti, svoju dragocjenu ljudsku pomo} pru`ili su nam, na{e drage kom{ije: Ankica i Edhem Edo Baru~i}, [efika ^engi}, Dolan~i} Danica i Bibi} Hanka, kojima se ovom prilikom toplo zahvaljujemo. Izra`avamo svoju iskrenu zahvalnost i Domu za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, za toplinu i pa`nju koje su pru`ili na{oj FIKRETI za kratak boravak u tom Domu. Tako|er upu}ujemo zahvalnost i Adilovim dragim, brojnim prijateljima i prijateljicama planinarima za njihovo svakodnevno interesovanje za Fikretino zdravlje, kao i svim onim koji su nam se pridru`ili na posljednjem ispra}aju na{e rahmetlije Fikrete. Hvala svima koji }e u srcima nositi lijepe uspomene i Fikretom se sjetili na{e voljene Fikrete. Porodica [akovi}
Dana 4. 5. 2010. navr{ava se {est godina kako je preselio na ahiret na{ dragi Enko
6930-1tt

ENVER MEHMEDAGI] - ENKO
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj brat Esad - [vabo, Ramiza, Aida i Armin, familija i prijatelji
6862-1tt

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog tate

SJE]ANJE

na na{eg saborca

HAMEDA MENZILOVI]A PELEKSI] STRAHINJE
koji je dana 3. 5. 1992. godine kao 1. {ehid iz sastava 2. „V“ mtbr poginuo u Bu~a Potoku, Sarajevo. Dana 4. 5. 2010. godine u 12.00 obi}i }emo mezar na{eg Hameda na {ehidskom mezarju Kova~i. Pozivamo porodicu, prijatelje, ~lanove Udru`enja i saborce iz 2.“V“ mtbr da nam se pridru`e ovom prilikom. 5740-1nd` UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD SARAJEVO Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 18 godina od kada nije sa nama na{ dragi
SJE]ANJE

Tog dana }emo posjetiti njegov grob i polo`iti cvije}e. S po{tovanjem, zahvalna djeca
6762-1tt

SJE]ANJE

na na{eg {ehida

RAMIZ (HASAN) MURATOVI]
4. 5. 1992 - 4. 5. 2010.
Ponosni smo {to si utkan u historiju na{e Bosne ponosne. Tvoji: majka Naza, brat Asim i Ibro, sestre Emina, D`emila, Halima i Zekija
6919-1tt

AVDIJA (SALKE) STAMBOLI]
Godine prolaze, a zaborav ne postoji. Postoje lijepe uspomene i sje}anja na tvoju plemenitost i dobrotu. Ljubav i sje}anje na tebe ostat }e zauvijek u na{im srcima. Porodica Stamboli}
5738-1nd`

SUAD (HASIBA) BAHTANOVI]
Sa tu`nim sje}anjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Porodica Ledenko
5727-1nd`

^etvrtog maja 2010. godine navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga, oca, dede, svekra i punca

Dana 2. 5. 2010. navr{ile su se dvije godine od smrti na{eg dragog

RIZAHA KARAME[I]A
U mislima je mili na{, u srcima je dobri na{, voljeni, dragi, po{tovani. U nama `ivi svaki tren Tvoj osmijeh i pogled po{teni. Sa Tvog krila pri~a, iz Tvoje ruke zalogaj za snagu. Siti i sretni `urismo ka pragu od ljubavi da nas grli{. Puna ku}a Tebe ~uva sje}anjem. El-Fatiha. Porodica: supruga Ramiza, sin Alem, k}erke Amela i Amra, unuka Lejla, unuci Benja6861-1tt min, Teufik i D`an, zetovi Mirsad Sarajki}, Amir [ehi} i snaha Enisa

ISMET (SALKO) [AHINOVI]
U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat Izet, Ifeta, Ilma, Lamija
5741-1nd`

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog oca, dede i punca

Dana 3. 5. 2010. navr{ilo se 9 godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 7. 5. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

OMER (RAME) SARI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Sari}
5802-1nd`

DENIJAL (IDRIZA) GREDELJ
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Tatla, k}erka Lejla, zet Enes, unuka Adna, Sarah i unuk Adnan Aryan Hatma dova }e se prou~iti i pokloniti 7. 5. 2010. u novoj 5800-1nd` d`amiji na Dobrinji 3 poslije d`ume namaza.

FADIL - FUDO (MEHO) KOVA^EVI]
4. 5. 2005 - 4. 5. 2010.
Vrijeme ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Uvijek si u na{im srcima i mislima. Supruga Jasmina sa djecom i unu~adima
6878-1tt

FADILA KOVA^EVI]A
Tvoj plemeniti lik i dobrota ostat }e vje~no u na{im srcima. Tvoja k}erka Alma, unuka Hana i zet Ned`ad
6924-1tt

Dnevni avaz
ZAHVALNICA

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

57

Izra`avamo najiskreniju zahvalnost direktoru Sadiku Silajd`i}u i svim radnicima JKP „6. MART“ Gora`de koji su nam povodom smrti na{eg supruga i oca

MIRSAD (MEHMEDA) MASLAN
izjavili sau~e{}e, uputili rije~i utjehe i pru`ili pomo}, te svima koji su bili uz nas u najte`im trenucima.

Supruga Fata, sin Emir i k}erka Emira

335-1go

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se 6 godina od smrti na{eg voljenog

BEGA HETA
Jo{ jedno tu`no prolje}e i bolno sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja porodica
330-1go

MIMI - MENSUDINU D@EKI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Punac Smaji} Ahmed, punica Hiba i {ura Enes, te Edin i Amer
5805-1nd`

SJE]ANJE

Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret moj najbolji brat, zet i na{ „dajo“

na na{eg dragog prijatelja i ro|aka

AVDO METILJEVI] ADNAN ([EVAL) [LJIVO
Edo, Zuli, [imo, Admira, Danira, Alen B., Elvis B., ^arobnjak, Mede, Hiro{, Aki, Rimac, Zire, Nind`a, Ahmed B., Sudo, Dina, Disa, Ene
6949-1tt

Ne postoje rije~i koje mogu opisati na{u bol. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti se Allah d`.{. smiluje i podari ti lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti 4. 5. 2010. u utorak iza ikindije namaza u Hrasni~koj d`amiji. Tvoji: sestra had`i bula Ramiza, zet h. hfz. Vehbija, sestri}i Mersudin - Dino i Amina 5806-1nd` [e}erovi}

SJE]ANJE

na na{e voljene

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 9 tu`nih godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em penzionisanom kolegi i dragom prijatelju

RAMIZ LEPARA BUNAR [ABANU
RASIM (EMIN) KULOVAC NIJAZ (RASIM) KULOVAC
Tuga u srcu nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe }e vje~no ostati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. Tvoji: Refik, Sabina i Mira sa porodicama
5808-1nd`

Molimo Allaha d`.{. da vam podari sve d`enetske ljepote. Uvijek }ete ostati u na{im srcima. Supruga i majka Nura, k}erke i sestre Aza i Azra, unuka i k}erka Nermina, zetovi Suljo i D`evad, unuke i se6953-1tt stri~ne Ajla, Almina i Amna
Dana 4. 5. 2010. godine navr{ava se 18 tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

Od uposlenika i ~lanova Skup{tine zadruge Sarajevsko polje - Stup
5809-1nd`

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima

SJE]ANJE
na na{eg prijatelja i radnog kolegu

DENIJAL (IDRIZA) GREDELJ
29. 3. 2010 - 7. 5. 2010.
@ivje}e{ u srcima onih koji te nikada ne zaboravljaju. Porodice: Gredelj, Dauto5800-1nd` vi} i Veli}

MUHAMED (MUHAREM) ^AMD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tuga i bol se ne mjere vremenom ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Tvoji: supruga Almasa i djeca Lejla i Adnan 5795-1nd`

ADNAN ([EVAL) [LJIVO

MIRSADA (MEHMEDA) MASLANA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, tvojoj porodici i nama sabur. Prijatelji i radne kolege J.P za komunalne djelatnosti odjeljenje „FABRIKE VODE“ .

Tvoja raja sa K. Glave
6949-1tt

Fadila Topuz, Munevera Omanovi}, Nasuf Alihod`i}, Rasim Kurtovi}, Remzija Salkovi}, Mirsad ^au{evi}, Samir Pa{i}, Mirsad Parganlija, Muhidin D`ebo, Izudin Hasovi}, Fehim Bardak, Semir Pleh, Muhidin \ozo 331-1go

58

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dana 2. 5. 2010. godine prestalo je da kuca plemenito srce na{eg

BO@E (MARKA) RADAT
Sahrana milog pokojnika odr`at }e se u utorak, 4. 5. 2010. godine u 14.30 sati na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga E{refa-Dunda, sin Miro, k}erka Mirjana, unuke Anela i Sanela, zet Selim, sestre Jela, An|a i Sara sa porodicama, snaha Ana sa djecom, zet Milorad i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
5767-1nd`

FATIMA MANDI], ro|. ZVIZDI]
preselila na ahiret 24. 4. 2010. godine u Australiji. Datum d`enaze }e biti naknadno objavljen. O@ALO[]ENI: suprug Fuko, sin Edo, k}i Arijana, unu~ad Isak i Moli, sestre Emira i Sabina, porodice Mandi}, Zvizdi} i mnogobrojna rodbina i prijatelji
6942-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

RASIM (IBRAHIM) KADI]
preselio na ahiret u nedjelju, 2. maja 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. maja 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Hasnija, sin Muhamed, snaha Ramiza, unuka Tea, sestre Ramiza sa djecom Fuadom i Suvadom, Bahrija sa djecom Behijom, Ibrahimom i Emirom, snaha Alija sa djecom Sadnelom, Amelom i Almir, teti}i Adela sa porodicom i Almir, te porodice Kadi}, Hase~i}, Hamzi}, D`ed`ibeg, Habul, Daut, Pa{ukan, Bajri}, Misimovi}, Karkelja, Avdi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.00 sati u Hitri Sulejmana d`amiji - Paje. 111

AJI[A (had`i ]AMIL) BURI], ro|. VRANAC
preselila na ahiret u nedjelju, 2. 5. 2010. u 65. godini. D`enaza }e biti klanjana u utorak, 4. 5. 2010. poslije ikindije namaza (16,40) ispred Perta~ke d`amije, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prijevoz autobusom obezbije|en sa Sebilja. Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindije namaza u ku}i `alosti (ul. D`. ^au{evi}a br. 16) u Visokom. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Re{ad, k}erke Amina i Amela, zetovi Kemal i Asim, unuke Berina i Lamija, sestre Behija i [emsa, djever Junuz, zaove Nura, Hasija, Vahida i Safija-Kika, jetrva Nermina, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, daid`i}i, daid`i~ne, prije Hata i had`i Ai{a, prijatelj Avdo, te porodice: Buri}, Vranac, Imamovi}, Manjgo, Pre`i}, Pa{i}, Sinanagi}, Duri}, Buljevi}, Babi}, Be}ar, [e}erovi}, ^abaravdi}, Fejzi}, Koljenovi}, Karavdi}, Hakirevi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. PTT

...za ovaj trenutak - pripremajte se... (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADEM (SALKO) PALO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. maja 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. maja 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Batovo - Rogatica. Prevoz }e biti obezbije|en ispred preduze}a „Zrak“ Bu}a Potok sa polaskom u 13.00 sati sa stajanjem na Vije}nici. O@ALO[]ENI: majka Sejda, supruga Rasema, sin Emir, k}erka Amra, sestre Ramiza i Hajra, snaha Amela, zet D`evad, unu~ad Haris, Lejla, Adem, Arif, Davud i Ibrahim, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, teti}i, dajd`i}i sa porodicama, te porodice Palo, ]ato, Kari}, Mili}, Mehmedovi}, Ibrahimovi}, Osmanovi}, Omerbegovi}, Pedi{a, Panjeta, Kujovi}, Abaz, Ali}, Svraka, Pleh, Popovi}, [etki}, Spori{evi}, Omeragi}, ]ubro, Firdus i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.30 sati u ku}i 111 `alosti u ulici Sulje Jahi}a br. 31.

Dana 3. 5. 2010. godine navr{ile su se 4 godine od smrti

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 4. 5. 2010. navr{ava se 15 godina tuge i bola od kada nije sa nama na{ dragi

JOSIP RAMLJAK PEPI HILME (SEJNE) [KAME
Nije ta~no da vrijeme lije~i rane. Pro{le su 4 tu`ne godine, a na{e rane nisu zacijelile. Ako je smrt ja~a od `ivota, nije od na{eg sje}anja i ljubavi prema tebi. Tvoji neutje{ni: supruga Nura sa djecom
6943-1tt

ADNAN ASLANI
Bez tebe... skoro da je pro{lo isto onoliko godina koliko si bio sa nama. Vrijeme ko vrijeme, prolazi brzo, leti, ali ljubav prema tebi je ta koja ne prolazi. Da molimo Allaha da te vrati - to ne mo`emo. Ali, da ti podari lijepi d`enet - to mo`emo i ~inimo to svaki dan. Tvoj brat Alem i majka Izeta Fikret, Izet, Fikreta, Mirsada i Edita sa porodicama 6954-1tt

4. 5. 1999 - 4. 5. 2010.

RED@O (HAJRO) KUNOVAC
1995 - 2010.
Sve dok `ivimo mi koji te volimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Tvoji: otac Hajro, k}erka Red`ita, sestra Hida, zet Zijad, sestri} Almir i sestri~na Alma
5810-1nd`

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji
5790-1nd`

Dana 2. 5. 2010. iznenada nas je napustio na{ voljeni suprug, tata i brat

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

dr. ISMET (OSMANA) ]EHAJI]
dr. stomatologije, spec. pedodoncije iz Sanskog Mosta
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tvoju dobrotu i plemenitost. TVOJI: supruga Du{anka, k}eri Jasmina i Dina, sestre Izeta i Sabiha, snaha Minka i ostala rodbina i prijatelji
PTT

IFETA SMAJI]
24. 6. 1971 - 4. 5. 1993.
Draga Ifeta, ti }e{ uvijek biti tu, sa svojim osmijehom, dobrotom, a ne postoji istina koja mo`e boljeti vi{e od ove. Prerano si oti{la iz na{ih `ivota i srca. Tvoja majka Hasena, brat Admir sa suprugom Edinom i sinom Amarom. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
6950-1tt

Dragi na{ deda

Dana 3. 5. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti moje drage supruge

SJE]ANJE

BO@O
Hvala ti za svaku toplu rije~, savjet i podr{ku koju si nam pru`ao tokom na{eg odrastanja, u~enja i suo~avanja sa `ivotom. Tvoja dobrota i tvoj lik zauvijek }e ostati urezani u na{a srca i na{e misli. 5767-1nd` Vole te tvoje unuke Anela i Sanela

BAHRIJE ASOTI]

NEVZETA - DADA HANU[I]
iz Bijeljine

24. 3. 2010 - 4. 5. 2010.
Hvala ti za svaki trenutak koji si pro`ivjela s nama. Tvoj mu` [eka i k}erka Ajla
6947-1tt

Brat Meho, snaha Du{anka, brati} Aid i Sa{a, snahe Ljubica 417-1tz i Azemina sa djecom Darko, Sa{a, Anja i Layla

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

59

D@EMA BEGANOVI], ro|. KAJEVI] KSENIJA RAJI], ro|. BO[KOVI]
preminula dana 2. 5. 2010. godine u 85. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 4. 5. 2010. godine na gradskom groblju Vlakovo. Povorka polazi ispred pravoslavne kapele Vlakovo u 12.30 ~asova. O@ALO[]ENI: sinovi Rasko i Radojica, snaha Marina, unuke Jelena i Vladica, brat Damjan sa porodicom, te porodice Raji}, Bo{kovi}, Prskalo, kao i ostala mnogobrojna 5798-1nd` rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. maja 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Reuf, Refik i Rafet, k}erke Refika, Refida i Resmija, brat Ze}o, brati} Avdulah, djeveri} Samin, snahe Hajra, Igbala, Hatema i Enisa, zetovi Bajram, Smako i Abaz, te porodice Beganovi}, Kajevi}, Ka~ar, [abanovi}, mnogobrojna unu~ad, praunu~ad i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Janka Jolovi}a br. 4/II. 111 preselila na ahiret u nedjelju, 2. maja 2010. godine, u 81. godini.

S tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa ljubavlju i tugom javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

IBRAHIM (SMAJO) LUGU[I]
preselio na ahiret u petak, 30. aprila 2010. godine, u 64. godini. O@ALO[]ENI: supruga Suvada, sinovi Eldin i Samir, snaha Marina, unuk Edi, bra}a Asim i Fadil - Enes, snahe Nihada i Sabaheta, brati}i Adnan, Anela, Adna, Kerim, Aida, Ajna i Ismar, punica Devla, {ura Avdulah sa suprugom Mirsadom i sinom Almirom i Melihom i njihovom djecom Nadijom i Amirom, svastika Hanka, bad`o Vejsil i njegova djeca Nerma i Selma, teti} Fadil Humi} sa porodicom, dajd`i} Salko Be~kovi} sa porodicom, prijatelji Ivo, Ru`a, Mario, Neda i Una, te porodice Lugu{i}, Be~kovi}, Humi}, Zuko, Voloder, Kuki}, Be{li}, Jahi}, Musli}, \akovi}, \ulovi}, D`ananovi}, Saraj~i}, Zimi}, @uni}, [ahman, Bakalovi}, Doljan~i}, Krupalija, Jamakovi}, Sinanovi}, Bahtovi}, D`indo, Merdan, Begi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. D`enaza }e se obaviti u Oberursel - Njema~ka. 111

D@EMA BEGANOVI], ro|. KAJEVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 2. maja 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. maja 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Reuf, Refik i Rafet, k}erke Refika, Refida i Resmija, brat Ze}o, brati} Avdulah, djeveri} Samin, snahe Hajra, Igbala, Hatema i Enisa, zetovi Bajram, Smako i Abaz, te porodice Beganovi}, Kajevi}, Ka~ar, [abanovi}, mnogobrojna unu~ad, praunu~ad i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Janka Jolovi}a br. 4/II. 111

ZVONIMIR (TOMO) ROZI]
preminuo 28. aprila 2010. godine u 85. godini. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 4. 5. 2010. godine u 13.30 sati na groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Ana, sin Ton~i, snaha Bojana, unuke Ana Marija i Antonella, sestri} Mirko sa obitelji, sestri~na Vesna, {urjak Marko sa obitelji, svastika Olga sa obitelji, obitelji Rozi}, [ili}, Mihi}, Mari}, Azinovi}, Davidovi}, Janjac, Pranji}, [unji}, Mileti}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ZORKA (MIRKA) FILIPOVI], ro|. \UKI]
preminula 1. 5. 2010. godine u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 4. 5. 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Sv. Arhangeli“. O@ALO[]ENI: k}i Mira, sin Miomir, brat Bo`idar, sestra Desanka, unuci Bojan i Mirko, snaha Amira, porodice Filipovi}, \uki}, \urovi}, Petrovi}, Are`ina, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

D@EMILA (SULJE) KOVA^EVI], ro|. DELI]
preselila na ahiret u nedjelju, 2. maja 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 4. maja 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Huso, k}erka Bakira, sinovi Kemal, Bahudin i Adnan, snahe Igbala, Sena i Sun~ica, unuci Alija i Emir, te porodice Kova~evi}, Deli}, Dervi}, Lisica, He}o, Bau~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

ZDRAVKO (SAVE) LUKI]
preminuo 30. 4. 2010. godine u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 4. 5. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Ramiza, posinak Aleksej, sestra Seka sa porodicom, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

111

POKOPNO DRU[TVO

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije, da je na{ dragi

SAFET (MUJO) MEMI]
(1933 - 2010)
dana 2. 5. 2010. godine, nakon kra}e bolesti, u 77. godini preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije polazi u utorak, 4. 5. 2010. godine u 17.15 sati ispred d`amije u Blagaju, a klanjat }e se u 17.30 sati u haremu Pogra|e, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke Majda i Milada, brat Sabit, sestre D`evahira (Beba) i Plemka, unuk Mahir, zetovi Mensud Medar i Mahmut Topuz, {ura Ibrica Kajan, bad`enog Mujo Omanovi}, svastike Hatid`a i Emina, nevjeste Zejna i Munta, sestri}i, brati}i, sestri~ne i brati~ne, te porodice Memi}, Kajan, Medar, Omanovi}, Topuz, Elezovi}, Kreso, Mrgan, Kohni}, Huskovi}, Pelo, Zuki}, Repe{a, ^usto, [endro, Luli}, Omba{i}, Sarajli}, Merzi}, ]ori}, Drljevi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 613-1mo

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

60

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 011712 09 I @ivinice, 29. 3. 2010. godine

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 003788 09 Mal Dana, 06. 04. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, po stru~nom saradniku Ahmetovi} Fatimi, u pravnoj stvari tu`itelja „KAMEL osiguranje DD, u likvidaciji, odnosno pravni sljednik Muj~i} Adem sin Mustafe iz “ Br~kog, ul. ]umurovi}a broj 2, kojeg zastupa punomo}nik Leki} Drinka, advokat iz Te{nja, protiv tu`enog Rahmanovi} Mirsada sin Izudina iz ^ifluka bb, op}ina Te{anj, radi duga v.s. 142,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vezi sa ~lanom 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE islijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom Rahmanovi} Mirsadu sin Izudina iz ^ifluka bb, op}ina Te{anj, da tu`itelju plati iznos od 142,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 08. 2000. godine pa do isplate, te tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 395,80 KM sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Po proteku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima

Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKO EKI Tuzla, zastupan po punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle, protiv izvr{enika: 1) \ulovi} Valide, ul. Spre~ka br. 56 @ivinice, 2) Breko Aj{e iz Podgajeva bb, op}ina @ivinice, 3) Jahi} Advije, ul. Litve 2 br. 9, 4) Muj~inovi} Jasmine, ul. Oslobo|enja C 10 @ivinice, 5) Breko Smajila iz Podgajeva bb, op}ina @ivinice, 6) Kudi} Nad`ide, ul. 25. Novembar bb, @ivinice, 7) Ferhatbegovi} Reifa, ul. Partizanska br. 22 @ivinice, 8) \ulovi} Valide, vlasnik SZR Frizerski salon „LIDA“ @ivinice, ul. Mar{ala Tita bb, radi izvr{enja, radi naplate duga, v.s. 10.176,91 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje Rje{enje o izvr{enju

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU BROJ: 39 0 Mal 003025 09 Mal Te{anj, 08. 04. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradink Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`ene Muj~i} Murisa, Jelah bb, Te{anj, radi isplate duga, V.S. 213,50 KM, van ro~i{ta, dana 08. 04. 2010. godine, donio je slijede}u

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`ena da tu`itelju isplati iznos od 213,50 KM na ime izvr{nih telefonskih usluga sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 51,40 KM po~ev od 16. 06. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 97,50 KM po~ev od 16. 10. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 64,60 KM po~ev od 16. 11. 2002. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 126,00 KM, sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Smajo ]eman PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 328. i 329. ZPP-a.

Dozvoljeno dana 21. 8. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenica (bez protesta) broj: AF1951064 i broj: AF1951063 izdatim u Tuzli dana 24. 8. 2007. godine te na osnovu ugovora o kreditu broj: 0723400037 od 24. 8. 2007. godine u iznosu od 10.176,91 KM a radi ostvarivanja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na dan 29. 6. 2009. godine u iznosu od 10.176,91 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja prijedloga za izvr{enje, pa do kona~ne isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 1.095,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika \ulovi} Valide. SUDIJA Vehid Selimba{i} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i otplate. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 005277 09 Mal Te{anj, 08. 04. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Sinanovi} Halid iz Te{nja ul. Osmana Pobri}a bb, radi isplate duga V.S. 319,40 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 007075 09 Mal Te{anj, 08. 04. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Dizdarevi} Edin, Vukovo, 74264 Jelah, radi isplate duga V.S. 5.116,70 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3, Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 09. 09. 2009. godine, u pravnoj stvari tu`telja BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Sinanovi} Halid iz Te{nja, ul. Osmana Pobri}a bb, radi isplate duga V.S. 319,40 KM a kojom tu`bom tu`itelj je predlo`io da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos od 319,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 106,50 KM po~ev od 16. 04. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 93,80 KM po~ev od 16. 05. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 84,00 KM po~ev od 16. 06. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 35,10 KM po~ev od 16. 07. 2002. godine do dana uplate te uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Poziva se tu`eni Sinanovi} Halid iz Te{nja ul. Osmana Pobri}a bb, da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem prijemne kancelarije Op}inskog suda Te{nja, Trg Alije Izetbegovi}a. Stru~ni saradnik Smajo ]eman

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 16. 12. 2009. godine, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Dizdarevi} Edin, Vukovo, 74264 Jelah, radi isplate duga V.S. 5.116,70 KM a kojom tu`bom tu`itelj je predlo`io da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos od 5.116,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 968,65 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 1.569,15 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 1.325,15 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 1.148,45 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate te uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Poziva se tu`eni Dizdarevi} Edin, Vukovo, 74264 Jelah, da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem Prijemne kancelarije Op}inskog suda Te{anj, Trg Alije Izetbegovi}a. Stru~ni saradnik Smajo ]eman

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 024355 06 Mal Mostar, 08. 05. 2009. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Branka Krtali}, u pravnoj stvari tu`itelja HT doo Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru Stipi Prli}u, ul. Kneza Branimira bb Mostar protiv tu`enika Olga Vasi}, ul. Zrinski Frankopana 23 Mostar radi isplate, VSP 17,60 KM vanraspravno dana 08. 05. 2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 17,60 KM, sa zakonskom kamatom i to: - na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 12. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 01. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 02. 2005. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 10. 04. 2005. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 06. 2005. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sa tro{kovima takse na tu`bu i takse na presudu u ukupnom iznosu od 70,90 KM sa kamatama od dana dono{enja presude pa do kona~ne isplate sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni suradnik Branka Krtali} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje sukladno odredbi ~lanka 329. ZPP-a.

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-PS-08-000231 Tuzla, 17. 03. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Ferizbegovi} Amira, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „Majevica“ Srebrenik u ste~aju, zastupani po punomo}niku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog DOO „Metal Trade“ Zavidovi}i, radi duga u iznosu od 4.185,50 KM donio je dana, 17. 03. 2010. godine, van ro~i{ta, sljede}u:

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

61

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 4.185,50 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 01. 2008. godine, pa do kona~ne isplate. Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 630,80 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`itelj je Op}inskom sudu dana 07. 04. 2008. godine podnio tu`bu, protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od 4.185,50 KM. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 07. 02. 2010. godine u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 13. 01. 2010. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383. ~lana 386. stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa advokatskom i taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom vazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 140,00 KM, takse na tu`bu 140,00 KM i presudu 70,00 KM, za sastav tu`be po kvalifikovanom punomo}niku u iznosu od 280,80 KM. Ukupno tro{kovi iznose 630,80 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Amira Ferizbegovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 014991 05 Mal Mostar, 06. 04. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908168 05 Mal Mostar, 05. 04. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Josipa Matijevi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Mostar protiv tu`ene Pe}o Milene Vitina bb Grab Ljubu{ki radi duga, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 23. 11. 2005. goidne tu`itelj DD BH Telecom Mostar je podnio tu`bu protiv tu`ene Pe}o Milene iz Ljubu{kog. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`eni obavezati na isplatu nov~anog iznosa od 2.403,50 KM sa zz kamatama koje teku na iznos od 92,50 KM po~ev od 08. 06. 2005. godine pa do ispalte, na iznos od 1.524,70 KM po~ev od 08. 07. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 761,30 KM po~ev od 08. 08. 2005. godine pa do isplate, na iznos od 25,00 KM po~ev od 08.07.2005. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja iznos. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasnova svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: Unicredit banka dd Sarajevo, K. Stepinca bb Mostar Tu`eni Antun (Luka) Juri}, Kralja Tomislava br. 52 Grude Tu`enom Antunu Juri}u dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 313,43 KM sa zakonskom kamatom po~ev od 28. 06. 2005. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st,. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmete spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivnaja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

62

Utorak, 4. maj/svibanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 040664 08 Mals Mostar, 02. 04. 2010. godine PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP „Elektroprivreda“ HZ HB dd Mostar TU@ENI: Milko Kordi}, vl. STR „MOD“, ul. Kralja Tomislava bb, Mostar TU@BENI ZAHTJEV Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 12. 2004. g. do 29. 02. 2008. g., iznos od 2.181,44 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Sudac Neri Mi{eti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 909328 05 Mal Mostar, 01. 04. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: HT d.o.o. Mostar ul. Kneza Branimira bb, Mostar TU@ENI: Kolobara Dragan ul. Blajbur{kih `rtava 39A Mostar TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime utro{enih telefonskih impulsa telefonskog priklju~ka iznos od 18,34 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 3,52 KM po~ev od 19. 06. 2005. godine pa do isplate na iznos od 3,52 KM po~ev od 21. 08. 2005. godine pa do isplate na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 09. 2005. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku do 30 dana. Istovremeno predla`emo da, ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u vezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprve sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Milan Risti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 025017 06 Mal Mostar, 06. 04. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Tu`eni: Erceg Ante, Franjeva~ka 16A/II Tu`enom Erceg Anti dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor: TU@BENI ZAHTJEV „Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 96,12 KM sa zakonskom kamatom i to: - na iznos od 74,82 KM po~ev od 19. 06. 2006. god. do isplate, - na iznos od 8,45 KM po~ev od 23. 07. 2006. god. do isplate, - na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 08. 2006. god. do isplate, - na iznos od 6,38 KM po~ev od 21. 09. 2006. god. do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. „Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud ii protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li pirznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 036095 07 Mal Mostar, 06. 04. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Tu`eni: Huskovi} Muhamed, Hrvatske mlade`i 6/III Tu`enom Huskovi} Muhamedu dostavlja se tu`ba na obvezni odgovor: TU@BENI ZAHTJEV „Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 47,76 KM sa zakonskom kamatom, i to po~ev od dospije}a svakog pojedinog ra~una pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. „Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPPa, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostaviti sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivaste svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 4. maj/svibanj 2010.

63

Povratak nakon {est i po godina

Nikola Niki} ponovo trener Modri~e
Ovo {to su uradili Modri~i je katastrofa, ka`e nekada{nji selektor mlade reprezentacije
Modri~a je dobila ~etvrtog trenera u ovoj sezoni. Upravni odbor, na ~elu sa predsjednikom Sku{tine Lazarom Geri}em, poslije poraza u susretu sa Rudarom, smijenio je Dragana Savi}a i na njegovo mjesto imenovao Nikolu Niki}a. Prvenstvo je na klupi po~eo Zoran ]urguz, koji je nakon osmog kola podnio ostavku. Na njegovo mjesto do{ao je Marko Stoji}, koga je poslije 20. kola naslijedio Dragan Savi}. Nikola Niki} vodit }e Modri~u u posljednje ~etiri ovosezonske utakmice, a najvjerovatnije }e sa njim biti nastavljena saradnja. Nekada{nji ~uveni fudbaler sarajevskog @eljezni~ara, svojevremeno i trener mlade reprezentacije BiH, bio je za kormilom Modri~e kada je u{la u Premijer ligu. Ovo je njegov povratak nakon {est i po godina. - Ovo {to su pojedinci uradili Modri~i je katastrofa. Ekipa koja je zavr{ila je-

64

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

sport

NSBiH Danas nastavak sjednice Izvr{nog odbora

Kona~na odluka o „slu~aju Gavari}“
Za registraciju utakmice Sloboda - Sarajevo u korist bordo tima treba natpolovi~na ve}ina glasova
Nastavak sjednice Izvr{nog odbora Nogometnog saveza BiH, koja je prekinuta u srijedu u Zenici, zakazan je za danas (11 sati) u Sarajevu. Pro{le sedmice je, podsjetimo, ~lan Izvr{nog odbora iz Tuzlanskog kantona Suad Salihba{i} napustio sjednicu iziritiran raspravom o „slu~aju Gavari}“. Izvr{ni odbor NSBiH morao je zauzeti stav o zaklju~ku Komiteta za propise da su Takmi~arska i Disciplinska komisija pogre{no primijenile materijalne propise odlu~iv{i sa Sloboda i Sarajevo moraju ponovo odigrati utakmicu 16. kola. I u ponovljenoj utakmici, kao i u prvoj (3:1), Tuzlaci su slavili (1:0).

Niki}: Stvaranje ekipe za Prvu ligu RS

sen na osmom mjestu i u`ivala respekt kod svih, do{la je u situaciju da ispadne iz Premijer lige. U posljednja ~etiri kola poku{at }emo ne{to da u~inimo, mada se to mjeri sa ~udom. Ako ni{ta drugo, moramo se okrenuti stvaranju ekipe za takmi~enje u Prvoj ligi Republike Srpske - izjavio je Niki} za na{ list. S. M.

Izvr{ni odbor NSBiH: Sa prekinutog zasjedanja u Zenici

Sarajevo razmatra akciju na odluku NSBiH

Natpolovi~na ve}ina
No, u slu~aju da nogometna vlada prihvati zaklju~ak Komiteta za propise, mo`e se desiti da Takmi~arskoj komisiji naredi registraciju utakmice slu`benim rezultatom od 3:0 za Sarajevo. Za rad Izvr{nog odbora potreban je kvorum od 12

Danas `alba na kaznu

~lanova. Kako je ovo nastavak sjednice, za dono{enje odluke potrebna je natpolovi~na ve}ina. Te{ko je predvidjeti {ta }e se desiti na sjednici, ali prema na{im izvorima, blizu je scenarij kakav smo naveli da Sarajevo dobije bodove zbog nastupa Stefana Gavari}a iako je imao tri `uta kartona. Ako se to ostvari, bordo tim }e dobiti novi, mo`da i

Ako dobije bodove, Sarajevo nakorak do Evrope
U slu~aju da Izvr{ni odbor danas odlu~i da se utakmica sa Slobodom registruje sa 3:0 u korist Sarajeva, bordo tim }e se poravnati sa [irokim Brijegom na tre}em mjestu. Oba tima imat }e po 45 bodova, tri vi{e od petoplasiranog odlu~uju}i poticaj u utrci za tre}e i ~etvrto mjesto, koja vode u Evropsku ligu, dok }e Tuzlaci bez tri ve} uknji`ena boda ostati u nezavidnoj situaciji u borbi za opstanak. Na dana{njoj sjednici }e, tako|er, biti izabrani novi ~lanovi Takmi~arske komisije i Komiteta za sudije i su|enje, koji su raspu{teni u Zenici. Zrinjskog, s tim da ekipa sa Pecare ima bolji me|usobni omjer. S druge strane, Sloboda }e pasti na 13. poziciju sa 30 bodova, jedan vi{e od 14. ^elika i dva od Lakta{a, koji su na 15. mjestu, u zoni ispadanja. |utim, do ju~er nije saop}io svoj stav, a navodno }e to uraditi danas do 10 sati. Fudbalski savez Republike Srpske je u Takmi~arsku komisiju, umjesto Mirka Milo{evi}a i \or|a Vu~ini}a, predlo`io Ljupka Marijanovi}a iz Banje Luke i Boru El~i}a iz Lukavice. Za ~lanove Komiteta za sudije i su|enje, umjesto Du{ka Vuji~i}a i Nenada [ukurme, predlo`eni su Dragan Banjac iz Bosanske Dubice, koji }e zamijeniti Vuj~i}a na mjestu predsjednika, te Jovan Erleti} iz PeA. N. - S. M. lagi}eva.

Prijetnja iz Tuzle: Zamrznut }emo status klubova iz TK
Prazne tribine Ko{eva na utakmici Sarajevo - Zrinjski

Fudbalski klub Sarajevo jo{ nije ulo`io `albu na odluku Disciplinske komisije Nogometnog saveza BiH da posljednja tri doma}a me~a ove sezone igra bez prisustva publike. Komisija je donijela ovu odluku jo{ u ~etvrtak, ali zbog Praznika rada, koji je obuhvatio i ju~era{nji dan, klub, prakti~no, nije imao kad da ulo`i eventua-

lnu `albu. - Najvjerovatnije }emo se `aliti, ali isto tako `elimo vidjeti kakav }e biti ishod dana{nje sjednice Izvr{nog odbora NSBiH, koji }e ponovo raspravljati o nastupu suspendovanog Stefana Gavari}a u na{oj utakmici protiv Slobode - ka`e potpredsjednik Sarajeva Mensud Ba{i}, ina~e ~lan IO-a NSBiH. M. T.

Koliko se zakuhalo u vezi sa „slu~ajem Gavari}“, govori i o odluka Skup{tine Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona. Naime, Izvr{nom odboru ovog Saveza data je saglasnost da zamrzne status svih klubova iz Tuzlanskog kantona u takmi~enjima pod okriljem NSBiH i NS FBiH ako Slobodi budu oduzeta tri boda. Tako|er, kako je najavljeno, u tom slu~aju, bit }e

pokrenute krivi~ne prijave protiv ~lanova Predsjedni{tva i Izvr{nog odbora NSBiH te generalnog sekretara. Kona~no, Skup{tina Kantonalnog saveza odlu~ila je zatra`iti sazivanje vanredne sjednice Skup{tine NSBiH, na kojoj }e tra`iti smjenu Predsjedni{tva NSBiH, koje je, kako se navodi, na posljednjim sjednicama zloupotrijebilo svoje ovlasti. E. M.

Danas prijedlog
Entitetski savezi morali su dostaviti svoje prijedloge, koje danas treba prihvatiti Izvr{ni odbor. Nogometni savez Federacije BiH, me-

Skup{tina NS Tuzlanskog kantona

Prva liga RS
Rezultati 22. kola: Sloga (T) - Radnik nije odigrano (doma}in nije uplatio kotizaciju u iznosu od 4.400 KM), Sutjeska - Proleter 0:0, Sloboda BSK 1:1, Drina HE Mladost 2:0, Sloga (D) - Famos 1:0, Drina - Romanija 3:1, Kozara - Ljubi} 1:1. Parovi 23. kola (8. i 9. maj): Kozara - Sloga (T), Ljubi} - Drina, Romanija - Sloga (D), Famos - Drina HE, Mladost - Sloboda, BSK - Sutjeska, Proleter - Radnik.
1. Drina 2. BSK 3. Radnik 4. Sutjeska 5. Famos 6. Kozara 8. Sloboda 9. Drina HE 22 11 8 3 32:15 41 22 11 4 7 30:20 35 21 22 22 22 22 22 9 7 5 35:27 34 8 8 6 27:25 32 9 4 9 27:27 31 8 7 7 32:20 31 8 6 8 22:22 30 7 8 7 25:22 29 7 8 7 24:26 29 6 9 7 18:18 27 7 5 10 23:38 26 6 6 10 26:30 24 4 9 8 20:26 21 5 6 11 19:43 21

[abovi} u Izvr{nom odboru NSBiH, a Gola} Federacije BiH
Salih Deli} novi predsjednik
Skup{tina Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona je me|u posljednjima u Federaciji BiH izabrala novo rukovodstvo te delegirala svoje predstavnike za organe vlasti na vi{em nivou. Nakon punih sedam sati iscrpljuju}ih rasprava, za predsjednika Saveza izabran je Salih Deli} iz Tuzle, koji je sa 16 naspram 14 glasova pobijedio glavnog konkurenta Muju Hasi}a iz Gra~anice. Deli}ev zamjenik bit }e ]azim Omi} iz @ivinica. Zanimljiva je bila i borba za ~lanstvo u Izvr{nom odboru Nogometnog saveza BiH, odnosno Federacije BiH. Tijesne pobjede odnijeli su predsjednik Slobode Salih [abovi}, ispred Suada Saliba{i}a iz Lukavca za dr`avni nivo, odnosno za IO NS FBiH Huso Gola} iz Grada~ca, koji je dobio Nevada Ikanovi}a iz Banovi}a. Izabrani su i novi delegati u Skup{tini NSBiH. To su: Adi Dautovi} (Lukavac), Izet Banda (Br~ko Distrikt), D`evad [e}erbegovi} (Tuzla) i Asim Pe{tali} (Grada~ac). Dvojica zamjenskih ~lanova su Fikret [ahmanovi} (Kalesija) i Taib Muminovi} (Teo~ak). E. M.

7. Sloga (D) 22

10. Proleter 22 11. Mladost 22 12. Romanija 22 13. Sloga (T) 21 14. Ljubi} 22

Sa sjednice: Rasprava trajala punih sedam sati

(Foto: A. Bajri})

sport

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

65

U Slaviji ogor~eni su|enjem

@ELJEZNI^AR Sead Bu~an strijelac drugog gola u Mostaru

Nakon utakmice sa Vele`om, 70 posto smo bli`i naslovu prvaka
Vi{e bih volio da smo ranije rije{ili pitanje pobjednika nego {to sam dao gol, ali na kraju se sve dobro zavr{ilo
Nakon utakmice sa Vele`om u Mostaru (2:0), fudbaleri @eljezni~ara rastere}enije ~ekaju nastavak prvenstva, uvjereni da su ovim trijumfom dosta bli`e naslovu prvaka o odnosu na glavnog konkurenta Borac. Gledaju}i na rezultat, moglo bi se zaklju~iti da su „Plavi“ protiv Vele`a lagano ubilje`ili trijumf, ali to i nije bilo ba{ tako. U isti mah mogli su, pak, biti i mnogo uvjerljiviji. - Najbitnije je da smo pobijedili. Iako bismo bili zadovoljni i sa jednim bodom, bio sam uvjeren da mo`emo do sva tri. Pobjeda nam psiholo{ki mnogo zna~i, jer mislim da smo sada za barem 70 posto bli`i naslovu prvaka. Imali smo tamo tri ili ~etiri idealne prilike u prvom dijelu, ali ih nismo iskoristili. Poslije, u drugom, kao

Kulina: Ovo je nevi|ena kra|a
Uvjeren sam da nije postojao razlog za crveni karton, tvrdi Tadi}
Slavija je odigrala slabo na Ko{evu izgubiv{i sa 0:3, ali je me~ obilje`io Edin Gola}, glavni sudija iz Banovi}a, koji je svih 90 minuta radio na njenu {tetu. Poslije utakmice, te{ko je bilo na}i sagovornika da prokomentira poraz pa je trener Milomir Odovi} samo odmahnuo rukama i pridru`io se igra~ima u svla~ionici. - Nemam nikakav komentar, sve se vidjelo, situacija je te{ka - bilo je sve {to je izgovorio strateg Slavije. Pokunjen je bio \or|e Tadi}, koji svoj debi na najve}em bh. stadionu ne}e pamtiti po dobrom, jer je dobio crveni karton nakon samo pola minute na terenu. - [okiran sam. Ni u snu nisam mogao zamisliti da }u na terenu provesti svega tridesetak sekundi. Vra}am film, uvjeren sam da nije postojao razlog za crveni karton. Ne znam je li bilo osnova i za `uti karton, nisam o~ekivao takav ishod. No, mirno sam u ~u|enju primio odluku -

Gola}: Optu`be na ra~un sudije iz Banovi}a

prokomentirao je Tadi}. Ogor~en je bio Dragan Kulina, predsjednik Slavije. - Nevi|ena kra|a, kriminal, {ta drugo da ka`em. Od samog starta me~a Gola} se trudio da nam stavi do znanja da nemamo {ta tra`iti protiv Olimpika. U sramno su|enje uvjerit }e se brojni ljubitelji fudbala na TV snimku - ljutito je rekao KuG. I. lina.

Olimpik uplovio u mirnu zavr{nicu
Bu~an: Trener dobro zna ko }e igrati

Protiv Borca bez iznena|enja
Igra~e @eljezni~ara ve} sutra o~ekuje novi te`ak duel, prva utakmica finala Kupa BiH, protiv Borca u Banjoj Luci. Do sada su se ova dva protivnika dva puta sastajala, nepoznanica nema. - Te{ko da bi neko nekoga mogao iznenaditi ne~im. Dobro se poznajemo i samo sitnice mogu odlu~iti pobjednika. Mislim da u prvom me~u ni{ta ne}e biti rije{eno, a nama }e motiv vi{e predstavljati to {to bismo, ako bismo ostvarili dobar rezultat, u revan{u na Grbavici ponovo imali pune tribine i ugo|aj kao u nedavnoj prvenstvenoj utakmici - smatra Bu~an.

da smo se malo prepali tih neiskori{tenih {ansi, ali [ehi} je dobro branio tako da smo drugim golom rije{ili pitanje pobjednika. Stjecajem okolnosti, ja sam se na{ao u prilici mada bih vi{e volio da nisam dao gol, a da smo ranije osigurali pobjedu - govori Sead Bu~an, strijelac drugog gola za @eljezni~ar. Istinita ili ne, nakon utakmice procurila je zanimljivost kako je trener Amar

Osim imao dilemu koga da uvrsti u prvih 11, Bu~ana ili Vi{}u. Navodno se za ovog drugog odlu~io na osnovu „Eci peci pec“ brojalice. - Ma to je bila samo jedna od {ala, na{ trener vrlo dobro zna ko }e igrati i {ta mo`e o~ekivati od svakog od nas. Na kraju krajeva, na osnovu njegovog rada do{li smo na mjesto gdje jesmo. Trener odre|uje sastav i odgovara za njega - dodaje A. ^ULI] Bu~an.

Brzo isklju~enje olaka{alo put

Borac izme|u prvenstva i Kupa
Sa utakmice u Sarajevu: Doma}i sigurni
(Foto: M. Kadri})

Tu{anj arhiviran, sti`e @eljezni~ar
Fudbaleri Borca otputovali su u Tuzlu namjeravaju}i osvojiti barem jedan bod kako bi sa @eljezni~arom ostali u ravnopravnoj utrci za {ampionsku titulu, ali su se vratili s porazom od Slobode (0:2). U redovima Banjalu~ana isti~u da imaju za ~im `aliti, jer su u otvaranju utakmice propustili dvije idealne prilike. - Iako sada zaostajemo tri boda, jo{ ni{ta nije gotovo. Do kraja su ~etiri kola, 12 bodova je u igri i vidjet }emo kako }e se sve zavr{iti - ka`e trener Borca Zoran Mari}. Poraz na Tu{nju ve} je arhiviran, jer je pred Borcem mo`da i najva`nija nedjelja u cijeloj sezoni. Sutra je prvi finalni susret Kupa BiH sa @eljezni~arom, a potom prvenstveni duel sa Modri~om. - Izuzetno smo motivirani za ovaj dvome~ sa @eljom, jer se ovakva prilika ne pru`a svakog dana. Vi{e bismo voljeli da revan{ igramo kod ku}e, ali kada ve} nije tako, onda moramo uraditi sve da ve} u prvom me~u ostvarimo rezultat koji bi nam osigurao ipak ne{to mirniji revan{ na Grbavici. Siguran sam da }e na kraju odlu~ivati nijanse, a da }emo mi, nakon neuspjeha protiv Modri~e 2004. godine, ovog puta biti ti koji }e se radovati - prenio je kapiten Oliver Jandri} razmi{ljaS. K. nja iz svla~ionice Borca.

Jandri} uo~i me~a dva rivala na Grbavici prije tri sedmice

Dogovoren transfer

Husi} iz Cibalije u Karlovac
Vezni igra~ Cibalije iz Vinkovaca Edin Husi} (24) sasvim sigurno }e na kraju sezone napustiti klub. Nekada{nji mladi reprezentativac BiH, nakon pune tri sezone u Cibaliji, dogovorio je transfer ovog ljeta u Karlovac, ekipu koja se, tako|er, takmi~i u Prvoj ligi Hrvatske. Husi} nije bio u kadru trenera Stanka Mr{i}a nakon spora sa jednim ~elnikom kluba. Ugovor mu istje~e 1. juna. Sa menad`erom Adom Husari}em ve} je dogovorio prelazak u Karlovac, za koji }e potpisati na dvije godine i u kojem }e imati i vi{u E. M. pla}u.
Husi}: Potpisat }e na dvije godine

Olimpik je novom pobjedom (3:0 protiv Slavije) definitivno uplovio u mirnu zavr{nicu sezone. Igra~i trenera Edina Prlja~e bez ve}ih problema osvojili su tri boda i tako prebrinuli sve brige o opstanku. Utakmica je otvorena nesvakida{njim doga|ajem, jer je igra~ gostiju \or|e Tadi} nakon samo tridesetak sekundi igre dobio crveni karton. - Sigurno nam je i{la naruku ~injenica da je Slavija bez jednog igra~a ostala ve} u 1. minuti susreta. Ranije smo se pribojavali ove utakmice. Znali smo da nam trebaju tri boda kako bismo kona~no osigurali opstanak u Premijer ligi. Nakon {to smo postigli prvi gol, Slavija je ostala bez jo{ jednog igra~a i mislim da je tada sve bilo rije{eno. Do kraja smo rutinski priveli utakmicu kraju - ka`e Nikola Kolarov, pouzdani defanzivac sarajevskog premijerliga{a. Jedino {to }e Prlja~i pokvariti raspolo`enje nakon

Ispad fizioterapeuta

Te{an: Imao rolu

Rolu na utakmici Olimpik - Slavija imao je i fizioterapeut gostiju Branislav Te{an. On je nakon prigovora sudijama udaljen s klupe za rezervne igra~e. Dok je odlazio u svla~ionicu, pljuvao je prema sudijama, psovao i upu}ivao im prijetnje, koje su se dobro ~ule na praznom stadionu Ko{evo. ovog susreta je nesmotreno isklju~enje mladog Semira Kapi}a, na kojeg ne}e mo}i ra~unati u narednim oglediN. D. ma.

Vele`

0:2

@eljezni~ar

Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca: 800. Sudija: Edin Jakupovi} (Biha}) 6. Pomo}nici: Zlatan Be~irovi} (Srebrenik), Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Damir [ari} (Tuzla). Strijelci: 0:1 - Kerla (9), 0:2 - Bu~an (80). @uti kartoni: Kadi}, Zaimovi}, Osmanagi}, Velagi}, Salihovi} (Vele`), M. Be{lija, Perak, Bu~an (@eljezni~ar). Igra~ utakmice: Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar) 7. VELE@: Had`i|ulbi} 6, Kazazi} 5 (74.

]emalovi} -), As. [kalji} 5, Kadi} 5,5, Zaimovi} 5,5, Majki} 5, Osmanagi} 5, Velagi} 5,5, D`afi} 5, Demi} 5 (67. Durakovi} -), Ali~i} 5 (53. Salihovi} 5). Trener: Abdulah Ibrakovi}. @ELJEZNI^AR: [ehi} 7, Radovanovi} 6, Baji} 6,5, Bekri} 6,5, Vi{}a 6,5 (65. Perak -), Kerla 6,5, ]ulum 6, M. Be{lija 6,5 (od 71. Bu~an 6,5), Svraka 6, Me{i} 6, Popovi} 6 (od 76. Spahi} -). Trener: Amar Osim.

66

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 26. kola
Lista strijelaca
12 - D`afi} (Vele`), Dudi} (Travnik), [koro (Sarajevo) 11 - Bekri} (@eljezni~ar) 10 - Staji} (Modri~a M.), Varea ([iroki Brijeg), Me{anovi}, ^oli} (Vele`) 9 - Spalevi} (Olimpik, Slavija), Kordi} (Zrinjski) 8 - Karali} (Lakta{i), Vagner, Mi{i}, [ili} ([iroki Brijeg), Ivankovi} (Zrinjski) 7 - Popovi} (@eljezni~ar)

Sloboda

2:0

Borac

Asistenti
15 - Bekri} (@eljezni~ar) 9 - [ili} ([iroki Brijeg) 6 - Jandri} (Borac), Spalevi} (Olimpik, Slavija) 4 - [}epanovi} (Slavija), Osmanagi}, D`afi} (Vele`), [koro (Sarajevo), @ur`inov, Stojanovi} (Zrinjski) 3 - Bilbija (Borac), Niki}, Puri} (^elik), Staji} (Modri~a), Kapi} (Olimpik), Hamzagi}, Pliska (Sarajevo), Beki} (Sloboda)

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca: 2.000. Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg) 7. Pomo}nici: Hrvoje Turudi} (^itluk), Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Rajko Brada{evi} (Milo{evac). Strijelci: 1:0 - Okanovi} (40 penal), 2:0 - Mostarli} (81). @uti kartoni: Jogun~i}, Al. Beki} (Sloboda), Petri}, Stevanovi} (Borac). Igra~ utakmice: Almir Beki} 7,5. SLOBODA: Mujki} 7, Jogun~i} 7, Crnogor-

ac 7, Karad`a 7, Milo{evi} 7, Malki} 7, Gavari} 7,5, Okanovi} 7 (70. Mostarli} 7), Al. Beki} 7,5 (83. Sadikovi} -), Muji} 7, Smajlovi} 7 (75. Slomi} -). Trener: Vlatko Glava{. BORAC: Su{ac 6, Damjanovi} 6 (75. Jandri} -), Petri} 5,5, ]ori} 6, Puziga}a 6, Sakan 6, Stan~eski 5,5, Stevanovi} 6, Petrovi} 5,5 (72. Stupar -), Kajkut 6,5, Vukelja 6,5 (60. Boji} -). Trener: Zoran Mari}.

Leotar

0:1

[iroki B.

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 700. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Goran Duvnjak (Od`ak) i Zoran Taborin (Zvornik). Strijelac: 0:1 Varea (35). @uti kartoni: M. Cimirot, ]erani} (Leotar), Marki} ([iroki Brijeg). Igra~ utakmice: Manuel Varea ([iroki Brijeg) 7,5. LEOTAR: Berak 7, Vu~ini} 6, ]erani} 6,5, Rami} 6,5, ^orlija 7, Andri} 6,5 (64.

G. Cimirot -), M. Cimirot 6, Ra{evi} 6, Komneni} 6, Magazin 6,5 (46. Bo{kovi} 6,5), Risti} 6 (63. [e{lija -). Trener: Goran Skaki}. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 7, Dijago 7, Bari{i} 6,5, Marki} 6,5, Gomides 6,5, ]utuk 6,5, [ili} 7, Varea 7,5 (89. Pinjuh -), Hrgovi} 7 (63. Karoglan -), Ivankovi} 7, Mi{i} 7 (76. Martinovi} -). Trener: Toni Kara~i}.

Varea: Novi pogodak

Sarajevo

3:0

Zrinjski
Junak Tragi~ar Potez

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Bez gledalaca. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 6,5. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica), Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Stanko Vujkovi} (Prijedor). Strijelci: 1:0 - Avdi} (30), 2:0 - Dudo (37), 3:0 - Ivankovi} (77 autogol). @uti kartoni: Muminovi}, Dudo (Sarajevo), [unji} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Edin Dudo (Sarajevo) 7,5. SARAJEVO: Alaim 7, Rizvanovi} 6,5, Be-

lo{evi} 6,5, An. [koro 7, Maksumi} 6,5, Avdi} 7 (89. Jahovi} -), Al. [koro 6,5, Muminovi} 6,5 (87. Torlak -), Dudo 7,5, ^omor 6,5, Had`i} 6,5 (76. Hand`i} -). Trener: Mirza Vare{anovi}. ZRINJSKI: Melher 5,5, [unji} 5,5, Selimovi} 5, Musa 6, Ivankovi} 5, Markovi} 5 (87. M. Su{i} -), Stojanovi} 5,5, @i`ovi} 5 (46. P. Su{i} 5), Zadro 5, Dragi~evi} 5, Ani~i} 5. Trener: Dragan Jovi}.

Ibrahim [ehi}
Golman @eljezni~ara je najzaslu`niji {to se lider Premijer lige iz Vrap~i}a vratio sa tri boda. U jeku Vele`ovog napada [ehi} je nekoliko puta bravurozno intervenirao i spasio svoj gol. Odbrane golmana i kapitena odvele su „Plave“ do pobjede.

\or|e Tadi}
Igra~ Slavije je nakon samo tridesetak sekundi me~a na Ko{evu protiv Olimpika dobio crveni karton i vjerovatno je postao rekorder Premijer lige po najbr`em isklju~enju. Igra~ Olimpika Muji} sam je krenuo prema golu kada ga je Tadi} oborio.

Sead Bu~an
Brzonogi vezni igra~ bio je d`oker trenera @eljezni~ara Amara Osima na gostovanju kod Vele`a. Bu~an je u fini{u me~a iskoristio odli~no dodavanje Bekri}a i topovskim udarcem sa ivice {esnaesterca pogodio suprotne ra{lje protivni~kog gola.

Travnik
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 1.000. Sudija Drago Tabak (Tomislavgrad) 6. Pomo}nici: Tihomir Su~i} (Livno) i Jasmin Smaji} (Tuzla). Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac). Strijelci: 1:0 - Faji} (35), 2:0 - Ribi} (45), 2:1 Duro (65). @uti kartoni: Terzi}, Badrov (Travnik), Hasanovi} (^elik). Igra~ utakmice: Luka Bilobrk (^elik) 6. TRAVNIK: Nurkovi} -, Terzi} 5,5, Varupa

2:1

^elik

6, Badrov 5,5, ]uri} 5,5, Faji} 6 (63. Kola{inac -), Dudi} - (50. Lihovac -), Pranjkovi} 6, Eri} 5,5 (67. Mujaki}-), Ribi} 6, Helvida 6. Trener: Ned`ad Selimovi}. ^ELIK: Bilobrk 6, Obu}a 5, Jamak 5 (60. Smriko -), Dilaver 5, Sadikovi} 5, Duro 6, Kraji{nik 5, Markovi} 5,5, Puri} 5, Hasanovi} 5 (46. Imamovi} 5,5), Juri} 5,5 (62. Niki} 5,5). Trener: Omer Kopi}.

Modri~a

1:2

Rudar
`uti 54 51 63 59 62 67 72 70 79 76 81 83 78 87 86 87

Stadion „Dr. Milan Jeli}“ u Modri~i. Gledalaca: 300. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Edin Imamovi} (Sarajevo), Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 0:1 - @eri} (35), 1:1 - Savki} (64), 1:2 Da{i} (72). @uti kartoni: Todorovi}, Savki}, Savi}, Kutla~i}, Komlenovi} (Modri~a), @eri}, D`afi} (Rudar). Crveni karton: Savi} (90., drugi `uti). Igra~ utakmice: Ned`ad @eri} (Rudar) 7.

MODRI^A MAXIMA: Tripi} 6,5, Jolovi} 6, Gale{i} 6, Ali} 5 (46. \akovi} 5), Kutla~i} 6, Radulovi} 7, Joksimovi} 6 (75. Radi} -), Savi} 6, Todorovi} 5,5 (46. Savki} 6,5), Simi} 6, Komlenovi} 6. Trener: Dragan Savi}. RUDAR: Avduki} 7, Drlja~a 6, Kotaran 6, Staki} 7, Jevti} 6, Kova~evi} 7, D`afi} 6, @eri} 7, Da{i} 6, Kantar 6,5, Stijepi} 6 (46. Despotovi} 6). Trener: Boris Gavran.

Kartoni
Borac [iroki B. Leotar Zrinjski Lakta{i Olimpik ^elik Slavija Sloboda @eljezni~ar Rudar Zvijezda Sarajevo Modri~a M. Vele` Travnik crveni 1 3 2 4 4 4 2 3 1 3 2 3 8 4 6 6 ukupno 56 57 67 67 70 74 76 76 81 82 85 89 94 95 98 99 doma}in Borac ^elik Lakta{i Leotar Modri~a M. Olimpik Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar za 4/3 2/1 1/1 3/2 2/2 3/2 2/1 4/3 3/2 3/3 2/2 2/2 4/2 3/3 1/1 4/4

Penali
gost protiv 1/1 2/1 1/1 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 za protiv 2/2 1/1 4/2 1/1 3/3 3/3 1/1 1/1 2/2 2/2 4/4 1/1 3/2 1/1 2/2 5/3 1/1 2/2 1/1 3/2 4/1 2/1 4/3 3/3 3/3 1/1

Olimpik

3:0

Slavija

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 200. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i) 5. Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik), Sini{a Janji} (Bijeljina). Delegat: Lazo Martinovi} (^apljina). @uti kartoni: Vidovi}, [adi} (Olimpik), Spalevi}, Regoje (Slavija). Crveni kartoni: Kapi} (Olimpik), Tadi}, Spalevi} (Slavija). Strijelci: 1:0 - Alimanovi} (26), 2:0 Alimanovi} (54), 3:0 - Vidovi} (63). Igra~ utakmice: Sabit Alimanovi} (Olimpik) 7,5.

OLIMPIK: Fejzi} -, Suba{i} 7, Suljevi} 7, Je{e 6,5, Kolarov 7, Vidovi} 7 (68. [adi} -), Velagi} 6, Prli} 6 (80. Salki} -), Alimanovi} 7,5 (84. Kurto -), Kapi} 6,5, Muji} 6,5. Trener: Edin Prlja~a. SLAVIJA: Dujkovi} 5, Lackanovi} 5, Regoje 5, Simi} 5 (62. Odovi} -), Spalevi} 5, Tadi} 5, Todorovi} 5, Peri{i} 5 (56. Papaz 5), Jovanovi} 5, Stankovi} 5, Ogle~evac 5 (67. Koprivica 5). Trener: Milomir Odovi}.

Tabela
1. @eljezni~ar 2. Borac 3. [iroki 4. Sarajevo 5. Zrinjski 6. Vele` 7. Leotar 8. Olimpik 9. Rudar 10. Travnik 11. Zvijezda 12. Sloboda 13. Slavija 14. ^elik 15. Lakta{i 16. Modri~a 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 13 12 12 11 11 9 10 9 10 10 9 8 8 7 5 2 6 6 6 4 4 8 4 6 3 3 5 5 4 3 5 8 7 8 8 11 11 9 12 11 13 13 12 13 14 16 43:18 33:22 39:23 34:23 38:28 39:29 27:35 24:31 22:25 32:36 26:38 22:32 28:34 25:30 30:39 28:46 53 50 45 42 42 37 37 35 34 33 33 33 32 29 28 24

Doma}in
1. Borac 2. Sarajevo 3. Vele` 4. @eljezni~ar 5. Travnik 6. Sloboda 7. Zrinjski 8. [iroki B. 9. Rudar 10. Leotar 11. Slavija 12. Zvijezda 13. ^elik 14. Olimpik 15. Lakta{i 16. Modri~a M. 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10 10 10 9 10 9 9 9 9 8 8 7 6 6 5 0 3 2 2 4 1 3 3 3 2 3 2 2 4 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 2 3 4 3 5 7 23:5 27:7 31:8 29:9 29:14 16:7 28:6 24:5 18:5 18:8 21:10 23:15 17:10 12:8 16:10 15:16 36 33 32 32 31 31 30 30 30 29 27 26 23 22 20 16 1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Borac 4. Olimpik 5. Zrinjski 6. Sarajevo 7. Lakta{i 8. Modri~a 9. Leotar 10. Zvijezda 11. ^elik 12. Vele` 13. Slavija 14. Rudar 15. Sloboda 16. Travnik

Gost
13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 6 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 3 3 2 4 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 4 6 7 6 7 8 9 8 9 10 9 10 10 11 11 11 14:9 15:18 10:17 12:23 10:22 7:16 14:29 13:30 9:27 3:22 8:19 8:21 7:24 4:20 6:25 3:22 21 15 14 13 12 9 8 8 8 7 6 5 5 4 2 2

Lakta{i
Stadion u Lakta{ima. Gledalaca: 700. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica) 7. Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (Lukavica), Mujo Tutun (Sarajevo). Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). Strijelac: 1:0 - Miki} (56). @uti kartoni: Baji}, Ze~evi} (Lakta{i), Prodanovi}, Jusi} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Borislav Miki} (Lakta{i) 7. LAKTA[I: [eji} -, Sekuli} 6,5, Baji} 6,5,

1:0

Zvijezda

Ze~evi} 7, [araba 7, Tosunovi} 6,5 (86. Stjepanovi} -), Ljubojevi} 7 (80. Memi{evi} -), Gruji} 7, Mirkovi} 6,5, Miki} 7, Kujund`i} 6 (70. Popovi} -). Trener: Dragoslav Stepanovi}. ZVIJEZDA: O{trakovi} 7, Nezi} 6, Savi} 6,5, Prodanovi} 6,5, Huseinba{i} 6 (61. B. Deli} 6), Gazibegovi} 6, Jusi} 6, A. Deli} 6, Omeragi} 6 (od 77. Stankovi} ), \ori} 6,5 (46. Kova~evi} 6), Musa Dijaliba 7. Trener: Amir Durgutovi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

67

^ELIK Predsjednik Mirsad ^izmo nakon burnog vikenda

Puna podr{ka treneru i igra~ima
Problemi koji su nas sada stigli, prote`u se vi{e od desetak godina
Nakon travni~kog poraza i burnog vikenda, kada su nepoznate osobe u petak nave~er ispisale grafit, a idu}e ve~eri porazbijale prozore na klupskim prostorijama, na stadionu Bilino polje ju~er je bilo potpuno mirno. Nogometa{i su trenirali pod vodstvom trenera OmeBlan: Nije jo{ odlu~io
(Foto: AFP)

Predsjednik Francuske federacije potvrdio

Izvukao pouke
- Ne tra`im da iko poma`e, samo tra`im da ne odma`u. Sve ovo {to se desilo posljednjih dana za mene je pou~no. Ne bih druga~ije saznao u kakvom je stanju ^elik. Zato }emo, kada se sezona zavr{i, napraviti ozbiljnu analizu. Ili }e klub voditi ljudi koji su zainteresirani ili ja ne}u biti tu - poru~uje ^izmo.
Sa ju~era{njeg treninga ^elika: Na Bilinom polju, za promjenu, mirno
(Foto: J. Had`i})

Blanu ponu|en posao selektora
Eskalat priznao da francuska reprezentacija prolazi kroz te`ak period
ra Kopi}a, a iz hodnika je, u dru{tvu direktora Zaima Mujezinovi}a, koji se nakon osam dana bolovanja vratio na posao, trening promatrao i predsjednik Mirsad ^izmo. - Trener i igra~i zaslu`uju na{u punu podr{ku. Zato sam razo~aran {to ih je, po povratku iz Travnika, na stadionu zatekao grafit na kojem je pisalo: „Pili}ar i Kopi} grobari ^elika.“ „Pili}ar“ je, {to je i pogrdno, na{ potpredsjednik Edin Beganovi}, koji po{teno u svom preduze}u zara|uje novac, a upravo je on, uz trenera Kopi}a, i najvi{e uradio za klub. Ja stojim iza toga - rekao je ^izmo za „Dnevni avaz“. Dodao je da }e izgurati sezonu do kraja i poku{ati osigurati opstanak u Premijer ligi. - Smatram da treneri i igra~i fino rade i da imaju kvalitet da budu me|u {est ekipa, ali ima igara i izvan terena. Problemi koji su nas sada stigli, prote`u se posljednjih vi{e od desetak godina. Jedino bi, mo`da, mogao pomo}i ~arobni {tapi}, a on, svi znamo, ne postoji. Ja sam ~itav `ivot radio i, hvala Bogu, do{ao u situaciju da mogu pomo}i klubu koji volim. A ovo nije taj ^elik koji sam volio i kako sam ga ja zami{ljao. Ho}emo li ga uspjeti ozdraviti i u~initi takvim kakvim ga poznajemo, ne mogu garantovati V. B. ^izmine su rije~i. Treneru Bordoa Loranu Blanu (Laurent Blanc) ponu|eno je da preuzme reprezentaciju Francuske nakon Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, otkrio je predsjednik Fudbalske federacije ove zemlje @an-Pjer Eskalat (Jean-Pierre Escalattes). Govore}i uo~i utakmice izme|u Bordoa i Tuluza, Eskalat je rekao da je odluka sada na Blanu. - Loran ima ugovor do 2011. godine i jo{ ~etiri utakmice do kraja sezone pa ga treba pustiti da radi u miru. Onda }e odlu~iti, ne mo`e to niko osim njega - rekao je Eskalat. Priznao je da francuska selekcija prolazi kroz te`ak period te da je kriza dodatno produbljena i seks-skandalom sa maloljetnicama, u koji je umije{ano nekoliko reprezentativaca, uklju~uju}i i Franka Riberija (Franck Ribery). - ^injenica je da imamo problema. Imamo povrije|ene fudbalere i one koji ne igraju za svoje klubove, ali se ta slika mo`e promijeniti ako po~nemo igrati i pobje|ivati - dodao je Eskalat. Aktuelni selektor Rajmond Domenek (Raymond Domenech) napustit }e francusku klupu nakon SP-a, kada mu istje~e ugovor. U kvalifikacijama za Euro 2012. godine reprezentacija BiH je u grupi upravo sa selekcijom Francuske, sa kojom prvi me~ igra 7. septe(M. T.) mbra.

Jedini bio uz ekipu u Travniku
Predsjednik je, priznaje, u petak na utakmicu u Travniku stigao tek na poluvremenu. Zbog zdravstvenih razloga i potrebe za odmorom, ve} je bio krenuo u planinu kada je odlu~io da promijeni plan. - ^uo sam da uz ekipu nije ni direktor, ni sportski direktor, ni niko od ~lanova klupskog vodstva... Zato sam odlu~io da, ipak, odem i budem uz njih - ka`e ^izmo.

Mali viso~ki klub u Zagrebu

Nova smrt na terenu

Dinamo ugostio Zanatlije kao da su velika evropska ekipa
Fudbaleri ekipe Zanatlija iz Visokog, ~lana posljednje op}inske lige, bili su u subotu gosti zagreba~kog Dinama na utakmici protiv Hajduka, a ujedno i proslavi pete uzastopne titule prvaka Hrvatske. Pomalo nevjerovatno, ali istinito - Zanatlije su na Maksimiru do~ekane sa svim protokolarnim detaljima, kako se do~ekuju i velike evropske ekipe sa kojima Dinamo igra. Najve}e zasluge {to je uop}e i do{lo do ove posjete pripadaju Amri Peternel, marketing-menad`erici Dinama, koja je porijeklom iz Visokog. - Jedan mali dio svog `ivota provela sam u Visokom, a nakon toga sam oti{la u Sarajevo pa u Zagreb i sad sam tu, u najtrofejnijem hrvatskom klubu. Nadam se da }e Dinamo uspjeti uskladiti svoje termine i odazvati se pozivu FK Zanatlija da budemo gosti u Visokom u povodu proslave 100 godina sporta u mom gradu - istakla je A. J. Amra Peternel.

U Vinkovcima preminuo fudbaler
Utakmica ni`erazrednih hrvatskih liga{a Mladosti i Hrvatskog sokola u Vinkovcima zavr{ena je tragi~no, jer se bek Mladosti Goran Tunji} sru{io na terenu i poslije preminuo u bolnici. Tridesetdvogodi{nji Tunji} pao je na teren bez ikakvog povoda. Fizioterapeuti klubova poku{ali su ga o`ivjeti, ali to nisu uspjeli ni u vinkova~koj bolnici. Uzrok smrti jo{ nije po(M. T.) znat.

Zanatlije u „Plavom salonu“ stadiona Maksimir

Druga liga FBiH
Centar, 24. kolo: Borac Ozren 2:0, Famos - Radnik 2:0, Azot/Drina - Vrbanju{a (12. maj), Bosna - Natron 3:0, Pobjeda - Usora 4:3, Krivaja - Vratnik 2:0, Orli} Rudar 6:3, Mladost - TO[K 3:1. Poredak: Radnik 50, Bosna 47, TO[K 39, Usora S. A. 37, Borac 36... Jug, 24. kolo: Sloga - Turbina 4:0, ^apljina - Rama 5:0, Branitelj - Drinovci 2:0, Brotnjo - Blato 1:2, Kupres - Vi{i}i (nije odigrano), Troglav - Tomislav 2:0, Stolac - Soko (nije odigrano), Lokomotiva je slobodna. Odgo|ene utakmice: Rama - Kupres 0:0, Troglav - Vi{i}i 3:0. Poredak: ^apljina 58 (23 utakmice), Troglav 39 (22), Turbina 37 (23), Sloga 35 (21)... Er. B. Sjever, 24. kolo: Gradina - Bratstvo 3:1, Sloga - Radnik 4:0, Posavina 108 Bosna (M) 3:2, Ingram Mramor 2:0, Dinamo - Hajduk 1:0, Radni~ki - Mladost (T) 2:0, Tuzla - Od`ak 102 1:1, Mladost (M) - Bosna (K) 1:0. Poredak: Gradina 50, Mladost (M) 42, Mramor 40, Bratstvo 39, Radni~ki 37, Ingram 37, Tuzla 37, Radnik 37... S. H. Zapad, 20. kolo: Omladinac - Krajina 0:3, Klju~ Bratstvo 1:0, Radnik - Podgrme~ 1:3, Vitez - Mutnica 1:0, Mladost DS - Brekovica 78 4:2, Sloga @eljezni~ar 3:0, Mladost Radni~ki 1936 1:0. Poredak: Krajina 55, Podgrme~ 50, Sloga 39, Radni~ki S. J. 1936 34...

U PRODAJI JE NOVI BROJ

68

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

sport

EUROLIGE Predstoji rasplet u fudbalskim ligama petice

[etki}: Napredovao tri mjesta

Njema~ka ve} ima prvaka, u [paniji najdramati~nije
Bajern je, prakti~no, nedosti`an
Teoretski, nijedna od pet najja~ih evropskih liga nije dobila prvaka, ali se u jednoj zna ko }e to biti. Bajern je u Njema~koj, prakti~no, nedosti`an. Vrlo blizu titula su jo{ Marsej u Francuskoj, ^elzi u Engleskoj i Inter u Italiji, dok je najneizvjesnije u [paniji, gdje Barcelona tri kola prije kraja bje`i Realu samo bod.

Najbolji plasman bh. tenisera na ATP listi

Marsej, ^elzi i Inter pred naslovom

[etki} na 341. poziciji
Bosanskohercegova~ki teniser Aldin [etki} zabilje`io je svoj najbolji ranking na ATP listi u karijeri. Na najnovijoj, ju~er objavljenoj ljestvici 23-godi{nji [etki} rangiran je na 341. mjesto. U odnosu na pro{lu listu, napredovao je za tri pozicije. Me|u 1.000 tenisera na ATP listi nalaze se jo{ ~etvorica bh. igra~a: Ismar Gor~i} (555), Mirza Ba{i} (791), Sini{a Markovi} (926) i Tomislav Brki} (935). [vicarac Ro`er Federer (Roger Federer), uprkos porazu u 2. kolu Mastersa u Rimu, uvjerljivo vodi ispred Srbijanca Novaka \okovi}a i pobjednika ovog turnira, [panca Rafaela Nadala. Jedina promjena me|u prvih deset je na ~etvrtom i petom mjestu, jer su pozicije zamijenili Britanac Endi Marej (Andy Murray) i Argentinac Huan Manuel del Potro (Juan Manuel del Potro). (A. N.)

Engleska
U Engleskoj, ^elzi je proteklog vikenda presko~io najozbiljniju prepreku na putu ka tituli pa menad`er Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) ve} mo`e po~eti birati {ampanjac za slavlje. Pobjedom na Enfildu ^elzi je zadr`ao bod prednosti nad Man~ester junajtedom i za osvajanje naslova u posljednjem kolu treba jo{ samo da na svom terenu pobijedi Vigan, {to ne bi trebao biti ozbiljniji zadatak. Ako se na Stemford brid`u ipak desi ~udo, Junajted bi doma}om pobjedom nad Stoukom zadr`ao naslov, ali su {anse za to ipak veoma male. Iz lige ispadaju Portsmut, Barnli i Hal.

Pripreme odbojka{ke reprezentacije BiH

Danas i sutra sa Makedonijom
U sklopu priprema za nastup u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2011. godine odbojka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat }e danas i sutra dvije test-utakmice protiv Makedonije. Prvi me~ je u Od`aku, naredni u Modri~i, a oba po~inju u 19 sati. Selektor Nikola Matija{evi} ra~una na 22 igra~a za kvalifikacije. U prvoj fazi reprezentacija }e se sastati sa Gruzijom, 9. maja u gostima i sedam dana poslije u Br~kom. Ako bh. odbojka{i eliminiraju Gruziju, takmi~enje }e nastaviti u gupnoj fazi sa reprezentacijama Belgije, Slova~ke i Ukrajine na dva kvalifikaciona turnira, od 21. do 23. maja u Slova~koj, odnosno od 28. do 30. ovog mjeseca u Belgiji. Najbolja ekipa iz grupe direktno }e izboriti nastup na EP-u, dok }e drugoplasirana igrati dodatne kvalifikacije.

Tijesna borba Barcelone i Reala u [paniji

[panija
Barcelona i Real nastavili su tijesnu utrku u [paniji. Nade Madri|ana u posrtaj Katalonaca bile su neosnovane, Barca je pregazila Viljareal i tri kola prije kraja sezone ostala prva s bodom

U Cazinu odr`ana „No} {ampiona“

Hasanagi} savladao Ma|ara Bonferta
U organizaciji Kluba borila~kih sportova Krajina i kik-boks menad`era Nijaza Muji}a, u Cazinu je odr`ana borila~ka manifestacija „No} {ampiona“, kojoj je prisustvovalo vi{e od 1.000 gledalaca. U prvoj borbi ve~eri u kik-boksu u kategoriji do 64 kilograma Sead Kli~i} (KBS Krajina) je jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Mirnesa \enadi}a (KBS Banovi}i). U me~u u amaterskom boksu (do 75 kg) Samir Hoti} (Iverdon, [vicarska) savladao je Vinetua Saletovi}a (Ribnica). Tre}a borba bila je u kik-boksu (do 79 kg), u kojoj je Arif Mulali} (Sanski Most) bio bolji od Viktora Petersa iz Ma|arske. ^etvrti me~ bio je u amaterskom boksu (do 81 kg), a snage su odmjerili Aldin Islamovi} iz BK Bosanska Krupa (BiH) i Alen Begi} iz Minhena (Njema~ka). Nakon nokauta u prvoj i drugoj rundi, Islamovi} je bio primoran da preda ovaj me~. Doma}i takmi~ar Senad Tahirovi} je u okr{aju u kikboksu (do 81 kg) savladao Admira Kurti}a (KBS Banovi}i). Goran Deli} (Banja Luka) je u me~u profesionalnog boksa (do 86 kg) porazio Mihajla Fincsura iz Ma|arske. U posljednjoj, glavnoj borbi ve~eri u kik-boksu (do 83 kg) sastali su se D`on Bonfert (John) iz Ma|arske i Almedin Hasanagi} (KBS Krajina). Jednoglasnom odlukom sudija zaslu`eno je pobijedio Almedin Hasanagi}. S. J.

prednosti. Mo`da bi ne{to moglo biti promijenjeno ve} sutra, kada Real gostuje Majorci, vrlo negostoljubivom doma}inu, koji juri mjesto u Ligi prvaka. Ako Madri|ani uspje{no presko~e tu prepreku, onda bi se u nedjelju mogli nadati da }e Sevilja savladati Barcelonu i pomo}i im da preuzmu vrh. Na dnu je vrlo tijesno. Tri kola prije kraja najgore je Herezu, kojeg od sigurne zone dijeli pet bodova, dok Valjadolid ima dva manje od spa-

sa. Kako je stanje na dnu, najbolje govori ~injenica da 12. Osasuna ima samo ~etiri boda vi{e od granice ispadanja.

Italija
Romu bi poraz od Sampdorije mogao skupo ko{tati, jer do kraja sezone Inter, prakti~no, nema gdje izgubiti bodove. Rimljanima, koji imaju dva boda manje od lidera, o~ajni~ki treba posrtaj Milaneza, ali Inter prvo do~ekuje Kjevo, a onda ide u goste Sijeni. U Seriju B }e, osim Livorna i Sijene, vjerovatno Atalanta. Ekipa iz Bergama ima pet bodova manje od Lacija i Bolonje, a o~ekuje je gostovanje Napoliju i me~ protiv Palerma.

ebrinuo ni Hanover, koji ima samo bod vi{e od njih. U posljednjem kolu narednog vikenda najzanimljiviji parovi bit }e Verder - Hamburg, Borusija Menhengladbah - Bajer, Nirnberg - Keln i Bohum - Hanover.

Francuska
Tri kola prije kraja Marsej dr`i pet bodova vi{ka u odnosu na Okser pa bi pobjedom nad Renom sutra mo`da ve} mogao osigurati naslov, prvi od 1992. godine. Raspored je potpuno naklonjen Marseju, jer Okser sutra gostuje Lionu, koji se bori za Ligu prvaka, dok Marsej, pored doma}eg susreta sa Renom, do kraja jo{ ide Lilu i do~ekuje Grenobl, koji je ispao iz lige. Borba za Ligu prvaka je vi{e nego neizvjesna, a osim Oksera (67 bodova), {anse imaju Lil (64), Lion (62), Bordo i Monpelje (po 60). Na dnu je mnogo manje neizvjesno. Grenobl je ispao, a s njim }e skoro sigorno Bulonj i Le Man, koji imaju osam, odnosno sedam bodova manje od sigurnog Sent Etjena. (M. T.)

Parovi i satnica
[panija, 36. kolo: UTORAK: Hetafe - Sporting, Barcelona - Tenerife, Almerija - Viljareal (20 sati), Valensija - Deportivo (22); SRIJEDA: Atletiko - Valjadolid, Rasing - Sevilja, Saragosa - Espanjol, Osasuna - Deportivo, Atletik Malaga (20), Majorka - Real Madrid (22). Francuska, 36. kolo: SRIJEDA: Bolonj- Sent Etjen, Lens - Grenobl, Lorijen - Monako, Lion - Okser, Nansi - Le Man, Nica Bordo, PS@ - Valensijen, So{o - Monpelje, Tuluz Lil (19), Marsej - Ren (21). Engleska, zaostali me~evi: PONEDJELJAK: Vigan - Hal 2:2 (Moses 30, Gohuri 90 - Etkinson 42, Kalen 64), Blekburn - Arsenal 2:1 (Dan 44, Veijani 68 Van Persi 13). SRIJEDA: Fulam - Stouk, Man~ester siti - Totenhem (21).

Njema~ka
U Njema~koj je sve gotovo. Bajern ima tri boda vi{e od [alkea i za ~ak 17 pogodaka bolju gol-razliku. Ostalo je da se rije{i jo{ pitanje ko }e u Ligu prvaka (Verder ima dva boda vi{e od Bajera), a ko u ni`i rang. Herta sigurno ispada, a najugro`eniji su jo{ Nirnberg i Bohum. Brige nije pr-

Nakon osvajanja titule sa Tventeom

Bugarska

Meklaren na meti Volfsburga
Dan nakon osvajanja titule prvaka Holandije sa Tventeom, njema~ki list „Welt“ objavio je informaciju kako se trener Stiv Meklaren (Steve McClaren) na{ao na meti Volfsburga i ~ak, navodno, dogovorio detalje prelaska u redove ovog bundesliga{a. Engleski trener do`ivio je u Holandiji renesansu nakon debakla u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2008. godine, kada selekciju „Gordog Albiona“ nije uspio odvesti u Austriju i [vicarsku. Nakon osvajanja naslova u Bredi, navija~i u En{edeu priredili su do~ek svojim ljubimcima na autoputu. Policija je morala zatvoriti saobra}aj zbog sigurno(A. N.) sti.

Liteksu tre}i naslov
Fudbaleri Liteksa iz Love~a osigurali su tre}u titulu prvaka Bugarske nakon {to su dva kola prije kraja sezone u Plovdivu savladali Lokomotivu sa 3:0 te stekli nedosti`nih sedam bodova prednosti nad CSKA. Liteks je bio bugarski prvak i 1998. i 1999. godine, a ~etiri puta je osvajao trofej dr`avnog kupa. (M. T.)

Sarajevo doma}in Prvenstva u atletici

Naslove brane takmi~ari Zenice i takmi~arke Glasinca
Atletski klub Sarajevo }e u subotu, sa po~etkom u 14 sati, na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ biti doma}in ekipnog Prvenstva za seniore i seniorke, na kojem }e naslov braniti takmi~ari Zenice i takmi~arke Glasinca. Prvak }e postati ekipe koje sakupe najvi{e bodova u 13 disciplina: 100 metara, 400 m, 800 m, 3.000 m, 3.000 m stipl, 110 m prepone, {tafeta 4x100 m, dalj, vis, troskok, kugla, koplje i disk. V. B.

Meklaren: Napu{ta holandskog prvaka

sport

Dnevni avaz, utorak, 4. maj/svibanj 2010.

69

KO[ARKA [iroki TT kabeli igra drugi me~ polufinala plej-ofa

[pralja: Ako budemo pravi, ^apljina nema {ansi
@elimo jo{ jednom pokazati da smo najbolja ekipa u dr`avi, ka`e kapiten kluba sa Pecare Upitan nastup Grgata zbog povrede
^apljina Lasta i [iroki TT kabeli ve~eras (20 sati) igraju revan{-utakmicu polufinala plej-ofa za ko{arka{kog prvaka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, [iroki je na svom parketu u subotu slavio sa 78:57 i poveo sa 1:0 u seriju na dvije pobjede. Aktuelni prvak ve} ve~eras ima priliku da zavr{i posao i izbori finale. - Uz du`no po{tovanje prema doma}inu, uvjeren sam da dvokorakom mo`emo rije{iti posao. Istina, ne ~eka nas lagan posao nego u`arena atmosfera i maksimalno napaljeni igra~i ^apljine. No, i nama je to samo motiv vi{e da jo{ jednom poka`emo da smo najbolja mom~ad u dr`avi. Ako pristup igri bude pravi, ^apljina, objektivno, nema {ansi - rekao je kapiten [ime [pralja. Prvu utakmicu, na Pecari, propustio je centar [irokobrije`ana Ivan Grgat. Razlog je povreda mi{i}a lista. Trener Ivan Veli} ne}e riskirati sa njim ni u revan{u ako rezultat bude
Polaganje Brajanta: Odli~na serija u fini{u
(Foto: Reuters)

Atlanta se plasirala u polufinale Istoka

Lejkersi poveli protiv Jute
Ko{arka{i Atlante pobijedili su Milvoki sa 95:74 i pro{li u polufinale Isto~ne konferencije doigravanja za prvaka NBA, gdje }e igrati protiv Orlanda. Houksi su drugu godinu zaredom prvu rundu pro{li pobjedom tek u sedmom me~u. Sjajnom Alu Horfordu (16 poena, 6/8 iz igre, 3/5 za tri, 15 skokova, 4 asistencije i tri blokade) te odli~nom D`amalu Krofordu (Jamal Crawford, 22 poena, 6 asistencija), koji prvi put u desetogodi{njoj karijeri igra u plej-ofu, odli~no su pomogli Majk Bibi (Mike Bibby) i D`o{ Smit (Josh Smith) sa oporavljen, u}i u igru i pomo}i saigra~ima da izbore finale. Sutra u drugom polufinalnom me~u u Aleksandrovcu igraju Igokea i BoD. K. sna (1-0 u seriji). po 15 poena. Ersan Iljasova bio je najbolji kod Baksa sa 13 poena i 11 skokova. U drugom me~u, LA lejkersi su u Stejpls centru savladali Jutu sa 104:99 i poveli sa 1:0 u polufinalu Zapada. Kobi Brajant (Kobe Bryant) je u posljednjem periodu ubacio 11 od ukupno 31 poena. Sjajnu podr{ku odli~nom Brajantu (12/19 iz igre, 0/2 za tri), koji je ubacio sedam uvezanih poena u samom fini{u me~a, pru`io je centar Pau Gasol sa 25 poena (9/15 iz igre), 12 skokova, pet blokada i ~etiri asiste(A. ^.) ncije.

Grgat: Nije igrao u prvom me~u

i{ao naruku prvaku. Ako krene po zlu, i Grgat }e, iako nedovoljno

Bh. ko{arka{i u Evropi

Ante Nazor, trener ^apljine

Huki} sve dalje od plej-ofa
Ko{arka{ki reprezentativac Bosne i Hercegovine Jasmin Huki} ponovo se sa svojim Benetonom udaljio od doigravanja za prvaka Italije. Huki} je u doma}em porazu od Ferare (67:73) u 28. kolu postigao samo 3 poena. Henri Domerkant (Henry Domercant) dao je 14 poena uz po dva skoka i asistencije u pobjedi Sijene nad Kazertom (98:57). Ermin Jazvin je, nakon du`eg vremena, u 32. kolu {panske lige dobio priliku u timu Granade (5 minuta, 2 sk i 1 ukl) u porazu u gostima kod Lagune Aro (81:84). Cedevita je sa novim trenerom Acom Petrovi}em u 10. kolu hrvatske Lige za prvaka do~ekala vode}i Zadar, koji je ostao nepora`en i nakon ovog gostovanja (89:96) uz solidan nastup na{ih Bari{e Krasi}a (9 p i 4 sk) i Ivana Opa~ka (6 p i 2 sk). Porazom i u tre}em ~etvrtfinalnom me~u ~e{kog plej-ofa od Pardubica (71:78) De~in na{eg Admira Ali}a (8 p, 2 sk) okon~ao je ovu sezoV. B. nu.

Za iznena|enje treba bolji napad
Ko{arka{i ^apljine Laste poku{at }e ve~eras (20 sati) na svom parketu iznenaditi [iroki TT kabele i izjedna~iti u polufinalnoj seriji. Klub sa Pecare gostovao je ove sezone dva puta u ^apljini, jednom je pora`en u Kupu BiH, a u drugom susretu, u Ligi 6, te{ko je do{ao do va`nih bodova. - Igrali smo previ{e nervozno u prvoj utakmici, prerano smo zavr{avali napade, a [iroki je brzo do{ao do prednosti, koja je nama poslije bila nenadoknadiva. Iako je [iroki rang vi{e u odnosu na nas, kada na{u igru karakteri{e kolektivnost, mo`emo se nositi sa svakim - rekao je trener ^apljine Ante Nazor. Ako `ele pozitivan rezultat, ^apljinci }e morati pru`iti mnogo bolju igru od nastupa u dvorani na Pecari. - Moramo bolje reagirati u indirektnoj blokadi igra~a [irokog i ne ostaviti mnogo prostora za njihove {utere. Ipak, odbrana u prvom susretu nije bila toliko lo{a, a bolju igru trebamo pru`iti prvenstveno u napadu. O~ekujem odli~nu atmosferu i ravnopravniji me~ - istakao je Er. B. Nazor.

Nazor: Zatvoriti {utere [irokog

BH Telecom PLBiH u sjede}oj odbojci
Rezultati 17. kola: Fantomi - Tigar 119 3:0, Op}ina Ilid`a - Zavidovi}i 3:2, Maglaj Index - Sinovi Bosne 0:3, Drina - 15. maj 3:0. Zaostali me~ 16. kola: Fantomi - SPID 3:1.
1. Fantomi 2. SPID 3. S. Bosne 4. Maglaj I. 6. Zenica 92 7. Drina 8. Tigar 119 9. O. Ilid`a 10. 15. maj 17 17 16 14 17 13 17 9 16 7 0 2 4 8 9 51:4 43:8 41:12 28:36 31:37 26:33 26:38 21:41 21:42 13:51 51 42 39 23 21 20 20 16 15 5

U subotu posljednje kolo Lige 4 za ko{arka{ice

Zavr{nica Euro~elend` kupa za ko{arka{e

@eljo i Jedinstvo BH Telecom odlu~uju o dr`avnom prvaku
Odluka o novom dr`avnom prvaku za ko{arka{ice past }e u subotu u Sarajevu, gdje }e branilac naslova @eljezni~ar do~ekati Jedinstvo BH Telecom. Tako }e Tuzlanke, nakon trofeja u Kupu BiH, imati priliku da osvoje duplu krunu. - Imamo dobru priliku da nakon toliko godina osvojimo titulu. ^ini mi se da }e ve}e optere}enje biti na @elji, jer }e igrati pred doma}om publikom, gdje mo`e ostati bez naslova - rekla je direktorica kluba Mara Laki}-Br~aninovi}, koja je bila igra~ica tuzlanskog tima u njegovom najslavnijem periodu, kada je Jedinstvo 1989. postalo prvak Evrope. Ina~e, u oba takmi~enja u teku}oj sezoni @eljo i Jedinstvo BH Telecom odigrali

Njema~ki Getingen u finalu bolji od ruske Samare
Njema~ki grad Getingen bio je proteklog vikenda doma}in finalnog turnira Euro~elend` kupa, prema kvalitetu tre}eg klupskog takmi~enja za ko{arka{e u Evropi, na kojem je doma}i tim u finalu savladao rusku Samaru sa 83:75. Za ruski klub nastupio je nekada{nji igra~ Bosne ASA BH Telecoma D`ej Ar Bremer (J. R.), koji je u finalu postigao 11 poena i upisao po tri skoka i asistencije. (V. B.)

5. Zavidovi}i 17 6 11 17 7 10 17 5 12 17 6 11 17 0 17

Sa ranijeg me~a Tuzlanki i Sarajki: Ko }e se radovati?

su ukupno ~etiri me~a, a trenutni omjer je E. M. 3-1 za Sarajke.

Bremer: Postigao 11 poena za Samaru

UTORAK 4. 5. 2010.

20.10
FILM, OBN

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.45

BUSINESS NEWS

20.30

TV BINGO SHOW

19.15

EXKLUZIV

21.00

ZAPLE[IMO

21.00

MAHALA[I

Brigade tigrova
Film realisti~no oslikava povijesno razdoblje u kojem je smje{ten, vrijeme francuske „Belle Époque“, kada bujanje kriminala u zemlji zahtijeva osnivanje jedne nove, moderne policijske jedinice - Brigade tigrova... Uloge: Klovis Kornilak, Dajen Kruger, Eduard Ber Reditelj: D`eromi Kornuau

01.00
FILM, PINK BH

Zabranjeni izbor
Glavna junakinja Irlen `ivi preko puta porodice Bin i kroz prozor svoje sobe ima jedinstvenu priliku da gleda scene iz njihovog `ivota koje bi ina~e mogle da se de{avaju samo u sapunskoj seriji... Uloge: Marta Plimpton, Keli Lin~, Rud`er hauer Reditelj: D`enifer Varen

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 09.15 Mini school 09.20 Mali kuhari, animirana serija, 13/39 09.30 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 83/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 119/130, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Putevi zdravlja, magazin, r. 12.45 Moda je ..., magazin, r. 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Naked.TV, r. Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi u galaksiji brojeva, animirana serija 15.35 Mini school 15.40 Lopta iz svemira, drama 15.55 Aladinove pri~e, animirana serija, 14/26 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, serija, 120/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Muzi~ki program 17.45 U me|uvremenu, bh. magazin 18.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, 7/40 18.45 Business News 18.50 Mi{ i ma~ak, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 Atentat na Adolfa Hitlera, strana dokumentarna serija 20.05 Crta, politi~ki magazin 21.05 Doktor @ivago, serija, 2/11 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 22.50 Izbori 1, hongkon{ki igrani film 00.25 Doktor @ivago, serija, 2/11, r. 01.15 U me|uvremenu, bh magazin, r. 01.40 Crta, politi~ki magazin, r. 02.40 Pregled programa za srijedu 17.15 U`ivo iz Ebi Rouda, dok.zabavni program 18.00 Bonaventura, porodi~ni magazin 18.30 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.40 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 20.05 Zabranjena ljubav, serija 21.00 Aktuelno, inf. program 22.00 Na kraju dana

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 76. epizoda, r. 10.00 Bo u pokretu: Bo i Kocko ]o{ki}, crtani film 10.30 Pozitivna geografija: Novi Travnik (@ivotinjsko carstvo) 11.00 Ekovizija, dokumentarni program 11.30 Magazin Lige prvaka u nogometu, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dolina sunca, igrana serija, 161. epizoda, r. 13.05 Trka}a staza, igrana serija, 11. epizoda 13.55 60 minuta, politi~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.20 Slatka tajna, igrana serija, 77. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 23. epizoda 16.45 Milan i Enis, ske~evi 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 162. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 107. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Tv Bingo Show, 2. vanredno kolo, direktno izvla~enje 21.30 Dnevnik, najava 21.52 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 21.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.25 @ivot je more, {panjolski igrani film /RP/ 00.30 @ivjeti u nuklearnom dobu, japanski dokumentarni film 01.30 Hayd u park, program za mlade 02.00 Pregled programa za srijedu

07.30 Jutarnji program, ola`ni program 08.45 Gusarska akademija, 05/13, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 10.25 Skrivena kameraPopCorn, 101/150, zabavna emisija ,r. 10.40 A la Carte, kulinarski show, r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.30 Ke~eri, sportski program,r. 14.30 Zakon bra}e II, 09/22 (31/81), kriminalisti~ka serija (16), r. 15.30 Top Shop 15.55 Exkluziv, zabavna emisija, r. 16.25 Kralj Queensa IX, 06/13 (200/207), humoristi~na serija 16.55 OBN Info 17.00 Skrivena kameraPopCorn, 102/150, zabavna emisija,r. 17.30 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Brigade tigrova (16), film 21.55 Wallis & Edward, film 23.50 OBN Star model by Dejana Rosulja{, reality show /live/ 02.30 Brigade tigrova (16) Film, r. 03.20 Europska Liga, snimka utakmice

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Jagodica bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani program 10.25 Winx, crtani film 11.15 Spektakularni spiderman, crtani film 11.30 Jingl televoting. Zaple{imo! 11.35 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 97. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.00 Horizonti 15.45 Muzi~ki program 16.20 Jingl televoting. Zaple{imo! 16.24 Sport centar 16.25 Nijemi svjedok, igrana serija 17.30 Top Meblo HOME-info 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.08 Jingl televoting. Zaple{imo! 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting. Zaple{imo! 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 58. epizoda 21.00 Zaple{imo!, zabavni program 22.30 Tesna ko`a, igrani film 00.00 Nijemi svjedok, igrana serija 00.50 Sport centar 00.55 Zauvijek susjedi, igrana serija, 139. epizoda 21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Put oko svijeta 23.00 Glas Amerike 23.30 Triumph

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net - jutarnji program 10.00 Farma - u`ivo 11.00 ^ini 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Farma u`ivo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 16.55 Najbolji zajedno 17.00 Farma u`ivo 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Sex i selo, stari serijal 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Najbolji zajedno 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma - vtr 21.00 Mahala{i, serija 21.30 Grand parada 23.00 Farma u`ivo 01.00 Zabranjeni izbor, film (Beans of Egypt Maine) 1994 19.55 20.00 21.00 22.30 Vijesti Najbolje godine - serija Igrani film El Cortez, igrana serija

TV Alfa
06.55 07.00 08.00 09.05 10.00 12.00 12.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 00.00 00.15 Alfa promocija Alfa mozaik Skrivena kamera, r. Zlatni portreti, r. Alfa mozaik Vijesti SMS Chat Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret Liberti Arena Poznati Vijesti SMS Chat Vijesti Jukebox

TV Gora`de
19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 Dnevnik Reporta`a Folk takt, muzi~ka emisija Bonaventura Balkandisc Dnevnik, r. Glas Amerike

19.00 DNEVNIK KISS 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 FIS SHOP 21.10 Film, Shrink (16)

21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Gordost

TV Zenica
19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 21.30 Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja O tome se govori TV Liberty Dobro srce

TV HEMA
18.00 Vijesti 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, Najava doga|aja 22.50 Top shop 23.00 Katalina & Sebastijan serijski program - 103. epizoda - repriza 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

TV Kakanj
19.30 20.00 20.25 21.00 21.30 22.00 Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Druga~iji pogled Krivaja rafting Zabranjena ljubav, serija 23.00 Vijesti TV Sahar

BN
17.15 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.25 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 Sponzoru{e, tv serija 21.00 Golt frket 22.15 Loto 22.30 Pregled dana

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 21.00 21.30 22.20 22.50 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Zabranjena ljubav TV Liberty - inf. program Aktuelnosti, r.

TV Mostar
16.20 Nijemi svjedok, igrana serija, 42. epizoda 18.00 Grad, revijalni program 19.00 RTM vijesti 19.30 Urban music puls, muzi~ka emisija 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 58. epizoda 22.30 Tesna ko`a, igrani film

TV Cazin
20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program

TV USK
19.00 19.30 20.05 20.50 Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program TV intervju Veterani danas

TV TK
16.30 U dobrom dru{tvu, kulturno-zabavni program

TV KISS
18.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 7.

HIT TV
20.00 Zabranjena ljubav

TV Bugojno
19.00 Informator 19.30 Aktuelno - inf. program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.00
FILM, Nova TV

12.30 U ZDRAVOM TIJELU

21.00

U@IVO: BOKS

18.30

HOKEJ NA LEDU

20.45

U@IVO: [KOTSKA LIGA

16.00 PLANETA MESO@DERA

13.00

ROCK CHART

22.15

MONK

21.15 DVA I PO MU[KARCA

12.30 U zdravom tijelu 12.45 Trendseter, r. 13.30 Da ti ka`em kamenko: Radim i pjevam da mi bude lak{e, dok. program, 2/10 14.00 Tito: crvenocrno (19431980), dokumentarni pr. 15.00 Vijesti 15.10 Pri|i bli`e, serija, r.

13.00 U@IVO: Tenis WTA turnir u Rimu 19.00 Eurogolovi 19.10 Bilijar 20.15 Eurogolovi 21.00 U@IVO: Boks 23.00 Freeride spirit 23.15 Inside WTCC 23.45 Motorsport

14.00 Rukomet 15.30 Kriket 18.30 Hokej na ledu 19.15 Odbojka 20.15 Odbojka 22.15 Kriket

15.15 Holandska liga: NEC - Ajax ili NAC - Twente 17.00 Real NBA 17.30 Pregled Moto GP Spain 17.45 NBA Live 18.00 Profi boks 19.30 Pregled Belgijske lige 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.45 U@IVO: [kotska liga: Seltik Rend`ers 22.45 NBA Live

15.00 Ubice zmija 16.00 Planeta meso`dera 17.00 Na dugom putu prema dole 18.00 Megafabrike 19.00 Zona gradnje 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 Megagra|evine 21.00 Velik, ve}i, najve}i 22.00 Tabu: Droge

13.00 Rock Chart 14.00 Brand New 14.30 Next 15.00 Made 15.40 Real World Road Rules: Challenges The Island 16.30 Real World. Dc 17.20 The City 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 MTV Express: Sikter 19.00 Just See MTV

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.45 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Zakon i red, serija

16.00 Pomo} na poslu 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 22.10 Sta`isti 23.15 TV total

Najsla|e stvorenje
Kada je rije~ o mu{karcima, Kristina Volters ima jedno svoje zlatno pravilo - mora izbjegavati potragu za onim pravim i usmjeriti se na sada{njost. No, sve se promijeni kada jedne ve~eri u klubu upozna Pitera, koji, prema svemu, odgovara idealnom Kristininom mu{karcu `ivota... Uloge: Kameron Dijaz, Kristina Eplgejt, Selma Bler Reditelj: Rod`er Kambl

UTORAK 4. 5. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Imate dojam da se iza tajanstvenosti osobe koju volite, krije divno bi}e. Pazite se razo~arenja. 21. III - 20. IV Posao: Pona{ajte se u skladu sa ~injenicom da za vas nema ~vrstih prepreka. Shvatite ih kao izazov. Zdravlje: Prolazno neraspolo`enje.
OVAN

21.05

MJESTO ZLO^INA

18.21

KOD ANE

22.00

ZLO^INA^KI UMOVI

21.00

FARMA

09.00 09.05 09.07 09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 11.10 11.35 12.00 12.15 13.00 13.45 14.00 15.00 15.10 16.00 16.23 16.30 17.05 18.00 18.30 19.00 19.05 19.25 19.30 20.00 20.10 21.05 21.50 22.50 23.07 23.12 23.15 23.55

Vijesti Vremenska prognoza RTRS preporu~uje Dolina sunca, tv novela (161./210) Mala tv Plavi zmaj, crtana serija (40./52) Henrijeve zanimljive `ivotinje, program za djecu (22./27) Leonardo, crtana serija (25./26) Sve {to treba da znate, obrazovni program (12./12) Mts magazin, muzi~ki program Vijesti \ur|evdanski festival - pres konferencija, direktan prijenos Drezdenovi dosjei, serija (3./13) Zoopis Klinika, serija (50./54) Vijesti Tito, crveno i crno Kad mar{al mar{ira, dokumentarna serija (6./24) Banjalu~ka panorama Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Dolina sunca, tv novela (162./210) U 18 - FK Borac sportski program Moje slike Rusije, reporta`a Miniskule, animirana serija (33./78) Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik Sport Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija (15./24) Poaro, serija (25./38) Info profil Sport Finansijske novosti Neko da me ~uva, serija (14./64) Pakov svijet, humoristi~ka serija (44./65)

07.35 07.40 08.35 08.40 09.13 10.00 10.15 10.25 10.30 11.15 11.40 12.00 12.27 12.32 13.20 14.10 14.32 14.42 15.35 16.10 16.20 17.37 18.21 18.37 19.24 19.30 20.04 20.10 20.45 22.05 22.35 22.40 23.35 00.05 01.00 01.45 02.30 03.15 04.05 04.35 05.05

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, telenovela* Vijesti Skica za portret Te ~udesne `ivotinje: Penjanje, dokumentarna serija* Putovanja `eljeznicom: Vlakom kroz Skandinaviju, dokumentarna serija* James Martin u Bretanji, dokumentarna serija* Kulturna ba{tina: Perivoj Maksimir Dnevnik @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Moj grijeh, telenovela* McLeodove k}eri 6, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Skica za portret Me|u nama Cinku{i, emisija pu~ke i predajne kulture Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Globalno sijelo Dr`ava, selo, grad (7/7) Poslovni klub @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Otvoreno Vijesti Drugi format: Generacija Y Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* Pet zvjezdica, serija* Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)* P.D.James: Varke i ~e`nje, serija (12)* Globalno sijelo Poslovni klub Moj grijeh, telenovela*

07.20 Trolovi, crtana serija* 07.45 TV vrti}: Ljubav Danica: Danica i gu{ter Gusarske pri~e Nepoznati brod* Profesor Baltazar: Zvjezdani kvartet 08.15 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* 08.40 Dvorac igra~aka, serija za djecu* 09.05 Daleko od doma, serija za djecu* 09.25 Pustinje svijeta: Polarne pustinje, dokumentarna serija 10.00 Sutkinja Amy 6, serija 10.45 Vincent i ja, kanadski film* 12.25 Tradicionalna japanska kultura: Kaligrafija* 12.45 Dokuteka - M. Pei}-V. Lasta: Ljubav na putu - Skitnje po Slavoniji 13.20 Prijatelji 10, humoristi~na serija* 13.45 Moja `ena i djeca 4, humoristi~na serija* 14.10 Pet zvjezdica, serija* 14.55 Kod Ane 15.10 Koga briga? Trema 15.40 TV vrti}: Ljubav Danica: Danica i gu{ter Gusarske pri~e: Nepoznati brod* Profesor Baltazar: vjezdani kvartet 16.10 Te ~udesne `ivotinje: Penjenje, dokumentarna serija* 16.15 Zvjezdane staze: Enterprise 1, serija* 17.05 Drugi format: Generacija Y 18.00 Vijesti na Drugom 18.17 Vrijeme 18.20 @upanijska panorama 18.50 Otkad si oti{la 2, humoristi~na serija* 19.20 Johnny Bravo, crtana serija* 19.45 Garfield 1, crtana serija* 20.10 Nepokoreni grad: ^amac na Kupi, serija 21.40 Vijesti na Drugom 22.00 Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12)* 22.50 Fawlty Towers 2, humoristi~na serija* 23.20 P. D. James: Varke i ~e`nje, serija (12)*

07.50 Fifi i cvj.dru{tvo serija 08.05 Bumba serija 08.10 Odavde do vje~nosti serija 10.10 Magi~na privla~nost serija 11.10 IN magazin doma}a produkcija 12.00 Farma reality show 12.59 PBZ Pitanje dana 13.00 Najbolje godine doma}a serija 14.00 Odavde do vje~nosti serija 16.00 Magi~na privla~nost serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.25 Na{a mala klinika serija 18.15 IN magazin doma}a produkcija 18.50 Upitnik doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.00 Najbolje godine doma}a serija 21.00 Farma reality show 22.00 Najsla|e stvorenje (12) igrani film 23.40 Ve~ernje vijesti informativni program 23.55 Seinfeld serija 00.25 Bra~ne vode serija 00.55 Za~arani (15) serija 01.40 Ezo TV (18) tarot show 02.40 Posljednji znak (15) igrani film

Ljubav: Boli vas odnos voljene osobe prema vama, iako ni sami sebi to ne `elite priznati. Ne po21.IV - 22.V vla~ite se u sebe. Posao: Ako tra`ite posao, imate izvanrednu priliku za razgovor. Poka`ite slobodno koliko znate i umijete. Zdravlje: Zaboravite na te{ko}e.
BLIZANCI Ljubav: Ako osje}ate da je istinska ljubav prema

BIK

partneru nestala, budite po{teni i rije{ite novonastalu situaciju. Posao: Najbolje je da se, ako je to ikako mogu}e, opustite. Istinski povjerujte da }e vrijeme te{ko}a ubrzo pro}i. Zdravlje: @ivci su vam slaba ta~ka.
23.V - 22.VI

Ljubav: Preispitujete osje}anja. Mislite da ste emotivno neovisni o partneru, ali shvatit }ete da to nije ta~no. 23.VI - 22.VII Posao: Izuzetno vam je te{ko da postignete koncentraciju. To ne zna~i da trebate odustati od svojih planova. Zdravlje: Uzrujavanje izaziva probleme.
RAK

Ljubav: Ako partner po`eli rastanak, to vjerovatno nije ni{ta kona~no ni definitivno. Vi znate kako prevazi}i krizu. 23.VII - 22.VIII Posao: Povremeno se trebate povu}i. Vi{e zbog sebe, vlastitog mira, kako ne biste neke stvari uzalud obja{njavali. Zdravlje: Nemojte se forsirati.
LAV

Ljubav: Situacija je prili~no ugodna. Odnos sa partnerom ponovo ulazi u skladniju fazu, a da toga niste ni svjesni. 23.VIII - 22.IX Posao: Mnogo toga prili~no vas ljuti. Ostvarenje planova ne ide predvi|enim tempom i u roku koji ste zacrtali. Zdravlje: Vrlo ste nervozni.
DJEVICA

Ljubav: Pogotovo ako ste u du`oj vezi, skloni ste avanturi ili barem ma{tanjima o novim, uzbudlji23.IX - 22.X vim susretima... Posao: Poku{avate izbje}i obaveze, {to vam ba{ i nije pametno. Zato, „stisnite zube“ i prihvatite se posla. Zdravlje: Nema napetih utjecaja.
[KORPIJA Ljubav: Na vidiku je novo, lijepo poznanstvo. Sa-

VAGA

20.00
SERIJA, HAYAT TV

Najbolje godine
Ema jo{ pamti susret sa vje{ticom - svojom mamom. Tomo spasi ozlije|enog Damira, ali mu ukrade pilu. Andrija poku{ava biti dobar otac, {to Loreni ide na nerve. Tomo sa Mirom organizira prodaju bo`i}nih poklona. Ru`a preispituje svoje odgojne postupke, ali je Danica razuvjerava. Kockarska sre}a mladog para je kratkog vijeka pa su Korana i Sebastijan prisiljeni pecati zlatnu ribicu.

Dolina sunca
Nata{a poludi kada u pivnici ugleda Sofiju sa Tonijem. Renata likuje pred Ivanom zato {to Adela mora peglati za Sofiju kako bi pre`ivjela. Renata govori Gordanu da ne vidi smisao njegove `enidbe sa Evom, jer bi idealan potez za pro{irenje posla bio upravo brak izme|u njih dvoje. Andrija ka`e Toniju da je rekao Sofiji za Jurana i da bi bilo dobro da je sada uz nju.

mo u slu~aju da vi to `elite, mo`e prerasti i u ne{to vi{e. Posao: Razna ka{njenja, zastoji, neo~ekivani gubitak poslovnih papira, uslijedit }e ako ne budete vi{e pazili. Zdravlje: Nemate razloga za nervozu.
23.X - 22.XI

tnerom, mogu lako uroditi novootkrivenom stra{}u. Posao: Finansijski plodovi posla koji ste preuzeli na sebe, na zavidnom su nivou. Prati vas naklonost autoriteta. Zdravlje: Pobrinite se za liniju.
23.XI-22.XII

STRIJELAC Ljubav: Dugi, nje`ni, povjerljivi razgovori sa par-

17.05
SERIJA, RTRS

Doktor @ivago

Ljubav: Va{u „nedodirljiost“ mo`e uspje{no poremetiti jedna tajanstvena i privla~na osoba. Savjet: prihvatite izazov. 23.XII-21.I Posao: Obuzdajte `elju za tro{enjem. Izbjegavajte posu|ivanje novca, jer nepromi{ljenost donosi probleme. Zdravlje: Mogu}e su prolazne pote{ko}e.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Otvoreno porazgovarajte sa partnerom.

21.05
BHT 1
Larisa Fjodorovna otkriva gdje `ivi mladi} koji joj je spasio `ivot i posje}uje ga. U me|uvremenu, u ku}i Slezingerovih proslavlja se Jurijev ro|endan. Larisina majka Amalija Karlovna poku{ava da se otruje...

Kralj Queensa

16.25
OBN
Mejd`or je napravio Arturov portret, ali je Artur razo~aran svojim izgledom na njemu. Odlu~i da od Daga i Keri tra`i novac za zubnu protezu. Te{ka srca oni pristaju na ovaj neo~ekivani izdatak. Spens je za to vrijeme ostao bez posla, pa ga Keli unajmljuje kako bi joj pomagao u ku}anskim poslovima ...

Skupa prona|ite uzroke nezadovoljstva. Smirite strasti, budete realniji. 22.I-19.II Posao: Finansijska situacija je promjenljiva, a va{i prohtjevi ve}i od stvarnih mogu}nosti. To vas posebno nervira. Zdravlje: Odrecite se cigareta... Ljubav: Mo`da ba{ od danas va{a veza kre}e novim, ljep{im tokom. Shvatit }ete i koliko ste 20.II-2O.III voljeni. Posao: Najvi{e uspjeha imate ako vam je posao vezan za umjetnost, humanitarni rad, grupne projekte. Zdravlje: Izvrsno.
RIBE

SERIJA

SERIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Kairo: Protesti opozicije

Sukobi u Egiptu
KAIRO - Jedan demonstrant uhap{en je ju~er prilikom novog okupljanja opozicije u centru egipatske prijestonice koje je preraslo u sukob sa snagama reda. Okupilo se stotinjak osoba, me|u kojima nekoliko poslanika iz opozicije, da tra`e ukidanje vanrednog stanja, amandmane na Ustav i odr`avanje slobodnih izbora.

D`ejmson: Izgla|ene sve razmirice sa mu`em

Iako ju je pretukao i pokidao joj ligamente

Dvije nominacije za Oskara

D@EJMSON OPROSTILA ORTIZU
Porno-glumica povukla tu`bu protiv supruga, borca u UFC ringu
LOS AN\ELES - Nakon {to je medije preplavila vijest da je borac u UFC ringu Tito Ortiz pretukao svoju suprugu D`enu D`ejmson (Jenna Jameson) te joj polomio ligamente, nekada{nja porno-glumica navodno je svom dragom mu`u sve oprostila. Ortiz (36) prije nekoliko dana je godinu starijoj supruzi pokidao sve ligamente, a ranjena i polomljena D`ejmson zavr{ila je u bolnici i odmah podigla tu`bu protiv svog mu`a. No, ~ini se, ljubav je ipak bila ja~a. Samo nekoliko dana kasnije nekada{nja porno-diva povukla je tu`bu, a Ortiz je proveo kratko vrijeme u pritvoru zbog porodi~nog nasilja dok mu je pribli`avanje `eni zabranjeno. D`ejmson i Ortiz, koji su u braku ~etiri godine, navodno su izgladili sve razmirice, a sportista }e se po isteku zabrane pribli`avanja vratiti u njihovu porodi~nu ku}u.

Umrla Lin Redgrejv
NJUJORK - Filmska i pozori{na glumica Britanka Lin Redgrejv (Lyn Redgrave) umrla je u 67. godini. Njen izdava~ Rik Miramotez (Rick) kazao je da je ona umrla u nedjelju u svom apartmanu na Menhetnu, prenio je ju~er BBC. Redgrejv je dva puta nominirana za Oskara, jednom za najbolju glavnu, a jednom za najbolju sporednu ulogu.

Tadi} u posjeti Norve{koj
OSLO - Predsjednik Srbije Boris Tadi} sastao se ju~er s norve{kim kraljem Haraldom V, ~ime je zapo~eo dvodnevnu zvani~nu posjetu toj zemlji. Susret s norve{kim suverenom, koji je lideru Srbije priredio sve~ani ru~ak, prvi je na agendi posjete Tadi}a Oslu, tokom koje }e biti razmotren niz politi~kih i ekonomskih pitanja. Tadi} u planu ima sastanke s najvi{im norve{kim zvani~nicima, predstavnicima „Telenora“, vode}eg stranog investitora u Srbiji, i drugim poslovnim ljudima Norve{ke. Predsjednik Srbije danas }e se sastati s premijerom Jensom Stoltenbergom, kao i s predsjednikom norve{kog parlamenta Dagom Andersenom.

Iskosa

O`enio se ma~kom
BERLIN - Njema~ki po{tar Uve Mit{erli~ (Uwe Mitzscherlich) o`enio se svojom ma~kom Cecilijom `ele}i zape~atiti njihovu desetogodi{nju vezu, objavio je ju~er dnevni list „Bild“. S obzirom na to da je nelegalno o`eniti se `ivotinjom, po{tar je za 300 eura anga`irao jednu televizijsku glumicu da odigra mati~arku, dok je njen brat blizanac bio svjedok.

Znamenitost kao semafor

Rezultati izbora na Big Benu
LONDON - Rezultati ovosedmi~nih izbora u Velikoj Britaniji prvi put }e biti objavljeni na fasadi Big Bena u Londonu. Izborni rezultati bit }e projektovani na ~uvenoj sahat-kuli u realnom vremenu tokom ~itave no}i kako budu pristizali novi podaci, te }e londonska znamenitost biti svojevrsni semafor. Tehni~ki aspekti ove operacije povjereni su BBC-ju koji je objavio da je odu{evljen ovom inicijativom koju je pokrenuo britanski parlament. U ~etvrtak, 6. maja, nave~er }e se tako na ju`noj fasadi ~uvenog spomenika pojaviti ~etiri kolone, po jedna za laburiste, torijevce i liberaldemokrate, i jedna za manje stranke i nezavisne kandidate.

Kralj Harald V: Sve~ani ru~ak s liderom Srbije