Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik srijeda, 10. 3. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5210 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

$H*215.#.#.# 0+52+5#8+,' 75+)740156+70@
Dokument potpisao Mijo Kre{i} Za veze s terorizmom optu`eni BBI banka, BZK „Preporod“... Spisak ima zaglavlje Vije}a ministara BiH, ali u pozadini je vodeni `ig grba koji je bio zvani~no obilje`je RS
lasti BiH poslale su po~etkom februara Vije}u sigurnosti UN-a izmi{ljenu informaciju da u BiH postoji 45 organizacija

EKSKLUZIVNO

Izmi{ljena lista od 45 teroristi~kih organizacija

KPZ Zenica: Vje{anje o kai{ i predoziranje

V

koje su povezane s terorizmom i teroristi~kim aktivnostima, pokazuju dokumenti koje je „Avaz“ dobio u posjed! Zamjenik ministra sigurno-

sti BiH Mijo Kre{i} potpisao je u ime ministra Sadika Ahmetovi}a skandalozni dokument i putem Ministarstva vanjskih poslova uputio ga u Njujork. 2. strana

London: Gani}eva odbrana osporava navode
Sefi}: Sam sebi presudio

LAKO JE DOKAZATI KAKO JE DELIMUSTAFI] DAO IZJAVU
Projekti

^i{i}: Mrtav u krevetu KPZ: Ahmet Sefi} na|en mrtav u kupatilu, a Alena ^i{i}a ubila droga

Dvije smrti u 24 sata
15. strana

Korupcija: Alarmantni podaci TI-ja

MEDICINARI PO MITU PRETEKLI PROFESORE
6. str.

Novi prijedlog trase: J-J cesta do{la bi na 12-13 kilometara od bh. mora

Trebinje: Ro~i{te zbog napada na staricu

Dogovor o novom planu za Jadransko-jonsku cestu

BISERA KLOPI] VI[E NE SMIJE SAMA NI U SUD
SLU^AJ GAVARI]

Autoput, ipak, do Neuma
3. strana

8. str.

SARADNJE

Odba~ene optu`be Slobode

Pjani} u spotu Merlina
24. str.

58. str.

4. str.

2

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

aktuelno

EKSKLUZIVNO Izmi{ljena lista od 45 teroristi~kih organizacija

Predstavni~ki dom: Poslanici se izjasnili prozivkom (Foto: M. @ivojevi})

BiH poslala la`ni spisak @eljezni~ari se mogu Vije}u sigurnosti UN-a!
Federalni parlament
Dokument u kojem se spominje spisak potpisao zamjenik ministra sigurnosti Mijo Kre{i} Za veze s terorizmom optu`eni i BBI banka i BZK „Preporod“ Poslanici su odobrili i Program ovogodi{njeg rada Vlade FBiH
izrazio sumnju u rezultate elektronskog glasanja. Nakon drugog kruga glasanja, Softi} je konstatirao da je Vladin program odobren sa 54 glasa, javila je Fena. Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} nakon odobravanja Vladinog programa kazao je novinarima da taj dokument podrazumijeva postizanje finansijske stabilnosti FBiH, nastavak reformi i saradnju s Me|unarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom. Dug socijalnom sektoru iznosi nekoliko stotina miliona KM, a premijer najavljuje da Vlada ima plan kako da ga krajem ove i po~etkom idu}e godine po~ne izmirivati.

zadu`iti 50 miliona KM
Predstavni~ki dom Federalnog parlamenta ju~er je ve}inom glasova odobrio odluku Nadzornog odbora „@eljeznica FBiH“ o kreditnom zadu`enju te kompanije vrijednom oko 50 miliona KM. Prije glasanja, poslanica SBiH Amila Alikadi}-Husovi} kazala je da ovo nije prvi put da Parlament preuzima na sebe odluke o velikim kreditnim zadu`enjima u FBiH, a da, nasuprot tome, nema povratnih informacija o ekonomskom boljitku. Program ovogodi{njeg rada Vlade FBiH odobren je u drugom krugu glasanja usmenim pojedina~nim izja{njavanjem poslanika prozivkom. Prethodno je predsjedavaju}i Safet Softi}

Faksimil dopisa s potpisom Kre{i}a: Poziva se na la`ni spisak

Spisak napravljen na osnovu pamfleta sa `igom Vlade RS i zaglavljem Vije}a ministara BiH

Vije}e RAK-a o ka`njavanju medija

@alba RTRS-a razmotrit }e se 18. marta
Vije}e Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) 18. marta }e razmotriti `albu Radio-televizije RS (RTRS) na odluku o izricanju nov~ane kazne od 100.000 KM, izjavila je za Srnu portparol RAK-a Amela Odoba{i}. RTRS je ulo`io `albu na odluku RAK-a od 21. januara, kojom je ova medijska ku}a ka`njena sa 100.000 KM zbog neovla{tenog kori{tenja frekvencije putem 61. UHF kanala na lokaciji Banja Luka - Pobr|e. Odoba{i} je kazala da je razmatranje slu~aja emitiranja priloga „Vidimo se u Bile}i“ na Federalnoj televiziji jo{ u toku i o~ekuje se da }e procedura biti okon~ana za petnaestak dana. U tom prilogu lider SNSD-a Milorad Dodik i vrh ove partije monta`om su predstavljeni kao Adolf Hitler i ~elnici Tre}eg rajha.

Vlasti BiH poslale su po~etkom februara Vije}u sigurnosti UN-a izmi{ljenu informaciju da u BiH postoji 45 organizacija koje su povezane s terorizmom i teroristi~kim aktivnostima, pokazuju dokumenti koje je „Dnevni avaz“ dobio u posjed! Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i} po-

Ahmetovi}: Provjerit }u o ~emu se radi
Ministar Ahmetovi}, u ~ije je ime Kre{i} poslao skandalozni dokument, ju~er nam je rekao da ne zna o ~emu je rije~ i da zato jo{ ne mo`e komentirati slu~aj. - Provjerit }u o ~emu se radi. Ono {to Ahmetovi}: znam jeste da rad Grupe za borbu pro- Nema tiv terorizma nije u nadle`nosti Minista- komentara rstva sigurnosti, jer je vodi Tu`ila{tvo BiH - kazao nam je kratko Ahmetovi}. tpisao je u ime ministra Sadika Ahmetovi}a 5. februara ove godine skandalozni dokument i putem Ministarstva vanjskih poslova uputio ga u Njujork. Dr`avno tu`ila{tvo „raspola`e informacijom Grupe Vije}a ministara za borbu protiv terorizma i ja~anja borbe protiv terorizma“ u kojoj je spisak 45 teroristi~kih organizacija. Tu informaciju Grupa Vije}a ministara dostavila je Tu`ila{tvu BiH jo{ 25.

eporod“, „Air Bosna“, Radio Naba, list „Saff“, preduze}e „Vitezit“, pa ~ak i NVO „@ene `enama“. Na spisku su i brojne humanitarne organizacije iz arapskog svijeta i druga udru`enja od kojih mnoga nikada nisu postojala.

Hipoteka terorizma
Odakle potje~e spisak na koji se sada Kre{i} poziva kao na relevantan dokument u komunikaciji sa UNom, pokazuje vodeni `ig koji je ostao na papiru proslije|enom Tu`ila{tvu. Spisak teroristi~kih organizacija ima zaglavlje Vije}a ministara, ali u pozadini je vodeni `ig grba s orlom i ~etiri S, koji je u to vrijeme bio zvani~no obilje`je Republike Srpske!

Radna grupa
U dokumentu se navodi da Tu`ila{tvo BiH raspola`e „spiskom od 45 organizacija za koje postoje operativne informacije o mogu}oj sprezi s teroristima i teroristi~kim organizacijama na teritoriju BiH“. Kre{i} u dopisu koji je upu}en u vezi sa slu~ajem Safeta Durgutija navodi da

Lista pamfleta iz RS
Prema saznanjima na{eg lista, radi se o listi koja je napravljena na osnovu propagandnih i la`nih pamfleta koje je svojevremeno uradio Ured Vlade RS za saradnju s Tribunalom u Hagu. Nju je kasnije prepisao Domagoj Margeti} i objavio u knjizi. Sli~an fantomski spisak maja 2006. godine. U njoj su pobrojane organizacije koje Vije}e ministara BiH, odnosno njegova radna grupa, fakti~ki optu`uje za navodne veze s terorizmom. Izme|u ostalih, spomenute su BBI banka, Bo{nja~ka zajednica kulture „Prmo`e se na}i i na internetstranicama radikalnih srpskih i hrvatskih grupacija. U nekim verzijama tih pamfleta nalaze se i brojna imena, od bo{nja~kih uglednika pa do novinara, na sli~an na~in kako je to nedavno bilo prikazano na famoznim shemama koje su procurile iz Ureda visokog predstavnika. Neshvatljivo je da dr`avno ministarstvo i Vije}e ministara BiH taj la`ni dokument koji te{ko optu`uje BiH i name}e joj hipoteku terorizma i dalje smatra validnim i relevantnim i da ga jo{ i predo~ava Vije}u sigurnosti UN-a.
Tarik LAZOVI]

Odoba{i}: Pravo `albe

Kre{i}: Poslao dokument

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Ivani}: Kod naroda vi{e ne pali ni nacionalisti~ka retorika
- Istovremeno s trajanjem bezobzirne plja~ke naroda i gra|ana, oni podi`u politi~ke i etni~ke tenzije do najvi{eg nivoa. Za najvi{i nivo plja~ke treba i najvi{i nivo pra{ine kojom }e zaslijepiti svoje gladne i siroma{ne glasa~e. Rade to koordinirano, podr`avaju}i jedni druge i dr`e}i tako plja~ku pod kontrolom. (kladnica)
JOKER 403154 524089

Slu~aj Safeta Durgutija
Cijeli slu~aj iza{ao je na vidjelo zbog toga {to je Safet Durguti, ina~e profesor El~i Ibrahim-pa{ine medrese u Travniku, zatra`io od UN-a da ga skine s liste koja ga sumnji~i za veze s terorizmom, gdje je dospio kao biv{i radnik humanitarnih organizacija. UN je onda u januaru ove godine zatra`io od vlasti BiH da se o~ituju o njegovom zahtjevu. Iako je Kre{i} u odgovoru naveo o~itovanja SIPA-e i Dr`avnog tu`ila{tva da protiv Durgutija nema optu`nica, bh. vlasti iznijele su stav da se protive skidanju Durgutija s liste, iako potvr|uju da je dostupan bh. vlastima.

LOTO 10 13 14 15 34 41

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

PROJEKTI Novi plan za Jadransko-jonsku cestu

Autoput }e ipak i}i do Neuma
J-J cesta do{la bi na 12-13 kilometara od bh. mora Zadovoljni u Pomorskom dru{tvu BiH Pomirena dva plana razvoja saobra}aja
Entitetski i dr`avni ministri komunikacija i prometa postigli su dogovor u vezi s novom trasom takozvane Jadransko-jonske ceste, saznaje „Dnevni avaz“. Prema novom prijedlogu trase, koji je izra|en proteklih dana, ova cesta bi se, kako je i ranije bilo, odvajala od koridora 5C kod Po~itelja.

Savr{eni krug plja~ke
Premijer Sarajevskog kantona otkrio nam je kako vladaju}a koalicija na svim nivoima krade i vara narod i tro{i novac iz bud`eta
Da nije pukla tikva izme|u koalicionih partnera u Sarajevskom kantonu, gra|ani vjerovatno nikada ne bi saznali na koji ih na~in bezobzirna vlast SDA i Stranke za BiH godinama potkrada i vara. Ljut {to ministri iz SDA nisu podr`ali njegov prijedlog bud`eta, premijer Besim Mehmedi}, kadar SBiH, javnosti je otkrio tajne kanale kojima novac gra|ana zavr{ava u strana~kim kasama. Tako smo ~uli da SDA uz pomo} svojih direktora u „Sarajevogasu“ i „Toplanama“ izvla~i milionska sredstva za vlastitu predizbornu kampanju, a isto se pona{a i Stranka za BiH, koja, primjerice, kontrolira Gradsko saobra}ajno preduze}e (GRAS). Istovremeno, vladaju}a elita i njeni poslu{ni direktori i zimi i ljeti nas bombardiraju pri~ama o velikim dugovima u javnim komunalnim preduze}ima i potrebi da se te rupe popunjavaju iz bud`eta, odnosno iz d`epova poreznih obveznika, koji, da stvar bude gora, ve} redovito pla}aju ionako visoke ra~une za plin, grijanje, odvoz sme}a, vodu, mjese~ne i pojedina~ne karte za prijevoz. [ta tek SDA i SBiH rade s novcem profitabilnih dr`avnih kompanija na federalnom nivou, koje kadrovski tako|er kontroliraju, mo`e se samo naga|ati. Tako se pravi savr{eni krug plja~ke. Sli~no je, zasigurno, i u drugim gradovima i mjestima {irom BiH, a kada je Sarajevo u pitanju, katastrofalan u~inak aktuelne vlasti ilustrira i podatak da je ovaj kanton nekada imao ve}i bud`et od bud`eta RS, a danas svjedo~imo njegovom kolapsu. Nesposobni ali podobni, to je matrica po kojoj funkcioniraju ovda{nji vlastodr{ci. Zato smo i dovedeni u situaciju da su uru{ene sve vrijednosti, da po{tenje, radinost i moral nisu na cijeni, jer svakog dana, od {altera do kabineta, vidimo da postoje pre~ice i sporedni putevi mita, korupcije i kriminala. Mehmedi} i mehmedi}i {irom BiH o tome vi{e i ne {ute. Je li to dovoljno da narod kona~no otvori o~i i glasa~kim kutijama pomete mediokritete i lopove, pokazat }e izbori u oktobru.

Prihvatljiva varijanta
No, kako se vidi iz tek ura|ene mape do koje smo do{li, J-J cesta bi se, prema ovom planu, maksimalno pribli`ila Neumu, na svega 12-13 kilometara, a odatle bi ka jedinom bh. gradu na moru i{la brza cesta, koja bi imala po dvije trake u oba smjera. Autoput bi nastavljao dalje ka Crnoj Gori. Ono {to je najva`nije kod ovog rje{enja jeste da se njime zadovoljavaju dvije, kako se nekada ~inilo, nepomirljive koncepcije razvoja saobra}aja na ovom podru~ju. Njime su, naime, zadovoljni ~ak i naj`e{}i zagovornici varijante da koridor 5C zavr{i u Neumu, kao {to je Pomorsko dru{tvo BiH. To nam je potvrdio i ~lan Pomorskog dru{tva [eval Ko-

Novi prijedlog trase J-J ceste: Omogu}en razvoj Neumu

Pohvale Vidovi}u
- Dr`avni ministar Rudo Vidovi} veoma je razuman ~ovjek i u njega treba imati povjerenja. On pokazuje da je zainteresiran da {titi interese BiH - smatra Kova~evi}.

va~evi}, koji je ujedno i predsjednik Odbora za promet i infrastrukturu SDA. On je istakao da je „ovo prihvatljiva varijanta“, jer bi J-J cesta, prema ovoj varijanti, zapravo predstavljala krak koridora 5C koji bi i{ao ka bh. moru.

Dvije koncepcije
Ipak, podsjetimo da je Hrvatska u svojim planovima ovu ce-

stu zacrtala drugom trasom, preko Neuma i Dubrovnika, pa ostaje da se vidi kako }e dvije zemlje pomiriti svoje koncepcije. - Veoma bi nam smetalo ako bi nas Hrvatska ometala da mi na svom podru~ju uradimo ovaj krak J-J ceste. Tu se ne bismo slo`ili, jer bi to bilo katastrofalno po interese BiH - istakao je KoG. MRKI] va~evi}.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Videonadzor suzbio dio malverzacija
Pitanje: Je li projekt uvo|enja videonadzora tehni~kog pregleda suzbio dio malverzacija prilikom registriranja automobila?
A) DA 57% B) NE 36% C) Ne znam 7%

Reakcija Sindikata na presudu o „Sokolu“

Vidovi}: A mi se ponadali da je do{ao kraj lopovluku
To je najcrnji dan od nastanka ovog preduze}a od prije 60 godina, ka`e Vidovi}
Osloba|aju}a presuda Branku Kolobari}u, Valeriji ^uljak i Mili Gad`i}, nakon optu`be za privredni kriminal i nezakonitu privatizaciju u mostarskom „Sokolu“, {okirala je predstavnike Sindikata ove firme. Za predsjednicu Sindikata radnika „Sokola“ Miru Vidovi} presuda Kantonalnog suda u Mostaru predstavlja „poruku da oni koji su prodali Sokolove hale i dalje nastave s kriminalom“. - Podizanjem optu`nice ponadali smo se da je do{ao kraj lopovluku, kriminalu, bahatosti u slu~aju privrednog giganta. Za nas koji jo{ radimo u Sokolu, ali bez ikakvih radni~kih prava, to je najcrnji i najte`i dan od nastanka ovog preduze}a od prije 60 godina - kazala je Vidovi}. Kako saznajemo, Tu`ila{tvo HNK na presudu }e podnijeti apelaciju Vrhovnom sudu FBiH. A. Du.

B C

Vidovi}: Mogu nastaviti s kriminalom

A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 112.060 posjetilaca.

„Soko“ Mostar: Sindikat razo~aran presudom Kantonalnog suda

4

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

aktuelno

LONDON Gani}eva odbrana osporava legalnost hap{enja

S ju~era{njeg skupa: Podr{ka Gani}u

Uprili~en skup podr{ke Ejupu Gani}u

Lako je dokazati pod kojim je okolnostima Delimustafi} Otvaranje rana za svim dao izjavu u Beogradu
(Foto: B. Nizi})

poginulim i ranjenim u BiH
Asocijacija za brigu o djeci nepotpune porodice, prvenstveno djeci {ehida i poginulih boraca, u odgoju i obrazovanju uklju~uju}i edukaciju `ena i majki „Fatma“ organizirala je ju~er u Sarajevu skup podr{ke ratnom ~lanu Preaerodromu. - Njegovo hap{enje je za sve patriote samo otvaranje nezacijeljenih rana za svim poginulim i ranjenim u BiH - kazala je Huki}. Po~asni ~lan Asocijacije „Fatma“ Omer Ibrahimagi} kazao je da je uzbu|enje

Ako prof. Gani} sutra ne bude pu{ten, ro~i{te o validnosti slu~aja bit }e odr`ano 25. marta Srbija ni ju~er nije dostavila dokaze
Ako ratni ~lan Predsjedni{tva RBiH, akademik prof. dr. Ejup Gani}, ni sutra ne bude odlukom Vi{eg suda Velike Britanije pu{ten na slobodu uz kauciju, ro~i{te na kojem }e njegovi advokati poku{ati osporiti validnost cijelog slu~aja zbog kojeg je on uhap{en 1. marta u Londonu, bit }e odr`ano 25. marta. ga nije mogu}e dr`ati u zatvoru 45 dana, koliko Srbija ima da predstavi svoj slu~aj, bez ikakvog dokaza izuzev naloga za hap{enje. - Veoma je va`no da smo mi danas (ju~er, op. a.) uspjeli pokrenuti paralelni proces u kojem dokazujemo da Srbija zloupotrebljava britanski zakon o ekstradiciji, pravosudne organe i svoje odnose s Velikom Britanijom, te da sam nalog za hap{enje nije meritoran - izjavila je za „Dnevni avaz“ Emina Gani}. Ako Vi{i sud u Londonu, pak, sutra dozvoli Gani}evo pu{tanje na slobodu uz kauciju, naredno ro~i{te bit }e odr`ano tek 14. aprila, {to je datum koji je utvr|en odmah nakon njegovog hap{enja, jer se Srbiji daje rok od 45 dana da izlo`i cijeli slu~aj.

Potpisivanje peticije
Asocijacija mladih SDA organizirala je potpisivanje peticije pod nazivom „Sloboda za dr. Gani}a“. Peticiju je ju~er na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi} u Sarajevu potpisao predsjednik SDA Sulejman Tihi}. Petidsjedni{tva RBiH Ejupu Gani}u. Predsjednica Asocijacije Fatima Huki} podsjetila je da je Gani} zaslu`an za{to Aliju Izetbegovi}a nije ubio agresor maja 1992. kada je uhap{en na Sarajevskom ciju podr{ke Gani}u potpisali su i gra|ani Srebrenice, Mostara i drugih gradova u HNK. Peticija }e biti potpisivana i sutra, a bit }e uru~ena Ambasadi Velike Britanije sutra, na dan ro~i{ta Gani}u. u javnosti opravdano zbog ~injenice da je Velika Britanija i za vrijeme agresije na BiH imala negativan stav prema BiH, a da je dokaz tome i postavljanje svog izaslanika u {tab Radovana Karad`i}a.

Rok Srbiji
To je ju~er odlu~io Okru`ni sud u Londonu, ~ijem je ro~i{tu kona~no prisustvovao i prof. Gani}, a njegovi sin i k}erka Emir i Emina takvu odluku smatraju dosta dobrim pomakom, s obzirom na to da se britansko tu`ila{tvo `estoko protivilo tom datumu. To zna~i, prema rije~ima Emine Gani}, i da je sud uva`io argumente Gani}eve strane, potvrdiv{i da

Tvrdnje medija
Tu`ila{tvo je na ro~i{tu potvrdilo da Srbija do ju~er nije dostavila dokaze koje je Vi{i sud zatra`io od nje u vezi s tvrdnjama da je prof. Gani} umije{an u navodni ratni zlo~in u slu~aju „Dobrovolja~ka“. Vi{i sud je za dostavljanje dokaza Srbiji dao rok od sedam dana, prolongiraju}i do ~etvrtka dono{enje odluke o pu{tanju Gani}a uz kauciju. - Mi o~ekujemo da Srbija ne}e imati nove dokaze u odnosu na ono {to je ve} utv-

Pismo britanskom parlamentu

Bh. parlamentarci tra`e hitno osloba|anje
Potpisi 38 bo{nja~kih i hrvatskih zvani~nika
Dopredsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Beriz Belki} ju~er je u ime i po ovla{tenju 38 bo{nja~kih i hrvatskih poslanika i delegata ambasadoru Velike Britanije u na{oj zemlji Majklu Tejtemu (Michael Tatham) uru~io pismo u kojem od Donjeg doma parlamenta te zemlje tra`e hitno osloba|anje Ejupa Gani}a. - ^lanovi Parlamenta BiH ~in hap{enja ratnog ~lana Predsjedni{tva RBiH i aktuelnog nosioca diplomatskog paso{a do`ivjeli su kao nepo{tivanje suvereniteta na{e zemlje i kr{enje me|unarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava i status nosilaca diplomatskih paso{a - ka`e se, izme|u ostaS. R. log, u pismu.
Gani}: Kona~no na ro~i{tu

Emir i Emina Gani} ju~er pred sudom u Londonu: Pozitivni pomaci

r|eno u Ha{kom tribunalu. To {to srbijanski mediji plasiraju da je me|u klju~nim dokazima koji terete na{eg oca za slu~aj „Dobrovolja~ka“ izjava Alije Delimustafi}a, svi

Oca vidjeli kroz dva stakla
Emina i Emir oca su ju~er imali priliku vidjeti u sudnici, ali su ih dijelila dva stakla, jer je prof. Gani} iz zatvora doveden u posebnu staklenu kabinu u sklopu sudnice, a u drugoj staklenoj prostoriji smje{teni su bili posjetioci, odnosno njegova djeca. - Do{ao je u odijelu, nasmijan i mahnuo nam je. Vidjeli smo da je veoma optimisti~an, a prije i poslije ro~i{ta nakratko je razgovarao i sa svojim advokatima - prenio nam je Emir, dodaju}i da su prekju~er advokati ipak uspjeli unijeti u zatvor i fotografije s nedavnih sarajevskih protesta podr{ke prof. Gani}u, ~ime je on bio posebno iznena|en, jer nije o~ekivao toliku podr{ku gra|ana, u koju se uvjerio vidjev{i slike. Ina~e, prema neslu`benim informacijama, danas se o~ekuje da u London doputuje i ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, ali ju~er nije bilo potvrde ho}e li on uspjeti posjetiti Gani}a u pritvoru.

Posjeta evropskog komesara

File idu}e sedmice u Sarajevu
Evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Stefan Fuele) 17. i 18. marta u Beogradu }e razgovarati s najvi{im zvani~nicima o pospje{enju procesa pridru`ivanja Srbije EU prenijela je Onasa. Fileova predstavnica za {tampu An|ela Filote (Angela) potvrdila je da }e File prvi put doputovati u Beograd idu}e sedmice, 17. marta, i dan kasnije, 18. marta, popodne otputovati i u Podgoricu i Sarajevo.

znamo pod kojim je okolnostima on dao tu izjavu u Beogradu, jer se tada nalazio u beogradskom zatvoru. Uvjereni smo da bi njegova izjava bila sasvim druga~ija da se on dovede pred bilo koji drugi me|unarodni sud ili sud u Velikoj Britaniji, a ako bude potrebno, mi }emo i to dokazivati - kazao nam je Gani}ev sin Emir. Emini i Emiru, niti advokatskom timu prof. Gani}a, ju~er nije bila poznata informacija koju je plasirala beogradska „Politika“, o tome da je srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} direktno kontaktirao glavnog tu`ioca Velike Britanije.
M. KUKAN

Otvoreno pismo [a}irbegovi}a i Sara~evi}a

Od Turske tra`e da PIC preispita hap{enje Gani}a
File: U BiH nakon Beograda

Biv{i ministar vanjskih poslova BiH Muhamed [a}irbegovi} i predsjednik i osniva~ Kongresa Bo{njaka Sjeverne Amerike 2000 dr. Muhamed Sara~evi} uputili

su otvoreno pismo ministru vanjskih poslova Turske Ahmetu Davutoluu (Davutoglu) povodom hap{enja ratnog ~lana Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a, javio je

portal www.dnevniavaz.ba. Oni podsje}aju na Pravila puta koja zabranjuju jednostrano hap{enje i procesuiranje bez odobrenja Ha{kog tribunala.

- PIC ima obavezu da sve to preispita, jer je Beograd potpisnik Dejtonskog sporazuma, a Velika Britanija ~lan PIC-a, ka`u [a}irbegovi} i Sara~evi}.

(Foto: AP)

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

5

[vedski ambasador o izjavama direktora IDC-a

Hedberg: Stojimo iza onoga {to smo uradili
Hedberg: Ne `eli polemizirati

Mi smo poznati kao ozbiljni donatori i ne bismo mije{ali politiku i ~injenice, ka`e ambasador o Toka~inim tvrdnjama da je bio pod pritiskom
[vedski ambasador u BiH Bose Hedberg (Bosse) izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da je krivi~na prijava koju su Norve{ka, [vicarska i njegova zemlja podnijeli protiv Mirsada Toka~e i Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) zbog pronevjere donaci- Neka Toka~a govori za sebe, ne}u se s njime raspravljati. Mi stojimo iza onoga {to smo izjavili i uradili. Ne `elimo mije{ati politi~ka pitanja sa ~injeni~nim stanjem. Na{e tri zemlje su poznate kao ozbiljni donatori i mi ne bismo mije{ali politiku i ~in-

Bo{kovi}: Zagovornik dominacije nad Bo{njacima

Neka se ovime bave institucije
Ambasador isti~e da su do sada podr`avali rad IDC-a i da ne `ele o svemu diskutirati putem medija. - Neka se ovim slu~ajem bave institucije dr`ave koje su kompetentne. Ako ni{ta lo{e nije ura|eno, neka se to poka`e. Mi smo smatrali da je dovoljno sigurno da poduzemo mjere koje smo poduzeli navodi Hedberg. ja sada u nadle`nosti bh. institucija. Hedberg je odbio u}i u polemiku s Toka~om, koji je u nekim medijima izjavio da je prijava protiv njega podnesena zbog toga {to nije htio „pokleknuti pod politi~kim pritiskom donatora“. jenice - ka`e Hedberg. On se ponovo pozivao na saop}enje za javnost koje su izdale ambasade, u kojem se navodi da su prona|ene odre|ene nekonzistentnosti u finansijskom poslovanju IDC-a, ~iji rad su finansirali donatori. - Kada to pro~itate, onda vam je jasno za{to smo podnijeli prijavu. Mi ni na koji na~in ne dovodimo u pitanje djelovanje IDC-a. Nije o tome rije~ i nije uredu mije{ati te dvije stvari - ka`e Hedberg. T. L.

Li~nost dana

Stjepan Bo{kovi}

Promotor apartheida
Sistemski se nastoji satrti i ono zrno bo{nja~kog duha {to jo{ u Stocu prkosi politici homogenizacije
Stjepan Bo{kovi}, aktuelni na~elnik op}ine Stolac, ne odustaje od `elje da Bo{njake u tom gradu svede na gra|ane grugog reda. Potvr|uje to i aktuelnom namjerom da izgradi spomenik poginulim vojnicima HVO-a tik uz Sultan Selimovu d`amiju. Ba{ u onom dijelu grada gdje `ive Bo{njaci. I raniji primjeri arogantne dominacije nad Bo{njacima su brojni. Od postavljanja velikog kri`a pored d`amije na Starom gradu do organiziranja koncerta Marka Perkovi}a Thompsona, pjeva~a koji veli~a usta{tvo. Sve dosada{nje vlasti na ~ijem su se ~elu nalazili ultradesni~ari poput Bo{kovi}a nastoje sistematski satrti i ono zrno bo{nja~kog duha {to jo{ u Stocu prkosi politici homogenizacije jednog naroda. Stoga i nije slu~ajno da Bo{njaci u Stocu vi{e nemaju gdje sahraniti svoje mrtve, jer im Op}ina ne dozvoljava zakup parcela za ovu namjenu. Nije slu~ajno da ih skoro i nema u vlasti, niti je puki slu~aj da su Hrvati na ~elu svih preduze}a u Stocu. Naravno, nije ni slu~aj da se ispred Op}ine, ali i Gradske d`amije, vihore zastave paradr`ave „Herceg-Bosne“. Ako bi se jednoj li~nosti u BiH dodjeljivala nagrada za promociju aparthejia, bio bi to sigurno aktueA. Du. lni na~elnik Stoca.

CCI o radu vlasti u Zeni~ko-dobojskom kantonu

Zajedni~ka komisija za odbranu i sigurnost

Zaimovi} naplatio 42.000, a Galija{evi} 40.167 KM
U iznose nisu ura~unata primanja za decembar
Smanjenje industrijske proizvodnje i otpu{tanje velikog broja radnika u 2009. nije natjeralo Skup{tinu i Vladu Zeni~ko-dobojskog kantona da donesu mjere za ubla`avanje krize, obznanili su ju~er u Zenici Centri civilnih inicijativa (CCI). Skup{tina i Vlada ZDK lani su za pla}e i druge naknade dale po 420.000 KM, ne ra~unaju}i pri tome kabinete, slu`benike, saradnike i druge uposlenike. Osim predsjedavaju}eg Skup{tine Sejada Zaimovi}a, koji je u 2009. primio neto oko 42.000 KM, nijedan od poslanika nije profesionalno anga`iran, ali su primili od 9.973 KM (Kemal Sendi}) do 17.676

Naredna grupa vojnika skida uniforme 19. jula
Informacija o ka`njavanju izvr{ilaca verbalnih i fizi~kih napada na novinare u BiH, koju je sa~inilo Ministarstvo sigurnosti, ju~er je podijelila stavove ~lanova Zajedni~ke Zori}: O{tra komisije za odbr- osuda izjave anu i sigurnost. - Pojedini mediji vratili su se u devedesete godine, kada se radilo na podjeli dru{tva i dr`ave. Oni podi`u temperaturu do usijanja, od koje se zadugo ne}emo oporaviti - ocijenio je ~lan Komisije i kadar SNSD-a Drago Kalabi}. S druge strane, njegov kolega Vinko Zori} rekao je da je „svojim u{ima na FTV-u ~uo da se za parlamentarce ka`e da su banda lopovska“ i o{tro osudio ovakve izjave.Zajedni~ka komisija za odbranu i sigurnost odlu~ila je sa~ekati Kalabi}: Usijana stav Vije}a ministaatmosfera ra prije nego {to se izjasni o izmjenama Zakona o slu`bi u OSBiH, koji je predlo`io poslanik BPS-a Sefer Halilovi}. No, zamjenica ministra odbrane Marina Pende{ otvoreno je kazala da MOBiH ne podr`ava ovaj prijedlog koji bi zaustavio put BiH prema NATO-u. Tako|er, navela je }e naredna grupa vojnika biti otpu{teS. R. na 19. jula ove godine.

Hara~i} i Neimarlija najve}i „}utolozi“
Koordinator CCI-ja Rasim D`eko naveo je da se poslanik Sulejman Hara~i} (SBiH) nije nijednom oglasio, a da se Hajrudin Neimarlija (SDA) samo jednom uklju~io u raspravu. Lani je samo pet poslanika postavilo tri ~etvrtine svih prijedloga i pitanja na Skup{tini.

Tabela ministarskih pla}a za 11 mjeseci

KM (Ivo Tadi}). Za 11 mjeseci premijer ZDK Miralem Galija{evi} primio je 40.167 KM, a zbog razlike u sta`u pla}e i primanja ministara kre}u se od 32.166 KM (Mirsad [aranovi}) do 35.519 (Zdenka Merd`an). Lani su ministri mogli potro{iti 1.440 KM, a premijer 2.400 KM na razgovor slu`benim mobiteA. D`. lom.

Danas otvaranje grani~nog prijelaza Klobuk
[ef Delegacije EU u BiH Dimitris Kurkulas (Kourkoulas), ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} i direktor Uprave za indirektno oporezivanje Kemal ^au{evi} otvorit }e danas grani~ni prijelaz Klobuk izme|u BiH i Crne Gore, za ~iju je izgradnju EU osigurala 2,6 miliona eura, javila je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

mozaik

KORUPCIJA Alarmantni podaci „Transparency Internationala“

Prema visini primljenog mita medicinari pretekli profesore
Najmanji prosje~ni iznos mita od 45 KM dat policajcima
Oregon: Biglijevi vjeruju u izlje~enje molitvom

Roditelji osu|eni za ubistvo iz nehata

Sinu uskratili lijekove
Bra~ni par D`ef i Marsi Bigli (Jeff i Marci Beagley), koji vjeruju u izle~enje molitvom, osu|eni su na po 16 mjeseci zatvora zbog ubistva sina iz nehata. Biglijevi su osu|eni zbog toga {to nisu osigurali medicinsku pomo} svom 16-godi{njem sinu Nilu (Neil), koji je u junu 2008. godine umro od posljedica blokiranja urinarnog trakta. Sudija Stiven Morer (Steven Maurer) izjavio je kako se nada da }e presuda poslu`iti kao primjer i natjerati ostale ~lanove male crkve u Oregonu da potra`e medicinsku pomo} u slu~aju da njihovoj djeci bude potrebna.

Kada su u pitanju li~ni kontakti gra|ana s mitom i korupcijom, pove}an je broja ispitanika koji navode da su im ljekari ili medicinsko osoblje, zatim policajci i carinici tra`ili mito - novac, poklon ili uslugu za rje{avanje nekog problema, rezultati su posljednjeg istra`ivanja percepcije gra|ana o korupciji u na{oj zemlji, koji je proveo „Transparency International BiH“ (TIBiH).

Najve}i iznos
Rezultati ~etvrtog kvartalnog istra`ivanja za 2009. godinu, koji su objavljeni ovih dana, pokazuju da je najmanji prosje~ni iznos mita dat policajcima - 45 KM. - Kako je ovog puta manje od deset ispitanika navelo kolika je vrijednost mita koji su dali univerzitetskom profesoru, {to je u prethodnim istra`ivanjima bila stavka uz koju se vezivao najve}i iznos, sada je najvi{e pla}ano ljekaru/medicinskom osoblju, 320 maraka - navodi se, izme|u osta-

Fenomen iz Britanije

Korupcija: Uz nezaposlenost najve}i bh. problem

^etvorke, a ro|ene razli~itih godina
Britanka Helen Bakster (Baxter) na svijet je donijela ~etvero djece za~ete u isto vrijeme, ali koja su ro|ena u razmaku od nekoliko godina. Mala Alis (Alice) starija je tri godine od svog brata i dvije sestre, mada su, u su{tini, ~etvorke, za~ete istog dana. Alis je ro|ena 2007. godine, a embrioni troje ostale djece zamrznuti su zbog reproduktivnog problema koji se pojavio kod majke. U maternici majke 2006. godine implantirana su dva embriona. Samo jedan je opstao, a rodila se Alis. Nekoliko godina kasnije, par je poku{ao s novom vje{ta~kom oplodnjom, ovog puta s tri embriona da bi uve}ao mogu}nost da dobije jo{ jedno dijete. Njihovo iznena|enje i radost

log, u rezultatima istra`ivanja. Kao i prethodna tri istra`ivanja ra|ena 2009., i ovog puta pokazalo se da se me|u najozbiljnijim problemima s kojima se BiH suo~ava nalazi korupcija, koja za-

uzima drugo mjesto, odmah iza nezaposlenosti.

Drugi problem
Istra`ivanje percepcije gra|ana o korupciji u BiH i druga sli~na istra`ivanja trebala bi poslu`iti kao znak za uzbunu, smatraju u TIBiH. - Ako se i sami gra|ani svakodnevno susre}u s tim, vlasti i nadle`ne institucije ozbiljnije se trebaju uklju~iti u borbu protiv korupcije - kazala nam je Ivana Korajli}, portparol TIBiH.
B. TURKOVI]

Prosje~an iznos mita (KM)
Ljekaru/medicinskom osoblju Op}inskom slu`beniku Cariniku Policajcu 320 186 122 45

Savremene metode lije~enja pacijenata
London: Alis s bratom i sestrama

Otvoren me|unarodni kurs za fizioterapeute
U Mostaru je, prvi put u na{oj dr`avi, otvoren me|unarodni postdiplomski kurs proprioceptivne neuromuskularne facilitacije (PNF) koji je organiziralo Udru`enje visokoobrazovanih - diplomiranih fizioterapeuta BiH, a u saradnji s Internacionalnom asocijacijom PNF iz Njema~ke. Tako }e se 16 fizioterapeuta iz BiH, kao i susjedne Hrvatske, pod vodstvom Zdenke [efman, specijaliste neurofizioterapije, nakon ovog kursa biti osposobljeno za jednu od najsavremenijih metoda lije~enja pacijenata s neurolo{kim, traumatskim, ortopedskim i drugim o{te}enjima. - PNF koncept je, op}enito, jedan od najsavremenijih metoda lije~enja pacijenata i koristi se na svim svjetskim klinikama, a sada je do{ao i trenutak kada }e i na{a zemlja kona~no dobiti PNF specijaliste - kazao nam je Haris ^olakovi}, predsjednik Udru`enja. M. Sm.

bili su ogromni kada su saznali da }e postati roditelji trojki. Troje djece ro|eno je carskim rezom {est sedmica prije termina. Tako je Alis postala „starija“ sestra svog brata i dvije sestre koji su za~eti u isto vrijeme kada i ona.

Nakon novih slu~ajeva

Njema~ka optu`uje Vatikan za prikrivanje zlostavljanja
Njema~ka ministrica pravosu|a optu`ila je Vatikan, nakon {to su se pojavili novi izvje{taji o zlostavljanjima u tri katoli~ke {kole u Bavarskoj, za prikrivanje ozbiljnih slu~ajeva seksualnog zlostavljanja u crkvi. Nakon {to su zbor katedrale u Regensburgu, benediktinska samostanska {kola u Etalu i kapucinska {kola u Burghausenu otkrili nove slu~ajeve seksualnog i fizi~kog zlostavljanja, ministrica Sabine Lojthojser-[narenberger (Leutheusser-Schnarrenberger) nazvala je novi razvoj zastra{uju}im. Crkveni du`nosnici su odbacili optu`be, a komentare ministrice ocijenili su apsurdnim. U isto vrijeme, visoki sve}enik rimokatoli~ke crkve u Salcburgu priznao je da je prije 40 godina seksualno zlostavljao tada maloljetnu osobu.

^olakovi}: Praksa iz svjetskih klinika

TV BINGO
8 5 52 36
1 10 19 28

1. vanredno kolo - nezvani~an izvje{taj

78 81 76 30

2 11 20 29

65 26 67 85

3 12 21 30

35 87 2 27

4 13 22 31

3 75 12 38

5 14 23 32

41 70 46 23

6 15 24 33

39 9 45

7 16 25

43 56 90

8 17 26

51 44 63

9 18 27

Priznanje kalifornijskog senatora
Kalifornijski senator i `estoki borac protiv prava homoseksualaca Roj E{burn (Roy Ashburn) priznao je da je homoseksualac. Konzervativni republikanac svoje priznanje javnosti dao je u intervju Radiju Kern. - Ja sam homoseksualac... To su rije~i koje su za mene dugo vremena bile te{ke - kazao je E{burn, ina~e otac ~etvero djece. U 14 godina senatskog sta`a E{burn je nekoliko puta glasao protiv mjera koje su bile usmjerene prema pravima homoseksualaca.

DOBICI „Golfa 6“
1. 505 0798141 21 2. 504 0695650 29 3. 504 3045905 82

Jack pot: Nije izvu~en Deseterac: 95 dobitaka - 3.180,51 KM Peterac: 29.933 dobitka - 9,74 KM

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 1.470.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 115.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

7

[ta ka`u poznati
Cvijetin Blagojevi}

HISTORIJA Danas godi{njica smrti prvog bosanskog kralja

Tvrtko je u temeljima Bosne
Umro na dana{nji dan prije 619 godina Bosna je bila me|u najpoznatijim zemljama Evrope
Slavni ban i prvi bosanski kralj Stjepan Tvrtko I Kotromani} umro je na dana{nji dan prije 619 godina. Njegovom smr}u 1391. sjaj Kraljevine Bosne po~inje blijedjeti, a zbog unutra{njih sukoba i nadiranja stranih sila bosanska dr`ava i kona~no nestaje padom pod Osmansko carstvo 1463. godine. je sebe unio u temelje Bosne i bosanske dr`ave. Bosna je u njegovo vrijeme bila jedna od najpoznatijih zemalja u Evropi i jedna od ekonomski najja~ih zemalja ovog kontinenta - ka`e ugledni histori~ar prof. dr. Enver Imamovi}.

Postigao sam gol s centra u Kupu {ampiona
- Zaista sam u igra~koj karijeri postigao nekoliko nezaboravnih golova od kojih izdvajam one protiv Arsenala, Real Hihona, Dinama iz Berlina i Sarajeva. NaBlagojevi}: ravno, najspektakularniji gol koji sam postigao je onaj Nezaboravni iz susreta Kupa {ampiona 1979. godine protiv Karl Cagolovi js Jene, kada sam bukvalno s centra igrali{ta matirao protivni~kog golmana. (Nekada{nji nogometa{ za „Avazov Sport“)

Radimir ^a~i}

Vlada i dalje nema petlje da rije{i krizu
- Na proteste su se seljaci dovezli traktorima koje su 50 posto platili gra|ani Hrvatske, jer se toliko subvencionira plavi dizel, koji u vrijednosti od vi{e stotina milio- ^a~i}: Bolni na kuna zavr{i na crnom tr`i{tu. Trebale bi se uvesti ko- rezovi ntrolne markice za plavi dizel kako bi se sprije~ilo trgovanje nacrno. Vlada mora izvr{iti bolne rezove ako misli rije{iti krizu, ali ova vlada i dalje nema petlje. (Hrvatski politi~ar za „Ve~ernji list“)

Ratna flota
On navodi da je ekonomija Bosne u to vrijeme iznimno razvijena, a srebro, olovo i drugi vrijedni metali, primjerice, iz na{e zemlje prodavani su od Venecije i

Klica nesre}e
^ini se da je upravo tada zasa|ena klica bosanske nesre}e i tuge koja traje i do danas. Kralj Tvrtko bio je sin Vladislava Kotromani}a i Jelene [ubi}, a ban je postao nakon smrti strica Stjepana II Kotromani}a 1353. Za prvog bosanskog kralja krunisan je u Milima kod
Imamovi}: Sna`na ekonomija

Zlatni ljiljani
Kralj Tvrtko I: Pro{irio Bosnu

Dara D`oki}

Visokog 1377. godine. - Iako je pro{lo 619 godina od Tvrtkove smrti, uspomene na njega nisu nimalo izblijedjele. Za{to? Zato {to je on u~inio za Bosnu kao niko prije i poslije njega. On

- Tvrtko je nakon krunisanja za kralja kovao novac od srebra i zlata. Njegov zlatnik predstavlja unikat. Zanimljivo je da je na jednoj strani imao {est ljiljana, grb bosanskog kraljevstva, koji smo mi koristili tokom rata. Dakle, s Tvrtkom u bosansku heraldiku ulazi zlatni ljiljan - naveo je Imamovi}. Sicilije do [panije i Bejruta. - Bosna je tada bila velika kao nikada prije. To je doba Velike Bosne. Kralj Tvrtko pro{irio je na{u zemlju duboko u Srbiju i Crnu Goru. U sastavu Bosne bila je ~itava Dalmacija i svi njeni otoci, ve}i dio Like, a imao je i mo}nu ratnu flotu. Tvrtko je bio toliko priznat na evropskim dvorima, da su se utrkivali ko }e mu utrpati svoju k}erku F. VELE ka`e Imamovi}.

Gluma~ka karijera je jedan maraton
- Jesam zadovoljna svojom karijerom, naro~ito kada se zna da nikada nisam grizla i jurila uloge. Prosto, taD`oki}: Juriti kva sam, a i tako sam {kolovana. Gluma~ka karijera se ne pravi za godinu-dvije, ve} je to jedan maraton. @ena uloge sam koja je uvijek te`ila da podijeli sebe i na privatan `ivot i na karijeru. (Glumica za „Press“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

¤

Odmaknuti se od nacionalizma i retorike
- Vrijeme je da se gra|ani BiH odmaku od nacionalizma i retorike i da dobro razmisle kome }e na ovogodi{njim izborima dati glas. Ostalo je jo{ dovoljno vremena da procijene kome vrijedi pokloniti povjerenje, a ko ve} godinama pri~a iste nacionalisti~ke pri~e i ne radi ni{ta za (^italac V. S.) dr`avu i gra|ane.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

10. 3. 2010.

Zavod za transfuziologiju FBiH

Promocija u starom dijelu Mostara

promjenljivo

Pro{le godine vi{e od 5.000 mladih dalo krv
Zavod za transfuziologiju Federacije BiH ju~er je obilje`io 52. godi{njicu postojanja i tim povodom je u Domu zavoda organizirano prigodno dru`enje s dobrovoljnim davaocima krvi. voda Midhat Hara~i}. Proteklih nekoliko godina bilje`i se porast dobrovoljnih davalaca krvi. Vi{e od 5.000 mladih lani je dalo krv, a njih 30 posto to je u~inilo prvi put. - Donor sam tro-

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 0 BANJA LUKA 0 BR^KO 1 TUZLA 1 ZENICA 0 SARAJEVO 0
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no sa snijegom
Mostar: Proizvodi iz Hercegovine na {tandovima

Predstavljeni autohtoni hercegova~ki proizvodi
Iako svi krajevi na{e zemlje imaju proizvode s jedinstvenom i tradicionalnom recepturom, sude}i prema onome {to se ju~er moglo vidjeti u starom dijelu Mostara, prilikom otvaranja Centra za promociju tipi~nih proizvoda Hercegovine, jug BiH u tome prednja~i. Tako se grah poljak, autohtona sorta koja je prirodni regulator {e}era u krvi, jo{ jedino proizvodi na podru~ju Trebinja. Jovo Runjevac iz Poljoprivredne zadruge „Petrovo polje“, koji je ju~er prezentirao ovaj proizvod, ka`e nam da su ukupno pet godina radili na proizvodnji ovog sjemena. - Na{a porodica sa~uvala je sjeme ovog graha i po~eli smo, bukvalno, od jedne teglice, a stigli smo do 20 tona. Sjeme mu je vrlo skupo, kilogram ko{ta 20 KM, a ~ak se, kada se njegovo sjeme popr`i, mo`e upotrebljavati kao zamjena za kafu - tvrdi Runjevac. Sre}ko Brki} iz Ljubu{kog izlo`io je poznati hercegova~ki pr{ut i sir iz mijeha, dok je {tand Udru`enja „Eco-line“ sa ~uvenim sokovima privla~io pa`nju prisutnih. M. S.

O~ekuje se obla~no LIVNO vrijeme sa snijegom ili susnje`icom u Bosni i inte4 nzivnijom ki{om u Hercegovini. U Bosni se o~ekuje i formiranje snje`nog pokriva~a. Vjetar u Bosni umjeren isto~nog smjera, a u Hercegovni umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, na jugu do 6, a najvi{a dnevna od minus 4 do 3, na jugu do 10 stepeni.

7 MOSTAR

GORA@DE 1

NEUM 10

SRIJEDA
10. 3. 2010.

^ETVRATK
11. 3. 2010.

PETAK
12. 3. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

od -70C do 60C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -6 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -70C do 50C
DNEVNE TEMPERATURE

Sarajevo: ^estitke za humanost

od -40C do 100C

od -10C do 100C

od -10C do 100C

- Da nema na{ih dobrovoljnih davalaca, mi ne bismo mogli funkcionirati. Zato ~estitam ovaj dan koji je ujedno godi{nica Zavoda i Dan dobrovoljnih davatelja krvi istakao je direktor Za-

mbocita i darivatelj krvi. Najljep{e se osje}am kada me pozovu zbog toga. Saznanje da }u time nekome spasiti `ivot je ne{to najljep{e {to se mo`e do`ivjeti - rekao nam je stalni davalac Ermin Ustavdi}. E. K.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Zbog prolaska pogor{anja, kod osjetljivih osoba mogu}e su pote{ko}e poput reumatskih bolova ili bolova na mjestima ranijih ozljeda, a kod meteoropata pojava depresije, razdra`ljivosti i problema sa snom. Oscilacije atmosferskog pritiska lo{e }e djelovati na osobe s ishemijskim bolestima, a astmati~ari bi tako|er trebali umanjiti aktivnosti s obzirom na to da }e se osjet hladno}e poja~ati zbog ve}eg sadr`aja vlage u zraku.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.08 Zalazak 17.46

10. 3. 2010.
Izlazak 3.23 Zalazak 12.35

Brzo - kratko
Ljubi} i ^ovi} s ambasadorom Ingli{om

8

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

teme

Hrvati `ele biti ravnopravni
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} na sastanku u Mostaru informirao je ameri~kog ambasadora ^arlsa Ingli{a (Charles English) o dogovoru potpisnica Kre{evske deklaracije 8. marta o provedbi presude Suda za ljudska prava iz Strazbura. Ljubi} je istakao da je potrebno pri provedbi te odluke istovremeno ukloIngli{ i ^ovi}: Sa sastanka u Mostaru niti i odredbe u Ustavu koje diskriminiraju i konstitutivne narode, te da je za Hrvate posebno va`no stjecanje ravnopravnosti u bh. institucijama. S Ingli{om je ju~er razgovarao i predsjednik HDZBiH Dragan ^ovi}.

TREBINJE Pred ro~i{te zbog napada na staricu

Bisera Klopi} vi{e ne smije sama ni u sud!
Zamislite, ta `ena ni dan-danas vi{e ne smije u svoju vlastitu ku}u, nego boravi kod kom{ija, ka`e ef. Hod`i}
Bisera Klopi}, 81-godi{nja Trebinjka koja je brutalno u svojoj ku}i pretu~ena 11. novembra pro{le godine, pozvana je u petak na ro~i{te Okru`nog suda kao svjedok. Optu`ena Slavojka Golub (52) upala je tog dana s maloljetnom osobom u Biserinu ku}u i vi{e puta drvenom palicom udarala nesretnu staricu dok je ova le`ala u krevetu, sve dok je nije onesvijestila. Obje osobe potom su napustile Biserinu ku}u sa 300 KM, koliko je iznosila penzija ove starice. No, trebinjsko tu`ila{tvo tereti Slavojku Golub za kra|u prehrambenih proizvoda, a ne novca. O tome koliko se uvukao strah u Biserine stare kosti govori izjava trebinjskog imama Huseina ef. Hod`i}a, kojeg je ona ju~er zamolila da s njom ide na ro~i{te, jer se, kako ka`e, ne usu|uje tamo sama oti}i. - Na`alost, Bisera nema podr{ku {ire zajednice. Ona vi{e ni-

Su|enje za Kori}anske stijene

Mogu}e jo{ jedno priznanje krivice
Ljubi{a ^eti} odustao je od svjedo~enja u svoju korist, a njegova odbrana najavila je mogu}nost sklapanja sporazuma o priznanju krivice s Tu`ila{tvom BiH, prenosi BIRN. Ako ~etvrtooptu`eni ^eti} sklopi sporazum, iskaz }e dati u korist Tu`ila{tva. ^eti}a, zajedno sa Zoranom Babi}em, Miloradom Radakovi}em, Miloradom [krbi}em, Du{anom Jankovi}em i @eljkom Stojni}em, biv{im pripadnicima Interventnog voda i SJB Prijedor, Tu`ila{tvo BiH tereti za ubistva oko 200 civila na Kori}anskim stijenama.

Nakon izmjena i dopuna zakona u RS

Umanjena primanja 40.000 penzionera
Umanjenu februarsku penziju u RS primit }e 40.000 penzionera koji su ostvarili neko privilegirano pravo, izjavila je savjetnica ministra rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Milena Majstorovi}. Ona je rekla da je do ovih smanjenja do{lo nakon izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, javila je Srna.

Demanti Ureda kardinala Pulji}a

Portali objavili staru vijest
Kardinal Vinko Pulji} nije ovih dana davao nikakve izjave u vezi s Me|ugorjem, a vijest koju je ju~er objavilo nekoliko portala je stara vijest koju je KTA Biskupske konferencije BiH objavila pro{le godine dok je kardinal Pulji} sudjelovao na zasjedanju Kongregacije za evangelizaciju naroda u Vatikanu, saop}eno je iz Ur- Pulji}: Nije eda kardinala Pulji}a. davao izjave Vrhbosanski nadbiskup boravi u Sarajevu, a ne u Vatikanu, kako se to moglo zaklju~iti kada je stara vijest na portalima prezentirana kao nova, javlja KTA, prenosi Fena.

Poput Fate Orlovi}
Bisera Klopi}, koja iz godine u godinu do`ivljava nevjerovatne torture, samo zato {to je Bo{njakinja, nakon ovog stravi~nog ~ina postala je sinonim stradanja povratnika u Trebinje. Ne{to poput Fate Orlovi} iz Konjevi}-Polja.
Klopi}: Prebijena i oplja~kana

Dodik s ruskim ambasadorom

je ni~ija briga. Zamislite, ta `ena ni dan-danas vi{e ne smije u svoju vlastitu ku}u, nego boravi kod kom{ija! Apelujem na cijelo

dru{tvo, na institucije vlasti, da pomognu Biseri. Ona je to zaslu`ila - kazao nam je ju~er ef. A. DU^I] Hod`i}.

Dosljedno po{tivanje Dejtona
Premijer RS Milorad Dodik ponovio je u razgovaru s ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Har~enkom da je Vlada RS opredijeljena za provo|enje odluke Suda za ljudska prava iz Strazbura. Na ju~era{njem sastanku u Banjoj Luci Dodik i Bocan-Har~enko ukazali su na va`nost dosljednog po{tivanja Dejtonskog sporazuma, saop}eno je iz Vlade RS, prenijela je Srna.

Kako su dijeljena sredstva u Podrinju

Su|enje Stani{i}u i @upljaninu

Umjesto povratni~kih domova gra|ena naselja Srbima iz FBiH
Najve}i kriminal sa sredstvima za povratnike u~injen na lokalnim nivoima, ka`e Sinanovi}
Predstavnik zvorni~kih povratnika Muharem Sinanovi} upozorio je da je hitno potrebna revizija podjele sredstava namijenjenih povratnicima u Podrinje, koja je dodijelilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica BiH. Sinanovi} navodi da su samo u Zvorniku sredstvima namijenjenim povratku izgra|ena cijela naselja srpskim izbjeglicama iz FBiH koje su se opredijelile za ostanak u RS. - Dobro je da su zvani~ni organi po~eli istrage o radu dr`avne Komisije za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Ne znam po kojim su kriterijima dr`avni nivoi dijelili ta sredstva, ali tvrdim da je najve}i kriminal u~injen na lokalnim nivoima, odnosno u op}inama i njihovim komisijama putem kojih su implementirana odobrena sredstva - navodi Sinanovi}. On dodaje da u okolici Kamenice kod Zvornika pojedini bo{nja~ki povratnici godinama `ive u ku}ama ~ije krovove pokriva kukuruzovina. Istovremeno, uz saglasnost op}inske vlasti, u kojoj sjede i bo{nja~ki predstavnici, ogromna sredstva data su za ku}e srpskim izbjeglicama u naseljima Ulice i Branjevo.

Svjedok vidio masakr u selu Drum
Nakon {to je vojska ubila 22 mu{karca, policija je `ene, djecu i starce sprovela do logora Su{ica, rekao je svjedok optu`be na su|enju biv{im ~elnicima policije bosanskih Srba Mi}i Stani{i}u i Stojanu @upljaninu. Svjedok, koji je dao iskaz uz mjere za{tite lika i glasa, bio je o~evidac vi{e ubistava u selu Drum 2. juna 1992. godine, javio je Sense. Imao je, kako je rekao, sre}u da je na njega nai{la izvjesna Slavica u uniformi, poznanica iz Vlasenice, koja je vojnicima naredila da ga vode do okupljenih `ena i djece, koji su zatim autobusom, u pratnji policije, preba~eni u logor Su{ica. Dok su se vozili kroz selo, svjedok je ispred kafane vidio jo{ nekoliko tijela ubijenih mje{tana.

Reagiranje iz „Lutrije RS“

Nema mogu}nosti za zloupotrebe
„Lutrija RS’’ ne prire|uje SMS nagradne igre i nije suo~ena s bilo kakvom vrstom zloupotreba, potvrdio je Srni {ef Slu`be za razvoj i igre u „Lutriji RS’’ Goran [aula. - „Lutrija RS“ odgovorno tvrdi i garantuje da su igre na sre}u koje ona prire|uje, kao {to su loto i bingo, apsolutno u skladu sa zakonom i da nema nikakvih mogu}nosti za bilo kakvu zloupotrebu - istakao je [aula povodom informaciju „Blica“ da je „sedam organiziranih kriminalnih grupa poku{avalo provaliti u sistem SMS nagradnih igara u Srbiji, u kojima su na nekoliko televizija dodjeljivani stanovi i automobili“.

Politika iscrpljivanja Bo{njaka
- Ve} tri godine na ra~unima Op}ine le`e sredstva namijenjena elektrifikaciji bo{nja~kih sela oko Zvornika, ali ona nisu upotrijebljenja, bez obzira na to {to desetine bo{nja~kih porodica `ive bez elementarnih uslova. Mislim da se radi o politici iscrpljivanja, odnosno o nastojanju da Bo{njaci odustanu i da se vrate u Federaciju - ka`e Sinanovi}.

Sinanovi}: Poziv istra`nim organima

Eminovi} predao akreditive vladaru Bruneja
Ambasador BiH sa sjedi{tem u Kuala Lumpuru Ensar Eminovi} predao je akreditivna pisma vladaru Bruneja sultanu Hasanalu Bolkiahu, ~ime je postao nerezidentni ambasador BiH za Bruneje, saop}eno je ju~er iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

- Vrijeme je da se dr`avni istra`ni organi spuste na lokalni nivo pa da provjere koliko je konvoja gra|evinskog materijala stiglo u Podrinje, koji je prodat na lokalnim stovari{tima - ka`e A. H. Sinanovi}.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

9

VIJE]E MINISTARA Imenovani policijski ~elnici u BiH

Himzo Selimovi} na ~elu Dr`avne direkcije za policiju
Pena i Juri} zamjenici, Luka~ otpao Duman~i} ostaje direktor GPBiH Sjedi{te Antikorupcione agencije u Isto~nom Sarajevu
Aktuelni komesar policije Kantona Sarajevo Himzo Selimovi} ju~er je imenovan na mjesto direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ~ije }e sjedi{te, prema dogovoru postignutom u Vije}u ministara BiH, biti u glavnom gradu na{e zemlje. Za Selimovi}eve zamjenike imenovani su direktor
Mostar: Fazila ispred svog stana s vo|om ekipe za delo`aciju

Drama u mostarskoj zgradi „Ledara“

EUPM pozdravio odluku o policijskim tijelima
Policijska misi~estitao je Vije}u ja Evropske unije ministara i ministru (EUPM) pozdravisigurnosti na odlla je ju~era{nju u~nosti da se „ove odluku Vije}a miva`ne odluke donenistara BiH o imesu danas“, kao i svonovanju direktora i jim kolegama iz pozamjenika direktolicije na imenovara Direkcije za koonjima i ponudio im rdinaciju polici- Feler: Puna svoju punu podr{ku jskih tijela, Gra- podr{ka u va`nim zadacima. ni~ne policije i - U narednih 90 SIPA-e, kao i odluku o sje- dana Direkcija }e postati u di{tu Direkcije i Agencije potpunosti operativna. za prevenciju korupcije, EUPM je spreman pru`iti prenijela je Fena. pomo} i savjet o narednim [ef EUPM-a, komesar koracima kako bi se posti[tefan Feler (Stefan Feller), gao taj cilj - rekao je Feler. Uprave policije RS Uro{ Pena i Mile Juri} iz Grani~ne policije. Iz kombinacije je otpao aktuelni na~elnik OBL-a u SIPA-i Dragan Luka~. Kako se i o~ekivalo, dosada{njem direktoru Grani~ne policije BiH Vinku Duman~i}u Vije}e ministara BiH produ`ilo je mandat, dok je za njegovog zamjenika imenovalo Enesa Ga~anina. Funkciju zamjenika direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA) ubudu}e }e obavljati Marko Dominkovi}. - Postigli smo saglasnost, izvr{ili sva neophodna imenovanja, odredili sjedi{ta agencija te time ispunili i posljednji uslov vezan uz liberalizaciju viznog re`ima BiH - rekao je ju~er novinarima predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri}. Na ju~era{njoj sjednici dr`avne vlade postignut je dogovor da sjedi{te Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH bude u Isto~nom Sarajevu. Napravljen je i pomak u prevenciji i borbi protiv terorizma, te je usvojena strategija koja }e od 2010. do 2013. godine regulirati ovu S. RO@AJAC oblast.

Petero Veli}a uspjelo sprije~iti delo`aciju
Senada borba za stan ko{tala zdravlja pa je za posljednjih 15 dana dva puta zavr{io u bolnici
U mostarskoj zgradi zvanoj „Ledara“ u ulici Ante Star~evi}a ju~er u deset sati iz vlastitog stana je trebalo biti izba~eno petero Veli}a, ali se to nije desilo, jer su slu`benici Gradske uprave i policija nai{li na otpor petero~lane porodice, koja nije htjela iza}i iz stana. Podr{ku su im dali i ostali stanari „Ledare“. Veli}i su svu dokumentaciju o tome da su vlasnici stana, koji im je 1991. dodijelila - Time bismo potpisali smrtnu kaznu! Ovo je na{ stan. Mi nemamo kuda. Tjerate nas, na pravdi Boga, da postanemo socijalni slu~ajevi, ionako i sada te{ko pre`ivljavamo - odgovorila im je Fazila. Iza nje, u stanu su joj se nalazili djeca i bolesni mu` Senad, kojeg je borba za stan ko{tala zdravlja. Za posljednjih 15 dana dva puta je zavr{io u bolnici. Borba Veli}a za stan traje

Pena: Odlazi iz RS

Slu~aj stigao do Ustavnog suda BiH
Sudski proces zbog stana jo{ nije okon~an, jer se apelacija na odluku Vrhovnog suda FBiH nalazi pred Ustavnim sudom BiH. „Elektroprivreda BiH“, postavili na zidu pored ulaznih vrata. Ekipa za delo`aciju ~ekala je da novinari koji su do{li pratiti taj doga|aj izgube strpljenje. Nakon {to to nisu mogli i{~ekati, Fazili Veli}, koja je jedina od porodice iza{la u hodnik, ponudili su da potpi{e izjavu da se delo`acija „iz humanih razloga“ prolongira za mjesec, ina~e }e, kako su kazali, nasilu biti izba~eni iz stana. S druge strane, Grad Mostar poziva se na rje{enje Kantonalnog suda Mostar iz 2005. godine, koje je, navodno, pravomo}no. jo{ od 1996., kada su nasilno istjerani iz svog stana koji se nalazi na podru~ju s ve}inskim hrvatskim stanovni{tvom. [est godina proveli su u kolektivnom smje{taju, nakon ~ega su se, uz intervenciju OHR-a i UNHCR-a, vratili u stan. U me|uvremenu je ovaj stan „Elektroprivreda HZHB“ dodijelila svojoj uposlenici Radojki Ravli}. Od tada do danas slijedi `estoka sudska bitka za stan. A. DU^I]

Selimovi}: Nova du`nost

Radna grupa za Ustav
Vije}e ministara BiH odlu~ilo je i da imenuje Radnu grupu za izradu amandmana na Ustav BiH te za izmjene i dopune Izbornog zakona. Radna grupa do 15. marta bi trebala odr`ati konstitutivni sastanak te do 29. marta predlo`iti amandmane, dok je rok za izmjene i dopune Izbornog zakona 15. april.

Izvje{taj za 2009.

Nakon izbora novih ~elnika policijskih tijela

Nema sukoba interesa u RS
Komisija za utvr|ivanje sukoba interesa u organima vlasti RS ni u jednom od obra|enih predmeta pro{le godine nije utvrdila postojanje sukoba interesa izabranih predstavnika vlasti, nosilaca izvr{nih funkcija i njihovih savjetnika. - Me|utim, u nekoliko slu~ajeva odbornika u skup{tinama jedinica lokalne samouprave, Komisija je konstatovala nespojivost funkcije odbornika prema odredbama drugih zakona. O svim takvim slu~ajevima Komisija je obavijestila nadle`ne organe i institucije - navodi se u godi{njem izje{taju ove komisije, koja }e ga prvi put od formiranja podnijeti Narodnoj skup{tini RS na sjednici 16. marta, javila je Fena.

Mileti} podnio krivi~nu prijavu protiv Nezavisnog odbora
Zlatko Mileti} potvrdio da je prijavu podnio Tu`ila{tvu BiH
Direktor Federalne uprave policije (FUP) Zlatko Mileti} potvrdio je „Dnevnom avazu“ da je prekju~er podnio krivi~nu prijavu protiv ~lanova Nezavisnog odbora (NO), sa @ikom Kruni}em na ~elu, koji je utvrdio listu najuspje{nijih kandidata za ~elnike novih policijskih tijela BiH. - Prijavio sam Tu`ila{tvu BiH {est osoba iz tog NO, jer smatram da oni nisu sa~inili listu najuspje{nijih kandidata u skladu sa zakonom, odlukom o formiranju NO i poslovnikom tog odbora. Istovremeno, kod Suda potrebno. BiH pokrenuo sam - Me|utim, ja vi{e upravni spor zbog volim Bosnu i Hercetoga. Ja zaista `elim govinu nego tu svoju ~estitati kolegama poziciju te zato nekoji su izabrani na mam uop}e `elju da se ~elne policijske podonese bilo kakva mjezicije i nemam ni{ta ra koja je u suprotnosti ni protiv jednog od s javnim interesom. njih - kazao nam je Mileti}: Odluke Ipak, toj gospodi u NO Mileti}. `elim dokazati da se ne Upitan mo`e li VM politi~ke mogu tek tako igrati njegova prijava eventualno ne~ijim kredibilitetom i distopirati da novoimenovani skriminirati bilo kojeg kapolicijski ~elnici i zvani~no ndidata - dodao je Mileti}. preuzmu svoje pozicije, MileKonkretno, Mileti} tvrdi ti} je odgovorio da }e Sud da je NO njega nezakonito BiH cijeniti da li je takvo {to ocijenio, navode}i kako je „nemogu}e da me tri ~lana NO ocijene sa 10 bodova, a ostala trojica sa 90“. Mileti} zaklju~uje i da je svjestan da - Na po~etku intervjua, je Vije}e ministara BiH orkada su se kandidati moragan koji mo`e donositi polili izjasniti o poziciji koja ti~ke odluke, ali misli i da je nam je bli`a, ja sam prefer„Nadzorni odbor, koji je treirao da budem izabran za bao biti profesionalno tijelo, direktora Direkcije - istamalo preuzeo ulogu Vije}a kao je Mileti}. ministara“. M. K.

Poslan zahtjev za izru~enje

BiH spremno ~eka odluku {panskog suda o Batku
Bosna i Hercegonijoj dokumentaciji, vina od ju~er potpuno koju smo ispravili. spremna ~eka odluku Radilo se o pogre{no {panskog suda o izrunapisanom datumu ~enju Veselina VlahoVlahovi}evog ro|evi}a Batka, poznatog nja. Negdje je stajalo kao monstrum s Grda je ro|en 1959. gobavice. dine, a zapravo je roIako to nadle`ni |en 1969. godine, {to sud nije tra`io od na{e smo ispravili - rekao zemlje, BiH je po pre- Vlahovi}: Te{ki nam je ju~er sekretar poruci [panske amba- zlo~ini Ministarstva pravde sade u BiH kompletnu doku- BiH Jusuf Halilagi}. mentaciju o ekstradiciji od 47 Prema informacijama kostranica prevela na {panski jima ovo ministarstvo raspojezik i ju~er je brzom po{tom la`e, Srbija i Crna Gora jo{ uputila pravosudnim institu- nisu [paniji dostavile dokucijama [panije. mentaciju neophodnu za - Bila je mala gre{ka u ra- izru~enje. S. R.

Aplicirao za tri pozicije
Mileti} ka`e da je on prvobitno aplicirao za tri pozicije: direktora ili zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH te za zamjenika direktora SIPA-e.

„Napredak“ obilje`ava jubilej
Sredi{nja uprava HKD „Napredak“ na osmoj sjednici u @ep~u ovu godinu je proglasila posebnom povodom obilje`avanja 20 godina od obnove rada dru{tva. Uprava je usvojila i obljetni~ki logotip Dru{tva, saop}eno je iz „Napretka“.

Klub poznatih

Vildana Lon~ari}

10

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

teme

Smijenila bih trenutnu vlast
Li~ni profil menad`erice malih i velikih manekena „Free Stile“
Ime i prezime: Vildana Lon~ari}. Datum i mjesto ro|enja: 14. maj 1979. u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Udata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 9. april. Koji automobil vozite: „Fijat stilo“. Kako se odmarate: Uz skijanje i odlazak na more. Omiljeni muzi~ar: Oliver Dragojevi}. Volite li kuhati: Naravno, kada imam vremena. Najdra`a knjiga: „Gri~ka vje{tica“. Omiljeni pisac: Marija Juri}. Umjetnik kojeg cijenite: Van Gog (Gogh). Za koji klub navijate: Za @elju Koga biste poveli na pusti otok: Osobu koju volim. Jeste li ljubomorni: U granicama normale. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Duhovitost i odmjerenost. Biste li oprostili nevjeru: 90 posto - ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Biftek i cije|ena narand`a. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Naravno. Jeste li sujevjerni: Ne.

GRA\EVINARSTVO Za{to se ne po{tiva FIDIC

Dr`ava i nadzor ne {tite bh. kompanije
Federalna vlada usvojila zaklju~ak koji ve} postoji u ugovoru
Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koje je uo~ilo da izvo|a~i radova na autoputu ne izmiruju redovno ugovorom utvr|ene obaveze prema podizvo|a~ima, Vlada FBiH je usvojila zaklju~ak ~iji je cilj obustavljanje ovakve prakse. Takvim izvo|a~ima radova ne}e biti dozna~avana nova sredstva ako ne doka`u da su izmirili obaveze prema podizvo|a~ima, saop}eno je iz Vlade.

Potreban dokaz
Mada to Vlada nije precizirala, jasno je da se ovdje misli na sarajevsku zaobilaznicu, gdje izvo|a~ radova, slovenski SCT, ne izvr{ava svoje obaveze prema bh. kompanijama koje rade kao podizvo|a~i. No, ovaj zaklju~ak Vlade potpuno je bespotreban, jer je ova odredba ve} sadr`ana u formi ugovora (FIDIC) koja se primjenjuje na sarajevskoj zaobilaznici.

Lon~ari}: @ivot je lijep

Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivot je lijep ako ga zna{ `ivjeti. Va{ najbolji prijatelj je: [emsa. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenila trenutnu vlast. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Zavisi od situacije.

Budu}i poslovi
Kako je zaklju~eno na Vladi, izvo|a~i koji ne izmiruju svoje obaveze ne}e mo}i biti odabrani na bilo kojem tenderu za budu}e poslove. Podsjetimo da je SCT dostavio najni`u ponudu za gradnju tunela Vijenac na koridoru 5C. Uz to, ukazano je na potrebu da se ovakvi kriteriji primijene i na izvo|a~e radova na drugim projektima, bez obzira na to o kojoj je oblasti rije~.

Sarajevska zaobilaznica: Propust nadzora i Direkcije

Kako je za na{ list pojasnio Erdal Trhulj, direktor Direkcije za autoceste FBiH, u FIDIC-u postoji odredba da izvo|a~ radova mora redovno izmirivati sve svoje obaveze prema dr`avi, podizvo|a~ima itd., da bi investitor njemu pla}ao.

Svi za{ti}eni
Prije isplate za dio zavr{enog posla, kompanija zadu`ena za nadzor mora od izvo|a~a zatra`iti dokaz da je od prethodne isplate izmirio sve svoje obaveze. Ako oni to nisu u~inili, investitor ima pravo da im

SMS
IZDAJNICI NARODA - Ka`ete, mi smo birali ovu vlast, {to je i istina. Ali su izabrani zato {to su ne{to obe}ali. Prije nego nam ponovo pred izbore po~nu obe}avati, neka ka`u {ta su uradili. Neka sada odgovaraju za zlo~ine, kriminal i plja~ku naroda i da nikada vi{e ne dozvolimo da nas vlast plja~ka. SDA, SNSD, SBiH, HDZ, SDP proizveli su u svojim redovima najve}e plja~ka{e i izdajnike svog naroda. AGONIJA U TRAVNIKU - U Travniku jo{ traje agonija oko RTV Travnik. Kao mogu}e rje{enje predla`em Kantonu i opi}inskim vije}ima Travnika i susjeda da, kad ve} ide prolje}e, umjesto opreme i pla}a za RTV, nabave plugove i jarmove kad ve} imaju volove. I tako rije{en pr-

Dnevni avaz 061-142-015
OTPLATA KREDITA - Ne znam kakva je to logika da se kod prijevremene otplate kredita bankama mora platiti odre|eni iznos novca. Skoro sam {est rata kredita isplatio ranije i kada sam zatvarao kredit, morao sam platiti 180 KM. Obja{njenje je bilo da bi se u me|uvremenu mogla promijeniti ugovorena kamata te za obradu ugovora koji se sada mijenja. Ne znam da li sve banke to rade, ali zar to nije plja~ka? E PA, SVA[TA - U Prvoj nogometnoj ligi Federacije BiH na utakmici @ep~e Iskra pet doma}ih igra~a nastupilo je pod tu|im imenima. DNK analiza jedino je rje{enje za ovaj slu~aj, ako oni stru~njaci iz Saveza znaju za to. Ovako, `alba Iskre, koja je ni kriva ni du`na, bit }e odbijena.

ne isplati novac dok to ne urade. - FIDIC je najbolja forma ugovora za gra|evinske radove, jer su njime svi za{ti}eni. On pru`a mogu}nost investitoru (Direkcija za ceste FBiH) i kompanijama koje nadziru projekt da u potpunosti za{tite podizvo|a~e radova. Me|utim, mnogi u BiH ma{u FIDICom, a o~igledno ga nisu ni pro~itali - isti~e Trhulj. Prema njegovim rije~ima, ako je na sarajevskoj zaobilaznici zaista slu~aj da podizvo|a~ima nije pla}eno, onda je to propust {efa nadzora i investitora. G. MRKI]

oblem, jer kome bi bilo do slu{anja i gledanja poslije oranja. ^ovjek iz ~ar{ije. ISPLATA INVALIDNINA Ima li iko nadle`an u Sarajevskom kantonu da odgovori kad }e po~eti isplata invalidnina nakon revizije i izdatih rje{enja od prije pet mjeseci. Mogli bismo umrijeti od gladi i bez lijekova, ali o~ito mi nismo ni~ija briga. Sramotno za ovu dr`avu. Stopostotni invalid POJEDINCI SE OBOGATILI - Trebalo bi ispitati i korupciju u komisijama na ni`im nivoima vlasti, zadu`enim za povratak i izbjeglice. U selu Srednja Trnova, op}ina Ugljevik, donatorskim sredstvima su se pojedinci obogatili. Pokupovali vozila, traktore, stanove u Tuzli, itd. Borac i RVI

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Tuzle i Visokog
Ima li sprege izme|u stranih kompanija i bh. vlasti u dobivanju poslova?

Na{i vlastodr{ci lako su potkupljivi
- Naravno da vjerujem, a mislim da smo djelimice i mi gra|ani krivi. Da nismo birali korumpirane politi~are, sve bi i{lo Ifeta Zeli} po zakonu. - Vjerujem da postoji sprega, i to jaka. Opet se tu radi o li~nim interesima na{ih politi~ara, koji se ionako ve} odaMehmed vno ne brinu o dobrobiti naroda. Serdarevi} - Bh. vlasti trebaju proceduru tendera prilagoditi doma}im kompanijama. Najlak{e je re}i neka dobije najpovoljniji, a iza toga se krije mno- Mirsad {tvo marifetluka. Alibegovi} - Izgleda da se radi o velikim poslovima o kojima obi~ni gra|ani ni{ta ne znaju. Na{a vlast ve} je duboko ogrezla u korupciji, tako da Sead Sulji} je to ta~no. - Vjerujem u to, jer u ovoj dr`avi rijetko {ta mo`e biti ura|eno legalnim putem. Bez dobrih veza i utjecaja nema rje{enja bilo ka- Hanifa Ferizovi} kvog problema. - U vi{e primjera mo`emo vidjeti kako bh. vlast radi u interesu stranih kompanija, odnosno ne trudi se dodatno u davanju posla na{im Mirnesa Halilovi} konzorcijima. - Poznato je da se poslovi sklapaju po poznanstvima i familijarnim vezama, pa za{to bi i strane kompanije, koje dobro Suad pla}aju usluge, Kadrovi} bile izuzetak. - Vjerujem zato {to su na{i politi~ari lako potkupljivi i za sitne pare, a kamoli kada se radi o debelim svotama stranih investitora za Meliha Hasanovi} poslove u BiH. - Za izlazak iz ove situacije potrebna je ne samo podr{ka dr`ave nego i vjetar u le|a doma}im privrednicima, {to do sada nije bio slu~aj. Advija Mutap
E. K. - A. Mu. - N. O.

Visoko

Tuzla

Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

11

12

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

panorama

VANDALIZAM Kamenovana Tekijska d`amija u Bosanskoj Gradi{ci

Polupan polukru`ni prozor
^lanovi Udru`enja sa porodicom Babi}

Tre}i napad na Tekijsku d`amiju od kako je stavljena u funkciju Evidentni i napadi na d`amiju i imama u Rovinama
Nepoznati vandal ili vi{e njih, kamenovali su u ponedjeljak uve~er Tekijsku d`amiju u Bosanskoj Gradi{ci. Jednim kamenom polupan je polukru`ni prozor u gornjem dijelu d`amije, a drugim kamenom o{te}ena je fasada ispod donjih prozora. Tekijski imam Ferid ef. Maki} ka`e da je ovaj napad uznemirio i njega i d`ematlije. - ^im sam sino} primijetio polupano staklo pozvao sam policiju. Ovo nije prvi napad na ovu d`amiju, koja se nalazi u najfrekventnijem dijelu grada. Vjerujem da }e istraga uskoro uroditi plodom i da }e vinovnik ili vinovnici ovog nedjela biti ka`njeni - rekao nam je ju~er imam Maki}. Sekretar Med`lisa Islamske zajednice Bosanska Gradi{ka Senad Reki} ka`e da je ovo tre}i napad na Tekijsku d`amiju od kako je stavljena u funkciju. - U dva navrata napadi su brzo razotkriveni i po~inioci su platili kazne. Jedanput se radilo o bacanju bombe, a drugi put o uriniranju na ogradu d`amije i mezarja. Osim napada na ovu d`amiju evidentni su i napadi na d`amiju i imama u Rovinama. Po{to se ona nalazi pored banjalu~ke ceste, tu su ~esta zaustavljanja vozila iz kojih nepoznata lica dozivaju i vrije|aju imama i uriniraju uz ogradu. Nismo ni~im izazvali ovakve napade, pa nas to dodatno uznemiruje - ka`e Reki}.

Udru`enje „Ponos“ iz Gra~anice

Podijelili pakete najugro`enijim
^lanovi Udru`enja „Ponos“ iz Gra~anice, koje je formirano prije tri godine, podijelili su pakete vrijedne oko 70 KM u naseljima Orahovica, Lohinja, Lendi}i i Pa{ali}i. Ovaj gest posebno je obradovao porodicu Hatid`e Babi} u prigradskom naselju Pa{ali}i. Hatid`a je u ratu izgubila sina Avdu, pro{le godine umro joj je suprug, a ona od invalidnine izdr`ava dvoje odrasle djece. K}erka Zlata je oboljela od cerebralne paralize i u invalidskim je kolicima, a sin Amir je jo{ u toku rata obolio od stresa. - Te{ka je situacija gdje god da do|emo i pomo} donesemo - ka`e predsjednik „Ponosa“ Selmir Hod`i}.
H. ^.

[ta mi se (ne) svi|a u Zvorniku

Vlada komunalna nekultura
Jako mi se svi|a povoljan geografski polo`aj Zvornika, naro~ito to {to imamo rijeku Drinu i {to je sve vi{e koristimo. Naro~ito volim {etali{te pored nje, koje puno zna~i i mnogim mojim sugra|anima. Volim staru tvr|avu na Kula-Gradu, ali joj se ne posve}uje dovoljno pa`nje. [to se ti~e svega ostalog, ne znam da li je u gradu uop{te ne{to u redu, pogledajte samo o{te}ene ulice, tu prljav{tinu, vlada komunalna nekultura, pa sav taj saobra}ajni haos. Kada }e ve} jednom biti napravljena ta obe}ana pje{a~ka zona?

Maki} pokazuje razbijeno staklo Reki}: Uznemirene d`ematlije

Kamenovanje Tekijske d`amije nai{lo je na osudu brojnih mje{tana, koji sma-

traju da ovakva nedjela {tete su`ivotu i kvare sliku Bosanske Gradi{ke. B. GRGI]

Du{anka Klje{tanovi}, nastavnica

Nakon mirnog protesta ispred zgrade Op}ine i Suda u Bugojnu

Nedostaje mi vi{e kulturnozabavnih doga|anja u gradu, nadam se da }e se to popraviti gradnjom Doma kulture - ka`e nastavnica Du{anka Klje{tanovi}. M. M.

Iz Mati~nog ureda u Tuzli

Radnici [pedicije za ponedjeljak najavili blokadu magistralnog puta
Radnici se nisu sastali ni sa predsjednicom Suda, ni sa na~elnikom op}ine Primio ih je tek sekretar Op}ine
Kako su i najavljivali, radnici ATP [pedicija ju~er su mirno protestvovali ispred zgrade Op}ine i Suda u Bugojnu gdje su `eljeli skrenuti pa`nju na potrebu hitne realizacije presuda, starih nekoliko godina. Razlozi neizvr{enja presuda radnicima [pedicije nisu poznati. Ju~er se nisu sastali ni sa predsjednicom Suda, ni sa na~elnikom op}ine, koji je bio slu`beno odsutan. Primio ih je tek sekretar Op}ine, a razgovor nije rezultirao konkretnim dogovorom. Nakon toga obespravljeni radnici [pedicije, njih oko 120, najavili su blokadu raskrsnice magistralnog puta Bugojno-Donji tom periodu, Trenutna slika radnika, koji su od 19. januara 2004. godine u {trajku, je sljede}a: 72 su 2003. godine progla{ena tehnolo{kim vi{kom i prema njima uglavnom nisu ispo{tovane obaveze poslodavca. U radnoj obavezi ostalo je 50 radnika, a od tog broja 20 ih je uzelo radne knji`ice, uglavnom zbog zdravstvenih razloga. Za 30 radnika nisu zaklju~ene radne knji`ice i bez zdravstvenog su osiguranja i drugih prava predvi|enih zakonom. Oko 20 radnika ispunilo je sve potrebne uslove za penziju, me|utim zbog neupla}enih doprinosa i drugih obaveza to je za sada samo Az. M. njihova `elja.

Sudbonosno DA reklo 12 parova
Od 22. februara do 1. marta u Tuzli je vjen~ano 12 parova. Brak su sklopili Sla|an Bojani} i Zenaida Trgov~evi}, Senaid Sulji} i Belkisa Beganovi}, Admir \eki} i Hasiba Suljki}, Vlatko Milenkov i Jasna Hasan~evi}, Sini{a Pavlja{evi} i Rebecca Mad`arevi}, Sadin Mehi} i Sla|ana Radoj~i}. I Azir Ibi{evi} i Zehra Imamovi}, Asmir Be~i} i Mersida Mujanovi}, Nevzet Fejzi} i Suada Salki}, Niko Kre{i} i Marina Tomi}, Alen Loli} i Alisa Novali}, te Muhamed Salihovi} i Hermina ]osi} rekli su sudbonosno DA.

Akcija cazinskih lovaca

Lovi{te obogatili ze~evima
Prema svom radu i zalaganju, grupa lovaca Pu{kari ubraja se me|u aktivnije u LD „Jelen“ iz Cazina. Osim {to vode brigu o lovi{tu u toku zimskog perioda, lovci ~esto ula`u i vlastita sredstva, kako bi svoje lovi{te u reviru 1 u~inili {to bogatijim raznovrsnom divlja~i. Tako su ovih dana u revir 1 pustili u lovi{te ~etiri odrasle `enke divljeg zeca. - Nas 15-ak sakupili smo novac i kupili ~etiri `enke divljeg zeca, koje smo pustili u na{e lovi{te u reviru 1. Tom prilikom uprili~ili smo dru`enje, kojem je prisustvovalo oko 50 lovaca, me|u kojima je bio i predsjednik LD „Jelen“ Huse-

Sa ju~era{njeg mirnog protesta

Vakuf, na izlazu iz Bugojna u ponedjeljak od 10 do 12 sati. Ukoliko ne do|e do po-

maka u rje{avanju problema, blokada }e se nastaviti svakog narednog dana u is-

Na {kolovanje u Englesku idu ~etiri bh. u~enika

Dvije Duvanjke polo`ile zahtjevne testove
Ljubijanki}: Uprili~eno dru`enje

in Mulali}, koji je i dobio ~ast da pusti ze~eve u lovi{te - rekao je Hamdija Ljubijanki}, jedan od u~esnika S. J. akcije.

Dvije u~enice drugog razreda Gimnazije iz Tomislavgrada, An|a Rado{ i Ivana Buljan, u Sarajevu su pred britanskom prosvjetnom organizacijom za srednju i jugoisto~nu Evropu polo`ile zahtjevni ispit i testove za nasta-

vak {kolovanja u Engleskoj. Uspjeh je tim ve}i ako se zna da je od 270 prijavljenih u~enika iz BiH samo njih ~etvero polo`ilo ispit i testove, me|u kojima su i ove dvije 16-godi{nje Duvanjke. Isti ispit je polo`ilo i sedam

u~enika iz Hrvatske i svi ~ekaju jesen da nastave naredni razred u jednoj od britanskih {kola. Roditelji mladih Duvanjki ve} su potpisali ugovore za nastavak {kolovanja An|e i Ivane u A. Ka. toj zemlji.

Ivana i An|a: Veliki uspjeh

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

13

Bh. mozaik

SREBRENICA U poljoprivredu Japanci ulo`ili zna~ajna sredstva

Radom grade povjerenje me|u etni~kim grupama
Projekt izgradnje povjerenja me|u razli~itim etni~kim grupama obuhvata 1.137 porodica Donirali sadnice, plastenike i mehanizaciju
Japanska organizacija „D`aika“ (JICA) u saradnji sa Op{tinom Srebrenica prezentirala je projekt „Izgradnja povjerenja u Srebrenici razvojem poljoprivrednih i ruralnih preduze}a“. Projekt izgradnje povjerenja me|u razli~itim etni~kim grupama obuhvata 1.137 porodica, isklju~ivo samohranih majki, povratni~kih Podravanje, Skenderovi}i i Osma~e do sada su Japanci donirali 100 plastenika i 80.000 sadnica maline. Mje{tanima su poklonili i 15.000 sadnica raznog vo}a, sjeme trava i djeteline za 100 hektara zemlji{ta, kao i 20 plastenika u kojima su zasa|ene jagode - ka`e Blagomir Jovanovi}, uklju~en u realizaciju ovog projekta ispred Op{tine. Jovanovi} dodaje da su Srebreni~ani dobili i tri traktora, 10 motokultivatora i 1.000 ko{nica za p~ele. Predstavnici organizacije „D`aika“ na podru~ju Srebrenice ulo`ili su i zna~ajna sredstva u uzgoj ljekovitog bilja, jagodi~astog vo}a, povr}a u plasteniku i {ampinjona, zatim u proizvodnju sijena, preradu proizvoda i izgradnju sto~ne pijace.
Me. SMAJI]

Spu{tene klapne na brani Jablani~kog jezera

Povoljne hidrolo{ke prilike u Hercegovini

Vi{ak vode u Jablani~kom jezeru
Zahvaljuju}i obilnim ki{ama i zna~ajnim koli~inama snijega na planinama, u sjevernoj Hercegovini vladaju veoma povoljne hidrolo{ke prilike. Hidroakumulaciona jezera, Ramsko, Jablani~ko, Grabova~ko i Salakovac puna su do najvi{e kote, a to omogu}ava da ovda{nje ~etiri hidroelektrane rade punim kapacitetom. Zbog vi{ka vode u Jablani~kom jezeru na brani HE „Jablanica“ stalno su spu{tene 2-3 klapne pa se vi{ak vode prelijeva preko 85 metara visoke brane. Potro{a~i struje ovakvu sliku mogu samo po`eljeti kako bi se obistinile najave generalnog direktora EPBiH Amera Jerlagi}a da struja H. M. u ovoj godini ne bi trebala poskupjeti.

Proizvodnja organske hrane u Glamo~u

Posjeta Japanu
Nedavno je delegacija op{tine Srebrenica, u okviru ovog projekta, boravila u 15-dnevnoj posjeti Japanu, kako bi iskustva iz ove zemlje u oblasti poljoprivrede primijenili na srebreni~kom podru~ju.
Sa prezentacije Projekta u Srebrenici

Krompir kao bh. brend
Predstavnici Saveza Organsko FBiH posjetili su Glamo~ i sa na~elnikom op}ine Radovanom Markovi}em razgovarali o mogu}nostima proizvodnje organski zdrave hrane. Za to na prostoru ove op}ine postoje dobri uslovi, posebno za proizvodnju poznatog glamo~kog krompira, kojeg se ima namjeru proizvoditi kao ovda{nji bh. brend. O aktivnostima Saveza govorili su njegov predsjednik Sejad Herceg, Samir Mehoni} i predsjednik Asocijacije organskih proizvo|a~a Sarajevskog kantona Adnan Jahi}. Na~elnik Markovi} podr`ao je inicijativu da organska proizvodnja za`ivi i u Glamo~u, obe}av{i pomo} u osnivanju glamo~kog Udru`enja proizvo|a~a organske hrane. Razgovarano je i o aktivnostima vezanim za pro{irenje sadr`aja i omasovljenje manifestacije „Dani krompira A. Ka. Glamo~“.

porodica i porodica pogo|enih tokom rata. Planirano je da projekt bude realizovan do kraja naredne godine, a obuhvatit }e proizvodnju meda, preradu ljekovitog bilja i uzgoj bobi~astog vo}a i povr}a u pla-

stenicima. Prezentaciji projekta prisustvovali su i u~enici Srednjo{kolskog centra. - Na podru~ju MZ Skelani, Osatica, Rado{evi}i, Crvica, Kostolomci, Toplica, Krnji}i, Bre`ani, Ratkovi}i,

I pored dozvole za prodaju na prijedorskim ulicama i trgovima

Uli~nim prodava~ima cvije}a 8. mart „~estitala“ inspekcija
Uli~ni prodava~i osmo- 400 karanfila, koje ~ak nimartovskog cvije}a u Prije- sam ni prodala, pozajmila doru, njih 40-ak, negodova- ogor~eno ka`e Radana Toli su protiv lokalne inspe- mi}, nezaposlena i samohrkcije koja im je proteklih ana majka dvoje djece. dana uz zapisnike i tvrdnju I ostali prodava~i su revoltida nemaju validna rje{enja, rani najavili da kazne ne}e plapriprijetila i nov~anim ka- titi makar i na sudu zavr{ili. U znama. Prodava~i ka`u da inspekciji u Prijedoru, pak, drsu dozvole za prodaju cvi- uga pri~a. Milenko \ukaje}a na trgovima i ulicama novi}, {ef slu`be za inspekcijski uredno platili. nadzor, ju~er je kazao da - Jedanaest godisu „nepravilnosti uo~ene na radim i ovo je prkod 40 uli~nih prodavi 8. mart koji nam va~a“. ~estita inspekcija. - Svi su imali ureRje{enje sam uredna rje{enja o zauzidno platila 80 KM. manju dijela javnih Sad mi tra`e jo{ nepovr{ina na kojima su ka dodatna, prijete postavljali svoje {tanopomenama i \ukanovi}: dove. No, bili su dunov~anim kaznama. Uo~ene `ni da izvade i rje{enje A ja sam novac za nepravilnosti o obavljanju djelatno-

Fojni~ki vjesnici prolje}a
Iako su u ve}ini BiH temperature veoma niske, pada snijeg, a zima pokazuje svoje pravo lice, na livadi stotinjak metara iznad hotela „Reumal“ u Fojnici pojavili su se prvi znaci prolje}a. Ljubi~asti cvjetovi ka}una vire}i iz snijega prkose ziH. ^u. Ka}uni u Fojnici mi.

Op}insko takmi~enje u O[ „Klokotnica“

„Englezi“ pokazali koliko znaju
U O[ „Klokotnica“ odr`ano je op}insko takmi~enje osnovnih {kola iz Doboj Istoka u poznavanju engleskog jezika. Najvi{e znanja pokazali su Amina Hod`i}, Nijaz Avdi}, Samra Hod`i}, Hatid`a [uvali}, Mejra Smailba{i}, Mihreta Mustafi}, Naida Kari}, Almin Kahrimanovi}, Nasiha Male{ki}, Erna Avdakovi}, Nedim Kahrimanovi} i D`enana [i{i}. Najuspje{niji }e predstavljati op}inu na kantonaEr. M. lnom takmi~enju koje }e se odr`ati 20.marta.

Prodava~ima priprijetili i nov~anim kaznama

(Foto: D. Stojni})

sti, {to nisu u~inili - bio je decidan \ukanovi}. U inspekciji su negirali navode da su ih „na provje-

ru poslali registrovani cvje}ari nezadovoljni vlastitim osmomartovskim bizniM. Z. som“.

[ahovski turnir za djecu u Travniku

Najuspje{niji Velid Kasumovi}
U organizaciji [ahovskog kluba „64“ u Travniku je odr`an turnir za djecu na kojem su u~estvovali u~enici O[ Dolac na La{vi, Travnik i Mehuri}. Sa turnira u Travniku Prvo mjesto osvojio je Velid Kasumovi} iz O[ Mehuri}, a slijede Akif Sulji} i Faik Hod`i}, Belmin ^au{evi}, Adnan Kadri} i Adnan Prenti}, Salko Grabus, Amer Kargi} i Amer Musi}, Tarik Ekme{~i} i Muharem Topli}, Ahmed Hod`i}, S. P . Almedin Lubenovi}, te Benjamin Hod`i}.

Sve manje sto~nih grla u Sanskom Mostu

U prosjeku sedmi~no manje 30-40 muznih krava
Broj sto~nih grla na podru~ju sanske op}ine u posljednje ~etiri godine konstantno se smanjuje, upozoravaju iz Veterinarske stanice u Sanskom Mostu. - Prije ~etiri godine broj ovaca iznosio je 13.000, a sada je spao na svega 4.500 grla. Sli~na situacija je i sa govedima, od 5.300 prije ~etiri godine, na svega 3.000 grla ove godine - ka`e direktor Stanice Izet Kova~evi}. On navodi da su razlozi smanjena broja grla neadekvatan odgovor institucija vlasti na pojavu i {irenje zaraznih bolesti, prije svega bruceloze. Kova~evi} dodaje, s druge strane, da je konstantno smanjenje otkupnih cijena mlijeka i pove}anje tro{kova proizvodnje primoralo vlasnike na smanjenje broja muznih krava. - Stanje u mljekarskoj industriji je i dalje lo{e, a izostale su poticajne mjere nadle`nih ministarstava konstatira direktor sanske Veterinarske stanice. Upozoravaju}e djeluju Kova~evi}eve rije~i da posljednjih mjesec dana rapidno opada broj muznih krava na sanskoj op}ini, u prosjeku sedmi~no 30-40 grla.
M. D.

14

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

crna hronika

BRATUNAC Oti{la ljekaru i nije se vratila ku}i

Nije bilo povrije|enih

(Foto: M. ^abri})

Po`ar kod Te{nja

Misteriozni nestanak 18-godi{nje Mersihe Manji}
Posljednji put se ~ula sa svojom nanom Mevlom Manji} 9. februara i od tada joj se gubi svaki trag
Ve} vi{e od mjesec nema nikakvih informacija o Mersihi Manji} (18) iz Rakovca kod Bratunca koja je nestala 3. februara kada je od ku}e oti{la da primi injekciju. Zadnji kontakt koji je s djevojkom uspostavljen putem telefona bio je 9. februara i od tada joj se gubi svaki trag. kvu informaciju da mi se jave - ka`e nana Mevla. Nakon vi{e bezuspje{nih poku{aja da stupimo u kontakt s portparolom

Gorjela fabrika tekstila „Sendy“
U fabrici tekstilne konfekcije i prodajnom objektu „Sendy“ u Kra{evu kod Te{nja ju~er oko 10.30 sati izbio je po`ar. Vatra je prvo zahvatila potkrovlje gdje se nalazio dio gotovih proizvoda i repromaterijal. Nakon dolaska vatrogasaca iz Te{nja, oko podneva su im u pomo} pritekle i kolege iz Doboja i Maglaja, ali po`ar do ve~ernjih sati nije bio stavljen pod kontrolu. - Bili smo na pauzi kada je po`ar izbio. Poku{ali smo gasiti kantama i nismo uspjeli. Do{li su vatrogasci, nakon ~ega smo evakuirani iz zgrade tako da niko nije povrije|en - ka`e radnica Aida Karamovi}. Evakuirani su i kupci i osoblje susjednog tr`nog centra „Konzum“. Razlozi zbog kojih je do{lo do po`ara bit }e poznati poslije provedene istrage PU Te{anj i Kantonalnog tu`ila{tva Zenica. M. ^.

Razli~ite pri~e
Porodica, odnosno njena nana Mevla Manji}, koja je starateljica 18-godi{njakinje, ka`e da je od tog dana djevojka nedostupna na telefon. - Potresena sam. Odmah sam slu~aj prijavila policiji i EUPM-u u Bratuncu, jer se nije nikada dogodilo da od ku}e bude ovoliko dugo odsutna. Razli~ite pri~e dolaze do mene. Ja ne `elim ni{ta da tvrdim, samo ho}u da znam da li je `iva. Zadnji sam je put vidjela 3. februara ove godine. Do{la je iz {kole i veli mi da ide u Dom zdravlja da primi injekciju, jer je bila prehla|ena. Poslije 9. februara je nedostupna. Molila bih sve koji imaju bilo ka-

Nana Mevla s odbornicom Rami}

Bukve kod @ep~a

Po{taru oteto oko 10.000 KM
Dvojica nepoznatih mu{karaca maskiranih fantokama prekju~er oko 10.30 sati u mjestu Bukve na lokalnom putu presreli su i napali I. Banovi}a, po{tara HP Mostar, poslovnica @ep~e. Uz prijetnju pi{toljem i upotrebom sile razbojnici su savladali po{tara i iz njegove torbe mu uzeli oko 10.000 KM. Razbojnici su po{taru prilikom napada nanijeli lak{e povrede. R. Ag.

CJB Bijeljina, pozvali smo lokalnu policiju, gdje nam je re~eno da je ovaj slu~aj prijavljen i da je istraga u toku.

Sporo reagiranje
U {koli nam je potvr|eno da djevoj~ica ne poha|a nastavu od 3. februara i da niko ne posjeduje pouzdane informacije o njenom nestanku. Tako|er su nam kazali da je bila vrlodobra u~enica i omiljena me|u {kolskim drugovima. - U ovom slu~aju zakazale su sve relevantne institu-

Zaustavljen na putu Stolac - Berkovi}i

U „audiju“ skrivao 10 kilograma skanka
U koordiniranoj akciji pripadnika Policijske stanice Berkovi}i i PS Stolac ju~er ujutro je na regionalnom putu izme|u ova dva grada zaplijenjeno deset kilograma droge skank, saznaje „Dnevni avaz“. Kako nezvani~no saznajemo, policija je zaustavila vozilo „audi“ (165-M-085), za ~ijim se volanom nalazio Mijodrag Vujovi} (48). Privedeni Vujovi} je 10 kilograma skanka, prema uvi|aju policije, sakrio u jednom otvoru iza zadnjeg sjedi{ta. Prema nalazima policije, evidentno je da se radilo o tranzitu ove droge iz RS preko Federacije BiH.
A. Du.

Manji}: Dobra u~enica

cije. Neshvatljivo je da porodica i javnost poslije toliko vremena nemaju informaciju o Mersihinom nestanku. Razo~arana sam {to mediji nisu pozvani da objave fotografiju i informaciju o njenom nestanku - ka`e Hiba Rami}, odbornica u SO Bratunac, koja smatra da je informacija o Mersihinom nestanku do{la kasno do javnosti. Ina~e, Mersihini roditelji su rastavljeni. Majka `ivi u istom mjestu, dok je njen otac nastanjen u Srbiji. Ms. Mu.

Po~elo su|enje za organizirani kriminal

Novcem od prodaje droge sagradili hotel
Na optu`eni~koj klupi Haris Zorni}, Hamdo Daci} i A~ik D`an, turski dr`avljanin
^itanjem optu`nice ju~er je u Sudu BiH po~elo su|enje Harisu Zorni}u, Hamdi Daci}u i turskom dr`avljaninu A~ik D`anu, optu`enima za organizirani kriminal. U optu`nici je navedeno da su bra}a Haris Zorni} (ranije Lutvija Daci}) i Hamdo Daci} od 1992. do 1995. godine utajili vi{e miliona poreza u Njema~koj pru`aju}i gra|evinske usluge u privatnim firmama koje su u Nirnbergu otvarale njihove tada{nje supruge. Pritisnut istragama u Njema~koj, Lutvo Daci} sklonio se u BiH, gdje mijenja ime u Haris Zorni}. Poreska utaja je u Krivi~nom zakonu FBiH amnestirana, a u jednom slu~aju do{lo je do zastare. i kokainom, za {ta su osu|eni u Njema~koj i Sloveniji. Optu`ba tvrdi da }e dokazati da su bra}a Daci} zajedno sa A~ik D`anom, koji je poku{ao istra`itelju prodati 10 kilograma heroina, osnovali preduze}e „Majorka“ preko kojeg su novac ste~en u Njema~koj i od prodaje droge namjeravali ubaciti u legalne nov~ane tokove u BiH izgradnjom hotela „Exclusive“ u Rajlovcu. Uzimali su brojne kredite od BOR banke radi prikrivanja stvarnih izvora finansiranja. Na narednom pretresu zakazanom za 23. mart bit }e saslu{an Kristof Lipski, slu`benik Odjela za droge u B. C. Njema~koj.

Zlatara „Oniks“ u Banjoj Luci

Vlasnica sprije~ila plja~ku nakita

Optu`eni s advokatima u Sudu BiH

(Foto: Sud BiH)

Zorni} je u Sarajevu zajedno s bratom Hamdom Daci}em, koji je 2001. godine pobjegao iz italijanskog zatvora u Udinama gdje je izdr`avao kaznu od osam

godina za promet drogama, organizirao mre`u ljudi radi preprodaje droge. Rifat Ibi{evi}, Ismet Omerovi}, Bego Mu{ki} i Miralem Babaji} hvatani su s heroinom

Otela torbu razbojniku

(Foto: M. Lugi})

Dva maskirana mladi}a u ponedjeljak su uz prijetnju pi{toljima poku{ali oplja~kati zlataru „Oniks“ u starom zanatskom centru u Banjoj Luci. Prema tvrdnjama istra`itelja, oko 18.55 sati u{li su u radnju u kojoj su bile vlasnica Mira Ugrenovi} i radnica Dragana Kesi}, a potom je jedan od plja~ka{a pi{tolj uperio u Kesi}evu, dok je drugi u{ao u susjednu

prostoriju u kojoj se nalazi sef sa zlatom i novcem. U tom momentu vlasnica je iz sefa uzela pi{tolj i usmjerila ga ka napada~u. On joj je oteo pi{tolj i njime je udario po glavi te u torbu koju je imao kod sebe stavio zlatni nakit. U momentu kada su napada~i napu{tali objekt Ugrinovi}eva je ipak uspjela oteti torbu s nakitom. V. S.

Sud Bosne i Hercegovine

Podvodili mentalno retardirane djevojke
Sud BiH potvrdio je ju~er optu`nicu u predmetu Violeta Rodi} i drugi, koja optu`ene Violetu i Sa{u Rodi} tereti za krivi~no djelo trgovina ljudima. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da su optu`eni Violeta i Sa{a Rodi} u periodu od septembra 2008. godine do 13. januara 2010. godine organizirali seksualno iskori{tavanje za novac, zloupotrebljavaju}i du{evnu nemo} o{te}enih djevojaka koje su bile osobe s lak{om mentalnom retardacijom. Na ovakav na~in optu`eni su, koriste}i se mentalnim stanjem djevojaka, kao i emocionalnom nezrelo{}u, zloupotrebljavali njihov polo`aj bespomo}nosti u svrhu iskori{tavanja radi prostitucije, saop}eno je iz Suda BiH.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

15

Prona|en mrtav u }eliji paviljona „C“

Kazneno-popravni zavod Zenica
SAMOUBISTVO Objesio se osu|enik za ratne zlo~ine

Fuad ^i{i} nije se probudio poslije smrtonosne doze droge
Bezuspje{ni poku{aji reanimacije Nije do~ekao izlazak 30. juna ove godine
T ridesetdvogodi{nji Alen (Fuada) ^i{i} iz Zenice prona|en je ju~er ujutro mrtav u svojoj }eliji, u paviljonu „C“ zeni~kog Kaznenopopravnog zavoda. Ovo je druga smrt u manje od 24 sata. Kako nam je potvrdio Branislav Toma{, de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva ZDK, ^i{i} je oko 7.30 ju~er ujutro, kada su ~uvari ustanovili da ga ne mogu probuditi, preba~en na Urgentni blok Kantonalne bolnice Zenica, gdje je konstatirana smrt. - Pacijent je dovezen bez znakova `ivota. Poku{ali smo reanimaciju, ali bezuspje{no. Konstatirana je smrt, a obdukcijom }e biti utvr|en uzrok smrti kazao nam je na~elnik Slu`be za urgentnu medi-

Ahmet Sefi} nije prebrodio ratnu traumu pro`ivljenu u logoru
Trideset~etverogodi{njak iz Sanskog Mosta bio osu|en na 15 godina zatvora za ratni zlo~in Trebao iza}i na slobodu 25. jula idu}e godine
Ahmet Sefi} (34) iz Sanskog Mosta, osu|enik koji je izdr`avao kaznu u Kaznenopopravnom zavodu Zenica, prona|en je mrtav u kupatilu [estog paviljona ove ustanove u no}i s nedjelje na ponedjeljak, potvrdio nam je direktor KPZ-a Nihad Spahi}. On je istakao da je policija obavila uvi|aj, te da je nepobitno utvr|eno da se radi o samoubistvu osu|enika, koji je i ranije imao psihi~kih problema. Samoubistvo je po~injeno u pove~erje, nakon produ`enog termina za gledanje utakmica, kada se Sefi} zaklju~ao u WC, te objesio o kai{.

^i{i}: Mrtav u krevetu

sada ne mo`e govoriti o tome na koji je na~in droga dospjela do ^i{i}a. ^i{i} ima podebeo policijski i zatvorski dosje, te

Kobna igra pi{toljem
KPZ Zenica: Dvije smrti u manje od 24 sata

Dva pomilovanja
Sefi} je bio osu|en na 15 godina zatvora zbog ratnog zlo~ina po~injenog u rodnom kraju, a kaznu je tre`iti 1997., a uz dva ~ina pomilovanja, 1998. od ~etiri, te 2002. godine od dvanaest mjeseci, trebao je iza}i iz zatvora naredne godine. Koriste}i pogodnosti izlaska na vikend, 2005. pobjegao je u Crnu Goru, gdje se privremeno bavio autoprijevozni~kim poslom i gdje se navodno i o`enio. Uhap{en je 14. juna 2007. u Bijelom Polju (Crna Gora) na osnovu Interpolove potjernice koja je izdata krajem maja. Informacija o Sefi}evom mjestu boravka dospjela je u no}i kada je na BHTV-u u okviru emisije „Nerije{en slu~aj“ 13. juna uve~er prikazana potjernica, te objavljeno da ga FMUP tra`i zbog bijega iz zeni~kog zatvora. ne bude zatvoren u samicu zbog bijega. Tvrde}i da pati od klaustrofobije, za {to posjeduje i nalaze ljekara, tra`io je i da se vrati na posao, objasniv{i da radom i boravkom s vi{e osoba uspijeva prebroditi psihi~ke probleme nastale svjesno{}u te`ine zlo~ina koji je po~inio. Uprava mu je iza{la ususret, te je boravio pod nadzorom ljekara i stra`ara, ali nije sankcioniran zbog bijega, na koji se, kako je kazao, odlu~io upravo zbog psihi~kih problema u zatvorskom okru`enju. - Po~esto se `alio na psihi~ke probleme i „refleksiju“ onog {to je po~inio, ali pona{anje i boravak je bio pod nadzorom. Preko vikenda se pona{ao normalno, dru`io s ostalim osu|enicima, tu ve~er je gledao televiziju i razgovarao s ostalim osu|enicima i stra`arima pa ni{ta nije ukazivalo na to da }e po~initi samoubistvo saznajemo od stra`ara koji nadgledaju [esti paviljon. Nakon kontakta s porodicom, Uprava KPZ-a donijela je odluku da Sefi}u danas bude obavljena d`enaza i ukop na mezarju Pra{nice u A. D@ONLI] Zenici.

Protest na krovu
Nakon povratka u KPZ Sefi} je 2008. postao akter „blic pobune“ kada je s jo{ jednim osu|enikom zavr{io na krovu KPZ-a, tra`e}i da

Picerija „Gaudeamus“: Tragedija na slavlju

Sefi}: Sam sebi presudio

bao odslu`iti 25. jula 2011. godine. Spahi} je dodao da je Uprava o detaljima slu~aja informirala Ministarstvo pravde FBiH. Kako nezvani~no saznajemo, Sefi}evo be`ivotno tijelo prona{li su stra`ari kojima je bilo sumnjivo neobi~no dugo zadr`avanje u kupatilu pa su provalili vrata koja su bila zaklju~ana iznutra. Paviljon „{est“ je poluotvorenog tipa, s liberalnijim propisima, u njemu su smje{teni primjereniji osu|enici, kao i osu|enici s psihi~kim smetnjama koji su pod ljekarskim i stra`arskim nadzorom. Sefi} je kaznu po~eo slu-

Primoran da strijelja sugra|ane
Sefi} je u zeni~ki zatvor dospio 1997. sa 21 godinom, zbog ratnog zlo~ina na koji je bio primoran kao logora{ u naselju Husimovci kod Sanskog Mosta. On je s nekoliko stotina Bo{njaka bio zato~en u fabrici „Sanakeram“, odakle je uz prijetnje vojnika Vojske RS u no}i sa 9. na 10. oktobar 1995. godine, s nepunih 19 godina, bio primoran da strijelja svoje sugra|ane. Jedan od posljednjih logora u ratnoj BiH formiran je mjesec ranije, a u njemu se nalazilo oko 270 Bo{njaka s podru~ja Sanskog Mosta. Nekoliko sati pred oslobodila~ke akcije Armije BiH, te ulazak u Sanski Most, srpske snage su strijeljale nekoliko desetina zato~enika. U „Sanakeramu“ su ubijeni Hamed Be{ar, Emir, Enver, Husnija i Muharem Burni}, Mahmut ^au{evi}, Amir Horozovi}, Muste Kazi}, Omer Ok~i}, Muharem Tali} i Nazif Zuli}, a prema izjavama svjedoka, zapovjednik logora „Sanakeram“ bio je Drago Do{enovi}. Sefi}a je na strijeljanje natjerao te u njemu u~estvovao izvjesni Nedjeljko Trifkovi}.

^i{i} je, prema presudi, u osmomartovskoj no}i 2005. godine, u dru{tvu vi{e osoba, ustrijelio iz pi{tolja svog prijatelja Ned`ada Krajinovi}a (34) u piceriji „Gaudeamus“ u Zenici dok su se obojica igrali pi{toljem. Krajinovi} je s prijateljem proslavljao 8. mart, a u trenutku stradanja nalazio se na dopustu iz KPZ-a Zenica, cinu dr. Kasim Spahi}. Tu`ilac Toma{ je nalo`io uzimanje uzorka krvi umrlog, te obdukciju, kako bi se precizirao uzrok smrti. Nezvani~no, pored ^i{i}a su prona|ene dvije kesice sa tvari koja asocira na drogu, ali }e one biti vje{ta~ene. Tako|er, istra`itelji su utvrdili da je ^i{i}a prije dva dana u KPZ posjetila supruga, ali da se za

gdje je izdr`avao manju kaznu zbog kra|e. Ta~no pet godina nakon {to je uzrokovao smrt svog prijatelja, ^i{i} je o~igledno prevelikom dozom droge sebi prekratio `ivot. Ipak, da bi se otklonile mogu}e nedoumice, istraga }e i zvani~no potvrditi u narednim sedmicama, kad bude gotova analiza krvi, uzroke smrti. presude od sudova u Br~kom i Zenici, uglavnom za sitnija djela, te posjedovanje droge. Po~etkom jula pro{le godine po~eo je izdr`avanje jednogodi{nje zatvorske kazne, zbog ubistva iz nehata, koje je po~inio u no}i sa 8. na 9. mart 2005. godine. Kako saznajemo u KPZ-u, ^i{i}u je kazna istjecala 30. juA. D`. na ove godine.

16

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

biznis

ENERGENTI Rusi zainteresirani za eksploataciju sirove nafte u RS

Bijeljina: Sava uskoro opet u punom sjaju

Remont u Savi ide prema planu

Bez detaljnih istra`ivanja nema konkretnog dogovora
Kao mogu}e lokacije za otvaranje prvih bu{otina navodi se podru~je Posavine, gdje, prema analizama, postoje najve}e koli~ine crnog zlata
Ruska kompanija Zarube`njeft do 2014. godine investirat }e u Rafineriju nafte u Bosanskom Brodu skoro 650 miliona eura. - Investicije se odnose na rekonstrukciju i uvo|enje nove linije prerade, koji su ve} u toku. To }e pratiti i razvoj distributivne mre`e, odnosno pove}anje broja benzinskih pumpi na 300 na podru~ju cijele BiH, za {ta je predvi|eno 200 miliona eura - objasnili su u Ministarstvu industrije, energetike i razvoja RS. ne postoje detaljna istra`ivanja - objasnili su u resornom ministarstvu.

Proizvodnja starta polovinom maja
Do po~etka maja ove godine bit }e zavr{ena prva faza revitalizacije postrojenja bijeljinske tvornice za preradu vo}a i povr}a Sava, vrijedna pet miliona KM, a polovinom tog mjeseca proizvodne linije po~et }e s radom. Prema planu za ovu godinu, ugovorena je prerada 4.000 tona povr}a i vo}a, potvrdio je ju~er u Bijeljini vlasnik ovog preduze}a Milorad Krsti}. - Zbog izuzetno hladnog vremena nismo na vrijeme po~eli s defektacijom i izgubili smo tri sedmice. Ipak, moram re}i da je do sada nabavljeno 90 posto potrebne nove opreme, dok }e od starih postrojenja biti iskori{teno samo ono {to je mogu}e. Najve}i dio ulaganja ide za ure|enje upravne zgrade, osposobljavanje proizvodnih linija te postizanje evropskih standarda i kvaliteta - rekao je Krsti}, koji je Savu u fazi ste~aja kupio za dva miliona KM. S vlasnikom Save ju~er je u proizvodnim halama bio i na~elnik op}ine Bijeljina Mi}o Mi}i}, koji je obe}ao podsticaje iz Agrarnog fonda za svu ugovorenu proizvodnju vo}a i povr}a za potrebe Save. E. M.

Velika korist
O ruskoj kompaniji Zarube`njeft-Njeftegazinkor, kao mogu}em finansijeru kojem bi bila data koncesija za eksploataciju ovakvih nalazi{ta u RS, govori se ve} godinama, a kao mogu}e lokacije za otvaranje prvih bu{otina navodi se podru~je Posavine, gdje su ranija istra`ivanja pokazala najve}e koli~ine nafte. U Rafineriji nafte Bosanksi Brod isti~u da bi kona~an po~etak eksploatacije u ovom entitetu, ali i investitorima donio vi{emilionsku korist i napominju da su istra`ivanja od prije dvadesetak godina pokazala da su nafta i plin locirani na dubini od skoro 2.000 metara, a iz nalazi{ta bi se, prema procjenama, godi{nje moglo vaditi skoro milion tona sirove nafte. B. S.

Detalji koncesija
Nakon pro{losedmi~nog povratka iz Moskve, gdje su predstavnici Vlade RS razgovarali s ruskim privrednicima, nagla{eno je da }e sada{nji kapacitet od 1,2 miliona biti pove}an na 4,2 miliona tona prerade sirove nafte i dostizanje kvaliteta euro 5, a ruski partneri iz kompanija Gazprom i Zaru-

Nafta se nalazi na dubini od 2.000 metara

Prijedlog mjera za razvoj poljoprivrede

Nedovoljno za izlazak iz ogromnih problema
Smail Toromanovi}, direktor Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona (USK) i predsjednik Komore agronoma FBiH, smatra da su mjere za pobolj{anje uvjeta poslovanja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, koje je predlo`ilo Vije}a ministara BiH, dobra osnova za spre~avanje stagnacije u ovim sektorima, ali ne i dovoljne za izlazak iz brojnih problema. - Najbitnije je formiranje ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na dr`avnom nivou kao klju~nog partnera za sve budu}e pregovore s Evropskom unijom (EU) - smatra Toromanovi} i kao va`nu pojedinost isti~e ~injenicu da predlo`ene mjere nisu usagla{ene sa Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH. Kao drugu bitnu odluku on navodi potrebu dono{enje zakona o ure|enju tr`i{ta poljoprivrednih proizvoda BiH, kao i uvoznih dozvola za `itarice, meso i mlijeko, kako to rade susjedne dr`ave.

be`njeft pokazali su interesiranje za istra`ivanje le`i{ta sirove nafte i prirodnog plina. Najavljeni ugovor o koncesiji za eksploataciju le`i{ta sirove nafte i prirodnog plina ipak ne}e biti uskoro sklopljen, s obzirom na to da ne postoje detaljna istra`ivanja na bazi

kojih bi se moglo pristupiti proceduri predvi|enoj Zakonom o koncesijama. - Predstavnici Vlade RS izrazili su spremnost da zaklju~e takav ugovor, ali je jo{ rano govoriti o detaljima koncesije, odnosno na koliko }e godina biti zaklju~ena ili gdje bi mogle biti prve bu{otine, s obzirom na to da

Prijedor~ani nisu ispunili plan

Bez velikih infrastrukturnih projekata

Firma Impro osjetila besparicu gra|ana
Toromanovi}: Formiranje dr`avnog ministarstva

Prema njegovim rije~ima, mjere za pobolj{anje kvaliteta, vanjske trgovine i direktne potpore poljoprivredi, kao i mjere za rast konkurentnosti, za{tite ruralnog okoli{a, trebaju biti uklju~ene u prijedlog Vije}a ministara BiH. - U 25 mjera nema prijedloga za pobolj{anje stanja u prehrambenoj industriji. Tu mislim na izvozne garancije, kreditnu politiku, kapitalne investicije, podsticaje za unapre|ivanje organizirane kooperantske proizvodnje - obja{njava Toromanovi}. M. D.

Industrija mesa i mesnih prera|evina Impro iz Prijedora lani je proizvela 1.535 tona mesnih prera|evina, umjesto planiranih 1.800 tona, kazao je direktor firme Sini{a Sukara i dodao da su kriza i besparica gra|ana osnovni razlozi za podba~aj proizvodnje. On je naglasio da su ih lanjska iskustva definitivno uvjerila da su mesna industrija i oni koji su se odlu~ili njome baviti, u potpunosti prepu{teni sami sebi. - Osim totalne izlo`eno-

sti doma}e proizvodnje nelojalnoj konkurenciji, jer nadle`ni organi i institucije nikako da se ugledaju na susjedne zemlje koje spretno {tite svoju proizvodnju, susreli smo se s izuzetno o{trim kriterijima banaka za dobivanje kredita - istakao je Sukara. On je naveo da je, osim kamatne stope koja je, kada se sve obra~una, na godi{njem nivou iznosila 15 posto, za dobivanje kredita u visini od milion KM trebalo osigurati ~etiri puta vredniju imovinu za hipoteku.

Gra|evinarstvo najte`e pogo|eno krizom

Gra|evinarstvo }e produbiti krizu
U Privrednoj komori Kantona Sarajevo (PKKS) ju~er se okupilo 60 privrednika iz skoro svih privrednih sektora radi upoznavanja mogu}nosti i unapre|ivanja me|usobne poslovne saradnje. - Doma}e gra|evinske firme u 2010. u{le su oslabljene, a ova oblast, uz autoindustriju, najvi{e je osjetila udare krize. Ako se ne pokrenu zna~ajniji kapitalni infrastrukturni projekti, gra|evinarstvo }e postati generator jo{ dublje krize istakao je predsjednik Komore Kemal Grebo. Klju~ni razlozi lo{eg stanja u gra|evinarstvu su neotpo~injanje zna~ajnijih investicionih radova, rigorozna kreditna politika komercijalnih banaka i izostanak podr{ke doma}im gra|evinskim firmama na tenderima koje raspisuju dr`avni ili entitetski organi.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,306025 1,397322 26,862097 0,076012 0,262163 0,730142 1,602810 0,565032 0,242624 0,200549 1,333885 0,933733 2,152406 1,439065 0,048292 1,954137 1,955830 1,309298 1,400824 26,929421 0,076203 0,262820 0,731972 1,606827 0,566448 0,243232 0,201052 1,337228 0,936073 2,157800 1,442672 0,048413 1,959035 1,955830 1,312571 1,404326 26,996745 0,076394 0,263477 0,733802 1,610844 0,567864 0,243840 0,201555 1,340571 0,938413 2,163195 1,446279 0,048534 1,963933

Impro: Proizveli 1.535 tona mesa

Hypo banka BiH dobila novog direktora PrikupljenoRS za prva dva mjeseca prikupila je 250 miliona maraka Mihael Kristijan Fogt (Michael Christian Vogt) novi Porezna uprava
je direktor Hypo Alpe-Adria banke BiH, a dosada{nji prvi ~ovjek banke, Petar Jur~i}, preuzima funkciju predsjednika Izvr{nog odbora ovog zajmodavca, saop}ila je banka. Uz Jur~i}a i Fogta, izvr{ni odbor sa~injavat }e jo{ tri ~lana ove banke. 250,8 miliona KM javnih prihoda, od ~ega se 249 miliona KM, odnosno 99 posto odnosi na direktne poreze. Najve}i rast napla}enih prihoda u prva dva mjeseca iskazan je po osnovu poreza gra|ana, i to za deset posto, te za pet odsto poreza na dobit.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

17

ZENICA Sudija Ljevakovi} zakazao ro~i{te o zavidovi}koj firmi

Dr`avna Krivaja 14. aprila ide u ste~aj?
Ovaj proces vodi se nezavisno od slu~aja registracije u Op}inskom sudu u Tuzli Sudska odluka utjecat }e i na projekt Krivaja 1884
Sudija Op}inskog suda u Zenici Ramo Ljevakovi} zakazao je za 14. april ro~i{te o otvaranju ste~aja dr`avne firme Krivaja iz Zavidovi}a, nakon {to mu je sudski vje{tak Hazim [kapur dostavio izvje{taj o stanju i razloge za eventualno pokretanje tog postupka, saznaje „Dnevni avaz“.

BH Telecom: Gubitnik dana

Trgovanje 83.525 KM

Nastavljena monotonija
BH Telecom imao najve}i pad cijene
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 83.525 maraka, a u sklopu 77 transakcija ukupno je prometovano 112.176 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 9.066 KM, me|u fondovima 4.692, obveznicama FBiH 29.455, na primarnom tr`i{tu 39.524, a na sekundarnom 787 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je Bosnalijek iz Sarajeva, od 2,06 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao BH Telecom, od 5,5 posto.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,00% 1,62% 0,39%

= 1.673,47
1.028,91 1.052,91

Zakonski uvjeti
- Na ro~i{tu }e biti prezentiran nalaz vje{taka te }e sudija tog dana vjerovatno donijeti odluku o pokretanju ili nepokretanju ste~aja u Krivaji. Vje{takov nalaz navodi da je potrebno pokrenuti ste~aj, jer su se za to stekli svi zakonski uvjeti ka`e nam izvor uklju~en u ovaj proces.
Krivaja: [ta }e biti s nekada{njim gigantom

Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 1.673,47 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti za 1,62 posto i potonuo na 1.028,91 poen, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 skliznula za 0,39 posto i iznosi 1.052,91 poen.

Kursna lista SASE na dan 9. 3. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
17,40 4,00 22,85 20,00 19,48 18,26 17,52 91,85 79,85 21,71 95,00 31,48 0,30

Promjena kursa (%)
2,06

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
8 4 8 10 3 5 9 3 2 5 5 4 1

ZVANI^NA KOTACIJA

Ljevakovi}: Dostavljen nalaz

Ovo ro~i{te vodi se nezavisno od drugog, tuzlanskog, ali ako sudija Ljevakovi} donese i formalnu odluku o pokretanju ste~aja te imenuje ste~ajnog upravnika, to }e umnogome utjecati na odluku Op}inskog suda u Tuzli, kojem je Vrhovni sud FBiH prepustio slu~aj registracije Krivaje 1884, firme u mje{ovitom vlasni{tvu. Ako bude pokrenut ste~aj, to }e i fakti~ki zna~iti

da dr`avna Krivaja ne mo`e biti osniva~ Krivaje 1884 s privatnom firmom Ferimpex, u vlasni{tvu trojice bra}e Mujanovi} iz Zavidovi}a.

Sudbina radnika
Ste~aj dr`avne Krivaje zbog visokih dugovanja radnicima prvobitno su pokrenuli direktor i Uprava, ali su se povukli, pa je proces nastavila grupa od 172 radnika, koji o~ekuju napla-

tu potra`ivanja. U svakom slu~aju, 14. april, prije posljednjeg rata obilje`avan kao Dan oslobo|enja Zavidovi}a u Drugom svjetskom ratu, bit }e „dan D“ za obje zavidovi}ke Krivaje. Tada }e u sudnicama u Zenici i Tuzli biti odlu~eno o daljnjoj sudbini 1.900 radnika nove Krivaje 1884, ali i nekoliko stotina radnika koji su ostali u dr`avnom, neprivatiziranom dijelu Krivaje.
A. D@ONLI]

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE

377 1.173 5.667 69.440 2.430 2.183 11.629 4.598 8.941 320 121 397 2.625

6.516,20 4.692,00 1.294,76 13.887,97 473,37 398,53 2.037,50 4.223,35 7.139,62 6.947,84 11.495,20 12.501,50 787,50

KOTACIJA FONDOVA

0,00
OBVEZNICE FBiH

-1,65 -3,75 -4,98 -3,92 -2,66 -0,70 -0,20
PRIMARNO TR@I[TE

-5,50 -2,44 -0,06 0,00

SEKUNDARNO TR@I[TE

Berzanski barometar za 9. 3. 2010. godine

Evropska centralna banka protiv uspostave EMF-a

Takav mehanizam nije u skladu s temeljima monetarne unije
Sve vi{e zemalja eurozone tra`i uspostavu evropskog monetarnog fonda (EMF). Evropska komisija ju~er je predstavila ideju EMF-a, dok je Evropska centralna banka (ECB) protiv takve ideje. - Takav mehanizam nije u skladu s temeljima monetarne unije - nagla{ava glavni ekonom ECB-a Jirgen [tark (Juergen Stark). Dodao je da bi to bio po~etak evropskog sistema finansijskog izjedna~avanja koji bi mogao biti vrlo skup i koji bi dao pogre{ne podsticaje te opteretio one zemlje sa solidnim javnim finansijama. - Spremni smo predlo`iti evropski instrument za pomo} koji bi trebao imati potporu svih ~lanica eurozone. Stvari se odvijaju brzo - izjavio je portparol EK Amadeu Altafaj Tardio, prenosi „Deutsche Welle“. No, postavlja se ~itav niz pitanja, naprimjer ko }e upla}ivati novac u fond i kolika su sredstva potrebna te je li za stvaranje EMF-a nu`na promjena Evropskog sporazuma.
ECB: Veliki protivnik

Euro/dolar 1,3564 0,51%

Nafta 80,47 $ po barelu Zlato 1.117,00 $ po unci 1,71% 0,62%

Promet 233.920 maraka

Rast akcija Elektroservisa
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 75 transakcija ostvaren promet od 233.920 KM, a najve}i je obavljen akcijama Nove banke, u iznosu od 60.337 maraka, uz rast cijene za 6,9 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Euroinvestmenta, od 2.253 marke. Najve}i rast cijene imao je Elektroservis iz Banje Luke, od 400 posto, a gu-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,37% 0,26% 924,97 1.585,81

Iako nema potrebe za zadu`ivanjem
Poljska kre}e u pregovore s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) kako bi zadr`ala pristup „elasti~nom“ kreditu u visini od 20,53 milijarde dolara iako ga ne koristi, javlja Reuters. Novi tip kredita MMF je osigurao za zemlje koje nisu zapale u velike te{ko}e tokom globalne ekonomske krize, ali bi im se moglo dogoditi da su im privremeno potrebna dodatna sredstva, mimo uobi~ajenih pozajmica MMF-a, prije svega za stabilizaciju nacionalne valute.

Crna Gora tra`i graditelja autoputa
Gr~ko-izraelski konzorcij Aktor-HCH potvrdio je ju~er da je dobio zvani~an poziv Vlade Crne Gore za razgovore o gradnji autoputa Bar - Boljare, nakon {to su propali pregovori s hrvatskim Konstruktorom. Glavni projektant gr~ke kompanije Janis Lafas rekao je da }e pregovori po~eti uskoro, a da po~etak gradnje zavisi od spremnosti multilateralnih finansijskih institucija i banaka, poput Evropske investicijske banke, da finansiraju taj projekt za koji je potrebno mnogo novca.

Poljska `eli kredit od MMF-a Konzorcij Aktor-HCH pozvan na razgovor

bitnik dana bila je ^isto}a, s padom od 22,73 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,37 posto, na 924,97 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,46 posto i iznosi 1.585,81 poen.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 9. 3. 2010.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
1,24 1,37

Promjena u%

Maks. cijena
1,25 1,38 7,51

Min. cijena
1,2 1,36 7,51 4 1,2

Ukupan promet (KM)
60.337,35 22.694,67 2.253,00 53.364,00 48.000,00

BERZANSKA KOTACIJA
Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka 6,9 -0,72

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 7,51 Fratello Trade a.d. Banja Luka Intal a.d. Miliæi 0

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE 4(A) 0,25 4 1,2 1,69 1,2

18
HRVATSKA Istraga ma|arskih vlasti otkrila

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

globus

Pregovori Polan~eca i MOL-a povezani s aferom „Podravka“
Ukopane skoro sve `rtve
(Foto: AP)

Dan nakon katastrofe u Turskoj

Biv{i zamjenik premijera predao „Inu“ Ma|arima u zamjenu za kredit kojim su kupljene dionice koprivni~ke firme
Damir Polan~ec, biv{i potpredsjednik Vlade, predao je „Inu“ MOL-u u zamjenu za 34,2 miliona eura kredita kojim je finansirana kupovina 10,6 posto dionica „Podravke“, javlja „Jutarnji list“. MOL-a je li spremna podijeliti s „Podravkom“ iskustva u odbrani od neprijateljskog preuzimanja. MOL je pristao staviti na raspolaganje svoje iskustvo te prihvatio biti savjetnik „Podravke“ - stoji, izme|u ostalog, u dokumentima ma|arske istrage. Ovim se se direktno imenuje Polan~ec kao pokreta~ cijelog posla.

Tragedija samo upozorenje na budu}e zemljotrese
Pre`ivjeli nakon `estokog zemljotresa u isto~noj Turskoj poku{ali su nastaviti normalan `ivot, no ju~era{nje tvrdnje eksperata da je tragedija dan ranije bila samo upozorenje na potrese koji bi mogli uslijediti donijele su nove nemire u ovoj dr`avi. No} i jutro nakon katastrofe obilje`ili su potresi uslijed smirivanja tla, a najja~i je iznosio 5,5 stepeni na Rihterovoj skali, pola stepena slabiji od prekju~era{njeg koji je odnio 51 `ivot. Stanovnici sela u provinciji Elazi nisu samo `alili za poginulima, ve} i za jedinim izvorom zarade i `ivota, stokom koje je blizu 70 posto ubijeno u katastrofi. Ju~er su ukopani skoro svi poginuli, a vojnici i radnici Crvenog polumjeseca postavili su pokretne kuhinje i dostavljali pomo} unesre}enima. Zvani~nici i eksperti su kazali da je lo{ kvalitet gradnje ku}a uveliko pove}ao broj mrtvih. Nau~nici predvi|aju kako }e u narednih 30 godina Istanbul pogoditi veliki zemljotres i izazvati velike `rtve. U Turskoj je veliki problem nelegalna izgradnja koja je daleko ispod standarda.

Zahtjev tu`ila{tvu
Polan~ec je sam zatra`io pomo} MOL-a u toj operaciji, a posao su obavili Zdravko [estak, tada predsjednik Uprave „Podravke“, i Josip Pavlovi}, tada ~lan Uprave za finansije. Hrvatske kolege prenose kako su do ovog otkri}a do{le ma|arske vlasti u svojoj istrazi, ~ije je rezultate „Jutarnji list“ saznao od izvora bliskih ma|arskim istra`nim organima. Istraga je provedena na zahtjev hrvatskog Dr`avnog tu`iteljstva koje je od ma|arskih kolega tra`ilo o~itovanja od vodstva OTP banke i MOL-a, a nakon izjava iz OTP banke da „Podravka“ 34,2 miliona eura kredita mo`e vratiti i dionicama „Ine“. Svjedoci i dokumenti uz ~iju su pomo} Ma|ari

Po~etak pregovora
- Nakon {to je Vlada Hrvatske prihvatila promjene u korporativnoj upravlja~koj strukturi Ine, po~eli su pregovori (o kreditu OTP-a, op. autora) u februaru 2009. godine - navodi se u dokumentima, {to je, za „Jutarnji list“, klju~na re~enica. Ovim Ma|ari potvr|uju ono u {ta je javnost u Hrvatskoj sve vrijeme sumnjala, a to je da su pregovori o novom dioni~kom ugovoru Vlade Hrvatske i MOL-a bili direktno povezani s aferom „Podravka“ i da je Polan~ec klju~na osoba koja je povezala ta dva posla.

Polan~ec: Tra`io razmjenu iskustava

Stav eksperata

Ni{ta neobi~no u talasu potresa
Eksperti tvrde kako nema ni~ega neobi~nog u posljednjem talasu zemljotresa na Haitiju, u ^ileu i u Turskoj, ali da njihove razorne posljedice pokazuju kako lo{a gradnja na podru~jima osjetljivim na pokretanja tla mo`e izazvati masovne `rtve. Seizmolozi tvrde da je, iako se mo`e pouzdano pokazati da jedan sna`an zemljotres mo`e izazvati druge lak{e u drugim krajevima svijeta, niz potresa samo slu~ajnost. - Definitivno mogu re}i da se svijet ne primi~e svom kraju - izjavio je Bob Holdsvort (Holdsworth), ekspert za tektoniku na Univerzitetu Durtem za AP .

rekonstruirali kada je, kako i za{to MOL preko OTP banke finansirao operaciju preuzimanja dionica koprivni~ke firme doveli su istra`itelje do Polan~eca, koji je proteklih mjeseci govorio kako o tome nije

ni{ta znao i da nije u~estvovao ni u kakvim pregovorima o „Podravkinim“ dionicama. - Damir Polan~ec, potpredsjednik Vlade i ministar privrede, krajem 2008. godine upitao je Upravu

Susret dr`avne tajnice SAD i premijera Gr~ke

Klinton: Integracija Balkana u EU je su{tinski va`na
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) izjavila je u Va{ingtonu da su evropske integracije dr`ava zapadnog Balkana od su{tinske va`nosti za regionalnu stabilnost i razvoj. - Okon~avanje zadatka integracije balkanskih dr`ava u evroatlantske institucije je klju~no za regionalnu stabilnost i razvoj - kazala je Klinton na konferenciji za novinare nakon sastanka s premijerom Gr~ke Jorgosom Papandreuom (Georges Papandreou), pozdravljaju}i vode}u ulogu Gr~ke u naporima da se taj cilj ostvari. Ona je rekla da je sa {efom gr~ke vlade, koji je u trodnevnoj posjeti SAD, razgovarala o Balkanu, gdje Gr~ka ima klju~nu ulogu u unapre|enju ekonomskih mogu}nosti, stabilnosti i demokratije. Papandreu je podsjetio da je Gr~ka pokrenula inicijativu u promoviranju ideje da bi dr`ave zapadnog Balkana, koje jo{ nisu u EU, trebale pristupiti Uniji do 2014. godine. Gr~ki premijer je naglasio da za njegovu dr`avu poseban zna~aj imaju gr~ko-turski odnosi i da Atina podr`ava prijem Turske u EU. Papandreu se preksino} susreo s predsjednikom SAD Barakom Obamom

Odluka generalnog sekretara UN-a

Orler imenovana za vode}eg policajca
[ve|anka Aneme|u mojim prioriMari Orler (Annetetima - izjavio je KiMarie) izabrana je za mon, te dodao da su „vode}eg policajca“ `ene nada za ostvareUjedinjenih naroda, nje brojnih ciljeva ~iji zadaci uklju~uju kao {to su smanjenje regrutovanje osoblja siroma{tva, razvoj i za mirovne operacije zaustavljanje {irenja UN-a, saop}io je geHIV/AIDS-a. neralni sekretar UN- Orler: Orler }e obavljati a Ban Ki-mon (Ki- Savjetnik du`nost savjetnika za za misije moon). mirovne misije UN-a - Ravnopravnost spolova u vezi s policijskim kontingei ja~anje polo`aja `ena su ntima u tim misijama.

Papandreu i Klinton: Razgovor u Va{ingtonu

(Foto: AP)

(Barack) i ameri~kim ministrom finansija Timotijem

Gajtnerom (Timothy Geithner).

Premijer Leterm u Skoplju

Kosovo
Specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a za Kosovo Lamberto Zanijer (Zannier) izjavio je da je zbog podjeljenosti u Vije}u sigurnosti UN-a o pitanju Kosova te{ko rje{avanje ~ak i jednostavnih problema i ocijenio da bi stvari treba depolizitovati i velike teme ostaviti po strani. - Sve je sklono politizaciji. Zato je te{ko rje{avanje ~ak i tema koje bi trebale biti relativno jednostavne. Moramo poku{ati da depolitizujemo stvari i da velike teme ostavimo po strani. Socijalni i ekonomski razvoj je u interesu svih ljudi - rekao je Zanijer.

Belgijanci zabrinuti zbog Zanijer: Sve sklono politizaciji makedonskih migranata
Belgijski premijer Iv Leterm (Yves Leterme) izjavio je u Skoplju da ne postoje {anse za dobivanje politi~kog azila iz ekonomskih razloga, {to je u su{tini zahtjev svih migranata iz Makedonije koji su od po~etka vizne liberalizaciju zatra`ili uto~i{te u njegovoj dr`avi. Leterm je kasno preksino} boravio u Skoplju kako bi izrazio zabrinutost belgijskih vlasti zbog velikog broja migranata iz Makedonije koji od ukidanja viza, krajem pro{le godine, tra`e politi~ki azil u ovoj zemlji.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

19

Ukratko

BLISKI ISTOK Potpredsjednik SAD Bajden u Jerusalemu

Amerikanci posve}eni izraelskoj sigurnosti
Pozdravljena odluka da se odr`e novi bliskoisto~ni razgovori, uprkos velikom skepticizmu o uspje{nosti ovih sastanaka
Potpredsjednik SAD D`ozef Bajden (Joseph Biden) ju~er je ponovio da je njegova dr`ava posve}ena sigurnost Izraela, te istakao bitnost nastavka mirovnih pregovora na Bliskom istoku nakon 14 mjeseci pauze.

Sa sahrane Papadopulosa 2008. godine

(Foto: AFP)

Prona|eno tijelo Papadopulosa
NIKOZIJA - Kiparska policija saop}ila je ju~er da je prona{la tijelo biv{eg predsjednika Tasosa Papadopulosa (Tassos Papadopoulos), ukradeno prije tri mjeseca iz grobnice, a kao razlog ovog bizarnog ~ina navodi se otkupnina, prenose agencije. Tijelo je otkriveno kasno preksino} na groblju blizu Nikozije, nakon anonimne dojave, a ju~er je ukopano. Identifikaciju je obavila porodica, a potvrdila analiza DNK. Papadopulos je umro od raka plu}a u decembru 2008. godine, a tijelo mu je ukradeno iz grobnice 11. decembra, dan uo~i godi{njice smrti.

Spre~avanje Irana
- Osnova na{eg odnosa je apsolutna posve}enost sigurnosti Izraela. Napredak na Bliskom istoku se de{ava kada svi znaju da ni{ta ne razdvaja SAD i Izraela, a to je sada slu~aj kada je rije~ o izraelskoj sigurnosti - rekao je Bajden nakon razgovora s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) u Jerusalemu. On je tako|er istakao odlu~nost SAD u spre~avanju da Iran ne do|e u posjed nuklearnog oru`ja, kao i zahtjev da Teheran prestane podr`avati „teroristi~ke organizacije“ koje, kako Bajden tvrdi, prijete i Izraelu i SAD. Bajden je pozdravio odluku da se odr`e novi bliskoisto~ni razgovori, uprkos

Indija uz klimatski sporazum
NJU DELHI - Indija se formalno pridru`ila klimatskom sporazumu potpisanom u Kopenhagenu krajem pro{le godine, kao jedna od posljednjih velikih dr`ava koja je to u~inila, objavilo je ju~er indijsko ministarstvo okoline. - Nakon pa`ljivog razmatranja, Indija je odlu~ila u~estvovati. Vjerujemo kako na{a odluka da se priklju~imo reflektira ulogu koju je Indija imala u sastavljanju Kopenha{kog sporazuma. To }e oja~ati na{ polo`aj u daljnjim pregovorima o klimatskim promjenama - rekao je ministar D`ajram Rame{ (Jairam Ramesh) u parlamentu. Neobavezuju}i klimatski sporazum prihvatilo je vi{e od stotinu dr`ava.

Bajden i Netanjahu: Ni{ta ne razdvaja SAD i Izrael

(Foto: AFP)

velikom skepticizmu o uspje{nosti ovih sastanaka.

Najve}a garancija
- Veoma sam zadovoljan {to ste vi i palestinski lideri dogovorili pokretanje indirektnih razgovora. Nadamo se da }e oni voditi ka napretku, kao i dire-

ktnim razgovorima dvije strane. Predsjednik Barak Obama (Barack) i ja vjerujemo da je najve}a garancija sigurnosti Izraela mir s Palestincima, Sirijom, Libanom i cijelim arapskim svijetom - kazao je potpredsjednik SAD Netanjahuu.

Bajden je razgovarao i s izraelskim predsjednikom [imonom Perezom (Shimon Peres), kao i s liderkom opozicije Cipi Livni (Tzipi). Danas }e Bajden razgovarati u Ramali s predsjednikom i premijerom Palestinaca Mahmudom Abasom i Salamom Fajadom.

Al`ir ulo`io protest Francuskoj
AL@IR - Francuska je dobila formalan protest od Al`ira, jer je al`irska zastava prikazana na plakatu francuske ekstremno-desni~arske partije „Nacionalni front“, na kojem pi{e „Ne islamu“, saop}io je ju~er al`irski ministar vanjskih poslova Murad Medelci. Na plakatu je prikazana `ena s crnim velom preko lica, koja stoji pored mape Francuske, prekrivene al`irskom zastavom, dok su po mapi iscrtane munare. Reklamni plakat partije, ~iji je lider @an-Mari Lepen (JeanMarie), {tampan je za predizbornu kampanju za regionalne izbore na jugu Francuske, koji po~inju u nedjelju i traju do 21. marta.

Pucnjava u Istanbulu

Otmica djece na Haitiju

Ranjen napada~ na Oslobo|ena ameri~ka ukrajinski konzulat misionarka Kulter
Naoru`anog turskog dr`avljanina, koji se ju~er nasilu poku{ao probiti u ukrajinski konzulat u Istanbulu, uz tvrdnje da nosi bombu, ranio je za{titar, objavio je zvani~nik a prenosi AFP Napada~, star . 29 godina, nasumi~no je otvorio vatru ispred zgrade i tako prinudio osiguranje da uzvrate, kazao je guverner Istanbula Muamer Guler (Muammer). - Ovaj incident nije politi~ki i nema veze s terorizmom - kazao je Guler, te dodao da je napada~ kazao kako ima problema sa suprugom koja je iz Ukrajine i koja se vratila u domovinu. Niko drugi nije povrije|en u pucnjavi ispred konzulata, a napada~ je hospitaliziran i `ivot mu nije u opasnosti. Policija je sumnjala da li

Ubijen najtra`eniji osumnji~enik
D@AKARTA - Najtra`eniji osumnji~enik za teroristi~ki napad na Baliju 2002. ubijen je u internet-kiosku na jugu Indonezije, prenijeli su mediji. Dulmatin, zvan Joko Pitono (ali i Umar Patek, Umar Kecil, Abu [jek, i Zaki), ubijen je u raciji koju je proveo policijski odred za borbu protiv terorizma u gradu Pamulang, na jugu Indonezije. Dulmatin je bio jedan od glavnih osumnji~enih za bomba{ki napad na Baliju, u kojem je poginulo vi{e od 200 ljudi, uglavnom stranih turista.

Sud na Haitiju oslobodio je ameri~ku misionarku ^arisu Kulter (Charisa Culter), koja je nekoliko sedmica bila u pritvoru zbog optu`bi za otmicu hai}anske djece, nakon razornog zemljotresa koji je pogodio tu dr`avu 12. januara. Sudija je odluku o pu{ta-

nju Kulter na slobodu donio u petak, ali je njeno osloba|anje odgo|eno do ju~er iz tehni~kih razloga. Deset misionara iz SAD uhap{eno je 29. januara pod optu`bom da su nelegalno poku{ali prebaciti 33 hai}anske djece u susjednu Dominikansku Republiku.

(Foto: AFP)

Mu~enje prisutno u ve}ini dr`ava
Istanbul: Pucnjava zbog `ene je predmet u njegovom posjedu zaista bomba, ali su u svakom slu~aju izveli kontroliranu eksploziju paketa, kazao je guverner.

Mu~enje se primjenjuje u ve}ini dr`ava svijeta, ali mnoge vlade ne dozvoljavaju Ujedinjenim narodima da istra`e da li takva praksa postoji na njihovoj teritoriji, izjavio je ju~er specijalni istra`itelj UN-a i stru~njak za tu oblast Manfred Novak u Vije}u UN-a za ljudska prava. - Iako predstavlja te`ak zlo~in i direktan napad na ljudsko dostojanstvo, mu~enje je, na`alost, globalna pojava, i samo mali broj dr`ava uspio je iskorijeniti mu~enje u praksi - kazao je Novak.
Antonov: Predvodi rusku delegacije

Slovenski premijer posjetio Kosovo

Novi pregovori Rusije i SAD
sve sudionike skupa. Ta~i je, kako se navodi, potvrdio spremnost Kosova da bude dio svih regionalnih inicijativa i konferencija, dodav{i da se ono zala`e za regionalnu saradnju i da se `eli {to prije integrirati u evroatlantske strukture. @ENEVA - Deseta runda rusko-ameri~kih pregovora o budu}em sporazumu o ograni~enju strate{kog ofanzivnog naoru`anja koja je ju~er zapo~ela mogla bi trajati do po~etka aprila, javila je agencija Interfaks, pozivaju}i se na rusku delegaciju pri Odjeljenju UN-a i drugim me|unarodnim organizacijama u {vicarskom gradu. Itar-Tass je javio da delegacije predvode direktor Odjeljenja za sigurnost i razoru`anje u ministarstvu vanjskih poslova Rusije Anatolij Antonov i pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara za pitanje inspekcije i po{tovanje sporazuma o kontroli naoru`anja Rouz Gotemiler (Rose Gottemoeller).

Pahor na konferenciji `eli vidjeti i Ta~ija i Tadi}a
Premijer Slovenije Borut Pahor, nakon sastanka s kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem (Hashim Thaci), kazao je da bi na regionalnoj konferenciji na Brdu kod Kranja me|u ostalim balkanskim liderima volio vidjeti Ta~ija i srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a, te izrazio optimizam da }e konferencija biti historijska i uspje{na. Pahor je istakao da je zbog prigovora iz Srbije i dalje aktuelan problem predstavljanja dr`ava na konferenciji, kao i simbolike vezane uz usvajanje zajedni~ke deklaracije. Ukazav{i da to nije jedini problem, slovenski premijer je dodao da bi na kraju konferencije trebala biti usvojena zajedni~ka deklaracija o evropskoj perspektivi regije, pri ~emu se o~ekuje da se prona|e formulacija teksta koja bi bila prihvatljiva za

20 Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

21

SRBIJA U Beogradu u 96. godini

Umrla Titova druga supruga Herta Has
Nakon rata, Herta Has udala se i rodila dvije k}erke, a Tita je navodno vidjela jo{ samo jednom, 1946. godine
Biv{a supruga Josipa Broza Tita Herta Has umrla je 5. marta u Beogradu u 96. godini i, prema vlastitoj `elji, sahranjena u krugu porodice. Has je bila u~esnik Narodnooslobodila~kog rata i nosilac partizanske spomenice, a nakon rata radila je kao stru~njak u Saveznom izvr{nom vije}u. u Zagrebu. Stanovali su u iznajmljenoj ku}i, pod la`nim imenima Marija [ari} i in`enjer Slavko Babi}.

Rep je posljedica tumora u ki~mi

Mala Kineskinja se oporavlja

Bebi odstranjen rep duga~ak 12 centimetara
Kineski hirurzi ~etveromjese~noj bebi uspje{no su odstranili rep duga~ak oko 12 centimetara. Djevoj~ica se rodila s repi}em na dnu ki~me, ali se on u me|uvremenu pove}ao za duplo, prenosi „Anhui Market Daily“. Otac djevoj~ice rekao je da je bio {okiran kada je primijetio da njegova tek ro|ena k}erka ima rep. - Htio sam da ga odstrane odmah po ro|enju, ali ljekari su sugerirali da je bolje pri~ekati neko vrijeme, jer je beba ionako bila preslaba za obavljanje takvog operativnog zahvata - istakao je otac Hou. To je rijetka pojava, koja se dogodi tek kod jednog na milion novoro|ene djece. Ipak, ljekari su otkrili u ~emu je zapravo bio problem, jer je djevoj~ica imala tumor u ki~mi. Operacija je uspje{no pro{la, a ljekari jo{ ne znaju ho}e li djevoj~ici biti potreban i daljnji tretman.

Posljednji susret
Idila je trajala do 1941. godine i po~etka Drugog svjetskog rata. Tito je u maju 1941. godine otputovao u Beograd, gdje je upoznao novu partijsku kurirku Davorjanku Paunovi} Zdenku. Herta je ostala u Zagrebu u poodmakloj trudno}i, a nekoliko dana nakon Titovog odlaska rodila je sina Mi{u. Hertu Has i Titovog tek ro|enog sina skrivao je od usta{a ~uveni diplomata Vladimir Velebit, u svojoj moma~koj garsonijeri. Nakon rata, Herta Has udala se i rodila dvije k}erke, a Tita je navodno vidjela jo{ samo jednom, 1946. godine, u njegovom predsjedni~kom kabinetu.

Ulazna viza
Ro|ena je u Mariboru 1914. godine, a revolucionarnom radni~kom pokretu pristupila je kao student Ekonomske visoke {kole u Zagrebu. Herta Has upoznala je Josipa Broza 1937. godine u Parizu. Kao ljevi~arskointelektualna metropola tada{nje Evrope, Pariz je bio regrutni centar {panskih dobrovoljaca i stanica na putu
Has: Majka Mi{e Broza

prema Moskvi. Za vrijeme jednog od Titovih boravaka u Parizu, iz Zagreba je stigla kurirka s falsificiranim paso{ima za {panske borce i nije ostala neprimije}ena. Fatalni susret dogodio se tek nakon dvije godine.

Vra}aju}i se iz Moskve, Tito je zastao u Istanbulu. ^ekao je paso{ kojim je namjeravao dobiti ulaznu vizu u Jugoslaviju. Opet je stigla Herta Has. Ali, ovog puta dogodila se romansa, pa je par nakon povratka nastavio zajedni~ki `ivot

Zavr{ena internetska aukcija

Bunker iz hladnog rata prodat za vi{e od 20.000 funti

Zagreba~ka policija provodi istragu

Le{ bez glave, ruku i nogu izvu~en iz Jaruna
Mu{karcu su, kako se ~ini, ekstremiteti i glava vrlo precizno odrezani i raspadanje nije uzrok stravi~nog prizora
Truplo mu{karca koje su na{la trojica vesla~a Kajaka{kog kluba Kon~ar u Jarunskom jezeru u Zagrebu nema glavu, {ake ni obje noge od prepona nani`e. Truplu su, kako se ~ini, glava i ekstremiteti vrlo precizno odrezani i raspadanje nije uzrok stravi~nog prizora na koji su nai{li vesla~i. To upu}uje na mogu}nost mafija{ke likvidacije s ciljem da se znatno ote`a ili ~ak u potpunosti onemogu}i identifikacija ubijenoga. Iz zagreba~ke policije samo su {turo potvrdili kako su dojavu o truplu u jezeru dobili poslijepodne, ali zbog istrage nisu mogli re}i vi{e detalja. Torzo je prevezen u Zavod za sudsku medicinu. Kako prepri~avaju svjedoci, trojica vesla~a su u vodenom rukavcu tristotinjak metara od svog kluba uo~ila veliku crnu plasti~nu vre}u koja im je djelovala ~udno i ~ak ih podsjetila na vre}e za le{eve. Pomaknuli su je veslom kako bi vidjeli {ta je unutra, a onda su nekoliko metara dalje uo~ili i le{ kako pluta. Pozvali su policiju, a kasnije su policajcima i pomogli u izvla~enju trupla. U crBunker napravljen 1959.

Tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu

Podzemni bunker, koji je sagra|en u vrijeme hladnog rata kao skloni{te u slu~aju nuklearnog napada na Veliku Britaniju, prodat je za 20.600 funti na aukcijskoj web-stranici eBay. O bunkeru iz 1959. godine, koji se nalazi na jednoj poljani u centralnoj Engleskoj, brinula se organizacija

noj vre}i policija je na{la kartone i vje{alicu za odje}u, a

za sada se ne zna ima li ta vre}a ikakve veze s truplom.

za civilnu za{titu. Po~etna cijena bunkera, stavljenog u prodaju krajem februara, bila je 500 funti. Prema navodima prodava~a, bunker se nalazi na izvanrednom mjestu s kojeg se pru`a bo`anstven pogled. Bunker je ukopan tri metra pod zemljom i povezan je s telefonskom centralom. Ima dvije prostorije - u jednoj je hemijski toalet, a u drugoj kontrolna soba.

Iluzionista pre`ivio

Britanka pobjegla iz civilizacije

Zatrpao se sa 580 kilograma stakla
edovje~ne krize, imaju afere, kupuju sportske automobile, a Sandra je oti{la brati salatu usred Pacifi~kog okeana. Iako je planirala ostati najvi{e 18 mjeseci, vi{e ne `eli natrag u civilizaciju. Sada `ivi u kolibi ne{to malo ve}oj od 30 kvadrata. Otok ima 9.000 stanovnika, dvije trgovine, policijsku stanicu i ambulantu u jedinom mjestu Avarua. Na skuteru za sat Sandra obi|e cijeli otok. Peterson ka`e da `ivot nije lak{i nego u gradu, ali je mnogo ljep{i.

Odrekla se karijere da bere salatu na tropskom otoku
Britanska novinarka i samohrana majka Sandra Paterson (42) ostavila je karijeru i stresan `ivot u Koventriju i preselila se s devetogodi{njom k}erkom Klaudijom (Claudia) na tropski otok Rarotonga, jedan od Kukovih otoka. Znala je da mora ne{to promijeniti u `ivotu. Savjetnica ju je upozoravala da je na rubu nervnog sloma 2007. godine. Neki ljudi, za vrijeme sr-

Peterson sa k}erkom

Iluzionista iz Moldavije Arvat izveo je nesvakida{nji poduhvat, zatrpao se u kontejner sa 580 kilograma komadi}a razbijenog stakla i pre`ivio. Ovaj 28-godi{njak disao je pomo}u gumene cijevi u ustima, koja je virila iz stakla na vrhu kontejnera, a sa svojim timom komunicirao je jedino putem tipke za alarm. Zadnji poku{aj u svijetu ovog tipa trajao je 21 minutu, ali nije navedeno koliko je moldavski iluzionista uspio izdr`ati pod o{trim staklenim teretom, prenosi ProTV.

Arvat u kontejneru

Kada je iza{ao iz kontejnera, Arvat je imao samo nekoliko vidljivih ogrebotina, ali je bio vidno iscrpljen.

22

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

23

BANJA LUKA Dje~ije pozori{te RS sprema novu predstavu

Nijemac Hartmut Lorenc postavlja „Don Kihota“
Rad na ansambl predstavi po~inje 15. marta Servantesov komad namijenjen mladima i odrasloj publici Ponosni na projekt, ka`e Bjelo{evi}
Dje~ije pozori{te RS u Banjoj Luci 15. marta po~et }e s probama predstave „Don Kihot“ Miguela de Servantesa (Cervantes) koju }e re`irati njema~ki reditelj Hartmut Lorenc (Lorenz). Gluma~ka podjela bit }e poznata pri prvom susretu s rediteljem. No, kako isti~e direktor Dje~ijeg pozori{ta Predrag Bjelo{evi}, s obzirom na to da je rije~ o ansambl predstavi, sigurno je da }e u njoj igrati svi ~lanovi ovog banjalu~kog teatra. }e namijenjena djeci starijoj od 12 godina i odrasloj publici. Dakle, izvodit }e se na ve~ernjoj sceni. Vrlo smo ponosni na ovaj projekt i uvjereni smo da }emo imati odli~nu predstavu u ku}i, ali i na svim festivalima u zemlji i {ire - ka`e Bjelo{evi}.

Vujanovi}: Autor koncepta izlo`be

(Foto: J. Brutus)

Izlo`ba u galeriji „Mak“

Jahorina na platnima slikara iz Srbije i Kosova
Slike De~ova, Markovi}a i Jovanovi}a
U organizaciji SPKD „Prosvjeta“, preksino} je u galeriji „Mak“ Muzeja knji`evnosti i pozori{te umjetnosti BiH otvorena izlo`ba „Tri slikara“ ~iji je koncept osmislio Vojislav Vujanovi}. Tako je sarajevska publika vidjela slike Pala De~ova i Branislava Markovi}a iz Srbije te Zorana Jovanovi}a Dobrotina s Kosova. Izlo`ba je koncipirana na na~in da poka`e tri potpuno neovisna aspekta likovnog govora o istovjetnoj temi, Jahorini. Prema Vujanovi}evim rije~ima, umjetnici su s bitno razli~itim likovnim rje{enjima, ali s podjednakim stvarala~kim nagonom realizirali svoja djela. - Kod jednog slikara imamo akvarel, koji nije u punoj mjeri podoban da obra|uje teme kao {to je Jahorina. Drugi umjetnik na svoja platna nanosi bojene elemente i koristi se postimpresionisti~kom metodom, dok tre}i prikazuje ljepotu Jahorine, ali ne kao impresiju ve} kao misao ka`e Vujanovi} koji je i otvorio izlo`bu. Publika }e izlo`bu mo}i pogledati do 14. marta.
A. Gr.

Rediteljev tim
Dramatizaciju komada potpisat }e Lorenc. Kako Bjelo{evi} navodi, autori muzike, scenografije i kostima tako|er su nepoznanica do 15. marta, no otkriva nam da }e najvjerovatnije lutke i scenografija biti osmi{ljeni i ra|eni u Berlinu, od tima koji ina~e sara|uje sa Lorencom. „Don Kihot“ }e biti realiziran u saradnji sa GoetheInstitutom u BiH, a premijera predstave u re`iji ~uvenog berlinskog profesora lutkarstva planirana je za kraj aprila. Ina~e, ovo je druga predstava u 54. sezoni Dje~ijeg pozori{ta RS. Prva, „@eljezni dje~ak“ u re`iji Bonje Lungova izvedena je u oktobru na otvaranju Me|unarodnog festivala za djecu, koji organizira DPRS. V. STEVANOVI]

Ve~ernja scena
Publika }e stoga na sceni zasigurno vidjeti Du{ka Mazalicu, Anu Mazalica, Aleksandra Blani}a, Dragana Banjca, Bo`anu Bijeli}, Sne`anu Milidrag, Sanju Gruji}, Zoranu [uman, Milana D`idu, Svjetlanu Andri}, Aleksandru Spasojevi}... Direktor jednog od najstarijih banjalu~kih pozori{ta uvjeren je da ispred sebe ima zasigurno jedan od najve}ih projekata do sada. - Ansambl predstava bit }e ra|ena na sceni Ateljea 333 u na{em pozori{tu i po svojoj umjetni~koj su{tini bit

U izdanju „[ahinpa{i}a“

’Sarajevske subote’ Manize Nakvi

Lorenc: Ugledni profesor lutkarstva iz Berlina

Bugojanski teatarski festival Fedra

Izlo`ba Udru`enja likovnih stvaralaca

Slike i grafike u Travniku
Udru`enje likovnih stvaralaca Travnik (ULST) organiziralo je tradicionalnu izlo`bu povodom 8. marta, Me|unarodnog dana `ena. U prostorijama Centra za kulturu izlo`eno je ukupno 25 djela ra|enih tehnikom ulje na platnu, a tu su i dva djela ra|ena tehnikom akrilik na platnu i dvije grafike. Publika tako i u narednom periodu mo`e vidjeti slike i grafike Ismeta Begovi}a Ipeta, Vildane Kal~o, Raseme Hrva~i}, Dragice Kova~evi}, Be}ira Hara~i}a, Jasenke Jenko, Ane Ani}, Snje`ane [iljak, Marije [ari}, Irene Begovac i Ene TaK. K. mburi}.
Naslovnica knjige Nakvi: Ro|ena u Pakistanu

Umjetni~ki savjet razmatrao prijedloge za selektora

Sarajevska izdava~ka ku}a „[ahinpa{i}“ objavila je prijevod na bosanski jezik knjige „Sarajevske subote“ ameri~ke spisateljice ro|ene u Pakistanu Manize Nakvi (Naqvi). Knjiga je zadivljuju}a zbirka vinjeta svakodnevnog `ivota u poslijeratnom Sarajevu koja uspijeva ~itaocu do~arati `ivot u gradu, sa svo-

jim velikim i malim radostima, iz perspektive stranca, ka`u iz „[ahinpa{i}a“. Ina~e, ovo je ~etvrta knjiga Nakvi. Knjiga „Sarajevske subote“ je prvi od dvadeset naslova koji }e se na}i u prodaji tokom marta i aprila, do po~etka Me|unarodnog sajma knjige, u~ila i muzi~ke proA. G. dukcije.

Prijava predstava do 15. maja
Ovogodi{nji 39. teatarski festival Fedra Bugojno bit }e odr`an krajem juna na pozori{nim daskama Kulturno-sportskog centra. Rok za kandidiranje predstava zainteresiranih bh. teatara za u~e{}e u takmi~arskom programu Festivala je 15. maj. - Mislim da nema razloga da ovogodi{nja Fedra ne bude kvalitetnija i bolja od pro{logodi{nje. Usvojili smo operativni plan ovogodi{njeg festivala i za selektora je predlo`eno nekoliko istaknutih imena iz sfere pozori{ne umjetnosti. Na vrijeme smo krenuli s aktivnostima i nadam se jo{ jednoj uspje{noj afirmaciji teatarskog stvarala{tva u Bugojnu ka`e Jesenko Muzaferija, predsjednik Umjetni~kog saAz. M. vjeta Festivala.
Cvjetni motivi za 8. mart

Udru`enje izdava~a i knji`ara

Nagrade za najbolja djela
Upravni odbor Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH raspisao je konkurs za izbor najboljeg izdava~a i autora za 2009. godinu. Naime, bit }e dodijeljene nagrade iz oblasti knji`evnosti, publicistike, historiografije i nau~no-stru~ne literature te za najboljeg autora, grafi~ki dizajn, prevodioca, lektora i urednika. Prijave, koje treba poslati do 5. aprila, razmatrat }e Komisija u sastavu Hanifa Kapid`i}-Osmanagi}, Marina Katni}-Bakar{i}, Veselin Gatalo, Bojan Had`ihalilovi} i Mirsad Be}irba{i}. Nagrade }e biti dodijeljene 25. aprila na 22. me|unarodnom sajmu knjige i u~ila koji }e biti odr`an u sarajeA. Gr. vskoj Skenderiji.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Centar za interdisciplinarno istra`ivanje vizuelne kulture i Me|unarodni forum Bosna organiziraju izlo`bu „Srednjovjekovni bosanski rukopisi“ koja }e biti otvorena danas u Brusa-bezistanu Muzeja Grada Sarajeva. Publika }e eksponate mo}i pogledati do 20. marta.

24

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

jet set

SARADNJE Muzi~ka i nogometna zvijezda u „Individualizmu“

Miralem Pjani} u spotu Dine Merlina Ovo mi je najhladniji
Joksimovi}: Publika nas je nosila
(Foto: M. N. Dragi~evi})

@eljko Joksimovi} u Br~kom

Reditelj Haris Dubica ovih dana putuje u Lion gdje }e snimati kadrove sa bh. reprezentativcem

koncert u karijeri!
Srbijanski pjeva~ nastupio povodom desete godi{njice Br~ko Distrikta
Na Trgu mladih u Br~kom preksino} je @eljko Joksimovi} sa svojom go{}om Jelenom Toma{evi} odr`ao sjajan koncert kojem je, uprkos veoma hladnom vrje dvije godine i bilo je minus 20 stepeni, ali se nismo smrzli kao sada u Br~kom, valjda zbog hladnog vjetra - kazao je @eljko nakon koncerta. Istakao je da je publika

„@ena za sva vremena“
Na pitanje novinara o spotu za pjesmu „@ena za sva vremena“ @eljko nije `elio odgovarati, jer }e ovaj videouradak biti emitiran za nekoliko dana. - Jo{ dr`im u tajnosti na~in na koji je ra|en spot - kratko je prokomentirao Joksimovi}.

Na{ nogometni reprezentativac Miralem Pjani}, kako saznajemo, pojavit }e se u novom spotu Dine Merlina „Individualizam“. Reditelj spota Haris Dubica i njegova ekipa ovih dana otputovat }e u Lion, gdje }e snimiti kadrove s mladim napada~em. Pjani} s porodicom `ivi u ovom francuskom gradu te brani boje istoimenog tima. U ovom spotu koji se po svjetskim metropolama snima skoro dvije godine u~estvovat }e i brojni statisti, a premijerno emitiranje „Individualizma“ najavljuje se za prolje}e. Dubica, Bosanac koji `ivi u [vicarskoj, re`irao je i Merlinov spot „Deset mla|a“, a poru~uje da }e „Individualizam“ biti bolji i uspje{niji. I dok Dubicina ekipa radi na snimanju, Dino Mer-

Pjani}: Nogometa{ u muzi~kom spotu

Merlin: „Individualizam“ na prolje}e

lin priprema se za veliki koncert u splitskoj Spaladium areni, koji je zakazan za 18.

mart. U gradu pod Marjanom vlada veliko interesiranje za ovaj doga|aj, a usu-

sret koncertu danas }e biti uprili~ena i pres-konfereL. S. R. ncija.

Sjajni nastupi Vlade Georgieva u Domu mladih

Za drugi koncert tra`ila se karta vi{e
Na Trgu je bilo nekoliko hiljada ljudi

Red ispred ulaza bio je dug pedesetak metara
Vi{egodi{nje ~ekanje isplatilo se za nekoliko hiljada fanova Vlade Georgieva koji su dvije ve~eri zaredom u`ivali u odli~nim koncertima koje je priredio crnogorski pjeva~ u sarajevskom Domu mladih. U sklopu „Acoustic“ turneje, u organizaciji turisti~ke agencije „Sol Azur“, poznati Barba priredio je romanti~nu ve~er za pam}enje u kultnom sarajevskom mjestu, koje je preksino}, na Osmi mart, bilo pun mladih ljubavnih parova. Georgiev je s publikom otpjevao svoje najljep{e balade, ali i one ne{to br`e numere. „Jedina“,

Publika oti{la zadovoljna
odu{evio brojne posjetioce. - Das ist Walter. Pozdrav svim Sarajlijama, ali i onima koji su do{li iz drugih gradova. Ve~eras smo svi Sarajlije. U hotelu sam se udario u glavu, ali ni{ta mi nije bilo, jer sam pola Bosanac - rekao je Georgiev koji je nakon koncerta istakao da ga je sarajevska publika fascinirala. Koliko je interesiranje u Sarajevu vladalo za koncert Vlade Georgieva potvr|uje ~injenica da je red ispred ulaza bio dug pedesetak metara. Na kraju su svi zadovoljni oti{li ku}i i sigurno }e se rado sje}ati koncerta crnogorD. Z. skog pjeva~a.

emenu, prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi. - Bilo je veoma hladno. Mi sviramo i po snijegu i po ki{i, ali ne pamtim hladniji koncert u karijeri. S Jelenom sam pjevao na Zlatiboru pri-

bila fantasti~na i da im je posao olak{ala „rijeka ljudi“ koja je bila ispred njih. Koncert je odr`an povodom obilje`avanja deset godina od uspostave Br~kog E. R. kao Distrikta BiH.

Bh. turneja {panske grupe

Rasplesat }emo publiku
^lanovi poznate {panske grupe „Los Ninos de los Ojos Rojos“ uveliko se zagrijavaju za turneju po BiH. Me|u njima je i bh. gitarista Jasmin Me{i}. Isti~u da jedva ~ekaju nastupe u Banjoj Luci, Biha}u, Tuzli, Sarajevu i Mo- „Los Ninos de los Ojos Rojos“: Obi}i staru. Koncerti su }emo cijelu BiH „Art Zone“, ~lanovi {panske od 18. do 27. marta. - Publici mo`emo grupe nisu imali nikakvih obe}ati sjajan provod i mi- specijalnih zahtjeva. - Tra`ili su tek da im osinimalno dvosatno skakanje i zabavu uz na{e pjesme. guramo dio instrumenata, te Ako publika dobro odreagi- jo{ nekoliko sitnica tehni~ke ra na na{ nastup i uzvrati prirode. Izazov predstavlja nam svojom energijom, lu- ~injenica da u svakom gradu do }emo se zabaviti. Radu- u kojem }e nastupiti moramo jemo se tome {to }emo obi}i osigurati smje{taj za ~ak 18 i vidjeti cijelu BiH te u`iva- ljudi. Tu brojku ~ine ~lanovi ti u raznim kulinarskim benda i tehni~ka ekipa, ali to specijalitetima - poru~uje samo pokazuje koliko je ovo ozbiljan projekt - ka`e Rajko Jasmin Me{i}. Kako tvrde organizatori Bogdanovi}, direktor agenciH. P . turneje, uposlenici agencije je „Art Zone“.

Georgiev: Otpjevao svoje najljep{e balade

(Foto: J. Brutus)

„@ena bez imena“, „Zbogom ljubavi“, „Nisam ljubomor-

an“, „An|ele“ samo su neki od hitova kojima je Vlado

Halid Be{li} pjevao u Mejdanu

Dru`enje i sa ko{arka{icama
Halid Be{li} preksino} je u tuzlanskoj dvorani Mejdan priredio sjajnu osmomartovsku zabavu za oko tri i po hiljade posjetilaca. Publika je horski pjevala hitove „Dvadesete“, „Stara ku}a“, „Prvi poljubac“, „Beogra|anka“, „Pamti}u te cijelog `ivota“, „Ljiljani“... Be{li} je na dvoiposatnom koncertu napravio samo jednu pauzu u kojoj je publiku zabavljao Armin Muzaferija, koji je osim svojih pjesama izveo i hit „Nesanica“. Na{ najpopularniji pjeva~ narodne muzike ~estitao je i ko{arka{icama tuzlanskog Jedinstva na nedavno osvojenom Kupu BiH, a na sceni mu se nakratko pridru`ila i prijateljica, legendarna ko{arka{ica {ampionske generacije Jedinstva Mara Laki}. Halid je Mari Laki} obe}ao da }e pjevati na trgu u Tuzli ako se tuzlanske ko{arka{ice okrune i titulom dr`A. Mu. avnog prvaka.

Sa koncerta u Tuzli

(Foto: A. Bajri} Blicko)

show biz

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

25

Bijonse snimila novi editorijal

ZVIJEZDE Nakon {to je dobila Oskara

Sandra Bulok se po~astila hamburgerom
U fast-fud stigla u odijelu i visokim potpeticama
Nakon {to je dobila Oskara za najbolju `ensku ulogu, prespavala i shvatila da je sve istina, glumica Sandra Bulok (Bullock) uputila se u visokim potpeticama u fastfud kako bi se po~astila hamburgerom! Srebrena haljina britanske modne ku}e „Marchesa“ po mnogima je Bulok pretvorila u dvostruku pobjednicu, te uz nagradu za najbolju glumicu, modni kriti~ari smatraju da je zaslu`ila i onu za najbolje odjevenu damu. Sandra se s te{kom mukom odricala ukusnih obroka kako bi skinula kilograme i izgledala {to bolje, {to se uistinu isplatilo. Uska haljina otkrila je da je 45-godi{nja glumica dobro obavila zadatak koji su pred nju stavili treneri i nutricionisti. No, ono {to je rekla, to je i u~inila. Jutro nakon dodjela Oskara oti{la je pojesti hamburger koji ve} toliko dugo pri`eljkuje. Dru{tvo joj je pravio suprug D`esi D`ejms (Jesse James). Ipak, znaju}i da }e je na doru~ak pratiti paparaci nije se odrekla glamura pa je u fast-fud stigla u odijelu i visokim potpeticama. To se zove kr{enje dijete sa stilom!

Promocija mamine modne ku}e
Tina Noules izabrala k}erku za za{titno lice
Tine Noules (Knowles) anga`irala je svoju k}erku R&B pjeva~icu Bijonse (Beyonce) kao za{titno lice za svoju modnu liniju „House of Dereon“. Snimanje editorijala za novu kolekciju prolje}e/ljeto 2010. odr`ano je na gr~kom Santoriniju, a reklame ameri~ke dive pojavit }e se na internetu i u ~asopisima. Kolekcija je dobila ime po Bijonsinoj baki Agnezi Derijon (Dereon), a inspirirale su je tri generacije `ena u njihovoj porodici. U posljednje vrijeme ameri~koj pjeva~ici najbolje ide fotografiranje. Nedavno je snimila i editorijal za GQ gdje se zavodljivo izvijala pred objektivom fotoaparata. Osim {to je vole Amerikanci koji su

Bijonse u Gr~koj

je imenovali najuspje{nijom muzi~arkom desetlje}a, simpatiziraju je i Britanke koje su je proglasile `enom s najseksepilnijim tijelom.

Bulok sa suprugom: Kr{enje dijete sa stilom

Za borbu protiv AIDS-a

Elton D`on prikupio milione dolara
Slavni pjeva~ na aukciji prodao i svoj kostim koji je nosio na dodjeli Gremija
Na zabavi koju je Elton D`on (John) uprili~io nakon dodjele Oskara za samo nekoliko sati prikupljeno je gotovo ~etiri miliona dolara, koje }e slavni pjeva~ darovati fondaciji za borbu protiv AIDS-a. Doma}ini Elton D`on i njegov `ivotni partner Dejvid Furni{ (David Furnish) na proslavi su ugostili mnoge zvijezde me|u kojima su bile i Viktorija Bekam (Vic-

U prodaji novi broj magazina „Azra“

Klum: Haljina sa „Swarovski“ kristalima

Stigla i Viktorija Bekam

D`on s partnerom: Velikodu{ni doma}ini

toria Beckham), Nikol Ri~i (Nicole Richie)... Nakon rasko{ne ve~ere i nastupa legendarne Grejs D`ons (Grace Jones), gosti su u~estvovali u aukciji na kojoj je D`on za 30.000 dolara prodao kostim koji je

nosio na dodjeli Germija u januaru i jedan od satova iz svoje kolekcije na kojem je zaradio 90.000 dolara. Velikodu{ni doma}in ponudio je na licitiranje i sedam dana boravka u njegovoj ku}i u Nici, ~ime je prikupio do-

datnih 140.000 dolara. Za D`onovoj zabavi pojavila se i manekenka Hajdi Klum (Heidi) koja je plijenila poglede u ultrakratkoj crnoj haljinici ukra{enoj stotinama „Swarovski“ kristala.

Mirna MEDAKOVI]

U ljubavi s kolegom iz serije
Dejan RADOVI]

Glumac zavr{io u bolnici

^esto idem u salone ljepote
Jasmina i Mensur ALI]

Otrovao se Danijel Redklif
Glumac Danijel Redklif (Daniel Radcliffe) javnosti najpoznatiji po ulozi u filmovima o ~arobnjaku Hariju Poteru (Harry Potter) zavr{io je u bolnici. Kako pi{u britanski mediji, Redklif je u bolnici u Njujorku le`ao dva dana, a hospitaliziran je jer se prethodno otrovao hranom. Redklifu je, navodno, pozlilo jo{ u avionu tokom leta iz Londona za Njujork, a da je ve}inu vremena proveo u toaletu potvrdili su i putnici koji su sjedili u njegovoj blizini. - Izgledao je poput bijele krpe. Rekao je kako je mislio da }e umrijeti od bolova - kazao je jedan od putnika. Ina~e, Redklif je putovao u Njujork kako bi u~estvovao u kampanji koja radi na prevenciji samoubistava me|u homoseksualnom mlade`i.
Redklif: Kriva hrana

Sretan je i zadovoljan onaj koji daje
Emir NUHANOVI]

Pri~a o Sarajevskoj filharmoniji
AZRA - takve pri~e ho}u

26

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

27

Ta~no Neta~no
mo`e se re}i koji 1.Ne sada brodpouzdanogra|en? je do najbr`e 2.Kratka pri~a postoji jo{ od najstarijih vremena? Baraba koji se sre}e u narodu, ne 3.zna~i?alijeseizrazzna odakle potje~e i {ta
1. NETA^NO

28
PREHRANA Bez dijeta i gladovanja

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

sveznadar

Prevarite apetit u deset koraka
Prije obroka pijte napitke koji vas ~ine sitim, primjera radi sok od paradajza
@eludac te{ko trpi stroge dijete i gladovanje, ali, sre}om, mo`ete ga lako zavarati. Nezdravu i pretjeranu `elju za hranom mogu}e je obuzdati jednostavnim trikovima. Pijte puno vode. Teku}ina daje osje}aj sitosti. Jedite mnogo vlakana kojih ima u vo}u i povr}u. Zavarajte apetit malim obrocima koji ne debljaju: sirovom mrkvom ili celerom. Birajte slo`ene ugljikohidrate (integralni hljeb i integralnu tjesteninu) jer ne izazivaju pretjerano lu~enje inzulina kao jednostavni ugljikohidrati ({e}er). Prije obroka pijte napitke koji vas ~ine sitim, primjera radi sok od paradajza. Umjesto solju, pobolj{ajte okus hrane aromati~nim biljem. Zapo~nite obrok gustom ili supom od povr}a jer sadr`e vodu, vlakna i malo kalorija, smanjuju apetit. Jedite sporo, obrok mora trajati najmanje pola sata. Pretjerana `elja za jelom mo`e biti posljedica manjka nekog vitamina ili minerala. Uzimajte hrom jer regulira lu~enje inzulina. Najbogatiji prirodni izvori hroma su pivski kvasac i integralne `itarice.

Liberti najbr`e gra|eni brod
Mo`e se pouzdano re}i koji je do sada brod najbr`e gra|en. To je „liberti“ (liberty), vrsta teretnog broda koji se gradio u SAD za vrijeme Drugog svjetskog rata kao jeftin, tipiziran, koristan i brzo izgradiv brod. Do danas je ostala neprema{ena dostignuta brzina njegove gradnje od nepunih pet dana od polaganja kobilice. Prvi takav brod koji je nazvan „Patrik Henri“ izgra|en je krajem 1941. godine, da bi ih ukupno 2.711 bilo porinuto u more. Du`ina mu je bila 134,6 metara, {irina 17,4, a nosivost 10.865 tona. Snaga njegovog motora iznosila je 2.500 konjskih snaga, a brzina do 15 milja. Ovi brodovi su iznijeli savezni~ke ratne konvoje, no bilo je i gubitaka zbog pucanja trupa. Nakon rata rasprodani su savezni~kim zemljama. Danas ih vi{e nema, ali su se neke vrste gradile i poslije u Engleskoj i Japanu.
2. NETA^NO

Zavarajte apetit malim obrocima

Kulinarski kutak

Supa s povr}em
Potrebno je: pakovanje smrznutog povr}a za supu, 1,5 l vode, glavica luka, malo ulja, 2 kocke pile}e supe, ka{ika gustina, malo sjeckanog per{una. Na~in pripreme: 1. U lonac sipati malo ulja i propr`iti sitno isjeckan luk, dodati zamrznuto povr}e i promije{ati. 2. Nakon nekoliko minuta, kada se komadi}i povr}a odmrznu i razdvoje, u lonac sipati vodu i dodati kocke za pile}u supu. 3. Kuhati na tihoj vatri oko 20 minuta. Nakon toga u decilitar vode razmutiti gustin i sipati u supu. Promije{ati i kuhati jo{ 10 minuta. Za~initi sjeckanim per{unom i poslu`iti vru}e.

Penzijski osnov
Ispunio sam uvjete za penziju jer imam 65 godina `ivota i 20 godina sta`a, od ~ega 17 godina u BiH, a tri godine u Sloveniji. Podnio sam zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Federaciji BiH po Ugovoru sa Slovenijom. Dobio sam rje{enje iz kojeg sam vidio da mi prilikom odre|ivanja visine penzije u osnov nisu ura~unate pla}e koje sam ostvario rade}i u Sloveniji. Da li je to ispravno, pita G. K. iz Maglaja.
Odredbom ~lana 22. ta~ka (e) Sporazuma o socijalnom osiguranju zaklju~enog izme|u BiH i Republike Slovenije, propisano je da kod odre|ivanja srazmjernog dijela penzije svaka dr`ava ugovornica u penzijski osnov ura~unava samo razdoblje osiguranja ostvareno u skladu sa svojim pravnim propisima. To zna~i da je nosilac osiguranja u FBiH, prilikom utvr|ivanja penzijskog osnova, za odre|ivanje visine srazmjernog dijela penzije pravilno u penzijski osnov ura~unao samo pla}e ostvarene za rad u Federalni zavod PIO BiH.

Kratka pri~a nastala u 19. stolje}u
Ne mo`e se re}i da kratka pri~a postoji jo{ od najstarijih vremena. Kao oblik kratke narativne fiktivne proze, iako je imala brojne prete~e, kratka pri~a se tek u 19. stolje}u pojavila kao zaseban knji`evni `anr u djelima pisaca kao {to su: E. T. A. Hofman, Hajnrih Klajst, Edgar Alan Po, Prosper Merime, Gi de Mopasan i Anton Pavlovi~ ^ehov. Kratka pri~a obi~no predstavlja jednu zna~ajnu epizodu ili scenu u kojoj u~estvuje ograni~en broj likova. Ta forma podsti~e ekonomi~nost postavke i konciznu naraciju; lik se otkriva kroz radnju i dramati~ni doga|aj, ali se rijetko u potpunosti razvija, a sadr`aj se vi{e koncentrira na stvaranje raspolo`enja nego na pripovijedanje o doga|aju.
3. NETA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

BRITANSKI SUPER MODEL SAKUPLJA^ ^EGA

TESTAMENT

LITAR

E.K.

VISOKE UTVRDE NA ZAMKU

[LAUF

”Information Systems Resource”

STISKATI OKIDA^

NEUTRON

PJEVA^ICA MORISET

RIJETKOST (lat.)

Baraba je ime razbojnika iz Biblije
Baraba je izraz koji se sre}e u narodu, ali se ne mo`e re}i da se ne zna odakle potje~e i {ta zna~i. Zna se da je Baraba bilo ime razbojnika kojeg je, prema Bibliji, rimski upravitelj u Palestini Pontije Pilat izveo pred farizeje da bi, u vezi s obi~ajem da se o Pashi oslobodi jedan okorjeli zlo~inac, odabrali njega ili Krista. Premda je Pilat predlo`io da se oslobodi Krist, svjetina je oslobodila Barabu. Baraba je u srednjem vijeku postao sinonim za razbojnika i zlo~inca, a danas je to nevaljalac, pustopa{an ~ovjek, mangup. Baraba, armejski Bar-abba je o~ev sin.

VELIKI SPJEV

GRAD U RUSIJI DOMA]A PERNATA @IVOTINJA LIRSKI PJESNIK GLUMICA FOSIT GLUMAC DE VITO PRISVOJNA ZAMJENICA POTOMAK ENAKA ALUMINIJ

LANTAN VRSTA ALATA

NE, NIJE (pu~.) RIJEDAK I SKUPOCJEN ULOV I SLI^NO TRUD, NAPOR

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MEGAN FOKS, H, A, ISPOSTAVE, RIGA, STOLAR, IMAMATI, SLO, JAV, JETKATI, ANA KARI], EN, NATAN, SIDRA 2098

DOBIJATI KORU, SKORAVATI SE MUZI^AR NA SLICI

TONA

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Birajte namirnice prema boji

Evropski nau~nici savjetuju
Superhrana za dobro zdravlje

Crvenomhranom PROTIV RAKA
Vo}e i povr}e zelene boje kao {to su brokula, {pinat, blitva i jabuke bogati su hlorofilom, koji tako|er {titi organizam od kancerogenih oboljenja
na se da redovna fizi~ka aktivnost i svakodnevno konzumiranje zdravih namirnica blagotvorno utje~u na svaki organizam. Me|utim, zbog prenatrpanog rasporeda ve}ina ljudi uop}e nije fizi~ki aktivna, a jo{ manje obra}aju pa`nju na namirnice koje koriste u svakodnevnoj prehrani. Evo koje namirnice treba svakodnevno konzumirati jer garantiraju zdravlje. Ljubi~asto i tamnoplavo {titi srce - Bioflavonoidi su velika grupa prirodnih spojeva iz biljaka, a najvi{e ih ima u vo}u i povr}u tamne boje, poput borovnica, crnog gro`|a, {ljiva i patlid`ana. Ove namirnice smanjuju nivo holesterola. Osim toga, {tite organizam od bolesti srca i sni`avaju krvni pritisak. Crveno {titi od raka Paradajz, maline, jagode i vi{nje sadr`e crveni pigment likopen koji {titi od kancerogenih oboljenja. Namirnice u crvenoj boji blagotvorno utje~u i na kardiovaskularni sistem. Osim toga, poma`u kod razli~itih vrsta upala. Zeleno ja~a imunitet - Vo}e i povr}e zelene boje kao {to su brokula, {pinat, blitva i jabuke bogati su hlorofilom, koji tako|er {titi organizam od kancerogenih oboljenja. Ove namirnice obiluju folnom kiselinom koja uklanja depresiju, razdra`ljivost i nesanicu. Narand`astim protiv depresije - Beta-karoten jaki je antioksidans kojeg najvi{e ima u narand`ama, `utom vo}u i povr}u i `utim paprikama. Treba napomenuti da namirnice u ovoj boji {tite ko`u od {tetnog utjecaja UV zraka, a tako|er su najbolji za{titnici imunolo{kog sistema.

Z

Brokula, kupus i karfiol ~uvaju cijeli organizam
Vode}i gastroenterolog iz Italije, prof. Atilio Gijakosa i Jaak Jansensen, predsjednik Evropske organizacije za prevenciju raka iz Belgije, napravili su listu hrane koja se pokazala kao najbolje oru`je u borbi protiv raka. Nakon godina istra`ivanja, ovi priznati nau~nici ka`u da imaju ~vrste dokaze da postoji hrana idealna u prevenciji i borbi protiv kancerogenih oboljenja. Na vrhu liste su brokula, kupus, karfiol i narand`e. Nau~nici ka`u da su se i bijeli luk, kao i mahunarke, pokazali kao djelotvorna sredstva u prevenciji raka. Tako|er, postoje dobri dokazi da crveno i bijelo vino znatno smanjuju rizik od oboljenja. Mu{karcima je preporu~ljivo konzumiranje dvije ~a{e vina dnevno, a `enama jedna. Nau~nici ka`u da je kod pripremanja superhrane najva`nije kuhanje. Naime, najzdravije je povr}e koje je kuhano na pari jer se jedino tako mogu sa~uvati esencijalni sastojci. Prevencija je najbolji na~in da se ~ovjek izbori s razli~itim oblicima raka. To podrazumijeva prestanak pu{enja, pobolj{anje ishrane, pove}anje fizi~ke kondicije i smanjenje pijenja alkohola.

Svaka boja ima svoju ulogu

Istra`ivanja su pokazala da vitamin C iz citrusa smanjuje nivo stresa i vra}a krvni pritisak i kortizol u normalu nakon pro`ivljene stresne situacije. Ali, vitamin C pru`a i brojne druge blagodati, a izme|u ostalih poznato je i da ja~a imunolo{ki sistem.

Flash

Flash

O ora{astim plodovima

Koja je razlika izme|u badema i oraha
Jedna od najra{irenijih prehrambenih alergija kod djece s kojom se te{ko boriti jer se, za razliku od ostalih, ne smanjuje s razvojem i rastom djeteta, jeste alergija na lje{nike. Ali, rje{enje tog problema, ~ini se, sve je bli`e: jedan oblik imunoterapije mogao bi je uskoro sasvim sprije~iti. Rije~ je o terapiji koja odgovor tijela alergi~ne osobe modificira u odgovor kakav bi dalo tijelo zdrave osobe. Neki nau~nici tvrde da nije va`no koju vrstu ora{astih plodova jedete, ali ipak postoje razlike u nutritivnoj vrijednosti i kalorijama koje kriju. Ako jedete ora{aste plodove nekoliko puta sedmi~no, imat }ete zdravije srce - tajna je u bogatstvu mononezasi}enih i polinezasi}enih masti. Ora{aste plodove vrlo je jednostavno nositi sa sobom, ne mijenjaju okus i jeftini su u pore|enju s drugim izvorima proteina. Naprimjer, 30 grama badema sadr`i 163 kalorije i 14 grama masti, dok jednaka
Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama

koli~ina makademija oraha ima 204 kalorije i vi{e od 21 grama masno}e.

Ve}ina ora{astih plodova uklapa se izme|u ovih ekstrema, uz iznimku kestena, koji nisu ni kalori~ni ni masni. Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama, koje jo{ nalazimo i kod nekih vrsta riba poput lososa. Bademi su, pak, prvaci u kategoriji vitamina E i magnezija. Indijski ora{~i}i tako|er obiluju magnezijem, dok se selen, koji {titi od raka prostate, nalazi u brazilskim ora{~i}ima. Osim navedenih sastojaka, ora{asti plodovi sadr`e i vlakna, folate, bakar i arginin.

30

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda,10. mart/o`ujak 2010.

31

’ Dr
K
a`ete li svom ljekaru da ste prona{li kvr`icu u dojci, mo`da time ne}ete dovoljno privu}i njegovu pa`nju. Budu}i da se samo osam posto karcinoma dojke pojavljuje kod `ena mla|ih od 40 godina, ljekari su, generalno, manje zabrinuti kad 20-godi{njakinja ili 30-godi{njakinja prona|e sumnjivu tvorbu u dojci. Iako nau~nici tvrde da je ~ak vi{e od 80 procenata palpabilnih kvr`ica u dojci bezopasno, postoje indicije da se karcinom dojke agresivnije razvija upravo kod mla|ih `ena.

ORDINACIJA

UZV pregled se preporu~uje mladim `enama zbog gra|e dojke, jer omogu}ava najbolji prikaz. Ultrazvu~na pretraga ljekaru }e pru`iti dovoljno informacija, ali ako postoji bilo kakva dvojba, on }e vam preporu~iti dodatnu obradu Pi{e: Dr. Nina Juri}

Revolucionarne metode

Prirodni flaster za srce
Nau~nici s presti`nog Tehnolo{kog instituta „Massachusetts“ u Bostonu stvorili su biorazgradivo tkivo koje }e biti korisno u lije~enju o{te}enja srca izazvanih infarktom ili za lije~enje uro|enih malformacija: rije~ je o poroznom tkivu na kojem su uzgojene mati~ne }elije srca. To se biotehnolo{ko tkivo savr{eno integrira sa sr~anim tkivom i stvara biolo{ki „flaster“ koji malo-pomalo reapsorbira i popravlja o{te}enja srca. Zahvaljuju}i laseru, Obnavljanje o{te}enja srca mogu}e je bilo realizirati kao i prirodne }elije srca. - Slijedili smo {to smo kostur tkiva kojem su sukcesivno dodavane ma- vi{e mogli zakonitosti prirode i napravili smo tkivo ti~ne }elije srca mi{eva. Stimulirane ele- vrlo sli~no pravom s hoktri~nim impulsima, po- mogenom orijentacijom put onih koji se doga|aju koja omogu}ava {irenje na srcu, }elije su se ori- impulsa kontrakcije - sajentirale u istom smjeru op}ili su nau~nici.

Bolesti dojki kod mladih `ena

[ta raditi ako napipate kvr`icu u dojci
Treba se bojati svakog makar i bezbolnog ~vora u dojci! To je razlog zbog kojeg je potrebno djelovati, bez panike, ali brzo
dovoljno brza i sigurna u postavljanju dijagnoze ili preporuci daljnjeg dijagnosti~kog postupka. Pretraga traje 10-15 minuta, a sama punkcija pod kontrolom UZV-a svega nekoliko sekundi. Punkcije dojke preporu~ljivo je raditi u prvoj fazi menstrualnog ciklusa kada su dojke manje osjetljive, a morfolo{ka analiza najsvrsishodnija.

Propolis {titi organizam
Propolis ima {iroku primjenu. Djeluje kao antioksidans, pri ~emu uklanja slobodne radikale koji su povezani s nastankom mnogih bolesti kao {to su tumori, ubrzano starenje, nervne i kardiovaskularne bolesti. Prevencijsko kori{tenje uklju~uje za{titu mnogih organa. Propolis {titi `eludac i jetru od o{te}enja izazvanog alkoholom, srce i bubrege od toksi~nih tvari izazvanih slobodnim radikalima te poma`e kod br`eg oporavka nakon mo`danog udara.

Naj~e{}e promjene
Naj~e{}e promjene u dojkama koje se javljaju kod mladih `ena su: 1. Fibrocisti~na promjena dojke (ranije mastipatija) nakupina je cistica koje se formiraju u izvodnim kanalima mlije~nih `lijezda kad se pove}a razina estrogena i progesterona prije po~etka menstruacije. 2. Cista je teku}inom ispunjena vre}asta promjena koja se formira do izvodnog kanala dojke. Glatkih je, oblih rubova, pomi~na, te mo`e biti bolna na dodir. 3. Fibroadenom je benigni tumor dojke. Na opip je obi~no ~vorast i tvrd kao gumica za brisanje, pokretan i bezbolan. 4. Maligni tumor je kancerozna tvorba koja se mo`e pojaviti u obliku zadebljanja ili kvr`ice ~vrste kao kamen. Obi~no je bezbolna na dodir, a veli~ina mo`e varirati od malene kao zrno ri`e do velike poput smokve. Tumor mo`e biti pokretan, ali je mnogo ~e{}e fiksiran za podlogu ili ko`u.

Obavezan pregled
Naime, svaka }e deseta `ena, jednom ili vi{e puta u `ivotu, imati manju ili ve}u cistu. A treba se bojati svakog makar i bezbolnog ~vora u dojci! To je razlog zbog kojeg je potrebno djelovati, bez panike, ali brzo. Potrebno je uradi-

Svaka }e deseta `ena, jednom ili vi{e puta u `ivotu, imati manju ili ve}u cistu

Te`ina kod dijabeti~ara

ti sljede}e: Morate se prisiliti na samopregled. Dojke mladih `ena prirodno su zrnate, grudi~aste strukture, jer sadr`e izvodne kanale mlije~nih `lijezda koje omogu}avaju dojenje. Na-

Znakovi koji najavljuju rak dojke
Samopregled dojki svakako je najbolji na~in da utvrdite nastaju li kvr`ice, ali trebate znati prepoznati i one manje o~ite, a opasne simptome kao {to je iznenadno uvla~enje bradavice, oteklina, crvenilo ili lokalizirana upala dijela ko`e dojke koja ne prolazi. Obratite pa`nju i na bol u jednom podru~ju koja ne varira ovisno o menstrualnom ciklusu, svrbe`, bolnost ili lju{tenje bradavice ili podru~ja oko nje, promjenu u veli~ini ili obliku dojke te jantarno`uti ili krvavi iscjedak iz bradavice koji se pojavljuje samo na jednoj dojci ili stvaranje rupica ili nabora na ko`i.

jboje vrijeme za samopregled je sedmica nakon zavr{etka mjese~nice, kada grudi nisu osjetljive. Posjetite svoga ljekara. Ako ste napipali bezbolnu kvr`icu u samo jednoj dojci, obavezno dogovorite pregled kod svog ljekara. Poslije palpatornog pregleda ljekar }e vam sigurno indicirati UZV pregled. UZV pregled se preporu~uje mladim `enama zbog gra|e dojke jer omogu}ava najbolji prikaz mlade, guste dojke. Ultrazvu~na pretraga ljekaru }e pru`iti dovoljno informacija, ali ako postoji bilo kakva dvojba, on }e vam preporu~iti dodatnu obradu - citolo{ku punkciju kako bi se mogao pregledati i dio stanica od kojih se kvr`ica sastoji. Radi se o minimalno invazivnoj dijagnostici koja je

Pravilna prehrana uz terapiju

Inzulin ne deblja
Odavno je poznato da prelazak na inzulinsku terapiju u velikom broju slu~ajeva rezultira ne`eljenim porastom tjelesne te`ine. Me|utim, ako vam je propisano inzulinsko lije~enje, morate znati da nije nu`no dobiti ne`eljene kilograme. Prvo treba razumjeti kako inzulin djeluje, a nakon toga poduzeti potrebne korake kako bi se smanjilo ili izbjeglo debljanje. Inzulin je hormon koji regulira glukozu u krvi, odgovoran je za bolje iskori{tavanje glukoze i to je sigurno jedan od mehanizama zbog ~ega se osoba na inzulinu deblja. Pojednostavljeno, prije kori{tenja inzulina mogli ste vi{e jesti jer je glukoza odlazila s urinom vani. Sada kada koristite inzulin glukoza se bolje iskori{tava i potrebno vam je manje hrane. Zato treba uzimati manje kalorija i to u obliku vo}a, povr}a i integralnih `itarica. Smanjite porcije i izbjegavajte visokokalori~ne zalogaj~i}e kao {to su razli~ite ~okoladice, peciva i sli~no. Uz to, va`no je biti i fizi~ki aktivan.

Poliklinika Sunce Agram vam nudi kompletan sistematski pregled sa cjelokupnom citolo{kom dijagnostikom u koju spada: punkcija dojke, {titnja~e i limfnih ~vorova, citolo{ku analizu iscjetka dojke i brisa nosa, PAPA razmazi, urini, cito obrada sputuma.

Brigu o svom zdravlju povjerite najboljima, Poliklinika Sunce Agram, tu je za vas!
Kontakt: Poliklinika Sunce Agram, Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo 033 755 560 - 033 755 561

Jeste i li znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Va`no je naglasiti djelovanjem nanostruja Arasis perfector na fibroblaste, }elije koje stvaraju elasti~na i kolagena vlakna (koja popunjavaju bore) pa na taj na~in duboke bore postaju pli}e, male se bri{u, a spre~ava se i nastanak novih bez obzira na dob pacijenta

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

33
Jedan od najaktivnijih je mu{ki spolni hormon testosteron. Kod mu{karaca nastaje u testisima, a stvara se jo{ i u nadbubre`nim `lijezdama. Ima utjecaja na svaki aspekt `ivota - daje ve}u otpornost na stres, smanjuje osje}aj straha, suosje}ajnost i osjetljivost

Dr
Isla® pastile ve} 150 godina djelotvorno poma`u kod suhe i nadra`ene sluznice grla, podra`ajnog ka{lja i promuklosti, zahvaljuju}i ljekovitim sastojcima ekstrakta islandskog li{aja koji se nalaze u njima. Isla® pastile dolaze u tri okusa, a mogu ih uzimati djeca starija od 4 godine, trudnice, dojilje i svi odrasli. Isla Moos® pastile su blagog biljnog okusa, Isla Mint® su pastile blagog okusa paprene metvice, dok Isla Cassis®, ina~e omiljene pastile najmla|ih, imaju vo}ni okus crne ribizle uz dodatak vitamina C. Isla Mint® i Isla Cassis® pastile ne sadr`e {e}er te ih mogu uzimati i dijabeti~ari.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

Kako }elijama ko`e vratiti biopotencijal

Dr
o}emo li biti nasilni, samouvjereni i optimisti~ni ili pak deprimirani i defanzivni ovisi od puno toga na {to ne mo`emo utjecati. Izme|u ostaloga i o nivou i balansu hormona, hemijskih tvari sna`nog djelovanja koje lu~i na{e tijelo, a utje~u na sva na{a raspolo`enja i razmi{ljanja.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Hormoni i njihov utjecaj na zdravlje

Pomo} iz prirode

Nanostruje - izvor nove mladosti
Nakon tretmana nema crvenila

Kad testosteron stvara probleme
Ako imate posla s nekim od grubih, nasilnih mu{karaca, za to mo`ete optu`iti ovaj hormon koji mu{karcima daje mi{i}avost i samouvjerenost

Limunska trava kao analgetik
Petogodi{nje istra`ivanje limunske trave pokazalo je da je ova biljka dar prirode za glavobolju i bol, tvrde australski nau~nici. Istra`iva~i su uzeli uzorke limunske trave te ustanovili da ona sadr`i bioaktivnu sastavnicu eugenol, koja se pokazala klju~nim i u~inkovitim sastojkom u bici protiv migrena i glavobolja. - Testirali smo taj sastojak na trombocitima zdravih osoba i zaklju~ili da je on inhibirao u~inak serotonina i sprije~io nakupljanje trombocita objasnili su ljekari, dodaju}i da citronela djeluje kao analgetik.

H

Imaju ga i `ene
Testosteron je hormon va`an i kod `ena iako ga one imaju do 25 puta manje od mu{karca. Odrasla `ena u jajnicima i nadbubre`nim `lijezdama proizvede dnevno oko 0,4 mg testosterona, a mu{karac 4-10 mg. Istra`ivanja su uglavnom fokusirana na njegov vi{ak, koji kod pripadnica ljep{eg spola izaziva maskulinizaciju - dlakavost, dubok glas, akne. U~inak sni`enog nivoa testosterona, mada nije rijetkost, nije dovoljno ispitan. Testosteron je u `ena povezan s dnevnim i menstrualnim ciklusom. Najvi{i je ujutro u 10 sati i u drugoj tre}ini ciklusa. Nedostatak testosterona dovodi do gubitka `elje, problema s uzbu|ivanjem i postizanjem orgazma, gubitka motivacije, umora, nestajanja mi{i}ne mase i suho}e ko`e.
Testosteron je i prirodni antidepresiv - podsti~e optimizam i hrabrost

su mi{i}aviji, bolje gra|eni, skloniji sportu i, op}enito, u boljoj formi.

Centrala u mozgu
Testosteron je i prirodni antidepresiv - podsti~e optimizam i hrabrost. Sre}om, priroda ipak nije tako surova u diskriminaciji, jer nije sve u genima i hormonima, a osim potencije postoji i inteligencija. Klju~na centrala za testosteron smje{tena je u mozgu. On je taj koji, ve} prema tjelesnoj potrebi, podsti~e ili potiskuje stvaranje tog hormona. Kora velikog mozga podsti~e proizvodnju kada smo uzbu|eni ili sretni. Tako se prirodnim putem testosteron mo`e povisiti i sportom, posebno ako se posti`u dobri rezultati i pobje|uje, te pravilnom i raznovrsnom prehranom, dobrim odnosom bjelan~evina masti i ugljikohidrata. Isto tako, neki stru~njaci navode da mu{karci koji su u potrazi za partnericom, samci ili upravo rastavljeni, imaju vi{i nivo testosterona od onih sretno udomljenih. Iako se pretpostavlja da zbog pove}anog stresa, na~ina `ivota i lo{e prehrane mnogi mu{karci danas imaju problema s manjkom tog hormona, on se u reproduktivnom radoblju `ivota u ve}ini slu~ajeva ne nadomje{ta lijekovima.

Neukrotivi dje~aci
Jedan od najaktivnijih je mu{ki spolni hormon testosteron. Kod mu{karaca nastaje u testisima, a stvara se jo{ i u nadbubre`nim `lijezdama. Ima utjecaja na svaki aspekt `ivota daje ve}u otpornost na stres, smanjuje osje}aj straha, suosje}ajnost i osjetljivost. Zato, ako imate posla s nekim od grubih, nasilnih mu{karaca, za to slobodno, me|u ostalima, mo`ete optu`iti i testosteron. [to ga ima vi{e, mu{karac je mi{i}aviji, samouvjereniji i spolno mo}niji. Ipak, najvi{e ga ima nakon puberteta pa do

Naborana i isu{ena ko`a ponovo poprima svje`, mladolik izgled zahvaljuju}i biomolekularnoj akceleraciji nanostrujama

Kada jesti ribu

M

ladolik izgled `elja je svakog ljudskog bi}a, {to je sasvim i razumljivo i opravdano. A izgled najve}im dijelom zavisi od stanja na{eg vanjskog omota~a - ko`e. Nevolja je, me|utim, {to je ko`a, upravo zato {to se nalazi na povr{ini, jako izlo`ena direktnom i ~esto nepovoljnom djelovanju vanjskih faktora, a efekt toga djelovanja vidljiv je i laiku, ~ak i golim okom. Ima li tome lijeka? Ima. Naravno, nije se mogu}e vratiti u mladost, ali je mogu}e revitalizirati taj na{ vanjski omota~ - ko`u izdajicu - nadoknaditi joj biopotencijal.

Bezbolan tretman
Djelovanje nanostruja je bezbolno. Ko`a ne postaje tanja, naprotiv, postaje ja~e tonizirana i elasti~nija. Nakon tretmana nema crvenila pa se nakon tretmana mogu}e odmah vratiti svakodnevnim obavezama. Kako ne dolazi do o{te}enja ko`e, nakon tremana nije potrebna posebna za{tita od sun~eve svjetlosti i boravak u zatvorenom prostoru nekoliko dana. djelovati svana, direktno, nanostrujama s ciljem stimuliranja njihovog metabolizma, podsticanja diobe i stvaranja novih, mladih }elija. Nanostruje, uz pomo} savremenih Arasis perfector aparata, na{le su u novije vrijeme izuzetno veliku primjenu u kozmetologiji. Koriste se za {to du`e odr`avanje mladolike ko`e, kao i za vra}anje tonusa ko`i koja ve} pokazuje prve znake lo{eg utjecaja godina i na~ina `ivota. Nanostruje obnavljaju suncem o{te}enu ko`u i tako je podmla|uju. Revitalizacijom }elija isu{ena, dehidrirana ko`a opet dobiva normalnu, po`eljnu i potrebnu vla`nost, {to je neophodno za elasticitet ko`e. Naborana i isu{ena ko`a ponovo poprima svje`, mladolik izgled zahvaljuju}i biomolekularnoj akceleraciji nanostrujama. Lije~enjem nanostrujama ubrzava se }elijski metabolizam, vr{i se mikromasa`a svake pojedina~ne }elije i svakog od tri sloja ko`e, kao i }elija mi{i}a na koje nalije`e ko`a. Istovremeno se pospje{uje cirkulacija krvi i ubrzava se limfna drena`a. Zato nakon tretmana nestaju znaci umora, gubi se sivkasto`u}kasta boja i ko`a poprima ru`i~astu boju. U toku lije~enja nanostrujama nestaju nepo`eljne tamne mrlje na licu koje su nastale kao rezultat starenja ko`e ili usljed prekomjernog izlaganja suncu ili usljed nekih upalnih procesa u ko`i. Va`no je naglasiti djelovanjem nanostruja Arasis

perfector na fibroblaste, }elije koje stvaraju elasti~na i kolagena vlakna (koja popunjavaju bore) pa na taj na~in duboke bore postaju pli}e, male se bri{u, a spre~ava se i nastanak novih bez obzira na dob pacijenta.

Vitamini ~uvaju mjehur

Kiseline i serumi
To se posti`e dodatnim, vanjskim nano{enjem hijaluronske kiseline i kolagenskih seruma koje jo{ nazivaju i eliksirima mladosti ko`e. Nanostruje su neophodne da bi hijauronska kiselina, kao i kolagen, dospjeli u srednji sloj ko`e, dermis. Hijaluronska kiselina je normalan sastojak ko`e. Stvaraju je uglavnom fibroblasti, u manjoj mjeri i }elije epidermisa - keratinociti. Hijaluronska kiselina ima izuzetnu sposobnost da na sebe vezuje vodu, {to ko`i daje mladala~ki izgled. Fibroblasti beba i male djece najproduktivniji su u stvaranju hijaluronske kiseline. Nakon tridesete godine `ivota proizvodnja hijaluronske kiseline od fibroblasta i keratinocita jako brzo opada, a tada se upravo javljaju i bore. Dokazano je da fibroblasti i keratinociti u kasnijim godinama `ivota mogu u svoj metabolizam uklju~iti hijaluronsku kiselinu, dodu{e samo ako je u ko`u unesena pomo}u nanostruja. A njih upravo koristi Arasis perfector.

Podsticanje metabolizma
Mu{karci koji piju vi{e alkoholnih pi}a imaju ni`i nivo omega-3 masnih kiselina od onih koji ne piju ~esto, zaklju~ak je ameri~ke studije. Omega-3 kiseline klju~ne su za borbu protiv bolesti i rad mozga pa lije~nici takvim osobama preporu~uju da jedu {to vi{e ribe. Od najve}eg nedostatka omega-3 masnih kiselina pate oni koji se povremeno napijaju odnosno, popiju 4-5 pi}a za redom ili piju ba{ iz razloga da bi se napili. Na }elije ko`e, zahvaljuju}i specifi~nom smje{taju toga organa, mogu}e je

30. godine, kad nivo tog hormona polako po~inje opadati. U po~etku za otprilike jedan posto godi{nje, a nakon 50. godine i znatno izrazitije. Na samom po~etku

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba

embriji su spolno neodre|eni, oko 6. sedmice trudno}e prisutnost Y-hromozoma potaknut }e lu~enje testosterona pod ~ijim se utjecajem formiraju penis i testisi. Nakon navr{ene prve godine pa sve do puberteta testisi ne lu~e testosteron. Me|utim, u vrijeme puberteta dje~aci su izlo`eni pravoj erupciji ovog zanimljivog hormona. Dje~ake koji imaju visok nivo testosterona mogu}e je prepoznati i po tome {to su zlo~estiji i neukrotiviji od prosjeka. Upravo je mladi}evo samopouzdanje dobar pokazatelj `enama koliki mu je libido i potencija. Mu{karci s vi{e testosterona u prosjeku

Karcinom mokra}nog mjehura, od kojeg tri puta ~e{}e obolijevaju mu{karci, mogu}e je prevenirati unosom odre|enih vitamina, tvrde australski nau~nici iz Kambere. Istra`ivanje kojim je obuhva}eno 560 ispitanika pokazalo je da su u za{titi od ovog zlo}udnog oblika bolesti klju~ni vitamini E, D, B1 (tijamin), B3 (niacin), karotenoidi i mineral fosfor. Istra`iva~i tvrde da bi svakodnevnim unosom ovih vitamina, ne samo kroz vo}e i povr}e, nego i u vidu suplemenata, rizik obolijevanja bio prepolovljen.

Jeste i li znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Va`no je naglasiti djelovanjem nanostruja Arasis perfector na fibroblaste, }elije koje stvaraju elasti~na i kolagena vlakna (koja popunjavaju bore) pa na taj na~in duboke bore postaju pli}e, male se bri{u, a spre~ava se i nastanak novih bez obzira na dob pacijenta

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

33
Jedan od najaktivnijih je mu{ki spolni hormon testosteron. Kod mu{karaca nastaje u testisima, a stvara se jo{ i u nadbubre`nim `lijezdama. Ima utjecaja na svaki aspekt `ivota - daje ve}u otpornost na stres, smanjuje osje}aj straha, suosje}ajnost i osjetljivost

Dr
Isla® pastile ve} 150 godina djelotvorno poma`u kod suhe i nadra`ene sluznice grla, podra`ajnog ka{lja i promuklosti, zahvaljuju}i ljekovitim sastojcima ekstrakta islandskog li{aja koji se nalaze u njima. Isla® pastile dolaze u tri okusa, a mogu ih uzimati djeca starija od 4 godine, trudnice, dojilje i svi odrasli. Isla Moos® pastile su blagog biljnog okusa, Isla Mint® su pastile blagog okusa paprene metvice, dok Isla Cassis®, ina~e omiljene pastile najmla|ih, imaju vo}ni okus crne ribizle uz dodatak vitamina C. Isla Mint® i Isla Cassis® pastile ne sadr`e {e}er te ih mogu uzimati i dijabeti~ari.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

Kako }elijama ko`e vratiti biopotencijal

Dr
o}emo li biti nasilni, samouvjereni i optimisti~ni ili pak deprimirani i defanzivni ovisi od puno toga na {to ne mo`emo utjecati. Izme|u ostaloga i o nivou i balansu hormona, hemijskih tvari sna`nog djelovanja koje lu~i na{e tijelo, a utje~u na sva na{a raspolo`enja i razmi{ljanja.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Hormoni i njihov utjecaj na zdravlje

Pomo} iz prirode

Nanostruje - izvor nove mladosti
Nakon tretmana nema crvenila

Kad testosteron stvara probleme
Ako imate posla s nekim od grubih, nasilnih mu{karaca, za to mo`ete optu`iti ovaj hormon koji mu{karcima daje mi{i}avost i samouvjerenost

Limunska trava kao analgetik
Petogodi{nje istra`ivanje limunske trave pokazalo je da je ova biljka dar prirode za glavobolju i bol, tvrde australski nau~nici. Istra`iva~i su uzeli uzorke limunske trave te ustanovili da ona sadr`i bioaktivnu sastavnicu eugenol, koja se pokazala klju~nim i u~inkovitim sastojkom u bici protiv migrena i glavobolja. - Testirali smo taj sastojak na trombocitima zdravih osoba i zaklju~ili da je on inhibirao u~inak serotonina i sprije~io nakupljanje trombocita objasnili su ljekari, dodaju}i da citronela djeluje kao analgetik.

H

Imaju ga i `ene
Testosteron je hormon va`an i kod `ena iako ga one imaju do 25 puta manje od mu{karca. Odrasla `ena u jajnicima i nadbubre`nim `lijezdama proizvede dnevno oko 0,4 mg testosterona, a mu{karac 4-10 mg. Istra`ivanja su uglavnom fokusirana na njegov vi{ak, koji kod pripadnica ljep{eg spola izaziva maskulinizaciju - dlakavost, dubok glas, akne. U~inak sni`enog nivoa testosterona, mada nije rijetkost, nije dovoljno ispitan. Testosteron je u `ena povezan s dnevnim i menstrualnim ciklusom. Najvi{i je ujutro u 10 sati i u drugoj tre}ini ciklusa. Nedostatak testosterona dovodi do gubitka `elje, problema s uzbu|ivanjem i postizanjem orgazma, gubitka motivacije, umora, nestajanja mi{i}ne mase i suho}e ko`e.
Testosteron je i prirodni antidepresiv - podsti~e optimizam i hrabrost

su mi{i}aviji, bolje gra|eni, skloniji sportu i, op}enito, u boljoj formi.

Centrala u mozgu
Testosteron je i prirodni antidepresiv - podsti~e optimizam i hrabrost. Sre}om, priroda ipak nije tako surova u diskriminaciji, jer nije sve u genima i hormonima, a osim potencije postoji i inteligencija. Klju~na centrala za testosteron smje{tena je u mozgu. On je taj koji, ve} prema tjelesnoj potrebi, podsti~e ili potiskuje stvaranje tog hormona. Kora velikog mozga podsti~e proizvodnju kada smo uzbu|eni ili sretni. Tako se prirodnim putem testosteron mo`e povisiti i sportom, posebno ako se posti`u dobri rezultati i pobje|uje, te pravilnom i raznovrsnom prehranom, dobrim odnosom bjelan~evina masti i ugljikohidrata. Isto tako, neki stru~njaci navode da mu{karci koji su u potrazi za partnericom, samci ili upravo rastavljeni, imaju vi{i nivo testosterona od onih sretno udomljenih. Iako se pretpostavlja da zbog pove}anog stresa, na~ina `ivota i lo{e prehrane mnogi mu{karci danas imaju problema s manjkom tog hormona, on se u reproduktivnom radoblju `ivota u ve}ini slu~ajeva ne nadomje{ta lijekovima.

Neukrotivi dje~aci
Jedan od najaktivnijih je mu{ki spolni hormon testosteron. Kod mu{karaca nastaje u testisima, a stvara se jo{ i u nadbubre`nim `lijezdama. Ima utjecaja na svaki aspekt `ivota daje ve}u otpornost na stres, smanjuje osje}aj straha, suosje}ajnost i osjetljivost. Zato, ako imate posla s nekim od grubih, nasilnih mu{karaca, za to slobodno, me|u ostalima, mo`ete optu`iti i testosteron. [to ga ima vi{e, mu{karac je mi{i}aviji, samouvjereniji i spolno mo}niji. Ipak, najvi{e ga ima nakon puberteta pa do

Naborana i isu{ena ko`a ponovo poprima svje`, mladolik izgled zahvaljuju}i biomolekularnoj akceleraciji nanostrujama

Kada jesti ribu

M

ladolik izgled `elja je svakog ljudskog bi}a, {to je sasvim i razumljivo i opravdano. A izgled najve}im dijelom zavisi od stanja na{eg vanjskog omota~a - ko`e. Nevolja je, me|utim, {to je ko`a, upravo zato {to se nalazi na povr{ini, jako izlo`ena direktnom i ~esto nepovoljnom djelovanju vanjskih faktora, a efekt toga djelovanja vidljiv je i laiku, ~ak i golim okom. Ima li tome lijeka? Ima. Naravno, nije se mogu}e vratiti u mladost, ali je mogu}e revitalizirati taj na{ vanjski omota~ - ko`u izdajicu - nadoknaditi joj biopotencijal.

Bezbolan tretman
Djelovanje nanostruja je bezbolno. Ko`a ne postaje tanja, naprotiv, postaje ja~e tonizirana i elasti~nija. Nakon tretmana nema crvenila pa se nakon tretmana mogu}e odmah vratiti svakodnevnim obavezama. Kako ne dolazi do o{te}enja ko`e, nakon tremana nije potrebna posebna za{tita od sun~eve svjetlosti i boravak u zatvorenom prostoru nekoliko dana. djelovati svana, direktno, nanostrujama s ciljem stimuliranja njihovog metabolizma, podsticanja diobe i stvaranja novih, mladih }elija. Nanostruje, uz pomo} savremenih Arasis perfector aparata, na{le su u novije vrijeme izuzetno veliku primjenu u kozmetologiji. Koriste se za {to du`e odr`avanje mladolike ko`e, kao i za vra}anje tonusa ko`i koja ve} pokazuje prve znake lo{eg utjecaja godina i na~ina `ivota. Nanostruje obnavljaju suncem o{te}enu ko`u i tako je podmla|uju. Revitalizacijom }elija isu{ena, dehidrirana ko`a opet dobiva normalnu, po`eljnu i potrebnu vla`nost, {to je neophodno za elasticitet ko`e. Naborana i isu{ena ko`a ponovo poprima svje`, mladolik izgled zahvaljuju}i biomolekularnoj akceleraciji nanostrujama. Lije~enjem nanostrujama ubrzava se }elijski metabolizam, vr{i se mikromasa`a svake pojedina~ne }elije i svakog od tri sloja ko`e, kao i }elija mi{i}a na koje nalije`e ko`a. Istovremeno se pospje{uje cirkulacija krvi i ubrzava se limfna drena`a. Zato nakon tretmana nestaju znaci umora, gubi se sivkasto`u}kasta boja i ko`a poprima ru`i~astu boju. U toku lije~enja nanostrujama nestaju nepo`eljne tamne mrlje na licu koje su nastale kao rezultat starenja ko`e ili usljed prekomjernog izlaganja suncu ili usljed nekih upalnih procesa u ko`i. Va`no je naglasiti djelovanjem nanostruja Arasis

perfector na fibroblaste, }elije koje stvaraju elasti~na i kolagena vlakna (koja popunjavaju bore) pa na taj na~in duboke bore postaju pli}e, male se bri{u, a spre~ava se i nastanak novih bez obzira na dob pacijenta.

Vitamini ~uvaju mjehur

Kiseline i serumi
To se posti`e dodatnim, vanjskim nano{enjem hijaluronske kiseline i kolagenskih seruma koje jo{ nazivaju i eliksirima mladosti ko`e. Nanostruje su neophodne da bi hijauronska kiselina, kao i kolagen, dospjeli u srednji sloj ko`e, dermis. Hijaluronska kiselina je normalan sastojak ko`e. Stvaraju je uglavnom fibroblasti, u manjoj mjeri i }elije epidermisa - keratinociti. Hijaluronska kiselina ima izuzetnu sposobnost da na sebe vezuje vodu, {to ko`i daje mladala~ki izgled. Fibroblasti beba i male djece najproduktivniji su u stvaranju hijaluronske kiseline. Nakon tridesete godine `ivota proizvodnja hijaluronske kiseline od fibroblasta i keratinocita jako brzo opada, a tada se upravo javljaju i bore. Dokazano je da fibroblasti i keratinociti u kasnijim godinama `ivota mogu u svoj metabolizam uklju~iti hijaluronsku kiselinu, dodu{e samo ako je u ko`u unesena pomo}u nanostruja. A njih upravo koristi Arasis perfector.

Podsticanje metabolizma
Mu{karci koji piju vi{e alkoholnih pi}a imaju ni`i nivo omega-3 masnih kiselina od onih koji ne piju ~esto, zaklju~ak je ameri~ke studije. Omega-3 kiseline klju~ne su za borbu protiv bolesti i rad mozga pa lije~nici takvim osobama preporu~uju da jedu {to vi{e ribe. Od najve}eg nedostatka omega-3 masnih kiselina pate oni koji se povremeno napijaju odnosno, popiju 4-5 pi}a za redom ili piju ba{ iz razloga da bi se napili. Na }elije ko`e, zahvaljuju}i specifi~nom smje{taju toga organa, mogu}e je

30. godine, kad nivo tog hormona polako po~inje opadati. U po~etku za otprilike jedan posto godi{nje, a nakon 50. godine i znatno izrazitije. Na samom po~etku

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Prim. Dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} urolog-ultrasoni~ar i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic Tel: 036/734-050 Fax: 036/734-052 E-mail: pzu-ko@bih.net.ba

embriji su spolno neodre|eni, oko 6. sedmice trudno}e prisutnost Y-hromozoma potaknut }e lu~enje testosterona pod ~ijim se utjecajem formiraju penis i testisi. Nakon navr{ene prve godine pa sve do puberteta testisi ne lu~e testosteron. Me|utim, u vrijeme puberteta dje~aci su izlo`eni pravoj erupciji ovog zanimljivog hormona. Dje~ake koji imaju visok nivo testosterona mogu}e je prepoznati i po tome {to su zlo~estiji i neukrotiviji od prosjeka. Upravo je mladi}evo samopouzdanje dobar pokazatelj `enama koliki mu je libido i potencija. Mu{karci s vi{e testosterona u prosjeku

Karcinom mokra}nog mjehura, od kojeg tri puta ~e{}e obolijevaju mu{karci, mogu}e je prevenirati unosom odre|enih vitamina, tvrde australski nau~nici iz Kambere. Istra`ivanje kojim je obuhva}eno 560 ispitanika pokazalo je da su u za{titi od ovog zlo}udnog oblika bolesti klju~ni vitamini E, D, B1 (tijamin), B3 (niacin), karotenoidi i mineral fosfor. Istra`iva~i tvrde da bi svakodnevnim unosom ovih vitamina, ne samo kroz vo}e i povr}e, nego i u vidu suplemenata, rizik obolijevanja bio prepolovljen.

34

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

35

’ Dr
B
io je jo{ student medicine kad je 1841. godine Alfred Poland iz Velike Britanije opisao uro|enu anomaliju koja predstavlja kombinaciju defekta mekih tkiva grudnog ko{a i hrskavi~no-ko{tanih dijelova rebara. Drugi autori su dopunjavali ovaj sindrom nalazima drugih anomalija tako da su naj~e{}e nerazvijenost ili odsustvo glavnog prsnog mi{i}a jedne strane i nerazvijeno potko`no masno tkivo na prsnoj regiji iste strane.

ORDINACIJA

Djeca sa Polandovim sindromom u potpunosti se razvijaju normalno osim spomenutih deformiteta. Veoma rijetko rebarni luk na zahva}enoj strani mo`e biti slabije razvijen ili ~ak mo`e nedostajati (naj~e{}e hrskavice drugog do petog rebra), {to je nekada smatrano tzv. kilom plu}a Pi{e: Doc. dr. prim. Reuf Karabeg

Pu{enje ne spre~ava debljanje

[ta je Polandov sindrom

Uro|ena anomalija mekih Pu{enje topi mi{i}e, tkiva grudnog ko{a i rebara a ne masne naslage
Opovrgnuta zabluda
Samo u slu~aju sraslih prstiju operativni zahvat njihovog razdvajanja mora se uraditi ve} kod djeteta od 18 mjeseci
Mi{ljenje da pu{enje smanjuje apetit i poma`e pri smanjenju tjelesne te`ine opovrgli su nau~nici u Australiji nakon otkri}a da nije rije~ o smanjenju nakupljenih masnih naslaga nego mi{i}nog tkiva. Osoba }e izgledati mr{a-

vije i vaga }e pokazivati manje kilograma, ali takav na~in gubitka tjelesne te`ine {tetan je za zdravlje. Ve}ina masnih naslaga, kojih smo se `eljeli „rije{iti“ zadr`at }e se, ali i nastaviti se sakupljati, posebno oko srca pu{a~a, njegovih plu}a i jetre.

Duboka venska tromboza
Venski trombi obi~no nastaju u okolnostima slabog ili poreme}enog protoka krvi - venske staze i sastoje se prete`no od fibrina i eritrocita, s relativno malo trombocita. Staza predisponira trombozi tako {to omogu}ava aktivnim faktorima koagulacije da se lokalno akumuliraju i smanjuje njihovu izlo`enost prirodnim antikoagulansima cirkuliraju}e krvi. Venske tromboze obi~no po~inju u sinusima venskih zalistaka valve pockets, gdje je zastoj najizra`eniji, ili na mjestima povrede vene.
Kratki i srasli prsti jedna su od karakteristika ovog sindroma

Rijetka anomalija
Na zahva}enoj strani nema dlaka u pazuhu, kratki su i srasli prsti na toj strani, nema bradavice, a kod djevoj~ica dojke nema ili je nerazvijena. Sre}om, ovo je jedna od uro|enih anomalija koja se javlja rijetko - jednom od 10.000 do 50.000 `ivoro|ene djece. ^e{}a je kod mu{ke djece i dva puta ~e{}a s desne strane. Uzrok nastanka je nepoznat. Smanjena krvna opskrba prsnog ko{a i ruke dugo je smatrana uzrokom, ali bez dokaza. Iako je opisano nekoliko slu~ajeva gdje je vi{e ~lanova iste porodice imalo ovaj si-

ndrom, geneti~ari smatraju da je on rijetko naslije|en te se smatra sporadi~nim oboljenjem. Najbitnije je re}i da se djeca sa Polandovim sindromom u potpunosti razvijaju normalno osim spomenutih deformiteta. Veoma rijetko rebarni luk na zahva}enoj strani mo`e biti slabije razvijen ili ~ak mo`e nedostajati (naj~e{}e hrskavice drugog do petog rebra), {to je nekada smatrano tzv. kilom plu}a zbog klini~kog nalaza paradoksalnog disanja. Kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MRI) mogu se

uraditi da bi se anatomski detaljno analizirala zahva}ena regija prsnog ko{a, {to je neophodno za naknadnu rekonstruktivnu hirurgiju, koja se ne radi prije puberteta. Samo u slu~aju sraslih prstiju (tzv. sindaktilija) operativni zahvat njihovog razdvajanja mora se uraditi ve} kod djeteta od 18 mjeseci. Kod djevoj~ica, u `elji da se postigne simetrizacija dojki, rekonstruktivna hirurgija se odga|a do potpunog razvoja dojke na nezahva}enoj strani, {to se obi~no de{ava u 19. godini `ivota.

Operacija dojke
Tom prilikom se naj~e{}e ugra|uju tkivni ekspanderi i/ili silikonski implantati. ^esto se mora koristiti tkivni ekspander koji postepenim {irenjem ko`e (nakon ubrizgavanja te~nosti u ekspander svakih 10 dana) u trajanju oko tri mjeseca napravi prostor za postavljanje implantata. U zavisnosti od stepena razlike izme|u dojki postoji vi{e operativnih tehnika. U klini~koj situaciji ve}e nejednakosti i u slu~aju kada je jedna dojka opu{tenija u odnosu na drugu, {to je naj~e{}i slu~aj, neophodno je, pored ubacivanja implantata u manju ili nerazvijenu dojku (zbog Polandovog sindroma), uraditi i podizanje spu{tenije (zdrave) dojke.

Poma`e i bioin`injering
Zbog deformiteta grudnog ko{a naj~e{}e se transplantira mi{i} s druge regije da bi se dobila simetrija izme|u zahva}ene i zdrave regije. Ako su nerazvijena rebra ili nedostaju, u pomo} pristi`e bioin`injering sa hrskavicom razvijenom u laboratoriji.

36

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dr
Muzika stimulira mozak

ORDINACIJA

Bolesti koje izazivaju poja~ano mokrenje uop}e, tzv. poliuriju, kao {e}erni ili vodeni dijabetes mogu dovesti do umokravanja, ali uzrok mo`e biti i malokrvnost tzv. srpastih crvenih zrnaca
Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

[ta je enureza i kako se lije~i

No}no mokrenje nije samo Muzika poma`e u oporavku problem u djetinjstvu od mo`danog udara
Kognitivne funkcije
nja muzike za lije~enje anksioznosti, depresije i bola, ~ak i {izofrenije, demencije i autizma, ve} su poznata, ali ova studija prvi put sugerira da je muzika dobra nakon mo`danog udara. Muzika stimulira mozak da se navikne na o{te}enja izazvana udarom, a ta o{te}enja mogu utjecati na govor, pa`nju ili pokrete.

Svakodnevno slu{anje muzike mo`e pomo}i pacijentima koji se oporavljaju od mo`danog udara, saop}ili su finski nau~nici. U studiji objavljenoj u pariskom medicinskom ~asopisu „Brain“ nau~nici su naveli da slu{anje muzike dva sata dnevno mo`e pomo}i u oporavku i u popravljanju verbalnih i drugih kognitivnih funkcija. Blagotvorna djelova-

Poreme}aj jeste naj~e{}i kod mla|e djece, ali se sre}e i kod odraslih osoba (ra~una se kod otprilike jednog procenta)
evoljno umokravanje je u ve}ini slu~ajeva vi{e neugodno nego {to je opasno po zdravlje. Medicinski naziv problema je enureza. Poreme}aj se naj~e{}e javlja kod mla|e djece, ali se sre}e kod jednog broja odraslih osoba (ra~una se kod otprilike jednog procenta). Bolesti koje izazivaju poja~ano mokrenje uop}e, tzv. poliuriju, kao {e}erni ili vodeni dijabetes mogu dovesti do umokravanja, ali uzrok mo`e biti i malokrvnost tzv. srpastih crvenih zrnaca.

N

Prehrana i kamen u bubregu
Kamen u bubregu mo`e biti razli~itog hemijskog sastava. Neki se sastoje od kalcij-oksalata, drugi od kalcij-fosfata, a tre}i od kristala mokra}ne kiseline. Nastanak razli~itih vrsta kamena u bubregu u neposrednoj je vezi s ishranom koja sadr`i visok procent bjelan~evina `ivotinjskog porijekla. [to ve}e koli~ine bjelan~evina `ivotinjskog porijekla uzimamo putem hrane, bubrezi moraju izlu~iti vi{e kalcija. Vegetarijanci imaju kamen u bubregu dvostruko rje|e od prosjeka za cjelokupno stanovni{tvo.

Epidemijski karakter
Poreme}aj se smatra bolesnim ako je dijete starije od pet godina, jer se do tog perioda stje~e navika na automatsko pra`njenje be{ike i odr`avanje ~isto}e. Umokravanje se kod djece naj~e{}e javlja no}u i naziva

Novi korak u lije~enju astme

Probleme sa zadr`avanjem mokra}e imaju i dijabeti~ari

mo`e dobiti epidemijski karakter. Ovo je obi~no znak protesta {ti}enika na uvjete `ivota u inter-

Posljedica bolesti ili povrede
Kod pojave umokravanja mora se misliti u prvom redu na neka bolesna stanja urogenitalnog trakta, kao {to je infekcija ili malformacije te poreme}aji bubrega i sli~no. ^est uzrok su povrede organa u maloj zdjelici ili povrede ki~mene mo`dine, posebno njenog zavr{nog dijela (konusa ili kaude ekvine).
Uskoro klini~ka ispitivanja

Kalcij aktivira imunolo{ki sistem
Grupa francuskih nau~nika iz Centra za fiziopatologiju u Tuluzu otkrila je ulogu kalcija u aktivnosti }elija imunolo{kog sistema astmati~nih osoba, {to mo`e biti novi korak u lije~enju tog oboljenja. Prekomjerna reakcija imunolo{kog sistema, kako su pokazala istra`ivanja, dovodi do astmati~nih napada, kao i do pojave svih vrsta alergija, a limfocitne }elije Th2 smatraju se „koordinatorima“ tih napada. Francuski nau~nici su, me|utim, otkrili da se }elije Th2 ne mogu aktivirati bez kalcija koji prodire u te }elije putem odre|enih kanala smje{tenih samo u njihovim unutra{njim zidovima. Nau~nici iz Tuluza uspjeli su smanjiti aktivnost tih „kalci~nih“ kanala djeluju}i na genski materijal }elija Th2. Oni su tako razvili supstancu koja kada se unosi u organizam nazalnim putem u velikoj mjeri smanjuje opasnost od pojave astme. Nau~nici sada planiraju da potvrde da se i u ljudskim }elijama Th2 nalaze ti „kalci~ni“ kanali, kako bi mogla da po~nu i klini~ka ispitivanja razvijene supstance.

se enurezis nokturna, dok kod manjeg broja djece postoji i danju (enurezis diurna). No}no mokrenje je ~esto u internatima, gdje

natu i posebno na stav odgajatelja ili pak kao reakcija na odvajanje od roditeljskog doma. Gotovo je pravilo da umokravanje ide s dubo-

PRIVATNA ORDINACIJA

„ZUKI]“
Grbavi~ka 3, Sarajevo Tel. 061 103-108, 062 286-956, 033 204-640
Prof. dr.

Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - epilepsije, glavobolje, vrtoglavice, neuroze, psihoze, polineuropatije, Parkinsonova b., multipla skleroza Ultrazvu~na dijagnostika - ultrazvuk abdomena, male zdjelice, dojki, {titnja~e - Color doppler krvnih sudova

Tarik Zuki}

kim snom, jer se ta djeca te{ko bude. Ujutro, nakon bu|enja, ne sje}aju se ni bu|enja, ni umokravanja. Za ovu djecu je gotovo tipi~no da tokom dana odla`u izmokravanje, pa se ~esto umokre jure}i u klozet. Uzrok nevoljnog umokravanja tuma~i se na razne na~ine. Neki smatraju da je to problem libidinoznih promjena, dok drugi uzrok nalaze u erotiziraju}im faktorima, po{to prolaz mokra}e kroz mokra}ovod stvara ugodne senzacije. Najve}i broj ljekara smatra da se radi o aktu protesta i nezadovoljstva na stavove roditelja ili odgajatelja, odnosno o nesvjesnoj `elji da se privu~e pa`nja roditelja. Dubok san i amnezija se tuma~e `eljom djeteta da se smanji krivica jer „ja ni{ta ne znam {ta se dogodilo“. Naj~e{}i povod za nastajanje umokravanja su psihogeni razlozi. Ipak, u tim slu~ajevima uvijek se mora misliti i na mogu}nost odre|ene organske lezije koja dovodi do ovog poreme}aja. Umokravanje se naj-

~e{}e de{ava u fazi prelaska iz dubokih faza spavanja koje imaju jasan korelat na EEG snimcima i mogu se prikazati prilikom registracije EEG-a u toku spavanja.

Potraga za uzrokom
Ovaj prijelaz iz dubokog sna u druge faze spavanja ~esto je pra}en pokretima i pove}anim pritiskom u mokra}noj be{ici, pa zakasnjelo bu|enje kod osoba sklonih enurezi u tim trenucima dovodi do pra`njenja be{ike. Lije~enje zavisi od uzroka. Ako su u pitanju naj~e{}i uzroci, razni psihi~ki poreme}aji, daju se lijekovi koji se ina~e koriste u lije~enju depresije. Najvi{e je ispitivan amizol koji daje najbolje rezultate. Pacijentu ili roditeljima se preporu~uje da uve~er oko 18 sati, zavisno od uzrasta djeteta, uzima jednu tabletu od 10 ili 25 mg, a u poseban kalendar se unose podaci da li je bilo umokravanja (najbolje kri`i}ima, ako je bilo umokravanja, ili nula ako je bilo suho). Lije~enje obi~no traje 2-3 mjeseca.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

37

38

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

H. K. Grada{~evi}a 54, 76250 Grada~ac, telefon/fax 035/821-985, e-mail: opc.grad@bih.net.ba www.gradacac.ba

Op}insko vije}e

Na osnovu ~lana 2. 12. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08), ~lana 2. Odluke o utvr|ivanju kvalifikacija za ~lanove izbornih komisija („Sl. glasnik BiH“, br. 40/06, ~lana 2. i 3. Uputstva o procedurama za imenovanje ~lanova Op}inske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banje Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Br~ko Distrikta BiH, broj: 01-02-21495/08 od 29. 5. 2008. godine, ~lana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog ~lana Op}inske izborne komisije Grada~ac, Op}insko vije}e op}ine Grada~ac, raspisuje

JAVNI OGLAS
za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Grada~ac ^lan 1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije Grada~ac. ^lanove Op}inske izborne komisije Grada~ac imenuje Op}insko vije}e Grada~ac, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina. Uslovi koje kandidat za ~lana Op}inske izborne komisije treba ispunjavati su slijede}i: Uslovi iz ~lana 2.2. Izbornog zakona BiH: - ^lan Op}inske izborne komisije je osoba sa pravom glasa; - ^lan Op}inske izborne komisije je lice sa odgovaraju}om stru~no{}u i iskustvom na provedbi izbora. Uslovi iz Odluke o utvr|ivanju kvalifikacija za ~lanove izbornih komisija (Odluka broj: 05-1-022108/08 od 17. 7. 2008. godine) Pored uslova iz ~lana 2.2. Izbornog zakona BiH, kandidati za ~lanove op}inskih izbornih komisija moraju ispunjavati kriterije iz Odluke o utvr|ivanju kvalifikacija za ~lanove izbornih komisija (Odluka broj: 05-1-02-2108/08 od 17. 7. 2008. godine) i to: - da imaju prebivali{te na op}ini Grada~ac; - da imaju zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u, odnosno VI/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera; - da posjeduju iskustvo u provo|enju izbora, - izuzetno, ~lan Op}inske izborne komisije mo`e biti osoba koja ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stru~ne spreme a da ne posjeduje iskustvo u provedbi izbora. Pod iskustvom u provedbi izbora u smislu ~lana 2. stav 2. gore citirane Odluke podrazumijeva se:
Bucomerc d.o.o. Brestovsko bb 71250 Kiseljak Tel/fax 030/876-248

a) ~lanstvo u izbornoj komisiji; b) ~lanstvo u bira~kom odboru; c) rad u stru~nim organima u provedbi izbora; d) objavljivanje stru~nih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. Kriteriji za imenovanje ~lanova Op}inskih izbornih komisija: „^lan op}inske izborne komisije po ~lanu 2.12 stav 4. Izbornog zakona BiH mo`e biti: predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar op}inskog vije}a, lica profesionalno zaposlena u op}inskim organima uprave ili druga lica, ako ispunjavaju uslove iz ~lana 2.2. Izbornog zakona, a nemaju smetnji iz ~l. 2.3. Izbornog zakona“. „Za ~lana Op}inske izborne komisije po ~lanu 2.3 Izbornog zakona BiH: NE MO@E biti imenovano lice: 1. koje se ne mo`e kandidovati u smislu odredbi ~lana 1.6; 1.7. i 1.7a Izbornog zakona BiH; 2. koje je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili ~lan izvr{nog odbora ili glavnog odbora); 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12. stav 4. ovog Zakona. 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; 5. kojem je izre~ena kazna za te`u povredu izbornog zakona ili propisa za koji je li~no odgovorno u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke. „^lan op}inske izborne komisije po ~lanu 2.12. stav 7. Izbornog zakona BiH: NE MO@E biti zastupnik, odnosno punomo}nik politi~kog subjekta, koji u~estvuje na izborima ili lice koje je pravomo}nom sudskom presudom osu|eno na kaznu zatvora u trajanju od {est mjeseci ili du`e“. „U sastavu op}inske izborne komisije po ~lanu 2.2. stav 4. Izbornog zakona BiH, nastojat }e se obezbijediti da broj ~lanova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 ukupnog broja ~lanova“. „Sastav izborne komisije po ~lanu 2.14 Izbornog zakona BiH treba biti multieti~an, tako da odra`ava zastupljenost konstitutivnih naroda, uklju~uju}i i ostale, vode}i ra~una o posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na dr`avnom nivou“. Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. kra}a biografija sa li~nim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, jedinstveni mati~ni broj, ta~na adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u slu`bi); 2. ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom stepenu i vrsti stru~ne spreme;
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 P 056030 06 P Sarajevo, 12. 02. 2010. godine

3. dokaz o izbornom iskustvu, za kandidata, (potvrda Op}inske izborne komisije o radu na bira~kom mjestu, rje{enje o imenovanju u op}insku izbornu komisiju ili bira~ki odbor ili neki drugi dokaz, koji mo`e potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo). Izuzetno, osoba koja ima zavr{en pravni fakultet ne mora da posjeduje izborno iskustvo u provedbi izbora i nije obavezna dostaviti takav dokaz. 4. svojeru~no potpisana i od nadle`nog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti; 5. svojeru~no potpisana i od nadle`nog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz ~lana 2.3 Izbornog zakona BiH (da nije ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog tijela politi~ke stranke ili koalicije; da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; da nije izre~ena kazna za te`u povredu izbornog zakona ili propisa za koji je li~no odgovorna, u posljednje ~etiri godine ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke) 6. fotokopija li~ne karte i uvjerenja o prebivali{tu izdatog od strane CIPS; 7. popunjen upitnik Centralne izborne komisije. NAPOMENA: Upitnik Centralne izborne komisije mo`e se dobiti u Stru~noj slu`bi Vije}a. Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbore i imenovanja - Konkursna komisija izvr{it }e klasifikaciju kandidata. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija }e obaviti intervju, nakon ~ega }e sa~initi rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu. Nadle`ni organ - Op}insko vije}e Grada~ac }e cijene}i polo`aj kandidata na rang listi izvr{iti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom „JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANA OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE - NE OTVARAJ“ na slijede}u adresu: KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG VIJE]A GRADA^AC Ul. H. K. Grada{~evi}a 74 76250 GRADA^AC Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon 035/821-985. PREDSJEDAVAJU]I OP]INSKOG VIJE]A Adem Hani}, dipl.el.ing

OGLAS
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS 1. DIPL. IN@INJER GRA\EVINE ILI IN@INJER GRA\EVINE 1 izvr{ilac

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Bank add Sarajevo u likvidacionom postupku, ul. Branilaca Sarajeva br. 19. Sarajevo, zastupani po advokatu Plamenko ^ustovi} iz Sarajeva protiv tu`enih Turulja Ramiz iz Sarajeva ul. Nahorevska br. 202. radi isplate duga, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`eni Turulja Ramiz iz Sarajeva ul. Nahorevska br. 202 da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 21. 02. 2005.

godine, kojom je tu`itelj predlo`io da je tu`eni du`an tu`itelju platiti iznos od 70.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. avgusta 1998. godine do isplate, kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana prijema pravomo}nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremenom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Sijer~i}

Bucomerc d.o.o. Kiseljak Kandidati trebaju prilo`iti dokaze o stru~noj spremi i posjedovati minimalno pet godina radnog iskustva, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Prijave sa kra}om biografijom slati na fax: 030/876-248 ili li~no u Upravi dru{tva. Kontakt telefon za ostale informacije 062/337-004 Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

39

Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03), ~lanka 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 30/97; 07/02 i 70/08) i Odluke Vlade HN@/K o obustavljanju postupka izbora i imenovanja i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje ~lanova upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K broj: 01-1-02-354/10 od 18. 02. 2010. godine, Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HN@/K, raspisuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@ Upravno vije}e Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@, sastoji se od 9 (devet) ~lanova, i to: - 3 (tri) ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja - 2 (dva) ~lana iz reda poslodavaca - 4 (~etiri) ~lana iz reda zdravstvenih djelatnika U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti iz kojeg reda se kandidiraju (iz reda osiguranika, iz reda poslodavaca, iz reda zdravstvenih djelatnika),s naglaskom da se isklju~ivo kandidiraju samo iz jednog od navedenih redova, a nikako iz dva ili sva tri reda. NADLE@NOST UPRAVNOG VIJE]A - utvr|uje program djelatnosti obveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za promicanje obveznog zdravstvenog osiguranja, utvr|uje politiku kori{tenja sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcioniranje stru~ne slu`be `upanijskog zavoda osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih osoba i racionalnog poslovanja, - donosi statut `upanijskog zavoda osiguranja uz suglasnost zakonodavnog tijela `upanije i druge op}e akte za ~ije je dono{enje ovla{ten zakonom, - predla`e sukladno zakonu stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, - donosi financijski plan i usvaja zavr{ni ra~un, - odlu~uje o osiguravanju dopunskih sredstava i o na~inu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju, - pretresa godi{nje izvje{}e o radu `upanijskog zavoda osiguranja i njegove stru~ne slu`be, - razmatra izvje{}e o kontroli vrste, opsega i kvalitete izvr{enih zdravstvenih usluga, - provodi pro{ireno zdravstveno osiguranje ako je utvr|eno odlukom zakonodavnog tijela `upanije, - sura|uje s drugim `upanijskim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim tijelima i organizacijama u stvarima od zajedni~kog interesa-odre|uje predstavnike u drugim organizacijama i dr., - vr{i i druge poslove za koje je ovla{ten zakonom, podzakonskim aktima, op}im i drugim aktima. Svaki kandidat treba ispunjavati slijede}e OP]E uvjete: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lanak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije osu|ivan za kazneno djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, - da nema privatni financijski interes u Zavodu, - da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 16/02; 14/03; 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, roj: 70/08), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Slu`bene novine F BiH“, broj 12/03 i 34/03). Pored op}ih uvjeta kandidat za ~lana upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranje treba da ispunjava i slijede}e POSEBNE uvjete: - da ima zavr{en VII stupanj stru~ne spreme, - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog zvanja, - da nije ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno zavoda, - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, odnosno nadzornog vije}a. Prilikom procjene svih kandidata vodit }e se ra~una o slijede}im kriterijima: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije ~lana Upravnog vije}a, - sposobnost nepristranog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tijekom karijere. Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata: 1. rodni list (ne stariji od 6 mjeseci), 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6. mjeseci) ili CIPS-ovu osobnu iskaznicu, 3. uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3. godine prije objavljivanja oglasa, 4. uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak izdanog od mjerodavnog tijela (ne starije od 3 mjeseca), 5. dokaz o ispunjavanju uvjeta {kolske spreme i radnog iskustva, 6. izjava da se na njega ne odnosi ~lanak IX. to~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine na podru~ju biv{e Jugoslavije, 7. izjava da nema privatni financijski interes u Zavodu, 8. izjava da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, 9. izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci , 10. izjava da nije ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno zavoda, 11. izjava da nije ~lan u vi{e od jednog upravnog, odnosno nadzornog vije}a. (sve izjave moraju biti ovjerene od strane mjerodavnog organa) Izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a vr{i se na razdoblje od ~etiri (4) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju, koji }e biti obavljen sukladno ~lanku 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH. Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno odredbama Zakona o za{titi osobnih podataka BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 32/01). Nepotpune, nepravovremene i neprecizne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u „SLU@BENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH“; „DNEVNOM LISTU“ i „DNEVNOM AVAZU“. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Mostar, Ulica Stjepana Radi}a br. 3 Uz naznaku „Prijava na ponovni javni oglas za izbor i imenovanje Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@“ - NE OTVARAJ -

40 Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz

MALI

OGLASI
Prodaja
Tel. 065 435 585, Sarajevo. Landrover Discovery 2.5 TDI, 2000. god., cijena 16.500 KM. Tel. 062 970 122. Megan Sedan 1.6 16 V, 2003., 105.00 km, sport oprema, extra stanje, 12.200 KM. Tel. 061 137 179. Mercedes 16-19 duplak, sa c brzinom, registrov. do 5. 2010. u dobrom stanju. Tel. 061 157 871. Mercedes benz, 12 H, 300 D, god. 1988., o~uvan, sivi met., registr. do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012. Minibus Iveko Dali automatik, 2.6500 D 16 sjedi{ta, vodi se 1+8, stranac, 1.900 KM, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Motor prodajem zelene boje, 150 kubika. Tel. 061 842 180. Novu Octaviju tour, tek registrovana, multi lock. Tel. 063 639 287. Oktavija 1.9 D, tour, crna met. multi lok. Tel. 061 019 331. Opel Corsa 1.2 benzin, 2002. god. siva met., 4 vrata, tek registrovana sa dosta opreme, 7.600 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa 1.2 benzin, 2002. god., siva met., 4 vrata, tek registrovana, sa dosta opreme, 7.600 KM.Tel. 061 158 202. Opel kadet 1.3 E, „suza“, 1988., cijena 2.200 KM. Tel. 062 183 913. Pasat karavan 1.6 D, god. 84, 450 EUR-a, Omega 2.3 D god. 88, 600 EUR-a, Citroen BX 1.9 D, god. 89., 500 EUR-a. Tel. 062 270 366. Passat limuzina, 2004., full, str. table, mo`e na povlasticu, 16.850 KM. Tel. 061 549 543. Polovne auto gume 4 kom. 245/70/116, 4 kom. 215/65/16, 4 kom. 205/55/16. Tel. 061 209 057. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora motora, hladnjaka, grijanja i brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365 193. Prodaja i ugradnja novih i polovnih alnasera i alternatora svih el. ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867. Prodajem Alfa Romeo, god. 1995., registrovan do kraja god., ugra|en plin, alarm, cijena 3.600 KM. Tel. 061 106 942. Prodajem autobuse marke Scania i „Neoplan“, cijena povoljna. Tel. 033 455-350, 205-552. Prodajem Golf 3, 1992. god., benzinac. Tel. 061 701 715. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Reno-Megan sedan, za manji auto uz dogovor. Tel. 033 760-780, 062 846 348. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Punto 1.7 TD, god. 99., reg. 10. 2010., met. plavi, 5 vrata, 5.000 KM, mo`e zamjena za jeftinije, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Putni~ki kombi T2, god. 90., motor extra 1.7 D, 5 brzina, 9 sjedi{ta, rek registr., 4.500 KM. Tel. 062 270 366. Renault „Twingo“ 2005., benzin, ABS, servo MP3, 43 KW, plavi, 6.500 KM. Tel. 061 106 811. Reno Megan 1.6 16 V, 2003., sivi met., 3 vrata, full oprema, tek registrovan, 10.600 KM. Tel. 061 158 202. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Teretni Kedy, Reno Kango, god. 2003., extra tanje, nove gume, nije tovaren, motor 1.2 Bi, 5001 KM. Tel. 062 270 366. Vilju{kar 9 A, marke Linde, 2,5 E, odli~no stanje. Tel. 062 846 348. Volvo 740 GL, 84. god., dizel, limuzina, u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 061 135 661. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4 2.5 TDI, 150 KS, 2003. god., klima, ABS, central brava, el. podiza~i, cijena 20.000 KM. Tel. 061 689 171. Za Golfa alnaser, altenator 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

DAJE SE U ZAKUP ZAJEDNI^KI PROSTOR, UKUPNE POVR[INE 115 M2, U ULICI HUSREFA RED@I]A 8 - NISKO PRIZEMLJE. PROSTOR JE POGODAN ZA SKLADI[TE ILI GARA@E. ZVATI OD 10-15 SATI. TEL. 065 442 725. 3789-1TT Pos. prostor 25 m2 na Vratniku, slobodan od 15. 3. 2010. Tel. 061 145 041. Pos. prostor 45 m2, na Socijalnom. Tel. 062 841 539. Pos. prostor 50 m2, u blizini novog Avaza, grijanje, klima, alarm, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 90 m2, za sve namjene. Tel. 062 495 849. Pos. prostor 92 m2 uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor 92 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor na [ipu 16 m2. Tel. 061 539 532. Prazan dvos. stan, preko puta Bosmala, ul. A. Branka [imi}a. Tel. 061 572 333. Prazan stan 65 m2, c. grijanje sa parkingom, Saraj Polje. Tel. 061 545 358. Prazan tros. stan na spratu Ned`ari}i. Tel. 033 981 580, 061 134 920. Prostor 90 m2, na Vojni~kom, povoljno. Tel. 062 821 812. Prostor izdajem 50 m2, hitno. Tel. 061 709 931, 033 624-671. Prostor za auto mehani~arsku radnju izdajem. Tel. 061 438 146. Prostor za kancelarije, 45 m2, Ko{. brdo. Tel. 033 213-522, 061 218 361. Soba u stamb. zgradi sa grijanjem, Al. Polje B faza, 120 KM. Tel. 062 467 823. Sobe izdajem, Lukavica. Tel. 065 463 148. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak. Tel. 062 644 055. Sobe za samce, povoljno. Tel. 062 644 055. Sobu na Ko{evu uz bolnicu, centralno, iza 16 h. Tel. 033 217-185. Stamb. pos. prostor 92 m2, u strogom centru, pogodan za notara, advokata, ambulantu, predstavni{tvo. Tel. 061 160 312. Stan 72 m2, prazan, visoko prizemlje, Al. Polje, pogodan i za ured. Tel. 061 156 836. Stan izdajem, Lukavica. Tel. 065 463 148. Studentima (mu{karcima) opremljene sobe, c. grijanje, TV, kuhinja, kupatilo, 100 KM+re`ije, centar, Sarajevo. Tel. 061 244 181. Troipos. stan neopremljen, Breka, centr. grijanje, gara`a 500 KM. Tel. 061 214 306. Tros. lijepo opremljen stan, D. Breka, 500 KM. Tel. 061 214 306. U krugu Famoas skladi{te 250+250 m2, {leperski prilaz. Tel. 061 159 249. Vi{e kanc. prostora razli~itih kvadratura u centru. Tel. 061 214 306. Vi{e soba izdajem, pos. ulaz, grijanje, kupatilo obezbije|eni. Tel. 220531. Vi{e stanova i ku}a izdajem u centru. Tel. 061 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Zidana gara`a na ^. Vili, B. Me{e Selimovi}a. Tel. 061 724 327.

Exluzivno prodaje se stan u centru, trosoban, c.g., velika terasa, ul. Dalmatinska. Tel. 061 159 213, 033 208-652. 3924-1tt Hitno: Dobrinja IV - Kanton, II sprat, c.g., jednoiposoban 50 m2, cijena 75.000 KM. Tel. 066 488 818. 3930-1tt Prodajem poslovno-kancelar. prostor, ul. Ferhadija, 220 m2, I i II sprat, extra ure|en. Tel. 061 558 932. 3931-1tt Dobrinja novogradnja, stanovi od 51 - 62,50 m2, gara`e 12,50 m2, 17,50 m2, 25 m2. Pos. prostori 75 m2, 155 m2. Kreditiranje bez `iranata BBI banka. Tel. 061 398 786. 3976-1tt Grbavica - ul. Grbavi~ka (kod pijace i DM-a), manji jednosoban (29 m2) + balkon (10 m2) na V spratu, bez lifta, cen. grijanje, ura|eno kupatilo, useljivo i odli~no stanje, 59.000 KM. Tel. 061 510 964. 3991-1tt Vikendica - Han Plo~a (izme|u Kobilja~e i Kiseljaka) parcela 650 m2, ku}a (ura|eno prizemlje, prvi sprat nije ra|en, nov krov) vodu je mogu}e dovesti na parcelu, struja priklju~ena, sun~ana strana, uredni papiri, 29.000 KM. Tel. 061 269 835. 399-1tt Prodajemo ku}u u nizovima na Breci, 300 m2 stambenog prostora. U sklopu objekta je gara`a, ispred dva parking mjesta, ba{ta i velika terasa od 30 m2. Papiri uredni 1/1. Cijena na upit. Kontakt tel. 061 186 007. 3284-1Nd` B. Potok kod Interexa 77 m2 u novogradnji, „Tibra Pacifik“ stan delux, 1.800 KM/m2, sa PDV-om. Tel. 061 504 425. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodaje se motel (restoran sa sobama), kvadrature 355 m2, ulica Bravad`iluk. Tel. 061 275 535. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 2 sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlas. 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 92 m2, sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Ciglane, tros. 78 m2, 2.800 KM/m2, mogu}a zamjena za manji od 55-60 m2. Tel. 061 270 732, 033 220377. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^etverosoban 77 m2, N. Smailagi}a. Tel. 061 926 196. ^etverosoban stan 104 m2, novija gradnja, S. Grad. Tel. 061 556 054. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan na Breci, 66 m2, 1 sp. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Dvos. stan novogradnja, Betanija Pionirska dolina, 55 m2, sprat I. Tel. 061 540 015. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera Bau{i}i, H. Novi, ili zamjena za stan, Isto~no Sarajevo. Tel. 065 462 251. Hrasno, jednos. 36 m2, balkon, centralno, lift, cijena 75.000. Tel. 061 817 541. Hrasno, jednosoban 36 m2, balkon, centralno, lift, cijena 75.000 KM. Tel. 061 817 541. Hrasno, prodajem ku}u, Posavska 128A. Tel. 066 116 065. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a, Plandi{te, Bos. ljiljan, objekat dvoeta`ni, 150 m2, ba{te 150 m2. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Osjek, R. Dugonji}a, parcela 2.500 m2, 1/1. Tel. 066 308 900. Ilija{, stan 50 m2, 3 sp., centr. grijanje, PVC stolarija, 1.400 KM/m2. Tel. 062 119 688. Jedan ipo dun. zemlje na Kobilja~i-Buhotina, sa svim priklju~cima, vrlo povoljno. Tel. 062 118 724. Ku}a i 1 dun. zemlje u okolini Sarajeva. Tel. 066 858 860, zvati poslije 16 h. Ku}a ili stan+dvori{te, 120 m2, dva ulaza sa glavne i sporedne, ulaz u dvori{te. Tel. 066 401 030, Bistrik. Ku}a sa oku}nicom, papiri uredni, Sokolovi} kolonija, Ilid`a. Tel. 061 219 853. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, 1/1,

Alfa Romeo, god. 95., ugra|en plin, alamr, registr., do kraja god., cijena 3.600 KM. Tel. 601 106 942. Audi 90, petak, 84. god., registr. do 9. 2010., cijena 4.500 KM, met.boja. Tel. 061 103 204, 061 223 148. Auto galerija 20 KM. Tel. 062 972 512. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 5 E60, 2005. god., businnes paket, max full oprema, sivi met., mogu}a zamjena za jeftinije, 41.000 KM. Tel. 601 158 202. BMW 530 D, E60, crni, al. felge, xenon, CD, radio navigacija, 2004. god., 7 mj., registrovan, nove gume M+S, 4x el. stakla 10 x airbag. Tel. 066 364-848. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelovi za Audija CC 80, vrlo povoljno. Tel. 061 311 373. Fabia 14 MPI, 2000. god., servisirana, registr. 7.000 KM, mogu}a zamjena za Golf 3 dizel. Tel. 061 270 732. Fabija 1.2 HTP met. siva, klima, , ABS, reg. Tel. 061 345 423. Fiat Forino Kedy, vrlo povoljno. Tel. 061 147 480. Fiat Punto 1.2 B, 12./2003. god., novi model, tek uvezen, pla}ena carina i PDV, servo, central, ABS, el. paket opreme, crni, kao nov, 6.950 KM. Tel. 061 205 098. Fiat Punto 1.3 dizel, multi jet, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 305 928. Fiat Punto kao nov, 99. god., povoljno. Tel. 062 227 513. Fiat Punto, registr. do 6. mjeseca, povoljno. Tel. 061 546 922. Fiat Stilo 1.6 16 V, 2001. god., 90.000 km pre{ao, o~uvan, crni, met., full, povoljno. Tel. 061 490 570. Fiat Stilo SW 1.9 multi jet, 2006. god., met. sivi, ful oprema, nove gume, alarm, do registr. 11.300. Tel. 061 923 420. Ford Eskort TD 1.8, 1998. god., tamno zelena, 6.300 KM. Tel. 602 564 135. Ford Fiesta 1.3 B, 96. god., crvena, 3 vrata, reg. do 4. 2010., gara`irana, cijena 4.200 KM. Tel. 061 535 565. Ford Fokus 1.8 DTCI, 2002. god., karavan, plava metalik, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Ford Fokus, 2007. god., 1.6, 90 KS, PDCI, reg. do 12/2010., CD, klima, ABS, 8 airbaga, daljinsko. Tel. 033 626-990. Golf 2 dizel, 87. god., tek registrovan, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Golf 2, 1.6 dizel, 1987. god., registrovan, u dobrom stanju. Cijena 2.700 KM. Tel. 061 864 130. Golf dizel, 85. god., registrovan, 4 vrata, centralna brava, stakla na struju i {pigle, met. sivi, servo volan, 2.400 KM. Tel. 061 504 190. Golf II dizel, 1.6, 88. god., 4 vrata, met. sivi, odli~no stanje, lavlja kand`a. Tel. 062 257 197, Sarajevo. Golf III TDI, 1997, crveni, 110 KS, klimatronik, ful oprema, 5 vrata, registrovan. Tel. 063 522 652. Golf IV, 1.4 benz., 98. god., registrovan do 7. 2010., cijena po dogovoru. Tel. 061 556 404. Hitno prodajem Renault Megan coupe, 2001., extra o~uvan, full oprema, reg. do jula 2010. Tel. 061 338 433. Hyundai star 2 godine, u garanciji, tek registrovan. Tel. 063 639 287. Jetta 82. god., registr., prvi vlasnik, uredno servisirana, cijena 2.000 KM. Tel. 061 165 170. Kamion Korpa 12 m, Iveco 35-10, god. 1999., boja plava. Tel. 033 553865, 061 895 017. Lada 112 1.5 GLi, 16 V, kiper, 5 vrata, skoro nova, samo 25.500 km bez vo`nje zimi, reg. do 2. 6. 2010., met. nebo plava. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Lancia Lyibra 1.9 JTD, 2003. god., registr. sa zimskim gumama.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor od 15 m2 u Bosmalcity-u. Cijena 700 KM. Kontakt tel. 062 134 415, 062 506 584. 3268-1Nd` Adaptiran namje{ten jednos. stan u zgradi, II sp., Bistrik, ozbiljnim osobama, 450 KM, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Aneks, prazan stan, priv. ku}a, ul. Cazinska. Tel. 033 611-759, 061 509 289. Apartmani, sobe, Stari Grad. Tel. 061 537 479. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Butmir, dvos. stan prazan. Tel. 061 515 721. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar 105 m2, 130 m2, Ciglane stanovi, ku}e, Kalemova, za strance. Tel. 061 856 041. Centar u blizini Katedrale, lijepo namje{ten dvos. stan izdaje se. Tel. 061 480 445. Ciglane kod Robota pos. prostor 30 m2. Tel. 062 725 860. ^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3. Tel. 033 526-521. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Dvokrev. soba djevojkama, centr. grijanje, upotreba kuhinje, lokacija Grbavica. Tel. 061 916 170. Dvos. i tros. stan namje{ten u novoizgra|enoj ku}i. Tel. 063 923 091. Dvos. konf. stan 70 m2, kompletno namje{ten, centrlano grijanje, kablovska TV, telefon. Tel. 657-697, 061 507 240. Dvos. namje{ten na Ilid`i-Pejton. Tel. 061 172 852. Dvos. namje{ten stan ^. Vila I, bra~nom paru ili studenticama. Tel. 062 969 500. Dvos. namje{ten stan kod `elj. stanice, u blizini novog Avaza, u priv. ku}i, pos. ulaz, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvos. namje{ten stan sa grijanjem, pos. ulaz i kablovska TV. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Dvos. namje{ten stan sa grijanjem, pos. ulaz. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Dvos. stan 70 m2, kompletno namje{ten, centr. grijanje, kablovska TV, telefon. Tel. 657-697, 061 507 240. Dvos. stan na ^. Vili, Paromlinska, novogradnja 450 KM. Tel. 061 214 306. Dvos. stan nenamje{ten, [ip, novogradnja, gara`a, kompl. kuhinja, 400 KM. Tel. 061 214 306. Dvos. stan opremljen na Grbavici, 500 KM. Tel. 061 214 306. Dvos. stan u priv. ku}i naselje [ipBare. Tel. 062 139 215. Dvos. stan u priv. ku}i, [ip-Bare, 150 KM. Tel. 062 139 215. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Ferhadija, namje{ten jednos. stan. Tel. 033 201-973. Gara`u izdajem podzemnu blizu M. Dvora, kirija pola godine unaprijed. Tel. 033 470-635, Kranj~evi}eva. Garsonjera u centru. Tel. 063 111 341. Garsonjera, Ko{. Brdo. Tel. 233093. Grbavica, lijepo namje{ten dvos. stan, stamb. zgrada, eta`. grijanje. Tel. 061 565 787. Grbavica, namje{tenu sobu u 2,5sobnom stanu (kabl., c. grijanje) u [opingu (neboder) za 200 KM. Tel. 061 875 791. Hrasno, Posavska 128, izdajem namje{ten sprat ku}e, prednost porodice, sve zasebno. Tel. 066 116 065. Ilid`a, pija~na, polunamje{ten stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883. Ilid`a-Pejton pos. prostor 40 m2 u

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujemo sve vrste vozila havarisana, str. table, neregistrovana. Tel. 061 820 000.

priv. ku}i na du`i period. Tel. 033 622064, 062 156 840. Izdajem 1-krevetnu i 2-krevetnu sobu: TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033 238-744, 061 335 409. Izdajem 1-soban ili 2-soban namje{ten stan u Hrasnom. Tel. 033/521-880, 033/643-515. Izdajem 80 m2 pos. prostora za sve namjene. Tel. 062 495 849. Izdajem apartman na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Izdajem extra lokaciju za fitnes ili ordinaciju. Tel. 061 141 610. Izdajem friz. salon, mo`e i u druge svrhe. Tel. 062 738 661. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem posl. prostor 45 m2, pogodan za sve namjene, veliki parking. Lokacija extra. Tel. 061 141 610. Izdajem posl. prostor na [ipu (nov) od 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Izdajem posl. prostor, prodajni, proizvodni, magacin + stan. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor kod Suda, 33 m2, [enoina, zvati iza 17 h. Tel. 534-126. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje, strogi centar Ba{~ar{ija, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e, namje{ten ili nenamje{ten, ul. Brije{}e 161. Tel. 061 214 220. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban, renoviran, namje{ten stan na Socijalnom. Mo`e i na du`i period. Tel. 061 145 829. Jednos. namje{ten stan u priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465. Jednos. stan namje{ten u porodi~no ku}i, Hrasno. Tel. 033 526-912. Jednos. stan, prizemlje porodi~ne ku}e, pos. ulaz, veoma povoljno, Kod`ina ul., N. Grad. Tel. 061 102 286. Jednosoban polunamje{ten ili prazan stan, priv. ku}a, pos. ulaz, bez djece. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Kafi} opremljen na Skenderiji, 30 m2. Tel. 061 214 306. Kanc. pos. prostor od dvije prostorije, magacin 50 m2, Ko{. Brdo. Tel. 061 218 361. Kanc. prostor 128 m2, 3 kanc., Titova. Tel. 061 214 306. Kanc. prostor 230 m2, Grbavica, parking, novogradnja. Tel. 061 214 306. Kod OHR-a izdajem super namje{ten stan, 56 m2. Tel. 061 996 275. Ko{. Brdo, pos. prost. 20 m2. Tel. 061 538 900. Ku}a novogradnja, garea`a, ba{ta, Pionirska, 600 KM. Tel. 061 214 306. Lijepo namje{ten stan 60 m2, 3 sp., Ko{. Brdo. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Lokal izdajem za svadbe i ro|endane, povoljno. Tel. 062 644 055. Lokal za svadbe i ostala slavlja. Tel. 062 644 055. Na M. Dvoru namje{ten stan 50 m2, sa plin. grijanjem. Tel. 062 931 200. Namje{tena soba, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 521-618, 061 529 838. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Namje{tena soba, dosta jeftino, samcu, Stup.Tel. 638-459 od 7-9 h. Namje{tenu garsonjeru komplet kablovska, telefon, 6 mjeseci kirija, izdajem. Tel. 061 272 743. Namje{tenu garsonjeru u [vrakinom. Tel. 033 467-438, 061 398 380. Nenamje{ten tros. stan Breka, 400 KM+gara`a. Tel. 061 214 306. Neopremljen stan na Grbavici 100 m2, 500 KM. Tel. 061 214 306. Nov namje{ten dvos. stan kod ambasade Austrije. Tel. 033/458-956, 061 512 874. Pofali}i kod benzinske pumpe, izdajem pos. prostor 30 m2, slobodan za sve namjene. Tel. 061 132 268. Pos. prostor 18 m2, u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 396 736, 065 952 967.

Prodaja
Prodajem dvosoban stan 59 m2 u Sokolovi} Koloniji. Adaptiran, telefon, klima, sa izlazom u ba{tu. Fixno 100.000 KM. Tel. 061 159 405. 2599-1Nd` Prodajem stambeno-poslovni prostor povr{ine 180 m2 sa svim priklju~cima i pripremljenim parkingom od 200 m2 na parceli od 960 m2, u Kasindolskoj ulici, Ilid`a. Cijena 320.000 KM. Tel. +387 66 333-004, zvati od 12 h. 2941-1Nd` Prodaje se jednosoban stan na Ko{evskom brdu, povr{ine 31 m2, po cijeni od 1.200 KM za 1 m2. Mobiteli: 061 836 879 i 061 156 174. Mogu}i su i minimalni druga~iji ozbiljniji pregovori i eventualni dogovori. 3842-1tt Prodajem stan 33 m2, Trg ZAVNOBiH-a, IV sprat, useljiv 59.000 KM i stan 45 m2, VI sprat, (kod TOM-a) RS - 55.000 KM. Stan A. Polje, 43 m2, c.g., lo|a, 77.000 KM. Tel. 061 926 069. 3941-1tt

Dnevni avaz Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010. 41
p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, 70.000 EUR-a. Tel. 033 420-319. Ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Makarska 33 m2, san u centru, 70.000 EUR-a. Tel. 061 173 723. Makarska, stan u centru 33 m2, 70.000 EUR-a. Tel. 061 173 723. Most. raskr{}e, dvije ku}e i 2.500 m2 zemlje. Tel. 066 234 531. Most. raskr{}e, dvije ku}e i 2.500 m2 zemlje. Tel. 066 234 531. Mostar, prodajem ili mijenjam za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268. Tel. 063 288 954. Mostarsko raskr{}e, prodajem pos. prostor. Tel. 061 174 017. Ned`ari}i, dvije ku}e na placu od 760 m2 sa urednim papirima, 500.000 KM. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, novogradnja, stan povoljno. Tel. 063 312 111. Neum, Tiha luka, kompletno namje{ten stan 40 m2 sa terasom, pogled na more, cijena 1.700 EUR-a/m2. Tel. 061 147 336. Ni{i}i, crnogori~na {uma, 3.300 m2 dobar prilaz za vikendice i odmor. Tel. 061 169 833. Plac prodajem [amin Gaj, Rakovica. Tel. 061 579 445. Pofali}i, ve}a ku}a sa razra|enim pos. prostorima, novogradnja. Tel. 061 411 717. Pos. prostor 180 m2, centar. Tel. 062 495 849. Pos. prostor 38 m2 razra|en trgovina sa inventarom ili bez, vlasni{tvo 1/1 u Vogo{}i. Tel. 061 149 183. Pos. prostor 38 m2, razra|en, trgovina sa inventarom ili bez, vl. 1/1 u Vogo{}i. Tel. 061 149 183. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem ili izdajem pos. prostor na Mostar. raskr{}u, kru`ni tok. Tel. 061 174 017. Prodajem ili izdajem radnju na Siranu 12 m2. Tel. 063 211 167. Prodajem ili mijenjam trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Prodajem jednosoban stan u Dobrinji. Tel. 061 202 497. Prodajem ku}u Radni~ka 122, visoko prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\emovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem pos. prostor 16 m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203905, 061 172 757. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stambeno-poslovni prostor u Ilija{u, dim. 12x8 m. Tel. 061 552 547. Prodajem zidanu gara`u 1/1, uredni papiri, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469, 033 677-625. Prodajem ku}u na sprat sa oku~nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 422-221. Prodajem-izdajem ku}u Bistrik. Tel. 062 358 602. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 531 130. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, kompletno renoviran, centr. grijanje, povoljno. Tel. 066 813 051. Srbija, U`i~ka Po`ega prema Zlatiboru, ku}ica sa 4 odjeljenja i 12 ari zemlje, banja Roge. Tel. 00381 11 2183837. Stan 39 m2, K. Prohi}a. Tel. 061 503 219. Stan 58 m2, Marijin Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran, 180.000 KM. Tel. 065 690 390. Stan 64 m2 B faza, Al. Polje, S. Fra{te sp. 11. Tel. 033 453-796, 062 007 070. Stan 64 m2, B faza, Alipa{ino, S. Fra{te, 11 sp. Tel. 062 007 070. Stan 82 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 033/546-556. Stan na Dobrinji 1 sa 2 balkona i 2 mokra ~vora, stan je na 2 sp., ima 74 m2, u super stanju. Tel. 061 134 597. Stan na M. Dvoru, 50 m2, prvi sprat. Tel. 061 209 930. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Titova neboder „Parku{a“ stan 92 m2. Tel. 061 905 212. Travnik stari, centar kod op{tine, dvos.+trpezarija 73 m2, V kat, od VI c. grijanje, lift, velika lo|a 4x2. Tel. 062 117 222. Trosoban stan 83 m2, odli~no stanje, 2 balkona, eta`no grijanje, trokatnica. Tel. 033 210-915. Vogo{}a, prodaje se posl. prostor kvadrature 72 m2, na 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3 eta`e, Branilaca vjenaca bb, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, 65.000. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa 3 odvojena stana i 2 gara`e. Tel. 061 131 268. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2003-1TT stvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. TV servis - opravka svih vrsta TV i audio ure|aja, prodaja svih vrsta daljinskih upravlja~a. Tel. 061 350 813, 063 930 116. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, Terezije 32. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne {tete (obveznice) i dionice. Prodajem i kupujem neulo`ene certifikate za otkup stanova, dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 140 521. 3063-1Nd` Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja (od{teta). Isplata odmah. Dolazim na adresu u ~itavoj FBiH i RS. Tel. 061 517 897. 3132-1Nd` Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. ELEKTRO SERVIS VR[I VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA-ROTORA I APARATA ZA VARENJE. POPRAVKA ELEKTRI^NOG RU^NOG ALATA. TEL. 033 654-409. www.esokol.ba 3258-1Nd` Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom radi monta`u novih kupatila i odr`ava staru instalaciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Stolar - postavljam laminat, {ipod i ugra|ujem i popravljam stolariju. Tel. 061 219 000. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Hitno potreban radnik sa radnim iskustvom za rad u autopraonici. T.C. Robot - Hrasno. Tel. 061 273 010. 3932-1tt Potrebna komunikativna djevojka sa iskustvom do 30 god. za rad u butiku sportske obu}e. Razgovore vr{imo od pon.-subote, od 17-19 h. KSC Skenderija, Butik „ABA“. 3985-1tt ]evabd`inici „HOD@I]“ potrebne dvije pomo}ne radnice u stalni radni odnos - u obzir dolaze ozbiljne, vrijene `ene, do ~etrdeset godina starosti. Bravad`iluk 34, kod Vije}nice. Tel. 532-866. 4004-1tt Njegovala bih osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 823 662. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Potrebna mla|a radnica za poslu`ivanje na Ciglanama. Tel. 061 390 867. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, centar. Tel. 062 320 648. Piceriji potreban konobar. Tel. 061 237 094. Penzioner 45 god. odgovoran, po{ten, voza~ka B kat., tra`i poaso, u obzir dolaze sve ponude. Tel. 061 504 425. @elite li dodatno zaraditi iz vlastitog doma, pozovite. Tel. 061 141 802. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 062 424 319. Brinula bi o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 033 611-436. Penzioner 50 godina, radio bi kao ~uvar ili magaciner. Tel. 061 546 291. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Voza~, sve kategorije, paso{, tra`i posao. Tel. 061 722 350, Sarajevo. Nudim bespl. uklju~enje za rad kat. prodaje kozmetike, zarada 30 posto+kreditiranje+rabat. Tel. 032 223 749, 06 622 304. Dosad najve}a ponuda poslova, dobra zarada u slobodno vrijeme, sklapanje artikala u ku}i. Tel. 063 347 564. Potrebni ozbiljni saradnici za kat. prodaju {ved. kozmetike, iskoristite akciju bespl. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Penzioner jo{ u snazi, `eli pomo}i manje pokretnoj osobi u smislu nabavke za ku}u i sl. Tel. 061 217 807. Tra`im saradnike za kat. rpodaju Oriflame proizvoda, uklju~enje besplatno. Tel. 061 933 151. Saradnice tra`im za Oriflame kat. prodaju, uklju~enje bespl. Tel. 062 468 746. ^uvala bi dijete u svoj ku}i, Bistrik. Tel. 061 088 520. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti vozila, poliranje boje, karoserije, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 213 732, 062 672 354.

Potra`nja
Kupujem trosoban stan na Dobrinji do 100.000 KM. Tel. 063 351 708. Manji stan do 60 m2 u zgradi blizu centra potreban za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Potreban manji stan u zgradi za izdavanje do 55 m2 za poznatog klijenta (Agencija). Tel. 061 031 330. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Kupujem stan na Vojni~kom Polju do 60 m2. Tel. 061 210 600, 061 811 852. Trg heroja, dvoipos. namje{ten stan, II sp., kablovska, c.g., tra`im cimerku. Tel. 544-863, 061 809 336. U centru kupujem stan do 60 m2, do drugog sprata. Tel. 062 570 826. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Stan kupujem, lokalitet Al. Polje u ra~un dajem auto BMW 525 D, 2005. god., uz moju doplatu do 70 m2, stan. Tel. 061 158 202.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1613-1ND@

SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 2128-1ND@ fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TVa, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Prodaja i monta`a najtra`enije vikend ku}e brvnare, 60 m2, na sprat. Tel. 061 134 597.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 2869-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3205-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 2670-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 2890-1Nd` SZR TV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata, uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Mob. 061 139 093. Tel. 033/766560. 2915-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 3853-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Cijene sa monta`om! Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 3142-1Nd` KVALITET I GARANCIJA Aluminijske `aluzine, vanjske roletne PVC i aluminijske, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 3230-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 3235-1Nd` KANALIZACIJA SUBA[I]. Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari). - Ispitivanje kanala (kamera). - Brze intervencije, popravke... Tel. 033/223560, 061 100 078. 3960-1tt Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Novo u Sarajevu!!! Marinirani losos, brancin, orada i sardela. Tel. 061 030 575. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno isku-

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mijenjam plac u Tar~inu uz put M-17 sa svim priklju~cima za plac u Zvorniku, extra. Tel. 061 583 708. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za manji u B. Luci. Tel. 033 542-668. Jednoipos. za dvoipos. stan, lokacija A. Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 433 940. Stan 92 m2, Dobrinja za manji 55 m2, na istoj lokaciji. Tel. 061 375 474. Centar kod D.Z. Vrazova u Sarajevu mijenjam 1,5-soban stan 42 m2, plin, lift, II kat za Beograd. Tel. 063 415 740. Mijenjam 1 1/2 za 2 1/2 stan u ul. A. Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 483 986. Jednoipos. stan za dvoiposoban stan, lokacija Ante Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 433 940. Mijenjam ili prodajem tros. stan u Saraj Polju, za manji. Tel. 061 202 497. Isto~no Sarajevo, Dobrinja 4, dvos. stan 60 m2, IV sp., mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan 89 m2, I sp., Dobrinja IV, za manji stan u Sarajevu ili ku}u ili tan u N. Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Ku}a na imanju (zavr{na faza izgradnje) sa 2.500 m2 zemlje za stan u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 203 367. Sprat bosanske ku}e, pos. ulaz za garsonjeru. Tel. 062 395 757.

Ponuda-potra`nja
Zubotehni~kom laboratoriju potreban zubni tehni~ar sa radnim iskustvom. www.zubotehnickilab-zlatan.ba Zvati radnim danom od 9 do 12 h. Tel. 788-100, 788-101. 3678-1tt Poznatoj buregd`inici na Grbavici, potrebne 2 ozbiljne djevojke, na poslovima poslu`ivanja i prodaje. Info. 062 744 692. 3854-1tt

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 50 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM. (Kreka) drveni 100 KM, kao i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Tel. 062 552 323. 2433-1Nd` Utrazvu~ni kolordopler aparat LOQIC-e sa 3 sonde, prenosni (laptop). Veoma povoljno. Mob. 061 137 281. 3969-1tt Prodajem sobni namje{taj ugao i fotelju sa drvenom ogradom, ru~ni rad. Cijena 300 KM. Tel. 033/610-802. 3979-1tt „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Bukova cijepana drva i drva u }utcima 60 KM sa prijevozom. Kameni ugalj Banovi}i (kocka, orah), te drveni ugalj Kreka. Pozovi: 061 670 068. 3269-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

42

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

43

44

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

45

na voljenu k}erku i sestru

Dana 9. 3. 2010. godine navr{ile su se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

POSLJEDNJI POZDRAV

ARMINU IBRI[EVI], ro|. BEGOVI]
10. 3. 2002 - 10. 3. 2010.
Osam godina je ve} pro{lo, osam godina kao osam dana, `ivot ide svojim tokom, bol je ista, ista rana. Volimo te ljubavi, Mama Nisveta, otac Emin i brat Armin
179-1tz

DIKA (LATIF) CRN^ALO
Sje}anje na tebe uvijek }e ostati u na{im mislima. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi: Eldin, Almedin, Behudin, unu~ad Erman i Amer
3987-1tt

ocu na{eg zaposlenika Baruk~ija Nezira

BARUK^IJA HAMEDU

Zaposlenici UNIS KOMERC d.d. Sarajevo
N

SJE]ANJE

Desetog marta 2010. godine navr{ava se sedam godina otkako nije sa nama na{ najmiliji suprug, otac, deda i punac

Dana 11. 3. 2010. godine navr{ava se sedam dana otkada je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

POSLJEDNJI SELAM

plemenitom i dragom ocu i puncu

FEHIM (SELIM-bega) DEOVI]
2003 - 2010.
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju beskrajnu dobrotu i plemenitost. Supruga Samka, k}erke Azra i Amra, unuci Mirza, Nedim, Neira, zetovi Dino i Sejo
3994-1tt

KEMAL (MUHAREM) HOD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Suada, sinovi Edin i Almir, snaha Tina i unuci Tarik i Kerim Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 11. 3. 2010. godine u ku}i rahmetlije u 12,00 sati.
120-1ze

HASI (HASAN) DERVI[EVI]U
S ljubavlju te se sje}amo, s po{tovanjem spominjemo, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Hvala ti za sve. Tvoja k}erka Fatima i zet D`emal
3990-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom dedi

bratu i {uri

na{em dragom

HASI (HASAN) DERVI[EVI]U
Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Unuk Edin sa porodicom
3993-1tt

MUSTAFI - MUJI KAMBERU

MUSTAFI - MUJI KAMBERU
Nikad te ne}emo zaboraviti.

Od sestre Vahide i zeta \ulejmana - Meme Neka mu je vje~ni rahmet.
3253-1nd`

Neka ti je vje~ni rahmet.
POSLJEDNJI SELAM

Tvoj sin Jasmin i snaha Alma
3252-1nd`

mom dragom ocu, puncu i dedi

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 14 godina od smrti na{e drage supruge i majke

JANJA ^ULUM, ro|. KOVA^EVI]
Ponosni {to smo te imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji najmiliji
188-1tz

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{e mame i majke

SJE]ANJE

HASI (HASAN) DERVI[EVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni mir. Tvoja k}erka Sabaheta, zet Hajrudin i unuk Elvedin
3990-1tt

ZEJNA (IBRAHIMA) DURAN NUSRETE (LOMIGORA) MASLI]
Tvoji: Jesenka, Vedrana, Adi i Emir
3996-1tt

POSLJEDNJI SELAM

10. 3. 2008 - 10. 3. 2010.
Ljubav je ja~a od smrti voljene osobe koja je iskreno i s osmijehom voljela sve oko sebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Duran, Muj~inovi}, Barakovi} i Kresser
3973-1tt

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
Neka ti dragi Allah podari rahmet i lijepi d`enet. Uvijek }u te se lijepo sje}ati. Tvoja unuka Edita, Haris i Danijal Jahi}
3990-1tt

Danas je sedamnaest godina od kako nije sa nama na{ dragi

MUHAMED - SEID [ABANOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2010.

Uvijek je u na{im srcima i mislima. Njegovi: Fahra, Aida, Snije`ana, Edo, Jasmina, Amra i Emir
3954-1tt

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg oca, punca i dedu

kolegi, drugu i prijatelju

Dana 10. 3. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od smrti mog oca

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e kolegice Selme

MUJO BERI]
10. 3. 2004 - 10. 3. 2010.

MUJO BERI]
10. 3. 2004 - 10. 3. 2010.
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Safija Pilav sa porodicom
3975-1tt

prof. dr. SAFETU SMAJKI]U
Za izuzetan doprinos razvoju odgoja i obrazovanja, a posebno Pedago{ke akademije u Sarajevu, zahvalni: Prof. dr. Muhamed [estanovi} Prof. dr. Obrad [aranac
4005-1tt

SAFET SMAJKI]

S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zejna, sin Enver, snaha Fatima, unuke Amra i Samra i unuk Samir
3956-1tt 3975-1tt

ENVER VELETOVAC
Vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Haris
4002-1tt

Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`ennet Firdevs. Lejla, Aida, Senada i Zlata

46

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE Dana 10. 3. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselila na{a draga mama

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se tu`nih 13 godina od smrti na{eg voljenog

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od kako nije s nama na{a najdra`a

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

ELVIR (MUNIB) LOGO
Te{ko je shvatiti da te vi{e nema, a jo{ te`e `ivjeti bez tebe. Ponosni smo {to smo ste imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: otac Munib, majka Vahida, brat Semir, snaha Sanela i brati~na Elvira
342-1mo

AZIZA (MEHMEDA) HUSI], ro|. IBRI] MESUDA GEGI]A
Tvoja dobrota i tvoj lik zauvijek }e ostati u na{im srcima. K}erke sa porodicama
178-1tz

ADALETA (SAKIB) BA[I]
Uz ljubav koju smrt ne prekida, bol i tugu koju vrijeme ne lije~i i sje}anje koje ne blijedi, zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: otac Sakib, majka Amira, nana Munira, brat Aner, snaha Fatima, brati~na Anela, brati} Amir
172-1tz

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi i k}erke sa porodicama
3998-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

HAJRIJA (KOBILJAK) GA^O
Obavje{tavamo vas, rodbinu i prijatelje da se navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret, na{e majke, supruge, sestre i nane. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Carina na Vratniku u 14.00 sati, 10. 3. 2010. „Svi smo Allahovi i njemo se vra}amo“ Zauvijek u srcu i du{i, u mislima i u dovi. Porodica
3146-1nd` 3254-1nd`

RAHIMA SOFTI], ro|. HOD@I]
13. 9. 2006 - 10. 3. 2010.
K}erke: Senija, Hanumica i Nermina sa porodicama

SMAJO SOFTI]
10. 3. 1985 - 10. 3. 2010.

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom suprugu, ocu, svekru i dedi

Dana 10. 3. 2010. navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{e majke

MUSTAFA - MUJO (IBRAHIMA) KAMBER
Tvoja dobrota, plemenitost i ljubav prema nama ostaju vje~no u srcima tvojih najmilijih. Ljudi poput tebe istinski su vrijedni Allahove milosti. Molit }emo Allaha d`.{. da te nagradi svim d`enetskim ljepotama. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga [efika, sinovi Jasmin i Almir, snahe Alma i Jasmina, unuke Emana i Adna
3251-1nd`

ARZIJE GASAL, ro|. [VRAKA
Ostala je duboka praznina i na{a neizmjerna tuga da traje. Tevhid }e se prou~iti 10. 3. 2010. godine u Jalijskoj d`amiji u Zenici iza ak{am namaza. Porodica
121-1ze

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg velikog prijatelja

MARINKO - MARINA MATI] IBRAHIM (JUSE) [LJIVO
10. 3. 2008 - 10. 3. 2010.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji prijatelji iz Holandije: Spoma, Ivana, Marko, \ole, Nenad-Deni, Biljana, Zdravko sa porodicom, Anka i Du{ko, Borjana i Ba}a, Zora-Zoki i Lojzo, Draganica i Mi{o, Marina i Jasko, Sveta i Marija, Vesna, Rade, Dunja i Filip, Goca, Brko, Anja i Deni
3147-1nd`

O`alo{}ena supruga Bahrija, sinovi Enes, Jusuf i Jasmin sa suprugama i njegova draga unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
3980-1tt

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke i nane

POSLJEDNJI SELAM

HALIME KURI], ro|. LJUBOVI]
@ivot ti je bio ~astan, vrijedan ljubavi i po{tovanja. Tvoji najmiliji
3995-1tt

ocu na{e radne kolegice Fatime Fazlagi}

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja i njegovu majku

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
Kolektiv Odjeljenja za internu medicinu Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„
3997-1tt

MARINKO - MARINA MATI]
10. 3. 2008 - 10. 3. 2010.

MARA MATI]
30. 4. 2008 - 30. 4. 2010.

Nikada vas ne}emo zaboraviti! Boro Berjan sa porodicom

3148-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

KENAN LALOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2010.
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju plemenitost i dobrotu, a tvoj dragi lik vje~no }emo ~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Zehra, Azra, Lejla, teta Sejda i Adnan Frlj
3240-1nd`

Dana 10. 3. 2010. navr{avaju se dvije (2) godine od rane smrti na{eg dragog supruga, babe, dede i svekra

KENAN LALOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2010.
Tvoj dragi i plemeniti lik ostat }e u dubokom sje}anju tvojih najmilijih. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Majka Halima, tetke Rahima i Fadila, ro|ak Emir 3241-1nd` sa porodicom

PA[AN (BEGO) DURMO
Bol nije u rije~ima niti u suzama, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen. Plemenite osobe kao {to si ti uvijek ostaju u sje}anju.
4007-1tt

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

47

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

RUSMIR (BESIM) GVO@\AR
Beskrajno tu`ni i nesretni molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote i nagradi za svu sre}u i ljubav kojom si nas sve obasipao. O`alo{}eni: supruga Nizama, k}erke Lejla i Ermina, bra}a Kerim i Nijaz sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 10. 3. 2010. godine u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Ke~ina br. 34. Ovim putem se zahvaljujemo svim prijateljima, porodici i kom{ijama koji su bili uz nas u ovim najte`im trenucima.
3951-1tt

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice

Dana 10. marta 2010. navr{ava se sedamnaest godina od kada zlo~ina~ka ruka ugasi mladi i plemeniti `ivot moga jedinca

MIRSAD (IBRE) VRANE[I]
Dana 10. marta navr{ava se 17 tu`nih godina od tvoje prerane smrti, a vje~iti bol osta u nama. Tvoji najmiliji: supruga Fadila, k}erka Indira, sin Ermin, majka Zahida i sestre sa svojim porodicama
3851-1tt

RUSMIRU GVO@\ARU
velikom ~ovjeku i iskrenom prijatelju. Mina i Memo sa svojima
3952-1tt

KENANA LALOVI]A

SAFET SMAJKI]
Slu`ba za privredu i finansije Op}ine Centar Sarajevo
3955-1tt

Sa ljubavlju i ponosom {to sam Te takvog imala, a neizmjernom tugom i boli {to sam Te izgubila, dok `ivim `ivje}e{ i ti u srcu svoje majke. Neka Allah d`.{. podari dobroj i plemenitoj du{i lijepi d`enet. Tvoja majka Halima Ra~i}
3922-1tt

Navr{ila se godina otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac i dedo

AZIZ ^ENGI]

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e kolegice
Neka Ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 11. marta 2010. godine, u 13 sati u Mi{}inoj d`amiji. Tvoji: Naila, Muhamed, Fatima, Aldin i Ajdin
3971-1tt

ISMET (RAME) KARI]
Neka je rahmet na{im dragim amid`i bratu, djeveru i ad`i S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
3961-1tt

10. 3. 1994 - 10. 3. 2010.

prof. dr. SAFETU SMAJKI]U
Direktorica sa saradnicima Prosvjetno-pedago{kog zavoda
3947-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

HAZIMU GRCI]U
~etrdeset dana

AZIZU ^ENGI]U
godina dana

mom dragom ocu

mom dragom ocu

dragom mu`u i ocu

mom ocu

i neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Smajo, Jasmina, Nerica, Nerko i Aida
3972-1tt

Dana 10. 3. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed i punac

MAHMUD - MA[O HAD@IRA[IDAGI]
Dani prolaze, a tuga i jedna velika praznina u na{im srcima je i dalje bez tebe. Hvala ti za svu tvoju ljubav, plemenitost i pa`nju kojom si nas obasipao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sa puno ljubavi i po{tovanja zauvijek u srcu nose te Tvoji: supruga Maida, k}erke Amra i Amela, unuka Adna, unuci Haris i Timur, zetovi Edin i Amir 3156-1nd`

VELIJA (DERVI[A) KARI]
Hvala ti za svu ljubav, pa`nju i tople rije~i kojima si nas obasipao. Neka te dragi Allah nagradi D`ennetom. Ponosna sam {to sam te imala. Tvoja k}erka Enisa, zet Elmas i unuk Dennis
3978-1tt

VELIJA (DERVI[A) KARI]
Velika je praznina koju je tvoj odlazak ostavio, tugu i bol ne mo`e ni{ta opisati. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet, jer ti to zaslu`uje{. Ponosna sam {to sam te imala. Tvoja k}erka Aida, zet Adis i unuk Tarik
3978-1tt

VELIJA (DERVI[A) KARI]
Ponosni smo na tvoje po{tenje i dobrotu kojom si zra~io, velika tuga je obavila na{a srca, samo mo`emo moliti Allaha dragog da te nagradi D`ennetom i da te uvede u svoje ba{~e Ar{a. Tvoja supruga Bisera i k}erka Anisa
3978-1tt

VELIJA (DRVI[A) KARI]
Neopisiva je bol, ni{ta je ne mo`e ubla`iti. Molim Allaha dragog da ti podari lijepi D`ennet. Ponosna sam {to sam te imala. Tvoja k}erka Adisa, zet Elvir i unuk Benjamin
3978-1tt

48

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

MEHMED ALAGI]
Ovih dana se navr{ava sedam godina od preseljenja na ahiret na{eg brata generala MEHMEDA ALAGI]A Bio si iskreni borac i patriota za Bosnu i Hercegovinu i uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Neka je rahmet i vje~no hvala na{em rahmetli suborcu, generalu Mehmedu Alagi}u. Tvoji suborci: UDRU@ENJE BORACA „ZELENE BERETKE“
N

SJE]ANJE

MUSTAFA HAJRULAHOVI] - TALIJAN
Ovih dana se navr{ava 12 godina od preseljenja na ahiret na{eg suborca, velikog prijatelja i istinskog patriote, generala Mustafe Hajrulahovi}a - Talijana, koji }e uvijek biti u na{im mislima i srcima. Neka je rahmet i vje~no hvala na{em rahmetli suborcu Mustafi Hajrulahovi}u - Talijanu. Tvoji suborci: UDRU@ENJE BORACA „ZELENE BERETKE“
N

U povodu preseljenja na ahiret moga oca Safeta, a zbog nemogu}nosti da se pojedina~no obratim svima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju merhuma 5. 3. 2010. godine u Vincu, te na drugi na~in izrazili saosje}anje sa ~lanovima porodice, upu}ujem iskrenu

POSLJEDNJI POZDRAV

uva`enom kolegi

ZAHVALNOST

svima koji su prisustvovali d`enazi, uputili sau~e{}e/su}ut direktno, telegramom, telefonskim pozivom ili SMS porukama. U ime porodice i u svoje li~no ime, Sulejman Garib
3992-1tt

prof. dr. SAFETU SMAJKI]U
Kolektiv Pedago{kog fakulteta Sarajevo
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na mog voljenog tatu

na velikog ~ovjeka

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se 6 godina od smrti na{e mame, punice i nane

TU@NO SJE]ANJE

Dana 10. 3. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nas je napustila na{a draga supruga i majka

OMERA ALIKAVAZOVI]A
Bio si i ostao na{a zvijezda vodilja kroz ~astan i po{ten `ivot. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. K}erka Jasminka sa porodicom
3222-1nd`

ZINETE TURKOVI] OMERA ALIKAVAZOVI]A
Dragi tata, Vje~no }e{ biti voljen i nikada zaboravljen. Od k}erke Zekije sa porodicom Neka ti je vje~ni rahmet.
3222-1nd`

Kada bi se suzama moglo pisati, ja bih ve} napisala kolekciju knjiga, ali danas ne mogu ni rije~ napisati, a i {ta re}i. Bol, tuga, prazno mjesto tvoje... Volim te, nedostaje{ mi, pla~em, pla~em... Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Azra, zet Smako, unuci Sanin i Denis
3986-1tt

MENSURA BEGI]
iz Zenice
Vrijeme ne donosi zaborav, niti umanjuje tugu zbog tvog preranog odlaska. S po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 10. 3. 2010. poslije ikindije namaza u Sejmenskoj d`amiji u Zenici. Tvoji: sinovi Tarik i Muhamed i suprug Muhamed
122-1ze

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se {est godina kako smo se rastali sa na{im dragim

TU@NO SJE]ANJE

mom

na na{e drage roditelje

TANI

NEZIR BAJROVI]

Zna{ da je uvijek bilo „...smijem se, smijem, smijem. Suze mi teku od smijeha. Ako prestanem da se smijem, osta}e samo suze“. Hvala ti za smijeh, sad su ostale samo suze. Ljubi te Amra
187-1tz

Drage uspomene i lijepa sje}anja ne daju nam da te zaboravimo. Vole te tvoji najmiliji
3257-1nd`

RAMIZ (OMER) [OLJI]
10. 3. 2000 - 10. 3. 2010.

D@EMILA [OLJI], ro|. SAL^IN
14. 5. 2002 - 10. 3. 2010.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Nermin, Elvir, Eldin i Edina
3242-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

49

„A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u d`enet Moj!“

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom

MUSTAFA - MUJO (IBRAHIMA) KAMBER
Dragi na{, ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni jer smo te izgubili. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima, dok smo `ivi mi `ivje}e{ i ti, uspomene na tebe nikad ne}e nestati. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [efika, sin Almir, snaha Jasmina, unuke Emana i Adna
3272-1nd`

Dana 9. 3. 2010. godine navr{ilo se 7 (sedam) tu`nih dana od prerane smrti na{e drage supruge i majke

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

ESMA AJKUNI], ro|. PERVAN
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji suprug Avdija i k}erka Amina
3271-1nd`

DRAGANU HOUDEKU
1949 - 2010.
Tvoja raja iz TK „Sloboda“ Tuzla
189-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se 5 godina kako nije sa nama na{ dragi babo

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se godina od prelaska na ahiret dragog nam oca i dede

TU@NO SJE]ANJE Dana 10. 3. 2010. navr{ava se godina od kako nije s nama na{ dragi suprug, otac, punac, svekar i dedo

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nene i punice

MUSTAFA - MUJO KAMBER
Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu. Hval ti za sve... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Salih Deved`ija sa porodicom
3270-1nd`

DILAVERU (OMERA) FA^I]U
Uvijek }e{ biti u na{im srcima, uvijek }emo te se sje}ati, po dobroti pamtiti i nikada te ne}emo zaboraviti. Prijatelj Ned`ad sa majkom, suprugom, djecom i sestrom Amirom i njenom 3264-1nd` porodicom

]AZIM (]AMIL) HO@BO

RE[O SVRAKA
Tvoji: supruga Tija, sin Kasim, k}eri Hasija, Mevla, Senija i [efija sa porodicama Neka ti je veliki rahmet i lijepi d`enet. Porodica
3263-1nd`

Dragi babo, nema tih rije~i utjehe koje mogu ubla`iti ovu tugu i bol koju osje}amo za tobom od kada nisi sa nama, ali tvoj dragi i plemeniti lik zauvijek }e biti u na{im mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Sabina Morina sa suprugom Azizom, unuke D`enita i D`enana, sin Zahir sa suprugom Arnelom, unuci Sifet i Jasmin 3262-1nd`

]AZIM (]AMILA) HO@BO
Dragi babo, rije~i je malo za ovu bol koju osje}am svakim danom sve ja~u i prazninu koja je ostala za tobom, ali tje{im se tim da `ivi{ ti dok `ivimo mi koji te volimo. Tvoja k}erka Elma, zet Irfan, supruga Rabija, prijatelji Muharem, Zada i Refik Be{lagi}
3260-1nd`

HANKIJE ALIHOD@I], ro|. AGANOVI]
Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja k}erka D`emka, zet Avdo, unuci Emir i Edin sa suprugama Sanelom i Elmom
3286-1nd`

50

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
Dana 10. 3. 2010. navr{ava se osam tu`nih godina od kada ste nas napustili

VASVIJA - MINKA SALAHOVI]
10. 3. 2002 - 10. 3. 2010. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{a k}erka Alma Drina, zet Tarik, unuci Adnan i Haris

ESAD SALAHOVI]
16. 8. 2002 - 10. 3. 2010.
3276-1nd`

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

majci na{e radne kolegice Umihane Bav~i}

TAMA FEJZI], ro|. TORLAKOVI]
Kolektiv JU Biblioteka Sarajeva
3277-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kolege Zijada

majci na{eg radnog kolege Eldara

FATIMI LIGATA

SENADA BARUK^IJA, ro|. OSMANI MEMNUNA MARJANOVI]

Uposlenici „Putne laboratorije“ d.o.o. Sarajevo
4018-1tt

Od kolektiva JU Terapijska zajednica Kampus KS
3275-1nd`

Uposlenici firme „VALM“ d.o.o.
4017-1t

Dana 10. 3. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e kolegice

Dana 11. 3. 2010. (~etvrtak) navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e voljene majke, nane i pranane

POSLJEDNJI POZDRAV

MILEVE AGI]
prof. bosanskog jezika i knji`evnosti
S po{tovanjem i tugom sje}amo se tvog dragog lika i vremena koje smo proveli zajedno. Nedostaje{ nam... Tvoj kolektiv Tehni~ke {kole Zenica
123-1ze

ALMA (had`i EJUB) BECI], ro|. FORTO
Vrijeme ne ubla`ava bol, a praznina koja ostade u srcima tvojih najmilijih je sve ve}a. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji najmiliji: sin Meho, k}erka Mediha U{anovi}, unuk Adnan, Kemo, \emo, Fule, snaha Alma i praunuk Hamza Tevhid }e se prou~iti u mejtefu na Obarku u 12.00 sati, iza podne 4008-1tt namaza.

cijenjenom poslovnom partneru i dragom prijatelju

SABAHUDIN (MEHMED) SEREZLIJA

Uposlenici firme Schachermayer d.o.o. Sarajevo
N

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se pet godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, supruga i oca

IN MEMORIAM

AZIZ (MUSTAFA) HROMO
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe, u srcu te ~uvamo, a du{om osje}amo. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im mislima i najljep{im uspomenama. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Azemina, zet-{ura Enes, sestri~ne Aldijana i 3285-1nd` Arijana

AZIZ (MUSTAFA) HROMO
Tvoj odlazak nije prekinuo niti umanjio ljubav prema tebi, niti je vrijeme umanjilo na{u tugu. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima, du{i i razumu. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti dana 12. 3. 2010. nakon d`ume namaza u d`amiji u naselju Osjek - Ilid`a. Tvoji: majka Zifa, supruga Fata-Dika, k}erka Medina i sin Mahir
3285-1nd`

prof. dr. SAFET SMAJKI]
~lan Glavnog odbora Saveza

PROFESORE, VELIKO HVALA! Savez dru{tava prosvjetnih radnika BiH
4011-1tt

POSLJEDNJI SELAM

U srijedu, 10. marta 2010. navr{ava se 40 dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka

POSLJEDNJI SELAM

babi, svekru i dedi

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva, ti bi `ivio vje~no. Neka te na{a ljubav prati u ti{ini d`eneta vje~nog. Amin. Tvoji: Sejo i Hasena, Damir i Vedara
4014-1tt

FATIMA BOJ^I], ro|. KAVAZOVI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od ljubavi i sje}anja. Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok na{e boli. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje nas podsje}aju na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S LJUBAVLJU, TVOJA PORODICA Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 10. 3. 2010. u 14.00 sati u ku}i `alosti, ul. Olovska br. 36/I Sarajevo.
3273-1nd`

MUSTAFA - MUJO KAMBER
na{em gazdi i velikom ~ovjeku.

Uvijek }emo ~uvati uspomene na tebe i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Od radnica: Helji}, Veletovac i Maslo sa porodicama
3283-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

51

MUSTAFA KAMBER

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!

Rusmir, Nihad, Elvir, Armin, Edis i Kina te porodice Zukanovi}, Fulin, Efendi}, Musi}
3295-1nd`

52

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Danas su se navr{ile ~etiri godine otkako je na ahiret preselila na{a draga sestra

velikom drugu, kolegi i ~ovjeku

DRAGAN HOUDEK
1949 - 2010.
Uvijek }e{ biti dio nas. Tinta d.o.o. Sarajevo i Colori Tinta d.o.o. Zagreb
N

AJ[A KASUMOVI] BA[I]
Draga seko, Bez tebe `ivot je pun bola, uspomena i suza. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari d`enet, a nama sabur. Bra}a i sestre sa porodicama
3288-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragoj baki

na na{eg kuma

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se sedam dana od kako je na{ voljeni otac i deda preselio na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV

MEHMED (MUSTAFA) RAJKOVI]
Sje}anja na Tebe ne blijede, ona su samo ja~a, iako Te nema uvijek si sa nama.

EDIN GRIZOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Avdija, Kadrija, [erif, [efko i Haris
346-1mo

RADOJKA (BURI]) SIMI]
Od porodice Hasanovi}; unuke Sanje, zeta Elsana i praunuka Ajne i Merjem Uspomena na tebe ostat }e vje~no u na{im srcima.
4000-1tt

@ELJKO KRI@ANOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2010.
Porodica Hajdarba{i}: Damir, Denis, [uhreta i Enes
4020-1tt

Tvoj sin Zoran, k}erka Selma, snaha Sabine i unu~ad Kim i Adi
347-1mo

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

HASIB ME[ANOVI]
Uvijek si u na{im mislima i srcima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i sve lijepe trenutke provedene s tobom. Supruga Mulija Mirvi}, k}erka Me{anovi} Hasiba i zet 191-1go Kahriman Sejad

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

EDINU GRIZOVI]U
Te{ko je tugu i bol preto~iti u rije~i, izgubili smo velikog prijatelja. Neka ti je rahmet du{i. S po{tovanjem, Fafi, Sanja, Kike i Sara

ocu mojih prijatelja

VELIJA KARI] MUSTAFI - MUJI KAMBERU
Od Marinka Medi}a sa porodicom
3281-1nd`

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

349-1mo

Uvijek }emo te pamtiti po tvojoj dobroti i s ljubavlju i po{tovanjem ~uvati uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Adel, Adela, Zijad i Jasmina Kari}
3282-1nd`

HASIB ME[ANOVI]
Uspomene i lijepo sje}anje na tebe i tvoj dragi lik osta}e vje~no u nama. Neka ti je vje~ni rahmet. Unuk Aldin Kahriman sa porodicom (k}era Sara, supruga Adijana) Unuka Kahriman Lejla sa porodicom (suprug Ali} Eniz i 191-1go k}erka Ali} Lea)

Navr{ilo se 14 (~etrnaest) godina od kada nas je napustila na{a draga supruga, majka i nena

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

Dana 10. 3. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od iznenadne smrti na{e majke i supruge

Dana 10. 3. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od iznenadne smrti na{e voljene sestre i tetke

POSLJEDNJI SELAM

JASMINKA (MEHE) ]UPINA
Vrijeme prolazi iako ve} dugo nisi sa nama. Na{a ljubav te ~uva od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari milost i lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: suprug Alija, sin Edin, k}erke Nina i Adisa sa porodicama
PTT 3981-1tt

VELIJI KARI]U
Da mu dragi Allah podari lijepi d`enet. Od porodice [urkovi} [erifa, Sabahete, D`enana, Anide i Tajre
4021-1tt

NERMANI SIJER^I]

Porodica Had`i}

ADMIRA DUVNJAK
Mila na{a maj~ice i predraga suprugo, ove dvije godine obavijene beskrajnom tugom i prazninom bez tebe, najdra`a, pro|o{e kao da je bilo ju~e, ni{ta manje ne boli {to te nema s nama...da nam se bar jednom osmijehne{, ljubav nam da{ onako kako si ti samo znala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: sinovi Haris i Amer i suprug Osman
3278-1nd`

ADMIRA DUVNJAK, ro|. GRANILO
Voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole i pamte! Postoji ljubav koju smrt ne prekida i beskrajna tuga koju vrijeme ne lije~i. Nismo te mogli sa~uvati od smrti ali }emo te sa~uvati od zaborava. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i ponosom spominjati i u srcima zauvijek ~uvati!! Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Dina, sestri~na Dalila, zet Amir, Nejla i Harun
3278-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 10. 4. 2010. godine navr{it }e se 6 godina od kako nas je zauvijek napustila na{a draga i nikada zaboravljena

dragom prijatelju

ZINETA TURKOVI] SABAHUDIN SEREZLIJA
Bilo nam je drago sara|ivati s tobom i privilegija biti tvoj prijatelj. Uposlenici „J.u.A. FRISCHEIS“ d.o.o. Sarajevo
N

Talasi zaborava te nikada ne}e odnijeti iz luke sje}anja. Tu si zauvijek. Uvijek }e te voljeti: sinovi Mufid i Alnevaz, snaha Anela, 3287-1nd` te unuke Sumeja, Ilderina i Irma

Dnevni avaz
Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 10 godina otkako nije sa nama na{ voljeni

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

53

ZI]RIJA (D@AFERA) AVDI]
10. 3. 2000 - 10. 3. 2010.

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol, a tvoja dobrota i ~estitost ostaju u vje~nom sje}anju. Tvoji najmiliji
3929-1tt

POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

na{oj dragoj

NERMANI SIJER^I]
[EMSUDIN (NEZIR) PEHILJ Njeni: Asim, [tefanija i Faruk Sijer~i}, Azra, E{ref, E{o Ga~anin, te ostala rodbina i prijatelji
4003-1tt

SENADA (NEZIR) BAJROVI]
1959 - 2008.

ALDIN (ESAD) BAJROVI]
1985 - 2006.

1963 - 1992.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Babo i majka sa porodicom

4012-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i velikom ~ovjeku

Ovim putem se ZAHVALJUJEMO osoblju: ORL KLINIKE

BALI] (BEGE) NOVO
1954 - 2010.
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od kada si nas napustio. Tvoj plemeniti lik i tvoja dobrota `ivje}e vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Jagoda, zet Bahro, brati} Emir, sestri~ne Lejla i Irma
4019-1tt

RUSMIRU GVO@\ARU

Prof. Kapid`i}u, Prof. Alagi}u, Prim. Hamzanija, Dr. [utalo, Dr. Arslanagi}u, Dr. Jusufspahi}u, Dr. Bahti}u Gl. sestra Rada, s. Jasna, s. Enisa, s. Naza, s. Safija, s. Nerma, s. Lela na va{oj pomo}i i nesebi~noj podr{ci mojoj sestri Mosti} Vahidi. Uz du`no po{tovanje! Njena sestra Vasva Buljugi} 111

S tugom i po{tovanjem, Zvizdi} Sabaheta, Vildana, Edina i Edin
4015-1tt

POSLJEDNJI SELAM dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ocu mojih prijatelja

dragom amid`i

KAMBER (IBRAHIMA) MUSTAFI

VELIJA KARI] RUSMIRA (BESIM) GVO@\ARA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ga podari svojom neizmjernom milo{}u i d`enetskom ljepotom. Porodice Osmand`ikovi}
4010-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Neka ti Allah d`.{. podari sve od svoje milosti i otvori vrata AR[A, a porodici podari sabur. Punica Zumra i svastika Hasija sa djecom
4026-1tt

MUSTAFI - MUJI KAMBERU
Od Alena Re{idovi}a s porodicom
3280-1nd`

HAMID PE[TEK
Esad, Suada, Ned`ib i Edin Bukalo
4001-1tt

Kamber Mirsada, Emir, Eldin, Lejla, Najda, Azela, Selma i Nejla

4028-1tt

SJE]ANJE

na prijatelja

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nas je napustio na{ dragi suprug i otac

Dana 10. 3. 2010. godine navr{ava se 21 godina od smrti na{eg voljenog i nikad zaboravljenog supruga i oca

Dana 10. 3. 2010. godine navr{avaju se 52 dana kako je preselila na ahiret

MUKEREMA NIK[I]A
iz Konjica

BISERA [OGOLJ, ro|. ISAKOVI]
U na{im srcima s ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji na ^engi} Vili u 12.30 sati. Tvoji: sinovi Enes i Mirsad, unuke Emina i Adina, snaha Sabiha
4032-1tt

RUSMIR GVO@\AR

SALIH (FEHIM) BAHTI]
Tvoji: supruga Nermina, k}erke Amela i Lejla i sin Fikret
4031-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Fikreta i sinovi Teofik i Armin sa porodicama
PTT

S po{tovanjem, Porodica Opija~

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
4024-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 10. 3. 2010. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog

tetki

OMERA ALIKAVAZOVI]A
Sje}anje na tebe ~uvamo sa ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se predati u petak, 12. 3. 2010. godine prije d`ume namaza u d`amiji Hrasno. Tvoja k}erka Jadranka, zet Esad, unu~ad Anes, Adis i Irsa
3291-1nd` 3290-1nd`

MEMNUNI MARJANOVI], ro|. TOPALOVI]
Hvala za sve lijepe trenutke provedene s tobom. @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. Mustafa, Mirzana, Enver, Omer, Lejla i Mirela

54

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
Tu`na srca obavje{tavamo kom{ije, rodbinu i prijatelje da je na{ kolega i prijatelj

OMER (ENVERA) HERCO
preselio na ahiret u utorak, 9. 3. 2010. godine u 60. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 10. 3. 2010. godine poslije ikindije namaza (15.30 h) na mezarju Lije{}e, Mahala - Breza. Rahmetullahi alejhi-ha rahmeten vasiah! Posljednji selam - Uprava i uopslenici firme „AME“ d.o.o. Breza

POSLJEDNJI SELAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dragom prijatelju

AVDO (ALIJA) BAJROVI]
preselio na ahiret u utorak, 9. 3. 2010. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. 3. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Ema, sin Nusret, k}erka Safija, bra}a Safet i Ismet, snahe Irena, Alija i Razija, zetovi Ferid i Ramiz, unu~ad Nedim, Nermina, Naida, Belma i Haris, brati~na Jasmina i brati} Emin, dajd`i}i Mustafa i Fadil, dajd`i~ne Pemba i Fadila, teti}i Zuhdija i Hajro, svastika Vezira, {ure Muharem i ]amil, te porodice: Bajrovi}, [adinlija, Merdan, Suljevi}, Re{idovi}, Kova~evi}, Kova~, Ja{arevi}, Rustanovi}, Had`anovi}, Delali}, ^olo, ^orbo, Harba{, Hod`i}, Habul, Srnja, Sal~in, Fako, Musli}, ^olpa, @iga, Muhovi}, Be{ovi}, O`egovi}, Imamovi}, Hajdarevi}, Hasanbegovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji, poznanici i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Kasima Had`i}a 83. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa benzinske pumpe „Imzit“ - Bu}a Potok sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Otoka i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

MUSTAFA KAMBER
S po{tovanjem, Apoteka „Una lijek“ - 5, Frizerski salon „Mack“, HMS - d.o.o., Pekara „Enigma“ Brije{}e Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
3298-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{eg najdra`eg i najvoljenijeg supruga i tatu

POSLJEDNJI POZDRAV

~ika PERI ~ika PERI ~ika PERI

@ELJKO (ZLATANA) KRI@ANOVI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2010.
Vole te uvijek samo tvoji: Dina, Minela i Tijana, punac Ibrahim i svastika Lejla
4022-1tt

Osoblje caffebara „Roma“ i „Maestro“
4040-1tt

Slavi{a Mo~evi} sa porodicom
4040-1tt

Porodica An|i}
4040-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu, puncu i dedi

PERI DIV^I]U
Ponosni {to smo tvoji i {to smo te imali. Vje~nu tugu u srcu nosi}emo. Mladen, Nata{a, Mile i Tanja Zirojevi}
4039-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

majci moga dragog prijatelja majci na{e radne kolegice Nermine

NAZA FO^O HAMIDI NI[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i plemenitoj. Prijatelj Ibro Popara s porodicom
3297-1nd`

~ika PERI

Konzum - finansije
4030-1tt

Porodica Dodik
4040-1tt

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Tu`nim srcem obavje{tavamo da je na{a majka, nana i pranana

srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

55

TAMA FEJZI], ro|. TORLAKOVI]
1921 - 2010.
preselila na ahiret dana 8. 3. 2010. u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u Kaknju (Doboj) u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 15.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Salih, k}erka Umihana, brat Ismet, zetovi [u}ro i Muamer, snahe Esma, Amela, Amila, unu~ad [emsudin, Halil, Amir, Armin, Lejla, Arnes i Elvir, praunu~ad Nejra, Tajra i Dino, te porodice: Fejzi}, Torlakovi}, Kadri}, Bav~i}, Jandri}, Dra~e, Hasanhod`i}, [i{i}, Rizvi}, Bilki}, Vi{o, Beganovi}, Hercegovac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti 10. 3. 2010. u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg djece Dobrinje 11/2.
3261-1nd`

Tu`nim srcem i bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{a draga i nikad zaboravljena

DELFA KOLOVRAT, ro|. KARLOVI]
7. 4. 1933 - 9. 3. 2010.
u utorak, 9. 3. 2010. u 03.00 sati u 77. godini primiv{i sakrament umiru}ih blago u Gospodinu preminula. Posmrtna povorka kre}e ispred mrtva~nice Dom zdravlja Jablanica u srijedu, 10. 3. 2010. u 14.45 sati, a sahrana }e se obaviti na katoli~kom groblju „Jari{}e“ u 15 sati. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O@ALO[]ENI: suprug Pero, sin Zdenko, k}eri Marica i Zdenka, bra}a An|elko i Pero, sestre Mara i An|a, nevjesta Samira, zetovi @elja, Nikola i Slavko, unu~ad: Igor, Mia, Nikolina, Martina, Miron, Dajana, Danijel, Davor, Zrinka, Stipe, Kata, Jelena, Ante i Jure, djever Ante, te obitelji: Kolovrat, Karlovi}, Pehar, Anda~i}, Mati}, Kne`evi}, Mili~evi} i Numi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi.

4016-1tt

Dana 8. marta 2010. u 77. godini na bolji svijet je preselila na{a majka

NERMANA SIJER^I]
k}i Nurije i Hanumice Had`ialijagi}
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. marta 2010. u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare - Sarajevo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije Magribija sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. NJENA DJECA: K}erke Hajrija i Emira, unuci Nadir, Dino i Kenan, zet Amir ^oli}, familija i prijatelji ku}e porodica Had`i}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Magribija. Ku}e tuge: Fra An|ela Zvizdovi}a br. 2 i Kaptol br. 9.
3977-1tt

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAZA FO^O, ro|. BERILO
preselila na ahiret dana 9. 3. 2010. u 69. godini. D`enaza }e se klanjati u haremu d`amije Hrasnica dana 10. 3. 2010. u 15.30 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.

BRANIMIR ([PIRO) JELI]
preminuo 9. 3. 2010. godine u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 11. 3. 2010. godine u 13.45 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: porodice Jeli}, Ahac, Lon~ar, Kapetanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
4025-1tt

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Vejsil, sin Senad, snaha Jasmina, zet Nusret, unu~ad: Harun, Faris, D`elal, Kanita, brat Dervo Berilo sa porodicom, sestre Mejra, Kaduna, Had`a sa porodicama, djeverovi Bego, Meho i Muharem sa porodicama, porodice: Fo~o, Berilo, Kova~, Pintol, Ho{i}, Fati}, Aljovi}, Palalija, Panjeta, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. JASINI }e se prou~iti istog dana u mesd`idu Hrasnica, poslije ak{am namaza - Hrasnica.
3279-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dana 8. marta 2010. u 77. godini na bolji svijet je preselila na{a majka

EDIN (OMER) GRIZOVI]
1966 - 2010.
dana 8. 3. 2010. godine u 44. godini preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u srijedu, 10. 3. 2010. godine, u 15.00 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 14.00 sati iz Dra~evica sa stajali{tima: Gnojnice, Ko~ine, Opine, Tekija, Luka, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina O@ALO[]ENI: otac Omer, majka Sadija, supruga Elvedina, sinovi Maid i Anid, sestre Indira i Badema, zetovi Senad i Ahmet, sestri}i Alen, Adi i Teo, punac Meho, punica Hatid`a, {ura Elvedin sa porodicom, ad`e Salko, Had`e, Ibro, Huso i Mujo, tetke [efika, Hamida, Emira, Fatima i Hana, te porodice: Grizovi}, Husovi}, Kole~i}, [tukan, Memi}, ]ori}, ^ano, Kafadar, Glamo~, Sidran, Ljeljak, Dedovi}, Muraspahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 345-1mo

RADOJKA SIMI], ro|. BURI]
preminula 8. 3. 2010. godine u 81. godini. Sahrana }e se obaviti dana 10. 3. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}i Borka, zet Karlo, unuke Renata i Sanja, zet Elsan, praunuke Ajna i Merjem, sestra Vidosava sa porodicom, snaha [tefka, brati~na Slavica, djever Bo{ko sa porodicom, jetrva Zorka sa porodicom, snaha Zorka Buri} sa porodicom, porodice Moric, Simi}, Buri} kao i mnogobrojne kom{ije i prijatelji. 111 Ku}a `alosti: ul. Mustafe Busulad`i}a br. 55 - Ko{evo 2.

NERMANA SIJER^I]
k}i Nurije i Hanumice Had`ialijagi}
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. marta 2010. u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare - Sarajevo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije Magribije sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. NJENA DJECA: K}erke Hajrija i Emira, unuci Nadir, Dino i Kenan, zet Amir ^oli}, familija i prijatelji ku}e porodica Had`i}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Magribija.

Ku}e tuge: Fra An|ela Zvizdovi}a br. 2 i Kaptol br. 9.
111

56

Srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMED (IBRO) BARUK^IJA
preselio na ahiret u utorak, 9. 3. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Nezir i Fadil, k}erke Vahdija, Mehdija i Hedija, snahe Esma i Razija, zetovi Hajrudin, Suljo i Enes, unu~ad Almir, Alma, Denis, Dalila, Adela, Maida, Faruk, Haris, Amer, Alen i Anes, praunu~ad Neila, Amina, Mahir, Hamza i D`enet, sestre Ibrim{a, Fatima i Pa{a, zet Ibro, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Baruk~ija, Gu{o, Svraka, Hase~i}, Karaosmanovi}, He}o, Hubi}, ^amd`i}, Hrustemovi}, Jahija, Tahiri, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Rate Dugonji}a 16 K, Osijek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SENIJA (VELIJA) MA^KI]
preselila na ahiret u petak, 5. 3. 2010. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Safija, sestri}i Esad, Damir i Sa{a sa porodicama, brati} Jasmin sa porodicom, snahe Hasija, Vukica, Sabina i Olivera, te porodice: Ma~ki}, Sofi}, Pa{i}, Boji}, Cigi}, Meholji}, ]atovi}, Demirovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije, prijatelji i radne kolege RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
preselio na ahiret u utorak, 9. 3. 2010. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Hana, sin Sead-Sejo, k}erke Sabaheta i Fatima, zetovi Hajrudin, D`emal i Haris, snahe Hasena i Amela, unu~ad Edin, Edita, Elvedin, Damir i Vedad, praunu~ad Danijal i Adna, sestri}i Nesib, [aban, Hasan, Muhidin, Hajrudin i Salhudin sa porodicama, {ura Mujo sa porodicom, te porodice Dervi{evi}, [i{i}, Pazalja, Fazlagi}, Rami}, Jahi}, Bukva, Bravo, @uni}, Ho`bo, Sijer~i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. ]amila Sijari}a 78, Vele{i}i. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi suprug, otac, brat, djever, {ura, amid`a i tetak

NURA (AVDA) HUBANI], ro|. ALIKAVAZOVI]
preselila na ahiret dana 8. 3. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Gaj. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i Muhameda Hubani}a u ul. 22. maj br. 145 u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Muhamed, Enver, Muharem, Mujo, k}erke Rabija i Razija, snahe Ismeta, Dina, Jasminka, Mirza, zet Zahid, unu~ad, te porodice Hubani}, Alikavazovi}, Ma{i}, Mujezinovi}, Korda, Kadri}, U{anovi}, Herak, Tabakovi}, Srnja i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 190-1go

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 7. 3. 2010. preselio na ahiret

SAFET (AHMED) SMAJKI]
nakon kratke i te{ke bolesti preselio na ahiret u nedjelju, 7. marta 2010. u 68. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 10. marta 2010. poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Edina, k}erke Sabina i Selma, brat Arif, snahe Azra, Sabrudina i Nura, {ura Edin sa suprugom Eminom i djecom Dijanom i Aldijanom, {ura Ned`ad sa suprugom Emirom i djecom Sanjom i Goranom, brati}i Amer, Nedim, Huari i Jasmin sa porodicama, brati~ne Amina i Aida sa porodicom, te porodice: Smajki}, Dedovi}, Voloder, ]ati}, Memi}, ]ingi}, Osmanagi}, Rastoder i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ^ekalu{a br. 80/I. 111

EDHEM (HUSO) ALI]
D`enaza }e se odr`ati 11. 3. 2010. (~etvrtak) na groblju Vlakovo u 13.00 sati. TEVHID ]E SE ODR@ATI U KU]I @ALOSTI, UL. STUPSKO BRDO, 18. SEPTEMBAR BR. 10, kod sestre Ajnije. O@ALO[]ENA PORODICA
4009-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (MEHMED) MUSI], ro|. BI^AK^I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. marta 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. marta 2010. godine u 15.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: brat Re{ad, sestra A{ida, snaha \uzela, brati}i Enver, Anis, Senad i Almir, brati~na Alma, sestri} Haris, sestri~na Had`era, ostale snahe Jasna, Raza, Na|a, Selma i Adisa, zet Lilo te porodice Musi}, Haljeta, Bi~ak~i}, Huji}, Dervi{evi}, Pa{i}, Bravo te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg zlatnih ljiljana br. 26/I - Dobrinja 1. 111

U tuzi i bolu javljamo svoj rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga i nikad pre`aljena majka, svekrva i baka

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IVKA (ud. IVICE) BO[NJAK
preminula nakon kratke i te{ke bolesti u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 11. 3. 2010. u 15.30 na groblju Musala u Konjicu. O@ALO[]ENI: sin Zlatko, k}eka Lidija, snaha Vi{nja, unu~ad Marko, Vedran, Ivana, te mnogobrojna rodbina i PTT prijatelji.
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUSTAFA - MUJO (IBRAHIM) KAMBER
preselio na ahiret u utorak, 9. 3. 2010. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 13.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga [efika, sinovi Jasmin i Almir, sestre Zahida i Vahida, snahe Alma i Jasmina, unuke Emana i Adna, zet \ulejmanMemo, snaha Mirsada, brati}i Emir i Eldin, brati~ne Lejla i Najda, sestri~ne Aida i Jasmina, svastika Mahira, te porodice Kamber, Lo{i}, [urkovi}, Pobri}, Kavazovi}, Hod`i}, Stambol, Livnjak, Do{li}, Grbo, Osmanovi}, Granulo, Lako~evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul. Safeta Zajke 135, Brije{}e. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred benzinske pumpe „OMV“ - Brije{}e, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SENADA (KEMAL) BARUK^IJA, ro|. OSMANI
preselila na ahiret u utorak, 9. 3. 2010. godine u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. 3. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Razija, otac Kemal, sin Eldar, brat D`enan sa porodicom, sestra Jasmina sa porodicom, snaha Urfetka sa porodicom, djever Nijaz sa porodicom, zaove Rabija, Behija, Zijada, D`emila i Zineta sa porodicama, te porodice Baruk~ija, Osmani, Osmanagi}, Titori}, [a~i}, @igo, Buljuba{i}, ^engi}, Gladovi}, Mandal, Mufti}, Kujovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Muhameda Rid`anovi}a 14. RAHMETULLAI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

FATIMA (JUSUF) LIGATA, ro|. ^ALIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. marta 2010. u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. marta 2010. u 14.00 sati na mezarju Kolibe - Gora`de. O@ALO[]ENI: majka Zahida, suprug Edhem, sin Zijad, k}erka Had`ira, snaha Rahima, zet Kasim, unu~ad Ema, Haris, Mirza i Armin, brat Mehmed i snaha Mediha sa porodicom, brat Esad i snaha [evala sa porodicom, brat Ramiz i snaha Tid`a sa porodicom, djever Hasib i jetrva Halima sa porodicom, zaova Hajra sa porodicom, prija Hajrija sa porodicom, te porodice: Ligata, ^alija, Karovi}, [abovi}, Brankovi}, Be~irevi}, ^emernica, \ozo, Samouk, Drakovac, Garaplija, Efendi}, [ehovi}, ^upar, D`afo, Duvnjak, Hasanovi}, Mesi}, Arnaut, Uglje{a, Hrelja, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Gornja Breka br. 46, Sarajevo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAMIDA (ZUKO) NI[I], ro|. HAJROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. 3. 2010. godine u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu,10. 3. 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: k}erke Sadika, Jasminka i Nermina, unu~ad Sanela, Nedim i Aida, zetovi Emin i Mirsad, sestra Muruveta sa porodicom, te porodice Ni{i}, Hajrovi}, [eti}, D`uvo, \umi{i}, Ljubovi}, Herceglija, @uljevi}, Pre`i}, Imamovi}, Dizdar, Kutlovac, Bilalovi}, Durakovi}, Musemi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (15.30 sati) u d`amiji Bjelave. Ku}a `alosti: Gornja Mand`ina 12. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRO (OSMANA) KALJANAC
preselio na ahiret u ponedjeljak, 8. marta 2010. godine u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak 11. 3. 2010. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju selo Kaljani. O@ALO[]ENI: supruga Mevla, sin Hamed, k}erke Ramiza i Sejka, bra}a Izet i Hilmo, snahe Bahra i Ramiza, zet Murat, brati}i Miralem, Mirsad i Mensud, sestri}i Ibro i Ai{a, unu~ad Elmira, Alsad, Mirela, Lejla, Aner, [ejla, Mirza, Sanela, Arijana, Edvin, \enita, Ervin, Armin i praunu~ad Adnan Kaljanac sa porodicom, te porodice: Kaljanac, Hrustemovi}, Suljagi}, Kanli}, Ljutovi}, Muhovi}, Sipovi}, ^au{evi}, Osmanovi}, Mujagi}, Ho|i}, Imamovi}, ^ovrk, ^indrak, Babalija, Babi}, Salman, Kepe{, Isanovi}, Bahtanovi}, @uni}, Ali}, [e}eragi}, Mitrovi}, Alagi}, Mehi}, Ba{i}, Deli}, Aganovi}, [abanovi}, Kari}, Katica, Piragi}, Karadarevi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, selo Kaljani. 4033-1tt Prevoz obezbije|en sa stajalit{a Vije}nica u 12.30 h i nazad.

VELIJA (DERVI[) KARI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 8. 3. 2010. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 10. 3. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Bisera, k}eri Enisa, Adisa, Aida i Anisa, unu~ad Denis, Benjamin i Tarik, zetovi Elmas, Adis i Elvir, amid`i~ne Mevla, Mulija i Nura sa porodicama, teti~ne Kadra, Temima, Sena i Nura sa porodicama, punica Zumra, svastike Hasija i Sena sa porodicama, {ure [emso i Avdo sa porodicama, bad`o Zijad, te porodice Kari}, Omerovi}, Suljovi}, Asanov, Alajm, [urkovi}, Halilagi}, Tabu~i}, Ba`darevi}, [abanovi}, Dedi}, Paldum, Ademovi}, ^ubara, Mili}, Kerla, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Sulje Jahi}a 16, Bu}a Potok. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred benzinske pumpe „Imzit“ - Bu}a Potok, sa polaskom u 12.00 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

www.bakije.com

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

sport

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

57

KUP BiH Odr`an `rijeb polufinala

Slavija protiv Borca, @eljezni~ar na Zrinjski
Prvi susreti na rasporedu 24. marta, revan{i se igraju 14. aprila
U prostorijama Nogometnog saveza BiH ju~er je izvr{eno `rijebanje parova polufinala Kupa BiH u kojem }e se sastati Slavija - Borac i @eljezni~ar - Zrinjski. Utakmice su na programu 24. marta i 14. aprila. Iz Slavije su najavili da bi se sa @eljezni~arom poku{ali dogovoriti da se razdvoje termini, a „Plavi“ }e gotovo je sigurno me~ sa Mostarcima igrati u ve~ernjem terminu.
Hrgovi}: Bio ~lan [irokog do juna 2003.

[iroki Brijeg doveo veliko poja~anje

Mirko Hrgovi} ponovo na Pecari
Stigao kao slobodan igra~
Poraz od @eljezni~ara u pro{lom kolu uveliko je mobilizirao ~elne ljude [irokog Brijega, pa je tako predsjednik Zlatan Mijo Jeli} dogovorio prelazak nekada{njeg bh. reprezentativca Mirka Hrgovi}a. Da je transfer gotova stvar potvrdio je i 31-jednogodi{nji Sinjanin koji je, zanimljivo, prelaskom iz [irokog Brijega u Volfsburg 2003. godine ostvario najve}i transfer u Premijer ligi BiH. - Predsjednik Jeli} me je nazvao i, vjerujte, vrlo brzo smo se dogovorili. Jednostavno, `elim pomo}i [irokom, za koji me ve`u jako lijepe uspomene. [iroki je jedan od najorganiziranijih klubova u regiji i bez obzira na moju bogatu karijeru, veseli me da sam opet na Pecari - kazao je Hrgovi} koji se ju~er priklju~io nogometa{ima na poslijepodnevnom treningu. Hrgovi} je, izme|u ostalih klubova, igrao za Hajduk i Dinamo, a bio je jedan od standardnijih igra~a u na{oj reprezentaciji za vrijeme mandata selektora Bla`a Sli{kovi}a, odigrav{i ukupno 28 susreta. Na drugi mandat u [iroki Hrgovi} sti`e iz njema~kog drugoliga{a Furtha, s kojim je dogovorio sporazumni raskid D. K. ugovora.
Predstavnik Zrinjskog Pulji} izvukao ceduljicu s imenom @eljezni~ara
(Foto: S. Jordamovi})

Umjereno zadovoljni
Nakon `rijeba predstavnici svih polufinalista izrazili su umjereno zadovoljstvo njegovim ishodom. Branilac naslova osvaja~a Kupa Slavija ima priliku da i ove sezone ode u samu zavr{nicu. Na putu do finala im stoji lider Premijer lige Borac iz Banje Luke. Direktor Lukavi~ana Milorad Ko{arac pozvao je navija~e da naprave sportsku atmosferu na utakmicama polufinala i da ovo bude pravi praznik nogometa u BiH. - Nadam da }emo odigrati dvije vrlo dobre utakmice koje }e pro}i u fer i sportskom nadmetanju. Borac ima malu prednost doma}eg terena u revan{u, ali vjerujem da smo u stanju u pr-

vom me~u izboriti rezultat koji }e nas provesti u finale. Odigrali smo odli~no prve dvije utakmice u nastavku sezone. Pokazalo se koliko nam zna~i povratak Spalevi}a i vjerujem da mo`emo igrati samo bolje rekao je Ko{arac. Sportski direktor Banjalu~ana Muhamed Ibrahimbegovi} o~ekuje da }e plasman u finale za Borac zna~iti osiguran izlazak na evropsku scenu. - Bilo nam je svejedno ko-

ga }emo dobiti jer su svi protivnici pribli`no istog kvaliteta. Zadovoljan sam jer }emo drugi me~ igrati u Banjoj Luci. Ali, u kup takmi~enjima je sve relativno i morat }emo odigrati obje utakmice na visokom nivou da bismo se plasirali u finale. Pretpostavljam da }e @eljezni~ar pro}i Zrinjski i po nekim na{im ra~unicama takav ishod drugog polufinala uz na{u pobjedu nad Slavijom obezbijedio bi nam Evropu - smatra Ibrahimbegovi}.

Parovi polufinala juniorskog Kupa
Nakon `rijeba seniorskog Kupa BiH, izvr{eno je izvla~enje parova i u juniorskoj konkurenciji. Finalist }e se dobiti nakon utakmica u kojima }e snage odmjeriti Jedinstvo Sarajevo i Sloboda - Borac. Prve utakmice su na programu 31. marta, a revan{i 21. aprila. Finalni me~evi }e se igrati 5. i 19. maja.

Odli~ni odnosi
U drugom paru @eljezni~ar }e na Grbavici prvo do~ekati Zrinjski, a finalist }e se odlu~iti Pod Bijelim brijegom u Mostaru. - Zrinjski je dobra ekipa i sa njima }emo u kratkom

roku tri puta odmjeriti snage. Na po~etku polusezone prikazali smo dobre igre i o~ekujemo nastavak u istom stilu. Najva`nije je kakvi }emo mi biti, a kada smo pravi, nema razloga da se pla{imo nijedne ekipe u BiH - rekao je sportski direktor @eljezni~ara D`elaludin Muharemovi}. Zrinjski je predstavljao ~lan Uprave kluba Mile Pulji} koji smatra kako ne}e biti lako njegovom klubu do}i do finala. - Mala je prednost {to }emo revan{ igrati na na{em stadionu. Protivnik je klub od renomea, s kojim imamo odli~ne odnose. Na{e ambicije su da ove sezone obezbijedimo plasman u Evropu, a ~ini se da je u ovom trenutku najbli`i put preko Kupa - govori Pulji}. A. NOVALIJA

Da li je na pomolu velika razmjena

Riberi za Krki}a?

Brazilac izba~en iz ekipe Flamenga

Dragan Risti}, fudbaler Leotara

Adrijano ponovo pije
Direktor brazilskog fudbalskog prvoliga{a Flamenga Markos Brac (Marcos Braz) izjavio je da je napada~ Adrijano van ekipe jer je ponovo po~eo piti alkohol. - Kad Adriano po~ne piti, onda ne zna stati. On je u pro{losti imao problema s alkoholom, ali ih je uspio rije{iti. Me|utim, ponovo je po~eo piti - kazao je direktor Flamenga, ali i odbacio glasine kako Adrijano ima i problema s drogom. (M. T.)
Riberi: ^eka se njegova odluka

Risti}: Najbolji igra~ me~a u Trebinju

(Foto: M. Predi})

Otrovne strijele iz Banje Luke ne}e poremetiti na{e planove
Adrijano: Kada krene, ne zna stati

Bajern je spreman pustiti Franka Riberija (Franck Ribery) u Barcelonu, ali pod uvjetom da u sklopu dogovora u suprotnom smjeru krene Bojan Krki}, koji kod Pepa Gvardiole (Guardiola) nema ba{ puno prostora za igru. Riberi je pro{log ljeta

bio na meti Reala, ali ga Bajern nije `elio prodati. S druge strane, `elja francuskog fudbalera nije Real nego Barcelona. Riberi je izjavio da }e odluku o svojoj budu}nosti objaviti za nekoliko sedmi(M. T.) ca.

U Trebinju su za~u|eni izjavama Banjalu~ana da je Leotar do pobjede u pro{lom kolu Premijer lige (2:1) do{ao uz pomo} sudija. - Sasvim zaslu`eno osvojili smo tri boda protiv Bor-

ca. Otrovne strijele iz Banje Luke ne}e poremetiti na{e redove i nadam se da }emo se i u Tuzli predstaviti u veoma dobrom izdanju - rekao je Dragan Risti}, najbolji pojedinac susreta u TrebiM. P . nju.

Poraz juniora u Crnoj Gori
Juniorska nogometna reprezentacija BiH pora`ena je ju~er u Ulcinju u prijateljskom susretu od Crne Gore sa 0:2. Za BiH su igrali: Divkovi}, Nuhi}, Ali}, Ani~i} (63. D`aji}), Kuti}, Had`anovi} (46. Hand`i}), Gagula (63. Zovko), Radulovi} (46. Zlomisli}), Pand`a, Kari} (46. Karahmet), Muji} (od 46. Nikoli}). S. A. Selektor: Zoran Bubalo.

58
SLU^AJ GAVARI] Nijaz Graci}, ~elnik Olimpika

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

sport

[uman: Svaki klub vodi evidenciju

Predsjednik Sarajeva Hajrudin [uman

Sloboda je svjesno i{la na prevaru
Ljudima koji vode tuzlanski klub bitniji su gra|evinski radovi na stadionu Tu{anj nego {ta im se doga|a u svla~ionici, ka`e predsjednik sarajevskog premijerliga{a
Uprava Olimpika reagirala je na optu`be iz Slobode prema kojima su ~elnici sarajevskog premijerliga{a prikrili da je njihov biv{i fudbaler Stefan Gavari} imao tri `uta kartona, zbog ~ega je Takmi~arska komisija NSBiH nalo`ila ponavljanje utamice 16. kola Premijer lige izme|u kluba s Tu{nja i Sarajeva. Nijaz Graci}, predsjednik sarajevskog premijerliga{a, tvrdi da se iz Slobode „trebaju izviniti kompletnoj sportskoj javnosti zbog prevare koju su svjesno poku{ali napraviti“. emena pojavio u Slobodi ka`e Graci}. Prvi ~ovjek Olimpika nagla{ava da su u Slobodi bez ikakve sumnje znali za suspenziju. - Gavari} je zvao u klub na dan utakmice, pitao za kartone i jasno mu je re~eno da nema pravo nastupa. Zvao je i neke igra~e. Me|utim, nije samo on bio upoznat. U prijateljskom razgovoru tokom priprema u Me|ugorju na{i ljudi su s tim podatkom upoznali i trenera Slobode Vlatka Glava{a. Sve ovo govori da mi ne snosimo nikakvu krivicu. ^ak ni obe{te}enje za Gavari}a nismo tra`ili. Ljudima koji vode Slobodu izgleda bitniji su gra|evinski rado-

Savez odluku o Gavari}u mora preina~iti radi sebe
Ako bude trebalo, idemo i na Izvr{ni odbor NSBiH i na UEFA-u
Predsjednik FK Sarajevo Hajrudin [uman zate~en je optu`bama koje je iznio prvi ~ovjek Slobode Salih [abovi} na ra~un kluba s Ko{eva.

Ugovor nije validan
- U Slobodi govore da u ispisnici nije pisalo ni{ta o suspenziji. Ako u tom dokumentu nije bilo ispunjeno sve ono {to je trebalo biti ispunjeno, to onda zna~i da njegov ugovor sa Slobodom nije validan - ka`e [uman. prona}i i na internet-stranici Saveza.

Nekorektne izjave
^elnik tuzlanskog kluba je za sve ono {to se desilo nakon izvo|enja suspendiranog igra~a Slobode Stefana Gavari}a na teren u pretpro{lom kolu prakti~no optu`io Olimpik i Sarajevo, jer su „sve organizirali“. - Ne mogu da vjerujem da je [abovi} dao tako nekorektne izjave. Po njegovim rije~ima, ispada da smo sve ovo oko Gavari}a mi isplanirali. Isto kao da nije rije~ o igra~u kojeg su oni izveli na teren pod suspenzijom - govori [uman. Predsjednik Sarajeva ka`e da je klub s Ko{eva ulo`io `albu na odluku Takmi~arske

Glava{ znao
- Moram se vratiti na Stefana Gavari}a. Potpisali smo ugovor na godinu i na-

Znao je Glava{
Nama se ne mo`e desiti da izvedemo suspendiranog igra~a jer u svakom trenutku znamo ko mo`e, a ko ne mo`e igrati. Uostalom, kako to da trener Slobode Vlatko Glava{, tobo`e, nije znao za suspenzi-

[aranovi} dobio ispisnicu
Edin [aranovi} imat }e pravo nastupa ve} u narednoj utakmici Olimpika u Travniku. Sarajevski premijerliga{ ju~er je uplatio obe{te}enje na ra~un hrvakon {est mjeseci moja poslovna odluka je bila da raskinemo saradnju. On je tra`io da ide u Srbiju i mi smo mu to dozvolili. Zna~i, dobio je ispisnicu da ide u Srbiju i u njoj nisu trebali biti navedeni `uti kartoni. Me|utim, on se nakon odre|enog vrtskog prvoliga{a Zadra, nakon ~ega je i dobio ispisnicu. Prema rije~ima direktora Olimpika Hamdije Spahi}a, ju~er je stigao i certifikat iz Hrvatske. vi oko stadiona nego {ta im se doga|a u svla~ionici - tvrdi predsjednik Olimpika.
Graci}: Trebaju se izviniti javnosti

UEFA nikome ne pra{ta
I u Evropi ima primjera igra~a koji su nastupili pod suspenzijom, a koje je UEFA lako rije{ila. U pretkolu Lige prvaka (2001/02.) finska Haka je za zelenim stolom dobila Makabi 3:0, a mladoj selekciji [vedske je u kvalifikacijama za EP 2004. godine poni{tena pobjeda nad San Marinom od 6:0, pa je bilo 0:3. Isto se desilo Crvenoj zvezdi u Kupu UEFA u sezoni 2000/01. protiv Selte. Postoji jo{ jedan zanimljiv primjer, vrlo sli~an Gavakomisije NSBiH o ponavljanju me~a sa Slobodom i da ~eka da Apelaciona komisija ka`e svoje. [uman o~ekuje da odluka bude preina~ena. - Sarajevo se ne}e slo`iti s odlukom Takmi~arske komisije. U Slobodi se pravdaju time da nisu znali da Gavari} ima kartone, ali se postavlja pitanje za{to ne vode evidenciju kartona svojih igra~a, kada to radi svaki drugi klub? Podatke o kartonima mogu ri}evom. U sezoni 2000/01. Intertoto kupa Kipranin Liasos Louka (Liassos) zaradio je crveni karton u dresu Nee Salamisa, a 2004. godine je pod suspenzijom nastupio za gr~ki PAOK protiv Makabija. Nadle`ne u UEFA-i nije zanimalo je li Nea obavijestila PAOK o suspenziji, ve} je jednostavno kaznila Grke porazom od 0:3. A iz Pravilnika Lige prvaka izdvajamo ~lan 17. koji ka`e: Posljedice za izvo|enje igra~a koji nema pravo nastupa snosi klub. ju, kada je jesenas vodio Olimpik, u ~ijem dresu je Gavari} i dobio kartone? - pita [uman. Upitan {ta ako Apelaciona komisija ne preina~i odluku Takmi~arske komisije, predsjednik Sarajeva je rekao: - Idemo dalje. Postoji Izvr{ni odbor, a na kraju i UEFA. Pravila su jasna i NSBiH mora ih provoditi, ne radi nas, nego radi sebe, jer }e u suprotnom do}i do op}eg mete`a u ligi ka`e [uman. M. TANOVI]

Sarajevo `rtva
On najavljuje da }e u slu~aju nastavka bla}enja Olimpika po medijima posegnuti za tu`bama, a u za-

klju~ku kompletne situacije ka`e da je Sarajevo `rtva zakulisnih radnji Takmi~arske komisije NSBiH. Graci} je bio prili~no jasan vezano za komentare o na~inu na koji je Sarajevo

dobilo informacije da Gavari} nije imao pravo nastupa u 16. kolu Premijer lige BiH. - Ja sam „pitar“ u du{i ka`e Graci}.
N. DEMIROVI]

Nova du`nost veznjaka Barcelone
Mesi: Borba za prava djece

Kina

^etvorica sudija u zatvoru
Kineske vlasti nastavile su veliku akciji protiv kriminala u fudbalu. Najnovije informacije govore da su uhap{ena ~etvorica sudija, a me|u njima i Lu D`un, koji je dijelio pravdu na Svjetskom prvenstvu 2002. godine. Njih }e policija ispitati u vezi s namje{tanjem rezultata u kineskom fudbalu. Nedavno je policija uhapsila ~elnika Kineske fudbalske asocijacije Nana Jonga i {efa Komiteta za sudije @anga Jangkjanga, a do sada je u sklopu akcije pritvoreno vi{e od 20 osoba. Zbog namje{tanja rezultata iz prve lige su izba~eni Guang`u i ^en(M. T.) gdu.

Kalon odbio dva miliona dolara i oti{ao u Kinu
Biv{i napada~ Intera i reprezentacije Sijera Leonea Mohamed Kalon (Kallon) odbio je dva miliona dolara od uzbekistanskog Bunjodkora, za koji igra Rivaldo, te odlu~io prije}i u kineski [and`i. Tridesetogodi{nji fudbaler, koji je tako|er igrao za Monako i AEK, s Kinezima je potpisao ugovor na godinu. (M. T.)

Mesi ambasador UNICEF-a
Veznjak Barcelone, argentinski reprezentativac Lionel Mesi (Messi) postat }e ambasador UNICEF-a, saop}eno je na zvani~nom sajtu katalonskog kluba. Od 2006. godine logo UNICEF-a zauzima centralno mjesto na dresu Barcelone, ~iji igra~i nikada u historiji nisu nosili ime sponzora. Trenutno jedan od najboljih fudbalera svijeta postat }e prvi igra~ Barcelone kojem je pripala ~ast da bude ambasador UNICEFa. Njegov zadatak bit }e da se posveti borbi za prava djece i da {irom svijeta promovira brigu o najmla|oj (M. T.) populaciji.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

59

PREMIJER LIGA Trener Slobode Vlatko Glava{ o narednom me~u

Protiv Leotara moramo ispraviti gre{ke iz Lakta{a
Trebinjce }emo napasti od prve minute
[ef stru~nog {taba Slobode Vlatko Glava{ je nakon poraza od Lakta{a 0:2 kritizirao svoje izabranike za lo{u partiju. Istina, Tuzlaci su nastupili oslabljeni neigranjem Stefana Gavari}a, Almira Beki}a, Igora Mostarli}a i Alvina Karad`e. - Lo{e smo odigrali u Lakta{ima, zbog ~ega sam iskritikovao igra~e. Sada se okre}emo novom me~u, subotnjem duelu na Tu{nju protiv Leotara, u kojem moramo ispraviti gre{ke iz Lakta{a. Od prve minute moramo napasti Trebinjce. Bit }emo ja~i za Mostarli}a i Beki}a - rekao je Glava{. Ina~e, ovih dana je zapo~ela i sistematizacija radnih mjesta u omladinskom pogonu. Prema ranije utvr|-

Promjene u omladinskom pogonu
enim okvirima izdata su nova rje{enja, a za koordinatora u omladinskoj {koli Slobode postavljen je Denis Kari}. Trener svih golmana u ovom pogonu je Mirza Had`i}. Novi trener juniora Slobode je Sakib Malko~evi}, kadete }e voditi Denis Sadikovi}, a pionire Ibrahim Crnki}. Tako|er, s mla|im kategorijama radit }e i Nihad Mujezinovi}, Bato Mehanovi}, Nevzet Hasanba{i} te Nermin Hasi}. Novom sistematizacijom nije bio zadovoljan Izet Kunosi}, kojem }e biti ponu|eno mjesto u marketingu kluba. Suad Kalesi} i Gordan D`afi} radit }e u marketingu omladiE. M. nskog pogona.

Pjani} i Ronaldo: Ko }e se radovati u Madridu

Ve~era{nji program Lige prvaka

Lion i Milan tra`e senzaciju
Runi }e igrati za Man~ester Ronaldo siguran u prolaz Reala
Ve~era{nji program u Ligi prvaka nudi dva fantasti~na duela. Mo`e li Lion napraviti senzaciju sezone i stra{nog Reala ispratiti iz takmi~enja? Mo`e li se Milan na Old trafordu revan{irati Man~ester junajtedu za poraz od 2:3? Lion je u prvom me~u nadigrao Real, rezultat je mo`da trebao biti i vi{i od 1:0. jedne takve ekipe, vjerujemo u sebe - ka`e Pjani}. Milan u Man~ester putuje s nadom da mo`e sti}i 2:3 iz prvog me~a. Gol Klarensa Zedorfa (Clarece Seedorf) u samom fini{u vratio je Milanu `ivot, ali za prolaz „Rosoneri“ moraju pobijediti s dva gola razlike, ili jednim u slu~aju da rezultat bude vi{i od 2:3. Sve o~i na Old trafordu bit }e uperene u Dejvida Bekama (David Beckham). Sedam godina nakon odlaska u Real, engleski as vra}a se u

^vrsti i odlu~ni
Real je posljednjih pet nastupa u Ligi prvaka zavr{avao u osmini finala. U {panskom

Glava{: Ja~i za Mostarli}a i Beki}a

Problemi za organizatore SP

Zrinjski osvojio prve proljetne bodove

Jovi}: Jo{ tra`imo `eljenu formu
Na Soker siti stadionu bit }e otvoreno SP

Real (0:1) Lion
Stadion Santjago Bernabeu. Sudija: Nikola Ricoli (Italija). REAL: Kasiljas, Arbeloa, Ramos, Dijara, Garaj, Albiol, Kaka, Iguain, Granero, Guti, Ronaldo. Trener: Manuel Pelegrini. LION: Loris, Kris, Bumsong, Revejer, Sisoko, Tulalan, Pjani}, Lisandro, Govu, Makun. Delgado. Trener: Klod Puel.

Tro{kovi izgradnje stadiona porasli za 96 miliona eura
Soker siti stadion u Johanesburgu, na kojem bi se trebala odr`ati ceremonija otvorenja Svjetskog prvenstva u fudbalu, ko{tat }e 45 posto vi{e nego {to je prvobitno planirano, saop}ili su organizatori. Inicijalni tro{kovi izgradnje stadiona procijenjeni su na 2,2 milijarde randa (pribli`no 214 miliona eura), ali sada je ta suma porasla na 3,2 milijarde (310 miliona eura). Razlog je pad vrijednosti ju`noafri~ke valute u odnosu na evropske i ~injenice da se materijal za ure|enje stadiona uvozi iz Evrope. Stadion bi i pored ovih problema trebao biti zavr{en do 15. marta, a odigravanje prve revijalne utakmice predvi|eno je za 26. mart. SP (E. J.) po~inje 11. juna.

Aktuelni prvak Zrinjski osvojio je protiv Travnika prve proljetne bodove. Nakon {to su Mostarci protiv Zvijezde razo~arali i rezultatom i igrom, nogometa{i trenera Dragana Jovi}a nisu imali puno problema da opravdaju ulogu favorita protiv „Vezira“, bez obzira {to su dvije tre}ine utakmice (u 34. minuti isklju~en Igor @ur`inov) igrali s igra~em manje. - Do isklju~enja @ur`inova igrali smo dosta dobro, poveli 2:0, a onda smo se morali prilagoditi igri s igra~em manje. U odnosu na Zvijezdu pristup igra~a je bio puno bolje i to se odmah osjetilo, iako je ~injenica da jo{ tra`imo igru koja nas je krasila - izjavio je Jovi}. S obzirom na rezultate konkurenata, sada kiks protiv Zvijezde izgleda jo{ ve}i, ali Jovi} `eli gledati samo prema naprijed.

Man~ester j. (3:2) Milan
Stadion Old Traford. Sudija: Masimo Busaka ([vicarska). MAN^ESTER: Van der Sar, Rafael, Evra, Ferdinand, Fle~er, Vidi}, Gibson, Nani, Valensija, Skols, Runi. Meprvenstvu je nezadr`iv, ali na evropskoj sceni pru`a dosta turbulentne partije. Ako ve~eras prime gol, zadatak }e im biti jo{ te`i. - Moramo Lionu pokazati da smo na Bernabeu mi kraljevi. Znamo da imaju dobar tim, ali igramo pred na{im navija~ima i siguran sam u prolaz. Ispadanje bi bio ogroman neuspjeh, jer o~ajni~ki `elimo trofej Lige prvaka ka`e Kristijano Ronaldo (Cristiano). Karim Benzema otpao je iz konkurencije za sastav Reala protiv svog biv{eg tima, Alonso i Mar~elo (Marcelo) su suspendirani, dok su ozlije|eni Drente (Drenthe) i Pepe. Kada je rije~ o Lionu, ne igra Bastos, a mijenjat }e ga na{ reprezentativac Miralem Pjani}. - Real je odli~an, ali mi imamo prednost iz prve utakmice. Moramo biti ~vrsti i odlu~ni i mislim da mo`emo poremetiti njihove planove. Bez obzira {to igramo protiv nad`er: Aleks Ferguson. MILAN: Dida, Bonera, Silva, Nesta, Gatuso, Pirlo, Zedorf, Bekam, Borijelo, Ronaldinjo, Huntelar (Pato). Trener: Leonardo. Man~ester, ali njegov nastup zavisit }e od toga da li }e igrati Pato, koji je i pored povrede uklju~en u kadar Milana.

Bit }e emotivno
- Kada sam oti{ao u Real, Junajted mi je veoma nedostajao, ali vjerujem da s njegovim navija~ima i dalje imam dobar odnos. Bit }e emocija, ali navikao sam na velike utakmice - ka`e Bekam, koji je u 394 nastupa za Man~ester postigao 85 golova. Milan je oja~an \enarom Gatusom (Gennaro Gattuso), koji se vra}a nakon suspenzije, te Zedorfa, koji je zalije~io ozljedu. Menad`er Junajteda Aleks Ferguson (Alex) ne mo`e ra~unati na suspendiranog Kerika (Carrick), te ozlije|ene Gigsa (Giggs), Evansa, O’[eja (O’Shea) i Brauna (Brown), ali mu je puno ohrabrenja dala vijest da }e Vejn Runi (Wayne Rooney) biti spreman za me~. (M. T.)

Jovi}: Lako protiv Travnika

- Pred nama je jo{ trinaest utakmica, 39 bodova je u igri i sve je otvoreno. Rezultati u prva dva kola potvr|uju da su iznena|enja mogu}a, tako da je za nas najva`nije da {to prije do|emo do `eljene forme Ma. P . istakao je Jovi}.

Uo~i Mundijala u Ju`noj Africi

Blater zadovoljan napretkom organizatora
Predsjednik Me|unarodne nogometne asocijacije (FIFA) Sep Blater (Sepp Blatter) izrazio je zadovoljstvo napretkom ju`noafri~kih organizatora SP u fudbalu, koje po~inje 11. juna. U to se uvjerio nakon {to je upoznat sa sigurnosnim planovima. Prema mi{ljenju Blatera, Ju`noafrikanci su se ve} iskazali kao dobri organizatori velikih sportskih takmi~enja, posebno pro{logodi{njeg Kupa konfedera(M. T.) cija.

Veterani Sarajeva osvojili turnir u Gra~anici
Veterani Sarajeva pobjednici su malonogometnog turnira odr`anog u Gra~anici na kojem su jo{ u~estvovali doma}in Bratstvo, Sloboda i Sloga iz Doboja. Sarajevo je u finalnom susretu pobijedilo Slobodu sa 4:1, dok je Bratstvo H. ^. osvojilo tre}e mjesto savladav{i Dobojlije sa 5:1.

60
KO[ARKA Bosna pred gostovanje FMP-u

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

sport

Teletovi}: Kaha Laboralu potrebna pobjeda za ~etvrtfinale

Pare`anin: Moramo bolje zatvoriti reket
Nema kalkulacija, jer svaka utakmica mo`e biti odlu~uju}a, ka`e trener „Studenata“
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecom sutra }e otputovati u Beograd i ve} u petak, protiv FMP-a, odigrati prvu u seriji od ~etiri utakmice u NLB ligi u samo osam dana. Cilj je kraj takmi~enja (20. mart) do~ekati barem bodovno poravnat sa Heliosom, koji }e u tom slu~aju, zbog slabijeg me|usobnog omjera, ostati prikovan za posljednju poziciju i izgubiti pravo nastupa u NLB ligi idu}e sezone.

Bli`i se rasplet u Euroligi

Pet kandidata za dva mjesta
Na{em reprezentativcu Mirzi Teletovi}u i njegovom Kaha Laboralu potrebna je pobjeda nad Cibonom u 6., posljednjem kolu Top 16 Eurolige za siguran plasman u ~etvrtfinale elitnog ko{arka{kog takmi~enja. Motiva ne}e manjkati ni prvaku Hrvatske, kao i ruskom Himkiju, koji }e protiv Olimpijakosa, sigurno prvog u grupi H, tako|er tra`iti svoju {ansu. Otvoreno je i pitanje drugog putnika iz grupe E. Najbli`i je Partizan, ali ako Beogra|ani izgube u Barceloni, prilika se pru`a Marusiju da pobjedom nad Panatinaikosom pro|e dalje. ^etvrtfinale, pored Barcelone i Olimpijakosa, ve} su osigurali Makabi, Real Madrid, CSKA i Prokom. Danas: GRUPA G: CSKA - @algiris (18.15 sati). Sutra: GRUPA E: Panatinaikos - Marusi (18), Barcelona - Partizan (20.45). GRUPA F: Montepaski - Efes Pilsen (20.45), Real Madrid - Makabi (20.45). GRUPA G: Prokom - Unikaha (19.15). GRUPA H: Kaha Laboral Cibona (19.15), Himki - Oli(E. J.) mpijakos (19.15).

@estok tempo
Iako iskazuje bojazan da bi `estok tempo mogao ostaviti traga na ekipi, trener Bosne Dejan Pare`anin ne pomi{lja igra~e „{tedjeti u jednom me~u, da bi bili spremniji za drugi“ niti utakmice dijeliti na one „u kojima imamo ve}e ili manje {anse“. - Ne}emo kalkulirati, jer bi svaka utakmica mogla biti odlu~uju}a. U ovom momentu, jedino me zanima

\urasovi}: Vi{e minuta u odsustvu Hajri}a

(Foto: M. Kadri})

Navija~i Partizana izazvali nered na aerodromu
Grupa od tridesetak navija~a beogradskog ko{arka{kog kluba Partizan izazvala je nerede na aerodromu u Temi{varu, zbog ~ega je avion za Barcelonu poletio sa vi{e od 70 minuta zaka{njenja, prenose agencije. Rumunska policija privela je dvojicu navija~a Partizana koji su odmah deportirani u Srbiju. Navija~i su krenuli u Barcelonu, gdje }e Partizan u ~etvrtak odigrati (E. J.) me~ 6. kola Eurolige.

da u duel protiv FMP-a u|emo kao protiv Zadra u pro{lom kolu - ka`e Pare`anin i dodaje da se to odnosi, prije svega, na igru

Raspored do kraja
BOSNA (omjer 5-17): FMP (gost), Partizan (doma}in, odgo|eni me~ 19. kola), Budu}nost (g), Crvena zvezda (d). HELIOS (5-18): Zagreb (d), Union Olimpija (g), Radni~ki (d).

u odbrani. - Recimo, Zadar je Heliosu pogodio 19 „trojki“, nama samo dvije i u tom segmentu smo potpuno ispunili cilj. Ostaje da sad poku{amo protiv FMP-a bolje zatvoriti i reket, jer su nam Zadrani, iako smo ih pobijedili, dali previ{e laganih poena - ka`e Pare`anin. Udarac za Bosninu unutarnju liniju predstavlja po-

vreda krilnog centra Seida Hajri}a, koji }e zbog povrede pauzirati barem tri sedmice.

Veliki hendikep
- To je veliki hendikep, ali ne smijemo tra`iti alibi. U odsustvu Hajri}a na poziciji ~etiri, kao podr{ku Milanu Milo{evi}u, vi{e }emo koristiti Bo`u \urasovi}a E. J. rekao je Pare`anin.

Uo~i zavr{nice Prvenstva BiH

Klivlend savladao Sparse

Union Olimpija

Igokea dovela \ikanovi}a
Ko{arka{i Igokee dobili su zna~ajno poja~anje pred zavr{nicu Prvenstva BiH. Ekipa iz Aleksandrovca, koja vodi u Ligi 12 prvenstva BiH, anga`irala je iskusnog centra Savu \ikanovi}a (211 centimetara), koji je posljednje ~etiri sezone igrao u Gr~koj, kao ~lan Olimpija Larise, Kolososa i Trikale. U dresu Trikale 35-godi{nji crnogorski ko{arka{ bilje`io je u 17 ovosezonskih utakmica prosje~no 8,5 poena i pet skokova. Ranije je igrao za Hemofarm iz Vr{ca, s kojim je 2005. osvojio naslov pobjednika regionalne NLB lige. Ina~e, Liga za prvaka BiH po~inje 27. marta, a poznati su svi u~esnici. Iako su u Ligi 12 preostala jo{ dva kola, Igokea, Zrinjski, Sloboda i ^apljina Lasta nedosti`ni su na prve ~etiri pozicije. Njima }e se u zavr{nici priklju~iti bh. predstavnici u NLB ligi [iroki Eronet i Bosna ASA (E. J.) BH Telecom.

’Konjanici’ najbr`e do 50. pobjede
Dalas maveriksi trenutno su ekipa s najdu`im pobjedni~kim nizom u NBA ligi. Dvanaesti uzastopni trijumf teksa{ka „Telad“ postigla su protiv Minesote (125:112) uz efikasnu igru krila [ona Meriona (Shawn Marion, 29 poena, 14 skokova) i Dirka Novickog (Nowitzki, 24). „Vukove“ nije spasila sjajna partija centra Ala D`efersona (Jefferson, 36 poena, 13 skokova). Maveriksi (omjer u sezoni 44-21) nisu izgubili od 16. februara i sada imaju samo dvije pobjede manje od aktuelnih NBA prvaka i lidera Zapadne konferencije Los An|eles lejkersa (46-18). Klivlend kavalirsi savladali su San Antonio sparse (97:95) i postali prvi tim sa 50 pobjeda u sezoni (u 65 susreta). To je bio prvi trijumf „Konjanika“ u deset susreta u posljednje tri sezone u kojima nije igrao Lebron D`ejms (LeBron James). Najbolji NBA ko{arka{ zbog lak{e povrede propustio je drugi me~ zaredom.

[trajk upozorenje „Zmaj~eka“
Vre}a s novcem u Union Olimpiji potpuno je prazna, {to je bio znak za ko{arka{e ljubljanskih „Zmaj~eka“ da ju~er ujutro propuste trening, kao {trajk upozorenja, prenose slovenski mediji. Isti izvori navode da su igra~i slovenskog prvaka ove sezone dobili samo po jednu pla}u, zbog ~ega su presko~ili trening u o~ekivanju sastanka s klupskim ~elnicima. Iako je ekipa pod vodstvom trenera Jurija Zdovca krenula u sezonu jako ambiciozno, do`ivjela je krah u Euroligi, sve je manje {ansi da }e izboriti finalni turnir NLB lige, pa im je ostalo jo{ samo da poku{aju odbraniti primat na doma}oj sceni. Od ove sezone boje Olimpije brani i na{ reprezentativac Ed(E. J.) in Bav~i}.

^elik nakon neuspjeha u Kupu

Vrdoljak na probu, bit }e i otkaza
Nakon neuspjeha na zavr{nom turniru Kupa BiH, kada su u polufinalu pora`ene od doma}ina i kasnijeg osvaja~a trofeja tuzlanskog Jedinstva, u ^eliku planiraju izvr{iti neke promjene u ekipi. Na probu u zeni~ki klub stigla je hrvatska krilna ko{arka{ica Matea Vrdoljak (25 godina, 184 centimetra). Vrdoljak je prethodno bila u banjalu~kom Mladom Kraji{niku, s kojim, me|utim, kako ka`e trener ^elika Behudin Bajgori}, nije imala potpisan ugovor. - Vrdoljak trenira s nama i trebamo se dogovoriti o uvjetima. Nakon {to odr`imo sastanke u klubu, naredne bismo sedmice mogli i otpustiti dvije igra~ice ~ijim igrama nismo zadovoljni. Ne bih spominjao imena, ali kandidata ima - ka`e V. B. Bajgori}.

@estok duel Vilijamsa (Klivlend) i \inobilija (San Antonio)

Li~ni rekord sezone (38 poena) za pora`ene Sparse ubacio je argentinski bek Emanuel \inobili (Ginobili). Rezultati: Klivlend - San

Antonio 97:95, Njujork Atlanta 99:98, Nju Orleans Golden stejt 135:131, Minesota - Dalas 112:125, Memfis - Nju D`ersi 107:101. (E. J.)

sport

Dnevni avaz, srijeda, 10. mart/o`ujak 2010.

61

TENIS ^elend`er „BH Telecom indoors“ u Sarajevu

Najja~i turnir do sada
Danas na teren izlaze ~etvorica na{ih igra~a
[etki}: Odli~na atmosfera u ekipi

Nakon uspjeha bh. tima u Dejvis kupu

Nikad nismo imali bolji start teniske sezone
Svi igra~i su dali podjednak doprinos, ka`e direktor na{eg tima Zlatko [o{e
Teniska reprezentacija BiH plasmanom u ~etvrtfinale Druge grupe Euroafri~ke zone Dejvis kupa napravila je historijski uspjeh. Na{i teniseri savladali su u gostima selekciju Makedonije sa 3:2, pa }e se tako u julu u drugom kolu sastati sa Estonijom, {to je ve} samo po sebi ogroman rezultat. - Nikada nismo imali ovakonferenciji za medije. Iako su gubili u Makedoniji, [etki} i Gor~i} uspjeli su nadoknaditi zaostatak. - Zahvalio bih svima koji su nam omogu}ili da imamo izuzetno kvalitetne uvjete za treniranje. Atmosfera je bila odli~na, a posebnu zahvalnost dugujemo bo{nja~koj zajednici u Velesu koja je tokom sva tri dana bila uz nas - ka-

Sa pres-konferencije: Nagradni fond iznosi 30.000 eura

(Foto: N. Bo`ovi})

U sarajevskoj dvorani „Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji po~eo je osmi po redu „BH Telecom indoorsa“ ~elend`er turnir, ~iji je nagradni fond 30.000 eura. Pobjedniku }e, pored nov~ane nagrade, pripasti respektabilnih 80 bodova, {to je dovoljno za zna~ajan napredak na ATP listi.

Brutalno saka}enje sporta
Turnir je jedan od doga|aja iza kojeg stoji Ministarstvo za sport Kantona Sarajevo, pa se ju~er novinarima obratio i ministar Emir Had`ihafizbegovi}. - ^ast nam je da imamo ovakav turnir u Sarajevu, koje, eto, `eli da bude po ne~emu regionalni centar. Dobro je {to se turnir odr`ao i pored svih nastojanja da se - Ove godine imamo mo`da najja~i turnir do sada, po imenima, uz bok izdanju iz 2004. Prvi nositelj je Andreas Bek (Beck), tu je i Dominik Hrbati, veliko tenisko ime, koji je svojevremeno bio na 12. mjestu vrhunski sport u Sarajevu brutalno osakati time {to }e mu se uskratiti sredstva iz bud`eta. I to sada kada imamo @elju i Sarajevo koji se bore za vrh u fudbalu, rukometa{e Bosne kojima je malo nedostajalo da budu me|u 16 u Evropi, ko{arka{ima koji }e ostati u NLB ligi... kazao je Had`ihafizbegovi}. svjetske ATP liste. Malo je nedostajalo da do|e i Nikolas Lapenti (Nicolas), ali je ostao budu}i da }e igrati na Indijan Velsu. Na svemu tome trebamo zahvaliti ATP-u koji nam je odobrio ovaj termin, zbog

~ega je mogu}e u~e{}e poznatih i kvalitetnih igra~a. Naravno, turnir ne bi bio mogu} bez podr{ke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, na ~ijem je ~elu Emir Had`ihafizbegovi}, niti bez sredstava „BH Telecoma“ kazao je Had`ime{i}.

Prijem kod premijera FBiH

Ba{i} protiv Beka
Dana{nji program obilje`it }e nastupi ~etvorice bh. tenisera koji su dobili pozivnice za glavni turnir, pa }e tako svoje me~eve prvog kola odigrati Aldin [etki}, Ismar Gor~i}, Mirza Ba{i} i Tomislav Brki}. Posebno zanimljiv trebao bi biti susret Ba{i}a i prvog nositelja Beka, koji prema programu ne}e po~eti prije 18 sati. A. ^.

ATP odobrio termin
Prema rije~ima direktora turnira, neumornog Senada Had`ime{i}a, ljubitelji tenisa imat }e priliku u`ivati u veoma kvalitetnim me~evima. Najbolju uvertiru napravili su na{i Dejvis kup reprezentativci historijskim plasmanom u drugo kolo Druge grupe euroafri~ke zone.

Mujezinovi} sa na{im najboljim teniserima

Uo~i bokserskog me~a u Njema~koj
Bh. bokser Adnan Buharalija u Be~u se priprema za me~ 20. marta, jednu od predborbi Ukrajincu Vladimiru Kli~ku koji }e u Dizeldorfu braniti svjetsku titulu u te{koj kategoriji u vezijama IBF, IBO i WBO protiv Amerikanca Edija ^embersa (Eddie Chambers). - Imao sam veoma jake pripreme i kontrolni me~ koji sam pobijedio. U Be~u treniram sa Samirom Kurtagi}em, jednim od najboljih superte{ka{a u Austriji. Siguran sam da }u biti potpuno spreman za 20. mart rekao nam je Buharalija. Organizatori bokserskog spektakla na kojem }e Kli~ko braniti titulu napra-

Zakazan me~ na stadionu [alkea

Delegaciju Teniskog saveza predvo|enu predsjednikom Edinom Arslanagi}em i direktorom reprezentacije Zlatkom [o{eom te kav start sezone. Prvo smo imali mogu}nost kroz Futures turnire graditi atmosferu me|u reprezentativcima, oni su bili 20 dana zajedno i vjerujte, iako su Ismar Gor~i} i Aldin [etki} izborili ovaj razultat, svi reprezentativci su doprinijeli uspjehu. A prvi put reprezentaciju je ~inilo sedam, od osam na{ih rangiranih igra~a - kazao je direktor reprezentacije Zlatko [o{e na ju~era{njoj

na{e reprezentativce ju~er je u Sarajevu primio i premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}, koji je momcima ~estitao na velikom uspjehu. zao je [etki}. Nakon Makedonije o~ekuje nas Estonija. Selektor Daver Vrani} optimist je pred ovaj susret koji se igra u julu. - Njihov najbolji igra~ nastupao je na jednom od Futuresa u Sarajevu, ali je pora`en od na{eg Franje Raspudi}a. Mislim da smo ja~i, a prednost je i {to }emo najvjerovatnije igrati na tvrdoj podlozi koja nam odgovara kazao je Vrani}. A. ^.

Buharalija se priprema u Be~u Vitalij Kli~ko brani titulu
protiv Sosnovskog
Svjetski bokserski prvak u te{koj kategoriji u verziji WBC Ukrajinac Vitalij Kli~ko 29. maja na stadionu njema~kog prvoliga{a [alkea u Gelzenkirhenu branit }e naslov protiv Poljaka Alberta Sosnovskog (Sosnowski). Stariji brat Kli~ko (39) uvjeren je u pobjedu protiv 31-godi{njeg Poljaka, koji dr`i naslov evropskog profesionalnog {ampiona i koji se u karijeri borio 48 puta, te do`ivio dva poraza, uz jednu nerije{enu borbu. Optimist je i Sosnovski, izjaviv{i da je „Vitalij ve} (N. D.) star“.

Osmina finala Lige prvaka za rukometa{e

Kurtagi} i Buharalija: Jake pripreme

Barcelona dolazi u Zagreb
Vitalij Kli~ko: Uvjeren u pobjedu U sjedi{tu Evropske rukometne federacije (EHF) ju~er su izvu~eni parovi osmine finala Lige prvaka. Aktuelni prvak Sijudad Real igrat }e protiv slovenskog Gorenja Velenja (Adnan Harmandi}), koje se me|u 16 timova plasiralo kao ~etvrti tim iz Bosnine grupe B. Zanimljiv }e biti i sudar biv{ih evropskih prvaka Barcelone (Danijel [ari}) i Zagreba, klubova koji su se devedesetih tri puta sastajali u finalu. Vesprem na{ega Mirsada Terzi}a igrat }e protiv rumunske Konstance, dok }e se Kolding Muhameda Toromanovi}a sastati sa Monpeljeom. Prve utakmice igraju se od 24. do 28. marta, a uzvratne od 31. marta do 4. aprila. Parovi osmine finala: Zagreb (Hrvatska) - Barcelona ([panija), Kolding (Danska) Monpelje (Francuska), Gorenje Velenje (Slovenija) - Sijudad Real ([panija), Handbold Kopenhagen (Danska) - Kil (Njema~ka), Konstanca (Rumunija) - Vesprem (Ma|arska), Vive Kielce (Poljska) Hamburg (Njema~ka), Valjadolid ([panija) - Rajn-Nekar Leven (Njema~ka), Ademar Leon ([panija) - ^ehovski medvedi (Rusija). (A. ^.)

vili su odre|ene promjene boraca koji }e se pojaviti i Dizeldorfu, pa }e Buharalija narednih dana saznati ime N. D. protivnika.

Premijer liga za rukometa{e

„Studenti“ gostuju u Ljubu{kom
Nakon {to su u subotu utakmicom sa njema~kim Rajn-Nekar Levenom (24:30) zaklju~ili svoj nastup u ovogodi{njoj Ligi prvaka, rukometa{i sarajevske Bosne BH-Gas okre}u se doma}im takmi~enjima. Tako }e „Studenti“ danas gostovati u Ljubu{kom, gdje }e odigrati zaostalu utakmicu 13. kola Premijer lige BiH protiv doma}eg Izvi|a~a. Ljubu{aci su doveli dva kvalitetna poja~anja (Grui~i} i Lovrinovi}) u zimskom prijelaznom roku i u nastavku sezone pru`aju vrlo dobre partije, pa se u Gradskoj dvorani u Ljubu{kom o~ekuje uzbudljiva i kvalitetna utakmica. Me~ Izvi|a~ Mi Grupa Bosna BH-Gas po~inje u 19 sati, a sudit }e ga Vejsil Be{irevi} (Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin). Delegat je Milan (A. ^.) Tubin (Doboj).

SRIJEDA 10. 3. 2010.

20.35
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.15

EUROIMPULS

17.25

DOLINA SUNCA

20.10

DEJANA, TALK SHOW

21.00

ZAPLE[IMO!

14.35

SPORTISSIMO

Liga {ampiona: Real Madrid Lion

17.00
SERIJA, OBN

Bitange i princeze
Kazo je osvanuo u zatvoru, te je Teo do{ao da ga izbavi. Lucia, Robi i Irena su Kazi priredili lijep do~ek u stanu, nakon kratkog veselja Teo im saop{tava kako je razo~aran, saznao je da ga njegova `ena vara. ^ak je na{ao i dokaze kako bi utvrdio tu ~injenicu.

07.00 Dobro jutro 09.05 Mini school 09.10 Garmisch-Partenkirchen: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 10.15 Avenija Ocean, serija, 80/130, r. 11.00 Moja mala kuhinja 11.10 Garmisch-Partenkirchen: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Spust (`), prijenos 12.15 BHT vijesti 12.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, 39/40, r. 13.00 Ljubavna oluja, serija, 44/313 13.50 Ubistvo Franca Ferdinanda, strana dokumentarna serija, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija, 3/26 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi u~e slova, animirana serija 15.35 Mini school 15.40 Dobro do{li u moju zemlju: Venecuela 15.55 Uradi sam, uradi sama 16.00 Frenderi u zemljama Evrope: Belgija 16.15 BH info 16.45 Avenija Ocean, serija, 81/130 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Muzi~ki program 17.45 U me|uvremenu, bh magazin 18.15 Euroimpuls, magazin 18.45 Business News 18.50 Kiri klaun, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 @ivot & ostalo: Bosanski humor 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Real Madrid - Olimpik Lion, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 BHT vijesti 22.55 Tema dana 23.35 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.05 U me|uvremenu, bh magazin, r. 00.30 Euroimpuls, magazin, r. 01.00 @ivot & ostalo: Bosanski humor, r. 01.25 Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 38. epizoda, r. 10.00 Grimove bajke vuk i sedam kozli}a, crtani film 10.30 Pozitivna geografija: Stolac, zabavni program, r. 11.00 Ekovizija, dokumentarni program 11.25 Bh. pjesmarica, muzi~ki program, r. 12.00 Dnevnik 1 12.10 Dolina sunca, igrana serija, 122. epizoda, r. 12.55 ^arolija, igrana serija, 67. epizoda 13.50 Pregled Lige prvaka u nogometu 14.35 360-GEO: Aleksej, lososi i medvjedi, strani dok. program, 11. epizoda 15.25 Vijesti 15.30 Slatka tajna, igrana serija, 39. epizoda 16.25 Viza za budu}nost, igrana serija, 192. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 123. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 70. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.24 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ljubavniva Venecije, ameri~ki igrani film /RP/ 22.04 Dnevnik 3, najava 22.05 Odgovorite ljudima, specijalno izdanje 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Nogomet: Liga prvaka u nogometu: M. junajted - Milan, snimak 01.25 Patricio Buenno, koncert 02.20 Pregled programa za ~etvrtak

08.30 OK Kids, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Kralj Queensa VII, 11/22 (161/207), humoristi~na serija, r. 10.25 Exkluziv, zabavna emisija,r. 10.55 Skrivena kameraPopCorn, 59/150, zabavna emisija ,r. 11.20 Stol za 4, kulinarski show,r. 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 OBN Top 10, glazbena emisija 13.40 Stol za 4, kulinarski show,r. 14.05 Grad an|ela II, 9/11 (22/24), dramska serija, r. 15.05 Top Shop 15.25 Bestseller TV 15.45 Princ iz Bel Aira IV, 04/26 (77/99), humoristi~na serija,r. 16.20 Kralj Queensa VII, 12/24 (162/207), humoristi~na serija r. 16.55 OBN Info 17.00 Bitange i princeze II, 03/26 (16/95), humoristi~na serija 17.45 Skrivena kameraPopCorn, 60/150, zabavna emisija,r. 18.15 Stol za 4, kulinarski show 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Dejana, Talk Show 21.00 Kraljica Margot (16), film 23.30 Sedam ratnika I , 20/21, serija 00.20 Prolje}e u Parizu (16), film r.

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Pocoyo 2, crtani film 09.35 Aladin, crtani film 10.00 Winx, crtani film 11.00 Ple{i, ple{i, igrana serija, 58. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.01 Victoria, igrana serija 13.00 Sve }e biti dobro, igrana serija 14.15 Muzi~ki program 15.00 Zaple{imo! , zabavni program 16.24 Sport centar 16.25 Najbolje godine, igrana serija, 26 .epizoda 17.30 Zaple{imo Svi, trening 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 HIPP TV ordinacija 18.17 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.45 Vitafon 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 27. epizoda 21.00 Zaple{imo, nominacije 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 11. epizoda 23.00 Nijemi svjedok, igrana serija, 7. epizoda 00.00 Sport centar 00.05 Zauvijek susjedi, igrana serija, 99. epizoda

08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net jutarnji program 10.00 Magi~na privla~nost 11.00 Kuku Vasa, serija 11.30 Spiderman 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laughs 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 17.00 Magi~na privla~nost 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Spiderman 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Opasna igra, serija 20.00 Kursad`ije 21.00 Paparazzo potjera 22.00 Pandorina kutija, film 00.00 Prelazak, film

TV Alfa
06.55 07.00 08.00 09.20 10.00 12.00 12.45 14.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.05 22.00 22.30 00.00 00.15 Alfa promocija Alfa mozaik Emisija Bonventura r. Emisija na{e pravo r. Alfa mozaik Vijesti SMS ^AT SMS ^AT Vijesti U centru pa`nje - tema dana Rije~, slika, pokret 00387 Gostiona SMS ^AT Vijesti SMS ^AT Vijesti Jukebox

18.15 18.45 19.00 19.30 20.05

Frej`er, humoristi~ka serija Crtani film Dnevnik RTV TK Bestseller TV @ivo i u`ivo, zabavno-muzi~ki program 21.30 Zabranjena ljubav, serija 22.15 Klinika, igrana serija 23.00 Na kraju dana

20.00 21.00 22.00 23.00 23.30

Poljoprivredne teme Na{a realnost Igrana serija Dnevnik Glas Amerike

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 21.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Ljudi, doga|aji - vremeplov, dokum. prog. 21.50 Zabranjena ljubav, serija 22.35 Autovizija

19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00

Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Svjedok prirode Auto shop magazin Zabranjena ljubav, serija

19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 22.00

Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica Oliverov twist Dobre srce Zabranjena ljubav, serija

19.30 20.05 21.00 23.00

Muzi~ki program Novotravni~ka hronika Igrani film Dnevnik, rep.

TV Bugojno
18.15 Crno-bijeli svijet omladinski program r. 18.30 Dokumentarni program Iz arhive 19.00 Informator 19.30 Razgovor s povodom inf. program 19.55 Vijesti 20.00 Najbolje godine, igrani film 21.00 Survivor - reality show 22.00 Moje drage kom{ije, serija

TV USK
17.00 18.10 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 21.50 22.40 23.05 Igrana serija, r. Gradovi svijeta r. Dnevnik TV USK-a Dnevnik FTV TV Liberty Dok. program Hronika USK Igrana serija, r. Muzi~ki program Igrani film

TV Cazin
19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 22.45 23.30 Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike

21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05

Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Mostar
16.25 Najbolje godine, igrana serija 26. epizoda 18.00 GRAD, revijalni program 19.00 RTM vijesti 19.30 Muzi~ki program 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 27. epizoda 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 13. epizoda 23.00 Nijemi svjedok, igrana serija, 8. epizoda

BN
14.05 Igrani film: Nikada se ne}u zaljubiti 16.00 Novosti 16.20 Doma}i film: Mrtav ladan 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.20 Marketing - 6 18.25 Monitoring 18.55 Marketing - 7 19.00 Sport fle{ 19.20 Marketing - 8 19.30 BN monitor 20.05 Marketing 20.10 TV serija: Sponzoru{e 21.00 Crno na bijelo 21.55 Dopisnici bez granice

TV KISS
19.00 19.30 20.00 21.00 23.05 Dnevnik KISS Dnevnik HRT Presica: Mirjana Krizmani} Film Dnevnk KISS r.

TVTK
17.15 Korvinova potraga, strani dokumentarni program 18.00 Tarih 18.05 Putokazja...

TV Zenica
18.00 18.05 18.30 19.00 Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas

TV Travnik
18.00 Vijesti 18.05 Na{a realnost, r. 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik TV Travnik (muzi~ki spot)

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program

TV Kakanj
18.30 Svi vole Rejmonda, serija

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.15
SERIJA, HRT 2

14.15

KULINARSKI LJETOPIS

20.40

KLUB JAHA^A

17.00

FUDBAL

16.00

NHL

16.00

ZLATNI PAVIJANI

22.00

THE HILLS

19.40 DOBRA VREMENA, LO[A VREMENA

20.15 O^AJNE KU]ANICE

14.15 Kulinarski ljetopis 14.30 @ivot je `ivot: Pet hlebova za moje an|el~i}e 15.05 Vijesti 15.15 Program TV Vojvodina 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika

14.45 Biciklizam 15.15 U@IVO: Biciklizam 17.15 Biciklizam 18.15 Alpsko skijanje 19.00 Eurogolovi 19.10 Ski skokovi 20.00 Eurosport 20.30 Selekcija 20.40 Klub jaha~a 20.45 Golf 21.45 Golf klub 21.50 Klub jahti 22.00 Olimpijski magazin

14.59 Fudbal: [tutgart - Ajntraht Frankfurt 16.00 Fudbal: Bajern Minhen Hamburg 17.00 Fudbal: Hanover 96 - Volfsburg 18.00 Superbajk 19.15 Svi sportovi 19.30 Vijesti 19.45 Rukomet 20.12 Fudbal: Alemania Ahen Dizeldorf

15.45 NBA Live 16.00 NHL: Va{ington - Dalas 17.45 Pregled argentinske lige 18.45 Portugol - Pregled portugalske lige 19.15 Klupske TV 20.45 Profi boks: Sosnovski Vidoz 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker

15.00 Klokanski kaos 16.00 Zlatni pavijani 17.00 Plemenska odiseja Pokoti 18.00 Sve o Bibliji 19.00 Nisam znao da... 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 Konvoj: Rat za Atlantik 21.00 Kopneno ratovanje 22.00 Izvanzemaljsko

15.50 Run’s house 16.10 Real World road rules challenges 16.40 Cribs uk 17.10 Teen cribs 17.40 3 from 1 18.00 Brand new 18.30 Just see mtv 20.00 Mtv express 21.40 Top 20 21.50 3 from 1 22.00 The Hills 22.20 The City

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Tinejd`eri van kontrole 21.15 Kako iza}i iz dugova 22.15 U@IVO: Stern TV

14.00 Mi smo porodica 16.00 Pomo} na poslu 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 O~ajne ku}anice, serija 21.15 Vampire Diaries, serija 22.15 Hawthorne, serija 23.15 TV total

Nevini
Studenti testiraju razli~ite tvrdnje i protutvrdnje u slu~aju silovanja. Poznato je da je za to kazneno djelo te{ko dobiti osudu pa se pitaju treba li se uop}e upletati u to. Ford se zapanji kada Sara i Endrju `ele razgovarati o tome kako da doka`u da je umirovljeni policijski pas nepouzdan svjedok.

SRIJEDA 10. 3. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Osje}ate da su stvoreni uvjeti za rje{avanje problema. Ne volite da veza pati od zastoja i 21. III - 20. IV pre{utkivanja. Posao: I planete podr`avaju svaku va{u aktivnost. Mo`ete se slobodno upustiti u sve {to je novo, izazovno. Zdravlje: Rekreacija }e odagnati nervozu. Ljubav: Oslobodite se sputanosti. Dopustite partneru da vam izrazi osje}anja i povede vas putem ljubavi i sre}e. 21.IV - 22.V Posao: Skrivate svoje prave namjere. Napokon poduzimate odlu~ne poteze. Ne pla{ite se rizika i neizvjesnosti. Zdravlje: Osje}ate se samozadovoljno.
BIK BLIZANCI Ljubav: Ne dopustite da vas isprovociraju la`ne OVAN

20.10

[TIKLA

18.17

KOD ANE

19.25

DOKTOR WHO

19.15

DNEVNIK

09.00 09.10 **.** 10.00 10.25 10.50 10.55 11.00 11.25 12.00 12.15 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 **.** 15.10 15.35 16.00 16.30 17.05 18.00 19.00 19.05 19.25 19.30 19.58 20.10 21.05 21.55 22.45 22.50 23.05 23.12 23.20

01.00

Vijesti Dolina sunca, tv novela Mala tv Plavi zmaj, crtana serija Kliford - veliki crveni pas, crtana serija Zoopis - ajkula Herbarijum bo`i}no drvo Mts magazin Sestrice, serija Vijesti U fokusu, informativni program Divlji u srcu, serija Herbarijum bo`i}no drvo Klinika, serija Zoopis - ajkula Vijesti Mala tv, repriza Plavi zmaj, crtana serija Kliford - veliki crveni pas, crtana serija Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, tv novela U 18 - za. druga, omladinski program Bil sanjar, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik Sport [tikla Rt gnjeva, serija Pri~a o „Ribljoj ~orbi“, 1. dio Bez komentara Info profil Sport Finansijske novosti Fudbal - Liga {ampiona Man~ester j. Milan, snimak Klinika, serija

07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.10 10.00 10.15 10.41 11.10 12.00 12.15 12.16 12.28 12.32 13.20 14.10 14.35 15.35 16.10 16.20 17.35 18.17 18.35 19.15 19.20 19.30 20.10 21.00 21.35 22.30 23.25 23.40 23.55 00.30 00.50 01.35 02.20 04.25 04.55

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dolina sunca, telenovela* Vijesti Afrika, ~arobni kontinent: Postanak, dok. serija (26’11“)* Afrika, ~arobni kontinent: Prirodni kurioziteti, dokumentarna serija (25’07“)* Oprah show (1182.)* Dnevnik Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Oprezno s an|elom, telenovela* McLeodove k}eri 5, serija* Vijesti s prijevodom za gluhe Rije~ i `ivot: Sti`e li pomo} na pravo mjesto?, religijski program Alpe Dunav Jadran Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz* Kod Ane Dolina sunca, telenovela* LOTO 7/39 Dietpharmova pitalica, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik A sad u Europu! Proces Mamutica 2, kriminalisti~ka serija (12) (50’)* Otvoreno Vijesti Poslovne vijesti e-Hrvatska Znanstvene vijesti Zvjezdane staze: Voyager 7, serija* Ksena - princeza ratnica 6, serija* Prekid programa radi redovnog odr`avanja ure|aja Alpe Dunav Jadran Oprezno s an|elom, telenovela*

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Dje~ak i vjeverica, crtana serija* 07.15 Legenda o Tarzanu, crtana serija* 07.40 TV vrti}: Sapun Ninin kutak: @ivotinje na kva~icama Vitaminix: Ra~i}i* Luckaste pa~je pustolovine: Velika skuterska utrka* 08.10 Krava i Pile, crtana serija* 08.35 Vip Music Club 09.10 Garmisch-Partenkirchen: Finale Svjetskog skija{kog kupa - spust (M), prijenos* 10.25 Cranford, serija 11.10 Garmisch-Partenkirchen: Finale svjetskog skija{kog kupa - spust (@), prijenos* 13.30 Prijatelji 8, humoristi~na serija* 13.50 Zovem se Earl 3, humoristi~na serija* 14.10 Ksena - princeza ratnica 6, serija* 14.55 Kod Ane 15.10 Koga briga? Matura 15.40 TV vrti}: Sapun Ninin kutak: @ivotinje na kva~icama Vitaminix: Ra~i}i* Luckaste pa~je pustolovine: Velika skuterska utrka* 16.15 Zvjezdane staze: Voyager 7, serija* 17.05 e-Hrvatska 17.40 Znanstvene vijesti 18.00 Vijesti na Drugom 18.20 @upanijska panorama 18.50 Vip Music Club 19.25 Doctor Who 2, serija za mlade* 20.15 Nogomet, LP - emisija 20.40 Nogomet, LP: Real - Lyon, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.40 Nogomet, LP: Real - Lyon, 2. poluvrijeme (mogu}nost produ`etaka) 22.35 Nogomet, LP - emisija i sa`eci 23.15 Nevini, serija (12)* 00.05 Pregovara~i, serija (12)* 00.50 Kraj programa

06.40 Na{i najbolji dani, serija 07.25 Jackie Chan, crtana serija 07.50 Mali zmaji}i, crtana serija 08.05 Bumba, crtana serija 08.15 Ezo TV, tarot show 10.10 Odavde do vje~nosti, serija 11.10 Magi~na privla~nost, serija 12.10 IN magazin 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Najbolje godine, serija 15.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Na{a mala klinika, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.00 Doktor s Beverly Hillsa, serija (12)* 23.05 Vijesti 23.20 Nestali, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 Bra~ne vode, serija 01.20 Post mortem, serija (12)* 02.20 Vidoviti Milan, tarot show (18)* 03.20 Smrtonosna legenda, igrani film (15)* 04.50 Post mortem, serija (12)* 05.35 Seinfeld, serija 06.00 IN magazin 06.40 Kraj programa

pri~e o va{oj ljubavi. Bitno je da postignete unutarnji mir. Posao: Pripazite kome posu|ujete novac ili poma`ete u poslovnim vodama. Neko mo`e sve to zloupotrijebiti. Zdravlje: Prolazno lo{e raspolo`enje.
23.V - 22.VI

Ljubav: Realniji ste, ne gubite se u labirintu vlastitih snova. Otvoreno partneru govorite o svojim emocijama. 23.VI - 22.VII Posao: Budite smireni. Ne nasjedajte na provokacije, pazite da ne izgubite va`ne papire. ^uvajte se i brzopletih izjava. Zdravlje: Uzimajte vi{e vitamina.
RAK

Ljubav: Nemate sluha za probleme svog partera. Mislite da vas umara svojim prohtjevima, pa i 23.VII - 22.VIII nje`nostima. Posao: I najmanja provokacija od strane kolega, dovoljna je za nepromi{ljene odluke i reakcije. Strpite se. Zdravlje: Odrecite se poroka.
LAV

Ljubav: Ako osoba do koje vam je stalo mo`da ima problema, budite uz nju. Treba joj va{a blizi23.VIII - 22.IX na, privr`enost. Posao: Trebate se upustiti u izvjesni rizik. Prihvatite i neizvjesne prilike, ako `elite ostvariti svoje ciljeve. Zdravlje: Stabilni ste i promi{ljeni. Ljubav: Osjetljivi ste na tra~eve, ogovaranja i mi{ljenje drugih ljudi o va{oj vezi. To vam ba{ nije 23.IX - 22.X najpametnije. Posao: Pripaziti {ta, gdje, pred kim i u kojoj prilici govorite i izjavljujete. Neko mo`e krivo protuma~iti va{e rije~i. Zdravlje: Osjetljivi di{ni putevi.
[KORPIJA Ljubav: Suvi{e dramatizirate svoju emotivnu situaVAGA

DJEVICA

22.00
SERIJA, HAYAT TV

Moje drage kom{ije
U lokalu, u kojem je nekada bila videoteka, otvara se pogrebno dru{tvo. Kom{ije nisu za to i poku{avaju zatvoriti novu radnju tako {to }e ukrasti jedan le{, koji }e na kraju zavr{iti u kontejneru, a sve ukazuje na to da }e ga odvesti sme}arski kamion. Belin, koja radi na prijemnom odjelu pogrebnog dru{tva nagovara udovicu da kremira tijelo. Tad se pojavljuju Emilio i Huan s le{om koji je ukrao Armando.

22.00 Pandorina kutija
FILM, PINK BH
Mia Deboa je uspje{na je terapeutkinja ali ima neuspjeli brak. Njen suprug, Viktor, vi{e voli da provodi vrijeme na svom laptopu nego s njom. Stoga je bila veoma prijem~iva kada je ~ula pri~u o u`ivanju u divljem seksu koju joj je ispri~ala njena klijentkinja Temi. Mia prihvata poziv da je Temi odvede u „Pandorinu kutiju“, zabranjeni tajni klub seksa Uloge: Monika Kalun, Majkl D`ej Vajt Reditelj: Rob Hardi

ciju. Nesigurni ste u svoje ili partnerove emocije, {to vas izbezumljuje. Posao: Uz vi{e volje i koncentracije, shvatit }ete da posti`ete ne samo efikasne, ve} zadivljuju}e rezultate. Zdravlje: Nema razloga za brigu.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Ako ste u vezi, budite manje egocentri~ni.

Posvetite se partneru, jer vas mo`da trebao vi{e nego ikada. Posao: Iskoristite maksimalno svoju snala`ljivost i domi{ljatost. Na najboljem ste putu da unaprijedite status. Zdravlje: Rekreacija je najbolja preventiva.
23.XI-22.XII

U me|uvremenu 17.45
BHT 1
Za{to vi~emo kada razgovaramo na telefon; do koje mjere je dobro pomagati djeci oko doma}e zada}e; festival Sushija; aktuelnosti...

Najbolje godine 20.00
HAYAT TV
Bo`o otima Filipa i Majdu te objavljuje seljanima svoje zahtjeve. Ru`a ne `eli Loreni otkriti istinu o fotografiji. Filip saznaje da voda na Danicinoj zemlji nije preporu~ljiva za pi}e. \uka ima zna~ajnu ponudu za Majdu koja je veseli.

Ljubav: Nemojte dopustiti da vas lo{a iskustva iz pro{losti zaustave ili onemogu}e u emotivnom prosperitetu. Posao: Pone{to nervoznija i napetija situacija vla23.XII-21.I da u radnom okru`enju. Najvi{e nemira unosi jedna zlurada osoba. Zdravlje: Porast samopouzdanja.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Jedna osoba petlja se u va{ `ivot. Obja-

snite da niko nije pozvan da ure|uje va{e emocije. 22.I-19.II Posao: Poku{avate srediti ili zatvoriti finansijsku konstrukciju. Niste osobito zadovoljni, ali ni nesretni. Zdravlje: Ne iscrpljujte energiju. Ljubav: Uklonite lo{e ostatke pro{losti. Nudi vam se ne{to novo i uzbudljivo, prava proslava ljubavi. 20.II-2O.III Posao: Na rad vas, uglavnom, motiviraju finansije ili misao da }ete zbog povoljnosti sebi mo}i priu{titi ne{to vi{e. Zdravlje: Vi{e boravite na zraku.
RIBE

MAGAZIN

SERIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-

jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Konsepsion: Pomjeren ka zapadu

Potres pomjerio grad
SANTIJAGO DE ^ILE - Preliminarna mjerenja stanica za globalno pozicioniranje pokazuju da je nakon zemljotresa, 27. februara, ~ileanski grad Konsepsion pomjeren za 3,04 metra ka zapadu. Zemljotres u ^ileu, ja~ine 8,8 stepeni po Rihterovoj skali, bio je peti najsna`niji od kada postoje instrumenti koji bilje`e ovu vrstu prirodnih katastrofa.
Miler: Kada se vidi u ogledalu ka`e „fuj“

Iako ka`e da nikada nije bila sretnija

MILER NEZADOVOLJNA STRA@NJICOM
Glumica ponovo s Louom uprkos ru`nom raskidu prije pet godina
LOS AN\ELES - Sijena Miler (Sienna Miller) otkrila je magazinu OK! da prolazi kroz divno razdoblje u `ivotu i da nikada nije bila sretnija. Prekrasna glumica je nakon ru`nog prekida s D`udom Louom (Jude Law) prije pet godina sada ponovo s njim i veza im je sve ozbiljnija. - Sada sam uistinu sretna, nikada mi nije bilo bolje. I upravo zbog toga sva sijam - ka`e lijepa glumica, ro|ena u SAD. Ipak, nevjerovatno, ali ponekad nije zadovoljna onime {to vidi u ogledalu. Ka`e da je zadovoljna gornjom polovinom svog tijela, ali mu~i je ona donja. - Ozbiljno, imam stvarno veliku stra`njicu. Ponekad se probudim, pogledam u ogledalo i ka`em „fuj“. Pozadina mi se sva trese dok hodam - uvjerena je Miler, no mediji isti~u kako njeni brojni fanovi misle suprotno.
Lau{evi}: Danas na sudu

Odluka o boravku glumca u SAD
NJUJORK - Srbijanski glumac @arko Lau{evi} trebao bi se danas ponovo pojaviti pred sudom, koji treba odlu~iti ho}e li mu dozvoliti daljnji boravak u SAD i pod kojim uvjetima. Odlu~ivanje ameri~kog suda odga|ano je dva puta, ali Lau{evi}evi advokati iz SAD i Srbije nisu javno saop}avali zbog kojih je razloga to ~injeno.

Snijeg zarobio 2.000 putnika
PARIZ - Blizu 2.000 putnika iz autobusa i vozova koji su u isto~nim Pirinejima, na jugu Francuske, ostali zarobljeni u snijegu provelo je no} u ~ekaonicama ili vozovima. Stotinjak putnika voza iz Barcelone bilo je blokirano na {panskoj granici i moralo je provesti no} u vozu ~ekaju}i spasila~ki konvoj. I Barcelonu je zahvatilo nevrijeme, a snje`ni pokriva~ visok je oko pola metra. [kole i fakulteti bili su zatvoreni, saobra}aj u gradu je blokiran jer su ulice zametene, a pojedini dijelovi Barcelone, kao i podru~ja Katalonije, ostali su bez struje. Na grani~nom prijelazu izme|u [panije i Francuske blokirano je 400 kamiona. Snje`ne padavine paralizirale su Bugarsku, gdje su 62 sela ostala bez elektri~ne energije, saobra}aj se odvija ote`ano, a ekipe Civilne za{tite imale su pune ruke posla dok su oslobodile stotinjak vozila zatrpanih snijegom.

Iskosa

Aukcija duhova u bocama
Erdoan: U posjeti Saudijskoj Arabiji
(Foto: AFP)

Turski ambasador ne ide u SAD
RIJAD - Premijer Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je ju~er da Turska nije spremna vratiti svog ambasadora u Va{ington nakon {to je odbor ameri~kog Kongresa masakr Ermena u Prvom svjetskom ratu nazvao genocidom. - Sve dok se situacija ne ra{~isti, mi ne}emo vratiti na{eg ambasadora. Amerika ne bi smjela ovakve stvari raditi svom savezniku - izjavio je Erdoan tokom posjete Saudijskoj Arabiji. Zvani~na Ankara opozvala je ambasadora u SAD Namika Tana pro{li ~etvrtak, nakon {to je odbor donio neobavezuju}u rezoluciju tijesnom ve}inom. Ovaj dokument, kojem se protivila administracija Baraka Obame (Barack), mo`e do}i na glasanje u Predstavni~ki dom Kongresa.

OKLEND - Dva duha u boci prodata su na aukciji na internetu za 2.830 novozelandskih dolara, pi{e ju~er londonski „Telegraph“. Duhove, zarobljene u dvije staklene boce, na prodaju je stavila Evi Vudberi (Avie Woodbury) s Novog Zelanda. Neobi~na aukcija privukla je vi{e od 200.000 znati`eljnika od kojih su neki ostavili {aljive komentare poput „I ja kod ku}e imam dva duha u boci. Mislim da se zovu D`im Bim i D`oni Voker.“

Barcelona: Ulice zametene

(Foto: AP)