www.glassrpske.

com

Petak
2. jul 2010.

Broj 12.250 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

RS spremna da i daqe isporu~uje struju Br~ko distriktu

KROZ RS

странa 2

Prinosi p{enice u Semberiji bi}e dvostruko mawi
странa 9

KULTURA

Dobre vibracije Vlatka Stefanovskog u Trebiwu
странa 22

Pravobranila{tvo Republike Srpske

MINISTARSTVO ODBRANE BiH KR[ILO PROCEDURE I PROPISE PRI TRO[EWU NOVCA U 2009. GODINI
FOTO: GLAS SRPSKE

Prou~ava se “predmet Fruktona“
странa 7

DANAS

TRO[ILI BUXET OD 341,37 MILIONA KM
27

Na iznajmqivawe stanova potro{eno 9,2 miliona KM

Pojavila se razlika izme|u broja korisnika prava na odvojeni `ivot i broja korisnika prava na smje{taj, ~ime je otvorena sumwa na zloupotrebu prava. Gorivo Ministarstvu uvijek isporu~ivano u momentu poskupqewa

Kada je rije~ o putnim tro{kovima, na koje je u pro{loj godini potro{eno vi{e od 3,6 miliona KM, revizori su ustanovili da je odre|en broj putnih naloga koji su kwi`eni pro{le godine izdat godinu ranije

Na teku}e odr`avawe potro{eno je 11,5 miliona, a na reprezentaciju 1,57 miliona KM. Kada je o reprezentaciji rije~, pojedini ra~uni bili izuzetno visoki. Tako je za vo}ni sok ra~un iznosio 38.515 maraka

странa 5
FOTO: A. ^AVI]

Vladimir Doki}, ~lan DERK-a iz RS, za “Glas Srpske“

Gregorijan nije razumio zakon koji je nametnuo

Okru`ni sud donio presudu za 12 optu`enih u “slu~aju @eqeznice RS”
Prvooptu`eni Sreten Telebak osu|en na 22 mjeseca zatvora, Cvijan Filipovi} na 13, Goran Kuni} i Radenko Banovi} na po deset mjeseci. Po tri mjeseca kazne zatvora dobilo sedmoro optu`enih

Vladimir Doki}

Na moju adresu sti`u otvorene prijetwe Gregorijana otkad sam odbio da u~estvujem u primjeni nametnutog zakona. O~igledno da se Gregorijan prema nama pona{a kao da je na{ Bog i da nikada nije spreman da prizna svoju gre{ku, istakao Doki}

странa 3

FOTO: G. [URLAN

Sretenu Telebaku 22 mjeseca zatvora

Izricawe presude

странa 6

www.glassrpske.com

Petak
2. jul 2010.

Broj 12.250 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

RS spremna da i daqe isporu~uje struju Br~ko distriktu

KROZ RS

странa 2

Prinosi p{enice u Semberiji bi}e dvostruko mawi
странa 9

KULTURA

Dobre vibracije Vlatka Stefanovskog u Trebiwu
странa 22

Pravobranila{tvo Republike Srpske

MINISTARSTVO ODBRANE BiH KR[ILO PROCEDURE I PROPISE PRI TRO[EWU NOVCA U 2009. GODINI
FOTO: GLAS SRPSKE

Prou~ava se “predmet Fruktona“
странa 7

DANAS

TRO[ILI BUXET OD 341,37 MILIONA KM
27

Na iznajmqivawe stanova potro{eno 9,2 miliona KM

Pojavila se razlika izme|u broja korisnika prava na odvojeni `ivot i broja korisnika prava na smje{taj, ~ime je otvorena sumwa na zloupotrebu prava. Gorivo Ministarstvu uvijek isporu~ivano u momentu poskupqewa

Kada je rije~ o putnim tro{kovima, na koje je u pro{loj godini potro{eno vi{e od 3,6 miliona KM, revizori su ustanovili da je odre|en broj putnih naloga koji su kwi`eni pro{le godine izdat godinu ranije

Na teku}e odr`avawe potro{eno je 11,5 miliona, a na reprezentaciju 1,57 miliona KM. Kada je o reprezentaciji rije~, pojedini ra~uni bili izuzetno visoki. Tako je za vo}ni sok ra~un iznosio 38.515 maraka

странa 5
FOTO: A. ^AVI]

Vladimir Doki}, ~lan DERK-a iz RS, za “Glas Srpske“

Gregorijan nije razumio zakon koji je nametnuo

Okru`ni sud donio presudu za 12 optu`enih u “slu~aju @eqeznice RS”
Prvooptu`eni Sreten Telebak osu|en na 22 mjeseca zatvora, Cvijan Filipovi} na 13, Goran Kuni} i Radenko Banovi} na po deset mjeseci. Po tri mjeseca kazne zatvora dobilo sedmoro optu`enih

Vladimir Doki}

Na moju adresu sti`u otvorene prijetwe Gregorijana otkad sam odbio da u~estvujem u primjeni nametnutog zakona. O~igledno da se Gregorijan prema nama pona{a kao da je na{ Bog i da nikada nije spreman da prizna svoju gre{ku, istakao Doki}

странa 3

FOTO: G. [URLAN

Sretenu Telebaku 22 mjeseca zatvora

Izricawe presude

странa 6

2 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Belgija preuzela predsjedavawe EU

Prijedlog zakona o zabrani no{ewa odje}e koja onemogu}ava identifikaciju uop{te nema ustavni osnov. Zamislite da mu{karcu, koji `eli da se obla~i kao `ena, koji stavi periku i na{minka se, to poku{ate da zabranite. Ekrem Ajanovi}, poslanik SBiH u Parlamentu BiH

Podr{ka ulasku zapadnog Balkana
BRISEL - Belgija je ju~e preuzela {estomjese~no predsjedavawe EU, isti~u}i podr{ku ulasku dr`ava zapadnog Balkana i Turske u ~lanstvo, javqa B92. Belgijski visoki zvani~nici u prvi plan su stavili jedino skoro ~lanstvo Hrvatske i po~etak pregovora s Islandom. Evropski komesar za pro{irewe [tefan File je u intervjuu evropskom internet biltenu “Juraktiv“ nastojao da odagna uvjerewe da u EU, zbog unutra{we ekonomske krize, ima protivqewa daqem pro{irewu. - Ulazak novih ~lanica zna~i nove mogu}nosti i rije~ je o najboqem evropskom pristupu da se problemi rije{e - podvukao je File.

Imovina

Migel Anhel Moratinos

Istaknuto opredjeqewe o pro{irewu u Sarajevu
BRISEL - [ef {panske diplomatije Migel Anhel Moratinos izjavio je u Briselu da se, ka da je po ~e lo {pan sko predsjedni{tvo, vjerovalo da pod wihovim predsjedavawem ne}e biti previ{e napretka i inicijativa usmjerenih ka zapadnom Balkanu, prenosi “Glas Amerike“. On je kazao da nije na wemu da o tome sudi, ve} na dr`avama regiona i podsjetio na uspje{an skup u Sarajevu, koji nije samo rezultirao ~iwenicom da su svi iz regiona sjedili zajedno, da su svi naglasili opredjeqewe za evropskim inte gra ci ja ma, ve} i da je sa evrop ske stra ne is ta knu to opredjeqewe ka pro{irewu Unije na zapadni Balkan. Moratinos je poru~io zapadnom Balkanu da pribli`avawe Hrvatske ima zna~aj i za ostatak regiona.

Dodik je napomenuo da Dejtonski sporazum potvr|uje ~iwenicu da imovina koja se na{la na teritoriji entiteta pripada entitetima. - OHR je tri puta mijewao stav o imovini, a zakon koji je nametnuo biv{i visoki predstavnik Pedi E{daun odre|uje potrebu da se pitawe imovine rije{i dono{ewem novog zakona o imovini na nivou RS koji je predlo`en u skladu sa Dejtonom i wega }e usvojiti Narodna skup{tina RS - istakao je DoMilorad Dodik dik.

Premijer RS o odluci supervizora za Br~ko i izgradwi autoputeva

RS spremna da struju isporu~uje distriktu
Gregorijan u svojim akrobacijama `eli da promijeni odnose u BiH mimo Dejtona, procedura i zakona name}u}i rje{ewe. Srpska spremna da i daqe isporu~uje struju, naglasio Dodik
Gregorijan donio odluku da }e u distriktu u idu}ih {est mjeseci biti na snazi cijene struje koje va`e u FBiH i da }e Arbitra`nom tribunalu podnijeti `albu protiv Vlade Srpske za neispuwavawe obaveza neophodnih za okon~awe arbitra`e u Br~kom. - On u svojim akrobacijama `eli da promijeni odnose u BiH mimo Dejtona, procedura i za ko na na me }u }i rje {ewe. To je pro ti vno direktivama EU, a mi smo se samo pona{ali u skladu sa va `e }im za ko no dav stvom i direktivama EU koja cini~no }uti oko svega i ne}e da iza|e sa stavom da je to protivno evropskim direktivama - naglasio je Dodik.
PI[E: VEDRANA KULAGA vkulaga@glassrpske.com

Slavko Jovi~i}

FOTO: GLAS SRPSKE

Slavko Jovi~i}, ~lan Komisije za donacije

Bo{wa~ki politi~ki vrh opstrui{e rad
SARAJEVO - Bo{wa~ki politi~ki vrh opstrui{e rad Istra`ne komisije za utvr|ivawe tro{ewa donacija Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, s obzirom na to da je 98 odsto od ukupnih donacija u BiH stiglo u Sarajevo, izjavio je ju~e u Sarajevu ~lan komisije Slavko Jovi~i}. Sjednica komisije ju~e nije odr`ana zbog nedostatka kvoruma, jer su se na sjednicu odazvala samo dva ~lana, Slavko Jovi~i} i Velimir Juki}. - Jasno je da postoje ogromne opstrukcije u radu ove komisije jer je o~igledno da je u BiH prema svim procjenama u{lo vi{e od 40 milijardi maraka i da se ne zna gdje su ta sredstva zavr{ila - istakao je Jovi~i}. @. D.

BAWALUKA - Supervizor za Br~ko distrikt Rafi Gregorijan nastavqa da radi protiv Srpske, a na{kodio je gra|anima Br~kog jer im je sada struja skupqa. RS spremna da i daqe isporu~uje struju i to nije nijednog dana prekidala. Rekao je to ju~e u Bawaluci premijer RS Milorad Dodik na kon {to je u sri je du

SAGLASNOST da “[trabag“ iza|e iz akcionarskog dru{tva
Naglasio je da se iz ovoga “vidi koliko je Gregorijan nemo}an i da nije u pravu“. - Gregorijan je irelevantna li~nost jer, koliko mi je poznato, on odlazi - naglasio je Dodik. Gre go ri jan je u sri je du istakao da Vlada RS predvo|ena SNSD-om ne po{tuje arbitra`nu odluku za Br~ko i da je to po tre}i put u devet mjeseci u~inilo nemogu}im okon~awe supervizije. Naglasio je i da o~ekuje i krivi~nu prijavu protiv ~lana Dr`avne regulatorne komisije za

[

PAJI]
na cijenu ranijeg snabdjeva~a “Elektroprivredu RS”. Gradona~elnik Br~ko distrikta Dragan Paji} nije `elio da komentari{e za{to nije bilo mogu}e daqe snabdijevawe elektri~nom energijom iz RS, koja je mnogo jeftinija. - Za sada nema drugog izlaza, a da li je to najboqe rje{ewe, to je druga pri~a izjavio je Paji}.

www.glassrpske.com
Pohvalno je to {to su poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH usvojili Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva u BiH 2011. godine. Popis je neophodan, s obzirom na vrijeme koje je pro{lo od posqedweg popisa na ovim prostorima kako bismo otklonili brojne sumwe. Email: markom981@gmail.com Nadam se da }e Agencija za upravqawe nelegalno ste~enom imovinom u RS ispuniti najavqena o~ekivawa i da }e se na ovaj na~in rije{iti brojna pitawa kako su kriminalci do{li do vi{emilionske imovine. Mislim da je ovakva Agencija bila prijeko potrebna Srpskoj. Email: Ilijana1985@yahoo.com

Doma}instva u Br~ko distriktu od ju~e pa do kraja godine pla}a}e struju za 5,5 odsto skupqe nego do sada, nakon {to je glavni snabdjeva~ i distributer “Komunalno Br~ko“ po~elo da kupuje struju od federalne “Elektroprivrede BiH“, javila je Srna. Kupovina struje iz FBiH nametnuta je nalogom supervizora, iako je skupqa za skoro 38 odsto u odnosu

elek tri ~nu ener gi ju iz RS Vladimira Doki}a. Go vo re }i o iz gradwi autoputeva, Dodik je rekao da postoji saglasnost obje strane da aus trij ska kom pa ni ja “[tra bag“ iza |e iz Akci onarskog dru{tva “Autoputevi RS“ uz naknadu koja ne bi tre ba lo da pre la zi 200.000 evra. Dodik je rekao da je sada od kqu~ne va`nosti regulisati odnose sa “[trabagom“ kome je ju~e istekao ugovor i da je Vlada u zavr{nim razgovorima oko nekih alternativa o tom pitawu. Istakao je da je prioritet Vlade RS izgradwa mre`e autoputeva, nagla{avaju}i da to nije posao koji se mo`e olako uraditi. - Vrijeme prije dvije-tri godine bilo je mnogo optimisti~nije, ali to ne ugro`ava posao bez obzira na to ka ko se za vr{i lo to sa “[trabagom“ - istakao je Dodik. On je na gla sio da }e Vla da nas ta vi ti da tra `i moduse za realizaciju tog posla.

Izvr{ni odbor SNSD-a donio kona~nu odluku o kandidatima na svim nivoima
BAWALUKA - Izvr{ni odbor SNSD-a donio je ju~e kona~nu odluku o kandidatima na svim nivoima za predstoje}e oktobarske izbore, a kandidati za predsjednika RS su predsje dnik stran ke Mi lo rad Do dik, a za ~la na Pred sje dni{tva BiH predsjednik IO Neboj{a Radmanovi}. Usvojeno je {est lista za

Dodik kandidat za predsjednika RS
Na ro dnu skup {ti nu RS po izbornim jedinicama, tri liste za Parlament BiH, lista za Parlament FBiH i osam listi za kantonalne Skup{tine, a to je ukupno 256 kandidata.

FOTO: A. ^AVI]

RADMANOVI] kandidat za ~lana Predsjedni{tva BiH
- Bilo je rije~i o pripre-

mama za konvenciju koja }e biti odr`ana u subotu. Pored toga, ne pla ni ra no smo raspravqali o dvije stvari koje su se desile u Parlamentu BiH. Jedna od wih je Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva koji je pro{ao mimo voqe poslanika SNSD-a. Zakqu~ili smo da rje{ewe koje su tamo ponudili ne mo`e biti pri-

hva}eno i tra`imo od na{ih delegata u Domu naroda da ne glasaju za to - naglasio je Radmanovi}. Dodao je da se isto odnosi na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Oru`anim snagama BiH, za koji delegati SNSD-a u Domu naroda ne}e glasati. V. K.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 3

SDS odredio kandidatske liste za predstoje}e izbore
ISTO^NO SARAJEVO - Glavni odbor Srpske demokratske stranke na ju~era{woj sjednici u Isto~nom Sarajevu odredio je kandidatske liste za predstoje}e izbore u BiH, saop{tio je predsjednik SDS-a Mladen Bosi}. Bosi} je kazao Srni da je Glavni odbor SDS-a zavr{io proces kandidovawa qudi iz op{tinskih i regionalnih odbora i da mo`e sa zadovoqstvom konstatovati da je sve dogovoreno i usvojeno konsenzusom.

Na moju adresu sti`u otvorene prijetwe Gregorijana otkad sam odbio da u~estvujem u primjeni tog nametnutog zakona. Vlada i Narodna skup{tina RS nisu prihvatile taj zakon, a ja kao predstavnik RS u DERK-u nisam mogao da ignori{em wihove stavove, istakao Doki}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Gregorijan nije razumio zakon koji je nametnuo
DERK-u. Ve} ima mo dvi je osposobqene entitetske regulatorne komisije koje se bave upravo tim poslovima i koje te poslove mogu da obavqaju bez ikakvih dodatnih tro{kova, {to nije slu~aj sa DERK-om. GLAS: Tvrdite da od supervizora za Br~ko Rafija Gregorijana na Va{u adresu sti `u prijetwe. Otka da i za{to? DOKI]: Otkad sam odbio da u~estvujem u primjeni tog nametnutog zakona. Vlada i Narodna skup{tina RS nisu prihvatile taj zakon, a ja kao predstavnik RS u DERK-u nisam mo gao da igno ri {em wihove stavove. Od tada na moju adresu sti`u otvorene prijetwe Gre go ri ja na. Prvo su izre~ene na sastanku, odr`anom 23. decembra 2009. godine, zatim su ponovqene u pismu od 30. de cem bra 2009. go di ne. Najbrutalniji je bio na konferenciji za {tampu 16. febru ara ove go di ne. Ta da je novinarima rekao da }e se utvrditi moja gra|anska i krivi~na odgovornost. Ovih dana, tra`e}i opravdawe za vlastite proma{aje, ponovo manipuli {e mo jim ime nom, a iz medija sam saznao da }e protiv mene podi}i krivi~nu prijavu.

Vladimir Doki}, ~lan DERK-a iz Republike Srpske, za “Glas Srpske“

Vijesti
Premijer RS

Na otvarawu prostorija RUGIP-a
BAWALUKA - Predsjednik Vla de Re pu bli ke Srpske Milorad Dodik danas }e u Bawaluci sve~ano otvo ri ti no ve po slo vne pros to ri je Re pu bli ~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (RUGIP). Iz Vlade RS ju~e je saop{teno da je otvarawe novih poslovnih prostorija predvi|eno na Trgu Republike Srpske. V. [.

Otkad sam odbio da u~estvujem u primjeni nametnutog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulato ru i ope ra to ru sis te ma elektri~ne energije u BiH, od supervizora za Br~ko Rafija Gre go ri ja na na mo ju adresu sti`u prijetwe. Izjavio je to u intervjuu za “Glas Srpske“ ~lan Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (DERK) iz Republike Srpske Vladimir Doki}. Istakao je da on, kao predstavnik RS u DERK-u, nije mogao da igno ri{e stavove Vlade i Narodne skup{tine RS koje taj zakon nisu prihvatile. - Optu`ba supervizora da sam krivac za nastalu finansijsku {tetu je ~vrst dokaz da on, u fazi dono{ewa zakona, nije razumio ono {to je uporno na me tao. On je tek sa da shvatio da }e primjenom nametnutog zakona do}i do pove}awa ci je na elek tri ~ne ener gi je za po tro {a ~e u Br~kom - ka`e Doki}. GLAS: Nametnuti zakon je u suprotnosti sa preporukama EU? DOKI]: Da, u potpunoj je koliziji sa svim preporukama i direktivama EU. Osnovni ciq prestrukturisawa elektroprivredne djelatnosti u svim zemqama Evrope je stvarawe uslova za funkcionisawe slobodnog tr`i{ta. Tim zakonom je, pored propisane obaveze ispo ru ke elek tri ~ne energije, utvr|ena i obaveza DERK-a da re gu li {e proi zvodwu, distribuciju i snabdijevawe distrikta elektri~nom energijom. Zakon nisu prihvatile Vlada ni Narodna skup{ti na RS. Ra zlog za to je nametawe pomenutih obaveza

VSTS BiH

Predmeti na internetu
SARAJEVO - U svim redovnim sudovima u BiH od ju~e je dostupan veb servis “Pristup sudskim predmetima putem interneta“, koji strankama u postupku, wihovim zakonskim zastupnicima i punomo}nicima, korisnicima servisa, omogu}ava uvid u vlastiti predmet putem interneta, osim predmeta iz krivi~nog referata, javila je Srna.

Vladimir Doki}

FOTO: G. [URLAN

preduze}e sve do sada radilo bez licence i ko je za to kriv. Optu`ba supervizora da sam ja krivac za nastalu finansijsku {tetu je ~vrst dokaz da on, u fazi dono{ewa zakona, nije razumio ono {to je uporno nametao. On je tek sada shvatio da }e primjenom nametnutog zakona do}i do pove}awa cije-

na elektri~ne energije za potro{a~e u Br~kom. Umjesto da po{tuju tr`i{nu logiku i nabavqaju elektri~nu energiju po ni`oj cijeni tokom ~itave godine, preduze}e “Komunalno“ iz Br~kog }e, u drugom polu go di {tu, po si li za ko na nabavqati elektri~nu energiju iz FBiH, po znatno ve}im

KAKO JE NASTAO PROBLEM
GLAS: Za{to je i kako napravqen problem? DOKI]: To bi jedino Gregorijan mogao da zna jer tvrdi da sam ja opstrukcijom nametnutog zakona izazvao finansijsku {tetu distriktu. Da li je sramno, kako on ka`e, to {to sam po{tovao odluke institucija RS, ili bi bilo sramno da sam wih ignorisao, a povinovao se instrukcijama supervizora? Predstavnika srpskog naroda u DERK-u predla`u Vlada i NSRS. To zna~i da izabrano lice, bez obzira na to {to kona~an izbor vr{i Parlament BiH, za svoj rad odgovara institucijama RS, dok kolektivni rad DERK-a ocjewuje Parlament BiH. A po Ustavu BiH, energetska politika je u nadle`nosti Vlade entiteta. O~igledno je da se Gregorijan prema nama pona{a kao da je na{ Bog, i da nikada nije spreman da prizna svoju gre{ku.

NAMETNUTI zakon u koliziji sa svim preporukama i direktivama EU
GLAS: Gre go ri jan Vas krivi zbog pove}awa cijene struje u distriktu Br~ko, ali i zato {to Komunalno preduze}e, zbog ne~ije opstrukcije, nema licencu za obavqawe poslova? DOKI]: Ta~no, ali to je besmisleno. Supervizor se nije zapitao kako je Komunalno

cijenama. Prema podacima tog preduze}a, energiju iz RS potro{a~i }e pla}ati 7,46 fenin ga za ki lo vat ~as, a iz FBiH 10,41 feninga {to je 40 odsto vi{e. GLAS: Gregorijan ka`e da ste Vi op stru kci jom dr`avnog zakona izazvali tu finansijsku {tetu? DO KI]: Ta kvu osu du izrekao je na osnovu vlastitog ubje|ewa. Tvrdi da bi cijene po kojima distrikt nabavqa elektri~nu energiju od elektroprivrednih kompanija bile ni`e da je DERK prihvatio regulaciju cijena distrikta. Logika mu negdje, o~igledno, {kripi. Po{ao je od nametnutog zakona, ali je ispustio iz vida da proizvodwe struje u Br~kom nema. To zna~i da cijene po kojima je distrikt kupuje ne odre|uje DERK, ve} entitetske komisije. Cijene bi bile takve kakve jesu, ~ak i da je DERK prihvatio obavezu predvi|enu nametnutim zakonom.

Nezavisni odbor

Izmijeniti ~lan o imenovawima
SARAJEVO - ^lanovi Nezavisnog odbora PS BiH ju~e su u Sarajevu razmatrali pitawe izmjene ~lana Zakona o policijskim slu`benicima BiH, kojim se reguli{u uslovi imenovawa i razrje{ewa rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskih organa, prenosi Srna. Zakqu~eno je da treba pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune ovog ~lana, kako bi se pro{irila mogu}nost izbora, ali i zadr`ao kvalitet imenovanih na rukovode}e pozicije u policijskim organima.

Luftman - Ahmetovi}

Prona|en skelet Ratka Makari}a
BAWALUKA - Mje{tanin Potkozarja prona{ao je kosti dje~aka za koje se po uzrastu sumwa da su os ta ci dje ~a ka Rat ka Ma ka ri }a iz se la Iyani koji je nestao 16. jula 2007. godine, rekao je “Glasu Srpske“ izvor blizak istrazi. Ovaj izvor je dodao da sada treba prvo uraditi vje{ta~ewe kostiju i DNK analizu kako bi se utvrdilo da li su kosti ostaci malenog Makari}a ili nekog drugog. Kosti je prona{ao mje{tanin koji je brao gqive. Uvi|ajem je utvr|eno da je skelet djeteta uzrasta oko ~etiri godine. Skelet je poslat na analizu koju bi trebalo da uradi Zavod za sudsku medicinu. Sumwa se i na mogu}e ubistvo. N. T.

U Br~kom uhap{eni Gojko Dra{kovi} predsjednik FK Slavija Zelen i Piwo
IS TO ^NO SA RA JEVO - Na~elnik op{tine Isto~no Novo Sa ra je vo Goj ko Dra {kovi} ju~e je jednogla sno iza bran za predsjednika Fudbalskog kluba Slavija. Na vanrednoj klupskoj sjednici Skup{tine, na kojoj su od 71 ~lana bila prisutna 42, jednoglasno je du`nosti razrije{en dosada{wi prvi ~ovjek Slavije Dragan Kulina, a povjerewe ukazano Dra{kovi}u. G. I. BR^KO - Pripadnici Policije Br~ko distrikta ju~e su u okviru zajedni~ke akcije “Prud“ uhapsili dva lica i zaplijenili odre|enu koli~inu heroina i marihuane, te zna~ajnu suma novca od prodaje droge. Srna prenosi da su uhap{eni Jovo Zelen (32) i Milivoje Piwo (52), obojica nastaweni u Br~kom, kod kojih je prilikom pretresa prona|ena mawa koli~ina narkoti~kih sredstava. Portparol br~anske Policije Halid Emki} rekao je da je na ~etiri lokacije obavqen pretres tri stana, jedne mehani~arske radionice, jednog ugostiteqskog objekta, ~etiri putni~ka vozila i pet lica.

Amerikanci zadovoqni saradwom
SARAJEVO - Ekonomski savjetnik Ambasade SAD u BiH Erik Luftman rekao je ju~e u razgovoru sa ministrom bezbjednosti BiH Sadikom Ahmetovi}em da je vrlo zadovoqan dosada{wom saradwom Ambasade SAD sa tim ministarstvom kada je rije~ o spre~avawu prawa novca i finansirawa terorizma, saop{teno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH. @. D.

4 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOMAZET

Kako se tro{e na{e pare
Da buxetski korisnici tro{e sredstva poreskih obveznika po principu zagrabi koliko mo`e{, pokazali su i revizorski izvje{taji za pro{lu godinu. ^iwenica, koju su utvrdili revizori, da su u godini {tedwe i recesije rashodi pove}ani ~ak za 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a da su plate uve}ane za 20 odsto, jasno dokazuje da je obi~nim smrtnicima recesija i {tedwa nalo`ila dodatno stezawe ionako stegnutog kai{a, a da je onima Obi~nim ko ji `i ve na le |i ma tih smrtnicima istih smrtnika dozvoqeno da se ra spo ja sa ju ko li ko recesija i im je voqa. {tedwa Revizori koji su se ustenalo`ila zali da bilo kojoj od instije dodatno tu ci ja da ju ne ga ti vno stezawe mi{qewe uo~i li su da su Mi nis tar stvo od bra ne i ionako Ministarstvo inostranih stegnutog poslova institucije koje su kai{a, u rasipni{tvu predwa~ile a onima i da se takve ocjene iz gokoji `ive na dine u godinu ponavqaju, a one ne ~i ne ni {ta da bi le|ima tih istih smrtnika uvele reda i kona~no po~ele da vagaju svaku utro{enu dozvoqeno marku. je da se Da je rad u za je dni ~kim raspojasaju in sti tu ci ja ma la go dan i enormno pla}en posao, jakoliko im sno dokazuju i ~iwenice da je voqa su mnogi zvani~nici ba{ u tim institucijama zaposlili sve ~lanove svojih porodica, pa po sistemu kraqevstva rad u pojedinim institucijama se prenosi sa koqena na koqeno. Ako se u svemu ovome uzme u obzir ~iwenica da se samo petnaestak odsto sredstava od gotovo milijardu maraka tro{i na zakonit i transparentan na~in, onda je sasvim sigurno da BiH ozbiqno treba da se pozabavi pitawem ko to upravqa ovom zemqom i wenim sredstvima i da li je onima koji su se ustoli~ili u dr`avne foteqe i zasjeli na buxetske jasle tamo mjesto. ^iwenica je da policija i sudovi progawaju nekog kradqivca koji je mo`da u nekom marketu zgrabio hranu da bi prehranio porodicu, a da ispred policije i tu`ila{tva bezbri`no jezde oni koji obr}u i tro{e milione na nezakonit na~in. Ako Tu`ila{tvo BiH ni ovog puta ne uzme ozbiqno u razmatrawe ~iwenicu da je oko 60 odsto buxeta institucija na nivou dr`ave potro{eno mimo slova zako na, on da je sa svim ja sno da }e BiH i daqe za du go os ta ti zemqa u ko joj se kri mi nal i be za kowe ne ka`wavaju i da su upravo te kategorije postale weni sinonimi.

Predstavni~ki dom odbio sve predlo`ene amandmane

Poslije usvajawa Prijedloga zakona o popisu stanovni{tva u PS BiH

Oni koji su podr`ali ovakav prijedlog zakona treba da odgovore na pitawe kada }e rezultati popisa po~eti da se koriste, s obzirom na to da je ~lanom 48, koji smo predlagali da se ukine, to nejasno odre|eno, rekao @ivkovi}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

SNSD ula`e nove amandmane na zakon
kada }e rezultati popisa po~eti da se koriste, s obzirom na to da je ~lanom 48, ko ji smo pre dla ga li da se ukine, to nejasno odre|eno i vi dje }e mo ka ko }e se Dom naroda odnositi prema tome - istakao je @ivkovi}. da se u Zakonu o popisu stanovni{tva precizira ko }e, pod ko jim uslo vi ma i ka da objaviti da je zavr{en povra tak iz bje glih i ra seqenih. dom Pred sta vni ~ki odbio je na sjednici u srijedu predlo`enih 16 amandmana, ukqu~uju}i i amandmane SNSD-a. De le gat SNSD-a u Do mu na ro da Dra go Qubi ~i} tvrdi da, ako ova kav za kon bu de usvo jen, wego vi re zul t a t i n i ka d a ne } e n i bi ti pri mjewiva ni. - Realno je da 2014. bude go di na ka da bi se mo gli primjewivati rezultati popisa - istakao je Qubi~i} i izrazio nadawe da }e takav stav ima ti i de le ga ti SNSD-a u Domu naroda. On je po no vio sta vo ve brojih svjetskih i doma}ih stru~waka da je usvajawe zako na i po pi si vawe sta no vni{ tva 2011. go di ne neophodno BiH i zakqu~io da }e BiH mnogo izgubiti ako se to ne dogodi.

BAWALU KA - SNSD }e i u Domu naroda nastojati da amandmanskim djelo vawem po pra vi Za kon o popisu stanovni{tva, doma }in sta va i sta no va u BiH 2011. go di ne, ko ji je usvojen na sjednici Predsta vni ~kog do ma Par la mentarne skup{tine (PS) BiH u srijedu. Re kao je to za mje nik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma i poslanik SNSDa Mi lo rad @iv ko vi} poslije usvajawa tog prijedloga zakona, koji bi trebalo da se na|e pred delegatima Do ma na ro da Par la men ta BiH na sjednici 13. jula. @ivkovi} je izrazio nezadovoqstvo usvojenim prijedlogom zakona, rekav{i da on nije dobar. - Oni koji su podr`ali ovakav prijedlog zakona treba da od go vo re na pi tawe

SNSD NE ODUSTAJE od zahtjeva za izmjenu spornog ~lana 48
Prema wegovim rije~ima, zahtjevi SNSD-a su bili tehni~ke prirode i nije bilo razloga da ne budu prihva }e ni. Do dao je da je mogu}e da do usagla{avawa teksta do|e poslije usvajawa u dva razli~ita ~itawa. SNSD je ulo`io amandman na ~lan 48 Prijedloga zakona kojim se predvi|a da se rezultati popisa iz 1991. godine primjewuju do potpune im ple men ta ci je Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ta stranka tra`i

POPISNA PITAWA
Uz sva obavezna popisna pitawa, koja propisuje Evropska agencija za statistiku (Evrostat), Zakon o popisu stanovni{tva omogu}ava stanovnicima BiH da se na dobrovoqnoj bazi izjasne o etni~koj, vjerskoj pripadnosti i o jeziku. Predvi|eno je da popisni podaci budu prikupqani u Isto~nom Sarajevu, a pitawe popisa dijaspore rije{eno je tako {to }e popis ove kategorije stanovni{tva biti sproveden odvojeno od popisa rezidentnog stanovni{tva.

Vlada RS smatra da Memorandum o saradwi BiH i Wema~ke nije prihvatqiv za Srpsku

Slobodan Puhalac, ministar industrije, energetike i rudarstva RS
Odluka Rafija Gregorijana da stanovnici Br~ko distrikta pla}aju struju za {est odsto vi{e dovoqno govori o wegovoj brizi i za{titi interesa distrikta i wegovih stanovnika.

Wema~ka zadire u Ustav BiH
BAWALUKA - Vlada RS smatra da Memorandum o ekonomskoj i tehni~koj saradwi BiH i Wema ~ke ni je pri hvatqiv za Srpsku, jer se dijelom teksta zadire u unutra{we stvari BiH i RS i na taj na~in prejudicira pravac ustavnih promjena i unutra{wih struktura BiH. U saop{tewu Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u navodi se da je Vlada zatra`ila da se iz preambule Memoranduma izbri{e dio teksta u kome predstavnik delegacije Wema~ke izra`ava stavove koji zadiru u unutra{we stvari BiH i RS, da bi se otklonile smetwe za potpisivawe tog dokumenta. - Imaju}i u vidu da je rije~ o Memorandumu o ekonomskoj i tehni~koj saradwi, Vlada smatra da i pregovori moraju biti bez politi~kog uslovqavawa navodi se u saop{tewu.

Rafi Gregorijan, supervizor za Br~ko
Tokom sqede}ih {est mjeseci u Br~kom }e biti na snazi cijene struje koje va`e u FBiH, za {est odsto skupqe nego u RS. Arbitra`nom tribunalu podnije}u `albu protiv Vlade RS za neispuwavawe obaveza neophodnih za okon~awe arbitra`e.

PREGOVORI moraju biti bez politi~kog uslovqavawa
Vla da je ju ~e, po hi tnom postupku, utvrdila Prijedlog zakona o sprovo|ewu Aneksa “G“ Sporazuma o pitawima sukcesije na teritoriji RS. Zakonom se ure|uje za{tita imovine pravnih lica koja su imovinu

stekla u postupku privatizacije, a na kojoj su pravo kori{}ewa i ra spo la gawa ima la preduze}a u dru{tvenoj svojini sa sjedi{tem u nekoj od biv{ih republika SFRJ. Do ne se ne su i odlu ke o osnivawu AD “Nova tvornica pre~ista~a“ Rogatica, o odobrewu 600.000 KM sa ra~una posebnih namjena, radi osnivawa, o osnivawu AD za proizvodwu dijelova i pribora za motorna vozila “Novi auto-dije lo vi“ Ru do i o odo brewu 250.000 KM sa ra~una posebnih na mje na ra di osni vawa tog akcionarskog dru{tva. M. ^.

Podsticaj
Vlada RS usvojila je Informaciju o sprovo|ewu Javnog poziva za dodjelu sredstava po osnovu sufinansirawa izvoza sa prijedlogom rang-liste. - Za sufinansirawe podsticaja izvoza u 2010. godini planirano je 15.000.000 maraka, s tim da je po osnovu rje{ewa Vlade sa stawem na dan 21.6.2010. godine dodijeqeno 1.540.000 KM, te je preostalo 13.460.000 KM - pi{e u saop{tewu.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 5

Ministarstvo odbrane BiH kr{ilo procedure i propise pri tro{ewu novca u 2009. godini

Nezakonito tro{ili buxet od 341,37 miliona maraka
Pojavila se razlika izme|u broja korisnika prava na odvojeni `ivot i broja korisnika prava na smje{taj, ~ime je otvorena sumwa na zloupotrebu prava. Gorivo Ministarstvu uvijek isporu~ivano u momentu poskupqewa Prostor
Revizori su konstatovali da postoje veliki problemi oko iznajmqivawa prostora koji je vlasni{tvo Ministarstva. Ugovori su zakqu~eni prije izbora najpovoqnijeg ponu|a~a, zakupnine ne sadr`e iznos zakupnine i kvadraturu, a zakupci nisu pla}ali zakupnine od dana iznajmqivawa. - Utvrdili smo na osnovu zapisnika o primopredaji objekata da zakupnina iznosi od marke do dvije po kvadratu u {ta su ura~unavani i re`ijski tro{kovi, koji su, kako je utvr|eno internom revizijom iznosili 2,4 marke po metru kvadratnom - pi{e u izvje{taju.
Za nabavku sve~anih i slu`benih uniformi 1,5 miliona maraka FOTO: GLAS SRPSKE

PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Od 62 institucije za koje je Kancelarija za reviziju institucija BiH napravila revizorski izvje{taj za pro{lu godinu, Ministarstvo odbrane BiH je institucija koja ima najte`e kvalifikacije. Iako su dobili mi{qewe sa rezervom, revizori smatraju da je izvje{taj na samoj granici za ne ga ti vno mi{qewe. Ministarstvo koje je najve}i buyetski korisnik i tro{i vi{e od tre}ine buyeta, iz godine u godinu dobija upozorewa revizora, ali malo ~ini da se uvede disciplina u tro{ewu buyetskog novca. Ministarstvo odbrane je pro{le godine iz buyeta dobilo 371,24 miliona maraka, a izvr{ewe buyeta na kraju godine iznosilo je 341,37 miliona maraka {to predstavqa realizaciju od 97 odsto. Minis tar stvo je tra `i lo ~ak 118,22 miliona vi{e sredstava nego {to mu je buyetom odobreno, ali na kraju se ispostavilo da nije potro{en ni odobreni iznos. - Ministarstvo treba vi{e pa`we da posveti realnoj

procjeni sredstava - konstatuju revizori. Analizom tro{kova koji se pla}aju za odvojeni `ivot i smje{taj zaposlenih konstatovano je da se pojavila razlika izme|u broja korisnika prava na odvojeni `ivot i broja korisnika prava na smje{taj, pa je tako 3.340 zaposlenih ostvarilo pravo na odvojeni `ivot, a 2.894 pravo na smje{taj, ~ime je otvorena sumwa na zloupotrebu prava pojedinaca koji koriste pravo na tu naknadu. Izdaci na iznajmqivawe stanova u pro{loj godini iznosili su 9.283.753 marke. Kontrolom je konstatovano da u pojedinim slu~ajevima nije obezbije|ena odgovaraju}a dokumentacija kao osnova za pravo na naknadu. Kada je rije~ o putnim tro{kovima, na koje je u pro{loj godini utro{eno preko 3,6 miliona maraka, revizori su ustanovili da je odre|en broj putnih naloga koji su kwi`eni pro{le godine izdat godinu ranije i da postoji dug period od

izdavawa putnog naloga do wegovog pravdawa i evidentirawa u kwigovodstvu. Izdaci za telefonske i po{tanske usluge u pro{loj godini iznosili su 948.437 maraka, od ~ega je na mobilne i fiksne telefone potro{eno 827.784 marke. - Uo~eno je ka{wewe prilikom kontrole ra~una za odre|eni mjesec zbog ~ega kasni i refundacija neopravdanih prekora~ewa u iznosima telefonskih ra~una, a utvrdili smo da zaposleni na odre|enim pozicijama ne podlije`u internoj odluci o kontroli potro{we -

konstatuju revizori. Ministarstvo je lani za struju i komunalne usluge potro{ilo vi{e od 8.400.000 maraka s tim da se pla}ao samo glavni dio duga dok se nisu pla}ale zatezne kamate zbog ~ega, tvrde revizori, postoji opasnost da se one kontinuirano uve}avaju. Tokom pro{le godine Ministarstvo je za nabavku sve~anih i slu`benih uniformi potro{ilo gotovo 1,5 miliona maraka, ali su revizori ustanovili da pri tome nije ispo{tovan Zakon o javnim nabavkama. Revizori su tako|e ustanovili

da obaveze na osnovu fakture za hranu koje su iznosile 84.813 maraka nisu kwi`ene u odgovaraju}em periodu, odnosno onda kada je roba preuzeta.

ZA VO]NE sokove ra~un iznosio 38.515 maraka
Ministarstvo je pro{le godine na gorivo potro{ilo vi{e od osam miliona maraka, a revizori su ustanovili da se prilikom isporuke goriva dobavqa~i ne pridr`avaju ugovorenih rokova, tako da se u ve}ini slu~ajeva isporuka goriva vr{i u momentu poskupqewa. Na teku}e odr`avawe potro{eno je 11,5 miliona maraka, a na reprezentaciju 1.577.904 maraka. Kada je o reprezentaciji rije~ pojedini ra~uni su bili izuzetno visoki. Tako je za vo}ni sok ra~un iznosio 38.515 maraka, za negaziranu vodu 15.400 KM a, kako tvrde revizori, sa sigurno{}u ne mo`e ut-

Oprema za Vojnu policiju
Vrijednost ugovora sa “KM trejdom“ iz Visokog za nabavku opreme za Vojnu policiju je 119.360 maraka, a revizori su ustanovili da je izbor najpovoqnijeg ponu|a~a obavqen u ponovqenom postupku i da je uo~eno da je izabrani dobavqa~ u prvoj ponudi imao cijenu koja je iznosila 63 odsto cijene koja je kasnije prihva}ena, odnosno 72.858 maraka. Revizori upozoravaju da treba ispitati razloge tako velikog odstupawa u cijeni i zbog ~ega je ve}a cijena bila prihvatqivija.

vrditi u koju svrhu je nabavka izvr{ena. Revizori su uo~ili da je oko 68 odsto ukupnih izdataka ukwi`eno u decembru. Za nabavku materijala Ministarstvo je potro{ilo 13.876.820 maraka, a na unajmqivawe imovine i opreme 9.727.774 marke, dok su izdaci na teku}e odr`avawe iznosili vi{e od 11,5 miliona maraka. Na ugovorene i druge usluge u Ministarstvu je potro{eno 3,6 miliona maraka, za kapitalne izdatke 9.418.000 maraka, nabavku gra|evina 1.127.000, a za nabavku opreme 5.326.000 maraka, dok su rekonstrukcija i odr`avawe iznosili gotovo tri miliona maraka. Revizori su ustanovili da popis u Ministarstvu nije ura|en cjelovito i da nije izvr{en popis sredstava vojno-diplomatskih predstavnika u Briselu i Va{ingtonu, da u kwigovodstvu ne postoje po~etne vrijednosti sredstava, da se ne vr{i obra~un amortizacije, a u glavnoj kwizi su evidentirana samo sredstva kupqena iz buyeta.

Predsjednik RS i Tim RS za koordinaciju istra`ivawa ratnih zlo~ina

Oru`ane snage BiH

Utvrditi odgovornost u Institutu
BAWALUKA - Predsjednik Republike Srpske Rajko Ku zma no vi} i pred sta vni ci Ti ma RS za ko or di na ci ju akti vnos ti istra`ivawa ratnih zlo~ina i tra`ewa nestalih lica zatra`ili su da adekvatno ka drov ski bu de po puwen Upravni odbor Instituta za nestala lica BiH i da bude po kre nu to pi tawe ut vr|i vawa odgovornosti Kolegiju ma di re kto ra te institucije. Zajedni~ki je ocijeweno da Institut za nestala lica ni je pro fun kci oni sao na pravi na~in i da svojim dosada{wim radom i rezultati ma ni je oprav dao o~ekivawa, saop{teno je iz Kabineta predsjednika RS. Ku zma no vi} je na ju ~e ra{wem prijemu za ~lanove Tima naglasio da je potrebna apsolutna depolitizacija procesa tra`ewa nestalih i boqa saradwa i koordinacija svih institucija i or ga ni za ci ja ko je se ba ve ovom pro ble ma ti kom ra di efi ka sni jeg tra `ewa i iden ti fi ka ci je nes ta lih lica, prenosi Srna.

Sa Dancima o odlasku vojnika u Avganistan
SARAJEVO - Delegacija Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga Danske, koja boravi u BiH, razgovarala je ju~e u Sarajevu sa predstavnicima Oru`anih snaga BiH o detaqima {ta treba da urade obje zemqe da bi pje{adijska jedinica Oru`anih snaga BiH {to prije bila spremna za odlazak u mirovnu misiju u Avganistanu, javila je Srna.

POTREBNA depolitizacija procesa tra`ewa nestalih
Predstavnici Tima, koje je pre dvo dio ru ko vo di lac Tima Sta{a Ko{arac, ukaza li su na igno ran tski odnos Vla de Fe de ra ci je BiH o pitawu istra`ivawa zlo~ina nad Srbima, iako je formirawe komisije koja }e utvrditi istinu o stradawu sa ra jev skih Srba oba ve za fe de ral ne vla de, u skla du sa odlu kom Us ta vnog su da BiH.

NOVA MANIPULACIJA
Rukovodilac Operativnog tima za tra`ewe nestalih RS Goran Kr~mar istakao je da je naredba federalnog tu`ila{tva o preuzimawu pet srpskih tijela iz Spomen-kosturnice u Isto~nom Sarajevu i wihovo izmje{tawe na Gradsko grobqe u Visoko jo{ jedan u nizu poku{aja manipulacije s ciqem prikrivawa ratnog zlo~ina nad Srbima. On isti~e da je neshvatqivo da federalno tu`ila{tvo postupa po nalozima pojedinih mo}nika iz Instituta BiH, s blagoslovom srpskih predstavnika, a sve s ciqem prikrivawa zlo~ina po~iwenih nad srpskim narodom.

“Al-Kaida” se sprema da pokrene prve propagandne elektronske novine na engleskom jeziku, {to je potez koji analiti~ari ocjewuju kao mogu}nost da ta teroristi~ka grupa regrutuje ~lanove u SAD i Evropi, prenose agencije. Zvani~nici za borbu protiv terorizma navode da }e za uredni{tvo lista biti zadu`en ogranak “Al-Kaide” u Jemenu, odnosno Anvar al-Avlaki, koji slovi za radikalnog vjernika, rodom iz SAD, a trenutno `ivi u Jemenu. Prema saop{tewu obavje{tajne grupe SITE, promocija “Al-Kaidinog” ~asopisa nije najboqe pro{la, budu}i da su mogli da prika`u samo prve tri stranice. U sadr`aju je bio i ~lanak pod nazivom “Napravite bombu u kuhiwi svoje majke“.

6 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: A. ^AVI]

Savez logora{a RS

Dokumentarni film “Dosije Srebrenica“
BAWALUKA - Dokumentarni film “Dosije Srebrenica“ o stradawu Srba na ovom podru~ju od 1992. do 1995. godine bi}e premijerno prikazan 11. jula, najavio je ju~e u Bawaluci predsjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki}. Duki} je rekao da treba da se utvrdi istina o stradawu u Srebrenici i ponovio da broj od 8.127 `rtava iz jula 1995. godine nije ta~an, prenosi Srna. On je iznio podatak da se 914 Bo{waka, od 2.442 koji su navodno sahraweni u prvih {est godina ukopa, sqede}e godine na{lo na bira~kim spiskovima za op{te izbore. Autori filma Milan Kne`evi} i Dalibor Josipovi} istakli su da dokumentarac u kontinuitetu prati ratna de{avawa od 1992. do medijskih manipulacija poslije doga|aja iz 1995. godine, te da }e u filmu ekskluzivno biti objavqena dokumenta o popisu stanovni{tva Srebrenice.

Mandi} na su|ewu Karaxi}u

Nije vr{en pritisak na izbor kadrova MUP-a
HAG - Svjedok Ha{kog tribu na la Mo m~i lo Man di} izjavio je ju~e da 1992. godine Radovan Karayi} nije vr{io pritisak na izbor kadrova u Ministarstvu unutra{wih poslova, ve} da su, zapravo, qudi sa terena vr{ili pritisak na tada{weg predsjednika RS da postavi odre|ene osobe, javila je Srna. Man di} je na su |ewu Ka rayi}u izjavio da je potvrda toga i presretnuti razgovor izme|u wih dvojice, koji je emitovalo Tu`ila{tvo. Na tu`io~evo pitawe da li je sugerisao da se uhapse Karayi} i Alija Izetbegovi} kako bi se uklonile tenzije, Mandi} je ispri~ao da je to prije rata bio prijedlog nekada{weg ministra policije BiH Alije Delimustafi}a. Mandi}evo svjedo~ewe nastavqa se u ponedjeqak, 5. jula.

Izricawe presude u Okru`nom sudu Bawaluka

Okru`ni sud donio presudu za 12 optu`enih u “slu~aju @eqeznice RS”

Prvooptu`eni Sreten Telebak osu|en na 22 mjeseca zatvora, Cvijan Filipovi} na 13, Goran Kuni} i Radenko Banovi} na po deset mjeseci. Po tri mjeseca kazne zatvora dobilo sedmoro optu`enih
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Sretenu Telebaku 22 mjeseca zatvora
`benog polo`aja ili ovla{}ewa i nesavjestan rad u slu`bi osu|en je na 22 mjeseca zatvora. Biv {i ~lan UO @RS Cvijan Filipovi}, zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa, osu|en je na 13 mjeseci zatvora, a radnik “Invest-projekta“ Goran Kuni}, iz Prijedora i radnik prijedorske podru~ne jedinice Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Radenko Banovi} na po deset mjeseci zatvora zbog nesavjesnog rada u slu`bi. Po tri mjeseca zatvora dobili su Zoran Stjepanovi} (41), Branislav Carevi} (56), Zo ran Pu {ac (57), Sre }ko [aran (58), Branko Petkovi} (57), Mom~ilo Vra~ar (63) i Milovan Kova~evi} (64), s tim da je Kova~evi} oslobo|en krivice za falsifikovawe isprava. Na uslovnu kaznu od {est mjeseci osu|ena je zemqi{nokwi`ni referent u Osnovnom su du u Pri je do ru Slavica [urlan.

Federalna uprava policije

Uhap{eni Al`irac prijetwa bezbjednosti

BAWALUKA - Biv{i dire ktor “@eqe zni ca RS“ Sreten Telebak (61) iz Doboja i 11 nekada{wih ~lanova Upravnog odbora @RS osu|eni su ju ~e u bawalu ~kom Okru`nom sudu na ukupno 76 mjeseci zatvora, zbog optu`bi za nezakonite prodaje i raspolagawa imovinom tog preduze}a, te nezakonito raspolagawe zemqi{tem u dr`avnoj svojini. Tako je ovom presudom zavr{en dvogodi{wi prvostepe ni pos tu pak u “slu ~a ju @eqeznice RS”, a prvooptu`eni Telebak, koji se tereti za poku{aj zloupotrebe slu-

ZAVR[EN sudski proces dug dvije godine
Osu|enima je Specijalno tu`ila{tvo RS stavilo na teret nezakonitu prodaju i raspo la gawe sa 104 te re tna va go na ko ji su vla sni{ tvo “@eqeznica RS“, vrijednih oko 1.603.000 maraka, zatim nezakonito raspolagawe zemqi{tem u dr`a vnoj svo ji ni, ~i me je Trgo va ~ko-ugos ti teqskom preduze}u “Peti neplan“ iz Ni {e vi }a, kod Prijedora, omogu}eno uvo|ewe u posjed tog zemqi{ta. Telebak je optu`en da je bez odluke Upravnog odbora “@eqeznica“ zakqu~io i potpisao ugovor o prodaji 89 teretnih vagona vlasni{tvo tog

Gaci sproveden u Imigracioni centar

FOTO: GLAS SRPSKE

SARAJEVO - Bezbjednosni organi BiH proglasili su uhap{enog Nurudina Gacija iz Al`ira prijetwom po nacional nu bez bje dnost zemqe, sa op {ti la je ju ~e po li ci ja Federacije BiH. Pripadnici Federalne uprave policije i Slu`ba za poslo ve sa stran ci ma BiH spro ve li su u sri je du Ga ci ja, islamskog ekstremistu i biv{eg pripadnika Armije RBiH, do Imigracionog centra u Isto~nom Sarajevu. Slu`ba za poslove sa strancima u sqede}em periodu donije}e odluku o wegovom statusu u BiH, {to ukqu~uje i eventualno otkazivawe boravka u BiH, prenose agencije. Policija nije saop{tila vi{e detaqa o tom slu~aju.

TRKUQA I MIRKOVI]
Biv{i predsjednik Upravnog odbora “@eqeznica RS“ Borka Trkuqa je u maju pro{le godine priznala krivicu i u martu ove godine osu|ena je na uslovnu kaznu od osam mjeseci zatvora i nov~anu od 5.000 maraka, zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja i nesavjesnog rada u slu`bi. Slobodan Mirkovi}, ~etrnaesti optu`eni, koji se u me|uvremenu pokajao i priznao krivicu te odlu~io da svjedo~i protiv ostalih u ovom slu~aju nedavno se ubio.

preduze}a s “Panon vagonom“ iz Su bo ti ce, po ci je ni od 294.000 evra, iako je wihova tada{wa tr`i{na vrijednost bila 1.354.000 maraka. Predsjedavaju}i Sudskog vije}a Daniela Milovanovi}, prilikom obrazlagawa presude izjavila je da je vije}e ocjenom svih dokaza uo~ilo da su optu`eni po~inili djela za koja se terete. Ona je rekla da je na strani optu`enih bio veliki broj osobito olak{avaju}ih okolnosti, zbog ~ega su im izre ~e ne bla `e ka zne. Izre~enom presudom, optu`eni su obavezni i da plate tro{kove vje{ta~ewa u postupku. Telebakovi advokati, Jasminka Jovi{evi} i Jadranka Ivanovi}, kao i ostali advoka ti od bra ne, na ja vi li su `albu na izre~enu presudu. Specijalni tu`ilac Goran Glamo~anin, istakao je da je zadovoqan, jer je tu`ila{tvo uspjelo da doka`e skoro sve navode iz optu`nice, a ulo`i}e `albu na visinu kazni, jer je o~ekivao da budu ve}e. Telebak je izjavio da je “ovo bio politi~ki proces i skretawe pa`we s nekih drugih stvari“.

EUFOR

Uspostavqeno odjeqewe za obuku i osposobqavawe
SARAJEVO - EUFOR je ju~e zvani~no u punom kapaci te tu po ~eo da obavqa no vi za da tak na iz gradwi kapaciteta i obuci Oru`anih sna ga BiH, ja vi la je Srna. Komandant EUFOR-a Bernard Bair rekao je da je ovo dru gi gla vni za da tak EUFOR-a koji je dobijen od Savjeta ministara EU u januaru, a koji obavqa u bliskoj saradwi sa NATO {tabom u BiH i Oru `a nim snagama BiH. - O~ekujem da }e ovo odjeqewe obezbijediti da bude pos ti gnut ma ksi mal ni po tencijal i korist kroz ulo`e ne na po re, da bu de obavqen brz prenos ponu|ene obuke i ispuwen plan za obuku - poru~io je Bair.

Pritvor vehabiji Harisu ^au{evi}u
SA RA JE VO - Sud BiH odredio je pritvor osumwi~enom za teroristi~ki napad u Bugojnu, vehabiji Harisu ^au{evi}u zvanom Oks (26), dok }e prijedlog Tu`ila{tva za odre|ivawe pritvora ostalim osumwi~enim u ovom slu~aju Naseru Palislamovi}u (37), Harisu [pagi (40), Eminu Osma na gi }u (27) i Neyadu Ke{i (37) razmatrati danas. Sud je saop{tio da je pritvor ^au{evi}u odre|en zbog bojazni da bi on na slobodi mogao da uti~e na svjedoke i sau~esnike.

Tu`ila{tvo BiH predlo`ilo pritvarawe pet lica zbog terorizma u Bugojnu

^AU[EVI] u pritvoru zbog postojawa vanrednih okolnosti
Pritvor je odre|en i zbog postojawa vanrednih okolnosti koje ukazuju da bi pu{tawe na slobodu osumwi~enog re-

zultiralo stvarnom prijetwom naru{avawa javnog reda. Svi osumwi~eni se terete da su 27. juna u 4.50 ~asova u~estvovali u teroristi~kom napadu na zgradu Policijske stanice Bugojno, kada je eksplodirala nepoznata naprava od koje je poginuo Tarik Qubu{ki} (41), a te{ko povrije|ena policajka Edina Hini} i jo{ pet policajaca. Tom prilikom pri~iwena

je i velika materijalna {teta na zgradi Policijske stanice, okolnim stambenim objektima i vozilima. Pa li sla mo vi} je osumwi~en za organizatora napada, a dovodi se u vezu sa teroristi~kom grupom Rijada Rustempa{i}a, kome se pred Sudom BiH sudi za terorizam i ~ija grupa je, izme|u ostalog, pla ni ra la na pa de na Vladu RS i na EUFOR. N. T.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 7

Nastavqena procjena {tete u op{tinama u Srpskoj

Dru{tvo

ISTO^NO SARAJEVO - Komisija za procjenu {tete nastale usqed poplava nastavqa sa radom, a higijensko-epidemiolo{ke mjere i daqe se provode, saop{tila je Republi~ka uprava Civilne za{tite. U kolektivnom centru u Derventi nalaze se jo{ 23 lica za koja Crveni krst

obezbje|uje obroke, du{eke i }ebad, prenose agencije. U Tesli}u jo{ 16 evakuisanih porodica smje{teno je kod rodbine, a dodijeqeni su im paketi hrane i higijenskih sredstava. U op{tini Doboj trenutno je evakuisano pet doma}instava zbog pojave klizi{ta.

U toku kontrola ugovora o kupoprodaji zemqi{ta u slu~aju preduze}a “Fruktona”

Vijesti
Lakta{i

Pravobranila{tvo RS prou~ava "predmet
Radi se o prometovawu dr`avnog, odnosno entitetskog zemqi{ta u Novakovi}ima kod prijedorske petqe i u nasequ Borik, gdje je sjedi{te “Fruktone”. Sve ukupno, vi{e od 30 dunuma, rekla Grbi}eva
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Posao za 36 pripravnika
BAWALUKA - Predstavni ci Za vo da za za po{qavawe RS, op{tine Lakta{i i 18 preduzetnika sa podru~ja ove op{tine potpisali su ugovor o zapo{qavawu 36 pripravnika, u okvi ru pro gra ma Vlade RS “Prvi posao“, javila je Srna. Vrijednost programa “Prvi posao“ je 15 miliona maraka, od ~ega je Vlada RS obezbijedila devet, a preduzetnici {est miliona KM.

Poqoprivreda

Izvoz iz BiH ne pokriva ni 50 odsto uvoza
ZVORNIK - Izvoz poqoprivrednih proizvoda iz BiH ne pokriva ni polovinu uvoza, rekao je ju~e u Zvorniku stru~ni savjetnik Federalnog zavoda za poqoprivredu iz Sarajeva Sead Be}irovi}. Predstavqaju}i projekat “Program razvoja poqoprivrede od 2010. do 2015. godine“, Be}irovi} je rekao da je besmisleno to {to BiH i sada uvozi suvu {qivu, ako se ima u vidu da je u vrijeme Austrougarske to bio glavni izvozni proizvod.

BAWALUKA - Pravobranila{tvo Republike Srpske prou~ava predmet bawalu~kog preduze}a “Fruktona” i prikupqa informacije i dokaze u vezi sa kupoprodajom zemqi{ta i imovine u toj firmi. Izja vi la je to “Gla su Srpske” zamjenik pravobranilac RS Qiqana Grbi} dodaju}i da je na osnovu naloga Pravobranila{tva RS kancelarija u Bawaluci o tom predme tu pri ku pi la do da tne

Preduze}e “Fruktona”

FOTO: ARHIVA

dokaze. - U tom predmetu radi se o pro me to vawu dr`a vnog, odnosno entitetskog zemqi{ta u Novakovi}ima kod Prije dor ske petqe i u na sequ Borik, gdje je sjedi{te “Fruktone”. Sve ukupno, ne{to vi{e od 30 dunuma. Provjerava se ugovor o prometu tog dr`avnog zemqi{ta. Trebalo bi da se ono vrati u vlasni{tvo

dr`ave - ka`e Grbi}eva. Ona isti~e da je Pravobranila{tvo RS posredstvom Vlade RS, kad su problemi oko Fruktone iza{li na vidjelo, dobilo kopije ugovora o prodaji zemqi{ta. - “Fruktona“ je 2007. godine od Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove tra`ila pravo kori{}ewa zemqi{ta gdje se

nalazi fabrika, kao i 30 dunuma kod prijedorske petqe. Pravobranila{tvo RS tada je dalo negativno mi{qewe i osporilo taj postupak - isti~e Grbi}eva.

KONTROLA ugovora o prometu dr`avnog zemqi{ta
Ona ka`e da }e kancelarija Pravobranila{tva RS u Do bo ju po kre nu ti za {ti tu in te re sa RS i u pre dme tu firme “Bonel”. Zamjenik {efa te kancelarije Mirjana Ninkovi} ka`e da }e reagovati ~im dobiju rje{ewe o izvr{ewu presude Okru`nog suda u tom predmetu. - Kad do bi je mo to rje {ewe o izvr{ewu, u ime RS na pra vi }e mo pri go vor i

PROIZVODWA
Bawalu~ka fabrika sokova “Fruktona” ugasila je po~etkom maja proizvodne pogone, nakon {to je ostala bez licence za puwewe “pepsi kole”. Wen ve}inski vlasnik Nedeqko Popovi} je biznismen koji `ivi u Austriji. U fabrici tvrde da on nije ni imao namjeru da pokre}e proizvodwu, nego da do|e do vlasni{tva nad dr`avnim zemqi{tem. Sav posao za kompaniju “Pepsi“ u BiH trebalo bi da preuzme “Sarajevska pivara“. U aprilu je Uprava za indirektno oporezivawe (UIO) BiH blokirala ra~une firme zbog duga za PDV i akcize. Dugovi “Fruktone“ prema UIO iznose 1,4 miliona KM, a prema Poreskoj upravi RS oko 7,5 miliona KM.

tra`iti odlagawe izvr{ewa tog rje{ewa dok Vrhovni sud RS ne ri je {i o re vi zi ji predmeta. Su{tina je u tome {to fir ma “Bo ro vo” iz Hrvatske tra`i da se utvrdi da su oni vlasnici prostora pre du ze }a “Bo nel” ko ji su privatizovani u RS - ka`e Ninkovi}eva. Osnovni sud u Doboju, dodaje ona, donio je presudu da je “Borovo” vlasnik poslovnog prostora “Bonel” u Tesli }u. “Bo nel” se `a lio Okru`nom sudu koji je odbio `albu, a zatim je “Bonel” podnio zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu RS. - Borovo je tra`ilo izvr{ewe rje{ewa Osnovnog i Okru`nog suda, a Pravobrani la{ tvo RS }e tra `i ti odga|awe izvr{ewa tog rje{ewa - rekla je Ninkovi}eva.

Bosansko Grahovo

Drasti~no smawen broj povratnika
BOSANSKO GRAHOVO Rezultati istra`ivawa i analize procesa povratka na podru~ju op{tine Bosansko Grahovo, koje su krajem februara i po~etkom marta ove godine sproveli Udru`ewe gra|anki “Grahovo“ i UNHCR, pokazali su drasti~no smawewe broja povratni~ke populacije u ovoj op{tini, prenosi Srna.

Bawaluka

Ministarstvo rada RS uputilo poslodavcima i Sindikatu dopunu Odluke o najni`oj plati u RS

Ispuweni uslovi za pove}awe minimalca
BAWALU KA - Mi nis tarstvo rada i bora~ko-inva lid ske za {ti te RS uputilo je Uniji poslodavaca i Sindikatu RS dopunu Odluke o najni`oj plati u RS, u kojoj se navodi da pove}awa minimalne plate ne}e bi ti tek stil noj, ko`arskoj i prera|iva~koj in dus tri ji, ~i me su ispuweni svi uslovi poslodavaca RS za po~etak primjene obra ~u na naj ni `e pla te u RS od 370 maraka. U odluci je do sada pisa lo da po ve }awa naj ni `e plate ne}e biti samo u tekstilnoj industriji, zbog ~ega je dolazilo do pogre{nog tu ma ~ewa i ne sla gawa po slodavaca.

Saradwa studentskih organizacija
BAWALUKA - Studentska organizacija Bawaluka Koleya i Unija studenata Nezavisnog univerziteta Bawaluka potpisali su ju~e memorandum o saradwi koja }e omogu}iti razmjenu iskustava i znawa, podizawe standarda studenata i usavr{avawe studentskih Saveza, saop{teno je iz Bawaluka koleya. Potpisivawu memoranduma prisustvovali su i predstavnici studentskog Saveza Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci. M. Mi.

NEMA POVE]AWA minimalca za tekstilce, ko`are i obu}are
Odluka o pove}awu najni`e plate trebalo je ju~e da po~ne da se primjewuje. Pomo}nik ministra rada i bora~ko-invalidske za{ti te RS ^e do Ko va ~e vi}

rekao je da je uz Op{ti kolektivni ugovor potpisana odluka o najni`oj plati i sporazum koji se odnosi na izmjenu Zakona o doprinosima. - [to se ti ~e iz mje ne Zakona o porezu na dohodak to je ura |e no, jer }e se na sjednici Narodne skup{tine RS 6. jula na}i prijedlog izmjena ovog zakona. Drugi uslov bio je odluka o najni`oj plati, u kojoj se ka`e da se pove}awe minimalca odga|a za tekstilnu industriju. Tu je do {lo do

nesuglasica izme|u socijalnih partnera, jer nije precizirano da li se odnosi na ~i ta vu gra nu ili sa mo na tekstilnu industriju. Na{ stav je da se odga|awe pove}awa najni`e plate odnosi na kompletnu granu ~ime }e biti otklowene sve prepreke za primjenu obra~una novog minimalca od 370 KM kazao je Kova~evi}. Predsjednik Unije udru`ewa poslodavaca RS Ranko Mili} rekao je da plata ostaje 320 maraka u tekstilnoj industriji, odnosno komple-

tnoj grani tekstil, ko`a i obu}a, {to je i dogovoreno. On je dodao da su poslodav ci tra `i li da da ju ne dvo smi sle no tu ma ~ewe te odluke od nadle`nih ministarstva. - Vjerujemo da }e Vlada ko rek tno to odra di ti kao {to su korektno pristupili i iz mje ni Za ko na o po re zu na do ho dak u smi slu da se porezi i doprinosi na tople obroke elimini{u kao stavka koja treba da se pla}a - naglasio je Mili}. M. ^.

8 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Izdvojiti mili}ku [umsku upravu iz vlaseni~kog “Bir~a“

Kroz RS
Kolektivni centar Baratova
SREBRENICA - Predstavnik UNHCR-a u BiH Navid Husain ukazao je, prilikom ju~era{we posjete kolektivnom centru Baratova kod Srebrenice, da u BiH ima jo{ mnogo qudi koji `ive u te{kim uslovima. - Petnaest godina poslije potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma qudi ne bi smjeli da `ive u ovakvim uslovima. Oni su sta ri, bo le sni i osje }a ju se be spo mo }no konstatovao je Husain, poslije razgovora sa raseqenim srpskim porodicama, koje `ive u dotrajalim barakama, na ulazu u Srebrenicu. Istakao je da je UNHCR davno prekinuo dostavqawe humanitarne pomo}i u BiH koncentri{u}i se, uglavnom, na projekte pronala`ewa trajnog rje{ewa za raseqena lica. - Ovo nije dugotrajno rje{ewe i mi smo na ovaj na~in pomagali raseqenim licima u periodu od 1993. do 1996. godine - rekao je Husain, misle}i na humanitarnu pomo}, koju je UNHCR dopremio ju~e za lica koja su privremeno smje{tena u Baratovi. Pakete sa osnovnim `ivotnim namirnicama i higijenskim sredstvima dobilo je 19 porodica. K. ].

MILI]I - Op{tina Mili}i zatra`i}e od vlasti Republike Srpske da se aktuelizuje pitawe izdvajawa [umske uprave Mili}i iz sastava [umskog gazdinstva “Bira~“ u Vlasenici i da joj se vrati status [umskog gazdinstva u op{tinskim okvirima.

Na sjednici Skup{tine op{tine Mili}i usvojen je ovakav zakqu~ak poslije razmatrawa informacije o stawu u oblasti {umarstva na podru~ju ove op{tine, koje je ozna~eno kao zabriwavaju}e. G. P.

Pomo} UNHCR-a srpskim porodicama

Nevrijeme nanijelo veliku {tetu op{tini Petrovo
FOTO: S. LAZAREVI]

Uni{teni putevi, doma}instva ugro`ena
Saobra}aj potpuno obustavqen

Buji~ne vode su uni{tile kompletnu putnu infrastrukturu, bankine, propuste, a da {teta bude jo{ ve}a, krenulo je i klizi{te, koje je ugrozilo ku}e, rekao Blagojevi}
PETROVO - Materijalna {teta u Petrovu, poslije ne vre me na ko je je za hva ti lo ovu op {ti nu u srijedu uve~e, prema prvim procjenama, je velika. Poplavqena su doma}instva, uni {te na pu tna in fras tru ktu ra, a kli zi {ta su ugrozila ku}e, javile su agencije. Najkriti~nije je u Alu{koj ulici u Petrovu, koju je ju~e ujutro obi{ao i na~elnik op{tine Zoran Blagojevi}. - Bu ji ~ne vo de su uni {tile kompletnu putnu infras tru ktu ru, ban ki ne, pro pus te, a da {te ta bu de jo{ ve}a, krenulo je i klizi{te koje je ugrozilo ku}e. Jedna ku}a je trenutno direktno ugro `e na, a os ta le su dugoro~no u opasnosti rekao je Blagojevi} i dodao da je pre ki nu ta ci jev za snabdijevawe vodom, tako da je situacija veoma te{ka. Zahvaquju}i brzoj intervenciji Dobrovoqne vatrogasne je di ni ce, Op {tin skog {ta ba Ci vil ne za {ti te i stanovnika, odroni zemqe su kamionima odvo`eni s puteva, da bi se stanovni{tvu omogu}io prolaz, bar pje{ice. du `ni od oko ki lo me tar asfaltna traka podrovana i po pola metra u dubinu. Bla go je vi} je upo zo rio da }e ta op{tina te{ko mo}i da sanira nastalu {tetu bez pomo}i nadle`nih entitetskih institucija. Na podru~ju Petrova tokom juna dva puta je progla{a va no van re dno stawe odbrane od poplava.

Podjela pomo}i raseqenim licima

FOTO: K.]IRKOVI]

U JUNU dva puta progla{eno vanredno stawe
Odlukom nadle`nih saobra}ajnih slu`bi saobra}aj u Alu{koj ulici u Petrovu potpuno je zatvoren, jer je u

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o rasporedu nov~anih sredstava medijima u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 62/10), Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za dostavqawe projekata za dodjelu nov~anih sredstava medijima u Republici Srpskoj I Raspisuje se Javni poziv za dostavqawe projekata za dodjelu nov~anih sredstava medijima u Republici Srpskoj, u iznosu od 5.000.000,00 KM. II Sredstva iz ta~ke I ovog poziva bi}e raspore|ena na sqede}i na~in: 1. Televizijske stanice 2. [tampani mediji (novine) 3. Radio stanice 2.250.000,00 KM 2.200.000,00 KM 550.000,00 KM

Stanovnici strahuju
Jelena Mitrovi}, kojoj je odron ispod ku}e “snio“ dio brda na put, ka`e da ne pamti ovakvo nevrijeme. - @ivim ovdje 40 godina i nikada nisam do`ivjela i vidjela ne{to ovako stra{no. Voda nam je uni{tila puteve, pokrenula brda i sad nam ostaje samo da se molimo Bogu da nam ku}e ostanu na mjestu. Strah me zano}iti sa unucima u ku}i rekla je Mitrovi}eva. Ona je zahvalila brzoj intervenciji op{tinskih slu`bi, koje su na terenu od srijede uve~e i poku{avaju da osposobe putne komunikacije. S. L.

III Na Javni poziv se mogu javiti svi mediji koji ispuwavaju op{te i posebne uslove i koji dostave potrebnu dokumentaciju: OP[TI USLOVI: 1. da je medij registrovan u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom; 2. da medij pokriva svojim programom dio ili cijelu teritoriju Republike Srpske odnosno distribui{e svoja izdawa na dio ili cijelu teritoriju Republike Srpske; 3. da medij proizvodi dijelom ili u potpunosti vlastiti program, u skladu sa svojim tehni~kim i kadrovskim mogu}nostima; POSEBNI USLOVI: 1. da projekat daje puni doprinos unapre|ewu kvaliteta informisanosti gra|ana i realizacije programa, te da bude od op{teg dru{tvenog interesa. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijedlog projekta; 2. Dokazi o ispuwenosti op{tih uslova i posebnih uslova. IV Rok za podno{ewe prijava na Javni poziv je 90 dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ i dnevnim novinama “Glas Srpske“. Projekat sa prate}om dokumentacijom (kao dokaz ispuwenosti uslova iz ovog Javnog poziva) mediji mogu dostaviti na adresu: Vlada Republike Srpske – Generalni sekretarijat Vlade Trg Republike Srpske 1 Bawaluka Sa naznakom: “Prijedlog projekata za dodjelu sredstava medijima u Republici Srpskoj“. Broj: 04/1.3.1-1888/10 Datum: 1.7.2010. godine GENERALNI SEKRETAR VLADE Vlado Blagojevi}

Zbog pravosna`ne sudske presude i posqedica poplava u ^elincu
^ELINAC - Pitawe je dana kada }e ra~un op{tine ^elinac biti blokiran zbog namirewa duga od oko 300.000 maraka Bajri Basi}u kojem je prije vi{e od deset godina ne pra vil no kon fis ko va no zemqi{te, rekao je Srni na~el nik op {ti ne Mo m~i lo Zeqkovi}. Zeqkovi} ka`e da Basi} nije pristao na dogovor o namirewu duga, ve} je podnio zahtjev za izvr{ewe sudske presude koja je nedavno postala pravosna`na. - Taj iznos ne}emo tako lako mo}i izdvojiti, jer je ri je~ o dva na es ti ni op {tinskog buyeta, i to }e se negativno odraziti na ve}inu buyetskih korisnika - naglasio je Zeqkovi}. Op{tina ^elinac 1998.

Op{tina pred blokadom
godine pokrenula je proces eksproprijacije 7.500 kvadratnih metara zemqi{ta od Basi}a koje je kasnije prodala Sre do ju Bo `i }u ko ji je na wemu sagradio drvoprera|iva~ko preduze}e “Granit“.

POPLAVE nanijele vi{emilionske gubitke
- ^iwenica je da je 4,20 maraka, koliko je tada op{tina pla}ala za kvadrat zemqi{ta Basi}u, bila veoma niska cijena jer je tr`i{na iznosila oko 13 maraka. Me|utim, ~iwenica je i da je 29 maraka po kvadratu, koliko je sud procijenio u za nas obavezuju}oj presudi, znatno iznad tr`i{ne vrijednosti - naveo je Zeqkovi}.

Odbornik u SO ^elinac Gojko \uri}, koji je u vrijeme kon fis ka ci je spor nog zemqi{ta bio predsjednik ~elina~ke op{tine, tvrdi da je konfiskacija obavqena u skladu sa tada{wim propisima. - Ispo{tovali smo sve zakonske propise, a op{tinu je u sudskom procesu zastupao dru{tveni pravobranilac, a ne po li ti ~ke stru ktu re tvrdi \uri}. Nedavne katastrofalne po pla ve na ni je le su ~e li na~koj op{tini, koja ionako ve} nekoliko mjeseci ne mo`e da a`urno prati sve finansijske obaveze, vi{emilionske gubitke. Sudska pre su da “te {ka“ 300.000 KM sa mo je pre li la ~a {u prepunu dugova.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 9

Otvoreno “Dubi~ko kulturno qeto“
KOZARSKA DUBICA - Manifestacija “Dubi~ko kulturno qeto“ koja obuhvata dvadesetak sportskih i kulturnih manifestacija od Vidovdana do Preobra`ewa, otvorena je ju~e u Kozarskoj Dubici. Manifestaciju, koja }e trajati do 18. avgusta, otvorio je direktor op{tinskog Javnog preduze}a “Centar za informisawe, kulturu i sport“ Dragan Ja}imovi}. On je rekao da }e u okviru kulturnog qeta, izme|u ostalog, biti odr`ana smotra folklora, petrovdanski koncert i Narodni zbor u Mili}a Gaju. T. D.

Sjednica SO Kotor Varo{

Podr`an izvje{taj o radu na~elnika
KOTOR VARO[ - Te`i{te na~elnikovog rada bilo je usmjereno na dogovore sa predstavnicima ambasada, nevladinih i donatorskih organizacija, uz ~iju pomo} su realizovani brojni projekti, kako u okviru Administrativne slu`be, tako na cijelom podru~ju op{tine. Ovo se isti~e u izvje{taju o radu na~elnika op{tine i op{tinske uprave za drugo polugodi{te 2009. godine koji je usvojen na sjednici Skup{tine op{tine. U raspravi je ukazano na potrebu nastavka razgovora s ciqem privla~ewa investitora i ja~awa odgovornosti organa uprave. Na sjednici je usvojen izvje{taj o izvr{ewu buyeta za 2009. godinu. Na~elnik Odjeqewa za finansije Branislav Stojanovi} je rekao, da je zahvaquju}i pomo}i Vlade Republike Srpske i pojedinih ministarstava buyet u pro{loj godini imao znatno izra`eniju razvojnu komponentu u odnosu na prethodnu godinu. D. K.

Zbog prekomjernih padavina u Semberiji kasni `etva

Uprkos tome {to su strna `ita sasvim zrela nemogu}e je nastaviti `etvu, jer su wive raskva{ene, u nekim jo{ ima vode. I prije `etve p{enice znalo se da }e prinosi na nekim wivama biti umaweni i do 50 odsto, ka`e Zari}

Prinosi p{enice }e biti dvostruko mawi

Obnova povratni~kih ku}a u Doboju

Pod krovom 18 porodica
DO BOJ - Pred sje dnik Skup{tine op{tine Doboj Enes Suqkanovi} i predstavnik Vlade Hrvatske Branko Mu~wak, potpisali su ju~e u Doboju protokol o realizaciji projekta obnove 18 ku}a za hrvatske povratnike na podru~ju ove op{tine. Rije~ je o nastavku programa ko ji spro vo di Vla da Hrvatske u kome }e op{tina Doboj sufinansirati dio u obnovi porodi~nih ku}a. - Da nas smo do {li do zakqu~ka da je ovo vrlo kvalitetan program i da }e se wegova realizacija nastavi@etva je~ma prekinuta zbog ki{a PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

ti uz zna ~aj nu po mo} op {tine Doboj. Trebalo bi da svi zajedno poradimo i na tome da ti qudi koji }e se vratiti na svoje dobiju i posao - rekao je Mu~wak. Suqkanovi} je rekao da }e ku}e biti obnovqene do kraja ove godine. - Spremni smo da sufinansiramo i daqe povratak, ali i da povratnicima obezbijedi mo uslo ve za op sta nak. Postoji mogu}nost da otvorimo neke pogone u kojima bi se povratnici zaposlili - rekao je Suqkanovi}. Sl. P.

Jezero HE “Vi{egrad“ kod Me|e|e
FOTO: T. NESTOROVI]

BIJEQINA - Zbog prekomjernih padavina tokom juna i katastrofalnih poplava `etva strnih `ita je u ozbiqnom zaka{wewu, posebno je~ma koji je zasijan na oko dvije hiqade hektara. @etva ove `itarice bila je po ~e la pri je de se tak dana, ali je prekinuta zbog ki{a. Ovaj posao ponovo je bio nastavqen sredinom ove

se dmi ce, ali ga je obil na ki{a ponovo zaustavila. Za sada se ne zna kada }e biti nastavqena `etva je~ma ni kada }e po~eti `etva p{enice i tritikalea, koji su u Semberiji zasijani na vi{e od 13.000 hektara. - Uprkos to me {to su strna `ita sasvim zrela nemogu}e je nastaviti `etvu, jer su wive raskva{ene, u nekim ima i vode, pa se kombajnima i traktorima ne mo`e obav-

qati posao. I prije `etve p{enice zna se da }e prinosi na nekim wivama vjerovatno biti umaweni i do 50 odsto ka `e agro nom Agen ci je za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Republike Srpske dr Dragan Zari}.

KVALITET bra{na ne}e biti zadovoqavaju}i
Prinosi je~ma su, tako|e, umaweni, a ova `itarica koja je bila zrela jo{ prije petnaestak dana ve} je po~ela truliti na wivama, jer je usjev polegao po zemqi koja je prekomjerno vla`na. Zato umjesto da rod je~ma bude od pet do {est tona po hektaru, on se kre}e od dvije i po do tri tone po hektaru. Sli~no }e biti i sa p{enicom, pa se o~ekuje da bi, ako ubrzo po~ne `etva, prosje-

a

NAJVE]E [TETE
wihova bujica povaqala usjev po povr{ini wive. U atarima u ju`nom dijelu Semberije Jawi, Batru, Glavi~icama, Johovcu i jo{ nekim selima `etve strnih `ita ne}e biti, jer je usjev u potpunosti uni{tio grad.

Najve}e {tete na p{eni~nim poqima su u dolini rijeke Save, jer ve}ina wih pod vodom bila jo{ od decembra pro{le godine, te u atarima sela pored melioracionih kanala koji su se protekle sedmice bili izlili, a

~an prinos biti oko tri tone po hektaru. - Ne voqa sa ovo go di{wim rodom strnih `ita jes te i {to je na ne kim wiva ma, zbog pre ko mjer ne vlage, po~eo klijati i truli ti na kla su. Uz to bi }e pove}ana vlaga zrna i smawena hektolitarska te`ina, pa }e biti te`e i skladi{titi sve strne `itarice obja{wava Zari}. Sve u svemu ovogodi{wa `etva strnih `ita u Semberiji bi}e najsiroma{nija, {to }e se, vjerovatno, negativno odraziti na obim naredne sjetve. Ipak, stru~waci vjeruju da }e biti dovoqno roda za vlas ti tu upo tre bu u do ma }instvima, ali nisu sigurni da }e i kvalitet bra{na od ovogodi{weg roda biti zadovoqavaju}i.

Ribokradice ulovile 80 kilograma ribe
FOTO: R. TASI]

Ribo~uvari sa zaplijewenom mre`om i ribama

Op{tina Kozarska Dubica raspisala javni poziv za kori{}ewe podsticaja

KOZARSKA DUBICA Na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz raspisao je ju~e javni poziv za kori{}ewe podsticajnih sredstava za zapo{qavawe u iznosu od 70.000 maraka. Javni poziv je raspisan na osnovu Programa kori{}ewa sredstava fonda za razvoj za 2010. godinu kao direktni podsticaj zapo{qavawu, koji je usvojen u Skup{tini op{tine Kozarska Dubica.

Za zapo{qavawe 70.000 maraka
- Za ovu na mje nu je u buyetu op{tine planirano ukupno 70.000 KM, a direktni podsticaj zapo{qavawu kroz bespovratna sredstva daje se u maksimalnom iznosu od 2.000 KM po jednom novozaposlenom licu - potvrdio je Jauz i do dao da je ma ksi ma lan iznos po jednom poslodavcu 10.000 maraka. Pravo u~e{}a imaju svi poslodavci koji imaju sjedi{te u Kozarskoj Dubici i ekonomski su sposobni da realizuju program. Oni koji se planiraju zaposliti, moraju biti nezaposlena lica sa podru~ja op{tine Kozarska Dubica, koja nisu bila zaposlena kod poslodavca koji podnosi zahtjev u proteklih godinu dana.

MAKSIMALAN iznos po jednom poslodavcu 10.000 maraka

Detaqnije informacije

se mogu dobiti u op{tinskom Odjeqewu za privredu i dru{tvene djelatnosti, a obrazac zahtjeva, kao i uslovi konkursa, dostupni su internet strani ci i ogla snoj ta bli op{tine Kozarska Dubica. Op {ti na Ko zar ska Du bi ca je u te ku }oj go di ni izdvojila 220.000 KM koja }e koristiti kao subvencije za poqo pri vre du i za po{qavawe. T. D.

VI[EGRAD - Ribo~uvari Ribarskog ekolo{kog udru`ewa “Drin ska je ze ra“ iz Vi {e gra da @eqko Mir ko vi} i Dra gan Ba rac za pli je ni li su u sri je du uve ~e od ribokradica na jezeru HE “Vi{egrad“ kod Me|e|e {est ri bar skih mre `a u ko ji ma se na la zi lo 80 ki lo gra ma drinske ribe. Mirkovi} obja{wava da se u mre`ama na{ao i kapitalni primjerak {arana od 17 kilograma, zatim brojne mrene, plote, grge~i i babu{ke. - Ribokradice koji hvataju ribu na nedozvoqen na~in mre`ama dolaze ~ak iz gradova sredwe Bosne i to prete`no no}u i ulov se, ka`u, ve} ujutro nalazi na sarajevskim pijacama - dodaje Mirkovi}. Ribo~uvari podsje}aju da su kazne za izlov ribe mre`ama drasti~ne, po 50 KM po komadu i da }e ribokradice koje su uhva}ene u ovoj akciji platiti i do 10.000 KM. R. T.

[amac
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 11 pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom uredno. POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a, ni krivi~nih prijava.

10 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Vi{e od 270.000 “Tojotinih“ automobila ima problem sa motorom

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

TOKIO - Japanski proizvo|a~ automobila “Tojota“ objavio je ju~e da vi{e od 270.000 automobila koji su prodati {irom svijeta, ukqu~uju}i luksuzne sedane “leksus“, imaju gre{ku u motoru, zbog ~ega mo`e da do|e do ga{ewa motora u vo`wi.
FOTO: AGENCIJE

Od ukupnog borja automobila sa problemom u motoru, 180.000 je prodato van zemqe, a ostatak u Japanu. Kompanija jo{ uvijek nije donijela odluku o povla~ewu automobila sa tr`i{ta, prenijele su agencije.

15.71

-2.25 10,380.61

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

2.35 6.10

-1.26 0.00

209.15 2,452.20

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO SOLANA D.D. TUZLA
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.95 81.22 13.98

1.31 -4.45 7.56

42,248.35 406.10 5,271.50

Preuzimawe vrijedno 382 miliona evra

Novi propis Evropske unije

“Atlantik grupa“ preuzela “Droga Kolinsku“ i srpske brendove

Bankarski bonusi od 2011. pod kontrolom
BRISEL - Od januara 2011. godine svih 27 zemaqa ~lanica Evropske unije primjewiva}e propis prema kojem }e bankari unaprijed mo}i da dobiju samo jedan dio svojih godi{wih bonusa u gotovini. ^lanice EU dogovorile su se da }e ve}ina rukovodilaca banaka odmah dobiti tek 30 odsto bonusa, a ostatak }e im biti ispla}en kasnije, i to ako banka ostvari dobre poslovne rezultate, prenijele su agencije. O ograni~ewima bonusa po~elo je da se razgovara po{to je Evropa ostala zaprepa{}ena velikim isplatama rukovodiocima banaka koje su tokom finansijske krize dobile pomo} od dr`ave kako bi izbjegle bankrot. Novi propis na nivou EU predvi|a da vlade same odrede koliko veliki }e biti “posebno veliki“ bonusi. - Isplata najve}eg dijela bonusa mora da bude odgo|ena, pri ~emu je na vladama da odrede za koliko. Pored toga, novim propisom }e biti ograni~ene i vanredne isplate povodom penzionisawa, kako bi se izbjegli ogromni bonusi koje su dobijali rukovodioci koji su morali da se povuku zbog nekog skandala - naveli su iz EU.

U vlasni{tvo “Atlantika“ pre{li brendovi “kokta“ i “barkafe“, te “smoki“ i “~okoladna bananica“, koje proizvodi “Soko [tark“
QUBQANA, ZA GREB Hrvatska “Atlantik grupa“ ku pi la je za 382 mi li ona evra kompaniju “Droga Kolinska“, te postala vlasnik najve}e slovena~ke prehrambe ne fir me, u ~i jem vla sni{ tvu se na la ze srpski “So ko [tark“, “Grand Prom“ i “Pa la na ~ki ki seqak“, javile su agencije. Ovu vijest potvrdio je vlasnik “Atlantik grupe“ Emil Tedeski za slovena~ki list “Finance“ nagla{avaju}i da je wegova kompanija u kupovinu “Droge Kolinske“ u{la kao stra te {ki par tner, “sa ozbiqnom namjerom da obezbijedi daqi razvoj ovog preduze}a“. - Ovom kupovinom posta}emo jedna od najve}ih prehram be nih gru pa u jugoisto~noj Evropi, sa prihodima od prodaje ve}im od 650 miliona evra, sa 4.300 zaposlenih i jednim od najja~ih portfeqa proizvoda {iroke potro{we u regionu - rekao je Tedeski. ba na ni ca“, ko je proi zvo di “Soko [tark“. Mediji podsje}aju da vi{e od polovine prihoda “Droga Kolinska“ ostvaruje u Srbiji, u kojoj ima i vi{e od polovine ukupno zaposlenih radnika. Prema pisawu slovena~kog lista “Dnevnik“, kqu~no pitawe pri prodaji “Droge Kolinske“ hrvatskoj “Atlantik grupi“ jeste pitawe finansirawa, jer je “prema svim pokazateqima hrvatski kupac dva puta mawi od kupqenog preduze}a“. - Kako }e “Atlantik grupa“, koja je krajem pro{le godine imala pribli`no 129 miliona obaveza, finansirati kupovinu “Droge Kolinske“ i da li }e kredite koje }e podi }i hrvat ska kom pa ni ja u stva ri ot pla }i va ti “Dro ga Kolinska“? - pi{e “Dnevnik“.

Hrvati kupili "Soko [tark" i "Grand"
“DROGA KOLINSKA“ polovinu prihoda ostvaruje u Srbiji
Slovena~ki mediji prenose da }e hrvatska kompanija za “Dro gu Ko lin sku“ pla ti ti ukupno 382 miliona evra, od ~ega }e wen vlasnik “Istrabenz“ dobiti 89 odsto ovog iznosa, odnosno 212,5 miliona evra, dok }e oko 150 miliona evra oti}i bankama povjeriocima. U vla sni{ tvo “Atlantika“ ta ko su pre {li brendovi “kokta“ i “barkafe“, te “smoki“ i “~okoladna List podsje}a i da je pismo podr{ke “Atlantik grupi“ u ovoj ku po vi ni da la slovena~ka filijala italijanske Unikredit banke, koja je takvo pismo dala i Ivici Todori}u, pri nedavnom poku{aju wegovog “Agrokora“ da kupi vlasni~ki udio u “Merkatoru“.

Ameri~ki Kongres

Usvojen prijedlog finansijskih reformi
VA[INGTON - Predstavni~ki dom ameri~kog Kongre sa usvo jio je kqu ~ni pri je dlog re gu li sawa fi nansijskog tr`i{ta, kojim je predlo`eno uvo|ewe stro`e regulative za finansijske fir me i smawewe wiho vog pro fi ta, kao i unapre|ewe za{tite potro{a~a, javile su agencije. Prijedlog finansijske reforme, koja je za administra ci ju ame ri ~kog predsjednika Baraka Obame prioritet poslije posqedwe eko nom ske kri ze, pred stavqa naj sve obu hva tni je pre ure |ewe pro pi sa Vol strita od 1930. godine pro{log vijeka. Iako je ame ri ~ki Se nat odgodio dono{ewe odluke o prijedlogu ove reforme do sre di ne ju la, ana li ti ~a ri tvrde da je Obama gotovo siguran da }e ovaj prijedlog na kraju i pro}i. Ova re for ma tre ba lo bi da pri mo ra ban ke na smawewe rizi~ne trgovine i investicionih aktivnosti i predvi|a osnivawe novog vla di nog pro ce sa za likvidaciju posrnulih finansijskih firmi. Volstrit i republikanci, koji smatraju da ta reforma mo`e da nanese {tetu ameri~koj ekonomiji, nastojali su da odgode dono{ewe tih propisa ili da ih ubla`e.

Emil Tadeski

Mladen Zirojevi} pozvao na legalnost u Spoqnotrgovinskoj komori BiH

"Sprovesti legalne izbore u Komori"
BAWALUKA - Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi} rekao je da i daqe insistira na legalnosti u izbornom procesu u Spoqnotrgovinskoj komori BiH. - Na `a lost tre nu tno stawe ugro`ava normalno i legalno funkcionisawe Komore. Ministarstvo }e sa~ekati propisano `albeno vrijeme u kojem Komora treba da se izjasni na rje{ewe Inspekcije Ministarstva pravde BiH, poslije ~ega }emo pripremiti informaciju koju }emo uputiti Savjetu ministara BiH. Ministarstvo `eli da se izborni proces u Komori sprovede legalno i da ova insti tu ci ja {to pri je po ~ne normalno da funkcioni{e re kao je Zi ro je vi} “Gla su Srpske“. Potpredsjednicima Spoqno trgo vin ske ko mo re BiH Qubomiru Klincovu i Milanu Lovri}u nelegalno rukovodstvo Komore u srijedu je uru~ilo rje{ewa o prestanku mandata u ovoj instituciji. - Nelegalno rukovodstvo Ko mo re ju ~e je ne za ko ni to preuzelo upravqawe ovom institucijom, ~ime je direktno prekr{ilo rje{ewe Inspekcije, koja je nalo`ila da se obustave sve daqe aktivnosti u Komori. Ova nova nelegalna uprava Komore nalo`ila nam je da izvr{imo primopredaju du`nosti, {to smo odbili rekao je potpredsjednik Komore Milan Lovri}. S. T.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
54 40.63 137.9 331.1 267.25

Promjena
0.56 -1.93 -0.9 3.83 -1.22

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA AT&T INC INTEL CORP MICROSOFT CORP GENERAL ELECTRIC

Cijena
14.27 24.35 19.52 23.16 14.41

Promjena
-0.7 0.66 0.36 0.65 -0.07

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 11

Cijena nafte pala ispod 75 dolara za barel
LONDON, WUJORK - Cijena nafte pala je ju~e ispod 75 dolara za barel pod pritiskom lo{ih vijesti iz Kine, da su proizvodne aktivnosti u ovoj zemqi u junu porasle mawe od o~ekivawa. Barel sirove nafte za isporuke u avgustu na berzi u Wujorku pojeftinio za 1,01 dolar na 74,62 dolara. Na Londonskoj berzi cijena nafte pala za 1,07 dolara na 73,94 dolara za barel, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 91,00 980,00 Promjena Promet Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - стара девизна штедња 1 Нова банка а.д. Бања Лука Телеком Српске а.д. Бања Лука Електро Добој а.д. Добој РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Електро - Бијељина а.д. Бијељина ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град РиТЕ Гацко а.д. Гацко 27,32 -0,47 114.835,12 0,00 0,00 65.520,00 5.880,00 2.597,09 1.862,12 1.560,00 923,13 600,00 235,90 51,24

Jurij Smirnov, predsjednik kompanije “Weftegazinkor“ o Odluci o gorivu

1,28 -0,78 0,62 -0,16 0,14 -7,33 0,32 -9,52 0,60 -7,69 0,61 -9,93 0,12 -0,81

U skladu sa programom razvoja Rafinerije do 2015. godine, u martu sqede}e godine bi}e dostignut kvalitet benzina “evro 3”, za {ta je ve} naru~ena oprema, rekao Smirnov
PRIPREMILA: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Savjet ministara da podr`i Rafineriju

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,40 5,30 2,85 2,51 6,50 0,04 2,88 4,20 3,60 1,51 1,10 3,00 3,20 3,99 0,00 0,00 -6,56 0,00 -4,41 2,50 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,74 -1,24 0,00 0,00 1.026,00 145,58 1.586,00 820,00 1.333,08 0,00 0,00 0,00 477,15 166,40 948,48

PRI JE DOR - Pred sje dnik kompanije “Weftegazin kor“ Ju rij Smir nov rekao je da o~ekuje razumijevawe Savjeta ministara BiH za ra zvoj ni pro gram Rafinerije nafte Brod i pozitivnu dozvolu na du`i period za proizvodwu naftnih derivata koji nisu u skladu sa evropskim standardima. On je ju~e poslije otvarawa re kon stru isa ne ben zin ske pum pe u Pri je do ru brenda “Nestro“ rekao da se “ne smiju zaustaviti investi ci je i proi zvodwa u Ra fineriji. - Svuda u svijetu vlada ekonomska kriza i ulagawe je sada vrlo bitno - rekao je Smirnov, prenijela je Srna. Komentari{u}i odluku Sa vje ta mi nis ta ra BiH o pro du `et ku do zvo le na 60 dana za dostizawe propisanog kva li te ta be zo lo vnih motornih benzina i mazuta, Smir nov je re kao da su u kompaniji ipak zadovoqni

0,00 21.420,50

“Elektroprivreda Srbije“

Struja bi mogla da poskupi za 35 do 40 odsto
Sa otvarawa benzinske pumpe “Nestro“ u Prijedoru FOTO: S. TASI]

{to su dobili na vremenu i dodao da }e u tom periodu sa Sa vje tom mi nis ta ra bi ti rije{en problem. - O~e ki va li smo du `i period za dostizawe evropskih stan dar da u proi zvodwi be zo lo vnih motornih benzina i mazuta,

PLAN
Direktor preduze}a “Nestro petrol“ Aleksan dar \akonov rekao je da je ovo peta benzinska pumpa koju je preduze}e u potpunosti rekonstruisa lo i pustilo u rad, a do kraja godine u planu je izgradwa jo{ ~etiri pum pe, a potom rekonstrukci ja jo{ dvadeset objekata. \akonov je obe}ao da }e brend “Nestro“ biti prisutan na cijeloj terito riji dr`ave, zahvalio Vladi RS za pomo}, te obe}ao visok standard usluga i kvalitetno gori vo po tr`i{nim cijenama.

jer se radi o doma}oj proizvodwi u kojoj je zaposleno oko 1.700 ra dni ka - re kao je Smirnov i dodao da }e u skladu sa programom razvoja Rafinerije do 2015. godi ne, u mar tu na re dne godine biti dostignut kvalitet benzina “evro 3”, za {ta je ve} na ru ~e na opre ma, a da bi do bi li kva li tet ben zi na “evro 4” i “evro 5” tre ba iz gra di ti jo{ je dno pos tro jewe do 2013. godine.

SMIRNOV: O~ekivali smo du`i period za standarde
- Na `a lost, ra ni je ne mo `e mo, a ulo `i }e mo sve sna ge da bi smo {to pri je

ostvarili planove - rekao je Smir nov is ti ~u }i da }e u Ra fi ne ri ju Brod, Ra fi ne riju uqa u Modri~i, pumpe i neophodnu infrastrukturu do 2015. godine biti investi ra no oko 800 mi li ona evra. U rekonstrukciju stare “Petrolove“ benzinske pumpe “Nestro petrol“ investirao je oko 2,5 mi li ona maraka, a na woj je zaposleno 13 radnika. Pomo}nik ministra indus tri je, ener ge ti ke i ra zvoja RS Dragana Kalabi} istakla je da je otvarawe rekon stru isa ne ben zin ske pumpe u Prijedoru jo{ jedan us pje {an pri mjer sa radwe Re pu bli ke Srpske i no vog vlasnika “Petrola“.

BEOGRAD - Predsjednik Upravnog odbora “Elektroprivrede Srbije“ Aca Markovi} rekao je ju~e da bi u ovom trenutku struja mogla da poskupi za 35 do 40 odsto, ali nije precizirao za koliko }e i kada ovo preduze}e zatra`iti drugo poskupqewe elektri~ne energije u ovoj godini. Markovi} je, na skupu “Uloga energetike u razvoju privrede Srbije“ ju~e u Beogradu, rekao da u Agenciji za energetiku Srbije, kao nezavisnog regulatornog tijela, smatraju da bi bilo opravdano da struja poskupi u tom procentu i podsjetio da odluku o poskupqewu struje donosi Vlada Srbije, prenio je Tanjug.

“Dajtek dajnamik fluid tehnoloxis“

“Fijatov“ partner gradi fabriku u Ni{u
NI[ - Italijanska firma “Dajtek dajnamik fluid tehnoloyis“ zapo~e}e u septembru izgradwu fabrike maziva u Ni{u, najavio je gradona~elnik Ni{a Milo{ Simonovi}. Kompanija “Dajtek“, kooperant italijanskog “Fijata“, proizvodi specijalna uqa i ma zi va i kom ple tna proi zvodwa predvi|ena je za izvoz. Predvi|eno je i da bude zaposleno 400 radnika, prenijele su agencije. Ni{ je postao prvi grad koji je zemqi{te izdao po novom Za ko nu o pla ni rawu i izgradwi i po uredbi Vlade Srbije kojom je predvi|eno izdavawe zemqi{ta bez nadoknade.

Magazin “Bankar“ objavio listu 25 banaka koje su najlo{ije poslovale

“Anglo-irska banka“ prvi gubita{
LONDON - Najve}i gubita{ me|u bankama u svijetu pro{le godine bila je irska finansijska institucija “Anglo-irska banka“, pokazali su podaci presti`ne me|unarodne finansijske publikacije “Bankar“. - Pro {lo go di{wi gu bi ci te ban ke iznosili su 15 milijardi evra, {to je daleko vi{e od gubitaka yinovskih ameri~kih, japanskih ili wema~kih banaka - naveli su u “Bankaru“, koji svake godine rangira banke po profitu, imovini i gubicima. “Anglo-irska banka“, koja je nacionalizovana u januaru 2009. godine, ve} je pretrpje la naj ve }i gu bi tak ko ji je ika da zabiqe`ila neka irska kompanija, a mnogi vjeruju da toliki gubitak, mo`da, vi{e nikada ne}e ni biti zabiqe`en u poslovnom sektoru Irske, prenijele su agencije. Na drugom i tre}em mjestu me|u 25 banaka na listi na{le su se ameri~ke finansijske institucije “GMAC“ i “Sitigrup“, sa gubicima od 10,3, odnosno 8,4 milijarde dolara.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 2.7.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.322403 1.486544 27.124649 0.075706 0.261917 0.678706 1.804087 0.565032 0.242503 0.203185 1.480453 0.997821 2.372974 1.582528 1.866105

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.325717 1.490270 27.192631 0.075896 0.262573 0.680407 1.808609 0.566448 0.243111 0.203694 1.484163 1.000322 2.378921 1.586494 1.870782

Prodajni za devize
1.955830 1.329031 1.493996 27.260613 0.076086 0.263229 0.682108 1.813131 0.567864 0.243719 0.204203 1.487873 1.002823 2.384868 1.590460 1.875459

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

Japra a.d. Novi Grad
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,041

2,50%

0,371 -19,35%

12 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Uhap{eni zbog kra|e lima sa stambene zgrade

Hronika
Saobra}ajna nesre}a kod Mrkowi} Grada

ZENICA - Zeni~ka policija je u srijedu oko 16.25 ~asova obavije{tena da je u ulici Begagi}a put u toku kra|a limova sa krova stambene zgrade i da se dvije nepoznate osobe vozilom udaqavaju sa lica mjesta, rekli su ju~e u policiji.

Policija je zaustavila vozilo u ulici Sarajevska u Zenici u kojem su se nalazili Zeni~ani S. K. i T. B. Prilikom pregleda vozila prona|eni su i predmeti koji poti~u iz krivi~nog djela, dok su S. K. i T. B. uhap{eni. G. O.

Lak{e povrije|ene dvije djevojke
MRKOWI] GRAD - Marija Duji} (28) iz Jajca i Jasna Deqak (18) iz Glamo~a zadobile su lak{e povrede u saobra}ajnoj nesre}i u Majdanu, selu udaqenom desetak kilometara od Mrkowi} Grada. Nesre}a se dogodila na lokalnom putu Dowi Majdan - Gorwi Majdan, kada su se sudarili vozilo “pe`o“, kojim je upravqao Adis Jularyija (31) iz Jajca i “ford fokus“, kojim je upravqala Marija Duji} (28) iz Jajca. Od siline udara voza~ “fokusa“ Marija Duji} i wena saputnica Jasna Deqak (18) iz Glamo~a zadobile su lak{e povrede i poslije ukazane qekarske pomo}i u bolnici u Jajcu pu{tene su na ku}no lije~ewe. S. D.

U akciji “Planta`a“ bawalu~kog CJB u ^elincu uhap{en Igor Radosavac
FOTO: GLAS SRPSKE

U Ugqeviku uhap{en Mile Medi}

Osumwi~en za pqa~ku i napad na staricu
UGQEVIK - Policija iz Ugqevika u srijedu je oko 22.45 ~asova u Ugqeviku u ugostiteqskom objektu “Havana“ uhapsila Milu Medi}a iz Tobuta kod Lopara, zbog naru{avawa ja vnog re da i mi ra i sumwe da je tog dana oko 12.30 ~asova opqa~kao staricu Stanu Gaji}. Medi} je, kako se sumwa, u srijedu maskiran ~arapom na glavi i pi{toqem, u mjestu Tobut, u{ao u ku}u vlasni{tvo Gaji}eve, koju je fizi~ki napao nanijev{i joj povrede. - On je oti{ao kod Gaji}eve, napao je i od we, uz prijetwu pi{toqem, oteo oko 50 maraka i mobilni telefon - rekao je izvor blizak istrazi. Prilikom hap{ewa od Medi}a je oduzet pi{toq “kolt“ za kojeg je kasnije utvr|eno da poti~e iz krivi~nog djela razbojni{tva. G. O.

Pucwava u zeni~kom nasequ Crkvice

Qekari se bore za `ivot maloqetnika

Radosavac jednu sobu u ku}i u kojoj je `ivio pretvorio u laboratoriju za proizvodwu droge. Policija prona{la UV lampe, pelcere, gnojnicu i termometre. Osim droge, prona|eni pu{ka i municija
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Ove godine prona|ene tri laboratorije

Mjesto obra~una mafija{a

FOTO: AGENCIJE

ZENICA - Qekari Kantonalne bolnice u Zenici bore se za `ivot Sawina Kova~evi}a (15) koji je te{ko rawen u mafija{kom obra~unu u srijedu u zeni~kom nasequ Crkvice. - Poslije operacije stawe mu se u odre|enoj mjeri stabilizovalo, ali je i daqe `ivotno ugro`en - rekli su u bolnici. Drugi mladi} koji je povrije|en u pucwavi Nijaz Vr{ki} (21) zadobio je te{ku povredu lijeve nadlaktice sa frakturom kosti. Postoje dvije verzije oko toga kako su raweni. Prema jednoj, obojica mladi}a povrije|ena su u razmjeni vatre dviju grupa, iako sa wima nisu ni{ta imali. Prema drugoj pri~i, glavna meta u ovoj pucwavi bio je upravo Vr{ki}. Policija je u srijedu uve~e odmah poslije pucwave uhapsila dvojicu u~esnika, Zeni~ane Seada Mujki}a (18) i Merseda Muqi}a (27). G. O.

BAWALUKA - Bawalu~ka policija ju~e je u akciji “Planta`a“ u mjestu Opsje~ko kod ^elinca uhapsila Igora Radosavca (27) kod koga je u ku}i prona|ena laboratorija za proizvodwu opojne droge skank, potvrdio je “Glasu Srpske“ izvor blizak istrazi. Taj izvor je ispri~ao da je prilikom hap{ewa kod Radosavca policija zaplijenila 100 grama marihuane i deset stabqika skanka. Radosavac je jednu sobu u ku}i u kojoj je `ivio pretvorio u laboratoriju za proizvodwu droge. Policija je u toj sobi na{la UV lampe, pelcere, gnojnicu i termometre. To sve slu`i za uzgoj i sazrijevawe marihuane. Osim droge, prona|ene su pu{ka i municija.

Prema rije~ima kom{ija uhap{enog, policija je u wegovu ku}u upala u srijedu uve~e, a i ju~e su nastavili pretrese. Radosavac je policiji poznat odranije po nedozvoqenoj proizvodwi i prometu opojnih droga.

ZAPLIJENILI marihuanu i stabqike skanka
U bawalu~kom Centru javne bezbjednosti ju~e nisu mogli da saop{te vi{e detaqa o toj akciji. De`urni tu`ilac bawalu~kog Okru`nog tu`ila{ tva Tawa Mr|a ju~e je “Glasu Srpske“ rekla da osumwi~eni ne}e biti predat tu`ila{tvu na saslu{awe. U bawalu~koj policiji potvrdili su da }e osumwi~eni za proizvodwu i promet droga najvjerovatni-

je uz saglasnost de`urnog tu`ila{tva biti pu{ten da se brani sa slobode. Prema policijskim podacima ovo je tre}a prona|ena laboratorija na podru~ju Bawaluke. Posqedwe hap{ewe na podru~ju CJB Bawaluka u akciji “Planta`a“ bilo je po~etkom juna ove godine, kada je policija Gradi{ke uhapsila {est lica, saslu{ala devet i zaplijenila odre|enu koli~inu droge i oru`ja. Tada su uhap{eni Lazo Jojinovi}, Mihajlo Kalini}, Sead Demira~a, Ne-

mawa Puqarevi} i dva maloqetnika. Kod wih su prona|ena 92 zasada stabqika indijske konopqe, 150 sjemenki indijske konopqe, tri pu{ke, od kojih dvije poluautomatske i prera|ena pu{ka “M-48“, lova~ka pu{ka i dvije ru~ne bombe “M-75“. Policijska akcija “Planta`a“ pokrenuta je polovinom pro{le godine na podru~ju CJB Bawaluka. Akcija u cijeloj Srpskoj traje od pro{le godine, a u okviru we do sada je zaplijewena ve}a koli~ina droge i uhap{eno vi{e lica.

PROIZVODWA
Prema rije~ima izvora “Glasa Srpske“, stabqike skanka koje je uzgajao Radosavac {ire se kao `bun i visine su oko 60 centimetara, a proizvodwom u laboratoriji se od jedne mo`e dobiti izme|u kilogram i kilogram i po skanka, koji na crnom tr`i{tu ko{ta oko 1.200 evra.

Optu`eni negirali krivicu za ratne zlo~ine
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

SA RA JE VO - Mi lun Korwa~a, Milorad @ivkovi} i Du{ko Tadi} izjasnili su se ju~e u Sudu BiH da nisu krivi za zlo~ine protiv ~o vje ~nos ti ko ji su po ~iweni na podru~ju op{tine ^ajni~e, saop{tio je taj sud.

Prema optu`nici Tu`ila{tva BiH, Korwa~a je bio komandant jedinice “Plavi orlovi“, @ivkovi} na~elnik Sta ni ce ja vne bez bje dnos ti ^aj ni ~e i ~lan Kriznog {taba op{tine ^ajni~e, a Tadi} pripadnik jedinice “Plavi orlovi“. Op tu `e ni su, na vo dno,

kao svjesni u~esnici zlo~ina~kog poduhvata u~estvovali u protivpravnom hap{ewu i zatvarawu civilnog muslimanskog stanovni{tva, koje je bilo podvrgnuto mu~ewu i drugim ne~ovje~nim djelima. U optu`nici se navodi da su oni 19. maja 1992. godine ili pribli`no tog datu-

ma, poslije pogibije jednog pripadnika jedinice “Plavi orlovi“, u~estvovali u ubijawu 11 civila zatvorenih u Lova~kom domu.

OSUMWI^ENI za ubistvo 11 civila
U op tu `ni ci se, izme|u ostalog, navodi da su op-

tu `e ni tom pri li kom pucali na civile iz automatskog oru`ja i bacaju}i ru~ne bombe. Korwa~u, @ivkovi}a i Tadi}a uhapsili su u decembru pro {le go di ne pri pa dnici Agencije za istrage i za{titu (SIPA), po nalogu Tu`ila{tva BiH.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 13

Devetnaestogodi{wak poginuo u sudaru autobusa i “astre“
NI[ - Devetnaestogodi{wi Stefan A. iz Ni{a podlegao je povredama koje je u ~etvrtak u ranim jutarwim ~asovima zadobio u sudaru autobusa i putni~kog automobila u ovom gradu, saop{tila je ni{ka policija. Nesre}a se dogodila na raskrsnici ulica Vojvode Mi{i}a i Vojvode Tankosi}a kada su se sudarili autobus “nibus“ kojim je upravqao Miodrag P. (45) iz Kamenice i “opel astra“, za ~ijim je upravqa~em bio Marko M. (19) iz Ni{a.

Policija

U nastavku policijske akcije “Prud“ u Doboju uhap{ene 32 osobe

Vijesti
Bawaluka

Zaplijeweno dva kilograma marihuane, planta`e i oru`je
Pretreseno 27 lokacija na podru~ju Doboja, ~etiri na podru~ju Br~kog, dvije u nadle`nosti CJB Bijeqina i sedam lokacija na podru~ju MUP-a Tuzlanskog kantona. CJB Doboj podnio izvje{taje protiv 29 lica. Prona|eno 15 hiqada KM koje poti~u od prodaje droge

Osumwi~en za trgovinu drogom
BAWALU KA - Kri mi na listi~ka policija iz Bawaluke u sri je du Okru `nom tu`ila{tvu u tom gradu podnijela je izvje{taj protiv sugra|anina V. R. zbog osnova sumwe da je po~inio krivi~no djelo neovla{}ena proizvodwa i promet opojnih droga, sa op {te no je ju ~e iz CJB Bawaluka. G. O.

Zenica

Provalnik iz ku}e odnio nakit
ZENICA - Nepoznati razbojnik je u no}i izme|u utorka i srijede u mjestu Poratje provalio u ku}u vlasni{tvo F. B. iz Zenice. Tom prilikom je ukrao odre|enu koli~inu nakita i tehni~kih stvari, te o{tetio plastenik, saop{teno je ju~e iz zeni~ke policije. G. O.

Zenica

Povrije|en biciklista
ZENICA - Zeni~anka E. S. te`e je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu u ulici ZAVNOBiH-a. U sudaru je u~estvovao automobil “ford“, kojim je upravqao F. K. iz Zenice i povrije|ena Zeni~anka, potvr|eno je ju~e u policiji. G. O.

Privo|ewe uhap{enih u Doboju

FOTO: S. PUHALO

a pro na |e ne su plan ta `e konopqe, marihuane i naoru`awe, saop{tilo je ju~e BAWALU KA - U nas - Ministarstvo unutra{wih tav ku po li cij ske akci je poslova Republike Srpske. “Prud“ uhap{ena su 32 liPo nalogu Okru`nog suca koja se sumwi~e za trgo- da Doboj, pripadnici MUPvi nu dro gom, oru `jem i a RS, policije Tuzlanskog eksplozivnim materijama, kantona i Br~ko distrikta pretresli su ju~e od dva do ~etiri ~asa 40 lokacija koje koristi 29 lica. - Uhap{ena su 32 Pritvor lica koja }e u toku dana biti kriminalisti~ki Do zakqu~ewa ovog broja “Glasa obra|ena i preSrpske“ Okru`no tu`ila{tvo nije da ta u na dle bilo donijelo odluku o tome da li }e ` n o s t i za koliko uhap{enih lica biti Okru`nog tu`ipredat prijedlog Okru`nom sudu u la{ tva Do boj. Doboju za odre|ivawe pritvora. Pro na |e no je i

PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

izu ze to vi {e od dva ki lo gra ma ma ri hu ane, dvi je planta`e indijske konopqe, vi{e digitalnih preciznih vaga za mjerewe droge, pu{~ana municija, dugo naoru`awe, ru ~ne bom be, kao i 15,5 hiqada maraka koje poti~u od prodaje droge - dodali su u MUP-u RS. Pretreseno je 27 lokacija na podru~ju Doboja, ~etiri lo ka ci je na po dru ~ju Br~ko distrikta, dvije u nadle`nosti CJB Bijeqina i sedam lokacija na podru~ju MUP-a Tuzlanskog kantona. U policiji su dodali da je u akciji pod nazivom “Prud“ u~estvovalo vi{e od 400 policijskih slu`benika, kao i 120 slu `be nih vo zila, a

aktivnosti je pratila i Misi ja evrop ske po li ci je u BiH (EUPM).

U AKCIJI u~estvovalo 400 policajaca
- Pri pre mne radwe na identifikaciji takozvanog “mravqeg“ (uli~nog) rasturawa opojne droge, CJB Doboj, u ko or di na ci ji sa Upra vom kri mi na lis ti ~ke policije MUP-a RS, a pod kontrolom Okru`nog tu`ila{tva Doboj, zapo~eo je jo{ krajem 2009. godine - pojasnili su u policiji. U okviru akcije “Prud“ CJB Doboj ju~e je podnio izvje{taje o izvr{enom kri-

vi~nom djelu protiv 29 lica zbog osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no djelo neovla{ }e na proi zvodwa i promet opojnih droga, a za neke od uhap{enih i za po~iweno kri vi ~no dje lo proizvodwa i prometa oru`ja ili eksplozivnih materija. U policiji su napomenuli da je operativna akcija “Prud“ po~ela 18. februara, a direktno su je sprovodili pri pa dni ci CJB Do boj sa policijskim slu`benicima po li ci je Br~ko dis tri kta, uz koordinaciju Uprave krimi na lis ti ~ke po li ci je MUP RS, a pod kontrolom Okru`nog tu`ila{tva Doboj.

Zenica

Zate~eni u kra|i crijepa
ZE NI CA - Po li ci ja je u srijedu u ulici Vrandu~ka u Zenici zatekla sugra|ane E. K, A. A. i I. S. prilikom kra|e crijepa sa ku}e vlasni{tvo J. O, potvr|eno je ju~e u policiji. Policiji je gra|anin tele fon ski do ja vio da tri nepoznata lica kradu crijep, a dok je policija do{la bili su ve} skinuli 180 komada. G. O.

Prona|ena planta`a sa 22 stabqike konopqe
[IROKI BRIJEG - Policija iz [irokog Brijega u srijedu je u selu Uzari}i u {umarku pokraj rijeke Li{tice prona{la planta`u od 22 stabqike indijske konopqe. Prona|ene stabqike su po~upane, uzorci }e biti poslati na vje{ta~ewe, a policijski slu`benici rade na otkrivawu osobe koja je zasadila planta`u, rekli su ju~e u policiji. Istog dana oko 20.30 ~asova policija je u selu Kne{poqe kod [irokog Brijega zaustavila automobil “ford mondeo“ bez registarskih oznaka, kojim je upravqao N. M. (39) iz Livna. Tom prilikom voza~ je predao policiji paketi} od pet grama opojne droge marihuana. G. O.

U Tuzli majka prona{la mrtvog sina u krevetu
TUZLA - Be`ivotno tijelo D. S. (19) prona|eno je ju~e u po ro di ~noj ku }i u tu zlan skom na sequ Bu kiwe. Mrtvog mladi}a prona{la je majka, a policijska stanica Zapad o ovome je obavije{tena u 5.30 ~asova. Iz Operativnog centra Tuzlanskog kantona potvr|eno je agencijama da je mladi} prona|en mrtav u porodi~noj ku}i u ulici Branilaca Tuzle. Kantonalni tu`ilac je naredio obdukciju tijela, poslije ~ega }e biti poznato vi{e informacija o uzroku wegove smrti. Mladi} je bio sin jedinac, a wegova porodica je u ratu u Tuzlu stigla iz Zvornika.

Maksimovi} poginuo pri slijetawu “golfa“ sa puta
VLASENICA - Neboj{a Maksimovi} iz Vlasenice poginuo je u srijedu uve~e u saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila na magistralnom putu Vlasenica - [ekovi}i, u mjestu Strmi~ko. Nastradali Maksimovi} upravqao je automobilom “golf 2”, a uzrok nesre}e najvjerovatnije je prebrza vo`wa. Nesre}a se dogodila na dijelu puta koji je bio su`en. On je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Maksimovi} je do 2006. godine bio strana~ki aktivan u SNSD-u i odbornik u Skup{tini op{tine Vlasenica. Mje{tani tog grada ka`u da je imao reputaciju ~ovjeka ~esto sklonom fizi~kom obra~unu. G. O.

14 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Wema~ka kompanija VAC

Mi moramo da se opredelimo za koji sistem vrednosti `elimo da se zala`emo. Dragan [utanovac, ministar odbrane Srbije

Poslije hap{ewa direktora Instituta za onkologiju i radiologiju

Tra`ili pomo} od Beka i Mi{kovi}a
BEOGRAD - Direktor wema~ke kompanije VAC Bodo Hombah tra`io je pomo} od Milana Beka i Miroslava Mi{kovi}a, kako bi preuzeo kompaniju “Ve~erwe novosti“, pi{u mediji u Srbiji. Navodno je Beko VAC-u bio potreban kao ~ovjek koji kupuje jeftino, unapre|uje kompanije i prodaje ih skupo, a Mi{kovi} zbog potencijala distributivne mre`e. Mediji su ekskluzivno objavili detaqe iz ugovora izme|u VACa i Milana Beka, a koji je potpisan 2008. godine i prema kojem su svi menayerski poslovi trebalo da pre|u na kompanije Milana Beka, a da se “Novosti“ naknadno prodaju. Prema pisawu medija dvije strane u ovom poslu u jednom trenutku su se posva|ale i na kraju obje ostale bez dobiti na koju su ra~unale.

Postoje sumwe da su u pojedinim farmaceutskim ku}ama postojali fondovi namijeweni qekarima kako bi prepisivali odre|ene lijekove, rekao Da~i}
BEO GRAD - Mi nis tar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} rekao je ju~e agen ci ja ma je da je u toku istraga u jo{ nekim farmaceutskim ku}ama, da bi se ut vrdi lo da li su umije{ane u podmi}ivawe qekara sa Instituta za onkologiju. Da~i} je precizirao da je akcija “Kraba“ u toku i da se istraga nastavqa, navo de }i da ne mo `e da da vi{e detaqa o nalazima policije. On je rekao i da su policije nekoliko stranih dr`ava kontaktirale srpske ko le ge po vo dom is tra ge u farmaceutskim ku}ama, doda ju }i da se ra di o me |u so bnoj raz mje ni po da ta ka u ve zi sa po dmi }i vawem zdravstvenih radnika. Bo ro je vi} i jo{ {est osoba privedeni su u srijedu zbog malverzacija citosta ti ci ma za dje cu i pri mawa mita u uznosu od milion evra. Prema rije~ima Da~i}a, provjeravaju se i sumwe da li je bilo eventualnih zloupotreba u prepisivawu pove}anih doza lijekova, kao i o {irewu spektra primjene

Policija "~e{qa" i ostale farmaceute

Vuk Jeremi} u Va{ingtonu

“Ne priznajemo Kosovo bez obzira na MPS”
BEOGRAD, VA[INGTON [ef srpske diplomatije Vuk Jeremi} izjavio je da Srbija ne }e pri zna ti je dnos tra no progla{enu nezavisnost Kosova, bez obzira na to kakvo bude mi{qewe Me|unarodnog suda pravde (MPS). - Srbija ne}e prihvatiti jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova - ponovio je Jeremi} u razgovoru sa grupom novinara u Va{ingtonu, prenosi “Va{ington tajms“. On je istakao da se stav Srbije o tom pitawu nije promijenio. - Mi smo demokratska zemqa i na{ stav o jednostranom progla{ewu zasnovan je na Ustavu i obavezuju}im odlukama Narodne skup{tine - rekao je Jeremi}.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

FOTO: AGENCIJE

Po~ela rekonstrukcija beogradskog mosta

Nema ve}ih gu`vi na “Gazeli“

medikamenata. - Postoje sumwe da su u po je di nim far ma ce ut skim ku}ama postojali fon dovi nameweni lekarima kako bi prepisivali odre|ene lekove - kazao je Da~i}. On je naveo da je policija do odre|enih podataka u akci ji “Kra ba“, ko ja je tra ja la 14 mje se ci, do {la putem elektronskog nadzora telefonskih razgovora, dodaju}i da }e sve {to se tu

~u lo bi ti do da tno pro vjereno. - Tre ba pro ve ri ti i elektronske komunikacije naglasio je Da~i} i istakao da su svi osumwi~eni, koji su u policijskom pritvoru, nevini dok istraga i sud ne doka`u da su krivi.

PROCES prepustiti pravosu|u
Mi nis tar je uka zao da osumwi~enima uskoro isti~e policijski pritvor i da }e, po tom, bi ti pre da ti u na dle `nost is tra `nog su dije. Savjet Instituta za onkologiju i radiologiju Srbi je za tra `io je, po vo dom hap{ewa Borojevi}a, od Ministarstva zdravqa da hitno sprovede vanredne provjere kvaliteta rada Klinike za me di kal nu on ko lo gi ju i

Zavod
Po~etna faza radova traja}e do kraja mjeseca
FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - Dugo o~ekivana rekonstrukcija beogradskog mosta “Gazela“ po~ela je ju~e, ali ve}ih saobra}ajnih gu`vi u tom dijelu grada nije bilo, javio je B92. Beogra|ani su prihvatili apel gradskih vlasti da maksimalno koriste vozila javnog prevoza i alternativne pravce tokom trajawa radova na mostu. Po ~e tna fa za ra do va na “Ga ze li“ tra ja }e do 31. ju la, a kompletna rekonstrukcija mosta, kako je planirano, bi}e zavr{ena u aprilu 2012. godine. Kako najavquju iz Gradskog sekretarijata, radovi }e se obavqati danono}no, kako bi bili zavr{eni u skladu sa predvi|enim rokovima.

Direktor Republi~kog zavoda za zdravstveno osigurawe Svetlana Vukajlovi} izjavila je da je zbog pacijenata najva`nije utvrditi istinu o odgovornosti uhap{enih. Vukajlovi}eva je podsjetila da je i sama ukazivala da postoje odre|eni uticaji farmaceutske industrije na qekare kada prepisuju lijekove, kako u Srbiji, tako i u svijetu.

Uhap{eni Nenad Borojevi}

Slu`be pedijatrijske onkologije. Institut je saop{tio da provjere tra`i da bi dileme u ja vnos ti o ra du za po sle nih u In sti tu tu bi le argumentovano i na najboqi na~in otklowene. Povodom navedenih razloga za privo|ewe, u Institutu smatraju da niko svojom funkcijom i po lo `a jem u zdrav stve nom sistemu ne mo`e biti izuzet od preispitivawa regularnosti svoga rada i apeluju da u interesu daqe istrage u ovom trenutku svako obavqa svoj dio posla. - Pra vo su |u tre ba da prepustimo da objektivno i efikasno sagleda i procesuira zapo~eti postupak - navodi se u saop{tewu. Po sla ni ci SRS, NS i LDP zatra`ili su ju~e od mi nis tra zdravqa To mi ce Milosavqevi}a da podnese ostavku zbog hap{ewa Borojevi}a.

DOBRA VIJEST

SMEDEREVO
Visok nivo Dunava ugrozio je sredwovjekovnu tvr|avu despota \ur|a Brankovi}a, posebno dio koji se naziva mali grad. Zbog ulaska vode u tvr|avu posjete su zabrawene. Neophodno je da se u utvr|ewu iskqu~i elektri~na energija, da se za{titi mali grad i qudi, rekao je direktor Regionalnog zavoda za za{titu spomenika kulture Veroqub Rankovi}.

"Nisam arhitekta narko-klanova"
BEOGRAD - Pravni zastu pnik Dar ka [a ri }a, optu `e nog u bjek stvu za krijum~arewe velikih koli~ina kokaina, beogradski advokat Zdenko Tomanovi}, izjavio je ju~e da je [ari} wemu i pravo su dnim or ga ni ma upu tio pismo iz “jedne evroazijske zemqe“, u kojem najavquje da }e, kada se za to stvore uslovi, poku{ati da doka`e da ni je ar hi te kta nar ko-kla nova. Tomanovi} je FoNetu rekao da [ari}a on, ili bilo ko iz wegove kancelarije, nikada nije vidio, ni ~uo, nego da su ga, kao advokata, anga`o va li [a ri }e va maj ka i brat.

Darko [ari} uputio pismo advokatu i pravosudnim organima
S obzirom na to da je to pismo, kako vidim iz sadr`ine, poslato i sudu, dodao je Tomanovi}, “pretpostavqam da }e se sud baviti odakle je to pismo poslato“. Prema ocjeni Tomanovi}a, pred sta vni ci iz vr{ne vlasti, posebno Ministarstva pravde, od jednog krivi~no pra vnog slu ~a ja pra ve politi~ki marketing. - U 72 izjave predstavnici izvr{ne vlasti izrekli su javne presude Darku [ari}u, pre bilo kakvog su|ewa i pre nego {to je optu`nica stala

BEOGRAD
Direktor @eleznica Srbije Milovan Markovi} ka`e da je preduze}e u prvih pet mjeseci prevezlo 4,9 miliona tona robe i od toga zaradilo skoro 3,4 milijarde dinara. Prevoz robe i prihoda od januara do maja bio je ve}i za tre}inu nego u istom periodu lani, rekao je Markovi}.

PISMO UPU]ENO iz “jedne evroazijske zemqe“
- Nas je anga`ovala wegova majka, a kasnije i wegov brat. Pismo je, prema pe~atu, poslato iz jedne evroazijske zemqe, koju u ovom trenutku ne bih `elio da identifikujem - napomenuo je Tomanovi}.

LO[A VIJEST

na pravnu snagu - ukazao je Tomanovi}. On smatra da je [ari} za “nosioce tog pravno-politi~kog marketinga postao de`ur ni iz go vor za sva ku nere{enu aferu ili nesre}u koja bi nosila po neki politi~ki poen“. Su{tina [ari}evog pisma, kako je naglasio Tomanovi}, jeste ukazivawe da i on ima pravo da se wegov slu~aj vrati u okvire zakona i da se odluke o tome donose u nadle`nim in sti tu ci ja ma, kao {to su sud i tu`ila{tvo.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 15

Da sam ja iz Srbije, puno bih mawe ulagao u Hrvatsku.

Region
FOTO: AGENCIJE

Ivica Todori}, predsjednik Agrokor koncerna

Nekoliko dana poslije postavqawa spomen-plo~e u logoru Slana

Dr`avno tu`ila{tvo u Splitu

Optu`nica za kapetana trajekta “Tin Ujevi}“
SPLIT - Op{tinsko dr`avno tu`ila{tvo u Splitu podiglo je optu`ni prijedlog protiv Damira Ru{inovi}a (59), zapovjednika Jadrolinijinog trajekta “Tin Ujevi}“, i to zbog nezgode koja se u splitskoj gradskoj luci dogodila 22. marta prilikom pristajawa na gat Sv. Petra. Ru{inovi} je, navodi se u optu`nom prijedlogu, ukqu~io prilikom manevra kop~u desnog upravqa~kog mehanizma pa je brod neplanirano udario u gat. Razderala se oplata, a u more je isteklo 34.860 litara dizela. Nafta se danima skupqala po luci, ali i okolnim splitskim pla`ama. [teta je procijewena na 897.000 kuna (oko 250.000 maraka). Za Ru{inovi}a tra`e nov~anu kaznu.

U~esnici ratova u Crnoj Gori

Otvoriti pitawe ratnih zlo~ina
PODGORICA - Crnogorsko Udru`ewe u~esnika ratova od 1990. godine zatra`ilo je ju~e da zvani~nici Crne Gore “kona~no otvore pitawe ratnih zlo~ina“, koje su, kako je saop{teno, hrvatske oru`ane formacije 1992. po~inile nad 14 pripadnika biv{e JNA u Vojno-istra`nom centru “Lora“ kod Splita.

Milorad Pupovac u kompleksu usta{kih logora Jadovno

Povodom posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a Crnoj Gori, to udru`ewe je ocijenilo da je “sramota i za Hrvatsku i za Crnu Goru da zatvaraju o~i pred tim gnusnim ~inom“. Prema ocjeni Udru`ewa, dokle god Crna Gora i Hrvatska ne rije{e to pitawe, ne mogu se hvaliti dobrim susjedskim odnosima.

Na pomolu novi skandal hrvatske televizije

Nedopustivo da se ovakve stvari doga|aju i nedopustivo bi bilo ako bi ne{to takvo ostalo bez reagovawa policije, kao i javnosti, rekao Pupovac
ZAGREB - Spomen-plo~a `rtvama logora Slana, koji se nalazio na ostrvu Pag, ponovo je uklowena, a postavqena je pro{le sedmice, kada je odr`a na ko me mo ra ci ja stradalim u kompleksu usta{kih logora Jadovno, koji su uglavnom bili Srbi. Predsjednik Srpskog narodnog vije}a u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je ju~e Srni da je u srijedu saznao da je plo~a nestala i najo{trije osudio ovaj ~in. Pupovac, koji je i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i poslanik u Hrvatskom saboru, na ovo je upozorio u obra}awu dr`avnom parlamentu. On poja{wava da je wegova du`nost bila da probudi interesovawe javnosti i stvori atmosferu u kojoj nikome ne}e smetati ovakve spomen-plo~e. ple ksu usta {kih logora Jadovno. Spo men-plo ~a, ko ja je u mjestu Slana postavqena 1975. godine, prvi put je razbijena i ba~ena u more 1991. godine, a obnovqena je i ponovo postavqena u subotu, 26. juna, zahvaquju}i zajedni~kim naporima Srpskog narodnog vije}a, Koordinacije jevrejskih op{tina u Hrvatskoj, Saveza anti fa {is ti ~kih bo ra ca i an ti fa {is ta Hrvat ske i Udru`ewa “Jadovno 1941“ iz Bawaluke. Slu `ewem pa ras to sa, paqewem svije}a i polagawem vijenaca u subotu je kod [aranove bezdane jame u krugu devastiranog spomen-obiqe`ja na Velebitu u Hrvatskoj i na spomen-podru~ju logora Slana na ostrvu Pagu u Hrvatskoj odata po{ta `rtvama stradalim na podru~ju kompleksa usta{kih logora Jadovno. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} je tada kod [aranove jame odao po{tu `rtvama usta{kog logora Jadovno i izrazio saosje}awe sa svima koji su na tom stra{nom mjestu izgubili svoje najmilije.

Romskog predstavnika na HRT-u nazvali Cigo
ZAGREB - Dr`avnoj hrvatskoj televiziji “omakla“ se gre{ka koja bi lako mogla prerasti u nacionalni skandal, jer su uz vijest o tome da je premijera Jadranku Kosor, povodom ro|endana, ju~e ispred wene zgrade u Zagrebu do~ekao predstavnik romske zajednice Ramo Dedi}, postavili i mini-film pod nazivom Kosor-Cigo. Hrvatski portali prenijeli su da je jasno kako je do gre{ke do{lo. - Neko od zaposlenih HTV-a odgovornih za postavqawe video klipova na stranicu nije se previ{e zamarao politi~kom korektno{}u, pa je predstavnika romske zajednice elegantno po~astio uvredqivim narodnim izrazom Cigo - naveli su portali u Hrvatskoj. Portali navode da takva gre{ka zasigurno ne}e nai}i na dobru reakciju u romskoj zajednici, posebno u svjetlu ~iwenice da je Vije}e Evrope nedavno napomenulo da prava Roma u Hrvatskoj nisu na po`eqnom nivou.

PUPOVAC o nestanku plo~e obavijestio hrvatski parlament
- Nedopustivo je da se ovakve stvari doga|aju i nedopustivo bi bilo ako bi ne{to takvo ostalo bez reagovawa policije, kao i javnosti - naglasio je Pupovac. Tokom komemoracije 26. juna otkrivena je rekonstruisana spo men-plo ~a, ko ja je u logoru Slana bila postavqena 1975. godine, a uni{tena 1991. godine, kao i spomen-plo~a kod [aranove jame u spomen-kom-

Stradawa
Prema istra`ivawu beogradskog istori~ara \ure Zatezala, u kompleksu usta{kih logora Jadovno ubijena su 40.123 lica, dok je samo na podru~ju logora Slana ubijeno 8.000 qudi, uglavnom Srba i Jevreja, me|u kojima je bilo `ena i djece.

Sindikati uputili zahtjev Vladi Hrvatske u vezi sa Zakonom o radu

Potpisi kao uspje{an referendum
ZAGREB - Hrvatski sindikati prikupili su 813.016 potpisa stanovnika na zahtjev za ra spi si vawe re fe ren du ma protiv Vladinih izmjena Zakona o radu (ZOR) i tra`e da Vlada to prihvati i prizna
FOTO: AGENCIJE

Ramo Dedi} i Jadranka Kosor

FOTO: INDEX.HR

kao uspje{no sproveden referendum, te iz procedure povu~e izmjene ZOR-a, objavili su ~elnici pet sindikalnih organizacija na ju~era{woj konferenciji za novinare. Istakli su da je broj pri-

kupqenih potpisa 19,9 odsto ukupnog bira~kog tijela, odnosno petina bira~a.

O^EKIVAWE da }e Vlada prepoznati voqu stanovnika
- Tra `i mo od Vla de da prikupqene potpise prizna kao uspje{no odr`ani referendum - iznio je sindikalne zahtjeve Ozren Matija{evi} dodaju}i kako o~ekuju da }e “Vlada prepoznati dobru voqu i na ovu inicijativu uva`iti voqu radnih qudi i gra|ana“.

Sindikalci zadovoqni brojem skupqenih potpisa

Komentari{u}i opaske iz Vla de ka ko }e re fe ren dum ko{tati 170 miliona kuna, Damir Jaku{ iz Udru`ewa radni~kih sindikata Hrvatske kazao je kako “samo sujeta i ponos jedne `ene tro{e 170 miliona kuna“. Dodao je da tro{ak nije na wihovoj strani, odnosno da ovim kompromisom ~i ne sve da tro {ka ne bude. Premijer Jadranka Kosor ve} je vi{e puta rekla da nema novca za referendum u buyetu, ali da }e se za referendum morati rezati prava nekih buyetskih korisnika.

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Bagerista Slobodan Paunovi} (33) iz Petrovca na Mlavi poginuo je u sudaru putni~kog voza i bagera kojim je upravqao na pru`nom prelazu u Zeti, kod Podgorice. Paunovi} je poginuo u srijedu, na svoj ro|endan, a bio je anga`ovan na gradwi regionalnog vodovoda.

ZAGREB
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske odlu~ilo je da prisko~i u pomo} hrvatskim pomorcima koji su zapeli na brodu u Gabonu. Dr`avni sekretar za more, kapetan Mario Babi}, razgovarao je sa pomorcima koji su mu potvrdili da je na brod dopremqena hrana koja }e im potrajati sqede}ih pet do {est dana.

LO[A VIJEST

16 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Militanti u Al`iru

Poslanici u ameri~kom Kongresu glasali su za smawewe od skoro ~etiri milijarde dolara pomo}i vladi Avganistana nakon {to su se

u javnosti pojavile optu`be o korumpiranosti. Vojne operacije i humanitarna pomo} ne}e biti ugro`eni smawewem pomo}i.

FOTO: AP

Ubili 11 policajaca
AL@IR - Osumwi~eni islamski militanti ubili su iz zasjede u pustiwi Sahara 11 al`irskih policajaca, izjavili su ju~e bezbjednosni izvori. Lokalni mediji javili su da se napad dogodio ju~e rano ujutro tokom patrole u gradu Tinzautin, nedaleko od granice sa Malijem. Izvori navode da su napada~i ukrali naoru`awe i komunikacione aparate poslije ~ega su zapalili policijska vozila. Ovo je tokom ove godine najsmrtonosniji napad u Al`iru. Naoru`ane islamisti~ke organizacije u Al`iru povezuju se sa “Al-Kaidom” i vr{e bomba{ke i druge napade.

Sud u Australiji

Sedam godina zatvora za “Doktora Smrt“
SI DNEJ - Aus tra lij ski sud osudio je ameri~kog hirurga Yajnta Patela, zvanog “Doktor Smrt“, na sedam godina zatvora poslije ubistava pacijenata, koja mu se stavqaju na teret zbog lo{e izvedenih operacija. Patel, Amerikanac indijskog porijekla, radio je u bolnici u australijskoj dr`avi Kvin slend izme |u 2003. i 2005. godine. Patel se bio izjasnio da nije kriv za ubistva Yerija Kempsa, Yemsa Filipsa i Mervina Morisa, te za nano{ewe te{kih povreda Ijanu Vaulisu. Ali, tu`ioci su tvrdili da je wegov rad bio daleko ispod hirur{kih standarda. Medicinske sestre su znale da sakriju pacijente od wega zbog nepovjerewa u wegov rad. Tokom su|ewa sudu su predo~eni dokazi o propalim opera ci ja ma do kto ra Pa te la, wegovim lo{im dijagnozama, uklawawu zdravih organa i aqkavoj hirur{koj tehnici.

Angela Merkel i Kristijan Vulf

Maratonsko zasjedawe wema~ke Savezne skup{tine

Vulf je preksino}, kao kandidat vladaju}ih stranaka Hri{}ansko-demokratske unije kancelarke Angele Merkel, bavarske Hri{}ansko-socijalne unije i Liberala {efa diplomatije Gida Vestervelea, izabran tek u tre}em krugu glasawa
BERLIN - Novi predsjednik Wema~ke Kristijan Vulf najavio je da `eli da po mo gne da se za trpa rov izme|u gra|ana i politike i politi~kih institucija, prenijele su agencije. Vulf je preksino}, kao kandidat vladaju}ih stranaka Hri{}ansko-demokratske uni je kan ce lar ke An ge le Merkel, bavarske Hri{}ansko-socijalne unije i Liberala {efa diplomatije Gida Ves ter ve lea iza bran tek u tre}em krugu glasawa. Prekju~era{we deveto~aso vno za sje dawe Sa ve zne skup{tine, koja se sastaje samo za izbor predsjednika, bilo je naj du `e u wema ~koj istoriji. Kan di dat opo zi ci onih stranaka, Socijaldemokratske partije Wema~ke i Zelenih, nekada{wi protivnik isto~nowema~kog komunisti~kog re`ima i kasnije {ef kancelarije za brigu o aktima isto~nowema~ke tajne policije Joahim Gauk dobio je u sva tri kruga glasawa po ~ak tridesetak glasova vi{e od broja delegata koje su imale stranke koje su ga predlo`ile. Proteklih sedmica je Gauk u`ivao nepodijeqene simpa ti je me di ja i, ka ko su pokazivale ankete, gra|ana koji su ga za predsjedni~ko mjesto smatrali prikladnijim od Vulfa. nemjerqivu politi~ku {tetu. I to tim prije {to wena koaliciona vlada ve} mjesecima ne uspijeva da prevazi|e ra zmi ri ce o ni zu kqu ~nih politi~kih i ekonomskih tema. Kancelarki komentatori pre ba cu ju da ni je osje ti la kakvo je raspolo`ewe u stanovni{tvu, ve} da je odluku o kan di da tu Vul fu do ni je la misle}i samo na ono {to je dobro za wu samu i za wenu stranku. Ukoliko kancelarka ne po ~ne da vla da hra bri je i odlu ~ni je, izbor Vul fa za predsjednika, smatra magazin “[pigl“, “ozna~i}e po~etak kraja wene kancelarske karijere“. Vulf }e ve} danas polo`iti zakletvu pred Bundestagom i Bundesratom i odmah stupiti na du`nost.

Kristijan Vulf novi predsjednik
NAJVE]I debakl Angele Merkel
Na naslovnim stranicama, ~ak i novina naklowenih kon zer va ti vno-li be ral noj vladi, uz sliku 70-godi{weg Gauka stajali su naslovi poput “Idealan predsjednik za Wema~ku“ i “Deka-Obama je ono {to nam treba“. Analiti~ari su slo`ni u ocjeni da je lo{ rezultat vladinog kandidata do sada najve}i debakl u kancelarskoj karijeri Angele Merkel, doga|aj koji joj je nanio

Xajant Patel

Uragan “Aleks”

Do{ao do meksi~ke obale
MEKSIKO - Uragan “Aleks” pogodio je u srijedu meksi~ku obalu ju`no od granice sa Sjediwenim Dr`avama, plave}i gradove u unutra{wosti, ali je ova sna`na oluja ostala daleko od naftnih poqa, na sre}u tr`i{ta sirovom naftom. Uragan kategorije dva omeo je napore da se stavi pod kontrolu veliko izlijevawe nafte iz bu{otine kod obale Luizijane, a wegovi vjetrovi sa brzinom od 165 kilometar na ~as ~upali su drve}e i obru{ili se na meksi~ki lu~ki grad Matamoros, koji se nalazi nasuprot Braunsvila u Teksasu. Ki{a prvog uragana na Atlantiku u sezoni 2010. koji je dobio ime preplavila je pla`e i ulice, a stanovnici natopqenih meksi~kih gradova u saveznoj dr`avi Tamaulipas potra`ili su skloni{ta pred tri metra visokim talasima.

Najmla|i
Sa 51 godinom Vulf je najmla|i predsjednik u istoriji Wema~ke. Osim toga, on je i prvi predsjednik koji je poslije razvoda o`ewen po drugi put, prvi koji }e se u dvorac Belvi, sjedi{te predsjednika Wema~ke, useliti sa dvogodi{wim djetetom i prvi ~ija je supruga do sada bila zaposlena.

DOBRA VIJEST

SOMALIJA
Najmawe 21 osoba je poginula, dok su 42 rawene u sukobima u Somaliji, saop{tile su organizacije za za{titu qudskih prava. U sukobima izme|u nekoliko suprotstavqenih plemenskih grupa u selu Huldowale u centralnoj Somaliji, poginulo je 14 qudi, a 24 je povrije|eno.

SJEVERNA KOREJA
Sjeverna Koreja, koja energi~no pori~e optu`be da je odgovorna za potonu}e ju`nokorejskog ratnog broda “^eonan“ i smrt 46 ju`nokorejskih mornara, zatra`ila je da zajedno sa Ju`nom Korejom sprovede novu istragu “kako bi se objektivno provjerila istina o ovom incidentu“.

Prvi sastanak Izraela i Turske
TEL AVIV - Izrael je ju~e saop{tio da je odr`an prvi sastanak sa Turskom na visokom nivou od kraja maja, kada je izbio spor izme|u Ankare i Tel Aviva zbog upada komandosa na brodove sa humanitarnom pomo}i za pojas Gaze, pri ~emu je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. Neimenovani izraelski zvani~nik rekao je britanskoj medijskoj ku}i Bi-Bi-Si da je sastanak izme|u {efa turske diplomatije Ahmeta Davutoglua i izraelskog ministra za trgovinu Bewamina Ben Elijezera odr`an u tajnosti. Prema wegovim rije~ima, sastanak je odr`an na zahtjev Turske, ali to Ankara nije potvrdila. [ef izraelske diplomatije Avigdor Liberman optu`io je premijera Bewamina Netanijahua da podriva wegov autoritet, jer je ugovorio sastanak, a o tome ga nije obavijestio.

Ponovo istraga protiv Ala Gora
VA[INGTON - Ameri~ka policija ponovo je otvorila istragu povodom optu`bi jedne `ene da ju je biv{i potpredsjednik SAD Al Gor seksualno uznemiravao 2006. godine. Gora je za seksualno napastvovawe optu`ila jedna maserka iz Oregona, saop{teno je u Portlandu. Napad se navodno dogodio u jednom hotelu, a policija je istragu tada zatvorila zbog nedostatka dokaza. Policija Portlanda nije precizirala koji su razlozi ponovnog otvarawa istrage. Gorova predstavnica za {tampu rekla je da biv{i predsjednik “nedvosmisleno“ negira tvrdwe o seksualnom uznemiravawu.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 17

Ubijen {vedski profesionalni fudbaler
Profesionalni fudbaler Edi Musa ubijen je ispred kockarnice “Asiriska“ u {vedskom gradu Rona. Policija traga za napada~em. Napada~ je poslije ubistva pobjegao. Musa je igrao za drugoliga{ki tim Asiriska.

Uhap{eni {pijuni u SAD koristili najsavremenije tehnologije

Vijesti
Turska

Poruke {ifrovali u "onlajn" fotografijama
Op tu `e ni {pi ju ni pos tavqali na iz gled obi ~ne fo to gra fi je na ja vno dos tu pnim veb stra ni ca ma, a on da su va di li ko di ra ne po ru ke iz ra ~u nar skih po da ta ka o tim fo to gra fi ja ma
VA [IN GTON - Rus ki {pijuni u SAD, koje je u nedjequ uhapsio FBI, optu`eni su za {ifrirawe poruka u “onlajn“ fotografije, {to je prvi put potvr|eno kori{}ewe tog visokotehnolo{kog obli ka pri kri vawa podataka u stvarnom `ivotu, kazali su stru~waci za portal LiveScience.com. Optu`eni {pijuni postavqali su naizgled obi~ne fotografije na javno dostupnim veb stranicama, a onda su vadili kodirane poruke iz ra~unarskih podataka o tim fotografijama, navodi se u krivi~noj prijavi FBI. Iako su informati~ki eksperti vi{e od deset godina teoretisali o postojawu te tehnike komunikacije, to je prva javno dokazana upotreba te tehnike. - Bi lo je po vre me nih tvrdwi u {tampi da “Al-Kaida“ koristi tu tehniku, ali nikada s nekim dokazima ili uz pot vrdu ne kog vla di nog zvani~nika - izjavio je Stiven Belovin, profesor informatike sa Univerziteta Kolumbija u Wujorku. Iako ta~ni podaci o tome {ta su rus ki agen ti ugra |i va li u digitalne kodove fotografija i kako su to ~inili, osta ju po vjerqivi, osno vna te hni ka ukqu~u je iz mje nu broj~anog koda koji ra~unari dodjequju bojama, objasnio je Tal Malkin, docent na Univerzitetu Kolumbija, koji radi u la bo ra to ri ju za kriptografiju. Na taj na ~in, na vo dni {pijuni su praktikovali moderni oblik “steganografije“, vje {ti ne pri kri vawa po ru ka unu tar sli ka. Ra ni primjeri su, prema Herodotu, starogr~ke poruke tetovirane na obrijanim glavama robova te potom skrivene ispod ponovo narasle kose. - Kom pju te ri zo va na, na fotografiji temeqena stega no gra fi ja spo miwe se u kri vi ~nim pri ja va ma FBI jo{ od 90-ih, ali je tada to bilo samo teorija - rekao je Malkin. U me|uvremenu, Stejt depar tment je sa op {tio da SAD ne namjeravaju da izbace iz zemqe diplomate Rusije posli je ha p{ewa na vo dnih ruskih {pijuna.

Kurdi ubili vojnike
DIJARBAKIR - U sukobu sa pripadnicima separa tis ti ~ke Ra dni ~ke partije Kurdistana na jugoistoku Turske, ubijena su ~e ti ri pri pa dni ka tur skih bezbjednosnih snaga. Do sukoba je do{lo u gradu Pervari u pokrajini Siirt, na jugoistoku zemqe, nastawenom ve}inom Kurdima. Pripadnici Radni~ke par ti je Kur dis ta na po ja ~a li su na pa de na ciqeve turske vojske, po{to su 1. juna prekinuli jednogodi{we primirje.

Avganistan

Talibani ne}e u pregovore
KABUL - Avganistanski talibani saop{tili su ju~e da nema govora o wihovom ulas ku u bi lo ko ju vrstu pregovora sa NATO sna ga ma - ja vio je BBC. Ova medijska ku}a uspjela je da pre ko po vjerqivog po sre dni ka pro sli je di pitawa i dobije odgovore od portparola avganistanskih talibana.

Pred vratima prebivali{ta jednog od {pijuna

FOTO: AGENCIJE

RUSKI diplomati ostaju u SAD
Portparol Stejt departmenta ka`e da nema razloga za daqe zao{travawe diplomatskih odnosa i da se sa ruskim kolegama vode razgovori

o hap{ewu. Portparol Filip Krouli je kazao i da je vrh Stejt departmenta bio upoznat sa istragom obavje{tajnih slu`bi i planom za prva hap{ewa. Mos kva i Va {in gton prekju~e su, ubla`avaju}i napetosti poslije vijesti o hap{ewu na vo dnih {pi ju na, najavili da taj slu~aj ne}e na{koditi rusko-ameri~kim odnosima koji su na putu oporavka.

Finska

Internet je qudsko pravo
HELSINKI - Finska je prva zemqa u svijetu koja je pra vo na pris tup brzom internetu proglasi la osno vnim qud skim pra vom, a in ter net pro vaj de ri oba ve zni su da svakom gra|aninu obezbijede pravo na pristup internetskoj vezi. Vi{e od 95 od sto Fi na ca sva ko dnevno koristi {irokopo ja sni in ter net, a mogu}nost pristupa vebu pu tem be `i ~nih ve za i mobilnih telefona dostupna je gotovo svima.

NESTAO
Kiparske policijske vlasti saop{tile su da se jedanaesti ~lan grupe iz SAD osumwi~ene da je {pijunirala za Rusiju, nije javio policiji na Kipru, gdje je bio priveden, ali ubrzo i pu{ten na slobodu uz obavezu da se redovno javqa policiji. Kristofer Robert Mecos (55) uhap{en je prekju~e na kiparskom aerodromu u Larnaki u poku{aju da napusti zemqu i odleti u Budimpe{tu. Mecos, za koga lokalni mediji navode da je Kana|anin s ameri~kim paso{em, pu{ten je na slobodu uz kauciju od 20.000 evra. Mecos je uhap{en na osnovu Interpolove crvene potjernice zbog prawa novca i {pijuna`e.

Kristofer Robert Mecos

Specijalni sud za Sijera Leone

Iran

Naomi Kembel i Mia Farou svjedoci
HAG - Specijalni sud za Sijera Leone u Hagu odobrio je zahtjev tu`ila{tva da kao svjedoke na su|ewu za ratne zlo~ine biv{em predsje dni ku Li be ri je ^ar lsu Tejloru pozove i manekenku Naomi Kembel, wenog agenta Kerol Vajt i glumicu Miu Farou, javile su agencije. ^u ve na ma ne ken ka bi trebalo da svjedo~i o navodima da je od Tejlora na jednom prijemu 1997. dobila ne bru {e ni di ja mant, {to tu`ila{tvo smatra jednim od dokaza o wegovim aktivnos ti ma u Si je ra Le oneu to kom gra |an skog ra ta od 1991. do 2002. godine. Tu`ila{tvo se nada da }e se time potvrditi sumwe da je Tejlor trgovao “krvavim dijamantima“ u vrijeme dok je podr`avao pobuwenike u Sijera Leoneu, prenijele su agencije. Farou je navela, u pisanoj izjavi dostavqenoj sudu, da je bila na istom prijemu sa Kembel, da joj je manekenka sutradan rekla da su joj trojica mu{karaca donijela veliki dijamant i da je to poklon od Tejlora. Poklon je, navodno, uru~en na humanitarnoj ve~eri organizovanoj u ku}i Nelsona Mandele 1997. godine. ki da pokloni dijamant i da je vidjela kako joj je uru~en. Kembel je, me|utim, u vi{e navrata preko advokata poru~ila da nije primila dija mant na po klon i da ne `e li da bu de ukqu~e na u ovaj proces. Tejlor, koji je bio jedan od najmo}nijih qudi u zapadnoj Africi, tereti se po 11 ta~aka optu`nice za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti, terorizam, mu~ewa, silovawa, seksualno primoravawe i regrutovawe djece. On je u vi {e na vra ta odba cio op tu `be, a mno gi Li be rij ci i daqe ga po dr`avaju. Tej lo ra je bi lo te {ko razumjeti. Narod u Liberiji pri~a da je pripadao tajnim afri ~kim kul to vi ma, ko ji su mu da li neo gra ni ~e nu mo}. Postoje glasine da je pra kti ko vao ka ni ba li zam, qudsko `rtvovawe i druge krvne rituale.

Smrt због ubiстава у затвору
TEHERAN - Iranski vojni sud osudio je na smrt dvije osobe zbog ubistva u zatvoru trojice demonstranata, koji su uhap{eni tokom protesta povodom predsjedni~kih izbora u toj zemqi, u junu pro{le godine. Uhap{eni demonstranti su umrli od posqedica “namjernog napada i paqbe“ u zatvorskom centru u Karizaku, navela je zva ni~na iranska agencija IRNA.

TRGOVINA “krvavim dijamantima“
Vajt je rekla da je ~ula Tejlora da planira maneken-

18 petak, 2. jul 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

1

dje~ak

3

djevoj~ice

Postoje}e kru`ne raskrsnice pokazale se kao efikasne

Kru`ni tokovi kod Kastela i na Bulevaru
Realizacija ovih projekata zavisi od obezbje|ewa finansijskih sredstava. Tek po sprovedenoj proceduri zna}e se kolika je vrijednost planiranih radova. Dosada{wa iskustva s postoje}im kru`nim raskrsnicama su pozitivna, rekao [aji}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Bawaluka }e, ~im se za to steknu uslovi, dobiti dva nova kru`na toka i to kod tvr|ave Kastel i na Bulevaru kod zgra de “Ekva tor“. Postoje}e kru`ne raskrsnice poka za le su se kao vrlo efi ka sno rje {ewe za smawewe sao bra }aj nih gu `vi. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}. - Planirana je izgradwa novih kru`nih tokova, a kada }e ovi projekti biti realizovani zavisi od obezbje|ewa finansijskih sredstava. Tek po spro ve de noj pro ce du ri zna}e se kolika je vrijednost pla ni ra nih ra do va. Do sa da{wa iskustva s postoje}im kru`nim raskrsnicama su pozitivna, pa takva saobra}ajna infrastruktura treba da bude izgra|ena i na drugim raskrsnicama gdje je to planirano i gdje se stvaraju velike gu`ve - naglasio je [aji}. Za iz gradwu pos to je }ih kru`nih tokova u Bawaluci

Novi kru`ni tok planiran kod Kastela

FOTO: ARHIVA

bilo je zadu`eno Javno preduze }e “Pu te vi Re pu bli ke Srpske“. - Sva o~ekivawa poslije izgradwe kru`nih tokova su ispuwena i pokazalo se da su oni pun pogodak. Nema vi{e saobra}ajnih gu`vi, bezbjednost je pove}ana i znatno je smaweno zaga|ewe, jer vi{e ne ma ne po tre bnog za dr`a -

vawa - istakla je portparol Javnog preduze}a “Putevi RS” Natalija Popadi}. Prema wenim rije~ima na kru`nim raskrsnicama se do sada nije desila nijedna saobra}ajna nesre}a sa posqedica ma po u~e sni ke u saobra}aju. - Samim tim {to voza~i moraju znatno da smawe brzi-

nu pri ulasku u kru`nu raskrsnicu, izbjegnute su saobra}aj ne ne sre }e ko je za posqedice imaju povrede po lica - istakla je Popadi}eva.

KRU@NI tokovi smawuju zaga|ewe
Voza~i su zadovoqni {to su gu`ve u ranim jutarwim i u po po dne vnim ~a so vi ma smawene. - Svaki dan idem na posao zapadnim tranzitom i prolazim kroz obje kru `ne ras krsnice. Prije su bile velike gu`ve i kilometarske kolone. Sada je primjetno da su se gu`ve smawile i sigurno je da su ova dva kru`na toka zaslu`na za to - rekao je Bawalu~anin Goran Gruji}. On je naglasio da bi se gu`ve mogle jo{ smawiti kada bi se voza~i boqe snalazili u kru`nim raskrsnicama.

Protok
Milenko Ja}imovi}, predsjednik Udru`ewa za bezbjednost saobra}aja, ka`e da su kru`ne raskrsnice u potpunosti opravdale o~ekivawa. - Protok je pove}an do pet puta, poboq{ana je bezbjednost saobra}aja, smaweno aerozaga|ewe i time {to se automobili mawe zadr`avaju na raskrsnicama smawuje se potro{wa goriva - rekao je Ja}imovi}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Bez gu`vi na zapadnom traniztu

- Na novom kru`nom toku gdje se ukr{ta ju auto put Bawaluka - Gradi{ka sa ulicom Ivana Gorana Kova~i}a, kod restorana “Maj vej”, mnogima je nejasno kako da koriste po mo }ne tra ke i tu se stva ra ju ne po tre bne gu `ve. Sti~e se utisak da se mnogi vo za ~i us tru ~a va ju da vo ze kru`nim raskrsnicama, te se zbog tog straha pojavquju nepotrebni zastoji. Nisam siguran da svi znaju kako da se ukqu~e i iskqu~e iz kru`nih raskrsnica - istakao je Gruji}. Jo{ je do dao da je prikqu~na traka koja vodi od “Tempa“ lo{e isplanirana. - Traka je skoro paralelna sa autoputem, te je ugao pod kojim se spajaju ove dvije saobra}ajnice o{tar i stvara se mrtvi ugao u re tro vi zo ru. Osim toga smatram da je ta traka prekratka - objasnio je Gruji}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ SUMRAK SAGA: POMRA^EWE - horor /fantazija re`ija: Dejvid Slejd uloge: Robert Patinson, Kristen Stjuart termini: 16, 18.30, 21, 22.30 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA 3 - animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: 17.30, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12 ~asova PLAN B - romanti~na komedija re`ija: Alen Pol uloge: Xenifer Lopez, Aleks, O’ Laflin termini: 20.30 ~asova STRIT DENS - muzi~ki re`ija: Dawa Peskvin uloge: [arlot Rempling, Rej~el Mekdouel, Kris Vilson termini: 20, 22 ~asa SEKS I GRAD 2 - komedija re`ija: Majkl Patrik King uloge: Sara Xesika Parker, Kim Katral, Kristin, Dejvis termini: 17.45 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: subotom i nedjeqom u 14.15 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijentalni i gra|anski identitet“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 19

[tedna kwi`ica za bebe ro|ene na Vidovdan
U sklopu manifestacije “Konferencija beba“, novoro|en~ad, koja su ro|ena na Vidovdan, 28. juna, grad Bawaluka simboli~no je darovao {tednom kwi`icom, na koju je upla}en iznos od 100 maraka. - Roditeqi djece ro|ene na Vidovdan {tedne kwi`ice mogu podi}i u prostorijama “Nove banke“, u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a 64 a, po dobijawu rodnih listova iz gradske Mati~ne slu`be - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. N. L.

Devet naseqa ~eka ambulante
U gradskim MZ nedostaje jedna ambulanta u MZ Paprikovac, u prigradskim {est i to u Adi, Sara~ici, Drakuli}u, Motikama, [argovcu i ^esmi, dok u seoskim nedostaju dva objekta ovog tipa u Bistrici i Dowim Kolima, rekla Radovanovi}eva

Zdravstvena za{tita na podru~ju grada Bawaluka
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI

Prijem za djecu sa Kosova i Metohije
Gradona~elnik Bawaluke Dragoqub Davidovi} priredio je ju~e prijem za djecu iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji, koja u Bawaluci borave kao gosti Aktiva dobrovoqnih davalaca krvi “Telekoma Srpske“. Pomo} u organizaciji dolaska djece sa Kosmeta pru`ila je i humanitarna organizacija “Telekoma Srbija“ pod nazivom “Od srca“ - Djeca sa Kosova i Metohije uvijek su dobrodo{la u Bawaluku. Znamo da `ive u dosta te{kim uslovima i potpuno razumijemo wihov polo`aj, jer smo i sami pro{li kroz sli~an period u `ivotu. Mi ove male qude smatramo prijateqima i bra}om i gra|ani Bawaluke ih uvijek do~ekuju ra{irenih ruku - istakao je Davidovi}. Predsjednik Aktiva dobrovoqnih davalaca krvi “Telekoma Srpske“ \uro O`egovi} kazao je da posjeta djece sa Kosmeta Bawaluci ima dubqi smisao, a odvija se pod motom “Dah slobode“. Prema rije~ima dje~aka Stefana Vasovi}a, iz Bawaluke }e ponijeti lijepe utiske, jer je stekao mnogo novih drugara. S. J.

“Rekreativo“ gradi igrali{te u ^esmi
Za dvije godine pu{teno u rad ukupno 37 novih ambulanti

PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Devet mjesnih zajednica na podru~ju Bawaluke nema ambulantu porodi~ne medicine, a Grad ula`e napore da se taj problem prevazi|e, odnosno plan mre`e ambulanti porodi~ne medicine realizuje u {to kra}em periodu. Izja vi la je ovo “Gla su Srpske“ na~elnik Odjeqewa za dru{ tve ne dje la tnos ti Qiqana Radovanovi}. - U gradskim mjesnim zaje dni ca ma ne dos ta je je dna ambulanta u MZ Paprikovac, u prigradskim trenutno nedostaje {est ambulanti i to u mjesnim zajednicama Ada, Sara~ica, Drakuli}, Motike, [argovac i ^esma, dok u seoskim nedostaju dva objekta ovog tipa u Bistrici i Dowim Kolima - rekla je Radovanovi}eva.

Ona je dodala da Gradska uprava ula`e znatna sredstva kako bi sve MZ imale adekvatne ambulante porodi~ne medicine. - U posqedwe tri godine u sanaciju i izgradwu objekata za po tre be Do ma zdravqa u Bawaluci, Grad je ulo`io vi{e od ~etiri miliona maraka istakla je Radovanovi}eva. Prema wenim rije~ima, planirana je izgradwa objekata ambulanti porodi~ne medicine u mjesnim zajednicama Zalu`ani, Piskavica i Ko~i}ev vijenac. - U toku je izbor najpovoqnijeg izvo|a~a radova za gradwu ambulanti u MZ Zalu`ani i Piskavica, a realno je o~ekivati da radovi po~nu kra jem ju na ove go di ne. U okviru ovog projekta zavr{ena je sanacija ambulante u MZ Star~evica, a planira se sanacija ambulante u MZ Krupa

na Vrbasu, te izgradwa novog objekta u Karanovcu - naglasila je Radovanovi}eva. Jo{ je kazala da je buyetom grada Bawaluka za ovu godinu planirano da se za sanaciju i izgradwu novih ambulanti izdvoji 350.000 maraka.

U AMBULANTE ulo`eno ~etiri miliona KM
- Zna~ajno je ista}i da je na podru~ju grada u posqedwe dvije godine pu{teno u rad ukupno 37 novih, savremeno opremqenih ambulanti, dok je u 2009. godini Grad sanirao devet objekata - rekla je Radovanovi}eva. Ona je izjavila da se nekoli ko Sa vje ta MZ obra ti lo Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada radi obezbje|ewa dostupnije primarne zdravstvene za{tite. - Problem nije samo izgradwa objekata ve}i i broj i edukacije izvr{ilaca. Zna~ajan broj timova porodi~nog qekara je radio i jo{ uvijek radi u nekompletnom sastavu, jedan qekar, jedna medicinska sestra, odnosno medicinski tehni~ar - istakla je Radovanovi}eva. Jedna od mjesnih zajednica koje nemaju ambulantu porodi~ne medicine je i MZ ^esma. - Stanovnici muku mu~e s odlascima u ambulante u Lazarevo i Vrbawu. MZ ^esma za-

uzima prostor u du`ini od oko deset kilometara i najve}i problem je taj {to je mje{ta ni ma kom pli ko va no da do|u do najbli`ih ambulanti, jer im treba i po nekoliko ~asova vo`we gradskim autobusom koji kru`i kroz grad rekao je predsjednik MZ ^esma Miladin Mali~evi}. On je dodao da su vi{e puta tra`ili da se ambulanta izgradi i da je neophodna za MZ, u ko joj ima oko {est hiqada stanovnika, od kojih je oko 600 penzionera. - Grad nam je predlo`io da na|emo adekvatnu prostoriju u kojoj bi do izgradwe objekta predvi|enog Regulacionim planom bila smje{tena ambulanta. U tom slu~aju Grad bi snosio tro{kove zakupa. Mi smo ve} predlo`ili nekoliko objekata, me|utim, svi prijedlozi su odbijeni - naglasio je Mali~evi}.

Fudbalski klub “Rekreativo“ iz ^esme uskoro po~iwe iz gradwu prvog dje~ijeg igrali{ta sa toboga ni ma, klac ka li ca ma i quqa{kama u tom bawalu~kom nasequ. - Zavr{ili smo projektnu dokumentaciju i prikupili jedan dio sredstava. Pozivamo sve koji `ele da pomognu na bilo koji na~in da se pridru`e akciji - rekao je predsjednik FK “Rekre-

ativo“ Aleksandar Grbi}. On je dodao da su se na izgradwu igrali{ta odlu~ili, jer u na sequ ne ma sadr`aja za najmla|e stanovnike. - U ^esmi `ivi vi{e od 5.000 stanovnika. Poprili~no smo udaqeni od grada i parkova, te smo `eqeli da u~inimo ne{to da bi djeca iz na{eg naseqa imala svoj kutak - kazao je Grbi}. N. L.

Otvorena nova igraonica u “Akvani“

Novi sadr`aji za mali{ane

FOTO: N. LUGI]

Usluge
- Na podru~ju grada Bawaluka registrovanim gra|anima i porodicama usluge se pru`aju u 67 ambulanti porodi~ne medicine, u 26 mjesnih zajednica. Od toga je 45 ambulanti u gradskim MZ, {est ambulanti u prigradskim i 16 ambulanti u seoskim mjesnim zajednicama - rekla je Qiqana Radovanovi}.

Stanovnici ^esme nemaju qekara u svojoj MZ

U vodenom parku “Akvana“ ju~e je otvorena dje~ija igraonica za najmla|e posjetioce. - “Akvana” je jedno od centralnih gradskih mjesta i sastoji se od 38 dunuma ogra|enog prostora. Imamo otvorene bazene, tobogane, sportske terene razli~itih sadr`aja, koncertni prostor, a sada smo i za na{e najmla|e posjetioce napravili igraonicu - rekao je direktor JP “Akvana“ Rajko Radovanovi}. On je dodao da je ve} na po~etku sezone oboren rekord po broju kupa~a. - Ciq nam je da ove godine prema{imo brojku od 100.000 posjetilaca po sezoni. Pored raznih sportskih sadr`aja kao {to su takmi~ewa u odbojci na pijesku i uli~nom basketu, planiramo da organizujemo jo{ nekoliko koncerata za bawalu~ku publiku - kazao je Radovanovi}.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Mihailo Domuz, sin Darka i Jelene; Filip Todorovi}, sin Jovana i Biqane; Te odo ra Pe ja ko vi}, k}i Igora i Swe`ane; Lara Te{anovi}, k}i Lazara i Tawe; Sini{a Malivo je vi}, sin Dra ga na i Biqane; Iva na ]ur ko vi}, k}i Sr|a na i Biqane; Laura Majdanyi}, k}i Gorana i Violete; Andrea Gaji}, k}i Si ni {e i Mi le ne; Ste fan [i kman, sin Branka i Nikoline; Stefa ni Ze le ni ka, k}i Bo ja na i Ra dmi le; Aqo{a Ku riya, sin Ogwena i Branke; Pavle Dimitrovski, sin Ma rin ka i Su za ne; Go ra na [qivi}, k}i Go ra na i Da ni je le; Bran ko Panyi}, sin Si ni {e i Biqane; Sofia Do{en, k}i Davora i Ga bri ele; Bo jan \u ra {i no vi}, sin No vi ce i Kla udi je; Mia Kra gi}, k}i Miladina i Biqane; Vuk Dobrijevi}, sin Ninoslava i Maje.

PA@WA
Besplatno do Mrakovice
Administrativna slu`ba grada obezbijedila je besplatan prevoz do Mrakovice povodom obiqe`avawa 4. jula, Dana borca. - Dva autobusa krenu}e u nedjequ, 4. jula u osam ~a sova sa stare autobuske stanice - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. N. L.

20 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 21

22 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Metropoliten muzej u Wujorku

Ivo Andri}, PUT ALIJE \ERZELEZA

Grupa autora SRBIJA OD ZLATA JABUKA
FOTO: R. MIJANOVI]

Milioni posjetilaca
WUJORK - Wujor{ki Metropoliten muzej saop{tio je da je za godinu imao 5,2 miliona posjetilaca, javile su agencije. To je prvi put od 2001. da je muzej pre{ao granicu od pet miliona posjetilaca. Muzej je u protekloj godini (od 30. juna 2009. do 30. juna 2010) priredio vi{e od 30 izlo`bi, me|u kojima su bile postavke “Vermerova remek-djela: Mqekarica“ i “Pikaso u Metropoliten muzeju“. Ova druga postavka je otvorena u aprilu i bi}e dostupna posjetiocima do avgusta.

Vlatko Stefanovski

Trebiwske qetne sve~anosti
Metropoliten muzej

Filmski festival u Sopotu

“Qubav je u modi“ na repertoaru
pri ka za no se dam srpskih ostvarewa koja su snimqena u periodu od pro{log festivala, bi}e otvoren ve~eras pod sloganom “Qubav je u modi“ u Kulturnom centru Sopot, javile su agencije. Ovo go di{wi SO FEST bi}e u znaku obiqe`avawa 50 godina od snimawa filma “Qubav i mo da“ re di teqa Qubo mi ra Ra di ~e vi}a. Film “Qubav i moda“ bi}e prikazan na sve~anom zatva rawu fes ti va la, a SOFEST }e otvoriti Beba Lon~ar, koja je u tom filmu igrala glavnu ulogu.

Dobre vibracije Vlatka Stefanovskog
Majstor gitare, osniva~ i dugogodi{wi vo|a grupe “Leb i sol”, jedne od najzna~ajnijih grupa muzi~ke scene eks Jugoslavije, jo{ jednom pokazao vrhunsko umije}e i virtuoznost
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

TREBIWE - Nastupom svjet ski pri zna tog gi ta riste Vlatka Stefanovskog i wego vog tri ja na Trgu Slobode zvani~no su po~ele

BEOGRAD - Filmski festival u Sopotu (SOFEST), 39. po redu, na kojem }e u takmi~arskom programu biti

Kulturna scena
- Nadamo se da }emo i u ovakvim ekonomski te{kim vremenima i ove godine napraviti korak naprijed i da }e se na{a kulturna scena pro{iriti, da }emo na woj vidjeti ne samo umjetnike, nego i na{e nove partnere i, kona~no, da }emo u na{ grad dovesti mnogo vi{e novih gostiju iz cijelog svijeta - rekao je Dobroslav ]uk.

Nova uloga [ona Pena

Pri~a o legendarnom surferu
LOS AN\ELES - Oskarovac [on Pen tuma~i}e kultnog ameri~kog surfera Dorijana Doka Paskovica, prenio je u ju~e dnevnik “Varajeti“. Pen }e biti producent filma o ekscentri~nom surferu koji danas ima 89 godina i o wegovoj porodici. Scenario }e napisati Penov prijateq Pol Felyer, koji je bio producent filmova “^etiri pera“ i “Novo jutro u Renou“. Paskovic je pedesetih godina napustio uspje{nu qekarsku karijeru i sa suprugom i wihovo devetoro djece 1972. osnovao prvi surferski kamp u kontinentalnom dijelu SAD.

ovogodi{we Trebiwske qetne sve~anosti. U ime pokroviteqa manifestacije, u okviru koje se posqedwih godina, od maja do okto bra, u Tre biwu prire|uje niz zna~ajnih kultur nih pro gra ma, ovo go di{we Tre biwske qe tne sve~anosti otvorio je na~elnik op {ti ne Tre biwe Do broslav ]uk. On je istakao da je zadatak op{tine da weguje istinsku kulturnu klimu i da podsti~e ozbiqne kulturne projekte i dijalog, te da se i za ovo kulturno qeto planira ve }i broj kva li te tnih programa. Vlat ko Ste fa nov ski i wegov trio prvi put nastupili su u Trebiwu i izuzetno su zadovoqni.

Majstor gitare, osniva~ i dugogodi{wi vo|a grupe “Leb i sol“, jedne od najzna~ajnijih grupa muzi~ke scene eks Jugoslavije, jo{ jednom je po ka zao svo je umi je }e i virtuoznost.

NACIONALNI i socijalni revolucionar
Muzi~ar koji je svoju karijeru bogatio decenijama opro bao se u ra zli ~i tim `anrovima, koji su mu pomaga li da boqe upo zna svoj in stru ment i svo je mo gu }nosti. Ovoga puta oprobao se u bluzu. Album “Thunder from the Blue Sky“ prvi je wegov diskografski “izlet“ u bluz vode. U prili~no svedenoj

scenografiji i uz ne pretjerano impresivno ozvu~ewe, na sceni se pojavio Vlatko Stefanovski. Nikada nije mnogo obra}ao pa`wu na “spoqne efekte“, smatra da muzi~ari i pu bli ka pra ve do bar kon cert. Spoj umije}a Vlatka Stefa nov skog sa bal kan skim zvukom, koji ga je i izdvojio iz mase, odu{evio je mnogobrojnu publiku. “Ka da svi ra yez, bluz, rok, on je odli~an, ali kada zasvira svoj “Balkan jazz ili blues“, nema mu ravnih. Poslije sat i 45 minuta Stefanov ski je ski nuo gi ta ru i po klo nio se. Apla uz ga je vra tio na bi nu, a on je za kraj zasvirao instrumental “Bistra voda“.

Prvi festival trube u Bawaluci 8. i 9. jula

Orkestri iz draga~evskog kraja
BAWALU KA - Prvi festival trube u Bawaluci bi }e odr`an 8. i 9. ju la u vodenom parku “Akvana“, u organizaciji “Kvin estrade“. - “Kvin estrada“ dugo godina radi sa truba~ima i na{i qudi vole da se zabavqaju uz trubu. Truba~ki nastupi su prepuni pozitivne energije i dobrog raspolo`ewa - rekao je Zoran \uri} iz “Kvin estrade“. On dodaje da se nada da }e festival postati tradicionalan.

ULAZNICE ko{taju deset maraka
- Na prvom fes ti va lu nastupi}e neki od najzna~ajnijih truba~kih orkestara u Srbiji. To su orkestri Dejana Petrovi}a, Dejana Lazare vi }a, Dra ga na Igwi}a, Mire Kremi}a i Ivana Jovanovi}a - najavio je \uri}. Prema wegovim rije~i-

[on Pen

ma, na prvom festivalu bi}e orkestri iz draga~evskog regiona, a koncerti }e po~eti u 21 ~as. - Prve ve~eri orkestri }e se predstaviti pojedina~no, dok }e drugo ve~e biti takmi~arskog karaktera. Dejan Petrovi} i “Big bend” or kes tar nas tu pi }e dru ge ve~eri - ka`e \uri}. Publika }e imati priliku da, osim u zvucima trube, u`iva i u tradicionalnim jelima, kao {to su svadbar-

ski kupus, pasuq, leskova~ki ro{tiq. “Glas Srpske“ i “Kvin estrada” pokloni}e sqede}ih dana ulaznice ~itaocima za festival. Ulaznice za svako ve~e pojedina~no ko{taju po deset maraka, a mogu da se kupe ispred “Boske“ i na bla gaj ni “Akva ne“. Sva ka kupqena ula zni ca u pretprodaji istovremeno je i je dno dne vna ula zni ca za “Akvanu“. A. R.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 23

Rekordna zarada filma “Sumrak saga: Pomra~ewe“
LOS AN\ELES - Novi film iz vampirskog serijala “Sumrak“, “Pomra~ewe“ zaradio je vi{e od 30 miliona dolara od prvih, pono}nih projekcija u srijedu, saop{tio je distributer “Samit entertejnment“. To je nova rekordna zarada od pono}nih projekcija, a dosada{wi rekord, 26,3 miliona dolara, dr`ao je prethodni film iz istog serijala, “Mlad mjesec“. Glavni junaci sage su “obi~na“ tinejxerka Bela Svon (Kristen Stjuart), vampir Edvard Kalen (Robert Patinson) i vukodlak Xejkob Blek (Tejlor Lotner).

Povod za ovaj koncert je prije svega plemenit i smatram da bi svaki humanitarni koncert trebalo da bude inspiracija da i drugi qudi do|u na takvu ideju, rekla Sne`ana Savi~i}-Sekuli}
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Plemenita misija Rotari kluba "Glorija"

Donatorski koncert u Banskom dvoru Kulturnom centru

Vijesti
Bawaluka

Koncert “Jedinstva“
BAWALUKA - Mje{oviti hor Srpskog pjeva~kog dru{tva “Jedinstvo“ Bawaluka odr`a}e cjelove~erwi kon cert du ho vne mu zi ke u Hra mu Hris ta Spa si teqa ve ~e ras u 21 ~as. Na programu koncerta nalaze se duhovna djela doma}ih, ruskih i bugarskih kompozitora. Kao solisti nastupi}e: Karolina Mihaj lo vi} - so pran, Ana Markovi} - sopran, Miqana Brezi~anin - sopran, Ana Si ma ni} - me co so pran i Slaven Abazovi} ba ri ton, a di ri gu je Ne mawa Savi}. M. P.

BAWALUKA - @enski Ro ta ri klub Bawalu ka “Glo rij a“ i Ban ski dvor Kulturni centar priredili su u srije du uve ~e koncert so lo pje sme i ari ja “Da i oni ~uju ovu qepotu“ u izvo |ewu Sne `a ne Sa vi ~i}-Sekuli} (sopran), solis te Ope re Na ro dnog po zo ri {ta u Beo gra du i pro fe so ra na Aka de mi ji umjetnosti u Bawaluci. Koncert je bio donatorskog karaktera i prihod od prodaje ulaznica namijewen je za kupovinu opreme za poboq{awe kvaliteta `ivota polaznika Centra za vaspitawe i obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora u Bawalu ci, tj. za ku po vi nu aparata “verboton G 20“. - Povod za ovaj koncert je prije svega plemenit i smatram da bi svaki humanitarni koncert trebalo da bude inspiracija da i drugi qudi do|u na takvu ideju. Ovo je moja prva saradwa sa “Glorijom“ i

Otava

Spomenik Pitersonu
OTA VA - Bri tan ska kraqica Elizabeta Druga otkrila je u srijedu u Otavi spo me nik ka nad skom yez muzi~aru Oskaru Pitersonu, koji je preminuo 2007. u 83. godini, javile su agen ci je. Bri tan ska kraqica, koja je nominalni {ef kanadske dr`ave, otkrila je bronzanu skulptu ru ko ja pred stavqa umjetnika za klavirom.

Sne`ana Savi~i}-Sekuli}

FOTO: S. ILI]

Nastupi
- Ova godina mi je bila izuzetno uspje{na. Imala sam tri premijere u Narodnom pozori{tu u Beogradu, a dvije u operi i teatru “Madlenijanum“ sa kojima smo gostovali u Zadru i Vara`dinu, gdje nas je publika izvanredno prihvatila. [to se ti~e mojih anga`mana, pored mog redovnog repertoara u dvije operske ku}e, ~ekaju me premijere “Lu~ija od Lamermura“ u septembru, “Figarove `enidbe“ u oktobru, a u martu idu}e godine imam zakazana dva koncerta sa filharmonijom u ^e{koj rekla je Sne`ana Savi~i}Sekuli}.

moram da istaknem da sam po~astvovana {to sam upravo ja izabrana da pomognem u ovoj plemenitoj misiji - rekla je Sne`ana Savi~i}-Sekuli}. Kako je istakla operska diva, svaki put bi se odazvala na neki sli~an humanitarni gest, jer je “posebno uzbu|ewe kada mo`ete na bilo koji na~in da pomognete“.

HUMANOST nema granica
Tako je u punoj sali Banskog dvora Kulturnog centra Sne`ana Savi~i}-Sekuli} publici jako emotivno izvela solo pjesme i arije, posebno izabrane, premijerno, za ovaj doga|aj. Program je po~eo recitativom i arijom Kleopatre iz opere “Julije Cezar“, a na repertoaru su se na{le kompozicije ^estija, Rahmawinova, Kowovi}a, Stankovi}a, Rosi-

nija, Pu~inija i drugih. - Zahvaqujemo Sne`ani Sa vi ~i}-Se ku li} {to je na{em gradu poklonila jedan vrhunski kulturni doga|aj i tako se pridru`ila na {oj hu ma ni tar noj akti vnosti. Hvala i svim donato ri ma i su or ga ni za to ru Ban skom dvo ru Kul tur nom cen tru na wiho voj ne se bi ~noj po mo }i i po dr{ci u

na{im nastojawima da poboq{amo kvalitet `ivota polaznika Centra za vaspitawe i obrazovawe i rehabi li ta ci ju slu {awa i go vora u Bawaluci - rekla je Amira @miri}, nova predsje dni ca Ro ta ri klu ba Bawaluka “Glorija“. Pre ma ri je ~i ma Mi re Grbi}, ~lanice Rotari kluba “Glorija“, prikupqen je ve-

}i dio sredstava potrebnih za kupovinu aparata “verboton G 20“. - Skupili smo vi{e od dvi je tre }i ne po tre bnih sredstava, a prikupqawe novca nastavi}emo i daqe kroz humanitarne aktivnosti od septembra, kada }e se rotarijanke ponovo okupiti da nastave sa svojim aktivnostima rekla je Mira Grbi}.

Va{ington

Priznawe Vilijamu Mervinu
VA[INGTON - Vilijam Mervin, pisac koji je jo{ 1960-ih prestao da upotrebqava znake interpunkcije, a najve}i dio proteklih 30 godina `ivi izolovano na Havajima, bi}e novi ameri~ki dr`avni pjesnik, javile su agencije. Kongresna biblioteka saop{tila je ju~e da }e Mervin od jeseni biti 17. kwi`evnik na tom polo`aju.

Wujork

Dejvid Dukovni u pozori{tu
“Kulturno qeto“ u Prijedoru
PRIJEDOR - U okviru manifestacije “Kulturno qeto 2010“ u prijedorskoj qetnoj ba{ti ve~eras gostuje Gradsko pozori{te “Jazavac“ iz Bawaluke sa predstavom “Mister Bin“. Rije~ je o komadu u re`iji Vladimira \or|evi}a koji je nastao na osnovu istoimene britanske serije Rouana Etkin so na, u ko jem glu me Ve li mir Blani} i Vladimir \or|evi}. Predstava “Mister Bin“ sadr`i 11 slika u kojima su na komi~an na~in pri ka za na pi tawa vje re, bon to na, men ta li te ta. Ve }i na sce na je uo kvi re na britanskim humorom koji je prila go |en na {em podnebqu, tako da }e poslije uspje{nog nastu pa pred bawalu ~kom pu bli kom i Pri je dor ~a ni mo}i da vide ovo pozori{no ostvarewe. Predstava po~iwe u 20.30 ~asova, a ulaz je slobodan. S. T. WUJORK - Ame ri ~ki glumac Dejvid Dukovni debi to va }e u po zo ri {tu u komadu Nila Labjuta “The Break of Noon“ koji }e biti postavqen na sceni u Wujorku, javile su agencije. Glumac koji se prosla vio u TV se ri ji i filmovima “Dosije Iks” tre nu tno igra u se ri ji “Kalifornikacija“. Nil La bjut autor je ko ma da “Oblik stvari“, “Posjedovawe“, “Bolni~arka Beti“ i “Razvaqivawe“.

Narodno pozori{te iz Beograda
BEOGRAD - Predstava “Ze~iji nasip“, po tekstu i u re`iji Sini{e Kova~evi}a, bi}e izvedena ve~eras na velikoj sceni Narodnog pozori{ta u Beogradu, jubilarni 50. put, javio je B92. Premijera je bila u novembru 2004. godine, a predstavu je do sada vidjelo vi{e od 15.000 gledalaca na mati~noj sce ni i na gos to vawima u Srbiji, kao i u Akcent teatru u Be~u. To je drama “za qude kojima je bliska velika tragedija malih ili obi~nih qudi“, ka`e se u najavi teatra. Lik Mihajla Savi}a na premijeri ove drame tuma~io je Vladan Gajovi}. On je za tu ulogu dobio nagradu “Ra{a Plaovi}“, koja se dodjequje za najboqe ostvarewe na beogradskim scenama izme|u dva Dana Narodnog pozori{ta (22. novembra). Kasnije je ulogu Mihajla igrao i Qubivoje Tadi}. U ansamblu su Qiqana Blagojevi}, Tanasije Uzunovi}, Qubomir Bandovi} i drugi.

Jubilarni “Ze~iji nasip“ Gostuje "Mister Bin"

24 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Zaustavi policajac automobil sa britanskom registracijom. Polako pri|e vozilu i upita suvoza~a: - A gdje je tebi volan? - Nemam ga. Moj kolega sa desne strane, ukrao mi ga

- na{ali se suvoza~. - Za{to si ti ukrao volan od svog kolege sa lijeve strane? - Nisam, ja sam voza~. - Molim da naplatim kaznu od vas, ja se ne {alim odgovori im policajac.

Ne odustaje od tu`be
Folk pjeva~ Aca Lukas ne namjerava da odustane od tu`be protiv pobjednika srpskog rijaliti serijala “Farma“, tako|e pjeva~a Milo{a Bojani}a. Lukas ka`e da }e Bojani}u sudskim putem uzeti svih 100.000 evra koje je on osvojio kao nagradu! Iako je Milo{eva supruga Branka jo{ tokom trajawa rijalitija izjavila da }e natjerati Bojani}a da se Lukasu javno izvini zbog tvrdwi da ga je gledao dok se drogira, prozvani folker je izjavio medijima da to ne}e uticati na wegovu odluku o tu`bi! - Ma kakvo izviwewe! I ja }u se wemu izviniti kad mu uzmem 100.000 evra! Tu`ba je napisana i ~im se vratim sa odmora, moj advokat }e je predati. Uop{te ne `elim vi{e da se bavim Bojani}em i sve {to sa wim imam ra{~isti}emo na sudu! Izneo je notornu la` o meni i mora}e da plati zbog toga – izjavio je Aca Lukas. Ina~e, popularni pjeva~ Lukas trenutno u`iva sa suprugom Sowom u hotelskom kompleksu “Riksos“, koji va`i za najboqi na ~itavoj turskoj obali. Ako ste qubiteq praziluka evo recepta za pripremu vrlo ukusnog jela od ovog povr}a. Danas se mo`e nabaviti gotovo tokom cijele godine i u raznim sortama, pa mo`ete izabrati izme|u tamno i svijetlozelenog, izme|u krupnog i sitnog, izme|u `ilavog i onog koji se kuvawem ili pe~ewem raska{i… Vrijeme pripreme zape~enog praziluka, prema ovom receptu je oko 50 minuta.

Zape~eni praziluk

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: POD, SPEKTATOR, OZ, TVRDWA, EMA, DEKRETI, SPRAT, BRANT, PZ, OTKO, RON, IT, ARVE, V, DVANAESTORICA, O, POPRAVKA, RW, ROSNOST, NE, STERANKO, STOLINA, VI, ONATAS, RG, JL, I, IKAR, UJED, ILONA, LUDA TRAVA.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 25

Razgovaraju dva zemqoradnika: - E, moj Jovane, vidi{ li ti kakva je to do{la su{a? Ma, kad bi pa-

lo malo ki{e, sve bi iza{lo iz zemqe. - ]uti i ne govori, pod zemqom su mi dvije punice.

Stara vra~ara tuma~i jednoj `eni: - Vidim u kartama da }e vam mu` uskoro umrijeti.

A `ena }e joj: - To znam, ali ho}e li biti istrage?!

Sastojci
(za 4 osobe) 1 kg 2-3 praziluka ~ena bijelog luka ka{ika nasjeckanog per{una ka{ika mje{avine za~ina (dodatak jelu) ve}a paradajza ka{ika hqebnih mrvica (prezle) jaja slatke pavlake

Priprema
1. Praziluk o~istite, uzdu`no ga presijecite i dobro operite. Stavite ga u kipu}u vodu, kratko prokuvajte (oko deset minuta), ocijedite i nasjeckajte na ve}e komade. 2. Na maslinovom uqu kratko prepecite grubo nasjeckan bijeli luk. Ovako pripremqen luk izvadite, a na isto uqe stavite pripremqeni praziluk, pospite ga mje{avinom za~ina, kratko prodinstajte, a na kraju dodajte nasjeckani per{un. 3. Vatrostalnu posudu prema`ite uqem. Na dno stavite polovinu koli~ine praziluka. Preko praziluka poslo`ite kri{ke paradajza, pospite hqebnim mrvicama i prekrijte preostalim prazilukom. 4. U dubqoj zdjeli izmije{ajte jaja, dodajte slatku pavlaku, biber i ka{i~icu za~ina, pa time prelijte praziluk. Pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni Celzijusa od 15 do 20 minuta.

Cijene u KM
praziluk luk per{un za~in paradajz prezla jaja pavlaka 2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,8 1,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Uspje{no se nosite sa situacijom. Savladavate sve prepreke. Problema mo`ete imati ukoliko pretjerate sa kritikovawem i ukoliko ne svedete aktivnosti na razumnu mjeru. Jo{ nije pravo vrijeme za dono{ewe kona~nih odluka. Umorni ste od ~ekawa, ali {ta da se radi.

Vaga
(23.9 - 22.10) Zbog ~ega ste posustali? Gdje se izgubio va{ optimizam? Sjetite se da ste bili i u goroj situaciji, pa ste ipak opstali. Poku{ajte da smawite izdatke i da materijalne vrijednosti zamijenite duhovnim. Bi}ete sre}niji i zdraviji. U suprotnom vam ne gine poti{tenost.

1

1

2 1

Bik

[korpija
(23.10 - 22.11) Ko je to uspio da vas naquti? Zbog ~ega ste namr{teni i napeti? Vidqivih i opipqivih razloga za takvo stawe nemate, ali ste ipak takvi. Mo`da su krivci planete. Upotrijebite svoje mo}i kako biste savladali violentnu situaciju i sa~uvali ono {to vam je najpotrebnije - zdrav razum.

Poslu`ivawe
Zape~eni praziluk mo`ete poslu`iti uz kuvanu junetinu.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5) Nedostaje vam izdr`qivost i upornost da se borite sa izazovima. Eto jednog od razloga za tiho nezadovoqstvo. Jo{ kad tome dodate partnerovo nastojawe da vas pravi qubomornim... Tje{ite se, situacija je promjenqiva.

4 250 ml

Savjet
Nakon {to prelijete praziluk i paradajz slatkom pavlakom, mo`ete preko toga naribati parmezan ili neki drugi sir.

5,8

Blizanci
(21.5 - 20.6) Posao i zdravqe su teme dana. Nezadovoqstvo u vezi sa tim danas je neizbje`no, mada bez jakih razloga. Savjetuje se odmor uz one stvari koje popravqaju raspolo`ewe, makar to bilo i farbawe ograde. U sitnicama }ete na}i unutra{wi mir. Okre}ete se novoj qubavi.

Strijelac
(23.11 - 20.12) Niko i ni{ta vas ne mo`e izbaciti iz kolosijeka. Odli~no funkcioni{ete zahvaquju}i prije svega svom uro|enom talentu da sve qude i okolnosti stavite na pravo mjesto. Jo{ kad biste uspjeli da budete tako odlu~ni na emotivnom planu, gdje bi vam bio kraj?

Bez pretjerane brige o djeci
Savremeni roditeqi u `eqi da u~ine ono {to je najboqe, na kraju zavr{e sa bezbroj savjeta i upozorewa da }e dijete, ukoliko ga ne vaspitavaju na odre|eni na~in, izrasti u ru`no i glupo stvorewe, koje ne}e imati pristojan posao, isti~e psiholog Najxel Lata
}i dio “te paranoje“ neutemeqen i da ga podgrijevaju proizvo|a~i sve novijih i savr{enijih proizvoda namijewenih djeci. [to je najgore, strahovawa i anksioznost roditeqa se prenose na djecu. tralijski klini~ki psiholog. Ka ko je pre ni je la no vinska agencija Tanjug, Lata apeluje na roditeqe da pu{taju djecu da prave gre{ke, da padaju i prqaju se i, {to je naj va `ni je, da imaju znatno vi{e vjere u wih, ali i u sebe. “Utje {ni“ zakqu~ak ovog aus tra lij skog stru~waka je da svi roditeqi i onako “zabrqaju na ovaj ili onaj na~in“ jer im je to “posao“. - Kao {to mi mo ra mo da pre`ivimo svoju djecu, tako i djeca moraju da pre`ive nas. A ako uspiju da nas zaobi|u, onda }e vjerovatno biti dobro - poru~uje ro di teqima ovaj spe ci ja lista za djecu sa problemati~nim pona{awem.

Rak
(21.6 - 20.7) Sva zbivawa vezana su za ku}u. Mo`da pretjerujete u premje{tawu namje{taja i pozivawu gostiju. Va`no je da se dobro osje}ate na svom terenu, posebno kad se uzme u obzir jedan zna~ajan doga|aj koji bi trebalo da iz korijena promijeni va{ `ivot. Napokon }ete i vi do`ivjeti veliku radost.

Jarac
(21.12 - 19.1) Odli~an dan za umjetnost, a lo{ za prakti~ne stvari. Situacija je jednostavna. Bavite se onim {to vam ide od ruke i bi}ete zadovoqni. Ukoliko se fokusirate na novac i posao, ima}ete problema jer situacija nije ru`i~asta. Mogu}i su zdravstveni problemi sa grlom.

ANKSIOZNOST roditeqa se prenosi na djecu
La ta na gla {a va da je dana{we dru{tvo isuvi{e us mje re no na iz bje ga vawe svakog rizika u vezi s djecom. - Me|utim, {to ste vi sve lu|i od brige, to je i djeci gore, a {to ste sre}ni ji, sre }ni ja su i ona. Za to mo ra te da os ta ne te zdrave pameti po svaku cijenu - insistira ovaj aus-

Lav
(21.7 - 21.8) Iznenadni doga|aji unose pozitivne promjene. Zaslu`ili ste i vi malo da predahnete od stresova i poslova. Dosadilo vam je da budete svima na usluzi, a da pri tome zanemarujete svoje istinske potrebe. Putovawe ili izmijewen pristup problemu unosi malo `ivosti u va{u svakodnevicu.

Vodolija
(20.1 - 18.2) Dru`ewe sa Lavovima prija. Zato se prisjetite Lavova koje poznajete. Mogu}nost fatalnog susreta sa ovim po vas fatalnim znakom postoji, ukoliko vjerujete u sudbinu. Izbjegavajte fizi~ke poslove zbog mogu}ih problema sa srcem. Dobijate zaslu`eno priznawe.

Postoji mnogo kwiga o vaspitawu djece i jo{ vi{e savjeta u vezi s tim, od ko jih naj ve }i broj tre ba ignorisati, smatra australijski klini~ki psiholog, autor nekoliko bestselera i do ma }in po pu lar ne TV emisije Najyel Lata. Ovaj spe ci ja lis ta za dje cu sa pro ble ma ti ~nim pona{awem, i sam otac dva dje~aka od deset i sedam godina, u svojoj novoj kwizi “Po li ti ~ki ne ko rek tno ro di teqstvo“, na gla {a va da se da nas ve }i na ro di teqa pretjerano i nepotrebno brine da ne “o{teti“ svoju djecu. La ta is ti ~e da sa vre meni roditeqi u `eqi da

u~ine ono {to je najboqe, na kraju zavr{e s milionima savjeta i upozorewa da }e dijete, ukoliko ga ne vaspitavaju na odre|eni na~in, izras ti u ru `no i glupo stvorewe, koje ne}e imati pristojan posao. Australijski stru~wak smatra da je “negdje izme|u osamdesetih i devedesetih godina preovladala moderna ide olo gi ja ro di teqstva“, no se }i so bom tovare osje}awa krivice i zabrinutosti za roditeqe bombardovane informacijama o onome {ta lo{e rade ili {ta bi mo glo da krene pogre{nim putem u vaspitavawu djece. Lata tvrdi da je najve-

Djevica
(22.8 - 22.9) Pripremate se za put. Od idu}ih doga|aja mnogo o~ekujete. Savjetuje se da nadawa svedete na razumnu mjeru kako se ne biste razo~arali. Dosta vam je bilo neugodnosti u prethodnom periodu, pa se spremate za nove izazovne do`ivqaje. Qubav vas i daqe grije oko srca.

Ribe
(19.2 - 20.3) Izvjesna situacija zahtijeva izolaciju. Mo`da vam prija dobrovoqna osamqenost u stanu, a mo`da }e vam ona biti nametnuta? Vatreni znaci vam prijaju jer unose dinamiku u va{ `ivot. Ovnovi i Strijelci su idealna kombinacija, dok Lavove treba izbjegavati.

26 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Feqton

ONI MORAJU UMRETI (Arena `ivota i smrti)

(6)

Podzemqe puno bludnica i sirijskih plesa~ica
DANIJEL P. MANIKS

Nali~je tribina Koloseuma bio je svijet za sebe: nastawen vra~arama, predskaziva~ima, bludnicama, prodavcima vo}a, spomen-predmeta i kobasica… Ovdje su mogli da kupe neke kulinarske specijalitete, me{inu vina; mogli su da posmatraju opscene plesove sirijskih i maurskih `ena uz pratwu bubweva, cimbala ili kastaweta; mogla se ovdje kupiti i usluga debelih, jako na{minkanih dje~aka, koji bi kru`ili podzemqem…

I pre nego {to je Koloseum bio izgra|en, predstave sa `ivotiwama bile su va`ni sastavni deo igara. Divqe zveri su se pojavqivale u igra ma jo{ od naj ra ni jih da na: u predstavama s uve`banim `ivotiwama ili pak u predstavama lova, u kojima bi u arenu pustili divqe jarce, jelene i antilope, a zatim bi ih iskusni lovci poubijali. Kasnije su u arenu pu{tali opasne zveri, poput lavova, leoparda, veprova i tigrova, a gladijatori bi se borili s wima. Bandita, zvanog Selur, car Avgust dao je baciti u kavez pun divqih zveri. Taj je prizor toliko odu{evio gomilu u areni, da je od tada izvr{ewe smrtne kazne nad osu|enim zlo~incima obavqano na taj na~in i tako postalo sastavni deo igara.

Svijet podzemqa
Divqim `ivotiwama su se slu`ili na toliko mnogo i savr{eno re`iranih na~ina. Mada su velikodostojnici vi{e u`ivali u gladijatorskim borbama, igre sa `ivotiwama bile su neverovatno popularne kod svetine i uzrokovale su pojavu qudi novog zanimawa, zva nih “bes ti ja ri ji“. Oni su se ba vi li iskqu~ivo `ivotiwama. Za te su qude postojale posebne {kole, poput onih gladijatorskih. Oni su ste kli i svo ju vlas ti tu tradiciju, a imali su svoj profesionalni re~nik i na~in odevawa. Jedan od poznatih bestijarija bio je Karpofor. O wemu se doznaje iz Marcijalovih zapisa: Karpofor je mogao da kontroli{e hidru, himeru i bikove koji pro`diru vatru – sve u isti ~as. To je, na `a-

lost, sve {to se pouzdano zna o wemu. Daqi tekst opisuje vrhunskog bestijarija iz vremena imperatora Domicijana, neposredno posle izgradwe Koloseuma. Neka se heroj-bestijarij, iz prakti~nih razloga zove Karpofor. Pretpostavimo da je Karpofor bio slobodwak – sin oslobo|enih roditeqa, koji su umrli ostaviv{i iza sebe sirotog de~aka. Ipak, kao sin biv{ih robova, bio je preziran. Ba{ zbog te pristrasnosti rimske svetine, bilo je gotovo nemogu}e da de~ak na|e bilo kakav posao. Tako se de~ak stao vrzmati oko Cirkusa Maksimusa, Cirkusa Flaminija, Neronova cirkusa i ostalih velikih rimskih cirkusa toga vremena. Mali je Karpofor nosio vodu za slonove, ~istio kaveze, glancao oru`je i opremu gladijatora i obavqao ~itav niz sli~nih malih poslova, dobijaju}i za to hranu i nekoliko nov~i}a. No}ivao je pod lukovima Cirkusa Maksimusa. Hiqadu lukova podupiralo je galerije sa sedi{tima, a ti su lukovi sa~iwavali lavirint prolaza, hodnika i uskih rupa u koje se mogao uvu}i samo tako maleni de~ak. Karpofor je poznavao taj lavirint tako dobro da ga je mogao pro}i zavezanih o~iju. Ovo “nali~je tribina“ bio je svet za sebe: nastawen vra~arama, predskaziva~ima, bludnicama, prodava~ima vo}a, spomen-predmeta i kobasica. Ovi su qudi osnovali usko povezano bratstvo i `iveli na ra~un svetine koja je dolazila na igre. Kad bi qudima dosadila neka predstava, silazili bi u ovo podzemqe. Ovde su mogli da kupe neke kulinarske specijalitete, me{inu vina; mogli su da posmatraju opscene plesove sirijskih i maurskih `ena uz pratwu bubweva, cimbala ili kastaweta; mogla se ovde kupiti i usluga debelih, jako na{minkanih de~aka koji bi kru`ili podzemqem u haqinama uzdignutim visoko iznad svojih bedara.

`ici na stra`wim nogama. Nau~io bi ih tako|e da tu`no zavijaju na pitawa: - [ta misli{ o Crvenima, Belima ili Plavima? – ili da veselo laju na pitawe: - [ta misli{ o Zelenima? – i to ako bi gledalac – prolaznik nosio zeleni cvet ili maramu.

^ovjek i zvijeri

Igre i glad
Za vladavine imperatora Nerona raspadalo se Rimsko carstvo. Odr`avawe ogromne rimske vojne sile mnogo je ko{talo narod koji je ve} gladovao. Nema vi{e na~ina da se zaustave pobune. Tribun je povikao: Moramo da odvratimo misli naroda od porazne stvarnosti… Za~as sve je zaboravqeno. Veliki stadion koji je mogao da primi 385.000 posjetilaca bio je ve} prepun. Igre su po~ele... Gozba...

Psi bi lajali ili zavijali na odre|enu boju, ali slu{aju}i pri tome tajne naredbe koje im je Karpofor davao rukom. De~ak je odrastao bez velikih iluzija o svom poslu, rimskoj svetini pa i samom caru. @ivot ga je uverio da je celi svet jedna velika arena – mesto bez pravde i milosti, u kome mogu pre`iveti samo lukavost, okrutnost i bezobzirnost. …Premda su se u {koli svi divili izuzetnoj sposobnosti mladi}a u vladawu s `ivotiwama, Karpofor nije bio omiqen. Ni najvidovitiji od wegovih u~iteqa nije mogao predvideti da }e taj tihi, zlovoqni mladi} jednoga dana postati najslavniji bestijarij Rima. Bio je malena rasta, tamnokos, ~vrsto gra|en i, premda se ne bi moglo re}i nespretan, svakako nije bio graciozan. Dobar je bestijarij trebalo da bude vitak i okretan poput modernog matadora. Mladi Karpofor nije bio dru`equbiv. Wegovo nesre}no detiwstvo u~inilo ga je sumwi~avim, {to je bio jedan od razloga zbog kojih se s tolikim `arom predavao `ivotiwama. Prezirao je svoje {kolske drugove i smatrao ih diletantima. Mnogi od wih nisu bili u areni s divqim `ivotiwama pre dolaska u {kolu, dok se Karpofor bavio divqim zverima jo{ od najranijeg de~a{tva. Nije cenio ni svoje u~iteqe, koji su suvi{e pa`we pridavali u~ewu iz kwiga, neprestano citiraju}i Aristotela i Plinija. Po Karpoforovom mi{qewu nijedan od te dvojice u~ene gospode nije imao pojma o `ivotiwama. Mladi} je pro{ao uobi~ajeno {kolovawe @IVOT JE ARENA, MJESTO BEZ u {koli za bestijarije i nau~io mnogo vi{e pravde i milosti, u kojem mogu da od one grube obuke koju je stekao kao de~ak, pre`ive samo lukavost i okrutnost ~iste}i kaveze u blizini arene. Kao i kod gladijatora, postojalo je vi{e vrsta bestijaU ovom svetu rastao je mali Karpo- rija: qudi koji su se specijalizovali za befor, saware}i da postane ~uveni gladija- `awe pred `ivotiwama, qudi koji su umeli tor ili pak veliki voza~ sportskih kola. izmicati `ivotiwi, borci s bikovima, kroWegov stvarni talenat ispoqio se u opho- titeqi lavova i mnogo drugih. |ewu sa `ivotiwama. Prona{ao bi neko(Nastavi}e se) liko pasa lutalica, nau~io ih da hodaju po

2. jul 1778. godine

2. jul 1877. godine

2. jul 1884. godine

Umro @an @ak Ruso
1778 - Umro je francuski filozof, pisac i kompozitor @an @ak Ruso, inspirator idejnog koncepta Francuske revolucije, posebno “Deklaracije o pravima ~ovjeka i gra|anina“. Wegova politi~ka filozofija bitno je uticala na Kanta, Fihtea i Hegela. Bavio se i muzikom i komponovao je operu “Seoski vra~“, melodramu “Pigmalion“ i napisao je “Muzi~ki leksikon“, “Disertaciju o modernoj muzici“, “Pismo o francuskoj muzici“. ..“Julija ili Nova Eloiza“, “Pismo Dalamberu“, “Pisma sa planine“, “Ispovijesti“...

Ro|en Herman Hese
1877 - Ro|en je wema~ki pisac Herman Hese, dobitnik Nobelove nagrade za kwi`evnost 1946, jedan od najzna~ajnijih kwi`evnika 20. vijeka. Pisao je i poeziju, pojedine wegove pjesme su antologijske vrijednosti. Osnovna tema wegove proze je nesklad izme|u kontemplativnog i ~ulnog. Specifi~na neprilago|enost normama savremenog gra|anskog poretka u~inila ga je {ezdesetih godina 20. vijeka idolom omladine na Zapadu. Djela: romani “Peter Kamencind“, “Pod to~kom“, “Gertruda“, “Roshalda“, “Demijan“, “Sidarta“, “Stepski vuk”, “Igra staklenih perli“, “Narcis“, “Zlatousti“.

Osnovana Narodna banka
1884 - Osnovana je Narodna banka Srbije. Prvobitni naziv bio je Privilegovana narodna banka Kraqevine Srbije. Banka je bila ure|ena po uzoru na Narodnu banku Belgije. U prvo vrijeme bila je smje{tena u Knez Mihailovoj ulici, a od 1890. nalazi se u namjenski gra|enom reprezentativnom zdawu u stilu neorenesansnog akademizma u ulici Kraqa Petra. Januara 1920. preimenovana je u Narodnu banku Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 27

NAJKUTAK REPUBLIKE SRPSKE
И ви можете учествовати у избору “Најкутак Републике Српске” тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама. JAVNE POVR[INE

1. Crkva u Strojicama - [ipovo

2. Eko centar Qekarice - Prijedor

3. Trg pjesnika - Trebiwe

4. Dom zdravqa - Han Pijesak

5. O[ “Ivan Goran Kova~i}“ - Mrkowi} Grad

6. O[ “Dositej Obradovi}“ Blatnica - Tesli}

7. Dom zdravqa Rogatica

8. Dom zdravqa - Gradi{ka

9. HE na Drini - Fo~a

10. Aqua park - Bawaluka

PRIVATNE POVR[INE

11. Nada Nikoli} - ^elinac

12. Sla|ana Stevanovi} - Jahorina

13. Konstantin Dragi} - Pelagi}evo

14. Qubica \uki} [tadler - Lakta{i

15. Dragan Ivkovi} - Nevesiwe

16. Milorad Bo`i} - Stri~i}i Bawaluka

17. \or|e Lu~i} - Vi{egrad

18. Du{ko Kova~evi} - Bistrica Bawaluka

19. Du{ko Tanasijevi} - Trebiwe

20. Qubinka Kliki} - Trn Bawaluka

SMS-om glasate tako {to, na broj 091/510-101 po{aqete poruku koja sadr`i rije~ GLAS zatim redni broj prostora. Primjer, ako `elite glasati za prijedlog pod rednim brojem 8, tekst SMS poruke glasi: GLAS 8. Broj va`i za sva tri operatera mobilne telefonije u BiH. Cijena poruke je 0,80 KM+PDV

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: “Глас Српске” (за Најкутак Републике Српске), Улица Bra}e Pi{teqi} 1, 78000 Бањаlука

OP[TINA LAKTA[I

OP[TINA K. DUBICA

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA TREBIWE

28 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo civilnih poslova

OGLASI

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 37/03), ~lana 5. Odluke o po~etku rada i utvr|ivawu sjedi{ta Centra za informisawe i priznavawe dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa (“Slu`beni glasnik BiH», broj 9/08) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Centra za informisawe i priznavawe dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa, broj: 01-02-2-981/08 od 27.2.2008. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Centra za informisawe i priznavawe dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa iz reda hrvatskog naroda i iz reda nacionalnih mawina ^lanovi Upravnog odbora Centra za informisawe i priznavawe dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa (CIP) ............ 2 ~lana U Upravni odbor CIP-a, koji ima 7 ~lanova, biraju se po dva predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik nacionalnih mawina. ^lanove Upravnog odbora CIP-a imenuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine na vrijeme od tri godine, pod uslovom da se inicijalno imenovawe provede u fazama, tako da svake godine jedna tre}ina ~lanova bude reizborna ili ponovo imenovana (~lan 46. stav 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u BiH, “Slu`beni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09). S obzirom da 30.10.2010. godine isti~e mandat jednom ~lanu iz reda hrvatskog naroda i jednom ~lanu iz reda nacionalnih mawina u Upravnom odboru CIP-a, raspisuje se Javni oglas za izbor dva ~lana Upravnog odbora CIP-a. ^lanovi Upravnog odbora CIP-a bi}e imenovani na period od tri godine. 1. Nadle`nost Upravnog odbora Upravni odbor upravqa CIP-om. Bli`e nadle`nosti Upravnog odbora utvr|uju se Statutom CIP-a. 2. Op{ti uslovi Kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora ispuwavati sqede}e op{te uslove: - da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, - da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~iweno s umi{qajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, - da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 3. Posebni uslovi Pored op{tih uslova kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove, i to: - zavr{ena visoka stru~na sprema (VII stepen stru~ne spreme), - znawe engleskog jezika, - iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovawa, posebno evropskih standarda za informisawe i priznavawe kvalifikacija (Lisabonska konvencija), - iskustvo u reformi sistema visokog obrazovawa u BiH. 4. Potrebni dokumenti Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti: 1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeqewu, adresom i kontakt telefonom, 2. ovjerenu kopiju va`e}e li~ne karte, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), 4. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine), 5. dokaz o znawu engleskog jezika, 6. dokaz o iskustvu u aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovawa, posebno evropskih standarda za informisawe i priznavawe kvalifikacija - Lisabonska konvencija (potpisana izjava), 7. dokaz o iskustvu u reformi sistema visokog obrazovawa u BiH (potpisana izjava), 8. uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 9. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije (ovjerena od strane nadle`nog organa), 10. izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (ovjerena od strane nadle`nog organa), 11. izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena od strane nadle`nog organa). Dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Napomena - dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas ne}e se vra}ati kandidatima, saglasno ~lanu 16. Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine. 5. Ostale napomene Svi kandidati sa liste u`eg izbora bi}e pozvani na intervju od strane Komisije za izbor. Prije intervjua svaki kandidat je du`an Komisiji za izbor dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac – izjavu u kome }e iznijeti bilo koje pitawe koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do wegovog imenovawa. 6. Podno{ewe prijava Javni oglas se objavquje u “Slu`benom glasniku BiH“, “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH“ i dnevnim novinama: “San“, “Glas Srpske“ i “Dnevni list“. Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana zadweg objavqivawa u dnevnim novinama, odnosno “Slu`benom glasniku BiH“ ili “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH“. Prijave sa tra`enim dokumentima dostavqaju se li~no ili preporu~enom po{iqkom, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom “Javni oglas za ~lana Upravnog odbora CIP-a“ Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.

Izdajem kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 29

Hotelsko ugostiteqsko turisti~ko Akcionarsko dru{tvo “PODRIWE” BRATUNAC U STE^AJU BRATUNAC, Svetog Save 77 Broj: 40/10 Datum: 22.6.2010. god. Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca, broj St-6/05 od 15.11.2007. god. i Odluke Odbora povjerilaca broj 39/10 od 22.6.2010. godine, ste~ajni upravnik Hotelsko ugostiteqsko turisti~kog Akcionarskog dru{tva “Podriwe” Bratunac u ste~aju, Bratunac Svetog Save 77, objavquje ZA 32. JAVNO NADMETAWE – LICITACIJA Vr{i se prodaja imovine ste~ajnog du`nika Hotelsko 5. Ponu|a~i na trideset drugom javnom nadmetawu (licugostiteqsko turisti~kog akcionarskog dru{tva “Poitaciji) za imovinu iz ta~ke 1.a) du`ni su uplatiti na driwe” Bratunac u ste~aju, sa sjedi{tem u ulici Svetog ime obezbje|ewa iznos od 50.000,00 KM, a za imovinu iz Save 77 i to: ta~ke 1.b) da uplate na ime obezbje|ewa iznos od 500,00 1.a) Objekat hotela “Fontana” sa qetnom ba{tom, KM na `iro ra~un broj 555-001-00114143-47, sa nazukupne povr{ine 2.265 m2 nakom za u~e{}e na trideset drugom javnom nadmetawu 1.b) Gara`a za motorno putni~ko vozilo povr{ine 16 m2; (licitaciji), najkasnije na dan 16.7.2010. god. 2. Utvr|ena vrijednost imovine iz ta~ke 1.a) iznosi 6. Kupac je du`an u roku od 30 dana od kupovine da up550.000,00 KM, a iz ta~ke 1.b) iznosi 2.000,00 KM. lati cjelokupan iznos prodajne cijene, a ako ne Prodaja }e se izvr{iti kombinovanom metodom izvr{i uplatu smatra}e se da je odustao od kupovine i zatvorenih ponuda, gdje }e po~etna cijena na licgubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa. itaciji biti najpovoqnija ponuda. 7. Sve tro{kove oko kupoprodajnog ugovora, kao i pri3. Prodaja imovine iz ta~ke 1.a) i 1.b) obavi}e se dana padaju}e poreze i takse, snosi kupac. 19.7.2010. godine u 13 sati, u prostorijama Hotela 8. Za ostale informacije mo`ete se obratiti na tele“Fontana” Bratunac, ulica Svetog Save 77; fon broj 065/493-001; 4. Imovina iz ta~ke 1.a) i 1.b) prodaje se u fakti~kom 9. Trideset drugo javno nadmetawe }e se odr`ati i ako i pravnom stawu u kakvom se ta imovina nalazi u mobude prijavqen samo jedan ponudilac. mentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim HUT AD “Podriwe” Bratunac u ste~aju ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje; Ste~ajni upravnik

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps 003925 03 Ps Bawaluka, 24.5.2010. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi}-@dral, u pravnoj stvari tu`ioca REPUBLIKA SRPSKA - Ministarstvo finansija Bawaluka, protiv tu`enog Privatno preduze}e za marketing i in`iwering u ra~unovodstvu “Oksa” Slatina bb, op{tina Lakta{i, radi povrata nov~anog iznosa, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. glasnik RS” br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), objavquje sqede}i:

OGLAS

OGLAS
Dana 04.04.2003. godine tu`ilac REPUBLIKA SRPSKA- Ministarstvo finansija Bawaluka, podnio je tu`bu protiv tu`enog Privatno preduze}e za marketing i in`iwering u ra~unovodstvu “Oksa” Slatina bb, op{tina Lakta{i, radi povrata nov~anog iznosa. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itequ vrati iznos od 9.000,00 KM na ime upla}enog avansa, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07.08.2001. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa ~l. 70 stav 1 ZPP-a.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe
Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te - sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
Obavje{tava se javnost da se NACRT REGULACIONOG PLANA PRIJE^ANI stavqa na javni uvid. Nacrt Regulacionog plana stavqa se na uvid u prostorije preduze}a “Stilling“ d.o.o. Bawaluka, Ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 17. , prostorije Administrativne slu`be Grada Bawaluka, te Mjesnu zajednicu “Zalu`ani“ svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od 8 do 16 ~asova. Nacrt Plana bi}e objavqen i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba. Za vrijeme javnog uvida svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u kwigu koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e biti Nacrt izlo`en ili u formi dopisa Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe ili preduze}u “Stilling“ d.o.o. Bawaluka, Ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 17. Izlagawe Nacrta na javni uvid i davawe mi{qewa, primjedbi i prijedloga traja}e 30 dana, po isteku 8 dana od dana objavqivawa.

30 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA NA^ELNIK OP[TINE Administrativna slu`ba op{tine Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Broj: 02/7-562-1-116 /10 Datum, 28.6.2010. godine Na osnovu ~lana 12. Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o stambenom zbriwavawu porodica poginulih boraca ratnih vojnih invalida odbrambeno- otaybinskog rata Republike Srpske, (“Slu`beni glasnik Republike Srpske “, broj 73/08) a nakon dopune prijedloga kona~ne rang- liste u vezi sa Programom potpunog stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj Prvostepena stambena komisija op{tine Bijeqina dana 28.6.2010. godine d o n o s i
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ostoji} (Save) Cvija Luki} (Vasilije) Zora Dragi~evi} (Stojan) Slavojka Budi{a (Qupko) Radmila Petrovi} (Ilija) Jadranka Luki} (Stojana) Mirjana Miladinovi} (@ivan) Joka \ukanovi} (Janka) Jelisavka Gavri} (Niko) Marica Lazi} (Vojislav) Marica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 15 10 10 10 10 10 5 5 5 5

OGLASI
165 160 160 160 160 160 155 155 135 135

PRIJEDLOG DOPUWENE KONA^NE RANG- LISTE
potpunog stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I - IV kategorije op{tine Bijeqina Nakon prijema prijava za evidenciju za stambeno zbriwavawe u 2008. godini, Prvostepena stambena komisija je uradila Prijedlog dopuwene kona~ne-rang liste stambenog zbriwavawa poginulih boraca i ratnih vojnih invalida op{tine Bijeqina u skladu sa ~l.11 Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o stambenom zbriwavawu porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske. Korisnici su razvrstani u prioritetne grupe prema odredbama ~lana 14. i prema kriterijumima iz ~lana 15. Uredbe o stambenom zbriwavawu (status ~lana porodice poginulog borca, status ratnog vojnog invalida, stambena situacija, du`ina vojnog anga`ovawa u ratu, broj ~lanova porodi~nog doma}instva, zdravstveno stawe ~lanova porodi~nog doma}instva, socijalna situacija i status ~lana porodice civilne `rtve. Komisija je rje{avala zahtjeve u skladu s ~lanom 39. ~lanom 11. Uredbe o stambenom zbriwavawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07, 73/08). Prijedlog dopuwene kona~ne rang-liste je sastavqen sqede}im redoslijedom i sadr`i: - Prijedlog dopuwene kona~ne rang-liste stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca dodjelom stambenih jedinica stana ili ku}e, izgra|enih ili kupqenih po prioritetnim grupama. - Prijedlog dopuwene kona~ne-liste stambenog zbriwavawa ratnih vojnih invalida dodjelom stambenih jedinica stana ili ku}e, izgra|enih ili kupqenih po prioritetnim grupama. Na Prijedlog dopuwene kona~ne rang-liste mo`e se izjaviti prigovor u roku od osam dana dana objavqivawa liste. NA^ELNIK ODJEQEWA Nenad Radlovi} REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA Broj: 02/7-562-1-116 /10 Datum: 28.6.2010. godine Prijedlog dopuwene kona~ne rang -liste stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca dodjelom stambenih jedinica, stana ili ku}e, izgra|enih ili kupqenih po prioritetnim grupama I (PRVA) PRIORITETNA GRUPA 1. Roditeqi dva ili vi{e poginulih boraca (nije bilo prijava koje bi pripadale prvoj prioritetnoj grupi) II (DRUGA ) PRIORITETNA GRUPA 1. djeca bez oba roditeqa (nije bilo prijava koje bi pripadale drugoj prioritetnoj grupi) 2. RODITEQI POGINULOG BORCA
Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana RVI situacija anga`ovawa u PPB ratu Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno stawe ~lanova Socijalna Ukupno porodi~nog situacija u bodova doma}instva doma}instvu

3. ^lanovi {ire porodice (brat, sestra, djed, baba) poginulog borca-nije bilo prijave koja bi pripadale ovoj grupi PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA Predsjednik komisije ^lan, Lazi} Qubi{a ^lan, Radi} @arko Nata{a Mastilo ^lan, Jovi} Milorad ^lan, Jovanovi} Dragan REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA Broj: 02/7-562-1-116 /10 Datum: 28.6.2010. godine

Prijedlog dopuwene kona~ne rang -liste stambenog zbriwavawa RATNIH VOJNIH INVALIDA
dodjelom stambenih jedinica, stana ili ku}e, izgra|enih ili kupqenih po prioritetnim grupama I (PRVA) PRIORITETNA GRUPA 1. Roditeqi dva ili vi{e poginulih boraca 2. RATNI VOJNI INVALID PRVE KATEGORIJE
r.b. Prezime, ime oca i ime Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana anga`ovawa u RVI situacija ratu PPB Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno Socijalna Ukupno stawe ~lanova porodi~nog situacija u bodova doma}instvu doma}instva

1.

Kova~evi} (Milorad) Ilija

70

25

15

20

130

II (DRUGA ) PRIORITETNA GRUPA 1. Djeca bez oba roditeqa 2. Roditeqi poginulog borca 3. ^lanovi u`e porodice poginulog borca: bra~ni drug i djeca, ili samo djeca 4. RATNI VOJNI INVALID DRUGE KATEGORIJE SA PRIZNATIM PRAVOM NA DODATAK ZA WEGU I POMO] (nije bilo prijava koje bi bile uvr{tene u ovu grupu) III (Tre}a) PRIORITETNA GRUPA 1.^lanovi u`e porodice poginulog borca: bra~ni drug sa djetetom ili samo dijete 2. Bra~ni drugovi bez djece 3. ^lanovi {ire porodice (brat, sestra, djed, baba) poginulog borca 4. RATNI VOJNI INVALID DRUGE KATEGORIJE BEZ DODATKA ZA WEGU I POMO]
r.b. Prezime, ime oca i ime Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana anga`ovawa u RVI situacija ratu PPB Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno Socijalna Ukupno stawe ~lanova porodi~nog situacija u bodova doma}instvu doma}instva

1 2 3

Surla (Nedeqko) Mihajlo Ivkovi} (Vlado) Jovica Spasojevi} (Qubi{a) Goran

40 40 40

50 50 15

15 15 15

20 15 15

125 120 85

IV (^ETVRTA) PRIORITETNA GRUPA 1. RATNI VOJNI INVALID TRE]E KATEGORIJE
r.b. Prezime, ime oca i ime Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana anga`ovawa u RVI situacija ratu PPB Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno Socijalna Ukupno stawe ~lanova porodi~nog situacija u bodova doma}instva doma}instvu

r.b.

Prezime, ime oca i ime

1 2

Velemir (Mihajlo) Du{an Milovanovi} (Slavko) Anatolij

30 30

50 30

15 15

20 5

115 80

1 2 3 4 5 6 7 8

Vukomanovi} (Ilije) Dragomir Pqevaq~i} (Ranko) Petra Nikoli} (Lazo) Jovo [e{um (Kosta) Milica Qubojevi} (Jovo) Milica Manojlovi} (Luka) Ru`a Stojanovi} (Kosta) Zorka Todi} (Lazar) Radojka

100 100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 15

13

10 15 10 10 5 5 5 10

173 165 160 160 155 155 155 125

2. RATNI VOJNI INVALID ^ETVRTE KATEGORIJE
r.b. Prezime, ime oca i ime Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana anga`ovawa u RVI situacija ratu PPB Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno Socijalna Ukupno stawe ~lanova porodi~nog situacija u bodova doma}instva doma}instvu

1

Vujinovi} (Branko) Nenad

20

15

15

50

PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA Predsjednik komisije Nata{a Mastilo REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA Broj: 02/7-562-1-116/10 Datum, 28.6.2010. godine ^lan, Lazi} Qubi{a ~lan, Jovi} Milorad ^lan, Radi} @arko ^lan, Jovanovi} Dragan

3. ~lanovi u`e porodice poginulog borca: bra~ni drug, ili samo djeca (nije bilo prijava koje bi pripadale u ovu grupu) III PRIORITETNA GRUPA: 1.^lanovi u`e porodice poginulog borca: bra~ni drug sa djetetom ili samo dijete
Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana RVI situacija anga`ovawa u PPB ratu Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno stawe ~lanova Socijalna Ukupno porodi~nog situacija u bodova doma}instva doma}instvu

r.b.

Prezime, ime oca i ime

SPISAK
LICA KOJA NISU RANGIRANA ZA DODJELU STAMBENIH JEDINICA (zahtjevi iz 2007. i 2008. godine) 13. Kukoq (Gojko) Milan, razlog - nema opravdan dokaz za Prvostepena stambena komisija na osnovu ~l. 34 Uredbe o stambenom zbriwavawu porodica poginulih podnijet zahtjev po ~l. 40 Uredbe. boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno otay14. Bo`i} (Blagoje) \oko, razlog - civilna `rtva, binskog rata Republike Srpske (“Slu`beni glasnik 15. Kuzman (Nikola) Mira, razlog - nema status porodice Republike Srpske“, broj 43/07 i 73/08) isti~e i spipoginulog borca, sak lica koja nisu rangirana. 16. Erak (Nedeqko) Joka, razlog - nema izja{wewa za dokazivawe ~iwenice da nema namjeru se vratiti u prijera1. Lali} (Gojko) Bo`anka, razlog - smje{tena kroz Protno mjesto, nema vaqan dokaz o imovini u federaciji, gram 2007. godine, 17. Igwati} (Risto) Korsa, nema potvrde iz cipsa, `ivi 2. Piqi} (Milana) Mira, razlog - odustala od zahtjeva, u Americi, nema ovjerene izjave da nema namjeru se vra3. Tanackovi} (Drago) Nada, ne ispuwava uslove iz ~lana titi u prijeratno mjesto `ivqewa. 40 Uredbe, (jer je zahtjev podnijet, 30.10.2008. godine.) 18. Ma~kovi} (Qubomir) Slavi{a, ne ispuwava uslove iz 4. Milutinovi} (Pero) Nedo, razlog - koristio donaciju, ~l. 40 Uredbe (podnijet zahtjev 22.9.2008. godine) 5. Jovanovi} (Petar) Miroslav, razlog - nema dokumenta19. Balaban (Petar) Milka, ne ispuwava uslove iz ~l. 40 ciju o prijeratnoj imovini, Uredbe (podnijet zahtjev 23.9.2008. godine). 6. Niki} (Nikola) Ilinka, razlog - ne ispuwava uslove 20. Dra{kovi} (Jovan) Danica, ne ispuwava uslove iz ~l. iz ~lana 40 Uredbe (zahtjev podnijet 2.12.2008. godine) 40 Uredbe (podnijet zahtjev 28.10.2008. godine). 7. Ko~i} (Stanko) Zora, razlog - nema status porodice poginulog borca, Svako lice, koje je podnijelo zahtjev za stambeno 8. Suboti} (Ilija) Dragica, razlog - nema status porozbriwavawe mo`e izjaviti prigovor na prijedlog dice poginulog borca, rang liste, u roku od osam dana od dana wenog objav9. Koji} (Cvija) Sreten, razlog -nema status porodice poqivawa putem ovog odjeqewa. ginulog borca, 10. Novakovi} (Cvijeta) Radislavka, razlog - civilna Predsjednik, Nata{a Mastilo________________ `rtva, ~lan, @arko Radi} ________________ 11. Cvijanovi} (\uro) Stojanka, razlog - nema status po~lan, Milorad Jovi} ________________ rodice poginulog borca, ~lan, Qubi{a Lazi} _________________ 12. Demowi} (Milan) Slobodan, razlog - prodata imo~lan, Dragan Jovanovi} _________________ vina,

1 2

Petrovi} (Jovo) Milica Popr`en (Mladinko) Du{anka 3 Vanovac (Prokopija) Tankosa 4 Vukovi} (Mitar) Mileva 5 Jovanovi} (Sretko) Dragana 6 Konculi} (Luka) Jadranka 7 [arenac (Obren) Jelena 8 Novak (Risto) Milojka 9 Vujanovi} (Josif) Nada 10 Ivani} (Qubo) Jawa 11 Naranyi} (Radoslav) Biqana 12 Jelisavac (Bo{ko) Dijana

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10

165 165 165 165 165 160 160 160 160 160 160 160

2. Bra~ni drugovi bez djece
Du`ina Status vojnog Status Stambena ~lana RVI situacija anga`ovawa u PPB ratu Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Zdravstveno stawe ~lanova Socijalna Ukupno porodi~nog situacija u bodova doma}instva doma}instvu

r.b.

Prezime, ime oca i ime

1 2 3 4

Sekuli} (Veqko) Milena Savi} (Stevan) Smiqana Vukobrat (Du{an) Stevka \ukanovi} (Mile) Borka

100 100 100 100

50 50 50 50

15

15 25 25 15

180 175 175 165

OGLASI Na osnovu ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 31. Statuta, Upravni odbor AD “^AJAVEC-MEGA“ Bawaluka u p u } u j e
Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Bawaluka Broj: 01/374-3643/10 Datum: 1.7.2010. godine

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 31

JAVNI POZIV
ZA 13. GODI[WU SKUP[TINU AKCIONARA AD “^AJAVEC-MEGA“ BAWALUKA Na osnovu ~lana 267. Zakona o privrednim dru{tvima, i ~lana 27. Statuta, Upravni odbor AD “^AJAVEC-MEGA“ Bawaluka je 30.6.2010. godine donio odluku o sazivawu 13. godi{we Skup{tine akcionara koja }e se odr`ati u ~etvrtak, 5.8.2010. godine, u Upravnoj zgradi Dru{tva u Bawaluci, u ulici Vladike Platona broj 3, sa po~etkom u 14 ~asova. U slu~aju nedostatka kvoruma u nazna~enom terminu, ponovqena godi{wa Skup{tina }e se odr`ati istog dana i na istom mjestu, sa po~etkom u 14.30 ~asova. Za Skup{tinu je predlo`en sqede}i Dnevni red: I. Prethodni postupak: 1. Otvarawe Skup{tine (generalni direktor Dru{tva), i izbor radnih tijela Skup{tine: a) Izbor Predsjednika Skup{tine; b) Izbor zapisni~ara, c) Izbor ovjeriva~a zapisnika (2 akcionara); d) Izbor Komisije za glasawe (3 ~lana); e) Utvr|ivawe kvoruma za odr`avawe Skup{tine i odlu~ivawe na Skup{tini; II. Redovan rad: 2. Dono{ewe odluke o usvajawu dnevnog reda 13. godi{we Skup{tine; 3. Dono{ewe odluke o usvajawu zapisnika sa XII Skup{tine, od 23.12.2009. godine; 4. Dono{ewe odluke o usvajawu novog Poslovnika o radu Skup{tine Dru{tva 5. Dono{ewe odluke o usvajawu izvje{taja o poslovawu Dru{tva u 2009. godini, i to: a) Godi{weg finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu, b) Izvje{taja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izve{taja Dru{tva za 2009. godinu, c) Izvje{taja Upravnog odbora Dru{tva za 2009. godinu; 6. Dono{ewe odluke o raspore|ivawu dobiti Dru{tva, iskazane po zavr{nom ra~unu Dru{tva za 2009. godinu; 7. Dono{ewe odluke o izboru ~lana Upravnog odbora Dru{tva; 8. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu; 9. Dono{ewe odluke o davawu saglasnosti za zakqu~ewe ugovora sa ~lanovima Upravnog odbora Dru{tva. Svi akcionari mogu pregledati i dobiti sve materijale i prijedloge odluka za navedene ta~ke dnevnog reda Skup{tine, po~ev od dana objavqivawa ovog javnog poziva, i to u Upravnoj zgradi Dru{tva u Bawaluci, u ulici Vladike Platona broj 3, u vremenu od 8 do 15 ~asova. Ovaj javni poziv je objavqen i na internet stranici Dru{tva www.cmega.ba. UPRAVNI ODBOR AD ^AJAVEC-MEGA BAWALUKA

Na osnovu ~lana 22. Zakona o stvarnim pravima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 124/08 i 58/09), Odluke Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, broj: 02/015-3060-8/10 od 10.6.2010. godine, i ~lana 30. Statuta Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 06/04, 19/05, 63/08, 64/09 i 105/09), direktor Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, Bawaluka, objavquje

o prodaji poslovnog prostora 1. Prodaje se poslovni prostor Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske u Fo~i u kojem je smje{tena kancelarija i poslovnica Fo~a, a koji se nalazi u ulici Kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 12., povr{ine 183,00 m2, upisan u posjedovni list 462 k.o. Fo~a. 2. Prodaja poslovnog prostora iz ta~ke 1. ovog Oglasa izvr{i}e se putem prikupqawa pismenih ponuda. 3. Po~etna i najni`a cijena poslovnog prostora iz ta~ke 1. ovog Oglasa je 169.860,60 KM (vrijednost poslovnog prostora 156.135,60 KM i vrijednost zemqi{ta 13.725,00 KM). Ponuda ~ija je cijena mawa od cijene utvr|ene u ta~ki 3. ovog Oglasa ne}e se uzimati u razmatrawe. 4. Potencijalni kupci du`ni su uplatiti na ime obezbje|ewa u~e{}a na Oglasu iznos od 10% od najni`e cijene iz ta~ke 3. ovog Oglasa, odnosno iznos od 16.986,06 KM, na `iro ra~un Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, Bawaluka, broj: 551-001-00000163-25, kod Unicredit banke AD Bawaluka. 5. Ponude sa dokazom o uplati obezbje|ewa u skladu sa ta~kom 4. ovog Oglasa mogu dostaviti sva pravna i fizi~ka lica koja nemaju zakonskih smetwi, najkasnije do 26.7.2010. godine do 12 ~asova, sa naznakom “Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Fo~i” u zape~a}enoj koverti na adresu Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, Bawaluka, ulica Zdrave Korde broj 8. 6. Otvarawe ponuda izvr{i}e Komisija Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske (koju }e imenovati direktor Fonda) dana 26.7.2010. godine, u 13 ~asova u poslovnoj zgradi Fonda u Bawaluci, ulica Zdrave Korde broj 8., prizemqe, soba broj 20. 7. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati a) fizi~ka lica li~no ili po punomo}niku - ako otvarawu ponuda prisustvuju li~no, du`na su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka otvarawa ponuda pokazati Komisiji li~nu kartu ili paso{ i dokaz o uplati obezbje|ewa. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti je obavezan predati Komisiji vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati obezbje|ewa. b) pravna lica predstavqena po zakonskom zastupniku ili punomo}niku -ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik isti je obavezan Komisiji predati na uvid rje{ewe o upisu u sudski registar, li~nu kartu i dokaz o uplati obezbje|ewa. Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan da Komisiji preda na uvid vaqanu punomo}, rje{ewe u upisu u sudski registar i dokaz o uplati obezbje|ewa. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvr|ivawe identiteta ili bez navedene dokumentacije ne}e mo}i u~estvovati u postupku otvarawa ponuda. 8. Poslovni prostor pobli`e opisan u ta~ki 1. ovog Oglasa prodaje se u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije, a isti se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 do 15 ~asova uz prethodnu najavu \uri} Dra`enki, {efu Kancelarije Fo~a na telefon broj: 066/810-605. 9. Prodaja poslovnog prostora iz ta~ke 1. }e se obaviti i ako na Oglas prispije samo jedna ponuda potencijalnog kupca koja zadovoqava sve uslove propisane ovim Oglasom. 10. Kupac je najpovoqniji ponu|a~ i du`an je da najkasnije u roku od 30 dana od dana otvarawa ponuda uplati cjelokupan iznos prodajne cijene na `iro ra~un iz ta~ke 4. ovog Oglasa, a ostali uslovi bi}e definisani ugovorom o kupoprodaji, koji }e se potpisati u roku od 15 dana od dana otvarawa ponuda. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni svoje obaveze, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa. 11. Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku iz ta~ke 10. ovog Oglasa, Komisija }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku od 30 dana od prijema tog zakqu~ka uplatiti ponu|enu cijenu. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i i za tre}eg ponu|a~a. 12. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene (osim drugog i tre}eg po redu) vrati}e se upla}eno obezbje|ewe nakon otvarawa ponuda. 13. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora kao i pripadaju}e poreze i takse snosi kupac. Direktor Goran Kqaj~in, dipl. pravnik

OGLAS

Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Bawaluka Broj: 01/015/120-3572-1/10 Dana: 29.06.2010. godine Na osnovu ~lana 15. Zakona o radu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 55/07) i ~lana 30. Statuta Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 06/04,19/05,63/08, 64/09 i 105/09), a u vezi s Ugovorom o sufinansirawu plate pripravnika, broj:01/015-3572/10 od 28.6.2010. godine, direktor Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, Bawaluka, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u radni odnos na odre|eno vrijeme I Raspisuje se javni konkurs za prijem 5 (pet) pripravnika sa zavr{enom visokom stru~nom spremom, i to: 1. Diplomirani ekonomista...........3 izvr{ioca 2. Doktor medicine ..........................2 izvr{ioca II Pripravnici se primaju u radni odnos na odre|eno vrijeme (12 mjeseci), radi obavqawa pripravni~kog sta`a i polagawa pri pra vni~kog ispita, a u skladu s Ugovorom o sufinansirawu plate pripravnika, broj: 01/015-3572/10 potpisanim sa Zavodom sa zapo{qavawe Republike Srpske, Isto~no Sarajevo – Pale. III OP[TI USLOVI Kandidati koji se prijavquju na konkurs moraju ispuwavati sqede}e op{te uslove: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova, 5. da ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod optu`bom toga suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojavi pred sudom (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH). IV POSEBNI USLOVI Pored op{tih uslova kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove: - VII stepen stru~ne spreme, VSS, ekonomskog i medicinskog smjera, - poznavawe rada na ra~unaru, - da prvi put zasnivaju radni odnos u stepenu visoke stru~ne spreme, - da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske. V POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova (original ili ovjerene kopije): - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - diplomu o zavr{enoj {koli (fakultetu), - uvjerewe nadle`nog suda da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - potpisanu i ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz ta~ke III podta~ka 4. i 5., - potvrdu da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe, - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidati koji budu izabrani). Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, obavi}e se razgovor - intervju u Fondu zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Bawaluka, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VI ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave se podnose na adresu: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, Bawaluka, ul. Zdrave Korde broj 8. Prijave se mogu dostaviti i li~no na protokol na navedenoj adresi. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Izvr{ni direktor Sektora za pravne poslove Miodrag Ili}, dipl. pravnik Direktor Goran Kqaj~in, dipl. pravnik

UNIVERZITET U BAWALUCI ARHITEKTONSKO-GRA\EVINSKI FAKULTET Broj: 880-1/10 Bawaluka: 24.6.2010. god.

OBAVJE[TEWE
Ura|ena doktorska disertacija kandidata mr Katarine Jevti}-Novakovi} pod nazivom “Predgra|e Beograda i wegova transformacija tokom 20-og veka“, zajedno sa Izvje{tajem Komisije stavqa se na uvid javnosti 30 dana u biblioteku fakulteta. Komisija

32 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u u centru Kre{eva, cijena povoqna, tel. 065/795-091. Prodajem novu ku}u, useqiva, Gavrila Principa, veliki dnevni boravak, ni{a, kupatilo, tri sobe, centralno, balkon, tel. 387 65/572-929. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, na dobroj lokaciji, plac 1.000 m2, ogra|en, ku}a ukwi`ena, 1/1, tel. 38765/513-928. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511121. Prodajem poslovno-stambenu ku}u na parceli 600 m2 u Bawaluci kod “^ajaveca” ili mijewam za stan uz dogovor, tel. 065/413-509; 2922 G. pjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611441. Izdajem prazan stan, dvori{na, tel. 352-707. Iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, lamele M. Jugovi}a, Bawaluka, tel. 387 65/079-083. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511121. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Zlatibor sobe za prijatan odmor, u zelenilu i ti{ini, povoqno, tel. 064/239-1344, 031585-763. Izdajem namje{tene dvije jednokrevetne sobe, cijena po dogovoru, zvati od 16 do 19 ~asova, tel. 051/218930. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom i kuhiwom - Obili}evo, tel. 066/636-693. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890. Izdajem mu{karcu sobu sa grijawem, kupatilom, posebnim ulazom, u centru, Obili}evo, tel. 066/617-682; 051/462-986.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121.

IZDAVAWE

Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar , {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Hitno prodajem “krajsler” limuzinu crne boje, automatski mjewa~, ko`na sjedi{ta, potpuno ispravan, registrovan, odli~no izgleda, cijena 1.000 evra, tel. 387 66/397-497. Prodajem “alfu romeo 155” g.pr.1995, motor 2.0 tvin spark, ima plin, servisirrana, cijena 4.500 KM, tel. 387 65/687-451. Prodajem “alfu 146”, benzin, plin, ful, oprema, 2000. g. pr. 1400 cc.Registrovana do nove godine, cijena 5.000 KM, hitno!, tel. 387 65/497-037. , “Golf 2” 83 godina, istekla registracija, u dobrom stawu 2000 km, Prwavor, tel. 065/037-119.

Izdajem kancelarijski prostor u centru

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m , osmi sprat, Bawaluka, Reqe Krilatice (blizu {kole i supermarketa), dobar raspored, tel. 387 65/885-111. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53 m2 preko puta “Glasa Srpske”, renoviran i klimatizovan, tel. 38765/732-203. Prodajem troiposoban stan, 91 m2, centar grada, drugi sprat sa gara`om i dvori{tem, pogodno i za kancelarije, tel. 38765/572-929. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawaluka, Borik, ul. @ivojina Mi{i}a 49 A, tel. 387 65/518-567. Prodajem stan 58 m u Boriku, blizu fakulteta, renoviran, tel. 387 65/832572. Prodajem stan u Korduna{koj, 70 m2, prvi sprat, Borik, tel. 066/235-816. Prodajem dvosoban stan (baraka) u Lazarevu 3, tel. 387 65/384-376. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511121. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121.
2

Prodajem aluminijumski radijator 20 ~lanaka, tel. 352-707. Prodajem pe} za grijawe, tel. 352707. Prodajem pi{toqe CZ 7,65 i duga devetka sa municijom, tel. 387 65/671262. Prodajem “cepter” kuhiwsku garnituru, sto okrugli i ~etiri stolice, sanduk za posteqinu, sto za TV, radio i video, dnevnu sobu, drvo, sto, kau~, dvije foteqe, tabure, tel. 065/767-888. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Radim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Prodajem hitno i povoqno kamp prikolicu za ~etiri osobe, neupotrebqavanu lutvansku, cijena 1.000 KM, tel. 051/211-558; 065/616-833. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, veoma kvalitetno, tel. 066/469-299. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem metalni izlog sa vratima (2,85 h 1,85), vrata metalna (82 h 1m), tel. 065/973-429.

maju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Zapo{qavawe zastupnika za “Cepter” {vajcarska firma, podru~je Bawaluka, Lakta{i, Gradi{ka, Kozarska Dubica, tel. 065/642-094. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Tra`im posao doma}ice ili wegu starijih i bolesnih po 24 ~asa, tel. 065/032-720. Kafe-baru u Novoj varo{i potrebna djevojka za rad, tel. 066/166-221. Kafe baru potrebna djevojka za rad, tel. 066/166-221. Potrebne radnice za rad u kafi}u. Plata po dogovoru, tel. 065/976-375.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 9. jula 2010. godine sa trodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065/644-500.

IZDAVAWE

grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor 80m2 sa vi{e parking mjesta u blizini sajma Metala, tel. 065/523-162. Izdajem ili prodajem poslovni prostor 18 m2 u Tr`nom centru "TOM", Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 - 736. Iznajmqujem dva poslovna prostora 2h75 m2, porodi~na ku}a, parking, grijawe, alarm, pogodno za predstavni{tvo, ambulantu, ul. Zdrave Korde 6, kod penzijskog fonda, tel. 065/985898; 2742 M.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad samojeda stari dva mjeseca. Posjeduju rodovnike. Pelcovani su i o~i{}eni od parazita. Cijena 250 KM, tel. 387 65/960078. Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851. Prodajem {tenad wema~kog ov~ara od odli~nih roditeqa ili mijewam za {to mi treba, tel. 066/829-204.

USLUGE
OSTALO
Oglasi na internetu, za posao, nekretnine, www.xmreza. webs.com, tel. 387 66/999-012. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852 i 051/311-263. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 38765/236-727 i 051/467-148. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639.

ZAPO[QAVAWE
Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 051/215-144. Na internetu, posao, nekretnine, www.xmreza, webs.com, tel. 38766/999012. Potreban radnik u ugostiteqskom objektu na Star~evici, tel. 065/585573. Potreban maniker i frizer sa najmawe tri godine radnog iskustva, tel. 066/278-987. Potrebna tri saradnika za marketing obezbije|ena je obuka, napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, pri-

Povoqno izdajem sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382313 32574, 067/421-805. Iznajmqujem apartman i sobe u vikendici, 250 od mora, kuhiwa, parking, TV itd. Cijena deset evra po osobi. ^iovo - Trogir, Hrvatska, tel. 066/184-804. Izdajem sobe i apartmane 50 m od mora, \enovi}i, tel. 0038268/644766. Povoqno izdajem apartmane i sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382/31-332-574; 067/421-805. Vodice (kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090. Izdajem apartmane u Meqinama kod Herceg Novog, udaqeno od pla`e 150 m, cijena osam evra po osobi, tel. 00 382 68 678-840,00 382 31 348-125. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela “Delfin”, voda non-stop, parking, klima i niz drugih pogodnosti, tel. +382/31-683-379; +382/69079-527. Povoqno izdajem apartmane i sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382-312-332-547; 067/421-805.

LI^NI KONTAKTI
Momak 37 godina, upoznao bi slobodnu damu od 45 do 50 godina radi dru`ewa, tel. 387 65/837-348. Mladi} 35 godina, lak{i invalid, situiran, `eli upoznati radi braka ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem vjen~anicu, cijena 450 KM, tel. 387 65/246-524.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem deset dunuma zemqe u Prwavoru, mjesto Doline, uz glavni put, pet dunuma {ume, pet dunuma livade, tel. 061/169 901; IP 03376. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511-121.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem sobu studentu, upotreba kuhiwe, Skendera Kulenovi}a 103, tel. 051/461-574.

IZDAVAWE

Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kom-

Telefon:

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 33 Tu`no sje}awe na na{e drage

SJE]AWE

DARINKU (Luke) ^OVILO
18.12.2009 - 18.6.2010.

VASA (Slavka) ^OVILO
11.11.1992 - 2010.

SLAVKA (Vase) ^OVILO
10.7.1977 - 10.7.2010.

Dana 3.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wihov grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica 2959 B-2 M Dana 12.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage k}erke, supruge, majke i bake

GAVRO (Uro{a) ]ERANI]
3.7.2007 -3.7.2010.

S qubavqu i po{tovawem Porodica

ZORKE (ro|. Milo{evi}) DRAGI]
U subotu, 3.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}awe i uspomenu na na{u voqenu. O`alo{}eni: majka Stanka, suprug Oste, k}erke Brankica i Slavica, sin Goran, zetovi Predrag i @eqko, snaha Mirjana, unu~ad Biqana, Mihajlo, \or|e i Katarina 2946 B-2 M
Dana 9.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog oca i dede Dana 2.7.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

B-5 013615 E
Dana 4.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

STEVE PAVLOVI]A

DU[ANA PAVI^ARA
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Trnu i upaliti svije}e. Su pru ga Go spa, sin Mo m~i lo, k}erke Mileva i Velinka, unu~ad, praunu~ad i ostala rodbina 2901 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog

MILADINA \UKI]A
U subotu, 3.7.2010. godine odr`a}e se parastos u 9.30 ~asova u crkvi na Ko~i}evom vijencu, a potom }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu u 10 ~asova. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Zauvijek }e{ ostati u srcima tvojih najmilijih voqen i nezaboravqen. O`alo{}ena porodica 2967 B-2 M Dana 3.7.2010. godine navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana od kada nas je napustio na{ dragi

U subotu, 3.7.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e, zapaliti svije}e i odr`ati pomen. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Zahvalna porodica: sin Pero, k}erka Brana, unuk Dra{ko i unuka Maja 2905 A-8 M Dana 4.7.2010. godine obiqe`i}e se godi{wica smrti Tu`no sje}awe na dragog

ZORKA (Nikole) [EVO
Wen grob }emo posjetiti u 11 ~a so va na Grad skom grobqu u Bawaluci. Weni najmiliji 2948 A-2 M

MIRKA MILAKOVI]A
2000 – 2010. Po do bru te pam ti mo, s qubavqu pomiwemo, od zaborava ~uvamo. Tvoji najmiliji 2903 A-2 M

MIRKA MILAKOVI]A
2000 - 2010. S qubavqu i tugom. Porodice Ivi} i Srdi} 2903 A-2 M Tu`no sje}awe

Dana 3.7.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

JOVAN SAVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na “Mali}a“ grobqu u Glamo~anima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Ovim putem porodica `eli da jo{ jednom zahvali rodbini, kumovima, prijateqima i kom{ijama na izrazima sau~e{}a i na dostojanstvenom ispra}aju na{eg dragog nam pokojnika. O`alo{}eni: otac Vladimir, supruga Lela, sinovi Goran i Zoran, brat Milo{, sinovac Dragan, snahe Senka, Dijana, Finka i Biqana, unu~ad Jovana, Kosta, Sara, Vesna i Vladimir 2949 B-2 M

DESE (Mile) BATINICA
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Sin Veso, unuka Violeta i unuk Sr|an 2955 A-6 M

RADE (\ure) IVANOVI]
1991 - 2010. Supruga Brankica i k}erke Nata{a i Nina 2954 A-1 M

34 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe na na{eg dragog

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 30.6.2010. godine u 60. godini `ivota preminuo na{ dragi

Dana 8.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

PERSE DRAGI]

MI]U BAJI]A
3.7.2005 - 3.7.2010. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. S qubavqu, tugom i po{tovawem. Tvoja porodica 014291 A-8 R Tu`no sje}awe na dragog brata i ujaka Posqedwi pozdrav dragom

MILENKO - MIKO (^ede) MLA\ENOVI]
Sahrana }e se obaviti 2.7.2010. godine u 13 ~asova na grobqu “Ogwena Marija”- Dowi Drakuli}. O`alo{}eni: supruga Dragica, sinovi ^edomir i Iqenko, bra}a Du{an i \or|o sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 2960 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Tu`no sje}awe na dragog

U subotu, 3.7.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Suprug Savo, sin Stole, k}erka Rada, snaha Mirjana, zet Du{ko i unuke Tamara, Ines i Nata{a 2947 A-4 M In memoriam

MI]U BAJI]A
Sestra Milka i sestri} Sa{a 014291 A-3 R

MIKI
od Gojka Daki}a sa porodicom.

MILENKU GORANA
od supruge Dragice i sinova ^edomira i Iqenka. 2960 A-6 M Posqedwi pozdrav ~ika Tetka Dobrila Sopreni} sa porodicom 2941 A-1 M

\UR\ICA \UDUROVI]
2.7.2000 - 2.7.2010. Nedostaje{ nam Volimo te mama, tata i Jelena 2945 A-3 M

A-3 2965 M

Dana 4.7.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 7.7.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

MIKI

GORANA GOLI]A
U subotu, 3.7.2010. godine, u 11 ~asova odr`a}e se parastos u crkvi Svete trojice a potom u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Dragi sine, rije~ima se ne mo`e opisati tuga i bol za ove ~etiri godine. Majka Goja i otac Rade 2941 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenog brata

Patriot Boy

BORISLAVA (Vida) KATALINE
U subotu, 3.7.2010. godine, u 11 ~asova na grobqu u Seferovcima, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u i otkriti spomenik, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e, te odati zaslu`eno po{tovawe. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e pri odavawu pomena. O`alo{}eni: supruga Gina i k}erka Brankica sa porodicom 2931 A-8 G Dana 2.7.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage supruge, majke i bake Posqedwi pozdrav dragom

2960 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu priju

MILENKU
od porodice Todorovi}. 2960 A-1 M

JELENU
Porodice Hrn~i} i Kahrimanovi} A-1 2819 M

GORANA
Dragi brate, ne idem na grobqe samo ponekad na ro|endan tvoj i moj... i ponekad kad me sje}awa lome. Gorane jo{ si tu na ovom svijetu, jer ja `ivim za tebe. Osta}e{ nikad nepre`aqen i nikad zaboravqen a zauvijek voqen...jo{ nas boli isto kao prije, ali znam da si uz mene... Zauvijek si u mom srcu du{i i mislima. Zauvijek te voli tvoja sestra Maja 2941 A-8 Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

Dana 5.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, punice , bake i prabake

BORKE PANYI]
U subotu, 3.7.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica 2932 A-8 G Dana 2.7.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog U nedjequ, 4.7.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e, zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Uvijek }emo te se sje}ati i vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja djeca sa porodicama. A-8 2819 M Tu`no sje}awe na na{eg dragog

JELENE UZELAC - [AHURI]
GORANA
Tetka Mirjana Klari} sa porodicom 2941 A-1 M

ZDRAVKA
Zora Topolovac sa djecom 2026 A-1 G

Dana 6.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog i dobrog supruga i oca

STEVANA PERI[I]A
U subotu, 3.7.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo grob, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Ratka, k}erka Ru`ica i Violeta sa porodicama 2881 A-8 M

NIKOLU (Sime) BAWCA
-Busije Ribnik 4.7.2003 - 4.7.2010. Nema vremena koje te nosi u zaborav jer tvoje veliko srce kuca zajedno sa na{im. Uspomenu na tebe ~uvaju tvoji: supruga Joka, k}erka Dragana, zet Maksi, unuka Nikolina, unuk Nikola, brat Vaso sa porodicom 2963 A-6 M

ZDRAVKA MEDI]A
U subotu, 3.7.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu. O`alo{}eni: supruga Zdenka, sinovi Ranko i Branko sa porodicama 2925 A-6 G

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 35
Dana 6.7.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog Dana 4.7.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od tragi~no prekinute mladosti Dana 29. juna 2010. godine navr{ila se godina dana od smrti na{e drage

ILIJE TRUBARCA
U subotu, 3.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci. Porodica 2942 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 1.7.2010. godine u 78. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi

JASMINE ALAVAWA
17.10.1984 - 4.7.2006. Jaco, kada bi znala koliko nam nedostaje{. Majka Nada, otac Nikola i brat Mladen 2943 A-8 M Dana 6.7.2010. navr{ava se godina dana praznine i bola u du{ama tvoje porodice

DANICE (ro|. Vuli}) SITNI^I]
29.6.2009 - 29.6.2010. Rana zora qetnog jutra otrgla te i ostavila nas bez tvoje nesebi~ne brige, qubavi i toplog zagrqaja. Tuguju tvoji: Nenad, Branko i Jadranka sa porodicama A-8 21/2010 GKD Dana 8.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je napustio na{ voqeni suprug, otac, deda i punac

RAJKO (Gojka) MILOSAVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 3.7.2010. godine u 13 ~asova na grobqu u selu Kme}ani. O`alo{}eni: supruga Jagoda, k}erke Dragica, Du{anka, Vida, Radmila i Mileva, unu~ad, praunu~ad, zetovi te ostala rodbina i prijateqi 2966 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom tata Posqedwi pozdrav dragom dedi

NE\O MITRI]
U subotu, 3.7.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u. Ponosni smo {to smo te imali! Supruga An|elka, k}erka Aldena, sin Ogwen i snaha Sne`ana 2953 A-8 M Posqedwi pozdrav na{em dragom tati

MILE (Mitra) BIJELI]
Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }e se pomen na{em dragom pokojniku obaviti u subotu, 3.7.2010. godine u 11 ~asova na Perduvovom grobqu, gdje }emo polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica: supruga Gospana, k}erke Mira, Vesna i Gordana, unu~ad Andrea, Sergej, Jovan i Petar i zetovi Goran, @ivan i Mladen 2938 A-8 M

Dana 9. jula 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

RAJKU
Ne `elim da se pozdravim sa tobom, dragi moj tata, jer }e{ uvijek biti sa mnom svaki dan, svaki sat i minut mog `ivota. Nau~io si me kako da volim, `ivim i u`ivam jer qubav se zove imenom tvojim. K}erka Dragica 2966 A-4 M Posqedwi pozdrav na{em dragom tati i dedi

RAJKU
Dragi moj deda, bio si najboqi i najve}i ~ovjek kojeg smo ikada upoznali, tvoja me qubav, snaga i dobrota pratila kroz cijeli `ivot i to nikada ne}e prestati, jer }e{ zauvijek ostati u na{im srcima. Tvoj unuk Boris i unuka Dajana 2966 A-4 M Posqedwi pozdrav voqenom suprugu

RAJKU
@ivot je trenutak a sje}awe vje~no, bol nije u rije~ima i suzama ve} u srcima u kojima }e{ ostati vje~no. Tvoja k}erka Du{anka, zet Dragoqub, unuk Goran, unuke Sne`ana, Aleksandra i Biqana i tvoja praunu~ad. 2966 A-4 M Posqedwi pozdrav na{em dragom tati i dedi

RADMILE (ro|. \aji}) KOVA^EVI]
U subotu, 3. jula, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Jagawski brijeg u [wegotini Dowoj, polo`iti cvije}e, upaliti svije}e i odr`ati pomen. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da sau~estvuju sa nama. Otac Jelenko, majka Jelena, djeca Daliborka i Miroslav, te brat Sretko i sestra Zorka sa porodicama. 013437 B-2 ^N
Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav

RAJKU
Na{a qubav je bila ja~a od svega, ja~a i od ove tragedije koja nas je zadesila. I tu nije kraj. Tvoja k}erka Radmila, unuke Sla|ana, Svjetlana i Zvjezdana i tvoja praunu~ad. 2966 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom

RAJKU
od supruge Jagode. 2966 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom tati i puncu

RAJKU
Hvala ti za neizmjernu qubav i pa`wu koju si nam pru`io. Tvoja k}erka Mileva, unuk Dejan i unuka Mirjana 2966 A-2 M Dana 9. jula 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e voqene majke i supruge

RADMILI
od Bojane i Dragi{e. 2956 A-1 M

RADMILI
od sestre Zorke sa porodicom. 2958 A-1 M

BRKI
od Mile Predragovi}a. 014292 A-1 Sje}awe na dragog

Dana 5.7.2010. godine navr{ava se {est godina od prerane smrti na{eg dragog sina, brata i strica

RAJKU
od k}erke Dragice i zeta Gorana. 2966 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom tetku

RAJKU
@ivot je trenutak a sje}awe vje~no, bol nije u rije~ima i suzama ve} u srcima u kojima }e{ ostati vje~no. Tvoja k}erka Vida, zet Ne|o, unu~ad Rajko, Dragan, Dragana, Gordana, Mileva, Milica i Milan i praunu~ad 2966 A-4 M

JELENE KIKI]
iz Podlugova Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da u subotu, 3.7.2010. godine u 11.30 ~asova dajemo polugodi{wi pomen na grobqu u Ilija{u. S ponosom te pomiwemo, po dobru pamtimo, a u srcu ~uvamo, Tvoji najmiliji. A-5 UP

MILODRAGA - MI]U SOVIQA
1.7.1992 - 1.7.2010.

MIRKA STOJI^I]A
U subotu, 3.7.2010. godine u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“. Tvoji najmiliji A-8 G 2969

S qubavqu i po{tovawem, Sinovi, majka i supruga 2944 A-2 M

RAJKU
od Slobodana. 2966 A-1 M

36 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE Dana 3.7.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage Posqedwi pozdrav milom prijatequ

ZIBE (Alije) KUZMANOVI]
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawaluci. Ovom prilikom zahvaqujemo rodbini i prijateqima koji su izrazili sau~e{}e i polo`ili vijence na wen grob. O`alo{}eni: suprug Milutin, k}erka Seka, unuci Danilo i Vladimir, praunuka Awa te ostala rodbina i prijateqi B2
Dana 3.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od prerane smrti na{eg jedinog sina i brata Tu`no sje}awe na na{eg dragog

MILENKU
Porodica Vasi}: Gojko, Ivanka i Svetlana 2977 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav najboqem bratu, striki i djeveru

GOCU

MIKI
od porodice Tica. 2982 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom kolegi

GORANA VARNICE
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u u 11 ~asova i odr`ati parastos u grobqu kod stare crkve u Malom Bla{kom. Pozivamo rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica, majka Biqana, otac Gojko i sestra Brankica sa porodicom 2935 A-8 M Tu`no sje}awe na jedinog brata

Gorka sudbina od nas te uze, nama ostado{e bol i suze, ponosni smo {to smo te imali, sad tu`ni {to smo te izgubili. Tet ka Svje tla na, te tak Ran ko, ses tre Na ta {a, Je le na i brat Sa{a 2950 A-4 M Posqedwi pozdrav dragom sinu

MIKI
Koliko je bolno saznawe da te nikad vi{e ne}emo vidjeti, jo{ bolnije je to {to te ne mo`emo ispratiti na put na koji nije trebalo tako rano da ode{. Brat \oko sa porodicom 2980 A-8 G Posqedwi pozdrav voqenom

MILENKU
od porodice Stanivukovi}. 2975 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

BRANISLAVU

GORANA
Hladno je u mome srcu, a gorko pam}ewe smrti i tvog odlaska. Kako daqe bez najja~e bratske potpore i qubavi, nema te da do|e{ i nazove{, telefon {uti. Cesta pusta, tebe moj dragi brate nema, tu`an je moj `ivot bez tebe, jedini brate, suze teku i peku, a rane bole i uvijek }e boqeti. Tvoja sestra Brankica i zet Dragan sa djecom 2936 A-8 M Tu`no sje}awe na sestri}a Tu`no sje}awe na sestri}a

od majke Milke i brata Slobodana. 2957 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

BRANI
Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to odlazi{, neka Te an|eli ~uvaju. Dre na, Bo `o, Sr|an i Ni k{a Gligi} 2970 A-2 G

MIKI
Bez tebe sve gubi vrijednost i praznina koju osje}amo nikada i ni~im ne}e biti ispuwena. Nikad vi{e takvog brata, strike i djevera! Brat Dule sa porodicom 2980 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 30.6.2010. godine u 60. godini `ivota preminuo na{ dragi

BRANISLAVU
od brata Slavka i snahe Gordane sa porodicom. 2959 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

Posqedwi pozdrav dragom

BRANISLAV @AGRAN ^I^I
Za bo rav ne pos to ji, is ti na je prete{ka, a tuga za tobom vje~na. Tvoji Novka, Radovan i Novica @agran 2970 A-2 G Posqedwi pozdrav na{oj dragoj Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u subotu, 3.7.2010. godine, u 13 ~asova na grobqu Veri}a Poqe. O`alo{}eni: supruga Jagoda, sinovi Kristijan i Drago, snahe i unuk 2969+2957 A-6 M Dana 2.7.2010. godine navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na dragog oca, punca i djeda

GORANA
Ujak Vojo, ujna Brigita i Danijel 2939 A-1 M

GORANA
Tetka Bo`ana i tetak Goran 2939 A-1 M

Tu`no sje}awe

GOCU
Ujak Miroslav i ujna Gorana 2923 A-1 G Tu`no sje}awe na prijateqa

ALEKSANDAR - ACO (Milorada) LALOVI]
16.7.1972 - 2.7.1992 - 2.7.2010. Qubavi na{a, ponosu na{, rano neprebolna i danas smo ispuweni neizmjernom tugom i bolom kao onog dana kad smo ostali bez tebe. Tvoji: mama Milosava, tata Milorad i sestra Aleksandra 013616 A-8 E

ZORANA DESPENI]A JELI SOLAR GORANA
od pri ja teqa Bran ka, Bo re i Sawe Gaji}. 2939 A-1 M Dragan Batar sa biv{im radnicima zanatske zadruge “Polet“ 2964 A-2 M Tvoji: Zdenka, Tamara i Branislav 2952 A-2 M

ZORANA
Tvoji Tamara, Mladen i Andreja Mari} 2052 A-2 M

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 37 Dana 7.7.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 1.7.2010. godine u 17. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom

SR\ANU
od tetke Brankice, tetka Miroslava i brata Dominka. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

MIRKA MAJSTOROVI]A
U ti{ini vje~nog mira nek te prate na{e misli i molitve. S qubavqu te nosimo u srcu, a s ponosom se sje}amo tvoje dobrote, qubavi i plemenitosti. O`alo{}eni: supruga Nedeqka, k}eri Dijana i Mirela sa porodicama 2978 B-2 G
Dana 3.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage Posqedwi pozdrav dragom

SR\AN (Labuda) PRPI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 3.7.2010. godine na grobqu u Peto{evcima u 15 ~asova. O`alo{}eni: otac Labud, majka Dijana i sestra Dajana. 2962 A- 8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

SR\ANU
od sestre Dijane sa porodicom. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

SR\ANU
od brata Denisa sa porodicom. 2986 A-1 G

SR\ANU
od brata Radenka. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom unuku

SR\ANU

Posqedwi pozdrav dragom

SR\ANU
od tetka Gorana, tetke Daniele i sestri}a Davida. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

JASNE (ro|. Peji}) POPOVI]
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Krupa na Vrbasu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sin Aleksandar, k}erka Sandra, brat Mile, majka Stojanka i otac Milorad 2973 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom radnom kolegi

od strica Spomenka, strine Ankice, brata Denisa i sestre Anite. 2986 A-2 G Dana 5.7.2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SR\ANU
od kom{ija Gorana, Nene, Dragane i Jovana. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

SR\ANU
od |eda Qubomira i babe Rade. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

DRAGOMIRA BLAGOJEVI]A
U subotu, 3.7.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica 2983 A-3 G Posqedwi pozdrav ^edinom tati

SR\ANU
od strica Slobodana, strine Radojke, brata Radenka i sestre Dijane. 2986 A-2 G

SR\ANU
od tetka Rade i tetke Mirjane i sestri~ine Lane. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

SR\ANU
od ujaka Drage i ujne Qubice sa porodicom. 2986 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

MILENKU - MIKI MLA\ENOVI]U
Pravni fakultet Univerziteta u Bawaluci 2974 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

MILENKU SR\ANU
od Svetlane, Ivane, Jelene, Jasmine, Milene, Milice i Nine. 2984 A-2 G od tetka Ratka i tetke Dragice sa porodicom. 2986 A-1 G

SR\ANU
od tetke Gordane i tetka Dragana sa djecom. 2986 A-1 G

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i kom{iji

MIKI

MIKI MILENKU (^edomira) MLA\ENOVI]U
Bio si iskreni prijateq na{e porodice. Dragi Miko, po~ivaj u miru. Marinko, Olivera, Nikola i Vukan Brki} 2981 A-6 G

od Vuke, Milo{a, Slavice i Nevene Babi}. 2979 A-4 G Posqedwi pozdrav dragom kolegi

od Slobodana, Bo`ane, Mirka i Jelene Anti}. 2979 A-4 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILENKU
od porodice Maksimovi}. 2976 A-1 G

MILENKU
od sestre Du{ke, Dade i djece. 2985 A-1 G

38 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Sport
FOTO: S. PUHALO

Milo{ Krasi} nas nije ucjewivao. On izuzetno voli CSKA i rekao je da }e oti}i ako napravimo dogovor sa novim klubom, a ako ne, da }e sa istim `arom igrati za nas. Roman Babaev, sportski direktor CSKA

Te{ka situacija u Rukometnom klubu Sloga

Grci treniraju u Bawaluci
Reprezentativci Gr~ke Kalargaris Joanis i Georgopoulos Panagiotis zajedno sa trenerom Vojkom Raceom gosti su Pliva~kog kluba Olimp i u Bawaluci borave na pripremama uo~i Evropskog {ampionata koji }e se odr`ati u Budimpe{ti.

Rukometa{i Sloge

Aleksi} vi{ak u \enovi
Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera Danijel Aleksi} poslije pola godine provedenih u \enovi seli se na jug Italije. Aleksi} ide na pozajmicu u Krotone, ~lana Serije B , a razlog za to je ~iwenica da je \enovu poja~ao iskusni napada~ Luka Toni.

Igra~ima se duguje i vaqa prvo rije{iti taj problem. Vremena je sve mawe, pojedini ~lanovi rukovodstva to sve olako shvataju, ja sam prosto frapiran takvim odnosom, rekao Blagojevi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

Prva smjena devetog po redu ko{arka{kog kampa “Hypo three points“ koji se tradicionalno odr`ava na Jahorini po~iwe danas i traja}e deset dana. Ove godine u prvoj smjeni o~ekuje se oko 140 dje~aka, a planirano je da se odradi pet smjena kroz koje bi trebalo da pro|e vi{e od 600 djece. Nakon {to je prezentovan kao {ef stru~nog {taba moskovskog CSKA, Du{ko Vujo{evi} je po~eo da “sklapa“ ekipu za idu}u sezone, a prvo poja~awe mogao bi da bude srpski plejmejker Milo{ Teodosi}, koji, istina, ima va`e}i ugovor sa Olimpijakosom.

DO BOJ - Ru ko me tni klub Sloga iz Doboja trenutno je bez igra~a, jer svima su istekli ugovori, a ~ini se i bez Upra vnog odbo ra, koji nikako da se sastane i odlu~i {ta daqe. Sjednica UO, koja je bila zakazana za po~etak ove se dmi ce, ni je odr`a na po {to su predstavnici op{tine bi li za uze ti zbog dolaska kineskog ambasadora.

- Nikako da se okupimo u potrebnom broju. Nekoliko puta smo se sastali, ali nije bilo kvoruma ta ko da nikakve odluke nismo mogli da donesemo. Ukoliko se za dan-dva ne odr`i sjednica, nemam namjeru da vi{e ostanem na ovoj funkciji - rekao je vr{i lac du `nos ti predsjednika Zoran Blagojevi}. On je na po me nuo da su obavqeni pre li mi nar ni razgovori sa nekim igra~i-

ma i trenerom. - Problem je u tome {to nema sredstava, a igra~ima se duguje, pa vaqa prvo rije{iti taj problem. Vremena je sve mawe, pojedini ~lanovi rukovodstva to sve olako shvataju, ja sam prosto frapiran takvim odnosom - naglasio je Blagojevi}.

DOKI] NAJAVIO mogu}i odlazak
Zo ran Do ki}, tre ner, zbog trenutnog stawa gubi op ti mi zam i go to vo da ne vidi kako }e ono biti prevazi|eno. - Poznajem dobro igra~e i znam da se niko od wih ne}e ukqu~i ti u raz go vor o produ`etku ugovora dok dugovi ne budu ispla}eni. To je qudski i po{teno. Pogo-

Skup{tina
Blagojevi} je tra`io da se {to prije odr`i Skup{tina, kako bi se verifikovalo novo rukovodstvo, i odredili pravci rada. - Zakazivawe se, iz meni nepoznatog razloga odugovla~i, vrijeme prolazi, tako da i na organizacionom planu kasnimo - dodao je Blagojevi}.

tovo kada se zna da su igra~i obe}ali i meni i upravi da }e po{teno odraditi svoj dio posla u protekloj sezoni, {to su i u~inili. Sada je na potezu rukovodstvo, a ono se ne sastaje - istakao je Doki}. Umjesto da razmi{qa o po~etku priprema i sastavu eki pe za idu }u se zo nu, on nije siguran i da }e ostati u Slogi. - Profesionalac sam, od rukometa `ivim. Upravu sam upoznao sa problemom onako kako ga ja vidim. Mnogo smo vremena izgubili i nastavi li se tako, bi}e jo{ ve}ih pro ble ma. Imam po zi ve iz drugih klubova, a ovih dana }u mo ra ti tim qudi ma da otvorim vrata i za pregovore - nagovijestio je odlazak Doki}.

Foto dana
Izbor ~lana Predsjedni{tva najva`niji
Upoznat sam sa velikim brojem detaqa oko izmjena i dono{ewa novog Statuta FS BiH i ve} sada je evidentno da }e do}i do odre|enih promjena, ali ne u toj mjeri, kako pojedinci misle da }e biti. Sma tram da qudi ko ji vo de FSRS do bro znaju {ta se sprema i siguran sam da su dobro pripremqeni, te da na{i interesi ne}e biti ugro`eni ni u jednom segmentu. Mora se priznati da je na~iweno nekoliko gre{aka prilikom pravqewa pro{log Statuta FS BiH. Tada sam zagovarao, ali nisam imao podr{ku, da se organi Saveza moraju konstituisati po paritetu 49 -51 odsto, kako je i sama dr`ava BiH definisana. Me|utim, to je bilo jedno drugo vrijeme, dosta te{ko, gdje je bio glavni interes da se fudbal ujedini. Uvje ren sam da eki pa sa pred sje dni kom FSRS Milom Kova~evi}em na ~elu, koji je diplomirani pravnik, ima znawe u propise, da }e izna}i instrumente i modalitete da FSRS bude za{ti}en i da }e, kako je najavio predsjednik Kova~evi}, na posqedwoj Skup{tini, donijeti, u budu}em periodu, kona~nu odluku gdje }e i}i fudbal. Zacrtani ciqevi moraju voditi ra~una o prosperitetu ovog sporta, kako u RS, tako i u BiH. Kada je Predsjedni{tvo FSBiH u pitawu, mislim da je model koji zagovara FSRS, o ostanku zajedni~kog Predsjedni{tva dobar. S tim da je vr{ilac du`nosti predsjednika u Predsjedni{tvu, u toku svog mandata imao daleko ve}a. Na tom principu funkcioni{e i Predsjedni{tvo BiH i ne vidim niti jedan vaqan razlog, za{to se to ne bi desilo i u fudbalu. Po meni, puno je va`nije pitawe izbor ~lana Predsjedni{tva, jer tu, ipak, moraju biti kvalitetni kadrovi. Pre ma to me, ja sam pris ta li ca os tan ka Predsjedni{tva, jer predsjedavaju}i ima daleko ve}a ovla{}ewa od dosada{wih, a tu je i sistem rotacije, od kojeg ne treba bje`ati.

Slobodan Te{i}, predsjednik FK Jedinstvo Br~ko
Ja sam pristalica ostanka Predsjedni{tva, jer predsjedavaju}i ima daleko ve}a ovla{}ewa od dosada{wih, a tu je i sistem rotacije, od kojeg ne treba da bje`imo

Iako me~evi zavr{nice tre}eg teniskog Grend slema sezone, Vimbldona, donose mnogo uzbu|ewa, nekim fanovima je bilo dosadno pa su malo i odspavali.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 39

Sastanak rukometnih radnika u Sarajevu

Xudo klub Panter

Regionalna liga od sezone 2010/11.

^e{ka "odsko~na daska"
BIJEQINA - Nikola Sre}kovi} yudista Pantera, na nedavno odr`anom Evropskom prvenstvu u yudou za kadete u ^e{kom gradu Teplice, osvojio je sedmo mjesto. Uspjeh Sre}kovi}e ja veliki, ako se uzme u obzir jaka konkurencija me|u takmi~arima, te veliki broj zemaqa u~esnica. - Veliko iskustvo nosim iz ^e{ke. Za mene i moj klub ovo predstavqa veliki uspjeh u karijeri. Zahvalio bih svom treneru Vladimiru \oki}u i svima koji su me pripremali za ovo renomirano takmi~ewe. Ja se nadam da }u i daqe vrijedno raditi, kako bih opravdao trud koji sam ulo`io u sebe. Za dva mjeseca o~ekuje me Balkansko prvenstvo koje se odr`ava u Kikindi, gdje }u se potruditi da ostvarim boqi uspjeh od Evropskog - istakao je Sre}kovi}. I. S.

Odbojka{i klub Radnik

Balkanski kup velika {ansa
BIJEQINA - Odbojka{i Ra dni ka }e od sep tem bra u~estvovati u regionalnom takmi~ewu Balkanski kup koji }e se odr`ati u organizaciji Balkanske odbojka{ke asocijacije. Bijeqinci u~e{}em na ovako presti`nom takmi~ewu svoju {ansu vide ne samo za klupsku afirmaciju, ve} i za afir ma ci ju Bi jeqine i Semberije. - U Balkanskom kupu u~estvova}emo u svojstvu tre}epla si ra ne eki pe Pre mi jer
Goran Gari} (Borac m:tel) FOTO: GLAS SRPSKE

lige BiH. Zahtjev je upu}en sa na{e strane da budemo doma}ini jednog polufinalnog turnira, prema informacijama sa kojima raspola`emo, postoji velika vjerovatno}a za to. Balkanski kup }e biti vrlo jako regionalno takmi~ewe u kome }e u~estvovati po jedna od najkvalitetnijih eki pa iz osam bal kan skih dr`ava me|u kojima su Srbija i Bugarska - rekao je trener odboj ka {a Ra dni ka Dar ko Manojlovi}. I. S.

Novak \okovi} o polufinalu

Do septembra sqede}e godine imamo dovoqno vremena da napravimo detaqnu pripremu za vrhunsko profesionalno takmi~ewe, rekao Kara~i}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

SA RA JE VO - Du go na javqivana regionalna liga za rukometa{e po~e}e od sezo ne 2010/11, a ~i ni }e ju klubovi biv{ih jugoslovenskih re pu bli ka i dva ma |ar ska ti ma - Ves prem i Pik Seged.

Ovako je odlu~eno na sastan ku u Sa ra je vu, ko jem su prisustvovali predstavnici za in te re so va nih Sa ve za i klubova, te generalnog sponzora, “[parkase“ banke. - Do septembra sqede}e godine imamo dovoqno vremena da napravimo detaqnu pripremu za vrhunsko profesionalno takmi~ewe. Bi}e to sjaj na li ga u ko joj }e BiH imati tri predstavnika, {to je ve oma bi tno. Is ti broj klubova ima}e i Slovenija, dok }e se ostale zemqe naknadno izjasniti. Imamo godinu dana da sve pripremimo. Gene ral ni spon zor je ban ka “[parkase“ i po woj }e liga nositi ime. Ali, neophodno je da prona|emo jo{ sponzora, odradimo dobar marketin{ki posao i jo{ mnogo sitnih detaqa ka ko bi sve bi lo sa -

vr{eno - rekao je generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i}.

BiH sa tri predstavnika
On je istakao da su svi zainteresovani Sarajevo napustili zadovoqni. - Odr`ali smo konstruktivne sastanke na kojem smo

svi iznijeli svoje prijedloge i zajedni~ki smo donijeli ovakvu odluku. Postojala je `eqa da ta kmi ~ewe po ~ne ve} ove godine, ali nisu postojali tehni~ki uslovi za to. Mislim da je ovo ne{to najboqe {to se mo glo de si ti rukometu na ovim prostorima i po no sni smo da smo upra vo mi ini ci ra li ovaj sastanak - dodao je Kara~i}.

“Nema favorita“
LONDON - Novaka \okovi}a jedna pobjeda dijeli od sna, borbe za vimbldonsku titulu. Na tom putu mu u dana{wem polufinalu stoji Toma{ Berdih, koji do`ivqava renesansu u 2010. Uprkos ~iwenici da je boqe rangiran od rivala, Nole smatra da nema favorita. - Berdih zaslu`uje respekt, igra najboqi tenis u karijeri, eliminisao je Federera. Bi}e veoma motivisan kako bi u{ao u svoje prvo finale Grend slema. Ja sam bio tamo dva puta, ali na{ motiv je podjednak. Mislim da nema favorita, a ja sam potpuno spreman za okr{aj - poru~io je \okovi}. ^eh ima dosta samopouzdawa i tvrdi da wegov uspon nije po~eo prije nekoliko mjeseci. - To se qudima tako ~ini, jer oni prate povr{no. Na turnirima na startu sezone sam dobio nekoliko va`nih me~eva, i to je bila najava boqe sezone. Na ameri~koj turneji sam osetio napredak, a to se potvrdilo u Parizu i u Londonu istakao je Berdih.

Borac m:tel
U Borcu m:tel su sa odu{evqewem prihvatili epilog sastanka: - Prezadovoqni smo ~iwenicom da }e Regionalna liga postati stvarnost, ali i interesovawem koje su pokazali predstavnici svih Saveza i klubova. Va`no je da }e BiH, kao organizator, imati tri predstavnika, pa ne sumwamo da }emo biti jedan od wih. Zajedni~kim snagama sa gradom Bawalukom, Vladom Republike Srpske i sponzorima trudi}emo se da se dostojno predstavimo u dru{tvu elitnih rukometnih timova - rekao je direktor “crveno-plavih“ Boris \ogo.

15. petrovdanski padobranski kup “Prijedor 2010“

Sve spremno za po~etak
PRIJEDOR - Sve je spremno za po~etak 15. petrovdanskog padobranskog kupa “Prijedor 2010“, koji }e se odr`ati 3. i 4. jula na Sportskom aerodromu “Urije“. Ovo je na sjednici Organizacionog odbora ovog takmi~ewa konstatovao sportski direktor Kupa Zoran Sredi}, potvrdiv{i da je novina {to je nadmetawe u{lo u zvani~ni kalendar Evropske vazduhoplovne asocijacije. - Na javqen je do la zak izme|u 12 i 15 ekipa, odnosno oko 65 takmi~ara. I ove godine o~ekujemo veliki odziv padobranske elite iz Slovenije, Hrvatske, Ma|arske, Srbije, Crne Gore i BiH, a prvi put se nadamo i ekipi iz Austrije - rekao je Sredi}. Padobranski skokovi }e se izvoditi po Pravilniku me|unarodne FAI asocijacije u klasi~noj disciplini skok na ciq. Sa visine od 1.100 metara izvodi se osam skokova, a svaka ekipa broji po pet takmi~ara. Sve~ano otvarawe zakazano je za subotu u 10 ~asova, a progla{ewe pobjednika u nedjequ, 4. jula, u 16 ~asova. dinu i sport RS i op{tina Prijedor. Tokom 14 proteklih kupova na sportskom aerodromu Urije izvedena su 6.394 skoka, a takmi~ila su se 588 padobranca i 158 ekipa iz Danske, Sjeverne Irske, Rusije, SAD, Ma|arske i svih biv{ih jugoslovenskih republika. S. T.
Novak \okovi} FOTO: ROJTERS

Polufinale teniserki
LONDON - Ruska teniserka Vera Zvonarjeva prva je finalistkiwa ovogodi{weg Vimbldona. Ona je u polufinalu tre}eg grend slema sezone, poslije 106 minuta igre, savladala bugarsku teniserku Cvetanu Pironkovu sa 3:6, 6:3, 6:2. Zvonarjeva }e zahvaquju}i plasmanu u svoje prvo finale na grend slem turnirima, od sqede}eg ponedjeqka ponovo

DO SADA izvedeno 6.394 skokova
Organizatori ovogodi{weg izdawa Petrovdanskog padobranskog kupa su Vazduhoplovni savez BiH, Vazduho plo vni sa vez Re pu bli ke Srpske i Aeroklub “Prijedor“, a pokroviteqi Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo za porodicu, omla-

Zvonarjeva u finalu
biti me|u najboqih deset teniserki sveta. U drugom polufinalu ju~e kasno poslijepodne sastale su se branilac titule, Serena Vilijams i Petra Kvitova iz ^e{ke. Pored Novaka \okovi}a i Toma{a Berdiha, plasman u polufinale kod tenisera ostvarili su Rafael Nadal i En di Ma rej po bje da ma nad Robinom Soderlingom, odnosno @o-Vilfred Congom.

Detaq sa pro{logodi{weg takmi~ewa

FOTO: S. TASI]

40 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Fudbaleri Borca odigrali prvi kontrolni me~
Pi{e: Dejan MARI]

Pravda je dosti`na
Pravda je spora, ali dosti`na. Za Ko{arka{ki klub Igokeu, sre}om, pravda je bila i dosti`na i brza. Aleksandrov~ani su na parketu izborili plasman u finale plej-ofa bh. {ampionata, {to im je, prema ranije postignutom dogovoru u Ko{arka{kom savezu BiH, trebalo garantovati plasman u regionalnu NLB ligu. No, pojedinci iz bh. ku}e ko{arke uzeli su sebi za pravo da konstrui{u proizvoqne liste, “guraju“ sarajevsku Bosnu ispred Igokee, koja je na terenu eliminisala upravo “studente“. Ali, slaba joj je to bila utjeha kad su iz Qubqane saop{tili da specijalnu pozivnicu daju Bosni. Dugogodi{wi san Aleksandrov~ana o izlasku na Jadran sru{en je kao kula od karata, a u Sarajevu su svi zadovoqno trqali ruke. Sre}om, na pravdu se nije ~ekalo dugo. Reagovala je Igokea, qudi iz Ko{arka{kog saveza Republike Srpske tako|e, a zatim iz Upravnog odbora KS BiH. I kada su sve ~iwenice prezentovane ~elnicima regionalnog takmi~ewa, odluka je, na sre}u svih poklonika igre pod obru~ima, promijewena. U NLB-u su se predomislili i “vajld kard“ dali Aleksandrov~anima, te time pokazali da ovo dugo osporavano takmi~ewe ipak po~iva na pravednosti. Lorbek, Lisac, Bili} i dru{tvo nisu dozvolili da li~ni interesi pobijede op{te. Igokea }e kona~no zaigrati u NLB ligi i to je ono najva`nije, ne samo za Aleksandrovac i regiju, nego i za ko{arku Republike Srpske. Nema sumwe da }e ukazanu priliku Igokea znati da iskoristi.

Oliver Jandri}, kapiten Borca

Za dva dana bi}emo na vrhuncu optere}ewa i ova utakmica s lak{im rivalom DUNAV izuzetno nam je prijala, rekao Mari}
NOVI SAD - Fudbaleri bawalu ~kog Bor ca za biqe`i li su prvu po bje du na pripremama za sqede}u se zo nu ko je obavqaju u No vom Sadu. Izabranici trenera Zorana Mari}a bili su boqi od tre}eliga{a Srbije Dunava iz Starih Banovaca pobijediv{i 3:0. Strijelci su bili novajlija iz Lakta{a Borislav Miki} i kapiten Oliver Jandri} dva puta. - Zadovoqan sam prikazanim u utakmici protiv ipak in fe ri or nog ri va la. Ono {to smo planirali ostvarili smo, videli gde se nalazimo u ovom mo men tu. Za dva dana bi}emo na vrhuncu opte re }ewa i ova uta kmi ca s lak{im rivalom nam je izuzetno prijala. Igra~ima sam u ~etvrtak poslijepodne dao slo bo dno ka ko bi uhva ti li snagu za napore koji slede istakao je {ef struke Borca Mari}. smo znali o wemu. Zadovoqan sam i odnosom Milana Muminovi}a i Asmira Avduki}a, odli~no su se uklopili. Moja `eqa je i Vuka{in Benovi}, ali su iskrsli neki administrativni problemi. Vi de }e mo {ta }e da bu de kazao je Mari}. Napada~ Stevo Nikoli} koji je ju~e potpisao ugovor s Borcem prikqu~i}e se danas pripremama u Novom Sadu. - S Nikoli}em dobijamo no vi kva li tet u na pa du i mno go ja ~u kon ku ren ci ju krat ko je re kao stra teg Bawalu~ana. Sqede}i kontrolni me~ fudbaleri Borca igraju u subotu (17.30 ~asova) u Krivaji protiv OFK Beograda koji

BORAC

0 (0) 3 (3)

Strijelci: 0:3 Miki} u 27, 0:2 Jandri} u 35, 0:3 Jandri} u 42. minutu. Stadion: FK Dunav u Starim Banovcima. Gledalaca: 200. Sudija: Milan Karaxi} (Beograd). DUNAV: Veren~evi}, Malobabi}, D. Luki}, Kalaba, Gu`vi}, G. Luki}, Jerkovi}, Skerletovi}, Savi}, A{}eri}, Vidakovi}. Jo{ su igrali: Klakovi}, Lazi}, Mili~i}, Le`aji}, Dobrota, Milutinovi}, Maksimovi}. BORAC: Avduki}, Stupar, Trivunovi}, Damjanovi}, Benovi}, Sakan, Bojinovi}, Dujakovi}, Jandri}, Miki}, Vukeqa. Jo{ su igrali: Mar~eti}, @ari}, Petri}, ]ori}, Puziga}a, Muminovi}, Grahovac, Stan~eski, Sre}o, Kajkut, Aleksi}.

TRENER MARI] zadovoqan poja~awima
Po ja ~awa Bor ca su se odli~no uklopila u novu sredinu, a to se posebno odnosi na Miki}a koji je u 27. minutu “na~eo“ doma}ina. - Nije trebalo mnogo da se uverimo da je Miki} fudbal ski zna lac i maj stor. Sa mo je pot vrdio ono {to

Slavija izgubila jo{ jednog igra~a

[}epanovi} u Sarajevu
ISTO^NO SARAJEVO - Jo{ jedan igra~ Slavije poja~ao je redove Sarajeva. Poslije Branislava Arsenijevi}a “bordo“ timu pristupio je i Vu~ina [}epanovi}. Ovaj vezni fudbaler nije dugo ~ekao da prona|e novi klub. Nedavno je poslije dvije i po sezone raskinuo saradwu sa Slavijom, za koju je u pro{loj sezoni zabiqe`io 21 nastup i postigao jedan gol, i stavio potpis za klub sa “Ko{eva“. [}epanovi} je ro|en 17. novembra 1982. godine u Pri{tini, a u karijeri je nastupao za: Be~ej, Sartid Smederevo, Slaviju, Krivbas Krivi Riv (Ukrajina), Hajduk (Beograd), Vardar i FK Makedonija \or|e Petrov (Makedonija) i Radni~ki iz Obrenovca. Anga`ovawem Branislava Arsenijevi}a i Vu~ine [}epanovi}a ~elni qudi Sarajeva nisu stavili ta~ku na poja~awa. Navodno pregovaraju sa jo{ nekoliko igra~a, kao {to su: Bojan Regoje, Dino Muharemovi}, Jusuf Daji}, Vlastimir Jovanovi}, Igor @ur`inov... G. I.

}e tako|e nastupiti u kvalifikacijama za UEFA Evropsku ligu.

Fudbalski klub Borac dobio jo{ dva poja~awa

Stigli Raspudi} i Nikoli}
BAWALUKA - Osvaja~ Kupa BiH za se zo nu 2009/10. bawalu~ki Borac ju~e je anga`ovao dva nova poja~awa. Ugovor u trajawu od dvije godine potpisali su ju~e, na zvani~nom predstavqawu u trofejnoj sali, Boris Raspudi} i Stevo Nikoli}. Defanzivac Raspudi} je dijete Borca koji je posqedwu sezonu igrao u iranskom drugoliga{u Petrohimiju iz Tabriza. O povratku na Gradski stadion je rekao: - Bo rac sma tram svo jom drugom ku}om. Iako je tek zavr{eno prvenstvo u Iranu nisam umo ran, osje }am se odli ~no. Bo ra vak u Bor cu i Bawaluci za mene je psihi~ki odmor, tako da nije potrebno bilo {ta drugo. U subotu putujem u No vi Sad gdje }u se prikqu~iti novim saigra~ima. Mo`da sam u prednosti jer sam ve} u takmi~arskom ritmu, ali svi smo tu zajedno da se borimo za {to boqe Borca - kazao je Raspudi}.

Vezista napu{ta Modri~a Maksimu

^EKA SE POTPIS Benovi}a i Sre}e
Biv{i napada~ Modri~a Maksime i nekada{wi “prvi

Kutla~i} tra`i novi klub
BIJEQINA - Nenad Kutal~i} koji je pro{lu sezonu nas tu pao za Mo dri ~a Maksimu vratio se u rodnu Bijeqinu. Sada je slobodan igra~, a karijeru }e najvjerovatnije nastaviti u nekom od klu bo va Pre mi jer li ge BiH. - Istekao mi je ugovor sa Mo dri ~om. Na la zim se u zrelim igra~kim godinama i mo gu jo{ mno go da pru `im, a nadam se da }u karije ru nas ta vi ti u ne kom od klubova Premijer lige BiH. Bilo je nekih razgovora, ali jo{ ni{ta konkretno nisam

dogovorio. Me|utim, prelazni rok tek po~iwe i nadam se da }e biti prilike da ostvarim sada{we planove – rekao je Kutla~i}. Kutla~i} je karijeru po~eo u Radniku iz Bijeqine, odakle je pre{ao u beogradski Partizan. Kao pozajmqeni fudbaler igrao je Premijer ligi BiH za ugqevi~ki Rudar i Super ligi Srbije u Banatu iz Zrewaninu. Nekoliko sezona proveo je u rumunskom prvoliga{u Panduriju i drugoliga{koj ekipi Vl~a, a zatim je do{ao u Modri~i Maksimu. I. S.

Boris Raspudi}, Stevo Nikoli} i Radmilo [ipovac

FOTO: G. [URLAN

snajper“ Premijer lige BiH Nikoli} stigao je iz rumunskog Ocelula. - Borac treba meni, a ja Borcu. Da}u sve od sebe. Ne obe}avam spektakularne partije i het-trikove, ali ulagawe maksimuma i veliki doprinos kolektivu svakako. Borac je ozbiqan klub koji ima visoke ambicije i mi smo tu da ih ostvarimo. Vjerujem da }u opravdati ukazano povjerewe - rekao je Nikoli}. Na kraju direktor FK Borac Radmilo [ipovac je, vezano za pre la zni rok, do dao sqede}e. - U sqede }ih ne ko li ko dana ugovor s Borcem }e potpisati i Milan Sre}o, odno sno Vu ka {in Be no vi} i tim bi za nas prelazni rok bio zavr{en - rekao je [ipovac. Nigerijac Piter Oladotun, te Neven Markovi} i Nemawa Vidakovi} nisu zadovoqili stru~ni {tab Borca i napustili su pripreme u Novom Sadu. S. B.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 41

@rijeb takmi~arskih brojeva Premijer lige BiH u fudbalu

FK Lakta{i

PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

Ve} u prvom kolu igra se srpski derbi u gradu na Sani, a bawalu~ki Borac u derbiju 31. jula do~ekuje [iroki Brijeg. Bi}e to duel evropskih predstavnika BiH

Leotar gost Rudara

Pjetli}i u Slova~koj
LAKTA[I - Pjetli}i Fudbalskog kluba Lakta{i otputovali su na tradicionalni turnir u Slova~koj. Na ovoj smotri, koju organizuje Slovan iz Pre{ova, u~estvuje vi{e od 200 klubova koji dolaze iz Srbije, Rumunije, Rusije, Bjelorusije, Wema~ke, Moldavije, Ma|arske, BiH, Hrvatske... - Na pro{logodi{wem turniru ostavili smo vrlo dobar utisak i nadamo se da }e tako biti i ovog puta. Imamo talentovanu generaciju sa kojom treba dosta da se radi kako bi jednog dana bili okosnica prvog tima izjavio je Zoran Crni}, trener mla|ih kategorija u FK Lakta{i. S. B.

SARAJEVO - Ve} u prvom kolu nove, 2010/11. sezone Premijer lige BiH u fudbalu, 31. jula bi}e odigrano neko li ko der bi ja i izu ze tno za nimqivih dvoboja. Aktuelni osvaja~ Kupa BiH i tre}eplasirani tim iz pro{le sezone, bawalu~ki Borac, na startu igra derbi protiv [irokog Brijega. Bi}e to duel dva predstavnika BiH u kvalifikacijama za UEFA Evropsku ligu. Me~ }e biti odigran na bawalu~kom Gradskom stadionu na kojem su “crveno-plavi“ u pro{loj sezoni dva puta savladali [irokobrije`ane (3:2 u prvenstvu i 2:0 u Kupu). Zanimqivo je da Borac pro{le sezone nije do`ivio poraz od tima s “Pecare“, oba susreta na ovom stadionu su zavr{ena nerije{eno 1:1 u Kupu i 0:0 u Premijer ligi BiH. Srpski derbi na otvarawu sezone, kao i u pro{loj sezoni, odigra}e Rudar Prijedor i trebiwski Leotar. Lani su “rudari“ debitovali u Trebiwu, a sada

FK Vrbas

Start 10. jula
Goran Ku{qi} (Rudar Prijedor) i ^edomir ]ulum (@eqezni~ar) FOTO: S. TASI]

}e na startu ugostiti ekipu iz Du~i}evog grada. U prvom kolu igra}e i dvojica novajlija u bh. eliti, u Banovi}ima }e snage odmjeriti pro{logodi{wi prvak Prve lige Federacije BiH, Budu}nost i najboqi tim u Republici Srpskoj, zvorni~ka Drina. [ampion @eqezni~ar misiju od-

bra ne ti tu le za po ~e }e u su da ru sa gradskim rivalom Olimpikom, kao gost, dok }e Sarajevo na Olimpijskom stadionu “Ko{evo“ ugostiti zeni~ki ^elik.

ZVORNI^ANI kre}u iz Banovi}a
Ju~era{wi `rijeb, koji je odr`an u hotelu “Art” u Sarajevu, je bio poludirigovan, a razdvojeni su klubovi iz istog mjesta: @eqezni~ar - Sarajevo, Zriwski - Vele` i Slavija - Olimpik. Za sada su se samo dva kluba izjasnila da kao doma}ini `ele da igraju nedjeqom, a to su Slavija i Olimpik.

Brojevi
Premijerliga{ima su ju~e na `rijebu pripali sqede}i takmi~arski brojevi: 1. Slavija (Isto~no Sarajevo), 2. Sarajevo, 3. Zriwski (Mostar), 4. Budu}nost (Banovi}i), 5. Borac (Bawaluka), 6. Rudar Prijedor, 7. Olimpik (Sarajevo), 8. Zvijezda (Grada~ac), 9. Travnik, 10. @eqezni~ar (Sarajevo), 11. Leotar (Trebiwe), 12. [iroki Brijeg, 13. Drina (Zvornik), 14. Vele` (Mostar), 15. ^elik (Zenica), 16. Sloboda (Tuzla).

Zanimqivo je da termini odigravawa utakmica jo{ nisu poznati, jer prijedlog Komiteta za takmi~ewe jo{ nije usvojio Izvr{ni odbor Fudbalskog saveza BiH. Poznato je samo to da je start lige u subotu, 31. jula. Republika Srpska }e u novoj sezoni Pre mi jer li ge BiH ima ti pet predstavnika, a to su: Borac (Bawaluka), Rudar Prijedor, Slavija (Isto~no Sarajevo), Leotar (Trebiwe) i Drina (Zvornik). Takmi~arski brojevi za omladinsku Premijer ligu BiH nisu izvu~eni, jer Komitet za takmi~ewe treba da upu ti no ve pri je dlo ge Iz vr{nom odboru.

BAWALUKA - Fudbaleri Vrbasa iz Bawaluke po~e}e pripreme 10. jula za novu sezonu u kojoj }e nastupati u drugoliga{koj konkurenciji Srpske, grupa zapad. Prozivku }e izvr{iti {ef stru~nog {taba Dragomir Goli} sa pomo}nikom Daliborom Kuruzovi}em. - Na{ ciq je da postanemo stabilan drugoliga{. Bi}e te{ko u prvoj sezoni pri povratku u vi{i rang, ali nastoja}emo da ostvarimo zacrtane ciqeve, a to je opstanak - rekao je Goli}. S. B.

Kup Ugqevika

RASPORED JESEWEG DIJELA PREMIJER LIGE BiH, SEZONA 2010/11. 1. kolo
Slavija - Sloboda Sarajevo - ^elik Zriwski - Vele` Budu}nost - Drina (Z) Borac - [iroki Brijeg Rudar Pr. - Leotar Olimpik - @eqezni~ar Zvijezda - Travnik

Trofej Mladosti
BOGUTOVO SELO - Fudbaleri Mladosti iz Bogutovog Sela, u lijepom ambijentu, osvojili su jo{ jednom op{tinski Kup Ugqevika. Mladost je u izuzetno zanimqivom dvoboju sa 5:3 pobijedila Borac iz Ugqevi~ke Obrije`i, a pored trofeja dobila je i vrijednu nov~anu nagradu. I. S. MLADOST (BS) BORAC (UO) 5 (2) 3 (0)

2. kolo
Sloboda - Travnik @eqezni~ar - Zvijezda Leotar - Olimpik [. Brijeg - Rudar P. Drina (Z) - Borac Vele` - Budu}nost ^elik - Zriwski Slavija - Sarajevo

3. kolo
Sarajevo - Sloboda Zriwski - Slavija Budu}nost - ^elik Borac - Vele` R. Prijedor - Drina (Z) Olimpik - [. Brijeg Zvijezda - Leotar Travnik - @eqezni~ar

4. kolo
Sloboda - @eqezni~ar Leotar - Travnik [. Brijeg - Zvijezda Drina (Z) - Olimpik Vele` - R. Prijedor ^elik - Borac Slavija - Budu}nost Sarajevo - Zriwski

5. kolo
Zriwski - Sloboda Budu}nost - Sarajevo Borac - Slavija R. Prijedor - ^elik Olimpik - Vele` Zvijezda - Drina (Z) Travnik - [. Brijeg @eqezni~ar - Leotar

6. kolo
Sloboda - Leotar [. Brijeg - @eqezni~ar Drina (Z) - Travnik Vele` - Zvijezda ^elik - Olimpik Slavija - R. Prijedor Sarajevo - Borac Zriwski - Budu}nost

7. kolo
Budu}nost - Sloboda Borac - Zriwski R. Prijedor - Sarajevo Olimpik - Slavija Zvijezda - ^elik Travnik - Vele` @eqezni~ar - Drina (Z) Leotar - [iroki Brijeg

8. kolo
Sloboda - [. Brijeg Drina (Z) - Leotar Vele` - @eqezni~ar ^elik - Travnik Slavija - Zvijezda Sarajevo - Olimpik Zriwski - R. Prijedor Budu}nost - Borac

9. kolo
Borac - Sloboda R. Prijedor - Budu}nost Olimpik - Zriwski Zvijezda - Sarajevo Travnik - Slavija @eqezni~ar - ^elik Leotar - Vele` [. Brijeg - Drina (Z)

10. kolo
Sloboda - Drina (Z) Vele` - [iroki Brijeg ^elik - Leotar Slavija - @eqezni~ar Sarajevo - Travnik Zriwski - Zvijezda Budu}nost - Olimpik Borac - R. Prijedor

Strijelci: 1:0 Jovanovi} u 10, 2:0 Stojanovi} u 15, 2:1 Mihajlovi} u 50, 2:2 Ani} u 53, 3:2 Bogi}evi} u 63, 4:3 Marijanovi} u 66, 5:3 Bogi}evi} u 73. minutu. Stadion: Mladosti u Bogutovom Selu. Gledalaca: 350. Sudija: Milan Petri~evi} (Ugqevik) 8. Igra~ utakmice: Du{ko Jovanovi} (Mladost) 8. MLADOST (VO): \oki} 6,5, Simi} 7,5, [olaja 6,5 (od 78. minuta Vi}i} -), Stojanovi} 7 (od 78. minuta Te{i} -), Markovi} 7, Jovi} 7, To{i} 6,5, Jovanovi} 8, Stanojevi} 7, Bogi~evi} 7, Stevanovi} 6,5 (od 75. minuta Lazi} -). Trener: Predrag Mari}. BORAC (UO): Vaqevac 6, Marjanovi} 6, Vukovi} 6, Kr~o 6,5, Tomi} 6 (od 77. minuta Gaji} -), Spasojevi} 6, D. Mihajlovi} 6 (od 77. minuta Tanackovi} -), Jovanovi} 6,5, Ani} 6,5, M. Mihajlovi} 7, Markovi} 6,5 (od 85. minuta V. Mihajlovi} -). Trener: Petar Mihajlovi}.

11. kolo
R. Prijedor - Sloboda Olimpik - Borac Zvijezda - Budu}nost Travnik - Zriwski @eqezni~ar - Sarajevo Leotar - Slavija [iroki Brijeg - ^elik Drina (Z) - Vele`

12. kolo
Sloboda - Vele` ^elik - Drina (Z) Slavija - [iroki Brijeg Sarajevo - Leotar Zriwski - @eqezni~ar Budu}nost - Travnik Borac - Zvijezda R. Prijedor - Olimpik

13. kolo
Olimpik - Sloboda Zvijezda - R. Prijedor Travnik - Borac @eqez. - Budu}nost Leotar - Zriwski [. Brijeg - Sarajevo Drina (Z) - Slavija Vele` - ^elik

14. kolo
Sloboda - ^elik Slavija - Vele` Sarajevo - Drina (Z) Zriwski - [. Brijeg Budu}nost - Leotar Borac - @eqezni~ar R. Prijedor - Travnik Olimpik - Zvijezda

15. kolo
Zvijezda - Sloboda Travnik - Olimpik @eqezn. - R. Prijedor Leotar - Borac [. Brijeg - Budu}nost Drina (Z) - Zriwski Vele` - Sarajevo ^elik - Slavija

42 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTV0 U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
Me|unarodna fudbalska federacija razmatra slu~aj u kojem je predsjednik suspendovao ekipu
- Poslije eliminacije sa SP sada ve} biv{eg selektora Italije Mar~ela Lipija vrije|ali su navija~i dok je krstario pored ostrva Diqo i Elba. - Napada~ Wema~ke Lu kas Podolski nije trenirao sa ekipom, kako se ne bi povrijedio uo~i utakmice protiv Ar gentine, u ~et vrtfinalu SP. - Rekorder po broju nastupa (150) za Wema~ku Lo tar Mateus, trebalo bi da preuzme posao selektora Kame runa. - FI FA je u pro da ju pus ti la 2.000 ula zni ca za uta kmi ce ~et vrtfi na la Svjet skog prven stva re zer vi sa ne za na vi ja ~e re pre zen ta ci ja ko je u tu fa zu ta kmi ~ewa ni su os tva ri le pla sman. 500 ula zni ca na }i }e se za uta kmi cu Bra zi la i Ho lan di je, 1.200 za su sret Uru gva ja i Ga ne, a 300 za okr{aj Wema ~ke i Ar gen ti ne, dok o ula zni ca ma za su sret [pa ni je i Pa ra gva ja jo{ ne ma in for ma ci ja. - Fudbaleri Japana vratili su se ku}i sa Svjetskog prvenstva iz Ju`ne Afrike, gdje ih je do~ekalo nekoliko hiqada navija~a sa nacionalnim zastavama. - Prema pisawu holandskih medija, reprezentacija ima problema sa atmosferom u timu pred me~ ~et vrtfinala Mundijala sa Brazilom. Navodno je Robin van Persi, nezadovoqan {to je zamijewen na uta kmici sa Slova ~kom, izjavio da je trener tre balo da zamijeni Veslija Snajdera, a ne wega.

FIFA kontroli{e Nigeriju

FOTO: ROJTERS

Fudbaleri Nigerije

Prandeli zvani~no selektor Italije
Novi selektor Italije ]ezare Prandeli ju~e je zvani~no promovisan na ovu funkciju. On }e na mjestu “kormilara“ azura zamijeniti Mar~ela Lipija, kome je istekao ugovor. Prandeli }e na klupi Italije debitovati 11. avgusta, kada }e selekcije odigrati prijateqsku utakmicu protiv za sada nepoznatog protivnika (u u`em izboru su Egipat, Obala Slonova~e i Urugvaj).

Pravila FIFA zahtijevaju nezavisnost u radu nacionalnih fudbalskih federacija, a u slu~aju politi~kog mije{awa, izri~e se suspenzija koja se odnosi na reprezentativna i klupska takmi~ewa
JOHANESBURG - Me|unarodna fudbalska federaci ja (FI FA) jo{ uvi jek razmatra mogu}nost djelovawa u “slu~aju Nigerija“, dan po{to je predsjednik te zemqe Gudlak Yonatan suspen do vao re pre zen ta ci ju zbog lo {ih re zul ta ta na Mundijalu. Predsjednik Nigerije je nalo`io da se nacionalna selekcija u idu}e dvije godine povu~e iz svih zvani~nih me |u na ro dnih ta kmi ~ewa zbog ra ne eli mi na ci je sa prvenstva svijeta u Ju`noj Africi. Portparol FIFA Nikola Mengo izjavio je tim povodom da “FIFA razmatra slu~aj, ali jo{ nije spremna da djeluje“. dr`ave je da isto rukovodstvo boqe organizuje rad i da dosada{wi selektor kroz seriju prijateqskih utakmica formira novu, perspektivnu selekciju. Prva sqede }a zva ni ~na utakmica Nigerije zakazana je za septembar protiv Madagaskara u kvalifikacijama za Kup Afri ~kih na ci ja 2012. godine.

SQEDE]A zvani~na utakmica protiv Madagaskara
Pravila FIFA zahtijevaju nezavisnost u radu nacionalnih fudbalskih federacija, a u slu~aju politi~kog mije{awa, izri~e se suspenzija koja se odnosi na reprezentativna i klupska takmi~ewa. U ovom slu~aju toga najve ro va tni je ni je bi lo, jer nije do{lo do smjena u nacionalnoj fudbalskoj federaci ji. Ide ja pred sje dni ka

Augustin Eguavoen
Nekada{wi bek nigerijske reprezentacije Augustin Eguavoen preuzeo je, barem privremeno, klupu nacionalne selekcije. Larsu Lagerbaku, koji je sa Nigerijskim savezom potpisao petomjese~ni ugovor u februaru, ponu|eno je produ`ewe saradwe. Ipak, {vedski stru~wak je odlu~io da uzme malo vremena i porazgovara sa porodicom o toj mogu}nosti. Otvorilo se tako privremeno mjesto za Eguavoena koji }e posao izbornika obavqati dok se Lagerbek ne izjasni o svojim namjerama. Eguavoen je ekipu vodio u periodu od 2005. do 2007. godine.

Keiro{ ne}e podnijeti ostavku
Selektor Portugalije Karlos Keiro{ nema namjeru da podnese ostavku, uprkos brojnim kritikama poslije poraza od [panije u osmini finala i eliminacije sa SP. - Ne ide da selektor podnese ostavku poslije minimalnog poraza od selekcije kakva je [panija u osmini finala Svjetskog prvenstva. Izgubili smo od favorita za titulu i nije nam se dalo da ostvarimo boqi rezultat, ali to }emo u~initi sqede}i put izjavio je Keiro{.

Odre|ene Australijanci Demantovano sudije za mije{awe u nudili mito ~etvrtfinale FIFA rad saveza
SVJETSKA fudbalska federacija odredila je ~etvori cu ar bi ta ra ko ji }e suditi ~etvrtfinalne me~eve na Mundijalu. Bi lo je mno go po le mi ka na ovu te mu, ali je FI FA odlu~ila da povjerewe uka`e oni ma ko ji su do sa da najvi{e pokazali, pa }e tako pravdu dijeliti: Holandi ja - Bra zil (Ju i~i Ni{i mu ra, Ja pan), Uru gvaj Ga na (Ole ga rio Ben ke ren sa, Portugalija), Argentina - Wema~ka (Rav{an Irma tov, Uzbe kis tan), Pa ra gvaj - [panija (Karlos Batres, Gvatemala). FI FA je po kre nu la is tra gu povodom navodnog poku{a ja ~la no va Or ga ni zacionog odbora Fudbalskog saveza Australije da potkupe po je di ne fun kci one re FI FA, ka ko bi gla sa li za kan di da tu ru ove zemqe za or ga ni za ci ju SP 2022. godine. Aus tra lij ski me di ji su obja vi li in for ma ci ju da su fun kci one ri Fu dbal skog saveza te zemqe nudili ~la no vi ma Iz vr{nog odbo ra FI FA bi ser nu du gmad za man`etne i skupocje ne ogrli ce za wiho ve supruge. FRAN CUS KA vla da de mantovala je kako se mije{a u rad fudbalskog saveza za {ta je optu`ila FIFA. Poslije kraha na SP, kao i niza afera, u Francuskoj se na noge podigla cijela javnost. Predsjednik i ministri naredili su istragu, a uputili su i ja vne po zi ve pred sje dniku FFF-a @an-Pjeru Eskaletu da podnese ostavku, {to je ovaj i ura dio. Sve ovo nije se nimalo svidjelo FIFA, a wen predsjednik Sep Blater, upozorio je Sarkozi ja i Fran cusku vladu da pres ta nu da se mi je {a ju u rad nacionalnog saveza.

"Keiro{ je kukavica"
JE DAN od naj boqih fu dbalera svijeta, Kristijano Ronaldo, ne samo da ne umije sportski da podnese poraz, {to je dokazao po okon~awu uta kmi ce osmi ne fi na la protiv [panije, nego je poslije me~a pokazao i odre|enu dozu nepo{tovawa prema selektoru Karlosu Keiro{u. - Nemojte mene da pitate za{to smo izgubili, to pitawe postavite Keiro{u. On je kukavica, postavio je kukavi~ku taktiku. Svi smo svjesni da je [panija odli~na ali nismo smjeli da se branimo. Ne volim da igram u timu koji prevas ho dno mi sli kako da ne primi gol - rekao je Ronaldo.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 43

Zamalo do{lo do pobune u tabore engleske reprezentacije

Bekam smirivao strasti
Dejvid Bekam u posqedwem trenutku sprije~io da eskalacija sukoba izme|u Stivena Xerarda i Xona Terija podijeli reprezentaciju na dva tabora
LONDON - Ni nekoliko dana po ispadawu Engleske sa Mundijala, situacija u taboru “gordog Albiona“ se ne smiruje. Tek sada na povr{inu isplivavaju svi problemi koji su postojali u ekipi za vrijeme boravka u Ju`noj Africi. Eki pa Fa bi ja Ka pe la, osim {to je na Svjet skom prvenstvu bila bitke na terenu, imala je i poku{aj pobune i “mali gra|anski“ rat u svla~ionici, a Dejvid Bekam je u posqedwem trenutku sprije~io da eskalacija sukoba izme|u Stivena Yerarda i Yona Terija podijeli reprezentaciju na dva tabora. Britanski tabloid “The Sun“, objavio je informacije da je u svla~ionici engleskog tima na pomolu bio pravi mali “bratoubila~ki rat” izme|u igra~a.

Pi{e: Mitar LUKI]
fudbalski stru~wak

FOTO: AGENCIJE

Gana najprijatnije iznena|ewe
Na po ~et ku prvenstva bio sam skep ti ~an po {to reprezentacije nisu ponudile ni{ta novo te me nisu nimalo odu{evile svojom igrom. Sre}om u nastavku to se popravilo i neke selekcije su zaigrale mnogo boqi fudbal. Po meni najprijatnije iznena|ewe predstavqa ekipa Gane kojoj su mnogi davali male, skoro nikakve {anse da se plasira u drugi krug takmi~ewa, a ona je oti{la u ~etvrtfinale. Sa wom uz rame mogu stati ju`noameri~ke ekipe koje su me odu{evile svojim pristupom igri i kao rezultat toga stigao je prolaz svih pet timova u drugu rundu takmi~ewa. Sigurno je da }e ~etvrtfinalni okr{aji doni je ti ve li ku bor bu sa mno go uzbu |ewa. U su sre tu " " Wema~ke i Argentine smatram da panceri mogu da na" " prave malo iznena|ewe i izbace gau~ose . Me~ izme|u Brazila i Holandije donije}e mnogo zanimqivosti po{to se ove dvije ekipe ~esto sastaju u eliminacionoj fazi prvenstva. Bez obzira {to Holan|ani imaju veoma jak tim sa fenomenalnim igra~ima, smatram da }e Brazilci pro}i daqe jer di`u svoju formu, a tako|e vjerujem da trenutak inspiracije wihovih najve}ih zvijezda Kake, Luisa Fabijana ili Robiwa mo`e da rije{i utakmicu. Susret izme|u Urugvaja i Gane bi}e veoma te`ak. Selektor Gane Milovan Rajevac dobro je ukomponovao igra~e i vjerujem da }e pro}i daqe. Kada je u pitawu obra~un [panije i Paragvaja tu se radi o ekipama koje imaju sli" stil igre, sa ~an " dosta tr~awa i kratkih paseva. Me|utim, furija je favorit i te{ko je o~ekivati da Paragvajci mogu da naprave iznena|ewe. Ovo prvenstvo }e se pamtiti i po lo{im igrama reprezentacija Italije i Francuske koje su zauzele prvo i drugo mjesto na posqedwem {ampionatu svijeta. Italijani su doveli lo{u ekipu ko" nije ja " imala vanserijskih igra~a koji mogu da dignu ekipu, nego je to bio neki wihov prosjek i vi{e od ovoga nisu mogli. Francuzi su sami krivi za svoje " " lo{e igre i sva|a u timu kumovala je lo{im rezultatima. Osim reprezentacija razo~arali su i pojedini fudbaleri. Sigurno je da su Vejn Runi i Kristijano Ronaldo mogli vi{e, ali " su individualnim potezima samo izlu|iva" li svoje trenere i svoju igru nisu podredi li ko le kti vu, kao {to je to ura dio Lionel Mesi i to za sada Argentini daje rezultat.

Stiven Xerard i Xon Teri

Dejvid Bekam

Prema pisawu tog lista na su prot stavqenim stranama na {li su se Liverpulo vi igra ~i, Yerard i Yej mi Kara ger sa jedne i ^elzijev defanzivac i biv {i ka piten reprezentacije Teri, sa dru ge strane. Ka pi ten Liverpula i reprezentacije, pri je svega je zamjerio Teriju {to je iza{ao u javnost i pri ~ao o pro ble mima u timu. Ipak ono {to je najvi{e naqutilo Yerarda je poku{aj Terija da okupi igra~e u gru-

pni zagrqaj, poslije jedinog trijumfa na Mundijalu protiv Slovenije. Zvijezda Liver pu la je u ovom ges tu vidjela poku{aj Terija, da kao biv{i kapiten, potkopa autoritet Yerarda, koji trenutno nosi kapitensku traku “gordog Albiona“.

ENGLEZI pora`eni od Nijemaca
Ni ma lo pri ja tnu si tu aci ju pred uta kmi cu sa Wema~kom uspio je da smiri ~lan stru~nog {taba Dejvid Bekam, koji je popri~ao sa oba fu dba le ra i sa ni rao ili bar odlo`io sukob, koji je prijetio da podijeli cijelu reprezentaciju. - Tenzije izme|u Yerarda i Terija su postojale i to je na neki na~in moralo da se sprije~i. Tada je kao miro tvo rac nas tu pio Be kam, razgovarao je sa obojicom i

sve se sre di lo. Za sa da je sve u redu, ali ne zna~i i da se ne}e ne{to zakomplikova ti po sli je Mun di ja la rekao je izvor blizak de{avawima u re pre zen ta ci ji Engleske. Ipak, izgleda da ova mirovna misija Beksa na kraju ni je ima la ve li ki zna ~aj, imaju}i u vidu da je “gordi Albion“ poni`en u duelu sa Nijemcima (1:4).

Kapelo ostaje
^lanovi borda Fudbalskog saveza Engleske podijeqeni su oko pitawa ostanka Fabija Kapela na klupi “gordog Albiona“, ali }e on najvjerovatnije i daqe obavqati funkciju selektora. Kao jedan od razloga za{to ne `ele da daju Kapelu otkaz je novac, po{to bi to zna~ilo da FA mora da isplati 12 miliona funti od{tete.

Reprezentacija Meksika ostala bez selektora

Havijer Agire podnio ostavku
MEKSIKO SITI - Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agi re po dnio je os tav ku na tu funkciju, tri dana poslije eliminacije wegovog tima sa Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Meksiko je u~e{}e na Mundijalu zavr{io u osmini finala, poslije poraza od Argentine (1:3). Meksiko je tako peti put uzastopno eliminisan u drugoj fazi takmi~ewa.

- Samo jednom na svjetskim prvenstvima desilo se da na utakmici budu postignuta dva autogola. Bilo je to 2002, na me~u izme|u SAD i Portugalije. @or` Kosta je pove}ao vo|stvo Amera na 2:0 pogodiv{i svoju mre`u. Kasnije, je Xef Agus uzvratio smawiv{i prednost SAD na 3:2. - Do Mundijala u Ju`noj Africi postignuto je 2.063 golova. [ve|anin Markus Albak je 2006. postigao 2000. Prije toga, nekoliko zna~ajnih imena svjetskog fudbala davalo je “okrugle“ golove - Nijemac Gerd Miler je 1970. postigao 800. gol na mundijalima, Holan|anin Rob Rensenbrink je bio strijelac 1000. gola, i to 1978, Francuz @an Pjer Papen je osam godina kasnije dao 1.200, kada je i Englez Geri Lineker postigao 1.300. Italijan Kristijan Vijeri je 2002. bio strijelac 1.900. gola. - @ist Fonten i @airziwo bili su strijelci u svih {est me~eva, koje su Francuska i Brazil igrali 1958, odnosno 1970. @airziwo je postao svjetski prvak sa “kariokama“, dok je Fonten vodio “galske pijetlove“ do polufinala. Italijan Salvatore “Toto“ Skila}i je 1990. bio na korak od stoprocentnog u~inka, jer je golove davao na {est od sedam utakmica. - Reprezentacije Francuske iz 1982. i Italije iz 2006. su imali po desetoricu strijelaca na turniru.

MEKSIKO pora`en od Argentine
- Moram da odem, to je naj~asnija stvar. Sve {to sam radio bilo je u interesu reprezentacije - rekao je 51-godi{wi Agire, koji je u aprilu pro{le go di ne pre uzeo na ci onal ni tim od Svena Gorana Eriksona.

Havijer Agire

FOTO: AGENCIJE

Agire je ~etvrti selektor Meksika u posqedwe ~etiri godine, a mediji spekuli{u da je jedan od najpla}enijih selektora, sa godi{wom platom od ~etiri miliona dolara. Vjeruje se da ve}u platu imaju samo selektori Italije i Engleske, Mar~elo Lipi i Fabio Kapelo. Agire je rekao da bi sqede}i se le ktor tre ba lo da os ta ne naj mawe ~etiri godine sa reprezentacijom, do kraja Mundijala u Brazilu 2014. godine. On smatra da bi igra Meksika trebalo da se bazira na mladim igra~ima, koji }e biti okosnica tima za sqede}i {ampionat, prije svih Havijer Ernandez, \ovani dos Santos i Karlos Vela. - Mislim da je budu}nost na na{im mladim igra~ima - rekao je Agire. On je nagovijestio da bi mogao da uzme du`i odmor i rekao da ne zna koju }e sqede}u ekipu trenirati.

44 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTVO U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.

Najboqi fudbaleri dana{wice nisu pokazali ni{ta na Svjetskom prvenstvu

Zvijezde bez sjaja
Najskupqi fudbaler svijeta svih vremena Portugalac Kristijano Ronaldo ku}i se vratio sa samo jednim golom (i to protiv slaba{ne Sjeverne Koreje) u pobjedi wegovog tima 7:0
JOHANESBURG - U do sada odigranim utakmicama Mun di ja la u Ju `noj Africi postignuta su 123 gola, ali na listi strijela ca ne ma naj zvu ~ni jih imena svjetskog fudbala. Najve}e zvijezde engleske reprezentacije Vejn Runi i Frenk Lampard oti{li su sa turnira bez postignutog gola (Lampard ga je postigao, ali ga urugvajski sudija Hor he La ri on da ni je pri znao). Najskupqi fudbaler svijeta svih vremena Portuga lac Kris ti ja no Ro nal do ku }i se vra tio sa sa mo je dnim go lom (i to pro tiv slaba{ne Sjeverne Koreje) u po bje di wego vog ti ma 7:0. Ovoj listi treba dodati i Francuza Franka Riberija,

Saradwa
Pokreta~ka snaga Brazila je svakako Kaka, a wegova saradwa u napadu sa Luisom Fabijanom dugo je gra|ena, jo{ od 2001. godine, kada su zajedno branili boje Sao Paula. - Jedan pogled mi je dovoqan da znam gdje }e Fabijano da utr~i i {ta `eli. Poznajemo se od vremena iz Sao Paula, kada sam ja imao 19, a Luis 20 godina. Ta veza je neraskidiva i vrlo je jednostavno igrati s wim - rekao je Kaka, a Luis Fabijano se slo`io sa saigra~em. - Moram samo da se dobro postavim, sve ostalo }e u~initi Kaka. Na{a veza na terenu je zaista savr{ena - rekao je Fabijano. {e, ali siguran sam da }e i to do}i na svoje mjesto. Uvijek sam samokriti~an i mislim da uvi jek mo gu boqe. Znam da nisam na nivou igara koje navija~i o~ekuju od me ne. Sam pre ma se bi sam vrlo zahtjevan, ali iz utakmice u utakmicu mislim da igram sve boqe i imam jo{ mnogo toga da poka`em. Najva`nije je da [panija pobje|uje, a za mene da me svi podr`avaju, cijeli stru~ni {tab sa selektorom Visenteom del Boskeom na ~elu re kao je To res, ko ji ni je igrao od 8. aprila, a wegov prvi zva ni ~an me~ bio je upravo na po~etku Mundijala, kada se [panija sastala sa [vajcarskom. Ako nema golova Toresa, ima Da vi da Viqe. Wegov saigra~ iz reprezentacije i no vi fu dba ler Bar se lo ne dijeli prvo mjesto na listi stri je la ca sa Gon za lom Iguainom i Robertom Vitekom sa ~etiri gola.

David Viqa
Napada~ [panije David Viqa stao je u odbranu svog saigra~a, Fernanda Toresa. - Ne mislim da je Tores igrao lo{e. Iskreno, nije ni imao mnogo prilika za gol. Fernando je radnik, borac. Vidje}ete, golovi }e do}i - rekao je Viqa. Ju `noa fri kan ca Sti ve na Pijenara, Slovaka Mareka Ha m{i ka, Srbi na Ni ko lu @igi}a i mnoge druge. U listu strijelaca jo{ se nisu upisali ni najboqi fu dba ler svi je ta Li onel Me si, Bra zi lac Ka ka, kao ni Fernando Tores, koji je daleko od forme koju je pokazao u Liverpulu. Za wih, me|utim, jo{ ima vremena, jer su Argentina, Brazil i [pa ni ja u ~et vrtfi na lu. Mesi jo{ nije dao gol, ali je wegov do pri nos do brim re zul ta ti ma Ar gen ti ne na Mundijalu u Africi ogroman. “Gau~osi“ su dali deset go lo va do sa da, a Me si je bio asistent kod wih nekoliko. - Uop {te ni sam za bri nut {to jo{ nisam dao gol,

Lionel Mesi

FOTO: AGENCIJE

mada volim da tresem mre`e. Najva`nije je da Argentina odr`i nivo igara kao do sa da i da po bje |u je mo timski - rekao je Mesi.

ENGLEZI najve}e razo~arewe
Ni Kakinog imena nema u listi strijelaca, ali je i on, kao i Mesi, bio dobar

asis tent. Od osam go lo va Brazilaca fudbaler madridskog Reala namjestio je tri. - Moj zadatak i ciq je da namje{tam golove i da napada~e “bacam u vatru“. Tako su Luis Fabijano i Robiwo i postigli golove. Sre}an sam {to sam bio asistent i na dam se da }u tur nir za vr{iti kao najboqi u tom segmentu igre i da }e Fabi-

jano biti najboqi strijelac - rekao je Kaka. Ni 26-godi{wi [panac Fernando Tores nije zabrinut {to jo{ ni je dao gol. Ukupno je na terenu proveo 212 mi nu ta na Mun di ja lu. Ali, gol ga ne}e, mo`da i zato {to se tek nedavno oporavio od operacije koqena. - Prvi sam koji ka`e da treba da pru`am mnogo vi-

Raspored
Osmina finala
26. jun 16.00 Port Elizabet Urugvaj - Ju`na Koreja

utakmica
Osmina finala

^etvrtfinale
2. jul 20.30 Johanesburg

^etvrtfinale
3. jul 16.00 Kejptaun

27. jun 20.30 Johanesburg Argentina - Meksiko

2:1
26. jun 20.30 Rustenburg SAD - Gana

3:1
27. jun 16.00 Blumfontejn Wema~ka - Engleska

Urugvaj - Gana
:

Polufinale
6. jul 20.30 Kejptaun

1:2
28. jun 16.00 Durban Holandija - Slova~ka

FINALE
11. jul 20.30 Johanesburg ........... - ...........

Polufinale
7. jul 20.30 Durban ........... - ...........

Wema~ka Argentina
:

4:1
29. jun 16.00 Pretorija Japan - Paragvaj

2. jul 16.00 Port Elizabet

........... - ...........

2:1
28. jun 20.30 Johanesburg Brazil - ^ile

Holandija - Brazil
:

:

:
ZA TRE]E MJESTO 10. jul 20.30 Port Elizabet ........... - ...........

3. jul 20.30 Johanesburg

:

Paragvaj - [panija
:

0:0

3:5

Penali

3:0

:

29. jun 20.30 Kejptaun [panija - Portugalija

1:0

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 45

Mundijalski dnevnik iz Kejptauna, dan poslije dolaska u Ju`nu Afriku

FS Srbije

Anti} ostaje
BEOGRAD - U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije ju~e je odr`ana sjednica Odbora za hitna pitawa kojoj je predsjedavao Tomislav Karayi}. Ovo tijelo je ocijenilo da je nacionalni tim zabiqe`io “rezul tat ski ne us pjeh“ na Mundijalu. Me|utim, uprkos tome, “saradwa sa selektorom Radomirom Anti}em bi}e nastavqena. - Fudbalski savez Srbije je prije dvije godine postavio niz ciqeva. Sa aspekta organizacije A reprezentacije jasno je re~eno da se u sqede}em ~e tvo ro go di{wem pe ri odu `eli kontinuitet u radu sa Radomirom Anti}em. U tom ciqu, ~lanovi Odbora za hitna pitawa isti~u da, uprkos nepovoqnom rezultatu u Ju`noj Africi, saradwa sa Anti}em i ~lanovima stru~nog {taba nikada nije dovo|ena u pitawe. Ocjena takmi~arskog uspjeha je jedna, a saradwa i sprovo|ewe zacrtanog dugoro~nog plana sasvim druga stvar - saop{teno je na sajtu srpskog saveza poslije sjednice. Odr`ana sjednica je ujedno bila i adekvatna priprema pred sas ta nak Iz vr{nog odbora FS Srbije, koji }e biti odr`an 21. jula u Beogradu. - Jedan od prioriteta u radu Saveza je i dugoro~na finansijska stabilnost, koju smo radom u prethodnom periodu u potpunosti i postigli. FS Srbije je finansijski stabilna organizacija. Kao takav, FSS apsolutno po{tuje sve preuzete ugovorne obaveze, {to naravno, o~ekujemo i od svih ugovornih strana - dodato je u saop{tewu.

Trener Vlada kao vodi~
Srbin iz Novog Sada radi u Kejptaunu kao fudbalski trener drugoliga{a Blek Leopards, sa kojim je bio nadomak Prve lige
(Od na{eg specijalnog izvje{ta~a)
PI[E: DRAGI[A ]ORSOVI] corsovicd@yahoo.com

KEJPTAUN - Prvi dan i no} u Ju`noj Africi su iza nas. Ko le ge, Zo ran Prwatovi}, snimateq Vladimir Milakovi} i ja smo jedva do~ekali da se primaknemo krevetu i odmorimo. Dan je bio izuzetnom napo ran, {to od pu to vawa, {to za vr{a vawa po slo va oko akreditacija. Centar za akreditovawe Svjetske fudbalske federacije (FIFA) smo tra`ili gotovo 60 minu ta. Boqe re ~e no na {li smo ga brzo, ali u}i u wega je pravo majstorstvo. Doma}ini su tako iskomplikovali si tu aci ju da smo kru`ili oko {atora (u kojem se na la zi akre di ta ci oni centar) kao “ki{a oko Kragujevca“. Sre}a, pa nam je sve vrijeme dru{tvo pravio Vladislav Heri}, na{ pra kti ~no do ma }in u Kej -

ptaunu, ina~e Srbin iz Novog Sada. On je u ovaj ju`noafri~ki grad stigao prije {est go di na iz “srpske Ati ne“. Radi kao trener drugoliga{a iz Kejptauna koji nosi ime Blek Le opar ds. Sa wima je pro{le godine stigao do polufinala Kupa Ju`ne Afrike, a ove godine mu je izma kao pla sman u Prvu ligu. Osvojio je drugu poziciju.

I VRA^EVI smjewuju trenere
- Preuzeo sam brigu u klubu pre dve godine. Tada su bili na ivi ci ispa dawa iz Druge lige, a sada smo, eto, zamalo proma{ili najve}i stepen takmi~ewa. @ao mi je, na ra vno, {to ni sam uspeo, ali ide novo prvenstvo. Jo{ ne znam da li }u os ta ti u “Leopardsima“ - istakao je Vlada. On je izra zio `equ za promjenom sredine, ka`e da ima ve} malog zasi}ewa. - Voleo bih da promenim

Na{ izvje{ta~ u dru{tvu Vlade Heri}a

FOTO: GLAS SRPSKE

Stadion
Stadion u Kejptaunu koji nosi ime “Grin point“ je zaista veleqepno sportsko zdawe. Izgra|en je pro{le godine i ko{tao je 572 miliona evra. Ima kapacitet od 66.005 sjede}ih mjesta, a kada u|ete na tribine osje}ate se kao u kosmi~kom brodu. Osje}aj je zaista predivan i nezaboravan.

sredinu. Morate u Africi biti mnogo boqi od doma}ih trenera, ali i imati sre}e. Smene vas ve} posle dva poraza, a mo`e i da vas smeni vra~. Me ne je ve} ta ko smewivalo u ovoj prelepoj, ali i u mnogim stvarima ~udnoj zemqi. Pre bo ga ta je, izuzetno lepa, ali i zemqa sa ogromnim kontrastima rekao je Heri}. Uvjerili smo se u to dolaze}i sa aerodroma prema na{em hotelu. Iz Vladinog

“mercedesa“ pro{li smo pored kartonskog naseqa, tik uz izuzetno moderni autoput. Ogra|eno je betonskom ogradom, ne da bi se stanovnici tog naseqa onemogu}ili da iza|u van wega, ve} da ih za{tite. Nemaju oni predstavu o brzi ni auto mo bi la na auto pu tu, pa su bi le ~es te nesre}e. Od tog kartonskog naseqa put nas je odveo u veleqepni grad... Ni po ~emu ne biste rekli da je ovo ne ki grad u

Africi. Ne, ve} grad u srcu Evrope. Vozi se, naravno, lijevom stranom i dok nas je Vlado vozio ka odredi{tu mi smo ~esto “ko~ili“ ubije|eni da on vozi u pogre{nom smjeru. Ulaze}i u wegov automobil pri{ao sam, po na{im standardima, mjestu suvoza~a. Tu me je do~ekao volan i Vladin osmijeh uz pitawe: - Da ne}e{ da vozi{? Nisam vozio, naravno i ne}u, jer bilo bi previ{e rizi~no i za mene i za suvoza~e...

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Sun~ano
Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Prete`no sun~ano
U Republici Srpskoj ujutru }e preovladavati prete`no vedro vrijeme sa rijetkom pojavom magle du` rje~nih tokova, a na jugoistoku obla~no sa kratkotrajnom ki{om. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo, a poslijepodne u isto~nim, jugoisto~nim i brdskoplaninskim krajevima nestabilno sa pquskovima i grmqavinom. Duva}e slab do umjeren prete`no sjeverni vjetar, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 12 na planinama na istoku, u ostalim krajevima od 15 do 20, a najvi{a dnevna od 23 na planinama, u ve}ini krajeva od 27 do 33 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e preovla|ivati sun~ano vrijeme, koje }e prete`no biti u sjevernim krajevima. Tokom dana mogu}a je i kratkotrajna ki{a. Minimalne temperature kreta}e se od 11 do 16 na planinama, a u unutra{wosti od 17 do 19 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 16 do 26 na planinama, odnosno od 28 do 31 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.

Maks. Min.

29 oC 19 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

30 oC 15 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 32 29 33 29 29 34 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 27 29 20 26 19 26 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 24 31 29 26 22 32 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 29 32 22 26 25 26

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 petak, 2. jul 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top{op 11.50 Indija, serija 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 18.30 19.00 22.00 Vimbldon Vijesti Vimbldon Najva`niji dan, film Vijesti Supernatural Indija, serija Supernatural Info

Linda

210
RTRS

Uloge: Virxinija Madsen, Ri~ard Tomas, Ted Mekginli, Laura Harington Re`ija: Natanijel Gutman

Dvostruka nula

1330
OBN

Uloge: Erik Judor, Ramzi Bedia, Eduard Ber Re`ija: @erar Pires

Bra~ni par odlazi na putovawe sa novim prijateqima, tako|e bra~nim parom, ne slute}i da }e se odmor uskoro pretvoriti u no}nu moru. Sve ~etvoro bivaju umije{ani u ubistvo, a svi dokazi upu}uju na wih kao po~inioce.

0.00 0.30 0.40 1.30 -

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Opasne igre, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.20 Arena 11.30 Duel, film 13.00 Ruski specijalista, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad, serija 18.00 Vijesti 18.30 Ludi kamen 19.00 Ninxa ratnici 20.00 Intervju: [eherezada i Onur 20.10 Hiqadu i jedna no}, serija 21.00 Dosije 22.20 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 23.10 Vijesti 23.20 Kraqevi brzine, film 2.00 Opasne igre, serija 2.30 Opasne igre, serija 3.30 Srce na dlanu, serija 4.30 Kraqevi brzine, film

Dva po tpu no ne bi tna ci vi la na {la su se u akciji francuske tajne slu`be, ko ji tra ga ju za nuklearnom bombom. Taj noj slu `bi su potrebna dva agenta, koji }e pomo}i da se uhvati prodavac na oru `awa Le Male koji `eli da zavlada svijetom. Odlu~uju da regrutuju Bena i Vila, i {aqu ih na mi si ju po vratka mo}ne nukle ar ne bom be. “Dvos tru ka nu la“ do ka zu je da i dvo ji ca neinteligentnih momaka mogu spasiti na{u planetu, ali problem nastaje kada se ispostavi da oni imaju sasvim druge planove.

RTRS
6.00 Sestrice, serija 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija 11.00 Pe~at 12.00 Vijesti 12.10 Fantasti~na ~etvorka, crtani film 12.40 Gamboce 13.00 Bajke 13.20 Kiki {ou 14.00 Profajler, serija 15.00 Sandokan - tigar je `iv, serija 16.00 Me|unarodna konferencija javnih servisa 16.30 Srpska danas 17.00 Dolina sunca, serija 18.00 TV Bingo 18.40 Nele i Zeko 19.00 Miniskule, crtani film 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik 20.00 SP u fudbalu 20.20 Fudbal: Urugvaj - Gana 22.40 Vijesti 23.00 Fudbal 0.40 Berlin Aleksanderplac, serija 2.10 Linda, film 3.30 Podsticaj `ivota, film 5.00 Profajler, serija

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, film 15.00 Vizita 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.40 Kulinarski qetopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.30 Potraga 18.40 Mundijal uz Trik 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Amplituda 22.30 Moje drage kom{ije, serija 23.50 Mundijal uz Trik 0.05 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Sala{ u Malom Ritu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Izvo|a~i, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 U zdravom tijelu 12.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.30 Draga smawili smo se, film Vrijeme je za bebe SAT TV lica 15.20 Vijesti 15.30 Gastronomad 15.50 Fudbal 17.50 Beogradska hronika 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Rt dobre nade 20.20 Fudbal 22.20 Rt dobre nade 23.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Posrednik, serija 1.10 Fudbal 3.00 Fudbal

RTS 2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce, serija 7.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.20 Palete 8.50 Jedna slika jedna pri~a 9.00 Znakopis 9.20 Razglednice 9.50 Kontekst 10.30 Metropolis 11.00 @ivot i standardi 11.30 Inside Offside 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Palete 14.30 Jedna slika jedna pri~a 14.40 Znakopis 15.00 Razglednice 15.30 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Datum 17.00 Odbojka: Srbija - Francuska 18.30 Gomboce 19.10 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.30 Ozi Bu, crtani film 19.50 Inside-offside 20.20 Lov i ribolov 21.00 Izvo|a~i, serija 21.50 Tajson, film 23.40 Koncert Aleksandre Radovi} 1.00 Egzit interaktiv 3.00 Tehnologija danas 3.20 Trezor 4.20 Odbojka: Srbija - Francuska

Fox Life
7.00 [ta je sa Brajanom, serija 7.50 Vil i Grejs, serija 8.10 Slobodni strijelci, serija 8.40 @ivot po Ximu, serija 9.20 Mentalno, serija 10.10 Sudije za stil, serija 10.40 [ta je sa Brajanom, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 16.40 17.30 18.00 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija O~ajne doma}ice, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Uvod u anatomiju, serija Prqavi seksi novac, serija @enske pri~e, serija

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Hitovi doma}e i strane zabavne muzike 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE petak, 2. jul 2010. 47

Najva`niji dan

22

00

B 92

Uloge: Metju Broderik, Ris Viterspun, Kris Klajn, Xesika Kempbel Re`ija: Aleksander Pejn

Miris `ene

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.20 Xeki ^en, crtani film 7.40 Bratz, crtani film 8.00 Pepa, crtani film 8.30 Dona Barbara, serija 10.30 U ime qubavi, serija 11.30 In magazin 12.00 Baywatch, serija 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 17.30 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Miris `ene, film 22.30 Opasna avantura, film 0.20 Kroja~ Paname, film 2.00 Ezo TV 3.40 Tajna Bermudskog trokuta, film 5.10 Opasna avantura, film

20

00

NOVA

Uloge: Al Pa}ino, Kris O’Donel, Filip Hofman Re`ija: Martin Brest

Yim Mekalister je sredwo{kolski profesor, ~iji se problemi u privatnom `ivotu sve vi{e odra`avaju na wegov rad sa |acima, a napetost kulminira pred |a~ke izbore u {koli. Na wima se za predsjednicu savjeta u~enika kandiduje Trejsi Flik - lijepa, pametna, vrijedna, gotovo savr{ena djevojka. Problem je samo {to ona u`asno nervira Yima, pa on po svaku cijenu poku{ava da nagovori nekoga da se kandiduje protiv Trejsi. Na kra ju na to pris ta je Pol Me cler, zvi jez da {kolskog tima u ameri~kom fudbalu. Ali, odmah potom u izbore se ukqu~uje i Polova sestra Tami. Tami je lezbijka koja je qubomorna na Pola, zbog toga {to ju je biv{a djevojka osta vi la upra vo zbog wega, pa je spremna na sve sa mo da bi pobijedila svog brata. Tako se ono {to je tre ba lo da bu du do sa dni u~e ni ~ki izbo ri, pre tva ra u bor bu na `i vot i smrt.

U Wu Hemp{iru ^ar li Sims po ha |a fa kul tet Be ird, in ter nat za mladi}e, koji je poznat po strogim pravilima i skupim {ko la ri na ma. Po ku {a va ju }i da za ra di no vac za put ku}i kako bi proveo bo `i }ne pra zni ke s po ro dicom, naivni Sims prihvata posao “dadiqe“ u obli`woj ku}i. Posao nije ba{ ono {to je o~ekivao, jer mora da se brine za antipati~nog, bezobzirnog i slijepog biv{eg pukovnika Frenka Slejdija, koji ima svoj na~in birawa pomo}nika. Ipak ^arli prihvata posao zbog sa`aqewa. Frenk je penzionisani pukovnik u ameri~koj vojsci. Osim {to je slijep, nemogu}e je s wim iza}i na kraj, a wegova te{ka narav odvojila ga je od svih koje voli.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Stav Dok. program Hrana i vino TV ordinacija 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti Tri mafija{a, film 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 Uqez, film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 BH net 10.00 Slomqeno srce, serija 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 [ou tajm 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Alo alo, serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Slomqeno srce, serija 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma specijal 21.00 Grand {ou 23.00 Alo alo, serija 23.30 Kolateral, film 1.30 Sarajevo na liniji 1.40 Mejd in Bawaluka 1.50 Sportisimo 2.00 Farma specijal 3.00 Grand {ou 5.00 Film 7.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini-{kola 9.40 Najqep{e pri~e klasi~ne starine 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Blaga civilizacije 12.40 Ples `ivota, serija 13.30 Moja mala kuhiwa 13.40 Vijesti 13.50 Tenis 15.30 SP, emisija 15.50 Fudbal 18.10 Retrovizor 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Godine prolaze, serija 20.00 Tri dolara, film 22.00 Vijesti 22.20 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.10 Vimbldon, pregled 0.00 Fudbal 1.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija

HRT 1
7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Dolina sunca, serija 9.50 Vijesti 10.10 Zemqa - mo} planete 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Dokumentarni program 15.00 Poaro, serija 16.40 Hrvatska u`ivo 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Majstor, drama 21.20 Festival zabavne muzike Split 23.30 Lica nacije 0.30 Dnevnik 1.10 Doktor Haus, serija 2.00 Sveta djevojka, film 3.40 Fudbal 5.20 Moj grijeh, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.20 Kraq Kvinsa, serija 8.40 Udri mu{ki 9.40 Na{a mala klinika, serija 10.40 Odred za ~isto}u 11.20 Povratak u budu}nost 11.50 Info 12.30 Kraqev dobo{ar 13.30 Dvostruka nula, film 14.50 Skrivena kamera 15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Odred za ~isto}u 18.10 Povratak u budu}nost 18.50 Info 20.00 Treinspoting, film 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Sav taj folk 23.30 Crveni tepih 0.10 Treinspoting, film 1.40 Kraqev dobo{ar 2.30 Crveni tepih 3.30 Sav taj folk 4.00 Kraq Kvinsa, serija 4.20 Mu}ke, serija

HRT 2
7.20 [aolinski obra~un, crtani film 7.40 101 dalmatinac, crtani film 7.50 Na kraju ulice 8.20 TV vrti} 8.30 Garfild, crtani film 8.40 [kolarci obavje{tajci, serija 9.20 San o slavi, serija 9.40 Kod Ane 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Crveni patuqak, serija 14.00 Simpsoni, serija 14.20 Nau~na petica 14.50 Ekologija 15.20 SP, emisija 15.50 Fudbal 18.00 Xivs i Vuster, serija 19.10 Afrovizija 20.20 Fudbal 22.20 Afrovizija 23.10 Vijesti 23.20 Struna u krvi, serija

RTL
7.30 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.00 Ritam zona 10.10 Ve~era za pet 11.00 Kraq Kvinsa, serija 11.30 Rejmond, serija 12.00 Magazin 12.20 Punom parom 12.50 K.T. 2, serija 13.10 Najqep{i urok, serija 14.50 Los Victorinos, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Ve~era za pet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ne daj se Nina, serija 20.00 Specijalistkiwa, film 21.40 Policijska akademija, film 23.40 Vijesti 0.00 Murjaci generacije H, film 1.40 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Svijet na dlanu 9.10 Sa Kraji{nicima po Krajini 10.00 Novosti 10.05 UMS 10.30 Svijet na dlanu 11.00 Movieland 12.00 Novosti 12.05 Kriminal u Rusiji 13.00 Mjera za ~ovjeka 13.40 Sport fle{ 14.00 Novosti 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Dopisnici bez granica 17.00 ^etiri `ene, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 Renome {ou 22.30 Pregled dana 23.00 Muzika 0.00 Film 1.40 Film 3.10 Film 5.00 Satelitski program

Luda planeta

Eliksir `ivota
Nau~nici su u ledu Jakutije prona{li bakteriju koja bi mogla da otkrije tajnu eliksira dugovje~nosti, kojim bi se qudski `ivot produ`io na 140 godina. Ruski tim je nekim hemikalijama koje sadr`i “Baccilus F“, prona|en u podru~ju oko planine Mamontova, ve} uspio da gotovo udvostru~i trajawe `ivota mi{eva i muva. Stru~waci vjeruju da bi se istom tehnikom qudski `ivot mogao da produ`i na 100 do 140 godina.

Iako je re di teq Maj kl Pa trik King uo~i prikazivawa “Seksa i grada 2” najavio da od tre}eg dijela mo`emo da o~ekujemo “Seks i grad 3” u kojem }e “nakit letjeti oko nas te }emo se izmicati lete}im cipelama“, to se ne}e ostvariti. Naime, i slu`beno je potvr|eno da zbog fijaska koji je do`ivio drugi nastavak filma, nikome ne pada na pamet da tro{i novac na jo{ jedan nastavak. Jedna od ~etiri glavne zvijezde filma Sara Yesika Parker navodno je ovu vijest jako te{ko primila - u suzama. Da tre}eg nastavka, ipak, ne}e biti po~elo je da se {u{ka jo{ prije 30 dana. Tada je objavqeno da su finansijeri

“Seksa i grada 2” nezadovoqni pro da jom ka ra ta za nastavak pri~e o ~etiri slavne Wujor~anke. - Postojalo je veliko interesovawe za “Seks i grad“ i planirano je snimawe tre}eg nastavka, ali poslije ovih brojki, ~ini se da vi{e ni{ta od to ga ne }e bi ti. Iz ove pri ~e smo izvukli maksimalno koliko smo mogli i gledaoci to znaju - naveo je izvor bli zak fil mskoj eki pi koja je radila na seriji i dva filmska izdawa “Se ksa i grada“.

Vampir na putu
@ena koja je automobilom sletjela u kanal za nesre}u je optu`ila vampira koji se odjednom pojavio nasred ulice. Kako nije bila ni pijana a ni drogirana, `ena i daqe stoji iza svoje verzije pri~e. Ona tvrdi da je voze}i se po neasfaltiranom putu odjednom ugledala vampira koji je stajao na sredini ulice. Poku{avaju}i da pobjegne od tog stvorewa, ona je krenula unazad i pri tome sletjela u kanal.

Paris Hilton na utakmicama u Ju`noj Africi
Bogata nasqednica 29-godi{wa Paris Hilton zaputila se privatnim avionom na Svjetsko fudbalsko prvenstvo, a potrep{tine za nekoliko dana boravka spakovala je u dvadesetak skupocjenih “luj viton“ putnih kofera. Prije samog odlaska na put Paris se fotografisala na gomili kofera, kao dokaz svoje razma`enosti i razbacivawa novca. Vrijednost samih kofera prelazi 40 hiqada dolara, a mo`emo samo da naga|amo kakve se sve skupocjene krpice i stvar~ice nalaze unutra. Fo to gra fi ju je ure dno obja vi la na svom slu`benom “Tviter“ profilu, na kojem je ne{to kasnije objavila jo{ fotografija. Obo`avaocima je tako pokazala kako iz gle da unu tra{wost wenog pri va tnog aviona, a pozirala je i na mjestu pilota.

Avion sa crvima
Crvi koji su padali po putnicima jer su iza{li iz paketa sa pokvarenim mesom, koje je me|u ru~ni prtqag unio jedan od putnika, prisilili su pilota ameri~kog aviona na slijetawe u Atlantu. Putnica Dona Adamo primijetila je nekoliko muva ~im je sjela u avion, ali nije o tome puno razmi{qala. Paket pun pokvarenog mesa i crve u wemu unio je jedan putnik.

NEKAD BILO...
Rusi su na dana{wi dan 1860. godine osnovali grad Vladivostok na obali Amurskog zaliva, koji je kasnije postao najzna~ajnija sovjetska luka (pomorska i vazdu{na baza) na sovjetskom Dalekom istoku. Vladivostok je glavni grad Primorskog kraja i najve}i grad regije Dalekoisto~ni federalni okrug (najve}a od sedam regija u Rusiji). To je najve}a ruska luka na Tihom okeanu i centar Pacifi~ke flote Ruske ratne mornarice. Ima preko 500.000 stanovnika. Smje{ten je na ju`nom dijelu poluostrva “Muraviov-Amurski“, koje je duga~ko oko 30 kilometara i {iroko (u prosjeku) 12 kilometara. Najvi{i vrh grada je brdo Orlovo gnijezdo sa nadmorskom visinom 214 metara.

POSQEDWA
^esi ne}e bronzanog Xeksona
U jednom parku u Pragu, gdje je nekada bila Staqinova statua, na jesen bi trebalo da bude postavqen bronzani Majkl Xekson, javio je Mondo. Povodom 52. godi{wice ro|ewa Majkla Xeksona, gradske vlasti u Pragu namjeravale su da postave bronzanu bistu slavnog pjeva~a u jednom od lokalnih parkova, ali taj projekat nije nai{ao na podr{ku gra|ana. Hiqade ^eha usprotivilo se podizawu statue Majkla Xeksona radi obiqe`avawa wegovog ro|ewa 29. avgusta. Gradska vlada ve} je bila odobrila realizaciju projekta u Pragu i bronzana bista kraqa popa, visine dva metra, trebalo je da bude podignuta u jednom od parkova, nedaleko od Vltave i centra grada, u kojem je pjeva~ odr`ao veliki koncert 1996. godine.

Osnovan Vladivostok

Глас Српске
3 - 9. jul 2010.

Akcija RTRS-a i "Glasa Srpske"

"Biramo najqep{i kutak RS"

Subota, 18.10

subota 1300 Valenberg: Pri~a o heroju
RTRS

Veliko finale
2140 Izmisli ne{to
B 92

srijeda

2100 Poqubi djevojke
PINK BH

~etvrtak

Nove crtane serije

Uloge: Ri~ard ^emberlen, Alis Kriks, Kent Koli, Melani Majron Re`ija: Lamont Xonson

Uloge: Pol Kini, Elizabet Nunciato, Rej~el Songer Re`ija: Pol Kini

Uloge: E{li Xad, Morgan Frimen, Keri Elvs Re`ija: Geri Fleder

9.00

8 26. i-7. jul 2010. 3 9. decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 3 - 9. jul

RTRS, subota, 18.10, Akcija RTRS-a i “Glasa Srpske“ – “Biramo najqep{i kutak RS”

Ve li ko fi na le
Od prezentovanih dvadeset povr{ina, stru~ni `iri }e odabrati tri kandidata za javne i tri kandidata za privatne koje }e biti predstavqene u subotu u otvorenom programu, od 18.10 na Televiziji RS
~evi}a iz bawalu~kog mjesta Bistrica. Od ovih dva de set po vr{i na, stru ~ni `i ri }e odabrati tri kandidata za ja vne i tri kan di da ta za privatne koje }e biti predstavqene u subotu u otvorenom pro gra mu, od 18.10 na Te le vi zi ji RS. Kroz otvo re ni pro gram vo di }e vas Sawa Popovi} i Tawa Blagojevi}. Ni muzike ne}e nedos ta ja ti – i si gur no }e svi oni koji budu uz Televizi ju RS u`i va ti u fi nal nom izboru Najkutka RS.! Tokom emisije podsjeti}e mo se svih kan di da ta, a stru~ni `iri zvani~no }e izabrati pobjednike. Obe zbi je di li smo i vrijedne nagrade – mnogo je razloga da u subotu budete uz program Televizije RS i u`ivate u izboru najqep{e povr{ine RS.

RTRS, petak, 19.10, “Moje `ivotiwe i ja”

^udni qubimci

U akci ji “Bi ra mo najqep{i kutak RS”, protekle dvi je se dmi ce ima li smo priliku da vidimo 20 povr{ina koje su se kandidovale za titulu Najkutka. To kom prve se dmi ce, pred stavqene su gle da oci ma Te le vi zi je RS i ~i ta oci ma “Gla sa Srpske“ de set ja vnih po vr{i na – Qeka ri ce kod Pri je do ra, Park pje sni ka u Tre biwu. U konkurenciji su i dvije osnovne {kole koje ure|uju u~enici – to su O[ “Ivan

Go ran Ko va ~i}“ iz Mrkowi} Grada i O[ “Dositej Obradovi}“ iz Blatince kod Tesli}a. Vrijedni su bili i medi cin ski ra dni ci pa smo vi dje li ure |e ne po vr{i ne ispred Doma zdravqa u Rogatici, Turjaku kod Gradi{ke i Dom zdravqa u Han Pijesku. Javili su se i radnici pre du ze }a Hi dro elek tra ne na Drini iz Fo~e a kandidat za Naj k u tak je i bawalu~ki Akva park.

Privatne povr{ine tako|e, pokazale su svu svoju qepotu – uprkos lo{em vremenu. Ekipe su posjetile Nadu Ni ko li} iz ^e lin ca, kao i Ja ho ri nu u ba {ti Sla |a ne Ste va no vi}, na 1.600 metara nadmorske visine. K an di da ti za izbor Naj k ut ka su i po ro di ca Kon stan ti na i Gor da ne Dragi} iz Pelagi}eva, kao i Qubica \uki} iz Slatine kod La kta {a, Dra gan

Ivkovi} iz Nevesiwa, ali i Milorad Bo`i} iz Stri~i}a kod Bawaluke. Tu su i dvori{ta \or|a Lu~i}a iz Vi {e grada i Du {ka Ko va-

""'' Svu da u svi je tu dje ca u`ivaju provode}i vrijeme sa `ivotiwama. “Moje `ivotiwe i ja” je serija u kojoj }emo, kroz 26 epizoda, saznati kako se dru`e djeca i `ivotiwe iz svih dijelova svijeta. U svakoj epizodi djeca predstavqaju svoju `ivotiwu i okru`ewe u kome se igraju sa wom. Djeca govore o svom qubimcu na sebi svojstven, dje~iji na~in, s we`no{}u ili zadirkuju}i ga. Ova serija tako|e, pokazuje kako i koliko je svaka od `ivotiwa i kul tur no nasqe|e zemqe iz ko je dolazi ona i weno dijete-prijateq. Kroz pri~e, najmla|i gledaoci vi{e }e sa zna ti o po je di nim zemqama, wenim obi~ajima i svemu onome {to je razlikuje od drugih. “Moje `i vo tiwe i ja” }e predstaviti djeci: Karlosa i wegovog bika iz Ekva do ra, Anu i wenog rakuna iz Amerike, Maksa i wegovog pelikana iz Izraela...

Izdvajamo iz programa RTRS-a,

Za korak ispred
Elf je sa druge strane deklasirao Englesku i vratio samopouzdawe. Raspucali su po mre`i gola Klose, Miler, Podolski. Lev jo{ ~eka u~inak veznog reda, prije svih [vajn{tajgera i Kedire, da bi elf igrao onako kako on `eli. [teta {to samo jedna selekcija mo`e u polufinale. No limit, nedjeqa, 17.30 25. juna obiqe`ena je godi{wica smrti Majkla Yeksona, kraqa popa. U ovom izdawu emisije “No limit“, prisjeti}emo se nekih od najsjajnijih trenutaka u Yeksonovoj karijeri i posjetiti wegov rodni grad Gari, a ~u}emo {ta o muzi~kim po~ecima kraqa po pa ka `u prve kom{ije. Svjetska pjeva~ka senzacija Suzan Bojl pri~a o svojim usponima i padovima, te o snimawu prvog albuma, “I Dreamed, a Dream“. Sveti{te u Podmila~ju, nedjeqa, 18.00 Na dan ro |ewa Sve tog Ivana Krstiteqa, 24. juna, hiqade katoli~kih vjernika pohodi ~uveno sveti{te u `upi Podmila~je kod Jajca. Spomiwu se brojna iscjeqewa od razli~itih bolesti, posebno du{evnih. Najve}e nemarijansko sveti{te u jugoisto~noj Evro pi, sve ti {te Sve to ga Ive u Podmila~ju steklo je i naziv bosanski Lurd. Svjedo~anstvo `ene koja je kao djevoj~ica ozdravila od te{ke bolesti poslije hodo~a{}ewa i molitve u ovom sveti{tu. Autor: @ana Vukosavqevi}. Bit ka na Ko za ri, ne djeqa, 18.20 Koliko na{a djeca znaju o tome {ta se dogodilo na Kozari u Drugom svjetskom ratu - skoro ni{ta. Dokumentarni film o bici na Kozari posmatran sa vremenske distance od skoro sedam decenija. [ta je izazvalo wema~ku ofan zi vu? Ko li ka je cijena pla}ena? Za{to se poslije zavr{etka rata insistiralo na terminu “kozara~ke `rtve“? Za RTRS o bici na Kozari govore `rtve, istori~ari, komunikolozi. Kosa, nedjeqa, 18.40 Kosidbi se nekada pridavala posebna pa`wa. Kosci su nabavqali nove kose ili pripremali stare. U Krajini, Lici, Baniji i drugim krajevima bili su na cijeni ~uvene mrkowi}ke varcarke. Izra|ivali su ih vrsni majstori, a tajna wihovog kvaliteta ostala je neprevazi|ena. Kosa kao alatka danas je sve rje|e u upotrebi. Polako se pretvara u suvenir, a u Mrkowi} Gradu ostalo je malo starih majstora koji mogu da iskuju dobru kosu. Ajvatovica, ponedjeqak, 11.10 U drevnom gradu Pru{}u, kod Doweg Vakufa zavr{ena je najve}a vjersko-kulturna

Jutro u Srpskoj, subota, 8.10 Jutro u Srpskoj priprema ekipa ITC Prijedor. Pogledajte pri~e o velikom uspjehu prijedorskog Pozori{ta, kao i manifestaciji “Kulturno qeto“, a qubiteqi padobranstva vidje}e {ta se sve doga|a lo na tra di ci onal nom Petrovdanskom kupu. Gledaoce o~ekuju i vrijedne nagrade, pa vas po zi va mo da uz prvu jutarwu kafu u`ivate u pro gra mu RTRS i emi si ji “Jutro u Srpskoj“, iz prijedorskog studija. Fu dbal: Ar gen ti na Wema~ka, subota, 15.50 Drugi derbi ~etvrtfinala. Argentinci su do sada pokazali mo`da i najvi{e, {to je u}utkalo kriti~are Maradone. Ho}e li harizmati~ni strateg “gau~osa“ uspjeti do kra ja da os ta vi bez ri je ~i ne vjer ne To me, ili }e na Wema~koj ipak slomiti zube.

ma ni fes ta ci ja Bo{waka Da ni Aj va to vi ce. Ovo go di{wa, jubilarna 500. Ajvato vi ca oku pi la je na stotine muslimana iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Vijekovima se vjernici okupqaju na mjes tu, gdje se Uzvi{eni Bog odazvao molitvi po bo `nog ~o vje ka po imenu Ajvaz-dedo. Legenda ka`e da se stijena rascijepila i da je Pru{ac dobio vo-

du. Na Ajvatovici vjernici produbquju svoja duhovna saznawa i osna `u ju vje ru. Autor: @ana Vukosavqevi} Evrop ska uni ja i mi, utorak, 18.00 Tema emisije je “Mladi - obra zo vawe i za po{qavawe“. Kvalitet obrazovawa i Bolowski proces. Da li je do{lo do pozitivnih promjena ili hiperprodukcije kadrova?

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 3 - 9. jul 2010.

Глас Српске

Hit serija na RTRS-u

Ponedjeqak Dok Rene le`i u nesvijesti, @are se potu~e sa Gordanom. Vi{wa ka`e fra Anti da je Ru `a tru dna. Ivan i Kristijan razgovaraju o tome gdje }e `i vje ti ka da bu de prodato imawe. Nakon {to je uz pomo} Borisa i wegovog oca savladao @areta, Gordan po`uri da vidi kako je Rene. Renata nestrpqivo i{~ekuje vijesti od @areta. Helena ka`e Andriji da tra`i na~in da nekako pomogne wegovom ocu. Andrija izbjegava da ka`e Juliji za Heleninu bra~nu ponudu. Ines poku{ava da izvu~e {to vi{e podataka od @areta. Renata po`uruje Ju ra na da otpu tu ju, ali on odlazi da se pozdravi sa Nata{om. Julija govori Andriji da ne }e do zvo li ti da o`eni Helenu. Utorak Gordan uspijeva da prona |e Re na tu pri je wenog odlas ka. Eva oba vje {ta va sve gra|ane Jablanova da rezultati analize potvr|uju da su trovawa izazvale otpadne vo de iz fa bri ke “Ze nit”. Ru`a {okira goste u pivnici ka zav {i im da je

tru dna. Gor dan je bi je san kada mu Renata prizna da je platila @aretu da ga se rije {i. Eva obja sni Miwi sve o trovawu, te poku{a da od we sazna gdje je Gordan. U bi je gu od quti tog Gordana, Renata se spotakne i padne. Mali Petar se prepla{i i sakrije pod sto u stakleniku. Miwa u nevjerici pozove policiju kako

bi prijavila oca. Zbog sve ja~e oluje, Ivan i Kristijan pani~no poku{avaju da prona|u malog Petra. Ines dolazi da uhapsi Gordana. Srijeda Mje{tani su se udru`ili u potrazi za malim Petrom. Gordan uvjerava Ines kako je sve bilo Renatino djelo i da on ni je kriv za Zo ri }e vo ubistvo. Nakon {to se probudio iz kome, Lovro ka`e Ru`i i Nata{i kako se jasno sje}a da ga je Juran udario automobilom. Juran ne pru`a otpor kada Ines do|e da ga uhapsi. Lada i Boris su prona{li malog Petra. Kristijan za hvaquje Evi {to je do{la da pomogne u potrazi za Pe trom. Ade la po {aqe Nikoli pismo u kojem mu nagovijesti da je Ru`a trudna. Andrija moli Ines da pusti Nikolu iz zatvora jer }e povu}i iskaz, ali ga iznenadi wen stav.

^etvrtak An dri ja po k u {a va da smi ri uzne mi re nu Ines. Eva tje{i Helenu koja postaje svjesna da je izgubila bit k u za An dri ju. La da oba vi jes ti Lo vru i Na ta {u da su pri ve li Ju ra na. Andrija ka`e Ru`i da Nikola zna za wenu trudno}u. Miwa pri je odlas ka do lazi da se pozdravi s Ladom. Andrija objasni Juliji da }e vje ro va tno mo ra ti da ode ka ko bi iz bje gao za tvor. Zvon ko izne na di Kro ni ja ne obi ~nom ide jom. Kris ti jan po nu di Miwi da je odve ze do Za gre ba. Bo ris ora spo lo `i La du ko ja je tu `na zbog Miwinog odlas ka. He le na te {ko skri va sre }u pred Ju li jom zbog no vo nas ta le situacije s Andrijom. Nata {a po ku {a va da uvje ri Jurana da sve prizna i tako se is ku pi za sve svo je gre{ke.

Petak Ines ne mo`e da vjeruje da je Nata{a uspjela da nagovori Jurana na priznawe. Sofi ja obra du je Na ta {u vije{}u da ima novac za klub. Kris ti jan ka `e za ~u |e nom Ivanu da je Juran sve priznao. Eva je nervozna prije odlaska. Ines pusti Nikolu na slobodu jer je Juran sve priznao, a imaju i potrebne

dokaze. Andrija dolazi da se pozdravi s Evom i ka`e joj da vjerovatno odlazi s Helenom. Ivan iznenadi Adelu svojim dolaskom u Zagreb. Nikola moli iznena|enu Ru`u da mu da jo{ jednu priliku. Julija po ku {a va da na |e An dri ju pri je ne go {to otpu tu je. Kristijan je odlu~an u namjeri da sustigne Evu koja je ve} krenula prema Zagrebu.

Serija “Brojevi“ na RTRS-u

Krimi} umjesto telenovele
Na programu RTRSa popularna hrvatska telenovela “Dolina sunca“ emitovana je ne{to mawe od godine. Se ri ja je pra ti la `ivotne uspone i padove tri generacije: mlade na pragu dvadese tih, tri de se to go di{wake i wiho ve roditeqe koji, kada Jablanovo ugroze beskrupulozni industrijalci, svoje strasti, izdaje i mr`we stavqaju na stranu i ujediwuju se kako bi spasli svoj grad. Bojana Gregori}, Ana Vilenica, Robert Kurba{a i Ivan Herceg tuma~ili su glavne likove i doprinijeli da serija na prostoru RS stekne nevjerovatnu popularnost i gledanost. Emisija “[tikla“ ugostila je neke od glumaca serije koji su bili i vi{e nego zadovoqni popularno{}u serije u RS. U istom terminu od 12. jula gledaoci RTRS-a mogu pratiti ultrapopularnu kriminalisti~ku seriju “Brojevi“.

RTRS, srijeda - petak, 17.50, Nova serija - “Pakov svijet“

Ko me di ja na {pan ski na ~in
Inspektor Pako i wegova dva policajca Lukas i Marijano su bili na du`nosti u banci kada se desila pqa~ka. Po{to nisu na vrijeme reagovali, lopovi su pobjegli sa plijenom. Poslije tog inci den ta, tro ji ca tra pa vih policajaca premje{teni su na du`nost u najproblemati~niji dio grada gdje je {ef komesar Don Lorenco, Pakov tast. Trojica policajaca stalno tra`e priliku da se istaknu i budu unaprije|eni, ali prati ih zla sre}a i ru{i wihove snove. Pako je prisiqen da preseli i svoju porodicu u ovo naseqe, ali im ne obja{wava prave razloge svog pre mje {ta ja, dok oni misle da je to zbog unapre|ewa. Wegova `ena Lola nije zadovoqna novim stanom ni ti smawenom Pa ko vom platom. U po li cij sku sta ni cu priveden je jedan od pqa~ka{a banke i Don Lorenco Paku, Lu ka su i Ma ri ja nu predaje predmet i daje rok da rije{e slu~aj. Umjesto da od uhap{enog saznaju ko su bili sau~esnici, Pako i wegovi drugovi upadaju u jo{ ve}e probleme. Pakova k}erka se ne ra du je zbog pre seqewa, ali ipak po ma `e ro di teqima u selidbi. Kada Pako `eli da pobjegne od svojih `ena, odlazi u mu{ki svijet kod Lukasa i Marijana koji stanuju zajedno. U glavnim ulogama pojavquju se Pako Tous, Hugo Silva, Pe pon Ni eto, Ma ri an Aguilera. Seriju su re`irali Hoze Ajera i Dejvid Molina.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 3 - 9. jul

Jutarwi program RTRS-a

Za boqi po~etak dana
Novina u “Jutarwem programu“ su i rubrike u kojima }e nas stru~ni saradnici upoznati sa vje`bama, prihvatqivim za sve generacije gledalaca, a sazna}emo i kako da se zdravo hranimo tokom qetwih mjeseci, kako da pazimo na ishranu, ali i pripremimo slasne, a niskokalori~ne obroke i napitke
I ovog qeta RTRS }e se dru `i ti sa vjer nim gle da ocima u terminu od sedam do devet ~a so va. Potrudi}e se kao i do sada, da gle da oce razbude i done su pra vo v r e m e n e informacije u na {e do mo ve. Za hvaquju }i po dr{ci d o pisni~ke mre`e, novinari iz svih regiona upozna}e nas sa zanimqivim pri~ama iz svih op{tina Srpske. U redovnom terminu u 7.55 RTRS donosi odgovore na brojna pitawa gra|ana u rubrici “Pitajte, tra`imo odgovor“. Novina su i rubrike u kojima }e nas stru~ni saradnici upoznati sa vje`bama, pri hvatqivim vu, zadu`ena je novinarka Dragana Dabi}. Kul tu ra i sport s akcentom na aktuelno Svjet sko prven stvo u fudbalu neizostavan su dio emisije. Tu su i vijesti sa in ter ne ta, za nimqivos ti, broj ni pokloni. Kao i do sa da po~nite dan uz “Jut a r w i p r o gram“ i RTRS. za sve generacije gledalaca, a sa zna }e mo i ka ko da se zdravo hranimo tokom qetwih mjeseci, kako da pazimo na ishranu, ali i pripremimo slasne, a niskokalori~ne obroke i napitke. Onima koji se ovog qeta ne}e uputiti na neko daqe odredi{te, RTRS }e predlo`iti lokalna kupali{ta i odmarali{ta gdje se mogu dobro zabaviti i upotpuniti trenutke odmora raznim sadr`ajima. [armantnim voditeqima Slavici Li~ina i Antoniju Po po vi }u, kao i Adri ja ni Po po vi} i Igo ru Ta di }u pridru`i}e se i koleginice iz zabavnog programa. Informacije iz svijeta mode i filma na sebi svojstven i intrigantan na~in plasira}e Sawa Popovi} i Danijela Jagodi}. Za sve muzi~ke doga|aje i festivale koji nas o~ekuju u RS i regionu, kao i za provjereno dobru zaba-

B92, nedjeqa, 11.30 Nacionalna geografija “Kakve ma~ke“

Vrhunski grabqivci

Velike ma~ke su vrhunske grabqivice. Opremqene su mo}nim oru`jem: odli~no vide no}u, imaju zube i kanye poput bode`a. Za postizawe brzine, tu su mo}ni mi{i}i kojih se ne bi postidio nijedan vrhunski sportista. Mogu da pojedu i do 30 kilograma hrane za samo jedan obrok. Ovi no}ni lovci, koji su usavr{ili tehnike zasjede, neprestano intrigiraju na{u radoznalost. U afri~koj savani, to je lav. U gustim {umama Azije, to je tigar. U visokoj travi i na drve}u, to je leopard. Ove velike ma~ke mogu da narastu i do tri metra i da imaju vi{e od 300 kilograma. Ali kako one love i ubijaju veliki plijen, ponekad ~ak i qude? Program Nacionalne geografije “Kakve ma~ke“ vas poziva da zavirite ispod krzna i otkrijete {ta ~ini lavove, tigrove i leoparde vrhunskim grabqivicama.

Nova TV, radnim danom, 14.00, “Dona Barbara“

Strast, mr`wa i qubav
bara postaje mo}na veleposjednica koja ne pre`e ni pred ~im da bi ostvarila svoje ciqeve. Zavode}i mnoge i potom ih uni{tavaju}i Barbara dolazi na glas opasne `dera~ice mu{karaca. Nakon dugo godina pqa~kawa, izdaje i zla dolazi i vrijeme naplate, a advokat Santos Luzardo }e biti taj koji }e prisiliti Donu Barbaru da plati za sva svoja zlodjela. Nemilosrdna `dera~ica mu{karaca Barbara godinama sije mr`wu me|u lokalnim stanovni{tvom. Wena `rtva je i Lorenco Barkuero, bogati veleposjednik od kojeg Barbara oduzima zemqu i tako postaje mo}na veleposjednica. Iz veze s Lorencom, Barbara rodi Mariselu koju ostavqa da `ivi u divqini bez ikakvog dodira s civilizacijom. Wena vladavina biva uzdrmana dolaskom advo ka ta i vla sni ka susjedne hacijende “Altamire“ koji nakon {to se vrati u ro dni kraj sa zna sve o okru tnos ti Do ne Bar ba re ko ja je pri svo ji la i dio wego ve zemqe. Za je dno sa svojim radnicima i vjernim prijateqima Santos zapo~ne borbu kako bi vra tio ono {to mu je Barbara oduzela. Santos i ne pomi{qa da }e i on podle}i ~arima fatalne Barbare.

“Dona Barbara“ je telenovela nastala prema istoime nom ro ma nu Ro mu lo sa Galegosa koji je uspje{no ukazao na sukob ruralnog podru ~ja Ju `ne Ame ri ke i wenih stanovnika s modernom civilizacijom koja sa sobom donosi nova pravila i za ko ne. U se ri ji “Do na Barbara“ ovaj sukob mentaliteta predstavi}e protagonisti nove telenovele Edit Gonzalez, Kristijan Majer i Genesis Rodrigez. Pri~a o mo}noj `eni koja je osvo ji la var var sku zemqu te zavladala okruwena svojom mr`wom i pohlepom bila je prikazana u ~etrdesetak zemaqa. Dona Barbara dolazi u sukob s uticajnim pravnikom Santosom Luzardom koji }e napokon i{~upati iz Bar ba ri nog srca mr`wu prema mu{karcima koju je osje}ala godinama.

Barbarita Guaimaron je mlada djevojka koja je odrasla u siroma{tvu i nesre}nim okol nos ti ma. Wen otac je bio kapetan starog broda koji je prevozio razna dobra, a poslije smrti majke Barbaritu je vaspitala Eustakija, Indijanka koja odlu~i da brine o woj poslije maj~ine smrti. Sudbina spoji Bar ba ru s As dru ba lom, mladim i obrazovanim avanturistom kojeg je zaposlio wegov otac. Barbara i Asdrubal se ludo zaqube, ali zatim Barbara osjeti gor~inu `ivota. Pobuwenici opsjednu brod Barbarinog oca te ubiju wega i Asdrubala. Nemo}na djevojka postaje laki plijen te biva silovana. Polumrtvu, fizi~ki i psihi ~ki uni {te nu dje voj ku, spasi Eustakija koja Barbaru nau~i tajnama crne magije. Odrastav{i u mr`wi, Bar-

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 3 - 9. jul 2010.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Justina odlazi da posjeti Josuea i nagovora ga da ode Rodolfu da mu ka`e da je spremna da u~ini sve kako bi mu se vratila. Josue joj ka`e da to zaboravi, jer se Rodolfo vi|a sa drugom `enom. Modesto ka`e Paulinu da su se Julijan i Lukrecija vratili, te da je Karmelo zatvorio Lukreciju u svojoj ku }i. Kar me lo odla zi u Lukrecijinu spava}u sobu i vidi je kako le`i u kreve tu. Sje dne po red we i na tje ra je da ga poqubi. Ona je tada izvukla makaze i ubola ga u nogu, te pobjegla. Utorak Na kon {to Kar me lo poku{a da prevari Fidela, ovaj ga tjera da mu da sav novac i odlazi u kafi} ka ko bi to pro sla vio. Ju li jan go vo ri ocu Matijasu da je Rosario po-

ku{ala da se ubije i obojica razmi{qaju za{to je ta `ena uvijek bila onako zla prema vlastitoj k}erki. Blanka govori Josueu pred Renatom da je Renata izba~ena s imawa Milagro zbog veze s Karmelom. Fidel ~eka Manuela ispred kafi}a i prilazi mu ka ko bi se opros tio od wega i dao mu novac. Srijeda Tokom sva|e Paulino govori Rosario da odlazi i da odvodi Lukreciju sa so bom ka ko bi je za {ti tio od we. Ro sa rio vi ~e ka ko Lu kre ci ja ni je wegova k}i, nego da je k}i drugog mu{karca, te da to mo`e da doka`e. Paulino poslije pita Delfinu zna li da li je Rosario ikada ima la dru gog mom ka i prepri~ava joj {to mu je Rosario rekla. Delfina mu govori da je samo htjela da mu se osveti. Poli-

cija ispituje Karmela o wegovom radniku Fidelu i ka `u mu da je ubi jen prethodne no}i. Karmelo ostaje pribran i tvrdi da ni{ta o tome ne zna. Julijan ka`e Lukreciji da mora da ode u Ksalapu na ne ko li ko da na ka ko bi pre dao fir mu Er nes ta Men diz `ba la Lo re ni. Justina od Rite saznaje s kim se Rodolfo vi|a. Josue tra `i Lu kre ci ju na imawu Mi la gro i Ro sa rio mu ka`e da ona nije tu i da ne `eli ni wega ni wegovog brata u blizini. ^etvrtak Manuel priprema Fidelovu sahranu i ne savjetuje se ni sa kim. Susre}e Jo suea ko ji je do {ao da po sje ti Ce sa rov grob i izviwava mu se za ono {to se dogodilo prije mnogo godina. Nakon {to je Justina ~ula da Karmelo ne `eli da proda ku}u, postaje agresivna tokom ve~ere u res to ra nu. Go vo ri Renati da se ne mo`e vi{e nositi s advokatom i da joj je bilo boqe kad je `ivjela sa svojim suprugom. Tokom rasprave Karme lo izjavquje da vo li Lu kre ci ju i odbi ja ra zvod. U tom tre nut ku se pojavquje Renata i govori da je ona bi la wego va qubavnica, {to dokazuje ne kim fo to gra fi ja ma. Su di ja ka `e ka ko vi {e nema prepreka da se Kar-

melo i Lukrecija razvedu. Karmelo prijeti Renati i Paulinu. Petak Lo re na op tu `u je Ju li ja na za uta ju nov ca i neregularno vo|ewe firmi wenog oca i on je uhva}en. Julijan se dogovora da }e platiti kauciju pa je pu {ten na slobodu. Lukrecija saznaje da se weni ro di teqi opet sva|aju i da je Rosario izbacila Paulina iz ku}e. Na imawu Milagro

svi neprestano rade kako bi zavr{ili pakovawe jabuka u kutije i kako bi ih pre ve zli u skla di {te gdje Paulino obavqa nadzor. Lu kre ci ja odla zi u skladi{te da posjeti oca i pita ga {ta }e biti sa wom. Paulino joj odgovara da mo`e po}i s wim i da bi trebalo da se spakuje, te da }e on poslije do }i po wu. Pa uli no odlu~uje da ode u vo}wak sa Modestom i wih dvojica os tavqaju otvo re no skladi{te.

NOVA

Ponedjeqak Makarena je napokon skupila dovoqno hrabrosti da se suo~i s Karlotom i ka`e joj da Paloma ne}e i}i ni u kakav internat te da }e je op tu `i ti za zlostavqawe ako bude insistirala. Poslije dugog razmi{qawa, Kristobal govori ocu Benitu da }e os ta vi ti sve {te ni ~ku odoru da ne bi i{ao u Real del Mon te. Ina ki se kune Palomi da ne}e mora ti i}i u in ter nat, a ona mu ka`e da }e potra-

`i ti maj ~i nu pri ja teqicu Nataliju kako bi joj ona pomogla. Utorak Emilijano je povjerovao Ger ma nu kad je ovaj nas to jao da ga uvje ri da nikada ne}e poku{ati da odvede Rominu od wega, no ka sni je je Ger ma nu `ao {to mu nije rekao istinu i moli Rominu da s wim prekine, {to ona odbija. Dok Emilijano vr{i priti sak na wu da pre ki nu vezu, Romina ga pita os-

tavqa li je radi neke druge `ene. Srijeda U `eqi da pri|e Palomi, Karlota je posje}uje na intenzivnoj wezi. Paloma joj govori da ode te da ne `eli da se vrati u wenu ku}u niti da je ikada vi {e vi di. Kar lo ta upozorava Makarenu da }e, ako ne uvjeri Palomu da se vrati u wenu ku}u, posla ti Ina ki ja u za tvor, zbog ve ze sa ma loqe tni com. Alonzo `eli da sa-

zna da li je bilo seksualnih odnosa izme|u wegovog si na i Pa lo me, ali sin odbija da mu odgovori sve dok ga Na ta li ja ne uvjeri u suprotno, poslije ~e ga im pot vr|u je da je djevojka jo{ djevica. ^etvrtak Karlota u kuhiwi sipa ~aj u termos bocu i govo ri Pa lo mi da po zo ve Ina ki ja i wego ve ro di teqe na ve ~e ru ka ko bi mogli da je prose. Isprva Karmen nije raspolo`ena

za dru `ewe s Kar lo tom, ali pristaje iako Inakijev otac odbija da po|e na ve~eru. Petak Ines i Romina se pitaju za{to je Paloma tako lo{e sre}e. Ines primje}uje da `ene iz porodice Espi no za de los Mon te ros donose nesre}u. Karlo ta op tu `u je Ma ka re nu da je do ni je la pro klet stvo u porodicu zbog svojih pogre{aka, zbog ~ega sad Paloma ispa{ta.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 7 9 2008. 3 - 9. jul

RTL

bijes i poku{a da je siluje. Ona ode do oca Kajetana i za tra `i sklo ni {te i za {titu od poludjelog Fabijana. Pris ci la i Sil va na govore Lorenci da ne brine o Loli, koja je ve} vjerovatno daleko izvan grada. Juana ispri~a Nikolasi {ta se dogodilo u baru. Marcelo ne odus ta je - tra `i Lo lu, ali je nigdje ne mo`e prona}i.

Fabijan govori Regini da su wena djeca odgovorna za izazvanu {tetu u baru i da }e protiv wih podnijeti prijavu policiji. Akviles pri slu {ku je raz go vor izme|u oca Kajetana i Lole. Ka je ta no go vo ri Lo li da je do bra i dra ga oso ba te da ni je kri va zbog lo {ih stvari koje se doga|aju woj i qudima u wenoj blizini.

Ponedjeqak Romano obavijesti Reginu da su uspjeli spasiti sve rudare, osim jednoga – Gerarda Ibaneza. Akviles daje do znawa Loli da je dolaskom u Horneros svima donije la sa mo ne sre }u. Lo la go vo ri Mo ni ki da bi `eqela da na pus ti Hor ne ros, ali jo{ uvijek se nada da bi Marcelo i ona mogli biti zajedno pa je odlu~ila os ta ti. Mar ce lo go vo ri Ovidiji da ne mo`e vjerovati da gra |a ni, ba{ po put wego ve `e ne, vje ru ju u ~a robwa{tvo. Fabijan priznaje Loli da }e bi ti ja ko tu `an ako ona na pus ti bar. Mar ce lo

ka`e Na~u da Los Gozosos propada jer su ga svi odlu~ili uni{titi. Utorak Fa bi jan mi sli da je u Lolinom interesu da popri~a s Mar ce lom. Mar ce lo razgovara s Na~om i uvjerava ga da je istina da se bar zatvara, ali da su Fabijan i Lo la, vi {e ne go ika da, u vrlo bliskim odnosima. Lorenca daje do znawa Marcelu da je Loli ponudila svoju pomo}, ali Marcelo joj govori da zna da je Lola ve} odbila pomo} wegove majke. Lola sada ima Fabijana i ne treba nikog drugog. Priscila poziva Marce-

la da zajedno iza|u i on prihvata. Srijeda Regina i Nikolasa su razo~arane jer su se Reginini dje~aci i Na~o zaputili prema baru. Marcelo u|e u bar, u kojem sviraju “Zamba Karamba” i odmah primijeti da se posjetioci dobro zabavqaju. Marcelo i Lola se sretnu, no ne mogu pri~ati zbog veli ke buke u ba ru. Ri kardo, Renato i Rene se dobro zabavqaju i `ele to ispri~ati majci. Romano je depresivan jer shvati da se Lola dru`i s Fabijanom. Svi misle da su Fabijan i Lola u vezi i da }e se uskoro vjen~ati.

^etvrtak Ri kar do `e li da sa zna {ta se doga|a u laboratoriji wegove bra}e. Agapita odlu~i da porazgovara o Virgini ji nom na ~i nu `i vo ta, o tome {to svako ve~e provodi u baru. Fabijan dolazi u bar i donosi poklon Loli. Marcelo ka`e Lorenci da ne namje ra va da na pus ti bar. Silvana je zabrinuta za svoju k}erku ne `eli da se Marcelo poigrava s wenim osje}aji ma. Bra }a Ga le ano kre }u prema baru s namjerom da ga potpuno uni{te. Petak Lola odbije da se uda za Fabijana, a wega preplavi

NOVA

Santosu gdje je Marisela. Santos ode tamo da se raspita o woj. Eustakija poma`e Mariseli u bijegu. Barbara ka`e Santosu da Marisela nije na Strahu, a Eustakija mu potiho otkrije da je Mari sela ve} oti{la. Barbara naredi da se pripremi hrana za Julijana Baretu. Utorak Barbara ismijava Luisanu. Marisela poku{a da ka`e Barbari kako su se Luisana i Santos vjerili, ali Cecilija je prekine. Cecilija poku{a da razgovara s Antonijom, ali on je vrlo povrije|en zbog onog {to mu je rekla. Pajarote je uvjeren da je Barbara odgovorna za prona|eno mrtvo tijelo, a ona se tada pojavi i naredi im da obavijeste vlasti o mrtvacu. Lorenco vidi Ceciliju kako pla~e i pomisli da pla~e zbog wega. Tono ode u Josefin bar na pi}e. Srijeda Antonio je iznena|en kada se probudi go pored Federike. Lorenco je qut na Ceciliju i zatra`i od we pi}e u zamjenu za }utawe, ali ona mu ga ne `eli dati. Barbara pita Eustakiju za alat kojim }e izvaditi novac. Marisela pla~e zato {to }e se Santos i Luisana vjen~ati. Josefa prekori Antonija. Barbara i weni qudi se upute na kowima u San Fernando. Marisela primijeti da Luisana gori od temperature. Tigrov se kow umori i Barbara odlu~i da nastavi sama. ^etvrtak Barbara zaprijeti Luisani. Santos je qut na na~elnika. Melesio saznaje da je Ger-

vasija trudna, ali ona mu ne `eli priznati s kim. Federika se dogovori sa Cecilijom da }e predavati u {koli srijedom. Tono misli da govore o wemu, ali Cecilija to pori~e. Gospodin Kenedi primi telegram iz San Fernanda i odmah rezervi{e let. Petak Lorenco moli Antonija da ne slomi Cecilijino srce. Josefa zakqu~a Pajarotea u sobu s Federikom. Doktor Arias ka`e Ce-

ciliji da je vrlo lijepa i da mo`e ponovo zapo~eti `ivot s nekim. Santos primijeti da Marisela ima prsten koji je pripadao Julijanu Bareti. Marisela i Santos vrate se na Altamiru i ona `eli vidjeti svog oca. Santos pozove Huana Primita. Barbara `eli znati za{to Santos `eli vidjeti Huana. Santos ga upita odakle mu prsten, a on odgovori da ga je uzeo s ruke iz rijeke. Santos obavijesti policiju da je posqedwi put Julijana Baretu `ivog vidio na Strahu.

Ponedjeqak Julijan Bareto sti`e na Strah. Marisela je zakqu~ana u sobi gdje je Barbara izvodi la svo je vje {ti ~je ri tu ale. Fe de ri ka `eli da bude prijateqica s Antonijom i on pristaje. Genoveva ka`e Ceciliji da je Marisela oti{la da spase Luisanu. Marisela u svojoj torbi sa~uva Luisaninu sliku koju je pro na {la na Stra hu. Ce ci li ja go vo ri

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 3 - 9. jul 2010.

Blockbuster

Глас Српске

Pri~e iz zlatnog doba (Amintiri din epoca de aur)
@anr: omnibus, crna komedija, satira Trajawe 90/155 Godina: 2009. Zemqa: Rumunija, Francuska Re`ija: Hano Hofer, Razvan Markulesku, Kristijan Mungiu, Konstantin Popesku, Ioana Urikaru Uloge: Taja Popa, Lilijana Mokanu, Aleksandru Poto~in

Omnibus koji pokazuje kako se osamdesetih `ivjelo u komunisti~koj Rumuniji - bez struje, grijawa i hrane, ali s puno qubavi i gorkog humora. Nekonvencionalna istorija kasne komunisti~ke ere u Rumuniji, ispri~ana kroz urbane mitove iz perspektive obi~nog ~ovjeka. Komi~ni i bizarni, ti su mitovi iznikli iz nadrealne svakodnevice pod komunisti~kim re`imom. Humor je odr`ao Rumune, i ove pri~e zorno predo~avaju atmosferu jednog doba, dok portreti{u pre`ivqavawe nacije suo~ene s uvrnutom logikom diktatu-

re. Pri~e su povezane detaqima tog doba: jedini automobil na ulicama je “da~ija“, svi kradu od dr`ave, direktive partije moraju se izvr{iti ma kako sulude bile. Qudi su naizgled turobni dok iznutra `ive i ~eznu za qubavqu. Kriti~ari ukazuju na, za Rumune, tipi~an spoj apsurda, crnila, smijeha i groteske, s tim da je taj humor nagla{en u prve ~etiri pri~e, dok su dvije posqedwe (i najdu`e) ne{to ozbiqni jeg to na, ma da ni su li {e ne tra go va hu mo ra. Mo `da je i mu dro da se omnibus tako organizuje, da se po~ne sa vrlo

zabavnim groteskama, a da se okon~a sa gorko slat kim, sko ro tu `nim pri ~a ma - jer, ipak, bi najve}a gre{ka bila da gledalac iz ovoga iza|e sa utiskom bezazlene razbibrige. Osim toga, isti~e se da u ovom izboru ne postoji ama ba{ nijedna pri~a koja je primjetno slabija od ostalih, i ujedna~enost i tona i stila i tematike i pristupa je zaista zadivquju}a. Zapadna verzija filma prikazuje samo ~etiri pri~e i u trajawu od 90 minuta, ali je najavqeno da }e u DVD izdawu biti i originalna verzija sa svih {est pri~a.

Aleluja (Le missionnaire)
@anr: komedija Trajawe: 93 Godina: 2009. Zemqa: Francuska Re`ija: Roxer Delatre, @an-Mari Bigard Ulo ge: @an-Ma ri Bi gard, Ti jam Aisa tu, Benxamin Fi tel son, @an Del

Kako mo`ete najboqe sakriti dugogodi{weg robija{a i kriminalca? Jednostavno - dajte mu da glumi sve{tenika, niko ga ne}e prepoznati. Poslije povratka iz zatvo ra, Ma rio ot kri va da wego vi pro ble mi s pod zemqem (zbog kojih je i zavr{io u zatvoru) jo{ nisu rije{eni pa moli svog bra-

ta Pa tri ka da mu pro na |e si gur no uto ~i {te dok se stvari ne smire. Patrik skriva Marija u selu Arde~e, u kojem Mario po~iwe da glumi - sve{tenika. Producent filma je prizna ti re di teq Luk Be son (“Pe ti ele ment“, “Le on“), pa se opet mo`e o~ekivati komedija za {iroke mase.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 9 2008. 3 - 9. jul

ATV, 9.00

Animirani junaci za najmla|e
Fifi i wena nevjerovatna grupa prijateqa iz Cvjetnog dru{tva `ivi u vrtu. Kako je Cvjetno dru{tvo maleno rastom, sve oko wih je ogromno. Od jedne jagode mo`e da se napravi dvanaestak pita
No ve crta ne ju na ke naj mla |i mogu da prate svakog jutra na programu ATV-a. Fifi `ivi u Ne-zaboravi-me kolibici. Ona posjeduje nevjerova tnu strast za `i vo tom i ima pra vi nos za pus to lo vi nu. Wen najboqi prijateq je Bumbo, a svo je spe ci ja li te te najradije priprema za ~ajanke kod Qubice i Narcise. Fi fi se uvi jek ne ~im bavi, bilo da pa zi na svo je pri ja teqe, bi lo da se bri ne o svome vrtu ili ra zmi{qa o najnovi jem l u dom planu Bocka i Sporog, a ponekad jednostavno zaboravi {ta je prethodno trebalo da radi. Budu}i da ima toliko stvari koje treba da napravi, bilo bi nemogu}e zapamtiti sve. Fi fi i wena ne vje ro va tna gru pa pri ja teqa `i vi u vrtu Cvjetnog dru{tva. Kako je Cvjetno dru{ tvo ma le no ras tom, sve oko wih je ogromno. Od jedne jagode mo`e da se napravi dvanaestak pita. Ako Fi fi ni je u vrtu i prqa ru ke igra ju }i ra zne igre, sade}i cvije}e, bu}kaju}i se u lokvama vode ili beru}i vo}e, ona je u svojoj ku}i i pri pre ma svje `u li mu na du ili pe ~e uku sne ko la ~e za po po dne vne ~a jan ke. Wen najboqi prija teq Bum bo vo li

Nove crtane serije

da joj poma`e, ali ~esto na kraju on pojede sve medene pala~inke. Jawe Timi je crtana serija za najmla|e edu ka tivnog karaktera. Crta ni lik Ti mi dje cu }e kroz sopstvene pouke o lijepom pona{awu tako|e nau~iti korisne lekcije. Naime, Timi je jedino jawe u svom stadu i navikao je da sve uvi jek bu de po wego vom. Sa da,

prvi put u svom `i vo tu, pri siqen je da nau~i kako se treba po na {a ti u za je dni ci s dru gim ma lim `i vo tiwama. Ti mi za po ~iwe jedno `ivotno putovawe, na kojem }e morati da nau~i da mora da bri ne ne sa mo o svo jim `eqama ve} i o `eqama svo jih malih prijateqa, koje nisu uvijek iste kao wegove.

ATV, sub-pet. 8.00
“Jutarwi program“

ATV, pon-pet. 18.00
Humoristi~ka serija “Luda ku}a“

Sve na jednom mjestu
Svaki vikend zapo~nite sa naj boqom ju tarwom eki pom i to na pro gra mu ATV-a. Jutarwi program od sada svakog dana od osam ~asova donosi sa`et pregled najva`nijih vijesti. Tu su i servisne informacije o vremenskim prilikama koje nas o~ekuju, stawu na pute vi ma i ko ri snim in for ma ci ja ma ko je se odnose na snabdijevawe vodom, elektri~nom energijom i sl. Pratimo va`ne kulturne, sportske i ostale dru{tve ne do ga |a je. Eki pa ATV-a nastoji da u svakom izdawu Jutarweg programa bude aktuelna, te da osim ser vi snih in for ma ci ja svojim gledaocima ponudi uvijek nove i druga~ije rubrike. Tu su i svjetske zanimqivos ti, kao i raznovrsni savjeti iz domena mode, zdravqa, qepote i ishrane. Za najmla|e gleda oce re do van je crta ni film, a za qubiteqe muzike uvijek aktuelni muzi~ki hi to vi. U stu di ju ATV-a brojne zanimqive goste do~e ku je {ar man tna vo di teqka Jelena Vidovi}. Sastavni dio Jutarweg programa je i segment u kojem se pre gle da dne vna i pe ri odi ~na {tam pa. Ra dnim danom ovo novo dopuweno iz dawe Ju tarweg programa predstavqa sa`et pregled dnevnih informacija, dok je za dane vikenda Jutarwi program i daqe u pro{irenom 90-minutnom izdawu, u kojem vas do~ekuju, kao i do sada, Sawa Timarac i Dragana Radi{i}. Iz redakcije Jutarweg programa poru~uju gledaocima - slobodno pi{ite, hvalite i kritikujte, pitajte te sugeri{ite i to na i-mejl adre su: ju tar nji@at vbl.com. Na sva pitawa, nastoja}emo da odgovorimo {to br`e i ta~nije.

Avanture porodice Majer

B92, petak, 16.30
Nacionalna geografija - “Nilski kow”

Zvijer iz rijeke
Uprkos svom dobrodu{nom izgledu, nilski kowi spadaju me|u najopasnije `ivotiwe na planeti. Po nekim prora~unima oni godi{we ubiju vi{e qudi u Africi, nego bilo koja druga zvijer. Naizgled lijene i trome, ove ogromne `ivotiwe mogu da razviju brzinu i do 50 kilometara na ~as, a pritom su izuzetno spretne i okretne. Wihove ogromne ~equsti su do voqno ja ke da pre gri zu omawi ~amac ili da raspore lava, {to je jo{ nevjerovatnije, ako se uzme u obzir da su iskqu~ivi biqojedi. U programu “Nilski kow: zvijer iz rijeke“, ekipa Naci-

onalne geografije vodi vas na obale Nila, gdje }ete mo}i da vidite o~aravaju}e prizore iz `i vo ta ovih ne sva ki da{wih `ivotiwa.

Qubiteqi humora mogu da prate odli~nu seriju ko ja ciqa na pu bli ku od sedam do 77 godina, a rije~ je o seriji “Luda ku}a“ re di teqa Da ni la [er beyije te sce na ris te i autorke Tawe Kirhmajer i Zinke Kiseqak. Gla vni pro ta go nis ti su Qubo Ze~evi}, koji glumi lo {eg glum ca Miqenka Majera - s velikim o~e ki vawima te wegov lik neodoqivo podsje}a na Yoija iz “Prijateqa“, za tim Je le na Mi hoqevi}, ko ja glu mi wego vu su pru gu i pro fe sorku matematike (Matilda), te wihov sin (Filip), maturant i fudbaler kojeg

tuma~i odli~an Ivan Glovacki. Majerovi su qudi ~ija je ku}a uvi jek pu na nepo zvanih gostiju, jer nikome ne znaju da ka`u ne. Upravo za to s wima `i vi i pen zi oni sa ni po li ca jac \uro Pletikosa, nema dana kada ne svrati usjedjeli ca Bo `e na, a spre ma ~i ca Bran ki ca ra di ~es to i ispod ci je ne, jer `i vot Ma je ro vih do `ivqava kao bes pla tnu zabavu. Za trgovawe i finansijske kombinacije zadu `en je La ci, vla snik kafi}a u kojem Miqenko provodi najve}i dio svog radnog vremena, uglavnom ispuwenog pa uza ma i du -

gim ~e kawima na ma li nastup. Serija se bavi naoko obi ~nim qudi ma iz kom{iluka, s malo novaca, mnogo velikih `eqa, problema i jo{ vi{e peha. Od ostalih glumaca tu su Vera Zima, Nada Ga}e{i} Livakovi}, Qubomir Kiki Kapor, Pjer Meni~anin, Ma rin ko Prga, Ja dran ka \o ki} i Igor Me{in, svi redom odli~ni glumci. U nekim epizodama gostuju posebne zvijezde, ba{ kao u stranim serijama, pa su se tako u nekim nastavcima pojavili Sa{a Bu ne ta, Jo si pa Pa vi ~i}, Sini{a Ru`i}, Boris Mihoqevi}, Iva [ulenti} i Helena Buqan.

8 6. i - 9.decembar 2009. GLAS PLUS 10 3 7. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

13.00

B92

0.50

Valenberg: Pri~a o heroju
Pri~a o {vedskom diplomati Raulu Valenbergu, odgovornog za spasavawe hiqade `ivota ma|arskih Jevreja od istrebqivawa tokom Holokausta. Uloge: Ri~ard ^emberlen, Alis Kriks, Kent Koli, Melani Majron Re`ija: Lamont Xonson

Nisam tu: Pri~a o Bobu Dilanu
[est inkarnacija Boba Dilana - pjesnik, prorok, odmetnik, rok ikona, la`na zvijezda i propovjednik. A gdje je pravi Bob Dilan? Ima ga i nema ga. Film otvara scena Dilanove saobra}ajne nesre}e na motociklu iz 1966. godine i od ovog presudnog trenutka film nesmetano putuje naprijed-nazad u vremenu, zaustavqaju}i se na najplodonosnijim trenucima Dilanovog `ivota. Uloge: Kristijan Bejl, Kejt Blan{et, Ri~ard Gir, Hit Lexer Rediteq: Tod Hejns
10.30 11.20 12.10 13.10 14.00 14.50 15.50 16.20 16.50 17.20 18.50 19.10 20.00 22.10 0.00 2.00 3.30 5.00 6.30 Sedam ratnika, serija Lonci i poklopci Ke~eri Fudbalski rivali Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Sav taj folk Sav taj folk Reporteri Reporteri Info Info Afrika FILM Trainspoting FILM Qubav kao sudbina FILM Qubavne igre FILM Trainspoting FILM Qubav kao sudbina FILM Qubavne igre Ke~eri 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.50 18.00 18.30 18.40 18.50 20.00 21.20 21.40 22.10 23.00 23.30 0.20 0.50 2.00 3.00 3.50 4.20 5.00 Sedam RTS dana Gra|anin Leti leti pjesmo moja mila Emisija iz kulture Igrale se delije Vizije budu}nosti Simfonija duha i daha Vrele gume Total tenis Reli Odbojka (`): Velika Britanija - Srbija Biciklizam Svijet ribolova Art zona Horizont Biciklizam Ana Stani} u`ivo Vrele gume Odbojka (`): Velika Britanija - Srbija Vizije budu}nosti Simfonija duha i daha Svijet ribolova Ana Stani} u`ivo Horizont

RTRS
6.00 6.50 7.30 8.00 8.10 9.00 9.50 10.20 10.20 11.10 11.20 11.30 12.00 12.10 13.00 14.30 15.30 15.50 18.10 19.10 19.30 20.10 22.00 22.50 23.00 0.40 2.10 3.00 3.30 4.00 4.40 4.50 5.00 5.10 Sestrice, serija Muzika Zdravqe je lijek Vijesti Jutro u Srpskoj Henrijeve `ivotiwe, crtani film Leonardo Ximbo i xet set Moderni ZOO vrtovi Bijela hronika Svemirski brod Zemqa Magazin Vijesti Turizam plus FILM Valenberg - pri~a o heroju Pod obru~em, serija SP u fudbalu, emisija Fudbal: Argentina - Wema~ka Naj kutak Crtani film Dnevnik Tamburica fest Derowe 2010 Prvi talas, serija Vijesti Fudbal Valenberg - pri~a o heroju, serija Prvi talas, serija Dnevnik Magazin Turizam plus Bijela hronika Svemirski brod zemqa Muzika Pod obru~em, serija

8.00 9.00 9.50 10.30 12.00 12.20 14.00 14.05 14.10 14.20 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 22.00 0.00 1.40 1.50 2.00 3.30 5.10

Gre{ne du{e, serija BH net Robna ku}a FILM Nije lako s mu{karcima Info Gold Music Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka FILM Lude godine Info Gre{ne du{e, serija [ou tajm Info Ni{ta za sakriti FILM Plavu{a sa Harvarda FILM Italijanski posao FILM Ilejni Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Gold Music
FILM FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.50 11.00 12.50 13.00 13.20 14.00 14.40 14.50 15.50 17.50 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.05 0.50 2.40 4.30 5.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Dnevnik Sport plus Lud zbuwen normalan Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Fudbal Rockovnik Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal Rt dobre nade Vijesti FILM Lekcija za gospo|u Tingl Fudbal Fudbal Kvadratura kruga Vi i Mira Adawa Polak

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 8.50 9.20 9.30 10.00 10.05 10.50 12.00 12.10 12.40 13.40 14.40 14.50 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.30 22.40 22.50 23.50 1.40 Dobrodo{li u region Godine prolaze, serija Vijesti Mumijevi, crtani film Galakti~ki fudbal: crtani film Gor{tak, crtani film Crtani film Najboqa emisija za mlade Vijesti Govor ti{ine Pri~e iz fabrike, serija Vijesti Tribunal Vimbldon, pregled Gra|ani i gra|anke za Evropu Vijesti Tenis (`) ^udesna svjetlost Dnevnik London u`ivo SP, emisija Fudbal SP, emisija Vijesti Vimbldon, pregled Fudbal Pri~e iz fabrike, serija

HRT 1
7.20 7.30 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.20 15.50 16.20 17.50 18.30 19.10 19.30 20.00 21.00 23.00 23.40 0.30 2.10 4.10 5.20 Vijesti Veliko nebo Vijesti Ku}ni qubimci Normalan `ivot Dnevnik Moj grijeh, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti FILM Xamakasi: Samuraji na{eg doba Iza ekrana Ne`eqeno nasqedstvo Loto Dnevnik Mali libar Marka Uvodi}a Spli}anina, drama Festival zabavne muzike Split Vijesti Mamutica, serija FILM U paklu FILM Vuk Fudbal Moj grijeh, serija
FILM

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 17.00 18.50 19.00 19.40 20.00 21.00 23.00 1.00 2.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Spektakularni spajdermen, crtani film Vinks, crtani film Ben Ten, crtani film Sporti}i Vijesti Tajno oru`je, crtani film Najboqe godine, serija Auto {op magazin Duvajt FILM Betmen FILM Agent Red Mundijal uz Trik Vijesti Muzika Najboqe godine, serija FILM Teorija zavjere FILM Blejd 2 Brus Li, serija Sudar, serija

RTS 2 OBN
6.40 6.50 7.10 7.40 8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 9.00 10.00 Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Pokojo, crtani film Ogi i `ohari, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film ^uvar planete Da ministre, serija 6.10 7.10 8.00 8.30 9.00 9.20 9.40 10.30 11.00 11.30 12.10 12.30 Brazde TV lica Misterije Rima Pepa rase, crtani film Ben Ten, crtani film Bleja Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Vrijeme odluke Svijet zdravqa

HRT 2
7.00 7.50 8.20 8.50 9.10 9.30 9.40 10.00 12.30 101 Dalmatinac, crtani film Moj prijateq Tigar i Pu, crtani film @utokqunac Deni, serija Brlog Eksperimenti koji su promijenili svijet Navrh jezika Sportske igre mladih Re|ewe pomo}nog biskupa Mije Gorskog Briqantin

PINK BH
7.10 7.20 7.30 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo

subota, 3. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 3 - 9. j ul 2010. 11

NOVA

Ja u qubav vjerujem

20.00

Vilijamu Takeru, neuspje{nom vlasniku kwi`are u Noting Hilu, ostvari se `eqa svakog mu{karca, kada Ana Skot, najqep{a `ena na svijetu i omiqena glumica, u|e u wegovu trgovinu. Poslije kratkog vremena, na Vilijamovo ~u|ewe, wih se dvoje opet susretnu kada je on slu~ajno zalije sokom. Ana prihvati wegovu ponudu da se presvu~e u wegovom stanu te mu se poslije toga zahvali poqupcem koji, ~ini se, vi{e iznenadi wu nego wega. Za nekoliko mjeseci Ana i Vilijam se boqe upoznaju, ali, zahvaquju}i najbli`im prijateqima i napasnim novinarima, hodati s najpo`eqnijom `enom Vilijamu uop{te ne}e biti lako. Uloge: Xulija Roberts, Hju Grant, Ri~ard Mekejb Re`ija: Roxer Mi~el
13.20 14.20 14.50 15.30 15.50 18.00 19.10 20.20 22.20 23.30 0.10 @ivot s medvjedima KS automagazin ^etiri zida SP, emisija Fudbal Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal Afrovizija Ritam tjedna No} u pozori{tu 19.30 20.00 20.30 22.30 23.00 0.00 0.30 2.20 3.50 Monitor Vitafon - zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana Savremena komunikacija i edukacija u seksologiji Luda ku}a
FILM FILM FILM

NOVA TV
7.00 8.40 9.00 9.20 9.40 10.10 11.10 12.10 13.10 14.50 16.20 17.40 19.10 20.00 22.20 0.10 2.10 3.40 Koje boje je qubav, film Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film Dodir s neba, serija Frikovi, serija ^arobnice, serija FILM Koje boje je qubav FILM Tajna Bermudskog trokuta Nad lipom 35 Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik FILM Ja u qubav vjerujem FILM O~ajni~ki ~in FILM Bez izbora Ezo TV FILM Kroja~ Paname
FILM

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti TV ordinacija Dok. program Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega sound
FILM FILM

8.20 8.50 10.40 12.20 13.00 16.00 16.30 18.30 19.00 22.00 0.50 -

Vodi~ za roditeqe FILM Legenda o vu~joj planini FILM Najva`niji dan Bu|elar Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon FILM Smrt gospodina Golu`e FILM Nisam tu: Pri~a o Bobu Dilanu Info

2200
PINK BH

Italijanski posao

BEL
7.00 7.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.10 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzika 22 ~asa Mornar Popaj, crtani film Jutarwi program Bistro Vijesti Building Shop U na{em ataru Still Beacom sheme Trend Setter Korvinova potraga Emblema Bel dan Muzi~ki zid Exmond, serija Koale, crtani film Velikani dvadesetog vijeka Najboqe godine, serija 22 ~asa
FILM

ge. Oni bje`e u svojim “mini Grupa pqa~ka{a predvo|ena kuperima“, koji su dovoqno kriminalcem ^arlijem Krukemali da mogu da pro|u trotorom pravi najve}u mogu}u saoarom i tako nestanu prije nego bra}ajnu gu`vu u istoriji Los {to se saobra}ajna gu`va An|elesa, kako bi sebi dali vrijeme da ukradu zlatne polu- ra{~isti. Uloge: Mark Valberg, [arliz Teron, Donald Saterlend, Edvard Norton Re`ija: F. Geri Grej

RTL
7.00 7.40 8.00 8.30 9.00 11.30 11.50 13.50 15.50 17.50 18.30 19.00 20.00 21.40 23.20 0.30 2.40 Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Ne daj se Nina, serija Skrivene poruke, serija FILM Kidco FILM @ivot FILM Policijska akademija Zvijezde ekstra Vijesti Kolexicom po svijetu FILM Vesele karmine FILM Top Secret Hrvatska no} pokera FILM Baraba Astro {ou

Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS

FTV
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 10.00 12.00 12.05 12.30 14.30 15.00 15.20 15.30 15.50 18.10 19.10 19.30 20.00 22.00 22.10 0.00 2.00 Povratak izbjeglica Povratak Bosni Vijesti Lutkokaz Me|unarodni dje~iji festival Kako to Mali lete}i medvjedi}i Fudbal Dnevnik Mozaik religija @rtve, serija Rezovi, serija Abeceda zdravqa Vijesti SP, emisija Fudbal Nebo iznad krajolika, serija Loto Dnevnik FILM Kafa mlijeko i {e}er Dnevnik FILM Glavni kolodvor Rezovi, serija @rtve, serija

000
PINK BH

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Qetni mozaik Vijesti Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika Narodna muzika Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Vijesti No}ni program

Ilejni

skom ratu mnogo godina ranije. Nik je pisac iz Wujorka koji dobija posao u jednom predsta- U paralelnoj radwi filma gledamo Nika, kao malog dje~aka i vni{tvu u Gr~koj. ^ekao je 30 wegovu porodicu koja se bori godina na ovu priliku. On `eda pre`ivi u okupiranom dijeli da kona~no sazna za{to je wegova majka ubijena u gra|an- lu Gr~ke. Uloge: Kejt Niligan, Xon Malkovi~, Linda Hant Re`ija: Piter Jets

2000
PINK BH

Plavu{a sa Harvarda

BN
6.30 9.00 10.40 11.00 11.50 12.40 13.30 15.00 16.00 16.10 17.00 18.20 Jutarwi program
FILM

Skrivena kamera Auto{op Gradske pri~e Stil Koktel Tu|e sla|e Novosti Paparaco potjera Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e

El Vuds ima sve, predsjednica je svog sestrinstva, mis juna u kalendaru studentskog kampa i, iznad svega, prirodna je plavu{a. Zabavqa se s najsla|im de~kom generacije i ima samo jednu `equ, da postane wegova `ena. Ali wega ko~i ~iwenica da je ona ipak malo previ{e “plava“. Na kraju je ostavqa i odlazi na Harvard, na studije prava. Ona, odlu~na da ga vrati, tako|e kre}e na Harvard i upisuje pravo. Uloge: Riz Viterspun, Luk Vilson, Salma Bler Re`ija: Robert Luketic

B 92
7.00 8.00 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 3 - 9. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

23.40

RTRS

20.00

San
U vrijeme kada je Evropa sawala o slobodi 1941. godine, dva grada u zapadnoj Srbiji, ^a~ak i U`ice, bila su slobodna. U tim oslobo|enim gradovima djevojka i mladi} sawaju o lijepoj i boqoj budu}nosti. Me|utim, rat im grubo prekida snove. Nijemci ponovo nadiru, partizani se povla~e, mrtvi ostaju na stra`i. Ali, san se ne mo`e ubiti. Uloge: Qubi{a Samarxi}, Olivera Vu~o, Quba Tadi}, Mija Aleksi} Re`ija: Puri{a \or|evi}

Druga @ikina dinastija
Nastavak filma “@ikina dinastija“. @ikin unuk otkriva ~ari seksa i odjednom se na|e okru`en `enama, slu`benicama koje u wegovom dru{tvu provode pauzu za topli obrok. Za poduhvate mu je potreban stan i deda @ika ga velikodu{no stavqa na raspolagawe. Unuk zapostavqa svoju djevojku i violinu. Po{to su u porodici ve} imali pradedu “ludog Milojka“ manijaka, deda @ika je zabrinut. Uloge: Gidra Bojani}, Marko Todorovi}, Nikola Kojo Re`ija: Zoran ^ali}
7.10 7.40 8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 16.40 18.50 19.20 20.00 22.30 23.00 23.30 2.00 3.40 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Pokojo, crtani film Nimboli, crtani film Ajronmen, crtani film Xoni Test, crtani film Metajets, crtani film ^uvari planete Skrivena kamera Vil i Grejs, serija Dejana tok {ou Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne FILM To je prava stvar Info Info Afrika [kola surfawa, film Reporteri Vil i Grejs, serija FILM Trainspoting FILM Qubav kao sudbina FILM Qubavne igre 0.50 1.40 2.40 3.00 3.40 4.30 Egzit Egzit Policajac sa Petlovog brda, serija Vijesti SAT Sasvim prirodno

RTRS
6.00 6.50 7.30 8.00 8.10 9.10 10.00 10.30 10.50 12.00 12.10 13.00 14.00 16.00 17.00 17.10 17.30 18.00 18.20 18.40 19.00 19.30 20.00 21.40 23.00 23.30 23.40 1.10 2.40 3.10 3.30 3.50 4.10 4.40 5.10 Sestrice, serija Muzika Zdravqe je lijek Vijesti Duel struna Henrijeve `ivotiwe Leonardo, crtani film Ximbo i xet set Kiriku i divqe `ivotiwe, crtani film Vijesti Snop FILM Valenberg - pri~a o heroju San, film Razotkriveni Vijesti Put vina No limit Sveti{te u Podmila~ju Bitka na Kozari Kosa Crtani film Dnevnik FILM Druga @ikina dinastija Tamburica Fest Derowe Sportski program Vijesti FILM San FILM Druga @ikina dinastija Dnevnik No limit Sveti{te u Podmila~ju Bitka na Kozari Kosa Zdravqe je lijek Snop

8.10 8.30 9.00 10.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 16.00 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 22.00 0.00 0.10 0.20 1.00 3.00 5.00

Mejd in Bawaluka Grand poga~a BH net FILM Miss Info Gold ekspres Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Grand hitovi Ni{ta za sakriti FILM Tesna ko`a Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sve za qubav FILM Qubavni terapeut FILM Kriti~no stawe Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Grand hitovi
FILM FILM

RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.20 18.30 19.00 19.20 20.10 22.00 22.50 23.50 0.20 0.40 1.10 3.00 4.00 5.10 5.30 Muzika za dobro jutro Amen a|es Vrijeme odluke Dozvolite Ben Ten, crtani film Zanimawe dijete Bleja Igraj fudbal budi sre}an Moj qubimac Znawe imawe UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici Emisija iz kulture Trag Vizije budu}nosti Biciklizam Ansambl Legende Vikend Evronet Ekologija Misliti zeleno Odbojka: Srbija - Francuska Jelen top deset Nedjeqom uve~e Biciklizam U svemiru Iza granica Odbojka: Srbija - Francuska Vizije budu}nosti Jelen top deset U svemiru Iza granica

Xuboks

BHT 1
7.00 8.00 8.05 8.30 8.50 9.20 9.40 10.00 10.05 10.40 11.10 12.00 12.10 12.40 13.40 14.40 14.50 19.00 19.30 20.00 20.50 21.10 21.40 22.00 23.40 1.00 2.00 2.50 ^udesna svjetlost Vijesti Mumijevi, crtani film Galakti~ki fudbal, crtani film Gor{tak, crtani film Kineski moreplovac, crtani film Crtani film Vijesti TV Liberti Kulturna ba{tina u jugoisto~noj Evropi Duhovni mostovi Vijesti Poezija Mediterana Vimbldon, pregled Kranford, serija Vijesti Tenis Dnevnik Magazin Mafioza - klan, serija Sport Global Vijesti FILM Kamewe za Ibaru Kod ku}e je najboqe Vimbldon, pregled Kranford, serija Mafioza - klan, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.10 14.40 15.00 15.00 15.50 16.00 16.50 17.20 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 23.50 0.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni ^arobwaci s Ververli Plejsa, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti SAT Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Rockovnik Zelena zelena trava, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Vrati se, film Vijesti Uvi|aj Dnevnik Harperovo ostrvo, serija

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 18.40 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Sporti}i Ulica Sezam Stipe u gostima, serija Najboqe godine, serija FILM Xumanxi FILM Pono} u vrtu dobra i zla Kulinarski Qetopisi Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Dan obuke, serija FILM Razbija~

HRT 1
6.20 7.00 7.30 7.50 8.00 9.10 10.00 10.10 12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 Obrazovni program Duhovni izazovi Iza ekrana Vijesti Muzika Rijeke Hrvatske Vijesti Divqi u srcu, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro

OBN PINK BH
8.00 Sarajevo na liniji 6.40 6.50 Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film

Глас Српске

nedjeqa, 4. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 3 - 9. jul

B92

7.00

Legenda o vu~joj planini
@ena i wene dvije k}erke bivaju kidnapovane od strane dvojice odbjeglih robija{a i odvedene u planine. Tamo ipak uspijevaju da se oslobode kidnapera, ali se onda pred wima na|e jo{ ve}i izazov - da se `ive i zdrave vrate u civilizaciju. Opasnosti vrebaju sa svih strana, kako od dvojice robija{a, tako i od divqih `ivotiwa. Kona~no, pomo} im sti`e od Indijanca, za koga se ispostavqa da tokom no}i postaje vuk. Uloge: Bo Hopkins, Vivijan [iling, Dejvid Frelik Re`ija: Kreg Klajd
15.30 15.50 17.30 18.30 19.00 19.10 19.30 20.10 21.00 23.30 0.00 1.40 4.20 5.10 Vijesti Mladi Ajn{tajn Sve~ani mimohod |akova~kih vezova La`e{ Melita, serija Tajni dnevnik patke Matilde Loto Dnevnik Stipe u gostima, serija Festival zabavne muzike Split Vijesti FILM Vremenski policajac Divqi u srcu, serija Plodovi zemqe More
FILM

Xej i Tihi Bob uzvra}aju udarac

000
B92

19.00 Magazin 20.00 FILM Pre`ivjeti 22.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.00 Urota, serija 0.40 FILM Top Secret

B 92
7.00 8.30 11.00 11.30 12.30 14.00 16.00 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 1.50 FILM Legenda o vu~joj planini Znawe na poklon Potraga Nacionalna geografija Popodne Vimbldon Vijesti Vimbldon Vijesti Vimbldon Top Gear Utisak nedjeqe Vijesti Patrola FILM Xej i Tihi Bob uzvra}aju udarac, Top Gear Info

BN
6.00 7.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 15.40 19.30 20.00 20.50 21.50 22.20 22.50 0.50 3.00 Koktel Svijet Renomea Zapisi pored puta Pri~e zavi~ajne Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzi~ke zvijezde Servis Karamela Bez maske Bawa Koviqa~a Nedjeqno popodne Monitor Paparaco potjera Luda ku}a Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e, serija
FILM

Nakon {to su se godinama pojavqivali kao sporedni likovi u skoro svim filmovima Kevina Smita, Xej i Tihi Bob kona~no postaju i glavni junaci. Dvojica naduvanih zgubidana iz Wu Xersija odlu~uju da uzmu pravdu u svoje ruke kad shvate da su o{te}eni za honorare. Naime, po wihovim karakterima crtao se popularni strip, a kad je odlu~eno da se po motivima stripa napravi film, niko se nije sjetio da im to plati. Zato oni odlaze pravo u Holivud da sabotiraju produkciju filma. Na svom putu sre}u majmune, ~asne sestre, Skubi Dua, grupu zgodnih i opasnih djevojaka nalik na ^arlijeve an|ele i mnoge druge. U filmu se pojavquje i ~itava plejada poznatih glumaca Uloge: Xejson Mjuiz, Kevin Smit, Ben Aflek, Met Dejmon Re`ija: Kevin Smit

HRT 2
7.40 8.00 8.30 9.40 10.40 10.50 12.00 12.20 13.10 15.20 16.20 18.00 20.00 21.50 23.30 Trolovi, crtani film Slu~aj za ekipu BARZ, serija FILM Risto Rapaja Prijateqi Biblija Misa Sportske igre mladih Prirodni svijet Ubiti pticu rugalicu, film Sjaji Marija zvijezdo Film Xivs i Vuster, serija Afrovizija Mamac, film Bez odu{evqewa molim, serija

BEL
7.00 7.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 14.00 15.10 15.40 16.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzika 22 ~asa Grigorova slagalica Jutarwi program Rije~ vjere Vijesti FILM Generalni inspektor Najboqe godine, serija Bistro Turizam plus Dobro ti ve~e Bel dan Koale, crtani film Exmond, serija Zdravologija Biqana za vas 22 ~asa
FILM

Qubavni terapeut

2000
PINK BH

Astro~et Satelitski program

K3
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 4.10 6.00 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Let let bubamaro Panorama regije Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena
FILM FILM

NOVA TV
6.10 7.00 8.00 8.30 8.40 9.00 9.40 10.00 11.10 13.10 14.50 16.20 17.40 19.10 20.00 21.00 22.50 0.40 1.00 2.40 4.30 Frikovi, serija Dodir s neba, serija Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film U slu~aju frke, serija @ene ameri~kih vojnika, serija Robinzon Kruso, serija Stari komadi, film Haos u porodici, film Farma specijal Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik Nad lipom 35 FILM Trostruka igra Crveni tepih Ko je Samanta, serija FILM Trostruka igra FILM Bez izbora Crveni tepih

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Zabavna muzika Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Kultura u ogledalu Sje}awa Pono}ne vijesti No}ni program Emisija za selo

Aleks Hit~ens je “doktor za sklapawe poznanstava“. On poma`e svojim mu{kim prijateqima da lako do|u do qubavnih randevua. Sara je novinarka tra~ rubrike jednog wujor{kog tabloida. Oboje imaju veoma izra`en gard u odnosu na suprotan pol. Uprkos svemu ulaze u vezu, a komplikacije su neminovne. Uloge: Vil Smit, Eva Mendez, Kevin Xems Re`ija: Endi Tenant

Dok. program Cinenews RTS

2200
PINK BH

Kriti~no stawe

FTV
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 12.00 12.05 12.40 14.20 15.50 16.00 16.30 18.10 19.00 19.30 20.00 22.10 22.20 Dugong i Lamantin sirene pod strogom za{titom Vijesti Lutkokaz Magna Aura, serija Program za djecu Dnevnik Zelena panorama Fudbal @rtve, serija Vijesti Uzgajawe hrane Zamjena, film Nebo iznad krajolika, serija Hranoqupci Dnevnik FILM Lovac na sunce Dnevnik @rtve, serija

Crve 4.10 RTL ni tepih 6.50 Mifi, crtani film 7.30 Dva glupa psa, crtani film 7.50 Bakugan, crtani film 8.20 Bajkeri s Marsa, crtani film 8.40 Ne daj se, Nina, serija 11.00 Skrivene poruke, serija 11.30 Red Bul 12.00 FILM @ivot 14.10 FILM Porodica iz predgra|a 15.40 FILM Vesele karmine 17.20 Diskaveri 18.30 Vijesti

Edi je majstor prevare. Me|utim, sre}a mu okre}e le|a i on zavr{ava pred sudijom. Glume}i neura~unqivost poku{ava da se oslobodi krivice. Sudija ga {aqe na ispitivawe u bolnicu. Te no}i grom udara u bolnicu i nestaje struje u cijelom objektu. Igrom slu~aja Edija postavqaju za glavnog doktora. Uloge: Ri~ard Prajor, Rej~el Tikotin, Ruben Blejds Re`ija: Majkl Apted

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 3 - 9. jul. 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

Lutalica

14.50

BHT 1

Pri~a o lijepoj, mladoj Ciganki koja iz provincije dolazi u Beograd gdje zapo~iwe pjeva~ku karijeru u kafani “Ciganska no}“. Ona tu do`ivqava mnoge prijatne i neprijatne trenutke, i posti`e veliki uspjeh. Uloge: Lidija Vuki~evi}, Dragan Nikoli}, Milan [trqi} Re`ija: Zoran ^ali}

Projekat: Vje{tica iz Blera

23.50

Tri studenta filmske akademije, 21. oktobra 1994., odlaze u Blek Hil {umu, kako bi snimili dokumentarac o lokalnoj legendi, vje{tici iz Blera. Godinu dana kasnije, prona|en je wihov snimak, ali oni nisu. Uloge: Heter Donahju, Xo{ua Leonard, Majkl C. Vilijams, Bob Grifit Re`ija: Daniel Majrik, Eduardo San~ez
14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 2.40 3.10 3.30 5.00 5.20 5.40 6.30 Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Info Afrika Zakon bra}e, serija Ke~eri Kraq Kvinsa, serija Zakon bra}e, serija Mu}ke, serija FILM Mi{el Vailan ^uvari planete Seksist Zakon bra}e, serija Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija ^uvari planete Ke~eri 10.40 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.50 15.20 16.00 16.30 17.20 17.40 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 23.50 0.10 1.00 3.00 3.20 4.20 5.00 5.30 Reli Nauka Obrazovni program Muzika Trezor Palete Stvarawe istorije Tehnologija danas Ovo je Srbija Biciklizam Preci i potomci Ekologija Razglednica Generacija 5 Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Baba Jagina ku}a Izvo|a~i, serija FILM Hrabrost na isku{ewu Biciklizam Xez Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Preci i potomci Ekologija Generacija 5

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 11.10 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 14.50 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.20 22.40 23.50 0.20 1.00 2.30 3.00 3.30 5.10 Sestrice, serija Konferencija beba Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Ajvatovica MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gomboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija FILM Lutalica Srpska danas Dolina sunca, serija Maloqetni~ka delinkvencija Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik Poaro, serija Presing Muzika Info profil Tribunal Profajler, serija FILM Lutalica Srpska danas Dnevnik Presing @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.30 5.30

Grand {ou Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Opasna igra, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija FILM Ko sam ja Opasna igra, serija FILM Snake Eater 2 Sarajevo na liniji Mejdi in Bawaluka Sportisimo Farma najboqe
FILM

Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.50 12.10 12.30 12.40 13.30 15.10 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 3.00 3.05 3.30 4.00 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Lov i ribolov Ekologija Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Popaj, film Visoki napon Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Bingo Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Posrednik, serija FILM Isku{avawe |avola Vijesti Ekologija Tra`e}i Beograd Razglednica Lov i ribolov

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.20 22.00 22.10 22.50 23.50 1.10 1.50 2.20 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Kineski moreplovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Magazin Global Supermeduza Vijesti Poezija Mediterana Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Zakoni zdravqa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Retrovizor Bubaw “Taiko“ Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Moda Vijesti Na terapiji, serija Dimenzija vi{e FILM Projekat: Vje{tica iz Blera Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Bubaw “Taiko“ U me|uvremenu

HRT 1
6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.30 22.00 22.50 23.40 4.30 5.00 Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Muzika FILM Ne}ak Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Dok. program TV Bingo {ou Potro{a~ki kod Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Bra}a Wuton Potro{a~ki kod Moj grijeh, serija

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.35 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Hajd u park Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Potraga specijal Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
7.00 7.20 7.40 8.00 8.10 8.30 9.00 9.30 10.00 10.40 12.10 13.00 13.20 14.00 14.30 15.30 16.30 17.10 [aolinski obra~un, crtani film 101 Dalmatinac, crtani film TV vrti} Brlog Garfild, crtani film Serija San o slavi, serija Zabavni program Tree Hill, serija FILM Genijalci.com Ritam tjedna Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Koga briga Normalan `ivot Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija

RTS 2
6.00 6.30 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.20 9.40 10.00 10.30 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Obrazovna reporta`a Stvarawe istorije Enciklopedija Vrele gume Total tenis

PINK BH
6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Глас Српске

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Stol za 4 Info ^uvari planete FILM Mi{el Vailan

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net Slomqeno srce, serija ^ini, serija Info

ponedjeqak, 5. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 3 - 9. jul.

HRT 1

15.00

Ne}ak
Na jednom od irskih ostrva `ivot proti~e uobi~ajenim ritmom sve dok poznati mje{tanin Toni Egan ne primi pismo u kojem sazna da je wegova sestra Karen preminula. Karen je, naime, prije dvadeset godina napustila Irsku i odselila se u Wujork gdje se udala i dobila sina. I{~ekuju}i dolazak ne}aka koji u Irsku sti`e kako bi prah iz maj~ine urne prosuo po irskoj zemqi, Toni se iznenadi kada shvati da je mladi ^ad Egan-Va{ington, kojega nikada prije nije vidio, Afroamerikanac. Po~etno se iznena|ewe pretvori u rodbinsko
18.00 20.00 21.30 21.40 22.30 23.20 Xivs i Vuster, serija Afrovizija Vijesti Tra~erica, serija Prqavi seksi novac, serija [apta~ica duhovima, serija 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Manastiri Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor ^etiri `ene, serija Koktel Pregled dana
FILM

zbli`avawe, ali i otkrivawe potisnutih stvari iz pro{losti. I dok se ^adu svidi vr{wakiwa Aislon Bredi, Toni je i daqe na ratnoj nozi s wenim ocem Xoom koji nikad nije pre`alio Karenin odlazak u SAD. S druge strane, ^ad sazna da su ujak Toni i wegova majka imali te`ak odnos, ba{ kao i Toni i wegova biv{a qubav Brenda O’Bojs koja bdije nad svojim sinom Piterom, zaqubqenim u Aislon. Uloge: Donal Mekan, Pirs Brosnan, [ined Kjuzak, Nial Tobin Re`ija: Juxin Bredi
14.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 0.30 1.30 Utisak nedjeqe Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata, serija Vijesti Sun|er Bob, crtani film Doina sunca, serija Otvorena vrata, serija Reakcija Najopasnije bande na svijetu Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

Ko sam ja

2100

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.20 23.20 23.30 0.30 1.00 1.30 2.30 3.20 4.50 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija Na{a mala klinika, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Bqesak Vijesti Gotov~evi Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Heroji, serija FILM Stari komadi Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija

Astro~et Satelitski program

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino Plej Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Novosti
FILM

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 10.40 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 14.00 15.00 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Grigorova slagalica Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now Bawalu~ke pri~e Autosprint [areni kuvar Play Now Mobile Korvinova potraga Suncobran Bel dan Muzi~ki zid Koale, crtani film Muzika Nauka i Biblija Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera

PINK BH Sve je po~elo kad je grupa komandosa, otela tri nau~nika koji su prou~avali vrlo sna`ne krhotine meteorita. Misija je uspje{na, sve dok ih jedan od nadre|enih ne prevari. Svi komandosi tada poginu u nesre}i, osim Xekija, koji je ispao iz helikoptera. Xekija poslije toga na|e pleme Ju`noafrikanaca koje ga upita za ime. Na`alost, Xeki je izgubio pam}ewe te samo vikne “Ko sam ja?”, pa pleme pomisli da mu je to ime. Tako po~iwe upoznavati wihovu kulturu i obi~aje, a u~i i wihov jezik. Poslije se po~ne prisje}ati doga|aja, koji su se dogodili prije nesre}e te odlu~i da napusti pleme i otkrije svoj identitet. Uloge: Xeki ^en, Mi{el Fere, Mirai Jamoto, Ed Nelson Re`ija: Beni ^en, Xeki ^en

Snake Eater 2

000
PINK BH

@dera~ zmija je na putu da o~isti ulice, bez obzira koliko prqav }e da postane u toj akciji. Snake Eater 2 je vjerovatno najzabavniji akcioni film Lorenca Lamasa do sada.

RTL
6.50 7.00 7.20 9.30 10.30 11.00 11.30 12.20 12.50 13.20 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.40 23.30 23.40 1.20 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija Diskaveri FILM Duboko modro more Vijesti Diskaveri Astro {ou

Astrologija Vijesti
FILM

RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 14.00 14.30 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 22.30 22.50 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Pozitivna geografija Zelena panorama Mozaik religija Dnevnik FILM Dolina sunca Kauboju nikad udovoqiti Pjesmom da ti ka`em Dok. program Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik FILM L.A. povjerqivo Dnevnik FILM Masmediologija

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Hitovi doma}e i strane zabavne muzike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Uloge: Lorenco Lamas, Mi{el Slarabeli, Leri B. Skot Re`ija: Xorx Er{bamer

2120
NOVA

Bqesak

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Gradske pri~e Novosti Dobre vibracije Pri~e iz Ma|arske Sport fle{ Novosti
FILM

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama

Novosti Koridor 92

Dva policajca na}i }e se u zaista lo{oj situaciji. Xek Kol radio je kao pla}eni ubica za ameri~ku vladu, a sada je istra`ilac na tragu nemilosrdnog serijskog ubice. Kolov novi partner je nekonvencionalni Xim Kembel, policajac znatno mek{ih metoda i opu{tenijeg pristupa. Kada policajci prona|u Kolove otiske na jednoj od `rtava, on shvati kako je rije~ o zavjeri i odlu~i da potra`i pomo} od nekada{weg {efa, g. Smita. Kol ne sluti kako se Smit udru`io s bogatim trgovcem oru`ja, Deverelom. Uloge: Stiven Sigal, Kinen Ajvori Vejens, Bob Ganton, Brajan Koks Re`ija: Xon Grej

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 3 - 9. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

B 92

21.50

PINK BH

23.00

Slatke pokvarene stvari
Okve je imigrant iz Nigerije koji radi kao hotelski portir u Londonu, iako je po vokaciji doktor, dok wegova cimerka Senaj, izbjeglica iz Turske, u istom hotelu radi kao sprema~ica. Oboje jedva sklapaju kraj sa krajem, a `ive i u konstantom strahu od deportacije. Jedne no}i, Okve dobija poziv od go{}e hotela, ina~e prostitutke Xulijet, da popravi WC {oqu u wenoj sobi, ali tamo otkriva ni mawe ni vi{e nego - qudsko srce. Uloge: ^ivetel Exiofor, Odri Tatu, Sofi Okonedo Re`ija: Stiven Frirs

Silverado
Paden je kauboj slatkog lica koji se sprijateqi s tri stranca dok tra`i svoju sre}u na ameri~kom zapadu. Loner Emet prvo spasava Padena od smrti u pustiwi, a zatim wih dvojica spasavaju Emetovog brata Xejka iz zatvora. Prikqu~uje im se i Mel, kauboj crnac koji se bori za o~uvawe svog porodi~nog posjeda te se wih ~etvorica upute u Silverado, gradi} na granici kojim vlada pokvareni {erif i u kojem se nalazi kockarnica koju vodi Stela... Uloge: Kevin Klajn, Skot Glen, Kevin Kostner Re`ija: Lorens Kasdan
12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 1.40 2.10 2.30 3.20 4.40 5.20 6.10 ^uvari planete FILM Istinite la`i Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Info Afrika Seka Aleksi} Reporteri Kraq Kvinsa, serija Seka Aleksi} Mu}ke, serija FILM Istinite la`i Playboy Girls Seksist Reporteri Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija ^uvari planete Ke~eri 12.50 Trezor 13.50 Palete 14.30 Enciklopedija za radoznale 15.00 Izme|u igre i matematike 15.10 Tehnologija danas 15.50 Ovo je Srbija 16.30 Biciklizam 17.20 Putokazi vjere 17.40 Srpski tragovi 18.20 Koktel klub 18.50 Gomboce 19.10 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.40 Ozi Bu, crtani film 20.00 TV mre`a 20.30 Bunt 21.00 Izvo|a~i, serija 21.50 @ivot sa muzikom 22.20 Nau~ni program 22.50 ^itawe pozori{ta 23.20 Biciklizam 23.50 Ve~e gradskih pjesama i romansi 1.00 Egzit interaktiv 3.00 Tehnologija danas 3.20 Trezor 4.20 ^itawe pozori{ta 5.00 Ve~e gradskih pjesama i romansi

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 15.20 15.50 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.00 20.20 22.40 0.00 0.40 2.10 2.40 3.10 3.40 5.10 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gomboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Petrovdanski padobranski kup OSCE Srpska danas Dolina sunca, serija Evropska unija i mi Miniskule, crtani film Crtani film Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal Info profil Profajler, serija
FILM

10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 1.00 1.10 1.20 1.30 2.30 3.30 5.30

Slomqeno srce, serija ^ini, serija Info Grand hitovi Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija Grand parada Alo alo, serija FILM Silverado Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Farma najboqe Grand parada
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.10 12.00 12.10 12.30 13.10 14.50 15.00 15.40 15.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.05 23.50 0.10 1.00 2.50 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Oliver Tvist Vijesti SAT Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal Rt dobre nade Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Vremeplovac, serija FILM U ime naroda Vijesti Fudbal

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.50 9.55 10.00 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.20 22.30 22.40 23.00 23.30 1.10 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Mali kuvari, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Zakoni zdravqa Moda Dimenzija vi{e Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Aladinove pri~e, crtani film Slagalica Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Dru{tvo znawa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Atentat na En Elizabet SP, emisija Fudbal SP, emisija Vijesti Na terapiji, serija FILM Riko{et U me|uvremenu

MTS magazin Srpska danas Dnevnik Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

HRT 1
7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.40 22.20 22.50 23.40 1.20 4.00 4.30 5.00 Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Muzika FILM U sjenci vje{ala Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Auto na uti~nicu Poslovni klub Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Melinda i Melinda Fudbal Globalno sijelo Poslovni klub Moj grijeh, serija

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.35 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Potraga specijal Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.00 10.40 12.20 12.50 13.20 13.40 14.10 14.40 15.30 16.30 17.20 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija San o slavi, serija Zabavni program Serija Dunya i Desie, film Muzika Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Dok. program Me|unarodna smotra folklora Me|u nama Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.25 9.00 9.30 10.00 11.00 11.30 11.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Enciklopedija Izme|u igre i matematike Baba Jagina ku}a Trag Gra|anin Muzika

OBN PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net

Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Stol za 4 11.50 Info

6.30 8.10 8.40 9.40

utorak, 6. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 3 - 9. jul

HRT 1

23.40

Melinda i Melinda
Sjede}i u wujor{kom bistrou, ~etvoro prijateqa pisaca, me|u kojima su Maks i Saj, raspravqaju o vedrim i tragi~nim stranama `ivota. Zakqu~uju}i da identi~an niz `ivotnih okolnosti jednom mo`e dovesti do komi~nih, a drugi put do izuzetno dramati~nih pa i tragi~nih situacija, oni grade pri~e o krhkoj i senzibilnoj Melindi i wenim dvjema sudbinama. U prvoj je ona osamqena `ena koja je poslije raspada braka zbog preqube izgubila starateqstvo nad djecom i postala cimerka s Laurel i wenim mu`em Lijem. A u drugoj je Melinda romanti~na i vedra djevojka koja se doseli u kom{iluk filmskog scenariste Suzan... Uloge: Rada Mi~el, Vil Ferel, Amanda Pit, Xoni Li Miler Re`ija: Vudi Alen
18.00 19.10 20.20 22.20 23.10 23.20 0.10 0.50 Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal Afrovizija Vijesti Bez traga, serija [apta~ica duhovima, serija Muzika 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 15.20 Vitafon 16.00 Novosti 16.10 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 ^etiri `ene, serija 21.00 Puls 22.10 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama Najopasnije bande svijeta Reakcija Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata Vijesti Sun|er Bob, crtani film Doina sunca, serija Otvorena vrata, serija 21.50 FILM Slatke pokvarene stvari 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija 1.30 Nacionalna geografija Info kanal

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.20 23.10 23.40 0.40 1.10 1.40 2.40 3.20 4.50 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Ameri~ka pita Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Medij, serija FILM Ameri~ka pita Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija

Ameri~ka pita
Na sredwo{kolskoj zabavi ~etiri prijateqa Xim, Kevin, Fin~ i Oz shvate da ne}e izgubiti nevinost tako lako kao {to su mislili. Smatraju kako to moraju da u~ine prije nego {to odu na kolex. Da bi imali

2120
NOVA

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Potez Dok. program Hrana i vino Poznati Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo
FILM

BEL TV
7.00 7.30 8.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now FILM Generalni inspektor Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Manastiri Srbije Suncobran Bel dan Biqana za vas Koale, crtani film Bonaventura Bel gost Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

ve}u motivaciju, sklope pakt i takmi~e se ko }e prvi u tome uspjeti. Svakako, proslava mature najboqa im je i posqedwa prilika. Kako se bli`i va`an datum, momci se pitaju kome }e se posre}iti.

Uloge: Xejson Bigs, [enon Elizabet, Alison Hanigan Re`ija: Pol Vajs, Kris Vajs

Riko{et

2330
BHT 1

RTL
7.30 7.50 8.00 10.20 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.40 23.20 23.30 0.20 2.00 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se, Nina, serija FILM Kladioni~ari FILM Qetni posao Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Duboko modro more Astro {ou

Astrologija Vijesti
FILM

RTS

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.10 0.30 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Pozitivna geografija Ekovizija Muzika Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti Putnik Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Loto Dnevnik SP, emisija Fudbal Dnevnik FILM @ivot je stao Hajd u park

Nik Stajls je policajac ~ija je karijera u usponu. Erl Blejk je osvetoqubivi, sadisti~ki psihopata kojeg je Nik uhapsio. Sada kada je na slobodi Blejk je rije{en da se osveti. Oduzeti Niku `ivot nije dovoqno, natjerati ga da pati je mnogo boqe. Napeti triler o patwi jednog ~ovjeka, koja za drugog predstavqa uvrnuto zadovoqstvo. Uloge: Denzel Vo{ington, Xon Litgou, Ajs-T, Kevin Polak Re`ija: Rasel Malkahi

U sjenci vje{ala
Mat Dou i mladi Dejv Bi{op slu~ajno se sretnu i nastave put zajedno. Pucaju}i na pticu u letu, prepadnu putnike voza, koji im bace vre}u s novcem, misle}i da je rije~ o pqa~ka{ima. Zbuweni dvojac po`uri u grad da vrati novac, ali tamo ih ne do~ekaju ba{ gostoqubivo. Odmah posumwav{i da je rije~ o pqa~ka{ima koji su na prepad uzeli vre}u novca, {erif iz zasjede ustrijeli Dejva. Ali prekasno su shvatili da se radi o zabuni. Dejvu }e trebati puno voqe, a posebno Metove pomo}i, da ikad ustane i prohoda. Weguje ga lijepa [ve|anka Helga, u koju se Mat vrlo brzo zaqubi. Uloge: Xems Kegni, Viveka Lindfors, Xon Derek Re`ija: Nikolas Rej

1500
HRT 1

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Dobre vibracije Novosti UMS Prije i poslije Novosti Dobre vibracije Svijet na dlanu Novosti

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 3 - 9. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

21.40

B 92

NOVA

3.20

Izmisli ne{to
Xek Pejn je popularan pisac za djecu, ali uspjehe na poslovnom planu prate problemi u privatnom, odnosno qubavnom `ivotu. Xek je ve} dugo godina u vezi sa Amandom, koja je ujedno i wegova urednica i to prili~no nemilosrdna, a wihova veza zbog toga je puna uspona i padova. Dodatne komplikacije nastaju kada se zaqubi u Xenifer, samohranu i nezaposlenu majku, koja se krije od svog biv{eg mu`a nasilnika... Uloge: Pol Kini, Elizabet Nuncijato Re`ija: Pol Kini

Ve~e s Kevinom Smitom
Najpoznatiji kao autor brojnih filmova, Kevin Smit je i talentovani pripovjeda~ viceva. Kevin ima talenat koji vje{to predstavqa u ovom beskompromisnom serijalu pitawa i odgovora snimanom na turneji po fakultetima. Doti~u}i se najrazli~itijih tema Smit pokazuje nezahvalnost u ovoj rijetkoj prilici da napokon ~uje ono {to publika ve} dugo ~eka: Tihi Bob ipak zna da govori. Uloge: Kevin Smit, Xejson Meves, Skot Mosijer Re`ija: J. M. Keni
15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Info Afrika 20.00 Seka Aleksi} 21.00 Distrikt, serija 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Seka Aleksi} 23.40 Mu}ke, serija FILM Kameno cvije}e 0.10 1.50 Playboy Girls 7.20 Seksist 2.40 Distrikt, serija 3.40 Kraq Kvinsa, serija 4.10 Mu}ke, serija 4.40 ^uvari planete 5.30 Ke~eri 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 17.00 18.30 19.20 19.40 19.50 20.20 21.00 21.50 0.00 0.30 1.00 3.00 3.20 4.20 Klinika Vet Palete Animalija Tehnologija danas Ovo je Srbija Odbojka: Srbija - Italija Biciklizam Gomboce Ozi Bu, crtani film U svijetu Beokult Izvo|a~i, serija FILM Stranputice Biciklizam Kamerna TV scena Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Odbojka: Srbija - Italija

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.30 14.00 14.50 16.30 17.05 17.50 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.10 0.00 1.30 2.20 3.10 3.40 4.10 4.30 5.00 7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 23.00 23.05 0.30 1.30 6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10
Глас Српске

Sestrice Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Fudbal Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Prevla~ki sabor Profajler, serija Sandokan - povratak Sandokana, serija Srpska danas Dolina sunca, serija Pakov svijet, serija Miniskule, crtani film Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal Info profil Neko da me ~uva, serija Film Profajler, serija Sandokan - povratak Sandokana, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Prevla~ki sabor Muzika

13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00

18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 1.30 1.40 1.50 FILM 2.00 FILM 4.00 6.00 Xuboks

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija FILM Marija Antoaneta Alo alo, serija FILM Hip-hop makro Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 13.10 15.00 15.05 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Trag Rockovnik Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Ko je smjestio Zeki Roxeru Vijesti Svijet divqine Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal Rt dobre nade Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Vremeplovac, serija FILM Svadbeni banket Fudbal 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.50 22.30 23.10 0.00 0.50 2.40 4.30 5.00 5.20 7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.30 9.00 9.20 9.50 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.10 18.10 19.10 20.20 22.20 23.00 23.10 0.20

HRT 1
Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Muzika FILM The Undercover Kid Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik FILM Dvije nedjeqe za qubav Proces Dnevnik e-Hrvatska Doktor Haus, serija FILM Down in the Valley Fudbal Proces Dok. program Moj grijeh, serija

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.50 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.20 22.30 22.40 23.00 23.30 0.50 1.50 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Aladinove pri~e, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Dru{tvo znawa Atentat na En Elizabet Lajfstajl Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Frenderi, crtani film Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Euroimpuls Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Sudska hronika SP, emisija Fudbal SP, emisija Vijesti Na terapiji, serija FILM Beskrajna no} Lajfstajl U me|uvremenu

ATV
Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija FILM U zmajevom gnijezdu, Mundijal uz Trik Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
[aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija San o slavi, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Crveni patuqak, serija e-Hrvatska Religijski program Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal Afrovizija Vijesti Siska, serija [apta~ica duhovima, serija

RTS 2
6.00 6.50 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.40 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Klinika Vet Palete Animalija Enciklopedija Interfejs TV mre`a Ekologija @ivot sa muzikom Muzika Trezor

PINK BH
Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net Slomqeno srce, serija ^ini, serija Info Grand parada

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Sto za 4 Info ^uvari planete Kameno cvije}e, film Skrivena kamera

NOVA TV
6.20 7.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film

srijeda, 7. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 3 - 9. jul

HRT 1

20.10

Dvije nedjeqe za qubav
Kad na wujor{kom Koni Islandu buldo`er po~ne da ru{i stari dru{tveni dom za koji wenu porodicu ve`u lijepe uspomene, Lusi Kelson, nekonvencionalna pravnica i anga`ovana aktivistkiwa za za{titu okoline i kulturne ba{tine, odva`no legne pred ma{inu i svojim ga tijelom zaustavi. Na`alost, i Lusi i weni roditeqi, cijeweni pravnici Rut i Lari, znaju da je to tek privremeno rje{ewe, jer milijarder Xorx Vejd, uticajni poslovni ~ovjek i ~uveni zavodnik ~ije lice krasi naslovnu stranu ~asopisa “Forbs“, na tom mjestu planira da izgradi trgova~ki centar. Lusi odlu~i li~no da nagovori Vejda da odustane od ru{ewa... Uloge: Sandra Bulok, Hju Grant, Ali{a Vit, Robert Klajn, Re`ija: Mark Lorens
7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 7.30 7.50 8.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.40 23.40 23.50 1.20 1.50 Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Farma specijal Navy CIS, serija UFC specijal Vijesti Nestali, serija Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Medij, serija FILM Ve~e s Kevinom Smitom 21.50 22.30 23.00 0.40 3.00 Pazi mogu}e je Pregled dana
FILM

2330
BHT 1

Astro~et Satelitski program

16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.30 7.00 7.30 8.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35

K3
9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 10.30 Hrana i vino 11.00 Rebelde, serija 12.00 Vijesti 12.05 Dok. program 13.30 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Kafanska pri~a 16.00 Dok. program 16.30 Hrana i vino 17.00 Hronika Doboja 17.50 Dok. program 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Rebelde, serija 21.00 Dobro ti ve~e 22.00 Novosti 22.30 FILM 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 Film RTS

Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata Vijesti Sun|er Bob, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Izmisli ne{to Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

Beskrajna no}
skom zavisniku, wegovom Istinita pri~a o Xeriju mra~nom putu od dna do konaStolu, uspje{nom holivud~nog oporavka. skom scenaristi i heroinUloge: Ben Stiler, Marija Belo, Oven Vilson, Elizabet Harli Re`ija: Dejvid Veloz

BEL
Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now Film Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile TV Liberty Bel gost Bel dan Velikani dvadesetog vijeka Muzi~ki zid Puls grada Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

RTL
Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija L.A. Dragnet, serija Kosti, serija Mesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti FILM Kladioni~ari Red Bul Astro {ou

Marija Antoaneta

2100
PINK BH

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 0.40 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Pozitivna geografija Ekovizija Muzika Dnevnik Dolina sunca, serija Fudbal Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik SP, emisija Fudbal Dnevnik FILM Teksa{ki masakr motornom pilom Tereza Kesovija i Ibrica Jusi}, koncert

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

nom na kraqevskom dvoru preKirsten Danst glumi djevojku punom skandala i intriga, Maprincezu te{ke sudbine koja se udala za francuskog mladog rija Antoaneta prkosi i dvoru i puku pona{aju}i se kao roki indiferentnog kraqa Luja zvijezda. XVI. Osje}aju}i se izolovaUloge: Kirsten Danst, Xejson [varcman, Xudi Dejvis, Rip Torn Re`ija: Sofija Kopola

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Dobre vibracije Novosti UMS Free Time Novosti Dobre vibracije Pri~e iz Ma|arske Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti Film Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Crno na bijelo

2330

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 FILM Slatke pokvarene stvari

Hip-hop makro

PINK BH

lokalnog kluba do majke wegoOn je ~etrdesetogodi{wi hipvog djeteta. Ipak, kada u kraj hop muzi~ar i DJ, ve} godinasvrati Skini Blek, hip-hop ma poku{ava da uspije u svom zvijezda, on ~ini sve za svoju poslu i izda album. U tome mu vjerovatno posqedwu {ansu. poma`u svi, od striptizeta Uloge: Terens Hauard, Entoni Anderson, Tarin Maning Re`ija: Kreg Bruver

jeli pisma iz po{tarove torbe.

8 6. i - 9.decembar 2009. GLAS PLUS 20 3 7. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

BHT 1

22.50

HRT 1

0.00

Zelena poqa
Krajem sedamdesetih godina pro{log vijeka {esnaestogodi{weg Xemsa Pauersa su, poslije smrti majke, iz Amerike poslali da `ivi kod tetke u Irsku. Tu`an i osamqen, ~ezne za rodnim domom, i razmi{qa kako da zaradi novac za kartu nazad. Jednog vikenda u Londonu, Xems otkrije pornografiju, te krene da prodaje takve ~asopise u Irskoj i to vrlo uspje{no. Sad kada je prona{ao na~in kako mo`e da se vrati u Ameriku, vi{e nije siguran gdje mu je zapravo dom. Uloge: Timoti Haton, Alesandro Nivola Re`ija: Majkl Aimete, Xon G. Hofman

Zatamwewe
Uprkos ~iwenici da joj je otac dok je bila mala ubio majku i potom po~inio samoubistvo, mlada Xesika [epard je, odrastaju}i kao usvojena k}erka {efa policije Xona Milsa, postala izvrsna detektivka. Ipak, jo{ uvijek je mu~e traume iz pro{losti, koje bezuspje{no poku{ava da prevlada alkoholom. Kad poslije uspje{nog rje{ewa jednog slu~aja bude unaprije|ena u inspektorku odjela za ubistva te dodijeqena za partnerku markantnom Majku Delmarku, Xesika se upusti u povr{an odnos s nadre|enim Rejmondom... Uloge: E{li Xad, Endi Garsija, Semjuel L. Xekson Re`ija: Filip Kaufman
15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Info Afrika 20.00 Seka Aleksi} 21.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Seka Aleksi} 23.40 Mu}ke, serija FILM Minotaur 0.10 1.50 Playboy Girls 2.20 Seksist 2.40 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 3.40 Kraq Kvinsa, serija 4.10 Mu}ke, serija 4.30 ^uvari planete 5.30 Ke~eri 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.30 15.20 15.50 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.40 20.10 21.50 22.50 23.20 22.50 0.20 0.50 1.30 5.00 Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Palete Stepeni{te Tehnologija danas Ovo je Srbija Bardovi teatra Biciklizam Spomenar Gomboce Hronika Egzita Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Odbojka: Srbija - Italija Izvo|a~i, serija Metropolis Filozofija Muzika Biciklizam Tehnologija danas Egzit Trezor

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 13.30 14.00 14.50 16.30 17.00 17.50 19.10 19.30 20.10 21.00 22.00 22.50 23.10 0.00 0.40 1.40 2.10 2.40 3.10 4.00 4.50 5.40 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Fudbal Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Muzika MTS magazin Profajler, serija Sandokan, serija Srpska danas Dolina sunca, serija Pakov svijet, serija Miniskule, crtani film Dnevnik Tajne rata Pe~at Grad svingera, serija Info profil Neko da me ~uva, serija Profajler, serija Sandokan, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Pe~at Grad svingera, serija Tajne rata Muzika

Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i grad, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija 21.00 FILM Poqubi djevojke 23.00 Alo alo, serija 23.30 FILM Du`nost ili pravda 1.30 Sarajevo na liniji 1.40 Mejd in Bawaluka 1.50 Sportisimo 2.00 Farma najboqe 3.00 Gold ekspres FILM 4.30 6.00 Xuboks

13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.45 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.10 16.40 17.30 17.35 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 21.10 22.00 22.20 22.50 0.10 1.50 2.40 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Euroimpuls Sudska hronika U sjeni dinosaurusa Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Pri~a o Kulinu banu Slagalica Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Muzika U me|uvremenu Blaga civilizacije Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Policijska inspektorka Irene Hus, serija Trgovina qudskim organima Vijesti Na terapiji, serija FILM Zelena poqa Policijska inspektorka Irene Hus, serija U sjeni dinosaurusa U me|uvremenu 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 23.50 0.10 1.00 2.50 3.00 3.30 4.30

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Titan P. Z. Vijesti Bijeli soko bijeli vuk Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Dnevnik RT Vojvodina Evronet Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija FILM Za{titnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Vremeplovac, serija FILM Zajedni~kim snagama Vijesti UNHCR - povratak: Kosovo Bijeli soko bijeli vuk Sasvim prirodno

HRT 1
7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.20 18.30 19.30 20.10 20.50 21.50 22.30 23.10 0.00 4.30 5.00 Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Muzika FILM Baby Face Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Dome slatki dome, serija Otvoreno Kratki susreti Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Zatamwewe Kratki susreti Moj grijeh, serija

ATV
7.00 8.00 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.35 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Ispuni mi `equ Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.20 17.10 18.00 20.00 21.30 21.40 22.30 23.30 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija Mega Mindi, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Crveni patuqak, serija Drugo mi{qewe Trenutak spoznaje Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija Tenis: Ivani{evi} - Mekinro Afrovizija Vijesti Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Koncert [apta~ica duhovima

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net Slomqeno srce, serija ^ini, serija Info Sve za qubav Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Sto za 4 Info ^uvari planete FILM Minotaur Skrivena kamera

RTS 2
5.50 6.40 7.00 7.30 7.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.20 Palete 8.50 Matemati~ke zagonetke 9.00 Stepeni{te 10.00 Igraj fudbal budi sre}an 10.30 U svijetu

~etvrtak, 8. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 3 - 9. jul 2010. 21

B 92

21.50

Gorkoslatki `ivot
Sun-vu je uspje{ni menaxer koji lako rje{ava sve probleme, pa ~ak i one koji ukqu~uju premla}ivawe nepristojnih gangstera. Radi za mafija{kog {efa Kanga i jako je dobar u svom poslu. Nedostatak emocija mu poma`e u tome. S obzirom na to u kakvom svijetu `ivi, mali problemi, vrlo brzo postaju veliki i svijet mu se, u jednom trenutku, potpuno preokrene. Kang je primoran da otputuje, i naredi Sun-vuu da pripazi na wegovu djevojku, za koju sumwa da ga vara. I zaista, prelijepa mlada djevojka ima qubavnika. Saznav{i za prevaru, nemilosrdni Kang nare|uje Sun-vuu da je smjesta ubije... Uloge: Bung-Hun Li, Roe-Ha Kin, Min-a [in Re`ija: Ji-Vun Kin

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Provjereno Navy CIS, serija Trenutak istine Vijesti Nestali, serija Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Medij, serija FILM Mjese~ari Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija

14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Dopisnici bez granica 17.00 ^etiri `ene, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 FILM 22.00 Manastiri 22.30 Pregled dana 23.00 FILM 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 0.00 0.30 1.30 -

Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Izmisli ne{to Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Gorkoslatki `ivot Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

2100
PINK BH

Poqubi djevojke
provokativnom trileru o trci protiv vremena, zasnovanom na bestseleru Xemsa Petersona. E{li Xad igra snala`qivu djevojku sna`ne voqe - Kejt Mektirnan. Ona je jedina uspjela da pobjegne iz Kazanovinog skrovi{ta i rije{ila je da spasi ostale zarobqenice. Morgan Friman je Kros, majstor u rje{avawu nerje{ivog.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti
FILM

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now
FILM

Osam djevojaka je kidnapovano. Sve su lijepe. Sve su talentovane. Sve su u opasnosti da ubrzo umru ako policijski detektiv Aleks Kros i kqu~ni svjedok Kejt Mektirnan ne uspiju da lociraju lukavog “kolekcionara“ koji sebe zove Kazanova. Od najdubqeg juga dr`ave do obale Kalifornije i nazad, to je putawe lova na ubicu u ovom

Uloge: E{li Xad, Morgan Frimen, Keri Elvs Re`ija: Geri Fleder

RTL
7.30 7.50 8.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.30 23.30 23.50 0.30 1.20 2.20 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Vistorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija ^ak, serija CSI, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti L.A. Dragnet, serija Kosti, serija Astro {ou Kosti, serija

Du`nost ili pravda
Uspje{ni advokat Robert Vudfild je jedini o~evidac ubistva koji je po~inio wegov biv{i klijent. Poslije procjepa, izme|u advokatskog kodeksa i li~ne savjesti, zapo{qava svog prijateqa, tako|e advokata, iz okru`ne advokatske kancelarije, da bi mu pomogao u sakupqawu dokaza i lak{e dokazali krivicu wegovog biv{eg klijenta. Istovremeno, Robert vje{to prikriva svoje poznanstvo sa okrivqenim. Stvari su se mnogo zakomplikovale kada je wegov prijateq prona|en mrtav... Uloge: Erik Roberts, Tatjana Patic, Henes Xinik Re`ija: Li H. Kacin

Astrologija Vijesti
FILM

RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 21.50 22.10 23.40 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Pozitivna geografija Ka`iprst Ha{ki dnevnik Dnevnik Dolina sunca, serija Fudbal Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik FILM Put u sredi{te zemqe Dnevnik FILM Kletva Zdravko ^oli}, koncert

Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Nauka i Biblija Puls grada Bel dan Zdravologija Koale, crtani film Muzi~ki zid Korijeni Emblema Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

2330
PINK BH

RADIO RS
Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program

320
NOVA

Mjese~ari

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Sa Kraji{nicima po Krajini Novosti UMS Svijet na dlanu Free Time Novosti Dok. program Bulevar Sport fle{ Novosti

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op

Tawa je radoznala djevojka koja odr`ava piju}i krv mladih djese po~ne svi|ati ^arlsu, novom vojaka. Zahvaquju}i sposobnosti mutacije, lutaju zemqom i u~eniku u {koli. Me|utim, vje{to izbjegavaju otkrivawe Tawa saznaje da je on mjese~ar dok tra`e sqede}u `rtvu. Mekoji pije krv. ^arls i wegova |utim, ~ini se da je slaba ta~ka majka Meri posqedwi su od umiru}e vrste koja se na `ivotu mjese~ara doma}a ku}na ma~ka. Uloge: Brajan Krause, Alis Krige, Madhen Amik, Ron Perlman Re`ija: Mik Gamis

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 3 - 9. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

20.30

RTRS

1.20

Povjerqivo iz LA
Uzbudqiva pri~a o korumpiranoj policiji i holivudskom glamuru u filmskoj verziji novele Xejmsa Elroja. Tri policajca, prostitutka, misteriozni milioner, novinar tabloida, i na~elnik policije vode vas kroz napetu i zamr{enu pri~u punu misterije, ambicije, romantike i humora. Uloge: Kevin Spejsi, Rasel Krou, Kim Besinxer, Gaj Pirs Re`ija: Kartis Henson

Los An|eles okrug 187
Ova no} je druga~ija od uobi~ajenih u LA Kaunti 187 za policajca Voltera Drezina i wegov tim. Pronalaze tijela azijske porodice u spaqenom klubu. Ispituju}i goste kluba, otkrivaju okrutnu istinu o aktivnostima qudi iz podzemqa. Uloge: Miguel Ferer, Ri~ard Bradford, Kevin Dan, Saj Ri~ardson, Marko Rodrigez Re`ija: Dejvid Anspong

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 16.30 17.00 17.50 19.10 19.30 20.10 20.30 22.50 0.20 1.20 2.50 4.10 5.40 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Pe~at Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Sandokan, serija Srpska danas Dolina sunca, serija Pakov svijet, serija Moje `ivotiwe i ja Dnevnik Nevesiwska pu{ka FILM LA povjerqivo FILM Kob Berlin Aleksanderplac, serija FILM Los An|eles okrug 187 FILM Paganini FILM Nepobjedivi Muzika

13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 1.30 1.40 1.50 2.00 3.00 5.00 7.00

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija Grand {ou Alo alo, serija FILM Kikbokser protiv kiborga Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Farma najboqe Grand {ou Film Xuboks

14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.10 18.50 20.00 21.00 22.00 23.10 0.00 0.10 1.50 2.20 2.40 4.10 5.10 5.40 6.30

Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Odred za ~isto}u Povratak u budu}nost Info Seka Aleksi} Sav taj folk Crveni tepih Seka Aleksi} Sav taj folk Edit Pjaf Playboy Girls Seksist Crveni tepih Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija ^uvari planete Ke~eri

14.40 15.00 15.30 16.00 16.30 17.20 17.50 18.30 19.00 19.10 19.40 19.50 20.20 21.00 21.50 23.30 0.00 1.00 1.30 5.00

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.10 14.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 21.20 22.20 23.00 23.50 0.10 1.10 3.00 3.20 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vrijeme je za bebe Tenis: Hrvatska - Srbija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Sirija zemqa jasmina Slagalica Dnevnik Film Srebrenica Visoki napon Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Vremeplovac, serija FILM Klopa pi}e ~ovjek `ena Vijesti Tenis: Hrvatska - Srbija

Znakopis Razglednice Tehnologija danas Ovo je Srbija Biciklizam Pokretna pro{lost Kao mjehur od sapunice Muzika Hronika Egzita Mali medvjed Mi{a, crtani film Enciklopedija Inside-offside Lov i ribolov Povratak na novo, serija FILM Svjedok pod za{titom Biciklizam Kanda Koxa i Neboj{a Tehnologija danas Egzit Trezor

HRT 1
7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.00 16.40 18.20 18.30 19.30 20.10 22.30 23.20 0.10 1.00 2.30 5.30 Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Muzika Poaro, serija Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik FILM Savr{eni svijet Lica nacije Dnevnik Doktor Haus, serija FILM Ko je Kletis Tout
FILM

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.40 16.10 16.40 17.30 17.40 18.40 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.20 22.50 23.30 1.10 3.00 3.50 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Najqep{e pri~e klasi~ne starine Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Trgovina qudskim organima Lajfstajl Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Patkograd, crtani film Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Impresije iz Australije Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija
FILM

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 15.00 15.50 16.10 18.00 18.20 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.30 23.50 0.00 1.00 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, film Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Mundijal uz Trik Vijesti Muzika Najboqe godine, serija FILM Bijesna zora Moje drage kom{ije, serija Mundijal uz Trik Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

Moj grijeh, serija

HRT 2
7.00 7.20 7.50 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.00 13.30 20.10 21.40 21.50 22.50 0.20 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija Mega Mindi, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Tenis: Hrvatska - Srbija Xivs i Vuster, serija Crtani film Opera pod zvijezdama vijesti Afrovizija Struna u krvi, serija [apta~ica duhovima, serija

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.00 9.20 9.50 10.30 11.00 11.20 11.50 12.50 13.50 14.30 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce, serija Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Jedna slika jedna pri~a Znakopis Razglednice Filozofija Metropolis Inside Offside Put humanizma Muzika Trezor Palete Hronika Egzita

Vijesti Na terapiji, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Qubavni napitak br. 9
FILM

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija BH net Slomqeno srce, serija ^ini, serija Info [ou tajm

Lajfstajl U me|uvremenu

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Odred za ~isto}u Povratak u budu}nost Info Lonci i poklopci Edit Pjaf

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija

Глас Српске

petak, 9. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 239 2008. 3 - 9. jul

B92

21.50

[mokqan
Eliot [erman je savr{eni fini momak. Pristojan, kulturan, odgovoran, nenametqiv, ba{ onakav kakvog bi svaki roditeq ili {ef po`elio. Problem je samo {to je prili~no dosadan, pa je oduvijek imao problema u odnosu sa djevojkama. Ve} nekoliko puta one su ga ostavqale ~im bi prona{le nekog zanimqivijeg. Kada upozna Karolin Svon, pametnu i atraktivnu urednicu popularnog magazina, Eliot je ubije|en da je wegovim mukama kona~no do{ao kraj. Ali, u Karolinin `ivot iznenada se vra}a wena sredwo{kolska qubav i po mnogima jedini ~ovjek, koga je stvarno voqela. Iznerviran, Eliot prvi put odlu~uje da se ne povu~e i da se bori za `enu, koju voli. Uloge: Majkl [ouvalter, Elizabet Benks, Xastin Tero Re`ija: Majkl [ouvalter
12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 22.30 0.20 2.00 3.30 In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik FILM Prvi vitez FILM Kazna FILM Nevidqivi ubica Ezo TV FILM Doga|aj godine 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Stav Dok. program Hrana i vino TV ordinacija Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti
FILM

2330
PINK BH

0.30 1.30 -

Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

Bel
7.00 7.30 8.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 13.30 14.20 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 17.20 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Mobile Play Now TV Liberti Vrele gume Bonaventura Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile U na{em ataru Korijeni Turizam plus Bel dan Autosprint Koale, crtani film Beakom shema Bawalu~ke pri~e Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

Kikbokser protiv kiborga
ga po ugledu na borce. Da li Kik-bokser odbija poziv da }e mu dozvoliti da odbije taj u~estvuje na {ampionatu, sapoziv i sabotira projekat vriznav{i za kompaniju koja `eli jedan milione? da napravi postrojewe kiborUloge: Kit Kuk, Tina Kote, Norbert Veiser Re`ija: Albert Pjun

RTL
7.30 7.50 8.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.40 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Ve~era za pet Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Magazin Punom parom K.T. 2, serija Najqep{i urok, serija Los Victorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet, serija Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija FILM Nulta ta~ka FILM Policijska akademija 5: Zadatak Majmi Bi~ 23.20 Vijesti 23.30 FILM Plavi led 1.20 Astro {ou

Kob
Kob, kojeg se svi boje i preziru, osje}a se neshva}enim, te `eli da ispravi pogre{an utisak o “najboqem igra~u bejzbola svih vremena“. Me|utim, kako Stamp provodi vrijeme s Kobom, intervjui{e ga i pi{u}i, shvati da je javno mwewe u ve}ini slu~ajeva u pravu. Pred Stampom Kob je agresivac, rasista, `enomrzac i nepopravqiv svadqivac koji vrije|a sve oko sebe. Rastrzan je izme|u toga da objavi istinu ili da podlegne Kobovom pritisku da rehabilituje wegov karakter i iznese jednostavnu bejzbolsku pri~u o wegovoj veli~ini. Uloge: Tomi Li Xons, Lolita Davidovi~, Robert Vul Re`ija: Ron [elton

2250
RTRS

Astrologija Vijesti Film RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.00 19.00 19.30 20.00 21.20 23.20 23.40 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Pozitivna geografija Abeceda zdravqa Hajd u park Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti Koncert Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Zvjezdani studio Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik TV Bingo {ou FILM Porodi~ni posao Dnevnik FILM Tajne qetnikovca

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.00 1.40 3.10 5.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Sa Kraji{nicima po Krajini Novosti UMS Svijet na dlanu Movieland Novosti Kriminal u Rusiji Mjera za ~ovjeka Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti Dopisnici bez granica ^etiri `ene, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Renome {ou Pregled dana Muzika
FILM FILM FILM

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Hitovi doma}e i strane zabavne muzike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

Nepobjedivi

410
RTRS

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Gorko slatki `ivot Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata Vijesti Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Otvorena vrata, serija 21.50 FILM [mokqan 0.00 Vijesti

18.00 18.05 19.00 19.10

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

Satelitski program

K3
9.30 9.40 Vijesti Top form

Armija tamnih an|ela namjerava da poremeti ravnote`u dobra i zla kako bi imali snage da preuzmu kontrolu nad svijetom. Ali, jedan ~ovjek im stoji na putu. I sam biv{i tamni an|eo. Uloge: Bili Zejn, Tori Kitls, Stejsi Oversir, Dominik Pursel Re`ija: Xefri Levaj

FILMSKA KARIJERA
Martin Brest

Veliki povratak na scenu napravio je 1984. re`iraju}i “Policajac sa Beverli Hilsa”, komediju sa Edijem Marfijem, a ~etiri godine kasnije za Univerzal re`ira film “Pono}na trka” u kojem glume Robert de Niro i ^arls Grodin
Martin Brest (1951) ro|en je je i odrastao u Bronksu. Po~etkom 1970. godine kao student filmske umjetnosti na Wujor{kom univerzitetu snima svoj prvi kratki film “Hot Dogs for Gauguin“ s, tada jo{ nepoznatim, Deni de Vitom koji je osvojio univerzitetsku nagradu. Godine 1973. diplomirao je na New York University School of the Arts, a 1977. upisao se na Ameri~ki filmski institut gdje je napisao i re`irao “Hot Tomorrows“. Dvije godine kasnije Vorner Bros studio zapo{qava 27-godi{weg Bresta da re`ira melanholi~nu komediju “Going In Style“ (1979) s Yoryom Barnsom, Artom Karnijem i Lijem Strasbergom. Bresta su umalo prozvali genijalcem zbog specifi~nog na~ina rada; gotovo nespojivog s tako mladom osobom. Sqede}i projekat, nau~nofantasti~ni triler “Ratne igre”, nije uspio zavr{iti zbog raznih nesuglasica, a ulogu re`isera preuzeo je Yon Bedem. Vi{e od dvije godine potro{io je uzalud, ali 1982. dobija ne{to druga~iju ponudu, gluma~ku ulogu u “Fast Times at Ridgemont High“. Veliki povratak na scenu napravio je 1984. re`iraju}i “Policajac sa Beverli Hilsa”, komediju sa Edijem Marfijem, a ~etiri godine kasnije za Univerzal re`ira film “Pono}na trka” u kojem glume Robert de Niro i ^arls Grodin. Godine 1992. producira i re`ira “Miris `ene” s Al Pa}inom. Film je nominovan za ~etiri, ali je osvojio jednog Oskara (Al Pa}ino za glavnu mu{ku ulogu). Wegov projekat “Gigli“ progla{en je najve}im proma{ajem 2003. godine u kojem glume Ben Aflek i Yenifer Lopez.

Izabrana filmografija:
Gigli Miris `ene Policajac sa Beverli Hilsa Pono}na trka Upoznajte Xo Bleka

Jan de Bont

Izabrana filmografija:
Brzina Lara Croft Tomb Raider: Kolijevka `ivota Pankeri Thoughtcrimes Twister

Jan de Bont (1943), Holan|anin, iskusni direktor fotografije, po~eo je karijeru 1961. Radom na Pol Verhoevenovom prvom filmu “Wat Ziek Ik / Business is Business“ zapo~eta je dugogodi{wa me|usobna saradwa: “Turkish Delight“ (1973), “Keetje Tippel“ (1975), “The Fourth Man“ (1982), “Basic Instict“ (1992). Holandska fotografska veza i dugogodi{wi saradnik rediteqa Pola Verhovena i sam se “prekvalifikovao“ pa sada ma{e rediteqskom palicom. U Holivudu se specijalizovao za akcione drame i trilere erotskog sadr`aja rade}i na filmovima poput “Umri mu{ki” (1988), “Crna ki{a” (1989), “Lov na Crveni oktobar” (1990) “Lethal Weapon 3“ (1992) i ve} spomenuti “Basic Instict“. De Bont se prvi put oku{ao kao re`iser na filmu “Brzina” (1994) koji je postao pravi qetni hit, zaradio 30 miliona dolara i donio mu rad na blokbasteru “Twister“ (1996). Nastavak “Speed 2. Cruise Control“ pobacio je kod publike, kritike i na blagajnama. Godine 1999. publika je imala priliku da gleda napeti triler “The Haunted“, a 2003. opet nastavak, ovaj put “Lara Croft Tomb Rider: The Cradle of Life“. De Bont `ivi u Los An|elesu.