www.glassrpske.

com

Petak
9. jul 2010.

Broj 12.256 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Bo{waci protiv informacije o tro{ewu para iz buxeta BiH
странa 5

HRONIKA

U RS trojica uhap{ena zbog silovawa i poku{aja silovawa
странa 13

KULTURA

Vlatko Stefanovski: Ne postoji vi{e pravi rokenrol
странa 23

PO^ELI “PETROVDANSKI DANI“ U ZNAK SJE]AWA NA STRADAWA SRBA U PODRIWU
FOTO: K. ]IRKOVI]

Za mawe od godinu u srebreni~kim i bratuna~kim selima ubijeno vi{e od 1.500 Srba. Snage kojima je komandovao Naser Ori}, od 1992. do 1995. godine, ubile 3.267 srpskih civila i vojnika na podru~ju Bir~a i Podriwa, istakao Simi} U napadu na Petrovdan 1992. godine porodice Raki}, Vujadinovi}, Vasiqevi}, Jeremi}, Lazarevi} i Ili} izgubile po dva, tri i vi{e ~lanova. Pored dokaza, za zlo~ine nad Srbima u Zalazju niko nije odgovarao, istakao Gruji~i} U muslimanskim logorima u Srebrenici mu~eno vi{e od 150 srpskih civila. U pili}arniku u Gorwim Poto~arima bili su zato~eni svi mje{tani srpskog sela ^umavi}i, istakao Lale

Spomenik skelanskim `rtvama

SAMO U SREBRENICI UBIJENO 550 SRBA, SPAQENO 50 SELA
FOTO: GLAS SRPSKE

странa 3

Skandal u vezi sa komemoracijom za Srebrenicu u ambasadi u Kanberi

Usvojen Zakon o visokom obrazovawu RS

Ugro`en `ivot otpravniku poslova
Nedopustivo je da nadle`ni za spoqnu politiku BiH dozvole da otpravnik poslova Ambasade BiH u Kanberi bude izlo`en provokacijama, medijskom lin~u i странa 2 prijetwama, naveo [piri}
Nikola [piri}

DANAS

Reformama uvode red u visoko obrazovawe странa 7

2 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Bijela ku}a

Da li }u se ja vratiti ku}i ili ne, nije stvar Milorada Dodika, ve} se odlu~uje u Odboru za primjenu mira. To je jedna tipi~na izjava Dodika kod koje jo{ jednom prekora~uje svoje nadle`nosti. To je wegova najmilija igra. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Delegacija SAD na komemoraciji
SARAJEVO - Predsjedni~ka delegacija Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava 11. jula prisustvova}e ceremoniji obiqe`avawa 15 godina od stradawa Bo{waka u Srebrenici, javila je Srna. U delegaciji, ~ija je imena ju~e objavio ameri~ki predsjednik Barak Obama, bi}e ambasador za pitawa ratnih zlo~ina Stiven Rap i specijalna pomo}nica predsjednika SAD Samanta Pauer. Delegaciju }e predvoditi ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{, saop{teno je iz Bijele ku}e.

Tu`ila{tvo BiH

Sprije~i}e se ekstremna de{avawa u Srebrenici
Nikola [piri}: Neprihvatqiv vjerski obred

Skandal u vezi sa komemoracijom za Srebrenicu u ambasadi u Kanberi

Nedopustivo je da institucije nadle`ne za spoqnu politiku BiH dozvole da otpravnik poslova Ambasade BiH u Kanberi bude izlo`en provokacijama, medijskom lin~u i prijetwama NVO koje okupqaju dio dijaspore BiH, naveo [piri}
Sa sastanka u Tu`ila{tvu BiH PI[E GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com FOTO: AGENCIJE

Ugro`en `ivot otpravniku poslova
Po se bno ne pri hvatqivim smatram odr`avawe vjer skog obre da. Nedopustivo je da institucije nadle`ne za spoqnu poli ti ku BiH do zvo le da otpravnik poslova Ambasade BiH u Kan be ri bu de izlo`en provokacijama, medijskom lin~u i prijetwama ne vla di nih or ga ni za ci ja, koje okupqaju dio dijaspore BiH - navodi se u pismu koje je [pi ri} upu tio MIP BiH. Australi ji, navedeno je da “ministar ne komentari{e izjave ni pisma ~lana Predsjedni{tva BiH“. Na pitawe da li je ta~no da je Alkalaj u Kanberu uputio Dinka Tomca da organizuje komemoraciju, odgovoreno je da je “Tomac redovnim rje{ewem raspore|en na rad u Ambasadi BiH u Kanberi“. Navedeno je i da MIP BiH nema informacije da je planirano da prilikom komemoracije bude dijeqen izborni materijal i da bi tamo trebalo da se odr`e protesti protiv BiH. ^lan Pred sje dni{ tva BiH iz RS Neboj{a Radmanovi} uputio je u srijedu pismo nadle`nima u kojem je naveo da je odr`a vawe vjer skih obreda u prostorijama DKP-a u suprotnosti sa ustavom i da stavqawe DKP-a na raspolagawe nevladinoj organizaciji mo`e dovesti do nesagledivih bezbjednosnih i politi~kih posqedica. Pismo je upu}eno ~lanovi ma Pred sje dni{ tva BiH Harisu Silajyi}u i @eqku Kom{i}u, predsjedavaju}em Savjeta ministara BiH Nikoli [pi ri }u i mi nis tru spoqnih poslova BiH Svenu Alkalaju. Predsjednica Vije}a bh. organizacija Australije Senada Softi}-Telalovi} je, reaguju}i na pismo Radmanovi}a, navela da se “genocidna politika nastavqa”.

SARAJEVO - Tokom komemoracije u Srebrenici bi}e spri je ~e na bi lo ka kva ek stre mis ti ~ka i de vi jan tna po na {awa po je di na ca ili gru pa us mje re na ka ugro `a vawu bez bje dnos ti ili ome tawu spro vo |ewa obiqe`a vawa go di{wice, prenose agencije. Ovo je zakqu~eno na ju~era{wem sastanku ministra bez bje dnos ti BiH Sa di ka

Ahmetovi}a, glavnog tu`ioca BiH Milorada Bara{ina i direktora policijskih agencija. Na sastanku je istaknuto da se nastavqa koordinisana saradwa i razmjena informacija policijskih, pravosudnih i bez bje dno snih agen ci ja s ciqem otkrivawa, spre~avawa i otklawawa bilo kakvih teroristi~kih i bezbjednosnih prijetwi u BiH.

Mandi} na su|ewu Karaxi}u

Nije bilo planova za progon iz Srpske
HAG - Biv{i ministar pravde RS Mom~ilo Mandi} u nastavku svjedo~ewa na su|ewu Radovanu Karayi}u u Ha{kom tribunalu izjavio je ju~e da nije ~uo za planove o progonu muslimana i Hrvata iz Srpske, javila je Srna. Ispituju}i unakrsno svjedoka, Karayi} ukazuje na odgovornost muslimanske i hrvatske strane za sukobe u BiH. Karayi} je posebno insistirao na doga|aju od 25. marta 1992. godine kada su pripadnici hrvatskih paravojnih trupa ubili oca i sina na benzinskoj pumpi u Bosanskom Brodu i na zlo~in u Sijekovcu, gdje su pobili sve `ivo, ~ak i stoku. - Rat se preko Save i Une sve vi{e prelivao iz Hrvatske u BiH i takvih incidenata je bilo sve vi{e - rekao je Mandi}.

SARAJEVO, KANBERA @ivot otpravnika poslova Ambasade BiH u Kanberi u Australiji Mom~ila Vukovi }a mo `e bi ti ugro `en zbog najave Vije}a bh. organizacija Australije da }e nasilno u}i u zgradu te ambasade 11. jula, i on se osje}a nesigurno. Re ~e no je to “Gla su Srpske“ u diplomatskim krugovima u kojima isti~u da je Vukovi}u iz tog vije}a ve} prije}eno. Nevladina organizacija Vije}e bh. organizacija Australije najavila je da }e 11. jula u Ambasadi BiH u Kanberi odr`ati komemorativni skup za `rtve Srebrenice, uz u~ewe fa ti he. Mi nis tar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj to je podr`ao. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} smatra nedopustivim da nevladina organizacija odr`i manifestaciju u Ambasadi BiH u Australiji bez wene saglasnosti i institucija nadle`nih za spoqnu politiku BiH.

ALKALAJ podr`ao komemoraciju u ambasadi
On je zatra`io od Alkalaja i wegovog zamjenika Ane Tri{i}-Babi} da preduzmu potrebne mjere s ciqem za{ti te ot pra vni ka po slo va Ambasade BiH, navode}i da }e na taj na~in za{tititi i me |u na ro dni in te gri tet i ugled BiH. Iz Kancelarije za odnose s javno{}u MIP BiH, na pitawe u vezi sa reagovawem ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{e Radmanovi}a oko situacije u Ambasadi BiH u

Zakazale institucije
Ana Tri{i}-Babi} ka`e da su institucije BiH i u ovom slu~aju potpuno zakazale. - Sada mo`emo samo da `elimo da se sve ovo dobro zavr{i i da ne bude povrije|enih. Takozvane institucije BiH u Sarajevu ve} odavno predstavnike iz reda srpskog i hrvatskog naroda do`ivqavaju kao nu`no zlo. Ovo, kao i niz drugih primjera do sada pokazuju da BiH nije multietni~ka, multikulturalna ni sekularna, ka`e Tri{i}-Babi}.

www.glassrpske.com
Porodice stradalih Srba u Sarajevu moraju znati pravu istinu o stradawu wihovih najmilijih. Nadam se da }e FBiH kona~no uraditi ne{to o tom pitawu i da }e Vlada FBiH formirati Komisiju za Sarajevo, jer je to wihova zakonska obaveza. Email: popadicmaja6680@yahoo.com Za svaku osudu je pona{awe Ministarstva bezbjednosti BiH, koje ne radi ni{ta u vezi sa spre~avawem terorizma u BiH. ^iwenica je da se teroristi~ki napad dogodio u Bugojnu, a oni ni{ta ne rade da bi BiH u~inili bezbjednijom za sve wene stanovnike. Email: rasticsajo@gmail.com

Premijer Srpske razgovarao u Bawaluci sa ambasadorom Italije u BiH

Popis u RS, ako ne bude u BiH
BAWALU KA - Pre mi jer Srpske Milorad Dodik rekao je ju~e tokom razgovora sa ambasadorom Italije u BiH Rajmondom de Kardonom u Bawaluci da }e RS, ako se ne usaglasi zakon na ni vou BiH, spro ves ti po pis u skladu sa Zakonom o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS. Do dik je izra zio uvje rewe da }e se rije{iti pitawe dr`avne imovine, koje je de fi ni sa no Us ta vom i Dejtonskim sporazumom, saop{teno je iz Vlade RS. Dodik i De Kardona razmijenili su mi{qewa o politi~koj situaciji u Srpskoj i BiH. - Vlada Italije zala`e se za evropske integracije BiH i ja ~awe pri sus tva Evropske unije u BiH - istakao je De Kardona.

DE KARDONA: Ja~ati prisustvo EU u BiH
Dodik je ju~e u Bawaluci razgovarao i sa predstavni-

cima italijanske kompanije “Makaferi“ o realizaciji pro jeka ta iz gradwe hi droelektrana na rijeci Drini, kao i o sprovo|ewu ranije potpisanog Memoranduma o razumijevawu u sprovo|ewu mje ra na re kon stru kci ji i sa na ci ji obje ka ta sis te ma odbrane od poplava u RS. V. K.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 3

Crna Gora podr`ava koncept ravnopravnosti naroda u BiH
PODGORICA - Crna Gora podr`ava jedinstvo BiH, koncept ravnopravnosti naroda koji tamo `ive i napredovawe te dr`ave na evroatlantskom putu, rekao je ju~e crnogorski premijer Milo \ukanovi}, poslije razgovora sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em u Podgorici. \ukanovi} je rekao da je pitawe BiH, jo{ otvoreno, bez obzira na to {to je dejtonska konferencija dala konture mogu}eg rje{ewa, isti~u}i da Crna Gora poku{ava da doprinese da taj problem bude prevazi|en i da BiH preuzima odgovornost za svoju evropsku budu}nost i ustavne reforme.

Muslimanske snage kojima je komandovao Naser Ori}, od 1992. do 1995. godine, ubile 3.267 srpskih civila i vojnika na podru~ju Bir~a i Podriwa. Od 9.000 Srba, koliko je `ivjelo na teritoriji Srebrenice, samo 860 ostalo u svojim ku}ama
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Samo u Srebrenici ubijeno 550 Srba, spaqeno 50 sela

Po~eli “Petrovdanski dani“ u znak sje}awa na stradawa Srba u Podriwu

Vijesti
Mirko Luji}

Postoje radikalne grupe u BiH
SARAJEVO - Direktor SIPA Mirko Luji} izjavio je ju~e u Sarajevu da u BiH postoje radikalne grupe i pojedinci koji se mogu isko ris ti ti za iz vr{ewe gnu snih te ro ris ti ~kih aktivnosti kao {to je nedavno napad na policijsku stanicu u Bugojnu i ako se na vrijeme ne sprije~e, teroristi kao svoju sqede}u metu mogu izabrati vrti}, {kolu, gradski javni prevoz, prenose agencije.

SREBRENICA - Porodi ce srpskih `rta va u Srebrenici poru~ile su na po ~et ku ma ni fes ta ci je “Pe trov dan ski da ni“ da ne}e odustati od tra`ewa pravde i odgovornosti zlo~i na ca, te da u toj bor bi o~ekuju pomo} institucija Republike Srpske. - U organizovanim napadima na srpska sela dobro naoru`ane jedinice Armije RBiH iz Srebrenice ubile su 550 Srba od 6. maja 1992. godine do 16. januara 1993. godine i popalile vi{e od 50 sela i zaselaka na podru~ju ove op {ti ne. Od 9.000 Srba, koliko je `ivjelo na teritoriji Srebrenice, samo 860 ostalo je u svojim ku}a ma u se li ma Crvi ca, Lije{}e, Petri~a i Skelani pored rijeke Drine - ista kao je pred sje dnik op{tinske Bora~ke organizacije Gojko Simi} govore}i u sri je du uve ~e u Kulturnom centru na otvarawu ma ni fes ta ci je “Pe trovdanski dani“.

Incko - Ro}en

Nema napretka u BiH
PODGORICA - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko istakao je ju~e u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Crne Gore Milanom Ro}enom u Pod go ri ci da BiH ni je postigla dovoqan napredak u sprovo|ewu reformi neophodnih za ~lanstvo u EU. Incko je naglasio da nisu do kraja sprovedeni uslovi i ciqevi koji bi omogu}ili transformaciju me|unarodnog anga`mana u BiH, saop{teno je iz OHR-a. V. K.

Milica Dimitrijevi} pored spomenika skelanskim `rtvama

FOTO: K. ]IRKOVI]

Gojko Simi}

Ma ni fes ta ci ja se od r`ava u znak sje}awa na 69 ubijenih i 20 nestalih srpskih civila i vojnika 12. jula 1992. godine. Si mi} je do dao da su Rat ko vi }i, Bre `a ni, Kr wi}i, Za la zje i sva dru ga srpska sela oko Srebrenice opqa ~ka na i po tpu no uni {tena. - Mje {ta ni su ubi ja ni klawem, odsijecawem dijelova tijela, tupim predmeti ma... Ne po kre tni star ci spaqivani su u ku}ama - rekao je Simi}. Naveo je da je za mawe od go di nu u sre bre ni ~kim i bratuna~kim selima ubijeno vi{e od 1.500 Srba, te da su muslimanske snage kojim je komandovao Naser Ori}, od 1992. do 1995. godine, ubile 3.267 srpskih civila i vojni ka na po dru ~ju Bir ~a i

Podriwa. Istakao je da su naj`e{}i na pa di na srpska se la izve de ni na ve li ke pra voslavne praznike \ur|evdan, Vidovdan, Petrovdan, Ilindan, Bo`i}...

Logori
Sekretar Udru`ewa logora{a regije Bira~ Vinko Lale podsjetio je da je u muslimanskim logorima u Srebrenici mu~eno vi{e od 150 srpskih civila. - U pili}arniku u Gorwim Poto~arima bili su zato~eni svi mje{tani srpskog sela ^umavi}i - istakao je Lale. Na stradawe Srba u Zalazju kod Srebrenice podsjetio je i sin po gi nu log bor ca i pred sje dnik op {tin ske Or ga ni za ci je po ro di ca za robqenih i poginulih boraca i nestalih ci vi la Mla den Gru ji ~i} re kav {i da je to se lo napadnuto 8. juna i 12. jula 1992. godine, kada je ubijeno 39, a nestalo 20 mje{tana. - Na Petrovdan 1992. godi ne na pad su pre dvo di li Naser Ori} i Zulfo Tursunovi}. Porodice Raki}, Vujadinovi}, Vasiqevi}, Jeremi}, La za re vi} i Ili} izgubile su po dva, tri i vi{e ~la no va. @a lo sno je {to za zlo~ine nad Srbima u Zalazju, i pored materijalnih dokaza i svjedoka, jo{ niko nije odgovarao - istakao je Gruji~i} i zakqu~io da su Srbi dostojanstven narod, spre man da opra {ta, ali ne zaboravqa “za razliku od drugih kojima je osveta jedina pravda“.

NAJ@E[]I napadi na srpska sela izvedeni na velike pravoslavne praznike
- Ovo podsje}awe je bolno, posebno za porodice koje 18 godina ~ekaju pravdu, jer za zlo ~i ne nad Srbi ma u Srebrenici i okolnim op{tinama, na`alost, jo{ niko ni je od go va rao konstatovao je Simi} i istakao da Bora~ka organizaci ja ne }e odus ta ti od tra`ewa pravde i odgovornosti zlo~inaca.

Sven Alkalaj

Ukidawe viza za BiH krajem 2010.
SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj rekao je ju~e u Sarajevu da o~ekuje da BiH i Albanija najkasnije do kraja godine dobiju bezvizni re`im za putovawe u zemqe {engena, javila je Srna. Alkalaj je ocijenio da nedavni teroristi~ki napad u Bugojnu ne}e usporiti proces liberalizacije viznog re`i ma, jer je ri je~ o “usamqenom incidentu“.

Priznali da su opqa~kali banku
TREBIWE - Mitar Kne`evi} (29) iz Nik{i}a i Vawa Pani} (24) iz Gra~anice priznali su ju~e da su 9. marta opqa~kali Prvu banku Crne Gore u Podgorici, odakle su odnijeli oko 25.700 evra, dok je tre}eoptu`eni Neboj{a Novi} (29) iz Maslovara kod Kotor Varo{a odbacio krivicu. Predsjednik vije}a Okru`nog suda u Trebiwu Du{ko Popi} rekao je Srni da su Kne`evi} i Pani} zakqu~ili sporazum sa Tu`ila{tvom u kojem su prihvatili krivicu poslije ~ega je dogovore no da ka zna za tvo ra za Kne `e vi }a bu de pet godina i ~etiri mjeseca, a za Pani}a od pet do pet i po godina.

Sanader jo{ {est mjeseci za{ti}ena osoba
ZA GREB - Biv {i premijer Hrvatske Ivo Sanader osta}e {ti}ena osoba jo{ {est mjese ci, ja vi le su ju ~e agencije. Takvu odluku je poslije bezbjednosne analize donijelo Ministarstvo unutra{wih poslova, ~iji su radnici Sanadera {titili proteklu godinu poslije wegovog iznenadnog prekida premijerskog mandata. Nijedan biv{i hrvatski premijer do sada nije imao obezbje|ewe godinu i po poslije odlaska sa funkcije.

Ingli{ ne mo`e da propisuje {ta se smije
HAG - Predsjednik organizacije “Istorijski pro je kat Sre bre ni ca“ Ste fan Kar ga no vi} smatra da se ne mo`e tolerisati poku{aj ameri~kog ambasadora u BiH ^arlsa Ingli{a da vlastima i gra|anima BiH propisuje {ta smiju, a {ta ne smi ju da mi sle i ka `u u svo joj zemqi. - Strane diplomate nisu arbitri {ta se mo`e ili ne mo`e tolerisati u zemqi u kojoj su akreditovani. Pitawe Srebrenice otvoreno je {irom i u svim aspektima, kako u odnosu na broj `rtava, tako i na pravnu kvalifikaciju zlo~ina - rekao je Karganovi}.

Ustavni sud BiH

Razmatraju apelacije
SARAJEVO - Ustavni sud BiH, na dvodnevnoj sjednici koja po~iwe danas u Sarajevu, ra zmatra}e Informaciju o izvr{ewu odluka ovog suda od avgusta 2009. do marta 2010. godine, kao i apelacije Sulejmana Avdi}a, Sakiba Musi}a, Vlade Ademovi}a, “MMR” Gra~anica i Auto-ku}e “Jeli}“, prenose agencije.

4 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Komentar dana
Pi{e: Marina ^IGOJA

Uvozni lobiji
Prve procjene poslije poplava koje su ove godine u nekoliko navrata zadesile Republiku Srpsku, pokazuju da }e {teta biti zaista velika. Me|utim, ono {to se za sada ne procjewuje, jeste koliko }e ta {teta i kome odgovarati da na tome i zaradi. Ho}e li razni uvozni i trgova~ki lobiji uspjeti da podignu cijene proizvoda u Srpskoj, iako, prema rije~ima doma}ih poqoprivrednika, za to nema nijednog jedinog razloga, za sada mo`e da se samo naga|a. Ono {to je, ipak, o~i gle dno je da se pri ~e o pos kupqewima poku{avaju #provu}i# na razne na~ine, prije svih preko medija, da bi Kao i uvijek se stvo ri la atmo sfe ra u kada su ko joj }e pos kupqewa bi ti potpuno opravdana, iako su nepovoqni daleko od realnosti. prirodni Evo samo jednog primjera. uslovi, uvozno Doma}i poqoprivrednici trgova~ki lobi isti~u da poplave ne mogu ni ka ko bi ti oprav da ne za ~ini svoje poskupqewe hqeba iz prosi poku{ava tog razloga {to se hqeb ne da uti~e na pravi od doma}e p{enice, cijene, onako koja je ocijewena kao lo{a. kako to wemu Poqoprivrednici i stanovnici ove zemqe se s praodgovara. Ve} vom pi ta ju zbog ~e ga bi se vidi da }e hqeb pos ku pio ako u to poku{ati zemqama iz kojih se p{enida uradi i ca uvozi u RS nije bilo elesada, poslije mentarnih nepogoda? S dru ge stra ne, ci je na poplava koje su zadesile RS hqeba formirana je kada je p{enica ko{tala 0,5 maraka po kilogramu, sada ko{ta 0,35, pa ~ak i kad bi do{lo do odre|enog pove}awa cijena p{enice, ne bi trebalo da bude poskupqewa hqeba. I mlinari potvr|uju da se sada, barem kada je o p{enici rije~, mnogo kalkuli{e i da je te{ko prognozirati {ta }e se desiti. Ipak, ~ini se da su stvari prili~no jasne. Kao i uvijek kada su nepovoqni prirodni uslovi, uvozni lobi ~ini svoje i poku{ava da uti~e na cijene, onako kako to wemu odgovara. To u RS i BiH, ~ini se jo{ vi{e dolazi do izra`aja, jer je tr`i{te potpuno otvoreno i bez bilo kakvih barijera kojima bi se doma}i proizvo|a~i, ali i stanovnici ove zemqe poku{ali za{tititi. ^iwenica je da RS uvozi oko 50 odsto prehrambenih proizvoda, iako ima resurse da zadovoqi potrebe svojih stanovnika i da je zbog toga jo{ vi{e izlo`ena raznim uvoznim i trgova~kim lobijima. Doma}i proizvo|a~i ve} godinama ukazuju na problem zvani #uvozni lobi# koji kada im odgovara podi`e cijene, a kada ne, spu{ta, ali konkretnog rje{ewa nije bilo. Da li }e nadle`ni nekim konkretnim mjerama da destimuli{u uvozni lobi i na taj na~in koliko-toliko za{ti ti ti sta no vni ke ove zemqe os ta je da se vi di. U svakom slu~aju, problem mora da se rije{i.

Crte` Adisa Meduwanina u sudnici

Objavqene nove optu`nice za izvo|ewe napada u SAD i Britaniji

[ukrijumah, Saudijac za kojeg FBI nudi pet miliona dolara nagrade, navodno regrutovao Naxibulaha Zazija, Zareina Ahmedzaxa i Meduwanina za izvo|ewe napada u Wujorku, dok su wih trojica boravili u Pakistanu
BRUKLIN - Ministarstvo pravde SAD u srijedu je objavilo optu`nice protiv pet osoba za koje tu`ioci smatraju da su u~estvovali u zavjeri “Al-Kaide“ za izvo|ewe teroristi~kih napada u SAD i Velikoj Britaniji, prenose agencije. Mi nis tar stvo prav de SAD saop{tilo je da su optu`eni Adis Meduwanin, porije klom iz BiH, Adnan El [u kri ju mah, Ta riq Ur Re hman i optu`enik poznat kao “Ahmed“ ili “Zahid“. U op tu `ni ci, ko ja je otpe~a}ena u Saveznom sudu u Brukli nu, tu `ioci navode da su tri ~elnika “Al-Kaide“ u Pakistanu, ukqu~uju}i jednog od najtra`enijih terorista Adnana el [ukrijumaha, organizovali zavjeru za postavqawe eksplozivnih naprava ku}ne izrade u podzemnoj `eqeznici u Wujorku, u septembru 2009. godine. Britaniji - objavila je londonska policija. El [ukrijumah i “Ahmed“ se terete da su kao glavni qudi “Al-Kaide“ usmjeravali ostale u~esnike. [ukrijumah, 34-godi{wi Saudijac, za kojeg FBI nudi pet miliona dolara nagrade, navodno je regrutovao Nayibulaha Zazija, Zareina Ahmedzaya i Meduwanina za izvo|ewe napada u Wujorku, dok su wih trojica boravili u Pakistanu. Zazi je u februaru priznao krivicu za kori{}ewe oru `ja za ma so vno uni -

Adis Meduwanin kovao zavjeru sa "Al-Kaidom"
{tewe, a Ahmedzay u aprilu za zavjeru i materijalnu podr{ku “Al-Ka idi“. Me duwani nov advo kat Ro bert Go tlib odba cio je do da tnu optu`bu protiv Meduwanina, ko ji je ra ni je odba cio ostale optu`be. - Ni{ta u novoj optu`nici ni je izne na |ewe i Me duwanin na mje ra va da prepusti poroti da odlu~i u ovom slu~aju - rekao je Gotlib za Si-En-En. Ako budu osu|eni, svakom od optu`enika prijeti kazna do`ivotnog zatvora.

PLANIRALI pro{iriti napade na Veliku Britaniju
Zavjera protiv ciqeva u Wujorku, prema optu`nici, je dio {i reg pla na ko ji ukqu~uje i napad na ciqeve u Velikoj Britaniji. Dvije }elije operativaca koristile su iste lozinke u komunikaciji sa svojim nadre|enima iz “Al-Kaide“, na primjer navode}i da planiraju “vjen~awe“, {to je zna~ilo napad. - Ima}emo puno gostiju na proslavi, naveo je u jednom i-majlu kontaktu iz “Al-Kaide“, Abid Naseer, koji je u sri je du uha p{en u Ve li koj

UHAP[ENI
Tri osobe, uhap{ene ju~e u Norve{koj zbog “pripremawa teroristi~kih aktivnosti“, pripadnici su “Al-Kaide“, javila je agencija AP. Uhap{eni su 39godi{wi Norve`anin ujgurskog porijekla, 37-godi{wi dr`avqanin Iraka koji je u Norve{ku do{ao 1999. i 31-godi{wi Uzbek, koji su pra}eni godinu. Ciq im je bilo postavqawe bombe velike razorne snage, kakvu je “Al-Kaida“ pro{le godine planirala da podmetne u wujor{kom metrou, za {ta su optu`eni Meduwanin i ostali.

Adis Meduwanin suo~en sa novim optu`bama

U Londonu nastavqen proces za izru~ewe Ejupa Gani}a Srbiji

Du{anka Majki}, ~lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost
Na~inom rada glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH Milorada Bara{ina u prethodnom periodu trebalo bi da se pozabavi Visoki sudski i tu`ila~ki savjet.

Komandanti slu{ali nare|ewa Gani}a
LONDON - Komandanti muslimanskih snaga izjavili su da su u maju 1992. godi ne slu {a li na re |ewa ta da{weg ~la na Pred sje dni{tva RBiH Ejupa Gani}a budu}i da je pred sje dnik Pred sje dni{tva Alija Izetbegovi} najprije bio odsutan, a potom ga je u nekoj vrsti pritvora dr`ala JNA. Rekao je to u unakrsnom ispitivawu, ~itaju}i izjave tih komandanata, britanski tu`ilac Yejms Luis koji zastupa Srbiju na glavnom pre tre su po zahtjevu Srbije za Isti svjedoci izru~ewe Gani}a Tokom svjedo~ewa Olkoka utvr|eno je koga Beograd teda je on, dok je vodio istragu, razgovare ti za ra tne rao sa ista dva za{ti}ena svjedoka koji zlo~ine, prenosu tu`iocima iz Beograda dali iskaze, si Bi-Bi-Si. terete}i Gani}a. Ali za razliku od srpU unakrsnom skog tu`ila{tva, Olkok smatra da “ta ispitivawu bivdva svjedoka nisu kredibilna“. {eg me |u na ro dnog tu `i oca u Sa ra je vu Filipa Olkoka, koji tvrdi da Gani} nije odgovoran za napad na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu 1992. godine, on je rekao da “nije mogu}e utvrditi koja je gru pa otvo ri la va tru na voj na am bu lan tna ko la, vojnu bolnicu i na kolonu JNA”. On tvrdi da “ako nisu po zna ti na pa da ~i, on da nema ni dokaza da ih je kontrolisao Gani}“. lan Pe tro vi} je, me |u tim, za Bi-Bi-Si re kao da “do ka zi uka zu ju na su pro tan zakqu~ak i da }e se to pokazati tokom svedo~ewa koja slede“. Pre tres }e tra ja ti do 14. jula. Prvostepena presuda, sa mo gu }no{ }u `al be, o~e ku je se za sedmicu ili dvije poslije toga. Gani} je uhap{en 1. marta na aero dro mu Hi trou u Londonu, na osnovu potjernice koju je Srbija raspisala za wim i jo{ 18 osoba iz BiH zbog napada na kolonu JNA u Sarajevu 3. maja 1992. godine. G. M.

Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine
I pored brojnih dokaza dostavqenih Tu`ila{tvu BiH u vezi sa pra}ewem premijera RS Milorada Dodika, Tu`ila{tvo se ne pomjera sa mrtve ta~ke.

GANI] komandovao u odsustvu Izetbegovi}a
Zamjenik srpskog tu`ioca za ra tne zlo ~i ne Mi -

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 5

PS BiH ne}e razmatrati informaciju o tro{ewu novca izdvojenog optu`enim pa oslobo|enim licima

Lazar Prodanovi}

Bo{wa~ki poslanici oborili inicijativu
Radilo se o politi~ki montiranim procesima koji su bili uglavnom naru~eni iz glavnog centra, Sarajeva, i na takve optu`nice ogroman uticaj imali politi~ki lideri Bo{waka, istakao Jovi~i}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Novi poku{aj prenosa nadle`nosti
SARAJEVO - ^lan Ustavnopravne komisije Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Lazar Prodanovi} ju~e je u Sa ra je vu bio pro tiv Pri je dlo ga za ko na o iz mje ni Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u BiH, koje je podnio SDP BiH, jer se ovim aktom nadle`nosti prenose na BiH. - Predlo`ena izmjena nije ustavna, jer BiH nije nadle`na za obrazovawe, ve} je ta oblast u nadle`nosti entiteta, odno sno kan to na - re kao je Pro da no vi} u izja vi za Srnu. Prema wegovim rije~ima, ovaj prijedlog zakona, koji je u parlamentarnu proceduru u Predstavni~kom domu uputio Klub poslanika SDP-a BiH, nije ni finansijski odr`iv. - Rije~ je o predizbornom marketin{kom poku{aju SDPa da se privu~e pa`wa studenata - ocijenio je Prodanovi}.

Predstavni~ki dom odbio inicijativu Jovi~i}a

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Predstavni~ki dom Parlamentarne skup {ti ne (PS) BiH nije podr`ao inicijativu da se od nadle`nih institucija zatra`i da dostave informaciju o sredstvima koja se izdvajaju iz buyeta institucija BiH po tu`bama osoba koje su bile optu`e ne pred Su dom BiH, a kasnije pravosna`nim presudama oslobo|ene. Ka zao je to “Gla su Srpske“ pokreta~ inicijative i poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Slavko Jo-

vi~i}, dodaju}i da }e i daqe ostati nepoznato za koliko je o{te}en buyet BiH nakon {to su pale mnoge optu`nice protiv politi~ara i nosilaca vlasti. Naglasio je da su wegovu ini ci ja ti vu “sru {i li“ bo{wa~ki poslanici. - Ra di se ugla vnom o isfabrikovanim i naru~enim op tu `ni ca ma pro tiv istaknutih qudi na va`nim po li ti ~kim fun kci ja ma. Glavni ciq je bio da se oni sklone sa vlasti te da im se na pa ku ju stva ri ko je ni su imale nikakvog pokri}a, na osnovu kojih bi bile podi-

gnu te ar gu men to va ne op tu `nice - rekao je Jovi~i}. Rije~ je o {teti od vi{e mi li ona ma ra ka. Sa mo od {tetni zahtjev biv{eg predsje dni ka RS Mir ka [arovi}a za od{tetu iznosi 480.000 maraka.

RADILO se o isfabrikovanim i naru~enim optu`nicama
Sudsko tra`ewe od{tete od BiH najavio je i biv{i pre mi jer FBiH Ed hem Bi ~a k~i}, ko ji je, za je dno sa biv {im fe de ral nim mi nis trom finansija Draganom ^o vi }em, ne da vno oslobo|en optu`bi u slu~aje vi ma na bav ke sta no va za zvani~nike FBiH. Prema podacima Pravobra ni la{ tva BiH, u pro {loj godini evidentirano je vi{e od 160 tu`bi po raznim osno va ma, sa od {te tnim zahtjevima koji zbirno iznose vi{e miliona maraka. Osnovni problem, ali i glavni razlog za{to inici-

Tu`ioci bez dokaza
Predsjedavaju}i Komisije za finansije i buxet Doma naroda BiH Du{anka Majki} kazala je da je Slavko Jovi~i} pomenutom inicijativom htio da poka`e da tu`ioci ne rade dobro svoj posao. - Osnovna stvar je da tu`ioci bez dovoqno dokaza podi`u optu`nice koje padaju na sudu. Jedna od wih je slu~aj Mirka [arovi}a pri ~emu se tro{e ogromne pare i resursi suda i Tu`ila{tva, a da se pritom, bez odgovaraju}ih dokaza, procesi neslavno zavr{e - rekla je Majki}eva.

jativa nije do{la na dnevni red, sma tra Jo vi ~i}, je to {to niko iz Tu`ila{tva i ostalih zvani~nih institucija ne}e da saop{ti koji su bili tu`ioci koji su donijeli ove presude. - Optu`nice su uglavnom po di za li stra ni tu `i oci ko ji su bi li na pri vre me nom radu u Tu`ila{tvu BiH i gdje su imali primawa ve}a od 20.000 maraka, a da nikada niko nije provjeravao wiho ve re fe ren ce i stru ~nost, tako da nije ni ~udo {to su optu`nice padale istakao je Jovi~i}. On sma tra da se mo `e izvu}i zakqu~ak da se radilo o politi~ki montiranim pro ce si ma ko ji su bi li ugla vnom na ru ~e ni iz gla vnog centra, Sarajeva, i da su na takve optu`nice ogroman uticaj imali politi~ki lideri Bo{waka. Dodao je da su tu`ioci “gla vom bez ob zi ra po bje gli“ iz BiH te da su iza sebe ostavili katastrofalne posqedice koje }e uglavnom pla}ati narod.

Lazar Prodanovi}

Mira{ Radovi} i Bari{a ^olak

Ugovorima o odlukama u krivi~nim pitawima
PODGORICA - Ministri pravde Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Mira{ Radovi} i Bari{a ^olak, potpisa }e da nas u Sa ra je vu ugo vo re o me |u so bnom iz vr{avawu sudskih odluka u kri vi ~nim pi tawima i o pra vnoj po mo }i u gra |an skim i krivi~nim stvarima, na javqeno je ju ~e iz crno gorske vlade, prenose agencije. Potpisivawe ugovora o izvr{ewu sud skih odlu ka u krivi~nim pitawima omogu}i }e da ubu du }e ne }e bi ti potrebna saglasnost osu|enog za izvr{ewe presude u slu ~a je vi ma ka da je dr`avqanin je dne dr`a ve osu|en u drugoj dr`avi. Ugovorom o pravnoj pomo}i u gra |an skim i kri vi ~nim stvarima pro{iren je obim pravne pomo}i.

Centralna izborna komisija BiH

Ovjerene prijave SNSD-a i DNS-a za Petrovac
SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH ovjerila je ju~e prijave SNSD-a i DNS-a za u~e{}e na prijevremenim izborima za na~elnika op{tine Petrovac koji }e se odr`ati u nedjequ, 29. avgusta, javila je Srna. Prijevremeni izbori za na~elnika Petrovca raspisuju se zbog smrti dosada{weg na~elnika Milanka Brkqa~a. Poslije okon~awa roka, u kojem su politi~ki subjekti ovjereni za u~e{}e na op{tim izborima u BiH imali pravo da dostave kandidatske liste, CIK je ustanovila da je stranka HSS-NHI dostavila dio kandidatskih lista koje nije potpisao predsjednik stranke.

Zavr{en konkurs za izbor direktora Policije Republike Srpske

Podaci o kandidatima u ponedjeqak
BAWALUKA - Novi konkurs za izbor direktora Poli ci je Re pu bli ke Srpske zavr{en je ju~e, a informacije o kandidatima koji su dostavili prijave bi}e poznate u ponedjeqak kada }e zasjedati Nezavisni odbor za imenovawe direktora Policije RS. Ka zao je to “Gla su Srpske“ predsjednik Odbora Zoran Male{evi}. Dodao je da ne mo`e da da vi{e informacija o broju prijava koje su pris ti gle za vri je me trajawa konkursa. - Na sjednici }emo vidjeti ko je sve dostavio prijavu, a treba da pro|e i nekoliko dana po zavr{etku konkursa da bi pristigle prijave koje su poslate po{tom - rekao je Male{evi} i dodao da }e tada biti poznati svi detaqi u vezi sa pristiglim prijavama, odnosno da li su one ispravne i prihvatqive. Na ra ni ji kon kurs za izbor direktora Policije RS prijave su predali kandidati Goran Zubac i Gojko Vasi}, koji su kasnije odustali od kandidature, a prijava Nenada Dragi{i}a je odba~ena jer on nije ispuwavao posebne uslove konkursa. je postupak i na~in izbora i imenovawa direktora, koji se bira na mandat od ~etiri godine i mo`e se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat. Kandidati, osim op{tih uslova, predvi|enih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS i Zakonom o unutra{wim poslo vi ma RS, mo ra ju da ispuwavaju i uslove predvi|ene u ~lanu 54. Zakona o policijskim slu`benicima. V. K.

MANDAT direktora ~etiri godine
Iz tog razloga je i raspisan novi konkurs koji je u toku. Pre ma Za ko nu o unu tra{wim poslovima, ure|en

U Memorijalnom centru Poto~ari nepo`eqni su svi najavqeni strani zvani~nici koji priznaju Srpsku, poru~ili su ju~e iz nevladinog udru`ewa “Majke Srebrenice“. Uo~i tradicionalne komemoracije 11. jula predsjednik Upravnog odbora ovog udru`ewa Ibran Mustafi} poru~io je predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u da je dobrodo{ao samo u “Republiku BiH“, a ako priznaje Republiku Srpsku onda su za wega “vrata uvijek zatvorena“. Za “Majke Srebrenice“ nepo`eqan je i najavqeni dolazak premijera Turske Tajipa Erdogana kojeg ironi~no nazivaju pomiriteqem dva bratska naroda zbog toga {to Turska kao uticajan ~lan NATO-a nije sprije~ila stradawa tokom rata u BiH. “Majke Srebrenice“ su optu`ile i SDA da je “zlo~ina~ka i genocidna“ zbog veza sa Tadi}em i Erdoganom.

6 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Za vodovod u Glamo~u potrebno osam miliona maraka

Dru{tvo
Zdravstveno-sanitarna inspekcija RS

GLAMO^ - Na~elnik op{tine Glamo~ Radovan Markovi} izjavio je da bi u izgradwu koliko-toliko funkcionalne vodovodne mre`e na podru~ju ove op{tine trebalo ulo`iti oko osam miliona maraka, a ta sredstva nemaju ni op{tina, niti lokalno Javno komunalno preduze}e, javila je Srna.

On je istakao da stanovnici ove op{tine godinama imaju problema sa snabdijevawem vodom za pi}e iz gradskog vodovoda, a zbog kvara na pumpi za vodu, prema wegovim rije~ima, ve} 30 dana na snazi je redukcija prvog stepena za ve}i dio gradskog stanovni{tva.

Izvr{ewe buxeta u lokalnim zajednicama u RS mawe od planiranog

Ispravni uzorci fla{irane vode
BAWALUKA - Zdravstveno-sanitarna inspekcija je u prvih pet mjeseci ispitala 42 uzorka fla{irane vode i ustanovila da su svi uzorci mikrobiolo{ki ispravni, kazao je glavni republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor Desimir Miqi}. On je podsjetio da je u aprilu ove godine na snagu stupio novi Pravilnik o prirodnim mineralnim izvorskim vodama, koji je donio Savjet ministara BiH. - Prema ovom pravilniku, Savjet ministara formira}e komisiju za priznavawe fla{iranih voda, tako da }e se puwewe vode mo}i obavqati samo iz sertifikovanih, odnosno odobrenih izvora - kazao je Miqi}. M. Mi.

Borba protiv neprijavqenog rada

U gra|evinarstvu puno neprijavqenih
BAWALUKA - U sektoru gra|evinarstva u Republici Srpskoj ima ja ko pu no ne prijavqenog rada, kao i devi jan tnih po ja va u smi slu zloupotrebe zakonodavstva, koje treba sprije~iti normativnim ure|ewem, izjavio je ju~e predsjednik Odbora za bor bu pro tiv ne pri javqenog rada u gra|evinarstvu RS Ran ko Mi li},

javila je Srna. Mili} ka`e da ne raspola`e ta~nim podacima o nepri javqenom ra du u gra|evinarstvu, koje spada u vrh dje la tnos ti po zas tupqenosti te pojave, dodaju }i da je to vrlo te {ko procijeniti jer je ovo jedna vrlo kompleksna i razu|ena oblast, {to ote`ava rad inspekcija.

Zbog {tete od poplava u Derventi o~ekuju jo{ slabije puwewe buxeta

puwewe buxeta u ve}ini op{tina
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Puwewe buxeta u Prijedoru iznosi 80 odsto od plana, u Zvorniku 82 odsto, Bratuncu 95 odsto, u Kne`evu izvr{ewe buxeta iznosi 70 odsto, dok je u Derventi 75 odsto od plana
BAWALUKA - U ve}ini op{tina u Srpskoj u prvoj polovini godine smaweno je puwewe buyeta, a najte`a situacija je u nerazvijenim op{tinama. U op{tini Prijedor puwewe buyeta iznosi oko 80 odsto, i na nivou je od oko tri miliona maraka. - Rebalans buyeta ne}emo raditi prije oktobra, jer se svi bitni poslovi redovno servisiraju, a odustali smo od nekih investicija. Vidje}emo pred kraj godine kakva }e situacija biti - kazao je na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}. Na~elnik Odjeqewa za finansije op{tine Zvornik Bojan Ivanovi} rekao je da je u op{tini Zvornik za {est mjeseci puwewe buyeta iznosilo 82 odsto u odnosu na plan. - Planom je predvi|eno da poreski prihodi u~estvuju sa oko 75 odsto, a neporeski oko 25 odsto, dok trenutno poreski prihodi iznose oko 86 odsto u odnosu na plan, a neporeski oko 79 odsto. Kada su u pitawu poreski prihodi, najzna~ajniji je pad poreza na li~na primawa, dok je u neporeskim prihodima najzna~ajniji pad ostvaren kod op{tinskih administrativnih taksi - kazao je Ivanovi}. Na~elnik op{tine Kne`evo ^edo Vukovi} rekao je da je u prva tri mjeseca puwewe buyeta iznosilo 70 odsto, te da je istom dinamikom nastavqeno u drugom kvartalu. - U te{koj smo materijalnoj situaciji. Novca nema, kada damo plate ne mo`emo doprinose, kada platimo doprinose, ne mo`emo isplatiti plate. Nastoja}emo da dobijemo neku pomo} od Vlade jer }emo u suprotnom imati potpuni kolaps. Rebalans buyeta vjerovatno }emo raditi u ovom mjesecu i smawivati li~ne dohotke svih buyetskih korisnika - kazao je Vukovi}. Na~elnik Odjeqewa za finansije op{tine Derventa Zdenka ^e~avac rekla je da je puwewe buyeta op{tine smaweno za 25 odsto u odnosu na plan. - Planirani buyet je 11.490.000 KM, a puwewe je oko 75 odsto od plana. Mi smo zbog poplava pretrpjeli ogromnu {tetu i ona }e vjerovatno prouzrokovati jo{ slabije puwewe buyeta s obzirom na to da skoro sve firme imaju posqedice od poplava. Zaostaju nam indirektni porezi u mawem procentu, kao i lokalni prihodi - kazala je ^e~avac. Na~elnik Bratunca Nedeqko Mla|enovi} rekao je da je ova op{tina usvojila buyet na realnim osnovama, zbog ~ega sada nemaju ve}ih pote{ko}a. - Smawili smo tro{kove administracije i plate za deset odsto u odnosu na pro{lu godinu. Buyet je planiran u iznosu od 4.700.000 maraka. U prva tri mjeseca puwewe je bilo tri odsto ve}e, me|utim, u posqedwa tri mjeseca je pet odsto mawe u odnosu na plan, tako da je u prosjeku izvr{ewe oko 95 odsto - kazao je Mla|enovi}.

Mihajlo Para|ina

Predsjedni{tvo BORS-a

REBALANS buxeta op{tine Kne`evo vjerovatno u ovom mjesecu
Dodao je da je trenutno izvr{ewe buyeta 5.598.000 maraka, te da }e, “s obzirom na to kako se situacija odvija rebalans buyeta biti u septembru ili oktobru“.

O samozapo{qavawu demobilisanih boraca
PALE - Predsjedni{tvo Bora~ke organizacije RS danas bi u Palama trebalo da razgovara o realizaciji Projekta samozapo{qavawa demobilisanih boraca, a predvi|eno je i imenovawe komisije za realizaciju zajma, javila je Srna. Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapo{qavawe nezaposlenih demobilisanih boraca istekao je 6. jula. Predsjednik Predsjedni{tva BORS-a Mihajlo Para|ina najavio je da }e na sutra{woj sjednici biti kandidovan prijedlog Odbora bora~kih organizacija Sarajevsko-romanijske regije da se u Sarajevu podigne spomen-obiqe`je Srbima stradalim u toku rata u ovom gradu.

ISTO^NO SARAJEVO
Na~elnik op{tine Isto~no Sarajevo Vinko Radovanovi} rekao je da je puwewe op{tinskog buxeta u prvih pet mjeseci 95 odsto. - Imamo smawewe na dijelu i poreskih i neporeskih prihoda, ali s obzirom na stawe u pojedinim op{tinama, mo`emo da budemo zadovoqni, iako ne u cjelosti kazao je Radovanovi}.

Poqoprivredni institut RS

Neispravno 16 uzoraka sto~ne hrane
BAWALUKA - Od 242 analizirana uzorka sto~ne hrane, 16 ni je ispuwava lo uslove kvaliteta, saop{teno je ju~e iz Poqoprivrednog instituta RS. - Od strane nadle`nih inspe kcij skih or ga na dos tavqeno je 14 uzoraka, dok je 228 uzoraka dostavqeno na osnovu ugovora o poslovnotehni~koj saradwi - navodi se u saop{tewu. U Poqoprivrednom institutu su dodali da je proizvo|a~ima, ~ija sto~na hrana nije ispuwavala uslove kvaliteta, nare|eno da preuzmu odgovaraju}e mjere kojima }e se izvr{iti potrebna korekcija hrane kako bi ona zadovoqila uslove kvaliteta. M. Mi.

Premijer RS o odobrewima za kreditna zadu`ewa op{tina kod IRB RS

Krediti op{tinama koje ispuwavaju uslove
BAWALUKA - Odobrewa za kreditna zadu`ewa Investiciono-razvojne banke RS dobijale su sve op{tine koje su ispuwavale zakonske uslove, bez obzira na to koja je stranka na vlasti u wima, izjavio je ju~e u Bawaluci premijer RS Milorad Dodik. Komentari{u}i optu`be pojedinih op{tina i opozicije da su sredstva IRB-a do djeqivana samo op{tinama u kojim je SNSD na vlasti, Dodik je rekao da postoje propozicije i pravila koja se moraju po{tovati prilikom dodjeqivawa ovih sredstava, javile su agencije. sredstva, jer ima problema sa lokalnim buyetom i prezadu`enosti, tako da nema ispuwene zakonske uslove koji se moraju po{tovati, a mora se znati kada se mo`e zadu`iti, a kada ne - rekao je Dodik. Dodao je da su te pri~e svedene na predizbornu kampawu. - I Doboj i Bijeqina, gdje SNSD nije na vlasti, dobijali su odobrewa za kreditna zadu`ewa. U Bijeqini je wihove emitovane obveznice kupila IRB - rekao je Dodik. Predstavnici op{tina Fo~a, Pale i Isto~no Sarajevo optu`ili su IRB RS da mjesecima odugovla~i sa odlukom da iz Fonda za razvoj isto~nog dijela RS kreditira ove op{tine, jer je “Kreditni odbor Skup{tine akcionara IRB-a, na ~ijem se ~elu nalazi premijer Milorad Dodik, zaustavio dodjelu kredita“.

DODIK: Pri~e svedene na predizbornu kampawu
- Fo~a ne mo`e dobiti ta

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 7

Po~ela isplata penzija u Republici Srpskoj
BAWALUKA - U Republici Srpskoj po~ela je isplata junskih penzija, ali samo za korisnike koji primawa dobijaju posredstvom poslovnih banaka, javila je Radio-televizija Republike Srpske. Visina penzija ista je kao i prethodnih mjeseci, prosje~na iznosi 319, najni`a 160, a najvi{a 1.564 marke. Isplata penzija putem “Po{ta Srpske” trebalo bi da po~ne danas.

Poslanici Narodne skup{tine RS usvojili Zakon o visokom obrazovawu

Vijesti
MO BiH

Novim zakonom bi}e ponovo omogu}eno vanredno studirawe i u~ewe na daqinu, a preciznije se defini{e i osnivawe visoko{kolskih ustanova, te osnivawe Agencije za akreditaciju, koja }e raditi na osigurawu kvaliteta studirawa
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Reformama do reda u visokom obrazovawu

Posjeta studenata iz SAD
SA RA JE VO - Stu den ti iz SAD-a posjetili su ju~e u Sarajevu Ministarstvo od bra ne BiH, gdje ih je primila zamjenica ministra odbrane BiH Marina Pende{, saop{teno je iz Mi nis tar stva od bra ne BiH. Tokom sastanka bilo je rije~i o nastanku i razvoju MO i OS BiH, kao i o reformi u odbrambenom sistemu, te progresu oko ukqu~ewa u evroatlantske institucije. D. K.

Ambasada SAD

Donirali pumpe za vodu
SARAJEVO - Ambasada SAD u BiH do ni ra la je Ministarstvu bezbjednosti BiH elektri~ne pumpe za crpqewe vode sa prate}om opremom koje }e ministarstvo, kao dr`avni organ koji koordini{e sve aktivnosti u oblasti za{tite i spasavawa, isporu~iti nadle `nim in sti tu ci ja ma RS, FBiH i Br~ko distrikta, prenose agencije.

Studentima }e biti omogu}en aprilski ispitni rok

FOTO: ARHIVA

BAWALU KA - Za kon o vi so kom obra zo vawu ri je {i}e dileme i neke pote{ko }e ko je su se po ja vi le tokom primjene bolowskog procesa u Srpskoj, a zakon je bio potreban i radi uskla|ivawa sa okvirnim zako nom o vi so kom obrazovawu BiH, te radi nas tav ka re for me u ovoj oblasti. Rekao je ovo ju~e ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} na sjednici Narodne skup{tina RS, na kojoj je usvojen Zakon o visokom obrazovawu. Novim zakonom bi}e pono vo omo gu }e no van re dno stu di rawe i u~ewe na daqinu, a preciznije se defini{e i osnivawe visoko{kol skih us ta no va, te osnivawe Agencije za akreditaciju, koja }e raditi na osigurawu kvaliteta studirawa.

Novim zakonom u odnosu na dosada{wi daje se odre|eni stepen autonomije orga ni za ci onim je di ni ca ma univerziteta, omogu}eno je or ga ni zo vawe april skog ispi tnog ro ka, a ~la no vi nastavno-nau~nih vije}a fakul te ta iz re da stu de na ta mo}i }e se neposredno birati na toj visoko{kolskoj ustanovi. Vla da RS }e usva ja ti ela bo rat o oprav da nos ti osni vawa vi so ko {kol skih ustanova, a za licencirawe stu dij skih pro gra ma bi }e oformqena posebna komisija koja }e davati preporuke o tome. Re ktor Uni ver zi te ta u Bawalu ci Stan ko Sta ni} rekao je da je zadovoqan {to je usvojen Zakon o visokom obrazovawu, jer Srpska sada ima zakon kojim }e biti ispravqene dosada{we nedoumi ce i ne od go va ra ju }a rje{ewa. - Posebno je bitno {to

}e od sa da bi ti ri je {e ni problemi operativne prirode oko ispitnih rokova na fakultetima, prelazak studenata iz generacije u genera ci ju, odno sno uslo vi prelaska u vi{u godinu, oko ko jih smo se sva ke go di ne spoticali i na`alost bili u prilici da kr{imo Zakon o visokom obrazovawu - istakao je Stani}.

NOVAKOVI]: U obrazovawu do sada vladao “mali haos”
On je naglasio da }e vanredno studirawe i u~ewe na daqinu koje }e biti omogu}eno stupawem novog Zakona na snagu, imati niz novina, jer }e i vanredni studenti u kra }em obi mu pro la zi ti sistem {kolovawa kroz koji prolaze redovni studenti. Sli~nog mi{qewa je i rektor Univerziteta u Isto~nom Sarajevu Mitar Novakovi}, koji ka`e da }e novi

Zakon donijeti vi{e reda u visokom obrazovawu, te da }e se znati ko i {ta treba da radi. - Re for ma {kol stva je glavni ciq novog zakona, kojom }e se te`iti ka evropskim stan dar di ma, ali i boqoj efikasnosti na fakul te ti ma, jer su se mno ge stvari na visoko{kolskim us ta no va ma u RS po ka za le neprakti~ne, zbog ~ega je u obrazovawu do sada vladao “mali haos” - istakao je Novakovi}. Predsjednik Studentske or ga ni za ci je u Bawalu ci Nemawa Todorovi} rekao je da su studenti zadovoqni jer su usvojeni svi prijedlozi ko je je SOBL pre dla gao u ime studenata. - Ovaj zakon bi}e od velike koristi studentima, jer }e mo}i da tra`e aprilske ro ko ve, bi }e im omo gu }en prenos ECTS bodova, kao i vanredno studirawe, koje }e omogu}iti {kolovawe oni-

ma koji nisu imali vremena za redovnu nastavu na fakultetu - istakao je Todorovi}.

Usvojeni zakoni
Poslanici Narodne skup{tine RS ju~e su usvojili i Zakon o {kolovawu i stipendirawu mladih talenata, Zakon o inspekcijama RS, Zakon o jedinstvenom registru finansijskih izvje{taja RS, Zakon o prenosu prava svojine kapitala RS u lokalnim radio-televizijskim stanicama na jedinice lokalne samouprave i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o republi~koj upravi. Poslanici su usvojili i izmjene Zakona o Agenciji za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge.

Isto~no Sarajevo

Od ro|ewa Tesle 154 godine
SARAJEVO - Udru`ewe tehni~ke kulture “Nikola Tesla” iz Isto~nog Sarajeva, u saradwi sa ovim gradom, organizova}e u subotu, 10. jula, sve~anost povodom 154 godine od ro|ewa srpskog velikana i nau~nog genija, javila je Srna. Predvi|eno je predavawe o Teslinom `ivotu i djelu i prikazivawe kratkog filma o Teslinom muzeju.

“Autoprevoz“

Jo{ neizvjesno formirawe Ekonomsko-socijalnog savjeta BiH

“Nemamo dugova prema Fondu PIO“
BAWALU KA - “Auto pre voz“ Bawalu ka izmi rio je svo ja du go vawa prema Fondu PIO RS po osnovu reprograma, kao i po osno vu obra ~u na tih kamata, saop{teno je ju~e iz ovog preduze}a. - O~igledno je da Fond PIO nije a`urirao stawe du go vawa sa Po res kom upravom RS i preduze}ima, pa se u vi{e navrata objavquju neistine o obave za ma pre du ze }a Fon du PIO, a izme|u ostalih i “Autoprevoza“ - navodi se u saop{tewu ovog preduze}a. M. ^.

Poslodavci bez dogovora o predstavniku
BAWALU KA - For mi rawe Ekonomsko-socijalnog savjeta na nivou BiH najvjerovatnije ne}e biti konstituisano do izbora, a jedan od kqu~nih razloga je taj {to poslodavci ne mogu da se dogovore ko }e ih predstavqati u Ekonomsko-socijalnom savjetu. Re kao je to u pe tak u Bawaluci poslije sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta RS ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} i do dao da se BiH po tpi si vawem Konvencije me|unarodne organizacije rada obaveza la na osni vawe Eko nomsko-socijalnog savjeta.

FBiH NIJE prihvatila prijedlog Ministarstva
On je istakao da FBiH ni je pri hva ti la pri je dlog Ministarstva civilnih poslova BiH da Ekonomsko-socijalni savjeti u RS i FBiH odrede predstavnike sindikata i poslodavaca koji bi u

ime entiteta uz Savjet ministara BiH predstavqali partnere u Savjetu BiH. - Formalno-pravno Asocijacija poslodavaca je regis tro va na na ni vou BiH, ali ka da se po gle da ko su

weni ~lanovi, onda se jasno vidi da oni nisu reprezent svih poslodavaca u BiH, tim vi{e {to u RS i FBiH postoje unije poslodavaca - kazao je Novi}. Pred sje dnik Udru `ewa

Predsjednik
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} izabrana je za novog predsjednika Savjeta, dok je za potpredsjednika izabran predsjednik Unije udru`ewa poslodavaca RS Ranko Mili}. Savjetom je do sada predsjedavao ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Rade Ristovi}.

poslodavaca RS Ranko Mili} re kao je da Uni ja `e li da u~estvuje u radu Ekonomskosocijalnog savjeta BiH, ali da Asocijacija poslodavaca BiH ne mo`e da bude predstavnik svih poslodavaca. Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} je rekla da Sindikat `eli da ovaj savjet bude formiran, u prvom redu zbog toga da bi buyet mogli da kontroli{u predstavnici radnika, odnosno qudi koji ga pune. M. ^.

8 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Po~iwe podjela paketa ugro`enim porodicama u Doboju

Kroz RS
Zapo{qavawe u Rogatici

DO BOJ - Or ga ni za ci ja Crve nog krsta u Do bo ju od da nas po ~iwe po dje lu 200 pa ke ta s hi gi jen skim i pre hram be nim ar ti kli ma za is to to li ko do ma }in sta va ko ja su bi la ugro `e na ne da vnim po pla va ma, izja vio je Srni se kre tar do boj skog

CK Mi haj lo Ar se ni}. - Dana{wom akcijom obuhva}eno je 35 porodica u ozrenskim naseqima Boqawi}u, Suvom Poqu i Teku}ici, u dolini rijeke Spre~e, kao i Jabu~i} Poqu u dolini rijeke Bosne - rekao je Arseni}.

Zavr{ena izgradwa ju`ne gradske kapije na trebiwskom Kastelu

Prvi posao za 13 pripravnika
ROGATICA - U okviru projekta zapo{qavawa pripravnika s visokom stru~nom spremom u Republici Srpskoj pod nazivom “Pravo na posao“ u op{tini Rogatica bi}e zaposleno 13 pripravnika. Najvi{e }e ih biti primqeno u Administrativnu slu`bu op{tine. Prema odluci na~elnika Radomira Jovi~i}a, ve} je raspisan konkurs za prijem dva diplomirana ekonomista i jednog diplomiranog pravnika. On je dodao da }e na podru~ju ove lokalne zajednice biti primqeno jo{ deset pripravnika s visokom stru~nom spremom, kojima }e ovo biti prvi posao. Osnovna {kola “Sveti Sava“ primi}e dva pripravnika i po jednog Javno preduze}e “Vodovod i kanalizacija“, Sredwa {kola, “Agromont“, “Pover“, “Komrad“, DOO “Ra|en“, Dom zdravqa i Javni fond za dje~iju za{titu Srpske. Prema podacima iz ovda{weg biroa za zapo{qavawe, trenutno na podru~ju op{tine vi{e od 50 lica s visokom stru~nom spremom ~eka na prvi posao. Najvi{e je ekonomista, pravnika i in`ewera poqoprivrede. S. M.

Starom gradu nekada{wi sjaj
Napravqena su dva pje{a~ka i jedan vozni ulaz, kroz koji bi mogla da prolaze, u slu~aju potrebe, i vozila hitne pomo}i. Izgradwa kapije je po~etni korak na restauraciji Starog grada, rekao Gudeq
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Poqoprivrednici u Berkovi}ima

Podsticaji za kupovinu mehanizacije
BERKOVI]I - Zahvaquju}i sporazumu o saradwi u oblasti privrede, koji je sklopqen izme|u Srbije i Republike Srpske o subvencionisanoj prodaji traktora, berkovi}ki poqoprivrednici obnavqaju svoju mehanizaciju. Do sada je u Berkovi}ima kupqeno 12 novih traktora srpskog proizvo|a~a IMT i ovo je veliki pomak za ratare kod kojih je mehanizacija u prosjeku stara oko 20 godina. - Ove godine veliki broj registrovanih poqoprivrednih proizvo|a~a podnio je zahtjev za podsticajna sredstva, za investicije u poqopri vre dnu me ha ni za ci ju rekla je referent za privredu i privatno preduzetni{tvo u op {ti ni Ber ko vi }i Milosava Samaryi} i dodala da vi si na pod sti ca ja izno si 40 od sto od vri je dnosti kupqene ma{ine. Z. [.

KAPIJA nije mogla da bude autenti~na

[umsko gazdinstvo “Vrbawa“

[teta od poplava 386.580 maraka
KOTOR VARO[ - [teta na {umskim putevima kotorvaro{kog [umskog gazdinstva “Vrbawa“ nastala usqed nedavnih obilnih padavina procijewena je na 386.580 maraka, saop{teno je ju~e iz ovog preduze}a. Direktor [G “Vrbawa“ Dalibor Vu~anovi} rekao je da su bu ji ce i kli zi {ta one spo so bi li pu te ve Vrbawci Lipqe, Suvajska rijeka, Gorwa Vrbawa, Maqava, Bura~ki potok i Djevoja~ka ravan. Prema wegovim rije~ima, zbog svakodnevnih obilnih ki{a proizvodwa u junu realizovana je sa svega 50 odsto, a od 15 {umskih radili{ta izvoz drvnih sortimenata omogu}en je samo sa ~etiri. U “Vrbawi“ isti~u da bez {ire finansijske podr{ke ovaj kolektiv, koji zapo{qava 140 radnika, nije u mogu}nosti da sanira posqedice elementarne nepogode. D. K.

TREBIWE - Izgradwa ju `ne grad ske ka pi je na trebiwskom Kastelu, za koju je UNESCO obezbijedio oko 70.000 maraka, zavr{ena je ju~e. Pre ma ri je ~i ma na ~el nika Odjeqewa za prostorno ure|ewe op{tine Trebiwe Vladimira Gudeqa ciq izgradwe kapije je da se Starom gra du vra ti bar dio nekada{weg sjaja. On je is ta kao da je na bazi dokumentacije i projekta za ovu ka pi ju, ra |e nih jo{ osam de se tih go di na pro{log vijeka, ura|ena sva dokumentacija za restauraciju. Gudeq isti~e da kapija nije autenti~na iz prakti~nih razloga. - Nekada su postojala samo dva pje {a ~ka pro la za odvojena kanalom sa vodom, takozvanim hendekom. Sada

Posjetioci u`ivaju u obilasku Starog grada

FOTO: R. MIJANOVI]

su napravqena dva pje{a~ka i jedan vozni ulaz. Kroz taj ulaz bi mogla da prolaze, u slu~aju potrebe, i vozila hitne pomo}i, vatrogasna ili dru ga, jer sa dru ge stra ne prolaz u Stari grad je uzak i nije dovoqno visok - istakao je Gudeq.

PREVI\ENA obnova starih objekata
Op{tina je pro{le godine obezbijedila sredstva za izradu regulacionog plana, {to je bio osnov za po~etak radova. - Iz gradwa ka pi je je prvi korak na restauraciji Starog grada, a za ostale radove bilo bi potrebno mnogo vi {e nov ca - rekao je

Gudeq i istakao da }e od donacije UNESCO-a preostati 20.000 ma ra ka ko je }e se utro{iti za pripreme radove na otkopavawu kanala sa vodom, takozvanog hendeka. - Hendek je nekada davno tekao oko oko zidina Starog grada i tako ga {titio grad od osvaja~kih pohoda - rekao je Gudeq. On je dodao da je novim regulacionim planom Kastela previ|ena obnova starih objekata, uz dozvoqenu eventualnu dogradwu, ali da ne bude naru{ena ambijentalna cjelina. Prema tom planu, potrebno je da sada{wi objekti sta no vawa {to vi {e bu du pretvoreni u poslovne prostore, a jedan broj kafi}a da bude pretvoren u restorane

s tradicionalnom hercegova~kom hranom, u antikvarnice sa narodnom no{wom i sve ono {to bi bilo privla~no za turiste.

Hendek
- Otvarawe hendeka od Kamenog mosta koji se spaja sa Trebi{wicom predstavqao bi zna~ajnu turisti~ku atrakciju. - Ako bi, nakon otkopavawa, grad imao novca, iz hendeka do ~esme na Trgu slobode, [i{kovi}a ~esme u Du~i}evoj ulici u centru grada i do fontane u Gradskom parku, mogli bi biti dovedeni i mali kanali, a grad bi dobio izgled male Venecije - rekao je Gudeq.

Javna rasprava u Doboju na temu “Mini-hidroelektrane i za{tita okoline“

Gradwa po evropskim standardima
DOBOJ - Izgradwa mini-hidroelektrane u Doboju, kao i {est ostalih na rijeci Bosni izvan grada, minimalno }e uticati na ekolo{ku promjenu `ivotne sredine. To je re~eno u Doboju na ju~era{woj javnoj raspravi, koja je odr`ana u organizaciji Odjeqewa za stambenokomunalne poslove op{tine Doboj. - Na osnovu na{ih iskus ta va i sve ga ono ga {to smo du`ni da primijenimo prilikom izgradwe ovakvih objekata uticaji na okolinu su sve de ni na mi ni mum objasnio je predstavnik investitora, norve{ke kompanije “Tehnoreneryi“, Miodrag Mili}evi}.

BI]E sprije~ene poplave
On je ukazao na koristi koje }e pru`iti mini-elektrana. - Ka da se iz gra di hi dro cen tra la, oba le ri je ke Bosne ne samo u Doboju ve} i daqe pre ma Mo dri ~i, gdje }e se gra di ti os ta le, bi}e ure|ene i spre~ava}e poplave, koje nanose velike {te te sta no vni{ tvu istakao je Mili}evi}.

On je potvrdio primjedbe stanovnika da ovo nisu mini-hidrocentrale, osim dobojske koja je kapaciteta 4,9 megavata, jer sve ostale su ne{to ve}e od pet megavata.

Dobojlija Slobodan Savi}, koji je svojevremeno radio na HE “\erdap“ ka`e da treba da se grade ove centrale, jer od energije vode i vjetra nema ni{ta boqe. Sl. P.

KOTORANI
Predstavnici naseqa Kotorsko, gdje treba da se gradi jedna od hidroelektrana, bili su protiv tog projekta jer smatraju da }e im biti oduzeto wihovo najkvalitetnije zemqi{te. - Zemqi{te ne damo, bez obzira na to {to }emo dobiti naknadu za wega, jer to zna~i da treba da se selimo sa na{ih vjekovnih ogwi{ta. Zato neka niko ne dolazi na to podru~je i ne zapo~iwe gradwu, jer mi }emo to sprije~iti - poru~io je Asim \uheri}.

Nevrijeme uni{tilo puteve

FOTO: D. KEREZOVI]

[amac
POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a ni krivi~nih djela. STRUJA Snabdijevawe strujom je uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 12 pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom je uredno.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 9

Osve{tawe hrama na Obodniku 17. jula
KOTOR VARO[ - Episkop bawalu~ki Jefrem, uz saslu`ewe vi{e sve{tenika, 17. jula obavi}e osve{tawe zvona hrama Svetog velikomu~enika Prokopija u Obodniku u op{tini Kotor Varo{, najavqeno je iz maslovarske parohije. Prema rije~ima predsjednika Odbora za izgradwu Slobodana Juri}a, temeqi hrama su osve{tani prije nepune tri godine, a zahvaquju}i sredstvima brojnih prilo`nika i majstorijama parohije Maslovare radovi se odvijaju prema planu. D. K.

Raspao se Klub odbornika PDP-SP u Zvorniku

Gali} pristupio Klubu odbornika SNSD-a
ZVORNIK - Predsjednik Skup{tine op{tine Zvornik Vehid Kadri} prije po~etka ju~era{we sjednice saop{tio je da je jedini odbornik Socijalisti~ke partije Jakov Gali} istupio iz Kluba odbornika PDP-SP i da je pristupio Klubu odbornika SNSD-a. - Odlas kom Ga li }a Klub odbor ni ka PDP-SP vi {e ne funkcioni{e u zvorni~koj skup{tini - rekao je Kadri}. Sjednica SO Zvornik, koja je bila zakazana za ju~e, odgo|ena je jer na vrijeme nije dostavqen prijedlog odluke o ulagawima u infrastrukturu grada i mjesnih zajednica u 2010. godini. Prijedlog da sjednica bude odgo|ena iznio je Klub odbornika DNS-a, a podr`alo ga je 19 od 25 odbornika. Na~elnik op{tine Zvornik Zoran Stevanovi} rekao je da nadle`na skup{tinska komisija nije na vrijeme izradila odluku, tako da ni materijal nije podijeqen odbornicima, zbog ~ega je skup{tinska ve}ina odlu~ila da sjednica bude odgo|ena. S. S.

Sporo deminirawe podru~ja tesli}ke op{tine

Strah od mina traja}e decenijama
Stru~waci predvi|aju da }e minskih poqa u Tesli}u biti jo{ najmawe 20 godina. Najve}i problem nedostatak novca za deminirawe, rekao Jankovi}
DO SADA o deminiran o deset odst teritorije

Dom zdravqa u Mrkowi} Gradu

Zdravstvena za{tita u deset oblasti
MRKOWI] GRAD - Iz mje nom odluke o orga ni zo vawu Do ma zdravqa “Dr Jovan Ra{kovi}“, koju su na posqedwoj sjednici usvojili odbor ni ci Skup {ti ne op{tine ova zdravstvena ustanova obezbje|uje zdravstvenu za{titu u deset oblasti. Rije~ je o porodi~noj medicini, dje~ijoj, preventivnoj i op{toj stomatologiji, imunizaciji, higijensko-epidimiolo {koj, te po slo vi ma laboratorijske dijagnostike i
FOTO: ARHIVA

hitne medicinske pomo}i. Tu su i poslovi snabdijevawa lijekovima i medicinskim sredstvi ma, spe ci ja lis ti ~ke konsultacije iz pedijatrije i ginekologije, te porodili{te. - Do no {ewem ove odlu ke, koja je uskla|ena sa Zakonom o zdrav stve noj za {ti ti, prestala je da va`i odluka o organizovawu Doma zdravqa iz 1994. go di ne - re kao je direktor Doma zdravqa “Dr Jovan Ra{kovi}“ dr Radivoje Erak. S. D.

Za deminirawe izdvojeno 20.000 maraka PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com

{tite Vlado Jankovi}.

TESLI] - Na podru~ju tesli}ke op{tine pod minama je poslije rata bilo oko 5,6 mi li ona kva dra tnih meta ra, a do sa da je deminirano samo deset odsto teritorije. Stru~waci predvi|aju da }e minskih poqa u Te sli }u bi ti jo{ najmawe 20 godina. Ovo je istakao {ef tesli}ke Slu`be civilne za-

POPLAVE pomjerile mine na nekim lokacijama

- U ovoj godini planirano deminirawe 360.000 kvadratnih metara na podru~ju mjesne zajednice Jasenica u zaseocima Aleksi}i i Jovi}i, gdje ve}i dio protjeranih Srba `eli da se vrati na svo ja pre dra tna ogwi {ta. Predvi|en je i nastavak de mi ni rawa u re jo nu Vu~je planine, koji traje ve} ~etiri godine Nastradali a bi}e deminirane i no ve povr{i ne u rejonu VitkovaJankovi} ka`e da je na podru~ju teca - naglasio je sli}ke op{tine locirano 831 minJankovi} sko poqe u kojima je poslije rata On je do dao smrtno stradalo 12 lica, a 15 ih je da je naj ve }i pro{lo sa te`im i lak{im tjelesnim pro blem ne dos povredama. ta tak nov ca za

deminirawe i da se najve}i dio sredstava za ove namjene proteklih godina dobijao od Agen ci je za de mi ni rawe BiH. Prema wegovim rije~ima ove godine je op{tina Tesli} za ovaj posao planirala u buyetu 20.000 maraka. Jan ko vi} je na po me nuo da }e u ciqu za{tite stanovnika biti sprovedena medij ska kam pawa, a planirano je da se na ~etiri lo ka ci je te sli }ke op -

{tine postave bilbordi koji bi upo zo ra va li na opa snost od mina. Posqedwe po pla ve po mje ri le su mi ne na ne kim lo ka ci ja ma, pa Te sli }a ni ~esto prijavquju uo~ene mine Slu`bi civilne za{tite i policiji. Iz ovih ustanova sta no vni ke po zi va ju na oprez, po se bno izle tni ke, kupa~e, lovce i ribolovce, te ratare koji radove izvode u poqima pored rijeka.

Pregledi u Domu zdravqa

FOTO: S. DAKI]

Parastos u srba~kom selu Kaoci

Sje}awe na poginule borce
SRBAC - Stotinak stanovnika mjesne zajednice Kaoci kod Srpca okupilo se da oda po~ast palim borcima Spasoji Tutwevi}u, Goranu Majstorovi}u, \or|u Skoki}u, Miroslavu San~aninu i @ivku Majstorovi}u. Parastos je slu`io srba~ki sve{tenik @eqko Sari}, a cvije}e su polo`ile delegacije op{tine Srbac, Op{tinske bora~ke organizacije, SUBNOR-a i ~lanova porodica poginulih boraca i wihovih ratnih drugova. - U Odbrambeno-otaybinskom ratu od 1991. do 1995. godine poginulo je 127 boraca Prve srba~ke lake pje{adijske brigade, 527 ih je bilo raweno, jo{ uvijek se traga za devet nestalih boraca na vozu}kom rati{tu, a u spomen-kosturnici jo{ uvijek se nalazi sedam neidentifikovanih boraca rekao je na~elnik Odjeqewa za op{tu upravu Slavko Male{evi}. D. J.

Ozvani~ena saradwa op{tina Nevesiwe i Vo`dovac

Bratimqewe prekodrinskih Srba
NEVESIWE - Predstavnici op{tina Nevesiwe i Vo`dovac potpisali su ju~e Sporazum o saradwi i Povequ o wiho vom bra timqewu, javila je Srna. - Reko{e da bi to trebalo da bude sporazum o nekoj zagrani~noj saradwi i prijateqstvu. Kako me|u bra}om da bude zagrani~ne saradwe - rekao je na~elnik op{tine Vo`dovac Dragan Vukani}. Izra`avaju}i zadovoqstvo zbog ovog ~ina, na~elnik op{tine Nevesiwe Branislav Mikovi} naglasio je da u Nevesiwu mo`e da “omane qetina, ali qudi nikada“.

POTPISIVAWU ugovora prisustvovao prestolonasqednik
Direktor Predstavni{tva Republike Srpske u Beogra du Mla |en Ci co vi} podsjetio je na to da s obje stra ne Dri ne `i ve pre ko drinski Srbi. Pr e s t o lo n a s q e d n i k

Aleksandar Drugi Kara|or|evi}, koji je prisustvovao sve~anosti u Beogradu, rekao je da `ivimo u te{kim vremenima prepunim izazova koji nas teraju da budemo mudri i slo`ni. - Mi smo isti narod, bez obzira da li `ivimo u centru Beo gra da, u [u ma di ji ili u Hercegovini. I zajedno sa drugim narodima koji `ive pored nas na ovim prostorima moramo u~initi sve da stvorimo boqu budu-

}nost za na{u decu - naglasio je Kara|or|evi}. Sve~anosti bratimqewa op{tina Vo`dovac i Nevesiwe pri sus tvo vao je ve }i broj Beo gra |a na, Ne ve siwaca, te ~lanova kulturno-umjetni~kih dru{tava. U kulturno-umjetni~kom pro gramu u~estvovali su ~lanovi KUD “Ra vna Go ra“ iz australijskog grada Sidneja, vo `do va ~ki KUD “Li ra“, glumac Lepomir Ivkovi} i pjesnik Rajko Petrov Nogo.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 50 pacijenata. STRUJA Zbog radova na postrojewima bez struje naseqe Tukovi. VODA Zbog nestanka struje bez vode ostao dio grada koji se vodom snabdijeva sa bunara B1 i B2. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, jedno naru{avawe javnog reda i mira i dvije saobra}ajne nesre}e.

10 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

“Er Frans“ ukida 4.000 radnih mjesta

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

PARIZ - Fran cuska aviokompanija “Er Frans“ planira da u idu}e tri godine ukine vi{e od 4.000 radnih mjesta kako bi smawila tro{kove, prenije le su agen cije. Iz “Er Fran sa“ su saop{tili da ne}e biti otpu{tawa, ve} }e broj zaposlenih
FOTO: ROJTERS

smawiti tako {to radnike koji odu u penziju ne}e zamjewivati novim. Me|unarodna asocijacija za vazdu{ni saobra}aj IATA pro{log mjeseca je saop{tila da o~ekuje da }e aviokompanije ove godine po~eti da ostvaruju profit.

15,93

2.11 11.150,00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIFBIGINVESTICIONAGRUPAD.D.SARAJEVO ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO

3,73 2,71

-1,81 -1,81

27.122,20 5.186,94

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA MAPEX D.D. MAGLAJ SOLANA D.D. TUZLA
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21,50 80,61 75,00 12,50

0,42 0,13

2.171,50 19.023,63 598,40 625,00

Protesti sindikata u Atini

1,46 101.923,19 0,00

Sindikati u Gr~koj u generalnom {trajku zbog penzione reforme

1,10 -18,52

Potpisan kupoprodajni ugovor

“Mikrofin“ preuzeo rusku IEFK banku
BAWALUKA - Mikrokreditno dru{tvo “Mikrofin“ kupilo je ju~e za 12,8 miliona maraka 99 odsto akcija ruske banke IEFK. Direktor “Mikrofina“ Aleksandar Kremenovi} rekao je poslije potpisivawa kupoprodajnog ugovora s predstavnicima IEFK banke u Bawaluci da ovo dru{tvo ima u planu da do kraja godine dokapitalizuje banku sa ciqem da se vrijednost kapitala pove}a na preko 20 miliona maraka. Kremenovi} je kazao da }e zadr`ati svih 30 radnika banke. - Planiramo da zadr`imo i predstavni{tva banke u Lakta{ima i Beogradu, kao i da daqe {irimo poslovawe - kazao je Kremenovi} i dodao da }e akcenat u radu IEFK biti na kreditirawu malih i sredwih preduze}a. Naglasio je da preuzimawem ove banke “Mikrofin“ kruni{e 13 godina rada i postojawa, kao i da zapo~iwe aktivnosti u bankarskom sektoru, ~ime }e svojim klijentima pru`iti {iri spektar usluga. M. Mi.

Penzije }e u prosjeku biti smawene za sedam odsto, a da bi ostvarili pravo na penziju, zaposleni }e morati da imaju 40, umjesto 37 upla}enih godina sta`a
ATINA - Sindikati javnog i privatnog sektora u Gr~koj {trajkovali su ju~e zbog odluke gr~kog parlamenta da usvoji nacrt zakona kojim se po ve }a va sta ro sna granica za odlazak u penziju sa 60 na 65 godina. [esti generalni {trajk u posqedwih nekoliko mjeseci, ozbiqno je poremetio vazdu{ni, kopneni i pomorski saobra}aj, a obustavqen je i rad mnogih javnih i privatnih slu`bi, javile su agencije. Li der gr~ke opo zi ci je Antonis Samaras rekao je da te{ke `rtve nisu dobre ako ne doprinose o`ivqavawu gr~ke eko no mi je i da }e mje re {tedwe voditi dubqoj recesiji, visokim deficitima i ve}im dugovima. Za na crt za ko na pen zi one reforme, koji predvi|a da se sta ro sna gra ni ca za odlazak u penziju i za `ene i za mu{karce podigne sa 60 na 65 godina, u srijedu uve~e gla sao je 161 po sla nik gr~kog parlamenta. tna mar{a u Atini u~estvova lo je ne {to vi {e od 12.000, dok se na dva protesta u Solunu okupilo blizu 5.000 qudi. [trajk su po dr`a li dr`avni slu`benici, novinari, poreski inspektori, advokati, op{tinari i carinici, te i zaposleni u privatnom sektoru.

Grcima du`i radni vijek i ni`e penzije
BLOKIRAN vazdu{ni, kopneni i pomorski saobra}aj
Pen zi je }e u pro sje ku biti smawene za sedam odsto, a da bi ostvarili pravo na penziju, zaposleni }e morati da imaju 40, umjesto 37 upla}enih godina sta`a. Pre mi jer Gr~ke Jor gos Pa pan dreu re kao je da je tre nu tno naj va `ni je da se stva ri u zemqi ra di kal no promijene. - Reforme su neophodne, jer u suprotnom ne}emo biti sigurni da vi{e nikada ne}e mo do }i u si tu aci ju da nam zaprijeti bankrot - rekao je Papandreu. Na dva odvojena protesNe za do voqstvo gr~kih radnika osjetili su i strani turisti jer su radnici `eqezni ce i sin di ka ti po mor skih i autobuskih kompanija, ukqu~uju}i one koji saobra}aju na me|unarodnim linijama, obustavili rad. Prekinut je ve}i broj letova za Gr~ku i iz te zemqe, a trajekti su ostali u lukama.

EKONOMSKE REFORME
Evropska komisija je saop{tila da Gr~ka dobro napreduje u kresawu buxeta i ekonomskim reformama, kao i da su gr~ki napori pozitivni, ali je upozoreno da postoji niz oblasti u kojima bi Vlada mogla da nai|e na te{ko}e. - Inflacija je primjetno vi{a nego {to je o~ekivala vlada, djelimi~no zbog toga {to je tr`i{na konkurencija slaba, a veliki snabdjeva~i u mogu}nosti su da lako prebace sve tro{kove pove}awa poreza na kupce. Vladini prihodi su ispod o~ekivawa, ali su izdaci opali ispod ciqa - ukazano je u izvje{taju Komisije.

Sa potpisivawa ugovora u Bawaluci

FOTO: S. ILI]

Istra`ivawe kompanije “Mercer“

Luanda najskupqi grad na svijetu
BON - Najskupqi grad za `ivot na svijetu jeste glavni grad Angole Luanda, dok je posqedwe mjesto po tro{kovima `ivota zauzeo pakistanski Kara~i. Is tra `i vawe kom pa ni je “Mercer“ obuhvatilo je 214 gradova sa pet kontinenata, a upore|ivani su tro{kovi stanovawa, transporta, hrane, odje}e i zabave, prenijele su agencije. Osim Lu an de me |u naj skupqim gradovima su i Tokio, gla vni grad ^a da Nyamena, Moskva, @eneva i Osaka. Me|u gradovima biv{e Ju go sla vi je, naj skupqi grad je Zagreb, koji je zauzeo 71. mjesto, a slijede Qubqana na 137, Beograd na 173, te Sarajevo i Skopqe na 196. odnosno na 197. mjestu.

Kvartalni izvje{taj MMF-a o stawu svjetske ekonomije
PE KING - Svjet ska privreda se oporavqa br`e od o~ekivawa, a ekonomski rast ove go di ne tre bao bi da iznosi 4,6 odsto, navodi se u kvartalnom izvje{taju Me |u na ro dnog mo ne tar nog fonda o stawu svjetske ekonomije. Navode da evropska du`ni~ka kriza mo`e da zako~i na pre dak, a vla de bi

Ovogodi{wi rast bi}e 4,6 odsto
tre ba lo da u~ vrste poquqano povjerewe javnosti. MMF je svo je pre dvi |awe svjetskog ekonomskog rasta za 2010. godinu podigao na 4,6 odsto sa 4,1 procen ta u apri lu, te zna tno uve }ao pro cje ne za SAD i Kinu. MMF isti~e da su “rizi ci na glo po ra sli“ i da Evropa mora brzo da rije{i du`ni~ke probleme i povrati povjerewe u svoje banke. - Evropske neda}e mogu da se preliju na druge regione i zako~e svjetski oporavak - re kao je di re ktor MMF-a za mo ne tar na pi tawa @oze Vinalis. Ovogodi{wi rast SAD mogao bi da bude 3,3 procenata, dok je predvi|awe za Wema~ku i druge zemqe koje

koriste evro ostalo neizmijeweno, odnosno ekonomski rast bi mogao da bude jedan odsto. - Procjena ovogodi{weg rasta za Kinu podignuta je na 10,5 procenata sa deset odsto iz aprila. Prognoza za Japan pove}ana je na 2,4 odsto sa 1,9 procenata, a za za Indiju na 9,4 odsto sa 8,8 - naveli su iz MMF-a.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC BP PLC VODAFONE GROUP

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
60.80 44.66 303.70 372.00 143.55

Promjena
4.49 4.27 4.15 2.75 1.16

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP INTEL CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
14.71 14.62 24.30 20.14 22.48

Promjena
4.62 4.65 2.02 3.40 5.34

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 11

Berluskoni: Vlada spremna na ostavku
RIM - Italijanski premijer Silvio Berluskoni rekao je ju~e da }e wegova vlada podnijeti ostavku, kako je i predvi|eno Ustavom, ako joj u parlamentu bude izglasano nepovjerewe zbog nepopularnih mjera {tedwe vrijednih 25 milijardi evra. Berluskoni je kazao da je odluka da se zatra`i glasawe o buxetu “hrabar ~in Vlade, jer ako ne bude ve}ine, Vlada }e i}i ku}i“. Dodao je da se Italija ekonomski oporavqa, te da je pro{li mjesec industrijska proizvodwa ponovo bila u porastu, prenijela je Srna.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 27,47 28,01 28,00 0,64 0,62 Promjena Promet 1,43 1,13 3,70 9,91 0,16 65.837,01 8.890,00 8.682,71 2.828,01 385,80 327,89 Република Српска - измирење ратне штете 4 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић Електро Добој а.д. Добој

Firme iz RS te{ko prate tehni~ko-tehnolo{ki razvoj

1,27 -1,55

Najstarija oprema koristi se u tekstilnoj i hemijskoj industriji, gdje je potrebno promijeniti ~itav proces proizvodwe, rekao ]ori}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Novija tehnologija luksuz preduze}ima

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,60 5,30 2,71 2,51 6,30 0,04 2,88 4,50 3,60 1,51 1,00 2,70 3,20 4,03 5,88 0,00 0,00 0,00 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,88 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 108,00 0,00

BAWALUKA - Preduze}a u Republici Srpskoj raspo la `u sa zas tar je lom tehnologijom, koja i do deset go di na za os ta je za zemqama okru `ewa, zbog ~ega doma}i proizvodi nisu konkurentni na tr`i{tu. Sekretar Udru`ewa metalske industrije u Privrednoj komori RS Pero ]ori} ka`e da se jedino preduze}a koja se danas osnivaju opredjequju za savremeniju tehnologiju. - Ipak i takve firme u vrijeme ekonomske krize te{ko mogu da nabave neku novi ju ma {i nu ko ja ko {ta ne ko li ko sto ti na hiqada evra - ka`e ]ori} i dodaje da se najstarija oprema koristi u tekstilnoj i hemijskoj in dus tri ji, gdje je potrebno promijeniti ~itav proces proizvodwe. ]ori} nagla{ava da se vlasnici preduze}a u Srpskoj uglavnom opredjequju za nabavku polovnih ma{ina, zbog ~ega sa svojim proizvodima nikako ne mogu da budu kon ku ren ti pre du ze }i ma u okru`ewu.

0,00 44.344,62

5,77 29.131,71

Inovacioni centar Bawaluka

Raspisan javni poziv za prijem “stanara“
BAWALUKA - Inovacioni centar Bawaluka raspisao je Javni poziv za prijem “stanara“ u poslovni inkubator Centra, koji }e biti otvoren do 1. septembra - rekao je ju~e menayer poslovnog inkubatora bawalu~kog Inovacionog centra Vladimir ]orda. Dodao je da pravo prijave na poziv imaju svi stanovnici RS stariji od 18 godina, motivisani i odlu~ni u namjeri da komercijalizuju preduzetni~ku ideju. Isti~e da poslovne ideje treba da budu zasnovane na principima inovativnosti, znawa, sposobnosti rasta, stvarawa nove vrijednosti i uslova za zapo{qavawe. D. K.

Doma}a preduze}a ~esto kupuju polovne ma{ine iz Evrope

FOTO: ARHIVA

- Ne{to savremeniju tehno lo gi ju u Srpskoj ima ju preduze}a koja se bave preradom metala i plastike - kazao je ]o ri} i do dao da privrednici moraju osavremeniti svoja preduze}a kvalitetnom opremom, jer je to jedini na~in da prate tr`i-

{nu utakmicu. Direktor firme “[krebi} kom pa ni“ iz Te sli }a Dragutin [krebi} ka`e da tehnologija sa kojom raspola`u “kaska“ i do deset godi na za pre du ze }i ma u razvijenijim zemqama.

PODSTICAJ
U preduze}u “Megamont“ iz ^elinca, koje je jedno od 213 preduze}a iz RS koja su dobila podsticaj za izvoz od Vlade RS za ovu godinu, ka`u da }e ova sredstva iskoristiti za pro{irewe proizvodwe, dok je nabavka novije opreme u drugom planu. - Prioriteti su nam izgradwa proizvodnih objekata i nabavka repromaterijala, tako da ne}emo imati dovoqno novca za nabavku novijih ma{ina - kazao je direktor ovog preduze}a Vinko Xombi}.

PRERADA metala i plastike najboqe prati razvoj
- Na ovim prostorima te{ko je zaraditi novac za kupovinu savremenijih ma{ina. Treba da pro|e jo{ najmawe deset godina da bi doma}i proizvo|a~i uhvatili korak za savremenom tehnologijom - rekao je [krebi} i naglasio da je jednom tek-

stil nom pre du ze }u po tre bno najmawe pet godina da ot pla ti ma {i nu od 5.000 evra. Zbog toga, dodaje, preduze}a uglavnom nabavqaju polovne ma{ine iz Evrope. U fabrici obu}e “Sanino“ iz Dervente ka`u da doma }e fir me ve oma te {ko prate tehni~ko-tehnolo{ki razvoj, te da je mnogim preduze }i ma no vi ja opre ma jo{ nedosti`na. - Savremena tehnologija ne garantuje i visok kvalitet proizvoda, jer je pored novih ma{ina potrebno druga~ije organizovati i proizvodwu da bi se do bio konkurentan proizvod - rekao je Nikoli}.

Petar [kundri}

Mogu}a gradwa nuklearne elektrane sa Bugarskom
BEO GRAD, SO FI JA - U Vla di Srbi je ozbiqno se razmi{qa o izgradwi zajedni~ke nuklearne elektrane sa Bu gar skom, re kao je srpski ministar rudarstva i energetike Petar [kundri}. Dodao je da bi izgradwom nu kle ar ke u Bu gar skoj, struja u Srbiji bila jeftinija. - Time bi se Srbija boqe po zi ci oni ra la u elek tro energetskom sistemu evropskih ze maqa - re kao je [k un dri}, pre ni je le su agencije. Prijedlog Srbiji da u~estvuje u izgradwi nuklearke u Bugarskoj iznio je bugarski pre mi jer Boj ko Bo ri sov tokom posjete Srbiji u aprilu ove godine, poslije ~ega je [kundri} razgovarao sa partnerima u Kini o mo gu }oj kre di tnoj po dr{ci za ovaj projekat.

Izvje{taj Svjetske banke o investicionoj konkurentnosti u biv{oj SFRJ

Zemqe otvorene za ulagawa

BE^ - Ve}ina sektora u ekonomijama zemaqa koje su nastale na prostoru biv{e Jugosla vi je ugla vnom je otvo re na za stra ne investicije, navodi se u najnovijem izvje{taju Svjetske banke pod nazivom “Prekograni~ne investicije 2010“, prenijele su agencije. Prema ovom izvje{taju, ve}ina poslovnih sektora u BiH u potpunosti je otvorena za strano vlasni{tvo, izuzev medija i jo{ nekoliko sektora U Srbiji 32 sektora, od ukupno 33 koja su obuhva}ena istra`ivawem,

potpuno su otvorena za strani kapital. Hrvatska je, u pore|ewu sa ostalim ekonomijama u isto~noj Evropi i centralnoj Aziji obuhva}enim istra`ivawem, jedna od najotvorenijih zemaqa za strano vlasni{tvo. - U Makedoniji je za strane investicije otvorena ve}ina sektora, s tim {to zakonske restrikcije jo{ postoje u sektoru doma}eg i stranog aviosaobra}aja, gdje je strano vlasni{tvo ograni~eno na 49 odsto - navedeno je u izvje{taju Svjetske banke.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 9.7.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.348172 1.476531 27.137855 0.076664 0.261720 0.693619 1.749879 0.565032 0.241872 0.204343 1.464560 0.993856 2.334777 1.541027 1.880008

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.351551 1.480232 27.205870 0.076856 0.262376 0.695357 1.754265 0.566448 0.242478 0.204855 1.468231 0.996347 2.340629 1.544889 1.884720

Prodajni za devize
1.955830 1.354930 1.483933 27.273885 0.077048 0.263032 0.697095 1.758651 0.567864 0.243084 0.205367 1.471902 0.998838 2.346481 1.548751 1.889432

ZIF Aktiva invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF VB fond a.d. Bawluka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

3,60

5,88%

2,70

-2,88%

12 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Dvoje povrije|eno na magistralnom putu Doboj - Modri~a

Hronika
Poslije akcije “Prew“

DOBOJ - Dvoje lica povrije|eno je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu u mjestu Johovac na magistralnom putu Doboj - Modri~a. U nesre}i su u~estvovali automobili “opel astra“ i “BMW“.
FOTO: GLAS SRPSKE

Te{ke povrede zadobio je F. K. sa podru~ja op{tine Kiseqak, koji je upravqao “opel astrom“ i J. J, koja je bila suvoza~ u vozilu “BMW“, za ~ijim upravqa~em se nalazio D. J. iz Leskovca, kazali su ju~e u policiji. Sl. P.

Predlo`en pritvor za 14 lica zbog droge
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH ju~e je predlo`ilo pritvor za svih 14 uhap{enih u akciji “Prew“ na podru~ju Hercegovine, kod kojih je zaplijeweno vi{e od 150 kilograma opojne droge skank, a sumwi~e se za me|unarodno krijum~arewe droga. Koli~ina zaplijewene droge procijewena je na vi{e od 150 kilograma skanka, vrijednog i do 600.000 evra. Akcija je sprovedena u srijedu u FBiH na podru~ju Mostara i okoline, a u Republici Srpskoj u Trebiwu, Qubiwu i Bile}i. Od wih 14 ~etvorica su uhap{ena u RS, i to dva u Qubiwu i po jedan osumwi~eni u Trebiwu i Bile}i. Agencije prenose da je vi{e od 150 kilograma marihuane na|eno na tavanu ku}e Dra`ena Pavlovi}a u mostarskom nasequ Ortije{. Na podru~ju gradske tr`nice u Mostaru ju~e je izvr{ena racija sa zapqenom. N. T.

Vlasenica

Sletio “pasatom“ s puta i poginuo
VLA SE NI CA - El vis Ferhatovi} (23) iz Vlasenice poginuo je ju~e ujutro na magistralnom putu Vlasenica - Kladaw, u mjestu Tu{}a, kada je vozilom “pasat” sletio s puta, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina. Wegov su vo za~ A. K. (23) la k{e je po vri je |en i za dr`an na lije~ewu u Op{toj bolnici u Zvorniku. U saop{tewu je navedeno da je Ferhatovi} sletio s puta zbog neprilago|ene brzine uslovima na saobra}ajnici. Policija je izvr{ila uvi|aj na licu mjesta, a istraga je u toku. N. T.

Daniel Lund pao sa litice u provaliju

Istraga o smrti Danca otkrila naoru`awe sa izbrisanim brojevima

Na pi{toqu posveta "Rajkovi}u od [u{ka"
Od ukupno prona|ena tri pi{toqa, na jednom izbru{en serijski broj, kao i na jednom prigu{iva~u i optici za snajper sa infracrvenim zracima. I na prona|enoj pu{ci tako|e izbru{en serijski broj
PI[U: GORAN MAUNAGA gmaunaga@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Koki} na minaretu sa srpskom zastavom

FOTO: S. SAVI]

Incident u Zvorniku

Na minaretu mahao srpskom zastavom
ZVORNIK - Na minaret yamije, koja se nalazi u Kara|or|evoj ulici u Zvorniku, u srijedu oko 21 ~as popeo se Branko Koki} zvani Robija iz Zvornika i mahao srpskom zastavom. Ovo je potvrdila zvorni~ka policija, navode}i da su vrata yamije, koja jo{ nije otvorena za vjernike, bila otkqu~ana i da se Koki}, nakon {to je u{ao, zakqu~ao. Na~elnik SJB Zvornik Stanimir Vidovi} kazao je da su vrata na minaretu uz pomo} pripadnika vatrogasne jedinice nasilno otvorena, poslije ~ega je Koki} li{en slobode. - Radi se o licu koje je ~esto u alkoholisanom stawu, ima indicija da koristi i narkoti~ka sredstva - rekao je Vidovi} i dodao da je Koki} i sino} bio pod dejstvom alkohola. S. S.

IS TO^NO SARAJEVO - Na je dnom od pi {toqa kalibra devet milimetara za pli jewenom od Da na ca koji su bili u dru{tvu Dani ela Lun da (33), ko ji je poginuo u utorak uve~e na Jahorini, ugravirana je posveta “Frawi Rajkovi}u od ministra Gojka [u{ka“. Pokojni Gojko [u{ak je bio ratni ministar odbrane Hrvatske. Po li ci ja je sa op {ti la

da su na mjestu nesre}e prona{li tri pi{toqa, automat sku pu {ku, oko 800 metaka i optiku za snajper. Od uku pno pro na |e na

tri pi{toqa, na jednom je izbru{en serijski broj, kao i na jednom prigu{iva~u i optici za snajper sa infracrvenim zracima. I na prona |e noj pu {ci ta ko |e je izbru{en serijski broj.

Pritvor
Do zatvarawa ovog broja “Glasa Srpske“ Okru`no tu`ila{tvo u Isto~nom Sarajevu nije bilo donijelo odluku o tome da li }e biti predlo`en pritvor za Andresa Lunda, brata nastradalog Daniela Lunda, koji se tereti za nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja.

ANDREAS Lund predat Okru`nom tu`ila{tvu
Dvo ji ca dan skih dr`avqana, koji su bili u

dru{ tvu Da ni ela Lun da (33), stradalog na Jahorini, uhap{eni su, jer su na mjestu nesre}e prona|eni oru`je i mu ni ci ja, pot vr|e no je u Cen tru ja vne bez bje dnos ti Isto~no Sarajevo. Andreas Lund (22) ispitan je u Policijskoj stanici u Palama i ju~e je predat Okru `nom tu `i la{ tvu u Isto~nom Sarajevu uz izvje{taj o krivi~nom djelu nedo zvoqena proi zvodwa i promet oru`ja, dok je drugo li ce, sta ro 16 go di na, pu {teno na slobodu. Daniel Lund poginuo je u utorak, 6. jula, u nesre}i na Jahorini pav{i sa litice. Lund je, pre ma ne pot vr|e nim in for ma ci ja ma, bio na pra ksi u Amba sadi Danske u Sarajevu. U akci ji iz vla ~ewa wegovog tijela u~estvovala je Gorska slu`ba spasavawa.

Prihva}ena krivica, Gaji} odao organizatore
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

okolnosti na strani optu`enog predla`e i bla`a kazna.

BAWALUKA - Milutin Gaji} (41) priznao je ju~e da je po ~i nio or ga ni zo va ni kriminal, falsifikovawe isprave i prevaru, kao i nedo zvoqeno dr`awe oru `ja pred Vi je }em bawalu ~kog Okru`nog suda koje je prihvatilo priznawe. Spe ci jal ni tu `i lac @ivana Baji} ju~e je u zavr{noj ri je ~i re kla da se zbog ni za ola k{a va ju }ih

PRESUDA u ponedjeqak
- Nesporno je da je po~inio krivi~na djela, ali je po mo gao u ot kri vawu krajweg organizatora prevara i drugih ~lanova udru`ewa kazala je Baji}eva. Gaji}ev branilac, advokat Miroslav Mike{ je kazao da sud tre ba da uzme u obzir ~iwenice da se wegov

brawenik kaje i da je pomogao da se otkriju organizato ri pre va ra ko ji su sa podru~ja RS, a nalaze se negdje drugo te da mu izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma. Gaji} se tereti da je kao pri pa dnik zlo ~i na ~kog udru `ewa or ga ni zo vao i osmislio na~in prevare Telekoma RS, Republi~ke uprave za ge odet sko i imovinsko-pravne poslove, Elektroprivrede RS i pre-

duze}a “Dep-ot”. Ga ji} je op tu `en da je prevaru Telekoma RS za 98 hiqada i Republi~ke uprave za ge odet sko i imo vin skopravne poslove (RUGIP) za 4,3 miliona maraka izveo sa K. S., P. @., O. Z. i G. G. Prevara RUGIP-a je otkrivena pa novac nije podignut. Gaji} je zajedno sa Mirom [uvakom, Brankom Zeleni kom, Fra nom Re lo tom i Mirom Ivan~evi} sa ra~una EPRS i “Dep-ota” na preva-

ru uzeo vi{e od milion maraka. Gaji} je vi{e puta sklapao sporazume sa Specijalnim tu`ila{tvom RS, koje je sud odbacivao. U sporazumima je bio pristao na ~etiri i po godine zatvora, da plati 8.000 maraka zbog nedozvoqenog dr`awa oru`ja i vrati 490.000 KM. Predsjednik Vije}a Olga Male{evi} istakla je da }e presuda biti donesena i objavqena u ponedjeqak.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 13

Prijave zbog napada i sva|e
PALE, ROGATICA - Policija iz Pala podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv sugra|anina G. M. zbog toga {to je fizi~ki napao S. M., saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. U saop{tewu se dodaje da je i policija Rogatice podnijela zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv A. P. zbog toga {to je naru{avao javni red i mir vikom, sva|om, vriskom i nepristojnim pona{awem. N. T.

Policija

MUP Srpske priveo Radomira Jokovi}a, @eqka Pandurovi}a i Aleksandra Ili}a

Vijesti
Fo~a

Jokovi} osumwi~en za silovawe maloqetnice u Bijeqini, Pandurovi} za silovawe starice u Isto~nom Sarajevu, a Ili} za poku{aj silovawa jedanaestogodi{we djevoj~ice. Ili}a sprije~io {ef smjene u Policijskoj stanici Jawa
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Uhap{eni zbog silovawa i poku{aja silovawa
Iako je vri {ta la i zva la po mo}, dje voj ku ni ko ni je ~uo zbog glasne muzike, jer se u to vri je me odr`a vao koncert. Por tpa rol CJB Bi jeqina Dra go mir Pe ri} re kao je da je osumwi~e ni, navode}i wegove inicijale, pri znao da je si lo vao ma loqetnicu tokom Festivala piva, 4. jula u Bijeqini, i da je pre dat tu `i la{ tvu. RTRS je prenio da je silovawe tokom kriminalisti~ke is tra ge pri znao i Pandurovi}.

Otu|eni akumulatori i gorivo
FO^A - Nepoznati lopovi ukrali su dva akumulatora i 150 litara nafte iz kamiona “mercedes“ i bul do `e ra vla sni{ tvo preduze}a “Javor“ iz Fo~e, sa op {te no je ju ~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. N. T.

Lopare

BAWALU KA, BI JEQINA, ISTO^NO SARAJE VO - Pri pa dni ci MUP-a RS uhap si li su u srijedu Radomira Jokovi}a (28) iz Bratunca osumwi~enog da je silovao maloqetni cu na “Bir fes tu“ u Bijeqini i @eqka Pandurovi}a (34) iz Pala, zbog sumwe da je u Isto~nom Sarajevu silovao sedamdesetjednogodi{wu staricu. Policija je istog dana uhapsila i Aleksandra Ili}a koji je osumwi~en za poku {aj si lo vawa je da na es to go di{we dje voj ~ice u ^engi}ima kod Bijeqine. Jo ko vi }a zva nog Pi ca lija su kao silovateqa maloqetne Apatinke M. L. u Bijeqini prepoznali na objavqenoj fotografiji stanovnici Bratunca. M. L. je si lo va na na festivalu u Bijeqini kada je Jokovi} do{ao me|u djevoj ke sa ko ji ma je bi la i ona, stavio je na ramena i odnio svega dvadesetak metara daqe, gdje je i silovao.

Iz ku}e ukradeno oko 22.000 KM
LO PA RE - Ne po zna ti provalnici su iz ku}e P. V. u mjes tu Pe pe ri kod Lopara ukrali 9.500 evra i 3.000 ma ra ka, lo va ~ku pu {ku i pi {toq “CZ“, saop{teno je ju~e iz Centra ja vne bez bje dnos ti Bijeqina. N. T.

Doboj

JOKOVI]A prepoznali stanovnici Bratunca
Sta ri ca je si lo va na 4. jula, oko 23 ~asa u svom stanu u kojem `ivi sama, u zgradi u ko joj sta nu je i osumwi~eni. - Slu~aj u Isto~nom Sarajevu policiji je prijavio stari~in kom{ija, a u Domu zdravqa i ginekolo{koj ordinaciji ura|en je stru~ni ginekolo{ki pregled i uzet je uzorak krvi za analizu i radi daqih vje{ta~ewa - na-

Te{ko povrije|en pje{ak
DOBOJ - Pje{ak M. M. iz Pri dje la Doweg kod Doboja te{ko je povrije|en u tom mjestu kada ga je u srijedu udario automobil “opel kadet“, kojim je upravqao M. R. iz Doboja. Pje{ak je zadr`an na lije~ewu u Op{toj bolnici “Sve ti apos tol Lu ka“ u Doboju. Sl. P.

Bawaluka
Radomir Jokovi} FOTO: GLAS SRPSKE

JOKOVI]
Radomir Jokovi} u Bratuncu je poznat kao konfliktna i problemati~na osoba, prenose mediji. Wegova porodica je poslije potpisivawa Dejtonskog sporazuma iz sarajevske op{tine Vogo{}a izbjegla u Srebrenicu, pa u Bratunac. Wegove fotografije objavila je bijeqinska policija, a zahvaquju}i tome je prona|en i uhap{en.

vedeno je u saop{tewu CJB Isto~no Sarajevo. [ef smjene u Policijskoj stanici Jawa Mladen Cvje ti no vi} spri je ~io je Aleksandra Ili}a u poku{aju silovawa djevoj~ice. Prema prvim informacijama, Ili} je djevoj~icu po ku {ao da si lu je u vawskom {kolskom toaletu u mjestu ^engi} kod Bijeqine

u srijedu oko 19.40 ~asova. Cvjetinovi} je, kada je ~uo po zi ve u po mo}, pro va lio ulazna vrata i sprije~io sileyiju u wegovoj namjeri. U toku je dokumentovawe pre dme ta, po sli je ~e ga }e osumwi~eni, uz izvje{taj o po~iwenom krivi~nom djelu bi ti pre dat na dle `nom okru `nom tu `i la{ tvu na daqi rad i postupawe.

Prona|en “vento“ sa potjernice
BAWALU KA - Kri mi na lis ti ~ka po li ci ja iz Bawalu ke u sri je du je u bawalu ~koj uli ci Bra }e Panti}a prona{la automobil “vento“, za kojim je Interpol raspisao me|unarodnu potjernicu, kazali su ju ~e u CJB Bawaluka.

Petorica mladi}a pqa~kala Beogra|anin opqa~kao kioske u Bawaluci Pavlovi} banku u [amcu
BAWALUKA - Bawalu~ka policija uhapsila je grupu mladi}a koji su provalili u kioske u u`em centru Bawaluke i ukra li ci ga re te i dru gu ro bu vri je dnu vi {e od de set hiqada KM. Policija je u srijedu oko 4.30 ~asova u Beogradskoj ulici u Bawaluci zatekla tri lica kako provaquju u kiosk “Fabrike duvana“. Poslije kra}e potjere oni su uhap{eni. Utvr|eno je da se radi o Bawalu~anima \or|u Mora~i (21), \or|u Jovani}u (19) i Sini{i Slavni}u (22). Policija je utvrdila da su zajedno sa Zoranom ]ervizom (21) i Nemawom Koji}em (22) u zadwih 30 dana provalili u deset kioska “Glasa Srpske“, “Fabrike duvana“ i privatnih vlasnika. G. O. [AMAC - Dobojska policija otkrila je da je N. M. iz Beograda u~estvovao u pqa~ki Pavlovi} banke u [amcu, iz koje je 30. marta ukradeno oko 62.000 maraka. Iz CJB Doboj je potvr|eno da su protiv dr`avqanina Srbije N. M. Okru`nom tu`ila{tvu Doboj podnijeli izvje{taj zbog sumwe da je po~inio razbojni{tvo. - Sumwa se da je N. M. po~inio razbojni{tvo nad radnicom Pavlovi} banke u [amcu, tako {to je u{ao u prostorije banke i prijete}i pi{toqem radnici naredio da legne na pod, poslije ~ega je iz sefa otu|io ve}i iznos novca - naveli su u policiji i dodali da je za wim raspisana potjernica. N. T.

Bawalu~ani ukrali “juge“ i prodali ih u dijelovima
BAWALUKA - Bawalu~ka policija u srijedu je uhapsila ~etiri lica iz Bawaluke, zbog sumwe da su tokom marta u ovom gradu ukrali tri automobila “jugo“. Sr|an ]utkovi} (21) i Qubi{a Bo`i} (19) su 6. marta sa parkinga ulice \ure \akovi}a ukrali “jugo“ crne boje, poslije ~ega su vozilo isjekli u dijelove i prodali. ]utkovi} je sa Daliborom [kori}em sa parkinga u ulici Rajka Bosni}a ukrao “jugo 60”, crvene boje. ]utkovi} je zajedno sa Daliborom Panyom 25. marta sa parkinga u ulice \ure \akovi}a ukrao jo{ jednog “juga“ plave boje poslije ~ega su ga isjekli u dijelove i prodali. G. O.

14 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Poruka Vojislava [e{eqa iz Haga

^udi me kako me do sad nisu otkrili da sam ume{an u organizaciju Kenedijevog ubistva. Dragan Todorovi}, predsjednik Izvr{nog odbora Srpske radikalne stranke
FOTO: AGENCIJE

“Nisam naru~io ubistvo Tomislava Nikoli}a“
BEOGRAD - Vo|a Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav [e{eq negirao je u Hagu da je naru~io ubistvo svog nekada{weg saradnika Tomislava Nikoli}a, sada predsjednika Srpske napredne stranke (SNS). [e{eq je pred sudskim vije}em Ha{kog tribunala, prema prenosu RTS-a u srijedu uve~e rekao da su takve tvrdwe proizvod dogovora Aleksandra Vu~i}a, generalnog sekretara SNS, sa advokatima uhap{enog ~lana “zemunskog klana“ Milo{a Simovi}a. [e{eq je naveo da je odmah zadu`io ~lanove svog tima za odbranu da istra`e ~itav slu~aj. Saradnici lidera SRS su, prema wegovoj izjavi, “pouzdano saznali“ da su se Vu~i} i Simovi}evi branioci, dogovorili da instrui{u Milo{a Simovi}a “da me la`no optu`i da bi se u javnosti postigao {to sna`niji propagandni efekat“.

Nastavak akcije “Kraba“

Dopuwena krivi~na prijava zbog mita
BEO GRAD - U nas tav ku akcije “Kraba“, MUP Srbije u saradwi sa Tu`ila{tvom za organizovani kriminal ju~e je podnio dopunu krivi~ne prijave protiv Ivane Popovi} (1964), na~elnice apoteke Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i ~lana Komisije za nabavku lijekova na Institutu, javile su agencije. - Dopuna krivi~ne prijave podnesena je zbog sumwe da je Popovi}eva izvr{ila krivi~no djelo primawe mita - saop {te no je iz MUP-a. Institut poslije hap{ewa direktora i wegovih saradnika, funkcioni{e neometano i bez organizacionih te {ko }a, zakqu~ak je ju ~e ra{weg ko le gi ju ma ko ji je odr`ao ministar zdravqa Tomica Milosavqevi}.

Zasjedawe Evropskog parlamenta

Evropski parlament usvojio rezoluciju o ju`noj srpskoj pokrajini

Pozvali sve ~lanice da priznaju Kosovo
Ve}ina poslanika pozdravqala je ovakav pristup kosovskom pitawu, ali bilo je i onih koji smatraju da je potpuno jednostrana
BEOGRAD, STRAZBUR Evropski parlament (EP) usvojio je ju~e rezoluciju o Kosovu kojom se preostale ~lanice Unije koje nisu prizna le je dnos tra nu ne za vi snost ju `ne srpske po kra ji ne, po zi va ju da to u~ine, prenijele su agencije. Rezoluciju, u kojoj se navodi da bi EP pozdravio kada bi sve ~lanice EU priznale nezavisnost Kosova, podr`alo je 455 poslanika, dok je ne{to vi{e od 150 bilo protiv. - Ko so vo kao ne za vi snu dr`avu priznale su 22 ~lanice EU, dok pet to nije u~inilo. Da bi evropska politika bila efikasnija za dobrobit svih na Kosovu, ~lanice EU bi trebalo da poja~aju zajedni~ki pristup Kosovu - navodi se u rezoluciji, koju je pripremila austrijski poslanik iz Stranke zelenih Ulrike Luna~ek. Rezolucija je na sjednici Spoqno po li ti ~kog odbo ra EP usvojena krajem juna sa 45 glasova za, 14 protiv i dva uzdr`ana. Ve }i na po sla ni ka poz dravqala je ovakav pristup kosovskom pitawu, me|u kojima su neki nagla{avali da se “EU ve} 20 godina bori za slobodu i prava `iteqa Kosova. Bilo je, me|utim, i poslani ka ko ji su ospo ra va li ovakav stav podsje}aju}i da je jednostrana nezavisnost Kosova progla{ena u suprotnosti sa me|unarodnim pravom i kr{e}i Rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN koja predstavqa osnovu za zajedni~ki, evropski pristup ovom pitawu. wene dr`avne politike prema Kosovu i Metohiji. - To nije mogu}e i ne}e se de si ti. Po li ti ka uslovqavawa prosle|ivawa na{e kandidature Evropskoj komisiji ustupcima oko Kosova ugrozila bi demokratski ra zvoj na {e zemqe i celog regiona - rekao je \eli} za beogradske medije. On je na ja vio da }e u Evrop skom par la men tu 15. septembra biti odr`an srpski dan, kada }e biti pokrenu to for mi rawe gru pe prijateqa Srbije u tom domu. - Rezolucija o Kosovu je potpuno jednostrana i uzima u obzir iskqu~ivo stavove kosovskih Albanaca, izjavio je po sla nik Slo bo dar ske partije Austrije u EP Andreas Melcer. On je istakao da se u Rezoluciji sugeri{e da je Kosovo nezavisna dr`ava, a diskriminacija srpske mawine EU, koja je posve}ena qud skim pra vi ma, ~i ni se nebitnom.

Istraga o masovnoj grobnici kod Ra{ke

Uzimaju zemqi{te za analizu

BEOGRAD pozvan da pragmati~no postupa
Re zo lu ci jom Evrop skog parlamenta poziva se Beograd da “pragmati~no postupa u vezi sa pitawem statusa i ne ometa ~lanstvo Kosova u me|unarodnim organizacijama“. Pot pred sje dnik Vla de Srbije Bo`idar \eli} je rekao da postoje krugovi unutar odre|enih evropskih zemaqa, koji bi htjeli da iskoriste “evrop sku kar tu“ ka ko bi iznudili od Srbije promjenu

Bruno Vekari}

FOTO: ARHIVA

BEOGRAD - Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije Bruno Vekari} rekao je da je ju~e, u mjestu Rudnici, kod Ra{ke, po~ela analiza zemqi{ta, kako bi se utvrdilo da li na toj lokaciji postoji masovna grobnica, prenijele su agencije. Tu`ila{tvo sumwa da su u masovnu grobnicu, krajem maja ili po~etkom juna 1999. godine, pred kraj ratnih sukoba na Kosovu, premje{teni posmrtni ostaci iz primarnih grobnica u okolini Drenice. - Specijalnim burgijama bi}e izvr{ena analiza do dubine od {est metara, a pretpostavqa se da se posmrtni ostaci nalaze na dubini do ~etiri metra - rekao je Vekari}. On je naglasio da na ovaj na~in Srbija emituje jasnu poruku da }e svaka istina o zlo~inima pripadnika bilo koje nacionalnosti biti do kraja istra`ena.

OSUDA NAPADA
Amandmanom je u rezoluciju uvr{tena o{tra osuda bomba{kog napada na srpske demonstrante u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i napad na poslanika srpske nacionalnosti u kosovskom parlamentu Petra Mileti}a. U rezoluciji se, tako|e, poziva na preduzimawe svih koraka u ciqu vizne liberalizacije i od Evropske komisije tra`i da u tom ciqu “bez odga|awa uspostavi komunikaciju“ sa Pri{tinom.

Nastavak su|ewa Sretenu Joci}u za ubistvo Ive Pukani}a

DOBRA VIJEST

NI[
Tijelo dvadeset{estogodi{weg Aleksandra T. iz @itora|e prona|eno je ju~e u Obla~inskom jezeru, nedaleko od Ni{a. Iz ni{ke Policijske uprave saop{teno je da su le{ prona{le ronila~ka ekipe @andarmerije. Policijskoj upravi je u srijedu prijavqeno je da se Aleksandar T. iz @itora|e utopio u Obla~inskom jezeru.

Postoji kompromituju}i materijal
BEO GRAD - Na su |ewu za ubistvo vlasnika hrvatskog “Nacionala“ Ive Puka ni }a pred Spe ci jal nom su dom u Beo gra du biv {i di re ktor lis ta “Po li ti ka“ Dra gan Hayi An ti} izja vio je da je iza Pu ka ni }a os ta lo 500 stra ni ca kom pro mi tu ju }eg ma te ri ja la za mnoge javne li~nosti u Hrvatskoj, javio je RTS. Hayi Anti} je ju~e svjedo ~io na su |ewu Sre te nu Jo ci }u zva nom Jo ca Am ster dam i wego voj gru pi, optu`enoj za ubistvo Pukani}a i wegovog saradnika Nike Frani}a.

NOVI SAD
Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} zahvalio je ju~e, u ime novosadske policije, gradona~elniku Novog Sada Igoru Pavli~i}u za donaciju policiji vrijednu oko 75.000 evra. Donacija se sastoji od dva automobila “{koda jeti“, {est skutera, te dodatne opreme.

HAXI ANTI] sumwa da je Joci} poznavao Pukani}a
Hayi Anti} je rekao da je izdava~koj ku}i, ~iji je vla snik, za objavqivawe tog ma te ri ja la tra `e no 50.000 evra, ne navode}i ko mu je to tra `io. Pre ma wego vim sa znawima, ma te ri jal se odno si na ja vne li ~nos ti iz svi je ta po li -

LO[A VIJEST

ti ke i bi zni sa u Hrvat skoj. Jo ci} je, sa op tu `e ni ~ke klu pe, pre dlo `io da po zaj mi 50.000 evra An ti }u, kako bi otkupio taj mate ri jal, za ko ji vje ru je da bi mogao da rasvijetli Puka ni }e vo ubis tvo. Hayi An ti} je na veo da je bio “{okiran“ kada je ~uo da je Jo ci} zva ni Jo ca Am ster dam, sa ko jim se in ten zi vno dru `io posqedwe ~e ti ri go di ne, do ve den u vezu sa Pukani}em.

- Mislim da Joci} nije ni znao ko je Pu ka ni}. Ja sam znao i ko je i {ta je ra dio, po se bno u ve zi sa me dij skim re ke ti rawem pos vje do ~io je Hayi An ti}. Pre ma wego vim ri je ~i ma, Jo ci }a po zna je odra ni je, jer je, kao di re ktor “Po li ti ke“, imao pri li ke da upo zna ra zne qude, opisuju}i ga kao poslovnog ~ovjeka i patriotu koji je pregovarao sa kompanijama u inostranstvu o nekim poslovima u Srbiji.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 15

Region

To {to sam na ~elu javnog servisa je privremeno rje{ewe koje bi trebalo pridonijeti stabilizaciji HRT-a do novog zakona, a ne radi se politi~koj odluci. Hloverka Novak-Srzi}, v.d. direktora HRT-a

U Kukuwevcu po~ela ekshumacija 19 srpskih civilnih `rtava

Poglavar IVZ u Makedoniji

MUP pasivan prema vehabijama
SKOPQE - Vehabije u Makedoniji kontroli{u ~etiri yamije u Skopqu, a MUP je pasivan i daje samo verbalnu podr{ku Islamskoj vjerskoj zajednici (IVZ), izjavio je poglavar IVZ u Makedoniji reis-ul-ulema Sulejman Reyepi, prenio je Tanjug. Reyepi je priznao da je IVZ poku{avala da sakrije ~iwenicu da u Makedoniji djeluju radikalni islamisti - vehabije, jer se nadala, kako je rekao, da }e se oni ipak primiriti. Po{to se to nije desilo, u IVZ su odlu~ili da to otkriju i da ih imenuju wihovim pravim imenom. On je rekao da je MUP pasivan prema vehabijama, koji se, kako tvrdi, infiltriraju i u politi~ke stranke Albanaca u Makedoniji, ali nije rekao u koje.

Ekshumacija Srba u Pakra~koj poqani

Hrvatska Vlada punih 15 godina svjesno }utala i gurala u zaborav slu~aj 19 ekshumiranih, jer je na taj na~in `eqela da prikrije ratne zlo~ine po~iwene nad Srbima, rekao Xakula
LIPIK - Na pravoslavnom grobqu u Kukuwevcu kod Lipika u Hrvatskoj ju~e je ekshumirano 12 od 19 srpskih ci vil nih `rta va ko je su 1991. godine nestale u Pakra~koj Poqani, a predstavnici Srba u Hrvatskoj tvrde da u zapadnoj Slavoniji postoje masovne grobnice Srba, koje ta mo{wa vla da go di na ma skriva, javila je Srna. Ek shu ma ci ji, ko ja se obavqa po naredbi Suda u Slavonskoj Po`egi, prisustvovali su ~lan Kolegijuma direktora Instituta za tra`ewe nestalih lica BiH Milan Bogdani}, predstavnici hrvatske Kancelarije za zarobqena i nestala lica i Komisije za nestala lica Srbije, a ekshumacija }e trajati i danas. Hrvatska Vlada je u novembru 1995. godine iz grobnica u Pakra~koj Poqani ekshumirala i obavila obdukciju, a zatim bez identifikacije na pra vo sla vnom grobqu u Ku kuwevcu sahranila 19 tijela Srba koje je 1993. godine ekshumirala Komisija UN. Ova komisija, koja je u novembru 1993. godine ekshumirala tijela, detaqno je obradila nalaze i sahranila ih na mjestu gdje su na|ena i o tome je sa~inila izvje{taj u kome sugeri{e da je rije~ o Srbima koje su u Pakra~koj Poqani ubili pripadnici Hrvatske vojske. svega 600. On smatra da je hrvatska Vlada punih 15 godina svjesno }utala i gurala u zaborav slu~aj 19 ekshumiranih, ali jo{ neidentifikovanih srpskih civila koji su 1991. godine nestali u Pakra~koj Poqani, jer je na taj na~in `eqela da prikrije ratne zlo~ine po~iwene nad Srbima u zapadnoj Slavoniji. - Vlada Hrvatske sve ovo vrijeme nije bila spremna da identifikuje pobijene srpske civile, pogotovo {to su za neke od wih po zna ta ime na i prezimena jer su kod wih prona|ena dokumenta koja su jasno ukazivala o kome se radi - istakao je Yakula. On ocjewuje da je Hrvatska izbjegavala da identifikuje tijela 19 ekshumiranih civila, jer bi u tom slu~aju morala jasno da saop{ti ko je izvr{io ratni zlo~in i pokrene wihovo procesuirawe, {to je neizbje`no u situacijama kada postoje `rtve civili.

FOTO: ARHIVA

Hrvatska radio-televizija

Opet peticija protiv Hloverke
ZAGREB - Udru`ewe Partner stvo za dru{ tve ni ra zvoj u Hrvatskoj pokrenulo je ju~e novu peticiju povodom ime no vawa Hlo ver ke Novak-Srzi} na mjesto direktorke programa na HRT-u, javile su agencije. - Po zi va mo sta no vni ke Hrvat ske da svo jim po tpi som omogu}e za{titu HRT-a kao javnog servisa svih gra|a na Re pu bli ke Hrvat ske. Potpis na peticiji izraz je otpora politici korupcije,

cenzure, strahovlade i kriminalno politi~ke propagande. Potpis na peticiji izraz je podr{ke demokratiji, slobodi govora i istinitom i plu ra lis ti ~kom informirawu - stoji u pozivu Udru`ewa. Osnovni zahtjev Udru`ewa je za{tita javnog interesa na HRT-u i po{tovawe voqe radnika HRT-a koji su u vi{e navrata iskazali nepovje rewe vo| stvu HRT-a i Novak-Srzi}.

U SLAVONIJI se tra`i jo{ oko 1.100 nestalih
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma (SDF) u Hrvatskoj Veqko Yakula potvrdio je navode “Veritasa“ da u zapadnoj Slavoniji postoje skrivene masovne grobnice Srba, jer u ranijim grobnicama nisu prona|eni skeletni ostaci, te da se na tom podru~ju jo{ tra`i vi{e od 1.100 nestalih. Yakula je naveo da je, prema procjenama SDF-a, samo u Pa kra ~koj Poqani ubi je no nekoliko stotina Srba, te da je u zapadnoj Slavoniji poru{eno vi{e od 10.000 srpskih ku}a, dok je do sada obnovqeno

Matej Lahovnik

FOTO:ARHIVA

Slovenija

[trbac
[ef Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas“ Savo [trbac potvrdio je da su od 19 srpskih civila, koje su pripadnici Hrvatske vojske pokopali u Pakra~koj Poqani, 16 mu{karci i tri `ene kojima su ruke bile vezane `icom na le|ima.

Ministar privrede podnio ostavku
QUBQANA - Slovena~ki ministar privrede Matej Lahovnik podnio je neopozivu ostavku predsjedniku vlade Borutu Pahoru, javile su ju~e agencije. Lahovnik je u srijedu uve~e podnio ostavku nakon {to nisu usli{ena wegova upozorewa o konfliktu interesa u slu~aju javnih konkursa u wegovom resoru. Na te konkurse se prijavqivalo i preduze}e “Ultra“ ~iji je suvlasnik ministar za visoko {kolstvo, nauku i tehnologiju Gregor Golubi~. Lahovnik je u ostavci naveo da wegov rad u vladi zajedno sa ministrom Golubi~em nije vi{e mogu}. Lahovnik je u ponedjeqak dao i ostavku na ~lanstvo u partiji Zares (Uistinu).

Veqko Xakula

FOTO: ARHIVA

Boris Tadi} zapo~eo dvodnevnu posjetu Crnoj Gori

Dolazak zna~ajan za budu}nost odnosa
PODGORICA - Predsjednik Srbije Boris Tadi} susreo se ju~e u Podgorici s crnogorskim premijerom Milom \ukanovi}em, ~ime je zapo ~eo dvo dne vnu zva ni ~nu po sje tu Crnoj Go ri, ko ju i Beograd i Podgorica smatraju izuzetno zna~ajnom za daqe odnose dvije zemqe, javile su agencije. Predsjednika Srbije na aero dro mu Go lu bov ci kod Podgorice uz najvi{e dr`avne po~asti, po~asnu gardu i in to ni rawe hi mni dvi je dr`ave, do~ekao wegov doma}in, predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} sa saradnicima.
FOTO: TANJUG

OD POSJETE srpskog predsjednika mnogo se o~ekuje
Tadi} je posjetio kompaniju M-tel, koja je u vlasni{tvu beo grad skog MTS-a, a ambasada Srbije u Podgorici povodom dolaska predsjednika Tadi}a trebalo je da prire di pri jem u ho te lu “Podgorica“. Niz su sre ta ko ji su uvr{}eni u program Tadi}eve posjete potvr|uje pisawe pod-

go ri ~ke {tam pe da svi u Crnoj Gori, od zvani~nika, do prosrpskih opozicionih partija, poglavara Mitropolije i obi~nih gra|ana, od wegove

posjete o~ekuju mnogo, jer bi ona trebalo da ozna~i po~etak nove, zdravije faze odnosa dvije zemqe. Tadi} posjetu Crnoj Gori zavr{ava danas.

DOBRA VIJEST

GARE[NICA
^etiri osobe povrije|ene su ju~e u sudaru dva automobila nedaleko od Gare{nice. Voza~ automobila marke “kia” iz za sada neutvr|enih razloga pre{ao je na suprotnu kolovoznu traku i sudario se s automobilom marke “golf“, javili su hrvatski mediji.

TIVAT
Pomorska baza u isto~noj Evropi iz biv{eg komunisti~kog perioda, Tivat, mogla bi uskoro da postane najva`niji novi evropski centar superjahti, javio je Si-EnEn. Ameri~ka TV stanica navodi da se Porto Montenegro marina gradi “u Kotorskom zalivu na jugu Crne Gore, u regionu sa najmawim bruto doma}im proizvodom u Evropi“.

Filip Vujanovi} do~ekao Borisa Tadi}a na aerodromu Golubovci

LO[A VIJEST

16 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Austrija

Pet qudi je poginulo, me|u kojima jedno dijete, a 13 raweno u eksploziji na `eqezni~koj pruzi i u jo{ nekoliko napada za koje se sumwa da su izveli pobuwenici u Indiji u no}i izme|u srijede i ~etvrtka. Lokomotiva

i {est vagona voza s vi{e od 700 putnika izba~eni su iz {ina ju~e, kada su osumwi~eni pobuwenici detonirali eksplozivnu napravu vezanu za kolosijek u indijskoj dr`avi Asam.
FOTO: AGENCIJE

Fi{er polo`io predsjedni~ku zakletvu
BE^ - Hajnc Fi{er, koji je u aprilu ponovo izabran za predsjednika Austrije, polo`io je ju~e u parlamentu zakletvu za drugi mandat na toj funkciji, prenijele su agencije. On je to u~inio odustaju}i od vjerskih dodataka. Me|u gostima u istorijskoj sali parlamenta bili su, pored ~lanova vlade, {efova poslani~kih klubova i poslanika, predstavnici crkava i vjerskih zajednica, kao i po~asni gost, {ef luksembur{ke diplomatije @an Aselborn. Fi{er je osmi predsjednik takozvane Druge republike. Sedmorica su direktno birana, a svega pet od wih je uspjelo da izbori i drugi mandat.

Dru{tvene internet mre`e
BERLIN - Wema~ki zvani~nik za za{titu podataka Johan Kaspar izjavio je da }e pokrenuti pravni postupak protiv “Fejsbuka“ zbog ne le gal nog pris tu pawa i ~u vawa li ~nih po da ta ka qudi koji ne koriste tu internet dru{tvenu mre`u. Kaspar je rekao da je wegova kancelarija u Hamburgu pokrenula postupak poslije ko jeg bi “Fej sbuk“ mo gao

Wema~ka protiv “Fejsbuka“
biti ka`wen sa vi{e deseti na hiqada evra zbog ~u vawa li ~nih in for ma ci ja qudi koji ne koriste tu mre`u i ko ji ni su odo bri li pristup svojim podacima. “Fejsbuk” ima rok do 11. avgusta da formalno ulo`i `albu. Ta kompanija, sa sjedi {tem u ka li for nij skom gra du Pa lo Al to, za sa da nije komentarisala proces u Wema~koj.
Mjesto samoubila~kog napada

Samoubila~ki napadi na {iite u Bagdadu

U napadu bomba{a samoubice, koji je aktivirao bombu usred mase qudi, poginule su 32 osobe a 81 je povrije|ena. Tako|e su eksplodirale bombe u kvartovima Bagdad al Xadida i Fudajlija na istoku grada, u ulici Hajfa u centru i u zapadnom kvartu Jarmuk
BA GDAD - U ne ko li ko odvojenih napada na {iitske hodo~asnike u Bagdadu po gi nu lo je naj mawe 50 qudi, a oko 150 ih je povrije|eno, javile su agencije. [iiti iz cijelog Iraka do{li su u ira~ku prestonicu da po sje te grob ima ma Mu se Ka zi ma, po vo dom go di{wice wegove smrti. Najte`i napad dogodio se u sunitskom kvartu Azimija na sjeveru Bagdada kroz koji su prolazili {iitski hodo~asnici na putu za mauzolej imama Muse Kazime. U napadu bomba{a samoubi ce, ko ji je akti vi rao bombu usred mase qudi, pogi nu le su 32 oso be a 81 je povrije|ena, rekao je jedan zva ni ~nik mi nis tar stva unutra{wih poslova.

Poginulo najmawe 50 hodo~asnika

]ezare Pagano

Italijanska policija protiv mafije

ZATVORENE brojne ulice i mostovi
Tako|e su eksplodirale bombe u kvartovima Bagdad al Yadi da i Fu daj li ja na

Uhap{en {ef klana “Kamore“
RIM - Italijanska policija uhapsila je ]ezara Pagana (42), {efa jednog od najmo}nijih klanova iz “Kamore“ mafije koja je aktivna u Napuqu i okolini tog grada, prenijela je Srna. U policijskom saop{tewu navodi se da je Pagano {ef klana “Amato-Pagano“, koji je jedan od najmo}nijih u okolini Napuqa. Prema rije~ima {efa lokalne policije Vitorija Pizanija, Pagano je uhap{en ju~e rano ujutro u wegovoj vili na obali mora. Pagano je izbjegao hap{ewe 2009. godine. On je dodao da je “bos poku{ao da pobjegne kao {to je to i u~inio posqedwi put, ali je sada obezbje|ewe oblasti bilo mnogo ja~e“. Klan “Amato-Pagano“ otcijepio se od “Kamore“, poslije ~ega je 2004. i 2005. godine zapo~et sukob sa klanom “Di Lauro“ tokom kojeg je poginulo vi{e od 60 qudi.

[iitska procesija kod imamovog groba

KRVAVI PRAZNIK
Najmawe petoro qudi poginulo je posqedweg dana {iitskog vjerskog praznika, u bomba{kim napadima na hodo~asnike u Bagdadu. Policijski i bolni~ki zvani~nici saop{tili su da su `rtve poginule dok su se vra}ale ku}i iz xamije u sjevernom dijelu Bagdada. ^etiri osobe su poginule u isto~nom Bagdadu u eksploziji bombe postavqene pored puta, dok je peta osoba stradala u eksploziji automobila bombe u ju`nom Bagdadu, javio je AP.

istoku grada, u ulici Hajfa u cen tru i u za pa dnom kvar tu Jar muk, u ko ji ma je poginulo 11 qudi a 63 osobe su povrije|ene, rekao je je dan po li cij ski zva ni ~nik. [iiti koji su ve}inski narod u Iraku ~esta su meta na pa da na oru `a nih gru pa sunita. U aprilu 2009. dvije `ene samoubice aktivirale su eksploziv blizu ovog istog ma uzo le ja i ubi le 65

osoba, me|u kojima je bilo i 20 hodo~asnika iz Irana. Napadi su se dogodili i pored poja~anih mjera bezbje dnos ti u ina ~e do bro obe zbi je |e nom Ba gda du. Brojne ulice i mostovi bili su za tvo re ni za sao bra }aj, grad je obez bje |i va lo 200 hiqada po li ca ja ca, za brawena je vo`wa motocikala i bicikala a kretawe hodo~asnika pra}eno je i iz vazduha.

DOBRA VIJEST

[PANIJA
Dvoje qudi je probodeno, a jo{ pet je zadobilo lak{e povrede u tradicionalnoj trci s bikovima tokom festivala San Fermin u {panskom gradu Pamploni. Na snimcima lokalne televizije vidi se da je jedan trka~ proboden u grudi, poslije ~ega ga je bik odbacio na plo~nik jedne od popre~nih uskih uli~ica.

Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen izjavio je ju~e da Avganistan ostvaruje napredak na politi~kom frontu, iako je medijska pa`wa usmjerena na intenzivnije vojne operacije. Rasmusen je rekao da }e na predstoje}oj konferenciji u Kabulu biti dogovoren prenos nadle`nosti sa NATO-a na avganistansku vladu.

AVGANISTAN

Optu`eni pijanista napustio Tajland
BANGKOK - Proslavqeni ruski pijanista Mihail Pletnev, koji je uhap{en u odmarali{tu Pataja na Tajlandu pod optu`bom za silovawe dje~aka, napustio je tu zemqu, izjavio je ju~e zvani~nik aviokompanije “Flaj Emirats“. Pletnev (53), koji je proslavqeni pijanista i dirigent Ruskog nacionalnog orkestra, uhap{en je prekju~e u Pataji i optu`en za silovawe 14-godi{weg dje~aka. On je prepoznat na vi{e kompromituju}ih fotografija sa nekoliko drugih maloqetnika. On je dobio od suda na Tajlandu odobrewe da putuje u inostranstvo, ali mora da se javi sudu svakih 12 dana. Zvani~nik aviokompanije rekao je da je Platnev napustio Tajland i avionom krenuo ka Moskvi, preko Dubaija.

Otpu{tena dugogodi{wa urednica CNN-a
WUJORK - Ameri~ka televizijska mre`a CNN otpustila je dugogodi{wu urednicu servisa za Bliski istok Oktaviju Nasr nakon {to je ona na internet stranici za dru`ewe “Tviter“ napisala da je “po{tovala“ pokojnog libanskog sve{tenika velikog ajatolaha Muhameda Huseina Fadlalaha, za koga se navodi da je bio inspiracija gerilcima Hezbolaha. Zvani~nik CNN-a rekao je da Nasrova napu{ta ovu televizijsku mre`u, jer je naru{en wen kredibilnost. Nasrova je svoj komentar o ajatolahu, koji je preminuo 4. jula, opisala kao “gre{ku u procjeni“. Prema wenim rije~ima, ona je pisala o wegovom mi{qewu o `enskim pravima.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 17

Obustavqeno izru~ewe islamiste
LONDON - Evropski sud za qudska prava naredio je obustavqawe procesa ekstradicije radikalnog islamskog sve{tenika Abu Hamze iz Velike Britanije u SAD, gdje bi se suo~io sa optu`bama za terorizam. Abu Hamza i jo{ trojica Britanaca uputili su `albe na mogu}u du`inu kazne sa kojom bi se suo~ili u SAD.

Poslije dvije decenije potrage u Los An|elesu uhap{en serijski ubica

Vijesti
[vajcarska

"Mra~ni spava~" silovao i davio
Loni Frenklin Junior (57) optu`en za deset ubistava. Jedna `rtva pre`ivjela. Uhap{en na osnovu DNK brisa wegovog uhap{enog sina

Sletio solarni avion
PAJERN - Eksperimentalni avion na solarni pogon “solar impuls“ sletio je ju~e ujutro u vojnu bazu u Pajern u [vajcarskoj poslije 26 ~asova neprekidnog leta. Avion koji je zamislio {vajcarski istra`iva~ Bertran Pikar, uzletio je prekju~e rano ujutro brzinom od 35 kilometara na ~as iz baze u Pajernu. “Solar impuls“, kao jedini izvor ener gi je, ima oko 12.000 foto-}elija raspore|enih na cijeloj povr{ini krila, a one napajaju ~etiri elektromotora od kojih svaki ima deset kowskih snaga.

Kina

Eksplozija u rudniku
Policija pretra`ila Frenklinovu ku}u Tijela `rtava ostavqao u kontejnerima FOTO: AGENCIJE

LOS AN\ELES - Policija u Los An|elesu je poslije dvije decenije kona~no uhapsi la mu {kar ca za ko jeg sumwa da je po~inio deset ubistava i dobio nadimak “Mra ~ni spa va~“. Do ha p{ewa biv{eg radnika parkinga do{lo je preko DNK uzetog od wegova sina, javili su ameri~ki mediji. Loni Frenklin Junior, 57-godi{wak, optu`en je za 10 ubistava, jedan poku{aj ubistva te za ubistva pod posebnim okolnostima, zbog ~ega bi mogao dobiti smrtnu kaznu, rekao je za mje nik dr`a vnog

tu`ioca Stiv Kuli. Detektivi su proveli godine i godine tra`e}i odgovornog za ubistva po~iwena izme|u 1985. i 2007. godine, ~i ja su me ta bi le mla de crnkiwe i jedan mu{karac. Na pa da~ je do bio na di mak “Mra~ni spava~“, budu}i da je imao pauzu od 14 godina izme|u dva talasa ubijawa, izme|u 1988. i 2002. godine. @rtve su prvo seksualno na pa dnu te, po sli je ~e ga su ubijene vatrenim oru`jem, zadavqene ili i jedno i drugo. Su sje di su na ve li ka ko je Fren klin ~es to otvo re no

pri~ao o svojim susretima s prostitutkama, a imao je i fo to gra fi je na ko ji ma su obna`ene. Slu~aj je rije{en nakon {to je Frenklinovom uhap{enom sinu uzet DNK bris. Koriste}i kontroverznu tehniku poznatu kao porodi~na DNK pretraga, detektivi su uspjeli uzorak povezati s dokazima o serijskim ubistvima.

Slu~aj dugo nije bio rije{en uprkos bogatoj nagradi

GODINAMA radio u policijskoj gara`i
Kasnije su uzeli uzorak sa {oqe koju je u restoranu koristio Loni Frenklin Junior i otkrili da je wegov DNK povezan s ubistvima. Kuli je uvjeren da je slu~aj “Mra~nog spava~a“ prvi slu~aj porodi~ne DNK pretrage koji je u Ka li for ni ji do veo do zakqu~ewa slu~aja. Frenklin se 1981. godine zaposlio u gara`i policije Los An|elesa. Godinu dana kasnije premje{ten je u sanitarnu slu`bu grada, gdje je radio go di na ma, a grad sku slu`bu je napustio 1989. godine.

Otac jedne od `rtava

Kom{ije su Frenklina opisale kao prijateqski nastrojenog i mirnog mu{karca i bili su {okirani kad su ~uli da je uhap{en. Policija je pretra`ila wegovu ku}u. Policija nije mogla rije{iti slu~aj “Mra~nog spava~a“ iako su ima li ubi cin DNK, opis jedne pre`ivjele `rtve i raspisanu nagradu od 500.000 dolara. Jedina mu{ka `rtva, Tomas Stile, ubijena je 1987. godine, a on je bio ili prijateq neke od drugih `rtava ili je otkrio identitet ubice. Prema mi{qewu kapetana policije Los An|elesa Kevina Meklura, prva ubistva dogo di la su se u vri je me ekstremnog nasiqa u Los An|elesu, kada su mnoge mlade

djevojke postajale `rtve “kreka“ i drugih droga. U osamdesetim godinama je na slu~aju radilo ~ak 30 detektiva, ali u roku od nekoliko godina nisu uspjeli otkriti ni{ta. Frenklin je tijela svojih `rtava ostavqao u kontejnerima du` losan|eleske Zapadne avenije. Nakon {to je zadwa `rtva, 25-godi{wa Yenejsija Piters, prona|ena u junu 2007. godine, oformqena je posebna istra`na jedinica, koja se fokusirala na ubistvo 23-godi{we Barbare Ver iz 1987. godine. Tada je anonimni pozivalac javio policiji da je vidio da mu{karac baca weno tijelo iz plavo-bijelog kombija. Kombi je prona|en, ali ne i voza~.

PEKING - ^etiri osobe su izgubile `ivot, a jo{ 34 su povrije|ene u ju~era{woj eksploziji u rudniku ugqa u centralnoj Kini. Kako je javila dr`avna novinska agencija Sinhua, do nesre}e je do{lo u rudniku Fenghuangling u gradu Pingding{anu, u provinciji Henan. Isti~e se da se spasila~ke ekipe i daqe nalaze na licu mjesta, bez navo|ewa drugih detaqa. U eksploziji koja se u istom gradu dogodila 21. juna, poginulo je 46 rudara.

Peru

[vercovale drogu u vuvuzelama
LIMA - Dvije `enske neimenovane osobe uhap{ene su u Limi, peruanskom glavnom gra du, jer su u vu vu ze la ma skrivale drogu predvi|enu za preprodaju. Rije~ je bila o marihu ani, ta~nije o stotiwak mawih pakovawa skrive nih u plas ti ~nim vre}icama, koju su preprodavci nagurali u vuvuzele i poku {a li je pre pro da va ti ispred jedne lokalne {kole, kada ih je policija uhapsila.

Gvantanamo

Tajni sastanci ameri~kih i ruskih zvani~nika

Pregovori o razmjeni {pijuna
VA[INGTON - Izme|u Sjediwenih Dr`ava i Rusije u toku su pregovori o razmjeni {pijuna, javqaju ameri~ki mediji. Me|utim, niko od ameri~kih i ruskih zvani~nika ne `eli da potvrdi takve navode. U me|uvremenu, zvani~no je podignuta federalna optu`nica protiv svih 11 lica osumwi~enih da su kao ruski {pijuni, godinama radili u Americi. Ameri~ki i ruski zvani~nici prekju~e su u Va{ingtonu odr`ali tajne sastanke {to bi, kako se spekuli{e, moglo da predstavqa uvertiru u jednu od najve}ih {pijunskih razmjena posqedwih decenija.

Omogu}io bijeg Bin Ladenu
GVANTANAMO - Ibrahim al Kosi, dugogodi{wi saradnik Osame bin Ladena, koji je radio za wega kao kuvar, voza~ i tjelohraniteq prije napada na SAD 11. septembra 2001, pred voj nim su dom u Gvantanamu, priznao je krivicu za zavjeru i da je pru`ao podr{ku terorizmu. Al Kosi je u ozlogla{enom zatvoru u Gvantanamu ve} osam godina. Navodno je omogu}io Bin Ladenu da krajem 2001. godine pobjegne iz avganistanskog planinskog podru~ja Tora Bora.

PODATKE o nuklearnim podmornicama odavao Britancima
Krajem maja FBI je na teritoriji Amerike uhapsio deset oso ba, dok je je da na es ti osumwi~eni za {pijuna`u, uhap{en na Kipru, nestao po-

slije osloba|awa uz kauciju. Protiv navedenih lica podignuta je federalna optu`nica. Istovremeno, ruski nau~nik Igor Sutjagin, preba~en je iz zatvora kod Arhangelska u Moskvu. Sutjagin je od 1999. godine u zatvoru, jer je povjerqive podatke o nuklearnim podmornicama i oru`anim sistemima odavao jednoj britanskoj kompaniji, koja je po mi{qewu ruskih istra`ioca, bila pokri}e za poslove CIA.

Prema pisawu ruskog dnevnika “Komersant“, na listi za razmjenu nalazi se i biv{i pukovnik ruske vojne obavje{tajne slu`be Sergej Skripal, za koga se navodi da je 2006. godine osu|en na 13 godina zatvora, jer je {pijunirao za Veliku Britaniju. Izvori iz ruskih bezbjednosnih slu`bi rekli su da se na listi nalazi i biv{i pripadnik ruske strane obavje{tajne slu`be Aleksandar Zaporo{ki, koji je 2003. godine osu|en na 18 godina zatvora

zbog {pijuna`e. Na listi se nalazi i Aleksandar Sipa~ev, osu|en 2002. godine na osam godina zatvora zbog {pijuna`e za ameri~ku Centralnu obavje{tajnu slu`bu. Najve}a razmjena {pijuna izme|u dva suparnika iz vremena Hladnog rata, dogodila se 1985. godine kada je za ~etiri ruska {pijuna uhap{ena u Sjediwenim Dr`avama, predato 25 ameri~kih obavje{tajaca, uhap{enih u Poqskoj i Isto~noj Wema~koj.

18 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE
UPRAVA “KRAJINA OSIGURAWA“ A.D. BAWA LUKA DIREKTOR DRU[TVA: v.d. IZVR[NOG DIREKTORA SLU@BE PREUZIMAWA I PRERADE OSIGURAWA IZVR[NI DIREKTOR SLU@BE PROCJENE I LIKVIDACIJE [TETA Mila Gromili}, dipl. ecc Popi} @eqko, dipl. ecc Stupar Jadranka, dipl. pravnik IV KRATKORO^NE OBAVEZE Obaveze prema dobavqa~ima i druge obeveze Kratkoro~ne finansijske obaveze Teku}i dio dugoro~nih finansijskih obaveza Teku}e obaveze za porez na dobit Pasivna vremenska razgrani~ewa Kratkoro~ne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima namjewenim za prodaju ili otu|ewe-krat.rezervisawa U Bawa Luci Dana 28.02.2010.godine Lice odgovorno za sastavqawe bilansa Licenca br. SR-1138/10 Direktor Mila Gromili}, dipl. ecc 8,531,497 625,522 1,107,769 0 8,531,497 625,522 1,107,769 0 0 0

OGLASI
8,110,502 647,966 300,000 0 0 0

PRIVREMENI NADZORNI ODBOR “KRAJINA OSIGURAWA“ A.D. BAWA LUKA: - PREDSJEDNIK PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA: Mile Kosori} - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA: Slavi{a Kova~evi} - ^LANOVI: Mati~ni broj: 1494678 [ifra djelatnosti: 66030 Naziv preduze}a: KRAJINA OSIGURAWE A.D. Sjedi{te: BAWA LUKA JIB: 4400957640004 @iro ra~uni kod poslovnih banaka: 5671622400077935; 55100100003308 Dalibor Puhalo @elimir Radi}

6,798,206

6,798,206 0

7,162,536

Nada Despot

SKUP[TINI DRU[TVA I UPRAVNOM ODBORU “Krajina Osigurawa” a.d. Bawa Luka IZVJE[TAJ NEZAVISNOG REVIZORA

BILANS USPJEHA - skra}ena {ema
u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine u KM Iznos POZICIJA 1 POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Promjena vrijednosti biolo{ke imovine Promjena vrijednosti zaliha u~inaka Ostali poslovni prihodi Prihodi od pridru`enih preduze}a POSLOVNI RASHODI Naknade {tete iz osigurawa i saosigurawa Tro{kovi materijala Tro{kovi bruto zarada i naknada Tro{kovi amortizacije Gubici od obezvrje|ivawa stalne materijalne imovine Ostali poslovni rashodi Finansijski rashodi DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVAWA Porez na dobit NETO DOBIT (GUBITAK) PERIODA Dio koji pripada vlasnicima mati~nog preduze}a Dio koji pripada mawiskim vlasnicima Broj Note 2 Teku}a godina 3 9,356,566 8,455,614 Prethodna godina 4 8,254,998 7,298,214

900,952 9,346,042 3,576,859 2,814,455 2,469,105 213,627 121,267 150,729 10,524 10,524

956,784 7,739,985 2,252,036 2,723,244 2,516,943 179,758 26,601 41,403 515,013 515,013

U Bawa Luci Dana 28.02.2010.godine Lice odgovorno za sastavqawe bilansa Nada Despot Licenca br. SR-1138/10 Direktor Mila Gromili}, dipl. ecc * Ako je smawewe zaliha u~inaka iznad poslovnih prihoda perioda, razlika sa poslovnim rashodima perioda ~ini poslovni gubitak. Mati~ni broj: 1494678 [ifra djelatnosti: 66030 Naziv preduze}a:KRAJINA OSIGURAWE A.D. Sjedi{te: BAWA LUKA JIB: 4400957640004 @iro ra~uni kod poslovnih banaka: 5671622400077935; 55100100003308

BILANS STAWA - skra}ena {ema
na dan 31.012.2009. godine u KM Broj Note Iznos teku}e godine Bruto Ispravka Neto (4-5) vrijednosti 4 2,985,821 2,019,663 2,019,663 5 Iznos prethodne godine (po~etno stawe) 6

POZICIJA

Izvr{ili smo reviziju finansijskih izvje{taja za 2009. godinu “KRAJINA OSIGURAWA” a.d. Bawa Luka (u daqem tekstu: Dru{tvo), koja je obuhvatila reviziju bilansa stawa, bilansa uspjeha, bilansa nov~anih tokova, izvje{taja o promjenama na kapitalu i izvje{taja koji ~ine priloge uz finansijske izvje{taje (napomene uz finansijske izvje{taje, stawe i promjene tehni~kih rezervi osigurawa, stawe i struktura ulagawa tehni~kih rezervi, stawe i struktura sredstava garantnog fonda i vrednovawe bilansnih i vanbilansnih pozicija). Odgovornost rukovodstva za finansijske izvje{taje Za ove finansijske izvje{taje, kao i za vjerodostojnost prezentovane dokumentacije i odgovaraju}ih podataka odgovorno je rukovodstvo Dru{tva. Odgovornost revizora Na{a odgovornost je da na osnovu sprovedene revizije i dokumentacije koja nam je prezentovana izrazimo mi{qewe o finansijskim izvje{tajima. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 36/09), Pravilnikom o sadr`aju izvje{taja nezavisnog revizora o obavqenoj reviziji finansijskih i drugih izvje{taja dru{tava za osigurawe (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/08) i Me|unarodnim standardima revizije (MRS). Me|unarodni standardi zahtijevaju da se revizija planira i izvr{i na na~in koji omogu}ava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvje{taji ne sadr`e pogre{ne informacije od materijalnog zna~aja za wihovu vaqanost. Revizija ukqu~uje ispitivawe dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepquju iznosi i informacije objelodawene u finansijskim izvje{tajima. Revizija ukqu~uje i ocjenu primijewenih ra~unovodstvenih na~ela i vrednovawe zna~ajnih procjena koje je izvr{ilo rukovodstvo, kao i op{tu prezentaciju finansijskih izvje{taja. Smatramo da revizija, koju smo obavili, obezbje|uje razumnu osnovu za izra`avawe na{eg mi{qewa koje je mogu}e tuma~iti i interpretirati samo u okviru ~iwenica koje su objavqene u prate}im napomenama uz finansijske izvje{taje koje su sastavni dio ovog izvje{taja. Osnove za mi{qewe sa rezervom Kao {to je navedeno u napomeni broj I 9, na osnovu odluke Nadzornog odbora broj 02-491/10 od 09.03.2010. godine izvr{eno je kwi`ewe korekcije gubitka prethodnog perioda. Odlukom se nala`e slu`bi ra~unovodstva i direktoru Dru{tva da izvr{e pokri}e gubitka iz prethodnih godina iz sredstava drugih rezervi u visini od 1.676.907 KM. Prema izjavi rukovodstva do{lo je do tehni~ke gre{ke pokri}a gubitka. Ra~unovodstvo je dalo prijedlog odluke Nadzornom odboru o raspodjeli dobiti iz 2009. godine i pokri}u gubitka iz ranijih godina, koje je Nadzorni odbor i usvojio kao “Prijedlog odluke”. Me|utim, tehni~kim propustom, ovaj prijedlog odluke je od{tampan kao “Odluka”, a ne kao “Prijedlog odluke”. U ra~unovodstvu je prokwi`ena sporna odluka i finansijski izvje{taji su dostavqeni u APIF-u. Korigovani bilans stawa i izvje{taj o promjenama na kapitalu, pripremqeni su za skup{tinu akcionara, te je u tom smislu i po~etno stawe 2010. godine ispravqeno na stawe prije dono{ewa odluke. Kao {to je objelodaweno u napomeni broj II 1, drugi poslovni prihodi su evidentirani u iznosu od 631.259 KM, od ~ega se na prihode od regresa odnosi iznos od 167.961 KM Dru{tvo ne iskazuje regresna potra`ivawa kao stawe na po~etku i na kraju godine, tj. Dru{tvo ne kwi`i iznos regresnih potra`ivawa na kontu potra`ivawa nego direktno na konto prihoda. Kao {to je objelodaweno u napomeni broj II 3, izvodom iz Centralnog registra HoV od 08.05.2009. godine potvr|uje se vlasni{tvo Dru{tva 386.870 redovnih akcija oznake KROS-R-A. Me|utim, navedene akcije sticajem okolnosti nisu bile evidentirane u kwigovodstvu Dru{tva, tako da je Dru{tvo u trenutku prodaje ukwi`ilo finansijski prihod u iznosu 384.549 KM. Kao {to je objelodaweno u napomeni broj III, Dru{tvo ima negativan neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti u iznosu od 1.406.536 KM, dok je neto gotovinski tok iz aktivnosti investirawa tako|e negativan i iznosi 4.090.490 KM. Prema izjavi rukovodstva negativan gotovinski tok iz aktivnosti investirawa nastao je zbog ~iwenice da su nov~ana sredstva u iznosu od 4.640.000 KM, koja su u prethodnom periodu evidentirana na ra~unima gotovine, reklasifikovana na Dugoro~ne finansijske plasmane (dugoro~no oro~eni depoziti). Kao {to je objelodaweno u napomeni broj VII, na osnovu podataka koji su nam prezentovani u toku vr{ewa revizije nismo se mogli u potpunosti uvjeriti u karakter i prirodu transankcija sa povezanim licima, te se stoga ne mo`emo izjasniti niti o objelodawenim informacijama o transakcijama sa povezanim licima Mi{qewe sa rezervom Po na{em mi{qewu, uz uva`avawe efekata ~iwenica koje su navedene u prethodnim pasusima, finansijski izvje{taji Dru{tva, u osnovi, prikazuju fer i objektivno stawe imovine, kapitala i obaveza Dru{tva sa stawem na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultat poslovawa i promjene na nov~anim tokovima za godinu zavr{enu na taj dan, u skladu sa odgovaraju}im normama iz oblasti ra~unovodstva. Informacije koje su prezentovane uz izvje{taj o reviziji finansijskih izvje{taja date su u svrhu dodatnih analiza. Date informacije bile su predmet pa`we u postupku revizije ra~unovodstvenih izvje{taja i primijewenih revizorskih procedura, i po na{em mi{qewu, iste objektivno prezentuju, u materijalno zna~ajnim aspektima, vezu sa ra~unovodstvenim izvje{tajima posmatrano u cjelini.

Skretawe pa`we Pored navedenog skre}emo pa`wu na sqede}e ~iwenice: Kao {to je objelodaweno u napomeni broj I 2, ovla{}eni aktuar Dru{tva smatra da sredstva kojima se pokrivaju tehni~ke rezerve mogu ukqu~ivati samo one nekretnine koje ispuwavaju uslove iz ~lana 4. ta~ka 13. Pravilnika o visini i na~inu ulagawa sredstava za pokri}e tehni~kih rezervi i minimalnog garantnog fonda dru{tava za osigurawe (“Slu`beni glasnik” Republike Srpske broj 10/09) u pogledu upisa u zemqi{ne kwige. Na osnovu uvida u prezentovanu dokumentaciju tokom vr{ewa revizije smatramo da do zavr{etka revizije Dru{tvo nije steklo formalno - pravno vlasni{tvo nad cjelokupnom imovinom kojom raspola`e. Kao {to je objelodaweno u napomeni broj I 3, a imaju}i u vidu ~iwenicu da Dru{tvo nije obezbijedio pokri}e tehni~kih rezervi, koje na dan 31.12.2009. godine iznose 9.285.371 KM, u punom iznosu i da nepokriveni dio tehni~kih rezervi iznosi 5.770.056 KM, ovla{}eni aktuar je dao negativno mi{qewe na ulagawa sredstava za pokri}e tehni~kih rezervi i garantnog fonda na dan 31.12.2009. godine. Kao {to je navedeno u napomeni broj I 9, a prema mi{qewu aktuara na solventnost “Krajina osigurawa” a.d. negativno uti~u tri vrste rizika: Rizik osigurawa - prema nalazu aktuara Dru{tvo nije vr{ilo procjenu maksimalno mogu}e {tete (u daqem tekstu: MM[) i nije predavalo u reosigurawe vi{kove rizika koji prelaze maksimalni samopridr`aj Dru{tva. Imaju}i to u vidu, mo`e se konstatovati daje Dru{tvo u 2009. godini bilo izlo`eno izuzetno visokom riziku osigurawa. Rizik likvidnosti - ~iwenica je da Dru{tvo nema pokrivene tehni~ke rezerve plasmanima i da ima izuzetno visoke tro{kove sprovo|ewa osigurawa, negativno uti~e na likvidnost Dru{tva i a`urnost u isplati od{tetnih zahtjeva. Operativni rizik je vezan za probleme oko uvo|ewa novog softvera. Tako|e, neprocjewivawe MM[ i nepredavawe u reosigurawe rizika koji prevazilaze maksimalni samopridr`aj se mo`e svrstati u operativni rizik. Imaju}i u vidu navedeno, aktuar je konstatovao da je solventnost Dru{tva ugro`ena. Kao {to je objelodaweno u napomeni broj I 12, u bilansu stawa Dru{tvo je zajedno iskazalo rezervacije za nastale prijavqene {tete (osim {teta ZOIL-a) i rezervacije za nastale neprijavqene {tete u iznosu od 2.950.769 KM. Rezerve za nastale neprijavqene {tete iznose 1.066.720 KM, dok su rezerve za nastale prijavqene {tete (bez {teta ZOIL-a) evidentirane u iznosu od 1.884.050 KM. Da je Dru{tvo bilansno iskazalo rezervisawa za {tete ZOIL-a u iznosu 2.842.112 KM bio bi ostvaren gubitak u iznosu 2.831.588 KM. U Obrascu K, Dru{tvo iskazuje kapital u iznosu 6.037.455 KM samo zahvaquju}i vanbilansnom kwi`ewu rezervi za {tete ZOIL-a. Ukoliko bi Dru{tvo rezerve za {tete ZOIL-a prokwi`ilo bilansno, kapital Dru{tva bi iznosio 3.195.345 KM, {to je ispod zakonom definisanog minimuma za vrste osigurawa kojima se Dru{tvo bavi i ispod nivoa definisanog u ~lanu 9. stav 1. ta~ka 3. Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti dru{tava za osigurawe u Republici Srpskoj. U toku vr{ewa revizije zbog objektivnih okolnosti nismo uspjeli prikupiti dovoqno informacija da bismo izrazili mi{qewe o ovim ~iwenicama. Dru{tvo nije obezbijedilo pokri}e tehni~kih rezervi, koje na dan 31.12.2009. godine iznose 9.285.371 KM, u punom iznosu i da nepokriveni dio tehni~kih rezervi iznosi 5.770.056 KM. Ovla{}eni aktuar je izrazio negativno mi{qewe na ulagawa sredstava za pokri}e tehni~kih rezervi i garantnog fonda na dan 31.12.2009. godine Kao {to je objelodaweno u napomeni I 11, Dru{tvo je suprotno stavu 10. ~lan 9. Zakona o osigurawu od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osigurawima od odgovornosti sa odre|enim brojem osiguranika zakqu~ilo vansudsko poravnawe kojima su definisani naknadni rokovi izmirewa obaveze po osnovu {teta (najve}im dijelom je rije~ o {tetama osigurawa autoodgovornosti). Ukupan iznos ovakvih {teta je 259.912 KM i obaveze za ove {tete Dru{tvo je iskazalo na kontu Ostale kratkoro~ne finansijske obaveze 259.912 KM. Prema mi{qewu aktuara vansudske nagodbe ovakve vrste prema Zakonu su ni{tavne, te ovla{}eni aktuar smatra da iznos od 259.912 KM koji je kwi`en na kontu Ostale finansijske obaveze treba tretirati sastavnim dijelom obaveza za {tete. Zbog toga je Dru{tvo obavezno da u Obrascu [, [1 i [-AO ukqu~i i ove obaveze za {tete u ukupan iznos obaveza za {tete. Kao {to je objelodaweno u napomeni broj XII, na zahtjev “Krajina osigurawa” a.d. Bawa Luka, saglasno odredbama ~lana 20. Zakona o dru{tvima za osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik” Republike Srpske broj 17/05) i u skladu sa Pravilnikom o sadr`aju mi{qewa ovla{}enog aktuara (“Slu`beni glasnik” Republike Srpske broj 15/07), a tako|e i saglasno na~elima aktuarske struke aktuar je dao negativno mi{qewe. Negativno mi{qewe se obrazla`e slijede}im: Dru{tvo nije obezbijedilo pokri}e tehni~kih rezervi plasmanima na na~in kako je to propisano Pravilnikom o visini i na~inu ulagawa sredstava za pokri}e tehni~kih rezervi i minimalnog garantnog fonda dru{tava za osigurawe (“Slu`beni glasnik” Republike Srpske broj 10/09). Nedostaju}a sredstva za pokri}e tehni~kih rezervi iznose 5.770.056 KM.

1 A. SREDSTVA I STALNA SREDSTVA Nekretnine, postrojewa i oprema Biolo{ka imovina Ostala stalna materijalna sredstva Goodwill Ostala nematerijalna sredstva Ulagawa u nekretnine Ulagawa u pridru`ena pravna lica Ostali dugoro~ni plasmani Sredstva klasifikovana kao sredstva namijewena za prodaju Odlo`ena poreska sredstva II TEKU]A SREDSTVA Zalihe Dati avansi Potra`ivawa od prodaje i druga potra`ivawa Kratkoro~ni finansijski plasmani Gotovina i ekvivalenti gotovine Aktivna vremenska razgrani~ewa B. IZVORI SREDSTAVA I KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI^NOG PREDUZE]A II MAWINSKI INTERES III DUGORO^NE OBAVEZE Dugoro~ne finansijske obaveze Odlo`ene poreske obaveze Dugoro~na rezervisawa Dugoro~ne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima namjewenim za prodaju ili otu|ewe

2

3 20,789,881 18,250,321 12,946,342

38,431 2,000 5,263,548

0

17,804,060 18,187,148 16,230,658 10,866,506 10,926,679 10,629,611 0 0 0 0 0 0 38,431 0 0 0 2,000 0 5,263,548 236,895 0 0 0 0 1,573,402 7,320,642 4,007 4,217 0 0 1,065,157 748,221 33,029 452,365 221,605 4,968,512 249,604 1,147,327 17,804,060 18,187,148 8,852,563 10,076,646 0 0 420,000 0 420,000 0 0 0 0 0 0 0

2,539,560 4,007 2,031,315 33,029 221,605 249,604 17,804,060 8,852,563 420,000 420,000

966,158

966,158

0

0

OGLASI
Dru{tvo je i u 2009. godini zadr`alo izuzetno visoke tro{kove sprovo|ewa osigurawa. Tro{kovi sprovo|ewa osigurawa u 2009. godini su iznosili 5.497.187 KM ili 74,67% bruto premije ostvarene u 2009. godini. Nasuprot tome re`ijski dodatak je iznosio svega 2.210.411 KM. Visoki tro{kovi sprovo|ewa osigurawa su najve}im dijelom posqedica nepo{tovawa tarifnog sistema, {to daqe vodi nemogu}nosti pokrivawa tehni~kih rezervi plasmanima u skladu sa Pravilnikom o visini i na~inu ulagawa sredstava za pokri}e tehni~kih rezervi i minimalnog garantnog fonda dru{tava za osigurawe (“Slu`beni glasnik” Republike Srpske broj 10/09) i nea`urnosti u isplati {teta. Sprovo|ewe politike reosigurawa u 2009. godini od strane aktuara je ocijewena negativno. Dru{tvo nije vr{ilo procjenu MM[ kod rizika koji prevazilaze maksimalni samopridr`aj Dru{tva, niti je date rizike predavalo u reosigurawe. U 2009. godini je samo jedan imovinski rizik predat u reosigurawe po ekscedentnom reosigurawu. Na osnovu navedenog smatramo da stalnost poslovawa Dru{tva mo`e biti zna~ajno ugro`ena. EF REVIZOR d.o.o. Bawa Luka, Gajeva broj 12 Datum 24. maj 2010. godine Ovla{}eni revizor doc. dr Goran Radivojac

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 19

Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 82, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina U/l: 071-0-REG-06.002400 Osnovni sud Bawa Luka, Mati~ni broj: 1101315, PIB: 400958610001, JIB: 4400958610001

FABRIKA DUVANA BAWA LUKA UPRAVNI ODBOR Broj 8590/10 Datum: 08.07.2010. god. Na osnovu ~lana 304 stav 1, a u vezi ~lana 272 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS “ br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor Fabrike duvana a.d. Bawa Luka je na sjednici odr`anoj dana 08.07.2010. godine, donio

Mati~ni broj: 110033141 [ifra djelatnosti: 74300 Naziv preduze}a: KRAJINA KROS DOO Sjedi{te: BAWA LUKA JIB: 4402381230002 @IRO RA^UNI POSL. BANAKA: 5510010003406475: 5671622400000141

BILANS USPJEHA - skra}ena {ema
u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine u KM Iznos POZICIJA 1 POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Promjena vrijednosti biolo{ke imovine Promjena vrijednosti zaliha u~inaka Ostali poslovni prihodi Prihodi od pridru`enih preduze}a POSLOVNI RASHODI Nabavna vrijednost prodate robe Tro{kovi materijala Tro{kovi bruto zarada i naknada Tro{kovi amortizacije Gubici od obezvrje|ivawa stalne materijalne imovine Ostali poslovni rashodi Finansijski rashodi DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVAWA Porez na dobit NETO DOBIT (GUBITAK) PERIODA Dio koji pripada vlasnicima mati~nog preduze}a Dio koji pripada mawiskim vlasnicima Broj Note 2 Teku}a godina 3 448,936 420,511 28,425 407,941 5,498 284,127 Prethodna godina 4 129,451 129,392 59 39,897 1,690 24,590

ODLUKU
o sazivawu 1 vanredne sjednice Skup{tine akcionara Fabrike duvana a.d. Bawa Luka, za 09.08.2010. godine u prostorijama Fabrike duvana a.d. Bawa Luka (daqe: Dru{tvo), u Ulici Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 82, sa po~etkom u 12 ~asova. U slu~aju da se u zakazano vrijeme ne odr`i Skup{tina akcionara, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati isti dan sa po~etkom u 17 ~asova u istom mjestu. Za sjednicu Skup{tine predlo`en je slijede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara 1.1. Izbor Komisije za glasawe, 2.1. Izbor zapisni~ara, 3.1. Izbor ovjeriva~a zapisnika, 2. Usvajawe zapisnika sa 14 sjednice Sku p{tine akcionara Dru{tva; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o finansijskom poslovawu Dru{tva u 2009. godini sa mi{qewem nezavisnog revizora, 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Nadzornog odbora, 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Upravnog odbora, 6. Prijedlog Odluke o dono{ewu Statuta Dru{tva uskla|enog sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima RS (“Sl. glasnik RS”, br. 127/08158/09), 7. Prijedlog Odluke o usvajawu Poslovnika o radu Skup{tine akcionara, 8. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, 9. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora, 10. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora, 11. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Odbora za reviziju. 12. Prijedlog Odluke o imenovawu internog revizora. Ova Odluka o sazivawu Skup{tine akcionara Dru{tva, sa prijedlogom dnevnog reda je objavqena na Internet stranici Dru{tva www.fdbl.ba Sve informacije i materijale predlo`ene dnevnim redom akcionari mogu dobiti li~no u sjedi{tu Dru{tva, svakim radnim danom od 9 do 15 ~asova. Pozivaju se svi akcionari, fizi~ka i pravna lica da li~no ili putem punomo}nika ili glasawem pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine Dru{tva. Punomo} fizi~kih lica mora biti ovjerena od strane notara ili nadle`nog organa uprave, a punomo} pravnog lica pe~atom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica. Uz prijavu o u~e{}u u radu skup{tine Dru{tva punomo} se mora dostaviti najkasnije tri dana prije odr`avawa Skup{tine Dru{tva. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

89,899 28,417 40,995 4,362 36,633

13,617 89,554 89,554

U Bawa Luci Dana 28.02.2010. Lice odgovorno za sastavqawe bilansa Nada Despot Licenca br. SR-1135/10 Direktor Milan Mihajilo * Ako je smawewe zaliha u~inaka iznad poslovnih prihoda perioda, razlika sa poslovnim rashodima perioda ~ini poslovni gubitak Mati~ni broj: 1494678 [ifra djelatnosti: 66030 Naziv preduze}a: KRAJINA OSIGURAWE A.D. Sjedi{te: BAWA LUKA JIB: 4402381230002 @iro ra~uni kod poslovnih banaka: 5510010003406475, 5671622400000141 BILANS STAWA - skra}ena {ema na dan 31.12.2009. godine Broj Note Iznos teku}e godine Bruto

FABRIKA DUVANA a.d. BAWA LUKA UPRAVNI ODBOR Broj: 8591/10 Datum: 08.07.2010.
u KM

POZICIJA 1 A. SREDSTVA I STALNA SREDSTVA Nekretnine, postrojewa i oprema Biolo{ka imovina Ostala stalna materijalna sredstva Goodwill Ostala nematerijalna sredstva Ulagawa u nekretnine Ulagawa u pridru`ena pravna lica Ostali dugoro~ni plasmani Sredstva klasifikovana kao sredstva namijewena za prodaju Odlo`ena poreska sredstva II TEKU]A SREDSTVA TEKU]A IMOVINA Dati avansi Potra`ivawa od prodaje i druga potra`ivawa KRATKORO^NA POTRA@IVAWA Gotovina i ekvivalenti gotovine Aktivna vremenska razgrani~ewa B. IZVORI SREDSTAVA I KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI^NOG PREDUZE]A II MAWINSKI INTERES III DUGORO^NE OBAVEZE Dugoro~ne finansijske obaveze Odlo`ene poreske obaveze Dugoro~na rezervisawa Dugoro~ne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima namjewenim za prodaju ili otu|ewe IV KRATKORO^NE OBAVEZE Obaveze prema dobavqa~ima i druge obeveze Kratkoro~ne finansijske obaveze Teku}i dio dugoro~nih finansijskih obaveza Teku}e obaveze za porez na dobit Pasivna vremenska razgrani~ewa Kratkoro~ne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima namjewenim za prodaju ili otu|ewe
U Bawa Luci Dana 28.02.2010. Lice odgovorno za sastavqawe bilansa Nada Despot Licenca br. SR-1135/10 Direktor Milan Mihajilo

Iznos prethodne godine Ispravka Neto (4-5) (po~etno vrijednosti stawe) 4 0 0 5 732034 420000 0 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 312034 0 4394 152086 147857 7697 0 732034 133701 0 420000 420000 0 0 0 178333 26413 0 147857 4063 0 0 6 109188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109188 0 0 0 104526 4575 87 109188 106191 0 0 0 0 0 0 2997 0 0 0 0 0 0

SVIM AKCIONARIMA FABRIKA DUVANA a.d. BAWA LUKA PREDMET: Obavijest o prijedlogu novog Statuta Dru{tva i prava nesaglasnih akcionara. Odlukom Upravnog odbora sazvana je I vanredna sjednica Skup{tine akcionara, kojom je utvr|en i prijedlog dnevnog reda za I vanrednu Skup{tinu akcionara, U dostavqenom prijedlogu dnevnog reda nalazi se i prijedlog novog Statuta, kao osniva~kog akta Dru{tva te prijedlog odluke o usvajawu istog. Ovim Upravni odbor izjavquje da se novi Statut Dru{tva donosi radi uskla|ivawa istog sa Zakonom o privrednim dru{tvima, {to ste mo`e vidjeti iz predlo`enog dnevnog reda. Tako|er Vas obavje{tavamo da, ukoliko `elite, po pravu nesaglasnih akcionara, imate mogu}nost na naknadu vrijednosti Va{ih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. To zna~i da svaki akcionar mo`e da tra`i od Dru{tva pla}awe iznosa jednakog tr`i{noj vrijednosti wegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdr`i od glasawa za promjene osniva~kog akta Dru{tva, a sve u skladu sa odredbom ~lana 435. Zakon o privrednim dru{tvima. S po{tovawem. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

2

3 732034 420000

420000

312034 4394 152086 147857 7697 732034 133701 420000 420000

0

0

0

178333 26413 147857 4063

20 petak, 9. jul 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

6

dje~aka

7

djevoj~ica

Novi nesporazumi mje{tana ulice Drage Mali}a

Zbog bespravnog nasipawa zemqe kazne od 1.100 KM
Na poziv stanarke kamioni su istresli zemqu, a poslije intervencije na{ih de`urnih ekipa zemqa je uklowena, rekao Radulovi}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" 218-264

Predsjednica Upravnog odbora ZEV-a u ulici Drage Mali}a 13 \uja Vrhovac bi}e ka`wena sa 100 maraka zbog toga {to je bez odobrewa nadle`nih organa nalo`ila istresawe pet kamiona {qunka, zemqe i gra|evinskog otpadnog materijala na zelenu povr{inu u ulici Drage Mali}a. Tako|e, i pet privatnih prevoznika koji su dovezli kamione zemqe bi}e ka`weni sa po 200 maraka, {to je ukupno 1.100 KM. Ovo je “Glasu Srpske” potvr|eno u bawalu~koj Komunalnoj policiji. - Na poziv gra|ana Komunalna policija je intervenisala i utvrdila kr{ewe

Odluke o komunalnom redu. Naime, na poziv pomenute stanarke kamioni su istresli zemqu, a poslije intervencije na{ih de`urnih ekipa zemqa je uklowena, {to su u~inili oni koji su je i dovezli - rekao je zamjenik na~elnika Komunalne policije Ne|eqko Radulovi}.

GRADSKA UPRAVA osu|uje samovoqu pojedinaca
U Administrativnoj slu`bi grada isti~u da je bila opravdana intervencija nadle`nih organa, u ovom slu~aju Komunalne policije, koja je zadu`ena za odr`avawe komunalnog reda u gradu. - Nijedan gra|anin

Prevoznici koji su dovezli zemqu morali da je uklone

FOTO: GLAS SRPSKE

Bawaluke ne mo`e samovoqno da ure|uje ili bilo {ta drugo da radi na javnim povr{inama. Zna se ko je zadu`en za to rekao je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}. \uja Vrhovac isti~e da je zemqu namjenski naru~ila

kako bi se zelena povr{ina na kojoj su nekada bile izgra|ene nelegalne stepenice vratila u prvobitno stawe, i to po regulacionom planu iz 1977. godine. - @eqela sam da vratim privatnost zgradi u ulici Drage Mali}a broj 13 i

zatvorim taj bespravno podignut prolaz, kojim dnevno pro|e 2.000 qudi. Po~eo je da se slije`e beton, okupqala se svakakva omladina, koja je pravila probleme tokom no}i. Ovo je slijepa ulica i taj prolaz mora biti zatvoren - kazala je Vrhov~eva.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 21

Sjednica Skup{tine grada 14. jula
Redovna sjednica Skup{tine grada Bawaluka zakazana je za srijedu, 14. jul, sa po~etkom u 9.30 ~asova. - Na sjednici }e, izme|u ostalog, biti raspravqano o prijedlogu odluke o dodjeli stipendija u~enicima sredwih {kola i studentima, o reviziji Regulacionog plana Okru`nog zatvora u Bawaluci, te o utvr|ivawu prosje~ne kona~ne gra|evinske cijene - stoji u dnevnom redu 24. sjednice Skup{tine grada. N. L.

Komarci i daqe prave probleme Bawalu~anima, a iz “Eko Bela“ poru~uju

GRADSKE VIJESTI

Obnova ambulante u Karanovcu prioritet
O~ekujemo da rekonstrukcija ambulante u Karanovcu uskoro po~ne jer nam je to prioritet. Nadamo se da }e to biti tokom qeta kako bi stanovni{tvo na{e mjesne za je dni ce u {to sko ri je vri je me do bi lo po ro di ~nog qekara. Ovo je “Glasu Srpske“ izjavio predsjednik Savjeta gra|ana mjesne zajednice Karanovac Bo{ko Vuksan. - Ve} dugo `iteqi MZ Karanovac ali i nekoliko okolnih naseqa prinu|eni su da putuju 11 kilometara do prvog qekara. Zbog toga nam je toliko zna~ajno da se obnovi ambulanta koju smo imali ali je zbog neuslovnog objekta zatvorena. Iskreno se nadamo da bi rekonstrukcija i adaptacija trebalo da budu zavr{eni do kraja ove godine - istakao je Vuksan. R. K.

Slijedi zapra{ivawe iz aviona

Parastos poginulim borcima MZ Zalu`ani
Parastos poginulim borci ma Od bram be nootaybin skog ra ta mje sne zajednice Zalu`ani bi}e odr`an u subotu u 10.30 ~asova u Domu kulture, saop{te no je ju ~e iz Bo ra ~ke or ga ni za ci je gra da Bawaluka. - Parastosu }e da prethodi prijem za porodice pogi nu lih bo ra ca Voj ske Republike Srpske. Na ovaj na~in `elimo jo{ jednom da odamo po~ast na{im saborcima i poru~imo da ih nikada ne}emo zaboraviti. Po sli je pa ras to sa po lo `i}emo cvije}e i zapaliti svije}e za sve one koji su polo`ili `ivote na oltar otaybine - navedeno je u saop{tewu. R. K.

zapra{ivawe grada idu}e sedmice
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Po~etkom ovog mjeseca po~eli smo raditi avionsko zapra{ivawe komaraca, ali nam vrijeme nije i{lo na ruku. Me|utim, ide toplije vrijeme koje nam omogu}ava da zavr{imo zapra{ivawe, kazao je [u{war
Glavna akcija zapra{ivawa komaraca iz aviona na podru~ju grada bi}e po~etkom sqede}e sedmice jer su se poboq{ali vremenski uslovi za sprovo|ewe ovih aktivnosti. Devet ekipa preduze}a “Eko Bel” po~e}e s avionskim zapra{ivawem ovih insekata, ali i wihovim tretirawem sa zemqe. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ direktor ovog preduze}a Vladimir [u{war. - Tokom petog i {estog mjeseca radili smo larvicidne tretmane i tada su na{e ekipe prvo tretirale najugro`enija podru~ja u gradu, ali i naseqa uz Vrbas, kao {to su ^esma, Debeqaci, Ada, Zalu`ani... Po~etkom ovog mjeseca po~eli smo raditi avionsko zapra{ivawe komaraca, ali nam vrijeme nije i{lo na ruku tako da smo bili prinu|eni privremeno da zaustavimo ove aktivnosti. Me|utim, ide toplije vrijeme, koje nam omogu}ava da zavr{imo ovu vrstu zapra{ivawa. Zamolio bih gra|ane za strpqewe jer i ~inimo sve {to je u na{oj mo}i da suzbijemo komarce - istakao je [u{war. iz Gradske uprave - pojasnio je [u{war. Iz bawalu ~kog Do ma zdravqa preporu~uju nano{ewe na ko`u raznih krema i losiona koji {tite od ugriza komara ca i krpeqa te no {ewe duboke obu}e prilikom boravka u prirodi. - Poslije boravka na otvorenom potreban je detaqan pregled da bi se utvrdilo da li je do{lo do ujeda - re~eno je iz Doma zdravqa. Stanovnik Ko~i}evog vijenca Tihomir Crnoga}a istakao je da se u ovom bawalu~kom nasequ ne mo`e `ivjeti od komaraca. - Vidio sam ekipe preduze}a zadu`enog za uni{tavawe komaraca na terenu i ~iwenica je da qudi rade svoj posao, ali se efekat ne osjeti jer su komarci brojni, kako na zelenim povr{inama tako i u na{em nasequ - rekao je Crnoga}a. Mje{tanin Ade Vojo Simi} ka`e da ga je prije nekoliko dana ugrizao krpeq i da ga na vrijeme nije opazio ko zna koje bi komplikacije imao. - Dok sam se tu{irao, primijetio sam neko zadebqawe na ko`i i kada sam shvatio da je krpeq, odmah sam oti{ao u Hitnu pomo} da mi to odstrane rekao je Simi}.

OD GRADSKE uprave zavisi uni{tavawe krpeqa
Bawalu~ani se ve} du`e vrijeme `ale i na pove}an broj krpeqa, kako u u`em gradskom jezgru tako i u prigradskim naseqima. Mnogi od wih su telefonom zvali redakciju “Glasa Srpske“ kako bi se `alili na najezdu ovih insekata i kako bi dobili informaciju o tome da li }e se ove go di ne ra di ti i{ta na suzbijawu i uni{tavawu ovih opasnih `ivotiwa. - Jo{ ne znamo da li }emo po~eti s akcijom uni{tavawa krpeqa jer nismo dobili nalog

Sredstva
Iz Odsjeka za javnost u Administrativnoj slu`bi grada saop{teno je da su iz buxeta grada izdvojena sredstva za akcije dezinsekcije. - Za potrebe suzbijawa insekata predvi|ena su nov~ana sredstva u iznosu od 115.000 KM - kazala je {ef Odsjeka za odnose s javno{}u u Administrativnoj slu`bi grada Nevena Podri}-Blagojevi}.

MATI^NI URED
Ro|eni:
David Miki}, sin Rado va na i Sla vi ce; \or |e Zori}, sin Zorana i Marti ne; Te odo ra Mi le ki}, k}i Bo ja na i Swe`a ne; Milo{ Tepi}, sin Sini{e i Biqane; Tamara Maksimovi}, k}i Predraga i Gospave; \or|e Mali}, sin Jovice i Aleksandre; Irina Are`ina, k}i Deana i Sawe; Damjan Babi}, sin Daniela i Meline.

22 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Barda~a-Srbac

Miroslav Krle`a, GOSPODA GLEMBAJEVI

Karlos Ruiz Zafon, LA SOMBRA del VIENTO
FOTO: A. ^AVI]

Po~ela [kola slikawa
SRBAC – U okviru 27. saziva barda~ke kolonije po~ela je sa radom [kola slikawa koju poha|a 12 dje~aka i djevoj~ica iz cijele srba~ke op{tine. Sa mladim talentima radi magistar slikarstva Vojislav Tanasijevi} iz Beograda. - Po{la sam u [kolu slikarstva na Barda~i po nagovoru moje nastavnice likovnog vaspitawa Danijele Vidakovi} i nisam se pokajala, jer je zaista nezaboravno iskustvo gledati akademske slikare koji prenose svoje impresije na slikarsko platno - rekla je u~enica devetog razreda Osnovne {kole “Jovan Jovanovi} Zmaj“ Srbac Qiqana Tovilovi}. Radovi mladih umjetnika sa barda~ke kolonije bi}e izlo`eni u prostorijama srba~ke osnovne {kole na po~etku nove {kolske godine. D. J.

Izlo`ba Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske

[kola slikawa

Prijedorsko kulturno qeto
PRIJEDOR - U okviru manifestacije “Kulturno qeto 2010“ ju~e je na prijedorskom {etali{tu Muzej Kozare organizovao izlo`bu na otvore nom pod na zi vom “Prijedor, nekad i sad“. Direktor Muzeja Milenko Radivojac rekao je da je rije~ o izboru iz fundusa 160 starih i novih fotografija koje prikazuju razvoj grada u posqedwih 100 godina. On je naveo da se na 16 panoa, postavqenim na {tafe-

Fotografije na otvorenom
larijama, nalaze stare fotografije izme|u dva svjetska rata i da su nove fotografije snimane iz istog ugla kao i stare, tako da posjetioci izlo `be mo gu da vi de pro {lost gra da, pro mje ne, ali i `equ wegovih stanovnika za stalnim razvojem. - Htjeli smo da iza|emo me|u gra|anstvo i da one starije pod sje ti mo, a mla |i ma poka`emo kako se to grad razvijao, rekao je Radivojac. S. T.

Mali ~itaoci zavrtjeli globus
radove nastale na ovim radionicama. Mali{ani su na interesantan na~ina na panoima prikazali kako izgledaju gr~ka, aste~ka, eskimska kultura, {to je rezultat radionice “Zavrti globus“.

PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Kroz biblioteku su pro{etali gusari sa kov~ezima blaga, Pipi Duge ^arape, Betmen, Spajdermen, Crvenkapa, ~arobnice, vile, Havajke, djevoj~ice sa karnevalskim krinkama...
Kroz biblioteku su pro{etali gusari sa kov~ezima bla ga, Pi pi Du ge ^a ra pe, Betmen, Spajdermen, Crvenkapa, ~arobnice, vile, Havaj ke, dje voj ~i ce sa kar nevalskim krinkama.... - Izlo`bu smo priredili da bismo pokazali {ta su djeca nau~ila na radionicama. Radovi su interesantni i raznoliki. Djeca su zaista aktivno u~estvovala na svakoj radionici - rekla je bibliotekar Tatjana Miqevi}, voditeq radionice “Zavrti globus“.

BAWALUKA - Izlo`ba dje~ijih radova sa etnolo{ke ra di oni ce “Za vrti globus“, kao likovne i radionice za izradu rukotvorina otvorena je u srijedu uve~e u Dje~ijoj biblioteci “Borik“ u Bawaluci. Ri je~ je o bi bli ote ci koja djeluje u okviru Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. ^lanovi Dje~ije biblioteke “Borik“ na izlo`bi su pred sta vi li za nimqive

Nagrade
Mali{ani koji su imali najboqe maske nagra|eni su kwigama. Matea Jamizovi} dobila je nagradu za masku Havajke, Nikola Joki} odu{evio je `iri “pretvoriv{i“ se u Robina Huda, a Nina Guzijan dobila je nagradu kao jedinstvena Crvenkapa. - Sva djeca su se zaista potrudila oko maskenbala i `iriju nije bilo lako da odabere samo tri najboqe maske - ka`e Tatjana Miqevi}.

MASKENBAL ma{te i radosti
Uz izlo`bu je organizovan i maskenbal gdje su se djevoj~ice i dje~aci utrkivali ko }e imati ma{tovitiju i upe~atqiviju masku i kostim.

Izlo`ba u Prijedoru

“Samrtajm festivala“

Bek odsvirao kraj
BEOGRAD - Britanski gitarista, nekada{wi ~lan grupe “Jardbrds”, Yef Bek izvanrednim koncertom pred oko tri hiqade qudi u Cen tru “Sava“ zatvorio je u srijedu tra di ci onal ni “Sa mrtajm festival“, javqa Tanjug. Bek je tokom jednoipo~asovnog nastupa predstavio Beogra |a ni ma svoj no vi al bum “Emoussn end komoussn“. U pratwi odli~nih muzi~ara - yez i rok klavijaturiste Yejsona Rabela, talentovane bas gitaristkiwe Ronde Smit i bubwara Narade Majkl Voldena, Bek je pokazao za{to ga sma tra ju je dnim od naj ve }ih gitarista svih vremena. Xef Bek

Pohvale filmu Sr|ana Koqevi}a
BEO GRAD - Pu bli ka i filmski kriti~ari pozitivno su ocijenili novi film Sr|ana Koqevi}a “@ena sa slomqenim no sem“, ko ji je ovih da na pri ka zan na 45. In ter na ci onal nom fil mskom festivalu u Karlovim Varima, saop{tio je distribu ter “Tak”, pre ni je le su agencije. Vode}i filmski kriti~ar fil mskog ma ga zi na “Skrin dejli“ Mark Adams je napisao da je “zanosna i intrigantna Koqevi}eva drama na momente posebno dirqiva

Me|unarodni festival u Karlovim Varima
kati u filmsku pri~u“. - Ovaj film zaslu`uje da bude prikazivan na festivalima i da se pa`wa zaslu`eno usmjeri na glavne glumce, Neboj{u Glogovca, Anicu Dobru i Branku Kati} - ocijenio je Adams. Po mi{qewu kriti~ara “Holivud reportera“ Reja Bene ta, Koqevi }ev film je “visprena i na neki na~in

ZANOSNA i intrigantna drama
pri~a o tome kako jedan incident mo`e da prouzrokuje niz doga|awa, koji se mogu ut-

izvrnuta pri~a o tome kako suicidna majka i wena napu{tena beba mogu povezati potpune strance i dovesti do neo~ekivanih obrta“. “@ena sa slomqenim nosem“ je drugi film autora “Sivi kamion crvene boje“, koji je imao uspje{nu distribuciju u Evropi i u Srbiji, a osvojio je 11 me|unarodnih i 13 doma}ih nagrada.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 23

Dokumentarac o “Bijelom dugmetu“ premijerno na Pali}u
BEOGRAD - Dokumentarni film “Bijelo dugme“ Igora Stojmenova, o istoimenoj jugoslovenskoj rok grupi, bi}e premijerno prikazan 23. jula u Subotici, u okviru 17. festivala evropskog filma, najavili su organizatori. Film otkriva kako se vrlo specifi~na komunisti~ka zemqa biv{a Jugoslavija, nosila sa uticajima koje je na wu imala zapadna pop kultura, a sve to kroz prizmu najve}eg rok benda isto~ne Evrope - “Bijelog dugmeta“.

U posqedwe vrijeme ne mogu da ~ujem dobru rok muziku na ovim prostorima. Ima svega tehno, elektronika, etno, turbo folk, ali kvalitetno ura|enog i inspirisanog rokenrola nema, rekao Stefanovski
RAZGOVARAO: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Nema vi{e pravog rokenrola
Vlatko Stefanovski, muzi~ar
"LEB SI SOL"
atipi~na grupa

Vijesti
Lakta{i

Petar Kraq na bazenu
LA KTA [I - U okvi ru manifestacije “Lakta{ko qeto” ve~eras }e se odr`ati pred sta va “@i veo `i vot Tola Manojlovi}“, saop{teno je iz Turisti~ke organizacije Lakta{a. Dodali su da }e se predstava odr`ati na otvorenom bazenu u Lakta {i ma, a gla vni lik u predstavi je poznati glumac Petar Kraq. Koncert etno ansambla “Slatka frula” odr`a}e su u subotu u 21 ~as tako|e na otvorenom bazenu. M. Mi.

Los An|eles

Vrijeme u kojem `ivimo nije sjajno za rok muziku. Nekada{wi ju rok je bio sila u evrop skim raz mje ra ma. Ta kvih kreativaca i pojedinaca i bendova, na`alost, vi{e nema. Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske“ Vlatko Stefanovski, muzi~ar koji je trajno obiqe`io epohu rok scene biv{e Jugoslavije. Vo|a nekada{we grupe “Leb i sol” sa svojim triom priredio je jedinstven muzi~ki doga|aj trebiwskoj publici. GLAS: Postoje li neke na zna ke da }e se ~la no vi gru pe “Leb i sol“ po no vo okupiti? STEFANOVSKI: Nema vi{e razloga da se okupqamo. Prije ~etiri godine napravili smo dvadesetak koncerata da bi podsjetili publiku na ono {to smo nekada radili. To je bilo veoma uspje{no. Na `a lost, dva ~la na

Vupi Goldberg na Vest endu
LOS AN\ELES - Ameri~ka glumica Vupi Goldberg igra}e u avgustu na Vest endu u komadu zasnovanom na wenom filmu “^asne sestre u akciji“, objavio je list “Va ra je ti“. Glu mi ca je i producentkiwa komada, zasnovanog na filmskoj komediji iz 1992. U komadu }e igrati ~asnu sestru sa kojom se junakiwa filma, pjeva~ica, skriva od mafije. Vupi Goldberg je u filmu igrala pjeva~icu, a tu ulogu u komadu preuze}e Patina Miler.

Vlatko Stefanovski

FOTO: GLAS SRPSKE

Bluz
Snimio sam bluz album prije dvije godine “Thunder form the blue sky“ koji, na`alost, nije objavqen u BiH i Srbiji. Na ovom albumu je gostovao moj idol, jedan od najve}ih svjetskih gitarista Jan Akerman. Sa wim sam uradio dvadesetak koncerata i bilo je sjajno. Bluz smo apsolvirali. I uvijek ga rado sviram!

benda nastavili su da rade pod ime nom gru pe “Leb i sol“, a to je nepo{teno. To nije bio dogovor. Ja ve} dvadesetak godina solo radim, snimam albume, sara|ujem sa mnogim muzi~arima, snimam razne projekte od rok muzike do klasike. Na kraju krajeva ne mogu ~itav `ivot da radim sa istim qudima. GLAS: Kako Vam iz ove per spe kti ve iz gle da rad grupe “Leb i sol“ i wena pozicija na rok sceni biv{e Jugoslavije? STEFANOVSKI: Bili smo stvarno atipi~ni. Kad smo po ~e li da svi ra mo na festivalima u Opatiji, ili Subotici, bilo je kao da smo pali s Marsa. Na{a muzika je bila toliko druga~ija od ono ga {to su svi ra li rok ben do vi iz Bo sne, Srbi je, Hrvatske... Nismo bili uporedivi ni sa ~im. Uglavnom su harali hard-rok bendovi sa prizvukom. Ali, onda se pojavio i pank i malo razmrdao dominaciju tih hard rok ben-

do va, mu zi ~ki je po mje rio stva ri, udaqio rok od tih fol klor nih zvu ko va, pa se pank nastavio u wu vejv i tako daqe, a mi smo konstantno bili atipi~ni. I daqe nismo imali s kim da se uporedimo.

AKO nema{ truba~a zaboravi na uspjeh
GLAS: [ta trenutno radite? STEFANOVSKI: Trenutno snimam album i privodim ga kraju. Sla`em kockice i bi}e rok orijentisan. Na`alost, u posqedwe vrijeme ne mogu da ~ujem dobru rok muziku na ovim prostorima. Ima svega tehno, elektronika, etno, tur bo folk. Ali kvalitetno ura|enog i inspirisanog rokenrola nema. GLAS: Ka kvo je Va {e mi{qewe o sada{woj rok sceni? STEFANOVSKI: Vjerujte mi, ne znam ko je ostao.

Pojedini su se prebacili na etno-muziku. Neki “vrte“ svoje stare hitove, a drugi su prestali da se bave muzikom. GLAS: Od prvih koraka u karijeri koketirali ste sa etno-motivima? STEFANOVSKI: Bilo je i rijetko i rizi~no ubacivati folk elemente u rok muziku u to vrijeme. Folklor je bio “aut“, hard rok bendovi su carovali. Ja sam vrlo mlad uletio u cijeli taj muzi~ki svijet. Ba{ sam bio klinac kad sam po~eo da sviram sa grupom Breg koja je bila vrlo ozbiqan projekat, ali ve} tu smo svirali u fussion maniru, koristili motive iz narodne muzike Makedonije. Kad slu{am danas sebe kako sam svirao sa 20 godina, ne mogu da se na ~u dim ka ko sam ne ke stvari savladao. Mlad umjetnik posti`e nevjerovatne stvari, zapravo. ^ujem, me|utim, i kako sam ve} tu u{ao duboko u folklor i tradiciju, ali na potpuno nesvjesnom nivou. To je vrlo ~udno. To

nije bio neki plan da se ostva ri ve li ki us pjeh, da se osvoji tr`i{te. To je provocirawe tradicije i poku{aj da joj se ne{to doda, ne{to moje. Da joj se ne{to uzme i da joj se ne{to da. Da se ne obere povr{ina te tradicije i da se na tome zaustavi, nego da se prodre dubqe u wu. Da se vidi {ta tamo ima, u toj dubini. To sam ja radio sve ove godine. GLAS: [ta mi sli te o trendu etno-muzike? STE FA NOV SKI: Ako }emo oko truba~a da ka`em da sam sa bubwarom Lalom Kova~evim, koji izolovano od muzike `ivi na Hvaru, i sa truba~ima Feata Sejdi}a i sa frula{ima i Pagankama, pri je 25 go di na i{ao po Evropi na yez festivale. To je bilo polovinom osamdesetih godina pro{log vijeka i bili smo senzacija. Pru`ili smo ne{to apsolutno novo, ori gi nal no. Sa da ako truba~e nema{, na sve zaboravi.

London

Prodata Tarnerova slika
LONDON - Slika Vilijama Tarnera “Moderni Rim Kampo Va~ino“ prodata je u srijedu u Londonu za 35,7 miliona evra, {to je rekordna cijena za djela tog engleskog umjetnika, saop{tila je aukcijska ku}a “Sotbi“, javile su agencije. Prethodni rekord dr`ala je slika iz Tarnerove italijanske serije “Guide~a, “La Donna della Salute and San Giorgio“, prodata u aprilu 2006.

Pariz

Izlo`ba u LTG galeriji

Me|unarodni festival

“Zapisi iz [panije“
BAWALUKA - Izlo`ba slika “Zapisi iz [pa ni je“ sli kar ke Mir ja ne Lu ~i} bi }e otvorena ve~eras u 20 ~asova u bawalu~koj LTG galeriji. Mirjana Lu~i} je ro|ena Sarajka, a u rodnom gradu je diplomirala na Akademiji liko vnih umje tnos ti i na Fi lo zof skom fakultetu, postdiplomske studije zavr{ila je u klasi profesora Milivoja Unkovi}a. Umjetnica od 1992. godine `ivi u [paniji, gdje na fakultetu “Universidad popular“ predaje crtawe i slikawe. - Mirjanini crte`i i slike posjeduju jednu eruptivnu stvarala~ku energiju modernog umjetni~kog izraza, koji bi se najjednostavnije mogao definisati kao neoekspresioni zam - za pi sao je pro fe sor Milivoj Unkovi}. A. R.

"Kratkofil" u avgustu
BAWALUKA - Me|unarodni festival kratkog filma “Kratkofil“ bi}e odr`an krajem avgusta u Bawaluci. Ovo je saop{teno iz direkcije festivala, gdje su istakli da ovogodi{wi “Kratkofil“ ne}e imati takmi~ar ski ka ra kter i tra ja }e dva dana. - U okviru revijalnih projekcija bi}e prikazana neka od najboqih ostvarewa kratke forme iz ove i prethodne godine, ali i dugometra`ni filmovi koji su, svaki na svoj na~in, obiqe`ili 2009. go di nu i ko ji su pos ti gli izuzetan uspjeh na me|unarodnim festivalima, naro~ito kod publike - najavili su iz direkcije “Kratkofila“. Program i spisak filmova bi}e naknadno objavqeni. A. R.

Miloska Venera u Luvru
PARIZ - Miloska Venera, draguq gr~ke umjetnosti iz 120. godine prije nove ere, ponovo je izlo`ena u pariskom Luvru poslije vi{e mje se ~ne res ta ura ci je kojom je mermernoj statui vra}en prvobitni sjaj, javile su agen ci je. Uz “Mo na Lizu“ centralni eksponat naj po sje }e ni jeg mu ze ja na svi je tu, Mi los ka Ve ne ra smje{tena je u velikoj sali namijewenoj samo woj.

24 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ONI MORAJU UMRETI (Krvava falanga)

(12)

DANIJEL P. MANIKS

Gladijatori protiv slonova i leoparda
gladijatora svih vrsta i svakovrsna oru`ja, a svetina je poznavala svaku od tih vrsta gladijatora i gotovo svakog gladijatora pojedina~no. U to su doba gladijatori bili jo{ uvek veoma uve`bani profesionalni borci, stra{no ponosni na svoj poziv. Za sobom su imali ve li ku i du gu tra di ci ju. Ta ko su se stotinu godina pre ovih doga|aja iskazali gladijatori Marka Antonija, obu~avani da u~estvuju u borbama koje su trebale da proslave pobedu nad Cezarom Avgustom. Ovi su qudi ostali verni svome gospodaru i onda kada su ga vlastite regularne jedinice napustile. Formirali su sna`nu vojnu jedinicu i poku{ali dopreti do Marka Antonija u Egiptu. Kada nisu uspeli da prona|u brodove koji bi ih tamo prevezli, uputili su svom gospodaru poruku podsti~u}i ga na povratak. Marko Antonije je, me|utim, ostao uz Kleopatru. Druge su grupe gladijatora delovale kao carska telesna stra`a. Zna~ajan gladijator bio je jo{ uvek najpoznatija li~nost u carstvu. - Ako Malcen ka`e da je danas hladno, o tome }e pri~ati celi Rim - pisao je Horacije s gor~inom. Neron je zatra`io da mu grobnicu ukrase reqefima s prikazima Pertaitesovih pobeda. Deca su po zidovima ispisivala imena ~uvenih gladijatora, a kr~mari ve{ali natpise poput: - Ovde je ru~avao Tertrait. Ali i ova, od svih profesija najhrabrija i najstra{nija, bila je tako|e zahva}ena bole{}u. Ona se prvo ogledala u borbama gladi ja to ra s divqim zve ri ma. Pom pej je gladijatore suprotstavio slonovima, a car Klaudije, kowanike leopardima.Neron je naterao Pretorijance da se tuku s ~etiri stotine medveda i tri stotine lavova.

Gladijatori su bili veoma uvje`bani profesionalni borci, stra{no ponosni na svoj poziv. Za sobom su imali veliku i dugu tradiciju. Ona se prvo ogledala u borbama gladijatora s divqim zvijerima. Pompej gladijatore suprotstavio slonovima, a car Klaudije, kowanike leopardima ^ovjek je mogao biti osu|en na arenu samo zbog pqa~ke, bogohuqewa, neposlu{nosti ili ubistva. U sjajnim oklopima i opremi, gladijatori pru`ali uzbudqivu sliku

Vreme je ve} poodmaklo i stigao je ~as glavne predstave dana. Budu}i da je sunce ve} za{lo iza gledali{ta, postalo je sve`ije i poslu`iteqi su krenuli na jarbole da smotaju tendu. Kad su je smotali, uvis je suknuo pregrejani vazduh i po~eo da sna`no mlatara za{titnim pokriva~em, ote`avaju}i poslu `i teqima po sao. Za ~u li su se uz da si olak{awa i gledali{te je opustelo. …Predvo|eni svira~ima, u arenu su umar{irali gladijatori i, odmah su do{li na otvoreno i razvukli se po ~itavoj areni. Zatim su odali pozdrav carskoj lo`i i mladom organizatoru koji je bio zaokupqen kla|ewem sa svim i svakim oko sebe. Borba gladijatora je bila jedini deo igara u kojem je bole{qivi mladi} u`ivao. On se, poput svih patricija, smatrao vrsnim poznavaocem mu{kih ve{tina. Gomila je bila veoma pristrasna. - @iveli Puteqani! - Dole Pompejani i Pitekusani! ovakvim je povicima gledali{te do~ekivalo razli~ite grupe gladijatora.

slali na divqe zveri - ukoliko se nije radilo o uve`banim bestijarima kod kojih je rizik bio sigurno ne{to ve}i nego kod dana{wih toreadora - stopa smrtnosti iznosila je devedeset pa ~ak i sto odsto. Pod ovakvim uslovima, velika cena koja je ulagana u stvarawe vrsnog gladijatora, imala je jednako malo opravdawa koliko i ulagawa u boksera za kojeg se zna da }e biti ubijen u prvoj ili drugoj borbi.

Gladijatori vrlo tra`eni
Kao posledica ovog, sve i svja mo`e da postane gladijator. Tako je ~ovek mogao biti osu|en na arenu samo zbog pqa~ke, bogohuqewa, neposlu{nosti ili ubistva. Ali uz ovaj promet, kome su uzrok bile borbe sa `ivotiwama, potra`wa za gladijatorima nadvisila je ponudu. U sudnicama je najobi~nija od svih osuda postala - osu|en na arenu. Kako je svetina postajala sve ravnodu{nija prema dobroj borbi ma~evima, svaki je ka`wenik, nabiv{i mu oklop, mogao biti uguran u arenu. Flama bi se verovatno zgrozio pri nastupu nekih od ovih qudi. Me|utim, jo{ uvek su mnogi me|u gledaocima shvatali i cenili dobru borbu. Na tribinama je bilo islu`enih veterana koji su dobro znali kako se rukuje ma~em, a patriciji su tradicionalno pokazivali zanimawe za dobre borce. Mladi organizator igara, boqe re~eno wegova stroga majka, u~inio je sve da postavi zaista dobru predstavu. U areni su se nalazili iskqu~ivo vrsni poznavaoci svog zanata, a borbe su trebale biti ~iste, bez smicalica. Nije se smelo ponoviti ni{ta sli~no onom doga|aju koji se zbio u doba cara Kaligule. Tom je nesre}nom prilikom prire|ena borba izme|u pet recijara i sekutora. Ve} se u ono vreme uvre`io obi~aj da se gladijatorske borbe re`iraju, a car je, palcem na gore, spa{avao pobe|ene. Ovom bi se varkom sa~uvali vrhunski i dobro uve`bani gladijatori i smawili tro{kovi igara. Tom su prilikom, kako je bilo unapred re`irano, sekutori porazili recijare. Poput dana{wih rva~kih susreta, ovde je ~itava borba bila la`irana. Ali svetina je prozrela podvalu i po~ela da divqa, pa je Kaligula odlu~io da, palcem nadole, likvidira pobe|ene recijare. Jedan recijar, koji je prvi shvatio kako je izigran, sko~io je na noge, pograbio trozubac i sasekao svih pet sekutora koji su se u tom ~asu, okrenuti le|ima, klawali publici. Nastao je stra{an skandal… (Nastavi}e se)

Tu~e me|u navija~ima
Tu i tamo me|u navija~ima izbijale su i tu~e. U svojim sjajnim oklopima i opremi, gladijatori su pru`ali uzbudqivu sliku. U vojnoj formaciji i savr{eno uve`banim mar{evskim korakom, pro{li su arenom. Svaka je grupa stupala opremqena karakteristi~nim oru`jem: ho pli ti u pu nom oklo pu, mir mi lon ci sa sabqama krivo{ijama, recijari s mre`ama i trozupcima, pegnijariji s drvenim {titovima i dugim bi~evima, posledwi su i{li esedariji u kolima, a pored wih baca~i lasa. Bilo je tu

GRUPE GLADIJATORA djelovale kao carska tjelesna stra`a

Igre i glad
Za vladavine imperatora Nerona raspadalo se Rimsko carstvo. Odr`avawe ogromne rimske vojne sile mnogo je ko{talo narod koji je ve} gladovao. Nema vi{e na~ina da se zaustave pobune. Tribun je povikao: Moramo da odvratimo misli naroda od porazne stvarnosti… Za~as sve je zaboravqeno. Veliki stadion koji je mogao da primi 385.000 posjetilaca bio je ve} prepun. Igre su po~ele... Gozba...

Ni gladijatori, ni wihovi lanisti, nisu znali kada }e, radi nekog hira gomile, biti suprotstavqeni medvedima, lavovima ili divqim bikovima. Sve dok su se borbe vodile izme|u qudi bilo je pedeset posto izgleda da se pre`ivi to jest ~etrdeset posto, ako uzmemo u obzir one, koji bi kasnije umrli od zadobijenih povreda. Lanisti se ~ak, i uz ovu stopu smrtnosti, isplatilo da obu~ava borce poput Flame. Ali kad su qude

9. jul 1762. godine

9. jul 1941. godine

9. jul 1989. godine

Abdicirao Petar III Romanov
1762 - Abdicirao je ruski car wema~kog porijekla Petar III Fjodorovi~ Romanov, koji je vladao samo nekoliko mjeseci. Dvorskom prevratu prethodilo je nezadovoqstvo labilnim Petrom III, koje je kulminiralo sramnim okon~awem sedmogodi{weg rata s Pruskom, kad je pruski uticaj postao presudan u ruskoj unutra{woj i spoqnoj politici. Zavjerenici su pridobili carsku gardu, Senat i Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve i prisilili cara na abdikaciju, potom ga uhapsili i otrovali na osnovu naredbe wegove supruge Katarine Velike.

Prvi zatvorenik logora Bawica
1941 - U Bawi~ki logor, koji je u Drugom svjetskom ratu u kasarni 18. pje{adijskog puka biv{e jugoslovenske vojske u Beogradu osnovala wema~ka okupatorska vlast, doveden je prvi zatvorenik. U registar logora, koji je radio do oktobra 1944, upisano je 23.637 zatvorenika, ali se posredno mo`e zakqu~iti da je brojka znatno ve}a, jer je u Jajincima, gdje su strijeqani logora{i iz tog logora, sa Starog sajmi{ta i drugih zatvora ubijeno najmawe 70.000 qudi. Logor je radio sve do oslobo|ewa Beograda 20. oktobra 1944. godine.

Osniva~ muzeja manastira
1989 - Umro je srpski istoriograf Fedor Niki}, osniva~ Muzeja fru{kogorskih manastira. Univerzitetsku karijeru po~eo je u Beogradu pod okriqem profesora Slobodana Jovanovi}a, a nastavio u Subotici na Pravnom fakultetu. Bavio se ustavnim pravom, mawinskim pitawem i crkvenom reformom. Napisao je vi{e djela, ukqu~uju}i “Lokalne uprave Srbije u 19. i 20. vijeku“. Kao veliki bibliofil sakupio je veliku i posebno vrijednu biblioteku i zave{tao je va`nim nacionalnim institucijama.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 25

Mje{oviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske“ Zavisno preduze}e “Hidroelektrane na Trebi{wici“ akcionarsko dru{tvo, Trebiwe

SAVEZ ENERGETI^ARA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA Prema Pravilniku o polagawu stru~nih ispita za radnike koji rade na rukovawu i odr`avawu energetskih postrojewa, instalacija i ure|aja, Savez energeti~ara RS objavquje

NADZORNI ODBOR Broj: SA-3741-XXII/10 Datum: 07.07.2010. god. Na osnovu ~lana 267. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08), ~lana 30. stav 3., ~lana 42. stav 4., 5. i 6., i ~lana 43. stav 1. ta~ka 4. Statuta MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe, a saglasno Odluci o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skup{tine JP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe i Odluci Nadzornog odbora MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe, broj: 4473 od 07.07.2010. godine o izmjeni Odluke Nadzornog odbora MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe, broj: NO-3739-XXXVIII/10 od 11.06.2010. godine, Nadzorni odbor MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe, predla`e

OGLAS
O ORGANIZOVAWU KURSA ZA OBUKU KADROVA ZA ENERGETSKA ZVAWA Obuka }e se vr{iti za zvawa ma{inskih energeti~ara, i to: 1) Ma{inista hidro turbina 2) Ma{inista parnih/vrelovodnih kotlova 3) Rukovalac parnih/vrelovodnih kotlova 4) Lo`a~ centralnog grijawa 5) Ma{inista kompresorskih i rashladnih postrojewa 6) Rukovalac kompresora i rashladnih ure|aja 7) Ma{inista gasnih stanica Obuka }e po~eti 17. avgusta 2010. godine o ~emu }e kandidati biti obavije{teni po podno{ewu prijava. Obuka }e trajati za zanimawa “Ma{inista” tri sedmice a zanimawe “Rukovaoca” i “Lo`a~a” dvije sedmice prema posebnom rasporedu. Rok za prijavqivawe kandidata je 20 juli 2010. god. na adresu Saveza energeti~ara RS. Obuka }e se izvoditi u prostorijama Saveza energeti~ara RS u Bawaluci, Patre br. 5 (Aneks Elektrotehni~kog fakulteta). Prijavqeni kandidati ili wihovi poslodavci snose tro{kove obuke koji }e zavisiti od broja prijavqenih kandidata, a upla}uju se prije po~etka obuke na osnovu ispostavqenih predra~una. Po zavr{etku obuke, organizova}e se polagawe ispita pred Ispitnom komisijom Saveza energeti~ara Republike Srpske. Tro{kovi polagawa ispita se upla}uju prije po~etka ispita. Sve ostale informacije mo`ete dobiti na telefon/faks 051/214-709 svakim radnim danom od 8 do 13 ~asova ili na adresu Savez energeti~ara Republike Srpske Bawa Luka, Patre br. 5 (Aneks Elektrotehni~kog fakulteta)

IZMJENU DNEVNOG REDA
za XXII (dvadeset drugu) redovnu sjednicu Skup{tine akcionara MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe – godi{wa skup{tina

koja }e se odr`ati 16.07.2010. godine (petak) u Trebiwu, u maloj sali MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, sa po~etkom, nakon zavr{etka I vanredne sjednice Skup{tine akcionara Preduze}a, koja je zakazana za 11,00 ~asova na istom mjestu. Predla`e se izmjena ta~ke 4. predlo`enog Dnevnog reda, objavqenog u dnevnom listu “Glas Srpske“ dana 12. i 13.06.2010. godine i to na na~in da sada ta~ka 4. glasi: 4.1. Razmatrawe i usvajawe finansijskog Izvje{taja ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe za 2009. godinu; 4.2. Razmatrawe i usvajawe revidovanog Izvje{taja o poslovawu ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici“ a.d. Trebiwe za period I-XII 2009. godine. Materijali za izmijewenu ta~ku Dnevnog reda, dostavqeni su ranije svim akcionarima i ostalim pozvanim. Nadzorni odbor

26 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Krenuo Haso u Wema~ku da radi, a zamolio Husu da mu pripazi na `enu i dijete. - Ma nema problema prijatequ - ka`e mu Huso. Pro{lo {est mjeseci i zove Huso Hasu telefonom i ka`e mu: - Moram ti re}i dvije vijesti. Jednu dobru i jednu lo{u.

Haso mu ka`e da mu ispri~a prvo onu lo{u pa onda onu dobru da mu bude lak{e. Lo{a vijest: - @ena ti se {valera. - A koja je ona dobra vijest - pita Haso? - Pa nije s tu|inom, sa mnom je.

Tawa odgodila svadbu
Folk pjeva~ica Tawa Savi} i wen pet godina stariji vjerenik Du{an Jovan~evi} ne}e se vjen~ati na jesen kako su najavqivali, jer ona `eli da na svadbi bude zgodna mlada, prenijeli su mediji u Srbiji. Pjeva~ica je u ~etvrtom mjesecu trudno}e i trenutno priprema dokumenta kako bi dobila vizu za Australiju, gdje zajedno sa svojim vjerenikom namjerava da do~eka prinovu. - Jo{ nismo odredili datum ven~awa, ali }emo verovatno taj ~in obaviti tek kada se rodi na{a beba. Jednostavno ne}u da budem debela na sopstvenoj svadbi, ve} `elim da izgledam lepo, onako kako sam oduvek ma{tala. Jo{ kao devoj~ica zami{qala sam sopstveno ven~awe i belu haqinu, pa `elim da ispunim svoje snove. Papir kao papir ne predstavqa mi ni{ta i jedino je va`na qubav koju ose}amo jedno prema drugom - iskrena je Tawa. Mladi par jo{ ne zna kog je pola wihova beba, ali pjeva~ica ne krije da jedva ~eka da to sazna. Tawa pri`eqkuje sina, ali joj je najva`nije da beba bude `iva i zdrava. Tawa se osje}a odli~no i jedva ~eka da ode u Australiju gdje }e se poroditi. Poslije poroda se vra}a u Srbiju da sa porodicom i djetetom u`iva. Da bi se ispunila ona stara izreka da “riba mora plivati triput - u moru (u ovom slu~aju u rijeci), u uqu, i na kraju u vinu, krenite u pripremu “opijenog {arana“. Pri tome ga po~astite kvalitetnim bijelim vinom, kakvo biste rado i sami popili. Za pripremu ovakvog {arana, za {est osoba, potrebno je oko 80 minuta.

Opijeni {aran

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: ONOMAD, MAKSIM, KIKIRIKI, LIRA, UKOR, VILTA, ^, ^OLAK, ^ARDAK, AL, ZELENGORA, NAR, MARKO POLO, ISKOP, SAVOMIR, ^E, TRIQANI, ES, VINSTON, V, VO]AK, VO, IMU, OTIK, D, ^IRIJAKO, ANA BOLEN, CRNO JEZERO.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 27

28 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 29

30 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 31

Zaboravio Lala papagaja u fri`ideru. Poslije nekoliko ~asova otvori fri`ider, ugleda

papagaja, pa ka`e: - Ma koga to moje o~i vide? - Pingvina, idiote blentavi!!!

^ovjek peca ribe i ulovi jednu veliku, pa je baci natrag u more. Zatim ulovi jednu malu i spremi je u ruksak. Jedan klinac mu do|e pa ga pita:

- Gospodine, za{to velike ribe bacate natrag u vodu, a male uzimate za sebe? - Zato {to kod ku}e imam malu tavu odgovori ribar.

Sastojci
(za 6 osoba) 1 200 ml 1 300 ml 5 {aran (oko 2 kg) uqa ka{i~ica soli bijelog vina ka{ika limunovog soka

Priprema
1. [arana o~istite, zasijecite na nekoliko mjesta i posolite. 2. Na vrelom uqu kratko popecite cijelog {arana, pa ga premjestite u tepsiju i stavite u rernu zagrijanu na 180 stepeni Celzijusa oko 60 minuta. Tokom pe~ewa zalijevajte ga mje{avinom vina i limunovog soka. 3. Na zagrijanom uqu popecite nasjeckani crni luk i izgwe~eni bijeli luk, dodajte pelate, za~ine i dinstajte oko 20 minuta. 4. Pe~enog {arana zalijte pripremqenim umakom i ostavite u rerni jo{ pet minuta.

Cijene u KM
{aran uqe za~ini vino limun luk pelat krompir 12 0,5 0,3 1,8 0,4 0,3 0,8 0,8

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Postigli ste ravnote`u na svim poqima: puni ste poleta, dobrog zdravqa i qubavi kojom vas obasipaju drage osobe. Posao je najzad u drugom planu. O~ekuje vas puno sre}e i radosti, tako da ne treba da gubite vrijeme na sporedne stvari.

Vaga
(23.9 - 22.10) Ukoliko `elite da sad i odmah vidite rezultate svog zalagawa, bi}ete razo~arani. Morate raditi na nekim osobinama koje se ti~u strpqivosti, pa }ete uspjeti. Va`no je da sve funkcioni{e. Ne prenagqujte sa izlivima we`nosti ili besa. Izbjegavajte sukobe.

Za umak: 100 g crnog luka 2 ~ena bijelog luka 400 g pelata 1 ka{i~ica za~ina so biber Za prilog: 1 kg krompira

Poslu`ivawe
[arana pripremqenog prema ovom receptu poslu`ite uz slani kuvani krompir.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Po{to ste po prirodi sumwi~avi, krijete qubomoru i pravite ispade. Ni{ta novo. Mo`da na taj na~in osvje`avate odnos sa suprotnim polom? Po{to je poja~ana sklonost ka popularnosti, qubavi i umjetnosti bacite im se u susret. Rezultati }e biti zapawuju}i.

Savjet
Umjesto cijelog {arana mo`ete na isti na~in koristiti i odreske ove ribe.

16,9

CIJENA RU^KA

Samo ukoliko budete aktivni i shvatite {ta ho}ete, mo`ete se ne~emu nadati. Nude vam se odli~ne {anse za razvoj mentalnih i fizi~kih sposobnosti. Koliko }ete uspjeti da ih iskoristite - diskutabilno je. Savjetuje se oprez pri samoobmawivawu, ali i u mogu}im prevarama sa strane.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Po{to imate obi~aj da se pretjerano iscrpqujete, nervno i energetski, mo`ete imati problema. Uspjeh je tu, samo treba biti strpqiv i sa~ekati. Razmislite da li vrijedi nervirati se, jer }ete sa lako}om, tek kad se smirite, odraditi sve poslove, pa ~ak i dobiti novac.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Prija vam timski rad, ali i da budete glavni. Smije{i vam se put. Objeru~ke }ete prihvatiti takvu ponudu, po{to putovawa prosto obo`avate. Iako ne izgledate kao neko ko se da lako prevariti, mo`ete postati ne~ija `rtva. Uspje{niji ste u umjetnosti nego u biznisu.

Na putovawu bez dehidracije
Dehidracija je ~est problem tokom putovawa, a stepen dehidriranosti zavisi od du`ine trajawa putovawa, klimatskih uslova i predjela kojima se putuje, a u odre|enoj mjeri i prevozno sredstvo ima uticaja
Porodi~ni odmori naj~e{}e se planiraju za vrijeme qetwih mjeseci, obi~no od kraja maja do septembra i za roditeqe najjednostavniji na ~in pu to vawa pred stavqa sopstveni automobil. Ipak, i vreli qetwi dani, kao i putovawe automobilom uti~u na to da se procenat od dehidracije i toplotnog udara pove}a za 50 odsto. Kada se javqa dehidracija tokom putovawa? U to ku pro sje ~nog qetweg dana temperatura u vo zi lu mo `e da dos ti gne temperaturu od ~ak 37 do 38 stepeni Celzijusa. Poslije 15 minuta boravka u vozilu u kom je temperatura 32 stepena Celzijusa, se mogu javiti prvi simptomi dehidracije. Kod djece i starijih osoba rizik je pove}an ve} poslije {est minuta, a za bebe je pove}an rizik od dehidracije poslije samo ~etiri minuta bo rav ka u vo zi lu u kom je temperatura 32 stepena. Stoga ni u kom slu~aju ni na trenutak nemojte ostavqati dijete samo u vozilu! Kako da izbjegnete dehidraciju tokom putovawa? S obzirom na to da tokom putovawa svi mawe-vi{e pri pa da ju ri zi ~nim gru pa ma, ve oma je va `no sprije~iti da uop{te do|e do po ja ve prvih sim pto ma dehidracije. Tru dni ce - Ade kva tna hidratacija organizma veoma je va`na naro~ito tokom drugog stawa jer se na taj na~in spre~avaju infekci je mo kra }nih or ga na, konstipacija (zatvor), hemoroidi i druge tegobe koje su ~este u trudno}i. Op{ta je preporuka da slu{ate svoje tijelo kada se radi o adekvatnim koli~ina-

Rak
(21.6 - 20.7)
Od ne~ega s pravom puno o~ekujete. Bi}ete u situaciji da poma`ete drugima, rije~ima ili djelom. Po{to imate potrebu za nezavisno{}u, smeta}e vam osobe koje se petqaju ne samo u va{e poslove ve} i u va{u privatnost. Obiqe ideja koristite na adekvatan na~in.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Prija vam samo}a i rad u izolaciji. Emocije potiskujete, a od prolaznih problema sa partnerom bez razloga pravite dramu. Trenutno niste u stawu da o doga|ajima trezveno razmi{qate, pa ih ostavite za drugo vrijeme. Okrenite se hobiju i onom od ~ega imate direktne koristi.

ma te~nosti. Me|utim, tokom putovawa, ne treba ~ekati da o`ednite pa tek onda da pijete vodu. Na svakih sat vremena trebalo bi popiti dvije do ~etiri ~a{e vode, {to zavisi od vremenskih prilika i doba dana. Napitke koji sadr`e kofein, {e}er ili alkohol, izbjegavajte, jer oni dodatno podsti~u dehidraciju, ta~nije ima ju di ure ti ~ko dej stvo. Ukoliko `elite da poboq{ate ukus vo de even tu al no u obi~nu vodu mo`ete iscijediti malo limunovog soka.

ADEKVATNA hidratacija organizma veoma je va`na
Djeca i bebe - Ukoliko pu tu je te sa be bom, vo di te ra ~u na da iza be re te ne ku bli`u destinaciju, ako pu-

tujete automobilom. Tako|e, ve oma je va `no pra vi ti ~este pauze, kako bi mama mogla da podoji bebu ili da joj pripremi mlijeko. Bebama starijim od {est mjeseci pored mlijeka, s vremena na vrijeme ponudite vodu, koja ne smije biti ni suvi{e hladna, ni topla. Ako je va{a beba mla|a od {est mjeseci, obavezno se sa pedijatrom posavjetujte kako da sprije~ite dehidraciju tokom putovawa. Djeca od jedne do tri godine trebalo bi dnevno da unesu oko 1,3 litra te~nosti, pa tu praksu ne treba mijewati ni tokom putovawa. Mogu}e da }e dijete ignorisati `e|, pa bi dobro bilo da ga po nu di te vo dom kad god vi pijete, a idealno bi bilo da se malo osvje`i na svakih sat vremena.

Lav
(21.7 - 21.8)
Lavovi danas previ{e razmi{qaju o qubavi, mo`da vi{e nego {to imaju osnova za to. @eqe su jedno, a mogu}nosti drugo. Sre}u }ete posti}i ako se okrenete razli~itim segmentima `ivota - sportu, rekreaciji, partneru, djeci. Mogu} je i izvjestan izlazak u javnost.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Komunikativniji ste i dru{tveniji nego ina~e. Na fleksibilan na~in rje{avate me|uqudske odnose, u pravom trenutku donosite ispravnu odluku. Slobodno vrijeme je povoqno za pisawe i planirawe putovawa. Poku{ajte da se sa nekim posavjetujete.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Pred vama je izuzetno kreativan i uspje{an dan u svakom pogledu. Posebno }e vas obradovati materijalni dobitak. Po{to pretjerujete sa poslom i u wega ula`ete puno snage, krajem dana je mogu}a napetost. Rije{i}ete je se ukoliko se sjetite voqenog bi}a i prijateqa.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Ni{ta vam nije palo s neba. U{li ste u fazu prosperiteta iskqu~ivo zahvaquju}i sopstvenim zalagawima. Iako se mo`e dogoditi da neki poslovi kasne, ne o~ajavajte. Sve se odvija po unaprijed zacrtanom redoslijedu. Emocije prikrivate, {to mo`e dovesti do problema u vezi.

32 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem novu ku}u 10h11 m u Velikom Bla{ku, plac 1.000 m2 ogra|en, ku}a sre|ena i ukwi`ena 1/1, tel. 387 65/513928. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631613. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Kne`evu, tel. 065/641682. Prodajem ku}e u Bawaluci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Kuqanima 11h10, sve uplaweno, struja, voda, asfalt, na 1.150 2 m placa, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i na lijepom mjestu iznad ”Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem plac 355 m2, nalazi se u ^esmi - Ma|iru, kod stadiona ”Sin|eli}”, tel. 065/395-901; 051/312-360. Presa~e, prodajem u ul. Te{ana Podrugovi}a sa prate}im objektima ku}u, 10h9, na placu od 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem nedovr{enu ku}u u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu, poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u na podru~ju Bawaluke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317719. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 212 m2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`u u Varawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 051/307-514. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u u centru Kre{eva, cijena povoqna, tel. 065/795-091. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Lazarevu (Buyak) 150.000 KM do 850.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem ku}e u Buyaku i Centru, 650.000 KM, tel. 065/549-687. Prodaje se ku}a sa oku}nicom, 800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585908. Prodajem u Buyaku ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 cijena 160.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod ”Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem poslovno-stambenu ku}u na parceli 600 m 2 u Bawaluci kod ”^ajaveca” ili mijewam za stan uz dogovor, tel. 065/413-509; 2922 G. Prodajem ku}u 9h9 sa dvije eta`e, dva balkona, podrum za zimnicu, gara`u, uz gara`u jedna prostorija 3h3 u Prije~anima, tel. 051/385-370. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan povr{ine 62 m2, tre}i sprat na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, predivan pogled na grad, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem jednosoban stan 44 m2, drugi sprat, ul. Garsije Lorke, centar dva (naseqe Petra Preradovi}a), tel. 065/524-505. Prodajem nov trosoban stan, useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a (kod fakulteta), cijena 2.000 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem nov dvosoban stan, 55 m2, useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a (kod fakulteta), cijena 2.150 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan, 73 m2, ul. Rajka Bosni}a, useqiv, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem stan u Boriku, prvi sprat, 56 m2, uredni papiri, tel. 065/011-065. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, Bulevar cara Du{ana br. 2, 400 KM plus re`ije, ne studentima, tel. 066/251-153. Prodajem mawi stan, 36 m2, podno`je Star~evice, drugi sprat, tel. 065/355359, 065/939-969. Prodajem stan dvoiposoban 58 m2, ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Prodajem kod Muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m2, peti sprat, novogradwa, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/097-158. Prodajem stan u centru 40 m2, novogradwa, tel. 065/514-541. Prodajem dvosoban stan 54 m2, u Jevrejskoj ulici, centar, tel. 062/148081. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m2, peti sprat, novogradwa, tel. 065/097-158. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz dogovor do 30 m2, Borik, tel. 065/419-294. Prodajem stan 69 m2 u centru, prvi sprat, Nikole Pa{i}a, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem stan 71 m2 namje{ten i stan 46 m2, Obili}evo, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Dervi{ima Bawaluka, stara gradi{ka cesta na placu 270 m2, tel. 065/404-644. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan, u Boriku, Reqe Krilatice 15, useqiv od 1. avgusta, tel. 061/760-439.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
IZDAVAWE
Iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, lamele M.Jugovi}a, Bawaluka, tel. 38765/079-083. Izdajem prazan dvosoban stan sa centralnim grijawem, drugi sprat. Zvati na, tel. 38765/603-345. Izdajem dvoiposoban stan na du`i period, prazan, novogradwa, drugi sprat, Borik, Ul. @ivojina Mi{i}a 49A, tel. 387 65/518-567. Izdajem ve}i jednosoban stan sa grijawem u ku}i, odvojen ulaz, samo za bra~ne parove, tel. 051/316-696. Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, Lau{, tel. 051/280028; 051/280-632. Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a. Stan useqiv 1.7.2010., tel. 065/491-112. Izdajem jednosoban namje{ten stan 50 m2, struja, odvojena kupatilo, zasebno, Lazarevo 1, kod ambulante, Save Tekelije 15, tel. 051/372-040. Stan u Boriku, prvi sprat, za dvije u~enice, bez prisustva vlasnika, tel. 065/337-843. Izdajem dvosoban komforan namje{ten stan u strogom centru Bawaluke, kod "Master" restorana, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem potpuno namje{ten stan 60 m2, vi{e~lanoj porodici, centar Borika, cijena vrlo povoqna, tel. 051/319-370.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Izdajem poslovni prostor od 50 m2 kod kafe-bara ”Cirh”, @. Mi{i}a 1/3, cijena po dogovoru, tel. 065/519-670. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 170 m2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUP-a, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371-611. Izdajem - prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 27 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem poslovni prostor 84 m2 u centru Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 7 sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/582-251. Izdajem vi{enamjenski lokal 35 m2 u centru Bawaluke, kod ”Lovca”, tel. 065/624-169. Izdajem povoqno poslovni prostor 30 m2 vi{e namjena Branka Popovi}a 97, tel. 051/371-527; 065/566-527. Izdajem poslovni prostor 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462535. Iznajmqujem kancelarijski prostor, povr{ina 33 m2, u sklopu prodajnog centra ”Centrum” Lakta{i, namje{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel. 065/896-422. Izdajem poslovni prostor na glavnoj ulici, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 33 (Hani{te), tel. 066/253-490. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, na du`i period, povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E, Bawaluka - Petri}evac, tel. 065/784849. Izdajem poslovni prostor mo`e za sve namjene ul. Cara Lazara, Oblili}evo, tel. 051/464-158; 065/911611. Izdajem poslovni prostor 22 m2, cijena 150,00 KM, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem lokal preko puta dvorane Borik, Aleja Svetog Save, tel. 065/567011. Izdajem poslovni prostor od 40 m2 sa dokumentacijom, prazan, ulica Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem poslovni prostor sa vi{e parking mjesta u blizini Sajma, Gorana Supila 7, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588-889. Izdajem lokal, `uta zgrada, kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor 100 m2 + 100 m2 (mo`e i odvojeno), vi{enamjen-

ZAMJENA
Mijewam ku}u 9h10, tri odvojene eta`e, pokrivena, uvedena struja, vl. 1/1 ul.Stevana Bulaji}a bb, za dvosoban ve}i stan, bli`e centru grada, zvati poslijepodne, tel. 051/216-931; 066/449749. Mijewam komfornu ku}u u Kru{evcu za stan ili ku}u u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/663-203.

IZDAVAWE
Izdajem potkrovqe ku}e (novo) dvije sobe, dnevni boravak, hodnik, kupatilo, ul. Star~evica 11, zvati poslije 16 ~asova, tel. 387 65/864-083. Izdajem apartmane i studio apartmane u Neumu, tel. 387 66/134-375 i 063/ 715-509. Izdajem dvori{nu ku}u i namje{tenu sobu, tel. 387 65/224-551 i 354-543. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem veoma povoqno namje{tenu ku}u u Motikama, uz malu pomo} i doma}insko odr`avawe, tel. 065/644500. Izdajem namje{ten sprat ku}e u Prwavoru, tel. 065/491-921.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem ili izdajem halu u Trnu, povoqno, tel. 065/631-613. Hitno prodajem - izdajem novi poslovni prostor, 255 m2, u centru Bawaluke iza transfuzije, u suterenu, povoqno, tel. 066/999-451. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2, tel. 065/896422. Prodajem-izdajem poslovni stambeni objekat 700 m2 u Bawaluci - Dervi{i na staroj gradi{koj cesti P+P+S, tel. 065/514-851. Prodajem - izdajem poslovni prostor 300 m2 P+S+P na placu 130 m2 u Bawaluci - Dervi{i, tel. 065/404-644. Prodajem poslovne prostore 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovne prostore 68 m2, 72 m2 i 82 m2, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, 175 m2, kod poliklinike, tel. 065/881-644.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2 do 37m2, nova gradwa, useqivi, tel. 051551-332; 387 65/332-828. Prodajem garsoweru 28m2, drugi sprat, lift, novogradwa, useqiv, Bawaluka, Borik, Ul. @ivojina Mi{i}a 49A, tel. 38765/518-567. Stan 74 kvadrata, Obili}evo, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi uz doplatu, tel. 387 66/339-996 i 066/986462. Prodajem troiposoban stan 91m2, centar grada, sa dvori{tem i gara`om. Pogodno za kancelarije, tel. 38765/572929. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod ”^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, Milo{a Obili}a 52, 50 m2 95.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem trosoban stan, 73 m2, drugi sprat, {upa, naseqe Lorka, 21.000 KM/m2, tel. 065/510-146. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawaluci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan, blizu centra, na mjese~ne rate po dogovoru, Bawaluka, tel. 065/609-893. Prodajem nov, useqiv ~etvorosoban stan, 100 m2, centar grada, drugi sprat, cijena 2.250 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan u Mejdanu, ul. B. Jugovi}a, 60 m2, tre}i sprat, ima lift, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem jednosoban stan, 44 m2 i trosoban, 79 m2, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/524-505.

KUPOVINA
Kupujem mawi poslovni prostor u Bawaluci, tel. 063/956-300.

IZDAVAWE
Nova varo{, izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 46 m2,centralno grijawe, klima, parking, na du`i period., tel. 387 65/621-248. Izdajem poslovni prostor 15 m2, centar - Olimpus, namjena trgovina, tel. 065/208-318, tel. 387 65/208-318. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila u povr{ini 1.800 m2 sa kancelarijom na glavnom putu u Trnu, tel. 387 65/539-888. Izdajem poslovni prostor 32 m2 u Ulici Stojana Novakovi}a 12. Nova zgrada, pogodno za prodavnicu mje{ovite robe, tel. 387 65/534-684.

KUPOVINA
Kupujem dva trosobna stana u u`em centru grada, na prvom, drugom i tre}em spratu od 75 do 85 m 2, tel. 065/585-883. Kupujem mawi stan u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956-300.

ZAMJENA
Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. Mijewam stan u Sarajevu 64 m2 za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobriwi 1 Federacija BiH, tel. 065/355-540.

OGLASI
ski, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor, centar 1, 51 m2, nov parking, uz "Simano", za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i kancelarije 42 m2 Nova varo{, povoqno, tel. 066/819-345; 066/847-036. Izdajem povoqno dvije kancelarije u centru grada, tel. 051/213-013, 065/824108. Izdajem namje{tenu mesnicu u Novoj varo{i, povoqno, tel. 066/935-000, 051/303-212. Izdajem poslovni prostor namjena: apoteka, predstavni{tvo, kancelarije ili ambulante, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 213-177; 065/526-532. Izdajem poslovni prostor 38 m2 sa toaletom - grijawe, klima, prvi sprat, Jevrejska, kod ”Boske”, tel. 066/897-405; 051/427-123. Izdajem poslovni prostor u krugu ”^ajaveca”, Jovana Du~i}a 23 a, tel. 051/217-259. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, tel. 051/355-288. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem nemje{tenu jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa kupatilom, Obili}evo, tel. 066/636-693. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz sa kupatilom, Obili}evo, tel. 065/513-795. Izdajem namje{tene sobe nova gradwa, centralno grijawe, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/192-221. Izdajem sobu sa kupatilom dvojici studenata nepu{a~a, naseqe Borik, tel. 065/878-614. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351-062. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, centralno grijawe, Nova varo{, tel. 065/663-429; 051/303-073. Izdajem sobu na kra}e vrijeme u Obili}evu, tel. 051/453-017; 066/996002. Prodaje nov cjepa~ za drva, osam tona, trofazni, tel. 065/566-954. Usluga prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482249, 066/286-594. Pravim sve od `eqeza, ograde nadstre{nice, stala`e, gara`na vrata, za{titne re{etke, natkrivam balkone, tel. 065/600-993. Vodo i elektrousluge, radovi, popravke, interfoni, od~epqavawe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511, 438116. Ozbiqna `ena sredwih godina, ~uvala bih djecu, nalazim se u Dervi{ima, tel. 065/976-375. Hidrobiolog vr{i usluge u ribarstvu, ispitivawa kvaliteta vode i koli~ine prirodne hrane, tel. 065/597029.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 33
ani su i o~i{}eni od parazita.Cijena 250 KM, tel. 38765/960-078. Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765/668-978 i 051/381-851.

USLUGE
OSTALO
Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852 i 051/311-263. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852 i 051/311263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora ,Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 38765/773-852 i 051/311263. [kola ra~unara ”Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129558. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Dajem instrukcije iz matematike, informatike, engleskog jezika svim uzrastima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Popravak i nadogradwa gumenih PVC poliesterskih ~amaca, kajaka, povr{inskih bazena, jogija, ribarskih odijela, tel. 065/990-944. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit za fakultet, tel. 051/217260; 065/837-295. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Pravim sve od gvo`|a, cerade, tende, stela`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Dajem ~asove iz matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za popravne, prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-553,066/430105. Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Potreban majstor metaloprera|iva~ radi izrade prese od niklovanog materijala za cije|ewe suncokretovog uqa, zapremine 6 kg, namjena ku}noj radioni~koj proizvodwi, tel. 053/224-819. Zidar radi malterisawe, kvalitetno i jeftino, i ostale poslove, tel. 066/850-695. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875684.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Potrebna tri saradnika za marketing obezbije|ena je obuka, napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303011. Zapo{qavawe zastupnika za ”Cepter” {vajcarska firma, podru~je Bawaluka, Lakta{i, Gradi{ka, Kozarska Dubica, tel. 065/642-094. Organizaciji ”Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Potrebne radnice za prodaju kozmetike, tel. 065/564-003. Kafe-baru u Novoj varo{i potrebna djevojka za rad, tel. 066/166-221. Potrebne radnice za rad u kafi}u. Plata po dogovoru, tel. 065/976-375. Potreban konobar u kafe-baru u centru, tel. 051/212-410. Potreban konobar ili konobarica u kafe baru u centru Bawaluke, tel. 065/949-750. Potrebna radnica pica-majstor za rad u piceriji u centru, sa iskustvom, tel. 065/540-309.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem P4 sa DVD i LCD monitorom, cijena 200KM. Instaliran windows XP i prate}i programi. Garancija 3 mjeseca! Crno srebrna kombinacija, tel. 38766/814-691. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422. Prodajem ”cepter” kuhiwsku garnituru, sto okrugli i ~etiri stolice, sanduk za posteqinu, sto za TV, radio i video, dnevnu sobu, drvo, sto, kau~, dvije foteqe, tabure, tel. 065/767-888. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Radim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Prodajem auto-prikolicu, ru~na izrada, tel. 065/411-222. Prodajem komplet svu opremu za p~ele sa sanducima i vrcalicom, tel. 065/955431. Prodajem stolariju, crijep, oluke, gra|u, ogradu i ostali materijal na ku}i 7,5h8,5 i 10h4 koju treba sru{iti, tel. 065/534-727. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, veoma kvalitetno, tel. 066/469299. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem {ator za kamp za ~etiri osobe ili mijewam za tlakomjer, tel. 065/513-672. Prodajem kamp prikolicu i {ator za ~etiri osobe, tel. 065/805-530. Prodajem wema~ku dje~iju sobu, krevete za studente, puno drvo, duboki ”gorewe” 310 l, kavez za ptice, tel. 066/122-372. Prodajem nov trka}i bicikl ”rog”, deset stepenskih brzina, tel. 065/491112.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih 200 metara od po{te kontakt, tel. 387 65/306-147. Prodajem tri placa od 400 m2 i od 1.000 m2, 850 m2, 1/1, iznad kasarne Zalu`ani, tel. 387 65/543-499. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem placeve u Rami}ima od 500 m2 i 1000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem ~etiri placa u Kuqanima iznad kasarne, struja, voda, asfalt, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m 2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem plac u Glamo~anima, put, struja, mogu}nost kori{}ewa kontejnera, povoqno, tel. 066/159-598. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242599. Prodajem {umu 1.986 m2, Kr~marice, i 2.779 m2, Gorwi Prije~ani, Bawaluka, povoqno, tel. 051/212-981,065/333-966. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno, 1/1, tel. 051/381-249, 065/926261. Prodajem plac, nalazi se u ^esmi Ma|iru kod stadiona ”Sin|eli}”, tel. 065/395-901; 312-360. Prodajem zemqi{te u Kolima, deset km od Bawaluke, 20 m od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak, tel. 065/202-157; 065/473-476. Prodajem plac u Drakuli}u od spomenika 1000 m, sa gra|evinskom dozvolom i projektom, cijena 16.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem deset dunuma zemqe u Prwavoru, mjesto Doline, uz glavni put, pet dunuma {ume, pet dunuma livade, tel. 061/169 - 901 ; IP 03376.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem ”bubu” kabriolet, 70 g.pr. originalni nijemac, kvalitetno ura|en za vlastite potrebe, tel. 387 65/783-199. Prodajem nov trka}i bicikl ”rog” deset brzina, tel. 065/491-112. Prodajem kompletan ”reno 4 GTL”, motor sa mjewa~em, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 066/896-438. Prodajem ”fijat tipo 1,4”, benzin, 12. mjesec 1995, u odli~nom stawu, tel. 065/513-894. Prodajem ”reno lagunu” 2004, 19 BCI, ful oprema, na stranim tablama, 11.000 KM - hitno, tel. 065/567-030. ”Fijesta 3” dizel, g. p. 86, cijena po dogovoru, zvati svaki dan od 21 do 23 ~asa, tel. 051/660-163; 066/540-042. Prodajem ”golf 1.83”, 1.100 kubika, benzin, povoqno, tel. 065/696-407. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem o~uvanog ”juga” sa ugra|enim plinom, registrovan prije 30 dana, tel. 051/532-426. Prodajem ”opel astru” 1.4, limuzina, g.p. 92, registrovana do 6.2011, ABS ko~nice, centralna brava, trula vi{wa, u ispravnom stanu, cijena po dogovoru, tel. 065/644-922. Skuter ”jamaha125”, 94 istekla registracija, 110 ks/~, o~uvan 850 KM, tel. 065/696-380.

PONUDA
Tra`im hitno konobaricu u kafebaru u Bawaluci, tel. 066/727-752.

TURIZAM
PRODAJA
Iznajmqujem apartman i sobe u vikendici, 250 od mora, kuhiwa, parking, TV itd. Cijena deset evra po osobi. ^iovo - Trogir, Hrvatska, tel. 066/184-804. Izdajem sobe i apartmane 50 m do mora. \enovi}i, tel. 0038268644766. Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 9. jula 2010. godine sa trodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065/644-500.

DIJELOVI I OPREMA
Prodajem ”mercedes 190”, dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/931-383. Prodajem ”pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem kuku za ”gola 2” , obi~na, tel. 065/742-388. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383.

IZDAVAWE
Povoqno izdajem sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 0038231332574, 067/421-805. Pravi izbor, apartmani "Bijela" sa 4 zvjezdice, 5 m od pla`e, vlastiti parking, TV satelit, klima, kompletno opremqeni, tel. +38268/257-743. Vodice ( kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem magnet za plo~asto `eqezo, tel. 065/931-383. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Punionica ”koka-kole”, ”fante”, ”radenske”, ”{vepsa”, 200 l/~, kompletna, original, recepti, 2.700 KM, Bawaluka, tel. 065/518-850. Prodajem grafi~ku presu, {irina vaqka 70 cm, du`ina prese 100 cm, tel. 065/621-017. Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem cirkular za rezawe - motor 3 KW, tel. 065/621-017. Prodajem tokarski stroj morando "potisje ada" i alat, tel. 065/646-013. Prodajem pumpu za cisternu preko kardana, tel. 065/931-383. Prodajem prevrta~ za sijeno, tel. 065/931-383.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad samojeda, stari dva mjeseca. Posjeduju rodovnike. Pelcov-

LI^NI KONTAKTI
Slobodan momak tra`i djevojku bez obaveza, za dru`ewe, tel. 38766/656-062.

KUPOVINA
Kupujem plac ili mawu ku}u uz Vrbas od Rekavica prema Bawaluci, tel. 063/956-300.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka

ZAMJENA
Vla{i} (Babanovac - selo Mudrike) zemqi{te 3.000 m2 i 16.000 m2, zamjena za okolinu Bawaluke, mo`e i prodaja, tel. 051/437-934; 065/763-941.

Tekst:

SOBE

IZDAVAWE
Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem mu{karcu sobu, grijawe, poseban ulaz, kupatilo, centar Obili}evo, B. Luka, tel. 051/462-986; 066/617-682.

Telefon:

34 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe“ [iroki Brijeg Temeqem ~lanka 53. stavak 6. Zakona o sredwem {kolstvu (“Narodne novine @ZH“, broj: 6/04, 8/04, 8/08 i 14/08), ~lanka 13. Pravilnika o sredwo{kolskom obrazovawu odraslih (“Narodne novine @ZH“, broj: 5/01), ~lanka 35. Statuta Sredwe strukovne {kole s pravom javnosti “Centar za obrazovawe“ [iroki Brijeg i Odluke [kolskog odbora, Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe“ [iroki Brijeg, o b j a v q u j e

OGLASI

OGLAS
za upis kandidata u programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih I. ^etverogodi{wi strukovni programi za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimawa: - Ekonomist - Komercijalist - Elektrotehni~ar - Grafi~ki tehni~ar - Tehni~ki urednik - Grafi~ki urednik - Upravni referent - Ekolo{ki tehni~ar - Klesarski tehni~ar - [umarski tehni~ar - Strojarski tehni~ar - Geodetski tehni~ar - Kozmeti~ki tehni~ar - Tehni~ar nutricionist - Tehni~ar PT prometa - Prehrambeni tehni~ar - Grafi~ki tehni~ar tiska - Tehni~ar za ra~unalstvo - Tehni~ar za elektroniku - Administrativni tajnik/ca - Grafi~ki tehni~ar dorade - Grafi~ki tehni~ar pripreme - Poqoprivredni tehni~ar-op}i - Tehni~ar cestovnog prometa - Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar - Tehni~ar za telekomunikacije - Tehni~ar za elektroenergetiku - Tehni~ar za elektrostrojarstvo - Tehni~ar za procesnu tehniku - Grafi~ki urednik - WEB dizajner - Gra|evinski tehni~ar-niskogradwe - Gra|evinski tehni~ar-visokogradwe - Ra~unalni tehni~ar za strojarstvo - Gra|evinski tehni~ar za gra|evne materijale II. Trogodi{wi strukovni programi za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimawa: - Zidar - Tesar - Frizer - Mesar - Kuhar - Klesar - Stolar - Pekar - Bravar - Slasti~ar - Konobar - Prodava~ - Vatrogasac - Elektroni~ar - Podopolaga~ - Vodoinstalater - Automehani~ar - Kerami~ar-oblaga~ - Krovopokriva~ i izolater - Armira~ (savija~ `eqeza) - Instalater grijawa i klimatizacije - Voza~ motornog vozila (tzv. dr`avni ispit) III. Programi stru~nog osposobqavawa za zanimawa: - Lovo~uvar - Ophodar ceste - Prodava~ naftnih derivata - Organizator za{tite na radu - Organizator za{tite od po`ara - Monter-serviser plinskih bojlera - Prodava~ ukapqenog naftnog plina (UNP) - Monter-serviser plamenika centralnog grijawa - Monter-serviser rashladnih i klima ure|aja frigomehani~ar - Elektri~ar za izgradwu, odr`avawe i ispitivawe privremenih elektri~nih instalacija na radili{tu - Ispitiva~ za obavqawe pregleda i ispitivawe mjera za{tite na el. mre`ama i instalacijama - Rukovateqi strojevima komunalne mehanizacije - Rukovateqi strojevima gra|evinske mehanizacije IV. Osposobqavawa u podru~ju rada informatike V. Programi stru~nog usavr{avawa peti (V/1) stupaw za zanimawa: - Frizer-specijalist - Kuhar-specijalist - Mesar-specijalist - Bravar-specijalist - Konobar-specijalist - Prodava~-specijalist - Elektroni~ar-specijalist - Plinoinstalater-specijalist - Vodoinstalater-specijalist - Elektromonter-specijalist - Automehani~ar-specijalist - Elektroinstalater-specijalist - Instalater grijawa i klimatizacije-specijalist - Monter telekomunikacijske opreme-specijalist - Monter telekomunikacijskih mre`a-specijalist - Elektromehani~ar za strojeve i opremu-specijalist - Elektromehani~ar za aparate u doma}instvu-specijalist - Elektromonter elektri~nih mre`a i postrojewaspecijalist - Elektroenergeti~ar za elektroenergetske mre`especijalist - Elektroinstalater za elektroenergetske instalacije - spec. - Elektroenergeti~ar za elektroenergetska postrojewa - spec. - Rukovateq energetskim postrojewima, kotlovskim postrojewima i posudama pod tlakom - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika U programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavawe obrazovnog programa, zavr{enu najmawe osnovnu {kolu za programe za stjecawe sredwe stru~ne spreme, te~ajeve stranih jezika i programe stru~nog osposobqavawa, odnosno prethodno zavr{enu neku sredwu stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe stru~nog usavr{avawa. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe“ Trnska cesta 187, 88220 [iroki Brijeg s naznakom “PRIJAVA ZA UPIS”

www.centar-obrazovanja.com
www.centar-obrazovanja.com info@centar-obrazovanja.com Izvo|ewe programa obrazovawa odraslih obavqamo temeqem ovla{tewa nadle`nih tijela za obrazovawe u sjedi{tu i podru`nicama {kole: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe“ Trnska cesta 187, 88220 [iroki Brijeg tel: 039 703 384; 039 703 752 Podru`nica @ep~e Bistrica bb, 72230 @ep~e tel: 032 880 339; fax: 032 887 070 Podru`nica Bugojno Vrbas naseqe bb, 70230 Bugojno tel: 030 260 385; fax: 030 260 386 Podru`nica Kiseqak @rtava Domovinskog rata 3, 72250 Kiseqak tel: 030 870 458; fax: 030 870 463 Podru`nica Novi Travnik Kraqa Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik tel: 030 790 459; fax: 030 792 094 Ured za konzultacije Sarajevo Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo tel: 033 208 154; fax: 033 288 912 Ured za konzultacije Zenica Dr. A. Goldbergera 3, 72000 Zenica tel/fax: 032 404 422 Ured za konzultacije Jajce Kraqice Katarine bb, 70101 Jajce tel: 030 659 400; 030 656 127 Ured za konzultacije Mostar Kraqa Petra Kre{imira IV bb, 88000 Mostar tel: 036 311 033; fax: 036 311 009

Na osnovu ~lana 85. Zakona o investicionim fondovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06), ~lana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “Balkan Investment Fond“ AD Bawa Luka i ~lana 16. Poslovnika o radu Skup{tine, Upravni odbor Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima “BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT“ AD, Bawa Luka

“VITINKA“ a.d. KOZLUK BROJ: 423-02/10 Dana: 25.06.2010. godine Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o radu i ~lana 51. Statuta Dru{tva “Vitinka“ a.d. Kozluk, pom. direktora Dru{tva raspisuje

SAZIVA
Vanrednu Skup{tinu akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “Balkan Investment Fond“ AD Bawa Luka, koja }e se odr`ati u petak, 23.07.2010. godine u prostorijama Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima “BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT“ AD Bawa Luka, ul. Aleja Sv. Save br. 61 u Bawoj Luci sa po~etkom u 11:00 ~asova: Za Vanrednu Skup{tinu se predla`e sqede}i Dnevni red: 1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skup{tine; 2. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja verifikacione Komisije; 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne Skup{tine akcionara; 4. Dono{ewe odluke o izmjenama i dopunama Statuta; a) Dono{ewe odluke o usvajawu Pre~i{}enog teksta Statuta Fonda; 5. Dono{ewe Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda a) Dono{ewe odluke o usvajawu Pre~i{}enog teksta Prospekta Fonda; Skup{tina akcionara mo`e vaqano odlu~ivati ako su prisutni ili predstavqeni akcionari koji imaju 30% i vi{e od ukupnog broja glasova, ukqu~uju}i i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. U slu~aju nedostatka kvoruma, ponovqena skup{tina }e se odr`ati isti dan, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom sa po~etkom u 12 ~asova. Pravo glasa imaju akcionari upisani u kwigu akcionara na dan 07.07.2010. godine. Registracija u~esnika po~iwe sat vremena prije po~etka Skup{tine. Akcionari mogu izvr{iti uvid u materijal svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 ~asova, u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima “BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT“ AD Bawa Luka, ul. Aleja Sv. Save br. 61 u Bawoj Luci. Akcionari, koji ne mogu da prisustvuju Skup{tini li~no ili putem punomo}nika (punomo} se ovjerava kod nadle`nog organa ili kod ovla{}enog lica Dru{tva), mogu glasati pismenim putem dostavqaju}i glasa~ki listi} najkasnije tri dana prije odr`avawa sjednice Skup{tine putem po{te na adresu Dru{tva ili neposredno na protokol u sjedi{tu Dru{tva. Informacije se mogu dobiti putem telefona: 051/245-191, 051/245-197 UPRAVNI ODBOR DRU[TVA

Za prijem radnika u radni odnos 1. Komercijalista za regiju Bawa Luka .....................................................izvr{ilac 1 2. Komercijalista za regiju Doboj ...............................................................izvr{ilac 1 3. Komercijalista za regiju Gradi{ka.......................................................izvr{ilac 1 Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, u trajawu od 3 mjeseca, uz mogu}nost produ`ewa ugovora. I USLOVI: Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispuwavati posebne uslove: • VSS, V[S ili sredwa stru~na sprema, • najmawe 2 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima • poznavawe rada na ra~unaru • voza~ka B kategorije • komunikativnost, kreativnost, sklonost ka timskom radu i orijentisanost ka kupcu • prebivali{te Bawa Luka, Doboj i Gradi{ka II POTREBNA DOKUMENTA Uz molbu, kandidati moraju dostaviti slede}a dokumenta: • dokaz o {kolskoj spremi • dokaz o radnom ili volonterskom iskustvu na poslovima komercijaliste • kratku biografiju Molbe sa dokazima o ispuwenosti uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs“ na slede}u adresu: “Vitinka“ a.d. Kozluk ul. Podriwska bb 75413 Kozluk ili goran.sandic@vitinka.com Sa kandidatima koji ispuwavaju op{te i posebne uslove i koji u|u u u`i izbor, bi}e objavqeno testirawe i/ili intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Pom. direktora Savo Stevanovi}, dipl. ecc.

KONKURS

OGLASI
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu standarda i kriterija za izbor i imenovawe direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1208/10 od 17.06.2010. godine i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1207/10 od 17.06.2010. godine, Vlada Republike Srpske, raspisuje

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 35
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03) i Odluke Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu standarda i kriterija za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1205/10. od 17.06.2010. godine i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1206/10. od 17.06.2010. godine, Vlada Republike Srpske, raspisuje

za izbor i imenovawe direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske I - Vlada Republike Srpske imenuje direktora nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od Zavoda za medicinu rada i sporta Republike tri godine prije dana objavqivawa konkursa; Srpske. • da nije osu|ivan za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o II - OPIS POSLOVA privrednom ili finansijskom poslovawu koji Direktor Zavoda za medicinu rada i sporta Re- ga ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u publike Srpske: navedenom organu • Zastupa i predstavqa zavod i odgovoran je za • da se protiv wega ne vodi krivi~ni postuzakonitost rada zavoda, pak; • Predla`e statut i druga op{ta akta zavoda, • da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava • Zakqu~uje sve vrste ugovora u okviru rada i BiH. poslovawa zavoda, • Organizuje i rukovodi procesom rada i po- VI - POSEBNI USLOVI slovawem zavoda, • Stepen I, II ili III ciklusa (VII, VIII, IX ste• Predla`e osnove poslovne politike zavoda, pen stru~ne spreme), medicinski fakultet, spe• Predla`e program rada zavoda i preuzima cijalizacija medicine rada i medicine sporta, mjere za wegovo sprovo|ewe, stepen doktora ili magistra medicinskih • Donosi akt o unutra{woj organizaciji i si- nauka. stematizaciji radnih mjesta, • Najmawe pet godina radnog iskustva u struci • Imenuje i razrje{ava radnike sa posebnim na rukovodnim poslovima. ovla{}ewima i odgovornostima, • Izvr{ava odluke upravnog odbora, VII - SUKOB INTERESA • Naredbodavac je za izvr{ewe finansijskog Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivplana i programa, nost ili biti na polo`aju koji dovodi do su• Odlu~uje o pravima, obavezama i odgovorno- koba interesa kako je propisano odredbama stima radnika u skladu sa zakonom, kolektiv- Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik nim ugovorom i op{tim aktima zavoda, Republike Srpske“ broj 73/08). • Predla`e plan stru~nog usavr{avawa zdrav- Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, ciji u politi~koj stranci - ~lan 5. Zakona o • Predla`e plan nabavke osnovnih sredstava, ministarskim, vladinim i drugim imenovaplan investicija i investicionog odr`avawa, • Odlu~uje o osigurawu imovine zavoda i ko- wima Republike Srpske. lektivnom osigurawu radnika u skladu sa zakoVIII - Uz prijavu na konkurs kandidati su nom, • Obezbje|uje rad neophodnih slu`bi zavoda u du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i dokaze kojima se slu~aju {trajka, • Odgovoran je za izvr{avawe sudskih odluka, potvr|uju druga znawa i sposobnosti. Dokazi akata i naloga inspekcijskih i drugih zakonom (dokumenta) se dostavqaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom. ovla{tenih organa, • Organizuje stru~ni nadzor nad radom zdrav- Za op{te uslove iz ta~ke 3. i 6. dostaviti ovjerenu izjavu. stvenih radnika i saradnika, Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e poz• Obavqa i druge poslove u skladu sa zakonom. vani na intervju. III - MANDAT Direktor se imenuju na period od ~etiri go- IX - Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom u Ministarstvo zdravqa i socijalne dine. za{tite Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom “Javni konkurs za IV – STATUS Aktom o imenovawu direktora utvr|uje se izbor i imenovawe direktora Zavoda za mediradno-pravni status, plata i druga primawa po cinu rada i sporta Republike Srpske“. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana osnovu rada. objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se V - OP[TI USLOVI • da je dr`avqanin Republike Srpske ili uzeti u razmatrawe. Bosne i Hercegovine; • da je stariji od 18 godina; X - Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na listu “Glas Srpske“ i “Slu`benom glasniku osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem Republike Srpske“.

JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
I - Vlada Republike Srpske imenuje ~lanove Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske. II – UPRAVNI ODBOR U Upravni odbor imenuje se 9 ~lanova. Upravni odbor ~ine: ~etiri predstavnika osiguranika, tri predstavnika zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova i dva predstavnika poslodavaca, Zaposleni u ustanovi ne mogu biti ~lanovi wenog upravnog odbora. Opis poslova - donosi Statut Fonda uz saglasnost Vlade Republike Srpske, - donosi druge op{te akte Fonda, - donosi planove i programe rada uz saglasnost Vlade Republike Srpske, - predla`e stope doprinosa za zdravstveno osigurawe, - stara se o efikasnom radu i poslovawu Fonda, - donosi Finansijski plan Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, - usvaja izvje{taje o poslovawu i godi{wi obra~un i dostavqa Vladi Republike Srpske radi davawa saglasnosti, - utvr|uje kriterijume za finansirawe zdravstvenog osigurawa, - ure|uje poslove i na~in kori{}ewa zdravstvene za{tite u inostranstvu, - razmatra i usvaja minimalni paket osnovne zdravstvene za{tite na osnovu raspolo`ivih sredstava uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske, - u dogovoru sa zdravstvenom komorom odlu~uje o cijenama zdravstvenih usluga i na~inu ugovarawa izme|u Fonda i zdravstvenih ustanova, - donosi poslovnik o svom radu, - vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom i Statutom Fonda. IV - MANDAT ^lanovi Upravnog odbora imenuju se na period od ~etiri godine. V - STATUS ^lanovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom osniva~a. VI – OP[TI USLOVI 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednim ili finansijskom poslovawu koji ga ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom organu, 5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 6. da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH, VII – POSEBNI USLOVI - stepen prvog, drugog ili tre}eg ciklusa (VII, VIII, IX stepen stru~ne spreme) medicinskog, farmaceutskog, stomatolo{kog, ekonomskog, pravnog ili tehni~kog smjera, - posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti zdravstvenog osigurawa i zdravstvene za{tite, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Upravnog odbora, - uspje{nost u obavqawu na ranijim poslovima. VIII - SUKOB INTERESA Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08). Kandidat ne mo`e biti lice koje je na funkciji u politi~koj stranci - ~lan 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. IX - Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvr|uju druga znawa i sposobnosti. Dokazi (dokumenta) se dostavqaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom. Za op{te uslove iz ta~ke 3 i 6 dostaviti ovjerenu izjavu. Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. X - Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom u Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske“. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. XI - Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske“ i “Slu`benom glasniku Republike Srpske“.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03) i Odluke Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu standarda i kriterija za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1204/10. od 17.06.2010. godine i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1203/10. od 17.06.2010. godine, Vlada Republike Srpske, raspisuje za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske I - Vlada Republike Srpske imenuje ~lanove Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske. II - UPRAVNI ODBOR U Nadzorni odbor imenuju se 3 ~lana. Opis poslova - nadzorni odbor vr{i nadzor nad radom i poslovawem Fonda i najmawe jednom godi{we izvje{tava Upravni odbor Fonda i Vladu Republike Srpske, - vr{i nadzor u pogledu racionalnog i zakonitog kori{}ewa sredstava i ostvarivawe prava osiguranih lica. IV - MANDAT ^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od ~etiri godine. V - STATUS ^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom osniva~a. VI – OP[TI USLOVI 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednim ili finansijskom poslovawu koji ga ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom organu, 5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 6. da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH, VII – POSEBNI USLOVI - stepen prvog, drugog ili tre}eg ciklusa (VII, VIII, IX stepen stru~ne spreme) medicinskog, farmaceutskog, stomatolo{kog, ekonomskog, pravnog ili tehni~kog smjera, - posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti zdravstvenog osigurawa i zdravstvene za{tite, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Nadzornog odbora, - uspje{nost u obavqawu na ranijim poslovima. VIII - SUKOB INTERESA Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08). Kandidat ne mo`e biti lice koje je na funkciji u politi~koj stranci - ~lan 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. IX - Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvr|uju druga znawa i sposobnosti. Dokazi (dokumenta) se dostavqaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom. Za op{te uslove iz ta~ke 3 i 6 dostaviti ovjerenu izjavu. Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. X - Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom u Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske“. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. XI - Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske“ i “Slu`benom glasniku Republike Srpske“.

JAVNI KONKURS

OBAVJE[TEWE
1. Javna odbrana magistarskog rada kandidata Gorana Savi}a, pod nazivom “Monetarna integracija Evropske unije i uloga eura” zakazuje se za petak, 16.07.2010. godine, u 9 ~asova. 2. Javna odbrana magistarskog rada kandidata Radomira Domuzina, pod nazivom “Zna~aj, karakter i dinamika sive ekonomije u uslovima tranzicije” zakazuje se za petak, 16.07.2010. godine, u 12 ~asova. Odbrane }e se odr`ati u sve~anoj sali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bawoj Luci, ul. Majke Jugovi}a br. 4. Zainteresovani mogu ostvariti uvid u sadr`aj magistarskih radova do dana odbrane u biblioteci Fakulteta.

36 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OBAVJE[TEWE
kojim obavje{tavamo potro{a~e i poslovne saradnike da }e od 08. jula 2010. god. u SEKTORU ODR@AVAWE, zbog tehni~kih razloga, u funkciji biti NOVI telefonski brojevi i to : 258678 i 258679 , CENTRALA 258680, direktor sektora i faks 258684, {ef gra|evinskih poslova 258681, gra|evinska/tehni~ka operativa 258682, skladi{te 258683, detekcija kvarova

Molimo da ovu promjenu evidentirate jer se radi o brojevima na koje se, pored ostalog, prijavquju kvarovi na mre`i i obavqa druga komunikacija u vezi sa distribucijom vode i odr`avawem sistema vodosnabdijevawa.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 37

38 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI NAGRADNE IGRE „TUS I ADIDAS VAS DARUJU“
Član 1. Nagradna igra „TUS I ADIDAS Vas daruju“, odnosi se na sve TUŠ supermarkete na području Bosne i Hercegovine u periodu od 09.07 do 03.08.2010. godine. Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine osim zaposlenih u kompaniji TUŠ doo Bihać i zaposlenih u DIDACO commerce doo, te bližih članova njihovih porodica. Član 2. Organizator nagradne igre je preduzeće DIDACO commerce doo, sa sjedištem u ulici Cara Dušana bb, TRN - Laktaši 78252; MB 01914383; JIB 4400828750006; PIB 400828750006, u saradnji sa preduzećem TUŠ doo, Kamenica – Bihać, Plješevička 157, MB 4201274650001; PDV 201274650001. Član 3. Nagradna igra se organizuje u svrhu unapređenja i poboljšanja prodaje svih proizvoda za njegu tijela robne marke ADIDAS, u TUŠ trgovačkom lancu i građenja lojalnosti kupaca TUŠ-a, prema robnoj marki ADIDAS. Član 4. Nagradna igra traje u periodu od 09.07 do 03.08.2010. godine, a izvlačenje nagrada će biti organizovano 06.08.2010. godine u supermarketu TUŠ Bihać. Član 5. Fond nagrada predviđen za ovu nagradnu igru iznosi 3.510.00 KM (sa PDV-om). Nagradni fond sačinjava: 1. Skuter 1 nagrada vrijednosti 1287.00 KM 2. Monti bajk 1 nagrada vrijednosti 351.00 KM 3. Poni bicikl 1 nagrada vrijednosti 234.00 KM 4. Adidas poklon paketi 20 nagrada vrijednosti 1638.00 KM Vrijednost nagrada je iskazana sa PDV-om. Sve nagrade će biti izvučene isti dan. Nagrade su robne i ne postoji mogućnost nadoknade protuvrijednosti na drugi način. Sve obaveze po pitanju nagrada preuzimaju dobitnici. Član 6. U nagradnoj igri učestvuju računi za kupljene ADIDAS mirisne proizvode. Za račun na kom se vidi kupljeni ADIDAS mirisni proizvod, dobiće se kupon za nagradnu igru. Takvi uredno popunjeni kuponi se ubacuju u kutije na kasama predviđene za ADIDAS nagradnu igru. Član 7. Najava nagradne igre i finalni spisak dobitnika biće objavljeni u dnevnim novinama i to u: Dnevnom Avazu, EuroBlicu i Glasu Srpske. Najava će biti objavljena sa pravilnikom nagradne igre i brojevima rješenja ministarstava, 09.07.2010. godine, a finalni spisak dobitnika biće objavljen u dnevnim novinama 10.08.2010. godine. Član 8. Sretni dobitnici će biti obaviješteni telefonskim putem o dobitku nagrade. Rok za preuzimanje nagrada je 20 dana od dana objave spiska dobitnika u dnevnim novinama. Nagrade će se preuzeti u objektima TUŠ-a, odakle potiče račun. Za sve eventualne sporove nadležan je Opštinski/Općinski sud u Bihaću. Član 9. Na dan izvlačenja nagrada, određena je komisija za izvlačenje nagrada koju će sačinjavati: - predstavnik Tuš doo - predstavnik DIDACO commerce doo Zapisnik će biti uredno vođen, potpisan i arhiviran kod oba preduzeća. Član 10. Organizatori zadržavaju pravo da prekinu nagradnu igru u slučajevima tehničke neizvodljivosti nastavka nagradne igre ili u slučajevima „više sile“. U Trnu, 30.06.2010. godine Pravila nagradne igre su registrovana u: Federalnom Ministarstvu finansija/financija pod brojem: br. 05-15-1873/10 od 05.07.2010. godine Ministarstvu finansija RS pod brojem: br. 06/4-463-1720/10 od 01.07.2010. godine Direktor Emir Omić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI NAGRADNE IGRE „TUS I DIDACO commerce (EVELINE SUN) OVOG LJETA BRINU O VAŠOJ KOŽI“
Član 1. Nagradna igra „TUS I EVELIN SUN OVOG LJETA BRINU O VAŠOJ KOŽI“, odnosi se na sve TUŠ supermarkete na području Bosne i Hercegovine u periodu od 09.07 do 03.08.2010. godine. Pravo učešća imaju svi državljani Bosne i Hercegovine osim zaposlenih u kompaniji TUŠ doo Bihać i zaposlenih u DIDACO commerce doo, te bližih članova njihovih porodica. Član 2. Organizator nagradne igre je preduzeće DIDACO commerce doo, sa sjedištem u ulici Cara Dušana bb, TRN - Laktaši 78252; MB 01914383; JIB 4400828750006; PIB 400828750006, u saradnji sa preduzećem TUŠ doo, Kamenica – Bihać, Plješevička 157, MB 4201274650001; PDV 201274650001. Član 3. Nagradna igra se organizuje u svrhu unapređenja i poboljšanja prodaje svih proizvoda za njegu tijela robne marke EVELINE, u TUŠ trgovačkom lancu i građenja lojalnosti kupaca TUŠ-a, prema robnoj marki EVELINE. Član 4. Nagradna igra traje u periodu od 09.07 do 03.08.2010. godine, a izvlačenje nagrada će biti organizovano 06.08.2010. godine u supermarketu TUŠ Bihać. Član 5. Fond nagrada predviđen za ovu nagradnu igru iznosi 2.340.00 KM (sa PDV-om). Nagradni fond sačinjava: 1. produženi vikend za dvoje (hotelski kompleks) SOLARIS - Šibenik - 1 nagrada, vrijednosti 1834.56 KM 2. Eveline poklon paketi 20 nagrada, vrijednosti 505.44 KM Vrijednost nagrada je iskazana sa PDV-om. Sve nagrade će biti izvučene isti dan. Nagrade su robne i ne postoji mogućnost nadoknade protuvrijednosti na drugi način. Sve obaveze po pitanju nagrada preuzimaju dobitnici. Član 6. U nagradnoj igri učestvuju računi za kupljene EVELINE SUN proizvode (proizvode za sunčanje). Za račun na kom se vidi da je kupljen Eveline SUN preparat, dobiće se kupon za nagradnu igru. Takvi uredno popunjeni kuponi se ubacuju u kutije na kasama predviđene za EVELINE SUN nagradnu igru. Član 7. Najava nagradne igre i finalni spisak dobitnika biće objavljeni u dnevnim novinama i to u: Dnevnom Avazu, EuroBlicu i Glasu Srpske. Najava će biti objavljena sa pravilnikom nagradne igre i brojevima rješenja ministarstava 09.07.2010. godine, a finalni spisak dobitnika biće objavljen u dnevnim novinama 10.08.2010. godine. Član 8. Sretni dobitnici će biti obaviješteni telefonskim putem o dobitku nagrade. Rok za preuzimanje nagrada je 20 dana od dana objave spiska dobitnika u dnevnim novinama. Nagrade će se preuzeti u objektima TUŠ-a, odakle potiče račun. Za sve eventualne sporove nadležan je Opštinski/Općinski sud u Bihaću. Član 9. Na dan izvlačenja nagrada, određena je komisija za izvlačenje nagrada koju će sačinjavati: - predstavnik Tuš doo - predstavnik DIDACO commerce doo Zapisnik će biti uredno vođen, potpisan i arhiviran kod oba preduzeća. Član 10. Organizatori zadržavaju pravo da prekinu nagradnu igru u slučajevima tehničke neizvodljivosti nastavka nagradne igre ili u slučajevima „više sile“. U Trnu, 30.06.2010. godine Pravila nagradne igre su registrovana u: Federalnom Ministarstvu finansija/financija pod brojem: br. 05-15-1874/10 od 05.07.2010. godine Ministarstvu finansija RS pod brojem: br. 06/4-463-1721/10 od 01.07.2010. godine Direktor Emir Omić

Vodoprivredno preduze}e “Semberija” a.d. Bijeqina,

ISPRAVKA
OGLASA ZA JAVNU PRODAJU – LICITACIJU za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i materijala U oglasu objavqenom 25.06.2010. g. gre{kom je objavqeno: - Bager – gusjeni~ar 00157 G-1000, 1984. g. 110 KW, neispravan 5.000,00 KM Ispravan tekst glasi: - Bager – gusjeni~ar 00157 G-1000, 1984. g. 110 KW, neispravan 20.000,00 KM.

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima “VIB“ a.d. Bawa Luka Mi{e Stupara 4

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po akciji Zatvorenog investicionog fonda “VIB Fond“ a.d. Bawa Luka, na dan 30.06.2010. godine: Neto vrijednost imovine Fonda: 20.971.506,35 KM Neto vrijednost imovine Fonda po akciji: 10,55 KM Izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza, te izra~unavawu neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda “VIB Fond“ a.d. Bawa Luka, dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 39

Na osnovu ~lana 77. a u vezi sa ~lanom 10. stav 1. ta~ka 1. Zakona o nau~no-istra`iva~koj djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 112/07 i 13/10) i ~lana 9. Pravilnika o sufinansirawu nau~no-istra`iva~kih projekata (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 32/09 i 59/10), Ministarstvo nauke i tehnologije r a s p i s u j e

za sufinansirawe nau~no-istra`iva~kih projekata u 2010. godini I Predmet konkursa 1. Finansijska podr{ka nau~no-istra`iva~kim projektima iz oblasti osnovnih, primijewenih i razvojnih istra`ivawa na slobodnu temu po izboru projektnog tima; II Uslovi u~e{}a na konkursu Projekte mogu kandidovati nau~no-istra`iva~ke organizacije u skladu sa odredbama Zakona o nau~no-istra`iva~koj djelatnosti i ukoliko su ispunile svoje obaveze proistekle iz prethodnih ugovora sklopqenih sa Ministarstvom nauke i tehnologije za sufinansirawe nau~noistra`iva~kih projekata. III Na~in izbora prijedloga nau~no-istra`iva~kih projekata za sufinansirawe Izbor nau~no-istra`iva~kih projekata za sufinansirawe Ministarstvo }e vr{iti u dvije izborne faze. Prva izborna faza je ocjena vrijednosti (kvaliteta prijedloga projekta) prijavqenog nau~noistra`iva~kog projekta, a druga faza je ocjena kvaliteta projektnog tima, nau~noistra`iva~ke organizacije koja prijavquje projekat i opravdanost ukupnih sredstava koja se tra`e za izvo|ewe projekta. Prijava na konkurs je anonimna, pod {ifrom koju u minimalnoj du`ini od {est alafanumeri~kih karaktera (kombinacija {est slova i/ili brojeva) odre|uje koordinator projekta i koju ~uva i ne objavquje do zavr{etka prve izborne faze. Projekti koji su izabrani u prvoj fazi imaju pravo da u~estvuju u drugoj izbornoj fazi, a ostali prijavqeni projekti ne uzimaju se daqe u proces izbora za sufinansirawe. IV Kriterijumi za izbor prijedloga projekata u prvoj izbornoj fazi su: 1. Stepen uskla|enosti (relevantnosti) projekata sa postavqenim ciqevima istra`ivawa (~lan 21. Pravilnika); 2. Zna~aj projekta s obzirom na mogu}nost upotrebe rezultata projekta (~lan 2. Pravilnika); 3. Uskla|enost trajawa projekta sa predlo`enim aktivnostima (~lan 23. Pravilnika). 4. Ukqu~enost u me|unarodne nau~no-istra`iva~ke programe (~lan 24. Pravilnika); V Kriterijumi za izbor prijedloga projekata u drugoj izbornoj fazi su: 1. Nau~no-istra`iva~ka kompetentnost projektnog tima (~lan 25. Pravilnika); 2. Ukqu~enost mladih nau~no-istra`iva~kih kadrova u realizaciji projekta (~lan 26. Pravilnika); 3. Zainteresovanost za rezultate projekta od strane drugih organizacija iskazane kroz u~e{}e u sufinansirawu (~lan 27. Pravilnika); VI Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prvu izbornu fazu U prvoj izbornoj fazi dostavqa se sqede}a dokumentacija: 1. Uredno popuwen Obrazac broj 1. za prvu izbornu fazu; 2. Prijedlog projekta sa: predmetom istra`ivawa, predstavom hipoteze, opisom nau~nih metoda za postizawe `eqenog ciqa i o~ekivanim rezultatima i wihovim zna~ajem za razvoj nauke, privrede ili u neku drugu svrhu; 3. Apstrakt projekta na engleskom jeziku; 4. Izjava o u~e{}u projekta u me|unarodnoj nau~no-istra`iva~koj saradwi u Obrascu broj 1Prilog 1. (potrebno je zaokru`iti odgovaraju}i odgovor). VII Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za drugu izbornu fazu Po sprovedenom izboru projekata u prvoj izbornoj fazi, a po objavqenim rezultatima izbora na internet stranici Ministarstva, za projekte koji idu u drugu izbornu fazu Ministarstvu se u tra`enom roku dostavqa sqede}a dokumentacija: 1. Uredno popuwen Obrazac broj 2. za drugu izbornu fazu; 2. Odobrewe nau~nog, odnosno nau~no-nastavnog vije}a ustanove u kojoj se odvija realizacija projekta; 3. Nau~ne reference istra`iva~kog tima u vezi sa predmetnim projektom (CV, bibliografija radova, u~e{}e na projektima, mentorstva magistarskih i doktorskih radova, u~e{}e na nau~nim skupovima, ~lanstvo u stranim nau~nim udru`ewima i asocijacijama, ure|ivawe tematskih zbornika, ~asopisa, strane i doma}e nagrade i priznawa za nau~ni doprinos, recenzije radova itd.); 4. Potvrda o zainteresiranosti za rezultate projekta od strane drugih organizacija iskazana kroz u~e{}e u sufinansirawu projekta ili podaci o u~e{}u u finansirawu projekta (doma}em i stranom), 5. Podaci o istra`iva~koj opremi (raspolo`iva istra`iva~ka oprema, pozajmqena istra`iva~ka oprema i nedostaju}a istra`iva~ka oprema potrebna za izvo|ewe projekta); 6. Spisak i saglasnost ~lanova projektnog tima o u~e{}u na projektu (ime i prezime ~lana, funkcija na projektu, mati~ni broj i potpis) i 7. Potvrda o u~e{}u projekta u me|unarodnoj nau~noistra`iva~koj saradwi, u skladu sa zaokru`enim odgovorom u obrascu br. 1. iz prve izborne faze. VIII Finansijska sredstva planirana za nau~no-istra`iva~ke projekte Za projekte na slobodnu temu Ministarstvo }e izdvojiti ukupno 1.000.000,00 KM. Od navedenog iznosa, postotak u~e{}a po nau~nim oblasti je sqede}i: - za prirodne nauke 18 %, - za in`iwerstvo i tehnologiju 25 %, - za medicinske i zdravstvene nauke 15 %, - za poqoprivredne nauke 20 %, - za dru{tvene nauke 12 % i - za humanisti~ke nauke 10% od navedenog iznosa. Ministarstvo zadr`ava pravo da izmijeni predvi|enu visinu sredstva za ovu namjenu u skladu sa raspolo`ivim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u teku}oj godini. Tro{kovi istra`iva~kog tima odre|uju se prema broju i vrijednosti norma ~asova potrebnih za realizaciju projekta (~lan 8. Pravilnika o sufinansirawu nau~no-istra`iva~kih projekata). Vrijednost norma ~asa za pojedine kategorije u~esnika u radnom timu odre|uje ministar rje{ewem na bazi finansijskog plana Ministarstva za svaku buyetsku godinu. Prema rje{ewu ministra vrijednost norma ~asova u 2010. godini za pojedine kategorije u~esnika u radnom timu iznose: - koordinator projekta ...................................................................................................................15 KM - za u~esnika u projektu ( u nau~nom zvawu) ...............................................................................10 KM - za u~esnika u projektu ( u istra`iva~kom zvawu) ....................................................................6 KM Evaluacijski postupak koordinira i organizuje Ministarstvo, a izvode Mati~ne komisije za izbor nau~no-istra`iva~kih projekata po nau~nim oblastima. Za realizaciju izabranih projekata bi}e potpisan ugovor o sufinansirawu izme|u Ministarstva i nosioca realizacije izabranog projekta. IX Uputstvo o na~inu preuzimawa prijavnih obrazaca i na~inu popuwavawa Obrazac br. 1 za prvu izbornu fazu i obrazac br. 2 za drugu izbornu fazu, mogu se preuzeti na veb portalu Vlade RS www.vladars.net (Ministarstvo nauke i tehnologije). Tako|e, navedeni obrasci se, u pisanoj (papirnoj) i elektronskoj formi, mogu preuzeti i u Ministarstvu nauke i tehnologije, Administrativni centar Vlade RS, lamela B, 3. sprat, kancelarija br. 8. Obrasci i svi eventualni dopunski opisni prilozi trebaju biti ~itko, ta~no i sa`eto popuweni, prema navedenim zna~ewima tra`enih podataka. NAPOMENA: Dokumenti uz prijavu na konkurs se, za obe faze, podnose u pisanoj (papirnoj) formi i obavezno u elektronskoj formi na CD-u ili DVD-u (Word, Excel, skenirani dokument i sl.), u protivnom prijava se ne}e uzimati u obzir. Dodatne informacije mogu se dobiti na sqede}e brojeve telefona: 051/338-717, 051/338-718. X Na~in, mjesto i vrijeme prijave na konkurs Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati po{tom na adresu: Ministarstvo nauke i tehnologije, Trg Republike Srpske 1, 78000 Bawa Luka sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs za sufinansirawe nau~no-istra`iva~kih projekata u 2010. godini - NE OTVARATI“. Prijave za prvu izbornu fazu primaju se do 15.09.2009. godine. Ministarstvo }e do 15.10.2010. godine objaviti rezultate o sprovedenom izboru projekata u prvoj izbornoj fazi na svojoj internet stranici. Tom prilikom Ministarstvo }e za projekte koji idu u drugu izbornu fazu navesti rok za dostavu dokumentacije za drugu izbornu fazu. XI Napomena o statusu nepotpunih i neblagovremenih prijava Neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u obzir pri sprovo|ewu izbora projekata za sufinansirawe. Prijave projekata koji nisu izabrani u izbornom postupku, sa kompletnom konkursnom dokumentacijom, po zahtjevu vra}aju se podnosiocima.

KONKURS

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

AD “TRANSTTER“ BROD Na osnovu ~lanova 267; 272. stav 4. i 5. i ~lana 442. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 127/08 i 58/09), ~lana 62. Statuta Akcionarskog dru{tva “Transtter“ Brod i Odluke Upravnog odbora AD “Transtter“ Brod broj. 44/2/2010 od 08.07.2010. godine, Upravni odbor AD “Transtter“ Brod objavquje

IZMJENU POZIVA
za redovnu sjednicu Skup{tine akcionara AD “Transtter“ Brod objavqenog u Dnevnom listu “Glas Srpske” dana 03. i 04.07.2010. godine, gdje se vr{i izmjena mjesta odr`avawa Skup{tine akcionara i glasi: “Redovna sjednica Skup{tine akcionara AD “Transtter“ Brod odr`a}e se u javnoj ustanovi Centar za kulturu, u amfiteatru, ul. Beogradska broj 7 Prwavor dana 02.08.2010. godine (ponedjeqak) sa po~etkom u 11,00 ~asova.” Sav ostali tekst iz poziva objavqen dana 03. i 04.07.2010. godine ostaje nepromijewen. Izmjena poziva za redovnu sjednicu Skup{tine akcionara AD “Transtter“ Brod objavquje se istovremeno u dnevnim novinama “Glas Srpske” i na internet stranici AD “Transtter“ Brod: www.transtterbrod.com Broj: 159/2010 Dana, 08.07.2010. godine UPRAVNI ODBOR

40 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Na osnovu ~lana 77. stav 1. Zakona o nau~no-istra`iva~koj djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 112/07 i 13/10) i ~lana 2. Pravilnika o osposobqavawu mladih za nau~noistra`iva~ki rad (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 59/10) Ministarstvo nauke i tehnologije r a s p i s u j e

KONKURS
1. ZA SUFINANSIRAWE 80 STUDENATA II CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVAWA PRI IZRADI ZAVR[NIH RADOVA II CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVAWA (MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA) U 2010. GODINI Ministarstvo nauke i tehnologije }e u 2010. godini, u skladu sa usvojenim programom rada, sufinansirati studente drugog ciklusa pri izradi zavr{nih radova (magistarski/master radovi) po sqede}im nau~nim oblastima: • Dru{tvene nauke (14 magistarskih radova); • Humanisti~ke nauke (8 magistarskih radova); • Biotehni~ke nauke (14 magistarskih radova); • Tehni~ke nauke (17 magistarskih radova); • Prirodne nauke (11 magistarskih radova); • Medicinske nauke (14 magistarskih radova); • Umjetnost (2 magistarska rada). Pravo u~e{}a na konkursu imaju svi kandidati (magistranti) koji imaju dr`avqanstvo BiH i stalno mjesto prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske. Kriteriji za izbor i vrednovawe prijava za sufinansirawe izrade i odbrane zavr{nog rada u drugom ciklusu visokog obrazovawa (master/magistarskog rada) su: godine starosti kandidata, prosjek ocjena akademskih studija I ciklusa, nau~no-tehni~ka saradwa, prosje~na ocjena studija II ciklusa, nau~na karijera kandidata (~lan 5. Pravilnika o osposobqavawu mladih za nau~noistra`iva~ki rad). Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo }e na kraju konkursnog roka za svaku nau~nu oblast formirati rang listu najuspje{nijih kandidata na osnovu koje }e se vr{iti sufinansirawe, te }e ista biti objavqena na veb sajtu Ministarstva. Kandidati koji konkuri{u za jednokratnu finansijsku pomo} Ministarstva za izradu zavr{nog rada (magistarskog/master rada), popuwavaju prijavu na konkurs (Obrazac br. 1), uz koju podnose sqede}u dokumentaciju: • Potvrdu o naslovu i prihvatawu zavr{nog rada na drugom ciklusu visokog obrazovawa; • Uvjerewe o mjestu prebivali{ta; • Potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa studija I ciklusa; • Potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa studija II ciklusa (polo`eni svi ispiti predvi|eni programom i planom visoko{kolske ustanove); • Dokazi koji se odnose na nau~nu karijeru kandidata: u~e{}e na me|unarodnim i doma}im nau~nim konferencijama, kopija objavqenih nau~nih radova, objavqena nau~na kwiga, potvrda o prihva}enom patentu od strane Zavoda za patente, te dokazi o osvojenim nagradama/ diplome (samo za studente iz oblasti umjetnosti i arhitekture) • Kratku biografiju kandidata; • Kopiju `iro/teku}eg ra~una; • Potvrdu o izradi zavr{nog rada u okviru me|unarodne nau~no-tehni~ke i univerzitetske saradwe, ukoliko se radi o takvom projektu; • Kandidati koji studiraju u inostranstvu, a koji prila`u dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u originalu i prilo`iti ovjeren prevod na jednom od slu`benih jezika u BiH. • Izjavu kandidata da ne prima finansijsku pomo} za izradu zavr{nog rada na drugom ciklusu visokog obrazovawa. • Izjavu kandidata da po istom osnovu nije ve} koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije; U skladu sa Finansijskim planom rada Sektora za nauku za 2010. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 200.000,00 KM. Ministarstvo zadr`ava pravo da u toku godine izvr{i korekciju broja magistranata koje planira sufinansirati po nau~nim oblastima u skladu sa raspolo`ivim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u 2010. godini. NAPOMENA: U kategoriju nau~nih kwiga spadaju nau~ne monografije, nau~ne kwige u u`em smislu i popularne nau~ne kwige. U kategoriju nau~nih kwiga ne spadaju uybenici, zbirke zadataka i priru~nici. Za studente drugog ciklusa koji studiraju u inostranstvu, u slu~aju da sistem ocjewivawa nije identi~an sistemu koji se primjewuje u RS, prosjek ocjena }e biti izra~unat na bazi tabele ekvivalentnih ocjena koju utvr|uje Ministarstvo. 2. ZA SUFINANSIRAWE 50 STUDENATA III CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVAWA PRI IZRADI ZAVR[NIH RADOVA (DOKTORSKE DISERTACIJE) U 2010. GODINI Pravo u~e{}a na konkurs imaju svi kandidati (doktoranti) koji imaju dr`avqanstvo BiH i stalno mjesto prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske. Pravo na sufinansirawe izrade i odbrane doktorske disertacije imaju kandidati koji studiraju po Bolowskom sistemu i oni koji doktorsku disertaciju prijavquju po starom sistemu. Kriterijumi za izbor i vrednovawe prijava za sufinansirawe izrade i odbrane zavr{nog rada u tre}em ciklusu visokog obrazovawa (doktorske disertacije) su godine starosti kandidata, nau~notehni~ka saradwa, prosje~na ocjena studija II ciklusa (ukoliko kandidat nije poha|ao studije drugog ciklusa, onda se u obzir uzima prosje~na ocjena iz prvog ciklusa), nau~na karijera kandidata (~lan 8. Pravilnika o osposobqavawu mladih za nau~noistra`iva~ki rad). Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo }e na kraju konkursnog roka formirati rang listu najuspje{nijih kandidata na osnovu koje }e se vr{iti sufinansirawe, te }e ista biti objavqena na veb sajtu Ministarstva. Kandidati koji konkuri{u za jednokratnu finansijsku pomo} Ministarstva za izradu i odbranu doktorske disertacije popuwavaju prijavu na konkurs (obrazac br. 2) uz koju podnose sqede}u dokumentaciju: • Potvrdu o naslovu i prihvatawu doktorske disertacije od strane univerziteta; • Uvjerewe o mjestu prebivali{ta; • Potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa studija II ciklusa (ukoliko kandidat nije poha|ao studije drugog ciklusa onda se uzima u obzir prosje~na ocjena iz prvog ciklusa); • Dokaze koji se odnose na nau~nu karijeru kandidata: prijava u~e{}a na me|unarodnim i doma}im nau~nim konferencijama, apstrakti objavqenih radova ili original radovi, objavqena nau~na kwiga, potvrda o prihva}enom patentu od strane Zavoda za patente, te dokazi o osvojenim nagradama/ diplome (samo za studente iz oblasti umjetnosti i arhitekture); • Kratku biografiju kandidata; • Kopiju `iro/teku}eg ra~una; • Potvrdu o izradi teme u okviru me|unarodne nau~no-tehni~ke i univerzitetske saradwe, ukoliko se radi o takvom projektu; • Kandidati koji studiraju u inostranstvu, a koji prila`u dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u originalu i prilo`iti ovjeren prevod na jednom od slu`benih jezika u BiH. • Izjavu kandidata da po istom osnovu nije ve} koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije; • Izjavu kandidata da ne prima finansijsku pomo} za izradu doktorske teze iz drugih javnih izvora finansirawa. U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2010. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 200.000,00 KM. Ministarstvo zadr`ava pravo da u toku godine izvr{i korekciju broja kandidata za sufinansirawe izrade i odbrane zavr{nog rada u tre}em ciklusu visokog obrazovawa (doktorskih disertacija) koje planira sufinansirati u skladu sa raspolo`ivim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u 2010. godini. NAPOMENA: U kategoriju nau~nih kwiga spadaju nau~ne monografije, nau~ne kwige u u`em smislu i popularne nau~ne kwige. U kategoriju nau~nih kwiga ne spadaju uybenici, zbirke zadataka i i priru~nici. Za studente tre}eg ciklusa koji studiraju u inostranstvu, u slu~aju da sistem ocjewivawa nije identi~an sistemu koji se primjewuje u RS, prosjek ocjena }e biti izra~unat na bazi tabele ekvivalentnih ocjena koju utvr|uje Ministarstvo. 3. ZA SUFINANSIRAWE PROJEKATA SA MLADIM ISTRA@IVA^IMA I Predmet konkursa Ministarstvo nauke i tehnologije }e u 2010. godini, u skladu sa usvojenim programom rada, sufinansirati projekat zapo{qavawa 10 mladih istra`iva~a (MI) na odre|eno vrijeme, koji poha|aju studije drugog ciklusa u Republici Srpskoj, po sqede}im nau~nim oblastima: • In`ewerstvo i tehnologija (3 mlada istra`iva~a) • Poqoprivredne nauke (2 mlada istra`iva~a) • Prirodne nauka (2 mlada istra`iva~a) • Medicinske i zdravstvene nauke (1 mladi istra`iva~) • Dru{tvene nauke (1 mladi istra`iva~) • Humanisti~ke nauke (1 mladi istra`iva~) Naziv “mladi istra`iva~“ odnosi se na mlade koji su postigli izvanredan uspjeh u prvom i drugom ciklusu visokog obrazovawa, kojima bi se omogu}io pla}eni rad na odobrenom nau~nom projektu i pod rukovodstvom odabranog mentora u nekom nau~noistra`iva~kom institutu ili univerzitetu u Republici Srpskoj u odre|enom trajawu. Zapo{qavawe mladih istra`iva~a na odre|eno vrijeme odobrava se na nau~noistra`iva~kim projektima koje kandiduje nau~noistra`iva~ka organizacija, a finansijski podr`ava Ministarstvo. Pravo u~e{}a na konkursu imaju: Akademija nauka i umjetnosti, visoko{kolske ustanove, instituti i nau~noistra`iva~ki centri, nau~na i stru~na dru{tva. II Uslovi i kriterijumi za izbor mladog istra`iva~a Kandidat za mladog istra`iva~a mora ispuwavati sqede}e op{te uslove: a) da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine; b) da ima mjesto stalnog prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske; v) da nema vi{e od navr{enih 28 godina starosti na dan objavqivawa konkursa; g) da je stekao diplomu dodiplomskog akademskog studija; d) da je u dodiplomskom akademskom studiju imao prosje~nu ocjenu najmawe 9,00 (ne ra~unaju}i diplomski rad), a najmawe 9,50 iz grupe predmeta/nau~nog poqa iz kojeg se prijavquje nau~noistra`iva~ki projekat; |) da je upisao drugi ciklus studija na nekom od licenciranih univerziteta u Republici Srpskoj, u godini kada je objavqen konkurs; e) da poznaje jedan od stranih jezika; `) da nije u radnom odnosu. Kandidati za mladog istra`iva~a se ocjewuju u skladu sa sqede}im kriterijumima: • prosje~na ocjena studija; • objavqen rad u ~asopisu; • objavqena nau~na kwiga; • prihva}en patent; • u~e{}e na nau~noj konferenciji sa objavqenim radom; • u~e{}e na me|unarodnim takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) sa osvojenom nagradom - I, II i III mjesto (samo za studente iz oblasti umjetnosti i arhitekture). NAPOMENA: Kandidat za mladog istra`iva~a nakon objavqivawa rezultata konkursa zakqu~uje ugovor o radu sa nau~no-istra`iva~kom organizacijom u kojoj }e se odvijati nau~no-istra`iva~ki projekat (u daqem tekstu institucija – doma}in), na period od najvi{e dvije godine. III Uslovi i kriterijumi za izbor rukovodioca projekta Kandidat za rukovodioca projekta mora ispuwavati sqede}e uslove: a) da je u radnom ili ugovornom odnosu u instituciji-doma}inu; b) da je izabran u nau~no-nastavno zvawe vanrednog ili redovnog profesora, odnosno, istra`iva~ko zvawe vi{eg nau~nog saradnika ili nau~nog savjetnika i to u nau~noj oblasti iz koje se prijavquje nau~no-istra`iva~ki projekat; v) da je od dana odbrane wegove doktorske teze pro{lo najmawe pet godina; g) da je rukovodio sa najmawe dva nau~noistra`iva~ka projekta ili imao najmawe dva mentorstva za izradu zavr{nog rada u drugom ciklusu studija (magistarskog rada); |) da je objavio najmawe jedan rad u me|unarodnom ~asopisu koji se nalaze na SCI listi; e) da ne vodi vi{e od tri mlada istra`iva~a istovremeno; Kandidati za rukovodioca projekta se ocjewuju u skladu sa sqede}im kriterijumima: • dosada{wa nau~na karijera i povezanost istra`ivawa sa nau~nim potrebama institucijedoma}ina; • u~e{}e u doma}im i me|unarodnim nau~no-istra`iva~kim projektima; • dosada{wi rad sa kandidatima drugog i tre}eg ciklusa visokog obrazovawa; • dodijeqene nagrade i priznawa u nau~noj karijeri. NAPOMENA: Rukovodilac (koordinator) nau~noistra`iva~kog projekta naj~e{}e, ali ne obavezno, obavqa i du`nost mentora mladog istra`iva~a pri izradi zavr{nog rada na drugom stepenu visokog obrazovawa. U slu~aju da rukovodilac projekta nije ujedno i mentor, tada je mentor na izradi zavr{nog rada, koji je u radnom odnosu na nekom od univerziteta sa sjedi{tem u Republici Srpskoj, jedan od u~esnika u projektu. U slu~aju da rukovodilac projekta nije ujedno i mentor, isti je obavezan u dogovoru sa mentorom, da mladom istra`iva~u pomogne pri izboru i izradi teme zavr{nog rada na drugom ciklusu studija, kao i publikovawu samostalnog nau~nog rada u ~asopisu prve kategorije nacionalnog zna~aja ili prezentacije na nau~nom skupu. IV Kriterijumi za izbor prijedloga nau~no-istra`iva~kog projekta Prijedlog nau~no-istra`iva~kog projekta sa mladim istra`iva~ima se ocjewuje u skladu sa sqede}im kriterijumima: 1. stepen uskla|enosti (relevantnosti) projekta sa postavqenim ciqevima istra`ivawa; 2. zna~aj projekta s obzirom na mogu}nost upotrebe rezultata projekta; 3. uskla|enost trajawa projekta sa predlo`enim aktivnostima i ukqu~enost u me|unarodne nau~noistra`iva~ke programe V Na~in izbora i ocjewivawa projekata za sufinansirawe Nakon raspisivawa konkursa, institucija-doma}in vr{i izbor liste tema nau~no-istra`iva~kih projekata (teme su ograni~ene na nau~na poqa ili u`e nau~ne oblasti). Nau~no vije}e, odnosno odgovaraju}e tijelo institucije-doma}ina, po objavqivawu konkursa vr{i izbor koordinatora projekta (mentora) u skladu sa kriterijumima iz ~lana 14. Pravilnika o osposobqavawu mladih za nau~ni i istra`iva~ki rad. Institucija - doma}in u saradwi sa mentorom vr{i izbor i imenovawe kandidata za mladog

OGLASI
istra`iva~a, u roku od 30 dana od dana raspisivawa konkursa Ministarstva u skladu sa kriterijumima iz ~lana 13. Pravilnika o osposobqavawu mladih za nau~ni i istra`iva~ki rad. Rukovodilac projekta (mentor) je du`an da izvr{i ocjewivawe svih prijavqenih kandidata za mladog istra`iva~a i o tome sa~ini pismeni izvje{taj koji se podnosi uz prijavu nau~noistra`iva~kog projekta sa mladim istra`iva~ima. Nakon prethodno sprovedenih procedura Institucija doma}in dostavqa uredno popuwenu prijavu na konkurs (obrazac br. 3) sa kompletnom dokumentacijom koja se tra`i u konkursu. Evaluacijski postupak pojedina~nih projekata koordinira i organizuje Ministarstvo, a izvodi stru~na komisija. Stru~na komisija ocjewuje svaku prijavu na konkurs i to po pitawu: • kvaliteta nau~noistra`iva~kog projekta (~lan 27, 28, 29, 30. i 31. Pravilnika) • kompetentnosti rukovodioca projekta i radnog tima (~lan 32. Pravilnika) • ispuwenosti uslova za kandidata za mladog istra`iva~a (~lan 33. Pravilnika). VI Na~in finansirawa projekta sa mladim istra`iva~ima Iznos finansijskih sredstava za sufinansirawe pojedinog projekta odre|uje se na osnovu opravdanih tro{kova izvo|ewa nau~noistra`iva~kog projekta i raspolo`ivih sredstava, prema finansijskom planu Ministarstva. Tro{kovi projektnog tima se odre|uju na bazi broja i vrijednosti norma ~asova potrebnih za realizaciju projekta (~lan 23. Pravilnika). U tro{kove projektnog tima ne spadaju tro{kovi plate mladog istra`iva~a, koji se posebno izra~unavaju. Vrijednost norma ~asa za pojedine kategorije u~esnika u projektnom timu odre|uje ministar rje{ewem, na bazi finansijskog plana Ministarstva za svaku buyetsku godinu. Prema rje{ewu ministra vrijednost norma ~asova u 2010. godini za pojedine kategorije u~esnika u projektnom timu iznose: - za koordinatora projekta......................................................................................15 KM - za u~esnika u projektu (u nau~nom zvawu)..........................................................10 KM - za u~esnika u projektu (u istra`iva~kom zvawu)................................................6 KM Tro{kovi plate mladog istra`iva~a iskazuju se u bruto iznosu i wu odre|uje Ministarstvo na bazi svog godi{weg finansijskog plana. U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2010. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 500.000,00 KM. Ministarstvo zadr`ava pravo da u toku godine izvr{i korekciju visine finansijskih sredstava za ovu namjenu, u skladu sa raspolo`ivim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije za 2010. godinu. VII Potrebna dokumentacija Institucija - doma}in dostavqa prijavu na konkurs (obrazac br. 3) uz koju se podnosi sqede}a dokumentacija: A) za mladog istra`iva~a: • uvjerewe o dr`avqanstvu; • uvjerewe o mjestu prebivali{ta; • izvod iz mati~ne kwige ro|enih; • diploma ili uvjerewe o zavr{enom fakultetu; • potvrda o visini prosje~ne ocjene sa studija I ciklusa; • potvrda nadle`ne visoko{kolske ustanove o statusu studenta II ciklusa studija; • dokaz o znawu stranih jezika (sertifikat, potvrda fakulteta sa naznakom broja semestara) ; • potvrda Zavoda za zapo{qavawe da kandidat nije u radnom odnosu; • Dokazi koji se odnose na nau~nu karijeru kandidata: prijava u~e{}a na me|unarodnim i doma}im nau~nim konferencijama, objavqeni nau~ni radovi (apstrakt ili original), objavqena nau~na

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 41
kwiga, potvrda o prihva}enom patentu od strane Zavoda za patente i dokazi o osvojenim nagradama (diplome); • Kra}a biografija. B) za rukovodioca projekta: • Potvrda da je u radnom ili ugovornom odnosu u instituciji – doma}inu; • Odluka o izboru u nau~no-nastavno zvawe vanrednog ili redovnog profesora, odnosno, istra`iva~ko zvawe vi{eg nau~nog saradnika ili nau~nog savjetnika i to u nau~noj oblasti iz koje se prijavquje projekat; • Dokaz o ste~enom akademskom stepenu doktora nauka; • Dokaz da je objavio najmawe jedan rad u me|unarodnom ~asopisu koji se nalazi na SCI listi (original ili apstrakt rada); • Nau~ne reference (CV, bibliografija radova, u~e{}e u doma}im i me|unarodnim nau~noistra`iva~kim projektima, rukovo|ewe projektima, mentorstvo za izradu magistarskog rada, dosada{wi rad sa kandidatima drugog i tre}eg ciklusa visokog obrazovawa, dodijeqene nagrade i priznawa u nau~noj karijeri itd.); • Izjava da ne vodi vi{e od tri mlada istra`iva~a istovremeno. V) Biografije ostalih ~lanova projektnog tima G) Potvrda o u~e{}u projekta u me|unarodnoj nau~noistra`iva~koj saradwi, u skladu sa zaokru`enim odgovorom (pitawe br. 11 u obrascu br. 3) VIII Uputstvo o na~inu preuzimawa prijavnih obrazaca Obrazac br. 1 “Prijava na konkurs za sufinansirawe studenata drugog ciklusa visokog obrazovawa pri izradi zavr{nih radova (magistarski/master radovi)“ , Obrazac br. 2 “Prijava na konkurs za sufinansirawe studenata tre}eg ciklusa visokog obrazovawa pri izradi zavr{nih radova (doktorske disertacije)“ i Obrazac br. 3 “Prijava na konkurs za sufinansirawe projekta sa mladim istra`iva~ima“ mogu se preuzeti na veb portalu Vlade RS www.vladars.net (Ministarstvo nauke i tehnologije), kao i u Ministarstvu, u Sektoru za nauku, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, lamela B, tre}i sprat, kancelarija broj 8. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj 051/338-717, 338-718. IX Na~in, mjesto i vrijeme prijave na konkurs Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavqaju se Ministarstvu nauke i tehnologije po{tom, na adresu: Ministarstvo nauke i tehnologije Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, sa obaveznom naznakom “Prijava na konkurs pod ta~kom _____“. Prijave se, tako|e, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade RS, lamela A, prizemqe). Ministarstvo nauke i tehnologije }e zakqu~iti ugovor o realizaciji programa/projekta sa svim kandidatima/podnosiocima prijava kojima bude odobreno sufinansirawe, o ~emu }e isti biti blagovremeno obavije{teni. Prijave za ta~ke 1. i 2. primaju se do 31.10.2010. godine. Prijave za ta~ke 3. primaju se do 15.10.2010. godine. Preliminarni rezultati konkursa za ta~ke 1, 2. i 3. }e biti objavqeni u roku od 20 dana od dana zavr{etka konkursa. X Napomena o statusu nepotpunih i neblagovremenih prijava Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. U~esnici konkursa ~ije prijave nisu u{le u izbor za daqe razmatrawe bi}e o tome obavije{teni pismeno i putem veb sajta Ministarstva.

“KRAJINA OSIGURAWE“ a.d. BAWA LUKA Na osnovu ~l. 20. Statuta “Krajina osigurawe“ a.d. Bawa Luka objavquje se

Na osnovu ~lana 36. Statuta Javne ustanove “Dje~iji vrti} Larisa [ugi}“ Kotor Varo{ broj: 0201-104/07 od 13.12.2007. godine i ugovora o sufinansirawu plate pripravnika, broj: 50/10 od 23.06.2010. godine VD direktora, javne ustanove “Dje~ijeg vrti}a Larisa [ugi}“ Kotor Varo{, raspisuje

za zasnivawe radnog odnosa 1/ za radno mjesto: “Menayer prodaje osigurawa“ ...........................................................2 izvr{ioca - za Bawa Luku - za Prijedor 2/ za radno mjesto: “Zastupnik za osigurawe“..................................................................7 izvr{ilaca - za Derventu - [amac - Trebiwe/2/ - Mrkowi} Grad - Br~ko - Zvornik 3/ za radno mjesto: Referent – Direkcija Bawa Luka ......................................................1 izvr{ilac 4/ za radno mjesto: Referent za zastupawe u pravnim poslovima – Direkcija ........1 izvr{ilac Op{ti uslovi: op{ta zdravstvena sposobnost POSEBNI USLOVI: 1/ VSS /VII/ ili V[S/VI/ ekonomskog smjera - jedna godina iskustva na istim ili sli~nim poslovima, po`eqno iskustvo iz oblasti osigurawa 2/ SSS – IV ili III stepen – ekonomski ili drugi smjer - {est mjeseci iskustva na istim ili sli~nim poslovima, po`eqno iskustvo iz oblasti osigurawa 3/ SSS/KV – ma{inski, saobra}ajni ili ekonomski smjer, po`eqno iskustvo iz oblasti osigurawa 4/ VSS - VII - diplomirani pravnik i najmawe tri godine iskustva na poslovima zastupawa na sudovima i drugim ustanovama POTREBNA DOKUMENTA: Uz prijavu na oglas sa kra}om biografijom, kandidati su du`ni dostaviti: - uvjerewe o posjedovawu stru~ne spreme /ovjerena kopija / - potvrdu o radnom iskustvu ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE Rok za podno{ewe prijave na oglas je 8 /osam / dana od dana objavqivawa oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatrawe. Prijave se dostavqaju na adresu: “KRAJINA OSIGURAWE“, a.d. BAWA LUKA, ul. Bra}e Panti}a 2. Bawa Luka sa naznakom “Oglas za radno mjesto“. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, obavi}e se razgovor, o ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni. Bawa Luka, 06.07.2010. god. Uprava

OGLAS

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika I – Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u skladu sa Projektom zapo{qavawa pripravnika visoke stru~ne spreme u Republici Srpskoj “Prvi posao” i to: 1. Diplomirani socijalni radnik VSS 2 izvr{ioca Konkurs se raspisuje na odre|eno vrijeme u trajawu od 1 godine. II – Opis poslova Pripravnikom se smatra lice koje po prvi put zasniva radni odnos u tom zanimawu, a koje treba, prema zakonu, polo`iti stru~ni ispit i kojem je potrebno prethodno radno iskustvo u wegovom zanimawu ili profesiji. Pripravni~ki rad traje 12 mjeseci, a bi}e obavqen u skladu sa programom stru~nog osposobqavawa pripravnika. III – Op{ti uslovi Op{ti uslovi za kandidate iz ta~ke I su: - da je dr`avqanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak IV – Posebni uslovi - Visoka stru~na sprema – dipl. socijalni radnik - Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe RS V – Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - ovjerena kopija diplome - uvjerewe o dr`avqanstvu - qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti - uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe RS da se vode na evidenciji nezaposlenih lica - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 6 ({est) mjeseci. Kandidati su du`ni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene kopije. VI – Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JU “Dje~iji vrti} Larisa [ugi}“ Kotor Varo{, uz napomenu “Komisiji za sprovo|ewe postupka prijema pripravnika”. Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj plo~i JU “Dje~iji vrti} Larisa [ugi}“ Kotor Varo{. Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove konkursa komisija za sprovo|ewe postupka prijema pripravnika obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Broj: Datum: 07.07.2010. godine VD Direktora Markovi} Neboj{a

42 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE Tu`no sje}awe na voqenog oca i supruga

OGLASI/^ITUQE

OSNOVNI SUD U BAWA LUCI Broj: 71 0 Ps 019998 08 Ps Bawa Luka, 09.07.2009. godine

OSNOVNI SUD U BAWA LUCI i to sudija Igor Dabi} u pravnoj stvari tu`iteqa Ciambella Doo Bawa Luka protiv tu`enog Trni} Predraga iz Bawaluke i Trag Trade D.O.O. Bawaluka radi Isplate potra`ivawa na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS, objavquje sqede}i

OGLAS
Dana 11.08.2008. godine tu`iteq je podnio tu`bu protiv tu`enog Trag Trade D.O.O. Bawaluka radi Isplata potra`ivawa, koju je podneskom od 19.12.2008. godine kao tu`ene ozna~io Trni} Predraga i Trag Trade Doo Bawaluka. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da na ime duga i zakonske kamate obra~unate sa 04.08.2008. godine solidarno isplate tu`itequ u iznosu od 9.226,42 KM uve}an za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 22.08.2008. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, koji mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Igor Dabi}

DRAGOMIRA LAKETI]A
10.7.2005 - 10.7.2010. S tugom i bolom u srcima Dragana, Milan i Vera 3058 B-2 G Dana 16.7.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

GAVRE ]ULUMA
U subotu, 10.7.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Sara, k}erke Branka, Qiqana i zet Ekrem 3143 B-2 G

Dana 10.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{eg voqenog

Dana 10.7.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

NIKOLA KISI]
Danas je 40 dana kako nisi me|u nama. Hvala ti za svu qubav, dobrotu i plemenitost koju si nam poklonio. Mnogo nam nedostaje{. Tvoji Rada, Sa{a i Milica 3113 A-8 M Posqedwi pozdrav

STEFANA MI[ANOVI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Rami}ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Danas je tu`nije nego ju~e, sutra }e biti tu`nije nego danas, sa sobom si zauvijek odnio dio svih nas. O`alo{}ena porodica 3095 A-8 G Dana 10.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

ALEKSANDRA - SA[E SOPI]A
1958 - 2006. akademskog slikara Mili na{ Sa{a, godine prolaze, a tuga i bol za Tobom ostaju uvijek u na{im srcima. Majka Milkica, brat Dra{ko i snaha Julijana 3056 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu majku

SLAVKU NOVAKOVI]U MIROSLAVU KESAR
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima “Polara Invest“ a.d. Bawaluka

MIROSLAVE KESAR
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, na Joki}a grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 3138 A-8 G

3145 A-8 G

Najdra`a moja, an|ele moj! S tobom je `ivot bio ispuweni san. Jako mi nedostaje{, ali osje}am da me {titi{ u mojoj tuzi jer znam da }e{ me ~uvati i paziti i biti uvijek uz mene. Ostaje mi utjeha da sve {to si utkala u mene, daje snagu da nastavim putem kojim vodim svoju djecu. Zato nam lijepo spavaj, po~ivaj u miru i budi sretna, jer mi te zauvijek neizmjerno volimo! Hvala na svemu {to si nam dala i u nama ostavila. Tvoji Marina, Ivona i Marko 3138 A-8 G

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 43
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 7.7.2010. godine u 74. godini `ivota, preminuo na{ dragi

Sje}awe na baku

Dana 16.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, brata, svekra i djeda

Dana 15.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

SPASENIJU
Ako je `ivot morao stati, sje}awe i qubav prema tebi vje~no }e trajati Unuka Ranka sa porodicom 3133 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

NIKOLE BLANU[E
(1936 - 2010) Sahrana }e se obaviti 9.7.2010. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Darinka, sinovi Darko i Milan, brat Milutin sa porodicom, sestre An|a i Qubica sa porodicama, snahe Swe`ana i Sla|ana, unu~ad Tamara, Tijana, Slaven, Nikola i Nemawa, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 3131 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MILORAD (Vase) SARAYI]

U subotu 10.7.2010. godine u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Sjenice, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 3107 A-3 M

Posqedwi pozdrav dragom ocu

MIROSLAVA VULINA

Tu`no sje}awe na dragog kuma

SPASENIJU
Sestra Miqa i svak Qubo sa porodicom 3132 A-1 M

MILORADU
Dana 10.7.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage od sina Darka, snahe Swe`ane i unuka Tamare i Tijane. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILORADU
od porodice Pavluk, Ludvika i Stojanke. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

U subotu 10.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Vulinama, otkriti spomen-plo~u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Dragi na{, `ivje}e{ vje~no u na{im srcima. Tvoji najmiliji 3118 B-1 M
Sje}awe na dragog brata

NIKOLU
Tvoji kumovi 3108 A-1 M Dana 12.7.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

SPASENIJE VUKSAN
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wen grob i polo`iti cvije}e. O`alo{}eni sin Radomir, snaha Mira, unuke Dragana, Sawa i Tawa 3125 A-3 M Prolaze dani ali tuga u srcu ne prolazi draga moja seko

RADMILE GRUBOR-BUDIMIR MILORADU
od brata Milutina, snahe Kove i djece. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILORADU
od sina Milana, snahe Sla|ane, unuka Slavena, Nikole i Nemawe. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

U subotu 10.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 3106 A-3 M

SLAVKA GRABOVCA
7.7.2005 - 7.7.2010. Pro{lo je pet tu`nih godina otkako si nas napustio. Vje~no si u na{im sje}awima. Sestra Qubica, zet Bo{ko i sestri~ine Qiqa i Dragana

Dana 10.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

MILORADU SPASENIJA VUKSAN
Sestra Gospa, svak Gojko Mileti}, sestri~ine Gordana i Silvana s porodicama 3126 A-2 M Tu`no sje}awe na babu i svekrvu od sestre An|e sa porodicom. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

MILORADU
od [trki} Neboj{e sa porodicom. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu Tu`no sje}awe na na{u dragu

3109 A-8 M

VUKICE VRHOVAC
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Ma{i}i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 3112 A-4 M 3128 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenog sestri}a i brata

ZORICU GAJI]
9.1.2010 - 9.7.2010.

O`alo{}ena porodica Gaji}

MILORADU
od supruge Darinke.

MILORADU
od sestre Qubice sa porodicom. 3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

Dana 9.7.2010. navr{ava se 11 godina od smrti na{ih voqenih

SPASENIJU VUKSAN
Unuke Branka i Ranka sa porodicama i snaha Gospa 3127 A-2 M

3131 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

MIRJANE
Dana 14.7.2010. godine navr{avaju se dvije godine kako nema na{e mezimice

i

RADOVANA

SINI[U MANDI]A
1992 - 2010. Porodica Radan~i} 3108 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog tatu

MACANOVI] MILORADU
od porodice Meki}. 3131 A-1 M

MILORADU
od Kosti} Slobodana sa porodicom. 3131 A-1 M

U subotu 10.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e na grobqu u Rami}ima O`alo{}ena porodica 3123 A-7 M Dvije godine ~uvamo uspomenu na supruga, oca i djeda

JELENE
U nedjequ 11.7. 2010. godine posjeti}emo wenu vje~nu ku}u Vrijeme prolazi ali bol ne nestaje. Pozivamo rodbinu, prijateqe da nam se pridru`e. Tata i mama 3130 A-3 M

SLU@BA ^ITUQA TEL: 051/223-210

JOVANA VU^I]A
13.7.2008 - 13.7.2010. Wegovu vje~nu ku}u posjeti}emo 10.7.2010. godine u 11 ~asova. S qubavqu i po{tovawem, supruga Grozda sa djecom i unucima A-6 3114 M

JOVANA VU^I]A
13.7.2008 - 13.7.2010. Dragi tata zauvijek si u mojim mislima. Tvoja }erka Brankica sa porodicom A-2 3114 M

44 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE Dana 11.7.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage majke i supruge Dana 10.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

STOJE PASTIR-VOJNOVI]
U subotu, 10.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Sinovi Aleksandar i Dragan sa porodicama i suprug Mi}o 3115 B-2 M
Dana 11.7.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage i voqene sestre Posqedwi pozdrav tati na{eg prijateqa Milana

NEDEQKA VUKELI]A
Tog dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Ogwena Marija” Dowi Drakuli}, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 3115+3117 B-2 M Dana 16.7.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca

STOJE VOJNOVI]
Sje}amo te se s qubavqu. Tvoje sestre Mara, Radenka i Gagana 3115 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu suprugu

MILORADU SARAYI]U
Ahmed, Beni, Samra Nefi}, Franco, Sandra, Nikola, Marko, Lauro Faricelli 3137 A-2 G In memoriam

STOJU

Prof. dr ANDRIJE MIKE[A
Dana, 10.7.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. Sinovi: \or|e, Miroslav i Dragan sa porodicama 3102 B-2 M

Suprug Milorad 3115 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenu majku

JOVAN ^OVI^KOVI]
9.7.2004 - 9.7.2010. S qubavqu te ~uvamo u srcima. Supruga Nada, k}eri Dajana i Swe`ana sa porodicama 3057 A-2 G In memoriam

Tu`no sje}awe na brata

Dana 10.7.2010. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog sina

STOJU STANOJLA
Brate za godine koje su pro{le, nema rije~i kojima se mo`e iskazati moja bol i tuga. Tvoj brat Stanoja, snaha Suzana sa djecom Dorijan, Nelija i Norina 3111 A-3 M

Sin Aleksandar, snaha @ana i sin Dragan i snaha Ivana 3115 A-6 M Dana 10.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

STANOJLA MALBA[I]A
Pro|e sine {est godina kako majka osta uplakana. Osta sine u tuzi i mislima da }e{ nekad do}i, nije vrijeme izlije~ilo rane nego te{ke produ`ilo dane. Tvoja majka Spasenija i otac Grujo 3111 A-8 M Dana 14.7.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

DRAGO ^OVI^KOVI]
15.7.2009 - 15.7.2010. S po{tovawem! Snaha Nada, sinovke Dajana i Swe`ana sa porodicama 3057 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

Tu`no sje}awe na dragog sestri}a

JAGODE \UKI]
U nedjequ, 10.7.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: suprug Milivoje, k}erka Sandra, zet Zoran, sin Boban, snaha Sanela, unu~ad Sergej, Ogwen, Teodora i Mihajlo 3085 A-6 G Te{ka je tuga i bol za voqenom brati}kom Tu`no sje}awe na dragu zaovu

STANOJLA
Uvijek }e te voqeti. Tvoja tetka Vela i tetak \ole sa djecom 3111 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu majku i suprugu

SWE@ANU
Brat Mladen sa porodicom 3084 A-1 G

SWE@ANE LALOVI]
U subotu, 10.7.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Marko“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sin Ivan i suprug Davor 3087 A-8 G

JAGODU JAGODA \UKI]
Tetke Radojka i Kosa 3110 A-1 M 3084 A-1 G Snaha Nada

Tu`no sje}awe na dragu sestru

SWE@ANU SWE@ANU
Sin Ivan i suprug Davor Sestra Kosa sa porodicom 3088 A-1 G 3087 A-2 G

OGLASI
ZAHVALNICA Povodom smrti na{e drage Tu`no sje}awe na na{u dragu

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 45 Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 8. jula 2010. godine u 75. godini `ivota nesre}nim slu~ajem preminuo na{ voqeni

GORDANU ADAMOVI]

GORDANE ADAMOVI]
koristimo priliku da zahvalimo osobqu Klinike za onkologiju, posebno dr Gordani Kecman. Veliku zahvalnost dugujemo dr Petru A}imovcu i dr Gligi Nikoli}u kao i dr Fuadu Ramqaku, velikom ~ovjeku i humanisti. Zahvaqujemo kolektivu “Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe” kao i kolektivu “Vodovod“ AD Bawa Luka. Hvala svima koji nam uputi{e izraze sau~e{}a u te{kim trenucima ili pomogo{e na bilo koji na~in. Zahvalna o`alo{}ena porodica 3135 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 8.7.2010. godine u 74. godini `ivota, preminuo na{ dragi

od wenih Dule i Pe|e. 3135 A-1 G Tu`no sje}awe na na{u voqenu

MILENKO (Koje) JOVANOVI]
Sahrana }e se obaviti 9. jula (petak), na grobqu Br|ani u Jo{avki. Pogrebna povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga Nevenka, sin Miladin, snaha Silvana, unuk Aleksa, brat Radovan i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 013442 B2 ^N
Posqedwi pozdrav kumu Posqedwi pozdrav dragom kumu Dana 10.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

GOGU
od wenih brata, brati~ini i zaove. 3135 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

DAMJAN (Stojana) BAWAC
1936-2010. Sahrana }e se obaviti 9.7.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Busije, op{tina Ribnik. O`alo{}eni: bra}a Todor i Slobodan sa porodicama, sestra Du{anka sa porodicom, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 3146 A-8 G Dana 10.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

NEDEQKU DAJI
Stevan Risovi} 3146 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom od kuma Tomislava, kume Novke, @ivana i Slavi{e 3140 A-1 G

MI]I
Kumovi Zdravko i Du{anka Ki~i} s porodicom 013442 A1 ^N

STOJE MAL^I]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Rekavicama. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena k}erka Gospa sa porodicom 3142 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 8.7.2010. godine u 61. godini `ivota preminuo na{ dragi

NEDEQKO (Riste) GAKOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u subotu, 10.7.2010. godine na mjesnom grobqu Bistrica. O`alo{}eni: bra}a Vidosav, Ratko i sestra Stojka sa porodicama 3141 A-6 G Povodom 40 dana od smrti, 10.7.2010. godine u 11 sati na grobqu Sjenice bi}e slu`en parastos Povodom 40 dana od smrti, 10.7.2010. godine u 11 sati na grobqu Sjenice bi}e slu`en parastos

DAJI
Porodica Landeka: Mile, @eqka i Nikica 3147 A-1 G

ZORANA MILIVOJEVI]A
10.7.2006 - 10.7.2010. Godine prolaze, ali sje}awe i qubav vje~no }e trajati. Tvoji: majka Zorka, sestra Gordana, supruga Irena, sin Bojan, k}erka Darija, zet Darijo i unuk Pavle 3134 A-3 G Povodom 40 dana od smrti, 10.7.2010. godine u 11 sati na grobqu Sjenice bi}e slu`en parastos

QUBOMIRA VRAWKOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 3139 A-8 G

MIRKU MILIJEVI]U
O`alo{}ena supruga Nada A-2 F

MIRKU MILIJEVI]U
Kom{ije Basta{i} A-2 F

MIRKU MILIJEVI]U
O`alo{}eni sin Mladen sa porodicom. A-2 F

46 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Smrzao bi se Zimowa da me vidi s druge strane mre`e, a mo`da bi jo{ neki punili ga}e da sam im ja protivnik.

Sport

Goran Ivani{evi}, biv{i teniser

FOTO: AGENCIJE

Stigli Arnautovi} i Nikoli}
^ini se da se situacija u KK Crvena zvezda stabilizuje, a poslije imenovawa Mihajla Uvalina za trenera, na Malom Kalemegdanu su po~eli i sa formirawem tima. Prve “laste“ su 20-godi{wi bek Nemawa Arnautovi} i tri godine stariji krilni centar Uro{ Nikoli}.

Kvartet Drine van stroja
Stru~ni {tab FK Drine na okupu nema sve igra~e, po{to je izvan trena`nog procesa golman Goran Maksimovi}, kapiten Svetozar Vuka{inovi}, zatim Miroslav Jevti}, te mladi Aleksandar Nikoli}, koji je po svoj prilici prona{ao anga`man u inostranstvu.
Reprezentacija Srbije

Qubo i Nole na startu
\okovi} i Qubi~i} su se sastajali sedam puta, a Srbin vodi 5:2. Hrvat je dobio prvi i do sada posqedwi duel
SPLIT - ^et vrtfi nal ni okr{aj Hrvat ske i Srbi je u ~et vrtfi na lu Svjetske grupe Dejvis kupa da nas }e otvo ri ti du el Ivana Qubi~i}a i Novaka \o ko vi }a od 14 ~a so va, a poslije wih na teren “Spaladijum arene“ Marin ^ili} i Vi ktor Tro ic ki, odlu~eno je `rijebom. Dubl }e se igrati u subotu od 15 ~asova, a nedjeqni sin glo vi po ~e }e u podne. Srpski se le ktor Bo jan Obradovi} je odlu~io da na tvrdoj podlozi dvorane, ~iji je kapacitet 10.000 mjesta, u sin glu uka `e po vje rewe Troickom, a ne Janku Tipsarevi}u, koji }e sa Nenadom Zimowi}em igrati u dublu. Se le ktor Hrvat ske Go ran Prpi} pre crtao je sa spiska Ivu Karlovi}a. Doma }i na }e u du blu pred stavqati An to nio Ve i} i Ivan Dodig. Od petorice igra~a koje je poveo u Split, Obradovi} ne ra~una na Marka \okovi}a. ~etiri puta gubio od ^ili}a (13). Do du {e je dnom je predao me~, a najuzbudqiviji du el je bio posqedwi Hrvat je u Bazelu pobijedio poslije tri taj-brejka. - Nikada se nisam boqe ose}ao. Posledwih nekoliko turnira sam igrao dobro i vodio protiv jakih igra~a, ali sam gubio u zavr{nici. Na dam se da }u nas ta vi ti uzla znom li ni jom i da }e do}i vreme da i favoritima zadam zavr{ni udarac - poru~io je Troicki. Hrvat ska je do ~et vrtfi na la sti gla ubjedqivom po bje dom nad Ekva do rom u Va ra `di nu (5:0), dok je Srbija savladala SAD u “Beogradskoj areni” (3:2). Istovremeno, igra}e se i preostala ~etvrtfinala, a sasta}e se Francuska - [panija, Rusija - Argentina i ^ile - ^e{ka.

Po~iwe Dejvis kup okr{aj Hrvatske i Srbije

Izvr{ni odbor Fudbalskog saveza RS odr`a}e sjednicu u ponedjeqak, sa po~etkom od 12 ~asova. Tema zasjedawa je odustajawe Napretka od takmi~ewa u Prvoj ligi RS, odnosno ekipa Pelagi}eva od nastupa u Drugoj ligi, grupa zapad. Desni bek Dejan Un~anin po svemu sude}i ne}e poja~ati redove @eqezni~ara. Biv{i rukometa{ Borca, koji je pro{le sezone branio boje Zriwskog, trebao bi ponovo da napusti bh. rukomet, jer ima ponudu za inostrani anga`man.

VIKTORU singl, Janku dubl
\okovi} (drugi na ATP listi) i Qubi~i} (16) su se sas ta ja li se dam pu ta, a Srbin vodi 5:2. Hrvat je dobio prvi i do sa da posqedwi du el, u In di jan Vel su. Tro ic ki (44) je sva

Foto dana

SATNICA
Petak (14 sati): Ivan Qubi~i} - Novak \okovi}, Marin ^ili} - Viktor Troicki. Subota (15): Ivan Dodig / Antonio Vei} - Janko Tipsarevi} / Nenad Zimowi}. Nedjeqa (12): Marin ^ili} - Novak \okovi}, Ivan Qubi~i} - Viktor Troicki.

Regionalna liga pravo rje{ewe
Regionalna liga u rukometu koja }e okupiti najboqe ekipe iz biv{ih jugoslovenskih republika, bila bi pravo rje{ewe. Prije svega dobilo bi se na kvalitetu, {to bi #natjeralo# na{e ekipe da se poja~aju u igra~kom, ali i u organizacionom smislu. Mo`da bi malu dozu sa negativne strane u~inilo to {to bi u~esnici regionalne lige u na ci onal ne li ge bi le ukqu~i va ne tek u plej-ofu. Ipak mislim da to ne bi bilo previ{e destimuliraju}e za ostale u~esnike doma}ih liga. Sa druge strane formirawe i start Regionalne lige sigurno bi doprinijelo ve}oj posjeti na utakmicama. Za sada se rukomet u Republici Srpskoj igra pred skoro praznim tribinama, {to nije slu~aj samo u mawim sredinama ve} na`alost to je slu~aj i u Bawaluci, Doboju, Br~kom, Prijedoru... Sigurno je da bi igre recimo Borca sa Ceqem, Zagrebom, Pik Segedom... dovelo vi{e publike u dvorane. Jedna od korisnih stvari formirawa Regionalne lige, bila bi i podizawe nivoa su|ewa. U ta kvoj li gi bi su di li naj boqi arbitri iz regije, {to bi doprinijelo da na{e sudije uz wih dobiju ve}u dozu sigurnosti i steknu vi{e iskustva. Mi slim da bi tre ba lo da BiH da tri predstavnika u ligi iz razloga {to je inicijativa o formirawu potekla od RS BiH i RS. Sa druge strane, tri u~esnika, recimo Borac, Bosna i Izvi|a~, bi zadovoqili i kriterijum u~e{}a sva tri naroda koji `ive u BiH. Igre u Regionalnoj ligi bi svakako privukle i ve}u medijsku pa`wu jer bi pokrivenost u me di ji ma bi la ve }a a sa mim tim i popularnost rukometne igre. Takva liga bi sigurno privukla i ve}i broj sponzora jer je daleko boqe ako se utakmice igraju {irom biv{e Jugoslavije a ne samo u okvirima dejtonske BiH.

Du{an Novokmet, trener RK Drine

Nijemci su tugovali zbog poraza od [panije, u polufinalu Mundijala, a tu`ni su bili i navija~i “pancera“ u Bawalu~kim kafi}ima.

Igre u Regionalnoj ligi bi svakako privukle i ve}u medijsku pa`wu

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 47

Obavqen `rijeb za grupnu fazu Evrolige

Borac Nektar dobija predsjednika

Odluka u ponedjeqak
BAWALUKA - Sjednica Skup{tine Ko{arka{kog kluba Borac Nektar iz Bawaluke odr`ana je u srijedu kasno uve~e na kojoj je izabran novi upravni odbor koji trenutno ima pet ~lanova. Prema nezvani~nim informacijama, novi ~lanovi UO su Predrag Damjanovi}, Aleksandar Cvijanovi}, Sa{a Vujasinovi}, Boris Spasojevi} i Milorad Kova~evi}, dok bi taj broj trebalo da bude pove}an. Direktor kluba Slobodan Simovi} podnio je izvje{taj o radu u proteklom vremenu, a ime novog predsjednika bi}e poznato u ponedjeqak. M. Z.

Srpski centar napustio FMP

Raduqica “pivar“
IS TAN BUL - Dos ko ra{wi igra~ FMP-a Miroslav Raduqica karijeru }e nastaviti u Efes Pilsenu. Srpski re pre zen ta ti vac bio je najavqen kao novo poja ~awe tur ske eki pe jo{ prije izvjesnog vremena, ali je klub iz @eleznika tada `estoko reagovao tvrde}i da za Ra duqicu mo ra da se uplati obe{te}ewe koje nije malo, kao i da nikakav dogovor s klubom iz Istanbula nije postignut. Dvije strane sada su o~igledno na{le zajedni~ki jezik, pa }e se Raduqica tako prikqu~iti Igoru Rako~evi}u, koji ve} nastupa za istanbulske “pivare“, ~iji }e strateg u novoj sezoni biti Velimir Perasovi}, donedavno {ef struke Cibone.

Analiti~ari ESPN-a tvrde

Xejms kod Vejda
WUJORK - Vode}a ameri~ka TV mre`a ESPN, koja je, izme|u ostalog, bila doma}in emisije “Odluka“, tokom koje je Lebron Yejms u no}i izme|u ~etvrtka i petka saop{tio gdje }e nastaviti karijeru, objavila je da je jedna od najve}ih zvijezda dana{wice ve} prelomila i izabrala Majami Hit za novi tim. Ukoliko je to istina, “kraq“ }e se pridru`iti Dvejnu Vejdu u sjajnoj ekipi, koja je dan ranije poja~ana Krisom Bo{om. Izvori ESPN-a tvrde da je igrawe sa Vejdom i Bo{om adut koji nisu mogli da isprate wegov aktuelni klub Klivlend Kavalirsi, kao i pretendenti Wujork Niksi, Wu Yer si Net si i ^i ka go Bulsi.

Sasvim je sigurno da ne}e biti lako, ali tu smo da igramo i damo na svakoj utakmici svoj maksimum, rekao Jovanovi}
BARSELONA - Ko{arka{i Partizana mt:s igra}e u gru pi A Evro li ge sa {panskom Kahom Laboral, izra el skim Ma ka bi jem, Aseko Prokomom iz Poqske, litvanskim @algirisom, te B kvalifikantom. Ovako je odlu~eno `rijebom u Barseloni, koji je, ~ini se, bio naklowen srpskom {ampionu. - S ob zi rom na to da smo bili u tre}em {e{iru, zna li smo da }e mo ve} u star tu do bi ti dve ve oma sna`ne ekipe. Sa svim je si gur no da ne}e biti lako, ali tu smo da igramo i damo na svakoj uta kmi ci svoj ma ksi mum rekao je trener Partizana mt:s Vlada Jovanovi}. S dru ge stra ne, vi ce {ampion Srbije Hemofarm put kroz tri run de kva li fi ka ci ja u eli ti po ~iwe sa senzacionalnim prvakom Izra ela Ha po elom Gil boa Galilom. dok bi u even tu al noj posqedwoj run di to bio neko od ekipa iz dowe grane `ri je ba Uniks - Gro nin gen, ili Nim burk [arlroa. - Ha po el je pro {le se zone napravio iznena|ewe, a pre bilo kakvih prognoza, tre ba da vi di mo ka ko }emo formirati tim - istakao je strateg Hemofarma @eqko Lukaji}.

TE@AK posao za Hemofarm
Na istoj strani `rijeba idu}i pro ti vnik Vr{~a na bi }e po bje dnik duela Roan - Alba Berlin,

Grupa A
Kaha Laboral Makabi Partizan mt:s Prokom @algiris Kvalifikant B

Grupa B
Olimpijakos Real Madrid Unikaha Virtus Roma Broze Basket Kvalifikant A

Grupa C
Barselona Montepaski Lijetuvos Ritas Fenerbah~e Cibona [ole

Grupa D
CSKA Panatinaikos Valensija Efes Pilsen Armani Xins Olimpija

Rukometni klub Sloga

Buqugija ne}e da ostane
DOBOJ - Bakir Buqugija je prvi rukometa{ Sloge koji je zatra`io ispisnicu i time najavio veoma burno qeto u dobojskom premijerliga{u. - Danas je u klub stigao wegov zahtjev u kojem navodi da mu je istekao ugovor i da `eli da potra`i drugu sredinu - rekao je sekretar Sloge Branko Prwatovi}. Buqugija ne}e da otkrije u kojem klubu namjerava da nastavi karijeru, ali }e, po svemu sude}i, postati ~lan RK Gra~anica. Stopama izvrsnog lijevog krila, kako se o~ekuje, krenu}e i wegov reprezentativni kolega, golman Adnan [abanovi}, koji je tokom minule sezone bio najistaknutiji pojedinac. isplati zaostala primawa rukometa{ima jer svima duguju. Zahtjevi za ispisnicama uskoro treba da se o~ekuju i od ruko me ta {a ko ji se na la ze u Srbiji: Beqi}a, Antonovi}a i Ta si }a, a i ne ki do ma }i igra~i namjeravaju da odu. Nezvani~no saznajemo da o tome najozbiqnije razmi{qa pivotmen Velibor Mawi}, za ~ije usluge je zainteresovano vi{e klubova iz bh. lige. Od odlaska nije daleko ni trener Zoran Doki}, koji }e, ka ko ka `e, otvo ri ti vra ta vrata za pregovore s onima koji se interesuju za wegov anga`man. - Mnogo smo vremena izgubili, u posqedwih desetak dana nije ura|eno ni{ta pa se bojim da u Slogi uskoro ne}e na najboqi na~in biti rije{ena sva ova situacija. Trebalo je ve} da ra zmi{qamo o sastavu tima i po~etku priprema, a mi ne znamo ni na koje ru ko me ta {e mo `e mo da ra~unamo - skepti~an je Doki}. Sl. P.
FOTO: GLAS SRPSKE Vejd i Xejms FOTO: AGENCIJE

SP u Hamburgu

A sada na Poqake
HAMBURG - Kadetska ko{ar ka {ka re pre zen ta ci ja Srbi je ubjedqivo je po ra `e na od se le kci je SAD (75:112) u me ~u pe tog ko la gru pe A Svjet skog prven stva u Wema~koj. U du elu bez re zul tat skog zna~aja za “orli}e“, koji su i prije ovog duela znali da }e zauzeti ~etvrto mjesto u grupi, najefikasniji su bili Ne mawa Bez bra di ca sa 21 i Nikola Jankovi} sa 13 postignutih poena. Iza bra ni ci Ne na da Tru ni }a za vr{i li su gru pnu fazu takmi~ewa s u~inkom od dva trijumfa i tri poraza, {to im je donijelo ~etvrtfi nal ni du el pro tiv prvo pla si ra ne eki pe iz grube B, Poqske, koja je zabiqe`ila svih pet pobjeda u do sa da{wem di je lu ta kmi~ewa. ^et vrtfi nal ni du el izme|u Srbije i Poqske zakazan je za danas u 21.15 ~asova.

Uprava
A koliko je rukovodstvu kluba stalo da ovi problemi budu rije{eni, najboqe pokazuje podatak da ju~e nije odr`ana pro{le sedmice zakazana sjednica Upravnog odbora. Razlog nedostatak kvoruma.

TRENER Doki} najavio odlazak
- Zapravo, svi rukometa{i mogu da tra`e ispisnicu jer su im istekli ugovori ili }e iste}i do kraja ovog mjeseca istakao je Prwatovi}. A da se to ne bi dogodilo, rukovodstvo kluba prije svega treba da obezbijedi sredstva i

Velibor Mawi}

48 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Milorad Dodik uprili~io prijem za vaterpoliste Srbije
FOTO: S. ILI]

Pi{e: Milan ZUBOVI]

Pamte se samo pobjednici
Polufinalni me~evi na Svjetskom prvenstvu u kojima su reprezentacije [panije i Holandije izborile plasman u finale samo su bili uvod za dva najzanimqivija obra~una na Mundijalu. Finale i "malo" finale. Prije dvije godine kroz kvalifikacije je po~ela bitka 203 selekcije (plus Ju`na Afrika koja se plasirala direktno), za "Zlatnim globusom" i sada samo jedna utakmica dijeli dvije reprezentacije od tog trofeja. Skoro mjesec "dvije lopte gledaju jedna u drugu". Zemaqska lopta gleda u "bubamaru" te je u potpunosti zalu|e na wome i wenim ~a ro li ja ma, ko jih ipak, ni je bi lo previ{e na ovom Mundijalu. Za tri dana svijet }e dobiti novog {ampiona, ukupno osmu reprezentaciju, po{to nijedna ekipa do sada nije uspjela da prigrli "Bogiwu Niku" ili "Zlatni globus". Prema igrama koje su do sada prikazali sigurno je da su ova dva tima zaslu`ila plasman u finale. "Lale" pri`eqkuju tre}u sre}u, po{to su do sada dva puta pora`eni u finalima, prvo od Wema~ke, a zatim od Argentine, dok je "furiji" ovo najve}i uspjeh na {ampionatima svijeta. Jo{ samo jedan korak dijeli ih od trofeja kojeg mnogi smatraju za "najvredniji me|u najvrednijima", a wegovi osva ja ~i pos ta ju "bes mrtni" i slavqeni {i rom svo je zemqe, a pravo na kiks nema niko. Stadion "Soker Siti" u Johanesburgu u nedjequ nave~e bi}e preplavqen emocijama svih onih kojima je "najva`nija sporedna stvar na svijetu" u srcu. Onaj ko izgubi tugova}e za propu{tenom prilikom koja se veoma rijetko ukazuje, dok }e drugi biti u transu od neizmjerne sre}e, jer svijet pamti samo pobjednike ~ija }e imena ostati upisana "zlatnim" slovima u istoriji svjetskog fudbala.

Vawa Udovi~i} i Milorad Dodik

Ako budemo prvi na prvenstvu u Zagrebu, prvo }emo svratiti ovde pa nastaviti za Beograd, izjavio Sovrovi}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

SP u sjede}oj odbojci

Ciq druga runda
BAWALUKA - Reprezentacija Srbije u sjede}oj odbojci otputovala je na Svjetsko prvenstvo koje }e se od 11. do 18. jula odr`ati u gradu Edmond u ameri~koj saveznoj dr`avi Oklahoma. Put SAD krenulo je 12 odbojka{a iz tri kluba iz Republike Srpske. “Orlovi“ }e se takmi~iti u okviru grupe B zajedno sa ekipama Irana, Iraka, Ukrajine, Kazahstana i Kenije. Prva tri mjesta vode u drugu rundu takmi~ewa, a “orlovi“ se nadaju da }e izboriti plasman daqe. - Na{ prvenstveni ciq je da se plasiramo u drugu rundu takmi~ewa, a poslije toga {ta bude. Favoriti u na{oj grupi su Iranci i Ukrajinci te }emo sa wima imati najte`i posao, mada pritom ne smijemo da potcijenimo ni reprezentacije Ukrajine i Kazahstana - izjavio je direktor reprezentacije koji je ujedno i igra~ Srbije Novak Grbi}. M. Z.

BAWALUKA - Dogovorili smo se da se vrlo brzo u Bawaluci formira Vaterpolo klub koji bi se takmi~io u li gi Srbi je i u prvenstvo bi se ukqu~io ve} u sqede}oj godini. Ovo je istakao premijer Republike Srpske Milorad Dodik na prijemu koji je ju~e upri li ~io za ek spe di ci ju Vaterpolo saveza Srbije. On je posjetio srpske “delfine“ na tre nin gu na Grad skom olim pij skom ba ze nu u Bawaluci, gdje je Srbija ju~e zavr{ila pripreme za Svjetsku ligu i Evropsko prvenstvo u Zagrebu i po`elio im mnogo sre}e. - Ovo je realizacija do-

govora odranije da se popularizuje vaterpolo i pliva~ki sport u Bawaluci i Republici Srpskoj. Drago mi je {to je rukovodstvo Vaterpolo saveza Srbije na{lo razumijevawa za na{u `equ - izjavio je Dodik.

ZAVR[NI turnir Svjetske lige u Ni{u
Premijer Srpske je izjavio da }e navijati za “delfine“ na EP u Zagrebu. - Radova}u se plasmanu u finale, i nadam se da }emo osvojiti {ampionat. Radova}e mo se za je dno evrop skom zlatu - optimisti~an je Dodik.

Se le ktor Srbi je De jan Udovi~i} zadovoqan je ostvarenim u gradu na Vrbasu. - Sve te~e po planu i ono {to smo o~ekivali smo dobili. U specifi~nom smo trena`nom procesu koji sigurno ne}e dovesti do toga da ekipa u nekom budu}em periodu igra na nekom vrhunskom nivou. Pripremamo se za ono {to je po na ma naj bi tni je ove godine, a to je EP u Zagrebu - rekao je Udovi~i}. Predsjednik VS Srbije Velibor Sovrovi} naglasio je da mu je zadovoqstvo dolaziti u Bawaluku te je premije ru Srpske za hva lio na gostoprimstvu. - Zadovoqstvo mi je {to sam ovde i nadam se da }u jo{ mnogo puta da dolazim sa se-

lekcijom Srbije. Ako budemo prvi na prvenstvu u Zagrebu, prvo }emo svratiti ovde na pro sla vu, pa nas ta vi ti za Beograd - izjavio je Sovrovi}.

Du{ko Pijetlovi}
Centar “delfina“ Du{ko Pijetlovi} nije prvi put u gradu na Vrbasu. - Sedam dana pro{lo je veoma brzo i pored te{kih priprema koje smo odradili. Drago mi je {to sam ponovo u Bawaluci, mada nisam prvi put, po{to sam i ja poreklom odavde - izjavio je Pijetlovi}.

Poslije Igara u Londonu

Bolt mijewa discipline
LOZANA - Olimpijski i svjetski {ampion i rekorder Jamaj~anin Usein Bolt najavio je da bi poslije Olimpijskih igara u Londonu mogao da promijeni disciplinu i da se takmi~i u skoku udaq. Najbr`i ~ovjek svijeta je poru~io da bi mogao da dosadi navija ~i ma i svim qubi teqima atle ti ke uko li ko i u Londonu trijumfuje na 100 i 200 metara. - Sigurno je da se ne}u takmi~iti do 36 godine. Ako u Lon do nu po no vim uspjeh iz Pekinga, najvjerovatnije }u pre}i na neku drugu disciplinu, jer }e qudima postati dosadno da me gledaju - izjavio je Jamaj~anin, dodaju}i da }e se prije povla~ewa sigurno oprobati u FOTO: AGENCIJE skoku udaq.

"Plavi" krenuli pa stali
BEOGRAD - U prvoj utakmici posqedweg vikenda B grupe Svjetske lige odbojka{a, reprezentacija Srbije je u Beogradu pora`ena od Italije sa 1:3 (25:23, 19:25, 22:25, 19:25), te tako umawila {anse za plasman na zavr{ni turnir. Po sli je re la ti vno do brog prvog seta, izabranici selektora Igora Kolakovi}a su sve vi {e pa da li u igri, a Italijani su djelovali sve sigurnije i na kraju zaslu`eno slavili. delovali kao tim kako smo hteli da budemo sve vreme rekao je Kolakovi}. Italija je tako do{la na korak od plasmana u Kordobu, po{to joj je u drugom me~u, koji je igran sino}, bio potreban samo bod. S druge stra ne, “pla vi“ su mo ra li da po bi je de 3:0 ili 3:1, odnosno da se nadaju da }e biti najboqa drugoplasirana selekcija, {to }e zavisiti od ishoda me~eva Brazila i Bugarske u okviru grupe A. Drugi me~ izme|u Srbije i Italije igra se u ~etvrtak od 20.15 u “Pioniru“.

Posqedwi, {esti vikend Svjetske lige za odbojka{e

SRBIJA ITALIJA
(23:25, 25:19, 25:22, 25:19) DVORANA: “Pionir“ u Beogradu. Gledalaca: 3.650. Sudije: Andrej Zenovi~ (Rusija), Pjotr Dudek (Poqska).

1 3

DRUGI me~ igran sino}
- Osim prvog se ta, ni smo imali inicijativu tokom me~a, niti ritam igre. Italijani su igrali sjajno, ali imali smo i mi svojih problema. De{avalo nam se da, kao protiv Francuza, kada pro ti vnik ste kne ne ku prednost te{ko je susti`emo. O~igledno je to preveliki zalogaj za ovaj mladi tim kad igra protiv iskusnih ekipa. Ostali smo du`ni i pu bli ci, ni smo

Usein Bolt

SRBIJA: N. Kova~evi} 5, Jani} 8, Petkovi} 1, Terzi} 1, Stankovi} 11, Niki} 3, Miti}, Atanasijevi}, Starovi} 19, Petrovi}, Podra{~anin 14, Rosi}. Selektor: Igor Kolakovi}. ITALIJA: Mastran|elo 13, Mara, Parodi 14, Vermiqo 7, La{ko, Majoti, Travica, Fei 24, Birareli 9, Sala, ^erni~ 7, Zajcev 1. Selektor: Andrea Anastazi.

Detaq sa me~a u “Pioniru“

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 49

Borac remizirao sa Novosa|anima koji su zadr`ali mladog vezistu

Miroslav Stevanovi}

Uprkos porazu Drine (Z) od Slavije

Milanovi} zadovoqan
KRUPAW – Iako su do`ivjeli poraz od ekipe Slavije (1:2) u prvoj pripremnoj utakmici u Krupwu, u stru~nom {tabu Drine, nisu nezadovoqni. Radi se o prvoj provjeri koja je uslijedila samo desetak dana od po~etka priprema pa se vidjelo da su noge fudbalera jo{ te{ke. Trener Mile Milanovi}, pru`io je priliku svim igra~ima koji se nalaze na pripremama. U prvom poluvremenu igrali su oni za koje se smatra da }e nositi glavni teret igre u Premijer ligi BiH. - U principu sam zadovoqan igrom ekipe u oba poluvremena. U prvom je igrao tim koji bi trebalo da bude starter u Banovi}ima. U drugom poluvremenu sam dao {ansu mla|im igra~ima i novajlijama koji su na probi i mislim da su oni sasvim solidno odradili svoj dio posla - rekao je Milanovi}. Utisak je da su se novajlije Nemawa Obradovi}, Bojan Mihailovi} i Samir Mujkanovi} uklopili u sistem rada zvorni~kog tima. D. G.

Fudbalski klub Pelagi}evo

Odbornici Skup{tine kroje sudbinu
PE LA GI ]E VO - Na da na{woj sjednici Skup{tine op {ti ne Pe la gi }e vo bi}e razmatran zahtjev iz vr{ne vlasti da se odbornici izja sne o su dbi ni FK Pe la gi }e vo, ko ji je pro te klu se zo nu igrao u Dru goj li gi Srpske, gru pa za pad. Na~elnik op{tine Pelagi}evo, Simo Staki} uputio je zahtjev FSRS da klub istupi iz drugoliga{ke konkuren ci je i da igra u Re gi onal noj li gi, gru pa “cen tar“, zbog ne dos tat ka finansijskih sredstava. Na zah tjev prvog ~o vje ka op{tinske administracije i kluba stigao je dopis generalnog sekretara FSRS, Rodoquba Petkovi}a, u kojem se ostavqa mogu}nost da do danas klub odredi da li }e na re dne go di ne igra ti u Drugoj ligi ili }e odustati. On je upoznao klub da ukoliko odustane od takmi~ewa bi }e pri mi jewen ~lan 58. Disciplinskog pravilnika FSRS, kojim je jasno re~eno da ekipa koja odustane od takmi ~ewa ka`wava se vra }awem u naj ni `i ste pen ta kmi ~ewa i odu zi mawem dvanaest negativnih bodova za sqede}u takmi~arsku sezonu. V. S.

Miroslav Stevanovi}

FOTO: ARHIVA

Bi}e te{ko bez Sa{e Kajkuta i Miroslava Stevanovi}a, ali bez obzira na sve poku{a}emo da prona|emo adekvatne zamene i budemo potpuno spremni za izazove koji nas ~ekaju, rekao Mari}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

NOVI SAD - Fudbaleri Borca odigrali su i ~etvrtu kontrolnu utakmicu na pripremama u Novom Sadu, igrali su protiv Superliga{a Srbije, Vojvodine nerije{eno 0:0. [ef stru~nog {taba Zoran Mari} mo`e da bude zadovoqan pri ka za nom igrom protiv srpske “stare dame“ i trenutnom formom svojih izabranika, ali ima i odre|enih zamjerki. Kako je najavio od

ovog susreta po~eo je da sklapa mozaik startne jedanaestorice koja bi trebalo da istr~e na me~ u Lozani, 15. jula. - Defanzivnom igrom sam zadovoqan, ali treba jo{ da po pra vi mo igru u na pa du. Stvaramo {anse, ali je realizacija na minimumu i to }emo morati da korigujemo. Verujem da }emo do utakmice protiv Lozane uspeti da podesimo ni{anske sprave - kazao je strateg Bawalu~ana. Ono {to je definitivno jasno jeste da }e mladi reprezen ta ti vac BiH Mi ro slav

Stevanovi} ostati u Vojvodini, tako da od wegovog povratka u Borac nema ni{ta. On je prema mi{qewu trenera Novosa|ana Zoranu Milinkovi}u potreban Vo{i u sqede}oj sezoni. Pored toga pripreme u Novom Sadu je napustio i Sa{a Kajkut koji }e karijeru nastaviti u Bakuu iz Azerbejyana.

VOJVODINA BORAC

0 0

Igrali{te: Sportski centar “Vujadin Bo{kov“ u Veterniku. Gledalaca: 500. Sudija: Miodrag Gogi} (Novi Sad). VOJVODINA: Brki}, Vuli}evi}, Pavlovi}, A|uru, Trajkovi}, Milovi}, Abubakar, Tumbasevi}, Jao, Medojevi}, Ili}. Jo{ su igrali: Kesi}, Smiqani}, Karan, Mudrinski, Marebe{vili, Katai, Mojsov, Bilbija, \urovski, Mito{evi}, Nestorovi}, M. Novakovi}, Zogovi}, S. Novakovi}, Stevanovi}, Drovandi, Drini}, Kazeiro, Dijaz. Trener: Zoran Milinkovi}. BORAC: Avduki}, Stupar, Trivunovi}, Petri}, Benovi}, Raspudi}, Sakan, Stan~eski, Muminovi}, Miki}, Vukeqa. Jo{ su igrali: Mar~eti}, Stojni}, ]ori}, Damjanovi}, @ari}, Grahovac, Jandri}, Dujakovi}, Sre}o, Nikoli}. Trener: Zoran Mari}.

Zavr{ena Qetna liga Prwavora

“Prijateqima“ pehar
PRWAVOR – Ekipa “Prijateqa“ iz Prwavora osvojila je prvo mjesto na finalnom turniru prvenstva Qetwe lige u malom fudbalu. U finalu su bili uspje{niji od Ro{tiqnice “Suvi“ iz Ilove sa 10:6. Tre}e mjesto osvojio je Junak iz Dowih Vija~ana pobjedom protiv Gorwe Mravice – 12:7. Zavr{ni turnir odigran je u dvorani “Sloga“ u Prwavoru, a kapitenu novog {ampiona, @eqku Durowi}u trofej je uru~io na~elnik op{tine Darko Toma{. Na zavr{noj ceremoniji, nagra|eni su i najboqi igra~, Simo Kostre{evi}, ~lan Junaka, prvi strijelac Goran \umi} (“Prijateqi“) i najboqi golman, Slavi{a Stojanovi} iz ekipe Ro{tiqnica “Suvi“. U liga{kom dijelu nastupalo je deset ekipa. Takmi~ewe ove vrste je najstarije na podru~ju prwavorske op{tine, jer je za`ivjelo jo{ 1968. godine. B. R.

TRENER vr{i korekcije u napadu
- Bi}e te{ko bez pomenute dvojice igra~a, ali bez obzira na sve poku{a}emo da prona|emo adekvatne zamene i budemo potpuno spremni za izazove koji nas ~ekaju u Evropi i u doma}im takmi~ewima. Kajkut se pokazao kao je dao od najizdr`qivijih na{ih igra~a i wegov odla zak nam re me ti odre|ene planove. Na ruku nam ne ide ni odluka Vojvodine da zadr`i Stevanovi}a - istakao je Mari}.

Prijavqen spisak
Administracija FK Borac ju~e je, dan prije isteka roka, poslala spisak od 23 igra~a u Nion koji su licencirani za kvalifikacije za Evropsku ligu. Na spisku su, golmani: Asmir Avduki}, Sini{a Mar~eti}, Nikola Luburi}, te fudbaleri: Milan Stupar, Bojan Petri}, Nemawa Damjanovi}, Dra{ko @ari}, Vule Trivunovi}, Leonid ]ori}, Bojan Puziga}a, Boris Raspudi}, Vuka{in Benovi}, Perica Stan~eski, Oliver Jandri}, Qubi{a Vukeqa, Milan Muminovi}, Stevo Nikoli}, Borislav Miki}, Milan Sre}o, Sr|an Grahovac, Aleksandar Petrovi}, Du{ko Sakan i Petar Kuni}.

Posqedwu kon trol nu utakmicu na pripremama u Srbi ji fu dba le ri Bor ca odigra}e danas protiv Novog Sa da s po ~et kom u 18 ~a so va. Po vra tak za Bawaluku je planiran u subotu, 10. jula.

Prvenstvo neregularno zbog Napretka
BR^KO - Povodom odustajawa Napretka iz Doweg [epka, od ulaska u Prvu ligu Republike Srpske, Slobodan Te {i}, prvi ~o vjek br~anskog Jedinstva, koje je du go vo di lo bor bu za prvo mjesto sa Napretkom i Podriwem na drugoliga{kom “is to ku“ ima svoj stav o ovom pitawu. - Mislim da svako odustajawe, ~ini prvenstvo neregu lar nim. Na sje dni ci Izvr{nog odbora FSRS, jo{ prije dvije godine, tra`io sam da se donese odluka da ukoliko jedan klub odustane dva pu ta od ulas ka u vi {i rang, mora snositi posqedice. Na`alost, to nije prvi slu~aj, jer se to de{avalo i ranijih godina, a to je primjer Mladosti iz Sandi}a, a s pravom se postavqa pitawe: ima li takmi~ewe smisao, u kojem prvak odustaje od plasmana u vi{i rang - pita se Te{i}. va za takmi~ewe, ~ime bi garantovali da }e se takmi~iti. - Napredak nije jedini klub koji je odustao, a ubije|en sam da }e bi ti ta kvih slu~ajeva od Premijer do pete lige, jer dr`ava u svom Zakonu o sportu, nije ni{ta u~inila da pomogne sportu. Kao papagaj ponavqam, da u klubo vi ma ra de en tu zi jas ti i cijeli na{ sport je zasnovan na tom principu. Kada se taj entuzijasta umori, iscrpqen i nagr|en ~ovjek, klub staje isti~e Te{i}. On ka`e da dr`ava i svi weni nivoi, jednostavno moraju da se ukqu~e u finansirawe sporta. - Bez po dr{ke lo kal ne zajednice, entiteta, dr`ave, dono{ewem novog Zakona o sportu, ne mo`e se egzistirati, niti ostvariti zapa`ene rezultate. Iskreno mi je `ao {to je Napredak odustao od ta kmi ~ewa, ali u ovom trenutku, ne vidim nijedan klub u Drugoj ligi, grupa istok, koji bi finansijski mogao da izdr`i takmi~ewe u Prvoj ligi Srpske - naglasio je Te{i}. V. S.
Finalisti Qetwe lige FOTO: B. RADULOVI]

Slobodan Te{i}, predsjednik FK Jedinstvo (Br~ko)

Turnir u Novom Gradu

“Star“ pro{ao na penale
NOVI GRAD - U finalu 14. tradicionalnog Vidovdansko-Petrovdanskog turnira u Novom Gradu igrali su sino} Kafe “Star“ i Interkop “Ga~i}“. Kafe “Star“ je u polufinal nom du elu tek po sli je boqeg izvo|ewa penala 2:0 savladao Jo{ne Kostajnicu po{to je u regularnom toku rezultati bio nerije{en 3:3. U dru gom po lu fi nal nom okr{aju Interkop “Ga~i}“ je re zul ta tom 2:1 sa vla dao K a fe bar “B2” ko ji je igrao uta kmi cu za tre }e mjesto protiv “Jo{ne Kostajnice“. N. \.

“GODINAMA sam upozoravao na probleme“
Prema wegovim rije~ima do{lo je vrijeme da klubovi moraju da uplate dio sredsta-

50 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTV0 U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
- Stari aerodrom u Durbanu ponovo je otvoren u srijedu samo da bi poslu`io kao parking za avione uglednih osoba koje su stigle na utakmicu Wema~ka - [panija. - Napada~ Wema~ke Miroslav Klose (32) mogao bi da propusti subotwi dvoboj “pancera“ protiv Urugvaja za tre}e mjesto na SP, a razlog je povreda le|a. - Selektor Wema~ke Joahim Lev, kome ugovor sa Fudbalskim savezom te zemqe isti~e po okon~awu Mundijala, nije `elio da se upu{ta u prognoze da li }e i u budu}nosti predvoditi “pancere“. - Polufinalnom utakmicom protiv [panije reprezentacija Wema~ke postala je nacija sa najvi{e, ~ak 98 nastupa na mundijalima. Nijemcima je polufinale bilo 11. u istoriji svjetskih prvenstava. “Panceri“ dr`e rekord i po broju postignutih golova na SP i do sada su dali 203. - Napada~ Urugvaja Dijego Forlan rekao je da se nada nastupu u me~u za tre}e mjesto, uprkos povredi desnog butnog mi{i}a.
Dijego Forlan

Radomir Anti}

FOTO: AGENCIJE

FSS najavio `albu
U ovom trenutku rano je govoriti o procesu pred Sudom za arbitra`u u sportu. Prvo moramo da okon~amo postupak pred organima FIFA, u koje imamo poverewe. Detaqno }emo obrazlo`iti `albu i nadam se da }e Komisija za `albe to uva`iti, rekao Lakovi}
BEOGRAD - U Fudbalski savez Srbije ju~e je stiglo rje{ewe Disciplinske komisije FIFA o ka`wavawu se le kto ra srpskog na ci onalnog tima Radomira Anti}a, saop{tio je generalni sekretar FSS Zoran Lakovi}. Prema wegovim rije~ima, FSS }e, u skladu sa propisanom procedurom, u sqede}a tri dana najaviti `albu na odluku Disciplinske komisi je FI FA, a obra zlo `ewe `albe Apelacionoj komisiji bi}e upu}eno u roku od sedam dana. Anti} je ka`wen sa ~eti ri uta kmi ce za bra ne vo |ewa ti ma u zva ni ~nim uta kmi ca ma i nov ~a no sa 14.000 franaka zbog, kako je navedeno, neprimjerenog pona{awa i vrije|awa sudije po sli je uta kmi ce Srbi ja Aus tra li ja na Svjet skom prvenstvu u Ju`noj Africi. postupak pred organima FIFA, u koje imamo poverewe. Detaqno }emo obrazlo`iti `albu i nadam se da }e Komisija za `albe to uva`iti rekao je Lakovi}. Selektor Radomir Anti}, ostao je bez teksta na odluku disciplinske komisije. - Zate~en sam, jer nisam bio iskqu~en. Ima}u {ta da predo~im u svoju odbranu rekao je kratko Anti} za beogradske medije.

U Beograd stigao dopis o suspenziji i kazni Radomiru Anti}u

Karles Pujol ([panija)
Defanzivac [panije Karles Pujol u 73. minutu rije{io je pitawe pobjednika polufinalnog me~a izme|u “furije“ i Wema~ke i prvi put u istoriji svojoj ekipi obezbijedio plasman u finale.

ANTI] ka`wen sa 14.000 franaka
Prema statutu FIFA, odluka Komisije za `albe je kona~na, a mogu}e je oboriti samo pred Sudom za arbitra`u u sportu, ~ije je sjedi{te u Lozani. - U ovom trenutku rano je govoriti o procesu pred Sudom za arbitra`u u sportu. Prvo mo ra mo da okon ~a mo

Saop{tewe saveza
Fudbalski savez Srbije saop{tio je da je nezadovoqan zbog drasti~ne kazne selektoru i da }e ulo`iti `albu u roku od sedam dana. - Iznena|eni smo rigoroznom kaznom, tim pre {to su na{i fudbaleri i rukovodstvo pokazali visok nivo sportskog pona{awa i tolerancije tokom kvalifikacija i samog turnira Svetskog kupa u Ju`noj Africi. Ovim nije ka`wen samo selektor Anti}, ve} i na{a reprezentacija i srpski fudbal u celini, jer se nalazimo na pragu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012 - saop{teno je iz FSS.

Sami Kedira (Wema~ka)
Vezni igra~ sredine terena selekcije Wema~ke Sami Kedira nije na vrijeme stigao da “zatvori“ [panca Karlesa Pujola koji je bio vi{i u skoku od wega te je matirao nemo}nog Manuela Nojera.

Kristijano Ronaldo junior
ZVIJEZDA Real Madrida Kristijano Ronaldo 17. juna dobio je sina, a bebu je nazvao svojim imenom, Kristijano Ronaldo junior. Identitet majke i daqe nije poznat. Po nekim izvorima Ronaldo je surogat majci platio izme|u deset i 15 miliona evra da mu rodi sina. Sve u svemu, Ronaldo je rije{io da se sam brine o djetetu. - Beba je kod nas u Algarveu. Bri ne mo o woj dok je Kristijano u Madridu. Nikad nismo upoznali wegovu majku, ne znamo ni ko je - rekla je Ronaldova sestra Katja.

Smijeweni ~elnici pod istragom
NIGERIJSKA antikorupciona agencija zapo~ela je istragu protiv trojice doneda vnih i je dnog aktu el nog ~elnika Nigerijskog fudbalskog saveza “zbog sumwi u protiv pra vno sti cawe ma te rijalne dobiti“, potvrdio je portparol nacionalne Komisije za ekonomske i finansijske zlo~ine Femi Babafemi. Pod istragom su biv{i predsjednik saveza Sani Lulu Abdulahi, biv{i potpredsjednik Amanze U~egbulam te biv{i ~lan Izvr{nog odbora Taivo Oguvobi, kao i glavni sekretar Bolaji Ojo-Oba, koji je, bar dosad, zadr`ao posao.

Maradona pomagao Forlanove
SESTRA Dijega Forlana, Alehandra, povrije|ena je u saobra}ajnoj nesre}i 1991. go di ne, te je os ta la in va lid. Ve li ku po mo} po ro di ci Forlan uputio je i najboqi igra~ svijeta u tom trenutku Dijego Maradona, koji je dobar prijateq sa Dijegovim ocem. - [ta god treba, samo reci - glasila je poruka Dijega Maradone. Nije sve ostalo samo na praznim rije~ima. Maradona je porodici Forlan upla}ivao velike svote novca, a pri~a se da je rije~ o iznosu od 250.000 dolara.

Nkobo gledao 37 utakmica
FINALE SP bi}e 38. utakmica koju }e Tulani Nkobo odgledati u`ivo na Mundijalu, ~ime }e postaviti svjetski re kord u gle dawu naj ve }eg broja me~eva na jednom takmi~ewu. Nkobo je pobijedio na jednoj nagradnoj igri i tako dobio ulaznice i pla}en prevoz za 38 utakmica SP, a do kraja ovog putovawa }e pre}i ~ak 17 hiqada kilometara. - Svi na svijetu bi `eqeli da su na mom mjestu - rekao je Nkobo, koji je zbog ka{wewa aviona zakasnio dva minuta na jednu utakmicu, koja se uz jo{ {est ne}e ra~unati za wegov rekord, koji }e zvani~no iznositi 31 utakmicu.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 51

Reprezentativac Francuske Vilijam Galas optu`io selektora za debakl

Selektor nam je stalno govorio da ostavimo ego po strani. Ali, on je zaboravio da to u~ini. Nije nam ukazivao po{tovawe. Mnogi igra~i nisu mogli ni da govore sa wim. Pravi problem je bio trener, rekao Galas
PARIZ - Francuski fudba ler Vi li jam Ga las okrivio je sada ve} biv{eg se le kto ra re pre zen ta ci je te zemqe Rajmona Domeneka za debakl ekipe na Svjetskom prven stvu u Ju `noj Africi. - Ako je bi lo fi jas ka, bilo je i razloga za to. A ne bi trebalo da se navla~i zavjesa preko o~iju, wihov korijen je u selektoru - rekao je od bram be ni fu dba ler “trikolora“ u intervjuu za nedjeqnik “Inrokiptible“. Domenek je napustio kormilo francuske reprezentacije, po{to je, kao i igra~i, bio izlo`en o{trim kritikama navija~a, pa i politi~ara. Fran cus ki tim je jo{ prije ispadawa sa Mundijala stupio u {trajk i odbijao da tre ni ra pri je me ~e va. Funkciju selektora preuzeo je Loran Blan, koji }e imati te `ak za da tak da po di gne ekipu poslije {est problema ti ~nih go di na pod vo| stvom Domeneka. Igra~i nisu `eqeli da treniraju po{to su bili neza do voqni zbog op ho |ewa prema napada~u tima Nikolasu Anelki, koji je izba~en iz ekipe zato {to je uvrijedio Domeneka poslije poraza od Me ksi ka (0:2) u dru gom kolu takmi~ewa na SP.

"Domenek je kriv za sve"

Pi{e:

Boris GAVRAN
fudbalski stru~wak

Osuje}ene kontre Wema~ke
Fudbalska reprezentacija [panije sasvim zaslu`eno je pobijedila Wema~ku u polufinalu Svjetskog prvenstva u Ju`noafri~koj Republici. #Crvena furija# je bila boqa ekipa svih 90 minuta, izabranici selektora Visentea del Boskea su odigrali ~vrsto. #Panceri# za 90 minuta nisu stvorili nijednu ozbiqnu priliku osim one Tonija Krosa koja tako|e nije bila sto odstotna. [panija je na maestralan na~in #ukrotila# polukontre i kontre Nijemaca koje su puleni Joakima Leva fantasti~no izvodili u prethodnim utakmicama. Del Boske je uspio u svojim namjerama da u{topa brzu transformaciju selekcije Wema~ke iz faze odbrane u fazu napada. To je bio dobitni~ki recept. [panija nije igrala spektakularno, ali je zaslu`eno slavila bez obzira na gol iz prekida. #Furija# je bila zrelija reprezentacija. Ova utakmica bila je dosta sli~na onoj u grupi D kada je Srbija savladala Wema~ku 1:0. Me|utim, u tom susretu Wema~ka je, iako je cijelo drugo poluvrijeme imala igra~a mawe bila dominantnija u odnosu na #orlove#. To nije bio slu~aj protiv [panije koja nije dozvolila #pancerima# da se razmahnu. Jo{ jednom se pokazalo da ekipe koje te`e pobje|uju, s #tijesnim# rezultatima stignu gotovo uvijek do kraja. [ta sada Wema~koj vrijede pobjede protiv Engleske 4:1 i Argentine 4:0. Kada je u pitawu finalni okr{aj izme}u Holandije i [panije tu }e nijanse odlu~ivati. Obje reprezentacije su mi podjednako drage i simpati~ne. Holandija je izuzetna ekipa sa odli~nim pojedincima kao {to su Arjen Roben, Dirk Kujt, Robi van Persi, Mark van Bomel, Vesli Snajder... Pokazale su #lale# da mogu igrati i za ekipu. S druge strane, bi}e odli~ni David Viqa, pa maestralci poput ^abija Alonsa, ^avija Ernandeza, Fernanda Toresa... Bi}e neizvjesno i o~ekujem odli~nu finalnu utakmicu. Mundijal u Ju`noafri~koj Republici je pokazao da su, bez obzira na sve, evropske reprezentacije naj ja ~e u ovom mo men tu uprkos naj ve }im razo~arewima za koje smatram da su finalisti iz Wema~ke 2006. godina, Italija i Francuska. Obje selekcije su u takmi~ewu po grupama zauzele posqedwa mjesta i nadam se da }e poslije promjene selektora, koja je uslijedila, logi~no uskoro biti promijewena i struktura fudbalera u ove dvije reprezentacije.

Vilijam Galas

FOTO: AGENCIJE

LORAN Blan naslijedio Domeneka
Galas, koji je za Francusku odigrao 84 utakmice, oci je nio je da je Do me nek sam izazvao reakciju Anelke. - Domenek nam je stalno

govorio da ostavimo ego po strani. Ali, on je zaboravio da to u~ini. Nije nam ukazivao po{tovawe. Mnogi igra~i nisu mogli ni da govore sa wim. Pra vi pro blem je bio trener. Ni ja nisam bio do bar. Ci je li tim bio je lo{, ali i trener je bio takav - rekao je Galas koji je odgovorio i na i{~u|avawe javnosti, koja nikako da povjeruje da je tim sa tako dobrim fu dba le ri ma igrao tako lo{e. - Mo`ete da imate naj-

boqe fudbalere svijeta u timu, ali ako ne ma te pra vog

trenera ne}ete imati ni rezultate - istakao je Galas.

Kapitenska traka
Domenek je Galasa razqutio i odlukom da mu oduzme kapitensku traku i dodijeli je Patrisu Evri. - U{ao sam u svla~ionicu uo~i prijateqskog dvoboja s Kostarikom 26. maja i primijetio da je kapitenska traka smje{tena uz ormari} Patrisa Evre. Pitao sam selektora {ta to zna~i, a on mi je odgovorio: “Ti ionako ne bi vaqao kao kapiten!”

Navija~ na terenu
PRVO uzbu|ewe na utakmici [panije i Wema~ke dogodilo se ve} u ~etvrtom minutu, kada je jedan navija~ uspio utr~ati na teren. Agencije javqaju da je rije~ o Mariju Feriju, 23-godi{wem Italijanu. Feri je uletio na teren u majici sa likom supermena i sa crvenom vuvuzelom u ruci, a razlog za to je bio protest zbog nepozivawa Antonija Kasana u reprezentaciju “azura“ koja se debaklom u grupi oprostila od SP. Da Kasano mora igrati u reprezentaciji podsjetio je Mar~ela Lipija jo{ u novembru pro{le godine kad je upao na prijateqsku utakmicu Italije i Holandije.

Larisa po ~etvrti put
DO VOQNO je La ri sa Rikelme. Skoro cijeli svijet upoznao je vatrenu navija ~i cu Pa ra gva ja ko ja obo`ava da se skida. Svojevremeno je izjavila da }e se skinuti ako wena reprezentacija osvoji titulu na Mundijalu. To se ni je de si lo, ali La ri sa se ski nu la, po ko zna koji put. Od te izjave Larisa nas je obradovala sa nekoliko golih slika. Sli ka la se na fu dbal skom terenu, u mnogobrojnim ~asopisima, pa potom i kod ku}e. Sad je do{ao red na jo{ jedan ~asopis.
Larisa Rikelme

- Reprezentativac Holandije Vesli Snajder ima jedinstvenu priliku da postane prvi igra~ sa ~etiri titule u jednoj sezoni. Holan|anin je sa Interom ve} osvojio “triplu krunu“, po{to je trijumfovao u Seriji A, italijanskom Kupu i Ligi {ampiona. Ukoliko u nedjequ Holandija trijumfuje, Snajder bi tako postao prvi igra~ u istoriji fudbala koji je “objedinio“ ~etiri titule u istoj sezoni. - Samouvjereni i o~igledno prebogati navija~ reprezentacije Wema~ke odlu~io je da stavi ~itavih pola miliona evra na pobjedu svoje reprezentacije u polufinalnom me~u sa [panijom. Veliki londonski bukmejker prihvatio je ovaj ulog po kvoti od 1,91 i to putem telefona, a tvrdi se da je ovo jedna od najve}ih opklada ikada stavqenih na jednu utakmicu SP. - Za vrijeme trajawa SP wema~ki proizvo|a~ sportske opreme “Adidas“ prodao je vi{e od milion originalnih dresova Wema~ke, Meksika, Ju`ne Afrike i Argentine. [panci su ovog qeta kupili vi{e od 500.000 dresova “furije“, ~ime je za dvostruko nadma{en iznos prodatih dresova u [paniji nego prije dvije godine, kada su postali evropski prvaci. - Operativci holandskog fudbalskog saveza napravili su gre{ku kada su rezervisali hotel u Ju`noj Africi samo do petog jula, ali su uspjeli produ`iti boravak za sedam dana. Me|utim, du`e od toga nisu mogli tako da su ju~e promijenili mjesto boravka.

52 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTVO U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
Mediji

Pobijedili prosjek
Ja vnost u [pa ni ji odu {evqena je pla sma nom “crvene furije“ u finale Svjetskog prvenstva. Svi se nadaju da }e [panci i u finalu biti oni pravi. “Marka“ je pu na hva le za igru re pre zen ta ci je pro tiv Wema~ke. “[panija se domogla finala Svjetskog prvenstva tokom jedne od najboqih igara u svojoj istoriji. Nadamo se, gledaju}i u sastav tima, da najboqe tek dolazi i da }e do}i u nedjequ. Strategija [panije je do{la do izra`aja u najboqe mogu}e vrijeme - kor ner ’iz Bar si ne kuhiwe’. ^avi do Pujola i Wema~ka je eliminisana.“ “El Mundo Deportivo“ vidi An dre sa Ini jes tu kao pravog heroja. “Maestro je zasijao u timu koji je pokazao savr{enstvo u svim oblastima. Tim je zasijao kao nikada do tad po pi tawu kva li te ta, sna ge, upor nos ti i men ta li te ta. Andres Inijesta je zauzeo prvo mjes to na po di ju mu. Wegovi izleti na krilima, probijawe odbrane Wema~ke iznova i iznova su se ponovo pokazali kqu~ni za [paniju.” “AS” je sre }an {to je [panija do finala do{la za hvaquju }i svo joj pre po znatqivoj igri. “Uspjeli smo! Finalisti smo Mun di ja la i na re dne ne djeqe bi }e mo u cen tru zbivawa, gleda}e nas milioni. Ali ima jo{. Ono {to jo{ ostaje u srcima je to da je [panija do finala stigla igraju}i lijep fudbal, strpqiv, elegantan i dobrog ukusa. Na{a igra iskupquje Svjetsko prvenstvo koje je izgledalo osu|eno na prosje~nost. Ne vi{e.”

Svi su, od odbrane do napada, odigrali sjajno. Bio je to |avolski te`ak me~. Sada je pred nama jo{ samo jedna utakmica. Fizi~ki smo spremni i vrijeme je da do|emo do kona~nog trijumfa, rekao Del Boske
DUR BAN - Na vje ~noj listi svjetskih {ampiona u fudbalu u nedjequ, 11. jula, bi}e upisano osmo ime Ho lan di ja ili [pa ni ja. Poslije “lala“ plasman u zavr{nu utakmicu 19. Mundijala u Ju`noafri~koj Repu bli ci obe zbi je dio je i evropski prvak - [panija. Iza bra ni ci se le kto ra Visentea del Boskea savladali su Wema~ku 1:0 (pobije di li je i u fi na lu EP 2008. go di ne u Aus tri ji i [vajcarskoj identi~nim rezultatom) i sasvim zaslu`eno pro{li u finale, koje }e biti odigrano na stadionu “Soker siti“ u Johanesburgu. Se le ktor evrop skog prva ka Vi sen te del Bos ke ~estitao je svojim igra~ima na izvrsnoj partiji protiv Wema~ke. - Svi su, od odbrane do napada, odigrali sjajno. Bio je to |a vol ski te `ak me~. Sada je pred nama jo{ samo je dna uta kmi ca. Fi zi ~ki smo spremni i vrijeme je da do|emo do kona~nog trijumfa - rekao je Del Boske. Najboqi akter utakmice, vezista ^avi Ernandez, istakao je da su on i saigra~i pobijedili za {panski narod. - Tokom ~itavog drugog po lu vre me na dr`a li smo loptu u svom posjedu. Zaslu-

"Crvena furija" zaustavila "pancere"
`ili smo pobjedu, nametnuli smo svoj stil igre. Naravno da smo imali sre}e da postignemo gol u fini{u, ali mi slim da je po bje da ~ista kao suza. Ovo je trijumf za ~itav {panski narod - rekao je ^avi. Se le ktor Wema ~ke Jo akim Lev je pri znao da su “pan ce ri“ po ra `e ni od boqeg rivala. - Sve ~estitke [paniji. Izgubili smo od novih svjetskih prvaka. Oni ve} dvijetri godine igraju ubjedqivo najboqi fudbal na svijetu. Mi smo razo~arani jer smo o~ekivali mnogo, ali nismo ima li do voqno hra bros ti, po se bno u igri u na pa du ocijenio je Lev.

U Durbanu odigrano drugo polufinale fudbalskog Mundijala

Radost fudbalera [panije

FOTO: AGENCIJE

LEV: Izgubili smo od boqih
“Panceri“ nisu li~ili na sebe u polufinalu protiv [panije. Najboqi strijelac Miroslav Klose je bio potpuno bezopasan po Ikera Kasiqasa, a izostali su i karakteristi~ni prodori i centar{utevi kapitena Filipa Lama po desnoj strani. [panci su potpuno neutralisali o{tricu napada izabranika Joakima Leva, u ~ijim redovima se odsustvo To ma sa Mi le ra pri li ~no

osjetilo. Ka pi ten Wema ~ke Fi lip Lam kao razlog poraza u polufinalu Mundijala istakao je da wegov tim ni je igrao hrabro kao na prethodnim utakmica. On nije krio WEMA^KA [PANIJA

razo~arewe poslije me~a. - Iza nas je te{ka no}. Znali smo da je [panija favorit za osvajawe titule jer ima veoma jak tim, ali mi nismo igrali hrabro, posebno u prvom poluvremenu. U 0 (0) 1 (0)

drugom smo uspjeli da stvorimo nekoliko {ansi, ali ih, na `a lost, ni smo is ko ristili. Razo~arani smo... Mnogo smo o~ekivali, ali to nismo uspjeli da ostvarimo - istakao je Lam.

Strijelac: 0:1 Pujol u 73. minutu. Stadion: “Mozes Mabhida“ u Durbanu. Gledalaca: 62.760. Sudija: Viktor Kasai (Ma|arska) 7. Igra~ utakmice: ^avi Ernandez ([panija) 8. WEMA^KA: Nojer 7, Fridrih 6,5, Kedira 6,5 (od 81. minuta Gomez -), [vajn{tajger 6, Ezil 6, Podolski 6, Klose 6, Trohovski 5,5 (od 62. minuta Kros 6), Lam 6,5, Mertesaker 6, Boateng 6,5 (od 52. minuta Jansen 6). Selektor: Joakim Lev. [PANIJA: Kasiqas 7, Pike 7, Pujol 7,5, Inijesta 7,5, Viqa 7 (od 81. minuta Tores -), ^avi 8, Kapdeviqa 7, ^abi Alonso 7,5 (od 90. minuta Mar~ena -), Ramos 7, Buskets 7, Pedro 6,5 (od 86. minuta Silva -). Selektor: Visente del Boske.

Raspored
Osmina finala
26. jun 16.00 Port Elizabet Urugvaj - Ju`na Koreja

utakmica
Osmina finala

^etvrtfinale
2. jul 20.30 Johanesburg

^etvrtfinale
3. jul 16.00 Kejptaun

27. jun 20.30 Johanesburg Argentina - Meksiko

2:1
26. jun 20.30 Rustenburg SAD - Gana

3:1
27. jun 16.00 Blumfontejn Wema~ka - Engleska

Urugvaj - Gana
1:1 4:2
Penali

Polufinale
6. jul 20.30 Kejptaun

1:2
28. jun 16.00 Durban Holandija - Slova~ka

FINALE
11. jul 20.30 Johanesburg

Polufinale
7. jul 20.30 Durban

Wema~ka Argentina
4:0

4:1
29. jun 16.00 Pretorija Japan - Paragvaj

2. jul 16.00 Port Elizabet

Urugvaj - Holandija
2:3

Holandija - [panija
:
ZA TRE]E MJESTO 10. jul 20.30 Port Elizabet

2:1
28. jun 20.30 Johanesburg Brazil - ^ile

[panija - Wema~ka
1:0

3. jul 20.30 Johanesburg

Holandija - Brazil
2:1

Paragvaj - [panija
0:1

0:0

3:5
Penali

Urugvaj Wema~ka
:

29. jun 20.30 Kejptaun [panija - Portugalija

3:0

1:0

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 53

Crnac koji pri~a srpski
Sjajno mi je bilo da radim i igram sa Srbima. Mnogo sam nau~io od Mistera. Odli~an je trener, a Milinko sjajan fudbaler. Nau~io sam malo srpski jezik, a naravno, najboqe sam savladao psovke, ka`e For~un
FOTO: D. ]ORSOVI] Bora Milutinovi}, Vladislav Heri} i Kvinton For~un u Kejptaunu RAZGOVARAO: DRAGI[A]ORSOVI] corsovicd@yahoo.com

Kvinton For~un, biv{i reprezentativac Ju`ne Afrike, za “Glas Srpske“

zik, a naravno, najboqe sam savladao psovke - kroz osmijeh je rekao For~un. Presre}an je {to je wegova zemqa doma}in Svjetskog prvenstva u fudbalu. Vjeruje da }e se poslije Mundijala sli ka o wego voj otaybi ni promijeniti u svijetu.

KAD IGRA Mesi, fudbal je jednostavan
Afrike i qubimac ovda{wih na vi ja ~a. Pro {lu se zo nu igrao je za Donkaster Roverse u Engleskoj. - Sjajno mi je bilo da radim i igram sa Srbima. Mnogo sam na u~io od Mis te ra (tako zove Kvinton Anti}a, op. a.). Odli~an je trener, a Milinko sjajan fudbaler. To vrijeme }u zauvijek pamtiti. Nau~io sam malo srpski je- Mnogi su do{li sa predra su da ma o mo joj zemqi, zbog kriminala. Sada su se uvjerili da nije sve onako kako se pi{e i pri~a. Jako sam sre}an zbog toga. Ubije|en sam da }e mnogi koji su sada ovdje zbog fudbala biti na{i najboqi ambasadori u svi je tu i da }e pre ni je ti pravu sliku o Ju`noj Africi. Stoga ho}u i da vjerujem da }e se mnogi vratiti - istakao je For~un. Zadovoqan je on i kvali te tom or ga ni za ci je {am pi ona ta i igra ma re pre zen ta ci ja. Ni je `e lio da pro gno zi ra ime no vog {ampiona. - Mo ram re }i da su mi favoriti bili Brazil i Argentina, a iskreno najvi{e sam `e lio da us pjeh za biqe`i [panija. Znam mnoge reprezentativce i vidim da igraju odli~no i da im je

Pripremaju}i se za odlazak iz Kejptauna, gdje je odigrano polufinale Svjetskog prvenstva izme|u Holandije i Urugvaja, i time okon~ano takmi~ewe na stadionu “Grin point“, dok smo razgovarali sa Bo rom Mi lu ti no vi }em, pri {ao nam je na smi ja ni crnac i na te~nom srpskom jeziku rekao: “Dobar dan bra}o, kako ste?”. Iznena|ewe je bilo veliko. Okrenuli smo se i vidjeli Kvin to na For ~u na, nekada{weg fudbalera Man~ester junajteda i Atletika iz Madrida. Trenirao ga je srpski selektor Radomir Anti}, a klupski drugovi su mu bili Mi lin ko Pan ti} i Veqko Paunovi}. Kvinton je bio i standardni reprezentativac Ju`ne

Finale
For~un je istakao da }e biti na tribinama stadiona “Soker siti“ u Johanesburgu, na finalnom susretu Holandija [panija. - Taj do`ivqaj ne `elim da propustim, finale je kruna svakog Mundijala i o~ekujem odli~an fudbal. Bi}e to dobra utakmica u kojoj }e nijanse odlu~ivati - kazao je For~un.

Kvinton For~un u dresu Man~ester junajteda

FOTO: AGENCIJE

atmosfera sjajna. [panski fudbal mi je mo`da i najqep{i na svijetu. Proveo sam pre li je pe go di ne u dre su Atletiko Madrida. Holandija je tako|e kvalitetna selekci ja. Ro ben, Van Per si i Snajder su pravi lideri tima. Ko }e biti pobjednik u finalu, pa jasno je: onaj ko

bude boqi ili sre}niji - kazao je For~un. Ovaj igra~ je ina~e ro|en u Kejptaunu, gdje sada `ivi sa po ro di com. Wegov fu dbalski qubimac sada je Argentinac Lionel Mesi. - On je najboqi fudbaler trenutno na planeti. @ao mi je {to se nije pokazao u

pravom svjetlu, ali nesporan je kvalitet Mesija. U`ivam kada ga gledam jer sve izgleda mno go je dnos ta vni je ne go {to jeste kada je lopta kod Mesija - tvrdi For~un. Zahvaquju}i For~unu na razgovoru, on nam je opet na srpskom rekao: “Do vi|ewa bra}o, i sre}no“.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Sun~ano
Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Prete`no sun~ano
U RS jutro }e biti vedro i svje`e, a po pojedinim kotlinama te du` rije~nih dolina kratkotrajna magla. Tokom dana prevladava}e prete`no sun~ano vrijeme uz slab razvoj dnevne obla~nosti. Duva}e slab do umjeren sjeverni vjetar, a na jugu umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 4 na planinama na istoku, u ostalim krajevima od 8 do 14, na jugu do 16. Najvi{a dnevna temperatura kreta}e se od 20 na planinama, u ve}ini krajeva od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusov.

Mostar

U Srbiji }e prevla|ivati sun~ano vrijeme u ve}ini krajeva. Na jugu zemqe krajem dana mogu}a i kratkotrajna ki{a. Minimalne temperature kreta}e se od osam do 12 na planinama, a u unutra{wosti od 13 do 15 stepeni Celzijusovih. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 15 do 20 na planinama, odnosno od 24 do 29 stepeni Celzijusovih u ni`im krajevima.

Maks. Min.

28 oC 15 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

29 oC 8 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 32 28 32 28 29 33 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 27 26 18 23 21 28 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 28 35 30 28 22 32 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 29 32 20 26 27 28

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 9. jul 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 Gorko slatki `ivot, film 16.00 Vijesti 16.30 Nacionalna geografija 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 0.00 0.30 1.30 Otvorena vrata Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija [mokqan, film Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

Povjerqivo iz L.A.

2030
RTRS

Uloge: Kevin Spejsi, Rasel Krou, Kim Besinxer, Gaj Pirs Re`ija: Kartis Henson

Nepobjedivi

4

10

RTRS

Uloge: Bili Zejn, Tori Kitls, Bajron Man,Stejsi Oversir, Dominik Pursel Re`ija: Xefri Levaj

Uzbudqiva pri~a o korumpiranoj policiji i holivudskom glamuru u filmskoj verziji novele Yejmsa Elroja. Tri policajca, prostitutka, misteriozni milioner, novinar tabloida i na~elnik policije vode vas kroz napetu i zamr{enu pri~u punu misterije, ambicije, romantike i humora.

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Opasne igre, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.20 Banzuke 12.00 Izgubqeni, serija 13.00 Doktor Mladen, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 2.00 3.00 4.00 Vijesti Ludi kamen Ninxa ratnici Hiqadu i jedna no}, serija Balkan market Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Vijesti Slu~aj Lukona, film Opasne igre, serija Srce na dlanu, serija Slu~aj Lukona, film Armija tamnih an|ela namjerava da poremeti ravnote`u dobra i zla kako bi imali snage da preuzmu kontrolu nad svijetom. Ali, jedan ~ovjek im stoji na putu. I sam biv{i tamni an|eo.

RTRS
6.00 Sestrice, serija 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija 11.00 Pe~at 12.00 Vijesti 12.10 Fantasti~na ~etvorka, crtani film 12.40 Gamboce 13.00 Bajke 13.20 Kiki {ou 13.50 Profajler, serija 14.40 Sandokan, serija 16.30 Srpska danas 17.00 Dolina sunca, serija 17.40 Pakov svijet, serija 19.20 Miniskule, crtani film 19.30 Dnevnik 20.10 Nevesiwska pu{ka 20.30 L.A. povjerqivo, film 22.50 Kob, film 0.20 Berlin Aleksanderplac, serija 1.20 Los An|eles okrug 187, film 2.50 Paganini, film 4.10 Nepobjedivi, film 5.40 Muzika

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, film 14.10 Muzika 14.30 Vizita 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 18.00 Kulinarski letopisi 18.20 Luda ku}a, serija 18.40 Mundijal uz Trik 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Bijesna zora, film 22.30 Moje drage kom{ije, serija 23.50 Mundijal uz Trik 0.00 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Sala{ u Malom Ritu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Izvo|a~i, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.10 Vrijeme je za bebe 14.00 Tenis: Hrvatska - Srbija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.30 Beogradska hronika 18.20 Sirija, zemqa jasmina 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Film 21.20 Srebrenica 22.20 Visoki napon 23.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Vremeplovac, serija 1.10 Klopa pi}e ~ovjek `ena, film 3.00 Vijesti 3.20 Tenis: Hrvatska - Srbija

RTS 2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce, serija 7.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.20 Palete 8.50 Jedna slika jedna pri~a 9.00 Znakopis 9.20 Razglednice 9.50 Filozofija 10.30 Metropolis 11.00 Inside Offside 11.20 Put humanizma 11.50 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Palete 14.30 Hronika Egzita 14.40 Znakopis 15.00 Razglednice 15.30 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Biciklizam 17.20 Pokretna pro{lost 17.50 Kao mjehur od sapunice 18.30 Muzika 19.00 Hronika Egzita 19.10 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.40 Enciklopedija 19.50 Inside-offside 20.20 Lov i ribolov 21.00 Povratak na novo, serija 21.50 Svjedok pod za{titom, film 23.30 Biciklizam 0.00 Kanda Koxa i Neboj{a 1.00 Tehnologija danas 1.30 Egzit 5.00 Trezor

Fox Life
7.00 [ta je sa Brajanom, serija 7.50 Vil i Grejs, serija 8.10 Slobodni strijelci, serija 8.40 @ivot po Ximu, serija 9.00 @ivot po Ximu, serija 9.20 Mentalno, serija 10.10 Sudije za stil, serija 10.40 [ta je sa Brajanom, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 Uvod u anatomiju, serija Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija O~ajne doma}ice, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Uvod u anatomiju, serija Prqavi seksi novac, serija @enske pri~e, serija

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Hitovi doma}e i strane zabavne muzike 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE petak, 9. jul 2010. 55

Los An|eles okrug 187

1

20

RTRS

Uloge: Miguel Ferer, Ri~ard Bradford, Kevin Dan, Saj Ri~ardson Re`ija: Dejvid Anspong

Kob

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.20 Xeki ^en, crtani film 7.40 Bratz, crtani film 8.00 Pepa, crtani film 8.30 Dona Barbara, serija 10.30 U ime qubavi, serija 12.30 In magazin 13.00 Baywatch, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Prvi vitez, film 22.30 Kazna, film 0.20 Nevidqivi ubica, film 2.00 Ezo TV 3.30 Doga|aj godine, film

22

50

RTRS

Uloge: Tomi Li Xons, Lolita Davidovi~, Robert Vul Re`ija: Ron [elton

Ova no} je druga~ija od uobi~ajenih u L.A. Ka un ti 187 za po li caj ca Vol te ra Dre zi na i wegov tim. Pronalaze tijela azijske porodice u spaqenom klubu. Ispituju}i goste kluba, otkrivaju okrutnu istinu o aktivnostima qudi iz podzemqa.

Kob, kojeg se svi boje i preziru, osje}a se neshva}enim, te `eli da ispravi pogre{an utisak o “najboqem igra~u bejzbola svih vremena“. Me|utim, kako Stamp provodi vrijeme s Kobom, intervjui{e ga i pi{u}i, shvati da je javno mwewe u ve}ini slu~ajeva u pravu. Pred Stampom Kob je agresivac, rasista, `enomrzac i nepopravqiv svadqivac ko ji vri je |a sve oko sebe. Rastrgan je izme|u toga da objavi istinu ili da podlegne Kobovom pri tis ku da rehabilituje wegov karakter i iznese je dnos ta vnu bej zbol sku pri ~u o wegovoj veli~ini, Stamp odlu ~i da napi{e dvije razli~ite kwige: jednu za Ko ba, a drugu za javnost.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Stav Dok. program Hrana i vino TV ordinacija 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti Spasavaju}i Grejs, film 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 Element zlo~ina, film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 Ru`i~asto jutro 10.00 Slomqeno srce, serija 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 [ou tajm 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Alo alo, serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Slomqeno srce, serija 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Sva ta ravnica, serija 21.00 Grand {ou 23.00 Alo alo, serija 23.30 Kikbokser protiv kiborga, film 1.30 Sarajevo na liniji 1.40 Mejd in Bawaluka 1.50 Sportisimo 2.00 Farma najboqe 3.00 Grand {ou 5.00 Film 7.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini-{kola 9.40 Najqep{e pri~e klasi~ne starine 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Trgovina qudskim organima 13.10 Lajfstajl 14.10 Vijesti 14.30 Na terapiji, serija 15.00 Mumijevi, crtani film 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Mini-{kola 15.40 Patkograd, crtani film 16.10 Info 16.40 Ples `ivota, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.40 Impresije iz Australije 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Godine prolaze, serija 20.00 Evin rukavac, film 22.00 Vijesti 22.20 Na terapiji, serija 22.50 Vlado Podani, koncert 0.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.40 Evin rukavac, film 2.40 Lajfstajl 3.30 U me|uvremenu

HRT 1
7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Dolina sunca, serija 9.50 Vijesti 10.10 Put oko svijeta kroz 80 vrtova 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Pet Shop Boys 15.00 Poaro, serija 16.40 Hrvatska u`ivo 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Savr{eni svijet, film 22.30 Lica nacije 23.20 Dnevnik 0.10 Doktor Haus, serija 1.00 Ko je Kletis Tout, film 2.30 Film 5.30 Moj grijeh, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.10 Mu}ke, serija 8.40 Udri mu{ki 9.40 Na{a mala klinika, serija 10.40 Odred za ~isto}u 11.20 Povratak u budu}nost 11.50 Info 12.30 Slijepi vid 15.10 Na{a mala klinika, serija 16.00 Skrivena kamera 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Odred za ~isto}u 18.10 Povratak u budu}nost 18.50 Info 19.20 Info Afrika 20.00 Seka Aleksi} 21.00 Sun~ane skale - u`ivo 0.00 Crveni tepih 0.10 Seka Aleksi} 2.00 Slijepi vid 3.10 Plejbojeve djevojke 3.40 Seksist 4.10 Crveni tepih 5.10 Kraq Kvinsa, serija 5.30 Mu}ke, serija 6.00 Stepe Velikog Kana 6.50 Ke~eri

HRT 2
7.20 [aolinski obra~un, crtani film 7.40 101 dalmatinac, crtani film 8.00 Na kraju ulice 8.20 TV vrti} 8.30 Garfild, crtani film 8.50 Igrajmo se 9.10 Crtani film 9.20 Heidi, serija 9.40 Kod Ane 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Tenis: Hrvatska - Srbija Xivs i Vuster, serija Crtani film 20.10 Opera pod zvijezdama 22.10 Vijesti 22.20 Afrovizija 23.20 Struna u krvi, serija 0.50 [apta~ica duhovima, serija

RTL
7.30 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.00 Ritam zona 10.10 Nestala, serija 11.30 K.T. 2, serija 12.00 Magazin 12.20 Punom parom 12.50 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.50 Los Victorinos, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Ve~era za pet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ne daj se Nina, serija 20.00 Nulta ta~ka, film 21.40 Atomski voz, film 23.50 Vijesti 1.50 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Svijet na dlanu 9.10 Sa Kraji{nicima po Krajini 10.00 Novosti 10.05 Emisija za mlade 10.30 Svijet na dlanu 11.00 Movieland 12.00 Novosti 12.05 Dok. program 13.00 Bulevar 13.40 Sport fle{ 14.00 Novosti 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Dopisnici bez granica 17.00 ^etiri `ene, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 Renome {ou 22.30 Pregled dana 23.00 Muzika 0.00 Film 1.50 Film 3.30 Film

Luda planeta

Rijekom do [angaja
Jedan 56-godi{wi Kinez krenuo je u srijedu plivaju}i niz rijeku Jangce, tre}u najdu`u na svijetu, s namjerom da prepliva 1.200 kilometara do [angaja da bi posjetio Svjetsku izlo`bu, javili su kineski mediji. Bao ^enbing, zaposlen u jednoj telefonskoj kompaniji, krenuo je iz rodnog grada Vuhana i planira da dnevno pre|e razdaqinu od 40 kilometara.

Pogre{an Sidnej
Dvoje italijanskih turista koji su sawali o egzoti~nim pla`ama u australijskoj metropoli Sidneju {okirali su se kada su sletjeli u istoimeni kanadski gradi} na obali Atlantika. To je bilo prvo putovawe 26-godi{weg Valerija Torezija i 25-godi{we Serene Tavoloni izvan Evrope. Kada su u utorak sletjeli u Sidnej, gradi} sa 100.000 stanovnika na ostrvu Kejp Breton u Novoj [kotskoj, najprije su pomislili da je rije~ o tranzitu.

FOTO: N. LUGI]

PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Petrovaradinska tvr|ava i Novi Sad ju~e su bili u znaku velikog muzi~kog festiva la Egzit, ko ji je i ove go di ne oku pio qubiteqe dobrog zvuka iz cijelog svijeta. Do zakqu~ewa ovog bro ja sve je bi lo spremno za muzi~ki spektakl, a atmosfera

ko ja je vla da la ve} ne ko li ko da na na javqivala je nezaboravan provod. Prve ve~eri Egzit festivala u Novom Sadu najve}e interesovawe publike vladalo je za britansku pop zvijezdu Miku, koga su svi sa nes trpqewem i{ ~e ki va li. Cijeli Novi Sad ve} nekoliko dana vrvi od qubiteqa kultnog festivala u Evropi, koji

su od ranih poslijepodnevnih ~asova “okupirali“ grad. Do 11. jula na 20 festivalskih bi na na Pe tro va ra din skoj tvr|a vi nastupi}e vi{e od 600 izvo|a~a, me|u kojima su najve}e zvijezde “Faith No More“, “Chemical Brothers“ i “Placebo“. Nastupe na “Fusion“ bini sino} je treba lo da otvo re ben do vi “Nahty“, “Ze bra Trac ks“ , “Pe trol“, “Ge ne ra ci ja bez bu du }nosti“ i “Kanda Koya i Neboj{a“ zajedno sa “Hornsman Coyoteom“. Qubiteqi elektronske muzike u “Danace“ are ni ~e ka li su ka nad ski duo “Chro meo“, Erola Alkana iz Velike Britanije i “Boys Noize“. Na gla vnoj fes ti val skoj bi ni (“Ma in Stage“) publika }e jo{ mo}i da ~uje i DJ Shadowa, Missy Elliot, MC Dynamitea, kao i Pendulum i Royksopp. U~esnici ovogodi{weg Egzita su mnogobrojni muzi~ari iz Srbije i iz regiona, me|u kojima su “Ringi{pil“ iz Novog Sada, “Repetitor“ iz Beograda, kao i “Lolobri|ida“ iz Hrvatske. Kapije Petrovaradinske tvr|ave svakog dana se otvaraju u 17 ~asova.

Lovac na blago
Jedan lovac na blago prona{ao je oko 52.000 rimskih nov~i}a, {to je jedno od najve}ih otkri}a te vrste u Britaniji. Dejv Krisp je nov~i}e prona{ao u aprilu, u jednom poqu na jugozapadu Engleske. Nov~i}i iz 3. vijeka bili su u velikom }upu zakopanom na 30 centimetara ispod povr{ine zemqe, a te{ki su oko 160 kilograma, saop{tio je Britanski muzej u Londonu u kojem su izlo`eni neki od primjeraka novoprona|enog blaga.

NEKAD BILO...
Ameri~ki glumac Tom Henks ro|en je na dana{wi dan 1956. godine. Henks je tuma~io raznovrsne likove od osjetqivog Forest Gampa preko vo|e u filmu “Filadelfija“ i hrabrog komandira Xima Lovela u filmu “Apolo 13“ do mafija{kog ubice u filmu “Put bez povratka“. Tom Henks je na po~etku karijere uglavnom glumio u komedijama; prvi put je zapa`en u komediji “Bliski prijateqi“ (1980-82), a postao je zvijezda glume}i u filmu “Veliki“. Vremenom se udaqio od komedija i po~eo da glumi u dramama. Film “Da Vin~ijev kod“ iz 2006. godine je najuspje{niji film u kojem je glumio - zaradio je ~ak 750 miliona dolara. Henks je pre{ao u gr~ku pravoslavnu crkvu, nakon {to se 1988. godine o`enio Ritom Vilsom, pripadnicom pravoslavne vjere.

POSQEDWA
Fotografije sa vjen~awa Megan Foks
Magazin “Pipl“ objavio je ekskluzivne fotografije sa vjen~awa Megan Foks i Brajana Ostina Grina, javio je “Mondo”. Zvijezda filma “Tranformers“ i glumac iz serije “Beverli Hils“ vjen~ali su se na pla`i na Havajima, a ceremoniji je prisustvovao samo Ostinov sin Kasijus (8), koji je nosio burme u {koqci. Mladenci su na pla`u do{li u Armanijevim kreacijama, a vjen~ao ih je havajski sve{tenik obu~en u tradicionalnu no{wu. Video sa slikama je za samo nekoliko sati pogledalo gotovo 100.000 posjetilaca sajta “YouTube“.

Ro|en Tom Henks

Глас Српске
10 - 16. jul 2010.

RTRS u Ju`noj Africi

Iskustva sa Crnog kontinenta
Nedjeqa, 20.20

FINALE

2340 Ja sawam
RTRS

subota

030 21 gram
K3

nedjeqa

2100 Rat svjetova
PINK BH

Novi TV projekat na programu
ponedjeqak

Zabava na vodi
"Qetne igre uz Dark dog"

Uloge: Gael Garsija Bernal, [arlot Ginsburg, Alan ^abat Re`ija: Majkl Gondri

Uloge: [on Pen, Benisio del Toro, Naomi Vots Re`ija: Alehandro Gonzales Inaritu

Uloge: Tom Kruz, Dakota Fening, Miranda Oto Re`ija: Stiven Spilberg

Voditeqi Jelena Vidovi} i Dejan Kondi}

8 26. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 10 - 16. jul

RTRS u Ju`noj Africi

Iskustva sa Crnog kontinenta
Afrikanci se trude da budu dobri doma}ini. Vrlo su srda~ni, uvijek nasmijani, `ele da pomognu. Jesu usporeni i vole da zakomplikuju stvari, a kada vas pogledaju s osmijehom jednostavno zaboravite na sve probleme, ka`e Dragi{a ]orsovi}
slikom. Jeste malo naporno montirati priloge i slati ih, ali jednostavno smo to sebi dali u zadatak i u potpunosti ga ispunili - rekao je snimateq Vladimir Milakovi}. Osim ovog javqawa iz Kejptauna i prenosa utakmica, ekipa RTRS-a }e iz Johanesburga, u kom }e gradu boraviti do 14. jula, praviti i specijalne reporta`e. Prije svega o gradu, ali i srpskoj zajednici u Ju`noj Africi. Nije ona mala. Naprotiv. - Prema mojim saznawima u ovom dijelu Afrike ima oko 30 hiqada Srba. @elimo da o wima napravimo pri~e, kratke zapise, ali i reporta`e. Razgovarali smo sa Pantelejmonom Jovanovi}em, starje{inom crkve Svetog Tome u Johanesburgu i sve dogovorili. Uz sve to, na{i iseqenici znaju da sti`emo i ve} su pokazali veliko interesovawe da nas ugoste i budu dobri doma}ini. Zbog toga sam siguran da }emo po povratku iz ovog dijela svijeta i dalekog putovawa imati {ta prikazati na{im gledaocima. Nije nam bio ciq samo da posjetimo Ju`nu Afriku, zbog najva`nije sporedne stvari na svijetu. Naravno, potrudi}emo se i da napravimo reporta`e o Kejptaunu i Johanesburgu, ali i Ju`noj Africi. Ostajemo na ovom putu 15 dana, pa }emo imati mogu}nosti i prilike da sve to i ostvarimo. Iskreno se nadam - istakao je iz Kejptauna Dragi{a ]orsovi}.

Zavr{nicu Svjetskog fudbalskog prvenstva u Ju`noj Africi, od ~etvrtfinalnih me~eva, ekipa Radio Televizije Republike Srpske, pratila je sa mjesta odigravawa. Tro~lana ekipa, novinari Dragi{a ]orsovi} i Zoran Prwatovi} i snimateq Vladimir Milakovi} su prvih sedam dana, ta~nije od 10. juna do 7. jula bili stanovnici Kejptauna, najju`nijeg grada Ju`ne Afrike, a samim tim i afri~kog kontinenta. Iz ovog grada su se ve} javili sa utakmice ~etvrtfinala Argentina-Wema~ka, kao i polufinalnog duela izme|u Holandije i Urugvaja, sa stadiona “Grin Point”. “Fenomenalno iskustvo za sve nas, jer biti na jednoj ovakvoj sportskoj manifestaciji ne mo`e svako. Uslovi za rad su idealni. Jesmo imali dugo, gotovo 24-~asovno putovawe od Beograda, preko Londona do Kejptauna, ali nije nas zamorilo“, ka`e Dragi{a ]orsovi}. On ka`e da }e prvi susret sa Ju`nom Afrikom pamtiti i po nea`urnosti

zaposlenih na Aerodromu Kejptaun. - Tri ~asa su kao provjeravali na{e akreditacije, a ustvari nisu ni{ta radili. Sjedili smo sami u ogromnoj pristani{noj zgradi i ~ekali da nam daju vize. Znali smo da }e to morati da urade, jer iza nas je stala FIFA. Imali smo pismo od ove organizacije da smo akreditovani i to nam je bila ulazna viza. Me|utim shvatili smo da su doma}ini prili~no usporeni i da im treba mnogo vremena da ne{to urade. Privikli smo se ve} na tu wihovu osobinu i sada je sve lak{e. Jednos-

tavno, krenite pola ~asa ranije da biste sve zavr{ili rekao je ]orsovi}. Organizacija ovog {ampionata je fenomenalna iako su, kako ka`e, mnogi bili skepti~ni. Prema

wegovim rije~ima Afrikanci se trude da budu dobri doma}ini. Vrlo su srda~ni, uvijek nasmijani, `ele da pomognu. Jesu usporeni i vole da zakomplikuju stvari, a kada vas, kako ka`e, pogledaju s osmijehom jednostavno zaboravite na sve probleme. Uz sve to, monitoring FIFA je takav da nema i ne smije biti propusta. Pres centar u Kejptaunu je odli~an. Sve informacije ekipa RTRS-a dobijala je na vrijeme. - Jedini problem nam je na po~etku bilo prona}i to sve. Toliko su na~i~kali ograda, postavili nekih zabrana, da smo pje{a~ili ~ini nam se kilometrima da bismo do{li do Pres centra ili Medija centra na

stadionu. Ve} nakon dan-dva sve je mnogo jednostavnije. O samom stadionu ne treba tro{iti rije~i. Ko{ato je oko 500 miliona dolara, pa onda mo`ete samo zamisliti kakav je - rije~i su Zorana Prwatovi}a. - Boravak ekipe RTRS-a u Ju`noj Africi tehni~ki dio na{e medijske ku}e iskoristio je za testirawe direktnog javqawa skajpom u program. To ve} odli~no funkcioni{e, pa se tro~lana ekipa u nekoliko navrata javila direktno u program, ali i slala priloge za Dnevnik i ostale emisije. Mislim da smo zaista uradili odli~an potez i da sada mo`emo s pravom re}i da smo u mogu}nosti da se javimo iz svakog dijela svijeta `ivom

Sportski program RTRS-a

U znaku Mundijala
Aktuelni razgovor - statut fudbalskog saveza BiH, subota, 18.00 Gost emisije je Mile Kova~evi}, predsjednik FSRS. Glavna tema u fudbalskim krugovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ovih qetnih dana, je novi statut krovnog saveza. Ho}e li biti onako kako FIFA i UEFA tra`e - jedan predsjednik ili }e Fudbalski savez Srpske istrajati u svojoj namjeri da ostane tro~lano predsjedni{ tvo? Fudbalski savez Republike Srpske se u ovom slu~aju poziva na izjavu iz Lozane, a me|unarodne federacije imaju svoje argumente. [ta je jo{ sporno, a {ta ne u statutu koji su predlo`ile FIFA i UEFA? [ta se dobija usvajawem novog statuta? O ovim i drugim pitawima, govori}e predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kova~evi}. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, subota, 20.20 Pora`ene ekipe iz polufinala bori}e se za utje{no, tre}e mjesto. Bez obzira ko }e iza}i na teren u ovom susretu, vjerujemo da }e dati sve od sebe, jer je veliki uspjeh biti tre}a reprezentacija na svijetu. Nadamo se i da }e gledaoci ispred malih ekrana u`ivati u preostala dva susreta na {ampionatu, kao {to su s pa`wom pratili fudbalska doga|awa u Ju`noj Africi. Mjesec fudbala, nedjeqa, 18.50 U dvadesetak minuta zajedno sa svim qubiteqima najva`nije sporedne stvari na svijetu podsjeti}emo se na one sjajne {anse koje su rezultirale golovima koje su 32 reprezentacije, u~esnice Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, postigle do samog finala.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu - finale, nedjeqa, 20.20 Veliko finale zatvori}e ovogodi{wi {ampionat najboqih svjetskih fudbalskih reprezentacija. Poslije bezbrojnih i neo~ekivanih iznena|ewa, eliminacije favorita, ra-

dosti, suza, dvije }e se selekcije ogledati u finalu. Finale je prilika je da se poka`e za{to je fudbal omiqena planetarna igra, a vjerujemo da }e i dvije najboqe selekcije to potvrditi u nedjequ od 20.20 u direktnom prenosu na programu RTRS.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

ATV, “Qetne igre uz Dark dog”

Zabava na vodi

Stiven King na malim ekranima
Nove serije na RTRS-u Kraj svijeta ozna~ava wegov novi po~etak, nastanak nove qudske civilizacije u kojoj je borba izme|u dobra i zla kqu~ wenog opstanka
“Upori{te“, ponedjeqak - ~etvrtak, 23.50 Kultna serija snimqena u ~etiri dijela napisana po ideji Stivena Kinga. Intrigantan na~in da se poka`e kako kraj svijeta ozna~ava wegov novi po~etak, nastanak nove qudske civilizacije u kojoj je borba izme|u dobra i zla kqu~ wenog opstanka. Qudska rasa izlo`ena je novom otkri}u vlasti, nemilosrdnom i smrtonosnom viru su gri pa. Oni ko ji su pre`ivjeli ovaj stravi~an virus sada su izlo`eni novim te{ko}ama. U svijetu gdje ne postoji sredina, izme|u dobra i zla, odlu~i}e se za jednu stranu kojoj }e biti potpuno pokoreni. Misteriozna starica koja je u potpunosti predana religiji i Bogu i nadmo}ni mu{karac koji je mo`da i sam |avo, posta}e predvo dni ci dva suprotstavqena kla na, do bra i zla. U gla vnim ulo ga ma po javquju se Geri Sinis, Rob Lov i Migel Ferer, a seriju je re`irao Majk Geris. “Ber lin Ale ksan der plac“, petak, 0.00 Franc Biberkopf je zaista upe~atqiv ~ovjek: dobro-

Ovoga qeta ne{to sasvim novo nudi produkcija ATV-a. Rije~ je o potpuno novom TV projektu pod nazivom “Qetne igre uz Dark dog”, koje predstavqaju pravu olimpijadu, ali u neolimpijskim vodenim disciplinama. Za vrele qetne dane preporu~ujemo odli~nu zabavu na vo di – ko ja do no si broj na iznena|ewa, napetost, odli~an humor i, naravno, vrijedne nagrade za takmi~are i gledaoce. Qetne igre su zami{qene kao takmi~ewe dva tima (od po {est ~lanova) koji se tokom 90 minuta nadme}u u deset razli~itih disciplina. Va`no je da svi takmi~ari u timovima (koji imaju i `enske i mu{ke ~lanove) budu dobro pri premqeni jer ih o~e ku ju pra va izne na |ewa. Discipline su komplikovane, tra `e brzi nu, sna la`qivost i snagu. Voditeq ovog vodenog {oua bi}e iskusni sportski {armer Dejan Kondi}, kojem }e, kako u vo|ewu {oua, tako i u su|ewu, pomagati uvijek dobro raspolo`ena Jelena Vidovi}. Prijave za u~e{}e u ovom qetnom spektaklu jo{ uvijek tra ju, pa vas or ga ni za to ri {oua, ATV i “Aquana“, pozivaju da ukoliko imate vi{e od 18 godina ne propustite ovu sjajnu priliku da poka`ete {ta znate. Snimawe starta na bazenu “Aquana“ je ve} 12. jula, s tim da prvo izdawe emisije mo`ete da pogledate na programu ATV-a ve} 16. jula od 21 ~as. Ne propustite ovog qeta odli~nu zabavu, kako na samom bazenu, tako i pored va{ih malih ekrana, poru~uju iz produkcijskog tima ATV-a.

namjeran, suptilan i we`an, ali mo`e da bude i nasilan, ~ak veoma brutalan. Dvadesetih godina pro{log vijeka on besposleno luta Berlinom, bez ika kve per spe kti ve i ciqa. Ono {to ga dr`i u `ivotu jeste vjera da su qudi ipak dobri, bez obzira na to {to ponekad maliciozno postupaju. Upoznajemo Franka u tre nut ku ka da, po sli je od slu `ewa ~e tvo ro godi{we kazne zbog ubis tva, izlazi iz zatvora. Lu ta ju }i Ber li nom, on odlu~uje da po~ne `ivot ispo~etka. Nekoliko qudi na koje mo`e da ra~una – biv{a djevojka Eva, koja je postala prostitutka visoke klase, prizemni vlasnik gostionice i wegova supruga – ne uspijevaju da mu prona|u posao. Osje}aju}i se suvi{no

i nevoqeno, Franc se odaje alkoholu. Sni mawe ovog kul tnog TV ostvarewa trajalo je du`e od godinu, a rediteq Rajner Verner Fasbinder sawao je da po zavr{etku snimawa serije paralelno napravi film iskqu~ivo za bioskopsku distribuciju. Iako mu se `eqa ni je os tva rila, seri ja je u Americi poslije emitovawa

na televiziji prikazivana u bioskopu. U gla vnim ulo ga ma po javquju se Ginter Lampreht, Barbara Sukova, Gotfrid Jon, Hana [igula, Elizabet Trisenar, Karin Bal. “Brojevi“, od utorka radnim danom, 17.00 ^ar li Emrik je 28-go di{wi ge ni je i pro fe sor ma te ma ti ke ko ji `i vi za

brojeve. Vjeruje da se sve na svijetu, ukqu~uju}i i qudsku pri ro du, mo `e obja sni ti, ~ak i predvidjeti matemati~kim for mu la ma. Wegov brat Don je ta len to va ni agent FBI ko ji se ~es to oslawa na ^arlijevo umije}e u rje{avawu zlo~ina. Kada se pojavi slu~aj serijskog silovateqa, Don se ponovo obra}a ^arliju. On se unosi u posao i razvija komplikovanu formulu da bi predvidio sqede}i potez zlo~inca. ^ar li vi {e ne ma vre me na ni za svoj rad na univerzitetu. Uspijeva da rije{i slu~aj, ~i me spa sa va mno ge `ivote, sti~e davno `eqeno divqewe sta ri jeg bra ta i priznawe za svoj talenat koji je na{ao prakti~nu primjenu. Po{to je otkrio novi poziv, ^arlijev `ivot vi{e nikada ne}e biti isti. U glavnim ulogama pojavquju se Dejvid Krumholti, Rob Morou, Yad Hir{ i Sabrina Lojd.

[arm seoskog `ivota
“Najboqe godine“ na ATV-u svako ve~e u 20.00 ~asova
idili~nosti i topline pitoresknog seoskog krajolika ve} iz odnosa wegovih stanovnika prema wemu. Oni su svje sni vri je dnos ti `i vo ta na se lu i ~iwenice da niti mogu niti `ele svoj `ivot da `ive bilo gdje drugdje. Tamo{wi su stanovnici `ivopisni, pomalo pomaknuti i po mnogo ~emu posebni. Zaplet pri~e za sni va se na kon tras tu izme|u seoskih starosjedilaca i prido{lica, ~ije su se sudbine susrele i ispreplele upravo ovdje. Pokreta~ zapleta prije svega su sna`ne qudske emocije. Nezaobi la zna, sve mo gu }a i sveprisutna qubav, razorna

ATV, ponedjeqak i utorak, 21.00, “Potraga“

Na tragu nestalih
Svake godine na teri to ri ji Srbi je, Crne Gore, Hrvatske i Bo sne i Her ce go vi ne nes ta ne vi {e od hiqadu qudi. Naj~e{ }e su u pi tawu tinejyeri koji pobjegnu od ku}e zbog lo{ih ocje na, sva |e s roditeqima ili zbog velike qubavi, stariji qudi koji su senilni, pa ne znaju kako da se vrate ku}i kad iza|u ili du{evno oboqeli gra|ani. Na`alost, ponekad su u pitawu i `rtve trgovine qudima, pa i otmica i ubistava. Sqede}eg ponedjeqka i utorka ekipa “Potrage“ bavi se nestalima u posqedwem ratu i otkriva za koga rat jo{ uvijek nije zavr{en. Ekipa “Potrage“, u saradwi s policijom, me|unarodnim i lokalnim organizacijama poku{ava da sazna {ta se desilo sa onima koji su nestali.

Porodi~nu seriju “Najboqe godine“ od ove sedmice mo `e te da pra ti te sva kog dana u terminu od 20 ~asova. [ta }e se doga|ati u novim nastavcima sa glavnim junacima Lorenom, Rankom, Sa {kom, To mom, Mar kom, Emom, Zlatom, Zrinkom i os-

talim Drago{janima ne propus ti te ovog qeta u no vom terminu na programu ATV-a. Ovu seriju krasi druga~iji pristup zapletu, posebnost li ko va, te spe ci fi ~nost atmo sfe re. Mjes to radwe nije jo{ jedno lijepo selo, wegov {arm ne proizlazi iz

mr`wa i li~ni interes ispred op{teg. Ka ra kter ne spe ci fi ~nosti, kako u stvarnom `ivo tu, ta ko i u ovoj se ri ji, odredi}e `ivotni put i sudbine likova, a borba izme|u do brih i onih mawe dobrih zapletati i raspletati wihove odnose. Me |u ma {to vi tim i brojnim likovima, odnosno glumcima koji ih tuma~e, na{la se vrhunska ekipa: Kata ri na Ra di vo je vi}, Jan ko Popovi} Volari}, Amar Bukvi}, Marija Bori}, @arko Poto~wak, Mladen ^utura, Barbara Roko, Leona Paramin ski, Hrvo je Hor vat i mnogi drugi.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 10 - 16. jul

U~esnici rijaliti {oua “Moj biznis“

Dvanaest parova - dvanaest ideja
“Moj bi znis“ je obra zo vni ri ja li ti {ou ko ji pro mo vi {e pre du ze tni{ tvo, odno sno ra zvoj ma lih i sredwih pre du ze }a, sa fo ku som na za po{qavawe i ra vno mjer ni re gi onal ni ra zvoj
Osim vrijednih nagrada koje o~ekuju najuspje{nije ovo je prilika da se takmi~ari rijaliti {oua “Moj biznis“ na najboqi na~in predstave {iroj poslovnoj javnosti, finansijskim institucijama, tj. potencijalnim finansijerima, budu}im poslovnim partnerima ili mogu}im poslodavcima. Svoje kandidate mo`ete da pratite u jesewoj {emi programa Radio-televizije Republike Srpske. S audicija iz svih gradova RS izabrano je 12 parova - kandidata s najboqim idejama, a to su:

1. Bojan \oki} i Vawa ^oli} Mjesto: Bawaluka Ideja: Obuka i zapo{qavawe personalnih asistenata za osobe s invaliditetom

2. Miodrag Joji} i Vladimir Muminovi} Mjesto: Fo~a Ideja: Adrenalinski seoski turizam

3. Svetlana Miladinovi} i Dragan \uri} Mjesto: Zvornik Ideja: Privatni vrti}

4. Sr|an Stevanovi} i Dajana Stevanovi} Mjesto: Pale Ideja: Proizvodwa jahorinske borovnice

5. Mihajlo Kezunovi} i Nedeqko Malovi} Mjesto: Sokolac Ideja: Proizvodwa mal~a

6. Alma Mixi} i Asim Mixi} Mjesto: Br~ko Ideja: Obuka i upotreba pasa u civilnom dru{tvu

7. Slobodanka ^omi} i Svjetlana Vuleti} Mjesto: Trebiwe - Bile}a Ideja: Osnivawe repro-centra za qekovito, aromati~no i za~insko biqe

8. Darko Stijakovi} i Predrag Borojevi} Mjesto: Bawaluka Ideja: Drop in hostel

9. @ivanka [e{um i Dragoja [e{um Mjesto: Gradi{ka Ideja: Proizvodwa drvene ambala`e za vo}e i povr}e

10. Zorica Mla|enovi} i Sini{a Mla|enovi} Mjesto: Bijeqina Ideja: Proizvodwa ru~no ra|enih predmeta od ko`e

11. Dragan Bogdanovi} Bjeli~i} i Dragan @ivkovi} Mjesto: Doboj Ideja: Proizvodwa i izvo|ewe eee objekata

12. Slavko Keser i Veqko Trnini} Mjesto: Bawaluka Ideja: Proizvodwa ~amaca

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Za korak ispred
Jutro u Srpskoj, subota, 8.10 Iz Br~kog, u emisiji “Jutro u Srpskoj“ donose vam pri~e o Pet jezera u Pelagi}evu i Sportsko-rekreativnom centru u ^ovi} Poqu. Mje{tani ^ovi} Poqa i putnici namjernici iz ravne Posavine, umjesto da na godi{wi odmor putuju na more, razonodu tra`e u kom{iluku na pje{~anim pla`ama, kod kom{ije Jove Luki}a. On je svoju parcelu pretvorio u jezero, a u hladu lipa uredio igrali{ta za sportove sa loptom. A oni najmla|i mogu da posjete i mini zoo-vrt. Slijede i pri~e iz redovnih rubrika “Ne{to sasvim li~no“ i “Niko kao oni”. Ekipa emisije posjetila je i Jovu Jovi}a, ~uvenog korpara iz Obudovca, kod [amca, koji je svoju radwu nazvao “Baci oko”. Ovaj vrijedni Posavac sa jo{ tridesetak mje{tana proizvodi vi{e od 300 vrsta namje{taja i ukrasnih predmeta od {ibqa. U redovnoj rubrici bi}e predstavqen recept za pripremawe ribe san-pjer. Budite i u subotu ujutro uz RTRS i ekipu iz Br~kog. Ah ta planeta, subota, 16.40 Ah ta planeta u sqede}oj emisiji opet donosi zanimqive pri~e sa raznih meridijana. Pogledajte kako su Japanci definisali novi, {esti ukus i kako su ga nazvali, te pri~e o qudima koji `ele da imaju ku}ne qubimce, ali samo na iznajmqivawe. O~ekuje vas i interesantan prilog o neobi~nom takmi~ewu blizanaca. Zvuk ti{ine, subota, 16.10 Srebrenica danas. Kako `ive Srbi i Bo{waci u mjestu najve}eg stradawa u BiH? Da li su zarobqenici pro{losti ili postoji tra~ak nade za zajedni~ki `ivot? U reporta`i “Zvuk ti{ine“ vidje}emo kako `ive oni koji su se vratili na svoja ogwi{ta i {ta misle o zajedni~koj budu}nosti. Povratak u su`ivot - 15 godina poslije, nedjeqa, 16.20 U srebreni~ko mjesto Podravawe, koje je multietni~kog sastava, vratilo se samo desetak odsto prijeratnih stanovnika. Povratak je zaustavqen jo{ prije pet godina jer mje{tani ovdje nemaju elementarne uslove za civilizovan `ivot. Nema pitke vode, put kroz selo jo{ nije asfaltiran, a u neposrednoj blizini zakopana su burad s radioaktivnim materijalom, kao i na stotine eutanaziranih ovaca. U {kolu ide samo pet u~enika, a kada po|u u peti razred, s wima u Srebrenicu odlaze i roditeqi. Ima li nade za boqu budu}nost za mje{tane Podravwa - pogledajte u reporta`i “Povratak u su`ivot - 15 godina poslije“. Monah Metodije, ponedjeqak, 18.40 Na programu RTRS-a mo`ete da pogledate ekskluzivnu reporta`u o monahu Metodiju, prvom duhovnom ~ovjeku koji se u posqedwih stotinu godina zamona{io u manastiru Gomionica kod Bawaluke. Bratunac - tamo gdje se petrovdanske vatre ne gase, ponedjeqak, 19.00 Podriwe, 18 godina poslije stravi~nih zlo~ina. Ima li utjehe, ima li nade za sve one koji su pretrpjeli stradawa? Lice i nali~je Bratunca u predve~erje Petrovdana u reporta`i - “Bratunac - tamo gdje se petrovdanske vatre ne gase“. Koncert - “Van Gog“ u Bawaluci, srijeda, 22.00 Spektakularni koncert rok grupe “Van Gog” u bawalu~koj dvorani Borik gledajte samo na programu Televizije Republike Srpske. Ne propustite 45 minuta dobre muzike, pjesme i zabave. Ovo je koncert koji je okupio vi{e hiqada vjernih qubiteqa zvuka “Van Goga“, koji su zajedno sa \uletom pjevali sve wihove hitove. Pro|imo jo{ jednom zajedno kroz “Lavirint“, kroz “ Zemqu ~uda“, “Do kraja sveta“...

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak In spe kto ri go vo re Ro sa rio i Lu kre ci ji da je po `ar u skla di {tu bio po dme tnut i da wih dvi je mo ra ju pre po zna ti nau {ni cu ko ja je pro na |e na na mjes tu ne sre }e. Ro sa rio ka `e da je nau {ni ca Re na ti na. Obja{wavaju}i Delfini {ta se dogodilo, Lukrecija shvati da je sigurno Kar me lo po dme tnuo po `ar i odlazi da to ka`e Rosario, ali Rosario `eli do kaz. Te re za ka `e K ar me lu da je Ma nu el wen momak, a Karmelo joj se ru ga i op tu `i Ma nu ela da se vi|a s wom samo zbog interesa. Utorak Po sli je du gog ra zmi{qawa Asuncion ponese ocu Matijasu torbu s krvavom Karmelovom ko{uqom i ka`e mu da u~ini s wom {ta `e li.

Me |u tim, Ma ti jas joj je vra}a jer ne mo`e optu`iti Kar me la bez do ka za. Po sli je ne ko li ko da na Karmelo upozori Asuncion da }e je, ako to ikome spomene, smatrati wegovim pomaga~em u zlo~inu jer je pre du go {u tje la. Manuel i Modesto se pitaju koga je Karmelo poslao da podmetne po`ar u skladi{tu jer on ima alibi i ne mogu ga optu`iti. Na Del fi nin pri je dlog Lukrecija odlazi qekaru, koji potvrdi da je zaista u drugom stawu, ali ka`e joj da mora pri~ekati ~etiri mjeseca kako bi saznala ko je otac. Lukrecija i Julian se sas ta ju na ri je ci, gdje mu ona ka`e da je trudna, ali i to da je Karmelo silovao. Srijeda Karmelo otvara vrata svoje ku}e i ugleda Juliana koji ga udari i baci

na tlo govore}i mu da }e platiti za sve {to je u~inio Lu kre ci ji. Za da vio bi ga da se nisu pojavili Manuel i Tereza i zaustavili ga. Renata odlazi da potra`i Karmela i ka`e Asuncion i Terezi da je on po dme tnuo wenu nau {nicu u skladi{tu kako bi je okrivili za podmetawe po`ara. Tereza optu`i Kar me la da je podmetnuo po`ar u skladi{tu i ka`e da }e oti}i u policiju i re}i sve {to zna. Asun ci on odla zi u crkvu da potra`i oca Matijasa. ^etvrtak Jakamo i wegova banda nagovore Karmela da nazove Terezu kako bi im dala no vac ko ji je Fi del zadr`ao za sebe. Djevojka na|e sve`weve nov~anica koje je Karmelo sakrio i, nakon {to je dala dio, ostatak novca ostavila je sa strane kako bi sebi nadokna di la ono {to joj je brat ukrao. Advokat Ordorika i Justinina porodica veoma su zabrinuti jer ne mogu nigdje prona}i Justinu. Na Rosarijino navaqivawe biqe`nik }e pro~itati Paulinov testament. Josue sti`e, a Rosa rio ga vri je |a. Lu kre ci ja go vo ri da on ima pravo na sve {to mu je otac ostavio. Rosario odlazi bijesna, a Josue ka`e ka ko ne `e li ni {ta Paulinovo. Poslije quti-

ta `e na sa zna da joj su prug nije ostavio ni{ta osim onoga {to ve} posjeduje. Petak Kar me lo ne uspi je va probuditi Terezu koja le`i u nesvijesti i pomisli da bi mo `da mo gla biti mrtva pa prestra{en odlazi. Advokat Ordorika izbacuje Renatu iz ku}e bez wenih stvari. U me|uvremenu Justina dolazi u Rodolfovu ku}u, a Josue i Julian joj ka`u da ne mo-

`e `ivjeti ondje jer Rodolfo jo{ `ivi s wima. Ona odgovori kako je nije briga jer joj je on rekao da }e joj da ti ku }u te odla zi u svo ju so bu. Ne {to poslije Renata dolazi u Hu er ti nu ku }u mo le }i Jo suea za po mo} jer nema gdje da `ivi. Ondje nalazi Justinu i ona je uvodi u ku}u i ponudi joj smje{taj. Irene ka`e Ro dol fu da joj je Si mon zaprijetio da }e joj oduzeti Rocio ako mu se ne vrati.

NOVA

Ponedjeqak Nesretna zbog Karlotinog odbijawa Arkadija je zo ve i in sis ti ra na {ta joj Kar lo ta spu {ta slu{alicu. Arkadija ka`e svojoj ne}akiwi da se ne bri ne ako se ne vi de uskoro zato {to planira oti}i u Sjediwene Dr`ave na odmor. Ro mi na po sje}uje Emilijana te mu se odva`no nudi, a on joj ka`e da ne `e li u~i ni ti ni{ta pogre{no. Kasnije pro ba is to s Ger ma nom, ali i on je odbija.

Utorak Rufina i Paloma pitaju Makarenu kako joj je bilo na spoju s Rodolfom. Odgovara Palomi da su zasad sa mo pri ja teqi, dok Rufini ka`e da ju je zaprosio, ali da ga ona ne mo`e gledati kao mu{karca jer u srcu jo{ no si Kristobala. Nakon {to je izazvala Arkadijinu smrt, Kar lo ta vra }a no vac u ban ku. Dok se ne }a kiwa pi ta za {to se Ar ka di ja nije pozdravila, pronalaze `ensko tijelo u klancu.

Глас Српске

Srijeda Paloma zove Karmen, koja je u Madridu kako bi saznala gdje joj mora poslati zaru~ni~ki prsten koji joj je dao Inaki. ^uje se puno komentara volonterki u klinici i crkvi o ocu Huanu jer je mlad i zgodan. Ines se pita gdje ga je ve} vidjela. Karlota odlazi na ispo vi jed, ali ka da ~u je Kris to ba lov glas, odmah odlazi. Dijana prigovara Emilijanu zbog prekida s Rominom, a on joj ka`e da se Romini nikad ne}e vratiti.

^etvrtak Lilijana vrije|a Rominu poslije ~ega se potuku. Paloma se nastoji umije{ati, ali ku}epaziteqka ih razdvaja. Paloma preuzima krivicu kako Romina ne bi bi la izba ~e na. Posqedica je ta da joj oduzimaju 50 odsto od stipendije i priliku da dobije sti pen di ju za stu di je. Kristobal odlazi kod Emilijana u kancelariju kako bi ga mo lio za po mo} u okupqawu slu`benog fudbalskog kluba s de~kima,

{to Emilijano svesrdno prihvata. Petak Kada An|elika ugleda Kamilu u svojoj kancelariji, ka`e joj da je, osim {to mo ra pos ti }i vi {i prosjek ili }e biti izba~ena, wena k}erka kriva za to {to je Pa lo mi na stipendija smawena, kao i prilika da dobije stipen di ju za stu di je. Vrlo tu `na i ra zo ~a ra na Ka mila razgovara s Orlandom koji je savjetuje.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 7 9 2008. 10 - 16. jul

RTL

Sil va na go vo ri da je Mar ce lo za slu `io to {to mu se dogodilo. Otac Kajetano ne vjeruje Priscili i Sil va ni i odlu ~i sam da provjeri {ta se Marcelu dogodilo. Gertrudis se suo~ava s Romanom jer je prekinuo vjeridbu s Karolinom. Regina bra ni svog si na. Lo la `eli da zna {ta je s Marcelom, jo{ ne sluti da mu se ne{to lo{e dogodilo.

Petak Silvana ka`e Huani da mo ra ju bi ti op ti mis ti ~ne jer je Marcelo mlad te da }e se sigurno oporaviti. Lolu za briwava ju Sil va na i Pris ci la. Ri kar do obe }a Loli da }e saznati {ta se dogodilo Marcelu. Rikardo govori Romanu da je Marcelo lagao Loli. Iako se u bolni ci na la zi u kri ti ~nom stawu, Marcelo sawa Lolu.

Ponedjeqak Fabijan ne}e optu`iti mom ke jer ne `e li da se u mjestu sazna kako ga je Lola ostavila. Obavijesti i Reginu o toj svojoj odluci, ali ona tra `i da se to ipak u~ini pa ih komesar Romero dovodi u svoju kancelariju. Regina se u suzama jada Nikolasi da }e ostati sama i sad joj je `ao zbog toga {to je tra`ila da se momci privedu. Utorak Priscila i Silvana misle da su uvjerile oca Kajeta na da pro tje ra Lo lu iz grada. Istina je da je Lola odlu~ila da ode, ali je Kaje-

tano uvjeri da ostane. Gertrudis dolazi kod Galeana kako bi razgovarala o odnosu wihove djece. Priscila govori Marcelu da zaboravi Lolu jer mu je bila nevjerna. Ka da sre tne Mar ce la, Fabijan mu prizna da se Lola ni je `eqela uda ti za wega zbog osje}aja koje ima prema drugom. Otac Kajetano `eli da sve bude savr{eno za vrijeme nedjeqne mise na koju se spremaju i Silvana i Priscila. Marcelo ne `eli da ot pra ti Lo ren cu na mi su, {to wu jako naquti. Regina tje ra mom ke da idu na ju tarwu misu da poslu{aju kako Rikardo pje va. Aku iles

dolazi u Fabijanov bar da mu ka`e da je Lola jo{ u gradu. Fabijan misli da je za Lolu boqe da ode, jer je uvjeren da se nalazi u opasnosti. Srijeda Sil va na sa vje tu je Pris ci li da za bo ra vi na Mar ce la, ali ona je ne slu {a. Fa bi jan pri zna je Elo di ji da je on bio taj ko ji je bra nio Lo lu, ali sa da se pri dru `io oni ma koji vjeruju da je ona kriva za sve ne voqe i ne sre }e u mjestu. Romano prenosi Rikar du po ru k u od Lo le. Marcelo ka`e da on zna da ga Lo la vo li i da ni kad

vi{e ne}e sumwati u wenu qubav. Ri kar do pre ne se Lo li da je Ro ma no lud za wom. ^etvrtak Rene je qut na brata Rikarda jer ne mo`e da radi dok on pjeva. Romano priznaje Ka ro li ni da bi bi lo boqe da raskinu vezu jer je on zaqubqen u drugu `enu. Lo ren ca vo di Mar ce la u bol ni cu uz Na ~o vu po mo}. Huana i Felisa su zabrinute za Marcela. Lola daje do znawa Rikardu da }e se udati za Mar ce la. Lo la strpqivo ~e ka Mar ce la, a ne zna da je on do`ivio nesre}u.

NOVA

qubac, zbog ~ega se ona jako naquti. Tono je qut na doktora, jer ga je zamolio da mu pomogne da osvoji Ceciliju. Josefa zakqu~a Federiku i Karmela zajedno u sobu. Utorak Barbara ismijava Mariselu, jer `eli da napusti Altamiru. Pernalete ispituje Federiku. Barbara im ponudi milione kako bi mogli da otplate dugove, a da ne prodaju ku}u u glavnom gradu. Marisela napu{ta imawe i odla zi na Me le si jov ran~. Bar ba ra ka `e Santosu da }e prona}i hiqadu puta boqeg mu{karca od wega. Cecilija ka`e Antoniju da mo ra da raz go va ra sa San to som prije nego {to zapo~nu vezu. Srijeda Barbara ignori{e Santosa. Cecilija pita Antonija {ta }e biti ako zatrudni, a on joj ka`e da }e biti najsre}niji ~ovjek na svijetu. Jozefa objasni Federiki da }e morati da glumi da povra}a dok poku{ava da zatrudni. Santos vidi da Antonio izlazi iz Cecilijine sobe. Doktor Arijas je bijesan, jer Pernalete dovodi Florensija Isjeqiteqa da mu pomogne u kampawi. Ponedjeqak Tono potra`i Lava na Strahu i potuku se. Santos dolazi i poku{ava da smiri situaciju. Barbara je odlu~ila da Gervasija ostaje na Strahu. Cecilija moli Djevicu da je za{titi od trudno}e. Barbara ka`e Gervasiji da }e je udati za Lava kako bi je nagovorila da ostane i djevojka pristaje. San tos ne uz vra }a na Ma ri se lin po^etvrtak Bar ba ra upi ta Flo ren si ja ko li ko bi platio wen miraz. Marisela ka`e Santosu da je mora po{tovati i tretirati je onako kako to mlada dama zaslu`uje. Pernalete je bijesan na Antonija, jer mu je Federika rekla da je zaveo i spavao s wom pijan. Melesio ka `e Ce ci li ji da ne sumwa u qubav wegovog sina i da ga ne smije prestati vo-

qeti. Pernalete uhvati Antonija i svi ve} primje}uju Federikinu trudno}u. Barbara ka`e Florensiju da Santosu nema ravnog. Petak Barbara ka`e Santosu da }e se udati za Florensija, jer je on odbio iako mu je ponudila ~itav svoj `ivot. Marisela se uputi na Altamiru sama u kamionu iako ne zna da vozi. Jacilda ka`e Ceciliji da vjeruje Antoni ju. Per na le te na re di stra `a ri ma da

prebiju Antonija kako bi ga prisilio da se o`eni Federikom. Florensio ka`e Barbari da se ne}e wom o`eniti, ali ona mu ponu di vi {e nov ca. San tos je bi je san na Mariselu jer je sama vozila kamion iako ne zna da vozi. Ona se naquti jer je ponizio pred Barbarom. Barbara se smiri i ka`e Santosu da je s wom sve u redu. Antonio i Cecilija se poqube . Pernalete natjera Federiku da se zakune grobom svoje majke da je Antonio zaveo.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 10 - 16. jul 2010.

Blockbuster

Глас Српске

Filip Moris, volim te (I Love You Phillip Morris)
@anr: crna komedija, drama, biografski Trajawe: 102 Godina: 2009. Zemqa: SAD, Francuska Re`ija: Glen Fikara, Xon Rekua Uloge: Xim Keri, Evan Mekgregor, Lesli Man, Rodrigo Santoro

Rasel (Yim Keri) se zaqubquje u svog zatvorskog cimera (Evan Mekgregor) kojeg pu{taju iz zatvora, pa i Rasel stalno mora smi{qati lude planove za bijeg. Ova pri~a bazira se na stvarnom `i vo tu pre va ran ta i vi {es tru kog bjegunca iz zatvora Stivena Yeja Rasela, kojeg glumi holivudska superzvijezda Yim Keri. Za vrijeme odslu`ivawa zatvorske kazne Rasel se zaqubi u svog cimera iz }e li je Fi li pa Mo ri sa (Evan

Mekgregor). Nakon {to Morisa puste iz zatvora, Rasel ~etiri puta poku{ava pobje}i, i to tako {to glumi da umire od side i izvodi razne druge trikove. Uloga prevaranta i imitatora Rasela je kao stvorena za Yima Kerija, kojeg su kriti~ari proglasili urnebesno smije{nim poslije premijere fil ma na fes ti va lu u San den su. Kri ti ~a ri su ~ak pro gla si li par Keri-Mekgregor najromanti~nijim i najsla|im parom na Sandensu.

[umska dru`ina (Furry Vengeance)
@anr: komedija, porodi~ni Trajawe: 92 Godina: 2010. Zemqa: SAD Re`ija: Roxer Kambl Uloge: Brendan Frej`er, Mat Prokop, Bruk [ilds, Dik Von Dajk, Ken Jeong, Samanta Bi, Valas [oun

Komedija u kojoj Brendan Frej`er priprema radove u {umi, a `ivotiwe predvo|ene rakunom se udru`uju i kre}u u borbu da ga zaustave. U ovom fil mu Bren dan Frej `er glumi agenta za nekretnine, ~iji bi novi projekat mogao ugroziti `ivote `ivotiwa u lokalnoj {umi. Istrajni u odluci da odbrane svoju vlastitu teritoriju `ivotiwe }e se uje di ni ti i od obi ~nog gradili{ta stvoriti bori-

li{te epskih proporcija, a urnebesno smije{ne situacije reda}e se iz minuta u minut. Predvo|eni vrlo lukavim rakunom `ivotiwe }e na sve mogu}e na ~i ne po ku {a ti na dmu dri ti qude u ovom pravom malom ratu za prirodu. Film je dobio jako lo{e kritike, ali ga preporu~uju djeci, a jedna kriti~arka hvali osvje`ava ju }u ~iweni cu da u “[um skoj dru`ini“ imamo `ivotiwe koje za promjenu - ne govore.

Blockbuster

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 2008. 9 10 - 16. jul

Zvuk insekata - biqe{ka o mumiji (The Sound of Insects: Record of a Mummy)
@anr: dokumentarni, art Trajawe: 87 Godina: 2008. Zemqa: [vajcarska Re`ija: Peter Lehti Uloge: Peter Metler, Aleksander ^ernek
fle ktu je men tal no i du ho vno stawe ~ovjeka koji se odlu~io na sa mo ubis tvo na mjer nim iz gladwivawem. On se u filmu ne bavi razlozima samoubistva ve} na vrlo originalan i poeti~an na~in vjerodostojno prati wegovu namjeru, sumwe i stawa na putu neobi~nog zavr{etka `ivota. Evropska filmska akademija (EFA) pro gla si la ga je naj boqim evropskim dokumentarcem 2009. godine i opisala je ovaj netipi~an documentary-fiction kao vje{t izvje{taj minimalisti~kih namjera u stvarawu neobi~ne vizuelne pri~e izme|u `ivota i smrti. Peter Lehti je ro|en 1951. godine u St. Galenu. Studirao je istoriju umjetnosti u Ciri hu, a di plo mi rao je po u~a vawe li ko vne umjetnosti na Fakultetu za umjetnost i dizajn

Lovac otkriva mumificirani le{, a pored wega dnevnik koji otkriva bizarno samoubistvo. Fikcionalni dokumentarac nagra|en kao najboqi evropski dokumentarac. Film Petera Lectija prikazuje nevjerovatnu pri~u o tome kako je lovac otkrio mumifi ci ra ni le{ ~e trde se to go di{waka u jednom zaba~enom mjestu. Mrtva~eve iscrpne zabiqe{ke otkrivaju da je pro{lo qeto izvr{io sa mo ubis tvo - na mjer nim iz gladwivawem. Ovaj projekat je snimqen po noveli japanskog pisca Masahika [imade “Dok ne postanem mumija“, koja se prezentuje kao dnevnik prona|enog ~ovjeka. Fabula stoga prati usamqenika koji u dnevnik zapisuje hronologiju svoje svjesno izabrane smrti, u {umi, daleko od o~iju javnosti. [vajcarski rediteq vje{to vizuelno re-

u Cirihu. Od 1986. godine radi kao scenarista, re`iser, producent i snimateq. Napravio je vi{e od deset filmskih ekranizacija koriste}i se metodama dokumentarnog, konvenci onal nog i ek spe ri men tal nog fil ma. Wego vi fil mo vi ukqu~u ju “Si gner Kof fer“ , (1995), “Mar tha s Gar ten“ (1997), “Hans Im Gluck – Three Attempts To Quit Smoking“ (2003), “Namibia Crossings“ (2004), “Zvuk insekata biqe{ka o mumiji“ (2008).

\enova (Genova)
@anr: psiholo{ki, drama Godina: 2008. Zemqa: Velika Britanija Trajawe: 94 Re`ija: Majkl Vinterbotom Uloge: Monika Benati, Dante Ciari, Xerardo Kruciti, Houp Dejvis, Kolin Firt

Drama Majkla Vinterbotoma o maloj porodici koja se mu~i s nedos tat kom maj ke i po ku {a va da stvori novi `ivot u stranom gradu. Poslije tragi~ne automobilske nesre}e u kojoj je izgubio suprugu, univerzitetski profesor Yo (Kolin Firt) odlu~i se na drasti~an korak - selidbu u Italiju. Zajedno sa svojim dvjema k}erima, ovaj nesretni i usamqeni mu{karac sti`e u \e no vu, mjes to u ko jem namjerava da zaboravi bolnu pro-

{lost kako bi se okrenuo svijetloj budu}nosti. @ivot u novom gradu u potpunosti }e promijeniti ovu malu poro di cu. Sta ri ja k}er ka za po ~ne qubavnu romansu, a najmla|a k}i je uvje re na da je ugle da la duh svo je majke...

Kriti~ari su filmu zamjerili ne dos ta tak fo ku sa, ali su po hvaqeni atmosfera, vrhunska gluma i suptilnost rediteqa koji je izbjegao klasi~nu turisti~ku razglednicu grada i napravio film u kojem je \enova prikazana i s nekoliko jezovitih scena.

8 6. i 7. 16. jul 2010. 2009. GLAS PLUS 10 10 - decembar

Глас Српске

program

TV

RTRS

13.00

RTRS

14.30

Izdani
Mateo dela Tore, direktor velike tekstilne kompanije “Filati Prandi“, postaje ve}inski akcionar kada se o`eni Katarinom Prandi, k}erkom vlasnika kompanije. Poslije nekoliko kriti~nih godina, kona~no postavqa kompaniju na noge, bore}i se sa jakom inostranom konkurencijom. Svoj plan lansira uz pomo} brata Xulija, {efa marketinga, i prijateqa Umberta Amatija, finansijskog direktora. Uloge: Masimo Ranijeri, Ana Galijena, Simone Korente Re`ija: \or|o Serafini

Dubler
Bogatog milionera gotovo uvijek prati i prelijepa qubavnica, ali kada ih na ulici uslika paparaco, a slika iza|e u novinama, nastaje problem. Jedini spas od razvoda je da qubavnicu “smjesti” slu~ajnom prolazniku. Me|utim, kako ne postoji savr{en zlo~in, tako se ne mo`e izre`irati ni savr{ena prevara. Uvijek se ne{to iskomplikuje. Uloge: Gad Elmaleh, Alis Taglioni, Daniel Autil, Kristin Skot Re`ija: Frensis Veber
8.50 9.00 10.00 10.30 11.20 12.10 13.10 14.00 14.50 15.50 16.20 16.50 17.20 18.50 19.10 20.00 22.10 0.00 2.00 3.30 5.00 6.30 Nimboli, crtani film ^uvari planete Da, ministre, serija Sedam ratnika, serija Lonci i poklopci Ke~eri Fudbalski rivali Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Sav taj folk Sav taj folk Reporteri Reporteri Info Info Afrika Ucjena, film FILM Dobar ~ovjek u Africi FILM Vi{e od `ivota FILM Ucjena FILM Dobar ~ovjek u Africi FILM Vi{e od `ivota Ke~eri 12.10 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.20 17.20 17.50 18.00 19.00 19.20 21.00 21.50 22.20 23.00 23.30 0.20 1.00 1.30 4.00 5.00 Vrijeme odluke Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti, leti, pjesmo moja mila Hronika Egzita Nemoj umrijeti mlad Total tenis Biciklizam Vrele gume Reli Tvoje pjesme, moji snovi Hronika Egzita Odbojka (`): Rumunija - Srbija Mo`emo li vjerovati nauci Svijet ribolova Horizont Biciklizam Koncert Bur~ina Bukea Vrele gume Leti, leti, pjesmo moja mila Egzit Odbojka (`): Rumunija - Srbija Horizont

RTRS
6.00 6.50 7.30 8.00 8.10 9.00 9.50 10.20 10.25 11.10 11.20 11.30 12.00 12.10 13.00 14.30 16.10 16.40 17.00 17.10 18.00 18.40 18.50 19.20 19.30 20.00 20.20 22.50 23.00 23.40 1.30 3.00 3.30 4.10 5.00 5.10 Sestrice, serija Muzika Zdravqe je lijek Vijesti Jutro u Srpskoj Henrijeve `ivotiwe, crtani film Leonardo Ximbo i xet set Moderni ZOO vrtovi Bijela hronika Svemirski brod Zemqa Magazin Vijesti Turizam plus FILM Izdani FILM Dubler Zvuk ti{ine Ah ta planeta Vijesti Pod obru~em, serija Aktuelni razgovor - statut Fudbalskog saveza BiH Likovna kolonija gradova partnera Pravila igre, serija Izvla~ewe dobitnika nagradne igre “Jelen pivo” Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal Vijesti Prvi talas, serija FILM Ja sawam FILM Izdani Dnevnik Prvi talas, serija Turizam plus Bijela hronika Pod obru~em, serija

7.30 8.00 9.00 9.50 10.30 12.00 12.20 14.00 14.05 14.10 14.20 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 19.10 19.20 20.00 22.00 0.00 2.00 2.40 4.40 6.40

Sportisimo Gre{ne du{e, serija Ru`i~asto jutro Robna ku}a FILM Dr`awe za vazduh Info Gold mjuzik Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka FILM Do{lo doba da se qubav proba Info Gre{ne du{e, serija [ou tajm Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Ni{ta za sakriti FILM Pravna plavu{a FILM Zemqa slobode FILM No} vje{tica 2 Klasi~na muzika
FILM FILM FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.50 11.00 12.50 13.00 13.20 14.00 14.40 15.00 16.40 16.40 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.05 0.30 2.40 4.30 5.10 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Dnevnik Sport plus Srbija na vezi Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Tenis: Hrvatska - Srbija Vijesti FILM ]ao, inspektore Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal Rt dobre nade Vijesti FILM Mrak film 4 Fudbal Tenis Vi i Mira Adawa Polak Kvadratura kruga

HRT 1
7.40 8.00 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.20 15.50 16.10 18.00 18.30 19.10 19.30 20.00 21.00 21.50 22.10 23.10 1.00 2.20 3.50 5.50 Vijesti Na sjever prema Aqasci Vijesti Ku}ni qubimci Normalan `ivot Dnevnik Moj grijeh, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti FILM Krugovi `ivota Iza ekrana Ukrajina - Hrvatska Loto Dnevnik Moj Dubrovnik Otvorewe Dubrova~kih qetnih igara Vijesti Mamutica, serija FILM Mladi revolvera{i FILM Dolina smrti FILM Stra`ar Fudbal Moj grijeh, serija
FILM

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 8.50 9.20 9.30 10.00 10.05 10.50 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 13.50 15.10 15.20 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.40 23.00 0.30 2.10 Dobrodo{li u region Godine prolaze, serija Vijesti Mumijevi, crtani film Galakti~ki fudbal: crtani film Gor{tak, crtani film Crtani film Najboqa emisija za mlade Vijesti Govor ti{ine Pri~e iz fabrike, serija Vijesti Tribunal Impresije iz Australije Samo za zabavu Slaviti gol F1, kvalifikacije Vijesti FILM Hrabri kapetan ^udesna svjetlost Srebrenica bolna uspomena Dnevnik London u`ivo SP, emisija Fudbal Vijesti FILM No} prije FILM Hrabri kapetan Pri~e iz fabrike, serija

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 17.00 18.50 19.00 19.40 20.00 21.00 23.00 1.00 2.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Sporti}i Vinks, crtani film Ben Ten, crtani film Sporti}i Vijesti Jura, crtani film Najboqe godine, serija Auto {op magazin Kuvajt FILM Betmen 2 FILM Most zmajeva Mundijal uz Trik Vijesti Muzika Najboqe godine, serija FILM Pono}na vrelina FILM Kikbokser 4 Brus Li, serija Sudar, serija

HRT 2
7.00 7.50 8.20 9.00 9.20 9.30 9.40 10.40 11.30 12.40 13.10 101 dalmatinac, crtani film Moj prijateq Tigar i Pu, crtani film @utokqunac Deni, serija Eksperimenti koji su promijenili svijet Navrh jezika Sportske igre mladih Pinokijeve pustolovine, serija Briqantin Hrvatski pisci na TV ekranu KS automagazin ^etiri zida

RTS 2
6.10 7.10 8.00 8.30 9.00 9.20 9.40 10.30 11.00 11.30 Znawe imawe TV lica Misterije Rima Pepa prase, crtani film Ben Ten, crtani film Bleja Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka

OBN
6.40 6.50 7.10 7.40 8.00 8.10 8.20 8.40 Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Pokojo, crtani film Ogi i `ohari, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film

PINK BH
7.10 7.20 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka

subota, 10. jul

GLAS PLUS 6. i 7.10 - 16. jul 2010. 119 decembar 2008.

RTRS

23.40

Ja sawam
Dawu Stefan radi kao slu`benik, a no}i provodi u svom svijetu iz ma{te u kojem je on glavna zvijezda televizije, autor bestselera i {armer koji obara s nogu svoju usamqenu i lijepu kom{inicu. Sve bi bilo idealno da barem jednu od svojih ma{tarija mo`e da realizuje u stvarnom svijetu. Gondri je re`irao i napisao scenario za ovu donkihotovsku, hirovitu i inventivnu, romanti~nu fantaziju u kojoj se ma{ta sukobqava sa logikom, a snovi sa realno{}u. Uloge: Gael Garsija Bernal, [arlot Ginsburg, Alan ^abat Re`ija: Majkl Gondri
13.50 14.40 19.10 20.20 22.20 23.30 1.00 F1, kvalifikacije Tenis: Hrvatska - Srbija Atletika Afrovizija Fudbal Afrovizija F1, kvalifikacije Ritam nedjeqe 21.30 Muzika 22.30 Pregled dana 23.00 Savremena komunikacija i edukacija u seksologiji 0.00 Luda ku}a 0.30 FILM Kikbokser 2.10 FILM Mambo italijano 3.50 FILM Vu{u ratnik 12.30 14.30 16.00 16.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 23.00 23.30 0.30 FILM [mokqan Popodne Vijesti FILM Dansmor Vijesti Beogradski ZOO Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija FILM Prekobrojna Vijesti Top Gear FILM \avolov {kart Info

NOVA TV
6.00 7.50 8.20 8.30 9.00 9.20 10.20 11.20 12.20 14.00 16.30 17.40 19.10 20.00 22.00 0.10 1.40 3.10 4.50 Qubav nema pravila Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film Dodir s neba, serija Frikovi, serija ^arobnice, serija FILM Trka s vremenom FILM Prvi vitez Nad lipom 35 Lud, zbuwen, normalan, serija Dnevnik FILM U dobrom dru{tvu FILM Posqedwi Mohikanac FILM Ukleto blago Ezo TV FILM Kazna FILM Nevidqivi ubica
FILM

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti Pismo glava Dok. program Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega saund FILM 21 gram FILM Spasavaju}i Grejs Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS

1630
B 92

Dansmor

BEL
7.00 7.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 15.10 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 Muzika 22 ~asa Crtani film Jutarwi program Bistro Vijesti Bilding {op U na{em ataru Stil Beacom sheme Vijesti Trend seter Korvinova potraga Emblema Bel dan Muzi~ki zid Exmond, serija Koale, crtani film Velikani dvadesetog vijeka Najboqe godine, serija 22 ~asa

Dansmor je mirni gradi} u srcu nisu ba{ spremni da previ{e Floride koji potresa brutalno sara|uju s wim. Ipak, Volter otkriva da ih je Pri~er sve neubistvo lokalnog silexije Ronija Pri~era. Policijski dete- milosrdno maltretirao, ali i da je wegovom ubistvu prethoktiv Volter Tejlor biva poslat dio stravi~an niz doga|aja. da ispita slu~aj, ali mje{tani Uloge: Kadin Hardinson, Xaneta Arnet, Ras Blekvel, V. Erl Braun Re`ija: Piter Spirer

RTL
7.00 7.50 8.30 9.00 9.20 9.40 11.40 12.10 13.50 15.50 17.30 18.30 19.00 20.00 22.10 23.50 1.30 Los Viktorinos, serija Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Ne daj se, Nina, serija Skrivene poruke, serija FILM Auto{kola FILM Umrijeti mlad FILM Vrijeme leptira Zvijezde ekstra Vijesti Kolexicom po svijetu FILM Bra}a Bluz 2000 FILM Luda vjen~awa FILM Osveta Astro {ou

FTV
7.00 7.20 8.00 8.05 9.40 10.10 10.30 11.00 11.10 11.20 11.50 12.00 12.05 12.30 13.30 15.00 15.10 17.20 18.10 19.10 19.30 20.00 20.20 22.40 22.50 Povratak izbjeglica Povratak Bosni Vijesti Melodije Mostara Lutkokaz Me|unarodni dje~iji festival Barimba Kako to Mekanike u akciji Bo u pokretu ^arli i Mimo Dnevnik Mozaik religija Kauboju nikad udovoqiti, serija Volter i Henri Vijesti FILM Porodi~ni posao Dolina sunca, serija Dolina sunca, serija Loto Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal Dnevnik FILM Blind Trust

030
B 92

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Qetni mozaik Vijesti Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika Narodna muzika Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Vijesti No}ni program

\avolov {kart

dinica napada ozlogla{ene U re`iji Roba Zombija, horor ubice – porodicu Fajerflaj film “\avolov {kart“ zapra(odgovorne za ubistva vi{e vo predstavqa nastavak wegostotina qudi) i hapsi wihovu vog debitantskog ostvarewa majku, ali dva ~lana porodice “Ku}a hiqadu le{eva”. Ovog uspijevaju da pobjegnu. puta, specijalna policijska jeUloge: Sid Heig, Bil Mozli, [eri Mun Zombi, Vilijem Forsajt Re`ija: Rob Zombi

2200
PINK BH

BN
6.30 9.00 10.30 11.00 11.50 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 16.10 17.00 19.00 19.30 20.00 20.40 Jutarwi program FILM Idemo daqe Zapisi iz na{eg kraja Miroslavqevo jevan|eqe Muzika Servis Karamela Folk muzika Muzika Prava stvar Novosti Paparaco potjera Kafana kod Juge Skrivena kamera Monitor Vitafon - zvuk koji lije~i TV poster

Zemqa slobode

B 92
7.00 8.00 8.20 8.50 10.20 12.00 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe FILM Put za Oregon Dolina sunca, serija Bu|elar

Kada Brenda Martin prijavi da je na povratku s posla wen automobil otet zajedno sa ~etvorogodi{wim sinom koji je spavao na zadwem sjedi{tu, stra{an doga|aj pokrenu}e istragu pod vo|stvom detektiva Lorenca. Grozni~ava borba za pronalazak wenog sina pretvori}e se u eksplozivnu no}nu moru sumwi i optu`bi, a potraga za istinom dove{}e do uzbudqive akcije, uznemiruju}ih otkri}a i {okantnog kraja. Uloge: Semjuel L. Xekson, Xulijen Mur, Edi Falko Re`ija: Xo Rot

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

K3

0.30

PINK BH

10.00

21 gram
Fakultetski profesor matematike Paul Rivers i wegova `ena, engleska emigrantkiwa Meri, `ive izme|u `ivota i smrti. Ona se nada da }e zatrudweti vje{ta~kom oplodwom, a on, smrtno bolestan, ~eka transplantaciju srca. Kristina Pek, biv{a narkomanka, sada je doma}ica iz predgra|a, sre}no udata za Majkla i majka dviju slatkih djevoj~ica. Biv{i zatvorenik Xek Xordan `ivi sa svojom `enom Marijen i sa wihovo dvoje djece, poku{avaju}i da u~vrsti svoja hri{}anska uvjerewa i vjeru. Wihove sudbine poveza}e tragi~na nesre}a i splet okolnosti koji }e im zauvijek promijeniti `ivote. Uloge: [on Pen, Benisio del Toro, Naomi Vots Re`ija: Alehandro Gonzales Inaritu

De~ko koji obe}ava
Slobodan je uzoran mladi}, kako od wega o~ekuju wegovi ugledni i situirani roditeqi. Dobar je student, ima djevojku kojom }e da se o`eni, jer je iz “prave“ porodice, dok ga jednog dana vjerenica, u nastupu qubomore, ne udari veslom po glavi. Kao da mu je to i bilo potrebno. Slobodan postaje slobodan, baca se naglava~ke u svijet bez obaveza, u svijet panka i roka, toliko razli~it od onoga u kojem se do tada kretao. I u tom svijetu on ima uspjeha. To traje do trenutka kad padne sa motora koji je sastavni dio novog `ivota. I to opet na glavu. Oni koji ga weguju su iz svijeta iz kojeg je oti{ao. Taj ga isti svijet vodi pred oltar i sve je opet po starom. Uloge: Aleksandar Ber~ek, Dara Xoki}, Branislav Le~i} Re`ija: Milo{ Radivojevi} 16.40 18.50 19.20 20.00 22.30 23.00 23.30 2.00 3.40
FILM Kup Info Info Afrika FILM Ispod maske Reporteri Vil i Grejs, serija FILM Ucjena FILM Dobar ~ovjek u Africi FILM Vi{e od `ivota

RTRS
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 10.00 12.00 12.10 13.00 14.30 16.20 17.00 17.10 18.30 18.50 19.30 20.00 20.20 23.00 23.10 0.50 2.10 2.30 4.00 4.40 5.10 Moderni ZOO vrtovi Zdravqe je lijek Vijesti Leonardo, crtani film FILM Dje~aci Pavlove ulice Fudbal Vijesti Snop FILM Izdani 2 Veliki kineski zid Povratak i su`ivot - 15 godina poslije Vijesti FILM Jutro Aktuelnosti - Srebrenica Mjesec fudbala Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal - finale Vijesti Veliki kineski zid FILM Jutro Dnevnik FILM Izdani 2 Povratak i su`ivot - 15 godina poslije Zdravqe je lijek Snop

16.05 FILM Bo`anstveni dani 18.00 Info 18.05 Klasi~na muzika 19.00 FILM U potrazi za sre}om 21.00 FILM Kasarna 23.00 FILM Kineska ~etvrt 1.00 FILM 3.00 FILM 5.00 FILM

BHT 1
7.00 8.00 8.05 8.30 8.50 9.20 9.40 10.00 10.40 11.00 11.05 14.00 14.40 15.10 15.40 15.45 16.30 17.00 19.00 19.30 20.00 20.20 23.10 23.30 0.10 ^udesna svjetlost Vijesti Mumijevi, crtani film Galakti~ki fudbal, crtani film Gor{tak, crtani film Kineski moreplovac, crtani film Crtani film TV Liberti Muzika Vijesti Srebrenica bolna uspomena Traga~ Crtana hronika Srebrenice Xemila iz Dobraka Vijesti Ninino mjesto Tra`ewe koje du{e smiruje F1, Velika nagrada Britanije Dnevnik Impresije iz Ju`ne Afrike SP u fudbalu, emisija Fudbal - finale Vijesti Global Mafioza - klan, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 16.50 17.20 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.05 0.40 0.50 3.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Tenis: Hrvatska - Srbija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti SAT Vijesti Pozori{te u ku}i, serija Rockovnik Zelena zelena trava, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Rt dobre nade Fudbal Rt dobre nade Vijesti Hotel Vavilon Dnevnik Fudbal Tenis: Hrvatska - Srbija

10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.20 18.30 19.00 20.00 20.20 20.50 22.00 22.50 23.20 23.50 0.20 2.00 4.20 5.10 5.30

Igraj fudbal budi sre}an Moj qubimac Brazde UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici Hronika Egzita Trag Nemoj umrijeti mlad Biciklizam Dok. program Vikend Evronet Hronika Egzita Ekologija Misliti zeleno Igrani program Jelen top deset U svemiru Iza granica Biciklizam Tenis: Hrvatska - Srbija Egzit Jelen top deset U svemiru Iza granica

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 18.40 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Vinks, crtani film Ben Ten, crtani film Sporti}i Ulica Sezam Stipe u gostima, serija Najboqe godine, serija Ima{ po{tu, film FILM Smrt dolazi na kowu Kulinarski letopisi Mundijal uz Trik Vijesti Najboqe godine, serija Sedam godina na Tibetu, serija FILM Xo i Maks

HRT 1
6.20 7.00 7.30 7.50 8.00 9.10 10.00 10.10 11.40 12.00 12.30 13.20 13.50 16.00 16.30 16.50 18.30 19.10 19.30 20.10 21.00 23.00 23.30 0.00 1.40 Obrazovni program Duhovni izazovi Iza ekrana Vijesti Muzika Rijeke Hrvatske Vijesti Ubistva u Midsomeru, serija Mawinski mozaik Dnevnik Plodovi zemqe More F1, Velika nagrada Velike Britanije Mir i dobro Vijesti FILM Bibliotekar: Potraga za o{tricom La`e{ Melita, serija Loto Dnevnik Stipe u gostima, serija FILM Moja besmrtna qubavi Paralele Vijesti FILM Ground Control Fudbal

OBN
6.40 6.50 7.10 7.40 8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Pokojo, crtani film Nimboli, crtani film Ajronmen, crtani film Xoni Test, crtani film Metajets, crtani film ^uvari planete Skrivena kamera Vil i Grejs, serija Dejana tok {ou Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne

RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 9.30 Muzika za dobro jutro Amen a|es Vrijeme odluke Dozvolite Ben Ten, crtani film Zanimawe dijete Bleja

PINK BH
8.00 10.00 12.00 12.05 14.00 14.05 16.00
FILM FILM

Lorens od Arabije De~ko koji obe}ava

Info
FILM Barab Info Klasi~na muzika Info

Глас Српске

nedjeqa, 11. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 10 - 16. jul

OBN

16.40

Kup
Pou~na pri~a o snazi jednog ~ovjeka, koji istovremeno mora da se izbori za opstanak fudbalskog kluba na ~ijem je ~elu, ali i sa sopstvenim `ivotnim problemima i traumama. Gordon Mekloud je menaxer {kotskog fudbalskog tima sa dugom tradicijom postojawa. Gordonov je klub zapao u velike te{ko}e iz kojih te{ko mo`e da se izvu~e. Tim biqe`i jako lo{e rezultate ve} du`e vrijeme i na korak od ispadawa iz lige. Ukoliko `eli da izvu~e tim iz neprilika Gordon mora da dovede novog igra~a, koji }e svojom igrom vratiti timu staru slavu i sjaj. Ali jedna nevoqa rijetko dolazi sama, pa je Gordon pritisnut i li~nom dramom. Wegovi vi{egodi{wi nesporazumi sa k}erkama dostigli su vrhunac i prijete potpunim razila`ewem wihovih `ivotnih staza i to zauvijek. Mu~en davna{wom izdajom nekada{weg dobrog prijateqa, Gordon nastoji da na|e pravi put i ispliva iz nevoqa koje su ga sna{le. Uloge: Endi Grej, Finli Mekdonald, [eila Latimer, Robert Duval, Majkl Kiton Re`ija: Majkl Korente 3.20 4.50 5.40 Serija Plodovi zemqe More 12.00 13.00 14.00 15.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.30 3.00 Zavi~aju mili raju Muzi~ke zvijezde Paparaco potjera Qetwe popodne Monitor Paparaco potjera Luda ku}a Pazi mogu}e je FILM Dobrovoqci Astro~et Satelitski program 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 1.00 Beogradski ZOO Iz sjenke Bosna srebrena Utisak nedjeqe Vijesti Patrola Top Gear FILM Mondovino Info

Jutro

1710
RTRS

HRT 2
7.20 7.50 8.10 9.40 10.00 11.00 11.10 18.00 19.10 20.20 22.20 23.50 Trolovi, crtani film Slu~aj za ekipu BARZ, serija FILM Xepni no`i} Sportske igre mladih Misa Biblija Tenis: Hrvatska - Srbija Xivs i Vuster, serija Afrovizija Fudbal Afrovizija Bez odu{evqewa molim, serija

BEL
7.00 7.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.10 14.00 15.10 15.40 16.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzika 22 ~asa Grigorova slagalica Jutarwi program Rije~ vjere Vijesti FILM Sirano de Ber`erak Najboqe godine, serija Bistro Turizam plus Dobro ti ve~e Bel dan Koale, crtani film Exmond, serija Zdravologija Biqana za vas 22 ~asa
FILM

K3
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 4.10 6.00 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Let let bubamaro Panorama regije Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena FILM Laki na okida~u FILM 21 gram Dok. program Cinenews RTS

Rat je ostavio duboke tragove u qudima. Prolaze}i kroz razli~ite sukobe prvih dana mira - obra~unavawa sa biv{im saradnicima okupatora i strijeqawa izdajnika - nekada{wi ratnik otkriva da i mir nije bez ubijawa. Rat se nastavqa u miru - borba sa samim sobom i qudima koji vas okru`uju. Uloge: Qubi{a Samarxi}, Neda Arneri}, Milena Dravi}, Mija Aleksi} Re`ija: Puri{a \or|evi}

NOVA TV
7.00 7.50 8.20 8.30 9.00 9.20 9.50 10.50 11.50 12.20 14.20 16.20 17.40 19.10 20.00 21.00 23.20 0.40 1.50 3.40 5.10 Dodir s neba, serija Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film U slu~aju frke, serija @ene ameri~kih vojnika, serija Robinzon Kruso, serija Automotiv FILM Qubav nema pravila FILM U dobrom dru{tvu Farma specijal Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik Nad lipom 35 FILM Osmijeh Mona Lize Crveni tepih Ko je Samanta, serija FILM Posqedwi Mohikanac FILM Trka s vremenom Crveni tepih

Ispod maske

2000
OBN

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Zabavna muzika Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Kultura u ogledalu Sje}awa Pono}ne vijesti No}ni program Emisija za selo

FTV
7.00 7.05 7.30 8.00 8.05 8.20 8.50 9.20 10.00 10.05 10.10 11.10 14.00 15.30 15.40 15.50 16.40 17.40 19.30 20.00 20.20 23.10 23.20 Srebrenica 1995-2010. Dani i no}ne more Srebreni~ki inferno Vijesti Srebrenica 1995-2010. Srebrenica Srebrenica 1995-2010. Uspomene iz He}im avlije Vijesti Srebrenica 1995-2010. Slike iz Srebrenice Poto~ari 2010. Srebrenica - 15 godina Vijesti Srebrenica 1995-2010. Novo vrijeme Jedno sje}awe na Srebrenicu FILM Kod amixe Idriza Dnevnik SP u fudbalu, emisija Fudbal Dnevnik FILM Oni

Beskrupulozni muzi~ki menaxer Ankl Svithart odlu~uje da organizuje masovni humanitarni koncert, sa idejom da sav prihod na kraju zavr{i u wegovom xepu. Sa tim ciqem unajmquje televizijsku producentkiwu Ninu Veroniku da mu pomogne u promociji koncerta i proda TV prava nekoj od nacionalnih televizija, dok on poku{ava da ubijedi biv{u veliku rok zvijezdu Xeka Fejta da nastupi na koncertu. Problemi nastaju kada se u cijelu pri~u ukqu~i i novinarsko wu{kalo Tom Frend. Uloge: Bob Dilan, Xon Gudmen, Xesika Lang, Penelope Kruz, Xef Brixis Re`ija: Leri ^arls

RTL
7.20 8.00 8.20 8.40 9.10 12.00 12.30 14.10 15.40 17.40 18.30 19.00 20.00 21.30 22.30 0.10 Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Ne daj se Nina, serija Skrivene poruke, serija FILM Maks Dugan se vra}a FILM Brzi bijeg FILM ^ari salse Diskaveri Vijesti Magazin FILM Okrutna pravda Mjesto zlo~ina: Majami, serija Urota, serija FILM Luda vjen~awa

2100
NOVA

Osmijeh Mona Lize

B 92
7.00 8.30 11.00 11.30 14.00 16.00 16.30 18.30
FILM Put za Oregon Znawe na poklon Beogradski ZOO Dolina sunca, serija FILM Dansmor Vijesti FILM Prekobrojna Vijesti

BN
7.00 8.30 10.00 10.30 11.00 Koktel Reporta`a Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat

Ketrin Votson dolazi iz Kalifornije na presti`ni univerzitet, kako bi predavala istoriju umjetnosti. Od svojih studentkiwa, koje su najboqe i najpametnije u zemqi, o~ekuje da iskoriste mogu}nosti koje su im date, ali uskoro shvata da se nalazi u dru{tvu, koje je ograni~eno gra|anskim normama. Podr`avaju}i svoje studentkiwe da budu nezavisne, dolazi u sukob s konzervativnim silama, ukqu~uju}i otmjenu Beti. Ketrin postaje uzor i mentor, a kroz poku{aje studentkiwa da na|u svoj put i sama Ketrin u~i se da pro{iri svoje vidike. Ketrin je vrlo moderna `ena, te gaji veliku strast prema umjetnosti i studentkiwama koje ve}inom provode vrijeme ~ekaju}i povoqan trenutak da ulove pravog mu{karca za koga }e se udati. Sve studentkiwe su vrlo pametne, a Votsonova je uvjerena da ne iskori{}avaju svoj potencijal. Iako je izme|u profesorke i studentkiwa uspostavqena sna`na veza, pogledi Ketrin Votson potpuno su nekompatibilni s dominantnom kulturom univerziteta. Uloge: Xulija Roberts, Marsija Gaj Harden, Kirsten Danst Re`ija: Majk Wuel

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

OBN

13.30

K3

22.30

program

TV

Kad bi samo
Nakon {to je wegova neobuzdana djevojka Samanta, ina~e muzi~ar, poginula u nesre}i ubrzo poslije wihove sva|e, Ian Vindham je izgubqen. Poslije nekog vremena Ian postaje shrvani poslovni ~ovjek, koji `ivi u Londonu. Tada dobije priliku da pro`ivi taj dan iz po~etka u nadi da }e promijeniti tok doga|aja, koji su rezultirali smr}u wegove djevojke. Uloge: Xenifer Lav Hjuit, Pol Nikols, Tom Vilkinson Re`ija: Gil Junger

Nikad se ne}u zaqubiti
Tinejxerka Heli duboko je razo~arana u qubav zbog neuspjelih veza koje je okru`uju i odbija da vjeruje da prava qubav postoji. Ali, mo`da }e upoznavawe sa Makonom promijeniti weno mi{qewe. Bez obzira na razne ote`avaju}e okolnosti prava qubav je ipak mogu}a. Uloge: Mendi Mur, Trent Ford, Dulan Bejker Re`ija: Kler Kilner
17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 2.40 3.10 3.30 5.00 5.20 5.40 6.30 Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Zakon bra}e, serija Ke~eri Kraq Kvinsa, serija Zakon bra}e, serija Mu}ke, serija FILM Kad bi samo Plejbojeve djevojke Seksist Zakon bra}e, serija Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija ^uvari planete Ke~eri 13.50 14.50 15.20 16.00 17.20 17.40 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 0.10 1.00 3.00 3.20 4.20 5.00 5.30 Palete Stvarawe istorije Tehnologija danas Ovo je Srbija Preci i potomci Ekologija Razglednica Muzika Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Dok. program Izvo|a~i, serija
FILM

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.30 13.50 14.40 16.30 17.00 18.40 19.00 19.20 19.30 20.10 21.00 22.20 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Fudbal - finale, snimak Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gomboce Bajke Likovna kolonija Pale Profajler, serija Sandokan, serija Srpska danas @ivot s vukovima Monah Metodije Bratunac - tamo gdje se Petrovdanske vatre ne gase Miniskule, crtani film Dnevnik Poaro, serija Presing Petrovdan - dan stradawa Srba u Podriwu Info profil Neko da me ~uva, serija Upori{te, serija Tribunal Profajler, serija

13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.30 5.30

Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija FILM Rat svjetova Opasna igra, serija FILM Snake Eater 3 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo
FILM FILM

Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.50 12.10 12.30 12.40 13.30 15.10 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 3.00 3.05 3.30 4.00 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Lov i ribolov Ekologija Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija
FILM

Xez Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Preci i potomci Ekologija Muzika

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.20 22.00 22.10 22.50 23.50 2.20 3.10 3.30 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Kineski morepolovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Magazin Global Najezda crvenih kraba Vijesti Poezija Mediterana Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Zakoni zdravqa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Retrovizor Pozori{ni zastor “Don~o“ Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Moda Vijesti Na terapiji, serija Dimenzija vi{e FILM Goli ru~ak Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Pozori{ni zastor “Don~o“ U me|uvremenu

HRT 1
6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.20 17.00 17.10 17.30 18.30 19.30 20.00 21.00 21.50 22.20 23.00 23.20 0.10 2.20 3.00 4.00 4.30 5.20 Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti A sad u Evropu FILM Jednog vedrog dana Vijesti Kod Ane Hrvatska u`ivo Dolina sunca, serija Dnevnik Qetna slagalica TV Bingo {ou Potro{a~ki kod Dnevnik Pri~a dana Doktor Haus, serija FILM Zaruke su dugo trajale Zvjezdane staze, serija Serija Potro{a~ki kod A sad u Evropu Moj grijeh, serija

22.40 23.10 23.50 1.20 1.50 2.40 FILM 4.10 Srpska danas 4.40 Dnevnik 5.10 Poaro, serija

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.35 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Vijesti Najboqe godine, serija Potraga specijal Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

Visoki napon Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Bingo Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Posrednik, serija
FILM

Vijesti Ekologija Tra`e}i Beograd Razglednica Lov i ribolov

HRT 2
7.00 7.20 7.40 7.50 8.00 8.30 9.00 9.20 9.50 10.30 12.00 12.40 13.10 13.30 14.20 14.50 15.50 16.50 17.30 18.20 [aolinski obra~un, crtani film 101 Dalmatinac, crtani film TV vrti} Brlog Garfild, crtani film Serija Mega Mindi, serija Zabavni program Serija FILM Mala Mis Norve{ke Ritam tjedna Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Na vodenom putu Koga briga Normalan `ivot Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija FILM Luda partija golfa 2

RTS 2
6.00 6.30 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.20 9.40 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Obrazovna reporta`a Stvarawe istorije Enciklopedija Vrele gume Total tenis Reli Nauka Obrazovni program Muzika Trezor

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Stol za 4 Info ^uvari planete FILM Kad bi samo Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info

PINK BH
6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Anali, serija Gre{ne du{e, serija Ru`i~asto jutro ^ini, serija Info Grand {ou Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka

ponedjeqak, 12. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 10 - 16. jul

NOVA

21.20

Najboqi od najboqih 4: Bez upozorewa
Grupa ruskih mafija{a ukrala je ogromnu zalihu papira za {tampawe ameri~kog novca te sada preplavquju tr`i{te falsifikovanim nov~anicama. Kada se jedna od mafija{ica odlu~i da preda preda i tu`iocu preda sve va`ne podatke, prije nego {to je ubiju, ostavqa CD instruktoru borila~kih vje{tina Tomiju Liju. Iako radi za policiju kao instruktor, Li je sada postao glavna
20.00 20.50 21.00 21.50 23.30 0.20 1.00 Mu}ke, serija Vijesti 24, serija FILM Avenging Angelo Tra~erica, serija Prqavi seksi novac, serija [apta~ica duhovima, serija 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Novosti Kikbokser, film Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor ^etiri `ene, serija Nostalgija kod Juge Pregled dana FILM U ime oca i sina Astro~et Satelitski program 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 0.30 1.30 -

meta ruskih mafija{a, koji kako bi ga prisilili da vrati ono {to im pripada, otmu wegovu k}erku. Li sada bez mogu}nosti da se ikome obrati mora pre`ivjeti suo~avaju}i se s nemoralnim policajcima, izdajom i opasnim vo`wama ulicama L.A.-a kako bi spasio `ivot svoje k}erke. Uloge: Filip Ri, Erni Hadson, Tobin Bel, Xesika Kolins Re`ija: Filip Ri
Otvorena vrata, serija Vijesti Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Doina sunca, serija Otvorena vrata, serija Potraga specijal Najopasnije bande na svijetu Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

Rat svjetova

2100
PNIK BH

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Najboqi od najboqih 4: Bez upozorewa 23.10 Vijesti 23.30 Gotov~evi 0.30 Seks i grad, serija 1.00 Bra~ne vode, serija 1.30 Ezo TV 2.30 Medij, serija 3.20 FILM Osmijeh Mona Lize 5.10 Seks i grad, serija 5.40 Bra~ne vode, serija

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino Plej Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Novosti FILM Nikad se ne}u zaqubiti Astrologija Vijesti FILM Laki na obara~u RTS

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 12.50 13.00 14.00 15.00 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Grigorova slagalica Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti Farma Mobile Play Now Bawalu~ke pri~e Autosprint Vijesti Play Now Mobile Rije~ vjere Suncobran Bel dan Muzi~ki zid Koale, crtani film Muzika Nauka i Biblija Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

U centru zbivawa je Rej Ferier, pripadnik sredweg stale`a koji `ivi i radi u Wu Xersiju. Otu|en od svoje porodice i s mno{tvom vlastitih tema koje tek ~ekaju na realizaciju jedva hvata konce vlastitog `ivota dok se dogodi ono {to je najmawe o~ekivao. Atmosfera malog grada naru{ena je brutalnom invazijom destruktivnih stranaca - vanzemaqaca kojima je jedini ciq uni{tewe drage nam planete. Rej ubrzo uvi|a da je vrijeme za francuska razmi{qawa na temu “ja i samo ja“ zavr{ilo, te daje sve od sebe ne bi li odbranio svoju djecu. Uloge: Tom Kruz, Dakota Fenning, Miranda Oto Re`ija: Stiven Spilberg

Snake Eater 3

000
PINK BH

RTL
6.50 7.00 7.20 9.50 11.00 11.30 12.20 12.50 13.20 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.40 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Nestala, serija K.T. 2, serija Magazin Punom parom Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija Diskaveri FILM Gospodar i ratnik: Druga strana svijeta 23.50 Vijesti 0.00 Diskaveri 1.30 Astro {ou

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.05 14.00 15.00 15.20 16.10 17.00 17.20 19.00 19.30 20.00 21.40 22.30 22.50 0.50 1.40 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Zak i Kodi, serija Centralni zatvor Dnevnik Bo`i}na ~estitka, film Grizli Adams, serija Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik FILM Posqedwi templar Vrati}e se rode, serija Dnevnik FILM Djevojka jednog vojnika Galaktika, serija Centralni zatvor

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Hitovi doma}e i strane zabavne muzike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Uloge: Lorenco Lamas, Mark Kama~o, Re`ija: Xorx Er{bamer

Solxer uz pomo} svog prijateqa Kauboja, kre}e u potragu za mladom Vivian, koju je otela i silovala okrutna banda motociklista. Trag ih vodi u klub u kome boravi banda “Pakleni bijes“, ~iji je vo|a Gas, djevojku ve} prodao drugoj bandi. Kada je Gas ubio djevojku, koja je Solxeru ukazala na ovu okrutnu bandu, on zapo~iwe nemilosrdnu borbu.

2350
BHT 1

Goli ru~ak

Bil Li zara|uje za `ivot pra{kom za bube. Nakon {to slu~ajno ubije svoju `enu, on se uvla~i u svijet halucinacija u kojem sebe vidi kao tajnog agenta koji daje odgovore neobi~nim stvorewima.

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Svijet na dlanu Gradske pri~e Novosti Dok. program Bulevar Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u

B 92
7.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Beogradski zoo Utisak nedeqe Vijesti Nacionalna geografija

Uloge: Piter Veler, Xudi Dejvis, Ian Holm, Xulian Sends, Roj [ejder Re`ija: Dejvid Kronenberg

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

K3

22.30

BHT 1

23.40

Iskupqewe na rijeci
Radwa se po~iwe odvijati kada u jednom malom gradu u dr`avi Oregon srame`qivi mla|i braco Sem odlu~i da prizna starijem bratu Rokiju da ga emocionalno nestabilni, problemati~ni i debeli Xorx konstantno batina u {koli. Ne razmi{qaju}i previ{e, brat Roki je sa svojim prijateqima, od kojih je jedan imao istih problema s Xorxi Buli Bojem, odlu~io da stane maltretirawu na kraj. Uloge: Rori Kalkin, Rajan Keli, Trevor Morgan Re`ija: Xejkob Aron Estes

@ivjeti i umrijeti
^etiri pqa~ka{a banke prisilno }e se odre}i svojih unosnih planova i postati heroji, kad se ispostavi da su dva wihova taoca, u stvari, psihoti~ne ubice, koje ne namjeravaju da se zaustave u metodi~kom ubijawu svega `ivog u toj banci. Policija opkoqava zgradu, a pqa~ka{i se hvataju u smrtonosnu igru ma~ke i mi{a sa ubicama. Uloge: Edvard Furlong, Majkl Madsen, Arnold Voslo, Ling Bai Re`ija: Xon Kejes
12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 22.40 23.40 0.10 1.40 2.10 2.30 3.20 4.40 5.20 6.10 ^uvari planete FILM Marta, volimo te Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Sto za 4 Info Ekskluziv Seka Aleksi} Reporteri Kraq Kvinsa, serija Seka Aleksi} Mu}ke, serija FILM Marta, volimo te Plejbojeve djevojke Seksist Reporteri Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija ^uvari planete Ke~eri 14.30 15.00 15.10 15.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.10 19.40 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.50 1.00 3.00 3.20 4.20 5.00 Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike Tehnologija danas Ovo je Srbija Putokazi vjere Srpski tragovi Koktel klub Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film TV mre`a Bunt Izvo|a~i, serija @ivot sa muzikom Nau~ni program ^itawe pozori{ta Muzika Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor ^itawe pozori{ta Muzika

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 13.50 14.40 16.30 17.00 17.50 19.10 19.30 20.10 22.00 22.50 23.10 23.20 0.10 1.40 2.30 3.00 3.20 5.10 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Biografije @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gomboce Bajke Zbli`avawe zajednica putem smawewa siroma{tva Profajler, serija Upori{te, serija Srpska danas Brojevi, serija Pakov svijet, serija Patak Da~a i dinosaurus Miniskule, crtani film Dnevnik FILM \angova osveta Mjesto zlo~ina: Majami, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Upori{te, serija Profajler, serija Dnevnik Muzika FILM \angova osveta @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00

21.00 22.30 23.00 1.00 1.10 1.20 1.30 FILM 2.30 4.30 Xuboks

^ini, serija Info Grand hitovi Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija Grand parada Alo alo, serija FILM Pare ili brak Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Grand parada

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.10 12.00 12.10 12.30 13.10 14.50 15.00 15.40 15.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 23.00 23.05 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Film Vijesti SAT Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Sport Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Vremeplovac, serija 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.20 17.00 17.10 17.30 18.30 19.30 20.00 21.00 21.40 22.50 23.20 23.40 0.30 2.20 3.00 3.50 4.30 5.20

HRT 1
Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti A sad u Evropu FILM Bandolero Vijesti Kod Ane Hrvatska u`ivo Dolina sunca, serija Dnevnik Qetna slagalica Boje turizma Putevima rijeke Amazon Dnevnik Pri~a dana Doktor Haus, serija FILM Boudu Zvjezdane staze, serija Serija Serija A sad u Evropu Moj grijeh, serija

BHT 1
Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Mali kuvari, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Zakoni zdravqa Moda Dimenzija vi{e Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Aladinove pri~e, crtani film Slagalica Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Dru{tvo znawa Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Ubistvo Xona Lenona Doktor @ivago, serija Tajne DNK: Tragawe za Adamom 22.00 Vijesti 22.10 Na terapiji, serija 23.40 FILM @ivjeti i umrijeti 0.10 Doktor @ivago, serija 1.00 Tajne DNK: Tragawe za Adamom 1.50 U me|uvremenu 7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.50 9.55 10.00 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.50

ATV
7.00 7.30 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.35 0.30 Muzika Vitafon Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Vijesti Najboqe godine, serija Potraga specijal Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

23.50 0.10 FILM 1.00 2.50 Vijesti 3.00 Sport

HRT 2
7.00 7.20 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija Mega Mindi, serija Zabavni program Serija FILM Mladi magi~ar Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Na vodenom putu Emisija iz kulture Me|u nama Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija FILM Planeta majmuna

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.25 9.00 9.30 10.00 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Enciklopedija Izme|u igre i matematike Dok. program Trag Gra|anin Muzika Trezor Palete

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Stol za 4 11.50 Info

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija Ru`i~asto jutro

7.50 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.00 10.40 12.40 13.10 13.30 14.20 14.50 15.50 16.50 17.20 18.20

utorak, 13. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 10 - 16. jul

B 92

21.50

Ku}a lete}ih bode`a
Istorijska melodrama. Kina, 19. vijek, doba dinastije Tang. Dvojica carskih oficira Leo i Jin smisle slo`en plan po kojem }e Leo prvo uhvatiti mladu i slijepu djevojku Mei, za koju sumwa da je ~lanica tajne pobuweni~ke organizacije Ku}a lete}ih no`eva, a Jin }e je osloboditi i pomo}i joj da pobjegne. Ciq je da Jin stekne Meino povjerewe, pa da ga ona odvede do centra organizacije. Na putu pra}enom brojnim iskonstruisanim i stvarnim problemima, Jin i Mei se me|usobno zaqube, ali svako od wih krije neke tajne. Uloge: Endi Lau, Take{i Kane{iro, Ziji Zang, Dandan Song Re`ija: Jimou Zang
20.10 20.50 21.00 21.50 23.50 0.40 1.30 Mu}ke, serija Vijesti 24, serija FILM Ucjena Bez traga, serija Drugi format [apta~ica duhovima, serija 12.40 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Bulevar Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti FILM [kola za zavodnice Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija FILM Policajac s Petlovog brda Pregled dana FILM O{tra zima Astro~et Satelitski program bande svijeta Potraga specijal Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata Vijesti Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Ku}a lete}ih bode`a Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

1330
OBN

15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 0.00 0.30 1.30 -

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.20 23.10 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.10 4.40 5.10 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM U zmajevom gnijezdu Vijesti Nestali, serija Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Post mortem, serija FILM Najboqi od najboqih 4: Bez upozorewa, Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija

Marta, volimo te
Lorens, Frenk i Danijel trojica su prijateqa iz djetiwstva koja, igrom slu~aja, u istom danu u razli~itim situacijama i na razli~itim mjestima, nezavisno jedan od drugog, nalete na vrckastu ameri~ku turistkiwu Martu i zaqube se u wu. Me|utim, ona ne zna za wihovu povezanost, a ni oni pri me|usobnom prepri~avawu doga|aja ne shvataju da je rije~ o istoj djevojci. Koga }e, i ho}e li uop{te, nekog od te trojice Marta izabrati za svoju `ivotnu qubav?

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Potez Dok. program Hrana i vino Poznati Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo FILM Iskupqewe na rijeci Astrologija Vijesti FILM Nikad se ne}u zaqubiti RTS

BEL TV
7.00 7.30 8.00 10.10 11.00 12.00 12.40 12.50 13.00 15.00 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti Mobile Play Now FILM Sirano de Ber`erak Vijesti Play Now Mobile Korvinova potraga Suncobran Bel dan Biqana za vas Koale, crtani film Bonaventura Bel gost Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

Uloge: Monika Poter, Xozef Fajns, Rufus Sjuvel Re`ija: Nik Ham

Pare ili brak
Pripremite se za neprestanu zabavu u ovoj nevjerovatno smije{noj porodi~noj komediji. Voza~ autobusa u Wujorku Ralf Kendmen i sanitarni in`ewer Ed Norton su najboqi prijateqi koji su oduvijek ma{tali da postanu bogati. Wihov najnoviji plan za boga}ewe preko no}i sastoji se od trenirawa wihovog hrta za trke sa specijalnim trenerom. Nakon {to otkriju da im je sva u{te|evina potro{ena na novu ideju, wihove `ene gube strpqewe. Uloge: Majkl Eps, Gabrijel Union, Regina Hol Re`ija: Xon [ulc

2300
PINK BH

RTL
7.30 7.50 8.00 10.20 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 21.40 23.20 23.30 0.20 2.30 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Nestala, serija K.T. 2, serija Magazin Punom parom Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se, Nina, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Teorija velikog praska, serija FILM Zbrka u sudnici Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Gospodar i ratnik: Druga strana svijeta Astro {ou

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 15.00 15.20 16.00 17.00 17.20 19.10 19.30 20.00 20.30 22.00 22.40 23.10 1.00 1.50 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Zak i Kodi, serija Centralni zatvor Dnevnik @drijebe, film Grizli Adams, serija Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik Loto FILM Posqedwi templar Vrati}e se rode, serija Dnevnik FILM Lutalica Galaktika, serija Centralni zatvor

\angova osveta

2010
RTRS

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 Jutarwi program Koktel Novosti Emisija za mlade Prije i poslije ^etiri `ene, serija Novosti Dobre vibracije

B 92
7.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 Najopasnije

koji je pre`ivio masakr, \anU toku ameri~kog gra|anskog go, pronalazi ova tri izdajrata tri ju`wa~ka vojnika, nika i ubija ih na jedinstven pobila su puk sjeverwa~kih i fantasti~an na~in. vojnika. Na kraju rata, jedini Uloge: Entoni Stefen, Paolo Gozlino, Lucijano Rosi Re`ija: Ser|o Garone

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

21.00

B 92

PINK BH

23.30

Bibliotekar: O{trica sudbine
Flin Karsen se upravo zaposlio u velikoj biblioteci “Metropolitan pablik“. Kada se prijavqivao nadao se mirnom poslu iza pulta, ali ispostavqa se da ga ~eka puno dinami~nije iskustvo. Zgrada u kojoj se nalaze vrijednosti kao {to su Ekskalibur i Pandorina kutija uvijek je zanimqiva raznim sumwivim tipovima ne~asnih namjera. Uloge: Noah Vajl, Olimpija Dukakis, Xejn Kartin Re`ija: Piter Vinter

Prave boje
Piter i Tim, dva prijateqa sa studija prava, poku{avaju da prona|u najboqi na~in da se ukqu~e u politi~ki `ivot Va{ingtona. Tim ima qep{e manire u toj borbi `ele}i da sti~e karijeru u skladu sa pravom i pravdom, dok Piter ima mnogo agresivnije metode, silno `ele}i da prevazi|e svoje radni~ko porijeklo, stremi dru{tvu velikih politi~ara i mo}nih brokera, ne biraju}i sredstva da do|e do ciqa ukqu~uje ucjene i inkrimisane radwe. Uloge: Xon Kjuzak, Xejms Spejder, Imogen Stabs Re`ija: Herbert Ros
15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Seka Aleksi} 21.00 Distrikt, serija 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Seka Aleksi} 23.40 Mu}ke, serija FILM Kako ubiti kom{ijinog psa 0.10 1.50 Plejbojeve djevojke 2.20 Seksist 2.40 Distrikt, serija 3.40 Kraq Kvinsa, serija 4.10 Mu}ke, serija 4.40 ^uvari planete 5.30 Ke~eri 15.20 15.50 17.00 19.20 19.40 19.50 20.20 21.00 21.50 0.30 1.00 3.00 3.20 4.20 Tehnologija danas Ovo je Srbija Sport Gomboce Ozi Bu, crtani film U svijetu Beokult Izvo|a~i, serija
FILM

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.50 16.30 17.05 17.40 19.10 19.30 20.10 21.10 22.00 22.50 23.10 23.20 0.10 1.40 2.30 2.50 3.20 3.50 4.40 5.10 Sestrice Jutarwi program Vijesti Brojevi, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Profajler, serija Upori{te, serija Srpska danas Brojevi, serija Pakov svijet, serija Miniskule, crtani film Dnevnik Tajne rata Razotkriveni Koncert - Van Gog u Bawaluci Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Upori{te, serija Profajler, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Tajne rata Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 1.30 1.40 1.50 2.00 4.00 6.00

Info Grand parada Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija FILM Prijateqice pune love Alo alo, serija FILM Prave boje Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo
FILM FILM

Kamerna TV scena Egzit interaktiv Tehnologija danas Trezor Sport

HRT 1
7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.20 17.00 17.10 17.30 18.20 19.10 19.30 20.10 21.00 22.50 23.10 23.40 0.30 2.10 3.00 4.30 5.20 Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti A sad u Evropu FILM Frenk Vijesti Kod Ane Hrvatska u`ivo Dolina sunca, serija Loto Dnevnik Qetna slagalica FILM Prqavi Hari Dnevnik Pri~a dana Doktor Haus, serija Pakao, film FILM Zvjezdane staze Prekid programa A sad u Evropu Moj grijeh, serija

Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 13.10 15.00 15.05 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Trag Rockovnik Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija
FILM

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.50 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 22.50 0.20 1.20 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Aladinove pri~e, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Dru{tvo znawa Ubistvo Xona Lenona Lajfstajl Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini-{kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Frenderi, crtani film Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Euroimpuls Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Retrovizor FILM Na granici Vijesti Na terapiji, serija FILM Beyond the Stars Lajfstajl U me|uvremenu

ATV
7.00 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.05 0.30 1.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Vijesti Najboqe godine, serija FILM Tri kraqa Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

Vijesti Svijet divqine Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Sport Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Vremeplovac, serija
FILM

HRT 2
7.00 7.20 7.40 8.00 8.10 8.30 9.00 9.20 9.50 10.40 12.40 13.10 13.30 14.20 14.30 15.30 16.30 17.10 18.20 20.00 20.50 21.00 21.50 23.00 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija Mega Mindi, serija Zabavni program Serija FILM Ekstremni primat Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Na vodenom putu Vrijeme za kwigu Religijski program Skrivena Azija Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija FILM Antitrust Mu}ke, serija Vijesti 24, serija Siska, serija FILM Narko

Sport

RTS 2
6.00 6.50 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.40 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.50 14.20 14.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Klinika Vet Palete Animalia Enciklopedija Interfejs TV mre`a Ekologija @ivot sa muzikom Muzika Trezor Klinika Vet Palete Animalia

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.50 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Sto za 4 Info ^uvari planete FILM Kako ubiti kom{ijinog psa Skrivena kamera

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 11.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija Ru`i~asto jutro ^ini, serija

srijeda, 14. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 10 - 16. jul

OBN

13.30

Kako ubiti kom{ijinog psa
Piter Mekgoven je stidqivi pisac pozori{nih komada koji pati od nesanice. Prije desetak godina bio je poznat po hitovima koji su nailazili na pozitivne kritike i veliki odziv publike, ali u posqedwe vrijeme prate ga sami neuspjesi. @ivi sa sve senilnijom majkom dok se kom{ija, ~iji pas laje cijelu no}, predstavqa wegovim imenom i prezimenom. Uz to, `ena ga “priti{}e“ da joj napravi dijete {to nije u mogu}nosti iz razloga {to je impotentan, a na vratu mu je i opsjednuti, poreme}eni obo`avalac. Uskoro se u susjedni stan doseqava majka sa osmogodi{wom k}erkom, u kojoj Piter nalazi inspiraciju, te napokon po~iwe sa pisawem dje~ije predstave. Uloge: Kenet Brana, Robin Rajt Pen, Lin Redgrejv Re`ija: Majkl Kalesniko
0.40 1.30 Na rubu nauke [apta~ica duhovima, serija 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.00 0.40 3.00 Novosti FILM Vu{u ratnik Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Qetna promenada Pregled dana Qetna promenada Svijet na dlanu Astro~et Satelitski progtram 14.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 0.00 0.30 1.30 FILM Ku}a lete}ih bode`a Vijesti Nacionalna geografija Otvorena vrata Vijesti Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Dolina sunca, serija FILM Bibliotekar: O{trica sudbine, Najopasnije bande svijeta Vijesti Indija, serija Nacionalna geografija Info kanal

Prijateqice pune love
Tri prijateqice koje imaju novca zabrinute su za ~etvrtu, koja ne zara|uje dovoqno i nema stabilnu vezu u `ivotu, po wihovom mi{qewu. Istra`ivawe uzroka tog stawa pove}ava i wihove li~ne sumwe i zabrinutost o pitawima braka i karijere. U me|uvremenu, ~etvrta luta wihovim `ivotima, povremeno izbjegavaju}i pitawa o novcu, a povremeno prihvataju}i wihovu velikodu{nost. Uloge: Xenifer Aniston, Ketrin Kiner, Xon Kjuzak Re`ija: Nikol Holofcener

2100
PINK BH

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.10 5.40 7.30 7.50 8.00 10.20 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.40 23.30 23.40 1.20 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Periferija Siti, serija Navy CIS, serija UFC specijal Vijesti Nestali, serija Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Post mortem, serija FILM U zmajevom gnijezdu Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija In magazin

Most sudbine

2230
K3

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Dok. program Hrana i vino Hronika Doboja Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Most sudbine Astrologija Vijesti FILM Iskupqewe na rijeci RTS

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.40 12.50 13.00 15.00 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.20 20.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti Building Shop Mobile Play Now Film Vijesti Play Now Mobile TV Liberty Bel gost Bel dan Dobro ti ve~e Muzi~ki zid Puls grada 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

RTL
Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Nestala, serija K.T. 2, serija Magazin Punom parom Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Los Viktorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija L.A. Dragnet, serija Kosti, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti FILM Zbrka u sudnici Astro {ou

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 15.00 15.20 16.00 17.00 17.20 19.10 19.30 20.00 22.00 22.40 23.10 1.00 1.50 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Zak i Kodi, serija Centralni zatvor Dnevnik FILM Qubav je samo rije~ Grizli Adams, serija Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik Boja magije, film Vrati}e se rode, serija Dnevnik FILM The Power of One Galaktika, serija Centralni zatvor

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

Poznata istoimena novela Torntona Vajldera ve} je tri puta poslu`ila kao postavka filmskom scenariju. U centru ove kontroverzne pri~e je famozni most u Limi koji se tog 20. jula 1714. sru{io

odnijev{i u smrt petoro qudi koji su se igrom slu~aja na{li na wemu. Rije~ je o osobama koje su povezali jedino posqedwi trenuci wihovih `ivota i legenda koja }e se roditi kasnije.

Uloge: Robert de Niro, Keti Bejts, Gabrijel Birn Re`ija: Meri Mekgakian

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 14.05 Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Servis Karamela ^etiri `ene, serija Novosti Dobre vibracije Bulevar Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u

B 92
7.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama

Na granici

2000
BHT 1

granici sa SAD. Meksi~ka poNekoliko stotina `ena je licija i mediji pod pritiskom brutalno silovano i ubijeno u Huarezu, meksi~kom gradu na zata{kavaju zlo~ine. Uloge: Xenifer Lopez, Martin [in, Antonio Banderas, Maja Zapata Re`ija: Gregori Nava

8 6. i 7. 16. jul 2010. 2009. GLAS PLUS 20 10 - decembar

Глас Српске

program

TV

PINK BH

23.30

OBN

13.30

Urbane legende 3: Krvava Meri
Jedne no}i tri {kolske drugarice dozva}e zlog duha iz pro{losti, {to }e imati smrtonosne posqedice. Te iste no}i djevojke otme banda huligana. Nakon {to su spasene, wihovi mu~iteqi jedan po jedan po~iwu da umiru jezivom smr}u, a svaka od wih ima bizarni pe~at. Da li je u pitawu {ala koja se otela kontroli ili se Krvava Meri vratila iz groba kako bi se osvetila? Uloge: Kejt Mara, Robert Vito, Tina Liford Re`ija: Meri Lambert

Okupqawe
Marion Kirkman je automobilom udarila besku}nicu Kejsi dok je pje{a~ila ka gradu E{bi Vejk. Budu}i da Kejsi nema nikoga, Marion je dovela svojoj ku}i na oporavak. Kejsi se zbli`i sa sinom Marioninog mu`a iz prvog braka i provodi dosta vremena s wim istra`uju}i nedavno otkrivene ostatke mjesne crkve, zapaqene jo{ u prvom vijeku. Kejsi se tokom boravka u crkvi po~iwu privi|ati razli~ite stvari te ona shvata da je obdarena natprirodnim mo}ima. Uloge: Ioan Grufudd, Stiven Dilejn, Keri Foks Re`ija: Brajan Gilbert
FILM Okupqawe Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Seka Aleksi} Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Seka Aleksi} 23.40 Mu}ke, serija FILM Okupqawe 0.10 1.50 Plejbojeve djevojke 2.20 Seksist 2.40 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 3.40 Kraq Kvinsa, serija 4.10 Mu}ke, serija 4.30 ^uvari planete 5.30 Ke~eri

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 14.50 16.30 17.00 17.50 19.10 19.30 20.10 21.00 22.00 22.50 23.10 23.20 0.10 1.40 2.30 3.00 3.30 4.00 4.50 5.10 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Brojevi, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Heroji i fenomeni MTS magazin Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Upori{te, serija Srpska danas Brojevi, serija Pakov svijet, serija Patak Da~a muzi~ar, crtani film Miniskule, crtani film Dnevnik Tajne rata Pe~at Grad svingera, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Upori{te, serija Profajler, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Tajne rata Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00

Sve za qubav Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i grad, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija FILM [ta je najgore {to se mo`e desiti, 23.00 Alo alo, serija 23.30 FILM Urbane legende 3: Krvava Meri 1.30 Sarajevo na liniji 1.40 Mejd in Bawaluka 1.50 Sportisimo 2.00 Gold ekspres FILM 4.30 6.00 Xuboks

13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00

10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.30 15.20 15.50 16.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.40 20.10 21.50 22.50 23.20 22.50 0.50 1.30 5.00

U svijetu Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Palete Stepeni{te Tehnologija danas Ovo je Srbija Bardovi teatra Spomenar Gomboce Hronika Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Sport Izvo|a~i, serija Metropolis Filozofija Muzika Tehnologija danas Egzit Trezor

HRT 1 RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija
FILM

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.45 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.10 16.40 17.30 17.35 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 21.10 22.00 22.20 22.50 0.40 1.10 2.00 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Euroimpuls Retrovizor U sjeni dinosaurusa Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Pri~a o Kulinu banu Slagalica Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Muzika U me|uvremenu Blaga civilizacije Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Policijska inspektorica Irene Hus, serija Najopasnija droga na svijetu Vijesti Na terapiji, serija FILM Backstage Policijska inspektorica Irene Hus, serija U sjeni dinosaurusa U me|uvremenu

7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.20 17.00 17.10 17.30 18.30 19.30 20.10 20.50 21.50 22.30 23.00 23.20 0.00 2.00 2.40 3.30 4.10 4.30 5.20

ATV
7.00 8.00 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 0.30 Ple{i ple{i, serija Jutarwi program Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Luda ku}a, serija Potraga Vijesti Najboqe godine, serija Ispuni mi `equ Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

Vijesti Dok. program Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Dnevnik RT Vojvodina Evronet Beogradska hronika Tra`e}i Beograd Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija

21.00 FILM 23.00 Vijesti 23.05 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Vremeplovac, serija 1.00 Film 2.50 Vijesti 3.00 UNHCR - povratak: Kosovo 3.30 Dok. program 4.30 Sasvim prirodno

Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta u 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti A sad u Evropu FILM Red Headed Woman Vijesti Kod Ane Hrvatska u`ivo Dolina sunca, serija Dnevnik Dome slatki dome, serija Otvoreno Kratki susreti Dnevnik Pri~a dana Doktor Haus, serija FILM Otkucaj koji je moje srce presko~ilo Zvjezdane staze, serija Serija Serija Kratki susreti A sad u Evropu Moj grijeh, serija

HRT 2
7.00 7.20 7.40 8.00 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 10.40 12.40 13.10 13.30 14.20 14.50 15.50 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija Mega Mindi, serija Zabavni program Serija FILM Moj prijateq {pijun Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Na vodenom putu Drugo mi{qewe Trenutak spoznaje Skrivena Azija

RTS 2
5.50 6.40 7.00 7.30 7.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.20 Palete 8.50 Matemati~ke zagonetke 9.00 Stepeni{te 10.00 Igraj fudbal budi sre}an

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00
Глас Српске

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 10.40 11.20 11.50 12.30 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija Kulinarski {ou Stol za 4 Info ^uvari planete

Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija Ru`i~asto jutro ^ini, serija Info

~etvrtak, 15. jul

GLAS PLUS 6. i 7.10 - 16. jul 2010. 219 decembar 2008.

HRT 2

21.50

Nova policijska pri~a
Vi{i policijski detektiv iz Hongkonga ^en Kvok-Ving danas je tek sjena nekad vi{estruko odlikovanog ~uvara zakona. Svakodnevno se opija i ne mo`e zaboraviti {ta mu se dogodilo na du`nosti prije godinu, kada su mu stradale kolege u akciji hvatawa bande mladih pqa~ka{a, za {ta je okrivio samog sebe. U me|uvremenu policija nije uspjela stati na kraj objesnim kriminalcima iz bogata{kih porodica predvo|enim Xoom. Uprkos svemu ^en stane uz bok svog novog partnera Frenka kako bi napokon uhvatio Xoa i saradnike... Uloge: Xeki ^en, Nikolas Tse, ^arli Jang, ^arlin ^oi, Re`ija: Beni ^en
16.50 17.30 18.20 20.00 20.50 21.00 21.50 23.50 0.40 1.30 Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija FILM Debeli Albert Mu}ke, serija Vijesti 24, serija FILM Nova policijska pri~a Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Emisija o pozori{tu [apta~ica duhovima 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 0.40 3.00 ^etiri `ene, serija Novosti Dobre vibracije Slu~ajni partneri Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti Face s faksa, film Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Miroslavqevo jevan|eqe Manastiri Pregled dana FILM Visoki napon Astro~et Satelitski program 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Bibliotekar: O{trica sudbine Vijesti Nacionalna geografija Najopasnije bande svijeta Vijesti Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, serija 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 FILM Xindabajn 23.00 Najopasnije bande svijeta 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija 1.30 Nacionalna geografija Info kanal

Xindabajn
Stjuart i Kler su sredovje~ni australijski bra~ni par koji dr`i benzinsku pumpu i brine o svom sinu Tomu. Jednog dana Stjurat sa dvojicom prijateqa odlazi na pecawe, ali u jezeru nailaze na tijelo mlade Aborixinke. Ne `ele}i da upropaste svoje dugo planirano pecawe odlu~uju da le{ prijave tek sqede}eg jutra, kada se vrate u grad... Ali, tada ve} postaju osumwi~eni za ubistvo. Uloge: Gabriel Birn, Laura Lini, Kris Hejvud Re`ija: Rej Lorens

2100
B 92

[ta je najgore {to se mo`e desiti
U uvrnutoj komediji luksuzna vila na pla`i je obijena i opqa~kana, milioner hvata provalnika i krade mu prsten amajliju. Kada provalnik poku{a da povrati prsten, de{ava se preokret i wih dvojica shvataju da imaju mnogo toga zajedni~kog. 00

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 10.30 12.30 13.00 14.00 16.00 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.20 5.40 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik Provjereno Navy CIS, serija Trenutak istine Vijesti Nestali, serija Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV Post mortem, serija FILM Ubojita osveta Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija In magazin

21

PINK BH

BEL
7.00 7.30 8.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.10 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Svijet divqine Trend Setter Vijesti Velikani dvadesetog vijeka 12.40 Mobile 12.50 Play Now 13.00 FILM 15.00 Vijesti 15.40 Play Now 15.50 Mobile 16.00 Nauka i Biblija 17.00 Puls grada 18.00 Bel dan 18.30 Zdravologija 19.00 Koale, crtani film 19.20 Muzi~ki zid 20.00 Korijeni 20.30 Emblema 21.00 Bawalu~ke pri~e 22.00 22 ~asa 22.30 Lo{e djevojke, serija 23.30 Seksi skrivena kamera 23.35 Tehnologija danas

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Ludi za oru`jem Astrologija Vijesti FILM Most sudbine RTS

Uloge: Martin Lorens, Deni Devito, Xon Leguizamo Re`ija: Sem Vajsman

RTL
7.30 7.50 8.00 10.20 11.30 12.00 12.20 12.50 13.10 14.50 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 22.30 Mifi, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Nestala, serija K.T. 2, serija Magazin Punom parom Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Los Vistorinos, serija Nestala, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Ve~era za pet Vijesti Magazin Ne daj se Nina, serija ^ak, serija CSI, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.30 Vijesti 23.50 L.A. Dragnet, serija 0.30 Kosti, serija 1.20 Astro {ou 2.20 Kosti, serija

Otkucaj koji je moje srce presko~ilo

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 15.00 15.20 16.00 17.00 17.20 19.10 19.30 20.00 21.50 22.40 23.00 0.50 1.40 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Zak i Kodi, serija Centralni zatvor Dnevnik Srce stranca, film Grizli Adams, serija Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik FILM Boja magije 2 Vrati}e se rode, serija Dnevnik FILM Optu`en bez dokaza Galaktika, serija Centralni zatvor

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.30 Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Free Time 7.00 10.00 10.30 11.20 11.50

B 92
Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija

janista koji kroz svijet muziPri~a o mladi}u razapetom izme|u odanosti prema poro- ke `eli promijeniti svoj `ivot naboqe i izbje}i ru`nu dici i potrebe da izrazi pro{lost, ali qubavna afesvoju emotivnu sr` kako bi ra }e ga mo`da ko{tati i kase izbavio iz `ivota nasilrijere i `ivota. nika. On je talentovani pi000 Uloge: Romain Duris, Nils Arestrup, Xonatan Zakai HRT 1 Re`ija: @ak Audiard

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 10 - 16. jul 2010.

Глас Српске

program

TV

RTRS

2.30

RTRS

4.20

Va{e viso~anstvo
Princeza Armele nikad nije trebalo da postane kraqica, jer je wen mu` imao starijeg brata, nasqednika krune. Me|utim, poslije kraqeve smrti mla|i brat preuzima presto i Armele, sasvim obi~na `ena, postaje kraqica. @ivot krunisanih glava ba{ i nije sladak, kao {to izdaleka izgleda, ali mogao bi da bude kada nova kraqica rije{i da se osveti mu`u zbog preqube. Uloge: Valeri Lemersier, Lambert Vilson, Ketrin Denev Re`ija: Valeri Lemersier

Qubav utroje
Pol i Frenk su inspektori odjeqewa za narkotike u Parizu, veliki prijateqi i nerazdvojni partneri na poslu. Odlaze u Tulon na opasnu misiju u potrazi za {efom narko-kartela. Nije samo posao ono {to wih dvojica dijele. Pol slu~ajno saznaje da ga wegova `ena vara sa wegovim najboqim prijateqem-partnerom. Tada nastaje pakao. Uloge: @an @ardin, Paskal Elbe Re`ija: Filipe de Kuveron
11.50 12.30 13.30 14.50 15.40 16.50 17.00 17.30 18.10 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 0.00 0.10 1.50 2.20 2.40 4.10 5.10 5.40 6.30 Info Lonci i poklopci Zov sjevera Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Info Skrivena kamera Odred za ~isto}u Povratak u budu}nost Info Ekskluziv Seka Aleksi} Sav taj folk Crveni tepih Seka Aleksi} Sav taj folk Zov sjevera Plejbojeve djevojke Seksist Crveni tepih Kraq Kvinsa, serija Mu}ke, serija ^uvari planete Ke~eri 10.30 11.00 11.20 11.50 12.50 13.50 14.30 14.40 15.00 15.30 16.00 16.30 17.20 17.50 18.30 19.00 19.10 19.40 19.50 20.20 21.00 21.50 0.00 1.00 1.30 5.00 Metropolis Inside Offside Put humanizma Muzika Trezor Palete Hronika Znakopis Razglednice Tehnologija danas Ovo je Srbija Biciklizam Pokretna pro{lost Kao mjehur od sapunice Muzika Hronika Egzita Mali medvjed Mi{a, crtani film Enciklopedija Inside-offside Lov i ribolov Povratak na novo, serija
FILM

RTRS
6.00 7.00 9.00 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 14.50 16.30 17.00 17.50 19.10 19.30 20.10 21.40 0.00 1.00 2.30 4.20 Sestrice, serija Jutarwi program Vijesti Brojevi, serija @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Pe~at Vijesti Fantasti~na ~etvorka, crtani film Gamboce Bajke Kiki {ou Profajler, serija Upori{te, serija Srpska danas Brojevi, serija Pakov svijet, serija Miniskule Dnevnik Odlo`ena reakcija, serija FILM Klub boraca Berlin Aleksanderplac, serija FILM Dokaz srca FILM Va{e viso~anstvo FILM Qubav utroje

13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00

21.00 23.00 23.30 1.30 1.40 1.50 2.00 3.00 5.00 FILM 7.00 Xuboks

Mejd in Bawaluka Sportisimo Info Alo alo, serija Anali, serija Info Gre{ne du{e, serija Slomqeno srce, serija Info Seks i selo, serija ^ini, serija Sva ta ravnica, serija Grand {ou Alo alo, serija FILM Koen i Tejt Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Farma najboqe Grand {ou

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.40 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 22.40 23.30 0.50 2.40 3.30 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Najqep{e pri~e klasi~ne starine Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Najopasnija droga na svijetu Lajfstajl Vijesti Na terapiji, serija Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Patkograd, crtani film Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Impresije iz Australije Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija FILM Fierce People Vijesti Na terapiji, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM ^ovjek za posao FILM Fierce People Lajfstajl U me|uvremenu

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Sala{ u Malom Ritu, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vrijeme je za bebe Sport Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Sirija zemqa jasmina Slagalica Dnevnik

Muzika Tehnologija danas Egzit Trezor

ATV
7.00 7.30 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.10 14.30 15.50 16.10 17.40 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.00 22.30 0.00 1.00 Muzika Vitafon Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija FILM Najboqe godine Muzika Vizita Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski qetopisi Luda ku}a, serija Potraga Vijesti Muzika Najboqe godine, serija Qetne igre uz Dark Dog Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 1
7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.20 17.00 17.20 18.00 18.10 19.30 20.10 22.20 23.00 23.20 0.10 2.10 2.50 5.10 6.00 Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Put oko svijeta kroz 80 vrtova Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti A sad u Evropu Poaro, serija Vijesti Svla~ionica Kod Ane Hrvatska u`ivo Dnevnik FILM Mostovi okruga Medison Dnevnik Pri~a dana Doktor Haus, serija FILM Jindabyine Zvjezdane staze, serija FILM Nova Francuska A sad u Evropu Moj grijeh, serija

13.10 14.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 FILM 21.20 Dok. program 22.20 Visoki napon 23.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Vremeplovac, serija 1.10 FILM 3.00 Vijesti 3.20 Sport

HRT 2
7.00 7.20 7.40 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.00 10.40 12.40 13.10 13.30 14.20 14.50 15.20 15.50 [aolinski obra~un, crtani film 101 dalmatinac, crtani film Na kraju ulice TV vrti} Garfild, crtani film Serija Hajdi, serija Zabavni program Ru`na Beti, serija FILM Prilika za borbu Crveni patuqak, serija Simpsoni, serija Na vodenom putu Nau~na petica Ekologija Glas domovine Dok. program

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 8.50 9.00 9.20 9.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce, serija Mali medvjed Mi{a, crtani film Ozi Bu, crtani film Palete Jedna slika jedna pri~a Znakopis Razglednice Filozofija

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 12.10 13.30 Sarajevo na liniji Mejd in Bawaluka Sportisimo Anali, serija Gre{ne du{e, serija Ru`i~asto jutro ^ini, serija Info [ou tajm Sarajevo na liniji

OBN
6.30 8.10 8.40 9.40 Jutarwi program Mu}ke, serija Udri mu{ki Na{a mala klinika, serija 10.40 Odred za ~isto}u 11.20 Povratak u budu}nost

Глас Српске

petak, 16. jul

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 239 2008. 10 - 16. jul

RTRS

21.40

Klub boraca
Tridesetogodi{wak ve} no}ima ne uspijeva da zaspi i mu~e ga brige i nezadovoqstvo na poslu. U potrazi za nekim izduvnim ventilom, odlazi na okupqawa raznih zavisnika, gdje se sastaju qudi sa sli~nim problemima i prepri~avaju vlastita iskustva. Tamo upoznaje Marlu Singer i Tajlera Dardena. Marla je djevojka nesposobna da donese pravu odluku i odlu~i se na bilo kakav izbor, dok je Tajler vrlo odlu~an s jasnom idejom u glavi. Tridesetogodi{wak napu{ta svoj stan i preseqava se kod Tajlera, a uskoro je prisiqen da napusti i posao. Tajler ga odvodi u “Klub boraca“, mra~nu prostoriju u podrumu, u kojoj se qudi sastaju da bi se tukli i na taj na~in osje}ali `ivima. Uloge: Edvard Norton, Bred Pit, Helen Bonem-Karter Re`ija: Dejvid Fin~er
16.50 17.30 18.20 19.50 22.00 22.10 22.50 0.40 1.30 Zvjezdane staze, serija Sutra je novi dan, serija FILM Vatrene ko~ije Atletika Vijesti 24, serija Struna u krvi, serija Emisija o filmu [apta~ica duhovima, serija 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.00 0.30 Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija FILM Nata{a Pregled dana Muzika Svijet na dlanu Astro~et 19.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 FILM K}erka mog {efa 23.00 Luj Teru 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija 1.30 Nacionalna geografija Info kanal

2330
PINK BH

Koen i Tejt
to ki dna po vawe na ru ~io, Ko en i Tejt su pla }e ne ubi dje ~ak uspijeva da ih po sva ce ko je ki dna pu ju dje ~a ka. |a. Na pu tu do ~o vje ka ko ji je Uloge: Roj [ejder, Adam Boldvin, Harli Kros Re`ija: Erik Red

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Stav Dok. program Hrana i vino TV ordinacija Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti FILM Diler Astrologija Vijesti FILM Ludi za oru`jem RTS

NOVA TV
6.20 7.20 7.40 8.00 8.30 9.30 11.30 12.30 13.00 16.00 18.20 19.10 20.00 22.10 0.20 2.00 3.30 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Bratz, crtani film Pepa, crtani film Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime qubavi, serija In magazin Dnevnik FILM Holivudski murjaci FILM Godzila FILM Lovac na morske pse Ezo TV FILM Iznenada pro{log qeta

Bel
7.00 7.30 8.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.10 12.40 12.50 13.00 13.30 14.20 15.00 15.40 15.50 16.00 17.00 17.20 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 22.00 22.30 23.30 23.35 Muzika 22 ~asa Jutarwi program Tehnologija danas Svijet divqine U na{em ataru Vijesti Bakovi sa Zmijawa Mobile Play Now TV Liberti Vrele gume Bonaventura Vijesti Play Now Mobile Bio jednom jedan {ampion Korijeni Turizam plus Bel dan Autosprint Koale, crtani film Beakom shema
FILM

^ovjek za posao

2330
BHT 1

RTL
7.30 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.00 Ritam zona 10.20 Nestala, serija 11.30 K.T. 2, serija 12.00 Magazin 12.20 Punom parom 12.50 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.50 Los Viktorinos, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Ve~era za pet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ne daj se Nina, serija 20.00 FILM Ucjena 21.40 FILM Remo: Nenaoru`an i opasan 23.50 Vijesti 0.00 FILM Qetni posao 1.40 Astro {ou

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 15.00 15.20 16.00 17.00 17.20 19.10 19.30 20.00 21.20 22.10 22.40 0.10 1.00 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija To je prava Raven, serija Zak i Kodi, serija Centralni zatvor Dnevnik FILM Posqedwi poziv Grizli Adams, serija Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dolina sunca, serija Crtani film Dnevnik TV Bingo {ou Vrati}e se rode, serija Dnevnik FILM Pogre{na osoba Galaktika, serija Centralni zatvor

22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Tehnologija danas

Alen Kvimp, nastavnik u osnovnoj {koli iz predgra|a, da bi zadivio svoju ambicioznu `enu Dejzi, izmi{qa pri~u o tome kako vodi dvostruki `ivot, tj. paralelno radi i kao tajni agent CIA. Dejzi je odu{evqena i odmah po~iwe da pi{e biografiju svog mu`a, a kada se vijest pro{iri, nesre}ni nastavnik biva primoran da radi kao pravi agent CIA na Kubi. Tamo upoznaje ekstravagantnog hladnoratovskog veterana Krokera Xonsona, koji od wega tra`i pomo} u svrgavawu Fidela Kastra. Uloge: Daglas Mekgrat, Sigurni Viver, Xon Torturo, Rajan Filipi Re`ija: Piter Askin, Daglas Mekgrat

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Hitovi doma}e i strane zabavne muzike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

K}erka mog {efa

2100
B92

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 13.40 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Movieland ^etiri `ene, serija Novosti Dobre vibracije Bulevar Sport fle{ Novosti Su|ewe Radovanu Karaxi}u Novosti Visoki napon Danas u Srpskoj Monitoring

B 92
7.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 FILM Xindabajn 16.00 Vijesti 16.30 Nacionalna geografija 17.30 Najopasnije bande svijeta 18.30 Vijesti 19.00 Dora istra`uje, crtani film

18.00 18.05 19.00 19.10

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

Tom Stensfild je mladi pripravnik, koji je zaqubqen u Lizu, atraktivnu k}erku svog nezgodnog {efa. Zbog toga, bez razmi{qawa prihvata wen poziv da na jednu no} pri~uva wihovu ku}u, dok joj otac nije tu, a ona `eli da ide na `urku. Ali, ~uvawe ku}e se brzo pretvara u pravu no}nu moru kada se iznenada pojavquju Lizin problemati~ni brat Red, koga jure narko-dileri, biv{a sekretarica Lizinog oca, koja ima neke svoje planove za osvetu, kao i jo{ neki zvani i nezvani gosti, sa kojima }e nesre}ni Tom kakao zna i umije morati da iza|e na kraj. Uloge: A{ton Ku~er, Tara Rid, Terens Stemp Re`ija: Dejvid Cuker

FILMSKA KARIJERA
Bruno Bozeto

Bruno se posvetio produkciji kratkometra`nih crta}a koji su mu donijeli svjetsku slavu i pregr{t nagrada, me|u kojima “Zlatnog medvjeda“ na Berlinskom festivalu i nominaciju za “Oskara“
Bruno Bozeto ro|en je 1938. u Mi la nu i s ne pu nih 20 go di na na pra vio je svoj prvi krat ki crta} “Tapum, la storia delle armi“, koji je, predstavqen na festivalu u Kanu, odmah osvojio simpatije publike i kritike. Svoj status potvrdio je stvarawem jedne od italijanskih ikona “siwor Rosija“, sredovje~nog, obi~nog ~ovjeka s kojim se mogao poistovijetiti gotovo svaki Italijan. Siwor Rosi se pojavio u desetak kratkometra`nih i tri duga animirana filma za kojima su italijanske TV stanice jednostavno poludjele. Po~etkom Drugog svjetskog rata uslijedilo je crno razdobqe za animaciju u Italiji, koje je trajalo do 1965. kada je Bozeti napra vio prvi po sli je ra tni, ita li jan ski du gi ani mi ra ni film “West and So da“. Po sli je ovog animiranog vesterna uslijedili su “Vip, mio fratello superuomo“ i “Allegro non troppo“, koji je zami{qen kao italijanski odgovor na “Fantaziju“ Volta Diznija. Bozeti se 1987. oprobao i u igranom filmu, snimiv{i “Sotto il ristorante Chinese“. Neumornom Bruni to nije bilo dosta, ~ovjek se posvetio produkciji kratkometra`nih crta}a koji su mu donijeli svjetsku slavu i pregr{t nagrada, me|u kojima “Zla tnog med vje da“ na Ber lin skom festivalu za film “Mister Tao” 1990. i nominaciju za “Oskara“ za ostvarewe “Cavallette“. Za kompaniju “Hana Barbera“ 1995. je napravio sedmominutni film “Help?“ i po vu kao se na kra}u pauzu. Godine 1999. po~eo je da se zanima za Fle{ animaciju, {to je rezultiralo brojnim kratkometra`nim djelima me|u kojima su najpopularniji “Yes & No”, “Europe & Italy“ i “Olympics“ u kojima ismijava navike i obi~aje u svojoj zemqi. Pro{le godine za RAI je zavr{io 26 epizoda animirane seri je “Fa mi glia spag het ti“ ko ja je dobila nagradu “Pulcinella“ za najboqu televizijsku seriju. Bozeti ne posustaje, i daqe se anga`uje na novim projektima, a uz sve to sti gne da ra di i kao ilustrator za poznate ~asopise i dnevne novine kao {to su “Donna moderna“, “Valore“ i “Corriere della sera“.

Fatih Akin

Fatiha Akina (1973) zovu egzoti~na wema~ko-turska mje{avina, ali on to ne vo li. Sa fil mom “Ge nen die Wand“ osvojio je “Zlatnog medvjeda“ u Berlinu i donio ga Wema~koj poslije 22 godine. Zanimqivo je da je film “Gegen die Wand“ (2004) prvo bio odbijen, pa potom prihva}en za u~estvovawe u konkurenciji Berlinala. Na kraju ga je, na veliko odu{evqewe wema~kih novinara, predsjednik `irija Frensis Mekdormand proglasila pobjednikom. Fatih Akin rodio se u Hamburgu u turskoj porodici, a cijelu ideju za film pod sta kao je is ti nit do ga |aj ka da ga je wego va pri ja teqica Tur kiwa zamolila da se wome o`eni kako bi po bje gla kon zer va ti vnoj porodici. Odbio je. Svjestan i ponosan na svoje porijeklo rekao je da je snimio ovaj film da bi pokazao Turcima da je sve {to imaju lijepo i vrijedno. Studirao je u Hamburgu. Filmski debi bio je kratki film “Sensin - Du bist es!“ (1995) za koji je napisao i scenario, a dobio je nagradu publike na hambur{kom festivalu kratkog filma. Wegov drugi kratki film “Getuerkt“ (1996) osvojio je nekoliko me|unaro-

dnih nagrada, a zatim slijede dugometra`ni filmovi koji mu redom osvajaju priznawa. Prvi film dugog metra, “Kurz und schmerzlos“ (1998), dobija devet nagrada: me|u wima presti`nog “Bronzanog leoparda“ u Locarnu i nagradu za najboqeg mladog rediteqa na “Bavarian Film Award“. Slijedili su romanti~ni filmovi: “Im Juli“ (2000), u kojem je glumila Branka Kati}, a zatim “Solino“ (2002). U me|uvremenu, potpisuje projekat “Denk ich an Deutschland - Wir

haben vergessen zurickzukehren“ (2001) i pojavquje se kao ~lan internacionalnog `irija na Berlinaleu. ^et vrti film “Ge gen die Wand“ (2004) donosi mu veliki uspjeh i {iroku distribuciju, a mladi rediteq posli je to ga re `i ra ko me di ju pod naslovom “Sold Kitchen“ koja je le`erna i lagana u pore|ewu s prethodnim ostvarewem. Ina~e, Fatih se pojavquje i kao glu mac, sce na ris ta, re di teq, a posqedwi projekat “Gegen die Wand“ potpisuje i kao producent.